Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Program Phare TVET RO 0108.

01

CURRICULUM pentru clasa a XI-a
Şcoala de Arte şi Meserii
Domeniul: Electronică şi automatizări Specializarea: Electronist aparate şi echipamente de automatizări

- REVIZUIT-

februarie 2005

Lista autorilor: Dumitriu Lupan Nuşa - prof. Ing. Gr.I – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Ilie Mihaela - prof. ing.gr. I - Grup Şc.Ind. “Al. Ioan Cuza”, Bîrlad

Colectiv de revizuire:

Dumitriu Lupan Nuşa - prof. Ing. Gr.I – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Ilie Mihaela - prof. ing.gr. I - Grup Şc.Ind. “Al. Ioan Cuza”, Bîrlad Chivu Aurelian- prof. ing.gr. I - Grup Şc Ind. Energetic Craiova

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.03 Dr. ing. Roşu Dorin

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de completare clasa a XI-a Aria curriculară Tehnologii Domeniul: Electronică şi automatizări Calificarea: Electronist pentru aparate şi echipamente de automatizări Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I: Dispozitive electronice Modulul II: Circuite electronice digitale Total ore/an din care: Total ore/an din care : 377 ore 116 29 29 145 58 58 116 87

laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică

Modulul III: Total ore/an Elemente componente ale unui sistem de reglare din care: automată Total ore/an:13 ore/săptămână x 29 săptămâni = 377 ore Stagii de pregătire practică Modulul IV: Circuite electronice analogice Modulul V: Remedierea defectelor Total ore/an din care: Total ore/an din care:

240 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 120 30 90 120 30 90 60

Practica de proiect

(în cadrul orelor de laborator tehnologic pentru M IV,V). Total ore/an: 30 ore/săptămână x 8 săptămâni/an= 240 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul VI: Măsurări specifice în instalaţii de automatizare 116 ore Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică TOTAL 733 ore/an

116 58 -

Total ore/an: 4 ore/săptămână x 29 săptămâni =116 ore

3

2.ALCĂTUIREA MODULELOR
Unitatea de competenţe Competenţa
Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare

Comunicare şi 3. Citeşte şi numeraţie utilizează documente 0,5 credite scrise în limbaj de specialitate. 4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. Asigurarea 1. Aplică normele de calităţii calitate în domeniul 0,5 credite de activitate. 2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. Igiena şi 1. Aplică legislaţia şi securitatea reglementările muncii privind securitatea şi 0,5 credite sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor. 2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. Lucrul în 1. Identifică sarcinile echipă şi resursele necesare 0,5 credite pentru atingerea obiectivelor. 2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. 3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. Utilizarea 1. Identifică dispozitivelor dispozitivele electronice electronice discrete. discrete 2. Selectează 2 credite dispozitivele electronice discrete.

 3

 3

 3  3  3

 3  3

 3

 3

 3

 3

 3  3  3  3  3

 3  3  3  3  3

4

Identifică elementele elementelor componente ale unui componente ale sistem de reglare unui sistem de automată reglare 2. Interconectează circuite integrate logice în montaje 4. Identifică aparatemăsurătorilor le de măsură şi specifice în control  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 5  3  3 . Specifică mărimile automată caracteristice ale 2 credite traductoarelor 3. Verifică funcţionarea montajelor Utilizarea 1.Specifică mărimile caracteristice ale elementelor de execuţie 4. Identifică circuite circuitelor integrate logice. Realizează circuite de impulsuri Utilizarea 1.Unitatea de competenţe Competenţa Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare 3. Implementează logice funcţii binare 2 credite simple cu circuite integrate logice 3. Realizează 2 credite oscilatoare. Supraveghează funcţionarea unui sistem de reglare automată Executarea 1. Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete. 4. dispozitive 2. discrete 3. Determină funcţionalitatea dispozitivelor discrete într-un montaj 4 . Realizarea de 1. Realizează electronice amplificatoare. integrate 2. Realizează surse circuite stabilizate de electronice cu tensiune.

Unitatea de competenţe instalaţiile de automatizare 1 credit Competenţa 2. Utilizează aparatele de măsură şi control în efectuarea măsurătorilor 3. Întreţine starea de funcţionare a aparatelor de măsură şi control 1. Elimină defectul Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 Remedierea defectelor în echipamente de automatizare 1 credit 6 . Identifică defectul după simptome 2. Stabileşte modulul sau blocul funcţional defect 3.

În elaborarea strategiei didactice. La nivelul doi. Şcoala de Arte şi Meserii (SAM). deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă.02. folosind un limbaj specializat. elevii se vor familiariza cu: asigurarea calităţii în domeniul de activitate. datorită structurii sale elastice. realizarea de circuite electronice cu dispozitive electronice discrete şi realizarea montajelor electronice cu circuite integrate.2004 şi aprobat prin OMECT nr. Şcoala de Arte şi Meserii. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini de rutină şi predictibile. Unităţile de competenţă tehnice din cadrul programului de la nivelul doi îl vor înzestra pe elev cu o gamă mai largă de abilităţi practice şi creative. prin unităţile de competenţă tehnice generale. • permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. De asemenea curriculum calificarii Electronist aparate şi echipamente de automatizări sa elaborat ţinand cont şi de: • Competenţele dobândite de absolvenţii nivelului I de calificare in domeniul Electronică şi Automatizări. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • orientarea asupra celui care învaţă. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare. noi mijloace sau resurse didactice. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.01.NOTĂ DE PREZENTARE Modululele din prezenta curriculă se studiază pe parcursul clasei a XI-a. în orice moment al procesului educativ. 3106 din 22. elevii vor dobândi suficiente abilităţi şi cunoştinţe care le vor permite să continue pregătirea la nivelul trei. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil pe fişele de lucru. urmând să le pună mai bine în valoare. cât şi în plan vertical. Prin programul de la nivelul doi. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". în scopul orientării spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare. • oferă deschidere maximă atât în plan orizontal. specific domeniului electronică şi automatizări.  Elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. domeniul Electronică şi automatizări. 3257 din 19. • modulul poate încorpora.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. calificarea Electronist aparate şi echipamente automatizări corespunzătoare nivelului doi din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. cu viteză diferită şi din experienţe diferite. utilizarea dispozitivelor electronice discrete. Proiectarea curriculară s-a realizat pe baza unităţilor de competenţă din Standardul de Pregătire Profesională validat conform OMECT nr. 7 .2004. • Curriculum parcurs de elevi in clasele a IX-a si a X-a. respectiv asupra disponibilităţilor sale. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.  Elevii au stiluri unice de învăţare. • Planul cadru de învăţământ pentru Şcoala de Arte şi Meserii – an de completare. Prin natura activităţilor de învăţare.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. Ei învaţă în moduri diferite.3.

iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant. învăţare problematizată.  Fixarea de sarcini diferenţiate pentru indivizi sau grupuri diferite. probe practice). utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. practic) şi să diferenţieze sarcinile şi timpul alocat rezolvării lor prin:  Gradarea sarcinilor de la simplu la complex utilizand fişe de lucru. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi de comportament (utilizarea de programe individualizate. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către elev. pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite. discuţie sau grafic). simulare). Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.  Utilizarea unor metode active-interactive (învăţare prin descoperire. vizual. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. probe orale. O competenţă se evaluează o singură dată.⇒ fixarea unor sarcini deschise.  Vizite la expoziţii tehnice şi agenţi economici din domeniul de pregătire Plecând de la principiul incluziunii (şcoala primeşte orice copil în sistem. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă a elevului. joc de rol. Foaia matricolă va atesta absolvirea celor 3 (trei) ani ai Şcolii de Arte şi Meserii. Dobândirea competenţelor pentru nivelul doi de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenţelor. dar numai în limitele orarului şcolar. profesorul trebuie să adapteze strategiile de predare la stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv. În scopul invăţării centrate pe elev . în funcţie de abilităţi. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. învăţământ obligatoriu şi an de completare. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument.  Prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport.  Diferenţierea răspunsului prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi stabili obiective. învăţare prin cooperare. grafic). pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. Pentru fiecare modul se evaluează numai competenţele corespunzătoare. vizual. În cazul unei încercări nereuşite. practic). precum şi a sprijinului suplimentar de care elevul are nevoie. discuţie.  Fixarea unor sarcini deschise. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. asigură orice susţinere necesară ca fiind un drept şi acceptă că fiecare copil este diferit). La încheierea cu succes a unei evaluări. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. 8 . ⇒ utilizarea verificării de către un coleg sau de către îndrumător.  Utilizarea calculatorului pentru obţinerea de informaţii şi utilizarea unor softuri educaţionale specifice domeniului. este suficient un feedback de felicitare. în funcţie de abilităţi. ⇒ formarea unor grupe de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.

 Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. • Simbol.curriculum diferenţiat al culturii de specialitate. • Tipuri de conexiuni: EC.  Tiristorul • Structură internă şi principiu de funcţionare. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea dispozitivelor electronice discrete III. • Simbol. • Tipuri de conexiuni: SC. Notă introductivă Modulul « Dispozitive electronice » face parte din CD . marcaj. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). aria curriculară Tehnologii şi are alocate 116 ore din care 58 ore de instruire practică care se vor desfăşura pe parcursul întregului an şcolar şi 29 ore de laborator tehnologic. marcaj. BC. II. marcaj. CC. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). PREZENTAREA MODULELOR CULTURĂ DE SPECIALITATE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ SĂPTĂMÂNALĂ Modulul I Dispozitive electronice I. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. TEC-MOS ) • Structură internă şi principiu de funcţionare. marcaj. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unitate de competenţă Utilizarea dispozitivelor electronice Competenţe Identifică dispozitivele electronice discrete Conţinuturi tematice  Tranzistorul bipolar • Structură internă şi principiu de funcţionare. 9 . GC. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională.  Triacul • Structură internă şi principiu de funcţionare. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ).4. • Simbol. marcaj. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). DC.  Diacul • Structură internă şi principiu de funcţionare. • Simbol. • Simbol.

• Dreaptă de sarcină statică. • Circuite de polarizare. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului. 10 .  Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. • întreruperea joncţiunilor. Determină  Tranzistorul bipolar funcţionalitatea • Tipuri de conexiuni. • Valori limită ale parametrilor diacului. • Valori limită ale parametrilor tiristorului.  Diacul • Caracteristica I= f (U). dispozitivelor • Regimuri de funcţionare.  Defecte ale dispozitivelor electronice discrete: • străpungerea joncţiunii. • Dreaptă de sarcină statică. dispozitivelor • Circuite echivalente.  Tiristorul • Parametri specifici.. IV.  Diacul • Parametri specifici. un montaj • Caracteristici statice. punct static de Verifică funcţionalitatea funcţionare. dependenţa de temperatură a parametrilor tranzistorului. TEC-MOS ) • Tipuri de conexiune.  Tiristorul • Caracteristica I= f (U). • Caracteristici statice.Unitate de competenţă Competenţe Selectează dispozitive electronice discrete Conţinuturi tematice  Tranzistorul bipolar • Parametri specifici.  Măsurarea parametrilor dispozitivelor electronice discrete. electronice discrete într• Circuite de polarizare. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Dispozitive electronice » poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. TEC-MOS ) • Parametri specifici. • Valori limită ale parametrilor triacului. • Regimuri de funcţionare. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului. electronice discrete  Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. • modificarea parametrilor electrici.  Triacul • Caracteristica I= f (U).  Triacul • Parametri specifici.

• Tipuri de conexiuni: EC. marcaj. cu respectarea legislaţiei în vigoare. acurateţea tehnică. întrebări cu alegere multiplă. Probele orale propuse: prezentări orale. Ca instrumente de evaluare se pot elabora fişe de observare sistematică în care să se precizeze tipurile de componente electronice verificate. TEC-MOS ) • Principiul de funcţionare. sunt prezentate mai jos: Tema 1: Tranzistorul bipolar • Structură internă şi principiu de funcţionare. • Circuite echivalente. V. • Dependenţa de temperatură a parametrilor tranzistorului. – ului. întrebări cu răspuns extins. în ordine cronologică. modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport • portofoliul. Probele scrise pot fi: rezolvări de probleme în care se va solicita elevilor recunoaşterea componentelor după simbol. punct static de funcţionare. • Parametri specifici: tensiuni. Sugestii metodologice: Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 116 ore . parametrii verificaţi. susţinute de desfăşurare de activităţi practice de măsurare a parametrilor de catalog ai componentelor electronice.prin care se evaluează metodele de lucru. • Regimuri de funcţionare. • Dreaptă de sarcină statică. ca instrument de evaluare flexibil. recunoaşterea tipului de conexiune în care lucrează şi calcularea P. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. curenţi. marcaj. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului. puteri. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). Conţinuturile ce urmează a fi parcurse. • Simbol. corectitudinea verificării precum şi referate ale lucrării de laborator. materialelor şi echipamentelor. BC. • Caracteristici statice. • Circuite de polarizare. defalcate după cum urmează: 29 ore – instruire teoretică (1 oră/ săptămână ) 29 ore – laborator tehnologic (1 oră/ săptămână ) 58 ore – instruire practică (2 ore / săptămână ) Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. integrator. pe grupe de elevi. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Defecte: străpungerea joncţiunii. • Parametri specifici. întrebări de completare • fişe de lucru Lista de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. • Măsurări de parametri.S. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. complex. Probele practice pot fi lucrări de laborator. întreruperea joncţiunii. dotate corespunzător. modificarea parametrilor electrici. 11 .F. CC. • Simbol.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • interviul • proiectul sau miniproiectul . Tema 2: Tranzistorul cu efect de câmp ( TEC-J. • fişe de autoevaluare • fişe cu întrebări tip grilă. evaluarea s-a încheiat cu succes. • Tipuri de conexiuni.

tranzistor cu efect de câmp. • Parametri specifici. • Caracteristica I= f (U). • Simbol. tranzistorului cu efect de câmp. Lucrări practice de polarizare a tranzistoarelor bipolare. • Defecte: străpungerea joncţiunii. • Circuite de polarizare. • Caracteristica I= f (U). tiristorului. modificarea parametrilor electrici. modificarea parametrilor electrici. • Defecte: străpungerea joncţiunii. întreruperea joncţiunii. 2.• Valori limită ale parametrilor tranzistorului. • Caracteristici statice. diac. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). Lucrări practice de verificare a componentelor: tranzistor bipolar. marcaj. 3. • Valori limită ale parametrilor triacului. tranzistor cu efect de câmp. diac. Lucrări practice de identificare a componentelor: tranzistor bipolar. marcaj. diac. modificarea parametrilor electrici. • Defecte: străpungerea joncţiunii. Lucrări practice de polarizare a tranzistoarelor cu efect de câmp. triacului şi diacului. Tema 5: Diacul • Principiul de funcţionare. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Caracteristica I= f (U). Măsurarea parametrilor specifici ai tranzistorului bipolar. • Simbol. Tema 4: Triacul • Principiul de funcţionare. 5. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice. întreruperea joncţiunii. întreruperea joncţiunii. 3. • Dreaptă de sarcină statică. Tema 3: Tiristorul • Structură internă şi principiu de funcţionare. Lucrări practice de identificare a defectelor componentelor: tranzistor bipolar. modificarea parametrilor electrici. 4. Recomandări pentru lucrări de laborator 1. • Parametri specifici. • Valori limită ale parametrilor diacului. întreruperea joncţiunii. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Simbol. triac. tiristor. Ridicarea caracteristicilor curent – tensiune ale dispozitivelor electronice. • Regimuri de funcţionare. 12 . tranzistor cu efect de câmp. tiristor. 2. marcaj. Recomandări pentru aplicaţii practice 1. • Parametri specifici. triac. • Valori limită ale parametrilor tiristorului. tiristor. triac. • Defecte: străpungerea joncţiunii.

13 .

ŞI-NU. Funcţii logice: ŞI. distributivitatea. asociativitatea. NU. teorema lui De Morgan) Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice. SAU-NU. forme canonice). pe întreaga durată a anului şcolar (cu excepţia săptămânilor de instruire practică comasată ). tPLH). VIL. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea circuitelor integrate logice. SAU EXCLUSIV. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. SAU EXCLUSIV). Forme de reprezentare a funcţiilor logice (tabel de adevăr. SAU. Parametrii circuitelor integrate logice (VIH. Axiomele şi teoremele algebrei Boole (comutativitatea. Acest modul va fi predat în clasa a XI-a a Şcolii de Arte şi Meserii şi cuprinde un număr total de 145 de ore care se parcurg în mod constant. Codificatoare. IIH. tPHL. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. • • • • • • • • • 14 . regulile lui unu şi zero. idempotenţa. Demultiplexoare Comparatoare Date de catalog. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Modulul Circuite electronice digitale este construit pe baza unităţii de competenţă tehnică generală Utilizarea circuitelor integrate logice conform tabelului următor: Unităţi de competenţă Utilizarea circuitelor integrate logice Competenţe Identifică circuite integrate logice. NU. absorbţia. nefiind condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum: Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 145 din care: laborator tehnologic 58 instruire practică 58 II. Notă introductivă: Programa este menită să dezvolte abilităţi.Modulul II Circuite electronice digitale I. ŞI-NU. Multiplexoare. dublă negare. IIL. • • Conţinuturi tematice Porţi logice (ŞI. SAU. Decodificatoare. SAU-NU. III.

proprii grupului instruit. rezolvare de exerciţii de simplificare a funcţiilor logice. studii de caz. Interpretarea rezultatelor măsurărilor. vizite de documentare la agenţii economici. Măsurarea nivelurilor de tensiune în punctele de măsură stabilite.Unităţi de competenţă Competenţe Interconectează circuite integrate logice în montaje • • • • Verifică funcţionarea montajelor • • • Conţinuturi tematice Tipuri de circuite integrate logice (porţi logice. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. profesorul trebuie să cunoască stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv. documentarea cu ajutorul Internetului. • probe scrise: itemi de asociere. vizionări de materiale înregistrate pe casete video şi CD-uri. în funcţie de dificultatea acesteia. Sugestii metodologice: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. întrebări cu răspuns scurt. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: referate interdisciplinare.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. proiecte. itemi de completare. întrebări cu răspuns structurat. V. Pentru atingerea competenţelor dorite. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. 15 . scurtcircuite). Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Procesul de predare . IV. decodificatoare. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. exerciţii de scriere a funcţiilor logice sub formă de tabel de adevăr şi forme canonice. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. Montaje pentru implementarea unor funcţii logice (funcţii de 2. decodificatoare. exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe capsulele circuitelor integrate logice. exerciţii de citire a foilor de catalog. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. de montaj. Pentru aplicarea metodei de învăţare centrată pe elev. Utilizarea cataloagelor de circuite integrate logice pentru identificarea terminalelor.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. teste de evaluare etc. vizual. proiect de implementare a unor funcţii binare simple cu circuite integrate logice. afectivi şi performativi). întrebări tip grilă. a competenţelor prevăzute. descrieri. competenţele determină conţinuturile tematice. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului. exerciţii de realizare a schemelor electrice corespunzătoare funcţiei logice folosind simboluri. Realizarea montajelor cu circuite integrate logice (cu porţi logice. interactiv şi centrat pe elev. practic) aplicând iniţial chestionare sociometrice şi să folosească teoria inteligenţelor multiple. multiplexoare şi demultiplexoare). Remedierea eventualelor defecte în montaje cu circuite integrate logice (de componente. multiplexoare şi demultiplexoare). activităţile de învăţare . întrebări de tipul adevăratfals. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. 3 şi 4 variabile). întreruperi. etapele verificării funcţionalităţii montajului şi remedierii defectelor.

tabela de adevăr. fără de care nu este posibilă atingerea competenţelor menţionate în programă. Proprietăţile algebrei Boole.2. 3. decodificatoare. SAU. demultiplexoare şi comparatoare). tabela de adevăr.2. 5.ŞI. hexazecimal. 3. Funcţii logice. Familii de circuite logice (TTL.3. Tema 6: Comparatoare 6. 2.2.2. 6. 4. 6. Sisteme de numeraţie: zecimal. Conversia zecimal – binar. Recomandări pentru aplicaţii practice: 16 - .3. Conducerea şcolii va identifica surse financiare pentru dotarea acestora. decodificatoare 4.2. 1. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol.4.3. 1. 2. NU. Recomandăm în continuare conţinuturile ce urmează a fi parcurse în ordine cronologică: Tema 1: Sisteme de numeraţie.Utilizări.Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială.5. coduri numerice 1.2.funcţia logică îndeplinită. multiplexoare. conform criteriilor de performanţă din SPP.1. 3.1.Date de catalog. 2.Utilizări. SAU-NU. tabela de adevăr.3. 3. ŞI-NU. 5.Date de catalog.4. Minimizarea funcţiilor logice. utilizarea cataloagelor 4. 2.3. 3.1. Evaluarea cantitativă a parametrilor specifici ai circuitelor integrate digitale.3. Aplicaţii cu circuite integrate logice Tema 4: Codificatoare. binar-zecimal ( BCD). Tipuri de porţi logice . simbol.1. tabela de adevăr).Date de catalog. Coduri numerice Tema 2: Elemente de algebră Boole 2. Forme de exprimare a funcţiilor logice. Verificarea funcţionării porţilor logice.Definiţie. simbol.1. Tema 3: Porţi logice 3. 4.Definiţie.Utilizări. demultiplexoare 5. CMOS) – parametri limită. Tema 5: Multiplexoare. Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. SAU EXCLUSIV (simbol. zecimal – BCD. Date de catalog. Sinteza funcţiilor logice cu porţi logice.1.Definiţie. simbol. binar. Verificarea funcţionării montajelor cu circuite integrate logice (codificatoare.

după aspect fizic şi marcare. întreruperi. 2. Lucrări practice de organizare şi gestionare a unei magazii de circuite integrate. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale în montaje. scurtcircuite). 5.1. de montaj. 17 . 3. 4. Lucrări practice de utilizare a circuitelor integrate digitale în montaje. Lucrări practice de montare / demontare a circuitelor integrate digitale. Lucrări practice de identificare şi remediere a defectelor în montaje cu circuite integrate digitale (defecte: de componente.utilizarea soclurilor.

R.R. locul şi rolul regulatorului într-un S. corespunzătoare nivelului II din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. folosind un limbaj specializat.A. La nivelul II. . LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL :  Utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată II. Şcoala de Arte şi de Meserii. în scopul orientării spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare..A. automatizări.A. rolul şi locul unui traductor în sistemele automate. Notă introductivă: Modulul « Sisteme de reglare automată » se studiază pe parcursul clasei a XI-a. specific domeniului electronică. I. schema bloc a unui S.. mărimile caracteristice ale traductoarelor şi elementelor de execuţie. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR: 18 . studierea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionarii unui sistem de reglare automată Parcurgerea conţinuturilor modulului « Sisteme de reglare automată » şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare. automatizări. domeniul Electronică. prin unităţile de competenţă tehnice specializate.Modulul III Elemente componente ale unui sistem de reglare automată I.R.A.R. rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate. regimuri de funcţionare ale unui S. elevii se vor familiariza cu: rolul şi obiectul unui S. în vederea obţinerii calificării Electronist aparate şi echipamente de automatizări.

sensibilitatea .elementtul de execuţie .R.R.rampă unitară Regimuri de funcţionare ale unui S.R.adaptoare 19 .A.R. . .regulatorul automat .domeniul de măsurare Clasificarea traductoarelor Părţi componente constructive ale traductoarelor .instalaţia tehnologică . Mărimi de intrare/ieşire specifice elementelor componente ale S.Performanţe tranzitorii Rolul şi locul unui traductor în sistemele automate Mărimile caracteristice ale traductoarelor: .A.natura fizică a mărimilor de intrare şi ieşire .Unităţi de competenţă Utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată Competenţe Identifică elementele componente ale unui sistem de reglare automată Conţinuturi tematice  Rolul şi obiectul unui S.elementul de comparaţie .    Descrie caracteristicile traductoarelor     Schema bloc a unui S.caracteristica statică . . Principalele tipuri de semnale utilizate în automatică : .A.A.Regimul staţionar . Rolul elementelor componente : .elemente sensibile .R.A.treaptă unitară .R.A.puterea consumată .traductoarul Descrierea funcţionării după schema bloc. la variaţia mărimii de intrare.  Clasificarea S.Performanţe staţionare .Regimul tranzitoriu  Performanţele unui S.

R. cu întrebări de tipul adevărat-fals. .proporţional integral derivativ (PID)  Răspunsul regulatoarelor la semnal treaptă.electrice.  Modul de utilizare a diferitelor tipuri constructive de elemente de execuţie  Acţionarea electrică a elementelor de execuţie .mixte electro hidraulice electro pneumatice  Locul şi rolul regulatorului într-un S. întrebări cu răspuns scurt.electromagneţi .  Părţile componente ale regulatoarelor automate.4 Supraveghează funcţionarea unui sistem de reglare automată III. 59.  Tipuri de regulatoare electronice liniare realizate cu amplificatoare operaţionale: .pneumatice. .proporţional derivativ (PD) . întrebări tip grilă sau proiecte simple. a competenţelor prevăzute. 20 .Unităţi de competenţă Competenţe Descrie caracteristicile elementelor de execuţie Conţinuturi tematice  Rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate  Părţi componente constructive ale elementelor de execuţie: .organe de execuţie  Tipuri constructive de elemente de execuţie: . CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE: Modulul « Sisteme de reglare automată » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii.A. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. descrieri. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii.  Studierea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionarii unui sistem de reglare automată.hidraulice.motoare de execuţie (servomotoare) .proporţional integral (PI) .proporţional (P) .  Legi de reglare.motoare electrice  Elemente de semnalizare acustică şi optică. . întrebări cu răspuns structurat. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. afectivi şi performativi).11. studii de caz.

supravegherea unui sistem de reglare automată.R. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit.performanţe tranzitorii 21 . . . de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor.A.R.: .Regimul staţionar. evaluarea s-a încheiat cu succes. atitudinilor faţă de o sarcină dată. . Evaluarea continuă este condiţionată de precizările conţinute de criteriile de performanţă şi de probele de evaluare introduse în standarul de pregătire profesională. .Rolul blocurilor componente : . cu respectarea legislaţiei în vigoare. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor. precum şi asupra numărului de ore de instruire practică în funcţie de dificultatea temei. noţiuni generale: . • Investigaţia. realizarea unor machete funcţionale. TEMA NR. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei.• probe practice: reglări de parametri. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. pe grupe de elevi. defalcate după cum urmează: Total ore / an 116 Din care ore de: teorie 29 laborator tehnologic instruire practică 87 Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. SUGESTII METODOLOGICE: Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 116 ore .R. • Proiectul prin care se evaluează metodele de lucru. • Autoevaluarea prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune un program propriu de învăţare. .A. acurateţea tehnică. grupate pe teme.Tipuri de S.performanţe staţionare .1 Sisteme de reglare automată.R. proprii grupului instruit. dotate corespunzător. capacităţilor.A.Regimul tranzitoriu.A. . TEMA NR.Mărimi de intrare/ieşire. modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Evaluarea poate fi asociată cu autoevaluarea şi coevaluarea.Schema bloc a unui S. Autoevaluarea urmăreşte ca elevii să devină capabili să-şi verifice fişele de lucru şi să conştientizeze că o bună pregatire profesională îi va avantaja în realizarea sarcinilor.2 Regimurile de funcţionare ale unui S. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică.Rolul şi obiectul unui S.R. • Portofoliul care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor. activităţile extraşcolare etc. în următoarea succesiune: TEMA NR.Descrierea funcţionării după schema bloc.A. comunicării. IV.3 Performaţele unui S. materialelor şi echipametelor. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.

Reglarea turaţiei unui motor asincron.c. Realizarea legii de reglare I pentru procese lente. Semnal treaptă unitară. Tipuri constructive de elemente de execuţie. 9.TEMA NR.Răspunsul regulatoarelor la semnal treaptă.7 Aparate auxiliare utilizate în automatizări: . Regulatoare: . .Locul şi rolul regulatorului în sistemele automate. Realizarea unei machete funcţionale pentru ilustrarea funcţionării limitatoarelor de cursă. TEMA NR 6. Supravegherea unui sistem de reglare industrială. Elemente de execuţie: Rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate. . Realizarea legii de reglare D pentru procese lente. D cu componente discrete de circuit. Părţi componente constructive ale elementelor de execuţie. 4. 2.Tipuri de regulatoare.Elemente de semnalizare acustică. TEMA NR. 7. 10.5 - Tipuri de semnale utilizate la stuudiul S. 3. Teme propuse pentru lucrări de instruire practică 1. Simularea reglării P. 6.Elemente de semnalizare optică.A. 22 . I. Simularea funcţiilor P. 5. Reglarea turaţiei unui motor de c. Părţi componente constructive ale traductoarelor. Utilizarea diferitelor tipuri constructive de elemente de execuţie. Mărimile caracteristice ale traductoarelor. Realizarea legii de reglare P pentru procese lente. Acţionarea electrică a elementelor de execuţie.Noţiuni generale. . Realizarea unei machete funcţionale cu bimetal şi releu. I.4 TEMA NR.R. 8. Clasificarea traductoarelor. Semnal rampă unitară. Traductoare: Rolul şi locul unui traductor în sistemele automate. D cu amplificatoare operaţionale. .

23 .

Amplificator de semnal mic (conexiune EC). Realizare practică. Amplificatoare 1.schema electrică şi funcţionarea. care va constitui instrument de evaluare în vederea certificării competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de la nivelul II. Notă introductivă: În conceperea programei pentru modulul Circuite electronice analogice s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care componentele şi sistemele electronice au căpătat un rol foarte important . Stabilizatoare: Schema bloc. Amplificator de putere: cu tranzistoare identice . Stabilizatoare cu reacţie. 30 sunt de laborator tehnologic. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitate de competenţă Realizarea circuitelor cu dispozitive electronice discrete Competenţe Realizează surse stabilizate de tensiune    • • •  Realizează amplificatoare • •  • • Conţinuturi tematice Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune Redresoare. II. cu tranzistoare complementare .STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul IV Circuite electronice analogice I. Amplificatoare operaţionale: AO inversor – schema electrică şi amplificarea. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii. Realizare practică. Schema electrică şi funcţionare. Verificarea funcţionalităţii montajului. Stabilizatoare cu compensare: serie. folosite pentru îndrumarea în scopul elaborării unui proiect. Din cele 120 ore. 3. Schema electrică şi funcţionare.schema electrică şi funcţionarea. AO neinversor – schema electrică şi amplificarea. Filtre de netezire. derivaţie. 24 . Verificarea funcţionalităţii montajului. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea circuitelor electronice de putere. III. 2. Schema electrică şi funcţionare. cuprinde un număr total de 120 de ore şi se va parcurge în patru săptămâni de instruire practică comasată.

Realizează circuite de impulsuri  • •  • •  • • •  IV.schema electrică. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Circuite electronice analogice » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii.Unitate de competenţă Competenţe Realizează oscilatoare Conţinuturi tematice Oscilatoare 4. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. frecvenţa de oscilaţie. 7. forma de undă a tensiunii de ieşire. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Limitatoare serie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare . • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului şi verificării funcţionalităţii lui. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe capsulele circuitelor integrate logice. forma de undă a tensiunii de ieşire. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. condiţia de integrare. Circuite de limitare. Verificarea funcţionalităţii montajului. Limitatoare derivaţie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare . Oscilatoare cu cuarţ: proprietăţile cristalului de cuarţ. a competenţelor prevăzute. întrebări tip grilă sau proiecte simple. 5. Circuite de impulsuri Circuite RC: de derivare . studii de caz.schemă electrică şi funcţionarea. Realizare practică.schema electrică funcţională.schema electrică funcţională. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. Realizare practică.schemă electrică şi funcţionarea. afectivi şi performativi). Circuite basculante: Circuite basculante astabile . Verificarea funcţionalităţii montajului. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. cu întrebări de tipul adevărat-fals. exerciţii de citire a foilor de catalog. Circuite basculante monostabile . 25 .schema electrică funcţională.schema electrică. Oscilatoare LC în trei puncte: scheme funcţionale. întrebări cu răspuns scurt. • probe practice: montaje electronice. evaluarea s-a încheiat cu succes. condiţia de derivare. Oscilatoare RC – scheme funcţionale. 6. oscilatorul Colpitts cu cuarţ schema electrică. întrebări cu răspuns structurat. de integrare . descrieri. Circuite basculante bistabile .

• Stabilizatoare cu compensare: serie.  Circuite de limitare. O variantă posibilă de dezvoltare logică a conţinuturilor se poate prezenta astfel: Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare. 9.  Filtre de netezire. proprii grupului instruit. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.schema electrică şi funcţionarea. 26 . privit global.. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Schema electrică şi funcţionare. conform criteriilor de performanţă din SPP. Conducerea şcolii va identifica surse financiare pentru dotarea acestora. Schema electrică şi funcţionare.transpunerea proiectului în activităţi de învăţare concretă . 8. .schema electrică şi amplificarea Tema 3: Oscilatoare 10.  Amplificatoare operaţionale: • A.  Stabilizatoare: • Schema bloc.proiectarea de la Curriculum-ul Naţional – la planificarea anuală – la proiectarea unităţilor de învăţare . în funcţie de dificultatea acesteia. condiţia de integrare. Amplificator de semnal mic (conexiune EC). forma de undă a tensiunii de ieşire. Oscilatoare LC în trei puncte: scheme de principiu.V. Oscilatoare cu cuarţ: proprietăţile cristalului de cuarţ.schemă electrică şi funcţionarea. Tema 2: Amplificatoare  Clasificarea amplificatoarelor.oscilatorul Colpitts cu cuarţ . derivaţie.O. la nivelul clasei. • Limitatoare serie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare . neinversor . 11.schema electrică şi funcţionarea.schema electrică şi amplificarea • A. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială.  Oscilatoare RC .schema electrică. presupune: .O. inversor . fără de care nu este posibilă atingerea competenţelor menţionate în programă.schema electrică. Schema electrică şi funcţionare.evaluarea procesului care se desfăşoară în clasă în vederea reglării lui prin analiza feedbackului obţinut.schema electrică. • de integrare . Amplificator de putere: • cu tranzistoare identice . . Sugestii metodologice Procesul de formare/ învăţare/ instruire.scheme de principiu. frecvenţa de oscilaţie. • cu tranzistoare complementare . condiţia de derivare. Acolo unde este posibil instruirea se poate realiza şi în ateliere ale agenţilor economici. • Factorii de stabilizare. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. Tema 4: Circuite de impulsuri  Circuite RC: • de derivare . • Stabilizatoare cu reacţie.

• Circuite basculante monostabile . 5. Lucrări practice de realizare a limitatoarelor serie şi derivaţie. 6. 3. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice. 2. 2.schemă electrică şi funcţionarea. • Circuite basculante bistabile . Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. 7. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui stabilizator. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator. 27 . Lucrări practice de realizare a circuitelor RC de derivare şi integrare.schema electrică şi funcţionarea.schema electrică şi funcţionarea. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unor circuite de derivare şi de integrare. Circuite basculante: • Circuite basculante astabile . Lucrări practice de realizare a circuitelor basculante. 5. Aplicaţii ale circuitelor de impulsuri. • Limitatoare derivaţie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare . 4.schema electrică şi funcţionarea. Lucrări practice de realizare a unui amplificator de semnal mic (conexiune EC). Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui limitator serie şi derivaţie. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea circuitelor integrate liniare.. 3. forma de undă a tensiunii de ieşire. 4. Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Lucrări practice de realizare a unei surse stabilizate de tensiune.

care va constitui instrument de evaluare în vederea certificării competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de la nivelul II.  Situaţii care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă (absenţa mijloacelor de protecţie. prevenirea şi stingerea incendiilor. 30 sunt de laborator tehnologic. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Igiena şi securitatea muncii  Lucrul în echipă  Remedierea defectelor în echipamente de automatizare III. folosite pentru îndrumarea în scopul elaborării unui proiect. integritatea mijloacelor de protecţie). TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR: Competenţe Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. cuprinde un număr total de 120 de ore şi se va parcurge în patru săptămâni de instruire practică comasată. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii.Modulul V Remedierea defectelor I. Notă introductivă: În conceperea programei pentru modulul Remedierea defectelor s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a depana sisteme de reglare automată. II. Unităţi de competenţă Igiena şi securitatea muncii 28 . Conţinuturi tematice  Drepturi şi responsabilităţi la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii  Mijloace de protecţie la locul de muncă. Din cele 120 ore.

supravegherea finalizării unor operaţiuni. interes. umiditate.Unităţi de competenţă Competenţe Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. implicare. Identifică sarcinile şi Activităţi de lucru în echipă pentru resursele necesare pentru atingerea unor obiective informaţionale.  Metode de înlăturare a factorilor de risc (remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie. coordonator.  atitudini în grup (sprijin. respectarea normelor de protecţie). subordonat. acţionale cu tematică specifică remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să identifice:  Sarcini specifice membrilor unei echipe care are ca obiectiv obţinerea unor informaţii privind remedierea defectelor în instalaţii de automatizare. Conţinuturi tematice Lucrul în echipă  Factori de risc la locul de muncă (substanţe periculoase. iniţiator. încurajare. exclus.  Mijloace de raportare a prezenţei factorilor de risc (rapoarte orale şi scrise). distribuire sarcini în echipă. temperatură. Îşi asumă rolurile care îi Activităţi de lucru în echipă cu obiective revin în echipă.  Obiective şi sarcini specifice echipei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de automatizare  Resurse necesare atingerii obiectivelor. zgomote. vibraţii. informaţionale organizatorice şi acţionale specifice remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să stabilească şi să aprecieze:  poziţii individuale în grup (inclus. curenţi de aer. viruşi. organizatorice. ventilaţie. atingerea obiectivelor. radiaţii). bacterii. solidarizare)  participarea la derularea acţiunilor grupului (finalizare sarcini proprii. raportor). motivare. raportarea rezultatelor.) 29 .

scurtcircuite. corecţii şi adaptări ale planului comun. asigurarea echilibrului de sarcini în echipă.A. recunoaşterea meritelor). ieşire. Remedierea defectelor în echipamente de automatizare Identifică defectul după simptome  Scheme de semnalizare şi interblocare în instalaţiile electrice. negocierea sarcinilor). respectarea unui plan comun.traductorul . Stabileşte modulul sau blocul funcţional defect 30 . pierderi de fluide)  Valori nominale ale parametrilor de intrare.R. interese)  Corelare a sarcinilor individuale cu cele ale echipei (explicaţii de sarcini. secţionări ale izolaţiei. grad de motivare.  Studierea documentaţiei tehnice specifice instalaţiilor tehnologice cuprinse în S. încadrare în timp. Conţinuturi tematice Activităţi de lucru în echipă cu obiective informaţionale. comandă şi acţionare indicate în documentaţia tehnică.regulatorul .  Modalităţi de protecţie ale echipamentelor de automatizare .Unităţi de competenţă Competenţe Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. organizatorice şi acţionale specifice remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să dobândească abilităţi de:  Recunoaştere a competenţelor membrilor echipei (pregătire profesională. poziţia faţă de grup. atitudini.  Adoptare a unor măsuri de eficientizarea a lucrului în echipă (verificări ale calităţii sarcinilor.  Verificarea blocurilor funcţionale: .comparatorul .elementul de execuţie  Defecte posibile ale blocurilor funcţionale şi modalităţi de identificare ( întreruperi de circuite. pătrunderi de agenţi corozivi.  Măsurători de mărimi electrice şi neelectrice specifice instalaţiei conform documentaţiei tehnice.

măsurarea parametrilor. O competenţă se evaluează o singură dată. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. prin fişe individualizate. înlocuirea consumabilelor.  Înlocuirea consumabilelor ( lubrifianţi sau alte fluide. V. în funcţie:  de dificultatea acesteia. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE: Modulul « Remedierea defectelor » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii.Unităţi de competenţă Competenţe Elimină defectul. În cadrul modulului se exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă pentru abilităţi cheie şi tehnice: comunicare şi numeraţie. cu întrebări de tipul adevărat-fals. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. întrebări tip grilă sau proiecte simple. identificări de defecte. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. Se evaluează numai competenţele din acest modul. evaluarea s-a încheiat cu succes. evaluarea acestora făcându-se la respectivele module. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. proiectul. executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. asigurarea calităţii. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. utilizarea dispozitivelor electronice discrete. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. . Conţinuturi tematice  Selectarea modulului necesar pentru înlocuire  Alegerea metodei şi a mijloacelor optime pentru remedierea defectului. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele remedierii defectelor şi verificarea funcţionalităţii . simularea. a competenţelor prevăzute. IV. descrieri.. studii de caz. Se recomandă următoarele metode: demonstraţia. pentru verificarea atingerii competenţelor. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.  de dotarea atelierelor de instruire practică si/sau a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri. utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată.înlocuirea modulelor defecte. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. • probe practice:operaţii necesare protejării instalaţiei tehnologice. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. SUGESTII METODOLOGICE: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. întrebări cu răspuns structurat. întrebări cu răspuns scurt.  de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. materii prime specifice)  Verificarea calităţii lucrării de remediere a defectului ( asigurarea parametrilor standard de exploatare). afectivi şi performativi). 31 .

competenţele determină conţinuturile tematice.  joc de rol.I. efectelor P. Defecte simulate. Instruirea se va realiza în ateliere de instruire practică cu o bună dotare materială / secţii de productie ale agenţilor economici parteneri. efectelor P.Defecte simulate 15.D într-un S.Defecte simulate. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. 11. Reglarea turaţiei unui motor asincron. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. pe activităţi practice şi mai puţin pe cele teoretice.R. activităţile de învăţare/instruire utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. 4. a debitului. Realizarea legii de reglare P pentru procese lente. 3.  simulare. Defecte simulate. 1. Acordarea parametrilor regulatorului într-un sistem de reglare a temperaturii 12.  particularităţile de vârstă ale grupului instruit. 5. Studiul traductoarelor pentru măsurarea presiunii.Defecte simulate. Realizarea legii de reglare I pentru procese lente.D într-un S.  efectuarea de lucrări de laborator. Defecte simulate 8.c. 7. În acest cadru. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului Remedierea defectelor în echipamentele de automatizare. recomandăm ca în acest proces să se utilizeze metode bazate pe acţiune. Defecte simulate 10. Studiul elementelor de execuţie acţionate pneumatic şi hidraulic. Defecte simulate 14. Acordarea parametrilor regulatorului într-un sistem de reglare a presiunii. a presiunii. Defecte simulate.I. ritmul de asimilare a cunoştinţelor/ formarea deprinderilor proprii grupului instruit.A..D într-un S. 6.A.Defecte simulate 32 . Studiul traductoarelor pentru măsurarea temperaturii.R. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite.R. Defecte simulate 9. Realizarea legii de reglare D pentru procese lente. interactiv şi centrat pe elev. a temperaturii. efectelor P.A. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. Supravegherea unui sistem de reglare industrială. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. cum ar fi:  efectuarea de lucrări practice. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Reglarea turaţiei unui motor de c.I. Teme propuse pentru lucrări de laborator şi instruire practică . Defecte simulate 13. 2. Studiul elementelor de execuţie cu acţionare mixtă.

33 .

alături de celelalte module din trunchiul comun. laborator tehnologic 58 2 ore / săpt II. pe structura unităţilor de competenţă pentru abilităţi cheie şi de competenţă tehnică şi profesională. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Comunicaţie şi numeraţie  Asigurarea calităţii  Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare 34 . atingerea de către elev a acestor competenţe. lucrul în echipă. În conceperea programei pentru modulul Măsurări specifice în instalaţii de automatizare s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care sistemele de calcul au căpătat un rol extrem de important. în totalitatea lor. Având în vedere că pentru Şcoala de Arte şi Meserii curriculumul are la bază Standardele de Pregătire Profesională şi este construit modular. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii şi cuprinde: Total ore / an 116 Din care: ore de teorie 58 2 ore / săpt. curriculumul de dezvoltare locală va viza. dar şi adâncirea compeţentelor cheie. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. Notă introductivă: Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.  promovarea valorilor democratice în curriculum. asumarea responsabilităţilor. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul VI Măsurări specifice în instalaţii de automatizare I. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.  dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. gândirea critică.

reviste. articole. Documentaţia specifică pentru sarcini de lucru: registre. Cerinţe de calitate impuse de normative care reglementează activitatea de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice ca proces (intrări. bonuri evidenţe simple. acurateţea. autoevaluare şi controlul calităţii lucrărilor efectuate • Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată • • • • Asigurarea calităţii Aplică normele de calitate în domeniul de activitate • • • Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii • • • • • 35 . caiete de sarcini. Formule şi algoritmi de calcul pentru determinarea parametrilor de măsurare. europeni şi internaţionali specifici lucrărilor măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice. Criterii şi indicatori de calitate naţionali. Indicatori şi criterii specifice privind calitatea lucrărilor de măsurare. scheme electrice).12.instrucţiuni de lucru.Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Modulul Măsurări specifice în automatizări este construit pe baza unităţii de competenţă tehnică specializată 59. jurnale. Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor (scara. toleranta). documentaţii tehnice) în legătură cu evoluţia aparatelor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice. Mijloace grafice de reprezentare şi interpretare a rezultatelor măsurărilor în circuitele şi echipamentele de automatizare (grafice. norme interne. ieşiri). Norme de calitate specifice măsurărilor în instalaţiile de automatizare. Internet.III. Metode standardizate de asigurare a calităţii. studii. executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare agregată conform tabelului următor : Unităţi de competenţă Comunicare şi numeraţie Competenţe Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate • Conţinuturi tematice Documente din surse specializate (manuale. diagrame). Etapele şi acţiunile de evaluare. Proceduri specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii. Modele de management al calităţii. dezvoltare. corespondenţa oficială. Mijloace grafice de reprezentare a circuitelor de măsurare (scheme bloc.

Aplicarea procedurii de lucru. Compararea rezultatelor măsurătorii cu valorile nominale.Manometre .Termometre .termometre cu termocuplu • Măsurarea electrică a presiunii fluidelor .Debitmetre Efectuarea reglajelor iniţiale.(tensiunea electrică.Ampermetre .Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare Identifică aparatele de măsură şi control Unităţile de măsură fundamentale şi derivate ale mărimilor electrice şi neelectrice.debitul).a.termometre cu termorezistenţă .Manometre . • Aparate de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice: .Vacuummetre • Măsurarea electrică a debitului .Vacuummetre .a. • 36 . presiunea .Osciloscop Selectarea aparatului şi precizarea procedurii de lucru.termometre cu termistor . intensitatea curentului electric. • Aparate de măsură pentru mărimi neelectrice .Debitmetre Selectarea aparatului şi precizarea procedurii de lucru. Utilizează aparatele de • Măsurarea mărimilor electrice: măsură şi control în .Aparate indicatoare Noţiuni generale despre sistemele de măsurare automată.voltmetre de c.osciloscopul • Măsurarea electrică a temperaturii . temperatura.ampermetre de c. . • Aparate de măsură pentru mărimi electrice : . şi c. efectuarea măsurătorilor .Voltmetre .c.Aparate înregistratoare .c şi c.

în funcţie de abilităţi.discuţie sau grafic). şi c. În continuare se prezintă un model de instrument de evaluare pentru certificarea unei competenţe tehnice din cadrul modulului Măsurări specifice în automatizări.. cu întrebări de tipul adevărat-fals. întrebări cu răspuns scurt. voltmetru de c. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale.a. IV. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului şi verificării funcţionalităţii lui. studii de caz. termometru.c. aparate de prezentare şi prelucrare a mărimilor neelectrice. Conţinutul documentelor de evidenţă şi raportare: -fişă de evidenţă a verificării periodice.. Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare COMPETENŢA: 59. întrebări tip grilă sau proiecte simple. exerciţii de citire a indicaţiilor aparatelor. manipularea. • fixarea unor sarcini deschise. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii.. utilizând în acest sens fişe de lucru. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. depozitarea aparatelor de măsură pentru mărimile electrice şi neelectrice.prezentarea temelor în mai multe moduri (raport . osciloscop.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat prin: • gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.12. Se pun la dispoziţia elevului următoarele aparate: ampermetru de c. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. descrieri. • probe practice: montaje de măsurare. -raport privind expirarea valabilităţii buletinelor de verificare şi etalonare Transmiterea documentelor de evidenţă şi raportare către persoanele abilitate Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură. a competenţelor prevăzute. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe aparatele de măsură. Procesul de predare .Întreţine starea de funcţionare a aparatelor de măsură şi control • • • • Studierea documentaţiei tehnice specifice pentru întreţinerea. afectivi şi performativi). • fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. FIŞĂ DE EVALUARE UC: 59. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Măsurări specifice în automatizări » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. manometru şi debitmetru.12. şi c. vacuummetru.c. evaluarea s-a încheiat cu succes.a. întrebări cu răspuns structurat. 37 .1 Identifică aparatele de măsură şi control NUME ŞI PRENUME ELEV: ………………………………………….

multiplii şi submultiplii lor.c. 2. şi c. 6. Descrie tipul de înregistrare Data Semnătura evaluatorului 38 . Selectaţi aparatele cu care se poate măsura tensiunea electrică şi explicaţi procedeul de lucru atât pentru c. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea debitului. Selectează aparate indicatoare pentru prelucrarea şi prezentarea mărimilor neelectrice. presiunea şi debitul şi explicaţi procedeul de lucru. Identifică aparate înregistratoare de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice. Dintre aparatele de prezentare şi prelucrare a mărimilor neelectrice selectaţi aparatele indicatoare şi aparatele înregistratoare şi descrieţi modul de afişare respectiv de înregistrare. 5. Nr. debit Specifică multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură fundamentale pentru temperatură. Selectaţi aparatele cu care se pot măsura temperatura. Specifică multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură fundamentale pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică Face transformări între unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică. multiplii şi submultiplii acestora şi relaţiile dintre unităţi. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea temperaturii Identifică aparatele de măsură pentru presiune. Precizaţi unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric. Identifică aparatele de măsură pentru debit. cât şi pentru c.. Precizaţi unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru temperatură.1.c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operaţia Specifică unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică. multipli şi submultipli. multipli şi submultipli. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea tensiunii electrice în c. cât şi pentru c. Descrie modul de afişare a aparatelor indicatoare. Identifică aparatele de măsură pentru intensitatea curentului electric. pentru tensiunea electrică. Identifică aparatele de măsură pentru temperatură. 4.c. presiune. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea presiunii. Selectaţi aparatele cu care se poate măsura intensitatea curentului electric şi explicaţi procedeul de lucru atât pentru c.a. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea intensităţii curentului electric continuu şi curentului electric alternativ. Crt. debit şi relaţiile de transformare.a.a. multiplii şi submultiplii acestora şi relaţiile dintre unităţi. presiune. 3. presiune şi debit. Specifică unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru temperatură. Identifică aparatele de măsură pentru tensiunea electrică.

39 .Rezultatul final: COMPETENŢA A FOST DOBÂNDITĂ DA NU Nume şi prenume evaluator ………………………………….

• Completaţi pe fişa de evaluare numele dvs. manipularea şi depozitarea ampermetrelor.Extinderea domeniului de măsurare pentru ampermetrele analogice. . . activităţile de învăţare . cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare.Consemnarea rezultatelor măsurării. • Când aţi terminat. înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru această probă şi montajele realizate. teste de evaluare etc. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe proba.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare.Consemnarea rezultatelor măsurării. 2 Ampermetre: .Multipli şi submultipli. . . manipularea şi depozitarea voltmetrelor. Tema nr.Voltmetre analogice şi digitale. • Rezolvaţi toate sarcinile cuprinse în fişa de evaluare. . 3 Voltmetre: . Tema nr.Ampermetre analogice şi digitale.Verificarea stării de funcţionare.Verificarea stării de funcţionare. . Pentru atingerea competenţelor dorite. în funcţie de dificultatea acesteia. asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi instrumentele necesare. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.Unităţi de măsură pentru tensiune. .Unităţi de măsură pentru intensitate. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. .Instrucţiuni pentru candidaţi Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea: • Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a încerca să le rezolvaţi • Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe.Montarea în circuit.Citirea indicaţiilor . . competenţele determină conţinuturile tematice. • Înainte de începerea evaluării.Multipli şi submultipli. proprii grupului instruit. proiecte. vizite de documentare la agenţii economici. . V. .Montarea în circuit. 1 Unităţi de măsură fundamentale şi derivate pentru mărimi electrice: . şi data susţinerii probei. . Sugestii metodologice: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.Verificări periodice. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: referate interdisciplinare. . .Verificări periodice. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. .Întreţinerea. vizionări de materiale înregistrate pe casete video şi CD-uri.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. Recomandăm în continuare conţinuturile ce urmează a fi parcurse în ordine cronologică: Tema nr.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.Extinderea domeniului de măsurare pentru voltmetrele analogice. 40 . documentarea cu ajutorul Internetului. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. .Citirea indicaţiilor . . . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. .Întreţinerea. interactiv şi centrat pe elev.

. .Măsurarea tensiunii.Unităţi de măsură pentru presiune.Verificarea stării de funcţionare. 4 Osciloscopul: . . Măsurarea electrică a temperaturii: . 41 Tema nr.Generatorul „ bază de timp” .Măsurarea intensităţii. . .Verificarea stării de funcţionare. Măsurarea electrică a debitului: .Termometre cu termorezistenţă. tipuri de afişaje ale aparatelor de măsură.Manometre. manipularea şi depozitarea termometrelor. .Consemnarea rezultatelor măsurării. .Termometre cu termistor.Înregistrarea . Aparate de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice: .Schema bloc.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare.Montarea în circuit. . . principiul de funcţionare.Consemnarea rezultatelor măsurării. domenii de valori ale presiunii măsurate. .Sisteme de măsurare automată. . . .Consemnarea rezultatelor măsurării.Debitmetrul cu diafragmă.Citirea indicaţiilor . . .Unităţi de măsură pentru debit.6 Tema nr.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. manipularea şi depozitarea manometrelor şi a vacuummetrelor.Multipli şi submultipli.Întreţinerea. .Debitmetrul rotametric. .Unităţi de măsură pentru temperatură. .Montarea în circuit.Caracteristici metrologice.Citirea indicaţiilor . noţiuni generale.Verificarea stării de funcţionare. . . . . . principiul de funcţionare.8 Tema nr.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare.Multipli şi submultipli. . .9 .Termometre cu termocuplu. . rol şi principiul de funcţionare. . .Aparate indicatoare. 7 Tema nr.Multipli şi submultipli. .5 Tema nr.Metode de măsurare a debitului. . .Vacuummetre. . .Tema nr. Unităţi de măsură fundamentale şi derivate pentru mărimi neelectrice: . tipuri de aparate înregistratoare.Citirea indicaţiilor . domenii de valori ale presiunii măsurate.Întreţinerea. rol şi principiul de funcţionare. . . procedee de înregistrare.Afişarea. Măsurarea electrică a presiunii: .Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare.Întreţinerea. manipularea şi depozitarea osciloscoapelor.Verificarea stării de funcţionare. .

termorezistenţă . Măsurarea presiunii unui gaz cu un aparat indicator pneumatic. Lucrări practice de măsurare a mărimilor electrice folosind: .Tema nr. termorezistenţă) 5. Executarea de măsurători de temperatură furnizate de senzori de temperatură ( termocuplu.termocuplu . 42 . manipularea şi depozitarea debitmetrelor.ampermetre .10 Citirea indicaţiilor .fişă de evidenţă a verificării periodice. .voltmetre . Recomandări pentru lucrări de laborator 1. Consemnarea rezultatelor măsurării. Alegerea senzorilor termici pentru o aplicaţie dată în funcţie de caracteristicile acestora. Documente de evidenţă şi raportare utilzate în urmărirea stării tehnice a aparatelor de măsurat: . 3. Lucrări practice de identificare a senzorilor de temperatură. . 4. Lucrări practice de identificare a senzorilor de presiune.osciloscop 2. Întreţinerea.raport privind expirarea valabilităţii buletinelor de verificare şi etalonare.termistor 2.

11. 4. instruire practică: 3 ore/sapt. 22. CDL – curriculum în dezvoltare locală Observaţie: Instruirea practică comasată se desfăşoară timp de 8 săptămâni care vor fi planificate fie la sfârşitul anului şcolar. 29. 43 . 7. 12. instruire practică: 2 ore/sapt. 34. 17. 33. laborator tehnologic: 1 oră / săpt. 30. 9. 28. Măsurări specifice în instalaţii de automatizare teorie: 2 ore/sapt. laborator tehnologic: 2 ore / săpt. Stagii de pregătire practică Modulul IV Circuite electronice analogice 120 ore Stagii de pregătire practică Modulul V Remedierea defectelor 120 ore CD – curriculum diferenţiat. 13. 14. 10. fie în timpul anului la decizia şcolii şi în parteneriat cu agenţii economici. 5. 36. 21. 2. ca în tabelul de corelare.Tabel de corelare a modulelor: Săptămâna 1. 27. 18. 25. 8. 26. 3. 32. instruire practică: 1 ore / săpt. teorie: 2 ore / săpt. 37. 20. 35. Elemente componente ale unui SRA teorie: 1ore/sapt. laborator tehnologic: 2 ore/sapt. 6. 19. Modul I (CD) Modul II (CD) Modul III (CD) Modul VI (CDL) Dispozitive electronice Circuite electronice digitale teorie: 1 oră / săpt. 16. 23. 31. 15. 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful