Sunteți pe pagina 1din 6

expert contabil Monica Toma Sponsorizare si mecenat.

Tratament contabil si fiscal

In prezent, operatiunile de sponsorizare si mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilitatii si taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile constand in acordarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii, este reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Sponsorizarea reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii. Operatiunea de sponsorizare presupune incheierea unui contract de sponsorizare in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentala sau aplicata. Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica: obiectul, durata si valoarea acestuia.

Beneficiarii operatiunilor de sponsorizare: Orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, medico-sanitar, stiintific, cercetare fundamentala sau aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei omului, de asistenta si servicii sociale, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice; Institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice pentru activitatile prevazute mai sus; Pot fi sponsorizate, in conditiile legii mentionate anterior, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite mai sus; Orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Beneficiarii operatiunilor de mecenat

Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o poersoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile: cultural, artistic, medicosanitar sau stiintific. Reflectarea in
contabilitate

a operatiunilor privind sponsorizarea si mecenatul

Realizarea actiunilor de sponnsorizare sau mecenat poate imbraca forme diverse, dupa cum urmeaza: acordarea de numerar cash sau virament bancar; livrarea de bunuri de natura imobilizarilor corporale sau stocurilor; executarea de lucrari sau prestarea de servicii

In functie de forma sub care se realizeaza operatiunea de sponsorizare, reflectarea in evidenta contabila este diferita. Sponsorizarea in forma baneasca (cea mai uzitata forma) 6582 = Donatii si subventii acordate %

531 (acordarea de numerar) Casa 512 (virament bancar) Conturi curente la banci

Sponsorizarea sub forma livrarilor de bunuri 658 = 3xx, de exploatare Conturi de stocuri (la valoarea stocurilor) Alte cheltuieli

In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri, acestea vor fi evaluate prin contractul/actul incheiat, la valoarea lor reala in momentul predarii catre beneficiar. La stabilirea acestei valori se vor avea in vedere urmatoarele: pretul de vanzare, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt produse de sponsor; pretul de cumparare de pe piata, exclusiv T.V.A., in cazul in care bunurile sunt achizitionate in scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza de factura sau chitanta fiscala, dupa caz; valoarea in vama a bunurilor materiale primite din strainatate, care fac obiectul sponsorizarii, asa cum este stabilit conform prevederilor legale. In acest caz bunurile se livreaza fara factura, pe timpul transportului fiind insotite de aviz de expeditie pe care se face mentiunea nu urmeaza factura bunuri livrate in baza contractului de sponsorizare/mecenat nr..

Sponsorizarile/mecenatul sub forma livrarilor de bunuri (pot consta in livrarea de bunuri de natura imobilizarilor corporale sau stocurilor) Cand obiectul contractului e constituit de unul sau mai multe active corporale, se inregistreaza descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie. % 28xx = 21xx (valoarea de intrare a activului) Imobilizari corporale (amortizarea cumulata)

Amortizari privind imobilizarile 658 Alte cheltuieli de exploatare

(valoarea ramasa neamortizata)

Cand obiectul contractului il constituie bunuri materiale de natura stocurilor, se inregistreaza descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie.

658 = 30xx, 345x, 371x (la valoarea stocurilor) Alte cheltuieli de exploatare Conturi de stocuri In conditiile in care bunurile de natura stocurilor sunt reprezentate de marfuri evidentiate la pretul cu amanuntul, se va efectua si articolul contabil de stornare a adaosului comercial, cu sumele in rosu. 371 = Marfuri % (contravaloarea marfurilor la pret cu amanuntul)

378 (contravaloarea adaosului commercial) Diferente de pret la marfuri 4428 (T.V.A. inclus in la pretul cu amanuntul) T.V.A. neexigibila

Sponsorizarea sub forma lucrarilor executate sau serviciilor prestate In cazul in care obiectul activitatii de sponsorizare/mecenat il constituie executarea de lucrari sau prestarea de servicii, in evidenta contabila se inregistreaza valoarea efectiva a lucrarii executate a serviciului prestat ca si cheltuiala cu sponsorizarea, fara a lua in considerare o cota de profit. Pentru astfel de operatiuni de sponsorizare, in momentul in care se inregistreaza consum de materiale, manopera, care au legatura directa cu obiectul sponsorizarii, acestea se reflecta in conturile de cheltuieli dupa natura lor. 658 = Alte cheltuieli de exploatare 34x, 4xx Produse, Conturi de terti

Pentru o astfel de operatiune sunt suficiente situatiile de lucrari sau devizul care trebuie sa contina informatiile solicitate de beneficiari, fara a fi necesara emiterea facturii. Tratamentul fiscal Din punctul de vedere al impozitului pe profit In conformitate cu prevederile art. 21 pct. 4 lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de sponsorizare sau mecenat sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. In situatia in care entitatile efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat potrivit Legii privind sponsorizarea nr. 32/1994, in baza unui contract de sponsorizare, atunci acestea deduc din impozitul pe profit datorat, sumele aferernte acestor operatiuni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: sunt in limita a 3%o din cifra de afaceri;

nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Din punctul de vedere al T.V.A. In conditiile in care sponsorizarea se efectueaza in bani, nu apar implicatii din punctul de vedere al T.V.A. Daca sponsorizarea se efectueaza in bunuri , in conformitate cu prevederile art. 128 alin. 8, lit. f) din Codul fiscal si pct. 6 alin. 11 lit. b) din Normele metodologice, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3%o din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. 2 din Codul fiscal. Potrivit pct. 6 alin 12 din Normele metodologice, incadrarea in plafoanele prevazute la alin. 11 lit a) la c) (in acest caz lit.b), se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale (sumele se regasesc in formularul Contul de profit si pierdere, cod 20, randul 1). Pentru incadrarea in aceste limite nu se iau in calcul sponsorizarile acordate in numerar. Facem mentiunea ca, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. 4 lit. a), coroborat cu art. 1251, alin. 1, pct. 16, depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata catre sine si se colecteaza T.V.A., daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. De asemenea, in conformitate cu pct. 6 alin. 12 din Normele metodologice taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care entitatea a depus sau trebuia sa depuna situatiile financiare anuale. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul de T.V.A. in baza autofacturii, care se va completa in baza art. 155 alin. 2 din Codul fiscal. EXEMPLU Societatea comerciala Onix S.R.L., platitoare de impozit pe profit si T.V.A., efectueaza pe parcursul exercitiului financiar 2007 doua sponsorizari: respective, o sponsorizare in numerar de 50.000 lei si una in bunuri de 100.000 lei, pentru care a dedus T.V.A. Situatiile financiare aferente anului 2007 se vor depune in termenul legal, respectiv pana la finele lunii mai 2008. In legatura cu actiunile de sponsorizare, au loc mai multe operatiuni
contabile,

astfel:

1. Inregistrarea sponsorizarii in numerar, conform contractului de sponsorizare 6582 = Donatii si subventii acordate 2. Inregistrarea achizitiei bunurilor % = 401 Furnizori 119.000 100.000 19.000 5311 Casa in lei 50.000

3028 Alte materiale consumabile 4426 T.V.A. deductibila

3. Acordarea bunurilor sub forma de sponsorizare, conform contractului de sponsorizare

6582 = Donatii si subventii acordate

3028 100.000 Alte materiale consumabile

Din situatiile financiare ale anului 2007 a rezultat ca societatea a inregistrat venituri totale in suma de 20.000.000 lei, cifra de afaceri 17.000.000 lei, iar cheltuieli totale 16.000.000 lei, exclusiv impozitul pe profit. Inainte de determinarea impozitului pe profit se va stabili daca cheltuielile cu sponsorizarea sunt deductibile sau nu la calculul acestuia, in functie de conditiile prevazute de Codul fiscal. Total venituri Total cheltuieli = Profit contabil brut 20.000.000 16.000.000 = 4.000.000 Profit contabil brut + Cheltuieli cu sponsorizarea = Profit impozabil 4.000.000 + 150.000 = 4.150.000 Impozit pe profit : 4.150.000 x 16% = 664.000 Conditiile de deducere prevazute de art. 21 alin. 4 lit. p) din Codul fiscal: 3%o din cifra de afaceri = 17.000.000 x 3/1000 = 51.000 20% din impozitul pe profit = 664.000 x 20/100 = 132.800 creditul fiscal este minimum dintre cele 2 conditii, respectiv = 51.000

Impozitul pe profit datorat = Impozitul pe profit Creditul fiscal 664.000 51.000 = 613.000 Se inregistreza in
contabilitate

prin articolul contabil: 441 Impozitul pe profit 613.000

691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit

In ceea ce priveste modul de determinare a T.V.A. aferente depasirii cheltuielilor de sponsorizare, societatea va analiza daca este in situatia de autofacturare a T.V.A. aferente depasirii plafoanelor de sponsorizare. Astfel, din contabilitate reiese ca marimea cheltuielilor de sponsorizare este in suma de 150.000 lei, 50.000 lei in numerar si 100.000 lei in bunuri. Conform reglementarilor legale mentionate mai sus, depasirea se calculeaza, astfel: Depasire de plafon = (150.000 50.000) 51.000 = 49.000 49.000 x 19% = 9.310 In baza autofacturii se va reflecta in
contabilitate

articolul contabil:

635 = 4427 9.310 Cheltuieli cu alte impozite, T.V.A. colectata taxe si varsaminte assimilate Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 e caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul contabilul.ro"si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol publicat in data 07-Ian-2009