Sunteți pe pagina 1din 12

CINEMATIC

1. Se consider mecanismul cu bare articulate din figur , unde O 1 A=O 2 B=r, O 2 C=O 3 D=R, O 1 O 2 =O 2 O 3 =AB=CD=l (l>R). Cunoscând viteza unghiular constant , , a manivelei, s se determine traiectoriile, vitezele & i accelera' iile punctelor A, B, C, D, M (M AB, BM=l/3) & i N (N CD, DN=l/2).

vitezele & i accelera ' iile punctelor A, B, C, D, M (M AB, BM= l

2. Cama din figur , mi & cându-se cu vitez constant u, pune în mi & care un tachet, care se poate deplasa numai pe direc' ie vertical (P Oy, A Ox). Cama are lungimea l & i în l ' imea h, iar ecua' ia profilului camei este:

(P Oy , A Ox ). Cama are lungimea l & i în l ' imea

y=h (1-cos(2 x/l))/2. S se determine:

a) legea de mi & care, viteza & i accelera' ia tachetului ca func' ie de timp;

b) pozi ' iile camei în care viteza tachetului ia valori extreme & i valorile corespunz toare ale vitezei;

c) pozi ' iile camei în care accelara' ia tachetului ia valori extreme & i valorile corespunz toare ale accelera' iei.

3. Un corp rigid se rote& te în jurul unei axe ce trece prin originea sistemului de axe xOyz. Fie A(1,0,1) & i B(3,4,0) dou puncte ale rigidului. Viteza punctului A are m rimea v A = 4 m/s & i face cu axa Ox unghiul = /4. Cosinusul vitezei punctului B cu axa Ox este -0.8. S se determine vectorii vitezei unghiular instantanee de rota' ie & i ai vitezelor punctelor A & i B.

se determine vectorii vitezei unghiular instantanee de rota ' ie & i ai vitezelor punctelor A

4. O prism dreapt OABCDE cu baza triunghi dreptunghic se rote& te în jurul unei axe fixe ( ), cu viteza unghiular = 0 t, 0 fiind o constant strict pozitiv . Axa ( ) trece prin vârful O al prismei & i prin mijlocul M al laturii DE. Cunoscând lungimile OA=6, OB=8 & i OC=12, s se determine expresiile vectoriale & i m rimile vitezelor & i accelera' iilor vârfurilor prismei.

 
expresiile vectoriale & i m rimile vitezelor & i accelera ' iilor vârfurilor prismei.    
 

5. Bara AB de lungime l=0.5 m se mi & c în planul x 1 O 1 y 1 astfel încât extremit ' ile A & i B se deplaseaz pe axele O 1 x 1 , respectiv O 1 y 1 . Bara este pus în mi & carede c tre manivela O 1 C de lungime r=l/2 (AC=BC), care se rote& te în jurul articula' iei fixe O 1 dup legea = 1 t, 1 =4 rad/s. S se determine:

& te în jurul articula ' iei fixe O 1 dup legea = 1 t, 1

a) viteza & i accelera' ia punctului C;

b) pozi ' ia centrului instantaneu de rota' ie I & i viteza unghiular instantanee pentru bara AB;

c) vitezele punctelor A & i B pentru = /6 rad;

d) baza & i rostogolitoarea;

e) pozi ' ia polului accelera' iilor J &i accelera' iile punctelor A & i B pentru = /6 rad.

6. Cap tul A al barei AB oscileaz armonic de-a lungul axei O 1 x 1 dup legea s=r sin( 0 t), bara

tul A al barei AB oscileaz armonic de-a lungul axei O 1 x 1 dup legea

trecând mereu prin punctul fix D, situat pe axa O 1 y 1 la distan ' a d fa' de punctul O 1 . Lungimea barei este l. S se determine (pentru bara AB):

a) traiectoria punctului B;

b) pozi ' ia centrului instantaneu de rota' ie I & i viteza unghiular instantanee de rota' ie în func' ie de s;

c) baza & i rostogolitoarea;

d) viteza punctului B în func' ie de s & i valoarea vitezei pentru s=0.

7. Bara cotit BAC (BA AC) se mi & c în planul x 1 O 1 y 1 , sprijinindu-se pe un cilindru fix de raz r & i centru O 1 & i pe un reaz m aflat la distan ' a 4r fa' de punctul O 1 . @ tiind c AB=AC=3r & i

i pe un reaz m aflat la distan ' a 4 r fa ' de punctul

= 1 t

( 1 >0

constant ),

s se determine

pentru bara BAC:

 

a) pozi ' ia centrului instantaneu de rota' ie;

b) baza & i rostogolitoarea;

 

c) viteza unghiular de rota' ie;

d) vitezele punctelor A, B & i C.

8. Mecanismul plan din figur se mi & c în planul fix x 1 O 1 y 1 . Bara O 1 AB îndoit în unghiul drept A, având lungimile laturilor O 1 A=3l & i AB=4l, se rote& te în jurul axei O 1 z 1 cu viteza unghiular 1 constant . Bara OB, de lungime 5l, este articulat în B de bara O 1 AB & i în O de un culisor, care se mi & c pe axa O 1 y 1 . S se determine pentru bara OB:

1 AB & i în O de un culisor, care se mi & c pe axa

a) pozi ' ia centrului instantaneu de rota' ie I, baza & i rostogolitoarea;

b) viteza unghiular & i accelera' ia unghiular , precum & i polul accelera' iilor J;

c) viteza & i accelera' ia punctului M (BM=d) în cazul = /3.

STATIC

1.

Asupra barei cotite din figur ac' ioneaz 4

1. Asupra barei cotite din figur ac ' ioneaz 4

for' e. Se cunosc: BD||Ox, DF||Oz, F 1 ||Oz,

F 2

se afl în planul xOy & i face un unghi de 45 o cu

axa Ox, F 3 ||Oy, F 4 ||Ox, OB=4a, OA=AB,

BD=2a,

BC=CD,

DF=3a,

DE=a,

F 1 =4Pa,

F 2 =4Pa

F 2 =4 Pa 2 , F 3 =F 4 =3 Pa . S se determine:

2 , F 3 =F 4 =3Pa. S se determine:

 

a) torsorul de reducere al sistemului de for' e în raport cu pinctul O;

b) torsorul minimal & i axa central a sistemului de for' e.

2.

Asupra unei pl ci plane ac' ioneaz un sistem de trei for' e având m rimile:

2. Asupra unei pl ci plane ac ' ioneaz un sistem de trei for ' e

F 1 =20 [N], F 2 =40 [N] & i F 3 =20[N]. S se calculeze torsorul de reducere al acestor for' e în punctul O & i s se determine axa central a sistemului de for' e.

3.

Asupra cubului de latur a ac' ioneaz sistemul

3. Asupra cubului de latur a ac ' ioneaz sistemul

de

for' e

din

figur ,

unde

F 1 =F 2 =F

din figur , unde F 1 =F 2 = F

2 ,

F 3 =F

F 3 = F 3 , F 4 =2 F . S se determine:

3 , F 4 =2F. S se determine:

a) torsorul de reducere al sistemului de for' e în raport cu punctul O;

b) torsorul minimal & i axa central a sistemului de for' e.

4. Asupra unui corp ac' ioneaz un sistem de 4 for' e a& a cum se arat în figur . @ tiind c F 1 =F 2 =F 3 =F 4 =F, OA=AB=BC=CO=a,

' e a & a cum se arat în figur . @ tiind c F 1
OO’=AA’=BB’=CC’= a 3 , s se determine:

OO’=AA’=BB’=CC’=a 3 , s se determine:

 

a) torsorul de reducere al sistemului de for' e în raport cu punctul O;

b) torsorul

minimal

& i

axa

central

a

sistemului de for' e.

 

5. Por' iunea cicular a barei omogene din figur are raza R=10 cm. S se determine lungimea l a por' iunii drepte în a& a fel încât centrul de greutate al barei s fie pe axa Ox & i apoi pozi ' ia centrului de greutate.

a fel încât centrul de greutate al barei s fie pe axa Ox & i apoi

6. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru placa plan omogen din figur .

6. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru placa plan omogen din figur

7. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru placa plan omogen din figur .

7. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru placa plan omogen din figur

8. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru corpul omogen din figur .

8. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru corpul omogen din figur .

9. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru corpul omogen din figur .

9. S se determine pozi ' ia centrului de greutate pentru corpul omogen din figur .

10. Grinda orizontal omogen din figur , de greutate G=1200 N, este supus la o leg tur prin fir & i se sprijin în punctul B pe un plan

, de greutate G =1200 N, este supus la o leg tur prin fir & i

înclinat. Se dau =45 o , l 1 =0.8 m, l 2 =1 m, h=0.2 m. S se calculeze:

a) valoarea unghiului pentru care grinda se afl în echilibru în pozi' ia dat , frecarea cu planul înclinat fiind neglijabil ;

b) efortul din fir în acest caz.

11. Pe grinda orizontal AB din figur , încastrat la un cap t, sunt a& ezate dou corpuri având greut ' ile G 1 =600 N & i G 2 =500 N. S se determine for' a de leg tur & i momentul cuplului de leg tur din încastrare. Greutatea proprie a grinzii se consider neglijabil .

& i momentul cuplului de leg tur din încastrare. Greutatea proprie a grinzii se consider neglijabil

12. Un troliu omogen cu razele R & i r, de greutate G, se reazem cu frecare în D pe un plan vertical, coeficientul de frecare de repaus fiind µ 0 =0.3. El este ' inut în aceast pozi ' ie prin intermediul unui fir AB cu greutate neglijabila, având cap tul A pe aceea& i vertical cu D, la distan ' a AD=R. Pe scripetele de raz r este înf & urat un fir care trece peste un scripete mic ideal S & i sus ' ine un corp de greutate Q. Firul CS formeaz cu direc' ia vertical unghiul . S se determine:

' ine un corp de greutate Q . Firul CS formeaz cu direc ' ia vertical

a) greutatea Q pentru echilibru la limit ;

b) for' a ce ac' ioneaz în firul AB în acest caz.

Date concrete: R=2r, =30 o .

13. Bara omogen AB de lungime l & i de greutate P este articulat în
13. Bara omogen AB de lungime l & i de greutate
P este articulat în A. De cap til B al barei este
legat un fir care trece peste scripetele S & i are la
cap tul liber greutatea G. Pe bar & i pe un
perete vertical se sprijin în punctele D,
respectiv E, un disc omogen de raz R & i de
greutate Q. S se sdetermine:
a) valoarea greut ' ii G pentru ca în pozi ' ia de
echilibru a sistemului por' iunea de fir BS
s fie orizontal , bara AB formând în
aceast pozi ' ie unghiul cu verticala;
b) valoarea unghiului pentru care fo ' a G
este minim în cazul în care greutatea barei
este neglijabil (P=0);
c) reac' iunea din articula' ia A & i for' ele de
leg tur din punctele D & i E pentru
condi ' iile de la punctul 2).

DINAMIC

1. S se determine momentele de iner' ie în raport cu axele Ox, Oy & i Oz ale corpului din figur , format din trei bare omogene, având fiecare lungimea l & i masa m.

Oy & i Oz ale corpului din figur , format din trei bare omogene, având fiecare

2. Tubul circular din figur are masa M & i dimensiunile indicate în figur . S se determine:

2. Tubul circular din figur are masa M & i dimensiunile indicate în figur . S

a) momentul de iner' ie al acestui corp în raport cu axa lui de simetrie;

b) raza interioar r în func' ie de raza exterioar R în a& a fel încât momentul de iner' ie al tubului s reprezinte jum tatea momentului de iner' ie al cilindrului plin în raport cu aceea& i ax .

3. Un c rucior se mi & c f r frecare pe un plan înclinat (de-a lungul unei linii de cea mai mare pant ), apoi pe o suprafa ' cilindric de raz R.

plan înclinat (de-a lungul unei linii de cea mai mare pant ), apoi pe o suprafa

În momentul ini ' ial c ruciorul se afl în pozi ' ia A & i porne& te cu vitez ini ' ial nul .

a) S se determine pozi ' ia în care c ruciorul se desprinde de suprafa' a cilindric ' i viteza în momentul desprinderii.

b) Aplica' ie numeric la punctu 1): l=10 m, R=20 m, =30 o .

4. Din punctul A, situat la inaltimea h=1.5 m fa' de suprafa' a podelei , se arunc oblic un corp cu viteza v 0 = 10 m/s.

la inaltimea h =1.5 m fa ' de suprafa ' a podelei , se arunc oblic

a) Tavanul fiind la în l ' imea H=2.5 m, care este valoarea maxim posibil a distan ' ei d=AB (b taia arunc rii)?

b) Care este valoarea minim a lui H de la care b taia maxim nu depinde de H? Ce valoare are în acest caz b taia maxim ?

5. O bil de mas m=0.5 kg este legat de cap tul unui fir de lungime l=0.8 m. În momentul ini ' ial firul formeaz cu verticala unghiul =60 o . Din aceast pozi ' ie porne& te bila f r vitez ini 'ial . În momentul în care firul ajunge

aceast pozi ' ie porne & te bila f r vitez ini ' ial . În

în pozi ' ia vertical , întâlne& te un perete (h=0.2

m)

& i bila î & i continu mi & carea ca un pendul

matematic de lungime l-h. S se determine:

a) energia cinatic & i viteza bilei în pozi 'ia B;

b) tensiunea din fir în aceea & i pozi 'ie;

c) unghiul de deviere a firului spre dreapta.

6. Placa omogen de mas M=150 kg din figur

6. Placa omogen de mas M =150 kg din figur

poate efectua mi & care de transla' ie rectilinie în

 

r

direc' ia for' ei F , ce ac' ioneaz în punctul A.

Rolele pe care este a& ezat placa au mase

neglijabile. Frec rile sunt neglijabile. Se cunosc dimensiunile d=75 cm, h=40 cm. S se determine:

a) accelera' ia pl cii & i reac' iunile N B & i N D ale planului orizontal în punctele B & i D dac F=540 N;

b) for' a maxim F max aplicabil pl cii f r ca aceasta s se r stoarne în jurul punctului D, accelera' ia corespunz toare & i valoarea rec' iunii N D în acest caz.

7. O bar AB rectilinie omogen avînd lungimea 2l & i masa M este articulat la cap tul A de o ax fix vertical OO’, iar în punctul B este legat de punctul D al barei fixe cu un fir fexibil & i inextensibil. Bara se rote& te în jurul

B este legat de punctul D al barei fixe cu un fir fexibil & i inextensibil.

axei fixe cu viteza unghiular constant , viteza unghiular de rota' ie fiind suficient de nare astfel încât firul de leg tur este întins & i este perpendicular pe axa fix , unghiul pe care

îl

face

bara

cu

axa

fix

fiind

. S se

determine:

 

a) for' a de întindere a firului de leg tur ;

b) for' a de leg tur din articula' ia A;

 

c) m rimea vitezei unghiulare pentru care for' a de întindere a firului este zero, bara f când unghiul cu axa fix .

8. O bar AB de lungime 2l & i greutate P alunec f r frecare pe o semisfer cu centrul în O & i raz R. Se cunosc: unghiul AOB=90 o & i pozi ' ia de repaus a barei în momentul ini ' ial definit prin =45 o . S se determine viteza unghiular a barei & i reac' iunile din A & i B.

prin =45 o . S se determine viteza unghiular a barei & i reac ' iunile

9. Un corp de greutate P este ridicat pe un plan înclinat cu unghiul fa' de orizontal ; ridicarea corpului se face cu ajutorul unui motor prin intermediul unui toliu. Motorul dezvolt un cuplu motor avand momentul M constant ca m rime, raza tamburului de înf & urare a cablului de ridicare este R 1 , iar momentul de iner' ie în raport cu axa de rota' ie ce trece prin O 1 al rotorului motorului

R 1 , iar momentul de iner ' ie în raport cu axa de rota '

împreun cu tamburul este J 1 . Troliul are razele R & i r, momentul de iner' ie în raport cu axa de rota' ie ce trece prin O fiind J. Mi & carea pe planul înclinat se face cu frecare, coeficientul de frecare de alunecare este . S se determine:

a) accelera' ia cu care se rote& te rotorul motorului;

b) for' a de întindere a cablului dintre motor & i troliu;

 

c) for' a de leg tur din axa rotorului motorului considerând cablul de leg tur dintre motor & i troliu înclinat fa' de orizontal cu unghiul .

BIBLIOGRAFIE

1. Heged M s A., Dr gulescu D.- „Probleme de mecanic . Static ”, Editura de Vest, Timi & oara 1995

2. Heged M s A., Dr gulescu D.- „Probleme de mecanic . Dinamic ”, Editura Helicon, Timi & oara 1993

3. Uro & u D.P., „Mecanica. Culegere de probleme”, Editura Mirton, Timi & oara 2001

4. B lan @ t., „Culegere de probleme de mecanic ”, Editura Tehnic , Bucure& ti 1964

5. Heged M s A., Gligor T., Smical I., „Probleme date la concursurile profesional-& tiin ' ifice studen ' e& ti. Mecanic ”, Institutul Politehnic „Traian Vuia”, Timi & oara 1989

6. Heged M s A., Dr gulescu D.- „Probleme de mecanic . Static & i cinematic ”, Editura Facla