Sunteți pe pagina 1din 3

FI A DISCIPLINEI

Universitatea Facultatea Specializarea I. Denumirea disciplinei II. Semestru Universitatea Sapientia Facultatea de tiin e Tehnice i Umaniste Automatiz ri i informatic industrial , Calculatoare

Dispozitive electronice i electronic analogic


Structura disciplinei (Nr. ore s pt mna) Curs Seminarii Laborator 1 2 Obligatorie X Curs Domokos Jzsef Titular de disciplin Seminar Papp Sndor Op ional -

DF -

Categoria disciplinei DD DS DC X Proiect

Nr. credite 5

III. Statutul disciplinei Se marcheaz cu X IV.

Facultativ Proiect -

Numele si prenumele

Univ. Sapientia Univ. Sapientia Institu ia Inginerie electric Inginerie electric Catedra /Departament Ing. Ing. Titlul tiin ific ef lucr ri asisent Gradul didactic titular cu norma de titular cu norma de ncadrarea (titular cu baz baz norma de baz /asociat) 31 35 Vrsta V. Obiectivele disciplinei Obiective generale: dezvoltarea gndirii tiin ifice inginere ti, familiarizarea viitorului specialist cu tipurile de semnale electrice precum i cu simbolurile utilizate n descrierea circuitelor electronice. Competen e cognitive: familiarizarea studen ilor cu cele mai importante dispozitive i circuite electronice, precum i cu aplica iile acestora n mediu industrial, totodat aprofundarea tehnicilor fundamentale de calcul pentru circuitele electronice. Competen e profesionale: studentul va cunoa te dispozitivele electronice pasive i active. Va nsu i fenomenele ce stau la baza dispozitivelor semiconductoare, va cunoa te structura intern i func ionarea diferitelor dispozitive electronice, cum sunt dioda semiconductoare, tranzistorul bipolar, tranzistorul cu efect de cmp, tiristorul, diacul, triacul, dispozitivele optoelectronice precum i amplificatoarele opera ionale. Va cunoa te aplica iile specifice ale acestor dispozitive precum i circuitele electronice fundamentale cum ar fi: divizorul de curent i de tensiune, redresorul monofazat monoalternan i bialternan , stabilizatoare de tensiune, amplificatoare fundamentale cu tranzistor, circuite logice cu tranzistoare, comparatoare, comparatoare cu histerez , configura ii de amplificatoare cu amplificatoare opera ionale i oscilatoare. Va fi capabil s utilizeze metodele de calcul specifice descrierii func ion rii acestor circuite precum i a simul rii acestora pe calculator. Competen e afectiv-valorice: spirit de echip , con tientizarea importan ei preg tirii pe parcursul semestrului pentru ob inerea rezultatelor bune i durabile, con tientizarea importan ei c ut rii, document rii i cercet rii proprii legate de nv are, cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect i la timp. VI. Con inutul disciplinei VI.1. Curs (capitole si subcapitole) Nr. ore Capitolul 1. Dispozitive electronice pasive i semnale electrice (rezistorul, condensatorul, bobina, transformatorul, 2 termistorul, varistorul), structur , tehnologie de fabrica ie, parametri, sisteme de marcare a valorilor; semnalele electrice utilizate n electronic (semnalul sinusoidal, semnalul dreptunghiular, semnalul dinte de fier str u, ramp ). Capitolul 2. Diode semiconductoare (diode redresoare, diode stabilizatoare Zenner, varicap, etc); materiale 4 semiconductoare, structur , jonc iunea p-n, func ionare, caracteristici statice i dinamice, aplica ii (redresor monofazat monoalternan , bialternan , multiplicatoare de tensiune, stabilizatoare de tensiune parametrice). Capitolul 3. Tranzistoare bipolare structur intern , regimuri de func ionare, polarizare ntr-un punct static de 6 func ionare, caracteristici statice i dinamice, modele dinamice de semnal mare i mic, configura ii consacrate, scheme echivalente, aplica ii (regimul de comua ie, circuite logice, stabilizatoare de tensiune cu element de reglaj serie, amplificatoare fundamentale cu un sigur tranzistor, amplificatorul diferen ial).

Laborator Domokos Jzsef Papp Sndor Univ. Sapientia Inginerie electric Ing./Ing. ef lucr ri/asistent titular cu norma de baz 30/35

Capitolul 4. Tranzistoare unipolare (cu efect de cmp), TEC-J, TECMOS structur intern , func ionare, polarizare ntr-un punct static de func ionare, caracteristici statice i dinamice, modele dinamice de semnal mare i mic, scheme echivalente, aplica ii (regim de comuta ie, amplificatoare fundamentale, rezisten e reglabile n tensiune). Capitolul 5. Dispozitive electronice multi- i unijonc iune (tiristorul, diacul, triacul, TUJ) structur intern , func ionare, caracteristici statice i dinamice, aplica ii (reglarea puterii n circuite de curent alternativ). Capitolul 6. Dispozitive optoelectronice (fotorezisten a, fotodioda, fotoelementul, fototranzistorul, optocuplorul, diode electroluminescente, afi aje optoelectronice) structur , func ionare, caracteristici statice i dinamice, aplica ii. Capitolul 7. Amplificatorul opera ional. Parametri. Reac ia negativ i pozitiv . Aplica ii (amplificator inversor, neinversor, sumator, repetor, inversor, integrator, derivator, circuit de logaritm i exponent, multiplicator analogic). Capitolul 8. Amplificatorul opera ional. Aplica ii (comparatoare de tensiune, comparatoare cu histerez ). Capitolul 9. Oscilatoare armonice Oscilatoare RC (Wien, cu re ele de defazare), oscilatoare LC. TOTAL: VI.2. Seminarii (dac este cazul) Componente electronice pasive. Semnale electrice. Legea lui Ohm. Legile lui Kirkhoff. Studiul caracteristicilor curent-tensiune ale diodelor semiconductoare. Aplica ii ele diodelor redresoare i stabilizatoare. Pun i redresoare mono-alternan , bi-alternan . 3. Aplica ii ale tranzistorului bipolar. Circuite logice. Circuite de polarizare. 4. Amplificatoare fundamentale cu un singur tranzistor (baz comun , emitor comun, colector comun), modele de semnal mic, rezisten echivalent de intrare, rezisten echivalent de ie ire, amplificare n tensiune. 5. Tranzistorul cu efect de cmp. Probleme. 6. Stabilizatoare de tensiune. Probleme. 7. Amplificatoare opera ionale. Probleme. Test de evaluare (scris rezolvare de probleme) TOTAL: VI.3. Laborator (dac este cazul) 1. Prezentare general : NTSM, PSI; prezentarea laboratorului; prezentarea general i testarea echipamentelor de laborator (surse de alimentare, aparate de m sur , generatoare de semnal, osciloscoape); regulamente; 2. Componente electronice pasive, parametri, sisteme de marcaj. Legea lui Ohm. Legile lui Kirchoff. Divizorul de tensiune i curent. 3. Studiul caracteristicilor curent-tensiune ale diodelor semiconductoare. 4. Pun i redresoare monoalternan , bialternan . 5. Evaluare pe parcurs (scris). Studiul caracteristicilor statice de intrare, transfer i ie ire ale tranzistorului bipolar. 6. Tranzistorul bipolar n regim de comuta ie. 7. Stabilizatoare de tensiune. Caracteristica de transfer i caracteristice de ie ire. 8. Amplificator de semnal mic. Caracteristica de transfer i caracteristica de frecven . 9. Tranzistorul cu efect de cmp. Caracteristici statice de intrare, transfer i ie ire. Evaluare pe parcurs (scris) 10. Dispozitive optoelectronice (fotorezistor, fotodiod , fototranzistor, optocuplor). Caracteristici statice i dinamice. 11. Dispozitive multijonc iune (tiristor, diac, triac). Caracteristici statice. 12. Amplificatorul opera ional. Studiul circuitelor liniare (amplificator inversor, neinversor, sumator, repetor) 13. Amplificatorul opera ional. Studiul circuitelor de comuta ie (comparatoare, Trigger Schmitt) 14. Evaluare pe parcurs (scris). Recuper ri laboratoare. TOTAL: VI.4 Tematica proiecte (dac este cazul) 1. 2.

4 2 2 4 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 -

VII. Bibliografie (C r i accesibile n biblioteca facult ii) 1. Germn-Sall Z., Dispozitive si circuite electronice, Ed. Matrixrom, 2008. 2. Tietze U., Schenk Ch., Analg s digitlis ramkrk, Mszaki knyvkiad, Budapest, 1993. 3. Szittya Ott, Digitlis s analg technika informatikusoknak, I, II ktet, LSI oktatkzpont, 2002. 4. Beuth K., Beuth O., Az elektronika alapjai, I, II, III ktet, Mszaki knyvkiad, Budapest, 1994. 5. Hainzmann J., Varga S., Zoltai J., Elektronikus ramkrk, Nemzeti tanknyvkiad, Budapest, 2000. 6. Szkely V., Tarnay K., Valk I. P., Elektronikus eszkzk, Megyetemi kiad, 1997. 7. Sabin I., Munteanu R., Introducere practic n electronic , Editura Facla, Timi oara, 1988. Curs dispozitive i circuite semiconductoare i Lucr ri de laborator n format electronic accesibil pe intranetul facult ii i pe Internet, pe site-ul laboratorului de electronic (www.ms.sapientia.ro/elektronika): 1. Germn Z.: Flvezet eszkzk s ramkrk. 2. Domokos J., Papp S.: Analg elektronika laboratoriumi gyakorlatok VIII. Forme de activitate Metode didactice folosite Expunere clasic , direct , utilizarea din cnd n cnd a video-proiectorului n timpul expunerii. Curs Expunere interactiv , cu mobilizarea studen ilor n procesul de rezolvare a problemelor propuse. Seminar Efectuarea lucr rii de laborator (realizarea i simularea circuitelor electronice, efectuarea Laborator m sur torilor, efectuarea calculelor i graficelor pe baza rezultatelor m surate n subgrupe de 23 persoane. Proiect IX. Forme de evaluare Evaluare Procent (scris, scris si oral, oral, test, aplica ie practica, altele) din nota Scris i oral (n timpul sesiunii de examene) 50% Examen Colocviu Verificare scris pe parcurs n s pt mna 14. 15% Seminar Verificare scris pe parcurs n s pt mnile 5, 10, 14. 35% Laborator Proiect

Data, 15.09.2009

Titular curs, ef lucr ri ing. Domokos Jzsef

Observa ii: Discipline: DF- fundamentale; DD- in domeniu; DS- de specialitate; DC - complementare Fisa disciplinei se va concentra pe max. 2 -3 pagini.