I.

Noţiunea şi justificarea acţiunilor posesorie Acţiunea posesorie reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia posesorul (iar în unele cazuri şi detentorul precar) poate solicita instanţei de judecată să-l oblige pe pârât să inceteze orice act de tulburare orisă-l restituie bunul de care a fost deposedat în mod ilicit1. Acţiunile posesorii îşi au justificare datorităinteresului de a menţine o stare de fapt existentă şi de a reprima orice acte de tulburare a posesiunii ori de deposedare. Ceea ce este specific acţiunii posesorii, şi trebuie subliniat şi în acest context, este tocmai împrejurarea că prin intermediul se apără însuşi dreptul asupra lucrului. În acelaşi timp, nu se poate face abstracţie de faptul că adeseori posesia corespunde însuşi dreptului de proprietate asupra lucrului2. Prin urmare, o dată cu protecţia posesiei, ca stare de fapt, se realizează indirect şi apărarea dreptului de proprietate. Există însă şi cazuri în care posesia asupra unui lucru este despărţită de dreptul real asuprabunului. Apărarea posesiei ca stare de fapt se impune şi de data aceasta, căci neglijenţa titularului face să creeze o aparenţă de drept în favoarea unei alte persoane3. Acţiunile posesorii îşi au justificarea tocmai în necesitatea apărării eficiente, suple şi rapide a posesiei ca simplă stare de fapt. Posesorul poate beneficia de ocrotire chiar şi împotriva titularului dreptului real. Aşa cum s-a apreciat şi de instanţa supremă, posesorul poate să se plîngă chiar împotriva proprietarului, pe calea acţiunii posesorii, deoarece pentru el nu prezintă importanţa cum şi de cine a fost tulburat în posesiune, ci doar faptul tulburării în sine. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, modifică prin legea Legea nr. 99/1999 utilizatorul are şi „dreptul de a exercita însă, astfel cum o dispune în mod expres chiartextul anterior citat, de către utilizator numai faţă de terţi, iar nu şi faţă de locătar (finanţatorului). Raporturile dintre locătar şi utilizator sunt supuse dispoziţiilor contractuale, raportuui care sunt cîrmuite şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997.Legea acordată ocrotire, pe calea acţiunilor posesorii, şi servituţilor continuie şi aparente (art. 675C.proc. civ.). IV. Felurile acţiunilor posesorii Codul de procedură civilă impune condiţii diferite de exercitare a

acţiunilor posesorii, după cum tulburarea sau deposedarea s-a făcut ori nu prin violenţă. Datorită acestui fapt s-a apreciat că în dreptul nostru trebuie să fie recunoscute doar două categorii de acţiuni posesorii: o acţiune posesorie în complîngerea şi o acţiune posesorie în reintegrare5. Acţiunea în complîngere („complenda”), denumită adeseori şi acţiune posesorie generală, urmăreşte să curme actele de tulburare sau deposedare care sunt de natură să împiedice exerciţiul liber şi efectele juridice ale posesiei. Acţiunea în reîntegrare („reintegranda”), denumită şi acţiune posesorie specială, are ca finalitate apărarea posesiei cînd tulburarea sau deposedarea s-a realizat prin violenţă. V. Condiţiile acţiunilor posesorii Cercetarea instituţiei acţiunilor posesorii nu poate face abstracţie nici de condiţiile de fond sunt studiate, astfel cum am mai precizat, la dreptul civil, dar şi Codul de procedură civilă se referă la ele în mod expres. Intr-adevăr, potrivit art. 674 alin. 1.C. proc. civ.: „Cererile privitoare la posesiune vor fi admise numai dacă: 1- nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; 2 - reclamantul dovedeşte că, înainte de această dată, el a posedat cel puţin un an; 3 - posesiunea lui întruneşte condiţiile cerute de art. 1846-1847 din Codul civil”. Condiţiile enunţate mai sus sunt însă necesare numai în cazul acţiunii în complîngere. Acţiunea în reintegrare este admisibilă dacă reclamantul face dovada primei condiţii: întroducerea cererii înăuntrul termenului de un an.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.