Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROTEHNIC

TEZ DE DOCTORAT

STUDIUL EFICIEN EI ENERGETICE I ECONOMICE A CL DIRILOR

CONDUC TOR TIIN IFIC, PROF. DR. ING. ION MIRCEA -2009-

DOCTORAND, STAN IVAN FELICIA ELENA

SCOPUL

CAPITOLUL 1 I OBIECTIVELE LUCR RII

Via a planetei noastre se bazeaz n prezent aproape n exclusivitate pe resurse energetice asigurate de combustibilii fosili, inevitabil epuizabili. Durata n care vom mai dispune de ace tia, timp n care tiin a va trebui s g seasc alte surse, poate fi prelungit prin reducerea dac nu eradicarea risipei, corespunz tor dictonului potrivit c ruia cea mai ieftin energie este cea economisit . Economisirea energiei nu este ns numai o problem de con tiin , ci un imperativ dat de costurile din ce n ce mai ridicate ale acesteia. Figura 1.1. prezint structura consumurilor energetice n sectoarele reziden ial i ter iar pentru rile din Uniunea European .
Structura consum urilor energetice in sectoarele rezidential si tertiar din UE

Iluminat; 14% apa calda consum; 9%

Altele; 16% Gatit; 5% Racire; 4%

Incalzire spatiu; 52%

Figura 1.1. Structura consumurilor energetice n sectorul reziden ial i ter iar din UE, [26]

Prezenta lucrare are drept scop analiza unor metode de eficientizare a cl dirilor existente precum i a celor n curs de construire. Prima parte a lucr rii cuprinde o analiz a situa iei existente n domeniul cl dirilor din punct de vedere al elementelor delimitatoare i al optimiz rii consumurilor de c ldur , pentru cl dirile din Romnia, respectiv cl dirile din rile Uniunii Europene. n primele capitole ale lucr rii se prezint modelele fizice i matematice care descriu fenomenele de transfer termic n regim nesta ionar care au loc n cl diri. Se descriu fenomenele de transfer termic radiant ntre diferitele suprafe e i de asemenea fenomenele de transfer termic convectiv i conductiv prin elementele de nchidere a cl dirilor. n cadrul celei de-a doua p r i a lucr rii se prezint cteva metode i solu ii de mbun t ire a anvelopei cl dirilor, prin compararea a numeroase materiale de construc ii, cl dirile fiind prev zute sau nu cu straturi de izola ie termic . n ultimele dou capitole s-au prezentat metode i solu ii de cre tere a eficien ei cl dirilor att din punct de vedere energetic ct i din punct de vedere economic.

ANALIZA ENERGETIC

CAPITOLUL 2. ACTUAL N DOMENIUL CL DIRILOR

2. 1. EVOLU IA REALIZ RII CL DIRILOR 2.1.1. Introducere [26], [70] Majoritatea locuin elor din Romnia sunt situate n cl diri cu vechime cuprins ntre 15 i 55 ani, caracterizate printr-un grad redus de izolare termic i o uzur avansat . Structura fondului locativ n func ie de vechime este prezentat n figura 2.1.
<10 ani 3% 10 - 20 ani 20 - 40 ani 40 - 55 ani >55 ani 0% 5% 28% 25% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 7% 37%

Figura 2.1. Structura fondului de locuin e din Romnia

n perioada anterioar anului 1973 n Romnia erau n vigoare reglement rile de protec ie termic traduse din limba rus . Pentru rezisten a total la transfer termic, Rt valorile prev zute erau: 0,881,06 m2 K/W pentru pere i, 1,181,73 m2 K/W pentru plan ee peste ultimul nivel.

Evolutia rezistentelor termice la nivelul planseelor peste ultimul nivel 6 5


Rtermica, [m2K/W ] inainte de oct.1975 in anul 1976 recomandat

4 3 2 1 0
B rit an ie R .F .A

D an em ar ca

N or ve gi a

Fr an ta

Pa ys -B as

S ue di a

R .D .A

Ita lia

Figura 2.3. Valorile Rtermice pentru elementele de nchidere exterioare, pentru diferite

M ar ea

R om an ia

R us ia

ri din Europa

n prezent valorile gradului de protec ie termic Rt sunt m rite mai mult: 2,02,5 m2 K/W pentru pere i exteriori; 3,03,6 m2 K/W pentru plan ee peste ultimul nivel; 3,05,0 m2 K/W pentru plan ee la partea inferioar ; 0,5... 0,62 m2 K/W pentru tmpl ria exterioar . Preciz ri Analiza situa iei existente n domeniul cl dirilor este concretizat prin prezentarea problemelor legate de evolu ia structurilor cl dirilor n contextul evolu iei standardelor de locuire n context european. nc din debutul lucr rii, se prezint ntr-o manier tiin ific aspecte privind termo-higro-dinamica cl dirilor, recurgnd la prezentarea de modele matematice de calcul i simulare higrotermic bazate pe ecua ii diferen iale i sco nd n eviden concluzii practice privind reabilitarea termo-higro-energetic a anvelopei cl dirilor. Realizarea unei protec ii corespunz toare la ac iunea apei, sub diverse forme, astfel: - izolarea higrofug propriu-zis , prin prevederea unor structuri higroizolante; - etan area higrofug pe conturul tmpl riei exterioare; - folosirea unor structuri de protec ie a straturilor termoizolante din materiale higrofobe, etan e i f r risc de fisurare; - evitarea umeziri excesive a straturilor termoizolante, printr-o corect rezolvare a problemei difuziei vaporilor de ap prin elementele de construc ie.

ANALIZA TERMIC

CAPITOLUL 3. A ELEMENTELOR COMPONENTE ALE CL DIRILOR

3.1.1. Transferuri de c ldur pentru elementele de nchidere a cl dirilor - transferul de c ldur prin convec ie Qcv i radia ie Qr de la aerul cald spre suprafe ele pere ilor, suprafe ele nconjur toare; - transferul de c ldur prin conduc ie la nivelul suprafe elor pere ilor Qcd; - transferul de c ldur prin convec ie Qcv i radia ie Qr pentru suprafe ele pere ilor spre aerul exterior i suprafe ele nconjur toare [58].
Tabelul 3.14. Compara ie tip material-valoare Rt i valoare Ut pentru structurile de pere i analizate Tip perete Grosime, [cm] Rt [m2K/W] Ut [W/m2K] C r mid f r izola ie 42 0,69 1,45 C r mid cu izola iedin polistiren 5 cm 47 1,94 0,52 C r mid cu izola ie din polistiren 10 cm 52 3,19 0,31 C r mid cu izola ie din polistiren 15 cm 57 4,44 0,23 BCA f r izola ie 42 2,02 0,49 BCA cu izola ie din polistiren 5 cm 47 3,27 0,31 BCA cu izola ie din polistiren 10 cm 52 4,52 0,22 BCA cu izola ie din polistiren 15 cm 57 5,77 0,17 Beton f r izolatie 42 0,39 2,54 Beton cu izola ie din polistiren 5 cm 47 1,64 0,61 Beton cu izola ie din polistiren 10 cm 52 2,89 0,35 Beton cu izola ie din polistiren 15 cm 57 4,14 0,24 C r mid eficient f r izola ie 42 1,04 0,96 C r mid cu goluri cu izola ie din polistiren 5 cm 47 2,29 0,44 C r mid cu izola ie din polistiren 10 cm 52 3,54 0,28 C r mid cu izola ie din polistiren 15 cm 57 4,79 0,21

Variatia R pe dife rite tipuri de s tructuri de pe re ti 65


C ra Grosime structura [cm] m C id ra a C cu m ra m i z ida ol id at far a a ie cu C ra po izo iz m ol li s lat id at ti r ie a ie en cu po 5 iz li s cm ol ti r at en ie 10 po li s cm BC ti r en A cu BC 15 A iz BC cm ol f A at ara ie cu po izo iz la B ol lis C at ti r tie A ie en cu po 5 iz lis cm ol ti r at en ie po 10 lis Be cm ti r to en n cu Bet 15 Be on izo cm to la far n ti e a cu po izo izo Be la l is to la t ir tie tie n en cu po C 5 izo ra l is cm m t ir C la id ra en tie a 10 po cu mid l is go a e cm t ir fic lu en ri cu ien C 15 ra iz ta cm m ol f id at ara a ie cu C po izo ra iz m li s lati ol id e tir at a en ie cu po 5 iz cm li s ol ti r at en ie po 10 li s cm ti r en 15 cm

7 Rezistenta termica Rt [m2K/W ] 6 5 4 3 2 1 0

55 45 35 25 15 5

-5

Grosime, [cm] Rt [m2K/W]

Tip perete

Figura 3. 30. Varia ia rezisten ei termice pentru pere i prev zu i cu diferite grosimi ale stratului de izola ie, pentru o temperatur exterioar de Te=-20C

3.3.5. Preciz ri Capitolul 3 are la baz prezentarea principalelor transferuri de c ldur la nivelul elementelor cl dirilor. O parte a acestui capitol este destinat analizei diferitelor tipuri de pere i sub aspectul modurilor combinate de transfer de c ldur la nivelul acestora, al parametrilor, caracteristicilor termice, transmitan ei termice, pun ilor termice i gradientului de temperatur . n final, este stabilit influen a utiliz rii izola iilor termice pentru pere i, prezentndu-se conceptul teoretic al modelului echivalent al pere ilor. De asemenea este stabilit influen a suprafe elor vitrate asupra consumului de energie precum i coeficien ii de pieredri de c ldur prin suprafe ele vitrate. Contribu ii proprii: - studiul i analiza consumurilor de energie din cl diri cu trasarea graficelor consumurilor medii anuale de energie termic pentru cl diri din diferite regiuni climatice: Europa Central i de Est, rile scandinave, rile Uniunii Europene; - prezentarea grafic a varia iei rezisten ei i transmitan ei termice a structurilor de pere i analiza i func ie de grosimea izola iei termice; - realizarea de compara ii ntre elementele transparente i opace ale cl dirii cu determinarea influen ei suprafe elor vitrate asupra pierderilor de c ldur ; - analiza diferitelor tipuri de ferestre i evaluarea parametrilor performan elor sistemelor de ferestre cu ajutorul valorilor transitan ei termice; - determinarea pierderilor de c ldur prin suprafe ele vitrate. - analiza comparativ sub form tabelar i grafic a elementelor termice caracteristice: rezisten e termice, transmitan a termic , fluxuri de c ldur pentru diferite structuri de pere i: pere i din beton, pere i din beton autoclavizat, pere i din c r mid .

CAPITOLUL 4. MODELE MATEMATICE I TERMICE PENTRU ANALIZA COMPORT RII TERMICE A ELEMENTELOR COMPONENTE ALE CL DIRILOR
4.3. MODELE TERMICE PENTRU ELEMENTELE DE NCHIDERE A CL DIRILOR 4.3.1. Modelul termic al peretelui exterior pentru o cl dire eficient [36],[47]
1/[(m K)/W] d[m]
2

0.04 0 e

3.456 0.015

3.438 0.175

0.088 0.275

0.110 0.020

0.130 0

Tenc ext

C1

termica C2

Izolatie

BCA

Tenc int

i,r+k

C3

C4

C5

C [Wh/(m2K)] [h]

8.788 0.347

1.375 2.370

21.163 1.824

40.950 2.005

25.155 2.762

Pentru o valoare minim a constantei termice de timp, =0.347 [h], se ob in urm toarele valori: C= 8.788 +1.375+21.163+40.950+25.155 = 97.430 Wh/(m2K)

R=
U=

n d 1 1 i + + =8. 90 i i =1 i e

m2K/ W W/(m2K)

1 R

= 0.014

n continuare sunt prezentate rezultatele model rii matematice a pere ilor, ob inute cu ajutorul programului de simulare dinamic a cl dirilor Dynbil [36],[47].
Tabelul 4.3. Datele caracteristice ob inute n urma procesului de simulare, pentru peretele exterior al cl dirii eficiente energetic Perete exterior cl dire eficient energetic Material rho [kg/m3] c [J/kgK] factor difuzie [cm] [W/mK] Tencuial exterioar 2 1200 840 0.87 0.0096 BCA 17.5 750 840 0.9 0.0085 Polistiren 30 20 1460 0.04 0.0171 Tencuial interioar 1.5 1200 840 0.35 0.0145 Valoare U [W/m2 K] 0.014 Capacitatea total , [kJ/m2 K] 536.49 Capacitatea termic efectiv stnga, [kJ/m2 K] 259.2 Capacitatea termic efectiv dreapta, [kJ/m2 K] 68.08 53.174 Constanta termic de timp, [min]

4.3.9. Concluzii Acest capitol prezint modele matematice de calcul al bilan ului termic pentru camere i zone ale unei cl diri, sco ndu-se n eviden necesitatea utiliz rii unor metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecua ii cu derivate par iale (metode diferen iale explicite i implicite), cu luarea n considera ie a criteriilor de stabilitate a acestora. S-au prezentat de asemenea diferite simplific ri ale ecua iilor de bilan termic care se fac n mod uzual innd cont de m rimea programelor de calcul folosite, de timpul de calcul i de cantitatea de date de intrare. O parte important a acest capitol, este dedicat prezent rii unui model termic al unei cl diri prin analogie cu elementele electrice. Finalul capitolului prezint n aceea i manier tiin ific rezultatele ob inute cu programe de modelare dinamic a cl dirilor (DYNBIL) la nivelul pardoselii, acoperi ului, peretelui exterior, funda iei pentru cele dou tipuri de cl diri (cl dire eficient energetic i respectiv cl dire mai pu in eficient ).

CAPITOLUL 5. CALCULUL PUN ILOR TERMICE I SIMULAREA FLUXURILOR DE C LDUR


5.2. SIMULAREA DINAMIC A EFECTELOR DATOARTE EXISTEN EI PUN ILOR TERMICE I DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE TRANSFER DE C LDUR AL PUN ILOR TERMICE
Tip structur Varia ia temperaturilor Tabelul 5. 19. Compara ii ntre cele trei tipuri de structuri analizate Varia ii fluxuri de c ldur

Perete exterior cu strat redus de izola ie

Perete exterior cu strat de izola ie numai pe exterior Valoare total coeficient de pierderi a =0,526

Perete exterior cu izola ie la exterior i la nivelul pardoselii

Valoare total coeficient de pierderi a =0,037

Preciz ri Se observ o valoare mare a pierderilor de c ldur , pentru cazul primului tip de perete ce are amplasat un strat de izola ie numai la suprafa a exterioar , a =0,526 fa de valoarea a =0,037 pentru cazul peretelui ce are prev zut strat de izola ie att la suprafa a exterioar ct i la suprafa a pardoselii n contact cu p mntul. Transmitan a termic pentru cazul peretelui exterior prev zut cu izoa ie este de U=0,219 W/m2K, iar pentru cazul suprafe ei pardoselii n contact cu p mntul, transmitan a termic are valoarea U=0,134 W/m2K .

SIMULAREA DINAMIC

CAPITOLUL 6. A FENOMENELOR DE TRANSFER TERMIC CE AU LOC N CL DIRI.STUDIU DE CAZ

6.2.1. Introducere Simul rile dinamice pentru cele dou tipuri de cl diri au fost efectuate cu ajutorul programului specializat de simulare dinamic a fenomenelor termice ce au loc n cl diri DYNBIL (Dynamic Building Simulation). Acest program a fost special conceput pentru a permite simularea dinamic a diferitelor tipuri de cl diri, principalul avantaj fiind acela c poate lua n considerare i datele climatice specifice diferitelor zone, permi nd n acest fel s se poat determina modul de comportare a diferitelor tipuri de structuri de cl diri n diferite loca ii, prin varia ia temperaturilor exterioare pe ntreg parcursul unui an [36], [42], [47].

6.3. ANALIZA VARIA IILOR DE TEMPERATUR INTERIOAR I NECESARURILOR DE C LDUR PENTRU CL DIRI Se vor analiza varia ia necesarurilor de c ldur pe fiecare zona n parte pe fiecare lun pentru cele dou tipuri de c ldiri considerate. S-au considerat 2 cl diri cu aceeasi suprafa i volum construit diferind nsa materialele de construc ie utilizate i se va varia de asemenea zona climatic , n vederea determin rii diferen elor de pierderi de c ldura, respectiv producerea supranc lzirii pentru cazul zonelor climatice c lduroase [36]. Vom prezenta n continuare varia ia necesarurilor de c ldur pentru fiecare tip de zon climatic pentru cele dou cl diri analizate: cl direa mai putin eficient si cea eficient : datele climatice sunt pentru zona Craiova, Cluj, Bucuresti (Romnia) i Frankfurt (Germania).
Variatia ne ce sarului de caldura total pe zone clim atice/anual 4000 3500

Necesar de caldura

kW

3000

2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 Zona cladire 5 6 7


Necesar de caldura cladire eficienta clim a Craio va Necesar de caldura cladire eficienta zo na climatica B ucuresti Necesar de caldura caldire eficienta zo an climatica Cluj Necear de caldura cladire eficienta zo na Frankfurt

Figura 6.27. Analiza necesarurilor de c ldur totale pe fiecare dintre cele 7 zone func ie de 4 zone climatice din Romnia i Germania (Frankfurt),pentru un an, pe fiecare zi, cazul cl dirii eficiente energetic
Variatia necesarului de caldura pentru o cladire eficienta/zone climatice Romania si Germania
70
Zona 1Cv Zona 2 Cv Zona 3 Cv

kW

60 50 40 30 20 10 0
91 10 0 10 9 11 8 12 7 13 6 14 5 15 4 16 3 17 2 18 1 19 0 19 9 20 8 21 7 22 6 23 5 24 4 25 3 26 2 27 1 28 0 28 9 29 8 30 7 31 6 32 5 33 4 34 3 35 2 36 1 82 28 37 46 55 64 73 1 10 19

Zona 4 Cv Zona 5 Cv Zona 6 Cv Zona 7 Cv Zona 1Cj Zona 2 Cj Zona 3 Cj Zona 4 Cj Zona 5 Cj Zona 6 Cj Zona 7 Cj Zona 1Buc Zona 2 Buc Zona 3 Buc Zona 4 Buc Zona 5 Buc Zona 6 Buc Zona 7 Buc Zona 1Fr ank f ur t Zona 2 Fr ankf ur t Zona 3 Fr ankf ur t Zona 4 Fr ankf ur t Zona 5 Fr ankf ur t Zona 6 Fr ankf ur t Zona 7 Fr ankf ur t

Necesar de caldura

Zile/an

Figura 6.28. Analiza necesarurilor de c ldura pe fiecare dintre cele 7 zone func ie de 4 zone climatice din Romnia i Germania (Frankfurt), pentru un an, pe fiecare zi, cazul cl dirii eficiente energetic

6.4. INFLUEN E ASUPRA BILAN ULUI ENERGETIC AL CL DIRILOR 6.4.1. Influen a datelor climatice O importan deosebit n analiza eficien ei energetice a cl dirilor o au i datele climatice caracteristice zonelor unde este amplasat cl direa. Temperatura exterioar influen eaz varia ia temperaturilor interioare pe parcursul sezonului rece i inclusiv varia ia necesarurilor i pierderilor de c ldur anuale. S-a analizat influen a datelor climatice pentru diferite zone din Romnia (Craiova, Cluj, Bucuresti) i din zona de SV a Germaniei, respectiv zona climatic Frankfurt [74], [81].
Temperatura exterioara medie Craiova
40

30

20

Temperatura

10

0
1 17 0 33 9 50 8 67 7 84 10 6 1 11 5 8 13 4 5 15 3 2 16 2 9 18 1 6 20 0 2 21 9 9 23 8 6 25 7 3 27 6 0 28 5 7 30 4 4 32 3 1 33 2 8 35 1 5 37 0 1 38 9 8 40 8 5 42 7 2 43 6 9 45 5 6 47 4 3 49 3 0 50 2 7 52 1 4 54 0 0 55 9 7 57 8 4 59 7 1 60 6 8 62 5 5 64 4 2 65 3 9 67 2 6 69 1 3 70 0 9 72 9 6 74 8 3 76 7 0 77 6 7 79 5 4 81 4 1 82 3 8 84 2 5 86 1 2 87 0 8 89 9 5 91 8 2 92 7 9 94 6 65

-10

-20

Variatie tem peratura exterioara

Figura 6.29. Date climatice pentru zona Craiova, ob inute prin intermediu programului de simulare a datelor climatice Metronorm

Preciz ri n figura 6.29 este prezentat analiza varia iilor de temperatur pe fiecare zi pentru zona climatic Craiova. Figurile 6.27 i 6.28. prezint analiza necesarurilor de c ldur totale pe fiecare dintre cele 7 zone func ie de 4 zone climatice din Romnia i Germania (Frankfurt), pentru un an, pe fiecare zi, cazul cl dirii eficiente. n cadrul figurii 6.28 se observ faptul c valoarea maxim a necesarului de c ldur este de 60 kWh/m2an, valoare care este mult mai mic dect n cazul cl dirii obi nuite. Necesarurile de c ldur sunt determinate pentru cele dou cl diri att pentru zona climatic Romnia ct i Germania, ulterior realizndu-se un grafic comparativ ntre cele dou tipuri de zone climatice, rezultnd un necesar de c ldur mult redus pentru zona climatic a Germaniei.

CAPITOLUL 7. DESCRIEREA CONCEPTULUI DE CL DIRE EFICIENT

7.3. MBUN T IREA COMPORT RII TERMICE A CL DIRILOR 7.3.1. Analiza necesarurilor i pierderilor de c ldur pentru o cl dire obi nuit

ENERGETIC.CASA PASIV
i o cl dire eficient energetic

Zona cl dire Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Total

Tabelul 7.8. Necesarurile de c ldur pentru cl direa mai pu in eficient energetic Necesar de c ldur [kWh/an] Zona climatic 1 (Romnia) Zona climatic 2(Germania) 5000 1905,43 1555 835,93 3602 1926,59 4417 3950,35 2404 1475,78 2052 1727,43 7064 1399,8 26094 13221,31
Necesar de caldura cladirea obisnuita
Zona 7 30000

N ecesar de acldura anual

Zona 6 Zona 5 Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1

25000 20000 15000 10000 5000 0 Zona climatic 1 (Romnia) Zona climatic [kWh] 2(Germania)

Necesar de c ldur

Figura 7.14.Varia iile necesarurilor de c ldur pentru cele dou zone climatice, cazul cl dirii mai pu in eficiente energetic Tabelul 7.9. Necesarurile de c ldur pentru cl direa eficient energetic Necesar de c ldur [kWh/an] Zona climatic 1 (Romnia) Zona climatic 2(Germania) 3523,23 878,28 2131,60 296,03 3584,80 663,36 3242,23 901,93 2450,04 849,64 2625,14 1083,60 2956,78 595,51 20513,82 5268,34
Necesar de caldura cladirea eficienta
Zona 7 Zona 6 Zona 5 Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 1

Zona cl dire Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Total

25000

Necesar de caldura anual

20000 15000 10000 5000 0

Zona climatic

1 (Romnia)

Zona climatic [kWh]

2(Germania)

Necesar de c ldur

Figura 7.15.Varia iile necesarurilor de c ldur pentru cele dou zone climatice, cazul cl dirii eficiente energetic

Preciz ri Capitolul 7 prezint detaliat conceptul de cl dire eficient energetic i n acest sens s-a realizat o compar ie ntre o cl dire considerat mai pu in eficient energetic i o cl dire eficient energetic. n acest capitol sunt prezentate o serie de solu ii tehnice multiple i complexe punnd accent pe optimizarea consumurilor de energie, utilizarea de materiale de izola ie performante i mbun t irea comport rii termice a cl dirilor, n contextul strategiilor de eficientizare energetic a cl dirilor din Romnia n acord cu politica Uniunii Europene. Se demonstreaz c ntr-adev r casele pasive eficiente energetic permit ob inerea unui confort termic ridicat, cu costuri reduse.

8.2. DETERMINAREA EFICIEN EI ECONOMICE A CL DIRILOR 8.2.1. Analiza economic a m surilor de modernizare energetic a unei cl diri [111] Analiza economic a m surilor de modernizare energetic a unei cl diri existente se realizeaz prin intermediul indicatorilor economici ai investi iei. Dintre ace tia cei mai importan i sunt urm torii: valoarea net actualizat , VNA(m) [lei] ; durata de recuperare a investi iei suplimentare datorat aplic rii unui proiect de modernizare energetic , TR [ani]; costul unit ii de energie economisit , e [lei/Gcal].
Tabelul 8.16. Durata de recuperare a investi iei suplimentare datorat aplic rii solu iilor de modernizare, cazul cl dirii mai pu in eficiente energetic Zon climatic Tr [ani] Ck Ek 4567,27 976,71 4,68 Craiova 4053,73 1421,45 2,85 Bucuresti 4295,85 1486,12 2,89 Cluj 2314,15 1392,02 1,66 Frankfurt
Durata de recuperare a cheltuielilor 5 4,5 4 Durat, ani 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Craiova Bucuresti Cluj Frankfurt

ANALIZA ECONOMIC

CAPITOLUL 8. A INVESTI IILOR PENTRU DIFERITE TIPURI DE CL DIRI

Tr

Figura 8.23. Durata de recuperare a costurilor de investi ii pentru cazul cl dirii mai pu in eficiente
Zon climatic Craiova Bucuresti Cluj Frankfurt

Tabelul 8.17. Durata de recuperare a investi iei suplimentare datorat aplic rii solu iilor de modernizare Tr [ani] Ck Ek 3590,56 976,71 3,68 2632,28 1421,45 1,85 2809,72 1486,12 1,89 922,13 1392,02 0,66
Durata de recuperare a investitiilor
4 3,5 3 Durata, ani 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Tr

Craiova

Bucuresti

Cluj

Frankfurt

Figura 8.24. Durata de recuperare a costurilor de investi ii pentru cazul cl dirii eficiente energetic

8.3.3. Preciz ri Acest capitol con ine o analiz economic aprofundat a m surilor de modernizare energetic a unei cl diri prin intermediul unor indicatori economici ai investi iei. Se prezint astfel: determinarea i reprezentarea grafic a valorii nete actualizate (VNA) pe zone climatice pentru cele 2 tipuri de cl diri analizate, studiul eficien ei economice a solu iilor tehnice de cre tere a performan elor energetice, analiza costurilor de investi ii pentru izolarea cl dirilor. De asemenea, s-a urm rit determinarea reducerii pre urilor de cost ca urmare a proceselor de mbun t ire a performan elor energetice, costul capitalului investit pentru diferite structuri ale cl dirilor. Astfel o cl dire eficient din punct de vedere energetic va fi eficient i din punct de vedere economic, special prin durata de amortizare a investi iilor i reducerea costurilor de exploatare.

CAPITOLUL

9.

CONCLUZII, CONTRIBU II PROPRII, PERSPECTIVE VIITOARE Domeniul cl dirilor este unul foarte vast, astfel c analiza eficien ei energetice i economice a cl dirilor cuprinde foarte multe de aspecte, pornind de la ns planul fizic de construc ie al unei cl diri, aspecte energetice, climatul exterior n care este sau se dore te a fi amplasat cl direa i ajungndu-se n final la determinarea duratei de via a acesteia i la modalit ile de analiz a reducerii costurilor prin diminuarea consumurilor. Prezenta lucrarea are drept scop analiza unor metode de eficien energetic i economic a cl dirilor. S-a urm rit n special determinarea necesarurilor i pierderilor de c ldur pentru dou tipuri de cl diri prin amplasarea n diferite zone climatice. Capitolul 1: Scopul i obiectivele lucr rii prezint ncadrarea tiin ific a temei acestei lucr ri cu justificarea tematicii care constituie obiectul de studiu n domeniul actual al dezvolt rii metodelor de eficientizare a structurilor cl dirilor existente precum i al celor n curs de construire. Capitolul 2: Analiza situa iei actuale n domeniul cl dirilor este concretizat prin prezentarea problemelor legate de evolu ia structurilor cl dirilor n contextul evolu iei standardelor de locuire n context european. Capitolul 3: Analiza termic a elementelor componente ale cl dirilor, are la baz prezentarea principalelor elementele ale cl dirilor, cu eviden ierea transferurilor care au loc i modul de influen al acestora asupra bilan ului termic global. Capitolul 4: Modele matematice pentru analiza comport rii termice a elementelor componente ale cl dirilor prezint n prima parte modele matematice de calcul al bilan ului termic pentru camerele i zonele unei cl diri, sco nduse n eviden necesitatea utiliz rii unor metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecua ii cu derivate par iale (metode diferen iale explicite i implicite), cu luarea n considera ie a criteriilor de stabilitate a acestora. Finalul capitolului prezint rezultatele ob inute cu programe de modelare dinamic a cl dirilor (DYNBIL- Dynamic Building) la nivelul pardoselii, acoperi ului, peretelui exterior pentru 2 tipuri de cl diri. Capitolul 5: Calculul efectelor datorate existen ei pun ilor termice i simularea fluxurilor de c ldur este n totalitate consacrat definirii conceptului de pun i termice la nivelul anvelopei unei cl diri (defini ia standard) i solu ion rii problemelor legate de pierderile de c ldur cauzate de pun ile termice precum i determinarea valorii transmitan ei termice Ur pentru ramele ferestrelor. n finalul capitolului se prezint o simulare a pun ilor termice cu reprezent ri n format 3D a fluctua iilor de c ldur i fluxurilor de c ldur precum i m suri de evitare a pun ilor termice. Ultima parte a capitolului prezint modalit i de limitare i eliminare a pun ilor termice. Capitolul 6: Simularea dinamic a fenomenelor de transfer termic ce au loc n cl diri. Studiu de caz prezint simularea dinamic a dou tipuri de cl diri (cl dire pu in eficient energetic i respectiv cl dire eficient energetic) realizate din elemente de construc ie diferite, respectiv simularea modului de comportare din punct de vedere termic al acestora n diferite climate. n prima parte a capitolului este prezentat modul de lucru cu programul de simulare dinamic a cl dirilor, DYNBIL, prezentarea schemei logice, descrierea variabilelor de intrare i subprogramele de simulare utilizate n paralel pentru realizarea simul rilor dinamice: METEONORM 6.0 pentru determinarea datelor climatice i HEAT 5.0 pentru simularea dinamic a pun ilor termice i fluxurilor de c ldur caracteristice. Capitolul 7: Descrierea conceptului de cl dire eficient energetic. Casa psiv se refer n special la descrierea conceptului de cl dire eficient energetic casa pasiv prezentndu-se principiile ce stau la baza conceptului de proiectare al unei case pasive, insistndu-se asupra evit rii pun ilor termice existente pentru elementele cl dirii (cu simularea existen ei i respectiv a inexisten ei acestor pun i termice) i a utiliz rii izola iei din vat mineral ca izolant termic. Capitolul 8: Analiza economic a investi iilor pentru diferite tipuri de cl diri con ine o analiz economic aprofundat a m surilor economice de modernizare energetic a unei cl diri prin intermediul utiliz rii unor indicatori economici specifici proceselor de realizarea a investi iilor. Se prezint astfel: determinarea i reprezentarea grafic a valorii nete actualizate (VNA) pe zone climatice pentru cele 2 tipuri de cl diri analizate, studiul eficien ei economice a solu iilor tehnice de cre tere a performan elor energetice, analiza costurilor de investi ii pentru izolarea cl dirilor. S-a realizat o analiz economic a celor dou tipuri de cl diri, cu determinarea costurilor de capital investit, costurilor suplimentarea datoarte cre terii eficien ei energetice, determinarea reducerii necesarului de c ldur , a perioadei de recuperare a investi iilor i a duratei de via . Capitolul 9: Concluzii, contribu ii proprii, perspective viitoare 9 2. Contribu ii proprii - Simularea dinamic a cl dirilor prin implementarea unui algoritm de calcul n cadrul programului specializat DYNBIL- Dynamic Building. S-a realizat simularea a dou tipuri de cl diri: o cl dire cu o structur mai pu in eficient energetic, respectiv o cl direa eficient energetic i simularea acestora n cazul diferitelor zone climatice. - Analiza rezultatelor ob inute prin modelare i simulare pe calculator cu programe de modelare dinamic a cl dirilor (DYNBIL- Dynamic Building) la nivelul pardoselii, acoperi ului, peretelui exterior pentru 2 tipuri de cl diri.

- Utilizarea unor programe dedicate n vederea compar rii rezultatelor ob inute, PHPP (Passive House Planning Package), program ce permite certificarea cl dirilor pasive. - Determinarea i simularea datelor climatice pentru diferite zone de pe glob utiliznd programul de simulare n timp real a condi iilor de mediu Metronorm 6.0. - Simularea dinamic a pun ilor termice existente, cu ajutorul programului de simulare dinamic n domeniu bi i tri-dimensional HEAT 5.0, analizndu-se cu acesta 3 structuri: perete exterior n contact cu p mntul f r izola ie termic ; perete exterior situat la nivel cu pardoseala peste subsol cu izola ie termic pe exterior; perete exterior situat la nivel cu p mntul prev zut cu izola ie termic pe suprafa a exterioar i la nivelul pardoselii. - Simularea i determianrea valorilor pierderilor de c ldur la nivelul pun ilor termice care pot ap rea n cadrul elementelor componente ale cl dirilor, s-au determinat valorile acestor coeficien i prin simul ri dinamice i compar ii cu valori standardizate, putnd realiza compar ii ntre valori calculate cu ajutorul programelor de simulare i cele prev zute n standardele de specialitate. - Calculul pierderilor de c ldur la nivelul p mntului, n conformitate cu algorimul de calcul din EN 13370. Algoritmul are n considerare i efectele produse de existen a pun ilor termice i cele produse de existen a apei subterane. - Trasarea reprezent rilor grafice ale varia iilor de temperatur , fluxurilor de c ldur , liniilor izotermice la nivelul structurii cl dirii. - Reprezentarea n format 3D a fluctua iilor de c ldur i fluxurilor de c ldur n cazul pun ilor termice, determinarea temperaturilor la nivelulul suprafe elor la limit . - Determinarea radia iilor ultraviolete la nivelul suprafe elor ferestrelor considermd efectele geometriei, orient rii, i propriet ilor termice ale ramei i geamului, Coeficien ii de pieredri de c ldur datorate pun ilor termice i climatului. - Calculul i reprezentarea grafic a costurilor de capital investit, costurilor suplimentare cauzate de cre terea eficien ei energetice, reducerii necesarului de c ldur , a perioadei de recuperare a investi iilor i a duratei de via , pe zone climatice pentru cele 2 tipuri de cl diri analizate. - Prezentarea unor solu ii de cre tere a eficien ei energetic i economic , prin analizarea unor cazuri concrete, compararea rezultatelor ob inute att din punct de vedere al indicatorilor energetici ct i economici. - Calculul costurilor cu energia, determinarea costurilor de investi ii, evaluarea indicatorilor economici cu ajutorul graficelor. 9.3. Perspective viitoare Avnd n vedere complexitatea problemelor abordate n cadrul acestei teze de doctorat, se deschid noi perspective de continuare a studiului cercet rilor privind noi direc ii de cercetare n viitor i anume: - analiza tipurilor de cl diri construite n Romnia i compararea valorilor necesarurilor i pierderilor de c ldur pentru diferite tipuri de cl diri, inclusiv cele reabilitate caracterizate de factori termici mult mai eficien i. - analiza comparativ a diferitelor elemente componente ale cl dirilor din Romnia i compara ia cu elemente componente ale cl dirilor din alte ri, cu punerea n eviden a diferen elor nregistrate n ceea ce prive te valorile coeficien ilor termici caracteristici: rezisten ele termice, transmitan e termice, factorul global de izolare termic , etc. - realizarea de programe de simulare mai performante pentru cl diri i compara ia cu alte programe de simulare specializate. - analiza posibilit ii de realizare a unor cl diri pasive eficiente energetic cu simularea datelor climatice pentru diferite zone din ar i stabilirea solu iilor celor mai eficiente zone de construire a acestor tipuri de cl diri, mpreun cu stabilirea elementelor caracteristice fiec rui climat analizat. - m suri i solu ii concrete de realizare a structurii cl dirilor eficiente energetic, cu detalierea pentru fiecare caz n parte analizat. - studiul unor cl diri pasive eficiente energetic pentru cazul n care acestea au prev zute sisteme de ventila ie i sisteme de nc lzire suplimentare. BIBLIOGRAFIE SELECTIV
[6] ASHARE Standard 90.1-1999

Dig , S.,Maria., Ru inaru, D., STAN IVAN, F.E., Contributions to Analysis of Energetical Performances of [19] Auxiliary Equipments of Luminaries, the 9th International Conference. Electrical Power Quality and Utilisation. Barcelona, 9-11 October 2007.
Dinu, R. C., Bratu, C., STAN IVAN, F. E., "Influen a ntreruperi aliment rii cu c ldur a locuin elor asupra consumului de [20] energie i asupra condi iilor de confort termic interior", Conferin a Na ional cu participare interna ional Instala iI pentru Construc ii i Confortul Ambiental, Edi ia a 16 - a, 29-30 martie 2007 Timi oara Romnia.

[32]

Feist W. "Energiebilanz und Passivhuser;Darmstadt,1997

Temperaturverhalten";

Protokollband

Nr. 5

des

Arbeitskreises

kostengnstige

[33] Feist W. "Passivhaus Sommerklima-Studie"; Passivhaus Institut, Darmstadt 1998 [34] FeistW.,Thermische Gebaudesimulation- Kritische Prufung unterschiedlicher Modellansatze, Verlang C.F. Muller, Heidelberg, 1994

[35] Feist W., "Passivhaus Sommerklima Studie", December 1998, Phi doctorate thesis [36] Feist W., "DYNBIL DYNamische Gebude Energie-BILanzen", Symulation programme, 2002 [37] Feist W., Werner J., "Total energy characteristic value < 32 kWh/(ma)"; Bundesbaublatt 2/1994 [38] Feist W., "Darmstadt Kranichstein Passive House - Design, Construction, Results", Information PHI 1997/4, 1. Edition [39] Feist W., "Insulated windows in the passive house", Passive House report NR. 9; Institut Housing and Environment; Darmstadt, 1995.

[53] Heat 2 6.0, Thermal bridges dynamic symulation programm package, 2005

[73]

Mircea, I., Dinu, R.C., Bratu, C., STAN IVAN, F.E., Heating system using regenerable energy sources, Forum Regional al Energiei FOREN 2006. organizat de Consiliul Mondial al Energiei (CNRCME), NEPTUN 13-17 iunie, 2006.

STAN IVAN, F.E., Popescu D., Eficien a energetic i economic a unei pompe de c ldur , utilizat pentru [82] nc lzirea i prepararea apei calde menajere necesare unui imobil cu birouri, Conferin a Socer 27-28 septembrie, Craiova, 2007. Ru inaru, D., Mircea, I., Dig , S.M., STAN IVAN, F.E., Power quality between necessity and tradition in [87] master courses curricula of Romanian electrical engineering faculties, the 9th International Conference. Electrical Power Quality and Utilisation. Barcelona, 9-11 October 2007. [91] STAN IVAN., F. E. , Mircea, I., "Saving energy posibilities analise using dynamics energy cost ", Conferin a de Inginerie Energetic , Energie curat i accesibil , SIER, 7-8.07. 2007, Filiala Oradea, B ile Felix 2007 energetic ", 2006 a cl dirilo"r, Conferin a STAN IVAN, F.E.,MIRCEA, I, "Calculul parametrilor de performan termic Eficien a Energetic n Cl diri - Prezent i Viitor, Bucure ti 3-4 Decembrie 2007 i mas , Referat tez doctorat II, 2006

[92] STAN IVAN, F.E.,MIRCEA, I, "Analiza economic a problemelor de eficien [93]

[94] STAN IVAN, F.E., Proiectarea asistat a cl dirilor, Referat tez doctorat I, 2006 [95] STAN IVAN, F.E., Transfer de c ldur [96] STAN IVAN, F.E., Optimizarea energetic a cl dirilor, Referat tez doctorat III, 2007 [97] STAN IVAN, F.E., Studiul eficien ei energetice i economice a cl dirilor, Referat de sintez tez doctorat , 2007 Standarde i normative [111] Indicativ Mc 001/12006 Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor partea I Anvelopa cl dirii [112] C107/5 1997 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie n contact cu solul - Indicativ [113] C107/0 Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ie termic a cl dirilor [114] C107/1 Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ie termic a cl dirilor de locuit [115] C107/4 Ghid pentru calculul performan elor termotehnice ale cl dirilor de locuit [116] GP 058 Ghid privind optimizarea nivelului de protec ie termic la cl dirile de locuit [117] * * * Normativ privind stabilirea performan elor termo-higro-energetice ale elementelor de construc ie [118] C107/6 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin elementele de construc ie (STAS 6472/4) [119] * * *Architect's and Engineer's Guide for Energy Conservation in Existing Buildings, US DOE, 1989 [120] NP 048-2000, Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente i a instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora EN ISO 13786, Norm-Entwurf, Performan ele termice la nivelul elementelor cl dirilor caracterizarea termic dinamic - Calculation, 1997

[121] EN ISO 10211-1, Standard european de definire,caraterizare i detaliere a elementelor de construc ii [122]