Sunteți pe pagina 1din 110

WorkCentre 5020/DN

Manual de utilizare

2007 by Fuji Xerox Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. Protec ia drepturilor de autor invocat cuprinde toate formele i tipurile de informa ii i materiale supuse drepturilor de autor acordate legal, incluznd, dar f r a se limita la materialele generate de programele software, precum pictograme, afiaje, imagini, etc. Xerox i toate produsele Xerox men ionate n acest manual sunt m rci ale Xerox Corporation. Denumirile de produse i m rcile altor companii reprezint proprietatea exclusiv a acestora. Informa iile din acest document sunt considerate valabile n momentul public rii. Xerox i rezerv dreptul de a le modifica oricnd, f r preaviz. Modific rile i actualiz rile tehnice vor fi realizate n cadrul edi iilor urm toare ale documenta iei. Pentru cele mai recente informa ii, vizita i www.xerox.com. Produse ce se supun reglement rilor de export generale Exportul acestui produs este restric ionat n conformitate cu legile Japoniei privind schimbul i comer ul extern i/sau reglement rile de control la export ale Statelor Unite. Dac dori i s exporta i acest produs, trebuie s ob ine i licen a de export corespunz toare de la Guvernul Japonez sau agen ia asociat i/sau o aprobare de re-export din partea Guvernului Statelor Unite sau a agen iei acestuia. Produse ce se supun reglement rilor de export suplimentare Exportul acestui produs este strict limitat n conformitate cu legile Japoniei privind schimbul i comer ul extern i/sau cu reglement rile de control la export ale Statelor Unite. Dac a i luat cunotin de faptul c acest produs a fost sau va fi folosit pentru dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme de distrugere n mas , inclusiv arme atomice, chimice sau biologice, dintr-un contract legal sau din informa ii ob inute de la importator, va trebui s solicita i o licen de export din partea Guvernului Japonez sau a agen iei asociate i/sau o aprobare de re-export din partea Guvernului Statelor Unite sau a agen iei acestuia.

Cuprins
nainte de utilizarea echipamentului.....................................................................................9 Xerox Welcome Center ....................................................................................................9 Seria echipamentului ....................................................................................................9 Conven ii ........................................................................................................................11 Surse de informa ii asociate ...........................................................................................12 Specifica ii de siguran .................................................................................................13 ATEN IE Informa ii despre siguran a electric ........................................................14 Siguran a laserului ......................................................................................................15 Siguran a opera ional ................................................................................................16 Specifica ii de ntre inere ............................................................................................17 Siguran a ozonului ......................................................................................................17 Pentru consumabile ....................................................................................................18 Emisii de frecven radio ............................................................................................18 Certificarea produsului................................................................................................19 Reglement ri..................................................................................................................19 Simbolul CE................................................................................................................19 Conformitatea cu normele de mediu ..............................................................................21 SUA ............................................................................................................................21 Copii ilegale....................................................................................................................21 Aruncarea i reciclarea produsului .................................................................................22 Uniunea european ....................................................................................................22 Prezentarea echipamentului ..............................................................................................23 Componentele echipamentului.......................................................................................23 Vedere din fa ...........................................................................................................23 Vedere din interior ......................................................................................................25 Vedere din spate ........................................................................................................26 Func iile echipamentului.................................................................................................27 Imprimare ...................................................................................................................27 Copiere .......................................................................................................................27 Scanare ......................................................................................................................27 Panoul de comand .......................................................................................................28 Panoul de comand .......................................................................................................28 Afiajul ........................................................................................................................28 Indicatoare/butoane <Display Switch>........................................................................28 Butonul <Copy> ..........................................................................................................29 Butonul <Scan> ..........................................................................................................29 Indicatorul <Online>....................................................................................................30 Tastatura numeric .....................................................................................................30 Butonul <Log In/Out>..................................................................................................30 Butonul <Power Saver>..............................................................................................31 Butonul <All Clear>.....................................................................................................31 Butonul <Stop> ...........................................................................................................32 Butonul <Start>...........................................................................................................32

Butonul <Scan Completed>........................................................................................32 Butonul <Paper Supply>.............................................................................................33 Diagrama echipamentului (replica) .............................................................................34 Func ii de copiere .......................................................................................................36 Pornire/Oprire.................................................................................................................44 Pornire ........................................................................................................................44 Oprire..........................................................................................................................44 Modul economic .........................................................................................................45 Hrtie reciclat ...............................................................................................................46 nc rcarea hrtiei ...............................................................................................................47 Tipuri i dimensiuni de hrtie suportate..........................................................................47 Dimensiuni de hrtie suportate ...................................................................................48 Tipuri de hrtie suportate............................................................................................48 Depozitarea i manevrarea hrtiei ..............................................................................49 nc rcarea hrtiei n t vi .................................................................................................50 nc rcarea hrtiei n tava 1 .........................................................................................50 nc rcarea hrtiei n tava 2 .........................................................................................52 nc rcarea hrtiei n tava manual ..............................................................................53 Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n t vi..........................................................55 Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 1 ..................................................55 Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 2 ..................................................57 Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi......................................59 Copiere ..............................................................................................................................63 Procedura de copiere .....................................................................................................63 nc rcarea documentelor................................................................................................68 Platanul.......................................................................................................................68 Dispozitivul de alimentare...........................................................................................69 Resetarea tuturor func iilor .............................................................................................70 Anularea unei comenzi de copiere .................................................................................70 Copii speciale.................................................................................................................71 Copii 4-up/2-up (copierea mai multor pagini pe o singur coal )................................71 Copiere ID Card..........................................................................................................83 Autentificarea la echipament ..........................................................................................86 Vizualizarea limitelor i a num rului total de copii/imprim ri.......................................88 Scanare .............................................................................................................................89 Procedura de scanare ....................................................................................................89 Oprirea unei comenzi de scanare ...............................................................................94 Verificarea documentelor n c su a de coresponden ...............................................94 nc rcarea datelor scanate ntr-un computer ..............................................................96 nc rcarea dintr-o aplica ie compatibil TWAIN..........................................................96 nc rcarea din Mailbox Viewer 3.................................................................................97 nc rcarea folosind CentreWare Internet Services .....................................................98 tergerea documentelor dintr-o c su de coresponden .........................................99

Imprimare.........................................................................................................................101 Func iile driverului de imprimare ..................................................................................101 Op iuni principale ......................................................................................................101 Emulare PCL................................................................................................................102 Modificarea parametrilor de emulare PCL ................................................................102

nainte de utilizarea echipamentului


Face i cunotin cu gama de produse WorkCentre a companiei Xerox. Acest manual de utilizare ofer informa ii detaliate, specifica ii tehnice i proceduri pentru utilizarea tuturor func iilor echipamentului. Acest capitol con ine informa ii pe care utilizatorii ar trebui s le cunoasc nainte de a folosi echipamentul.

Xerox Welcome Center


Dac ave i nevoie de asisten n timpul sau dup instalarea produsului, vizita i site-

ul Xerox pentru suport i solu ii online. http://www.xerox.com/support Dac ave i nevoie n continuare de asisten , contacta i exper ii din cadrul Xerox Welcome Center. La instalarea produsului a i primit num rul de telefon al reprezentan ei locale. Nota i acest num r de telefon n spa iul special rezervat de mai jos.

Num rul de telefon al reprezentan ei locale: Xerox Romnia 021 30 33 500

Seria echipamentului
Atunci cnd contacta i Xerox Welcome Center, trebuie s specifica i seria echipamentului localizat sub capacul lateral stng, aa cum reiese i din diagram . Nota i seria echipamentului n spa iul special rezervat de mai jos.

Seria: ________________________________________________

P stra i eviden a tuturor codurilor de eroare. Cu ajutorul acestor informa ii, problemele vor fi rezolvate mai rapid.

10

Conven ii
Aceast sec iune prezint toate conven iile folosite n prezentul manual de utilizare.

AVERTISMENT:

o afirma ie care v avertizeaz asupra riscului de accidentare.

ATEN IE:

o afirma ie care sugereaz cauzarea unor defec iuni mecanice rezultate n urma unei ac iuni.

Important:

indic informa ii importante pe care utilizatorul ar trebui s le cunoasc .

Observa ie: " [ ": ]:

indic informa ii suplimentare despre opera iuni sau func ii. indic referin e din acest manual. indic valorile i codurile de eroare afiate, precum i denumirile meniurilor, ferestrelor, casetelor de dialog, butoanelor i ale altor elemente afiate pe monitorul computerului.

<

>:

indic butoanele hardware de pe panoul de comand al echipamentului i tastele de pe tastatura computerului.

Sec iunea con ine i no iunile folosite n manual. x x

Prin orientare se n elege direc ia imaginilor pe pagin . LEF (alimentare pe marginea lung ) Hrtia i documentele sunt alimentate din dreptul uneia dintre cele dou margini lungi.

SEF (alimentare pe marginea scurt ) Hrtia i documentele sunt alimentate din dreptul uneia dintre cele dou margini scurte. LEF SEF

Direc ia de alimentare a hrtiei

11

x x x

Hrtie i media sunt sinonime. Echipament i Xerox WorkCentre 5020 sunt sinonime. Prin computer se n elege computer personal sau sta ie de lucru.Prin administrator de sistem se n elege o persoan responsabil de ntre inerea echipamentului, respectiv configurare, instalarea driverelor de imprimare i administrarea programelor software.

Surse de informa ii asociate


Urm toarele surse suplimentare de informa ii sunt disponibile pentru acest echipament. x x x x Manualul de utilizare WorkCentre 5020/DN Ghidul de administrare WorkCentre 5020/DN Manualul de instalare WorkCentre 5020/DN Ghidul rapid de utilizare WorkCentre 5020/DN

Observa ie x x Diagramele folosite n acest manual de utilizare sunt specifice unui echipament complet configurat, motiv pentru care nu vor reda exact configura ia folosit . Toate imaginile folosite n acest manual de utilizare sunt preluate din Windows XP.

12

Specifica ii de siguran
Citi i cu aten ie aceste specifica ii nainte de a folosi echipamentul pentru a v asigura operarea n siguran a acestuia.

Echipamentul Xerox i consumabilele au fost concepute i testate astfel nct s ndeplineasc cerin e stricte de siguran . Acest lucru include i aprobarea agen iei de siguran , precum i conformitatea cu standardele de mediu stabilite. Citi i cu aten ie urm toarele instruc iuni nainte de a opera produsul i revede i-le dac este cazul pentru a asigura operarea sigur a echipamentului dumneavoastr . Testarea mediului i a siguran ei, precum i performan a acestui echipament au fost verificate numai cu materiale Xerox.

AVERTISMENT: Orice modificare neautorizat care poate include i ad ugarea de noi func ii sau conectarea unor dispozitive externe, poate avea un impact negativ asupra certific rii echipamentului. Contacta i furnizorul de service autorizat pentru mai multe informa ii.

Semne de avertizare
Toate instruc iunile de avertizare semnalate sau livrate odat cu produsul trebuie s fie respectate.

AVERTISMENT Acest simbol avertizeaz utilizatorii n privin a zonelor echipamentului unde exist posibilitatea producerii unui accident.

AVERTISMENT Acest simbol avertizeaz utilizatorii n privin a zonelor cu suprafe e fierbin i, care nu trebuie s fie atinse.

Alimentarea cu electricitate
Acest echipament va fi operat pe baza tipului de alimentare cu electricitate indicat n fia tehnic a produsului. Dac nu sunte i sigur c alimentarea cu electricitate ndeplinete cerin ele impuse, contacta i compania local de electricitate pentru consiliere.

13

AVERTISMENT: Acest produs trebuie s fie conectat la un circuit cu mp mntare.

Acest produs este livrat cu un cablu prev zut cu conector de mp mntare. Cablul este adaptat numai unei prize electrice, mp mntate. Aceasta este o caracteristic de siguran . Pentru a evita riscul producerii unui oc electric, contacta i electricianul pentru nlocuirea prizei electrice, dac nu pute i introduce cablul n ea. n nici un caz nu folosi i un adaptor de priz mp mntat pentru conectarea produsului la o priz electric , neprev zut cu un terminal de conectare mp mntat.

Zone accesibile operatorului


Acest echipament a fost proiectat astfel nct s limiteze accesul utilizatorului numai la por iunile sigure. Accesul operatorului la suprafe ele periculoase este limitat cu capace sau ap r toare, fixate n uruburi. Nu ndep rta i niciodat aceste capace sau ap r toare.

ntre inere
Toate procedurile de ntre inere vor fi descrise n documenta ia utilizatorului livrat odat cu echipamentul. Nu executa i alte lucr ri de ntre inere la acest echipament, dect cele descrise n documenta ia clientului.

Cur are
nainte de cur are, deconecta i echipamentul de la priza electric . Folosi i numai materialele indicate pentru acest produs. Utilizarea altor materiale ar putea reduce performan a i crea o situa ie periculoas . Nu folosi i produse de cur are pe baz de aerosol, deoarece n anumite circumstan e ar putea cauza explozii sau incendii.

ATEN IE Informa ii despre siguran a electric


x x Folosi i numai cablul de alimentare livrat mpreun cu echipamentul. Introduce i cablul de alimentare direct ntr-o priz electric mp mntat . Nu folosi i un cablu prelungitor. n cazul n care nu ti i dac o priz este sau nu

14

mp mntat , consulta i un electrician calificat. Conectarea necorespunz toare a conductorului de mp mntare a echipamentului poate cauza producerea unui oc electric. x x x x x Nu aeza i echipamentul n locuri n care oamenii ar putea c lca pe sau mpiedica de cablul de alimentare. Nu suprasolicita i sau dezactiva i conexiunile mecanice sau electrice. Nu bloca i orificiile pentru ventilare. Nu mpinge i nici un fel de obiecte n fantele sau deschiderile acestui echipament. Dac oricare dintre urm toarele condi ii apare, opri i imediat alimentarea produsului i scoate i cablul de alimentare din priza electric . Chema i un furnizor de service autorizat local pentru rezolvarea problemei. Echipamentul emite sunete sau mirosuri neobinuite. Cablul de alimentare a fost deteriorat sau uzat. Un ntrerup tor, o siguran , sau alt dispozitiv de siguran n echipament a fost v rsat lichid. Echipamentul a intrat n contact cu apa. Una dintre piesele echipamentului a fost deteriorat . a fost declanat.

Dispozitiv de deconectare Cablul de alimentare este dispozitivul de deconectare al acestui echipament. Este ataat n spatele mainii sub forma unui dispozitiv de conectare. Pentru eliminarea curentului electric din echipament, scoate i cablul de alimentare din priza electric .

Siguran a laserului
ATEN IE: Folosirea altor comenzi, ajust ri sau proceduri dect cele specificate n acest manual poate cauza o expunere periculoas la lumin .

In ceea ce privete siguran a laserului, echipamentul este conform standardelor de performan pentru produsul laser, stabilite de guvern, agen iile interna ionale i

na ionale, ca un produs laser de categoria 1. Nu emite lumin periculoas , n timp ce raza este complet nchis pe parcursul tuturor etapelor de operare obinuit i ntre inere.

15

Siguran a opera ional


Pentru asigurarea oper rii continue n siguran ntotdeauna aceste directive de siguran . a echipamentului Xerox, respecta i

Recomandat:
x x x Conecta i ntotdeauna echipamentul la o priz de curent mp mntat . Dac nu sunte i sigur, solicita i verificarea prizei de c tre un electrician calificat. Acest echipament trebuie s fie conectat la un circuit mp mntat. Acest echipament este livrat cu un cablu prev zut cu ac mp mntat. Mufa este adaptat numai unei prize electrice mp mntate. Pentru a evita riscul producerii unui oc electric, contacta i electricianul pentru nlocuirea prizei electrice n cazul n care nu pute i introduce cablul n ea. Nu folosi i niciodat o priz neprev zut cu terminal de conectare mp mntat pentru conectarea produsului la o priz electric . x x x Respecta i ntotdeauna avertismentele i instruc iunile marcate sau livrate mpreun cu echipamentul. Aeza i ntotdeauna echipamentul ntr-un loc aerisit, suficient de spa ios pentru ntre inere. Vezi ghidul de instalare pentru dimensiunile minime. Folosi i ntotdeauna materiale i consumabile destinate special echipamentului dumneavoastr Xerox. Folosirea materialelor nepotrivite poate reduce performan a produsului. x Deconecta i ntotdeauna echipamentul de la priza electric nainte de cur are.

De evitat:
x x x Nu folosi i niciodat o priz neprev zut cu terminal de mp mntare pentru conectarea produsului la o priz electric . Nu efectua i niciodat lucr ri de ntre inere, altele dect cele specificate n aceast documenta ie. Acest echipament nu ar trebui s fie aezat ntr-un spa iu nchis dect dac acesta este prev zut cu sistem de ventila ie corespunz tor. Contacta i distribuitorul local autorizat pentru mai multe informa ii. x Nu ndep rta i niciodat capacele sau ap r toarele fixate n uruburi. Sub aceste capace nu sunt por iuni operabile.

16

x x x x

Nu aeza i niciodat echipamentul lng un radiator sau alt surs de c ldur . Nu astupa i deschiderile ventila iei. Nu suprasolicita i dispozitivele de conectare mecanic sau electric . Nu opera i niciodat echipamentul dac observa i zgomote sau mirosuri neobinuite. Deconecta i cablul de alimentare de la priza electric i contacta i Inginerul de service Xerox local sau furnizorul de service imediat.

Specifica ii de ntre inere


Nu efectua i lucr ri de ntre inere, altele dect cele indicate n documenta ia livrat odat cu echipamentul dumneavoastr . x Nu folosi i produse de cur are pe baz de aerosol. Folosirea de produse de cur are necorespunz toare poate reduce performan a echipamentului, crend o situa ie periculoas . x x x Folosi i numai consumabilele i produsele de cur are indicate n acest manual. Nu l sa i aceste produse la ndemna copiilor. Nu ndep rta i niciodat capacele sau ap r toarele fixate n uruburi. Sub aceste capace nu sunt piese pe care le-a i putea ntre ine sau repara. Nu executa i nici un fel de lucr ri de ntre inere dect dac a i fost instruit de un furnizor local autorizat sau dac o procedur este descris am nun it n manualele de utilizare.

Siguran a ozonului
Acest produs va produce ozon n timpul oper rii normale. Ozonul astfel produs este mai greu dect aerul i depinde de volumul de copii. Respectarea parametrilor de mediu corec i conform specifica iilor procedurii de instalare asigur men inerea nivelurilor de concentra ie n limite de siguran . Dac dori i mai multe informa ii despre ozon, comanda i Xerox publication Ozone la num rul de telefon 1-800-828-6571 n Statele Unite i Canada. Pentru alte contacta i furnizorul de service. ri,

17

Pentru consumabile
x x x x Depozita i toate consumabilele conform instruc iunilor de pe pachet sau container. Folosi i o m tur sau o crp umed pentru a cur a tonerul v rsat. Evita i folosirea unui aspirator. Nu l sa i consumabilele la ndemna copiilor. n cazul n care un copil a nghi it toner accidental, cl ti i gura cu ap i consulta i urgent un medic. Cnd ad uga i toner n cartuul de imprimare, evita i v rsarea acestuia. n cazul n care tonerul este v rsat accidental, evita i contactul cu ochii, pielea, gura sau hainele, precum i inhalarea acestuia. x Nu arunca i niciodat toner, cartue de toner sau cutii de toner n foc.

Emisii de frecven

radio

Statele Unite, Canada, Europa, Australia/Noua Zeeland


NOT : Acest echipament a fost testat i se ncadreaz n limitele clasei A de dispozitive digitale, n conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite au fost determinate pentru a oferi o protec ie adecvat mpotriva interferen ei d un toare atunci cnd echipamentul este operat ntr-un mediu comercial. Acest echipament genereaz , folosete i poate iradia energie de frecven radio, iar dac

nu este instalat i utilizat n conformitate cu manualul de instruc iuni, poate provoca interferen d un toare comunica iilor radio.

Operarea acestui echipament ntr-o zon reziden ial poate cauza interferen d un toare. n acest caz, utilizatorul va trebui s ndep rteze efectele interferen ei pe propria cheltuial . Modific rile i schimb rile aduse acestui echipamente, neaprobate n mod explicit de Xerox pot anula dreptului utilizatorului de a opera acest echipament. n conformitate cu reglement rile FCC din Statele Unite i Legea radiocomunica iilor 1992 din Australia/Noua Zeeland , acest echipament trebuie s fie folosit cu cabluri de interfa ecranate.

18

Certificarea produsului
Acest produs este certificat de urm toarea agen ie pe baza standardelor de siguran
Agen ie TUV Rheinland NEMKO CHINA

enumerate.
Standard UL60950-1 edi ia 1 (2003) (SUA/Canada) IEC60950-1 edi ia 1 (2001)

Acest produs a fost fabricat n cadrul unui sistem de calitate ISO 9001 nregistrat.

Reglement ri

Simbolul CE
nsemnul CE aplicat acestui produs reprezint declara ia de conformitate a Xerox cu urm toarele Directive aplicabile ale Uniunii Europene aa cum indic i data: 12 decembrie 2006: Directiva Consiliului 2006/95/EEC modificat prin directiva Consiliului 93/68/EEC, n corela ie cu legile statelor membre cu privire la echipamentul cu voltaj redus. 1 ianuarie 1996: Directiva Consiliului 89/336/EEC, , n corela ie cu legile statelor membre privind la compatibilitatea electromagnetic . 9 martie 1999: Directiva Consiliului 99/5/EC privind echipamentul radio i echipamentul terminal de telecomunica ii, precum i recunoaterea mutual a conformit ii acestora. O declara ie de conformitate complet , care definete directivele i standardele men ionate, poate fi ob inut de la distribuitor local autorizat.

AVERTISMENT: Pentru operarea acestui produs n apropierea echipamentului Medical i tiin ific Industrial, radia ia extern a echipamentului Medical i tiin ific Industrial trebuie s fie redus .

AVERTISMENT: Acesta este un produs clasa A. Folosit ntr-un mediu domestic, echipamentul poate interfera cu frecven a radio, caz n care utilizatorul trebuie s ia m surile adecvate.

19

AVERTISMENT: n conformitate cu directiva Consiliului 89/336/EEC, acest produs trebuie s fie folosit cu cabluri de interfa ecranate.

EUROPA
Certificare n baza Directivei 1999/5/EC privind echipamentul radio i terminalele de telecomunica ii.

Acest produs Xerox a fost certificat pentru conectarea pan-european a terminalelor unice la re eaua public de telefonie analog n conformitate cu directiva 1999/5/EC. Produsul a fost special conceput pentru urm toarele
Austria Suedia Olanda Islanda Irlanda Italia Bulgaria Germania Belgia Elve ia Norvegia Portugalia Republica Cehia Romnia Luxemburg Grecia Danemarca Marea Britanie Finlanda Polonia Ungaria

ri:

n cazul n care vor ap rea probleme, contacta i imediat reprezentatul local Xerox. Acest produs a fost testat n vederea stabilirii conformit ii cu TBR21, o specifica ie tehnic pentru terminale utilizate n re elele de telefonie analog din zona economic european . Acest produs poate fi configurat pentru a fi compatibil cu re ele din alte ri.

Contacta i reprezentantul Xerox, dac trebuie s reconecta i echipamentul la re eaua altei


Observa ie x Dei produsul este compatibil cu modurile puse i tone, se recomand utilizarea acestuia n modul tone. Acest mod asigur configurarea rapid i fiabil a apelurilor.

ri.

Modificarea, conectarea la programe software sau dispozitive externe de control neautorizate de Xerox, vor anula certificarea echipamentului.

20

Conformitatea cu normele de mediu

SUA
ENERGY STAR
n calitate de partener ENERGY STAR, Corpora ia Xerox a confirmat faptul c acest produs ndeplinete directivele ENERGY STAR pentru eficien a energiei. ENERGY STAR i MARCA ENERGY STAR sunt nregistrate n Statele Unite. Programul de Echipamente de Birou al ENERGY STAR reprezint efortul comun al guvernelor Statelor Unite, Uniunii Europene i Japoniei i al industriei de echipamente de birou n vederea promov rii copiatoarelor eficiente din punct de vedere energetic, imprimantelor, faxurilor, mainii multifunc ionale, computerelor personale i monitoarelor. Reducerea consumului de energie a produsului contribuie la combaterea smogului, a ploii acide i a schimb rilor pe termen lung asupra climei prin minimizarea emisiilor rezultate din generarea de electricitate. Echipamentul Xerox ENERGY STAR este pre-setat din fabric . Echipamentul va intra n modul economic la 15 minute de la realizarea ultimei opera iuni. Pentru descrierea detaliat a acestei func ii i instruc iunile de schimbare a timpului n func ie de modelul dumneavoastr de lucru, consulta i sec iunea Configurarea echipamentului din acest manual.

Copii ilegale
n ara dumneavoastr , copierea anumitor documente poate fi ilegal . Persoanele g site vinovate de astfel de reproduceri sunt pasibile de pedeapsa cu nchisoarea sau de plata unei amenzi. x x x x x x Bancnote Bilete i cecuri bancare Obliga iuni i garan ii guvernamentale i bancare Paapoarte i c r i de identitate Material Copyright sau m rci comerciale, f r acordul proprietarului Timbre potale i alte instrumente negociabile

21

Aceast list nu este complet . Xerox nu i asum responsabilitatea pentru exactitatea sau integralitatea listei. Dac ave i nel muriri, consulta i un avocat.

Aruncarea i reciclarea produsului


Uniunea european
Mediul casnic/domestic

Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastr v confirm c nu trebuie s arunca i produsul n circuitul normal al gunoiului casnic. Conform legisla iei europene, echipamentul electronic sau electric ce urmeaz a fi aruncat trebuie s fie separat de gunoiul casnic. Gospod riile private din statele membre UE pot trimite echipamentul electric sau electronic uzat la punctele de colectare, gratuit. Pentru mai multe informa ii n acest sens, contacta i autorit ile locale competente. n anumite state membre, n momentul n care achizi ion rii unui echipament nou, distribuitorul local poate fi obligat s preia echipamentul vechi, gratis. Contacta i distribuitorul local pentru mai multe informa ii.

Mediul profesional/comercial

Aplicarea acestui simbol pe echipamentul dumneavoastr confirm obliga ia de a arunca produsul n conformitate cu procedurile na ionale agreate. Conform legisla iei europene, echipamentul electronic sau electric ce urmeaz a fi aruncat trebuie s fie gestionat n baza procedurilor agreate. nainte de scoaterea din uz, contacta i distribuitorul local sau reprezentantul Xerox pentru informa ii.

22

Prezentarea echipamentului
Acest capitol descrie fiecare component a echipamentului, explic procedura de pornire i oprire i ofer informa ii despre utilizarea hrtiei reciclate.

Componentele echipamentului
Aceast sec iune descrie componentele echipamentului i func iile acestora.

Vedere din fa

23

Nr. 1

Componenta Capac lateral stng

Func ia Deschide i acest capac pentru ndep rtarea hrtiei blocate n echipament i nlocuirea consumabilelor. Pentru informa ii despre ndep rtarea hrtiei blocate, consulta i sec iunea Blocaje. Pentru informa ii despre nlocuirea consumabilelor, consulta i sec iunea nlocuirea consumabilelor.

Tava manual

nc rca i hrtie cu dimensiuni standard i non-standard. Suport medii speciale groase sau alte medii speciale care nu pot fi nc rcate n Tava 1 sau Tava 2. Pentru mai multe informa ii despre tipurile de hrtie suportate i capacitatea t vii manuale, consulta i sec iunea "Tipuri i dimensiuni de hrtie suportate".

Extensie

Suport hrtia nc rcat n tava manual . Trage i extensia nainte de a nc rca hrtie n tava manual .

Capac de acces 1

Deschide i acest capac pentru ndep rtarea hrtiei blocate n i n jurul T vii 1 i T vii 2. Pentru mai multe informa ii despre ndep rtarea hrtiei blocate, consulta i sec iunea "Blocaje".

Capac de acces 2

Deschide i acest capac pentru ndep rtarea hrtiei blocate n i n jurul T vii 2. Observa ie x Capacul de acces 2 este parte integrant a t vii de hrtie 2 op ional .

Pentru mai multe informa ii despre ndep rtarea hrtiei blocate, consulta i sec iunea "Blocaje". 6 Dispozitivul de alimentare pentru documente 7 Panoul de comand Este alc tuit din afiaj, diagrama echipamentului (replica), butoane i indicatoare. Pentru mai multe informa ii despre panoul de comand , consulta i sec iunea "Panoul de comand ". 8 9 10 Tava de ieire Capacul frontal Dispozitiv de nchidere capac lateral stng 11 Tava 1 nc rca i hrtie cu dimensiuni standard. Suport pn la 250 de coli de hrtie normal . Pentru mai multe informa ii despre tipurile de hrtie suportate i capacitatea t vii, consulta i sec iunea "Tipuri i dimensiuni de hrtie suportate". 12 Tava de hrtie 2 (op ional) Ad uga i o tav suplimentar ce poate fi folosit ca tava 2. nc rca i hrtie cu dimensiuni standard. Suport pn la 500 de coli de hrtie normal . Observa ie x Tava de hrtie 2 este un accesoriu op ional. Copiile i materialele imprimate sunt preluate de aceast tav , cu fa a n jos. Deschide i acest capac pentru a nlocui cartuul i a ad uga toner. Ridica i dispozitivul de nchidere pentru a deschide capacul lateral stng. Alimenteaz documentele nc rcate pentru a fi scanate sau copiate.

Pentru mai multe informa ii despre tipurile de hrtie suportate i capacitatea t vii, consulta i sec iunea "Tipuri i dimensiuni de hrtie suportate".

24

13

Suport (op ional)

Ridic i stabilizeaz echipamentul pentru func ionare optim . Ro ile ataate permit mutarea echipamentului cu uurin . Observa ie x Suportul este un accesoriu op ional.

14

Conector 10BaseT/100Base-TX

Realizeaz conexiunea ntre cablul de re ea i echipament.

15 16 17

Interfa a USB Conector Conector cablu de alimentare

Conecteaz cablul USB la echipament. Acest conector este utilizat doar de inginerii de service. Conecteaz cablul de alimentare la echipament.

18

ntrerup tor

Pornete i oprete echipamentul.

Vedere din interior

25

Nr. 19 20 21

Componenta Capac pentru documente Platan Cuptor

Func ia nchide i acest capac atunci cnd scana i un document pe platan. Aeza i documentele cu fa a n jos. Fixeaz tonerul pe hrtie prin c ldur i presiune. Nu atinge i cuptorul. Poate fi extrem de fierbinte.

22 23

Cartu Modul duplex

Con ine tonerul i fotoconductorul folosit pentru transferul tonerului. Copiaz i imprim pe ambele fe e ale hrtiei

Vedere din spate

Nr.
24

Componenta
Eticheta informativ Con ine informa ii despre echipament.

Func ia

26

Func iile echipamentului


Aceast sec iune descrie func iile disponibile la echipament.

Imprimare
Aceast func ie v pune la dispozi ie diverse op iuni de imprimare, inclusiv imprimare fa -verso, imprimare tip brour , N-up i imprimare tip poster. Pentru mai multe informa ii consulta i sec iunea Imprimare.

Copiere
Aceast func ie permite copierea documentelor n diverse moduri, precum copierea mai multor pagini pe o singur pagin . Pentru mai multe informa ii consulta i sec iunea Copiere.

Scanare
Aceast func ie permite scanarea documentelor i stocarea lor n format electronic. Pute i trimite documentele scanate n computerul dumneavoastr folosind CentreWare Internet Services sau prin intermediul Network Scanner Utility 3. Pentru mai multe informa ii consulta i sec iunea Scanare.

27

Panoul de comand
Aceast sec iune descrie componentele panoului de comand i func iile acestora.

Afiajul
Afieaz volumul de copii, factorul de micorare/m rire, codul de eroare, statutul echipamentului sau valorile numerice.

Indicatoare/butoane <Display Switch>


Ap sa i acest buton pentru a comuta ntre volumul de copii i factorul de micorare/m rire. Indicatorul se aprinde pentru op iunea afiat curent.

Dac echipamentul este n modul Paper Setting, ap sa i acest buton pentru a parcurge lista dimensiunilor de hrtie.
Observa ie x Pentru a intra n modul Paper Setting, ine i ap sat butonul <Paper Supply> timp de patru secunde. Pentru informa ii despre butonul <Paper Supply>, consulta i sec iunea "Butonul <Paper Supply>".

28

Butonul <Copy>
Ap sa i acest buton pentru a accesa modul de copiere. Butonul se aprinde cnd echipamentul este gata s proceseze o comand de copiere.

Butonul <Scan>
Ap sa i acest buton pentru a accesa modul de scanare. Butonul se aprinde cnd echipamentul este gata s proceseze o comand de scanare.

Cnd echipamentul intr n modul de scanare, [Scn] apare pe afiaj.

Indicatorul Lucrare n memorie

Acest indicator se aprinde atunci cnd exista date scanate stocate n directoare personale i nu se stinge nici n cazul n care echipamentul intr n modul economic.
Observa ie: dac echipamentul este oprit, toate datele scanate stocate n directoarele personale vor fi terse

29

Indicatorul <Online>
Acest indicator clipete cnd echipamentul primete date de la computer i este aprins atunci cnd o lucrare este procesat .

Tastatura numeric
Taste numerice Folosi i tastele numerice pentru a introduce volumul de copii, parola i alte valori.

Butonul <C (clear)> Ap sa i acest buton pentru a terge o valoare numeric introdus greit.
Observa ie x n manual acest buton este indicat ca butonul <C>.

Butonul <Log In/Out>


Folosi i acest buton pentru a accesa modul System Setting, care v permite s configura i set rile sistemului.

30

Cnd este dezactivat modul Copy Auditron Men ine i ap sat acest buton apoi introduce i ID-ul administratorului de sistem folosind tastatura numeric . Echipamentul intr n modul de configurare a sistemului.

Cnd modul Copy Auditron este activat Mai nti este necesar s v autentifica i ca administrator de sistem i apoi men ine i ap sat butonul timp de 4 secunde. Echipamentul intr n modul de configurare a sistemului. Pentru mai multe informa ii referitoare la autentificare consulta i Autentificarea la echipament. Pentru mai multe informa ii referitoare la modul de configurare a sistemului i Copy Auditron consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

Butonul <Power Saver>


Pentru reducerea consumului de electricitate, activa i func ia Power Saver n perioadele de nefunc ionare.

Pentru mai multe informa ii despre func ia Power Saver, consulta i sec iunea "Modul economic".

Butonul <All Clear>


Ap sa i acest buton pentru a terge func iile selectate anterior i a le readuce la valorile implicite.

31

Butonul <Stop>
Ap sa i acest buton pentru a anula comanda.

Butonul <Start>
Ap sa i acest buton pentru a ncepe o comand de scanare sau copiere, precum i pentru a confirma valorile specificate.

Butonul <Scan Completed>


Acest buton clipete atunci cnd selecta i o anumit func ie de copiere, precum Collate sau N-up.

Echipamentul v permite s scana i urm torul document n timp ce acest buton clipete. Dup scanarea ultimului document, ap sa i butonul.

32

Butonul <Paper Supply>


Butonul <Paper Supply> are urm toarele dou func ii.

Alegerea unei t vi Ap sa i acest buton i selecta i o tav pentru o comand de copiere. Diagrama echipamentului (replica) afieaz tava selectat . Ap sa i acest buton de mai multe ori pn cnd tava dorit se aprinde pe diagrama echipamentului (replica). Ordinea op iunilor: Tava 1 i tava 2 (selectare automat ), tava 1, tava 2, tava manual

Tava 1 & tava 2 (selectare automat ) n cazul n care selectarea automat a hrtiei este activat n set rile sistemului, echipamentul selecteaz automat hrtia nc rcat n una din t vile 1 sau 2 cnd nc rca i documentele n dispozitivul de alimentare. Pentru mai multe informa ii referitoare la set rile sistemului, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.
Observa ie: aceast op iune este disponibil cnd utiliza i dispozitivul de alimentare pentru echipamentele ce au instalat tava 2 op ional .

Tava 1 Echipamentul folosete hrtia nc rcat n tava 1.

Tava 2 Echipamentul folosete hrtia nc rcat n tava 2.


Observa ie: aceast op iune este disponibil doar la echipamentele ce au instalat tava 2.

Tava manual Echipamentul folosete hrtia nc rcat n tava manual .

33

Accesarea modului Paper Setting ine i ap sat acest buton timp de patru secunde pentru a accesa modul de Paper Setting. Dup nc rcarea hrtiei n oricare dintre t vi, trebuie s accesa i modul Paper Setting pentru a specifica dimensiunea i orientarea hrtiei. Odat acest mod activat, ap sa i butonul <Display Switch> pentru a parcurge lista cu dimensiuni. Ordinea op iunilor este prezentat mai jos. Op iunile sunt afiate al turi de dimensiunea real a hrtiei ntre paranteze.

Ordinea op iunilor: A3 (A3 SEF), A4L (A4 LEF), A4 (A4 SEF), b4 (B4 SEF), b5L (B5 LEF), b5 (B5 SEF), C8 (8K SEF), 16L (16K LEF), 16S (16K SEF), A5 (A5 SEF), 17 (11 x 17 SEF), 14 (8.5 x 14 SEF), 13 (8.5 x 13 SEF), 11L (8.5 x 11 LEF), 11 (8.5 x 11 SEF), 134 (8.5 x 13.4 SEF), 55 (5.5 x 8.5 SEF), CUS (Custom paper size)
Observa ie: cnd este selectata tava 1 sau tava 2, op iunile A5, 55 sau CUS nu apar pe afiaj.

Pentru mai multe informa ii despre specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n tav , consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi".

Diagrama echipamentului (replica)


Diagrama echipamentului (replica) este alc tuit din indicatoare. Indicatoarele clipesc sau se aprind pentru a afia starea de func ionare a echipamentului. Pentru mai multe informa ii despre diagrama echipamentului (replica), consulta i sec iunea Rezolvarea problemelor din Ghidul de administrare a sistemului.

Blocaj la dispozitivul de alimentare Indicatorul clipete cnd a ap rut un blocaj n dispozitivul de alimentare sau capacul acestuia este deschis.

Blocaj n echipament

34

Indicatorul clipete cnd apare un blocaj n echipament. Verifica i codul afiat pe ecranul echipamentului.

Toner Indicatorul se aprinde cnd n cartuul de imprimare a r mas o cantitate sc zut de toner. Preg ti i o nou sticl de toner. n acest moment nu este afiat nici un mesaj de eroare. Indicatorul clipete cnd tonerul s-a terminat. Ad uga i toner n cartuul de imprimare. Pe ecranul echipamentului apare mesajul de eroare J1.

nlocui i cartuul de imprimare Indicatorul se aprinde cnd cartuul de imprimare se apropie de limita de utilizare. Preg ti i un nou cartu de imprimare. n acest moment nu este afit nici un mesaj de eroare. Indicatorul clipete cnd cartuul de imprimare trebuie nlocuit. nlocui i cartuul de imprimare cartuul de imprimare. Pe ecranul echipamentului apare mesajul de eroare J6.

35

Func ii de copiere
Butonul <Variable Ratio>
Ap sa i butoanele < > i < > pentru a specifica factorul de micorare/m rire dintrun interval de 50 200% n unit i de 1%.

Factorul de micorare/m rire selectat curent apare pe afiaj.


Observa ie x Dac ve i ap sa aceste butoane, factorul de micorare/m rire va fi afiat automat.

Butonul <Reduce/Enlarge>
Ap sa i acest buton pentru a selecta factorul de micorare/m rire. Factorul de micorare/m rire selectat curent apare pe afiaj.

Observa ie x x Dac ve i ap sa aceste butoane, factorul de micorare/m rire va fi afiat automat. Pute i schimba unitatea de m sur (inci/milimetri), dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 15). Urm toarele trei op iuni se schimb n func ie de unitatea de m sur selectat . Pentru mai multe informa ii despre set rile sistemului, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

Dac unitatea de m sur este n inci 200% M rete un document cu 200%. 5.5 x 8.5" 11 x 17" 129% M rete un document cu 129%.

36

5.5 x 8.5" 8.5 x 11", 8.5 x 11" 11 x 17" 78% Reduce un document cu 78%. 8.5 x 14" 8.5 x 11" 50% Reduce un document cu 50%. 11 x 17" 5.5 x 8.5" Preset M rete sau reduce un document cu orice factor de micorare/m rire pre-setat.
Observa ie x Pute i specifica factorul de micorare/m rire pre-setat, dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 8). Pentru mai multe informa ii, consulta i Ghidul de administrare a sistemului. x Factorul de micorare/m rire pre-setat implicit este 64%.

100% Copiaz un document original la aceeai dimensiune. Auto% Echipamentul selecteaz automat factorul de micorare/m rire n func ie de dimensiunea documentului i cea a hrtiei selectate.
Observa ie: aceast op iune poate fi selectat doar cnd este utilizat dispozitivul de alimentare

Dac unitatea de m sur este n milimetri 200% M rete un document cu 200%. A5 A3

141% M rete un document cu 141%. A5 70% Reduce un document cu 70%. A3 A4, A4 A5, B4 B5 A4, A4
A3, B5

B4

37

50% Reduce un document cu 50%. A3 A5

Preset M rete sau reduce un document cu orice factor de micorare/m rire pre-setat.
Observa ie x Pute i specifica factorul de micorare/m rire pre-setat, dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 8). Pentru mai multe informa ii, consulta i Ghidul de administrare al sistemului. x Factorul de micorare/m rire pre-setat implicit este 64%.

100% Copiaz un document original la aceeai dimensiune.

Auto% Echipamentul selecteaz automat factorul de micorare/m rire n func ie de dimensiunea documentului i cea a hrtiei selectate.
Observa ie: aceast op iune poate fi selectat doar cnd este utilizat dispozitivul de alimentare

Butonul <Lighten/Darken>
Ap sa i butoanele < > sau < > pentru a selecta densitatea copiilor.

Lightest Densitatea copiilor scade pn la cel mai mic nivel. Light Densitatea copiilor scade. Normal Densitatea copiilor este identic cu cea a documentelor originale.

38

Dark Densitatea copiilor crete. Darkest Densitatea copiilor crete pn la cel mai nalt nivel.

Butonul <Original Size>


Atunci cnd folosi i func ia N-up, ap sa i acest buton pentru a selecta dimensiunea documentului original.

Pentru mai multe informa ii despre func ia N-up, consulta i sec iunea "Copii 4-up/2up (Copierea mai multor pagini pe o singur coal ).
Important x x Acest buton poate fi ap sat numai dac a i selectat func ia N-up. Pute i schimba unitatea de m sur (inci/milimetri), dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 15). Urm toarele trei op iuni se schimb n func ie de unitatea de m sur selectat .

Dac unitatea de m sur este n inci 11 x 17 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 14 SEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea 11 x 17 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 14 SEF, atunci cnd folosi i func ia N-up. 8.5 x 11 SEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea 8.5 x 11 SEF. 8.5 x 11 LEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea 8.5 x 11 LEF.

39

Dac unitatea de m sur este n milimetri A3 SEF, B4 SEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea A3 SEF, B4 SEF. A4 SEF, B5 SEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea A4 SEF sau B5 SEF. A4 LEF, B5 LEF Selecta i aceast op iune pentru un document original cu dimensiunea i orientarea A4 LEF sau B5 LEF.

Butonul <N-up/ID Card Copy>


Ap sa i acest buton pentru a selecta func ia N-up sau func ia ID Card Copy.

Observa ie x Dac func ia N-up este selectat , nu pute i schimba manual factorul de micorare/m rire.

ID Card Copy Copiaz un document n form de carte de identitate pe o singur coal .


Pentru mai multe informa ii despre func ia ID Card Copy, consulta i sec iunea "Copii ID Card (Copierea documentelor n form de carte de identitate pe o coal ).

4-up Copiaz patru pagini ale documentului original pe o singur coal .


Pentru mai multe informa ii despre func ia N-up, consulta i sec iunea "Copii 4up/2-up (Copierea mai multor pagini pe o singur coal ).

2-up Copiaz dou pagini ale documentului original pe o singur coal .


Pentru mai multe informa ii despre func ia N-up, consulta i sec iunea "Copii 4up/2-up (Copierea mai multor pagini pe o singur coal ).

Off Dezactiveaz func iile N-up i ID Card Copy.

40

Butonul <Original Type>


Ap sa i acest buton pentru a selecta tipul documentului original.

Photo Recomandat copierii documentelor ce con in exclusiv fotografii. Text & Photo Recomandat copierii documentelor ce con in att text, ct i fotografii. Text Recomandat copierii documentelor ce con in exclusiv text.

Butonul <2 Sided>


Ap sa i acest buton pentru a activa copierea fa -verso.

Observa ie: butonul poate fi folosit i pentru a activa scanarea ambelor fe e ale unui document, atunci cnd folosi i dispozitivul de alimentare.

2 -> 1 Copiaz pe o singur fa 2 -> 2 Copiaz fa -verso documente imprimate pe ambele fe e.


Observa ie: acest buton nu poate fi selectat n cazul unei lucr ri de scanare.

documente imprimate pe ambele fe e.

1 -> 2 Copiaz fa -verso documente imprimate pe o singur fa .


Observa ie: acest buton nu poate fi selectat n cazul unei lucr ri de scanare.

41

1 -> 1 Copiaz pe o singur fa documente imprimate pe o singur fa .

Urm toarea diagram exemplific modul de nc rcare a documentelor pentru copiere fa -verso n dispozitivul de alimentare sau pe platan.

42

Butonul <Copy output>


Ap sa i acest buton pentru a activa cola ionarea copiilor.

Cola ionare Cnd este selectat copierea pe o singur fa echipamentul

livreaz seturile n aceeai ordine ca a documentelor originale.

Cnd este selectat copierea fa -verso echipamentul livreaz seturile n aceeai ordine ca a documentelor originale, iar copiile sunt realizate pe ambele fe e ale hrtiei.

F r cola ionare Cnd este selectat copierea pe o singur fa echipamentul

livreaz copiile n seturi n func ie de num rul de copii pentru fiecare set.

Cnd este selectat copierea fa -verso echipamentul livreaz copiile n seturi n func ie de num rul de copii pentru fiecare set, iar copiile sunt realizate pe ambele fe e ale hrtiei.

43

Pornire/Oprire
Aceast sec iune descrie procedura de pornire i oprire a echipamentului i explic func ia Power Saver. Echipamentul poate fi operat la 27 de secunde dup pornire. Timpul de nc lzire variaz n func ie de mediul i configura ia echipamentului. Echipamentul activeaz automat func ia Power Saver n timpul perioadelor de nefunc ionare, pentru reducerea consumului de electricitate. V recomand m s opri i echipamentul la sfritul zilei sau atunci cnd nu l folosi i timp ndelungat.
Important x Oprirea echipamentului poate cauza pierderea datelor procesate n momentul respectiv. Pentru informa ii despre func ia Power Saver, consulta i sec iunea "Modul economic".

Pornire
Urma i procedura de mai jos pentru pornirea corect a echipamentului.

1. Ap sa i ntrerup torul n pozi ia [


Observa ie x
x

].

[1] apare pe afiaj, atunci cnd echipamentul este preg tit.


Dac ve i ncerca s executa i o comand n timpul nc lzirii, aceasta va fi procesat ulterior.

Oprire
Urma i procedura de mai jos pentru oprirea corect a echipamentului.
Important x Oprirea echipamentului poate cauza pierderea datelor procesate n momentul respectiv.

1. nainte de a opri echipamentul, asigura i-v c toate comenzile au fost procesate integral. Asigura i-v c indicatorul Online nu este aprins.

44

Important x Nu opri i niciodat echipamentul n urm toarele situa ii: n timpul primirii datelor n timpul imprim rii comenzilor n timpul copierii comenzilor n timpul scan rii comenzilor

2. Ap sa i ntrerup torul n pozi ia [ ].


Important x Dup ce a i ap sat ntrerup torul n pozi ia [O], atepta i cteva secunde nainte de a scoate cablul de alimentare din priza electric , pentru ca echipamentul s se opreasc definitiv. x Dup oprirea echipamentului, atepta i cteva secunde nainte de a-l porni din nou.

Modul economic
Echipamentul este prev zut cu o func ie de consum eficient, numit Power Saver, n vederea reducerii consumului de electricitate n perioadele de nefunc ionare. Dac echipamentul nu este operat pentru o anumit perioad de timp, acesta va activa func ia Power Saver. Func ia Power Saver are dou faze: modul Low Power i modul Sleep. Dac nu este operat pentru o perioad de timp pre-setat , echipamentul intr mai nti n modul Low Power. Apoi intr n modul Sleep pentru asigurarea unui consum de electricitate i mai redus.

Modul Low Power n modul Low Power, echipamentul reduce consumul de electricitate, ncepnd cu unitatea cuptorului. n timp ce echipamentul se afl n acest mod, afiajul este stins, iar butonul <Power Saver> este aprins. n cazul n care exist date stocate n directoarele personale, indicatorul <Job in Memory> este aprins. Pentru a p r si acest mod ap sa i butonul <Power Saver>.
Pute i specifica timpul de activare a func iei Power Saver atunci cnd echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 12). Pentru mai multe informa ii, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

45

Modul Sleep n modul Sleep, echipamentul reduce i mai mult consumul de electricitate. n timp ce echipamentul se afl n acest mod, afiajul este stins, iar butonul <Power Saver> este aprins.
Pute i specifica timpul de activare a func iei Power Saver atunci cnd echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 13). Pentru mai multe informa ii, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

nchiderea modului Low Power sau Sleep


Echipamentul iese din modul Low Power sau Sleep n urm toarele dou cazuri: x x Cnd este ap sat butonul <Power Saver> Cnd primete o comand de imprimare sau scanare

Hrtie reciclat
Utilizarea hrtiei reciclate ajut la ntre inerea mediului nconjur tor i nu afecteaz performan a echipamentului. Xerox recomand hrtia reciclat cu 20% con inut post-consumator, disponibil prin intermediul Xerox sau al altor furnizori. Contacta i reprezentatul Xerox sau vizita i www.xerox.ro pentru mai multe informa ii despre alte tipuri de hrtie reciclat .

46

nc rcarea hrtiei
Acest capitol prezint dimensiunile i tipurile de hrtie recomandate pentru acest echipament. De asemenea, ofer informa ii despre nc rcarea hrtiei i specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei n t vi.

Tipuri i dimensiuni de hrtie suportate


Aceast sec iune prezint dimensiunile i tipurile de hrtie recomandate pentru echipament, precum i o serie de reguli simple privind depozitarea hrtiei i nc rcarea acesteia n t vi. Utilizarea altor tipuri de hrtie, dect cele prezentate aici va cauza blocarea hrtiei, reducerea calit ii imprim rii sau defectarea echipamentului. Dac dori i s folosi i alte tipuri de hrtie dect cele recomandate de Xerox, contacta i Xerox Welcome Center.
Important x Imaginea imprimat se poate terge dac hrtia absoarbe o cantitate prea mare de umezeal din aer. Pentru mai multe informa ii despre tergerea imaginilor imprimate, contacta i Xerox Welcome Center.

47

Dimensiuni de hrtie suportate


Urm torul tabel prezint tipurile de hrtie suportate, capacitatea t vilor i dimensiunile de hrtie acceptate.

Tava
Tava 1

Greutate
60 - 90 g/m2

Cantitate
250 coli (80 g/m2)

Dimensiunea hrtiei
B5 LEF, B5SEF, A4 LEF, A4 SEF, 8.5 x 11" LEF, 8.5 x 11" SEF, 8.5 x 13" SEF, 8.5 x 13.4" SEF, 8.5 x 14" SEF, B4 SEF, 16K LEF, 16K SEF, 8K SEF, A3 SEF, 11 x 17" SEF

Tava 2

60 - 90 g/m2

500 coli (70 g/m2)

B5 LEF, B5SEF, A4 LEF, A4 SEF, 8.5 x 11" LEF, 8.5 x 11" SEF, 8.5 x 13" SEF, 8.5 x

450 coli (80 g/m2)

13.4" SEF, 8.5 x 14" SEF, B4 SEF, 16K LEF, 16K SEF, 8K SEF, A3 SEF, 11 x 17" SEF

Tava manual

60 - 110 g/m2

50 coli (70 g/m2)

A4 LEF, A4 SEF, A3 SEF, B5 LEF, B5 SEF, B4 SEF, 8K SEF, 16K LEF, 16K SEF, 8.5 x 11" LEF, 8.5 x 11" SEF, 8.5 x 13" SEF, 8.5 x 13.4" SEF, 8.5 x 14" SEF, 11 x 17" SEF, 5.5 x 8.5" SEF, A5 SEF, Dimensiuni personalizate L ime: 139.7 - 297.0 mm Lungime: 182.0 - 431.8 mm

Tipuri de hrtie suportate


Urm torul tabel prezint tipurile de hrtie suportate de fiecare tav .
Tipul hrtiei Greutate (g/m2)
Hrtie normal Hrtie reciclat Folii transparente Etichete Hrtie groas 1 90 - 110 O X O X O O X X 60 - 90 O O X O O X O O O O* O X

Tava 1

Tava 2

Tava manual

Modulul duplex

O: disponibil X: nedisponibil * greutatea hrtiei pentru modulul duplex este 70-90 g/m2

48

Depozitarea i manevrarea hrtiei


Depozitarea hrtiei x x x Depozita i hrtia n spa ii uscate. Hrtia cu con inut mare de umezeal se va bloca i va afecta n mod semnificativ calitatea imaginii. P stra i hrtia nefolosit n ambalaj. Pentru reducerea cantit ii de umezeal , pute i introduce substante desicante (silica gel) n spa iul de depozitare. Hrtia trebuie s fie depozitat pe o suprafa sau deform rii. neted pentru evitarea ncre irii

nc rcarea hrtiei n t vi x x x x x x Alinia i marginile teancului de hrtie nainte de a-l nc rca n t vi. Nu folosi i hrtie ndoit , ncre it , ondulat sau deteriorat . Nu nc rca i hrtie de dimensiuni diferite n aceeai tav . Foliile transparente i etichetele se blocheaz n echipament atunci cnd colile sunt lipite. R sfoi i marginile acestor tipuri de hrtie nainte de a le nc rca. Dac imprima i n continuu pe folii transparente, scoate i foliile din tava de ieire o dat la 20 de coli pentru a evita lipirea acestora. n cazul n care nc rca i coli de etichete n tava manual , acestea se pot bloca dac unele etichete au fost dezlipite sau t iate.

49

nc rcarea hrtiei n t vi
Aceast sec iune descrie nc rcarea hrtiei n t vi.

Hrtia nc rcat n t vi Dup nc rcarea hrtiei n t vi, trebuie s specifica i manual dimensiunea i orientarea hrtiei.
Pentru informa ii despre setarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi, consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi.

Op iunea Automatic Tray Switching Dac hrtia din echipament se termin n timpul unei comenzi de copiere, aceast func ie permite selectarea automat a altei t vi n care se afl hrtie cu dimensiune i orientare identice. Pentru a folosi aceast func ie, activa i Automatic Tray Switching (meniu nr. 163) n set rile sistemului. Dac dou sau mai multe t vi sunt nc rcate cu hrtie de aceeai dimensiune i orientare, echipamentul va selecta tava n func ie de prioritate, setat n Tray Priority (meniu nr.22).
Pentru informa ii despre configurarea set rilor sistemului, consulta i Ghidul de administrare a sistemului. Observa ie x x Func ia Automatic Tray Switching este disponibil doar cu tava 2 op ional . Automatic Tray Selection nu include tava manual .

nc rcarea hrtiei n tava 1


Dac hrtia din tava 1 se termin n timpul copierii sau imprim rii, indicatorul asociat se aprinde pe diagrama echipamentului (replica), iar pe afiaj apare un cod de eroare. Copierea sau imprimarea sunt reluate automat dup renc rcarea t vii 1. Urm toarea procedur se refer la nc rcarea hrtiei n tava 1.
Observa ie x nainte de a nc rca hrtia n tav , r sfoi i marginile. Astfel, ve i separa eventualele coli de hrtie lipite ntre ele i ve i reduce riscul bloc rii hrtiei n echipament.

50

1. Scoate i tava 1.
Important x n timp ce echipamentul proceseaz o comand , nu scoate i tava folosit .

2. Ap sa i placa de metal n partea inferioar a t vii.


Important

Nu ad uga i un nou teanc de hrtie peste hrtia r mas n tav . Scoate i hrtia r mas , forma i un nou teanc, alinia i marginile, apoi nc rca i-l n tav . Astfel, ve i reduce riscul bloc rii hrtiei n echipament.

3. nc rca i hrtia n col ul stng al t vii cu partea de imprimat n sus.


Important x Nu nc rca i hrtia peste limita maxim de umplere. n caz contrar, vor ap rea blocaje de hrtie sau defec iuni la nivelul echipamentului.

4. Regla i cele trei ghidaje n aa fel nct s ating uor marginile hrtiei i alinia i s geata de pe ghidajul drept n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .
Important x Dac nu ve i regla ghidajele corect, hrtia se va bloca. Observa ie x Dac nc rca i un teanc sub ire de hrtie, acesta se poate ndoi n momentul n care alinia i ghidajul drept la marginea hrtiei. Hrtia nu se va bloca att timp ct s geata ghidajului este aliniat n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .

5. Introduce i tava 1 n echipament.

51

nc rcarea hrtiei n tava 2


Dac hrtia din tava 2 se termin n timpul copierii sau imprim rii, indicatorul asociat se aprinde pe diagrama echipamentului (replica), iar pe afiaj apare un cod de eroare. Copierea sau imprimarea sunt reluate automat dup renc rcarea t vii 2. Urm toarea procedur se refer la nc rcarea hrtiei n tava 2.
Important x x Tava de hrtie 2 este un accesoriu op ional. nainte de a nc rca hrtia n tav , r sfoi i marginile. Astfel, ve i separa eventualele coli de hrtie lipite ntre ele i ve i reduce riscul bloc rii hrtiei n echipament.

1. Scoate i tava 2.
Important x n timp ce echipamentul proceseaz o comand , nu scoate i tava folosit .

2. nc rca i hrtia n col ul stng al t vii cu partea de imprimat n sus.


Important x Nu nc rca i hrtia peste limita maxim de umplere. n caz contrar, vor ap rea blocaje de hrtie sau defec iuni la nivelul echipamentului. x Nu ad uga i un nou teanc de hrtie peste hrtia r mas n tav . Scoate i hrtia r mas , forma i un nou teanc, alinia i marginile, apoi nc rca i-l n tav . Astfel, ve i reduce riscul bloc rii hrtiei n echipament.

3. Regla i cele trei ghidaje n aa fel nct s ating uor marginile hrtiei i alinia i s geata de pe ghidajul drept n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .
Important x Dac nu ve i regla ghidajele corect, hrtia se va bloca n echipament

52

Observa ie x Dac nc rca i un teanc sub ire de hrtie, acesta se poate ndoi n momentul n care alinia i ghidajul drept la marginea hrtiei. Hrtia nu se va bloca att timp ct s geata ghidajului este aliniat n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .

4. Introduce i tava 2 n echipament.

nc rcarea hrtiei n tava manual


Dac imprima i pe hrtie care nu poate fi nc rcat n tava 1 sau tava 2, precum hrtia cu dimensiuni non-standard, folosi i tava manual . Urm toarea procedur se refer la nc rcarea hrtiei n tava manual .
Important x Nu nc rca i un nou teanc de hrtie nainte de terminarea hrtiei r mase n tav . Alternativ, scoate i hrtia r mas nainte de nc rcarea unui nou teanc de hrtie.

Observa ie x x nainte de a nc rca hrtia n tav , r sfoi i marginile. Astfel, ve i separa eventualele coli de hrtie lipite ntre ele i ve i reduce riscul bloc rii hrtiei n echipament. Dac folosi i hrtie cu dimensiuni non-standard pentru o comand de imprimare, mai nti va trebui s nregistra i dimensiunea hrtiei n driverul de imprimare. Pentru informa ii despre specificarea unei dimensiuni personalizate de hrtie n driverul de imprimare, consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii personalizate de hrtie".

1. Deschide i tava manual .

2. Trage i extensia.

53

3. nc rca i hrtia cu partea de copiat sau imprimat n jos.


Important x x Nu nc rca i tipuri sau dimensiuni amestecate de hrtie n tava manual . Nu nc rca i hrtia peste limita maxim de umplere. n caz contrar, vor ap rea blocaje de hrtie sau defec iuni la nivelul echipamentului. x n func ie de tipul de hrtie, hrtia nu va fi alimentat corect sau calitatea imprim rii va fi afectat .

4. Regla i ghidajele n aa fel nct s ating uor marginile hrtiei.


Important x Dac nu ve i regla ghidajele corect, hrtia se va bloca n echipament. Observa ie x Dac hrtia din tava manual se termin n timpul unei comenzi, deschide i i nchide i capacul lateral stng o dat i renc rca i tava manual .

54

Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n t vi


Aceast sec iune descrie reaezarea hrtiei cu dimensiune i orientare diferite n t vi i specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei.
Observa ie x Dac folosi i hrtie cu dimensiuni non-standard pentru o comand de imprimare, mai nti va trebui s nregistra i dimensiunea hrtiei n driverul de imprimare. Pentru informa ii despre specificarea unei dimensiuni personalizate de hrtie n driverul de imprimare, consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii personalizate de hrtie".

Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 1


Procedura urm toare se refer la schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 1.

1. Scoate i tava 1.
Observa ie x n timp ce echipamentul proceseaz o comand , nu scoate i tava folosit .

2. Scoate i hrtia r mas .

3. Ap sa i placa de metal n partea inferioar a t vii.

55

4. Mica i ghidajele n fa a i spatele t vii.

5. Mica i ghidajul n dreapta.

6. nc rca i hrtia n col ul stng al t vii cu partea de imprimat n sus.


Important x x Nu nc rca i tipuri i dimensiuni de hrtie amestecate n tava 1. Nu nc rca i hrtia peste limita maxim de umplere. n caz contrar, vor ap rea blocaje de hrtie sau defec iuni la nivelul echipamentului.

7. Regla i ghidajele n aa fel nct s ating marginile hrtiei i alinia i s geata de pe ghidajul drept n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .
Important x Dac nu ve i ajusta ghidajele corect, hrtia se va bloca n echipament. Observa ie x Dac nc rca i un teanc sub ire de hrtie, acesta se poate ndoi n momentul n care alinia i ghidajul drept la marginea hrtiei. Hrtia nu se va bloca att timp ct s geata ghidajului este aliniat n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .

8. Introduce i tava 1 n echipament.

56

9. Specifica i orientarea i dimensiunea hrtiei pe panoul de comand .


Pentru informa ii despre specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei, consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi".

Schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 2


Procedura urm toare se refer la schimbarea dimensiunii i orient rii hrtiei n tava 2. 1. Scoate i tava 2.
Observa ie

n timp ce echipamentul proceseaz o comand , nu scoate i tava folosit .

2. Scoate i hrtia r mas .

3. Mica i ghidajele n fa a i spatele t vii.

4. Mica i ghidajul n dreapta.

57

5. nc rca i un nou teanc de hrtie n col ul stng al t vii cu partea de imprimat n sus.
Important x x Nu nc rca i tipuri i dimensiuni de hrtie amestecate n tava 2. Nu nc rca i hrtia peste limita maxim de umplere. n caz contrar, vor ap rea blocaje de hrtie sau defec iuni la nivelul echipamentului.

6. Regla i ghidajele n aa fel nct s ating marginile hrtiei i alinia i s geata de pe ghidajul drept cu marcajul dimensiunii de pe etichet .
Important x Dac nu ve i ajusta ghidajele corect, hrtia se va bloca n echipament. Observa ie x Dac nc rca i un teanc sub ire de hrtie, acesta se poate ndoi n momentul n care alinia i ghidajul drept la marginea hrtiei. Hrtia nu se va bloca att timp ct s geata ghidajului este aliniat n dreptul marcajului dimensiunii de pe etichet .

7. Introduce i tava 2 n echipament. 8. Specifica i orientarea i dimensiunea hrtiei pe panoul de comand .


Pentru informa ii despre specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei, consulta i sec iunea "Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi".

58

Specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei nc rcate n t vi


Dup nc rcarea hrtiei n t vi, trebuie s specifica i manual dimensiunea i orientarea hrtiei. Urm toarea procedur se refer la specificarea dimensiunii i orient rii hrtiei pe panoul de comand . 1. ine i ap sat butonul <Paper Supply> timp de patru secunde.

Echipamentul intr n modul Paper Setting. 2. Ap sa i butonul <Paper Supply> de mai multe ori pn cnd indicatorul asociat t vii dorite se aprinde pe diagrama echipamentului (replica).

Observa ie x Cnd ap sa i butonul <Paper Supply>, dimensiunea i orientarea hrtiei pentru tava selectat apar pe afiaj.

3. Ap sa i butonul <Display Switch> pentru a parcurge op iunile specifice dimensiunii i orient rii hrtiei.

59

Dac nu cunoate i orientarea hrtiei nc rcate n t vi x Dac hrtia este nc rcat ca n imaginile de mai jos, orientarea este LEF.

Dac hrtia este nc rcat ca n imaginile de mai jos, orientarea este SEF.

60

x
Ordine

Ordinea de schimbare a set rilor


Afiaj Dimensiune/ Orientare Ordine Afiaj Dimensiune/ Orientare 10 A5 / SEF

A3 / SEF

A4 / LEF

11

11 x 17 / SEF

A4 / SEF

12

8.5 x 14 / SEF

B4 / SEF

13

8.5 x 13 / SEF

B5 / LEF

14

8.5 x 11 / LEF

B5 / SEF

15

8.5 x 11 / SEF

8K / SEF

16

8.5 x 13.4 / SEF

16K / LEF

17

5.5 x 8.5 / SEF

16K / SEF

18

Hrtie cu dimensiuni personalizate

Observa ie x Cnd tava selectat este tava 1 sau tava 2, nu sunt afiate op iunile A5, 55 i CUS.

4. Ap sa i butonul <Start> pentru a confirma dimensiunea i orientarea selectate. Echipamentul iese din modul Paper Setting.

61

62

Copiere
Acest capitol descrie procedura de copiere i func iile de copiere disponibile.

Procedura de copiere
Aceast sec iune descrie procedura de copiere. x x Dac modul Copy Auditron este dezactivat, trece i la etapa 1. Dac modul Copy Auditron este activat, consulta i sec iunea "Autentificare" pentru a v autentifica la echipament nainte de a trece la etapa 1.
Observa ie: dac echipamentul primete o lucrare de imprimare n timp ce configura i op iunile de copiere, lucrarea de copiere va fi ntrerupt pn cnd imprimarea va fi terminat . Apoi pute i continua s configura i op iunile dorite.

1. Ap sa i butonul <Copy>

63

2. nc rca i un document. x
1)

Cnd copia i un document folosind dispozitivul de alimentare Pozi iona i documentul cu fa a n sus n dispozitivul de alimentare
Observa ie: n cazul n care documentul este nc rcat corect, indicatorul de pe diagrama echipamentului se va aprinde

2) Ajusta i ghidajele astfel nct acestea s ating marginile documentului


Observa ie: dac dimensiunile documentului sunt mai mici dect dimensiunile standard, pe copii pot ap rea umbre pe marginile imaginii.

Cnd copia i un document folosind platanul

1) Deschide i capacul pentru documente.

64

2) Aeza i documentul cu fa a n jos pe platan i alinia i-l n col ul stnga sus.

3) nchide i capacul pentru documente.

3. Specifica i func iile de copiere.

Butonul <Reduce/Enlarge> / Butonul <Variable Ratio> Selecta i factorul de micorare/m rire.


Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunile " Butonul <Reduce/Enlarge> " i " Butonul <Variable Ratio> ".

Butonul <Lighten/Darken> Selecta i densitatea copiilor.


Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea " Butonul <Lighten/Darken> ".

65

Butonul <Original Size> Selecta i dimensiunea documentului original odat cu func ia N-up.
Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea "Butonul <Original Size> ".

Butonul <N-up/ID Card Copy> Selecta i func ia N-up sau ID Card Copy.
Pentru mai multe informa ii despre func iile N-up i ID Card Copy, consulta i sec iunea "Butonul <Nup/ID Card Copy> ". Pentru informa ii despre copiere cu func ia N-up, consulta i sec iunea "Copii 4-up/2-up (Copierea mai multor pagini pe o singur coal )". Pentru informa ii despre copiere cu func ia ID Card Copy, consulta i sec iunea "Copii ID Card (Copierea documentelor sub form de carte de identitate pe o coal )".

Butonul <Original Type> Selecta i tipul documentului original.


Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea "Butonul <Original Type>".

Butonul <2 Sided> Activa i copierea fa -verso.


Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea "Butonul <2 sided>".

Butonul <Copy Output> Activa i cola ionarea documentelor imprimate.


Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea "Butonul <Copy Output>".

4. Ap sa i butonul <Paper Supply> pentru a selecta o tav .

Observa ie x x Ap sa i butonul <Paper Supply> de mai multe ori pn cnd tava dorit se aprinde pe diagrama echipamentului (replica). Cnd indicatoarele t vilor 1 i 2 sunt aprinse simultan, echipamentul va selecta automat tava de hrtie.

66

Cnd ap sa i butonul <Paper Supply>, dimensiunea i orientarea hrtiei din tava selectat apar pe afiaj timp de trei secunde. Ulterior, afiajul revine la valoarea anterioar .

5. Introduce i num rul de copii folosind tastatura numeric . Num rul introdus apare pe afiaj.

Observa ie x Dac introduce i o valoare incorect , ap sa i butonul <C> pentru o terge.

6. Ap sa i butonul <Start> pentru a ncepe comanda de copiere.

67

nc rcarea documentelor
Cnd dori i s copia i un document, pute i s pozi iona i documentul pe platan sau n dispozitivul de alimentare. Aceast sec iune descrie procedura de nc rcare a documentelor. De asemenea, sec iunea v ofer informa ii referitoare la tipurile de documente ce pot fi pozi ionate pe platan sau n dispozitivul de alimentare.

Platanul
Platanul suport o singur coal de hrtie, o carte sau alte documente asem n toare, cu dimensiuni de pn la 297 x 432mm. Echipamentul nu detecteaz automat dimensiunea documentului pozi ionat pe platan.
Observa ie: nchide i capacul echipamentului cnd scana i un document pe platan. Nu l sa i capacul deschis cnd nu folosi i echipamentul.

1. Deschide i capacul pentru documente.

2. Pozi iona i documentele cu fa a n jos pe platan i alinia i-le la col ul din dreapta sus.

3. nchide i capacul pentru documente.

68

Dispozitivul de alimentare
Dispozitivul de alimentare ncarc automat documentele cu dimensiuni de la A5 la A3, poate detecta automat documentele cu dimensiuni standard i suport pn la 50 de coli de hrtie 80 g/m2. n cazul n care dori i s folosi i documente cu dimensiuni diferite de cele standard, folosi i platanul.
Observa ie: n func ie de modul n care a fost configurat echipamentul, dimensiunile ce pot fi detectate de echipament difer . Modifica i set rile dimensiunilor hrtiei n modul System Setting (meniul nr. 21). Pentru informa ii referitoare la dimensiunile ce pot fi detectate de dispozitivul de alimentare, consulta i anexa din Ghidul de administrare a sistemului.

1. nl tura i capsele sau agrafele nainte de a nc rca documentul. 2. Pozi iona i documentul cu fa a n sus n centrul dispozitivului de alimentare

Observa ie: indicatorul de pe replica echipamentului se va aprinde cnd n dispozitivul de alimentare a fost nc rcat corect un document.

3. Ajusta i ghidajele astfel nct acestea s ating marginile documentului

Observa ie: dac dimensiunile documentului sunt mai mici dect dimensiunile standard, pe copii pot ap rea umbre pe marginile imaginii.

69

Resetarea tuturor func iilor


Aceast sec iune descrie procedura de resetare a func iilor de copiere specificate.

1. Ap sa i butonul <AC>.

Anularea unei comenzi de copiere


Procedura urm toare descrie anularea unei comenzi de copiere.

1. Ap sa i butonul <Stop>.

70

Copii speciale
Aceast sec iune prezint procedura de copiere cu func iile N-up i ID Card copy.

Copii 4-up/2-up (copierea mai multor pagini pe o singur coal )


Procedura urm toare descrie copierea mai multor pagini ale unui document pe o singur coal de hrtie.

1. Ap sa i butonul <N-up/ID Card Copy> pentru a selecta func ia N-up.

4-up Copiaz patru pagini ale unui document original pe o coal de hrtie. 2-up Copiaz dou pagini ale unui document original pe o coal de hrtie.

2. Ap sa i butonul <Original Size> pentru a selecta dimensiunea documentului original i nc rca i documentul pe platan. Consulta i tabelele de mai jos.

Observa ie x x Acest buton este disponibil numai dac a i selectat func ia N-up. Pute i schimba unitatea de m sur (inci/milimetri) dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 15). Urm toarele trei op iuni se schimb n func ie de unitatea de m sur selectat . Pentru mai multe informa ii despre set rile sistemului, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

71

Inci: 11 x 17 SEF, 8.5 x 14 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 13 SEF Milimetri: A3 SEF, B4 SEF Inci: 8.5 x 11 SEF Milimetri: A4 SEF, B5 SEF Inci: 8.5 x 11 LEF Milimetri: A4 LEF, B5 LEF Dac documentul este 11 x 17 SEF, 8.5 x 14 SEF sau 8.5 x 13 SEF (A3 SEF sau B4 SEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

Dac documentul este 8.5 x 11 SEF (A4 SEF sau B5 SEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

72

Dac documentul este 8.5 x 11 LEF (A4 LEF sau B5 LEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

Dac documentul este 11 x 17 SEF (A3 SEF sau B4 SEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

73

Dac documentul este 8.5 x 11 SEF (A4 SEF sau B5 SEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

74

Dac documentul este 8.5 x 11 LEF (A4 LEF sau B5 LEF dac unitatea de m sur este n milimetri)

3. Ap sa i butonul <Paper Supply> pentru a selecta o tav nc rcat cu hrtie de dimensiunea i orientarea corespunz toare i face i referire la tabelele de mai jos.

75

Dac unitatea de m sur este n inci


N-up
4-up

Dimensiunea documentului
11 x 17 SEF 8.5 x 14 SEF 8.5 x 13 SEF 8.5 x 13.4 SEF 8.5 x 11 SEF

Dimensiunea hrtiei din tav


11 x 17 SEF 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF 8.5 x 13 SEF 8.5 x 13.4 SEF 8.5 x 11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, A3 SEF, B4 SEF

8.5 x 11 LEF 2-up 11 x 17 SEF 8.5 x 11 SEF 8.5 x 11 LEF

8.5 x 11 LEF 8.5 x 11 LEF 8.5 x 11 LEF, A4 LEF, B5 LEF 8.5 x 11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, A4 SEF, A3 SEF, B5 SEF, B4 SEF

Dac unitatea de m sur este n milimetri


N-up
4-up

Dimensiunea documentului
A3 SEF B4 SEF A4 SEF

Dimensiunea hrtiei din tav


A3 SEF B4 SEF A4 SEF, A3 SEF, 8K SEF, 8.5 x13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

B5 SEF A4 LEF B5 LEF 2-up A3 SEF B4 SEF A4 SEF A4 LEF

B5 SEF, B4 SEF A4 LEF B5 LEF A4 LEF B5 LEF A4 LEF, 16K LEF, 8.5 x 11 LEF A5 SEF, A4 SEF, A3 SEF, 16K SEF, 8K SEF, 8.5 x 11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 14 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 11 x 17 SEF

B5 SEF B5 LEF

B5 LEF B5 SEF, B4 SEF

4. Ap sa i butonul <Start> pentru a scana documentul nc rcat.

76

Indicatorul <Scan Completed> clipete.

5. nc rca i urm torul document pe platan i asigura i-v c este orientat la fel ca documentul scanat anterior.

6. Ap sa i butonul <Start> pentru a scana documentul nc rcat.

Observa ie x Dup scanarea ultimului document, ap sa i butonul <Scan completed> pentru a ncepe copierea.

Dac utiliza i dispozitivul de alimentare pentru a scana documentele

1. Ap sa i butonul <N-up/ID Card Copy> pentru a selecta func ia N-up.

77

4-up Copiaz patru pagini ale unui document original pe o coal de hrtie. 2-up Copiaz dou pagini ale unui document original pe o coal de hrtie.

2. nc rca i documentul conform diagramelor de mai jos.


Observa ie . x Pute i schimba unitatea de m sur (inci/milimetri) dac echipamentul este n modul System Setting (meniu nr. 15). Urm toarele trei op iuni se schimb n func ie de unitatea de m sur selectat . Pentru mai multe informa ii despre set rile sistemului, consulta i Ghidul de administrare a sistemului.

Dac documentul este 11 x 17 SEF, 8.5 x 14 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 11 SEF, 5.5 x 8.5 SEF, A3 SEF, B4 SEF, A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF sau 8K SEF

78

Dac documentul este 8.5 x 11 LEF, 7.25 x 10.5 LEF, 5.5 x 8.5 LEF, A4 LEF, B5 LEF, A5 LEF sau 16K LEF

Dac documentul este 11 x 17 SEF, 8.5 x 14 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 11 SEF, 5.5 x 8.5 SEF, A3 SEF, B4 SEF, A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF sau 8K SEF

79

Dac documentul este 8.5 x 11 LEF, 7.25 x 10.5 LEF, 5.5 x 8.5 LEF, A4 LEF, B5 LEF, A5 LEF sau 16K LEF

3. Ap sa i butonul <Paper Supply> pentru a selecta o tav nc rcat cu hrtie de dimensiunea i orientarea corespunz toare i face i referire la tabelele de mai jos.

80

N-up
4-up

Dimensiunea documentului
11 x 17 SEF 8.5 x 14 SEF 8.5 x 13.4 SEF 8.5 x 13 SEF

Dimensiunea hrtiei din tav


11 x 17 SEF 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B4 SEF, A3 SEF, 8K SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B4 SEF, A3 SEF, 8K SEF 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B4 SEF, A3 SEF, 8K SEF

8.5 x 11 SEF

8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B4 SEF, A3 SEF, 8K SEF

5.5 x 8.5 SEF

5.5 x 8.5 SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, A3 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF

8.5 x 11 LEF 7.25 x 10.5 LEF 5.5 x 8.5 LEF 4-up A3 SEF B4 SEF A4 SEF

8.5 x 11 LEF 8.5 x11 LEF, A4 LEF, 16K LEF 8.5 x11 LEF, B5 LEF, A4 LEF, 16K LEF A3 SEF B4 SEF, 8K SEF, A3 SEF, 11 x 17 SEF A4 SEF, B4 SEFA3 SEF, 8K SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

B5 SEF

A3 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

A5 SEF

A3 SEF, A5 SEF, B5 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF, A4 SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

8K SEF A4 LEF B5 LEF A5 LEF 16K LEF

A3 SEF, 8K SEF, 11 x 17 SEF A4 LEF B5 LEF, A4 LEF, 16K LEF, 8.5 x11 LEF

A4 LEF, 8.5 x11 LEF, 16K LEF

N-up
2-up

Dimensiunea documentului
11 x 17 SEF 8.5 x 14 SEF 8.5 x 13.4 SEF 8.5 x 13 SEF 8.5 x 11 SEF 5.5 x 8.5 SEF 8.5 x 11 LEF

Dimensiunea hrtiei din tav


8.5 x 11 LEF 8.5 x 11 LEF, B5 LEF, A4 LEF, 16K LEF

5.5 x 8.5 SEF, 8.5 x11 SEF,8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, A3 SEF, 16K SEF, 8K SEF

7.25 x 10.5 LEF 5.5 x 8.5 LEF A3 SEF B4 SEF A4 SEF B5 SEF A5 SEF

5.5 x 8.5 SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF, B4 SEF, B5 SEF, A4 SEF, A3 SEF, A5 SEF, 16K SEF, 8K SEF A4 LEF B5 LEF, A4 LEF,16K LEF, 8.5 x 11 LEF

81

A5 LEF

A3 SEF, A5 SEF, 5.5 x 8.5 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

8K SEF A4 LEF

A4 LEF, 16K LEF, 8.5 x 11 LEF A3 SEF, A5 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

B5 LEF 16K LEF

A3 SEF, A5 SEF, B5 SEF, A4 SEF, B4 SEF, 16K SEF, 8K SEF, 5.5 x 8.5 SEF, 8.5 x11 SEF, 8.5 x 13 SEF, 8.5 x 13.4 SEF, 8.5 x 14 SEF, 11 x 17 SEF

4. Ap sa i butonul <Start> pentru a scana documentul nc rcat.

82

Copiere ID Card (copierea unui document n form de carte de identitate pe o coal )


Func ia ID Card Copy este folosit pentru copierea ambelor fe e ale unui document n form de carte de identitate pe o singur coal de hrtie. Procedura urm toare descrie copierea unui document n form de carte de identitate.
Important x Dac selecta i func ia ID Card Copy, factorul de micorare/m rire este setat la 100%.

1. Ap sa i butonul <N-up/ID Card Copy> pentru a selecta func ia ID Card Copy.

ID Card Copy
Copiaz un document n form de carte de identitate pe o coal de hrtie.

2. Aeza i documentul n form de carte de identitate cu fa a n jos pe platan i alinia i-l n col ul stnga sus.

3. nchide i capacul pentru documente.

83

4. Ap sa i butonul <Start> pentru a ncepe scanarea primei p r i a documentului.

Indicatorul <Scan Completed> clipete.

5. ntoarce i documentul n form de carte de identitate i alinia i-l n col ul stnga sus al platanului.

6. nchide i capacul pentru documente. 7. Ap sa i butonul <Start> pentru a ncepe scanarea i copierea documentului nc rcat.

Ambele p r i ale documentului sunt copiate pe o singur coal de hrtie.

84

Orientarea unei c r i de identitate pe platan Diagrama de mai jos descrie pozi ionarea unei c r i de identitate pe platan.

85

Autentificarea la echipament
Procedura de mai jos descrie modul de autentificare la echipament cnd este activat func ia Copy Auditron. Pentru informa ii referitoare la func ia Copy Auditron, consulta i capitolul Securizare i contorizare din Ghidul de administrare a sistemului. 1. Cnd este activat func ia Copy Auditron, pe afiajul echipamentului clipete [Id].

Introduce i un ID de utilizator folosind tastatura numeric .

Observa ie: ID-ul de utilizator trebuie s aib 3 cifre

ID-ul de utilizator introdus va ap rea pe afiaj. 2. Ap sa i butonul <Start> pentru a confirma ID-ul introdus.

Dac pentru ID-ul introdus nu a fost configurat o parol , echipamentul va intra n modul de copiere, iar pe afiaj apare cifra [1]. Continua i procedura de la pasul 5.

86

Dac pentru ID-ul introdus a fost configurat o parol , pe afiaj apar caracterele [---]. Continua i procedura de la pasul 3.

3. Introduce i parola corespunz toare folosind tastatura numeric

Observa ie: Dac a i introdus o valoare incorect , ap sa i tasta <C> pentru a terge caracterele incorecte. Pentru motive de siguran , n timpul introducerii parolei, caracterele acesteia nu sunt afiate.

4. Ap sa i butonul <Start> pentru a confirma parola introdus . Dac parola introdus este corect , echipamentul va intra n modul de copiere, iar pe afiaj apare cifra [1].

5. Indicatorul de lng butonul <Log In/Out> este aprins n timp ce un utilizator este autentificat la echipament

Observa ie: nu este necesar autentificarea la echipament pentru o lucrare de scanare. Dac dori i s scana i un document dup ce v-a i autentificat ap sa i butonul <Scan>.

87

Vizualizarea limitelor i a num rului total de copii/imprim ri


n cazul n care v-a i autentificat cu un alt utilizator dect cel al administratorului de sistem, pute i vizualiza limitele configurate pentru copiere/imprimare i num rul total de copii/imprim ri realizate cu utilizatorul respectiv. 1. Autentifica i-v la echipament folosind un ID de utilizator. Pentru informa ii referitoare la autentificare consulta i sec iunea precedent . 2. Ap sa i butoanele necesare pe panoul de comand . Pentru a vizualiza limita configurat la copiere n timp ce men ine i ap sat butonul <6> ap sa i butonul <Stop> Pentru a vizualiza num rul de copii realizate n timp ce men ine i ap sat butonul <7> ap sa i butonul <Stop> Pentru a vizualiza num rul de imprim ri realizate n timp ce men ine i ap sat butonul <9> ap sa i butonul <Stop> n cazul n care valoarea afiat are mai mult de 3 cifre Secven a de mai jos detaliaz afiarea unei valori cu mai mult de 3 cifre. Observa ie: n exemplul de mai jos este detaliat afiarea cifrei 21100 1. Pe afiaj apar primele 2 cifre ale valorii.

2. Dup 4 secunde, a doua jum tate a valorii numerice apare pe afiaj.

3. Dup alte 4 secunde, echipamentul intr n modul copiere, iar pe afiaj apare cifra [1].

88

Scanare
Acest capitol prezint procedura obinuit de scanare i modalitatea de verificare a documentelor scanate, salvate n c su ele de coresponden . De asemenea, include informa ii despre copierea documentelor scanate ntr-un computer i tergerea lor dintr-o c su de coresponden .

Procedura de scanare
Cu acest echipament pute i scana documente i salva datele scanate ntr-o c su de coresponden specificat . Pentru a folosi func iile de scanare, c su a de coresponden trebuie s fie creat n prealabil cu CentreWare Internet Services. Pentru mai multe informa ii despre crearea unei c su e de coresponden , consulta i capitolul Set rile mediului de scanare din Ghidul de administrare a sistemului. n continuare este descris procedura obinuit de scanare.
OBSERVA IE: nainte de nceperea procedurii de scanare, confirma i num rul c su ei de coresponden n care ve i salva datele scanate. OBSERVA IE: Dac echipamentul va fi oprit, datele n curs de procesare se pierd, iar toate datele scanate, salvate n c su ele de coresponden , vor fi terse. OBSERVA IE: Dac echipamentul primete o comand de imprimare n timp ce seta i op iunile de scanare de la panoul de comand , scanarea va fi ntrerupt pn cnd comanda de imprimare este finalizat . Dup terminarea imprim rii, pute i relua set rile r mase pentru comanda de scanare.

1. Ap sa i butonul <Scan>.

Echipamentul intr n modul de scanare. Litera [b] clipete pe afiaj.

89

2. Folosind tastatura numeric , introduce i num rul c su ei de coresponden ve i salva datele scanate.

n care

OBSERVA IE: Num rul c su ei de coresponden "1" este folosit ca exemplu n aceast procedur . OBSERVA IE: Dac a i introdus o valoare greit , ap sa i butonul <C> pentru a o terge. Num rul c su ei de coresponden introdus apare pe afiaj.

3. Ap sa i butonul <Start> pentru confirmarea num rului c su ei de coresponden .

OBSERVA IE: Dac schimba i op iunile de scanare pentru c su a de coresponden folosind CentreWare Internet Services dup ce a i introdus num rul c su ei de coresponden de la panoul de comand , trebuie s ap sa i butonul <AC> i introduce i din nu num rul c su ei de coresponden n func ie de noile set ri. Pentru informa ii despre setarea op iunilor de scanare folosind CentreWare Internet Services, consulta i capitolul Set rile mediului de scanare din Ghidul de administrare a sistemului.

Dac nu a fost setat un cod de acces pentru c su a de coresponden , [b01] apare pe afia. Trece i la etapa 5.

Dac a fost setat un cod de acces pentru c su a de coresponden , semnul apare pe afiaj. Trece i la etapa 4.

90

4. Introduce i codul de acces folosind tastatura numeric .

Din motive de siguran , pe m sur ce introduce i codul de acces, n locul fiec rei cifre este afiat o cratim .

Dac codul de acces este corect, [b01] apare pe afiaj.

5. nc rca i un document. x Cnd scana i un document folosind platanul 1. Deschide i capacul.

2. Aeza i un document cu fa a n jos pe platan i alinia i-l n col ul stnga sus.

3. nchide i capacul.

91

x Cnd scana i un document folosind dispozitivul de alimentare 1. Aeza i un document cu fa a n sus n centrul dispozitivului de alimentare.

2. Regla i ghidajele n aa fel nct s ating uor documentul nc rcat.

6. Specifica i func iile de scanare, dac este necesar. Butonul <2-sided> Dac folosi i dispozitivul de alimentare, selecta i scanarea simpl sau fa -verso a documentului. Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea Butonul <2-sided>. Butonul <Original Type> Selecta i tipul de document original. Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea Butonul <Original Type>. Butonul <Lighten/Darken> Selecta i densitatea datelor scanate. Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea Butonul <Lighten/Darken>. 7. Ap sa i butonul <Start> pentru a ncepe scanarea.

92

OBSERVA IE: Cnd datele scanate sunt salvate n c su a de coresponden , indicatorul <Job in Memory> se aprinde.

Dac trebuie s scana i mai multe documente


x Dac scana i folosind platanul Dac folosi i platanul, scana i fiecare pagin n parte pentru a crea un set de date, format din mai multe pagini. Pentru a ad uga documentul urm tor, seta i op iunea Add Original pe [1] (Enabled) n modul System Setting (meniul 201). Pentru mai multe informa ii, consulta i Ghidul de administrare a sistemului. 1. Indicatorul de lng butonul <Scan Completed> clipete dup scanarea primei pagini a documentului.

2. 3. x x 4. 5. x

Aeza i urm toarea pagin pe platan n acelai mod ca pagina scanat anterior. Specifica i urm toarele func ii de scanare, aa cum reiese din etapa 6. Butonul <Original Type> Butonul <Lighten/Darken> Ap sa i butonul <Start> pentru a scana pagina nc rcat . Dup scanarea ultimei pagini, ap sa i butonul <Scan Completed>. Dac scana i folosind dispozitivul de alimentare Dac folosi i dispozitivul de alimentare, nc rca i urm torul set de pagini dup ce echipamentul a terminat de scanat primul set, apoi reveni i la etapa 1.

8. Dup ce toate paginile documentului au fost scanate, ap sa i butonul <AC>.

Litera [b] clipete pe afiaj.

93

Oprirea unei comenzi de scanare


Urm toarea procedur se refer la anularea unei comenzi de scanare n curs de procesare.
OBSERVA IE: Atunci cnd este anulat o comand de scanare, datele deja scanate nu vor fi salvate n c su a de coresponden .

1. Ap sa i butonul <Stop>.

Verificarea documentelor n c su a de coresponden


Aceast sec iune se refer la utilizarea aplica iei CentreWare Internet Services pentru a verifica documentele scanate, salvate n c su ele de coresponden . Pentru mai multe informa ii despre crearea unei c su e de coresponden , consulta i capitolul Scanner Environment Settings n Ghidul de administrare a sistemului.
OBSERVA IE: Anumite c su e de coresponden pot necesita introducerea unui cod de acces n func ie de setarea [Check Mailbox Passcode] din pagina [Mailbox Setup]. Pentru mai multe informa ii, consulta i capitolul Scanner Environment Settings n Ghidul de administrare a sistemului. Pute i bifa sau selecta documentele salvate ntr-o c su de coresponden .

1. Deschide i web browser-ul i introduce i adresa IP a echipamentului n caseta [Address] pentru a accesa CentreWare Internet Services. 2. Ap sa i sec iunea [Scan]. Pagina [Mailbox] este afiat . 3. Ap sa i butonul [Document List] al c su ei de coresponden pe care dori i s o verifica i. Pagina [Mailbox Document List] este afiat .
OBSERVA IE: De asemenea, pute i afia pagina [Mailbox Document List] selectnd pictograma c su ei de coresponden , num rul sau numele acesteia.

94

Lista documentelor din c su a de coresponden

Mailbox Number Afieaz num rul c su ei de coresponden Mailbox Name Afieaz numele c su ei de coresponden Document Number Afieaz numerele documentelor. Document Name Afieaz numele documentelor.

selectate.

selectate.

Stored Date Afieaz datele la care au fost salvate documentele. Compression Format Afieaz formatele de comprimare folosite pentru documente. Page Count Afieaz num rul de pagini din documente. Type Afieaz tipul comenzii, respectiv "Scan". Retrieve Selecta i dac dori i s recupera i sau nu o pagin dintr-un document. De asemenea, pute i selecta formatul de fiier ce va fi folosit pentru recuperarea paginii. Pentru mai multe informa ii, consulta i sec iunea Copierea folosind CentreWare Internet Services.

95

nc rcarea datelor scanate ntr-un computer


Aceast sec iune se refer la nc rcarea documentelor scanate n computer. Metodele disponibile pentru nc rcarea documentelor includ: nc rcarea dintr-o aplica ie compatibil TWAIN nc rcarea din Mailbox Viewer 3 nc rcarea folosind CentreWare Internet Services
OBSERVA IE: Dac folosi i o aplica ie compatibil TWAIN sau o c su de coresponden Viewer 3 pentru a nc rca datele scanate n computer, documentele salvate vor fi terse din c su a de coresponden , dup recuperare. Dac folosi i CentreWare Internet Services documentele nu vor fi terse din c su a de coresponden nici dup ce au fost recuperate.

x x x

Aceste proceduri sunt prezentate n continuare.

nc rcarea dintr-o aplica ie compatibil TWAIN


Driverul de scanare n re ea activeaz o aplica ie pentru a copia datele scanate din c su a de coresponden a echipamentului n aplica ia software.
OBSERVA IE: Pentru mai multe informa ii despre driverul de scanare n re ea i instalarea acestuia, consulta i CD-ROM-ul PCL Print Driver.

1. Deschide i aplica ia software n care vor fi copiate documentele.


OBSERVA IE: Aplica ia trebuie s fie compatibil TWAIN. TWAIN este o aplica ie standard pentru scanere i alte echipamente de acest gen. OBSERVA IE: Pentru mai multe informa ii despre aplica iile suportate, consulta i CD-ROM-ul PCL Print Driver.

2. 3. 4. 5. 6.

n meniul [File], bifa i comanda pentru selectarea scanerului (sursa). Selecta i [Xerox Network Scanner 3 TWAIN] i ap sa i [Select]. n meniul [File], selecta i comanda pentru copierea imaginii din scaner. n lista afiat , selecta i numele echipamentului i ap sa i [Next]. n rubrica [Mailbox Number], introduce i num rul c su ei de coresponden (001 99) n care se afl documentele de copiat. n rubrica [Passcode], introduce i un cod de acces (maximum 20 de cifre). 7. Ap sa i [Confirm]. 8. Selecta i documentul de copiat din list i ap sa i [Import]. 9. Cnd ncepe copierea, datele scanate sunt redirec ionate din c su a de coresponden n computer. 10. Dup redirec ionare, datele sunt nc rcate ntr-o aplica ie software i terse din c su a de coresponden .
OBSERVA IE: Pentru mai multe informa ii despre rubricile din caseta de dialog afiat , ap sa i [Help] i consulta i sec iunea de asisten corespunz toare driverului de scanare n re ea.

96

nc rcarea din Mailbox Viewer 3


Mailbox Viewer 3 v permite s copia i uor documente dintr-o c su de coresponden a echipamentului n computer. Mailbox Viewer 3 este o aplica ie disponibil pe CD-ROM-ul livrat mpreun cu echipamentul. Pentru mai multe informa ii despre instalarea Mailbox Viewer 3, consulta i CD-ROM-ul PCL Print Driver. Urm toarea procedur se refer la utilizarea Mailbox Viewer 3 pentru copierea documentelor salvate n c su a de coresponden a echipamentului.
OBSERVA IE: Pentru a copia documentelor scanate din Mailbox Viewer 3, activa i porturile SNMP, WebDAV i SOAP. Pentru mai multe informa ii, consulta i capitolul Scanner Environment Settings din Ghidul de administrare a sistemului.

1. Ap sa i [Start] n bara de lucru i selecta i [Programs] > [Xerox] > [Network Scanner Utility 3] > [Mailbox Viewer 3].
OBSERVA IE: Dac a i folosit un alt director pentru instalare, specifica i respectivul director n loc de [Mailbox Viewer 3].

2. Selecta i denumirea echipamentului din lista afiat , apoi ap sa i [Next]. 3. Introduce i num rul (001-99) c su ei de coresponden ce va accesat . 4. Introduce i codul de acces corect. 5. Ap sa i [Confirm]. 6. Va fi afiat o list cu documentele salvate n c su a de coresponden selectat . 7. Selecta i documentul de copiat, apoi ap sa i [Import].
OBSERVA IE: De asemenea, pute i selecta mai multe documente. OBSERVA IE: Ap snd butonul [Import], documentele sunt terse din c su a de coresponden i salvate n directorul specificat. Pentru alte func ii disponibile n Mailbox Viewer 3, consulta i sec iunea de asisten online Mailbox Viewer 3.

97

nc rcarea folosind CentreWare Internet Services


CentreWare Internet Services v permite s copia i documente dintr-o c su de coresponden a echipamentului ntr-un computer, f r a trece printr-o aplica ie software. Urm toarea procedur se refer la copierea documentelor salvate n c su a de coresponden a echipamentului folosind CentreWare Internet Services.
OBSERVA IE: Anumite c su e de coresponden pot necesita introducerea unui cod de acces, n func ie de setarea [Check Mailbox Passcode] din pagina [Mailbox Setup]. Pentru mai multe informa ii, consulta i capitolul Scanner Environment Settings n Ghidul de administrare a sistemului.

1. Deschide i web browser-ul i introduce i adresa IP a echipamentului n caseta [Address] pentru a accesa CentreWare Internet Services. 2. Ap sa i sec iunea [Scan]. Este afiat pagina [Mailbox].

3. Ap sa i butonul [Document List] al c su ei de coresponden din care dori i s recupera i un document. Este afiat pagina [Mailbox Document List].
OBSERVA IE: De asemenea, pute i afia pagina [Mailbox Document List] selectnd pictograma c su ei de coresponden , num rul sau numele acesteia.

4. Din lista de documente, bifa i caseta corespunz toare documentului ce va fi copiat. 5. Configura i op iunile necesare. Recuperarea paginii Selecta i dac dori i s recupera i sau nu o pagin din documentul selectat. Num rul paginii Introduce i num rul paginii ce va fi recuperat . Format de recuperare Selecta i formatul ce va fi folosit pentru recuperarea paginii, [TIFF] sau [PDF]. 6. Ap sa i butonul [Retrieve].
OBSERVA IE: Nu pute i copia dect un singur document o dat .

7. Ap sa i [Save this link] n pagina afiat i specifica i directorul n care va fi salvat documentul.

98

tergerea documentelor dintr-o c su

de coresponden
de

Aceast sec iune se refer la tergerea documentelor salvate ntr-o c su coresponden .

OBSERVA IE: Anumite c su e de coresponden pot necesita introducerea unui cod de acces, n func ie de setarea [Check Mailbox Passcode] din pagina [Mailbox Setup]. Pentru mai multe informa ii, consulta i capitolul Scanner Environment Settings n Ghidul de administrare a sistemului.

1. Deschide i web browser-ul i introduce i adresa IP a echipamentului n caseta [Address] pentru a accesa CentreWare Internet Services. 2. Ap sa i sec iunea [Scan]. Este afiat pagina [Mailbox]. 3. Ap sa i butonul [Document List] al c su ei de coresponden ce con ine documentul pe care dori i s -l terge i. Este afiat pagina [Mailbox Document List].
OBSERVA IE: De asemenea, pute i afia pagina [Mailbox Document List] selectnd pictograma c su ei de coresponden , num rul sau numele acesteia.

4. Bifa i caseta din stnga denumirii documentului pe care dori i s -l terge i

OBSERVA IE: Dac dori i s terge i toate documentele din c su a de coresponden , ap sa i [Select All]. OBSERVA IE: Pute i selecta mai multe documente. Pentru deselectare, selecta i documentul din nou.

5. Ap sa i [Delete]. Este afiat mesajul de confirmare. 6. Ap sa i [OK].

99

100

Imprimare
Acest capitol descrie func ia de imprimare a echipamentului. Folosind aceast func ie pute i trimite lucr i de imprimare de la un computer. De asemenea, sec iunea v ofer informa ii referitoare la parametrii PCL.

Func iile driverului de imprimare


n momentul alegerii echipamentului n fereastra de imprimare, fereastra de imprimare asociat este afiat . Selecta i meniul [Print] pentru a afia ecranul de imprimare.

Op iuni principale
Urm toarele op iuni de imprimare sunt suportate de driverul echipamentului. Observa ie: func iile driverului de imprimare pot varia n func ie de sistemul de operare al computerului Paper Size Aceast op iune permite selectarea dimensiunii hrtiei, dintr-o list de formate standard de hrtie. Paper Tray Op iunea permite selectarea manual a t vii de hrtie pe care echipamentul o va folosi pentru imprimarea documentelor, sau configureaz selectarea automat a t vii. 2 Sided Print Activeaz imprimarea fa -verso. Pute i selecta i op iunea 2 Sided, Flip on short edge pentru a configura modul n care este parcurs documentul. Multiple-Up Permite imprimarea mai multor pagini ale unui document pe o singur coal de hrtie. Echipamentul micoreaz /m rete automat imaginile pentru ca acestea s poat fi imprimate pe o pagin .

101

Booklet Creation Imprim documente fa verso astfel nct atunci cnd rezultatul este ndoit la

mijloc, acesta poate fi parcurs ca o brour Watermark Permite ad ugarea unui filigran (ex: Confiden ial) n imaginea tip rit . Pute i alege din filigranele existente sau crea unul nou. Poster Permite m rirea i mp r irea unui document original pentru a fi tip rit pe mai multe coli de hrtie ce vor forma un poster. Brightness Ajusteaz luminozitatea documentelor imprimate n intervalul -100 +100. Screen Specific tipul de screening folosit pentru imaginile bitmap. Advanced Settings O serie de op iuni ce includ imprimarea tip draft, tip banner i mbun t irea imaginilor.

Emulare PCL
Aceast sec iune con ine informa ii referitoare la parametrii de emulare PCL. Emularea PCL permite imprimarea documentelor de la un computer ce nu este compatibil cu driverul PCL inclus, conform parametrilor de emulare configura i folosind CentreWare Internet Services.

Modificarea parametrilor de emulare PCL


Procedura de mai jos con ine paii necesari pentru modificarea parametrilor de emulare PCL. 1. Deschide i browserul web i introduce i adresa IP a echipamentului pentru a accesa CentreWare Internet Services. 2. Ap sa i sec iunea [Properties]. 3. n meniu ap sa i [Services] > [Printing] > [Language Emulations] > [PCL]. Va fi afiat pagina [Language Emulations]. 4. Configura i set rile necesare

102

5. Ap sa i [Apply]. 6. Dac este necesar, introduce i ID-ul i parola administratorului de sistem i ap sa i [Ok].
Observa ie: implicit, ID-ul administratorului de sistem este 11111 iar parola nu este configurat .

Tabelul de mai jos con ine parametrii de emulare PCL i valorile lor.
Parametru Font pitch Valoare Specifica i num rul de caractere imprimate ntr-un inci n intervale de 0.01. x Font Size [6.00] - [24.00] (Valoare implicit : 10.00)

Specifica i dimensiunea fonturilor n intervale de 0.01. x [4.00] - [50.00] (Valoare implicit : 12.00) Selecta i fontul dorit din lista disponibil x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x [CG Times] [CG Times Italic] [CG Times Bold] [CG Times Bold Italic] [Univers Medium] [Univers Medium Italic] [Univers Bold] [Univers Bold Italic] [Univers Medium Condensed] [Univers Medium Condensed Italic] [Univers Bold Condensed] [Univers Bold Condensed Italic] [Antique Olive] [Antique Olive Italic] [Antique Olive Bold] [CG Omega] [CG Omega Italic] [CG Omega Bold] [CG Omega Bold Italic] [Garamond Antiqua] [Garamond Kursiv] [Garamond Halbfett] [Garamond Kursiv Halbfett] [Courier] (Valoare implicit ) [Courier Italic]

Font Name

103

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

[Courier Bold] [Courier Bold Italic] [Letter Gothic] [Letter Gothic Italic] [Letter Gothic Bold] [Albertus Medium] [Albertus Extra Bold] [Calarendon Condensed] [Coronet] [Marigold] [Arial] [Arial Italic] [Arial Bold] [Arial Bold Italic] [Times New] [Times New Italic] [Times New Bold] [Times New Bold Italic] [Symbol] [Wingdings] [Line Printer] [Times Roman] [Times Italic] [Times Bold] [Times Bold Italic] [Helvetica] [Helvetica Oblique] [Helvetica Bold] [Helvetica Bold Oblique] [CourierPS] [CourierPS Oblique] [CourierPS Bold] [CourierPS Bold Oblique] [SymbolPS] [Palatino Roman] [Palatino Italic] [Palatino Bold] [Palatino Bold Italic] [ITC Bookman Light] [ITC Bookman Light Italic] [ITC Bookman Demi]

104

x x x x x x x x x x x x x x x Symbol Set

[ITC Bookman Demi Italic] [Helvetica Narrow] [Helvetica Narrow Oblique] [Helvetica Narrow Bold] [Helvetica Narrow Bold Oblique] [New Century Schoolbook Roman] [New Century Schoolbook Italic] [New Century Schoolbook Bold] [New Century Schoolbook Bold Italic] [ITC Avant Garde Gothic Book] [ITC Avant Garde Gothic Book Oblique] [ITC Avant Garde Gothic Book Demi] [ITC Avant Garde Gothic Book Demi Oblique] [ITC Zapf Chancery Medium Italic] [ITC Zapf Dingbats]

Selecta i simbolul dorit din lista disponibil . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x [Roman 8] (Valoare implicit ) [ISO 8859-1 Latin 1] [ISO 8859-2 Latin 2] [ISO 8859-9 Latin 5] [ISO 8859-10 Latin 6] [PC-8] [PC-8 DN] [PC-775 Baltic] [PC-850 Multilingual] [PC-852 Latin 2] [PC-1004 OS/2] [PC Turkish] [Windows 3.1 Latin 1] [Windows 3.1 Latin 2] [Windows 3.1 Latin 5] [DeskTop] [PS Text] [MC Text] [Microsoft Publishing] [Math 8] [PS Math] [Pi Font] [Legal] [ISO 4 United Kingdom]

105

x x x x x x x x x x x x Lines Per Page

[ISO 6 ASCII] [ISO 11 Swedish:names] [ISO 15 Italian] [ISO 17 Spanish] [ISO 21 German] [ISO 60 Norwegian v1] [ISO 69 French] [Windows 3.0 Latin 1] [Windows Baltic] [Symbol] [Wingdings] [ITC ZapfDingbats MS]

Specify the page length (printing area) of one page. x [5] - [128] (Valoare implicit : 64 or 60*) * Valoarea implicit va fi [64] dac valoarea [Output Size]/ [Paper Size (Bypass)] este [A4]; [60] daca valoarea [Output Size]/[Paper Size (Bypass)] este [Letter (8.5 x 11")].

Treat "LF" as "CR + LF" and "FF" as "CR + FF" Treat "CR" as "CR + LF"

Activa i sau dezactiva i op iunile carriage return i line feed sau carriage return i form feed pentru modul PCL. (Valoare implicit : Disabled) Activa i sau dezactiva i op iunile carriage return i line feed pentru modul PCL. (Valoare implicit : Disabled) Selecta i tava de hrtie. Cnd este selectat [Auto] echipamentul selecteaz automat tava ce con ine hrtie de aceeai dimensiune cu cea configurat la panoul de comand . x [Auto] (Valoare implicit ) x [Tray 1] x [Tray 2] x [Bypass Tray] Configureaz valoarea implicit a dimensiunii hrtiei cnd echipamentul este setat s aleag automat dimensiunea hrtiei. Op iunea este disponibil doar cnd [Paper Supply] este setat [Auto]. x [A3] x [B4] x [A4] (Valoare implicit *) x [B5] x [Letter (8.5 x 11")] (Valoare implicit *) x [8.5 x 13"] x [Legal (8.5 x 14")] x [Tabloid (11 x 17")] x [8K] x [16K] *Valoarea implicit este [A4] sau [Letter (8.5 x 11")] n func ie de ar .

Paper Supply

Output Size

106

Paper Size (Bypass)

Selecta i dimensiunea hrtiei pentru tava manual . Op iunea este disponibil doar cnd [Paper Supply] este configurat cu valoarea [Bypass Tray]. x [A3] x [B4] x [A4] (Valoare implicit *) x [B5] x [A5] x [Statement (5.5 x 8.5")] x [Letter (8.5 x 11")] (Valoare implicit *) x [8.5 x 13"] x [Legal (8.5 x 14")] x [Tabloid (11 x 17")] x [8K] x [16K] x [Custom Paper Size] **Valoarea implicit este [A4] sau [Letter (8.5 x 11")] n func ie de ar .

Custom Paper Size: Width X

Specifica i l imea hrtiei n intervalul 182 - 432 mm (7.2 17.0 inci)*. (Valoare implicit : 210 mm/8.3 inches*) *Unitatea de m sur depinde de setarea [Unit Settings] din sec iunea [Properties].

Custom Paper Size: Length Y

Specifica i lungimea hrtiei n intervalul 139 - 297 mm (5.5 - 11.7 inci)* (Valoare implicit : 297 mm/11.7 inches*) *Unitatea de m sur depinde de setarea [Unit Settings] din sec iunea [Properties].

Quantity

Specifica i num rul de seturi de imprimat. x [1] - [999] (Valoare implicit : 1) Activa i sau dezactiva i imprimarea fa -verso x [1 Sided] (Valoare implicit ) x [2 Sided, Flip on long edge] x [2 Sided, Flip on short edge] Specifica i orientarea originalului. x [Portrait] (Valoare implicit ) x [Landscape] Activa i sau dezactiva i salvarea con inutului memoriei n format hexazecimal n modul PCL. (Valoare implicit : Disabled) Activa i sau dezactiva i mbun t irea imaginilor. (Valoare implicit : Enabled)

2 Sided Printing

Valoare implicit Orientation

HexDump

Image Enhancement

Pagina Paper Supply Command


Pagina [Paper Supply Command] afieaz num rul de t vi de hrtie logice i fizice specificate prin intermediul Paper (Media) Source Command.

107

Pentru a vizualiza aceast pagin , ap sa i [Display the list] n pagina [Language Emulations].

108

109

110

S-ar putea să vă placă și