Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Adresa postala: B-dul Carol I nr. 24, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Puie, Tel. +40 213072472, Email: asistenta@madr.ro, Fax: +40 213072442, Adresa internet (URL): http://www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e- licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii de audit privind respectarea criteriilor de acreditare de catre APDRP si organismele delegate

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile

Locul principal de prestare: România - Bucuresti si în centrele teritoriale stabilite prin esantion de catre prestatorul de servicii

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

realizarea unui audit de sistem, pentru a da asigurari Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca APDRP si organismele delegate gestioneaza FEADR eficient, si ca sunt respectate criteriile de acreditare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 885/2006.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79212000-3 Servicii de auditare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Impactul urmarit:

- Recomandari pentru remedierea deficientelor constatate în cadrul misiunilor de audit anterioare acestei evaluari a APDRP din punctul de

vedere al conformarii cu criteriile de acreditare, a deficientelor constatate cu ocazia acestui audit si pentru reducerea riscului de penalizari aplicate României;

- Opinii referitoare la modul în care APDRP si organismele delegate continua sa respecte criteriile de acreditare, pentru fiecare dintre

acestea în parte, astfel încât Autoritatea Competenta sa poata redacta Raportul catre Comisia Europeana în aprilie 2013.

- Dobandirea de catre personalul Autoritatii Competente, responsabil de monitorizarea permanenta a APDRP, a informatiilor necesare pentru a-si îndeplini în mod corespunzator sarcinile ce-i revin conform art. 2 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006.

Valoarea estimata fara TVA: 608,440.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

11 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

GP: 12.168,00 LEI, se constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o soc bancara/soc asigurari în original, valab: 90 zile de la data limita de depunere a oferte

AC poate solicita extinderea per valab ofert. În cazul în care ofert îsi extinde per valab a ofertei, per de valab a gp va fi prelungita în mod corespunzator. Daca ofertant refuza extinderea valab va fi exclus din procedura. Instrum de garantare se va emite în favoarea MADR si tb sa prevada daca plata garantiei se va executa:

a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul unei asocieri, Instrum garant va fi emis în numele si pentru liderul asocierii. Se accepta un singur instrument de garantare care sa acopere integral suma mentionata mai sus. Date necesare pentru constituirea gp: COD FISCAL: 4221187 ATCPMB – SPLAIUL UNIRII NR. 6-8, SECTOR 4, BUC COD IBAN: RO33TREZ7005005XXX000152 Ofertele care nu sunt însotite de gp, în cuantum, forma si având perioada valab solicit mai sus, vor fi respinse în cadrul sedintei de deschidere oferte. Gp depusa în alta moneda decât LEI duce la excluderea ofertantului. Gp se va returna de catre AC conf prev art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278`1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. În masura în care CNSC respinge o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului suma de 4388,44 lei din gp în raport cu valoarea estimata a contractului(608440,00 lei), sume conform prevederilor art. 278`1 din O.U.G. nr. 34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie în cuantum de 10% din pretul contractului semnat, fara TVA. Se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Contractul este cofinantat din fondurile masurii Asistenta Tehnica (511) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Legea 346/2004 - privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM, publicata în Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004- modificata;

d) H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Decizia nr. C3831/ 16 iulie 2008 de aprobare a Programului National de Dezvoltare Rurala al României pentru perioada de programare

2007-2013. Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de Atribuire se aplica legislatia în vigoare a României - www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Decl eligib Formular 1. Cazier judiciar pentru admin care semneaza Form 1. În cazul în care decl mentionata este semnata de o pers împuternicita se va prezenta cazier judiciar pentru aceasta pers precum si admin. Decl privind neîncadrarea în prevederile art. 181 OUG 34- Formular 2

1. Certif atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat din care sa reiasa ca acesta nu

are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele (original sau copie lizibila semnata si stampilata pentru „conf cu originalul” de catre reprezent legal al ofertant).

2. Certif plata impozite si taxe locale, din care sa reiasa ca acesta nu are datorii scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele

(orig sau copie lizibila semnata si stampilata pentru „conf cu originalul” de catre reprezentantul legal ofertantului). În cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv leader-ul) este obligat sa prezinte Formularul nr. 2 si documentele relevante. Pentru pers jur straine: Op ec va prez doc edificatoare, elib în tara de origine sau în tara în care este rezident (certificate, alte doc echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Decl privind calit particip la proc - Formularul nr. 9. În cazul unei asoci, Formular 8 – Acord de asociere, iar fiecare asociat (inclusiv leader-ul) este obligat sa prezinte Formular 18 Certif participare la licitatie cu of independenta - Formular 14 Decl neîncadrarea în prev art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Prezent unei decl pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofert nu se afla în nicio situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 (Formularul nr. 16). Persoanele cu functii de decizie implicate în procedura de achizitie în ceea ce priveste organiz, derularea si finaliz proc de atribuire Ministru–Stelian FUIA Director General–Cornelia MIHAI Sef serv–Mariana OPREA Sef ser–Dan IONITA

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

Capacitatea de exercitate a activitatii profesionale (înregistrare) - Persoane juridice/fizice române Fiecare ofertant si, în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte ca documente relevante:

Certificat constatator (lider, asociat) eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate si faptul ca acesta nu este în stare de insolventa, lichidare, faliment sau reorganizare judiciara, valabil la data deschiderii ofertelor (original sau copie lizibila semnata si stampilata pentru „conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al ofertantului); Persoane juridice /fizice straine Se vor prezenta ca documente relevante documente considerate edificatoare în tara de origine sau în care ofertantul este rezident, emise de organismele autorizate, cu privire la forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei, specific acestei achizitii publice, valabil la data deschiderii ofertelor. Documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Media cifrei de afaceri pentru ultimii trei ani Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii trei ani trebuie sa fie de minim 140.000 EURO.

Se va completa si se va depune Formularul nr. 7 - Informatii generale. Pentru confirmarea informatiilor economice si financiare prezentate în formularul 7 toti ofertantii, vor prezenta documente in vederea indeplinirii cerintei de calificare. În cazul unei asocieri/consortiu, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente (Formularul nr. 7 ), iar cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata a documentelor mentionate mai sus. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri a ofertantului, se va utiliza cursul lei/euro mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana aferent anilor respectivi

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Unul sau mai multe contracte de servicii având ca obiect servicii de auditare în valoare cumulata de minim 100.000 euro.

Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii trei ani (conform Formularului nr. 6) Pentru fiecare contract mentionat în lista Formularului nr. 6 se vor atasa documente suport (copii dupa contracte si recomandari, precum si alte documente care sa ateste implementarea/finalizarea contractului. Documentele suport vor contine date referitoare la beneficiarul contractului, tipul servicilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului, iar recomandarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii. Recomandarile vor fi depuse în original sau copie conforma cu originalul. În cazul în care ofertantul a avut calitatea de asociat/subcontractant în cadrul contractului mentionat în Tabel, la calcularea valorii minime de 100.000 euro se va lua în considerare procentul realizat de asociat/subcontractant din pretul total al contractului respectiv. Pentru conversia lei/euro se va utiliza cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezint aceste doc, iar cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ . În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze, acest lucru va fi facut conform HG. 224/2008, art. 18 alin. 3, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede faptul ca subcontractarea totala a contractului nu este permisa pentru actiunile din cadrul masurii Asistenta tehnica. Se vor completa si depune Anexa nr. 7 - Lista subcontractatilor si Formularul nr. 11 – Acordul de subcontractare. Autoritatea Contractanta solicita ofertantului sa precizeze activitatile din cadrul contractului de servicii care urmeaza sa fie îndeplinite de subcontractor(i) si specializarea acestora.

Resurse umane

Se vor completa si depune Formularul nr. 17 (Declaratie privind personalul implicat în proiect), Formularul nr. 18 (CV pentru expertii cheie) si Formularul nr. 19 (Declaratie de disponibilitate). Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii sunt prezentate în caietul de sarcini, subcapitolul 5.2. Operatorului economic clasat pe locul I, i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.

Expert - cheie 1 - Coordonator al proiectului

Calificari si aptitudini

1.

studii universitare absolvite cu diploma de licenta într-unul din domeniile:

stiinte economice/juridice/tehnice;

2.

certificare în audit intern sau financiar (ex. CIA, ACCA, CISA sau

certificate echivalente). Experienta profesionala participare ca team leader în cadrul a cel putin 1 (un) proiect de monitorizare sau evaluare a programelor cu finatare publica sau privata, derulat in institutiile publice sau private;

Fisa de date

Resurse umane

Se vor completa si depune Formularul nr. 17 (Declaratie privind personalul implicat în proiect), Formularul nr. 18 (CV pentru expertii cheie) si Formularul nr. 19 (Declaratie de disponibilitate). Operatorului economic clasat pe locul I, i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.

Expert – cheie 2 – Coordonator al grupelor de lucru în domeniul financiar- contabil (autorizare, contabilizare si efectuare plati, debite) si audit Calificari si aptitudini

1.

studii universitare absolvite cu diploma de licenta în domeniul stiintelor

economice;

2.

cunostinte de exploatare baze de date demonstrate prin recomandari

 

relevante;

3.

certificare în audit financiar (ex. ACCA) valida la data deschiderii ofertelor.

Experienta profesionala

1.

experienta relevanta de minim 3 ani în domeniul auditului financiar;

Resurse umane

Se vor completa si depune Formularul nr. 17 (Declaratie privind personalul implicat în proiect), Formularul nr. 18 (CV pentru expertii cheie) si Formularul nr. 19 (Declaratie de disponibilitate). Operatorului economic clasat pe locul I, i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.

Expert – cheie 3 – Coordonator al grupelor de lucru în domeniul evaluarii logisticii, a procedurilor de lucru, a resurselor umane si comunicarii Calificari si aptitudini

1.

studii universitare absolvite cu diploma de licenta într-unul din domeniile:

economic/juridic

2.

certificare în domeniul auditului/auditului de calitate/resurselor umane;

 

Experienta profesionala

1.

experienta profesionala relevanta de minim 3 ani în domeniul auditului sau

în evaluarea procedurilor de lucru si evaluarea logisticii în raport cu obiectivele organizatiei sau în evaluarea resurselor umane în raport cu obiectivele organizatiei;

2.

cunostinte în domeniul politicilor agricole europene si a regulamentelor

specifice demonstrate prin recomandari relevante.

Resurse umane

Se vor completa si depune Formularul nr. 17 (Declaratie privind personalul implicat în proiect), Formularul nr. 18 (CV pentru expertii cheie) si Formularul nr. 19 (Declaratie de disponibilitate). Operatorului economic clasat pe locul I, i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.

Expert – cheie 4 – Coordonator al grupelor de lucru în domeniul sistemelor si securitatii informatice Calificari si aptitudini

1. studii universitare absolvite cu diploma de licenta în domeniul informaticii;

2. certificare CISA (Certified Information System Auditor) valida la data

deschiderii ofertelor;

 

3.

certificare internationala în auditul sistemelor de management al securitatii

(ISO 27002 sau similar), valida la data deschiderii ofertelor. Experienta profesionala

1.

experienta profesionala relevanta de cel putin 3 ani în domeniul IT si

experienta privind evaluarea securitatii sistemelor informatice.

Resurse umane Pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului, prestatorul de servicii poate angaja experti non-cheie, cu conditia respectarii bugetului aprobat. Prestatorul va prezenta în oferta o lista a persoanelor nominalizate ca experti non-cheie precum si CV-urile acestor experti non-cheie. Expertii non-cheie vor detine (cerinta minima obligatorie) studii superioare de specialitate (stiinte economice, juridice, administrative, tehnice, psihologie – sociologie, informatice si altele asemenea) demonstrate prin diplome de studii.

Se vor completa si depune Formularul nr. 17 (Declaratie privind personalul implicat în proiect), Formularul nr. 18 (CV pentru expertii cheie). Operatorului economic clasat pe locul I, i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.

Înlocuirea expertilor non-cheie pe parcursul derularii contractului se va realiza pe baza unei notificari transmisa Autoritatii Contractante si nu implica întocmirea unui act aditional la contractul de servicii.

Informatii privind tertul sustinator

Tertul sustinator va prezenta, urmatoarele documente si formulare:

Formularul nr. 1

Cazier judiciar Formularul nr. 16 Formularul nr. 13) la care se va anexa, dupa caz:

Lista contractelor/ ce fac obiectul sustinerii de catre tert (în cazul sustinerii de catre tert a capacitatii tehnice – experienta similara), care se va completa dupa modelul tabelului Formularului nr. 6 - Situatia privind cifra de afaceri dupa modelul de tabel prevazut în Formularul nr. 7. In cazul persoanelor care asigura sustinerea financiara acestea nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conf. art.181 lit.a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificat precum si in cele prevazute de art.180 din OUG nr. 34/2006

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent

Ofertantul va depune documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalente.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Da

Fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

F/511/1/1/S/12/00/04/S0

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

A.

Propunerea tehnica va fi elaborata conform structurii prezentate in cadrul Formularului 22 Organizare si metodologie.

B.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.

ATENTIE

Netratarea aspectelor mentionate in cadrul Formularului nr. 22 si neregasirea in cadrul propunerii tehnice a Formularului 15 - Grafic de indeplinire a contractului va atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma. Propunerea tehnica va mai contine urmatoarele:

a) Daca este cazul, indicarea intentiei de a subcontracta o parte din contract, cu precizarea partii/partilor din contract pe care ofertantul

intentioneaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor.

b) Indicarea unei institutii de audit/auditor persoana fizica (prezentarea datelor de contact ale acesteia), care va furniza Raportul de

Asigurare ce trebuie sa însoteasca fiecare cerere de plata.

Cerintele caietului de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, iar neîndeplinirea acestora va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Toate documentele reprezentând propunerea tehnica se vor introduce într-un plic ce va fi închis, sigilat si marcat cu textul „Propunere tehnica”. Cerinta privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform art.34 din OUG 34/2006.Informatii detaliate privind reglementarile în vigoare la nivel national referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitate si sanatate în munca, reglementari ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi obtinute de la Inspectia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale: Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, România

Telefon:

Adresa web: www.inspectmun.ro Cerinta obligatorie: Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, în elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (Formular nr. 12), în original. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici, Declaratia va fi semnata de catre reprezentantul legal al asocierii desemnat ca leader. Propunerea tehnica va fi prezentata si pe suport electronic (CD sau DVD).

+4021/302.7030; +4021/302.7054

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Propunerea financiara va fi exprimata în LEI si va cuprinde formularul de oferta, care reprezinta documentul esential al propunerii financiare. Se va completa formularul de oferta - Formularul nr. 3 din Sectiunea IV a prezentei documentatii de atribuire. Formularul de oferta va fi însotit de formularul de buget completat, potrivit Anexei nr. 2 prezentat în Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire. Toate documentele reprezentând propunerea financiara se vor introduce într-un plic ce va fi închis, sigilat si marcat cu textul „Propunere financiara”.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta trebuie sa contina toate documentele si formularele solicitate în prezenta Fisa de date a achizitiei. Întreaga oferta va fi:

- semnata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal si

- numerotata crescator de la prima pâna la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Oferta va contine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.

Oferta trebuie sa fie depusa folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina plicuri interioare: 1 plic marcat “ORIGINAL”, respectiv 3 plicuri marcate “COPIE”, fiecare sigilat si netransparent. Plicul marcat ORIGINAL si plicurile marcate COPIE vor contine trei plicuri separate, marcate corespunzator cu: "PLIC A” – Documente de calificare", "PLIC B - Propunerea Tehnica" si "PLIC C - Propunerea Financiara". Plicul exterior sau pachetul (care va contine exemplarul original si 3 copii) va avea înscrise urmatoarele date:

a) Denumirea si adresa Autoritatii contractante;

b) Numele proiectului pentru care se depune oferta;

c) Cuvintele “A nu se deschide înainte de

d) Numele si adresa ofertantului.

e) Scrisoare de înaintare - completata conform Formularului nr. 4, semnata si datata, direct catre Autoritatea Contractanta

Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertelor. În eventualitatea unei neconcordante între original si copii, va prevala originalul.

, ora

”;

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este co-finantat din fondurile FEADR (fonduri comunitare), prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura Asistenta Tehnica (511).

Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala

VI.3) ALTE INFORMATII

modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

10 zile Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia Generala de Dezvoltare Rurala – AM PNDR, Serviciul Asistenta Tehnica si Achizitii Publice

Adresa postala: Bd. Carol I nr 24, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Tel. +40 213072472, Email: asistenta@madr.ro, Fax:

+40 3072442, Adresa internet (URL): www.madr.ro