GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aplicarea Legii nr.

214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol, având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale, ținând cont că legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, având în vedere că, în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 8din Legea 214/2011 se constată că se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza unităţii administrativ teritoriale. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În consecinţă, gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de amânare a aplicării Legii nr. 214/2011, în vederea eliminării inadvertențelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață , de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, de asemenea, având în vedere contextul crizei economico-financiare actuale din România, situaţia extraordinară se motivează și prin faptul că, aplicarea Legii nr. 214/2011 în forma publicată ar afecta bugetele consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene, generând disfuncționalități la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articol unic. Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013. PRIM MINISTRU MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

Descrierea situaţiei actuale În data de 21 noiembrie 2011. fapt pentru care trebuie reglementată. legal constituite. totodată. cu semnificaţii diferite. cu modificările şi completările ulterioare. dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. 1. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. la nivel de lege. prin donaţie. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. a posibilităţii înfiinţării acestora prin hotărâri ale consiliilor locale. fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. vor fi afectate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. exclusiv. sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. prin această lege s-a dorit îmbunătăţirea cadrului normativ ce reglementează concesionarea pajiştilor comunale şi urbane. la nivel naţional. cât şi la art. legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut. Astfel. . şi. 214/2011 pentru organizarea.214/2011 pentru organizarea. administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României. s-a instituit obligativitatea concesionării acestora organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. prin lege se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. Însă. Astfel. ulterior. categoriile de pajişti supuse regimului de organizare.214/2011 stabileşte. prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării”. în continuare. câteva dintre principalele neclarităţi şi inadvertenţe constatate: Noţiunea de „pajiştile comunale şi urbane” este utilizată în cuprinsul legii atât la art.NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează şi. administrarea și exploatarea pajiştilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 1. fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului. Legea nr. Sintetizăm. acestea sunt pajişti „care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective”. se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor. Partea I. prin răscumpărare. 7. astfel încât suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 să fie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje şi. Mai mult. acestea sunt. în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. legal constituite. cu modificările şi completările ulterioare. administrare şi exploatare. în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă. intrând în vigoare la trei zile după publicare. În consecinţă. Totodată. de pe raza unităţii administrativ teritoriale. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. Legea nr. în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. Totodată. respectiv în data de 24 noiembrie 2011.

Nu este cazul. Impactul social 5. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi Nu este cazul comunitare 3. 7. Alte informaţii Nu este cazul (**) Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. Amânarea aplicării Legii nr. de agromediu sau pentru zonele defav orizate. Impactul macro-economic 2. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu are impact. pentru anul 2012. ratificate de România. Impactul asupra mediului (***) 6. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 819 din 21 noiembrie 2011. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 3. să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2013. nr. Impactul asupra mediului de afaceri 4. Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ stabileşte ca Legea nr. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor Nu este cazul normative comunitare Proiectul de act normativ nu se 4. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Nu este cazul ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ. 3. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. 214/2011 este necesară pentru alocarea unei perioade de timp în care să se elaboreze modificările juridice care să elimine inadvertențele din textul legii.și afectării bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene. pentru anul curent. precum și pentru evitarea blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la aceasta. administrarea si exploatarea pajiştilor. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 2.2. precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. 214/2011 pentru organizarea. atât pe termen scurt. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referă la acest subiect 2 .

5. 3. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. Alte informaţii Nu este cazul. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul. Alte informaţii Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1.înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea aplicare de Ministerul Agriculturii şi competentelor instituţiilor existente Dezvoltării Rurale. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 3 . Alte informaţii Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ Nu este cazul 1. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ Nu este cazul 1. Nu este cazul precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Nu este cazul 6. în Nu este cazul. 2. 6. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale Proiectul de act normativ se va pune în şi/sau locale . 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul. situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi. precum şi Nu este cazul efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale.5. 4. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale.

administrarea și exploatarea pajiştilor . 214/2011 pentru organizarea. pe care îl supunem spre adoptare.În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTRU Stelian FUIA AVIZĂM FAVORABIL: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ȘI INTERNELOR MINISTRU Gabriel BERCA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRU Bogdan Alexandru DRĂGOI MINISTERUL JUSTIŢIEI MINISTRU Cătălin Marian PREDOIU 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful