Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 24.10-27.10.

2008 1

www.piataseverineana.ro
2 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

piataseverineana.
www.

ro
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 3

MEDITAÞII- ALTE DOMENII


TRADUCERI
@ Execut
@ Persoanã cadastru ºi
autorizatã cu intabulare în cartea
rezultate în funciarã la preþuri
performanþa ºcolarã, minime. Tel. 0723-
pregãtesc elevi, 332890 (83000)
clasele I - IV pentru @ Execut
@ Instalator concursurile ºcolare documentaþii
@ O f e r
montez ºi repar în timpul tehnice cadastrale ºi
servicii contabilitate
instalaþii sanitare ºi semestrului cât ºi în intabulãri în cartea
complete, expertizã vacanþã. Preþ 20 lei
termice de toate funciarã pentru case,
contabilã. Preþuri / ºedinþã. Tel. 0731- apartamente ºi
tipurile la preþuri avantajoase. Tel. 321185 (83003) terenuri. Preþuri
mici. Tel. 0751- 0748-101858, 0740- minime. Tel. 0352-
581557 (83008) @ Meditez la 800160, 0729-
014448 (83379)
@ O F E R limba Englezã, orice 960787, 0252-
@ Execut
S P R E @ Contabilã, nivel. Preþuri 325409 (83001)
lucrãri de finisaj
ÎNCHIRIERE þin evidenþã minime. Tel. 0740-
interioare, glet, @ Reparaþii
SPÃLÃTORIE contabilã pentru 273221 dupã ora
lavabilã, diferite profesionale la
A U T O , persoane fizice 13.00 (83010)
forme din rigips, elemente auto,
C O M P L E T autorizate ºi
U T I L AT Ã ,
spoturi, arcade, @ P r e d a u carene, moto,
faianþã, spoturi, ar- asociaþii familiale. ambarcaþiuni din
LÂNGÃ OMV. lecþii de pian
cade, faianþã, Tel. 0721-295383 fibrã de sticlã (PAS)
TEL. 0724-449371, indiferent de vârstã.
polistiren, parchet, (83403) ºi plastic. Tel. 0352-
0742-692963 Relaþii la telefon 808887, 0728-
(83135) montez uºi, rafturi, 0 7 2 8 - 0 3 4 4 7 2 245495 (83014)
etajere, ornamente (83011)
din rigips. Tel. 0746- ELECTRICE-
132849 (83013) ELECTRONICE @ Profesoarã
cu experienþã ºi CERERI
@ Executãm @ Reparaþii rezultate, meditez la
lucrãri interioare, limba Englezã, orice @ Doamnã
maºini de spãlat au-
exterioare, faianþã, nivel, la domiciliul serioasã de la þarã,
tomate cu piese de
gresie, glet, tencuit, meu. Preþ 15 lei / doresc sã îngrijesc o
import la domiciliul bãtrânã sau un
rigips, arcade, orã. Tel. 0766-
clientului în tot bãtrân, fãrã
CONSTRUCÞII, polistiren, decora- 349053 (83017)
judeþul Mehedinþi, moºtenitori, pentru
AMENAJÃRI, tive, ridicat case,
INSTALAÞII deþin ºi aduc la locuinþã în Tr.
fier, acoperiºuri. Tel.
0756-800622 comandã piese. Tel. Severin. Rog ºi ofer
@ Aduc nisip, (83015) TRANSPORT seriozitate. Tel.
0727-747910, 0770-
balast, pãmânt veg- 964290 (83002) @ Transport 0746-156276
etal, sorturi. @ Executã materiale de (83226)
Evacuez moloz, lucrãri de rigips, @ R e p a r ã m construcþii (nisip,
pãmânt ºi mobilier. lavabilã, glet, ieftin frigidere, balast, sorturi, etc) ºi
Tel. 0722-895023, faianþã, parchet, congelatoare, lãzi, lemn de foc cu
0 3 5 2 - 8 0 5 2 8 3 instalaþii electrice, vitrine ºi combine a u t o b a s c u l a n t a
(82997) de orice fel, frigorifice la Raba Irak, la
tencuieli. Tel. 0744- d o m i c i l i u l comandã. Ofer
@ Echipã
executãm lucrãri 170285 (83016) clientului. Oferim seriozitate. Tel.
structurã de @ Execut garanþie. Posibilitate 0 7 4 2 - 1 9 1 0 0 1
rezistenþã, zidãrie, lucrãri hidroizolaþii ºi în rate. Încãrcãm (82999)
gleturi, zugrãveli, blocuri, terase, hale, clime auto cu freon.
rigips. Tel. 0765- @ Efectuez
fundaþii, înaltã Tel. 0352-806529,
195803 (83005) t r a n s p o r t
calificare, categoria 0 7 4 0 - 7 8 3 8 2 4 sãptãmânal Italia ºi
@ Execut 6 II. Tel. 0751- (83009) Spania la adresele
orice tip de fundaþii, 096975, 0252- dorite. Preþuri neg.
beciuri, evacuez 211020, 0761- Tel. 0754-270285
moloz cu escavator 251895 (83066) FOTO-VIDEO- (83004)
ºi camion de 3,5 AUDIO
tone. Aduc la @ Efectuez
comandã orice tip de CONTABILITATE @ Filmãri tractãri auto non -
nisip, balast, ºrot. video ºi foto pentru stop ºi transporturi
Execut lucrãrii de @ Expert fiecare moment im- cu microbuze ºi
compactare tasare contabil, ofer remorci de 22 t.
portant din viaþa ta
(elevaþii de casã) cu servicii de Preþuri negociabile.
compactor. Tel. contabilitate. Tel. nunta, cununie, Tel. 0744-850758,
0744-998699 0766-828311 botez. Tel. 0727- 0726-115512
(83006) (83007) 949491 (82998) (83012)
4 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

Executãm lucrãri interioare,


exterioare, faianþã, gresie, glet,
tencuit, rigips, arcade, polisitren,
decorative, ridicat case, fier,
acoperiºuri
Tel: 0756-800622
Execut lucrãri de finisaº interioare, glet,
lavabilã, diferite forme din rigips, spoturi,
arcade, faianþã, spoturi, arcade, faianþã,
polistiren, parchet, montez uºi, rafturi,
etajere, ornamente din rigips
Tel: 0746-132849
EXECUT DOCUMENTAÞII
TEHNICE CADASTRALE ªI
Efectuez tractãri auto
non - stop ºi
REPARAÞII
INTABULÃRI ÎN CARTEA
FUNCIARÃ pentru case, transporturi cu
REPARAÞII PROFESIONALELA
apartamente ºi terenuri. microbuze ºi remorci ELEMENTE DE CAROSERIE AUTO,
PREÞURI MINIME de22T. CARENE MOTO, AMBARCAÞIUNI ªI ªI
RECIPIENÞI DIN FIBRA DE STICLÃ
Tel: 0352-800160, Preþuri negociabile (PAS) ªI PLASTIC
0729-960787, Tel: 0744-850758, Tel: 0352-808887, 0728-245495
0252-325409. 0726-115512
MEDITAÞII TRANSPORT MATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,
BALAST, SORTURI, ETC) CU AUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN FOC.
Persoanã autorizatã cu
Meditez la rezultate în performanþa OFER SERIOZITATE
ºcolarã, pregãtesc elevi, TEL: 0742 - 191001
limba englezã, clasele I - IV pentru
concursurile ºcolare în
orice nivel timpul semestrului cât ºi în Efectuez transport sãptãmânal Italia ºi
vacanþã. Spania la adresele dorite.
Preþ 20 lei / ºedinþã.
Tel: 0740-273221 Preþuri negociabile Tel: 0754-270285
dupã ora 13.00
Tel. 0731-321185
Profesoarã cu PREDAU
experienþã ºi rezultate
mefitez la limba LECÞII DE
Executãm lucrãri Execut orice tip de
Englezã, orice nivel, la PIAN interioare, exterioare, fundaþie, beciurii, evacuez
moloz cu excavator ºi
domiciliu meu. INDIFERENT faianþã, gresie, glet, camion de 3,5 tone. Aduc la
Preþ 15 lei / orã DE VÂRSTÃ tencuit, rigips, arcade,
polistiren, decorative,
comandã orice tip de nisip,
balastru, sort. Execut
CONTABILITATE
ridicat case, fier, lucrãri de compactare,
Tel: 0766-349053 Tel. 0728-034472 tasare (elevaþei de casã) cu
acoperiºuri compactor

SERVICII DIVERSE Tel: 0756-800622 Tel: 0744-998699

Instalator Echipã executãm


montez ºi repar lucrãri structurã de
instalaþii rezistenþã, zidãrie,
sanitare de toate gleturi, zugrãveli,
tipurile rigips
Tel: 0751-581557 Tel: 0765-195803

CUMPÃR FIER VECHI, Execut lucrãri de


ASIGURÃM rigips, gresie, faianþã,
TRANSPORTUL ªI parchet, lavabilã, glet
DEBITAREA. ºi instalaþii electrice
PREÞURI de orice fel, montaj EXPERT CONTABIL OFER
uºi, tencuieli SERVICII DE
NEGOCIABILE
CONTABILITATE
TEL: 0742-868025, 0744-
194001
Tel: 0744-170285 Tel. 0766-828311
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 5

@ V â n d
garsonierã conf. 2,
stare foarte bunã,
G+F+P+T, bl. L1,
sc.1, ap. 21. Preþ
39500 lei. Tel.
0751-151788.
(83433)
@ V â n d
@ Vând sau @ V â n d garsonierã,
schimb urgent garsonierã confort mobilatã, conf. II,
garsonierã, conf. 1, 1, G+F + cadastru, Aleea Nuferilor, nr.
et. 2, str. Gh. uºi de brad + 14, bl. L1, sc. 1, et.
Ionescu ªiºeºti, apometre, parter. 2, ap. 32. Preþ
m u l t i p l e Preþ neg. Tel. 0721- 50000 lei neg. Tel.
îmbunãtãþiri, 612767 (83249) 0252-313663
DR. TR. G+F+T+AC, (83450)
SEVERIN calorifere aluminiu, @ Vând sau
calorimetre, schimb garsonierã,
VÂND URGENT interfon, telefon, str. Bujorului, nr. 1,
GARSONIERÃ,
CADASTRU, internet. Preþ 35000 ap. 53 cu
@ V â n d @ V Â N D
G+F+T, euro. Tel. 0722- apartament confort APARTAMENT 2
627020 (83092) apartament 1 VÂND VÂND
INSTALAÞIE redus + diferenþa CAMERE, STR.
ELECTRICÃ camerã, transformat APARTAMENT
Orºova. Preþ neg. APARTAMENT CRIªANA, NR. 1,
NOUÃ, ET. IV, @ V â n d Tel. 0745-155704, în 2 camere, str. 2 CAMERE,
2 CAMERE, BL. 6, SC. 1, AP. 8,
ZONA INDUS- garsonierã, fãrã Topolniþei, nr. 105, DECOMANDAT,
TRIAL 1. PREÞ
0722-645750 DR. TR. ZONÃ G+F, APOMETRE,
îmbunãtãþiri, uºã bl. B1, et. 2, bloc de ÎMBUNÃTÃÞIRI,
85000 LEI NEG. (83331) SEVERIN ULTRACENTRALÃ, CALORIMETRE,
metalicã. Preþ apartamente, STR. ORLY,
MOBILAT. PREÞ
TEL. 0741- MODIFICAT
77000 lei neg. Tel. @ V â n d @ V Â N D G+F+T+P+AC, BL. R.9,
980039
ªI RENOVAT NEG. TEL. 0722-
(82893) 0 7 4 6 - 2 5 3 7 1 0 garsonierã, conf. 1, APARTAMENT 1 rulouri, izolaþie PARTER,
991178 (82818)
(83149) et. 1, îmbunãtãþiri, termicã. Preþ neg. COMPLET, ZONA
CAMERÃ, ZONA
VÂND
Tel. 0745-981008, STR. SPITALUL @ V Â N D
gresie, faianþã, uºã CALEA TG.
GARSONIERÃ, @ V â n d DECEBAL, JUDEÞEAN. APARTAMENT 2
G+F+P, metalicã, zona JIULUI, ET. 2/4, 0726-588611
garsonierã conf. 1, PREÞ 60000 CAMERE, ZONA
MOBILATÃ, Biserica de Carton. G+F+P+ AC. (83285) NR. 35, BL.
et. 3/10, multiple EURO NEG. STOMATOLOGIE,
ET. 6/10, L2, SC. A, AP.
CONFORT 1, îmbunãtãþiri, zona Preþ neg. Tel. 0741- PREÞ NEG. TEL.
@ V â n d TEL. 0740- ET. 1,
15, ET. 4.
FOARTE Restaurant Dunãrea 301803 (83345) 0729-828882
apartament 1
938046 TERMOPAN, AC,
SPAÞIOASÃ, sau schimb cu (83132) PREÞ 70000 (82675) UªÃ METALICÃ.
@ V â n d camerã, ultramod-
ZONA apartament 3 EURO. TEL. PREÞ NEG. TEL.
BULEVARD,
garsonierã, conf. 1, @ V â n d ern, G+F+P+T, et. 0722-225341,
VÂND UR-
0762-101970
camere + diferenþa. GENT
VIZAVI DE bloc de apartament 1 4, izolaþie nouã, str. 0749-152559 (82683)
Preþ neg. Tel. 0729- APARTAMENT
BANCA apartamente, camerã, etaj 2, carte Topolniþei, meritã
097515, 0352- (83086) 2 CAMERE,
RAIFFEISEN. poziþie deosebitã, funciarã, balcon vãzutã, ocupabil @ VÂND 2
TEL. 0741- 808972 (83197) ZONA
Splai cu Criºan, et. închis, zona B-dul imediat. Preþ 32000 VÂND APARTAMENT 2
694622 CRIHALA, CAMERE, DEC.,
@ V â n d 2. Preþ neg. Tel. T. Vladimirescu - euro neg. Tel. 0767- APARTAMENT CADASTRU,
0721-903004, Independenþei. Preþ 558893 (83376) 56 MP, COMPLET
@ V Â N D garsonierã, conf. II, 2 CAMERE, APOMETRE,
GARSONIERÃ, 0770-997205 RENOVATE CU
zona Autogarã, neg. Tel. 0752- ZONÃ AC, MICI
CONF. I, ET. 4, (83346) TERASE, ZONA
compusã din 223750 (83069) ULTRACENTRALÃ, ÎMBUNÃTÃÞIRI.
ZONA XE, G+F+T+ SCHELA, BL. 4,
AC. PREÞ 110000
camerã, parchet, hol PREÞ 45000
@ V â n d @ V â n d ET. 4, CU ET. 4 ªI BL. 5, ET.
LEI NEG. TEL. ºi baie, contorizat EURO NEG. 2. PREÞ 31000
apã ºi cãldurã. Preþ garsonierã, conf. I, apartament 1 ÎMBUNÃTÃÞIRI. TEL. 0740-
0743-051603 (82717) EURO NEG, 33000
20000 euro neg. G+F+P+T, AC, camerã, str. TEL. 0748- 145195, 0755-
@ V â n d a p o m e t r e , EURO NEG. TEL.
Tel. 0730-609577 Topolniþei, nr. 105, 133671 293396
garsonierã, zona b-dul 0723-236615, 0727-
(83217) calorimetre, bl. B1, et. 2, bloc de (83085) (80737)
T. Vladimirescu, bl. 289027 (82525)
jaluzele verticale, apartamente,
C1, et. 6/10 sau @ V â n d DR. TR.
instalaþii noi, cablu G+F+T+P+AC,
închiriez, de lux. Preþ SEVERIN
neg. Tel. 0741-784557 garsonierã cu 2 TV, telefon, et. 7, rulouri, izolaþie
(82626) c a m e r e vizavi de Hotel termicã. Preþ neg. VÂND
decomandate, hol, Traian. Preþ 43000 Tel. 0745-981008, APARTAMENT
@ V â n d baie, îmbunãtãþiri, euro neg. Tel. 0752- 0726-588611
garsonierã conf. I, bl. 2 CMERE,
uºã schimbatã sau 485860 (83404) (83287) DEC., ET. 2,
C1, et. 9, ap. 119, cu
multiple îmbunãtãþiri, schimb cu ZONA CET
zona Kiseleff. Preþ apartament 2-3 @ V â n d @ V â n d
garsonierã, apartament 1 NPORD,
neg. Tel. 0730-985811 camere sau casã +
mobilatã, conf. II, camerã în bloc de FÃRÃ
(82709) diferenþã, str
Veterani nr 53, bl Aleea Nuferilor, nr. apartamente, T. ÎMBUNÃTÃÞIRI.
@ V â n d 14, bl. L1, sc. 1, et. PREÞ NEG.
G3, sc 1, et 2, ap 23. Vladimirescu, et.4,
garsonierã, conf. I, TEL. 0252-
zona Schela, bl. S6, sc. Preþ 27000 euro 2, ap. 32. Preþ mobilat, cu dotãri.
neg. Tel. 0744- 45000 lei neg. Tel. Preþ 48000 euro. 393127, 0729-
1, parter. Preþ 80000
lei. Tel. 0722-681198 308797 dupã ora 0252-313663 Tel. 0252-313358 055270
(82739) 16,00 (83310) (83421) (83166) (83245)
6 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ Vând ur- @ V â n d
apartament 2 apartament 2 apartament gent apartament 2
2 apartament 2
camere, B-dul 1 camere, et. 1, situat camere, et. 4, zona c a m e r e , camere, bl. A6, et.
Decembrie, nr. 23, în zona Crihala, lângã Piaþa semidecomandat, 4, zona Generalã 6,
vedere spre Dunãre. Stomatologie, str. Sârbilor, Aleea bl. K, sc. 4, e. 2, îmbunãtãþiri,
Preþ 80000 neg. Tel. Iuliu Maniu, nr. 7. G+F+Ap+P + uºi
P r i v i g h e t o r i l o r, cãrãmidã. Preþ
0745-122388 Preþ 53000 euro mici îmbunãtãþiri. schimbate, recent 57000 euro neg.
(83070) neg. Tel. 0252- Preþ neg. Tel. 0741- renovat. Preþ Tel. 0721-067268
330042 între orele 975202 (83252) 130000 lei neg. Tel. (83411)
@ V â n d 8,00 - 16,00 ºi 0765-389098
apartament 2 0722-628370 dupã @ V â n d (83354) @ V â n d
camere, modificat ora 16,00 (83138) apartament 2 apartament 2
@ V â n d
în 3 camere, camere, str. Traian, c a m e r e ,
apartament 2
spaþios, multiple @ V â n d nr. 289, et. 2. Preþ
c a m e r e ,
decomandat, mici
îmbunãtãþiri, et. 1, apartament 2 neg. Tel. 0726- îmbunãtãþiri, et. 3,
decomandat, et. 4,
zona M. camere, zona OMV, 136563 (83150) str. Eugen Mareº nr. bloc acoperit, str.
Kogãlniceanu. Preþ et. 1, îmbunãtãþiri. @ V â n d 2. Preþ 37000 euro. M i h a i
neg. Tel. 0742- Preþ 65000 euro apartament 2 Tel. 0770-734868 Kogãlniceanu. Preþ
178701 (80804) neg. Tel. 0752- (83362) 43500 euro neg.
131345 (83164) c a m e r e , Tel. 0748-331170
@ V â n d decomandate, 2 @ V â n d (83416)
apartament 2 @ V â n d balcoane, zona apartament 2
camere, parter, apartament 2 Coºbuc cu camere, 60 mp, @ V â n d
camere, str. Brâncoveanu, et.4, construcþie nouã, apartament 2
balcon, stare foarte
Cosminului, fãrã cadastru, 56mp. îmbunãtãþiri, b-dul camere, mobilat,
bunã, str. Cicero ,
îmbunãtãþiri. Preþ Preþ 46000 neg. Tel. T. Vladimirescu G+F+P+T+AC, str.
zona Crihala. Preþ
neg. Tel. 0752- 0732-299345 colþ cu Criºan Z5, vizavi de
neg. Tel. 0352-
131345 (83202) (83261) Independenþei. Preþ Intim. Preþ neg. Tel.
412001, 0726- neg. Tel. 0742- 0 7 2 3 - 3 5 9 9 2 9 ,
240264 (83102) @ V â n d @ V â n d 361235, 0770- 0352-809071, dupã
@ V Â N D @ V Â N D @ Vând urgent apartament 2 apartament 2 686389 (83368)
@ V â n d camere, et. 1, ora 18 (83464)
APARTAMENT 2 APARTAMENT 2 apartament 2 camere camere, confort 1,
C A M E R E , CAMERE, SPLAI în Crihala la etaj 4, apartament 2 îmbunãtãþiri, zona decomandat, 2 @ V â n d @ V â n d
DECOMANDAT, M I H A I decomandat, fãrã camere, parter, zona OMV. Preþ neg. Tel. balcoane, luminos, apartament 2apartament 2
ZONASPITALUL VITEAZU - îmbunãtãþiri, izolaþie Crihala, str. Orly, G, 0 7 5 2 - 1 3 1 3 4 5 mobilat cu mobilã camere, G+F+P+T, c a m e r e ,
JUDEÞEAN, ªINCAI, 60 MP, Pluvitec. Preþ 40000 apometre, bloc de (83203) masivã, str. Babeº, AC, apometre, decomandat, etaj 1,
STR. SPLAI M. G + F + P + T, euro. Tel. 0740- cãrãmidã, bun zona Iruc, calorimetre, 59 mp, zona Independenþei
V I T E A Z U , ACOPERIª, 105807. (83216) privatizare. Preþ @ V â n d construcþie 1996. et. 4, Criºan, bl. O5.
Mãrãºti, super
NR.12, BL. M7, B A L C O N 48000 euro neg. apartament 2 Preþ neg. Tel. 0730- Preþ 45000 euro îmbunãtãþit, uºi
UªE METALICÃ, ÎNCHIS, UªE @ V â n d camere, baie, neg. Tel. 0747-
Tel. 0727-261089, 910300, 0352- schimbate, G+F+P
apartament 2 camere,
M E TA L I C Ã . 636322 (83381)
P+G+F+T. TEL. 0 3 5 2 - 4 1 2 3 6 8 bucãtãrie, terasã, 409493 (83265) laminat, tâmplãrie
PREÞ zona
57000 Cinema parchet, bloc de
0743-145405, (83103) @ V â n d PVC. Preþ 60000
EURO. Flacãra, et. 1P+G+F,
TEL. cãrãmidã. Preþ neg. @ V â n d
0352-803500. apartament 2 euro. Tel. 0743-
0740-145195, bloc de cãrãmidã, @ V â n d Tel. 0727-905666 apartament 2
PREÞ 50000 c a m e r e , 147356. (83478)
0755-293396. mobilat. Preþ neg. apartament 2 (83208) c a m e r e ,
EURO NEG. TEL. decomandat, mici
(82408) Tel. 0726-876374, decomandat, et. 1,
0743-145405,
0788-364015
c a m e r e , îmbunãtãþiri, et. 3, @ Vând urgent
0352-803500. @ V Â N D (82756) îmbunãtãþiri mul- @ V â n d b a l c o n , str. M. apartament 2 camere
(82396) tiple, zonã centralã, apartament 2 îmbunãtãþiri, zona în Crihala la etaj 4,
APARTAMENT 2 Kogãlniceanu. Preþ
CAMERE, ZONA @ V â n d B-dul. T. camere modificat în Dunãrea la A-uri. 44000 euro neg. decomandat, fãrã
@ V Â N D CICERO, BL. apartament 2 camere, Vladimirescu, ultra 3, decomandat, Preþ neg. Tel. 0744- Tel. 0748-331170 îmbunãtãþiri, izolaþie
APARTAMENT 2 S14A, SC. 2, ET. 3, decomandat, renovat dotat, mobilat. Preþ mici îmbunãtãþiri, 2 527143 (83212) (83401) Pluvitec. Preþ 40000
CAMERE, ZONA euro. Tel. 0740-
ÎMBUNÃTÃÞIRI, 2006, utilat, boiler, neg. Tel. 0745- terase, etaj 2, str. M.
GENERALÃ 6, Kogãlniceanu, @ V â n d @ Vând ur- 105807. (83256)
P+G+F+T+AC, AC, TV, maºinã de 592525 (81336)
ETAJ 1, AC + T, CONTORIZAT. spãlat, aragaz, bl.V4, sc.3, ap.8, apartament 2 gent apartament 2
UªÃ METALICÃ. camere, G+F+P+T, camere în Crihala la @ V â n d
PREÞ 56000 frigider ºi mobilat, @ V â n d cadastru, 61 mp.
PREÞ 48500 AC, apometre, etaj 4, decomandat, apartament 2
EURO NEG. TEL. str. Alion, zona apartament 2 Preþ 56000 euro
EURO. TEL. calorimetre, 59 mp, fãrã îmbunãtãþiri, camere, Aleea
0746-212668, Kiseleff. Preþ neg. camere, zona Piaþa neg. Tel. 0741-
0751-258900 et. 4, Criºan, bl. O5, izolaþie Pluvitec. Crizantemelor, bl.
0770-914552 Tel. 0723-764200. Sârbilor, la parter 313637, 0749-
(82518) et. 4. Preþ 45000 Preþ 40000 euro. N7, sc. A, ap. 2. Preþ
(82665) (83020) (fost cabinet medi- 151055. (83250)
euro neg. Tel. 0747- Tel. 0740-105807. neg. Tel. 0763-
cal). Preþ neg. Tel. 645309 (83498)
636322 (83341) (83222)
0763-645309 @ V â n d
(83131) apartament 2
camere, zona
@ V â n d Biserica Nouã, VÂND APARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
apartament 2 îmbunãtãþiri, SITUAT ÎN ZONA STOMATOLOGIE, STR.
camere, et. 2, fãrã mobilat parter, vad IULIU MANIU, NR. 7.
îmbunãtãþiri, zona c o m e r c i a l , PREÞ 53000 EURO.
Independenþei. Preþ p o s i b i l i t a t e RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-
53000 euro. Tel. privatizare. Preþ
330042, 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi
0 7 5 5 - 0 5 9 7 2 8 neg. Tel. 0745-
731795 (83251) 0722-628370 DUPÃ ORA 16,00
(83134)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
VÂND apartament 3 camere, apartament 3 apartament 3 apartament 3 apartament 3 apartament 4
APARTAMENT dec, 2 bãi, 2 terase, camere, dec., et. 1, c a m e r e , camere, dec, et. 1, camere, Orºova,
ORªOVA camere, vizavi de
3 CAMERE, str. Criºan, nr. 63, bl. str. Criºan - Pãcii, decomandat, zona Crihala, XF- m u l t i p l e
O5, et. 1, mici uri, 2 balcoane, uºi Mall, terasã spre
@ V â n d ET. 10, ZONA bl. O2, toate mobilat, et. 1, îmbunãtãþiri,
apartament 2 TEATRU, îmbunãtãþiri. Preþ îmbunãtãþirile, 2 interior schimbate, Mall, 120 mp,
vedere Bulevard M. G+F+T+AC, zonã
camere, confort 1, VEDERE 58000 euro. Tel. balcoane, 2 bãi, uºã pardosealã în toate centralã vedere lac, decomandat ºi
0763-654108, 0770- Viteazu. Preþ neg.
et. 1. preþ 40000 PANORAMICÃ metalicã, mobilat, camerele, G+F+ accept plata în 2 recomandat. Preþ
705636 (80749) Tel. 0721-582092, lambriuri . Preþ
euro neg. Tel. 0720- EXCELENTÃ, semimobilat sau rate. Preþ 51000 100000 euro. Tel.
0352-800486 58000 euro neg.
676182 (83316) SE ACCEPTÃ @ V â n d nemobilat. Preþ euro neg. Tel. 0744- 0733-593249
(83348) Tel. 0732-934598
ªI PLATA ÎN apartament 3 camere 63000 euro neg. 570048, 0745- (83326)
@ V â n d RATE. PREÞ Tel. 0744-629472 (83500)
dec., et. 3, zona OMV, @ V â n d 323343 (83377)
apartament 2 62000 EURO. AC în fiecare camerã, (82884) apartament 3 @ V â n d
@ V â n d
camere, conf. 1, 52 TEL. 0724- recent renovat, apartament 4
@ V â n d camere, dec., et. 4, apartament 3
mp, zonã centralã. 893200, 0766- instalaþie electricã ºi camere, et. 3, zona
apartament 3 str. Ghe. I. ªiºeºti, c a m e r e ,
Tel. 0744-846856 224205 sanitarã noi, Aluniº, complet
camere, etaj 4, bloc izolaþie nouã, 2 semidecomandat,
(83317) (82768) G+F+P+T. Preþ neg. renovat (G+F+P),
de cãrãmidã, balcoane, living. zona Aluniº, et. 2,
Tel. 0723-722834 uºi ºi geamuri
VÂND (80780) parchet ºi Preþ neg. Tel. 0740- G+F+P+C+A. Preþ
APARTAMENT 987662 (81332) schimbate +
hidroizolaþie, 53000 euro. Tel.
ALTE 3 CAMERE, 3 @ V â n d instalaþie sanitarã ºi
calorimetre, cablu
LOCALITÃÞI apartament 3 camere, @ V â n d electricã, toate DR. TR. 0726-412015
TERASE, 2 RDS, cadastru, unic
BÃI, DEC., dec, conf. I, parter, str. apartament 3 utilitãþile. Preþ SEVERIN (83230)
@ V â n d proprietar, în
STR. Cicero, bun camere, dec, avantajos neg. Tel.
apartament 2 centru. Preþ neg. @ V â n d
privatizare, pretabil îmbunãtãþiri, fãrã 0752-223749, VÂND
VETERANI, Tel. 0730-514933.
camere, str. cabinete, etc. Preþ 0751-070342 APARTAMENT apartament 4
NR. 48, ET. 3, (83107) probleme cu
Trandafirilor, ultra- 60000 euro. Tel. (84534) 4 CAMERE, camere, multiple
MICI izolaþia, str. W.
modern, complet 0728-004513, 0771- @ V â n d ET. 3, B-DUL.
ÎMBUNÃTÃÞIRI. Mãrãcineanu, nr. 4, @ V â n d TUDOR îmbunãtãþiri, zona
mobilat cu PREÞ 65000 347723 apartament 3 bl. 13, sc. 5, ap. 17. apartament 3 VLADIMIRESCU, Spitalul Judeþean.
posibilitate de EURO NEG. camere, zona
@ V â n d Preþ 160000 lei neg. camere, dec., 78 LÂNGÃ Preþ neg. Tel. 0723-
mansardare 3/3, TEL. 0729- Crihala, str. Criºan,
apartament 3 camere, Tel. 0748-623180 mp, cadastru, RAIFFEISEN, 612104 (83327)
Bãile Herculane, 596153 nr. 45, bl. V3, sc. 1, termopane, 2 bãi, 2 BLOC
conf. I, et. 2, zona (83358)
centralã termicã. (81337) et. 3, ap. 11, terase, terase, cablu, CÃRÃMIDÃ,
Crihala, parþial @ V â n d
Preþ 73000 euro. 2 bãi, confort 1, @ V â n d interfon, telefon, et. G+F+P+AC,
îmbunãtãþit., 2 terase, apartament 4
Tel. 0723-548867, VÂND zonã foarte bunã. apartament 4, acoperiº, zonã CU MUL-
contorizat. Preþ 3 camere, dec, 2 bãi,
0788-775665 APARTAMENT Preþ 230000 neg. camere, conf. 1, 2 bunã, str. Ghe. I. TIPLE
57000 euro neg. Tel.
(83336) 3 CAMERE, Tel. 0747-216231, ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, ÎMBUNÃTÃÞIRI. 2 terase mari, mici
0252-222752 balcoane, baie,
DEC., ET. 4, 0252-374185 colþ cu str. Anghel PREÞ NEG. îmbunãtãþiri, et. 4,
(81328) mare, bucãtãrie,
BLOC CU (83112) Saligny. Preþ neg. TEL. 0722- fãrã probleme cu
HIDROIZOLAÞIE @ V â n d mare, gresie, 619035
Tel. 0743-116855 izolaþia. Preþ 59000
NOUÃ, ZONA apartament 3 camere, @ V â n d faianþã, parchet (82787) (83262)
CRIHALA, dec., et. I, G+F+P, apartament 3 nou. Preþ neg. Tel. euro neg. Tel.
G+F+P, zonã liniºtitã, Crihala camere, zona N-uri, 0 7 7 0 - 6 5 7 8 0 0 , @ V â n d VÂND 0722-361904
Aleea Trandafirilor. et. 3, Crihala, fãrã 0 7 3 1 - 8 7 8 2 4 6 apartament 3 APARTAMENT (83353)
CALORIFERE
îmbunãtãþiri. Preþ (83361) 4 CAMERE,
NOI, Preþ 48000 euro neg. camere, bld. Mihai
DEC., ET. 1,
MOBILAT Tel. 0730-088646, 53000 euro neg. Viteazu colþ cu W.
DR. TR. ZONA
SAU 0352-803292 Tel. 0755-741947, @ V â n d Mãrãcineanu, conf.
TOPOLNIÞEI,
SEVERIN (81330) 0752-131345 apartament 3 1, et. 6/10. Preþ neg.
NEMOBILAT. COMPLET
VÂND PREÞ 42000 (83201) c a m e r e , Tel. 0747-626343 MODERNIZAT
@ V â n d
EURO. TEL. semidecomandat, (83273) ªI UTILAT.
APARTAMENT apartament 3 camere, @ V â n d calorimetre, terasã
0352-808221, et. 3, zona Aluniº, PREÞ 85000
3 CAMERE, 2 apartament 3
0752-158058 complet renovat 6 m, str. Petre EURO NEG.
BÃI, 2 (80809) camere, bloc N7,
(G+F+P), uºi ºi Sergescu, zona ALTE TEL. 0740- DR. TR.
BALCOANE, scara A, ap. 14, et. 004714
STR. @ V Â N D geamuri schimbate + 3, zona Peco CET, et. 1. Preþ LOCALITÃÞI
(80727)
SEVERIN
APARTAMENT 3 instalaþie sanitarã ºi C r i h a l a , 50000 euro neg.
CALOMFIRESCU electricã, toate @ V â n d @ V Â N D
CU CAMERE, ET. 1, î m b u n ã t ã þ i r i , Tel. 0745-266289 apartament 3
@ V â n d
APARTAMENT 5
utilitãþile. Preþ G+F+AC+P+I+A. (83365) apartament 4
HORAÞIU, 2 TERASE, MICI c a m e r e , CAMERE, PE 2
avantajos neg. Tel. c a m e r e ,
ÎMBUNÃTÃÞIRI, Preþ 55000 euro.
CALORIFERE 0752-223749, 0751- ultracentral, 80 mp, NIVELE, 4
ZONA SPLAI CU Tel. 0742-561809 @ V â n d semidecomandat,
NOI, CU 070342 (82734) apartament 3 în Vînju Mare. Preþ zona Aluniº, et. 2, CAMERE, BAIE -
CRIªAN. PREÞ (83274)
ÎMBUNÃTÃÞIRI, 17000 euro neg. G+F+P+C+A. Preþ NIVEL 1, NIVEL
70000 EURO @ V â n d c a m e r e ,
INSTALAÞIE @ V â n d semidecomandat, Tel. 0742-016916, 53000 euro. Tel. 2 - LIVING
NEG. TEL. 0748- apartament 3 camere,
SANITARÃ apartament 3 0788-379459 0726-412015 BUCÃTÃRIE,
203002 (80783) dec., 78 mp, cadastru, zonã ultracentralã,
camere, bl. (82514) (83230) BAIE, ZONÃ
SCHIMBATÃ. termopane, 2 bãi, 2
@ V â n d cãrãmidã, 2 terase, cadastru, apometre, CENTRALÃ,
PREÞ 65000 terase, cablu, @ V â n d
apartament 3 interfon, telefon, et. 4, G+F+P, contorizat, calorimetre, balcon @ V â n d
apartament 4 MOBILAT UL-
EURO /
camere, bl. N, acoperiº, zonã bunã, et. 4, hidroizolaþie, închis, boxã, fãrã apartament 3
camere, zona Piaþa TRAMODERN.
VARIANTE ªI Crihala, et. 3, fãrã str. Criºan, nr. 60, probleme cu camere, localitatea
str. Ghe. I. ªiºeºti, nr. Meva, parter, PREÞ 235000
ÎN RATE. îmbunãtãþiri. Preþ sc. 3. ap, 60. Preþ izolaþia. Preþ 55000 Rogova. Preþ neg. EURO NEG. TEL.
67, bl. 1, colþ cu str. îmbunãtãþiri. Preþ
TEL. 0788- 53000 euro neg. Anghel Saligny. Preþ 58000 euro. Tel. euro. Tel. 0745- Tel. 0744-509522, neg. Tel. 0352- 0744-861604,
745326 Tel. 0752-131345 neg. Tel. 0743- 0 7 2 9 - 0 1 2 0 1 6 270589, 0770- 0352-415030 408709, 0749- 0770-576640
(83422) (83145) 116855 (82797) (83288) 576943 (83388) (83170) 706806 (83305) (83141)
8 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ V Â N D @ Vând casã @ Vând casã
VÂND C A S Ã 3 camere, bucãtãrie, 3 camere, hol, baie,
PARTERUL DEMOLABILÃ, 3 hol, teren total 223 bucãtãrie, cãmarã,
UNEI VILE, C A M E R E , mp, str. Unirii, nr. beci, garaj, încãlzire
COMPUS DIN 2 BUCÃTÃRIE, 61B. Preþ neg. Tel. centralã, sobe
CAMERE, B E C I , 0728-160882 teracotã, suprafaþã
BAIE, MAGAZIE, (82622) 456 mp, str.
BUCÃTÃRIE, TEREN 207 MP, Mareºal Averescu,
HOL, Z O N A @ Vând casã, nr. 55. Preþ neg. Tel.
DR. TR.
CÃMARÃ, INDEPENDENÞEI, str. Cicero, nr. 2, 0 7 2 4 - 9 6 1 6 2 6
SEVERIN TOATE ACTE ÎN intrare din stradã, 2 (83461) @ Vând casã @ Vând casã
UTILITÃÞILE, com Hinova, sat
VÂND CASÃ REGULÃ. PREÞ camere, hol, beci + VÂND 2 CASE 4 camere + teren
70 MP ªI
NOUÃ, STR. NEG. TEL. 0744- teren 10/5 m. Preþ ÎN ªIMIAN, Cârjei, compusã din 4100 mp,
TEREN,
CIREªOAIA, 772994 (83108) SUPRAFAÞÃ 2 camere, hol, intravilan, comuna
PRETABIL ªI 70000 euro neg.
NR. 21, PENTRU ALTE 500 MP, bucãtãrie varã, alte Oreviþa Mare
@ V Â N D Tel. 0723-176959
NETERMINATÃ, SEDIU FIRMÃ, LOCALITÃÞI AMBELE 3 camere ºi teren (Vânju Mare). Preþ
CASÃ, STR. 1 (83104)
SUPRAFAÞA ULTRACENTRAL.
LOCUIBILE, 4382mp, din care neg. Tel. 0252 -
PREÞ NEG. DECEMBRIE SUPEROFERTÃ!
CONSTRUITÃ @ Vând casã 1961mp, vie ºi 325840 (83292)
TEL. 0747- 1918, NR. 13A CASÃ BÃILE GARAJ, ACTE
900 MP, 200 mp, parter + HERCULANE, pruni. Preþ neg. Tel.
042004 COLÞ CU STR. LA ZI, @ Vând casã
DEMISOL + 2 M A T E I etaj, mansardat, 0728-151368
(83106) TEREN 2200 CADASTRU, sat ªimian. Preþ
+ M, VASILSCU. TEL. teren 500 mp, str. (77490)
MP, STIL MERITÃ neg. Tel. 0755-
PRETABILÃ VÂND CASÃ 0720-142652 CD Ionescu - Bd.
ZONÃ NEMÞESC, VÃZUTE. @ Vând casã 059689 (83363)
SEDIU (83254) Aluniº. Preþ 160000 PREÞ NEG.
CENTRALÃ, 6 CARTIER þãrãneascã lemn, 2
FIRMÃ, CAMERE, @ Vând casã
euro neg. Tel. 0743- PECINIªCA, TEL. 0745- camere, hol, prispã, @ Vând casã
PENSIUNE. BAIE, B-dul Aluniº colþ 147320 (83185) TOATE 620407, 0766- grajd, cadastru în sat Flãmânda,
PREÞ NEG. BUCÃTÃRIE, CD Ionescu P+M, @ V â n d UTILITÃÞILE. 569967 fãcut + teren 3060 com. Jiana, 5
G+F+P, BECI
TEL. 0741-
CU ARCADÃ,
teren 244 construit
parter casã solidã,
PREÞ 70000 (82648) mp. Preþ 220 mil. încãperi, pãtul,
346085
TERMOFICARE, 95, living, 4 EURO NEG. Tel. 0743-831588 magazie, cuptor în
(83405) cãrãmidã, fundaþie, @ V Â N D curte, fântânã în
ACCES AUTO, dormitoare, 2 bãi, 2 TEL. 0744- (79464)
holuri, bucãtãrie. 3 camere, baie, CASÃ ÎN BALA curte, gard de
VÂND CASÃ TEREN 380 MP, 793243
Preþ 115000 euro bucãtãrie, anexe, @ Vând casã, ciment, grãdinã
STR. ADRIAN, (83105) BÃI, 2 CAMERE,
ÎN STADIU DE NR. 102, neg. Tel. 0766- curte comunã, str. construcþie nouã, în 1650 mp, pomi
BUCÃTÃRIE DE
PROIECT, MERITÃ 373591. (79384) Mareºal Averescu. VÂND CASÃ localitatea ªimian, fructiferi. Preþ neg.
V A R Ã ,
ZONA VÃZUTÃ. Preþ neg. Tel. 0252- DE P+M. Preþ 65000 Tel. 0352-809922
PREÞ NEG. @ Vând casã MAGAZIN,
DEPOZITUL 316511 (83219) VACANÞÃ, euro. Tel. 0753- (83314)
ASTRA, TEL. 0744- 3 camere, bucãtãrie, FÂNTÂNÃ,
CONSTRUCÞIE 028305 (79847)
SUPRAFAÞÃ 396747, 0788- baie, cãmarã, @ Vând sau P O M I @ Vând casã
458529 complet mobilatã, LA ROªU,
DESFêURATà schimb casã Schela FRUCTIFERI, @ Vând casã bãtrâneascã, sat
(82886) str. Mihail SAT
173 MP, Nouã cu Severin VRANCEA,
GARD DIN FIER nouã, sat Bunoaica, Batoþi, 1100 mp, 29
VÂND CASÃ
Sadoveanu, nr.15. sau Orºova, F O R J A T , comuna Cireºu, ml, aliniament
SUPRAFAÞÃ Preþ 85000 euro PE MALUL
UTILÃ 127 SCHELA compusã din 4 DUNÃRII, 160 DESCHIDERE 18 4000 mp curte, stradal la DN56B,
NOUÃ, NOU neg. Tel. 0740- u l t r a c entral,
MP, TEREN camere, hol, baie, MP, P+E, 3 ML, TEREN 1217 pomi fructiferi ºi
CONSTRUITÃ, 212339, 0724-
512 MP, ÎN STR. NEGOIU, 771091 (80743) b u c ã t ã r i e , DORMITOARE, MP. PREÞ 75000 viþã de vie. Preþ neg. aproape de Dunãre.
ROªU, NR. 58 SAU G+F+P+T, garaj, 2 BÃI, LIV- LEI. TEL. 0723- Tel. 0731-932866 Preþ neg. Tel. 0723-
@ Vând casã 236615, 0727- (83091) 449997 (83338)
SEMIFINISATÃ SCHIMB CU anexe, grãdinã ING,
SAU APARTAMENT str. Soveja nr. 31, 4 micã, total 251 mp. 289027 (82560) @ Vând casã
BUCÃTÃRIE, @ Vând casã
FINISATÃ. + DIFERENÞA. camere, baie, Preþ neg. Tel. 0726- HOLURI, com Livezile, 3
PREÞ 85000 bucãtãrie, hol, @ V Â N D în sat Aurora, 5
TEL. 0755- EURO NEG.
909463 (83227) TERASE, camere, pardosea,
curte, meritã CASÃ NOU camere, plaþ, 2
017046, 0744- TEL. 0745- TEREN 700 beci + casã 3
vãzutã. Preþ neg. @ Vând casã CONSTRUITÃ, fântâni, beci, plus o
788167 691488 Tel. 0752-659560 MP, 20 ML camere, baie,
nouã, zona ªIMIAN, ZONA casã 3 camere în bucãtãrie, apã,
(83382) (83293) (82516) DESCHIDERE
Autogarã, suprafaþa VILE, P (GARAJ, aceeaºi curte, total curent, fântânã,
LA DUNÃRE.
de 176 mp, apã LIVING, BAIE, 6000 mp. Preþ neg. fosã, grãdinã + o
PREÞ NEG.
curentã, canal. Preþ BUCÃTÃRIE, Tel. 0252-390484 g o s p o d ã r i e
ACCEPT
40000 euro. Tel. DORMITOR) +M (83113) alãturatã opþional,
VARIANTE
0352-408094
AUTO, ( 2 @ Vând casã etc. Preþ neg. Tel.
(83269) DORMITOARE, 0252-354241
TEREN, P+2, pe malul
APARTAMENT HOL, 2 TERASE), (83344)
@ Vând casã Dunãrii, Eºelniþa,
2 camere + baie, ÎN ZONÃ T E R M O PA N , toate utilitãþile, @ Vând casã
zona Piaþa Meva, BUNÃ SAU S U P R A FA Þ Ã cadastru, 250 mp, 2 camere, teren 438
parter, posibilitate GARSONIERÃ CONSTRUITÃ m o b i l a t ã , mp, apã, curent,
ºi în rate. Preþ + 100 MP + PLAÞ construcþie 2007. gard de beton, com.
35000 euro neg. DIFERENÞA. 500 MP. PREÞ Preþ 135000 neg. ªimian. Preþ
Tel. 0252-353284, TEL. 0788- NEG. TEL. 0723- Tel. 0740-274225, 150000 lei neg. Tel.
0761-354044 860471 390557, 0788- 0720-444693 0741-384838
(83290) (82580) 495267 (82831) (83258) (83355)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 9
@ Vând casã
la Rogova, 4
camere, cu etaj. Preþ
neg. Tel. 0754-
600318 (83462)

@ Vând casã
la 10 km de Bãile
Herculane, dotatã
cu încãlzire
centralã. Preþ 15000
@ Vând casã @ Vând casã @ Vând casã @ Vând casã
euro. Tel. 0747-
3 camere, hol, 3 camere, beci, 4 camere, þiglã Gogoºu, 2 camere,
mare, tâmplãrie 526209 (83378)
bucãtãrie, beci, pãtul, magazie, salã, bucãtãrie,
VÂND TEREN VÂND TEREN
curte cu casã, 2 grãdinã cu pomi nouã, construcþie 50 pãtul, magazie, 2 @ Vând casã ÎN
camere, grãdinã, ani, locuibilã, 300 MP
fructiferi, 1337 mp, coteþe porci, 1coteþ sat Dudaºul SUPRAFAÞÃ
vie, apã curentã, curent 220 V, INTRAVILAN,
sat Crivina, com pãsãri, apã în curte, Cerneþiului, 3 DE 450 MP, LA
cadastru fãcut, com fundaþie din beton, ZONA INTERSECÞIA
Burila Mare, jud 20 ari grãdinã, 13 camere, hol, baie,
Pruniºor. Preþ 450 cu teren total 4000 CICERO STRÃZILOR
mil neg. Tel. 0742- Mehedinþi. Preþ ari pãdure, 11 ari beci, bucãtãrie, 2
mp, vie hibridã, COLÞ CU INDEPENDENÞEI
801525 (83357) vie, 1 ha pãmânt. camere, apã DR. TR.
neg. Tel. 0731- pomi, teren agricol. MINULESCU, CU DR. BABEª.
Preþ neg. Tel. 0252- curentã, 2 anexe, SEVERIN PREÞ NEG.
@ Vând casã 720571 (83373) Preþ 10000 lei /casã
357325 (83443) FACILITÃÞI, TEL. 0720-
3 camere, beci, salã . Tel. 0762-640390, pãsãri + porci. Preþ VÂND TEREN APÃ, CANAL, 222470
închisã, construcþie @ Vând casã 0762-943567 @ Vând casã neg. Tel. 0748- LA CURENT + (79501)
4 camere, pãtul, localitatea Braniºte, (83418) bãtrâneascã din 152427 (83501) VIITOAREA
magazie, curte jud. Mehedinþi, 3 TERMOFICARE. VÂND
@ V â n d bârne ºi bucãtãrie CENTURÃ, PREÞ NEG.
betonatã, gard camere, hol mare, @ V â n d PARCELE DE
gospodãrie în sat acoperite cu þiglã, DOUÃ 500 MP ZONA
ciment, fântânã, salã, anexe, teren gospodãrie Faþa TEL. 0743-
teren arabil, vie, Roºiori, comuna teren intravilan, PARCELE AEROPORT,
1000 mp. Preþ Cremenii, formatã 640529
pomi fructiferi Vânãtori, 2 camere, 2500 mp, com UNA DE 2960 APÃ, CURENT
din 2 case noi din (82564)
(nuci) în ªiºeºti. 25000 lei. Tel. bucãtãrie, salã. Preþ Poroina Mare. Preþ
BCA, sat Faþa
MP ªI UNA DE TRIFAZIC,
Preþ neg. Tel. 0753- 0 7 7 0 - 8 1 7 8 4 0 neg. Tel. 0252- neg. Tel. 0252- 5400 MP, VÂND TEREN
FOARTE
(83375) 358831. (83429) 331753 (83380) Cremenii, comuna DESCHIDERE AVANTAJOS.
314353 (83372) EXTRAVILAN
Tâmna, baie, anexe, TEL. 0741-
22 ML. PREÞ
garaj, vie, fântânã, 6100 MP, 694622
15 EURO/MP
la 30 km de Dr. Tr. ZONA
NEG. TEL. @ V Â N D
Severin. Preþ neg la FABRICA DE T E R E N
0724-995646,
faþa locului. Tel. CÃRÃMIDÃ, INTRAVILAN, 500
0722-212058 MP AEROPORT,
0722-738085, (83387) POSIBILITÃÞI
LÂNGÃ STAÞIA
0352-808393 CURENT + M E T E O ,
(83504) VÂND TEREN CANAL. DESCHIDERE 16
1113 MP, B- PREÞ 8 M, CADASTRU ªI
DUL ALUNIª, C A R T E
EURO/ MP FUNCIARÃ. PREÞ
POSIBILITATE
NEG. TEL. NEG. TEL. 0726-
PARCELARE, 119397, 0252-
0740-000743,
ACCES LA 315494 (81325)
0788-038489
UTILITÃÞI.
PREÞ NEG. (82519) @ VÂND 2
T E R E N U R I
TEL. 0741- VÂND TEREN I N T R AV I L A N E ,
ALTE 346085 SUPRAFAÞA 2000
INTRAVILAN
LOCALITÃÞI (83398) MP ªI 2500 MP
DE 1166 MP, (PARCELABIL),
@ V Â N D VÂND TEREN DESCHIDERE ZONA CICERO,
VILÃ (DUPLEX) ÎN PARCELE LA STRADÃ CU IEªIRE LA
DE 500 MP 7,5 ML, VIITOAREA
SITUATÃ PE C E N T U R Ã ,
M A L U L SAU 1000 MP, CARTE T O A T E
DUNÃRII ÎN SITUAT LA FUNCIARÃ, UTILITÃÞILE LA
LOCALITATEA CCA. 100 M INTABULARE, STRADÃ. PREÞ
ª V I N I Þ A , DE CALEA NEG. TEL. 0765-
PUZ, 317186 (83142)
T E R E N TG. JIULUI ªI
CERTIFICAT
AFERENT 560 50 M DE @ V Â N D
VIITOAREA DE URBAN-
M P , TEREN CD
CENTURÃ. ISM, ZONA
TÂMPLÃRIE IONESCU 25.000
PREÞ 35 AEROPORT MP, DESCHIDERE
T E R M O PA N .
EURO/MP. VILE. PREÞ 76 ML LA CD
PREÞ NEG. TEL.
TEL. 0788- NEG. TEL. IONESCU. PREÞ
0726-399699, NEGOCIABIL.
0 2 5 2 - 3 11 5 1 0 493676 0729-707923
TEL 0726-745592
(82312) (82587) (80782) (83072)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


10 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren
intravilan 1200 mp, 2000 mp, 1000 mp, zona VÂND TEREN VÂND
zona Aeroport, intravilan, Dr. Tr. A e r o p o r t , PENTRU PARCELE
deschidere la stradã Severin , Aleea deschidere 12 ml CASÃ 635 MP, TEREN,
44 ml, carte Constructorilor, acces la utilitãþi. ACTE, CARTIER ÎN
funciarã, cadastru, vizavi de Preþ 60 euro mp. INTABULARE, DEZVOLTARE,
PUZ. Preþ 100 euro/ Salubritate, toate Tel. 0741-680692 SAT ZONA
mp. Tel. 0729- utilitãþile . Preþ neg. (83456) CERNEÞI, ªIMIAN. TEL
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren 001800 (83241) Tel. 0751-693918 UTILITÃÞI, 0726-745592
1000 mp cu 220 mp, zona intravilan, str. W. (83374) @ Vând teren APÃ, (83077)
deschidere 20 m la Aeroport, cadastru, Mãrãcineanu, PUG, @ Vând teren
@ Vând teren
intravilan Aeroport, CURENT,
noua centurã, acces PUZ. Preþ neg. Tel. PUZ, parcele de intravilan 1500 mp, 6200 mp, cadastru, VECIN CU @ V Â N D
18 hectare cu TEREN 5000 MP
la utilitãþi. Preþ 35 0752-659560 500 mp ºi 1000 mp. zona Carrefour, deschidere 58 ml,
acte la zi. Preþ 20 ªCOALA.
euro. Tel. 0751- (82515) Preþ neg. Tel. 0723- liber, acte la zi, euro/ mp neg. Tel. PREÞ 25 ÎN ZONA
206034 (79528) zona Calea Tg. H I N O V A ,
@ Vând teren 368274, 0352- proprietar, puz, Jiului. Preþ 18 euro
0751-096963. EURO / MP
parcelat, utilitãþi (83481) NEG. TEL. LÂNGÃ FOSTA
@ Vând teren 300 mp, str. Ghe. 422095 (83071) / mp. Tel. 0722-
aproape. Preþ 49 0729-093118 FABRICÃ DE
în zona vile Spitalul Ionescu ªiºeºti 761606, 0744- @ Vând teren, CÃRÃMIDÃ,
Judeþean 400 mp, fs @ Vând teren euro/ mp. Tel. 0728- (82680)
(între Kiseleff ºi 761200 (83511) zona vile, Spitalul DESCHIDERE
14,3 m, acces la intravilan pentru 881857. (83313)
Independenþei). construcþii, zona Judeþean, 470 mp, VÂND TEREN LA STRADÃ 16
utilitãþi, apã, canal, @ Vând teren
Preþ neg. Tel. 0252- OSTROVUL
electricitate, 323713, 0742-
Aeroport, paralel cu @ Vând teren 500 mp pe Aeroport împrejmuit, apã, ML. PREÞ 10
CORBULUI,
termoficare pe 483042 (82521)
b-dul Aluniº, 630 9500 mp împãrþit de la vest de Uzina de curent, canalizare, EURO / MP. TEL.
ZONA
reþeaua primarã, mp. Preþ 150 euro centurã în 2 parcele apã, posibilitate apã t e r m o f i c a r e , 0745-644509
mp. Tel. 0766- de 3800 mp ºi curent, strada 12, deschidere 15 ml, VILELOR, (82384)
terenul este nivelat @ Vând teren
ºi împrejmuit. Preþ 698687, 0755- respectiv 5700 mp parcela 55, 16 ml adâncime 33. Preþ PARCELAT,
320 mp, str. W. @ V Â N D
neg. Tel. 0747- având deschidere deschidere. Preþ 50 neg. Tel. 0744- CADASTRU.
Mãrãcineanu, nr. 037453 (83140) TEREN HINOVA
019817 (79548) 65. Preþ neg. Tel. de 30 ml, acte la zi, euro/ mp. Tel. 0723- 505708 (83482) TEL. 0729-
603048, 0724- 3500 MP, ACCES
0751-023054, @ Vând teren intabulat, PUZ ºi 789531. (83385)
@ Vând teren 554616 LA DUNÃRE,
0723-547815 intravilan, str. utilitãþi. Preþ 25
500 mp, zona @ Vând teren (80755) L Â N G Ã
(82601) Cicero, suprafaþã ALTE
Aeroport, str. CD. euro / mp. Tel. intravilan str. G. FABRICA DE
1066 mp, utilitãþii. LOCALITÃÞI
Ionescu, deschidere @ Vând 2 0722-761606, Ionescu ªiºeºti, nr. VÂND TEREN BÃRCI. TEL.
Preþ 70 euro mp 0720-545644
32 mp, (la parcele 500 mp, 0744-761200 12, suprafaþã 450 INTRAVILAN,
neg. Tel. 0752- VÂND 1500 (83118)
j u m ã t a t e a cadastru, zona (83509) mp. Preþ neg. Tel. 5600 MP, SAT
131345 (83158) MP TEREN
aeroportului pe Aeroport. Preþ neg. 021-4255535. CERNEÞI,
partea dreaptã). Preþ Tel. 0729-064914 @ Vând teren INTRAVILAN, @ V Â N D
@ Vând teren (83397) APÃ,
neg. Tel. 0252- (82780) intravilan, 450 mp, ÎN ORªOVA, TEREN ªIMIAN
3500 mp, str. CURENT,
323713, 0753- DESCHIDERE ZONA SATUL
Banoviþei, nr. 13, zona Aeroport. Preþ @ Vând teren, ACTE LA ZI.
NOU 570 MP.
229758 (79846) @ V â n d zona Aeroport (vile LA STRADÃ
posibilitate gaz ºi 47 euro mp. Tel. PREÞ 12
PREÞ 15.000
parcele de teren de Schela) 410 mp. 16 ML,
@ Vând teren 500 mp ºi parcele termoficare. Preþ 30 0 7 4 6 - 2 0 6 9 6 1 EURO/MP
EURO. TEL 0726-
Preþ neg. Tel. 0729- CADASTRU, NEG. TEL.
25000 mp, pe colþ de 750 mp, acte la euro mp. Tel. 0748- (83340) 745592 (83074)
041924 (83434) CURENT 0754-270285
Calea Tg-Jiului 101808 dupã ora @
zi (extras CF), zona Vând teren ELECTRIC, (82788) @ V Â N D
intersecþia cu 15.00 (83173) @ Vând teren
W. Mãrãcineanu - 850 mp deschidere APÃ. PREÞ TEREN ªIMIAN
viitoare centurã, cu intravilan, zona
Tg. Jiului - viitoarea@ Vând teren 23 m, toate NEG. TEL. VÂND 500 MP
deschidere 80 ml, Aeroport, Schela FONTEGAZ 1200
centurã, utilitãþi, 487 mp, paralel cu utilitãþile ºi 2000 0745-048191 TEREN, PE M P ,
Puz, acte la zi, Nouã, vizavi de
drumuri, curent. MALUL
utilitãþi, la 300 m Bd. Aluniº, în zonã mp, deschidere 53 case, suprafaþã (82513) DESCHIDERE
distanþã de Dr. Tr. Preþ 22 euro/mp se construieºte. Preþ m, toate utilitãþile, 1680 mp, cu
DUNÃRII, ÎN 6,5 ML LA DOUÃ
Severin. Preþ 30 neg. Tel. 0788- 80 euro neg. ambele str. W. deschidere 10 ml,
VÂND EªELNIÞA, STRÃZI. PREÞ
euro/ mp. Tel. 0722- 345830, 0751-
Tel.0743-147320 Mãrãcineanu. Preþ PARCELE INTRAVILAN, 12.000 EURO
244611 (82812) posibilitate apã, TEREN, CADASTRU.
761606, 0744- (83188) neg. Tel. 0724- NEG. TEL 0726-
curent, acte la zi, PREÞ NEG.
761200. (83507) @ Vând teren 568040 (83349) CARTIER ÎN 745592 (83073)
cadastru. Preþ 15 TEL. 0741-
2000 mp cu @ Vând teren DEZVOLTARE,
@ Vând teren euro/ mp. Tel. 0724- 625363. @ V Â N D
6000 mp ºi 4000 @ Vând teren ZONA
intravilan 974 mp, deschidere 34 m la 562526. (83438) (77474) T E R E N
mp parcelabil dupã 9300 mp. Preþ 10 ªIMIAN. TEL
parcelabil cu CD. Ionescu,
I N T R AV I L A N
d o r i n þ a euro mp. Tel. 0724- @ Vând teren 0726-745592
deschidere la noua îngrãdit cu gard din VÂND TEREN EªELNIÞA,
centurã, str. CD. beton, cu utilitãþi. cumpãrãtorului, 568040 (83351) 1100 mp, Clisura (83077) 600 MP,
Preþ 80 euro/ mp zona B-dul Aluniº, Dunãrii, com 10000 MP, ZONÃ
Ionescu, de la DESCHIDERE PITOREASCÃ
VÂND TEREN
blocuri pe dreapta. neg (se poate da ºi lângã Lukoil. Preþ @ Vând teren Eºelniþa, acces la 13 ML, ÎNTRE
facturã). Tel. 0744- neg. Tel. 0744- construcþie vecin cu DN 57. Preþ 10 euro 1250 MP, CU POTENÞIAL
Preþ neg. Tel. 0252- HINOVA ªI
0722- 627143, 0252- Pãdurea Crihala, / mp. Preþ neg. Tel. INTRAVILAN, TURISTIC,
323713, 0742- 761200, OSTROVUL
761606 (83512) 328328 (83209) acces la 2 strãzi ºi 0722-327485 DESCHIDERE, PRETABIL
483042 (82517) CORBULUI
(83446) 62 ML LA CONSTRUCÞIE
pãdure, apã, curent, PE
ªOSEA, ÎN H O T E L ,
acte la zi, sunt
OCAZIE construcþii, 500-
600-800 mp cu
@ Vând teren
în apropiere de
viitoarea centurã,
SCHITUL
TOPOLNIÞEI.
PREÞ 18
MARGINEA
DUNÃRII LA
ªOSEA. PREÞ
PENSIUNE SAU
REZIDENÞÃ
P E N T R U
25000 mp, deschidere 60 ml la C.D. acces la stradã. Preþ 1600 mp, 11 ml 40 EURO / MP. SENIORI. PREÞ
48 euro /mp neg. EURO / MP. TEL. 0720-
Ionescu deschidere. Preþ 15
TEL. 0724-
INFORMATIV 30
Tel. 0740-969841, euro/ mp. Tel. 0252- 020858, 0721- EURO/MP. TEL.
0352-402474 320292, 0728- 517659 950242
Relaþii la tel. 0726-745592 (83359) 869551. (83453) (82764) (82724)
0745-252013
(83083)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 11
@ Vând teren @ Schimb
1200 mp, deschidere apartament 2
14 m, zona Ostrov case camere, et. 4, ap. 19,
de vacanþã. Preþ 35000 str. Calomfirescu nr.
euro. Tel. 0722- 275, acoperiº, G+F,
761606, 0744-761200 izolat termic,
(83508) calorimetre noi, uºi
s c h i m b a t e ,
@ Vând teren
termopane cu ap. 3
1000 mp, deschidere la
@ V Â N D @ Investiþie @ Vând teren camere fãrã
stradã 15 ml, zona
TEREN HINOVA, teren 15000 mp intravilan, comuna îmbunãtãþiri. Tel.
montanã turisticã,
ZONA CASE DE 0728-235113
ªimian, Sat Nou, se Dubova, 12 ml pensiuni construite în
VACANÞÃ, 3700 zonã, distanþã 150 km
(83300)
poate parcela. Preþ deschidere la
MP, UTILITÃÞI, neg. Tel 0726- Dunãre, 450 mp. de Severin. Preþ 25 @ Schimb
CADASTRU, Preþ 38000 euro. euro/ mp neg. Tel. apartament 1 camerã
745592 (83076)
PARCELABIL. 0742-093017. (83513)
Tel. 0723-472328 decomandat în bloc
PREÞ 30 EURO/ @ Vând teren (83275) @ Vând teren de apartamente, ul-
MP. TEL. 0720- 5500 mp, 3300 mp, 1597 mp intravilan, tramodern cu
545644 (83117) 10000 mp, la intrare @ Vând teren zona ªimian, apartament 2, 3 sau 4
în Izvorul Bârzii, zona Gorjanul deschidere 20 m la camere + diferenþa.
@ Vând teren ªimian, în suprafaþã stradã asfaltatã sau Preþ neg. Tel. 0722-
3700 mp, cu lângã ªosea la apa 333927 (83306)
de 520 mp, 442 mp, schimb cu apartament
deschidere de 28 m Topolniþa, 10000
1500 mp, 2000 mp 2 camere în Severin.
la Dunãre în Batoþi, mp pãdure pe malul Preþ 25 euro/mp neg. @ Schimb
acces la utilitãþi, Topolniþei la cu carte funciarã, Tel. 0745-170106 apartament 3
teren plan, ideal camere, 2 bãi, 2
apã, curent. Preþ 20 Rãscoleºti bunã (79854)
euro / mp neg. Tel. pentru balastierã, casã, hale, depozite terase, gresie,
0 7 5 1 - 2 0 6 0 3 4 cabanã, pruni cu posibilitate faianþã, termopane,
(79515) 25000 mp. Preþ 4,5 racord electric ºi uºã schimbatã,
canalizare, acces la a p o m e t r e ,
euro neg. Tel. 0720-
@ Vând teren 50 m din E70. Preþ calorimetre, AC cu
451592 (83130) ap. 4 camere, et. 1-2
1597 mp intravilan, 26 euro /mp neg.
zona ªimian, @ cu sau fãrã
Vând teren Tel. 0726-769164,
deschidere 20 m la ªimian 37 ari, 17 ml 0 7 4 5 - 9 5 5 0 1 2 îmbunãtãþiri +
stradã asfaltatã sau deschidere la stradã (83289) diferenþa. Tel. 0252-
schimb cu ºi 17 ml deschidere 323133, 0747-
@ Cumpãr în
288829 (83410)
apartament 2 la Dunãre. Preþ neg. @ Vând teren Vânju Mare,
camere în Severin. pentru construcþie gospodãrie de nivel @ Schimb
Tel. 0752-962599
Preþ 25 euro/mp casã în Bãile mediu, grãdinã apartament 3 camere
(83139) OFER SPRE OFER SPRE @ O F E R
neg. Tel. 0745- Herculane, str. micã, acte cu apartament 2
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE S P R E
170106 (79849) @ Vând teren Trandafirilor , 900 cadastrale sau camere + diferenþã.
CASÃ 80 MP APARTAMENT ÎNCHIRIERE
6000 mp, mp. Preþ 100 euro schimb cu Tel. 0748-212915 LOCUIBILI,
@ Vând teren (83412) 2 CAMERE, A PA RTA M E N T
intravilan, loc. mp. Tel. 0722- gospodãrie foarte SEMIMOBILATÃ,
în com. ªimian DECOMANDAT, MOBILAT SAU
872784, 0255- bunã în comuna ARAGAZ +
1200 mp, apã Traian, 25 km de SUPER NU, 4 CAMERE,
561154 (83333) FRIGIDER,
curentã, curent. Preþ Severin. Preþ neg. Livezile sau vând.
STR. N.
MOBILAT ªI LA CASÃ, TOATE
20 euro/ mp neg. Tel. 0766-506522, @ Vând teren Preþ 50000 lei. Tel. CERNÃIANU,
UTILAT, ET. 2, DOTÃRILE,
Tel. 0756-947714 0 3 5 2 - 6 1 5 0 3 0 ªimian, Calea 0 2 5 2 - 3 5 4 2 4 1 PRETABILÃ STR. LIBER DIN
(82591) (83210) Hinovei, ieºire la (83320) FIRMÃ SAU CALOMFIRESCU 01.10.2008. TEL.
PERSOANE CU KISELEFF. 0720-545644
@ Vând ur- @ Dunãre ºi la DN 56.
Vând teren FIZICE, PE PREÞ 350 (83119)
gent teren, zona parcelat în parcele Preþ neg. Tel. 0752- TERMEN EURO. TEL.
Ostrovul Corbului, de 520 ºi 442 mp, 603549 (83366) OFERTE LUNG. PREÞ 0742-494987 @ Ofer spre
1200 mp, zona Gorjanul, @ Vând teren, 200 EURO, (82834) î n c h i r i e r e
deschidere 14 ml. ªimian, ideal casã, 4000 mp, insula OFER SPRE AVANS 2 LUNI. apartament 2
Preþ 35000 euro carte ÎNCHIRIERE TEL. 0721- OFER SPRE camere, dec.,
funciarã, ªimian, poziþie ÎNCHIRIERE
neg. Tel. 0729- posibilitate curent ºi APARTAMENT 950242, 0720- complet mobilat ºi
deosebitã, 2 fronturi 020858 APARTAMENT
064914 (82772) 5 CAMERE, utilat, zona Crihala,
canalizare cu acces la Dunãre. Preþ 11 (82728) 2 CAMERE,
@ SCHIMB / A l e e a
@ Vând teren la 50 din DN70. euro/mp. Tel. 0724- V ULTRACENTRAL, DEC., ZONA
 N D OFER SPRE Mãrgãritarului, bl.
la ºosea asfalt, Preþ 25 euro / mp 781206 (83408) SUPER DUNÃREA, DE
GARSONIERÃ ÎNCHIRIERE XF16. Preþ neg. Tel.
Hinova, 400 mp. neg. Tel. 0726- FINISAT, PREFERABIL 0753-229758, 0252-
Preþ neg. Tel. 0251- 769164, 0745- @ Vând teren CONF. I, MUL- SUPRAFAÞA
APARTAMENT
FAMILII, RE-
intravilan 700 mp în T I P L E 2 CAMERE, 323713 (82896)
542870 (82865) 955012 (83243) 220 MP, 2 BÃI, CENT
comuna Eºelniþa, în ÎMBUNÃTÃÞIRI SEMI
3 BALCOANE MOBILAT, RENOVAT, @ Ofer spre
apropiere de C U
ZONA COMPLET î n c h i r i e r e
PARCELE SIMIAN 560 Dunãre. Preþ 20 APARTAMENT 3 DE 20 MP.
AUTOGARÃ. MOBILAT ªI apartament 2
euro/mp. E-mail CAMERE, ZONA PREÞ NEG.
MP VIITOR CARTIER TEL. 0746-
PREÞ 150 UTILAT, ET. 2. camere, parter,
v a s y _ d u m b r a v a KISELEFF. TEL. EURO, AVANS 1 PREÞ 250 ultracentral,
IN DEZVOLTARE @yahoo.com. Tel. 0 7 5 6 - 9 6 0 6 9 9 , 179001, 0742- LUNÃ. TEL. EURO. TEL. nemobilat. Preþ neg.
0722-327485 0720-864052 494987 0722-550559 0723-992299 Tel. 0743-364780.
TEL . 0726745592 (83447) (82749) (81333) (83369) (82815) (82973)
12 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Primesc 2 @ Ofer spre
î n c h i r i e r e î n c h i r i e r e î n c h i r i e r e fete în gazdã la î n c h i r i e r e
apartament 2 apartament 2 apartament 3 casã, zona apartament 2
camere, zona camere, complet camere, parter Universitate. Preþ camere, mobilat
Kiseleff, bl. A8. Preþutilat, recent numai pentru neg. Tel. 0252- modern ºi utilat,
100 euro /lunã. Tel. renovat, termopan, persoane juridice. 327077 (83218) ultracentral. Preþ
0743-374722, pe termen lung, bl. Preþ neg. Tel. 0742- 700 lei neg. Tel.
0352-422535 025932 (83137) @ Ofer spre 0 7 4 5 - 3 3 4 4 6 6
K, sc. 5, et. 4, ap.
(82703) î n c h i r i e r e (83242)
23. Preþ 200 euro +
@ Ofer spre apartament 2
@ Ofer spre cheltuieli. Tel. î n c h i r i e r e camere, mobilat, @ Ofer spre @ Ofer spre @ V â n d
î n c h i r i e r e , 0754-708798 garsonierã dublã în zona Dunãrea - închiriere teren î n c h i r i e r e platformã betonatã
apartament 3 (83095) centru, mobilatã, Crihala. Preþ 180 intravilan, 300 mp, garsonierã, zona B- CERERI 2600 mp,
camere, parþial toate dotãrile, euro + garanþie. Tel. pretabil pentru dul. T. deschidere 30 ml,
@ Ofer spre
mobilat, str. Ghe. I. modernizatã, 0746-971128 a c t i v i t ã þ i Vladimirescu, et. 6/ @ Caut gazdã apã+ curent +canal,
ªiºeºti. Preþ 150 î n c h i r i e r e începând cu 01 (83220) comerciale, 10. Preþ neg. Tel. apartament 2 sau 3 vizavi Astra. Preþ 50
euro. Tel. 0740- apartament 3 noiembrie. Preþ parcare. Preþ neg. 0741-784557 camere. Persoanã
c a m e r e , euro neg / mp. Tel
987662. (83021) neg. Tel. 0252- @ Ofer spre Tel. 0351-402333, (83455) serioasã, rog 0747-312871
decomandat , 312492 între orele închiriere o casã, 0 7 4 0 - 9 4 0 6 4 6 seriozitate. Ofer
@ Ofer spre mobilat ºi utilat, @ Ofer spre (83224)
09 - 12. (83143) comuna ªimian, sat (83291) maxim 150 euro.
închiriere casã în etaj, 1, zona Cicero închiriere camere
Cerneþi. Preþ neg. Tel. 0751-299779, @ V â n d
comuna ªimian cu Splai M. @ Ofer spre integral mobilate +
Tel. 0252-320488 @ Ofer spre 0 7 4 4 - 5 1 9 3 0 1 spaþiu comercial în
pentru locuit, 6 Viteazu. Preþ 160 î n c h i r i e r e grup sanitar indi-
(83239) închiriere camerã în (83089) garsonierã, complet
camere, 2 bãi, hol, euro + garanþie + apartament 3 vidual în fiecare
camere, zona B-dul @ apartament. Preþ amenajat vizavi de
bucãtãrie. Preþ neg. Ofer spre neg. Tel. 0743- camerã. Preþ 280
cheltuieli neg. Tel. T. Vladimirescu, î n c h i r i e r e Autogarã. Preþ
Tel. 0765-195803 euro /lunã sunt
0740-233838 preferabil familiºti. 679999, 0722- 46000 euro neg.
(83121) apartament 2 991179 (83308) incluse în preþ toate
(83098) Preþ neg. Tel. 0729- Tel. 0749-221795
@ Ofer spre camere, et. 4, recent cheltuielile de apã, (83231)
937276 (83148)
î n c h i r i e r e @ Ofer spre renovat, ultramod- @ Ofer spre curent, cãldurã. Tel.
apartament 2 închiriere casã 200 @ Ofer spre ern mobilat, închiriere Vilã la 0722-965143 @ V â n d
camere , mp, 3 camere, î n c h i r i e r e G+F+P+T, AC, Falezã, localitatea (83457) spaþiu comercial
decomandat, zona mobilatã modern, apartament 2 internet, totul nou, Orºova, preferabil DR. TR. (garsonierã),
Piaþa Meva, singur în curte. Preþ camere pentru 2 zona OMV. Preþ societate. Preþ neg. @ Ofer spre SEVERIN a m e n a j a t ,
mobilat, etaj 4. Preþ neg. Tel. 0765- eleve sau studente. neg. Tel. 0729- Tel. 0723-753485 î n c h i r i e r e termopane,
neg. Tel. 0729- 195803, 0352- Preþ neg. Tel. 0741- 001800, 0721- (83325) apartament 2 VÂND instalaþie electricã
892471 (83094) 808691 (83122) 903506 (83152) 304646 (83240) camere, b-dul T. SPAÞIU ºi sanitarã nouã,
@ Ofer spre Vladimirescu, PENTRU alarmã, scarã
închiriere, complet utilat, AC, BIROURI, exterioarã,
Asociaþia pentru publicitate interactivã, garsonierã confort
1, mobilatã. Preþ
mobilat, uºã CENTRAL, 35 copertinã. Preþ
47000 euro neg.
metalicã. Preþ 300 MP, 2
relansatã la nivel european 400 lei + cheltuieli euro /lunã + CAMERE, Tel. 0749-221795
+ 400 ron avans. cheltuieli. Tel. HOL, BAIE, (83364)
Federaþia organizaþiilor naþionale Interactive Advertising Bureau - IAB Europe a Tel. 0720-278711 0726-905323 TEREN TO-
relansat asociaþia europeanã pentru publicitatea interactivã ºi marketing digital, compusã (83343) (83459) TAL 55 MP,
din asociaþii naþionale IAB, printre care si Asociaþia IAB România ºi companii multi- APÃ, OFERTE
naþionale cu activitate pe internet, informeazã IAB România. Odatã cu aderarea @ Primesc @ Ofer spre
fete ºi bãieþi în CANALIZARE,
României, Turciei, Suediei ºi Croaþiei, numãrul tarilor europene membre ale IAB Eu- î n c h i r i e r e OFER SPRE
rope a crescut la 18, urmând ca, in scurt timp, sa se alature si birouri naþionale IAB din gazdã. Preþ neg. Tel. ACTE ÎN
apartament 2 ÎNCHIRIERE
Ungaria, Elveþia, Portugalia, Irlanda ºi Luxembourg. Noul website IAB Europe, 0352-806232 REGULÃ, RE-
camere, et.3, HALÃ MARE
accesibil la adresa www.iabeurope.eu, conþine prezentãri ale fiecãrei asociaþie membrã (83356) CENT
complet mobilat ºi DE
în parte, precum ºi un nou Consiliu Director, compus din ºapte reprezentanþi ai AMENAJAT.
asociaþiilor naþionale IAB ºi cinci reprezentanþi ai membrilor corporate. Website IAB @ Ofer spre utilat, G+F+P+T, DEPOZITARE
TEL. 0745-
Europe conþine informaþii privind dialogul cu forurile legislative europene, pentru închiriere la casã, 2 zona B-dul. T. 1000 MP
252013
construirea unui cadru legislativ european care sã alimenteze dezvoltarea industriei de camere, bucãtãrie, Vladimirescu, SITUATÃ ÎN
(83084)
internet ºi sã nu o blocheze, activitatea celor cinci grupuri de lucru înfiinþate la nivel baie, garaj, zonã meritã vãzut. Preþ SPATELE
european, precum ºi informaþii ºi fragmente din principalele proiecte de cercetare ale centralã, intrare 250 euro neg + 200 @ Vând casã
IAB Europe. “Finalizarea aderãrii la IAB Europe a fost unul dintre obiectivele principale
LICEULUI
separatã. Preþ neg. euro garanþie. Tel. spaþiu comercial
ale asociaþiei noastre pentru anul 2008. Am fi putut obþine aceasta recunoaºtere mai HALÎNGA
Tel. 0766-574408 0744-664898 suprafaþã construitã
devreme, însã ºi IAB Europe a trecut printr-o serie de schimbãri”, a declarat Ovidiu (FOSTUL
(83360) (83483) 820 mp, teren 420
Florea, preºedinte al Asociaþiei IAB România. SUINPROD),
IAB România pregãteºte în acest moment primul studiu privitor la valoare pieþei de @ Ofer spre @ Ofer spre mp, cu 2 afaceri în
UTILITÃÞI:
publicitate online din România, împreunã cu PriceWaterhouseCoopers, ale cãrui î n c h i r i e r e funcþiune ºi
î n c h i r i e r e DRUM DE
rezultate vor fi anunþate în luna noiembrie a acestui an, ºi care vor fi incluse anul viitor clientelã formatã,
apartament 2 Garsonierã, b-dul. ACCES,
în raportul IAB Europe numit AdEx (advertising expenditures) pentru toate þãrile zona Kiseleff -
europene în care se deruleazã acest studiu. Asociaþia IAB România a fost creatã în anul camere, mobilat, T. Vladimirescu, bl. RAMPÃ,
2006 ºi reuneºte cele mai importante agenþii de publicitate, furnizori de servicii în a p o m e t r e , TS 10, complet Stomatologie. Preþ
CURENT
domeniul publicitãþii online ºi publisheri autohtoni. calorimetre, situat mobilatã ºi utilatã, 220000 euro, accept
TRIFAZIC,
Asociaþia IAB România este o asociaþie profesionala, fãrã scop lucrativ, care îºi în zona Cinema deasupra de diverse combinaþii
propune sã protejeze ºi sã promoveze interesele profesionale ºi investiþiile realizate pe (închiriere, APÃ, CHIRIE
Flacãra. Preþ neg. Peugeot. Preþ 600
piaþa de publicitate online din România, sã elaboreze standarde ale industriei ºi sã Tel. 0726-876374, lei + garanþie. Tel. asociere). Tel. MICÃ. TEL.
creeze cadrul pentru autoreglementare. 0788-364015 0742-140730 0723-694626. 0746-183973
AGERPRES (83454) (83506) (79812) (83079)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 13
@ O F E R @ O F E R @ Ofer spre @ Ofer spre @Ofer spre
OFER SPRE OFER SPRE S P R E S P R E închiriere spaþiu închiriere spaþiu
închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE comercial, ultra cen-
comercial pentru
SPAÞIU H A L Ã comercial 35 mp tral, vad comercial,
SPAÞIU S P A Þ I U orice activitate,
COMERCIAL PRODUCÞIE 750 pretabil pentru 40 mp, str. Criºan, nr.
zona foarte bunã,
COMERCIAL, COMERCIAL 34A. Preþ 150 euro
ULTRACENTRAL, M P + birouri, cabinete, Bd T Vladimirescu.
ZONA PIAÞA 102 MP, 2 APARTAMENT+ mp neg. Tel. 0727-
ZONA G R U P U R I etc, str. Smârdan Preþ 200 euro neg.
MIRCEA, B I R O U R I + 456059 (83225)
MAGAZIN colþ cu Romulus Tel. 0770-689322,
STR. LAZÃR. SANITARE, TEREN 4500 MP
DECEBAL, @ Ofer spre 0 7 2 4 - 3 7 0 9 3 7
G R E S I E , ( F O S T A Lepri. Tel. 0744-
ULTRA- TEL. 0744- închiriere spaþiu (83367)
FAIANÞÃ, ZONÃ FABRICÃ DE 881405, 0788- comercial, pe termen
FINISAT, 553299
Î N BÃRCI) ÎN 975883 (83097) lung, 80 mp, parter ,
SUPRAFAÞÃ (82915) @ Ofer spre
DEZVOLTARE, HINOVA. TEL aflat în stadiul de
320 MP. PREÞ închiriere spaþiu
BD T. 0720-545644 @ Ofer spre amenajare, sedii
10 EURO /MP. OFER SPRE (83116) comercial 22 mp,
VLADIMIRESCU. închiriere spaþiu firmã, activitãþi
TEL. 0761- ÎNCHIRIERE zona Dunãrea,
TEL. 0745-252013 comerciale, zona
369417 SPAÞIU @ O F E R comercial, 50 mp, amenajat, grup
Criºan - Poºta. Tel.
(81327) (83082) S P R E parter, G+F, curent sanitar, G+F,
COMERCIAL 0751-249520
ÎNCHIRIERE (83450) termoficare. Tel.
OFER SPRE NOU @ O F E R trifazic, apã canal,
S P A Þ I U 0742-151285,
ÎNCHIRIERE AMENAJAT, S P R E COMERCIAL 110 birouri, firmã. Preþ @ Ofer spre 0 7 8 8 - 2 5 6 1 7 4 .
177 MP, BAIE CU DUª, ÎNCHIRIERE MP, PRETABIL 300 euro. Tel. 0742- închiriere spaþiu
(83497)
SPAÞIU AC, PARTER, S P A Þ I I P E N T R U 025932 (83100) comercial, zona
COMERCIAL PRODUCÞIE 100 BIROURI, FOST Autogarã, în @ Ofer spre
STR. AVRAM
ULTRACENTRAL - 100 MP ÎN S E D I U @ Ofer spre suprafaþã de 100 mp, închiriere spaþiu
IANCU 18 A, compartimentat în 5
PE STR. H A L Ã ASIGURÃRI, UL- comercial, zona
ZONA închiriere spaþiu camere, 2 intrãri, WC,
TRAIAN, TRAMODERN. foarte bunã, semi
CASTELUL INDUSTRIALÃ comercial 50 mp, în 380 V, apã reþea, 2
TEL. 0720-545644
ÎNTRE HALÂNGA ÎN terase în suprafaþã de amenjat, str. Traian,
DE APÃ, (83120) zonã centralã, ideal
PREFECTURÃ S P A T E L E 120 mp, pretabil orice 100 mp. Preþ 300
VIZAVI DE pentru depozit. Tel. euro neg. Tel. 0765-
ªI BANCA LICEULUI, APÃ, @ Ofer spre activitate comercialã.
TRANSILVANIA FARMACIA
C A N A L , închiriere / vând 0 7 3 1 - 3 2 1 1 8 5 Tel. 0723-344010 195803, 0788-
( FOST AVICENA. RACORD 980 V. halã, suprafaþa de (83115) (83309) 121298 (83510)
CILDRO PREÞ NEG. 240 mp, amenajatã
TEL. 0726-
MOBILA ). TEL 0729- la standarde
678211, 0722- occidentale,
TEL. 0746- 041924 500896 (82837) pretabilã pentru
183973
(80781) activitãþi de
(83078) @ O F E R
producþie sau
OFER SPRE S P R E depozitare în com.
OFER SPRE
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE ªimian, Calea
ÎNCHIRIERE
SPAÞIU SPAÞIU S P A Þ I U Hinovei. Preþ neg.
COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL Tel. 0788-793723
UNTRACENTRAL CENTRAL, (81326)
ACTUAL
(ZONA PIAÞA ACCESIBIL ªI
CEC, @ Ofer spre
MIRCEA), P E N T R U închiriere spaþiu
PRETABIL
SUPRAFAÞA B I R O U R I , comercial în
BANCÃ, 60 SUPRAFAÞÃ 50
290 MP. PREÞ suprafaþã de 185 mp
9 EURO/MP. MP. TEL. MP, CU TEREN situat în Dr. Tr.
TEL. 0762- 0741-346085, 200 MP. PREÞ Severin, Bd. Tudor
138413 0741-365939 NEG. TEL. 0721- Vladimirescu colþ
(81334) (83413) 922556 (82861) cu Independenþei,
blocul de pe colþ
neterminat, intrare
parter, actual
Rombiz. Tel. 0723-
547815, 0751-
023054 (82612)
@ Ofer spre
închiriere spaþiu
comercial, pe
termen lung, 80 mp,
parter , aflat în
stadiul de
amenajare, sedii
firmã, activitãþi
comerciale, zona
Criºan - Poºta. Tel.
0751-249520
(83090)

a n u n þ u r i A d e v ã r u l º i Z i u a - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
14 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Vând BMW
@ Vând Dacia
525 diesel 2,5 inter-
1310 Berlinã, an
cooler. Preþ neg. Tel.
2001, culoare gri
0751-806564. metalizat, proprietar,
(83053) km reali, geamuri
ionizate, jante
aluminiu, stare
impecabilã, ITP
CAMIOANE, 2010. Preþ 2600 euro
AUTOUTILITARE, neg. Tel. 0742-
MICROBUZE 013174. (83315)
@ Vând BMW VÂND RABA @ Vând Dacia
520 D, motor 2000, TIP IRAK, 16
BMW 1310, an 1988. Preþ
ALFA ROMEO an 2001, 215000 km, TONE, AN 1985, 12 mil lei neg. Tel.
dublu climatronic, STARE BUNÃ
@ Vând Alfa @ Vând BMW 0742-303130.
VT 2010, 136 CP, DE
Romeo, an 1991, 320 i, 150 PS, an (83335)
1996, trapã electricã, servo total, ABS, FUNCÞIONARE.
b e n z i n ã , @ Vând Dacia @ V Â N D @ Vând Dacia
geamuri + oglinzi + î n c h i d e r e PREÞ NEG. @ Vând Dacia
înmatriculatã, carte 1310, an 1997, stare DACIA LOGAN 1,5 Logan, an 2007,
faruri electrice, centralizatã, geamuri TEL. 0730- 1310, an 1994 cu
de identitate, ITP, impecabilã, ITP 2010, DCI, STANDARD, 12000 km, benzinã,
stare bunã. Preþ 1000 î n c h i d e r e ºi oglinzi electrice, 611640 diferite piese de
SRS, 6 airbag-uri, (83204) schimb. Preþ 600 euro taxe la zi, geamuri AN 2007, 45000 motor 1,4, AC, servo
euro. Tel. 0722- centralizatã, tapiþerie
taxe la zi, ESP. Preþ neg. Tel. 0743- ionizate omologate, KM, STARE direcþie, geamuri
696878 (80761) piele, jante aliaj,
063419. (83432) culoare albastru PERFECTÃ DE electrice faþã, oglinzi
anvelope noi, ITP, km 11250 euro neg. Tel.
132000 reali, carte metalizat. Preþ neg. FUNCÞIONARE, electrice, culoare
0748-101858
service. Preþ 3650 CITROEN @ Vând Dacia Tel. 0726-334896. REVIZII LA ZI. roºie. Preþ 7000 euro
(83151)
euro neg. Tel. 0728- 1310, an 2000, GPL (83496) PREÞ 6000 EURO neg. Tel. 0723-
AUDI @ V â n d 273085, 0744-
651028. (82442) @ Vând BMW omologat, meritã NEG. TEL. 0748-
@ Vând Audi 525 TDI, an 1995, Citroen C15 diesel, vãzutã. Preþ neg. Tel. 213095 (82453) 619448. (83352)
A4, an 1997, motor @ Vând BMW dublu climatronic, consum 5,5%, 2 0726-893516
1,6, geamuri + oglinzi 318, an 1992, vopsea tapiþerie piele, 4 locuri, utilitarã, taxa (83448) DACIA LOGAN @ Vând Dacia @ Vând Dacia
electrice, închidere originalã, ABS, înmatriculare 480 Logan, an 2006, mo- Logan urgent, 1,5
centralizatã, servo to- geamuri electrice, @ Vând Dacia VÂND DACIA tor 1,4 MPI, DCI, an 2007, culoare
î n c h i d e r e euro, recent adusã,
tal, ABS, climatronic, trapã, dublu airbag, Break, an 12.2001, LOGAN 1.5 proprietar, închidere albastru marin, AC.
centralizatã, trapã, jante aluminiu. Preþ
taxa 480 euro. Preþ acte la zi, traducere în jante spiþate originale. 1400 euro neg. Tel. ITP 11.2009, injecþie, DCI, AN 2006, centralizatã, airbag- servo direcþie,
4300 euro. Tel. 0745- limba românã, servo Preþ 3900 euro. Tel. bord CN, meritã 122000 KM. uri, oglinzi + faruri geamuri + oglinzi
757483 (82963) 0743-494000.
electrice, vopsea
direcþie, 215000 km 0 7 4 0 - 8 3 3 0 4 8 . (83319) vãzutã. Preþ 5500 lei PRET 3000 electrice, computer
originalã, ITP 2010,
@ Vând Audi reali, distribuþie nouã, (83318) neg. Tel. 0721- EURO. TEL. bord. Preþ neg/ var.
@ V â n d 057096. (83039) 50000 km, maºinã de Tel. 0741-247710,
A4, an 1995, TDI 1,9 oglinzi electrice. Preþ 0751-091091
garaj. Preþ 4200 euro
climatronic, ABS, neg. Tel. 0744- @ Vând BMW Citroen C5, 2,0 HDI, (82430) 0352-805470.
320 i, an 1993, 150 neg/ var auto. Tel.
servo, geamuri 318538, 0724- an 2003, dublu @ Vând Dacia (83477)
electrice, 2 airbag-uri, cp, pachet MP3 tun- 0744-318538, 0724-
067600 (82460) climatronic, full elec- 1310, motor 1600 VÂND DACIA
închidere centralizatã, ing, ABS, închidere 067600 (82504)
tric, computer bord, cmc, an 09.1998, LOGAN 1,5
schimbat distribuþie, @ Vând BMW centralizatã, oglinzi pilot automat, ABS, consum 6,3 %, 56000 DCI, 85 CP, AN @ Vând Dacia
filtre ulei. Preþ 4000 318, an 1993, electrice heliomate ºi
euro neg. Tel. 0748-
ESP, 8 airbag-uri. km reali, radio CD 2008, 15000 KM, Logan Laureate, 1,6 DACIA NOVA
climatronic, geamuri dezaburite, RAR Preþ neg/ var. Tel. MP3 Sony, ITP AC, GEAMURI MPI, an 2005,
968523. (83027) + oglinzi electrice, fãcut, etc. Preþ 3000 @ Vând Dacia
0766-315947, 0751- 09.2010, stare + OGLINZI geamuri + oglinzi
@ Vând Audi î n c h i d e r e perfectã de electrice , computer Nova, an 1999, gri
euro neg. Tel. 0756- 249589. (83469) ELECTRICE,
A4, an 2000 TDI, full centralizatã, servo to- funcþionare. Preþ bord, AC, airbag-uri, metalizat, închidere
385145. (83342) ABS, 4
electric, climatronic, tal, ABS. Preþ neg. 1200 euro neg. Tel. casetofon, asigurare. centralizatã, servo to-
Tel. 0745-757483 @ AIRBAG-URI, tal, CD Blaupunkt.
unic proprietar în Ro. Vând BMW 0744-436767 Preþ 4800 euro neg.
Preþ 7500 euro. Tel. (82961) SERVO TOTAL, Preþ 5500 lei neg. Tel.
320 D, an 2001, dublu DACIA 1310 (83452) Tel. 0742-359497.
0740-214685. CULOARE GRI 0740-410856
(83038)
(83034) @ Vând BMW climatronic, 8 airbag- COMETE, 3 (83492)
@ V Â N D @ Vând Dacia
316 i, an 1993, GPL, uri, computer bord, ANI @ Vând Dacia
@ Vând Audi DACIA 1310, AN 1310 TI, an 2000,
geamuri + oglinzi culoare alb, jante GARANÞIE, Logan 1,4 MPI @ Vând Dacia
A4, an 1997, an 1998, electrice, ABS, servo magneziu 17, 1991, TOATE culoare bej metalizat, Nova G.T, an 1998,
motor 1,8, full elec- UNIC benzinã, an 06.2005,
total, jante aliaj, volan închidere, alarmã, TAXELE LA ZI, ITP proprietar. Preþ 1700 culoare gri, berlinã,
tric, jante aluminiu, PROPRIETAR. model Laureate,
pilele, vopsea stopuri albe, recent VALABIL, STARE euro neg. Tel. 0726- GPL, ITP 10.2009,
volan ºi scaune PREÞ 8800 31700 km, unic
originalã. Preþ 3000 adusã, euro 3, 512319. (83466) proprietar, acte la zi,
reglabile, dublu DEFUNCÞIONARE, EURO NEG. proprietar, culoare bej
climatronic, încãlzire euro neg. Tel. 0745- deosebitã, variante. CULOARE CREM . TEL. 0788- metalizat, geamuri stare bunã de
@ Vând Dacia
în scaune, 165000 km. 961318, 0770- Preþ neg. Tel. 0767- fumurii omologate. funcþionare. Preþ 44
PREÞ2500LEINEG. 1310, an 2000, 139371
Preþ 4500 euro neg. 572893 (82969) 558893. (83350) Preþ 5000 euro neg. mil neg. Tel. 0729-
TEL. 0722-546824 culoare alb, mahon, (82450)
Tel. 0721-350938. Tel. 0722-327476, 884600, 0745-
@ Vând BMW injecþie, stare foarte
(83048) @ Vând BMW (80764) @ V Â N D 0724-595195. (83055) 809068. (83026)
318 i, an 1992, bunã, taxe la zi. Preþ
@ Vând Audi î n c h i d e r e
318i, an 1993, dublu DACIA LOGAN 1,4
@ Vând Dacia 5000 lei. Tel. 0744- @ Predau leas- @ Vând Dacia
A6, an 2004, TDI, centralizatã, geamuri climatronic, vopsea BENZINÃ, AN
1310, an 1997, ITP 898834. (83476) ing Dacia Logan, au- Nova, an 1998,
motor 1900 cmc, 131 electrice, ABS, SRS, originalã, automatic, DEC. 2005, 44250 gust 2007, 2 airbag-
2010, taxe la zi, 66000 km, închidere
cp, CV 6 + 1, cardkit turelã, ABS, stare @ Vând Dacia KM, CULOARE uri,
servo direcþie, închidere centralizatã, alarmã,
Nokia, dublu perfectã de geamuri ionizate 1310, 15.12.1999, A L B A S T R U telecomandã, geamuri MP3, aspect plãcut,
climatronic, full elec- încãlzire scaune, f u n c þ i o n a r e , omologate, stare acte plãtite la zi, GPL M E T A L I Z A T , electrice fumurii, stare bunã de
tric ºi alte opþiuni. Preþ trapã, suspensie sport.
13900 euro neg/ var. Preþ 2300 euro neg. distribuþie schimbatã impecabilã, culoare omologat, 5 trepte. FOARTE BINE cârlig remorcare, funcþionare, ITP
Tel. 0740-286344, Tel. 0746-509076, + ulei. Preþ 3400 euro albastru metalizat. Preþ 1100 euro neg. Î N T R E Þ I N U T Ã . culoare gri metalizat. 2010. Preþ 4500 ron
0788-487072. 0741-702783. neg. Tel. 0744- Preþ neg. Tel. 0726- Tel. 0720-335223. TEL. 0722-318861 Preþ 2000 euro. Tel. neg. Tel. 0743-
(83460) (83060) 476499. (83475) 334896. (83046) (83489) (82446) 0748-316550. (83062) 993373. (83322)

a n u n þ u r i a u t o c u r e p e t i þ i e - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 15
@ V â n d
Daewoo Cielo an
1997, AC, servo total,
î n c h i d e r e
centralizatã, geamuri
electrice, proiectoare
ceaþã, alarmã. Preþ
3500 euro neg. Tel.
0747-298690
(83328)

@ V â n d
Daewoo Cielo, an
1998, AC, GPL
omologat, MP3, 4
geamuri electrice,
servo total,
proiectoare ceaþã, @ V â n d @ Vând Fiat @ Vând Ford
faruri reglabile elec- Daewoo Cielo, an Punto an 2000, Escort, 1,6, 16V, an
tric, alarmã, închidere 1998, AC, MP3, GPL înmatriculatã. Preþ 1995, 184000 km,
omologat, 4 geamuri 3200 euro. Tel. 0728- servo total, ABS,
centralizatã,
electrice, servo total, 902383 (83330) î n c h i d e r e
proprietar, 105000 centralizatã, geamuri
@ Vând Dacia @ Vând urgent @ Vând Dacia @ V â n d proiectoare ceaþã,
Nova T, an 1998, km. Preþ 3650 euro @ Vând Fiat ºi oglinzi electrice,
Dacia Papuc, an Solenza, an 2004 mo- Daewoo Matiz, 800 faruri reglabile elec-
culoare alb nova, cc neg. Tel. 0748- Croma 2,5 TD, an airbag, trapã,
1999, stare foarte tor 1,4 MPI, GPL cmc, an 2004, 62000
473079, 0728- tric, alarmã, închidere 1987, ITP 2010, impecabilã, recent
1600, ITP bunã. Preþ neg. Tel. omologat, acte la zi, km, AC, 51 CP, servo
092144. (83347) centralizatã, rovignetã, asigurare, adusã. Preþ 2000 euro
28.12.2009, stare 0765-195803, 0352- proprietar. Preþ 3200 total, închidere
perfectã de proprietar, 105000 geamuri electrice, neg. Tel. 0720-
808691 (83123) euro neg. Tel. 0740- centralizatã, geamuri
funcþionare, GPL @ V â n d km. Preþ 3650 euro volan reglabil, jante 529190, 0726-
472842. (83036) electrice, carte ser-
omologat, volan @ Vând Dacia Daewoo Cielo, an neg. Tel. 0748- aluminiu, telescoape 343783 (82338)
vice, taxe la zi, MP 3
Papuc dublã cabinã, 1997, servo direcþie, 473079, 0728- noi + o maºinã piese.
reglabil, cauciucuri Player, proiectoare,
diesel, 4x4, acoperitã, proiectoare ceaþã, 092144. (83499) Preþ neg/ var. Tel. @ Vând Ford
noi, proiectoare, eleron. Preþ 3700 euro. Mondeo Ghia, motor
fibrã de sticlã, unic DACIA SUPER- geamuri + oglinzi 0720-064103. (83473)
alarmã, închidere Tel 0730-556040, 2,0 TDCI, an 2003,
centralizatã. Preþ neg. proprietar, an 2003. NOVA 0788-263137 (82354) electrice, GPL, 180000 km,
Tel. 0746-587509 Preþ 4400 euro neg. înmatriculat, taxe la climatronic, VT 2010,
(83468) Tel. 0732-246390, @ Vând Dacia @ V â n d zi. Preþ 2000 euro FIAT CP 131, servo total,
0 7 2 2 - 3 6 2 2 2 6 Supernova an 2007, Daewoo Cielo, an neg. Tel. 0747- FORD
ABS, închidere
(83449) culoare metalizatã, 1995, închidere 513551 (83445) @ Vând Fiat
@ Vând Ford centralizatã, geamuri
motor Renault, centralizatã, geamuri Ducato, motor 2,8 ºi oglinzi electrice cu
Escort Combi, 1,8 TD,
DACIA PAPUC închidere centralizatã, electrice, taxe la zi. @ JTD, an 2001, climã, dezaburire, SRS,
V â n d an 1996, 187000 km,
CD Player, þinutã în Preþ 3300 euro . Tel. Daewoo Matiz, an VT 2010, CP 130, airbag, taxe la zi,
climã, servo total,
VÂND DACIA DACIA garaj, cauciucuri noi, 0723-306036. (83037) 1999, servo total, ABS, ABS, închidere alarmã, ESP, scaun
PAPUC 1304, 2 ITP 2010, stare închidere airbag, taxe la zi,
SOLENZA centralizatã, geamuri ºi reglabil electric,
LOCURI, AN impecabilã. Preþ neg. @ V â n d centralizatã, AC, CD alarmã, CD Player,
oglinzi electrice, dezaburire faþã - spate
1997, @ Vând Dacia Tel. 0788-060141 Daewoo Cielo, an - player, geamuri cauciucuri noi, airbag, impecabilã, re- electric, jante aliaj,
CULOARE Solenza, an 2004, (82466) 2001, full options, electrice, taxe la zi. i m p e c a b i l ã , cent adusã RO. Preþ înmatriculat RO. Preþ
ALBASTRU, motor, 1,4 MPI + geamuri ionizate. Preþ Preþ 2500 euro neg. înmatriculat RO. Preþ 2100 euro neg. Tel. 7800 euro neg. Tel.
LADÃ DE GPL omologat, acte @ Vând Dacia
4300 euro neg. Tel. Tel. 0720-529190 8500 euro. Tel. 0720- 0720-529190, 0726- 0720-529190
Supernova, an 2001, 529190 (82381) 343783 (82343)
ALUMINIU, la zi, proprietar. Preþ 0749-098363. (83065) (83494) (82387)
motor + cutie Renault,
GPL 3200 euro neg. Tel.
culoare albastru in-
OMOLOGAT, 0740-472842, 0788- digo, consum 5,5%,
ACTE LA ZI, 319960. (83028) unic proprietar. Preþ
STARE
neg. Tel. 0749-
FOARTE BUNÃ @ Vând Dacia
221757, 0744-
DE Solenza urgent, an
673995. (83057)
FUNCÞIONARE. 2003, 30000 km,
PREÞ 5500 LEI culoare gri metalizat,
NEG. TEL. alarmã, închidere,
0755-385128 proiectoare, servo, DAEWOO
(80762) motor + cutie Franþa,
stare impecabilã. Preþ VÂND
@ Vând Dacia DAEWOO
neg. Tel. 0761-
Papuc 4 locuri CIELO EXECU-
262227, 0720-
Furgonat, an 1998, TIVE, AN 2005,
426462. (83056) AC, GEAMURI
GPL omologat. Preþ
1500 euro neg. Tel. @ ELECTRICE,
Vând Dacia CULOARE
0 7 4 9 - 7 6 2 0 8 5 Solenza diesel 1,9 an
GRI. TEL. 0745-
(82401) 2004, geamuri 252013
@ Vând Dacia electrice faþã, (83081)
Papuc, 2 locuri, î n c h i d e r e @ V â n d
acoperit, tracþiune c e n t r a l i z a t ã , Daewoo Matiz, an
spate, stare foarte proprietar. Preþ 3300 2003, GPL omologat.
bunã. Preþ 18500 euro euro neg. Tel. 0740- Preþ 10000 lei . Tel.
neg. Tel. 0747- 899192, 0768- 0 7 2 1 - 1 8 2 8 8 3 .
032358. (83040) 377846. (83339) (83052)
16 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

@ Vând Ford @ Vând Ford @ Vând Ford @ Vând U650, @ Vând U650, @ Vând Trac-
Mondeo urgent, an Fiesta, an 2000, mo- plug PP4, plug PP3, an 1995 CI + utilaje. tor U445 cu cabinã,
Mondeo Caravan T.D
1999, 1800 cmc, tor 1300, airbag, MAZDA piese U650, combinã an fabricaþie 1990 + OPEL
1,8 an 1997, AC, Preþ neg. Tel. 0768-
turelã, linie audio, Class Dominator plug. Preþ neg. Tel.
ABS, airbag-uri, euro ABS, SRS, geamuri 584219. (83465)
@ V â n d masa 80, 4 m, stare 0764-448654 @ V Â N D
2, geamuri + oglinzi ABS, stare OPELASTRA CARA-
electrice, închidere Mazda 626, culoare bunã de funcþionare. (83502)
electrice, stare bunã, impecabilã, servo to- @ Vând plug VAN 1,7 DTI, AN
centralizatã, volan viºiniu, capacitate Preþ neg. Tel. 0746-
numere roºii. Preþ tal, 105000 km reali, cu 2 brazde sau 2000, ECHIPARE EL-
reglabil, consum 6%, 1800 cmc,133531. (83030) EGANCE, AC, ABS,
1300 euro. Tel. 0770- carte service, culoare înmatriculatã. Preþ schimb cu plug cu 3
acte la zi valabile mai gri metalizat, euro 3. COMENZI VOLAN,
702576. (83029) 2200 euro . Tel. 0721- @ V â n d brazde (pe þeavã), MERCEDES JANTE ALUMINIU,
2009 . Preþ 2600 neg. Preþ 3000 euro neg. 367166. (83033) semãnãtoare porumb stare perfectã de RADIO CASS. +
@ Vând Ford Tel. 0749-164636. Tel. 0721-902229 6 rânduri SPC 6 în @ V â n d
funcþionare, meritã Mercedes E220 CDI, MAGAZIE CD.
Focus, an 2001, AC, (83042) (83174) stare bunã de an 1998, bine PREÞ 5600 EURO
vãzut. Preþ neg. Tel.
geamuri electrice, funcþionare. Preþ întreþinutã. Preþ 8200 NEG. TEL. 0723-
@ Vând Ford 5000 lei. Tel. 0252- 0252-350179, 0749- euro neg. Tel. 0742- 383959, 0788-074811
servo total, @ Vând Ford MAªINI
Fiesta, an 2001, RAR, AGRICOLE 358831. (83425) 877691 (83479) 030638. (83470) (80773)
c o n s u m a b i l e Escort Flair, motor
s c h i m b a t e , 1,4, an 1997, servo AC, închidere
centralizatã, geamuri VÂND URGENT
înmatriculatã de 4 frânã, servo direcþie, TRACTOR U650
luni, geamuri cu folie electrice, euro 4, taxa
ABS, geamuri 100 euro, 2 uºi. Preþ CU PLUG, DISC,
omologate RAR, unic SEMÃNÃTOARE
electrice faþã, SRS, 3200 euro. Tel. 0723-
proprietar. Preþ 5200 GRÂU ªI
368066 (83186)
euro neg. Tel. 0749- airbag-uri, dezaburire PORUMB, CU
805389, 0788- faþã - spate, euro 2, REMORCÃ 5
impecabilã, recent TONE. PREÞ
544646. (83031) NEG. TEL. 0748-
adusã. Preþ 2400 euro HYUNDAI 739678
@ Vând Ford neg. Tel. 0756- (83196)
Mondeo II, an 1997, @ V â n d
488842. (83044)
diesel, ABS, AC, Hyundai Lantra @ V Â N D
ESP, alarmã, @ berlinã 1,8 MPI, 136 TRACTOR U 650 +
Vând Ford PLUG CU 2
î n c h i d e r e Escort, an 2000 TD, cp, culoare albastru
BRAZDE. PREÞ
c e n t r a l i z a t ã , senzori metalizat, geamuri
parcare, 13000 LEI NEG.
telecomandã, scaun electrice, ABS, cutie
TEL. 0745-644509
alarmã, ABS, SRS, manualã 5+1, servo (82412)
electric, jante
î n c h i d e r e direcþie, airbag-uri,
magneziu, cauciucuri AC, alarmã, închidere @
centralizatã, geamuri V â n d
noi, distribuþie nouã, c e n t r a l i z a t ã , combinã Joon Deer
înmatriculatã, taxe la + scaun ºofer
înmatriculatã, an masa 3 m în stare de
zi. Preþ neg. Tel. electrice. Preþ 3000 1996. Preþ 3400 euro. funcþionare. Preþ
0 7 4 1 - 4 3 0 5 0 5 euro neg. Tel. 0724- Tel. 0722-525519. avantajos. Tel. 0742-
(83032) 199527 (83126) (83058) 863690. (80528)

a n u n þ u r i a u t o c u f o t o g r a f i e - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 17
@ Vând Opel
Astra Caravan, 1,7
diesel, an 1994,
169000 km, servo to-
tal, ABS, închidere
centralizatã,
casetofon, trapã. Preþ
2000 euro neg. Tel.
0720-529190, 0726-
343783 (82333)

@ Vând Opel
Astra, an 1995, motor
1,6 i, trapã + oglinzi
+ faruri electrice,
servo total, recent
adusã. Preþ 2000 @ Vând Opel
@ Vând Opel
euro. Tel. 0728- Astra, an 1994, motor
Vectra 4X4, 4 uºi,
651028 (82438) 1,6 i, consum 4,5%,
motor 2.0 i, an 1993,
servo total, ABS,
@ Vând Opel servo total, închidere geamuri + oglinzi
Corsa, 1,0 cmc, an centralizatã, oglinzi electrice, centralizare,
1999, 140000 km, VT electrice, CD Player, trapã, RAR efectuat,
2010, 2 airbag-uri, acte la zi, recent
trapã, cauciucuri noi,
benzinã, euro 3, adusã, taxa mediu
recent adusã. Preþ
consum 4,5%, 4 uºi. 210 euro. Preþ 2150
Preþ 2300 euro. Tel. 1750 euro neg. Tel. euro neg. Tel. 0751-
0788-263137, 0730- 0720-529190, 0726- 911249, 0747-
556040 (82351) 343783 (82372) 396698 (82463)
18 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

@ Vând Opel @ Vând Opel


Astra H, motor 1300 Omega, stare super
CDTI diesel, an 2006, bunã, ABS, alarmã,
100000 km, oglinzi electrice, acte
climatronic, VT 2010, la zi sau fãrã acte. Preþ
90 CP, servo total, neg. Tel. 0742-
ABS, închidere 680478. (83022)
centralizatã, geamuri
ºi oglinzi electrice @ Vând Opel
SRS 8 airbag, taxe la Kadett 2, 1,6 benzinã
zi, ESP, computer + GPL omologat,
bord, pilot automat, geamuri electrice
linie audio, Cd, 6+1 faþã, înmatriculat, 4 +
trepte, comenzi 1 uºi, turelã, cârlig
volan, multivolan, original, jante aliaj.
scaune reglabile. Preþ Preþ neg. Tel. 0764-
9700 euro neg. Tel. 470211, 0741-
0731-969900, 0765- 974118. (83047)
472650 (82501)
@ Vând Opel
@ Vând Opel Astra Combi 1,7 an
Vectra B, an 1996, 16 1995, culoare roºu, 2
i, geamuri electrice, x airbag-uri, nerulat
climã, închidere Ro, închidere. Preþ
centralizatã, jante neg. Tel. 0746-
aliaj, servo total, 686850. (83054)
ABS, 4 airbag-uri,
taxa 480 euro. Preþ @ Vând Opel
3700 euro fix . Tel. Vectra, an 1992, 1800
0745-757483 cmc, trapã + oglinzi
(82958) electrice, închidere
centralizatã, ABS,
@ Vând Opel ITP, RCA valabil.
Vectra 1,6, 16 V, an Preþ 2200 euro .Tel.
1996, închidere 0770-746228.
centralizatã, geamuri (83059)
electrice, alarmã,
servo total, anvelope@ Vând Opel
noi, 132000 km, re- Omega an 95, numere
cent adusã. Preþ neg.Bulgaria, electric,
Tel. 0740-000743, ABS, trapã, 2 airbag-
0721-334202 uri, motor 2,5. Preþ
(82967) 23000 euro neg. Tel.
0742-868025
@ Vând Opel (83472)
Vectra, 1,7 TD, an
1995, AC, geamuri @ Vând Opel
electrice, închidere Astra H, an 2005, 1,7
centralizatã, jante CDTI, euro 4, culoare
aliaj, anvelope noi, argintiu metalizat,
recent adusã. Preþ 100000 km, stare
neg. Tel. 0740- foarte bunã. Preþ neg.
000743, 0721- Tel. 0743-138307.
334202 (82971) (83061)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 19
@ V â n d @ V â n d @ Vând Seat
Peugeot 206, 1,4 VÂND Renault Laguna II, Toledo, 1,6 benzinã,
HDI, an 2004, RENAULT 1,9 TDI, an 05.2003, an 1997, climã, ABS,
culoare gri metalizat, SYMBOL NOU, 110000 km. Preþ 7800 servo total, geamuri
87000 km, AC, FULL OP- euro neg. Tel. 0723- electrice, 4 airbag-
geamuri faþã TIONS, MO- 187736 (83136) uri, oglinzi reglabile,
electrice, RAR 2010, TOR 1,4 MPI, piele parþial, linie au-
unic proprietar. Preþ 75 CP, AN 2008, @ V â n d dio originale
7000 euro neg. Tel. 297 KM. PREÞ Renault Megane, mo- casetofon + magazie
0765-429261. 8.600 NEG. tor 1500 cmc, an CD-uri, cotierã spate,
(83321) TEL. 0751- 2005, 57000 km, jante aliaj, închidere
299779, 0744- climatronic, VT 2009, centralizatã, recent
@ V â n d
519301 82 CP, servo total, adusã. Preþ 3400 euro
Peugeot 309 D, motor
(83088) ABS, închidere neg. Tel. 0741-
1900 cmc, an 93,
consum 5 %, radio centralizatã, geamuri 625565, 0733-
VÂND
CD MP3, jante aliaj, ºi oglinzi electrice, 6 044146 (82957)
RENAULT
ITP 12.2009, stare CLIO, AN 2007, airbag-uri, carte ser-
@ Vând Seat
perfectã de 15000 KM, vice, taxe la zi, Leon FR 2,0 TDI,
funcþionare, FULL OP- alarmã, radio 170 cp, an 2007,
înmatriculat. Preþ TIONS, AFLAT casetofon cu CD. Preþ 20500 km,
2000 euro neg. Tel. ÎN GARANÞIE. 9800 euro neg. Tel.
0745-386298
înmatriculat recent.
PREÞ NEG. 0740-215363 Preþ 20000 euro neg.
(83451) TEL. 0743- (83167) Tel. 0731-478114.
640529 (83458)
(82420) @ V â n d
Renault Megane @ Vând Seat
RENAULT @ V â n d
Break, an 2006. Preþ Leon FR, 20 TDI,
Renault Laguna II, an
VÂND 8500 euro. Tel. 0732- 170 cp, an 2007, full
2003, 1,9 DCI, 110
RENAULT LA- 145118 (83467) options, 20500 km,
cp, 6 + 1 viteze, AC,
GUNA II, AN garanþie, recent
ABS, ESP, 8 airbag- @ V â n d
2001, EURO 3, înmatriculat, unic
uri, computer bord,
Renault Laguna, re- proprietar. Preþ
CUTIE pornire card, geamuri
cent înmatriculatã, an 20000 euro . Tel.
MANUALÃ 6+1, electrice faþã, oglinzi
1995, geamuri, 0731-478114.
GEAMURI electrice, faruri
reglabile electrice, ra- oglinzi, turelã, (83493)
ELECTRICE
dio CD, comenzi închidere, servo total,
FAÞÃ ªI
volan. Preþ 7700 euro. RAR 2010, stare
SPATE,
Tel. 0724-267696, foarte bunã. Preþ 3200
OGLINZI SKODA
0770-835162. euro neg. Tel. 0743-
REGLABILE
(80598) 140365. (83471) @ Vând Skoda
ELECTRIC,
@ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel @ V â n d Octavia, motor 1,9
SCAUNE @ V â n d @ V â n d
Astra G, motor 1,7 Astra 20 DTI, an Corsa an 1997, Peugeot 307 SW, TDI, an 2003,
2002, euro 3, ABS, REGLABILE, Renault Clio Symbol, Renault Laguna, an 130000 km, AC, 116
DTI diesel, an 2003, albastru metalizat, 4 2000 cmc HDI, 136
ESP, 6 airbag-uri, VOLAN an 2006, 24000 km, 2000, euro 3, motor cp, servo direcþie,
culoare negrul, AC, uºi, casetofon cp, înmatriculatã
climatronic, jante REGLABIL, AC, VT 2010, CP 90, 1,6 16 V, AC, ABS, servo frânã, ABS,
10 airbag-uri, pilot Philips, cauciucuri 2006, 37000 km la
aluminiu, închidere SENZORI servo total, închidere servo total, full elec- î n c h i d e r e
automat, ABS, bord, full options.
centralizatã cu noi, baterie nouã, TEMPERATURÃ centralizatã, geamuri tric, volan reglabil, centralizatã, geamuri
oglinzi electrice, ra-
telecomandã, stare ireproºabilã. Preþ 14500 euro neg. EXTERIOARÃ, ºi oglinzi electrice,
dio CD, comenzi î n c h i d e r e + oglinzi electrice,
proiectoare ceaþã, Preþ 1900 euro neg. Tel. 0723-311964. SERVO - TO- airbag, carte service,
volan, geamuri centralizatã, scaun SRS, 6 airbag-uri,
distribuþie lanþ, linie Tel. 0722-289103 (83043) TAL, 8 taxe la zi, CD Player
electrice faþã, ºofer reglabil 2 carte service, taxe la
audio cu CD, ceasuri AIRBAGURI, cu 6 boxe, scaune ºi
î n c h i d e r e (83505) direcþii. Preþ 5300 zi, ESP, recent adusã.
albe, volan @ V â n d CLIMATRONIC, volan reglabile. Preþ
centralizatã, servo to- 7800 euro neg. Tel. euro neg. Tel. 0727- Preþ neg. Tel. 0748-
multifuncþional, Peugeot 106 benzinã, COMPUTER 169866, 0748-
tal, scaune reglabile, geamuri electrice 0747-057367 331958. (83484)
an 1995, euro 2, 1000 BORD, 211342 (83144)
geamuri fumurii, heliomate, scaune cmc, 5 trepte, numere (82348)
PEUGEOT PROIECTOARE,
cauciucuri + jante reglabile, oglinzi Italia valabile, ÎNCHIDERE @ V â n d
iarnã, faruri electrice, electrice, RAR 2010. @ V â n d proprietar. Preþ 1300 CENTRALIZATÃ, Renault Super 5, SEAT
înmatriculatã. Preþ Preþ 7600 euro. Tel. Peugeot, motor 1,6 euro neg. Tel. 0724- VW
RADIO CD CU 1600 diesel, 4,5 L/
7500 euro neg. Tel. 0764-447465. @ Vând Seat
(83463) i, an 1996, servo to- 007736. (83051) COMENZI LA 100 km, ITP 2009, an
0726-769164, 0745- Toledo, euro 2, an @ Cedez con-
tal, ABS, închidere VOLAN, ABS, 1986, fãrã ruginã,
955012 (83228) @ Vând Opel @ V â n d 1995, unic proprietar, tract leasing VW
centralizatã, ESP, REVIZII acte la zi. Preþ 2600
Astra Clasic, an 2000, Peugeot 206, 1,4 LA lei neg. Tel. 0728- recent adusã, 1,8 Polo, an 2008,
@ Vând Opel geamuri ºi oglinzi climã, geamuri climatronic, ABS,
motor 16 16V, oglinzi HDI, an 11.2004, REPREZENTANÞA 189690. (83041)
Agila, an 2002, ABS, electrice, casetofon, electrice faþã - spate,
+ geamuri electrice, culoare gri metalizat, RENAULT. î n c h i d e r e
airbag, jante recent adusã, stare @ V â n d î n c h i d e r e ,
ABS, AC, airbag-uri, 87000 km. geamuri PREÞ 6500 centralizatã, geamuri
aluminiu, oglinzi CD Player original, Renault Kangoo, mo- proiectoare, com-
impecabilã. Preþ faþã electrice, AC, EURO NEG. ºi oglinzi electrice,
electrice, geamuri euro 3, computer tor 1870 cmc diesel, puter bord, servo to-
1800 euro neg. Tel. RAR 10.2010, unic TEL. 0742- volan reglabil, 4
electrice, scaune bord, meritã vãzutã. an 2002. Preþ 4700 tal, ABS, 2 airbag-uri.
reglabile. Preþ 4800 0720-529190, proprietar. Preþ 7000 072012, 0746- euro neg. Tel. 0742- Preþ neg/var. Tel. airbag-uri, motor 1,2
Preþ 5350 euro neg.
euro neg. Tel. 0721- 0726-343783 euro neg. Tel. 0765- 241995 508558, 0352- 0745-454802 benzinã. Tel. 0740-
Tel. 0752-201758.
182883. (83337) (83488) (82378) 429261. (83064) (83087) 404153. (83063) (82433) 242464 (80775)
20 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Vând VW @ Vând piese
Golf III, an 1993, orice tip de maºinã
proprietar, recent strãinã, din
adusã Germania, 1,8
dezmembrare. Preþ
benzinã, euro 2,
culoare metalizatã, avantajos. Tel. 0744-
cauciucuri iarnã noi, 850758, 0726-
trapã, oglinzi 115512 (82485)
electrice, închidere
centralizatã, aspect ºi @ Vând orice
stare bunã de piesã Opel Kadett,
funcþionare, linie au- Vectra, Astra,
dio. Preþ 2250 euro Omega, Calibra,
neg. Tel. 0745- Ford, Renault,
454802. (83334)
Citroen, Peugeot,
@ Vând VW Daewoo: aripi,
Polo, an 1999, , mo- capote, faruri,
tor 1,4 benzinã, ABS, scaune, anii (1980 -
2 airbag-uri, geamuri 2008). Tel. 0723-
electrice, volan
667872, 0745-
reglabil, 4 uºi, MP3,
computer bord, 584999 (82506)
culoare negru
@ Vând set
metalizat. Preþ 2800
euro neg. Tel. 0733- jante, originale de
276890. (83480) BMW seria 7. Preþ
neg. Tel. 0743-
121211. (83024)

ALTE MÃRCI @ Vând 4


jante cu anvelope
@ Vând Land
originale BMW. Preþ
Rover Freelander, an
2001, full options, 4 neg. Tel. 0744-
jante, 4 cauciucuri. 509522 (83419)
Preþ 12000 euro neg.
Tel. 0766-674662. @ V â n d
(83035) pompã de injecþie,
@ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW verificatã, Mercedes
Golf 3, 1,9 TD, an Golf 3, 4 uºi, motor Golf IV, an 2002, com- Passat 1.9 TDi, Cobra, 2,4 TD. Preþ
1994, servo total, 1,8 i, an 1993, servo puter bord, închidere centralã, neg. Tel. 0742-
total, închidere climatronic, ABS, 4 servo, ABS, 2 airbag, CUMPÃRÃRI
î n c h i d e r e 868025 (83474)
centralizatã, airbag-uri, închidere consum 4%, carte ser-
centralizatã, trapã, re- @ Cumpãr
c a s e t o f o n , vice, recent adusã,
cent adusã. Preþ 2450
centralizatã, geamuri + orice tip de maºinã @ Vând piese
dezaburire, SRS, oglinzi electrice, 110 stare perfectã. Preþ auto din
euro neg. Tel. 0720- strãinã, avariate,
faruri reglabile. Preþ cp. Preþ 7500 euro. Tel. 2900 euro. Tel. 0743- înmatriculate ºi dezmembrãri Dacia
529190, 0726- 0745-489443. (83045) 138268 (83323)
2100 euro neg. Tel. neînmatriculate. Preþ 1300 ºi 1310. Preþ
343783 (82323)
0720-529190, 0726- @ Vând VW avantajos. Tel. 0744- avantajos. Tel. 0730-
@ Vând VW
@ Vând VW 343783 (82362) Golf 3, motor 1,4, an Bora, 1,9 TDI, 101 850758, 0726- 115666. (83503)
Golf Combi, motor 1993, închidere cp, an 2002, 115512 (82469)
@ Vând VW centralizatã, turelã
1,8 i, an 1996, climatronic, ABS, @ Cumpãr
Passat, motor 1,8 i, an electricã, stare foarte ESP, calculator bord,
187000 km, climã, orice maºinã,
1996, servo total, bunã, culoare roºu, 6 airbag-uri, geamuri
servo total, ABS, benzinar sau diesel,
ABS, închidere euro 2. Preþ neg. Tel. + oglinzi electrice,
î n c h i d e r e defecte sau avariate,
centralizatã, geamuri 0752-307016 (83179) faruri electrice,
centralizatã, oglinzi ne/ înmatriculate,
ºi oglinzi electrice, închidere centralizatã, dupã anul 1990
electrice, airbag, CD @ Vând VW
airbag, trapã, jante aliaj + tablã pe pentru piese. Tel.
Player, recent adusã. Polo, an 2000, RAR
casetofon, recent efectuat, euro 3, 1,9
16, culoare argintiu, 0723-667872
Preþ 2600 euro neg. interior pluº, aspect VÂNZÃRI
adusã. Preþ 2350 euro TDI, 110 CP, AC, jante (82505)
Tel. 0720-529190, impecabil. Preþ neg.
neg. Tel. 0720- Al, cârlig remorcare, @ V â n d
0726-343783 CD Player MP3. Preþ Tel. 0741-010941.
529190, 0726- motocicletã Suzuki,
(82328) 4800 euro neg. Tel. (83329) 600 cmc. Preþ 2000
343783 (82367)
0723-368066 (83192) euro neg. Tel. 0765-
@ Vând VW @ Vând VW
@ Vând VW Golf 5, an 2005, TDI, 195803, 0352-
Golf 3, 2 uºi, moto 1,4 @ Vând VW 808691 (83124)
Vento, 1,8 benzinã, Passat, an 2002 TDI, dublu climatronic,
i, an 1993, servo to-
termotronic, climatronic, 101 CP, 4 ABS, 10 airbag-uri, 4 @ Vând scuter
tal, închidere
geamuri + oglinzi +
centralizatã, jante î n c h i d e r e airbag-uri, douã Gillera D.N.A capaci-
centralizatã, servo to- geamuri electrice, folie faruri electrice, volan VÂNZÃRI tate de 182 cmc, an
aliaj, proiectoare, reglabil, jante AL, CD
tal, trapã electricã, o m o l o g a t ã , 2002, culoare
trapã, recent adusã. geamuri electrice, Player, recent @ Vând 4 jante albastru, acte în
consumabile
Preþ 1900 euro neg. proiectoare, recent schimbate, stare înmatriculat, consum cu anvelope originale regulã, cu bord elec-
Tel. 0720-529190, adusã. Preþ neg. Tel. excelentã. Preþ 8800 5% motorinã. Preþ BMW. Preþ neg. Tel. tronic. Preþ neg. Tel.
0 7 2 6 - 3 4 3 7 8 3 0740-000743, 0721- euro. Tel. 0740- neg/ var. Tel. 0744- 0743-121211. 0742-779816.
(82357) 334202 (82965) 833048 (83211) 174510. (83332) (83025) (83312)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 21

DE INTERES GENERAL

Producãtorii agricoli pot depune cereri


de sprijin financiar pânã în decembrie

Producãtorii agricoli din sectorul legume-fructe ºi agriculturã ecologicã


pot depune cereri de sprijin financiar pânã la data de 12 decembrie 2008,
inclusiv, se aratã într-un comunicat al Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale. Beneficiarii sprijinului în sectorul legume-fructe sunt persoane fizice
membre ale asociaþiilor sau organizaþiilor profesionale legal constituite,
persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de
producãtori, ai grupurilor de producãtori recunoscute preliminar sau ai
organizaþiilor de producãtori. Pentru a beneficia de sprijin, solicitanþii trebuie
sã facã dovada utilizãrii dreptului de folosinþã a terenului, sã aibã în folosinþã
suprafeþe agricole de cel puþin 0,25 ha ºi sã nu aibã datorii la bugetul de stat
sau la bugetul local pentru anul anterior acordãrii sprijinului. Sprijinul se
acordã pentru o suprafaþa de maximum 3 hectare, de pe care sunt recoltate
unul sau mai multe produse care, în conformitate cu legislaþia în vigoare,
aparþin organizãrii comune de piaþã în sectorul legume-fructe.
Beneficiarii pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafeþele
de pe care sunt recoltate legume sau numai pentru suprafeþele de pe care
sunt recoltate fructe. Direcþiile pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Rurala
judeþene ºi a Municipiului Bucureºti primesc cererile de sprijin, verificã
eligibilitatea beneficiarilor ºi elaboreazã situaþia centralizatã privind
beneficiarii sprijinului financiar. Beneficiarii sprijinului în sectorul agriculturã
ecologicã sunt producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, activi în
producþia primarã de produse agricole obþinute în conformitate cu legislaþia
din domeniu privind agricultura ecologicã. Pentru a beneficia de sprijin
solicitanþii trebuie sã deþinã cel puþin îîn folosinþã o suprafaþã de teren agricol
de minim 0,25 ha cultivatã în sistemul de agriculturã ecologicã, în
conformitate cu prevederile legislaþiei în domeniu, sã fie înregistraþi în
Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologicã, þinut de
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Compartimentul de
specialitate ºi în registrul electronic gestionat de responsabilul pentru
agriculturã ecologicã din fiecare DADR, sã nu aibã datorii la bugetul de stat
ºi la bugetul administraþiei publice locale. Direcþiile pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã judeþene ºi a Municipiului Bucureºti primesc cererile de
sprijin, verificã eligibilitatea beneficiarilor ºi elaboreazã situaþia centralizatã
privind beneficiarii sprijinului financiar. Guvernul a aprobat, în septembrie,
un proiect de hotãrâre pentru acordarea unui sprijin financiar în sectorul de
legume fructe ºi în cel al agriculturii ecologice.
Pentru sectorul de fructe ºi legume sprijinul financiar este de 1.110 lei la
hectar pentru persoane fizice membre ale asociaþiilor sau organizaþiilor
profesionale, de 2.960 de lei la hectar pentru membrii grupurilor de
producãtori recunoscute ºi 3.700 de lei la hectar pentru membrii grupurilor
de producãtori recunoscute preliminar. De asemenea, pentru agricultura
ecologicã sprijinul financiar este de 220 lei pentru susþinerea taxei de
certificare, de 1.720 lei pentru susþinerea producþiei vegetale ºi de 150 lei
pentru susþinerea în apiculturã. Valoarea totalã a sprijinului în aceste sectoare
este de aproximativ 125 milioane lei.

AGERPRES
22 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Vând MP4 @ V â n d @ V â n d
@ Vând utilaje
cu ecran color, nou camerã video frigider Arctic, motor
digitalã, JVC, Mini frigorifice, motoare,
cu folie la cutie, nou, stare foarte
DVD, slot card, vitrine congelatoare bunã, si televizor
memorie 1Gb, slot
originalã Japonia, verticale faþã spate, color cu
de card, microfon,
Mp3/Mpeg4, carte etc. Preþ neg. Tel. telecomandã. Preþ
cascã, acumulator 0744-606313, 0352- neg. Tel. 0731-
încorporat, tehnicã, 2
407296, 0352- 691337 (83128)
acumulatori,
încãrcãtor, cãºti, @ V â n d 401513. (82196)
acumulator la priza, @ V â n d
cablu date, CD de vitrinã pentru cald
toate accesoriile. maºinã de spãlat
instalare. Preþ neg. de patiserie, str. Orly @ V â n d
Preþ 100 euro. Tel. vitrinã marfã ºi 2 automatã. Preþ neg.
Tel. 0731-781095 nr. 48. Preþ 400 euro. Tel. 0744-178560,
SONY- Cumpãrãri 0723-530463
(81935) Tel. 0752-223721 frigidere. Preþ neg. 0252-313762
ERICSSON (82199) Tel. 0720-188999
@ Cumpãr (82171) (83303)
@ Vând Sony telefoane mobile, (82255)
@ Vând GPS @ Vând Tv
noi, second hand, @ V â n d @ Vând pentru
Ericsson K770i, 3.2 nou, sigilat în cutie,
chiar ºi defecte . Preþ
portabil pentru vitrinã marfã ºi 2 @ V â n d
piese maºinã de
NOKIA Mpx, slim, stand by an 2008. Preþ neg. maºinã. Preþ neg. frigidere. Preþ neg. frigider. Preþ neg. spãlat Daewoo. Preþ
6 zile, card 512, neg. Tel. 0723- Tel. 0722-320414
@ V â n d 856454 (82095)
Tel. 0252-317660. Tel. 0720-188999 Tel. 0252-317660. neg. Tel. 0751-
complet, cutie, (83286) (82287) (82175) (82285) 151788 (83435)
Nokia N95, 8 Gb, variante. Preþ 550
nou cu folie. Preþ lei. E-mail bcostyy
neg. Tel. 0731- @yahoo.com. Tel.
781095 (81930) 0765-472759
(81954)
@ V â n d /
schimb Nokia 6300,
codat pe Spania, LG @ Vând Play-
Station 2 slim, card+ 6
nou în cutie. E-mail
@ Vând LG jocuri ºi joystick
originale, variante.
pysoiash_23
@yahoo.com. Tel. Chocolate. Preþ Preþ 320 lei. E-mail
0723-071313 neg. Tel. 0724- bcostyy @yahoo.com.
Tel. 0765-472759
(81942) 199527 (83490) (81958)

@ V â n d @ V â n d
laptop Acer Aspire memorii, hard-disc,
7220 17'’, Amd placã de bazã cu sau
Sempron 3600+, fãrã procesor, cu
video NVidia probã. Preþ neg. Tel.
7000M 256 Mb, 1 0252-317660
Gb DDR2, 120
@ V â n d (82286)
Laptop Acer, Intel Hdd, DVD-RW. E-
VÂNZÃRI 1.83 Ghz, 512 mail pysoiash_23
RAM, 80 Hdd, 128 @yahoo.com. Tel.
@ V â n d video, variante. Preþ
0723-071313 CUMPÃRÃRI
laptop Acer Aspire 350 euro. E-mail
b c o s t y y (81944)
9410, 17'’, Intel @ Cumpãr
@yahoo.com. Tel. componente calcu-
Pentium Dual Core 0765-472759 @ V â n d
lator, plãci video,
1.7GHz, 1 Gb (81955) Laptop MSI, 13.3"
HDD, memorii, etc.
DDR2, 120 Hdd, ultraportabil, Core Tel. 0252-333413,
@ V â n d
video 256 Mb. E- imprimantã HP, 2 Duo, 1 Gb DDR2, 0723-663086
mail pysoiash_23 nouã, în garanþie. în þiplã la cutie, (81878)
Preþ 300 lei neg. variante. Preþ 600
@yahoo.com. Tel. Tel. 0724-199527
euro. E-mail
0723-071313 (81896)
b c o s t y y
(81943) @ V â n d @yahoo.com. Tel. REPARAÞII -
Laptop P4 Fujitsu 0 7 6 5 - 4 7 2 7 5 9 DIVERSE
@ V â n d
Siemens, nou în
@ Rezolv
Pentium III 500 garanþie cu cutie ºi (81957)
MHz, 128 RAM, toate CD-urile de orice problemã în
instalare +CD cu @ V â n d d o m e n i u l
8,4 Gb HDD, moni- laptop Dell, camerã
Windows Vista, 2 calculatoarelor la
tor, jocuri, muzicã. Gb RAM, 160 Gb 2 mega pixeli, d o m i c i l i u l
Preþ 3,9 mil. lei. HDD, procesor bluetooth, garanþie clientului. Tel.
Tel. 0252-333413, Intel 2 CoreDuo
3 ani, stare perfectã. 0252-333413,
DVD/CD-RW. Preþ
0723-663086 neg. Tel. 0731- Preþ neg. Tel. 0724- 0723-663086
(81879) 781095 (81929) 199527. (82218) (81880)
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 23

@ DRESAJ @ Vând loc de


@ Vând urgent @ Cumpãr
CANIN. PREÞ veci în Cimitirul
rafturi pentru butoaie inox pentru
NEG. TEL. 0746- Ortodox. Preþ 5000
ACCESORII- magazin cu spoturi.
128716 (82507) lei. Tel. 0723-364404 @ bere 50 l. Tel. 0747-
COSMETICE Vând cazan @ Vând þiglã Preþ neg. Tel. 0788- VESTIMENTAÞIE-
(77925) pentru fabricat þuicã, Jimbolia ºi tip ÎNCÃLÞÃMINTE 808316 (83495)
@ Vând pui 506494 (83181)
@ Vând ceas 60 L, sau cupru, nou. Jimbolia, cãrãmidã
Ciobãnesc Românesc Preþ neg. Tel. 0742- @ Vând hainã
de aur damã, elveþian tradiþionalã din @ V â n d
Mioritic cu pedigree 680478. (83019) de blanã nouã, Alain
favorit, 32 grame. demolãri. Preþ neg. mobilã sufragerie,
ºi carnet de sãnãtate, Delon bãrbãteascã,
Preþ neg. Tel. 0252- GOSPODÃREªTI @ Vând cazan Tel. 0744-788167,
stare foarte bunã. Preþ ALTE DOMENII
www.canisa. culoare negru. Preþ
330371. (83050) de aramã, adaptabil 0 7 5 5 - 0 1 7 0 4 6 neg. Tel. 0352-
pietrelealbe.ro. Tel. VÂND VASE neg. Tel. 0252- @
pentru þuicã. Preþ neg. (83420) 800559, dupã ora V â n d
@ Vând ceas 0788-202825, 0747- PENTRU 17:00 (83253) 330371. (83049)
Tel. 0766-989777 centralã termicã în
Tiso bãrbãtesc, 305419 (83485) BUCÃTÃRIE (83223)
înseriat, stare stare de funcþionare,
DIN CORM-
perfectã. Preþ 200 @ Vând cadã de capacitate 35 KW,
NICHEL, 16 baie din fontã, aproape MAªINI ªI
euro neg. Tel. 0724- CUMPÃRÃRI consum redus de
PIESE ÎN nouã. Preþ neg. Tel. UTILAJE PRODUSE
199527 (83127) FUNERARE lemne, meritã
AMBALAJ 0352-422388 (83244) AGRICOLE
@ Cumpãr AB
@ Vând cavou ORIGINAL, @ V Â N D vãzutã. Preþ neg. Tel.
@ V â n d M A C A R A @ Vând þuicã Kant, cu masa de 2 m.
nou, 2 locuri, lângã GARANÞIE 20 0722-341871
goblene neînrãmate PIVOTANTA de calitate. Preþ neg. Tel. 0744-509522.
capelã, cimitirul 2 (80778)
ANIMALE DE ANI. PREÞ Mona Lisa ºi Fata cu Tel. 0732-138237 (83023)
vechi Sf. Gheorghe. NEG. TEL. TONE. PREÞ NEG.
COMPANIE Cartea. Preþ neg. Tel. (83221)
Preþ neg. Tel. 0727- 0724-721133 0767-750419 (83256) TEL. 0726-745592
@ V Â N D 341169 (83157) (83075)
(82509)
C Ã Þ E I
@ Vând 2
CIOBÃNESC GER- @ Vând loc de @ Vând þevi
compresoare noi, SPORT-TURISM
MAN DIN veci pentru 2 preizolate, mãrimi MATERIALE DE
P Ã R I N Þ I persoane, în diferite, cazan rãcire pe ulei, capaci-
CONSTRUCÞII,
tate butelie 50 l. Preþ @ V â n d
EXCELENÞI, CU Cimitirul Ortodox Sf. fabricat þuicã capaci- INSTALAÞII
250 euro/buc neg. ambarcaþiune din @ Domn serios,
P E D I G R E E , ªtefan, aleea centralã tate 70 l, nou,
@ Vând uºã de Tel. 0742-120120 fibrã 8/2.5 m dotatã divorþat, servici stabil,
PAªAPOARTE ªI lângã bisericuþã, 6 nefolosit, din aramã, situaþie materialã bunã,
frasin pentru exterior (83133) cu salon, loc de
MICROCIP. PREÞ mp. Preþ neg. Tel. complet. Preþ neg. cu armãturi ºi ramã. @ INTELECTUALA, doresc cunoºtinþã
NEG. TEL. 0746- 0 7 3 0 - 5 1 4 9 5 5 Tel. 0252-329000 Preþ neg. Tel. 0726- dormit, mini AGREABILA, doamnã serioasã,
@ Vând utilaj pentru prietenie sau
128716 (82508) (83295) (82852) 580132 (83271) bucãtãrie, grup P R O F U N D
tâmplãrie tip RIG în MORALÃ, CAUT cãsãtorie. Tel. 0747-
sanitar, loc de 508164, dupã ora
perfectã stare de PARTENER DE
funcþionare. Preþ neg.
promenadã la pupa 17:00 (83093)
VIAÞÃ CU STUDII
Preþul barilului de petrol a scãzut sub 90 Tel. 0727-769515 ºi prora, accept
SUPERIOARE, @ Pensionarã,
(83165) variante cu SÃNÃTOS, FÃRÃ doresc sã cunosc un
de dolari in Asia autoturisme. Preþ VICII ªI OMENOS
domn pensionar pentru
convieþuire. Cod Flora
@ Vând saunã 18000 euro. Tel. CU VÂRSTA ÎNTRE (83101)
ºi solar. Preþ neg. Tel. 0744-178540, 0252- 56-61 ANI. TEL. 0770-
Preþul petrolului a scãzut, miercuri, pe pieþele din Asia, dupã ce ministrul
0741-188138, 0724- 729710 (82421) @ Cetãþean
algerian al Energiei si preºedinte in exerciþiu al Organizaþiei Tarilor Exportatoare 313762 (82883) german 58/178 cautã
898037 (83171)
de Petrol, Chakib Khelil, a anunþat ca exista un consens intre membrii organizaþiei partenerã plãcutã,
@ V â n d @ 45 ani, 174
subþiricã, maxim 40
pentru reducerea producþiei, la reuniunea extraordinara ce va avea loc vineri, la @ Vând motor cm, divorþat, fãrã ani, peste 1,60 m,
electric trifazat, 3 Kw. binoclu, lunetã ºi obligaþii, fost sportiv pentru prietenie/ even-
Viena, transmite AP.
Preþ neg. Tel. 0252- telescop. Preþ neg. de performanþã, tual cãsãtorie. Mã
Cotaþia þiþeiului Light sweet crude cu livrare in decembrie a scãzut cu 2,59 317660. (83486) Tel. 0252-317660 doresc sã cunosc descurc în limba
dolari, la 69,59 dolari/baril, la Singapore. dupã ce joia trecuta petrolul s-a (83487) doamnã vârstã românã. Tel 0252-
338667 (83114)
tranzacþionat cu 68,57 dolari pe baril, cel mai scãzut nivel din iunie 2007. Preþul apropiatã, sã îi placã
þiþeiului a scãzut cu 53 la suta fata de valoarea record de 147,27 dolari înregistrata sportul, cãlãtoriile, sã @ Tânãr 34 ani,
fie sincerã, 1,80, fãrã vicii,
in iulie 2008. Khelil a precizat ca preturile trebuie ajustate si ca exista un consens MOBILIER necãsãtorit, caut o fatã
TONETE- sentimentalã,
in rândul membrilor OPEC pentru a reduce producþia, pânã la un nivel care va fi nefumãtoare, vârsta
@ V â n d CHIOªCURI romanticã. Tel. 0733- 25-30 ani pentru relaþie
stabilit la reuniunea de la Viena. Ministrul a cerut tarilor producatoare ce nu sunt canapea+ 2 fotolii. 648299 (82511) serioasã. Cod Luci
membre OPEC sa sprijine eforturile organizaþiei pentru reducerea producþiei, Preþ 200 lei. Tel. @ Vând chioºc (83304)
0 3 5 2 - 8 0 7 9 8 5 de Al cu geamuri @ T â n ã r
dând exemplu Rusia si Norvegia. ‘Aceste tari nu sunt obligate sa facã acest senzual brunet, 25 @ D o m n
(83096) termopan. Preþ neg. prezentabil, 61 ani,
lucru, dar, daca vor decide sa-si reducã producþia in acelaºi timp cu membrii Tel. 0752-314366, ani, 1,75 nu beau, nu
175/70, modest, curat,
OPEC, piaþa se va stabiliza la niveluri acceptabile’, a adãugat oficialul algerian. @ V â n d 0742-948928 fumez, sunt dornic de ordonat, sincer, situaþie
mobilã de bucãtãrie, (83277) o relaþie serioasã cu o materialã bunã, doresc
stare bunã, cu blat, doamnã sau cunoºtinþã doamnã 40-
AGERPRES comodã, colþar ºi @ Vând chioºc domniºoarã între 18 - 50 ani cu aceleaºi
calitãþi, pentru
mobilã sufragerie, din aluminiu cu 26 ani, pentru
prietenie, petrecerea
meritã vãzutã. Preþ geamuri termopan. prietenie cãsãtorie. timpului liber
neg. Tel. 0743- Preþ neg. Tel. 0749- Cod Petre. Tel- 0788- împreunã. Tel. 0770-
051689 (83178) 166499 (83280) 094555. (83018) 658954 (83311)
24 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008
@ Absolventã
2008, 28 ani,
OFERTE Facultatea de Litere
Românã- Englezã,
@ Angajez
cunoºtinþe operare
frizeriþã program 6
PC, solicit angajare,
ore, cu experienþã. Se
oferã salariu exclus baruri ºi
avantajos. Tel. 0744- asigurãri. Tel. 0749-
405113, 0788- 856802 (83190)
973404, 0352- @ Posesor
411345 (83067) permis cat. B, caut loc
@ S o c i e t a t e de muncã ºofer, sunt
comercialã angajeazã serios ºi caut o firmã
ºoferi cu experienþã, serioasã. Tel. 0740-
categoriile B ºi C. 623198 (83229)
Tel. 0740-072600
@ Doamnã,
(83068)
studentã Drept-
@ Caut cosmeticianã. Administraþie Publicã
Relaþii la tel. 0252- anul II, caut loc de
310707, 0729- muncã la birou ( am
913366 experienþã în secre-
tariat), cunosc
operare PC, englezã,
spaniolã, exclus
CERERI
asigurãri sau regim de
@ Solicit sã colaborare. Rog ºi
efectuez servici de ofer seriozitate. Tel.
pazã la o firmã sau la 0 7 2 4 - 8 1 1 0 7 2
vile persoane fizice. (83307)
Am abilitãþi ºi studii
în domeniu ( servici @ Tânãrã caut
pe timp de noapte ). loc de muncã, posed
Vreau seriozitate. Tel. permis cat. B. Tel.
0748-715209 0761-415664
(83099) (83324)

Asociaþia de Proprietari Eminescu


Angajeazã

FEMEIE DE SERVICIU
Se oferã: - Salariu Atractiv
Relaþii la tel. : 0743-138421 sau la adresa asociaþiei B-dul T.
Vladimirescu, nr. 100-108, bl. TS12, sc. 2, parter în zilele de
Luni ºi Miercuri între orele 17.30 - 19.30
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 25

Restricþii de circulaþie pe unele sectoare de


autostrãzi ºi de drumuri naþionale europene
Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri o Hotãrâre pentru modificarea si
completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1777/2004 privind introducerea restrictiei de
circulatie pe unele sectoare de autostrãzi si de drumuri naþionale europene pentru
vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, in
zilele de vineri, sâmbãta, duminica si de sãrbãtorile legale, se arata intr-un comunicat
al Executivului. Principalele modificãri si completãri la textul Hotãrârii Guvernului nr.
1777/2004 stabilesc posibilitatea de circulaþie pe sectoarele de drum restricþionate a
vehiculelor in trafic internaþional si a riveranilor. Lista transporturilor care nu se supun
restricþiei de circulaþie a fost completata cu exceptarea de la prevederile Hotãrârii de
Guvern a transporturilor internaþionale si a celor efectuate cu vehicule deþinute de
riverani. Anexa referitoare la sectoarele de drumuri naþionale europene (E) restricþionate
din punct de vedere al circulaþiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata
mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane,
in zilele de sâmbãta, duminica si de sãrbãtoare legala, precum si perioadele si intervalele
orare supuse restricþiei pentru zilele de sâmbãta si duminica a fost modificata. A fost
restrâns intervalul de timp de aplicare a restricþiei de circulaþie si posibilitatea de
circulaþie pe DN 1 Centura Bucureºti- Ploieºti a vehiculelor cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3,5 tone in zilele de luni-vineri si noaptea de sâmbãta spre
duminica, motivat de traficul mai puþin intens in perioada luni-vineri.
S-a acordat, de asemenea, posibilitatea de întoarcere a vehiculelor in zonele de garare
pânã sâmbãta noaptea si s-au eliminat sectoarele de drum de pe DN 13 si DN 15, din
cauza circulaþiei destul de reduse si a rutelor ocolitoare lungi care nu permit circulaþia
la aceeaºi parametrii si in aceleaºi condiþii. Restricþia de circulaþie se aplica pe tot
cursul anului pe DN1, Bucureºti- Ploieºti- Braºov si in perioada estivala, 15 iunie-15
septembrie, pe celelalte sectoare de drumuri europene prevãzute in Hotãrâre. Potrivit
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1777/2004, au fost introduse restricþii de circulaþie
pe unele sectoare de drumuri naþionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, exclusiv
cele pentru transport persoane, a cãror masa totala maxima autorizata (MTMA) este
mai mare de 7,5 tone si prin excepþie, pe DN1: Bucureºti- Ploieºti pentru vehicule a
cãror MTMA este mai mare de 3,5 tone.
AGERPRES
26 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

Autoritãþile publice, obligate sã achiziþioneze vehicule


nepoluante
Corespondentul Agerpres, Petronela Gruev, transmite: Autoritãþile publice din statele membre ale Uniunii
Europene vor fi obligate ca, atunci când achiziþioneazã vehicule, sã ia în considerare nu doar costul acestora, ci
ºi impactul lor asupra mediului, conform unei propuneri de directivã adoptate miercuri de Legislativul comunitar.
Obiectivul acestei directive este acela de a promova mijloace de transport rutier nepoluante ºi eficiente din
punct de vedere energetic. Directiva nu se va aplica doar autoritãþilor publice, ci se referã ºi la mijloacele de
transport rutier achiziþionate de entitãþi contractante indiferent dacã acestea sunt publice sau private. În plus,
directiva se aplicã ºi la achiziþionarea de vehicule utilizate pentru transportul public, lãsând însã statelor membre
ale UE libertatea de a exclude achiziþii minore în vederea evitãrii unei poveri administrative excesive. Având în
vedere cã numãrul total anual de vehicule achiziþionate de autoritãþile publice din UE este de 110.000 autoturisme,
110.000 vehicule comerciale uºoare, 35.000 camioane ºi 17.000 autobuze, noua directivã va creºte cererea
pentru automobile eficiente din punct de vedere energetic, obligând astfel industria sã investeascã în vehicule
nepoluante. Un aspect important al compromisului la care au ajuns Parlamentul ºi Consiliul este faptul cã, deºi
prezenta directiva este obligatorie, ea lasã o anumitã flexibilitate statelor membre pentru a transpune prevederile
directivei în legislaþia naþionalã.
Astfel, statele membre au posibilitatea de a exonera vehiculele cu destinaþie specialã (de exemplu cele din
porturi, ºantiere de construcþii, aeroporturi, sectorul militar, pompieri sau cele utilizate pentru menþinerea ordini
publice etc.). Statele membre au la dispoziþie 18 luni de la momentul intrãrii în vigoare a directivei (la 20 de
zile dupã publicarea sa în Monitorul Oficial) pentru a o transpune în legislaþia naþionalã.

AGERPRES
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 27
28 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

TIMP LIBER
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 29

FEMINA
30 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4
apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIP ANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT (CU MAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________ Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
________________________________________________________________________________________ Pentru anunþuri mai mari de 25 de cuvinte preþul se dubleazã.
Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelor de la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNT VALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

Chioºcuri unde se pot depune TALON VALABIL ÎN PERIOADA 24.10.2008 - 31.10.2008


taloanele pentru anunþuri O SINGURÃ
2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
17. Str. Criºan - Liceul Decebal 25 DE C U V I N T E
DROBETA TR.-SEVERIN 18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
01. Piaþa MEVA
02. B-dul Cerna (lângã PECO)
19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. A.
03. Str. Smârdan colþ cu Str. Saligny, Chioºc ASIDOR Numele ________________________ Prenumele ____________________________________________________
Calomfirescu 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
Decembrie 1918 Adresa _______________________________________________________________________________________
04. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim )
05. Autogarã
22. str. Horia colþ cu Piaþa Mircea Telefon ______________ Localitatea _________________________________ Semnãtura __________________
06. Complex “Central” (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
07. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
STREHAIA
Taloanele pentru anunþuri gratuite se ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.552
Nr.552
08. Chioºc RODIPET, str. Cicero
depun la chioºcul RODIPET din centrul
09. Chioºc RODIPET Stomatologie TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): ________________________________________________________________
oraºului
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean
ORªOVA _______________________________________________________________________________________________
Taloanele se depun la chioºcul _______________________________________________________________________________________________
12. Chioºc RODIPET, Dunãrea
Asidor, lângã Piaþa 1800.
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de
ALTE LOCALITÃÞI
_______________________________________________________________________________________________
CEC) Ta l o a n e l e p e n t r u a n u n þ u r i Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: ___________________________________________
14. Chioºc Piaþa Centralã gratuite se trimit prin poºtã pe Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica____________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi adresa redacþiei.
16.Chioºc T. Vladimirescu cu Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Independenþei
Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008 31
32 Piaþa severineanã 24.10-27.10.2008

www.piataseverineana.ro