Analiza fluxurilor de trezorerie Lect.univ.dr.

Eugeniu MERCE Standardul International de Contabilitate IAS 7 defineste fluxurile de trezorerie (denumite si fluxuri de numerar sau cash-flow în unele lucrari) drept intrari sau iesiri de numerar si echivalente de numerar [7, IAS 7, par.6]. Sursa principala pentru analiza o constituie "Situatia fluxurilor de trezorerie", întocmita în conformitate cu prevederile IAS 7. Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare din cadrul carora face parte si "situatia fluxurilor de trezorerie" stipuleaza ca obiectivul acestora "este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performante 626r174g le si modificarile pozitiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice" [7, Cadrul general, par. 12]. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Privitor la "situatia fluxurilor de trezorerie", IAS 7 considera ca aceasta ofera informatii utile pentru evaluarea capacitatii întreprinderii de a genera numerar, precum si a necesitatilor întreprinderii de a utiliza fluxurile de numerar, respectiv a momentului si sigurantei generarii lor [7, IAS 7]. În România, situatia fluxurilor de trezorerie este considerata o componenta a situatiilor financiare anuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru Aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate [5, par. 3.2.]. Situatia fluxurilor de trezorerie se întocmeste, conform IAS 7, fie utilizând metoda directa, fie metoda indirecta [5, par. 4.29.; cap. III]. În cadrul situatiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordarii functionale a activitatilor întreprinderii, fluxurile sunt grupate în trei categorii: - fluxuri provenite din activitatile de exploatare (operationale); - fluxuri provenite din activitati de investitii; - fluxuri provenite din activitati de finantare. Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitatilor care implica numerar de cele care nu implica numerar; evaluarea capacitatii întreprinderii de a-si îndeplini obligatiile de plati cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare (cash-flow strategic) [3]. Utilitatea analizei este data de faptul ca variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) si prin cel rezultat din operatiunile de

metoda indirecta. cap. 601 + 602 . 603 + 604 + 606 + 608. alte cheltuieli din afara. .încasarile în numerar provenite din redevente. 401+403) prin scaderea diferentei dintre soldul final si cel initial al exercitiului financiar. materiale consumabile si marfuri prin adaugarea diferentei dintre stocul final si cel initial. Sunt consacrate doua metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie (generate de activitatile de exploatare. respectiv cu variatia soldului datoriilor comerciale (ct. ct. cum de fapt se si întâmpla.plati în numerar sau restituiri de impozit pe profit.capital care privesc investitiile si finantarile. . Marimea acestora se ajusteaza cu variatia soldului stocurilor de materii prime. Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari de lichiditati [4]. ct. alte cheltuieli materiale. III]: . onorarii. ct.7413. 691-791. a) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare: . Metoda directa Conform acestei metode se opereaza cu încasari si plati brute în numerar [8]. A.plati în numerar catre si în numele angajatilor (cheltuieli cu personalul ajustate cu variatia soldurilor conturilor necorespunzatoare). ct. ct. cum sunt cele cu energia si apa. 607. daca se presupune ca întregul impozit pe profit este aferent activitatii de exploatare).încasarile în numerar din vânzarile de bunuri si prestarile de servicii.7412.plati în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii (materii prime si materiale consumabile.metoda directa. . . trezoreria se asigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri [6].7416). 605 . cheltuieli privind marfurile. . Atunci când fluxurile reale si cele monetare nu coincid. de investitii si de finantare) [5. corectate cu modificarea soldului creantelor comerciale din exercitiul financiar). . doar daca nu pot fi identificate în mod special cu activitatile de investitii si de finantare (se refera la cheltuielile privind impozitul pe profit. cheltuieli privind prestatiile externe. comisioane si alte venituri (care se pot estima pe baza marimii cifrei de afaceri realizate. ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .

Se regasesc în scaderea capitalului social si a rezervelor.total . active necorporale si alte active pe termen lung. 1041 + 1042 + 1043 + 1044) si se ajusteaza cu variatia creantelor privind capitalul subscris si nevarsat. . Sunt constituite din cresterea împrumuturilor si datoriilor asimilate. Se determina pe baza cresterii capitalului social. .b) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de investitii: .încasari în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti.avansuri în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti. . . instalatii si echipamente. B. Fluxurile de numerar . Se pot determina pe baza cresterilor de active imobilizate prezentate în nota 1 la situatiile financiare si se ajusteaza cu variatia datoriilor întreprinderii catre furnizorii de imobilizari. de investitii si de finantare reprezinta trezoreria neta.Numerar la începutul perioadei. Se determina pe baza analizei contractelor de leasing.încasari în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi. c) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de finantare: .platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare. Metoda indirecta . . active necorporale si alte active pe termen lung.veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni. . inclusiv a primelor de capital (ct. .platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. credite. veniturile din dobânzi si alte cheltuieli financiare oglindite în contul de profit si pierdere. Se pot identifica în valoarea cresterii elementelor de activ respective prezentate în nota 1 la situatiile financiare. .încasari în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri.venituri în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu.Numerar la finele perioadei. . ipoteci si alte împrumuturi.platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii. înregistrate de întreprindere în conturile aferente.plati în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi.

. ipoteci si alte împrumuturi. III]: a) Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: . Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta se prezinta în felul urmator [5. . active necorporale si alte active pe termen lung. . Particularitatea acestei metode consta în faptul ca profitul net (sau pierderea neta) este ajustat(a) cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara.veniturile în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. .veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni. cap. .platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii. . . . . active necorporale si alte active pe termen lung.încasarile în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri. credite.platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. b) Fluxuri de numerar din activitati de investitii: .rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate.platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor întreprinderi. 94/2001 prezinta metoda indirecta ca alternativa la metoda directa de determinare a fluxurilor de trezorerie. amânarile sau angajamentele de plati sau încasarile în numerar din exploatare trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din activitatile de investitii sau de finantare.încasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si creanta ale altor întreprinderi.încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti.avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti. c) Fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare: . instalatii si echipamente.modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant.rezultatul net.IAS 7 si OMFP nr. .ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse în activitatile de investitii sau de finantare. .

ajustarea valorii activelor circulante. iar prin metoda indirecta aceste informatii nu sunt disponibile. variatia creantelor (creante comerciale si alte creante) si se adauga variatia datoriilor de exploatare (decalajele de plati favorabile întreprinderii puse în evidenta de variatia soldurilor conturilor corespunzatoare). ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. sunt efectuate ajustari pentru determinarea fluxului de numerar. ceea ce face sa creasca diferenta dintre marimea rezultatului realizat si marimea numerarului din trezorerie [2]. Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si cele din activitatile de finantare sunt determinate prin metoda directa.platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar. În practica însa.Numerar la finele perioadei. productia în curs de executie. Prin efectuarea ajustarilor se urmareste: . Se are în vedere ca prin practicarea unei contabilitati de angajament sunt înregistrate veniturile si cheltuielile în momentul facturarii lor si nu în momentul încasarii sau platii. avansuri pentru cumpararea de stocuri).total . aceasta furnizând informatii utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie. Ca atare.. difera însa structura fluxurilor de numerar referitoare la activitatile de exploatare. . produse finite si marfuri. Rezultatul obtinut prin aplicarea metodei indirecte este acelasi ca si cel obtinut prin metoda directa.eliminarea acelor elemente de venituri si cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de exploatare. întreprinderile prefera metoda indirecta întrucât are o logica de calcul mai apropiata de formatul raportarilor contabile. din rezultatul exercitiului se scade variatia stocurilor (materii prime si materiale consumabile.eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare (amortizarile si provizioanele constituite sau reluate pe venituri) prin adunarea cheltuielilor calculate cu amortizarea si provizioanele constituite si scaderea veniturilor din reluarea provizioanelor (practic. . Prin metoda indirecta. iar în calculul profitului sunt luate în considerare unele elemente de venituri si cheltuieli nemonetare. ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante). pornind de la valoarea contabila a rezultatului exercitiului financiar. . Privind metoda de calcul a fluxurilor de trezorerie IAS 7 recomanda metoda directa.eliminarea efectelor contabilitatii de angajament prin luarea în considerare a capitalului de lucru net. care nu presupun intrari sau iesiri de numerar din trezorerie. se aduna toate rubricile de ajustari din contul de profit si pierdere: ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale.Numerar la începutul perioadei. Fluxuri de numerar . .