BIBLIOGRAFIE

PENTRU ASISTENTE MEDICALE
‘’Proceduri de nursing’’- autor Lucretia Titirca
Vol I si vol II , editura Bucuresti 2007
‘’Injrijiri speciale acordate de catre asistenta medicala ‘’
autor Lucretia Titirca , editura Bucuresti 2005

PENTRU INFIRMIERE
‘‘Proceduri de nursing’’ autor Lucretia Titirca
Vol I , editura Bucuresti 2007

Bibliografie registrator medical
1.Legea 95/2006 actualizata
- calitatea de asigurat CAP. II

Asiguraţii
SECŢIUNEA 1
Persoanele asigurate
ART. 211
(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii romani cu domiciliul în ţara, precum
şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere
temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile
prezentei legi. În aceasta calitate, persoana în cauza încheie un contract de asigurare cu
casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin
ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de
domiciliu sau de şedere în România.
(3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin
al preşedintelui CNAS.

ART. 212
(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ - adeverinta sau carnet
de asigurat - eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După
implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi
înlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.
(2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se
stabilesc de către CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic
integrat al sistemului de asigurări sociale de sănătate.
ART. 213
(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:
a) toţi copiii pana la varsta de 18 ani, ţinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, dacă
sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, pana la începerea anului universitar, dar nu mai mult
de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din munca;
b) ţinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi
nu realizează venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
soţul, sotia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
------------Lit. b) a alin. (1) al art. 213 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25
septembrie 2006.
c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri şi luptatorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile
băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse, cu
excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind
protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii Publice, pana la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din
munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile însărcinate şi lauzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza
minim brut pe ţara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia,
cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:
a) satisfac serviciul militar în termen;
b) se afla în concediu pentru incapacitate temporară de munca, acordat în urma unui
accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afla în concediu pentru creşterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul
copilului cu handicap, pana la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
d) executa o pedeapsa privativă de libertate sau se afla în arest preventiv;
e) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul
procedurilor necesare stabilirii identităţii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
h) pensionării, pentru veniturile din pensii pana la limita supusă impozitului pe venit;
i) persoanele care se afla în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul

ART. (1) şi (2) au obligaţia sa se asigure în condiţiile art. potrivit legii. cu modificările şi completările ulterioare. ART. 319 . la casa de asigurări. în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS. 318 Prezentul titlu stabileşte principiile. (3) Persoanele care au calitatea de asigurat fără plata contribuţiei vor primi un document justificativ special. (2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. Acest document va fi vizat periodic. (4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate. altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Nationala de Administrare Fiscală. ART. fără a solicita viza de lungă şedere. 216 În cazul neachitarii la termen. carnet sau adeverinta de asigurat fără plata contribuţiei eliberat de casa de asigurări de sănătate. I Dispoziţii generale ART. (1) sau alin. precum şi persoanelor fizice.penal. de către persoana interesată. dacă nu au venituri. c) cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate care se afla temporar în ţara. (2). implementarea şi distribuirea în România a cardului european şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. b) cetăţenii străini şi apatrizii care se afla temporar în ţara. ART. 211 şi sa plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile prezentei legi. Eurocard Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate CAP. (3) Prevederile alin. după caz. procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în acest proces. a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice. denumita în continuare ANAF. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală. republicată. cadrul general şi procedurile privind elaborarea. CNAS. după caz. 214 (1) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 215 (1) Obligaţia virarii contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe baza de contract individual de munca ori în baza unui statut special prevăzut de lege. sa desfăşoare activităţi independente. (1) şi (2) se aplica şi persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate. care atesta aceasta calitate în urma prezentării la casa de asigurări a documentelor care dovedesc ca se încadrează în prevederile alin. potrivit legii. (1): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România. în urma prezentării. (2) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate sa depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin fata de fond şi dovada plăţii contribuţiilor. a documentelor care dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fără plata contribuţiei. persoanele care se afla în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

termenii şi notiunile folosite au următoarea semnificatie: a) card european de asigurări sociale de sănătate. de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. CAP. c) case de asigurări de sănătate . ART. casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat înlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilită conform art. (5) Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european. ART. b) card naţional de asigurări sociale de sănătate. f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul. (4) Asiguratul care solicita înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările Uniunii Europene va putea beneficia. contra cost. 323 Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât sa acopere perioada de timp necesară şederii temporare. dar nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii. (6) În cazul în care circumstanţe excepţionale impiedica eliberarea cardului european. urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de . c) data naşterii asiguratului. de un alt card a cărui perioada de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial. e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului. II Cardul european de asigurări sociale de sănătate ART.persoana asigurata conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. (2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 320 Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile: a) numele şi prenumele asiguratului. g) numărul cardului. precum şi de alte instituţii care manipuleaza aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. denumit în continuare card european documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei sederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. e) şedere temporară . 324 (1) Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti. familiale sau pentru studii.deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice.În înţelesul prezentului titlu. ART. 321 (1) Cardul european se eliberează pe cheltuiala asiguratului. ART. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. ART. dar nu mai mult de 6 luni. în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. b) codul numeric personal al asiguratului. 325 (1) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenta medicală necesară titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nici o obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România. (3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. denumit în continuare card naţional documentul care dovedeşte ca titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. 322 Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasarii asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. d) data expirării cardului. 323. d) asigurat . pentru o perioada de timp necesară deplasarii. profesionale.

vor fi tratate în România în acelaşi mod cu asiguraţii romani. ART. b) dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. ART. ART. e) grupa sanguina şi Rh. 331 Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional sunt următoarele: a) datele de identitate şi codul numeric personal. (5) În bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor fi alocate sume distincte pentru operaţiunile de rambursare prevăzute la alin. medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenta medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. 332 (1) Cardul naţional se eliberează de casa de asigurări de sănătate unde figurează ca asigurat titularul cardului. ART. ART. ART. distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate. ART. 326 (1) Cardul european conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicală necesară în cursul unei sederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. ART. precum şi modalităţile de elaborare şi implementare ale acestuia se aproba prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. c) înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale. ART. 335 Furnizorii de servicii medicale. (3) Asistenta medicală prevăzută la alin. ART. 328 Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplaseaza într-un stat membru al Uniunii Europene în vederea beneficierii de tratament medical. (2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a recunoaşte cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene. 334 Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul României. (1) nu trebuie sa depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare. 338 În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru . d) diagnostice medicale cu risc vital. g) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul. 337 Caracteristicile tehnice ale cardului naţional. ART. 330 Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic. (2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicală prevăzută la alin. prin Casa Nationala de Asigurări de Sănătate. III Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate ART. (4) Persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. 336 Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat. precum şi modalităţile de elaborare şi implementare ale acestuia se aproba prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. CAP. 329 Caracteristicile tehnice ale cardului european. 327 Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care îl solicita.sănătate serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane. (2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului naţional sunt suportate de casa de asigurări de sănătate emitenta. f) data expirării cardului. posesoare ale unui card european. ART. h) numărul cardului. (1) vor fi rambursate de casa de asigurări de sănătate emitenta a cardului. 333 Cardul naţional se eliberează numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. (2). prin codul furnizorului.

cardul naţional. astfel încât acesta sa poată fi implementat pana la sfârşitul anului 2007. 2. Ordinul 798/2002 privind introducerea in spitale a formularului FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA .

.

Modificat de Ordinul 88/2004 Ordin 88/2004 pentru modificarea si completarea OMSF 798/2002. privind introducerea in spitale a formularului Foaia de Observatie Clinica Generala .

... Localitatea ................…............ care trateaza numai pacienti acuti sau numai pacienti cronici........... 798/15..Art.... Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti...............…….... inclusiv in cazul transferurilor pe mai multe sectii........................................ directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti............. I Art... II Directiile din Ministerul Sanatatii. III Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei....02.... Art..... Secţia ........ (2) In cazul in care se realizeaza un transfer intre sectii care ofera ingrijiri medicale acute si sectii care ofera ingrijiri medicale cronice sau de recuperare......2 (1) Formularul se completeaza intr-un singur exemplar pentru fiecare pacient pe intreaga perioada a spitalizarii... se intocmesc doua Foi de observatie clinica generala pentru acelasi pacient........ Nr.... una pentru ingrijiri acute si una pentru ingrijiri cronice sau de recuperare” Art.......................... înregistrare CNP Întocmit de: ............ Spitalul ......... Partea I Ministrul Sanatatii Ovidiu Brinzan Ordinul 798-1/2002 Anexa Judeţul ……………………......2002 se modifica si se completeaza avand urmatorul cuprins: “Art..... parafa medicului FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ .2 al Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. precum su unitatile sanitare implicate vor aduce la indeplinire prezentul ordin....................................................

........................................................... ................................................... ................................ ............. . ...................................................................................... ............................................ Nr.................. Sect ............................................................. ............................I / B............................................................. ............................................ ...................... ...... ................................................................................................................................................................................................................................. C............................................. ............. .............................................................. .................................................................... .................. ...... ......................................................................................................................................................... ........... ............. Nr........... ......... trimitere medic specialist ambulatoriu (3)................................................ . ........... alte (9) Diagnosticul de trimitere: ................. carnet asigurat Talon pensie CASAOPSNAJ Tipul internării: urgenţă (1)................ 3........................................................ ........................ .......................... ............................................NUMELE .............. .... .................. Str....................................... ............ ........ .......................................................................... Nr.................................................................................... ....................... ........ ............ ...... .................... Sexul M/F .......................... ........................................... ....... .................................... zile spitalizare .......... .................................................................................................... ................................................................. ............................................. .... Mediul U/R .................................... ............................................. .................................... internării: Reşedinţa: judeţul Localitatea ..................................... ........................................... ...... trimitere medic de familie (2).............................................................................. seria Certificat naştere (copil) seria Nr............ .... .......... ................ Alergic la: ................... Grup sangvin: A/B/AB/0... ................................................................................... Neasigurat CNAS Transportu ri Nr. ................. ...... ..................... Data naşterii: zi lun ă Domiciliul legal: judeţul Sect ............................................................................... ........................ ........................................................... Statut pacient: Asigurat CNAS Casa de asigurare judeţeană Nr................ ....................................................................... .......... ........... Data Nr..... .... ......................... ........... Diagnosticul principal la externare:....................... ... ........................ Semnătura şi parafa medicului .................. 5............ Diagnosticul la 72 de ore: ......................................... Str............................................................................... la cerere (5)....... .................................... 2................................................. Rh +/- an Localitatea .........................................................................I............................ transfer interspitalicesc (4)................................ ............................................... .......................................... Greutatea la naştere (nou născuţi) zi ora lună an Data externării: zi ora lună an Ocupaţia .............................................................. . 4.................................................................. ....... Diagnosticul la internare: ......... .............. Diagnostice secundare la externare (complicaţii / comorbidităţi): 1......... la externare .............. .......... PRENUMELE ............................................................. ......... Locul de muncă ............. .................. ............. .. m.............. zile c............. Mediul U/R .............................. 6................... . ..................... ............................................................ ......... ..................................

................... an Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1............................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................... Echipa operatorie: medic operator principal ........................... ......................... .................................... ...... ....... ............................... ....................................................................................................................................................7...................................................................................... ........................................... Semnătura şi parafa medicului şef ...... ....................... ......................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................................ ....................... medic operator principal ....................................... Alte intervenţii chirurgicale: 1................................... medic operator III asistent/ă .................................................................................................................................................... ....... 2.................................... ............................................ zi luna .................................................................................................... .. ....................................................................... .................................... ........... ............................................................................................................................................................................. medic operator principal ........................................................... ............... ................................... medic operator II medic ATI ........................................................................................................................................................................................................................................................ Echipa operatorie: medic operator II medic ATI medic operator III asistent/ă .... ............................. ....................... medic operator principal ....................................... ............................................ ........... Consimţământul pentru intervenţie: ........... 8......................................... ........ ............................................................................................................. .... ............. ............................................................................................... .......................................................................................................... Semnătura şi parafa medicului curant ................... Echipa operatorie: Data intervenţiei chirurgicale: medic operator II medic ATI ... ................................................................................................................................................................................................................ ......................... .............................................................................................................................................. Echipa operatorie: medic operator II medic ATI medic operator III asistent/ă ........................................................................................................................................... Data intervenţiei chirurgicale: zi luna ....................... ............................................ ...................... an 2.......................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. .............. .. medic operator principal ..................................................................................................... Echipa operatorie: medic operator II medic ATI medic operator III asistent/ă ............................................ ................................... ................................................... .............................................. 2 Intervenţia chirurgicală principală: ....................... ....

.......................... decedat (5) Tipul externării: externat (1)................................................................................................................................... .......................... Stări morbide iniţiale: .............................. .................................. ................ ....................................................................................................................................... ................ .. Microscopic: ........................................................... > 48 ore (4) 3 Data şi ora decesului: zi luna an ora Diagnostic în caz de deces: Cauza directă (imediată) a......... ........ 24 – 47 ore (3)........ c............................................................ ........................................................................ ................................ ............................................... Alte stări morbide importante .................. II .. ............................................................................................... ............. .................................................................................................................................... ...................................................................................................................... Starea la externare: vindecat (1)... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie)..................................................... ..................................................................................... .............................................................. ..................... .......... ........ ............................................ ......... d.......................................... .................................................................................. Examen histopatologic (biopsie – piesă peratorie) .................................................................................. postoperator: 0 – 23 ore (2)....................................................................... Transfer între secţiile spitalului: Secţia Data intrării (cu ora) Data ieşirii (cu ora) Nr........ ................................. ............................ ... ... externat la cerere (2).............................................................................. Examen extemporaneu ............................................................................................................................................................................ ......... ameliorat (2)......................................................................................... ............................................................... .............................................. .................................................................................................................................................... .......................................................................... .... ........................................................................................................................ ......... staţionar (3)........ agravat (4)...................................................................................................................... .................... ...............................................Data intervenţiei chirurgicale: medic operator III asistent/ă ......................................... decedat (4) Deces: intraoperator (1)........................................................... .... Codul morfologic (în caz de cancer) M ....... zi luna ...... .. Cauza antecedentă I b............................................................ .............................. transfer interspitalicesc (3)........................................... .............................................. zile spit................................................................................................... ........... .......................................... an Examen citologic ....... ................ ... ............................................................ ................................................ ................................................. ........................................................... ........................................................ macroscopic: ....................................................... ............................................................................................................... ................................................. .................................................................

...................................................................................................................................... ............................................. ........................ ............................ ............................................................... ............. ........................................................................................................................................ ................. .................................................................................................................................................................................. ................................................................................... ............ ...................................................................................................................................... ........................................................ ANAMNEZA: .......... ............. ........................................... ............................................................................................................................. .............. 2............................................................................................................................................. 1....................................... . ..................................... ....................................................... ........................................................................................................................................................... 15....................... .............................. .................................................. 6............. ....................... ................................................................... .............................. ......... ......................... 16........ 13........................................................................................................................................................... 10...................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................. ................... ............................ ......................... ................................. ............................ 7......................... .................................................................................. ............ ................................................................................................................................................ a) Antecedente heredo-colaterale ........................................................................................................................................................................... ........................... 14....... ............................................................................................... ..................................................... .......................... Codul Nr.............................................. Investigaţii radiologice: Denumirea 9.............. ............ 12.................................................................................. ................................................................................................................... 4.......................................................................................................................... ................................ ........................................................ .................................................................................................................................................. ........................ 3..........................................................Explorări funcţionale: Denumirea Codul Nr.. ............................... .................... .................................... ............................................................................................................. ....................... ................................................................................................................................ ....................................... ................................................................................... 8........................ ....................................................................................................................................................... ............................................ . .................. ALTE OBSERVAŢII: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 4 MOTIVELE INTERNĂRII: .................. ..................................................... .............................................. 11.......................................................................................................................................................... .......................................................... ........................................................................................... 5.................................................... ...................

............................................................................................................................................................................................) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......... ....................................................................... alcool etc............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... ............................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... .............. ............................................................... ..................................................................... ................................................................................................ ............................................................................................. ........................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................... .. ............................................ ............................................................................................................................ 5 EXAMENUL CLINIC GENERAL ...................................................................................................................... .................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................ ISTORICUL BOLII: .......................... ......... EXAMEN OBIECTIV ........................................................................................ ............................................. ................................ ......................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................ ........................... ......... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................ .......................................................................................................................................... ................................................. ...................................................................................................................................................... ............... ....................... ............ ..................................................................................................................... d) Comportamente (fumat.................................................................................................................................................. ..................................................................................................... ........................................................... ......................... e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ............................................................................................... ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................... b) Antecedente personale....................................................... c) Condiţii de viaţă şi muncă ................................................................................................ ...................................................................... .................................................................................................................................. ....................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................... .................................................... fiziologice şi patologice ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................. .......................................................................................................................................... ...................................................................... ................................................................ ................................ ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ ................................................... ................................................................................. Fanere ........................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................... ......... ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................. ............................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... .... APARAT DIGESTIV .................. ........................................................................................ .............. .............................................................................................................................. . .................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. .............................................. ............................................................................................................................................................................ Sistem ganglionar ................................................................... .......................................................................................................................................... Starea de conştienţă ................................................................................................................................................................................................................. ........................ .............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................ Starea de nutriţie .................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ APARAT URO-GENITAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................... ........................................ ................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................Starea generală Talie ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................... Mucoase ................ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................. Sistem muscular .................................................................................................................................................... ........................................................................................... ...................................................... ..................... ................................ Greutate ....................................................... .......................................... FICAT................... ...................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ APARAT RESPIRATOR ............ ............................................. ............................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................ ................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................... APARAT CARDIOVASCULAR .......................................................................... Tegumente .............................................................................................................. Ţesut conjunctiv-adipos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Sistem osteo-articular ..................................................................... . ..................... ............ ... ................................................................................................................................................... SPLINA .. ................................................................................................................ ....................................................................................................... CĂI BILIARE..................... Facies ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................

......... .......... ...................... ................... ................................................................................................................................ .................... .............................. .......................................................................................................................................................... ... .................................... .... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................... Prostată şi Rect ................................ ................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ........................................ ................................................................................ ............................................................................................................................................................. .......... .................... ENDOCRIN........................................................................................................... ............... ............................................ ................................................................................................ Alte ......................................................................................................... .............................. ............... ........................................... Organe genitale feminine ........................................................................................ ...................... Grupe ganglioni palpabile ................................................................................. ................. ............................................................................................................................................................ ........................................................................ ................................................................................. ....... ...... Citologia secreţiei vaginale ................................................................. ..... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. ........... .............................................................................................. 7............................................................................................................................................................................................................................................................................... Cavitatea bucală ............................................................................................................................................................................ .................................................... 5............ .................................. ..... ........................................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ................................................................................................. SISTEM NERVOS... 6............................................................................................................................................................................................................... ....... ........................................................................................................................................ ORGANE DE SIMŢ .................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ............................................................................... ....................... ......................................................................................................................................................... ................. ................................................................................... ....................................................................... .............................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................... 8. ...................................................... 2....................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE ....................................... . 4............................. .............................................................. ............. ............ Tegumente ............................................................ .................... 6 EXAMEN ONCOLOGIC: .................................................................. ............................ ....................................................... ............................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................. ....... ........................................................................................ .................................................. .............. ................................................................................... ............................................................ ................... . ...... .................................................................................................................................................................................. ...... .................................................... ....................................................................................... .............................................................................. ......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................... Sân ................................... .................. .. ....... ........................................................... .................... ................................ .................................................... .......... ..................................... EXAMENE DE LABORATOR .......... ...................................................................................................... 3..... ......................................... ........................................................................ 1....................................................................................................... ........................................... ........................................... ................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. ............... .........

......................... ............... ... ....... .......................... .................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .................................... ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ........................................................................................................ .............. ....................... ................................ ................. ......................................................... .............................. ....................... ............................... ......... ....................................................... ............................................................................................................................................................................................. ..................................................... ............................... ................. ............................................ ............................................................................. ..................................... ................................................................................................................. ...................... .............. ........ ..................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ............... ............................. ....................................................... ................................ ................................................................................ ............. ............................ ............................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................... ..................... ..................................... ...... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................ ........................................................................................................................... .............. ......................... ................................................. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................... ........................................ ............... 8 SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: ...................................... ........ ..................................... ................................................................................................ ....................... .............................................................. .................. ....................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... ..................................... ...................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale......................... .......... ................................................................................................................................................................EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ..................................................................... ............ ...................... ............................................................. ................. ............................ .......................................... ....... .......................................... ....................................................................................... ......................................................................... ................................ ................................................................................................................................................. ............................................................................... ................................................................................................................ ................................................. ............................................................................................................. ............................... ..... ............................................................................................... ................................................................. ................................................................................................................................................................ ........................ ............................................................................. .............................................................. ................. ......................... .............................. .......... protocol operator): ................................................................... ................................................................................ ... .................................................... .......................................................................... .. ............................. .......................... ............................. ............................................................................. .............................................................. ..................................... ...... ........................................................................................................ ........................... ............................................................. ................................................... ............................... ................................................................................................................................................................................................................................. .......... ....................... ............... .................................................... ....................................................................... .... .......................................................................... ................................................................................................................................................ ................ ..................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ ............................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................. .......... ......... ........................................................ .................................... .......................................................................... ............................................. ........................................................................................................................................................ ................................... ......................................................................................................................................................................................... .......... .................... PARACLINIC: .......................................................................................... ...................... .............................. ...... ............ ............................................................... ..... .... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ .................................................................................. ........................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................... ..... ..................... .............................................. ................ .............................................................. ......................................................................................... ........................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................... ..................................................................................................... ...... . ................ ................................................................................... ............................................................................................... ................................. ................................................................................................................ ...................... . ..................... ...... .... .... ....................................................................................................................................................................

...................................................................... ................................................................. ........ ....... ......................... ............................ .. ........................................................................ Semnătura şi parafa medicului.............................................................................................................................. .......... . ............................................................................................................................... ..... ......................................................................... . ........... .................... .......................... ........................................................................................ ..... ............ .................... ........................................................................... ............................................. ..................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................... .............. ......................................................................................................................................................................................... ................................................... .................. ................. ................... ............ ........................................................................................................................................................................ ................................................. ................................................. ....................................................................................................................... ....................................... ..... ........... ... ................... ...................................................... ........ .................. .................................... ................................................ ........................................ .......... ................. ... ......................... ............................................................................................................................ .............................................. .................................................................................. .................................................... ..... ......................................... ............ .................... ................................................................................................... .................................................................................................................................. ............................................................................................. ............................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................. ................ .............. ................................................................... ................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ...................... ......................... ............................................................................................................................... ................................................................ ............................................................................................................................................................................ ......... ................................................... ...................................................................... ............................................................................ ............................................................................................................................................................ .............. ......................................................................................... ........................................... .................................................................................... .............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ........ ............................................. .... .......................................................................................................................................... ............ ......................................................... ................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................... .................. EPICRIZA: .......................... ...................................... ........ ......................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ ................................... .... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................ ......................................................

. Resp.Prenumele……………. Ziua Temp Puls T.A. pat…………. foii de observaţie…………Nr.Nr.………………………. Anul…………luna…………Nr.…..9 FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI CNP Numele……………………………………. Zile de boalå 3 5 3 0 16 0 41 3 0 2 5 14 0 40 2 5 2 0 12 0 39 2 0 1 5 10 0 38 1 5 1 0 80 37 1 0 5 60 36 Lichide ingerate Diureză O O O O O O D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S .. salon……….

Scaune Dietă .

localitatea.O. - numărul de înregistrare al F. numele. prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină. strada şi numărul etc. Rubricile se completează şi se codifica astfel: - judetul şi localitatea se refera la spital. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul. 2. 457/2001 – Anexă)). - “întocmit de” se trece numele medicului care a întocmit F.G. se face pe baza următoarelor acte oficiale: - buletin de identitate - carnet de asigurat - talon de pensie - certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate). 3. secţia. - sexul se subliniază litera M (masculin) sau F (feminin). localitatea. spitalul.C. - domiciliul legal (judeţul. codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării. codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti). sectorul – pentru Municipiul Bucureşti. şi se aplică parafa acestuia. se completează pe baza buletinului de identitate. Completarea F.C.G. Urban/Rural.O. - CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere pentru cei ce nu au buletin de identitate.C.) 1.O.O.Ordinul 798-2/2002 Instructiuni INSTRUCŢIUNI privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (F. 01-12 (lună). - spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătaţii şi Familiei (Ordinul MSF nr. se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri.G. .C.G. numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an. - data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi). 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv.

sectorul etc. Grupul sangvin. de asemenea. 6. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant.în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*):  în primul rând se trece diagnosticul cu (+)  în rândul al doilea se trece cel cu (*) 10. pe baza buletinului de identitate.Y din CIM-10 cu patru caractere) . - statut pacient se completează din carnetul de asigurat. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul felului de trimitere (de la 1 la 9. 8.1 Diagnosticul principal are două rânduri. 10. nu se codifică. nu se codifică. vezi lista din Anexă). Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului. 4. al doilea pentru situaţiile de codificare duală: - în caz de traumatisme şi otrăviri:  în primul rând se trece natura acestora (capitolele S. W. 5. - greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de 1 an. localitatea. fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.- reşedinţa corespunde cu judetul. - ocupaţia şi locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă. Data internării şi externării şi numărul zilelor de spitalizare şi ale concediilor medicale acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare. 7. Se completează de medicul camerei de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare).2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) are loc pentru maximum . Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă. X. al spitalului şi e semnat şi parafat de dânsul. 9. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 cu 4 caractere de medicul curant: 10. se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.T din CIM-10 cu 4 caractere)  în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V. Diagnosticul de trimitere este cel al medicului care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat.

Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare). 18. personale şi boala care a necesitat spitalizarea. 14. tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective. 16.8 afecţiuni. b. 12. 19. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant. data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a. ecografice etc. 15.se trec rezumativ agravările. Starea la externare. anatomo-patologice. complicaţiile bolilor care au motivat spitalizarea pacientului. cuprinse în Reglementările CIM-10. precum şi codurile respective din “Nomenclatorul intervenţiilor chirurgicale”. 17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie. Notă: La codificare se va ţine seama de Reglementările OMS de clasificare şi codificare. alte examene speciale. d. cele radiologice. trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei. histopatologic – se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital. Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care. Examenul clinic general. preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. 13. extemporaneu. concomitente cu diagnosticul principal. concomitent cu Certificatul constatator de deces. în conformitate cu regulile de codificare. 20. Examenul clinic general este cel al . trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat in timpul episodului respective de boala. în caz de tumori maligne. 11. se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere. trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor. c. examenul oncologic. Motivele internării .Examen citologic. e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale. Transfer între secţiile spitalului – se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.

C. 21. 22. din care medicul curant va trece în F. iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii. ceea ce este mai important pentru cazul tratat. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului. 3.medicului curant. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs. medicamentele prescrise. comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. Ordinul 1782/576/2006 – anexe 3 si 6 . Semnătura şi parafa medicului – se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.O.G. epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de şeful secţiei respective. recomandările date celui externat. anexând şi buletinele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful