P. 1
Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

|Views: 215|Likes:
Published by Mihaela Dincă

More info:

Published by: Mihaela Dincă on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Impozite şi taxe locale datorate de contribuabili – persoane juridice

Profesor coordonator, Prof.univ.dr. Marcel DRĂCEA

Student, Dinca Mihaela Finante si Banci 1 , Anul II Grupa 3

Anul universitar 2009-2010

Cuprins

Capitolul I - Primăria Municipiului Craiova. Date generale 1.1 Organigrama Primăriei Municipiului Craiova 1.2 Direcţia Impozite şi Taxe. Descriere. 1.2.1 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice 1 şi 2 1.2.2 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane juridice 1 şi 2 1.2.3 Serviciul Certificate, atestare fiscală şi asistenţă contribuabili 1.2.4 Serviciul Valorificare bunuri 1.2.5 Serviciul Prelucrare automată a datelor 1.2.6 Serviciul Contabilitate şi Analiză a veniturilor 1.2.7 Serviciul Încasare, executare silită amenzi 1.2.8 Biroul Inspecţie fiscală 1.3 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice - Atribuţiile inspectorilor Capitolul II – Impozite şi taxe locale. Generalităţi. Principii. Colectare Generalităţi 2.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale 2.1.1 Impozite şi taxe instituite prin Titlu IX din Codul Fiscal 2.1.2 Amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale 2.1.3 Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale 2.1.4 Impozitele şi taxele instituite prin Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru şi Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 2.2 Principii 2.3 Contribuabili 2.4 Impozite şi taxe locale. Enumerare 2.4.1 Impozitul şi taxa pe clădiri 2.4.2 Impozitul şi taxa pe teren 2.4.3 Impozitul asupra mijloacelor de transport 2.4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 2.4.4.1 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 2.4.4.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2.4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2.4.5.1 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 2.4.5.2 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 2.4.6 Taxa hotelieră 2.4.7 Impozitul pe spectacole 2.4.8 Taxe speciale – taxa de parcare 2.4.9 Alte taxe locale 2.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2.5.1 Colectarea creanţelor fiscale 2.5.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire 2.5.2.1 Efectuarea plăţii 2.5.2.2 Ordinea stingerii datoriilor 2.5.2.3 Compensarea

2.5.2.4 Restituiri de sume 2.5.3 Majorări de întărziere 2.5.3.1 Majorări de întârziere 2.5.3.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.3.3 Majorări de întârziere în cazul compensării 2.5.3.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei 2.5.3.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare 2.5.3.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată 2.5.3.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere 2.5.4.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.4.2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară 2.5.4.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată 2.5.4.4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4.5 Penalităţi de întârziere Capitolul III - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 – exemplu Bibliografie

Capitolul I Primaria Municipiului Craiova.Date generale
1.1 Organigrama Primariei Municipiului Craiova
Institutiile publice, in sensul birocratic pe care il au in ziua de astazi, reprezinta singurul mod de organizare social-economica a statului care poate face fata provocarilor modernitatii (numarul mare al populatiei, diversitatea si complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfacute). Obiectivul unei institutii publice este servirea interesului public. Sunt situatii în care initativa particulara nu poate acoperii cerintele societatii si de aceea sunt necesare institutiile specifice. Aceste institutii sunt importante pentru ca: • activitatea lor este dependenta de sectorul guvernamental ; • managementul sectorului public controleaza activitatea organizatiilor cu scop lucrativ. In cadrul acestor institutii avem in vedere si politicile sociale, industriale si de investitii. In cazul in care controlul guvernamental este prea rigid, institutiile publice isi pierd statutul de entitati independente, astfel ca nu mai sunt rentabile pentru public. Daca managerii din organizatiile private au in vedere, in primul rand, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general. Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispun, cat mai ales in potentialul sau uman. Avand in vedere ca, în mare masura, realizarea deciziilor politice, progresul economico-social general depind de functionalitatea sistemului administrativ, este explicabil atentia deosebita care trebuie acordata pregatirii functionarilor publici. Municipiul Craiova se inscrie în categoria celor 11 municipii de rangul 1 din Romania care sunt si resedinte de judet, rang ce instituie anumite obligatii si masuri in monitorizarea dezvoltarii sale. Municipiul Craiova este o unitate administrativ teritoriala cu personalitate juridica, cu un patrimoniu format din bunuri care apartin domeniului public de interes local si bunuri apartinand domeniului privat al localitatii, cu initiativa in tot ceea ce priveste gestionarea intereselor publice locale, exercitand in conditiile legii, autoritatea in limitele teritoriale stabilite. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt Consiliul Local cu atributii deliberative si Primarul ca autoritate executiva. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr.238/2006 a administratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. Compartimentele functionale ce alcatuiesc aparatul propriu sunt coordonate, potrivit delegarilor de compententa de 2 vice-primari si de secretarul municipiului. Primarul, vice-primarii, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local Municipal constituie Primaria Municipiului Craiova, o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire efectiva hotararile Consiliului Local Municipal si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale. In cadrul Primariei, ca institutie publica apar situatii decizionale de diferite tipuri care au urmatoarele caracteristici: • fie sunt situatii de certitudine care sunt caracterizate de probabilitatea mare de a realiza obiectivul urmarit; • fie sunt situatii de incertitudine - probabilitatea realizarii obiectivului este mare dar exista intrebari asupra modului in care trebuie procedat. In toate aceste cazuri Consiliul Local are posibilitatea, acordata de lege, de a lua decizii care se concretizeaza in Hotarari ale Consiliului Local si care sunt aplicabile pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. Acestea sunt de obicei decizii curente deoarece se refera

In problemele de specialitate. 238/2006 a adimistratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. 544/2001. comparimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. Serviciul Resurse Umane. respectiv a personalului cu atributii in domeniul juridic. aceasta devine posibila numai cu aprobarea prealabila a Primarului Municipiului Craiova. Relatii Internationale.Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. Intretinere. 215/2001. Documentele care sunt solicitate de consilieri in vederea informarii. Amenajarea teritoriului si Lucrari Publice. viciprimarilor sau secretarului care le coordoneaza activitatea. In vederea rezolvarii operative si oportune a sarcinilor ce le revin. republicata privind administratia publica locala. Serviciile publice infiintate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului Municipiului Craiova care le coordoneaza direct sau prin viceprimarii si secretar potrivit competentelor stabilite prin organigrama si Regulamentul de organizare si functionare. in vederea avizarii si propunerii spre abrobare Consiliului Local sau Primarului Municipiului Craiova.2 Directia Impozite si Taxe. compartimentele functionale din componenta Aparatului de specialitate al Primarului intocmesc rapoarte de specialitate. in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea cinditiilor de operativitate si eficienta. hotarari ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr. care duce la indeplinire sarcini si atributiile administratiei publice locale centrale. de regula de catre Primarul Municipiului Craiova sau de viceprimari in limita delegarii atributiilor stabilite de catre Primar. serviciile de specialitate colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judetean. Deservire.la o perioada de cel mult 1 an. Compartimentul Protectie Civila. 1. Redactie „Curierul Primariei Municipiului Craiova”. de exemplu in cazul intocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli. Compartimentele functionale raspund in fata Primarului de aplicarea prevederilor Hotararilor Consiliului Local si a Dispozitiilor Primarului Municipiului Craiova. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova functioneaza in temeiul Legii nr. vor fi puse la dispozitia acestora conform legii. precum si de catre seful structurilor functionale in cadrul carora au fost intocmite. privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova emisa in acest sens. Directia Urbanism. institutiilor publice bugetare si extrabugetare din subordinea Consiliului Local. de sefii de servicii. Reparatii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate in consultarea unor documente. aprobate conform legii. Directia Economico – Financiara. personalul din aparatul Consiliului Local este format din functionari publici in proportie de 80% si de angajati conform legislatiei in vigoare in proportie de 20%. Pentru indeplinirea atributiilor stabilite. sprijina activitatea societatilor comerciale.Descriere . Compartimentul Audit Intern. secretar. proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta Primarului Municipiului Craiova. Consiliul local ia decizii strategice si tactice. Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorica stabilita prin organigrana si statul de functii. viceprimarilor sau secretarului Municipiului Craiova in concordanta cu prevederile Legii nr. Biroul Imagine. Serviciul Administrativ. birouri si compartimente subordonate. cu viza din punct de vedere legal a secretarului. Actele care se elibereaza de catre Primaria Municipiului Craiova vor fi semnate. dupa caz. Aparatul propriu al Consiliului Local cuprinde urmatoarele compartimente: Directia Adimistratie Publica Locala. Conducerea fiecarei directii este asigurata de un director care este ajutat in realizarea sarcinilor de un director adjunct.

altor venituri bugetare si extrabugetare. controleaza si raspunde de actiunde de constatare si stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice. Directia Impozite si Taxe administreaza si gestioneaza patrimoniul precum si veniturile bugetului local. Primaria Municipiului Craiova este organizata in 9 Directii si anume:Directia Proiecte.Conform organigramei. taxelor.1.asistenta de specialitate. Directia Impozite si Taxe Locale ale in componenta sa angajati care in marea lor majoritate au calitatea de functionari publici. indruma.Directia urbanism si amenajarea teritoriului. targuri. impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice.Directia Patrimoniu. Acestea toate sunt posibile datorita actelor normative emise de Parlamentul Romaniei si de catre Guvernul Romaniei si care se refera strict la functionarea aparatului propriu al consiilor locale de pe intreg teritoriul tarii. in piete. Rezulta ca Directia Impozite si Taxe Locale in ansamblul sau este un serviciu public la nivel local care are ca particularitate faptul ca serviciile sunt oferite atat de sectorul public cat si de sectorul privat. 1. oboare. Serviciul Constatare. impunere.2. realizeaza prin mijloace specifice combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri. urmarire si executare silita persoane fizice 1 • Serviciul Constatare.Directia Impozite si Taxe.Directia Economico-Financiara. impunere. pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce-i revin. ceea ce face necesara realizarea unei cooperari intre sectorul public.Directia Asistenta si protectie sociala si Directia Relatii publice. atestare fiscala si asistenta contribuabili • Serviciul Valorificare bunuri • Serviciul Prelucrare automata a datelor • Serviciul Contabilitate si analiza a veniturilor • Serviciul Incasare.  Organizeaza actiuni cu celelalte organe fiscale.programe de dezvoltare tehnica si investitii. al impunerii veniturilor si platii impozitelor si taxelor locale. Directia Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Craiova functioneaza potrivit Hotararii Consiliului Local nr. urmarire si executare silita persoane fizice 1 si 2 indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza. Aceasta directie asigura prin serviciile de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile.Directia Servicii Publice. 219/2004.Directia Juridica. executare silita amenzi.  Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate. impunere. urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice. sectorul privat si comunitatea locala. Directia Impozite si Taxe raspunde in fata Primarului si a Consiliului Local de aducerea la indeplinire a sarcinilor privind incasarea impozitelor. urmarire si executare silita persoane juridice 1 • Serviciul Constatare. incasarea veniturilor extrabugetare pentru bugetul local. urmarire si executare silita persoane juridice2 • Serviciul Certificate. in vederea verificarii respectarii conditiilor de desfasurare a activitatii. De asemenea. colaborand cu celelalte organe ale administratiei de stat.  Intocmeste borderourile de debite si scaderi. Directia Impozite si Taxe coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii si birouri: • Serviciul Constatare. impunere. . impunere.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane fizice. urmarire si executare silita persoane fizice 2 • Serviciul Constatare. precum si inregistrarea si verificarea de catre cel care efectueaza controlul financiar preventiv.

 Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele datorate de persoanele juridice.  Efectueaza actiuni de control cu celelalte servicii si alte organe in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscale.  Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale.  Asigura evidenta platitorilor de impozite si taxe si a codurilor fiscale atribuite. esalonari. indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite la termen. persoanele juridice din evidenta.  Organizeaza.  Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea.  .  Organizeaza.  Urmaresti si raspunde de incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescriptie si stabileste masuri de recuperare a debitelor prin aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege. calculeaza si vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului cu titlu de impozite si taxe. creand premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor persoane fizice. Serviciul Constatare. pe baza declaratiilor depuse de acestia.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.Tine evidenta debitelor din impozite si taxe. masuri luate pentru imbunatatirea legislatiei fiscale. impunere. reduceri. urmarire si executare silita persoane juridice 1 si 2 indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Determina si transmite impozitele si taxele directe si indirecte cu debitele datorate de agentii economici persoane juridice.  Verifica modul in care agentii eonomici.  Tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor pe fiecare categorie in parte. sesizarile si reclamatiile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor la persoanele juridice.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane juridice.2.  Intocmeste si gestioneaza dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice si raspunde de arhiva. modificarile debitelor initiale. cauzele care genereaza evaziunea fiscala si propune masuri pentru imbunatatirea legislatiei de impozite si taxe.  Cerceteaza si solutioneaza cererile.  Verifica si solutioneaza dupa caz contestatiile facute de contribuabili persoane fizice pe linia impozitelor si taxelor.  Urmareste si verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si disparuti si daca sunt intemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre avizare conducerii sau dispune sa se faca cercetari suplimentare. analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite propunand masurile ce se impun.  Anual inventariaza materia impozabila. constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor.  Verifica de la persoanele detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitarii si taxelor veridicitatea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneaza nedeclararea in termen legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor.  Intocmeste propunerile in legatura cu acordarea de amanari.  Avizeaza legalitatea si corectitudinea sumelor varsate in plus la bugetul local in materie de impozite si taxe. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen. in conditiile legii.2. 1.scutiri si restituiri de impozite si taxe si majorari de intarziere. rezultatelor actiunilor de vrificare si impunere.

atestare fiscala si asistenta contribuabili indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Organizeaza.  Respecta prevederile din Legea nr. actionand pentru informarea activitatii specifice privind impozitele si taxele.  Salveaza zilnic bazele de date prevenind eventualelor pierderi accidentale provocate de evenimente exertene. Serviciul Valorificare bunuri indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza.3.2. . analizeaza si propune modalitatile de expediere a corespondentei tinand cont de situatiile reale si posibilitatile materiale.  Organizeaza.  Realizeaza prin mijloace proprii intretinerea.  Urmareste si raspunde de solutionarea in termenele legale a certificatelor de atestare fiscala si tuturor celorlalte documente inregistrate la registratura Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova. juridice si a institutiilor.  Raspunde de scaderea din registrele de evidenta a inregistrarii cereriilor si a petitiilor a acelora care au fost solutionate doar in momentul in care au fost transmise catre petenti. ale fiecarei institutii in parte.Serviciul Certificate. verifica si executa deucerea la indeplinire a rezolutiilor date de catre Director si Directorul Adjunct pe toate cererile si petitiile venite prin registratura si transmise spre solutionare tuturor serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova. executa si raspunde de toata procedura cu privire la valorificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului asiguratoriu.2. confirmarile de primire si sumele alocate pentru transmiterea intregii corespondente de la Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente  1.  Intretinerea si administrarea retelei interne a institutiei. in termen .2.Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale.  Verifica.4.cu toata corespondenta transmisa catre serviciile de specialitate in vederea solutionarii cererilor si petitiilor venite din partea persoanelor fizice.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. 1. depanarea si aducerea la indici optimi de functionare a echipamentelor din dotare.  Realizeaza instruirea beneficiarilor pentru utilizarea sistemelor informatice aflate in utilizarea Directiei Impozite si Taxe.  Tine evidenta Registrului unic al clientilor de Internet. a serverului Web si a conectivitatiii via Internet cu centrul din Craiovita-Noua.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea Directiei Impozite si Taxe. Serviciul Serviciul Prelucrare automata a datelor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Colaboreaza cu toate compartimentele.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.  Evidentiaza si urmareste solutionarea tuturor cererilor si petitiilor inregistrate de pesoane fizice.  Analizeaza periodic gestiunea in ceea ce priveste timbrele postale. 1. impreuna cu tot ceea ce rezulta din aceasta activitate. indruma si realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei. a serverului de aplicatie. juridice sau insititutii ale statului de catre serviciile de specialitate in termenele prevazute de lege.  Intomeste si verifica periodic registrul.5.

Biroul inspectie fiscala . constituite din impozite.  Intocmeste statele si viramentele pentru retinerile la sursa aferente stimulentelor acordate.  Anual inventariaza materia impozabila.  Stabileste sarcinile de serviciu ale personalului din subordine.12 a anului trecut si o transmite serviciilor de specialitate in vederea valorificarii.Raspunde pentru realizare listei de ramasite la data de 31.  Intocmeste dosarele pentru debitele primite spre executare de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor. impunere suplimentara. 1. urmand folosirea cat mai corecta a datelor contabilitatii.  Analizeaza periodic situatia veniturilor si efectueaza corelatia incasarilor prin casa sau prin Trezorerie. alte venituri si din venituri cu destinatie speciala.  Urmareste incasarea veniturilor in cursul perioadei curente si care reprezinta venituri ale perioade anterioare.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre incasare si propune compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol. valorificare.2.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente.  Organizeaza.  Raspunde si verifica zilnic corelatia tuturor incasarilor pe categorii de creante ale bugetului local.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Participa la organizarea sistemului informational al institutiei.  Verifica raspunsurile de inregistrare contabila si calcularea corecta a sumelor rezultate din activitatea de executare silita. taxe. indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor provenind din amenzi contraventionale aplicabile persoanelor fizice si juridice in conditiile legii. 1. Serviciul Incasare.  Tine evidenta veniturilor incasate din desfasurarea activitatilor auto finantate.6.  Indeplineste orice alte atributii repartizate de Primarul Municipiului Craiova si Consiliul Local al Municipiului Craiova.  Urmareste primirea la timp a extraselor de cont.  Inregistreaza in contabilitate toate procesele verbale de sechestru incheiate de serviciile de specialitate in conditiile legii.  1. iar in cazul neachitarii la termen a taxelor si a altor varsaminte datorate bugetelor locale.7. creand astfel premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor. executare silita amenzi indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale: Organizeaza.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local. persoane fizice.8. precum si cele ale perioadei viitoare.ale caror debite provin din amenzi. impreuna cu Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor. verifica documentele de insotire a acestora.  Verifica si semneaza lucrarile emise in cadrul biroului. Serviciul Contabilitate si Analiza Veniturilor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Verifica incasarea veniturilor curente ale bugetului local pe surse de venituri. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice si juridice. etc pentru constituirea legala a fondului de stimulente. pot dispune de retragerea sumelor respective din contul agentilor economici.  Orice modificare de patrimoniu atat la persoanele fizice cat si la cele juridice in baza de date a institutiei va purta semnatura celui care intocmeste documentatia pentru o astfel de situati si va purta aprobarea sefului de serviciu.2.2.

I.Respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. 8.dupa caz.Indeplinesc si alte sarcini curente specifice administratiei publice locale.dupa caz.cu modificarile si completarile ulterioare. 9.Asigura mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate. 2. 3.Manifesta o permanenta preocupare pentru cunoasterea aprofundata si insusirea legilor. 6.detinatoare de bunuri mobile sau imobile impozabile.pentru incasarea impozitelor si taxelor stabilite.Ia masuri.pentru inregistrarea in contabilitatea institutiei si la Serviciul Valorificare Bunuri in vederea continuarii procedurilor de executare silita.republicata.Respecta cerintele documentatiei Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate.Intocmesc si gestioneaza dosare fiscale si raspund de arhivarea acestora.Raspund de toate operatiunile efectuate in baza de date a institutiei.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare tuturor contribuabilior care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate. .in conditiile stabilite de Legea nr.care vizeaza activitatea fiscala.borderouri de debitare si/sau scadere si raspund de realitatea si legalitatea datelor inscrise in aceste documente. 10.Raspund de transmiterea proceselor verbale de sechestru asiguratoriu sau executoriu la Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor.Constata modificarile intervenite.Pe aceasta baza utilizeaza aparatura electronic din dotare pentru inregistrarea sau modificarea informatiilor in format electronic.Raspund de indeplinirea. 13164/2005.Actioneaza si raspund pentru solutionarea in termen a cererilor contribuabililor persoane juridice care vizeaza probleme privind impozitele si taxele locale precum si a diferitelor solicitari sosite din partea institutiilor publice sau speciale ale statului.poprire.aplicand toate modalitatile prevazute de lege. Persoane juridice-Atributiile inspectorilor Atributiile inspectorilor sunt urmatoarele: 1.Tin evidenta impozitelor si taxelor locale.privind statutul functionarului public.U.privind situatiile de urgenta si regulile de comportare in caz de dezastre.3.operand dupa caz diferentele fata de impunerile initiale. Serviciul C.sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor si ia toate masurile legale de incasare a debitelor restante).Intocmesc matricole pentru cladiri.in sectorul repartizat sau in alt sector.stabilite de organelle de conducere ale Primariei Municipiului Craiova si ale Directiei Impozite si Taxe.verifica si constata periodic cresterile si/sau diminuarile masei impozabile care apartine contribuabililor persoane juridice.auto.in conditiile legii.somatie.Verifica persoanele juridice aflate in evidentele fiscal.in ceea ce inseamna orice modificare a masei impozabile la nivelul sectorului repartizat sau a altui sector.E.Manifesta preocupare permanenta pentru respectarea prevederilor Legii nr. 11.Pe perioada concediului de odihna cuntinuitatea serviciului va fi asigurata de:Stefan Lucia. 12.a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova.1.teren. 4.in nume personal.S.la termenele prevazute de lege a tuturor masurilor de executare silita stabilita in sarcina debitorilor persoane juridice(titlu executoriu.a dobanzilor si penalitatilor calculate pentru neplata la termen a acestora.cu ocazia desfasurarii activitatii de baza. 7.si a hotararilor Consiliului local al Municipiului Craiova.188/1999.nr. 13. 481/2004 privind protectia civila in Romania. 5.

d) rangul III – orase. f) rangul V – sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor. denumita in continuare Legea nr.Impozite si taxe locale. pentru acest caz. Principii. 3. zona C. judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati. Pentru identificarea localitatilor si incadrarea acestora pe ranguri de localitati se au in vedere. iar in extravilan se delimiteaza zonele: A. atat in intravilanul. precum si alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. c) in intravilan se delimiteaza zonele A. b) rangul I – municipii de importanta nationala. pentru acest caz. 5. 2. b) in cazul in care delimiteaza 2 zone.Reteaua de localitati. aceastea sunt: zona A si zona B. e) rangul IV. cu mpdificarile ulterioare. republicata. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. iar oricare dintre zonele B. 4. b) Legii nr. 7. Identificarea zonelor atat in intravilanul. La unitatile administrativ-teritoriale in cazul carora elementele specifice permit delimitarea a mai putin de 4 zone. a) in cazul in care delimiteaza 3 zone. cu modificarile si completarile ulterioare. 408 din 24 iulie 2001. cat si in extravilanul localitatii se stabilesc in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii. denumita in continuare Legea nr. potrivit Legii nr. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din . pentru acest caz.sate resedinte de comune. nr.351/2001 este urmatoarea: a) rangul 0 – Capitala Romaniei. c) rangul II – municipii de importanta interjudeteana. Numarul zonelor din intravilanul localitatii poate fi egal sau diferit de numarul zonelor din extravilanul localitatilor. numai dupa cum urmeaza. B. aceasta este zona A. publicata in Monitorului Oficial al Romaniei. B. corespondenta este urmatoarea: a) in intravilan se delimiteaza zona A. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane si rurale. 8. B si C. municipiu de importanta europeana. acestea sunt: zona A.Capitolul II . b) zona B din intravilan are corespondent in zona B din extravilan. C si D. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. Localitatile componente ale oraselor si municipiilor li se atribuie aceleasi ranguri cu cele ale oraselor si ale municipiilor al caror teritoriu administrativ se afla. oricare zona din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. B.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei. 6. b) in intravilan se delimiteaza zonele A si B. cu influenta potentiala la nivel european. zona B. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968. Partea I. cumulativ. 2/1968. C si D. 351/2001. B. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationalSectiunea a –IV-a. consiliile locale pot face aceasta. Delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora. prevederile: a) Legii nr. se utilizeaza urmatoarea corespondenta: a) zona A din intravilan are corespondent in zona A din extravilan. c) zona C din intravilan are corespondent in zona C din extravilan. C si D. In cazurile in care numarul de zone din intravilan nu este egal cu numarul de zone din extravilan. Generalitati. c) in cazul in care delimiteaza 1 zona. cat si in extravilanul localitatilor se face prin literele: A. Colectare Generalitati 1. d) zona D din intravilan are corespondent in zona D din extravilan. C si D din extravilan au corespondent numai in zona B din intravilan. retelelor edilitare. C si D. In cazul in care numarul de zone intravilan este egal cu numarul de zone extravilan.

B. 2. nr. d) taxa pentru eliberarea certificatelor. nr.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. impozitele si taxele instituite prin: a) Legea nr. pentru acest caz. i) alte taxe locale. C si D. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan. c) Legea nr. in calitatea lor de contribuabili. oraşelor. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din intravilan. amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A. c) taxa asupra mijloacelor de transport. după caz următoarele resurse financiare: 2. zona B din extravilan are corespondent zona B din intravilan. iar in extravilan se delimiteaza zonele A si B. B si C. sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.146/1997 privind taxele judiciare si de timbru. g) taxa hoteliera. avizelor şi a autorizaţiilor. la cheltuielile publice. municipiilor. municipiilor. 2. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. C si D. e) in intravilan se delimiteaza zonele A. d) taxa pentru eliberarea certificatelor.1 A. Persoanele fizice si juridice prevazute de titlu IX din Codul Fiscal. au obligatia sa contribuie prin impozite si taxele locale stabilite de consiliile locale. B. b) impozitul pe teren. c) taxa asupra mijloacelor de transport. D. Partea I. h) taxe speciale. dobanzile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A. C si D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan. iar oricare din zonele B. Impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe clădiri.intravilan.173 din 29 iulie 1997. în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor. impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe cladiri.321 din 6 iulie 1999. oraselor.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. oricare din zonele din intravilan au corespondent numai zona A din extravilan. b) impozitul se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii. B. dupa caz urmatoarele resurse financiare: A. 10. dupa caz. C si D. B.1. f) impozitul pe spectacole. 9. de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile judetene. iar in extravilan se delimiteaza doar zona A.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. iar ceea ce depăseşte 500 lei se întregeşte la 1. iar oricare din zonele C si D din extravilan au corespondent numai zona C din intravilan. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din extravilan. pentru acest caz. Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire. f) in intravilan se delimiteaza zonele A. iar oricare din zonele C si D din intravilan au corespondent numai zona C din extravilan. pentru acest caz.000 lei. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. C. b) impozitul pe teren. avizelor si a autorizatiilor. . prin adaos. d) in intravilan se delimiteaza zonele A.

Partea I.persoana juridică. institutţilor publice. de credit sau ocrice alte entităţi. b) principiul aplicarii unitare . prestărilor de servicii. h) taxe speciale.persoană juridică. de consultanţă fiscală. 2. prin adaos.2 B. de expertiză contabilă. asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului. 2. 2. La stabilirea impozitelor si taxelor se va avea in vedere respectarea urmatoarelor principii: a) principiul transparentei – autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public. iar ceea ce depaseste 500 lei se intregeste la 1. care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative. patronale şi cooperatiste.2 In categoria contribuabili-persoane juridice se includ: regiile autonome. in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.persoane juridice care fac fapte de comerţ. 2.000 lei.173 din 29 iulie 1997. unitar a prevederilor titlui IX din Codul Fiscal.3 Contribuabili Persoanele fizice şi juridice. In categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public ale organizaţiilor politice.1 Contribuabilii. 2. g) taxa hotelieră. nr. de avocatură notariale.1. dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litara A. . au obligaţia să contribuie prin impozite şi taxele locale stabilite de consiliile locale. b) impozitul se distribuie în cota de 50% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au facut obiectul înstrăinării.321 din 6 iulie 1999.4 D. 2. desfacerii produselor sau altor activităţi economice. profesionale. Partea I.146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru. impozitele şi taxele instituite prin: a) Legea nr.1.3. precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberă sunt: a) persoane fizice care exercită activităţi independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activităţi cum sunt: asociaţiile familiale.3. c) Legea nr. c) principiul autonomiei locale – consiliile locale. Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile judeţene. publicată în Monitorul Oficial al Romniei. în calitatea lor de contribuabili. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litera A. societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei.3 C. 2.2 Principii 11.f) impozitul pe spectacole. persoane fizice.autoritatile administratiei publice locale asigura organizarea executarii si executarea in mod concret. sindicale. la cheltuielile publice. societaţile şi companiile naţionale.1. nr. cum sunt cele : medicale. şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului. publicată în Monitorul Oficial al României. i) alte taxe locale. după caz. 12. cooperativele de consum. b) persoanele care exercită orice profesii. etc. Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene stabilesc impozitele si taxele locale in limitele si in conditiile titlului IX din Codul Fiscal. astfel cum sunt denumite de Codul Comercial.

Acestia datorează impozitul pe clădiri şi în situaţia în care clădirea este administrată sau folosită de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate. animale. produse. obiecte. etajul.4 Impozite şi taxe locale. fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. instalaţii. 249 din Codul fiscal se identifică următoarele situaţii: a) clădire aflată în proprietate comună. după caz. indiferent de materialele din care sunt construite. date în administrare ori în folosinţă. scara. Enumerare 2. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.. caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari.asociaţilior. în condiţii similare impozitului pe clădiri. Impozitul pe clădiri. fundaţiilor. caz în care impozitul pe clădiri se datorează de fiecare contribuabil proporţional cu partea din clădire corespunzătoare cotelor-părţi respective. indiferent de clădire şi de locul unde sunt situate în România. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. Fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa acesteia. potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective. se identifică prin numărul de parcelă. în ordine crescătoare.lot de teren. în cazul impozitului pe clădiri. astfel cum este înregistrată în registrul agricol. în ordine crescătoare. precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi .Impozitul si taxa pe cladiri Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă.1. precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei. până la capătul străzii. locatarilor. individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine atribuit după cum urmează: a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare. altele decât cele de drept public. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. după caz. Clădirea este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. persoanelor juridice.4. acolo unde aceasta este posibil. dar fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-părţi din clădire. atât în cazul clădirilor. numărul. cât şi în cel al terenurilor cu sau fără construcţii. Pentru aplicarea prevederilor art. În cazul municipiului Bucureşti. echipamente şi altele asemenea. 2. cultelor religioase şi altor asemenea se cuprind numai acele activităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute mai sus. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. sau prin denumirea punctului. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. . În cazul blocurilor de locuinţe. fiecare dintre aceştia datorând în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărţirii. b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. b) clădire aflată în proprietate comună. Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor. indiferent de denumirea ori de folosinţa sa. până la capătul străzii. materiale. datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada. exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. apartamentul. Contribuabili. dar fără să aibă stabilite cotele-părţi din clădire pe fiecare contribuabil. şi în care sunt situate mai multe apartamente. blocul. se stabileşte taxa pe clădiri. închiriate. sunt proprietarii acestora.

9. se înţelege spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerţ. clădirile care. potrivit legii. confesional sau particular. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. 14. 10. altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. unităţile administrativ-teritoriale. alte autorităţi publice. clădirile din parcurile industriale. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice. reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul. clădirile unităţilor sanitare publice. instituţii publice autonome. sunt clasate ca monumente istorice. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. clădirile care. cu personalitate juridică. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. staţiilor şi posturilor de transformare. clădirile proprietate a statului. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. potrivit hotărârii consiliului local. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. fundaţii şi culte. de arhitectură sau arheologice. Prin sintagma "încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice". 6. 11. 8. solare. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. ministerele. c) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. ştiinţifice şi tehnologice. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. muzee ori case memoriale. prin natura lor. baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. Administraţia Prezidenţială. Pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. construcţiile speciale situate în subteran. 2. indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie.Clădirile pentru care nu se datorează impozit. fac corp comun cu poduri. Guvernul. Noţiunea instituţii publice. precum şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. precum şi staţiilor de conexiuni. 5. apeducte. b) la suprafaţa prevăzută la lit. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". potrivit legii. sunt: 1. 4. clădirile funerare din cimitire şi crematorii. prin efectul legii. indiferent de modul de finanţare. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. menţionată în Codul fiscal. astfel cum sunt definite în Codul comercial. se vor efectua următoarele operaţiuni: a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. ciupercării. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. silozuri pentru furaje. 7. 13. termoelectrice şi nuclearoelectrice. diguri. 3. constituie lăcaşuri de cult. viaducte. prin destinaţie. . clădirile care. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. 12. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora. a). răsadniţe. clădirile care sunt utilizate ca sere.

înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului .P. Biserica Creştină Baptistă. inclusiv instituţiile publice. în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. acesta este cel care corespunde rezultatului înmulţirii prevăzute la lit. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. La nivelul municipiului Bucureşti. modernizare. municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti. consolidare. Cultul Creştin după Evanghelie. În cazul construcţiilor care până la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive ale clădirii şi pentru care.A. Cultul Mozaic. Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt: Biserica Ortodoxă Română. prin înmulţirea valorii determinate la lit. valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş. alte culte religioase recunoscute oficial în România. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu. prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptată până la această dată s-a respins cererea. de către locatar. în a căror rază se află clădirile.Biserica lui Dumnezeu Apostolică. c). conform reglementărilor contabile. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor. Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice. Cultul Penticostal . Calculul impozitului datorat de persoanele juridice În cazul persoanelor juridice. Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. contribuabilul respectiv datorează impozitul pe clădiri în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. prin înmulţirea valorii de inventar a clădirii cu cota procentuală determinată la lit. Prin sintagma clădirile care. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . conform prevederilor legale în vigoare. d) cu cota de impozit. potrivit prevederilor Codului fiscal. contribuabilii în cauză au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificării să depună declaraţia fiscală. Biserica Reformată (Calvină).d) se determină valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. pentru acestea nu datorează impozit pe clădiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.).50% inclusiv. oraşelor. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. din punct de vedere fiscal.şi anexele acestora. construiesc sau înstrăinează au obligaţia să depună declaraţiile fiscale. Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova". .25% şi 1. Cultul Creştin de Rit Vechi. se înţelege bisericile . Cultul Musulman. Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S. Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană (C. Biserica Armeană. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. modificare sau extindere.). Biserica Evanghelică Română. e) cu cota de majorare respectivă. casele de rugăciuni . impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Biserica Romano-Catolică.locaşurile de închinăciune. sunt scutite până la data când intervin modificări care determină datorarea de impozit. Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu întrunesc elementele constitutive ale unei clădiri. În această ultimă situaţie. prin destinaţie. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. constituie lăcaşuri de cult. e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. Biserica Unitariană.persoană juridică. pentru clădirile pe care le dobândesc. acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale. chiar dacă. Construcţiile care până la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotărârile adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru care nu s-a datorat impozitul pe clădiri pe durata existenţei construcţiei şi care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. f) în cazul în care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe clădiri.

este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. modernizare. b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii. b) costul de producţie. pentru clădirile construite de persoana juridică. pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale. În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. cu modificările şi completările ulterioare. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. determinată prin expertiză. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. în rezervă sau în conservare. impozitul pe clădiri este datorat de locator. d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii. pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost recuperată integral pe calea amortizării. în rezervă sau în conservare.În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe întreaga durată a acestuia. modificare sau extindere. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în funcţiune. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. de reconstruire. exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune. c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate. republicată în Monitorul Oficial al României. consolidare. impozitul pe clădiri se datorează de locatar. plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii. după caz. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar. 242 din 31 mai 1999. poate fi: a) costul de achiziţie.50% inclusiv. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determină pe baza valorii negociate între părţi. care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. valoarea lucrărilor executate de către locatar. Partea I. pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. Dobândirea. pentru clădirile dobândite cu titlu oneros. potrivit legii.25% şi 1. Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii. şi care. e) valoarea rezultată în urma reevaluării. şi înscrise în contract. impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite între 0. În cazul contractelor în care valoarea negociată este în valută. în scopul determinării impozitului pe clădiri. nr. conform prevederilor legale în vigoare. se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 15% . În cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de închiriere. c) valoarea actuală. estimată la înscrierea lor în activ. redusă cu 15% . înstrăinarea şi modificarea clădirilor . potrivit prevederilor Legii nr. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii.

în cursul anului.În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului. Prin expresia clădire dobândită se înţelege orice clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice. distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri. Orice persoană care dobândeşte. după caz. în condiţiile Codului fiscal şi ale prezentelor norme metodologice. Pentru clădirile dobândite/construite. distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura extinderii. înstrăinate. înstrăinării sau construirii. după caz. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei. în condiţiile legii. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată. distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază se află clădirile. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. demolată sau distrusă. În cazul extinderii. Data dobândirii/construirii clădirii. data întocmirii procesului-verbal de recepţie. Atât în cazul persoanelor fizice. impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. demolează. Impozitul pe clădiri se datorează până la data de la care se face scăderea. . b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atestă dreptul de proprietate. demolată sau distrusă. demolate. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. cu modificările ulterioare. distrusă sau finalizată modificarea. următoarele: a) datorarea impozitului pe clădiri. impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. În cazurile prevăzute anterior. determină concomitent. îmbunătăţeşte. în speţă pereţi şi acoperiş. înstrăinată. în cursul anului. Orice persoană care extinde. cât şi în cazul persoanelor juridice. dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor. impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente. construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea. demolată. data din aceasta. la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri. îmbunătăţirii. impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. pentru clădirile executate potrivit Legii nr. în termen de 30 de zile de la data dobândirii. republicată. data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire. cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege.

de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri. c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului. persoane fizice sau juridice. în cazul contribuabilului . a) se înmulţeşte cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. În situaţia în care contribuabilul a plătit cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri. 2. se repartizează la termenele de plată rămase. impozitul pe clădiri. . b) suma rezultată în urma împărţirii prevăzute la lit. proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv. d) intervin schimbări privind numele şi prenumele. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. cât şi la cele în a căror rază sunt situate clădirile respective. de până la 50 lei inclusiv. respectiv: a) rata I. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. La nivelul municipiului Bucureşti. datorat pentru întregul an de către contribuabili. Pentru clădirile dobândite în cursul anului. în două rate egale. şi b) rata a II-a.persoană fizică sau schimbări privind denumirea. Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal respectiv.2. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat. în două rate egale. respectiv la numărul de luni dintr-un an fiscal. Plata impozitului Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. Impozitul anual pe clădiri. suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. până la data 30 septembrie inclusiv. scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. stabilită prin hotărâre a consiliului local. impozitul pe clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie. până la data de 31 martie inclusiv.Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. iar în cursul aceluiaşi an fiscal înstrăinează clădirea. iar ratele scadente se determină pentru impozitul anual. se plăteşte integral până la primul termen de plată. luându-se în calcul suma efectiv încasată la bugetul local.persoană juridică. până la data de 31 martie a anului respectiv.4. până la data de 31 martie inclusiv. în cazul contribuabilului . Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri utilizate ca locuinţă sunt obligaţi să depună şi declaraţia specială atât la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază îşi au domiciliul. Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face după cum urmează: a) impozitul anual determinat se împarte la 12. se acordă o bonificaţie de până la 10%.Impozitul şi taxa pe teren Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual.

titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. precum şi taxa pe teren) se datorează către bugetul local al comunei. pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului.S.A. închiriate. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice. k) terenurile ocupate de autostrăzi. concesionate. În cazul în care contractul de leasing încetează. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. gospodărirea apelor. canalelor navigabile. precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol. potrivit legii. drumuri europene. zonele de siguranţă a acestora. impozitul pe teren este datorat de locator. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. în cazul impozitului pe teren. l) terenurile parcurilor industriale. administrat sau folosit de către o instituţie publică. impozitul pe teren se datorează de locatar. în condiţii similare impozitului pe teren. h) orice teren degradat sau poluat. date în administrare ori în folosinţă. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale.Impozitul pe teren. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. f) orice teren deţinut. i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură. cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. inclus în perimetrul de ameliorare. . al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. Impozitul pe teren se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul. terenurile de navigaţie. sunt proprietarii terenurilor. ştiinţifice şi tehnologice. bălţi. lacuri de acumulare sau căi navigabile.. atât pentru cele din intravilan. cele folosite ca zone de protecţie definite în lege. precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. locatarilor. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. drumuri naţionale. încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local. d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. cât şi pentru cele din extravilan Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri. Contribuabili. c) orice teren al unui cimitir. pe întreaga durată a acestuia. aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari. cu personalitate juridică. b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. hidrometeorologie. g) orice teren proprietate a statului. în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice. terenurile aferente infrastructurii portuare. crematoriu. cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul municipiului Bucureşti. autorizată provizoriu sau acreditată. după caz. oriunde ar fi situate acestea în România şi indiferent de categoria de folosinţă a lor. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale. orice terenuri ocupate de iazuri.

cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie. la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului. în situaţia în care pe acesta se află amplasată o clădire cu încăperi care sunt folosite pentru activităţi economice se vor efectua următoarele operaţiuni: a) din suprafaţa terenului se scade suprafaţa construită la sol a clădirii respective. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor respective. cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus înmulţită cu coeficientul de corecţie. În cazul terenurilor. rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. în intravilanul şi extravilanul localităţilor. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cumulativ. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" nu se scade suprafaţa ocupată de construcţiile respective. a). b) cu nivelul impozitului corespunzător. terenurile de navigaţie. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. n) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora.m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcţii care nu sunt de natura clădirilor. nu se datorează impozit pe teren. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut. terenurile aferente infrastructurii portuare. În cazul unui teren amplasat în intravilan. în mod diferenţiat. pentru stabilirea impozitului pe teren. determinată în urma scăderii. b) suprafaţa prevăzută la lit. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria celor pentru care nu se datorează impozit pe teren. în lei pe metru pătrat de teren. ca obiect de activitate. pentru calculul impozitului pe teren. emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. se înmulţeşte cu cota procentuală rezultând astfel suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. conform încadrării făcute de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în extravilan. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri. canalelor navigabile. 16 din Legea nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. după cum urmează: a) în intravilan: . pentru terenul amplasat în intravilan. cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliul Local. pentru stabilirea impozitului pe teren. exprimată în ha. o) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. agricultură. In cazul contribuabililor persoane juridice. impozitul pe teren se calculează numai dacă îndeplinesc. Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice. Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. 1 alin. a). c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. exprimată în hectare. exprimată în hectare. În cazul unui teren amplasat în intravilan. prin înmulţirea suprafeţei determinate la lit.

atât în cazul persoanelor fizice. Înstrăinarea unui teren. B. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. b) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii". Dobândiri şi transferuri de teren. I. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. redevenţă . inclusiv. IV şi V. În cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. C şi D. concesionarul ori arendaşul datorează chirie. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. suprafaţa construită la sol a clădirilor. pe zone. f) majorarea stabilită în condiţiile art. pe ranguri de localităţi. Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. pe categorii de folosinţă. c) majorarea stabilită în condiţiile art. B. C şi D. III. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. care urmează după data modificării folosinţei. cât şi în cel al persoanelor juridice. c) categoria de folosinţă. sunt necesare următoarele date: a) suprafaţa terenului. astfel cum sunt evidenţiate în tabloul prevăzut la pct. impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. care urmează după data achiziţiei. Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor. 3. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale. identificate prin literele: A. Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. suprafaţa construită la sol a clădirilor. prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de corecţie b) în extravilan. atât în cazul persoanelor fizice. prin aplicarea nivelurilor înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători . d) suprafaţa terenului. de zone. 80. 4. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în intravilanul localităţilor. precum şi alte modificări aduse terenului Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an. cât şi în cel al persoanelor juridice. sunt necesare următoarele date: a) rangul localităţii unde se află situat terenul. II. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. 2. e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii".1. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. identificate prin cifrele romane: 0. în funcţie de categoria de folosinţă. identificate prin literele: A. a). În cazurile prevăzute mai sus. inclusiv.

partea din impozit rezultată în urma împărţirii. în măsura în care: a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie. datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. Plata impozitului Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren. concesiune sau arendare. Scăderea de la impunere. de natură să conducă la modificarea impozitului pe teren. Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. se plăteşte integral până la primul termen de plată. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren. locaţiune. b) proporţional cu partea de teren supusă unei astfel de situaţii. a anului respectiv. proporţional cu partea de teren corespunzătoare cotelor-părţi respective. La nivelul municipiului Bucureşti. potrivit prevederilor titlul IX din Codul fiscal. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. în mod egal. în două rate egale. după caz. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului. persoane fizice şi juridice. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. . se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. Impozitul pe teren se datorează până la data de la care se face scăderea. Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. impozitul se împarte la numărul de coproprietari. impozitul pe teren se datorează după cum urmează: a) în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi. până la data de 31 martie inclusiv. b) în cazul în care contribuabilii nu au stabilite cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil. c) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. în cursul anului. În situaţiile în care terenul se află în proprietate comună. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren. Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. fiecare dintre aceştia datorând.sau arendă în baza unui contract de închiriere. Contribuabilii care achiziţionează terenuri sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora se află terenurile. este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. Impozitul anual pe teren. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. sau b) pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă. stabilită prin hotărâre a consiliului local. datorat pentru întregul an de către contribuabili. impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar. de până la 50 lei inclusiv. impozitul se datorează de fiecare dintre contribuabili. suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. Procedura de calcul în cazul bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri.

69 din Ordonanţa Guvernului nr. încheiate după data de 1 ianuarie 2007: a) copie a contractului de leasing. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. potrivit legii. b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport. face obiectul înmatriculării. persoane fizice sau juridice străine. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. B. potrivit art. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. republicată. pe întreaga durată a acestuia. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează bugetului local al unităţii administrativteritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. b) navele fluviale de pasageri. după caz). Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: a) autoturismele. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. .4. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. după caz).2. Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de transport care trebuie înmatriculate în România datorează impozitul pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.3. Prin sintagma mijloc de transport care trebuie înmatriculat. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. se înţelege orice mijloc de transport. b) copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului. Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban. solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea. d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. Documentele ce trebuie să însoţească declaraţia fiscală a contribuabililor ce utilizează mijloace de transport în calitate de locatar sunt: A. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă.Impozitul asupra mijloacelor de transport Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport. aceştia au obligaţia să achite integral impozitul datorat. potrivit art. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public. c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice. sediul sau punctul de lucru. încheiate până la data de 31 decembrie 2006: a) copie a contractului de leasing. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice. şi care. republicată. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. după caz. În cazul în care proprietarii.

86/2001. nr. prevăzute de lege. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători. b) atât persoanele fizice. Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport. conform celor prevăzute în prezentul capitol. impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie". Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. Stabilirea.pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune din aceasta. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa prevăzută la cap. Intră sub incidenţa prevederilor de la lit. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare În cazul unui ataş. Intră sub incidenţa prevederilor de la lit. Partea I. pentru care sunt scutiţi. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. Fiecare vehicul care are date de identificare proprii. precum şi documentele care atestă că mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile. după caz. a) au obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atestă situaţia respectivă. din punct de vedere fiscal. controlul. 544 din 1 septembrie 2001. urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport. bărcile şi luntrele folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. sunt scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze.. Navele fluviale de pasageri. cât şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule. impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliile Locale. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri. d) operatorii de transport public local de călători a căror activitate este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei. sediul sau punctul de lucru al contribuabilului. autocare şi microbuze. constatarea. al oraşului.Contribuabilii care se află în situaţia prevăzută la lit. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri. . prin factura de achiziţie sau un alt document similar.utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. în a căror rază de competenţă se află domiciliul. Calculul taxei Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. în regim urban sau suburban. constituie un obiect impozabil. motoretele şi scuterele respective. bărcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta Dunării.

în cursul anului. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează până la data de la care se face scăderea. semiremorci şi rulote impozitul anual este stabilit în sumă fixă în lei/an. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent. Nu intră sub incidenţa prevederilor de mai sus mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule . b) autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. e) mijloacele de transport pe apă. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport. c) combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. Înstrăinarea unui mijloc de transport. până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate. în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. IV al titlului IX din Codul fiscal. semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor. precum şi pentru fiecare remorcă. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale. de mai sus. La înstrăinarea unui mijloc de transport. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului. Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an. nivelurile se majorează cu 50% . ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru. respectiv: a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică. datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a mijlocului de transport.. Scăderea de la impunere. în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. În cazurile prevăzute la alin. chiar dacă acestea circulă în combinaţie. b) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. în mod diferenţiat. se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. proprietarul acestuia. Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport în cazul motocicletelor. d) remorcile. reprezintă sarcină fiscală a părţii care înstrăinează. semiremorcile şi rulotele. . taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică. precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia. motoretelor şi scuterelor prevăzute cu ataş. taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.autovehicule articulate sau trenuri rutiere . Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intră sub incidenţa cap.de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone.Pentru remorci. Impozitul pe mijloacele de transport.

2. sau alte situaţii care determină modificarea cuantumului impozitului. ca urmare a rezilierii din vina locatarului. contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligaţia să declar. factura.. În cazul în care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport încetează. certificatul de moştenitor etc. sub semnătură privată. după caz. a sediului sau a punctului de lucru. 2. după caz. acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe numele său şi va transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. Locatorul în termen de 30 de zile va depune declaraţia fiscală la autoritatea fiscală prevăzută de lege. precum şi fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare. data dobândirii se consideră: 1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauză. în cazul persoanelor care le dobândesc din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene. radierea. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea din statele membre ale Uniunii Europene. în situaţia în care vehiculul este recuperat. pe teritoriul României. în termen de 15 zile. în situaţiile în care contribuabilii . hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar. c) înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi: 1. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport. furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens. referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru. furtul mijlocului de transport respectiv. în termen de 30 de zile. La declaraţia fiscală se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate. oricare dintre cele prevăzute la cap. Contribuabilii care datorează impozitul pe mijloacele de transport sunt datori să îndeplinească obligaţiile. IV al titlului IX din Codul fiscal. la compartimentul de specialitate al . a mijlocului de transport. până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept. la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport. Pentru mijloacele de transport scăderea impozitului se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora. impozitul stabilit în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare. atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii sau înstrăinării.Pentru aplicarea unitară a prevederilor privind dobândirile şi transferurile mijloacelor de transport se fac următoarele precizări: a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. ori definitiv. sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau. În cazul schimbării domiciliului. după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică. actul notarial (de donaţie. pentru cele dobândite după data de 1 ianuarie 2007 b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea. cât şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării. în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat. d) radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport . Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea impozitului şi va comunica.persoane fizice sau persoane juridice .dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport. cât şi în cazurile în care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcţiune. contractul de schimb. Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice se utilizează declaraţiile fiscale.). data schimbării şi noua adresă.

îşi are domiciliul.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism. au obligaţia să achite integral. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijloacele de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. persoane fizice sau juridice străine. după caz. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. 2. aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul. al oraşului sau al municipiului. impozitul anual. impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. datorat pentru întregul an de către contribuabili. b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. sediul sau punctul de lucru. Deţinătorii. în mediul urban. a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se încasează la veniturile bugetului local al comunei. adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar. stabilită prin hotărâre a consiliului local. avizelor şi a autorizaţiilor Orice persoană care trebuie să obţină un certificat. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Deţinătorii. se plăteşte integral până la primul termen de plată. astfel: a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal.autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar. suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.4. Plata taxei Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliul judeţean. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport. pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. Taxa pentru eliberarea certificatelor. la data solicitării.4. În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea. în două rate egale. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. avizul sau autorizaţia necesară. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport. 2. în calitatea sa de dobânditor. La nivelul municipiului Bucureşti. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. după caz. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. numele sau denumirea acestuia. Impozitul anual pe mijlocul de transport. după caz. persoane fizice sau juridice străine. . este egală cu suma stabilită de consiliul local. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.1. la data solicitării. La nivelul municipiului Bucureşti. au obligaţia să achite integral. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. în condiţiile legii.4. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România.4. de până la 50 lei inclusiv. unde este amplasat terenul. persoane fizice şi juridice.

inclusiv instalaţiile aferente. de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% . Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. cabine. iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V.III. este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. ridicărilor topografice. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 . atât în cazul persoanelor fizice.1% din valoarea impozabilă a construcţiei. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii. trebuie plătită orice . totală sau parţială. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi. sondelor de gaze şi petrol. canalizare. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare. a firmelor şi reclamelor este de până la 50. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.000 lei vechi pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie*). Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 60. energie electrică. compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie.În mediul rural. gaze. tonete. termice. reduse cu 50% . Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50. persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice. de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii. se aplică următoarele reguli: a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului. Pentru taxele prevăzute. a unei construcţii este egală cu 0. căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie. exploatărilor de carieră. stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0.000 lei vechi. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 75. cât şi în cel al persoanelor juridice. care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii. de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 100. balastierelor. dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă. taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. spaţii de expunere. situate pe căile şi în spaţiile publice.000 lei vechi.000 lei pentru fiecare racord. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri.000 lei vechi. c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv.

al oraşului sau al municipiului. al oraşului sau al municipiului. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. în condiţiile legii. 50/1991. În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru investiţia de bază. termice. telefonie şi televiziune prin cablu se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar. după caz.. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire se stabileşte o taxă reprezentând 30% din taxa iniţială. se stabilesc nivelurile taxelor. după caz. telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară emiterea autorizaţiei de construire. atât persoanele fizice. Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. de către consiliile locale şi se face venit la bugetul local al comunei. 88 din 2 februarie 2002. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 . căsuţe sau rulote ori campinguri se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrării sau a construcţiei. acestuia.sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. taxe care se plătesc anticipat. . a firmelor şi a reclamelor se stabileşte de consiliul local şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat acestor lucrări. canalizare. iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V. tonete. în conformitate cu proiectul prezentat. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% . Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene. cât şi în cel al persoanelor juridice. inclusiv instalaţiile aferente. taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier. energie electrică. situate pe căile şi în spaţiile publice. 223/2002. gaze. după caz. Partea I. aprobată cu modificări prin Legea nr. spaţii de expunere. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. publicată în Monitorul Oficial al României. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism. În mediul rural. potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localităţii. reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei se plăteşte anticipat şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat de oricare dintre operaţiunile prevăzute mai sus. gaze. prin hotărâri ale consiliilor locale. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei. prin hotărâre. unde este amplasat terenul. în condiţiile Legii nr. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul. indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. atât în cazul persoanelor fizice. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă. cabine. termice. canalizare. energie electrică. şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri.. reduse cu 50% .III. prin care se confirmă realitatea existenţei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte. nr.

4.000 lei vechi. Taxa pentru eliberarea certificatelor. în mediul rural. b) se achită anticipat eliberării certificatului de producător. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se stabileşte prin hotărâri ale consiliilor locale şi se achită integral.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 100. d) nu se restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.000 lei vechi. În cazul municipiului Bucureşti. după caz.2. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare sunt anuale şi se achită integral. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. şi de până la 500. . 661/2001. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată. 436 din 3 august 2001. se achită integral. avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru: a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi economice sunt anuale.Nivelurile taxelor prevăzute în sumă fixă la acest capitol se stabilesc de către consiliile locale sau consiliile judeţene. după caz. aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea. Se stabileşte. Partea I. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene se datorează de persoanele fizice şi persoanele juridice beneficiare. publicată în Monitorul Oficial al României. denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 2.000 lei vechi.000 lei vechi. b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 500.000 lei vechi. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 120. anticipat eliberării acesteia. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv şi se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. în lei/mp sau fracţiune de mp. până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.4. Autorizaţiile se vizează anual. c) se face venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producător respective. Taxele prevăzute vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale prevăzute de Legea nr. deţinute de consiliile locale. nr. modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului. anticipat eliberării acestora. în mediul urban. între limitele şi în condiţiile prevăzute în Codul fiscal. prin hotărâri ale autorităţilor deliberative. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător: a) se încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. anticipat eliberării acestora. se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 200.

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate Orice persoană. datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol. până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.5. pe toată durata desfăşurării contractului. d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora. 2. 2.autostrăzi şi căi ferate. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2. modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Orice persoană care utilizează un panou.5. Cota taxei se stabileşte de consiliul local.4. care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană. prevăzută în contract. afişajul sau structura de afişaj respectivă. exclusiv taxa pe valoarea adăugată. indiferent de solicitant. cât şi a autorizaţiei de construire nu se datorează în următoarele cazuri: a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la locaşuri de cult. până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei. fiind cuprinsă între 1% şi 3% . indiferent de solicitantul autorizaţiei.4. c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local. b) pentru lucrările de dezvoltare. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre .4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 136/1996. Taxa prevăzută în prezentul articol. e) pentru lucrările privind autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. lunar. inclusiv. se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1% şi 3%. d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. . dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică. denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate.Nivelul cotei se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.1. Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local. conform legii. cu modificările ulterioare. cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. aprobată cu modificări prin Legea nr. e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare. asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate. Taxa se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate. pentru lucrările de interes public judeţean sau local. cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în România. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.5.

plătită de utilizator la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este amplasat panoul. 2. astfel: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică. . Taxa datorată se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a afişajului cu taxa stabilită de autoritatea deliberativă. Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afişul.000 lei vechi. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate întrun loc public.Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual. Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru numărul de luni şi zile rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte de către utilizatorul panoului. înainte de data de 15 martie. afişajul sau structura de afişaj. 15 septembrie şi 15 noiembrie. după caz. e)pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local. marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie. Impozitul pe spectacole Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice. Se fac următoarele precizări: a) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. în acest caz taxa prevăzută la art. consiliile locale stabilesc. inclusiv. cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 270 fiind plătită de această ultimă persoană. suma este de până la 200. d)pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice. Consiliile locale. în patru rate egale. b) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte trimestrial. 15 iunie. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv. c)pentru afişele. afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane. până la datele de 15 martie. 15 iunie. precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. care nu are la bază un contract de publicitate.4. în patru rate egale. 15 septembrie şi 15 noiembrie. prin hotărârile adoptate. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. cu caracter permanent sau ocazional. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. inclusiv.6. realizării de reclamă şi publicitate. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică: a) instituţiilor publice. suma este de până la 150. competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate. panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. anticipat. până la datele de 15 martie. anticipat sau trimestrial. pot stabili obligaţia ca persoanele care datorează această taxă să depună o declaraţie fiscală. afişajului sau structurii de afişaj. Pentru utilizarea unui panou.000 lei vechi. taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. b)unei persoane care închiriază panoul. b) în cazul oricărui alt panou. a aceluiaşi an fiscal. prin construcţia lor. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv. inclusiv. pe metru pătrat de afişaj. panoul sau firma.

înregistrarea. Cota de impozit se determină după cum urmează: a) în cazul unui spectacol de teatru. balet. documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole. cota de impozit este egală cu 5% . Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de: a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea. muzicale. d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Agenţia Naţională pentru Sport. serate. cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor. cinematografice. precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente. de operă. concert filarmonic sau altă manifestare muzicală. în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. cota de impozit este egală cu 2%. prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru. calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau. interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. operă. prezentarea unui film la cinematograf. avizarea. Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare. ale oraşelor sau ale municipiilor. Calculul impozitului Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. de circ. conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor se elaborează în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. de operetă. a). c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. până la data de 15. care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. la bugetele locale ale comunelor. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile. inclusiv. Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate le revine obligaţia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. înregistrarea. avizarea. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor. . în cazul videotecilor şi discotecilor. în funcţie de suprafaţa incintei. de filarmonică. un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională. operetă. e) a asigura. precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. Normele privind tipărirea. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. cenacluri. după caz. precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale. atât abonamentele. concursuri. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul. după caz. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar. după caz. recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional. în sumă fixă. b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri.datorează impozitul pe spectacole. b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. ca de exemplu o piesă de teatru.

00 1. Cuantumul impozitului. respectiv: a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa diviziunii 55 sau a activităţilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev. suma este de până la 1.000 lei [vechi]. b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit. prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri. Prin discotecă. chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive. astfel: I. Declaraţia se depune până la data de 15. precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă. În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea. suma este de până la 2. înregistrarea.00 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă.00 3. a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. precum şi. pentru determinarea impozitului pe spectacole. precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă. a). în sensul prezentelor norme metodologice. suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive. Prin zi de funcţionare. impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei. precizat în tabelul următor: Rangul localităţii O I II III IV V Coeficientul de corecţie 8. acolo unde este cazul. Pentru determinarea impozitului pe spectacole. astfel: a) în cazul videotecilor. c) individuală.00 4.10 1. avizarea. se înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini. b) în cazul discotecilor. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite.000 lei [vechi]. prevăzut în sumă fixă se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune.00 5. unde se dansează.Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă. . inclusiv. în cazul videotecilor şi discotecilor. d) cu sau fără disc-jockey. suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice. băuturi răcoritoare sau cafea. se înţelege intervalul de timp de 24 de ore. indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor.cu coeficientul de corecţie corespunzător. precum şi de redare şi audiţie de muzică. Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi. se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute in tabelul de mai sus.1. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local.

în condiţiile prezentelor norme metodologice... asupra valorii stabilite potrivit menţiunii de la lit. nefiind necesare bilete sau abonamente. dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol. o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate... Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă..II.... 1. 5....10. după caz... reprezentând impozitul pe spectacole...... f) localităţi rurale de rangul V ... III.. cu până la 20%..... Taxa hotelieră Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare. se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea.... Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul. Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare... a) se aplică coeficientul de corecţie ce corespunde rangului localităţii respective... într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea.. b) localităţi urbane de rangul I ... astfel.00.. 3.. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului..... b) se poate aplica majorarea anuală... de numărul de zile stabilite de către autorităţile deliberative.... au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole. 1.. 4... prealabil organizării acestuia........ Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. în lei/mp zi.. hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.... pentru luna următoare. e) localităţi rurale de rangul IV ..... În cazul contribuabililor care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.. Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor.... până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.... Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii autorităţii deliberative de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor. în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole.7.00.. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale...4... ce se percepe pentru activitatea de videotecă sau discotecă..... prevăzută de art. 287 din Codul fiscal. în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă până cel târziu la data de 15 inclusiv..00... c) localităţi urbane de rangul II .. . a) localităţi urbane de rangul 0 . 8..... 2. depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului..........00. impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeţei incintei afectate pentru organizarea acestor activităţi. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare. d) localităţi urbane de rangul III ....... inclusiv....... Plata impozitului Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15.. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.. denumită în continuare taxa hotelieră. asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit... Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.. Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi.00...

indiferent de perioada reală de cazare. atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte.Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se varsă la bugetul local al comunei. b) . în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă. cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel. h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. g) persoanele fizice prevăzute la art. numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră se stabileşte de către autorităţile deliberative respective. care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. 755/2001. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. b) . În cazul în care autorităţile optează pentru instituirea taxei hoteliere. conform legii. La nivelul municipiului Bucureşti această taxă se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază de competenţă se află unitatea de cazare Calculul taxei Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia situaţiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare. oraşe sau comune. lunar. staţiuni turistice. lunar. până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă. În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. până la data stabilită pentru fiecare plată . republicat. carnetul de student sau orice alt document similar. inclusiv. caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare următoare. Taxa hotelieră nu se aplică pentru: a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv. actul de identitate este certificatul de naştere sau alte documente care atestă situaţia respectivă. c) pensionarii sau studenţii.5% şi 5% inclusiv şi se aplică după cum urmează: a) pentru şederea în municipii. cât şi cele de interes local. al oraşului sau al municipiului.5% şi 5% . Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.g). taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare numai pentru o noapte de cazare. însoţit de actul de identitate.g). e) veteranii de război. a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. în a cărei rază de competenţă se află unitatea de cazare. cu modificările şi completările ulterioare. declarate ca atare prin hotărâre a Guvernului. după caz. indiferent de perioada reală de cazare. cuponul de pensie. d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar. 1 al Decretului-lege nr. În cazul persoanelor în vârstă de până la 14 ani. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. b) pentru şederea în staţiunile turistice. cota se stabileşte între 0. altele decât cele declarate. Plata taxei Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. pentru fiecare persoană care datorează această taxă. f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II. atât cele de interes naţional. până la data de 10.

judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale. pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor. pentru creanţele fiscale accesorii. b) declarţia fiscală. omeniile în care consiliile locale. c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată. angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care acesta declară obligaţiile fiscale. să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. energie electrică). Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere emisă de organelle fiscale competente. pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativteritoriale a reţelelor de apă. deschis în afara bugetului local. reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere. e) documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală. stabilite de organelle competente. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite.4. precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia. monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene. precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. sau de la cele care sunt obligate. consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. caselor memoriale. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţieiŞ . consiliile locale. 2. apă. pot adopta taxe speciale.1 Colectarea creanţelor fiscale constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. potrivit legii. d) declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă. Taxe speciale Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. 2. Consiliile locale. Alte taxe locale Consiliile locale. 2. după caz.5. Taxele se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale. potrivit legii. după caz. după caz.8.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2.4. inclusiv. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.9. după caz. Aceasta se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale.a taxei hoteliere. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală. 45/2003 privind finanţele publice locale. după caz. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local.

Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori.2 Ordinea stingerii datoriilor Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite.5. Pentru creanţele fiscale. organul fiscal competent va efectua stingerea obligaţiilor fiscale în următoarea ordine: a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligaţiilor fiscale. se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor. atunci se stinge creanţa fiscală stabilită de contribuabil conform numărului de evidenţă a plăţii înscris pe ordinul de plată pentru Trezoreria Statului. administrate de Ministerul Finanţelor Publice. care nu au prevăzute termene de plată. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe. astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 . c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară. în ordinea vechimii. Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice. b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 .1 Efectuarea plăţii .31 din lună. . în ordinea vechimii. după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent. contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.15 din lună. stabilite potrivit legii. d) pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile. data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal. pe fiecare impozit. precum şi accesoriile acestora. Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată.g) ordonanţa procurorului. al cheltuielilor judiciare şi a altor creanţe fiscale. taxă.5. d) dobânzi. În situaţia în care contribuabilul nu stabileşte creanţa fiscală ce urmează a fi stinsă. până la stingerea integrală a acestora. acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice iar pentru cele ale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora.2. compensare şi restituire 2. precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată şi calculate conform legii. penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale. data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii. 2. momentul plăţii este: a) în cazul plăţilor în numerar. acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. distinct.Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor. înscrisă pe mandatul poştal. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşze astfel. inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată. data poştei.2. data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice. b) obligaţii fiscale principale cu termene de plată în anul curent. e) obligaţii fiscale cu termene de plată viitoare. taxe. la solicitarea debitorului. precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă. termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare. 2. Termenele de plată . În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale. b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau amânări la plată.Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează. trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată.5. iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile.

după caz. b) sume datorate în contul ratelor din programul de plăţi ale obligaţiilor fiscale. până la concurenţa celei mai mici sume. cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare. în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.a) în funcţie de scadenţă.2. Compensarea creanţelor debitorului se va efectua cu obligaţii datorate aceluiaşi buget. a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei. 2. b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale. d) alte obligaţii fiscale în afara celor menţionate mai sus. c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul. Creanţele fiscale administrate de unităţile administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale. cât şi pe cea de debitor. h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire. g) cele rămase după efectuarea distribuirii. în ordinea vechimii. debitorului următoarele sue: a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. e) cele de rambursat de la bugetul de stat.2. ordinea de stingere este următoarea. Pentru debitorii aflaţi sub incidenţa Lgii nr. după caz. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor.5. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. la cerere. cuprinse în planul de reorganizare juridiciară confirmat. . pentru împrumuturi externe. până la stingerea integrala a acestora. b) în funcţie de data comunicării.4 Restituiri de sume .85/2006 privind procedura insolvenţei. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. precum şi obligaţiile fiscale accesorii. e) bugetul asigurărilor pentru şomaj.5. Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. pentru obligaţiile fiscale principale. până la concurenţa celei mai mici sume. d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. 2. cât şi pe cea de debitor. în ordinea vechimii. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. dacă legea nu prevede altfel.3 Compensarea . Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce. dacă legea nu prevede altfel. Sumele de restituit reprezentând diferenţe deimpozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente. d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. în următoarea ordine: a) bugetul de stat.Se restituie.Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Finanţelor Publice cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget. f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii. b) fondul de risc pentru garanţii de stat. Organul competent va înştiinţa în scris debitorul despre măsura compensării luate în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

5. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. 2. aceasta se realizează conform legii. precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare. precum şi a majorărilor de întârziere. . în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat.3.se datorează până la data stingerii inclusiv.5. 2. până la data trecerii în evidenţa separată. sumele reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în ordinele de plată emise de debitori şi/sau creanţe fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi transmisă de organele fiscale. sumele confiscate. comunicat de Banca Naţională a României. diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. b) pentru impozitele. cu prioritate. astfel: a) pentru compensările la cerere. În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului.3. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită.3 Majorări de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective. de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea. Pentru suma rămasă de plată.5. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii. Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante. urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita menţionată. majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului.3. taxele. Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel. se datorează după acest termen majorări de întârziere.5. Diferenţele mai mici de 5 lei se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului. cheltuieli de executare silită. 2. sumele prevăzute mai sus se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod. Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială Băncile supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială şi care efectuează plăţile dispuse în limita încasărilor vor deconta zilnic. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile. cheltuieli judiciare.Diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei vor rămâne în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare. se datorează majorări de întârziere după cum urmează: a) pentru impozitele. se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante.3 Majorări de întârziere în cazul compensării . nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute după termenul de 3 zile. Prin excepţie de la prevederile de mai sus. În cazul restituirii sumelor în valută confiscate. majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. inclusiv.1 Majorări de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. În cazul plăţii preţului în rate. Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală si se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. se va efectua compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit iar în cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului. 2.

organul fiscal competent va recalcula cuantumul dobânzilor în funcţie de data la care a fost făcuta plata. 2.3.3.pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează majorări de întârziere. conform notei de compensare întocmite de către organul competent.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată . urmînd ca acestea să fie comunicate debitorului şi se achită lunar. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi.5. În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare.3. inclusiv pe perioada de graţie sau pe perioada amânării la plată.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei . 2. aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. începând cu această dată nu se mai datorează şi nu se calculează. inclusiv pe perioada de graţie acordată la eşalonare şi pe perioada amânării la plată. In situaţia în care debitorul beneficiar al unei înlesniri la plată achită debitul integral într-o perioadă mai mică decat cea acordată prin înlesnire. 2.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pe perioada amânării şi/sau eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi calculate începand cu data aprobării de către organul competent a înlesnirii acordate şi până la data efectuării ultimei plăţi datorate. după caz. Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare . Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.b) pentru compensările din oficiu.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei. 2. majorările de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare. restituire sau rambursare.5. conform graficelor care constituie anexa la documentul de aprobare a înlesnirilor la plată.5. Dobânzile datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale se calculează de catre organele competente care aprobă înlesnirea la plată.5. prin înmulţirea soldului rămas de plată la termenul anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp şi cu nivelul cotei dobănzii.5. dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite potrivit legii. c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului. se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.3. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul . Nu se datorează dobânzi pentru amânarea sau eşalonarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului pana la data stingerii inclusiv a obligatiei de plata prin compensare. sumele solicitate de plătitori. Calculul dobânzilor datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată se face pentru fiecare termen de plată lunar. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială. Se calculeaza pentru fiecare zi. 2. Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale.

2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare. dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. b) pentru impozitele. c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate.4. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită. b) pentru compensările din oficiu. 2. precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective.5. după termenul de 3 zile. b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora. nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere. până la data de 31 decembrie. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru anul fiscal de impunere dobânzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau.4.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat.5. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare. dobânzile se recalculează. Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. În cazul plăţii preţului în rate. inclusiv. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. Se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru impozitele. Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată.05 % pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. reprezentând impozitul pe venitul global. astfel: a) pentru compensările la cerere. Pentru suma rămasă de plată dobânda este datorată de către cumpărător. la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală. c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului. după caz. urmând a se face regularizarea dobânzii în mod corespunzător. dobânzile şi penalităţile de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare.căruia îi aparţine creanţa principală şi se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiileaprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. conform notei de compensare întocmite de către organul competent. până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilităţii inclusiv. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv. 2. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. . taxele şi contribuţiile debitorului declarat insolvabil. În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare.

atât înainte. nivelul penalităţii este de 15% din obligaţiile fiscale principale ramase nestinse. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. după caz.5 Penalităţi de întârziere Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorata pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. Nivelul penalităţii se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scandenţă. c) după împlinirea termenului prevăzut la litera b). 2.5.5. nivelul penalităţii este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. sumele solicitate de către plătitori.5. Pentru obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii de faliment şi neplătite la termen nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. 2.4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi.4. Nivelul dobânzii se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară.Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. Pentru obligaţiile fiscale neplătite la termen. nu se datorează şi se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiilor fiscale principale stinse.4.4. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment. . 2.

Va fi completată înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevazute de formular. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia. Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii: a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi.Capitolul III. complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. în celelalte cazuri. Aceasta se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit şi trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 Impozitele. Declaraţia rectificativă se intocmeşţe pe acelasi model de formular ca şi cel care se corectează. De asemenea are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect. Stabilirea impozitelor. corespunzătoare situaţiei sale fiscale. Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabili. . Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal. situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevazută în acest scop. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declaraţie fiscală. inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia initţală. sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de taxă pe valoarea adaugată se înregistreaza la randurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecţile b) prin decizie emisă de organul fiscal. În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale. pentru care se completează un formular distinct. taxelor. trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale. dacă acest lucru este prevăzut de lege. prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent. b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. precum şi a impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere sau reţinere la sursă. din proprie initiaţivă. taxele. In cazul taxei pe valoarea adaugată. ori de cate ori constată erori in declaraţia iniţială.

taxele.000 lei. persoana juridica cu sediul si puntul de lucru in strada Decebal nr. Termenul curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. pe baza constatărilor organului fiscal competent iar rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripţie sau ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripţie Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani.detine la data de 31. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.bunuri imobile: • teren arabil intravilan situate in Craiova.str. Toporasi societatea detine urmatoarele constructii: • cladire birouri cu valoarea de impunere de 100.cu suprafata construita la sol de 300 mp.000 lei. precum şi în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată. Toporasi.000 mp. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Bazele de impunere se stabilesc separat.anexa nr. Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Cuantumul obligaţiilor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. În acest caz competenţa de a stabili baza de impunere o deţine organul fiscal pe raza căruia se află sursa venitului. dacă legea nu dispune altfel.suprafata totala de 2.cu suprafata construita la sol de 40 mp. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit. impozitul asupra mijloacelor de transport. competent in stabilirea bazei de impunere. • teren situate in Craiova. b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal decât cel competent teritorial. La locatia din str. • constructie centrala termica cu valoarea de impunere de 10. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale.suprafata totala de 3.cart. Decizia de impunere poate fi desfiinţată sau modificată.Dispoziţiile sunt aplicabile şi în cazurile în care impozitele.cart. competent pentru emiterea deciziei de impunere. În exemplul de mai jos este prezentat modul cum se calculează impozitele si taxele pe care le datorează contribuabilul . cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. impozitul pe teren.. La locatia din cart. • teren situat in Craiova .000 lei. prin decizie referitoare la bazele de impunere. din iniţiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului.000 mp.2009 urmatoarele: I. Decizia va cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului. 12. în următoarele situaţii: a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane.zona B. Izvorul Rece.fiz.zona D. taxa hotelieră şi impozitul pe spectacol. Contribuabilul „X” a depus la Direcţia Impozite şi Taxe următoarele declaraţii: • Declaraţia privind………………. • Declaraţia Teren anexa 2 • Declaraţia ……………3 Contribuabilul. respectiv: impozitul pe clădire. Mofleni.persoană juridica „X”. va transmite decizia privind bazele de impunere organului fiscal de la domiciliul fiscal. Mofleni societatea detine: . imp/cladiri pres.000 mp. • instalatie aer conditionat cu valoare de impunere de 30.suprafata totala de 3.12.

344/200=52*26=1352 lei:2= 676 lei .000 lei 140.9 lei +477 lei =2.288 lei/an CLADIRI-locatia cart.000 mp din care:suprafata libera 2.049.2009. La 31.503 lei/an sem I 1. Toporasi 100.000 lei+30.000 mp. Obiectul principal de activitate al societatii este comertul cu materiale de constructii.960*0.capacitate cilindrica de 10344 cmc.3816 lei=5.375 lei sem II 3.2009 cu capacitate cilindrica de 1869 cmc.03.960 mp suprafata ocupata 40 mp 1..2010 are de plătit 676 lei iar la 30. la 30.000 lei.2010 are de asemenea tot 676 lei • .2010 are de plătit de asemenea 100 lei..099.pe un teren de 15.bunuri mobile: • un autoturism . Izvorul Rece 3. • platforma betonata si alei cu valoare de impunere de 10.315 lei + 543. Impozitul asupra mijloacelor de transport Impozitul pentru automobile este : 1869:200=9.siloz ciment prevazut cu instalatie de aerare cu valoarea de impunere de 35.2010 are de plătit 100 de lei iar la 30.000 lei 235.000 lei=235. • depozit materiale de constructii cu valoarea de impunere de 200.1813 lei=462.288 lei + 462.2010 unitatea obtine autorizatia de construire pentru un imobil.03.06.cu suprafata construita la sol de 50 mp.093.09.2010 de 16 lei iar la 30.000=14.cladire.520 lei + 4.230 lei =6. Impozitul pentru microbuzul = 10.5578 lei=1.000 lei cu suprafata de 50 mp.07..3 =10*20 lei=200 lei/an 2010 La 31. Impozitul pentru remorca deţinută este la 31.550 mp*0.000 lei+10.000 lei*1..315 lei/an TEREN-locatia cart.03.000 lei+200..5 lei sem II 1. • un microbuz pentru transportul muncitorilor la locum de munca. Mofleni 36.cu suprafata construita la sol de 400 mp..8%=4..1831 lei=543...230lei/an TEREN-locatia Mofleni Suprafata totala de 3.8%=2.375 lei II.750 lei/an sem I 3.09.01.situat in zona C a Municipiului Craiova.724 lei/an :12=477 lei/luna TOTAL IMPOZIT TEREN AN 2010 1.2010 tot de 16 lei.526.000 euro. • o remorca cu capacitate maxima de 143 tone.520 lei/an TEREN-locatia Toporasi Suprafata totala 2000 mp din care:suprafata libera 1.cu valoarea de impunere estimata la 1000.la 14. Prezentare mod de calcul al impozitului datorat: CLADIRI –locatia str.5 lei TOTAL IMPOZIT CLADIRI AN 2010 2.550 mp suprafata ocupata 450 mp 2.000 mp*0.000 lei. Deci la 31.093.000 mp*0.000 lei *1.09..9 lei/an Locatie investitie 15.

3. contribuabilul are de asemenea obligaţia de a plăti taxa de parcare de 60 lei/an.45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 12. Ordonanţa nr. 2.188/1999 republicată. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. cu modificările şi completările ulterioare.92/2003 republicată in 2007 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de procedură fiscala.571/2003 privind Codul fiscală. 7. 571/2003 privind Codul fiscal cu cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. 5. editura Tribuna Economica. şi anume taxa de parcare de 40 de lei/an.2010 676 lei 31.2010 676 lei Pentru primul mijloc de transport deţinut contribuabilul are obligaţia de a plăti taxa specială.2010 16 lei 30. Ordonanţa Guvernului nr. Virginia Greceanu-Cocos – “Ghid util consiliilor locale * comunale.03.09. 6. reprezentănt taxa de parcare pe 2010 cu termenul scadent integral la data de 31.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. respectiv micorbuzul.cladiri anexa nr. conform HCL nr. 9.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.449/2009. 10.anul 2007. orăşeneşti. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. .2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.09. privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.199/1999 republicată. Deci pentru cele doua mijloace de transport contribuabilul X plăteşte suma de 100 lei/an. Legea nr.2010 16 lei MICROBUZ 10344 / 200 = 52 * 26 =1352 : 2 31.REMORCA 31. municipale şi judeţene”. Pentru cel de-al doilea mijloc de transport.273/2006 privind finanţele publice locale.03. Ordonanţa Guvernului nr. Legea nr. Hotărârea nr. 8. 449/2009. Legea nr. Bibliografie 1.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. În urma calculului efectuat s-au emis decizii de impunere astfel: Decizie de impunere……….03.. Ordonanţa nr. 4.2010. Legea nr. 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->