GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aplicarea Legii nr.

214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol, având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale, ținând cont că legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, având în vedere că, în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 8din Legea 214/2011 se constată că se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza unităţii administrativ teritoriale. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În consecinţă, gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de amânare a aplicării Legii nr. 214/2011, în vederea eliminării inadvertențelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață , de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, de asemenea, având în vedere contextul crizei economico-financiare actuale din România, situaţia extraordinară se motivează și prin faptul că, aplicarea Legii nr. 214/2011 în forma publicată ar afecta bugetele consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene, generând disfuncționalități la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articol unic. Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013. PRIM MINISTRU MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

totodată. legal constituite. în continuare.214/2011 stabileşte.NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează şi. ulterior. Sintetizăm. în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă. intrând în vigoare la trei zile după publicare. câteva dintre principalele neclarităţi şi inadvertenţe constatate: Noţiunea de „pajiştile comunale şi urbane” este utilizată în cuprinsul legii atât la art. prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării”. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 7. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. a posibilităţii înfiinţării acestora prin hotărâri ale consiliilor locale. la nivel naţional. Astfel. se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor. 214/2011 pentru organizarea. Totodată. la nivel de lege. fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului. Legea nr. prin această lege s-a dorit îmbunătăţirea cadrului normativ ce reglementează concesionarea pajiştilor comunale şi urbane. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale.214/2011 pentru organizarea. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. de pe raza unităţii administrativ teritoriale. exclusiv. legal constituite. astfel încât suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 să fie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje şi. cu modificările şi completările ulterioare. 1. respectiv în data de 24 noiembrie 2011. s-a instituit obligativitatea concesionării acestora organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. prin răscumpărare. În consecinţă. administrare şi exploatare. Descrierea situaţiei actuale În data de 21 noiembrie 2011. fapt pentru care trebuie reglementată. sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. Însă. vor fi afectate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. administrarea și exploatarea pajiştilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 1. acestea sunt. şi. . Mai mult. fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Partea I. dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. Legea nr. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. cu semnificaţii diferite. cât şi la art. administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. Astfel. categoriile de pajişti supuse regimului de organizare. prin donaţie. cu modificările şi completările ulterioare. Totodată. în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut. acestea sunt pajişti „care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective”. prin lege se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale.

nr. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la aceasta. Impactul social 5. 214/2011 este necesară pentru alocarea unei perioade de timp în care să se elaboreze modificările juridice care să elimine inadvertențele din textul legii. publicată în Monitorul Oficial al României. 3. Alte informaţii Nu este cazul (**) Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. Impactul asupra mediului de afaceri 4. Impactul macro-economic 2.și afectării bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene. precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ stabileşte ca Legea nr. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 3. pentru anul 2012. 214/2011 pentru organizarea. să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2013. Amânarea aplicării Legii nr. pentru anul curent. Impactul asupra mediului (***) 6. ratificate de România. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu are impact. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 2. atât pe termen scurt. precum și pentru evitarea blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață. Nu este cazul. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. Partea I.2. administrarea si exploatarea pajiştilor. Nu este cazul ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referă la acest subiect 2 . Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate. 7. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor Nu este cazul normative comunitare Proiectul de act normativ nu se 4. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi Nu este cazul comunitare 3. de agromediu sau pentru zonele defav orizate. 819 din 21 noiembrie 2011.

Alte informaţii Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ Nu este cazul 1. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. 2. în Nu este cazul. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ. precum şi Nu este cazul efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul. 4. 3 . 6. Alte informaţii Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Nu este cazul precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Alte informaţii Nu este cazul. 3. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul.5. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Nu este cazul 6. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. 5. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ Nu este cazul 1.înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea aplicare de Ministerul Agriculturii şi competentelor instituţiilor existente Dezvoltării Rurale. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale Proiectul de act normativ se va pune în şi/sau locale .

În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. 214/2011 pentru organizarea. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTRU Stelian FUIA AVIZĂM FAVORABIL: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ȘI INTERNELOR MINISTRU Gabriel BERCA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRU Bogdan Alexandru DRĂGOI MINISTERUL JUSTIŢIEI MINISTRU Cătălin Marian PREDOIU 4 . administrarea și exploatarea pajiştilor . pe care îl supunem spre adoptare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful