GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aplicarea Legii nr.

214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol, având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale, ținând cont că legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, având în vedere că, în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 8din Legea 214/2011 se constată că se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza unităţii administrativ teritoriale. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În consecinţă, gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de amânare a aplicării Legii nr. 214/2011, în vederea eliminării inadvertențelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață , de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, de asemenea, având în vedere contextul crizei economico-financiare actuale din România, situaţia extraordinară se motivează și prin faptul că, aplicarea Legii nr. 214/2011 în forma publicată ar afecta bugetele consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene, generând disfuncționalități la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articol unic. Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013. PRIM MINISTRU MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

legal constituite. exclusiv. . 7. Descrierea situaţiei actuale În data de 21 noiembrie 2011. 214/2011 pentru organizarea. legal constituite. prin donaţie. cu semnificaţii diferite. Astfel.214/2011 pentru organizarea. în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. câteva dintre principalele neclarităţi şi inadvertenţe constatate: Noţiunea de „pajiştile comunale şi urbane” este utilizată în cuprinsul legii atât la art. acestea sunt. În consecinţă. la nivel de lege. în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale. Totodată. administrare şi exploatare. în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului. prin această lege s-a dorit îmbunătăţirea cadrului normativ ce reglementează concesionarea pajiştilor comunale şi urbane. în continuare. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. cu modificările şi completările ulterioare. la nivel naţional. Însă. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. vor fi afectate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut. şi. categoriile de pajişti supuse regimului de organizare. dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. Legea nr. prin răscumpărare. ulterior. administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României. a posibilităţii înfiinţării acestora prin hotărâri ale consiliilor locale. Partea I. de pe raza unităţii administrativ teritoriale. Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. administrarea și exploatarea pajiştilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 1. Mai mult. Totodată.NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. acestea sunt pajişti „care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective”. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. prin lege se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. totodată. intrând în vigoare la trei zile după publicare. Sintetizăm. fapt pentru care trebuie reglementată. Astfel. se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor. 1.214/2011 stabileşte. s-a instituit obligativitatea concesionării acestora organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. cât şi la art. prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării”. fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează şi. respectiv în data de 24 noiembrie 2011. astfel încât suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 să fie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje şi.

7. Nu este cazul. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referă la acest subiect 2 . 214/2011 este necesară pentru alocarea unei perioade de timp în care să se elaboreze modificările juridice care să elimine inadvertențele din textul legii. 214/2011 pentru organizarea. să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2013. administrarea si exploatarea pajiştilor. Nu este cazul ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ. de agromediu sau pentru zonele defav orizate. pentru anul 2012. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor Nu este cazul normative comunitare Proiectul de act normativ nu se 4. Partea I. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi Nu este cazul comunitare 3. 3. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 3. Impactul social 5. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Impactul asupra mediului (***) 6. Impactul asupra mediului de afaceri 4.2.și afectării bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene. 819 din 21 noiembrie 2011. nr. Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ stabileşte ca Legea nr. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la aceasta. precum și pentru evitarea blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață. atât pe termen scurt. ratificate de România. precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Amânarea aplicării Legii nr. Impactul macro-economic 2. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu are impact. Alte informaţii Nu este cazul (**) Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. publicată în Monitorul Oficial al României. pentru anul curent.

Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. în Nu este cazul. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ Nu este cazul 1.înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea aplicare de Ministerul Agriculturii şi competentelor instituţiilor existente Dezvoltării Rurale. Nu este cazul precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 5. 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Alte informaţii Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. 3. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 3 . Alte informaţii Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ Nu este cazul 1. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Nu este cazul 6. 6. 2.5. situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul. precum şi Nu este cazul efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul. Alte informaţii Nu este cazul. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale Proiectul de act normativ se va pune în şi/sau locale .

pe care îl supunem spre adoptare. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTRU Stelian FUIA AVIZĂM FAVORABIL: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ȘI INTERNELOR MINISTRU Gabriel BERCA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRU Bogdan Alexandru DRĂGOI MINISTERUL JUSTIŢIEI MINISTRU Cătălin Marian PREDOIU 4 .În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. administrarea și exploatarea pajiştilor . 214/2011 pentru organizarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful