Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT PARTILE CONTRACTANTE 1. Subsemnatii MOLNOS ROZALIA, cetatean roman, nascuta la data de 03.06.1938, domiciliata in loc.

Timisoara, str. Memorandului, nr. 38, ap. 6, judet Timis, identificata cu C.I. seria TM nr. 720819, CNP 2380603354727 eliberata de SPCLEP Timisoara, la data de 12.01.2009, MOLNOS EMERIC, cetatean roman, nascut la data de 09.12.1942, domiciliat in loc. Timisoara, str.Memorandului, nr. 38, ap. 6, judet Timis, identificat cu C.I. seria TM nr. 720824, CNP 1421209354733 eliberata de SPCLEP Timisoara, la data de 12.01.2009, in calitate de comodant si, 2. S.C. FINDER CONNECT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Timisoara, str. Memorandului, nr. 38, ap. 6, cam. 1, judetul Timis, prin asociat unic si administrator MOLNOS ROZALIA, cetatean roman, nascuta la data de 03.06.1938, domiciliata in loc. Timisoara, str. Memorandului, nr. 38, ap. 6, judet Timis, identificata cu C.I. seria TM nr. 720819, CNP 2380603354727 eliberata de SPCLEP Timisoara, la data de 12.01.2009, in calitate de comodatar, am convenit la incheierea prezentului contract de comodat, in urmatoarele conditii: I. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract il reprezinta folosirea de catre comodatar cu titlu gratuit a spatiului aflat in proprietatea comodantilor, respectiv a camerei 1 din imobilul situat in Timisoara, str. Memorandului, nr. 38, ap. 6, judetul Timis. In acest imobil va functiona sediul societatii comerciale FINDER CONNECT S.R.L. DURATA CONTRACTULUI Durata prezentului contract este pe o perioada nelimitata cu incepere de la data 05.04.2012. Prezentul contract este esentialmente cu titlu gratuit. OBLIGATIILE PARTILOR Obligatiile comodatarului: - sa se ingrijeasca de conservarea bunului imprumutat ca un bun proprietar - sa foloseasca imobilul conform destinatiei stabilite in prezentul contract; - sa suporte cheltuielile aferente imobilului, cheltuieli legate de intretinerea si conservarea bunului imprumutat; - sa efectueze micile reparatii ce cad in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
1

- sa nu schimbe destinatia initiala a imobilului, fara consimtamantul proprietarilor; - sa predea imobilul in stare buna de folosinta la expirarea termenului prevazut in prezentul contract. Comodantii au urmatoarele obligatii: - sa predea comodatarului bunul inchiriat in stare buna de folosinta; - sa-i asigure comodatarului linistita folosinta a imobilului, garantandu-i totodata contra oricarei evictiuni totale sau partiale, precum si impotriva viciilor ascunse ale bunului; - sa restituie cheltuielile de conservare efectuate de comodatar pe parcursul executarii contractului; - sa repare daunele cauzate comodatarului de viciile ascunse ale lucrului imprumutat pe parcursul executarii contractului. I. REZILIEREA CONTRACTULUI Prezentul contract va fi reziliat prin acordul comun al partilor, precum si din initiativa comodantilor, cu obligatia acestora de a notifica celeilalte parti intentia de reziliere cu cel putin 30 de zile inainte. DISPOZITII FINALE Eventualele litigii ivite intre partile contractante se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantei de judecata, conform reglementarilor legale in vigoare. Prezentul contract reprezinta vointa partilor contractante. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. Prezentul contract contine un numar de 2 pagini si a fost redactat in Timisoara in trei exemplare, azi 05.04.2012 COMODANTI, MOLNOS ROZALIA MOLNOS EMERIC COMODATAR, S.C. FINDER CONNECT S.R.L. Prin administrator Molnos Rozalia _____________________ ____________________ ____________________