Sunteți pe pagina 1din 6
e-SRP-20L1 14:34 Frem:D60R-AN-PHOR MINISTERUL AGRICULTURII $1 DEZVOLTARN RURALE Directia Generaté Dezvoltare Rural tate de Management pentru PNDR — Direotia Strategl, Politic’ gi Programe de Dezvoltare Rural PNDR Vala ene Bucuresti, NOTA Privind utilizarea cueficienfilor de calcul a unititii de dimensiune economica (UDE) pentru misurile 112 frstalarea tinerilor fermieri™ 121 ,Modernizarea exploxtatiilor agricole” si 141 ,Sprijinirea fermelor agricate de semb-subzistenta”* aferenti Marjei Brute Standard 2008, ealculafi ca medie a anilor 2007, 2008, 2009 Avind in vedere c& Maxjéle Brute Standard au suterit modificari th anii 2002 si 2004, aceste date fiind transmise de vatre Direcjia Generala Politici in Sectorul Vegetal - Serviciul RICA. § publicate de Lurostat, Directia Generaia Dezvoltare Rural a solicitat prin adreseé nr 58.996/14.03.2011, datele actualizare cu privise la MBS. Prin Nota ur. 61058 din 27.06.2011 au fost aprobati pagii de urmat pentru caleularea si zarea noilor cocficicn(i. Ast{el, s-a stabilit ca serviciul RICA $4 calculce noli coeficienti MBS. de ai supune aprobarii, ir DGDR —AM PNDR s3 utilizeze acesti coeliciensi. Cu adresa de taspums nr. 71727 din 01.09.2011 Dircetia Genetala Politici in Sectorul ‘Vegetal - Servicin! RICA. a transmis Ja DGDR — AM PNDR. lista cu coeficientii MBS 2008. calculai ca medie a anilor eontabili 2007-2008 si 2009, Mentionam c&, din analiza comparativa. MBS 20002008 se ponte observa o creslere a Gimensivaii cconomice pentru ovine si caprine eat yi peutey alte specii de animale gi culturi vegetale, dar si sclderi ale dimensiunii economice jn special in sector vegetal (grdu, ovaz. hamtei plantagii de pomi, vipt de vie-soiuri nobile de vin, zarzavat de gradina cat gi sectoral apical Acest fapt va conduce ia 0 regdndite « plinurilor de afaceri ale potentialilor bencliciati ce amu cultti al crud coeficient suleed diminuari. Nunisterul Agricultuii i Dezvoltarii Rusale, bd Carol I nr. 2 ~ 4, Bucuresti cod 02092 Telefon (004) 021,307.85.08 Fax, (004) 029 307 96 08 E-mail: feadrgtmadt.ro wy made ro Pagina 4 din2 + BE-SER-2011 18734 FromsDGOR-A-FHER, in anexa 2 va prezentam sitnatia comparativa a MIS pe anii 2000 si 2008, Fapi de cele presentate mai sus, stypunem spre aprobare: i) Lista coeficienjilor MBS 2008 calcululi de serviciul RICA ca medie a aniior 2007, 2008, 2009 (anexa 1): b) Eliminwea pozitiei J01 Echide din sectornl zootehnic, de lu caleulul UDE pentru misurile din PNR; ©) Utilizarea coeficientilor incepdnd cu sesiunea din noiembrie 2011 pentru maswa 112. 4) Ullizarea coeficientilor incepand cu printa sesiunea din anul 2012 pentru masurile 121 si 141 fin conelusic pentru utifizarea noilor coeficienti MBS 2008 in calculul dimensinnii economice a exploaiatiilor pontra masurile 112, 121 si 144, DGDR AM-PNDR impround cu APDRP va inifia modificarile si completirile necesare la manualele de procedurd si ghidul solicitantului eare se vor aproba prin ordin al ministrulus agriculturii si deevoltiii rurale, DIRECTOR GENERAL, Cornea MIRAI Ministerul Agricutuni $1 Dezvokari Rurale, bd. Carol line 2—4, Bucuresti cod 02092 Telefon (004) 021.307 85 05 Fax (004) 021,307.86.08 E-mail teadn@mage.ro yew made ro Pagina 2din 2 S 2G-SEPASMLL 14534 Frem:0GDR-AM-PNOR Anexa 1 Lista cocficiengilor MBS 2008 Coduri Sector vege! Goef. MBS bir [Grav comun [oz [02 [Grau aur 0.158. 003 | Secara 0,136 oa [ow 0.181 05 | Ovex 0,102, D96___| Porumb boabe 0241 Dor | Orez 0.012 Doe | Ate caraale 0,152 Dusei_[ Mazare boabe, fasole babe lupn cule: 0.198 Oet | Linte. bow, mazariche 0.243 09.9. __| Atte plante leguminoase uscate 9.118 1G | Carofi 1,536 11 | Sfeckt da zane 0,608 DIZ | Piante radaoinoase pentry nutret 0,585. Dida | Legume proaspete, pepe! g: c3oguni- in eamp deachis 3a | Legume proaspete, peperi's cSegunl = Th gfadim pt rap | comerciskizare 5.691 DIS | Legume proaspete, peperi gi cAoguni - in sere gi solar 35,954 16 | Fiori in camp 14.828 DIT | Fion= in sere gi solam 57,340 Diéa___| Plante de qulvel - paguni 0.135 Di8bi | Plante de nutret — eke furaje vera — porumb slr 0.424 18> __| Plante de nutret —ake furaje verdi- total 0,209 (D182 3 | Alte plante de nutret 0,298 Dig] Seminte si seminceri 2,983 020 | Alte piante 0.123 833 | Tutor |__ 0.428 024 | Hames (0.000 26__| Rapita 0,230 27 Floarea soareul [0138 28. ‘Sola {ogi 029 [in pentru uiei 4,006 0.30 | Ate plante oleaginoase 0.091 034 Tin sentra fibrs 0.000 032 | Cénepa pentru Fibra 0103 033 [Alte piante textile 0,143 | 34 | Plante mediomate 51 aromatioe [0.502 36 | Ae plante industnaie 1,380 é Grocini fariiale 0,306 FOI Paiguni gi faneje permanente -paguni si nee 0.168 Fo2 | Pasunt gi fanote permanente - pe terenuin accicentare 0.10; ‘Gora | Fructe, pom (Livezi de mar, par, prun, piersie, cals, ates) 4.169 ‘Gote | Fructe, pom: (Livezi dede nus. alun, migda), casten 0.946 = ‘Go1e | Plantatii de coacaz. smochin, zmour 2.94075 ‘So4a | Vii vin nob soagtte | 4 G4 | Vii alte vinuri 1,116 Goac “| Vi- setuguri pentey consum ~ 15928" G05 | Pepiniere tara siiveuttura 4748 G08___| Alte cuturi permanente 2.053 102 Guupereani 22910