Analiza fluxurilor de trezorerie Lect.univ.dr.

Eugeniu MERCE Standardul International de Contabilitate IAS 7 defineste fluxurile de trezorerie (denumite si fluxuri de numerar sau cash-flow în unele lucrari) drept intrari sau iesiri de numerar si echivalente de numerar [7, IAS 7, par.6]. Sursa principala pentru analiza o constituie "Situatia fluxurilor de trezorerie", întocmita în conformitate cu prevederile IAS 7. Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare din cadrul carora face parte si "situatia fluxurilor de trezorerie" stipuleaza ca obiectivul acestora "este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performante 626r174g le si modificarile pozitiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice" [7, Cadrul general, par. 12]. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Privitor la "situatia fluxurilor de trezorerie", IAS 7 considera ca aceasta ofera informatii utile pentru evaluarea capacitatii întreprinderii de a genera numerar, precum si a necesitatilor întreprinderii de a utiliza fluxurile de numerar, respectiv a momentului si sigurantei generarii lor [7, IAS 7]. În România, situatia fluxurilor de trezorerie este considerata o componenta a situatiilor financiare anuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru Aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate [5, par. 3.2.]. Situatia fluxurilor de trezorerie se întocmeste, conform IAS 7, fie utilizând metoda directa, fie metoda indirecta [5, par. 4.29.; cap. III]. În cadrul situatiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordarii functionale a activitatilor întreprinderii, fluxurile sunt grupate în trei categorii: - fluxuri provenite din activitatile de exploatare (operationale); - fluxuri provenite din activitati de investitii; - fluxuri provenite din activitati de finantare. Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitatilor care implica numerar de cele care nu implica numerar; evaluarea capacitatii întreprinderii de a-si îndeplini obligatiile de plati cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare (cash-flow strategic) [3]. Utilitatea analizei este data de faptul ca variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) si prin cel rezultat din operatiunile de

Sunt consacrate doua metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie (generate de activitatile de exploatare. 691-791. a) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare: . de investitii si de finantare) [5. Atunci când fluxurile reale si cele monetare nu coincid. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . ct. .plati în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii (materii prime si materiale consumabile. ct. cum sunt cele cu energia si apa. corectate cu modificarea soldului creantelor comerciale din exercitiul financiar). 601 + 602 . ct.plati în numerar sau restituiri de impozit pe profit. . . ct. . cap. cheltuieli privind prestatiile externe.încasarile în numerar provenite din redevente. onorarii. III]: . 605 . 401+403) prin scaderea diferentei dintre soldul final si cel initial al exercitiului financiar. .metoda directa. 607. daca se presupune ca întregul impozit pe profit este aferent activitatii de exploatare). comisioane si alte venituri (care se pot estima pe baza marimii cifrei de afaceri realizate. alte cheltuieli materiale. Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari de lichiditati [4]. A. alte cheltuieli din afara.7416). materiale consumabile si marfuri prin adaugarea diferentei dintre stocul final si cel initial.încasarile în numerar din vânzarile de bunuri si prestarile de servicii.capital care privesc investitiile si finantarile. .7412. cheltuieli privind marfurile. trezoreria se asigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri [6]. ct. cum de fapt se si întâmpla.7413.metoda indirecta.plati în numerar catre si în numele angajatilor (cheltuieli cu personalul ajustate cu variatia soldurilor conturilor necorespunzatoare). Marimea acestora se ajusteaza cu variatia soldului stocurilor de materii prime. ct. 603 + 604 + 606 + 608. Metoda directa Conform acestei metode se opereaza cu încasari si plati brute în numerar [8]. respectiv cu variatia soldului datoriilor comerciale (ct. doar daca nu pot fi identificate în mod special cu activitatile de investitii si de finantare (se refera la cheltuielile privind impozitul pe profit.

platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. . active necorporale si alte active pe termen lung. credite. Se pot identifica în valoarea cresterii elementelor de activ respective prezentate în nota 1 la situatiile financiare. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare. . ipoteci si alte împrumuturi.veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni.platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar. Se pot determina pe baza cresterilor de active imobilizate prezentate în nota 1 la situatiile financiare si se ajusteaza cu variatia datoriilor întreprinderii catre furnizorii de imobilizari.plati în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi. Metoda indirecta .Numerar la finele perioadei. . . Se determina pe baza cresterii capitalului social. Se regasesc în scaderea capitalului social si a rezervelor.platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii. Sunt constituite din cresterea împrumuturilor si datoriilor asimilate. instalatii si echipamente. . inclusiv a primelor de capital (ct. .b) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de investitii: . Fluxurile de numerar .încasari în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi. . . de investitii si de finantare reprezinta trezoreria neta.încasari în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti.avansuri în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti.venituri în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. c) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de finantare: .Numerar la începutul perioadei. B. veniturile din dobânzi si alte cheltuieli financiare oglindite în contul de profit si pierdere.total . 1041 + 1042 + 1043 + 1044) si se ajusteaza cu variatia creantelor privind capitalul subscris si nevarsat. înregistrate de întreprindere în conturile aferente. Se determina pe baza analizei contractelor de leasing. active necorporale si alte active pe termen lung.încasari în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri. .

IAS 7 si OMFP nr. .platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii.veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni. Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta se prezinta în felul urmator [5.încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti. . c) Fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare: .ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse în activitatile de investitii sau de finantare. . .încasarile în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri. active necorporale si alte active pe termen lung. . .modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant. III]: a) Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: . credite. cap. ipoteci si alte împrumuturi. . instalatii si echipamente. 94/2001 prezinta metoda indirecta ca alternativa la metoda directa de determinare a fluxurilor de trezorerie. b) Fluxuri de numerar din activitati de investitii: . active necorporale si alte active pe termen lung.veniturile în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. amânarile sau angajamentele de plati sau încasarile în numerar din exploatare trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din activitatile de investitii sau de finantare.rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate.avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti. .platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor întreprinderi.încasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si creanta ale altor întreprinderi.rezultatul net.platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. . . . Particularitatea acestei metode consta în faptul ca profitul net (sau pierderea neta) este ajustat(a) cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara.

. difera însa structura fluxurilor de numerar referitoare la activitatile de exploatare. ceea ce face sa creasca diferenta dintre marimea rezultatului realizat si marimea numerarului din trezorerie [2].eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare (amortizarile si provizioanele constituite sau reluate pe venituri) prin adunarea cheltuielilor calculate cu amortizarea si provizioanele constituite si scaderea veniturilor din reluarea provizioanelor (practic. pornind de la valoarea contabila a rezultatului exercitiului financiar. ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. iar prin metoda indirecta aceste informatii nu sunt disponibile. productia în curs de executie. iar în calculul profitului sunt luate în considerare unele elemente de venituri si cheltuieli nemonetare. Rezultatul obtinut prin aplicarea metodei indirecte este acelasi ca si cel obtinut prin metoda directa. . din rezultatul exercitiului se scade variatia stocurilor (materii prime si materiale consumabile. întreprinderile prefera metoda indirecta întrucât are o logica de calcul mai apropiata de formatul raportarilor contabile.eliminarea efectelor contabilitatii de angajament prin luarea în considerare a capitalului de lucru net. sunt efectuate ajustari pentru determinarea fluxului de numerar. Fluxuri de numerar . Ca atare.eliminarea acelor elemente de venituri si cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de exploatare. ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante). variatia creantelor (creante comerciale si alte creante) si se adauga variatia datoriilor de exploatare (decalajele de plati favorabile întreprinderii puse în evidenta de variatia soldurilor conturilor corespunzatoare). ajustarea valorii activelor circulante. Privind metoda de calcul a fluxurilor de trezorerie IAS 7 recomanda metoda directa. . În practica însa. care nu presupun intrari sau iesiri de numerar din trezorerie. Se are în vedere ca prin practicarea unei contabilitati de angajament sunt înregistrate veniturile si cheltuielile în momentul facturarii lor si nu în momentul încasarii sau platii. produse finite si marfuri. aceasta furnizând informatii utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie.total .Numerar la finele perioadei. avansuri pentru cumpararea de stocuri). Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si cele din activitatile de finantare sunt determinate prin metoda directa. . Prin efectuarea ajustarilor se urmareste: ..Numerar la începutul perioadei. Prin metoda indirecta. se aduna toate rubricile de ajustari din contul de profit si pierdere: ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale.platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful