Sunteți pe pagina 1din 12

DECIZIA nr. 5 /13.02.2012 privind analiza concentrării economice ce urmează a se realiza prin înfiinţarea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

CONSILIUL CONCURENŢEI,

În baza:

1. Legii concurenţei nr.21/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 742, Partea I din 16 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284/30.04.2009;

3. Decretului nr.701/27.04.2009 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284/30.04.2009;

4. Decretului nr.1088/06.09.2006 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/06.09.2006;

5. Decretului nr.974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.901/20.12.2011;

6. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.288/01.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010;

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 05.08.2010;

10. Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 591 din 20.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 63/29.11.2011 şi documentelor din dosarul cauzei;

12. Notei

nr.DIE/437/07.02.2012 privind analiza concentrării

Direcţiei

Industrie

şi

Energie

economice notificate;

13. Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 88/20.01.2012 privind desemnarea Comisiei Consiliului Concurenţei;

14. Procesul verbal al Comisiei Consiliului Concurenţei nr.ON 05/07.02.2012;

şi luând în considerare următoarele:

(1) La data de 29.11.2011, a fost notificată Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare Legea concurenţei), concentrarea economică ce urmează a se realiza prin fuziunea S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia S.A.

(2)

Operaţiunea cade sub incidenţa Legii concurenţei, încadrându-se în prevederile referitoare la realizarea unei concentrări economice, conform art.10 alin.(1) lit.a) din lege şi în prevederile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificate în art.14 din lege.

(3)

Notificarea operaţiunii de concentrare economică, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 63/29.11.2011, a devenit efectivă la data de 28.12.2011.

I.

PARŢILE IMPLICATE

(4) S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. 1 (în continuare CE Craiova) are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea de energie electrică. Societatea activează şi în domeniul producerii şi furnizării de energie termică, comercializării deşeurilor, apei dedurizate, apei potabile, cenuşei şi al prestării serviciilor de închiriere spaţii.

(5)

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. 2 (în continuare CE Rovinari) are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea de energie electrică. Societatea activează şi în domeniul comercializării deşeurilor, vânzării de cenuşă şi prestării de servicii de închiriere spaţii.

(6) S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. 3 (în continuare CE Turceni) are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea de energie electrică. Societatea activează şi în domeniul producerii şi furnizării de energie termică, comercializării deşeurilor şi al prestării serviciilor de închiriere spaţii.

(7) Societatea Naţională a Lignitului Oltenia S.A. 4 (în continuare SNLO) are ca principal obiect de activitate extracţia şi prepararea cărbunelui inferior, transportul şi comercializarea acestuia. SNLO deţine controlul la S.C. UEF S.A. Motru, S.C. MEDSERV MIN S.A. Târgu Jiu şi S.C. MINPREST SERV S.A. Rovinari, active pe piaţa serviciilor de foraj, pe piaţa serviciilor medicale şi respectiv, pe piaţa serviciilor de curăţenie şi igienizare.

II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

(8) Operaţiunea de concentrare economică constă în înfiinţarea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. (în continuare CE Oltenia) prin fuziunea CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni şi a SNLO, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1024/2011 privind unele măsuri de

1 cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 147, judeţul Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J 16/656/01.04.2004,CUI RO 16299139;

2 cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, judeţul Gorj, înregistrată la ORC Gorj sub nr. J18/256 /2004, CUI RO 16302439;

3 cu sediul în Turceni, judeţul Gorj, înregistrată la ORC Gorj sub nr. J18/257/2004, CUI RO 016302447;

4 cu sediul în Târgu Jiu , str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, înregistrată la ORC Gorj sub nr. J18/263/2004, CUI RO 16306589.

reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (în continuare MECMA).

(9) Înfiinţarea CE Oltenia constituie o concentrare economică întrucât întruneşte condiţia prevăzută de teza finală a pct.49 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri (în continuare Instrucţiuni), anterior realizării operaţiunii CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni şi SNLO făcând parte din unităţi economice diferite cu putere independentă de decizie.

(10)

Operaţiunea realizată prin înfiinţarea CE Oltenia ca urmare a fuziunii CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni şi a SNLO constituie o operaţiune de concentrare economică, în conformitate cu art.10 alin.(1) lit.a) din Legea concurenţei.

III.

DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

(11) Operaţiunea a fost notificată Consiliului Concurenţei în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea concurenţei, având în vedere faptul că cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiune a depăşit pragul de 10 milioane euro prevăzut la art. 14 din Legea concurenţei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeşte pragul de 4 milioane euro prevăzut la art. 14 din aceeaşi lege.

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

(12) Activităţile din sectorul energiei electrice sunt reglementate prin Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2003/54/CE a Parlamentului şi Consiliului European cu privire la regulile de bază pentru piaţa internă de energie electrică.

(13) Principalele tipuri de activităţi care alcătuiesc sectorul energiei electrice sunt: producere, respectiv, producerea de energie electrică în centralele electrice, înclusiv în cogenerare; furnizare, respectiv cumpărarea şi vânzarea de energie electrică; transport, respectiv transportul de energie electrică prin linii de înaltă tensiune de la capacităţile energetice de producere până la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor racordaţi direct la reţelele electrice de transport, dar fară a include furnizarea; distribuţie, respectiv transportul de energie electrică prin linii de tensiune medie şi joasă şi livrarea de energie electrică către consumatorii finali.

(14) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, activităţile în domeniul energiei electrice se desfaşoară pe două segmente, după cum urmează:

- segmentul reglementat al pieţei de energie electrică - piaţa reglementată - care funcţionează

pe bază de contracte comerciale, cu preţuri reglementate, încheiate între participanţii la piaţă, autoritatea competentă stabilind cantităţile contractate în tranzacţiile angro dintre producători şi

furnizori; segmentul cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural (distribuţie, transport, servicii de sistem);

- segmentul concurenţial al pieţei de energie electrică - piaţa concurenţială - care funcţionează

pe bază de: contracte bilaterale negociate ale producătorilor cu furnizorii, între furnizori sau ale

furnizorilor cu consumatorii; contracte de import şi de export a energiei electrice; tranzacţii pe pieţele spot.

(15) Pe piaţa de energie electrică din România tranzacţiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul. Astfel, se pot identifica două componente principale ale pieţei:

- piaţa angro de energie electrică, în care energia electrică este cumpărată în vederea revânzării, iar tranzacţiile se desfăşoară fie între producatorii şi furnizorii licenţiaţi, fie între aceştia din urmă; - piaţa cu amănuntul de energie electrică, în care energia electrică este cumpărată în vederea consumului propriu, iar tranzacţiile se desfăşoară între furnizori şi consumatorii de energie.

(16)

Activităţile desfăşurate în sectorul energiei termice, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, exceptând producerea de energie termică în cogenerare, sunt reglementate prin intermediul Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

(17)

Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice, ce aparţine domeniului public sau privat al administraţiei publice locale sau asociaţiei de dezvoltare comunitară, formând sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii (în continuare SACET).

(18)

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice.

(19) Activităţile din domeniul minier sunt reglementate prin Legea minelor nr.197/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care asigură desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de transparenţă şi concurenţă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Activităţile în domeniul minier se desfăşoară pe bază de licenţe/permise acordate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru realizarea de activităţi de prospecţiune, explorare sau de exploatare a resurselor minerale.

(20)

În categoria resurselor minerale care fac obiectul de reglementare al Legii minelor intră şi lignitul, care este un cărbune inferior utilizat ca şi combustibil în cea mai mare parte pentru producerea energiei electrice şi termice şi, în mai mică măsură, pentru consumul casnic.

(21) Exploatarea lignitului este cunoscută îndeosebi într-o serie de zone ale ţării, precum: bazinul carbonifer Rovinari-Tismana, bazinul carbonifer Motru, bazinul carbonifer Valea Jilţului, bazinul Horezu-Sud, bazinul Munteniei Centrale situat între văile Argeşului şi Buzăului, cunoscut prin exploatările de la Schitu Goleşti - Câmpulung (judeţul Argeş), Ceptura şi Filipeştii de Pădure (judeţul Prahova), Doiceşti (judeţul Dâmboviţa), bazinul Crişanei situat între Crişul Repede şi Crasna şi bazinul Baraolt (judeţul Covasna).

(22)

Piaţa produsului şi piaţa geografică reprezintă contextul în care este evaluată puterea de piaţă a entităţii economice rezultată prin concentrarea economică.

Piaţa relevantă a produsului

(23) Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate interschimbabile sau substituibile de către cumpărători, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora, fiind incluse în această categorie produsele suficient de asemănătoare, pe care consumatorii sau beneficiarii le iau în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.

(24)

Având în vedere activităţile din care au obţinut venituri societăţile ce urmează a fuziona, în

pieţele relevante ale

produselor au fost definite ca fiind:

scopul

analizării

operaţiunii

de

concentrare

economică

în

cauză,

Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică;

Piaţa furnizării de energie electrică;

Piaţa serviciilor tehnologice de sistem;

Piaţa de echilibrare;

Piaţa producerii şi furnizării de energie termică;

Piaţa extracţiei şi comercializării lignitului;

Alte pieţe (comercializarea deşeurilor; comercializarea de cenuşă; servicii de foraj; producerea şi comercializarea de apă dedurizată/demineralizată; servicii de închirieri spaţii, servicii de curăţenie şi igienizare, servicii medicale).

Piaţa geografică relevantă

(25)

Piaţa relevantă geografică pe care are loc operaţiunea de concentrare economică este

reprezentată de teritoriul României, pentru următoarele pieţe relevante ale produsului:

Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică;

Piaţa furnizării de energie electrică;

Piaţa serviciilor tehnologice de sistem;

Piaţa de echilibrare;

Piaţa extracţiei şi comercializării lignitului;

Alte pieţe (comercializarea deşeurilor; comercializarea de cenuşă; servicii de foraj).

(26) Piaţa relevantă geografică pe care are loc operaţiunea de concentrare economică este limitată la teritoriul Municipiului Craiova şi la teritoriul Oraşului Turceni pentru piaţa producerii şi furnizării de energie termică. De asemenea, în cazul producerii şi comercializării de apă dedurizată/demineralizată, serviciilor de curăţenie şi igienizare, serviciilor medicale, precum şi cel al serviciilor de închiriere spaţii piaţa geografica este preponderent locală.

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAŢIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENŢIAL

Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică (27) Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică cuprinde producţia de energie în centrale electrice şi energia importată fizic prin interconectări 5 în scopul de a fi vândută altor operatori economici pe piaţa cu amănuntul.

5 Deciziile Sydkraft/Granînge,- COMP/M3268 ; ENI/EDP/GDP- COMP/M3440; Gaz de France/Suez- COMP/M4180

(28)

Anterior realizării concentrării economice, CE Craiova, CE Rovinari şi CE Turceni au activat pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică, comercializând energie electrică atât pe segmentul reglementat al pieţei, cât şi pe segmentul concurenţial, iar SNLO nu a activat pe această piaţă. Cotele de piaţă deţinute de fiecare dintre cele trei complexuri energetice, anterior realizării operaţiunii, pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică sunt următoarele:

CE Craiova []%; CE Rovinari []%; CE Turceni []%.

(29) Ulterior realizării operaţiunii de concentrare economică structura pieţei se va modifica, iar cota de piaţă pe care o va dine societatea nou înfiinţată va fi reprezentată de suma cotelor de piaţă deţinute de cele trei complexuri energetice. Astfel, cota de piaţă deţinută de CE Oltenia pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică, ca urmare a realizării operaţiunii de

(30)

concentrare economică, va fi de aproximativ [

]%.

Principalii concurenţi ai CE Oltenia pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică deţin următoarele cote de piaţă: S.C. Hidroelectrica S.A. - []%; S.N. Nuclearelectrica S.A. - []%; S.C.Termoelectrica S.A. []%, S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. []%, S.C. Electrocentrale Deva S.A. – […]%, S.C. Electrocentrale Galaţi S.A. []%, RAAN - Drobeta

Turnu Severin - [

Prahova - [

]%;

CET Bacău [

Dalkia Termo

]%;

CET Govora - [

]%;

Petrom - [

]%;

]%;

CET Iaşi - [

]%;

]%;

]%;

Electrocentrale Oradea [

]%

etc.

CET Arad [

Termica Suceava [

Piaţa furnizării de energie electrică (31) Activitatea de furnizare a energiei electrice cuprinde comercializarea de energie electrică către clienţi, care o achiziţionează fie în scopul revânzării (trading), fie în scopul consumului (furnizare tre consumatori finali).

(32) Activitatea de furnizare a energiei electrice către clienţii finali, apărută ca efect al deschiderii pieţei de energie electrică, cuprinde operaţiunile de tranzacţionare a energiei electrice către clienţii finali, care o achiziţionează în scopul consumului propriu. Cantităţile de energie tranzacţionate au în vedere acoperirea curbelor de consum ale clienţilor.

(33)

Din analiza datelor prezentate în formularul de notificare a rezultat faptul că unele dintre părţile implicate comercializează energia electrică şi către consumatorii finali pe piaţa cu amănuntul.

[

]

Fiecare dintre părţile implicate deţin atât licenţă de producere de energie electrică, cât şi

licenţă de furnizare, putând activa pe oricare dintre cele două pieţe. Prin urmare, societăţile implicate în concentrarea economică activează şi pe piaţa furnizării de energie electrică.

(34)

Prin urmare, cota de piaţă deţinută de CE Oltenia pe piaţa furnizării de energie electrică, ca

urmare a realizării operaţiunii de concentrare economică, va fi de aproximativ [

]%.

(35)

Principalii concurenţi ai CE Oltenia pe piaţa furnizării de energie electrică deţin următoarele cote

de piaţă: Grupul Alpiq - [

]%;

Grupul Electrica - [

 

]%;

Grupul CEZ - [

]%;

Grupul Enel - [

]%;

Grupul E.On - [

]%;

S.C. Elcomex S.R.L.

-

[

]%;

S.C. Tinmar-IND S.A. - [

]%;

S.C.

Electromagnetica S.A. - [

Romania S.A. - [

- [

]%;

S.C. TransenergoCom S.A. - [

]%;

]%;

S.C. EGL Gas & Power

S.C. EURO-PEC S.A.

]%;

S.C. Petprod S.R.L. - [

]%;

EFT Romania - [

]%;

]%;

S.C. Arelco Distribuţie S.R.L. - [

S.C. RenovatioTrading S.R.L. - [

]%.

(36)

Piaţa serviciilor tehnologice de sistem Piaţa serviciilor tehnologice de sistem este piaţa pe care se încheie contracte între producătorii calificaţi pentru furnizarea fiecărui tip de serviciu şi Operatorul de Transport şi Sistem (OTS).

(37)

Piaţa serviciilor tehnologice de sistem are rolul de a asigura o cantitate suficientă de servicii de sistem tehnologice disponibile pentru OTS, respectiv pentru operatorii de distribuţie prin punerea la dispoziţia Sistemului Energetic Naţional (SEN), contra plată, a unor capacităţi de producţie care să poată fi mobilizate la cererea Dispecerului Energetic Naţional (DEN), în condiţii determinate de capabilităţile tehnice ale respectivelor unităţi de producţie (conform tipurilor de servicii de sistem pentru care au fost calificate).

(38) Anterior realizării operaţiunii, CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni au furnizat servicii de sistem, asigurând rezerva de reglaj secundar 6 şi rezerva terţiară rapidă 7 aferentă unităţilor de cogenerare. Cotele de piaţă deţinute de cele trei complexuri energetice pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem sunt:

rezerva de reglaj secundar - CE Rovinari - []%; CE Turceni - []%;

rezerva terţiară rapidă - CE Craiova - []%; CE Rovinari - []%; CE Turceni - []%.

(39)

După realizarea operaţiunii de concentrare economică, cotele de piaţă deţinute de CE Oltenia pe această piaţă vor fi de aproximativ []% pentru rezerva de reglaj secundar şi de aproximativ []% pentru rezerva terţiară rapidă.

(40) Principalii concurenţi ai CE Oltenia pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem deţin următoarele cote de piaţă:

rezerva de reglaj secundar - S.C. Hidroelectrica S.A. - []%; S.C. Electrocentrale Deva S.A. - []%; S.C. Electrocentrale Bucuresti SA - []%; S.C. Termoelectrica S.A. - []%;

rezerva terţiară rapidă - S.C. Hidroelectrica S.A. - []%; S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A. - []%, S.C. Electrocentrale Galaţi S.A. - []%; S.C. Termoelectrica S.A. - []%; S.C. Dalkia Termo S.A. Prahova []%.

Piaţa de echilibrare (41) Piaţa de echilibrare este organizată de Operatorul de Transport şi de Sistem (OTS) în scopul colectării ofertelor de livrare a energiei de echilibrare introduse sau extrase din sistem de participanţii la această piaţă şi de a le utiliza pentru asigurarea stabilităţii şi funcţionarea în siguranţă a SEN, precum şi pentru a rezolva eventualele restricţii de reţea care se pot manifesta. OTS cumpără şi/sau vinde energie electrică activă de la/către participanţii la piaţă, deţinători de unităţi/consumuri dispecerizabile 8 , în scopul compensării abaterilor de la valorile programate ale producţiei şi consumului de energie electrică.

(42) Conform reglementărilor în domeniu, producătorii dispecerizabili sunt obligaţi să oferteze pe această piaţă, la creştere de putere întreaga cantitate de energie electrică disponibilă

6 Rezerva de reglaj secundar reprezintă rezerva de putere care, la abaterea frecventei şi/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un înterval de maximum 15 minute.

7 Rezerva tertiara rapieste rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza înrcarea sarcinii în maximum 15 minute.

8 Capacităţi de producţie/consum care pot fi pornite/oprite, în functie de necesităţi, la solicitarea DEN

suplimentar faţă de cantitatea de energie electrică notificată, iar la reducere de putere întreaga cantitate de energie electrică notificată.

(43)

Valorile indicatorilor de concentrare pe această piaţă arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare ridicată a pieţei de echilibrare pentru reglajul secundar, reglajul terţiar rapid şi reglajul terţiar lent, atât înainte cât şi după realizarea concentrarii economice.

(44)

Având în vedere nivelul mare de concentrare înregistrat în mod constant pe piaţa de echilibrare, A.N.R.E menţine limitarea superioară a preţurilor de ofertare pe această piaţă la o valoare prestabilită, pentru a evita eventuale creşteri nejustificate/excesive de preţ.

(45)

Piaţa producerii şi furnizării de energie termică şi apă caldă menajeră Piaţa producerii şi furnizării de energie termică şi apă caldă menajeră este o piaţă locală reprezentată de activitatea de alimentare centralizată cu agent termic a populaţiei şi a altor agenţi economici.

(46) Piaţa producerii şi comercializării de energie termică şi apă caldă menajeră este o piaţă locală reprezentată de activitatea de alimentare centralizată cu agent termic a populaţiei şi a altor agenţi economici din Municipiul Craiova şi respectiv, Oraşul Turceni. Având în vedere caracterul special al produsului furnizat – agent termic sub formă de apă fierbinte – reţeaua existentă este singura metodă de distribuţie centralizată a acestui serviciu, piaţa pe care se comercializează agentul termic fiind locală.

(47) Anterior realizării concentrării economice, CE Turceni era unicul furnizor al serviciului de alimentare cu energie termică pe teritoriul Oraşului Turceni, activând atât ca producător, cât şi ca distribuitor al agentului termic, dimensiunea pieţei fiind reprezentată exclusiv de volumul de energie livrat de CE Turceni.

(48)

Totodată, CE Craiova era furnizorul principal al serviciului de alimentare cu energie termică pe teritoriul Municipiului Craiova, asigurând […]% din necesarul de agent termic destinat alimentării oraşului, restul de […]% fiind asigurat de Regia Autonomă de Termoficare Craiova din resurse proprii.

(49)

Pe piaţa producerii şi furnizării de energie termică şi apă caldă menajeră nu există o concurenţă între producătorii/furnizorii de energie termică, fiind o piaţă reglementată şi exclusiv locală, a cărei dezvoltare s-a realizat în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi în parte: numărul populaţiei, poziţia geografică a localităţii, dezvoltarea economică din imediata vecinătate, formele de relief, sursele alternative de energie, distanţa faţă de resursele primare etc.

(50) Ulterior realizării operaţiunii de concentrare economică, structura pieţelor nu se modifică, neintervenind schimbări în ceea ce priveşte nivelul de concentrare al celor două pieţe analizate. Astfel, CE Oltenia va deţine pe piaţa producerii şi furnizării de energie termică şi acaldă menajeră din Municipiul Craiova cota de piaţă deţinută anterior de CE Craiova, iar pe piaţa producerii şi furnizării de energie termică şi apă caldă menajeră din Oraşul Turceni poziţia pe piaţă deţinuta anterior CE Turceni.

Piaţa extracţiei şi comercializării lignitului

(51) Piaţa extracţiei şi comercializării lignitului este o piaţă pe care cantităţile de lignit extrase sunt comercializate către centralele termoelectrice construite în vecinătatea exploatărilor miniere sau altor agenţi economici, precum şi populaţiei, pentru asigurarea combustibilului necesar încălzirii locuinţelor.

(52) Lignitul este un carbune inferior, cu putere calorifică cuprinsa între 1.650 și 1.950 kcal/kg, ce poate fi utilizat numai în termocentrale echipate pentru acest tip de combustibil, situate cât mai aproape de furnizorii de lignit. Disponibilitatea rezervelor interne de lignit este evaluată pentru următorii 50-70 ani la nivelul de extracţie de 30 – 35 mil. tone/an în exploatări de suprafaţă.

(53) Anterior realizării operaţiunii de concentrare economică toate cele patru părţi implicate exploatau mine şi cariere de lignit, însă doar SNLO a activat pe piaţa extracţiei şi comercializării lignitului. Toată cantitatea de lignit extrasă de cele trei complexuri energetice din minele şi carierele aflate în exploatare a fost utilizată exclusiv pentru producerea de energie electrică - activitatea principală deafăşurată de CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni.

(54)

Prin urmare, având în vedere faptul că doar una dintre părţile implicate în operaţiune a activat anterior pe piaţa extracţiei şi comercializării lignitului, poziţia pe care o va avea CE Oltenia pe această piaţă va fi poziţia avută anterior de SNLO. […]

(55)

Cu privire la operaţiunea de concentrare economică analizată, s-a examinat posibilitatea ca CE Oltenia restrângă accesul la aprovizionarea cu lignit a agenţilor economici ale căror activităţi depind de sursa de combustibil (lignit) furnizată în prezent de SNLO.

(56) Această posibilă afectare a aprovizionării a fost atenuată de existenţa programului 9 aprobat anual de Guvernul României pentru trecerea în siguranţă a perioadei de iarnă. Astfel, prin hotărâri de guvern se stabilesc anual cantităţile necesare de combustibil, implicit lignit, pe care operatorii economici trebuie să le asigure în vederea parcurgerii perioadei de iarnă.

(57) Totodată, întrucât profitabilitatea activităţii de exploatare a minelor şi carierelor de lignit creşte odată cu creşterea producţiei, nu există suspiciunea că CE Oltenia va reduce volumul producţiei de lignit. În prezent, la nivelul SNLO este calculat un prag minim al volumului producţiei sub care activitatea desfăşurată de societate nu mai este rentabilă.

(58) De asemenea, din datele puse la dispoziţia Consiliului Concurenţei reiese faptul că CE Oltenia nu intenţionează să mărească, în următorii […] ani, capacitatea de producţie de energie electrică existentă. Investiţiile în noi capacităţi de producţie avute în vedere de CE Oltenia vizează înlocuirea unor grupuri existente. Aşadar, suspiciunea că CE Oltenia va consuma în centralele termoelectrice proprii o cantitate de lignit mai mare decât cea necesară în present, este redusă.

(59)

Principalii concurenţi ai CE Oltenia pe piaţa extracţiei şi comercializării lignitului care deţin sau au în curs de aprobare licenţe pentru explorarea / exploatarea lignitului sunt: S.C .Carbonifera S.A. Ploieşti; S.C. Sălajul S.A. Sarmăşag; S.C. EploCarb S.R.L. Motru; S.C. Ermo Exploatarea Resurselor Minerale Oltenia S.R.L.; S.C. LORFA S.R.L.; S.C. COM Euroextract DC S.R.L; S.C.

9 Programul anual de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional

Maestro Trading S.R.L.; S.C. Servmin Construct S.R.L.; S.C. Explomediu S.R.L.; S.C. LIGNIT COMPANY S.R.L.; S.C. Roviatrans S.R.L.; S.C. Trans Container S.R.L.; S.C. Resmin S.R.L.; S.C. COAL MINING S.R.L. etc.

(60)

Alte pieţe

Piaţa comercializării deşeurilor Activitatea de comercializare a deşeurilor reciclabile obţinute în urma măsurilor tehnologice specifice producătorilor de energie electrică este desfăşurată ocazional, de către cele trei complexuri energetice, fiind astfel nesemnificativă.

Piaţa producerii şi comercializării apei dedurizate/demineralizate (61) Apa dedurizată este un produs asociat energiei termice, comercializându-se concomitent cu aceasta şi reprezintă pierderile de apă, ca urmare a circulaţiei agentului termic, datorate exclusiv consumatorului. Apa demineralizată este cumpărată ocazional de către unii agenţi economici, datorită proprietăţilor fizico-chimice ale aceasteia. Piaţa producerii şi comercializării apei dedurizate/ demineralizate este o piaţa locală, mărimea şi volumul acesteia fiind determinate de vânzările înregistrate de CE Craiova în Municipiul Craiova. Volumul pieţei este foarte mic şi tranzacţiile sunt nesemnificative.

Piaţa producerii şi comercializării de cenuşă (62) Cenuşa este un reziduu obţinut de CE Craiova şi CE Rovinari în urma arderii cărbunelui în instalaţiile termoenergetice. În lipsa cererii de cumpărare, cenuşa obţinută este depozitată în locuri special amenajate. Vânzarea de cantităţi nesemnificative s-a realizat către agenţi economici ce activează în domeniul construcţiilor în vederea experimentării şi obţinerii unor produse.

Piaţa serviciilor de foraj (63) Serviciile de foraj sunt prestate de Unitatea de Execuţie Foraje Motru (agent economic la care SNLO este acţionarul majoritar), iar lucrările de sondaj şi foraj sunt executate pentru construcţii. Piaţa serviciilor de foraj este naţională. Printre agenţii economici care execută lucrări de foraj menţionam pe S.C. BDS Service S.R.L .Timişoara, S.C. Chimforex S.A. Ploieşti; S.C. Condor S.R.L. Babadag; S.C. Bat Mediaş S.A., S.C. Aquaforaj S.A. Bucureşti etc.

Piaţa serviciilor medicale (64) În zona judeţului Gorj, unde îşi desfăşoară activitatea S.C. Medserv Min S.A., activează următoarele societăţi comerciale care prestează servicii medicale: S.C. Medistar S.R.L. Jiu; S.C. Analmed S.R.L. Tg. Jiu; S.C. Audionova S.R.L. Tg. Jiu; S.C. Bradmed S.R.L. Tg. Jiu.

Piaţa serviciilor de curăţenie şi igienizare (65) S.C. Minprest S.A. din cadrul SNLO desfăşoară servicii de curăţenie şi igienizare. Pentru zona judeţului Gorj, unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic S.C. Minprest S.A., pot fi enumerate următoarele societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe această piaţă: S.C. Crystal Clean S.R.L. Tg. Jiu, S.C. Deraticom Cleaning S.R.L. Tg. Jiu.

Piaţa serviciilor de închirieri spaţii

(66) CE Craiova, CE Turceni şi CE Rovinari oferă spre folosinţă altor operatori economici diverse spaţii excedentare în schimbul unor sume de bani. CE Turceni şi CE Rovinari desfăşoară şi activităţi hoteliere în clădirile din patrimoniu destinate special în acest scop.

VI. IMPACTUL OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

(67) În urma analizei formularului de notificare, a rezultat faptul că, ulterior realizării operaţiunii, structura pieţelor se va modifica, iar cotele de piaţă pe care le va deţine societatea ce urmează a se înfiinţa - CE Oltenia pe pieţele pe care aceasta va activa, vor fi cotele de piaţă cumulate ale CE Craiova, CE Rovinari, CE Turceni şi SNLO.

(68) Ulterior evaluării efectelor ce ar putea fi produse de concentrarea economică pe pieţele relevante definite, s-a constatat că operaţiunea propusă nu ridică probleme semnificative din punct de vedere concurenţial. Astfel, operaţiunea de concentrare economică nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe pieţele relevante definite şi nu are ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe acestea, fiind compatibilă cu un mediu concurenţial normal.

(69) În concluzie, în urma analizei Dosarului RS 63/29.11.2011 privind concentrarea economică realizată prin înfiinţarea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a fuziunii S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se constată că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu mediul concurenţial normal a acestei operaţiuni şi nu se creează sau consolidează o poziţie dominantă pe nici una din pieţele relevante, aşa cum au fost definite.

În temeiul art. 21 alin.(2) din Legea concurenţei 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 8 alin.(10) lit. b) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, cu completările şi modificările ulterioare

DECIDE

Art.1. În conformitate cu dispoziţiile art.46 alin.(2) lit.a) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin înfiinţarea S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a fuziunii S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. şi a Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A, neexistând îndoieli serioase privind compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal.

Art.2. Conform prevederilor art.32 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. este obligată să plătească taxa de

autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată conform prevederilor Instrucţiunilor date de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art.32 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor

economice, pe baza situaţiilor financiare provizorii aferente anului 2011, comunicate 10 de către S.C.

Complexul Energetic Craiova S.A., este de [ euro, respectiv [ lei 11 .

]

]

Art.4. În termen de 5 zile de la întocmirea situaţiilor financiare definitive aferente anului calendaristic 2011 privind societăţile în cauză, părţile implicate vor transmite Consiliului Concurenţei o copie a acestora, precum şi o notă care să cuprindă cifrele de afaceri calculate conform prevederilor Instrucţiunilor date de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art.32 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice. Consiliul Concurenţei îşi rezervă dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situaţia în care cifrele de afaceri calculate pe baza datelor definitive diferă faţă de cele provizorii, avute în vedere la calculul taxei prevazute la art. 3 din prezenta Decizie.

Art.5. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei Decizii, la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, cu menţiunea: „Taxa pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurenţei nr.21/1996”. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art.6. Conform dispoziţiilor art.47 1 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.7. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale.

Art.8. Secretariatul General şi Direcţia Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.

Art.9. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei va transmite această Decizie la:

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. Strada Unirii nr.147, Craiova, Dolj

Fax:0351.449.550

Bogdan M. CHIRIŢOIU Preşedinte

10 cu adresa din data de 07.02.2012, înregistrată cu nr.RG-1765/07.02.2012

11 Cursul de schimb este de 4,3197 lei/Euro, valabil la 30.12.2011