Sunteți pe pagina 1din 24

CQ- .. ..... ... pag.

(continuare)
AUOI.'ift .. : ............. ; .. pag. 8-9

Pan"'flJot .'
LAB.ORATOR ..... ;....... pag. 10-11
Recept()r simplu pentru
banda de 80 m
SERVICE ................. pag. 12-15 .
Circuite' pentru stingerea
curselor inverse de cadre
Iinjil.aTN.cuC.I.
Starea 'de stand-by n
receptoarele moderne de
T.V. n culori
ATELIER ...... ......... : pag. 16-17
auto'
Ceas cu
Modul.sunet
V1DEORECORDERE pag. 18-19
Vide()casetofoanele
Video Hi 8,
CITiT0811. RECOMANDA. . . .. pag. 20-21
GiroJed-ul
Stabilizator de tensiune
de20A
Generato rdecaractere
REVISTA REVISTELOR. . . . . . . .. p,ag.22-23
AF50W ,
Transceiver ORP
ADRESA
PRESEI LIBERE NR: 1,
CO.D 79784, OF. P.T.T.R. 33,
SECTORUL 1, TELEFON:S18, 35 66-617 60 10/2059
220 lei
MONTAJE
cu
C R1 R3

R2
D
F
+2SV
Semnal '-----060----0
Tranzistoarele au
n diverse domenii nlocu-
ind cu succes montaje mai com-
plexe realizate cu alte componente
electronice.
puls la intrarea montajului (care di-
catodului)
aduce dioda n
care tranzisto-
rului final, acesta n con-
In continuare, tensiunea de
emitor scade, deci si a anodului dio-
de; care n blocare.
,rWr1Jre
+2SV
D2 nu conduce, circuitul de
emitor nchide prin C1 R7, .
Montajele prezentate, suntem
vor fi apreciate de con-
structori imediatei lor utili-

Astfel, n figura 1 este prezentat
un circuit basculant bistabil ce are
n tranzistorul 2N 1671.
Se semnalul de
se pe emitorul tranzistorului
prin intermediul unei diode de tip
EFD108.
Semnalul de intrare este o succe-
siune de impulsuri pozitive nega-
tive de 1,5 V, iar tensiunea de ie-
trece dela +7 V la +14 V in-
Aplicnd un impuls pozitiv E2,
acesta aduce pe 02 n


mUfnd ci rcu itul n starea
Aici impulsurile E1 E2 trebuie
amplitudini mai mari'de 1 V,
semnalul de fiind cuprins ntre
8 15 V. avnd
la aplicarea unor im-
pulsuri pozitive El E2.
vers. Cnd tranzistorul ,este blocat, po-
al emitorului este
de dioda 01, dioda 02 fi-
ind
!lproximativ 10 kHz. .,
catodului diodei este
fixat la o valoare prin rezis-
toarele Ri R2. Aplicarea unui im-
Aici de lucru
este de 60 kHz, R1 = 6 kn, R2
= 0,85 kn, R3 = 3,3 kn, R4 = 2,7 kn,
iar C = 10 nF.
n figura 2 prezentat tot un
circuit basculant bistabil, dar acesta
Aplicarea impulsului El conduce
la emitorului
tranzistorul se poate amorsa.
Tranzistorul este tot uri 2N1671,
diodele de tip EFO, Rl == 2,7 kO, R2
= 870 n, R3 = 4700, R4'= 5.6 kO, R5
= 1 kO, R6 = 2,7 kO, R7 =='10 kO, C1
ing.
(URMARE DIN NR, TRECUT)
Propunem utilizatorilor
per--
sonale Spectr-um compa-
tibile (HC-85,90,91;CIP;
TIM-S,COBRA) un pr-ogram
utilitar cu o lungime de
-1' da
w
-awe
nu m c( .:. -...J o 11- 'd . I '...
se prin facil itl-
deosebite oferite.
Dintre pro-
gramului SUPER TOOLKIT :
- trasarea renumerota-
rea liniilor- de pr-ogram
BASIC
listar-ea variabilor-
compactizare programului
citirea header--ului
harta memoriei
!ite'rgerea unclr bl ocur i
din pr ()f;l'r am
sub s't; it u i r ea Ltn':'r
comenzi
-furnizarea lungimii pro-
Qramului,a memoriei dis-
ponibile a celei ocupa-
te de ..
Progr-amul este scris n
ntr-egime n cod
este n mod uzual
de o un
ghid de
INCARCARE
Ut il iz 'ind
2
al,
in for- iei c aset a aud'i c.
progr-amul ncarci cu:
CLEAR' E.2838: LOAD"48"CODE
Pentru par-tea demonstra-
se face cu
LOAD II demcljJ ar t 1 fi"
LANSARE
nclt\y.:area a
programului activarea se
face cu:
62839
Deoarece programul folo-
ntrsyupeYile este'
necesar sI fie dezactivat
'i'nainte de a rula c.rice
cod care
't'nt( ar uper il e.
Dezactivar-ea se face cu:
RAND USF.: 62848
Comanda NEW dezactiveazl
pr ':'gramul
Deasemenea RUN
programul se
cu REM sau PRINT ..
APELARE RUTINE
simultan ENTER
una din tastele mai jos
se ine:
R- rt;;'j"iUmerotare 1 ini i
L- listare variabile
K- substituire comenzi
B- bloc pyogram
M- harta memoYiei
H- citire header
C- compactizare program
activare trasare .
dezactivare trasare
'P- lungime program
V- lungime 20nl variabile
F- memor-ie
DESCRIERE
RENUMEROTARE
In elaborarea unui pyogyam'
n mod apat modi-
l fac greu de
urm.yit depanat sau n
unei e caZLtr i s'i'ntem
'i'n impc.sibill de
a introduce o linie de
Py c.gy am 'i'nt ye qccL\c! 1 in i i
cu numere
O alti variant.
de programatorii cu expe-
la progyamele
lungi este
rea valorii maxime a numl-
r Ltl u i de 1 in i e
n cazuYile enun-
este rutina de renu-
merotare a liniilor.
In afarl de
rutina asigur! modificarea
corespunzltoar-e a etiche-,
telor din GO TO,GO SUB,RUN
RESTORE,
structura a pyogra-
mLtl u i
ATENTIE! Nu sunt
1 iza te, et i ': het ele car e se
refer-I la numere de linii
i ne x i s t en te sa Lt r ez uit a t e
din .:alcule.
Cu toate cI yutina este
pr-otejatl mpotriva
eror-ilor este util a se
face o copie a programului
nainte de renumer-otare.
Parametri dupl ape-
larea rutinei de renumsro-
tar-e snt numlrul de
de 1 ir'\ car e se 'i'nc+:?pe
TEHNIUM 9/1993
R2 R3' RS
CT
R4
. R1
PN
RT
UJT
Re
= 5 nF, C2 = 20 nF,
Un alt montaj interesant cu un
tranzistor l constituie
multivibratorul astabil.
cum este brnecunoscut,
multivibratorul astabil
singur, neavnd nevoie de semnele
de
Un astfel, de montaj (figura 3)
semnale cu perioadele t 1
t2, n care perioada este T =
t1 + t2, de f =
1/T. t (:.
n a ciclului, C se
R 1 D 1,
tensiunea d,lmitorului atinge pragul
de amorsare, aceasta scade imediat
dioda
In ciclu{ C se
prin R2 ::emitor,
Semnalele \de forma n
+2SV
R6
T

I I
I
I I
I I
I I
I 1
I
figura 3 se pot culege din Si S2
sub de dinte de sau
sub n S3.
Spre a un semnal cu
de 20 kHz trebuie ca
10 k.o, R2 = 27 k.o, R3 = 47 n, C :::
3,3 nF,
Ca formator de impulsuri se
montajul triger, ilustrat
figura 4, la care o
tensiune la se
o tensiune Aici
tranzistorul este tot un 2N1671.
dioda un PL6 iar R1 = 1 k.o, R2 33
k.o, R3 = 1,5 k.o.
Cu tranzistoare si un
TUJ se poate cons rui' un
multivibrator monostabil.
Cele tranzistoare pnp
un circuit bistabil iar
tranzistorul un circuit
--.. --..... ,.J,II"" _________________ uwB1ll-_
dintre
linii succesive)"
implicite snt:
- nr. linii=10
- pa1SLtl,::21t (>
snt selectate
cnd cu ENTER
la solicitarea de a intro-
dL\I: e par iamet r ii.
LISTARE VARIABILE
rut 1
toate vayiabilele nlnitS
n program pe
cel e tip tab l ou c: are p Cit
fi de dimensiuni foarte
apelarea rutinei
variabilele listate pe
ecran la comanda COPY snt
la
Daci numlrul variabilelor
un ecran apare
mesajul "r:E.cr()ll?" 1 a care
se cu "Y"
a pe'r mit e ii l i st ar ea
celorlalte variabile.
Aceastl rutinl poate bloca
'iOn une 1 e c <::tZ L\r isi f::,t (,::!!ITIU 1
din acest motiv nu se
recomandl folosirea ei.
COMPACT 1 Z
Apelayea acestei rutine
duce la o reconfigurare a
programului astfel nct
sI ocupe un minim de spa-
i u 'i'n memclr ieu
programului
nu 'este afectatI dar vi-
teza de
i <::t
0
"" i ul de memo'( i e
,(7?C onom i i t p':la't: fi foI 0
0

sit n alte scopuri.
STERGERE BCOeURI
TEHNIUM 9/1993
I n 1 C
ltnie se
ac f2:i. ,3.
oper ,3.
. 21,..\1 'ion C d'( e
t e
O
( g7."( eE\
e i s t 'i' n d '( i. c u. 1
unei g'( i
p i e'( d (::?rn 1 in i. i
1 nt '( oduc 'ind
ru1;i apel
pot e'( ge
bICI C u y i CI '( i c ':;:' t.
clliay E'
l d 1 mintIt
CITIRE HEADEP
rut
n0'? poate ofe'( i
in :i, i

numel(::!! tj,pu
0- lung j. mei:\
- lini
stayt
se ris 'i'n c od
Rutina este fune
'i'n c ul b ClC !.J'( i
a
HPII::::TA r1EMOF.: IEI
date privi
gu'( ia memor iei
1 CF.:ODR 1 MAPS
-CHANEL INFO:xxx x
-PROGRAM ADRESS x x
-VARIABLE ADRESS xxxxx
-CALCULATOR STACK: x
-MACHINE BTACK xxx
-F.:AMTOP: :1; :',; :.,.; y:
TP.:ASAREA
P'r i il t r a sa '( e se
Lt"r met\y i r ea c
ce
cu
p2tS:-
-
3
(URMARE DIN Nr. TRECUT)
Se poate observa din de
mai sus I
c
(curentul de colector
al tranzistorului n re-
giunea este inde-
pendent de polarizarea colectoru-
lui (Ee).
Pentru a un curent de
colector (le) independent de (3
(care mult cu
temperaturii) este necesar ca:
(3+1 }R
E
Rs
n
I - (3(Es - USE) =:: _(3_ .
emitor ( RE)'
Revenind la graficul din figura 6,
care caracteristica din cir-
cuitul de intrare a tranzistorului n
conexiunea EC, n care I S =:: cons-
tant, se 1n caracteristicile
de ale circuitului (fig. 7 fig.
8) mutarea P.S.F. pe dreapta de sar-
o cu temReratu-
rii, din cauza lui 13. In ab-
unei de stabilizare (in-
sensibilizare) a P.S.F. cu tempera-
tura, va rezulta deci o im-
a curentului de colector cu
temperatura (Ia curent de
ceea ce ar putea duce tran-
C - (3+1)R
E
(3+1
Es - U
SE
(3
=:: -- 'E =::
, zistorul n stare de de-
termina inutilitatea montajului.
RE (3+1
=:: lE = const. independent de (3.
(3+1 , _ '
Pentru a respecta im-,
(3+1 )R
E
Rei este nec,esar
se Rs foarte Valoarea,
ei nu se poate prea mult
deoarece n acest caz semnalul de
intrare (aplicat de obicei pe ar
fi o scurtcircuitare la prin
sursa Es.
de schema din figura 11 care
ar conduce la valori Rs mari (ce nu
ar satisface de mai sus) se
varianta cu divizor rezistiv
n (figura 10) unde Rs
R
S1
. R
S2
=:: R
S1
+ R
S2
.Rezistoarele R
S1

R
S2
pot fi alese de valoare suficient
de pentru ca Rs
de mai sus.
In dimensionarea divizorului RS1'
R
S2
se va cont de curentul
prin divizor: 10 2 10 Is.
vedem n continuare cum se
(R
B

din circuitul de polarizare. Pe-n-
tru a o insensibilizare cu
temperatura a P.S.F. se impune ca
valoarea curentului de colector
se afle ntre limite I
c
(T
1
)
I dT2) , aflate n a
caracteristicilor.
RB2
CE

sibil la p;incipalilbr
parametri de regim static: I
cso
,
13.
Se poate exprima
fu de trei parametri'
alc alc
=:: -- + --U
SE
al
cso
aUSE
alc
+ --
0(3
Cei trei factori: SI
al
c
. alc
=:: --, - S,8= -- se numesc
aU
SE
a(3
tori de sensibilitate.
a curentului
colector va fi:
= + + S(3
vedem ce au
factori asupra curentului
colector.
n Cazul nlocuirii tranzistorului,
dispersiilor de
CBO, BE pot ,'fi oarecare
(negative sau pozitive)putndu-se
chiar compensa 'intre ele.
Dar n cazul temperaturii?
Atunci IcBo UBe/scade f3
la aproape toate'franzistoa-
rele. Deci, n mod avem:
'
Factorul S/ fiind
pozitiv, lui
lui le.
Cnd UBE scade, n 'circuitul EB
oltensiune mai
mare . care va
lE IB, deci le. Deci
factorul S u este negativ.
lui (3
curentului de colector.,
Deci, S(3 este pozitiv.
Pentru respectarea de
mai sus s-ar putea ncerca
lui RE' n nu se poate
prea mult RE deoarece o parte prea
mare din tensiunea de alimentare
(EC;) se pierde la bornele lui RE' De
obicei

se alege de ordinul kO,
astfel incat RElE = 3+4 V (deci destul
de mare de U
SE
=:: 0,65 V la
tranzistoarele cu siliciu), respeGtiv
RElE = 1+2 V (Ia tranzistoarele cu
Ge la care U
SE
= 0,2 V).
ing. NAICU
astfel cei trei
parametri din curentului de
colector sunt pozitivi, la
temperaturii contribuind la
lui le
Pentru a nu produce o a
etajului, RE se decu-
n c.a. cu un condensator
de valoare mare, CE (montat n pa-
ralel cu ea). de alegere a
acestui' condensator este ca reac-
tanta sa fie neglija-
de valoarea de
18
RB2
RB1+ RB2
"
RB2 Ee
RB1+ RB2
La temperaturii ntre limi-
tele T
1
-T
2
(T
2
> T
1
) parametrii
tranzistorului vor avea valorile:

< 13 (T
2
) , U
sE
(T
1
) > U
sE
(T
2
)
'
cso
(T1) < I
cso
(T2).
Pentru tranzistoarele cu siliciu
I cso.
Conform celor mai sus
valorile
RC
(3(T
1
) [E
s
- U
sE
(T
1
)]
RS + [(3(T
1
) +1)] RE

[E
s
,- U
sE
(T
2
)]
Rs +

+ 1] RE
..
+
EC
Considernd
l
13 1
U
sE
(T
2
) - U
sE
(T
1
) + [lc(T
2
) - Ic(T
1
)]R
E
Rs =
'd
T
1) Id
T
2)
1) 2)
RI; a fost cont
de de mai sus,
Rs deci circuitul de polarizare a
fost proiectat.
S-a deja pentru a ne
n regiunea a caracte-
risticilor este de dorit ca I c n P.S.F.
varieze ct mai cu tempe-
ratura, deci fie ct mai sen-
RC
+
EC
I
CS
le
)UCE

Este evident pentru insensibili-
zarea punctului de (deci,
stabilizarea lui) este indicat ca
cei trei factori de sensibilitate fie
ct mai mici. Din cu c-t ei
sunt mai mari lui I
cBo
, UBE
(3 asupra circuitului este mai mare,
deci stabilizarea P.S.F. mai
De obicei, la tranzistoarele cu Si,
cel mai important este cel de-al
+ EC
TEHNIUM
EC
doilea termen (S u), iar la cele cuGe
primul termen (SI), la temperaturi n
gama de lucru.
Pentru temperaturi n afara gamei
,termenilor se

n primul rnd trebuie
gama temperaturilor joase nalte,
ca fiind la tranzistoarele cu
Ge . ele. cele' cu Si
valorilorfparte diferite ale lui I eBa).
Astfel, limita ntre temperaturile
joase Jnalte 'se 0C la
tranzistoarel,e. cu Ge 60C la cele
cu Si.
Astfel,:la temperaturi joase
(negative pentru tranzistoarele cu
Ge) leBo scade deci
factorul SI pierde din
trecnd depe,locul doi sau chiar trei
n .. ponderii asupra lui le.
De aceea efectul termenului
SI.teBo.important la temperaturi
ridicate, se mai "efect de'
temperaturi nalte",
La temperaturi ponderea
termenului SU,UEB este cea mai mare,
de aceea acestui termen se
mai "efect de temperaturi
joase".
Stabilizarea P.S.F. cu
serie n emitor este foarte dar,
pe rezistorul RE se inutil o
parte din putere, lucru
admisibil doar la circuitele de putere

La circuitele. de putere mare acest
lucru randamen-
tului, fiind unei
alte
Aceasta ar putea consta din
introducerea unei ntre
colector RBe (figura 12).
Curentul de va avea expre-
sia:
U
CE
- UD
I
B
= , unde UD este ten-
R
Bc
siunea de deschidere a BE,
iar tensiunea U
CE
va fi: U
CE
= Ec -
- Rclc
La temperaturii va
le. deci de tensiune
un sistem de
sau
sau nlo-
ethipamentul existent,
ne
De asemenea
abona cu la siste-
mele noastre repetor din
din majoritatea

TEHNIUM 9/1993
pe _ rezultnd o a lui U
CE.
Din curentului de se
vede lui UeE
acestuia (I B), ceea ce
lui le.
Deci, prin RBe se o
care conduce la in-
sensibilizarea P.S.F.
Pentru a nu regimul de
curent alternativ se desface RBe n
rezistoare, iar comun
se pune la prin CB.
n figura 13, se un circuit
de stabilizare a P.S.F. cu
n emitor. n acest fel se introduce
o paralel. Schema este utili-
la puteri medii.
Cunoscndu-se P.S.F se poate
determina R
BC
cu
U
CE
- UD
R
Bc
= (3----
I
c
b) METdDE NELINIARE
Metodele neliniare de stabiliz-are a
P.S.F. elemente neliniare
(diode, termistoare) dependente de
n vederea
rii circuitelor la
scpimbarea de mediu.
In figura.14, se compen-
sarea printr-o polari-
direct, n locul retis-
torului RB2 din figura 3.
Dioda practic o compen-
sare a lui Un cu temperatura astfel:.
fiind din I}laterial
semiconductor cu tranzistorul (Si
sau Ge) tensiunea de pe va
la fel ca Un a tranzistoru-
lui, la temperaturii. RB va
avea o valoare suficient de mare
pentru a asigura un curent constant
prin Curentul de colector ar
avea Dar va
apare o a lui Un cu tem-
peratura.
Schema
doar lui Un cu Jemperatura
nu a lui leBD. De aceea schema se
va utiliza doar la tranzistoare cu Si,
la care leBo este neglijabil.
de intrare fiind .foarte
(dioda direct), sem-
nalul nu se poate aplica
Iinv
o
+
-=-EC
pe deoarece ar fi pus la sar ca termistorul se afle n con-
Semnalul se va aplica tact termic cu tranzistorul.
printr-un transformator de cuplaj. La ctf,cuitul din figura 16 se ob-
Pentru compensarea lui leBo cu la o a temperatu-
temperatura se schema rii, le are el
din figura 15, care o Dar termistorului scade
invers. Prin trece cu temperatura ceea ce va deter-
curentul invers (I;nv.) care este egal mina un mai mic aplicat'
cu curentul rezidual I eBO. bazei de divizorul de polari-
dioda tranzistorul sunt din zare (RB, Rr). Deci IB va an-
material semiconductor sunt pla- trennd a curentului de
sate n apropiere. Deci, curentul re- colector.
18
RB2
zidual al tranzistorului, nchizn-
du-se prin nu va mai influ-
polarizarea bazei tranzistorului,
deci a P.S.F.
O compensare se
poate realiza utiliznd termistoare
cu coeficient de negativ
(NTC) n circuitul bazei (figura 16)
sau al colectorului (figura 17).
Pentru a realiza o compensare a
lui le cu temperatura (dato-
tuturor parametrilor) este nece-
+ EC
Stabilizarea cu termistor este utili-
la amplificatorul n contratimp.
O de stabilizare cu
termistor este n figura 17.
Atunci cnd temperatura re-
termistorului (Rr) scade,
crescnd curentul de emitor, ceea
ce duce la de ten-
siune pe RE. Acest lucru reduce po-
larizarea a
EB, determinnd lui I B
implicit a lui le.
UNI 'AXIS S.R.L.
Bd. Unirii 35, BI. A3, Sc. 2
Ap. 34, Sector 3, Bucu-

Tel: 323.38.10/323.38.94
Fax: 323.27.45
MOTOROLA
Distribuitor autorizat
Subsidiary of UBG Internationallnc. USA
Acest
foarte stabil.


folosit n
np'''I:::il'l'!\iJOl
echipat cu
cate pe

6
BATAN
DIN Ni'. TRECUT)
electrice magnetice;
timp a elementelor circuitului os-
materialelor.
a lui Thompson:
oscilant n de
a C a aces-
de asemeni poate afecta
loarea constantei dielectrice f, iar
nice pot determina ritmice ale
dintre condensatorului.
n cazul bobinelor de
de produc sau
ale conductorului din care este real
bobina, ceea ce are ca urmare co
ale diametrului, respectiv razei spi
a dintre ele, care n final cond
n valoarea implicit' '
oscilatorului. mecanice conduc
ritmice ale dintre spire care
ca efect ale indu
Pentru evitarea sau la un nivel.ad
bil a de de capacitate
- - - - - - -- - - - - -1
I
- - - - - - - - - - - - _1
--------------1
I
_____ ..1
21
-------1
I
______________ J
se vede
cu radicalul produsului
Avnd n vedere
pentru a osci-
trebuie
L C de
mai sus.
n care:
a dielectricului (n
); S -
dintre acestea.
,,,,,",;6,,;.10 de influen-
a con-
capacitatea implicit
oscilatorului.
- --1
___ ..J
- --.
I
_...;:.1
respectiv a de a
circuitului oscilant se impun
- folosirea de condensatoare cu de
ct mai
- utilizarea de condensatoare variabile cu di&-
lectrici aer cu groase frezate;
- realizarea de bobine pe carcase cu coeti ..
cient de dilatare ct mai mic, cu
,
-. conductorului
bobinajul;
- montarea elementelor circuitului oscilant ct
mai departe de sursele de
- folosirea condensatoarelor cu compensarea
co.eficientului de '
In continuare vedem care este efectul apari-
armonici lor asupra generate asu-
pra acesteia. cum se n timpul
are loc un schimb periodic de energie
ntre condensator bobina de
cu de
a nu eXista armoniCI
atunci energia n conden-
sator este cu cea de bobina
de
dintr-o oarecare sinusoida se de-
apar armonici, atunci curentul res-
.. pectiv energia din ramura cresc, iar
curentul respectiv energia din ramura
scad. . "
Pentru a se explica acest fapt, este suficient sa
ne reamintim este invers
cu Xc = _1_ iar. re ac-
21TfC
cu
XL = 21TfL
in concluzie, pentru mai mari,
cum sunt armonicile, ramurii capacitive
.. Pentru refacerea echilibrului ntre energi-
ile acumulate de condensator este ne-
cesar ca astfel XL
egal cu Xc. O concluzie:
armonicilor, de oscilator (f) va
fi ceva mai. dect de (fo)
a circuitului oscilant pierderi. O a doua con-
cluzie: . cu ct armonicile sunt mai numeroase cu
att intre f fo va fi mai mare. ve-
dem care sunt cauzele sinusoidei
respectiv ale .ar.monicilor
asupra imi-
oscilator de acest gen este pre-
n circuitul oscilant a R legat
de aceasta necesitatea pierderilor
prin de energie efectuate cu ajutorul tubu-
lui electronic sau tranzistor, etc. in situa-
este evident ce pot surveni n regi-
mul de al tubului, tranzistor oscilator,
tensiunilor de alimentare, ale
sarcinii, etc. pot atrage sine ale for-
mei Acestea la rndul lor va-
generate. pen-
tru acestui neajuns este utilizarea
unui circuit oscilant cu pierderi ct mai reduse,
respectiv cu un factor de calitate a ct mai ridi-
cat. . Dar deformarea sinusoidelor se poate pro-
duce chiar atunci cnd O-ul circuitului este rela-
tiv ridicat. Este vorba de cazurile cnd, din do-
de a la etajului oscilator osci-
cu amplitud.ine mare, se cu
mult peste limita
In figura 9, se vede amplitudinii prea
mari a acestea sunt puternic limitate
n cotul inferior n cel superior al caracteristicii
o foarte. in
armonicI. Este evident n ecar-
tul ntre f fo fiind mare, regimului de
ale tubului sau tranzistorului oscila-
tor, pot n mare osci-
generate.
Din cele mai sus factorul de
calitate a al circuitului oscilant are di-
recte asupra formei, frec-
produse de etajul oscilator.
cum din formula (5) factorul de calitate a
raportul dintre XL
sau capac iti Xc, R a cir-
cuitului oscilant. Din
pentru a pe a este necesar fie a p.e XL
sau Xc, fie pe R. Cum XL Xc sunt
determinate de pe care dorim o
nem, exclusiv asupra lui R,
care suma de pierderi din circuit, res-
pectiv R = RL + Rc, unde RL este suma
lor de pierderi n bobina de L, iar Rc
este suma de pierderi in con densa-
torul C care sunt neglijabile de primele.
in bobina de se datoresc
cauze principale:
- eefectul pelicular;
- efectul de proximitate;
- pierderile n dielectricii din apropierea bobi-
nelor, n special n carcasa acestora;
- pierderile prin Foucault n obiectele
metalice din apropiere ecrane etc).
Efectul pelicular se la conductorii
de alternativi se
prin concentrarea acestora la periferia conducto-
rilor, partea n'efiind Acest efect
se pe care le asu-
pra curentului n conducto-
rului - liniile de ale cmpului magnetic ce
se produc n jurul acestuia la trecerea curentului
alternativ. EI este cu att mai cu ct
este mai mare. Avnd n vedere cele de
. mai sus, precum faptul unui con-
ductor este invers cu sec-
sale de curent, este evident re-
in curent alternativ este mai mare dect
cea n curent continuu, ntre ele fiind cu
att mai mare cu ct este mai
Pentru efectului pelicular, care,
reiese din cele .spuse, poate avea efect nega-
tiV asupra factorulUI A, se a se avea
n vedere la realizarea bobinelor:
- utilizarea unui conductor cu din ce
n ce mai mare pe de
lucru (0,2-0,3 mm pentru 1,8 MHz, 1-1,2 mm
pentru 28 MHz);
- asigurarea unei ct mai curate a
TEHNIUM 9/1993
conauctoruiui TOIOSH, la Ifldlll:: ;:'1:: va IV-
losi conductor argintat; .
- se vor folosi carcase ceramice sau de calit.
Efectul de proximitate apare. atunci cnd cei
doi conductori de curent alternativ se
unul de in-
conjugate ale liniilor de ale cmpu-
lui magnetic propriu ale celor ale cmpului
conductorului vecin curentului n sec-
dintre cei doi conductori se mo-
mai mult de cazul efectului particu-
lar. In de sensul pe care l au n cei doi
conductori se fie pe
nile cele mai apropiate, fie pe cele mai
tate ale conductorilor. Efectul de proximitate de-
pinde de raportUl D/d (fig. 10) fiind cu att mai
cu ct conductorii sunt mai
Pentru efectului de proximitate este
necesar ca pasul bobinelor fie ales n mod co-
acesta trebuind pe
ce de lucru este mai Prin
pas se O conform figurii 10.
Pierderile prin Foucault se produc dato-
n corpurile metalice din
apropierea bobinelor ecrane etc.). Ele
cresc cu invers cu dis-
dintre corpul metalic. Pentru mic-
lor este necesar ca bobinele fie .JTIon-
tate la o cel cu raza lor
\==-- c..v IViI 1&..1 ,,?I ..,..., .""1 "t""I \."""" ,..... __
tele bobi.nei. varicap 01 02 de
benzii. In benzile joase sunt bun KB
104, care se pot folosi n celelalte benzi c ex-
benzii de 28 MHz. Pentru banda de 28
MHz se vor folosi KBC 111, n para-
lel. Pentru 14 MHz VFO"= 5 MHZl se
KB" 04. una n"u satisf@.ce
se pun doua In paralel. Dlodele se vor mpere-
chea prin alegere, iar precizia nu trebuie
5%.
Diodele KBC 111 nu a fi
deoarece acest tip se pe cristal.
Valoarea lui C4 nu va mai mare de 3,9 pF. Con-
trariu, montajul pe
De asemenea nu s-au ales co-
valorile pentru C5 C7.
folosite vor fi logaritmice, n
cazul sunt liniare scala de acord va fi mai
la nceput foarte la cursei. Re-
zistorii Ri R4 se- aleg fel nct la
superior tensiunea ne 30 V, iar R3 R6 se
aleg fel nct la inferior tensiunea
fie de 9 V.
n figura 12, se schema de
a<,?ord a VF?-ului. R2 R5 de
cate 15 kO II se vor
metrul R2 este folosit ca RIT dar el poate nde-
de al doilea VFO (extern) deoarece
+36V (dublu stabilizat)
la sis tem r - --4
V OX __ I "'"t.... : S1J
I I
I
I
i
1512
1
I
+9+30V
j
L
de corpurile metalice. Ecranele bobinelor se re-
fie din cupru sau
aluminiu.
Pierderile n condensatoare se datoresc rezis-
axelor, bobinelor, firelor
de de frecare ntre piesele
mobile pierderilor n dielectrici. Se
- o evitndu-se
n special de frecare;
- utilizarea unor condensatori cu dielectrici cu
pierderi ct mai mici (aer,
Acestea sunt doar cteva dintre considerentele
privind oscilatoarele, fenomenele fiind mult mai
ml}ltiple complexe.
In etapa radioamatoritrec de la
oscilatoarele LC la sintetizoare de ig-
nornd oscilatoarele cu diode variacap.
Sintetizoarele au stabilitate in confe-
de dar multe integrate, iar
n.u riguros reglate, dau la un spectru
,,1'1fect .
In figura 11 schema de principiu a
unui VFO echipat cu diode varicap la care,
executat corect, rezultatele sunt peste
Pentru a compensa unele neajunsuri, autorul a
folosit o unde ntre tranzistorul
oscilator T2 circuitul oscilant s-a introdus Ti
care este repetor pe de al
nu se culege de pe sursa lui T2 ci de pe
dlvlzorul format de C2-C3, ceea ce permite
nerea unei profunde pozitive, prin alegerea
punctului unde se scoate priza bobinei L 1 de re-
ntre 1/10 1/25 din de spire. De
asemenea se valorile divizorilor C2-C3
pentru tensiunii de
In benzile joase, condensatorul Ci este neesen-
se pentru
C2-C3. In benzile superioare, Ci devine obliga-
toriu, se va lipi direct pe capetele bobi-
nei pentru ca circuitul oscilant nu pe
placa circuitului imprimat, ceea ce ar duce la o
mare pierdere a a-ului. n benzile cele mai nalte
K11
ecart de ca R5. Co-
eficientul de al diodelor vericap esle
pozitiv. Capacitatea diodei scade la ten-
siunii. Avantajele acestui VFO sunt:
1. Dimensiunile sunt mult sub
..gabaritul condensatorilor variabili;
2. Lipsesc conductorii de ntre C.V.
circuitul VFO;
3. lucrul n cazul folosirii Tx pe o
Rx pe
4. Placa VFO nu este ca pe
de sau comutatorul de
game.
15 minute de fuga
de nu 125 Hz/h. Cnd tensiu-
nea de alimentare scade, cu 10% de cea no-
devierea de a fost de 350 Hz
de alte tipuri de VFO ntre 3-37
kHz.
Facem oscilatoarele cu varicap
o stabilizare foarte a tensiunilor de
ale diodelor varicap, aceasta se
o stabilizare; o la un nivel de
150-200 V iar la 32.:-36 V. n cazul cnd
etajul final al din transceiver este
echipat cu tub electronic, tensiunea pentru vari-
capuri se ia din tensiunea grilei ecran - deja sta-
care se mai face o stabilizare la
90-100 V apoi la nivel de 36 V nct apar trei
ale tensiunii. Releul K1 din figura 12 a
sistemulUI RIT se poate clasic avnd n
vedere nu toate transceiverele au sistem VOX.
privind devierea n cazul
tensiunii nominale au fost In
banda de 28 MHz.
BIBLIOGRAFIE:
1. Radioliubiteli -:- 1992
2. 1991-1992
3. Tehnium - 1991-1992
4. Radio Rivista Italia - 1990
5. The Radioamateur's Handbook -
1988
1
M
ontajul a fost realizat pentru
nsumarea a 2
semnale de
care provin de la surse dife-
rite. Prima de semnal este re-
de un semnal de
de uni-
(magnetofon, casetofon,
de amplificare etc). A.
doua intrare a mixerului este desti-
unei surse de semnal audio
de la un microfon. n mo-
mentul n care intrarea de microfon
este concomitent cu nsu-
marea celor semnale audio,
mixerul atenuarea cu
circa 16 dB a semnalului provenit qe
la prima intrare a montajului. In
acest fel, rezultatul este un semnal
de complex, la care
este n mod special sursa
,de semnal captate) _ de microfon.
.Montajul este util la realizarea unor
atunci cnd n pauzele
dintre 2 pasaje muzicale se interca-
unele comentarii sau
suplimentare. Practic, montajul este
deosebit de util ntr-o sau
la realizarea unei video
la care trebuie o tradu-
cere.
Schema a motajului este
n fig. 1. Semnalul de au-
universal se
montajului prin intermediul conden-
satorului C1, etajului de intrare care
tranzistorul n. Etajul de in-
trare, de tip repetor pe emitor, este
n scopul de im-
anume impe-
de a sursei de semnal
n scopul ulterioare efi-
ciente a acestuia. Ulterior, semnalul
8
de intrare prelucrat de etajul repetor
pe emitor este preluat din emitorul
tranzistorului n prin intermediul re-
R4. Grupul R4R6R5T2 re-
un comutator electronic
care, n momentul lui, mic-
amplitudinea semnalului au-
dio provenit de la sursa
cu cca 16 dB. Prin intermediul con-
densatorului C5 semnalul ajunge n
baza tranzistorului T3 care reali-
etajul mixer propriu-zis,. Tot
n baza tranzistorului T3 va fi aplicat
semnalul provenit de la microfon.
Acesta se. la intrarea a II-a a
montajului intrare microfon)
etajului de amplificare care
tranzistorul T6. Acest etaj
o amplificare cu
14 dB a semnalului provenit de la
microfon. Ulterior, semnalul de mi-
crofon este preluat din colectorul
tranzistorului T6 aplicat galvanic
n baza tranzistorului T5, inclus tot
ntr-un etaj de amplificare A = 20
dB. Semnalul amplificat este preluat
din colectorul tranzistorului T5
aplicat simultan att n baza tranzis-
torului T4 ct n baza tranzistoru-
ing. EMIL MARIAN
lui T3 (prin intermediul
R6). Se R7 are
un dublu rol anume: polarizarea
a tranzistorului T3 tran-
smiterea sonore primite
de la microfon n scopul ce-
lor 2 semnale (semnalul de la micro-
fon semnalul de la sursa audio
Tranzistorul T4 este ampla-
sat ntr-un ,montaj de tip repetor pe!!
emitor. Semnalul de la microfon,
care acum este amplificat
o amplitudine mare, este preluat din
emitorul tranzistorului T4 prin inter-
mediul condensatorului C7 apficat
grupului R8D 1C3 care o .
redresare-integrare a acestuia.
Atunci cnd nivelul semnalului re-
dresat-integrat tensiunea

de 0,6 V, tranzistorul T2 intrd in
rea de n acest fel,
R5 este practic;
iar divizorul de 'tensiu
semnalul audio
de la sursa de semnal care
prima intrare a mixerului d
acest fel, se o
de 16 dB a semnalului de l-a
1 a mixerului concomitent
rea semnalului provenit de la
fon. Semnalul mixat este prel
emitorul tranzistorului T2 prin
mediul condensatorului C7,
R14
mixerului dinamic
rea de acesta (prin
cursorului
. Montajul

- de intrare - i
Zi = 50 kO
- intrarea de microfon Zi =
de Ze = 5
- raport semnal-zgomot SIN
65 dB;
- banda de de lucru
= 20 Hz -:- 20 kHz' '
- disto'rsiuni ar'monice
THD ::; 0,2%;
distorsiuni de intjOJ,rm."'IrlnlJil
TID ::; 0,04%;
- atenuarea sursei
universale n momentul
destinate microfonului A =
dB.
Realizare
Montajul se practic
o de sticlostratitex
cu folie de cupru. Se iau
necesare p
montaje destinate lucrului cu
Introducere. Denumirea pan-pot
engl. panning-pottentiometer, care, n tradu
de panoramare.
de panoramare este n mixerele
profesionale n posibilitatea de a
bui o ntre
nale sau de a realjza ei
un canal la altul. ,In principiu,
prin intermediul unui
al control unic n
contrare a valorilor celor
este de
la care ne referim. In ultimul timp
scheme electronice care permit
realizeze de panoramare prin interm
unui simplu,
o mai a reg
Aceste scheme sunt att de simple nct au
circuitelor pan-pot
practica amatorilor. Cu ajutorul acestor c
n cadrul de nregistrare/son
"operatorul de sunet" poate deplaseze u
list vocal sau instrumentist de la un canal
sau I translateze lin ntre grupuri
fuzoare situate la Tot cu ajutorul
circuit, al sistemului de sonorizare n
inclus, un solist poate fi "lansat" dintr-o
scenei apoi gliseze spre cealal
O poate fi d
ntre cele canale ale unui ampl
stereofonic. Efectele acustice pri
mediul acestuj circuit sunt
care la auzim la redarea unor
trate pe discurile stereofonlce demo .. ""' .... "v ... '
Descrierea schemeI. n schemele din fi
2 se variante ale circu
panoramare, pentru a asigura o
te/compatibilitate cu sursele de alimentare
circuitele integrate folosite n sistemul la
a se asocia regulatorul pan
In schema din figura 1 se u
circuit integrat, preamplificatorul dual de
redus LM 387 sau ,BM 387, iar n schema
gura 2, amplificatorul dublu B
LM 1458 sau ,BA 747, dar se pot folosi
plif.icatoare de tip 741. (Nu
pinilor n figura 2 este pentru ci
integrate B 082 D LM 1458).
panoramare P, este 4n
Prin sa de la o
tate la alta se schimbarea
rente a sursei sonore monofonice conectate la
trarea circuitului.
de tele electrice cu a
gms de minim mm, face o a
de structura dintre eie punct de
fi montajului, conexiuni electric punct de
scurte ntre componente etc.)
Pentru. 'es-
timate se folosesc compo-
nente electrice de calitate.
realizarea de cablaj
imprimat, se componen-
mecanic). Montajul se
cu energie de la o de
tensiune UA = 18 V,
si foarte bine
Se !a intrarea o
de semnal audio iar la intrarea
cursorul de panoramare
se n de mijloc, semnalul de intrare
este egal distribuit pe cele canale; n acest
caz se impresia sursa se
n centru. de la o extre-
mitate la alta, sursa pare a se deplasa n
Pentru a se asigura efectul optim,
cnd cursorul se la mijloc,
circuitul trebuie prezinte o atenuare de -3 dB
pe fiecare canal; la
amplificarea trebuie fie pe canalul co-
pe canal. Aceste
sunt ndeplinite prin intermediul configu-
de rezistoare n care este inclus po-
prin valorile acestor rezistoare.
trecerea prin
semnalul de intrare este aplicat simultan pe
rile inversoare ale celor amplificatoare ope-
ia acestora, n propor-
de de pa-
noramare ..
riie celor amplificatoare
se pot conecta la unui amplificator stere-
ofonic sau ale unui sistem de sonorizare cu
canale independente. La intrarea circuitului
pan-pot se semnalul de la unui
preamplificator de microfon sau de la de
linie a unui magnetofon.
nale,
dB;
- amplificarea celor canale, cnd poten-
se la extremitatea de jos (pe

canalul 1--0 dB;
canalui 2-70 dB;
- tensiunea de intrare: 100 ... 1000 mV;
- caracteristica de 20-20 000
de intrare: 10
neliniare la
semnal/zgomot -60 dB
mV).
ultim partJimetru este mai bun la montajul
1 care un circuit integrat de
redus.
2
UI9:/8v
J/..;rRRRC
I'/ic
It Nivelul celor semnale nsu-
mate se cursorul
R14.
va fi de un real folos
!:I"",,,,U',rH/.,,. de mixaje ale unor sem-
de prove-
fiind deosebit de util
la realizarea unei video,
la care este traducerea
textului dintr-o
Co'nelluzU. deosebite a circu-
pan-pot, l tinerilor construc-
tori cel ca pe un amuzant in-
structiv, n momentul de nu au n ve-
dere o De asemenea, i
imagineze un mod de nlocuire a
trului de panoramare cu rezistoare controlate n
tensiune.'"
n acest fel, controlnd automat regulatorul pa-
noramic cu tensiuni provenite de la un generator
de se pot sonore foarte inte-
resante, determinate de periodicitatea, viteza
legea de a tensiunii de control, COnfH'A1
se va face translatarea sursei monofonice
. ntre cele canale.
HANDBOOK NATIONAL
51K.n.
"'---0 -v
Folosind rezistoare standard cu de
5%, se unitar pe canalul corespun-
unei extreme a n
timp ce pe canal, atenuarea atinge valori
maxime; cnd la centru,
ambele canale transmit semnalul cu o atenuare
de -3 dB. n schema din figura 1, rezistorul de
polarizare R are valoarea cu tensiunea
de alimentare, cum +V = 12V R =
15 kiloohmi; +V = 15V R = 10 kiloohmi; +V = 18V
R = 8,2 kiloohmi; +V = 24V R = 6,2 kiloohmL Deci,
teqsiunea de alimentare a montajului din figura 1
IN
JOOnF

este ntre +12 ... +24V, iar a celui din fi-
gura -2 ntre 9 ... 15V,
Condensatoarele de 100 nF se folosesc pentru
decuplarea neinversoare a surselor de
alimentare, iar cele de 1 /-LF schim-
nivelului de c.c. Ia determinate de
sursei (practic,
zgomotele care ar la Jotirea cursorului po.:.

Parametrii pe montajul din figura 2,
realizat cu oricare dintre circuitele integrate men-
respectiv B 082 D, LM 1458, f3A 747 'sau 2
x 741, sunt
TEHNIUM 9/1993
100nF
.-----0+ V
:>---....... -0 [2 - D
51Ka
9
SIM
ntru
A A 80m
O'NU ZAMFIRESCU
Acest receptor este destinat
lor de radioamatori ce emit n banda de ,,80 m",
respectiv 3500 ... 3800 kHz, n SSB sau CW.
1
(1
1n5
TAA 661
330
R
znd numai circuite integrate TAA 661, res-
pectiv {3A 741, de un condesator
variabil dublu, de tipul din receptoarele
MA de radiodifuziune, bobine acestea
identice!) un de numai 6 16
condensatoare, a necesita reglaje delicate
(care ar necesita de laborator n
orice caz per-
mite unor
stabile. reproductibile. Ea este ndeo-
sebi pentru radioamatorii receptori
care nu dispun de "o zes-
tre" n piese.
Folosind piese de calitate, conform indi-
autorului respectnd exact valorile pie-
selor critice, mai de zece la de care
direct vom avea
",,,',mo,I,...,.. a primelor QSL-uri primite.
este o serie de
ulterioare fiind posibile
sura a
ce de
se abordarea d irect$ a
schemei cu maximum de posibile,
10
r
I
9
deoarece hazardului (piese defecte sau
incorect marcate, circuit1mprimat incorect con-
ceput realizat, cuplaje p'arazite, surse de ali-
PA 741
de la

SOO
2a
+12
mentare etc.). a lipsei de ex-
a eventualei aparaturi de laborator
(osciloscop, voltmetruelectronic, generator de
semnal, digital) se poate compro-
mite totul sau ar fi necesar un volum mare de
scitoare care ne
alt hobby (hi 1), Abordarea pe
etape. este calea a proces de n-

"Visul" multor radioamatori este
realizeze "dintr-un foc" un singur montaj foarte
-t
I
e
rece
1\i
.1
performant, dar complicat scump
tual cu ajutorul unor binevoifori mai mult
eventual un
nu au de emisie!) pe
apoi la
mai pune mna pe letcon (hil). Acestor
li s-ar cuveni mai apelativul
matori terminatori" ntruct nu au ce
cu pasiunea lor 9
paie" pentru radioamatorism, deoarece
ajung la sau la cheltuieli materiale i
tabile; iar cei care de
fi construit ei
chiar montaje simple, ajung arareori
a exploata corect aparatura la perform
xime oferite, sau chiar stie cam cum
aceasta! '.'
Pe viitor vom publica alte mbun
cum ar fi de
care permit u
mai performant chiar a unui mic. t
pornind de la de
"demolarea pentru piese a
tajelor anterioare.
Schema de prrncipiu este n figura 1
un receptor cu conversie
Circuitul integrat TAA661
att de detector de produs, ct
lator local, iar circuitul {3A 741
carea Amplificarea
tensiune a receptorului este de aproape 1
(100 dB), un semnal la intrare de 30,uV fiind
ceput la sub forma unui semnal de3V.
sibilitatea este de 1 ... 2,uV la un S + Z/Z de 1
poate fj mai pe telegrafie d
fiitrul activ suplimentar din
semnal, zgomotul propriu este p
forma unui de 30 ... 60 mVef.. -
Gama' de
este de 65 dB, unui
lent receptor de trafic (90 chiar 100 dB).
audio la 6 dB este ntre 300 Hz
kHz. Receptorul poate fi alimentat ntre 9 V
V. La 12 V consumul este de circa .20
n detaliu schema din ti9
Oscilatorul local de tip Le os-cil
3S00 ... 3800kHz este realizat cu amplifi
mitator existent n circuitul integrat
avnd intrarea pe pinul 6 pe
Circuitul acordat L2C2C3
cu condensatorul
este chiar la
a circuitului, faza de am
fiind la de lucru. De
n jur de 14 ... 15 MHz faza de
tor ajunge la 90 nu poale fi
dezacordarea circuitului LC. La
MHz, schema de oscilator bine,
pensarea" fazei amplificatorului fiind
Pentru a nu da la confuzii,
un oscilator poate oscila doar pe
la care este defazajul
rului + defazajul de
oscilant atacat prin intermediul rO"C!toni'ci
fie egal cu zero. faza
catm este de .de 45, se
nu exact pe de a ci
LC, ci decalat de aceasta, acolo unde
tul introduce (45
0
) dar de
trar, astfel nct fie cond
factorul de calitate al circuitul
spre
atenuator
100, decalarea ....
de Ir,:.,'nn,,,,nti:l
3 dB (n cazul
de amplificare. este (circa dB
factorul de de 1/4 '(divizorul capa
latorul va oscila n acest caz, amp
fiind mult mai mare ca u
De fapt amplificatorul ia pinu!
o tensiune de ci
mV vrf la vrf. Armonicile acestuia sunt
nate de circuitul acordat
doar fundamentala. aceasta
tava sute de limitarea este n"""to"t",
mai 5 MHz
MHz) schema de osci!ator
tinua lucreze, dar
cru de
tru a se compensa faza
(de 5% din de r<!>7r.Y'1!l1ni'ii
tului Le). StabHitatea, este ... "".", .. ...
acum, n tot mai mare de faza
catorului, de tranzistoarelor din
an:tplificatoru!-limitator care depind de tempera-
tensiuni alimentare etc. Un asemenea osci-
lator nu are o stabilitate prin urmare nu
este performant. Se folosirea unui 05-
cilator separat realizat cu un tranzistor care
"atace" intrarea 6 cu cel 10 mVef dar nu
mai mult de 500 mVef. Se va cont rezis-
de intrare este de circa 2,5 kn. Pinul 8 va
mne neutilizat, aici existnd posibilitatea de a
(8
@-J 0,1
de la
TAA66110KI
log
un de este.
de circa 500). In concluzie, schema din fi-
gura 1 nu poate fi dect
pentru benzile de 1,8 MHz 3,5 MHz; eventual se
poate testa pentru banda de 7 MHz. Cu oscilator
separat schema chiar la 28 MHz, cu
dispunem de oscilator local stabil
(VXO, VFX). Peste 10 MHz este greu
n de amator un oscilator suficient de sta-
bil (din punct de vedere mecanic electric) pen-
tru emisiunilor SSB, cu de
de maxim zeci de Hz.
Cei care vor realiza schema din figura 1 vor
mrye de stabilitatea
oscllatorulUi. c;apaCltatea de acord
de circa 1,65::.2 nF capacitatea de intrare
la 6 nu practic
TenSiunea pe este doar de
zeci de La osciiatoarele
la bornele bobinei condensatoarelor pot
aparea tensiuni de ordinul a produ-
cnd o a acestora ce se traduce
printr-o intrare mai n regimul termic
echilibru" al oscilatorului: "fuge"
vreme de la oscilatorului. n monta-
jul de trebuie de
cmpuri electromagnetice
produce o alunecare
mult mai
scheme. Bobina L2 6 spire bobinata cu
emai0 0,1 mm pe
cu de de
sunet de la
r::.nl'lHllSM 9/1993
un singur spirele n plus,
a se rupe nu se se
se din nou
cele 6 spire.
Bobina circuitului de intrare L 1 este (6
spire). Folosind alt tip de carcase, nu
dorite ntruct montajul este
proiectat seama de factorul de calitate
ai bobinelor mai sus. Condensatoa-
rele C1, C2, C3, CA trebuie fie cu Bune
rezultate s-au cu condensatoare styroflex;
nu prea aproape de capul con-
densatorului styroflex. Pot "salturi"
rlte de un anumit timp de
nare. '
Condensatorul variabil trebuie fie nou sau
folosit. Se va monta chiar pe placa de cir-
cuit Se vor folosi condensatoare cu ra-
portul demultipllcare 1 : 5,66 (aproximativ 3
ture pentru cursa atunci se poate re-
Ia un sistem de demuitiplicare suplimentar.
se va utiliza numai este
4
de cali-
tate "joc" mecanic. demuitiplicare supli-
cu un buton cudiametrul de cel 4
cm, se poate avnd cam
trebuie

tate

sa
dimensionat
antena este
valoarea condensatorului de
+12V
ducndu-se in
orice caz se va priza de
nectarea la
In de pieSele circuitelor oscilante, aite
.piese critice sunt coodensatoarele C4, C5
care banda de trecere n
deci att selectlvitatea, ct fidelitatea, ca
la once receptor cu conversie
90ndensatoare vor fi de asemenea cu
Intruct atenuarea este de 6 dB la 2 7
banda de trecere (n
a.receptorului este de 5,4 kHz,
Re O asemenea ar putea fi ob-
direct la semnalului cu cir-
cuite acordate avnd un factor de calitate de 650
(evident irealizabile) sau ntr-un receptor super-
cu 455 kHz
n AFI cu 2 circuite acordate cu factorul
de calitate Q= 80 de realizat). n receptorul
banda poate fi sau ac-
doar asupra condensatoarelor C4 C6.
se simultan asupra acestor con-
densatoare raportul valorilor) banda de
trecere la o atenuare de 6 dS invers pro-
cu C4. benzii se reduce
atenundu-se audio supe-
rioare, dar nu se poate o .Ei
respectiv o atenuare mai mare a emisiuni-
lor adiacente. Cu valorile pieselor din figura se
o atenuare de 40 dB ia un dezacord de
27 kHz. Reducnd banda in audio de la 2,7 kHz
la 2 kHz, atenuarea de 40 dB se acum
pentru un dezacord de 20 kHz. Factorul de
aici ca fiind raportul
Il"!tre. banda de trecere ia o atenuare (6 dB)
ramane egal cu 10, cum este un filtru tre-
cu circuite acordate identice.
se suplimentar un filtru activ tre.,
ce-jos de tipul din figura 5 se poate reduce
rul de de la 10 la 1,7 iar cu celule de
acest tip (receptorul va avea acum 4 circuite inte-
grate n total) factorul de
Banda de trecere la o atenuare de 40 dS va fi n
primul caz 4,6 kHz in al doilea 3,7 kHz.
Banda de trecere la 6 dB va tot
2,7 kHz ntruct celula de filtru din figura 5 o
atenuare de O dB pentru 2,7 kHz. Se poate
se folosesc celule de tipul din fi-
gura 5 conectate n cu schema
din figura 1, se o de frec-
n care este cu
filtre Butterworth de ordinul 3 conectate n
realizate cu cte 3 circuite
acordate convenabil nct banda de trecere
pentru fiecare filtru 2,7 kHz ia o atenuare
de 3 dB, respectiv 2,7 kHz la o atenuare de 6
dB pentru ntreg filtrul echivalent. deza-
vantajul receptorului de a
ambele benzi laterale, ntruct curba de selectivi-
iN PAG. 13)
I
ing. NAICU
Semnalul videocomplex pe
semnalul video (de imagine) de
stingere ale curselor inverse de baieiaj H, de
Acestea nu au am-
plitudinea pentru a bloca complet cu-
rentul de fascicul pe durata curselor de cadre
linii. .
Polaritatea impulsurilor de stingere va fi pozi-
se pe catod, se
pe grila de deci n sensul
rii de UCGl. Va rezulta o nchi-
dere (blocare) a tubului cinescop, deci o
a curentului de fascicul.
Cursa de cadre (V) se vede pe ecran
sub forma unor linii albe oblice suprapuse peste
imagine, iar cursa de linii (H) ca o perdea
alburie, peste imagine, vizi-
mai ales n !aterale ale
inverse V H mai la
rea contrastu!ui (semnal

schemele rec:epto<:l.relor T V. circuite
SDi9Claie destinate realizeze o supli-
,.......,o'n't''' .. ", a curselor inverse, a se vizua-
ecran efectele datorate acestora
de
il
0301
+US +U1
0707
R720
R723 de la baleiaj
1---........ vertical "
(724
R714
2(21
2 30
(709
si
R311
2R66
tervaf de timp. Condensatorul C 724 contribuie la
fronturilor abrupte ale impulsuriior, iar
0709 (pune la partea a
tensiunii de impuls. .
La receptorul T. V. Diamapt 220 stingerea spo-
tului pe durata cursei inverse de cadre se face
prin blocareg amplificatorului video, tranzistorul
2T6 (fig. 4). In acest scop se un circuit
de stingere compus din 2T7, 20S, "-2R41, 2R36
2R28: La sosirea impulsurilor de stingere cadre
de pOlaritate (prin dioda 205) tranzistorul
2T7 se va satura determinnd blocarea finalului
video 2T6.
Acesta se deoarece tensiunea pe
emitoarele celor tranzistoare (pe 2R28) va
lui 2T6 va determina
din colectorul care prin 204,
R69 se va aplica pe catodul tubului cinescop de-
terminnd blocarea acestuia (suprimarea curef)-
tului de fascicul) pe durata cursei inverse V. In
timpul cursei directe, tranzistorul 2T7 este blocat
nu tranzistorului final
video.
Cursa de linii se stinge cu ajutorul im-
pulsurilor de ntoarcere H, de polaritate
de la pinul S trato linii, aplicate pe grila de co-
a cinescopului, prn-3C15, 3R16, 3C12
R65 (fig. 5). Dioda 307 pune la partea pozi-
a impulsurilor, spre grila
Wehnelt doar partea a impulsurilor de
ntoarcere H.
Prin negativarea a grilei de co-
cu ajutorul acestor impulsuri, curentul de
fascicul va fi suprimat n perioada cursei inverse
de linii.
T. V. cu C.1. cu consum redus pentru
stingerea spotului pe durata curselor inverse y
H un tranzistor, T302, care n
este blocat, iar n perioada curselor inverse
este adus la de impulsurile primite n
(fig. 6}. La acest tranzistor va
pune la baza tranzistorului final video,
T301, prin foarte CE pe care o
prezintA Punerea bazei lui T301 la va deter-
mina blocarea acestuia, deci
lui de colector, care se va transmite catodului
tubului cinescop, ceea ce va determina blocarea
curentului de fascicul n aceste perioade (de stin-
gere a curselor inverse).
. In baza lui T302 se vor aplica, pe de o parte,
impulsuri de stingere V, de la divizorul rezistiv
R524, R52S, precum impulsuri de stingere H,
prin C602 grupul R618 n paralel cu C620, de
polarltate Dioda D303 are rolul de a li-
mita (la O,65V) tensiunea pe baza lui
T302.
RECEPTOR SIMPLU
PENTRU BANDA DE 80 m
(URMARE DIN PAG. 11)
tate este pe frec-
oscilatorului local. n banda
nu se nici o se
poate face, indiferent
emite n banda sau
(ca n banda de 80 m) cu ca
oscilatoruiui fie cu
Pentru telegrafie trebuie existe un decalaj au-
dio ntre cele
Filtrul suplimentar din figura 5 reall-
zarea unei caracteristici de de tip trece
(n pe circa 800
kHz, asupra comutatorului K2 pe pozi-
CW. Deoarece se o amplificare supli-
la a a co-
mutatorului K2 semnalul cu
n ambele
trafic efectul
este remarcabil:
zgomotul se reduce iar
ferite de 800 kHz sunt
posibilitatea de a fi ;",to,.fo,.".ti
imagine" ri"::,j''1""t",;,,.,
la 1 ,6 kHz ror'onhr.n<:>'t,;;,
calitativ curba
TEHNiUM 9/1993
pin 5'
trafo Uni
3(15 3R16 3R20
3R65
impulsuri de

0303
stingere V
(620
R618
divizorului rezistiv care S cu 6V.
Lucrurile stau ca cum ar fi ali-
mentat cu surse de Condensatoarele
CS C7 reduc amplificarea joase
(curba din figura 8). Acest lucru este
necesar deoarece amplificarea n
. fiind mare reziduul de brum de SO Hz ar fi perce-
put n Redresorul trebuie
foarte bine "filtrat" iar este cazul, diodeie
din redresor cu condensatoare
ceramice de. 10 nF. In fine, se poate ncerca o
a condensatoare!or C5 C7 47
nF. \
Amplificarea se fie cu ajutorul unu
. chimic conectat la intrare (figura
2a), fie (mai bine) cu ajutorul unui atel)uator 1n
trepte de aproximativ 10 dB (figura 2b). In modul
acesta receptorului semnale nu mai mari
dect este necesar putem evita
in n care apar gamei dinamice
nu ntinse)

cu reducerii sensi
Totul depinde de propagare, de
a n
util este circuitul de adap-
3 care se ntre
Rolul descrie-
preee-
doresc un dispozitiv
telegrafie}
se conec-
difuzor este
impulsuri de
..
stingere H
Circuitul imprimat al receptorului trebuie exe-
cutat cu conexuni scurte, cu asa
cum se fac circuitele de RF. ndeosebi conexiu-
nile la pinii 12 6 trebuie fie foarte scurte.
apar fenomenele de instabilitate (autoosci-
pe nalte) se va ncerca conectarea
condensatorului C 1 direct ntre pinii 12 2. Oe-
la TAA 661 trebuie ct mai
aproape la pinul 9. Conexiunile la condensatarul
variabil vor fi scurte. Schema din figura 2b se
poate realiza pe un mic circuit imprimat
cu comutatorul. Filtrul activ se poate face separat
pe alt modul, iar amplificatorul din figura 7 se va
realiza obligatoriu pe un modul separat. n locul
difuzorului din se poate conecta
orice indiferent de ceea ce nu
este posibii n figura 1.
. Reglajul n:
a) Verificarea tensiunilor continue pe pinII CI
cu un voltmetru avnd mare de intrare.
Pentru TAA 661 6, 7 au cam 1,4 V, pinii 2
13 cam 8 circa 12 V, pinu! 14
ca pinii 4, 5
1 de la TAA 661
pinui14, iar pinul 13
alimenta
10 de
ca montajul
Pentru schema din figura 7 se
tensiunile continue conform manualului
oscilatorului, fie cu
crl"of'",onlrn""t .. , fie "ascultnd" armonica a treia
de radiodHuziu ne ntre 10,5 si
8 se conecta o
cm ca
oscilatorului cerute,
asupra miezului bobiilei L2.
lJ,,...,-,,..r!!'II'",e,,,,, circuitului de intrare n
maximul cu antena
antenei
II S-a la 25 iulie 1932
Buciumeni -
II A absolvit

ing. MIHAil
1.
Starea de STAND-BY sau de
teptare se printr-un
consum redus de energie al televi-
zorului, ctorva
etaje de semnal mic a alimentato-
rujuL receptoare de TVC, la
care starea de STAND-BY exclude
alimentatorului prin-
cipal.
Punerea n a tuturor
etajelor receptorului de TVC cu aju-
torul dispozitivului de
nu este dect pornind din
starea de STAND-BY.
televizoare care pot fi puse
n pornind de la starea
de STAND-BY, cu ajutorul ntreru-
ae Starea de
STAND-BY a fost n prealabil
tot cu ajutorul care
are o
Este evident receptorul trebuie
fie conectat la de alimen-
tare de a.c., iar de re-
trebuie nchis.
Scoaterea din a TVC
cu ajutorul dispozitivului de teleco-
l aduce n starea de
STAND-BY.
La majoritatea receptoarelor de
TVC, starea de STAND-BY este
prin aprinderea unui
LED rosu.
Principiul de lucru al circuitelor
care starea de STAND-BY
este ilustrat n schema bloc din fig.
1.
Explicitarea schemei
bloc se va face n ipoteze: ge-
nerarea de STAND-BY prin ac-
de
generarea prin
narea de
1.1. Generarea de
STAND-BY prin intreru-
de
apare la televi-
,zoareie care folosesc un
tor de cu o spe-
n sensul este cu
un contact suplimentar, denumit de
- "contact de
se n
se
dar
a doua
in 1959
Emittor
de . te{e-
comanda
1/1
Amplifi -
cator
semnal
tR.
1
11

SOHz
se astfel nct

n prima televizorul este co-
nectat la alimentatorui
de pentru
Cu tensiune (UI), de
alimentator, se o
din circuitul de STAND-BY. la
.. "+",..,,.,, microprocesorului, unul
care este conectat
la circuitul de trece au-
n starea ,,1" logic, tensiunea
""""'01"1''''''' SV.
u su circ itului de
la primirea te.nsiunii de
microprocesorului
nefmiic8irea tensiunii de
alimentare
comandat,

TVC, fi:
comandat
de schema
constructorul de
finar baieiaj pe. orizon-

Micro -
(ircui t
procesor
TK de
-
+
se
televizorUl
neze normaL
n televizoare!e la care
STAND-BY exclude fu
alimentatorului,
trebuie nchis, ca pentru
rea de
1.2. Generarea
STAND",BY prin
rului--de
Prin unei taste a
torului de
acestui scop, se ntrerupe
rea etajelor fun
prin intermediul etajului cam
receptorul de TVC trecnd n
de STAND-BY.
II nainte de emi
receptorul de TVC fu
mal, tensiunea din terminalul
microprocesorului fiind n starea
logic, zero
Prin tastei
microprocesorul
o de la amplifi
rul de semnal I.R., care i
starea terminalului Tk din "O'"
..

Etaj
memo'rie
STAND-BY
SV
1
Reducator

de tensiune
stabilizator
Ul t
I
U2
Alimentator
.
U3
Un
-> stabilizatorui tensiunii de 12V,
La nealimentarea etajelor: oscila-
tor driver H baleiaj H se
ni!e de alimentare
tea circuitelor
zorului.
din trans-
se tensiu-
majoritatea circuitelor func-
-"
Etaje f unction
le receptorulu
de lV.C
tensiunea din
rlo"oninrl 5
unsul circuitului
la primirea acestei
siuni este ca n cazul
blocare a etajului co-
mandat. ,
Pentru punerea n a re-
ceptorului de TVC se pe o
a de teleco-
ca de exemplu una dintre
tastele de program notate de la la
9. La starea termi-
nalulu Tk trece din ,,1" logic, n "O"
'.o9ic, tensiunea devenind zero
In circuitul de
STAND-BY nchide 12,
etajul comandat iar
etajele primesc tensiu-
nilede alimentare necesare.
de caracterizat de ten-
siuni constante, indiferent de
ile sarcinii.
Regim_ui de este ca-
racterizat de tensiuni de iesire mai
mici dect cele normale si de
rea a curentului din secun-
dar. de n-
tre G H, zona de
iar G este punctul de
ntoarcere al caracteristicii. Scurtcir-
cuitul total este marcat de punctul
K, curentul IOK variind ntre 50
450 mA Regimul de n
gol este caracterizat de tensiuni de
,mai mari consum redus.
de ntre C
A, zona de mers n gol.
Tensiunea din punctul A poate
cu 20-30% de tensiu-
nea
zona demers 1n gol
stare de STAND BY
2
Z s tabiti zare
Din exemplele practice care vor fi
prezentate n continuare, vor re-
zulta, att de etaj comandat,
ct modalitatea de rezol-
vare a Iz.
1. 3. Functionarea allmentatorului
in comutatie in perioada de
STAND-BY.
La receptoarele de TVC, la care
starea de STAND-BY nu exclude
alimentatorului princi-
. pal, acesta din areo compor-
tare
Caracteristica a alimenta-
torului modul de compor-
tare al C!cestuia, de anumite
In fig. 2 se o ca-
a unui .ali-
mentator n Uo = f (10).
unde Uo este tensinea cea
mai mare, unui consumator
al TVC, iar 10 este curentul consu-
mat de acesta.
Caracteristica este
pe mai multe zone de
nare. Zona de stabilizare,
ntre C F, corespunde unui curent
de cuprins ntre loc loF.
Orientativ, pentru un anumit tip de
TVC, loc poate fi 100mA 101' = 900
mA Zona pentru stabi-
lizare este ntre D E
3
C71S
T
10ti/16V 6R162
J>' 47K
Sv.J851
Starea de STAND-BY a televizoru-
lui este ca o stare apar-
regimului de mers n gol.
de ntre B
C starea de
STAND-BY. Consumul aparatului n
stare este nju; de 2W, iar
tensiunea de poai;e cu
7-10%.
1 La o a consumului sub
2W, tensiunea de incepe
mai rapid, caracterul ei de-
vine oscilant, iar alimentatorul func-
con-
sumului n secundar re-
ducerea impulsurilor de co-
a tranzistorului de
sub durata unei
comenzi sigure a acestuia (durata
pentru o
este de cca 1J.Ls):
Pentru evitarea unei asemenea si-
n cadrul alimentatorului se
impune introducerea unui circuit de
la mers n gol.
2. Generarea de STAND-BY
220
rul final de baleiaj pe iar
1
2
(vezi fig.1) este rea-
lizat cu un releu.
Pentru exempificare se va alege o
mal a acestei
milii de TVC anume modelul CKT
2190.
O-'-----------------...... --1-------.... ...cSTD1
T
____ .... --1
220Vca I
SOtiz !lu' ...... _-t
AUMEN1ATOR
10A4601 ..
KOS15S5
0407
1N4148
G punct de
ntoar cere
I
I
I
I
OF
lOG 10 (mA).
scurtCIrcuit
mediul- dispozitivului de teleco-

La tastei "STAND-BY
u
de pe panoul de teleco-
m an mic r o p ro c e s or u I
PCA84C640P/O.30 o co-
la terminalul 35. care modi-

1 8 41 5 6
T801
(8045
100.1' '16V
corespunde unui curent de
cuprins ntre IOD IOE. O
pe mai tipuri de televi-
zoare IOD poate varia ntre
150 250 mA, iar IOE ntre 400
550 mA.
Cele zone, de stabilizare
corespund unui regim normal
TEHNIUM 9/1993
RL80l D804S
,- - - -'T 1N4148
C 1401
ter. 2 Sincroproce-
sor
0805S
lN4148
R802S
10K
C808S
12n2/2Kv
R804S
3K9
--6---....... TP6 B+(118V)
in TVC de tip GOLDSTAR
n familia televizoarelor de tip
GOLDSTAR, pentru generarea
de STAND-BY se folosesc ambele
moduri de
-' cu de
- cu de
Etajul comandat este amplificato-
Schema de principiu a unei
din schema bloc, fig.
n fig. 3.
schemei este des-
n cele ce
Trecerea televizorului n starea de
'(STAND-BY) din starea de
se prin inter-
42 41
( 1701
P CA84C640P/030
Trafo
FT12N>--......... linii
starea de
tuia, n
terminalul care
televizorului era zero
vine 4-5
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
15
'-
-
===================================""
D
ispozitivul prezentat mai jos
un sistem antifurt
ce poate fi montat pe orice
autoturism care o ba-
terie de acumulatori de 12 V.
Alarma este n "starea de ve-
ghe" cu ajutorul unui
sau al unei chei cu care
se n interiorul autoturis-
mului, ntr-un loc nu prea vizibil, cu-
noscut numai de proprietar (butonul
B din
Pentru a permite accesul n auto-
vehicul sau acestuia de
posesor, sistemul de alarmare
un bloc de ntrziere, care
n sistemul la c-
teva secunde de la deschiderea por-
tierei (timp necesar dezactiveze
sau activeze alarma).-
Shema este
mai jos.
La coborrea posesorului de auto-
turism, acesta alarma prin
nchiderea butonului B.
Butoanele K1' K
2
... K6 sunt ampla-
sate la portiere la capote fiind de
tipul "cu revenire", ca cele deja
existente pe autoturism la portierele
din pentru aprinderea plafonie-
rei. Prin - porti era
- aceste butoane desfac contactul,
iar prin eliberare - porti era deschi-
- ele nchid contactul.
montaju-
lui. una dintre portiere sau ca-
pote este unul dintre bu-
toanele K se va nchide, alimentnd
circuitul de la bateria autotursimu-
cest articol este o completare
a articolului "Ceas cu
al domnului Mihai Marius Po-
pescu, n Tehnium Nr.
10/1992.
cum 'H3 n au
fost efectuate
;1 - S-a la, casca telefo-
CT a fOtlt cu un etaj
format din tranzistoarele BC107, BD
135 si difuzorul de 4----sn.
2 S-a introdus K1
cu trei care
are
- -- ca
semnal de melodia circuitu-
lui' integrat MMC 334;
- 2 -:-
alarma;
- 3 - ca
semnal de SON ai
ceasului MMC 353A.
3 - S-a conectat n circuit
printr-un push-button,
SLEEP (SL - pin 37), care permite
autodeconectarea radioului (RADIO
- pin 7) un interval de la 1
la 59 minute, programabil din
butoanele SL + MIN.
4 - S-au folosit push-buttons
nu comutatoare senzoriale.
5 - S-a introdus de la pinul 22
un rezistor de 8,2 kn +5V pen-
tru a avea pe pinul 22 nivel logic
ferm.
6 - S-a introdus etajul format
din tranzistorul SC 107, releul
RM1-DG (tensiune +12V,
contacte comutate) cele
prize. Acest etaj permite comutarea
tensiunii de 220 V c.a. de pe o
pe la un nivel logic "unu"
dat de pinul 7-RADIO, la un mo-
ment prestabilit prin butoanele
sau SL.
7 - S-a introdus comutatorul K2
/ care comutarea prizelor
atunci cnd este deschis.
a -- Alimentatorul are ten.siunile
de +5V11A +12V1200mA.
Cu aceste ceasul de-
vine mai versatil, putnd comanda
16
ing. NAICU_
lui. Cele circuite integrate de
tip (BA741) sunt polari-
zate la intrarea neinversoare (pinul
3) cu un fix dat de divizo-
rui R
1
-R
2
(aproximativ 4,9 V).
cnd tensiunea de ia intrarea inver-
soare (pinul 2) nu cu pu'"
tensiunea de la intrarea neinver-
soare (pinul 3) amplificatoarele ope-
au practic la (pinul
6) o tensiune de
cea a sursei de alimentare. Deci in
0
1
, O
2
T sunt blo-
cate.
R
4
este astfel
nct C
2
se ncarce la
de 4,9 V n 45 sec.
n timpul celor a secunde poseso-
rul autoturismului are timpul nece-
sar de a "activa" alarma (nchiderea
B), de a cobor din
autoturism si de a nchide
La nchiderea portierei, se n-
chide.
Circuitul este dezalimentat, C
1
se
c
Fl
G1
prin R4' R1' R
2
. Se
la D
1
este des-
de de pe C
1
.
- Condensatoarele se vor
complet. Alarma este n acest mo-
mentn "stare de veghe".
se deschide una dintre por-
tiere sau capote, unul dintre butoa-
nele K se va nchide.
Butonul B fiind el nchis, con-
densatoarele C
1
C
2
vor ncepe
se ncarce. 8 secunde
nu se deschide 8) de pe
C
1
aplicat la pinul 2 al C.I,2 va egala
va de pe
3 al amplificator ope-
care deci ca
un comparator.
C.1.2 (pinul 6) va avea un'
practic egal cu masa.
Tranzistorul T, care era blocat, se va
satura. Curentul de colector va
alimenta bobina releului care va,
nchiznd contactul,
alimentnd astfel claxonul
MARINESCU
RADIO 7
SON 6

__ 4
SEL r;,3_---t
AlOFF 2
VSS 1
alarma intrnd n -
[a dimensionarea tranzfstGrului ,J
se va cont de curentul necesar
pentru a releului.
De asemenea trebuie avut n vedere
la alegerea releu lui trebuie
suporte pe contactele "Sale un curent
de A, necesar claxonului.
Dioda D3 are rolul de a proteja
tranzistorul de eventualele
supratensiuni de care
apar n bobina releului la
deconectarea sursei de alimentare.
porti era sau capota se vor
nchide, alarma va nceta. nu
se nchid, alarma va. continua.
Trebuie avut n vedere un timp
care alarma nceteze, chiar
posesorul autovehiculului nu a
pentru a o bloca. Acest lucru
este necesar pentru a nu
acumulatori.
Acest timp, necesar pentru a
pe cei din jur, este de cea
45 sec .. cum se va opri
alarma' temporizare.
Condensatorul C
l
se prin R3'
timpul prescris pentru'
45 s, pe Cj
(care este de la pinu! 2 al
C.1.1) va egala apoi va
de la pinul 3 al
cir,cuit integrat.
In acest moment, lui C.1.1
(pinul 6), care se la un
pozitiv mai mare, va deveni
de masei.
Astfel D
2
se va deschide, iar C
2
se va
prin D? C.l.1, potentialul
pornirea/oprirea unor obiecte elec-
trocasnice (radio, TV etc.).
ATENTIUNE! -- prize cu
la fel iar
curentul maxim permis este limitat
de contactele releu lui folosit
(n cazul contactului RM1-DG cu'"
rentul este de 1A).
TEHNIUM 9/1993
D1
R3
2
R2 C1
pe C
2
coborand astfel nct
pinului 2 al C.1.2 va
cobor sub cel al pinului 3 iar C.1.2
va bascula din nou n starea cu
la un pozitiv mare.
Tranzistorul T se va bloca din nou,
releul va deci alarma va
nceta.
La deschiderea lui B se va debloca
D1' iar C1 se va prin D1' R1'
R
2
ciclul se poate relua.
M
odulul de sunet, a
este n
poate fi folosit n ca-
drul unui receptor destinat
programelor TV transmise
prin satelit.
, Semnalul de este
aplicat prin intermediul filtrului .. tre-
CI C z.
2.2. 2.2.1'':
---..... L I Rl

1 1: 2,2><."-
1j :z 5 F Irri
b,.;. J';)1.f -::: of> I
Oablajul realizat are dimensiunile
de 40 x 70 mm.
S-au utilizat circuite integrate
,BA 741/741 JN/741 MN n
cu 8 pini. se va utiliza
capsula mare cu 16" pini ,BA741/
741J1741M se va cont de
terminalelor: 2(4), 3(5),
4(6}, 6(10}, 7(11).
Se mai pot utiliza comparatoare
de tip ,BA339 sau amplifica-
B
+
=r
.,--
12V
I
-,-:-
-,-
-L-
toare de pe circuitul
integrat cvadruplu ,BA 324.
Caracteristicile tehnice ale
montajului sunt:
- tensiunea de alimentare: 12 V;
- curent "consumat" n starea de
10 mA; .
curent "consumat" n starea de
45 mA.
Lista de materiale: CI2 = ,BA741 , T
= BD136{140). R1 = 680 O, R? = 560
O, R3 = 200 k' O, R
4
= 150 k O, -R
s
= As
= 1,5 k O, C1 = 330 ,uF/16V, C
2
= 68
,uF/16V, D
1
= D
2
= D3 = 1N4148.
.. Toate componentele sunt produse
de industria de
componente.
Modul
sunet
L6 = 9 ,uH; cca. 20 +- 25 spire Cu Em
o 0,14 bobinate pe o 0 5
mm (oscilator US radio "COS-
MOS").
Pentru reglaj. se P
astfel nct tensiunea pe
cursorul fie de cca. 2,5 V; in-
trarea modulului sunet se cbnec-
H
eGo
2.2.I'IF
ing. BARBU POPESCU
CII r

I/Zv
+ I.L..;
1
AI r:c Tr>A 12ou.
ce-sus" realizat cu grupul C
1
L
1
C
2
etajului de amplificare realizat cu
tranzistorul T
1
piesele aferente. '
n colectorul se conectat
filtrul de realizat cu ajutorul
bobinelor LZL3 L4Ls.
Selectivitatea este cu
ajutorul a circuite
serie, realizate cu diodele varicap D
1
D
2
bobinele L
3
L
4
; cuplajul este
asigurat prin condensatorul C
s
.
Prin intermediul bobinei Ls. sem-
nalul de este aplicat
TEHNIUM 9/1993
la intrarea circuitului 'integrat A
1

Schema este o a
circuitului integrat TBA 120 U nu
deosebite.
Defazarea semnalului de
se face n circuitul osci-
lant realizat cu ajutorul bobinei L6
capacitatea diodelor varicap D3. D
4

Cu ajutorul P
1
se
acordul n gama 5,8 +- 8,2
MHz.
Condensatorul de dezaccentuare
Cl ? poate avea valori cuprinse ntre
22-47 nF, de constanta de
timp i
Bobinele pot fi realizate astfel:
L
1
= 17 ,uH; cea. 30 +- 40 spire Cu
Em 0 0,14 bobinate pe cu
L = 12 +- 15 mm 0 = 1,5 mm.
L
2
= 8 spire Cu Em 0 0,09 bobinate
pe un mosor de (de la o medie
de 455 kHz).
L3 = 18 ,uH; cca. 26 spire Cu Em 0
0,09 bobinate peste L
2

L
4
18 ,uH; idem L3'
Ls = 8 spire; idem L2
la amplificatorului AFI
. - cale de la un receptor
TV asupra miezurilor
filtrelor se unui
sunet op'tim.
n locul tranzistorului T
1
se poate
folosi orice tranzistor din seria BF,
iar n locul circuitului TBA 120 U,
circuitele echivalente A 223 D sau K
174 UR 4.
17
P
rimele videocasetofoane destinate marelui
public prezentau doar o a imaginii
Acest lucru se datora faptului
pentru nregistrarea unei imagini cu o ri-
este necesar o
de deci trebuie o mare de

Semnal
de luminanf
Din motive practice, 'a fost necesar se re-
cantitatea de n special n .
cazul videocamerelor. Sistemul U-matic (utilizat
n domeniul semiprofesional), ntr-o mai
problema, dect sistemele pentru
1MHz
Excursie de

Vi d e O c a.s etofo an ele
S-VHS
video

Hi-8
o 1 2 3 4
627 kHz
Ji.J:lS.
"StandQrrf
Nivel
smcro
5 6 7
Nivel max.
-- al albului
4.8
8
ing. NAICU
1.4 M
1
HzSflngaJ Semnale audio
I 1}.MHz Hi-Fi Sfereo
I Dreapta
..
Sermal I I Semnal de
de _..it .
marele public care i-au urmat (Betamax, VHS,
V2000). banda de 8 mm.
rominUf fi, I
""'_.6_M_Hz ___ +--..... Exc ursie .. (/#1

Reducerea benzii necesare nregis-
imaginii a fost de o modernizare a
tehnicilor de exploatare a acestei benzi, cuintro-
ducerea sunetului numeric a unui sistem de ur-
a pistei, automat, ceea ce
citirea benzii.
Versiunea mini a casetei VHS cuprindea ntr-o
cutie mai ca cea n
caseta VHS "full size", pentru a se asi-
gura compatibilitatea pistelor ro-
mne la fel). Compatibilitatea era cu'
ajutorul unui adaptor mecanic care transforma
caseta VHS-C n ,,fu II size". Autonomia casetei
va la 30 min (modelele noi, 45 min.). La
videocamere, pentru prelungirea acestei durate
(dublare) s-a recurs la la a vi-
tezei de defilare a benzii.
!---+-.&+o' ......
8 (MHz)
Benzile magnetice au evoluat, prezentnd o
a lor de stocare.
Standardele "Super" pentru VHS "Hi-Band"
pentru 8 mm sunt mai bine adaptate la foarte
buna pe care o au n prezent captorii vi-
deo ai camerei de luat vederi. La aceste noi
standarde, care dimensiunile geome-
trice ale casetelor VHS 8 mm, se o
a de la 220-250 puncte/linie la
400-440 puncte/linie (atingnd limitele tuburilor
cinescop cu
n figura 1 este prezentat spectrul
nregistrat pe respectiv benzii de
trecere exc'ursia de la formatele VHS
1# SU/Jer'VHS
S:VHS
Nivel
smcro
"standard" S-VHS. Variantele Hi-Fi fac apel
la (1,4 MHz 1,8 MHz) modulate
n
in figura 2 se . benzii de tre-
cere excursia de la formatele Vi-
n Editura "Tehnoprod", o mult a"-
recorduri mondiale de
aviatie" de GheorQhe Rado. Lucrarea cu-
prinde att ct
precum o parte dintre ,recordu-
riie omolog,ate de In-

Textul este de circa 300 de figuri
foarte sugestive. 'cuprinznd descrierea a,
peste 600 de recorduri.
18

ITHNOLOGIt
MILITARA
lutrarea tuturor cititorilor

:;'V>1
5.4
7.0
deo--'8 "standard" Hi-8. n' versiunea mono, se
o MF (1,5 MHz), iar
la versiunea stereo MF (1,5
1,75 MHz). de lumi-
sunt separate. Aceste
in o La sistert:lul VHS
este la 627 kHz, la 8 mm este la
743 kHz n PAL mai jos I.a NTSC).
Excursia de a semnalului de lumi-
este de 3,8 la 4,8 MHz (1 MHz) la VHS, iar
la Video-8 de la 4,2 la 5,4, MHz (1,2
MHz).
Banda de 8 mm alte semnale, pentru
alinierea pistelor cu foarte
(100-163 kHz) n frec-
pentru semnalele audicr.--
La sistemul S-VHS, pentru
imaginii, n
schimb excursia de a de lu-
va de la 5,4 la 7 MHz, rezultnd o
de de 1,6 MHz, mai mare dect n
cazurile precedente.
La sistemul Hi-8 excursia de a lumi-
este de 2 MHz, fiind de
7,7 MHz. Cele sisteme deci dru-
muri paralele.
n ceea ce sunetul la sistemul VHS
S-VHS o care capete
separate ce n profunzime,
modulate n pe un canal
audio. Acesta este sunetul Hi-Fi pe care un nu-
mare de videocamere S-VHS nu l folosesc
sistemul sunetului pe
o
TEHNIUM 9/1883
La sistemul 8 mm se un semnal' nume-
ric care nu este multiplexat n ca cele-
a manipulare se face prin' In
cele standarde trei tehnici de nregis-
trqre a sunetului: analogic, MF numeric.
t
(S-VHS Hi-8) o superioritate
de VHS 8 mm.
i lalte componente, fiind plasat la nceputul piste-
lor audio, ntr-un rezervat" diferit de
VHS unde semnalul Hi-Fi este integrat n sem-
nalul video.
In ceea ce imaginea supervideourile BIBLIOGRAFIE:
Le riaut-parteur

Se poate. observa din spectrele prezentate
ntre standardul de si versiunea sa cu defini-
nu compatibifitate.
Videocasetofoanele "Super" sau Hi pot nre-
gistreze casete normale le n
schimb, aparatele VHS sau 8 mm nu pot ci-
casetele "super" sau Hi.
In ceea ce videocasetele, standardele
VHS sunt mai dect S-VHS
Hi-8, avnd o mai de
Caseta VHS o cu oxizi meta-
lici, iar caseta 8 mm o tip pulbere
dintr-un aliaj de fier, cobalt nichel.
Semnal de
Excursie de

2
Normele superioare benzi de calitate
mai S-VHS o ,cu
cu superoxizi, n timp ce bandaJ 8 mm (cu supra-
mai o cu metal eva-
porat, sau o cu metal ici
,,' ',', '
Videocasetofoanele recu nosc aceste casete cu
ajutorul unor pinteni la caseta VHS n spa-
tele oblonului, pentru caseta n
pentru caseta C. La casetele 8 mm se
un cod, la varianta Hi-8 una dintre din
partea de jos.
732.1 1
kHz
Frecvente
"pilot 1' .
3 6 7
(MHz)"
1011 a 146kHz o
Nivel
sincro
O modificare a fost pe videocaseto-
foane n separarea de cro-
n timpul transportului video
pentru a evita pierderea unei din calitate.
Aceste sunt separate n procesul nre-
n videocasetofonul PAL sau SECAM
(semnalul PAL sau SECAM va fi demodulat pen-
tru a se separa
nregistrare se vor
separate care vor fi multiplexate n PAL sau SE-
CAM nainte de a fi demultiplexate n televizor
sau monitor. La S-VHS o S-Video
care pe monitor unde lu-
sunt separate; se astfel o
a ntre lumi-

o la care semnalul, de cromi-
este disponibil la pinul 15al mufei Euro-AV
(SCART). De obicei la acest pin se afla intrarea
componentei
La sisten;I.l.!l""S-VHS sunetul este nregistrat n
modu rF:' n profunzimea benzii de
'iSl9parate (sunet Hi-Fi) longitudi-
nal pe (sunet normal), stereo n Hi-Fi
mono pentru sunetul normal.
Este nregistrarea cu
sunetul provenind de la un tuner MF stereo.
Sunetul pistei analogice poate fi eventual modi-
ficat nregistrarea video. Sunetul sistemului
Hi-8 are deasemenea- de nre-
gistrare: nregistrat cu MF sunet numeric,
cel mai bun. Inregistrarea are loc simultan n cele
sisteme; la se va alege fie semnalul
stereo n MF, fie cele piste numerice sau un
amestec al lor.
n modul mixaj se semnalele nregistrate
cele ulterior. un mod bilingy,
A 10 al revistei
; ,
Din bogatul ei sumar, amintim doar cteva.
titluri:
XEROGRAFIA, ISTORIA UNEI DES-
COPERIRI, ISTORIA UNEI FIRME
n numerele precedente a fost prezen-
istoria firmei, n acest afla
detalii interesallte despre tehnologia
pentru realizarea binecunoscutelor copii xe-
rox.
ENIGME ALE ISTORIEL Piramida Khe-
ops - O abordare a enigmelor antichi-

Noi detalii asupra "arhitecturii ascunse" a
piramidei faraonului {fheops.
NAV A INVIZIBILA: O realizare a
americani -'
pentru sistemele radar.
STRESUL DE SECOL:
Detalii despre cauzele sale modul de
rare mpotriva acestei holi moderne.
TEHNIUM 9/1993
Vide""
"Sfandard
u
4,2
Semnal de
Semnale
audio-stereo
Excursie
,d,e

5,7
,
I

Nivel,
. max.a
,albului
A 3. al binecunoscute;. re-
viste P.C. WORLD Romnia, membru Inter-
Data Group S.U.A. 'Din sumarul de-
osebit de atractiv al acestui semna-
doar cteva titluri:
M.S. DOS 6.0 un succes, cuploare gra-
fice, dosar OOP, Netware 4.o,precuin multe
soft hard windows, M.S. DOS
,MAC.
Trebuie de asemenea, tinuta
a acestui pe care vii

Nu regreta!
19
Giroled-ul
ing. MARINESCU
Giroled-ul este un nou dispozitiv
optoelectronic produs n de
firma ROMES-S.A. (parte din fostul

Giroled-ul este format din opt
led-uri patru verzi)
mandate cu un circuit integrat. In-
treg ansamblul este plasat ntr-o
TO-39 cu
terminalelor (vedere
dinspre terminale) este n
figura 1.
Giroled-ul se poate ati menta ntre
4 8V. este de preferat ca
pinii V+ CLOCK fie cu
cte un rezistor de limitare a curen-
tului, calculat ca pentru led-urile
normale.
Se impune ca impulsurile de tact
aplicate pe pinul CLOCK
amplitudinea aproximativ c'u
valoarea tensiunii de alimentare.
Tactul nu trebuie 100
Hz.
Giroled-urile se pot folosi la reali-
zarea reclamelor sau firmelor lumi-
noase cu text fix.
Forma a dispozitivului
+sv
1/6MMC4050
IN


v+
permite realizarea de cu
caractere rotunde, cu caractere de
etc.
Giroled-urile nu se pot folosi la
realizarea de firme luminoase cu
text rulant (nu permit utilizarea
ntr-o n care se
principiul elementelor
de.
In figura 2 se modul de co-
nectare la o de +SV. Pe pinul
CLOCK impulsurile vor avea ampli-
tudinea de aproximativ +SV.
Sunt momente n care trebuie
unei
v+
IN R, LOCK GIROLED
200.n.
GND
nu avem la un osciloscop.
Schemele din figura 3 figura 4
ne dau o informatie asupra
:2
:1
cu
a ordinului de Amptitl,ldinea
trebuie fie ntr:e +SV +
1SV.
Din comutatorul K,se divi-
zoarele, pentru a
la pinul CLOCK al giroled-ului sub
100 Hz.
Schema din figura 3 este mai pu-
costisitoare, dar aproximarea or-
dinului de a osci-
se face mai greu.
La schema din figura 4 gra-
dul de repetabilitate a
pe diverse game, dar
de cost.
pe parcurs
peri alte alte noi de
utilizare a giroled-ului.
1 200.n.
GNO
Stabilizator de tensiune de
20 A
. ing. AURELIAN MATEESCU n cazul unui stabilizator de ten-
siune, este de
pe elementul
serie, deoarece valoarea
tensiunii minime de intrare pentru a
+
INPUT
12,7+11V
NEST ABI L1ZAT 01
1N4740
(10V)
T, =iRFZ40
sau echivalent
20
OUTpuT 12V
STABILIZAT
li,T3- 2N3906,BC 177A,BO 136
se la parametrii nece-
sari.
Atunci cnd stabilizatorul este uti-
lizat ntr-un mpntaj alimentat de la
baterii se impune ca
de tensiune fie ct mai pen-
tru a se putea durata de utili-
zare a bateriei.
Circuitul prezentat n figura 1 be-
de avantajele oferite de un
tranzistor MOSFET cu canal n de tip
IRFZ 40 sau echivalent. Tranzistorul
are foarte
asigurnd o de tensiune de
maximum 700 mV, chiar atunci cnd
tranzistorul un curent de 20
A.
Montajul poate fi optimizat pentru
orice curent prin selectarea tranzis-
torului T1.
Dioda Zener 01 o ten-
siune de de 10V. Pentru a
regla tensiunea de o parte a
acestei tensiuni, de di-
vizorul R1 R2, se bazei lui, T2
care poarta lui T1, pentru a
tensiunea
Tranzistorul T3 este inclus n bu-
cla de reglaj pentru a compensa
efectul temperaturii asupra
B-E a lui T2.
n cazul n care se un re-
gulator pozitiv (Ia care infrarea -
- este se fac ur-

- T1 se cu un tranzis-
tor MOSFET cu un canal P indus;
- se dioda
- tranzistoarele T1 T3 se nlo-
cuiesc cu tranzistoare complemen-
(NPN).
In cazul n .. care se m-
stabilizatoru-
lui de de
dioda 01 va fi cu o refe-
de 10V de precizie
Utiliznd componentele indicate
se
- tensiunea de U
OUT
=
12V; .
- teniunea de intrare U/N = 12,7
-;- 17V;
- curent maxim de louTmax.
= 20A
Pentru a se modifica valoarea ten
siunii de se rapor-
tul R1/R2. n cazul n
care' se o tensiune de
sub 10V se dioda D1 cu
o Zener cu tensiunea mai
sau cu o de precizie
de 5V. De asemenea T1 se nlocu-
cu un tranzistor avnd valoa-
rea de prag mai de tipul
MTPSONOSEL sau echivalent.
La executarea montajului se va
avea n vedere montarea lui T1 pe
un radiator adecvat. De asemenea la
montaj manevrarea lui T1 se vor
avea n vedere de mani-
pulare ale unui dispozitiv sensibil la
chiar
,tehnologic au fost ele-
mente de
TEHNIUM 9/1993
M
ontajul propus mai jos este
destinat terminalelor
de calculator cu intrare de
date serie, EI la
cerere un tren de impulsuri pe linia
de cu terminalul, tren
format (prin
unor comutatoare) care are sem-
unui anumit caracter alfa-
numeric, caracter grafic sau
anumite comenzi. Trenul de impul-
suri un bit de start,
sau opt de date bit de pari-
tate) un bit de stop, conform nor-
mei RS232C.
Se pot efectua tipuri
de teste:,
- Verificarea corectitudinii
unui terminal, prin transmite-
rea unui anumit tren de impulsuri
terminalului.
- Identificarea setului de caractere
disponibile la un terminal necunos-
cut de
exemplu), prin transmiterea tuturor
de impulsuri
rea
- "plajei de' prindere" a
terminalului, prin
(vitezei de transmisie) n jurul valo-
rilor standard domeniu-
lui de n care terminalul
corect.
- de ale termi-
nalului, prin a
generatorului att timp ct este ne-
cesar, nlocuind n
calculatorul, al amortis-
ment sunt evident mult mai mari.
INPUT
1. to
Generator
de caractere
Schema montajului este n fi-
gura
unei bascule tip set-reset,
cu NAND 1.1. 1.2. La
sarea I bascula
trece n starea n care 4 este
"unu logic", iar 3 este "zero
logic". Astfel, pe de o parte este
trecerea' impulsuri/or prin
poarta 1.3 (de la intrarea 8 spre
rea 10), iar pe de parte nu
torul n inel MMC 4017 nu mai este
resetat n "zero").
La intrarea 8 a 1.3 se
fie impulsuri simetrice dreptunghiu-
Iare cu fo amplitudine 5
Vvv de la un generator extern, fie
impulsuri generate de oscilatorul-
diviz9r MMC 4060, cu
standard 150, 300, 600, 1200, 2400,
4800 sau 9600 Hz, corespunznd
viteze de transmisie (expri-
. mat& n BAUD/s). Oscilatorul tre-
buie n prealabil reglat la o frec-
ct mai' de 153,6
kHz. oscila-
torului se sensibil o
CI 1 .. 2 = MMC 4011
cu tensiunii de alimentare
a temperaturii, motiv pentru care
este n con-
concrete de lucru. este
procurarea unui cu
dar acesta nu este la nde-
mna amatorilor.
Prin poarta 1.3 impulsurile ajung
la intrarea 14 a MMC
4017. La fiecare front pozitiv (cres-
al impulsurilor, are loc avan-
sul cu un pas al nivelului "unu lo-
gic" pe cele 10 decodificate.
Transmise prin -diodele conectate la
prin comutatoarele K3 -
K10 aflate n "nchis", nivelu-
rile "unu logic" ajung succesiv la ie-
generatorului.
o TTL,
care poate folosi n anumite
o "STANDARD" care
specificate de
norma Pentru cel de-al
doilea caz se circuitul inte-
grat .ROB 1488, special construit
pentru acest scop, de la
surse, cu valorile indicate n
maxim 25
mA).
Structura unui tren de impulsuri
generat de montaj este:..
- un bit .de start (tensiune
la .
- 7 sau 8 de date,conforme
comutatoarelor K'S .-:- K10
(comutator deschis = unu logic ';
tensiune la standard
sau tensiune la TTL);
- un bit de stop (tensiune
sau ca n cazul bitului "unu"
mai sus). Ac.est bit de
stop trebuie creat prin "des-
chis" a lui K10 s-au transmis
numai 7 de date, sau este gene-
rat automat n cazul transmisiei a 8
de date, prin revenirea montaju-
lui la starea de
Revenirea se face transmisia
bitului 8 de date, pe frontul negativ
al semnalului de la
11, cnd bascula este
n starea
Generarea unui nou tren de im-
pulsuri se face "manual" prin
rea lui 1. Este comanda
a trenurilor,; pe
,;uto" a comutatorului K11.
In oscilatorul reali-
zat cu CI 2.2. 2.3 (circa 100 Hz)
periodic generatorul de
caractere.
Alimentarea cu 5V' se face de la o
ce poate debit a un
curent de 25 mA.
TEHNIUM difuzori n provincie n pentru revista
TEHNIUM suplimentul TEHNIUM SERVICE. la telefon: 618 35 66;
Presei Libere nr. 1, corp C, etaj 3, camera 374. "
TEHNIUM 9/1993
Celor interesati a nlocuirea Circuitelor Integrate Liniare,din apara-
tura cu Circuite Integrate Liniare din productia euro-
le lucrarea TEHNIUM SERVICE circuite echivalente.
Lucrarea poate fi de la TEHNIUM - Presei Libere
nr. 1 sector 1.
la telefon: 618 35 66.
Componente electronice, piese materiale, aparate de de cal-
cul pentru toate domeniile de activitate S.C. CONEX ELECTRONIC
S.R.L. - Str. Maica Domnului 48, sector 2. Telefon: 687 42 05.
AF SOW
Montajul modu.1 de folosireacircu.i-
tului STK4036XI, deoita o putere
audio de 50 W pe de 8
9
, cu mai
de 0,03 procente distorsiuni pentru banda de
20 Hz -.20 kHz n cu un
semnal de 1 V.
Pentru mai comoditate de .Iucru, pre-
cablajul imprimat.
Alimentarea cu energie se face din
redresorul prezentat.
RADIOTECHNIKA
. . CU VIITORUL, AZI
" )'01

va ofera din stoc cablu coaxial
.... --
RG 68 CIU, RG. 62 AlU
THICK ETHERNET
CON ECTOARE
la cerere livram orice specificatie de cablu 'pentru:
trensmlall de date
(RG 59BIU, 2 x RG 58BIU
RG ?1BIU, TOKENRING
ETHERNET TRANSCEIVER
THIN' ETHERNET, TWI.NAX
10BaseT, RS 232, RS 422)
telefonie, telefonie mobila
antene TV. SATELIT
sisteme de alanna, automatizarl
sisteme AUDIO, VIDEO
cautam . dlstrlbuHorl
o
4 x BVX42/100
Un partener de nenlocuit ptr.
dvs.,
nu azi, mine 'cu sigu-

"MOBINIS S.A." produce ptr.
dvs.
Mobilier din lemn
Mobilier tapitat
Instrumente muzicale
(Piane, pianine)
Magazinul
nostru din - Str. Va-
lea Cascadelor 26 - Sector 6.
Tel.: 7.78.28.47
Fax: 312.13.42
Prezentarea este
de LZ3AI
ama-'
torilor de:comuni-
ORP.
rul receptorul au
oscilator comun pi-
lotat cu n
TRANSCEIVER Q
gama de 7 sau 14
MHz.
Modul de lucru
Tx numai CW. AIi-
BFYSO
Bem
mentarea cu 12 V.
Bobinele U se
fac pe tor de
(vezi desenul). Ua
L2a
5 80
82
are 22 spire iar Ub
are 2 spire din
CuEm 02. Bobina
L2 are de 6
2Nl153
KT92QA

1)n
Redactor Ing. ILIE MIHAESCU
, Secretar general de redaclle: Ihg. NAICU
Redactori: V. STACH; v., CMPEANU
1.
GEORGE
Secretariat: M. MARINESCU
G/1QQ'l
m m n care L2a are
11 spire, iar L2b are
5 spire CuEm OS,
iar bobina L3 are 20
spire CuEm 06 pe
cu diame-
trul de 6 mm.
RADIO TELEVIZIA
ELEKTRONIKA 7/1993
+12V
Admlnlstra,a: Editura .. Presa Nationali" S.A.
Tiparul executat
la Imprimeria "Coresi"
Bucuresti
'INDEX 4421 21
- Copyright Tehl'lium 1993
EUade . 18:,tel:679'45 12; 633 00,$0; tax:31298.62'
167; tel: 312 76 16: 63300 $9;
,"'" '\:0;",:"/\>/,,,,,,,,
de 11.inlocult, dac4:nuazl"mllne
. "'01 .', . "
ofera:
e " pentruc.rtlflcare.
,. de. fiabilitate
e multiplicare, legMorle publlcalll
reprezentare'
':' ::' ,j/ !
l:' . . ..' .. :,..... . .... .'
...
. . . ...... :(
.: ... autom,tl,zare
... .. ' .. .i.c'<.eehlpamente ,lln'lala,'.
... ;stan.a,rdlzare",: .............................................: ............, ...................... ' ............ t ...... ' ....... u .................,!. .... t ... oa.te ... rl\m .. urn. e ee .. 0110111.18. 1.
1
..Inv .... '.m ... in ...... I .... '. __ 111_.
.initate, administratie, ilstembanca,
tt blJnurtc . ... de sistem
Ale..:,!:;>/ \ .' . Br"cil.y
',",'. Omron .. ' -- Japonia
"::;JeKlocknerMoeller' '. -- ... Gt.rmlanlla

S-ar putea să vă placă și