Sunteți pe pagina 1din 146

Tema 1 IMPORTAN A DIAGNOSTICULUI.

TIPOLOGIA ANALIZELOR DIAGNOSTIC


1.1. Defini ia termenului de diagnostic
Acesta provine din limba greac (diagnostikos) i reprezint capacitatea de a discerne, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare dup manifestrile acestuia. Potrivit unui alt autor, diagnosticul corespunde unei capacit i de analiz i n elegere a performan ei. Analiza diagnostic reprezint mijlocul prin care o firm poate s-i identifice propriile-i puteri i slbiciuni, n raport cu mijloacele de care dispune, precum i cu oportunit ile ivite i amenin rile la adresa ei. Astfel, conducerea firmei dobndete posibilitatea de a gsi solu ii de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltrii activit ii1. Diagnosticul este un ru necesar pentru entitate. El este indispensabil pentru a localiza i msura oportunit ile i vulnerabilit ile, dar nu are nici o inciden direct asupra activit ii. El nu este dect un mijloc de a pregti n mod ra ional i opera ional ac iunile manageriale. Este ra iunea pentru care diagnosticul trebuie considerat ca o faz preliminar a elaborrii strategiilor de cretere. Analiza diagnostic strategic i propune sa identifice solu iile prin care organiza ia bazata pe competen sa, poate s valorifice atrac iile mediului sau extern. Din aceast perspectiv, competen a unei organiza ii se definete prin punctele sale tari i slabe, iar atrac iile mediului extern prin oportunit i i restric ii. Obiectivele analizei diagnostic constau n urmtoarele2: Identificarea posibilit ilor de cretere a performan elor; Stabilirea alternativelor pentru organiza ii aflate n dificultate; Restructurarea organiza iei; Informarea celor interesa i cu privire la starea organiza iei, performan ele acesteia sau dificult ile cu care se confrunt; Fundamentarea strategiei etc.

1.2. Metodologia analizei diagnostic


Procedeele de lucru trebuie alese n coeren cu obiectivele diagnosticului enun ate mai sus, astfel nct s rspund urmtoarelor cerin e adresate acestuia: - s descrie structurile firmei i rela iile ei diagnosticul global este n acest caz organic; - s descrie activit ile specifice firmei i procesele de transformare (prelucrare) - diagnosticul global este n acest caz func ional; - s descrie situa ia actual a firmei, istoricul activit ii sale i evolu iile posibile - diagnosticul global este n acest caz strategic.

Staicu, Florea n articolul Diagnosticul intern premis a investi iei unei firme, publicat n revista Tribuna economic, nr. 13/2002, p. 16 2 Maxim, Emil Diagnosticarea i evaluarea organiza iilor, Ed. SEDCOM LIBRIS, Iai, 2008, pp. 103-104 1

n realizarea unei analize-diagnostic se parcurg mai multe etape3, 4, 5: a. studiul caracteristicilor tipologice ale firmei: furnizeaz date generale de identificare cu privire la activitatea managerului i a echipei manageriale, orienteaz analiza pe baza unor criterii tiin ifice; b. pregtirea ac iunii n concordan cu obiectivele urmrite i resursele disponibile. c. culegerea i sistematizarea datelor, are ca scop selectarea tuturor datelor i informa iilor relevante pentru domeniul investigat n cadrul analizei. Datele se culeg i se analizeaz prin sistematizarea lor dup anumite criterii pe ase grupe cum sunt: criterii economicofinanciare, criterii manageriale, criterii de calitate i competitivitate a produselor i serviciilor, criterii tehnice i tehnologice, criterii socio-umane, criterii ecologice. Sursele de informa ii pot fi interne (documente financiar-contabile; documente oficiale; contracte; eviden e tehnico-operative pentru personal, manageri, active imobilizate; documente privind ter ii i rela ia cu firma; documente privind opera iunile particulare cum ar fi participarea la licita ii, trguri, expozi ii, activitatea promo ional; documente diverse precum: organigrame, remunerarea conducerii, activit i social-culturale, studii efectuate, reclama ii, amenzi, penalit i, rapoarte interne de gestiune etc.) i externe (preluate din statistici, de la Camera de Comer , publica ii de specialitate etc.) d. formularea concluziilor; e. elaborarea raportului-diagnostic i a recomandrilor pentru eliminarea disfunc ionalit ilor, generalizarea aspectelor pozitive i creterea capacit ii de adaptare a firmei la cerin ele mediului extern. Elementele unui raport sunt urmtoarele: pagina de titlu, cuprinsul, rezumatul, introducerea, obiectivele analizei diagnostic, prezentarea ntreprinderii i a mediului, metodologia de cercetare utilizat, rezultatele analizei, concluzii i recomandri, bibliografie, anexe. Metode de culegere a informa iilor: vizite n cadrul firmei, fotocopiere de documente, completarea unor tabele, fie, preluare de informa ii din bazele de date ale firmei, interviuri, chestionare. Componen a diagnosticului: juridic, comercial, opera ional (tehnic), resurslor umane, financiarcontabil, managementului.

1.3. Utilitatea analizei diagnostic pentru ob inerea avantajului competitiv


Competitivitatea a aprut n teoria economic n primul rnd ca o preocupare micro, cantonat la activitatea firmei. n general, se poate spune c firm este competitiv dac i vinde produsele la pre ul pie ei, acoperindu-i costurile i ob innd un profit. Aceste condi ii primare de viabilitate sunt necesare att pe termen scurt, ct i pe termen mediu i lung. Competitivitatea este un concept complex i ambiguu, fiind deseori confundat cu alte no iuni, cum ar fi de exemplu profitabilitatea. O firm este competitiv dac nivelul pre ului su de vnzare este durabil egal sau inferior celui al concuren ilor. Dar pre ul nu reprezint singura condi ie pentru competitivitate. Simultan, nivelul ratei profitului trebuie s i asigure autofinan area necesar continuit ii i dezvoltrii. O competitivitate real implic faptul ca nivelul profitului rezultat s fie normal, n condi iile n care structura i nivelul costurilor nu sunt nefavorabile6. Managerii trebuie s se orienteze ctre identificarea i analizarea for elor competitive din mediul afacerilor pentru a putea determina oportunit ile i amenin rile vis-a-vis de firma pe care o conduc, n scopul ob inerii avantajului competitiv. Michael Porter a descoperit o teorie care s vin n sprijinul

Androniceanu, Armenia; Miles, Michael Managementul schimbrii organiza ionale, Ed. Economic, Bucureti, 2000, pp. 92-98 4 Domokos, Ern Management ieri, azi, mine, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 1999, pp. 107-111 55 Maxim, Emil Diagnosticarea i evaluarea organiza iilor, Ed. SEDCOM LIBRIS, Iai, 2008, pp. 109-116 6 Chivu, Lumini a n articolul Competitivitatea concept i criterii, publicat n revista Marketing. Management, nr. 23/2003, p. 142 2

managerilor pentru a putea realiza aceast analiz. Acest model este focalizat pe cinci for e care contureaz forma competi iei n cadrul mediului de afaceri7: riscul noilor concuren i veni i pe pia ; gradul de rivalitate dintre firme; ateptrile vis-a-vis de puterea cumprtorilor; ateptrile vis-a-vis de puterea furnizorilor; amenin area produselor substituibile. Avantajele i dezavantajele competitive ale unei firme reprezint rezultanta ac iunii combinate a numeroi factori specifici diferitelor laturi ale activit ii firmei, factori ce constituie obietul de studiu al diagnoisticului. Factorii sunt eviden ia i de fiecare dintre domeniile majore de activitate ale firmei, astfel8: a. Factorii marketing-distribu ie, reflecta i prin: structura pie ei; segmentul de pia acoperit de firm; eficacitatea propriului sistem de cercetare a pie ei; eficacitatea politicii de pre ; eficacitatea i eficien a activit ii de vnzri; reclam i alte forme promo ionale; gama i calitatea serviciilor post-vnzare; prezen a firmei pe pie ele interna ionale etc.; b. Factorii cercetare-dezvoltare, ce determin poten ialul inova ional al firmei, capacitatea acesteia de a ine pasul cu progresul tehnic i tehnologic; c. Factorii produc ie, managementul opera iilor reflecta i prin: nivelul costurilor totale; capacitatea de satisfacere a cererii; nivelul, calitatea i eficien a facilit ilor existente; eficacitatea i eficien a sistemului de gestiune a stocurilor; rigoarea, frecven a i fermitatea controlului calit ii produc iei i a produselor etc.; d. Factorii financiari-contabili, sub a cror ac iune se determin starea de sntate financiar a firmei i for a ei financiar n compara ie cu cea a firmelor concurente. Analiza atent a acestor factori eviden iaz msura n care resursele financiare disponibile permit firmei efectuarea unui efort de durat pentru a-i crea i men ine avantaje competitive. Dintre aceti factori men ionm: nivelul total al resurselor financiare i for a financiar a firmei determinat de acest nivel; costul capitalului raportat la cel mediu pe industrie i la cel al firmelor concurente, determinat de pre ul ac iunilor i de politica de dividende; structura capitalului; flexibilitatea capitalului disponibil; profitabilitatea firmei; capacitatea de lichiditate a firmei; nivelul ndatorrii; mijloacele de constrngere financiar de care dispune firma; rela iile conducerii firmei cu proprietarii i ac ionarii acesteia; calitatea planificrii financiare; nivelul capitalului de lucru i eficien a utilizrii acestuia; calitatea procedurilor de bugetare; calitatea sistemului de contabilitatea managerial, dar i a celui de contabilitate financiar; nivelul procedurilor de control i audit financiar; politicile de evaluare a stocurilor etc.; e. Factorii personal i rela ii de munc, sintetiza i prin: nivelul de pregtire profesional; climatul de munc; nivelul absenteismului i al fluctua iei salaria ilor; atractivitatea motiva ional; nivelul costurilor for ei de munc, func ionalitatea echipei de conducere etc. prin poten ialul su creativ i de lucru practic nelimitat, personalul firmei contribuie, n msura cea mai important comparativ cu ceilal i factori, la crearea i men inerea avantajului competitiv al firmei; f. Factorii resursele organiza iei, respectiv dimensiunea firmei, structura organizatoric, sistemul informa ional, sistemul managementului strategic calitatea eviden elor tehnicooperative, contabile, financiare i statistice contribuie la amplificarea sau, dimpotriv, la diminuarea factorilor preceden i la crearea i consolidarea avantajului competitiv.

Constantinescu, Dan Anghel (i colaboratorii) Solu ii inovative la problemele economice de actualitate, Colec ia Na ionala, Bucureti, 2001, p. 15 8 Russu, Corneliu Management strategic, Ed. ALL BECK, Bucureti, 1999, p. 217-223 3

TEMA 2 MEDIUL DE AFACERI


Analiza mediului de afaceri este o preocupare real a oamenilor de tiin , fapt ce se reflect prin diferitele abordri ce exist n literatura de specialitate. Acest aspect trebuie s preocupe nu numai teoreticienii, dar i cadrele din cadrul firmelor, care au n vedere pstrarea pozi iei pe pia , precum i extinderea firmei i mrirea cotei de pia . Cunoaterea factorilor de mediu este necesar oricrei firme, institu ii sau bnci. Este, n mod special necesar, dac organiza ia activeaz pe pia a extern, unde trebuie n elese deosebirile legale, economice i socioculturale ale unei ri strine. n lucrarea Managementul Marketingului, ed. Teora, Bucureti, Philip Kotler consider c factorii care influen eaz activitatea firmelor, apar in att micromediului, ct i macromediului firmelor, fiecare avnd factori distinc i.

2.1. Micromediul
Micromediul este reprezentat de ansamblul rela iilor dezvoltate de agentul economic cu furnizorii si beneficiarii si, legturi ce implic, de regul si al i participan i intermediari, concuren i, public. a. Furnizorii Furnizorii sunt parteneri n cadrul pie ei care procur diverse materiale sau servicii ce concur la asigurarea fluxului complex al fiecrui produs prezent pe pia . Influen eaz activitatea firmei n general, i activitatea de marketing n special. n cadrul procesului de cumprare, att persoanele fizice, ct i cele juridice, dup identificarea problemei, descrierea general a nevoii, formularea specifica iilor produsului, vor trece la identificarea furnizorilor cei mai potrivi i. Acest lucru se poate face n urma cercetrilor de birou, n urma reclamelor, sau pot fi recomanda i de alte companii. Dup evaluarea furnizorilor poten iali, cumprtorul va ntocmi o list restrns cu furnizorii agrea i. Acetia vor fi invita i s nainteze oferte. Se trece la analiza atributelor furnizorilor i la realizarea unei ierarhii n func ie de preferin e. Cele mai importante atribute sunt: pre ul, siguran a livrrii, asisten a tehnic, flexibilitatea furnizorului, fiabilitatea produsului, reputa ia furnizorului. Dup ce au fost alei furnizorii, se va ntocmi un contract cadru, care cuprinde specifica iile tehnice, cantitatea necesar, data livrrii, garan iile, pre ul. Furnizorii sunt puternici cnd sunt bine organiza i, cnd exist pu ini nlocuitori ai produselor pe care ei le ofer, cnd produsele lor sunt foarte importante pentru clien ii lor, cnd costurile de schimbare a furnizorilor sunt ridicate. Cel mai bun mod de aprare l constituie stabilirea unor rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii, sau utilizarea unor surse multiple de aprovizionare. b. Intermediarii Intermediarii sunt indivizi sau organiza ii de afaceri specializate n realizarea diferitelor func ii de marketing. Cele mai importante func ii ale intermediarilor sunt: informarea consumatorilor, promovarea produselor, negocierea contractului, lansarea comenzii, finan area, asumarea riscului, posesia fizic a produselor, plata i transmiterea dreptului de proprietate. Decizia privind tipul de canale de distribu ie care ar trebui folosit presupune: identificarea nevoilor consumatorilor stabilirea obiectivelor canalului de distribu ie identificarea i evaluarea variantelor de distribu ie

Clasificarea intermediarilor intermediari comerciali: de in produsele pe care le manipuleaz, cumpr si vnd pe cont propriu. vnztorul cu amnuntul: cumpr produse care sunt destinate consumului final. Pot realiza toate func iile de marketing. vnztorul cu ridicata: Vinde vnztorului cu amnuntul, consumului industrial i consumului colectiv. agen ii de intermediere: ac ioneaz ca reprezentan i ai clien ilor lor. Veniturile lor sunt din comisioane sau onorarii dup caz, ca diferen ntre pre urile de vnzare sau cumprare. brokerul: nu de ine controlul fizic asupra produsului, are mai pu in putere n negocierea pre ului dect comisionarul. comisionarul: preia manevrarea fizic a produsului, aranjeaz termenele vnzrii, i re ine onorariul. intermediarii speculativi: sunt aceia care cumpr si vnd produse cu scopul major de a profita de evolu ia pre urilor. Acetia i asum riscuri mari. procesorii i manufacturierii: exist pentru a realiza anumite ac iuni de schimare a produsului. organiza ii facilitare: sunt bursele de mrfuri, licita iile de produse, etc. Intermediarii au rolul de a prelua anumite costuri i riscurile. Totodat pot asigura o anumit uniformizare a ofertei. Dezavantajul lor n raport cu clien ii const n majorarea pre urilor produselor i serviciilor achizi ionate. Comportamentul distribuitorilor i n mod deosebit, tipul i sensul deciziei lor de distribuire, de a extinde sau nu ponderea anumitor produse, a diferitelor forme de vnzare, au un rol important n derularea vnzrilor fiecrei, bnci, institu ii, firme productoare, ct i n evolu ia de ansamblu a pie ei i ndeosebi, n ce privete structura acesteia. c. Clientela Clien ii pot fi actuali, efectivi sau pot fi poten iali. Crearea unei clientele fidele duce la creterea veniturilor firmei. Pentru firmele orientate spre client, satisfac ia clien ilor reprezint att un obiectiv ct i un instrument de marketing. Pierderea clien ilor profitabili, poate afecta drastic profiturile unei firme. Se estimeaz c totalul costurilor necesare pentru atragerea unui client, nou sunt de cinci ori mai mari dect cele necesare pentru pstrarea unui client existent. De aceea una dintre principalele preocupri ale firmelor este pstrarea clientelei. Pentru a asigura o satisfac ie de durat a clien ilor, firmele pot oferi, alturi de produse, avantaje financiare sau sociale, sau pot crea legturi structurale ntre ei si clien ii lor. Fiecare activitate n cadrul firmelor - studiile de pia , instruirea personalului de vnzri, asisten a pentru clien i - trebuie realizat la cele mai nalte standarde. d. Concuren a Cunoaterea propriilor concuren i este un element de importan vital pentru o orice firm cu activitate eficient. Orice firm trebuie s aib n vedere activitatea de distribu ie i de promovare ale concuren ilor. n acest fel, ea poate identifica zonele de avantaj i dezavantaj concuren ial. Din punct de vedere al gradului n care se poate vorbi de produse substituibile ntre ele, putem distinge: concuren a la nivel de marc; concuren a la nivel de sector de activitate; concuren a la nivel de form. Companiile trebuie s identifice strategiile, obiectivele, atuurile, slbiciunile si reac iile concuren ilor lor. Informa iile despre concuren i trebuie colectate, interpretate si distribuite fr ntrerupere. Totodat trebuie s tie cum s proiecteze un sistem eficace de supraveghere a concuren ilor, s tie pe care concurent s-i atace si pe care s-i evite. Managerii trebuie s efectueze o analiz a valorilor apropriate de clien i pentru a eviden ia atuurile si slbiciunile proprii n raport cu cele
5

ale concuren ilor. n via a de zi cu zi, companiile moderne trebuie s-i urmreasc cu aten ie att clien ii ct i concuren ii. Concuren a exist i este o for , chiar dac nu perfect. Porter a identificat urmtoarele elemente de baz de care o firm trebuie s in seama pentru a face fa concuren ei: Concuren ii din industria de profil sunt competitori aproape de neuitat ai unei firme mai cu seam pentru produsele sau serviciile care pot fi uor copiate. Cu toate acestea, pentru a-i men ine segmentul de pia , firmele n cauz trebuie s rspund oricror schimbri pentru a rmne competitive. Concuren ii poten iali sunt firmele care ar putea intra pe pia . Pentru ca o firm s aib succes ea are nevoie de o baz de clien i, produse competitive, capital adecvat de investit, ndemnare n vnzarea cu amnuntul i un program eficient de marketing. Substituen ii sunt produsele sau serviciile care se pot dezvolta pentru nlocuirea celor existente. Clien ii, att cei curen i ct i cei poten iali, sunt cu to ii importan i pentru o activitate profitabil. Pierderea unui client poate s nu fie att de important, dar dac se pierd mai mul i atunci firma poate avea ntr-adevr probleme. Furnizorii unei firme pot afecta afacerile acestuia. Orice ntrzieri sau amnri pot crea probleme. Aadar planurile de marketing care se ntocmesc trebuie s aib n vedere furnizorii i capacitatea lor de distribu ie, puterea de negociere a furnizorilor.

2.2. Macromediul
Macromediul unei firme este locul de unde aceasta trebuie s porneasc n identificarea ocaziilor favorabile i a amenin rilor la adresa sa. El const din totalitatea factorilor i a for elor care afecteaz ac iunile si rezultatele firmei. Macromediul unei firme este format din ase forte majore: elementul demografic elementul cultural elementul economic elementul natural elementul tehnologic elementul politic A. Mediul demografic Mediul demografic se caracterizeaz prin modificri ale popula iei, schimbri n structura grupelor de vrst, etnice si educa ionale, apari ia unor tipuri de familii, deplasri geografice ale popula iei si segmentarea pie elor de mas n micropie e. Deci mediul demografic caracterizeaz consumatorii. Prima for care trebuie urmrit este popula ia, deoarece oamenii formeaz pie ele. Firmele sunt extrem de interesate de dimensiunea i ritmul de cretere a popula iei diferitelor orae, regiuni i state, de repartizarea ei pe grupe de vrst i pe categorii etnice, pe niveluri de pregtire, pe tipuri de familii, pe caracteristici si evolu ii regionale. Modificarea structurii popula iei determin modificarea consumului. Exist preocupri cu privire la modificarea numrului popula iei existente: caracterul limitat al resurselor, resurse necesare pentru asigurarea vie ii faptul c rata cea mai ridicat de cretere a popula iei se nregistreaz n rile sau comunit ile cele mai slabe. Creterea numrului de copii orienteaz cererea ctre produse i servicii specifice acestei categorii. Totodat o popula ie mbtrnit solicit produse i servicii aferente preocuprilor i vrstei respective. n acest caz serviciile de sntate sunt mai solicitate, se cumpr mai multe medicamente, se pot deschide cluburi pentru btrni. Popula ia unei ri variaz mult din punct de vedere al grupelor de vrst. (spre exemplu n Mexic existp popula ie foarte tnr i un ritm rapid de cretere, Japonia - una din cele mai mbtrnite popula ii din lume).
6

Popula ia poate fi mpr it n ase grupe de vrst 14: precolarii, copii de vrst colar, adolescen ii, adul ii tineri ntre 25-40 de ani, adul ii cu vrst medie ntre 40-65 de ani, adul i vrstnici peste 65 de ani. Firmele trebuie s caute n permanen , s identifice subgrupe de vrst n cadrul gupelor mari de vrst. Fiecare subgrup se caracterizeaz printr-un set de nevoi de produse si servicii, precum si prin preferin e legate de tehnicile de comercializare i de mijloacele mass-media, elemente care le sunt extrem de utile operatorilor de marketing n vederea adoptrii ofertelor lor. Pie e etnice rile variaz, de asemenea, n privin a elementului etnic i al celui rasial. (exp. Japonia - 100% japonezi, SUA - cu locuitori apar innd aproape tuturor na iunilor). Fiecare etnie are o cultur proprie, tradi ii proprii i deci cerin e bine definite. n acest caz operatorii de marketing nu ncearc s modifice cultura, dar ncearc s-i adapteze oferta ctre cerere. Astfel unele firme din domeniul alimentar, firme productoare de mobilier, i-au orientat ofertele si activit ile promo ionale ctre una sau mai multe dintre aceste categorii. Grupuri educa ionale Popula ia unei ri se mparte n cinci categorii educa ionale: analfabe ii, persoanele cu studii elementare, persoanele cu studii medii, persoanele cu studii superioare i persoanele cu studii postuniversitare. Oamenii au nceput s fie tot mai contien i de faptul c bunstarea unei na iuni nu depinde n primul rnd de resursele sale naturale, ci de resursele sale umane. Astzi firmele se confrunt cu o clientel din ce n ce mai preten ioas, care cunoate valoarea mrfurilor i care apreciaz corect raportul calitate / pre . Structura familiei Se consider c familia tradi ional este compus din so , so ie i copii (uneori si bunici). n prezent, familiile sunt formate din: persoane necstorite care locuiesc singure adul i care locuiesc mpreun (de acelai sex sau de sexe diferite) familii cu un singur printe cupluri cstorite fr copii prin i ai cror copii mari, s-au mutat la caselor lor La baza dezvoltrii tipurilor netradi ionale de familie se afl diverse motive, cum ar fi faptul c unele persoane decid s nu se cstoreasc sau s se cstoreasc mai trziu, ori se cstoresc fr inten ia de a avea copii, precum si creterea frecven ei despr irilor i divor urilor. Fiecare din aceste familii are un set distinct de nevoi si deprinderi de cumprare. Operatorii de marketing trebuie s acorde o aten ie sporit nevoilor familiilor de tip netradi ional, ca urmare a faptului c numrul lor crete mai repede dect cel al familiilor tradi ionale Deplasri geografice ale popula iei Deplasri ale popula iei se nregistreaz n diferite condi ii. Popula ia migreaz din zonele rurale ctre cele urbane, din est ctre vest. Localizarea popula iei influen eaz preferin ele sale pentru anumite produse si servicii. Trecerea de la pie ele de mas la micropie e Efectul tuturor acestor schimbri l constituie fragmentarea pie ei de mas n numeroase micropie e, diferen iate prin vrst, sex, structura etnic, educa ie, repartizarea popula iei, stil de via etc. Fiecare categorie de consumatori are preferin e si caracteristici de consum proprii i este abordat
7

prin canale specifice de comunica ii i distribu ie Tendin ele demografice prezint un grad ridicat de stabilitate pe termen scurt si mediu. Aceasta nu este ns o scuz pentru firmele luate prin surprindere de evolu iile demografice. Firmele trebuie s identifice principalele tendin e demografice, s analizeze impactul lor probabil i s stabileasc direc iile de ac iune corespunztoare. B. Mediul cultural Mediul cultural este format din ansamblul elementelor care privesc valorile, obiceiurile, credin ele, normele care guverneaz statutul oamenilor n societate; se caracterizeaz prin tendin e pe termen lung orientate spre autorealizare, automul umire. Societatea n care se nasc i se formeaz oamenii, le modeleaz acestora convingerile, valorile i normele de comportament. Ei i nsuesc, deseori incontient, o viziune asupra lumii care definete rela ia cu ei nii, cu cei din jur, cu natura i cu universal. Firmele trebuie s aib n vedere urmtoarele caracteristici i tendin e culturale: Valorile culturale fundamentale rezist n timp astfel persoanele care triesc ntr-o anumit societate pstreaz convingerile i valorile profunde, care au tendin a de a rezista n timp. Convingerile i valorile fundamentale se transmit din genera ie n genera ie i sunt ntrite de principalele institu ii sociale: coala, biserica, agen ii economici si guvernul. Convingerile i valorile secundare ale oamenilor sunt supuse n mai mare msur schimbrilor. Firmele nu trebuie s ncerce schimbarea valorilor de baz, ci trebuie s se adapteze. Fiecare cultur este compus din culturi secundare. Orice societate este alctuit din culturi secundare, adic din grupuri diverse de oameni care mprtesc aceleai valori rezultate din experien a proprie de via . n msura n care grupurile culturale secundare manifest dorin e i comportamente de consum distincte, operatorii de marketing le pot considera drept pie eint pentru ac iunile firmelor lor. Valorile culturale secundare se transform n timp. Firmele trebuie s manifeste un profund interes pentru identificarea schimbrilor culturale, care ar putea semnala apari ia unor noi ocazii favorabile sau a unor noi dificult i. Exist mai multe firme specializate n realizarea de prognoze socio-culturale. Studiile efectuate prezint ponderea popula iei care mprtete o anumit atitudine, precum i ponderea celor care se opun acesteia. C. Mediul economic Este alctuit din ansamblul elementelor ce compun via a economic a spa iului n care ac ioneaz organiza ia. Factorii de mediu se oglindesc, direct sau indirect n situa ia pie ei. Existen a cererii, presupune o anumit putere de cumprare din partea popula iei , care s-i dea gradul necesar de solvabilitate, iar pe de alt parte o anumit ofert care s-i asigure obiectul. ntr-o economie, puterea de cumprare depinde de: veniturile curente, pre uri, mrimea economiilor, mrimea datoriilor, mrimea posibilit ilor de creditare n vederea cumprri. Procesul de cumprare are loc dac exist bani, ofert i o nevoie real. Analiza n timp a raportului dintre cele dou fenomene reliefeaz apropierea cererii de mrfuri de nivelul trebuin elor de consum material al oamenilor, cuprinse n nevoia real. Firmele trebuie s acorde aten ie tendin elor majore ale mrimii veniturilor si structurii cheltuielilor de consum ale pie ei. Distribu ia veniturilor Exist mari diferen e ntre statele lumii n cea ce privete nivelul si distribu ia veniturilor. Unul din factorii principali l prezint profilul industrial al statului respectiv. Se disting patru tipuri de profiluri industriale: - Economiile de subzisten . n acest tip de economie cea mai mare parte a popula iei este angajat n agricultur. Majoritatea produselor sunt destinate consumului intern, iar surplusul
8

este folosit pentru achizi ionarea de bunuri i servicii simple. Este un tip de economie care ofer operatorilor de marketing pu ine ocazii de afaceri. Economiile bazate pe exportul de materii prime. Aceste economii sunt bogate n una sau mai multe resurse naturale, dar srace n alte privin e. Cea mai mare parte a venitului na ional se ob ine din exportul acestor resurse. Economiile n curs de industrializare. ntr-o economie n curs de industrializare, produc ia intern reprezint ntre 10 si 20% din produsul intern brut. Pe msur ce produc ia crete, statul apeleaz din ce n ce mai mult la importul de materii prime, o el i utilaje industriale i mai pu in la importul de produse textile finite, produse din hrtie sau produse alimentare. Industrializarea duce la apari ia unei clase bogate i a unei clase mijlocii mai pu in numeroase, dar n expansiune. Ambele se caracterizeaz prin cererea pentru mrfuri noi, o parte a acesteia neputnd fi satisfcut dect prin importuri. economiile industrializate: Sunt principalele exportatoare de produse finite i capital. Ele fac schimburi de produse finite, dar le i export ctre alte economii, n schimbul unor materii prime sau produse semifabricate. Activit ile productive variate, desfurate la scar larg, i o clas de mijloc bine reprezentat constituie atributele unor pie e bogate pentru toate tipurile de produse.

Distribu ia veniturilor nu depinde numai de profilul industrial al unui stat, ci i de sistemul politic al acestuia. Operatorii de marketing mpart rile n func ie de modul de distribu ie a veniturilor astfel: ri cu venituri foarte sczute ri cu venituri mai ales sczute ri cu venituri foarte sczute i foarte ridicate ri cu venituri sczute, medii i ridicate ri cu venituri n mare parte medii. Economii, datorii, posibilit i de creditare Mrimea cheltuielilor de consum depinde n mare msur de nivelul economiilor, datoriilor i posibilit ilor de creditare. Firmele trebuie s urmreasc foarte atent evolu ia unor elemente ca veniturile, costul vie ii, rata dobnzilor, nivelul economiilor sau structura creditelor acordate, elemente care au un impact deosebit, n special asupra firmelor ale cror produse se adreseaz persoanelor cu venituri mari i celor care sunt sensibili la pre sau a cror produse sunt ncadrate n categoria celor de folosin ndelungat. D. Mediul natural Mediul natural se caracterizeaz prin scderea rezervelor de materii prime, varia ia costului energiei, creterea gradului de poluare i a amploarea micrii ecologiste. Deteriorarea calit ii mediului natural este una din problemele majore cu care se confrunt firmele i consumatorii n momentul actual. Spre exemplu, firmelor de exploatarea lemnului li se cere s pun n aplicare programe de mpdurire n urma tierilor, pentru protejarea solului i asigurarea necesarului de mas lemnoas pentru genera ia viitoare. Hrana poate deveni o problem major, avnd n vedere faptul c suprafe ele de teren destinate agriculturii rmn relativ aceleai, n timp ce zonele urbane se extind continuu. Firmele ale cror produse nglobeaz petrolul, crbunele argintul etc. se confrunt cu o cretere substan ial a costurilor, acestea fiind din ce n ce mai dificil de transferat pe seama cumprtorilor. Firmele implicate n activit i de cercetare-dezvoltare beneficiaz n aceast situa ie de posibilit i excelente de creare a unor noi nlocuitori E. Mediul tehnologic Analiza mediului tehnologic pune n evident accelerarea progresului tehnologic, existen a unor posibilit i nelimitate de inova ie, a unor bugete substan iale destinate cercetrii-dezvoltrii,
9

concentrarea asupra mbunt irilor minore n dauna descoperirilor majore i nmul irea reglementrilor referitoare la transferul de tehnologie. n cadrul mediului tehnologic exist mai multe tendin e. Accelerarea ritmului schimbrilor tehnologice. Foarte multe din produsele obinuite n zile noastre nu existau n urm cu 30 de ani. Timpul scurs ntre apari ia unei idei i punerea ei cu succes n practic se reduce tot mai mult, la fel i timpul dintre introducerea n produc ie i atingerea produc iei de vrf. n cadrul accelerrii ritmului schimbrilor tehnologice se are n vedere i perfec ionarea continu a produc iei i a tehnologiei utilizate, sporirea nivelului calitativ al produselor. Posibilit i de inova ie nelimitate. Oamenii de tiin contemporani lucreaz la o mare varietate de tehnologii noi, care vor revolu iona produsele i procesele de produc ie. Pentru toate aceste idei i produse, dificult ile nu sunt numai de natur tehnic, ci i comercial, acestea din urm contnd n crearea unor versiuni ale produselor n cauz care s fie accesibile consumatorilor din punctul de vedere al pre urilor. Mrimea diferit a bugetelor de cercetare-dezvoltare. SUA se afl pe primul loc n lume n privin a cheltuielilor destinate activit ilor de cercetare i dezvoltare. ns aproximativ 60% din aceste cheltuieli sunt destinate aplica iilor n domeniul aprrii. Se impune aadar transferarea unor fonduri mai substan iale ctre alte domenii. Sporirea regimului reglementrilor n domeniul tehnologic. Pe msur ce complexitatea produselor crete, publicul consumator trebuie s aib garan ia siguran ei lor. Prin urmare, organismele guvernamentale i-au extins atribu iile, investignd i interzicnd acele produse care nu prezint siguran . F. Mediul politic-legislativ Mediul politic se caracterizeaz printr-o mbog ire a legisla iei de afaceri, creterea atribu iilor organismelor guvernamentale i creterea numrului gruprilor de ac iune public. Mediul politic are o mare influen asupra deciziilor din cadrul firmei. Acesta se compune din: legi organisme guvernamentale grupuri de presiune care influen eaz i limiteaz ac iunile diferitelor organiza ii i membri ai societ ii. Principalele tendin e politice actuale constau n creterea numrului reglementrilor din sfera afacerilor i creterea numrului grupurilor de interes public.

10

TEMA 3 STRUCTURI UTILIZATE N DIAGNOSTICUL ORGANIZA IILOR


n diagnosticul organiza iilor se opereaz cu o serie de structuri contabile, respectiv9: a. Activele entit ii, care pot fi: Active imobilizate: imobilizri necorporale, imobilizri corporale, imobilizri financiare; Active circulante (curente): stocuri, crean e, investi ii financiare, disponibilit i bneti. b. Datoriile entit ii, care pot fi: Datorii pe termen scurt; Datorii pe termen lung. c. Capitalurile proprii, formate din: Capital social; Prime de capital; Rezerve din reevaluare; Rezerve; Rezultatul reportat; Rezultatul exerci iului. d. Cheltuielile, formate din: Cheltuieli de exploatare; Cheltuieli financiare; Cheltuieli extraordinare. e. Veniturile, formate din: Venituri din exploatare; Venituri financiare; Venituri extraordinare. f. Rezultatul, respectiv: Rezultatul din exploatare; Rezultatul financiar; Rezultatul curent Rezultatul extraordinar; Rezultatul brut; Rezultatul net.

3.1. Activele entit ii


Conform OMFP 3055/2009, activele reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al crui cost poate fi evaluat n mod credibil. Beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezint poten ialul de a contribui direct sau indirect la fluxul de numerar sau echivalente ale acestuia ctre ntreprindere. Activele entit ii economice pot fi grupate, func ie de natura lor, n dou mari categorii, respectiv active imobilizate i active circulante (curente).

3.1.1. Activele imobilizate


Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizrii pe o baz continu, n scopul desfurrii activit ilor entit ii; sunt active generatoare de beneficii i de inute pe o perioad mai mare de un an. Activele imobilizate sunt delimitate pe urmtoarele diviziuni:

A se vedea Ciuhureanu Alina Teodora, Balte Nicolae Contabilitate. Fundamente teoretice i practoce, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2009, pp. 83-112 11

a. Imobilizri (active) necorporale. Reprezint un activ identificabil, nemonetar, fr suport material i de inut pentru utilizare n procesul de produc ie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriat ter ilor sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut dac i numai dac se estimeaz c va genera beneficii economice viitoare pentru entitate i costul activului poate fi evaluat n mod credibil. n esen , se poate spune c imobilizrile necorporale sunt caracterizate prin faptul c nu au o form fizic. n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire; cheltuielile de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cunotin e, n scopul realizrii de produse sau servicii noi ori mbunt ite substan ial, naintea stabilirii produc iei de serie sau utilizrii; concesiunile, brevetele, licen ele, mrcile, drepturile i valorile similare i alte imobilizri necorporale; fondul comercial (goodwill); imobilizrile necorporale n curs; avansuri acordate pentru imobilizri necorporale; alte imoblizri necorporale n cadrul crora se cuprind, de regul, programele informatice create de entitate sau achizi ionate de la ter i. b. Imobilizri corporale. Reprezint acele active care: (a) sunt de inute de entitate pentru a fi utilizate n produc ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate ter ilor, sau pentru a fi folosite n scopuri administrative i (b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Conform reglementrilor legale romneti, pentru ca un bun s fie ncadrat n categoria imobilizrilor corporale trebuie ndeplinite cumulativ dou condi ii, respectiv durata de via mai mare de un an i valoarea mai mare de 1.800 lei. n cadrul imobilizrilor corporale, conform structurii bilan ului contabil, se includ: terenuri i amenajri de terenuri; construc ii; instala ii tehnice, mijloace de transport; animale i planta ii; mobilier, aparatur birotic, echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale; imobilizri corporale n curs. Imobilizrile corporale n curs reprezint investi iile neterminate efectuate n regie proprie sau n antrepriz, evaluate la costul de produc ie sau achizi ie, reprezentnd pre ul de deviz al investi iei. Sunt trecute n categoria imobilizrilor corporale numai dup recep ia, darea n folosin sau punerea n func iune a acestora, dup caz; avansuri acordate pentru imobilizri corporale. c. Imobilizri financiare. Includ att instrumentele primare, cum ar fi titlurile de crean , de debit sau participa ie (ac iuni obliga iuni) ct i instrumente derivate, cum ar fi op iunile financiare (drepturi de vnzare sau cumprare a unui produs la o anumit scaden ), contractele futures (contracte la termen negociate pe pie ele organizate, care presupun partizi bine definite, cotate la scaden e precise) i opera iunile forward (produse aproximativ echivalente, tratate pe pie e ocazionale), swap-urile de rat a dobnzii i swap-urile valutare (presupun un schimb de contracte care permite, n general, s se treac de pe o pozi ie pe alta, de la situa ia de instabilitate la cea de stabilitate; pe pia a dobnzilor, un swap se poate concretiza, spre exemplu, n schimbarea unei datorii cu dobnd fix contra uneia cu dobnd variabil). Un activ financiar este orice activ care reprezint: numerar; un drept contractual de a ncasa numerar sau alte active financiare de la alt ntreprindere; un drept contractual de a schimba instrumente financiare cu alt ntreprindere n condi ii care sunt poten ial favorabile; un instrument de capitaluri proprii al unei alte ntreprinderi10. Imobilizrile financiare, aa cum sunt prezentate n OMFP nr. 3055/2009, cuprind:
10

Standardele Interna ionale de Contabilitate 2001, Ed. Economic, Bucureti, 2001, pp. 752-753 12

ac iuni de inute la ent ile afiliate; mprumuturi acordate entit ilor afiliate11; interese de participare, care reprezint drepturile n procentaj mai mare de 20% n capitalul altor entit i, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entit i, sunt destinate s contribuie la activit ile entit ii; mprumuturi acordate entit ilor cu care compania este legat n virtutea intereselor de participare; titluri puse n echivalen reprezint elemente ce apar n situa iile financiare consolidate; alte imobilizri financiare (crean e imobilizate), cuprind garan iile, depozitele i cau iunile depuse de entitate la ter i.

3.1.2. Activele circulante (curente)


Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd: a) este achizi ionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilan ului; b) este reprezentat de crean e aferente ciclului de exploatare; c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restric ionat. Ciclul de exploatare al unei entit i reprezint perioada de timp dintre achizi ionarea materiilor prime care intr ntr-un proces de transformare i finalizarea acestora n trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. Echivalentele de trezorerie reprezint investi iile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Activele circulante ale ntreprinderii mbrac forma stocurilor, crean elor, investi iilor pe termen scurt i a disponibilit ilor bneti. A. Stocurile, definite conform IAS 2 Stocuri, ca fiind activele: (a) de inute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activit ii; (b) n curs de produc ie n vederea unei vnzri n aceleai condi ii ca mai sus; (c) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de produc ie sau pentru prestarea de servicii. n categoria stocurilor se cuprind12: mrfurile; materiile prime; materialele consumabile; materialele de natura obiectelor de inventar; semifabricatele; produsele finite; produsele reziduale; animalele i psrile; ambalajele; produc ia n curs de execu ie; bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consigna ie la ter i. B. Crean ele reprezint drepturi de ncasat sau de primit ale ntreprinderii de la alte persoane fizice sau juridice, pentru produsele sau mrfurile livrate, lucrrile executate sau serviciile prestate acestora ori din alte opera iuni cu caracter necomercial. n acest sens, crean ele includ:
11 12

mprumuturile acordate sunt eviden iate la crean e imobilizate OMFP nr. 3055/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, M.Of 766 i 766 bis/10 noiembrie 2009 13

crean e comerciale (clien i, clien i-facturi de ntocmit, avansuri acordate furnizorilor, crean e din materiale i ambalaje de restituit); avansuri acordate personalului; sume de ncasat de la societ ile din cadrul grupului; sume de ncasat din interese de participare; crean e privind capitalul subscris i nevrsat; crean e sociale; crean e n legtur cu bugetul statului i fondurile speciale; crean e din debitori diveri. Anumite crean e pot fi eviden iate prin intermediul efectelor de comer care reprezint titlul de credit prin intermediul cruia se constat obliga ia unei ntreprinderi, numit debitor, de a da ceva sau a efectua un serviciu unei alte ntreprinderi, numit creditor, la o anumit dat numit scaden . n cadrul acestora se cuprind: biletul la ordin ce reprezint un nscris prin intermediul cruia o persoan, numit emitent, se oblig expres i necondi ionat s plteasc o anumit sum de bani unei alte persoane, numit beneficiar, care, n temeiul unui contract, are dreptul s o ncaseze; cambia este instrumentul de plat prin care ntreprinderea emitent, numit trgtor, d dreptul unei alte persoane, numit tras, s plteasc o anumit sum de bani unei a treia persoane, numit beneficiar, la o dat numit scaden i ntr-un anume loc. Este transmisibil prin andosare i negociabil pe pia a capitalurilor; trata reprezentat printr-un ordin scris, necondi ionat, emis de creditor (trgtor) asupra debitorului (trasului) de a plti, la prezentare sau la un anumit termen, o sum de bani unui beneficiar sau la ordinul acestuia; cecul con ine ordinul dat de trgtor (titularul sau mputernicitul unui cont la banca n care este depozitat numerarul) unei persoane numit tras (o banc) de a plti la vedere o anumit sum de bani unei alte persoane, numit beneficiar (cec de cas) sau de a o vrsa n contul inut beneficiarului la aceeai banc (cec de virament); mandatul, un document contract, o mputernicire de a reprezenta ntreprinderea i de a ac iona n numele i pentru interesele acesteia; warantul reprezint o variant a biletului la ordin, un titlu de proprietate asupra mrfurilor, eliberat de ctre depozitele n care acestea sunt pstrate. Mrfurile pstrate n depozite rmn n proprietatea exportatorului pn n momentul n care importatorul achit contravaloarea acestora i dobndete warantul. C. Investi iile pe termen scurt cuprind titlurile de valoare achizi ionate n vederea ob inerii unui profit pe termen scurt, cum sunt: ac iuni de inute la entit ile afiliate, ac iuni achizi ionate, obliga iuni emise i rscumprate, obliga iuni achizi ionate, instrumente de trezorerie (spre exemplu bonurile de tezaur) precum i alte instrumente de acest gen. Condi ia care trebuie ndeplinit pentru a fi incluse n categoria activelor circulante este ca de inerea lor s nu depeasc 12 luni. D. Casa i conturile la bnci (disponibilit i bneti) con ine elemente de natura valorilor de ncasat, numerarului n lei sau valut din casieria ntreprinderii, depozitele bancare precum i alte valori financiare care, datorit naturii lor, sunt convertibile imediat n disponibilit i bneti. Din categoria altor disponibilit i bneti amintim: acreditivele (lichidit ile pstrate n banc i aflate la dispozi ia furnizorului, ntr-un cont distinct, din care urmeaz s se efectueze pl ile ctre acesta pe msura livrrii mrfurilor, executrii lucrrilor sau prestrii serviciilor contractate); carnetele de cecuri (exprim disponibilit ile bneti sub forma unor documente-valoare folosite pentru efectuarea de pl i); avansurile de trezorerie (exprim disponibilit ile bneti repartizate pentru a fi girate de ctre administratorii sau anumi i salaria i ai ntreprinderii); alte valori financiare sau de trezorerie (timbre fiscale i potale, bilete de cltorie, bilete de tratament i odihn).
14

3.2. Datoriile entit ii


O datorie reprezint o obliga ie actual a entit ii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. Decontarea unei datorii implic, de obicei, renun area de ctre entitate la anumite resurse care ncorporeaz beneficii economice, n scopul satisfacerii cererilor celeilalte pr i i se poate efectua prin plata n numerar, transferul altor active, prestarea de servicii, convertirea unor obliga i n participri la capitalul social etc.

3.2.1. Datoriile pe termen scurt i pe termen lung


n func ie de gradul de exigibilitate, datoriile ntreprinderii sunt mpr ite n dou mari categorii: datorii pe termen scurt (curente) i datorii pe termen lung. a. Datoriile pe termen scurt (curente) sunt cele care se ateapt s fie achitate n cursul normal al ciclului de exploatare sau s fie exigibile n termen de 12 luni de la data bilan ului. n cadrul datoriilor pe termen scurt sunt incluse: mprumuturile din emisiuni de obliga iuni; Sumele datorate institu iilor de credit; Avansurile ncasate n contul comenzilor nu presupun o datorie bneasc ci eviden iaz faptul c ntreprinderea a ncasat o anumit sum n schimbul creia trebuie s livreze o cantitate de produse sau s presteze un serviciu; Datoriile comerciale se creeaz n cadrul rela iilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionrile de care ntreprinderea a avut nevoie; Sumele datorate societ ilor din cadrul grupului; Sumele datorate privind interesele de participare, se refer la obliga iile ntreprinderii privind achitarea sumelor generate de achizi ionarea intereselor de participare; Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale. n cadrul acestora se includ: datoriile fa de personal, datoriile fa de asigurrile sociale i protec ia social, datoriile fa de bugetul statului, bugetul local i fondurile speciale, datoriile fa de asocia i sau ac ionari. b. Datoriile pe termen lung sunt cele care nu se ncadreaz n defini ia datoriilor curente. n cadrul acestei grupe sunt incluse toate categoriile prezentate anterior, cu men iunea c trebuie s fie exigibile ntr-o perioad mai mare de 12 luni.

3.2.2. Provizioanele
Tot ca i datorii ale ntreprinderii apar provizioanele, definite ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care: entitatea are o obliga ie curent generat de un eveniment anterior; este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obliga ia respectiv; i poate fi realizat o estimare credibil a valorii obliga iei. Criteriile care diferen iaz datoriile de provizioane sunt determinate de incertitudinea legat de exigibilitate sau de valoarea final a provizioanelor. Din punct de vedere valoric, provizioanele nu pot depi sumele care sunt necesare stingerii obliga iei curente la data bilan ului. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a. litigii, amenzi i penalit i, despgubiri, daune i alte datorii incerte;
15

b. cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan ie i alte cheltuieli privind garan ia acordat clien ilor; c. ac iunile de restructurare cum sunt: vnzarea sau ncetarea activit ii unei pr i a afacerii, nchiderea unor sedii ale entit ii, modificri n structura conducerii, reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura si scopul activit ilor entit ii; d. pensii i obliga ii similare; e. impozite, respectiv sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n condi iile n care acestea nu apar reflectate ca datorie n rela ia cu statul; f. alte provizioane.

3.3. Active i datorii contingente


Un activ contingent este un activ poten ial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilan ului i a cror existen va fi confirmat numai prin apari ia sau neapari ia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit ii (OMFP 3055/2009). n aceast situa ie poate fi un utilaj a crui recep ie, punere n func iune i trecere n proprietate este condi ionat de atingerea unor parametri calitativi; de asemenea, o crean ce constituie obiectul unui proces n care este implicat ntreprinderea (de exemplu o despgubire) i al crui rezultat este incert este considerat un activ contingent. Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neateptate, care pot s genereze intrri de beneficii economice n entitate. O categorie special a datoriilor ntreprinderii este cea a datoriilor contingente definite, conform OMFP 3055/2009, astfel: o obliga ie poten ial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute i a crei existen va fi confirmat numai prin apari ia sau neapari ia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit ii; sau o obliga ie curent, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscut deoarece nu este sigur c vor fi necesare ieiri de resurse (care s afecteze beneficiul economic) pentru stingerea acestei obliga ii ori valoarea datoriei nu poate fi evaluat suficient de credibil.

3.4. Capitalurile proprii imaginea entit ii


Conform reglementrilor legale n vigoare, capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al ac ionarilor n activele unei entit i dup deducerea tuturor datoriilor sale. Exceptnd situa ia unei pure coinciden e, mrimea capitalurilor proprii ale ntreprinderii nu este egal cu valoarea de pia : a totalit ii ac iunilor sale; a activelor sale, evaluate individual; a entit ii n sine, evaluat ntr-o perspectiv de continuitate a exploatrii. n structura capitalurilor proprii ale unei entit i, conform OMFP nr. 3055/2009, se includ urmtoarele categorii: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci iului financiar., a. Capitalul, poate fi reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., n func ie de forma juridic a entit ii. Prin componenta capital social se n elege sursele ini iale de finan are ale ntreprinderii, la data constituirii fiind format, de regul, din sume da bani, ac iuni, alte titluri de valoare, imobilizri corporale etc. n etapa n care apare inten ia de constituire a ntreprinderii sau majorare a capitalului deja existent, prin ntocmirea unor documente legale, ac ionarii sau asocia ii i iau angajamentul de a subscrie capitalul i de al pune la dispozi ia ntreprinderii. Apare, astfel, no iunea de capital subscris nevrsat. Ulterior, n msura n care capitalul subscris este depus de ctre cei
16

implica i, el devine capital subscris vrsat. Valoarea ini ial a capitalului social este egal cu valoarea nominal a ac iunilor sau pr ilor sociale, respectiv cu valoarea aportului n natur sau n numerar a ac ionarilor sau asocia ilor. Majorarea capitalului social se poate realiza prin urmtoarele opera iuni: Subscrierea i emisiunea de noi ac iuni, ce are ca obiectiv atragerea de fonduri necesare finan rii activit ii. n aceast situa ie, firma are posibilitatea emiterii a dou tipuri de ac iuni: ac iuni preferen iale i/sau ac iuni comune. ncorporarea rezervelor sau a primelor legate de capital constituie opera iuni interne i contribuie att la ntrirea capitalului ct i la creterea credibilit ii financiare a ntreprinderii fa de proprii ac ionari. Majorarea efectiv a capitalului social se realizeaz prin emisiunea de ac iuni noi care se distribuie gratuit vechilor ac ionari sau prin creterea valorii nominale a vechilor ac iuni, ceea ce nu modific situa ia net a ntreprinderii sau totalul capitalurilor proprii. n cazul emisiunii de noi ac iuni care sunt destinate vnzrii ctre noi solicitan i, vechii ac ionari sunt proteja i prin intermediul drepturilor de atribuire ce le sunt acordate gratuit. Sunt drepturi negociabile iar valoarea lor se determin ca diferen ntre valoarea contabil stabilit nainte i dup emisiunea noilor ac iuni13; ncorporarea profitului net realizat n exerci iile precedente, destinat majorrii capitalului social (rezultatul reportat); ncorporarea profitului net realizat n exerci iul precedent, destinat majorrii capitalului social (rezultatul exerci iului financiar). n activitatea oricrei ntreprinderi, avnd n vedere apari ia unor dificult i n legtur cu gestionarea capitalului, retragerea unor asocia i sau ac ionari etc. se impune reducerea capitalului social. Opera iunile legate de diminuarea capitalului social se pot concretiza n urmtoarele: reducerea numrului de ac iuni sau pr i sociale; reducerea valorii nominale a ac iunilor sau pr ilor sociale; rscumprarea i anularea propriilor ac iuni; acoperirea unor pierderi realizate n exerci iile financiare precedente; acoperirea pierderilor realizate n exerci iul curent. b. Primele de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezint excedentul dintre valoarea de emisiune i valoarea nominal a ac iunilor sau pr ilor sociale, inclusiv din conversia obliga iunilor n ac iuni. c. Rezervele din reevaluare reprezint plusul sau minusul de valoare rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, respectiv dintre valoarea nregistrat n contabilitate i valoarea actual a acestora. d. Rezervele. Constituirea i utilizarea acestora prezint aspecte particulare de la o categorie la alte de rezerve, existnd: Rezerve legale care, n prezent, se constituie la nchiderea exerci iului financiar din profitul brut ntr-o cot de 5% pn n momentul n care acestea ating 20% sau 25% din capitalul social, dup cum ntreprinderea dispune de capital na ional i respectiv capital mixt. Acestea nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru acoperirea pierderilor din exerci iile anterioare sau pentru acoperirea pierderii curente; Rezerve statutare sau contractuale ce se constituie anual, din profitul net al entit ii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia; Alte rezerve ce pot fi constituite facultativ din profitul net i sunt utilizate pentru acoperirea unor pierderi provenite din rscumprarea ac iunilor proprii, acordarea de dividende n exerci iile financiare ncheiate cu pierderi, majorarea capitalului social etc. e. Rezultatul reportat se refer la rezultatul sau la o parte din rezultatul exerci iilor precedente, concretizat n profit sau pierdere, a crui repartizare sau acoperire a fost amnat de ctre adunarea

13

Staicu, Constantin Contabilitate financiar armonizat cu Directivele europene, Ed. CECCAR, Bucureti, 2002, p. 61 17

general a ac ionarilor sau asocia ilor. Profitul reportat conduce la majorarea capitalurilor proprii iar pierderea reportat are drept consecin diminuarea acestora. f. Rezultatul exerci iului este reprezentat de profitul sau pierderea nregistrat n exerci iul financiar curent i care contribuie la majorarea sau diminuarea capitalurilor proprii ale firmei. Alte concepte privind capitalul: Capital fix, reprezentat de acea parte a capitalurilor ntreprinderii format din bunuri de folosin ndelungat create n procesele economice anterioare cu scopul de a produce, cu ajutorul lor, alte bunuri materiale i valori14 (active imobilizate); Capital circulant, format din bunuri materiale i valori de utilizare curent, care s-au creat n ciclurile economice anterioare, cu scopul de a contribui la producerea altor bunuri materiale i valori (active circulante); Capital economic, reprezentat de totalul activului brut al bilan ului contabil; Capital permanent, format din suma capitalurilor proprii i a datoriilor pe termen lung; Capital de lucru (fondul de rulment). n esen , capitalul de lucru sau fondul de rulment reprezint capitalul permanent din care se scad activele imobilizate la valoarea lor net. Mai poate fi ntlnit sub denumirea de capital de lucru brut, fiind asimilat pur i simplu activelor circulante ale firmei.

3.5. Structuri privind valorile rectificative i valorile de regularizare


Valorile sau pozi iile rectificative corecteaz, prin adunare sau scdere, valoarea celorlalte structuri determinate de obiectul contabilit ii. Semnificative n acest sens sunt: amortizrile ce eviden iaz diminurile ireversibile de valoare a activelor imobilizate; provizioanele reprezentnd datorii cu exigibilitate sau valoare incert, constituite pentru elemente cum sunt: litigii, amenzi i penalit i, despgubiri, daune i alte datorii incerte; cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan ie i alte cheltuieli privind garan ia acordat clien ilor; alte provizioane; ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor necorporale, corporale i n curs de execu ie; pentru deprecierea stocurilor i crean elor; ajustri pentru pierderea de valoare n cazul imobilizrilor financiare i conturilor de trezorerie (ac iuni, obliga iuni i alte investi ii pe termen scurt i crean e asimilate). Valorile de regularizare reprezint, dup caz, structuri create prin activarea cheltuielilor i pasivizarea veniturilor. n aceast situa ie ntlnim: cheltuielile nregistrate n avans ce reprezint acele cheltuieli nregistrate n prealabil n cursul exerci iului curent dar care se raporteaz direct la rezultatul exerci iului urmtor (spre exemplu, chiriile pltite n avans, abonamentele, taxele de loca iune, primele de asigurare, dobnzile pltite anticipat etc.); veniturile nregistrate n avans, se refer la veniturile ncasate anticipat sau n avans ce privesc perioadele sau exerci iile financiare urmtoare cum sunt: ncasri din chirii, abonamente, vnzri de locuin e cu plata n rate, asigurri etc.; decontri din opera ii n curs de clarificare.

14

Vasilescu, Ion; Romnu, Ion; Cicea, Claudiu Investi ii, Ed. Economic, 2000, p. 363 18

3.6. Cheltuielile entit ii


Cheltuielile reprezint diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creterii datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac ionari. ntr-o alt abordare15, cheltuielile reprezint valorile pltite sau de pltit pentru: consumuri de stocuri, lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obliga ii legale sau contractuale etc. Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel: a. Cheltuielile de exploatare sunt generate de desfurarea normal, curent a activit ii ntreprinderii i cuprind: cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale consumabile, costul de achizi ie al materialelor de natura obiectelor de inventar consumate, costul de achizi ie al materialelor nestocate, costul de achizi ie al energiei i apei consumate, valoarea animalelor i psrilor, costul mrfurilor i al ambalajelor vndute; cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de ter i: ntre inere i repara ii, loca ii de gestiune i chirii, studii i cercetri, alte cheltuieli cu servicii efectuate de ter i (colaboratori, comisioane i onorarii, protocol, reclam i publicitate, transportul de bunuri i personal, deplasri, detari, transferri, servicii potale i bancare); cheltuieli cu impozitele, taxele i vrsmintele asimilate suportate de ntreprindere (impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, taxe pentru folosirea terenurilor, taxe asupra mijloacelor de transport etc.); cheltuieli cu personalul (salarii i alte drepturi de personal, asigurrile i protec ia social, pregtirea i perfec ionarea profesional i alte cheltuieli cu personalul suportate de persoana juridic); alte cheltuieli de exploatare (pierderi din crean e i debitori diveri, despgubiri, amenzi i penalit i, dona ii i alte cheltuieli similare, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital etc.). b. Cheltuielile financiare sunt legate de activitatea financiar a firmei i cuprind: pierderi din crean e legate de participa ii; cheltuieli privind investi iile financiare cedate; diferen ele nefavorabile de curs valutar; dobnzile privind exerci iul financiar n curs; sconturile acordate clien ilor; pierderi din crean e de natur financiar; alte cheltuieli financiare. c. Cheltuielile extraordinare nu sunt legate de activitatea normal, curent a ntreprinderii i cuprind pe cele legate de exproprieri, calamit i naturale i alte evenimente extraordinare. d. Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare sunt grupate func ie de natura acestora pe urmtoarele categorii: cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere; cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare. e. Cheltuielile cu impozitul pe profit/venit, reprezentnd impozitul pe profit/venit calculat i datorat de entitate bugetului statului potrivit reglementrilor legale.

15

OMFP nr. 3055/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, M.Of 766 i 766 bis/10 noiembrie 2009 19

3.7. Veniturile entit ii


Veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale activelor sau descreteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribu ii ale ac ionarilor. ntr-o alt abordare, veniturile sunt reprezentate de sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit i curente precum i ctigurile din orice alte surse. Cuprind: a. Veniturile din exploatare, reprezentate de veniturile legate de desfurarea normal, curent a activit ii entit ii i cuprind: venituri din vnzarea produselor, mrfurilor, lucrrilor executate i servicii prestate; venituri aferente costurilor stocurilor de produse, reprezentnd varia ia n plus (cretere) sau n minus (reducere) dintre valoarea la cost de produc ie efectiv a stocurilor de produse i produc ie n curs de execu ie de la sfritul perioadei i valoarea stocurilor ini iale ale produselor i produc iei n curs, nelund n calcul ajustrile pentru depreciere constituite. Reprezint o corec ie a cheltuielilor de produc ie pentru a reflecta fie faptul c produc ia a mrit nivelul stocurilor, fie faptul c vnzrile suplimentare au redus nivelul stocurilor; venituri din produc ia de imobilizri, reprezentnd costul de produc ie al imobilizrilor necorporale i corporale realizate prin efort propriu; venituri din subven ii de exploatare, reprezentnd subven iile primite de entitate din surse guvernamentale sau alte surse, destinate acoperirii diferen elor de pre , pierderilor, finan rii activit ii de cercetare etc.; alte venituri din exploatare: venituri din crean e reactivate i debitori diveri precum i alte venituri din exploatare ; b. Veniturile financiare, rezultate din activitatea financiar a entit ii, n categoria crora se cuprind: venituri din imobilizri financiare; venituri din investi ii financiare pe termen scurt; venituri din crean e imobilizate; venituri din investi ii financiare cedate; venituri din diferen e de curs valutar; venituri din dobnzi; venituri din sconturi ob inute; alte venituri financiare. c. Veniturile extraordinare, reprezint acele venituri ce nu sunt legate de activitatea normal, curent a entit ii i rezult din compensa iile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamit i sau alte evenimente extraordinare. d. Veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, se creeaz n momentul n care se diminueaz sau anuleaz provizioanele sau ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, n cazul n care nu se mai justific men inerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibil. Sunt grupate n contabilitate pe dou categorii: venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare; venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare.

3.8. Rezultatul exerci iului financiar


Rezultatul exerci iului financiar se concretizeaz n profit sau pierdere i se stabilete cumulat de la nceputul exerci iului financiar n urma nchiderii conturilor de venituri i cheltuieli. n func ie de activit ile desfurate, rezultatul cuprinde: rezultatul din exploatare;
20

rezultatul financiar; rezultatul curent; rezultatul extraordinar; rezultatul brut (contabil); rezultatul fiscal; rezultatul net. Rezultatul din exploatare reprezint profitul sau pierderea aferente activit ii de exploatare a entit ii i se determin ca diferen ntre veniturile din exploatare i cheltuielile din exploatare, conform rela iei: RE = VE CE unde: RE = rezultatul din exploatare; VE = veniturile din exploatare; CE = cheltuielile din exploatare. Rezultatul financiar reprezint profitul sau pierderea aferente activit ii financiare determin ca diferen ntre veniturile financiare i cheltuielile financiare, conform rela iei: RF = VF CF unde: RF = rezultatul financiar; VF = veniturile financiare; CF = cheltuielile financiare. Rezultatul curent reprezint profitul sau pierderea aferente activit ii curente a ntreprinderii i se determin ca diferen ntre veniturile din opera iile curente, respectiv veniturile din exploatare i veniturile financiare i cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare i cheltuielile financiare: RC = (VE + VF) (CE + CF) unde: RC = rezultatul curent. Rezultatul extraordinar (profit sau pierdere) se determin ca diferen ntre veniturile i cheltuielile extraordinare, conform rela iei: REX = VEX CEX unde: REX = rezultatul extraordinar; VEX = veniturile extraordinare; CEX = cheltuielile extraordinare. Rezultatul brut sau contabil (profit sau pierdere) se ob ine prin adugarea sau scderea la rezultatul curent a rezultatului extraordinar, conform rela iei: RB = RC REX unde: RB = rezultatul brut. Rezultatul fiscal (profitul impozabil) se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. Rezultat fiscal = RB + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale (venituri neimpozabile)
21

i se

n situa ia n care rezultatul fiscal se concretizeaz n profit brut, acesta se impoziteaz potrivit legii. Prin scderea din profitul brut a impozitului pe profit (venit) se ob ine rezultatul net (profitul net). RN = RB I unde: RN = rezultatul net; I = impozitul pe profit/venit.

3.9. Situa iile financiare anuale suport informa ional n analiza diagnostic
Situa iile financiare se constituie ca un element de baz al activit ii contabile deoarece ele reprezint mijloacele fundamentale de comunicare a informa iilor ctre utilizatori. IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare precizeaz c situa iile financiare sunt acelea menite s satisfac nevoile utilizatorilor care nu sunt n situa ia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informa ii. Ele sunt o reprezentare financiar structurat a pozi iei financiare a unei ntreprinderi i a tranzac iilor efectuate de aceasta avnd ca obiectiv acela de a oferi informa ii despre pozi ia financiar, performan a i fluxurile de numerar, utile pentru o gam larg de utilizatori n luarea deciziilor economice. De asemenea, ele prezint rezultatele gestiunii resurselor ncredin ate conducerii ntreprinderii. n acest sens, informa iile vizeaz activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile, ctigurile, pierderile, fluxurile de numerar. Setul complet al situa iilor financiare are urmtoarele componente: Bilan ul; Contul de profit i pierdere; Situa ia modificrilor capitalului propriu; Situa ia fluxurilor de numerar; Notele explicative la situa iile financiare anuale.

3.9.1. Bilan ul contabil: imaginea pozi iei financiare a firmei


Bilan ul contabil este definit ca fiind documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capitaluri proprii ale entit ii la sfritul exerci iului financiar, precum i n celelalte situa ii prevzute de lege (lichidri, fuziuni, ncetarea activit ii etc.). Reflect pozi ia financiar a firmei. Bilan ul contabil cuprinde toate elementele de activ i de pasiv (datorii i capitaluri proprii) grupate dup natur i lichiditate, respectiv natur i exigibilitate. Bunurile economice constituie ACTIVUL, iar sursele de finan are reprezint PASIVUL bilan ului. Ecua ia de verificare a bilan ului contabil este: CAPITALURI PROPRII (SITUA IA NET) = ACTIVE DATORII Obiectivele fundamentale ale analizei pe baza bilan ului se pot reflecta n urmtoarele: pune n eviden riscul de insolvabilitate al entit ii; studiaz posibilitatea elementelor de pasiv de a deveni scadente la un anumit termen i a elementelor de activ de a fi transformate n bani; pune la dispozi ie informa ii privind valoarea activului realizabil; concur la determinarea echilibrului financiar pe termen lung sau pe termen scurt etc.

22

3.9.2. Contul de profit i pierdere: imaginea performan elor firmei


Informa iile privind performan a sunt oferite, n primul rnd, prin intermediul contului de profit i pierdere. Dar despre ce performan este vorba? n literatura de specialitate se regsesc mai multe accep iuni referitoare la performan 16: performan a cu sensul de succes, ea fiind dependent de modul de reprezentare a reuitei de ctre diferitele categorii de utilizatori ai informa iei contabile; performan a ca rezultat al ac iunii, este opus primei accep iuni i nu re ine judecata de valoare a utilizatorilor; msurarea performan elor este n eleas ca evaluarea expost a rezultatelor ob inute; performan a ca ac iune n sine, adic procesul i nu rezultatul care apare la un moment dat. Performan a explicat de situa ia financiar denumit Contul de profit i pierdere este una de natur financiar, deoarece fiecare utilizator de informa ie contabil are n realitate un interes financiar n interiorul ntreprinderii. Astfel, profitul este frecvent utilizat ca o msur a performan ei sau ca baz de referin pentru al i indicatori, cum ar fi rentabilitatea investi iei sau rezultatul pe ac iune. Contul de profit i pierdere reprezint situa ia financiar care sintetizeaz veniturile ob inute i cheltuielile efectuate de ntreprindere, deci care msoar performan ele acesteia, pe parcursul unei perioade delimitate. Mul i l consider cel mai important i transparent raport financiar, pentru c arat dac entitatea i-a atins obiectivul fundamental: acela de a ob ine profit. Principalele elemente componente sunt urmtoarele: cheltuieli i venituri aferente activit ii de exploatare; cheltuieli i venituri aferente activit ii financiare; cheltuieli i venituri aferente activit ii extraordinare; cheltuieli i venituri rezultate din ajustarea unor elemente din bilan ul contabil, acestea fiind incluse n categoria celor din exploatare.

3.9.3. Situa ia modificrilor capitalului propriu


Ca i component separat a situa iilor financiare, situa ia modificrilor capitalului propriu prezint, detaliat, toate varia iile pe care activul net (capitalurile proprii) le-a suferit ntre momentul de nceput i cel de sfrit al exerci iului financiar. n esen , eviden iaz17: profitul net sau pierderea net a perioadei i influen a asupra capitalului propriu al ntreprinderii; tranzac iile de capital cu proprietarii i repartizrile ctre acetia; modificri ale capitalului propriu la nceputul i sfritul perioadei. Acest document se constituie ca o baz informa ional n analiza capacit ii de men inere (sau erodare) a capitalului, precum i a profitului general sau pierderii generale nregistrate de firm.

3.9.4. Situa ia fluxurilor de trezorerie


Situa ia fluxurilor de trezorerie arat de unde au provenit lichidit ile i cum au fost cheltuite, explicnd astfel cauzele varia iilor dintre soldul final al perioadei precedente i cel al perioadei curente. Astfel, situa ia fluxurilor de numerar a primit calitatea de document obligatoriu de rapoarte pentru entit ile mari i, op ional pentru celelalte. Fluxurile de trezorerie (cash-flows) desemneaz ansamblul intrrilor (inflows) i ieirilor (outflows) de numerar i de echivalente de numerar. Nu se includ n aceast categorie micrile ntre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din

16

Bunea, tefan Lumini i umbre n prezentarea i interpretarea performan ei, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 3/2001, p. 23 17 Balte, Nicolae (coord.); Ciuhureanu, Alina Teodora; Stoica, Stela Contabilitate financiar: demers teoretic i pragmatic din perspectiva integrrii n spa iul euroatlantic, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2001, p. 270 23

gestiunea trezoreriei entit ii, iar un tablou al fluxurilor de trezorerie trebuie s prezinte intrrile i ieirile de fonduri, generate de activit ile de exploatare, de investi ii i de finan are. Numerarul (cash) cuprinde disponibilit ile bneti i depozitele la vedere. Echivalentele de numerar (cash equivalents) sunt investi iile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uor convertibile n sume cunoscute de numerar i care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Pentru ca un plasament s fie inclus n categoria echivalentelor de numerar, scaden a acestuia trebuie s fie mic (cel mult trei luni) iar riscul de schimbare a valorii s fie nesemnificativ (spre exemplu, ac iunile preferen iale achizi ionate n cursul unei perioade scurte naintea scaden ei lor i cu o dat de rscumprare specificat). O cerin important n elaborarea situa iei fluxurilor de trezorerie este ca aceste fluxuri s fie prezentate pe activit i de exploatare, de finan are i de investi ii.

3.9.5. Note explicative la situa iile financiare anuale


Notele explicative trebuie: s prezinte informa ii despre reglementrile contabile care au stat la baza ntocmirii situa iilor financiare anuale i despre politicile contabile folosite; s ofere informa ii suplimentare care nu sunt prezentate n bilan , contul de profit i pierdere i, dup caz, n situa ia modificrilor capitalurilor proprii i/sau situa ia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru n elegerea oricrora dintre acestea. Notele explicative trebuie s rspund la trei exigen e principale: s fie la ndemna unui numr mare de utilizatori, motiv pentru care informa iile furnizate nu trebuie s fie excesiv de tehnice; s furnizeze toate datele semnificative; s fie clare i succinte deoarece calitatea informa iei ine mai mult de pertinen a datelor dect de volumul lor. Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmtoarele: amortizarea imobilizrilor (alegerea metodei i a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizrilor corporale sau pstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobnzii sau recunoaterea acesteia drept cheltuial, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. Reglementrile legale cu privire la structurarea i con inutul informa iilor din notele explicative sunt riguroase. Conform acestora, notele explicative trebuie s con in urmtoarele sec iuni: Nota 1. Active imobilizate; Nota 2. Provizioane; Nota 3. Repartizarea profitului; Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare; Nota 5. Situa ia crean elor i datoriilor; Nota 6. Principii, politici i metode; Nota 7. Participa ii i surse de finan are; Nota 8. Informa ii privind salaria ii i membri organelor de conducere, administra ie i supraveghere; Nota 9. Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico-financiari; Nota 10. Alte informa ii. n concluzie, pot s existe situa ii financiare corecte, dar care s lase n umbr anumite puncte ale activit ii firmei. De aceea, notele explicative nso esc Bilan ul contabil i Contul de profit i pierdere, fiind considerate parte integrant a lucrrilor de sintez contabil anuale. Notele completeaz i explic datele prezentate n cadrul celorlalte componente ale situa iilor financiare, ele neavnd rolul de a le substitui sau de a justifica insuficien a lor.

24

TEMA 4 METODE I TEHNICI DE ANALIZ


Activit ile sau fenomenele sunt cercetate din punct de vedere economic prin intermediul analizei, pentru a scoate n eviden rela iile cauz efect i rela iile structural func ionale. Analiza, fiind un instrument opera ional, impune1 : stabilirea tipului de analiz economico-financiar; stabilirea con inutului procesului de analiz economico-financiar; stabilirea metodelor i tehnicilor de analiz economico-financiar. Stabilirea tipului de analiz deriv din caracteristicile specifice fiecrui fenomen sau proces. n func ie de diferite criterii pot fi stabilite tipuri ale analizei (tabelul 4.1). Tabelul 4.1. Criterii de clasificare 1. Din punctul de vedere al momentului de desfurare a analizei i momentului desfurrii fenomenului sau procesului 2. Din punctul de vedere al nsuirilor esen iale ale fenomenului sau procesului Clasificarea analizei18 Tipuri de analiz Analiza post-factum Analiza previzional Analiza calitativ Analiza cantitativ Analiza microeconomic Analiza macroeconomic Analiza static Analiza dinamic Analiza pe ramuri Analiza pe probleme Explica ia Cercetarea trecutului i prezentului unui fenomen sau proces economic. Presupune determinarea evolu iei viitoare a unui fenomen sau proces economic. Cercetarea esen ei fenomenului sau procesului, precum i cercetarea factorilor de determinare. Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic pe baza determinrilor cantitative (volum, durat, etc.). Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic la nivelul firmei. Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic, la nivelul ntregii economii na ionale sau mondiale. Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic la un anumit moment. Presupune cercetarea fenomenului sau procesului innd cont de schimbrile survenite la diferite momente. Cercetarea fenomenului sau procesului economic pe ramuri ale economiei na ionale. Presupune cercetarea fenomenului sau procesului economic pe tipuri de indicatori.

3. Din punctul de vedere al nivelului la care se desfoar fenomenul sau procesul economic 4. Din punctul de vedere al modului de urmrire n timp a fenomenelor sau proceselor 5. Din punct de vedere al obiectivului supus cercetrii

Stabilirea metodelor i tehnicilor de analiz presupune gsirea acelui mod de cercetare care s valorifice ntreg fenomenul sau procesul supus analizei, care s contribuie la realizarea obiectului ei. Metodele de analiz sunt grupate n dou categorii: calitative i cantitative.
1

18

Stnescu C., Ifnescu A., Bicui A., - Analiza economico-financiar, Editura Economic, Bucureti, 1996, pp. 11-35 Balte Nicolae (coord) Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2002, pp. 6-7 25

A. Metodele analizei calitative19 a. Compara ia const n studierea fenomenelor, proceselor i rezultatelor economice i financiare prin prisma unui criteriu de referin i n stabilirea de asemnri i deosebiri ntre acestea. Aceast metod ofer analizei posibilitatea de a examina i aprecia rezultatele economice nu ca o mrime n sine ci n raport cu un criteriu, cu o baz de compara ie, stabilind nivelurile, propor iile i ritmurile de dezvoltare ale acestora. Aceast metod impune necesitatea asigurrii comparabilit ii datelor, att din punct de vedere al omogenit ii con inutului ct i al modului de exprimare, n etaloane unice. Totodat este foarte important criteriul de compara ie, la ce ne raportm. n principiu baza de compara ie o constituie realizrile proprii din perioadele precedente, prevederile (planurile, programele firmei), realizrile concuren ei, etc. n activitatea practic de analiz se utilizeaz mai multe tipuri de compara ii, cum ar fi: Compara ia n timp compararea fenomenului n diferite momente ale evolu iei; Compara ia n spa iu ntre rezultatele unor verigi organizatorice interne ale firmei, ntre firm i rezultatele activit ii pe ramur, etc; Compara ii mixte n timp i spa iu; Compara ii n func ie de criteriu prestabilit plan, norme, normative, standarde; Compara ii cu caracter special compara ia variantelor n vederea alegerii celei optime. b. Diviziunea sau descompunerea rezultatelor asigur profunzimea studierii faptelor, ptrunderea n structurile fenomenelor i proceselor cercetate pentru a se localiza rezultatele i cauzele n timp i spa iu. n analiz se disting urmtoarele tipuri de diviziuni: Diviziunea n timp permite sublinierea abaterilor de la tendin a general de desfurare n timp; Diviziunea rezultatelor dup locul de formare semnaleaz locurile unde efectul ob inut nu corespunde condi iilor create; Descompunerea pe pr i sau elemente componente permite localizarea rezultatelor favorabile sau nefavorabile pe categorii de resurse angajate sau consumate. c. Gruparea separ colectivitatea cercetat, pe categorii omogene de unit i, dup varia ia uneia sau mai multor caracteristici alese n func ie de scopul cercetrii, natura fenomenului studiat. d. Generalizarea i evaluarea rezultatelor reprezint o metod calitativ de reunire ntr-un ansamblu coerent a concluziilor rezultate din studiul factorial cauzal al fenomenelor, re inndu-se doar aspectele esen iale procesului decizional. B. Metodele analizei cantitative a. Metoda substituirilor n lan . Se utilizeaz n cazul rela iilor de tip determinist, care iau forma matematic de produs sau de raport ntre factori (exist rela ii de propor ionalitate direct sau indirect) i au forma unei func ii: y = f(x,z). Aceast metod se bazeaz pe varia ia succesiv i corelat a factorilor specifici fenomenului analizat. Substituirea presupune nlocuirea, ntr-o anumit rela ie a valorii unui factor cu o alt valoare. Metoda substituirilor n lan se aplic cu respectarea urmtoarelor trei principii: 1. aezarea factorilor n rela iile de cauzalitate, exprimate sub form de produs sau de raport, se face n urmtoarea ordine a condi ionrii lor economice: factori cantitativi, factori de structur i factori calitativi;

19 19

Balte Nicolae (coord) Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2002, pp. 8-16 26

2. substituirile se fac succesiv, ncepnd cu factorii cantitativi, continund cu factorii de structur i ncheind cu factorii calitativi, pornind de la factorii cu influen direct spre cei cu influen indirect; 3. valoarea substituit a unui factor se men ine ca atare n opera iunile ulterioare. Spre exemplu, s considerm rela ia: R = a x b x c, unde a factor cantitativ, b factor de structur, c factor calitativ. Pentru datele perioadei de baz R0 = a0 x b0 x c0, iar pentru datele perioadei curente: R1 = a1 x b1 x c1. Modificarea absolut a lui R va fi: R = R1 R0 = (a1 b1 c1 ) (a0 b0 c0 ) . Pentru a determina influen a fiecrui factor asupra modificrii totale a lui R vom aplica metoda substituirilor n lan , respectnd principiile mai sus enun ate: - influen a factorului a: R(a ) = (a1 b0 c0 ) (a0 b0 c0 ) = (a1 a0 ) xb0 xc0 ; influen a factorului b: R(b) = (a1 b1 c0 ) (a1 b0 c0 ) = a1 x(b1 b0 ) xc0 ; influen a factorului c: R(c) = (a1 b1 c1) (a1 b1 c0 ) = a1 xb1 x(c1 c0 ) ;
R = R (a ) + R (b) + R (c) .

b. Metoda balan ier. Se utilizeaz n cazul n care ntre elementele fenomenului studiat exist rela ii de tip determinist de natura sumei i/sau diferen ei. Modelul analitic de exprimare a acestui tip de rela ii (rela ii balan iere) este urmtorul:
R=a+bc Pentru perioada de baz R0 = a0 + b0 c0 iar pentru perioada curent R1 = a1 + b1 c1. Modificarea n mrime absolut a lui R n perioada curent fa de perioada de baz este: R = R1 R0 = (a1 + b1 c1 ) (a0 + b0 c0 ) . - influen a factorului a: R (a ) = (a1 + b0 c0 ) (a0 + b0 c0 ) = a1 a0 ; - influen a factorului b: R (b) = (a1 + b1 c0 ) (a1 + b0 c0 ) = b1 b0 ; - influen a factorului c: R (c) = (a1 + b1 c1 ) (a1 + b1 c1 ) = c0 c1 ; R = R (a ) + R (b) + R (c)
27

c. Cercetrile opera ionale. Reunesc un ansamblu de metode care sunt utilizate n adoptarea deciziilor n cazul n care intervin numeroi factori care trebuie avu i n vedere. Cercetrile opera ionale se caracterizeaz prin: caracter interdisciplinar vizeaz cercetarea unor sisteme organizate, n care intervine un complex de factori; aplicarea unor metode tiin ifice pentru a scoate n eviden legturile de interdependen , a le exprima ntr-o form matematic i a atribui ponderi tuturor elementelor i factorilor; ra ionalizarea deciziilor pe baza informa iilor i a unor metode tiin ifice de analiz postoperatorie i analiz previzional. d. Metoda calculului matriceal. Se aplic n cazul existen ei unor rela ii func ionale de produs sau raport ntre fenomenul analizat i factorii de influen . Metoda calculului matricial se poate aplica n toate domeniile analiza activit ii economice, iar utilizarea calculatorului electronic i confer un mare grad de detaliere, exactitate, operativitate, eficien . e. Metoda corela iei. Se utilizeaz n cazul rela iilor de tip stocastic, ntre fenomenul analizat i factorii si de influen . Etapele care trebuie parcurse sunt urmtoarele: analiza calitativ de stabilire a con inutului economic al fenomenului analizat i a factorilor de influen ; determinarea legturilor de cauzalitate i a formei lor matematice, respectiv stabilirea ecua iei de regresie care poate fi de tip liniar, hiperbolic, parabolic, exponen ial; determinarea valorii parametrilor ecua iei, cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate; stabilirea intensit ii legturii dintre fenomenul analizat i factorii si de influen , n vederea eviden ierii factorilor esen iali de cei neesen iali; eviden ierea influen ei factorilor asupra fenomenului analizat.

28

TEMA 5 DIAGNOSTICUL JURIDIC


Pentru a aprecia legalitatea nfiin rii i func ionrii organiza iei, este necesar investigarea mai multor documente, unele informa ii urmnd s fie utilizate i n alte etape ale analizei20: Elementele de verificat n cadrul diagnosticului juridic sunt prezentate schematic mai jos: Legiferri privind constituirea: contract de societate, statut; func ionarea: registrele AGA, registrul ac ionarilor, registrul ac iunilor; asocierea: contracte de asociere n participa ie. Dreptul civil situa ia juridic a construc iilor i terenurilor; drepturi de proprietate intelectual de inute; situa ia creditelor acordate, a garan iilor constituite, modul de rambursare, pl i restante; asigurarea bunurilor etc. Dreptul comercial contractele de nchiriere, concesiune, leasing; contractele cu partenerii de afaceri; contractele de credit; ac iunile juridice n curs cu persoane fizice sau juridice pentru litigii cu caracter comercial etc. Dreptul muncii contractele de munc colective i individuale; actele privind protec ia muncii; eviden ele privind personalul (fie de prezen , de pontaj, state de plat); eventualele litigii cu salaria ii; datele ultimului control al organismelor de asigurare i protec ie social; ac iunile sindicatului etc. Dreptul fiscal respectarea reglementrilor fiscale; informa ii privind ultimul control; litigiile fiscale. Dreptul mediului existen a autoriza iilor de mediu; respectarea legisla iei de mediu; existen a unui pasiv ecologic (cheltuieli viitoare de depoluare, daune interese de plat); valoarea unei propriet i contaminate se determin prin proceduri specifice, conform Standardelor interna ionale IVS-APG2, europene EVS 6.01 i ANEVAR SEV 6.01; eventuale litigii pe probleme de mediu cu alte ntreprinderi sau cu autoritatea statal.

20

Maxim, Emil Diagnosticarea i evaluarea organiza iilor, Ed. SIDECOM LIBRIS, Iai, 2008, p.138 29

Exemplificare
Pentru realizarea diagnosticului juridic n cadrul SC Alfa SA au fost analizate elementele prezentate mai jos. Dreptul societ ii comerciale. Documentele verificate sunt:_________________________________________________ Pentru a realiza diagnosticul juridic asupra SC Alfa SA, s-a analizat documentul de constituire, din care reiese c societatea func ioneaz legal i este constituit n baza legii 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sub form de societate comercial. Durata de func ionare este nelimitat i a fost nscris la Oficiul Registrului Comer ului cu nr. J32/2897/2000. n perioada analizat societatea nu a suferit nicio modificare. Dreptul civil. Documentele verificate sunt:________________________________________________ In aceast etap a dreptului civil s-a analizat situa ia actelor de proprietate. SC Alfa SA de ine dreptul de proprietate a unui teren i a unui sediu administrativ, situat in Sibiu, Calea Dumbrvii, nr 12, cod 550135, apar innd domeniului privat al statului Romn. Dreptul comercial. Documentele verificate sunt:_________________________________________________ n aceast etap a diagnosticului comercial s-au analizat contractele de prestri de servicii de ctre /ctre SC Alfa SA, cu diveri clien i. Din analiza acestora rezult c s-a respectat cadrul legal de ntocmire a contractelor de prestri servicii, n care sunt stipulate pr ile, obiectul i clauzele contractuale. Dreptul fiscal. Documentele verificate sunt:_________________________________________________ Societatea este nregistrat la Administra ia Finan elor Publice Sibiu cu codul unic de nregistrare RO 23908765. Declara iile fiscale au fost depuse la termenele legale. n eviden a fiscal a Administra iei Finan elor Publice, societatea nu figureaz cu datorii (impozite, taxe, contribu ii, etc.) restante. n data de 20.02.2008, societatea a avut un control fiscal al crui obiectiv a constat n verificarea modului de calcul a rezultatului exerci iului. Urmare a acestor verificri s-a ntocmit un proces verbal de control nregistrat la SC Alfa SA sub nr 156 din 07.03.2008, prin care s-a primit un avertisment referitor la modul de completare a Registrului de eviden fiscal. Dreptul muncii. Documentele verificate sunt:_____________________________________________ Societatea func ioneaz n baza unui regulament intern, avnd ntocmite fia postului pentru toate categoriile de personal, date sub semntur n momentul ncheieri contractului de munc individual cu persoanele pe care le angajeaz, asigur controlul medical obligatoriu la angajare precum i instruirea pe linie de protec ia muncii i PSI cu personal calificat. n urma verificrilor, s-a constatat faptul c toate contractele de munc au fost depuse n termenul legal la Inspectoratul Teritorial. S-au constatat n dou cazuri ntrzieri la depunerea actelor adi ionale (se exemplific). Cr ile de munc sunt inute n cadrul societ ii i sunt completate la zi. Nu au fost nregistrate litigii de munc. Dreptul mediului. Documentele verificate sunt:_________________________________________________ Activitatea societ ii se desfoar n conformitate cu legisla ia de mediu, drept pentru care s-a eliberat autoriza ia de mediu cu nr. 1183 din 2000, rennoit la data de 30 octombrie 2008. Men ionm ca nu s-au nregistrat litigii cu autorit ile de mediu sau cu alte societ i.

30

TEMA 6 DIAGNOSTICUL COMERCIAL


Elementele de verificat n cadrul acestui diagnostic sunt prezentate schematic mai jos: Aprovizionrile i furnizorii a. Aprovizionri: intrrile de produse pe grupe, sortimente, furnizori ritmicitatea aprovizionrilor asigurarea continuit ii aprovizionrilor i a stocului de siguran caracteristicile aprovizionrilor: pre , calitate, facilit i comerciale b. Furnizori: rela iile cu furnizorii tradi ionali distan a fa de furnizori durata creditului comercial primit din partea furnizorilor dac exist sau nu rela ii de dependen fa de furnizori dac se ntre in rela ii privilegiate cu furnizorii din cadrul grupului cruia i apar ine ntreprinderea Cifra de afaceri i clien ii a. Vnzri: principale surse de venituri, evolu ia n timp i tendin a lor; raportul dintre cifra de afaceri i produc ia fabricat a unei perioade care se analizeaz n dinamic; structura pie ei firmei (intern sau extern) i posibilit i de extindere. b. Clien i: rela iile cu clien ii tradi ionali; dac exist clien i de care firma este dependent; ponderea i evolu ia principalilor clien i interni i externi; riscuri legate de clien i: clien i incer i, clien i ru platnici, clien i pentru care se prefigureaz schimbri ale conducerii, n structura ac ionariatului; preocupri de atragere a unor noi clien i i de dezvoltare a pie ei actuale. Distribu ie re ea de distribu ie: dependen de distribuitori, cointeresarea distribuitorilor, ci de transport existente i poten iale Produse (servicii) tipurile de activit i n cadrul crora se ob in produsele sau serviciile; tipurile, volumul i ponderea diferitelor produse, grupe de produse i servicii oferite n totalul produc iei (ofertei); oferta firmei prin raportarea la standardele specifice sectorului su de activitate; asigurarea ritmicit ii produc iei; viteza de rota ie a stocurilor (produc iei) ob inute; caracteristicile produselor: calitate, sezonalitate, grad de nvechire, de nnoire, perisabilitate, pre uri; promovarea produselor i serviciilor firmei;

31

6.1. Dimensiunea i structura pie ei


Capacitatea pie ei (Cp) reflect posibilitatea acesteia de a absorbi un anumit bun, indiferent de pre ul la care se vinde.
Cp = N x I = N x Vcs x fc unde: N = numrul persoanelor luate n considerare la calculul capacit ii pie ei; I = intensitatea de consum, respectiv cantitatea consumat de o persoan n perioada de timp la care se refer capacitatea pie ei (de regul un an); Vcs = volumul cumprturii specifice (cantitatea achizi ionat de o persoan la o cumprare); fc = frecven a de consum, dat de perioada de timp la care este reluat cumprarea. Se exprim ca numr de cumprri ntr-o anumit perioad de timp i se calculeaz ca raport ntre durata perioadei de referin i durata medie n zile a intervalului dintre dou cumprri.

Poten ialul pie ei (Pp) eviden iaz valoarea total a vnzrilor dintr-un produs n condi ii de pre uri i venituri date.
Pp = C p x p unde:

p = pre ul mediu al produsului.

Gradul de saturare a pie ei (Gs) se calculeaz ca raport ntre volumul vnzrilor (cantitatea vndut ntr-o anumit perioad de timp) i capacitatea pie ei. Cota de pia (CP) este cea de inut de firm. Frecvent, aceasta se calculeaz ca raport ntre volumul cantitativ al vnzrilor firmei i volumul cantitativ total al vnzrilor pentru produsul respectiv. O alt modalitate este redat mai jos.

CPi =
unde:

PI i x100 PTi

sau

CPi =

PI i x100 PI i + PC i

CPi = cota de pia a firmei pentru produsul i; PIi = pia a firmei pentru produsul i (exprimat prin numr de clien i, volum vnzri etc.) PTi = pia a total a produsului i PCi = pia a concuren ei pentru produsul i

32

6.2. Fie de lucru utilizate n diagnosticul comercial21 6.2.1. Analiza global a ofertei
Produs/serviciu U.M.
Cantitate vndut (q) A B C ... TOTAL Dac indicele vnzrilor firmei crete mai repede dect indicele total al vnzrilor pe pia , putem concluziona c firma se afl ntr-un proces de extindere a pie ei, iar valoarea acesteia va crete. Dac indicele scade, sunt necesare analize detaliate pentru a afla cauzele i a propune msuri de redresare. Analiza trebuie realizat att global, ct i pentru fiecare produs n parte. Astfel de fie vor fi elaborate pentru o perioad de minimum 3 ani. Indicii se calculeaz ca raport ntre valoarea perioadei curente i valoarea perioadei anterioare.

Firma X Total pia Pre Cifra Pondere Cantitate Pre Cifra Pondere mediu de % (g) vndut mediu de % (g) (Q) (p) afaceri (P) afaceri

6.2.2. Analiza sezonalit ii vnzrilor


Acest tip de analiz completeaz analiza global i reflect existen a sau inexisten a unor abateri semnificative de la un trimestru la altul, de la o lun la alta, determinate de factori cu ac iune sezonier. Sezonalitatea vnzrilor poate fi pus n eviden n dou moduri: direct, analiznd volumul vnzrilor, ncasrile, profitul pe luni sau trimestre; indirect, analiznd dinamica stocurilor i a facturilor nencasate pe luni sau trimestre.

Dinamica indicatorilor de vnzri Indicatori


Produc ia (mrfuri) vndut Cifra de afaceri Vnzri pe produse, din care: - produsul A - produsul B ... Profit din exploatare

Anul N-4 II III

... IV I II III IV I

Anul N II III

IV

21

Maxim, Emil Diagnosticarea i evaluarea organiza iilor, Ed. SIDECOM LIBRIS, Iai, 2008, pp.203-220 33

Dinamica stocurilor i a facturilor nencasate Indicatori


Stocuri de produse totale, din care - produsul A - produsul B - ... Stocul de mrfuri Facturi nencasate Cifra de afaceri Ponderea stocului de produse n CA Ponderea stocului de mrfuri n CA

Anul N-4 II III

... IV I II III IV I

Anul N II III

IV

6.2.3. Analiza adaptrii ofertei la cerin ele pie ei


Global, adaptarea ofertei la cerin ele pie ei poate fi apreciat prin analiza onorrii comenzilor.

Analiza onorrii comenzilor n anul .... Produse 1. Contracte, din care - produsul A - produsul B - ..... 2. Conven ii, din care - produsul A - produsul B - ..... 3. Comenzi ocazionale, din care - produsul A - produsul B - .....
Cu ct gradul de acoperire a cererii este mai aproape de 100% la toate categoriile de comenzi, cu att oferta firmei are un nivel mai ridicat de adaptare la cerin ele pie ei. Adaptarea poate fi apreciat indirect i prin analiza dinamicii stocurilor de produse (mrfuri).

Capacitate de produc ie

Cerere trimestrial I II III IV

Vnzri trimestriale I II III IV

Gradul de acoperire a cererii (%) I II III IV

34

Dinamica stocurilor de produse (mrfuri) Categorii de stocuri Stocuri de produse (mrfuri) - produsul A - produsul B - ... Stocuri de semifabricate - semifabricat X1 - semifabricat X2
- .....

Anul N-4 II III

... IV I II III IV I

Anul N II III

IV

Facturi nencasate Cifra de afaceri (CA) Ponderea stocurilor de produse n CA

6.2.4. Analiza diagnostic a clien ilor


Pentru cazul cel mai general, cnd firma are clien i din mai multe categorii de cumprtori, se ntocmesc fie cu structuri (ponderi) care reflect dependen a de anumite categorii de clien i i permit efectuarea unor calcule previzionale.

Nr. crt.
I.

Categorii de cumprtori

Structura clien ilor n anul .... Valoarea Numrul de produselor cumprtori cumprate (CA)

Pondere (%) n cadrul n total categoriei vnzri

Cumprtori individuali* - segmentul 1 - segmentul 2 - .... II. Cumprtori industriali - societatea A - societatea B - .... III. Cumprtori revnztori - societatea V1 - societatea V2 - .... IV. Cumprtori publici - institu ia P1 - institu ia P2 - .... * Not. Analiza cumprtorilor individuali se face, de regul, prin segmentarea pie ei dup diferite criterii precum: criterii geografice, criterii socio-demografice, criterii economice etc.

35

Cumprtorii industriali sunt ntreprinderi, organiza ii care achizi ioneaz pentru a realiza cu elementele cumprate produse sau servicii. Aceste achizi ii se realizeaz de cele mai multe ori pe baz de contracte sau comenzi, sunt n volum mare i au o periodicitate relativ constant. Cumprtorii revnztori sunt intermediari pe lan ul distribu iei pn la vnztorii cu amnuntul. Acetia pot fi grupa i n func ie de fidelitate, volumul achizi iilor specifice etc. Cumprtorii publici sunt organisme, institu ii ale statului care cumpr sau nchiriaz bunuri i servicii pentru desfurarea activit ii. Majoritatea acestor achizi ii se realizeaz prin licita ie. Diagnosticarea acestora cuprinde: identificarea categoriilor de clien i ce organizeaz licita ii care prezint interes pentru firm; numrul participan ilor la licita ii; numrul licita iilor ctigate; cantitatea i valoarea vnzrilor; analiza condi iilor de vnzare comparativ cu cele de ofert. n mod distinct se analizeaz activitatea firmei pe pia a extern (intracomunitar). Analiza poate fi fcut global, pe zone geografice, ri, clien i (n cazul n care firma are rela ii semnificative ca volum cu anumi i parteneri externi). n cazul n care se lucreaz n lohn, analiza se detaliaz pe produse.

Nr. crt.
1. A

ara

Evolu ia vnzrilor la export (intracomunitare) Pondere (%) Unitatea Clien ii monetar N-4 .... N-1
E1 E2 Lei Valut Lei Valut Lei Valut Lei Valut Lei Valut

2.

..... E3 E4

3. 4.

..... TOTAL

...... ......

Nr. crt.
1. 2. 3. 4. P1 P2

Dinamica vnzrilor la export (intracomunitare) pe produse Vnzri ara Unit i de Produsul / Clientul msur N-4 .... N-1
A A ...... Lei Valut Buc i Valut Lei Buc i Valut Lei

..... TOTAL

Utiliznd informa iile din cele dou fie se pot realiza analize mai complexe privind evolu ia exporturilor (livrrilor intracomunitare) pe ri i clien i principali, eficien a global i pe produse. Aceast analiz a eficien ei necesit unele informa ii suplimentare prezentate n tabelul de mai jos.

36

Nr. crt.
1.

Informa ii pentru analiza eficien ei exporturilor (livrrilor intracomunitare) Vnzri Unitatea Produsul Specifica ie monetar N-4 .... N-1
P1 Costul produc iei Cheltuieli speciale la export Consum materiale importate Consum materiale exportabile ..... Lei Lei Lei, valut Lei, valut

2.

P2

Pe baza informa iilor din aceste tabele, se pot calcula cursuri de revenire pe ani.

C rb =
unde:

Vi + C se Ve

Crb = cursul de revenire brut la export, pentru ntreaga produc ie exportat i pe fiecare produs n parte; Vi = valoarea intern a produc iei la pre uri de produc ie medii (lei); Cse = cheltuieli speciale aferente produselor exportate, altele dect cele incluse n costul de produc ie pentru produsele livrate pe pia a intern (adaptarea unor caracteristici de calitate, taxe de export, cheltuieli suplimentare de publicitate i distribu ie pe pia a extern, comisioane etc.) Ve = ncasri valutare din vnzarea produsului la export. Indicatorul arat ce avantaje are firma prin ob inerea valutei din produc ia exportat, comparativ cu alternativa cumprrii acesteia de pe pia a valutar. Se poate deci aprecia ca eficient sau ineficient exportul, comparnd cursul de revenire brut cu nivelul cursului leului, n raport cu valuta avut n vedere, n anul pentru care se face calculul. Pentru a vedea efortul pe care l face firma pentru a ob ine valut se calculeaz cursul de revenire corectat care ine seama numai de cheltuieli: C + C se C re = i Ve unde Ci = costul intern al produsului (produc iei) la intern. Avnd n vedere faptul c unele produse ncorporeaz resurse materiale imprtate, se poate calcula i un curs de revenire net.

C n1 =

Vi + C se M i Ve M iv

sau

Cn2 =

Vi + C se ( M i + M e ) Ve ( M iv + M ev )

Primul indicator include n calcul valoarea materialelor importate exprimat n lei (Mi) i n valut (Mv). Cel ce al doilea indicator include n plus valoarea materialelor exportabile incluse n produse exportate, exprimat n lei (Me) i n valut (Mev). Acest indicator are n vedere eficien a exportului pentru economia na ional sau alternativa ca firma n loc s fabrice produse ar exporta materiile prime achizi ionate de pe pia a intern.
37

6.3. Principalii indicatori utiliza i n diagnosticul comercial


Se pot construi n diagnosticul comercial rate de gestiune22 ce presupun compara ii ntre cifra de afaceri (CA) i diferite elemente ale activelor. Literatura de specialitate eviden iaz dou modalit i de exprimare a acestor rate: ca numr de rota ii (Nr.rot.) prin cifra de afaceri, exprimndu-se de cte ori un element de activ sau de pasiv se transform n lichidit i. Se determin conform rela iei:

Nr.rot. =

post

CA de bilan

23

durata n zile a unei rota ii (Dz) arat durata medie n care elementul analizat parcurge ntregul ciclu economic i se rentoarce n firm sub forma ini ial bneasc. Modelul general de calcul este dat de rela ia:
Dz = post de bilan 365 CA

RATELE DE GESTIUNE A ACTIVELOR CIRCULANTE24 a. Rata de rota ie a crean elor Este recomandat ca n managementul financiar aceast rat s fie clien i exprimat n zile, reflectnd astfel intervalul mediu de timp n care are loc ncasarea crean elor firmei de la clien i. Valoarea optim ar trebui s fie de maxim 30 de zile, o durat mai mare putnd avea ca efect blocajele financiare care, la rndul lor, genereaz consecin e dintre cele mai grave pentru firm (imposibilitatea de achitare a datoriilor, apelarea la surse externe de finan are, cheltuieli etc.) b. Rata de rota ie a stocurilor Constituie unul dintre cei mai relevan i indicatori lega i de activitatea firmei. Valoarea minim care asigur o eficien acceptabil a gestiunii stocurilor este de 8 rota ii, respectiv 45 de zile. Cile de accelerare a vitezei de rota ie a activelor circulante sunt variate, ele fiind specifice fiecrei faze a activit ii: aprovizionare (asigurarea unei aprovizionri ritmice, existen a permanent a unui stoc de siguran , reducerea pierderilor prin mbunt irea condi iilor de depozitare etc.), produc ie (reproiectarea produselor i asimilarea de noi produse cu consumuri mai reduse, perfec ionarea proceselor i procedeelor tehnologice, organizarea corespunztoare a produc iei i muncii, organizarea ra ional a transportului intern i a aprovizionrii locului de munc, creterea nivelului calitativ al produselor etc.) i vnzare (creterea ritmului vnzrilor, sporirea ritmului de ncasare a produc iei livrate etc.)25. Pentru a ob ine o imagine mai detaliat asupra gestiunii lor, se analizeaz pe principalele categorii.
Deoarece rela iile generale de calcul sunt respectate pentru toate categoriile de rate calculate, fie c este vorba de numrul de rota ii sau de durata n zile a unei rota ii, nu vom mai prezenta fiecare rela ie de calcul, oferind doar cteva explica ii acolo unde este cazul. 23 n calculul cifrei de afaceri nu se iau n considerare taxele (TVA i alte taxe recuperabile) precum i reducerile primite. 24 Au capacitatea de a sintetiza aspectele legate de desfurarea procesului de produc ie, de reducerea costurilor, scurtarea ciclului de produc ie, a perioadei de desfacere i ncasare a clien ilor. 25 Cimau, Irina Daniela; David, Iulia Analiza vitezei de rota ia a activelor circulante, Revista Tribuna Economic, nr. 23/2002, p. 28 38
22

a. Rata de rota ie a creditelorfurnizori

Msoar perioada medie la care firma i onoreaz datoriile fa de furnizori, respectiv durata medie de timp ct ea beneficiaz de creditul furnizor ca surs de finan are a activelor circulante. De men ionat c, att n suma datoriilor, ct i n cea a aprovizionrilor, se va lua n calcul suma brut, adic ea con ine i taxele datorate (taxa pe valoarea adugat). Valoarea optim a indicatorului este de maximum 30 de zile. Trebuie urmrite dou corela ii fundamentale legate de aceast rat26: durata de rota ie a creditelor furnizori > durata cumulat a stocurilor de materii prime, produse n curs de fabrica ie i produse finite (firm cu activitate de produc ie) sau durata de rota ie a creditelor furnizori > durata de rota ie a stocurilor de mrfuri (firm cu activitate comercial), prin asigurarea creia firma ar putea fi capabil s finan eze ntregul ciclu de produc ie (comercializare) pe seama resurselor procurate de la furnizori; durata de rota ie a creditelor furnizori > durata de rota ie a crean elor-clien i, prin asigurarea creia firma ar fi capabil s ob in un excedent financiar din diferen a dintre resursele procurate de la furnizori i cele puse la dispozi ia clien ilor.

6.3. Politica de credit


Succesul sau insuccesul unei afaceri depinde, n principal, de cererea care exist pentru produsele sale de regul, cu ct volumul vnzrilor este mai mare, cu att firma este mai profitabil. Volumul vnzrilor, la rndul su, depinde att de unii factori externi, ct i interni i care pot fi controla i. Cele mai importante variabile controlabile, care influen eaz volumul vnzrilor sunt pre ul produselor, calitatea acestora, reclama i publicitatea, politica de credit a firmei. Politica de credit, la rndul su, con ine urmtoarele 4 elemente: 1. Perioada de credit, definit ca fiind intervalul pe care firma l ofer cumprtorilor pn n momentul n care ei trebuie s efectueze plata; de exemplu, creditul poate fi extins pentru 30, 60 sau 90 de zile. n general, exist o rela ie ntre perioada de de inere a stocurilor, pentru cei care cumpr de firm i perioada de credit stabilit de firm. astfel, produsele perisabile se vnd, n mod obinuit, cu perioade foarte scurte de credit, pe cnd la produsele mai scumpe sau de folosin ndelungat se poate folosi o perioad de credit de 90 de zile. Lungimea perioadei de credit stimuleaz vnzrile, dar exist i un cost al fondurilor blocate n efecte comerciale de ncasat. Alt problem care apare o dat cu lungimea perioadei de credit este diminuarea probabilit ii de colectare a sumelor. Prin acordare unei perioade de credit mai lungi se ajunge la o perioad de timp mai lung necesar pentru ca firma vnztoare s identifice dificult ile financiare ale clientului su. 2. Reducerile comerciale i financiare. Deciziile cu privire la mrimea reducerilor practicate se stabilesc n urma analizei costurilor i beneficiilor aduse de diferite tipuri de reduceri. De exemplu, o schimbare a termenilor ar trebui s aduc beneficii precum: atragerea de noi clien i care consider c reducerile cash sunt un fel de reducere a pre ului i deci volumul brut al vnzrilor ar trebui s creasc; diminuare perioadei medii de colectare a crean elor deoarece unii clien i mai vechi vor plti mai repede pentru a beneficia de avantajul reducerii. Dezavantajele acestei politici sunt costurile care apar ca urmare a oferirii acestor reduceri cash. Reducerea optim posibil se afl n punctul n care beneficiile ob inute egaleaz costurile ce trebuie suportate.
26

Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar, Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003, p. 205 39

3. Standardele creditului se refer la stabilirea unui minim de cerin e financiare care trebuie ndeplinite de client pentru a beneficia de un eventual credit comercial. Modalitatea tradi ional de a msura calitatea creditului este aceea de a investiga poten ialii clien i, care vor beneficia de acesta, prin metoda celor cinci factori, numit cei 5 C ai creditului: Caracterul se refer la probabilitatea ca un client s ncerce s onoreze plata chiar dac apar dificult i. Astfel de informa ii se pot ob ine de la banca firmei care solicit creditul comercial, de la al i furnizori ai acesteia, de la clien i i chir de la concuren i; Capacitatea este o estimare subiectiv a abilit ii clientului de a plti. Se apreciaz dup performan ele din trecut ale clientului, dup metodele folosite n afaceri, toate completate cu observa ii cu privire la spa iul de produc ie, spa iul de desfacere sau alte facilit i ale clientului; Capitalul se msoar prin analizarea condi iilor financiare generale ale firmei; aceast analiz se face pornind de la documentele financiare, mai ales de la datele de risc rata ndatorrii (total datorii / total active), rata de acoperire a dobnzilor (profit naintea dobnzii i impozitelor / cheltuielile cu dobnzile); Colateralul sau garan ia este reprezentat de activele pe care clientul le poate oferi ca garan ie, n scopul ob inerii creditului; Condi iile se refer att la impactul tendin elor economice generale asupra firmei, ct i la impactul unor evenimente mai pu in generale, cu caracter regional sau sectorial, care pot influen a abilitatea clientului de a-i onora datoriile. Informa iile privind cei 5 factori se pot ob ine din experien ele anterioare pe care firma le-a avut cu clien ii, completate de un sistem bine dezvoltat de culegere a informa iilor din exterior. Firma vnztoare poate folosi informa iile ob inute pentru a grupa clien ii pe clase de risc, adic grupri de clien i cu aceeai probabilitate de pierderi pentru firma vnztoare n compara ie cu vnzrile realizate pentru fiecare grup n parte. O astfel de grupare este prezentat n tabelul de mai jos.

Clas de risc a clientului 1 2 3 4 5 6 7 8

Rata estimat a pierderii (%)


nici una (vnzare cu termeni obinui i de credit) 0 - 0,5 (vnzare cu termeni obinui i de credit) 0,5 - 1 (vnzare cu termeni obinui i de credit) 1 - 2 (vnzare cu termeni obinui i de credit) 2 5 (vnzare cu termeni obinui i de credit) 5 10 (vnzare cu termeni de credit mai restrictivi, ca plata la livrare) 10 20 (vnzare cu termeni de credit mai restrictivi, ca plata la livrare) peste 20 ( vnzare cu plata n avans)

4. Politica de colectare se refer la procedeele pe care le utilizeaz o firm pentru a colecta efectele comerciale de ncasat. Dac un client a depit termenul de plat, exist mai multe alternative. De exemplu, unui client care a depit termenul de plat cu 10 zile i se poate trimite o scrisoare; dac plata tot nu este realizat, dup 30 de zile i se trimite o scrisoare mai sever, dublat de un apel telefonic; dup 90 de zile clientul poate fi predat instan ei. Politica de colectare trebuie s con in o tehnic de monitorizare pentru ca firma s fie informat asupra vitezei cu care efectele comerciale de ncasat se transform n numerar. n plus, trebuie s se stabileasc un mecanism care s evalueze eficien a politicii de colectare. n acest sens, sunt foarte utile msurile combinate, cum ar fi perioada medie de ncasare i schema vrstei efectelor comerciale de ncasat

40

Analiza modificrii variabilelor politicii de credit


Dac politica de credit a unei firme este relaxat, prin luarea unor msuri cum ar fi mrirea perioadei de credit acordat, modificarea standardelor de credit sau oferirea de discounturi, cifra de vnzri ar trebui s creasc. Relaxarea politicii de credit stimuleaz n mod normal vnzrile. Totui, dac politica de credit este relaxat i vnzrile cresc, vor crete de asemenea i costurile deoarece: va fi nevoie de mai mult for de munc i mrfuri pentru a rspunde cererii, efectele comerciale de ncasat vor crete, crescnd n consecin costurile legate de acestea; cheltuielile cauzate de datoriile irecuperabile sau reducerile oferite ar putea, de asemenea, s creasc. Astfel, ntrebarea care se pune, atunci cnd se iau decizii referitoare la modificarea politicii de credit, este urmtoarea: vor crete veniturile din vnzri mai mult dect costurile sau nu?

Exemplu27
Societatea Alfa are ncheiate contracte de vnzare ce prevd termene de ncasare de 45 de zile. n aceste condi ii, firma realizeaz o cifr de afaceri de 8.000.000 lei/an i un profit de 2.000.000 lei/an. La nivelul curent al cifrei de afaceri firma nregistreaz o perioad medie de rota ie a stocurilor de 50 de zile i o perioad de plat a furnizorilor de 75 de zile. Urmrind creterea cotei de pia , firma analizeaz eficien a modificrii perioadei de acordare a creditului comercial la 60 de zile, estimnd c aceast relaxare va genera o cretere a cifrei de afaceri de 20%, n condi iile men inerii marjei de profit. De asemenea, se va accelera durata de rota ie a stocurilor cu 5 zile i plata furnizorilor la 60 de zile. Decizia va fi adoptat numai dac se va ob ine o rentabilitate a investi iei suplimentare de 60%. Analiza i impactul modificrii perioadei de creditare n dou situa ii: a. perioada de creditare de 60 de zile se aplic pentru to i clien ii firmei. b. perioada de creditare de 60 de zile se aplic numai pentru clien ii noi. nainte de modificarea perioadei de creditare, situa ia se prezint astfel: Cifra de afaceri Profit Marja de profit Stocuri (50 de zile) Clien i (45 de zile) Furnizori (75 de zile) Necesarul de fond de rulment 8.000.000 lei 2.000.000 lei 25% 1.111.111 lei (50 zile x 8.000.000 lei / 360 zile) 1.000.000 lei (45 zile x 8.000.000 lei / 360 zile) 1.666.667 lei (75 zile x 8.000.000 lei / 360 zile) 444.444 lei (active curente datorii curente)

Dup modificarea perioadei de creditare, situa ia va fi urmtoarea:

Situa ia a.
Cifra de afaceri Profit Stocuri (50 zile 5 zile) Furnizori (60 zile) Clien i

Situa ia b.

27

Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar, Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003, pp. 325-333 41

Clien i actuali Clien i suplimentari Necesarul de fond de rulment (active curente datorii curente) Profit suplimentar Investi ie suplimentar Varia ia NFR Rentabilitatea investi iei suplimentare

Concluzii

6.4. Analiza diagnostic a furnizorilor


Pentru desfurarea activit ii firma achizi ioneaz mrfuri pentru care plata se realizeaz la momentul cumprrii sau ulterior, dac firma partener ofer credit comercial. Valoarea postului Furnizori din bilan ul firmei este determinat de ritmul de realizare a pl ilor i de volumul cumprrilor. Valoarea total a postului Furnizori se poate determina ca produs ntre valoarea cumprrilor i perioada medie de plat. Perioada medie de plat este influen at de politica de creditare comercial a firmei furnizoare. Plata ulterioar a cumprrilor de mrfuri echivaleaz cu ob inerea unui credit pe termen scurt (fr dobnd!), aceast surs reprezentnd cea mai important surs de temporar de finan are. Prin diagnosticul furnizorilor se urmrete aflarea rspunsurilor la urmtoarele ntrebri: Care sunt condi iile contractuale cu furnizorii? Care este intervalul de timp stabilit contractual ntre momentul cumprrii mrfurilor i momentul pl ii efective? Este mai avantajoas plata anticipat? etc. n scopul atragerii de resurse financiare pe termen scurt, firma urmrete ob inerea unor termene avantajoase de plat (eventual chiar prelungirea perioadei dintre momentul cumprrilor i momentul pl ilor n acele perioade n care firma nu are disponibilit i), totodat men inndu-se bune rela ii cu furnizorii. Prelungirea perioadei de plat nu reprezint un scop n sine de exemplu, dac furnizorul ofer un discount pentru realizarea anticipat a pl ii, se poate dovedi mai avantajoas plata imediat (pentru
42

a beneficia de reducere) dect atragerea de resurse temporare. n situa ia n care se poate beneficia de o reducere, nerealizarea pl ii la respectivul termen echivaleaz cu atragerea de resurse temporare costisitoare (cu o dobnd implicit); decizia privind termenul de plat se va realiza n func ie de avantajul comparativ al costurilor i beneficiilor aferente: costul pierderii discountului prin nerealizarea pl ii la termen se calculeaz pe baza rela iei: d 365 1 d t

unde:

d = discount (exprimat n procente); t = perioada de creditare perioada de creditare cu discount = micorarea perioadei de plat necesare pentru a beneficia de discount.

beneficiul pierderii discountului = rentabilitatea ob inut prin fructificarea sumei care s-ar fi pltit n perioada de creditare cu discount. Exemplu.
Presupunem c firma are ncheiat un contract de aprovizionare cu mrfuri cu unul dintre furnizori, n care se prevede plata la 60 de zile de la momentul livrrii. n momentul unei noi comenzi, n valoare de 10 milioane de lei, furnizorul comunic firmei c va aplica un discount de 3,5% dac plata se efectueaz n 15 zile. Presupunnd c firma are posibilitatea financiar de a plti pentru achizi ionarea mrfurilor n a 15-a zi, apar dou situa ii: a) beneficiaz de discountul oferit, realiznd plata la 15 zile de la aprovizionare, n valoare de 9,65 milioane lei (10 milioane, mai pu in 3,5%); b) investete suma pe care ar fi pltit-o dac ar fi beneficiat de discount pentru o perioad de 45 de zile, urmnd s achite factura la termenul de 60 de zile. Dac alege a doua variant, costul implicit al pierderii discountului este: 3,5% 365 = 29,04% 100% 3,5% 45 Amnarea pl ii nu este justificat dect n condi iile n care firma poate investi banii respectivi cu o rentabilitate mai mare dect costul implicit. n acest exemplu, s presupunem c firma poate plasa suma de 9,65 milioane lei, pentru 45 de zile, ob innd o rentabilitate de: a) 40%; b) 20%. a) Dac rentabilitatea ce se poate ob ine prin plasarea sumei de 9.650.000 lei pentru 45 de zile este de 40% (mai mare dect costul implicit de 29,04%), fructificarea duce la un beneficiu de: 9.650.000 x 40% x (45 / 365) = 475.938 lei, astfel nct costul efectiv (net) al achitrii furnizorului n ziua 60 este de 9.524.062 lei. Comparnd aceast situa ie cu cazul n care firma beneficiaz de discount (plata fiind de 9.650.000 lei), realiznd plata la 15 zile, ea se dovedete a fi mai pu in costisitoare. b) Dac rentabilitatea ce se poate ob ine prin plasarea sumei de 9.650.000 lei pentru 45 de zile este de 20% (mai mic dect costul implicit), costul efectiv este de: 10.000.000 (9.650.000 x 20%) x (45 / 365) = 9.762.031 lei, astfel nct este mai avantajoas plata la termen de 15 zile.

43

Plata furnizorului

Analiza comparativ a acceptrii / neacceptrii discountului Acceptare discount Neacceptare discount (plata a 15 zile) (plata la 60 de zile) 9.650.000 10.000.000
475.938

a) beneficiul investirii sumei de 9.650.000 lei la o rentabilitate de 40% ntre ziua 15 i ziua 60 Cost beneficiu Plata furnizorului b) beneficiul investirii sumei de 9.650.000 lei la o rentabilitate de 20% ntre ziua 15 i ziua 60 Cost-beneficiu

9.650.000
9.650.000 9.650.000

9.524.062
10.000.000 237.969

9.650.000

9.762.031

Pentru analiza acceptrii / neacceptrii discountului, firma poate lua n calcul rata dobnzii pe pia . Trebuie men ionat, c de foarte multe ori atunci cnd se decide acceptarea sau neacceptarea discountului se analizeaz i situa ia de ansamblu a datoriilor firmei fa de furnizori, mai ales n ceea ce privete termenele de plat.

6.5. Analiza diagnostic a stocurilor


Stocurile de inute de o firm pot fi grupate n trei categorii: materii prime, produc ie neterminat i produse finite sau marf de vndut pentru sectorul de comer . Cantitatea de stocuri de materie prim este determinat de ceea ce se anticipeaz cu privire la volumul produc iei, sezonalitatea produc iei, posibilitatea de a apela n orice moment la sursele de aprovizionare cu materie prim i eficien a cu care se organizeaz aprovizionarea i produc ia. Nivelul stocurilor de produc ie neterminat este influen at, n mare msur, de perioada de timp necesar procesului complet de produc ie aceasta se definete ca fiind timpul scurs ntre momentul introducerii materiei prime n procesul de produc ie i momentul finalizrii produsului finit. Nivelul stocurilor de produse finite (mrfuri) este influen at de volumul produc iei i de vnzri. Volumul stocurilor depinde de cifra de afaceri prognozat, ns cumprarea sau formarea acestora se realizeaz nainte de ncheierea vnzrilor. Astfel, n cazul realizrii unei cifre de afaceri mai mici dect cea prognozat, firma va nregistra pierderi din de inerea de stocuri supradimensionate; n situa ia opus, prognozarea unui volum al vnzrilor mai mic dect cel poten ial, firma se va confrunta cu un numr de comenzi nesatisfcute, livrri la termene mai mari dect cele programate, ajungndu-se n situa ia de a pierde clien i. Astfel, pentru determinarea nivelului optim de stocuri este strict necesar prognoza corect a cifrei de afaceri pentru perioadele urmtoare. Factorii care trebuie lua i n considerare n estimarea cifrei de afaceri sunt: Tendin a nregistrat n evolu ia vnzrilor n ultima perioad (analiza trendului). Uneori, ipoteza c aceast tendin va men ine n viitor poate s nu fie realist, astfel c previziunea pe baza unei cifre de afaceri globale, determinat numai de evolu ia trecut, poate fi eronat; Avnd n vedere limita analizei trendului, va fi necesar o analiz mai profund, bazat pe descompunerea cifrei de afaceri pe categorii de produse; Trebuie analizat nivelul global al pie ei respectivelor produse, estimndu-se totodat cota de pia a firmei pe toate aceste pie e, cot care depinde la rndul ei de capacitatea de vnzri a firmei, de politica de pre , de concuren , de termenele de creditare a clien ilor etc; Este foarte important determinarea ratei sustenabile de cretere. Astfel, prognozarea i realizarea unei creteri a cifrei de afaceri peste valoarea sustenabil poate genera i insuficien de fonduri; Previziunea se va face n pre uri constante (la nivelul ultimului an de analiz).
44

6.5.1. Determinarea investi iei n stocuri


Mai nti trebuie s se determine un stoc de lucru, care s rspund necesarului de moment, iar volumul acestui stoc depinde de volumul vnzrilor. Apoi, deoarece cererea poate s fie mai mare dect cea previzionat, sunt necesare stocurile de siguran . Costurile suplimentare de de inere a stocurilor de siguran trebuie s fie comparate cu costurile generate de pierderea vnzrilor, datorit lipsei din stoc a componentelor cerute sau necesare. Nivelul total al stocurilor este suma dintre stocul de lucru i stocul de siguran ; acest nivel variaz n func ie de momentul n care se face nregistrarea, adic nainte sau dup livrarea unei comenzi de stocuri.

6.5.2. Costurile stocurilor


Obiectivul gestiunii stocurilor este acela de a pune la dispozi ie cantit ile necesare pentru atingerea cotelor de vnzri la costuri minime. Primul pas const n identificarea costurilor implicate n achizi ionarea i de inerea stocurilor, prezentate n tabelul de mai jos.

Costuri legate de stocuri 1. Costuri legate de de inerea stocurilor - costul capitalului blocat - costuri de depozitare i manipulare - costuri cu asigurrile - amortizare i uzur moral - taxe de proprietate 2. Costuri legate de comanda i primirea stocurilor - costul comenzilor, inclusiv a al organizrii vnzrilor - costul de expedi ie i manipulare 3. Costurile legate de lipsa stocurilor - pierdere de vnzri - pierderea ncrederii clien ilor - dereglri ale procesului de vnzare

6.5.3 Cantitatea optim de comandat


Este evident c stocurile sunt necesare, dar este la fel de evident c firma are de suferit dac de ine prea multe sau prea pu ine stocuri. Una dintre abordrile cel mai des utilizate pentru determinarea nivelului optim al stocurilor pe care o firm trebuie s l de in este modelul cantit ii optime de comandat EOQ. EOQ = unde: EOQ = cantitatea optim de comandat pentru fiecare comand (cantitatea comandat economic); F = costurile fixe de trimitere i nregistrare a unei comenzi; S = cifra anual de vnzri n unit i de produs; C = costuri de de inere exprimate ca procent din valoarea stocurilor; P = pre ul de achizi ie pe care firma trebuie s l plteasc pe unitatea de stoc.
45

2 F S CP

Ipotezele pe care se bazeaz EOQ, i care nu ntotdeauna sunt valide, sunt urmtoarele: cifra de vnzri poate s fie previzionat cu exactitate; vnzrile sunt distribuite uniform de-a lungul anului; comenzile sunt onorate fr nici un fel de ntrziere; F, C i P sunt valori fixe i independente de procedeele folosite pentru comandarrea stocurilor.

Nivelul stocurilor la repetarea comenzii = Timpul de comand i livrare x Ritmul de vnzare stocuri = 8 zile x 10 buc/zi = 80 buc
n situa ia n care trebuie s se fac o nou comand nainte ca cea anterioar s fie epuizat va aprea situa ia unor stocuri de bunuri n tranzit. Bunurile n tranzit sunt acelea care au fost comandate dar nu au fost nc recep ionate. Un stoc de bunuri n tranzit va exista n momentul n care timpul de comand i livrare este mai mare dect timpul dintre dou comenzi succesive. Solu ia cea mai simpl este deducerea stocurilor de bunuri n tranzit, atunci cnd se calculeaz nivelul stocurilor pentru rennoirea comenzii. Cu alte cuvinte, nivelul stocurilor la repetarea comenzii se calculeaz dup cum urmeaz:

Nivelul stocurilor la repetarea comenzii = (Timpul de comand i livrare x Ritmul de vnzare a stocurilor) Bunuri n tranzit
Se remarc c att timpul de comand i livrare, ct i ritmul de vnzare a stocurilor trebuie definite n aceeai unitate de msur. Altfel spus, dac timpul de comand i livrare este specificat n zile, atunci ritmul de vnzare a stocurilor trebuie s fie exprimat tot n zile i nu n sptmni. Bunurile n tranzit nu reprezint o problem pentru firma analizat deoarece ea lanseaz 12 comenzi anual (300 buc) iar timpul de livrare este de 8 zile. Totui, s presupunem c firma comand 150 de buc i la fiecare 14 zile iar timpul de livrare este de 21 de zile. Astfel, atunci cnd se lanseaz o comand, o alt comand se afl n drum spre firm sub form de bunuri n tranzit. Nivelul stocurilor la rennoirea comenzii, pentru aceast situa ie, se va calcula dup cum urmeaz: Nivelul stocurilor la rennoirea comenzii = (21 x 10) - 150 = 60 buc Pn acum am presupus c se cunoate cu certitudine nivelul cererii i c aceasta este uniform distribuit n timp, iar timpul de comand i livrare nu variaz niciodat. Totui, n anumite situa ii, una sau mai multe dintre aceste ipoteze pot fi incorecte, ducnd la apari ia ncesit ii de a modifica modelul EOQ pentru a lua n considerare aceste posibilit i. Aceast modificare se realizeaz, de obicei prin adugarea unor stocuri de siguran la stocul mediu, pentru a acoperi fluctua iile posibile ale nivelului cererii, vnzrii sau expedi iei stocurilor ctre firm. Stocul de siguran optim variaz de la situa ie la situa ie dar, n general, crete dac: previziunea cifrei de afaceri nu se poate face cu exactitate; costurile ce ar rezulta n urma unei rupturi de stoc ar fi mai mari; probabilitatea de ntrziere n livrarea comenzilor este mai mare. Stocul optim de siguran descrete pe msura creterii costurilor de de inere.

6.6. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri


Cifra de afaceri este format din sumele provenind din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii ce intr n categoria activit ilor curente ale persoanei juridice, dup scderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adugat i a altor impozite i taxe aferente. Indicatorul se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri, executarea de lucrri i prestrile de servicii, preluate din contabilitatea financiar. Obiectivele analizei cifrei de afaceri pot fi structurate astfel28:
28

Desigur, problemele abordate difer n func ie de autor, existnd totui cteva coordonate de baz urmate n majoritatea lucrrilor de specialitate. 46

analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri; analiza factorial a cifrei de afaceri; analiza cifrei de afaceri n corela ie cu capacitatea de produc ie i cererea; influen a modificrii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei.

6.6.1. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri


Scopul unei analize de dinamic, n general, este acela de a oferi informa ii privind evolu ia unui fenomen n decursul unei perioade de timp. n ceea ce privete analiza structural, aceasta trebuie s creeze o imagine de ansamblu asupra unui fenomen complex prin defalcarea acestuia pe componente, cu eviden ierea ponderilor corespunztoare fiecreia. Studiul dinamicii i structurii cifrei de afaceri trebuie s eviden ieze veniturile care contribuie la formarea acesteia, evolu ia i varia ia lor de la o perioad la alta, precum i s ajute la elaborarea unor modele de prognoz cu ajutorul crora s poat fi estimat ct mai exact evolu ia acestor venituri n timp. De asemenea, analiza structural a cifrei de afaceri combinat cu analiza n dinamic conduce la stabilirea cauzelor care au contribuit la modificarea ponderilor diferitelor categorii de venituri n total cifr de afaceri, de la o perioad la alta, precum i la stabilirea unor msuri corespunztoare pentru desfurarea activit ii n cei mai buni parametrii. Pentru analiza n dinamic i structur a cifrei de afaceri, utilizm informa iile din tabelul 6.1.

Tabel nr. 6.1. Venituri (Vi) An 2006 An 2007 Indici (%)


2007 p / 2006 2007 r / 2007 p - lei Structura CA (%)

1. Venituri din vnzarea produselor 2. Venituri din vnzarea mrfurilor 3. Venituri din prestri de servicii Total CA

5.845 2.826 623 9.294

Prevzut Realizat 6.465 6.581 2.917 698 10.080 2.883 726 10.190

2006

2007 p

2007 r

Concluzii i propuneri

47

6.6.2. Analiza cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de via al produselor


Se tie c produsele comercializate parcurg, mai lent sau mai rapid, un ciclu de via compus din patru mari stadii i anume: lansare, dezvoltare, maturitate i declin. Analiza cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de via al produselor este o analiz n dinamic i n acelai timp de structur i are deosebit importan pentru asigurarea corela iei volum-cost-profit pe fiecare produs i sincronizarea cu politica rennoirii ca garan ie a capacit ii concuren iale, a viabilit ii agentului economic29. n tabelul 6.2. este prezentat, situa ia cifrei de afaceri ob inute prin vnzarea unui produs pe stadiile ciclului de via ale acestuia, n doi ani consecutivi 2006 i 2007:

Tabelul 6.2.
Stadii ale ciclului de via Lansare Dezvoltare Maturitate Declin Total CA CA 2006 Prevzut 2.173 3.889 5.292 3.071 14.425 2.515 4.280 5.382 3.023 15.200 CA 2007 Realizat 2.417 4.616 5.418 3.001 15.452 - lei Ponderea cifrei de afaceri (CA) pe stadii % 2006 2007 Prevzut Realizat

Concluzii i propuneri

6.6.3. Analiza cifrei de afaceri pe pie e de desfacere ale produsului


Pentru formarea unei imagini concrete asupra pozi iei financiare ocupate de o firm la un moment dat se impune aplicarea unui model de analiz a cifrei de afaceri pe pie e geografice. Situa ia vnzrilor pe cele trei pie e de desfacere ale unei firme este prezentat n tabelul 6.3.

Mrgulescu D., Vlceanu Ghe., Cimau I. D., erban C., Analiza economico-financiar, Editura Funda iei Romnia de mine, Bucureti, 1999. 48

29

Tabelul 6.3. Pia a


A B C Total CA

CA An 2006 7.685 8.923 4.121 20.729

CA An 2007 Prevzut Realizat 8.723 8.321 9.983 9.396 4.576 4.470 23.282 22.187

2007 r / 2006 (%)

- lei 2007 r / 2007 p (%)

Concluzii i propuneri

6.6.4. Analiza cifrei de afaceri pe clien i


n analiza cifrei de afaceri se recomand a se opera cu ponderile acesteia pe urmtoarele grupri ale clien ilor: a. tradi ionali (rela ii de afaceri peste 5 ani); b. n curs de stabilizare a afacerilor (cu rela ii de afaceri ntre un an i 5 ani); c. clien i noi (antrena i n afaceri n cursul anului de gestiune).30 Evolu ia cifrei de afaceri a unei firme se prezint n tabelul 6.4.

Mrgulescu D., Vlceanu Ghe., Cimau I. D., erban C., Analiza economico-financiar, Editura Funda iei Romnia de mine, Bucureti, 1999. 49

30

Tabelul 6.4. Clien i


Tradi ionali n curs de stabilizare a afacerilor Clien i noi Total CA

CA 2006 8.263 7.382


4.256 19.901

CA 2007 2007 r / 2006 (%) Prevzut Realizat 8.418 8.526 8.324 8.125
4.895 21.637 4.566 21.217

2007 r / 2007 p (%)

Concluzii i propuneri

6.6.5. Analiza factorial a cifrei de afaceri


n cazul unor fenomene complexe, tiin ele economice, n spe analiza economico-financiar i statistica, nu se mrginesc doar la determinarea varia iei acestora n timp ci i la cunoaterea aportului pe care i-l aduce varia ia fiecrui factor asupra varia iei integrale31. Pentru analiza factorial a cifrei de afaceri prezentm urmtoarele modele: Qf CA - CA = N N Qf Af Af ' Qf CA - CA = N N Af Af ' Qf CA = qi pi
i =1 n

CA = Ae

CA Ae Ac Af Af ' CA CA = Ae Ae Ac Af Af ' CA = T CAh qi = cantitatea vndut din produsul i; pi = pre ul de vnzare al produsului i; Ae = valoarea medie a activelor de exploatare; Ac = valoarea medie a activelor corporale; T = timpul total de lucru;

unde: CA = cifra de afaceri; N = numrul mediu de salaria i; Qf = produc ia marf fabricat; Af = valoarea medie a mijloacelor fixe; Af= valoarea medie a mijloacelor fixe productive; CAh = cifra de afaceri medie orar.
31

Merce E., Mru P., Statistic economic n comer i turism, Editura Universit ii Cretine Dimitrie Cantemir, Cluj Napoca, 1997. 50

Cel mai des utilizate n activitatea practic a firmelor sunt primele trei modele de analiz factorial a cifrei de afaceri. Pentru a eviden ia modul n care se manifest influen a factorilor asupra modificrii cifrei de afaceri, presupunem urmtoarea situa ie existent la nivelul unei firme:

Tabelul 6.5.
Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 7. 8. 9. Indicatori Simbol Prevzut (0)

Numr mediu de salaria i N 89 Produc ia marf fabricat Qf 63.812 Cifra de afaceri CA 64.050 Productivitatea muncii (W) Qf / N Gradul de valorificare al produc iei fabricate CA / Qf Valoarea medie a activelor fixe, din care: Af 6413 6481 - Valoarea medie a activelor fixe productive 5899 Af 5812 Ponderea activelor fixe productive n total Af/Af Grad de nzestrare tehnic Af/N Randamentul activelor fixe productive Qf / Af Sporul absolut al cifrei de afaceri (CA) se explic prin influen a urmtorilor factori: modificarea numrului mediu de salaria i; modificarea productivit ii muncii, influen at la rndul ei de gradul de nzestrare tehnic, ponderea mijloacelor fixe productive i randamentul activelor fixe productive; modificarea gradului de valorificare al produc iei fabricate. Schematic, influen ele factorilor prezenta i mai sus pot fi reprezentate astfel:

-lei Realizat (1) 93 65.016 64.918

N CA Qf/N CA/Qf

Af/N Af/Af Qf/ Af

Realiza i analiza factorial a cifrei de afaceri, explica i influen a factorilor, formula i concluziile i propunerile.

51

52

Cantit ile vndute i pre urile aferente sunt prezentate n tabelul 6.6. Analiza i cifra de afaceri conform modelului de mai jos, formula i concluziile i propunerile.

Tabelul 6.6.
- lei -

Produsul
Cantitate A B C Total

2007
Pre

2008
Cantitate Pre 23 197 179 -

q0p0
10.944 35.046 40.832 - 86.822

q1p1
11.017 42.749 39.738 93.504

q0p1
10.488 34.869 41.528 86.885

q1p0
11.496 42.966 39.072 93.534

456 177 232 -

24 479 198 217 176 222 -

Modelul de analiz CA = qi pi

i =1

53

6.6.6. Analiza cifrei de afaceri n corela ie cu capacitatea de produc ie i cererea


Capacitatea de produc ie i cererea pot ac iona att ca i factori stimulativi, ct i ca inhibatori ai procesului productiv. Astfel, dac exist cerere pe pia pentru produsele comercializate, firma poate s i sporeasc cifra de afaceri cu condi ia s ob in cantitatea de produse cerut n timp scurt. Pentru a realiza acest obiectiv poate opta pentru mrirea capacit ii de produc ie. Dac cererea scade, firma va dezafecta anumite capacit i de produc ie, existnd riscul s produc pe stoc, imobilizndu-i o parte a banilor, sau i va adapta produc ia la noile tendin e ale cererii pe pia . Desigur, msurile care vor fi luate depind de o multitudine de factori, cum ar fi: existen a surselor de finan are la nivelul firmei, a posibilit ilor de adaptare la cerin ele pie ei; dorin a aparatului managerial de a elabora noi strategii de dezvoltare n concordan cu ideile momentului prezent; .a. Presupunem urmtoarea situa ie privind capacitatea de produc ie i cererea pentru produsele unei firme (vezi tabelul 6.7.):

Tabelul 6.7.
- lei -

Nr. crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2008 Indicatori
Capacitatea de produc ie Produc ia fabricat Cifra de afaceri Cererea estimat la nceputul intervalului Gradul de utilizare al capacit ii de produc ie % Gradul de satisfacere a cererii % Gradul de valorificare al produc iei %

2006
14.200 13.100 13.097 14.800

2007
14.500 13.400 13.391 15.260

Media anual 14.350


13.250 13.244 15.030

Prevzut
14.800 14.250 14.250 14.980

Realizat
14.767 14.117 14.110 14.925

Concluzii i propuneri

54

6.7. Analiza pie ei de aprovizionare i desfacere


Pia a de aprovizionare i desfacere a societ ii este constituit din furnizori i clien i interni, att din Sibiu, ct i din alte jude e precum Bucureti, Trgu Mure, Satu Mare, Arad etc. Vom prezenta n continuare o analiz n dinamic i structur a furnizorilor i clien ilor pe perioada 2006-2008, datele utilizate fiind redate n tabelele 6.8. 6.9, 6.10, 6.11.

Tabelul 6.8. Achizi ii furnizori


- lei -

Nr. crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Denumire furnizor
S.C. Unix Auto S.R.L. Bucureti S.C. Temeco S.R.L. Timioara S.C. Placebo S.R.L. Cluj Napoca S.C. Auto Total S.R.L. Satu Mare S.C. Autonet S.R.L. Bucureti S.C. Meteor S.R.L. Bucureti S.C. Sigemo S.R.L. Sibiu S.C. Delcar Trading S.R.L. Sibiu S.C. Supermixt S.R.L. Sibiu S.C. Super Trafic S.R.L. Mure S.C. Rune S.R.L. Bucureti S.C. Limorom S.R.L. Sibiu Al i furnizori TOTAL ACHIZI II

Volum achizi ii 2006


10.320 4.106 2.259 1.765 2.432 356 2.654 4.309 28.201

Volum achizi ii 2007


67.321 14.530 5.689 32.690 29.311 7.854 2.158 3.587 9.560 1.762 987 1.321 1.377 178.147

Volum achizi ii 2008


68.322 35.878 4.992 49.532 38.951 39.008 8.378 7.945 48.789 12.563 7.342 4.670 14.517 340.887

Tabelul 6.9. Structur i dinamic furnizori


- lei -

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Denumire furnizor
S.C. Unix Auto S.R.L. S.C. Temeco S.R.L. S.C. Placebo S.R.L. S.C. Auto Total S.R.L. S.C. Autonet S.R.L. S.C. Meteor S.R.L. S.C. Sigemo S.R.L. S.C. Delcar S.R.L. S.C. Supermixt S.R.L. S.C. Super Trafic S.R.L. S.C. Rune S.R.L. S.C. Limorom S.R.L. Al i furnizori TOTAL ACHIZI II

% 2006

% 2007

% 2008

2008 / 2006

2008 / 2007

55

Concluzii i propuneri

Tabelul 6.10. Clien i principali


- lei -

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14.

Denumire client
S.C. Auto Sport S.R.L. Sibiu S.C. Auto Zone S.R.L. Sibiu S.C. West Star S.R.L. Sibiu S.C. Dual Tnase S.R.L. Sibiu S.C. Emma S.R.L. Sibiu S.C. Auto Trans Service S.R.L. Sibiu S.C. Coalim S.R.L. Sibiu S.C. Autonicos S.R.L. Sibiu S.C. Servicenet S.R.L. Sibiu S.C. Autovest S.R.L. Sibiu Al i clien i TOTAL VNZRI
56

Volum Volum Volum vnzri 2006 vnzri 2007 vnzri 2008 2.451 4.745 5.350 1.789 2.330 4.866 2.350 4.565 3.555 6.437 2.458 7.900 9.830 4.322 8.570 765 1.240 3.950 3.459 687 2.890 1.250 5.890 610 1.130 1.860 1.255 3.290 15.490 15.677 32.799 66.808

Tabelul 6.11. Structur i dinamic clien i Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. Denumire client
S.C. Auto Sport S.R.L. S.C Auto Zone S.R.L. S.C. West Star S.R.L. S.C. Dual TnaseS.R.L. S.C. Emma S.R.L. S.C. Auto Service S.R.L. S.C. Coalim S.R.L. Sibiu S.C. Autonicos S.R.L. S.C. Servicenet S.R.L. S.C. Autovest S.R.L. Al i clien i TOTAL VNZRI - lei 2008 / 2007 112,75% 208,84% 194,26% 181,07% 124,43% 198,29% 318,55% 471,20% 164,60% 470,82% 203,69%

% 2006
15,63% 11,41% 15,68% 4,88% 22,06% 18,43% 3,89% 8,02% 100%

% 2007
14,47% 7,10% 7,16% 10,84% 24,09% 13,18% 3,78% 2,09% 3,81% 3,45% 10,03% 100%

% 2008 2008 / 2006


8,01% 7,28% 6,83% 9,64% 14,71% 12,83% 5,91% 8,82% 2,78% 23,19% 100% 218,28% 271,00% 399,92% 516,34% 203,81% 304,92% 123,43% 426,15%

Din analiza datelor prezentate n tabelele 6.10 i 6.11, concluzia general care se desprinde este aceea c volumul vnzrilor ctre clien i (pe gestiunea depozit) a crescut n anul 2008 comparativ cu 2006 cu 326,15%, respectiv cu 51.131 lei, iar comparativ cu 2007 creterea a fost de 103,69%, respectiv 34.009 lei. Prin calculul ponderii clien ilor remarcm faptul c n anul 2006 cel mai important client al societ ii a fost SC Autonicos SRL (22,06% din volumul vnzrilor), client care nu se mai regsete ns n anul 2008. Societatea a ncheiat rela iile cu acest client datorit ntrzierilor repetate la ncasri dar i pentru c adeseori se ntmpla ca acest client s emit o comand iar ulterior s refuze marfa sau s sus in c produsul primit nu era conform cu comanda. n anul 2007 se remarc atragerea unor noi clien i care de in de altfel o pondere important n volumul vnzrilor mai ales dac inem seama de faptul c doar n acest an au nceput rela iile cu societatea analizat (SC West Star SRL 7,16%, SC Dual Tnase SRL 10,84%, SC Auto Trans Service SRL 13,18%). Este de remarcat ns i faptul c n anul 2008 cu unul dintre aceti clien i, respectiv SC West Star SRL, au fost ncheiate rela iile contractuale (societatea a intrat n suspendare de activitate) iar pentru ceilal i doi se nregistreaz o uoar diminuare a ponderii n totalul vnzrilor. De altfel, n anul 2007 ponderea cea mai important o de ine SC Emma SRL cu 24,09% din totalul vnzrilor, fiind i singurul client pentru care putem spune c s-a nregistrat o cretere important a ponderii n volumul vnzrilor n anul 2007 comparativ cu 2006 (cu 8,41%). n ce privete structura clien ilor pentru anul 2008, se observ faptul c nu mai exist evolu ii spectaculoase, nregistrndu-se doar modificri relativ minore n structura de inut de clien ii deja existen i (cea mai mare modificare n anul 2008 se nregistreaz pentru SC Emma SRL n sensul diminurii ponderii de inute cu aproximativ 10% fa de anul 2007 i n cazul SC Auto Sport SRL pentru care ponderea vnzrilor scade fa de 2007 cu 7,62%). Este de apreciat faptul c societatea caut n permanen clien i noi, ponderea acestei categorii evolund n sens pozitiv de la 8,02% n 2006 la 23,19% n 2008. Recomandm ns s se ncerce men inerea rela iilor favorabile cu clien ii deja existen i deoarece este mult mai uor s pierzi ceea ce deja ai dect s ob ii ceva nou. Din analiza n dinamic putem concluziona c pentru to i clien ii existen i se nregistreaz o cretere o volumului de vnzri (cea mai spectaculoas cretere n 2008 fa de 2007 se nregistreaz n cazul SC Servicenet SRL cu 371,20% iar fa de 2006 n cazul SC Coalim SRL cu 416,34%). Totui, din punct de vedere valoric, n anul 2008 cel mai important client al societ ii este SC Emma SRL (un volum al vnzrilor de 9.830 lei).

57

TEMA 7 DIAGNOSTICUL OPERA IONAL (TEHNIC)


Diagnosticul opera ional (tehnic) presupune o analiz de detaliu a factorilor tehnici de produc ie, a tehnologiilor de fabrica ie, a organizrii produc iei i muncii. a. Elementele ce se impun a fi realizate de evaluatorii care au i calitatea de exper i tehnici: n legtur cu activele fixe incluse n patrimoniul societ ii indiferent dac sunt n proprietate sau nu, evaluatorii trebuie s se pronun e cu privire la: starea de func ionare a mainilor, utilajelor, gradul de uzur; performan ele acestora comparativ cu cele similare de pe plan mondial; posibilit i de utilizare n viitor; mijloace fixe nregistrate care nu mai pot fi folosite datorit schimbrilor intervenite n structura de produc ie; oportunitatea trecerii n conservare a unor active fixe, dac este cazul; evaluare investi iilor n curs de execu ie, stadiul lor n raport cu graficele de execu ie, posibilit ile de finan are a acestora i influen a noilor capacit i asupra produc iei viitoare; posibilit ile pe care le are societatea de a-i asigura utilit ile necesare n vederea desfurrii normale a activit ii, gradul de dependen fa de utilit ile furnizate de companii de profil.
b. n legtur cu cldirile, exper ii tehnici trebuie s se pronun e asupra: concordan ei situa iei din teren cu planurile de construc ie, modificrile aduse, baza legal a acestor modificri, etc. existen ei unor modificri n destina ia cldirilor precum si posibilit ile de folosire n viitor c. n legtur cu mijloacele de transport: gradul de folosire al parcului propriu de mijloace de transport starea tehnic, gradul de uzur gradul de rennoire valoarea cu care sunt nregistrate comparativ cu valoarea de nlocuire justificarea existen ei parcului de mijloace de transport d. n legtur cu produc ia i tehnologiile de fabrica ie: se prezint succint principalele produse fabricate se realizeaz o scurt descriere a produsului tehnologic, eventual anexat cu o schi aprecieri asupra tehnologiilor n raport cu ceea ce exist n domeniul respectiv organizarea general a produc iei organizarea transportului intern calitatea produc iei impactul produc iei asupra mediului alte aspecte referitoare la produc ie sau serviciile pe care le presteaz n func ie de obiectul de activitate al firmei n vederea caracterizrii sintetice a poten ialului tehnic se recomand folosirea unui sistem de indicatori dintre care amintim: a. ponderea mainilor i utilajelor productive n totalul activelor fixe = valoarea mainilor i utilajelor / total active imobilizate b. gradul de rennoire al mijloacelor fixe = valoarea mijloacelor fixe noi / valoarea de inventar a mijloacelor fixe
58

c. gradul de nzestrare tehnic = valoarea mijloacelor destinate explotrii / numrul muncitorilor direct productivi Pentru a putea analiza diagnosticul opera ional avem nevoie de urmtoarele informa ii extrase din situa iile financiare, ale unit ii, prezentate n tabelul 7.1.

Tabelul 7.1. Extras din situa iile financiare Indicatori


Cifra de afaceri Mijloace fixe totale - instala ii tehnice i maini - alte instala ii, utilaje i mobilier Amortizare total - instala ii tehnice i maini - alte instala ii, utilaje i mobilier 2006 195.724 94.380 85.318 9.062 36.255 32.357 3.898 2007 2.074.496 69.245 64.139 5.106 65.856 58.002 7.854 2008 3.795.918 320.669 315.493 5.176 102.181 85.796 16.385

n esen , diagnosticul opera ional presupune o analiz detaliat a factorilor tehnici de produc ie, a tehnologiilor de fabrica ie a produselor, precum i a organizrii produc iei i a muncii, ce poate fi realizat de ctre evaluatori care au i calitatea de exper i tehnici. Din analiza indicatorilor prezenta i n tabelul 7.1. se observ c s-au fcut investi ii n mijloace fixe mai ales instala ii tehnice i maini ceea ce a contribuit de asemenea i la majorarea cheltuielilor cu amortizarea n perioada 2006-2008. Pentru caracterizarea sintetic a poten ialului tehnic se recomand utilizarea indicatorilor prezenta i n tabelul 7.2.

Tabelul 7.2. Indicatori sintetici


Indicatori Gradul de folosire a capacit ii de produc ie Ponderea mainilor i utilajelor n total mijloace fixe Gradul scriptic de uzur a mijloacelor fixe Gradul scriptic de uzur pentru instala ii tehnice i maini Gradul scriptic de uzur pentru mobilier Gradul de rennoire a mijloacelor fixe Gradul de rennoire pentru instala ii tehnice i maini Gradul de rennoire pentru mobilier Formula 2006 2007 2008

cifra de afaceri x100 total mijloace fixe inst _ tehn _ si _ ma sin i x100 total _ mijl _ fixe amortizare _ totala x100 total _ mijl _ fixe amortiz _ tehn _ si _ ma sin i x100 total _ mijl _ fixe amortiz _ alte _ inst _ si _ mobilier x100 total _ mijl _ fixe valoare _ mijloace _ fixe _ noi x100 total _ mijl _ fixe valoare _ inst _ tehn _ si _ ma sin i _ noi x100 total _ mijl _ fixe valoare _ inst _ utilaje _ mobilier _ nou x100 total _ mijl _ fixe

59

Concluzii i propuneri

60

TEMA 8 DIAGNOSTICUL FINANCIAR 8.1. Abordri conceptuale


n cadrul organiza iilor, n ceea ce privete ob inerea informa iilor, un loc aparte revine sistemului financiar-contabil, care, prin informa iile pe care le ofer, permite32: stabilirea patrimoniului net detectarea unor eventuale situa ii de dezechilibru financiar care ar putea periclita continuitatea exploatrii stabilirea lichidit ii i solvabilit ii determinarea flexibilit ii financiare a acesteia pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie caracterizarea eficientei elementelor patrimoniale ntocmirea bugetelor de venituri i cheltuieli i a planurilor de finan are evaluarea performan elor firmei, etc.

8.2. Diagnosticul pozi iei financiare 8.2.1 Ratele privind structura activului
Aceste rate stabilesc ponderea fiecrui post sau grupe de posturi de activ bilan ier n totalul activului, oferind posibilitatea exprimrii bilan ului n procente. Cele mai frecvent utilizate, dar i recomandate de literatura de specialitate, se consider a fi urmtoarele: a. Rata activelor imobilizate (RI), determinat ca raport procentual ntre activul imobilizat net i activul total, msoar gradul de investire a capitalului n cadrul firmei. b. Rata activelor curente (RC), eviden iaz pondere de inut de activele curente n totalul activelor. n procesul decizional sunt operative ratele analitice privind activele curente, dintre care men ionm: Rata stocurilor (RS) este influen at de natura activit ii firmei i de lungimea ciclului de exploatare, reflectnd ponderea stocurilor n totalul activelor curente. Situa ia se poate considera normal cnd stocurile nu depesc 50% din totalul activelor curente; Rata crean elor (RS) se determin ca raport procentual ntre crean ele firmei i activele curente, reflectnd politica comercial a firmei; Rata investi iilor financiare pe termen scurt i a disponibilit ilor bneti (RD) eviden iaz ponderea lichidit ilor n totalul activelor curente. Valoarea ridicat reflect o situa ie favorabil n teoria echilibrului financiar, dac nivelul lor depete nivelul datoriilor curente. n caz contrar, firma face apel la credite bancare curente pentru finan area nevoilor de exploatare. Totui, o valoare ridicat poate fi i semnul de inerii unor resurse ineficient utilizate.

32

Lungu Camelia Iuliana Teorie i practici contabile privind ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare, Ed. CECCAR, Bucureti, 2007, p. 78 61

8.2.2. Ratele privind structura datoriilor i a capitalurilor proprii


a. Rata stabilit ii financiare (RSF) reflect ponderea de inut de capitalul permanent (format din datoriile pe termen lung i capitalurile proprii) n totalul resurselor. Preponderen a capitalului permanent n resursele financiare reflect caracterul permanent al finan rii activit ii, conferind grad ridicat de siguran prin stabilitate n finan are. Valoarea minim care confer o stabilitate acceptabil pentru o firm este de minim 50%. b. Rata resurselor curente (datoriilor curente) (RC), adic gradul de finan are curent, indic msura n care resursele curente particip la formarea resurselor totale i la finan area activit ii. Este raportul procentual dintre datoriile curente i totalul resurselor. Este indicat ca valoarea maxim s nu depeasc 50% din totalul resurselor deoarece ar compromite stabilitatea financiar i gradul de ndatorare. c. Rata autonomiei financiare globale (RAFG), determinat ca raport procentual dintre capitalurile proprii i totalul resurselor, arat ct din utilizrile firmei sunt finan ate din resurse proprii. Valoarea minim admisibil este de 33%, dei se consider c sursele proprii ar trebui s contribuie la finan are ntr-o propor ie de cel pu in 50%. Sub valoarea minim admisibil firma se afl ntr-o situa ie nefavorabil n ceea ce privete riscul de insolvabilitate. d. Indicele autonomiei financiare globale (IAFG) arat att raportul de finan are ntre resursele proprii i cele mprumutate, ct i msura n care datoriile totale pot fi acoperite pe seama capitalurilor proprii. Se determin ca raport procentual ntre capitalurile proprii i datoriile totale. e. Rata autonomiei financiare la termen (RAFT), ca raport procentual ntre capitalurile proprii i capitalul permanent, reflect msura n care capitalurile proprii particip la formarea resurselor permanente. Valoarea minim admisibil a indicatorului este de 50%, limit sub care firma se afl ntr-o situa ie nefavorabil n ceea ce privete riscul de insolvabilitate. f. Indicele autonomiei financiare la termen (IAFT), determinat ca raport ntre capitalurile proprii i datoriile pe termen lung, reflect msura n care capitalurile mprumutate pot fi acoperite pe seama capitalurilor proprii. Valoarea minim admisibil a indicatorului este de 100%. g. Rata de ndatorare global (RIG) msoar ponderea datoriilor, indiferent de durata i originea lor, n totalul resurselor. Aceast rat prin natura ei este subunitar i pe msur ce valoarea raportului se diminueaz ndatorarea se reduce, respectiv autonomia financiar crete. h. Indicele ndatorrii globale (gradul de dependen financiar) (IIG), determinat ca raport procentual ntre datoriile totale i capitalurile proprii, msoar raportul capitalurilor mprumutate fa de capitalurile proprii. Valoarea maxim admisibil este de 200%, creterea indicelui ndatorrii globale determinnd o diminuare a capacit ii de autofinan are a firmei pe termen scurt, mediu i lung.

8.2.3. Ratele de ndatorare


Ratele de ndatorare, dimensionate n optica analizei lichiditate-exigibilitate, eviden iaz importan a ndatorrii asupra gestiunii financiare a firmei. Comparnd finan area extern prin capitaluri mprumutate, cu capitalurile proprii, ratele pun n eviden componen a fondurilor mprumutate dar i reparti ia capitalurilor permanente ntre fondurile proprii i cele mprumutate pe termen lung. Se pot stabili urmtoarele rate de ndatorare: a. Gradul de ndatorare (G) arat partea din activele firmei finan at de creditori n compara ie cu partea finan at din resurse proprii. Se determin ca raport procentual ntre datoriile totale i capitalurile proprii. Cu ct nivelul acestui indicator este mai mare (valoarea maxim acceptat se consider a fi 30%), cu att obliga iile firmei sunt mai stricte iar situa ia sa mai riscant; b. Rata datoriilor financiare (RDF) exprim gradul de ndatorare pe termen lung i se determin ca raport procentual ntre capitalurile mprumutate pe termen lung i capitalurile permanente. Firma poate beneficia n continuare de credite bancare pe termen lung dac rata datoriilor financiare este mai mic de 50%; c. Rata independen ei financiare (RIF) oglindete msura n care firma i utilizeaz fondurile proprii i exprim gradul de independen fa de creditorii permanen i. Se calculeaz prin raportarea
62

capitalurilor proprii la capitalurile permanente. n mod tradi ional, bancherii pretind ca acest indicator s fie mai mare de 50%; d. Gradul de acoperire a dobnzilor (GAD), determinat ca raport ntre profitul naintea impozitrii i deducerii cheltuielilor privind dobnzile i cheltuielile privind dobnzile. Valoarea acestui indicator trebuie s fie ct mai ridicat (obligatoriu supraunitar); e. Ponderea creditelor curente n totalul mprumuturilor exprim alegerea managerului financiar n ceea ce privete posibilit ile de finan are. O propor ie mai mare a mprumuturilor curente n totalul mprumuturilor poate semnifica o situa ie de vulnerabilitate care ine de tipul acestor resurse i de costul lor ridicat.

8.2.4. Ratele de lichiditate i solvabilitate


Lichiditatea caracterizeaz capacitatea firmei de a-i achita obliga iile la scaden i de a face fa unor nevoi neprevzute de disponibilit i bneti. Alturi de lichiditate, managerul financiar, i nu numai, este interesat i de solvabilitatea firmei, respectiv capacitatea acesteia de a-i achita obliga iile totale din resursele totale. Pe baza solvabilit ii se poate evalua riscul incapacit ii totale de plat pe termen lung. Pentru a analiza lichiditatea i solvabilitatea firmei, cel mai adesea se utilizeaz: a. Rata lichidit ii curente (RLC) care arat msura n care datoriile curente pot fi acoperite pe seama activelor curente (raportul dintre activele curente i datoriile curente). Valoarea minim acceptabil este de 1,00, sub acest nivel firma aflndu-se n pericol de incapacitate de plat. Valoarea maxim acceptat este de 2,00, peste acest nivel considerndu-se c nu se utilizeaz corespunztor activele curente. n ceea ce privete evolu ia lichidit ii, nu este suficient ca raportul s fie supraunitar, ci este necesar ca sensul acestuia s fie cresctor. O evolu ie descendent ilustreaz o activitate n declin, creditorii trebuind s fie circumspec i n acordare de noi mprumuturi; b. Rata lichidit ii rapide (RLR) exprim capacitatea firmei de a-i achita obliga iile curente din crean e i disponibilit i bneti. Se determin ca raport ntre activele curente, mai pu in stocurile, i obliga iile curente. Valoarea minim acceptabil este de 0,65, sub acest nivel firma aflndu-se n pericolul incapacit ii de plat. Valoarea maxim acceptabil este de 1,00, peste acest nivel considerndu-se c nu se utilizeaz corespunztor activele curente; c. Rata lichidit ii imediate (la vedere) (RLI), ntlnit i sub denumirea de testul acid sau indicele quick, caracterizeaz capacitatea de rambursare instantanee a obliga iilor curente pe seama lichidit ilor deja existente. Se stabilete ca raport ntre disponibilit i i obliga ii curente. Dei teoretic o valoare ridicat a ratei indic o lichiditate bun, ea poate avea i alte semnifica ii, cum ar fi utilizarea neeficient a activelor curente. De asemenea, o valoare ridicat nu poate fi o garan ie a solvabilit ii, dac celelalte active circulante au un grad redus de lichiditate; d. Rata solvabilit ii generale (RSG), ca raport ntre totalul activelor i totalul datoriilor, arat msura n care datoriile pot fi acoperite pe seama activelor firmei. Nivelul minim acceptabil este de 1,66, ceea ce semnific c firma are capacitatea de a-i achita obliga iile bneti, imediate i ndeprtate, fa de ter i. Firma poate fi solvabil chiar dac, la un moment dat, nu prezint capacitate de plat. Solvabilitatea este generat de o activitate eficient, iar lipsa capacit ii de plat i a lichidit ii poate avea caracter temporar dac firma se bazeaz pe o solvabilitate general;

8.2.5. Ratele de gestiune a activit ii generale a firmei


Pentru a determina modul n care se deruleaz activitatea, se utilizeaz o multitudine de rate de gestiune. Toate aceste rate presupun, n principiu, compara ii ntre cifra de afaceri i diferite elemente ale activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. Exist dou modalit i de exprimare a acestor rate, astfel: ca numr de rota ii (Nr. rot.) prin cifra de afaceri, exprimndu-se de cte ori un element de activ sau de pasiv se transform n lichidit i. Pentru ca activitatea s fie considerat performant, aceti indicatori trebuie s se situeze la niveluri ct mai ridicate, adic elementul
63

de bilan s participe la ct mai multe cicluri de produc ie. Se determin conform urmtoarei rela ii: CA 33 Nr.rot. = post de bilan

durata n zile a unei rota ii (Dz) arat durata medie n care elementul analizat parcurge ntregul ciclu economic i se rentoarce n firm sub forma ini ial bneasc. n cazul n care ratele de rota ie se exprim n aceast form, pentru ca firma s fie performant, indicatorii trebuie s se situeze la niveluri ct mai sczute ceea ce nseamn o recuperare mai rapid a elementului analizat sub form bneasc. Modelul general de calcul este:
Dz = post de bilan 365 CA

Principalele grupe de rate sunt considerate a fi urmtoarele34: a. Ratele de gestiune a capitalului, n cadrul crora se includ: rata de rota ie a activului total, ce exprim eficien a cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune firma. o judecat de valoare se poate face numai n cazul n care se urmrete evolu ia n dinamic a acesteia, exprimat n numr de rota ii pe an. Se consider c o rat inferioar mediei pe industrie (2,5 ori) sugereaz c firma nu genereaz suficiente vnzri fa de activele pe care le utilizeaz. O astfel de situa ie se poate datora unei gestionri ineficiente a stocurilor. Cifra de afaceri trebuie s creasc, iar activele care nu aduc nici un profit ar trebui disponibilizate35; rata de rota ia a activelor imobilizate, denumit i rata de intensitate a capitalului, a crei mrime depinde de politica de investi ii a firmei. Valoarea minim care asigur o eficien acceptabil a gestiunii activelor imobilizate este de 4 rota ii, care corespunde unui termen mediu de revenire sub form bneasc ini ial de 90 de zile; rata de rota ie a imobilizrilor corporale pentru calculul creia, din punct de vedere financiar, se recomand a se lua n considerare valoarea net, rolul analistului financiar constnd n evaluarea rentabilit ii capitalurilor, cunoscut fiind c acestea se recupereaz pe calea amortizrii; rata de rota ie a capitalurilor permanente ce arat modul de fructificare a resurselor permanente ntr-o perioad de gestiune. Valoarea minim care asigur o eficien acceptabil a gestiunii capitalurilor permanente este de dou rota ii, care corespunde unui termen mediu de revenire sub form bneasc ini ial de 180 de zile; rata de rota ie a capitalurilor proprii ce relev de cte ori firma avanseaz i recupereaz, pe durata unui exerci iu financiar, resursele proprii pe care le gestioneaz. Valoarea minim pentru un management eficient este de 2 rota ii, respectiv 180 de zile; rata de rota ia a fondului de rulment net36 care relev rapiditatea cu care fondul de rulment net i svrete rota ia, cu ct nivelul su critic este mai mare, cu att fondul de rulment net parte a resurselor permanente folosite pentru finan area activelor circulante este utilizat mai eficient; rata de rota ie a capitalurilor mprumutate arat numrul de refaceri (reconstituiri) ale surselor mprumutate i atrase pe seama veniturilor totale ntr-o perioad de gestiune. Valoarea minim se consider a fi de 4 rota ii, respectiv 90 de zile;

n calculul cifrei de afaceri nu se iau n considerare taxele (TVA) Deoarece rela iile generale de calcul sunt respectate pentru toate categoriile de rate calculate, fie c este vorba de numrul de rota ii sau de durata n zile a unei rota ii, nu vom mai prezenta fiecare rela ie de calcul, oferind doar cteva explica ii acolo unde este cazul. 35 Georgescu, Nicolae Analiza bilan ului contabil, Ed. Economic, Bucureti, 1999, p. 215 36 Trenca, I. Ioan Managementul financiar al ntreprinderii, Ed. Mesagerul, Cluj-Napoca, 1997, p. 180 64
34

33

b. Ratele de gestiune a activelor circulante ce pot fi caracterizate ca fiind indicatori sintetici calitativi de eficien , n care se reflect toate schimbrile intervenite n activitatea de exploatare i cea financiar a firmei. Au capacitatea de a sintetiza aspectele legate de desfurarea procesului de aprovizionare i produc ie, de reducerea costurilor, scurtarea ciclului de produc ie, a perioadei de desfacere i ncasare a clien ilor. n cadrul acestora pot fi calculate: rata de rota ie a stocurilor (prezentat n cadrul diagnosticului comerial) rata de rota ie a crean elor clien i, indicator ce trebuie exprimat n durata n zile, reflectnd astfel intervalul mediu de timp n care are loc ncasarea crean elor firmei de la clien i. Practic, indic decalajul mediu n zile ntre data facturrii i data ncasrii contravalorii. Valoarea optim ar trebui s fie de maxim 30 de zile; rata de rota ie a activelor circulante n afara exploatrii; rata de rota ie a crean elor n afara exploatrii. c. Ratele de gestiune a datoriilor curente, cele mai semnificative fiind urmtoarele: rata de rota ie a datoriilor curente exprim durata medie n zile de plat a contravalorii datoriilor curente; rata de rota ie a creditelor-furnizori (prezentat n cadrul diagnosticului comerial) rat37 rata de rota ie a datoriilor de exploatare, are n vedere acele datorii, altele dect creditul bancar pe termen scurt i creditul furnizor, pe care le genereaz n mod obiectiv derularea activit ii de exploatare, cum ar fi: obliga iile fa de salaria i i al i creditori, fa de bugetul local, de stat i al asigurrilor sociale, precum i obliga iile ce deriv din nerepartizarea pe destina ii a profitului.

8.3. Diagnosticul performan ei financiare 8.3.1. Capacitatea de autofinan are


Conform defini iei prezentat n dic ionarul financiar-contabil38, capacitatea de autofinan are reprezint ansamblul resurselor financiare ob inute din opera iile de exploatare de care firma ar putea dispune pentru a acoperi nevoile financiare pentru continuarea activit ii i pentru dezvoltare. ntr-o alt abordare, capacitatea de autofinan are, numit i marj brut de autofinan are sau capacitate de autofinan are poten ial, este un sold rezidual de flux ce las la dispozi ia firmei resurse proprii disponibile pentru finan area diverselor necesit i39. n varianta cea mai simpl, capacitatea de autofinan are se determin conform rela iei:

CAFP = (V C Cf A)(1 unde: C Cf CAFP A V I


37

I )+A 100

= = = = = =

cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare; capacitatea de autofinan are poten ial; ajustri pentru depreciere i pierdere de valoare a activelor; venituri totale din activitatea economico-financiar; cota de impozit pe profit.

Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar, Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003, p. 205 38 http://www.expertizacontabila.ro/dictionar_rezultate/capacitatea%20de%20autofinantare 39 Petrescu, Silvia Performan i risc n analiza financiar, Analele Universit ii Alexandru Ioan Cuza din Iai, http://74.125.77.132/search?q=cache:3_QmqwxdNu4J:anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/ 16%2520Petrescu%2520Sperformanta%2520si%2520risc%2520in%2520analiza%2520financiara.pdf+ capacitatea+de+autofinantare&cd=8&hl=ro&ct=clnk&gl=ro, accesat ianuarie 2009, p.123 65

ntr-o abordare mai complex, capacitatea de autofinan are se poate determina prin dou procedee (tabelul 8.1.)40, 41: procedeul deductiv (substractiv), pornind de la excedentul brut al exploatrii, i eviden iaz originea capacit ii de autofinan are; procedeul aditiv, pornind de la rezultatul net al exerci iului, care nu explic originea capacit ii de autofinan are i ansamblul fluxurilor de trezorerie care vor nate opera iuni, ci informeaz asupra utilizrii acesteia n mai multe scopuri: acoperirea pierderilor probabile i a riscurilor (provizioanelor); finan area creterii (rezultatul pus n rezerv); remunerarea capitalului propriu (dividende) i rambursarea mprumuturilor.

Tabelul 8.1. Determinarea capacit ii de autofinan are PROCEDEUL ADITIV


Capacitatea de autofinan are = Profit net - Venituri calculate (nencasabile) + Cheltuieli calculate (nepltibile) Capacitatea de autofinan are = Rezultatul net al exerci iului - Venituri din cedarea activelor i alte opera ii de capital - Venituri din subven ii pentru investi ii virate asupra rezultatului - Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare + Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare + Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital

PROCEDEUL DEDUCTIV (SUBSTRACTIV) Capacitatea de autofinan are = Venituri ncasabile42 - Cheltuieli pltibile43
Capacitatea de autofinan are = Excedentul brut de exploatare + Alte venituri de exploatare - Alte cheltuieli de exploatare + Venituri financiare - Cheltuieli financiare + Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare - Impozitul pe profit

Autofinan area sau capacitatea de autofinan are real (CAFR), constituie partea din capacitatea de autofinan are care rmne la dispozi ia firmei dup deducerea dividendelor distribuite i a oricror alte participa ii la beneficii. CAFR (autofinan area) = CAFP Dividende Participa ii la beneficii
Nivelul ideal de autofinan are este dificil de apreciat, dar pot exista cel pu in urmtoarele trei situa ii : a. autofinan area minim care cuprinde numai amortismentele, cnd firma dorete s se retrag de pe o pia n regres, urmnd s-i produc numai sumele necesare rennoirii mijloacelor de produc ie;
44

Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar, Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003, pp. 186-187 41 Brezeanu, Petres (coord.) Diagnostic financiar. Instrumente de analiz financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2003, pp. 279-283 42 Nu sunt luate n calcul veniturile nencasabile n categoria crora se includ veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, cota-parte a subven iilor pentru investi ii virate asupra rezultatului exerci iului, veniturile din cedare activelor i alte opera ii de capital. 43 Nu sunt luate n calcul cheltuielile nepltibile n categoria crora se includ cheltuielile privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum i cheltuielile privind activele cedate i alte opera ii de capital (valoarea contabil a elementelor de activ cedate). 44 Petrescu, Silvia Analiz economico-financiar II. Concepte, metode, studii de caz, curs, 2006, p. 43 66

40

b. autofinan area de men inere este necesar pentru pstrarea nivelului produc iei, fr dezvoltarea lui; Pe lng amortismente, autofinan area trebuie s cuprind compensarea creterii pre urilor; mijloacele de produc ie pot fi rennoite; c. autofinan area de dezvoltare este cerut n cazul n care se dorete creterea produc iei. Este o autofinan are de men inere plus un supliment pentru a pune n oper mijloace mai performante i poate fi nso it de alte surse de finan are (noi aporturi ale ac ionarilor).

8.3.2. Soldurile intermediare de gestiune


Prezentarea economic a contului de profit i pierdere se realizeaz prin intermediul soldurilor intermediare de gestiune (SIG) (tabelul 8.2.), indicatori sub forma unor marje de acumulare bneasc, poten iale, destinate s ndeplineasc o anumit func ie de remunerare a factorilor de produc ie i de finan are a activit ii viitoare, care eviden iaz etapele formrii rezultatului net al exerci iului n strns conexiune cu structura veniturilor i cheltuielilor aferente activit ii firmei. Realizarea acestui obiectiv presupune o tratare prealabil a contului de profit i pierdere pentru a pune n eviden modul de func ionare i rentabilitatea firmei ca marj comercial, produc ie a exerci iului, valoare adugat, excedent brut de exploatare, rezultat al exploatrii, rezultat curent i rezultat net al exerci iului45, 46.

Tabelul 8.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune


+ = DENUMIREA INDICATORULUI ZONA DE RELEVAN Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.47 707) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Marja comercial (MC) Este principalul indicator de apreciere a performan ei comerciale. Analiza tendin ei n timp a ratei marjei comerciale (marj comercial/cifra de afaceri) i compararea acesteia cu cele nregistrate de concuren i constituie elementele de baz n evaluarea performan elor financiare ale acestora. Varia ia marjei trebuie explicat n func ie de rota ia stocurilor deoarece, n mod normal o reducere a marjei ar trebui s aib ca efect creterea vnzrilor care conduce, n principiu, la o reorientare a politicii comerciale. Produc ia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704+ 705 + 706 + 708) Venituri aferente costului produc iei, lucrrilor i serviciilor n curs de execu ie (ct. 711) Produc ia imobilizat (ct. 721 + 722) Produc ia exerci iului (PE) Caracterizeaz activitatea firmelor de produc ie sau prestatoare de servicii. Este un indicator inevitabil, dar ambiguu, deoarece se determin pe baza mai multor elemente eterogene din punctul de vedere al evalurii, unele fiind evaluate la pre de vnzare (produc ia vndut) iar altele la cost de produc ie (produc ia stocat i produc ia imobilizat). n plus, nivelul rezultatelor se poate modifica n func ie de metoda re inut pentru evaluarea stocurilor. Consumuri intermediare, inclusiv cheltuieli provenite de la ter i (gr.48 60, exclusiv ct. 607 + gr. 61 + gr. 62, exclusiv ct. 621)

+ +/+ =

45

Vintil, Georgeta Cuantificarea performan elor activit ii ntreprinderii, Revista Finan e, credit, contabilitate, pp. 31-32 46 O prezentare detaliat este realizat de Mironiuc Marilena Analiza performan elor economico-financiare ale ntreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 5/2002, pp. 32-40 47 ct.= cont conform Planului general de conturi aplicabil societ ilor comerciale 48 gr. = grupa de conturi conform Planului general de conturi aplicabil societ ilor comerciale 67

+ =

+ + =

+ = + = =

Valoarea adugat (VA) Exprim capacitatea firmei de a crea bog iei prin activit ile economice. Poate fi interpretat i ca un poten ial de remunerare a asocia ilor i salaria ilor, la care se adaug statul. Practic, din fluxurile create de valoarea adugat se vor suporta cheltuielile de personal, cheltuielile cu impozitele i taxele, amortizarea, cheltuielile financiare. Venituri din subven ii de exploatare (ct. 741) Cheltuieli cu personalul (ct. 621 + gr. 64, exclusiv subven iile pentru salarii) Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (gr. 63) Excedentul brut din exploatare (EBE) Reprezint resursa rezultat din exploatare i folosit pentru men inerea i dezvoltarea poten ialului firmei i remunerarea capitalurilor. EBE este msurat naintea adoptrii deciziilor privind amortizarea i a cheltuielilor financiare care decurg din politica de finan are, indicatorul fiind cu adevrat brut, ceea ce permite managerilor de top efectuarea unei compara ii n timp, respectiv urmrirea cotei din valoarea adugat (sau cifrei de afaceri) care va fi destinat remunerrii factorilor de produc ie49. Sub rezerva produc iei imobilizate i a decalajelor generatoare de crean e, stocuri i datorii cu consecin e asupra trezoreriei, EBE constituie resursa financiar fundamental pentru firm, care va fi utilizat pentru men inerea sau creterea capacit ii de produc ie, plata cheltuielilor financiare, a impozitului pe profit i dividendelor, rambursarea mprumuturilor angajate anterior. Alte venituri din exploatare (gr. 75) Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct. 781) Alte cheltuieli din exploatare (gr. 65) Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere (ct. 681) Rezultatul din exploatare Reprezint primul element de msur a rentabilit ii economice, independent de politica financiar a firmei i de influen a elementelor extraordinare. Asigur compararea performan elor firmelor care au politici financiare diferite i exprim mrimea absolut a rentabilit ii activit ii de exploatare, ob inut prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatrii. Nivelul rezultatului de exploatare ofer informa ii privind mrimea resurselor din activitatea de exploatare pe care firma se poate baza pentru acoperirea cheltuielilor sale financiare. Resursele acumulate din activitatea de exploatare, la care se adaug eventual veniturile financiare ob inute de firm, ar trebui s depeasc nivelul cheltuielilor financiare ale acesteia. n caz contrar va avea loc un transfer de valoare de la proprietari ctre creditorii firmei50. Venituri financiare (gr. 76 + ct. 786) Cheltuieli financiare (gr. 66 + ct. 686) Rezultatul curent Este aferent opera iilor de exploatare i financiare efectuate de firm n cursul exerci iului. Se poate concretiza n profit sau pierdere. Venituri extraordinare (gr. 77 ) Cheltuieli extraordinare (gr. 67) = Rezultatul extraordinar. Se calculeaz independent de celelalte solduri de gestiune. Se poate concretiza n profit sau pierdere. Rezultatul brut Este aferent ntregii activit i a firmei. Impozitul pe profit / venit (gr. 69) Rezultatul net al exerci iului Exprim mrimea absolut a rentabilit ii financiare, putndu-se concretiza n profit sau pierdere.

49 50

Hubert de La Bruslerie Analyse financire. Information financire et diagnostic, Dunod, Paris, 2002, pp. 145-146 Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar. Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003, p. 184 68

Necesitatea stabilirii soldurilor intermediare de gestiune este impus att de analiza economicofinanciar a firmei, ct i de ntocmirea conturilor na ionale. Utilitatea cunoaterii acestor indicatori rezid n faptul c o parte dintre ei sunt utiliza i efectiv la ntocmirea anumitor documente financiare, att de analiz, ct i de previziune, din categoria crora se detaeaz situa ia fluxurilor monetare degajate de firm (echivalentul unui cash-flow statement), instrument extrem de util n managementul financiar, mai ales n contextul n care lichiditatea este, i va fi, o problem major.

8.4. Diagnosticul rentabilit ii


Rentabilitatea exprim capacitatea firmei a ob ine profit. Ea nu trebuie privit doar ca reprezentnd profitul, ci i sursele lui de formare, mai cu seam veniturile ob inute i capitalurile care le-au finan at. Rentabilitatea poate fi exprimat prin intermediul ratelor de rentabilitate care stabilesc legturile dintre rezultatul unei ac iuni sau activit i i mijloacele necesare realizrii lor. pot fi distinse: rata de rentabilitate comercial, rata de rentabilitate economic i rata de rentabilitate financiar.

Rentabilitatea comercial
n general, rata de rentabilitate comercial arat rezultatul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri. Indicatorul exprim eficien a valorificrii produselor i caracterizeaz eficien a politicii comerciale i a politicii de pre uri adoptate de firm. Rela ia de calcul este:
Rrc = RE CA

unde: Rrc = rata rentabilit ii comerciale; RE = rezultatul exploatrii; CA = cifra de afaceri Astfel, creterea ratei n dinamic reflect o situa ie pozitiv i are loc atunci cnd indicele profitului devanseaz indicele cifrei de afaceri. Principalele rezerve de cretere a rentabilit ii comerciale sunt: sporirea vnzrilor, mbunt irea structurii vnzrilor, accelerarea vitezei de rota ie a stocurilor i optimizarea cheltuielilor. O rat comercial redus implic cheltuieli generale riguroase i deci apelarea la o politic de distribu ie care s permit reducerea costurilor. O marj comercial ridicat reclam cheltuieli generale sporite i deci servicii mai bune ctre clien i. De asemenea, apreciaz influen a constrngerilor pie ei i a politicii pre urilor de vnzare. Astfel, creterea ratei nso it de o diminuare a cifrei de afaceri semnific faptul c firma ncearc s-i men in marjele prin promovarea unor pre uri ridicate. Dimpotriv, o rat a marjei comerciale n scdere, nso it de o cretere a cifrei de afaceri reflect faptul c firma prefer s reduc pre urile n scopul acaparrii unor noi segmente de pia . Cazul n care creterea ratei marjei comerciale este nso it de o cretere a cifrei de afaceri relev o situa ie favorabil pentru firm, respectiv punerea n vnzare a unor produse cu performan e superioare sau ocuparea unui segment important de pia 51.

51

Dardac, Nicolae; Moteanu, Tatiana; Vintil, Georgeta Metodologii de diagnosticare financiar-bancar a ntreprinderilor, Buletin Economic Legislativ, nr. 9/1996, Ed. Tribuna economic, Bucureti, pp. 45-46 69

Rentabilitatea economic
Vizeaz eficien a capitalului economic alocat activit ii productive a firmei. n expresie general, rata de rentabilitate economic (Rre) se determin ca raport ntre profitul brut i capitalul total (total active). PC PE Rre = Rre = 100 100 AE AT
Rre =
unde: PC = profit curent; AT = total active; PE = profit din exploatare; AE = active de exploatare; CP = capital permanent.

profit net + dobnzi 100 capitaluri proprii + datorii financiare

n analiza valorilor, profesionitii financiar trebuie s cunoasc condi iile conform crora rentabilitatea economic poate fi considerat optim pentru firma n cauz, respectiv52: s fie cel pu in la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobnzii), altfel capitalurile nu merit s fie investite n exploatare, ci pe pia a financiar-bancar; s fie mai mare dect rata dobnzii la capitalurile mprumutate, caz n care poate beneficia de efectul de levier (prghie financiar) al ndatorrii; n caz contrar, ndatorarea devine consumatoare de capital propriu; s asigure men inerea substan ei economice a firmei, pstrarea valorii sale, ceea ce este garantat dac rata de rentabilitate economic este mai mare dect rata infla iei; s asigure o bun recuperare a investi iilor doar pe seama profitului, ceea ce se consider c este asigurat de o valoare minim de 25%;

Rentabilitatea financiar
Msoar randamentul capitalurilor proprii pe care ac ionarii l-au fcut prin cumprarea ac iunilor firmei. Remunereaz proprietarii firmei prin distribuirea de dividende ctre acetia i prin majorarea rezervelor care, n fapt, reprezint o cretere a averii lor. Poate fi determinat pe baza rela iei:
Rrf = profit capitaluri net proprii

Pentru a permite o analiz dinamic, se poate utiliza rela ia de mai jos53:


Rrf = rezultatul curent (1 procentul impozitului ) capitaluri proprii

Este de dorit ca rata rentabilit ii financiare s fie mai mare dect rata medie a dobnzii pentru a face ac iunile firmei mai atractive i pentru a crete cursul lor bursier. Pentru firmele care coteaz la burs se poate calcula un randament bursier al ac iunilor, determinat de ctigul de capital prin creterea cursului ac iunilor i de dividendele ce revin pe ac iune.
Eros-Stark, Lorant; Pantea, Ioan Marius Analiza situa iei financiare a firmei. Elemente teoretice. Studiu de caz., Ed. Economic, Bucureti, 2001, p. 239, 242 53 Hubert de La Bruslerie Analyse financire. Information financire et diagnostic, Dunod, Paris, 2002, p. 175 70
52

8.5. Diagnosticul echilibrului financiar


n cadrul analizei echilibrului financiar al ntreprinderii, una dintre corela iile importante o constituie cea dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment i trezoreria net. Fondul de rulment reprezint un concept des utilizat de ctre analitii financiari ntruct permite aprecierea condi iilor echilibrului financiar. Echilibrul financiar rezult din compara ia ntre lichidit i (perioada necesar transformrii activelor n bani) i exigibilitatea resurselor, respectiv, respectarea regulii tradi ionale a echilibrului financiar potrivit creia utilizrile trebuie s fie finan ate din resursele rmase la dispozi ia ntreprinderii o perioad de timp egal cu durata de via a acestor utilizri. Aceast regul de pruden poate fi ndeplinit atunci cnd se constituie o marj de securitate (siguran ) denumit fond de rulment, reprezentat de excedentul capitalurilor permanente fa de totalul imobilizrilor n sum brut sau excedentul activelor circulante n raport cu datoriile pe termen scurt. Modelul de calcul al fondului de rulment (FR) este urmtorul: FR = Capitaluri permanente Active imobilizate

Necesarul de fond de rulment. Ciclul de exploatare al ntreprinderii cuprinde opera iuni de achizi ii, produc ie i vnzri care creeaz dou categorii de fluxuri: - fluxuri reale: materii prime i materiale, produse finite, mrfuri, etc; - fluxuri financiare: pl i i ncasri. Perioada ntre cumprri, produc ie i vnzri antreneaz constituirea de stocuri iar decalajul n timp dintre fluxurile reale i fluxurile financiare d natere datoriilor i crean elor: - durata ntre cumprri i pl i creeaz datorii; - durata ntre vnzri i ncasri creeaz crean e. Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezint partea din necesarul de exploatare care nu este asigurat din resursele de exploatare: NFR = Necesarul de finan are a exploatrii Resursele de finan are ale exploatrii (Active de exploatare-minus disponibilit i) - (Datorii de exploatare) sau NFR = Active circulante (minus disponibilit i bneti) Datorii curente
Acest indicator este expresia realizrii echilibrului financiar pe termen scurt, dintre necesarul i resursele curente.

Trezoreria net sau trezoreria la un moment dat permite determinarea echilibrului financiar ntre fondul de rulment i necesarul de fond de rulment: Trezoreria net = FR NFR sau FR = NFR + Trezoreria net
Dac: - FR este superior NFR, nseamn c ntreprinderea dispune de o trezorerie pozitiv (excedent de trezorerie), adic dispune de lichidit i care i permit att rambursarea datoriilor, acordarea de mprumuturi ter ilor i/sau efectuarea de plasamente pe pia a financiarmonetar; - FR este inferior NFR, nseamn c ntreprinderea are o trezorerie negativ (deficit de trezorerie), fiind nevoit s apeleze la mprumuturi i credite bancare pentru finan area n ntregime a necesarului de fond de rulment. Trezoreria net mai poate fi determinat ca diferen ntre valorile disponibile i datoriile bancare pe termen scurt, astfel:

Trezoreria net = Disponibilit i bneti i investi ii financiare pe termen scurt Credite de trezorerie
71

8.6. Riscul de faliment


Modelul Altman, reprezentat de ecua ia:
unde: Z = 3,3 X1 + 1,4 X2 + 1,2 X3 + 1,0 X4 + 0,6 X5 X1 = profit nainte de impozitare i deducerea cheltuielilor cu dobnda / active totale; se poate utiliza rata rentabilit ii economice; X2 = profit reinvestit54 / active totale; se ntlnete sub denumirea de rata profitului reinvestit; X3 = active curente nete / active totale; se ntlnete sub denumirea de rata activelor curente; X4 = cifra de afaceri / active totale; se utilizeaz viteza de rota ie a activului; X5 = capitaluri proprii / datorii totale; se utilizeaz autonomia financiar Scorul Z este interpretat astfel: Z < 1,8: firma se afl n stare iminent de faliment; 1,8 < Z 3: situa ia financiar a firmei este deficitar, cu performan e vizibil diminuate, dar i poate relansa activitatea adoptnd o strategie corespunztoare; Z > 3: riscul de faliment este aproape inexistent, situa ia financiar fiind bun i firma solvabil.

Modelul Canon i Holder se bazeaz pe analiza lichiditate-exigibilitate, conform urmtoarei


ecua ii: unde: Z = 0,24 X1 + 0,22 X2 + 0,16 X3 + 0,87 X4 + 0,10 X5 X1 = excedent brut de exploatare / datorii totale; se ntlnete sub denumirea de capacitatea de rambursare a datoriilor; X2 = capital angajat / capitaluri totale; se ntlnete sub denumirea de rata stabilit ii financiare; X3 = active curente stocuri / datorii curente; se ntlnete sub denumirea de rata lichidit ii rapide; X4 = cheltuieli financiare / cifra de afaceri; X5 = cheltuieli cu personalul / valoarea adugat; Riscul de faliment depinde de valoarea scorului.

Previzionarea riscului de faliment Valoarea scorului Z > 0,16 0,1 < Z < 0,16 0,04 < Z < 0,1 -0,05 < Z < 0,04 Z < -0,05 Situa ia firmei Foarte bun Favorabil (alert) Incert (pericol) Nefavorabil Eec Riscul de faliment sub 10% 10% - 30% 30% - 65% 65% - 90% peste 90%

Modelul Bncii Centrale a Fran ei prezice riscul de faliment folosind un scor cu 8 variabile, conform urmtoarei func ii:
100Z = -1,25 X1 + 2,003 X2 + 0,824 X3 + 5,221 X4 + 0,689 X5 - 1,164 X6 + 0,706 X7 + 1,408 X8 - 85,544

54

Profitul reinvestit = profit net dividende 72

unde: Simbol X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

55

Denumire indicator Rata de prelevare a cheltuielilor financiare Rata de acoperire a capitalului investit
Rata capacit ii de rambursare a datoriilor Rata marjei brute de exploatare Durata medie a creditului furnizor Rata de cretere a valorii adugate Viteza de rota ie a crean elor

X8

Rata investi iilor fizice

Rela ie de calcul Cheltuieli financiare / Excedentul brut de exploatare Capitaluri permanente / Capitaluri investite (capitaluri proprii) Capacitatea de autofinan are / Datorii totale Excedentul brut de exploatare / CA (fr TVA) Datorii comerciale x 360 / Cheltuieli cu mrfurile VA curent VA precedent / VA precedent Sold mediu clien i x 360 / Cifra de afaceri sau (stocul produc iei n curs Avansuri clien i + Crean e din exploatare) x 360 / Produc ia vndut Produc ia stocat + Produc ia imobilizat Investi ii corporale / Valoarea adugat

n func ie de valoarea lui Z se disting urmtoarele zone: a. Z < -0,25: zon nefavorabil, situa ia fiind riscant i firma avnd serioase dificult i financiare; b. -0,25 Z < 0,125: zon de incertitudine, neputndu-se formula o concluzie definitorie; c. Z > 0,125: zon favorabil, situa ia economico-financiar a firmei fiind normal iar probabilitatea de a fi falimentar foarte redus.

Modelul Bncii Comerciale Romne (B.C.R.) utilizeaz un set de rate i indicatori de performan pentru stabilirea bonit ii firmei n baza unei grile de punctaj cu 6 criterii, respectiv:56 Active circulante a. Lichiditatea: L = ; Datorii pe termen scurt
b. Solvabilitatea: S =
Capital propriu ; Total pasiv

c. Rentabilitatea financiar: Rf =

Pr ofit brut ; Capital propriu


Cifra de afaceri ; Active circulante

d. Rota ia activelor circulante: Nac =

e. Dependen a de pie ele de aprovizionare (A) i desfacere (D) interne i externe; f. Garan ii (depozite n lei i valut gajate, gajuri, ipoteci, bunuri achizi ionate din credite, cesionare crean e). Criteriile de evaluare a bonit ii financiare conform modelului B.C.R. sunt notate cu puncte care, nsumate, servesc la clasificarea ntreprinderilor n 5 categorii (de la A la E ), n func ie de care li se apreciaz credibilitatea.

Stancu, Ion Finan e. Teoria pie elor financiare. finan ele ntreprinderilor. Analiza i gestiunea financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997, p. 517 56 Petrescu, Silvia Analiz i diagnostic financiar-contabil: ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureti, 2008, pp. 267-268 73

55

Tabelul 8.3. Grila de evaluare modelul B.C.R.


NR. CRT. CRITERIUL DE EVALUARE LIMITE DE VALORI < 80 % 80 100 % 100 120 % 120 140 % 140 160 % > 160 % < 30 % 30 40 % 40 50 % 50 60 % 60 70 % 70 80 % > 80 % <0 0 10 % 10 30 % <5 5 10 > 10 At > 50%; De >50 % Ai > 50%; De >50 % At > 50%; Dt >50 % Ai > 50%; Dt >50 % Depozite gajate Gajuri, ipoteci Achizi ii din credite Cesionare crean e PUNCTE -2 -1 +1 +2 +3 +4 0 1 2 3 4 5 6 0 3 4 1 2 4 4 3 2 1 4 3 2 1

1.

Lichiditatea L = Active circulante/Datorii pe termen scurt

2.

Solvabilitatea S = Capital propriu/ Total pasiv

3. 4.

Rentabilitatea financiar Rf = Profit brut/Capital propriu Rota ia activelor circulante Nac = Cifra de afaceri/Active circulante

5.

Dependen a de pie e (aprovizionare-desfacere) Aprovizionare: din ar (At); din import (Ai) Desfacere: n ar (Dt); la export (De)

6.

Garan ii

n func ie de punctajul realizat se apreciaz situa ia economic-financiar i gradul de risc de insolvabilitate al firmei ce poate fi ncadrat n una din cele 5 categorii de bonitate (tabelul 8.4.), care i permite sau nu s beneficieze de credite:

Tabelul 8.4. Categorii de bonitate


CATEGORIA A B C D E TOTAL PUNCTE > 20 16 20 11 15 6 10 05 SITUA IA ECONOMIC FINANCIAR - GRADUL DE RISC Foarte bun - se pot acorda credite Bun - se pot acorda credite Oscilant - prezint risc ridicat Risc deosebit nu prezint garan ii pentru acordare de credite Deosebit de precar - fr garan ii pentru acordare de credite

74

TEMA 9 CAZ PRACTIC PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR 9.1. Elemente introductive


Prezentul capitol se constituie ca un exemplu practic, necesar pentru fixarea cunotin elor dobndite de cititor. Men ionm c acest studiu nu cuprinde toate problemele abordate n partea teoretic a lucrrii dar considerm c ofer un punct de pornire pentru to i cei interesa i de acest domeniu. Studiul este realizat pe baza datelor extrase din situa iile financiare aferente perioadei 20062008, prezentate n tabelele 9.1. i 9.2. Din motive de confiden ialitate, denumirea firmei este fictiv iar unele situa ii care implicau denumirea partenerilor de afaceri au fost eliminate. Obiectul de activitate al societ ii const n comercializarea de mrfuri n sistem en-gros si cu amnuntul.

Tabelul 9.1. Bilan prescurtat pe perioada 2006-2008


- leiDenumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE II. IMOBILIZRI CORPORALE III. IMOBILIZRI FINANCIARE ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI, din care: - mrfuri gestiune depozit - mrfuri gestiune amnunt* - alte materiale consumabile II. CREAN E, din care: - crean e clien i - TVA de recuperat III. INVESTI II PE TERMEN SCURT IV. CASA I CONTURI LA BNCI, din care: - casa n lei - conturi la bnci n lei ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN, din care: - datorii fa de furnizori - datorii fa de bugetul statului - datorii fa de asocia i - datorii fa de salaria i - datorii fa de bugetul asigurrilor sociale
75

Nr. rd.
31.12.2006

Sold la
31.12.2007 31.12.2008

B 1 2 3 4 5 5a 5b 5c 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9 10 11 11a 11b 11c 11d 11e

1
375 0 0 375 8.788 8.747 0 41 5.895 4.424 1.471 0 2.377 3.888 (1.511) 17.060 0 16.541 15.570 72 899 0 0

2
1.787 0 0 1.787 80.203 11.262 68.941 0 13.511 2.551 10.960 0 690 2.052 (1.362) 94.404 0 75.602 32.007 1.048 28.879 92 64

3
714 0 0 714 218.516 11.077 207.438 1 47.152 21.229 25.923 0 662 625 37 266.330 0 229.255 76.229 3.092 109.279 0 0

- TVA neexigibil (sold creditor) - dobnzi aferente creditelor bancare E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

11f 11g 12 13 14 14a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 519 894 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 40 654 694 694 894 0 894

13.512 0 18.802 20.589 15.000 15.000 0 0 0 0 200 200 0 0 0 40 654 4.695 0 5.589 0 5.589

40.151 504 37.075 37.789 11.844 11.844 0 0 0 0 200 200 0 0 0 40 5349 20.356 0 25.945 0 25.945

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN, din care: - credite bancare pe termen lung H. PROVIZIOANE I. VENITURI N AVANS (rd. 17+18), din care: - subven ii pentru investi ii - venituri nregistrate in avans J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: - capital subscris vrsat - capital subscris nevrsat - patrimonial regiei II. PRIME DE CAPITAL IV. REZERVE (rezerve legale) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT () VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+/-25+/-26-27) Patrimonial public CAPITALURI - TOTAL (rd. 28+29)

* n bilan , stocul de mrfuri din gestiunea amnunt sunt eviden iate la valoare net, respectiv valoarea contabil preluat din balan a de verificare din care se scade adaosul comercial. Astfel, pentru anul 2007, valoarea contabil a mrfurilor este n sum de 84.631 lei, adaosul comercial fiind de 15.697 lei. n ce privete anul 2008, valoarea contabil a mrfurilor este de 251.481 lei, adaosul comercial aferent fiind n sum de 44.043 lei. Tabelul 9.2. Contul de profit i pierdere pe perioada 2006-2008
- leiDenumirea indicatorului
A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 04 + 05 + 06) Produc ia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor Reduceri comerciale acordate Venituri din dobnzi nregistrate de entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Nr. rd.
01 02 03 04 05 06

Realizri n perioada de raportare 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 1 2 3 15.677 99.219 205.769


0 15.677 0 0 0 0 99.219 0 0 0 0 205.769 0 0 0

76

2. Venituri aferente costului produc iei, lucrrilor i serviciilor n curs de execu ie Sold C Sold D 3. Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat 4. Alte venituri din exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) c) Cheltuieli privind mrfurile Reduceri comerciale primite 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19) a) Salarii i indemniza ii b) Cheltuieli cu asigurrile i protec ia social 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 21 22) a.1) Cheltuieli a.2) Venituri b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 24 25) b.1) Cheltuieli b.2) Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind presta iile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, dona ii i activele cedate Cheltuieli privind dobnzile de refinan are, nregistrate de entit ile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing Ajustri privind provizioanele (rd. 32 33) - Cheltuieli - Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 12 la 15 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 11 34) - Pierdere (rd. 34 11) 9. Venituri din interese de participare - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 10. Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 11. Venituri din dobnzi - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate Alte venituri financiare

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
77

0 0 0 0 15.677 1.070 67 0 13.148 0 0 0 0 99 99 0 0 0 0 452 452 0 0 0

0 0 0 0 99.219 2.043 3.513 0 78.869 0 1.690 1.320 370 457 457 0 0 0 0 6.711 5.961 561 189 0

0 0 0 10 205.779 110 865 0 165.222 0 117 93 24 1.073 1.073 0 0 0 0 10.348 9.614 17 717 0

0 0 0 14.836

0 0 0 93.283

0 0 0 177.735

841 0 0 0 0 0 0 0 0

5.936 0 0 0 0 0 1 0 78

28.044 0 0 0 0 0 0 0 19

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare de inute ca active circulante (rd. 46 47) - Cheltuieli - Venituri 13. Cheltuieli privind dobnzile - din care, cheltuieli n rela ia cu entit ile afiliate Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 45 + 48 + 50) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() - Profit (rd. 44 51) - Pierdere (rd. 51 44) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT() - Profit (rd. 11 + 44 34 51) - Pierdere (rd. 34 + 51 11 44) 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. PROFITUL / PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR - Profit (rd. 56 57) - Pierdere (rd. 57 56 ) VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56) CHELTUIELI TOTALE (rd. 33 + 51 + 57) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() - Profit (rd. 60 61) - Pierdere (rd. 61 60) 18. Impozitul pe profit 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCI IULUI - Profit (rd. 62 64 65) - Pierdere (rd. 61 + 64 + 65); (rd. 64 + 65 62)

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

0 0 0 0 22 0 0 22

79 0 0 0 289 0 0 289

19 0 0 0 3.675 0 3.675 3.675

0 22 819 0 0 0 0 0 15.677 14.858

0 210 5.726 0 0 0 0 0 99.298 93.572

0 3.656 24.388 0 0 0 0 0 205.798 181.410

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

819 0 125 0

5.726 0 1.031 0

24.388 0 4.032 0

694 0

4.695 0

20.356 0

9.2. Analiza n dinamic a structurilor bilan iere


Pentru analiza n dinamic se utilizeaz indicii de dinamic. n scopul formulrii unor concluzii pertinente, vom efectua aceast analiz lund ca baz de referin anul 2008. Informa iile ob inute sunt prezentate n tabelul 9.3.

78

Tabelul 9.3. Evolu ia n dinamic a structurilor bilan iere


Denumire indicator I. IMOBILIZRI NECORPORALE ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL I. STOCURI, din care: - mrfuri gestiune depozit - mrfuri gestiune amnunt - alte materiale consumabile II. CREAN E, din care: - crean e clien i - TVA de recuperat III. CASA I CONTURI LA BNCI, din care: - casa n lei - conturi la bnci n lei ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DATORII CURENTE din care: - datorii fa de furnizori - datorii fa de bugetul statului - datorii fa de asocia i - datorii fa de salaria i - datorii fa de bugetul asigurrilor sociale - TVA neexigibil (sold creditor) - dobnzi aferente creditelor bancare ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII MAI MARI DE UN AN, din care: - credite bancare pe termen lung I. CAPITAL, din care: - capital subscris vrsat II. REZERVE (rezerve legale) III. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT () IV. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR CAPITALURI PROPRII TOTAL Indici de evolu ie 2008 / 2006 2008 / 2007 190,40% (+90,40%) 39,96% (-60,04%) 190,40% (+90,40%) 39,96% (-60,04%) 2486,53% (+2386,53%) 272,45% (+172,45%) 126,64% (+26,64%) 98,36% (-1,64%) + valoric de 207.438 lei 300,89% (+200,89%) 2,43% (-97,57%) + valoric de 1 leu 799,86% (+699,86%) 348,99% (+248,99%) 479,86% (+379,86%) 832,18% (+732,18%) 1762,27% (+1662,27%) 236,52% (+136,52%) 27,85% (-72,15%) 95,94% (-4,06%) 16,07% (-83,93%) 30,46% (-69,54%) + valoric de 1.548 lei + valoric de 1.399 lei 1561,14% (+1461,14%) 282,12% (+182,12%) 1385,98% (+1285,98%) 303,24% (+203,24%) 489,59% (+389,59%) 238,16% (+138,16%) 4294,44% (+4194,44%) 295,04% (+195,04%) 12155,62% (+12055,62%) 378,40% (+278,40 %) 0% 0% 0% 0% + valoric de 40.151 lei 297,15% (+197,15%) + valoric de 504 lei + valoric de 504 lei
7143,55% (+ 7043,55%) 4226,96% (+ 4126,96%) + valoric de 11.844 lei + valoric de 11.844 lei 0% 0% 0% 817,89% (+717,89%) 2933,14% (+2833,14%) 2902,12% (+2802,12%) 197,19% (+97,19%) 183,54% (+83,54%) 78,96% (-21,04%) 78,96% (+21,04%) 0% 0% 0% 817,89% (+717,89%) 433,57% (+333,57%) 464,22% (+364,22%)

79

Concluzii i propuneri

80

9.3. Analiza ratelor de structur


Prin calculul ratelor de structur a activului se stabilete ponderea fiecrui post sau grupe de posturi de activ bilan ier n totalul activului (am realizat o sintez a unor date, prezentate n tabelul 9.4.), oferind posibilitatea exprimrii bilan ului n procente. Prin analiza structurii datoriilor i capitalurilor proprii, se urmrete aprecierea principalelor strategii i politici financiare ale firmei, privind modul de formare a resurselor financiare pe categorii de surse (proprii, mprumutate i atrase) i pe termene de exigibilitate (scurt, mediu i lung). Pentru analiza n structur am utilizat coeficien ii de structur, rezultatele ob inute fiind prezentate n tabelele 9.5. i 9.6.

Tabelul 9.4. Sintez indicatori pe perioada 2006-2008


Nr. crt.

1. 2. 3. 4. 5.

Denumire indicator Active totale Datorii curente Datorii totale Capital permanent Resurse totale

2006
17.435 16.541 16.541 894 17.435

- lei2007 96.191 75.602 90.602 20.589 96.191

2008 267.044 229.255 241.099 37.789 267.044

Tabelul 9.5. Analiza n structur pe perioada 2006-2008


Nr. crt. I. 1. 2. 2.1 Indicatori Rata activelor imobilizate (Ri) = (Active imobilizate /Active totale) x 100 Rata activelor circulante (Rc) = (Active circulante /Active totale) x 100 Rata stocurilor (Rs) = (Stocuri /Active circulante) x 100 Rata crean elor (Rcr) = (Crean e /Active circulante) 2.2 x 100 Rata inv. fin. pe termen scurt i disponibilit ilor 2.3 bneti (Rd) = (Investi ii financiare pe termen scurt + Disponibilit i bneti /Active circulante) x 100 II. 1. 2. 3. 4. 5. RATE DE STRUCTUR ALE DATORIILOR Rata stabilit ii financiare (Rsf) = (Capital permanent* / Total resurse**) x 100 Rata datoriilor curente (Rdc) = (Datorii curente / Total resurse) x 100 Rata autonomiei financiare (Raf) = (Capitaluri proprii / Total resurse) x 100 Rata ndatorrii globale (Rcp) = (Datorii totale / Total resurse) x 100 Ponderea resurselor curente n resursele stabile (Pr) = (Datorii curente / Capital permanent) x100
81

2006

2007

2008

RATE DE STRUCTUR ALE ACTIVELOR

Not: * Capitalul permanent = datorii pe termen lung + capitaluri proprii. ** Total resurse = total pasiv = datorii totale + capitaluri proprii.

Tabelul 9.6. Alte rate de structur adaptate specificului activit ii


Indicatori I. STOCURI, din care: - mrfuri gestiune depozit - mrfuri gestiune amnunt - alte materiale consumabile II. CREAN E, din care: - crean e clien i - TVA de recuperat III. CASA I CONTURI LA BNCI, din care: - casa n lei - conturi la bnci n lei ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DATORII MAI MICI DE UN AN, din care: - datorii fa de furnizori - datorii fa de bugetul statului - datorii fa de asocia i - datorii fa de salaria i - datorii fa de bugetul asigurrilor sociale - TVA neexigibil (sold creditor) - dobnzi aferente creditelor bancare Structur (%) 2006 2007 51,51% 84,96% 99,53% 14,04% 0% 85,96% 0,47% 0% 34,55% 14,31% 75,05% 18,88% 24,95% 81,12% 13,94% 0,73% 163,57% 297,39% -63,57% -197,39% 100% 100% 94,87% 94,12% 4,35% 5,43% 0% 0% 0% 0% 78,60% 42,34% 1,39% 38,20% 0,12% 0,08% 17,87% 0%

2008 82,05% 5,07% 94,93% 0% 17,70% 45,02% 54,98% 0,25% 94,41% 5,59% 100% 85,85% 33,25% 1,35% 47,67% 0% 0% 17,51% 0,22%

Concluzii i propuneri n ceea ce privete structura activelor

Din analiza structurii activelor circulante

82

Ponderea crean elor n activele

Disponibilit ile bneti

n ce privete rata stabilit ii financiare

Autonomia financiar

Rata datoriilor curente

Rata ndatorrii globale


83

9.4. Ratele de ndatorare i capacitatea de autofinan are


Ratele de ndatorare eviden iaz importan a ndatorrii asupra gestiunii financiare a firmei. n tabelul 9.7 sunt prezentate ratele de ndatorare calculate pentru perioada 2006-2008.

Tabelul 9.7. Ratele de ndatorare pe perioada 2006-2008


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Indicatori Gradul de ndatorare = (Capital mprumutat* / Capitaluri proprii) x 100 Rata independen ei financiare = (Capitaluri proprii / Capital permanent) x 100 Rata capacit ii de rambursare = (Datorii pe termen lung / Capacitatea de autofinan are) Gradul de acoperire a dobnzilor = (Profit naintea impozitrii i deducerii cheltuielilor privind dobnzile / Cheltuieli privind dobnzile) x 100 Costul ndatorrii = (Cheltuieli privind dobnzile / mprumuturi totale**) x 100 2006 2007 2008

5.

Not: * Capitalul mprumutat reprezint datoriile pe termen lung ale firmei. ** n cadrul mprumuturilor totale s-a inclus i soldul creditor la data de 31 decembrie al contului 5121 Conturi la bnci n lei i care reflect accesarea descoperii de cont. Aceast descoperire se nchide, de regul n luna urmtoare accesrii. n opinia noastr, avnd n vedere c pentru descoperirea de cont banca nu emite un extras de cont separat care s reflecte efectiv pl ile efectuate n momentul accesrii, ar trebui ca n bilan ul contabil la rubrica Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la 1 an s existe prevzut i soldul creditor al contului 5121. Capacitatea de autofinan are exprim n termeni monetari capacitatea firmei de a-i asigura dezvoltarea prin mijloace financiare proprii. Prezentm n tabelul 9.8 informa iile necesare pentru calculul capacit ii de autofinan are, informa ii extrase din situa ia financiar Contul de profit i pierdere i din balan ele contabile aferente lunii decembrie din anii supui studiului.

Tabelul 9.8. Informa ii suplimentare necesare calculului capacit ii de autofinan are Nr.crt. Indicatori 2006 2007 1. Venituri de exploatare i financiare (V) 2. Cheltuieli de exploatare (Ce) 3. Cheltuieli financiare (Cf) 4. Amortizarea imobilizrilor 5. Cota de impozit pe profit (I) 6. Profit naintea impozitrii i a deducerii cheltuielilor privind dobnzile 7. Cheltuieli privind dobnzile 8. Capacitatea de autofinan are poten ial (CAFP) 9. Participa ii la beneficii 0 0 10. Capacitatea de autofinan are real (autofinan area CAFR)
84

2008

Concluzii i propuneri

9.5. Ratele de lichiditate i solvabilitate


Se poate ntmpla ca firme foarte rentabile s fie lipsite de lichidit i din cauza unor investi ii foarte mari, acumulrii nechibzuite de stocuri, acordrii unui credit prea mare clien ilor si etc.

Tabelul 9.9. Rate de lichiditate i solvabilitate


Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Rata lichidit ii curente Rata lichidit ii rapide Rata lichidit ii imediate Rata solvabilit ii patrimoniale (%) Rata general a solvabilit ii (%) Rela ie de calcul I. LICHIDITATE Rlc = Active curente/Datorii curente Rli = (Active curente Stocuri)/ Datorii curente (Investi ii financiare + Disponibilit i) / Datorii curente II. SOLVABILITATE Rsp = Capital propriu / (Capital propriu + Datorii fin. pe termen lung) Rgs = Active totale / Datorii totale 2006 2007 2008

1. 2.

Concluzii i propuneri

85

9.6. Analiza ratelor de gestiune a activit ii generale


Pentru a determina modul n care se deruleaz activitatea, managerii sunt n msur s valorifice informa iile furnizate de bilan ul contabil, construind o multitudine de rate de gestiune (tabelul 9.10.) ce vor fi utilizate pentru aprecierea nivelului de utilizare a resurselor aflate la dispozi ia firmei, respectiv viteza cu care acestea parcurg circuitul economic i se transform n lichidit i, n cazul activelor, ori viteza de rennoire a resurselor, n cazul pasivelor (tabelul 9.11). Pentru anul 2006 cifra de afaceri aferent depozitului este 15.677 lei, pentru 2007 avem 32.799 lei iar pentru 2008 cifra de afaceri depozit este 66.808 lei. Pe baza datelor din balan a contabil aferent lunii decembrie din to i cei trei ani analiza i, am calculat soldul mediu pentru stocuri, crean e clien i i datorii furnizori conform rela iei: sold mediu = (sold ini ial an + sold final an) / 2, rezultatele ob inute fiind urmtoarele: Sold mediu stocuri 2006 = 8.747 lei Sold mediu stocuri 2007 = 44.496 lei Sold mediu stocuri 2008 = 129.284 lei Sold mediu crean e clien i 2006 = 4.424 lei Sold mediu crean e clien i 2007 = 3.488 lei Sold mediu crean e clien i 2008 = 11.890 lei Sold mediu datorii furnizori 2006 = 15.571 lei Sold mediu datorii furnizori 2007 = 23.789 lei Sold mediu datorii furnizori 2008 = 5.418 lei

Tabelul 9.10. Rate de gestiune ca numr de rota ii


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Indicatori Rata de rota ie a activului total = CA / Total active Rata de rota ie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate Rata de rota ie a capitalurilor permanente = CA / Capitaluri permanente Rata de rota ie a capitalurilor proprii = CA / Capitaluri proprii Rata de rota ie a capitalurilor mprumutate = CA / Capitaluri mprumutate Rata de rota ie a stocurilor = CA / Sold mediu stocuri Rata de rota ie a crean elor clien i = CA* / Sold mediu crean e clien i Rata de rota ie a creditelor-furnizori = CA / Sold mediu datorii furnizori 2006 2007 2008

Not: *La calculul cifrei de afaceri au fost luate n considerare veniturile aferente vnzrilor en-gros deoarece, la vnzarea cu amnuntul, ncasarea se efectueaz instantaneu.

86

Tabelul 9.11. Rate de gestiune ca numr de zile


- zile Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Viteza de rota ie a stocurilor = Sold mediu stocuri / CA x 365 Viteza de rota ie a crean elor clien i = Sold mediu crean e clien i / CA x 365 Viteza de rota ie a creditelor-furnizori = Sold mediu datorii furnizori / CA x 365 2006 2007 2008

Concluzii i propuneri

87

9.7. Analiza crean elor i datoriilor n sistemul echilibrului financiar


Pentru a realiza analiza crean elor i datoriilor n sistemul echilibrului financiar, am calculat raportul crean e datorii pentru cei trei ani supui analizei (tabelul 9.12.) i am realizat o analiz corelat ntre viteza de ncasare a crean elor clien i i viteza de plat a datoriilor furnizori.

Tabelul 9.12. Raportul crean e - datorii


Abateri ( ) lei / zile 2008-2006 Crean e (lei) Datorii curente (lei) Crean e / Datorii Viteza de ncasare a clien ilor (zile) Viteza de plat a furnizorilor (zile) Viteza de rota ie a stocurilor (zile) 5.895 16.541 0,3 103,01 362,53 203,6 13.511 75.602 0,17 38,82 87,51 163,6 47.152 189.104 0,24 64,96 96 229,3 2008-2007 Evolu ie % 2008/ 2006 2008/ 2007

Indicatori

2006

2007

2008

Concluzii i propuneri

88

9.8. Echilibrului financiar pe baza corela iei fond de rulment-necesar de fond de rulment-trezorerie net
n tabelul 9.13. am calculat indicatorii de echilibru financiar pentru perioada 2006-2008.

Tabelul 9.13. Indicatori de echilibru financiar Indicatori Rela ie de calcul Capital permanent Active Fond de rulment (FR) imobilizate Fond de rulment propriu (FRP) Capital propriu Active imobilizate (Active curente Disponibilit i) Necesarul de fond de rulment (NFR) Datorii curente Trezoreria net FR NFR Concluzii i propuneri Fondul de rulment
2006 2007 2008

2.377

690

662

Fondul de rulment propriu

Necesarul de fond de rulment

Trezoreria net

89

9.9. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri


Pentru analiza cifrei de afaceri i a rentabilit ii am extras din situa iile financiare anuale datele prezentate n tabelul 9.14.

Tabelul 9.14. Extras din situa iile financiare Nr. crt. Indicatori 2006 1. Active totale 17.435 2. Capitaluri proprii 894 3. Cifra de afaceri, din care: 15.677 3.1. - depozit 15.677 3.2. - amnunt 4. Rezultatul exploatrii 841 5. Rezultat curent (profit) 819 6. Profit net 694
Dinamica i structura cifrei de afaceri este prezentat n tabelul 9.15.
2007 96.191 5.589 99.219 32.799 66.420 5.936 5.726 4.695 2008 267.044 25.945 205.769 66.808 138.961 28.044 24.388 20.356

Tabelul 9.15. Dinamica i structura cifrei de afaceri Indicator Cifra de afaceri, din care: - depozit - amnunt Indicele profitului Concluzii i propuneri 2006 % 100% 2007 % 100% 2008 % 100% 2008 / 2006 2008 / 2007

90

9.10. Ratele de rentabilitate


n tabelul 9.16 am prezentat ratele de rentabilitate calculate pentru perioada 2006-2008.

Tabelul 9.16. Indicatori Rentabilitatea comercial Rentabilitatea economic Rentabilitatea financiar Ratele de rentabilitate 2006 2007 2008

Rentabilitatea comercial arat rezultatul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri. Are un nivel redus pentru anii 2006 (5,36%) i 2007 (5,98%), nregistrnd o cretere substan ial n 2008 cnd nivelul ajunge la 13,63%. Creterea ratei n dinamic reflect totui o situa ie pozitiv i are loc deoarece indicele profitului devanseaz indicele cifrei de afaceri. Astfel n 2008 comparativ cu 2006 indicele cifrei de afaceri este 1312,55% iar indicele rezultatului exploatrii 3334,60%; comparativ cu anul 2007 indicele cifrei de afaceri are valoarea de 207,39% n timp ce indicele rezultatului exploatrii se situeaz la valoarea de 489,77%. Rentabilitatea economic pentru to i cei trei ani analiza i se situeaz sub nivelul ratei medii a dobnzii ceea ce ne conduce la concluzia c nu merit investite capitaluri n exploatare. Astfel n anul 2006 rata medie a dobnzii se situa la valoarea de 7,46%, pentru 2007 valoarea a fost de 8,50% iar pentru 2008 s-a nregistrat 9,46%57 (sursa: http://194.102.208.22/Ro/Info/pm.asp, accesat n luna martie 2009). O mbunt ire a situa iei societ ii se remarc pentru anul 2008. n condi iile n care rata rentabilit ii economice este sub nivelul ratei medii a dobnzii, contractarea unor mprumuturi noi va conduce la reducerea ratei rentabilit ii financiare (Rrf < Rre). n acest caz, activitatea societ ii este ineficient i va determina treptat decapitalizarea sa ntruct ndatorarea deterioreaz performan ele firmei. De altfel, se reflect c firma a luat decizii de finan are nefundamentate, dar i de investi ii. Contractarea unui mprumut presupune, n prealabil, analize prin care s se stabileasc capacitatea de rambursare a firmei, care s determine oportunitatea i riscurile aferente. Rentabilitatea financiar remunereaz proprietarii firmei prin distribuirea de dividende ctre acetia i prin majorarea rezervelor care, n fapt, reprezint o cretere a averii proprietarilor. Considerm c valorile ob inute pentru cei trei ani analiza i sunt bune, acestea reflectnd capacitatea societ ii de a ob ine profit din capitalurile angajate n activitatea sa.

9.11. Soldurile intermediare de gestiune


Calculul soldurilor intermediare de gestiune se realizeaz pe baza datelor din contul de profit i pierdere, fiind prezentat n tabelul 9.17.

Tabelul 9.17.
+ = + +/-

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune Denumirea indicatorului 2006 Venituri din vnzarea mrfurilor Cheltuieli privind mrfurile Marja comercial Produc ia vndut Venituri aferente costului produc iei, lucrrilor i serviciilor n curs

2007

2008

Rata dobnzii de referin a fost introdus prin CIRCULARA nr. 3 din 1 februarie 2002. i se calculeaz ca medie aritmetic, ponderat cu volumul tranzac iilor, a ratelor dobnzii la depozitele atrase i la opera iunile reverse repo din luna anterioar celei pentru care se face anun ul. 91

57

= = + = + + = + = + = =

Produc ia exerci iului Consumuri intermediare, inclusiv cheltuieli provenite de la ter i Valoarea adugat (VA) Venituri din subven ii de exploatare Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate Excedentul brut din exploatare (EBE) Alte venituri din exploatare Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare = Rezultatul extraordinar. Rezultatul brut Impozitul pe profit Rezultatul net al exerci iului

Concluzii

92

9.12. Determinarea riscului de faliment prin Modelul Altman


Utiliznd modelul Altman, pe baza informa iilor furnizate de situa iile financiare ale societ ii din anii 2006, 2007 si 2008, am determinat scorul Z, prezentat n tabelul 9.18.

Tabelul 9.18. Determinarea scorului Z


Rate utilizate 2006 2007 2008 Coeficient de ponderare 3,30 1,40 1,20 1,00 0,60 X

X1 = Profit brut / Activ total X2 = Profit reinvestit* / Active totale X3 = Active curente / Active totale X4 = Cifra de afaceri / Active totale X5 = Capitaluri proprii / Datorii totale Scorul Z Not: *Profitul reinvestit = profit net dividende. Valorile au fost preluate din rubrica Rezultat reportat a bilan ului contabil. Men ionm c societatea nu a acordat dividende pe perioada supus analizei.

Concluzii

93

TEMA 10 DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE


Obiectivele diagnosticului resurselor umane se pot concretiza n urmtoarele: - analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ, structural i calitativ; - analiza gradului de stabilitate a personalului; - analiza utilizrii timpului de munc; - analiza conflictualit ii n rela iile de munc; - analiza eficien ei utilizrii personalului; - elaborarea bilan ului social ca instrument modern de analiz a poten ialului uman al organiza iei.

10.1. Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ


Necesarul de personal al ntreprinderii se stabilete n func ie de obiectivele pe care aceasta le urmrete, de strategia pe care o aplic, cunoscut fiind faptul c previziunea resurselor umane trebuie s fie n concordan cu strategia de ansamblu a firmei. Dimensionarea ra ional a numrului de salaria i constituie o problem deosebit de important n utilizarea eficient i crearea condi iilor materiale pentru ac iunea ntregului complex de factori motiva ionali. Cerin a este ca dinamica numrului de salaria i s se realizeze n conformitate cu urmtoarea corela ie: IW > I N unde: IW = indicele productivit ii muncii n valori comparabile; I N = indicele numrului mediu de salaria i (pe categorii sau pe ansamblu). n condi iile n care aceast corela ie este respectat, managerii pot avea certitudinea c numrul de salaria i contribuie la creterea ofertei ntreprinderii concomitent cu creterea productivit ii muncii. Pentru ca firma s poat determina n ce msur dispune de for a de munc necesar realizrii obiectivelor sale, este necesar o analiz concomitent i cumulativ a urmtoarelor aspecte: - cantitativ sau numrul personalului existent n cadrul firmei; - structural; - calitativ sau nivelul de calificare al personalului existent. Pentru a-i desfura activitatea n condi ii optime, una din cerin ele de baz este asigurarea numrului de personal necesar, n conformitate cu volumul previzionat al produc iei, structura acesteia, resursele tehnice i tehnologice disponibile. Analiza cantitativ a personalului se realizeaz prin utilizarea urmtorilor indicatori: a) Numrul total de salaria i (N) care include totalitatea personalului existent n cadrul organiza iei, indiferent de tipul contractului ncheiat (pe perioad nedeterminat sau determinat). Acest indicator ofer informa ii referitoare la ntregul disponibil de personal ce poate participa la activitatea ntreprinderii, ne innd cont dac au fost prezen i la lucru sau au absentat n perioada de calcul. Din aceste motive se apreciaz ca fiind un indicator de stoc al resurselor umane. b) Numrul mediu al salaria ilor ( N ) reprezint disponibilul mediu de personal existent pentru o perioad determinat (lun, trimestru, an), ne innd cont dac acetia particip sau nu la activitatea ntreprinderii. Se calculeaz diferen iat, n func ie de categoria de personal (muncitori sau personal de conducere i administra ie) i de lungimea perioadei, astfel:

94

pentru muncitori, se utilizeaz rela ia:


n

N (din fiecare zi a perioadei)


Nm =
i =1

nzc

unde: N m = numrul mediu al muncitorilor; nzc = numrul de zile calendaristice ale perioadei. n calcul se cuprind toate zilele aferente perioadei, pentru zilele de srbtoare fiind preluat efectivul din ultima zi lucrtoare. - pentru personalul de conducere i administra ie:
Nc = N c (la nceputul perioadei ) + N c (la finalul perioadei ) 2

unde: N c = numrul mediu al personalului de conducere i administra ie c) Numrul permanent de salaria i (Np) se refer doar la personalul care lucreaz n cadrul ntreprinderii pe baza unui contract de munc ncheiat pe perioad nedeterminat. d) Numrul temporar de salaria i (Nt) cuprinde titularii unui contract de munc ncheiat pe perioad determinat. e) Numrul efectiv de salaria i prezen i la lucru (Ne), exprim numrul personalului prezent la lucru ntr-o anumit zi, indiferent de timpul de lucru efectiv. Numrul efectiv mediu de salaria i prezen i la lucru ( N e ) reprezint disponibilul de f) personal prezent n medie pe zi la lucru, n cadrul perioadei luate n calcul. Indicatorul se calculeaz astfel:
n

N
Ne =
i =1

nzl

unde: nzl = numrul de zile lucrtoare aferente perioadei de calcul g) Numrul maxim de salaria i (Nmax), eviden iaz limita superioar n care se poate ncadra ntreprinderea, n func ie de volumul de activitate i productivitatea muncii. O importan deosebit n analiza gradului de asigurare cu personal o are corela ia dintre indicii volumului de produc ie, ai numrului de salaria i i ai productivit ii muncii. Analiza corela iei se bazeaz pe rela ia:
I q = I N IW

unde:

Iq =

Q1 Q0

N1 N0 W IW = 1 W0 I q = indicele volumului de produc ie; Q = volumul produc iei; I N = indicele numrului mediu de salaria i; IN =
95

IW = indicele productivit ii muncii; W = productivitatea muncii.

Studiul corela iei se poate realiza n func ie de gradul de realizare a volumului de produc ie, astfel :
58

Cnd I q > 1 sau Q1>Q2


1. 2. 3. 4. 5. 6.

I N =1 i IW >1 ntregul spor de produc ie se realizeaz pe seama creterii productivit ii muncii. I N >1 i IW =1 ntregul spor de produc ie se realizeaz pe seama creterii numrului de personal. I N >1 i IW >1 i I N > IW sporul de produc ie se realizeaz pe seama celor doi factori, o contribu ie mai mare avnd ns creterea numrului de personal. I N >1 i IW >1 i I N = IW sporul de produc ie este asigurat n aceeai propor ie de cei doi factori. I N >1 i IW >1 i I N < IW sporul de produc ie este consecin a celor doi factori, un aport mai mare avnd creterea productivit ii muncii. I N <1 i IW >1 creterea productivit ii muncii compenseaz neasigurarea cu personal i asigur integral sporul de produc ie. Cnd I q = 1 sau Q1=Q2

1. I N =1 i IW >1 numrul de personal este asigurat la nivelul necesarului i se respect nivelul normat de eficien a utilizrii sale. 2. I N >1 i IW <1 numrul de personal este asigurat, creterea sa compenseaz efectele nerealizrii productivit ii muncii. 3. I N <1 i IW >1 neasigurarea numrului de personal este compensat de creterea productivit ii muncii. Cnd I q < 1 sau Q1<Q2 1. I N =1 i IW <1 numrul de personal este asigurat, iar diminuarea volumului de produc ie este consecin exclusiv a nerealizrii productivit ii muncii. 2. I N >1 i IW <1 numrul de personal este asigurat peste necesar, dar nu suficient pentru a compensa nerealizarea productivit ii muncii. 3. I N <1 i IW =1 numrul de personal nu este asigurat, contribuind exclusiv la diminuarea volumului de produc ie. 4. I N <1 i IW <1 i I N > IW numrul de personal nu este asigurat, la diminuarea volumului de produc ie contribuie ambii factori, dar ntro msur mai mare nerealizarea productivit ii muncii. 5. I N <1 i IW <1 i I N = IW numrul de personal nu este asigurat, nerealizarea volumului de produc ie se datoreaz n propor ie egal celor doi factori. 6. I N <1 i IW <1 i I N < IW numrul de personal nu este asigurat, la nerealizarea produc iei contribuie ambii factori, dar ntr-o propor ie mai mare neasigurarea numrului de personal. 7. I N <1 i IW >1 neasigurarea numrului de personal nu a putut fi compensat de creterea productivit ii muncii, sau creterea productivit ii muncii nu a fost suficient pentru compensarea deficitului de personal.

58

Ioan Mihai (coord.) - Analiza gradului de asigurare cu resurse de munc Institutul de Studii Economice Performer Consult S.A. Timioara, Ed. Mirton, 1997, p.67 96

10.2. Analiza resurselor umane n structur i dinamic


Pentru o investigare mai complex a gradului de asigurare cu personalul se impune utilizarea unor criterii de structur astfel: - structura personalului dup func ia pe care o ocup; - structura personalului dup vrst; - structura personalului n func ie de vechime; - structura personalului dup sex. Necesarul de personal al ntreprinderii se stabilete n func ie de obiectivele pe care aceasta le urmrete, de strategia pe care o aplic, cunoscut fiind faptul c previziunea resurselor trebuie s fie n concordan cu strategia de ansamblu al firmei. Dimensionarea ra ional al numrului de salaria i constituie o problem deosebit de important n utilizarea eficient i crearea condi iilor materiale pentru ac iunea ntregului complex de factori motiva ionali. (Due, 2000: 115-121) Cerin a este ca dinamica numrului de salaria i s se realizeze n conformitate cu urmtoarea corela ie: IW > I N n condi iile n care aceast corela ie este respectat, managerii pot avea certitudinea c numrul de salarial i contribuie la creterea ofertei ntreprinderii concomitent cu cretere productivit ii muncii.

10.2.1. Func ii
Aceast structur ajut la determinarea numrului de salaria i implica i in activit ile de baz ale ntreprinderii (personal direct productiv, personal tehnic-operativ, ingineri, personal financiar-contabil etc.), astfel nct managerii s poat ac iona n consecin n cazul implementrii unor decizii strategice. Spre exemplu, n cazul implementrii unor decizii de ordin tehnic, cunoaterea structurii personalului poate determina reducerea numrului personalului direct productiv, concomitent cu creterea numrului de personal tehnic operativ (ingineri, personal pentru supraveghere, ntre inere etc.) sau sporirea ntr-o mai mare msur a acestora n raport cu numrul muncitorilor.

10.2.2. Vrst
Grupele de vrst constituite din diferite intervale (3, 5, 7 sau 10 ani) formeaz piramida vrstei salaria ilor. n general se consider piramid corespunztoare dac: se nregistreaz o tendin de cretere a ponderii personalului ncepnd cu vrsta minim de ncadrare n munc pn la 45 ani; se manifest tendin a de scdere a ponderii personalului peste 50 ani; se asigur preponderen a personalului ntre 30 si 45 ani. Respectarea acestor tendin e nseamn asigurarea continuit ii n evolu ia personalului i mbinarea experien ei, calificrii personalului n vrst cu nivelul pregtirii personalului tnr.

10.2.3. Vechime
Pentru a putea fi caracterizat acest criteriu este necesar ca personalul s fie grupat pe intervale de vechime n munc, spre exemplu: sub 1 an, 2-5 ani, 5-10 ani, etc. n aprecierea vechimii trebuie s se in seama de urmtoarele aspecte: dac vechimea total n munc asigur o distribu ie asemntoare cu piramida vrstelor; dac vechimea n aceeai unitate reflect preponderen e celor cu vechime mai mare de 10 ani;
97

dac vechimea n aceeai profesie este apropiat de vechimea n munc a salariatului; vechimea pe post trebuie apreciat n func ie de nivelul de pregtire, rolul ndeplinit n activitatea unit ii, nivelul ierarhic i dinamica transformrilor din domeniul func iei ndeplinite.

10.2.4. Sex
Criteriu ce trebuie interpretat innd seama de: profilul de activitate al unit ii, specificul proceselor tehnologice, raportul dintre solicitarea fizic i intelectual, dintre munca de crea ie i cea de execu ie etc.

10.3. Analiza mobilit ii resurselor umane


Dac n trecut mobilitatea aprea ca fiind ceva intmpltor, oricum limitat la segmente restrnse ale popula iei i for ei de munc, n condi iile actuale, mobilitatea cuprinde n sfera sa, n forme uneori extrem de diferite ntreaga for de munc; mai mult, n prezent aproape fiecare om se afl ntr-o permanenta stare de mobilitate pe parcursul ntregii vie i de munc. n concep ia celor mai mul i economiti i sociologi, mobilitatea reprezint o form de micare a popula iei i a for ei de munc n raport cu nevoile mereu schimbtoare ale produc iei. Din acest punct de vedere, este mobil acea parte a for ei de munc i, respectiv, a popula iei care cunoate deplasri de un fel oarecare ntr-un spa iu, ramur sau meserie oarecare. n general, majoritatea cercettorilor se opresc la o sfer mai restrns a mobilit ii, respectiv la acea parte a popula iei care este efectiv mobil, care i-a schimbat locul de munc, meseria sau domiciliul. (Ifnescu & Stnescu, 1999: 218-221) Conceptul de mobilitate poate fi analizat n cadrul pie ei muncii din mai multe unghiuri. La nivelul ofertei pie ei de munc i al fiecarui individ se poate vorbi de: mobilitate teritorial, mobilitate ntre firme, mobilitate ntre ramuri, mobilitate interna ional. Creterea performan ei economico-financiare a oricrei ntreprinderi este strns legat de stabilitatea resurselor umane. Fluctua iile de personal (intrri i ieiri de personal) perturb orice activitate economic care se regsete n nivelul presupuilor indicatori economico-financiari. Sunt ns situa ii n care ntreprinderea angajeaz personal (prin extinderea activit ii sau prin modificarea structurii acesteia) sau disponibilizeaz personal ca urmare a restrngerii activit ii sau ca urmare a pensionrii. Din aceste considerente se poate spune c n cazul oricrei ntreprinderi exist o micare de personal (intrri i ieiri). Micarea de personal se caracterizeaz cu ajutorul unui sistem de indicatori : a. Indicatori ai mobilit ii for ei de munc: indicatori ai circula iei for ei de munc: coeficientul mediu al intrrilor de personal; coeficientul mediu al ieirilor de personal; coeficientul mediu al micrii totale. indicatori ai fluctua iei for ei de munc. a. Indicatori ai stabilit ii for ei de munc.

ntre circula ia i fluctua ia for ei de munc exist o distinc ie clar : CIRCULA IA = reprezint micarea personalului unei ntreprinderi n cursul unei perioade, att din punct de vedere al intrrilor, ct i din punct de vedere al ieirilor din cauze normale : transfer, boal, pensionare, deces, invaliditate. FLUCTUA IA = reprezint un fenomen anormal care se refer la ieirile for ei de munc din ntreprindere fr aprobarea conducerii ntreprinderii, sau prin desfacerea contractului de munc, ca urmare a nclcrii prevederilor contractului de munc.
98

Coeficientul intrrilor de personal (Ci): I Ci = , Np


unde: I = intrri Np = numr mediu de personal

Coeficientul ieirilor de personal (Ce): E Ce = , Np


unde: E = ieiri Np = numr mediu de personal

Coeficientul micrilor totale (Cm): I+E Cm = , Np


unde: I + E = intrri + ieiri Np = numr mediu de personal

Coeficientul fluctua iei de personal (Cf): En Cf = , Np


unde: En = total ieiri de personal din motive nejustificate Np = numr mediu de personal Analiza pe baza acestor indicatori se realizeaz n dinamic de la o perioad la alta, de cel pu in 3 pn la 5 ani. O asemenea analiz pune n eviden tendin ele de cretere sau de scdere a fenomenului de micare a personalului. Analiza intrrilor de personal trebuie realizat avnd n vedere angajrile i anume sursa acestora. Sursele de angajare provin de la : oficiile de for de munc; coli profesionale; licee; coli postliceale; nv mntul superior. Principiul care trebuie s stea la baza angajrilor trebuie s fie cel al competen ei profesionale. n privin a plecrilor de personal trebuie fcut o distinc ie net ntre categoria plecrilor normale i cele avnd cauze nejustificate. Pentru a doua categorie, este necesar s fie stabilite implica iile unui asemenea fenomen asupra activit ii ntreprinderii. (Mrgulescu & Vlceanu, 1999: 156-163) Cauzele care pot genera fluctua ii se mpart n 3 mari categorii i anume : cauze legate de desfurarea activit ii ntreprinderii; cauze legate de lipsa de protec ie social; cauze legate de personal. Pentru limitarea tendin ei de fluctua ie i prin evitarea influen ei nefavorabile a fluctua iei se creeaz premisele unei stabilit i a for ei de munc.
99

Gradul de stabilitate a salaria ilor se poate aprecia prin intermediul a doi indicatori59: a. stagiul n aceeai ntreprindere (Sn), calculat dup rela ia:

(t )
i

Sn =

i =1 n

T
i =1

unde: ti = vechimea n cadrul ntreprinderii a fiecrui salariat (ani); Ti = vechimea n munc a fiecrui salariat (ani). Valoarea maxim a indicatorului este 1 i indic o stabilitate foarte bun. b. vechimea medie n aceeai ntreprindere (Vm), calculat conform rela iei:

(N
Vm =
i =1 n i =1

ti )
i

N
unde:

Ni = numrul salaria ilor cu aceeai vechime; ti = vechimea n cadrul ntreprinderii a fiecrui salariat (ani). Cu ct vechimea medie va fi mai mare ( innd cont de data la care s-a nfiin at ntreprinderea), cu att stabilitatea for ei de munc este mai bun.

10.4. Analiza utilizrii numrului mediu scriptic de personal


ntreprinderile comerciale i stabilesc necesarul de personal n func ie de volumul desfacerilor, de formele de vnzare practicate, de nivelul productivit ii muncii i de sarcinile ce le revin pe linia realizrii unor servicii de calitate, la nivelul unui comer civilizat. Principalul indicator care caracterizeaz situa ia personalului ntr-o ntreprindere comercial este numrul mediu scriptic. Numrul mediu scriptic se planific pe total i pe categorii. Numrul scriptic de salaria i cuprinde personalul ncadrat n firm la un moment dat, cu contract de munc pe o perioad nedeterminat, precum i personalul temporar sau sezonier. Acest indicator servete la aprecierea disponibilului de for de munc la un anumit moment dat, nu furnizeaz informa ii privind participarea salaria ilor n procesul de exploatare. Numrul mediu scriptic de salaria i reflect disponibilul mediu poten ial de personal aflat ntr-o societate comercial pe o anumit perioad de gestiune (lun, trimestru sau an) innd seama i de intrrile i ieirile de personal care au loc n cursul perioadei analizate.

Mrgulescu D. (coord.) - Analiza economico-financiar a societ ilor comerciale- ,Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 1994, p.298 100

59

10.5. Analiza utilizrii timpului de lucru


Utilizarea integral a timpului de lucru constituie calea extensiv de folosire a for ei de munc.Realizarea unei produc ii ct mai mari este nemijlocit legat de folosirea integral, cu maxim eficien , a fondului de timp de lucru. Economisirea timpului de lucru n cursul procesului de produc ie se poate realiza pe doua ci: pe cale extensiv, prin reducerea pierderilor de timp n zile sau n ore; pe cale intensiv, prin reducerea cheltuielilor de timp de munc pe unitatea de produs (creterea productivit ii muncii). Analiza utilizrii timpului de lucru urmrete descoperirea rezervelor existente pe linia utilizrii complete a timpului disponibil, precum i a cauzelor utilizrii incomplete a acestuia, eviden iind efectele economice ale mobilizrii rezervelor existente. Sursa de date i informa ii utilizat n analiz o constituie darea de seam statistic de stat, privind utilizarea timpului de lucru al personalului, reprezentnd balan a timpului de munc. n balan , timpul de munc este exprimat n om-ore i omzile, prin intermediul unor indicatori statistici: fond de timp calendaristic, fond de timp maxim disponibil, timp efectiv lucrat, timpul neutilizat din fondul de timp maxim disponibil (pe total i pe cauze).Eviden a timpului de munca n om-zile nu caracterizeaz complet gradul de folosire a acestuia, deoarece nu dezvluie pierderile de timp din cadrul zile. De aceea se utilizeaz exprimarea timpului n om-ore pentru stabilirea mai exact a pierderilor de timp i influen a lor asupra volumului produc iei. Analiza cantitativ a personalului pe baza indicatorului numr mediu de salaria i nu ia n calcul timpul de munc utilizat sau neutilizat n activitatea desfurat de ntreprindere, datorit faptului c acesta de ferer la persoanele aflate n eviden a societ ii, indiferent dac sunt prezentate sau nu la lucru, dac lucreaz sau nu integral n cadrul programului de lucru. n acest sens, timpul de munc, maximizarea eficien ei folosirii lui reprezint o dimensiune strategic privind resursele umane necesare realizrii obiectivelor ntreprinderii. Utilizarea timpului de munc se refer att la partea cantitativ, n sensul utilizrii complete a timpilor afecta i, ct i la partea calitativ, n sensul economisirii timpilo consuma i. Pentru eviden ierea acestor aspecte se ntocmete balan a utilizrii timpului de munc, ce cuprinde umtorii indicatori exprima i n zile-om sau ore-om: fond de timp calendaristic (Tc); fond de timp maxim disponibil (Tmax), adic fondul de timp calendaristic din care se scade timpul aferent srbtorilor legale, zilelor libere i concediilor de odihn; timp efectiv lucrat (T1); timp nelucrat (Tn), pe cauze (concedii de odihn, zile libere aferente srbtorilor legale, evenimentelor familiale, nvoiri personale, absen e nemotivate). Ecua ia de balan este dat de rela ia: Tmax = Tl + Tn Pe baza celor prezentate mai sus, se pot calcula o serie de indicatori cu o relevan deosebit pentru analiza utilizrii timpului de munc, astfel: - gradul de programare a fondului de timp calendaristic (Gc), determinat pe baza rela iei:
Gc = Tmax 100 Tc

Indicatorul ofer informa ii asupra modului n care ntreprinderea preconizeaz s i realizeze obiectivele, n func ie de timpul de care dispune. gradul de utilizare a fondului de timp calendaristic (Guc), calculat conform rela iei:
101

Guc =

Tl 100 Tc

Indicatorul relev propor ia n care timpul calendaristic a fost utilizat de ctre salaria i. gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil (Gmax), calculat pe baza rela iei: Gmax = Tl 100 Tmax

Indicatorul exprim ct la sut din fondul de timp maxim disponibil reprezint timpul efectiv lucrat.
structura timpului de lucru neutilizat, pe cauze, astfel nct ntreprinderea s cunoasc principalele cauze ale neutilizrii timpului de lucru i s ia msurile necesare n scopul reducerii acestora. durata medie a zilei de lucru (Dz), determinat ca raport ntre timpul efectiv lucrat, exprimat n ore/om, i timpul efectiv lucrat, exprimat n zile/om. Indic numrul mediu de ore lucrate efectiv de un salariat, n cadrul unei zile de lucru. n mod similar se poate calcula durata medie a lunii de lucru. gradul de utilizare a zilei de lucru (Gz), determinat ca raport ntre durata medie a zile de lucru i durata normal a zilei de lucru. Exprim ct la sut din durata normal a zilei de lucru a fost efectiv utilizat de ctre un salariat n mod similar se poate calcula gradul de utilizare a lunii de lucru. rezerva de timp pe seama utilizrii integrale a zilei de lucru (Rth), exprimat n ore-om, se calculeaz potrivit rela iei: Rth = (Dnz - Dz) x Tlz

unde: Dnz = durata normal a zilei de lucru; Dz = durata medie a zilei de lucru; Tlz = timpul efectiv lucrat exprimat n zile-om. Arat economia de timp care se poate face n situa ia n care ziua de lucru este folosit n ntregime. Similar se poate calcula indicatorul rezerva de timp pe seama utilizrii integrale a lunii de lucru, exprimat n zile-om.

10.6. Analiza eficien ei utilizrii resurselor umane


Datorit condi iilor actuale ale economiei, procesului de reforme structurale, manageri, indiferent de pozi ia lor ierarhic trebuie s i intensifice tot mai mult eforturile n ceea ce privete participarea lor direct la utilizarea i dezvoltarea resurselor umane, contien i fiind de influen a acestora asupra succesului organiza iei. Apari ia unor mecanisme care s asigure adaptarea ra ional a numrului i structurii resurselor umane la necesit ile ntreprinderii a fost determinat de ideea unei utilizri eficiente a acestora. 60 La momentul actual, se pare c nu exist un consens n ceea ce privete definirea conceptului de eficien a utilizrii resurselor umane. Cel mai adesea se face referire la modul de folosire a timpului de munc, eficien a resurselor umane fiind definit din punct de vedere cantitativ. Utilizarea eficient

60

Balte, Nicolae (coord.) Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2003, p. 243 102

trebuie s in seama i de aspectul calitativ, ceea ce include procesele de recrutare, selec ia, pregtirea, repartizarea, organizare i folosirea resurselor umane. Din punct de vedere economico-financiar, analiza eficien ei resurselor umane se realizeaz pe baza a doi indicatori, i anume: productivitatea muncii; profitul pe un salariat

10.6.1. Analiza productivit ii muncii


Productivitatea muncii este definit n literatura de specialitate ca fiind for a productiv a muncii, adic sub forma capacit ii (posibilit ii) for ei de munc de a crea, ntr-o perioad de timp, un anumit volum de bunuri i de a presta anumite servicii. Productivitatea muncii (W) este o categorie economic, complex i dinamic, care n primul caz, se exprim ca raport ntre volumul produc iei (Q) i cheltuielile de munc (T) efectuate n cursul perioadei de calcul: W = Q/T, iar cel de-al doilea, utilizeaz raportul invers: W = T/Q. n analiza eficien ei resurselor umane, nu ne referim la productivitatea muncii n general, ci este necesar s folosim doi indicatori deriva i: productivitatea medie i productivitatea marginal a muncii. Productivitatea medie a muncii poate fi definit ca fiind produc ia ob inut (exprimat n cifr de afaceri, valoare adugat, produc ie fabricat) n medie prin utilizarea unui singur salariat. Productivitatea marginal a muncii reflect creterea produc iei ob inute (exprimat n cifr de afaceri, valoarea adugat, produc ie fabricat) prin suplimentarea cu o unitate a for ei de munc utilizate. Analiza eficien ei utilizrii resurselor umane pe baza productivit ii medii i marginale a muncii are drept scop: analiza situa iei generale a productivit ii muncii; analiza volumului produc iei ca efect al utilizrii resurselor umane; analiza productivit ii medii a muncii; analiza productivit ii marginale a muncii; eviden ierea consecin elor economice ale modificrii productivit ii muncii asupra indicatorilor economico-financiari. n general productivitatea medie a muncii poate fi exprimat valoric (cifra de afaceri medie/salariat etc.) sau n unit i fizice (natural-conven ionale). n raport de cheltuielile de munc deosebim: a. productivitatea medie anual - cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin numrul mediu scriptic (total personal sau muncitori) ( W a): Q Wa= N b. productivitatea zilnic -cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin consumul zilnic de timp om-zile ( W z): Q Wz= Tz c. productivitatea orar - cnd cheltuielile de munc sunt exprimate prin consumul de timp omore ( W h): Q Wh= Th Pe baza productivit ii medii a muncii se pot calcula o serie de indicatori valorici, astfel:
103

1. Produc ia medie anual (Qm):


pe salariat: zilnic orar
Wma = Qm N Q = m Tz Q = m Th

Wmz Wmh

2. Produc ia medie destinat livrrii (Qml): unde:


Qml = (qi pi )
i =1 n

pe salariat: zilnic orar

Wma =

Qml N

Wmz = Wmh

Qml Tz Q = ml Th

qi = cantitatea din produsul i destinat vnzrii; pi = pre ul de vnzare unitar corespunztor produsului i. 3. Cifra de afaceri medie (CAm): pe un salariat: zilnic: orar:
Wma = CAm N CAm Wmz = Tz CAm Wmh = Th

unde:
CAm =

(qv
i =1

pi ) ;

qvi = cantitatea din produsul i vndut; p i = pre ul de vnzare unitar corespunztor produsului i.

4. Valoarea medie adugat brut (VAmb): pe un salariat: zilnic: orar:


Wma = VAmb

Wmz Wmh
104

N VA mb = Tz VA = mb Th

5. Valoarea medie adugat net (valoarea adugat mai pu in amortizarea) (VAmn): - pe un salariat: - zilnic: - orar:
Wma = VAmn

Wmz Wmh

N VAmn = Tz VA = mn Th

Analiza facorial a productivit ii medii a muncii este necesar n sensul determinrii influen ei fiecrui element component i se efectueaz pornind de la ra ionamentul care rezult din con inutul indicatorilor productivit ii medii a muncii conform urmtoarelor scheme: Tz Wma Tn Wmz Wmh Conform acestei structuri, modificarea productivit ii medii anuale se poate explica pe seama influen ei modificrii timpului exprimat n zile i productivit ii medii zilnice. Productivitatea medie zilnic poate fi influen at de modificarea timpului exprimat n ore i a productivit ii medii orare. Productivitatea medie orar se poate modifica datorit structurii produc iei i a productivit ii orare pe produs. n mod similar se determin schema analizei factoriale a productivit ii medii a muncii calculat pe baza cifrei de afaceri medie sau a valorii adugate precum i cea a volumului produc iei fabricate. Analiza productivit ii medii a muncii poate fi abordat i prin prisma legturii dintre eficien a muncii i gradul de nzestrare tehnic al salaria ilor. Dotarea tehnic corespunztoare are ca efect uurarea condi iilor de munc, creterea productivit ii muncii, mbunt irea calit ii produselor. n analiza economic aprecierea de ansamblu a eficien ei nzestrrii tehnice se face prin corela ia dintre dinamica gradului de nzestrare tehnic a personalului (ca raport ntre totalul mijloacelor fixe i numrul mediu de salaria i) i indicele productivit ii muncii (exprimat prin cifra de afaceri medii anual pe un salariat). Utilizarea eficient a mjloacelor fixe impune, ca o cerin obligatorie, devansarea indicelui nzestrrii tehnice de ctre indicele productivit ii muncii. Productivitatea marginal (Wmg) se determin ca raport ntre sporul de produc ie ( Q) i cantitatea suplimentar de munc utilizat ( T). unde: Q = Q1 Q0 T = T1 T0 Cu ajutorul productivit ii marginale se poate caracteriza elasticitatea produc iei (E), care reflect creterea procentual a produc iei la o modificare cu un procent a factorului munc. Q Q T Wm Q = = T W Q T T
105

De asemenea, productivitatea marginal reflect creterea cifrei de afaceri ob inut prin folosirea unei unit i suplimentare de resurse umane. Se utilizeaz raportul dintre varia ia cifrei de afaceri i varia ia cantit ii de munc. Spre deosebire de productivitatea medie, care reflect modul de utilizare a resurselor umane n ansamblu, productivitatea marginal se refer doar la consecin ele suplimentrii cu o unitate a resurselor umane utilizate. Punctul de echilibru se atinge n momentul n care productivitatea medie este egal cu cea marginal, de la acest punct orice suplimentare cu resurse umane avnd un efect negativ asupra productivit ii medii a muncii.

10.6.2. Analiza profitului pe salariat


Profitul pe un salariat (se are n vedere profitul aferent cifrei de afaceri), prin capacitatea sa informa ional, reprezint un indicator semnificativ pentru relevarea eficien ei muncii.n analiza eficien ei utilizrii resurselor umane pe baza acestui indicator, se pot avea n vedere modele ca: a) Pr Q CA Pr = = Wma Pr N N Q CA Pr T Q Pr = b) N N T Q Pr CA Pr c) = N N CA

Analiza factorial a profitului pe un salariat, pentru primul model, se prezint astfel: Pr : 1.Wma : 1.1.t N 1.2.Wmh : 1.2.1g

1.2.2.wh 2. 3. Pr : 3.1.g 3.2.p 3.3.c


unde: Pr = profitul mediu brut la 1 leu cifr de afaceri; t = numr mediu de ore/salariat; Pr = profitul brut aferent cifrei de aface

10.7. Bilan ul social-instrument modern utilizat n analiza gestiunii resurselor umane


Bilan ul social se constituie ca un instrument nou de analiz a gestiunii resurselor umane, din acest motiv fiind foarte pu in utilizat. Una din rile n care utilizarea lui este obligatorie este Fran a, acesta fiind elaborat de ctre organiza iile care au mai mult de 300 de salaria i. Acest tip de bilan nu trebuie vzut ca o form de contabilizare a resurselor umane ale ntreprinderii n sensul n care sunt prezentate n bilan ul contabil. El se prezint sub forma unui tablou n care regsim informa ii de natur cantitativ, ce exprim starea social i condi iile de munc din organiza ia care l elaboreaz. Structurile informa ionale (indicatorii) de baz care alctuiesc bilan ul social sunt grupate n apte capitole (tabelul 10.1.)
106

Capitolele i grupele de indicatori care alctuiesc bilan ul social61 Capitole Grupe de indicatori 1. Posturi de munc - Efective; - Muncitori externi; - Angajri n cursul anului considerat; - Plecri; - Promovri; - Disponibilizri; - Handicapa i; - Absenteism. 2. Remunerare i alte cheltuieli aferente - Suma total a remunera iilor; - Ierarhia remunera iilor; - Modelul de calcul; - Alte cheltuieli aferente; - Cheltuieli salariale globale; - Participarea financiar a salaria ilor. 3. Condi ii de igien i securitate - Accidente de munc i pe drum; - Reparti ia accidentelor pe elemente materiale; - Boli profesionale; - Comitetul de igien i securitate; - Cheltuieli pentru securitate. Capitole Grupe de indicatori 4. Alte condi ii de munc - Durata i organizarea timpului de munc; - Organizarea i con inutul muncii; - Condi ii fizice de munc; - Transformarea organizrii muncii; - Cheltuieli pentru mbunt irea condi iilor de munc; - Cheltuieli de ameliorare a condi iilor de munc 5. Formarea - Formarea profesional; - Concedii acordate n scopul formrii; - Pregtirea (perfec ionarea) 6. Rela ii profesionale - Reprezentan ii personalului i delega ii sindicali; - Informare i comunicare; - Aplicarea dreptului muncii. 7. Alte condi ii de via care depind de - Ac iuni sociale; organiza ie - Alte cheltuieli sociale Urmrindu-se nregistrarea schimbrilor intervenite pentru a putea realiza compara ii, informa iile sunt prezentate pentru trei ani consecutivi astfel nct ntreprinderea s poat determina efectele pe care acestea le-au avut sau le au n activitatea economico-financiar desfurat. Indicatorii cuprini n bilan ul social mbrac forme de expresie multiple: nominal (valoare absolut) fiind cel mai des ntlnit, ordinal (calificare a elementelor), statistic (medii, mediane), de raport (procentual) sau binar (da/nu). Utilizatorii datelor elaborate sunt reprezentan ii sindicali, salaria ii, ac ionarii sau al i beneficiari externi, prin faptul c ofer un diagnostic al punctelor tari i al disfunc ionalit ilor din cadrul subsistemului social al organiza iei. n situa ia n care contabilitatea nu este n msur s eviden ieze costurile unei disfunc ionalit i sociale, cum ar fi absen a unui muncitor de la locul de munc, nerespectarea anumitor detalii tehnologice etc., bilan ul social identific cmpul de analiz a unor astfel de neajunsuri prin indicatori ce cristalizeaz insatisfac iile i tensiunile.

Tabelul 10.1.

61

Emilian R.(coord.) - Conducerea resurselor umane - Ed. Expert, Bucureti, 1999, p.199 107

10.8. Studiu de caz privind diagnosticul resurselor umane 10.8.1. Analiza asigurrii cu personal din punct de vedere cantitativ
Din analiza datelor furnizate de societate voi analiza utilizarea resurselor umane din punct de vedere cantitativ. Datele furnizate de societate se regsesc n tabelul 10.1.

Tabelul 10.1. Analiza gradului de asigurare cu personal din punct de vedere cantitativ Nr. crt. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Indicatori
Numr permanent de salaria i (Np) Numr temporar de salaria i (Nt) Numr total de salaria i (N) Numrul de zile lucratoare din luna decembrie (nzl) Suma numrului de muncitori din fiecare zi a lunii decembrie (Nm) Numrul de zile calendaristice (nzc) Numrul mediu al muncitorilor (Nm) Numrul personalului TESA la nceputul lunii (Nc0) Numrul personalului TESA la sfritul lunii (Nc1) Numrul mediu al personalului TESA (Nc) Numrul mediu la toate categoriile de salaria i (N=Nm+Nc) Indicele numrului mediu al muncitorilor (I_ ) Nm Indicele numrului mediu al personalului TESA (I_ ) Nc Indicele numrului mediu pentru toate categoriile de salaria i (I_ ) N Suma numrului de salaria i prezen i efectiv la lucru n luna decembrie Numrul efectiv mediu de salaria i prezen i la lucru (Ne) Volumul produc iei (Q) Indicele volumului produc iei (Iq) Productivitatea muncii (W) Indicele productivit ii muncii (Iw)

U.M.
pers. pers. pers. zile pers. zile pers. pers. pers. pers. pers. pers. pers. lei lei/pers. -

2006 95 95
18 1710 31 55 19 19 19 74 1630 51 1.541.073 -

Perioada de calcul 2007 110 110


19 2090 31 67 21 21 21 88

2008 125 125


20 2500 31 81 23 21 22 103

2049 64 2.029.281

2466 77 3.017.553

108

Concluzii i propuneri

109

10.8.2. Analiza resurselor umane n structur


ANALZA PE FUNC II Tabelul 10.2. Structura personalului pe func ii Categorii de personal
Muncitori direct productivi din care: - ambalatoare - confec ioner Muncitori indirect productivi din care: - mecanici - tipografi - manipulan i marf - oferi Personal TESA din care: - personal conducere - contabil - responsabil personal - al i specialiti cu studii superioare TOTAL PERSONAL

2006 54
24 30

Anul 2007 59
26 33

2008 65
29 36

Pondere n total (%) 2006 2007 2008

Abateri
2007/2006 2008/2007

22
5 8 4 5

30
6 10 6 8

37
8 13 7 9

19
5 4 1 9

21
5 3 2 11

23
5 2 2 14

95

110

125

Concluzii i propuneri

110

ANALIZA PE VRST Tabelul 10.3. Structura personalului pe vrst Categorii de varsta


Pn n 30 de ani ntre 31-40 de ani ntre 41-50 de ani Peste 50 de ani TOTAL PERSONAL

2006 17 24 35 19 95

Anul 2007 16 22 52 20 110

2008 15 23 51 36 125

Pondere n total (%) 2006 2007 2008

Abateri
2007/2006 2008/2007

Concluzii i propuneri

111

ANALIZA DUP VECHIME Tabelul 10.4. Structura personalului dup vechime Vechime n munc
ntre 0-5 ani ntre 6-10 ani ntre 11-15 ani ntre 16-20 ani ntre 21-25 ani Peste 26 ani TOTAL PERSONAL

2006 7
4 14 21 30 19

Anul 2007 9
3 16 25 37 21

2008 13
10 15 31 42 14

Pondere n total (%) 2006 2007 2008

Abateri
2007/2006 2008/2007

95

110

125

Concluzii i propuneri

ANALIZA DUP SEX Tabelul 10.5. Structura personalului pe sexe Sexul


Feminin Masculin TOTAL

2006 57 38 95

Anul 2007 81 29 110

2008 102 23 125

Pondere n total (%) 2006 2007 2008

Abateri
2007/2006 2008/2007

Concluzii i propuneri

112

10.8.3. Analiza mobilit ii resurselor umane


Pentru analiza mobilit ii resurselor umane vom folosi datele din tabelul 10.6:

Tabelul 10.6. Analiza mobilit ii personalului Nr. crt.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indicatori
Numrul mediu de salaria i (N) Intrri n cursul lunii Ieiri n timpul lunii Ieiri nejustificate n cursul lunii Coeficientul intrrilor (Ci) Coeficientul ieirilor (Ce) Coeficientul de fluctua ie (Cf) Coeficientul micrii totale (CT)

Anul 2006 74 17 5
1

2007 88 21 6
2

2008 103 26 8
4

Pentru realizarea acestei analize am folosit urmtorii indicatori: coeficientul intensit ii intrrilor (calculat ca raport ntre numrul de salaria i intra i n ntreprindere ntr-un an i numrul total de salaria i n acel an); coeficientul intensit ii ieirilor (calculat ca raport ntre numrul de salaria i iei i din ntreprindere ntr-un an i numrul total de salaria i din anul respectiv); coeficientul circula iei totale (calculat ca raport ntre suma intrrilor i ieirilor de salaria i i numrul total al acestora); coeficientul fluctua iei for ei de munc (se calculeaz raportnd numrul lucrtorilor pleca i din proprie ini iativ i prin desfacerea contractului de munc la numrul total de personal). Concluzii i propuneri

113

10.8.4. Analiza utilizrii numrului mediu scriptic de personal


Tabelul 10.7. Indicatori aferen i analizei utilizrii numrului mediu scriptic de personal 2006
personal direct productiv personal indirect productiv personal TESSA

Ian
54 22 19

Feb
53 20 20

Mar
50 23 20

Apr
50 22 20

Mai
53 23 21

Luna Iun Iul


51 24 21 52 24 20

Aug
53 24 18

Sep
52 23 19

Oct
51 23 21

Nov
53 21 21

Dec
54 22 19

2007
personal direct productiv personal indirect productiv personal TESSA

Ian
59 29 20

Feb
58 29 20

Mar
59 30 21

Apr
60 30 22

Mai
60 28 24

Luna Iun Iul


59 32 21 58 31 23

Aug
58 31 23

Sep
61 29 19

Oct
62 28 20

Nov
60 28 20

Dec
59 30 21

2008
personal direct productiv personal indirect productiv personal TESSA

Ian
65 37 23

Feb
67 38 22

Mar
67 38 22

Apr
66 39 21

Mai
68 39 21

Luna Iun Iul


68 38 20 67 36 20

Aug
67 36 20

Sep
67 36 20

Oct
64 35 21

Nov
65 36 22

Dec
65 37 23

Cu ajutorul datelor prezentate n tabel vom calcula media numrului mediu scriptic de personal: - pentru anul 2006: Mpers.dir.prod. = 626/12 = 52 Mpers.indir.prod. = 271/12 = 22 Mpers.TESSA = 239/12 = 20 - pentru anul 2007: Mpers.dir.prod. = 713/12 = 59 Mpers.indir.prod. = 355/12 = 30 Mpers.TESSA = 254/12 = 21 - pentru anul 2008: Mpers.dir.prod. = 796/12 = 66 Mpers.indir.prod. = 445/12 = 37 Mpers.TESSA = 255/12 = 21

114

10.8.5. Analiza utilizrii timpului de lucru


Pe baza datelor prezentate n tabelul 10.8 am recurs la calcularea indicatorilor aferen i analizei utilizrii timpului de munc.

Tabelul 10.8. Indicatori aferen i analizei utilizrii timpului de munc pentru luna decembrie Nr. Indicatori crt. 1. Fond de timp calendaristic (Tc) 2. Timp maxim disponibil (Tmax) 3. Timp efectiv lucrat (Te)
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Timp nelucrat (Tn) Gradul de programare a fondului de timp calendaristic Gc = Tmax x 100 Tc Gradul de utilizare a fondului de timp calendaristic Guc = Te x 100 Tc Gradul de utilizare al timpului maxim disponibil Guf = Te x 100 Tmax Numrul total de salaria i (N) Numrul de zile lucrtoare (nzl) Timp lucrat/total salaria i (Tz) Durata medie a zilei de lucru (Dz) Durata normal a zilei de lucru (Dnz) Gradul de utilizare a zilei de lucru (Guz)

U.M.
ore ore ore ore % % % pers zile zile ore ore %

2006 23560 12635 9814


1900

Anul 2007 27280 13970 11310


2310

2008 31000 14875 13125


2750

95 21 1995 8

110 22 2420 8

125 20 2500 8

Concluzii i propuneri

115

10.8.6. Analiza eficien ei utilizrii resurselor umane


Productivitatea muncii este principalul indicator care caracterizeaz eficien a utilizri resurselor umane. Ea este o categorie economic complex i dinamic, care exprim nsuirea muncii de a crea un anumit volum de bunuri ntr-o unitate de timp. Valoarea economic a poten ialului uman, este rezultatul unui ansamblu de componente n cadrul crora se disting trei factori determinan i: productivitatea muncii, privit ca un ansamblu de servicii ce se ateapt de la un individ; transferabilitatea, reprezentnd performan a ce se ateapt de la un salariat transferat de la un serviciu la un alt serviciu la acelai nivel ierarhic; promovabilitatea, respectiv capacitatea individului de a-i desfura activitatea la un nivel ierarhic superior n situa ia n care va fi promovat.

ANALIZA PRODUCTIVIT II MUNCII Tabelul 10.9. Indicatori aferen i productivit ii medii a muncii Nr. crt. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Indicatori
Numr mediu de salaria i Numr de zile lucrtoare din an/salariat nzl Timp anual exprimat n zile lucrtoare/total salaria i Tz =N x nzl Durata medie a zilei de munc Th Numrul anual de ore lucrtoare/salariat Tah = Th x nzl Numr ore lucrtoare/total salaria i nhl =N x Tah Produc ia anual Q Cifra de afaceri CA Productivitatea medie anual/salariat Wma - pe baza produc iei marf - pe baza cifrei de afaceri Productivitatea medie zilnic/salariat Wmz - pe baza produc iei marf - pe baza cifrei de afaceri Productivitatea medie orar/salariat Wmh - pe baza produc iei marf - pe baza cifrei de afaceri

U.M.
Pers. zile zile ore ore ore lei Lei Lei

2006 95
228

Anul 2007 110


229

2008 125
230

173280 1541073 13142610

201520 2029281 19872248

230000 3017553 22770757

10.

Lei

11.

Lei

Pe baza datelor din tabelul precedent, s se analizeze modificarea productivit ii medii a muncii anuale pe salariat n anul 2008 fa de anul 2007. Formula i concluziile i propunerile.

116

117

ANALIZA PROFITULUI PE SALARIAT


Profitul pe un salariat, aferent cifrei de afaceri, prin capacitatea sa informa ional, reprezint un indicator semnificativ pentru relevarea eficien ei muncii. Astfel, voi folosi datele din tabelul 10.10 pentru a exemplifica modul de calcul a influen elor asupra modificrii profitului pe un salariat. n analiza eficien ei utilizrii resurselor umane pe baza acestui indicator, se poate avea n vedere modul urmtor: Pr Q CA Pr = = Wma Pr N N Q CA Unde: Pr = reprezint profitul brut aferent cifrei de afaceri N = numrul mediu de salaria i CA = cifra de afaceri Q = produc ia exercitiului Wma = productivitatea medie orar = gradul de valorificare a produc iei CA Q
Tabelul 10.10. Indicatori aferen i analizei profitului pe salariat

Nr. crt. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Indicatori
Numr mediu de salaria i N Numrul de zile lucrtoare din an/salariat (nzl) Timp anual n zile lucrtoare/ total salaria i Tz =N x nzl Durata medie a zilei de munc (Th) Numrul anual de ore lucrtoare/salariat Tah = Th x nzl Numr ore lucrtoare/total salaria i nhl =N x Tah Produc ia anual Q Productivitatea medie anual/salariat (Wma) Productivitatea medie zilnic/salariat Wmz = Wma/nzl Productivitatea medie orar/salariat Wmh = Wmz/Tah Gradul de valorificare al produc iei fabricate = CA/Q Profitul brut (Pr) Profitul mediu brut la 1 leu CA Profit pe un salariat

U.M.
Pers. zile zile ore ore ore lei lei lei lei

2006 95
228

Anul 2007 110


229

2008 125
230

8 1824 173280 1541073 16221,82 71,15 8,89

8 1832 201520 2029281 18448,009 80,56 10,07

8 1840 230000 3017553 24140,42 104,96 13,12

lei lei lei

8,5282 1461684 0,1112 15389,15

9,7927 7743750 0,3897 70397,73

7,5461 26780550 1,1761 214244,4

12. 13. 14.

Analiza i modificarea profitului pe un salariat n anul 2008 comparativ cu 2007. Concluziona i.

118

119

10.9. Studiu de caz privind elaborarea bilan ului social


Reglementri privind drepturile i obliga iile salaria ilor Orice salariat care presteaz o munc beneficiaz de condi ii de munc adecvate activit ii desfurate, de protec ie social, de securitate i sntate n munc, precum i de respectarea demnit ii i a contiin ei sale, fr nici o discriminare. Tuturor salaria ilor care presteaz o munc le sunt recunoscute dreptul la plat egal pentru munc egal, dreptul la negocieri colective, dreptul la protec ia datelor cu caracter personal, precum i dreptul la protec ie mpotriva concedierilor nelegale. Situa ia personalului Categorii de personal TOTAL din care: Direct productiv Indirect productiv TESA Categorii de personal TOTAL din care: Direct productiv Indirect productiv TESA Numr de personal Numr mediu scriptic Numr mediu scriptic an 2006 an 2007 740 749 608 614 68 65 64 70 Analiza n dinamic 2008 comparativ cu 2008 comparativ cu 2006 2007 106,89% 105,61% 104,60% 103,58% 111,76% 116,92% 123,44% 112,86% Numr mediu scriptic an 2008 791 636 76 79 2007 comparativ cu 2006 101,22% 100,99% 95,59% 109,37% TESA conducere 3 3 3 Pondere 100% 74,71% 25,29% TESA 39,6 ani 38,9 ani 39,1 ani

Anul 2006 2007 2008 Sex Total personal, din care: - femei - brba i Anul 2006 2007 2008

Evolu ia numrului de persoane pe categorii de personal Direct Indirect TESA studii TESA studii productiv productiv medii superioare 608 68 16 45 614 70 17 45 636 76 26 50 2006 740 511 229 Ponderea personalului pe sexe Pondere 2007 Pondere 100% 749 100% 69,05% 30,95% 551 198 73,56% 26,44% 2008 791 591 200

Vrsta medie pe categorii de personal Total personal Direct productivi Indirect productivi 38 ani 36,9 ani 39,2 ani 37,9 ani 36,6 ani 38,7 ani 39,6 ani 38 ani 39 ani

120

Repartizarea personalului pe categorii de vrste i sex n anul 2008 Vrsta Femei Brba i Sub 20 ani 73 32 21-30 185 76 31-40 202 34 41-50 81 19 51-60 47 37 Peste 60 ani 3 2 Vechime Numr persoane Vechimea n munc n anul 2008 Sub 1 an 1-2 ani 85 87 Personal cu handicap 2006 0 0 0 2007 0 0 0 2-5 ani 108 5-10 ani 511 2008 4 2 6

Gradul II de invaliditate Gradul III de invaliditate TOTAL Politica de recrutare i selec ie

n cadrul societ ii analizate, responsabilit ile privind recrutarea resurselor umane constau n urmtoarele: - Prevederea necesit ilor de recrutare - Pregtirea mesajelor de recrutare - Planificarea i orientarea eforturilor de recrutare - Determinarea calificrilor i anticiparea necesit ilor postului. Dintre metodele practicate pentru recrutarea personalului men ionm: publicitatea; re eaua de cunotin e; folosirea consilierilor pentru recrutare; cutarea persoanelor; fiierul cu poten iali angaja i. Indiferent de modul de organizare, activit ile procesului de selec ie sunt urmtoarele: - primirea; - intervievarea i/sau administrarea de teste solicitan ilor; - conducerea investiga iilor privind mediul din care provin solicitan ii; - programarea examinrilor medicale; - plasarea noilor angaja i; - urmrirea integrrii lor; - inerea dosarelor i a rapoartelor adecvate. n ce privete situa ia recrutrii i selec iei personalului, n anul 2008 din totalul ofertan ilor de 253 persoane, au fost selectate 139 de persoane i efectiv angajate 92 de persoane. Dintre acestea, 32 de persoane au fost angajate pe posturi cu studii medii, 10 pe posturi cu studii superioare i 50 de persoane pe posturi ncadrate la categoria muncitori necalifica i.

121

Plecri n func ie de cauze Motive ncetare contract62 Acordul pr ilor - art.55 lit. b Absen e nemotivate art.61 lit. a Pensionare 56 lit. d Restructurare, omaj art. 65 alin. 1 Expirarea contractului art. 56 lit. j TOTAL Indice de fluctua ie 2006: Ifluctua ie = nr.lichid .2006 54 = 100 = 7,30% nr.mediupersonal 2006 740 nr.lichid .2007 57 = 100 = 7,61% nr.mediupersonal 2007 749 Plecri din firm n func ie de cauze 2006 2007 15 12 24 33 2 5 13 7 54 57 2008 17 31 1 45 48 142

2007: Ifluctua ie =

2008: Ifluctua ie =

nr.lichid .2008 142 100 = 17,95% = nr.mediupersonal 2008 791

Indice de stabilitate
Orice societate are nevoie de stabilitate n ce privete personalul pentru a a-i derula activitatea n bune condi ii. Un grad de stabilitate ridicat reflect un management eficient al resurselor umane. nr. personal.ang .cu.vechime 1an 2006 671 2006: Istabilitate = = 100 = 89,7% nr. personal.la.1ianuarie2006 748 2007: Istabilitate =

nr. personal.ang .cu.vechime 1an 2007 698 = 100 = 92,32% nr. personal.la.1ianuarie 2007 756 nr. personal.ang .cu.vechime 1an 2008 706 = 100 = 93,38% nr. personal.la.1ianuarie 2008 756

2008: Istabilitate =

Salarizarea Evolu ia salariilor n anii 2006-2008 Anul Salariul mediu anual Salariul mediu lunar 2006 11.014 917,83 2007 12.862,92 1.071,91 2008 14.498,29 1.208,19

Motivele ncetrii contractelor individuale de munc sunt legiferate n Titlul II, Capitolul V ncetarea contractului individual de munc din Legea nr. 53/2003 Codul muncii 122

62

Structura fondului de salarii n anul 2008


Fondul de salarii pentru anul 2008 se regsete n urmtoarea structur: - 61,35% pentru timp efectiv lucrat; - 8% prime acordate, de regul cu ocazia srbtorilor de Pate i Crciun; - 11,2% indemniza ii pentru concedii de odihn i zile libere; - 1,7% pentru ore suplimentare; - 17,75% alte fonduri din cadrul crora men ionm indemniza ii de conducere, sporuri de fidelitate, spor de stres etc. Reprezentarea grafic a structurii fondului de salarii este prezentat n figura 3.9.

Salariile medii pe categorii de personal n 2008 Categorie personal Direct productiv Indirect productiv Salariu mediu negociat 832 830 Salariu mediu brut negociat 873 869 Salariu mediu brut realizat 893 889 Salariu mediu net 860 858 Situa ia promovrilor ntr-un post de conducere

TESA
1164 1200 1220 1179

n anul 2006 au fost promovate ntr-un post de conducere 2 persoane, n 2007 i 2008 nu s-a fcut nici o promovare. Dei sunt multe compartimente, se observ o promovare redus a personalului n posturi de conducere, i prin urmare o stagnare a executivilor n func iile lor.

Condi ii de igien i securitate


Societatea ia toate msurile necesare pentru protejarea vie ii i snt ii salaria ilor i asigur securitate i sntate salaria ilor n toate aspectele legate de munc. Normele i normativele de protec ie a muncii din cadrul societ ii stabilesc: msuri generale de protec ie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor; msuri de protec ie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activit i; msuri de protec ie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal; dispozi ii referitoare la organizarea i func ionarea unor organisme speciale de asigurare a securit ii i snt ii n munc. Angajatorul asigur to i salaria ii pentru risc de accidente de munc i boli profesionale, n condi iile legii i organizeaz instruirea angaja ilor si n domeniul securit ii i snt ii n munc. Instruirea se realizeaz periodic, prin modalit i specifice stabilite de comun acord de ctre angajator, mpreun cu comitetul de securitate i sntate n munc i cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor. Locurile de munc sunt organizate astfel nct s garanteze securitatea i sntatea salaria ilor. La nivelul societ ii este constituit un comitet de securitate i sntate n munc, cu scopul de a asigura implicarea salaria ilor la elaborarea i aplicarea deciziilor n domeniul protec iei muncii.

Protec ia salaria ilor prin servicii medicale


Angajatorii au obliga ia s asigure accesul salaria ilor la serviciul medical de medicin a muncii. Serviciul medical de medicin al muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asocia ie patronal. n cadrul societ ii s-a apelat la un serviciu autonom, avnd n vedere numrul mare de angaja i i riscurile care pot s apar. Aceasta deoarece societatea are ca obiect de activitate produc ia.
123

Medicul de medicin a muncii este un salariat, atestat n profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munc, independent n exercitarea profesiei sale. Sarcinile principale ale medicului de medicin a muncii constau n: prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale; supravegherea efectiv a condi iilor de igien i sntate n munc; asigurarea controlului medical al salaria ilor att la angajarea n munc, ct i pe durata executrii contractului individual de munc. Medicul de medicin a muncii stabilete n fiecare an un program de activitate pentru mbunt irea mediului de munc din punct de vedere al snt ii n munc este supus avizrii comitetului de securitate i sntate n munc.

Coeficien i de frecven i gravitate a accidentelor


Pentru a reflecta frecven a i gravitatea accidentelor de munc se utilizeaz doi coeficien i calcula i conform rela iilor de mai jos: Coeficient de frecven = total.accidente nr.mediu.sal. total.zile.calendaristice.de.munc.de.absen b nr.mediu.sal.

Coeficient de gravitate =

Anul Accidente Zile de absen Coeficient de frecven Coeficient de gravitate

Coeficien i de frecven i gravitate a accidentelor 2006 2007 1 1 15 20 0,0013 0,0013 0,02 0,026

2008 1 10 0,0012 0,012

Costuri cu protec ia muncii i a mediului n 2008


In ce privete costurile cu protec ia mediului, n anul 2008 suma a fost de 2.180 lei, sum pe care, din punctul nostru de vedere o considerm ca fiind redus. Remarcm ns disponibilitatea societ ii de a organiza ac iuni pentru protec ia mediului nconjurtor cu implic personalul societ ii. Costurile cu protec ia muncii pentru anul 2008 au un nivel destul de ridicat, fiind n sum de 59.600 lei. Aceast sum, reprezentat grafic n figura 3.13., a fost repartizat astfel: - 4.700 lei reprezentnd costuri pentru msuri tehnice; - 34.000 lei costuri pentru msuri organizatorice; - 20.900 lei costuri pentru msuri tehnico-sanitare.

Organizarea i condi iile de munc


Sunt respectate prevederile legislative.

Fond de timp calendaristic Ore An 2006 Timp pltit n program normal 4.776.196 Timp pltit nelucrat 996.288 Timp repaus sptmnal, srbtori legale i 2.452.784 alte zile nelucrate Timp nepltit i nelucrat 105.069
124

An 2007 5.632.591 1.014.960 2.725.696


33.449

An 2008 6.572.844 2.009.728 3.932.200


192.936

Timp pltit lucrat i nelucrat pe anii 2006-2008 Timp pltit lucrat pe anii 2006-2008 Ore Timp pltit efectiv lucrat i n program normal Timp pltit suplimentar Dezvoltare de competen e An Numr persoane Costuri formare Personal participant la cursuri de formare 2006 2007 60 79 15.000 23.700 2008 82 26.240 An 2006 6.572.844 65.732 An 2007 6.632.591 79.648 - ore An 2008 6.776.196 135.375

Rela iile profesionale. Dialogul social. Sindicatele


n cadrul firmei exist format un sindicat care particip prin reprezentan ii proprii, n condi iile legii, la negocierea i ncheierea contractului colectiv de munc, la tratative sau acorduri cu autorit ile publice i cu patronatele, precum i n structurile specifice dialogului social.

n baza informa iilor ob inute din studiul ntreprins, elabora i bilan ul social al S.C. Alfa S.R.L. pentru anul 2008.

125

TEMA 11 ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA ORGANIZA IILOR


11.1. Concepte si fundamente Activitatea de evaluare presupune calcularea si stabilirea unui pret care sa poata fi utilizat ntr-o tranzactie ntre vnzator si cumparator. Procesul de evaluare este un proces complex care necesita respectarea unor metode, principii, standarde n stabilirea unei valori pentru firma sau difeirtele categorii de active evaluate. Caracterul complex al activit ii de evaluare este determinat de mai multi factori: - natura si marimea firmei; - patrimoniul firmei si posibilitatea de valorificare; - reflectarea n contabilitatea firmei a patrimoniului ei; - capacitatea echipei de conducere de a gestiona si elabora strategia firmei. n ceea ce priveste momentele n care este necesara evaluarea unei firme, acestea sunt: - la schimbarea dreptului de proprietate asupra firmei; - la schimbarea marimii si structurii capitalului; - la schimbarea numarului si componentei asociatilor si actionarilor; - n actiuni juridice cu scop patrimonial ( faliment, succesiune, etc ); - n caz de litigii.

11.1.1. Activitatea de evaluare


Evaluarea este o activitate din sfera serviciilor profesionale. Consultanta n evaluare se finalizeaza printr-o lucrare de evaluare rezultata n urma unui proces complex, prin respectarea unor metode si standarde prin care se atribuie o valoare unor proprietati, intreprinderi etc. O alta remarca importanta care trebuie facuta n legatura cu activitatea de evaluare este diferenta dintre valoare si pret. n urma acestei activitati, ntreprinderii s i se atribuie o valoare, care este o calitate conventionala atribuita n urma unei judecati, unor calcule, unei expertize. Pretul este o suma concreta rezultata n urma unei tranzactii, apare ntre vnzator si cumparator si poate fi diferit de valoare care este o marime estimata avnd o doza de subiectivism. Calitatea unei lucrari de evaluare consta n acuratetea prin care evaluatorul reuseste prin opinia sa asupra valorii sa se apropie de pretul tranzactiei, pret ce apare pe piata caracteristica. Evaluarea este o activitate efectuata de profesionisti care respecta niste principii, metode si standarde specifice prin care se determina o valoare pentru proprietate sau intreprinderea respectiva, care sa fie ct mai apropiata de cea pe care recunoaste piata n urma tranzactiilor. Evaluarile pot fi clasificate n functie de anumite criterii astfel: a) n functie de obiectul lor: - evaluari de bunuri (mijloace fixe, stocuri etc.); - evaluari de active intangibile (licente, brevete, marci, investitii n resurse umane etc.); - evaluari de active economice (sectii, magazine, depozite etc.); - evaluari de firme, ntreprinderi. b) n functie de metoda utilizata pentru evaluare: - evaluari patrimoniale; - evaluari bazate pe actualizarea profiturilor; - evaluari bazate pe actualizarea cash flow-urilor; - evaluari bursiere; - evaluari mixte.
126

c) n functie de scopul urmarit: - evaluari economice care urmaresc stabilirea valorii de piata a unei afaceri n vederea vnzarii ei; - evaluari administrative care urmaresc de regula stabilirea masei impozabile si sunt cerute de catre organele fiscale. d) n functie de beneficiarii evaluarii se disting: - evaluari pentru proprietarii afacerii pentru stabilirea unei baze de negociere n vederea vnzarii firmei; - evaluari pentru institutiile publice; - evaluari pentru institutiile financiar bancare; - evaluari pentru instante judecatoresti n cazul existentei unor litigii legate de marimea, miscarea sau lichidarea patrimoniului firmei; - evaluari pentru persoane fizice ( mostenitori, salariati etc.). Evaluarea nu este un exercitiu simplu, dar nici o stiinta exacta. Pentru a avea o imagine ct mai apropiata de realitate a valorii ntreprinderii este necesara o evaluare a acesteia. Valoarea rezultata n urma unei evaluari nu trebuie confundata cu pretul de vnzare al ntreprinderii sau a unei parti din actiunile ei. Problematica valorii a fost abordata n permanenta de o serie de specialisti n domeniu, care au formulat diferite curente. Indiferent de curentul abordat n stabilirea valorii firmelor, exista diferite tipuri de valoare care sunt folosite n practica economica. Valoarea de piata poate fi definita ca fiind (conform Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romnia - ANEVAR) marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii, ntre un vnzator hotart si un cumparator hotart, ntr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, n care fiecare parte a actionat n cunostinta de cauza, prudent si fara constrngeri. Valoarea de utilizare reprezinta valoarea unei proprietati, din punctul de vedere al utilizatorului. Valoarea de nlocuire reprezinta costul producerii si procurarii din nou a proprietatii respective. n varianta n care pentru diferite proprietati nu se pot prezenta devize sau expertize se recomanda stabilirea valorii n baza unor metodologii stabilite de specialistii din diferite domenii. Valoarea ramasa reprezinta valoarea din nou din care se scade uzura. n cazul n care evidentele contabile nu ofera toate datele pentru determinarea gradului de uzura, aceasta se determina astfel: - pe baza de expertiza tehnica prin experti autorizati; - pe baza de analiza tehnica, lundu-se n calcul vechimea, starea de ntretinere, numarul de reparatii capitale, regimul de utilizare, calificarea personalului de deservire etc. Valoarea de impozitare reprezinta valoarea unei proprietati, conform definitiei data de reglementarile legale cu caracter fiscal. Valoarea de lichidare reprezinta suma lichiditatilor rezultate prin vnzarea activelor unei societati, n cazul n care aceasta si nceteaza activitatea. Valoarea lichidativa reprezinta valoarea rezultata din estimarea minimului sumelor ce se pot obtine prin vnzarea activelor unei firme. Valoarea bursiera reprezinta valoarea firmei cotate la bursa, n urma aplicarii metodelor de evaluare bursiere. Valoarea de asigurare reprezinta valoarea acceptata de asigurator pe baza evaluarii proprii, si n baza unui contract de asigurare. Valoarea de continuitate reprezinta valoarea determinata pe baza nsumarii cash flow-urilor actualizate, generate de desfasurarea activitatii firmei.

11.1.2. Evaluatorul
Definitia de baza si cerintele minime pentru un evaluator, responsabil pentru elaborarea si supervizarea evaluarilor, pentru care poarta responsabilitatea includerii acestora n documentele financiare, este ca acesta sa fie o persoana cu o buna reputatie, care poate demonstra ca:
127

- a obtinut o diploma universitara sau postuniversitara adecvata, la un institut de nvatamnt superior recunoscut, are cel putin doi ani de experienta dupa absolvire si poate demonstra ca si-a mentinut si sporit cunostintele sale profesionale printr-un program relevant de pregatire continua; - are suficiente cunostinte si experienta locala n evaluarea activelor corporale aflate n zona si categoria respectiva; - ndeplineste toate cerintele legale, regulamentare, etice si contractuale legate de lucrare. Evaluatorul poate fi intern, extern sau independent. Evaluatorul extern nu are un interes financiar semnificativ n compania clientului, nici direct, nici indirect ( prin asociati, coadministratori sau rude apropiate ). Evaluatorul independent este un evaluator extern care, n plus, nu a avut n ultimele 24 de luni si nu are nici n prezent o relatie pecuniara cu clientul, cu exceptia platii evaluarii si a declarat n scris orice implicare trecuta sau prezenta cu proprietatea evaluata sau cu partile interesate sau legate de proprietate pentru ultimele 24 de luni. Evaluatorul poate fi evaluator intern, fie ca administrator, director sau functionar, daca este calificat corespunzator si daca nu are un interes financiar sau politic semnificativ. Evaluarea este un serviciu profesional fiind o activ itate complexa realizata n general de o echipa de specialisti cu pregatire din domenii variate: constructii, specialisti n echipamente, economisti, contabili, juristi etc. n ce priveste responsabilitatea evaluatorului, aceasta poate fi: profesionala, civila sau penala. Responsabilitatea profesionala se refera la modul n care evaluatorul cunoaste si aplica procedurile, metodele si tehnicile specifice, precum si normele de comportament etic. Responsabilitatea civila rezulta din obligatiile mentionate n contractul civil ncheiat ntre client si evaluator, acesta din urma obligndu- se sa presteze un serviciu de calitate. Responsabilitatea penala apare atunci cnd evaluatorul a ncalcat legea penala n legatura cu activitatea sa.

11.2. Organizarea activit ii de evaluare


Procesul de evaluare cuprinde trei etape distincte: etapa de ofertare, etapa de contractare si etapa de evaluare. Acestea au drept scop: - -identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si amenintarilor; - aprecierea fezabilitatii transferului de proprietate; - stabilirea unui interval de valori de referinta pentru procesul de negociere al firmei. a) Etapa de ofertare n aceasta etapa evaluatorul prezinta oferta sa sub forma unui document firmei care doreste evaluarea. Pentru elaborarea ofertei trebuie luate n considerare urmatoarele aspecte: - oferta trebuie sa fie astfel conceputa, elaborata n asa fel nct sa atraga clientul; - exprimarea ofertei sa fie simpla si clara; - sa reiasa din continutul ei informatiile necesare pentru activitatea de evaluare; - sa prezinte costul activitatii de evaluare; - sa cuprinda informatii referitoare la eventualii colaboratori de care sunt nevoie n procesul de evaluare; - sa prezinte conditiile de realizare a lucrarii pentru ambele parti. b) Etapa de contractare Daca ambele parti (evaluatorul si clientul) cad de acord asupra tuturor aspectelor prezentate n oferta de evaluare, se va trece la etapa de contractare. Contractarea lucrarii de evaluare trebuie sa respecte standardele europene de evaluare precum si conditiile prezentate n oferta. Elementele esentiale ale unui contract de evaluare sunt:
128

denumirea partilor contractante; scopul evaluarii; termenul de evaluare; drepturile si obligatiile evaluatorului; drepturile si obligatiile clientului; costul lucrarii de evaluare; modul de aplicare si calculare a unor eventuale penalitati; clauza de modificare sau reziliere a contractului; semnaturi autorizate.

c) Etapa de evaluare n cadrul procesului de evaluare, etapa cea mai importanta o constituie etapa de evaluare. Aceasta este constituita din trei faze care se deruleaza succesiv: faza initiala de pregatire a activitatii de evaluare, faza de evaluare propriu zisa si faza rezultatelor si concluziilor. Faza de pregatire a activitatii de evaluare urmareste: - planificarea activitatii de evaluare (fazele necesare lucrarii de evaluare si durata acestora, stabilirea personalului care se va ocupa de evaluare etc.); - culegerea informatiilor cu privire la situatia economica nationala si a domeniului n care si desfasoara activitatea firma evaluata, precum si a informatiilor despre firma n cauza; - subcontractarea unor lucrari cu colaboratorii. n aceasta etapa are loc primul contact cu personalul firmei care va furniza informatiile necesare procesului de evaluare. Echipa de consultanta trebuie sa-si formeze o vedere de ansamblu asupra firmei si asupra problemelor cu care se confrunta: afaceri desfasurate, furnizori si clienti, retele de distributie, tehnologii utilizate, situatia economico-financiara, organizarea si conducerea firmei. Vor fi contactati cenzorii si auditorii interni si externi, se vor consulta rapoartele ncheiate, se vor cere informatii de la Camera de Comert si Industrie, Registrul Comertului etc., pentru culegerea de informatii referitoare la firma evaluata. n faza evaluarii propriu zise se realizeaza un diagnostic, si evaluarea cu ajutorul metodelor patrimoniale, metodelor de rentabilitate sau a metodelor combinate. Pe parcursul fazei rezultatelor si concluziilor se ntocmeste raportul de evaluare pe baza informatiilor obtinute n a doua faza si se prezinta acest raport clientului. Raportul de evaluare trebuie ntocmit n conformitate cu standardele de evaluare si trebuie sa tina cont de cerintele clientului. Acesta trebuie sa fie redactat clar si concis si sa dea posibilitatea clientului sa nteleaga datele prezentate n raport. Raportul de evaluare trebuie sa contina: - prezentarea obiectului evaluat; - prezentarea obiectivului si scopului evaluarii; - prezentarea bazelor lucrarii de evaluare; - prezentarea diagnosticului de evaluare, a metodelor de evaluare utilizate; - concluzii si recomandari.

11.3. Principii generale de evaluare


Evaluarile de ntreprinderi se bazeaza pe anumite principii generale de evaluare, dintre care cele mai importante sunt: A. Principiul evaluarii unitare a) valoarea unei societati nu este determinata de suma valorilor partilor componente folosite pentru construirea ei; b) nici evaluarea partilor componente bazata pe cheltuieli de reconstructie nu duce
129

principial la valoare; c) ntreprinderea trebuie evaluata global ca entitate economica; d) ntregul nu este suma partilor componente; e) valoarea ntreprinderii poate fi mai mare sau mai mica dect cea a partilor componente. De exemplu, o unitate comerciala, care si desfasoara activitatea n spatii nchiriate, de altfel ea detine un patrimoniu redus, pe baza calitatilor angajatilor sai si a managementului, obtine venituri foarte mari. n aceasta situatie valoarea firmei se afla peste valoarea elementelor componente ale patrimoniului din care s-au scazut datoriile. B. Principiul referirii la viitor Valoarea unei ntreprinderi este functie de foloasele pe care le poate produce n viitor. Cumparatorul nu va plati, numai pentru trecut. Daca se poate constata ca n viitor, comparativ cu trecutul si prezentul, vor actiona alti factori care vor influenta, ntr-un mod important, dezvoltarea societatii, va trebui sa se tina cont de acestia la aflarea valorii. La stabilirea valorii se vor lua n considerare: a) daca n momentul evaluarii se poate presupune ca preturile de procurare vor creste sau vor scade; b) piata va cere adaptarea conditiilor de vnzare - cantitati, preturi, sortimente; c) parti din ntreprindere care n trecut erau integrate direct n procesul de productie pot n viitor sa nu mai participe (sau sa fie utilizate numai partial). Consecintele acestor fenomene vor fi luate n considerare la evaluare; d) posibilitatea modificarii regimului fiscal al agentilor economici (schimbarea bazei de impozitare, introducerea de noi impozite, orice alte informatii fiscale). C. Principiul analizei trecutului si a situatiei actuale Prognozele despre dezvoltarea viitoare, considerate ntotdeauna ca nesigure, nu pot fi nlaturate n procesul de evaluare; credibilitatea lor trebuie marita prin analiza temeinica a factorilor de influenta. Prognoza credibila a viitorului nu poate fi efectuata fara analiza temeinica a trecutului si prezentului societatii care va fi evaluata. Studiul trecutului si prezentului se face pe baza analizei diagnostic a principalelor functiuni ale ntreprinderii. n masura n care nu exista cunostinte si informatii referitoare la viitor, rezultatele trecutului si prezentului pot fi folosite ca referinta pentru prognozarea viitorului. Exemplu: O prognoza a vnzarilo r presupune analiza structurii acestora n trecut si prezent. Daca analiza nu evidentiaza modificarea tendintelor de dezvoltare n viitor, atunci pot fi luate n considerare vnzarile prognozate prin calculele efectuate pe baza datelor din trecut. D. Principiul luarii n considerare a asteptarilor medii La evaluarea dezvoltarii viitoare a ntreprinderii (firmei), se vor elimina punctele de vedere optimiste sau pesimiste care nu pot fi fundamentate. n principiu, trebuie pornit de la previziunile medii; scenariile de viitor pesimiste sau optimiste vor trebui folosite pentru evidentierea sanselor si a riscurilor. Principiul prudentei din contabilitate nu poate fi folosit la evaluarea societatii, deoarece tine cont numai de interesele unei parti. Atunci cnd, la evaluarea societatii, se iau n considerare posibilitati suplimentare de dezvoltare, pe lnga sanse, trebuie avute n vedere si riscurile aferente. E. Principiul celei mai avantajoase valorificari a patrimoniului existent La evaluare se va porni de la cea mai avantajoasa folosire a patrimoniului, n masura n care valorificarea partilor componente este posibila din punct de vedere legal si realizabila n mod practic. De exemplu:
130

- un teren, nu este necesar societatii si aduce, n folosinta actuala, numai venituri mici. La evaluare se va calcula valoarea de circulatie (valoarea unui bun economic n ziua evaluarii, se stabileste pe baza preturilor de pe piata sau a opiniei expertilor); - un teren, n centrul orasului, folosit pentru depozitarea marfurilor; depozitarea poate fi facuta si ntr-un spatiu nchiriat la marginea orasului; va trebui sa se calculeze daca vnzarea terenului si diminuarea sumei ncasate cu cheltuielile pentru chirie, nu ar conduce la o valoare totala mai mare; - la ntreprinderi nerentabile este de analizat daca ncetarea activitatii este eficienta, scotndu-se n evidenta si costurile aferente; dac scoaterea din functiune este fezabila (toate costurile fiind luate n calcul), se va lua n considerare acest lucru la evaluare; - o centrala electrica este n situatia de a fi scoasa din functiune pe baza unor asteptate norme de protectie a mediului nconjurator; n aceasta situatie este de analizat data cnd scoaterea din functiune a vechii centrale este eficienta si o investitie ntr-o noua centrala, care sa corespunda din punct de vedere al normelor de protectie, este fezabila. F. Principiul delimitarii obiectului evaluarii Obiectul evaluarii trebuie strict delimitat din punct de vedere al timpului si al elementelor materiale. n principiu, sunt de stabilit care din partile ntreprinderii apartin obiectului de evaluat, ct si din ce moment rezultatele apartin noului investitor. Obiectul de evaluat l constituie toate elementele de patrimoniu detinute de societate, legal, inclusiv sarcinile care greveaza pe ele. Sarcinile fiscale care greveaza patrimoniul nu vor fi atribuite investitorului. Ziua de referinta a evaluarii este o anumita zi calendaristica n care, din motive ce tin de tehnica evaluarii, (n mod obisnuit data ultimului bilant) se va ncepe procesul de evaluare. G. Principiul esentialitatii si rentabilitatii evaluarii Aflarea valorii unei ntreprinderi se face ntr-o perioada de timp si cu costuri limitate, motiv pentru care, n interesul calitatii evaluarii, trebuie analizati factorii esentiali de influenta asupra valorii ei. Evaluatorul trebuie sa tina seama de principiul rentabilitatii lucrarilor de evaluare: n virtutea principiului referirii la viitor, evaluatorul trebuie sa-si consacre o parte a timpului sau pentru a se ocupa de elementele de planificare ale ntreprinderii, ceea ce nseamna renuntarea la analiza prea amanuntita a situatiei din trecut; faptul ca prognozele nu sunt sigure nu este un argument care sa-i permita evaluatorului sa se ocupe n exclusivitate de trecut; n interesul economiei de timp se pot face rotunjiri n functie de marimea ntreprinderii de evaluat. H. Principiul efectuarii controlului de plauzibilitate Valoarea unei ntreprinderi reprezinta o exprimare economica ce rezulta numai din deduceri contabile si mpletiri de marimi de calcul. Presupunerile care au fost luate n calcul la stabilirea valorii trebuie verificate prin controale de plauzibilitate, n conditiile date, trebuie stabilit prin calcule alternative modalitatile prin care diversele presupuneri actioneaza asupra valorii. Independent de aceste verificari valoarea este necesar sa fie analizata si apreciata lundu-se n calcul marimi comparabile cum ar fi: - preturi platite pentru ntreprinderi asemanatoare; - compararea valorii ntreprinderii cu valori rezultate din proceduri derivate ale ramurii, bransei respective, (indicatori si indici).

11.4. Necesitatea, motivul si momentul evaluarii ntreprinderii


Motivele pentru care se efectueaza evaluarile de ntreprinderi sunt foarte importante si ele depind de scopul urmarit. Principalele ocazii cnd se face evaluarea sunt:

131

A. Vnzareacumpararea actiunilor sau participatiilor

ntreprinderilor,

partilor

de ntreprinderi (active), a

La vnzare-cumparare are loc schimbarea proprietarului si este necesara stabilirea unui pret care sa satisfaca, deopotriva, att pe vnzator ct si pe cumparator. Pretul de vnzare poate fi considerat acceptabil daca se situeaza ntre limita minima sub care este dispus sa vnda vnzatorul (sub aceasta limita vnzarea n mai fi eficienta) si limita maxima pe -ar care cumparatorul este dispus sa o plateasca. Pentru vnzator, valoarea obiectiva ar fi limita minima de pret, deoarece la stabilirea acesteia s-a pornit de la veniturile realizate n conditiile activitatii, n forma actuala. Avnd n vedere ca la vnzarea cumpararea actiunilor sau a titlurilor de participare are loc o schimbare a proprietatii, stabilirea preturilor se face conform regulii de mai sus. Baza de pornire o constituie valoarea ntregii ntreprinderi. Valoarea participarii nu este egala ntru-totul cu ponderea ei n valoarea totala. Valoarea actiunilor si a titlurilor de participare difera n functie de gradul de influenta care poate fi exercitat de cumparatori, ceea ce nseamna ca achizitionarea unui pachet de control se va face la un pret mai ridicat dect cumpararea unor actiuni care nu permit nici o influenta asupra actului de conducere. La vnzarea - cumpararea actiunilor sunt de luat n considerare cursurile bursiere ale actiunilor asemanatoare si situatiile bursiere ale momentului. B. Fuziunea ntreprinderilor Fuziunea se face prin absorbtia unei societati de catre alta sau prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale, pentru a forma o noua societate. La fuzionare trebuie stabilit n ce masura proprietarii ntreprinderilor implicate participa la capitalul ntreprinderii rezultate din fuzionare. Stabilirea cotei de participare se bazeaza pe valorile ntreprinderilor care fuzioneaza. Fuzionarea este profitabila daca noile parti rezultate din fuziune le depasesc pe cele anterioare. Acest lucru este posibil cnd se realizeaza efecte pozitive de cooperare. Contributia ntreprinderilor care fuzioneaza, la efectul de cooperare poate fi foarte importanta prin valoarea rezultata ca urmare a acestui proces. Daca n fuzionare sunt implicate ntreprinderi la care acelasi proprietar detine participari, problema valorii nu are relevanta. Valoarea devine relevanta daca ntreprinderile care fuzioneaza au asociati diferiti, ceva de genul joint-venture si, de asemenea, daca se vnd parti unor terti. C. Divizarea ntreprinderilor Divizarea rezulta din mpartirea ntregului patrimoniu al unei societati, care-si nceteaza activitatea, ntre doua sau mai multe societati existente sau care se nfiinteaza prin acest mod. Daca la divizarea de ntreprinderi mari n mai multe entitati economice independente, tertii, n calitate de detinatori de participatii sau proprietari - sunt participanti, atunci pentru mentinerea drepturilor de proprietate, este necesara evaluarea ntreprinderii. Fuziunea si divizarea au ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatii care si nceteaza existenta si transmiterea n ntregime, a patrimoniului catre societatile beneficiare. D. Restituirile La exproprierile fara compensatii, evaluarea n cazul unei restituiri integrale ulterioare, trebuie sa se faca de doua ori, adica n momentul exproprierii si n cel al restituirii, pentru a preveni cresteri de valori sau devalorizari.

132

E. Majorarea capitalului social/nfiintare prin aport n natura Daca o ntreprindere este folosita ca aport n natura, pentru marirea capitalului social al unei societati, atunci trebuie stabilit cte actiuni se emit ca urmare a respectivului aport n natura. Acest lucru se realizeaza si prin evaluarea aportului n natura si al societatii primitoare. n ipoteza ca la nfiintarea unei societati, pe lnga bani ori aport n natura, se aduce si o intreprindere, aceasta va trebui evaluata, pentru a stabili corect noile drepturi de proprietate. F. Emisiunea de actiuni. Cotarea la bursa n acest caz este vorba de vinderea de actiuni, n cantitati mari, de catre terti privati. Premisa pentru cotarea la bursa este dovada capacitatii productive a ntreprinderii n cauza n conditiile competitiei de piata. Baza stabilirii cursului de emisiune l reprezinta evaluarea ntreprinderii. Evaluarea nu poate conduce direct la valoarea cotatiei bursiere deoarece mai sunt de luat n calcul si alti factori, cum ar fi: cursurile la bursa, raporturile curs-profit la ntreprinderi comparabile cotate la bursa etc. G. Evaluarea ca baza a deciziei de redresare sau lichidare a ntreprinderii Evaluarea unei ntreprinderi cu rezultate slabe poate constitui argumentul esential n alegerea alternativelor de redresare sau lichidare. H. Evaluarea unui obiect din motive concrete n principiu se pot face distinctii ntre motive de evaluari care depind sau nu de o decizie care urmeaza sa se ia. Motivele de evaluare n care modificarea conditiilor de proprietate este conditionata de o anumita decizie, pot fi mpartite n: a) Prilejuri de evaluari n care modificarea situatiei proprietatii nu se poate face de o parte mpotriva vointei celeilalte parti. Concret, n acest caz, este vorba de: vnzarea sau cumpararea de ntreprinderi, domenii de afaceri, grupe de produse, marci sau parti de ntreprinderi; fuzionari sau divizari de ntreprinderi efectuate pe baza liberei ntelegeri ntre parti; intrarea unui asociat ntr-o ntreprindere care fiinteaza deja. n literatura de specialitate cazurile n care niciuna din parti nu poate sa efectueze singura modificari ale situatiei proprietatii (nsemnnd ca, nu se poate impune) fara colaborarea si mpotriva vointei declarate a partii celeilalte, - se mai numesc situatii conflictuale nestapnite sau nedominate. b) Cazuri n care una din parti poate efectua modificari ale situatiei proprietatii mpotriva vointei celeilalte. Printre acestea se pot aminti: iesirea unui asociat prin rezilierea contractului de societate; eliminarea unui membru incomod, suparator dintr- o societate de persoane; stabilirea platilor de compensatie la ncheierea unui contract de asociere sau a unei asocieri n participatiune; despagubirea asociatilor minoritari n cazul unor transformari transmisibile; exproprieri. Acestea se mai numesc si situatii conflictuale aflate sub control. mpartirea motivelor de evaluare care depind de o decizie n situatii conflictuale nestapnite si situatii aflate sub control, nu este suficienta deoarece nu cuprinde toate cazurile n care se face evaluarea, ca de exemplu: introducerea pentru prima oara de actiuni la bursa; participari la capital ale salariatilor, cazuri n care se poate spune numai partial ca este vorba de o situatie conflictuala aflata sub control, pentru ca aceste acte nu pot fi asimilate integral cumpararii de parti din ntreprindere. De asemenea, n cazul: partajului intervenit dupa divort; mpartirii masei succesorale la mostenire; iesirii unui asociat din societate prin moarte sau faliment; ncadrarea n categoria situatiilor conflictuale aflate sub control, se poate face numai n anumite limite. Pentru motive de evaluare care nu sunt dependente de o anumita decizie, nu este prevazuta o modificare a raporturilor de proprietate. Aici se pot avea n vedere evaluarile legate de impozitarea patrimoniului; la stabilirea limitei de creditare la verificarea garantiei creditului; la redresarea (asanarea) ntreprinderilor.
133

I. Evaluarea ntreprinderii proprii sau a unor elemente(active) strategice din acestea n afara de situatiile concrete amintite mai nainte, poate sa apara si necesitatea evaluarii propriei ntreprinderi sau a unor unitati strategice de afaceri (active strategice) ale acesteia. O asemenea evaluare se face tot n vederea luarii unei decizii fara ca prin aceasta sa se schimbe relatiile de proprietate. Motive pentru asemenea evaluari le-ar putea constitui: - compararea diferitelor concepte strategice cu cel actual; - stabilirea valorii efectelor de sinergie n propria ntreprindere n cazul cumpararii unei alte ntreprinderi; - intentia nfiintarii unui joint - venture. a) Evaluarea conceptelor strategice. n cazul conceptelor strategice, decizia corecta se poate lua numai daca acestea sunt cuantificate, ceea ce implica ca, pentru fiecare, sa fie facuta o evaluare de ntreprindere. Intreprinderile sunt constituite, de regula, din diferite unitati de afaceri productive strategice. Pe scurt, o unitate productiva de afacere strategica reprezinta, o activitate antreprenoriala (combinatie produs -piata), pentru care este posibila o strategie proprie sau mai pe larg, o totalitate de combinatie produse/piata, linii de productie, s.a.m.d., care ndeplinesc mpreuna o functie si care se disting clar de alte combinatii produse/piata. Rapaport defineste unitatea de afacere strategica (activul strategic) ca cea mai mica unitate organizatorica pentru care are rost si este posibila o planificare strategica integrala, n legatura cu un anume produs, pentru o piata precis stabilita. O strategie pentru o asemenea unitate poate fi, prin urmare, conceputa ca o adunare (acumulare) de investitii legate de o combinatie de produse/piata, iar ntreprinderea, ca un portofoliu de investitii alese pe baza strategiilor, n care se apreciaza viitoarele cash-flow-uri, care intra odata cu o anumita strategie. Valoarea economica a unei ntreprinderi poate fi apreciata n functie de strategiile luate n calcul. Strategiile de afaceri se apreciaza n functie de rentabilitatea pe care o asigura posesorilor de titluri de participatie, iar n cazul unor societati, care se negociaza la bursa, prin intermediul platilor de dividende si a modificarilor de curs al actiunilor. Daca conducerea societatii judeca sau selecteaza anumite strategii, atunci acestea trebuie sa fie cele care asigura cel mai mare avantaj detinatorilor de actiuni. De cele mai multe ori, elementele strategice de afaceri din cadrul unei ntreprinderi necesita conceptii si strategii diferite. Din cauza marimii, a dezvoltarii diferite si a conceptelor strategice variate, este necesar ca fiecare element de strategie de afacere sa fie evaluat separat si apoi reunit ntr-o sinteza globala a ntreprinderii. b) Evaluarea efectelor de sinergie din propria ntreprindere la cumpararea unei alte ntreprinderi. Elaborarea diferitelor concepte strategice poate conduce la concluzia ca este adecvat sa se achizitioneze alte ntreprinderi, parti din alte ntreprinderi, grupe de produse straine, produse sau marci. Numai dupa analiza si evaluarea elementelor strategice proprii de afaceri (active strategice) vor fi selectionati sistematic candidatii adecvati. Limita superioara de pret pentru ntreprinderea evaluata va cuprinde si efectele de sinergie care vor apare n propria ntreprindere. Existenta prospectului de vnzare permite evaluarea la timp a propriilor elemente strategice de a faceri n legatura cu evaluarea provizorie ale candidatelor la achizitionare, pe baza surselor de date publice accesibile si a propriilor cercetari; de exemplu analiza concurentei, implica noi ntrebari puse vnzatorului n vederea modificarii rapide si sigure a limitei superioare de pret pentru ntreprinderea evaluata, inclusiv calcularea efectelor de sinergie a ambelor ntreprinderi.

134

c) Alte motive. Evaluarea fiecarei unitati productive strategice (activ strategic) din ntreprinderea proprie, poate: - sa permita o reactie rapida la o eventuala cerere de preluare; - sa stabileasca forma potrivita de plata (schimburi de actiuni, achizitie cu plata de numerar) pentru ntreprinderea achizitionata; - sa fie baza pentru controlul, planificarea si coordonarea investitiilor.

11.5. Standarde interne si internationale de evaluare


A devenit din ce n ce mai evident ca proprietatea imobiliara are un rol vital ca o componenta semnificativa a pietelor globale de capital si ca un element esential care afecteaza investitiile directe n strainatate. Cererea pentru Standarde Internationale si Europene este foarte clar stabilita n acest context si va fi de o importanta crescnda n viitor. Revolutia din tehnologia informatiilor si comunicatiilor si integrarea financiara aproape ca a provocat o prabusire a ordinii existente a Statelor Nationale care si organizau afacerile fara sa tina seama de structurile financiare stabilite, modelele de comert, fluxurile de capital sau de schimbarile legislative care se produc n alte tari. Ca o forma de aparare mpotriva dinamicii schimbarii globale, chiar si cele mai puternice state au format cluburi polit ice sau de afaceri regionale, printre care se numara si Uniunea Europeana. Paralel cu dezvoltarea pietelor globale si cu liberalizarea fluxurilor comerciale de bunuri, servicii si capital, a aparut necesitatea stabilirii principiului transparentei ca o baza pentru crearea unui climat de ncredere si pentru eliminarea potentialelor practici de coruptie, si de aici, nevoia de standarde coerente pentru stabilirea metodologiei si a modului de realizare a rapoartelor de evaluare, att n scopuri publice ct si private. Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC), fondat n anul 1981, are responsabilitatea de a raspunde nevoilor comerciale ale corporatiilor transnationale si fondurilor de investitii prin elaborarea de metodologii si metode de ntocmire a rapoartelor de evaluare consistente; aceste nevoi sunt cauzate si de presiunile institutionale derivate din acordurile GATT, a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) de la 1 ianuarie 1995. Rolul proprietatii imobiliare, ca element cheie care sustine investitiile interne, att pentru economiile dezvoltate si n curs de dezvoltare, ct si pentru cele aflate n situatii limita, a fost recunoscut si de organizatii internationale cum ar fi Natiunile Unite, OECD si BERD. Pna n prezent, au fost publicate patru Standarde Internationale de Evaluare si se asteapta ca, sub conducerea lui Philippe Malaquin - expert atestat, Comitetul sa puna la punct o specificatie mai cuprinzatoare, cu baze largi, prin care sa poata fi stabilite standarde mai detaliate pe plan global. Concentrarea crescnda asupra importantei evaluarii n afacerile din afara granitelor nationale, n finante si investitii n cadrul pietei unice a Uniunii Europene si a tarilor din Europa Centrala si de Est, a generat presiuni asupra Grupului European al Asociatiilor de Evaluatori pentru a elabora standarde cu o larga aplicabilitate generala. Domeniile de afaceri unde au fost exercitate presiuni n mod particular cuprind domeniul bancar, finantele publice si sectoarele asigurarilor. Publicare unei editii revazute total a "Standardelor Profesionale Europene Aprobate pentru Evaluarea Proprietatilor Imobiliare", cunoscute n vorbirea curenta sub denumirea de Ghidul Albastru si comandata de TEGOVA (Grupul European al sociatiilor de Evaluatori) marcheaza punctul cuminant al unei perioade de 20 de ani de claborare de asociatii profesionale europene, reprezentnd pe evaluatorii de proprietati din 33 de tari, pentru a elabora si a aviza aceste standarde. Cu toate ca activitatea de evaluare nu e reglementata de catre institutiile guvernamentale, ea se desfasoara dupa standarde si proceduri profesionale si etice specifice elaborate de catre aceste asociatii profesionale. De exemplu, Societatea Americana a Evaluatorilor a introdus noua standarde de evaluare a firmelor care privesc urmatoarele aspecte: - terminologia evaluarii; - continutul raportului de evaluare;
135

- cerintele evaluarii firmei; - evaluarea pe baze patrimoniale; - metoda comparatiilor; - metoda de estimare a valorii de piata; - metode de evaluare bazate pe profit; - analiza rezultatelor evaluarii si opinia evaluatorului; - corectia documentelor financiare. Uniunea Europeana a Expertilor Contabili si Financiari a introdus standardul de evaluare a firmei, TRC-1 cu privire la urmatoarele aspecte: - pozitia evaluatorului fata de client; - evaluarea prin metoda fluxurilor financiare actualizate; - evaluarea prin metoda capitalizarii profitului; - principii generale de evaluare a firmelor; - recomandari catre evaluator; - limitele raportului de evaluare; - responsabilitatea evaluatorului. Obiectivul principal al standardelor de evaluare este mbunatatirea si mentinerea calitatii lucrarilor att n beneficiul evaluatorilor ct si al celor care folosesc rezultatul acestor evaluari. n Europa, calea preferata este adoptarea Standardelor Europene si, numai n mod suplimentar, dezvoltarea de cerinte specifice la nivel national. n primul rnd, standardele nu au caracter obligatoriu. TEGOVA nu are nici o putere de a impune aceasta obligativitate, iar acest lucru nici nu este un obiectiv practic. Pe principiul subsidiaritatii, guvernele nationale vor continua sa stabileasca reglementari detailate. n mod similar, asociatiile membre vor elabora n multe cazuri standarde nationale bazate pe standardele europene sau identice cu acestea, modificnd anomaliile ramase din reglementari. Calea preferata este de a adopta Standardele Europene si a dezvolta cerinte specifice la nivel national n mod suplimentar. Marea Britanie este unica tara din Europa care a standarde foarte dezvoltate si obligatorii. re Cartea Rosie se refera n Standardul nr. 1 (Practice Statement - PS 1.2.2) la statutul curent al Standardelor Europene si Internationale si stipuleaza ca "Daca o proprietate din afara granitelor Regatului Unit formeaza subiectul unui raport de evaluare pentru un client care nu este britanic sau nordirlandez (inclusiv o filiala nregistrata n strainatate a unei firme britanice sau nord-irlandeze), evaluatorul poate alege sa aplice regulile publicate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC), de Grupul European al Asociatiilor de Evaluatori (TEGOVA) sau de cerintele/liniile directoare ale oricarui corp profesional national din tara n care este situata proprietatea... . Prin extensie, unui client ne-britanic ce solicita o evaluare de la un expert atestat al Regatului Unit, n viziune mea, i este interzis de standardele obligatorii din Cartea Rosie de a adopta Ghidul Albastru sau standardele nationale aplicabile n jurisdictia unde se face evaluarea. Trebuie reflectat n ce masura o evaluare care, n Marea Britanie, este considerat un serviciu cu oferta excedentara este elementul principal pentru viitorul profesiei de evaluator. Exista o mare apropiere ntre evaluare si munca de consultanta. Facnd o paralela exacta cu profesia de contabil care a trecut de la oferirea unui produs de audit traditional la furnizarea de consultanta manageriala care produce o valoare adaugata considerabila, evaluatorii au o noua oportunitate deschisa catre ei printr-un produs de valoare mare. n trecutul recent, evaluatorii din Marea Britanie au fost preocupati de evaluarea achizitiilor de actiuni si au ncercat sa faca evaluari la costuri mai mici, omitnd, cu unele exceptii notabile, oportunitatea de se concentra mai mult pe mbunatatirea nivelului rapoartelor lor pentru a ntruni cerintele clientilor. Cei mai atenti se concentreaza acum pe piata internationala si sporesc tranzitia potentiala din cadrul modelelor de valori asa cum au fost introduse odata cu aparitia Uniunii Monetare Europene. Existenta unei piete comune a proprietatilor din cadrul Uniunii Europene va face mai intensa necesitatea existentei unei baze consistente de evaluare pe plan european si international. Principalele modificari ale editiei a sasea a Standardelor Internationale de Evaluare 2003 (IVS) includ introducerea unui Standard nou, Raportarea Evaluarii. De asemenea, au fost publicate trei noi
136

Standarde Internationale pentru Practica n evaluare: GN5-Evaluarea bunurilor mobile, GN10Evaluarea proprietatilor agricole si GN11-Verificarea evaluarilor. Important de subliniat este faptul ca potrivit Comitetului pentru Standarde Internationale de Evaluare IVSC, standardele se mpart n: Standarde Internationale de Evaluare (IVS), Standarde Internationale de Aplicatie n Evaluare (IVA), respectiv Standarde Internationale de Practica n Evaluare (GN). Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare IVSC a adoptat aceste standarde n vederea mbunatatirii continutului si calitatii evaluarilor de ntreprinderi n cadrul comunitatii internationale, n beneficiul orientarii utilizatorilor situatiilor financiare si ai evaluarilor de ntreprinderi.

11.6. Metode de evaluare a ntreprinderilor


Conform opiniei diferitilor specialisti n domeniu, valoarea unei firme este data de valorile actuale ale investitiilor care au format patrimoniul existent, dar si de valoarea din prezent a CFW-rilor viitoare pe care investitiile le vor aduce. n mod fundamental, nu exista dect trei modalitati de a ajunge la valoarea unei ntreprinderi: 1. Abordarea pe baza de active (patrimoniala); 2. Abordarea pe baza de venit; 3. Abordarea prin comparatie. Metodele de evaluare patrimoniale au un grad nalt de complexitate deoarece este nevoie de un numar mare de specialisti n domenii variate, dar si de un volum mare de munca. Elementele de pornire n evaluarile patrimoniale sunt componentele bilantiere de activ si pasiv. Valoarea ntreprinderii = Valoarea Activelor - Valoarea Datoriilor Abordarea pe baza de venit reprezinta calea generala de estimare a valorii unei ntreprinderi prin utilizarea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este determinata pe baza convertirii veniturilor anticipate. Metodele nscrise n abordarea pe baza de venit sunt: - metoda capitalizarii venitului ( prin multiplu de rezultate ); - metoda actualizarii cash-flow-ului net. Evaluarea prin multiplu de rezultate are ca principiu determinarea valorii ntreprinderii prin rentabilitatea ei. Aceasta se realizeaza pornind de la rezultatul (net, de exploatare, marja bruta) care se multiplica cu rata cstigurilor din domeniul de activitate al societatii. Metoda are ca punct de plecare al evaluarii, determinarea rezultatului ce se considera a fi relevant. Se poate porni de la beneficiul net: aceasta abordare are avantajul simplicitatii, dar acest beneficiu net sau rezultat net este influentat de rezultatele exceptionale ale societatii. Se poate porni n determinarea valorii de la rezultatul de exploatare care elimina veniturile si cheltuielile financiare si exceptionale sau de la rezultatul curent (rezultat de exploatare plus rezultat financiar). Daca consideram valabile criteriile anglo - saxone, atunci rezultatul de pornire va fi EBIT (earnings before interest and tax) respectiv, rezultatul fara venituri si cheltuieli financiare si exceptionale si impozit sau EBITDA (earning before interest, tax, depreciation and amortization) respectiv rezultatul precedent la care se adauga amortizarea. Valoarea ntreprinderii = N x Rezultat n cazul evaluarii prin fluxuri de trezorerie (cash-flows), o ntreprindere poate fi evaluata prin lichiditatile pe care urmeaza sa le generaze n viitor. Valoarea ei este data de fluxurile de trezorerie (cash- flows) previzionale susceptibile a fi obtinute n urmatorii ani. n primul rnd trebuie definita metoda de masurare a fluxurilor de trezorerie. Armonizarea reglementarilor contabile romnesti cu cele europene si cu standardele internationale de contabilitate retin prin ultimul Regulament Contabil din februarie 2001 metoda din Standardul
137

International de Contabilitate IAS7. Cele doua metode, cea directa si cea indirecta, fac distinctia ntre fluxurile din activitati de exploatare, activitati de investitii, activitati de finantare. Metoda indirecta porneste de la profitul net nainte de impozitare la care se adauga amortizarile, cheltuielile si pierderile financiare si se scad veniturile din investitii financiare si se ajusteaza cu + sau - diferentele de stocuri si datorii sau creante pentru obtinerea fluxului din activitati de exploatare, la care se adauga sau scade fluxul din activitatile de investitii si de finantare. Fluxurile de trezorerie determinate prin metoda directa se bazeaza pe ncasarile de la clienti, din care se scad platile catre furnizori, angajati, comisioane bancare, impozit pe profit, la care se adauga sau scade numerarul rezultat din activitati de investitii (achizitia de cladiri, echipamente sau vnzarea lor) si numerarul rezultat din activitati de finantare ( emisiuni de actiuni, cumpararea de actiuni, mprumuturi pe termen lung, plata dividendelor ). Fluxul de trezorerie sau de lichiditati se exprima n bani, la puterea de cumparare a zilei. Actualizarea sau exprimare n preturi constante necesita ajustari ale valorilor previzionate. Aceasta ajustare se face n primul rnd din cauza inflatiei, n al doilea rnd, banii pe care urmeaza sa-i primim sunt bani ce nu pot fi investiti acum pentru a produce alte lichiditati imediat. Actualizarea se poate face plecnd de la rata investitiilor fara risc ( mprumuturi de stat ) la care se adauga o prima pentru riscul de tara, riscul ntreprinderii si o prima suplimentara pentru riscul datoriilor ntreprinderii. Daca aceste riscuri sunt mari se poate ca investitorul (cumparatorul) sa considere investitia (achizitia) nerentabila. Valoarea ntreprinderii = Suma fluxurilor de trezorerie previzionate pentru anii viitori Abordarea prin comparatie reprezinta calea generala de estimare a valorii unei ntreprinderi prin utilizarea uneia sau mai multor metode care compara subiectul de evaluat cu ntreprinderi care au fost tranzactionate.

11.7. Problematica metodei activului net corectat


Dupa modul de prelucrare a bilantului contabil, valorile folosite n evaluarea patrimoniala sunt: a) valori patrimoniale determinate pe baza activului si pasivului: - Activul Net Contabil (A.N.C.) - Activul Net Contabil Corectat (A.N.C.C.) - Valoarea de Lichidare (V.L.) b) valori patrimoniale determinate pe baza activului utilizat n exploatare: - Activul Brut Contabil (A.B.C.) - Valoarea substantiala (V.S.) - Capitalurile Permanente Necasare Exploatarii (C.P.N.E.) Diferenta dintre cele doua categorii de valori patrimoniale este data de partile participante la tranzactia de vnzare - cumparare a firmei evaluate. Prima categorie de metode corespunde opticii vnzatorului firmei, care este interesat de vnzarea activelor si recuperarea investitiilor, motiv pentru care aceste valori sunt cunoscute si sub denumirea de valori matematice. A doua categorie de metode corespunde opticii cumparatorului, interesat de reconstructia firmei sau de folosirea unor anumite active, fiind denumite si valori functionale. n cadrul metodelor de evaluare patrimoniale, evaluatorul analizeaza si prelucreaza fiecare post de activ si pasiv n vederea eliminarii influentelor unor factori care nu dau o valore reala firmei. Asadar, putem spune ca abordarea patrimoniala reprezinta modalitatea de estimare a valorii unei ntreprinderi si/sau unui pachet de actiuni, prin utilizarea metodelor de estimare a valorii de piata a activelor individuale ale ntreprinderii din care se scade valoarea de piata a datoriilor totale ( deci active totale corectate la valoarea de piata minus datorii totale corectate ).
138

Aceasta metoda ncearca evaluarea ntreprinderii prin patrimoniul ei. Valoarea este egala cu activul (imobilizari, stocuri, creante, clienti, disponibilitati banesti ) din care se scad datoriile exigibile (mprumuturi, furnizori, impozite, alte datorii ). Evaluarea se realizeaza pe baza bilantului. Limitarea metodei consta n faptul ca ea nu reflecta cu exactitate realitatea economica. Bilantul contine date istorice, asa cum de altfel se gasesc n toata contabilitatea ntreprinderii. Daca disponibilitatile banesti au o valoare reala identica cu cea nscrisa n bilant, valoarea unui imobil, a unor utilaje, masini sau a unui stoc de marfa poate diferi foarte mult de ceea ce este nscris n bilant. De asemenea, creantele si obligatiile n alte monede, n conditii de inflatie au alta valoare fata de cea nscrisa n bilant. Ajustarea valorilor din bilant este uneori favorabila vnzatorului ( reevaluarea cladirilor sau terenurilor) alteori favorabila cumparatorului ( stocuri greu vandabile sau utilaje vechi sau chiar hale industriale vechi). Pentru ajustari, fie se tine cont de indicele de inflatie existent de la data achizitiei pna la data curenta, fie se considera valorile de nlocuire ale activelor ( achizitia de noi active pentru nlocuirea celor vechi). Vnzatorul nu trebuie sa uite ca valoarea activelor unei societati nu este data numai de cea nscrisa n bilant ca activ tangibil. ntreprinderea cumuleaza n timp un anumit nivel de cunostinte, si cladeste o reputatie si o clientela solida sau, ntr-un cuvnt, are ceea ce se numeste goodwill. Valorizarea goodwill - ului este bine a fi ncredintata unui specialist. Renumele sau fondul comercial (goodwill) poate fi mai important dect activele existente ntr-un anume moment al existentei ntreprinderii. Aceasta metoda este retinuta si de Legea 31 art. 133 pentru cazul actionarilor ce vor sa se retraga din societate, legea numind valoarea contabila neta, activ social net, pentru societatile ce nu coteaza pe piata bursiera sau extrabursiera. Legea nu prevede si ajustarile valorilor din bilant, care ar trebui sa faca obiectul negocierii cu ceilalti actionari. Prin urmare, esenta metodei poate fi rezumata astfel: Activul Net Corectat = Activ total corectat Datorii totale corectate

11.8. Principii si metode de evaluare a elementelor de activ


Activul net contabil corectat se determina ca diferenta ntre activul corectat si pasivul corectat. Ambele parti ale bilantului sunt supuse unor corectii, datorate influentei unor factori economici (fluctuatii valutare, regimuri de amortizare, evolutia preturilor etc.). n cazul acestei metode activul sufera cele mai multe corectii, iar elementele de pasiv sunt foarte putin sau chiar deloc corectate (eventual datoriile). Elementele din activ care se nlatura sunt considerate nonvalori. Pentru a se corecta activele unei firme se urmareste determinarea valorii lor de utilitate. Valoarea de utilitate reprezinta pretul care trebuie platit pentru a achizitiona la un anumit moment, un activ avnd aceleasi conditii de folosinta, aceleasi performante, destinatii de folosire si durata prezumata de utilitate reziduala. Corectiile care se aplica activelor se refera la: a) active necorporale - n cadrul acestei categorii de active: - cheltuielile de constituire sunt considerate nonvalori si se elimina; - cheltuielile de cercetare, dezvoltare sunt considerate nonvalori daca se refera la produsele existente, serviciile oferite, iar n caz contrar se iau n calculul A.N.C.C.; - alte elemente (licente, brevete, marci, clientela etc.). Daca acestea nu pot fi evaluate separat de celelalte active ale firmei, sunt eliminate din calculul A.N.C.C., calculndu-se global prin metoda goodwill-ului. Aceste elemente ar putea fi evaluate (daca exista date suficiente) n functie de redeventele la care acestea dau dreptul de ncasare. b) active corporale se refera la: - terenuri care sunt evaluate n functie de amplasare, caracterul lor construibil sau nu etc.
139

Exista doua categorii de terenuri: n exploatare (evaluatorul tine seama de faptul ca firma foloseste terenurile n desfasurarea activitatii); n exces (terenul nu e folosit n scop productiv). Evaluarea tine cont de pretul pietei pe metru patrat al terenului, respetiv cu constructia aferenta, la care se aplica o diminuare procentuala pentru a se obtine valoarea terenului neconstruit. - cladiri. n vederea evaluarii unei cladiri se tine cont de caracterul de nou al acesteia. n cazul n care cladirea este noua se poate tine seama de nivelul costurilor ocazionate de ridicarea si finisarea acesteia. Pentru constructiile mai vechi, se tine cont de suprafata construita (m.p.), costul din nou al unui metru patrat de cladire, coeficientul de functionalitate si un coeficient de vechime. Rationamentul celor doi coeficienti este dat de faptul ca vechimea influenteaza valoarea cladirilor, dar si faptul ca folosirea cladirii n anumite scopuri poate genera o uzura mai mare sau mai mica a acesteia. - masini, utilaje, mijloace de transport - sunt evaluate la pretul de vnzare pe piata de ocazie sau la valoarea neta contabila nmultita cu raportul dintre valoarea actuala noua si valoare de intrare. - imobilizari n leasing - se includ n valoarea activelor firmei evaluate chiar daca acestea se afla n proprietatile firmei de leasing. Aceste imobilizari sunt reflectate la valoarea lor neta (n acest caz se ia n considerare si amortizarea aferenta). Amortizarea se scade din suma datorata lunar, fiind trecuta la cheltuieli de exploatare, iar diferenta dintre redeventa si amortizare este cheltuiala financiara. n pasiv este introdusa contrapartida acestei imobilizari, reprezentnd o datorie pe termen lung. c) Imobilizari financiare (I.F.) n ultimii ani, foarte multe firme au investit n alte firme n anumite cote de participare, n scopul obtinerii unor avantaje. Cnd participatia este importanta, se considera ca filialele apartin companiei parinte, nefiind necesara evaluarea suplimentara a acestora. Pentru participatii minoritare se poate folosi valoarea bursiera, valoarea de capitalizare a dividendelor, a profitului net. d) Activele Circulante pot fi evaluate la nivelul costurilor de achizitie (n cazul stocurilor de materii prime), la nivelul costurilor de productie (pentru stocurile de productie n curs si produse finite), la pretul de vnzare (creante clienti). Evaluarea elementelor de pasiv conduce la determinarea valorii actuale a acestora. e) provizioane pentru riscuri si cheltuieli Acele provizioane care se vor utiliza n mod cert se retin ca datorii latente si se scad din pasiv. f) provizioane reglementate - sunt luate n calcul la valoarea actuala din care se scade impozitul viitor. Aceasta deoarece introducerea acestor cheltuieli n suma impozabila a profitului ofera economii fiscale. g) impozite latente se refera la impozitul datorat pentru plusvaloarea otinuta din vnzarea activelor si din impozitul continut de subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate. Astfel, A.N.C.C. = Activ Corectat Pasiv Corectat = A.N.C. +/- corectii activ/pasiv

11.9. Aspecte metodologice ale evaluarii afacerii prin abordarea pe baza de venit
Abordarea evaluarii prin venit (Income Approach), conform definitiei din proiectul standardului european si celui international de evaluare a afacerilor este "calea generala de estimare a valorii unei afaceri, unei participatii la aceasta sau unei actiuni, utilizndu-se una sau mai multe metode, prin care valoarea este determinata prin convertirea veniturilor anticipate". Formele de venit utilizate n metodele nscrise n abordarea pe baza de venit (numite si metode de randament) sunt diferite, functie de tipul proprietatii supuse evaluarii. Cele mai uzuale forme de venit sunt: profitul net;
140

cash-flow-ul net sau brut; dividendul; redeventa (bruta sau neta); chiria (bruta sau neta); renta (bruta sau neta). n cazul evaluarii afacerilor, deci a entitatilor producatoare de profit, pe baza capacitatii lor de a genera profit n viitor, evaluatorul trebuie sa-si foloseasca judecata lui pentru: alegerea celei mai adecvate metode de evaluare; utilizarea unor ipoteze credibile referitoare la nivelul mentenabil al venitului si la durata probabila de obtinere a acestuia; asigurarea unor coerente ntre indicatorii economici utilizati n previziunea evolutiei veniturilor viitoare astfel nct valorile rezultate din aplicarea mai multor metode bazate pe venit sa fie egale sau foarte apropiate, deoarece acestea au aceeasi baza conceptuala. Metodele de evaluare nscrise n abordarea pe baza de venit sunt urmatoarele: metoda DCF (Discounted Cash Flow); metoda actualizarii dividendelor. metoda capitalizarii profitului net; Cele trei metode pot fi modelate, functie de evolutia previzibila a formei de venit cu care opereaza n una, doua sau trei etape: (1) o singura etapa cnd forma de venit anual reproductibil se va mentine la acelasi nivel sau se previzioneaza ca va creste cu o rata anuala perpetua constanta (notata, de obicei, cu g); n acest caz, se va aplica formula capitalizarii cu o rata de capitalizare identica cu rata de actualizare si respectiv formula Gordon-Shapiro, n care rata de capitalizare (k) este mai mica cu g fata de rata de actualizare; deci: k = t -g Aplicarea unei formule de calcul a valorii afacerii prin utilizarea unui singur stadiu este adecvata numai pentru afacerile care au ajuns la maturitate, iar evolutia viitoare a veniturilor acesteia se va nscrie n tendinta generala de crestere a domeniului (ramurii) din care face parte afacerea supusa evaluarii sau a PIB al tarii n care se deruleaza afacerea. (2) n doua etape, respectiv: o etapa de crestere anuala constanta si rapida a formei de venit pe parcursul perioadei de previziune explicita (de exemplu 5 ani); o etapa aferenta perioadei de previziune nonexplicita, de evolutie mai lenta a venitului (de obicei mai mica dect cea previzionata n prima etapa), sau de crestere anuala perpetua constanta a acestuia, respectiv aferenta perioadei de maturitate a afacerii subiect al evaluarii. Aplicarea formulelor de calcul a valorii afacerii care va evolua n doua etape este adecvata n cazul afacerilor care se previzioneaza a se dezvolta ntr-un ritm ridicat ntr-o prima etapa pna la ajungerea lor la maturitate; ulterior acestei etape, va urma al doilea stadiu caracterizat fie prin mentinerea la acelasi nivel a venitului anual, fie printr-o crestere anuala perpetua a acestuia cu o rata anuala constanta, identica sau apropiata cu rata anuala previzionata de crestere a ramurii din care face parte afacerea evaluata sau cu PIB. (3) n trei etape, respectiv: o etapa de crestere rapida a formei de venit (de exemplu n urmatorii 3-4 ani cu un ritm anual de 20%); o etapa n care ritmul de crestere a formei de venit se va dimuna, (de exemplu ntre anii 4-5 si anul 8 viitor), si o etapa de mentinere a nivelului sau de crestere moderata a formei de venit n perioada de previziune non-explicita (de exemplu de la anul 9 viitor la infinit). O astfel de previziune n trei etape a evolutiei viitoare a f rmei de venit este adecvata n o
141

cazul evaluarii afacerilor aflate n faza incipienta si/sau cu capacitati importante de productie neutilizate, dar cu piata potentiala n crestere. Standardele Internationale de Evaluare contin cteva precizari referitoare la metodele de evaluare bazate pe actualizarea/capitalizarea unor forme de venit. Cele mai importante sunt urmatoarele: metodele bazate pe venit sunt baze de evaluare, altele dect valoarea de piata. Totusi, rezultatul utilizarii acestor metode poate sa fie valoarea de piata daca estimarile se bazeaza pe criterii derivate din piata. "Toate metodele, tehnicile si procedurile de masurare a valorii de piata, daca pot fi folosite si daca sunt folosite corect si adecvat, vor conduce la o formulare comuna a valorii de piata, daca se bazeaza pe criterii derivate de piata. Metoda comparatiei vnzarilor sau alte metode de comparatie de piata, trebuie sa se dezvolte din observatiile de piata. Costurile de constructie si deprecierea trebuie determinate prin raportarea la o analiza a estimarii costurilor si deprecierilor acumulate reflectate de piata. Metoda capitalizarii veniturilor sau metoda fluxurilor financiare actualizate trebuie sa se bazeze pe fluxurile financiare determinate de piata si pe rate de rentabilit ate derivate din piata. Cu toate ca posibilitatea de obtinere a informatiilor si circumstantelor legate de piata sau de activul nsusi vor determina care metoda de evaluare este cea mai adecvata ssi mai relevanta, rezultatul folosirii oricareia dintre procedurile mentionate trebuie sa fie valoarea de piata, daca fiecare metoda se bazeaza pe informatii derivate din piata" (Standard IVSC 1); evaluatorul se va situa pe pozitia unui expert neutru, respectiv a celui care face o evaluare de pe pozitia unui investitor mediu (cu abilitati manageriale medii), reflectnd astfel asteptarile curente ale afacerii evaluate si excluznd influentele subiective (sau interesele speciale) ale unor investitori anumiti. Altfel spus, valoarea de piata rezultata n urma aplicarii unor metode de randament bazate pe criterii de piata si reflectnd astfel comportamentul mediu al investitorilor se deosebeste esential de valoarea de investitie (sau valoarea subiectiva) care este valoarea unei proprietati pentru un anumit investitor sau pentru o categorie de investitori sau pentru obiective/scopuri de investitii identificate. Valoarea de investitie, de obicei, este superioara valorii de piata cu un excedent numit valoarea speciala. Aceasta valoarea speciala este rezultata n urma sinergiilor aparute ca rezultat al asocierii fizice, functionale sau economice a proprietatii evaluate cu alta proprietate. Rezulta deci ca daca fluxurile financiare/veniturile viitoare sunt previzionate pe baza asteptarilor unui anume investitor sau unui grup de investitori care au obiective de investitii sau criterii pentru efectuarea investitiei definite n mod clar, evaluatorul se va situa pe pozitia unui expert consultant, iar rezultatul evaluarii lui este valoarea de investitie, diferita n mod esential de valoarea de piata . Modelul DCF Cash-flow-ul previziont are sensul de cash-flow net free cash-flow). n cazul evaluarii unor afaceri care nu vor recurge la finantare prin credite, deci nendatorate, se va utiliza metoda actualizarii cash-flow-ului net la dispozitia actionarilor (free cash-flow to equity owners method), care formula de calcul a acestui indicator este urmatoarea: Cifra de afaceri neta (1) - Cheltuieli de exploatare directe (2) = Profit nainte de amortizare, dobnzi si impozit (PIADI) - Amortizare = Profit nainte de dobnzi si impozit (PIDI) - Impozit pe profit = Profit net + Amortizare = Cash-flow pentru exploatare - Investitii de capital - Modificarea anuala a fondului de rulment net (3) = Cash flow net pentru actionari (CFNA) n cazul evaluarii unor afaceri care sunt finantate si cu credite, deci ndatorate, formula de
142

calcul a CFNA este modificata prin includerea influentei capitalului mprumutat att asupra profitului, ct si a cash-flow- ului. Cash-flow-ul net pentru investitorii n firma, care revine tuturor proprietarilor de capitaluri utilizate de o firma ndatorata (actionarii obisnuiti, actionarii detinatori ai actiunilor privilegiate si creditorii) se calculeaza astfel: CFNA + Dobnzi platite x (1 25% ) ( 25% cota impozitului pe profit) + Rate de rambursare credite - Intrari de credite + Dividende preferentiale = Cash flow net pentru investitori n firma (CFNF) CF net la dispozitia firmei = CF net pentru actionari n cazul ntreprinderilor nendatorate CF net la dispozitia actionarilor unei firme ndatorate = CF net la dispozitia firmei minus datoriile totale purtatoare de dobnzi existente la data evaluarii (DPD)

143

SET DE NTREBRI PENTRU DISCIPLINA TEHNICI I INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE I EVALUARE A ORGANIZA IILOR 1. Explica i rolul analizai diagnostic pentru organiza ie. 2. Explica i necesitatea evalurii unei ntreprinderi. 3. Defini i micromediul i prezenta i componen ii acestuia. 4. Explica i importan a cunoaterii factorului demografic n diagnosticul firmei. 5. Prezenta i analiza SWOT i exemplifica i pentru o societate. 6. Pe baza datelor furnizate de bilan ul contabil i contul de profit i pierdere din cadrul cursului, calcula i i interpreta i rezultatelor pentru urmtorii indicatori: viteza de rota ie a clien ilor, viteza de rota ie a furnizorilor, lichiditatea curent, lichiditatea imediat, gradul de ndatorare, rata de rota ie a stocurilor, rentabilitatea comercial, rentabilitatea financiar. 7. Calcula i i interpreta i riscul de faliment pe baza datelor din aplica ia aflat n suportul de curs (Modelul Altman, Modelul Canon-Holder). 8. Clasifica i diferitele tipuri de evaluri. 9. Defini i valoarea de pia . 10. Defini i valoarea just. 11. Prezenta i 3 momente din via a ntreprinderii n care este obligatorie evaluarea. 12. Obiectivul i mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management i resurse umane. 13. Care sunt paii (etapele) n determinarea activului net corectat al unei ntreprinderi? 14. Ce este pragul de rentabilitate al unei ntreprinderi? 15. S se determine activul net contabil corectat pe baza urmtoarelor informa ii: - capital social 10.000 lei - rezerve 3.000 lei - rezultat reportat 5.000 lei - cheltuieli de constituire 2.000 lei - cheltuieli de cercetare 10.000 lei, din care 4.000 lei destinate crerii unui produs pentru nlocuirea altuia care va iei de pe pia anul urmtor - cheltuieli n avans pentru abonamente la reviste de specialitate 1.000 lei

Lect.univ.dr. Alina Ciuhureanu

144

Biliografie selectiv 1. Androniceanu, Armenia; Miles, Michael Managementul schimbrii organiza ionale, Ed. Economic, Bucureti, 2000 2. Balte, Nicolae (coord.) Analiza economico-financiar a ntreprinderii, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2003 3. Ciuhureanu, Alina Teodora; Balte, Nicolae Contabilitate. Fundamente teoretice i practice, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2009 4. Balte, Nicolae; Ciuhureanu, Alina Teodora Contabilitate financiar, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2007 5. Brezeanu, Petres (coord.) Diagnostic financiar. Instrumente de analiz financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2003 6. Bunea, tefan Lumini i umbre n prezentarea i interpretarea performan ei, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 3/2001 7. Chivu, Lumini a Competitivitatea concept i criterii, revista Marketing. Management, nr. 2-3/2003 8. Cimau, Irina Daniela; David, Iulia Analiza vitezei de rota ia a activelor circulante, Revista Tribuna Economic, nr. 23/2002 9. Ciuhureanu, Alina Teodora Management financiar, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2009 10.Ciuhureanu, Alina Teodora; Balte Nicolae Contabilitate. Fundamente teoretice i practice, Ed. Universit ii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2009 11.Constantinescu, Dan Anghel (i colaboratorii) Solu ii inovative la problemele economice de actualitate, Colec ia Na ionala, Bucureti, 2001 12.Dardac, Nicolae; Moteanu, Tatiana; Vintil, Georgeta Metodologii de diagnosticare financiar-bancar a ntreprinderilor, Buletin Economic Legislativ, nr. 9/1996 13.Domokos, Ern Management ieri, azi, mine, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 1999 14.Dragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela Management financiar, Vol I: Analiz financiar i gestiune financiar opera ional, Ed. Economic, Bucureti, 2003 15.Eros-Stark, Lorant; Pantea, Ioan Marius Analiza situa iei financiare a firmei. Elemente teoretice. Studiu de caz., Ed. Economic, Bucureti, 2001 16.Georgescu, Nicolae Analiza bilan ului contabil, Ed. Economic, Bucureti, 1999 17.Hubert de La Bruslerie Analyse financire. Information financire et diagnostic, Dunod, Paris, 2002 18.Kotler Philip Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureti, 2000 19.Lungu Camelia Iuliana Teorie i practici contabile privind ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare, Ed. CECCAR, Bucureti, 2007 20.Maxim, Emil Diagnosticarea i evaluarea organiza iilor, Ed. SIDECOM LIBRIS, Iai, 2008, 21.Mrgulescu D. (coord.) Analiza economico-financiar a societ ilor comerciale- ,Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 1994 22.Mrgulescu D., Vlceanu Ghe., Cimau I. D., erban C., Analiza economico-financiar, Editura Funda iei Romnia de mine, Bucureti, 1999 23.Merce E., Mru P. Statistic economic n comer i turism, Editura Universit ii Cretine Dimitrie Cantemir, Cluj Napoca, 1997 24.Mihai Ioan (coord.) - Analiza gradului de asigurare cu resurse de munc Institutul de Studii Economice Performer Consult S.A. Timioara, Ed. Mirton, 1997 25.Mironiuc Marilena Analiza performan elor economico-financiare ale ntreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 5/2002
145

26.Petrescu, Silvia Analiz economico-financiar II. Concepte, metode, studii de caz, curs, 2006 27.Petrescu, Silvia Analiz i diagnostic financiar-contabil: ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureti, 2008 28.Russu, Corneliu Management strategic, Ed. ALL BECK, Bucureti, 1999 29.Staicu, Florea Diagnosticul intern premis a investi iei unei firme, Revista Tribuna economic, nr. 13/2002 30.Staicu, Constantin Contabilitate financiar armonizat cu Directivele europene, Ed. CECCAR, Bucureti, 2002 31.Stancu, Ion Finan e. Teoria pie elor financiare. finan ele ntreprinderilor. Analiza i gestiunea financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997 32.Stnescu C., Ifnescu A., Bicui A., - Analiza economico-financiar, Editura Economic, Bucureti, 1996 33.Trenca, I. Ioan Managementul financiar al ntreprinderii, Ed. Mesagerul, Cluj-Napoca, 1997 34.Vasilescu, Ion; Romnu, Ion; Cicea, Claudiu Investi ii, Ed. Economic, 2000 35.Vintil, Georgeta Cuantificarea performan elor activit ii ntreprinderii, Revista Finan e, credit, contabilitate 36.*** - Standardele Interna ionale de Contabilitate 2001, Ed. Economic, Bucureti, 2001 37.*** - OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 766 i 766 bis/2009.

146