Sunteți pe pagina 1din 10

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia

nr. 778 din 27.11.2009

Monitorul Oficial nr.173/856 din 01.12.2009

* * * În conformitate cu art.20 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

 • 1. Se aprobă:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, conform

anexei nr.1; structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2; lista subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;

lista categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne subrogate de generali,

conform anexei nr.4; lista întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei

nr.5.

 • 2. Se stabileşte:

efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunilor subordonate acestuia (cu excepţia Departamentului trupelor de carabinieri) în număr de 12918 unităţi (din care 168 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale), inclusiv:

efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 158 unităţi;

efectivul-limită al subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia Departamentului trupelor de carabinieri şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr total de 2547 unităţi (din care 148 unităţi întreţinute din contul

mijloacelor speciale); efectivul-limită al subdiviziunilor desconcentrate în teritoriu în număr de 10213 unităţi, inclusiv:

efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr de 2477 unităţi (din care 20 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale); efectivul-limită al comisariatelor de poliţie în număr de 7238 unităţi, din care poliţia municipală 4863 unităţi; efectivul-limită al comisariatelor de poliţie în transport în număr de 423 unităţi; efectivul-limită al secţiilor regionale de investigare a fraudelor în număr de 75 unităţi.

[Pct.2 în redacţia Hot.Guv. nr.1025 din 01.11.2010, în vigoare 05.11.2010]

 • 3. Ministerul Afacerilor Interne se învesteşte cu dreptul de a aproba sau, după caz, de a

modifica statul de personal al aparatului central şi subdiviziunilor subordonate Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit.

 • 4. Ministerul Afacerilor Interne are trei viceminiştri şi un colegiu constituit din 15

persoane.

[Pct.5 exclus prin Hot.Guv. nr.1025 din 01.11.2010, în vigoare 05.11.2010]

 • 6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor

Veaceslav Negruţa

Ministrul afacerilor interne

Victor Catan

Chişinău, 27 noiembrie 2009.

Nr.778.

REGULAMENTUL

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr.778 din 27 noiembrie 2009

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne

I. DISPOZIŢII GENERALE

 • 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne (în

continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Interne.

 • 2. Ministerul Afacerilor Interne (în continuare MAI) este organul de specialitate al

administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care exercită conducerea, coordonarea

şi controlul în domeniul de competenţă a structurilor subordonate, conform legii.

 • 3. MAI este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu Stema de Stat a

Republicii Moldova, alte ştampile şi anteturi de modelul stabilit.

 • 4. MAI este organizat şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, decretelor

Preşedintelui Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, altor acte normative, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza

prezentului Regulament.

 • 5. MAI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile legalităţii, respectării

personalităţii, umanismului şi echităţii sociale, colegialităţii în îmbinare cu conducerea unică, colaborării cu cetăţenii şi colectivele de muncă, asigurării transparenţei şi respectării normelor de deontologie profesională.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE MAI

 • 6. Misiunea MAI constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind

elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului ce ţine de asigurarea legalităţii, ordinii

publice, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor, precum şi în asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 • 7. Funcţiile de bază ale MAI sînt:

1) elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniile asigurării ordinii de drept,

securităţii publice şi combaterii criminalităţii; 2) participarea la elaborarea şi realizarea politicii de stat privind apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 3) organizarea activităţilor de pregătire prealabilă şi multilaterală a populaţiei, obiectivelor economice şi forţelor de protecţie civilă pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul pericolului de declanşare şi în cazul declanşării situaţiilor excepţionale, incendiilor, precum şi executarea

lucrărilor de salvare, altor lucrări prioritare în condiţii excepţionale şi lichidarea consecinţelor

acestora;

4) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul migraţiei şi azilului; 5) asigurarea disciplinei şi legalităţii în activitatea organelor afacerilor interne, asigurarea nivelului înalt de pregătire profesională şi de luptă a colaboratorilor; 6) asigurarea protecţiei juridice şi sociale a efectivului din organele afacerilor interne; 7) dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a organelor afacerilor interne; 8) planificarea şi desfăşurarea activităţilor orientate spre asigurarea apărării naţionale. 8. MAI exercită următoarele atribuţii:

1) coordonează activitatea organelor afacerilor interne de menţinere a ordinii şi securităţii publice, în prevenirea, combaterea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, conform competenţei stabilite de legislaţia în vigoare; 2) organizează activitatea operativă de investigaţii, de expertiză judiciară şi de urmărire penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 3) stabileşte, în baza analizei situaţiei criminogene, direcţiile prioritare de activitate a organelor afacerilor interne, elaborează şi realizează programe complexe ale activităţii lor;

4) participă la întocmirea şi realizarea programelor de stat de menţinere a ordinii de drept şi a securităţii publice, de combatere a criminalităţii, precum şi în domeniul migraţiei şi azilului, protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor; 5) asigură punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor legale, precum şi monitorizarea realizării politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competenţă; 6) participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi elaborează propuneri referitoare la direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, conform domeniilor de competenţă; 7) generalizează practica aplicării legislaţiei referitoare la competenţa MAI, elaborează şi înaintează organelor respective propuneri privind perfecţionarea legislaţiei, elaborează proiecte

de acte normative privind activitatea organelor afacerilor interne;

8) acordă subdiviziunilor afacerilor interne ajutor metodic şi didactic în domeniile de

activitate;

9) asigură informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la respectarea legislaţiei; 10) organizează activităţi de căutare a bunurilor sustrase, a persoanelor care au comis infracţiuni şi se eschivează de la urmărirea penală şi judecată, care se sustrag de la executarea pedepsei penale, a persoanelor dispărute şi a altor persoane, în cazurile prevăzute de legislaţie; 11) asigură paza obiectivelor de importanţă majoră, a obiectivelor de asigurare vitală a localităţilor, întreprinderilor cu capital preponderent de stat şi a altor obiective supuse pazei de stat, a căror listă este stabilită prin lege; 12) exercită controlul asupra activităţii particulare de detectiv şi de pază, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege; 13) exercită activităţile în domeniul controlului asupra armelor, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege; 14) organizează şi dirijează forţele necesare capabile să asigure, în condiţii de situaţii excepţionale, protecţia sigură a populaţiei şi a valorilor materiale; 15) participă la elaborarea activităţilor de pregătire în vederea evacuării, iar în cazul

apariţiei unui pericol iminent – de evacuare a populaţiei şi a valorilor materiale din zonele

periculoase;

16) organizează menţinerea ordinii publice în timpul desfăşurării întrunirilor, acţiunilor culturale cu caracter de masă, inclusiv în cazurile dezordinilor în masă;

17) asigură supravegherea respectării regulilor de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor

în Republica Moldova;

18) monitorizează şi coordonează procesele migraţionale, analizează şi supraveghează

respectarea legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului;

19) exercită conducerea operativă a subdiviziunilor de poliţie cu destinaţie specială şi a unităţilor militare de carabinieri, a forţelor şi mijloacelor organelor afacerilor interne antrenate în lichidarea consecinţelor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, incendiilor, precum şi în alte situaţii excepţionale; 20) exercită controlul asupra realizării măsurilor de prevenire a declanşării situaţiilor excepţionale şi de diminuare a proporţiilor consecinţelor lor; 21) întreprinde măsuri în vederea asigurării securităţii traficului rutier şi prevenirii accidentelor rutiere, realizează măsuri privind organizarea circulaţiei rutiere pe drumurile

publice; 22) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri referitoare la efectivul-limită şi finanţarea organelor afacerilor interne, creează, reorganizează şi lichidează subdiviziunile interioare,

stabileşte statele de personal în cadrul acestora; 23) elaborează şi asigură realizarea programelor de încadrare în organele afacerilor interne, organizează instruirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor; 24) organizează activitatea instructiv-educativă, protecţia juridică şi asistenţa socială a colaboratorilor organelor afacerilor interne;

25) asigură gestionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional integrat al organelor de drept, accesul direct al organelor abilitate la informaţia cu caracter criminogen, unificarea şi dezvoltarea statisticilor departamentale; realizează asigurarea informaţională a organelor de stat şi a cetăţenilor; 26) asigură securitatea forţelor militare străine în timpul deplasării acestora pe teritoriul

Republicii Moldova;

27) elaborează şi realizează întregul ansamblu de măsuri în vederea mobilizării şi organizării activităţii organelor afacerilor interne pe perioada stării de urgenţă, de asediu şi de război şi în situaţii excepţionale pe timp de pace; asigură participarea trupelor de carabinieri (trupelor interne) pe timp de război, în cooperare cu alte formaţiuni armate, la prevenirea acţiunilor îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii statului, coordonează, la declararea stării de asediu sau de război, cu Marele Stat Major al Armatei Naţionale măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi participă la operaţiile de apărare a ţării;

28) asigură, din contul bugetului de stat, dotarea centralizată a organelor afacerilor interne cu materiale şi mijloace tehnice necesare; 29) organizează prestarea de către subdiviziunile din subordine a serviciilor cu plată

persoanelor fizice şi juridice în problemele ce nu ţin de cercetarea cauzelor contravenţionale sau penale şi de activitate operativă de investigaţii, conform legislaţiei în vigoare; 30) organizează activitatea instituţiilor medico-sanitare din subordine; 31) elaborează propuneri privind formarea bugetului de stat, inclusiv pentru întreţinerea MAI, a subdiviziunilor acestuia, precum şi a unităţilor specializate aflate în subordine şi

coordonare;

32) organizează examinarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi comunică

mass-mediei despre activitatea organelor afacerilor interne;

33) asigură, în cadrul organelor afacerilor interne, respectarea regulilor unice privind organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţii din domeniul arhivelor. 9. MAI este învestit cu următoarele drepturi:

1) să antreneze în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor în domeniile ce ţin de competenţa sa alte ministere şi autorităţi administrative centrale, precum şi autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii publice de cercetări ştiinţifice; 2) să identifice şi să utilizeze asistenţa externă în procesul de elaborare şi implementare a proiectelor şi programelor prioritare; 3) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, executarea sesizărilor cu privire la lichidarea cauzelor infracţiunilor şi contravenţiilor şi a condiţiilor care le generează, precum şi informaţii despre starea protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor în localităţi, la obiectivele

economiei naţionale şi despre pregătirea populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi incendiilor, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege; 4) să supună controlului activitatea întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege şi alte acte normative în vigoare; 5) să interzică exploatarea mijloacelor de transport a căror stare tehnică prezintă pericol pentru securitatea circulaţiei; 6) să elibereze persoanelor fizice şi juridice autorizaţii pentru procurarea, păstrarea, transportarea şi folosirea armelor de foc, a muniţiilor aferente, precum şi să retragă aceste autorizaţii în condiţiile legii; 7) să solicite de la autorităţile administraţiei publice, întreprinderi, instituţii şi alte structuri informaţia privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a cetăţenilor străini sau a apatrizilor; 8) să solicite accesul şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice financiare, fiscale, economice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 9) să propună Guvernului crearea de întreprinderi, instituţii medico-sanitare şi recreativ- sportive, în condiţiile prevăzute de lege.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MAI 10. Conducerea MAI este exercitată de către ministrul afacerilor interne, numit în şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi Legii

nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.

11. Ministrul afacerilor interne:

1) organizează şi conduce activitatea MAI şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor atribuite, stabileşte abilităţile pentru organele afacerilor interne subordonate vizînd soluţionarea independentă a chestiunilor organizatorice, structurale şi de resurse umane, financiare, economice şi de producţie, precum şi a altor chestiuni; 2) asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor

MAI ce decurg din prevederile prezentului Regulament; 3) prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de acte legislative şi normative;

4) emite ordine şi dispoziţii obligatorii spre executare în cadrul MAI, în baza şi pentru

executarea legislaţiei în vigoare; adoptă acte normative departamentale în cooperare cu alte autorităţi, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare; 5) în limita competenţei acordate MAI, emite acte normative privind securitatea circulaţiei rutiere, organizarea şi efectuarea lucrărilor de prevenire a situaţiilor excepţionale, incendiilor şi de lichidare a consecinţelor acestora şi alte chestiuni stabilite de legislaţia în vigoare, care sînt obligatorii spre executare pentru persoanele fizice şi juridice; 6) aprobă regulamentele, vizate de viceministrul coordonator, ale subdiviziunilor afacerilor interne şi structurilor specializate aflate în subordinea şi coordonarea MAI; 7) reprezintă MAI în relaţiile cu organele autorităţilor administraţiei publice, cu asociaţiile obşteşti şi organizaţiile nonguvernamentale, populaţia, precum şi cu organismele internaţionale; 8) încheie, în condiţiile legii, acorduri în domeniile sale de competenţă cu ministerele afacerilor interne, cu alte organe de stat din străinătate; 9) delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central şi ale subdiviziunilor subordonate MAI, cu excepţia celor stabilite prin acte legislative; 10) numeşte în şi demite din funcţie angajaţii MAI, conform nomenclatorului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne, conducătorii şi adjuncţii unităţilor specializate aflate în subordine şi coordonare, dacă altfel nu este stabilit de lege; trece în rezervă colaboratorii organelor afacerilor interne, inclusiv cu dreptul de a purta uniforma, stabileşte pensii persoanelor

din efectivul de trupă şi corpul de comandă, precum şi membrilor familiilor acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

11) acordă, inclusiv pînă la gradul de colonel, grade speciale şi militare persoanelor din corpul de comandă al organelor afacerilor interne, prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri cu privire la acordarea gradelor speciale şi militare ale corpului de comandă suprem; 12) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri cu privire la decorarea colaboratorilor organelor afacerilor interne cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova, cu privire la conferirea de titluri onorifice ale Republicii Moldova; acordă, în ordinea stabilită, distincţii ale MAI, inclusiv decorează cu arme individuale colaboratorii organelor afacerilor

interne;

13) aplică sancţiuni disciplinare faţă de colaboratorii organelor afacerilor interne, conform

nomenclatorului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne;

14) anulează ordinele, instrucţiunile şi dispoziţiile conducătorilor organelor afacerilor interne din subordine, ce contravin legislaţiei în vigoare, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului, precum şi ordinelor şi instrucţiunilor MAI.

 • 12. În cazul în care ministrul este absent, funcţiile lui sînt exercitate de către viceministrul

desemnat prin ordinul ministrului.

 • 13. Viceminiştrii afacerilor interne sînt numiţi în şi demişi din funcţie de Guvern, la

propunerea ministrului.

 • 14. În conformitate cu atribuţiile lor, viceminiştrii exercită conducerea sectoarelor concrete

de activitate ale MAI.

 • 15. În scopul examinării în comun a problemelor de importanţă majoră, în cadrul MAI se

creează Colegiul MAI, compus din: ministru (preşedintele Colegiului), viceminiştri şi alţi angajaţi ai MAI, precum şi un reprezentant al societăţii civile sau mediului academic. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului.

[Pct.15 completat Hot.Guv. nr.485 din 14.06.2010, în vigoare 18.06.2010]

 • 16. În activitatea sa Colegiul se conduce de regulamentul intern şi programul de activitate

aprobat prin ordinul ministrului. Hotărîrile Colegiului se pun în aplicare prin ordinele ministrului

afacerilor interne.

 • 17. În cazul unor divergenţe între ministru şi membrii Colegiului, ministrul aprobă decizia

sa, raportînd Guvernului despre disensiunile apărute.

 • 18. Hotărîrile adoptate la şedinţele comune ale Colegului MAI cu alte autorităţi sînt aduse

la cunoştinţă prin ordinele comune ale MAI şi ale conducătorilor autorităţilor respective.

 • 19. Dreptul de primă semnătură pe actele MAI îl are ministrul afacerilor interne.

 • 20. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri. În

conformitate cu actele normative în vigoare, unele acte ale MAI pot fi semnate de alte persoane

cu funcţii de răspundere din cadrul MAI.

 • 21. Viceminiştrii şi conducătorii de subdiviziuni au dreptul de a semna actele MAI în

temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.

 • 22. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru

veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.

 • 23. Semnătura pe actele MAI este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate

avea alte forme.

 • 24. Pentru elaborarea unor proiecte de acte normative sau pentru exercitarea unor funcţii

speciale, MAI, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, organizează

şi coordonează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniile de activitate a organelor afacerilor interne.

IV. DISPOZIŢII SPECIALE

 • 25. Finanţarea activităţii MAI se efectuează din contul bugetului de stat, bugetelor

unităţilor administrativ-teritoriale şi alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia.

26. Unităţile specializate aflate în subordinea şi coordonarea MAI funcţionează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor interne de organizare şi funcţionare.

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009

STRUCTURA aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

Conducerea

Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie) Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia generală resurse umane Direcţia generală economie şi finanţe Direcţia audit intern

Direcţia juridică Direcţia investigaţii şi securitate internă Direcţia informare şi relaţii cu publicul Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană Secretariat (cu statut de direcţie)

[Anexa nr.2 completată prin Hot.Guv. nr.1025 din 01.11.2010, în vigoare 05.11.2010]

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului

nr.778 din 27 noiembrie 2009

LISTA subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne

Departamentul poliţie

Departamentul trupelor de carabinieri

Departamentul urmărire penală Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Brigada de poliţie cu destinaţie specială “Fulger” Academia “Ştefan cel Mare” Direcţia generală logistică Biroul migraţie şi azil (cu statut de direcţie generală) Centrul pentru combaterea traficului de persoane (cu statut de direcţie) Direcţia protecţia martorilor Direcţia informaţii şi evidenţe operative Direcţia dirijare operaţională

Direcţia medicală Direcţia evidenţă contabilă şi asistenţă socială Biroul Naţional Central “Interpol” (cu statut de direcţie) Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM (cu statut de direcţie) Punctul Naţional de Contact “Europol” (cu statut de serviciu) Clubul sportiv central “Dinamo” (cu statut de direcţie) Serviciul poliţiei judecătoreşti (cu statut de direcţie)

Anexa nr.4

la Hotărîrea Guvernului

nr.778 din 27 noiembrie 2009

LISTA

categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne

subrogate de generali

Ministru

Viceministru

Şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Şef al Direcţiei afacerilor interne a U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri) Comandant al Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială “Fulger” Comisar al Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău

Anexa nr.5

la Hotărîrea Guvernului

nr.778 din 27 noiembrie 2009

LISTA întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne

Întreprinderea de Stat “Cartuş” Întreprinderea de Stat “Pulbere” Întreprinderea de Stat “Tehnosec” Întreprinderea de Stat “Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere” Întreprinderea de Stat Magazinul specializat de arme “Dinamo-MA” Întreprinderea de Stat “Servicii pază”

[Anexa nr.5 completată prin Hot.Guv. nr.1194 din 23.12.2010, în vigoare 01.01.2011]

Anexa nr.6

la Hotărîrea Guvernului

nr.778 din 27 noiembrie 2009

LISTA

hotărîrilor Guvernului care se abrogă

 • 1. Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998 “Cu privire la structura organizatorică,

limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art.756).

 • 2. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.112 din 2 februarie 1999 “Cu privire la Ministerul

Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.131).

 • 3. Hotărîrea Guvernului nr.90 din 2 februarie 2000 “Cu privire la completarea Hotărîrii

Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16,

art.170).

 • 4. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.398 din 6 iunie 2001 “Cu privire la

Departamentul Tehnologii Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,

nr.59-61, art.424).

5.

Hotărîrea Guvernului nr.177 din 15 februarie 2002 “Pentru modificarea Hotărîrii

Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2002, nr.27-28, art.249).

 • 6. Hotărîrea Guvernului nr.438 din 11 aprilie 2002 “Pentru modificarea Hotărîrii

Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2002, nr.53, art.526).

 • 7. Hotărîrea Guvernului nr.1627 din 17 decembrie 2002 “Pentru completarea Hotărîrii

Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2002, nr.177, art.1774).

 • 8. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 17 aprilie 2003 “Despre modificarea şi completarea

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.479).

 • 9. Hotărîrea Guvernului nr.952 din 4 august 2003 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie

1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1000).

 • 10. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale

Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.363 din 8 aprilie 2004 “Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).

 • 11. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.646 din 9 iunie 2004 “Cu privire la

aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.769).

 • 12. Hotărîrea Guvernului nr.539 din 6 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.567).

 • 13. Hotărîrea Guvernului nr.1087 din 25 octombrie 2005 “Pentru modificarea Hotărîrii

Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-

144, art.1165).

 • 14. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.263).

 • 15. Hotărîrea Guvernului nr.279 din 17 martie 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor

şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.315).

 • 16. Punctul 1 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.825 din 19 iulie 2006 “Cu privire

la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.873).

 • 17. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale

Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.154 din 13 februarie 2007 (Monitorul Oficial

al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.171).

 • 18. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.534 din 15 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2007, nr.70-73, art.568).

 • 19. Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 4 octombrie 2007 “Cu privire la completarea anexei

nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2007, nr.161-164, art.1131).

 • 20. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale

Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 6 noiembrie 2007 (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1243).

 • 21. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale

Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 29 octombrie 2008 (Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.195-196, art.1210).

22. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.113 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial

al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.146).

23. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.383 din 24 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.107-109, art.447). &

__________ Hotărîrile Guvernului 778/27.11.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia //Monitorul Oficial 173/856,

01.12.2009