Sunteți pe pagina 1din 1

Fundafia Academia de Transport Intern qi Internafional B-dul Iuliu Maniu nr.

381-391
Sector 6, Bucuregti Telefon: 031.402.56.20
Fax.:031.402.56.19

A.R.T.R.I.

www.fatii.ro E-mail:office@fatii.ro
COD CANDIDAT

impreuna cu cei pute.nici

ffii
,

Formular de inscriere la cursurile pentru persoana desemnati si conduci permanent qi efectiv activitatea de transport rutier

Subsemnatul, nume CNP telefon

, prenume

, localitatea (domiciliul)
, data nagterii

jude{

locul naqterii
serie gi nr.BI/CI/Pass

judef

nalionalitatea

solicit inscrierea la cursul pentru persoana desemnatd sd conducd permanent qi efectiv activitatea de
transport rutier de:

mdrfuri.

........tr

persoane.

.. ....

tr

Anexez la prezenta: copie act de identitate, copie diplomd de absolvire invdJdm6nt obligatoriu.

Am luat la cunoqtinld cd voi putea susJine examenul numai dupd achitarea integrald a cursului
Sunt de acord ca datele cuprinse in prezentul formular sd fie prelucrate qi sd intre in baza de date a Funda{iei Academia de Transport Intem 9i Intema}ional

_A.R.T,R.I,

- A.R.T.R.l. prelucreazl datele dumneavoastrd personale potrivit notificdrii nr.5636, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul inscrierii in vederea pregitirii profesionale pentru obtinerea atestatelor in domeniul transporturilor rutiere. Datele vor fi dezvdluite cdtre A.R.R. Vd puteJi exercita drepturile de acces, de intervenfie gi de opozilie in condiJiile prevdzute de Legea nr.67712001, printr-o cerere scris6, semnatd $i datatd, trimisd pe adresa
F.A.T.LL
tundaJiei

Data

Semndtura

Achitat cu factura nr.

rPo

{)3-04,'42