P. 1
Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

Impozite Si Taxe Locale-persoane Juridice

|Views: 215|Likes:
Published by Mihaela Dincă

More info:

Published by: Mihaela Dincă on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Impozite şi taxe locale datorate de contribuabili – persoane juridice

Profesor coordonator, Prof.univ.dr. Marcel DRĂCEA

Student, Dinca Mihaela Finante si Banci 1 , Anul II Grupa 3

Anul universitar 2009-2010

Cuprins

Capitolul I - Primăria Municipiului Craiova. Date generale 1.1 Organigrama Primăriei Municipiului Craiova 1.2 Direcţia Impozite şi Taxe. Descriere. 1.2.1 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice 1 şi 2 1.2.2 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane juridice 1 şi 2 1.2.3 Serviciul Certificate, atestare fiscală şi asistenţă contribuabili 1.2.4 Serviciul Valorificare bunuri 1.2.5 Serviciul Prelucrare automată a datelor 1.2.6 Serviciul Contabilitate şi Analiză a veniturilor 1.2.7 Serviciul Încasare, executare silită amenzi 1.2.8 Biroul Inspecţie fiscală 1.3 Serviciul C.I.U.I.E.S. Persoane fizice - Atribuţiile inspectorilor Capitolul II – Impozite şi taxe locale. Generalităţi. Principii. Colectare Generalităţi 2.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale 2.1.1 Impozite şi taxe instituite prin Titlu IX din Codul Fiscal 2.1.2 Amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale 2.1.3 Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale 2.1.4 Impozitele şi taxele instituite prin Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru şi Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 2.2 Principii 2.3 Contribuabili 2.4 Impozite şi taxe locale. Enumerare 2.4.1 Impozitul şi taxa pe clădiri 2.4.2 Impozitul şi taxa pe teren 2.4.3 Impozitul asupra mijloacelor de transport 2.4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 2.4.4.1 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 2.4.4.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2.4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2.4.5.1 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 2.4.5.2 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 2.4.6 Taxa hotelieră 2.4.7 Impozitul pe spectacole 2.4.8 Taxe speciale – taxa de parcare 2.4.9 Alte taxe locale 2.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2.5.1 Colectarea creanţelor fiscale 2.5.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire 2.5.2.1 Efectuarea plăţii 2.5.2.2 Ordinea stingerii datoriilor 2.5.2.3 Compensarea

2.5.2.4 Restituiri de sume 2.5.3 Majorări de întărziere 2.5.3.1 Majorări de întârziere 2.5.3.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.3.3 Majorări de întârziere în cazul compensării 2.5.3.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei 2.5.3.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare 2.5.3.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată 2.5.3.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere 2.5.4.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 2.5.4.2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară 2.5.4.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată 2.5.4.4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget 2.5.4.5 Penalităţi de întârziere Capitolul III - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 – exemplu Bibliografie

Capitolul I Primaria Municipiului Craiova.Date generale
1.1 Organigrama Primariei Municipiului Craiova
Institutiile publice, in sensul birocratic pe care il au in ziua de astazi, reprezinta singurul mod de organizare social-economica a statului care poate face fata provocarilor modernitatii (numarul mare al populatiei, diversitatea si complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfacute). Obiectivul unei institutii publice este servirea interesului public. Sunt situatii în care initativa particulara nu poate acoperii cerintele societatii si de aceea sunt necesare institutiile specifice. Aceste institutii sunt importante pentru ca: • activitatea lor este dependenta de sectorul guvernamental ; • managementul sectorului public controleaza activitatea organizatiilor cu scop lucrativ. In cadrul acestor institutii avem in vedere si politicile sociale, industriale si de investitii. In cazul in care controlul guvernamental este prea rigid, institutiile publice isi pierd statutul de entitati independente, astfel ca nu mai sunt rentabile pentru public. Daca managerii din organizatiile private au in vedere, in primul rand, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general. Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispun, cat mai ales in potentialul sau uman. Avand in vedere ca, în mare masura, realizarea deciziilor politice, progresul economico-social general depind de functionalitatea sistemului administrativ, este explicabil atentia deosebita care trebuie acordata pregatirii functionarilor publici. Municipiul Craiova se inscrie în categoria celor 11 municipii de rangul 1 din Romania care sunt si resedinte de judet, rang ce instituie anumite obligatii si masuri in monitorizarea dezvoltarii sale. Municipiul Craiova este o unitate administrativ teritoriala cu personalitate juridica, cu un patrimoniu format din bunuri care apartin domeniului public de interes local si bunuri apartinand domeniului privat al localitatii, cu initiativa in tot ceea ce priveste gestionarea intereselor publice locale, exercitand in conditiile legii, autoritatea in limitele teritoriale stabilite. Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt Consiliul Local cu atributii deliberative si Primarul ca autoritate executiva. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr.238/2006 a administratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. Compartimentele functionale ce alcatuiesc aparatul propriu sunt coordonate, potrivit delegarilor de compententa de 2 vice-primari si de secretarul municipiului. Primarul, vice-primarii, secretarul municipiului impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local Municipal constituie Primaria Municipiului Craiova, o structura functionala cu activitate permanenta care duce la indeplinire efectiva hotararile Consiliului Local Municipal si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale comunitatii locale. In cadrul Primariei, ca institutie publica apar situatii decizionale de diferite tipuri care au urmatoarele caracteristici: • fie sunt situatii de certitudine care sunt caracterizate de probabilitatea mare de a realiza obiectivul urmarit; • fie sunt situatii de incertitudine - probabilitatea realizarii obiectivului este mare dar exista intrebari asupra modului in care trebuie procedat. In toate aceste cazuri Consiliul Local are posibilitatea, acordata de lege, de a lua decizii care se concretizeaza in Hotarari ale Consiliului Local si care sunt aplicabile pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. Acestea sunt de obicei decizii curente deoarece se refera

birouri si compartimente subordonate. In problemele de specialitate. de regula de catre Primarul Municipiului Craiova sau de viceprimari in limita delegarii atributiilor stabilite de catre Primar. Directia Urbanism. 544/2001. proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta Primarului Municipiului Craiova. cu viza din punct de vedere legal a secretarului. sprijina activitatea societatilor comerciale. Compartimentele functionale raspund in fata Primarului de aplicarea prevederilor Hotararilor Consiliului Local si a Dispozitiilor Primarului Municipiului Craiova. Compartimentul Protectie Civila. Directia Economico – Financiara. Serviciul Administrativ. 238/2006 a adimistratiei publice locale de Primarul Municipiului Craiova si de aparatul propriu al Consiliului Local. In vederea rezolvarii operative si oportune a sarcinilor ce le revin. viceprimarilor sau secretarului Municipiului Craiova in concordanta cu prevederile Legii nr. respectiv a personalului cu atributii in domeniul juridic. Compartimentul Audit Intern.2 Directia Impozite si Taxe. de exemplu in cazul intocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli. Serviciile publice infiintate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului Municipiului Craiova care le coordoneaza direct sau prin viceprimarii si secretar potrivit competentelor stabilite prin organigrama si Regulamentul de organizare si functionare. Amenajarea teritoriului si Lucrari Publice. comparimentele de specialitate ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. personalul din aparatul Consiliului Local este format din functionari publici in proportie de 80% si de angajati conform legislatiei in vigoare in proportie de 20%. hotarari ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului. care duce la indeplinire sarcini si atributiile administratiei publice locale centrale. serviciile de specialitate colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judetean.la o perioada de cel mult 1 an. vor fi puse la dispozitia acestora conform legii. Redactie „Curierul Primariei Municipiului Craiova”. viciprimarilor sau secretarului care le coordoneaza activitatea. Intretinere. institutiilor publice bugetare si extrabugetare din subordinea Consiliului Local. Aparatul de specialitate al Primarului este structura organizatorica stabilita prin organigrana si statul de functii. in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea cinditiilor de operativitate si eficienta. Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova functioneaza in temeiul Legii nr. dupa caz. republicata privind administratia publica locala. Biroul Imagine. Actele care se elibereaza de catre Primaria Municipiului Craiova vor fi semnate. secretar. in vederea avizarii si propunerii spre abrobare Consiliului Local sau Primarului Municipiului Craiova. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate in consultarea unor documente. Consiliul local ia decizii strategice si tactice. 215/2001. Aparatul propriu al Consiliului Local cuprinde urmatoarele compartimente: Directia Adimistratie Publica Locala. privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova emisa in acest sens. 1. Serviciul Resurse Umane.Descriere . aprobate conform legii.Primarul reprezinta unitatea administrativa in calitatea sa de persoana de drept public in relatiile cu persoanele fizice sau juridice si in fata instantelor de judecata. precum si de catre seful structurilor functionale in cadrul carora au fost intocmite. compartimentele functionale din componenta Aparatului de specialitate al Primarului intocmesc rapoarte de specialitate. aceasta devine posibila numai cu aprobarea prealabila a Primarului Municipiului Craiova. Administrarea curenta este asigurata in conformitate cu Legea nr. Documentele care sunt solicitate de consilieri in vederea informarii. Deservire. Reparatii. Relatii Internationale. de sefii de servicii. Pentru indeplinirea atributiilor stabilite. Conducerea fiecarei directii este asigurata de un director care este ajutat in realizarea sarcinilor de un director adjunct.

oboare.  Intocmeste borderourile de debite si scaderi. urmarire si executare silita persoane juridice2 • Serviciul Certificate.2. Primaria Municipiului Craiova este organizata in 9 Directii si anume:Directia Proiecte.Conform organigramei. in piete. impunere. altor venituri bugetare si extrabugetare. executare silita amenzi. pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce-i revin. atestare fiscala si asistenta contribuabili • Serviciul Valorificare bunuri • Serviciul Prelucrare automata a datelor • Serviciul Contabilitate si analiza a veniturilor • Serviciul Incasare. impunere. urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice.programe de dezvoltare tehnica si investitii. Directia Impozite si Taxe raspunde in fata Primarului si a Consiliului Local de aducerea la indeplinire a sarcinilor privind incasarea impozitelor. colaborand cu celelalte organe ale administratiei de stat.1. 219/2004. impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice.Directia Economico-Financiara.Directia urbanism si amenajarea teritoriului. De asemenea.  Organizeaza actiuni cu celelalte organe fiscale. urmarire si executare silita persoane fizice 1 • Serviciul Constatare. realizeaza prin mijloace specifice combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri. in vederea verificarii respectarii conditiilor de desfasurare a activitatii.Directia Asistenta si protectie sociala si Directia Relatii publice. urmarire si executare silita persoane fizice 2 • Serviciul Constatare. Directia Impozite si Taxe coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii si birouri: • Serviciul Constatare. ceea ce face necesara realizarea unei cooperari intre sectorul public. al impunerii veniturilor si platii impozitelor si taxelor locale. impunere.Directia Patrimoniu.asistenta de specialitate. .Directia Juridica.Directia Servicii Publice. urmarire si executare silita persoane fizice 1 si 2 indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza. Aceasta directie asigura prin serviciile de specialitate constatarea si verificarea materiei impozabile. impunere. incasarea veniturilor extrabugetare pentru bugetul local. controleaza si raspunde de actiunde de constatare si stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane fizice. Directia Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Craiova functioneaza potrivit Hotararii Consiliului Local nr. taxelor. sectorul privat si comunitatea locala. 1. precum si inregistrarea si verificarea de catre cel care efectueaza controlul financiar preventiv. Directia Impozite si Taxe Locale ale in componenta sa angajati care in marea lor majoritate au calitatea de functionari publici.Directia Impozite si Taxe. Acestea toate sunt posibile datorita actelor normative emise de Parlamentul Romaniei si de catre Guvernul Romaniei si care se refera strict la functionarea aparatului propriu al consiilor locale de pe intreg teritoriul tarii. indruma. targuri. urmarire si executare silita persoane juridice 1 • Serviciul Constatare.  Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate. Directia Impozite si Taxe administreaza si gestioneaza patrimoniul precum si veniturile bugetului local. Rezulta ca Directia Impozite si Taxe Locale in ansamblul sau este un serviciu public la nivel local care are ca particularitate faptul ca serviciile sunt oferite atat de sectorul public cat si de sectorul privat. impunere. Serviciul Constatare.

 Intocmeste propunerile in legatura cu acordarea de amanari.  Avizeaza legalitatea si corectitudinea sumelor varsate in plus la bugetul local in materie de impozite si taxe.  Asigura evidenta platitorilor de impozite si taxe si a codurilor fiscale atribuite. cauzele care genereaza evaziunea fiscala si propune masuri pentru imbunatatirea legislatiei de impozite si taxe.2.  Organizeaza.  Verifica si solutioneaza dupa caz contestatiile facute de contribuabili persoane fizice pe linia impozitelor si taxelor. masuri luate pentru imbunatatirea legislatiei fiscale. esalonari.  Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale. analizeaza fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite propunand masurile ce se impun. in conditiile legii.  Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili persoane juridice.  Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea.2. pe baza declaratiilor depuse de acestia. creand premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor persoane fizice.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.  Verifica modul in care agentii eonomici. persoanele juridice din evidenta. urmarire si executare silita persoane juridice 1 si 2 indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Determina si transmite impozitele si taxele directe si indirecte cu debitele datorate de agentii economici persoane juridice. calculeaza si vireaza la termenele legale sumele cuvenite bugetului cu titlu de impozite si taxe.  Organizeaza.  Efectueaza actiuni de control cu celelalte servicii si alte organe in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscale.  Anual inventariaza materia impozabila. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen.scutiri si restituiri de impozite si taxe si majorari de intarziere.  Cerceteaza si solutioneaza cererile.  Urmaresti si raspunde de incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescriptie si stabileste masuri de recuperare a debitelor prin aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.Tine evidenta debitelor din impozite si taxe.  Urmareste si verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili si disparuti si daca sunt intemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre avizare conducerii sau dispune sa se faca cercetari suplimentare.  . indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite la termen. constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor. 1.  Verifica de la persoanele detinatoare de bunuri sau venituri supuse impozitarii si taxelor veridicitatea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere si sanctioneaza nedeclararea in termen legal a veniturilor sau a bunurilor supuse impozitelor si taxelor. impunere. modificarile debitelor initiale. Serviciul Constatare. reduceri. rezultatelor actiunilor de vrificare si impunere.  Tine evidenta tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor si taxelor pe fiecare categorie in parte.  Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele datorate de persoanele juridice.  Intocmeste si gestioneaza dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice si raspunde de arhiva. sesizarile si reclamatiile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor la persoanele juridice.

2.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.2. juridice si a institutiilor. confirmarile de primire si sumele alocate pentru transmiterea intregii corespondente de la Directia Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.  Evidentiaza si urmareste solutionarea tuturor cererilor si petitiilor inregistrate de pesoane fizice.2.  Raspunde de scaderea din registrele de evidenta a inregistrarii cereriilor si a petitiilor a acelora care au fost solutionate doar in momentul in care au fost transmise catre petenti.4.  Realizeaza instruirea beneficiarilor pentru utilizarea sistemelor informatice aflate in utilizarea Directiei Impozite si Taxe. impreuna cu tot ceea ce rezulta din aceasta activitate.  Intomeste si verifica periodic registrul. depanarea si aducerea la indici optimi de functionare a echipamentelor din dotare. actionand pentru informarea activitatii specifice privind impozitele si taxele. 1. executa si raspunde de toata procedura cu privire la valorificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului asiguratoriu.Transmite documentele cu privire la indentificarea bunurilor mobile/imobile supuse sechestrului atat la Serviciul Contabilitata si Analiza Veniturilor cat si la Serviciul Valorificare Bunuri pentru continuarea procedurii legale. Serviciul Valorificare bunuri indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Organizeaza.3.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local. Serviciul Serviciul Prelucrare automata a datelor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Colaboreaza cu toate compartimentele. atestare fiscala si asistenta contribuabili indeplineste urmatoarele sarcini si atributii principale:  Organizeaza.  Analizeaza periodic gestiunea in ceea ce priveste timbrele postale. in termen . a serverului Web si a conectivitatiii via Internet cu centrul din Craiovita-Noua.  Urmareste si raspunde de solutionarea in termenele legale a certificatelor de atestare fiscala si tuturor celorlalte documente inregistrate la registratura Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.  Respecta prevederile din Legea nr.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Organizeaza.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea Directiei Impozite si Taxe. . juridice sau insititutii ale statului de catre serviciile de specialitate in termenele prevazute de lege.  Realizeaza prin mijloace proprii intretinerea.5. indruma si realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu.  Salveaza zilnic bazele de date prevenind eventualelor pierderi accidentale provocate de evenimente exertene. verifica si executa deucerea la indeplinire a rezolutiilor date de catre Director si Directorul Adjunct pe toate cererile si petitiile venite prin registratura si transmise spre solutionare tuturor serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Impozite si Taxe a Primariei Municipiului Craiova.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente  1. a serverului de aplicatie. 1. ale fiecarei institutii in parte.  Intretinerea si administrarea retelei interne a institutiei.Serviciul Certificate.  Verifica. analizeaza si propune modalitatile de expediere a corespondentei tinand cont de situatiile reale si posibilitatile materiale.  Tine evidenta Registrului unic al clientilor de Internet.cu toata corespondenta transmisa catre serviciile de specialitate in vederea solutionarii cererilor si petitiilor venite din partea persoanelor fizice.

Serviciul Incasare.  Raspunde si verifica zilnic corelatia tuturor incasarilor pe categorii de creante ale bugetului local. creand astfel premisele unei fundamentari cat mai exacte cu privire la patrimoniul contribuabililor.  Indeplineste orice alte atributii repartizate de Primarul Municipiului Craiova si Consiliul Local al Municipiului Craiova.  Verifica raspunsurile de inregistrare contabila si calcularea corecta a sumelor rezultate din activitatea de executare silita.  Organizeaza.  1.ale caror debite provin din amenzi.6.  Intocmeste dosarele pentru debitele primite spre executare de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor.Raspunde pentru realizare listei de ramasite la data de 31.  Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre incasare si propune compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol.Biroul inspectie fiscala .  Analizeaza periodic situatia veniturilor si efectueaza corelatia incasarilor prin casa sau prin Trezorerie. impunere suplimentara.  Orice modificare de patrimoniu atat la persoanele fizice cat si la cele juridice in baza de date a institutiei va purta semnatura celui care intocmeste documentatia pentru o astfel de situati si va purta aprobarea sefului de serviciu.  Tine evidenta veniturilor incasate din desfasurarea activitatilor auto finantate. pot dispune de retragerea sumelor respective din contul agentilor economici.  Participa la organizarea sistemului informational al institutiei. persoane fizice.2.2.12 a anului trecut si o transmite serviciilor de specialitate in vederea valorificarii. executare silita amenzi indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale: Organizeaza. taxe. urmand folosirea cat mai corecta a datelor contabilitatii. impreuna cu Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor.7.  Urmareste primirea la timp a extraselor de cont.  Stabileste sarcinile de serviciu ale personalului din subordine. 1.2. verifica documentele de insotire a acestora. iar in cazul neachitarii la termen a taxelor si a altor varsaminte datorate bugetelor locale.  Urmareste incasarea veniturilor in cursul perioadei curente si care reprezinta venituri ale perioade anterioare. Serviciul Contabilitate si Analiza Veniturilor indeplineste urmatoarele atributii si sarcini principale:  Verifica incasarea veniturilor curente ale bugetului local pe surse de venituri.  Anual inventariaza materia impozabila. valorificare. executa si verifica in teritoriu activitatea de urmarire silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice si juridice.  Intocmeste diverse situatii specifice serviciului si colaboreaza cu celelalte structuri ale directiei pentru realizarea obiectivelor cu privire la bugetul local.  Inregistreaza in contabilitate toate procesele verbale de sechestru incheiate de serviciile de specialitate in conditiile legii. constituite din impozite. indruma si raspunde de activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor provenind din amenzi contraventionale aplicabile persoanelor fizice si juridice in conditiile legii. precum si cele ale perioadei viitoare. etc pentru constituirea legala a fondului de stimulente.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Verifica si semneaza lucrarile emise in cadrul biroului.8.  Indeplineste orice alte sarcini de serviciu repartizate de conducerea directiei.  Cunoaste si aplica cerintele din documentele Sistemului de management al calitatii si se conformeaza politicii si procedurilor cuprinse in aceste documente. alte venituri si din venituri cu destinatie speciala. 1.  Intocmeste statele si viramentele pentru retinerile la sursa aferente stimulentelor acordate.

4. 10.Raspund de indeplinirea.dupa caz.a dobanzilor si penalitatilor calculate pentru neplata la termen a acestora.in nume personal. Persoane juridice-Atributiile inspectorilor Atributiile inspectorilor sunt urmatoarele: 1.S. 3.teren.pentru inregistrarea in contabilitatea institutiei si la Serviciul Valorificare Bunuri in vederea continuarii procedurilor de executare silita.auto.Intocmesc si gestioneaza dosare fiscale si raspund de arhivarea acestora.dupa caz. Serviciul C. 13.aplicand toate modalitatile prevazute de lege.Asigura mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate.in ceea ce inseamna orice modificare a masei impozabile la nivelul sectorului repartizat sau a altui sector.operand dupa caz diferentele fata de impunerile initiale.3.Manifesta preocupare permanenta pentru respectarea prevederilor Legii nr.privind statutul functionarului public.Constata modificarile intervenite.Actioneaza si raspund pentru solutionarea in termen a cererilor contribuabililor persoane juridice care vizeaza probleme privind impozitele si taxele locale precum si a diferitelor solicitari sosite din partea institutiilor publice sau speciale ale statului.stabilite de organelle de conducere ale Primariei Municipiului Craiova si ale Directiei Impozite si Taxe.care vizeaza activitatea fiscala.Pe aceasta baza utilizeaza aparatura electronic din dotare pentru inregistrarea sau modificarea informatiilor in format electronic. 481/2004 privind protectia civila in Romania.Raspund de transmiterea proceselor verbale de sechestru asiguratoriu sau executoriu la Serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor.la termenele prevazute de lege a tuturor masurilor de executare silita stabilita in sarcina debitorilor persoane juridice(titlu executoriu.Verifica persoanele juridice aflate in evidentele fiscal.Manifesta o permanenta preocupare pentru cunoasterea aprofundata si insusirea legilor.pentru incasarea impozitelor si taxelor stabilite.sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorilor si ia toate masurile legale de incasare a debitelor restante).Ia masuri.borderouri de debitare si/sau scadere si raspund de realitatea si legalitatea datelor inscrise in aceste documente.in conditiile stabilite de Legea nr.E.Intocmesc matricole pentru cladiri.Indeplinesc si alte sarcini curente specifice administratiei publice locale. 13164/2005. 12.somatie.detinatoare de bunuri mobile sau imobile impozabile.poprire.cu modificarile si completarile ulterioare.1.nr.cu ocazia desfasurarii activitatii de baza.Tin evidenta impozitelor si taxelor locale.Raspund de toate operatiunile efectuate in baza de date a institutiei.in sectorul repartizat sau in alt sector. .188/1999.republicata. 8. 7. 11.U.in conditiile legii. 5.Respecta prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. 9.privind situatiile de urgenta si regulile de comportare in caz de dezastre. 2.Respecta cerintele documentatiei Sistemului de Management al Calitatii in propria activitate.verifica si constata periodic cresterile si/sau diminuarile masei impozabile care apartine contribuabililor persoane juridice. 6.Pe perioada concediului de odihna cuntinuitatea serviciului va fi asigurata de:Stefan Lucia.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare tuturor contribuabilior care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate.I.a Dispozitiei Primarului Municipiului Craiova.si a hotararilor Consiliului local al Municipiului Craiova.

Generalitati. Localitatile componente ale oraselor si municipiilor li se atribuie aceleasi ranguri cu cele ale oraselor si ale municipiilor al caror teritoriu administrativ se afla. zona C.351/2001 este urmatoarea: a) rangul 0 – Capitala Romaniei. 2. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationalSectiunea a –IV-a. cumulativ. municipiu de importanta europeana. potrivit prevederilor Legii nr. pentru acest caz. 7. publicata in Monitorului Oficial al Romaniei. 2/1968.Reteaua de localitati.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei. pentru acest caz. 351/2001. iar in extravilan se delimiteaza zonele A.Capitolul II . atat in intravilanul. judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati. C si D. Partea I. iar in extravilan se delimiteaza zonele: A. b) in intravilan se delimiteaza zonele A si B. pentru acest caz. 3.Impozite si taxe locale. In cazurile in care numarul de zone din intravilan nu este egal cu numarul de zone din extravilan. denumita in continuare Legea nr. In cazul in care numarul de zone intravilan este egal cu numarul de zone extravilan. cu modificarile si completarile ulterioare. Colectare Generalitati 1. consiliile locale pot face aceasta. B. c) in intravilan se delimiteaza zonele A. 4. denumita in continuare Legea nr. c) zona C din intravilan are corespondent in zona C din extravilan. cat si in extravilanul localitatii se stabilesc in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii. acestea sunt: zona A. nr. iar oricare dintre zonele B. cu mpdificarile ulterioare. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. 2/1968. c) rangul II – municipii de importanta interjudeteana. C si D. B si C. b) rangul I – municipii de importanta nationala. zona A din extravilan are corespondent numai zona A din . cu influenta potentiala la nivel european. oricare zona din extravilan are corespondent numai zona A din intravilan. Numarul zonelor din intravilanul localitatii poate fi egal sau diferit de numarul zonelor din extravilanul localitatilor. La unitatile administrativ-teritoriale in cazul carora elementele specifice permit delimitarea a mai putin de 4 zone. B. 408 din 24 iulie 2001. precum si alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. potrivit Legii nr. B. Principii. f) rangul V – sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. C si D din extravilan au corespondent numai in zona B din intravilan. aceastea sunt: zona A si zona B. B. 6. C si D. aceasta este zona A. d) rangul III – orase. 5.sate resedinte de comune. republicata. zona B. e) rangul IV. prevederile: a) Legii nr. cat si in extravilanul localitatilor se face prin literele: A. C si D. d) zona D din intravilan are corespondent in zona D din extravilan. 8. se utilizeaza urmatoarea corespondenta: a) zona A din intravilan are corespondent in zona A din extravilan. b) Legii nr. b) zona B din intravilan are corespondent in zona B din extravilan. b) in cazul in care delimiteaza 2 zone. a) in cazul in care delimiteaza 3 zone. Identificarea zonelor atat in intravilanul. c) in cazul in care delimiteaza 1 zona. corespondenta este urmatoarea: a) in intravilan se delimiteaza zona A. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane si rurale. Delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora. numai dupa cum urmeaza. Pentru identificarea localitatilor si incadrarea acestora pe ranguri de localitati se au in vedere. retelelor edilitare.

avizelor si a autorizatiilor. pentru acest caz.146/1997 privind taxele judiciare si de timbru. au obligatia sa contribuie prin impozite si taxele locale stabilite de consiliile locale. C si D. B si C. amenzile si penalitatile aferente impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A. e) in intravilan se delimiteaza zonele A. B. dupa caz.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. impozitele si taxele instituite prin: a) Legea nr. iar ceea ce depăseşte 500 lei se întregeşte la 1. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din extravilan. 9. D. . sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor.1 A. i) alte taxe locale. în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează. iar oricare din zonele C si D din intravilan au corespondent numai zona C din extravilan. zona A din intravilan are corespondent numai zona A din intravilan. Partea I. C si D. nr. zona B din intravilan are corespondent zona B din extravilan. prin adaos. după caz următoarele resurse financiare: 2. 2. la cheltuielile publice. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. c) taxa asupra mijloacelor de transport. de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile judetene. zona B din extravilan are corespondent zona B din intravilan. 2.intravilan. d) taxa pentru eliberarea certificatelor. d) taxa pentru eliberarea certificatelor.1.000 lei. Impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe clădiri. c) Legea nr. dobanzile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale prevazute la litara A. f) impozitul pe spectacole. b) impozitul se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii. C si D. Partea I. b) impozitul pe teren. oricare din zonele din intravilan au corespondent numai zona A din extravilan. g) taxa hoteliera. B. 10. sectoarelor municipiului Bucuresti sau judetelor.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. pentru acest caz.1 Clasifacarea impozitelor şi taxelor locale Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor. iar oricare din zonele B. oraselor. oraşelor. municipiilor. C. B. Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire.173 din 29 iulie 1997. f) in intravilan se delimiteaza zonele A. in calitatea lor de contribuabili. nr. iar in extravilan se delimiteaza zonele A si B. impozite si taxe instituite prin Titlu IX: a) impozitul pe cladiri. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. municipiilor. C si D din intravilan au corespondent numai zona B din extravilan. pentru acest caz. c) taxa asupra mijloacelor de transport.321 din 6 iulie 1999. iar in extravilan se delimiteaza zonele A. iar oricare din zonele C si D din extravilan au corespondent numai zona C din intravilan. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. h) taxe speciale. B. b) impozitul pe teren. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. d) in intravilan se delimiteaza zonele A. dupa caz urmatoarele resurse financiare: A. avizelor şi a autorizaţiilor. iar in extravilan se delimiteaza doar zona A. Persoanele fizice si juridice prevazute de titlu IX din Codul Fiscal.

institutţilor publice. profesionale.321 din 6 iulie 1999.1. unitar a prevederilor titlui IX din Codul Fiscal. care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative.173 din 29 iulie 1997.3 Contribuabili Persoanele fizice şi juridice. b) persoanele care exercită orice profesii. cum sunt cele : medicale. publicată în Monitorul Oficial al Romniei. după caz. g) taxa hotelieră. prin adaos. . Impozitele si taxele locale se calculeaza prin rotunjire.1. Partea I. 2. iar ceea ce depaseste 500 lei se intregeste la 1. nr.autoritatile administratiei publice locale asigura organizarea executarii si executarea in mod concret.1 Contribuabilii. 2. de credit sau ocrice alte entităţi. 2. i) alte taxe locale.3.f) impozitul pe spectacole.3. la cheltuielile publice.000 lei.4 D. în calitatea lor de contribuabili.2 Principii 11. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile judeţene. societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei.persoană juridică. prestărilor de servicii. b) impozitul se distribuie în cota de 50% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au facut obiectul înstrăinării. amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litera A. cooperativele de consum. dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la litara A. patronale şi cooperatiste. c) principiul autonomiei locale – consiliile locale.persoane juridice care fac fapte de comerţ. 2. de avocatură notariale. publicată în Monitorul Oficial al României. de expertiză contabilă. La stabilirea impozitelor si taxelor se va avea in vedere respectarea urmatoarelor principii: a) principiul transparentei – autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public. precum şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberă sunt: a) persoane fizice care exercită activităţi independente în mod autonom sau asociate pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activităţi cum sunt: asociaţiile familiale. societaţile şi companiile naţionale. etc.persoana juridică. Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene stabilesc impozitele si taxele locale in limitele si in conditiile titlului IX din Codul Fiscal. in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza. 2.1. nr. c) Legea nr. sindicale. 12.2 B. au obligaţia să contribuie prin impozite şi taxele locale stabilite de consiliile locale. h) taxe speciale. 2. asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului. persoane fizice. b) principiul aplicarii unitare .146/1997 privind taxele judiciare şi de timbru. desfacerii produselor sau altor activităţi economice. şi care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului.2 In categoria contribuabili-persoane juridice se includ: regiile autonome.3 C. In categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public ale organizaţiilor politice. Partea I.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. astfel cum sunt denumite de Codul Comercial. 2. impozitele şi taxele instituite prin: a) Legea nr. de consultanţă fiscală.

indiferent de denumirea ori de folosinţa sa.lot de teren. produse. individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine atribuit după cum urmează: a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare. acolo unde aceasta este posibil. în ordine crescătoare. date în administrare ori în folosinţă. dar fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-părţi din clădire. Contribuabili. Clădirea este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. animale. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. materiale. şi în care sunt situate mai multe apartamente. astfel cum este înregistrată în registrul agricol. altele decât cele de drept public. Enumerare 2.4 Impozite şi taxe locale. după caz. b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor.1. fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. în condiţii similare impozitului pe clădiri. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. persoanelor juridice. în ordine crescătoare.asociaţilior. cât şi în cel al terenurilor cu sau fără construcţii. etajul. b) clădire aflată în proprietate comună.. Impozitul pe clădiri. datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind strada. obiecte. se identifică prin numărul de parcelă. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. atât în cazul clădirilor. exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. locatarilor. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă.Impozitul si taxa pe cladiri Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire. Fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa acesteia. caz în care impozitul pe clădiri se datorează de fiecare contribuabil proporţional cu partea din clădire corespunzătoare cotelor-părţi respective. Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor. echipamente şi altele asemenea. sau prin denumirea punctului. fiecare dintre aceştia datorând în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărţirii. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari. dar fără să aibă stabilite cotele-părţi din clădire pe fiecare contribuabil. precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei. cultelor religioase şi altor asemenea se cuprind numai acele activităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţi în oricare dintre domeniile prevăzute mai sus. Acestia datorează impozitul pe clădiri şi în situaţia în care clădirea este administrată sau folosită de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate. indiferent de materialele din care sunt construite. fundaţiilor.4. scara. blocul. se stabileşte taxa pe clădiri. în cazul impozitului pe clădiri. În cazul municipiului Bucureşti. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. 2. instalaţii. potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective. apartamentul. sunt proprietarii acestora. 249 din Codul fiscal se identifică următoarele situaţii: a) clădire aflată în proprietate comună. Pentru aplicarea prevederilor art. . precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiaşi curţi . indiferent de clădire şi de locul unde sunt situate în România. În cazul blocurilor de locuinţe. închiriate. până la capătul străzii. până la capătul străzii. după caz. numărul.

sunt: 1. clădirile funerare din cimitire şi crematorii. clădirile din parcurile industriale. potrivit legii. Guvernul. reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. construcţiile speciale situate în subteran. ministerele. 2. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. constituie lăcaşuri de cult. 12. 7. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. 3. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora. ştiinţifice şi tehnologice. potrivit legii. se înţelege spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerţ. indiferent de modul de finanţare. se vor efectua următoarele operaţiuni: a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. 4. 5. staţiilor şi posturilor de transformare. clădirile care. c) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. alte autorităţi publice. sunt clasate ca monumente istorice. ciupercării. altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri. b) la suprafaţa prevăzută la lit. muzee ori case memoriale. apeducte. baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii. clădirile unităţilor sanitare publice. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie. b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. clădirile proprietate a statului. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile care. clădirile care sunt utilizate ca sere. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. diguri. solare. precum şi instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora. 10. 14. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 8. 13. cu personalitate juridică. Noţiunea instituţii publice. prin natura lor. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. unităţile administrativ-teritoriale.Clădirile pentru care nu se datorează impozit. precum şi staţiilor de conexiuni. prin destinaţie. clădirile care. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. fac corp comun cu poduri. prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. 11. răsadniţe. de arhitectură sau arheologice. Pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. prin efectul legii. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". silozuri pentru furaje. menţionată în Codul fiscal. . potrivit hotărârii consiliului local. Prin sintagma "încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice". Administraţia Prezidenţială. 6. 9. fundaţii şi culte. termoelectrice şi nuclearoelectrice. instituţii publice autonome. a). viaducte. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice. confesional sau particular. astfel cum sunt definite în Codul comercial.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu.P. pentru clădirile pe care le dobândesc. Cultul Musulman. municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti. alte culte religioase recunoscute oficial în România. e) cu cota de majorare respectivă. pentru acestea nu datorează impozit pe clădiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. Biserica Creştină Baptistă. Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană (C. prin înmulţirea valorii determinate la lit. Biserica Unitariană. f) în cazul în care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe clădiri. Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice. modernizare. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. . Prin sintagma clădirile care.). înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului . Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova". din punct de vedere fiscal. constituie lăcaşuri de cult. d) cu cota de impozit. oraşelor. Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu întrunesc elementele constitutive ale unei clădiri. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Cultul Mozaic. prin înmulţirea valorii de inventar a clădirii cu cota procentuală determinată la lit.Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice În cazul persoanelor juridice.A. La nivelul municipiului Bucureşti. impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Termenul lăcaş este variantă a termenului locaş. inclusiv instituţiile publice. în a căror rază se află clădirile.d) se determină valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptată până la această dată s-a respins cererea. Cultul Penticostal . Construcţiile care până la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotărârile adoptate de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru care nu s-a datorat impozitul pe clădiri pe durata existenţei construcţiei şi care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.şi anexele acestora. Biserica Armeană. Biserica Romano-Catolică. Cultul Creştin de Rit Vechi. consolidare. de către locatar. Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt: Biserica Ortodoxă Română. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. contribuabilul respectiv datorează impozitul pe clădiri în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. Cultul Creştin după Evanghelie. acesta este cel care corespunde rezultatului înmulţirii prevăzute la lit. sunt scutite până la data când intervin modificări care determină datorarea de impozit. În cazul construcţiilor care până la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive ale clădirii şi pentru care. Biserica Evanghelică Română. e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice. prin destinaţie. c). În această ultimă situaţie. Biserica Reformată (Calvină). contribuabilii în cauză au obligaţia ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificării să depună declaraţia fiscală. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.locaşurile de închinăciune. Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). potrivit prevederilor Codului fiscal. acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale. chiar dacă.25% şi 1. modificare sau extindere. la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor.). casele de rugăciuni . conform reglementărilor contabile. construiesc sau înstrăinează au obligaţia să depună declaraţiile fiscale.50% inclusiv.persoană juridică. Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S. se înţelege bisericile . Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. conform prevederilor legale în vigoare.

şi înscrise în contract. poate fi: a) costul de achiziţie. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. şi care. Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate în funcţiune. consolidare. estimată la înscrierea lor în activ. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar.25% şi 1. În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost recuperată integral pe calea amortizării. conform prevederilor legale în vigoare. În cazul contractelor în care valoarea negociată este în valută. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 15% . cât şi pentru cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. Dobândirea. pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar. după caz. de reconstruire. e) valoarea rezultată în urma reevaluării. cu modificările şi completările ulterioare. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune. exclusiv taxa pe valoarea adăugată. b) costul de producţie. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate. în rezervă sau în conservare. c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. 242 din 31 mai 1999. c) valoarea actuală. republicată în Monitorul Oficial al României. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii. este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe întreaga durată a acestuia. potrivit prevederilor Legii nr. impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite între 0. care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. modificare sau extindere. Partea I. pentru clădirile dobândite cu titlu oneros. În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. înstrăinarea şi modificarea clădirilor . redusă cu 15% . determinată prin expertiză. în rezervă sau în conservare. nr. modernizare. plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii.În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit. impozitul pe clădiri se datorează de locatar. În cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de închiriere. valoarea lucrărilor executate de către locatar. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determină pe baza valorii negociate între părţi. potrivit legii. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.50% inclusiv. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. se înţelege valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu. pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziţii legale. pentru clădirile construite de persoana juridică. impozitul pe clădiri este datorat de locator. în scopul determinării impozitului pe clădiri. d) valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii.

data din aceasta. după caz. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. în termen de 30 de zile de la data dobândirii. impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. demolate. înstrăinării sau construirii. la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri. distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura extinderii. . cu modificările ulterioare. Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază se află clădirile. distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente. În cazurile prevăzute anterior. impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată. b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective. în cursul anului. după caz.În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului. Data dobândirii/construirii clădirii. impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. îmbunătăţirii. Orice persoană care extinde. Pentru clădirile dobândite/construite. în speţă pereţi şi acoperiş. b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire. îmbunătăţeşte. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. Prin expresia clădire dobândită se înţelege orice clădire intrată în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice. demolată sau distrusă. cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege. pentru clădirile executate potrivit Legii nr. impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. Atât în cazul persoanelor fizice. data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire. în cursul anului. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din actele care atestă dreptul de proprietate. în condiţiile Codului fiscal şi ale prezentelor norme metodologice. demolată sau distrusă. Impozitul pe clădiri se datorează până la data de la care se face scăderea. îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente. dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor. Orice persoană care dobândeşte. republicată. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri. cât şi în cazul persoanelor juridice. demolată. distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. înstrăinată. înstrăinate. demolează. data întocmirii procesului-verbal de recepţie. c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei. următoarele: a) datorarea impozitului pe clădiri. în condiţiile legii. distrusă sau finalizată modificarea. În cazul extinderii. determină concomitent. construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea.

. iar ratele scadente se determină pentru impozitul anual. d) intervin schimbări privind numele şi prenumele. de până la 50 lei inclusiv. în cazul contribuabilului . c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului. Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri utilizate ca locuinţă sunt obligaţi să depună şi declaraţia specială atât la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază îşi au domiciliul. şi b) rata a II-a. datorat pentru întregul an de către contribuabili. stabilită prin hotărâre a consiliului local. proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri. respectiv: a) rata I. până la data de 31 martie inclusiv. impozitul pe clădiri. b) suma rezultată în urma împărţirii prevăzute la lit. Pentru clădirile dobândite în cursul anului. în două rate egale. cât şi la cele în a căror rază sunt situate clădirile respective. impozitul pe clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie. luându-se în calcul suma efectiv încasată la bugetul local. scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal. Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face după cum urmează: a) impozitul anual determinat se împarte la 12. a) se înmulţeşte cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.Impozitul şi taxa pe teren Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Impozitul anual pe clădiri. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. se repartizează la termenele de plată rămase. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat.Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. în cazul contribuabilului .2. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. persoane fizice sau juridice. respectiv la numărul de luni dintr-un an fiscal. În situaţia în care contribuabilul a plătit cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv. Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal respectiv.persoană juridică. până la data 30 septembrie inclusiv.persoană fizică sau schimbări privind denumirea. exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. datorat de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv. se plăteşte integral până la primul termen de plată. iar în cursul aceluiaşi an fiscal înstrăinează clădirea. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.4. 2. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. până la data de 31 martie inclusiv. Plata impozitului Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual. până la data de 31 martie a anului respectiv. de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. La nivelul municipiului Bucureşti. în două rate egale.

c) orice teren al unui cimitir. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar. f) orice teren deţinut. . oriunde ar fi situate acestea în România şi indiferent de categoria de folosinţă a lor. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. h) orice teren degradat sau poluat. impozitul pe teren se datorează de locatar. închiriate. administrat sau folosit de către o instituţie publică. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. În cazul în care contractul de leasing încetează. impozitul pe teren este datorat de locator. exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice. ştiinţifice şi tehnologice. d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. gospodărirea apelor.A. atât pentru cele din intravilan. drumuri naţionale. bălţi. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale. fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale.Impozitul pe teren. în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. locatarilor. inclus în perimetrul de ameliorare. orice terenuri ocupate de iazuri. cu personalitate juridică. al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. drumuri europene. aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari. cele folosite ca zone de protecţie definite în lege. Contribuabili. Impozitul pe teren se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat terenul.. l) terenurile parcurilor industriale. în cazul impozitului pe teren. potrivit legii. terenurile aferente infrastructurii portuare. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură. în condiţii similare impozitului pe teren. cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă. concesionate. zonele de siguranţă a acestora. j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice. pe întreaga durată a acestuia. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. după caz. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. sunt proprietarii terenurilor. încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local. k) terenurile ocupate de autostrăzi. g) orice teren proprietate a statului. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice. crematoriu. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor. cât şi pentru cele din extravilan Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. date în administrare ori în folosinţă. emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. lacuri de acumulare sau căi navigabile. pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. terenurile de navigaţie. autorizată provizoriu sau acreditată.S. hidrometeorologie. În cazul municipiului Bucureşti. precum şi taxa pe teren) se datorează către bugetul local al comunei. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. canalelor navigabile. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol.

Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă. terenurile de navigaţie. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus înmulţită cu coeficientul de corecţie. În cazul unui teren amplasat în extravilan. b) cu nivelul impozitului corespunzător. prin înmulţirea suprafeţei determinate la lit. precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri. la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului. pentru terenul amplasat în intravilan. emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară. În cazul unui teren amplasat în intravilan. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. cumulativ. impozitul pe teren se calculează numai dacă îndeplinesc. n) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. nu se datorează impozit pe teren. ca obiect de activitate. a). înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. In cazul contribuabililor persoane juridice. terenurile aferente infrastructurii portuare. după cum urmează: a) în intravilan: . pentru stabilirea impozitului pe teren. începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens. b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. exprimată în ha.m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. 16 din Legea nr. pentru stabilirea impozitului pe teren. cu suma corespunzătoare prevăzută mai sus iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie. în situaţia în care pe acesta se află amplasată o clădire cu încăperi care sunt folosite pentru activităţi economice se vor efectua următoarele operaţiuni: a) din suprafaţa terenului se scade suprafaţa construită la sol a clădirii respective. agricultură. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria celor pentru care nu se datorează impozit pe teren. 1 alin. cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliul Local. În cazul unui teren amplasat în intravilan. Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" se scade suprafaţa construită la sol a clădirilor respective. exprimată în hectare. Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public. inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora. în intravilanul şi extravilanul localităţilor. În cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcţii care nu sunt de natura clădirilor. se înmulţeşte cu cota procentuală rezultând astfel suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. în lei pe metru pătrat de teren. canalelor navigabile. pentru calculul impozitului pe teren. o) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. în mod diferenţiat. a). conform încadrării făcute de consiliul local. b) suprafaţa prevăzută la lit. rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. din suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" nu se scade suprafaţa ocupată de construcţiile respective. exprimată în hectare. determinată în urma scăderii. În cazul terenurilor.

IV şi V. identificate prin literele: A. b) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii". suprafaţa construită la sol a clădirilor. cât şi în cel al persoanelor juridice. Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. prin aplicarea nivelurilor înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători . redevenţă . 4. B. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. 3. atât în cazul persoanelor fizice. e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii". În cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul. impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. precum şi alte modificări aduse terenului Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an. pe categorii de folosinţă. f) majorarea stabilită în condiţiile art. atât în cazul persoanelor fizice. identificate prin cifrele romane: 0. inclusiv. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. În cazurile prevăzute mai sus.1. inclusiv. Înstrăinarea unui teren. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. c) categoria de folosinţă. care urmează după data achiziţiei. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. identificate prin literele: A. Dobândiri şi transferuri de teren. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. concesionarul ori arendaşul datorează chirie. în funcţie de categoria de folosinţă. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. a). Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. sunt necesare următoarele date: a) suprafaţa terenului. pe ranguri de localităţi. c) majorarea stabilită în condiţiile art. suprafaţa construită la sol a clădirilor. cât şi în cel al persoanelor juridice. impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren. 2. II. astfel cum sunt evidenţiate în tabloul prevăzut la pct. Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în intravilanul localităţilor. C şi D. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. d) suprafaţa terenului. care urmează după data modificării folosinţei. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. de zone. prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de corecţie b) în extravilan. pe zone. b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. III. B. C şi D. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. 80. I. sunt necesare următoarele date: a) rangul localităţii unde se află situat terenul. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale.

această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. b) proporţional cu partea de teren supusă unei astfel de situaţii. Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren. impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. de natură să conducă la modificarea impozitului pe teren. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. datorat proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. impozitul se împarte la numărul de coproprietari. . locaţiune. b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. în măsura în care: a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie. concesiune sau arendare. impozitul se datorează de fiecare dintre contribuabili. se acordă o bonificaţie de până la 10%. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. de până la 50 lei inclusiv. c) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit. b) în cazul în care contribuabilii nu au stabilite cotele-părţi din teren pe fiecare contribuabil. se plăteşte integral până la primul termen de plată. Scăderea de la impunere. Contribuabilii care achiziţionează terenuri sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora se află terenurile. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. fiecare dintre aceştia datorând. Plata impozitului Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. Procedura de calcul în cazul bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri. este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri.sau arendă în baza unui contract de închiriere. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. Impozitul pe teren se datorează până la data de la care se face scăderea. a anului respectiv. sau b) pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă. Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Impozitul anual pe teren. în două rate egale. datorat pentru întregul an de către contribuabili. potrivit prevederilor titlul IX din Codul fiscal. în mod egal. stabilită prin hotărâre a consiliului local. suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. La nivelul municipiului Bucureşti. în cursul anului. impozitul pe teren se datorează după cum urmează: a) în cazul în care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi. până la data de 31 martie inclusiv. În situaţiile în care terenul se află în proprietate comună. c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren. Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii: a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului. partea din impozit rezultată în urma împărţirii. Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren. proporţional cu partea de teren corespunzătoare cotelor-părţi respective. după caz. persoane fizice şi juridice.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. B. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. şi care. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. aceştia au obligaţia să achite integral impozitul datorat. republicată. d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice. solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. după caz).3. b) navele fluviale de pasageri. potrivit art. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.Impozitul asupra mijloacelor de transport Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport. după caz. c) documentul de atribuire a codului de identificare fiscală. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. se înţelege orice mijloc de transport. sediul sau punctul de lucru. . Impozitul pe mijloacele de transport se datorează bugetului local al unităţii administrativteritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. republicată. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. Prin sintagma mijloc de transport care trebuie înmatriculat. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru: a) autoturismele. potrivit legii. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. Documentele ce trebuie să însoţească declaraţia fiscală a contribuabililor ce utilizează mijloace de transport în calitate de locatar sunt: A. pe întreaga durată a acestuia. b) copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. b) copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului. pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea. încheiate după data de 1 ianuarie 2007: a) copie a contractului de leasing. persoane fizice sau juridice străine. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice. după caz). încheiate până la data de 31 decembrie 2006: a) copie a contractului de leasing. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public. face obiectul înmatriculării. care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban. Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul.4. Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de transport care trebuie înmatriculate în România datorează impozitul pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală. proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice. potrivit art. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. În cazul în care proprietarii.2.

Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. al oraşului. Fiecare vehicul care are date de identificare proprii. autocare şi microbuze. prevăzute de lege. conform celor prevăzute în prezentul capitol. bărcilor şi luntrelor folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în unităţile administrativ-teritoriale din Delta Dunării. sunt scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze. Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa prevăzută la cap.. în regim urban sau suburban. constatarea. în a căror rază de competenţă se află domiciliul. urmărirea şi încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei. Navele fluviale de pasageri. bărcile şi luntrele folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport în condiţiile titlul IX din Codul fiscal. motoretele şi scuterele respective.pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune din aceasta. impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare stabilita de Consiliile Locale. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri. Intră sub incidenţa prevederilor de la lit. după caz. Calculul taxei Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport. constituie un obiect impozabil.utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport. Partea I. 544 din 1 septembrie 2001. Intră sub incidenţa prevederilor de la lit. sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.Contribuabilii care se află în situaţia prevăzută la lit. din punct de vedere fiscal. precum şi documentele care atestă că mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare În cazul unui ataş. pentru care sunt scutiţi. b) atât persoanele fizice. nr. controlul. Stabilirea. impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie". În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule. publicată în Monitorul Oficial al României. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii interesaţi prezintă compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile. cât şi persoanele juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri. 86/2001. a) au obligaţia să prezinte compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul fotocopia documentului oficial care atestă situaţia respectivă. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei. . prin factura de achiziţie sau un alt document similar. d) operatorii de transport public local de călători a căror activitate este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.

motoretelor şi scuterelor prevăzute cu ataş. precum şi pentru fiecare remorcă. Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intră sub incidenţa cap. b) proporţional cu perioada cuprinsă între data menţionată la lit.Pentru remorci. semiremorcile şi rulotele. La înstrăinarea unui mijloc de transport. pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de lege. d) remorcile. în cursul anului.autovehicule articulate sau trenuri rutiere . Înstrăinarea unui mijloc de transport. chiar dacă acestea circulă în combinaţie. IV al titlului IX din Codul fiscal. ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare. până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate. a) şi sfârşitul anului fiscal respectiv. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică. semiremorcă şi rulotă care are cartea de identitate a vehiculelor. datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a mijlocului de transport. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent. taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. reprezintă sarcină fiscală a părţii care înstrăinează. e) mijloacele de transport pe apă. se face după cum urmează: a) începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează până la data de la care se face scăderea. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru.de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. nivelurile se majorează cu 50% . b) autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport. Impozitul pe mijloacele de transport. cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu. precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia. Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. Scăderea de la impunere. în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. în mod diferenţiat. În cazurile prevăzute la alin. . taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. de mai sus.. Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport în cazul motocicletelor. va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului. în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora. proprietarul acestuia. prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. respectiv: a) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică. c) combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. Nu intră sub incidenţa prevederilor de mai sus mijloacele de transport care fac parte din combinaţiile de autovehicule . semiremorci şi rulote impozitul anual este stabilit în sumă fixă în lei/an. Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an.

La declaraţia fiscală se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate. data schimbării şi noua adresă. până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drept. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. după caz. IV al titlului IX din Codul fiscal. pe teritoriul României.. data înscrisă în documentele care atestă dobândirea din statele membre ale Uniunii Europene. în situaţia în care bunul furat nu poate fi recuperat. după caz. în cazul persoanelor care le dobândesc din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene. data emiterii de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire la mijlocul de transport în cauză. în situaţia în care vehiculul este recuperat. cât şi în cazurile în care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcţiune. după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică. 2. a sediului sau a punctului de lucru. ca urmare a rezilierii din vina locatarului. referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru. cât şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării. În cazul în care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport încetează. Locatorul în termen de 30 de zile va depune declaraţia fiscală la autoritatea fiscală prevăzută de lege. Contribuabilii care datorează impozitul pe mijloacele de transport sunt datori să îndeplinească obligaţiile. contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligaţia să declar. certificatul de moştenitor etc. Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la scăderea impozitului şi va comunica. în termen de 15 zile.Pentru aplicarea unitară a prevederilor privind dobândirile şi transferurile mijloacelor de transport se fac următoarele precizări: a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Pentru mijloacele de transport scăderea impozitului se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora. d) radierea constă în scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport . În cazul schimbării domiciliului. cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau. a mijlocului de transport. în situaţiile în care contribuabilii . Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice se utilizează declaraţiile fiscale. ori definitiv. sau alte situaţii care determină modificarea cuantumului impozitului. acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe numele său şi va transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. factura. impozitul stabilit în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare. contractul de schimb. furt înregistrat la autorităţile competente în condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă în acest sens.persoane fizice sau persoane juridice . la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport. precum şi fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare. oricare dintre cele prevăzute la cap. 2. în termen de 30 de zile. actul notarial (de donaţie. hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document similar. atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii sau înstrăinării.). la compartimentul de specialitate al . radierea. furtul mijlocului de transport respectiv. c) înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi: 1. sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. data dobândirii se consideră: 1. sub semnătură privată. pentru cele dobândite după data de 1 ianuarie 2007 b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea.dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport.

La nivelul municipiului Bucureşti. impozitul anual. indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean.4. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliul judeţean. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. îşi are domiciliul. a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se încasează la veniturile bugetului local al comunei. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. aviz sau altă autorizaţie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul. de până la 50 lei inclusiv. impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport. . numele sau denumirea acestuia. au obligaţia să achite integral. Deţinătorii. este egală cu suma stabilită de consiliul local. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. în calitatea sa de dobânditor. pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. 2. adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar. persoane fizice sau juridice străine. Impozitul anual pe mijlocul de transport.4.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism.1. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport.autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar. după caz. în condiţiile legii. în două rate egale. se plăteşte integral până la primul termen de plată. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. astfel: a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal. unde este amplasat terenul. la data solicitării. în mediul urban. Plata taxei Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. datorat pentru întregul an de către contribuabili. după caz. suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. La nivelul municipiului Bucureşti.4. sediul sau punctul de lucru.4. al oraşului sau al municipiului. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. au obligaţia să achite integral. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. persoane fizice şi juridice. deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijloacele de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Taxa pentru eliberarea certificatelor. după caz. această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. la data solicitării. stabilită prin hotărâre a consiliului local. 2. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. avizelor şi a autorizaţiilor Orice persoană care trebuie să obţină un certificat. Deţinătorii. avizul sau autorizaţia necesară. b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an. În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea. persoane fizice sau juridice străine. impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

a firmelor şi reclamelor este de până la 50. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 .În mediul rural. căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. Pentru taxele prevăzute. b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice. canalizare. persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. ridicărilor topografice. dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 50. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii. gaze. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 60. termice.000 lei vechi. de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 100. trebuie plătită orice . cât şi în cel al persoanelor juridice. este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii. totală sau parţială.000 lei pentru fiecare racord.000 lei vechi.1% din valoarea impozabilă a construcţiei. se aplică următoarele reguli: a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii. situate pe căile şi în spaţiile publice. iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V.III. stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie. care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire. d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv. a unei construcţii este egală cu 0. inclusiv instalaţiile aferente.000 lei vechi. sondelor de gaze şi petrol. reduse cu 50% . Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. exploatărilor de carieră. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% . balastierelor. telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 75. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă.000 lei vechi pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie*). spaţii de expunere. precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. cabine. tonete. compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie. atât în cazul persoanelor fizice. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă. energie electrică.

gaze. telefonie şi televiziune prin cablu se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar. canalizare. spaţii de expunere.sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la cererea scrisă a furnizorilor de servicii. unde este amplasat terenul. căsuţe sau rulote ori campinguri se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrării sau a construcţiei. iar mediul rural corespunde localităţilor de rangul IV şi V. al oraşului sau al municipiului. cât şi persoanele juridice solicitante datorează o taxă. Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire se stabileşte o taxă reprezentând 30% din taxa iniţială. după caz. taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia. indiferent dacă certificatul de urbanism se eliberează de la nivelul consiliului judeţean. Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o înlocuieşte pe aceasta în situaţia în care este necesară emiterea autorizaţiei de construire. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte. situate pe căile şi în spaţiile publice. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi. inclusiv instalaţiile aferente. termice.. taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 3% şi se aplică la cheltuielile cu organizarea de şantier. în conformitate cu proiectul prezentat. în condiţiile legii. de către consiliile locale şi se face venit la bugetul local al comunei. În cazurile în care lucrările specifice organizării de şantier nu au fost autorizate o dată cu lucrările pentru investiţia de bază.III. cât şi în cel al persoanelor juridice. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei se plăteşte anticipat şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat de oricare dintre operaţiunile prevăzute mai sus. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri. cabine. după caz. energie electrică. se stabilesc nivelurile taxelor. reduse cu 50% . atât persoanele fizice. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. a firmelor şi a reclamelor se stabileşte de consiliul local şi se calculează pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat acestor lucrări. În mediul rural. taxe care se plătesc anticipat. . Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei. prin care se confirmă realitatea existenţei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectivă. aprobată cu modificări prin Legea nr. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. termice. în condiţiile Legii nr.. precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire se reduc cu 50% . Pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire. şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localităţii. 223/2002. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă. Partea I. consiliile locale stabilesc taxa între limitele prevăzute în tabelul de mai sus. acestuia. reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei. energie electrică. Pentru clădirile utilizate ca locuinţă. 50/1991. La nivelul municipiului Bucureşti. în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul. gaze. canalizare. prin hotărâri ale consiliilor locale. tonete. atât în cazul persoanelor fizice. Mediul urban corespunde localităţilor de rangul 0 . publicată în Monitorul Oficial al României. după caz. al oraşului sau al municipiului. prin hotărâre. 88 din 2 februarie 2002.

după caz. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se stabileşte prin hotărâri ale consiliilor locale şi se achită integral. se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv şi se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea. anticipat eliberării acesteia. d) nu se restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat. c) se face venit la bugetele locale ale căror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producător respective. anticipat eliberării acestora. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile judeţene se datorează de persoanele fizice şi persoanele juridice beneficiare. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 120. Taxele prevăzute vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale prevăzute de Legea nr. b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător: a) se încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi economice sunt anuale.000 lei vechi. în lei/mp sau fracţiune de mp.4. În cazul municipiului Bucureşti.Nivelurile taxelor prevăzute în sumă fixă la acest capitol se stabilesc de către consiliile locale sau consiliile judeţene. În cazul municipiului Bucureşti această atribuţie se îndeplineşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 2. se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 200. în mediul urban. după caz. în mediul rural. până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare sunt anuale şi se achită integral. anticipat eliberării acestora. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 500.000 lei vechi. . deţinute de consiliile locale. 436 din 3 august 2001.000 lei vechi.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor. denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr.2. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Autorizaţiile se vizează anual. 661/2001. prin hotărâri ale autorităţilor deliberative.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 100.000 lei vechi. avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru: a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă.000 lei vechi. indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. între limitele şi în condiţiile prevăzute în Codul fiscal. se achită integral. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Se stabileşte. b) se achită anticipat eliberării certificatului de producător. şi de până la 500. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. Partea I. modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată.

afişajul sau structura de afişaj respectivă. . 2. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.4. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate. denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate. Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism. dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică. inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora. care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană. cu modificările ulterioare.Nivelul cotei se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.4. Taxa se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate. datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol. exclusiv taxa pe valoarea adăugată. pe toată durata desfăşurării contractului. fiind cuprinsă între 1% şi 3% .Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 2.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Orice persoană care utilizează un panou. cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local.5. b) pentru lucrările de dezvoltare.autostrăzi şi căi ferate.5. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate. indiferent de solicitantul autorizaţiei. e) pentru lucrările privind autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.2. lunar. cât şi a autorizaţiei de construire nu se datorează în următoarele cazuri: a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la locaşuri de cult.5. 2. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul. aprobată cu modificări prin Legea nr. d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. inclusiv. până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei. asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate. modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului. d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. conform legii. 136/1996.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate Orice persoană. Cota taxei se stabileşte de consiliul local. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre . până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.1. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial în România. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. indiferent de solicitant. e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare. c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local. Taxa prevăzută în prezentul articol. pentru lucrările de interes public judeţean sau local. prevăzută în contract. se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1% şi 3%.4.

270 fiind plătită de această ultimă persoană. inclusiv. în patru rate egale. marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie. 2.000 lei vechi. 15 septembrie şi 15 noiembrie. Pentru utilizarea unui panou. suma este de până la 150. Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afişul. Se fac următoarele precizări: a) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. în patru rate egale. prin hotărârile adoptate. afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane. anticipat sau trimestrial. în acest caz taxa prevăzută la art. pot stabili obligaţia ca persoanele care datorează această taxă să depună o declaraţie fiscală. a aceluiaşi an fiscal. cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. înainte de data de 15 martie. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual. până la datele de 15 martie. Taxa datorată se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a afişajului cu taxa stabilită de autoritatea deliberativă. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică: a) instituţiilor publice. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate întrun loc public. după caz. afişajului sau structurii de afişaj. inclusiv. precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. consiliile locale stabilesc. afişajul sau structura de afişaj. suma este de până la 200. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local. c)pentru afişele. 15 iunie. b)unei persoane care închiriază panoul. anticipat. Impozitul pe spectacole Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice. cu caracter permanent sau ocazional. 15 septembrie şi 15 noiembrie. plătită de utilizator la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este amplasat panoul. competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă. inclusiv. e)pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate. b) se consideră că taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte trimestrial. astfel: a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică. b) în cazul oricărui alt panou. realizării de reclamă şi publicitate. care nu are la bază un contract de publicitate. afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate.000 lei vechi. până la datele de 15 martie. taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. 15 iunie. Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru numărul de luni şi zile rămase până la sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte de către utilizatorul panoului. d)pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice. . Consiliile locale.6. prin construcţia lor. pe metru pătrat de afişaj. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv. atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv.4. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. panoul sau firma.Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual.

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul. balet. înregistrarea. atât abonamentele. Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate le revine obligaţia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul. documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole. avizarea. conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru.datorează impozitul pe spectacole. calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau. b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. prezentarea unui film la cinematograf. în cazul videotecilor şi discotecilor. e) a asigura. . muzicale. de operă. după caz. precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale. ca de exemplu o piesă de teatru. La nivelul municipiului Bucureşti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională. recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional. avizarea. de circ. Normele privind tipărirea. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor se elaborează în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. de operetă. la bugetele locale ale comunelor. ale oraşelor sau ale municipiilor. în a căror rază de competenţă se desfăşoară spectacolele. cota de impozit este egală cu 2%. precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente. a). d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori. cenacluri. cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor. Calculul impozitului Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. după caz. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul. concursuri. precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Agenţia Naţională pentru Sport. operă. la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor. în sumă fixă. inclusiv. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile. Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare. operetă. înregistrarea. b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri. serate. până la data de 15. cinematografice. Cota de impozit se determină după cum urmează: a) în cazul unui spectacol de teatru. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de: a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea. de filarmonică. în funcţie de suprafaţa incintei. interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente. concert filarmonic sau altă manifestare muzicală. cota de impozit este egală cu 5% .

00 4.cu coeficientul de corecţie corespunzător. Prin discotecă. indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate. c) individuală. În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea. în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. Prin zi de funcţionare. precizat în tabelul următor: Rangul localităţii O I II III IV V Coeficientul de corecţie 8.00 1. în sensul prezentelor norme metodologice. înregistrarea. suma este de până la 2.1. d) cu sau fără disc-jockey. a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite. impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei. suma este de până la 1. Declaraţia se depune până la data de 15. precum şi de redare şi audiţie de muzică. indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune. avizarea. prevăzut în sumă fixă se stabileşte de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. pentru determinarea impozitului pe spectacole. se stabileşte o valoare cuprinsă între limitele prevăzute in tabelul de mai sus. se înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini. precum şi. Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă.000 lei [vechi]. suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive. Cuantumul impozitului. se înţelege intervalul de timp de 24 de ore.000 lei [vechi]. b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit.00 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. . prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local. unde se dansează. astfel: I.10 1. Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi. precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă. prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri. Pentru determinarea impozitului pe spectacole. acolo unde este cazul. astfel: a) în cazul videotecilor. inclusiv. respectiv: a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa diviziunii 55 sau a activităţilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev. chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive. suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice. precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă. în cazul videotecilor şi discotecilor.00 3.Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă. a). evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor. băuturi răcoritoare sau cafea. b) în cazul discotecilor.00 5.

... 287 din Codul fiscal.II............... Plata impozitului Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15.. a) se aplică coeficientul de corecţie ce corespunde rangului localităţii respective..... 5. reprezentând impozitul pe spectacole... Hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor. denumită în continuare taxa hotelieră..00... pentru luna următoare.. a) localităţi urbane de rangul 0 .. 4. astfel.. nefiind necesare bilete sau abonamente. e) localităţi rurale de rangul IV ....... se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea. Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii autorităţii deliberative de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor..... asupra valorii stabilite potrivit menţiunii de la lit..... depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 2. dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol. în lei/mp zi....... c) localităţi urbane de rangul II ..... de numărul de zile stabilite de către autorităţile deliberative. prealabil organizării acestuia.. asupra valorii rezultate potrivit menţiunii de la lit.. În cazul contribuabililor care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă... Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului... Taxa hotelieră Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare.. într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea.. .. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.. d) localităţi urbane de rangul III .. au obligaţia de a depune Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole.... b) localităţi urbane de rangul I . Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de cazare să evidenţieze distinct taxa hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi. a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeţei incintei afectate pentru organizarea acestor activităţi.10... Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă până cel târziu la data de 15 inclusiv. după caz... până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.00.. III... Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul... 1.. inclusiv...... cu până la 20%. în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole. prevăzută de art.00...... Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare... 1. hotărâtă de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti. b) se poate aplica majorarea anuală. f) localităţi rurale de rangul V . 3... Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.. 8..00................. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.7...4.. ce se percepe pentru activitatea de videotecă sau discotecă... o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă..00. în condiţiile prezentelor norme metodologice.

g). declarate ca atare prin hotărâre a Guvernului. caz în care virarea se face în prima zi lucrătoare următoare. republicat. Taxa hotelieră nu se aplică pentru: a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv. până la data de 10. cât şi cele de interes local. Plata taxei Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. oraşe sau comune. indiferent de perioada reală de cazare. h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0. indiferent de perioada reală de cazare. care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit.g). La nivelul municipiului Bucureşti această taxă se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază de competenţă se află unitatea de cazare Calculul taxei Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. În cazul în care autorităţile optează pentru instituirea taxei hoteliere. În cazul persoanelor în vârstă de până la 14 ani. cu excepţia situaţiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare. conform legii. cu modificările şi completările ulterioare. taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare numai pentru o noapte de cazare. numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră se stabileşte de către autorităţile deliberative respective. altele decât cele declarate. inclusiv. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.5% şi 5% inclusiv şi se aplică după cum urmează: a) pentru şederea în municipii. actul de identitate este certificatul de naştere sau alte documente care atestă situaţia respectivă. până la data stabilită pentru fiecare plată . d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar. staţiuni turistice. atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte. 1 al Decretului-lege nr. cota se stabileşte între 0. cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel. b) . însoţit de actul de identitate. g) persoanele fizice prevăzute la art. lunar. cu excepţia cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II. cu modificările şi completările ulterioare. c) pensionarii sau studenţii. b) . e) veteranii de război. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere. a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. atât cele de interes naţional. persoanele interesate trebuie să facă dovada cu: certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. carnetul de student sau orice alt document similar. lunar.Sumele încasate cu titlu de taxă hotelieră se varsă la bugetul local al comunei. În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică. f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă. al oraşului sau al municipiului. 755/2001. pentru fiecare persoană care datorează această taxă. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. b) pentru şederea în staţiunile turistice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. în a cărei rază de competenţă se află unitatea de cazare.5% şi 5% . 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. după caz. cuponul de pensie. taxa hotelieră se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă.

energie electrică). apă. de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor. precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţieiŞ . Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. inclusiv. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local.9. pentru creanţele fiscale accesorii. Consiliile locale.a taxei hoteliere. sau de la cele care sunt obligate. c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia. angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care acesta declară obligaţiile fiscale.4.1 Colectarea creanţelor fiscale constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale. 2. b) declarţia fiscală. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere emisă de organelle fiscale competente. Alte taxe locale Consiliile locale. omeniile în care consiliile locale. după caz. e) documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală. precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 45/2003 privind finanţele publice locale. reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere. după caz. după caz. după caz. potrivit legii.4. 2. stabilite de organelle competente. fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. după caz. pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate. pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativteritoriale a reţelelor de apă. consiliile locale. să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.5. iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local. după caz. consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Taxele se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. 2. potrivit legii. pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale.5 Colectarea impozitelor şi taxelor locale 2. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite. nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale. Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală.8. deschis în afara bugetului local. monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct. pot adopta taxe speciale. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Taxe speciale Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. caselor memoriale. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene. Aceasta se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. d) declaraţia vamală pentru obligaţiile de plată în vamă.

încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte în cazul amenzilor. inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere. data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal. precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor. administrate de Ministerul Finanţelor Publice. c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară. penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale. în ordinea vechimii. iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. taxă. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşze astfel. în ordinea vechimii.5. organul fiscal competent va efectua stingerea obligaţiilor fiscale în următoarea ordine: a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligaţiilor fiscale. data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii. al cheltuielilor judiciare şi a altor creanţe fiscale. contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat.15 din lună. taxe. În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale. compensare şi restituire 2. care nu au prevăzute termene de plată. data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice.5. Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. data poştei. . b) obligaţii fiscale principale cu termene de plată în anul curent.g) ordonanţa procurorului. după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie. d) dobânzi. acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. e) obligaţii fiscale cu termene de plată viitoare. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent. până la stingerea integrală a acestora. trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori. precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată şi calculate conform legii.2 Ordinea stingerii datoriilor Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite. d) pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile. astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 . pe fiecare impozit. distinct. termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora. Termenele de plată . înscrisă pe mandatul poştal.1 Efectuarea plăţii . atunci se stinge creanţa fiscală stabilită de contribuabil conform numărului de evidenţă a plăţii înscris pe ordinul de plată pentru Trezoreria Statului. Pentru creanţele fiscale. În situaţia în care contribuabilul nu stabileşte creanţa fiscală ce urmează a fi stinsă. momentul plăţii este: a) în cazul plăţilor în numerar. stabilite potrivit legii.2 Stingerea creanţelor fiscale prin plată. 2. 2. la solicitarea debitorului.5.2. termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau amânări la plată. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe. b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare. precum şi accesoriile acestora. se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice iar pentru cele ale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată. Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată. b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 .Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.2.31 din lună.

Sumele de restituit reprezentând diferenţe deimpozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente. c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul. ordinea de stingere este următoarea. 2. d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. .5. în ordinea vechimii. g) cele rămase după efectuarea distribuirii. b) fondul de risc pentru garanţii de stat. a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei. 2. b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. până la concurenţa celei mai mici sume. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. pentru obligaţiile fiscale principale. în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite. cuprinse în planul de reorganizare juridiciară confirmat. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. pentru împrumuturi externe. d) alte obligaţii fiscale în afara celor menţionate mai sus.Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Finanţelor Publice cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce. Creanţele fiscale administrate de unităţile administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale. la cerere. dacă legea nu prevede altfel. dacă legea nu prevede altfel. în următoarea ordine: a) bugetul de stat. după caz. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. până la stingerea integrala a acestora.5.4 Restituiri de sume . Compensarea creanţelor debitorului se va efectua cu obligaţii datorate aceluiaşi buget.a) în funcţie de scadenţă. cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare. b) sume datorate în contul ratelor din programul de plăţi ale obligaţiilor fiscale. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative.2. f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii. în ordinea vechimii. e) bugetul asigurărilor pentru şomaj. cât şi pe cea de debitor. până la concurenţa celei mai mici sume.Se restituie. h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire.3 Compensarea . Organul competent va înştiinţa în scris debitorul despre măsura compensării luate în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii. b) în funcţie de data comunicării. după caz. precum şi obligaţiile fiscale accesorii. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale. debitorului următoarele sue: a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. e) cele de rambursat de la bugetul de stat. d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor.2. precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. cât şi pe cea de debitor. Pentru debitorii aflaţi sub incidenţa Lgii nr. c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei. în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.85/2006 privind procedura insolvenţei. Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor.

3.2 Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat. cu prioritate. astfel: a) pentru compensările la cerere. Diferenţele mai mici de 5 lei se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. cheltuieli judiciare.3 Majorări de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro. precum şi a majorărilor de întârziere. cheltuieli de executare silită. b) pentru impozitele. Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante. diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. În cazul restituirii sumelor în valută confiscate. se datorează majorări de întârziere după cum urmează: a) pentru impozitele. de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea. se datorează după acest termen majorări de întârziere.5. .5. Prin excepţie de la prevederile de mai sus.3. taxele. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante. Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială Băncile supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială şi care efectuează plăţile dispuse în limita încasărilor vor deconta zilnic. plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective. sumele reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în ordinele de plată emise de debitori şi/sau creanţe fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi transmisă de organele fiscale. Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel. 2. aceasta se realizează conform legii. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii. urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita menţionată. majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală si se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.5.3 Majorări de întârziere în cazul compensării . contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile. precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. sumele confiscate.se datorează până la data stingerii inclusiv. majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului. nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute după termenul de 3 zile. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare.1 Majorări de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Pentru suma rămasă de plată. sumele prevăzute mai sus se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod. până la data trecerii în evidenţa separată.3. 2. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită.Diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei vor rămâne în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare. comunicat de Banca Naţională a României. 2. se va efectua compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit iar în cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului.5. În cazul plăţii preţului în rate. 2. inclusiv.

2. Nu se datorează dobânzi pentru amânarea sau eşalonarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere. Dobânzile datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale se calculează de catre organele competente care aprobă înlesnirea la plată.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului. începând cu această dată nu se mai datorează şi nu se calculează.6 Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată .pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează majorări de întârziere. conform graficelor care constituie anexa la documentul de aprobare a înlesnirilor la plată.5. prin înmulţirea soldului rămas de plată la termenul anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp şi cu nivelul cotei dobănzii.7 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pe perioada amânării şi/sau eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi calculate începand cu data aprobării de către organul competent a înlesnirii acordate şi până la data efectuării ultimei plăţi datorate.3. Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale. In situaţia în care debitorul beneficiar al unei înlesniri la plată achită debitul integral într-o perioadă mai mică decat cea acordată prin înlesnire. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. 2. sumele solicitate de plătitori.5. inclusiv pe perioada de graţie sau pe perioada amânării la plată.5. Se calculeaza pentru fiecare zi. conform notei de compensare întocmite de către organul competent. după caz. c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului. Calculul dobânzilor datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată se face pentru fiecare termen de plată lunar.5.3. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare. dobânzi şi penalităţi de întârziere stabilite potrivit legii. restituire sau rambursare.5 Majorări de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare . aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi.4 Dobânzi şi penalităţi de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată.pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei.4 Majorări de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenţei . se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. 2. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul . 2. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.3. majorările de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare.b) pentru compensările din oficiu. Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează. urmînd ca acestea să fie comunicate debitorului şi se achită lunar. incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului pana la data stingerii inclusiv a obligatiei de plata prin compensare. 2. inclusiv pe perioada de graţie acordată la eşalonare şi pe perioada amânării la plată. organul fiscal competent va recalcula cuantumul dobânzilor în funcţie de data la care a fost făcuta plata. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială.5. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului.3.

c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului. dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv. b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora.4.5. 2. În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cererea de compensare. la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală. reprezentând impozitul pe venitul global. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi. b) pentru compensările din oficiu. data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire. după caz.1 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat. taxele şi contribuţiile debitorului declarat insolvabil. Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferenţe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere şi impozitul pe profit datorat conform declaraţiei de impunere întocmite pe baza situaţiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. În cazul plăţii preţului în rate. până la data de 31 decembrie. c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate. se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru anul fiscal de impunere dobânzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau. dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată.căruia îi aparţine creanţa principală şi se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiileaprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere. până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. dobânzile şi penalităţile de întârziere se recalculează pentru diferenţa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului. 2. nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere. conform notei de compensare întocmite de către organul competent. data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare.4. precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective. b) pentru impozitele. Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare. Pentru suma rămasă de plată dobânda este datorată de către cumpărător. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0. . urmând a se face regularizarea dobânzii în mod corespunzător.05 % pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. inclusiv. după termenul de 3 zile. Se datorează dobânzi după cum urmează: a) pentru impozitele.2 Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul compensării şi în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială. astfel: a) pentru compensările la cerere. dobânzile se recalculează. până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilităţii inclusiv.5.

nu se datorează şi se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiilor fiscale principale stinse.Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. c) după împlinirea termenului prevăzut la litera b).4.3 Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi. nivelul penalităţii este de 15% din obligaţiile fiscale principale ramase nestinse.5.5 Penalităţi de întârziere Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorata pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.Pentru obligaţiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de actele normative speciale. atât înainte.5. sumele solicitate de către plătitori. Nivelul dobânzii se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează. Pentru obligaţiile fiscale neplătite la termen. cât şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară.5. 2. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. 2. 2. .4 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut.4. aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment.4. data stingerii este data la care se efectuează compensarea prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de aplicare a acestuia. Nivelul penalităţii se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scandenţă. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile. după caz. nivelul penalităţii este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. Pentru obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii de faliment şi neplătite la termen nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

din proprie initiaţivă. corespunzătoare situaţiei sale fiscale. In cazul taxei pe valoarea adaugată. pentru care se completează un formular distinct. Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabili. precum şi a impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere sau reţinere la sursă. De asemenea are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declaraţie fiscală. prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent. inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia initţală. Stabilirea impozitelor. complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Va fi completată înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevazute de formular. b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. Aceasta se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit şi trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale. sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de taxă pe valoarea adaugată se înregistreaza la randurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecţile b) prin decizie emisă de organul fiscal. Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii: a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi. dacă acest lucru este prevăzut de lege. în celelalte cazuri. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia. trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale.Capitolul III. situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevazută în acest scop. ori de cate ori constată erori in declaraţia iniţială. taxelor. În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale. Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal. . contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat de contribuabilului –persoană juridica „X” în anul 2010 Impozitele. Declaraţia rectificativă se intocmeşţe pe acelasi model de formular ca şi cel care se corectează. taxele.

• teren situat in Craiova . precum şi în cazul unei rambursări de taxă pe valoarea adăugată. • teren situate in Craiova. impozitul asupra mijloacelor de transport.000 lei. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.000 lei.cart. Contribuabilul „X” a depus la Direcţia Impozite şi Taxe următoarele declaraţii: • Declaraţia privind……………….zona B. Mofleni societatea detine: . Decizia de impunere poate fi desfiinţată sau modificată. prin decizie referitoare la bazele de impunere. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat sunt scutite la plată conform reglementărilor legale.fiz. 12. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. va transmite decizia privind bazele de impunere organului fiscal de la domiciliul fiscal. La locatia din cart. pe baza constatărilor organului fiscal competent iar rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripţie sau ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripţie Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal decât cel competent teritorial. respectiv: impozitul pe clădire. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. taxele. impozitul pe teren. imp/cladiri pres.2009 urmatoarele: I. Termenul curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.bunuri imobile: • teren arabil intravilan situate in Craiova.Dispoziţiile sunt aplicabile şi în cazurile în care impozitele. Toporasi societatea detine urmatoarele constructii: • cladire birouri cu valoarea de impunere de 100.cart.zona D. Mofleni.cu suprafata construita la sol de 300 mp.str. Izvorul Rece.000 lei. La locatia din str. În exemplul de mai jos este prezentat modul cum se calculează impozitele si taxele pe care le datorează contribuabilul . competent pentru emiterea deciziei de impunere.suprafata totala de 2.suprafata totala de 3. dacă legea nu dispune altfel.12. taxa hotelieră şi impozitul pe spectacol.000 mp.anexa nr. persoana juridica cu sediul si puntul de lucru in strada Decebal nr. Toporasi. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit. În acest caz competenţa de a stabili baza de impunere o deţine organul fiscal pe raza căruia se află sursa venitului. Bazele de impunere se stabilesc separat.000 mp. competent in stabilirea bazei de impunere. • instalatie aer conditionat cu valoare de impunere de 30.000 mp. în următoarele situaţii: a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane.detine la data de 31.suprafata totala de 3.persoană juridica „X”. • constructie centrala termica cu valoarea de impunere de 10. Decizia va cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului. din iniţiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului. • Declaraţia Teren anexa 2 • Declaraţia ……………3 Contribuabilul.. Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Cuantumul obligaţiilor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.cu suprafata construita la sol de 40 mp.

2009 cu capacitate cilindrica de 1869 cmc.9 lei +477 lei =2.000 lei+10.03.000 mp din care:suprafata libera 2...526.375 lei sem II 3.2009.8%=4.000 mp*0.520 lei/an TEREN-locatia Toporasi Suprafata totala 2000 mp din care:suprafata libera 1.000 mp. Impozitul pentru remorca deţinută este la 31.503 lei/an sem I 1..2010 are de plătit 100 de lei iar la 30.pe un teren de 15.2010 are de asemenea tot 676 lei • .cu suprafata construita la sol de 400 mp.capacitate cilindrica de 10344 cmc.000 lei 235.000 mp*0.5 lei sem II 1.2010 are de plătit de asemenea 100 lei.2010 are de plătit 676 lei iar la 30.230 lei =6.siloz ciment prevazut cu instalatie de aerare cu valoarea de impunere de 35. • depozit materiale de constructii cu valoarea de impunere de 200..550 mp suprafata ocupata 450 mp 2.3 =10*20 lei=200 lei/an 2010 La 31.000 lei=235..09.960 mp suprafata ocupata 40 mp 1.000 lei cu suprafata de 50 mp.315 lei/an TEREN-locatia cart.2010 unitatea obtine autorizatia de construire pentru un imobil.la 14. • platforma betonata si alei cu valoare de impunere de 10. Toporasi 100.000 lei+200.724 lei/an :12=477 lei/luna TOTAL IMPOZIT TEREN AN 2010 1.01.000 lei.2010 tot de 16 lei..288 lei/an CLADIRI-locatia cart. La 31.049. Impozitul asupra mijloacelor de transport Impozitul pentru automobile este : 1869:200=9.03.288 lei + 462.03.cu valoarea de impunere estimata la 1000.315 lei + 543.093.099.000 lei *1.8%=2. Obiectul principal de activitate al societatii este comertul cu materiale de constructii.1813 lei=462.093.9 lei/an Locatie investitie 15.1831 lei=543.344/200=52*26=1352 lei:2= 676 lei .5 lei TOTAL IMPOZIT CLADIRI AN 2010 2. Izvorul Rece 3.000=14. Prezentare mod de calcul al impozitului datorat: CLADIRI –locatia str... la 30.cladire.375 lei II.3816 lei=5. • un microbuz pentru transportul muncitorilor la locum de munca.2010 de 16 lei iar la 30.000 lei+30.. Impozitul pentru microbuzul = 10.550 mp*0.5578 lei=1.000 lei. Mofleni 36.960*0.230lei/an TEREN-locatia Mofleni Suprafata totala de 3.07.cu suprafata construita la sol de 50 mp.. Deci la 31.situat in zona C a Municipiului Craiova.750 lei/an sem I 3.000 lei*1.000 euro.09.09.06.bunuri mobile: • un autoturism .000 lei 140. • o remorca cu capacitate maxima de 143 tone.520 lei + 4.

10. Pentru cel de-al doilea mijloc de transport.03. Ordonanţa nr. În urma calculului efectuat s-au emis decizii de impunere astfel: Decizie de impunere………. 2.2010 16 lei 30.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.09.09. privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.cladiri anexa nr. 6. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea nr. 11. Ordonanţa Guvernului nr.2010 676 lei Pentru primul mijloc de transport deţinut contribuabilul are obligaţia de a plăti taxa specială.199/1999 republicată.449/2009. Ordonanţa Guvernului nr. şi anume taxa de parcare de 40 de lei/an. 9.273/2006 privind finanţele publice locale. 7.92/2003 republicată in 2007 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de procedură fiscala.45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.REMORCA 31.anul 2007. 4. Virginia Greceanu-Cocos – “Ghid util consiliilor locale * comunale.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.03.. Legea nr. Ordonanţa nr. cu modificările şi completările ulterioare. 5.188/1999 republicată. municipale şi judeţene”. orăşeneşti. Legea nr. 8. contribuabilul are de asemenea obligaţia de a plăti taxa de parcare de 60 lei/an.2010.2010 676 lei 31. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. respectiv micorbuzul. . reprezentănt taxa de parcare pe 2010 cu termenul scadent integral la data de 31. 3.2010 16 lei MICROBUZ 10344 / 200 = 52 * 26 =1352 : 2 31.571/2003 privind Codul fiscală. 12. Ordonanţa Guvernului nr. 449/2009. Bibliografie 1.03. editura Tribuna Economica. Legea nr. Deci pentru cele doua mijloace de transport contribuabilul X plăteşte suma de 100 lei/an. conform HCL nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->