GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aplicarea Legii nr.

214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol, având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale, ținând cont că legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, având în vedere că, în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 8din Legea 214/2011 se constată că se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza unităţii administrativ teritoriale. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În consecinţă, gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de amânare a aplicării Legii nr. 214/2011, în vederea eliminării inadvertențelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață , de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, de asemenea, având în vedere contextul crizei economico-financiare actuale din România, situaţia extraordinară se motivează și prin faptul că, aplicarea Legii nr. 214/2011 în forma publicată ar afecta bugetele consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene, generând disfuncționalități la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articol unic. Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013. PRIM MINISTRU MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

214/2011 pentru organizarea. În aceste condiţii consiliile locale care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. a posibilităţii înfiinţării acestora prin hotărâri ale consiliilor locale. Legea nr. respectiv în data de 24 noiembrie 2011. legal constituite. acestea sunt pajişti „care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective”. dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare. Trebuie menţionat că există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate şi în aceste cazuri APIA va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. la nivel naţional. câteva dintre principalele neclarităţi şi inadvertenţe constatate: Noţiunea de „pajiştile comunale şi urbane” este utilizată în cuprinsul legii atât la art. Însă. şi. se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor. exclusiv. vor fi afectate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. Sintetizăm. fapt pentru care trebuie reglementată. prin această lege s-a dorit îmbunătăţirea cadrului normativ ce reglementează concesionarea pajiştilor comunale şi urbane. prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării”. . ulterior. legal constituite. prin răscumpărare. gradul de absorbţie a fondurilor europene se diminuează şi. prin lege se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. administrarea și exploatarea pajiştilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 1. 1. Legea nr. cât şi la art. Astfel.214/2011 stabileşte. în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale. legea cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut. s-a instituit obligativitatea concesionării acestora organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale. Totodată. totodată. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Astfel. cu modificările şi completările ulterioare. prin donaţie. Partea I. în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.214/2011 pentru organizarea. intrând în vigoare la trei zile după publicare.NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. de pe raza unităţii administrativ teritoriale. la nivel de lege. administrare şi exploatare. astfel încât suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 să fie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje şi. cu semnificaţii diferite. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Mai mult. în lege se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă. Descrierea situaţiei actuale În data de 21 noiembrie 2011. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. administrarea şi exploatarea pajiştilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României. categoriile de pajişti supuse regimului de organizare. 7. Totodată. acestea sunt. cu modificările şi completările ulterioare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotărâre a Guvernului. În consecinţă. în continuare. sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

administrarea si exploatarea pajiştilor. publicată în Monitorul Oficial al României. ratificate de România. 819 din 21 noiembrie 2011. Nu este cazul.2. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referă la acest subiect 2 . 214/2011 pentru organizarea. Impactul asupra mediului de afaceri 4. să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2013. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor Nu este cazul normative comunitare Proiectul de act normativ nu se 4. pentru anul 2012. Alte informaţii Nu este cazul (**) Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 1. atât pe termen scurt. nr. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 3. Impactul asupra mediului (***) 6. pentru anul curent. Impactul social 5. Alte informaţii Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. Schimbări preconizate Prezentul proiect de act normativ stabileşte ca Legea nr. 214/2011 este necesară pentru alocarea unei perioade de timp în care să se elaboreze modificările juridice care să elimine inadvertențele din textul legii. Impactul macro-economic 2. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu are impact.și afectării bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate. precum și pentru evitarea blocajului implementării schemelor de plăți pe suprafață. precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi Nu este cazul comunitare 3. Amânarea aplicării Legii nr. Nu este cazul ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ. de agromediu sau pentru zonele defav orizate. Partea I. cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. 7. 3. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor aditionale la aceasta.

Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ. situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Nu este cazul 6. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Alte informaţii Nu este cazul. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Nu este cazul precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. precum şi Nu este cazul efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. 5. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul. Alte informaţii Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1.înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea aplicare de Ministerul Agriculturii şi competentelor instituţiilor existente Dezvoltării Rurale. 4. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale. Alte informaţii Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ Nu este cazul 1. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ Nu este cazul 1. 3 . 2. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 2. 3. în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale Proiectul de act normativ se va pune în şi/sau locale . 6. în Nu este cazul.

214/2011 pentru organizarea. pe care îl supunem spre adoptare. administrarea și exploatarea pajiştilor .În acest sens am elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru aplicarea Legii nr. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTRU Stelian FUIA AVIZĂM FAVORABIL: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ȘI INTERNELOR MINISTRU Gabriel BERCA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRU Bogdan Alexandru DRĂGOI MINISTERUL JUSTIŢIEI MINISTRU Cătălin Marian PREDOIU 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful