Sunteți pe pagina 1din 623

LECTIA 1

PARTEA {NT AI

in eaietele destinate incepatorilor ~i cursantilor de niveI mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcriere fonetica pe care I-am conceput tinand seama alat de particularitatile de pronuntie ale limbii romane, cat ~i de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale invatarii Iimbii franeeze. Vom descrie maijos sistemul de simboluri fonetice folosite companindu.le ell sunetele romane~tisimilare.

In cazul sunetelor care nu exista in limba romana, vom introduce semne speciale. Cititi cu atentie transcrierea fonetiea din paranteze.

ville

>{vil]

* in cuvantul "ville" se pronunta un singur[l],

- vocala "e" de la SIa~itulcuvintelor nu se pronunta.

restaurant

>f Rc~toRa]

- ora~

- restaurant

. rRJ difera de consoana "r" In romana: nu se pronunta eu varful limbii, ei se articuleaza la baza limbii. Pentru 0 pronuntare mai u~oara, ineercati sa pronuntati eu ajutorul unui "h" (ceea ce nOI numim "r" graseiat);

- vocala deschisii [eJ se aseamiinii ell vocala "e" a limbii romane;

- "s" pronuntal intre doua vocale se aude ca un(z] (de exemplu "maison"); in celelalte cazuri esters];

- vocala[ 0] in franceza, in ceJe mai multe cazuri, este deschisa ~i se pronunta ea ~i cand am pronunta ,,0" din limba rom.fma eu gura mai deschisa;

- vocala [a] este nazala. eel mai simplu mod de a invala pronuntia vocalelor nazale este prin apasarea

nanlor. in acestcaz,[n] nu se aude c1arlast~it.Semoul nazalizarii estetilda deasupra vocalei nazale[ -j.

cafe

;>fkafE]

- cafenea

- .,e" urrnat de una dintre vocalele "e", "i", sau .,y" se pronunta ca ~i [sJ romanesc, tn alte eazuri se pronunta[kJ, la fel ea in Iimba romana;

- voeala rF.l se pronunta mai inchis ca "e" romanesc;

- vocala

palata18 [a J se

pmnun{a la fel ca ~i in limba romana.

magasin

>tmagazc]

-magazin

• "s" intre doua vocale se pronunta rz].

 

-

.,-in" la STa~ituJ euvantului se pronuntii ca un [e-] nazal.

maison

>[mez6]

- easa

- "ai" se pr(lOunta(e];

 

- ,,-on" la star~itul cuvantului se pronunta [oj, deei ea un [0 j

nazal.

statiDn

>[stasio)

- static

Grupul ,,-tion" se pronunta [sifi]Jn aeest cuvant .,i" este semivocalic ~i se pronunta ca in cuvantul

"ieri"

gare

>[ga:R]

- gara

- vocala [a:Jinaintea lui [R] se pronunta mai lung ea in limba ramana. Semnul vocalei lungi este ,,:".

banque

>[bii:k]

- "qu"corespunde eonsoanei! kj;

- banca

- [a:] este ° vocala nazala pronuntata mai lung care seamana eu vocala ,,0", dar se pronunta mai desehis.

- [e] este ° vocala nazala pronuntata mai lung, care seamana eu voeala .,0", dar se pronunta mai desehis;

voiture

[vtiatll:R]

- ma~inii

_"oi" este un diftong care se pronunta [tia ].

Sunetul transcris fonetic prin [UJ nu exista in limba ramana. Se pronunta eu buzele ca pentru "u",

insa il articuHim in gat ~i nu in eavitatea bueala.

Sunetul transeris fonetic prin fOJ din "Ie", de pilda, nu exista in limba ramana. iI pronuntam prin

rotunjirea buzelor ea pentru ,,0" ~i pronuntam "e".

Sunetul transcris prin [i1J reprezinta. un "n" inmuiat unnat de un "i" foarte scurtt ea in euvantul

montagne [motaii]

Relineti!

in franeeza exista mai multe feluri de "e":

l e 1 deschis, ca ~i in Iimba romana;

- l E] inchis - cafe;

- "e" Ia sffir~itul cuvintelor nu se pronunta decat daca este aecentuat.

"r" in limba franceza se articuleaza Ja baza limbii [ga:R.J.

Aeeentul cade intotdeauna pe ultima silaba. Voeala din silaba

aeeentuata a euvantului este marcata: [magazc].

~

lncepem prin reeapitularea vocabularului primei parti a ineepatori".

leqiei t din cursul "Franceza pentru

A.

Completati fiecare propozitie eu unul din substantivele de mai j05:

 

I.

la ville

2.

Ie cafe

3. la maison

4.

la gare

5. Ie restaurant

6. Ie rnagasin

 

7. la station

8.

Ia banque

Vom folosi acurn filtrul ro~u:

 

Cunose bine acest ora~.

 

- Je connais bien cette >ville.

Peste doua saptamani noi vom locui intr-o casa frumoasa.

- Dans deux semaines nous habiterons une belle >maison.

La ce ora ajunge Irenul dumneavoaslra in

- A quelle heure votre train, arrive-t-i1 a

gara din Bucure~ti ?

 

>Ja gare de Bucarest?

Suntem departe de statie?

 

- Est-ce que nous sommes loin de >la station?

Tuturor Ie place aceasta mica eafenea din centrul satului.

- Tout Ie monde aime bien ee petit >cafe au centre du vilIage.

Mama mea lucreaza ea funetionara la banca. - Ma mere travailie a>lu hanque comme employee.

Te invit sa cinezi la un restaurant modern.

-

Je ('invite Ii diner dans >un restaurant modeme.

Sunt multe magazine in acest cartier din Paris?

• Y a-I-it beaucoup de >ll1agasins dans ee quartier de Paris?

B.

Completati urmatoarele propozitii eu forma corespunzatoare a verbului:

 

Ea nu dore~te sa intre in aceasta eafenea.

ii arat unui strain un restaurant bun.

- Elle ne veu! pas >en\rer dans ce cafe.

- Je >montre un bon restaurant a un etranger.

1.

La muzeu, Marie prive~teun tablou cunoscut. - Au musee Marie >regarde un tableau connu.

Paul viziteaza toata Franta.

El intra eu Anne in aceasta casa veche?

Vreau sa va arat tot ParisuI.

- Paul >visite toute la France.

- Est-ce qu'il >entre avec Anne dans cette vieille maison?

• Ie veux yallS >montrer tout Paris.

c. in exercitiul unnator vom recapitula utilizarea articolelor nehotarate ~i hotinite, introduse in

prima parte a leqiei I din cursul "Franceza pentru incepatori". Veti gasi regulile folosirii lor in compendiu, in paragrafele indicate de cifrele de pe margine.

Exercitiul consta in a completa spaliile libere din propozitiile de mai jos. Nu uitati sa citi\i eu voce tare fiecare fraza completata.

Noi cunaa~lem0 cafenea draguta

nu departe de aiel.

Ora~ul pe care n vizitam este foarte vechi.

Un barbat a intrat in hotelul "Palace". Acest blHat este prietenullui Pierre.

o femeie a avut un accident. Poti sa imi dai cartea care este pe masa?

o fata a venit la Pierre cu fiiea familiei Dupont.

- Naus connaissons >un jali caft

pas loin d'ici.

> La ville que nous visitons est

tres vieille.

- >Un homme est entre dans> 1'hotel "Palace".

- Ce garcon, c'est >Ie copain de Pierre.

• >Une femme a eu >un accident.

- Peux-tu me donner> Ie livre qui est sur la table?

• >Une tille est venue chez Pierre avec >la fille des Dupont.

D. tn ultimul exercitiu recapitulatiy yom completa propozitiile unnatoare cu cuvintele potrivite:

Lucrez la banca in ora~ul nostru.

-

>

Je travaille a> la banque dans notre ville.

Acest nou restaurant se gase~te

-

Ce nouveau restaurant ~e trouve

langa gara.

a

cote de> la gare.

Marie intra intr-un magazin.

-

Marie >en!re dans >un magasin.

Ea vrea sa cumpere 0 carte.

-

>

ElJe veu! acheter > un livre.

El 0 cunoa~te pe sotia domnului Duval.

- > JJ conn.ait> Ja femme de Monsieur Duv.al.

Dorili un desert?

-

Voulez vous > un dessert?

Unde este stalia?

-

Ou est >la station?

Iu 0 vezi pe sora lui Marc?

-

Iu vois > 1a Sl£ur de Marc?

Ea este frumoasa.

> ElJe est belle.

Arlit gara unui strain.

-

>

Jc montre > la garc a> un etranger.

Paul viziteaza Parisul.

Paul> visite Paris.

Trecem aCl.im la materia nouli. lata cateva substantive noi, tare ~i c1ar~ fW atenti la traducerea lor.

cititi-le cu voce

Ie volant

Ie chauffellr

Ie feu rouge

(orange, vert)

> [10 vola]

-

volanul

> [10 ~ofO:RJ

-

> [10 fO Ruj (oRiij, veR)} culoarea ro~ie

(galben, verde) (la semafor)

Ie

carre four

> [10 kaRfuR}

- interseqia

Ie virage

> [10viRaj]

- curba

la vitesse

> [Ia viles]

- viteza

l'agent de police (r.m.) > [Iajii dO polis]

Ie pieton

> [10 piEla]

la priorite

> [Ia pRioRitE]

- agentu[ de circula~je

- pietonul

- prioritatea

le permis de conduire > [10 peRmi dO kOdUiR] - permisul de conducere

la contravention

> [la kontRavasi3]

-

contravent ia

Cititi inca 0 data cuvintele noi, intr-o ordine diferita:

Ie feu rouge

:> [10 fO Ruj (oRiij, veR)} culoarea ro~ie

(orange, vert)

(galben, verde) (IasemaJor)

le pieton

:> [IOpiEto]

- pielon

Ie volant

:> [10 voHi]

- volan

la vitesse

:> [Ia vites]

- viteza

la contravention

:> (Ia kCintRavasio]

- contraventia

Ie carrefour

:> [10 kaRfuR]

- intersectia

I'agent de police (Lm.):> [Iajii dO polis]

- agentul de circulatie

Ie permis de conduire

:> [10 peRmi dO kondUiR]- pemlisul de conducere

Ie chauffeur

:> [10 ~ofO:R]

-

Ie virage

> [JO viRaj]

- curaa

la priorite

> [Ia pRioRitE]

-

prioritatea

Sa exersam aeum cuvintele no! in propozitii. Cititi-Ie cu voce tare ~i familiarizati-va cu traducerea lor:

Qui est au volant?

Le chauffeur qui est au volant de eette Mercedes n'est pas prudent.

Faites attention au feu rouge!

II y a beaucoup d'accidents au carrefour

de

ces deux rues.

Tu vas tmp vite dans les virages.

Allons it. toute vitesse!

A queUe vitesse roulez-vous, Monsieur?

C'est I 'agent de police qui te donnera les indications necessaires.

Les pietons doivent attendre Ie feu vert

pour traverser la rue.

II faut respecter la priorite it. droite.

Je passerai mon perrnis de conduire dans

deux mois.

Vous payerez une contravention, Monsieur!

~Cine este la volan?

- $oferul care este la volanul acestui Mercedes nu este prudent.

- Atentie la culoarea ro~ie!

- La intersectia acestor doll! straZi

sunt multe accidente.

- Tu conduci prea repede in curbe.

~Sa mergem ell toata viteza!

- Cu ce viteza circulali, domnule?

- Agentul de cireulatie iti va da toate indicatii1e necesare.

- Pietonii trebuie sa ~tepteculoarea verde pentru a traversa strada.

- Trebuie sa respectam prioritatea de dreapta.

- imi voi lua permisul de conducere peste doua luni.

- Veti pHiti 0 contraventie, domnule!

ExpresiiJe urmiitoare au fost introduse in propozitiile de mai sus ~i sunt legate de noile cuvinte:

etre au volant

> [etR 0 vola]

~ a fi la volan

aller a toute vitesse

> [alE a tlll vites]

~ a merge eu toata viteza

traverser la rue

> [tRaveRsE la RUJ

• a traversa strada

respecter la priorite adroite

passer son permis de conduire

> f RespektE la pRioRitE il dRuatj· a respecta prioritatea de dreapta

> [rasE so peRmi dO k6dUiRJ

a-~i lua permisul de conducere

Sa re/inem ca numeJe miircilor de ma~ini sun! inso/ite de aTtico/ul feminin:

18 Mercedes

>[Ia mersedcs]

• Mercedes

/a Fiat

>[Ia liat]

• Fiat

la Renault

>[Ia ROno]

-Renault

Completati propozitiile ~i frazele de mai j os eu noile cuvinte ~i expresii. Nu ui tali sa eititi eu voce tare fiecare fraza completata:

Toata lumea e$te obosita ~i nimeni nu vrea

- Tout Ie monde est fatigue et personne ne veut

sa fie la volan.

>ctre au volant.

Atentie la aceastii eurba!

- Attention ace >virage!

Vezi acest agent de politie care

dirijeaza circulatia?

Seara ell nu vad bioe pietonii care

traverseaza ~oseaua ~i atunci trebuie sa fiu atent.

De ce nu ai

respeetat priori tatea de dreapta?

Fiatul meu 126 este cel mai bun!

Dumneavoastra yeti pHili contraventia,

domnule, pentru cli sunteti de vina.

Cu ce viteza ati mers in intersectie, doamna?

Trebuie sa arati permisul tau de conducere

agentului de circulatie.

Nu yeti gasi cu u~urintaun ~oferbun.

Vom traversa strada pe culoarea galbena?

- Est-ce que tu vois cet >agent de police qui

dirige la circulation?

- Le soir je ne vois pas bien >Ies pietons qui

traversent la chaussee, alors je dois faire attention.

- Pourquoi n 'as-ru pas >re5pcctc la priorite it droite?

• >Ma Fiat 126 (cent vingt six) est la meilleure!

- C'est vous qui payerez >la contravention,

Monsieur, parce que vous avez tort.

- A queUe >vitesse etes-vous allee au >carrcfour,

Madame?

- Tu dois montrer ton >pcm1is de conduire

it 1'agent de police.

- Vous ne trouverez pas facilement un bon >chau Ileur.

- On >traversera la rue au >feu orange?

Vom introduce urmatoarele verhe regulate din prima grupa, in legatura ell subiectulleetiei noastre:

arreter (s'arreter)

>[(s)aREtE]

~a opri (a se opri)

muler

>fRltlEj

- a rula, a merge

stationner

>[stasionEj

~a stationa

freiner

>[lREnE]

- a frana

tourner

>[tuRnEl

- a intoarce

~i verbul din grupa a doua:

ralentir

>[Ral3.tiRl

- a incetini

Aeum vom eonstrui propozitii eu noile verhe, folosind euvinte pe care Ie cunoa~teii deja. Cititi cu voce tare ~i dar propozitiile de mai jos ~i retineti sensu I lor din limba romana:

Arretons-nous devant la gare!

L'agent de police arrete une voiture qui va

trap vite.

Notre nouvelle Mercedes roule a

• Sa ne oprim in fata garii!

- Agentul de circulatie opre~tea m~ina care merge

pre;) repede.

• Noul nostru Mercedes cireulli eu

tres grande vitesse.

viteza foarte mare.

Peut-on srationner ici?

- Se poate stationa aici?

Nous pouvons rouler, oous avons la priorite.

Tu ne vois pas Ie feu rouge? Freinel

II a freine devant un pitton.

Au carrefour vous tournerez adroite.

Naus ralentirons dans Ie virage, parce qu'it

est dangereux.

- Noi putem eircula, avem prioritate.

- Tu nu vezi

culoarea ro~ie? Pune franal

- EI a frfmat in fata unui pieton.

- La intersectie 0 veti lua la dreapta.

- Noi ineetinim in curba, pentru eli

este periculos.

in exercitiul unnator yeti completa frazele cu verbele care lipsesc. Apoi cititi frazele eompletate:

De ce nu v-ali oprit la culoarea ro~ie?

- Pourquoi >ne vous ctes vous pas arretes all feu rouge?

Opriti-P

- >ArrCtez-le!

Renault-ul tau merge bine.

- Elle >roule bien, ta Renault.

Vom merge foarte repede, cu toat3. viteza!

- On >raulera tres vite, atoute vitesse!

Se poate stationa in interseqie?

- Peut-on >starionner au carrefour?

Noi nu am incetinit 1a eurha ~i am avut un accident grav.

- Nous >n 'avons pas ralenti au virage et nous avons eu un accident grave.

De ce ai luat-o la stanga?

- Pourquoi >as-tu toume agauche?

Acest ~oferva frana prea tarziu.

- Ce chauffeur >freinera trap tard.

in continuarea leqiei noastre ne vom ocupa de timpul viilor ifutur simple) care a fost introdus in

cursul ultimei lectii din "Franceza pentru incepatori".

Cititi eu atentie frazele de mai jos, fiind atenti la fonnele verbului auxiliar etre laJutur simple care

sunt marcate cu caractere ingro~ate:

Man pere est un bon chauffeur.

Mol. je serai un bon chauffeur, cornrne mon pere.

- latal meu este un bun ~ofer.

- Eu voi fi un bun ~ofer, ca ~i tatal meu.

C'est toi qui es au volant rnaintenant?

Paul sera au volant apres toi.

Je suis deja au centre de la ville.

Tu seras au centre dans une derni-heure.

Nous sommes contents de notre petite Fiat.

Mais oous seroos plus contents d'une Renault.

Vous etes au carrefour a 5 heures.

Vous y serez encore a 5 heures et demie?

Ils sont toujours en retard.

Seront-ils aussi en retard ce soir?

- Tu e~tiacurn la volan?

- Paul va fi la volan dupa tine.

- Sunt deja in centrul ora~ului.

- Tu vei fi in centru intr-o jurnatate de ora.

- Noi suntem multumiti de micuJ nostru Fiat.

- Dar noi vom fi ~i mai multumiti de un Renault.

- Sunteti 1a intersectie la ora cincL

-

Veti mai fi acolo la cinci ~i jumatate?

- Ei intarzie mereu.

- Vor intarzia ~i in seata asta?

in exemplele unnatoare, yeti regasi verbu\ etre conjugat la viitor la toate persoanele. Traduceti.le in

limba romana.

Seras-tu chez rnoi eet apres-midi?

Dans quinze ans eette petite fille sera une

belle femme.

Nous serons toujours contents de notre vie.

Je semi fennier et je cultiverai la terre.

Seront-ils prudents au virage?

Je pense que vous serez contents de la nouvelle Mercedes.

> Vei fi la mine acasa in aceastii dupa-amiaza?

> Peste cincisprezece ani aceasta fetita va fi 0 femeie frumoasa.

> Noi vom fi mereu multumiti de viata noastra.

> Voi fi rennier ~i voi eultiva pamantul.

> Ei vor fi pruden\i la eurba'!

> Ma gandesc ca veli fi multumiti de noul Mercedes.

Sa verificam daea ati retinut deja conjugarea verbului eIre In viitor. Ex~rcitiul eonsta in a completa spa~iilelibere din propozitiile de mai jos eu forma potrivita a verbu1ui. Cititi apoi cu atentie fiecare propozitie eompletata:

Marc va fi profesor, el este atat de dotal.

Marie nu va fi niciodatii. fericita,

ea nu iube~te pe nimeni.

Vei fi de acord eu mine?

Veti fi gata sa ie~itipeste 0 ora?

Parintii tai vor fi acasa?

Noi yom fi cei mai buni studen~i de In cursul de franceza.

Nu voi mai fi rau.

- Mare >sera professeur, il est si doue.

- Marie ne >sera jamliis heureuse, elle n'aime personne.

- >Seras-tll d'aecord llvee moi?

• >Serez-volls pretes asortir dans une heure?

- Est-ce que tes parents >seront ala maison?

- C'est nous qui >seront les meilleurs etudiants du cours de fran~ai~.

- Je ne >serai plus mechant.

Ultimul exercitiu din prima parte a leetiei noastre va va pennite sa apreeiati daca ati asimilat in intregime materialul prezentat pana acum. Traduee~ propozitiile de mai jos in franceza ~i apo! eititi-le cu voce tare:

Marc va incetini la interseetie deoarece

esce prudent.

Nu vreau sa fiu la volan, sunt

prea obosita.

Paul este un ~oferpeticulos, el merge

cu toatil. viteza.

> Marc ralel1lira au carre/our parce qu'il

est prudent.

>Je ne vellX pas etre au volant, je suis trop fatiguee.

>Paul est un chauffeur dangereux, iI va atoute vitesse.

Aten{ie! Sun! pietani care traverseaza strada.

>A 1ten!ioll! JJ y a des pietOllS qui

tmversent la rue.

Care din noi are priotitate in aceasta intersectie?

>Qui de nous a la prioritc a ce

carrefour?

Pentru ell. circuli rara permis de eonducere,

vei plati 0 contraventie mare.

~oferulacestui Mercedes nu a respectat

prioritatea de dreapta.

Cand v-ati luat permisul de condueere?

Nu opti! Nu se poate stationa aiei.

De ee nu ati franat la culoarea ro~ie?

Nu VOt fi niciodata prudenti, circula mereu

eu viteza mare.

Am incetinit ~i m-am oprit in fata garii.

Ieri am vazut in aceasta curba un agent de circu!atie.

EI va fi aiei ~i maine.

Dupa intersectie 0 yeti lua la stanga,

de acord?

Cu ce viteza se poate circula pe autostrada

>Parce que tu raules sans permis de conduire

tLl payeras une eontr"vention 6levee.

>Le chautfeur de celte Mercedes n'a pas respecte b priorire ;l droite.

>Quand aveZ-VOLlS passe votre pemlis de conduire')

>~e t'arrCte pas! On ne pellt pas stationner iei.

>Pol\l'quoi n'avez vom pas freine au feu rouge?

>lb ne seront jamais prudents; ils roulent toujours a loute

vite~sc.

>rai ralenti d jc me suis arrete devant la gare.

>Hier j'ai Vll un age!){ de police ace virage. Demain iI y sera aus!;!.

>A pres le carrefour vous tOLlrnerez a gauche, d'accord')

>A quelle vitesse peut-on fOuler sur 1'autorollte

in

Franta?

en France?

E

al tau acest Renault nou?

>Ccst ,I toi, cettc nouvelle Renault')

Vei fi ~ofer, fiule!

Vom ti mul\umiti de Fiatul 126? ered ea da.

>Tu scras chauffeur, mon fils!

>Est-ce que nous serons contents de la Fiat 126? Je emis que oui_

LECTIA INTA.I -

PARTEA

A nOVA

Partea a doua a primei leclii ineepe prin recapitularea cuvintelor introduse in cea de-a doua parte a lectiei 1 din cursul "Franceza pentru incepatori".

A.

Completati propozitiile cu urmatoarele substantive:

 

1.la femme

2.I'homme

3.

I'opera

4. Ie theatre

S.le cinema

6.1'appartement

7.l'hote1

8.

9. Ill. chambre

Am cumparat acest apartament

 

- Nous avons achete eet >appartement

acum doi ani.

 

il y a deux ans.

 

o femeie frumoasa a intrat in gradina.

 

- Dne belle >femme est entree dans Ie jardin.

EI vrea sa ne arate camera lui.

- II veut nous montrer sa >chambre.

Sa mergem in seara asta la cinema!

-

Allons au >einema ce soif!

 

Nu-mi place muzica ~i ca atare nu merg Is opera.

- Je n'aime pas la musique alors je ne vais pas a>I'opCm.

ii cuno~tibine pe actorii teatrului nostru?

 

- Est-ce que tu connais bien les acteurs de notre >theatre?

Cred ca fiul tau frecventeaza

- Je crois que ton fils frequente

o

~coaHi moderna.

>une ecole moderne.

 

Noi yom locui intr-un hotel de lux la Paris. - Nous habiterons dans >un hOlel de luxe it Paris.

Peste 0 ora iI vei vedea pe omul despre care vorbesc.

 

-

Dans une heure tu verras >I'homme dont je parle.

B.

In exerciiiul urmator completaii propozitiile cu cuvintele care lipsesc:

 

EI ne aratfi un apartament.

Ei locuiesc intr-un hotel de lux.

- 11 nous montre >un appartement.

• >115 habitent dans >Un hotel de luxe.

$coala eopiilor mei nu este departe de aiel. - >1.' eeole de mes enfants se trouve pas loin d'ici.

Ne place cinematografia franeeza.

Ei intra intr-un cinema de la periferia Parisului.

Sa intram in camera din stanga.

Omul pe care iI cuno~tjviziteaza opera ora~uluinostru.

Prive~ti0 femeie care intra 111. teatm eu un barbat.

Ei lucreaza intr-o ~coala.

- >\TOllS aimons >Ie cinema fran~ais.

- lis >enrrent dans un cinema de la banlieue de Paris.

• Entrons dans >Ia chambre it gauche.

• >L'homme que tu connais visite >]'opcra de notre ville.

- Tu regardes >Une femme qui entre avec >un homme dans Ie theatre.

- >l1s travaillent dans >une ecole.

~

I~

Vom introduce acum cuvinte noi. Cititi-lecu voce lare ~i unniiri~ traducerea lor In ramana:

la cause

>[la kaz]

- cauza

la securite

>[la sEkURitE]

- siguranta

I'alcool (s.m.)

>[lalko:l]

- alcoolul

Ie reflexe

>[[0 REfleks]

- reflexul

I'influence (s.f.)

>[leflUas]

- influenta

la condition

>[Ia kodisio]

• canditia

I'endroit

>[ladR"a]

-Iocul

Ie passage doute

>[10 pasaj klutE]

- trecerea de pietoni

1a faute

>[la fat]

gre~eala

Ie verglas

>[10 veRgla]

- poleiul

Sa citim inca a data cuvintele nai, dar Intr-o alta ordine:

la condition

>[Ia kodisio]

-

conditia

l'alcool (s.m.)

>[Jalko:l]

- alcoolul

Ie passage doute

>[10 pasaj klutE]

- trecerea de pietani

l'intluence (s.f.)

>(leflUas]

- influenta

la faute

>Ila

Cot]

gre~eala

la securite

>[Ia

sEkURit£]

- siguranta

l'endroit

>[ladRUa]

-Iocul

Ie verglas

>[10

veRgla]

- poleiul

Ie

rcflexe

>[10 REfleks]

- reflexul

la cause

>[Ia koz]

- cauza

Vom introduce acum cuvinte noi. Cititi-Ie cu voce tare ~i wmliriti traduce rea lor in romana:

la cause

>[Ia

koz]

- cauza

la securite

>(Ia sEkURitE]

- siguranta

I'alcool (s.m.)

>[lalko:l]

- alcoolul

Ie reflexe

>(10 REfleks]

- reflexul

I'influence (s. f.)

>(leflUis]

-

influenta

la condition

>[Ia kodisio]

- conditia

I'endroit

>[ladR U a]

-locul

Ie passage cloute

>[10 pasaj klutE]

- trecerea de pietoni

la faute

>[la fot]

- gre~eala

Ie verglas

>[10 veRgla]

- poleiul

sa. citim inca 0 data cuvintele noi, dar intr-o aIta ordine:

la condition

>[la kodisio]

- eonditia

 

l'a1cool (s.m.)

>[lalko:1]

• alcoolul

Ie passage c10ute

>[10 pasaj klutE]

-

tree ere a de

pietoni

l' influenee (s.f.)

>[leflUas]

- influenta

la faute

>(la fat]

- gre~eala

la

securite

>[ 1a

sEkURi tE ]

- siguranta

I'endroit

>[ladRUa]

-Ioeul

Ie

verglas

>[ 10

veRg1a]

- poleiul

Ie

reflexe

>[ 10

REfleks]

- reflexul

lacause

>[Ia koz]

- cauza

Sa folosim cuvintele noi in propozitii alaturi de cuvinte care va sunt deja cunoscute. Cititi cu atentie

propozitiile de mal jos, retinand traducerea lor in Iimba romana:

QueUes sont les causes de cet accident?

Qui est responsable?

Tu es en securite chez nous.

II ya souvent des accidents aeet endroit.

Ne bois pas d'aleool, c'est trop dangereux au volant!

Ce chauffeur est sous I'influence de l'a1coo!'

II faut traverser la chaussee sur Ie passage doule.

On dit que les femmes au volant n'ont pas de reflexes.

Attention au verglas!

Est·ee que les conditions mett':orologiques

sont boones?

- Care sunt cauzele acestui accident?

- A cui este gre~eala?

- E~ti in siguranta la noi.

- in aeest loc sunt adesea accidente.

- Nu bea alcool, este prea periculos la volan!

- Acest ~ofereste sub influenta alcoolului.

- Trebuie sa traversam strada pe trecerea de pietoni.

• Se spune ea femeile la volan nu au reflexe.

- Atentie la polei!

- Conditiile meteorologice

sunt bune?

Sa retinem:

eire en securite

>[ etR asEkURitE]

- a fi in siguranta

les conditions meleorologiques

>[1£ k6disiil mEtEoRolojik]

- conditiile meteorologiee

Cititi ~i apoi traduceti propozitiile de mai jos in romana:

Celli} qui a bu de I'alcool, ne peut pas etre

au volant.

L'endroit dont tu me parIes, est-il pittoresque?

Marc n'a rien fait, c'est rna faute!

N'allons pas en voiture, il y a du verglas!

Ce sont les pietons qui ant la priorite sur Ie passage cloute.

Le professeur a une grande influence sur ses etudiants.

Dans ces conditions notre travail sera trop dur.

As-tu de bons reflexes sur la route?

Quand mon pere est au volantje suis en securite.

Nous ne connaissons pas les causes de eet accident.

>Cine a ball! alcool nll se poate urea la volan.

> Locul cJcspre care imi vorbe~tieste pitoresc?

>Marc nu a facll! nimic, este vina mea!

>Sa nu mergem Cll ma~ina, esle polei!

> Pietonii Sllnt cei ce au priori tate pe lrccerea de pietoni.

> Profesorul are 0 mare intluenta flsllpra studcntiJor sai.

> in aceste conditii munca MaSlra va fi prea dura.

> Ai rc/lcxe bune pe ~osca')

>Cand este la volan latal mell sunt in siguran(ll.

>Nu cunoa~tcmcauzeJe

accstui accident.

Este timpul sa ne imbogatim vocabularul eu noi adjective.

Cititi Propoziliile de mai jos, in care adjectivele sunt marcate prin caractere ingro~atefiind atenti la

traducerea lor in romana:

L'homme au volant doit toujours

>[Iom 0 vola dUa lujuR

-

Barbatul care conduce trebuie

etre responsable.

etR Rcsposabl]

sa fie mereu responsabil.

Le pieton qui traverse la rue

>[10 piEtii ki traveRs

- Pietonul care traverseaza strada

au feu rouge est

la RU 0

tD Ruj

pe culoarea ro~ie

tres imprudent.

e tRezepRGJii]

este foarte imprudent.

Tu es fou! Aller atoute vitesse quand il y a du verglas!

>[IU c fu I alE a tut vites kiitilia dU vcRgla]

- E~ti nehun! Sa mergi cu toata viteza cand este polei!

Elle est folie de lui.

>[el c foJ dO lUi]

- Ea este nebuna dupa el.

Les jeunes sont souvent

> [IE jO:n s6 suva

• Tinerii slint adesea

irresponsables.

iResposabl)

iresponsahili.

La securite de votre enfant

sera assuree.

> r la sEkURitE dO votR at'i sORa asURE]

lata adjective noi. Sii Ie citim cu atentie:

- Siguranta copilului dumneavoastrii va fi asigurata.

responsable

>[ Re~pi:habJJ

- rcsponsabil

irresponsable

>l

iResposa bl]

- iresponsabil

fou, fous

>[ful

- nebun, nebuni

folIe, folIes

>[folJ

- nebuna, nebune

imprudent

>[epRlJda]

- imprudent

imprudente

>[erRUdat]

- imprudenU\

assure, -e

>[asUREJ

- asigurat, asigurata

Cititi

propozitiile de mai jos ~i traduceti-Ie In ramana:

Votre succes est assure depuis longtemps.

Je ne peux pas etre responsable de tout.

Pourquoi es-tu si imprudente?

Les bonnes conditions de ton voyage

seront assurees.

Paul est irresponsable; it va atoute vitesse

dans les virages.

Ces gar~onssont fous de sport.

Je suis folIe de toi, Pierre.

> Succesul dumneavoastrii csle asigurat de mult timp.

> Nll pot Ii responsabiI pentru tot.

>

Dc ce e~ti atflt de imprudcnta?

> Bunde condi\ii ale calatoric; tale

vor fi asigLlrate.

> Paul cstc iresponsahil; ell11erge in curbe

eu toata viteza.

> Aee~ti baic!i sunt inneblllli!l dupa sport.

> Sunt nebuna dura tine, Pierre.

in exercitiul urrnator completati propozitiile fie care propozitie completata:

Nu beau alcool cand sunt la volan.

Vei fi responsabil de aeest accident.

in timpul excursiei noastre siguranta persoanelor nu a fast asigurata.

Pierre este nebun dupa muzica modema.

Cn aeeste conditii meteoroJogice trelmie sa fii foarte prudent.

Acest ~ofereste iresponsabil, se vede ca este sub influenta alcoolului.

Este gre~ealadumneavoastra, domnule,

nu aveti

reflexe bune ~i sunteti imprudent.

in acest lac trebuie sa aveti grija la potei.

De ce nu traversati strada pe treeerea de pietoni?

cu cuvintele care lipsesc. Cititi elar ~i eu voce tare

- Ie ne bois pas >d 'alcool quand je suis >au volant.

- Tu seras >responsable de cet accident.

- Pendant notre excursion >Ia sccurite des personnes n'a pas ete >as8uree.

- Pierre est >fou de musique moderne.

Dans ces >condirions n](~tc()rulogiques

il faut etre tres prudent.

- Ce chauffeur est >irresr[)n~able;on voit qu'il est sous >I'influence de I'alcoo!.

- C'est votre >faute, Monsieur,

vous n'avez pas de bons reflexes et etes imprudent.

- A eet >cndroit il faut faire attention au >verglas.

- Pourquoi ne traversez-VQUS pas la chaussee sur >lc passage cloutc'!

Un verb neregulat, conduire, este legat de subiectulleetiei noastre.

conduire

>[kiidUiR]

• a conduce

Sa vedem care sLmt formele sale in propozitiile de mai jos. Cititi-le eu voce tare ~i c1ar. Fiti atenti [a

tradueerea in limba ramana;

Ie ne veux pas conduil"e

> [j0 nO vO pa k6dUiR

- Nu vreau sa-ti conduc

ta voiture.

fa vUatUR]

Quand je conduis

> [ka jO k6dUi

- Cand conduc

je ne bois pas d' alcoo!'

jO 110 hUa pa dalko:l]

nu beau alcool.

Tu conduis )'entreprise

> [tU kodUi liHROpRiz

-

Tu conduei intreprinderea

de ton pere.

dO to peR]

tatalui tau.

Cette route conduit au village,

> fset Rut koJUi 0 viJaj]

- Acest drum duce in sat.

Nous. les adultes,

> [nulezadUlt

nous conduisons

kodUizo

les affaires de nos enfants.

1czafcR dO noziita]

VOUS conduisez bien, Monsieur?

> [Vll k6dUi7E biil mOsiOJ

• Noi, adullii,

dirijam

aCliuniJe copiilor no~tri.

- Condueeti bine, domnule?

Les jeunes chauffeurs ne conduisent pas prudemment et c'est la cause de beaucoup d'accidents.

> [IE jO:n ~ofO:R nO kodUiz pa pRUdama e se la koz dO boku daksidii]

- ~oferiitineri

nu conduc cu prudenta ~i aceasta este cauza multor accidente.

Ie I'ai conduit a1a maison.

> [jO IE k6dUi a la mezo]

- L-am condus acasa.

N'aie pas peur!

>

[nE pa pO:R

-

Nu-ti fie teama!

Ie conduirai prudemment.

jO k6dUiRE pRUdamii]

Voi conduce prudent.

Ie suis fatigue. C'est toi qui conduiras.

> [jO sUi fatigE se t"a ki kodUiRa]

-

Sunt obosit. Vei conduce tu.

Sa retinem expresiile:

conduire prudemment

>[kodUiR pRUdama]

-

a conduce prudent

avoir peur

>[avua:R pO:R]

-

a-i fi teama

n'ale pas peur!

>[nE pa pO:R]

-

nu-ti fie teama

Sa exersam folosirea verbului conduire in propozi~ii. Cititi mai intai ~i apoi traduceti propozitiile de

mai jos in ramana:

Pouvez-vous me conduire chez Paul?

Elle n'a pas de bons reflexes,

alors elle conduit mal.

Qui de vous conduit Ie plus prudemment?

Dimanche elle a conduit sa mere a I'eglise.

N'aie pas peur, nous ne conduisons pas vite!

Ie te conduirai avec plaisir.

Paurquoi avez-vous peur?

Ils conduisent vite, mais tres bien.

>Puteti sa rna conduceti la Paul?

>Ea nu are ref1exe bune,

deci conduce pros!.

>Care dintre voi conduce cd mai prudent?

>Duminica ea ~i-a condus mama Ia biserica.

>Nu-ti fie teama, nu conducem repede!

>Tc voi conduce eu plaeere.

>De ce va este teama?

>Ei conduc repede, dar foarte bine.

in exercitiul urmator yeti putea recapitula cuno~tintelelegate de conjugarea verbului cDnduire.

fanna patrivita a verbului. Nu uitati sa cititi clar fiecare propozitie

Completati spatiile libere cu

completata.

De dind conduce Paul micul sau Fiat?

Nu pot sa 0 conduc pe Jeanne la tine acasa.

Am dus aceasta afacere pana la capat.

- Depuis quand Pierre >conuuit-il sa petite Fiat?

- Ie ne peux pas >conduire Jeanne chez toi.

- J'ai conduit cette affaire a la fin.

Vei conduce ell prudenta? Ne este frica.

Nu-mi este frica de un accident, deci eonduc cat mai repede posibil.

Condu-l la doctor.

Ce ma~inaiti place sa eonduci? NOlil mell Mercedes.

Dumneavoastra conduceti aeeas!a uzina,

domnllle?

- Conduiras-tu prudemment? Nous avons peUT.

- Je n'ai pas peUT d'un accident alors je >conduis Ie plus vite possible.

- >Condui~-Ie chez Ie medecin!

- QueUe voiture aimes-tu >conduire? Ma nouvelle Mercedes.

- C'tst vails qui> conJuiscz toute eette usine,

Monsieur?

lata uhimul exercitiu al primei lectii in care yom insera intregul vocabular -\Ii gramatica. Exercitiul

corect rezolvat va fi dovada muncii dumneavoastra con~tiincioase.Daca aveti indoieli, este semn ca

trehuie sa reveniti asupra unor anumite parti ale materialului, inainte de a trece Ja a doua lectie. Traduceti in limba franceza:

Cine s-a oprit in acest lac pericu1os?

Nu poti conduce pentru ca ai baut alcool.

Fiul nostru va fi mereu prudent.

El se teme de orice.

Condu eu prudenta pentru ea este polei!

Cu ce viteza se poate

circula in interseqie?

Nu ~tiu.Voi intreba agentul de circu1atie.

Cine nu are retlexe bune

nu poate conduce 0 ma~ina.

Cauza acestlli accident este ~tiuta:

alcoolul ~i viteza prea mare in curba.

$oferii din satlll nostru ~tiuea

nu poti stationa in acest loc.

Nu iti vei lua permisul de conducere pentru eli

e~ti un am iresponsabil.

Noi nu am respectat prioritatea de dreapta.

Este gre~eala dumneavoastra ~i ca

veti plati 0 contraventie.

atare

Nu ai vazut pietonii pe trecere?

>Qui s'est arrete acet endroit dangereux?

> Ttl ne peux pas conduire parce que ill as btl (de I'alcool).

>Notre fils sera t01Uours prudent.

>11 a peur de tout.

>Conduis prudemment paree qu'D y a du verglas!

>A quellc vitesse pellt-on rouler au canefom?

>Je nc sais pas. Je demanderai al'agent de police.

>Qui n'a pas de bOllS reflexes

ne peut pas conduire une voiture.

>La cause de eet aecid.:nt est eonnue:

I'alcool et une trap grande vitesse dans le virage.

>Lcs chauffeurs de notre village savent

qu'on ne pellt stationner it eel endroil.

>Tu nc passeras pas ton pennis de eondllire parce que

tu es un homme irresponsable.

>NOllS n'uvons pas rcspectc 1a priorite adroite.

>C'est votre faute, alars

VOllS paycrez llne contravention.

>Tu n'as pas \ill lcs picrons au passage c!oute'J

Sunteti nebun, domnule!

Nu ati oprit la culoarea ro~ie.

Cine va fi la volanul acestui Renault?

Siguranta persoanelor va fi asigurata.

Un ~oferresponsabil va incetini la 0 curba periculoasa.

Cu ce viteza. circulam?

Gande~te-te la pericol ~i nu mai cu toata viteza!

merge

Paul a fnlnat in fata unui pieton imprudent.

Vom traversa ~oseaua la culoarea verde.

Sa ~teptam,acum este culoarea galbena.

De ce fiU ai luat-o 1a stanga?

Femeia de la volan este sub influenta alcoolului.

lama eonditiile meteorologice sunt adesea nefavorabile.

Sa ineetinim ~i sa oprim h10ga aceasta statie!

Nu-ti fie teamii., eu noi vei fi in siguranta!

Ei sunt nebuni dupa ea.

> Vous etes tOll, Monsieur!

> Vous ne vous etes pas arrete au feu rouge.

> Qui sera au volant de cette Renault?

> La seellrite des personnes sera assurce.

> Un chauffeur responsable ralentira au virage dangercllx.

> A queUe vitesse roulons-nous?

> Pense au danger et ne va plus

it toute vitesse!

> Paul a freine devant un picton imprudent.

> NOllS traverserons la chaussee au feu vert.

> Atlendons, maintenant no liS avons Ie feu orange.

> Pourquoi n'as-tu pas tourne agauche?

> Cette femme au volant est sous I'influence de !'alcooJ.

> En hiver les conditions meteorologiques sont souvent mauvaises.

> Ralentissons et arretons-nOllS acote de la station!

> N'aie pas peur, avec no liS tll ~eras en securite!

> lis sont fous d'el1e.

La sfir~itullectiei,cititi clar, ell voce tare grupurile de cuvinte care au in comun acela~isunet:

rO:J -

Je chauffeur, Ie jeune, avoir peur

[ e]

-

la vi tesse, Ie pennis de condu ire, respecter, Ie reflexe

[E]

-

Ie picton, la priorite,la securite, Ie passage cloute

rii]

-

Ie volant, l' agent, l' influence, ralentir, imprudent

[c]

-

l'influence, imprudent

[0]

-

Ie pieton, conduire, la condition, responsable

[U]

-

la securite, I'influence, imprudent, assure, prudemment

[u]

-

Ie carrefour, cloute, fOll, rouler, toumer

[j]

-

I'agent de police, Ie virage, Ie passage cloute

RECAPITULAREA LECTIEI 1

1.1. Ati intaJnit urmatoarele expresii, legate de conducerea automobilului:

etre au volant a11er atoute vitesse respecter la priorite it. droite passer son permis de conduire etre en securite

- a fi 1a volan

- a merge cu toata viteza

- a respecta prioritatea de dreapta

- a-~i lua permisul de conducere

- a fi in siguranta

1.2. Marcile de ma~ini sunt insotite de articolul feminin "Ia":

la Fiat

- Fiat

la Mercedes

- Mercedes

la Renault

- Renault

1.3. S-au introdus unnatoarele adjective:

fou, fous

- nebun, nebuni

foIle, folles

- nebunii., nebune

responsable

- responsabil, -ii.

irresponsable

- iresponsabil, -a

imprudent, e

- imprudent, -a

-

asigurat, -a

assure, e

atmospherique

• atmosferic, -a

1.4. Ati invatat timpul viitor (futur simple) al verbului auxiliar eire:

je serai

- eu voi fi

nous serons

- noi vom fi

tu seras

- tu vei fi

vous serez

- voi yeti fi

iI, elle, on sera

- el/ea va fi

ils, elles seront

- ei, ele vcr fi

1.5. Am intredus verbul neregulat conduire. lata forme Ie sale la prezent:

je conduis tu conduis iI, elle, on conduit

nous conduisons vous conduisez ils, elles conduisent

Passe compose:

j'ai conduit

Futur simple:

je conduirai

TEMA PENTRU ACASA 1

A. Traduceti propozitiile de mai jos in limba romana:

Je suis folie de notre professeur.

2. Le verglas est la cause de beaucoup d'accidents de voitures.

3. Le chauffeur qui boit de I'alcool est irresponsable.

4. C'est ta faute. Tu as TOule a toute vitesse.

5. Elle sera belle, rna nouvelle Mercedes.

B. Traduceti propozitiile de mai jos in limba francezli:

I.

incetine~te ~i opre~te inaintea trecerii de pietoni!

2.

Este asigurata siguranta persoanelor?

3.

Void ca acest ~ofer este sub influenta alcoolului.

4.

Nu se poate stationa aiel, atunci vom plati 0 contraventie.

5.

De ce nu ai fninat la culoarea ro~ie?

C. Corectati gre~eliledin propozitiile de maijos. in

fie care propozitie exista 0 gre~eala:

I.

Elle a arrete au feu rouge.

2.

Est-ce qu'on peux stationner ici?

3.

Tu as freiner trop tard.

4.

Paul te conduirai.

5.

II faut montrer Ie permis de conduire de I'agent de police.

LECTIA 2

PARTEA {NTAI

Incepem prin recapitularea vocabularului introdus in prima parte a lectiei 2 din cursul noslru "Franceza pentru incepatori".

A. Completati propozitiile de mai jos Cll unul din unnatoarele substantive ~i apoi cititi cu voce tare propozitiile completate:

I. la rue

2.

I'usine

3.

Ie musee

4.

I'edifice

5. 1a voiture

6.l'autobus

7.

la porte

8.

la fenetre

9.

Ie gar~on

10. la fille

Am V3.zut un accident pe strada.

Paul va lucra in uzina tatillui sau.

Noi vrem sa vizitam intregul muzeu.

Muncesc intr-o c1<idire modema,

la a1 cincilea etaj.

Care este parerea ta despre ma~ina

domnului Duval?

Autobuzul 124 opre~te in fata

u~ji muzeului.

L-am viizut prin fereastra camerei mele.

Cunosc un baiat foarte simpatico

Jean a invitat 0 fata la restaurant.

- J'ai vu un accident dans >Ia rue.

- Paul travaillera dans >I'usine de son pere.

- Nous voulons visiter tout >Ie mllsee.

- Je travaille dans >un edifice moderne.

au cinquieme etage.

- Quelle est ton opinion sur> la vo iture

de Monsieur Duval?

- >L'alltobus 124 s'arrete devant

I'entree du >musee.

- Je I'ai vu par >la fenctre de rna chambre.

- Je connais >un gar~on tres sympathique.

- Jean a invite >une fille au restaurant.

B. In exercitiul urmator veti recapitula regulile formarii pluralului articolelor ~i substantivelor.

Transforma!i propozitij]e de mai jos folosind forma de plural a substantivelor in italice. Fi~i

atenli la terminatiile verbelor care ~i ele se schimba in anumite cazuri:

Privesc 0 tanara care intra intr-un

restaurant.

Privesc ni~tetinere care intra intr-un

restaurant.

- Ie regarde une fille qui entre dans

un restaurant.

> .Ie regarde des filles qui entrent dans

lin restaurant.

imi arati m~inatata-Iui tau.

imi arati m~iniletatalui tau.

Noi am vizitat un muzeu la Paris.

Noi am vizitat ni~temuzee la Paris.

Barbatul pe care mi~1 prezinti lucreaza

la opera.

Barbatii pe care mi-i prezinti lucreaza la opera.

Un b<iiat ~i 0 fam privesc pe fereastra.

- Tu me montres la voiture de ton pere.

> Tu me lllontrcs les voiturcs de Ion pete.

- NOlls avons visite un museea Paris.

-

NOLlS <lyons visitc des lTIllSCeS a Paris.

- L 'homme que tu me presentes travaille

Ii I'opera.

> Les hommes que ttl mc prcsentes tfavaillent it l'opera.

- Un gl1JFon et {Joe jjJje regardenr par 1a fenetre.

Ni~te baieti

~i ni~te fete privesc

> Des gan;ons ct des flUes rcgardent

pe fereastrA.

par la fenetre.

C. lata inca un exerciliu de recapitulare a adjectivelor. Completali spatiile libere din frazele de mai jos ell forma adecvata a adjectivului:

Fiiea doamnei Dupont este deja mare.

Camera mea este mica,

dar salonul nostru este foarte mare.

Pe aceasta strada nu exista case mario

- La fille de madame Dupont est deja >grande.

- Ma chambre est >pctite,

mais notre salon est tres >grand.

~ Dans cette rue il n'y pas de >grandes maisons.

Marie are 0 pisica mica ~i doi caini man. - Marie a un >pelit chat et deux >grands chiens.

Vizitez eu Paul aceasta c1adire mare.

~coliledin satul nostru sunt mici,

dar la voi in or~ sunt mari.

- Je visite avec Paul ee >grand edifice.

- Les ecoles de notre village sont >petitcs. mais chez vous, en ville elles sont >grandes.

Vom introduce acum materia noua. Cititi eu voce tare ~i clar substantive Ie

de rnai jos ~i familiarizati-va

eu traducerea lor in romana:

-I'achat (s.m.)

 

- obiect cumparat,

 

achizitie

- Ie vendeur

>[10 viidO:R]

• vinzatorul

- Ie patron

>[10

patRil]

- patronul

 

- Ie

commerqant

>{ JO kO/llcRsii]

- comerciantul

-I'article

>[laRtikll

- articolul

-

Ie rayon

>[10 Rciii]

- raionul

-lataille

>[la tail

- talia

• Ie VClement

>00

vetma]

- haina

-

Ie supermarehe

>[10 slJpeRmaR~E]

- supennarketul

-Ie service

>[10 seRvisJ

- serviciul

- la librairie

>[la

libReRi]

• Jibraria

- la reclamation

>[la REklarnasio]

- reclamatia

Sa citim inca 0 data acelea~isubstantive intr-o ordine diferita:

-Ie service

>[10 seRvis]

- serviciuJ

- 1'article

>[laRtikl]

- articolul

- Ie vetement

>[10 velma]

- haina

-Ie

rayon

>[10 Reio]

- raionul

- la

reclamation

>[Ia REklamasio]

• reclamatia

- Ie supermarche

>[10

- supennarketul

-Ie patron

>[10 patRol

- patronul

-Ie vendeur

>[10 viidO:RJ

- vinzatorul

-

Ie commen;:ant

>[10 komeRsa]

- comerciantul

-Ia taille

>[la taij

-talia

- J'achat (s.m.)

- obiect cumparat,

 

achizitie

- la Iibrairie

>[la libRcRi]

-Iibraria

Vom fo10si aeum cuvintele noi in propozitii. Cititi cu voce tare ~i clar propozitiile de mai jos ~i

retineti traducerea lor in romana:

Oil avez-vous fait vos achats, Madame?

Ce vendeur m 'a vendu du beurre pas frais.

Je prefere cette vendeuse ace vendeur.

Je te presenterai amon patron.

Le contact avec la patronne est difficile.

QU'est-ce que tu veux faire dans la vie?

Je serai eommer~ant.

Dans ce magasin elle a achete beaucoup d'articles de luxe.

Pouvez-vous me dire Madame, au se trouve Ie rayon des articles de menage?

- Unde v-ati facut cumparaturile, doamna?

- Acest vanziitof mi-a vandut un unt ce nu este proaspat.

- 0 prefer pe aceastli. vanzatoare acestui vanzator.

- Te voi prezenta patronului meu.

- Contactul cu patroana este dificil.

- Ce vrei sa faei in viatli.?

- Voi fi comerciant.

' Din acest magazin ea a cumparat multe articole de lux.

- Puteti sa-mi spuneti, doamna, unde se gase~te raionul de articole de menaj?

De queUe taille es-tu? Je suis de taille moyenne. - Ce talie ai? Am talie mijlocie.

Notre fils ne porte que des vetements de sport.

Mon mari croit que les vetements pour dames sont chers.

Anne est allee au supermarche pour acheter quelque chose a manger.

Nous sommes avotre service. Monsieur!

Mon ami achetera ce livre dans la Iibrairie acote.

Est-ce que je peux faire une reclamation?

- Fiul nostru nu poarta decat haine sport.

- So!u1 meu crede ca hainele de dama sunt scumpe.

- Anne s-a dus la supermarket ca sa cumpere ceva de mancare.

- Suntem 1a dispozitia dumneavoastrii, domnule!

- Prietenul meu va cumpa-fa aceasta carte din Iibrafia de alaturi.

- Pot face 0 reclamatie?

Sa retinem cateva expresii in care apar cuvintele noi:

etre de grande taille > [etR

dO gRa:d tail

- a avea talie mare

etre de petite taille

>[etR dO p(O)tit tai]

 

- a avea falie mica

etre de taille moyenne

> [etR dO tai mUaien]

- a avea talie mijlocie

etre au

service de

> l erR

0 seRvis dO]

-

a

fi la

dispozitia

faire une reclamation

>[feR Un REklarnasiii]

- a face 0 reclamafie

Ie vetement de sport >[10

vetma dO sj)o:Rl

- hainele sport

Ie vetement pour dames

>[10

\'Ctmii puR dam]

- hainele de dam!

les articles de menage

>[ IczaRtikl dO mEnaj]

- articolele de menaj

~i adjectivul:

- moyen

>{muaie]

- mijlociu

- moyenne

>{muaien]

- mijlocie

lata forma feminina a substantivului "Ie vendeur":

- Ie vendeur

>{IO viidO:R]

- vftnzator

- la vendeuse

>{Ia vadOz]

- vanzatoarea

Completati in propozitiile de mai jos cuvintele care Iipsesc ~i apoi cititi-1e clar ~i ell voce tare:

in acest hotel serviciuJ este excelent.

Caut raionul de imbracaminte de dama.

Nu aveti rachii de talie mijlocie?

Acum trei saptamani am racut 0 reclamatie ~i nu am prim it raspuns.

Proprietara casei noastre este 0 femeie rea.

Ea vrea sa fie vanzatoare intr-un magazin de lux.

Cine este patronul acestui magazin?

Ce eumparaturi trebuie sa facem la supermarket?

Comerciantii din acest sat vand scump.

Pre\urile articolelor de menaj vor fi ~i mai ridicate.

Voi cauta cea mai mare librarie din ora~.

- Dans cet hotel >Ie service est excellent.

- Je cherche >Ie rayon des vetements pour dames.

- Vous n'avez pas de robes de >taille moyenne?

- II Ya trois semaines j'ai fait >une reclamation etje n'ai pas de reponse.

- >La patronne de notre maison, est une femme mechante.

- Elle veut etre >vendeuse dans une

boutique de luxe .

• Qui est >Ie patron de cette boutique?

- Quels >achats faut-il faire au >supermarchc?

- >Les eommen;ants de ce village vendent cher.

- Les prix >des articles de menage seront encore plus eleves.

- Je chercherai la plus grande >Iibrairie de la ville.

Sa citim cu voce tare propozitiile de mai jos, fiind atenti la cuvintele care sunt ingro~ate ~i sa urmarim

traduce rea lor in Iimba romana:

Paul et Marc ant Ie meme patron.

Je suis de la meme taille que toi.

Naus faisons les achats chez les memes commeryants.

Marie porte les memes robes que

I'annee demiere.

• Paul ~i Marc au acela~i patron.

- Suntem de aceea~i talie.

- Noi facem eumparaturile la aceia~icomercianii.

- Marie poarta acele~i rochii ca ~i

anu! trecut.

in propozitiile de mai sus am introdus adjectivele demonstrative de identitate (adjectifs indefinis):

"Ie meme" - acela~i

"1a meme" - aceea~i

~i

"les memes" - aceia~i, acelea~i

Pronuntia cuvantului "meme" este identica in toate formele sale: >[metn]

Pentru a fixa noile forme ale adjectivelor demonstrative de identitate completati frazele urrnatoare ~i

apoi citi(i-le clar, ell voce tare:

Noi cumparam mereu acelea~iarticole.

Am

aceea~i parere ca ~i tine despre tine ret.

Toata lurnea are acelea~iprobleme.

- Nous achetons toujours > les memes articles.

- J'ai >la mcme opinion que toi sur la jeunesse.

- Tout Ie monde a >Ies memcsproblemes.

Ce cumperi?

A Qu'est-ce que tu acbetes?

Acela~i lucru ca

~i tine.

>La mcme chose que toi.

Noi locuim tot in acela~iapartament.

Ea imi spune mereu acela~ilucm.

- Nous habitons toujours > Ie meme appartement.

- Elle me dit toujours >la meme chose.

in frazele urmatoare vom folosi verbele pe care Ie cunoa~teti deja, la prezent ~i 1a vii tar simplu.

Pentru a va atrage atentia Ie-am marcat eu litere ingro~ate.

Aceste verbe i~i schimba radiicina la viitor simplu dar pastreaza acelea~i terminatii ea ~i verbele

regulate: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -onl

Cititi frazele de mai jos ~i fiti atenti 1a traducerea lor in ramana:

Je fais mon devoir, tu feras Ie tien

>flU fDRa]

- Eu imi fuc tema, tu ti-o vei face pe a ta

plus tard.

mai tarziu.

Tu vas au cinema ce soir, moi, j 'irai demain.

>[jiREJ

- Tu mergi in seara asta la cinema, eu voi merge maine.

11 peut sortir eet apres-midi, elle pourra sortir samedi.

>[el puRal

- EI poate ie~iin aceasta dupa-amiaza, ea va plltea ie~i sambiita

Nalls savons ce poeme par creur, vous ne Ie saurez jamais,

>l \'ll soREl

- Noi ~til1lacest poem pe de rest, voi nAo sa-1 ~titiniciodata.

Nos parents viennent chez nous aNoel,

>fil vicJRoJ

- Parintii no~triyin la noi de Craciun,

les votres viendront

Ie Jour de I' An.

ai vo~trivor veni de Anul NOll.

Tu as vu Marc? Je Ie verrai aussi.

>rjO vc:RE]

- L-ai vazut pe Marc? ~i eu il voi vedea.

Nous voulons voyager maintenant

>Inu vuJR6]

- Noi vrem sa calatorim acurn

et nous voudrons encore voyager aI'avenir.

~i yom vrea sa calatorim ~i pe

viitor.

Vous av~z un chat, moi, j'aurai un chien.

:>[joRE]

~Voi aveti 0 pisica, eu voi ~veaun caine.

Sa retinem:

a ]'avenir

>[a lavniR]

- in viitor

lata 0 serie de verbe neregulate, pe care Ie cunoa~teti deja, care i~i schimba fonna la timpul viitor

simplu:

 

.&esent

Eutuuimple

faire

- a face

je fais

je ferai

>(jO fORE]

aller

- a merge

je vais

j'irai

>(jiRE]

pouvoir

- a putea

je peux

je pourrai

>(jO puRE]

savoir

- a ~ti

je sais

je saurai

>[jO soRE]

veniT

- a veni

je viens

je viendrai

>[jO viedRE]

voir

- a vedea

je vois

je verrai

>[jO veRE]

vouloir

-

a vrea

je veux

je voudrai

>[jO vudRE]

avoir

- a avea

j'ai