Analiza fluxurilor de trezorerie Lect.univ.dr.

Eugeniu MERCE Standardul International de Contabilitate IAS 7 defineste fluxurile de trezorerie (denumite si fluxuri de numerar sau cash-flow în unele lucrari) drept intrari sau iesiri de numerar si echivalente de numerar [7, IAS 7, par.6]. Sursa principala pentru analiza o constituie "Situatia fluxurilor de trezorerie", întocmita în conformitate cu prevederile IAS 7. Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare din cadrul carora face parte si "situatia fluxurilor de trezorerie" stipuleaza ca obiectivul acestora "este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performante 626r174g le si modificarile pozitiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice" [7, Cadrul general, par. 12]. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Privitor la "situatia fluxurilor de trezorerie", IAS 7 considera ca aceasta ofera informatii utile pentru evaluarea capacitatii întreprinderii de a genera numerar, precum si a necesitatilor întreprinderii de a utiliza fluxurile de numerar, respectiv a momentului si sigurantei generarii lor [7, IAS 7]. În România, situatia fluxurilor de trezorerie este considerata o componenta a situatiilor financiare anuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru Aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate [5, par. 3.2.]. Situatia fluxurilor de trezorerie se întocmeste, conform IAS 7, fie utilizând metoda directa, fie metoda indirecta [5, par. 4.29.; cap. III]. În cadrul situatiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordarii functionale a activitatilor întreprinderii, fluxurile sunt grupate în trei categorii: - fluxuri provenite din activitatile de exploatare (operationale); - fluxuri provenite din activitati de investitii; - fluxuri provenite din activitati de finantare. Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitatilor care implica numerar de cele care nu implica numerar; evaluarea capacitatii întreprinderii de a-si îndeplini obligatiile de plati cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare (cash-flow strategic) [3]. Utilitatea analizei este data de faptul ca variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) si prin cel rezultat din operatiunile de

III]: .capital care privesc investitiile si finantarile. ct. .metoda indirecta. 401+403) prin scaderea diferentei dintre soldul final si cel initial al exercitiului financiar.7412. . ct. respectiv cu variatia soldului datoriilor comerciale (ct.plati în numerar catre si în numele angajatilor (cheltuieli cu personalul ajustate cu variatia soldurilor conturilor necorespunzatoare). alte cheltuieli materiale. 603 + 604 + 606 + 608. cheltuieli privind marfurile.plati în numerar sau restituiri de impozit pe profit. cheltuieli privind prestatiile externe. . 691-791. corectate cu modificarea soldului creantelor comerciale din exercitiul financiar). de investitii si de finantare) [5. Marimea acestora se ajusteaza cu variatia soldului stocurilor de materii prime. Sunt consacrate doua metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie (generate de activitatile de exploatare.7413. . doar daca nu pot fi identificate în mod special cu activitatile de investitii si de finantare (se refera la cheltuielile privind impozitul pe profit. cum de fapt se si întâmpla. materiale consumabile si marfuri prin adaugarea diferentei dintre stocul final si cel initial. Metoda directa Conform acestei metode se opereaza cu încasari si plati brute în numerar [8]. Atunci când fluxurile reale si cele monetare nu coincid. Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari de lichiditati [4]. A.încasarile în numerar provenite din redevente. comisioane si alte venituri (care se pot estima pe baza marimii cifrei de afaceri realizate. ct.plati în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii (materii prime si materiale consumabile. . 605 . 601 + 602 . 607. ct. onorarii.7416). .încasarile în numerar din vânzarile de bunuri si prestarile de servicii. ct. cap. cum sunt cele cu energia si apa. ct. trezoreria se asigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri [6]. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . a) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare: . alte cheltuieli din afara. daca se presupune ca întregul impozit pe profit este aferent activitatii de exploatare).metoda directa.

Fluxurile de numerar . Se pot identifica în valoarea cresterii elementelor de activ respective prezentate în nota 1 la situatiile financiare. înregistrate de întreprindere în conturile aferente. . Se determina pe baza analizei contractelor de leasing. Se determina pe baza cresterii capitalului social.platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. Se pot determina pe baza cresterilor de active imobilizate prezentate în nota 1 la situatiile financiare si se ajusteaza cu variatia datoriilor întreprinderii catre furnizorii de imobilizari. .plati în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi. c) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de finantare: .Numerar la finele perioadei. de investitii si de finantare reprezinta trezoreria neta.încasari în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri.avansuri în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti.încasari în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si de creante ale altor întreprinderi. ipoteci si alte împrumuturi. inclusiv a primelor de capital (ct. B. Se regasesc în scaderea capitalului social si a rezervelor.veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni. instalatii si echipamente.Numerar la începutul perioadei. active necorporale si alte active pe termen lung. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare. veniturile din dobânzi si alte cheltuieli financiare oglindite în contul de profit si pierdere. .încasari în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti. Sunt constituite din cresterea împrumuturilor si datoriilor asimilate. credite. 1041 + 1042 + 1043 + 1044) si se ajusteaza cu variatia creantelor privind capitalul subscris si nevarsat.platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar. . .platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii. . .venituri în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. Metoda indirecta . active necorporale si alte active pe termen lung.total . .b) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de investitii: . .

veniturile în numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. . . ipoteci si alte împrumuturi. .avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti.încasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu si creanta ale altor întreprinderi. amânarile sau angajamentele de plati sau încasarile în numerar din exploatare trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din activitatile de investitii sau de finantare.platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe. .modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant. cap. . Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta se prezinta în felul urmator [5. Particularitatea acestei metode consta în faptul ca profitul net (sau pierderea neta) este ajustat(a) cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara.IAS 7 si OMFP nr. . 94/2001 prezinta metoda indirecta ca alternativa la metoda directa de determinare a fluxurilor de trezorerie.încasarile în numerar din vânzarea de terenuri si cladiri. . b) Fluxuri de numerar din activitati de investitii: . III]: a) Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: .veniturile în numerar din emisiunea de obligatiuni. c) Fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare: .platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor întreprinderi. active necorporale si alte active pe termen lung. .rezultatul net.rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate. . .ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse în activitatile de investitii sau de finantare.încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti. credite. . instalatii si echipamente.platile în numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile întreprinderii. active necorporale si alte active pe termen lung.

ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. Se are în vedere ca prin practicarea unei contabilitati de angajament sunt înregistrate veniturile si cheltuielile în momentul facturarii lor si nu în momentul încasarii sau platii. produse finite si marfuri. variatia creantelor (creante comerciale si alte creante) si se adauga variatia datoriilor de exploatare (decalajele de plati favorabile întreprinderii puse în evidenta de variatia soldurilor conturilor corespunzatoare). Prin efectuarea ajustarilor se urmareste: . Rezultatul obtinut prin aplicarea metodei indirecte este acelasi ca si cel obtinut prin metoda directa. din rezultatul exercitiului se scade variatia stocurilor (materii prime si materiale consumabile.. difera însa structura fluxurilor de numerar referitoare la activitatile de exploatare. ceea ce face sa creasca diferenta dintre marimea rezultatului realizat si marimea numerarului din trezorerie [2]. productia în curs de executie. . În practica însa.Numerar la începutul perioadei. se aduna toate rubricile de ajustari din contul de profit si pierdere: ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale. iar prin metoda indirecta aceste informatii nu sunt disponibile. . iar în calculul profitului sunt luate în considerare unele elemente de venituri si cheltuieli nemonetare. Ca atare. . aceasta furnizând informatii utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie. ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante).eliminarea efectelor contabilitatii de angajament prin luarea în considerare a capitalului de lucru net. sunt efectuate ajustari pentru determinarea fluxului de numerar. pornind de la valoarea contabila a rezultatului exercitiului financiar.total . avansuri pentru cumpararea de stocuri). Privind metoda de calcul a fluxurilor de trezorerie IAS 7 recomanda metoda directa. întreprinderile prefera metoda indirecta întrucât are o logica de calcul mai apropiata de formatul raportarilor contabile. Fluxuri de numerar . care nu presupun intrari sau iesiri de numerar din trezorerie.platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.eliminarea acelor elemente de venituri si cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de exploatare.eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare (amortizarile si provizioanele constituite sau reluate pe venituri) prin adunarea cheltuielilor calculate cu amortizarea si provizioanele constituite si scaderea veniturilor din reluarea provizioanelor (practic. Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si cele din activitatile de finantare sunt determinate prin metoda directa. ajustarea valorii activelor circulante.Numerar la finele perioadei. . Prin metoda indirecta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful