Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 21.10-23.10.

2008

www.
piataseverineana.
ro
2 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 3
@ Predau lecþii @ Efectuez @ E x e c u t
de pian indiferent de transport sãptãmânal
documentaþii tehnice
vârstã. Relaþii la telefon
Italia ºi Spania la cadastrale ºi intabulãri
0728-034472 (82579) ALTE DOMENII
adresele dorite. în cartea funciarã
@ Persoanã Preþuri neg. Tel. @ Reparaþii
autorizatã cu rezultate în
pentru case,
0 7 5 4 - 2 7 0 2 8 5 profesionale la
performanþa ºcolarã, apartamente ºi
(82554) elemente auto,
pregãtesc elevi, clasele I terenuri. Preþuri
- IV pentru concursurile
carene, moto,
@ E f e c t u e z ambarcaþiuni din fibrã minime. Tel. 0352-
ºcolare în timpul
semestrului cât ºi în tractãri auto non - de sticlã (PAS) ºi plas- 800160, 0729-960787,
vacanþã. Preþ 20 lei / stop ºi transporturi tic. Tel. 0352-808887, 0252-325409(82548)
ºedinþã. Tel. 0731- cu microbuze ºi 0728-245495(82593)
321185 (82553) @ Vând lemne
remorci de 22 t.
@ E x e c u t
Preþuri negociabile. de foc din demolarea
cadastru ºi intabulare
Tel. 0744-850758, în cartea funciarã la unei case. Preþ neg.
TRANSPORT Tel. 0741-060710
0726-115512 preþuri minime. Tel.
@ T r a n s p o r t (82585) 0723-332890(82546) (82589)
materiale de
construcþii (nisip,
balast, sorturi, etc)
ºi lemn de foc cu
autobasculanta Raba
Irak, la comandã.
Ofer seriozitate. Tel.
@ Instalator @ Reparaþii 0742-191001
montez ºi repar instalaþii maºini de spãlat auto- (82544)
sanitare ºi termice de mate cu piese de import
toate tipurile la preþuri la domiciliul clientului în @ Efectuãm
mici. Tel. 0751-581557 tot judeþul Mehedinþi,
deþin ºi aduc la comandã
transport marfã cu
(82575)
piese. Tel. 0727- microbuze noi ºi
@ Execut lucrãri 747910, 0770-964290 c a m i o a n e ,
@ E c h i p ã
executãm lucrãri de finisaj interioare, glet, (82551) autoplatformã,
structurã de rezistenþã, lavabilã, diferite forme @ Reparãm
din rigips, spoturi, ar- ieftin capacitãþi transport:
zidãrie, gleturi, frigidere,
zugrãveli, rigips. Tel. cade, faianþã, spoturi, ar- congelatoare, lãzi, microbuz 12 mc - 2
0765-195803 (82565) cade, faianþã, polistiren, vitrine ºi combine t, microbuz 16 mc -
parchet, montez uºi, frigorifice la domiciliul
@ E c h i p ã 2,5 t, camion 36 mc
rafturi, etajere, clientului. Oferim
specializatã, executã - 4,5 t. Tel. 0252-
@ OFER SPRE instalaþii sanitare, cupru, ornamente din rigips. garanþie. Posibilitate ºi
ÎNCHIRIERE pexal, PPR. Preþuri Tel. 0746-132849 în rate. Încãrcãm clime 316515, 0744-
SPÃLÃTORIEAUTO, atractive. Tel. 0728- (82598) auto cu freon. Tel. 0352-
806529, 0740-783824
559181, 0724-
COMPLETUTILATÃ, 156322 (82567)
LÂNGÃ OMV. TEL. @ E x e c u t ã m (82576) 080607 (82550)
0724-449371, 0742- @ Execut orice lucrãri interioare,
692963 (82875) tip de fundaþii, beciuri, exterioare, faianþã,
evacuez moloz cu gresie, glet, tencuit,
@ V â n d escavator ºi camion de CONTABILITATE
autorizaþie taxi cu sau rigips, arcade, polistiren,
3,5 tone. Aduc la
fãrã maºinã. Tel. 0755- decorative, ridicat case, @ E x p e r t
403486 (82555) comandã orice tip de
nisip, balast, ºrot. fier, acoperiºuri. Tel. contabil, ofer servicii de
0756-800622 (82600) contabilitate. Tel. 0766-
@ V â n d Execut lucrãrii de
828311 (82572)
autorizaþie de taxi cu sau compactare tasare
fãrã maºinã. Preþ neg. Tel. (elevaþii de casã) cu
0755-403486. (82947) compactor. Tel. 0744- ELECTRICE-
998699 (82569)
ELECTRONICE MEDITAÞII-
@ Execut lucrãri TRADUCERI
hidroizolaþii blocuri, @ Filmãri video
ºi foto pentru fiecare @ Meditez la
terase, hale, fundaþii,
înaltã calificare, moment important din limba Englezã, orice
categoria 6 II. Tel. 0751- viaþa ta nunta, cununie, nivel. Preþuri minime.
096975, 0252-211020 botez. Tel. 0727- Tel. 0740-273221 dupã
(82571) 949491 (82542) ora 13.00 (82577)

CONSTRUCÞII, CONVOCARE
AMENAJÃRI,
INSTALAÞII BONCIU CAMELIA, domiciliatã în Dr. Tr. Severin, str. Eugen
Mareº, nr. 10, bloc U4, sc. 2, ap. 4 este convocatã de SC FLORA
@ Aduc nisip, SERCOM SA pe data de 13 noiembrie 2008, la sediul din Dr. Tr.
balast, pãmânt vegetal, Severin, Calea Timiºoarei, nr. 179 pentru concilierea directã, în
sorturi. Evacuez moloz,
temeiul art. 720 Cod procedurã civilã, privind creanþa de 986 (nouã
pãmânt ºi mobilier. Tel.
sute optzeci ºi ºase) lei cedatã de Asociaþia de proprietari nr. 17
0722-895023, 0352-
805283 (82541) prin Contractul de concesiune creanþe nr. 1351/13.08.2008
4 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

Efectuez transport sãptãmânal


Italia ºi Spania la adresele dorite.
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285

TRANSPORTMATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,


BALAST, SORTURI, ETC) CUAUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN
FOC.OFERSERIOZITATE

TEL: 0742 - 191001


EXECUT DOCUMENTAÞII
IMPORTANT! TEHNICE CADASTRALE ªI
Toate anunþurile de la INTABULÃRI ÎN CARTEA Efectuez tractãri auto
rubricaAfaceri- FUNCIARÃ pentru case, non - stop ºi
apartamente ºi terenuri. transporturi cu
Servicii sunt cu platã ºi PREÞURI MINIME
se achitã la sediul Piaþa microbuze ºi remorci
Tel: 0352-800160, de22T.
Severineanã din str.
0729-960787, Preþuri negociabile
Traian nr. 46.
0252-325409.
Tel: 0744-850758,
0726-115512
SERVICII DIVERSE EFECTUÃM TRANSPORT MARFÃ CU MICROBUZE NOI ªI
CAMIOANE,AUTOPLATFORMÃ, CAPACITÃÞI TRANS-
PORT: MICROBUZ 12 MC - 2 T, MICROBUZ 16 MC - 2,5 T,
PREDAU LECÞII EXPERT CAMION 36 MC - 4,5 T.

DE PIAN CONTABILOFER TEL. 0252-316515, 0744-559181,


0724-080607
INDIFERENT DE SERVICII DE
VÂRSTÃ CONTABILITATE.

Tel. 0728-034472 Tel. 0766-828311 Executãm lucrãri


REPARATII
Echipã
interioare,
exterioare, faianþã, specializatã
gresie, glet, executã instalaþii
tencuit, rigips, sanitare cupru,
arcade, polisitren,
decorative, ridicat pexal, PPR.
case, fier, Preþuri atractive
acoperiºuri
Tel: 0756-800622 Tel: 0728-156322

Execut orice tip de Execut lucrãri de finisaº


fundaþie, beciurii, evacuez interioare, glet, lavabilã,
moloz cu excavator ºi diferite forme din rigips,
camion de 3,5 tone. Aduc spoturi, arcade, faianþã,
la comandã orice tip de REPARAÞII
nisip, balastru, sort. spoturi, arcade, faianþã, PROFESIONALELA IMPORTANT!
Meditez la Execut lucrãri de
compactare, tasare
polistiren, parchet, ELEMENTEDE
Toate anunþurile de la
montez uºi, rafturi, CAROSERIE AUTO,
(elevaþei de casã) cu
limba englezã, compactor
etajere, ornamente din
rigips
CARENE MOTO,
AMBARCAÞIUNI ªI ªI
rubricaAfaceri-
RECIPIENÞI DIN FIBRA Servicii sunt cu platã ºi
orice nivel Tel: 0744-998699 Tel: 0746-132849 DE STICLÃ (PAS) ªI se achitã la sediul Piaþa
PLASTIC
Severineanã din str.
Tel: 0352-808887
Tel: 0740-273221 Instalator montez Echipã executãm 0728-245495 Traian nr. 46.
dupã ora 13.00 ºi repar instalaþii lucrãri structurã
sanitare ºi termice de rezistenþã,
Persoanã autorizatã cu rezultate în performanþa de toate tipurile la
ºcolarã, pregãtesc elevi, clasele I - IV pentru zidãrie, gleturi,
concursurile ºcolare în timpul semestrului cât ºi în preþuri mici.
zugrãveli, rigips
vacanþã. Preþ 20 lei / ºedinþã.
Tel. 0731-321185 Tel. 0751-581557
Tel: 0765-195803
Vând lemne de foc, provenite din
demolarea unei case. Execut lucrãri hidroizolaþii blocuri, terase,
Preþ negociabil hale, fundaþii, înaltã calificare, categoria 6 II.
Tel. 0751-096975, 0252-211020
Tel: 0741-060710
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 5

VÂND
APARTAMENT2
CAMERE,DEC.,
STR. CRIªAN,
BL. M2, SC. 4,
AP. 7, G+F+P+T,
MODIFICAT,
MERITÃVÃZUT.
PREÞ 55000
EURONEG.TEL.
@ V â n d 0728-134340,
garsonierã conf. I, 0252-319770,
bl. C1, et. 9, ap. 119, DUPÃ ORA 18
cu multiple (81329)
îmbunãtãþiri, zona
VÂNDURGENT
Kiseleff. Preþ neg.
APARTAMENT2
Tel. 0730-985811
CAMERE,ZONA
DR.TR.SEVERIN (82707) DR.TR.SEVERIN
CRIHALA,
VÂNDURGENT @ V â n d VÂND CADASTRU,
GARSONIERÃ, APARTAMENT2 APOMETRE,AC,
garsonierã, conf. I,
CADASTRU, CAMERE,ZONÃ MICI
zona Schela, bl. S6,
G+F+T, ULTRACENTRALÃ, ÎMBUNÃTÃÞIRI.
sc. 1, parter. Preþ PREÞ 45000
INSTALAÞIE MODIFICATªI @ V Â N D
80000 lei. Tel. 0722- EURONEG.TEL.
ELECTRICÃ RENOVAT APARTAMENT 2
NOUÃ,ET.IV, 681198 (82738) 0740-145195,
COMPLET, STR. CAMERE, ZONA
ZONAINDUS- DECEBAL,NR. 0755-293396 STOMATOLOGIE,
@ Vând ur- (80736)
TRIAL 1. PREÞ 35, BL. L2, SC. ET. 1, TERMOPAN,
gent garsonierã,
85000 LEI NEG. A, AP. 15, ET. 4. AC, UªÃ
baie, bucãtãrie, hol @ V Â N D
TEL. 0741- PREÞ 70000 APARTAMENT 2 METALICÃ. PREÞ
980039 mare, uºã metalicã,
EURO.TEL. C A M E R E , NEG. TEL. 0762-
(82893) geamuri termopan, D E C O M A N D AT, 101970 (82682)
0722-225341,
cadastru. Preþ 90000 0749-152559 ZONA SPITALUL
@ V Â N D lei. Tel. 0741- JUDEÞEAN, STR. @ V Â N D
(82830)
G A R S O N I E R Ã , 521566 (82747) SPLAI M. VITEAZU, APARTAMENT 2
CONF.I,ET.4,ZONA VÂND NR.12, BL. M7, UªE CAMERE, STR.
XE, G+F+T+ AC. @ V â n d APARTAMENT2 METALICÃ, CRIªANA, NR. 1,
PREÞ 110000 LEI garsonierã, toate CAMERE,DEC., P+G+F+T. TEL. BL. 6, SC. 1, AP. 8,
NEG. TEL. 0743- îmbunãtãþirile, zona 0743-145405, 0352- G+F, APOMETRE,
STR. CICERO, 803500. PREÞ
051603 (82716) Cicero, parter, NR. 106, G+F+P, CALORIMETRE,
50000 EURO NEG.
pretabilã privatizare TÂMPLÃRIE TEL. 0743-145405, MOBILAT. PREÞ
@ V â n d
NOUÃ, 0352-803500. NEG. TEL. 0722-
garsonierã, conf. I, sau schimb cu
INSTALAÞII (82395) 991178 (82818)
G+F+P+T, AC, apartament 2
a p o m e t r e , camere, zona SANITARÃ +
@ V Â N D @ VÂND 2
calorimetre, jaluzele Crihala + diferenþã. ELECTRICÃ APARTAMENT 2 APARTAMENT 2
verticale, instalaþii noi, Preþ 37000 euro. NOI, RIGIPS. CAMERE, SPLAI CAMERE, DEC., 56
cablu TV, telefon, et. Tel. 0741-209158 PREÞ 60000 MIHAI VITEAZU - MP, COMPLET
7, vizavi de Hotel (82880) EURONEG.TEL. ªINCAI, 60 MP, RENOVATE CU
Traian. Preþ 145000 0764-456622, G + F + P + T ,
TERASE, ZONA
neg. Tel. 0752-485860 0252-383542 A C O P E R I ª ,
BALCON ÎNCHIS, SCHELA, BL. 4, ET.
(82607) (82826) 4 ªI BL. 5, ET. 2.
UªE METALICÃ.
VÂND PREÞ 57000 EURO. PREÞ 31000 EURO
@ V â n d
APARTAMENT2 TEL. 0740-145195, NEG, 33000 EURO
garsonierã, conf. 2,
CAMERE,ZONÃ 0755-293396. NEG. TEL. 0723-
mobilatã, 22 mp, zona (82407)
ULTRACENTRALÃ, 236615, 0727-
Autogarã - Pompieri,
289027 (82524)
uºã metalicã + ET.4,CU @ V  N D
termopan. Preþ 700 mil ÎMBUNÃTÃÞIRI. APARTAMENT 2 @ V â n d
neg. Tel. 0756-481640, DR.TR.SEVERIN TEL. 0748- CAMERE, ZONA apartament 2 camere,
0743 - 951792 (82621) @ V Â N D 133671 GENERALÃ 6, ETAJ
et. 2, mici îmbunãtãþiri,
(82828) 1, AC + T, UªÃ
@ V â n d APARTAMENT 1 METALICÃ. PREÞ str. Criºan. Preþ neg.
garsonierã, zona b- CAMERÃ, ZONA VÂND 48500 EURO. TEL. Tel. 0729-214840
dul T. Vladimirescu, CALEATG.JIULUI, APARTAMENT2 0751-258900 (82518) (82536)
bl. C1, et. 6/10 sau ET. 2/4, G+F+P+AC. CAMERE,
închiriez, de lux. Preþ PREÞ NEG. TEL. @ V Â N D @ V â n d
DECOMANDAT, APARTAMENT 2 apartament 2 camere,
neg. Tel. 0741-784557 0729-828882 (82874) ÎMBUNÃTÃÞIRI, CAMERE, ZONA 58 mp, parter, bl. J1,
(82625) STR. ORLY, BL.
@ V â n d CICERO, BL. S14A, G+F+ uºi schimbate,
@ V â n d apartament 1 camerã, R.9, PARTER, SC. 2, ET. 3, termopane, instalaþie
ZONASPITALUL ÎMBUNÃTÃÞIRI,
garsonierã, confort 1, etaj 2, carte funciarã, sanitarã nouã,
JUDEÞEAN. P+G+F+T+AC,
strada Alion. bloc G1, balcon închis, zona B- C O N T O R I Z AT. apometre calorimetre,
etaj 1. Preþ 37000 euro. dul T. Vladimirescu - PREÞ 60000 cadastru fãcut. Preþ
PREÞ 56000 EURO
E-mail elenacauc Independenþei. Preþ EURONEG.TEL. NEG. TEL. 0746- 170000 lei. Tel. 0770-
@yahoo.com. Tel. neg. Tel. 0752-223750 0740-938046 212668, 0770- 757645, 0727-894711
0748-014549(82689) (82791) (82674) 914552 (82663) (82537)
6 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
modificat în 3 camere, zona Cinema Flacãra, vedere la Dunãre, G+F+T, etaj 3, zona
spaþios, multiple decomandat, et. 4, balcon 9 m, zona Tri- Biserica de Carton.
îmbunãtãþiri, et. 1, terasã închisã. Preþ bunal, boxã la subsol, Preþ neg. Tel. 0748-
zona M. neg. Tel. 0721-097733 meritã vãzut. Preþ neg. 976309. (82924)
Kogãlniceanu. Preþ (82685) Tel. 0788-231869
(82846) @ V â n d
neg. Tel. 0742-178701 apartament 2 camere,
(80804) @ V â n d
apartament 2 camere @ V â n d str. Ghe. I,. ªiºeºti, 2
decomandate, etaj 1, apartament 2 camere, balcoane, 62 mp, etaj
@ V â n d
fãrã îmbunãtãþiri, Tu- zona Piaþa Sârbilor, la 3, G+F+T. Preþ 57000
apartament 2 camere,
dor Vladimirescu. Preþ parter (fost cabinet euro neg. Tel. 0352-
dec., parchetate, cu
50000 euro neg. E-mail medical). Preþ neg. 805433, 0730-276885.
toate îmbunãtãþirile,
m a r i a l i c i u Tel. 0763-645309 (82929)
G+F+P, baie cu boiler,
@yahoo.com. Tel. (82873)
bucãtãrie cu hotã, @ V â n d
0762-222969 (82692)
balcon, termopane apartament 2 camere
peste tot, AC, uºã @ V â n d
@ V â n d urgent, Bl. M2, vizavi
metalicã, sau schimb apartament 2 camere,
apartament 2 camere, de Petrom Crihala.
cu garsonierã în decomandat, mobilat et. 1, situat în zona
Preþ 45000 euro neg.
Bucureºti, meritã ºi renovat, zona Stomatologie, str.
Tel. 0746-186514,
vãzut. Preþ neg. Tel. Kiseleff. Preþ 60000 Iuliu Maniu, nr. 7. Preþ
0732-188407. (82935)
0252-320048(82539) euro. Tel. 0788-231574 53000 euro neg. Tel.
(82695) 0252-330042 între @ V â n d
@ V â n d orele 8,00 - 16,00 ºi apartament 2 camere,
apartament 2 camere, @ V â n d 0722-628370 dupã ora decomandat, etaj 1,
baie mare, bucãtãrie apartament 2 camere, 16,00 (82878) zona Independenþei
mare, îmbunãtãþiri, et. dec, mici îmbunãtãþiri,
Mãrãºti, super
4, izolaþie membranã, str. Brâncoveanu, nr. @ V â n d îmbunãtãþit, uºi
bloc K, zona Crihala, 242, bl. 7, zona CEC - apartament 2 camere, schimbate, G+F+P
meritã vãzut. Preþ bulevard, meritã parter, balcon, stare laminat, tâmplãrie
33000 euro. Tel. 0744- vãzut. Preþ 60000 foarte bunã, str. PVC. Preþ 60000 euro.
euro. Tel. 0748-313209
794111(82606) Cicero , zona Crihala. Tel. 0743-147356.
(82698)
Preþ neg. Tel. 0352- (82951)
@ V â n d 412001, 0726-240264
@ V â n d
apartament 2 camere, apartament 2 camere, (82882)
îmbunãtãþiri multiple, dec, fãrã îmbunãtãþiri,
zonã centralã, B-dul. parchet, str. Orly, nr. @ V â n d ORªOVA
T. Vladimirescu, ultra 92, bl. M2,sc. 2, et. 1. apartament 2 camere,
dotat, mobilat. Preþ Preþ 38000 euro. Tel. decomandat, et. 1, @ V â n d
neg. Tel. 0745-592525 0352-807533, 0743- terase la dormitoare ºi apartament 2 camere,
(81336) 774577 (82740) la bucãtãrie 4 m în Orºova, confort 1,
lungime ºi 3 m lãþime, fãrã îmbunãtãþiri, str.
@ V â n d @ V â n d Crizantemelor 15, sc.
str. Iuliu Maniu, nr. 34.
apartament 2 camere, apartament 2 camere, A, ap. 3. Preþ 35000
Preþ 63000 euro neg.
G+F+P+T, AC, zona Cinema Flacãra,
Tel. 0744-772654 euro.Tel. 0749-220782
a p o m e t r e , et. 1P+G+F, bloc de
cãrãmidã, mobilat. (82885) (82523)
calorimetre, 59 mp, et.
4, Criºan, bl. O5. Preþ Preþ neg. Tel. 0726- @ V â n d
@ V â n d
47000 euro neg. Tel. 876374, 0788-364015
apartament 2 camere, apartament 2 camere,
0747-636322(82608) (82755)
decomandat, str. Dr. confort 1, zonã
@ V â n d @ V â n d Babeº, nr. 73, bl. 1, sc. centralã. Tel. 0744-
apartament 2 camere, apartament 2 camere, 2, ap. 1, parter, 625517(82677)
B-dul 1 Decembrie, nr. posibilitate
et. 2, str. Dumitru @ V â n d
23, vedere spre privatizare, utilat cu
Gheaþã, zona apartament 2 camere,
Dunãre. Preþ 80000 G+F+T+P + boxã la
Autogarã, spaþios cu neg. Tel. 0745-122388 confort redus,
multiple îmbunãtãþiri, subsol, suprafaþã 54
(82794) mp. Preþ neg. Tel. îmbunãtãþiri, recent
semidecomandat, renovat, et. 2, Falezã,
terasã 4 m, @ V â n d 0723-398941, 0788-
342525(82890) vedere spre lac. Preþ
termopane, uºã apartament 2 camere
modificat în 3, 35000 euro. Tel. 0723-
metalicã. Preþ 175000 @ V â n d 377274(82799)
lei. Tel. 0352-802326 decomandat, mici
îmbunãtãþiri, 2 terase, apartament 2 camere,
(82611)
etaj 2, str. M. et. 2, renovat, recent @ V â n d
@ V â n d Kogãlniceanu, bl.V4, mobilat ºi utilat, zonã apartament 2 camere
apartament 2 camere, sc.3, ap.8, cadastru, foarte bunã, meritã în Orºova, etaj 2, zona
decomandat, et. 1, 61 mp. Preþ 56000 euro vãzut. Preþ 62000 euro Sud, cu îmbunãtãþiri,
balcon, îmbunãtãþiri, neg. Tel. 0741-313637, neg. Tel. 0788-231574 mobilat. Preþ neg. Tel.
zona Dunãrea laA-uri. 0749-151055. (82838) (82892) 0756-924192. (82936)
Preþ neg. Tel. 0744-
527143(82629)
VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
@ V â n d
apartament 2 camere, SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
baie, bucãtãrie, 2 IULIU MANIU, NR. 7.
cãmãri, terasã, din
cãrãmidã cu parchet
PREÞ 53000 EURO.
sau schimb cu RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
garsonierã în Dr. Tr. 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
Severin. Preþ neg. Tel.
0727-905666(82658) DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 3 camere,
2 bãi, bucãtãrie, dec,
dec, 2 bãi, 2 terase, str. dec., et. 1, str. Criºan -
Criºan, nr. 63, bl. O5, îmbunãtãþit, Pãcii, bl. O2, toate
et. 1, mici G+F+P+T, uºi îmbunãtãþirile, 2
îmbunãtãþiri. Preþ schimbate + uºã balcoane, 2 bãi, uºã
58000 euro. Tel. 0763- metalicã, parter, zona metalicã, mobilat,
654108, 0770-705636 Pacea (Alion), semimobilat sau
(80748) pretabil privatizare. nemobilat. Preþ 63000
DR.TR.SEVERIN
Preþ 70000 euro. Tel. euro neg. Tel. 0744-
VÂND @ V â n d 0352-801487, 0730- 629472(82884)
APARTAMENT3 apartament 3 camere 094595(82624)
CAMERE,3 dec., et. 3, zona OMV, @ @ V â n d GARSONIERE (331) neg (237)
V â n d •parter, conf. I, în bloc de apartamente, •parter (apartament în vilã), dec, zona • et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri,
TERASE, 2 BÃI, AC în fiecare camerã, apartament 3 camere, apartament 3 camere, mobilatã, zona CPL, preþ 95000 lei / neg Kiseleff, preþ 70000 euro / neg (330) zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81)
(157) • parter semidecomandat, balcon, • et 3, semidec, zona Crihala, preþ 57000
DEC., STR. recent renovat, decomandat, et. 1, 2 dec, et. 1, zona •et. 3,conf. 1, zona Independenþei, preþ îmbunãtãþiri, mobilat, zona CET, preþ euro neg (432)
VETERANI,NR. instalaþie electricã ºi bãi, 2 balcoane, foarte Crihala, XF-uri, 2 100000 lei (321) 47000 euro / neg (283) • et4, dec, zona A. Saligny, preþ 56000
• et. 4, conf. 1, dec, 35 mp, mici îmbunãtãþiri, •parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona euro / neg (143)
48, ET. 3, MICI sanitarã noi, spaþios, zona Crihala, balcoane, uºi interior zona Centru Preþ 37000 euro neg (212) Crihala, preþ 55000 euro/neg (409) • et 1, semidec, zona CET, preþ 50000
ÎMBUNÃTÃÞIRI. •et. 4, acoperiº, tablã, conf. I, zona Pacea, •et. 2, dec, zona Hotel Traian, preþ 60000 euro (140)
G+F+P+T. Preþ neg. direcþia agricolã. Preþ s c h i m b a t e , preþ 31000 euro / neg (158) euro/neg (328) • et 4, acoperiº, dec, multiple
PREÞ 65000 pardosealã în toate •parter, conf. 2, 2 camere, îmbunãtãþiri, zona •et. 4, acoperiº din tablã, semidec, mul- îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
Tel. 0723-722834 58000 euro fix. E-mail târg, preþ 95000 lei neg (155) tiple îmbunãtãþiri, zona Aluniº. Preþ euro(80)
EURONEG.TEL. camerele, G+F+
(80780) a b o t o a c a •et 4, conf. 1, îmbunãtãþiri, zona 47000 euro neg (175) • parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
0729-596153 lambriuri . Preþ 58000 Independenþei, preþ 124000 ron / neg. •et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona Preþ 220000 lei neg(235)
@yahoo.com. Tel. (151) Crihala, preþ 55000 euro /neg (404) • et 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
(81337) @ V â n d 0743-116707(82699) euro neg. Tel. 0732- • et 3, conf I, zona Kiseleff. Preþ 125000 euro •et. 1, semidec, douã balcoane, zona zona Cicero. Preþ 65000 euro neg(231)
neg(160) Crihala, preþ 50000 euro/neg (405) • et 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
VÂND apartament 3 camere , 934598(82928) • et 3, conf. 1, mici îmbunãtãþiri, zona et. 1, semidec, conf. 2, zona Crihala, preþ mobilat/nemobilat, zona Cicero. Preþ

APARTAMENT3 parter , posibilitate @ V â n d Autogarã. Preþ 30000 euro (297)


•conf. 2, 2 camere, parter, mici îmbunãtãþiri,
115000 lei / neg (407)
et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona
85000 euro neg(236)
• et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
CAMERE,ET.10, privatizare , parchet , apartament 3 camere, zona CET. Preþ 93000 lei (278)
•2 garsoniere, parter, conf. II, îmbunãtãþiri,
independenþei, preþ 55500 euro neg (327) zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
•parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. (430)
ZONATEATRU, apometre , termopan , et. 3, zona Aluniº, zona Crihala, preþ 90000 lei (106) Preþ 180000 ron neg(399) • et. 2, semidec, îmbunãtãþiri, zona
complet renovat ALTE AP. 2 CAMERE •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, Crihala, preþ 60000 euro (428)
VEDERE 70 mp, zona Crihala, LOCALITÃÞI • et 4, acoperiº tablã, dec, îmbunãtãþiri, zona preþ 56000 euro / neg (396) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
(G+F+P), uºi ºi Crihala, preþ 52000 euro neg (430) •et. 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, preþ 65000 euro (429)
PANORAMICÃ sau schimb cu
geamuri schimbate + • et. 2, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, zona Crihala. Preþ 55000 euro neg •et. 3, semidec, mici îmbunãtãþirii, zona
EXCELENTÃ,SE apartament 2 camere instalaþie sanitarã ºi @ V â n d zona Kiseleff, mobilat, preþ 62000 euro / (398) Crihala, preþ 60000 euro (428)
neg (286) •et 4/10, decomandat, multiple • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraº,
ACCEPTÃ ªI + diferenþa . Preþ electricã, toate apartament 3 camere, • parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona îmbunãtãþiri, modificãri, zona Centru preþ preþ 60000 euro / neg (137)
Kiseleff, preþ 60000 euro neg (311) 60000 euro neg •et. 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
PLATAÎNRATE. 60000 euro. Tel 0747- utilitãþile. Preþ ultracentral, 80 mp, în et. 1, semidecomandat, zona Kiseleff, preþ • et. 2 decomandat, îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ 67000 euro / neg (135)
et 3, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
PREÞ 62000 115105, 0788-430624 avantajos neg. Tel. Vînju Mare. Preþ 55000 euro / neg (334) Crihala. Preþ 53000 euro neg (389) zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(421)
• et. 1, decomandat, îmbunãtãþiri, zona • et. 2 decomandat, zona Crihala. Preþ •et 4, semidec, îmbunãtãþiri, zona
EURO.TEL. (82803) 0752-223749, 0751- 17000 euro neg. Tel. Bulevard, preþ 55000 euro neg (328) 53000 euro - mobilat neg. (386) Crihala. Preþ 56000 euro neg(423)
0724-893200, • et. 1, dec, mici îmbunãtãþiri, zona •schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon • et 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
070342(82732) 0742-016916, 0788- Stomatologie, preþ 53000 euro / neg (339) mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc modificãri, zona Crihala-Dunãrea preþ
0766-224205 @ V â n d 379459(82514) • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard, preþ de apartamente, et. 1-2, zona 64000 euro neg(417)
50000 euro (294) Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
(82767) apartament 3 camere, @ V â n d • et 1, semidec, zona Centru, preþ 62000 euro AP. 3 CAMERE Saligny, preþ 64000 euro neg (127)
• et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
conf. I, et. 2, zona apartament 3 camere, neg (92)
• et 4, semidec, balcon, zona Orºova - falezã,
• et 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
Preþ 63000 euro neg(411)
VÂND Cicero, preþ 65000 euro/neg (239)
Crihala, parþial zona Profi, lângã Piaþa preþ 38000 euro neg (570) • et 4, acoperiº tablã, 2 balcoane,
• parter, dec, zona Crihala. Preþ 62000
euro neg(412)
APARTAMENT3 • parter, dec, zona Biserica Nouã, preþ îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000
îmbunãtãþit., 2 terase, Sârbilor. Preþ 190000 47000 euro neg. (292) euro / neg (435)
• parter, decomandat, zona Crihala. Preþ
60000 euro neg(412)
CAMERE,DEC.,
ET. 4, BLOC CU contorizat. Preþ 57000 neg. Tel. 0728-122925 • et. 4, semidecomandat, îmbunãtãþiri,
mobilat, zona Calãraº, preþ 45000 euro
•et. 1, decomandat, 2 balcoane,
îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000
AP. 4 CAMERE
•et.2, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat,
HIDROIZOLAÞIE euro neg. Tel. 0252- (82753) (293) euro (335) zona Aluniº, preþ 60000 euro
• et 1, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, • et. 4, acoperiº, decomandat, 2 balcoane, nemobilat, 63000 euro - mobilat (154)
NOUÃ,ZONA 222752(81328) @ V â n d zona Cicero. Preþ 48000 euro (183) mobilat, zona Crihala, preþ 60000 euro neg •parter, decomandat, balcon,
• parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, (227) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
CRIHALA, apartament 3 camere, preþ 50000 euro / neg (337) •parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ 65000 euro/neg (27)
@ V â n d • et 3, semidec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. 58000 euro neg
G+F+P, Crihala, et. 4, dec, 75 Preþ 105000 lei neg(423) • et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ
• et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
apartament 3 camere, mp, 2 terase, recent DR.TR.SEVERIN preþ 42000 euro
CALORIFERE • et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000 euro / neg (436) • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff.
NOI,MOBILAT dec., et. I, G+F+P, renovat, hidroizolaþie, 50000 euro (421) • et 3, semidecomandat, îmbunãtãþiri, zona Preþ 110000 euro neg (130)
•et. 3, dec, zona Crihala, preþ 50000 euro Crihala, preþ 55000 euro / neg (426)
zonã liniºtitã, Crihala G+F+T parþial, uºi VÂND neg (412) • Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane, îmbunãtãþiri
• et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
SAU •et. 4, acoperiº tablã, semidec, îmbunãtãþirii,
Kiseleff, preþ 88000 euro neg (26)
Aleea Trandafirilor. schimbate. Preþ 60000 APARTAMENT4 ºi mobilat, preþ 76000 euro neg (181) • et 1, dec, zona Crihala. Preþ 70000
NEMOBILAT. zona Independenþei, preþ 55000 euro/neg • et 3, dec, zona Crihala, preþ 57000 euro/ euro(43)
PREÞ 42000 Preþ 48000 euro neg. euro. Tel. 0728- CAMERE,DEC.,
EURO.TEL. Tel. 0730-088646, 827062, 0770-700948 ET. 1, ZONA
0352-808221, 0352-803292(81330) (82766) TOPOLNIÞEI, @ V â n d
0752-158058 COMPLET apartament 4 camere VÂND
(80809) @ V â n d @ V â n d MODERNIZAT PARTERULUNEI
multiple îmbunãtãþiri,
apartament 3 camere, apartament 3 camere,
ªIUTILAT. zona Spitalul VILE,COMPUS
@ V Â N D dec., et. 4, str. Ghe. I.dec., 78 mp, cadastru,
PREÞ 85000 Judeþean. E-mail DIN2CAMERE,
APARTAMENT 3 ªiºeºti, izolaþie nouã, termopane, 2 bãi, 2
EURONEG.TEL. sorinmaracine BAIE,
CAMERE,DEC.,CU 2 balcoane, living. terase, cablu,
ÎMBUNÃTÃÞIRI, interfon, telefon, et. 4, 0740-004714 @gmail.com. Tel. BUCÃTÃRIE,
Preþ neg. Tel. 0740- 0723-657020(82544) HOL,CÃMARÃ,
BLOC DE acoperiº, zonã bunã, (80726)
987662(81332) DR.TR.SEVERIN DR.TR.SEVERIN
CÃRÃMIDÃ, ET. 4, str. Ghe. I. ªiºeºti, nr. TOATE
@ V â n d @ V â n d UTILITÃÞILE,
CUACOPERIªNOU @ V â n d 67, bl. 1, colþ cu str. @ V Â N D VÂND CASÃ
apartament 4 camere apartament 4 camere, 70 MP ªI TEREN,
TIP MANSARDÃ, apartament 3 camere, Anghel Saligny. Preþ ZONÃ
multiple îmbunãtãþiri, 91 mp utili, 2 bãi, str. APARTAMENT 5 PRETABILªI
DEASUPRADESTIL bloc N7, scara A, ap. neg. Tel. 0743-116855 CENTRALÃ,6
- OBELISC. PREÞ zona Spitalul Kogãlniceanu. Preþ CAMERE,BAIE, PENTRUSEDIU
14, et. 3, îmbunãtãþiri, (82797) 71000 euro. E-mail
CAMERE, PE 2
51000 EURO. TEL. G+F+AC+P+I+A. Judeþean. E-mail BUCÃTÃRIE, FIRMÃ,
@ V â n d n i c o l _ f g n NIVELE,4CAMERE,
0770-691345, 0742- sorinmaracine G+F+P,BECICU ULTRACENTRAL.
Preþ 55000 euro. Tel. @yahoo.com. Tel. BAIE - NIVEL 1,
181981 (77507) apartament 3 camere , @gmail.com. Tel. ARCADÃ, PREÞNEG.TEL.
0742-561809(82528) parter , posibilitate 0788-520502(82456) TERMOFICARE,
0723-657020(82694) NIVEL 2 - LIVING 0747-042004
@ V Â N D privatizare , parchet , ACCESAUTO,
@ V â n d @ V â n d BUCÃTÃRIE,BAIE, (82847)
APARTAMENT 3 apometre , termopan , @ V â n d TEREN 380 MP,
CAMERE, ET. 1, 2 apartament 3 camere, apartament 4 camere, STR.ADRIAN,
70 mp, zona Crihala, 2 apartament 4 camere, ZONÃCENTRALÃ, VÂND CASÃ,
TERASE, MICI bld. Mihai Viteazu colþ dec, 2 bãi, 2 terase NR. 102,
camere la stradã, 91 mp utili, 2 bãi, str. MOBILAT ULTRA- STR. 1
ÎMBUNÃTÃÞIRI, cu W. Mãrãcineanu, mari, mici MERITÃ
pretabil spaþiu DECEMBRIE
ZONA SPLAI CU conf. 1, et. 6/10, meritã Kogãlniceanu. Preþ îmbunãtãþiri, et. 4, fãrã MODERN. PREÞ VÃZUTÃ.PREÞ
comercial, str. M. 1918, NR. 13 A.
CRIªAN. PREÞ vãzut sau schimb cu Kogãlniceanu . Preþ 71000 euro. E-mail probleme cu izolaþia. 235000 EURO NEG. NEG. TEL. 0744-
70000 EURO NEG. 2 camere + diferenþa. n i c o l _ f g n Preþ 60000 euro neg. 396747, 0788- TEL. 0720-
62000 euro neg. Tel TEL. 0744-861604,
TEL. 0748-203002 Tel. 0747-626343 @yahoo.com. Tel. Tel. 0722-361904 458529 142652
0747-115105, 0788-
(80783) (82609) 430624(82807) 0788-520502(82696) (82762) 0770-576640 (82618) (82886) (80803)
8 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

LICITAÞIE
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 9
@ V Â N D @ Vând casã @ V Â N D @ Vând casã
C A S Ã mare în Dr.Tr. Severin, VÂND 2 CASE CASÃ NOU þãrãneascã lemn, 2
DEMOLABILÃ, 3 5 camere, bucãtãrie, ÎN ªIMIAN, CONSTRUITÃ, camere, hol, prispã,
C A M E R E , baie, beci, hol, teren SUPRAFAÞÃ ªIMIAN, ZONA grajd, cadastru fãcut
BUCÃTÃRIE,BECI, 605 mp din care 180 500 MP, VILE, P (GARAJ, + teren 3060 mp. Preþ
MAGAZIE, TEREN mp construiþi. Preþ AMBELE 220 mil. Tel. 0743-
LIVING, BAIE,
207 MP, ZONA neg. Tel. 0252-323501 LOCUIBILE, 831588 (79463)
BUCÃTÃRIE,
INDEPENDENÞEI, (82790) GARAJ,ACTE DORMITOR) +M (2 @ Vând casã,
ACTE ÎN REGULÃ. LAZI,
DORMITOARE, construcþie nouã, în
PREÞ NEG. TEL. CADASTRU,
HOL, 2 TERASE), localitatea ªimian,
0744-772994 (82848) MERITÃ
ALTE T E R M O PA N , P+M. Preþ 65000 euro.
VÃZUTE. PREÞ
@ Vând casã LOCALITÃÞI SUPRAFAÞÃ Tel. 0753-028305
NEG. TEL. 0745-
B-dul Aluniº colþ CD 620407, 0766- CONSTRUITÃ 100 (79847)
VÂND CASÃ DE
Ionescu P+M, teren 569967 MP+ PLAÞ 500 MP. @ Vând casã
VACANÞÃ,
244 construit 95, liv- (82647) PREÞ NEG. TEL. de cãrãmidã în
CONSTRUCÞIE @ Vând vilã, str.
ing, 4 dormitoare, 2 0723-390557, 0788- localitatea Devesel, 5 @ V â n d
bãi, 2 holuri, LAROªU, SAT VÂND CASÃ gospodãrie Faþa Ghe.Anghel, noul cartier
COMUNA 495267 (82831) camere + teren aferent VÂNDTEREN
bucãtãrie. Preþ 115000 VRANCEA,PE Cremenii, formatã din de vile, D+P+M, 2 bãi,
GOGOªU, 2000 mp, situatã la 2 livinguri, 4 dormitoare, 300 MP
euro neg. Tel. 0766- MALUL @ V Â N D 2 case noi din BCA,
APROAPE DE ºosea. Preþ neg. Tel. bucãtãrie, curte 250 mp. INTRAVILAN,
373591. (79382) DUNÃRII, 160 CASÃÎNBALABÃI, 0746-151760 (82617) sat Faþa Cremenii, ZONACICERO
DUNÃRE, 3 Preþ neg. Tel. 0741-
MP, P+E, 3 2 CAMERE, comuna Tâmna, baie, 915293, 0743-137110 COLÞ CU
@ Vând casã 3 CAMERE,BAIE,
DORMITOARE, BUCÃTÃRIE DE @ Vând casã anexe, garaj, vie, (82881) MINULESCU,
camere, bucãtãrie, BUCÃTÃRIE+
2 BÃI, LIVING, BUCÃTÃRIEDE VARÃ, MAGAZIN, ªimian lângã fosta fântânã, la 30 km de FACILITÃÞI,
baie, cãmarã, complet primãrie. Preþ neg. Tel. Dr. Tr. Severin. Preþ
BUCÃTÃRIE, VARÃ, FÂNTÂNÃ, POMI APÃ, CANAL,
mobilatã, str. Mihail 0753-899311, 0754- neg la faþa locului. Tel.
HOLURI, MAGAZINÎN FRUCTIFERI,GARD CURENT+
Sadoveanu, nr.15. Preþ 608716 (82651) 0722-738085, 0352- ALTE
TERASE,TEREN CURTE,TEREN DIN FIER FORJAT, TERMOFICARE.
85000 euro neg. Tel. 808393(82917) LOCALITÃÞI
TOTAL 4200 MP. PREÞNEG.TEL.
0740-212339, 0724- 700 MP, 20 ML DESCHIDERE 18 @ Vând casã
PREÞ NEG. TEL. @ VÂNDVILÃ 0743-640529
771091 (80742) DESCHIDERE ML, TEREN 1217 nouã din BCA situatã @ Vând casã 3
0746-521700 (DUPLEX) SITUATÃ
LADUNÃRE. MP. PREÞ 75000 la DN, sat Roºiori, camere, locuibilã, apã (82563)
(81338) PEMALULDUNÃRII
@ Vând casã PREÞ NEG.AC- LEI. TEL. 0723- comuna Vânãtori, curentã, sat Cerneþi,
str. Soveja nr. 31, 4 posibilitate spaþiu ÎN LOCALITATEA VÂNDTEREN
SUPEROFERTÃ! 236615, 0727- com ªimian. Preþ neg.
CEPT ªVINIÞA, TEREN INTRAVILANDE
camere, baie, CASÃ BÃILE comercial CEC, Tel. 0741-920859
VARIANTE 289027 (82559) AFERENT 560 MP, 1166 MP,
bucãtãrie, hol, curte, HERCULANE, bancã, farmacie sau (82770)
AUTO,TEREN, TÂMPLÃRIE DESCHIDERE
meritã vãzutã. Preþ TEREN 2200 MP, @ Vând casã schimb cu
TERMOPAN. PREÞ
neg. Tel. 0752-659560 APARTAMENT STIL NEMÞESC, apartament se poate LA STRADÃ 7,5
com Hinova, sat NEG. TEL. 0726-
CARTIER ML,CARTE
(82516) ÎN ZONÃ BUNÃ Cârjei, compusã din 2 ºi închiria. Preþ neg. 399699, 0252-
SAU PECINIªCA, Tel. 0728-059039. FUNCIARÃ,
camere, hol, bucãtãrie 311510 (82311)
@ Vând casã 3 GARSONIERÃ+ TOATE (82661) INTABULARE,
camere, bucãtãrie, UTILITÃÞILE. varã, alte 3 camere ºi PUZ,
DIFERENÞA. teren 4382mp, din care @ Vând teren,
hol, teren total 223 mp, PREÞ 70000 CERTIFICATDE
TEL. 0788- EURONEG.TEL. 1961mp, vie ºi pruni. intravilan, ªimian,
str. Unirii, nr. 61B. Preþ URBANISM,
neg. Tel. 0728-160882 860471 0744-793243 Preþ neg. Tel. 0728- zona Bisericã (fosta ZONA
(82620) (82578) (82845) 151368(77489) primãrie), construcþie DR.TR.SEVERIN AEROPORT
2007, anexe sau VILE.PREÞ
schimb cu @ V Â N D
NEG. TEL. 0729-
apartament 2 -3 V I L Ã
707923
camere în Severin. ULTRACENTRAL,
DR.TR.SEVERIN (80782)
Ofer pe apartament DS+P+E+POD
40000 euro + MANSARDABIL, VÂNDTERENÎN VÂNDTEREN
diferenþa. Preþ 80000 SUPRAFAÞÃ PARCELEDE EXTRAVILAN
euro mp. Tel. 0723- CONSTRUITÃ 500 MP SAU 6100 MP, ZONA
956557 (82684) D E S F Ã ª U R ATÃ 1000 MP, FABRICADE
3 0 0 M P , SITUATLACCA.
@ Vând casã CÃRÃMIDÃ,
SUPRAFAÞÃ 100 M DE
nouã, sat Bunoaica, POSIBILITÃÞI
TOTALÃ TEREN CALEATG.
comuna Cireºu, 4000 250 MP, 8 CAMERE, JIULUI ªI 50 M CURENT+CA-
mp curte, pomi 2 BUCÃTÃRII, 2 DEVIITOAREA NAL. PREÞ 8
fructiferi ºi viþã de vie. WC, 1 BAIE, 2 CENTURÃ. EURO/MPNEG.
Preþ neg. Tel. 0731- TERASE, GARAJ, PREÞ 35 EURO/ TEL. 0740-
932866 (82793) ETC. PREÞ 270000 MP. TEL. 0788- 000743, 0788-
EURO. TEL. 0724- 493676 038489
@ Vând casã (82586) (82519)
818537 (80779)
cu plaþ, com. Vânjuleþ.
Preþ 35000 lei. Tel.
0745-553820 (82816)

@ Vând casã în
sat Aurora, 5 camere,
plaþ, 2 fântâni, beci,
plus o casã 3 camere
în aceeaºi curte, total
6000 mp. Preþ neg. Tel.
0252-390484 (82854)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


10 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
@ V Â N D @ Vând teren
VÂNDTEREN T E R E N 220 mp, zona Aeroport,
ÎN SUPRAFAÞÃ INTRAVILAN, 500 cadastru, PUZ. Preþ neg.
DE 450 MP, LA MP AEROPORT, Tel. 0752-659560
INTERSECÞIA LÂNGÃ STAÞIA (82515)
STRÃZILOR M E T E O ,
INDEPENDENÞEI DESCHIDERE 16 M, @ Vând teren
CU DR. BABEª. CADASTRU ªI intravilan 974 mp,
PREÞ NEG. CARTE FUNCIARÃ. parcelabil cu deschidere
TEL. 0720- PREÞ NEG. TEL. la noua centurã, str. CD.
222470 0726-119397, 0252- Ionescu, de la blocuri pe @ Vând teren
(79500) @ Vând teren @ Vând teren
315494 (81325) dreapta. Preþ neg. Tel. 9000 mp, pe Calea Tg.
0252-323713, 0742- intravilan 1000 mp, intravilan 3000 mp W.
VÂNDTEREN @ Vând teren Jiului, ieºire pe calea zona CD. Ionescu - Mãrãcineanu, puz,
483042 (82517)
LAVIITOAREA 18 hectare cu Tg. Jiului ºi viitoarea Centurã, acte la zi, parcelat, utilitãþi
CENTURÃ deschidere 58 ml, zona @ Vând teren autostradã, actele posibilitate utilitãþi. aproape. Preþ 25 euro/
DOUÃ Calea Tg. Jiului. Preþ 25000 mp, pe colþ Calea necesare sunt fãcute. Preþ neg. Tel. 0252- mp. Tel. 0728-881857.
PARCELEUNA 18 euro / mp. Tel. Tg-Jiului intersecþia cu Preþ 15 euro neg. Tel. 321055, 0746-952221
DE 2960 MP ªI (82923)
0722-761606, 0744- Viitoare Centurã, cu 0744-399059(82619) (82708)
5400 MP, 761200 (82919) deschidere 80 ml, Puz, @ Vând teren
DESCHIDERE acte la zi, utilitãþi, la 300 @ Vând teren @ Vând 2
22 ML. PREÞ @ Vând teren 500 mp, zona C.D
m distanþã de Dr. Tr. 6000 mp ºi 4000 mp parcele 500 mp,
15 EURO / MP 1000 mp cu cadastru, zona Ionescu, 16 mp front
Severin. Preþ 30 euro/ parcelabil dupã
NEG. TEL. 0724- deschidere 20 m la mp. Tel. 0722-761606, Aeroport. Preþ neg. stradal, cadastru,
995646, 0722- noua centurã, acces la d o r i n þ a posibilitate apã,
0744-761200. (82922) cumpãrãtorului, zona Tel. 0729-064914
212058 utilitãþi. Preþ 35 euro. curent, canal, vile
Tel. 0751-206034 B-dul Aluniº, lângã (82779)
@ Vând teren construite în zonã.
@ VÂND 2 (79527) 300 mp, str. Ghe. Lukoil. Preþ neg. Tel. @ Vând teren Preþ 85 euro/ mp neg.
T E R E N U R I Ionescu ªiºeºti (între 0744-627143, 0252-
INTRAVILANE, @ Vând teren intravilan, str. W. Tel. 0720-444563
Kiseleff ºi 328328(82630) Mãrãcineanu, PUG, (82952)
SUPRAFAÞA 2000 în zona vile Spitalul
Judeþean 400 mp, fs Independenþei). Preþ PUZ, parcele de 500
MP ªI 2500 MP @ Vând teren
14,3 m, acces la neg. Tel. 0252-323713, mp ºi 1000 mp. Preþ
(PARCELABIL), intravilan, zona
utilitãþi, apã, canal, 0742-483042 (82520) neg.Tel. 0723-368274,
ZONACICERO,CU Aeroport, Schela -
IEªIRE LA electricitate, 0352-422095(82796) ALTE
termoficare pe @ Vând teren Nouã, cadastru ºi
VIITOAREA 500 mp pe Aeroport la LOCALITÃÞI
CENTURÃ,TOATE reþeaua primarã, intabulare. Preþ 25 @ Vând teren
terenul este nivelat ºi vest de Uzina de apã, euro mp. Tel. 0742- 9500 mp împãrþit de VÂNDPARCELE
UTILITÃÞILE LA
împrejmuit. Preþ neg. posibilitate apã ºi 583572, 0762-778359 centurã în 2 parcele de
STRADÃ. PREÞ TEREN,
Tel. 0747-019817 curent, strada 12, (82666)
NEG. TEL. 0765- 3800 mp respectiv CARTIERÎN
(79546) parcela 55, 16 ml
317186 (82512) 5700 mp având DEZVOLTARE,
deschidere. Preþ 50 euro/ @ Vând teren deschidere de 30 ml, ZONAªIMIAN.
@ V Â N D @ Vând teren mp. Tel. 0723-789531. 850 mp deschidere 23 acte la zi, intabulat, TEL 0726-
TEREN CD 500 mp, zona (82535) m, toate utilitãþile ºi PUZ ºi utilitãþi. Preþ 25 745592
IONESCU 25.000 Aeroport, str. CD. 2000 mp, deschidere
@ Vând teren euro / mp. Tel. 0722- (82798)
MP, DESCHIDERE Ionescu, deschidere 53 m, toate utilitãþile,
76 ML LA CD 32 mp, (la jumãtatea 320 mp, str. W. 761606, 0744-761200
Mãrãcineanu, nr. 65. ambele str. W. (82920) VÂNDTEREN
IONESCU. PREÞ aeroportului pe INTRAVILAN,
NEGOCIABIL.TEL partea dreaptã). Preþ Preþ neg. Tel. 0751- Mãrãcineanu. Preþ
023054, 0723-547815 neg. Tel. 0724-568040 @ V â n d 5600 MP, SAT
0726-745592 neg. Tel. 0252-323713,
(82599) (82690) parcele de teren de CERNEÞI,APÃ,
(82806) 0753-229758 (79846)
500 mp ºi parcele de CURENT,ACTE
750 mp, acte la zi (ex- LA ZI. PREÞ 12
tras CF), zona W. EURO/MPNEG.
Mãrãcineanu - Tg. TEL. 0754-
Jiului - viitoarea 270285
centurã, utilitãþi, (82788)
drumuri, curent. Preþ
VÂNDTEREN
22 euro/mp neg. Tel.
1250 MP,
0788-345830, 0751-
INTRAVILAN,
244611(82811)
DESCHIDERE,
@ Vând teren 62MLLA
700 mp, zona ªOSEA, ÎN
Aeroport, partea SCHITUL
dreaptã C.D. Ionescu, TOPOLNIÞEI.
deschidere 92 ml. Preþ PREÞ 18 EURO /
19000 euro. Tel. 0723- MP. TEL. 0724-
888496(82813) 517659
(82763)
@ Vând teren,
1000 mp, zona VÂNDTEREN
Aeroport. Preþ 60 600 MP,
euro mp. Tel. 0741- DESCHIDERE13
607630(82820) ML,ÎNTRE
HINOVAªI
@ Vând teren OSTROVUL
2000 mp cu CORBULUIPE
deschidere 34 m la MARGINEA
CD. Ionescu, îngrãdit DUNÃRIILA
cu gard din beton, cu ªOSEA. PREÞ
utilitãþi. Preþ 80 euro/ 40 EURO / MP.
mp neg (se poate da TEL. 0720-
ºi facturã). Tel. 0744- 020858, 0721-
761200, 0722-761606 950242
(82918) (82723)
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 11
@ V Â N D
TEREN HINOVA
3500 MP,ACCES LA
DUNÃRE, LÂNGÃ
FABRICA DE
BÃRCI. TEL. 0720-
545644 (82860)

@ V Â N D
T E R E N
I N T R AV I L A N
EªELNIÞA, 10000
SPAÞII COMERCIALE • casã 4 camere, bucãtãrie, beci, constr • 11150 mp, deschidere 80m, intravilan,
•parter, decomandat, multiple cãrãmidã, acoperiº þiglã, S totalã utilitãþi, zona Pãdurea Crihala, Preþ 100 MP, ZONÃ
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, 150mp, S constr 70mp, deschidere 7m, euro/mp neg(79)
preþ 74000 euro / neg (142) zona Fabrica de Bomboane-H Traian. • 215mp, deschidere 7,5m, zona Cicero. PITOREASCÃ CU
•75mp, (parter + mansardã la roºu), Preþ 900 euro/mp neg(35)
Preþ 350 euro/mp(77 )
POTENÞIAL @ Vând teren
•25 mp, deschidere 80 ml la Calea Tg.
grup sanitar, bucãtãrie, construcþie • casã P+1 - parter 2 camere, living, baie, Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, 9665 mp, comuna
nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro / T U R I S T I C ,
PVC, geam termopan, parchet, zona 2 terase - garaj, beci 25 mp, constr mp P R E T A B I L ªimian, posibilitate
Cicero, preþ 80000 euro (69) cãrãmidã, sobe teracotã, parchet, S • 9500 mp împãrþit de centurã în 2 parcele
• 76 mp construiþi, poate fi ºi locuit, totalã 450mp, S constr 200mp, zona de 3800 mp respectiv 5700 mp având CONSTRUCÞIE toate utilitãþile,
suprafaþã totalã teren 700mp, deschidere de 30 ml, intabulat PUZ ºi
îmbunãtãþiri, G+F+T, zona Cerneþi
Kiseleff. Preþ 220000 euro neg
utilitãþi. preþ 30 euro / mp HOTEL,PENSIUNE conductã de gaz pe
• casã 7 camere, 2 bãi, buc, P + G + F, • 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona
sau variante la schimb. Preþ 36000 sobe teracotã, 450 mp, zona centru. Preþ Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp SAU REZIDENÞÃ teren la capãtul din
euro (284) 350000 euro neg. (67) •6000 mp, deschidere 145 ml, parcele
• parter, spaþiu comercial, dotat, zona • casã 2 corpuri, un corp trei 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp PENTRU SENIORI. spate, ieºire la 2
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf •teren extravilan 2965mp, deschidere la drumuri, unul la
•clãdire D+p+et.1+et.2+et.3, curent, constr 92mp douã drumuri exploatare, zona ªimian. P R E Þ
apã, termoficare, construcþie nouã, - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr Preþ 25 euro/mp(522)
•teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona INFORMATIV 30 asfalt, cadastru, carte
parter - spaþiu comercial, demisol - constr 38mp
spaþiu comercial, et. 1 - spaþiu - construcþie din cãrãmidã, acoperiº
Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg
EURO/MP. TEL. funciarã, unic
•teren 2600 mp, deschidere 50 m, Hinova,
comercial, et. 2+3 apartamente, tigla, deschidere pe colþ, supr totala 25 euro/mp neg (547) proprietar se poate
suprafaþã construitã 1700 mp, zona 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ •teren 2000 mp, deschidere 28 m, Hinova, 0745-252013 (82821)
Centru, suprafaþã teren 600 mp, preþ 140000 euro nrg , 20 euro/mp neg (507) construi. Preþ 6 euro
1.200.000 euro, de închiriat 5000 euro • p+1, mansardatã (la roºu, acoperiº, •teren 5000 mp, deschidere 20 m
• înciriez spaþiu comercial, 150 mp, construcþie BCA, tâmplãrie PVC, beci, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, @ V Â N D neg. Tel. 0749-164641
toate utilitãþile, zona Cicero, 8 euro/ 25 euro/mp
mp
gard fier forjat), suprafaþã construitã •teren 1500 mp, deschidere 24 ml, TEREN HINOVA, (82531)
150 mp, suprafaþã toatlã 5266 mp, front posibilitate de parcelare, zona C.D.
CASE stradal 31 m, zona Calea Tg. Jiului, Ionescu, 150 euro/mp neg ZONA CASE DE
VACANÞÃ, 3700 @ Vând teren,
• P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o 150000 euro/neg (54) • teren 630 mp, deschidere 21 ml, zona
camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon, •casã 2 corpuri P+1, parter terminat, Kiseleff, preþ 520 euro/mp/neg (61)
3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are termopane, apã, canalizare, etaj • teren 6200 mp, Schela Nouã, deschidere
MP, UTILITÃÞI, intravilan 1000 mp,
2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, 21 ml la Viitoare Centurã, 20 euro/mp
G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe
neterminat, casã 3 camere + beci + •teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 25 CADASTRU, loc. Eºelniþa, jud.
bucãtãrie, supr. totalã 1700 mp, euro/mp
teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam deschidere 20 m, zona Schela, 160000 •teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, PA R C E L A B I L . Mehedinþi, zona case
termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ curent, zona Crihala (viitoarea centurã),
190000 euro neg. (342) euro (539) de vacanþã. Preþ neg.
•casã P+1, parter - living + beci (izolat), preþ 35 euro/mp PREÞ 30 EURO/MP.
• 3 camere, baie, bucãtãrie, beci (31mp, • teren 8 ha, deschidere 80 m la asfalt, Faþa
construcþie cãrãmidã), suprafaþã totalã et. 2 camere + living + bucãtãrie + baie Cremenii, 2 euro/mp neg TEL. 0720-545644 Tel. 0252-317443,
100 mp, zona Centralã, preþ 65000 euro (gresie, termopane, apã, canalizare), •1000 mp, deschide 32 mp, zona Aeroport,
• parter + etaj, mansardat la roºu, parter, supr. construcþie 300 mp, supr. totalã aprox. 600 m de Toamnei, 60 euro/mp (87) (82862) 0729-825981(82679)
living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 600 mp, zona Schela, 170000 euro •8650 mp, deschidere 100 m, zona Balota,
20 mp, construcþie din cãrãmidã, (514) 30 euro/mp (441)
tâmplãrie PVC, geam termopan, curent, •S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; •8800 mp, deschidere 44 m, Aeroport, 15 @ @ Vând teren
Vând teren
euro/mp neg
apã, gard din bolþari, construcþie 2008, etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer în sat Baloteºti ºi
supra construitã 100 mp / etaj, supr. condiþionat, încãlzire centralã, parcare,
• Teren 1300mp, deschidere 10m, zona sat
Vrancea. Preþ 15 euro mp(526)
în com. ªimian 1200
totalã 306 mp, deschidere la 2 strãzi, teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea •teren 9480mp, (158/60) deschidere la Izvorul Bârzii, ambele
mp, apã curentã,
ªimian. Preþ 105000 euro (566) Craiovei, ªimian, 345.000 euro DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp
• casã 2 cam (cãrãmidã, sobe teracotã), TERENURI ÎNCHIRIERI la ºosea cu
curent. Preþ 20 euro/
baie + bucãtãrie, hol, S totalã 250mp, • teren 1625 mp, deschidere 25 ml, zona •halã - 1000 mp (curent, apã,
front stradal 3,5 m, .zona Cicero. preþ Cicero spre Magheru, preþ 120 euro mp canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro
deschidere largã la
mp neg. Tel. 0756-
100000 euro neg(80) / neg (25) mp (185) ºoseaua spre Schitul
947714(82590)
•casã 2 corpuri: - demisol - 3 camere, baie, •2200mp, deschidere 37 ml, Schela, •halã - 250mp, birouri - 150mp, teren
hol. parter: - 2 camere, living, bucãtãrie vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg 1500 mp, apã, curent, construcþie beton, Topolniþei. Tel. 0741-
(G+F+tâmplãrie lemn cu termopan, •1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard @ Vând900mp 010953(82686)
zona RAR, chirie 1500 euro /lunã
marmurã, construcþie nouã gard fier, de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / •spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2
intrare de maºinã) supr. totalã 200 mp, neg (536) teren, intravilan, satul
strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133)
zonã semicentralã, preþ 150000 euro / •3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, • spaþiu comercial 100 mp, zona
neg (66) acces la calea feratã, zona Schela. Preþ
Vrancea. Preþ 6 euro @
Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166) Vând 1285
• casã P+1, parter 2 cam, baie, bucãtãrie, 50 euro mp mp. Tel. 0728-068660 mp teren zona
•CASÃ P+3 (spaþiu comercial) 480 mp,
etaj 3 camere, baie, garaj, încãlzire • teren 415mp, deschidere 12,5m curent, încãlzire proprie, gresie, dotat la nivel
centralã, P+G+F, S totalã 230mp, zona apã, termoficare, zona Cãlãraºi, Preþ (82627)
occidental, Bulevard, 20 euro/mp neg. Banoviþa, strada
Crihala. Preþ 230000 euro neg(75) 220 euro/mp neg (48) (74)
Dudaºului. Preþ 22000
@ Vând teren
euro E-mail elenacauc
VÂNDTEREN @ V Â N D 3700 mp, cu
@yahoo.com. Tel.
VÂND 500 MP
PENTRUCASÃ
VÂNDTEREN TEREN ªIMIAN deschidere de 28 m la 0748-014549(82688)
TEREN,PE INTRAVILAN Dunãre în Batoþi,
635 MP,ACTE, FONTEGAZ 1200
acces la utilitãþi, apã,
INTABULARE, MALUL ORªOVA, MP, DESCHIDERE curent. Preþ 20 euro / @ Vând teren
SATCERNEÞI, DUNÃRII,ÎN PANORAMÃ 6,5 ML LA DOUÃ mp neg. Tel. 0751- 5500 mp, 3300 mp,
UTILITÃÞI, DEOSEBITÃ, 10000 mp, la intrare în
EªELNIÞA, STRÃZI. PREÞ 206034(79514)
APÃ,CURENT, Izvorul Bârzii, lângã
INTRAVILAN, URGENT, 9600 12.000 EURO NEG.
VECINCU @ Vând teren ªosea la apa
ªCOALA. PREÞ CADASTRU. MP. PREÞ 12 TEL 0726-745592
1597 mp intravilan, Topolniþa, 10000 mp
25 EURO / MP EURO/MP.TEL. (82805)
PREÞNEG.TEL. zona ªimian, pãdure pe malul
NEG. TEL. 0729-
0741-625363. 0724-044879
@ V Â N D deschidere 20 m la Topolniþei la
093118
(79483) stradã asfaltatã sau Rãscoleºti bunã
(82678) (77474) TEREN ªIMIAN
schimb cu pentru balastierã,
VÂND 1500 MP @ V Â N D ZONASATULNOU apartament 2 camere cabanã, pruni 25000
VÂNDTEREN 570 MP. PREÞ în Severin. Preþ 25 mp. Preþ 4,5 euro neg.
TEREN TEREN 5000 MP ÎN
OSTROVUL 15.000 EURO. TEL euro/mp neg. Tel. Tel. 0720-451592
INTRAVILAN,ÎN ZONA HINOVA,
ORªOVA, CORBULUI, 0726-745592 (82802) 0745-170106(79849) (82712)
LÂNGÃ FOSTA
DESCHIDERE ZONAVILELOR,
LA STRADÃ 16 FABRICÃ DE
PARCELAT,
ML, CÃRÃMIDÃ,
CADASTRU, CADASTRU.
DESCHIDERE LA
CURENTELEC- TEL. 0729-
STRADÃ 16 ML.
TRIC,APÃ. 603048, 0724-
PREÞNEG.TEL. PREÞ10EURO/MP.
554616 TEL. 0745-644509
0745-048191
(82513) (80754) (82382)
12 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

@ SCHIMB /
V Â N D
GARSONIERÃ
CONF. I, MULTIPLE
ÎMBUNÃTÃÞIRI CU
APARTAMENT 3
CAMERE, ZONA
KISELEFF. TEL.
0756-960699, 0720-
864052 (82748)

@ S c h i m b
apartament 2 camere, et.
2, 2 balcoane,
T+G+P+F, AC cu
apartament 3 camere, et. OFERSPRE OFERSPRE PARCELE SIMIAN 560
1-3 sau vând , zona ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE
Crihala, generalã 7. Preþ SPAÞIU
CASÃ 80 MP MP VIITOR CARTIER
56000 euro neg. Tel. LOCUIBILI,
0770-748903 (82733) COMERCIAL SEMIMOBILATÃ, IN DEZVOLTARE
NOU ARAGAZ+
@ S c h i m b AMENAJAT, FRIGIDER,STR. TEL . 0726745592
gospodãrie, localitatea N.CERNÃIANU,
Voloiac cu locuinþã în Dr.
BAIECUDUª, @ Ofer spre @ Ofer spre
PRETABILÃ
Tr. Severin, sau vând AC, PARTER, FIRMÃSAU închiriere o camerã în închiriere o camerã la
ofer diferenþa în bani, STR.AVRAM PERSOANE apartament situat bloc, zona Hotel
auto sau alte variante. IANCU 18A, FIZICE,PE lângã Primãrie. Preþ 150 Traian, mobilatã,
Preþ neg. Tel. 0724- TERMENLUNG. euro neg / lunã +
ZONA intrare ºi terasã
402885 (82787) PREÞ 200
CASTELULDE cheltuieli. Tel. 0770- separatã, acces baie,
@ S c h i m b
EURO,AVANS 2 685790, 0728-507406 bucãtãrie, exclus familii.
APÃ,VIZAVIDE LUNI. TEL. 0721-
apartament 3 camere, FARMACIA (81932) Preþ neg. Tel. 0745-
dec, 80 mp, et. 4 cu 950242, 0720-
780863 (82823)
garsonierã, aproximativ AVICENA.PREÞ 020858 @ Ofer spre
40 mp, et. 1-3 + NEG. TEL 0729- (82727) închiriere apartament 2 @ Ofer spre
diferenþã 32000 euro. 041924 camere, zona Cicero închiriere 2
OFERSPRE
@ Vând teren Tel. 0721-795931 (80781) colþ cu Splai M. apartamente cu 2
@ Investiþie (82827)
ÎNCHIRIERE
Dubova, pe Clisura teren 15000 mp APARTAMENT2 Viteazu, liber de la camere, complet
Dunãri, 2500 mp. Preþ ªimian, Sat Nou, se @ S c h i m b OFERSPRE CAMERE,DEC., 01.11.2008. Preþ neg. dotate, unul situat în
neg. Tel. 0726-003375 poate parcela. Preþ garsonierã confort 1, etaj ÎNCHIRIERE ZONA Tel. 0744-663196 faþa Fântâni Arteziene
(82702) neg. Tel 0726-745592 1, în bloc de APARTAMENT DUNÃREA,DE (82533) iar celãlalt în bl. A1,
(82800) apartamente, cu 5CAMERE, PREFERABIL zona Crihala, ambele la
@ Vând teren apartament 3 camere, FAMILII,RE- @ Ofer spre et. 1. Preþ 350 - 250
@ Vând teren etaj 1 - 3 + diferenþa. Tel. ULTRACENTRAL, CENTRENOVAT, închiriere garsonierã
ªimian 37 ari, 17 ml euro neg. Tel. 0728-
la ºosea asfalt, 0770-684779, 0743- SUPERFINISAT, COMPLET conf. 1, renovatã,
deschidere la stradã ºi Cumpãrãri 152000, 0252-312393
Hinova, 400 mp. Preþ 138175. (82930) SUPRAFAÞA MOBILATªI mobilatã, utilatã, zona
17 ml deschidere la (82829)
neg.Tel. 0251-542870 @ 220 MP, 2 BÃI, 3 UTILAT,ET.2. Raiffeisen, Bulevard,
Dunãre. Preþ neg. Tel. Cumpãr PREÞ 250
(82865) teren intravilan BALCOANEDE calorimetre, apometre. @ Ofer spre
0752-962599(82730) EURO.TEL. închiriere casã 200 mp,
pentru construcþie 20 MP. PREÞ 0723-992299 Preþ 150 euro neg. Tel.
@ Vând teren 3 camere, mobilatã
@ Vând teren NEG. TEL. 0746- 0723-563883, 0770-
localitatea ªimian - între 150 - 300 mp (82815)
modern, singur în curte.
1425 mp, intravilan, 728499 (82628)
Satul Nou, fosta preferabil zona 179001, 0742-
Preþ neg. Tel. 0765-
ªimian, zona La Nuci. Severin sau ªimian, OFERSPRE
ªcoalã, 2448 mp. Preþ 494987 @ Ofer spre
ÎNCHIRIERE 195803, 0352-808691
Preþ 28 euro neg. Tel. 20 euro mp. Tel. zonã centralã. Tel. (81333) închiriere garsonierã
APARTAMENT2 (82867)
0726-795895(82760) 0746-141550(82876) 0721-612854, 0252- CAMERE conf 1, Splai. Preþ 100
373586(82623) OFER SPRE SEMIMOBILAT, euro. E-mail nicol_fgn @ Ofer spre
@ Vând urgent @ Vând teren OFERTE
ÎNCHIRIERE ZONA @yahoo.com. Tel. închiriere casã în
teren, zona Ostrovul 1200 mp, deschidere @ Cumpãr
OFERSPRE APARTAMENT AUTOGARÃ. 0788-520502 (82697) comuna ªimian pentru
Corbului, 1200 mp, 14 m, zona Ostrov apartament 2 camere
ÎNCHIRIERE 2CAMERE, PREÞ 150 EURO locuit, 6 camere, 2 bãi,
deschidere 14 ml. Preþ case de vacanþã. Preþ etaj 1-2, zona Crihala. ,AVANS 1 LUNÃ.
GARSONIERÃ, DECOMANDAT, @ Ofer spre hol, bucãtãrie. Preþ neg.
35000 euro neg. Tel. 35000 euro. Tel. Ofer maxim 50000 TEL. 0722-
0722-761606, 0744- euro.Tel. 0727-182305 ZONAK-MAR- SUPER închiriere apartament 2 Tel. 0765-195803
0729-064914(82771) 550559 camere, zona Kiseleff, (82868)
761200(82921) KETCRIªAN, MOBILATªI
(82687)
@ Vând teren la ULTRAMODERNÃ, UTILAT,ET.2, @ O F E R bl. A8. Preþ 100 euro / @ Ofer spre
Dunãre, zona
@ Vând teren
@ Caut urgent MOBILATÃ, STR. SPRE ÎNCHIRIERE lunã. Tel. 0743-374722,
1000 mp, deschidere închiriere apartament 2
casã ªimian 2-3 ÎNCEPÂNDCU A PA R TA M E N T 0352-422535 (82701)
Ostrovul Corbului, la stradã 15 ml, zona CALOMFIRESCU camere, dec., complet
01.12.2008 PE MOBILAT SAU NU,
pentru case de camere, spaþiu 250-
montanã turisticã, CUKISELEFF. 4 CAMERE, LA @ Ofer spre mobilat ºi utilat, zona
vacanþã, acces curent pensiuni construite 300 mp. Ofer 45000 TERMENLUNG,
PREÞ 350 CASÃ, TOATE închiriere, ap. 2 camere, Crihala, Aleea
electric, cablu TV, în zonã, distanþã 150 euro. E-mail PREFERABIL DOTÃRILE, LIBER mobilat, la o familie. Mãrgãritarului, bl.
EURO.TEL.
telefon, de la 2000 mp km de Severin. Preþ b i r l a n _ a lina FIRME.TEL. DIN 01.10.2008. Preþ 200 euro + XF16. Preþ neg. Tel.
0722-550559 0742-494987
în sus. Preþ neg. Tel. 25 euro/ mp neg. Tel. @yahoo.com. Tel. TEL. 0720-545644 cheltuieli. Tel. 0745- 0753-229758, 0252-
0742-093017.(82954) 0727-234149(82693) (82792) (82834) (82859) 873600 (82759) 323713 (82896)
0728-952202(82778)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 13
@ Ofer spre @ O F E R
închiriere apartament OFERSPRE SPRE ÎNCHIRIERE
2 camere, nemobilat, ÎNCHIRIERE S P A Þ I U
ALTE
decomandat, zona SPAÞIU COMERCIAL 110
LOCALITÃÞI
Alion. Preþ 200 euro / COMERCIAL MP, PRETABIL
lunã + cheltuieli. Tel. @ Vând sau ULTRACENTRAL, PENTRU BIROURI,
0252-315461(82898) închiriez spaþiu ZONA FOST SEDIU
comercial, Vânju - MAGAZIN ASIGURÃRI, UL-
@ Ofer spre TRAMODERN.TEL.
DR.TR.SEVERIN Mare, suprafaþã de 36 DECEBAL,UL-
închiriere apartament 0720-545644 (82858)
mp. Tel. 0252-350965, TRA-FINISAT,
2 camere, mobilat, VÂND SPAÞIU 0751-290144(82534) SUPRAFAÞÃ
zona Dunãrea - PENTRU @ O F E R
Crihala. Preþ 180 euro 320 MP. PREÞ
BIROURI,CEN- SPRE ÎNCHIRIERE
+ garanþie. Tel. 0746- 10 EURO /MP. S P A Þ I I
TRAL, 35 MP, 2 TEL. 0761-
971128 (82916) OFERTE PRODUCÞIE 100 -
CAMERE,HOL, 369417 100 MP ÎN HALÃ
@ Ofer spre BAIE,TEREN OFERSPRE (81327) INDUSTRIALÃ
închiriere apartament TOTAL55 MP, ÎNCHIRIERE HALÂNGA ÎN
3 camere, APÃ, OFERSPRE
SPAÞIU SPATELELICEULUI,
decomandat, etaj 1, CANALIZARE, ÎNCHIRIERE
COMERCIAL APÃ, CANAL,
parþial mobilat, cablu, ACTEÎN SPAÞIU
UNTRACENTRAL RACORD 980 V.
apometre. Preþ 600 lei REGULÃ,RE- COMERCIAL
(ZONAPIAÞA TEL. 0726-678211,
+ cheltuieli neg. Tel. CENT 500 MP,
0722-500896 (82835)
0730-088646, 0352- AMENAJAT. MIRCEA), PENTRU
803292. (82925) SUPRAFAÞA GARAJESAU @ O F E R
TEL. 0745-
252013 290 MP. PREÞ 9 DIVERSE SPRE ÎNCHIRIERE
@ Ofer spre
(82819) EURO/MP.TEL. ÎNTREBUINÞÃRI, HALÃPRODUCÞIE
închiriere apartament
0762-138413 ZONA 750 MP+
2 camere, semidec,
VÂNDTEREN AEROPORT, APARTAMENT+
mobilat sau (81334)
850 MP, APROAPEDE BIROURI+ TEREN
n e m o b i l a t ,
ultracentral, G+F+P, ULTRACENTRAL, OFERSPRE BLOCURI. 4500 MP (FOSTA
liber imediat. Preþ neg. VAD ÎNCHIRIERE PREÞNEG.TEL. FABRICÃ DE
Tel. 0743-804906, COMERCIAL, 0729-978743, BÃRCI)ÎNHINOVA.
HALÃMAREDE
0726-523255(82950) DESCHIDERE 0766-498112 TEL 0720-545644
DEPOZITARE (82863)
PESTE 30 ML, (78837)
@ Ofer spre 1000 MP
RACORDATLA SITUATÃÎN OFERSPRE @ O F E R
închiriere apartament
UTILITÃÞI.TEL. ÎNCHIRIERE177 SPRE ÎNCHIRIERE
2 camere, parter, SPATELE
ultracentral, 0744-549433 MP, SPAÞIU S P A Þ I U
LICEULUI
nemobilat. Preþ neg. (82856) COMERCIAL COMERCIALCEN-
HALÎNGA
Tel. 0743-364780. ULTRACENTRAL TRAL,ACCESIBIL
@ Vând casã (FOSTUL ªI PENTRU
(82972) PE STR.
spaþiu comercial SUINPROD), B I R O U R I ,
TRAIAN,ÎNTRE @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
suprafaþã construitã UTILITÃÞI: SUPRAFAÞÃ 50
PREFECTURêI închiriere spaþiu închiriere spaþiu închiriere spaþiu
820 mp, teren 420 mp, DRUMDE MP, CU TEREN 200 comercial, 150 mp,
BANCA comercial în comercial, str. Lazãr,
CERERI cu 2 afaceri în MP. PREÞ NEG. hale industriale, spe-
ACCES, TRANSILVANIA suprafaþã de 185 mp
funcþiune ºi clientelã TEL. 0721-922556 cific depozitãri ºi zona Piaþa Mircea. Tel.
@ Caut gazdã RAMPÃ, ( FOST CILDRO situat în Dr. Tr.
desfãºurãri de 0744-553299(82895)
apartament 2 sau 3 formatã, zona Kiseleff CURENT MOBILA).TEL.
(82861) Severin, Bd. Tudor
activitãþi de producþie
camere. Persoanã - Stomatologie. Preþ TRIFAZIC,APÃ, 0746-183973 @ Ofer spre
Vladimirescu colþ cu
în zona industrialã, @ Ofer spre
serioasã, rog 220000 euro, accept CHIRIEMICÃ. (82808) închiriere / vând halã,
Independenþei, toate utilitãþile. Tel. închiriere / vând halã,
seriozitate.Ofermaxim diverse combinaþii suprafaþa de 240 mp,
blocul de pe colþ 0722-436949, 0722- suprafaþa de 240 mp,
TEL. 0746-
150 euro. Tel. 0751- (închiriere, asociere). OFERSPRE
amenajatã la
neterminat, intrare 226123(82786) amenajatã la
183973 parter, actual Rombiz.
299779, 0744-519301 Tel. 0723-694626. ÎNCHIRIERE
s t a n d a r d e s t a n d a r d e
(82841) (79812) (82809) SPAÞIU Tel. 0723-547815, @ Ofer spre
occidentale, pretabilã occidentale, pretabilã
0751-023054(82610) închiriere spaþiu
COMERCIAL, pentru activitãþi de pentru activitãþi de
comercial Piaþa
ZONAPIAÞA producþie sau
producþie sau @ O f e r Mircea. Tel. 0723-
MIRCEA,STR. depozitare în com.
depozitare în com. ultracentral spre 391394, 0252-319511
LAZÃR.TEL. ªimian, Calea închiriere 2 spaþii (82833) ªimian, Calea
0744-553299 Hinovei. Preþ neg. Tel. Hinovei. Preþ neg. Tel.
comerciale 1500 lei/ @ Ofer spre
(82915) 0788-793723(81326) lunã ºi 700 lei/lunã. E- închiriere spaþiu 0788-793723(81226)

@ O F E R mail narcis.bordea comercial 50 mp, în @ Ofer spre


@ Ofer spre
SPRE ÎNCHIRIERE @s-man.net. Tel. zonã centralã, ideal închiriere spaþiu
închiriere spaþiu
S P A Þ I U 0752-117999(82691) pentru depozit. Tel. depozitare sau
depozitare sau 0731-321185(82857)
COMERCIAL 102 producþie 350 mp la @ Ofer spre producþie 350 mp la
MP, 2 GRUPURI fostul abator, închiriere spaþiu @ Ofer spre fostul abator,
SANITARE, Timiºoarei 220 B, î n c h i r i e r e , Timiºoarei 220 B,
comercial 35 mp
GRESIE, FAIANÞÃ, birouri, grupuri apartament, 72 mp, birouri, grupuri
pretabil pentru parter, zona Cicero,
ZONÃ ÎN sanitare, vestiar, duº, birouri, cabinete, etc, pretabil magazin sau sanitare, vestiar, duº,
DEZVOLTARE, BD rampã de descãrcare str. Smârdan colþ cu sediu firmã, fost rampã de descãrcare
T.VLADIMIRESCU. acoperitã. Preþ 400 Romulus Lepri. Tel. spaþiu comercial. Preþ acoperitã. Preþ 400
TEL. 0745-252013 euro/lunã. Tel. 0722- 0744-881405, 0788- 500 euro. Tel. 0740- euro/lunã. Tel. 0722-
(82822) 965143(74966) 975883(82706) 891181(82888) 965143(74456)
14 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

@ Vând Dacia
1310 Break, an
12.1999, GPL
omologat, ITP 2010.
Preþ 2700 lei neg. Tel.
0727-707640. (82910)

@ Vând Dacia
1310, an 1998,
asigurare + ITP 2010,
toate taxele la zi. Preþ
neg. Tel. 0732-680981. @ Vând Dacia @ Predau leas- @ Vând Dacia
(82914) Logan, an 2006, mo- ing Dacia Logan, Logan 1,4i, an 2005,
tor 1,4 MPI, 08.2007. Preþ 2500 geamuri electrice
@ Vând Dacia proprietar, închidere euro . Tel. 0748- faþã, oglinzi
1310 L, an 1997, ITP centralizatã, airbag- 316550. (82814)
DACIA LOGAN electrice, linie audio
09.2009, benzinã+ uri, oglinzi + faruri
GPL omologat, electrice, vopsea @ Vând Dacia originalã, computer
cauciucuri + baterie VÂND DACIA originalã, ITP 2010, Logan Laureate, 1,6 bord, închidere
noi, CV 5 trepte, bord LOGAN 1,5 DCI, 50000 km, maºinã de MPI, an 2005, 2 centralizatã, dublu
CN. Preþ neg. Tel. 85 CP, AN 2008, garaj. Preþ 4200 euro airbag-uri, geamuri airbag, consum
15000 KM, AC, neg/ var auto. Tel. electrice, AC, redus, AC, km reali,
0766-636206, 0770-
GEAMURI+ 0744-318538, 0724- casetofon, computer
657795 (80769) taxe la zi. Preþ neg.
OGLINZI 067600 (82504) bord, închidere
ELECTRICE,
Tel. 0721-869194.
@ Vând Dacia centralizatã. Preþ 4800
ABS, 4 AIRBAG- (82993)
1310, an 1987, stare @ Vând Dacia euro. Tel. 0742-
bunã de funcþionare, URI, SERVO Logan, 1,4 MPI, an 359497. (82911)
acte la zi. Preþ neg. Tel. TOTAL, 10.2004 , culoare
0743-358899 (82429) CULOARE GRI viºiniu metalizat, unic @ Vând Dacia DACIA NOVA
COMETE, 3ANI proprietar, 41500 km, Logan urgent, 1,5
@ Vând Dacia GARANÞIE, dublu airbag-uri, DCI, an 2007, culoare @ Vând Dacia
1310, culoare alb UNIC geamuri electrice, albastru marin, AC.
PROPRIETAR. Nova în stare de
cameleon, ITP 2010, servo, închidere servo direcþie,
@ Vând BMW PREÞ 8800 funcþionare, sau
unic proprietar, acte la centralizatã, linie au- geamuri + oglinzi
318, an 1993, EURO NEG. TEL.
zi, îmbunãtãþiri, stare dio, stare excelentã, electrice, computer piese la bucatã. Preþ
ALFAROMEO BMW climatronic, geamuri + 0788-139371
funcþionare bunã, as- taxe la zi + casco. Preþ bord. Preþ neg/ var.
oglinzi electrice, (82449) neg. Tel. 0743-269810.
@ Vând BMW pect exterior ºi interior 4100 euro neg. Tel. Tel. 0741-247710,
@ Vând Alfa î n c h i d e r e
320 i, 150 PS, an 1996, plãcut, meritã vãzutã. 0741-030112. (82731) 0352-805470. (82926) (82879)
Romeo, an 1991, centralizatã, servo to- VÂND DACIA
b e n z i n ã , trapã electricã, tal, ABS. Preþ neg. Tel. Preþ 2500 lei. Tel. 0765- LOGAN 1.5 DCI,
înmatriculatã, carte de geamuri + oglinzi + 0745-757483 (82960) 255765, 0352-802016. AN 2006,
identitate, ITP, stare faruri electrice, (82836) 122000 KM.
Reprezentantul AVAS la CELROM ar
î n c h i d e r e @ Vând BMW
bunã. Preþ 1000 euro.
centralizatã, tapiþerie 316 i, an 1993, GPL, @ Vând Dacia
PRET 3000 putea demisiona
Tel. 0722-696878 EURO. TEL.
piele, jante aliaj, geamuri + oglinzi 1310, culoare albastru
(80761) 0751-091091
anvelope noi, ITP, km
electrice, ABS, servo indigo metalizat, ITP ReprezentantulAVAS în Consiliul de Administraþie al societãþii
132000 reali, carte ser- (82428)
total, jante aliaj, volan 2010, unic proprietar, de celuloza ºi hârtie CELROM din Drobeta Turnu Severin,
vice. Preþ 3650 euro Constantin Negulescu, ar putea demisiona din funcþia de
pilele, vopsea acte la zi, îmbunãtãþiri, @ V Â N D
AUDI neg. Tel. 0728-651028. vicepreºedinte dacã cei 800 de salariaþi nu vor fi sprijiniþi pentru
originalã. Preþ 3000 stare funcþionare DACIA LOGAN 1,4
(82440) reluarea producþiei, sistate la 1 octombrie. “Dacã Ministerul
euro neg. Tel. 0745- perfectã, an 1999, BENZINÃ, AN DEC.
@ Vând Audi Economiei ºi Finanþelor ºi conducerea AVAS nu se vor implica în
@ Vând BMW 961318, 0770-572893 meritã vãzutã. Preþ 2005, 44250 KM,
A6, an 2004, TDI, mo- rezolvarea problemelor cu care se confruntã CELROM -
318, an 1992, vopsea (82968) 4500 lei. Tel. 0765- C U L O A R E
tor 1900 cmc, 131 cp,
CV 6 + 1, cardkit Nokia, originalã, ABS, 255765, 0352-802016. A L B A S T R U rebranºarea la reþeaua electricã, plata salariilor pentru perioada
dublu climatronic, full î n c h i d e r e (82842) METALIZAT, iunie-august - îmi voi da demisia, întrucât nu vad de ce sã rãmân
electric ºi alte opþiuni. centralizatã, trapã, FOARTE BINE într-o societate al cãrei faliment se doreºte”, a declarat duminicã,
Preþ 13900 euro/ var. Tel. acte la zi, traducere în CAMIOANE, @ Vând Dacia ÎNTREÞINUTÃ. pentru AGERPRES, Constantin Negulescu. El a precizat cã,
0740-286344, 0788- limba românã, servo AUTOUTILITARE, 1310, an 1985, TEL. 0722-318861 pentru ieºirea din impas a CELROM, din calitatea pe care a avut-
487072. (82825) direcþie, 215000 km MICROBUZE recarosatã, bot CN 4, (82445) o a propus AVAS sã emitã o scrisoare de garanþie pentru obþinerea
reali, distribuþie nouã, vopsitã, acte plãtite la unui credit bancar de cinci milioane de euro, suma suficientã, în
@ VândAudiA4 oglinzi electrice. Preþ @ Vând VW @ V Â N D
T r a n s p o r t e r zi, stare perfectã de opinia sa, pentru reluarea fabricãrii hârtiei din semicelulozã, a
TDI, an 2000, full elec- neg. Tel. 0744-318538, DACIA LOGAN 1,5
tric, climatronic, unic 0724-067600 (82459) camionetã, an 1982, funcþionare. Preþ 3000 DCI, STANDARD,
achitãrii eºalonate a restanþei de 150 milioane lei la energia
proprietar în Ro . Preþ defectã. Preþ neg. Tel. lei neg. Tel. 0767- AN 2007, 45000 KM, electricã, plata salariilor ºi a materiei prime. “Capacitatea de
7500 euro. Tel. 0740- @ Vând BMW 0727-677523. (82940) 781060. (82891) STARE PERFECTÃ producþie a societãþii CELROM este de 6.500 de tone/ lunã. Existã
214685. (82913) 525i 2.5 GPL, an 1987, DE FUNCÞIONARE, contracte externe pentru vânzarea cu 370 euro/ tona a circa 75 la
înscrisã RO, trapã, @ Vând Dacia suta din aceasta.
REVIZII LA ZI.
@ Vând Audi jante 17, folie. Preþ 1310, an 1985, stare Foarte rapid s-ar recupera eforturile bugetare sau bancare ºi
PREÞ 6000 EURO
80, neînmatriculat. Preþ neg/ schimb variante. DACIA 1310 bunã de funcþionare. s-ar obþine ºi profit, cu condiþia sã existe interes”, a arãtat
neg/ variante. Tel. 0762-
NEG. TEL. 0748-
Tel. 0788-328849 Preþ 1700 lei neg. Tel.
@ V Â N D 213095 (82452) Negulescu. La 1 octombrie, angajaþii CELROM au fost trimiºi în
827580. (82931) (82671) 0729-134885. (82900)
DACIA 1310, AN ºomaj tehnic din cauza sistãrii de cãtre CEZ Distribuþie a furnizãrii
@ Vând Audi @ Vând BMW @ Vând Dacia energiei electrice. Miercuri, 15 octombrie, ei au organizat un miting
1991, TOATE @ Vând Dacia Logan, an 2008, 1,5
A4, an 1997, motor 1,6, 316, an 1993, oglinzi TAXELE LA ZI, ITP ºi au pichetat Prefectura Mehedinþi. Salariaþii au renunþat la
1310, an 1998, GPL DCI, 85 CP, km 15000,
geamuri + oglinzi electrice, interior acþiunea de protest datoritã asigurãrilor primite cã atât AVAS, cât
VALABIL, STARE omologat, geamuri culoare gri comete,
electrice, închidere impecabil, consum ºi Guvernul vor primi revendicãrile lor pentru a se lua o decizie în
centralizatã, servo total, mic, numere de DE FUNCÞIONARE, ionizate, culoare gri ABS, 4 airbag-uri,
CULOARE CREM . ceea ce îi priveºte. “Pânã la aceastã datã nu existã semnale cã
ABS, climatronic, taxa Franþa, recent adus, metalizat, acte la zi. consum 4,6%, 3 ani
PREÞ 2500 LEI cineva doreºte sã rezolve cazul CELROM ºi sã repunã fabrica pe
480 euro. Preþ 4300 meritã vãzut. Preþ Preþ 4200 lei neg. Tel. garanþie. Preþ 8800
NEG. TEL. 0722- roate”, a conchis Negulescu.
euro. Tel. 0745-757483 2500 euro neg. Tel. 0721-439272, 0722- euro. Tel. 0788-
(82962) 546824 (80764) AGERPRES
0765-386450. (82752) 128285. (82908) 139371. (82906)

a n u n þ u r i A d e v ã r u l º i Z i u a - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 15
16 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 17
@ Vând Dacia
Papuc 1,6 i, an 2000,
DACIA PAPUC unic proprietar, taxe la DAEWOO
zi, 27000 km reali,
VÂND DACIA tracþiune spate, VÂND
PAPUC 1304, 2 acoperitã cu fibrã. DAEWOO
LOCURI,AN Preþ neg. Tel. 0721- CIELOEXECU-
1997, CULOARE 869194. (82996) TIVE, AN 2005,
ALBASTRU, AC, GEAMURI
LADÃ DE ELECTRICE,
ALUMINIU,GPL
DACIA SOLENZA CULOARE GRI.
OMOLOGAT,
TEL. 0745-
ACTE LA ZI, VÂND DACIA
252013
STARE FOARTE SOLENZA, AN
BUNÃ DE (82824)
2005,
FUNCÞIONARE. IMPECABILÃ,
@ V â n d
PREÞ 5500 LEI ÎNCHIDERE
CENTRALIZATÃ, Daewoo Cielo, 1.5, an
NEG. TEL. 0755-
385128 LINIEAUDIO + 1999.09, 99000 km,
(80762) MP3. PREÞ AC, ITP 2010, servo
3700 EURO NEG. total, închidere
@ Vând Dacia TEL. 0723- centralizatã, geamuri
Papuc 4 locuri 177324 electrice, taxe la zi, CD
Furgonat, an 1998, (82427)
cass Kenwood. Preþ
GPL omologat. Preþ
@ Vând Dacia 14500 lei neg. Tel.
1500 euro neg. Tel.
Solenza, an 2004, mo- 0742-765405 (82321)
0749-762085 (82400)
tor 1,4 MPI + GPL
omologat, acte la zi, @ V â n d
@ Vând Dacia
Papuc, an 1998, proprietar. Preþ 3200 Daewoo Matiz, 800
tracþiune spate ºi in- euro neg. Tel. 0740- cmc, an 2004, 62000
472842, 0788-319960. km, AC, 51 CP, servo
tegral, acte la zi. Preþ
(82901)
4000 neg. Tel. 0766- total, închidere
474200. (82735) @ Vând Dacia centralizatã, geamuri
Solenza, an 2004. Preþ electrice, carte ser-
@ Vând urgent atractiv. Tel. 0722- vice, taxe la zi, MP 3
Dacia Papuc, an 1999, 366547. (82903) Player, proiectoare,
stare foarte bunã. Preþ
neg. Tel. 0765-195803, eleron. Preþ 3700 euro.
0352-808691 (82866) Tel 0730-556040,
DACIA SUPER- 0788-263137 (82353)
NOVA
@ V â n d
@ Vând Dacia Daewoo Cielo GLE, an
Supernova an 2007,
culoare metalizatã, mo- 1996 fabricaþie
tor Renault, închidere Koreea, 110000 km,
centralizatã, CD Player, culoare albã, aratã ºi
þinutã în garaj, funcþioneazã
cauciucuri noi, ITP ireproºabil. Preþ 3000
2010, stare impecabilã.
Preþ neg. Tel. 0788- euro neg. Tel. 0788-
060141 (82465) 933652. (82761)
18 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
@ Vând Daewoo @ Vând Ford
Cielo Executiv, an 2004, Mondeo, an 1994, 1800
45000 km, stare cmc, 116 CP, AC. Preþ 1950
excepþionalã, 1 axã, toate euro. Tel. 0744-130612
opþiunile, alarmã, închidere (82635)
telecomandã, MP3 Player
@ Vând Ford Es-
Blaupunckt, cauciucuri
cort, an 2000 TD, senzori
iarnã, 2 jante rezervã. Preþ parcare, alarmã, ABS, SRS,
185000 lei. Tel. 0741-216199. închidere centralizatã,
(82789) geamuri + scaun ºofer
electrice. Preþ 3000 euro
@ Vând Daewoo
neg. Tel. 0724-199527
Cielo, an 1995, închidere
(82871)
centralizatã, geamuri
electrice, taxe la zi. Preþ 3300 @ Vând Ford Focus,
euro neg. Tel. 0723-306036. 1,4 i, 16V, folie geamuri
(82905) omologate, AC, geamuri
electrice, servo direcþie,
ABS, linie audio originalã,
airbag-uri. Preþ 5200 euro.
FIAT Tel. 0749-805389, 0788-
544646. (82894)
@ Vând Fiat Ducato,
motor 2,8 JTD, an 2001, @ Vând Ford Escort
climã, VT 2010, CP 130, 1,4 CLX, an 1992, stare
servo total, ABS, airbag, foarte bunã de funcþionare,
taxe la zi, alarmã, CD Player, plus piese de rezervã noi.
cauciucuri noi, impecabilã, Preþ 62 mil. Tel. 0744-365353.
înmatriculat RO. Preþ 8500 (82907)
euro. Tel. 0720-529190
(82380) @ Vând Ford Fiesta,
an 2000, motor 1300, airbag,
turelã, linie audio, ABS,
stare impecabilã, servo to-
FORD tal, 105000 km reali, carte
service, culoare gri
@ Vând Ford Escort, metalizat, euro 3. Preþ 3000
1,6, 16V, an 1995, 184000 km, euro neg. Tel. 0721-902229
servo total, ABS, închidere (82980)
centralizatã, geamuri ºi
@ Vând Ford Fiesta,
oglinzi electrice, airbag, an 2001, RAR, AC,
trapã, impecabilã, recent închidere centralizatã,
adusã. Preþ 2000 euro neg. geamuri electrice, euro 4,
Tel. 0720-529190, 0726- taxa 100 euro, 2 uºi. Preþ
343783 (82337) 3200 euro. Tel. 0723-368066
(82982)
@ Vând Ford Escort
Combi, 1,8 TD, an 1996, @ Vând Ford Fu-
187000 km, climã, servo to- sion, motor 1400 D, an
tal, ABS, închidere 2003, AC, 68 cp, servo
centralizatã, geamuri ºi direcþie, ABS, servo frânã,
închidere centralizatã,
oglinzi electrice, airbag,
geamuri + oglinzi electrice,
impecabilã, recent adusã carte service, 4 airbag-uri,
RO. Preþ 2100 euro neg. Tel. radio CD, proiectoare
0720-529190, 0726-343783 ceaþã, jante AL. Preþ 7500
(82342) euro neg. Tel. 0740-151167.
(82983)
@ Vând Ford
Mondeo Ghia, motor 2,0 @ Vând Ford
TDCI, an 2003, 180000 km, Mondeo 1,8 i, an 1995,
climatronic, VT 2010, CP ABS, geamuri electrice faþã,
131, servo total, ABS, oglinzi electrice cu
închidere centralizatã, dezaburire, cotierã, km
geamuri ºi oglinzi electrice reali, carte service, recent
adusã, închidere
cu dezaburire, SRS, airbag,
centralizatã, AC. Preþ neg.
taxe la zi, alarmã, ESP, scaun
Tel. 0721-869194. (82994)
reglabil electric, dezaburire
faþã - spate electric, jante @ Vând Ford
aliaj, înmatriculat RO. Preþ Mondeo, an 1994, 1800
7800 euro neg. Tel. 0720- cmc, 116 CP, AC. Preþ 1950
529190 (82385) euro. Tel. 0744-130612
(82635)
@ Vând Ford Fiesta
1,4 TDCI, an 2003, jante
aluminiu + metalice, ABS,
MAªINIAGRICOLE
AC, ESP, airbaguri, radio-
CD, volan reglabil, geamuri @ VÂND TRAC-
electrice, închidere, TOR U 650 + PLUG CU 2
proprietar. Preþ 6200 euro BRAZDE. PREÞ 13000
neg. Tel. 0720-529177. LEI NEG. TEL. 0745-
(82745) 644509 (82411)
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 19
@ Vând Opel
Astra G 2.0 DTl, an
2000, geamuri
electrice, AC, 4
airbag, înscrisã RO
recent, nu bate ºi
merge foarte bine.
Preþ 6100 euro/var. E-
mail coco_kdk
@yahoo.com. Tel. @ Vând Opel
@ Vând Opel
0770-691373 (82664) Astra, an 1996, motor
Astra Caravan, an
1995, culoare gri 1600, cp 75, AC, servo PEUGEOT
@ Vând Opel
metalizat, motor direcþie, servo frânã,
Astra, an 1995, 1,7
î n c h i d e r e @ V â n d
TD, culoare viºiniu, EcoTech, euro2, 101
centralizatã, 2 airbag- Peugeot, motor 1,6 i,
ABS, dublu airbag, CP, 2 airbaguri,
uri, jante AL, tapiþerie an 1996, servo total,
km reali, consum servototal, trapã,
redus, adusã recent, pluº, funcþioneazã ABS, închidere
jante. Preþ 2650 euro ireproºabil. Preþ 2990 centralizatã, geamuri
AC. Preþ neg. Tel. neg. Tel. 0722-289103,
0721-869194. (82992) euro. Tel. 0740- ºi oglinzi electrice,
0751-224535 (82946) 151167. (82981) casetofon, recent
@ Vând Opel adusã, stare
Astra, motor 1600 @ Vând Opel @ Vând Opel impecabilã. Preþ 1800
cmc, an 2001, 99000 Vectra B, an 2000, mo- Astra, motor 1,6, an euro neg. Tel. 0720-
km, AC, 84 CP, servo tor 2,0 TDI, AC, 2002, 92000 km bord, 529190, 0726-343783
total, ABS, închidere î n c h i d e r e climatronic, 84 cp, (82377)
centralizatã, 4 airbag- centralizatã, CD servo total, ABS,
uri, carte service, euro player, geamuri î n c h i d e r e @ V â n d
4, jante aliaj, 3 uºi. Preþ electrice faþã, 135000 centralizatã, geamuri Peugeot 106 benzinã,
5200 euro. Tel. 0740- km reali, ABS, servo + oglinzi electrice, 4 5 trepte, an 1995,
151167, 0720-358683 airbag, carte service, numere valabile Italia,
total, nerulatã RO.
(82987) euro 4, radio CD, proprietar. Preþ 1300
Preþ neg. Tel. 0720-
comenzi volan. Preþ euro neg. Tel. 0724-
@ Vând Opel 444563, 0788-920496.
6990 euro neg. Tel. 007736. (82887)
Omega, nr. Franþa die- (82953) 0740-151167. (82986)
sel, acte valabile,
geamuri + oglinzi @ Vând Opel @ Vând Opel
electrice, merge ºi Vectra B, an 1996, 16 Meriva, 1.7, an 2004, RENAULT
funcþioneazã bine, i, geamuri electrice, 120000 km,
meritã vãzutã. Preþ climã, închidere climatronic, 101 Cp, RENAULT LA-
850 euro neg. Tel. centralizatã, jante servo total, ABS, GUNAII,AN
0720-224230, 0788- 2001, EURO 3,
aliaj, servo total, ABS, î n c h i d e r e CUTIE
437936. (82810) centralizatã, geamuri
4 airbag-uri, taxa 480 MANUALÃ 6+1,
euro. Preþ 3700 euro fix + oglinzi electrice, 4 GEAMURI
@ Vând Opel
@ V â n d @ Vând Opel @ Vând Opel . Tel. 0745-757483 airbag, carte service, ELECTRICE
Astra Coupe, an
combinã Joon Deer Corsa, 1,0 cmc, an Astra, an 1994, motor Euro 4, diesel, jante FAÞÃ ªI SPATE,
2002, noxe euro 4, ITP (82959)
masa 3 m în stare de 1999, 140000 km, VT 1,6 i, consum 4,5%, aliaj, proiectoare. Preþ OGLINZI
OPEL servo total, ABS, 2010, înmatriculatã REGLABILE
2010, 2 airbag-uri, @ Vând Opel 8500 euro. Tel. 0740-
funcþionare. Preþ RO. Preþ 6000 euro ELECTRIC,
benzinã, euro 3, geamuri + oglinzi 151167 (82988)
avantajos. Tel. 0742- @ V Â N D neg. Tel. 0746-184337. Vectra 1,6, 16 V, an SCAUNE
consum 4,5%, 4 uºi. electrice, centralizare,
863690. (80526) OPEL ASTRA Preþ 2300 euro. Tel. trapã, RAR efectuat, (82889) 1996, închidere REGLABILE,
@ Vând Opel VOLAN
CARAVAN 1,7 DTI, 0788-263137, 0730- acte la zi, recent adusã, centralizatã, geamuri Astra 1,6 i, 16V, an
@ Vând tractor @ Vând Opel REGLABIL,
AN 2000, 556040 (82350) taxa mediu 210 euro. electrice, alarmã, 1996, ABS, dublu
U 650 M cu plug PP2 Astra, 2+1 uºi, 1,6 SENZORI
ECHIPARE EL- Preþ 2150 euro neg. benzinã, euro 4, an servo total, anvelope airbag, km reali, TEMPERATURÃ
ºi remorcã 5 tone. Preþ @ Vând Opel Tel. 0751-911249, 0747-
EGANCE, AC, ABS, 2001, ABS, servo, noi, 132000 km, recent consum redus, adusã EXTERIOARÃ,
neg. Tel. 0748-858014. Vectra 4X4, 4 uºi, mo- 396698 (82462) SERVO - TO-
COMENZI VOLAN, comenzi volan, adusã. Preþ neg. Tel. recent, culoare
(82844) tor 2.0 i, an 1993, TAL, 8
JANTEALUMINIU, geamuri electrice, 0740-000743, 0721- viºiniu, AC. Preþ neg.
servo total, închidere @ Vând Opel AIRBAGURI,
@ Vând tractor Astra H, motor 1300 î n c h i d e r e 334202 (82966) Tel. 0721-869194. CLIMATRONIC,
RADIO CASS. + centralizatã, oglinzi
U650 stare foarte bunã electrice, Cd Player, CDTI diesel, an 2006, centralizatã. telefon, (82991) COMPUTER
MAGAZIE CD. @ Vând Opel
de funcþionare. Preþ trapã, cauciucuri noi, 100000 km, radio CD cu magazie BORD,
PREÞ 5600 EURO 4 CD, jante Al, str. Vectra, 1,7 TD, an PROIECTOARE,
neg. Tel. 0728-273884, recent adusã. Preþ climatronic, VT 2010,
NEG. TEL. 0723- Horaþiu, nr. 4. Preþ 1995, AC, geamuri ÎNCHIDERE
0352-808753. (82899) 1750 euro neg. Tel. 90 CP, servo total,
383959, 0788- 4800 euro neg. Tel. electrice, închidere MERCEDES CENTRALIZATÃ,
0720-529190, 0726- ABS, închidere
074811 (80773) 0252-314617, 0740- RADIO CD CU
@ V â n d 343783 (82371) centralizatã, geamuri centralizatã, jante @ V â n d COMENZI LA
Combinã M.F model ºi oglinzi electrice SRS 257781 (82397) aliaj, anvelope noi, Mercedes 250 diesel, VOLAN, ABS,
186, masa 2,6. Preþ @ Vând Opel @ Vând Opel 8 airbag, taxe la zi, ESP, recent adusã. Preþ caroserie break, gri ESP, REVIZII LA
Vectra, an 1995, ABS, Vectra 4X4, 4 uºi, mo- computer bord, pilot @ Vând Opel
9000 lei. Tel. 0751- neg. Tel. 0740-000743, metalizat, an fabricaþie REPREZENTANÞA
dublu airbag, trapã, tor 2.0 i, an 1993, automat, linie audio, Astra, an 2001, RENAULT. PREÞ
080247. (82902) 0721-334202 (82970) 1989, înmatriculatã.
servo total, închidere Cd, 6+1 trepte, avariat, motor 2000 în 6500 EURO NEG.
recent adusã. Preþ Preþ 2800 euro neg. E-
centralizatã, oglinzi comenzi volan, stare de funcþionare, TEL. 0742-
@ V â n d neg. Tel. 0721- @ Vând Opel mail adrian_pindici
electrice, CD Player, multivolan, scaune portiere stânga bune, @yahoo.com. Tel. 072012, 0746-
Semãnãtoare SUP 29 869194. (82995) Vectra, 1,6i, an 1995, 241995
trapã, cauciucuri noi, reglabile. Preþ 9700 lunetã bunã. Preþ 2000 0743-135629 (82646)
ºi disc GDU 2,2, unic proprietar, acte la (82832)
recent adusã. Preþ euro neg. Tel. 0731- euro neg. Tel. 0729-
perfectã stare de @ Vând Opel 632327. (82904) zi, VT 2010, consum
1750 euro neg. Tel. 969900, 0765-472650 @ V â n d VÂND RENAULT
funcþionare. Preþ neg. Astra Caravan, 1,7 4,5%, închidere Mercedes 124, an
0720-529190, 0726- (82500) SYMBOL NOU,
Tel. 0762-619940. diesel, an 1994, @ Vând Opel centralizatã, vopsea 1993, motor 2,5, 5+1
343783 (82376) FULL OPTIONS,
(82912) 169000 km, servo to- @ Vând Opel Corsa an 97, albastru trepte, trapã electricã, MOTOR 1,4
originalã, scaune
tal, ABS, închidere @ Vând Opel Astra H 1.7CDTi, metalizat, 4 uºi, mahon, piele, 2 MPI, 75 CP, AN
@ Vând tractor reglabile, stare
Astra, an 1995, motor înmatriculatã, an 2006, casetofon Philips, airbag-uri, ABS, SRS, 2008, 297 KM.
U445, cu dublã ºi centralizatã, perfectã de
1,6 i, trapã + oglinzi + Euro 4. Preþ neg / cauciucuri noi, î n c h i d e r e PREÞ 8.600
simplã tracþiune, stare casetofon, trapã. Preþ variante mai ieftine. E- baterie nouã, stare funcþionare, NEG. TEL. 0751-
faruri electrice, servo centralizatã,
perfectã. Preþ neg. 2000 euro neg. Tel. total, recent adusã. mail panes @acasa.ro. ireproºabilã. Preþ înmatriculat recent. neînmatriculatã. Preþ 299779, 0744-
Tel. 0762-752233. 0720-529190, 0726- Preþ 2000 euro. Tel. Tel. 0743-116705 2150 euro neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0745- euro neg/ var. Tel. 519301
(82934) 343783 (82332) 0728-651028 (82436) (82634) 0722-289103 (82945) 805346 (82978) 0762-827580. (82933) (82843)
20 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008
@ Vând Seat @ Vând VW @ Vând VW
Toledo, 1,6 benzinã, Golf 3, 1,9 TD, an 1994, Golf 3, an 1995, stare
an 1997, climã, ABS, servo total, închidere foarte bunã de
servo total, geamuri funcþionare. Preþ
centralizatã, trapã, re-
electrice, 4 airbag-uri, avantajos. Tel. 0753-
cent adusã. Preþ 2450 314366. (82795)
oglinzi reglabile, piele euro neg. Tel. 0720-
parþial, linie audio 529190, 0726-343783 @ Vând VW
originale casetofon + Passat 1,9 TDI
(82322) VÂNZÃRI
magazie CD-uri, înmatriculat persoanã
cotierã spate, jante @ Vând VW fizicã, an 2000, toate @ Vând piese
aliaj, închidere Golf Combi, motor 1,8 dotãrile, acte la zi, orice tip de maºinã
centralizatã, recent culoare indigo, stare strãinã, din
i, an 1996, 187000 km, impecabilã. Preþ neg.
adusã. Preþ 3400 euro dezmembrare. Preþ
climã, servo total, Tel. 0721-807138.
neg. Tel. 0741-625565, avantajos. Tel. 0744-
0733-044146 (82956) ABS, închidere (82851)
850758, 0726-115512
centralizatã, oglinzi
@ Vând VW (82484)
@ Vând Seat electrice, airbag, CD
Passat combi TD, nr.
Leon, 1,6 , motor 1600 Player, recent adusã. @ Vând orice
Franþa, acte la zi,
cmc, an 2003, AC, 105 Preþ 2600 euro neg. piesã Opel Kadett,
culoare roºu, an 1994.
CP, închidere Tel. 0720-529190, Preþ 2700 euro neg. Vectra, Astra, Omega,
centralizatã, geamuri 0726-343783 (82327) Tel. 0730-823702. Calibra, Ford,
electrice, carte ser- (82909) Renault, Citroen,
vice, euro 4, radio CD, @ Vând VW Peugeot, Daewoo:
volan reglabil, jante Golf 3, 2 uºi, moto 1,4 @ Vând VW aripi, capote, faruri,
aliaj. Preþ 7650 euro. Passat 1,8 euro 2, an scaune, anii (1980 -
i, an 1993, servo total,
Tel. 0740-151167 1995, ABS, 2 airbag-
î n c h i d e r e 2008). Tel. 0723-
(82989) uri, turelã, închidere.
centralizatã, jante 667872, 0745-584999
Preþ 2700 euro neg.
aliaj, proiectoare, Tel. 0732-934598. (82506)
trapã, recent adusã. (82927)
@ Vând. Preþ
SKODA Preþ 1900 euro neg. neg. Tel. axã faþã
@ Vând VW
Tel. 0720-529190, Vento, 1,8 benzinã, pentru Tractor 445
@ Vând Skoda
0726-343783 (82356) termotronic, completã0751-
Octavia, motor 1,9
î n c h i d e r e 080247. (82897)
TDI, an 2003, 130000 @ Vând VW centralizatã, servo to-
km, AC, 116 cp, servo Golf 3, 4 uºi, motor 1,8 @ Vând piese
tal, trapã electricã,
direcþie, servo frânã, geamuri electrice, de motor VW Trans-
i, an 1993, servo total,
ABS, închidere proiectoare, recent porter, injectoare,
î n c h i d e r e
centralizatã, geamuri adusã. Preþ neg. Tel. pompã injecþie. Preþ
+ oglinzi electrice, centralizatã,
0740-000743, 0721- neg. Tel. 0727-677523.
SRS, 6 airbag-uri, c a s e t o f o n , 334202 (82964) (82939)
carte service, taxe la dezaburire, SRS,
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ Vând VW
zi, ESP, recent adusã. faruri reglabile. Preþ
Renault 19, motor 1,8 Renault Laguna II, 1,9 Renault 19, Passat, 1,8,
Preþ neg. Tel. 0748- 2100 euro neg. Tel.
VÂND RENAULT benzinã, an 1993, TDI, an 05.2003, neînmatriculat. Preþ climatronic, an 1997,
169866, 0748-211342. 0720-529190, 0726-
CLIO, AN 2007, consum 6%, geamuri 110000 km. Preþ 7800 neg/ variante . Tel. î n c h i d e r e
(82990) 343783 (82361)
15000 KM, FULL electrice faþã, trapã euro neg. Tel. 0723- 0762-827580. (82932) centralizatã, geamuri
OPTIONS, AFLAT electricã, închidere 187736 (82877) electrice, calculator
@ Vând VW bord, încãlzire în
ÎN GARANÞIE. centralizatã, stare
@ V â n d Passat, motor 1,8 i, an scaune, ABS, jante
PREÞ NEG. TEL. foarte bunã de VW
Renault Clio Symbol, SEAT 1996, servo total, Al, vopsea originalã,
0743-640529 funcþionare, culoare
an 2006, 24000 km, @ Vând VW ABS, închidere servo total. Preþ neg.
(82418) viºiniu. Preþ 1950 @ Vând Seat @ VÂNZÃRI
AC, VT 2010, CP 90, Passat, motor 1,9, an centralizatã, geamuri Tel. 0745-805346
euro neg. Tel. 0742- Cordoba 1,4 i, an 1996, (82976)
872387 (82417) servo total, închidere 1999, 240000 km, ºi oglinzi electrice, @ Vând scuter
@ Vând Renault geamuri electrice, Gillera roºu, an 2007,
centralizatã, geamuri climatronic, VT 2009, airbag, trapã,
Laguna II, an 2003, 1,9 servo direcþie, linie @ Vând VW
@ V â n d ºi oglinzi electrice, 1250 CP, servo total, casetofon, recent 29690 km, acte în
DCI, 110 cp, 6 + 1 audio cass, închidere Polo, an 2000, RAR
Renault Megane Se- airbag, carte service, ABS, închidere regulã. Preþ neg. E-
adusã. Preþ 2350 euro efectuat, euro 3, 1,9
viteze, AC, ABS, ESP, centralizatã, airbag- centralizatã, geamuri mail johnny_yakuza
dan, fab. aprilie 2005, taxe la zi, CD Player cu neg. Tel. 0720-529190, TDI, 110 CP, AC, jante
8 airbag-uri, computer uri, recent adusã din ºi oglinzi electrice, @yahoo.com. Tel.
40000 km, servo 6 boxe, scaune ºi 0726-343783 (82366) Al, cârlig remorcare, 0755-353855 (82657)
bord, pornire card, volan reglabile. Preþ Germania. Preþ neg. SRS, airbag, carte ser- CD Player MP3. Preþ
direcþie asistatã elec-
geamuri electrice faþã, Tel. 0728-322549 vice, taxe la zi, alarmã, 4800 euro neg. Tel.
tronic, ABS + 6 7800 euro neg. Tel. @ Vând VW @ V â n d
oglinzi electrice, faruri (82320) ESP, numere Franþa, 0723-368066 (82984)
airbag-uri, aer 0747-057367 (822147) Golf 3 TDI, an 1995, motocicletã Kawasaki
puþin lovitã faþã
reglabile electrice, ra- condiþionat + Ninja, 2 x 12R, an 2001,
@ Vând Seat stânga. Preþ 2200 euro volan reglabil, euro 2,
dio CD, comenzi volan. torpedou cu @ V â n d 34000 km, 1199 cmc,
Toledo, euro 2, an neg. Tel. 0745-415930 2 uºi. Preþ neg. Tel. 131 kw, 178 cp, 310
Preþ 7700 euro. Tel. refrigerare, geamuri Renault Megane Se-
1995, unic proprietar, (78494) 0720-012566 (82441) CUMPÃRÃRI km/ h. Preþ 5000 euro
0724-267696, 0770- electrice f-s + oglinzi dan, motor 1600, an
recent adusã, 1,8 neg. Tel. 0748-422120.
835162. (80596) electrice cu încãlzire, 2003, 107000 km bord, @ Vând VW @ Cumpãr
climã, geamuri @ Vând VW (82804)
computer de bord + climatronic, 113 cp, Bora benzinã, an orice tip de maºinã
electrice faþã - spate, Golf 3 benzinã, an
@ Vând Renault radio cd cu 6 dif., servo direcþie, servo 2002, 48000 km, motor strãinã, avariate, @ V â n d
î n c h i d e r e , 1993, 4 uºi, închidere
Clio Symbol, an 2006, î n c h i d e r e frânã, ABS, închidere 1,6. Preþ neg. Tel. înmatriculate ºi motocicletã Suzuki,
proiectoare, com- centralizatã, servo
24000 km, AC, VT centralizatã + alarmã, centralizatã, geamuri 0744-690588 (80767) neînmatriculate. Preþ 600 cmc. Preþ 2000
puter bord, servo to- direcþie, geamuri
gri metalizat, unic + oglinzi electrice, avantajos. Tel. 0744- euro neg. Tel. 0765-
2010, CP 90, servo to- tal, ABS, 2 airbag-uri. @ Cedez con- electrice, euro 2. Preþ
proprietar. Preþ SRS, 6 airbag-uri, 850758, 0726-115512 195803, 0352-808691
tal, închidere Preþ neg/var. Tel. tract leasing VW (82468)
10600 euro neg. Tel. carte service, ESP, neg. Tel. 0720-012566 (82864)
centralizatã, geamuri ºi 0745-454802 (82431) Polo, an 2008,
0749-214861 (82526) senzori ploaie, (82444)
oglinzi electrice, climatronic, ABS, @ Cumpãr @ V â n d
senzori lumini, @ Vând Seat î n c h i d e r e orice maºinã, motocicletã Royal 200
airbag, carte service, @ V â n d proiectoare, radio- @ Vând VW
Toledo, an 2003, Euro centralizatã, geamuri benzinar sau diesel, cmc, Chopper, 3000
taxe la zi, CD Player cu Renault 21, 1,9 TD, CD, cotierã, piele, 4, 1.6i , recent adus. Jetta, an 2006, Euro 4,
ºi oglinzi electrice, defecte sau avariate, km, garaj, 5 viteze, in-
6 boxe, scaune ºi volan taxa de înmatriculare adusã din Germania. Preþ 7850 euro/neg. E- 1.6i, recent adusã. E- ne/ înmatriculate, dicator treaptã vitezã,
volan reglabil, 4
reglabile. Preþ 7800 580 euro. Preþ 1200 Preþ 8400 euro neg. mail panes @acasa.ro. airbag-uri, motor 1,2 mail panes @acasa.ro. dupã anul 1990 pentru funcþioneazã perfect.
euro neg. Tel. 0747- euro neg. Tel. 0743- Tel. 0740-151167. Tel. 0743-116705 benzinã. Tel. 0740- Tel. 0743-116705 piese. Tel. 0723- Preþ 5800 lei. Tel. 0745-
057367 (82347) 494000. (82726) (82985) (82632) 242464 (80775) (82633) 667872 (82505) 162172 (82949)
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 21

MERSUL TRENURILOR
PLECÃRI DIN DROBETA TR.-SEVERIN

Valabil în perioada 10.12.2007-13.12.2008. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare
A1692 Bucureºti 00:05
R361 Bucureºti 00:50
P9193 Orºova 01:54
@ Vând MP4 @ Vând Tv @ Vând vitrinã
R360 Belgrad 02:20
cu ecran color, nou cu portabil pentru marfã ºi 2 frigidere.
R696 Bucureºti 02:47
ALTEMODELE folie la cutie, memorie maºinã. Preþ neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0720-
R695 Timiºoara 03:07
0252-317660. (82287) 188999 (82255)
@ @ Vând douã 1Gb, slot de card, P9194 Craiova 04:11
telefoane mobile microfon, cascã, @ V â n d A1691 Timiºoara 04.40
Zapp 130. Preþ neg. E- a c u m u l a t o r frigider. Preþ neg. Tel. P9501 Orºova 06:31
mail pysoiash_23 î n c o r p o r a t , 0252-317660. (82285) P9502 Filiaºi 06:45
NOKIA @yahoo.com. Tel. încãrcãtor, cãºti, P9520 Strehaia 08:10
@ Vând vitrinã IC592 Bucureºti 09:25
0723-071313 (82654) cablu date, CD de
@ Vând Nokia marfã ºi 2 frigidere. IC596 Bucureºti 10:15
6300 ºi Nokia 6100 instalare. Preþ neg. Preþ neg. Tel. 0720- IC591 Timiºoara 10:17
folosite doar 2 luni. Tel. 0731-781095 188999 (82175) P9503 Orºova 11:20
Preþ neg. Tel. 0723- (81935) R792 Bucureºti 14:20
071313 (82662) @ Vând vitrinã @ Vând utilaje IC595 Timiºoara 15:38
@ Vând sistem pentru cald de frigorifice, motoare, P9191 Orºova 15:41
satelit, antenã vitrine congelatoare
patiserie, str. Orly nr. P9504 Craiova 16:58
parabolicã, jocuri 48. Preþ 400 euro. Tel.verticale faþã spate, R694 Bucureºti 17:20
SONY-ERICSSON pentru console X- etc. Preþ neg. Tel. R693 Timiºoara 17:34
0752-223721 (82171)
@ V â n d 0744-606313, 0352-
@ Vând Sony Box. Preþ neg. Tel. P9195 Timiºoara 18:15
Ericsson k770i, 3.2 combinã muzicalã 0252-333771 (82121) @ Vând vitrinã 407296, 0352-401513. IC594 Bucureºti 19:24
(82196)
Mpx, slim, Sony nouã cu 3 CD- marfã ºi 2 frigidere. P9192 Craiova 19:36
Cybershot, 512 Mb MP3. Preþ neg. Tel. @ Vând camerã Preþ neg. Tel. 0720- @ Vând ladã IC593 Timiºoara 20:03
card. Preþ 500 lei. E- 0723-071313 (82659) video digitalã, JVC, 188999 (82175) frigorificã Arctic, 4
mail bcostyy Mini DVD, slot card, sertare stare foarte
@yahoo.com. Tel. @ @ Vând utilaje bunã. Preþ 400 ron
M E R S U L MICR OB
MICROB UZEL
OBUZEL OR
UZELOR
Vând Play- originalã Japonia,
0765-472759(82638)
Station 2 slim, card+ Mp3/Mpeg4, carte frigorifice, motoare, neg. E-mail S .C
.C.. AXI TOURS IZI S .R.L.
S.R.L.
@ Vând sau 6 jocuri ºi joystick tehnicã, 2 vitrine congelatoare i v a n _ m a r in_ro
@yahoo.com. Tel. de la la ora
schimb Sony originale, variante. a c u m u l a t o r i , verticale faþã spate,
07431-38348 (82637) Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.00
Ericsson k800i, nou Preþ 320 lei. E-mail acumulator la priza, etc. Preþ neg. Tel.
în cutie. Preþ neg. E- Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.45
toate accesoriile. Preþ 0744-606313, 0352- @
mail pysoiash_23 b c o s t y y V â n d Tr. Severin(Autogara) Craiova 09.30
@yahoo.com. Tel. @yahoo.com. Tel. 100 euro. Tel. 0723- 407296, 0352-401513. frigider. Preþ neg. Tel. Tr. Severin(Autogara) Craiova 11.20
0723-071313(82656) 0765-472759 (81958) 530463 (82199) (82196) 0252-317660. (82941) Craiova (Autogara) Tr. Severin 10.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 14.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 15.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 17.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 07.30
Tr. Severin(Autogara) Resita 10.15
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 13.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 15.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 06.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 08.30
Resita(Autogara) Tr. Severin 14.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 16.30

TELEFON PENTRU REZERVAREA LOCURILOR:

0729-990470,
0729-990480
22 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

@ Vând laptop
Dell, camerã 2 mega
pixeli, bluetooth,
garanþie 3 ani, stare CUMPÃRÃRI
perfectã. Preþ neg.
Tel. 0724-199527 @ Cumpãr
(82869) componente calcula-
tor, plãci video, HDD,
@ Vând sau @ V â n d
schimb laptop Acer memorii, etc. Tel.
imprimantã HP, nouã,
Aspire 9413, 1Gb în garanþie. Preþ 300 lei 0252-333413, 0723-
VÂNZÃRI DDR2, 120 Gb Hdd, neg. Tel. 0724-199527 663086 (82850)
256 video, monitor 17.
(82872)
@ Vând laptop Preþ neg. E-mail
Acer 1.8 Ghz Intel, pysoiash_23 @ Vând laptop
@yahoo.com. Tel.
512 RAM, 80 HDD, MSI, 13.3", Core 2
0723-071313 (82655) REPARAÞII - DI-
DVD-RW. Preþ 350 Duo, 1 Gb DDR2, 120
VERSE
euro. E-mail bcostyy @ Vând laptop HDD, 1.9 kg, la cutie.
@yahoo.com. Tel. Acer Aspire 7220 ºi Preþ 600 euro. E-mail
Acer Aspire 9413. Preþ @ Rezolv
0765-472759 (82639) b c o s t y y
neg. Tel. 0723-071313 @yahoo.com. Tel. orice problemã în
@ Vând laptop (82660)
0765-472759 (81241) d o m e n i u l
MSI, 13.3", Core 2
@ V â n d calculatoarelor la
Duo, 1 Gb DDR2, 120 Pentium III 500 MHz, @ V â n d
HDD, 1.9 kg, la cutie. 128 RAM, 8,4 Gb memorii, hard-disc, domiciliul clientului.
Preþ 600 euro. E-mail HDD, monitor, jocuri, placã de bazã cu sau Tel. 0252-333413,
b c o s t y y muzicã. Preþ 3,9 mil. fãrã procesor, cu
0723-663086
@yahoo.com. Tel. lei. Tel. 0252-333413, probã. Preþ neg. Tel.
0765-472759 (82641) 0723-663086 (82853) 0252-317660 (82942) (82849)

Utilizatorii de telefonie mobila isi vor putea pastra numarul


de telefon daca schimba operatorul, din 21 octombrie
Utilizatorii de telefonie mobila vor avea posibilitatea sa-si pastreze numerele de telefon mobil atunci
când devin abonati ai altor furnizori de telefonie, incepând din 21 octombrie 2008, potrivit unui ordin
al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI).
Astfel, de la data mentionata orice utilizator va putea beneficia de portabilitate in 10 zile de la
depunerea unei cereri la furnizorul la care este abonat. În momentul in care un utilizator renunta la
serviciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) in favoarea altui furnizor (furnizor
acceptor), utilizatorul nu va fi facturat de catre furnizorul donor pentru portarea numarului, furnizorul
acceptor suportând costurile determinate de portarea numarului. Furnizorul acceptor este cel care
decide daca va transfera utilizatorului o parte din aceste costuri. Conditia impusa de ANRCTI este ca in
situatia in care furnizorul acceptor decide sa perceapa utilizatorului anumite tarife, aceste tarife sa fie
accesibile.
Pentru informarea corecta a utilizatorilor cu privire la procesul de portare a numerelor, companiile
de telefonie vor oferi informatii gratuit prin serviciul de relatii cu clientii si au obligatia de a transmite
gratuit in scris, la cerere, de a publica pe pagina proprie de Internet si de a afisa sau pune la dispozitie la
oficiile comerciale cererea de portare si procedura de depunere si de validare a cererii de portare. De
asemenea, având in vedere ca numerele nu vor mai putea fi asociate unei anumite retele, companiile de
telefonie au obligatia de a asigura informarea utilizatorilor cu privire la reteaua in care se afla un anumit
numar si la tarifele percepute pentru apelurile catre numarul respectiv. Informatiile vor fi puse la
dispozitia utilizatorilor gratuit, prin intermediul serviciului de relatii cu clientii, in scris si prin publicarea
pe pagina de internet a companiilor de telefonie, precum si prin alte mijloace de informare (ex. serviciul
de informatii furnizat prin SMS). Serviciul de relatii cu clientii privind portabilitatea va trebui sa fie
disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamâna. Utilizatorii vor avea la dispozitie si o aplicatie web ce va
fi dezvoltata de catre operatorul bazei de date centralizate si prin intermediul careia pot afla daca un
numar este portat si ce furnizor ofera servicii prin intermediul numarului respectiv la momentul
interogarii aplicatiei. Portarea numerelor de telefonie fixe catre retele de telefonie mobila si invers nu
va fi posibila. Între retelele de telefonie fixa, portarea va fi posibila daca furnizorul donor si furnizorul
acceptor ofera servicii si au alocate resurse de numerotatie in acelasi judet, indiferent daca aceste resurse
sunt din acelasi domeniu sau din domenii diferite (0Z=02 si 0Z=03 - telefonie fixa alternativa). Toate
numerele utilizate pentru servicii de telefonie mobila pot fi portate, indiferent de tehnologia utilizata
(2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plata (prepaid sau cu abonament) sau de tipul de servicii
furnizate (fax, transmisiuni de date).
AGERPRES
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 23

OFERTE CERERI

@ Provident @ Cunosc
Financial România limba germanã,
experienþã în
cautã reprezentanþi
Germania, în
pentru acordarea de construcþii, caut loc
împrumuturi în de muncã în Germania
Drobeta Turnu sauAustria. Tel. 0745-
Severin. Cerinþe: 318334(82529)
studii medii, abilitãþi
@ Doamnã,
de comunicare,
studentã Drept-
disponibilitate de a Administraþie Publicã
lucra ca persoanã anul II, caut loc de
fizicã autorizatã. muncã la birou ( am
Câºtiguri atractive, experienþã în secre-
program flexibil, tariat), cunosc
pregãtire gratuitã! operare PC, englezã,
Sunã la (0252)9877, spaniolã, exclus
tarif normal (80205) asigurãri sau regim de
colaborare. Rog ºi
@ Societate ofer seriozitate. Tel.
comercialã angajeazã 0724-811072(82530)
barman - ospãtar, op-
@ Caut loc de
erator salã jocuri ºi muncã în domeniu
m u n c i t o r i alimentar, vânzãtoare
necalificaþi.Tel. 0742- articole vestimentare,
181335, 0788-393160 încãlþãminte sau
(79031) menaj, bonã 4 ore/zi.
Ofer ºi cer seriozitate.
@ Societate 0729-250271(82558)
comercialã angajeazã
vânzãtor / vânzãtoare @ Tânãr 24 de
sau operator centru ani, caut loc de muncã
ca ospãtar. Rog ºi ofer
de copiere, de
seriozitate. E-mail
preferinþã absolvenþi morandythebest
2008. Tel. 0720- @yahoo.com. Tel.
055372(82640) 0723-230644(82668)
24 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

Acþiune de atenuare a efectelor


desertificãrii, în Mehedinþi
Un program intensiv de atenuare a efectelor desertificãrii va fi promovat, în
aceastã toamnã, în zona Gogoºu - Gruia - Pãtulele - Burila Mare sub directa
monitorizare a Prefecturii judeþului Mehedinþi, prin plantarea a circa un milion
de puieþi. Prefectul Sevastian Bâzoi, a declarat duminicã, pentru AGERPRES,
cã în campania de reîmpãdurire ce se va desfãºura începând cu a treia decadã
a lunii octombrie vor reintra în circuitul forestier al statului circa 300 de hectare
de terenuri degradate de torenþi, alunecãri de terenuri ºi nisipuri ºi se vor regenera
alte 400 hectare pãdure afectatã de fenomenele meteorologice. “S-a ajuns la
aceasta situaþie datoritã retrocedãrilor de terenuri agricole, tãierilor nejustificate
a perdelelor de protecþie ºi, mai apoi, a abandonãrii multor suprafeþe silvice
intrate în proprietatea noilor proprietari”, a precizat Bâzoi. Potrivit sursei citate,
în judeþul Mehedinþi, în ultimii ani, s-au defriºat ilegal 1.638 hectare pãdure, ºi s-
au despãdurit abuziv 384 hectare, statistici care, susþine Bâzoi, nu corespund
realitãþii întrucât suprafeþele distruse ale fondului silvic sunt mult mai mari.

AGERPRES
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

AVAS relanseazã la privatizare


Avioane Craiova
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a relansat la privatizare
compania Avioane Craiova luni, 20 octombrie, se aratã într-un comunicat al instituþiei.
AVAS lanseazã la vânzare un pachet de acþiuni reprezentând 80,97 la suta din capitalul
social al companiei. Vânzarea celor 741.339 de acþiuni cu valoare nominalã de 2,5 lei se
va realiza prin negociere pe bazã de oferte finale, îmbunãtãþite ºi irevocabile. Garanþia de
participare este de 370.670 lei (inclusiv TVA), iar taxa de acces direct la date ºi informaþii
are valoarea de 1.570 lei (inclusiv TVA). Dosarul de Prezentare în valoare de 3.150 lei
poate fi procurat, începând cu data de 22 octombrie. Instituþia precizeazã cã informaþii
suplimentare pentru analiza societãþii în vederea întocmirii ofertei de cumpãrare vor fi
disponibile în cadrul Camerei de Date organizatã la sediul Avioane Craiova în perioada
22 octombrie - 21 noiembrie 2008 pe baza unei taxe de acces direct. Data limitã pânã la
care se pot depune Documentele de participare ºi Ofertele finale este 24 noiembrie 2008,
orele 11,00.
AVAS a decis, recent, sã nu semneze un contract de vânzare - cumpãrare de acþiuni cu
societatea Aero Vodochody din Cehia ca urmare a expirãrii termenului de valabilitate a
ofertei compania craioveana fãrã ca investitorul sã fii acceptat clauzele contractuale
propuse de Autoritate. Preºedintele Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului
(AVAS), Teodor Atanasiu, a declarat, vineri, cã cehii de la Aero Vodochody pot participa
din nou la procesul de privatizare a societãþii Avioane SA Craiova, dacã vor avea o
ofertã “serioasã ºi credibilã”. Seful AVAS a precizat, într-o conferinþã de presã la Alba
Iulia, ca membrii comisiei de privatizare sunt cei care vor analiza dacã oferta cehilor
întruneºte condiþiile de privatizare a societãþii de la Craiova. Societatea Avioane Craiova
(ACV) a fost înfiinþatã în anul 1972, având ca principal domeniu de activitate construcþia
ºi reparaþia de aeronave ºi nave. ACV este unicul producãtor de aeronave de tip militar
din sistemul industriei aeronautice româneºti ºi al avionului de ºcoalã ºi antrenament
IAR 99 SOIM, compatibil cu standardele NATO, destinat Forþelor Armate Române.
Societatea poate desfãºura activitãþi de întreþinere ºi reparare autovehicule, construcþii
metalice ºi pãrþi componente, lucrãri de instalaþii electrice, izolaþii ºi protecþie anticorozivã,
activitãþi de proiectare, urbanizare ºi alte servicii tehnice, cercetare, dezvoltare ºi alte
activitãþi. Potrivit AVAS, Avioane Craiova dispune de personal de concepþie ºi de execuþie
cu un înalt grad de specializare ºi competenþã în domeniul aeronautic. Societatea nu se
confruntã cu probleme de mediu, iar flexibilitatea proceselor industriale permite atât
adaptarea unor proiecte noi cât ºi o capacitate de producþie ridicatã.AVIOANE CRAIOVA
produce subansamble ºi echipamente destinate aviaþiei civile în conformitate cu
standardele SR EN ISO 9001 ºi cu certificãrile AEROQ, OMCAS, AACR si AFER.
Societatea este autorizatã PART 21, pentru componente ºi subansamble structurale
destinate aviaþiei civile.
AGERPRES
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 27

Producãtorii agricoli trebuie încurajaþi sã se


asocieze
Organizarea de pieþe volante în România trebuie sã devinã o tradiþie ºi sã ia amploare de la un an la altul
pentru cã este o ocazie idealã de a se întâlni direct producãtorul ºi consumatorul, fapt care aduce beneficii
ambelor pãrþi, a declarat duminicã ministrul Agriculturii, Dacian Cioloº, prezent în Piaþa Constituþiei la Târgul
Agricol de Toamnã. El a anunþat cã Ministerul Agriculturii intenþioneazã sã diversifice produsele din aceste
pieþe adãugând ºi produsele ecologice ºi tradiþionale. ‘Am avut surpriza ca o parte de producãtorii din jurul
Bucureºtiului sã rãmânã fãrã tarabe. Producãtorii trebuie încurajaþi sã intre în structuri organizate ºi protejate.
Pieþele volante reprezintã un exemplu concret de organizare pentru producãtori’, a mai spus ministrul de
resort. Potrivit acestuia, Ministerul Agriculturii nu poate interveni pentru a le cere producãtorilor sã vândã la
un anumit preþ pentru ca totul depinde de cerere si oferta. ‘Daca se vor organiza, vor putea sa-si valorifice
marfa, dar trebuie constanta. Masurile luate cu aceste pieþe nu au efecte imediate dar daca pietele se vor
mentine se vor vedea si efectele’, a precizat Ciolos. Acesta a anuntat ca autoritatile intentioneaza sa organizeze
si in alte orase astfel de piete volante incepând din aceasta toamna si deja discuta in acest sens cu directiile
agricole. În unele orase mari deja s-au organizat deja astfel de piete, in colaborare cu primariile. ‘În România
exista un paradox pentru ca importam foarte multe legume si fructe desi avem o productie buna pe care nu
reusim sa o comercializam organizat. Pentru a rezolva acest paradox una dintre solutii este organizarea micilor
producatori. De asemenea, producatorii mari trebuie sa se organizeze astfel incât sa poata negocia intrarea in
supermarketuri cu produsele lor si sa aiba ritmicitate’, a mai aratat Dacian Ciolos. Ministerul Agriculturii va
elabora cadrul legal si pentru micii dar si pentru marii producatori. Ministrul Agriculturii a amintit, in acest
context, ca de anul viitor se vor acorda subventii si pentru legume - fructe si pentru productia ecologica. El a
precizat ca, incepând din noiembrie, pregateste impreuna cu directiile agricole modul in care trebuie depusa
cererea pentru subventii astfel incât din ianuarie sa se acorde deja subventii. Pentru produsele ecologice
exista un sprijin financiar specific care se adauga subventiei la hectar. ‘Am remarcat, insa, sa producatorii nu
umbla neaparat dupa subventii ci dupa piata de vânzare a produselor’, a mai spus ministrul Dacian Ciolos.
Guvernul a aprobat, in septembrie, un proiect de hotarâre pentru acordarea unui sprijin financiar in sectorul de
legume fructe si in cel al agriculturii ecologice. Pentru sectorul de fructe si legume sprijinul financiar este de
1.110 lei la hectar pentru persoane fizice membre ale asociatiilor sau organizatiilor profesionale, de 2.960 de lei
la hectar pentru membrii grupurilor de producatori recunoscute si 3.700 de lei la hectar pentru membrii grupurilor
de producatori recunoscute preliminar. De asemenea, pentru agricultura ecologica sprijinul financiar este de
220 lei pentru sustinerea taxei de certificare, de 1.720 lei pentru sustinerea productiei vegetale si de 150 lei
pentru sustinerea in apicultura. Valoarea totala a sprijinului in aceste sectoare este de aproximativ 125 milioane
lei.
AGERPRES
28 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

ALTE DOMENII

VÂND CASÃ DE
BANI,
GREUTATE 1,5
TONE,
DIMENSIUNI
ÎNÃLÞIME 1,5 M,
LÃÞIME 0,70 M.
PREÞ NEG. TEL. @ Tânãr 35
0743-235399 ani, divorþat, servici
(82817) @ INTELECTUALA, foarte bun, ºaten,
VÂND AGREABILA, ochi cãprui, singur
INSTRUMENTE BUTOIAªI
MUZICALE TRANDAFIRI, în apartament,
P R O F U N D
DIVERSE doresc o doamnã de
MOBILIER PRODUSE CULORI. PREÞ MORALÃ, CAUT
VÂND
AGRICOLE
vârstã apropiatã
NEG. TEL. 0741-
CHITARÃ BASS @ V â n d 209148 PARTENER DE pentru cãsãtorie,
IBANEZ dormitor Henkel din @ Vând 15 (82510) fãrã probleme. Cod
ERGODYNE lemn pin canadian capre. Preþ neg. Tel.
VIAÞÃ CU STUDII
@ Vând centralã
Laurenþiu (82538)
ACCESORII- FUNERARE (EDG 605), 5 ceruit, dulap 4 uºi, pat 0727-182305 (82631) SUPERIOARE,
termicã în stare de
COSMETICE CORZI + TOC dublu, 2 noptiere, 1 funcþionare, capacitate @ Cetãþean
@ Vând loc de COMPACTDE comodã. Preþ 3500 lei 35 KW, consum redus
SÃNÃTOS, FÃRÃ
german 58/178
@ Vând ceas veci în Cimitirul BASS PEAVEY neg. Tel. 0747-021517 de lemne, meritã VICII ªI OMENOS
Tiso bãrbãtesc, Ortodox. Preþ 5000 lei. vãzutã. Preþ neg. Tel. cautã partenerã
TNT 150 W, CU (82561)
înseriat, stare Tel. 0723-364404 TONETE- 0722-341871 (80778) CUVÂRSTAÎNTRE plãcutã, subþiricã,
DIFUZOR DW.
perfectã. Preþ 200 (77925) PREÞ NEG. TEL. @ Vând bufet CHIOªCURI
56-61ANI.TEL.0770- maxim 40 ani, peste
@ Vând puieþi
euro neg. Tel. 0724- bucãtãrie, cireº ºi 1,60 m, pentru
0766-498112, @ Vând chioºc de cireº ºi prun. Preþ
199527 (82870) portocaliu, corp su- neg. Tel. 0740-333074 729710(82419) prietenie/ eventual
0720-020858
perior ºi inferior, din aluminiu cu (82540) cãsãtorie. Mã
(79569)
lungime 2.25 m. Preþ geamuri termopan. @ 45 ani, 174
GOSPODÃREªTI Vând rumeguº. Preþ neg. descurc în limba
@ Vând urgent 1200 lei. Tel. 0728- Preþ neg. Tel. 0749-
317387 (82636) Tel. 0766-474200 cm, divorþat, fãrã românã. Tel 0252-
VÂND VASE staþie de 2x 100 W ºi 166499 (82562) (82545)
ANIMALEDE 338667 (82855)
PENTRU 2 boxe de 500W @ V â n d obligaþii, fost sportiv
COMPANIE @ Vând chioºc Vând ladã scule
BUCÃTÃRIE bucata, în stare de dormitor nou dulap 3 @ T â n ã r
PVC cu geam lãcãtuºerie ºi menghinã de performanþã,
@ DRESAJ DIN CORM- funcþionare ºi 2 uºi, comodã TV, pat
termopan în garanþie. mare greutate 30 kg. senzual, brunet, 25
CANIN. PREÞ stendere. Preþ neg. noptiere ºi saltea Preþ neg. Tel. 0752- doresc sã cunosc
NICHEL, 16 Preþ 5000 lei. Tel. ani, 1,75 nu beau,
Tel. 0742-278892 1,40X2 m. Preþ 1200 304559 (82549)
NEG. TEL. 0746- PIESEÎN 0749-106097. (82948) doamnã vârstã nu fumez, sunt
(82552) lei. E-mail
128716 (82507) AMBALAJ Vând casã de bani dornic de o relaþie
liliana5mihaela apropiatã, sã îi placã
ORIGINAL, metalicã. Preþ 350 euro.
@ V Â N D @yahoo.com. Tel. Tel. 0755-542988 sportul, cãlãtoriile, serioasã cu o
GARANÞIE 20
C Ã Þ E I 0728-317387 (82642) (82557) doamnã sau
ANI. PREÞ NEG. sã fie sincerã,
CIOBÃNESC GER- MATERIALEDE VESTIMENTAÞIE- domniºoarã între 19
TEL. 0724- @ Vând masã
CONSTRUCÞII, ÎNCÃLÞÃMINTE sentimentalã, - 29 ani, pentru
MAN DIN 721133 de bucãtãrie de blat,
INSTALAÞII picioare inox + 4 CUMPÃRÃRI prietenie cãsãtorie.
P Ã R I N Þ I (82509) @ Vând 2 romanticã. Tel.
EXCELENÞI, CU @ Vând þiglã scaune, stare bunã. haine de blanã. Preþ Cumpãr cadã de fontã
Tel. 0752-024911,
@ Vând cazan Preþ 220 lei. Tel. 0352- 0733-648299
PEDIGREE, mare. Preþ 0.8 lei/buc. neg. Tel. 0352- pentru baie. Tel. 0252- 0746-783138.
de aramã cu 2 mânere. 802993. (82937) 802993. (82938) 388059 (82943) (82511) (82979)
PAªAPOARTE ªI neg. Tel. 0742-915714
MICROCIP. PREÞ Preþ 650 lei. Tel. 0746- (82527) @ V â n d
241056 (82532)
NEG. TEL. 0746- dormitor Sandra,
128716 (82508) @ V â n d
@ V â n d
chiuvetã fontã ºi
perfectã stare. Preþ ANUNÞ DE MEDIU
butelie aragaz. Preþ 1000 lei neg. Tel. 0729-
plãci azbociment. Preþ 800619. (82955) Gionea Laurenþiu Dorin din Bucureºti, anunþã elaborarea primei
230 lei. Tel. 0752- avantajos. Tel. 0252-
versiuni a PUZ casã de vacanþã, Eºelniþa, ºi declanºarea etapei de
304554 (82547) 319879 (82543)
COLECÞII, încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
ANTICHITÃÞI @ Vând sobã @ Vând porþi Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM
încãlzit pe gaz ºi elec- metalice. Preþ SPORT-TURISM MH, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic
@ Cumpãr la tric. Preþ neg. Tel. avantajos. Tel. 0744- între orele 8.00-16.00.
preþuri deosebite 0728-067413 (82556) 396797 (82757) @ V â n d
ambarcaþiune din Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
obiecte peste 60 ani MH în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.
@ Vând cazan @ V â n d fibrã 8/2.5 m dotatã
vechime :mobilier,
gazeificare 40 kw. Preþ betonierã. Preþ neg. cu salon, loc de
argintãrie, tablouri, Tel. 0252-388059. dormit, mini
2000 euro neg. E-mail
statuete, alte (82944) bucãtãrie, grup
piciorus_valentin
obiecte. E-mail sanitar, loc de
@yahoo.com. Tel.
florin_deco promenadã la pupa ºi
0722-510886 (82643)
@yahoo.com. Tel. prora, accept
0722-825518 (82644) @ Vând þevi MAªINI ªI variante cu
preizolate, mãrimi UTILAJE autoturisme. Preþ
@ Cumpãr diferite, cazan 18000 euro. Tel. 0744-
ilustrate, vederi, cãrþi fabricat þuicã capaci- @ V Â N D 178540, 0252-313762
poºtale vechi. tate 70 l, nou, M A C A R A (82883)
Preþuri deosebite. E- nefolosit, din aramã, PIVOTANTA 2
@ Vând masã
mai ergo.2008 complet. Preþ neg. TONE. PREÞ NEG. de biliard, str. Alion
@yahoo.com. Tel. Tel. 0252-329000 TEL. 0726-745592 27. Tel. 0252-329000
0720-638719 (82645) (82852) (82801) (82754)
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 29
30 Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
com
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________
Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 21.10.2008 - 31.10.2008


Chioºcuri unde se pot depune
O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri 2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
1. Piaþa MEVA 19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) A. Saligny, Chioºc ASIDOR Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
6. Complex “Central” Decembrie 1918 (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
22. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.551
Nr.551
9. Chioºc RODIPET Stomatologie STREHAIA
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
Taloanele pentru anunþuri gratuite se
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


depun la chioºcul RODIPET din centrul
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea oraºului
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC)
___________________________________________________________________________________________
ORªOVA
14. Chioºc Piaþa Centralã Taloanele se depun la chioºcul ___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi Asidor, lângã Piaþa 1800. Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu ALTE LOCALITÃÞI
Independenþei Taloanele pentru anunþuri gratuite
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan - Liceul Decebal se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008 31
Piaþa severineanã 21.10-23.10.2008