Sunteți pe pagina 1din 113

EFESENI: VERSET CU VERSET

Dr. Timothy A. McGhee

Three Rivers Grace Community Church


Pittsburgh, Pennsylvania

Tradus din varianta originalã în limba englezã

www.english.numaiharul.org

INTRODUCERE ______________________________________________________________3
BIBLIOGRAFIE _______________________________________________________________5
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI ________________________________________6
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI ______________________________________59
CREªTINUL ªI LUPTELE LUI ________________________________________________102
SCHIÞA
INTRODUCERE (1:1-2)
Salutãri de la Pavel (1:1)
Har pentru Toþi (1:2)
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Unde Ne Aflãm: Principii De Bazã—Partea I: Voia Tatãlui (1:3-6)
Unde Ne Aflãm: Principii De Bazã—Partea a II-a: Lucrarea Fiului (1:7-10)
Unde Ne Aflãm: Principii De Bazã—Partea a III-a: Mãrturia Duhului (1:11-14)
Ce ne Întãreºte: Rugãciunea de Credinþã (1:15-23)
Am Venit de la Moartea la Viaþã (2:1-10)
Am Venit de la Separare la Unitate (2:11-22)
Misterul Revelat (3:1-13)
Plinãtatea lui Dumnezeu (3:14-21)
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie Sã Umblãm Într-un Chip Vrednic de Chemarea Noastrã (4:1-16)
Trebuie Sã Umblãm Diferit Faþã de Lume Din Cauza Chemãrii Noastre (4:17-24)
Trebuie Sã Umblãm cu Credincioºie Înaintea Lumii (4:25-32)
Trebuie Sã Umblãm în Dragoste (5:1-7)
Trebuie Sã Umblãm în Luminã (5:8-14)
Sã Umblãm în Înþelepciune (5:15-17)
Sã Umblãm în Duhul—Partea I: Ce Ne Învaþã Biblia Despre Beþie (5:18A)
Sã Umblãm în Duhul—Partea II: Cum Sã Trãim o Viaþã Plinã de Duh Sfânt
(5:18-21)
Creºtinul în Relaþiile Lui Maritale—Partea I: Ca Partener (5:22-23)
Creºtinul în Relaþiile Lui Maritale—Partea II: Ca Pãrinte (6:1-4)
Creºtinul în Relaþiile Lui Materiale (6:5-9)
CREªTINUL ªI LUPTELE LUI (6:10-20)
Rãzboiul Credinciosului (6:10-13)
Învingerea Duºmanului (6:10-18)
Cum Sã-þi Protejezi Inima (6:10-18)
Pune-þi Centura ºi Bocancii (6:10-18)
Scutul Credinþei ºi Sabia Duhului (6:10-18)
Îngenuncheazã ºi Luptã (6:18-20)
CONCLUZIE (6:21-24)

2003, NumaiHarul.org 2
INTRODUCERE (1:1-2)
INTRODUCERE
1B. Scopul scrisorii cãtre Efeseni
Pavel ne spune despre bogãþiile noastre în Hristos
Ø Natura bogãþiilor noastre… “bogãþiile harului Sãu”
„bogãþiile”, „bogãþia” sau „bogãþie” folosite de cinci ori; „har” sau „harului”
de doisprezece ori; „slava” sau „slavei” de opt ori; „plinãtatea”, „umple” sau
„plineºte”, de ºase ori; „în Hristos”, de treisprezece ori
Ø Sursa bogãþiilor noastre – Hristos
Harul Lui (1:2, 6-7; 2:7); pacea Lui (1:2); voia Lui (1:5); bunãvoinþa Lui (1:9);
planul Lui (1:9,11); slava Lui (1:12, 14); chemarea Lui (1:18); moºtenirea Lui
(1:18); puterea Lui (1:19); dragostea Lui (2:4); lucrarea Lui (2:10); Duhul Lui
(3:16); darurile Lui (4:11); jertfa Lui (5:2); puterea tãriei Lui (6:10); armura
Lui (6:11, 13)
Pavel descoperã misterul Bisericii
Descoperirea adevãrului de cãtre Dumnezeu poate fi împãrþitã în trei categorii.
Ø Adevãruri pe care nu le descoperã la nimeni.
Deuteronom 29:29 „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului
nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre ºi ale copiilor noºtri, pe vecie,
ca sã împlinim toate cuvintele legii acesteia.” 1
Ø Adevãruri pe care El le descoperã proorocilor Lui.
Amos 3:7 „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fãrã sã-ªi descopere taina Sa
slujitorilor Sãi prooroci.”
Ø Adevãruri pe care le descoperã poporului Lui în Noul Testament.
Efeseni reprezintã acest tip de mister. 2
2B. Data ºi destinaþia Epistolei
Efeseni a fost scrisã de Pavel cândva între anii 60 ºi 62 dintr-o închisoare
romanã.
Capitolele 1-3 formeazã secþiunea teologicã ºi capitolele 4-6 formeazã
secþiunea practicã.
Oraºul Efes
Ø Populaþia aproximativ 350.000.
Ø Lega estul cu vestul, culturile ºi religiile se întâlneau.
Ø Centrul venerãrii Dianei, care cuprindea tot felul de acte pãcãtoase ºi ritualuri
pãgâne.
Biserica în Efes

1
Toate textele sunt din versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei.
2
John F. MacArthur, The MacArthur New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody Press, 1986),
ix.

2003, NumaiHarul.org 3
Ø Pavel a plantat biserica la sfârºitul celei de-a doua cãlãtorii misionare ºi s-a
întors pentru a pãstori aceastã bisericã pentru trei ani la începutul celei de-a
treia cãlãtorii misionare.
Ø Alte persoane asociate cu biserica din Efes:
Acuila ºi Priscila, Apolo, Tihic, Timotei, Ioan
Ø Pavel se concentreazã asupra subiectului unitãþii ºi dragostei în aceastã
scrisoare.
1A. SALUTÃRI DE LA PAVEL (1:1)
1B. Autorul: Pavel (1:1a)
“Epistola se descoperã ca fiind lucrarea Duhului Sfânt la fel de clar precum stelele
declarã cã fãcãtorul lor este Dumnezeu.” (Charles Hodge) 3
Istoria lui
Ø Rabin; a studiat cu Gamaliel (Fapte 22:3)
Ø Membru al Sinedriului
Ø Dupã convertire a petrecut trei ani în deºertul Arabiei nabateenilor
Ø Era prezbiter în biserica din Antiohia cu Barnaba, Simon, Luciu ºi Manaen
(Fapte 13:1)
Ø A devenit cel mai mare misionar din istoria creºtinismului.
Autoritatea lui
Ø „Apostol”, unul trimis
Ø Îndatoririle cuprindeau… predicarea (1 Corinteni 1:7), sã dea învãþãturã altora
ºi rugãciunea (Fapte 6:4), facerea de minuni (2 Corinteni 12:12), formarea altor
lideri (Fapte 14:23), scrierea Cuvântului lui Dumnezeu (Efeseni 1:1).
Ø Autoritatea lui nu s-a bazat pe cunoºtinþa sau pregãtirea lui ci pe aprobarea ºi
însãrcinarea lui Dumnezeu Tatãl ºi a lui Isus Cristos.
2B. Audienþa (1b-c)
Sfinþii
a`gi,oij adjectiv, normal, dativ, masculin, plural; a[gioj,
ioj a, on pus deoparte
pentru sau de cãtre Dumnezeu, consacrat; sfânt, pur din punct de vedere moral,
drept
Ø Aceasta este perspectiva lui Dumnezeu despre fiecare creºtin
1 Corinteni 1:30 „ªi voi, prin El, sunteþi în Hristos Isus. El a fost fãcut de
Dumnezeu pentru noi înþelepciune, neprihãnire, sfinþire ºi rãscumpãrare”
Credincioºii
pistoi/j adjectiv, normal, dativ, masculin, plural; pisto,j, h,, o,n credincios, demn
de încredere, de nãdejde; încrezãtor (de multe ori credincios, creºtin; o` e,k
peritomh/j pÅp creºtin evreu, Fapte 10:45); sigur, adevãrat, infailibil (ta. ta. pÅ
p
fãgãduinþe sigure sau binecuvântãri, Fapte 13:34).
Ø Aceasta ar trebui sã fie perspectiva omului despre fiecare creºtin.

3
Citat în John R. W. Stott, God’s New Society: The Message of Ephesians (Downer Grove, IL: Intervarsity
Press, 1879), 22.

2003, NumaiHarul.org 4
Ø Ei au fost credincioºi prin multe ispite.
În Hristos Isus
„A fi ‘în Hristos’ înseamnã sã fii personal ºi vital unit cu Hristos, aºa cum sunt
mlãdiþele de viþã ºi un membru al trupului de trup, ºi astfel unit cu poporul lui
Hristos.” 4
2A. HAR PENTRU TOÞI (1:2)
1B. Semnificaþia Binecuvântãrilor
„Har” = ca,rij ca,rij;
ij bunãtatea nemeritatã a lui Dumnezeu pentru noi
„Pace” = eivrh,nh eivrh,nh ; semnificã prosperitate ºi împlinire spiritualã
2B. Sursa Binecuvântãrilor
Dumnezeu Tatãl nostru ºi Domnul Isus Hristos, separaþi dar uniþi ºi egali!

BIBLIOGRAFIE
Barclay, William. The Letters to the Galatians and Ephesians. Philadelphia: The
Westminster Press, 1976.
Boice, James Montgomery. Ephesians. Baker, 1997.
Lloyd-Jones, Martin. Exposition of Ephesians, 8 Volumes. Baker, 1973.
MacArthur, John F. The MacArthur New Testament Commentary: Ephesians. Chicago:
Moody Press, 1986.
Phillips, John. Exploring Ephesians. New Jersey: Loizeaux Brothers, 1993.
Sproul, R. C. Focus on the Bible: Ephesians. Christian Focus Public, 1994.
Stott, John R. W. God’s New Society: The Message of Ephesians. Downers Grove, IL:
Intervarsity Press, 1979.
Wiersbe, Warren W. Be Rich. Wheaton, IL: Victor Books, 1981.

4
Ibidem.

2003, NumaiHarul.org 5
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Unde Ne Aflãm: Principii Primare (1:3-14)
Partea I: Voia Tatãlui (1:3-6)

INTRODUCERE
Efeseni 1:3-14 reprezintã o singurã propoziþie în originalul din limba greacã.
Pavel schiþeazã planul cel mare al lui Dumnezeu pentru mântuire.
Ø Aspectul trecut – Tatãl alege (1:3-6)
Ø Aspectul prezent – Fiul rãscumpãrã (1:7-11)
Ø Aspectul viitor – Duhul pecetluieºte (1:12-14)
Tatãl este sursa fiecãrei binecuvântãri de care ne bucurãm noi. El…
Ø Ne-a binecuvântat (1:3)
Ø Ne-a ales (1:4)
Ø Ne-a rânduit…sã fim fii ai Lui (1:5)
Ø Ne-a dat gratuit harul Sãu (1:6)
Ø ªi-a rãspândit din belºug harul Lui peste noi (1:8)
Ø Ne-a descoperit voia Sa (1:9-10)
Ø A dus la îndeplinire toate lucrurile dupã voia Sa (1:11)
În Hristos Dumnezeu…
Ø Ne-a binecuvântat ºi ne-a ales (1:3-4)
Ø Ne-a dat harul Sãu (1:6)
Ø Ne-a rãscumpãrat ºi ne-a iertat (1:7)
Ø A unit toate lucrurile (1:9-10)
Prin Duhul Sfânt Dumnezeu…
Ø Ne-a pecetluit (1:13)
Ø Ne-a asigurat (1:14)
Dumnezeu este binecuvântat (Euv
Euvloghto.j substantiv, masculin, singular; demn de
laudã sau binecuvântare) pentru ceea ce a fãcut…
Fiecare verb din versetele 3-6 este aorist, indicând o acþiune care a fost încheiatã în
trecut.
1A. DUMNEZEU NE -A BINECUVÂNTAT (1:3)
1B. Cine ne-a binecuvântat? – „Dumnezeu Tatãl”
Noi Îl lãudãm pe Dumnezeu pentru cã numai El este vrednic de închinarea
noastrã
Efeseni 4:4-6 „Este un singur trup, un singur Duh, dupã cum ºi voi aþi fost
chemaþi la o singurã nãdejde a chemãrii voastre. 5 Este un singur Domn, o
singurã credinþã, un singur botez. 6 Este un singur Dumnezeu ºi Tatã al tuturor,
care este mai presus de toþi, care lucreazã prin toþi ºi care este în toþi.”

2003, NumaiHarul.org 6
Apocalipsa 5:13 „ªi pe toate fãpturile, care sunt în cer, pe pãmânt, sub pãmânt,
pe mare, ºi tot ce se aflã în aceste locuri, le-am auzit zicând: ‚A Celui ce ºade
pe scaunul de domnie, ºi a Mielului sã fie lauda, cinstea, slava ºi stãpânirea în
vecii vecilor!’”
Numai El este sursa tuturor binecuvântãrilor
Iacov 1:17 „orice ni se dã bun ºi orice dar desãvârºit este de sus, pogorându-se
de la Tatãl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbrã de mutare.”
2B. Pe cine a binecuvântat El? – pe noi
Galateni 3:9 „Aºa cã cei ce se bizuiesc pe credinþã, sunt binecuvântaþi
împreunã cu Avraam cel credincios.”
„Când Îl binecuvântãm noi pe Dumnezeu Îl vorbim de bine. Când Dumnezeu
ne binecuvânteazã pe noi, El ne transmite binele. Noi Îl binecuvântãm pe El
prin cuvinte; El ne binecuvânteazã prin fapte.” 5
3B. Cum ne-a binecuvântat?
El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântãri duhovniceºti
„Duhovniceºti” se referã la sursa binecuvântãrilor. El ne-a binecuvântat cu…
Ø Dragoste
Romani 5:5 „Însã nãdejdea aceasta nu înºealã, pentru cã dragostea lui
Dumnezeu a fost turnatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost
dat.”
Ø Pace
Ioan 14:27 „Vã las pacea, vã dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dã lumea. Sã
nu vi se tulbure inima, nici sã nu se înspãimânte.”
Ø Bucurie
Ioan 15:11 „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã rãmânã în voi,
ºi bucuria voastrã sã fie deplinã.”
Ø Putere
Filipeni 4:13 „Pot totul în Hristos, care mã întãreºte.”
El ne-a binecuvântat în locurile cereºti
Ø Cetãþenia noastrã cereascã
Filipeni 3:20 „Dar cetãþenia noastrã este în ceruri, de unde ºi aºteptãm ca
mântuitor pe Domnul Isus Hristos.”
Ø Situaþia noastrã pe pãmânt
2 Corinteni 4:8-9 „Suntem încolþiþi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în
grea cumpãnã, dar nu deznãdãjduiþi; 9 prigoniþi, dar nu pãrãsiþi; trântiþi jos, dar
nu omorâþi.”
2 Corinteni 6:10 „ca niºte întristaþi, ºi totdeauna suntem veseli; ca niºte sãraci,
ºi totuºi îmbogãþim pe mulþi; ca neavând nimic, ºi totuºi stãpânind toate
lucrurile.”
Ø Cheia victoriei este sã umblãm cârmuiþi de Duhul

5
MacArthur, 8.

2003, NumaiHarul.org 7
Galateni 5:16 „umblaþi cârmuiþi de Duhul, ºi nu împliniþi poftele firii
pãmânteºti.”
El ne-a binecuvântat în Hristos
Ø Vorbeºte despre uniunea noastrã misticã cu Hristos
1 Corinteni 6:16 „Dar cine se lipeºte de Domnul, este un singur duh cu El.”
Romani 8:16-17 „Însuºi Duhul adevereºte împreunã cu duhul nostru cã suntem
copii ai lui Dumnezeu. 17 ªi, dacã suntem copii, suntem ºi moºtenitori:
moºtenitori ai lui Dumnezeu, ºi împreunã moºtenitori cu Hristos, dacã suferim
cu adevãrat împreunã cu El, ca sã fim ºi proslãviþi împreunã cu El.”
„Dacã lãsaþi deoparte ‚în Hristos’, nu veþi avea nici un fel de binecuvântãri…
Fiecare binecuvântare de care noi ne bucurãm ca ºi creºtini vine la noi prin
Domnul Isus Hristos. Nu poþi fi creºtin fãrã a fi ‚în Hristos’. Hristos este
începutul la fel cum este ºi sfârºitul. El este Alfa la fel cum este ºi Omega. Nu
existã binecuvântãri pentru creºtini în afara Lui.” 6
2A. DUMNEZEU NE-A ALES PE NOI (1:4)
1B. Cum ne-a ales? – „El ne-a ales…în Hristos”
Trei puncte de vedere generale ale alegerii7
Ø Negarea completã a alegerii: harul lui Dumnezeu constã în faptul cã Hristos a
murit ºi cã Dumnezeu oferã mântuire.
Ø Alegerea este bazatã pe ºtiinþa mai dinainte: Dumnezeu îi alege pe unii pentru
mântuire pe baza unei alternative, a unui rãspuns cu credinþã, sau pentru alte
lucruri bune pe care El le vede în acei oameni. (vezi Efeseni 2:1, Romani 3:11,
Ioan 6:44, Geneza 6:5)
Ø Alegere, pur ºi simplu: suntem fãrã speranþã, prea pierduþi în pãcat pentru a
obþine marile binecuvântãri spirituale ale lui Dumnezeu.
Voia electivã a lui Dumnezeu este irezistibilã (Ioan 6:44)
Ø Atrage e`lku,sh din e[lkw târãºte, atrage, trage; literal (1) pentru o sabie: scoate
sabia din teacã (Ioan 18:10); (2) pentru o persoanã dus cu sila: scos (Fapte
21:30); (3) pentru un nãvod: trage (Ioan 21:6); (4) ca procedurã legalã: duce cu
forþa, târî înaintea judecãtorilor (Iacov 2:6); figurativ pentru un îndemn
puternic în viaþa mentalã sau moralã: atrage (Ioan 6:44).
Fapte 13:48 „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta ºi preamãreau
Cuvântul Domnului. ªi toþi cei ce erau rânduiþi sã capete viaþa veºnicã, au
crezut.”
Voia electivã a lui Dumnezeu este nemeritatã
Ales evxele,xato verb din evkle,gw gãsit numai în diateza medie 8 ºi pasivã în Noul
Testament (1) diateza medie alege (pentru sine) (Marcu 13:20); (2) alege
(dintr-un numãr) (Fapte 1:24); (3) alege pentru (un scop) (Efeseni 1:4); (4)
evklelegme,noj ales (Luca 23:35).

6
D. M. Lloyd-Jones, God’s Ultimate Purpose: An Expostion of Ephesians 1:1 la 23 (Grand Rapids: Baker,
1978), 58-59.
7
James Montgomery Boice, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 15-17.
8
Diateza medie din limba greacã al cãrei echivalent în limba românã este diateza reflexivã.

2003, NumaiHarul.org 8
Verbul de aici este la timpul aorist (timpul trecut, acþiune încheiatã) ºi diateza
medie, care este reflexivã, indicând cã alegerea lui Dumnezeu a fost
independentã de forþe externe. El a ales singur ºi pentru Sine!
2 Timotei 1:9 „El ne-a mântuit ºi ne-a dat o chemare Sfântã, nu pentru faptele
noastre, ci dupã Hotãrârea Lui ºi dupã harul care ne-a fost dat în Hristos Isus,
înainte de veºnicii”
Voia electivã a lui Dumnezeu nu eliminã responsabilitatea omului.
Ø Biblia porunceºte omului sã rãspundã Domnului (Iosua 24:15; Isaia 55:1;
Matei 3:1-2; 4:17; 11:28-30; Ioan 5:40; 6:37; 7:37-39; Apocalipsa 22:17)
Ø Biblia afirmã clar cã nimeni nu-L primeºte pe Hristos ca Mântuitor dacã nu a
fost ales de Dumnezeu. (Romani 8:29; 9:11; 1 Tesaloniceni 1:3-4; 1 Petru 1:1-
2; Matei 6:37)
Alegerea suveranã a lui Dumnezeu, sau predestinarea, nu eliminã alegerea de
credinþã a omului. Suveranitatea Divinã ºi rãspunsul uman sunt pãrþi integrale
ºi inseparabile ale mântuirii—totuºi modul exact în care acestea lucreazã
numai mintea infinitã a lui Dumnezeu îl ºtie.” 9
„L-am cãutat pe Domnul, ªi apoi am ºtiut. El mi-a miºcat sufletul ca sã-L caut
pe El, Cãutându-mã pe mine! Nu eu Te-am gãsit pe Tine, O, Mântuitorule; Nu,
eu am fost gãsit de Tine.”
(John Chadwick)
2B. Când ne-a ales? – „Înainte de întemeierea lumii”
Apocalipsa 13:8 „ªi toþi locuitorii pãmântului i se vor închina, toþi aceia al
cãror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieþii Mielului, care
a fost junghiat.” (vezi de asemenea Apocalipsa 17:8)
3B. Pentru ce scop ne-a ales? – „ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã înaintea Lui”
Aceste adjective vorbesc ºi despre poziþia ºi despre progresul nostru în Hristos. Ele
descriu ºi lucrarea de regenerare ºi aceea de sfinþire.
Suntem ºi vom deveni „sfinþi”
a`gi,ouj adjectiv, normal, acuzativ, masculin, plural; din a[gioj( pentru lucruri
puse deoparte pentru scopul lui Dumnezeu dedicate, sacre.
Suntem ºi vom deveni „fãrã prihanã”
avmw,mouj adjectiv, normal, acuzativ, masculin, plural; din a;mwmoj( Absenþa
cusururilor la animalele pentru sacrificiu fãrã cusur;
4B. Ce L-a motivat pe El sã ne aleagã? – „El ne-a ales…în dragoste”
Efeseni 2:4-5 “Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea
cea mare cu care ne-a iubit, 5 cu toate cã eram morþi în greºelile noastre, ne-a
adus la viaþã împreunã cu Hristos (prin har sunteþi mântuiþi).”
3A. DUMNEZEU NE -A PREDESTINAT (1:5-6A)
Predestinat proori,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin,
singular din proori,zw decide dinainte, determinã în avans.

9
MacArthur, 13.

2003, NumaiHarul.org 9
1B. La ce ne-a predestinat? – „la înfiere”
Înfiat, ui`oqesi,an substantiv, acuzativ, feminin, singular, comun, din ui`oqesi,a (1) cu
privire la acceptarea naþiunii lui Israel de cãtre Dumnezeu ca ºi popor ales (Romani
9:4); (2) referitor la statutul de fii acordat celor care cred în Hristos (Galateni 4:5); (3)
referitor la statutul dat în starea înviatã (Romani 8:23).
Galateni 4:5 „[…] ca sã rãscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca sã cãpãtãm
înfierea.”
Înfierea determinã statutul nostru ºi nu natura noastrã.
2B. Cum ne-a predestinat? – „prin Isus Hristos”
Literal înseamnã cã Isus Cristos este calea!
3B. Pentru cine ne-a predestinat? – „pentru Sine” 10
1 Petru 3:18 „Hristos, de asemenea, a suferit odatã pentru pãcate, El, Cel
neprihãnit, pentru cei nelegiuiþi, ca sã ne aducã la Dumnezeu. El a fost omorât
în trup, dar a fost înviat în duh […]”
4B. Ce L-a motivat sã ne predestineze? – „dupã buna plãcere a voii Sale”
CONCLUZIE
De ce a fãcut Dumnezeu toate aceste lucruri pentru noi? – „spre lauda slavei harului
Sãu”

10
Versiunea GBV (Gute Botschaft Verlag) a Bibliei

2003, NumaiHarul.org 10
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Unde Ne Aflãm: Principii de Bazã (1:3-14)
Partea a II-a: Lucrarea Fiului (1:7-10)
INTRODUCERE
ªase termeni luaþi din domeniul legislativ sunt folosiþi în Noul Testament în corelaþie
cu mântuirea…
Ø dikaio,w , achitare legalã, folosit pentru a exprima faptul de a fi justificat ºi
declarat neprihãnit. (Romani 3:4)
mi a da drumul, acordarea iertãrii; folosit pentru a face referire la iertarea
Ø avfi,hmi,
lui Dumnezeu. (Matei 9:2)
Ø ui`oqesi,a , procesul de înfiere; folosit pentru a reprezenta adopþia credincioºilor
de cãtre Dumnezeu. (Romani 8:15)
Ø katalla,ssw,sw pentru reconcilierea legalã a douã partide aflate în disputã; folosit
pentru exprimarea reconcilierii dintre noi ºi Dumnezeu. (Romani 5:10)
w cumpãrare sau achiziþionare; denotã achiziþionarea spiritualã a
Ø evxagora,zw,
rãscumpãrãrii. (Galateni 3:13)
rwsij o eliberare ca efect al plãþii rãscumpãrãrii. (Luca 18:7)
Ø avpolu,trwsij,
Cuvintele cheie în aceastã secþiune sunt „în El”. Aceste versete ne spun ce avem în
Hristos.
1A. AVEM RÃSCUMPÃRARE ªI IERTARE DE PÃCATE ÎN EL (1:7-8)
„Avem” e;comen verb, indicativ, prezent, activ, persoana I, plural; e;cw are, þine11
1B. Ce avem acum în Hristos
Avem rãscumpãrare
„Rãscumpãrare”, avpolu,trwsin substantiv, acuzativ, feminin, singular;
rwsij (1) literal ca acþiune, o cumpãrare înapoi a unui sclav sau captiv
avpolu,trwsij,
prin plata unei rãscumpãrãri; de aici, a lãsa liber, a elibera (Evrei 11:35); (2)
figurativ (a) salvare de pãcat: rãscumpãrare, izbãvire (Romani 3:24); (b)
eliberarea trupului de limitãrile pãmânteºti ºi mortalitate: eliberare, izbãvire
(Romani 8:23); (c) Hristos Cel care elibereazã de pãcat: rãscumpãrãtor,
izbãvitor (1 Corinteni 1:30). 12
„Rãscumpãrarea este primordialã pentru creºtinãtate. Mai mult de atât, este,
probabil, cel mai iubit termen în tot vocabularul creºtinului.” 13
Avem iertare
„Iertare”, a;fesin substantiv, acuzativ, feminin, singular; a;fesij,
esij (1) cu privire
la captivitate slobozire, eliberare, izbãvire (Luca 4:18); (2) ca obligaþie sau
datorie contramandare, iertare; (3) predominant în relaþionarea la pãcate
iertare, contramandarea vinei (Matei 26:28). În Noul Legãmânt, a;fesij nu
implicã o trecere cu vederea a pãcatelor cum se fãcea în Vechiul Testament (cf.

11
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
12
Ibidem
13
James Montgomery Boice, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 21.

2003, NumaiHarul.org 11
pa,resij în Romani 3:25), ci ºtergerea lor din gândul lui Dumnezeu, o
îndepãrtare (Evrei 10:18; cf. Evrei 10:3). 14
Ø Iertarea lui Dumnezeu este infinitã
Mica 7:18-19 „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierþi nelegiuirea, ºi treci cu
vederea pãcatele rãmãºiþei moºtenirii Tale? El nu-ªi þine mânia pe vecie, ci Îi
place îndurarea! 19 El va avea iarãºi milã de noi, va cãlca în picioare
nelegiuirile noastre, ºi vei arunca în fundul mãrii toate pãcatele lor.”
Ø Iertarea lui Dumnezeu este nemeritatã
1 Ioan 2:12 „Vã scriu, copilaºilor, fiindcã pãcatele vã sunt iertate pentru
Numele Lui.”
Ø Iertarea lui Dumnezeu este în acelaºi timp finalã ºi continuã
1 Ioan 1:9 „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept, ca sã ne
ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire.”
2B. Motivul pentru care noi avem nevoie de rãscumpãrare ºi iertare
„Pãcatelor”, paraptwma,twn substantiv, genitiv, neutru, plural. para,ptwma,
twma ca
o deviere de la trãirea în conformitate cu ceea ce a fost arãtat cã reprezintã
calea bunã de urmat pas greºit, pãcat, încãlcare; folosit pentru ofense grave
aduse atât lui Dumnezeu (Efeseni 1:7) cât ºi omului (Matei 6:15). 15
3B. Sursa rãscumpãrãrii ºi iertãrii noastre
„În (El) Prea Iubitul”, hvgaphme,nw verb, participiu perfect, pasiv, dativ, masculin,
singular; avgapa,w dragoste; în special pentru dragoste bazatã pe evaluare ºi alegere, o
problemã de voinþã ºi acþiune. (1) faþã de persoane a iubi, a fi loial, a stima foarte mult
(Efeseni 5:25); (2) faþã de Dumnezeu (Matei 22:37); (3) de la Dumnezeu (Ioan 3:16);
(4) faþã de lucruri a aprecia, a se desfãta în, a dori (Luca 11:43); a tânji dupã (2
Timotei 4:8); (5) avga,phn avgapa/n a arãta dragoste (Ioan 17:26). 16
Matei 20:28 „[…] pentru cã nici Fiul omului n-a venit sã I se slujeascã, ci El sã
slujeascã ºi sã-ªi dea viaþa ca rãscumpãrare pentru mulþi.”
Tit 2:14 „El S-a dat pe Sine însuºi pentru noi, ca sã ne rãscumpere din orice
fãrãdelege, ºi sã-ªi curãþeascã un norod care sã fie al Lui, plin de râvnã pentru
fapte bune.”
1 Petru 1:18-19 „[…] cãci ºtiþi cã nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aþi fost rãscumpãraþi din felul deºert de vieþuire, pe care-l moºteniserãþi de la
pãrinþii voºtri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fãrã cusur ºi fãrã
prihanã.”
4B. Preþul rãscumpãrãrii ºi iertãrii noastre – „prin sângele Lui”
Vãrsarea de sânge vorbeºte despre moarte, care este pedeapsa pentru pãcat.
Romani 6:23 „Fiindcã plata pãcatului este moartea: dar darul fãrã platã al lui
Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus Hristos, Domnul nostru.”
Moartea lui Hristos a fost substitutul pentru moartea noastrã!

14
Friberg.
15
Ibidem.
16
Ibidem

2003, NumaiHarul.org 12
Evrei 9:12-14 „[…] ºi a intrat, odatã pentru totdeauna, în Locul preasfânt, nu
cu sânge de þapi ºi de viþei, ci cu însuºi sângele Sãu, dupã ce a cãpãtat o
rãscumpãrare veºnicã. 13 Cãci dacã sângele taurilor ºi al þapilor ºi cenuºa unei
vaci, stropitã peste cei întinaþi, îi sfinþeºte ºi le aduce curãþirea trupului, 14 cu
cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veºnic, S-a adus pe Sine
însuºi jertfã fãrã patã lui Dumnezeu, vã va curãþi cugetul vostru de faptele
moarte, ca sã slujiþi Dumnezeului cel viu!
„Mijlocul prin care se capãtã rãscumpãrarea este sângele lui Hristos. Nimic nu ar
putea vorbi mai tare despre cât de serios priveºte Dumnezeu problema alienãrii ce
existã între noi ºi El datoritã rebeliunii noastre prin pãcat. Ispãºirea a fost fãcutã, a fost
oferitã o jertfã de sânge, ºi acest lucru devine baza iertãrii pãcatelor.” 17
5B. Plinãtatea rãscumpãrãrii ºi iertãrii noastre
În concordanþã cu bogãþiile harului Sãu
„Harului” ca,ritoj substantiv, genitiv, feminin, singular; ca,rij, ij Atitudinea lui
Dumnezeu faþã de fiinþele umane bunãtate, har, favoare, folositor (Ioan
1:16,17; Efeseni 2:8); 18
2 Timotei 1:9 „El ne-a mântuit ºi ne-a dat o chemare Sfântã, nu pentru faptele
noastre, ci dupã Hotãrârea Lui ºi dupã harul care ne-a fost dat în Hristos Isus,
înainte de veºnicii, […]”
Pe care l-a rãspândit din belºug peste noi
„rãspândit din belºug”, evperi,sseusen verb, indicativ, aorist, activ, persoana a
III-a, singular; perisseu,w pentru lucruri a pregãti din abundenþã, a cauza
creºterea (2 Corinteni 4:15); (b) pentru lucrarea lui Dumnezeu a cauza
abundenþa, a acorda din plin, a pregãti mulþime de (2 Corinteni 9:8). 19
Romani 5:20 „Ba încã ºi Legea a venit ca sã se înmulþeascã greºeala; dar unde
s-a înmulþit pãcatul, acolo harul s-a înmulþit ºi mai mult;”
„Dumnezeu nu ne iartã pentru cã noi Îl rugãm sã ne ierte. Dumnezeu nu ªi-a
trimis Fiul în lume pentru cã omenirea continua sã-I cearã acest lucru. Nimic
din mântuire nu ne este dat de Dumnezeu ca rãspuns la o cerere a noastrã,
absolut nimic! Totul este în întregime ºi absolut de la Dumnezeu. El a dat fãrã
sã-I fie cerut; El a turnat fãrã sã I se fi cerut. În ciuda a tot ceea ce suntem ºi a
tot ceea ce am fãcut, Dumnezeu ne-a dat ‚bogãþiile harului Sãu’. Iniþiativa, la
fel ca ºi dãruirea, este în totalitate a Lui.” 20
2A. PRIN ORICE FEL DE ÎNÞELEPCIUNE ªI PÃTRUNDERE A BINEVOIT SÃ NE DESCOPERE
TAINA VOII SALE, ÎN SINE ÎNSUªI (1:8B-10)
1B. De ce a descoperit Dumnezeu taina voii Sale
Dupã planul

17
R. C. Sproul, Focus on the Bible: Ephesians. (Scotland: Christian Focus Public, 1994), 28.
18
Friberg.
19
Ibidem.
20
Boice, 177.

2003, NumaiHarul.org 13
„planul”, euvdoki,an substantiv, acuzativ, feminin, singular; euvdoki,a , la modul
general ceva ce face plãcere; cu privire la Dumnezeu buna plãcere, favoare,
aprobare (Efeseni 1:5); 21
Pe care-l alcãtuise în Sine însuºi
„Alcãtuit”, proe,qeto verb, indicativ, aorist, diateza medie, persoana a III-a,
singular; proti,qhmi numai diateza medie în Noul Testament (1) a pune înainte
publicului, a prezenta, a oferi (Romani 3:25); (2) exact, a-ºi pune înainte; deci,
a intenþiona, a propune, a plãnui (Romani 1:13). 22
2B. Când a descoperit Dumnezeu taina voii Sale
La plinirea vremurilor
„plinirea”, plhrw,matoj substantiv, genitiv, neutru, singular; plh,rwma,
wma actul
umplerii împlinire, completare (Romani 13:10); ca perioadã de timp, când tot
ce s-a intenþionat a fost înfãptuit sfârºit, îndeplinire (Galateni 4:4; Efeseni
1:10). 23
Galateni 4:4 „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul
Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub Lege, […]”
3B. Care este taina voii Lui
A-ªi uni iarãºi într-unul în Hristos
„a uni”, a vnakefalaiw,sasqai verb, infinitiv, aorist, diateza medie;
avnakefalaio,w cu privire la a aduce totul sub controlul unei singure persoane; a
uni (totul) într-unul, a unifica, a împreuna (Efeseni 1:10). 24
Cele din ceruri, ºi cele de pe pãmânt
„Doctrina lui Pavel despre predestinare nu se preocupã doar de indivizi ci
include ºi destinul istoriei umane. […] Dumnezeu a predestinat din eternitate,
nu numai faptul cã Isus va fi Mântuitor ci ºi faptul cã Isus va fi Rege al regilor
ºi Domn al domnilor.” 25

21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Sproul, 30-31.

2003, NumaiHarul.org 14
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Unde Ne Aflãm: Principii de Bazã(1:3-14)
Partea a III-a: Mãrturia Duhului (1:11-14)
INTRODUCERE
Efeseni 1:3-14 este o singurã propoziþie în greacã.
Pavel schiþeazã planul lui Dumnezeu pentru mântuire.
Ø Aspectul trecut – Tatãl alege (1:3-6)
Ø Aspectul prezent – Fiul rãscumpãrã (1:7-10)
Ø Aspectul viitor – Duhul pecetluieºte (1:11-14)
1A. MÃRTURIA DUHULUI DESPRE NATURA MOªTENIRII NOASTRE (1:11-13A)
1B. Avem o moºtenire sigurã (1:11a)
„fãcuþi ºi moºtenitori” evklhrw,qhmen verb, indicativ, aorist, pasiv, persoana I,
plural; klhro,w (1) aorist, pasiv evklhrw,qhn literal a alege prin sorþ; pasiv a
obþine o moºtenire, a fi numit moºtenitor; folosit metaforic în Efeseni 1:11
pentru a denota numirea de cãtre Dumnezeu a Evreilor ºi a Neamurilor ca
pãrtaºi la o moºtenire spiritualã prin relaþia lor cu Hristos. 26
„‚Am fost fãcuþi ºi moºtenitori’ se traduce într-un singur cuvânt compus în
greacã (eklerothemen). Când ceva din viitor era atât de sigur încât nu era
posibil sã nu se întâmple, grecii de obicei ar vorbi despre acel lucru ca ºi când
deja s-ar fi întâmplat (ca ºi în cazul nostru, unde Pavel foloseºte timpul aorist,
pasiv, indicativ). În capitolul doi Pavel foloseºte un timp grecesc similar
(aorist, activ, indicativ) pentru a vorbi despre Dumnezeu care ne-a pus sã
‚ºedem împreunã în locurile cereºti’ (v. 6), cu toate cã apostolul ºi cei cãrora
le-a scris nu ajunseserã încã la acea experienþã glorioasã. A locui veºnic cu
Domnul era atât de sigur ca ºi când ei ar fi fost deja în cer”. 27
Douã traduceri posibile ale verbului pasiv
Ø „Am fost fãcuþi moºtenire” – noi suntem moºtenirea lui Hristos
Deuteronom 32:9 „Cãci partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea
Lui de moºtenire.”
„Am fost fãcuþi ºi moºtenitori” (traducerea preferatã)
1 Petru 1:3-4 „Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus
Hristos, care, dupã îndurarea Sa cea mare, ne-a nãscut din nou prin învierea lui
Isus Hristos din morþi, la o nãdejde vie, 4 ºi la o moºtenire nestricãcioasã, ºi
neîntinatã, ºi care nu se poate veºteji, pãstratã în ceruri pentru voi.”
2B. Perspectiva lui Dumnezeu cu privire la moºtenirea noastrã în Hristos (1:11b,
12b)
În textul grecesc, „ca sã slujim de laudã slavei Sale” precede „care mai dinainte am
nãdãjduit”, ºi aceasta este ordinea pe care o vom urma.

26
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
27
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997).

2003, NumaiHarul.org 15
Vedem aici perspectiva lui Dumnezeu exprimatã în trei moduri.
Predestinarea lui Dumnezeu – „fiind rânduiþi mai dinainte dupã hotãrârea Lui”
„Rânduiþi”, proorisqe,ntej verb, participiu, aorist, pasiv, nominativ, masculin,
plural (aorist culminativ, Dana and Mantey 196.) proori,zw a decide dinainte, a
determina în avans. 28
Puterea lui Dumnezeu – „care face toate dupã sfatul voii Sale”
„Face”, evnergou/ntoj verb, participiu, prezent, activ, genitiv, masculin, singular;
evnerge,w , a fi la lucru, a fi activ, a munci (Efeseni 2:2) 29
Filipeni 1:6 „Sunt încredinþat cã Acela care a început în voi aceastã bunã
lucrare, o va isprãvi pânã în ziua lui Isus Hristos.”
Preeminenþa lui Dumnezeu – „de laudã slavei Sale”
3B. Perspectiva omului cu privire la moºtenirea noastrã în Hristos (1:12a, 13a)
„Oricare ar fi motivul pentru care Dumnezeu a creat adevãruri atât de ireconciliabile
din punct de vedere uman, noi ar trebui sã Îi mulþumim ºi sã Îl lãudãm pentru ele.
Faptul cã sunt complet adevãrate în timp ce par a fi contradictorii ne smereºte
fãcându-ne sã ne temem de ceea ce este incomprehensibil pentru noi. Pentru
credinciosul încrezãtor asemenea adevãruri sunt dovezi mai mari cã Scriptura este
alcãtuitã de Dumnezeu, ºi nu de om.” 30
Efesenii au fost printre primii care au nãdãjduit în Hristos
„Nãdãjduit”, prohlpiko,taj verb, participiu, perfect, activ, acuzativ, masculin,
plural; proelpi,zw,w a nãdãjdui dinainte sau mai întâi, a fi primul care
nãdãjduieºte; folosit ca referinþã la primii evrei convertiþi la creºtinism
(Efeseni 1:12). 31
Credinþa noastrã este rezultatul auzirii de cãtre noi a mesajului Evangheliei
Romani 10:17 „Astfel, credinþa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos.”
„Credinþa este rãspunsul omului la scopul electiv al lui Dumnezeu. Alegerea
oamenilor de cãtre Dumnezeu este predestinarea; alegerea lui Dumnezeu de cãtre
oameni este credinþa. Prin alegere Dumnezeu κi dã promisiunile, iar prin credinþã
oamenii le primesc.” 32
„Dumnezeu nu ne forþeazã voinþa; Dumnezeu nu constrânge pe nimeni sã creadã
Evanghelia împotriva voinþei lui. Ceea ce se întâmplã este cã Dumnezeu determinã
voinþa; El face adevãrul atrãgãtor pentru noi. Aºa cã nici un om nu a crezut Evanghelia
împotriva voinþei lui; lui i-a fost dat sã o vadã într-un asemenea fel încât sã o doreascã,
sã o admire, sã-i placã.” 33
2A. MÃRTURIA DUHULUI CU PRIVIRE LA GARANTAREA MOªTENIRII NOASTRE (1:13B-
14A)

28
Friberg.
29
Ibidem.
30
MacArthur.
31
Friberg.
32
MacArthur.
33
D. M. Lloyd-Jones, God’s Ultimate Purpose: An Expostion of Ephesians 1:1 to 23 (Grand Rapids: Baker,
1978), 239-240.

2003, NumaiHarul.org 16
1B. Pecetea lui Dumnezeu (1:13b)
„Am fost pecetluiþi”, evsfragi,sqhte verb, indicativ, aorist, pasiv, persoana a II-a,
plural; sfragi,zw,
w (1) literal a sigila, a asigura prin punerea unui sigiliu (Matei 27:66);
figurativ; a þine un secret a pecetlui, a ascunde (Apocalipsa 10:4); (2) a fi un semn de
identificare sau proprietate (a marca cu o) pecete (Apocalipsa 7:3); metaforic, a fi
înzestrat cu Duhul Sfânt (Efeseni 1:13); (3) figurativ, plecând de la ideea unui sigiliu
oficial de pe un document; (a) a confirma, a atesta, a certifica (Ioan 3:33); (b)
metaforic, în mediul de afaceri indicând o tranzacþie încheiatã cu bine sfragi,zeinein tini
to.n karpo.n tou/ton a încredinþa cuiva acest dar, ex. a da cu grijã cuiva acest fel de
provizie (Romani 15:28). 34
Pecetea Duhului lui Dumnezeu într-un credincios semnificã patru lucruri: siguranþã,
autenticitate, proprietate ºi autoritate.
Siguranþã
Ø În timpurile strãvechi pecetea unui rege, prinþ sau a unui nobil reprezenta
siguranþã ºi inviolabilitate (Matei 27:62-66)
Ø Duhul Sfânt asigurã fiecare credincios, într-un mod infinit de mare, marcându-l
cu pecetea Lui inviolabilã.
Romani 8:16-17 „Însuºi Duhul adevereºte împreunã cu duhul nostru cã suntem
copii ai lui Dumnezeu. 17 ªi, dacã suntem copii, suntem ºi moºtenitori:
moºtenitori ai lui Dumnezeu, ºi împreunã moºtenitori cu Hristos, dacã suferim
cu adevãrat împreunã cu El, ca sã fim ºi proslãviþi împreunã cu El.”
Autenticitate
Ø Pecetea unui rege indica faptul cã documentul era autentic.
Ø Când Dumnezeu ne dã Duhul Lui Sfânt, este ca ºi când El ne marcheazã cu
pecete care spune „Aceastã persoanã Îmi aparþine ºi este un cetãþean autentic al
împãrãþiei Mele ºi membru al familiei Mele.”
Proprietate
Ø Când Duhul Sfânt pecetluieºte credincioºi, El îi însemneazã ca fiind
posesiunea divinã a lui Dumnezeu, ºi din acel moment aparþin Lui în totalitate
ºi veºnic. Pecetea Duhului declarã tranzacþia mântuirii ca divin oficialã ºi
finalã.
Autoritate
Ø Aceia care au avut porunca pecetluitã a regelui au avut autoritatea delegatã a
regelui aºa cum este exprimatã în poruncã.
Ø Când creºtinii sunt pecetluiþi cu Duhul Sfânt ei sunt delegaþi sã proclame,
înveþe, slujeascã ºi sã apere Cuvântul lui Dumnezeu ºi Evanghelia Sa cu
autoritatea proprie a Domnului.
2B. Arvuna lui Dumnezeu (1:14a)
„Arvuna”, avrrabw.n substantiv, nominativ, masculin, singular, comun; avrrabw,n ,
literal, tranzacþie comercialã legalã, o tranzacþie în avans care garanteazã validitatea

34
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 17
unui contract sau un preþ întreg de cumpãrare arvunã, prima ratã, zãlog; figurativ în
Noul Testament, ca darul Duhului Sfânt pentru credincioºi (2 Corinteni 1:22). 35
În greaca modernã acesta este cuvântul pentru un inel de logodnã.
Duhul Sfânt este arvuna irevocabilã a bisericii, inelul ei de logodnã divin, ca sã zicem
aºa, fiind mireasa lui Hristos, ea niciodatã nu va fi neglijatã sau uitatã (2 Corinteni
1:22; 5:5).
3A. MÃRTURIA DUHULUI CU PRIVIRE LA SCOPUL MOªTENIRII NOASTRE (1:14B)
Rãscumpãrarea posesiunii lui Dumnezeu
Ø Sfinþii/biserica
Filipeni 3:21 „El va schimba trupul stãrii noastre smerite, ºi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-ªi supune toate
lucrurile.”
Ø Lumea
Romani 8:21 „[…] cã ºi ea va fi izbãvitã din robia stricãciunii, ca sã aibã parte
de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.”
Lauda slavei Lui
Ø El ne-a mântuit ca sã-I slujim ºi sã-L lãudãm.
„Slava lui Dumnezeu este revelaþia lui Dumnezeu, iar slava harului Sãu este
dezvãluirea de Sine însuºi ca ºi Dumnezeu îndurãtor. A trãi pentru lauda slavei
harului Sãu înseamnã sã ne închinãm Lui prin cuvintele ºi faptele noastre ca ºi
Dumnezeu îndurãtor ce este ºi de asemenea sã-i facem ºi pe alþii sã Îl vadã ºi
sã-L laude.” 36

35
Friberg.
36
John R. W. Stott, God’s New Society: The Message of Ephesians (Downer Grove, IL: Intervarsity Press,
1879), 50.

2003, NumaiHarul.org 18
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Ce ne Întãreºte: Rugãciunea de Credinþã (1:15-23)
INTRODUCERE
Dacã Dumnezeu deþine controlul, de ce sã ne mai rugãm?
„Pentru Pavel, cunoºtinþa faptului cã Dumnezeu lucreazã era un stimulent la
rugãciune, ºi nu o scuzã pentru neglijarea ei. El a putut sã se roage cu încredere din
cauza faptului cã Dumnezeu este la lucru.” 37
1A. LAUDA LUI PAVEL PENTRU CREDINCIOªI (1:15-16A)
„(eu) nu încetez sã aduc mulþumiri”, ouv pau,omai euvcaristw/n; pau,omai verb,
indicativ, prezent, diateza medie, persoana I, singular, diateza medie, a se opri
(cineva), a înceta, a pãrãsi (Luca 5:4). euvcaristw/n verb, participiu, prezent, activ,
nominativ, masculin, singular; pentru exprimarea gratitudinii faþã de Dumnezeu a
mulþumi, a aduce mulþumiri cuiva (Ioan 11:41) 38
„Am auzit”, avkou,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin, singular;
avkou,w a auzi, a asculta ceva, când este urmat de acuzativ ca sã se indice înþelegerea a
ceea ce s-a spus a auzi (Fapte 9:4). 39
1B. Pavel laudã credinþa lor (1:15a)
pi,stin substantiv, acuzativ, feminin, singular; pi,stij(
tij ewj( h activ, despre convingere
ewj h,
direcþionatã cãtre o persoanã sau un lucru confidenþã, credinþã, încredere, încredere în
(Matei 9:2). 40
În Isus ca Domn este adevãrata credinþã mântuitoare! (evevn tw/| kuri,w| VIhsou/ )
Romani 10:9 „[…] dacã mãrturiseºti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, ºi dacã
crezi în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit.”
Romani 14:9 „Cãci Hristos pentru aceasta a murit ºi a înviat ca sã aibã
stãpânire ºi peste cei morþi ºi peste cei vii.”
Adevãrata credinþã mântuitoare cere sã dedicãm tot ceea ce suntem lui Hristos
Ø Nu cere cunoºtinþã completã dar cere devotament complet.
Matei 10:37-39 „Cine iubeºte pe tatã, ori pe mamã, mai mult decât pe Mine, nu
este vrednic de Mine; ºi cine iubeºte pe fiu ori pe fiicã mai mult decât pe Mine,
nu este vrednic de Mine. 38 Cine nu-ºi ia crucea lui, ºi nu vine dupã Mine, nu
este vrednic de Mine. 39 Cine îºi va pãstra viaþa, o va pierde; ºi cine îºi va
pierde viaþa, pentru Mine, o va câºtiga.”
Ø Dacã El este mântuitorul nostru, El trebuie sã fie Domnul nostru!
2B. Pavel laudã pãrtãºia lor (1:15b)
Semnul creºtinului este dragostea lui pentru Hristos ºi pentru alþi creºtini
1 Ioan 3:14-18 „Noi ºtim cã am trecut din moarte la viaþã, pentru cã iubim pe
fraþi. Cine nu iubeºte pe fratele sãu, rãmâne în moarte. 15 Oricine urãºte pe

37
James Montgomery Boice, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 34.
38
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
39
Ibidem.
40
Ibidem.

2003, NumaiHarul.org 19
fratele sãu, este un ucigaº; ºi ºtiþi cã nici un ucigaº n-are viaþa veºnicã
rãmânând în el. 16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea cã El ªi-a dat
viaþa pentru noi; ºi noi, deci, trebuie sã ne dãm viaþa pentru fraþi. 17 Dar cine
are bogãþiile lumii acesteia, ºi vede pe fratele sãu în nevoie, ºi îºi închide inima
faþã de el, cum rãmâne în el dragostea de Dumnezeu? 18 Copilaºilor, sã nu
iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta ºi cu adevãrul.”
Dovada dragostei creºtine…
Ø Bunãvoinþã de a muri pentru alþi creºtini
Ø Bunãvoinþã de a împãrþi ceea ce are cu alþi creºtini
Ø Bunãvoinþã de a trãi pentru alþi creºtini
2A. PETIÞIILE LUI PAVEL PENTRU CREDINCIOªI (1:16B-23)
„Vã pomenesc în rugãciunile mele”
„În esenþã Pavel s-a rugat ca efesenii sã fie izbãviþi de la a cãuta cu frenezie ceea ce
este deja al lor, ci mai degrabã sã vadã cã Dumnezeul mãreþ, care este Dumnezeul lor,
este sursa a tot ce ei au nevoie ºi are aceste lucruri pregãtite pentru ei dacã ei sunt gata
sã le primeascã. O astfel de atitudine receptivã necesitã ca Dumnezeu Însuºi sã îþi dea
un duh de înþelepciune ºi descoperire în cunoaºterea Lui.” 41
„Nevoia primarã a creºtinului este de înþelepciune ºi ascultare pentru însuºirea
abundenþei de binecuvântãri pe care Domnul deja le-a dat. Problema noastrã nu este
lipsa binecuvântãrilor, ci lipsa discernãmântului ºi înþelepciunii de a le înþelege ºi
folosi în mod corespunzãtor ºi în credincioºie.” 42
Lucrurile pentru care Pavel nu s-a rugat:
Ø Sãnãtate mai bunã
Ø Mai mulþi bani
Ø Un serviciu mai bun
Ø Probleme familiale
Ø Crize mondiale
S-a rugat ca noi…
1B. Sã înþelegem mãreþia persoanei lui Dumnezeu (1:17)
„De înþelepciune”, substantiv, genitiv, feminin, singular; sofi,a , înþelepciune;
abilitatea de a folosi cunoºtinþa pentru atitudinea corectã discernãmânt, înþelegere
(Coloseni 4:5). 43
„De descoperire”, avpokalu,yewj substantiv, genitiv, feminin, singular; avpoka,luyij,
uyij
literal ca acþiune revelare, dezvãluire, descoperire; numai figurativ în Noul Testament,
despre ceea ce Dumnezeu dezvãluie sau face cunoscut, revelare, dezvãluire, ex. planul
Lui de rãscumpãrare (Efeseni 3:3)
„Cunoaºterea Lui”, evn evpignw,sei auvtou; ou - evpignw,sei substantiv, dativ, feminin,
singular; evpi,gnwsij
nwsij, cunoaºtere, cunoaºtere adevãratã; ceea ce ajunge cineva sã
cunoascã ºi sã-ºi însuºeascã prin credinþã în Hristos. 44

41
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 5.
42
Ibidem.
43
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 20
Dumnezeu s-a revelat pe Sine prin douã mijloace, Cuvântul insuflat ºi Cuvântul
întrupat
A-L cunoaºte pe Dumnezeu personal înseamnã mântuire
Ioan 17:3 „ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine, singurul
Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”
A-L cunoaºte pe Dumnezeu tot mai mult înseamnã sfinþire
Filipeni 3:10 „ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia
suferinþelor Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui;”
A-L cunoaºte pe Dumnezeu perfect înseamnã glorificare
1 Corinteni 13:9-12 „Cãci cunoaºtem în parte, ºi proorocim în parte; 10 dar
când va veni ce este desãvârºit, acest „în parte” se va sfârºi. 11 Când eram copil,
vorbeam ca un copil, simþeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am
fãcut om mare, am lepãdat ce era copilãresc. 12 Acum, vedem ca într-o oglindã,
în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faþã în faþã. Acum, cunosc în parte;
dar atunci, voi cunoaºte deplin, aºa cum am fost ºi eu cunoscut pe deplin.”
2B. Sã înþelegem mãreþia planului lui Dumnezeu (1:18)
Nãdejdea chemãrii Lui (1:18a)
„El se roagã ca Dumnezeu sã-i lumineze cu privire la adevãrurile mãreþe ale
alegerii, predestinãrii, înfierii, rãscumpãrãrii, iertãrii, înþelepciunii ºi
discernãmântului, moºtenirii, ºi pecetluirii, ºi arvunei Duhului Sfânt despre
care el tocmai le vorbea (1:3-14).” 45
Romani 8:29 „Cãci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a ºi hotãrât
mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã fie cel întâi-
nãscut dintre mai mulþi fraþi.”
Dumnezeu ne-a chemat la Hristos (Romani 1:6), la sfinþenie (Romani 1:7), la
slobozenie (Galateni 5:1, 13), la pace (Coloseni 3:15), la suferinþã (1 Petru
2:21), ºi la slavã (1 Tesaloniceni 2:12). 46
Moºtenirea Lui în sfinþi (1:18b)
Aceastã propoziþie se poate referi fie la faptul cã noi suntem moºtenirea Lui fie
la moºtenirea noastrã în El.
3B. Sã înþelegem mãreþia puterii lui Dumnezeu (1:19-20)
Dinamica puterii lui Dumnezeu – „Nemãrginita mãrime a puterii Sale”
„Puterii”, duna,mewj substantiv, genitiv, feminin, singular; du,namij,
amij manifestare
supranaturalã a puterii miracol, minune, faptã puternicã (Evrei 2:4). 47
Direcþia puterii lui Dumnezeu – „Faþã de noi, credincioºii”
Dimensiunile puterii lui Dumnezeu (1:19b)
„Lucrarea”, evne,rgeian,
geian forþa energizantã a Duhului care îi împuterniceºte pe
credincioºi sã trãiascã pentru Domnul

44
Friberg.
45
MacArthur.
46
John R. W. Stott, God’s New Society: The Message of Ephesians (Downer Grove, IL: Intervarsity Press,
1879), 55-56.
47
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 21
„Tãriei”, ivscu,oj,
j putere sau abilitate cu care eºti înzestrat.
„Puterii”, kra, ouj putere exercitatã eficace/în mod eficient!
kra,touj,
Demonstrarea puterii lui Dumnezeu (1:20)
Noi avem aceeaºi putere pe care Dumnezeu a folosit-o când L-a înviat pe
Hristos din morþi.
„Pus sã ºadã”, kaqi,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin,
singular, kaqi,zw,
w a face sã stea jos, a aºeza, a pune, se referã la a fi într-un loc
al puterii ºi autoritãþii. 48
4B. Sã înþelegem mãreþia poziþiei lui Hristos (1:21-23)
„Termenii domnie (arche, care înseamnã lider sau primul), stãpânire (exousia),
putere (dunamis), ºi dregãtorie (kuriotes, domnie) erau termeni evreieºti tradiþionali
folosiþi pentru a desemna fiinþe angelice mãreþe de rang înalt. Ideea este cã puterea lui
Hristos aplicatã în numele credinciosului nu poate fi distrusã, sau negatã, sau înfrântã,
deoarece aceasta întrece cu mult pe cea a oºtirilor lui Satan care plãnuiesc sã o
înfrângã.” 49
Filipeni 2:9-11 „De aceea ºi Dumnezeu L-a înãlþat nespus de mult, ºi I-a dat
Numele, care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus,
sã se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pãmânt ºi de sub pãmânt, 11
ºi orice limbã sã mãrturiseascã, spre slava lui Dumnezeu Tatãl, cã Isus Hristos
este Domnul.”
El Se aflã deasupra tuturor puterilor satanice, El Se aflã deasupra tuturor
puterilor lumeºti, El Se aflã deasupra tuturor puterilor spirituale.
Coloseni 1:18 „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-
nãscut dintre cei morþi, pentru ca în toate lucrurile sã aibã întâietatea.”

48
Ibidem.
49
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 22
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Noi Am Venit de la Moarte la Viaþã (2:1-10)
INTRODUCERE
În versetele 1:18-19, rugãciunea lui Pavel este ca noi sã pricepem nãdejdea,
bogãþiile ºi puterea lui Dumnezeu prin Hristos. În versetele 2:1-3, Pavel ne
aratã cã în afarã de Hristos suntem morþi fãrã speranþã, tânjind dupã bogãþii
care nu aduc împlinirea; ºi fãrã puterea de a ne împotrivi voii lui Satan.
Pedeapsa pentru aceasta este faptul cã noi suntem obiecte ale mâniei lui
Dumnezeu.
În versetele 2:4-5, vedem bogãþiile milei lui Dumnezeu pentru noi, nãdejdea
care vine cu dragostea Lui, ºi puterea lui Dumnezeu de a ne ridica din morþi.
În versetele 2:6-7, gustãm din bogãþiile ºederii noastre împreunã cu Hristos ºi
nãdejdea cã El ne va arãta bunãtatea Lui.
În versetele 2:8-10, vedem puterea lui Dumnezeu la lucru; planul Lui; harul
Lui; darul Lui; regenerarea noastrã în Hristos Isus pentru a face voia Lui.
1A. PÃCATUL A LUCRAT ÎMPOTRIVA NOASTRÃ (2:1-3)
1B. Noi eram morþi (2:1)
Noi eram complet morþi
Ø Noi nu am devenit morþi; am fost nãscuþi morþi spiritual!
Ø „în” nu vorbeºte de fapte particulare ci de o condiþie generalã.
Matei 8:22 „’Vino dupã Mine’ i-a rãspuns Isus ‚ºi lasã morþii sã-ºi îngroape
morþii.’”
„Starea normalã de pãcat a omului a fost adesea comparatã cu un grup oarecare
de oameni care stau pe malul unui râu lat, poate de o milã. Fiecare din ei
încearcã sã sarã pe partea cealaltã. Copiii mici ºi bãtrânii pot sãri doar câteva
picioare. Copiii mai mari ºi adulþii agili pot sãri de câteva ori aceastã distanþã.
Doar câþiva atleþi pot sãri ºi de câteva ori mai mult de atât. Dar nici unul din ei
nu sare pânã aproape de partea cealaltã. Gradele lor de succes variazã numai în
relaþie cu ceilalþi. Privind atingerea scopului ei eºueazã în mod egal.
De-a lungul istoriei oamenii au variat foarte mult în nivelurile lor de bunãtate
ºi rãutate omeneascã. Dar în ce priveºte la atingerea sfinþeniei lui Dumnezeu ei
eºueazã toþi în mod egal. Din acest considerent persoana bunã, serviabilã,
amabilã, politicoasã, altruistã are la fel de multã nevoie de mântuire ca ºi un
criminal în serie care-ºi aºteptã moartea. Persoana care este un pãrinte bun, soþ
bun, muncitor onest, umanitarist civic are nevoie de Isus Hristos sã-l salveze
de la condamnarea eternã pentru iad la fel de mult ca un beþiv dintr-un cartier
rãu famat sau teroristul cel mai lipsit de inimã. Ei nu duc vieþi în egalã mãsurã
pãcãtoase, dar sunt egali în starea de pãcat, egal separaþi de Dumnezeu ºi de
viaþa duhovniceascã.” 50

50
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 6.

2003, NumaiHarul.org 23
„ªtim cã existã ºi o moarte trupeascã ºi o moarte spiritualã. Nu este nici un
pãcat sã participi la prima, ºi nici nu este un pericol în ea, deoarece nu are
ataºatã nici o vinã, pentru cã este o problemã de naturã, ºi nu de alegere
deliberatã. κi are originea în greºeala primului om creat, iar de atunci înainte
în propagarea ei a ajuns sã facã parte din firea noastrã, ºi, în cele din urmã, se
va sfârºi cu repeziciune; pe când moartea spiritualã, fiind o problemã de
alegere deliberatã, are criminalitate, ºi nu se terminã niciodatã. Observaþi
atunci cum Pavel, care deja a arãtat cã aceastã moarte spiritualã este un lucru
copleºitor de mare, deoarece vindecarea unui suflet mort este un lucru mult
mai mare decât învierea celor morþi (trupeºte), acum o descrie în toatã mãrirea
ei adevãratã.” 51
Eram morþi fãrã speranþã
Ø Doctorii pot trata un pacient viu, dar nu pot face nimic odatã ce suntem morþi.
Ø Numai Dumnezeu poate face ceva pentru o persoanã care este deja moartã.
Matei 23:27 „Vai de voi, cãrturari ºi Farisei fãþarnici! Pentru cã voi sunteþi ca
mormintele vãruite, cari, pe dinafarã se aratã frumoase, iar pe dinãuntru sunt
pline de oasele morþilor ºi de orice fel de necurãþenie.”
„El nu vrea sã spunã doar cã ei se aflau în pericol de a muri; ci el declarã cã era
o moarte realã ºi prezentã sub care ei trudeau. Moartea spiritualã nefiind
altceva decât înstrãinarea sufletului de Dumnezeu, noi suntem toþi nãscuþi ca ºi
oameni morþi, ºi trãim ca ºi oameni morþi, pânã când suntem fãcuþi pãrtaºi la
viaþa lui Hristos.” 52
2B. Am fost neascultãtori (2:2-3a)
Slujeam un rege nepotrivit (2:2a)
Ø Vorbeºte despre domnia lui Satan a supra noastrã
„Nu se putea pronunþa o condamnare mai asprã a omenirii. Cu ce rãmânem
noi, când el ne declarã a fi robi ai lui Satan, ºi supuºi voii lui, atâta timp cât
trãim în afara împãrãþiei lui Hristos? De aceea situaþia noastrã, cu toate cã
mulþi o trateazã cu batjocurã, sau, cel puþin, cu dezaprobare, ar putea foarte
bine sã înteþeascã groaza noastrã. Unde este acum libera voinþã, îndrumarea
raþiunii, virtutea moralã, despre care papiºtii bolborosesc atât de mult? Ce
anume vor gãsi ei care sã fie curat sau sfânt ºi în acelaºi timp sub tirania
diavolului?” 53
„În plus, de ce îl numeºte pe Diavol „prinþul” lumii? Pentru cã aproape toatã
rasa umanã s-a predat lui ºi toþi sunt de bunã voie ºi prin alegere deliberatã
sclavii lui. Pe Hristos, cu toate cã El promite nenumãrate binecuvântãri, nimeni
nu-L prea ia în seamã; în timp ce diavolului, chiar dacã nu promite nici un
asemenea lucru, ci îi trimite pe toþi în iad, toþi i se supun. Împãrãþia lui este în
lumea aceasta, ºi el are, cu câteva excepþii, mai mulþi supuºi, ºi supuºi mai
ascultãtori, decât Dumnezeu, ca ºi consecinþã a indolenþei noastre.” 54

51
St. John Chrysostom, Homily IV on the Epistle of St. Paul to the Ephesians; Early Church Fathers, Nicene and
Post-Nicene Fathers, Series I, Vol. XIII; Christian Classics Ethereal Library.
52
Calvin, John. Commentaries on the Epistle of Paul to the Ephesians, Christian Classics Ethereal Library.
53
Ibidem.
54
Chrysostom.

2003, NumaiHarul.org 24
Ne aflam sub puterea unui tatã nepotrivit (2:2b)
Ø Am urmat un tatã nepotrivit; am avut firea lui Satan ºi nu putem primi
moºtenirea lui Dumnezeu, bogãþiile harului Sãu.
1 Corinteni 6:9 „Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu? Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta: nici curvarii, nici închinãtorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii, […]”
Ø Tatãl nepotrivit este acum la lucru în noi. Noi ne aflãm sub puterea lui Satan.
„„Care lucreazã acum”: Aceia care neagã existenþa unui diavol personal nu pot
nega atât de uºor tendinþele vicioase, valul de nelegiuire, în omul modern.
Puterea diavolului în vieþile oamenilor explicã rãul la lucru „în fiii
neascultãrii”. 55
Fãceam voile nepotrivite ale firii pãmânteºti (2:3a)
Ø Cheia aici este firea pãcãtoasã. Noi urmãm voinþa firii pãmânteºti ºi a
gândurilor noastre.
Ø A dori nu este pãcat, ci a permite pãcatului sã controleze dorinþele noastre este
pãcat.
Romani 8:6-7 „ªi umblarea dupã lucrurile firii pãmânteºti, este moarte, pe
când umblarea dupã lucrurile Duhului este viaþã ºi pace. 7 Fiindcã umblarea
dupã lucrurile firii pãmânteºti este vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu, cãci, ea
nu se supune Legii lui Dumnezeu, ºi nici nu poate sã se supunã.”
Ioan 8:44 „Voi aveþi de tatã pe diavolul; ºi vreþi sã împliniþi poftele tatãlui
vostru. El de la început a fost ucigaº; ºi nu stã în adevãr, pentru cã în el nu este
adevãr. Ori de câte ori spune o minciunã, vorbeºte din ale lui, cãci este
mincinos ºi tatãl minciunii.”
„În acest punct apare trãdarea satanicã—ceea ce este tradus aici ca „poftele
firii” este o subdiviziune a pasiunilor firii. Cuvântul pe care îl foloseºte pentru
„dorinþe” (aºa se traduce în limba englezã în versetul acesta) este chiar
cuvântul voinþã. Acesta sugereazã gândul unei hotãrâri de neclintit, o
determinare. Poate cã cel mai apropiat echivalent astãzi ar fi cuvântul ‚drive’
din limba englezã. Aceste pasiuni devin impulsuri puternice.” 56
Suntem din fire obiecte ale mâniei Lui (2:3b)
Ioan 3:36 „Cine crede în Fiul, are viaþa veºnicã; dar cine nu crede în Fiul, nu
va vedea viaþa, ci mânia lui Dumnezeu rãmâne peste el.”
„În aceastã cea mai de bazã privire a lumii ‚oamenii pãcãtoºi’ sunt de un singur
gând. Ei lucreazã în mod hotãrât pentru împlinirea scopurilor ºi valorilor
sistemului lor, cu toate cã acesta Îl sfideazã pe Dumnezeu ºi întotdeauna
autodistruge.” 57
2A. LUCRAREA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI (2:4-9)
1B. Dumnezeu este îndemnat la lucru de dragostea Lui, nu de meritul nostru (2:4)
El este bogat în îndurare

55
MacArthur.
56
Stedman, Ray, The Human Dilemma, @ www.pbc.org.dp/stedman/ephesians.
57
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 25
1 Petru 1:3 „Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus
Hristos, care, dupã îndurarea Sa cea mare, ne-a nãscut din nou prin învierea lui
Isus Hristos din morþi, la o nãdejde vie”
Dragostea Lui este mare
Romani 5:8 „Dar Dumnezeu κi aratã dragostea faþã de noi prin faptul cã, pe
când eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit pentru noi.”
1 Ioan 4:10 „ªi dragostea stã nu în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul cã El ne-a iubit pe noi, ºi a trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispãºire pentru
pãcatele noastre.”
„Dacã o persoanã ar conduce pe stradã ºi din neglijenþã ar omorî un copil cu
maºina, probabil ar fi arestat, judecat, amendat, ºi închis pentru omor
involuntar. Dar dupã ce ar plãti amenda ºi ar ispãºi pedeapsa ar fi liber ºi fãrã
vinã în faþa legii cu privire la acea crimã. Dar ispãºirea pedepsei în faþa legii nu
ar da înapoi viaþa copilului ºi nici nu ar alina durerea pãrinþilor. Ofensa
împotriva lor a fost de un nivel incomensurabil mai mare. Singura cale prin
care relaþia dintre pãrinþi ºi omul care le-a ucis fiul putea fi refãcutã ar fi ca
pãrinþii sã-i ofere iertare. Indiferent cât de mult ºi-ar dori sã facã acest lucru, el
nu putea produce reconcilierea de unul singur. Numai cel care a fost ofensat
poate oferi iertare, ºi numai iertarea poate aduce reconcilierea.” 58
2B. Dumnezeu ne-a adus la viaþã în ciuda pãcatelor noastre ºi din pãcatele
noastre (2:5)
El ne-a înviat pe când eram noi încã morþi în pãcatele noastre.
„Ne-a adus la viaþã” este la timpul aorist, din suzopooieo a învia cu, a
aduce la viaþã cu (Efeseni 2:5; Coloseni 2:13), despre viaþa spiritualã cu
Hristos, împãrþit credincioºilor la momentul convertirii.” 59
Coloseni 2:13 „Pe voi, care eraþi morþi în greºelile voastre ºi în firea voastrã
pãmânteascã netãiatã împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaþã împreunã cu El,
dupã ce ne-a iertat toate greºalele.”
Romani 6:4 „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaþi împreunã
cu El, pentru ca, dupã cum Hristos a înviat din morþi, prin slava Tatãlui, tot aºa
ºi noi sã trãim o viaþã nouã.”
Luca 15:24 „cãci acest fiu al meu era mort, ºi a înviat; era pierdut, ºi a fost
gãsit.” ªi au început sã se veseleascã.”
Fapte 26:8 „Ce? Vi se pare de necrezut cã Dumnezeu înviazã morþii?”
„Dumnezeu Însuºi a avut de-a face cu noi. El ne-a înviat din morþi. În primul
rând El ne-a creat; acum El ne-a fãcut noi. Ne-a dat viaþã când ne-am nãscut;
dar El ne-a dat acum o viaþã mai înaltã, care nu putea fi gãsitã în nici un alt loc.
…când vine viaþa divinã, primul lucru pe care îl conºtientizãm despre înviere
este un simþ al durerii. … Apoi, totul te surprinde….ºi totul pare ciudat pentru
un om nou nãscut în tãrâmul spiritual în care se naºte. El este surprins de o sutã
de ori. Pãcatul apare ca pãcat; nu-l poate înþelege. Se uitase la pãcat ºi înainte,
dar niciodatã nu-l vãzuse ca pãcat. ªi Hristos apare acum atât de glorios pentru

58
MacArthur.
59
Vine's Expository Dictionary of Biblical Words 1985, Thomas Nelson Publishers

2003, NumaiHarul.org 26
el; auzise de Hristos în trecut, ºi a avut ceva cunoºtinþe despre El; dar acum
este surprins sã afle cã Cel despre care spunea cã nu are nici frumuseþe, nici
strãlucire este, pânã la urmã, întrutotul fermecãtor.” 60
El ne-a adus la viaþã în Hristos pentru a ne salva de la pãcat.
Ioan 5:25 „Adevãrat, adevãrat vã spun, cã vine ceasul, ºi acum a ºi venit, când
cei morþi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, ºi cei ce-l vor asculta, vor
învia.”
Romani 8:11 „ªi dacã Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morþi locuieºte
în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morþi, va învia ºi trupurile voastre
muritoare, din pricina Duhului Sãu, care locuieºte în voi.”
Efeseni 5:14 „De aceea zice: ‚Deºteaptã-te tu, care dormi, scoalã-te din morþi,
ºi Hristos te va lumina.’”
„Poziþia noastrã prezentã este aceasta, în primul rând, cã suntem înviaþi din
morþi. ‚Ne-a adus la viaþã împreunã cu Hristos. El ne-a înviat împreunã.’ Noi
nu mai putem trãi unde obiºnuiam sã trãim. Nu mai putem purta ceea ce
obiºnuiam sã purtãm. Nu este nimeni aici care sã vrea sã se ducã ºi sã trãiascã
într-un mormânt. Dacã ai fi înviat din morþi, dupã ce ai fi fost îngropat în
Cimitirul Norwood, îþi garantez cã nu ai merge sã dormi acolo în seara asta. La
fel ºi omul, care a fost înviat o datã prin puterea învietoare a Duhului Sfânt, o
terminã cu cei morþi; vechii tovarãºi de companie nu i se mai potrivesc. Dacã
ai fi fost înviat din morþi, ºi ai fi ieºit afarã din mormântul tãu, nu ai merge pe
strãzile Londrei cu giulgiul pe tine. Eºti un om viu.” 61
„Noi nu mai suntem înstrãinaþi ºi îngroziþi de Dumnezeu. Unul dintre primele
semne ale schimbãrii care apar atunci când o persoanã vine la Isus Hristos se
aflã chiar aici. El nu se mai teme de moarte. El nu se mai teme sã aparã
înaintea lui Dumnezeu, sã vinã înaintea prezenþei Lui. Dumnezeu nu mai este
vãzut ca un duºman, ca un judecãtor înspãimântãtor, un rãzbunãtor. În schimb,
este vãzut ca un prieten, ca un tatã, cu dragoste de tatã, cu braþe de tatã, cu
inimã de tatã.” 62
3B. Dumnezeu ne-a fãcut ai Sãi datoritã harului Sãu (2:6-7)
El ne-a pus în Hristos ºi în împãrãþia Sa (2:6a)
1 Corinteni 2:9 „Dar, dupã cum este scris: ‚Lucruri pe care ochiul nu le-a
vãzut, urechea nu le-a auzit, ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile
pe care le-a pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.’”
Ø „Ne-a înviat” aorist, diateza activã, indicativ. Este fãcut.
1 Petru 1:4 „[…] ºi la o moºtenire nestricãcioasã, ºi neîntinatã, ºi care nu se
poate veºteji, pãstratã în ceruri pentru voi.”
Evrei 9:15 „ªi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legãmânt nou, pentru
ca, prin moartea Lui pentru rãscumpãrarea din abaterile fãptuite sub
legãmântul dintâi, cei ce au fost chemaþi, sã capete veºnica moºtenire, care le-a
fost fãgãduitã.”

60
Spurgeon, Charles H. A Sermon(No. 2267)Intended for Reading on Lord's-day, July 31st, 1892,
61
Spurgeon.
62
Stedman, Ray, Alive to Live, @ www.pbc.org.dp/stedman/ephesians.

2003, NumaiHarul.org 27
Fapte 26:18 „[…] ca sã le deschizi ochii, sã se întoarcã de la întuneric la
luminã, ºi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; ºi sã primeascã, prin credinþa
în Mine, iertare de pãcate ºi moºtenirea împreunã cu cei sfinþiþi.’”
„În moartea omenirii cãzute a venit o viaþã nouã, ºi un nou Duh. Bineînþeles,
trupul lui Isus nu a fost lãsat viu în mormânt. Acesta este urmãtorul punct
subliniat de apostol. El nu a rãmas acolo þinând sesiuni de consiliere cu
oamenii care veneau sã-l viziteze. Nu—El a fost înviat ºi pus înapoi în acþiune.
A fost repus în viaþã sã lucreze din nou, dar pe o nouã bazã, cu o putere
diferitã. A fost introdus iarãºi în experienþele oamenilor, dar cu o bazã diferitã
pe care sã se bizuie ºi sã trãiascã. Aceasta spune apostolul cã s-a întâmplat cu
noi atunci când am fost înviaþi în Hristos. Deci este important pentru noi sã
vedem acest lucru. Suntem chemaþi sã ne ducem înapoi în aceleaºi
circumstanþe, în aceeaºi situaþie, dar sã ne bizuim pe o putere nouã, sã arãtãm o
putere nouã pe care sã ne bazãm—viaþa învierii.”63
El ne-a pus sã ºedem împreunã în Hristos (2:6b)
Ø Suntem puºi sã ºedem împreunã cu Hristos ºi gãsim odihnã cu El. Acesta este
locul unde trebuie sã trãim întotdeauna, chiar pe în aceastã lume fiind, în
puterea Sa.
Evrei 4:9-11 „Rãmâne, deci, o odihnã ca cea de Sabat pentru poporul lui
Dumnezeu. 10 Fiindcã cine intrã în odihna Lui, se odihneºte ºi el de lucrãrile
lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrãrile Sale. 11 Sã ne grãbim, deci, sã
intrãm în odihna aceasta, pentru ca nimeni sã nu cadã în aceeaºi pildã de
neascultare.”
Matei 11:28-30 „Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi, ºi Eu vã voi da
odihnã. 29 Luaþi jugul Meu asupra voastrã, ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu Sunt
blând ºi smerit cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele voastre. 30 Cãci
jugul Meu este bun, ºi sarcina Mea este uºoarã.”
El ne-a fãcut trofee ale harului Sãu! (2:7)
„Dar aproape imediat dupã ce ei îl primesc pe Hristos vine tendinþa sã se
împrieteneascã cu alþii. Aceasta este trecerea de la moarte la viaþã. Este de
asemenea o reacþie evidentã imediat în atitudinea lor faþã de Dumnezeu. Aþi
observat cã necreºtinilor le este fricã de Dumnezeu? Lor nu le place sã vinã pe
la bisericã pentru cã ei vãd oameni cãrora le place prezenþa lui Dumnezeu
acolo, ºi îi face sã se simtã stânjeniþi. Aºa trebuie—nu ar trebui sã aºteptãm de
la ei sã vinã la bisericã pentru a-l gãsi pe Dumnezeu. Dumnezeu ajunge acolo
unde se aflã ei, prin oamenii Lui. Dar ei se tem de El. ªi din acest motiv se tem
de moarte. De aceea necreºtinilor nu le place nici sã se gândeascã la moarte.
Uitã-te la ei când eºti la o înmormântare. Sunt agitaþi ºi stingheri ºi nervoºi,
sperând ca totul sã se termine cât mai repede posibil pentru a se putea întoarce
la împrejurimile familiare ale unui bar, sau ale casei lor, sau ale unui alt loc
unde pot scãpa din nou de gândul morþii. De ce nu le place moartea? Pentru cã
ei ºtiu cã ea îi duce în prezenþa lui Dumnezeu, iar lor le este fricã de

63
Stedman.

2003, NumaiHarul.org 28
Dumnezeu. Devin stingheri când se gândesc la Dumnezeu. Ei nu-l vor pe
Dumnezeu. Ei se ascund ºi fug de El.” 64
4B. Dumnezeu ne-a dat credinþã ca sã putem fi mântuiþi (2:8-9)
Credinþa vine de la Dumnezeu – noi nu o putem produce.
Ø Convingerea adevãrului.
Romani 1:17 „deoarece în ea este descoperitã o neprihãnire pe care o dã
Dumnezeu, prin credinþã ºi care duce la credinþã, dupã cum este scris: „Cel
neprihãnit va trãi prin credinþã.”
Habacuc 2:4 „Iatã, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fãrã prihanã în el; dar cel
neprihãnit va trãi prin credinþa lui.”
Care este darul de la Dumnezeu?
Ø Credinþa ºi harul care vin toate prin Isus Hristos.
Credinþa este esenþialã pentru cã faptele nu sunt suficiente.
Faptele nu sunt suficiente pentru cã lucrarea este completã!
Ø De asemenea, pentru ca omul sã nu primeascã slava.
3A. LUCRAREA LUI DUMNEZEU ÎN NOI (2:10A)
Mântuirea este începutul nu sfârºitul
Noi suntem capodopera lui Dumnezeu!
Filipeni 2:13 „Cãci Dumnezeu este Acela care lucreazã în voi, ºi vã dã, dupã
plãcerea Lui, ºi voinþa ºi înfãptuirea.”
Ø Romani 1:20 este singurul alt loc în care se foloseºte cuvântul acesta grecesc,
„poiema”
Romani 1:20 „În adevãr, însuºirile nevãzute ale Lui, puterea Lui veºnicã ºi
dumnezeirea Lui, se vãd lãmurit, de la facerea lumii, când te uiþi cu bãgare de
seamã la ele în lucrurile fãcute de El. Aºa cã nu se pot dezvinovãþi;”
Noi suntem creaþia Lui, fãcutã pentru scopul Lui.
Gãsim acest lucru când ne venim în fire (Luca 15:17), când El ne redã Duhul
aºa cum ne-a creat întâi în Adam pentru a umbla cu El.
4A. LUCRAREA LUI DUMNEZEU PRIN NOI (2:10B)
Faptele bune nu sunt preþul mântuirii – ele sunt dovada mântuirii!
Planul lui Dumnezeu în eternitate!
Romani 9:23 este singurul alt loc în Noul Testament unde apare „pregãtit mai
dinainte” (proetoimazo).
Romani 9:23 „ºi sã-ªi arate bogãþia slavei Lui faþã de niºte vase ale îndurãrii
pe care le-a pregãtit mai dinainte pentru slavã?”

64
Stedman.

2003, NumaiHarul.org 29
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Am Venit de la Separare la Unitate (2:11-22)
INTRODUCERE
În versetul 11, Pavel identificã audienþa lui. Ei sunt Neamurile, care nu sunt parte a
comunitãþii evreieºti circumcise. El continuã apoi sã descrie lucrarea lui Dumnezeu
prin Hristos pentru ei.
Trei cuvinte cheie în aceastã parte însumeazã lucrarea lui Dumnezeu prin Hristos.
Ø Separarea: Ce eram fãrã Hristos.
Ø Reconcilierea: Ce a fãcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos.
Ø Unificarea: Ce suntem în Hristos.
1A. SEPARAREA: CE ERAM FÃRÃ HRISTOS (2:12)
„Eraþi”
h=te verb, indicativ, imperfect, activ, persoana a II-a, plural, eivmi (1) despre
existenþa lui Dumnezeu (Evrei 11:6); o` w;n cel ce este, existã (Apocalipsa 1:4);
(2) despre descrierea de Sine a lui Cristos evgw, eivmi sunt Eu (Ioan 8:58); (3)
pentru a denota existenþa temporalã a trãi (Matei 23:30); (4) pentru a denota
ºederea într-un loc a sta, a locui (Matei 2:13); (5) pentru a denota ce se
întâmplã, cum ar fi fenomene ºi eveniment a fi, a avea loc, a apãra, a se
întâmpla (h=
h=n Ioan 9:16); (6) cu indicaþii ale timpului (Ioan 4:6 a II-a apariþie);
(7) despre ceea ce este pe scenã (Marcu 8:1) sau disponibil (Fapte 7:12); (8)
imperativ e;stin urmat de infinitiv este posibil (Evrei 9:5); ca ºi verb copulativ;
(1) legând subiectul de predicat (Marcu 3:11); (2) introducând o explicaþie sau
un echivalent în altã limbã tou/tV e;stin ºi o] e;stin adicã, care înseamnã (Matei
27:46; Marcu 3:17); (3) construit cu o varietate de adverbe, prepoziþii,
substantive, etc., traduse în concordanþã cu contextul. 65
1B. Eram „fãrã” Hristos.
„Fãrã Hristos”
cwri.j prepoziþie, genitiv; cwri,j în Noul Testament, predominant ca prepoziþie
improprie cu genitiv în afarã de, fãrã; cu genitivul persoanei despãrþiþi, fãrã
relaþie cu, separat de (Ioan 15:5); fãrã (ajutorul cuiva), independent de (Ioan
1:3); fãrã a socoti pe cineva în afarã de, exceptând, în plus de (Matei 14:21);66
Fãrã speranþã, fãrã Mesia – condamnaþi
2B. Noi eram „fãrã” cetãþenie
„Fãrã drept de cetãþenie în Israel”
avphllotriwme,noi verb, participiu perfect, pasiv, nominativ, masculin, plural;
pallotrio,w numai pasiv în Noul Testament a fi strãin de, a fi separat de
avpallotrio,
(Efeseni 4:18). 67
Noi am fost excluºi din poporul legãmântului lui Dumnezeu.

65
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
66
Friberg.
67
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 30
Palmul 147:20 „El n-a lucrat aºa cu toate neamurile, ºi ele nu cunosc poruncile
Lui. Lãudaþi pe Domnul!”
3B. Noi eram „fãrã” legãmânt
„Strãini de legãmintele fãgãduinþei”
xe,noi adjectiv, normal, nominativ, masculin, plural; xe,noj( oj h( h on figurativ
68
despre a fi tratat ca strãin exclus, înstrãinat de (Efeseni 2:12).
Promisiunea face referire la promisiunea originarã a lui Dumnezeu cãtre
Avraam (Geneza 12:1-3)
În Vechiul Testament Dumnezeu n-a fãcut nici un legãmânt cu Neamurile.
„Un legãmânt divin este o învoialã prin care Dumnezeu se angajeazã sã-ªi
împlineascã promisiunea personalã faþã de poporul Lui, sã-i rãscumpere din
pãcat ºi sã-i binecuvânteze veºnic. Credinþa ºi ascultarea sunt semnele
persoanei care experimenteazã împlinirea legãmântului.” 69
4B. Noi eram „fãrã” nãdejde
„Fãrã nãdejde”
ontej evlpi,da substantiv, acuzativ, feminin, singular; evlpi,j , ca un
evlpi,da mh. e;contej;
bun aºteptat nãdejde, aºteptare, prospect (Fapte 27:20). 70
Ø Fãrã Hristos, fãrã cetãþenie iar fãrã legãminte înseamnã fãrã nãdejde.
1 Tesaloniceni 4:13-14 „Nu voim, fraþilor, sã fiþi în necunoºtinþã despre cei ce
au adormit, ca sã nu vã întristaþi ca ceilalþi, care n-au nãdejde. 14 Cãci dacã
credem cã Isus a murit ºi a înviat, credem ºi cã Dumnezeu va aduce înapoi
împreunã cu Isus pe cei ce au adormit în El.”
1 Tesaloniceni 4:16-18 „Cãci însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui
arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, ºi întâi vor învia
cei morþi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi toþi
împreunã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh; ºi astfel vom
fi totdeauna cu Domnul. 18 mângâiaþi-vã, deci, unii pe alþii cu aceste cuvinte.
5B. Noi eram „fãrã” Dumnezeu
„Fãrã Dumnezeu în lume”
a;qeoi adjectiv, normal, nominativ, masculin, plural; a;qeoj,
eoj on strict, ateu; ca
înstrãinare de la Dumnezeu fãrã Dumnezeu (Efeseni 2:12). 71
Romani 1:18-23 „mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricãrei
necinstiri a lui Dumnezeu ºi împotriva oricãrei nelegiuiri a oamenilor, care
înãduºe adevãrul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcã ce se poate cunoaºte despre
Dumnezeu, le este descoperit în ei, cãci le-a fost arãtat de Dumnezeu. 20 În
adevãr, însuºirile nevãzute ale Lui, puterea Lui veºnicã ºi dumnezeirea Lui, se
vãd lãmurit, de la facerea lumii, când te uiþi cu bãgare de seamã la ele în
lucrurile fãcute de El. Aºa cã nu se pot dezvinovãþi; 21 fiindcã, cu toate cã au

68
Friberg.
69
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 7
70
Friberg.
71
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 31
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulþumit;
ci s-au dedat la gândiri deºarte, ºi inima lor fãrã pricepere s-a întunecat. 22 S-au
fãlit cã sunt înþelepþi, ºi au înnebunit; 23 ºi au schimbat slava Dumnezeului
nemuritor într-o icoanã care seamãnã cu omul muritor, pãsãri, dobitoace cu
patru picioare ºi târâtoare.”
2A. RECONCILIEREA: CEEA CE A FÃCUT DUMNEZEU PENTRU NOI PRIN HRISTOS (2:13-
18)
1B. Reconcilierea Sfinþilor (2:13-15)
Procesul reconcilierii (2:13)
„Aþi fost apropiaþi”
evgenh,qhte verb, indicativ, aorist, pasiv, persoana a II-a, plural; gi,nomai (1) ca ºi
ceea ce începe sã existe a deveni, a lua fiinþã, a se trage, sensul distinctiv
venind din context. 72
„Prin sângele lui Hristos” vorbeºte de moartea Lui sacrificialã ºi ispãºitoare.
Galateni 3:10-13 „[…] Cãci toþi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub
blestem; pentru cã este scris: ‚Blestemat este oricine nu stãruieºte în toate
lucrurile scrise în cartea Legii, ca sã le facã.’ 11 ªi cã nimeni nu este socotit
neprihãnit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, cãci „cel
neprihãnit prin credinþã va trãi.” 12 Însã Legea nu se întemeiazã pe credinþã; ci
ea zice: „Cine va face aceste lucruri, va trãi prin ele”. 13 Hristos ne-a
rãscumpãrat din blestemul Legii, fãcându-Se blestem pentru noi, fiindcã este
scris: ‚Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’”
Dovada reconcilierii noastre (2:14)
„El este pacea noastrã”
eivrh,nh substantiv, nominativ, feminin, singular; eivrh,nh, h (1) o stare de pace
(Luca 14:32); figurativ ca acord între persoane (Iacov 3:18); (2) ca urare sau
rãmas bun corespunzãtor cuvântului evreiesc shalom, sãnãtate, bunãstare,
pace (þie) (1 Timotei 1:2); (3) ca o stare religioasã caracterizatã de odihnã ºi
armonie interioarã pace, libertatea de griji (Romani 15:13); (4) ca o stare de
reconciliere cu Dumnezeu (Galateni 5:22); (5) despre condiþia de la vremea
sfârºitului, ca mântuirea omenirii realizatã prin domnia lui Hristos (Luca 2:14;
Fapte 10:36).
„El este pacea noastrã pentru cã a fãcut ispãºirea prin vãrsarea sângelui Sãu, ºi
a ºters distanþa care ne separa odatã de Dumnezeu.” 73
„din doi a fãcut unul”
poih,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin, singular; poie,w , a
face, a îndeplini, despre întreprinderea acþiunilor, realizarea stãrilor sau
condiþiilor anume a îndeplini, a face (o lucrare) (Ioan 8:41), a face (minuni)
(Matei 7:22), a împlini sau a face (pace) (Efeseni 2:15). 74
„a surpat zidul de la mijloc care-i despãrþea”

72
Friberg.
73
R. C. Sproul, Focus on the Bible: Ephesians. (Scotland: Christian Focus Public, 1994), 64-65.
74
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 32
lu,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin, singular; lu,w de la un
înþeles de bazã a dezlega, ca eliberare de robie spiritualã a elibera (Apocalipsa
1:5). 75
„Zidul de la mijloc care-i despãrþea face aluzie la separarea curþii
Neamurilor de restul Templului. Între acea curte ºi curtea izraeliþilor se afla un
semn pe care scria, ‚Nimeni dintre Neamuri nu poate intra între baricadele care
îngrãdesc sanctuarul ºi împrejurimile lui. Oricine este prins cã face acest lucru
va fi vinovat de moartea lui proprie care va urma.’” 76
Scopul reconcilierii noastre (2:15)
„în trupul Lui, a înlãturat vrãjmãºia dintre ei, Legea”
katargh,saj verb, participiu, aorist, activ, nominativ, masculin, singular;
katarge,w sensul de bazã a cauza sã fie inactiv sau nefolositor, termenul denotã
întotdeauna o distrugere non fizicã prin mijloacele unei forþe superioare care
vine sã înlocuiascã forþa anterioarã, de exemplu: lumina distruge întunericul. 77
„Când Isus a murit pe cruce El a anulat orice barierã între om ºi Dumnezeu ºi
între om ºi semenul sãu. Cea mai mare barierã, cea între Evrei ºi Neamuri, a
fost legea ceremonialã, Legea poruncilor în orânduirile ei. Sãrbãtorile,
sacrificiile, jertfele, legile curãþiei ºi purificãrii, ºi toate celelalte, atât de
distinctive, porunci pentru separarea unicã a Israelului faþã de celelalte naþiuni
au fost anulate.” 78
Ø Hristos nu a anulat legea moralã cum ar fi Cele Zece Porunci. (Romani 2:12-
15)
„Ca sã facã pe cei doi sã fie în El însuºi un singur om nou”
kti,sh verb, subjonctiv, aorist, persoana a III-a, singular, kti,zw (1) a crea, a
chema la viaþã; în Noul Testament, numai despre activitatea creatoare a lui
Dumnezeu (1 Timotei 4:3); (2) despre activitatea de transformare pe care o
face Dumnezeu în viaþa cuiva a crea, a înnoi, a schimba complet (Efeseni
2:10). 79
„Kainos (nou) nu se referã la ceva încheiat recent, cum ar fi o maºinã nouã
ieºitã de pe banda de asamblare—una din multele alte maºini la fel ca ea. Acest
nou se referã la o diferenþã în tip ºi calitate, la un model complet nou, care nu
se aseamãnã cu nimic din ce a existat înainte. Persoana nouã în Hristos nu este
doar un evreu sau cineva dintre Neamuri care se întâmplã acum sã fie creºtin.
El nu mai este evreu sau Neam ci doar creºtin.” 80
Un popor, un Domn, un scop
Galateni 3:26-28 „Cãci toþi sunteþi fii ai lui Dumnezeu, prin credinþa în Hristos
Isus. 27 Toþi care aþi fost botezaþi pentru Hristos, v-aþi îmbrãcat cu Hristos. 28
Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este

75
Friberg.
76
MacArthur.
77
Frieberg.
78
MacArthur.
79
Frieberg.
80
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 33
nici parte bãrbãteascã, nici parte femeiascã, fiindcã toþi sunteþi una în Hristos
Isus.”
„Ostilitatea dintre oameni ºi Dumnezeu a luat sfârºit în jertfa lui Hristos. El a
fost Acela care a primit sentinþa juridicã a lui Dumnezeu pentru pãcat. El a
plãtit preþul morþii pe care Dumnezeu îl cerea ºi de aceea a satisfãcut justiþia
divinã (cf. 2 Corinteni 5:20). El S-a fãcut „blestem” pentru pãcãtoºi (Galateni
3:13) ºi a asigurat reconcilierea pãcãtosului care crede cu Dumnezeu ºi cu toþi
ceilalþi pãcãtoºi care se pocãiesc, indiferent de rasã.” 81
2B. Reconcilierea Pãcãtoºilor (2:16-18)
„A împãcat”
avpokatalla,xh verb, subjonctiv, aorist, activ, persoana a III-a, singular;
sw strict, a transfera de la o stare la altã stare destul de diferitã;
avpokatalla,ssw,
de aici, despre relaþii interpersonale rupte a împãca, a restabili (de la duºmãnie
la favoare) (Efeseni 2:16). 82
„Împãcarea are cinci pãrþi, în primul rând este o schimbare de la o relaþie ostilã
la una prietenoasã. În al doilea rând, înseamnã aducere din nou cu adevãrat
împreunã, o reunire. În al treilea rând, înseamnã cã duºmãnia este complet
lãsatã la o parte încât urmeazã prietenia completã. În al patrulea rând, cele
douã parþi nu ajung împreunã, aºa cum au fost, voluntar; ci de fapt una aduce
pe cealaltã în aceastã poziþie de împãcare totalã ºi acord. În final, este o
restaurare a unui lucru care a mai fost înainte.” 83
Hristos ne-a fãcut prieteni ai lui Dumnezeu, cu toate cã fuseserãm duºmani (2:16)
Romani 5:1 „Deci, fiindcã suntem socotiþi neprihãniþi, prin credinþã, avem
(Sau: Sã avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”
Romani 5:8-10 „Dar Dumnezeu κi aratã dragostea faþã de noi prin faptul cã,
pe când eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci, cu atât mai
mult acum, când suntem socotiþi neprihãniþi, prin sângele Lui, vom fi mântuiþi
prin El de mânia lui Dumnezeu. 10 Cãci, dacã atunci când eram vrãjmaºi, am
fost împãcaþi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Sãu, cu mult mai mult acum,
când suntem împãcaþi cu El, vom fi mântuiþi prin viaþa Lui.”
Coloseni 1:19-20 „Cãci Dumnezeu a vrut ca toatã plinãtatea sã locuiascã în El,
20
ºi sã împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pãmânt cât ºi ce este în
ceruri, fãcând pace, prin sângele crucii Lui.”
Hristos a venit sã ne „aducã vestea bunã a pãcii”, fãrã sã conteze cât de departe
ne aflam de Dumnezeu. (2:17)
„El a venit”
evlqw.n verb, participiu, aorist, nominativ, masculin, singular; ercomai înþelesul
principal; a veni, a se duce, folosit pentru persoane ºi lucruri, evenimente ºi
situaþii; folosit literal ºi figurativ despre persoane (a) ca ieºire în public, a veni,
a apãrea, a-ºi face apariþia (Matei 11:14); (b) ca venirea viitoare a lui Mesia

81
MacArthur.
82
Frieber.
83
D. Martyn Lloyd-Jones, God’s Way of Reconciliation: Studies in Ephesians, Chapter 2 (Grand Rapids: Baker,
1972), 224-25.

2003, NumaiHarul.org 34
are sã vinã, va veni (Ioan 4:25); (c) figurativ ca venirea spiritualã a lui
Dumnezeu (Ioan 14:23); despre Hristos (Ioan 14:18), despre Duhul (Ioan
15:26); (d) ca venirea persoanelor la Dumnezeu (Ioan 14:6). 84
„sã aducã vestea bunã”
euvhggeli,sato verb, indicativ, aorist, diateza medie, persoana a III-a, singular;
euvaggeli,zw (1) în general a aduce sau a anunþa veste bunã (Luca 1:19); (2)
predominant în Noul Testament ca fãcând cunoscut mesajul mântuirii lui
Dumnezeu cu autoritate ºi putere a spune vestea bunã, a face cunoscutã
Evanghelia, a evangheliza (Fapte 5:42); pasiv a se propovãdui Evanghelia la
cineva (Matei 11:5).
Hristos a deschis intrarea la Dumnezeu! (2:18)
„intrare”
prosagwgh.n substantiv, acuzativ, feminin, singular; prosagwgh,
prosagwgh ca un mijloc
de primire în prezenþa unei persoane dintr-o poziþie înaltã acces, abordare,
privilegiu de intrare. 85
Ioan 10:1-14 „‚Adevãrat, adevãrat, vã spun cã, cine nu intrã pe uºã în staulul
oilor, ci sare pe altã parte, este un hoþ ºi un tâlhar. 2 Dar cine intrã pe uºã, este
pãstorul oilor. 3 Portarul îi deschide, ºi oile aud glasul lui; el îºi cheamã oile pe
nume, ºi le scoate afarã din staul. 4 Dupã ce ºi-a scos toate oile, merge înaintea
lor; ºi oile merg dupã el, pentru cã îi cunosc glasul. 5 Nu merg deloc dupã un
strãin; ci fug de el, pentru cã nu cunosc glasul strãinilor.’ 6 Isus le-a spus
aceastã pildã, dar ei n-au înþeles despre ce le vorbea. 7 Isus le-a mai zis:
‚Adevãrat, adevãrat, vã spun cã Eu Sunt uºa oilor. 8 Toþi cei ce au venit înainte
de Mine, sunt hoþi ºi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. 9 Eu Sunt Uºa. Dacã
intrã cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra ºi va ieºi, ºi va gãsi pãºune. 10
Hoþul nu vine decât sã fure, sã junghie ºi sã prãpãdeascã. Eu am venit ca oile
sã aibã viaþã, ºi s-o aibã din belºug. 11 Eu Sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul cel
bun îºi dã viaþa pentru oi. 12 Dar cel plãtit, care nu este pãstor, ºi ale cãrui oi nu
sunt ale lui, când vede lupul venind, lasã oile ºi fuge; ºi lupul le rãpeºte ºi le
împrãºtie. 13 Cel plãtit fuge, pentru cã este plãtit, ºi nu-i pasã de oi. 14 Eu Sunt
Pãstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, ºi ele Mã cunosc pe Mine […]’”
Evrei 4:16 „Sã ne apropiem, deci, cu deplinã încredere de scaunul harului, ca
sã cãpãtãm îndurare ºi sã gãsim har, ca sã fim ajutaþi la vreme de nevoie.”
3A. UNIFICAREA: CEEA CE SUNTEM ÎN HRISTOS (2:19-22)
Metafore care descriu biserica…
1B. Împãrãþia lui Dumnezeu (2:19a)
„nu mai sunteþi nici strãini, nici oaspeþi ai casei” (Efeseni 4:4-6)
2B. Familia lui Dumnezeu (2:19b)
„ci sunteþi împreunã cetãþeni cu sfinþii, oameni din casa lui Dumnezeu”
Filipeni 3:20-21 „Dar cetãþenia noastrã este în ceruri, de unde ºi aºteptãm ca
mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21 El va schimba trupul stãrii noastre

84
Friberg.
85
Frieberg.

2003, NumaiHarul.org 35
smerite, ºi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care
o are de a-ªi supune toate lucrurile.”
Evrei 2:11 „Cãci Cel ce sfinþeºte ºi cei ce sunt sfinþiþi, sunt dintr-unul. De
aceea, Lui nu-I este ruºine sã-i numeascã ‚fraþi’”
3B. Templul lui Dumnezeu (2:20-22)
O singurã temelie (2:20)
„zidiþi pe temelia apostolilor ºi proorocilor”
1 Corinteni 3:11 „Cãci nimeni nu poate pune o altã temelie decât cea care a
fost pusã, ºi care este Isus Hristos.”
„Temelia apostolilor ºi proorocilor se referã la revelaþia divinã de care ei s-
au folosit pentru a-i învãþa pe alþii, care în formã scrisã compune Noul
Testament. Deoarece cazul genitiv grecesc pare sã fie folosit în sens subiectiv,
semnificând acþiunea iniþiatoare, înþelesul nu este acela cã apostolii ºi proorocii
erau ei temelia—chiar dacã într-un anumit sens erau—ci cã ei au pus
temelia.” 86
„Adevãrul este cã baza unitãþii bisericii—pe care fiecare din cele trei ilustraþii
ale bisericii o atestã—este doctrina adevãratã ºi sãnãtoasã.” 87
„Piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”
1 Petru 2:6-10 „Cãci este scris în Scripturã: ‚Iatã cã pun în Sion o piatrã din
capul unghiului, aleasã, scumpã; ºi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruºine.’
7
Cinstea aceasta este, deci, pentru voi care aþi crezut! Dar pentru cei
necredincioºi ‚piatra pe care au lepãdat-o zidarii, a ajuns sã fie pusã în capul
unghiului’; 8 ºi ‚o piatrã de poticnire, ºi o stâncã de cãdere’. Ei se lovesc de ea,
pentru cã n-au crezut Cuvântul, ºi la aceasta sunt rânduiþi. 9 Voi însã sunteþi o
seminþie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un neam Sfânt, un popor pe care
Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã vestiþi puterile minunate ale
Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã; 10 pe voi, care
odinioarã nu eraþi un popor, dar acum sunteþi poporul lui Dumnezeu; pe voi,
care nu cãpãtaserãþi îndurare, dar acum aþi cãpãtat îndurare.”
Un singur rol (2:21-22)
„Creºte ca sã fie un Templu sfânt în Domnul”
au;xei verb, indicativ, prezent, activ, prezent, persoana a III-a, singular; auvxa,nw
tradus a face sã creascã sau sã sporeascã, ca plante; figurativ despre efectul
prezentãrii Evangheliei (1 Corinteni 3:6). 88
ion nao.n substantiv, acuzativ, masculin, singular; nao,j( o clãdire
nao.n a[gion;
privitã ca o locuinþã pentru o fiinþã divinã; metaforic despre o bisericã ca fiind
locuinþa lui Dumnezeu pe pãmânt (Efeseni 2:21);
„Însã trupul lui Hristos nu va fi complet pânã când orice persoanã care va
crede în El va fi fãcut acest lucru. Fiecare nou credincios este o nouã piatrã în

86
MacArthur.
87
James Montgomery Boice, Ephesians, An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997),
88
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 36
clãdirea lui Hristos, templul sfânt al Lui. De aceea Pavel spune cã templul
creºte deoarece sunt adãugaþi credincioºi în continuu.”89
„Zidiþi împreunã, ca sã fiþi un lãcaº al lui Dumnezeu, prin Duhul”
sunoikodomei/sqe verb, indicativ, prezent , pasiv, persoana a II-a, plural;
sunoikodomei/
sunoikodome,w , a zidi (împreunã); numai metaforic ºi pasiv în Noul Testament
despre comunitatea lui Hristos alcãtuind o locuinþã pentru Dumnezeu a fi zidit.
Biserica este locuinþa Duhului lui Dumnezeu! 90
1 Petru 2:5 „ªi voi, ca niºte pietre vii, sunteþi zidiþi ca sã fiþi o casã
duhovniceascã, o preoþie Sfântã, ºi sã aduceþi jertfe duhovniceºti, plãcute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos.”
katoikhth,rion substantiv, acuzativ, neutru, singular; katoikhth, ion locuinþã,
katoikhth,rion,
91
sãlaº, habitat.
1 Corinteni 6:19-20 „Nu ºtiþi cã trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuieºte în voi, ºi pe care L-aþi primit de la Dumnezeu? ªi cã voi nu sunteþi ai
voºtri? 20 Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi, deci, pe Dumnezeu în
trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
APLICAÞIE
Ai experimentat personal harul lui Dumnezeu?
Dacã da, îi ajuþi pe alþii sã se încreadã în El?

89
MacArthur.
90
Friberg.
91
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 37
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Taina Descoperitã (3:1-13)
1A. PRIZONIERUL TAINEI (3:1-4)
1B. Situaþia lui Pavel (3:1)
A fost întemniþat cinci ani
Ø Doi ani în Cezareea
Ø Trei ani în Roma
A fost întemniþat pe nedrept
Ø Evreii l-au acuzat de necinstirea Templului
Ø Romanii refuzau sã-i facã dreptate lui Pavel, de aceea a apelat la Cezar
El s-a considerat un întemniþat al lui Hristos
„Dar niciodatã nu spune cã este întemniþat al Cezarului; este întotdeauna ‚un
întemniþat al lui Hristos Isus’. Motivul este evident atunci când citeºti scrisorile
lui. El a vãzut cã Cezarul nu era cel care avea ultimul cuvânt în privinþa lui; ci
Isus.” 92
2B. Isprãvnicia lui Pavel (3:2-4)
oikonomia administrarea unei gospodãrii sau a treburilor gospodãriei (a) specific,
oikonomia;
administrare, supraveghere, conducere, a proprietãþii altuia. 93
1 Corinteni 9:16-17 „Dacã vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricinã
de laudã, cãci trebuie s-o vestesc; ºi vai de mine, dacã nu vestesc Evanghelia!
17
Dacã fac lucrul acesta de bunã voie, am o rãsplatã. Chiar dacã-l fac de silã,
este o isprãvnicie care mi-a fost încredinþatã.”
„Fiecare credincios este un ispravnic al chemãrii, darurilor spirituale,
oportunitãþilor, talentelor, cunoºtinþei, ºi al oricãrei alte binecuvântãri pe care o
are de la Domnul. Tot ceea ce avem aparþine Domnului, ºi de aceea conducerea
vieþilor noastre ºi a tot ceea ce avem ne este încredinþatã în numele Celui
cãruia acestea aparþin. Noi suntem ispravnici credincioºi atunci când folosim
ceea ce avem pentru a sluji celor din familia lui Dumnezeu ºi mãrturisim celor
care nu sunt din aceastã familie. ‚Cum fiecare a primit un dar special’, Petru ne
îndeamnã, ‚fiecare din voi sã slujeascã altora dupã darul pe care l-a primit.’ (1
Petru 4:10)” 94
Cine i-a comunicat lui Pavel taina (3:2)
Ø Prin Isus Hristos
Galateni 1:12 „[…] pentru cã, n-am primit-o, nici n-am învãþat-o de la vreun
om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.”
Cum i-a fost comunicatã lui Pavel taina (3:3a)

92
Stedman, Ray C. The Great Mystery, December 17, 1972, @ www.pbc.org.dp/stedman/ephesians.
93
On-line Bible Thayer’s Greek Lexicon, Copyright 1993 Woodside Bible Fellowship and Biblesoft New
Exhaustive Strong’s Number and Concordance with expanded Greek-Hebrew Dictionary, Copyright 1994
BibleSoft and International Bible Translators, Inc.
94
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 8.

2003, NumaiHarul.org 38
Ø Prin revelaþie, nu experienþã directã. Vezi 1 Corinteni 11:23-24 ca exemplu
pentru cum a ºtiut Pavel ce s-a întâmplat fãrã sã fi fost acolo. Probabil aºa au
trecut ucenicii peste frica lor de Pavel. (Fapte 9:26)
Cum a fost comunicatã taina de cãtre Pavel (3:4)
Ø Citind Cuvântul descoperit de Isus prin revelaþie
Ø Sau prin auzire
Romani 10:17 „Astfel, credinþa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos.”
„Nãdejdea lui Pavel era cã ei vor recunoaºte priceperea tainei lui Hristos care i-
a fost datã de Dumnezeu. Sunesis (pricepere) literal înseamnã a aduce laolaltã
ºi metaforic se referã la înþelegere ºi pricepere, mental, a pune cunoºtinþa
laolaltã pentru a pricepe înþelesul ºi semnificaþia complete. Priceperea
duhovniceascã trebuie sã preceadã întotdeauna aplicaþia practicã, pentru cã
ceea ce nu este complet înþeles nu poate fi corect aplicat. 95
Sunesis; o punere mentalã laolaltã, ex. inteligenþa sau (concret) intelectul:
(1) o curgere împreunã cu (2) cunoºtinþã a) înþelegere. 96
2A. PLANUL TAINEI (3:5-6)
1B. Cum a fost ascunsã taina (3:5a)
Pânã la momentul potrivit.
Efeseni 1:9-10 „[…] cãci a binevoit sã ne descopere taina voiei Sale, dupã
planul pe care-l alcãtuise în Sine însuºi, 10 ca sã-l aducã la îndeplinire la
plinirea vremurilor, spre a-ªi uni iarãºi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele
din ceruri, ºi cele de pe pãmânt.”
Romani 5:6 „Cãci, pe când eram noi încã fãrã putere, Hristos, la vremea
cuvenitã a murit pentru cei nelegiuiþi.”
Înainte erei bisericii nimeni nu a înþeles deplin ce face Dumnezeu.
1 Petru 1:10-11 „Proorocii, care au proorocit despre harul care vã era pãstrat
vouã, au fãcut din mântuirea aceasta þinta cercetãrilor ºi cãutãrii lor stãruitoare.
11
Ei cercetau sã vadã ce vreme ºi ce împrejurãri avea în vedere Duhul lui
Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos ºi slava de
care aveau sã fie urmate.”
Romani 16:25-27 „Iar Aceluia care poate sã vã întãreascã, dupã Evanghelia
mea ºi propovãduirea lui Isus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a
fost þinutã ascunsã timp de veacuri, 26 dar a fost arãtatã acum prin scrierile
proorocilor, ºi, prin porunca Dumnezeului celui veºnic, a fost adusã la
cunoºtinþa tuturor Neamurilor, ca sã asculte de credinþã, 27 a lui Dumnezeu,
care singur este înþelept, sã fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.”
„Nimeni nu a ºtiut înþelesul deplin al promisiunii lui Dumnezeu cãtre Avraam
‚toate familiile pãmântului vor fi binecuvântate în tine’ (Geneza 12:3) pânã nu
a scris Pavel ‚Scriptura, de asemenea, fiindcã prevedea cã Dumnezeu va socoti

95
MacArthur.
96
OnLine Bible.

2003, NumaiHarul.org 39
neprihãnite pe Neamuri, prin credinþã, a vestit mai dinainte lui Avraam aceastã
veste bunã: ‚Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.’’” (Galateni 3:8). 97
2B. Cum a fost descoperitã taina (3:5b-6)
A fost descoperitã apostolilor ºi proorocilor (3:5b)
Ø De cãtre Duhul Sfânt
2 Petru 1:21 „[…] Cãci nici o proorocie n-a fost adusã prin voia omului; ci
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul Sfânt.”
Ø De Hristos
Matei 13: 34-35 „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; ºi nu le
vorbea deloc fãrã pildã, 35 ca sã se împlineascã ce fusese vestit prin proorocul,
care zice: ‚Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.’”
Ce a fost descoperit (3:6)
Ø Evreii ºi Neamurile împãrtãºesc aceleaºi drepturi în familie. Noi suntem
„împreunã moºtenitori” ºi obþinem posesiunile, bogãþiile nepãtrunse.
Sugkleronomos; un comoºtenitor, (prin analogie) participant în comun. 98
Acest cuvânt este gãsit numai în Romani 8:17; Evrei 11:9 despre Avraam,
Isaac ºi Iacov; ºi în 1 Petru 3:7 vorbind despre soþ ºi soþie.
Ø Evreii ºi Neamurile împãrtãºesc în mod egal pãrtãºia: „alcãtuiesc un singur
trup”
sussomos; despre un trup comun, (figurativ) un membru pereche al
comunitãþii creºtine: singura apariþie în Noul Testament. 99
Ø Evreii ºi Neamurile împãrtãºesc în mod egal promisiunea: „în Hristos”
coparticipanþi ai promisiunii.
Promisiunea era trimiterea Duhului Sfânt—cã însuºi Duhul lui Dumnezeu va
trãi în noi, ºi ne va împuternici sã facem tot ceea ce vrea Dumnezeu sã
facem. 100
Cine a fost descoperit?
Ø Hristos. Noi suntem împreunã sub cârmuirea, autoritatea, grija Lui.
„Secretul uimitor al lui Dumnezeu este cã L-a trimis pe Mesia sã moarã pentru
pãcate ºi sã învie din nou pentru a crea o bisericã de evrei ºi neamuri cãreia sã-
i poatã dãrui din belºug în eternitate orice binecuvântare posibilã cu toatã
puterea Lui infinitã.” 101
„Hristos în voi, nãdejdea slavei” (Coloseni 1:27b). „Hristos în voi” este singura
nãdejde pe care o vei avea vreodatã de a trãi în conformitate cu slava pe care
Dumnezeu a hotãrât-o pentru om atunci când l-a creat la început.” 102
3A. PREDICAREA TAINEI (3:7-9)
1B. Puterea de a predica taina (3:7-8a)

97
MacArthur.
98
OnLine Biblie.
99
OnLine Bible.
100
Stedman.
101
Piper, John, “The Cosmic Church” March 22, 1981, @ www/soundofgrace.com/piper81.
102
Stedman.

2003, NumaiHarul.org 40
A fi un slujitor înseamnã sã te supui unei puteri mai mari, sub autoritate.
Ø Ca predicatori, suntem mai întâi, ºi cel mai important, slujitori ai lui
Dumnezeu.
2 Corinteni 5:20 „Noi, deci, suntem trimeºi împuterniciþi ai lui Hristos; ºi, ca ºi
cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vã rugãm fierbinte, în Numele lui Hristos:
Împãcaþi-vã cu Dumnezeu!”
Devenim predicatori prin harul lui Dumnezeu, nu prin alegerea noastrã
Ø Privilegiul ºi abilitatea de a predica sunt un dar de la Dumnezeu. Nimeni nu
poate sã predice Cuvântul sau sã împãrtãºeascã harul lui Dumnezeu prin
propria lui înþelepciune sau putere.
Coloseni 1:25-26 „[…] Slujitorul ei am fost fãcut eu, dupã isprãvnicia pe care
mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca sã întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 26
Vreau sã zic: taina þinutã ascunsã din veºnicii ºi în toate veacurile, dar
descoperitã acum sfinþilor Lui”
Ø Trebuie sã fim siguri cã suntem slujitori ai lui Dumnezeu ºi nu ai noºtri înºine.
(Ieremia 23:21,32).
„Printre cele mai mari pericole pentru slujire, ºi pentru tot traiul creºtin
credincios, sunt lucrurile care au valoare foarte mare în ochii lumii—ambiþiile
personale, prestigiul, recunoaºterea, onoarea, reputaþia, ºi succesul. Dumnezeu
nu numai cã alege oameni slabi ºi nu dintre cei mai înþelepþi pentru a-i mântui
(1 Corinteni 1:26-29), ci alege predicatori slabi ºi nu dintre cei mai înþelepþi
prin care sã îi mântuiascã (2 Corinteni 11:20; 12:7-10). Pentru cei care nu sunt
gata sã plãteascã preþul acesta, cãutarea de cãtre ei a acestor slujbe este
nelegitimã.” 103
Noi nu ne puteam ridica la înãlþimea chemãrii noastre
Ø „Cel mai neînsemnat dintre toþi sfinþii […]”
„Cãci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli” (1 Corinteni 15:9). Aceasta
doar înseamnã ultimul dintr-o listã de treisprezece. El spune aici, sunt cel mai
neînsemnat dintre toþi sfinþii’. De fapt, el inventeazã un cuvânt aici, pune
comparativul ºi superlativul la un loc: ‚eu sunt mai jos decât cel mai
neînsemnat dintre toþi sfinþii’. Aceastã estimare este mult mai joasã. Dar când a
scris 2 Timotei, ultima lui scrisoare, a spus, ‚eu sunt cel dintâi pãcãtos’ (1
Timotei 1:15). Acesta este progres! Este în deplinã concordanþã cu ceea ce a
spus Domnul cã o sã se întâmple: vã aduceþi aminte cã a spus, ‚Luaþi jugul
Meu asupra voastrã, ºi învãþaþi de la Mine’ (Matei 11:29a). Ce trebuie sã înveþi
tu de la el? Ei bine, ‚ cãci Eu Sunt blând ºi smerit cu inima’ (Matei 11:29b). 104
Ø Acest lucru face parte din tainã: în slãbiciunea noastrã vine puterea din Hristos.
2B. Scopul predicãrii tainei (3:8b-9)
Sã-L descopere pe Hristos în toatã slava Sa (3:8b)
Romani 11:33 „O, adâncul bogãþiei, înþelepciunii ºi ºtiinþei lui Dumnezeu! cât
de nepãtrunse sunt judecãþile Lui, ºi cât de neînþelese sunt cãile Lui!”

103
MacArthur.
104
Stedman, Ray C. The Secret Riches, December 24, 1972, @ www.pbc.org.dp/stedman/ephesians.

2003, NumaiHarul.org 41
„Printre bogãþiile nemãsurate cu care Hristos ne-a binecuvântat sunt ‚bogãþiile
bunãtãþii, îngãduinþei ºi îndelungii Lui rãbdãri’ (Romani 2:4), ‚înþelepciunii ºi
ºtiinþei’ Lui (11:33), îndurarea ºi marea Lui dragoste (Efeseni 2:4), ‚slava Lui’
(3:16), El ne dã ‚toate lucrurile din belºug, ca sã ne bucurãm de ele’ (1 Timotei
6:17), plinãtatea Lui (Coloseni 2:2), cuvântul Lui (3:16), ºi chiar ºi ocara din
pricina Lui (Evrei 11:26). Nu ne mirãm cã Pavel ne aminteºte triumfãtor cã
‚Voi aveþi totul deplin în El’ (Coloseni 2:10)”. 105
Pentru a descoperi Evanghelia în tot harul sãu (3:9)
1 Corinteni 2:7 „Noi propovãduim înþelepciunea lui Dumnezeu, cea tainicã ºi
þinutã ascunsã pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastrã, mai înainte de
veci”
„Primul efect al propovãduirii Evangheliei este îmbogãþirea vieþii chiar acum.
Oriunde predica Pavel, inimile erau schimbate, rãnile sufleteºti erau vindecate,
familiile erau refãcute, obiceiurile rele de o viaþã erau rupte, iar bucuria ºi
nãdejdea ºi dragostea ºi pacea începeau sã intre în vieþile oamenilor. În orice
loc se ducea, Pavel forma grupuri de persoane împlinite, de oameni vindecaþi
care se bucurau într-un minunat simþ al libertãþii în Hristos. Acestea sunt
bogãþiile nepãtrunse ale lui Hristos, chiar acum—nu cândva în cer ci chiar
acum!” 106
4A. SCOPUL TAINEI (3:10-11)
1B. Înþelepciunea nespus de feluritã a lui Dumnezeu este descoperitã (3:10)
„feluritã” = multicolorã; infinit diversificatã. Este folosit numai aici în Noul
Testament. Înseamnã înmulþit ºi variat.
Ø Înþelepciunea Lui este inepuizabilã
Ø Uitaþi-vã la creaþie ºi încercaþi sã-i înþelegeþi marginile.
Ø Uitaþi-vã la mântuire ºi încercaþi sã-I înþelegeþi harul.
2B. Cui îi este revelatã înþelepciunea feluritã (3:10)
„Domniile ºi stãpânirile” se referã de obicei la îngerii cãzuþi
arche; început, origine, primul loc, domnie, conducere, magistraturã; folosit
pentru îngeri ºi demoni. 107
Exousia; cineva care are autoritate; cei mai cu vazã ºi puternici printre fiinþe
create, superiori omului, potentaþi spirituali. 108
Tuturor îngerilor le este adus la cunoºtinþã planul lui Dumnezeu.
1 Petru 1:12 „Lor le-a fost descoperit cã nu pentru ei înºiºi, ci pentru voi
spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovãduit
Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer ºi în care chiar îngerii doresc sã
priveascã.”
2B. Pentru a împlini Planul Mãreþ al lui Dumnezeu (3:11)

105
MacArthur.
106
Stedman.
107
OnLine Bible.
108
OnLine Bible.

2003, NumaiHarul.org 42
Planul lui Dumnezeu era rãscumpãrarea celor aleºi prin Isus Hristos. Bisericii îi este
datã sarcina de a ajuta la împlinirea planului!
„Noi arãtãm înþelepciunea lui Dumnezeu prin a arãta în bisericã cã aceasta
funcþioneazã. Moartea lui Hristos nu a fost în zadar: ne-a reconciliat pe noi cu
Dumnezeu. Noi arãtãm înþelepciunea lui Dumnezeu puterilor cosmice trãind în felul
acesta, fiind biserica pentru care Hristos a murit ca sã o creeze. Fiind fraþi ºi surori în
Hristos, avem o chemare incomparabilã. De aceea, atunci când eºuãm sã trãim în
nãdejde ºi sã pãstrãm unirea Duhului prin legãtura pãcii, trimitem urmãtorul mesaj
printre galaxii: planul lui Dumnezeu eºueazã; El nu era înþelept, El a fost nesãbuit.
Noul stimulent este acesta: toate domniile ºi stãpânirile din locurile cereºti se uitã
sãptãmâna aceasta sã vadã dacã noi, biserica, vom trãi ca ºi când Dumnezeu este
înþelept sau ca ºi când El este nesãbuit. Haideþi sã le arãtãm prin modul în care trãim
cã planul tainic al lui Dumnezeu nu eºueazã!” 109
„În sala de clasã a universului lui Dumnezeu, El este profesor, îngerii sunt elevi,
biserica este o ilustraþie, iar materia este felurita înþelepciune a lui Dumnezeu.” 110
5A. PRIVILEGIUL TAINEI (3:12-13)
1B. Pentru a avea acces personal la Dumnezeu (3:12)
„Slobozenie” Vorbire liberã, abilitatea de a veni la Dumnezeu fãrã un mediator
pãmântesc
Evrei 4:15-16 „Cãci n-avem un Mare Preot, care sã n-aibã milã de slãbiciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca ºi noi, dar fãrã pãcat. 16 Sã
ne apropiem, deci, cu deplinã încredere de scaunul harului, ca sã cãpãtãm
îndurare ºi sã gãsim har, ca sã fim ajutaþi la vreme de nevoie.”
2B. Pentru a avea privilegiul de a suferi pentru Dumnezeu (3:13)
2 Corinteni 12:7-10 „ªi ca sã nu mã umflu de mândrie, din pricina strãlucirii
acestor descoperiri, mi-a fost pus un þepuº în carne, un sol al Satanei, ca sã mã
pãlmuiascã, ºi sã mã împiedice sã mã îngâmf. 8 De trei ori am rugat pe Domnul
sã mi-l ia. 9 ªi El mi-a zis: „Harul Meu îþi este de ajuns; cãci puterea Mea în
slãbiciune este fãcutã desãvârºitã.” Deci mã voi lãuda mult mai bucuros cu
slãbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sã rãmânã în mine. 10 De aceea
simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorãri,
pentru Hristos; cãci când sunt slab, atunci sunt tare.”
Filipeni 1:12-14 „Vreau sã ºtiþi, fraþilor, cã împrejurãrile în care mã gãsesc,
mai degrabã au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13 În adevãr, în toatã curtea
împãrãteascã, ºi pretutindeni aiurea, toþi ºtiu cã sunt pus în lanþuri din pricina
lui Isus Hristos. 14 ªi cei mai mulþi din fraþi, îmbãrbãtaþi de lanþurile mele, au
ºi mai multã îndrãznealã sã vesteascã fãrã teamã Cuvântul lui Dumnezeu.”
2 Corinteni 4:8-15 „Suntem încolþiþi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în
grea cumpãnã, dar nu deznãdãjduiþi; 9 prigoniþi, dar nu pãrãsiþi; trântiþi jos, dar
nu omorâþi. 10 Purtãm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului
Isus, pentru ca ºi viaþa lui Isus sã se arate în trupul nostru. 11 Cãci noi cei vii,
totdeauna suntem daþi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca ºi viaþa lui Isus

109
Piper.
110
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 43
sã se arate în trupul nostru muritor. 12 Astfel cã, în noi lucreazã moartea, iar în
voi viaþa. 13 Însã fiindcã avem acelaºi duh de credinþã, potrivit cu ceea ce este
scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!” ºi noi credem, ºi de aceea vorbim. 14 ªi
ºtim cã Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia ºi pe noi împreunã cu Isus,
ºi ne va face sã ne înfãþiºãm împreunã cu voi. 15 Cãci toate aceste lucruri se
petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, cãpãtat prin mulþi, sã facã sã
sporeascã mulþumirile spre slava lui Dumnezeu.”
APLICAÞIE
Împãrtãºeºti tu cu credincioºie Evanghelia la alþii?
Eºti tu un exemplu al înþelepciunii ºi harului lui Dumnezeu pentru o lume pierdutã ºi
confuzã?
Înduri încercãrile sau sunt o „mare bucurie” pentru tine þinând cont cã astfel aduci
slavã lui Dumnezeu?
Asumã-þi azi obligaþia de a deveni un exemplu al harului lui Dumnezeu în mijlocul
necazurilor ºi încercãrilor pe care le aduce viaþa!

2003, NumaiHarul.org 44
CREªTINUL ªI BINECUVÂNTÃRILE LUI (1:3-3:21)
Plinãtatea lui Dumnezeu (3:14-21)
1A. SUNTEM ÎMPUTERNICIÞI DE DUHUL (3:14:16)
1B. Temelia puterii este relaþia noastrã cu Dumnezeu (3:14-15)
Pentru ce motiv ne rugãm?
Ø Noi suntem lucrarea mâinilor Lui.
Efeseni 2:10 „Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost zidiþi în Hristos Isus
pentru faptele bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm
în ele.”
Ø Nu mai suntem strãini, ci suntem împreunã cetãþeni, oameni din casa lui
Dumnezeu.
Efeseni 2:19 „Aºa dar, voi nu mai sunteþi nici strãini, nici oaspeþi ai casei, ci
sunteþi împreunã cetãþeni cu sfinþii, oameni din casa lui Dumnezeu”
Ø Un efort constant al trãirii noastre zilnice.
Luca 21:36 „Vegheaþi, deci, în tot timpul, ºi rugaþi-vã, ca sã aveþi putere sã
scãpaþi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, ºi sã staþi în picioare
înaintea Fiului omului.”
De ce ne plecãm? Atitudinea noastrã în rugãciune lui Dumnezeu (3:14)
Ø Ne plecãm pentru a exprima supunerea; ne aplecãm, supunându-ne autoritãþii
Lui.
Ø Ne plecãm ca rãspuns la pasiunea noastrã intensã.
Fapte 20:36-37 „Dupã ce a vorbit astfel, a îngenuncheat, ºi s-a rugat împreunã
cu ei toþi. 37 ªi au izbucnit cu toþii în lacrãmi, au cãzut pe grumazul lui Pavel, ºi
l-au sãrutat.”
Ce reprezintã relaþia noastrã cu Dumnezeu de ne permite sã-L abordãm? (3:15)
Ø Suntem copii înfiaþi ai lui Dumnezeu, parte din familia Lui.
Galateni 4:5 „[…] ca sã rãscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca sã cãpãtãm
înfierea.”
2B. Expresia puterii îºi are locul în interior (3:16)
Pentru ce se roagã Pavel?
Ø Nu pentru sãnãtate ºi prosperitate
Ø Bunãstare spiritualã
Efeseni 1:15-19 „De aceea ºi eu, de când am auzit despre credinþa în Domnul
Isus care este în voi, ºi despre dragostea voastrã pentru toþi sfinþii, 16 nu încetez
sã aduc mulþumiri pentru voi, când vã pomenesc în rugãciunile mele. 17 ªi mã
rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatãl slavei, sã vã dea un duh
de înþelepciune ºi de descoperire, în cunoaºterea Lui, 18 ºi sã vã lumineze ochii
inimii, ca sã pricepeþi care este nãdejdea chemãrii Lui, care este bogãþia slavei
moºtenirii Lui în sfinþi, 19 ºi care este faþã de noi, credincioºii, nemãrginita
mãrime a puterii Sale, dupã lucrarea puterii tãriei Lui”
Ø Ca Dumnezeu sã-ªi reverse bogãþiile pentru a ne întãri.

2003, NumaiHarul.org 45
Coloseni 2:2 „[…] ca sã li se îmbãrbãteze inimile, sã fie uniþi în dragoste, ºi sã
capete toate bogãþiile plinãtãþii de pricepere, ca sã cunoascã taina lui
Dumnezeu Tatãl, adicã pe Hristos”
„Pavel nu se roagã ca Dumnezeu sã dea aceste bogãþii credincioºilor, ci ca sã
îngãduie credincioºilor sã fie întãriþi de cãtre Dumnezeu conform bogãþiilor pe
care deja le au. El vrea ca ei sã trãiascã vieþi potrivit bogãþiei spirituale pe care
o au în Hristos.” 111
Ce parte trebuie întãritã?
Ø Ca sã nu cãdem de obosealã sau sã ne slãbim inima.
2 Corinteni 4:16 „De aceea, noi nu cãdem de obosealã. Ci chiar dacã omul
nostru de afarã se trece, totuºi omul nostru dinãuntru se înnoieºte din zi în zi.”
Ø Pentru ca sã putem experimenta întãrirea duhovniceascã.
„Întãriþi”; krataioo; a împuternici, a creºte în vigoare
Cum vom fi noi întãriþi?
Ø Cu putere din Duhul. Nu este de la noi.
1 Corinteni 2:4 „ªi învãþãtura ºi propovãduirea mea nu stãteau în vorbirile
înduplecãtoare ale înþelepciunii, ci într-o dovadã datã de Duhul ºi de putere”
Ø Numai prin Duhul putem noi pricepe bogãþiile care sunt ale noastre ca ºi copii
ai Lui.
2A. SUNTEM ÎMPUTERNICIÞI DE PREZENÞA DOMNULUI CARE LOCUIEªTE ÎN NOI (3:17A)
1B. Isus ne schimbã prin naºterea din nou.
Cine ne schimbã?
Ø Isus Hristos trãieºte în noi.
Galateni 2:20 „Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine.”
2B. Isus locuieºte în noi prin sfinþire.
Cum suntem schimbaþi?
Ø Prin ºederea lui în noi.
katoikeo a locui permanent, ex. a locui, a se stabili cu. 112
katoikeo;
Coloseni 1:27 „[…] cãrora Dumnezeu a voit sã le facã cunoscut care este
bogãþia slavei tainei acesteia între Neamuri, ºi anume: Hristos în voi, nãdejdea
slavei.”
Ioan 14:23 „Drept rãspuns, Isus i-a zis: ‚Dacã Mã iubeºte cineva, va pãzi
cuvântul Meu, ºi Tatãl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, ºi vom locui
împreunã cu el. […]’”

111
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 9.
112
On-line Bible Thayer’s Greek Lexicon, Copyright 1993 Woodside Bible Fellowship and Biblesoft New
Exhaustive Strong’s Number and Concordance with expanded Greek-Hebrew Dictionary, Copyright 1994
BibleSoft and International Bible Translators, Inc.

2003, NumaiHarul.org 46
Coloseni 1:19 „Cãci Dumnezeu a vrut ca toatã plinãtatea sã locuiascã în El”
3A. SUNTEM ÎMPUTERNICIÞI DE ABUNDENÞA DRAGOSTEI (3:17B-19A)
1B. Dragostea lui Dumnezeu experimentatã (3:17b)
Noi suntem înrãdãcinaþi în dragostea Lui.
rhizoo a cauza prinderea rãdãcinii, a întãri cu rãdãcini, a face ferm, a fixa,
rhizoo;
sprijinit, a face o persoanã sau un lucru sã fie adânc împãmântenite. 113
Coloseni 2:7 „[…] fiind înrãdãcinaþi ºi zidiþi în El, întãriþi prin credinþã, dupã
învãþãturile care v-au fost date, ºi sporind în ea cu mulþumiri cãtre Dumnezeu.”
Noi suntem întemeiaþi / înrãdãcinaþi în dragostea Lui.
themelioo a pune o bazã pentru, literal a ridica, sau figurat a consolida: a pune
themelioo;
temelia, a fonda; a face stabil, a stabili. 114
1 Petru 5:10 „Dumnezeul oricãrui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava
Sa veºnicã, dupã ce veþi suferi puþinã vreme, vã va desãvârºi, vã va întãri, vã
va da putere ºi vã va face neclintiþi.”
2B. Dragostea lui Dumnezeu examinatã (3:18)
Ce este aceastã dragoste?
agape dragoste, afecþiune sau bunãvoinþã; special (plural) o masã a dragostei:
agape;
dragoste frãþeascã, afecþiune, bunãvoie, dragoste, bunãvoinþã. 115
Ø Nu o dragoste emoþionalã ci o dragoste voluntarã
Ioan 15:13 „Nu este mai mare dragoste decât sã-ºi dea cineva viaþa pentru
prietenii sãi.”
Ce este aici de aflat, de înþeles?
katalambano; a lua cu înfocare, adicã a apuca, a poseda, a pune mâna pe ceva
katalambano
în aºa fel încât sã-l faci al tãu, a obþine, a dobândi, a-þi însuºi, a-ºi lua , a-þi
însuºi; a lua cu mintea, a înþelege, a pricepe, a învãþa. 116
Filipeni 3:12-13 „Astfel, deci, prea iubiþilor, dupã cum totdeauna aþi fost
ascultãtori, duceþi pânã la capãt mântuirea voastrã, cu fricã ºi cutremur, nu
numai când sunt eu de faþã, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Cãci
Dumnezeu este Acela care lucreazã în voi, ºi vã dã, dupã plãcerea Lui, ºi
voinþa ºi înfãptuirea.”
Cât de latã este dragostea lui Dumnezeu?
Ø Dragostea lui este atât de latã cât toatã omenirea. (Efeseni 2:11-18; Ioan 3:16)
Cât de lungã este dragostea lui Dumnezeu?
Ø De la întemeierea lumii. (Efeseni 1:4-5)
Cât de înaltã este dragostea lui Dumnezeu?
Ø Ne-a binecuvântat în locurile cereºti. (Efeseni 1:3; 2:6)
Cât de adâncã este dragostea lui Dumnezeu?

113
OnLine Bible.
114
OnLine Bible.
115
OnLine Biblie.
116
OnLine Bible.

2003, NumaiHarul.org 47
Ø Cât de adânc a coborât Hristos pentru noi?
Filipeni 2:6-8 „El, cu toate cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca
un lucru de apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu, 7 ci S-a desbrãcat pe sine
însuºi ºi a luat un chip de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfãþiºare
a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la moarte, ºi încã
moarte de cruce.”
„ªi cine, pe de altã parte, poate spune cât de jos a coborât El? A fi om era ceva,
a fi un om al durerii era mult mai mult; sã sângereze, sã moarã, sã sufere,
acestea au însemnat mult pentru Acela care era Fiul lui Dumnezeu; dar sã
sufere aºa o agonie fãrã pereche—sã îndure o moarte a ruºinii ºi abandonãrii de
cãtre Tatãl Sãu, acestea reprezintã o adâncime a dragostei binevoitoare pe care
cea mai inspiratã minte trebuie sã eºueze sã o mãsoare.” 117
Ø Pentru a ne mântui pe când eram morþi în pãcatele ºi greºelile noastre. (Efeseni
2:1-3)
3B. Dragostea lui Dumnezeu expusã (3:19a)
Cunoaºterea dragostei lui Dumnezeu ne aduce peste limitele cunoºtinþei umane.
4A. NOI SUNTEM ÎMPUTERNICIÞI DE PLINÃTATEA LUI DUMNEZEU (3:19B-21)
1B. În ce fel vedem noi plinãtatea lui Dumnezeu?
„A ajunge plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu înseamnã sã fim total dominaþi de El,
nefiind nimic rãmas din tine sau din omul vechi.” 118
2B. Care este rãspunsul nostru la plinãtatea lui Dumnezeu?
Supunere faþã de cuvântul ºi voia Lui
1 Petru 5:6 „Smeriþi-vã, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la
vremea Lui, El sã vã înalþe. 7 ªi aruncaþi asupra Lui toate îngrijorãrile voastre,
cãci El însuºi îngrijeºte de voi.”
3B. Plinãtatea Tatãlui vorbeºte despre suficienþa lui Dumnezeu (3:20-21)
Este inepuizabilã (3:20)
Ø El ne împlineºte
Ioan 16:22-24 „Tot aºa ºi voi: acum sunteþi plini de întristare; dar Eu vã voi
vedea iarãºi, inima vi se va bucura, ºi nimeni nu vã va rãpi bucuria voastrã. 23
În ziua aceea, nu Mã veþi mai întreba de nimic. Adevãrat, adevãrat, vã spun cã,
orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, vã va da. 24 Pânã acum n-aþi cerut
nimic în Numele Meu: cereþi, ºi veþi cãpãta, pentru ca bucuria voastrã sã fie
deplinã.”
Este inevitabilã (3:21)
Ø Noi trebuie sã-L slãvim pe Dumnezeu personal.
Psalmi 50:15 „Cheamã-Mã în ziua necazului, ºi Eu te voi izbãvi, iar tu Mã vei
proslãvi!”

117
Spurgeon, Charles H., Morning and Evening, March 28 Morning.
118
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 48
1 Corinteni 6:20 „Cãci aþi fost cumpãraþi cu un preþ. Proslãviþi, deci, pe
Dumnezeu în trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
Ø Noi trebuie sã-L slãvim pe Dumnezeu în mod public.
Luca 9:26 „Cãci de oricine se va ruºina de Mine ºi de cuvintele Mele, se va
ruºina ºi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa ºi a Tatãlui ºi a sfinþilor
îngeri.”
Fapte 5:41 „Ei au plecat dinaintea Soborului, ºi s-au bucurat cã au fost
învredniciþi sã fie batjocoriþi, pentru Numele Lui.”
Ø Noi trebuie sã-L slãvim pe Dumnezeu perpetuu.
Psalmi 86:12 „Te voi lãuda din toatã inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, ºi
voi prea mãri Numele Tãu în veci!”

2003, NumaiHarul.org 49
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie sã Umblãm Într-un Chip Vrednic de Chemarea Noastrã (4:1-16)
1A. CUVÂNTUL NE ÎNDEAMNÃ SÃ UMBLÃM ÎNTR-UN CHIP VREDNIC DE CHEMAREA
NOASTRÃ (4:1-6)
Cuvântul „dar” marcheazã o trecere de la conþinutul doctrinal din capitolele 1-3 la
conþinutul practic din capitolele 4-6.
1B. Chemarea creºtinului
Este o chemare la o viaþã predatã—„întemniþat”
„Cel întemniþat pentru Domnul”, are un înþeles dublu. Pavel era întemniþat
datoritã umblãrii lui pentru Domnul ºi Pavel era un întemniþat al Domnului.
Filipeni 1:27 „Numai, purtaþi-vã într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos,
pentru ca, fie cã voi veni sã vã vãd, fie cã voi rãmânea departe de voi, sã aud
despre voi cã rãmâneþi tari în acelaºi duh, ºi cã luptaþi cu un suflet pentru
credinþa Evangheliei”
Psalmi 16:8 „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la
dreapta mea, nu mã clatin.”
„Vã sfãtuiesc” Parakalw verb, indicativ, prezent, activ, persoana I, singular;
un înþeles de bazã de a chema pe cineva sã vinã la tine; (1) a chema pe cineva
la tine; (a) a trimite sã aducã pe cineva, a chema (Fapte 28:20); (b) a invita
(Fapte 28:14); (c) a chema (pentru ajutor), a chema în ajutorul cuiva (Matei
26:53); (2) vorbire cu persistenþã a cere ceva cu seriozitate, a implora, a ruga
(Fapte 16:9); (3) vorbire autoritarã a îndemna, a urgenta, a încuraja (Fapte
27:33). 119
Este o chemare la o umblare consecventã—„vrednic”
„Purtaþi”, peripath/sai verb, infinitiv, aorist, activ; peripate,w despre modul în
care cineva îºi conduce viaþa zilnicã a se comporta, a trãi (Coloseni 1:10). 120
„Vrednic”, avxi,wj adverb, cu demnitate, potrivit cu, într-o manierã
corespunzãtoare. 121
„Credinciosul care ‚se poartã într-un chip vrednic de chemarea pe care a
primit-o’ este unul a cãrui trãire zilnicã corespunde poziþiei lui înalte de copil
al lui Dumnezeu ºi împreunã moºtenitor cu Isus Hristos. Trãirea lui practicã se
potriveºte cu poziþia lui spiritualã.” 122
Este o chemare a persoanei lui Hristos—„chemarea…”
„Chemarea pe care aþi primit-o” este chemarea suveranã, mântuitoare a lui
Dumnezeu
1 Tesaloniceni 2:12 „[…] sã vã purtaþi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care
vã cheamã la Împãrãþia ºi slava Sa.”

119
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
120
Friberg.
121
Friberg.
122
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 10.

2003, NumaiHarul.org 50
Romani 8:30 „ªi pe aceia pe care i-a Hotãrât mai dinainte, i-a ºi chemat; ºi pe
aceia pe care i-a chemat, i-a ºi socotit neprihãniþi; iar pe aceia pe care i-a
socotit neprihãniþi, i-a ºi proslãvit.”
„Pavel face multe referiri la „chemarea” (klesis) credinciosului, care, cum este
în acest caz, se referã la chemarea suveranã, eficace a Domnului la mântuire
(Romani 11:29; 1 Corinteni 1:26; Efeseni 1:18; 4:1,4; Filipeni 3:14; 2
Tesaloniceni 1:11; 2 Timotei 1:9; Evrei 3:1; 2 Petru 1:10).
Fãrã „chemarea” lui Dumnezeu, fãrã ca El sã ne aleagã pe noi, alegerea lui de
cãtre noi ar fi inutilã. De fapt, dacã Dumnezeu nu i-ar chema pe oameni la
Sine, nici un om nu ar vrea sã meargã la El, deoarece omul firesc—fiecare om
firesc—se aflã în vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu (Romani 8:7). Minunatul
adevãr al Evangheliei este cã Dumnezeu nu numai cã L-a trimis pe Fiul Sãu ca
sã asigure calea spre mântuire (Romani 5:8) ci L-a trimis sã caute ºi sã
mântuiascã ce era pierdut (Luca 19:10). Dumnezeu nu S-a mulþumit doar cu
faptul de a face mântuirea disponibilã. El i-a chemat la Sine pe cei
rãscumpãraþi ºi aleºi.
Din aceastã cauzã ‚chemarea’ noastrã este o chemare importantã, o ‚chemare
cereascã’ (Evrei 3:1), ºi o ‚chemare sfântã’ (2 Timotei 1:9). ªi de aceea
creºtinul credincios ºi responsabil este hotãrât sã alerge ,spre þintã, pentru
premiul chemãrii cereºti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:14). 123
2B. Caracterul creºtinului (4:2-3)
„Smerenia”, tapeinofrosu,nhj substantiv, genitiv, feminin, singular; tapeinofrosu,nh ,
în Noul Testament, ca ºi calitate a supunerii ºi altruismului voluntare smerenie, punere
de sine în umbrã; smerenia cuvenitã recunoaºte dependenþa noastrã de Dumnezeu. 124
Iacov 4:6 „Dar, în schimb, ne dã un har ºi mai mare. De aceea zice Scriptura:
„Dumnezeu stã împotriva celor mândri, dar dã har celor smeriþi.”
Proverbe 15:33 „Frica de Domnul este ºcoala înþelepciunii, ºi smerenia merge
înaintea slavei.”
Proverbe 22:4 „Rãsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogãþia, slava ºi
viaþa.”
Ø Smerenia începe cu o autocunoaºtere corespunzãtoare
1 Ioan 1:8-9 „Dacã zicem cã n-avem pãcat, ne înºelãm singuri, ºi adevãrul nu
este în noi. 9 Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept, ca sã ne
ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire.”
Ø Smerenia implicã cunoaºterea lui Hristos
Hristos este standardul nostru
1 Ioan 2:6 „Cine zice cã rãmâne în El, trebuie sã trãiascã ºi el cum a trãit Isus.”
Ø Smerenia implicã cunoaºterea lui Dumnezeu
Isaia 6:1-3 „În anul morþii împãratului Ozia, am vãzut pe Domnul ºezând pe un
scaun de domnie foarte înalt, ºi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2
Serafimii stãteau deasupra Lui, ºi fiecare avea ºase aripi: cu douã îºi acopereau
faþa, cu douã îºi acopereau picioarele, ºi cu douã zburau. 3 Strigau unul la altul,

123
MacArthur.
124
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 51
ºi ziceau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oºtirilor! Tot pãmântul este plin de
mãrirea Lui”!”
„Blândeþea”, prau<thtoj substantiv, genitiv, feminin, singular; prau<thj ca ºi
calitate a atitudinii prietenoase blândeþe (ca ºi putere ce se adapteazã la
slãbiciunea altuia), considerenþã. 125
Ø Blândeþe înseamnã putere controlatã
Cuvântul grecesc era folosit pentru a descrie îmblânzirea unui cal sãlbatic.
„A fi blând înseamnã cã ai terminat-o cu tine cu desãvârºire.” Martin Lloyd-
Jones
Ø Blândeþea înseamnã autocontrol.
Proverbe 16:32 „Cel încet la mânie preþuieºte mai mult decât un viteaz, ºi cine
este stãpân pe sine preþuieºte mai mult decât cine cucereºte cetãþi.”
„Îndelunga rãbdare” makroqumi,aj substantiv, genitiv, feminin, singular;
makroqumi,a , ca o stare a liniºtii emoþionale în faþa circumstanþelor nefavorabile
rãbdare, îndelungã rãbdare; (1) ca ºi rãbdare în încercãri rezistenþã,
statornicie (Evrei 6.12); (2) ca ºi stãpânire de sine exercitatã faþã de alþii
îngãduinþã, rãbdare (2 Corinteni 6:6); (3) ca ºi constrângerea mâniei lui
Dumnezeu îndelungã rãbdare, îngãduinþã (Romani 2:4). 126
„Sfântul rãbdãtor acceptã planul lui Dumnezeu în toate, fãrã sã punã la îndoialã
sau sã bolboroseascã. El nu se plânge atunci când chemarea lui pare a fi mai
puþin încântãtoare decât a altuia sau când Domnul îl trimite într-un loc
primejdios sau dificil. El îºi aduce aminte cã Dumnezeu Fiul ºi-a lãsat casa
cereascã a dragostei, sfinþeniei, ºi slavei pentru a veni pe pãmânt ca sã fie urât,
respins, scuipat, ºi crucificat—fãrã ca vreodatã sã întoarcã rãu pentru rãu sau
sã Se plângã Tatãlui Lui.” 127
„Îngãduiþi-vã unii pe alþii în dragoste”, avneco,menoi verb, participiu, prezent,
diateza medie, nominativ, masculin, plural; avne,cw (1) ca practicare a auto-
constrângerii ºi îngãduinþei a îndura (cu rãbdare), a suporta, a îngãdui
(Efeseni 4:2). 128
1 Petru 4:8 „Mai pe sus de toate, sã aveþi o dragoste fierbinte unii pentru alþii,
cãci dragostea acopere o sumedenie de pãcate.”
„ªi cãutaþi sã pãstraþi unirea Duhului”
„cãutaþi”, spouda,zontej verb, participiu, prezent, activ, nominativ, masculin,
plural; spouda,zw a arãta zona de interes a fi dornic sã, a-ºi da toate silinþele sã,
a se strãdui din greu (Evrei 4:11). 129
„pãstraþi”, threi/n verb, infinitiv, prezent, activ; thre,w (1) literal (a) a pãzi
(Fapte 12:6); (b) a þine, a þine în rezervã, a pãstra pentru un scop sau pentru un
timp potrivit (Ioan 2:10). 130

125
Friberg.
126
Friberg.
127
MacArthur.
128
Friberg.
129
Friberg.
130
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 52
„unirea”, e`no,thta substantiv, acuzativ, feminin, singular, comun; e`no,thj, hj ca o
stare unicitate, unitate, armonie. 131
Ø Unirea este produsã de Duhul Sfânt
1 Corinteni 12:13 „Noi toþi, în adevãr, am fost botezaþi de un singur Duh, ca sã
alcãtuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; ºi toþi am fost
adãpaþi dintr-un singur Duh.”
Ø Noi pãstrãm unirea atunci când umblãm într-un chip vrednic de chemarea
noastrã.
3B. Mãrturisirea creºtinului (4:4-6)
Este unire în Duhul
Ø Este un singur trup pentru cã este un singur Duh.
Efeseni 2:21-22 „În El toatã clãdirea, bine închegatã, creºte ca sã fie un
Templu Sfânt în Domnul. 22 ªi prin El ºi voi sunteþi zidiþi împreunã, ca sã fiþi
un lãcaº al lui Dumnezeu, prin Duhul.”
Ø Este o singurã nãdejde bazatã pe chemarea noastrã de a fi ca Hristos.
1 Ioan 3:2 „Prea iubiþilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. ªi ce vom fi, nu
s-a arãtat încã. Dar ºtim cã atunci când Se va arãta El, vom fi ca El; pentru cã Îl
vom vedea aºa cum este.”
Este unire în Fiul (4:5)
Ø O credinþã
Iuda 1:3 „Prea iubiþilor, pe când cãutam cu tot dinadinsul sã vã scriu despre
mântuirea noastrã de obºte, m-am vãzut silit sã vã scriu ca sã vã îndemn sã
luptaþi pentru credinþa, care a fost datã sfinþilor odatã pentru totdeauna.”
Ø Un botez
Aici face referire la botezul credinciosului „în Hristos”
Este unire în Tatãl (4:6)
Noi suntem un singur popor sub un singur Dumnezeu suveran (peste toþi),
omnipotent (prin toþi), ºi omniprezent (în toþi).
2A. DOMNUL NE AJUTÃ SÃ UMBLÃM ÎNTR-UN CHIP VREDNIC DE CHEMAREA NOASTRÃ
(4:7-11)
1B. Dumnezeu dã daruri ale harului tuturor copiilor Lui (4:7)
Dumnezeu dã atât darul cât ºi harul pentru a ne ajuta sã folosim darul. Este dat dupã
mãsura darului lui Hristos.
Fiecare dar este dat într-un mod suveran.
Toate darurile sunt date pentru beneficiul bisericii ºi nu al individului.
1 Petru 4:10 „Ca niºte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu,
fiecare din voi sã slujeascã altora dupã darul pe care l-a primit.”
2B. Hristos a asigurat mântuirea noastrã ºi ne-a eliberat ca sã slujim (4:8-10)
„S-a suit sus”, vorbeºte despre învierea Lui victorioasã.

131
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 53
„A luat robia roabã”
„În rãstignirea ºi învierea Sa, Isus Hristos l-a învins pe Satan, pãcatul ºi
moartea (cf. Coloseni 2:15), ºi prin acea mare victorie El ‚a luat robia roabã’,
luând pe unii care erau odatã prizonierii duºmanului dar acum se întorc la
Dumnezeul ºi poporul cãrora le aparþine. Imaginea este vie în demonstraþia ei
cã Dumnezeu are oameni, încã nemântuiþi, dar care-I aparþin Lui—chiar dacã
ei sunt fireºte în mâna Satanei ºi ar rãmâne acolo dacã Hristos prin moartea ºi
învierea Sa nu ar fi avut grijã sã-i conducã în captivitatea împãrãþiei Lui la care
au fost chemaþi prin alegere suveranã ‚dinainte de întemeierea lumii’ (Efeseni
1:4). Comparaþi cu Fapte 18:10, unde Domnul îi spune lui Pavel sã rãmânã în
Corint ºi sã predice deoarece erau în acel oraº oameni care îi aparþineau Lui,
dar nu erau mântuiþi încã de robia regelui întunericului (vezi ºi Ioan 10:16;
11:51-52; Fapte 15:14-18).” 132
„înainte Se pogorâse în pãrþile mai de jos ale pãmântului” nu este o referinþã la
un loc specific ci la profunzimea întrupãrii.
3B. Dumnezeu dã daruri pentru slujire bisericii Sale (4:11)
1 Corinteni 12:28 „ªi Dumnezeu a rânduit în Bisericã, întâi, apostoli; al doilea,
prooroci; al treilea, învãþãtori; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce
au darul tãmãduirilor, ajutorãrilor, cârmuirilor, ºi vorbirii în felurite limbi.”
Apostoli ºi prooroci—trei responsabilitãþi primare
Ø Sã punã temelia bisericii (Efeseni 2:20)
Ø Sã primeascã ºi sã vesteascã revelaþia Cuvântului lui Dumnezeu (Fapte 11:28;
21:10-11; Efeseni 3:5)
Ø Sã confirme acel Cuvânt prin „semne, puteri ºi minuni” (2 Corinteni 12:12; cf.
Fapte 8:6-7; Evrei 2:3-4)
„Oricum, ca ºi apostolii, slujba lor (a profeþilor) a încetat la împlinirea Noului
Testament, în acelaºi mod în care au dispãrut ºi profeþii Vechiului Testament
când acesta s-a împlinit, cu 400 de ani înainte de Hristos. Biserica a fost ziditã
pe „temelia apostolilor ºi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus
Hristos” (Efeseni 2:20). Odatã ce temelia a fost pusã, munca apostolilor ºi
proorocilor s-a încheiat.” 133
Evangheliºti
Slujba evanghelistului este de a predica ºi explica vestea bunã a mântuirii în
Isus Hristos acelora care nu au crezut încã. El este un proclamator al mântuirii
prin har prin credinþa în Fiul lui Dumnezeu.
Pãstori ºi învãþãtori
„Pãstori”, poime,naj substantiv, acuzativ, masculin, plural; poimh,n, (1) literal
cineva care are grijã de un grup de animale pãstor, cioban (Luca 2:8); (2)
metaforic cineva care-ºi asumã conducerea peste un grup de credincioºi; (a)

132
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 11.
133
MacArthur, John F., Jr., 1 Corinthians, The MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody,
1984), pp. 322-24.

2003, NumaiHarul.org 54
simbolizându-L pe Hristos ca ºi capul bisericii (Evrei 13:20); (b) ca lideri
omeneºti peste o comunitate de credincioºi pastor, slujitor (Efeseni 4:11). 134
„Învãþãtori” didaska,louj substantiv, acuzativ, masculin, plural; dida,skaloj
kaloj,
învãþãtor; ca ºi titlu de demnitate ºi respect maestru, învãþãtor (Matei 10:24);
în Noul Testament, echivalent cu r`abbi rabi, denumirea evreiascã pentru
învãþãtor însemnând mai marele meu (Ioan 1:38). 135
1 Timotei 5:17 „Prezbiterii care cârmuiesc bine, sã fie învredniciþi de îndoitã
cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovãduirea ºi cu învãþãtura pe care o
dau altora.”
3A. DOMNUL NE ECHIPEAZÃ CA SÃ UMBLÃM ÎNTR-UN CHIP VREDNIC DE CHEMAREA
NOASTRÃ (4:12-16)
În versetele 12-16, Domnul îºi face cunoscut planul Lui pentru zidirea bisericii. El îºi
zideºte biserica prin oamenii Lui care umblã într-un chip vrednic de chemarea lor, iar
prin faptul cã zideºte biserica, ºi alþii sunt echipaþi pentru a umbla într-un chip vrednic.
1B. Progresia planului lui Dumnezeu (4:12)
„Desãvârºirea sfinþilor”
„desãvârºirea”, katartismo.n substantiv, acuzativ, masculin, singular;
katartismo,j , ca ºi un proces de ajustare ce are ca rezultat o desãvârºire
completã, echipare, perfecþionare, pregãtire pentru a fi adecvat (Efeseni
4:12). 136
Evrei 13:20-21 „Dumnezeul pãcii, care, prin sângele legãmântului celui veºnic,
a sculat din morþi pe Domnul nostru Isus, marele Pãstor al oilor, 21 sã vã facã
desãvârºiþi în orice lucru bun, ca sã faceþi voia Lui, ºi sã lucreze în noi ce-I este
plãcut, prin Isus Hristos. A Lui sã fie slava în vecii vecilor! Amin.”
Patru mijloace de desãvârºire a sfinþilor
Ø Biblia
2 Timotei 3:16-17 „Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca
sã înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire, 17 pentru ca
omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bunã.”
Ø Rugãciunea
Fapte 6:4 „[…] Iar noi vom stãrui necurmat în rugãciune ºi în propovãduirea
Cuvântului.”
Ø Testãri/încercãri
Iacov 1:2-4 „Fraþii mei, sã priviþi ca o mare bucurie când treceþi prin felurite
încercãri, 3 ca unii care ºtiþi cã încercarea credinþei voastre lucreazã rãbdare. 4
Dar rãbdarea trebuie sã-ºi facã desãvârºit lucrarea, ca sã fiþi desãvârºiþi, întregi,
ºi sã nu duceþi lipsã de nimic.”
Ø Suferinþa

134
Friberg.
135
Friberg.
136
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 55
Filipeni 3:10 „[…] ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia
suferinþelor Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui”
„În vederea lucrãrii de slujire”
„slujire”, diakoni,aj substantiv, genitiv, feminin, singular, diakoni,a , (1) slujbã
generalã (Evrei 1:14); (2) ca dãruire caritabilã ajutor, suport, mãsurã de
aprovizionare (Fapte 6:1) (3) ca ºi pregãtire a mesei servire, preparare (Luca
10:40); (4) ca ºi rol sau poziþie a cuiva care slujeºte pe Dumnezeu într-un mod
special sarcinã, slujbã (Romani 12:7, 1 Timotei 1:12). 137
1 Corinteni 15:58 „De aceea, prea iubiþii mei fraþi, fiþi tari, neclintiþi, sporiþi
totdeauna în lucrul Domnului, cãci ºtiþi cã osteneala voastrã în Domnul nu este
zãdarnicã.”
1 Petru 4:10-11 „Ca niºte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu,
fiecare din voi sã slujeascã altora dupã darul pe care l- a primit. 11 Dacã
vorbeºte cineva, sã vorbeascã cuvintele lui Dumnezeu. Dacã slujeºte cineva, sã
slujeascã dupã puterea pe care i-o dã Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile sã
fie slãvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a cãruia este slava ºi puterea în vecii
vecilor! Amin.”
„Pentru zidirea trupului în Hristos”
„zidirea”, oivkodomh.n substantiv, acuzativ, feminin, singular; oivkodomh, , (1) ca ºi
acþiune; (a) literal zidire, construcþie; (b) figurativ ca încurajare spiritualã
împuternicire, edificare, zidire (1 Corinteni 14:12); (2) ca ºi rezultat; (a) literal
clãdire, edificiu (Matei 24:1); figurativ în special despre o bisericã ca ºi locul
unde locuieºte Dumnezeu clãdire (1 Corinteni 3:9); (c) despre trupul înviat în
viitor ceva fãcut (de Dumnezeu), o casã (de la Dumnezeu) (2 Corinteni 5:1).
„‚Trupul’ este zidit pe exterior prin evanghelizare în timp ce sunt adãugaþi mai
mulþi credincioºi, dar accentul aici este pe a fi zidit pe interior în timp ce toþi
credincioºii sunt hrãniþi pentru slujire fructuoasã prin Cuvânt.” 138
Fapte 20:32 „ªi acum, fraþilor, vã încredinþez în mâna lui Dumnezeu ºi a
Cuvântului harului Sãu, care vã poate zidi sufleteºte, ºi vã poate da moºtenirea
împreunã cu toþi cei sfinþiþi.”
2B. Scopul planului lui Dumnezeu (4:13-15)
„Unirea credinþei”
Ø În acest context credinþa nu face referire la credinþa mântuitoare ci la doctrina
creºtinã.
„Numai o bisericã care este echipatã biblic, slujeºte cu credincioºie, ºi este
maturã spiritual poate ‚ajunge...la unirea credinþei’. Orice altã unire va fi la un
nivel pur omenesc ºi numai cã va fi diferitã de ‚unirea credinþei’, ci de fapt va
fi în conflict constant cu aceasta. Niciodatã nu va putea fi unire în bisericã fãrã
integritate doctrinalã.” 139
„Cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu”

137
Friberg.
138
MacArthur.
139
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 56
„Cunoºtinþei”, evpignw,sewj substantiv, genitiv, feminin, singular; evpi,gnwsij, nwsij
cunoºtinþã, cunoºtinþã adevãratã; în Noul Testament, folosit în special pentru
cunoºtinþã intensivã religioasã ºi moralã, ceea ce ajunge cineva sã cunoascã ºi
sã-ºi însuºeascã prin credinþa în Hristos cunoºtinþã (deplinã), recunoaºtere
(Coloseni 1:10; 2 Timotei 2:25). 140
Filipeni 3:8-10 „Ba încã, ºi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faþã
de preþul nespus de mare al cunoaºterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am pierdut toate ºi le socotesc ca un gunoi, ca sã câºtig pe Hristos, 9 ºi sã fiu
gãsit în El, nu având o neprihãnire a mea pe care mi-o dã Legea, ci aceea care
se capãtã prin credinþa în Hristos, neprihãnirea pe care o dã Dumnezeu, prin
credinþã. 10 ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia suferinþelor
Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui”
„Starea de om mare, la înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos”
Ø Aceasta este o referire la maturitatea spiritualã.
Coloseni 1:28-29 „Pe El Îl propovãduim noi, ºi sfãtuim pe orice om, ºi învãþãm
pe orice om în toatã înþelepciunea, ca sã înfãþiºãm pe orice om, desãvârºit în
Hristos Isus. 29 Iatã la ce lucrez eu, ºi mã lupt dupã lucrarea puterii Lui, care
lucreazã cu tãrie în mine.”
Romani 8:29 „Cãci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a ºi Hotãrât
mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã fie cel întâi-
nãscut dintre mai mulþi fraþi.”
„Ca sã nu mai fim copii, plutind încoace ºi încolo, purtaþi de orice vânt de
învãþãturã […]”
Ø Aceasta este o referire la doctrina sãnãtoasã.
„prin viclenia oamenilor”, kubei,a substantiv, dativ, feminin, singular; kubei,a ,
literal joc la zaruri; figurativ ºiretenie, ºmecherie, triºare (Efeseni 4:14). 141
„prin ºiretenia lor”, panourgi,a substantiv, dativ, feminin, singular; panourgi,a ,
strict, capabilitate pentru orice lucrare; în Noul Testament, într-un sens negativ
ºiretenie, viclenie, ºiretlic. O manipulare isteaþã pentru a înºela.
„mijloacele de amãgire”, meqodei,an substantiv, acuzativ, feminin, singular,
meqodei,a , metodã, procedurã; în Noul Testament, într-un sens negativ ca
uneltire pentru ca sã înºele amãgire, ºiretenie, înºelãciune (Efeseni 4:14); este
folosit mai târziu în scrisoare ca referire la „uneltirile diavolului” (6:11). Face
referire, fãrã nici o îndoialã, la greºeala planificatã, subtilã ºi sistematizatã. 142
Ø Ceea ce vrea sã puncteze Pavel este cã nici viclenia oamenilor nici mijloacele
de amãgire ale diavolului nu-l vor induce în eroare pe credinciosul matur ºi
zidit spiritual.
„Credincioºi adevãrului, în dragoste”
Ø Aceasta este o referire la vestirea Evangheliei.
„credincioºi adevãrului”, avlhqeu,ontej verb, participiu, prezent, activ,
nominativ, masculin, plural; avlhqeu,w, a spune adevãrul, sincer (Galateni 4:16);

140
Friberg.
141
Friberg.
142
MacArthur.

2003, NumaiHarul.org 57
a susþine Evanghelia, a spune ce este adevãrat (despre Dumnezeu); a fi
credincios adevãrului (Efeseni 4:15).
Galateni 4:16 „M-am fãcut oare vrãjmaºul vostru, pentru cã v-am spus
adevãrul?”
„în dragoste”, se referã la atitudinea pe care trebuie sã o avem noi atunci când
vestim adevãrul (1 Tesaloniceni 2:7-12).
„Sã creºtem în toate privinþele […] Hristos” acesta este scopul Evangheliei,
ca noi sã ajungem ca Hristos.
Filipeni 1:21 „Cãci pentru mine a trãi este Hristos ºi a muri este un câºtig.”
Galateni 2:20 „Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine.”
3B. Puterea planului lui Dumnezeu (4:16)
Sursa puterii este capul—Hristos
„Din El, tot trupul”
Demonstrarea puterii se face prin membre
„prin ceea ce dã fiecare încheieturã”, referire la împãrþirea lucrãrii în trup.
„potrivit cu lucrarea fiecãrei pãrþi în mãsura ei”, referire la darurile spirituale.
„îºi primeºte creºterea...ºi se zideºte în dragoste”, referire la lucrarea lui
Dumnezeu în ºi prin trup.

2003, NumaiHarul.org 58
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie Sã Umblãm Diferit Faþã de Lume
Din Cauza Chemãrii Noastre (4:17-24)
1A. PAVEL DESCRIE FELUL ÎN CARE ERAM (4:17-19)
1B. Eram confuzi (4:17)
Gândeam ca lumea
Depindeam de raþiune, ºi nu de credinþã
Gândirea noastrã era greºitã, ºi de aceea drumul nostru ducea spre pierzare
2B. Eram nesimþitori (4:18-19a)
Eram orbiþi de pãcat ºi de Satan (4:18a)
2 Corinteni 4:4 „[…] a cãror minte necredincioasã a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca sã nu vadã strãlucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Eram separaþi de Dumnezeu (4:18b)
Isaia 59:2 „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despãrþire între voi ºi
Dumnezeul vostru; pãcatele voastre vã ascund Faþa Lui ºi-L împiedecã sã vã
asculte!”
Nu-I rãspundeam lui Dumnezeu ºi eram insensibili faþã de pãcat (4:18c-19a)
Ø Am fost închiºi faþã de chemarea lui Dumnezeu—„ºi-au pierdut orice pic de
simþire”
Ø Nu ne pãsa de faptul cã suntem pãcãtoºi
3B. Eram condamnaþi (4:19b)
Datoritã depravãrii noastre
Ø „desfrânare”: absenþa tuturor reþinerilor morale
Datoritã hãrniciei noastre
Ø „sãvârºesc”: literal a munci la ceva
Datoritã hotãrârii noastre
Ø „cu lãcomie orice fel de necurãþie”
2A. PAVEL DESCRIE CEEA CE TREBUIE SÃ DEVENIM (4:20-24)
1B. Trebuie sã fim conºtienþi de Hristos (4:20-21)
Începem cu relaþia cuvenitã cu Hristos (4:20)
Ø Ajungem sã-L cunoaºtem pe Hristos prin pocãinþã ºi credinþã!
2 Corinteni 5:15 „ªi El a murit pentru toþi, pentru ca cei ce trãiesc, sã nu mai
trãiascã pentru ei înºiºi, ci pentru Cel ce a murit ºi a înviat pentru ei.”
Galateni 2:20 „Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine.”

2003, NumaiHarul.org 59
Continuãm cum am început (4:21)
1 Ioan 5:20 „ªtim cã Fiul lui Dumnezeu a venit, ºi ne-a dat pricepere sã
cunoaºtem pe Cel ce este adevãrat. ªi noi suntem în Cel ce este adevãrat, adicã
în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevãrat ºi viaþa veºnicã.”
2B. Trebuie ca pentru noi Hristos sã fie în centru (4:22-24)
Trebuie sã ne dezbrãcãm de omul cel vechi (4:22-23)
Ø Vechiul mod de viaþã (4:22a)
Ø Vechile pofte (4:22b)
Ø Vechea filozofie (4:23)
Trebuie sã ne îmbrãcãm cu omul cel nou (4:24)
Ø Creat ca Dumnezeu
Ø Neprihãnirea are legãturã cu semenul nostru
Ø Sfinþenia se relateazã la Dumnezeu

2003, NumaiHarul.org 60
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie sã Umblãm cu Credincioºie Înaintea Lumii (4:25-32)
INTRODUCERE
Dovada mântuirii unei persoane nu este o experienþã din trecut ci o exprimare
prezentã.
1 Ioan 2:4 „Cine zice: „Îl cunosc” ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este un
mincinos, ºi adevãrul nu este în el.”
Pavel scrie despre transformarea care are loc atunci când o persoanã este cu
adevãrat mântuitã.
1A. DE LA MINCIUNÃ LA SPUNEREA ADEVÃRULUI (4:25)
1B. Pericolul minciunii
Apocalipsa 21:8 „Dar cât despre fricoºi, necredincioºi, scârboºi, ucigaºi,
curvari, vrãjitori, închinãtorii la idoli, ºi toþi mincinoºii, partea lor este în iazul,
care arde cu foc ºi cu pucioasã, adicã moartea a doua.”
2B. Înºelãciunea minciunii
Pentru cel minþit cât ºi pentru cel care minte
Niciodatã nu vei scãpa prin minciunã
Sunt foarte multe cãi de a minþi
3B. Distructibilitatea minciunii
Întrerupe pãrtãºia
Distruge mãrturia
2A. DE LA VIOLENÞÃ LA VICTORIE (4:26-27)
1B. Manifestaþi o mânie neprihãnitã (4:26a)
„Mâniaþi-vã”, ovrgi,zesqe verb, imperativ, prezent, diateza medie sau pasivã,
persoana a II-a, plural; ovrgi,zw,
w numai pasiv în Noul Testament, numai despre
mânia omeneascã ºi satanicã a fi sau a deveni mânios, a fi sau a deveni furios,
a fi sau a deveni înfuriat. 143
2B. Înlãturaþi mânia pãstratã în suflet (4:26b)
Mânia nemãrturisitã ºi neiertatã va produce amãrãciune ºi împietrire în viaþa ta.
(Ex. Faraon)
3B. Înfrângeþi-l pe Satan (4:27)
Cum?
Romani 12:17-21 „Nu întoarceþi nimãnui rãu pentru rãu. Urmãriþi ce este bine,
înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacã este cu putinþã, întrucât atârnã de voi, trãiþi
în pace cu toþi oamenii. 19 Prea iubiþilor, nu vã rãzbunaþi singuri; ci lãsaþi sã se
rãzbune mânia lui Dumnezeu; cãci este scris: „Rãzbunarea este a Mea; Eu voi

143
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).

2003, NumaiHarul.org 61
rãsplãti” zice Domnul. 20 Dimpotrivã: dacã îi este foame vrãjmaºului tãu, dã-i
sã mãnânce; dacã-i este sete, dã-i sã bea; cãci dacã vei face astfel, vei grãmãdi
cãrbuni aprinºi pe capul lui.” 21 Nu te lãsa biruit de rãu, ci biruieºte rãul prin
bine.”
3A. DE LA FURT LA SLUJIRE (4:28)
1B. Nu mai furaþi (4:28a)
Timp, Talent, Zeciuialã
Maleahi 3:8-9 „Se cade sã înºele un om pe Dumnezeu, cum Mã înºelaþi voi?”
Dar voi întrebaþi: „Cu ce Te-am înºelat?” Cu zeciuielile ºi darurile de mâncare.
9
Sunteþi blestemaþi, câtã vreme cãutaþi sã Mã înºelaþi, tot poporul în
întregime!”
2B. Începeþi sã slujiþi (4:28b)
Luca 14:13-14 „Ci, când dai o masã, cheamã pe sãraci, pe schilozi, pe ºchiopi,
pe orbi. 14 ªi va fi ferice de tine, pentru cã ei n-au cu ce sã-þi rãsplãteascã; dar þi
se va rãsplãti la învierea celor neprihãniþi.”
Dumnezeu þi-a dat o slujbã ca sã-i poþi sluji pe alþii!
4A. DE LA CUVINTE STRICATE LA CUVINTE BUNE (4:29-30)
1B. Blestemul cuvintelor stricate (4:29a)
„Stricat”, sapro.j adjectiv, nominativ, masculin, singular; stricat, putred; literal,
despre peºte stricat sau fructe stricate ce nu mai sunt de folos pentru mâncat;
mai general fãrã folos, fãrã valoare, nepotrivit (Matei 7:17); neutru ca
substantiv, ceva nefolositor (Matei 13:48); figurativ, despre vorbire
nefolositoare dãunãtor, rãu, neprofitabil (Efeseni 4:29). 144
Iacov 3:2 „Toþi greºim în multe feluri. Dacã nu greºeºte cineva în vorbire, este
un om desãvârºit, ºi poate sã-ºi þinã în frâu tot trupul.”
Matei 12:36 „Vã spun cã, în ziua judecãþii, oamenii vor da socotealã de orice
cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.”
Matei 12:34 „Pui de nãpârci, cum aþi putea voi sã spuneþi lucruri bune, când
voi sunteþi rãi? Cãci din prisosul inimii vorbeºte gura.”
2B. Chemarea pentru cuvinte bune (4:29b-30)
Noi trebuie sã-i zidim ºi sã aducem beneficiu altora prin cuvintele noastre
Proverbe 25:11 „Un cuvânt spus la vremea potrivitã, este ca niºte mere din aur
într-un coºuleþ din argint.”
Proverbe 15:23 „Omul are bucurie sã dea un rãspuns cu gura lui, ºi ce bunã
este o vorbã spusã la vreme potrivitã!”
Noi trebuie sã fim plãcuþi Duhului Sfânt prin cuvintele pe care le folosim (4:30)
Ø Întristarea Duhului poate duce la stingerea Duhului Sfânt
5A. DE LA VICII LA VIRTUÞI (4:31-32)
1B. Viciile la care trebuie sã renunþãm (4:31)

144
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 62
„Amãrãciune”: un resentiment reprimat
pikri,a substantiv, nominativ, feminin, singular; literal, despre plante care
produc fructe necomestibile sau otrãvitoare r`i,za pikri,aj rãdãcinã care face
roadã amarã; folosit metaforic pentru o persoanã a cãrei influenþã sau fapte
devin dãunãtoare unei comunitãþi cineva care produce necazuri (Evrei 12:15;
cf. Deuteronom 29:18-19); figurat, ca ºi atitudine ostilã resentiment mânios,
animozitate (Efeseni 4:31). 145
Evrei 12:15 „Luaþi seama bine ca nimeni sã nu se abatã de la harul lui
Dumnezeu, pentru ca nu cumva sã dea lãstari vreo rãdãcinã de amãrãciune, sã
vã aducã tulburare, ºi mulþi sã fie întinaþi de ea.”
„Iuþime”: furie sãlbaticã exercitatã în pasiunea momentului
qumo.j substantiv, nominativ, masculin, singular; din qu,w (a se miºca violent, a
se repezi); (1) ca ºi pasiune puternicã a sufletului ºi a minþii mânie, furie;
folosit pentru mânie divinã (Apocalipsa 15:1), satanicã (Apocalipsa 12:12), ºi
omeneascã (Luca 4:28); (2) în contrast cu ovrgh, ca indignare stabilã, q . este
folosit pentru mânie care fierbe ºi se potoleºte din nou, revãrsare de mânie,
fire mânioasã, izbucnire de mânie (2 Corinteni 12:20); (3) fraza dificilã din
Apocalipsa 14:8 evk tou/ oi;nou tou/ qumou/ th/j pornei,pornei,aj auvth/j pepo,tiken ta.
e;qnh a adãpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei se referã probabil la
starea fãrã de Dumnezeu cu care Babilonul a captivat popoarele ºi le-a adus
sub mânia lui Dumnezeu, în loc a se referi la‚ vinul imoralitãþii ei
pasionale’”. 146
„Mânie”: mocnire lãuntricã
ovrgh. substantiv, nominativ, feminin, singular; ca ºi revãrsare viguroasã a firii
cuiva împotriva altcuiva sau a unui lucru furie, mânie, indignare; (1) ca emoþie
umanã furie, mânie (Iacov 1:20); (2) ca reacþie divinã împotriva rãului,
aducând judecatã ºi pedeapsã atât în trecut cât ºi în viitor mânie, indignare
(Matei 3:7; Romani 9:22); ca viitoare culminare a judecãþii prin vãrsarea
mâniei acumulate a lui Dumnezeu (h` h` ) h`me,ra (th/
th/j ) ovrgh/j ziua mâniei (Romani
147
2:5; Apocalipsa 6:17).
„Strigare”: un þipãt sau un strigãt care indicã pierderea controlului
kraugh. substantiv, nominativ, feminin, singular; (1) mai multe voci vorbind
tare în acelaºi timp strigare, gãlãgie, þipãt (Matei 25:6); (2) sunetul puternic al
unei singure voci strigãt (puternic), þipãt (Luca 1:42); (3) sunetul puternic care
însoþeºte plânsul tânguire, vãicãrealã (Apocalipsa 21:4). 148
„Clevetire”: defãimarea continuã a unei persoane
blasfhmi,a substantiv, nominativ, feminin, singular; (1) în general vorbire
dãunãtoare, abuzivã împotriva reputaþiei cuiva; bârfã, înjurãturã, vorbire de
rãu (Coloseni 3:8); (2) predominant ca vorbire împotriva naturii ºi puterii lui
Dumnezeu blasfemie, insultã, ofensã (Matei 26:65). 149

145
Friberg.
146
Friberg.
147
Friberg.
148
Friberg.
149
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 63
„Rãutate”: termenul general pentru rãul care este rãdãcina tuturor viciilor
kaki,a|Å substantiv, dativ, feminin, singular; având calitatea cuvântului kako,j
(rãu) rãu, rãutate; (1) moral depravare, viciu, rãutate (Iacov 1:21), opus avreth,
(virtute); (2) comportamental antipatie, rea voinþã, urã (Tit 3:3), opus
koinwni,a (pãrtãºie); (3) ca circumstanþe adverse rãu, necaz, nenoroc (Matei
6:34). 150
2B. Virtuþile pe care trebuie sã le dezvoltãm (4:32)
„Buni”: amabili, buni
crhstoi, adjectiv, nominativ, masculin, plural; cu înþelesul de bazã fiind bine
adaptat pentru împlinirea unui scop, adicã folositor, potrivit, excelent; (1)
despre lucruri bun, uºor, plãcut; despre cerinþe uºor (Matei 11:30); comparativ
crhsto,teroj, a on mai bun, mai plãcut (Luca 5:39); moral onest, potrivit,
eroj te,ra,
bun (1 Corinteni 15:33); despre valoare superior, mai bun (Luca 5:39); (2)
despre persoane bun, serviabil, binevoitor (Efeseni 4:32); despre Dumnezeu
îndurãtor, bun (1 Petru 2:3); (3) neutru ca substantiv to. crhsto,n bunãtate
(Romani 2:4). 151
Romani 2:4 “Sau dispreþuieºti tu bogãþiile bunãtãþii, îngãduinþei ºi îndelungei
Lui rãbdãri? Nu vezi tu cã bunãtatea lui Dumnezeu te îndeamnã la pocãinþã?”
„Miloºi”: compãtimitori
eu;splagcnoi adjectiv, nominativ, masculin, plural; milos, compãtimitor. 152
„Iertaþi-vã”: a acorda ca favoare, gratuit, în bunãtate, iertare, sau salvare
carizo,menoi verb, participiu (sens imperativ), prezent, diateza medie sau
pasivã, nominativ, masculin, persoana a II-a, plural; de la înþelesul de bazã a
da, cu traducere potrivitã contextului; (1) a da fãrã platã sau cu bunãvoinþã, a
acorda ca favoare (Luca 7:21; Fapte 27:24; posibil Galateni 3:18); (2) (a)
despre datoria cuiva a anula, a înlãtura (Luca 7:42); (b) figurativ, ca termen
tehnic religios, pentru un rãu care a fost fãcut cuiva a da iertare, a ierta
(Coloseni 2:13); (3) ca exprimare a plãcerii faþã de cineva a se arãta
binevoitor (posibil Galateni 3:18); ca termen tehnic legislativ, ca punere a
cuiva sub controlul altcuiva a da în mânã (Fapte 25:16). 153

150
Friberg.
151
Friberg.
152
Friberg.
153
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 64
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie sã Umblãm în Dragoste (5:1-5)
EFESENI 5:1-7
INTRODUCERE
„Aici în acest nou capitol ajungem la ceea ce este, probabil, argumentul suprem al lui
Pavel, cel mai înalt nivel al doctrinei ºi practicii, idealul final. Nimic nu poate întrece
lucrul acesta. Aceasta este cea mai înaltã declaraþie a doctrinei creºtine pe care cineva
o poate concepe sau chiar imagina. Este cu adevãrat uluitor, este aproape incredibil;
dar iat-o: ‚Urmaþi, deci, pilda lui Dumnezeu’.” 154
Patru verbe imperative
Ø „urmaþi” (5:1)
Ø „trãiþi” (5:2)
Ø „sã fie pomenite” (5:3)
Ø „ºtiþi” (5:5)
Pavel rãspunde la cinci întrebãri…
Ø Cum trebuie sã trãim?
Ø Cum trebuie sã iubim?
Ø Ce trebuie sã respingem?
Ø Cum trebuie sã rãspundem?
Ø De ce putem fi siguri?
1A. CUM TREBUIE SÃ TRÃIM?
1B. Trebuie sã-L imitãm pe Dumnezeu
gi,nesqe verb, imperativ, prezent, diateza medie, persoana a II-a, plural; gi,nomai
despre persoane sau lucruri care ajung într-o stare nouã a deveni ceva (Matei
5:45). 155
mimhtai. substantiv, nominativ, masculin, plural; cineva care urmeazã exemplul
altcuiva imitator, urmaº. 156
2B. Noi Îl imitãm pe Dumnezeu atunci când Îl imitãm pe Hristos (4:32)
Hristos este chipul lui Dumnezeu
Coloseni 1:14 „El este chipul Dumnezeului celui nevãzut, cel întâi-nãscut din
toatã zidirea.”
Evrei 1:3 „El, care este oglindirea slavei Lui ºi întipãrirea Fiinþei Lui, ºi care
þine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a fãcut curãþirea pãcatelor, ºi a
ºezut la dreapta Mãririi în locurile prea înalte”
Ø Noi realizam acest lucru studiind Cuvântul lui Dumnezeu ºi supunându-ne voii
lui Dumnezeu.

154
Lloyd-Jones, D. Martyn, Darkness and Light: An exposition of Ephesians 4:17-5:17 (Grand Rapids: Baker,
1982), 291.
155
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
156
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 65
2A. CUM TREBUIE SÃ IUBIM? (5:2)
Trebuie sã iubim ca Hristos…
„Umblaþi”; peripatei/te verb, imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, plural;
figurativ despre modul în care îºi conduce cineva viaþa de zi cu zi a se
comporta, a trãi (Coloseni 1:10). 157
Este o dragoste activã (vezi 4:25-32)
Este o dragoste eternã
Romani 8:35-39 „Cine ne va despãrþi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul
sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrãcãminte sau
primejdia sau sabia? 36 Dupã cum este scris: „Din pricina Ta suntem daþi morþii
toatã ziua; suntem socotiþi ca niºte oi de tãiat.” 37 Totuºi în toate aceste lucruri
noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Cãci sunt
bine încredinþat cã nici moartea, nici viaþa, nici îngerii, nici stãpânirile, nici
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înãlþimea, nici
adâncimea, nici o altã fãpturã (Sau: zidire.), nu vor fi în stare sã ne despartã de
dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”
2B. Este o dragoste care se dãruieºte (Ioan 3:16)
El a dat necondiþionat
Romani 5:8 „Dar Dumnezeu κi aratã dragostea faþã de noi prin faptul cã, pe
când eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit pentru noi.”
El a dat sacrificându-se
1 Ioan 4:10 „ªi dragostea stã nu în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul cã El ne-a iubit pe noi, ºi a trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispãºire pentru
pãcatele noastre.”
Ioan 5:13 „Dar cel vindecat nu ºtia cine este: cãci Isus se fãcuse nevãzut din
norodul care era în locul acela.”
El S-a dat pe Sine Însuºi
Galateni 2:20 „Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc acum în trup, o
trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi
pentru mine.”
Filipeni 2:5-8 „Sã aveþi în voi gândul acesta, care era ºi în Hristos Isus: 6 El, cu
toate cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã
fie deopotrivã cu Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrãcat pe sine însuºi ºi a luat un chip
de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor. 8 La înfãþiºare a fost gãsit ca un om,
S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce.”
3B. Este o dragoste iertãtoare
Cea mai mare dovadã a dragostei lui Dumnezeu stã în iertarea pãcatelor noastre
ca ºi rezultat al morþii lui Hristos. (Romani 3:10-18)
Romani 3:19-18 „dupã cum este scris: „Nu este nici un om neprihãnit, nici
unul mãcar. 11 Nu este nici unul care sã aibã pricepere. Nu este nici unul care sã

157
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 66
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toþi s-au abãtut, ºi au ajuns niºte
netrebnici. Nu este nici unul care sã facã binele, nici unul mãcar. 13 Gâtlejul lor
este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca sã înºele; sub buze au
venin de aspidã; 14 gura le este plinã de blestem ºi de amãrãciune; 15 au
picioarele grabnice sã verse sânge; 16 prãpãdul ºi pustiirea sunt pe drumul lor; 17
nu cunosc calea pãcii; 18 frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.””
Iertarea este cel mai sigur indicator al dragostei noastre
Ø Nimic nu aratã mai sigur o inimã este împietritã, fãrã dragoste decât lipsa
iertãrii.
„Mãsura dragostei noastre este mãsura iertãrii noastre.” 158
Iertarea noastrã pentru alþii se bazeazã pe iertarea lui Dumnezeu pentru noi.
Ø Când înþelegem magnitudinea pãcatului nostru vom fi gata sã iertãm.
(Matei 18:21-35 – Pilda robului nemilostiv)
3A. CE TREBUIE SÃ RESPINGEM? (5:3-4)
„Sã fie pomenite”, ovnomaze,sqw verb, imperativ, prezent, pasiv, persoana a III-a,
singular; a numi, a desemna; pasiv, a fi numit, recunoscut, ºtiut (Romani 15:20). 159
Curvia (5:3a)
Pornei,a substantiv, nominativ, feminin, singular; (1) în general cu privire la
toate felurile de relaþii sexuale extramaritale, nelegitime sau nenaturale curvie,
imoralitate sexualã, prostituþie (1 Corinteni 5:1); (2) când este diferenþiatã de
adulter (moicei,
moicei,a) în acelaºi context relaþie sexualã extramaritalã, imoralitate
sexualã, curvie (Matei 15:19). 160
Ø Aceasta înseamnã tot felul de pãcate sexuale—vin din lipsa autocontrolului.
Necurãþie (5:3b)
avkaqarsi,a substantiv, nominativ, feminin, singular; literal material nefolositor,
pierdere; despre morminte carne putrezitã, cauzând necurãþie ceremonialã
pângãrire (Matei 23:27); figurativ necurãþie moralã, impuritate (1
Tesaloniceni 2:3); despre viciu sexual imoralitate, indecenþã, impuritate
sexualã (Romani 1:24). 161
Ø Se referã la orice lucru necurat sau impur
Ø Este rezultatul lipsei autocontrolului sexual
Lãcomia (5:3c)
pleonexi,a substantiv, nominativ, feminin, singular; ca purtare rea, o dispoziþie
de a avea mai mult decât de cât i se cuvine lãcomie. 162
Ø Pofta nestãvilitã pentru mai mult din orice
Ø Este o formã de idolatrie
Cuvinte porcoase (5:4a)

158
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 15.
159
Friberg.
160
Friberg.
161
Friberg.
162
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 67
aivscro,thj substantiv, nominativ, feminin, singular; literal urâciune; figurativ
indecenþã; vorbire murdarã, obscenitate (Efeseni 5:4). 163
Ø Vorbire degradantã ºi ruºinoasã
Vorbe nechibzuite (5:4b)
mwrologi,a substantiv, nominativ, feminin, singular; vorbire nechibzuitã,
vorbãrie, vorbire nefolositoare sau prosteascã (Efeseni 5:4).
Ø Vorbirea prosteascã a unui nechibzuit care este pãcãtoasã pentru cã nu are nici
un folos.
„Grija aici nu este pentru inteligenþã. Este pentru moralã. Cuvântul se referã la
cineva care nesocoteºte standardele înalte ale comportamentului.” 164
Glume proaste (5:4c)
euvtrapeli,a substantiv, nominativ, feminin, singular; într-un sens rãu glume
proaste, bãdãrãnie, vorbire vulgarã (Efeseni 5:4). 165
Ø A întoarce lucrurile spuse sau fãcute în ceva ce este obscen sau sugestiv
4A. CUM TREBUIE SÃ RÃSPUNDEM? (5:4D)
Aici este subînþeles verbul imperativ (ovovnomaze,
omaze,sqw)
qw
Mulþumire—trebuie sã învãþãm sã fim mulþumitori în toate lucrurile.
Filipeni 4:6 „Nu vã îngrijoraþi de nimic; ci în orice lucru, aduceþi cererile
voastre la cunoºtinþa lui Dumnezeu, prin rugãciuni ºi cereri, cu mulþumiri.”
Pentru ce sã fim mulþumitori?
James Montgomery Boice sugereazã cã trebuie sã fim mulþumitori pentru
lucrurile pe care aceste vicii le distorsioneazã sau le distrug. 166
Ø Sexul: cât este þinut în limitele unui mariaj plãcut lui Dumnezeu sexul este o
binecuvântare minunatã.
Ø Binecuvântãrile materiale: când bunurile materiale sunt privite ca unelte ce au
sã fie folosite pentru slava lui Dumnezeu ele pot fi o binecuvântare
extraordinarã.
Ø Adevãrul: când adevãrul Evangheliei ºi lucrurilor veºnice ale lui Dumnezeu
este respectat ºi venerat el este o binecuvântare veºnicã.
5A. LUCRURILE DE CARE PUTEM FI SIGURI? (5:5)
i;ste verb, imperativ, perfect, activ, persoana a II-a, plural; precis, sã fi vãzut ;
de aici, a ºti. 167
1B. ªtim cã pãcatul este greºit.
2B. ªtim cã pãcãtoºii sunt greºiþi.
3B. ªtim cã pãcãtoºii sunt destinaþi Iadului.

163
Friberg.
164
Boice, James Montgomery, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 181.
165
Friberg.
166
Boice 181-182.
167
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 68
1 Corinteni 6:9-10 „Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu? Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta: nici curvarii, nici închinãtorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii, 10 nici hoþii, nici cei lacomi,
nici beþivii, nici defãimãtorii, nici rãpãreþii nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu.”

2003, NumaiHarul.org 69
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Trebuie Sã Umblãm În Luminã (5:6-14)
EFESENI 5:6-14
INTRODUCERE
Pavel îºi continuã tema descrierii modului în care noi trebuie sã trãim (umblãm).
Trebuie sã umblãm într-un chip vrednic de chemarea noastrã (4:1-16)
Trebuie sã umblãm diferit faþã de lume (4:17-24)
Trebuie sã umblãm cu credincioºie înaintea lumii (4:25-32)
Trebuie sã umblãm în dragoste (5:1-7)
Trebuie sã umblãm în luminã (5:8-14)
Dumnezeu este lumina noastrã
Psalmi 27:1 „Domnul este lumina ºi mântuirea mea: de cine sã mã tem?
Domnul este sprijinitorul vieþii mele: de cine sã-mi fie fricã?”
Cuvântul lui Dumnezeu este luminã
Psalmi 119:105 „Cuvântul Tãu este o candelã pentru picioarele mele, ºi o
luminã pe cãrarea mea.”
Hristos este lumina
Isaia 49:6 „[…] sã fii Lumina neamurilor, ca sã duci mântuirea pânã la
marginile pãmântului.”
Ioan 1:9 „Lumina aceasta era adevãrata Luminã, care lumineazã pe orice om,
venind în lume.”
Ioan 8:12 „Isus le-a vorbit din nou ºi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mã
urmeazã pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieþii.””
Lumina vorbeºte despre…adevãr ºi sfinþenie
Întunericul vorbeºte despre falsitate ºi rãu
2 Corinteni 4:4 „[…] a cãror minte necredincioasã a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca sã nu vadã strãlucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Isaia 5:20 „Vai de cei ce numesc rãul bine, ºi binele rãu, care spun cã
întunericul este luminã, ºi lumina întuneric, care dau amãrãciunea în loc de
dulceaþã, ºi dulceaþa în loc de amãrãciune!”
Pavel descrie modul în care noi trebuie sã umblãm în lumina lui Dumnezeu…
Dumnezeu ne avertizeazã asupra mãrturiilor deºarte (5:6a)
Vorbele goale sunt vorbe spuse, dar nu trãite
1 Ioan 2:4 „Cine zice: „Îl cunosc” ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este un
mincinos, ºi adevãrul nu este în el.”
Iacov 2:17 „Tot aºa ºi credinþa: dacã n-are fapte, este moartã în ea însãºi.”
Vorbele goale sunt înºelãtoare
Ø Ele înºealã pe cel ce le spune ºi pe cel ce le aude

2003, NumaiHarul.org 70
1A. CONTRASTUL (5:8)
1B. Ce am fost…
Descrie trecutul nostru
Efeseni 2:1-3 „Voi eraþi morþi în greºelile ºi în pãcatele voastre, 2 în care trãiaþi
odinioarã, dupã mersul lumii acesteia, dupã domnul puterii vãzduhului, a
duhului care lucreazã acum în fiii neascultãrii. 3 Între ei eram ºi noi toþi
odinioarã, când trãiam în poftele firii noastre pãmânteºti, când fãceam voile
firii pãmânteºti ºi ale gândurilor noastre, ºi eram din fire copii ai mâniei, ca ºi
ceilalþi.”
Aici este descrisã persoana noastrã—cine eram, „odinioarã întuneric”
Ø Aceasta se referã la întreaga noastrã existenþã
Ø Nu în întuneric; noi eram întuneric
Natura întunericului spiritual
Ø Este lucrarea lui Satan
Ioan 8:44 „Voi aveþi de tatã pe diavolul; ºi vreþi sã împliniþi poftele tatãlui
vostru. El de la început a fost ucigaº; ºi nu stã în adevãr, pentru cã în el nu este
adevãr. Ori de câte ori spune o minciunã, vorbeºte din ale lui, cãci este
mincinos ºi tatãl minciunii.”
Ø Este domeniul lui Satan
1 Ioan 5:19 „ªtim cã suntem din Dumnezeu ºi cã toatã lumea zace în cel rãu.”
Ø Aduce judecata lui Dumnezeu
Romani 1:18 „mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricãrei
necinstiri a lui Dumnezeu ºi împotriva oricãrei nelegiuiri a oamenilor, care
înãduºe adevãrul în nelegiuirea lor.”
Ø Sfârºeºte în întuneric veºnic
Ioan 3:19-21 „ªi judecata aceasta stã în faptul cã, odatã venitã Lumina în lume,
oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru cã faptele lor erau
rele. 20 Cãci oricine face rãul, urãºte lumina, ºi nu vine la luminã, ca sã nu i se
vãdeascã faptele. 21 Dar cine lucreazã dupã adevãr, vine la luminã, ca sã i se
arate faptele, fiindcã sunt fãcute în Dumnezeu.””
2B. Ce suntem…
Vorbeºte despre caracterul nostru prezent ºi viitor
1 Petru 2:9 „Voi însã sunteþi o seminþie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un
neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã
vestiþi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunatã;”
Matei 5:14 „Voi sunteþi lumina lumii. O cetate aºezatã pe un munte, nu poate
sã rãmânã ascunsã.”
2A. CARACTERISTICILE (5:9-10)
1B. Bunãtate, excelenþã moralã, a fi bun ºi în fire ºi în eficacitate
1 Tesaloniceni 5:15 „Luaþi seama ca nimeni sã nu întoarcã altuia rãu pentru
rãu; ci cãutaþi totdeauna sã faceþi ce este bine atât între voi, cât ºi faþã de toþi.”

2003, NumaiHarul.org 71
Galateni 5:22-23 „Roada Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credincioºia, 23 blândeþea,
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”
Vorbeºte despre relaþia noastrã cu alþii
2B. Neprihãnire, a trãi într-o relaþie dreaptã cu Dumnezeu ºi cu alþii
Romani 4:5 „pe când, celui ce nu lucreazã, ci crede în Cel ce socoteºte pe
pãcãtos neprihãnit, credinþa pe care o are el, îi este socotitã ca neprihãnire.”
1 Ioan 2:29 „Dacã ºtiþi cã El este neprihãnit, sã ºtiþi ºi cã oricine trãieºte în
neprihãnire este nãscut din El.”
Vorbeºte despre relaþia noastrã cu Dumnezeu
3B. Adevãr, onestitate, autenticitate ºi integritate
Vorbeºte despre integritate
4B. Lipsa roadei înseamnã lipsa vieþii!”
Matei 7:15-16 “Pãziþi-vã de prooroci mincinoºi. Ei vin la voi îmbrãcaþi în
haine de oi, dar pe dinãuntru sunt niºte lupi rãpitori. 16 Îi veþi cunoaºte dupã
roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mãrãcini?”
5B. Dovada mântuirii este o viaþã plãcutã lui Dumnezeu (5:10)
3A. PORUNCA (5:11A )
„Nu luaþi deloc parte”—niciodatã nu vã asociaþi cu rãul!
Niciodatã nu trebuie sã fim în legãturã cu un aºa-zis credincios care pãcãtuieºte
deschis.
1 Corinteni 5:9-11 „V-am scris în epistola mea sã n-aveþi nici o legãturã cu
curvarii. 10 Însã n-am înþeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacomi de
bani sau cu cei rãpãreþi sau cu cei ce se închinã la idoli, fiindcã atunci ar trebui
sã ieºiþi din lume. 11 Ci v-am scris sã n-aveþi nici un fel de legãturi cu vreunul
care, mãcar cã îºi zice „frate” totuºi este curvar sau lacom de bani sau
închinãtor la idoli sau defãimãtor sau beþiv sau rãpãreþ; cu un astfel de om nu
trebuie nici sã mâncaþi.”
4A. ÎNSÃRCINAREA (5:11B-14A)
A ignora rãul înseamnã sã-l încurajezi ºi sã-l promovezi.
1B. Trebuie sã înfruntãm rãul cu luminã.
Matei 18:15-18 „Dacã fratele tãu a pãcãtuit împotriva ta, du-te ºi mustrã-l între
tine ºi el singur. Dacã te ascultã, ai câºtigat pe fratele tãu. 16 Dar, dacã nu te
ascultã, mai ia cu tine unul sau doi inºi, pentru ca orice vorbã sã fie sprijinitã
pe mãrturia a doi sau trei martori. 17 Dacã nu vrea sã asculte de ei, spune-l
Bisericii; ºi, dacã nu vrea sã asculte nici de Bisericã, sã fie pentru tine ca un
pãgân ºi ca un vameº. 18 Adevãrat vã spun, cã orice veþi lega pe pãmânt, va fi
legat în cer; ºi orice veþi dezlega pe pãmânt, va fi dezlegat în cer.”
2B. Resursa noastrã pentru demascarea rãului este Biblia
Evrei 4:12-13 „Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai tãietor
decât orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul ºi

2003, NumaiHarul.org 72
duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã simþirile ºi gândurile inimii. 13 Nici o
fãpturã nu este ascunsã de El, ci totul este gol ºi descoperit înaintea ochilor
Aceluia, cu care avem a face.”
Lumina Cuvântului lui Dumnezeu va arãta adevãrata fire a pãcatului!!!
5A. CHEMAREA (5:14B; ISAIA 60:1)
Aceasta este o chemare la pocãinþã—la întoarcere de la cãile moarte ale pãcatului!
Proverbe 4:18-19 „Dar cãrarea celor neprihãniþi este ca lumina strãlucitoare, a
cãrei strãlucire merge mereu crescând pânã la miezul zilei. 19 Calea celor rãi
este ca întunericul gros: ei nu vãd de ce se vor poticni.”

2003, NumaiHarul.org 73
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Umblã în Înþelepciune (5:15-17)
EFESENI 5:15-17
INTRODUCERE
Firea nebunului
Psalmi 14:1 „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat
oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care sã facã binele.”
Pentru cã noi suntem nãscuþi despãrþiþi de Dumnezeu suntem nãscuþi nebuni
spiritual
Romani 1:21-22 „fiindcã, cu toate cã au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au
proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulþumit; ci s-au dedat la gândiri deºarte,
ºi inima lor fãrã pricepere s-a întunecat.”
1 Corinteni 2:14 „Dar omul firesc nu primeºte lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
cãci, pentru el, sunt o nebunie; ºi nici nu le poate înþelege, pentru cã trebuiesc
judecate duhovniceºte.”
Omul pierdut este nebun pentru cã el Îl neagã pe Dumnezeu atât intelectual cât ºi
practic.
Proverbe 1:29-32 „Pentru cã au urât ºtiinþa, ºi n-au ales frica Domnului, 30
pentru cã n-au iubit sfaturile mele, ºi au nesocotit toate mustrãrile mele. 31 De
aceea se vor hrãni cu roada umbletelor lor, ºi se vor sãtura cu sfaturile lor. 32
Cãci împotrivirea proºtilor îi ucide, ºi liniºtea nebunilor îi pierde;”
Nebunia vine din încrederea doar în cunoºtinþa umanã ºi excluderea cunoºtinþei
divine.
Natura Înþelepciunii
Începe cu frica de Domnul
Proverbe 1:7 „Frica Domnului este începutul ºtiinþei; dar nebunii nesocotesc
înþelepciunea ºi învãþãtura.”
Continuã cu ascultarea
Eclesiastul 9:1 „Da, mi-am pus inima în cãutarea tuturor acestor lucruri, am
cercetat toate aceste lucruri, ºi am vãzut cã cei neprihãniþi ºi înþelepþi, ºi faptele
lor, sunt în mâna lui Dumnezeu, […]”
Pavel ne învaþã trei lecþii pentru înþelepciunea Domnului…
1A. PRINCIPIILE VIEÞII CREDINCIOSULUI (5:15A)
1B. Trebuie sã cãpãtãm înþelepciune (5:15a)
„Cu bãgare de seamã” avkribw/j ; adjectiv, adverb; caracterizat de exactitate ºi
complexitate; (1) ca informare cu acurateþe (1 Tesaloniceni 5:2); (2) ca efort
cu desãvârºire, cu diligenþã (Matei 2:8); (3) în comportament etic cu grijã
(Efeseni 5:15) precis/exact, cu mare grijã. 168
Dacã umblãm cu grijã vom evita capcanele lui Satan.

168
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).

2003, NumaiHarul.org 74
Tit 3:3 „Cãci ºi noi eram altã datã fãrã minte, neascultãtori, rãtãciþi, robiþi de
tot felul de pofte ºi de plãceri, trãind în rãutate ºi în pizmã, vrednici sã fim urâþi
ºi urându-ne unii pe alþii.”
2B. Trebuie sã evitãm lipsa de înþelepciune (5:15b)
Prin a rãmâne fideli lui Hristos
Galateni 3:1-3 „O, Galateni nechibzuiþi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea
ochilor cãrora a fost zugrãvit Isus Hristos ca rãstignit? 2 Iatã numai ce voiesc sã
ºtiu de la voi: prin faptele Legii aþi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinþei?
3
Sunteþi aºa de nechibzuiþi? Dupã ce aþi început prin Duhul, vreþi acum sã
sfârºiþi prin firea pãmânteascã?”
Ioan 7:17 „Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va ajunge sã cunoascã dacã
învãþãtura este de la Dumnezeu sau dacã Eu vorbesc de la Mine.”
3B. Trebuie sã ne însuºim înþelepciunea (5:15c)
Primim înþelepciune la momentul mântuirii
2 Timotei 3:15 „[…] din pruncie cunoºti Sfintele Scripturi, care pot sã-þi dea
înþelepciunea care duce la mântuire, prin credinþa în Hristos Isus.”
1 Corinteni 1:30 „ªi voi, prin El, sunteþi în Hristos Isus. El a fost fãcut de
Dumnezeu pentru noi înþelepciune, neprihãnire, sfinþire ºi rãscumpãrare”
Trebuie sã creºtem în înþelepciune
2 Petru 3:18 „[…] ci creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa Domnului ºi
mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui sã fie slava, acum ºi în ziua veºniciei.
Amin.”
Ø Noi creºtem practic în ceea ce avem deja teoretic
2A. PRIVILEGIILE LIMITATE ALE CREDINCIOSULUI (5:16)
1B. Trebuie sã ne mãsurãm timpul (5:16b)
Timpul nostru este limitat
Timpul nostru poate fi scurtat
2B. Trebuie sã ne organizãm timpul (4:16a)
„Rãscumpãraþi” evxagorazo,menoi verb, participiu (sens imperativ), prezent,
diateza medie, nominativ, masculin, persoana a II-a, plural; (1) activ a
cumpãra înapoi, a cumpãra; figurativ, despre ispãºirea eliberatoare pe care o
dã Isus, a izbãvi, a rãscumpãra (Galateni 3:13); (2) diateza medie, a profita la
maxim de o oportunitate a gãsi cea mai bunã folosinþã, a profita de (Efeseni
5:16). 169
Trebuie sã ne folosim bine timpul
Galateni 6:10 „Aºa dar, cât avem prilej, sã facem bine la toþi, ºi mai ales
fraþilor în credinþã.”
Trebuie sã folosim timpul pe deplin!
Ioan 9:4 „cât este ziuã, trebuie sã lucrez lucrãrile Celui ce M-a trimis; vine
noaptea, când nimeni nu mai poate sã lucreze.”

169
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 75
Iuda Iscarioteanul este un exemplu remarcabil de persoanã care a pierdut
timpul.
3B. Trebuie sã ne maximizãm timpul (5:16c)
„zilele sunt rele”
Datoritã puterii ºi proeminenþei rãului, oportunitãþile sunt limitate.
Dacã rãul nu este înfruntat ºi înlãturat Dumnezeu îºi va judeca poporul.
Apocalipsa 2:2-5 „„ªtiu faptele tale, osteneala ta ºi rãbdarea ta, ºi cã nu poþi
suferi pe cei rãi; cã ai pus la încercare pe cei ce zic cã sunt apostoli ºi nu sunt,
ºi i-ai gãsit mincinoºi. 3 ªtiu cã ai rãbdare, cã ai suferit din pricina Numelui
meu, ºi cã n-ai obosit. 4 Dar ce am împotriva ta, este cã þi-ai pãrãsit dragostea
dintâi. 5 Adu-þi, deci, aminte de unde ai cãzut; pocãieºte-te, ºi întoarce-te la
faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, ºi-þi voi lua sfeºnicul din locul lui,
dacã nu te pocãieºti.”
Efes nu s-a pocãit ºi cândva în secolul al doilea biserica a dispãrut.
1 Petru 4:17 „Cãci suntem în clipa când judecata stã sã înceapã de la casa lui
Dumnezeu. ªi dacã începe cu noi, care va fi sfârºitul celor ce nu ascultã de
Evanghelia lui Dumnezeu?”
3A. SCOPUL DOMNULUI (5:17)
1B. Trebuie sã ne supunem cãii lui Dumnezeu (5:17a)
Nu trebuie sã panicãm
„Încercarea de a alerga înaintea lui Dumnezeu ne pune tot mai în spate în
lucrarea Lui.” 170
Trebuie sã adoptãm prioritãþile Lui
Când ne supunem lui Dumnezeu în prioritãþile noastre primim puterea Lui.
1 Corinteni 1:25 „Cãci nebunia lui Dumnezeu, este mai înþeleaptã decât
oamenii; ºi slãbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii.”
2 Corinteni 12:9-10 „ªi El mi-a zis: „Harul Meu îþi este de ajuns; cãci puterea
Mea în slãbiciune este fãcutã desãvârºitã.” Deci mã voi lãuda mult mai bucuros
cu slãbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sã rãmânã în mine. 10 De
aceea simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoniri, în
strâmtorãri, pentru Hristos; cãci când sunt slab, atunci sunt tare.”
2B. Trebuie sã cãutãm voia lui Dumnezeu (5:17b)
Voia lui Dumnezeu este sã studiem Scripturile.
2 Timotei 2:15 „Cautã sã te înfãþiºezi înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat, ca un lucrãtor care n-are de ce sã-i fie ruºine, ºi care împarte drept
Cuvântul adevãrului.”
Voia lui Dumnezeu este sã fim plini de Duh (Efeseni 5:18)
Voia lui Dumnezeu este sã fim sfinþiþi

170
MacArthur, John F., Jr., MacArthur's New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody, 1986;
Electronic Edition STEP Files, Parsons Technology, Inc., 1997), Chapter 17.

2003, NumaiHarul.org 76
1 Tesaloniceni 4:3 „Voia lui Dumnezeu este sfinþirea voastrã: sã vã feriþi de
curvie;”
Voia lui Dumnezeu este sã fim supuºi
1 Petru 2:13-15 „Fiþi supuºi oricãrei stãpâniri omeneºti, pentru Domnul: atât
împãratului, ca înalt stãpânitor, 14 cât ºi dregãtorilor, ca unii care sunt trimeºi
de el sã pedepseascã pe fãcãtorii de rele ºi sã laude pe cei ce fac bine. 15 Cãci
voia lui Dumnezeu este, ca, fãcând ce este bine, sã astupaþi gura oamenilor
neºtiutori ºi proºti.”
Evrei 13:17 „Ascultaþi de mai marii voºtri, ºi fiþi-le supuºi, cãci ei privegheazã
asupra sufletelor voastre, ca unii care au sã dea socotealã de ele; ca sã poatã
face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, cãci aºa ceva nu v-ar fi de nici un
folos.”
Voia lui Dumnezeu este sã suferim
Filipeni 1:29 „Cãci cu privire la Hristos, vouã vi s-a dat harul nu numai sã
credeþi în El, ci sã ºi pãtimiþi pentru El”
1 Petru 4:19 „Aºa cã cei ce sufãr dupã voia lui Dumnezeu, sã-ºi încredinþeze
sufletele credinciosului Ziditor, ºi sã facã ce este bine.”
Voia lui Dumnezeu este sã fim mulþumitori
1 Tesaloniceni 5:18 „Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cãci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
APLICAÞIE
Isus este Exemplul nostru
El a acþionat întotdeauna conform principiilor lui Dumnezeu
Ioan 5:19 „Isus a luat din nou cuvântul, ºi le-a zis: „Adevãrat, adevãrat vã
spun, cã, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatãl
fãcând; ºi tot ce face Tatãl, face ºi Fiul întocmai.”
Isus ºi-a folosit timpul la maxim (Ioan 2:4)
Isus a împlinit scopurile Tatãlui
Ioan 4:34 „Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este sã fac voia Celui ce M-a trimis, ºi
sã împlinesc lucrarea Lui.”

2003, NumaiHarul.org 77
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Sã Umblãm în Duhul – Partea I
Ce Ne Învaþã Biblia Despre Beþie (5:18A)
EFESENI 5:18A
INTRODUCERE
Beþia nu este doar o piedicã de la a fi plin de Duhul ci ºi o contrafacere a acestuia.
În acest context
Beþia este asociatã cu nebunie ºi întuneric.
A fi plin de Duhul este asociat cu înþelepciune ºi luminã.
A bea sau a nu bea nu reprezintã o mãsurã a spiritualitãþii, ci pot indica ce se întâmplã
în viaþa ta spiritualã.
1A. BIBLIA ÎNTOTDEAUNA CONDAMNÃ BEÞIA
1B. Ambele Testamente avertizeazã asupra pericolelor ºi pãcãtoºeniei beþiei.
Proverbe 23:19-21 „Ascultã, fiule, ºi fii înþelept; îndreaptã-þi inima pe calea
cea dreaptã. 20 Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibã cu
carne. 21 Cãci beþivul ºi cel ce se dedã la îmbuibare sãrãcesc, ºi aþipirea te face
sã porþi zdrenþe.”
Proverbe 23:29-30 „Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftãrile? Ale cui sunt
neînþelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rãnirile fãrã pricinã? Ai
cui sunt ochii roºii? 30 Ale celor ce întârzie la vin, ºi se duc sã goleascã paharul
cu vin amestecat.”
Proverbe 20:1 „Vinul este batjocoritor, bãuturile tari sunt gãlãgioase; oricine se
îmbatã cu ele nu este înþelept.”
Isaia 5:11 „Vai de cei ce dis-de-dimineaþã aleargã dupã bãuturi ameþitoare, ºi
ºed pânã târziu noaptea ºi se înfierbântã de vin!”
1 Petru 4:3 „Ajunge, în adevãr, cã în trecut aþi fãcut voia Neamurilor, ºi aþi trãit
în desfrânãri, în pofte, în beþii, în ospeþe, în chefuri ºi în slujiri idoleºti
neîngãduite.”
1 Corinteni 6:9-10 „Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu? Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta: nici curvarii, nici închinãtorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii, 10 nici hoþii, nici cei lacomi,
nici beþivii, nici defãimãtorii, nici rãpãreþii nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu.”
2B. În acest pasaj Pavel leagã beþia cu închinarea la idoli.
Consumul de alcool era folosit în Efes în închinarea la idoli
Acest lucru este adevãrat ºi astãzi în unele culturi
2A. CÂTEODATÃ BIBLIA RECOMANDÃ VINUL
1B. Vinul era folosit în Vechiul Testament la jertfele de bãuturã
Numeri 28:7 „Jertfa de bãuturã sã fie de un sfert de hin pentru fiecare miel;
jertfa de bãuturã de vin s-o faci Domnului în locul Sfânt.”

2003, NumaiHarul.org 78
Era folosit ca medicament
Psalmi 104:15 „[…] vin, care înveseleºte inima omului, untdelemn, care-i
înfrumuseþeazã faþa, ºi pâine, care-i întãreºte inima.”
Proverbe 31:6-7 „Daþi bãuturi tari celui ce piere, ºi vin, celui cu sufletul
amãrât; 7 ca sã bea sã-ºi uite sãrãcia, ºi sã nu-ºi mai aducã aminte de necazurile
lui.”
1 Timotei 5:23 „Sã nu mai bei numai apã, ci sã iei ºi câte puþin vin, din pricina
stomahului tãu, ºi din pricina deselor tale îmbolnãviri.”
Luca 10:34 „S-a apropiat de i-a legat rãnile, ºi a turnat peste ele untdelemn ºi
vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, ºi a îngrijit de el.”
3A. GHID PENTRU CREªTINI
1B. Este vinul de astãzi acelaºi ca vinul din vremurile Bibliei?
În Bibliei sunt menþionate trei feluri de vin (bãuturi alcoolice).
Bãuturã tare
„ªekar (limba ebraicã); Bãuturã tare, bere. Cu siguranþã nu „bãuturi alcoolice
distilate” pentru cã nu existã dovezi sã fi existat bãuturi alcoolice distilate în
vremurile antice. Denotã nu doar berea ci orice bãuturã alcoolicã preparatã din
grâne sau fructe. În afarã de douã locuri (Numeri 28:7; Psalmi 69:12), în toate
cele douãzeci ºi trei de locuri unde este folosit din Vechiul Testament apare în
legãturã cu yayin ‚vin’; de obicei îl urmeazã, ºi o singurã datã îl precede
(Proverbe 31:6).” 171
Proverbe 20:1 „Vinul este batjocoritor, bãuturile tari (ºekar) sunt gãlãgioase;
oricine se îmbatã cu ele nu este înþelept.”
„Sikera
Sikera (limba greacã); bãuturã dulce ameþitoare fãcutã de obicei din altceva
în afarã de struguri (ca berea de orz) (Luca 1:15).” 172
Luca 1:15 „Cãci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici bãuturã
ameþitoare (sikera
sikera), ºi se va umplea de Duhul Sfânt încã din pântecele maicii
sale.”
Must
„Tiroº (limba ebraicã), cuvântul nu este asociat niciodatã cu beþia cu excepþia
lui Osea 4:11 unde este de asemenea menþionat yayin. Este firesc sã
presupunem cã acest cuvânt pentru un produs de multe ori asociat cu rodire,
productivitate ºi binecuvântare trebuie distins de yayin ºi ºekar (q.v.) care cu
siguranþã sunt ameþitoare ºi sunt des menþionate împreunã.” 173
Proverbe 3:10 „cãci atunci grânarele îþi vor fi pline de belºug, ºi teascurile tale
vor geme de must (tiroº).”
Gleukos (limba greacã); precis, sucul de struguri nefermentat; de aici, must
dulce (Fapte 2:13). 174
Fapte 2:13 „Dar alþii îºi bãteau joc, ºi ziceau: „Sunt plini de must (gleukos
gleukos )!””

171
Theological Wordbook of the Old Testament, Electronic version.
172
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
173
TWOT.
174
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 79
Vin
Yayin (limba ebraicã); vin; Cuvântul este folosit de 140 de ori, doisprezece
dintre acestea în combinaþie cu ºekar (în versiunea Dumitru Cornilescu „vin ºi
bãuturã îmbãtãtoare”). Proprietãþile lui îmbãtãtoare sunt menþionate de cel
puþin douãzeci de ori. Este menþionat ca o bãuturã obiºnuitã, element al
petrecerilor ºi ca material folosit în jertfe de bãuturã. 175
Yayin era vin care fusese fiert într-o pastã sau sirop pentru pãstrare. Fierberea
omora toate bacteriile. Era amestecat cu apã (pânã la 20 de pãrþi de apã ºi o
parte vine) înainte de a fi bãut. 176
Vinul (yayin) era cea mai îmbãtãtoare bãuturã cunoscutã în vremurile
strãvechi. Tot vinul era slab, neîntãrit cu alcool suplimentar. Alcoolul
concentrat a fost descoperit abia în Evul Mediu când arabii au inventat
distilarea („alcool” este cuvânt arabic) aºa cã ceea ce noi numim acum lichior
sau bãuturã tare (whiskey, gin, etc.) ºi vin alcoolizat erau necunoscute în
timpurile biblice. Berea era fãcutã prin metode variate, dar conþinutul ei
alcoolic era slab. Tãria vinurilor naturale este limitatã de doi factori.
Procentajul de alcool va fi jumãtate din procentajul de suc natural. Iar dacã
conþinutul alcoolic este peste 10 sau 11 procente, celulele de drojdie sunt
distruse ºi fermentaþia înceteazã. Probabil vinurile strãvechi conþineau 7-10%
alcool. De aceea beþia era bineînþeles un blestem strãvechi, dar alcoolismul nu
era atât de întâlnit ºi de sever cum este astãzi. ªi într-o erã agriculturalã,
efectele lui erau mai puþin mortale decât acum. Totuºi, chiar ºi atunci avea
pericolele lui ºi Proverbe 20:1 ºi Proverbe 23:29-35 sunt categorice în
avertismente. Pentru a evita pãcatul beþiei, se practica amestecul vinului cu
apã. Aceastã diluare era specificatã de Rabi în vremurile Noului Testament
pentru vinul care era obiºnuit la Paºti. 177
Psalmi 75:8 „În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de
amestecãturã. Când îl varsã, toþi cei rãi de pe pãmânt sug, îl sorb ºi-l beau pânã
în fund!”
Oinos (bãuturã greceascã); sucul de struguri de obicei fermentat. 178
Orice sursã evreiascã exactã va arãta cã yayin (vin amestecat) sau oinos nu se
referã numai la bãuturã alcoolicã îmbãtãtoare obþinutã prin fermentaþie, ci mai
des se referã la un sirop neîmbãtãtor sau un gem obþinut prin fierbere pentru a-l
putea pãstra.
Chiar ºi cel mai fermentat vin nu avea conþinut alcoolic mai mult de 2.75%
(pentru cã ar fi fost amestecat cu apã). Astãzi, pentru a clasifica o bãuturã ca
fiind alcoolicã aceasta trebuie sã conþinã 3.2% alcool. 179
2B. Este consumul de vin necesar pentru mine?

175
TWOT.
176
John F. MacArthur, The MacArthur New Testament Commentary: Ephesians (Chicago: Moody Press, 1986),
235-236.
177
TWOT.
178
Friberg.
179
MacArthur, 236-237.

2003, NumaiHarul.org 80
În primul secol vinul era de multe ori bãut pentru cã apa proaspãtã nu era disponibilã.
Acest lucru este foarte rar întâlnit astãzi—de cele mai multe ori, este o preferinþã.
3B. Este consumul de vin cea mai bunã alegere?
Suntem chemaþi la un standard mai înalt
Ø În Israel marele preot era chemat sã se abþinã de la consumul de alcool când
slujea pe Domnul.
Levitic 10:9 „Tu ºi fiii tãi împreunã cu tine, sã nu beþi vin, nici bãuturã
ameþitoare, când veþi intra în Cortul Întâlnirii, ca sã nu muriþi: aceasta va fi o
lege veºnicã printre urmaºii voºtri”
Ø Domnitorii lui Israel trebuiau sã se abþinã de la consumul de vin ºi bãuturi tari.
Proverbe 31:4-5 „Nu se cade împãraþilor, Lemuele, nu se cade împãraþilor sã
bea vin, nici voievozilor sã umble dupã bãuturi tari; 5 ca nu cumva, bând, sã
uite legea, ºi sã calce drepturile tuturor celor nenorociþi.”
Ø Nazireii trebuiau sã se abþinã de la consumul de vin ºi bãuturi tari.
Numeri 6:2-4 „Vorbeºte copiilor lui Israel, ºi spune-le: „Când un bãrbat sau o
femeie se va despãrþi de ceilalþi, fãcând o juruinþã de nazireat, ca sã se închine
Domnului, 3 sã se fereascã de vin ºi de bãuturã îmbãtãtoare; sã nu bea nici oþet
fãcut din vin, nici oþet fãcut din vreo bãuturã îmbãtãtoare; sã nu bea nici o
bãuturã stoarsã din struguri, ºi sã nu mãnânce struguri proaspeþi nici uscaþi. 4 În
tot timpul nazireatului lui, sã nu mãnânce nimic care vine din viþã, de la
sâmburi pânã la pieliþa strugurelui.”
Ø În Hristos Isus fiecare credincios se aflã la nivelul spiritual al marelui preot.
Apocalipsa 1:5-6 „ºi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi-
nãscut din morþi, Domnul împãraþilor pãmântului! A Lui, care ne iubeºte, care
ne-a spãlat de pãcatele noastre cu sângele Sãu”
1 Petru 2:9 Voi însã sunteþi o seminþie aleasã, o preoþie împãrãteascã, un neam
Sfânt, un popor pe care Dumnezeu ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã vestiþi
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunatã”
Ø Ca ºi Nazireii, creºtinii trebuie sã fie despãrþiþi de tot ce este necurat.
2 Corinteni 6:17 „De aceea: „Ieºiþi din mijlocul lor, ºi despãrþiþi-vã de ei, zice
Domnul; nu vã atingeþi de ce este necurat, ºi vã voi primi.”
2 Corinteni 7:1 „Deci, fiindcã avem astfel de fãgãduinþe, prea iubiþilor, sã ne
curãþim de orice întinãciune a cãrnii ºi a duhului, ºi sã ne ducem sfinþirea pânã
la capãt, în frica de Dumnezeu.”
4B. Aduce consumul de vin dependenþã?
Este un fapt dovedit cã alcoolul poate produce dependenþã. Trebuie sã evitãm chiar ºi
posibilitatea pãcatului.
1 Corinteni 6:12 „Toate lucrurile îmi sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos;
toate lucrurile îmi sunt îngãduite, dar nimic nu trebuie sã punã stãpânire pe
mine.”
5B. Consumul de vin poate fi distructiv?
„Patruzeci de procente din decesele violente sunt legate de alcool. Cincizeci de
procente din fatalitãþile de trafic implicã ºoferi bãuþi. Douãzeci ºi cinci de

2003, NumaiHarul.org 81
procente din pacienþii spitalizaþi cu probleme psihice au o problemã cu
alcoolul.” 180
Ioel 3:3 „Au tras la sorþ pentru poporul Meu; au dat un flãcãu pe o curvã, ºi au
vândut fata pe vin, ºi l-au bãut.”
Habacuc 2:15-16 „Vai de cel ce dã aproapelui sãu sã bea, vai de tine care îi
torni bãuturã spumoasã ºi-l ameþeºti, ca sã-i vezi goliciunea! 16 Te vei sãtura de
ruºine în loc de slavã; bea ºi tu, ºi dezveleºte-te! Îþi va veni ºi þie rândul sã iei
paharul din dreapta Domnului, ºi va veni ruºinea peste slava ta.”
6B. Îi va ofensa consumul de vin pe alþi creºtini?
Îi poate duce pe alþii la dependenþã
Romani 14:19 “ Aºa dar, sã urmãrim lucrurile, care duc la pacea ºi zidirea
noastrã. 20 Sã nu nimiceºti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept
vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuºi, a mânca din ele, când faptul acesta
ajunge pentru altul un prilej de cãdere, este rãu. 21 Bine este sã nu mãnânci
carne, sã nu bei vin ºi sã te fereºti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tãu
un prilej de cãdere, de pãcãtuire sau de slãbire.”
7B. Va dãuna consumul de vin mãrturiei mele creºtine?
Principiul abstinenþei voluntare
1 Corinteni 10:27-29 „Dacã vã pofteºte un necredincios la o masã, ºi voiþi sã
vã duceþi, sã mâncaþi din tot ce vã pune înainte, fãrã sã cercetaþi ceva din
pricina cugetului. 28 Dar dacã vã spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit
idolilor” sã nu mâncaþi, din pricina celui ce v-a înºtiinþat ºi din pricina
cugetului; cãci „al Domnului este pãmântul ºi tot ce cuprinde el.” 29 Vorbesc
aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Cãci de ce sã fie judecatã
slobozenia mea de cugetul altuia?”
Principiul trãirii cu scop
1 Corinteni 10:31 „Deci, fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva: sã
faceþi totul pentru slava lui Dumnezeu.”
8B. Este bine sã beau?
„Este clar cã bãutura formeazã obiceiuri ºi poate fi distructivã, ºi probabil va
ofensa alþi creºtini ºi ar putea dãuna mãrturiei noastre în faþa
necredincioºilor.” 181
Pot face acest lucru înaintea altora ºi înaintea lui Dumnezeu cu credinþã ºi
confidenþa totalã cã este drept?

180
MacArthur, 241.
181
MacArthur, 243.

2003, NumaiHarul.org 82
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
Sã Umblãm În Duhul – Partea a II-a
Cum sã Trãim o Viaþã Plinã de Duh (5:18-21)
EFESENI 5:18-21
INTRODUCERE
Pavel contrasteazã faptul de a fi plin de Duh sau de a fi beat…
Ø Ambele implicã control
Ø Ambele sunt temporare
Ø Ambele implicã o alegere deliberatã
Ceea ce a fi plin de Duh nu înseamnã. 182
Ø Nu este o experienþã spontanã care te face super spiritual.
Ø Nu înseamnã doar sã încercãm sã facem voia lui Dumnezeu prin puterile
noastre.
Ø Nu este acelaºi lucru cu a fi locuiþi din belºug de Duhul Sfânt.
Ø Nu înseamnã primirea Duhului în trepte.
Ø Nu înseamnã a fi botezat de Duhul.
Ø Nu înseamnã a fi pecetluit de Duhul.
„A fi plin de Duhul Sfânt înseamnã sã trãieºti conºtient de prezenþa personalã a
Domnului Isus Hristos, ca ºi când am sta chiar lângã El, ºi sã lãsãm gândul Lui sã
domine viaþa noastrã. Înseamnã sã ne umplem de Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât
gândurile Lui sã fie gândurile noastre, standardele Lui sã fie ale noastre, lucrarea Lui
sã fie lucrarea noastrã, ºi voia Lui sã fie voia noastrã.”183
1A. PATRU CERINÞE PENTRU A FI PLIN DE DUH
„Fiþi plini”; plhrou/sqe imperativ, prezent, pasiv, persoana a II-a, plural; din plhro,w ; a
face plin, a umple complet. 184
1B. Ia porunca în serios
Modul imperativ—nu este o opþiune
„Dacã nu ascultãm aceastã poruncã, nu putem asculta oricare altã poruncã—
doar datoritã faptului cã nu putem împlini nimic din voia lui Dumnezeu
neavând Duhul lui Dumnezeu.” 185
Este singura cale prin care noi putem sã-L slujim pe Dumnezeu ºi sã
experimentãm slava Sa!
Romani 8:6-9 „ªi umblarea dupã lucrurile firii pãmânteºti, este moarte, pe
când umblarea dupã lucrurile Duhului este viaþã ºi pace. 7 Fiindcã umblarea
dupã lucrurile firii pãmânteºti este vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu, cãci, ea

182
MacArthur, John F. The McArthur New Testament Commentary: Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 247-
248.
183
Ibid, 253.
184
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
185
MacArthur, 248.

2003, NumaiHarul.org 83
nu se supune Legii lui Dumnezeu, ºi nici nu poate sã se supunã. 8 Deci, cei ce
sunt pãmânteºti, nu pot sã placã lui Dumnezeu. 9 Voi însã nu mai sunteþi
pãmânteºti, ci duhovniceºti, dacã Duhul lui Dumnezeu locuieºte într-adevãr în
voi.”
2B. Aplicã porunca personal
Formã de plural (persoana a II-a, plural)—este pentru toatã comunitatea
creºtinã, nu doar pentru unii.
„A fi plin de Duhul nu este o experienþã esotericã, misticã acordatã unei elite
spirituale prin vreo formulã secretã sau alte astfel de mijloace.” 186
Trebuie sã ne mãrturisim pãcatele ºi sã ne predãm pe noi înºine, complet, lui
Hristos.
Romani 12:1 „Vã îndemn, deci, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã
aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, Sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastrã o slujbã duhovniceascã.”
3B. Raporteazã-te la Duhul în supunere
Diateza pasivã; este ceva ce primeºti de la Dumnezeu, nu ceva ce poþi produce tu
însuþi.
Trei înþelesuri ale cuvântului „plin”
Ø Ilustraþia cã vântul umple velele producând miºcare ºi direcþie
Ø A rãspândi, a umple cu substanþã ºi/sau aromã
Ø A controla, a avea control deplin
O mânã în mãnuºã este o ilustraþie bunã!
Mijlocul prin care noi suntem umpluþi de Duhul este Cuvântul lui Dumnezeu.
Coloseni 3:16 „Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belºug în voi în toatã
înþelepciunea. Învãþaþi-vã ºi sfãtuiþi-vã unii pe alþii cu psalmi, cu cântãri de
laudã ºi cu cântãri duhovniceºti, cântând lui Dumnezeu cu mulþumire în inima
voastrã.”
„A fi plini de Duhul lui Dumnezeu înseamnã a fi plini de Cuvântul Lui. ªi
fiind plini de Cuvântul lui Dumnezeu, acesta controleazã gândirea ºi acþiunile
noastre, ºi de aceea noi ajungem din ce în ce mai mult sub controlul
Duhului.” 187
4B. Cautã mereu sã fii plin
Timpul continuu indicã o acþiune neîntreruptã, linearã.
Trebuie sã fim umpluþi zilnic.
2A. PATRU REZULTATE ALE FAPTULUI DE A FI PLIN DE DUH
1B. Vei avea pãrtãºie cu alþi credincioºi (5:19a)
Contextul este închinarea publicã

186
Ibid, 252.
187
Ibid.

2003, NumaiHarul.org 84
Psalmi 95:1 „Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, ºi sã strigãm de bucurie
cãtre Stânca mântuirii noastre.”
Scopul este suportul ºi încurajarea mutuale
„Nici o muzicã în Biblie nu este caracterizatã ca fiind, sau sã aibã intenþia de a
fi, evanghelisticã. Evanghelizarea cu muzicã contemporanã are multe cusururi.
Tinde sã creeze mândrie în muzicieni în loc de smerenie. Face ca Evanghelia
sã parã distractivã când de fapt nu este nimic în ea care sã fie distractiv. Îi face
proclamatori publici ai creºtinãtãþii pe cei care sunt populari ºi talentaþi în ochii
lumii, în locul celor ce sunt învãþãtori înzestraþi ai adevãrului lui Dumnezeu.
Înceþoºeazã ruptura dintre valorile lumeºti satanice ºi cele divine. Tinde sã
nege puterea Evangheliei simple ºi a lucrãrii suverane mântuitoare a Duhului
Sfânt. Conduce la propagarea teologiei greºite sau slabe ºi coboarã numele
Domnului la nivelul lumii.” 188
2B. Te vei închina Domnului (5:19)
Cântarea este o parte vitalã a închinãrii
Psalmi 33:1 „Neprihãniþilor, bucuraþi-vã în Domnul! Oamenilor fãrã prihanã le
ºade bine cântarea de laudã.”
Psalmi 96:1-2 „Cântaþi Domnului o cântare nouã! Cântaþi Domnului, toþi
locuitorii pãmântului! 2 Cântaþi Domnului, binecuvântaþi Numele Lui, vestiþi
din zi în zi mântuirea Lui!”
Trei tipuri de cântãri
Ø Psalmi, cântãri din scripturã
Ø Imnuri, muzicã spiritualã, cântãri de laudã
Ø Cântãri spirituale, muzicã de suflet, cântãri de mãrturie
Rãspunsul natural la mântuirea lui Dumnezeu este cântarea ºi lauda.
Ø Creºtinul va avea o cântare în inima lui.
3B. Îi vei fi mulþumitor lui Dumnezeu (5:20)
Când trebuie sã fim mulþumitori? – „totdeauna”
Ø Pentru binecuvântãrile din trecut
Ø Pentru speranþa binecuvântãrilor care vor veni
Ø În mijlocul greutãþilor
Ø Fapte 5:41 „Ei au plecat dinaintea Soborului, ºi s-au bucurat cã au fost
învredniciþi sã fie batjocoriþi, pentru Numele Lui.”
„A mulþumi nu este o problemã de recunoºtinþã; este o problemã de ascultare.”
Joni Eareckson Tada
Pentru ce trebuie sã mulþumim? – „pentru toate lucrurile”
1 Tesaloniceni 5:18 „Mulþãmiþi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; cãci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”

188
Ibid.

2003, NumaiHarul.org 85
Iov 1:21 „[…] ºi a zis: „Gol am ieºit din pântecele mamei mele, ºi gol mã voi
întoarce în sânul pãmântului. Domnul a dat, ºi Domnul a luat, binecuvântat fie
Numele Domnului!””
4B. Te vei supune altora (5:21)
„(A vã supune unii altora) este imaginea soldaþilor dintr-un regiment, soldaþii în rând
sub comanda unui ofiþer. Caracteristica unui om în acea poziþie este aceea cã, într-un
fel el nu mai este un individ; el este acum un membru al unui regiment; ºi toþi ascultã
comenzile ºi instrucþiunile pe care le dã ofiþerul.”189
Într-o inimã plinã de Duh Sfânt nu mai este loc pentru mândrie.
„Dacã suntem plini de Duh, vom fi armonios raportaþi atât la Dumnezeu (închinându-
ne Lui cu bucurie ºi mulþumire) cât ºi unii altora (vorbind ºi supunându-ne unii altora).
Pe scurt, credincioºii plini de Duh Îl iubesc pe Dumnezeu ºi se iubesc unii pe alþii,
ceea ce este foarte puþin surprinzãtor pentru cã prima roadã a duhului este
dragostea.” 190

189
Jones, D. Martyn Lloyd, Life in the Spirit, In Marriage, Home, and Work: An Exposition of Ephesians 5:18-
6:9, (Grand Rapids: Baker Books, 1973), 57.
190
Stott, John R.W., God’s New Society: The Message of Ephesians, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1979),
208.

2003, NumaiHarul.org 86
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
În Relaþiile Maritale (5:22-6:4)
Partea 1: Ca Partener (5:22-33)
EFESENI 5:22-23
INTRODUCERE
Contextul
Obligativitatea faptului de a fi plini de Duh (5:18)
„Verbul grecesc este participiu, prezent (supunându-vã) cum ar fi ‚adresându-
vã unul altuia’, ‚cântând ºi aducând laudã’, (versetul 19) ºi ’mulþumind’
(versetul 20), ºi toate aceste patru participii depind de porunca ‚fiþi plini de
Duh’ (versetul 18) ºi descriu consecinþele plinãtãþii cu Duhul Sfânt.” 191
Supunerea mutualã (5:21)
Ø Nu existã clasificãri printre creºtini
Galateni 3:28 „Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici
slobod; nu mai este nici parte bãrbãteascã, nici parte femeiascã, fiindcã toþi
sunteþi una în Hristos Isus.”
Ø Dar în materie de rol ºi funcþie Dumnezeu a fãcut distincþii
„Deºi nu existã diferenþe între valoarea intrinsecã sau privilegiul spiritual
primar ºi drepturile asupra poporului Sãu, Domnul a pus conducãtori care sã
guverneze cu o anumitã autoritate asupra oamenilor pe care îi conduc: liderilor
din bisericã El le-a delegat autoritate asupra congregaþiei lor, soþilor le-a dat
autoritate asupra soþiilor, pãrinþilor le-a dat autoritate asupra copiilor, ºi
angajatorilor le-a dat autoritate asupra angajaþilor.” 192
Douã Cuvinte Cheie
Supunere, literal înseamnã a sta sub; ºi Dragoste, agape,
agape dragoste divinã.
1A. SOÞIA: LOIALITATE ARÃTATÃ ÎN SUPUNERE (5:22-24)
1B. Problema supunerii (5:22)
„Supus, u`pota,ssw înseamnã renunþarea la drepturile personale, ºi diateza
medie greceascã (folositã în versetul 21 ºi continuând prin implicare în versetul
22) accentueazã supunerea de bunãvoie. Porunca lui Dumnezeu este pentru
aceia care trebuie sã se supunã. Aceasta înseamnã, cã supunerea trebuie sã fie
un rãspuns voluntar voii lui Dumnezeu ce constã în renunþarea cuiva la
drepturile lui independente în favoarea altor credincioºi la modul general, ºi în
favoarea autoritãþii hotãrâte în particular—în acest caz propriul soþ al soþiei.” 193
Supunerea este pentru fiecare soþie credincioasã.
Supunerea nu este aceeaºi cu porunca de „a asculta” datã copiilor ºi robilor.

191
Stott, John R.W., God’s New Society: The Message of Ephesians, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1979),
215.
192
MacArthur, John F. The McArthur New Testament Commentary: Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 280.
193
Ibid.

2003, NumaiHarul.org 87
Supunerea este bazatã pe relaþie—„bãrbaþilor voºtri”
Supunerea este bazatã pe respect—„ca Domnului”
„Înseamnã: ‚Soþiilor, fiþi supuse bãrbaþilor voºtri pentru cã aceasta este parte
din datoria voastrã faþã de Domnul, pentru cã este o manifestare a supunerii
faþã de Domnul.” 194
Coloseni 3:18 „Nevestelor, fiþi supuse bãrbaþilor voºtri, cum se cuvine în
Domnul.”
2B. Motivul supunerii (5:23)
Dumnezeu a hotãrât ordine în fiecare aspect al creaþiei
1 Corinteni 11:3 „Dar vreau sã ºtiþi cã Hristos este Capul oricãrui bãrbat; cã
bãrbatul este capul femeii, ºi cã Dumnezeu este capul lui Hristos.”
1 Petru 3:1 „Tot astfel, nevestelor, fiþi supuse ºi voi bãrbaþilor voºtri; pentru ca,
dacã unii nu ascultã Cuvântul, sã fie câºtigaþi fãrã cuvânt, prin purtarea
nevestelor lor”
Ø Cârmuirea soþului este înrãdãcinatã în creaþie ºi este temelia supunerii soþiei.
1 Petru 3:7 “Bãrbaþilor, purtaþi-vã ºi voi, la rândul vostru, cu înþelepciune cu
nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor
moºteni împreunã cu voi harul vieþii, ca sã nu fie împiedecate rugãciunile
voastre.”
Prima familie a fost ordonatã în sensul acesta. Pãcatul a întrerupt ordinea.
„Eva nu a pãcãtuit numai neascultând porunca specificã a lui Dumnezeu ci ºi
prin faptul cã a acþionat independent de soþul ei ºi nu l-a consultat cu privire la
ispita ºarpelui. Adam nu a pãcãtuit doar prin neascultarea de porunca lui
Dumnezeu ci ºi cedând autoritãþii Evei, astfel neexercitându-ºi autoritatea datã
lui de Dumnezeu.” 195
Soþul trebuie s-o îngrijeascã ºi s-o protejeze pe soþie. (5:23b)
1 Timotei 4:10 „Noi muncim, în adevãr, ºi ne luptãm, pentru cã ne-am pus
nãdejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, ºi mai
ales al celor credincioºi.”
Ø Ce înseamnã „mântuitorul” în 1 Timotei 4:10?
„Nu poþi spune cã înseamnã cã toþi oamenii se vor bucura de mântuire într-un
sens spiritual, pentru cã acest lucru te va face universalist. Ei bine, înseamnã cã
‚mântuitor’ are o altã conotaþie acolo. Înþelesul de acolo este ‚protector’—adicã
Se intereseazã de cineva, îngrijeºte pe cineva. El este Protectorul tuturor
oamenilor, ºi mai ales al celor credincioºi (vezi Matei 5:45). Atunci, care-i
doctrina? Doctrina este aceasta. Soþia este cea pãstratã, protejatã, pãzitã,
apãratã, ºi îngrijitã de cãtre soþ.”196
3B. Modelul supunerii (5:24)

194
Jones, D. Martyn Lloyd, Life in the Spirit, In Marriage, Home, and Work: An Exposition of Ephesians 5:18-
6:9, (Grand Rapids: Baker Books, 1973), 101.
195
MacArthur, 293.
196
Lloyd-Jones, 121-122.

2003, NumaiHarul.org 88
Soþiile credincioase trebuie sã se supunã soþilor lor în acelaºi fel în care biserica
se supune lui Hristos.
Ø Biserica se supune cu bucurie.
Psalmi 40:8 „vreau sã fac voia Ta, Dumnezeule! ªi Legea Ta este în fundul
inimii mele.”
Ø Biserica se supune complet.
Coloseni 1:18 „El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi-
nãscut dintre cei morþi, pentru ca în toate lucrurile sã aibã întâietatea.”
„Iniþiativa ºi conducerea sunt în mod fundamental ale soþului, dar acþiunea
trebuie sã fie întotdeauna coordonatã.”197
2A. SOÞUL : DRAGOSTE DESCOPERITÃ ÎN SACRIFICIU (5:25-29)
1B. Este o dragoste divinã. (5:25a)
Ø Iubiþi-vã, avgapa/te verb, imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, plural. 198
Ø Aceasta este o poruncã, nu o sugestie.
Ø Este un act al voinþei nu doar un act al sentimentelor!
2B. Este o dragoste care se sacrificã. (5:25b)
Ioan 15:13 „Nu este mai mare dragoste decât sã-ºi dea cineva viaþa pentru
prietenii sãi.”
Romani 5:7-8 „Pentru un om neprihãnit cu greu ar muri cineva; dar pentru
binefãcãtorul lui, poate cã s-ar gãsi cineva sã moarã. 8 Dar Dumnezeu κi aratã
dragostea faþã de noi prin faptul cã, pe când eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a
murit pentru noi.”
Nimeni nu meritã dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui este nemeritatã.
Soþului nu i se porunceºte sã sã-þi iubeascã soþia pentru ceea ce este, sau nu
este, ea. I se porunceºte sã o iubeascã pentru cã aceasta este voia lui Dumnezeu
pentru el.
3B. Este o dragoste care sfinþeºte. (5:26-27)
Ø Sângele lui Hristos îndepãrteazã pedeapsa pãcatului nostru. Cuvântul lui
Dumnezeu spalã puterea pãcatului.
Ø „Mariajul” nostru cu Hristos ne face mai buni. Mariajul cu soþiile noastre ar
trebui sã le facã pe ele mai bune.
4B. Este o dragoste cãreia îi pasã. (5:28-30)
Ø Soþii trebuie sã-ºi iubeascã soþiile în aceeaºi manierã în care îºi iubesc propriile
trupuri.
Ø Datoritã relaþiei noastre cu Hristos, noi ne putem iubi soþiile cu o dragoste ca a
lui Hristos.
Ø Cheia este credinþa noastrã în Hristos—nu abilitatea noastrã de a iubi.
5B. Este o dragoste ce nu se desparte. (5:31)

197
Ibid, 124.
198
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).

2003, NumaiHarul.org 89
Ø Va lãsa, katalei,pw,
w a lãsa în urmã
Ø Se va lipi, proskolla,w , a fi lipiþi, cimentaþi împreunã
Ø Cele mai importante douã relaþii în viaþã, cele cu Hristos ºi cu partenerii noºtri,
sunt mutual dependente.
Chiar abilitatea noastrã de a ne iubi partenerii este dependentã de relaþia cu
Hristos.
Când una este corectã, este ºi cealaltã; dacã una este greºitã, ambele sunt.
CONCLUZIA (5:32-33)
Soþilor, iubiþi-vã nevestele, în sacrificiu ºi sfinþire.
Nevestelor, iubiþi-vã soþii, cu respect ºi reverenþã.

2003, NumaiHarul.org 90
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
În Relaþiile Maritale (5:22-6:4)
Partea 2: Ca Pãrinte (6:1-4)
EFESENI 6:1-4
INTRODUCERE
Cãminul este în centrul planului lui Dumnezeu pentru omenire. (Deuteronom 6:4.9)
Deuteronom 6:4-9 „Ascultã, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
5
Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu toatã
puterea ta. 6 ªi poruncile acestea pe care þi le dau astãzi, sã le ai în inima ta. 7 Sã le
întipãreºti în mintea copiilor tãi, ºi sã vorbeºti de ele când vei fi acasã, când vei pleca
în cãlãtorie, când te vei culca ºi când te vei scula. 8 Sã le legi ca un semn de aducere
aminte la mâni, ºi sã-þi fie ca niºte fruntarii între ochi. 9 Sã le scrii pe uºiorii casei tale
ºi pe porþile tale.”
Cãminul are probleme din urmãtoarele motive:
Datoritã firii pãcãtoase cu care este nãscutã fiecare persoanã
Datoritã sistemului lumesc, satanic în care trãim
Datoritã influenþei filozofiei umaniste
1A. RESPONSABILITÃÞILE COPILULUI (6:1-3)
1B. Principiul (6:1)
„Ascultaþi” (u` ete verb, imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, plural; înþeles
u`pakou,ete),
principal, a asculta; a asculta, a se supune, a fi supus cuiva (Efeseni 6:1). 199
Pavel are în gând cãminele creºtine…
Ø Acei copii au un privilegiu mãreþ
Ø Acei copii au o oportunitate grozavã
Ø Acei copii au o responsabilitate extraordinarã
Când ne ascultãm pãrinþii ascultãm de Domnul.
Ascultarea este alegerea bunã (neprihãnitã).
2B. Preceptul (6:2; Exod 20:12)
„Sã cinsteºti” (ti, a imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, singular;
ti,ma),
acordare de merit cuiva a cinsti, a venera, a respecta. Implicã o atitudine,
înseamnã a aprecia foarte mult pe cineva. 200
Dumnezeu ia în serios atitudinile noastre
Exod 21:15, 17 „Cine va lovi pe tatãl sãu sau pe mama sa, sã fie pedepsit cu
moartea. […] 17 Cine va blestema pe tatãl sãu sau pe mama sa, sã fie pedepsit
cu moartea.”
A ne cinsti pãrinþii înseamnã sã avem grijã de ei, atâta timp cât ei au nevoie.

199
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
200
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 91
Matei 15:3-6 „Drept rãspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce cãlcaþi porunca lui
Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4 Cãci Dumnezeu a zis: „Cinsteºte pe
tatãl tãu ºi pe mama ta;” ºi: „Cine va grãi de rãu pe tatãl sãu sau pe mama sa,
sã fie pedepsit negreºit cu moartea.” 5 Dar voi ziceþi: „Cine va zice tatãlui sãu
sau mamei sale: „Ori cu ce te-aº putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu” 6 nu
mai este þinut sã cinsteascã pe tatãl sãu sau pe mama sa. ªi aþi desfiinþat astfel
cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.”
Ø Acestea nu sunt toate lucrurile implicate, ci doar o parte din ele.
Aduceþi-vã aminte, copiii trebuie sã fie învãþaþi sã asculte ºi sã cinsteascã.
„A nu cinsti pãrinþii este o insultã la adresa lui Dumnezeu care i-a ales.
Rebeliunea împotriva pãrinþilor este rebeliune samavolnicã împotriva lui
Dumnezeu.”201
3B. Promisiunea (6:3)
Dumnezeu promite calitate a vieþii—„ca sã fii fericit […]”
Dumnezeu promite longevitate a vieþii—„sã trãieºti […]„
Totul se bazeazã pe relaþia noastrã cu pãrinþii noºtri.
2A. RESPONSABILITÃÞILE UNUI PÃRINTE (6:4)
1B. O poruncã negativã (6:4)
„Nu întãrâtaþi”, (parorgi, ete imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, plural; a
parorgi,zete),
provoca la mânie, a exaspera, a face mânios pe cineva. Cuvântul sugereazã un fel
repetitiv, neîncetat, de comportament care eventual va produce mânie ºi resentiment.202
Lucruri care vor întãrâta…
Ø Pãrinþi excesiv de protectivi
Ø Favoritismul între fraþi sau surori
Ø Aºteptãri excesiv de înalte ºi presiunea de a le realiza
Ø Descurajarea prin criticism ºi afirmaþii negative
Ø Lipsa bunãvoinþei pãrinþilor de a se sacrifica pentru copii
Ø Nepermiterea copiilor sã fie copii—presându-i sã se maturizeze cât mai repede
Ø Condiþionarea dragostei ºi acceptãrii pentru ei, bazate pe performanþele lor
Ø Abuzul fizic sau verbal
Mãrturisirea unui tatã
„Copiii mei sunt toþi mari ºi toþi sunt plecaþi. Dar dacã ar fi sã fac acest lucru
din nou, de la capãt, iatã ce aº face. Mi-aº iubi mai mult soþia în faþa copiilor
mei. Aº râde mai mult cu copiii mei—de greºelile ºi bucuriile noastre. I-aº
asculta mai mult, chiar ºi pe cel mai mic dintre copii. Aº fi mai sincer cu
privire la slãbiciunile personale, neafirmând niciodatã cã sunt perfect. M-aº
ruga pentru familia mea diferit; în loc sã mã concentrez asupra lor, m-aº
concentra mai mult asupra mea. Aº face mai multe lucruri împreunã cu copiii
mei. I-aº încuraja mai mult ºi i-aº lãuda mai mult. Aº acorda mai multã atenþie

201
Phillips, John, Exploring Ephesians, (Neptune, New Jersey: Loizeaux Brothers, 1993), 173.
202
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 92
lucrurilor mãrunte, cum ar fi fapte ºi cuvinte drãgãstoase. ªi apoi, în final, dacã
ar trebui sã mai fac acest lucru încã o datã, L-aº împãrtãºi pe Dumnezeu într-un
mod mai aprofundat familiei mele; fiecare lucru obiºnuit care s-a întâmplat în
fiecare zi obiºnuitã l-aº folosi pentru a-i conduce la Dumnezeu.” 203
2B. Porunca pozitivã (6:4b)
Trebuie sã ne instruim copiii
„Creºteþi-i”, (evevktre,fete);
ete verb, imperativ, prezent, activ, persoana a II-a, plural;
(1) despre trup a hrãni, a da de mâncare (fig. în Efeseni 5:29); (2) despre
copii a creºte, a educa (Efeseni 6:4). 204
„Mustrarea”, (paidei,
paidei,a ); substantiv, dativ, feminin, singular, comun; actul
creºterii ºi îndrumãrii copilului spre maturitate antrenament, instruire,
disciplinare (Evrei 12:11); include disciplinarea ºi instruirea creºtinã (Efeseni
6:4). 205
Proverbe 13:24 „Cine cruþã nuiaua, urãºte pe fiul sãu, dar cine-l iubeºte, îl
pedepseºte îndatã.”
Proverbe 22:6 „Învaþã pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, ºi când va
îmbãtrâni, nu se va abate de la ea.”
„Nu existã nimic mai important pentru noi decât problema disciplinei. Dacã
continuãm sã ne petrecem viaþa […] muncind din ce în ce mai puþin, cerând
din ce în ce mai mulþi bani, mai multã plãcere, […] mai multã indulgenþã
poftelor cãrnii, refuzând sã ne acceptãm responsabilitãþile, existã doar un
singur rezultat inevitabil—eºecul complet ºi abject.” 206
Ø Cum trebuie sã ne disciplinãm copiii?
„Dacã încerci sã-þi disciplinezi copilul când eºti furios, cu siguranþã cã vei face
mai mult rãu decât bine. Ce drept ai sã-i spui copilului cã are nevoie de
disciplinã atunci când este evident cã tu însuþi ai nevoie de ea?”207
Trebuie sã ne învãþãm copiii
„Învãþãturã”, (nouqesi,
nouqesi,a| ); substantiv, dativ, feminin, singular, comun; învãþare,
mustrare, avertizare, îndemnare eticã ºi corectivã cu privire la convingeri sau
comportament. 208
„Trebuie sã facem distincþie între educaþia adevãratã ºi cea falsã. Educaþia falsã
este îndoctrinarea, prin care pãrinþii ºi învãþãtorii îºi impun modul de gândire ºi
voia lor asupra copilului. Adevãrata educaþie, pe de altã parte, este stimulare,
prin care pãrinþii ºi învãþãtorii acþioneazã ca ºi catalizatori, încurajând copilul
sã-ºi clãdeascã propriile rãspunsuri.”209
Aceastã învãþãturã este menitã sã-i aducã pe copiii noºtri la Domnul.

203
MacArthur, John F., The MacArthur New Testament Commentary, Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 318.
204
Friberg.
205
Friberg.
206
Lloyd-Jones, D. Martyn, Life in the Spirit, In Marriage, Home, and Word, An Exposition of Ephesians 5:18-
6:19, (Grand Rapids: Baker Books, 1973), 259-60.
207
Lloyd-Jones, 279.
208
Friberg.
209
Stott, John R.W., God’s New Society, The Message of Ephesians, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1979),
249.

2003, NumaiHarul.org 93
Ø „Când pãrinþii permit copiilor sã facã orice vor aceºtia, fãrã nici o disciplinare
ºi fãrã nici o îndemnare, ei se iubesc mai mult pe ei decât pe copii.” 210

210
Sproul, R.C., Focus on the Bible, Ephesians, (Scotland: Christian Focus Publications, 1994), 145.

2003, NumaiHarul.org 94
CREªTINUL ªI COMPORTAMENTUL LUI (4:1-6:9)
În Relaþiile Materiale (6:5-9)
EFESENI 6:5-9
INTRODUCERE
Lãcomia a produs cele mai multe dintre problemele apãrute în relaþiile noastre la
serviciu.
Dumnezeu a stabilit o autoritate asupra fiecãrui aspect al vieþii.
Soþii asupra soþiilor; pãrinþii asupra copiilor; stãpânii asupra robilor
Nu bazat pe superioritate ci pe isprãvnicie
1A. STANDARDELE LUI DUMNEZEU PENTRU ANGAJAÞI
„Robi” erau indivizi aflaþi în supunere ºi de obicei sub sclavie.
1B. Slujbã motivatã de o relaþie (6:5-7)
Trebuie sã slujim cu respect
Ø Necesitã o purtare cuvenitã (6:5a)
1 Petru 2:18-20 „Slugilor, fiþi supuse stãpânilor voºtri cu toatã frica, nu numai
celor ce sunt buni ºi blânzi, ci ºi celor greu de mulþumit. 19 Cãci este un lucru
plãcut, dacã cineva, pentru cugetul lui faþã de Dumnezeu, sufere întristare, ºi
sufere pe nedrept. 20 În adevãr, ce falã este sã suferiþi cu rãbdare sã fiþi
pãlmuiþi, când aþi fãcut rãu? Dar dacã suferiþi cu rãbdare, când aþi fãcut ce este
bine, lucrul acesta este plãcut lui Dumnezeu.”
1 Timotei 6:1-2 „Toþi cei ce sunt sub jugul robiei, sã socoteascã pe stãpânii lor
vrednici de toatã cinstea, ca Numele lui Dumnezeu ºi învãþãtura sã nu fie
vorbite de rãu. 2 Iar cei ce au stãpâni credincioºi, sã nu-i dispreþuiascã, sub
cuvânt cã sunt „fraþi” ci sã le slujeascã ºi mai bine, tocmai fiindcã cei ce se
bucurã de binefacerile slujbei lor, sunt credincioºi ºi prea iubiþi. Învaþã pe
oameni aceste lucruri, ºi spune-le apãsat.”
Tit 2:9-10 „Sfãtuieºte pe robi sã fie supuºi stãpânilor lor, sã le fie pe plac în
toate lucrurile, sã nu le întoarcã vorba, 10 sã nu fure nimic, ci totdeauna sã dea
dovadã de o desãvârºitã credincioºie, ca sã facã în totul cinste învãþãturii lui
Dumnezeu, mântuitorul nostru.”
Ø Necesitã o perspectivã corectã (6:5b)
„Stãpânii voºtri pãmânteºti” numai temporar ºi limitat!
Ø Necesitã o atitudine corectã (6:5c)
„Cu fricã ºi cutremur” se bazeazã pe respectul ºi frica noastrã de Domnul.
Trebuie sã slujim sincer (5:d)
„În curãþie de inimã”: nu superficial
1 Tesaloniceni 4:10-12 „[…] ºi iubiþi într-adevãr pe toþi fraþii, care sunt în toatã
Macedonia. Dar vã îndemnãm, fraþilor, sã sporiþi tot mai mult în ea. 11 Sã
cãutaþi sã trãiþi liniºtiþi, sã vã vedeþi de treburi, ºi sã lucraþi cu mâinile voastre,

2003, NumaiHarul.org 95
cum v-am sfãtuit. 12 ªi astfel sã vã purtaþi cuviincios cu cei de afarã, ºi sã n-
aveþi trebuinþã de nimeni.”
Trebuie sã slujim cu credincioºie (6:5e)
„Ca de Hristos”
1 Corinteni 10:31 „Deci, fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva: sã
faceþi totul pentru slava lui Dumnezeu.”
Trebuie sã slujim cu hãrnicie (6:6-7)
Ø Pentru a împlini voia lui Dumnezeu (6:6)
Ø Pentru a-I plãcea lui Hristos (6:7)
Eclesiastul 9:10 „Tot ce gãseºte mâna ta sã facã, fã cu toatã puterea ta! Cãci, în
locuinþa morþilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialã, nici
ºtiinþã, nici înþelepciune!”
Coloseni 3:23 „Orice faceþi, sã faceþi din toatã inima, ca pentru Domnul, nu ca
pentru oameni”
2B. Slujire motivatã de o rãsplatã (6:8)
Rãsplãþile lui Dumnezeu sunt sigure ºi adecvate.
Rãsplata misionarului
Un cuplu de misionari în vârstã se întoarce acasã din Africa. Preºedintele
Theodore Roosvelt de asemenea se întoarce de la o expediþie de vânãtoare în
Africa pe acelaºi vapor. Preºedintele Roosvelt este aºteptat în New York de o
mare mulþime care îl aclamã la sosire. Nimeni nu este acolo ca sã-i întâlneascã
pe aceºti credincioºi slujitori ai Domnului. Misionarul se plânge cã nimeni nu
le acordã atenþie dupã 40 de ani de serviciu în slujba Domnului în Africa. Soþia
lui îi reaminteºte cã nu pot sã-ºi primeascã rãsplata, pentru cã ei încã nu sunt
acasã.
2A. STANDARDELE LUI DUMNEZEU PENTRU ANGAJATORI
1B. Principiul responsabilitãþii mutuale (6:9a)
Angajatorii creºtini trebuie sã-ºi trateze angajaþii ca ºi când ar fi vorba de
Domnul.
2B. Principiul respectului mutual (6:9b)
Nu folosiþi ameninþãri pentru a-i face pe angajaþi sã lucreze.
Adu-þi aminte cã în cele din urmã amândoi rãspundeþi în faþa lui Dumnezeu
Pãziþi-vã de favoritism

2003, NumaiHarul.org 96
CREªTINUL ªI LUPTELE LUI (6:10-20)
Rãzboiul Credinciosului (6:10-13)
EFESENI 6:10-13
INTRODUCERE
Recapitulare
Creºtinul adevãrat, descris în capitolele 1-3, care trãieºte viaþa cu credincioºie schiþatã
în 4:1-6:9, desigur cã va experimenta rãzboiul descris în 6:10-20
Când creºti în cunoºtinþã ºi ascultare, slujirea nu va deveni mai uºoarã.
„Un creºtin care nu are conflicte este un creºtin care s-a retras de pe primele
rânduri ale slujirii.” 211
Noi nu suntem fãcuþi doar fii ºi slujitori; suntem chemaþi sã fim ostaºi.
„Rãzboiul spiritual este conflictul dintre forþele lui Dumnezeu ºi forþele lui
Satan, scopul fiind victoria ta în Hristos.” 212
1A. PREGÃTIREA: TÃRIE ÎN DOMNUL (6:10)
1B. Principiul cheie în Efeseni este cã noi trebuie sã ne întãrim în Domnul.
Tãria lui este tãria noastrã
2B. Tãria lui este suficientã
1 Corinteni 16:8-9 „Voi mai rãmânea totuºi în Efes pânã la Cincizecime, 9 cãci
mi s-a deschis aici o uºã mare ºi largã, ºi sunt mulþi potrivnici.”
Apocalipsa 3:8 „ªtiu faptele tale: iatã þi-am pus înainte o uºã deschisã pe care
nimeni n-o poate închide, cãci ai puþinã putere, ºi ai pãzit Cuvântul Meu, ºi n-
ai tãgãduit Numele Meu.”
3B. Nu conteazã mãrimea tãriei ci sursa tãriei
Filipeni 4:13 „Pot totul în Hristos, care mã întãreºte.”
4B. Noi ne însuºim aceastã tãrie prin rugãciune, cunoºtinþã ºi ascultare de Cuvânt
ºi de credinþã!
2A. ECHIPAMENTUL : ARMURA LUI DUMNEZEU (6:11A)
1B. Trebuie sã ne îmbrãcãm cu armura…
„Îmbrãcaþi-vã” împãrtãºeºte ideea de a te îmbrãca cu ceva la modul
permanent.
Armura trebuie sã fie însoþitorul nostru de o viaþã
Iuda 1:24 „Iar a Aceluia, care poate sã vã pãzeascã de orice cãdere, ºi sã vã
facã sã vã înfãþiºaþi fãrã prihanã ºi plini de bucurie înaintea slavei Sale”
2B. Trebuie sã „þinem piept”
Purtarea armurii ne echipeazã pentru a „þine piept”

211
MacArthur, John F., The MacArthur New Testament Commentary, Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 332.
212
Willis, Avery, Masterlife Book 3, (Nashville, LifeWay Press, 1996), 10.

2003, NumaiHarul.org 97
A þine piept înseamnã cã nu ne compromitem cu (nu-i facem loc lui) Satan.
3A. DUªMANUL : SATAN (6:11B)
1B. Identitatea lui
„Satan” apare de 55 de ori în Noul Testament ºi înseamnã adversar. „Diavol” apare de
33 de ori în Noul Testament ºi înseamnã defãimãtor.
Ispititorul
1 Tesaloniceni 3:5 „Astfel, în nerãbdarea mea, am trimis sã-mi aducã ºtiri
despre credinþa voastrã, de teamã ca nu cumva sã vã fi ispitit Ispititorul, ºi
osteneala noastrã sã fi fost degeaba.”
Cel rãu
Matei 13:19 „Când un om aude Cuvântul privitor la Împãrãþie, ºi nu-l înþelege,
vine Cel rãu ºi rãpeºte ce a fost semãnat în inima lui. Acesta este sãmânþa
cãzutã lângã drum.”
Stãpânitorul lumii acesteia
Ioan 12:31 „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stãpânitorul lumii
acesteia va fi aruncat afarã.”
Dumnezeul veacului acestuia
2 Corinteni 4:4 „[…] a cãror minte necredincioasã a orbit-o dumnezeul
veacului acestuia, ca sã nu vadã strãlucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Pârâºul fraþilor noºtri
Apocalipsa 12:10 „ªi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit
mântuirea, puterea ºi împãrãþia Dumnezeului nostru, ºi stãpânirea Hristosului
Lui; pentru cã pârâºul fraþilor noºtri, care zi ºi noaptea îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.”
2B. Tacticile lui
El atacã fãrã avertisment; „uneltirilor”—literal a urmãri ºi a prinde prada. El ne face sã
pãcãtuim…
Prin neiertare
2 Corinteni 2:9-11 „cãci v-am scris ºi cu gândul ca sã vã pun la încercare ºi sã
vãd dacã sunteþi ascultãtori în totul. 10 Dar pe cine iertaþi voi, îl iert ºi eu. În
adevãr, ce am iertat eu, dacã am iertat ceva-am iertat pentru voi, în faþa lui
Hristos, 11 ca sã nu lãsãm pe Satana sã aibã un câºtig de la noi; cãci nu suntem
în neºtiinþã despre planurile lui.”
Prin îndemnuri
Ioan 13:2, 27 „În timpul cinei, dupã ce diavolul pusese în inima lui Iuda
Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul sã-L vândã […] Cum a fost datã bucãþica,
a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai sã faci, fã repede.””
Prin miracole, semne ºi minuni contrafãcute
2 Tesaloniceni 2:9 „Arãtarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de
minuni, de semne ºi puteri mincinoase”
Prin slãbiciunile noastre

2003, NumaiHarul.org 98
1 Corinteni 7:5 „Sã nu vã lipsiþi unul pe altul de datoria de soþi, decât doar prin
bunã învoialã, pentru un timp, ca sã vã îndeletniciþi cu postul ºi cu rugãciunea;
apoi sã vã împreunaþi iarãºi, ca sã nu vã ispiteascã Satana, din pricina
nestãpânirii voastre.”
Prin natura lui mincinoasã
Ioan 8:44 „Voi aveþi de tatã pe diavolul; ºi vreþi sã împliniþi poftele tatãlui
vostru. El de la început a fost ucigaº; ºi nu stã în adevãr, pentru cã în el nu este
adevãr. Ori de câte ori spune o minciunã, vorbeºte din ale lui, cãci este
mincinos ºi tatãl minciunii.”
1 Ioan 2:15 „Nu iubiþi lumea, nici lucrurile din lume. Dacã iubeºte cineva
lumea, dragostea Tatãlui nu este în El. 16 Cãci tot ce este în lume: pofta firii
pãmânteºti, pofta ochilor ºi lãudãroºia vieþii, nu este de la Tatãl, ci din lume.”
3B. Intensitatea bãtãliei
„de luptat”, pa,lh ; substantiv, nominativ, feminin, singular; literal luptã;
figurativ, despre lupta creºtinului împotriva forþelor rele conflict, luptã, bãtãlie
(Efeseni 6:12). 213
4A. Terenul Nostru de Luptã—Întãriturile (2 Corinteni 10:3-5)
O întãriturã este o idee, un proces de gândire, un obicei, sau o dependenþã prin care
Satan ºi-a creat o suprafaþã ocupatã în viaþa ta—un loc unde el are avantajul.
1B. Întãriturile personale
Întãriturile personale sunt zone ale vieþilor noastre în care noi suntem cei mai
vulnerabili la atacurile lui Satan.
Ø Satan atacã în primul rând carnea, care este tendinþa ºi capacitatea interioare de
a pãcãtui.
Ø Locul unde Satan îºi pune piciorul devin repede întãriturile lui dacã nu sunt
înfrânte de armele spirituale.
Zone ce pot deveni întãrituri personale
Ø Neiertarea
Ø Pofta
Ø Vorbirea nepotrivitã
Ø Ritualul religios
Ø Lãcomia
Ø Mândria
2B. Întãriturile ideologice
2 Corinteni 10:5 „Noi rãsturnãm izvodirile minþii ºi orice înãlþime, care se
ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu; ºi orice gând îl facem rob ascultãrii
de Hristos.”
Coloseni 2:8 „Luaþi seama ca nimeni sã nu vã fure cu filosofia ºi cu o amãgire
deºartã, dupã datina oamenilor, dupã învãþãturile începãtoare ale lumii, ºi nu
dupã Hristos.”

213
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).

2003, NumaiHarul.org 99
Lumea înseamnã…
Ø Sisteme filozofice
Ø Sisteme valorice
Ø Sisteme economice
Ø Sisteme educaþionale
Ø Sisteme religioase
Ø Sisteme politice
Noi putem birui aceste întãrituri prin…
Ø Dependenþã de Dumnezeu
1 Corinteni 10:13 „Nu v-a ajuns nici o ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu
puterea omeneascã. ªi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi
ispitiþi peste puterile voastre; ci, împreunã cu ispita, a pregãtit ºi mijlocul sã
ieºiþi din ea, ca s-o puteþi rãbda.”
Ø Încredere în Dumnezeu
1 Ioan 5:4 „pentru cã oricine este nãscut din Dumnezeu, biruieºte lumea; ºi
ceea ce câºtigã biruinþã asupra lumii, este credinþa noastrã.”
Ø Înnoirea minþii
Romani 12:1-2 „Vã îndemn, deci, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã
aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, Sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastrã o slujbã duhovniceascã. 2 Sã nu vã potriviþi chipului
veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi, prin înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi desãvârºitã.”
3B. Întãriturile Cosmice
Ioan 10:1-2, 10 „Adevãrat, adevãrat, vã spun cã, cine nu intrã pe uºã în staulul
oilor, ci sare pe altã parte, este un hoþ ºi un tâlhar. 2 Dar cine intrã pe uºã, este
pãstorul oilor. 10 Hoþul nu vine decât sã fure, sã junghie ºi sã prãpãdeascã. Eu
am venit ca oile sã aibã viaþã, ºi s-o aibã din belºug.”
Inamicul nostru este un hoþ care cautã sã fure, sã omoare ºi sã distrugã.
Pãstorul nostru aduce viaþã din belºug.
Calea cãtre viaþa din belºug este numai prin Isus Hristos!
Coloseni 2:13-15 „Pe voi, care eraþi morþi în greºelile voastre ºi în firea voastrã
pãmânteascã netãiatã împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaþã împreunã cu El,
dupã ce ne-a iertat toate greºelile. 14 A ºters zapisul cu poruncile lui, care stãtea
împotriva noastrã ºi ne era potrivnic, ºi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 15 A
dezbrãcat domniile ºi stãpânirile, ºi le-a fãcut de ocarã înaintea lumii, dupã ce a
ieºit biruitor asupra lor prin cruce.”
5A. VICTORIA: ÎN A RÃMÂNE ÎN PICIOARE (6:13)
1B. Trebuie sã ne supunem lui Dumnezeu ºi sã ne împotrivim lui Satan
Iacov 4:7 „Supuneþi-vã, deci, lui Dumnezeu. Împotriviþi-vã diavolului, ºi el va
fugi de la voi.”
Dumnezeu este Cel care ne dã tãria de a rãmâne în picioare

2003, NumaiHarul.org 100


Coloseni 1:11-13 „[…] întãriþi, cu toatã puterea, potrivit cu tãria slavei Lui,
pentru orice rãbdare ºi îndelungã rãbdare, cu bucurie, 12 mulþumind Tatãlui,
care v-a învrednicit sã aveþi parte de moºtenirea sfinþilor, în luminã. 13 El ne-a
izbãvit de sub puterea întunericului, ºi ne-a strãmutat în Împãrãþia Fiului
dragostei Lui”
Trebuie sã ne recunoaºtem slãbiciunea ºi sã ne bizuim pe Dumnezeu
1 Corinteni 10:12-13 „Astfel, deci, cine crede cã stã în picioare, sã ia seama sã
nu cadã. 13 Nu v-a ajuns nici o ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu puterea
omeneascã. ªi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispitiþi
peste puterile voastre; ci, împreunã cu ispita, a pregãtit ºi mijlocul sã ieºiþi din
ea, ca s-o puteþi rãbda.”
2 Corinteni 12:9-10 „Astfel, deci, cine crede cã stã în picioare, sã ia seama sã
nu cadã. 13 Nu v-a ajuns nici o ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu puterea
omeneascã. ªi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispitiþi
peste puterile voastre; ci, împreunã cu ispita, a pregãtit ºi mijlocul sã ieºiþi din
ea, ca s-o puteþi rãbda.”
2B. Trebuie sã ne punem armura
Fiecare zi, de la cãderea omului, a fost o zi rea.
Cea mai mare îngrijorare a lui Pavel era cã ar putea fi lepãdat din slujire.
1 Corinteni 9:27 „Ci mã port aspru cu trupul meu, ºi-l þin în stãpânire, ca nu
cumva, dupã ce am propovãduit altora, eu însumi sã fiu lepãdat.”
Când ne scoatem armura ne descalificãm singuri.
Trebuie sã „rãmâneþi în picioare”
Nu trebuie sã-i dãm lui Satan nici mãcar un centimetru
Efeseni 4:26-27 „„Mâniaþi-vã ºi nu pãcãtuiþi”. Sã n-apunã soarele peste mânia
voastrã, 27 ºi sã nu daþi prilej diavolului.”

2003, NumaiHarul.org 101


CREªTINUL ªI LUPTELE LUI (6:10-20)
Armura Creºtinului: Partea 1 din 2
EFESENI 6:14-15
INTRODUCERE
Pavel ne spune sã ne îmbrãcãm cu toatã armãtura lui Dumnezeu pentru ca sã putem sã
ne luptãm cu inamicul, Satan.
În timp ce vom studia armura în detaliu trebuie sã þinem minte cã aceasta este o
imagine externã pentru o realitate care este în esenþã internã ºi spiritualã.
„Ordinea în care sunt menþionate componentele armurii este de mare importanþã ºi
semnificaþie. Apostolul construieºte un proces; ºi este esenþial ca noi sã adoptãm
metoda lui, privind aceste componente separate ale armurii în ordinea în care el ni le
prezintã .” 214
1A. CENTURA ADEVÃRULUI (6:14A)
1B. De ce avem nevoie de centura adevãrului
Datoritã funcþiilor ei
Ø Era o centurã latã de piele care þinea armura la un loc.
Ø Îi oferea soldatului un loc unde sã-ºi prindã mantia cea lungã.
Ø Îi dãdea ostaºului libertate de acþiune.
Ø Îi dãdea ostaºului un simþãmânt de siguranþã.
Ø Era piesa de bazã a armurii, restul erau adãugate dupã ce centura era pusã la
locul ei.
Ø Încingerea ºoldurilor era un semn cã este pregãtit.
Pentru ceea ce reprezintã—„adevãrul”
„Adevãrul”, aletheia, se referã la ceva sigur ºi valid. 215
„Eu interpretez cuvântul „adevãr” în aceste context ca însemnând o credinþã în,
ºi o cunoºtinþã despre, ‚adevãrul aºa cum este în Hristos Isus’.”216
Ø Trebuie sã cunoaºtem „adevãrul”, adicã conþinutul biblic, pentru a putea
învinge falsitatea
Ioan 8:31-32 „ªi a zis Iudeilor, care crezuserã în El: „Dacã rãmâneþi în
cuvântul Meu, sunteþi într-adevãr ucenicii Mei; 32 veþi cunoaºte adevãrul, ºi
adevãrul vã va face slobozi.””
Efeseni 4:11-16 „ªi El a dat pe unii apostoli; pe alþii, prooroci; pe alþii,
evangheliºti; pe alþii, pãstori ºi învãþãtori, 12 pentru desãvârºirea sfinþilor, în
vederea lucrãrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 pânã vom
ajunge toþi la unirea credinþei ºi a cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu, la starea de
om mare, la înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos; 14 ca sã nu mai fim copii,
plutind încoace ºi încolo, purtaþi de orice vânt de învãþãturã, prin viclenia

214
Lloyd-Jones, D. Martyn, The Christian Soldier, An Exposition of Ephesians 6:10-20, (Grand Rapids: Baker
Books, 1973), 183-184.
215
Friberg Greek Lexicon, BibleWorks (1998).
216
Lloyd-Jones, 189.

2003, NumaiHarul.org 102


oamenilor ºi prin ºiretenia lor în mijloacele de amãgire; 15 ci, credincioºi
adevãrului, în dragoste, sã creºtem în toate privinþele, ca sã ajungem la Cel ce
este Capul, Hristos. 16 Din El tot trupul, bine închegat ºi strâns legat, prin ceea
ce dã fiecare încheieturã, îºi primeºte creºterea, potrivit cu lucrarea fiecãrei
pãrþi în mãsura ei, ºi se zideºte în dragoste.”
„Bãtãlia victorioasã spiritual începe prin fixarea marilor doctrine creºtine în
minþile noastre. Într-un alt fel de a spune: este periculos sã ne avântãm în luptã
fãrã a avea marile doctrine ale credinþei ferm fixate în înþelegerea noastrã.” 217
Ø Trebuie sã avem o atitudine de sinceritate—reînnoindu-ne minþile
Romani 12:1-2 „Vã îndemn, deci, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã
aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, Sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastrã o slujbã duhovniceascã. 2 Sã nu vã potriviþi chipului
veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi, prin înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi desãvârºitã.”
Ø Trebuie sã trãim adevãrul prin practicarea autodisciplinãrii
2 Timotei 2:4 „Nici un ostaº nu se încurcã cu treburile vieþii, dacã vrea sã placã
celui ce l-a scris la oaste.”
Evrei 12:1 „ªi noi, deci, fiindcã suntem înconjuraþi cu un nor aºa de mare de
martori, sã dãm la o parte orice piedicã, ºi pãcatul care ne înfãºoarã aºa de
lesne, ºi sã alergãm cu stãruinþã în alergarea care ne stã înainte.”
Adevãrul ne va face sã înlãturãm pãcatul ºi sã fim cu adevãrat dedicaþi lui
Hristos.
2B. Cum ne punem centura adevãrului
Petrece timp în Cuvântul lui Dumnezeu, memoreazã Scriptura, ºi învaþã marile
doctrine ale credinþei.
Foloseºte adevãrul Cuvântului lui Dumnezeu ca singurul tãu etalon, nu-l lãsa pe Satan
sã te înºele.
Stãpâneºte-þi emoþiile. Fii disciplinat în gândire ºi mod de viaþã.
2A. PLATOªA NEPRIHÃNIRII
1B. Ce este Platoºa Neprihãnirii?
Platoºa soldatului Roman
Ø Modelul platoºei
Piesã de armurã fãrã mâneci care acoperea bustul
Platoºa era fãcutã din piele sau pânzã groasã de in pe care erau cusute suprapus
bucãþi de copite, coarne, sau bucãþi metalice.
Ø Menirea platoºei
Proteja organele vitale
Inima: reprezintã mintea ºi voinþa.
Mãruntaiele: reprezintã emoþiile ºi simþãmintele.
Ø Acestea sunt þintele principale ale lui Satan.

217
Boice, James Montgomery, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 244.

2003, NumaiHarul.org 103


El vrea sã ne înceþoºeze minþile cu doctrinã falsã.
El vrea sã ne tulbure emoþiile ºi sã ne denatureze afecþiunile.
Nu este neprihãnirea noastrã
Ø Neprihãnirea noastrã este opusul adevãratei neprihãniri
Matei 5:20 „Cãci vã spun cã, dacã neprihãnirea voastrã nu va întrece
neprihãnirea cãrturarilor ºi a Fariseilor, cu nici un chip nu veþi intra în
Împãrãþia cerurilor.”
Isaia 64:6 „Toþi am ajuns ca niºte necuraþi, ºi toate faptele noastre bune sunt ca
o hainã mânjitã. Toþi suntem ofiliþi ca o frunzã, ºi nelegiuirile noastre ne iau ca
vântul.”
Nu este neprihãnire imputatã
Ø Neprihãnirea atribuitã este neprihãnirea perfectã a lui Hristos datã
credincioºilor în momentul mântuirii.
2 Corinteni 5:21 „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat
pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.”
Ø Noi nu ne putem îmbrãca cu ceva cu care Dumnezeu deja ne-a îmbrãcat.
Este o neprihãnire practicã
Ø Observaþi cu ce trebuie sã ne îmbrãcãm.
Coloseni 3:9-12 „Nu vã minþiþi unii pe alþii, întrucât v-aþi dezbrãcat de omul
cel vechi, cu faptele lui, 10 ºi v-aþi îmbrãcat cu omul cel nou, care se înnoieºte
spre cunoºtinþã, dupã chipul Celui ce l-a fãcut. 11 Aici nu mai este nici Grec,
nici Iudeu, nici tãiere împrejur, nici netãiere împrejur, nici Barbar, nici Schit,
nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul ºi în toþi. 12 Astfel, deci, ca niºte aleºi
ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi prea iubiþi, îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de îndurare,
cu bunãtate, cu smerenie, cu blândeþe, cu îndelungã rãbdare.”
Ø Pavel contrasteazã neprihãnirea atribuitã (3:8-9) cu neprihãnirea practicã
(3:10-12).
Filipeni 3:8-14 „Ba încã, ºi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faþã
de preþul nespus de mare al cunoaºterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am pierdut toate ºi le socotesc ca un gunoi, ca sã câºtig pe Hristos, 9 ºi sã fiu
gãsit în El, nu având o neprihãnire a mea pe care mi-o dã Legea, ci aceea care
se capãtã prin credinþa în Hristos, neprihãnirea pe care o dã Dumnezeu, prin
credinþã. 10 ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii Lui ºi pãrtãºia suferinþelor
Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui; 11 ca sã ajung cu orice chip, dacã
voi putea, la învierea din morþi. 12 Nu cã am ºi câºtigat premiul sau cã am ºi
ajuns desãvârºit; dar alerg înainte, cãutând sã-l apuc, întrucât ºi eu am fost
apucat de Hristos Isus. 13 Fraþilor, eu nu cred cã l-am apucat încã; dar fac un
singur lucru: uitând ce este în urma mea, ºi aruncându-mã spre ce este înainte,
14
alerg spre þintã, pentru premiul chemãrii cereºti a lui Dumnezeu, în Hristos
Isus.”
A-þi pune platoºa neprihãnirii înseamnã sã trãieºti în ascultare zilnicã de
Dumnezeu.
2B. De ce este importantã platoºa neprihãnirii?
Deoarece neprihãnirea practicã asigurã bucurie

2003, NumaiHarul.org 104


Ø O relaþie corectã cu Dumnezeu aduce bucurie
Psalmi 51:12 „Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale, ºi sprijineºte-mã cu un duh
de bunãvoinþã!”
Ø Ascultarea aduce bucurie
Proverbe 29:18 „Când nu este nici o descoperire dumnezeiascã, poporul este
fãrã frâu; dar ferice de poporul care pãzeºte legea!”
Deoarece neprihãnirea practicã produce roadã!
Ioan 15:5 „Eu sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne în Mine, ºi în cine
rãmân Eu, aduce multã roadã; cãci despãrþiþi de Mine, nu puteþi face nimic.”
Deoarece neprihãnirea practicã asigurã rãsplata noastrã
1 Corinteni 3:12-15 „Iar dacã clãdeºte cineva pe aceastã temelie, aur, argint,
pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13 lucrarea fiecãruia va fi datã pe faþã: ziua
Domnului o va face cunoscut, cãci se va descoperi în foc. ªi focul va dovedi
cum este lucrarea fiecãruia. 14 Dacã lucrarea ziditã de cineva pe temelia aceea,
rãmâne în picioare, el va primi o rãsplatã. 15 Dacã lucrarea lui va fi arsã, îºi va
pierde rãsplata. cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.”
Deoarece neprihãnirea practicã va aduce slavã lui Dumnezeu
Ioan 15:8 „Dacã aduceþi multã roadã, prin aceasta Tatãl Meu va fi proslãvit; ºi
voi veþi fi astfel ucenicii Mei.”
3B. Cum sã ne îmbrãcãm cu platoºa neprihãnirii
Roagã-L pe Dumnezeu sã-þi cerceteze inima pentru a scoate la ivealã orice cale
rea din ea.
Psalmi 139:23-24 „Cerceteazã-mã, Dumnezeule, ºi cunoaºte-mi inima!
Încearcã-mã, ºi cunoaºte-mi gândurile! 24 Vezi dacã sunt pe o cale rea, ºi du-
mã pe calea veºniciei!”
Mãrturiseºte orice pãcat ºtiut
1 Ioan 1:9 „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept, ca sã ne
ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire.”
Cereþi ca neprihãnirea lui Hristos sã vã acopere pãcatele ºi sã vã dea o ºedere cu
Dumnezeu.
2 Corinteni 5:21 „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat
pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.”
3A. ÎNCÃLÞÃMINTEA EVANGHELIEI (6:15)
1B. De ce avem nevoie de încãlþãmintea Evangheliei?
Datoritã funcþiei ei
Ø Pregãteau soldatul pentru luptã
hetoimasia o calitate a pregãtirii. 218
„râvna”, hetoimasia,
Ø Protejau tãlpile soldatului
Ø Asigurau stabilitatea picioarelor, aveau crampoane
Ø Confereau soldatului siguranþã/confidenþã

218
Friberg.

2003, NumaiHarul.org 105


Datoritã a ceea ce reprezintã—Evanghelia pãcii
Ø Evanghelia ne pregãteºte pentru luptã
Efeseni 2:10 „Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost zidiþi în Hristos Isus
pentru faptele bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm
în ele.”
Ø Evanghelia ne pãzeºte de obosealã
Efeseni 2:8-9 „Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã. ªi aceasta nu vine
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca sã nu se laude
nimeni.”
Ø Evanghelia ne pãzeºte de orice cãdere
Iuda 1:24 „Iar a Aceluia, care poate sã vã pãzeascã de orice cãdere, ºi sã vã
facã sã vã înfãþiºaþi fãrã prihanã ºi plini de bucurie înaintea slavei Sale,”
Ø Evanghelia ne dã încredere pentru bãtãlie
Romani 8:37-39 „Totuºi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât
biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Cãci sunt bine încredinþat cã nici
moartea, nici viaþa, nici îngerii, nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de
acum, nici cele viitoare, 39 nici înãlþimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã
(Sau: zidire.), nu vor fi în stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu, care
este în Isus Hristos, Domnul nostru.”
2B. Cum ne punem încãlþãmintea Evangheliei
Fiþi pregãtiþi. Rugaþi-vã ca Dumnezeu sã vã pregãteascã pentru orice
oportunitate.
Vestiþi Evanghelia. Rugaþi-L pe Dumnezeu sã vã pregãteascã pentru a-L
mãrturisi pe El.
1 Petru 3:15 „Ci sfinþiþi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiþi totdeauna
gata sã rãspundeþi oricui vã cere socotealã de nãdejdea care este în voi; dar cu
blândeþe ºi teamã”
Mijlociþi în rugãciune pentru necredincioºi. Rugaþi-vã pentru prietenii care sunt
pierduþi ºi pentru milioanele de oameni pierduþi pe tot pãmântul.

2003, NumaiHarul.org 106


CREªTINUL ªI LUPTELE LUI (6:10-20)
Armura Creºtinului: Partea 2 din 2
EFESENI 6:16-17
INTRODUCERE
Ne continuãm studiul armurii creºtinului aºa cum este ea prezentatã de apostolul
Pavel. Este important sã ne amintim cã diferitele componente ale armurii au menirea
sã ne înveþe adevãrurile spirituale.
Sã ne continuãm studiul cu ultimele trei componente ale armurii.
1A. SCUTUL CREDINÞEI (6:16)
1B. Scutul soldatului Roman era folosit pentru a devia atacul inamicului.
Ø Aproximativ 75 / 135 cm
Ø Acoperit cu metal sau piele unsã
Ø Menit sã protejeze întregul trup ºi sã prezinte un zid solid de apãrare
2B. Scutul credinciosului—credinþa
Aceastã credinþã este încredere fundamentalã în Hristos
Ø Este o referinþã la relaþia personalã a credinciosului cu Hristos
Galateni 3:11 „[…] ªi cã nimeni nu este socotit neprihãnit înaintea lui
Dumnezeu, prin Lege, este învederat, cãci „cel neprihãnit prin credinþã va
trãi.””
Ø Credinþa creºtinã nu eºueazã niciodatã pentru cã Dumnezeu nu eºueazã
niciodatã ºi Dumnezeu este obiectul credinþei noastre!
„Când John Paton traducea Biblia pentru un trib dintr-o insulã din Marea
Sudului, a descoperit cã ei nu aveau nici un cuvânt pentru încredere sau
credinþã. Într-o zi un bãºtinaº care alergase foarte tare a intrat în casa
misionarului, s-a trântit într-un scaun mai mare ºi a spus, ‚este tare bine sã-mi
pot odihni întreaga greutate în acest scaun’. ‚Asta este’, a spus Paton. ‚Voi
traduce credinþa ca a-þi odihni întreaga greutate în Dumnezeu’.” 219
3B. Sãgeþile duºmanului—ispita
Vedem metoda lui Satan ilustratã în Geneza 3 ºi Matei 4.
Ispita de a nu te încrede în promisiunea lui Dumnezeu
Geneza 3:1 „ªarpele era mai ºiret decât toate fiarele câmpului pe care le fãcuse
Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevãrat: „Sã nu
mâncaþi din toþi pomii din grãdinã?””
Matei 4:3 „Ispititorul s-a apropiat de El, ºi i-a zis: „Dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu, porunceºte ca pietrele acestea sã se facã pâini.””
Ispita de a nu te încrede în protecþia lui Dumnezeu

219
MacArthur, John F., The MacArthur New Testament Commentary, Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 358.

2003, NumaiHarul.org 107


Geneza 3:3-4 „Dar despre rodul pomului din mijlocul grãdinii, Dumnezeu a
zis: „Sã nu mâncaþi din el ºi nici sã nu vã atingeþi de el, ca sã nu muriþi.”
4
Atunci ºarpele a zis femeii: „Hotãrât, cã nu veþi muri! […]”
Matei 4:6 „[…] ºi I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, aruncã-Te jos; cãci
este scris: „El va porunci îngerilor Sãi sã vegheze asupra Ta; ºi ei Te vor lua pe
mâni, ca nu cumva sã Te loveºti cu piciorul de vreo piatrã.””
Ispita de a nu te încrede în planul lui Dumnezeu (Geneza 3:5; Matei 4:8-9)
Geneza 3:5 „dar Dumnezeu ºtie cã, în ziua când veþi mânca din el, vi se vor
deschide ochii ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele ºi rãul””
Matei 4:8-9 „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arãtat toate
împãrãþiile lumii ºi strãlucirea lor, ºi I-a zis: 9 „Toate aceste lucruri Þi le voi da
Þie, dacã Te vei arunca cu faþa la pãmânt ºi Te vei închina mie.””
3B. Victoria credinciosului—stingerea sãgeþilor
Ø Doar credeþi-L pe Dumnezeu pe Cuvânt!
Proverbe 30:5-6 „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut
pentru cei ce se încred în El. 6 N-adãuga nimic la cuvintele Lui, ca sã nu te
pedepseascã, ºi sã fii gãsit mincinos.”
2A. COIFUL MÂNTUIRII
1B. Coiful soldatului roman
Ø Fãcut din piele groasã acoperitã cu metal, sau metal modelat pentru a se potrivi
formei capului.
Ø Era folosit pentru protejarea creierului ºi a feþei
2B. Coiful credinciosului
Coiful credinciosului, mântuirea, este folosit pentru a-l proteja de atacul lui Satan—
specific, deznãdejdea ºi îndoiala, armele gemene ale lui Satan.
Pericolul deznãdejdii
Ø Satan va încerca sã ne descurajeze cu privire la circumstanþele noastre—Iov
Iov 13:15 „Da, mã va ucide: n-am nimic de nãdãjduit; dar îmi voi apãra
purtarea în faþa Lui.”
Ø Satan va încerca sã ne descurajeze pentru cã îi vedem pe alþii cum suferã.
Efeseni 3:13 „Vã rog iarãºi sã nu vã pierdeþi cumpãtul din pricina necazurilor
mele pentru voi: aceasta este slava voastrã.”
Ø Satan va încerca sã ne descurajeze cu privire la lucrarea noastrã.
Galateni 6:9 „Sã nu obosim în facerea binelui; cãci la vremea potrivitã, vom
secera, dacã nu vom cãdea de obosealã.”
2 Timotei 4:7 „M-am luptat lupta cea bunã, mi-am isprãvit alergarea, am pãzit
credinþa.”
Ø Dumnezeu ne-a promis cã va lucra în ºi prin slãbiciunile noastre
2 Corinteni 12:9 „ªi El mi-a zis: „Harul Meu îþi este de ajuns; cãci puterea Mea
în slãbiciune este fãcutã desãvârºitã.” Deci mã voi lãuda mult mai bucuros cu
slãbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sã rãmânã în mine.”

2003, NumaiHarul.org 108


Pericolul îndoielii
Ø Satan vrea ca credincioºii sã punã la îndoialã Cuvântul lui Dumnezeu
1 Ioan 5:13 „V-am scris aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele
Fiului lui Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã.”
Ø Satan vrea ca credincioºii sã punã la îndoialã puterea lui Dumnezeu
Ioan 6:37-39 „Tot ce-Mi dã Tatãl, va ajunge la Mine; ºi pe cel ce vine la Mine,
nu-l voi izgoni afarã: 38 cãci M-am pogorât din cer ca sã fac nu voia Mea, ci
voia Celui ce M-a trimis. 39 ªi voia Celui ce M-a trimis, este sã nu pierd nimic
din tot ce Mi-a dat El, ci sã-l înviez în ziua de apoi.”
Ø Satan vrea ca credincioºii sã punã la îndoialã dragostea lui Dumnezeu
Romani 8:38-39 „Cãci sunt bine încredinþat cã nici moartea, nici viaþa, nici
îngerii, nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39
nici înãlþimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã (Sau: zidire.), nu vor fi în
stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos,
Domnul nostru.”
3B. Coiful mântuirii ar trebui sã ne aminteascã sã…
Mulþumim lui Dumnezeu pentru mântuirea noastrã
Ø Sursa mulþumirii este harul
Ø Condiþia mulþumirii este acordul
Ø Rãspunsul mulþumirii este închinarea
Ø Prilejul mulþumirii este „în toate lucrurile”
Ø Rãsplata mulþumirii este bucuria binecuvântãrilor lui Dumnezeu: pace,
bucuria, creºterea, închinarea, ºi viaþa în Hristos.
Cerem gândul lui Hristos
1 Corinteni 2:16 „Cãci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca sã-I poatã da
învãþãturã?” Noi însã avem gândul lui Hristos.”
3A. SABIA DUHULUI (6:17)
1B. Sabia soldatului roman era folositã pentru a înfrânge inamicul.
Ø 15 la 45 cm lungime
Ø Destinatã pentru lupta corp la corp
2B. Originea sãbiei—„a Duhului”
Duhul Sfânt îi învaþã pe creºtini adevãrul
Ioan 14:26 „Dar mângâietorul, adicã Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatãl, în
Numele Meu, vã va învãþa toate lucrurile, ºi vã va aduce aminte de tot ce v-am
spus Eu.”
3B. Natura sãbiei—„Cuvântul lui Dumnezeu”
Caracteristicile Cuvântului lui Dumnezeu…
Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu
2 Timotei 3:16 „Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca sã
înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire”

2003, NumaiHarul.org 109


Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu perfect ºi infailibil
Psalmi 18:30 „Cãile lui Dumnezeu sunt desãvârºite, Cuvântul Domnului este
încercat: El este un scut pentru toþi cei ce aleargã la El.”
Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu perfect, infailibil ºi complet
Apocalipsa 22:18-19 „Mãrturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea
aceasta cã, dacã va adãuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adãuga urgiile
scrise în cartea aceasta. 19 ªi dacã scoate cineva ceva din cuvintele cãrþii acestei
proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieþii ºi din cetatea
Sfântã, scrise în cartea aceasta.””
Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu perfect, infailibil, complet ºi autoritar
Isaia 1:2 „Ascultaþi, ceruri, ºi ia aminte, pãmântule, cãci Domnul vorbeºte
[…]”
Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu perfect, infailibil, complet, autoritar ºi suficient
2 Timotei 3:17 „[…] pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bunã”
Ø Este Cuvântul lui Dumnezeu perfect, infailibil, complet, autoritar, suficient ºi
eficace
Isaia 55:11 „tot aºa ºi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la
Mine fãrã rod, ci va face voia Mea ºi va împlini planurile Mele.”
Ce oferã Cuvântul…
Ø Este sursa adevãrului
Ioan 17:17 „Sfinþeºte-i prin adevãrul Tãu: Cuvântul Tãu este adevãrul.”
Ø Este sursa binecuvântãrilor
Luca 11:28 „ªi El a rãspuns: „Ferice mai degrabã de cei ce ascultã Cuvântul
lui Dumnezeu, ºi-L pãzesc!””
Ø Este sursa creºterii spirituale
1 Petru 2:2 „[…] ºi, ca niºte prunci nãscuþi de curând, sã doriþi laptele
duhovnicesc ºi curat, pentru ca prin el sã creºteþi spre mântuire”
Ø Este sursa puterii
Evrei 4:12 „Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor, mai tãietor decât
orice sabie cu douã tãiºuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul ºi duhul,
încheieturile ºi mãduva, judecã simþirile ºi gândurile inimii.”
Ø Este sursa îndrumãrii
Psalmi 119:105 „Cuvântul Tãu este o candelã pentru picioarele mele, ºi o
luminã pe cãrarea mea.”
Ø Este sursa mângâierii
Romani 15:14 „În ce vã priveºte pe voi, fraþilor, eu însumi sunt încredinþat cã
sunteþi plini de bunãtate, plini ºi de orice fel de cunoºtinþã, ºi astfel sunteþi în
stare sã vã sfãtuiþi unii pe alþii.”
Ø Este sursa perfecþiunii
2 Timotei 3:16 „Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca sã
înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire”
Ø Este sursa victoriei

2003, NumaiHarul.org 110


Cum este folosit Cuvântul…
Ø Ca o armã de apãrare ce abate loviturile inamicului
Ø Ca o armã ofensivã care va înfrânge inamicul nostru
3B. Cum sã luãm Sabia
Cuvântul „cuvânt”, ‚rhema’ se referã la anumite pãrþi ale Scripturii ºi nu la
Scriptura ca un tot. 220 Accentul pare sã fie pus pe memorarea Cuvântului lui
Dumnezeu. De aceea noi trebui sã…
Ø Îl auzim, sã-l examinãm, sã-l analizãm, sã ni-l aducem aminte, sã ne gândim la
el.

220
Boice, James Montgomery, Ephesians: An Expositional Commentary (Grand Rapids: Baker, 1997), 252.

2003, NumaiHarul.org 111


CREªTINUL ªI LUPTELE LUI (6:10-20)
Îngenuncheazã ºi luptã (6:18-20)
EFESENI 6:18-20
INTRODUCERE
„Rugãciunea este aerul spiritual pe care îl respirã un ostaº al lui Hristos. Este strategia
care pãtrunde totul ºi prin care se dã lupta.” 221
Rugãciunea este imperativã în întreaga Scripturã.
Luca 18:1 „Isus le-a spus o pildã, ca sã le arate cã trebuie sã se roage necurmat,
ºi sã nu se lase.”
1A. INSTRUCÞIUNI CARE PRIVESC VIAÞA DE RUGÃCIUNE A CREDINCIOSULUI (6:18)
1B. „Tot felul” se referã la orice fel de rugãciuni ºi cereri
„Rugãciuni”, proseuche,
proseuche cereri generale
„Cereri”, deesis,
deesis cereri specifice
Sunt multe moduri de a ne ruga
Ø În public, în particular, cu strigãte puternice, cu ºoapte blânde.
Ø Stând în picioare, stând jos, îngenunchiaþi, culcaþi.
Ø Acasã, la bisericã, în maºinã, la lucru, la doctor.
1 Timotei 2:8 „Vreau, deci, ca bãrbaþii sã se roage în orice loc, ºi sã ridice spre
cer mâni curate, fãrã mânie ºi fãrã îndoieli.”
2B. Frecvenþa rugãciunii—„în toatã vremea”
Luca 21:36 „Vegheaþi, deci, în tot timpul, ºi rugaþi-vã, ca sã aveþi putere sã
scãpaþi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, ºi sã staþi în picioare
înaintea Fiului omului.”
Oricând este un timp potrivit pentru a ne ruga!
Ø Dragostea ºi dorinþa noastrã pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu ar trebui sã ne
dea motiv pentru rugãciune
Trebuie sã trãim sã trãim mereu conºtienþi de Dumnezeu.
1 Tesaloniceni 5:17 „Rugaþi-vã neîncetat.”
Trebuie sã ne fixãm gândurile asupra lui Hristos
Coloseni 3:2 „Gândiþi-vã la lucrurile de sus, nu la cele de pe pãmânt.”
Trebuie sã ne bucurãm acum de pãrtãºia noastrã cu Dumnezeu.
1 Ioan 1:3 „[…] deci, ce am vãzut ºi am auzit, aceea vã vestim ºi vouã, ca ºi
voi sã aveþi pãrtãºie cu noi. ªi pãrtãºia noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul Sãu, Isus
Hristos.”
3B. Puterea rugãciunii—„prin Duhul”
Ø A te ruga prin Duhul înseamnã sã te rogi în acord cu Duhul

221
MacArthur, John F., The MacArthur New Testament Commentary, Ephesians, (Chicago: Moody, 1986), 377.

2003, NumaiHarul.org 112


Romani 8:26-27 „ªi tot astfel ºi Duhul ne ajutã în slãbiciunea noastrã: cãci nu
ºtim cum trebuie sã ne rugãm. Dar însuºi Duhul mijloceºte pentru noi cu
suspine negrãite. 27 ªi Cel ce cerceteazã inimile, ºtie care este nãzuinþa
Duhului; pentru cã El mijloceºte pentru sfinþi dupã voia lui Dumnezeu.”
Ø Rugãciunea prin Duhul este efectul faptului de a fi plin de Duhul
Efeseni 5:18 „Nu vã îmbãtaþi de vin, aceasta este destrãbãlare. Dimpotrivã, fiþi
plini de Duh.”
4B. Maniera rugãciunii—„veghind…cu toatã stãruinþa”
Trebuie sã ne rugãm cu stãruinþã
Coloseni 4:2 „Stãruiþi în rugãciune, vegheaþi în ea cu mulþumiri.”
„Stãruiþi” înseamnã a fi stãruitor, constant, ºi perseverent
Trebuie sã ne rugãm cu înþelepciune
1 Corinteni 14:15 „Ce este de fãcut atunci? Mã voi ruga cu duhul, dar mã voi
ruga ºi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta ºi cu mintea.”
Trebuie sã ne rugãm specific
Ioan 14:13-14 „ºi ori ce veþi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatãl sã
fie proslãvit în Fiul. 14 Dacã veþi cere ceva în Numele Meu, voi face.”
Trebuie sã ne rugãm spiritual
Filipeni 1:9-11 „ªi mã rog ca dragostea voastrã sã creascã tot mai mult în
cunoºtinþã ºi orice pricepere, 10 ca sã deosebiþi lucrurile alese, ca sã fiþi curaþi ºi
sã nu vã poticniþi pânã în ziua venirii lui Hristos, 11 plini de roada neprihãnirii,
prin Isus Hristos, spre slava ºi lauda lui Dumnezeu.”
5B. Obiectul rugãciunii—„Toþi sfinþii”
Numai creºtinii sunt implicaþi în lupta spiritualã
Ø Necredincioºii sunt niºte captivi de rãzboi
Cel mai mare lucru pe care putem sã-l facem pentru alt credincios este sã ne
rugãm.
Ø Când neglijãm a ne ruga pentru alþii ne tãiem singuri de la binecuvântãrile lui
Dumnezeu.
2A. O ILUSTRAÞIE A RUGÃCIUNII UNUI CREDINCIOS (6:19-20)
Rugãciunea noastrã trebuie sã fie pentru alþii (6:19a)
Rugãciunea noastrã trebuie sã fie pentru proclamarea Evangheliei (6:19b-20)
Ø Pentru a fi proclamatã clar
Ø Pentru a fi proclamatã cu îndrãznealã
Ø Pentru a fi proclamatã consecvent
3A. BINECUVÂNTAREA (6:21-23)

2003, NumaiHarul.org 113