Sunteți pe pagina 1din 16

TEMATICA EXAMEN DEZVOLTARE SI PLANIFICARE URBANA

1. NOTIUNEA DE DEZVOLTARE LOCALA

Grand Dictionnaire de la langue francaise defineste guvernarea ca fiind arta sau maniera de a guverna pentru a se asigura dezvoltarea economica, sociala si institutionala, durabila, mentinandu-se echilibrul dintre stat, societate civila si mediul economic. Din perspectivele dezvoltarii guvernarea reprezinta un proces de decizie colectiva, asadar presupune cooperarea intre institutii si diferite parti interesate care isi exercita responsabilitatile si competentele pentru a realiza strategie globala, pe termen lung. Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ pentru atingerea obiectivelor economico- sociale. Dezvoltarea are doua faze: cea virtuala presupune parcurgerea ciclului creativitate- idee de proiect cea reala are, este sau ar trebui sa fie insotita de crestere economica si se obtine din transformarea dezvoltarii virtuale in dezvoltare reala, proces mijlocit de management. Dezvoltare locala reprezinta procesul de dezvoltare, in principal economica, intr-o anumita regiune sau unitate administrativ teritoriala, care determina o crestere a calitatii vietii la nivel local. Dezvoltarea locala are ca obiectiv prosperitatea economica si bunastarea sociala prin creearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent ci integrarea in comunitate a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea sectorului privat. Dezvoltarea socio- economica locala reprezinta un proces de dezvoltare intr-o anumita regiune sau arie geografic, care are ca efect o imbunatatire a calitatii vietii la nivel local. Actorii dezvoltarii socio- economica locala includ autoritatile si organismele administratiei publice responsabile de politicile sectoriale, reprezentantii activitatilor economice si ai serviciilor, institutiile de invatamant, mass=media. Potrivit prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio, fiecare autoritate locala are obligatia de a elabora propria strategie locala de dezvoltare durabila. Agenda 21 Locala este procesul prin care autoritatile locale lucreaza in parteneriat cu toate sectoarele comunitatii locale, punand accent pe participarea comunitatii si pe democratia locala largita, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice si de mediu. Ea ar trebui sa conduca la definirea de obiective, politici si actiuni la nivel local.

2. COMPONENTELE DEZVOLTARII LOCALE Dezvoltarea locala inseamna punerea in aplicare a unui proiect de dezvoltare economica, sociala si culturala. Dezvoltarea locala presupune existenta unui cadru normativ procedural, a unui parteneriat local, a unei strategii de dezvoltare locala si a unor resurse. Componentele dezvoltarii locale sunt: a) CADRU LEGAL Cadrul legal conduce la dezvoltarea unui teritoriu si are in vedere reglementari in urmatoarele domenii: protectia mediului dezvoltare sociala economie si piata guvernare, institutii amenajarea teritoriului educatie si formare stiinta si cercetare b) PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE Parteneriatul poate fi definit ca un acord intre doua sau mai multe organisme, cu scopul realizarii unui obiectiv cu impact pozitiv asupra dezvoltarii locale si asupra pietei locale a fortei de munca. Aceste organisme pot fi reprezentante ale: - ) sectorul public ( nivel local primar, consiliul local) ( nivel teritorial prefect, servicii publice deconcentrate) (nivel central guvern, ministere cu atributii in domenii precum economie, protectie sociala) - ) sectorul privat (oameni de afaceri, intreprinzatori, fonduri cu capital de risc, parcuri tehnologice, consultanti particulari, asociatii locale) Dezvoltarea parteneriatului ca si componenta a dezvoltarii locale presupune: dezvoltarea unor mecanisme participante de consultare a cetatenilor pentru realizarea proiectelor importante asigurarea transparentei la nivel de obiective generale si specifice ale fiecarei entitati publice.

3. OBIECTIVE SI STRATEGIA DEZVOLTARII

Obiectivele dezvoltarii locale pot fi formulate de catre partenerii locali si regionali care sunt interesati in rezolvarea problemelor proprii ariilor lor de actiune si sunt organizati in parteneriat al dezvoltarii locale. Obiectivele dezvoltarii trebuie sa fie SMART: sa fie specifice comunitatii sa fie masurabile sa fie adaptabile sa fie realiste sa fie temporale, definite in timp

Strategia de dezvoltare locala reprezinta un demers complex, rezultat al colaborarii dintre actorii dezvoltarii, ce presupune un efort amplu de formulare a obiectivelor. d)RESURSE DE DEZVOLTARE Aplicarea strategiei de dezvoltarev presupune existenta unor resurse: financiare, umane, materiale, informationale.Statul si autoritatile locale sunt responsabili pentru creearea mecanismelor de dezvoltare a resurselor proprii colectivitatilor locale. e) REZULATE ALE DEZVOLTARII Orice demers ce vizeaza dezvoltarea locala presupune etape de evaluare, ale caror rezultate sunt puncte de plecare pentru etapele urmatoare.Un rol important in evaluare trebuie atribuit comunitatii, cetatenilor. Dezvoltarea locala se caracterizeaza prin: 1. dezvoltarea locala este in acelasi timp, economica, sociala si culturala 2. dezvoltarea locala pune in discutie teritoriile ale caror dimensiuni si statut nu sunt neaparat echivalente 3. dezvoltarea locala implica asocierea tuturor celor care participa la viata economica si sociala in vederea stabilirii proiectelor 4. dezvoltarea locala difera de strategiile traditionala de dezvoltare prin accentuarea resurselor endogene 5. reusita unei politici de drezvoltare locala va depinde deci de rapiditatea cu care vor fi asigurate informarea si specializarea.

4. DOMENII ALE DEZVOLTARII LOCALE Dezvoltarea locala reprezinta un fenomen complex ce vizeaza intreaga viata economica, sociala, politica si culturala de la nivelul unui teritoriu, si trebuie sa aiba in vedere urmatoarele elemente: protectia mediului dezvoltare sociala economie si piata guvernare si reglementari amenajarea teritoriului educatie si formare stiinta si cercetare 5. NOTIUNEA DE DEZVOLTARE SOCIALA Componenta sociala a dezvoltarii are in vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta impotriva saraciei si promovarea identitatii individuale. Totodata are in vedere eliminarea discriminarii dintre generatii. Prin dezvoltare umana Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare are in vedere: - cooperare la diferite niveluri - lupta impotriva saraciei - demografia - sanatate - asezarile umane - grupuri specifice

6. AMENAJAREA TERITORIULUI In materie de amenajare a teritoriului , nu se pot separa utilizarea acestuia(spatiul natural, spatiul agricol, urban) de repartizarea activitatilor (locuinte, comert, productie). In contextul mondializarii, dezvoltarea locala devine din ce in ce mai importanta. Aplicarea procedurilor Agendei 21 locale are in vedere mobilizarea actorilor interesati(economici, sociali) catre atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare, implicit in materie de gestiune a teritoriului. Din perspectiva amenajarii teritoriului ca si componenta a dezvoltarii locale trebuie avute in vedere urmatoarele elemente: - asezarile umane - Agenda locala 21 - Proiectele de dezvoltare teritoriala - Amenajarea si dezvoltarea durabila a teritoriului - Agricultura si spatiul rural - Turismul si transporturile. Amenajarea teritoriului este o componenta a dezvoltarii locale. Activitatile conexe de amenajare a teritoriului si de urbanism au ca obiect: o Cercetarea in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismuluisi elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor si documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism o Constituirea, intregirea, extinderea si dezvoltarea bazei de date si documente o Elaborarea strategiilor si politicilor in domeniu o Avizarea si aprobarea documnetatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism o Elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative in domeniu o Monitorizarea si controlul privind transpunerea in fapt a strategiilor, politicilor, programelor si operatiunilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

7. ELEMENTE GENERALE ALE POLITICI DE DEZVOLTARE URBANA


Initial, politicile urbane erau realizate de catre ingineri si arhitecti.Orasul reprezinta un complex in care componenta sociala, schimburile economice, serviciile, protectia mediului, educatia, cultura, stiinta si cercetarea sunt elemente de luat in calcul. Orasul devoine un actor important pe scena economica nationala avand propriile drepturi, importanta politica, pozitie in domeniile profesionalesi capacitate dea se alia cu alti actori in vederea promovarii cresterii economice. Abordarea conceptului de politici urbane trebuie facuta din cel putin trei puncte de vedere: 1. Din punct de vedere al ariilor de interes, politicile urbane evidentiaza aspectele sectoriale ale locuirii, ale terenurilor urbane, dezvoltarii economice, imbunatatirii serviciilor publice, protectia mediului. 2. Din punctul de vedere al continutului, politicile urbane reprezinta orice principiu sau plan de guvernare privind problematica urbana 3. Din punctul de vedere al procesului, politicile urbane reprezinta un demers ciclic, care cuprinde formularea scopurilor dezvoltarii urbane si evaluarea rezultatelor dezvoltarii, planificarea acestei dezvoltari, proiectarea si implementarea, incorporand investitiile publice si consumul

8. PRINCIPII DE DEZVOLTARE URBANA

Dezvoltarea urbana trebuie sa tina cont de o serie de principii, cum ar fi: PRINCIPIUL LEGALITATII Legalitatea reprezinta un principiu fundamental care sta la baza fenomenului administrativ si care i se subordoneaza actiunea administratiei publice. Legalitatea presupune ca actiunea administratiei sa tina seama de obligatia de conformare fata de lege si obligatia de initiativa pentru a asigura aplicarea legii. PRINCIPIUL DESCENTRALIZARII Descentralizarea teritoriala se distinge de descentralizarea numita tehnica sau descentralizarea prin servicii. Acesta raspunde unui spatiu geografic determinat, care inglobeaza de fapt toti administratii care se gasesc aici si permite colectivitatii locale sa realizeze activitati diferite, incredintate prin lege pentru a administra interesele populatiilor din aceste circumscriptii.

Descentralizarea este acel sistem potrivit caruia administrarea intereselor locale, comunale si orasenesti sau judetene se realizeaza de catre autoritati liber alese de catre cetatenii colectivitatii respective. Autonomia locala este o forma de exprimare a principiului descentralizarii administrative.

PRINCIPIUL DEZVOLTARII DURABILE Acest principiu a fost proclamat in cadrul Declaratiei de la Rio . Conform acesteia dreptul la dezvoltare trebuie realizat astfel incat sa satisfaca echitabil nevoile privind dezavoltarea si mediul inconjurator ale generatiilor prezente si viitoare. Problema cheie a dezvoltarii durabile o constituie reconcilierea intre doua aspiratii umane: necesitatea continuarii dezvoltarii economice si sociale dar si protectia si imbunatatirea starii mediului, ca singura cale pentru bunastarea atat a generatiilor prezente, cat si celor viitoare.

PRINCIPIUL PARTENERIATULUI Parteneriatul ar putea fi definit ca un acord intre doua sau mai multe organisme cu scopul realizarii unui obiectiv cu impact pozitiv asupra dezvoltarii locale si asupra pietei locale a fortei de munca. In cadrul parteneriatului local este importanta relatia de asociere care se stabileste intre diferiti actori ai dezvoltarii locale.

9. SERVICIILE URBANE SI DOMENIILE LOR Serviciul public este activitatea realizata de catre o colectivitate sau incredintata de aceasta unui tert, prin care contribuie la realizarea sau la punerea in valoare a unui bun public sau furnizarea unui serviciu necesqar tuturor, care nu poate fi realizat sau prestat prin regulile pietei. Serviciile urbane vizeaza domenii precum: A. Infrastructura, locuinte, transport, fond funciar,m protectia mediului: Autorizare a construirii, disciplina in constructii Cadastru si fond funciar Protectia mediului Administrarea spatiului locativ Distribuirea energiei electrice Alimentare cu apa, canalizare, epurarea apelor uzate Transportul public local de calatori Administrarea spatiilor verzi Salubrizarea localitatilor Intretinerea, repararea si exploatarea drumurilor publice Furnizarea de gaz si electricitate Iluminat public B. Arta , cultura, educatie, relatii cu comunitatea: - Sustinerea invatamantului preunivarsitar de stat - Sustinerea activitastilor culturale, educstive, si de tineret - Relatii cu comunitatea- cetateni, ONG- uri, asociatii de proprietari, societati comerciale C. Asistenta sociala, sanatate, evidenta populatiei: - Protectia drepturilor copiilor - Protectia persoanelor cu handicap - Protectia persoanelor fara venituri - Protectia persoanelor varstnice - Autoritatea tutelara - Administarea de institutii sanitare - Stare civila si evidenta informatizata a persoanei

D. Ordinea si siguranta publica: - Protectia civila - Politia comunitara - Controlul comercial

E. Activitati comerciale, colectarea impozitelor si taxelor locale, sprijinirea liberei initiative: - Organizarea si functionarea pietelor agroalimentare - Exploatarea parcajelor publice - Licentierea transportului privat de calatori - Colectarea impozitelor si taxelor locale - Autorizare libera initiativa, privatizare

10. AGENDA LOCALA 21 Agenda Locala 21 reprezinta strategia locala de aplicare a principiilor dezvoltarii durabile la nivelul unei comunitati. Implementarea principiilor dezvoltarii durabile la nivel local inseamna: Identificarea problemelor sociale, economice si de protectie a mediului Formularea obiectivelor ce trebuie atinse Obiectivele Agendei Locale 21 constau in: realizarea unui progres social cresterea si stabilizarea economica protectia efectiva a mediului si utilizarea durabila a resurselor naturale Agenda Locala 21 se realizeaza prin: planuri locale de actiune si proiecte concrete care sa solutioneze problemele sociale, economice, si de protectie a mediului existente participarea comunitatii si pe democratia largita care pot mari sansele integrarii problemele sociale, economice evaluarea stadiului actual de dezvoltare evaluarea potentialului existent accentuarea rolului educatiei Etapele realizarii Agendei Locale 21: 1. stabilirea unei filozofii 2. identificarea problemelor si cauzelor 3. formularea obiectivelor 4. stabilirea prioritatilor 5. stabilirea tintelor 6. stabilirea resurselor 7. identificarea optiunilor de actiune 8. elaborarea programelor prin care pot fi atacate tintele 9. intocmirea Planului Local De Actiune 10. implementarea si monitorizarea 11. evaluarea si corectiile

11. ATRIBUTIILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE Administraia public este activitatea executiv aflat n serviciul comandamentelor politice exprimate prin lege sau al delegrii de atribuii de la nivelul instituiilor politice, desfurat de autoriti sau instituii publice anume constituite, care i realizeaz atribuiile n regim de putere. A. CONSILIUL JUDETEAN Coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean. In cadrul acestuia se organizeaza si functioneaza structuri specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, conduse de arhitectul sef al judetului, al municipiului sau al orasului, respectiv de arhitectul-sef al municipiului Bucuresti. Functia de arhitect sef va fi ocupata de un functionar public avand formatia de arhitect sau urbanist. In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea durabila locala si judeteana se poate infiinta Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism, organism consultativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta.Aceasta comisie este formata di specialisti in domeniul amenajarii teritoriului si din reprezentanti al institutiilor tehnice, economice, sociale si de protectie a mediului cu care administratia publica locala colaboreaza pentru desfasurarea activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Aceasta comisie avizeaza din punct de vedere tehnic documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si studiile de fundamentare sau cercetari prealabile. Consiliul judetean asigura prelucrarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal, asigura elaborarea Planului de amenajarea teritoriului judetean . In activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism consiliile judetene sunt sprijinite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Consiliul judetean utilizeaza informatii de sinteza la nivelul judetului din toate domeniile de activitate economico-sociala. B. CONSILIUL LOCAL Coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului. Consiliul local colaboreaza cu consiliul judetean si este sprijinit de acesta in activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu institutii, agenti economici, organisme si organizatii neguvernamentale de interes national, judetean, local. Consiliul local in indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului utilizeaza informatii din toate domeniile de activitate economico sociala. Serviciile publice descentralizate ale ministerelo si ale altor organe centrale , agenti economici, care isi desfasoara activitatea la nivel local au obligatia sa furnizeze gratuit informatiile necesare in vederea activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel local.

12. CONCEPTUL DE URBANISM SI ACTIVITATILE PRINCIPALE DE AMENAJARE A TERITORIULUI Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Urbanismul urmareste stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatii urbane si rurale, in acord cu potentialul acstora si cu aspiratiile locuitorilor. Principalele obiective ale activitatii de urbanism sunt urmatoarele: - imbunatatirea conditiilor de viata prin asigurarea la accesului la infrastructuri, servcii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii - crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, persoanelor in varsta si celor cu handicap - utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate - protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural construit - asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat - protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea la nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil spatial, precum si urmarirea aplicarii acestora in conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate. Activitatile conexe de amenajare a teritoriului au ca obiect: o cercetarea in domeniul amenajarii teritoriuluisi al urbanismului o constituirea, intretinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date si documente o avizarea si aprobarea documentatiilor o elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative in domeniu o monitorizarea si controlul strategiilor , politicilor, operatiunilor de amenajarea a teritoriului si de urbanism.

13. DOCUMENTATIE DE AMENAJARE A TERITORIULUI Ditorii.ocumentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele: 1. planul de amenajare a teritorului national 2. planul de amenajare a teritoriului zonal 3. planul de amenajare a teritoriului judetean A. Planul de amenajare a teritorului national are caracter director si reprezinta sinteza programelor sectoriale pe termen mediu si lung pentru intreg teritoriu al tarii. Sectiunile Planului de amenajarea teritoriului national sunt: - cai de comunicatie - ape - zone protejate - reteaua de localitati zone de risc natural - turismul dezvoltarea rurala B. Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director si se realizeza in vederea solutionarii unor probleme specifice ale unor teritorii care pot fi: intercomunale so interorasenesti compuse din comune si orase interjudetene regionale C. Planul de amenajare a teritoriului judetean are caracter director si reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socio- economica a judetului.

14. DOCUMENTATIE DE URBANISM Documentatia de urbanism se refera la localitatile urbane si rurale si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii. Are caracter de reglementare specifica si stabileste reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pana la nivelul percelelor cadastrale. Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele: 1. planul urbanistic general 2. planul urbanistic zonal 3. planul urbanistic de detaliu 1. Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala .El cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ teritoriale de baza cu privire la: - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii - stabilirea modului de utilizare a teritoriului din intravilan - delimitarea zonelor afectate de servituti publice - stabilirea zonelor protejate - formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la : 1. evolutia in perspectiva a localitatii 2. directiile de dezvoltare functionala in teritoriu 3. traseele coridoarelor de circultie si de echipare 2. Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederarile Planului urbanistic general. Acesta cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: - organizarea retelei stradale - organizarea arhitecural urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane - modul de utilizare a terenurilor - protejarea monumentelor istorice si servituti Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul: zonelor centrale ale localitatilor zonele protejate si de protectie a monumentelor altor zone stabilite de autoritatilor publice locale din localitati

3. Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementari cu privire la: o asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare o permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile o relatiile functionale si estetice cu vecinatatea o regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor

15. INDICATORI COMUNITARI AI DEZVOLTARII URBANE DESCRIERE GENERALA SI CATEVA EXEMPLE

Dezvoltarea urbana inseamna transformarea elementelor de structura urbana, adaptarea a ceea ce este valoros la cerintele contemporane, stabilirea unei corespondente intre aceste elemente si functia lor in ansamblul urban, toate aceste actiuni indreptate in directia cresterii confortului. Indicatorii dezvoltarii comunitare urbane sunt legati de masuratori in legatura cu mediul construit, cu modalitatile de folosire a terenului, cu tipurile de relatii sociale de la nivel microurban. Este vorba de indicatori orientati spre dimensiunea fizica a comunitatii, indicatori sociali, economici si de mediu. Caracteristicile indicatorilor de dezvoltare urbana sunt: - usor de inteles de catre decidenti si rezidenti - masurabili folosind date primare de la nivel urban si national - trebuie sa masoare realitati sociale relevante pentru politicile publice - sa fie legati de obiective de politica urbana si ajustabili Scopul unui sistem integrat de indicatori este acela de a genera, capacitatea de a colecta si folosi, date pe care se fundamenteaza strategia pentru dezvoltare urbana si ajustabili prin folosirea unor instrumente de politica urbana.

Sistemul de indicatori de dezvoltare urbana poate fi construit astfel incat sa fie aplicat la trei niveluri: 1. NIVELUL COMUNITATII URBANE DE LOCUIRE - indicatori micro de masurare a schimbarii la nivelul vecinatatii urbane de locuire: I. Indicatori de infrastructura II. Indicatori socio-economici III. Indicatori sociali 2. NIVELUL CENTRULUI ORASULUI trebuie sa raspunda unor vaste cerinte de ordin economic , social, civic. 3. NIVELUL ORASULUI IN ANSAMBLUL SAU indicatori macro ai dezvoltarii urbane: I. Indicatori sociodemografici II. Indicatori socioeconomici III. Indicatori spatial - urbanistici NOTA: LA ACEASTA INTREBARE(15) SUNT NESIGURA ASTEPT COMPLETARI

PS. Acestea sunt raspunsurile facute la cele 15 intrebari, am incercat sa scriu cat mai scurt si la obiect. Daca considerati ca nu sunt destul de clare completati . Am parcurs cam tot cursul. VA DORESC SPOR LA INVATAT .

S-ar putea să vă placă și