P. 1
Dictionar de Marina B&B (Pag 1-100)

Dictionar de Marina B&B (Pag 1-100)

5.0

|Views: 819|Likes:
Published by Cornel N. Şeitan

More info:

Published by: Cornel N. Şeitan on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Capitan

de rangul I (rez.)

Capitan

de rangul

'"

(rez.)

ANTON BEJAN

MIHAl BUJENITA

DICTIONAR" DE MARINA

EDITURA

MILITARA-

BUCURE$TI, 1979

CUVINT INAINTE
Programul Partidului Comunist Roman, adoptat la Congresul al XI-lea carta de baza ideologica, teoretica si politica a partidului -, stabileste intr-o perspectiva cuprinzatoare .si unitara directiile fundamentale ale dezvoltarii societatii romanesti pe drumul socialismului ~i comunismului, stipulind obiectivele ce urmeaza a fi atinse in toate domeniile de activitate, inclusiv in eel al transporturilor navale si fluviale, al dezvoltarii bazei materiale a acestei ramuri. Dupa cum se prevede in Directivele Congresului al XI-lea, in urmatorii ani va spori productia de mijloace de transport, punindu-se un accent deosebit pe constructia de nave mineraliere si petroliere de mare capacitate, precum si pe nave specializate; totodata, se vor realiza in tara, intr-o proportie majorata. instalatiile necesare echiparii navelor: "In cincinalul 1976-1980 productia interna va asigura circa 90% din necesarul de dotare a flotei maritime de transport a tarii". In transportul maritim al marfurilor importate si exportate va creste participarea flotei proprii, care va dispune, in anul 1980, de aproape 200 de nave cu un tonaj de circa 3000000 tdw, capacitatea flotei maritime sporind de 2,2-2,4 ori. Se vor lua, de asemenea, masuri de dotare a flotei maritime cu nave de mare capacitate, precum si de amenajare a porturilor pentru preluarea si predarea transcontainerelor, de mecanizare ~i automatizare a operatiilor de incarcare-descarcare. Concomitent cu realizarea canalului Dunare - Marea Neagra, va incepe constructia noului port maritim Constanta Sud - Agigea, care va asigura, printre altele, transbordarea marfurilor intre navele maritime ~i cele fluviale. In acelasi timp, " ... volumul traficului intern de marfuri va creste in 1990 de doua ori si al celui maritim de 12-13 ori fata de 1975." In cadrul traficului intern, 0 dezvoltare in ritm mai ridicat va cunoaste transportul fluvial, care va prelua cea mai mare parte a traficului pe caile terestre de comunicatii paralele cu Dunarea, Totodata, flota maritima va asigura transportul a circa 75-80% din volumul marfurilor care fac obiectul comertului exterior; capacitatea flotei maritime de marfuri va ajunge la aproximativ 11 000000 tdw, Acest amplu program de dezvoltare a flotei maritime si fluviale a determinat un avint deosebit in constructia de nave de tonaj din ce in ce mai mare, atit pentru satisfacerea nevoilor interne, cit si pentru export. Astfel, in anul 1978 a fost lansat la apa petrolierul rom anesc .Jndependenta" de 150000 tdw, care constituie 0 marturie de netagaduit a capacitatii constructorilor de nave din tara noastra, Dupa cum este bine cunoscut, navele polarizeaza 0 tehnica foarte variata, care le asigura autonomia necesara pentru a se deplasa in siguranta pe mari

CUVINT

INAINTE

6

si pe oceane. Ele reprezinta adevarate uzine, dotate cu mijloace moderne de navigatie si cu tot ce este necesar desfasurarii in conditii optime a vietii normale pe timpul transportului. Pentru ~ aprecia complexitatea si gradul lor de inzestrare este suficient sa amintim ca 0 singura nava este alcatuita din sute de mii de repere apartinind celor mai diverse specialitati tehnice. Se intelege ca atit constructia, cit si exploatarea navelor au determina t cresterea impetuoasa a numarului ~i calificarii celor ce lucreaza in acest important domeniu de activitate. In astfel de conditii a fost necesar sa se dezvolte si invatamintul de specialitate mediu si superior. Au fost create licee profesionale, Institutul superior de marina "Mircea eel Batrin". Centrul de perfectionare a cadrelor din marina civila etc., ceea ce reflecta 0 data in plus dezvoltarea pe care 0 inregjstreaza aceasta ramura importanta a transporturilor. In aceste conditii a aparut si necesitatea elaborarii unei literaturi de specialitate, inclusiv a unor instrumente de lucru, printre care si cea a unui dictionar explicativ cuprinzind un bogat fond de notiuni cu care se opereaza in multiplele specialitati existente in marina. In elaborarea Dictionarului autorii au avut in vedere in primul rind fondul de cuvinte constituite istoric, ca urmare a preocuparilor care au existat in acest sens in permanenta la poporul roman, dar si cuvintele de domeniu aparute in ultima etapa a evolutiei limbii romane odata cu profundele prefaceri sociale ce au avut loc in tara noastra, Tinind seama de faptul ca Dictionarul de marina reprezinta 0 lucrare meritorie, rod al unor insistente si profunde investigatii in principalele domenii constitutive ale marinei, il recomand cu caldura atit marinarilor, ca instrument uti! de lucru in activitatea zilnica, cit si celor care, atrasi de vraja marii, se straduiesc sa-i patrunda tainele.' ,
Viceamiral GHEORGHE SANDU Ministru adjunct, Sef al Departamentului Transporturilor Navale

istoricul nauelor. a Directiei hidrografice maritime Constanta. arid maritima militara. ca fiind utila includerea celor mai im portante cuvinte fji expresii aparfinind argoului marindresc. tratate fji cursuri de marindrie. Am considerat. De un real [olos in elaborarea dictionarului au fost materialele documentare pe care ni le-au pus la dispozi!ie Lns pectoratul naoigatiei civile prin cpt. drept maritim. teoria navei. atentie deosebiid s-a acordat termenilor care au intrat in uz ca urmare a dotdrii n~velor marinei noastre militare fji civile cu tehnica cea mai avansata.). a Lnstitutului roman de cercetdri marine. au fost meniinute in schimb numai acele cuointe care me au corespondent in limba romana. R 1 (rez. Totodatd. fiind intilniti $i astazi in limbajul curent. precum fji cea proprie documentelor de marina. pe care it considerdm. exploatarea nauelor comerciale. de asemenea. Muzeul marinei romdne prin cpt. Stdnescu Raimond. care. de naoigaiie. Limbajul marindresc. J n scoput eoitdrii unor interpretdri eronate. meteorologic nauticd. inedit. Savu Emil. A p. un tezaur sacru. Registrul naval roman prin ing. . pescuit etc. uncle dintre acestea aoind un continu. termeni care imbogajesc continu« limbajul marindresc. dar care stnt free vent folosite. Biblioteca centrala a M. sugestii fji obseruatii critice ne-au ajutat sa finaliziim prezenta lucrare inceputii cu mai multi ani in urmii. care au 0 veche tradiiie $i dau wn colorit viu limbajului marinarilor nOfjtri. pe la mijlocul secolului al XI Xi-lea. dar care se intilnesc in mod frecvent in literatura noastrd de speciaiitate sau cele care prezinta interes din punct de vedere linguistic. in diciionar a fost inclusa. de asemenea. mai tirziu. N. Comandamentului marinei militare.. J n procesul elabordrii dictionarului ne-am bucurat de sprijinul conducerii o a Tnstitutului de marina "Jlircea eel Bdtrin". terminologia [olositd de societdiile de clasificare. reprezintd 0 dovada incontestabild a faptului ca vitregia timpurilor nu ne-a put~tt desprinde de mare fji de Dundre.INTRODUCERE DICTIONARUL DE MARINA cuprinde peste 5000 de termeni maritimi fji fluviali [recoent intilniji in diferite manuale. R 1 Petrescu Nicolae. Este momentul sa subliniem vechimea terminologiei noastre de marina care s-a format pe baza limbajului marindresc folosit in bazinul M drii M editerane fji cdruia is-au adduga. s-a renuniat la termenii imprumutaji direct din alte limbi $i adopta/i artificial. sa fie utilizaji odatd cu aparijia fji dezuoltarea marinei noastre. unii termeni proveniJi din jarile nordice. prin sfaturi. hidrografie. care nu stnt injelefji de majoritatea marinarilor. Un loc important it ocupa termenii care au incepu. in diciionar au fost incluse $i numeroase cuvinte inoechite. a Departamentului transporturilor nauale. constructii naoale.

cpt.a..Pt. It.) Ionescu Paul.INTRODUCERE 8 prin col. R 2 (rez. Murgeanu Laurentiu. de cursa lunga I urascu Gheorghe. ~. Iorga care ne-a comunicat rezultate nepublicate ale cercetdrilor sale. R 1 Angelescu Gheorghe.) 10nescu M ircea.) Pavica Victor. Popa Ion Nicolae. Am beneficiat. Nu putem uita nici ajutorul moral pe care l-am primit din partea a numero~i susjinatoriai ideii elaborarii unui dictionar de marina. cpt. Mainescu Iuliu~i ing. R 3 Rddo. cpt. cpt. M uljumim de asemenea Editurii militare care s-a straduit sa puna la dispozilia cititorilor 0 lucrare cu un inalt nivel tehnic a carei redactare a necesitat un efort deosebit.R 2 (rez. R 1 (rez. cpt. R 1 M ungiu M atei. R 1 (rez. R 1 M atei M ircea. ale cdror obseroaiii ne-au ajutat sa inlaturam 0 serie de dificultati inerente. ISergiu Columbeanu I de la Institutul de Istorie N. cpt. R 2 Oruna Stefan. ing. Andone Marius. R3 (rez. Laboratorul naval din cadrul Institutului de cercetdri ~i proiectari tehnologice in transporturi prin ing.) Ciuca Ion. Mircea. ing. Marinescu I s. cpt. cpt. ajutor care a representat un puternic imbold in munca noastrd.) Radianu Mircea. cpt. R 1 (rez. cpt. de asemenea. AUTORII . cpt. de sprijinul tonardsilo« cpt. Tuturor le adresdm sincerele noastre muljumiri. cpt.) IN. R 1Gheorghe Ion. Matheescu Paul din Ministerul Transporturilor.

Cu exceptia unor cazuri Izolate. respectiv. Hl'TACOV. dorneniul la care acestea se refera. sint considerate de asernenea cuvinte-tithi. de exernplu. cuvintele-tirlu mai prrtin cunoscute poarta un accent grafic. Pentru a fi pronurrtate corect. Trimiter ile pentru completarea informatlei se fac fie printr-un v. cuvirrtele ~i expresiile sint explicate nurnai din punct de vedere marinaresc tara a da alte sensuri. intre paranteze. In general. Uneori dupa cuvintele-titlu se indica. cuvin teletitlu sint date la singular. DISTANTA ZENITALA). cele mai putin cuno scute fiind insotlte de explica'tiile necesare.A. Semnul <> marcheaza expresii continind cuvlntul-titlu. nave. dupa defrnirea cuvintelor-titlu. aparate etc. care se utflizeaza de obicei abreviat sint incluse in ordine alfabetica sub aceasta forma. cind se utflizeaza in mod obisnuit la plural. de denumirea Iigurii.F.d. in cazul in care elementele cornponente forrneaza un tot unitar (de exemplu. ANCORA DE FURTUNA . Unele expresii. de exemplu BABA. de exemplu. DESCHIS (despre un aliniament}. denumirrle integrale Iiind prezentate intre paranteze. Pentru econornie de spatiu cuvintele-titlu repetate in cuprinsul definitiei se abreviaza. fie printr-un v fig urmat de cuvintul-titlu si. de exemplu. formate din substantive si adjective. Sinonirnele se dau. princlpiu aplicat ~i la organizarea expresiilor care urrneaza uneori acestora. OBO (oil-bulk-ore). pe care multe din ele le au in limbajul curent sau in eel ~tiintific. pe primul Ioc fiind trecut cu majuscule cuvintul eel mai important ca sens (de exemplu. Denumirrle de institutti. in timp ce la altele ordinea norrnala a cuvintelor este [nversata. curba lui). de regula.REGULI DE FOLOSIRE A DICTIONARULUI Cuvintele-trtlu sint dispuse in ordine alfabetica. .

inalttme de constructie hd . .termen fluvial jr . H .termen militar .limba germana GAl .latitudine .Iimba franceza germ .terrnen medical .pescajul navei DM .limba engleza fl .drept marrtirn engl .tie Depl.Iirnba italiana fnv L invechit .deplasarnent d .lungirnea navel Nd oc .LISTA ABREVIERILOR arg art AS asir av B D antisu bmarin astronomie .teatrul maritim de actiuni militare - torpila transport transporter vezi viteza vedeta torpiloare .aviatie Iatimea navei (dupa - argou ar tilerie lat long Me med mil so- inaltime de constructie cietatile de clasificare) Mm MN nav .mila marina .geografle maritima. PA peso petr RNR sin torp transp TR v V VT - nod oceanografie portavion tehnica pescuitului petrolier Registrul naval roman sinoriim TMAM .longitudine .Istoric it .meteorologie nautica naviga.hidrografie ist .marina civila .

de Maccasar poate avea dife rite nuarrte.sirme de abatecarea de la ancora sau de re . la ple3 . Negre [denurnire [olositd de pescari ) . tntoarcere 1. barbatl. ABIS oc Depresiune a fundului oceanului cu adincimi peste 5 500 m. african este de culoare neagra : A. in Oc.ponton de abatere AII. incendiu.pon til . se tacea cu ajutorul unor palancuri de abatere. ABANOS Lernn de arbore tropical folosit la constructii si arnenajari pe nave de pasageri ~i pe iahturi .i. 6 -lest.palanc de ahatere . 3 . ABAZA MN Vint de sud-est pe coasta de vest aM. 2.rtilerie. Coeficient aproximativ al deviatiei compasului magnetic. ABANDON DA[ Renuntare la dreptul de proprietate asupra navei si caricului in profitul asiguratorului. Actiunea se numeste a face A. ABAC fnv Platou rotund sau dreptunghiular cuprinzind un ansarnblu de diagrame ce serveste la deterrninarea unor rnarimi scalare in tragerile de a. ABATERE DIN DRUM MC Abatere a u nei nave cornerciale de Ia drumul direct intre doua porturi. legate cu 0 macara de catarg si cu cealalta la 0 baba A earena: 1 . se Ioloseau in acest scop pontoane de abatere sau chiar ancorele navel. cu toate masurile luate. restul echipajului. sin abazia. Indian Iinga ins. tn t.A A 1. iar viata echipajului si pasagerilor este in pericol. in cele din urrna. cind . ABANDONARE Parasirea navei in cazuri de forta majora (sinistru. Cele mai adinci A. Pasagerii se evacueaza in ordinea: femei. alama). care protejeaza cornpasul . in Oc. Atlantic Iinga Porto-Rico (9 218 m). aceasta nu mai poate fi salvata.seendru. ABITACLU Caleta din material amagnetic (de regula. Procedeul a fost frecvent folosit pe vremea navelor cu vele care aveau corpul de lemn. voita intr-un bord .cheu.slep la geamandura. . Indepartare de la directia din care bate vintu!. 3. Ia deterrninarea vitezei navei etc. se gasesc in Oc. ABACA sin manila. se ut ilizeaza astazi nurnai in cazul navelor rnici de cabotaj. 2 . fara a pune nava in perieol de rasturnare. ABATERE IN CARENA inv Inclinare volta a navei astfel incit opera vie sa iasa din apa pentru a fi care nata sau reparata .). ABATA] sin abatere in carena. membrii echipajului care nu fac parte din echipele pentru cornbaterea avarrei si. Mariane (11 022 m) si arhipelagul Filipinelor (10 540 m). table Table care permit calcularea azimutului prin tr-ei intrari in trei table intitulate ABC. v fig baba.recut .tere In -- de abatere. 4.sart de carenaj.ac.C. Pavilion din Codul international de semnale eu semnificatia : "Am un scafandru la apa . pentru a reinnoi calafatul. A.O\TERE 1. pentru a le catrani si rnai ales pentru a distruge cu Ilacar! sfredelitorii (Teredo navalis s. lava (7 450 m) etc. A.i. 4. copii si bolnavi .a. dupa ce s-au epuizat toate posibiltta [ile de salvare a navel. v curba de giratie. 4.curen t .C. [l Manevra de deschidere a unui ~lep folosind 0 sirrna de abatere l?i cirrna actionata de curentul apei. Eroare a Iiniei de credin ta a compasului magnetic sau giroscopic : sin A mecanic. 3. 5 . Comandantul paraseste ultimul nava. Pacific linga ins. ABC. 2.) care perforau opera vie. Abaterea unul ~Iep: AB. 2. de Ia galben la brun in~his cu vine negricioase. mentineti-va la distarrta buna cu viteza mica". avarie etc. A. 7 .

aviatie) pentru a intercepta. 2. inghetului etc. mil Actiune desfasurata de 0 grupare de lupta navala (nave de suprafata. inv Scondru cu care se Intarea arborada navei la abaterea in carena : v fig abatere in AC DE GRANDEE v ae de vele. valurilor. Actiunea de a lua contact cu useatul cu ajutorul unei ambarcatiuni sau nave de debarcare. AC 1. magnetic. in ultimul timp. ABORDABILA v coasta (2). 2. Niangon. ACOSTARE Actiunea de a acosta cu bordul san cu pupa la cheu. ceea ce se reaIizeaza cu ajutorul unor parime date in ambele borduri (a nu se ~::=::r=+ ~ Ac de vole [>-sectiu~e. Se fabrica. ABRAZIUNE Fenomen de distrugere a malului sub actiunea vinturilor. "I. "I. v fig compas. destul de suplu . casant : SapeUi si Cipo.motor gea sau sarea la abordaj. ACAMAR Steaua nautica Eridani (Eridan). 3. Pentru velele de iaht se Iolosesc cu precadere numerele 13-16. sfn habitaclu . ACAJU Lemn de arbore tropical de culoare rosie folosit la constructia iahtur'ilor. de bara si. marimea 0. 2. Portiune de cer acoperita CU nori . . A lua contact CU 0 coasta prin intermediul u nei arnbar ca. de carena. Putrezeste greu. curentilor marini. 2. AC DE RELEVMENTE v alidada. mearga sau sa sara la A.. in forma. de regula din alnico. ACCELERATIE. cit si in eel de-al doilea razboi mondial. curba de Curba-diagrama reprezent. Varietatile cele mai folosite: Marele Bassam. de la "I la 18. la 0 anumita distanta. ACLAMF fl Remorca data. in In interiorul bordajului sau parapetului. au avut loc atit in primul. Armele folosite erau : sabia dp '\.ind acceleratiajdeceleratta.) in folosul carora se executa. convoaie. se exprima in zecimi din totalul cerului vizibil. rnai pu tin suplu . La A. in araba "Capatul riului" (ca si Acarnar). ist Manevra constind din asezarea navei proprii bord la bord CU 0 nava inamica pentru a 0 captura prin lupta corp la corp. porturi etc. ABORDARE 1. sin coliziune. marimea 3.6. grenada cu run etc. prevazuta fUndcu un capac cu gearn pentru citirea gradat iilor rozel si. confunda cu aborc dajul). in araba . fiind utilizate pentru amenajari ~i suprastructuri. hd Stmca inalta si ascutita care nu poate fi descoperita decit prin dragaj hidrografic. ABORDAJ 1. is! Aveni bord la bord sau cu bornpresul pe bordul unei nave inarnice pentru a 0 captura prin abordaj. A merge cu 0 ambarcatrune la bordul unei nave pentru arnbarcarejdebarcare de pilot. in dlagonala (cruce) intre prima si urmatoarea dana ale unui convoi de slepuri : ~in anclamf.rampa prova . ACLINA Curba care uneste toate punctele de pe glob cu inclma+ia magnetica zero. decorative. Avodlre. sin ecuator magnetic. caracterizata prin caderea vintului ~i linistirea marii. folosita la constructia compasului magnetic. vizita etc. Portiune de mare acoperita cu gheturi : se exprima in zecimi din supratata vizibila a marii. ABORDOR ist Marinar care merAbordare: J . ABORD. Mat mar ri destinati sa.tiuni. in forma de tub. 3. toporul de A.1. ACALMAT (despre nauele cu uele} Imobilizat din cauza lipsel de vint.Capatu) rrului" (ca si Achernar).ii maritime. pe punte sau sub punte. . ACHERNAR Steaua nautica a Eridani (Eddan). ABORDA 1.ABOOD 12 regula. 1n ultimul caz nava este e . submarine. A. N urnerele 11-13 sint" folosite pentru coaserea grandeelor. 2. in 15 marimi. fortele navale ale inamicului liii a Ie impiedica sa loveasca obiectivele [comunicat. Cazurr cu totul izolate de A. Numerele 9-18 sint utilizate mal frecvent. AC DE MERLINAT Ac de cusut cu merlin. era 0 manevra practicata pe vremea navelor cu rame si vele. Pentru Iegarea de nava inamica se utilizau gheare de A. a colida. Zona de mare in care se poate folosi un mijloc de navigatie electronica. ABUZ DE PAVILION DM Folosirea unui pavilion national la care nava respectiva nu are dreptul (pavilion fals) pentru a induce in eroare inamicul. a intra in coliziune . 2 . Numerele mici se Iolosesc si ca ace de merlinat. care permite calcularea distarrtei cisttgatejpierdute odata 'cu marireajmicsorarea vitezei. CU un felinar . ACOPERIRE 1. Actinnea de a aborda ("I). purtind denurnirea de ace de grandee. ACALMIE MN Imbunatatirea temporara a vrernii. AC DE VELE Ac cu sectiune trtunghiulara folosit pentru coaserea velelor. dar este putin elastic. formau unul sau mai multe divizioane de A.. sin a face coliziune. A lovi accidental o nava sau 0 geamandura . eventual. AC MAGNETIC Piesa magnetica. trebuie sa se evite ca ambarcatiunea sa cada intre valuri. ACOSTA A aduce ~i a lega 0 nava sau 0 ambarcatrune la cheu sau la alta nava.

ca in expr."2. balizaj. "A. . arg. prova la pupa nefiind adrnisa decit cu totul exceptional.cheu. navigabila minima fl A. ACRUX Steau a riau tica (:£ Crucis (Crucea Sudului). 3 masina Inapoi Acostare cu pupa: 1 .)". n rvigabila de garantie: v cota. golfului (baii. carle etc. ADHARA Steaua nantica e: Canis Majoris (Ciinele ~lare).elicea din A. la prova de una-dona ancore sau de 0 Iegatura data. ca in expr. ACTE DE BORD Documentele care trebuie sa. focul (~i trinca)".. 2 . ADtNCUL Vint dinspre larg (term en [olosit de pescari ). ACVATORIU v ape portuare. (despre drumuri sau releumente) Raportat la Nordul adevarat.estacada. "A. ca in expr .se fundar iseste ancora intii cu pupa la cheu si ancorata nu este considerata nava ancorata.. variaza in raport cu mareea. Opus cheului. AFIRMATIV Pavilion cu sernnificat ia "Da" sau indicind ca. rernorca" fl Formula.. AFTERPIC sin pic pupa. la nivelul me diu al marii. iar pentrn rnar ile cu rnaree.pavilionul . A. v sugere. patrata ~i rame (15 perechi). A. afluxu1 de apa dulce al fluviilor. in Iunctie de valoarea bunului transportat. Ambarcatiuni le acosteaza. de regula. 2. la 0 gearnandura.13 tinuta. Pe fund mic A. AcrE DE BAZA Totalitatea certificatelor de registru si a actelor cerute de conventiile internationale sau de legislatia interna care se elibereaza unei nave civile. se tin la zi prin grija comandantului navei. 7. participare 1a avaria comuna. la nivelul zero al har tii marine. la care omul in pro va impinge cu coada cangii in cheu sau in nava pentru a deschide pro va. presiunea atrnosferica. 4. taxe vamale etc. egala cu pescajul calculat al navel plus rezerva pilo tului : sin A. marrmea 1. Raportat la un observator irnobi l. certificatul de navigabilitate (de clasa si de sigurarrta) ale navelor comerciale se depun la capitania portului pe timpul stationarii in port. certlficatul de bord Iiber. Certificatul de nationalitate. dragaje pentru mentinerea adincirnilor. Alte acte referitoare la instalatiile bordului. rernorca unei dane sau unui convoi de slepuri a fost f ilata in intregime. ACTUJUA ist Tip de nava militara romana. Ro-Ro) incarca si descarca acostind cu prova la cheu. AD-VALOREM MC In raport cu valoarea.1. mai mare decit pescajul in stationare. vizitele etc. iar cele privind reviziile." 3. pentru marile fara maree. 3 -se fundariseste ancora a doua . 0 "A.masina inapoi. Acostare cu bordul: 1 . "A.ta activ itate. cia sonda" Spre larg de izobata de cca 200 m de la care sondajul nu mai este po sibil decit cu sonda acustica.verticala adevarata". "cirma in A. _ ADMINISTRATIE DM In converrtiile internationale . 6. 4 . A. 3. este mai pronuntata decit pe fund mare. este raportata. ADEV ARA T 1. vinturile dominante. certificatul de tonaj.F. martmea 1. AFUNDARE Imersiune a unei nave aflate in mers. e xist e in permanenta 1a bordu1 unei nave. aflat. usoar a si rapida. sub nivelul celei mai joase maree. instalatii etc. In partea opusa intoarcerii. prova!" Cornanda la plecarea unei barci. Daca viteza navel depaseste viteza critica se produce fenomenul apupar ii de viteza . ca in expr. Stabilirea unor rapotturi separate referitoare la navlu..C".. MC In strainatate. in araba "Fecioara". AFARA 1.6. Raportat la globul terestru. ADtNCIME Distanta masurata pe verticala intre suprafata apei si fund. anumite part]. "vint adevarat" sau . prin care se raporteaza ca. 5. AFRETARE sin navlosire. obstacolelor sau fuudatiilor de pe fundu1 apelor curgatoare. In Codul international de sernnale . In ultimul timp unele tipuri de nave (de ex. asigurare. fl Opus malului. ca in expr. se tin la zi si la Societatea de clasificare. la scara navel si intotdeauna prova la prova. ADMINISTRATIA FLUVIAL~ A DUNARII DE JOS (A. "in A. Scos in afara bordului. In afara bordului. care folosea 0 vela. guvernu1 statu1ui al carui pavilion il poarta nava sau autoritarea care are dreptul de a supraveghea 0 armrni. datorita celor doua zone de suprapresiune la prova ~i pupa sl zonei de depresiune de la centru. In larg de.cheu : 2 . capului etc. Din punctul de vedere al Regulilor de drum 0 nava legata AFUNDARE ADIERE MN Vint de Ior ta dupa scara Beaufort. de obicei. precum ~i a1 asigurarii pilotajului navelor la bara ~i pe Du narea de Jos.. etiaj. ale nav ci. "Semnificatia grupului precedent trebuie socotita afirmat iva".) DM Adrninistratie infiintata in baza Converrtiei de la Belgrad (1948) in scopul asigurarii navigatiei pe Dunarea de Jos (de la gura Cana1ului Sulina pina 1a Braila inclusiv) prin lucrari hidroteh nice. AFUIERE hd Dislocarea si spalarea de catre curentul apei a aluviunil~r din jurul navelor scufundate. . ca in expr. fara a tine searna de clauzele de contract care Ie reglementeaza.J. miscare adevarata" folosita in cinematica navala. In cazul hartii marine A.D.

pesc Unealta de pescuit confectionata din plasa si folosita in pescuitul marin. se poate face en vireza inamte. aeriana. pot cel al navel ancorate cu 0 singura ancora. si cu viteza inapoi : V cheie de afurcare. chirnica. AlAR Eroare a u nui cintar. in Oc.raversului si drept in pupa. 1 . AJUTOR PENTRU NAVIGA':PE Dispozitiv sau aparat (far. in medie. de valur i produse de 'lint. de la Capul Bunei Sperante pina in zona gurii riului La Plata. 2.2.U. Nava care A. denumrta ~i A. poate fi de exercitiu sau de lupta. reprezerrtind interesele navelor comerciale.nava afurcata : d . Se int. se determina in trecut cu ajutorul scari i Douglas. in care: R este lungimea sec II perpendicularei coborite din astru : K . in prezent se Ioloseste scara internationala a maru.nava ancorata .d. AGITATIA MARII Miscare ondulatorie complexa l~ suprafata apei sub forma. ALARMA mil In1. AGONA Curba care uneste toate punctele de pe glob cu declina.) destinat a ajuta nava sa-si faca punctul. din zbor. ~ . radiofar etc. Asista pe cornandantul navei in relatrile cu autor itat ile locale.declmatra astrului. Gradul de A.AFURCARE AFURCARE Ancorare cu doua ancore ale caror Iarrtur i fac un unghi de cel pulin 60°. indiferent de bordul prin care 0 depaseste.spatiu de evitare. marimea 2. v izogona. "a face aiarul". iar in emisfera sudica. AGETON 1. <p . A.ilnesc in emisfera nordica. indif erent de pavilion. AGITATA (despre mare) Cu valuri. sin agent de vapoare. . 0 alta nava este obllgata sa 0 evite. Prin A. 2 . AGANTA fl Comanda folosita de pilofii de pe Dunarea Maritima.diametrul spatiului de evitare Reducerea cuprins intre piciorul perpendicularei si ecuator . AISBERG oc Bloc urias de gheata plutitoare.ltiintare printr-un semnal despre un perieol iminent care necesita luarea unor masuri de protectie si de lupta.M. Gruis (Cocorul).cosec P sec ~.tia magnetica zero. desprins din calotele glaciare polare. Atlantic.arcul avea. 2. 3 . A. lungirni de peste 2 Mrn. Table de lnaltimi bazate pe trnpartirea tr iunghiului de pozrtie printr-o perpendiculara coborita din astru pe meridian. ca in expr. AGENT MARITIM MC Persoana sau firml!. sa evite pericolele. Ura a beneficia de calitatea de nava pr ivilegiata. adica a determina eroarea unui cintar. adica din sectorul luminii de pupa. Table de inal tirni reprezentind 0 imbinare intre tablele precedente ~i tablele \Veerns.latitudinea. spatiul de evitare devine mult mai redus decit 'paliului de evltare prin af urcare . cosec 1{ = cosec z = cosec ~ sec R cosec R II =e sec R sec(K _ (j»). pina la paralelul 400 N. Inghetat de Nord. sa aleaga Ull drum sigur. sin gir-gir.West a Oc. Iolo- Aisberg H H' Table ageton sind formulele: cosec R = cosec . A. AL NA'IR Steaua nau tica a. din care 4/5 se afla in imersiune. pentru a inceta filarea sau virarea. in araba "Cea stralucitoare". in parte a de Nord. AJUNGE DIN URMA A se apropia de 0 nava din sectorul cupr ins intre doua carturi inapoia t. AGENT DE NAVLOSIRE MC Intermediar care par ticipa la incheierea contractului de navlosire din imputernicirea navlositorului sau arrnatorului. inalt imi de 100-300 rn. ALAMAN LIZ Apa adinca. atingind paralelul 3Y S.

15
navala, submarina si se da. prin semnale scurte si repetate cu soneria, c1opotul, sirena, goarna, siflee.a sau poate fi transmisa la telefon etc. La A. echipajul navei actloneaza conform rolurilor. ALARMA NAVALA mil Actiune de ridicare a star i] de pregatire a fortelor si mijloacelor mar inei rnili tare, in scopul prevenirii atacului prin surprindere din partea navelor de suprafata sau a submarinelor inarnice, ALBA [des-pre parimd } Necatranita. ALBIE 1. fl Parrea cea mai adinca a unei vai cu apa curgatoare , A. majora Lunca acoperita de ape nurnai in timpul v irtur ilor mari. A. minora Patul riului (matca) prin care apa curge permanent san in cea mai mare parte a ariulu i, 2. Por tiu ne de mare cuprmsa intre 0 Iinie de br izarrti si plaja : v brizarrti. ALBIRE ARCTICA/ANTARTICA MN Disparitia corrtrastelor in marlle polare, uscatul fiind aeoperit cu zapada, iar cerul cu un strat uniform de altostratus si cirostratus, ceea ce face ca uscatul sa para unit cu cerul , prezentind un fond alb neintrerupt., cu reperele de navigatie nedistincte; lipsa de corrtraste face irnposibila apreclerea distarrtelor. ALDEBARAN Steaua nautica a Tauri (Taurul), marimea I, I; in araba "Urmaritorul". "ALEXANDRU CEL BUN" Canoniera (de construct.ie engleza, 1882). Caracteristici: Depl, = = 10'1 t; V = 9 Nd ; doua tunuri de 37 mm si doua mitraliere. A fost ut ilizata pentru misiuni de minare si ridicari hidrografice, ALFABET FONETIC INTERNATIONAL Cuvinte mlocuind Iiterele alfabetului si cifrele pentru a se evita confuziile in convorbirile radio: AHa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India J Juliett K Kilo L Lima M Mi ke A B C D E F G H I N 0 P Q R S T U V W X Y Z November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey Xray Yankee Zulu ALFABET MORSE si pu ncte folosite acust ice si opttce. Alfabet pentru R ... -

ALFABET constrtuit din Iiuii transmisiile radio

I

A*.A
BC Ch*D

S T

U* .. V ... \V. --

F

E.

F .. -.

XY -. Z 1 2 3 i 5 6 7 8 9

.. --

H ....
I .. K -.L. - .. N

G-

J .- -

M--

N* -

0* P

0* -

Q - -.-

o ----de semnale.

• Nu sint folosite in Codul International

ALFABET PENTRU SEMNALE CU BRATELE Alfabet format din diferite pozitii ale bratelor si folosit pentru cornunicarea intre doua nave

It

~

(7-1q
B

....

~

~

.~
C

r
F K

A

·i
0

r
~
E

~
G

~
H

~
I

~
J

L

M

N

a

o

Nadazero

6 Soxisix
7 Setteseven

1 Unaone

2 Bissotwo
3 Terrathree i Kartefour

8 Oktoeight 9 Novenine
Virgula Punet (zecirnala) Stop Decimal
L_

Z

~

Chemare

Ter~inat _L~C~~ co bratele

5 Pantatlve

Alfabet pentrn semnalizare

ALGOL sau intre 0 nava si uscat, Ia distante mici, De regula, in fiecare rnina se tine un mic pavilion de semnalizare, ALGOL Steaua nautica f3 Persei (Perseu), marimea 2,3; in araba "Demonul". ALiDADA 1. Instrument de vizare asezat pe un cornpas sau pe un disc de relevmente, 1n forma sa cea mai simpla, A. consta dintr-o rigla ce se poate rotl pe un pivot si care are la o extremitate un vizor compus dintr-u n eadru cu un fir vertical, iar la celalalt un ocular cu 0 fanta foarte ingusta. Tipurile mai perfectionate sint prevazute cu 0 luneta si 0 prisma pentru citirea gradatiei eompasului, 0 oglinda pentru luarea relevmentelor la astri si, eventual, un dispozitiv care face ca A. 'sa rimina. in aceeasi directie, chiar daca nava gireaza (A. autosincrona), Uneori A. are in centru si un ac de relevmente pentru vizarea astrilor prln ocular si virful acului. 2. v sextant. ALiFIE DE FURBI~AT Decapant folosit pentru furbisarea alarnurilor ; sin alifie engleza, pasta de furbisat, ALlMAN j1 Portiune a Dunarn cu apa l inistrta ALIOTH Steaua nautica € Trsae (Carul Mare), marimea 1,7; in araba

16 Major is "Scroafa

mica",

ALlUM 1. Pozrtia relativa a navei fata de vint. Din acest punet de vedere put em dist inge :

(termen {oiosit local in Oltenia).
ALIMBA A descarca 0 parte din caricul unei nave intr-o alta. nava mal mica (rnahona sau limb) pentru a realiza un pescaj care sa perrnita trecerea peste funduri mici, bare etc.; sin a face limb. ALIMBARE Actiunea de a alimba : sin limb. ALINIAMENT Directie marcata prin doua repere de pe uscat. Reperul eel rnai apropiat de mare se numeste anterior, iar eel rnai Indepartat, posterior. Se spune ea cele doua rep ere sint in A. cind ele se ana in Iinie, A. prezinta 0 foarte mare importanta pentru navigatie. deoa-

Aliura

Aliniament

rece nu depind de instrumentele nautice. Cele mai importante A. sirrt marcate pe hartile marine. Ele pot fi de intrare sau de iesire din port, rada, canal, de aterizare, de evitare sau de siguranta (care permit evitarea unui fund mic, uriei stinci etc.). Un A. este corisiderat sensibil in cazul in care iesirea de pe acesta se observa usor, dlstanta dirrtre nava si reperul anterior fiind, practic, egala cu de trei ori distanta dirrtre rep ere. A. de radiolocatie A. format din doua reflectoare de radiolocatie ; sin A. radar.

vint strins, la care unghiul dirrtre directia vintului si axul navei este egal cu 1-7 carturi : (cind unghiul este de circa 1 carturi se nurneste vint de bulina, iar pentru restul A. vint strins in voie); vint de travers, la care unghiul este cuprins intre un cart inaintea :;;i u n cart inapoia traversului : vint larg de la vint de travers pina la 1 carturi inapoia rraversulu i (este A. eea mai favorabila): vint mare larg, de la 1 la 7 carturi inapoia traversului : vint din pupa, de la vint mare larg la axul navei, N oile reguli de drum disting numai doua A.: vint strins, inaintea traversului, si vint larg, inapoia rraversului. A. eu vint dinapoia traversului se numeste A. purtatoare : sin mersul navel. 2. Mersul masinii exprimat prin : "foarte incet", "incet", "jumatate", »P" drum", "toata fortajviteza" (inaintejinapoi) ; v ~i trepte de viteza, telegraful masinii, ALiVEI Me 1. Spatiu pe puntea pr incipala, su b castelul central, pentru incarcarea de marfuri usoare sau car bu ni, 2. Coridor. ALIZEE MN Vinturi regulate, de for ta 3-4, in Oc. Atlantic si Pacific, la Sud si Nord de ccuator, pina la" paralelul 30°. La: Nord de ecuator A. bat de la Nord-Est la Sud-West, iar la Sud, de la Sud-Est la Nord-West, Zona A. se caracterizeaza printr-o vreme frurnoasa, eu precipitatii reduse. ALKAID Steaua nautica 'IJ Ursae Majori(Carul Mare), marjmea 1,9; in araba .Condus catorul f iicelor sicriului'"; sin Benet nas.

17
ALLARD, formula lui Formula. cu ajutorul careia se calculeaza bs.t aia Iuminoasa (P) a faruri'or. E,

AMERICA

=

TP 1sau Es

s=

=

I --

e-a

i=

in care E,

este pragul de poi ceptf e al ochiulni navigatorului; I - i ..teisit atea lurninoasa a sursei ; T - coeficierrt, numit initial coeftcient de transparenta pe unitatea de distanta, iar ulterior coeficient de transmisie atrnosferica pe unitatea de distanta : a - coeficient de densitate optica pe unitatea de distanta legat de T prin relatia a = - Ig T; P - bataia luminoasa a farului; e - baza logaritmilor neperieni, ALMANAH NAUTlC Publieatie arruala cont irrind pozit iile aparente ale astrilor folositi in navigatie si alte date astronornice necesare efect uarii ealeulelor nautice. In trecut era cunoscut sub denumirea de efemeride. ALl\HNCANTARAT (ALMUCANTARAT) sin paralel de inaltime, ALNICO Otel aliat cu aluminiu, nichel si cobalt, eu foarte bune proprietati magnetice, folosit la fabricarea aeelor magnetice si a magnetilor de compensare. ALNILAM Steaua nautica e Orionis (Orion), marirnea 3,1; in araba ,,!?iragul de perle". ALO BARCA! inv Soma tie a santinelei de la a ncora sau de la scara navel, adresata unei arnbarcatiuni care se apropia. ALPAHARD Steaua nautica 0( Hydrae (Hidra), marimea 2,2; in araba "Steaua singuratica a sarpelu i'": sin Cor Hidrae, ALPHECCA Steaua nautica 0( Corona Borealis (Coroana Boreala), marlmea 2,3; in araba "Cea slaba" (in coroana). ALPHERATZ Steaua nautica 0( Andromedae (Andromeda), marimea 2,1; in araba "Burieul calului" . ALTAIR Steaua naut ica 0( Aquilae (Vulturul), marirnea 0,9; in araba "Vulturul". ALTERNANTA Faza de lumina a unui far CU lumina alt.ernat iva. ALTERNATIVA. [despre lumina) Care isi schimba culoarea. ALTOCUMULUS v nori, ALTANA inv Parima de manevra, ALUNECAREA EUCEI Diferenta intre pasul geometric al elicei si distanta de inaintare a acesteia ; sin reculul elicei. AMALFI, codul de la ist Culegere de legi maritime eodificate la Amalf i (sec. XI). AMARA A fixa obiectele de la bord pentru a nu se deplasa la balans, De ex., tunurile se amareaza eu boturi de amarare. AMARA inv, sin parirna de legare. AMARINA 1. A 0 bisnui cu marea. 2. A inlocui echipajul unei prize cu echipaj propriu , AMBARCA 1. A lua la bord oameni, materiale sau tehnica de lupta. 2. A lua apa la bord din cauza rnarii rele, ca in expr. "nava arnbarca eu provaJla prova", "nava arnbarca cu bordul",

AMBARCARE 1. Actiunea de a ambarca, 2. Iridemnizatie prirnita de personalul ambarcat. 3. Perioada de timp in care 0 persoana face parte din eehipajul unei nave. AMBARCATIUNE Mijloc plut itor de dimensiuni mici, de regula, nepuntat, propulsat cu rame, cu vele sau CU motor (barca, iola, salupa etc.). Este Iolosit pentru transporturi de calatort ~i marfuri, pentru salvare, pescuit, ridicari hidrografiee, lucrari portuare, sport etc., precum ~i in scopuri militare. AMBARCATIUNE FARA DEPLASAMENT Ambarcatiune de tipul celor cu perna de aer sau aripi portante, care, atunci cind navlga pe perna sau pe aripi, nu deslocuieste apa, neavind, prin urmare, deplasament, AMBARDA {despre naoa ) A oscila in jurul axului vertical din cauza efectului vintului, curentului, marii sau a unei greseli a timenierului ; sin, fl a lua mascada (a nu se confunda cu abatere}: AMBARDEE Abatere involuntara de la drum a navei, din cauza unei erori a timonierului, vintului, maru etc.; sin, fl mascada. AMBOLET inv, sin nisipar [denumire [olositd in prima jumdtate a secolului XIX). AMBOSARE 1. Manevra prin care 0 nava ancorata se mentine la un cap dat, impotriva actjunii vintului sau a curentului apei, Se poate executa cu ~pring, pe lantul ancorei sau utilizind unul ori mai multe ancoroate. A. se foloseste pentru a aerisi nava, a ridica sau a lasa 0' barca la apa ori pentru a aduce tunurile in pozitie de tragere cit mai Iavorabila. 2. fl.

A
Ambosare: A - eu un ancorot; B - eu spring

Legarea unei remorci snplimentare (sirrna de arnbosare) pe,!1tru a usura rondoul unui convoi, AMBRAZURA mil Deschizatura in turela sau in scuturtunului prin care treee teava (a .nu se conf unda cu sabordul }: 2. mil Deschizatura prin care se executa observarea in blochausul navelor cuirasate. AMENINTAT OR (despre limp) Care reprezinta semne de Inrautatire: Iormare de nori, intensificarea virrtulu i, intunecare etc. "AMERICA", cupa Cupa inst rtui ta in anul 1851 de iaht-clubul englez la regata din jurul insulei 'Wight, cind a fost ci~tigata de iahtul "America".

binte etc. cuprins intre punctele Est/West si punctele Rasarit/ Apus ale unui astru. cit si pe uscat. In Anglia. CU sistem giroscoptc ori inertial. 2 ancora 2 -c Ancorare cu Irei ancore Ancotare cu patru ancore doua ancore ale caror larrturi Iormeaza irrtre ele un unghi mal mic de 60°. A intrat in uz cu semnificatia actuala in sec. 2. ca in expr. de flota. sin palanc de distantare. locul cu amenajari le destinate construetiei ~i reparatiei navelor militare. sau activ. A fixa 0 nava. In Rusia. ANA peso 1. cu AMERICAN Manevra care leaga doua bigi. conducte etc. poate fi pasiv. Unghi Ia centrul Parnintului sau arcu'l de orizont corespunzator. Saula lunga si rezistenta de care se suspenda petilele la capatul carora sint prinse cirligele priponului de pescuit. consta din fundarisirea ancorei. [l loc de A. 2. sin ciovrrntie. lant sau cablu. rnai aproape de izvor in raport cu un alt punct de pe acelasi curs de apx. Distanta verticala dintre nivelul mareei inalte si nivelul mareei joase urrnatoare (a nu se conf unda cu tnal!imea mareei ). ANCORA 1. Portiune dirrtr-o rada. echivalent cu gradul de maresal. cind 0 flota era impartita in trei escadre . AMFIDROMIC v maree. de viceamiral si. care trebuie sa alba un fund de bu na tmuta si sa of ere adapost contra valurilor si vintUl:ilor. in timp ce zonele de A. "tinuta A. ANCHETA PAVILIONULUI DM Cercetarea de catre 0 nava de razboi a documentelor unei nave cornerciale pentru a constata daca aceasta are dreptnl la pavilioriul pe care i1 poarta. araba : "el amir al bahar" . ANCORAJ 1. Zonele de A. A. ~ AMIRALITATE mil 1. nava are Intotdeauna 0 anurnita viteza (gang) inainte sau inapoi. ariergarda . avangarda. Provine din 1. AMFIBIU 1.) pe supratata marri. interzis Zona de mare sau de fluviu. in care ancorarea nu este perrnisa. A. cea mal inalta autoritate a mar inei rni li tare. nava pe perna de aer etc. pe mare sint sernnalate in cartile pilot ~i pe hartlle marine. AMERIZARE [des-pre aeronaue ) Coborire a unui aparat de zbor (hidroavion. Se noteaza cu E/\VON sau E/WoS. iar la malul sting. 3. 3. 4.AMERICAN 18 ceasornic. AMORTIZOR DE RULIU Dispozitiv montat in bordurile navei si destinat reducerii unghiului de ruliu. A. o mini sau 0 geamandnra cu una sau mai rnulte ancore. respectiv de contraarniral. In Franta. ca urmare a existen tei pe fund a unor instalath : cabluri submarine. In unele tari exista si gradul de A. in sens invers .ia functionarea unui aparat. 0 ambarcatiune. pe fluv ii sint marcate printr-un panou cu 0 ancora CU diamarrtul in sus. otmet. se rotcsc in sensul acelor unui Ancorare In barba: 1 ancora 1. baie etc. AMPLI1VDINEA VALULUI v val. AMORSA A iriit. Victuitoare care poate trlii atit pe mare.: "a imbunatatt A. A. A. arg A se stabili intr-un oras. ANCORARE Manevra de fixare a navei cu ajutorul ancorei. sfirsind prin a 0 smulge si a 0 face sa are. arg Cea mai inalta autoritate a mari nei. AMPLITUDINE 1. cit si pe uscat (de ex. Rezultatul u nei manevre de ancorare. ANCLAMF v acJamf. in barba A. nava cosrnica etc.".). al flotei sau A. 2. 2.. in care ancoreaza 0 singura nava. 5. Ansarnblul ancora fu ndar isita. In momentul A. 2. balizat cu geamanduri galbene unde nava asteapta vizita organelor sanitare sau face carantina. sin. sub forma de chile de ruliu. cu spring v ambosare. lucrind in telefon. deoarece. Caracteristica constructiva care permite autovehiculelor sa se deplaseze atit pe apa. se utilizeaza 0 smgura ancora. Ianturile se pot incurca daca vintul . Saula ce Iormeaza Iatura superioara a plaselor de pescuit. La malul drept. Se utilrzeaza pe navele mari de pasageri si pe unele nave militare. intr-u n port etc. tanc amfibiu. Autoritate care editeaza hart] marine. nava evitind de 0 parte si de alta a di rectiei vintului. A. In mod curent pentru A. serveste la controlul deviatiei la apusul si rasaritul Soarelui si Lunei.d.comandate de amiral. v si stabilizator. AMIRAL mil Grad in ierarhia navala care corespunde gradului de general-colonel in armata de uscat. XVI. 2. A. oprirea navei si botarea lantului. 4." etc. ANAFOR fl Virtej care ia nastere in momentul intilnirii fileurtlor de apa cu un obstacol.sta p inul marfi. A.I.R.i. lantul ar cadea peste ancora si ar incuIca-o. in caz co ntrar. de carantina A.B. chiar daca marina respect iva nu are A. din care cauza Ii se spune uneori ~i ofiterr de pavilion. pe care se insira rondele de pluta pentru a Ie mentine in pozi tie verticala. Loc Iavorabil ancorarii . filarea larrtului . Prin utilizarea A.{ I) AMONTE fl Pozi tia unui punct de pe un curs de apa sau de pe mal.I. t ribunalul mili tar mar itim.. A. au ca maroa de comandament un pavilion patrat.centru.

19 sare : tI si afurcare. Unghiul dintre fus ~i brat se numeste unghi de muscare. B . de post avind nara pe etrava : A. m~scind fundul apei sau ingropindu-se in el. A. sin A. cu brate articulate. de care se prrnde larrtul A.Z. iar distarrta dintre gheare poarta denumirea de deschidere. Pe fus exista u neor i 0 bratara de traversiera pe care se afla inelul de traversiera eu care se traverseaza A. Un opritor sau un guler Iixeaza traversa pe fus. fiind asigurata eu 0 pana prinsa cu un Iarrtisor. Lanturile de dau in cruce (in "X"). se clasifica astfel : A.ta superioara. ce serveste la ancorarea navelor-far sau a geamandunlcr : A. A. de etrava La navele militare. La partea opusa diamantului. A. eu patru brate A. eu ajutorul careia nava poate Intoarce pe fluviu sau poate ancora cu prova in aval pe un canal. suporte un ciclon la ancora. A. A.se desfac bratcle terminate cu palrne. de eurent A. in laM 'd~ gfsca. Hall. de grnie A. Pentru Iundarisire Ancorator se el ibereaza boturile cu ajutorul unei manete. are 0 traversa din lemn fixata cu bratari metalice. A. destinata reducer ii miscarilor violerrte de evitare ale navei. cu un capat incovoiat ~i ter- minata. are urechi laterale ~i virfuri ce poarta denumirea de gheare. la care fa. A. ele se dau in "V". CU brate fixe: A. de forma unui triunghi isoseel alcatuit din bare de otel de care se prind gheare verticale. cele mai multe dintre ele neavind traverse. A. ell trei ancore tI A. ee serveste la ancorarea geamandurilor . ori un nod de ancorot. de avanti De regula. Trigrip A. ANCORATOR Platforrna usor inclinata pe care se pun la post ancorele tip arniralrtate si se asigura cu boturi de lant. Iolosita pe fluvii. A. eade cu bratele pe fundul apei.-plug A. ce se instaleaza pe iahturi. cu un singur brat (brevetata] : A. care. cu ca bl u s1!:b lant instalata la pupa. din care una cu un lant (zavor) mai scur't . A. care se Ingrcapa eu ajutorul unui jet de apa.-grapa [l A. A. A. cu 0 cheie de A. Deasupra patratului se afla un orificiu prin care trece inelul. de forma unei ciuperci . in lab a de gtsca A. amiralitatli este folosita astazi numai pe navele cu vele sau ca ancorot pe navele mario A. eu traversa}: A.~. dar din cauza tractiunn lantului si a traversei ea se rasuceste si musca din' acesta cu unul din brate. Partea din interiorul locului de desfacere a Iiecaru i brat se nurneste git. A. Fiecare ancora este legata cu un cablu compus din 25 m lant si 30 m sirrna.-bloc sau A. A. cu un brat. in caz contrar. speciale: A. utilizata de navele mici. A. Dupa caracteristicile constructive. Este tinuta la u n eap de sarpe ~i are doua larrturi groase. La Iundarisire (A. A . dar exista si alte t ipuri brevetate.in cruce (in X).-ciuperca A. cu doua sfere (din care una este demontabila) denumite bile. cu brate fixe. fclosita numa i la geamanduri. ANCORA Dispozitrv de diferite forme si dimensiuni. A. Se ut ilizeaza de obicei ancore de trei ori mai grele decit ancorele de post ale navel de salvare. A. unghia. poate fi Iolosita si la adincirea albiei prin grapare . de corp mort A. sau cablul eu un nod de A. de impe- . A. Y-'. A. prin care trece o traversa (la na-zel e de pe fluviul Dunarea se numeste si cep). -bloc Bloc de beton sau de fouta serv ind la ancorarea geamandurilor. se practtca daca nava trebuie sa. de regula din otel . ANCORA. amiralitate. cu patru aneore A. instala ta pe iahturi si pe hidrcavioarie . A. se t iraste pe fund ptna cind irrtilneste eel mai mic obstacol in care se infige./ 08. amiralitatii se compune din Ius. A. c~ brate al:ticulate au la diamant un ax pe care acestea pot oscila. denumit patratul A. A • unci nave de salvare deasupra unei epave. Tipul de A. A. eel rnai frecvent folosit este A.-patent (brevetata) folosita pentru ancorarea unei geamandu~au u nu i corp mort. eu trei ancore. A. fusul are un crificiu patrat. A. pupa. eu un singur brat A. Northill A.-calota Bloc de Ionta cu gheare la partea inferioara servind uneori la ancorarea geamandurilor. zavorita A._" dvo . v ~i cap de sarpe : A. la ambele capete. cu doua aneore de post si cu ancora de eurent. A. speciale. Tombstone A. Langston A. sin A. mai veche decit A. cu patr u brate care se da in prova unei dragi pentru a perrnite inaintarea acesteia : A. mere sau nuci. dad narile sint suficient de indepartate. Poate Ii intilnita uneori pe miciie velicre de cabotaj. A. A. A. din a carui extremitat e inferioaradramantul . se impart in: A. A. imobili~eaza nava ori alt plutitor prin intermediul unui lant sau cablu.-~urub A.in V 'j(. Dupa uti lizare . avind la diarnarrt 0 cheie pentru lantul-calauza . Eells A. 0 A.. 0 A. nu "se arunca"). Iundarisita sau pusa la post eu c gruie (de regula. cu doua ancore. comuna. folosita la lucrarrle de salvare . amiralitate sau A.

care perrnite efect uarea papio-.primitiva de lemn ell bolov Baldt . de papionaj A. mai mid decit A. 33 . A. de salvare A. 16 . iar A. . A. 7 .amiralitate tara 'traversa .Tyszack. fiind Iolosita in locul unei A. 9 . tribord era mai grea si purta denumirea de A. tmperecheata : A. @ An 1 _ amiralitate.Hall. de regula. babord .Dunn. de rezerva A. 24 27 . principala a navei. A.ANCORA 20 bord: A.Tombostone.Marrel.grapa . arnarata reehere v A. de tip Eells.Ryrrvaar t . 29 . care se prindea in portsar turi . A.bloc Ireton). de portsart Pe vechile nave cu vele.plug. de post. grea (circa 4 000 kg). 23 . mica. 8 .eu pat ru brate . 18 .Danforth. 10 tara traversa : 13 . 2 . 19 22 . care tine nava la mareea joasa . tribord. 17 . 35 - najulni unei dragi : A. de post in Iiecare pe punte sau tntr-o magazie. care tine nava la mareea tnalta : A. de maree in alta A. mare.bloc 32 . folosita pentru sccaterea de pe uscat. A.powell. 28 roc :ionta). de post A. babord si A. de maree joasa A. denumirea de 'A. de post in cazul pierderii . Pe vremea navelar cu vele A. 34 . Exista cite 0 A.

A. fiind tnloenit! en A. de speranta A treia A. de post (la navele de lupta) sau pe peretele teugii (la navele comerciale). 30 -ciupercll. se fileaza. 26 . cu un brat (modernll).cu un brat tip vechi . 5 . 25 . 31-eiupercll ondulatll. tmperecheata A.Gruson-Hein . de post Iundarisita en putin lant.Trotman. sin A.amir~litate 14 . avertizind asupra pericolului : nava rarntne ancorata in barba .vikingll. de veghe A. 21 .d. gardiana.surub t (feroeiment). in fir de plumb. engleza fnv. sin A. a unei nave.No:-thi!!. A.comuna : 6 .V. de rezerva : A. la tribord.21 A. 15 ..romana 4 . in pupa A. in fir. care intinde ara si nava goneste pe A. in galera A. 12 . asigurata prin aneorarea sa eu un aneorot.Westney-Smith. folosind 0 partma de imperechere : A. 20 .amiralitate de submarin . calota . de regula. botat user eu 0 saula. . avlnd un brat legat en 0 partma care treee printr-o macara de la .Matrosov.Inglefield. 3 . A. arnplasata . saula se A. Daca A. imperecheata : Traversa core: ani. 11 .Martin zeaza sporadic. Astazi pupa al se utili- ANCORA rupe ~i lantul A. 36 .

atirnatii.bot de capon. sin A. intarrt la baza cu un cere si ." A.ANCORA bompres.scondru .gruie de traversiera . al carei lant tine efectiv nava.gruie de capon. subtraversata" v A. gata de a fi fundar isita sau afurcata : b) A. apic. in dreptul etravei. t inuta nurnai in botul de capon. 3 . Incurcata. A. apic l" Formula prin care se anunta Dispozit iv de ancorare pe funduri miloase constind dintr-u n corp tronconic ce se ingroapa cu ajutorul unui jet de apa.capon. de asemenea. este irrtra'ta in nara sau botata pe ancorator : in cazul in care au fost manevrate ambele A. asezata orizontal. curata" sin..sal' eu ulei . s-a degajat de fund. Dispozrtiv [mprovizat din scondri si 0 vela lestata la partea inferioara.gheara de traverslera i 7 . A. "A. se completeaza cu 0 saula de tras la bord si cu un sac pentrn frlarea uleiului care calmeaza valurile : v si draga. sin ancora de deriva.parlma de remorca . ancora plutrtoare. caponata" a) A. 2. incurcata. sub picior" A. 2 -rai deschis. Aneor! traversati. traversata" a) A." a) A. "A. A. subbratatii. filata atit cit se iasa din nara. se mai spune si "lanrul intinde". -4 . <) "A. innamolita. subtraversataj : v fig descurcarea ancorelor: b) emblema constituita dintr-o A. se raporteaza : "A. mare v A. sint la posturile de mare!" "A. 2 . subbratata) sau in jurul rraversei (A. ancora d~ mare. cu cablul rasucit in jurul fusului si Iolosita pe pavilioane. Con confectionat din pinza de vele. ANCoRA DE FURroN." a) A.bot de capon. s-a smuls l" Formula cu sernnificatia ca A. v fig dcscurcarea ancorelor.-. fund~risita cu putin lant pentru a ajuta 0 manevra. Iibera. pe punte. Virarea ancorei se realizeaza.A DE GHEAT. 5 . "A. la care Iarrt ul s-a incolacit in jurul bratelor (A. -4 . care." (despre naua) Ancorata . Iar de acolo. 1. In acest mod A. gata de a fi Iu ndarisita. liberii." v.ancora traversata ANCoRA DE NAMOL la A. in fir de plumb inv. fiind prinsa simultan in cirligul de capon si eel de traversiera : manevra se executa pentru asezarea pe ancorator. acostare : c) A.)" Formula prin care se indica directia Iarrtulu i A. permite legarea navei. ANCOR.!" sin A.d. Puterea de tinere se datoreste masei de narnol care acopera apoi ancora. A. prinsa intr-un cablu sub marin. A.). care se fileaza in prova u nei barci pentru a 0 merrtine intr-o pozitle fa vorabila astfel incit valurile sa. "A. v fig gruie de A. pompeaza milul in afara. midi v A. Hind prinsa cu cirligul de traversiera in bratara de traversiera (Ia navele cu gruie de A. 5 -lest remorcat eu ajutorul unei labe de gtsca. steme etc. incurcatii. curata.Intoarcere : 2Iaba de gtsca : 3 . "A. "A. intr-o parima sau intr-u n larrt de pe fu ndul apei .A. "A.parima de. inairrte de a Ii prinsa si cu traversiera . a fost virata pina la suprafata. A. A.A Ancora CU un singur brat. Se foloseste la navele cu vele atunci cind acestea trebuie sa ancoreze si sa v ireze deseori A. b) A.F. "A. si nu trebuie corifundata cu atirnarea A. manevra se executa la virarea A. eu un jet de apa de mare care indeparteaza milul. angajatii.: 1 . de post. "A. de post. 4 . poate fi fundarisita si virata usor. 2laM de g isca : 3 vela. neangajata si neincurcata . tmuta nu3 . Aneora atlrnata: pentru a nu lovi cheul la 1 .cere de parlma Aneora de Curtuna [Improvizata} : 1 . irrtinde inainte' (Ia travers etc. suspendata in larrtul sau :. "A. sin A. pr intr-o tubulatura atasata la corp. se sparga departe de aceasta. 6 . Formule de raport : "A. "A. "A. "In A. sin 22 ca larrtul ancorei este vertical.-I -5 Ancorii de Curtun!: 1 .gruie de capon. filata din nara si atirnata la gruia de capon sau la babale pentru a perrnite legarea navei la gearnandura : b) A. 'care intinde" A. de veghe...i intr-o parima. care. "A Incaltata" sin A. A. la suprafata !" Formula prin care se raporteaza ca A. asezata orizorrtal. Ancora de namol .lanjul ancorei mai in botul de capon. "A. la post!" Formula prin care se anunta ca A. pr insa intr-o gaud in gheata. care poate fi folosit si la nave mici . la pic.

putina". Se - . nave de fund mic: . este foarte periculoasa si APARAT PL'UTITOR (dejini!ie Solas) Mijloc de salvare colect iva. "a avea A. Mabanda si cautind a abate nava sub 'lint. uneori doi scondri scurti ee poarta denumirea ANDROMEDA Constelatie avind steaua naude virfur ile ant enei . prin asamblare : se incruciseaza post.. 1.010-1. 2 -. APARAT SUBMARIN DE SALVARE Aparat Direetia 1 ' 2 . A. iar astaz i doar pe micile veliere mediputind fi ancora de post a unei nave mai mici. Regiunile cu A.2. ANEXA GRAFICA Portiune corectata a unei ANTIFON ". adincirnea de irnerrazboi a navelor neutre. marimea 1. sin din compartimentul rnasini sau din alte cornparbloc. v ancora angajata v ~i bonet parasuflu. se foloseste at'unci cind coreede caracteristici . Iolosita pentru arnbosar e sau alte manevre. sint marcate pe in port ul respectiv (la Constanta 1. cu a carei valoare se calculeaza deplasaANOMALIE MAGNETICA Abatere a elemenmentul navelor.025. vele intinse si mtr-o aliUl'a nefavorabila. rica Alpheratz. (despre ancora ) A se prinde de un obiect aflat pe fundul apei. A. ANGAJA I. filind scotele in de salvare. siune = 1 500 m. G.APA ANCOROT Ancora mai mica decit ancorele de de regula. se Iolosesc v carenaj. ascutita la extremitati si construita. A. Dreptul de A. A. Scondru asezat traANDOCARE Manevra de ridicare a navei pe vers pe bornpres. Verga a unei vele latine. Caracteristici : dreseaza. ANGARIE DM Drept de rechizitie in timp de DepJ. ca In expr. provenita din lunga. Situat ia navei' A. era Iolosita in trecut pe galere. in greaca "Rivala lui Iarg : v curent de albie.ed Dispozit iv de protectie a orgaharti care se lipeste in Iocu'l corespunzator nului auditiv imporrjva zgomotelor. murdara. sarturile bomprcsului. V = 5 Nd . "a avea A.. v jig bornpres. APA DE BALAST v balast.015). fiind reflectate de mal si revenind spre pionul}.'suprafata sau avioane de transport. se poate avariat priritr-un sistem de irnbinare cu tamancora : nava vine eu prova in 'lint ~i se rebuchiul de salvare al acestuia. mil A stabili contactul de foe v APARAT Palanc mare folosit la manevrele de cu inarnicul san a incepe 0 lupta. ANSA Baie de dimensiuni mici.nava rezistent al aparatului se compune din trei redresata compartnnente (sfere) care cornunica intre ele ~i in care pot intra 24 de oameni salvati. mariAPA DE MARE Apa cu greutatea speciftca de mea 2. Ad incirne. Marte". se Ioloseste de personalul gatorilor sau de aviz pentru navigatori. APARAT DE DISTANTA Aparat care inregiso intoarcere. Corpul 1 . ANTICICLON MN Sistem de vinturi in jurul ANEMOMETRU MN Instrument pentru masuunui maxim barometric. intern) sau se aplica pe pavilronul pentru a fi publicate sub forma de aviz naviurechii (A. In realitate. curent de spartura. L = 15. = 63 t. Dad ad incirnea este mica. ANTENA 1. unei nave mar] de nivelul puntu. diferite scurgeri ce se aduna in sarrtina. 2. fera nordica si in sens corrtrar in emisfera sudica.-/ - .M. altul decit barca sau pluta trebuie cornbatuta irned iat . ca in expr. suticienta sub 'lint". timeute unde zgornotele depasesc limita admisa . si descurcar e 2. este recunoscut unui stat in APA 1. Poate fi transporc-: prin ancorare pe tat la locul avariei de submarine marr. Spatiu. 3. care poate depasi 1. Se prenitatea. foarte APA DE SANTINA Apa. in nevreaza usor sub apa cu ajutorul electrornocazuri extreme se taie arboretii sau chiar arborii toarelor ~i poate face legatura cu submar inul gabieri.4Iolosit pentru salvarea Ia ad incimi mari a echiRedresarea unei nave angajate pajelor subrnar inelor avariate. Iolosirea navelor straine pentru transport. teraneene de cabotaj.. sufistare de razbol daca este imperios necesara cienta" sau "a avea A. dateaza din timpul lui Ludovic al XIV-lea. se introduce in conductul tiile sint prea numeroase sau prea complicate. platrnd despagubiri. Intr-un A.navel ang ajata .". In loc de A. In fu nc'tie al acesteia. treaza distant a parcursa de torpila dupa numaANGAJATA (despre naval Canarisita datorita unui gren care a surprins nava cu prea multe rul de ro tat ii ale masinii acesteia : el opreste masina dupa ce torpila a parcurs cursa reglata. A.4. la extremitatile caruia trec u n doc plutitor sau de intrare intr-u n doc uscat . 3.040%0' supune ca se datoreste concentrartlor de roci APA DE PORT Me Apa cu greutatea specifica magnetice. hartile marine prin Iirrii groase continue ~i cu ajutorul careia se calculeaza imersiunea printr-o nota Indicind anornalia.4 m. APA DE REVENIRE oc Valuri care au lovit ANTARES Steaua nautica 0: Scorpii (Scorplaja.3 m. v mina. efectrva a navel. jl A ineepe forta. A. greutatea specitelor cimpului magnetic terestru de la valorile fica a acesteia variaza in rapor t cu saliexistente in regiuriile inconjuratoare. auditiv (A. ANKAA Steaua nautica 0: Phoenicis. 2. cu caparul dmspr e prova foar te apicat . diametrul sferei = 2. vinturi le rar ea vit ezei vintului in m/s sau direct a Iortei circula in sensul acelor unui ceasor nic in errnsacestuia. aproape Denumirea este functionala. extern).

impletiturf sau chlar cauciucuri vechi de APE INTERNATIONALE DM Apele mar ii automobil folosite in mod frecvent de remordincolo de limitele apelor teritoriale.inUaparent. tranchet. fl Apa adinca. sau dispozit iv de protectie prin umplere. de sarrtina. confectionata dintr-u n tub de APA DULCE 1. lacuri de acuApiritoare disc: mulare. A. 3. APA MOARTA 1. Cirlig mare de undita.umplutura .cueatura : 4 . 7 . Ape pentru traversarea carora este necesar un pilot la bordul navel. v balon de acostare. cu curenti slabi. de elicel regula. 2. Apa tara curenti. plastic inchis printr-o cusatura. circulara confectionata din APA JOAsA sin Nivelul eel mal scazut al rnaparima si prevazuta CU 0 barbeta.rAPARATOARE inalte. Se monteaza la navele la APARATOARE Obiect folosit pentru a feri care elicea iese in afara borbordajul unei nave sau ambarcatiuni impotriva dajului (indeosebi la navele frecar ii de cheu sau de bordajul altei nave. protejata de un invelis din material unele lacuri de Iitoral care comunica cu aceasta. Apa de fluviu cauciuc acoperit cu jurnatati de ochiuri.-disc A. lemn. marl) si artificiale (canale. 2 . 3 .cascaval stat si sup use suveranitatii acestuia. situate pe teritoriul unui singur .barbeta . 1 . oc Fenomen ce are loc ca urrnare a suprapunerii a doua straturi de apa cu salinitate diferita (apa mai grea se afia in stratul inferior). D'E REMORCA Tub metalic APA INALTA sin Nivelul eel mai inalt al mareei . 3.manson din plastic viteza navelor se reduce fara vreun motiv sau piele . APA SALMASTRA Amestec de apa de mare si frecare. 2.infil~urlitura. Valurile produc unde interne la supraIata de separatie dintre cele doua straturi : Apiriitoare de remorcii: daca opera vie ajunge la suprafata de separatie.S. Ape in care navigatia se executa prin pilotaj.. 2. tn aceste chere. Portiunea reei joase. Apa Iipsita de gheturi. Apiritoare de nuiele Apiratoare 2.tntarttura . A feri cu cangea sau cu mina borAPARATOARE DE ~OARECI Disc din tabla dajul unei ambarcatiuni. A. Bosfor. de barei APE INTERIOARE DM Ape naturale (fluvii. de Iupta rapide care au doua Poate avea forme Ioarte variate: scondri din elice) . de barciA. Cornanda la care omul in prova apara cu cangea. 6 . 5 .\. lacuri. circulara se numeste casca val.. Fenomenul are loc mai ales in marile ~atura. balonet. "Apara prova 1" metalice care impiedica lovirea elicei de cheu.d. apele radelor si ale golfurilor. 2. Unele state au fixat ljmtta acestor ape la 100-200 Mm de la coasta. la apa dulce la varsarile fluviilor in mare si in rindul sau. folosit pe Du nare pentru pescuitul somnului.ia navelor straine este reglementata prin legile statului riveran. A feri 0 verga care CU un orificiu central ce se Iixeaza pe parimele se descruciseaza pentru a nu se incurca in greede legare a navei pentru a impiedica [ntrarea ment. apele portuare. Apa sare si infasurare a remorcii pentru a 0 feri de lipsita de pericole. ale Apiritoare pneumaticil unor mari inchise si ale Iacurilor de granita. bazine). In ultimul timp infasurarea este. APE DE PILOTAJ 1. Apa pctabila. petroliere pentru a nu polua marea. de cauciuc cu aer comprimat. "Apara!" Comanda pentru a apara soarecilor (sobolanilor) Ia bordo cu mina bordajul barcii la acostare. infaAPA LIBERA 1. in care numai statul respectiv are dreptul de a pescui.APA 24 evacueaza in afara bordului cu pompele de folosesc A. nu trebuie sa con tina produse regula. 2 . Pentru navele gigantice de astazi se ape nici un stat nu-si exercita suveranitatea <> .remorca polare. unde navigat. la tragerea APARATOAREA ELICEI Constructie din bare barcii de-a lungul navei etc. brevetate. dar poate fi inttlnit si in str. APE DE PESCUIT DM Ape limitrofe coastelor unui stat. corespunzator platoului continental sau zonei economice (a nu se confunda cu ape teritoriale ). APE COSTlERE DM SupraApiiritoarea fata de apa inc1uzind. APARA 1. APC. Largul mar ii. cu fund din prundis ~i pietris. v ~i (nesarata). A.

A. APE UZA TE In sensul Converrtiei irrternationale pentru prevenirea poluarii marine (1973). APE LIBERE 1. A~ ~ -- Apupare de viteza: 1 . v fig nava de 74.distruga tor de escorta .virajul ~i intrarea pe directta de apuntare. nu pot fi descarcate in mare la distanta mai mica de 4 Mm de uscat.T. de control sanitar ~i varnal . Infirmerii etc. sin mare Iibera. aflat la 0 altitudine de circa 250 km. in sens longitudinal. mai ales pe mare rea. sandow-ul. La A. 2.T. pentru a putea lua volta manevrelor . cercetari st iinfifice etc. sa "incaleee mai usor valurile.rulajul final pe punte torul unor cabluri puternice (sandow-uri] care se declanseaza automat la unul din capetele portavioanelor in momentul trecerii cu trenul de aterizare peste un anurnit dispozitiv.val pupa: 2 . sistemul -el. se agata de o tija. pina la oprirea completa. datorita efectului elicei. 2 . in care pescajul prova este rnai mare decit pescajul pupa.U. APE MOARTE v maree.tie cu cea oferita in cazul liniei de plut ire norrnale. DM Zona a marii aflata in afara apelor teritoriale. prea pronuntata deville periculoasa.25 -------------------------------------------------------------- APUPARE dar se pot desfasura operatfuni navale. In A. APPLETON. Pe timpul marsului se constata totdeauna 0 usoara A.. proiectat in sus. cind acesta nu este inca vizibil. fiind abatuta de valuri si de 'lint datorita suprastructurii prova care' prezinta 0 suprafata mal mare in compara. 2.val prova. precurn si alte ape reziduale. APUP ARE DE VITEZA Apupare produsa la navele rapide. pe care 11 Irineaza pe 0 distarrta relativ redusa (15-20 m). APIC {despr« lan/ul ancorei SIlU despre 0 coastii) Vertical sin la pic: v ancora. APICA A inclina 0 verga sau un pic. ca ~i apuparea. mare deschisa. 2. sin largul marii. A. scurt . putind fi cauzata de 0 proasta distributie a caricului. de inundarea unor compartimente etc. nava nu poate tine bine drumul. APUPARE Pozi tie inclinata a nave. In prezent exista tendinta unor state de a extinde limitele A. Apele mar ii sau fluviului eliberate de ghetur] in care navele pot naviga in conditii normale. ale Republicii Socialiste Romania se intind pe 0 latime de 12 Mm. avind astfel asieta strtns. (ptna la 200 Mm). 3. deoarece nu perrnite ca intreaga osatura sa. la piciorul catargului. ist Babale aflate in putul cablului ancorei pentru a se putea Iua volta capatului acestuia.. APUNTARE Evolu tie a avioanelor (elicopterelor) din momentul inceper ii redresarri pina la oprirea acestora pe puntea nave." A.virajul 4 la turul de pistol. ape incluzind deseuri care provin de la bai. rt'\hP1i'PLk -=f5! 3· -- f . intre 3 si 12 Mm. spalatoare. ca pantalonii elicei ~. Zona a mar ii in care nu sint pericole de navigatie pentru nave. 7. 5 .tur de pista scurt. ca urmar e a faptului ell.depresiunea valului . APROVARE Pozi tie inclinata a nave. APE VII v maree. 3 . portavion (portelicopter). este stabilita prin Iegislatia statului riveran si se men tine in majoritatea cazurilor. Se excepteaza cazurile de avarie sau de siguranta a navel. ist Babale de lemn legate cu o traversa instalata pe navele de lemn. Apa din jurul unei nave.portavion. daca nu au fost tratate si dezinfectate.tiile ~i constructule cele mai avansate in largul maril : sin acvatoriu. dispusa sub fuselaj si in partea din spate a avionului. care reflecta undele scurte.a. statui riveran are dreptul exclusiv de exploatare a bogatiilor naturale. asigurindu-l astfel in put. 4 .T. APR OAPE (despre vint) Care bate diritr-o direct ie inaintea traversului : v aliura ~i 'lint APROAPE FURTUNA v scara Beaufort. de pclitie etc. Oprirea din rulaj a avioanelor pe puntea nave. APE PORTUARE DM Apele unui port ptna la Iinia care uneste instala. negativa. APE TERITORIALE DM Fi~ie de mare care se intinde de-a lungul coastei unui stat ~i care este supusa suveranrtatn acestuia. este asigurata cu aju- Apuntare: 1 . APELE UNEI NAVE 1.. APOSTOLI 1. chiuvete. Apa din pupa unei nave (sensul eel mai obisnuit). totodata.T. largul mar ii. 6 . Latirnea A. APROPIERI Zona de mare din vecinatatea nscatului. in sens longitudinal. apele de Irontiera si marile teritoriale aflate sub jurisdictia un~i stat. 3 . APENDICE Proeminerrta pe fundul navel. strat Strat ionizat al atmosferei. A. care permite nave.directia de apuntare . speciala. in care pescajul pupa este mai mare decit pescajul prova.. APE NATIONALE DM Apele interioare. contribuie la rezistenta navei . este trecatoare.

fenomen ce are loc la vrteza critica. atunci cind bordul superior al acesteia este tangent la Iinia orizontului. de regula. A ridica pavilionul pentru identificare . artimon. 3.. navelor mari eu vele este compus din doua parti : A. 0 nava cu doi A. 2. prova. A. artimon. Uneori A. A face croaziera CU 0 nava de razboi in scop de propaganda. aparent. trinchet (A. A. mic) si A. sin ax portelice.. cuplat cu arborele interrnediar. AQUILON lUN Vint de Nord . acestea se numesc coloana si arboret. adevarat se produce inaintea A. trmchet. Daca depresiunea valulu i transversal coincide cu pupa navel. I 0 / f. Termenul este foarte important.:. fiind fixat de capatul coloanei cu un butuc. ARBORADA Ansamblul arborilor (catargelor).. 2. XIII-XIV. din trei par ti : coloana. are: A. v roza vinturilor. ARB ORE PORTELICE Tronsonul Iiniei de arbori din extremitatea pupa a navei. anteriele de radio si radiolocat ie etc. mare si A..--!II .-- :) . metalic. iar celalalt capat. unui arbore compus din trei par ti. 0 nava cu patru A. A. rindunicii. in exterior.~~1 '//. ARBORET Partea superioara a arborelui cornpus din doua sau trei elemente.I. ~ . sustine arboretul printr-u n dispozitiv analog. ghiurilor si picurilor navei . A. in general. antena . este. ARB ORE GABlER Por tiunea din mijloc a.trtnca 3- . Cind se compune din doua parti. aparent din cauza refractiei atrnosferei. A.V. ARBORA 1.. A purta pavilion national sau marca de cornandament. vela ~. sin \Vest. ARA ANCORA! Formula prin care sarrtinela de la ancora raporteaza ca ancora nu a muscat si ara. adevarat al Soarelui are loc atu nci cind bordul inferi ..gabierul bompresului. a grapa. sin arbore. ARATA PAVILIONUL 1. mare.r al astrului se afla cu 112-1/3 din d iamet. A. APUS 1. prova sau A. Calciiul sau se reazerna pe gable. la ~rueeta.i Arboret de bompres: 1 . artimon . poate atinge 2-3 m in cazul unui distrugator. lemnul Iiind folosit numai in cazul velierelor mici si al ambarcatiunilor.. iar eel al Lunii. G. si 0 marire a inaljimii valului pupa. A. prova. care are loc la t recerea astrului cu centrul sau prin orizoritul adevarat. deoarece atesta vechimea marinariei Ta noi. pe care se intmdea 0 de pescari ).APUS de valuri. cind a fost inlocuit treptat cu arbore. tr inchet. 2. vergilor.d.I } II \ . APUSUL MN Vint de West (termen [olosit 26 are: A. la care centrul astrului trece prin orizontul vizibil. ARBORE-GRUIE sin catarg de incarcare. Este forma inrtiala a termenului care s-a merrti nrrt pina catre sfirsitul sec. bigile.. cunoscut sub denumirea de grupe de valuri Kelvin. sin catarg : v fig greement si nava.. se produce 0 A.rul aparent deasupra or izorrtului. imp rima navei tendinta de a "calari" propriul sau val prova. rnic. 5 . A ridica pavilionul national sau marca de cornandarnent.__c:_ I \' I \ I . zburiitorului si A. A. cuplat cu elicea . El se cornpune. instala'tiile de semnalrzare optrca. mare si A. denumit artirnon.arboretul bombresului : 2 . v fig greement. ARB ORE Scondru vertical sau usor inclinat care sustine vergile. adevarat A..Nord-Est pe coastele Ltaliei. Trecerea unui astru cu centrul sau prin orizont dupa culrni nat ie. AQUILA Constelatia Vulturul avind steua nautica Altair. trmchet. ARBORET DE BOMPRES ist Arbore great pe bornpres. A. are de la prova . pe funduri rnici .. pupa si A.spre pupa: A.civada . A pune la post arborii arnbarcat iunii sau a i navei.. velatura. A. A. A. 0 nava eu cinci A. sin a arata culorile. A. ARBOR inv. ARA (des-pre ancord} A se tiri pe fund fara a rnusca : sin a derapa . gabier ~i arboret. mare. Iiind derivat din cuvintul italian "arbor" folosit in sec. A. care. v fig greement. XIX. avlnd un capat in irrteriorul navel. 0 nava CU trei arbori are: A.

mitologica care ar fi trecut prima prin str. se datoreste pozitiei centrului velic in pupa centrului de greutate. ARIMAJ MC Rezultatul unei arimari. A. ARCFORM Tip de nava caracterizata prin formele arcuite ale bordajului. gabierului. cu intrind mare. 2. in aliveie sau pe punte. protejind marfa impotriva or icarei deteriorart si asigurind navel stabilitatea si conditiile normale de banda si asieta.care supraveghea oarnenii de la rarne. Vela suplirnentara intmsa cu ajutorul unor scondri .5 m. pentru a marl suprafata velaturii la vint de pupa. Distingem: A. Portiunile curbe ale bordajului la prova navei . "ARCTICA" Spargator de gheata atomic (l'. . pentru a mari suprafata de captare a pestelui in traul. ARGAT 1. atingind viteza record pentru acele timpuri de "Arhimedeu Areuire ARDENTA {despre navd) Care tmde a veni in vint. Curba u nei nave care arcuieste. vizibila deasupra orizontului. Cupsa. Atlantic. ARIPI PORTANTE Dispozitiv in forma de arrpi montat sub fundul navei . Axul sau. sin. stivuitor. Ea se utilizeaza la execntarea voltei in 'lint si a altor manevre. ARE REM ORCA ! fl Formula prin care se raporteaza ca remorca u nei dane sau unui convoi de slepuri are gasa data la cirlig. Negrescu din Marina Militara. daca este necesar. 'poate fi combatuta. Curbura unei nave sprijinita cu partea centrala pe un val. ARCTURUS Steaua nautlca at Bootis (Boarul). usoara reprezinta 0 calitate a navei. v cornanda (1). ARDENTA Proprietatea de a fi ardent. ARC N OCTURN v arc diurn. 2. ora 4. la capac si la talpa. ARE! fl Formula. ARIPA. Bosfor spre Colhida (sudul Caucazulu i}. de inginerul sef al Marinei Mil itar'e A. 2. 3.ril~ de 9. ARIMARE "vIC Actiunea de a arirna. "ARGO" Nava.75 Nd. ARCUI (despre navd) A se incovoia in forma de are atunci cind se sprijina pe val numai cu partea centrala : v arc (2). in timp ce A. ortzontal (pe linie) si A. denumrti verfafori. in» cabesta. 3 . Actiu nea de a arcu i. Avea 0 masina cu vapori de 80 CP. pesc Piasa asezata la gura traulului. caut ind "lina de aur". XVI-XVII). ARGUMENT Valoare cunoscuta cu care se intra in tablele nautice.n (term en [o- ARIE DE VtNT inv. in cazul navelor cu vele A. salvare.legiHura la cazici . A. ARCUIRE 1. mar imea 0. 3.2. v zodiac.manela losit in prima jumdtate a sec. 2. "ARHIMEDE" ist Prima nava cu elice (lansata in 1839) care a reusit sa traverseze Oc. mare. ARIES 1. cu doi cilindri care actiona 0 elice cu doua pale cu diarnetrul de 1. ARGUZIN ist Pe galere. sin stivator. Constelatia Berbecul avind steaua nautica Hamal. v punct vernal. Argat: 1 . ARIMOR MC Pers~ana calificata in arirnarea caricului .27 patrata. subofiter . ARC DIURN Portiune din paralelul de declinat ie al astrului . 3. reducind aria farului pupa sau marind-o pe aceea a farului prova.H. stivador. folosind la maximum spat iul. ARC DE EXCES v sextant. sin aripi [merse . Distingem : A.S. de ambele partt. ARHITECTURA NAVAL\ Stiinta proiectarii ~i constructiei navelor. v gabie. sin boneta (are insa si un alt sens). in greaca "Pazitorul ursului". A. 2. arg Navigator indraznet. Personaj din mitologia greaca facind parte din grupul de tesalieni care au plecat cu nava "Argo" in cautarea . v fig corpul navel. denumita gabierul bompresului ARIPI men folosit in sec. 2. denurnit urs. ARGONAUT 1.S.00). (ter- ARC I. v nava eu aripi portante. are gauri in care se introduc bare ce poarta denumirea de manele. v fig traul.) si prima nava de suprafata din lume care aatins Polul Nord (17 august 1977. Por tiunea invizibila a acestui paralel poarta denumirea de arc nocturn.ajutor al Comitelui . ARIMA MC A aseza si a fixa ("tese") caricul in hambare. zburatorului. iar primul curs de constructii navale (1898). sin cart (3). X I X). Se irnparte in teoria navei si constructii navale.urs. Primul manual romanesc de Teoria Navel (1902) a fost alcatuit de locotenent-comandorul N. Cabestan din lemn folosit in santierele navale de pe Dunare sau la lucra. in prelungirea rnat itei. pronuntata este un defect ce poate duce la ambardee puternice care ingreuiaza guvernarea. prin care se raporteaza ca g~ unei legaturi este data la baba. 2 . 1.Jinei de aur". A. vertical (pe coloana).

ARMATOR 1. Totalitatea rnijloacelor de lupta ale navei. N. v ramare.teava ArUDcitor de grenade antisubmarine cu 0 tea va: 1 .N. la tun 1" mil a) Ordin la care servarrtii tree la tun. Tragerile A. A. universala (ptna Ia 152 mrn). MC Proprietar de nava. 4. cap etc.G. ele lanseaza grenadele una cite una sau in jerba. 0 nava A. pastrindu-si doar cornandantul ~i mecanicul sef. referindu -se la impartirea prazii ~i la indatortrile fiecarui pirat la bordo Pirati i le semnau in cere pentru a nu se afla cine era comandantul si a putea afirma ca au fost fortati sa le semneze. intretinere ~i arrnare al marinei militare.. navlositor. ARMADA is! Fleta (termen de origine spaniold }. Primul A.. datorita curentului. fiind destinata in principal executarit tragerilor arrtiaeriene. v sonda. de repara'tii . . "epava de Ia km .mecanism de dare a focului . Totalitatea marinarilor destinatl a punc in Iunctiune 0 barca.. 2 .teavA i 3 . ARMAMENT 1. ARMADILLA ist Forrnatie mica de nave de lup ta in fostele colonii spaniole. dupa lansare. ARMA1URA 1. mil Tu nar specialist in manipularea. A. ARSENAL mil Sarrtier de constructii. sint automatizate. grenade antisubmarine etc. un tun etc. A face sa intre in barca arrnamentul si a aduce in aceasta toate obiectele de arrnament. A. pulberi. 3 . A.R. de coastii A.: sin harrnuz. mil Totalitatea tunurilor ~i rachetelor de diferrte t ipuri CU iris'tala'tirle si aparatura specializata folosite in marina.C. barca.grenada antisubmarina . clasice si cu ARTIMON 1. in care se preseaza calafat sau alte materiale pentru a asigura etanseltatea. ARUNCARE LA COASTA v esuare. <> "A. Arunciitor de grenade antisubmarine cu tljll. v lnvincibila Armada. ARUNCATOR DE GRENADE' ANTISUBMARINE mil Aparat montat pe puntea nave] "i ARMA 1.d.jcava. cu una sau mai multe tevi. ARMA IN CURSA ist A arma 0 nava pentru razboiul in cursa. <> "A. terestre si aerlene. ARTIFICIER 1. (in santiere ) A monta pe 0 nava. Seu pus in gaura plumbului sondei de mina pentru a lua probe de fund. de la bordul navelor de lupta mijlocii sau mari se imparte in A.mecanism de dare a focului .contact central de dare a foculu] destinat aruncarii grenadelor antisubmarine. b) Exercitii cu A. toate instalat iile necesare. destinata ducerii luptei de pe litoral impotrrva navelor inarnice si.A. MC Persoana specializata in manipularea explozivului pe timpul prospectiunilor marine. ARME SUB APA mil Armamentul si tehnica de lupta destinate distrugerii prin lovituri sub apa a navelor de suprafata si submarinelor inamice: torpile. 2. poate inchir ia nava nuda unui A. un cabestan.). 1 . 2. A. v arborada. cit ~i arrtiaeriene. ARTA MARINARULUI v marinarle.platforma rotat iva : 2 . navalii A. pregatirea si conservarea munitiei. 2. Proprietarul unui iaht sau al u nei nave de studii. 2. de ex. impotriva unor obiective de pe uscat. care poate executa atit trageri navale. folosindu-se aparatura de radiolocatie si centrale de tragere : v fig turela ~i tun. ~i tactica A. 2. ARTICOLE DE RAZBOI ist Cod disciplinar al marinei militare utilizat in perioada navelor CU vele. cabestanul. A pregati pentru tragere un tun ori un tub lanstorpile sau a pregatl pentru manevra un cabestan.. arunca". 3. cu pulbere. Disciplina care se ocupa de constructia armamentului de A. instalata la bordul navelor ~i destinata ducerii luptei impotriva obiectivelor navale. ARMARE Actiunea de a arma." Comanda pentru a arma bateria. 2 . fcabestanului! etc. reactive etc. principala (100-203 mrn). baterieij barcii nr . 2. sin randa de furtuna. ARMUZ Spatule dintre scindurile bordajului u nei nave ori ambarcatiu ni construite in sistem latin sau spatule dintre scindurile puntilor de lemn ale navelor. A incadra 0 nava cu echipaj si a 0 inzestra CU toate obiectele necesare exploatarfi (semnificat ie uzuala). eventual. v garnitura. in orice directie si la 0 distanta cuprinsa irrtre 100 si 1 500 m si chiar rnai multo ASCULTA' CIRMA (despre nava) A intoarce in functie de orienta rea cirrnei. pot fi CU tije. A. gura .d. mine. Aruncltor de grenade antisubmarine eu mai multe t evf: 1 . ARUNCA fl A indeparta un plutitor. de un anum it obiect (epava. 4 .. balistica. ARMATll Comanda in barca pentru a lua rama pe brat.ti. reactte. A. v piraterie. se aplicau si pe navele de pira..tija eu lin. al Marinei Rornane a fost infiintat in 1879 prin extinderea Atelierului Flotilei de la Galati. trageri de A. la tun. secundara fermata din tun uri si rnitraliere cu o mare cadenta de tragere. Uneori A. 2.. Persoana care echipeaza 0 nava in scopuri comerciale.ARMA 28 ARTILERIE 1. 0 sonda mecanica etc.

in inforrnarea hidrometeorologica etc.ascutis . Consta in arnenajarea CU mijloace a TMAM de catre u nita [i hidrografice specializate. ASTROLAB ist 1. 0 rem orca) CU 0 parima. unei nave aflate in pericol. 5 . 7 .} A fixa capatul. 2. ASIGURA 1. ASIETA. III i. Se compune din doua luneteobiectiv si ocular .baston de balustrada . Timpul necesar folosit in acest scop poarta denumirea de "timpul mediu al A. VII at e. 4 ." Este rareori folosit in navigatia marina. Nava care acorda A. constlnd in acordarea de ajutor direct unuia din beligera nti.O. O. Piesa care poate roade parima ce trece pe deasupra ei. U nghiul dintre pozrtia norrnala si pozitia la un moment dat a chilei u nei nave intr-o apa linistita. si fire sintetice. unghiul oral' local si declinatia astrului . A. de regula.ochi . ASTROGRAF Instrument constituit dintr-o sursa de lumina care prolecteaza curbele de inaltime ale astrflor pe 0 dlagrama speciala ce permite trasarea portiunii utile a dreptei de inaltime. fiind egala cu diferenta de pescaj intre prova si pupa raportata la lungimea navei. v a guverna. poate fi capturata de partea beliprimilor vikingl (in anul 800 e.clinate la 60° fata. ASK ist Nava a Ascull.ii. ASTROLAB participarea la ostilitatl etc. Cind nu are viteza. ca sa poata intra prin raiurile macaralelor etc. de verticala.tul unei parirne facind 0 coada de soarece. ASCU'fI (despre partme ) A subtia capli.n. Instrument compus dintr-un cere gradat si 0 alidada lili folosit pentru masurarea Inaltirni! unghiulare a astrilor. 3 .. Daca nava are o vitezli. norrnala (zero). geranta adversa. se determina.parima . Imaginea astrului din obiectiv este . in dotarea navelor cu aparatura specifica de navigatie si cu documente nau tice . se considera cli. la Galati in luna mai 1933.-l/i arate culorile (pavilionul}. cu curbura prea mica pentru 0 anurnita parima. [despre lan]. cum ar Ii: transrniterea de informat ii.filiera ASTROCOMPAS Instrument natrtic folosit in marile polare indicind directia cu ajutorul unei alidade cu care se vizeaza astrul. Pe anumite cadrane se inreglstreaza latitudinea observatorului.C. lnventat probabil de Apolonius din Perga in sec. 2 . XIII.babale.. Transportul de marfa destinatli. 6 . ASTROLAB CU PENDUL Instrument hidrografic avind aceeasi destinatie ca si astrolabul cu prisme. DM Actiu ne a unei nave cornerciale neutre in timp de razboi. o nava nu A. dar neabandonate. Astrolab sec. ASIGURA PAVILIONUL A trage 0 lovitura de tun in momentul ridicarii pavilionului la intilriirea CU 0 alta. nava este la chila dreapra sac ca are A. Nava este aprovata san apnpata. v si compas solar. ASOG ist Galion spaniel care transporta mercur.C. a fost perfectlonat de arabi in sec.n. ASISTENTA. Aju tor acordat. in scop de identificare. ASDIC engl Lnitialele expresier Allied Submarine Detection Investigation Committee (hidrolocator folosit in marina engleza). ASISTENTA.) ASOCIATIA MARINARILOR ROMANI ist Asociatie cu caracter sindical infiintatli. la care puteau adera navigatorii de toate gradele din flota comerciala. inarnicului sau de persoane oflciale inarnice nu constituie A. Instrument irnprovizat Ia barcile de salvare pentru masurarea inaltimii unghiulare a Soarelui. 2. decit pe cursurile de apa cind curentul loveste pana cirmei. reprezentind o combinatte intre racheta lili torpila arrtisubmarina. nava. dupa cum pescajul prova este mai mare sau rnai mic decit pescajul pupa. 2. la cerere.n.uri: 1 . prin tangenta sa. cu sau fara ochi. A lega suplimentar (de ex. ASTAR Tesatura din lina sau din liua. Piesli.29 cu atit mal bine eu cit viteza sa relativa in raport cu apa este mal mare. XV Astrolab de barca A. !?I DE NAVIGATIE mil Totalitatea masurilor luate in scopul asigurarii conditulor optime de navigatie pentru navele proprii si al ingreuierii navigattei navelor inamice. egala cu cea a curentului din pupa. ASROC mil (engl .. fiind folosit pina in sec. Iolosita la confectionarea pavilioanelor.. ASIGURAREA HIDROGRAFICA.Antisubmarine Rocket) Arrna antisubmarina americana. OSTlLA. ea nu A. parima etc.cheie . Cmd pescajul prova este egal cu pescajul pupa. Se executa pentru a atrage aterrtia lili a invita nava intilnita sa. ASCUTI!? 1.e.

cu ajutorul radarului se poate executa si pe ceata. de ex. fnv A mola botul de rraversiera. 4 . A fila putin lantul ancorei a!otfe [ncit aceasta sa iasa in afara navel. ATELIERUL FL OTILEI v arsenal. dreptul de proprietat e . Iar pe 0 coast a sanatoasa (fara pericole).~ Schema astrolabulul cu prismil: 1 . 4. pe un far. Saul a sau lant cu care se asigura cirrna pentru a nu se pierde in cazul cind iese din balamale. ASTROLAB CU PRISME Instrument pentru ridicar i hidrografice ser'lind la determinarea momentului in care un anumit astru ajunge la inaltimea data. 2 . ASTROPJ"OT Instrument pentru trasarea rezultatelor calculelor de punct. reperele etc. A~CHIERE 11 Reducerea brusca a inii. ATENTIUNE LA MA~INI Semnal sau inscriptie pe cadranul telegrafului indicind ca masina sa fie gata de manevra. in longitudine cind nava urrneaza rneridianul care trece prin punetul de A. gradat la periferie de la 0° la 3590 ~i cu patrate cu latura de 2 mm. 4.ocular. in latitudine cind nava urrneaza paralelul care trece prin punctul de A. 3. totodata.obiect iv . v verga. A. certificind. Momentul in care ast rul are inaltimea de 60° reprezinta media mornentelor rrecerii sale prin doua Iinii gravate pe oglinda.ltimii Schema . A suspenda ancora in dreptul etravei pentru a nu atinge bordajul unei alte nave. Inainte ca astrul sa fi atins inaltimea prestabilrta.ocular. cele doua imagini ale sale se observa la inaltimi difertte : ele se 'lor situ a pe aceeasi vertic~la. A. Asurzirea ramelor era 0 masura de precautie ce se lua noaptea pe t irnpul deplasarii barcilor la abordajul unei nave reflectata de 0 oglinda suspendata sub forma de pendul. 3 . venind dispre largo Distingern : A. ATESTAT DE BORD Me Document eliberat navelor de ape irrterloare de catr e capitaniile porturilor unde au fost inscrise si care confera dreptul de a arbora pavilionul national. oblic pentru a vedea farurile. 2. tinind nava in botul sau de capon gata de fundarisire (manevra practicata pe vechil e nave cu vele}. precum si starea tehnica a navelor.itudinea ca la vederea uscatului se afla. . se compune dintr-o placa de baza cu un disc rotariv. ASURZI ist [des-pre rame ) A infasura furchet ii sau a acoperi rarnele cu cirpe pentru a nu face zgomot la ramare.disc rotativ 3 . 0 scala de timp care trebuie orientata cu precizie pe directia Est-West ~i o r igla pentru rnasurarea inalrimilcr. Lant care sustine verga.pendul . ATtRNA 1.directie la astru . dupa care este dirijata spre punctul de destinatie.tie. A~TEPTA IN BALANS 11 [despre un remorcher cu conuoi} A merge in amonte cu 0 viteza egala CU cea a curentului apei. caracteristicile tehnice ~i de exploatare. pe un reper cind nava aterizeaza pe 0 inal'time. Se compune dintr-o luneta orizontala avind in fata obiectivului 0 prisma care permite sa se vizeze simultan un astru inamice ancorate. pentru inililimi. funduri mici) se executa perpendicular. pe 0 insula sau pe un alt reper vizibil din mare. a naviga in apele interioare si internationale. ATA~AT NAVAL Ofrter care indepl ineste functia de corisilier in probleme navale al ~efului unui oficiu diplomatic .. . astrolabulul eu pendul: 1 .rigla astronomice rapide . la E (W) de acest punct. nava aterizeaza in mod deliberat iutr-o anumita parte a punctului de dest ina. ATERIZARE Luarea contactului vizual en uscat ul . 2 . Uneori. in momentul in care astrul se va afla la inaltimea prestabilita. pentru a avea cert. merrtinind-o in celalalt bord cu ajutorul Iarrtului sau ~i al unei parime de sirma.obiectiv. 5orizon t artificial -c si imagine a sa reflectata intr-un orlzont artificial cu mercur. 2. daca nu este sigura de punetul sau. pe coasta periculoasa (strnci. A..ASTROL'B 30 o placa de trasare. 3. ASTRONOMIE NAUTICA Ramura a astronomiei care se ocupa de navigatia astronomica. folosind metode malului. bancuri. 1 . . sin atirnator. ATIRNATOARE 1..scara Astroplot: timpului.directia la astru : 2 prisma .azimutul astrolui. mentinlnd convoiul pe loe. A.

31
ATIRNATOR 1. Parhna cu noduri de turban folosita pentru coborrrea in barca sau urcarea pe punte a arrnamentului barcii : v fig baleniera cu motor; 2. sin atirnatoare. ATiRNATOR DE RETINERE/DE RULIU Parirna scurta data. de la bord la 0 barca care se lasa la apa pentru a impiedica lovirea acesteia de bordaj la balans; v fig lasare la apa. ATLAS DE CURENTI oc Colectie de harti cuprinz.ind curentii ~arini permanent! sa:u de maree in diferite anotimpuri sau luni. ATLAS DE GHETUIU oc Colectie de har ti cupr inzind zonele de mare acoperite de gheturi in dif erite anotimpuri sau Iu ni, ATLAS DE MAREE oc Colectie de harti indicind curerrtii de maree la anumite ore, epoci etc. ATOL Insula. de corali in forma. de inel inchis sau deschis in jurul unei suprafete de apa, denumita laguna. ATRACPA BAILOR Deviere a navei catre interiorul unei bai din cauza contracurentului, ATRACPE LOCALA Anomalie a cimpului magnetic t.erestru care perturba compasul magnetic al navel. ATRIA Steaua nautlca IX Trtangulis Australis (Triunghiul Austral), marimea 1,9. ATA Dira de spurna alba, paralela cu directia 'Ii nt ulu i, care se Iormeaza la vintur i de Iorta 7-10 pe scara Beaufort. ATA DE GRANDEE Sfoara rasucita din mai multe ate de vele servind la coaserea grandeei, Inainte de intrebuintare se ceruieste. ATA DE VELE Sfoa~a din doua ~u rnai multe fire de cinepa sau de in de cea mai buna calitate, servind la coaserea velelor ~i la patronarea capetelor de saula. ATA PESCAREASCA Ata de bumbac sau de in de grosimi diferite din care se impletesc plasele de pescuit. AURIC v greement auric si vela aurica. AURI GA Constelatia Vizitiul avind steaua naut ica Capella. "AURORA" ist Crucisator din Flota Marii Bartice a Marinei militare ruse, construit la

AVANS octornbrie (7 noiembrie) 1917, rnarcind inceputul Marii Revolutii Socialiste. Caracteristici : Depl, = 6630 t; opt tunuri de 152 mm, patru tubur i Ianstorpile si armament au xi liar. In prezent nava este aricora.ta pe Neva, in fata Scolii Militare de Marina "Nahimov", fiind declarata monument istoric. AU!;jTEC fl Intilnirea intre doua convoaie sau doua nave care inainteaza pe un curs de apa in sensuri opuse, arat indusi reciproc tribordul in loc _\'i<~;tf'~~~ de babord, cum se int impla in mod normal. A. se sernnalizeaza la tribord, noaptea printr-o lumina alba. interrnit.enta, iar ziua agiAustec t ind un pavilion de culoare albastra. AUTOGRAF 1. Aparat care inregistreaza grafrc imersiunea si inclinarea torpilei in drumul catre tinta.. 2. Idem, inregistrind procesul Iansar ii u nei mine sau imersiunea dragii si a elementelor sale. A. se intrebuirrteaza pe timpul exercitiilcr de lansare a torpilelor , de minare si dragaj, pentru verificarea functionar ii armei respectjve. AUTOMATICA NAVALA Ramura a autornaticii care se ocupa cu studiul elementelor si al sistemelor automate sau autornat izat e de la bordul navelor. AUTONOMIE mil Capacitatea navelor de a naviga un anumit interval de timp, fara a intra in port pentru refacerea plinurilor. Este o caracteristica de baza in definirea calrtatilor tehnico-tactice ale navel si se stabileste inca din faza de proiectare a acesteia. Depmde de tipul navel, de rezervele de cornbust ibil. apa, hrana etc. ~i de rezistenta echipajului. AUTORITATE PORTUARA Me Organ portuar (capitanie de port, varna, punct de trontiera etc.) autorizat prin lege sa. ia masuri si sa ernita dispozrtii legale obligatorii referitoare la nav iga tia in zona portului, la varna, la frorrtiera etc. AUXILIAR Mecanic la masinile au xiliare ale navei , AUXILIARE Ansamblul masinilor, pompelor etc. care asigura functionarea masinilor prmcipale de propulsie ale navei sau care indephnesc alte Iunctiu ni. AVAL [l Pozi tie a unui punct de pe un curs de apa sau de pe malul acestuia, situat mai jos (catre varsare) in raport cu un alt punct de pe acelasi curs de apa, AV ANPORT Suprafata de apa inaintea irrtrar ii in port. aparata natural sau prin construct ii hidrotehnice impotriva valurilor si vinturilor. A. est e folosit de nave pentru sta.tioriare ptna in momentul in care se primest e perrnisiunea de a intra in port. AV ANS 1. Interval de tirnp cu care cronornetrul devanseaza ora exacta. 2. Interval de

,.Aurora"

Petrograd in 1900. Celebru prin salva sa de artilerie prin care a semnalat inceperea asalt ului asupra Palatului de lama in noapt ea de 25

AVANTAJUL

32 cartilor-pilot, cartilor de faruri :;;i altor documente nautice, precum si diverse inrerdictfi ternporare de navigatie ; sin aviz pentru navigatori. . AVIZAREA PLECARII NAVEl MC Avizarea pe care comandantul navei 0 trimite navlositorului inairrte de plecarea acesteia in cursa, AVIZO mil Nava militara rapida CU deplasament pina la 2 000 t 9i armament, u90r destinata sa execute escorta, cercetare, protectia pescuitului, reprezentare etc. Caracteristici : L = 103 m; B = 11 m; d = 3,8m; Y = 2025 Nd; unul-patru tunuri de 100-120 mm, dona-opt tunuri AA de 37-80 mm, un aruncator de grenade AS cuadruplu de 305 mm, doua aparate Ianstorpile triple, un elicopter. AvINTARE Portiu ne a navei in afara perpendicularei prova (A. prova) sa.u in afara perpendicularei pupa (A. pupa). AVODIRE v acaju. AXA LUMII v sfera cereasca, AXA PASEI DE NAVIGATIE mil Linie ce trece prln mijlocul unei pase de navigatte, reprezentind drumul navigabil. AXA !;iENALULUI NAVIGABIL Li nie ce trece prin mijlocul unui serial navigabil si care corespunde, de regula, adincimilor optime pentru navigatie. AXIOMETRU Aparat compus dintr-un sector de cere gradat in puncte (de la 0 la 30 in fiecare bord) si un indice aflat in fata t imonierului ce arata unghiul de cirma pus de acesta; v ~i indicator de unghi de cirma. Ax,vL CIRMEI v cirma. AXUL NAVEl Irrtersectia planului diametral longitudinal cu un plan orizontal. <> "In ax" In planul diametral sau paralel CU acest plan. AZIMUT Arcul de orizont cuprins irrtre Nordul adevarat, magnetic sau compas si directia spre un obiect, contat in sensul acelor unui ceasor nic, de la 0000 (Nord) la 3590 (astroriomii il conteaza de la Sud). AZIMUT NECUNOSCUT, metoda Metoda de determinare a deviatrilor compasului magnetic const ind din compara.tia relevmentului compas la un obiect CU relevmentul adevarat aproximativ al aceluiasi obiect, Eroarea fiind constanta pentru toate relevmentele, curba deviatiei va fi deplasata CU 0 cantitate coristanta care se poate deterrnina tinind seama ca suma algebrica a deviat iilor trebuie sa fie egala CU zero. Metoda nu poate f i aplicata daca exista 0 eroar e a Iiniei de credirita.

trrap cu care ora mareei inalte precede uneori culrninatia Lunii. AVANTAJUL VINTULUI ist Avantaj al unei nave sau formatn de nave cu vele de a se gasi in vintul inamiculni , ceea ce ii permite sa aleaga momentul declansarir atacului, AVARIE 1. Stricaciune produsa navel sau instalatiilor de bord, cu consecirrte grave asupra capacitatn de Iupta, de transport etc. 2. MC Pagube suferite de nava ori de carle sau cheltuiala exceptionala iacuta de 0 nava comerciala in vederea salvaril sale si a caricului, A. poate fi suportata de nava (1\. partlculara] sau de totl participantii la expeditia maritima (A. comuna), AVERTISMENT Indicatie inscrtsa pe hartile marine pentru a preveni asupra unor eventuale inexactitati ale acestora sau asupra unor date variabile (de ex., adjncirnile la gurile fluviilor}, AVERTISMENT DE FURTUNA MN Anuntarea unui vint de eel putin Iorta 7 (aproape furtuna} dupa scara Beaufort. Se comunica prin radio ~i optic, prin semnale de furtuna. AVIATIE AMBARCATA mil Aviatie bazata pe portavioane si portelicoptere care include avioane de vinatoare, vinatoare-bombardament, avioane si elicoptere antisubmarine etc. constituind principala forta de lovire a acestora. AVIATIE ANTISUBMARINA mil Categorie de aviatie maritima compusa din avioane, hidroavioane si elicoptere speclalizate in cautarea si distrugerea submarinelor inamice. AVIATIE MARITIMA mil Aviatie din compunerea marinei militare speciallzata in actiuni de lupta pe mare 9i in zona litoralului. Dupa locul de bazare al avioanelor si elicopterelor, distingem A.M. bazata in zona de litoral si A.M. bazata pe nave, in special pe portavioane si portelicoptere (aviatie arnbarcata). AVIATIE TORPILOARE !;II PUITOARE DE MINE mil Categorie de aviatie maritima inzesrrata CU avioane specializat e pentru atacarea cu torpila a navel or inamice , executarea rninar ilor ofensive etc.

marimea 1. AVIZ 1'v[C In:;;tiintare

AVIOR

Steaua

nautica

e

Carinae

(Chila),

de navlosire, indicind nava va sosi in portul care.

prevazuta in contractu data probabila la care de incarcare sau descar-

AVIZ NAVIGATORILOR In9tiintare adresata navigatorilor, indicind modificarI ale har'tilor,

B
B 1. Pavilion din Codul international de semnale cu semnificatra.: "Ineare sau descarc explozivi san material inflarnabil", In unele tari un astfel de pavilion este folosit de multa vreme ca semnal de atac sau de deschidere a Iocului. Potrivit legendei, la originea semnalului s-ar afla 0 manta rosie ridicata de Temistoele pe o rama in lupta de la Salamina (480 i.e.n.). 2. Coeficient aproxirnativ al deviatiei compasului magnetic. BAADER peso Ma~ina speciala folosita pe traulere pentru fabricarea fileurilor de peste, BABA Piesa masiva de lernn, beton arrnat sau metal, instalata la bord sau pe cheu si Iolosita p entru a Iua volta parirnelor. Poate fi simpla,
zeaza, in general, perete. Avea deasupra la bigile mici ; v fig biga de

BABAFINCA inv, sin zburator (pe bornbarde).
0

BABAICA fl Rama de barca cu bratul .ingrosat
catre miner, in forma de para, pentru a crea o contragreutate. Se u tifizeaza., de obicei, la lotci sau barci pescaresti ; sin opacina. BABORD Partea din stinga a unei nave privita de la pupa spre prova ; v fig bordo "B. inairrtej inapoi, opriti !" Cornanda ee se da marinarilor din arrnamerrtul barcii, care rameaza la B., pentru a rama inainte sau inapoi ori pentru a opri. BAC Ambarcatiune cu sau fara propulsie-proprie, folosit pe flu vii sau in porturi pentru transportul oarnenilor, vehiculelor sau diferitelor materiale. BAGALA Nava araba cu unu-doi arbori cu vele latine si cu antena. Caracteristici: Depl = = 150-400 t; L = 30-4.0 m; B = 6-8,5 m; sin bagla. BAGLA v bagala. BAGUIO Denumirea unui eielon in Filipine. BAIDAC inv Nava puntata, cu un eatarg ~i vele, lunga de 36-60 rn, Iolosita pe Nipru. BAlE lntrind al rnarii in uscat, avind 0 deschider e mai mare decit adincimea.

contrababafinca.

~

g9__
A ~

R

Baba

~

RiaiPa'
C

.~
0 Dabale: A - eu umeri (in cruce); Bin V; C - dubla eu urneri; D - dubla

Daba de abater.

BAIERA DE FIRUIALA/TRANSFILAJ

dubla, in cruce, CU urechi sau in V (utilizata numai la - bord, pentru manevrele curente). B. instalata pe cheu se numeste ~i bolard ; v ~i bici, blnta, biton , pici. B. de abatere B. de lernn instalata pe cheu pentru' a servi la legarea palancurilor de abatere; v abater e in catena. B. de remorca a) B. iristalata la pupa unor r emorchere in eele doua borduri sau B. dubla in cruce Ia pupa, destinata voltarl! remorcilor : b) B. de lemn fixata cu 0 bratara la bancul din prova unei ambarcatiuni la care se ia volta remorcii : v fig barca si baleniera. BABA CU MOTOR Tambur instalat, de regula, pe un perete si actionat de un motor, eu ajutorul caruia se poate vira 0 parima. Se utili-

Saula cu care se executa firuialajtransfilajul; v fig firuiala.

BAIERA DE INFA~URARE Saula cu

BAIERA DE INVERGARE Parima ce trece prin ochiul de invergare al unei vele patrate si serveste la Iacerea impuntaturii de invergare, adica a Iegaturit coltului velei pe verga : v ~i sachet de fnvergare. BAIERA DE TERTAROLA Saula ee trece prin ochiurile de tertarola de pe marginea de cader e a velei si serveste la facerea irnpuntaturii de tertarola, adica a legaturii care asi-

care se infasoara vela strinsa pe ~erga.

Daidac

v fig verga. usor de distins prin pasarela care leaga cornanda cu gur"1tmarglnea de cadere. Lest permanent (cirnent. Manevra curenta eu care se actioneaza 0 biga sau o capra in plan vertical. v fig cirrna. BAL Balot de bumbac sau de materiale similare : v ~i capacitate in bale. ~i vele. ghiu si foc. care se umple complet cu apa cind se intra in imersiune. 0 vela mare la treirne ~i un bate-pupa sau dirrtr-un foe si doua vele latine CU antena. care are un catarg cu 0 vela. B. denumita rarnare la coasta. 2.eche . v fig biga. BALENA Speteaza din lemn sau din material plastic la ambarcatru nile de sport. Piesa a unui cronometru care regleaza miscarea acestuia. 2. inrrodusa intr-un tane complet izolat de tubulaturile earieului de hidroearburi si de combustibik Iichid si destinat in exclusivita:te transportulu i de B.balena . BALAM Ambarcatiune folosita in M. 2 . si tangaj. care corrtine mai mult de 0.) sau temporar (prin introducerea apei de mare in rancurile de B. fixata intr-un buzunar practicat perpendicular pe marginea de cadere a unei vele. de regula. 7).' sau altar Iichid e d ecit hidrocarburi ori substarrte nocive. cu balansier dublu. rareori. 2.velll. B.gratar .-- 1 .IIAJOIER 31 urme vizibile. Barca peruviana puntata avind pupa cu tablou. Miscare a sextantului in jurul axului lunetei pentru a da imaginii reflectate a astrului 0 miscare circulara si a tangenta arcul descris de astru eu orizontul. B. a fest curatat : astfel. BALANDRA l. fonta etc. v fig submarin. catargul avind 0 vela cu speteaza. Manevra fixa constituita. v piroga cu balansier. 3. Descarcat in mare.). Lungimea barcii est. fara ca totusi continutul de hidrocarburi sa depaseasca 15 parti la un milion.2. este considerat curat chiar daca lasa urme vizi bile pe apa. murdar B.i tangaj. cind oscila. B. avind inBalena: 1 .tiile au loc in jurul axului longitudinal. avind. un ghiu sau un pic.e de 8-10 m. 4 . separat Apa de B. in ~ opt reprezirrta 0 combinat ie de ruliu :. uneori prirrtr-o gura de zrneu . 5 sau. BALANS Miscare oscilatorie a navel. 3. . este necesara pentru a putea lua ina1timea corecta. B. eu motor Ambarcatlune (1) prevazuta cu motor. care solilIalans in opt crta puterrnc na va si provoaca raul de mare eel mai violent. nici depuneri sau emulsii de hidrocarburi la suprafata apei sau pe mal. dirrtr-un tanc. 2. BAKIGI CAIGHI pesc Barca de pescuit cu undi te Iolosita in Bosfor. BALANSINA l. plajele si instalafiile portuare.lin·te bine teuga. B. Are lungimea de 8-10 m. punind in pericol fauna marina. Mi~care de pendulare a sondei de mina pentru a 0 arunca spre prova pe timpul deplasarri navei. Pe B. B. utilizata pentru vinarea balenelor. Balealer": 2 .1% produse petroliere.cirma . BALENIER Marinar calificat in vinarea balenelor. care poarta denu~irea de ruliu . Velatura consta dintr-un foe. Iichidul descarcat in ape curate ~i calme pe timp frumos nu lasa . in apropierea coaster. adica in momentul in care sextantul este vertical. iar etrava este inclmata : sin belem. 2. el rnurdareste apa. dupa ultimul transport de hidrocarburi . di ntr-un palanc care sustine capatul exterior al tangonului. Se folosest e numai la navele mici si la barci . relat iv mica.-=. Nava autopropulsata. vela aurica si doua focuri. BAJOIER Perete de doc uscat.--~=:. era folosita adeseori pcntru vizite oficiale. B. eventual. 3. Punere in miscare pentru scurt timp a n nei mastnl sau a unor mecanisme inainte de plecarea navei in scopul verificarii bunei lor functtonari. cind se iau tertarolele : v sachet de tertarola. tertarola. BALENIERA 1. 3 . Rosie. Barca fil ipineza scobita. BALANSARE l. BALAST 1. Ambarcathme cu lungimea de cca 9 m si cu un catarg rabatabil CU 0 vela de aproximatrv 15 m2. care. Daca se instituie un sistem de supraveghere si de control aprobat de adminlstratie. Ambarcatiune cu prova si pupa ascutrte. astfel incit citirea adincimii sa se Iaca atu nci cind saula se aila in pozitie verticala. v fig tangon.buzunar de rarne fara sot (de regula.. Compartiment intre eorpul exterior si corpul rezistent al submarinelor. BALANSIER l. denurnita titina. totdeauna un nurnar 3 . eurat B. unde se aila un tun port-harpon pentru vinarea balenelor. se practica 0 rarnare speciala. BALAMA DE CIRMA Balama Iixata pe muchia pupa a etarnboului si destinata sustinerii si rotirii penei cirrnei prin intermediul u riei piese in forma de cui. Manevra curenta care sustine o verga. cind acestea se produc in jurul axului transversal.

apara toare : 16 . 14 .gr~tar.manivela : 3 . 6 .. 23 .nieri (vlnitor de balene): 1 .bot.vela mare la treime. 2 .parlma de ruliu. 12 .etrava : 21 contraetravA. 2 .foe. 14 . 22 ~ cheson de aer prova .ghiu.balenier a intrata 23 13 . 19 _: [m-te bine .32 . 3 tun por t-h arpon 5 6 7 8 DIItenieri cu motor la grui scoasi: 1 .palane. 13 - bate pupa.cutia dertvor ului . 23 . 11 .Iemn mort pupa .curentul palancului.eavalet cu perna .stringher.rocarfoeului.coltar . 20 .sco ta foculd Bal. 18 . & . 19 .eche .grAtar. 10 . 15 .strai. 26 . 6 .euibul corbuh. 7 . 11 . 3 5 . 10 .ghirlanda .4 .Iemn mort prova : 24 . 31 . 12bra]. 25 .spate..chila .inel pupa.strai· 7atirnator . 14 . 9 .etambou .derfvor . 15 .gruie.inel prova . 5 . 16 .arbore bate-pupa: verga . 8 .copastie. 7 . 6 nip.scotele velei mari.SCala de pisica.35 123 BALEXIERA 56 7 9 10 11 12 11 1314 15 16 11 Balenier" (sectiunej : 1 . 15 .funga 12 .dispozitiv de scoatere : 2 . 10 .camera barcii . 4 . 20 . 17 . 13 . 11 .locas de furchet.balamalele cirmei. 29 . . 3 .i de tertarola : eche .cheson de aer pupa.eontraetambou. 2 .baba de remorca .bot alunecator. 33 pana cirmei Baleniera cu vele: 1 .cirlig patent.motor' 17 . 8-rai deschis .crevace : 9 . 13 .balansina .elice : 22 cirma .:i. 18 .pasarela .sachet. 4 . 9-chinga. 27 .carlinga : 30 .eche .spate tare pentru babaua de rernorca : 5 .banchet . 28 . 21 . pupa.pont il .arbore mare.tro tele cirmei.batura .

BAUZARE (2). in care <:p este la- titudinea. . BALlE Recfpient din lemn.lest.geamandura . In prezent B.zbir de rtdicare .S.inel. pot fi fixe sau plutrtoare. 4 . 3 . 7 .slrma de ancorare .M. ~i cardinal.flotor. Termen folosit uneori impropriu at it in acceptiunea (1). BAUZA DE DRAGAJ Geamandura eu baston in virful caruia Se afla un pavilion sau un semn fiind destinata marcarii paselor dragate ~i a1tor lucrari de dragaj. pentru marcarea perjcolelor de navjgatle izolate. 10 . Amplasarea balizelor sau geamandurilor necesare asigurarti navigatiei maritime._. Reper de navigatie instalat pe mal sau Iixat pe fundul apei si prevazut uneori eu lumina (B.legatura: 3 .fe!inar. BAUzA A instala balize.M. Azimutu1 se ca1cu1a cu ajutorul formulei : sin BALL. 6 .scondru . fluviale sau pe --t] Iacurr. denumit "sistem Lanterna B". Inaltimile au fost calculate prin metoda semiversus. 2 . servind ca reper 1a Iucrarile hidrografice. din luna aprilie 1977. este in curs de elaborare.drlig eu papagal.Ian t .laba de gisea. 10 .BALlE 36 senalelor.scufundatcr prin inspectie.biga. saula sondei grele fi!. 9 . 5 . 2. BALIZA HIDROGRAFICA Ceamandura cu structura metalica deasupra flotorului. denumit "sistem A". geamanduri. 6 . table Table de inaltimi z= sec cp x 6. 2. pentru marcarea senalelor.inaltimea astrului. BAUMA fl Apa amestecata cu zap ada care curge pe Dunare. Un alt sistem. 2 . se construiesc din material plastic intarit cu fibre de sticla.cheie alunecatoare.. cit ~i cu semnifica. 12 . Iuminoasa) servind la marcarea BAUZA Baliza Baliza hidrografica: 1 . iar h . zonelor destinate anumitor scopuri.c. pericolelor. : lateral. 9ancora . 11 . a pericolelor de navigatie etc. la gura fluvirlor sau pe flu vii . in M.lest.tia de semnale de navigatie plutitoare. 11 . elaborat de Asociatla Internationala de sernnalizar i maritime (A. 8 . Exista doua sisteme de B. Este prevazuta 1a prova cu bigi put ernice si cu grui cu fa1ci pentru manevra geamandunlor.ancore BAUZOR Nava cu ajutoru1 careia se instaIeaza.scufundator . 4 . 7 .sirrna de ancorare.fiilci Baliza de dragaj: 1 . seendri etc. pentru marcarea senalului. Nordului si Canalul Minecii a fost introdus un sistem lateralcardinal. Balizor: 1 ." (pentru 120 8m) ' . se controleaza si se intretine balizajul. Ansamblu de mljloace de sernnaIizare si asignrare a navigatlei in apropierea coastei .cuta·colac etc. 2 .pentru pastrat apa.). v balizaj 1. 8 .ochi de recuperare . 5 .geamandura.parima de recuperare . BAUZAJ 1.Ian] de ancorare . Primele table de acest fel au aparut in 1907.I.

B. simplu/dublu" B. BANDA cu 0 singura vela. pe care stau u nu-doj oarneni rninuind cite 0 rama. avind . adinci sint si funduri de pescuit. precum :. de regula. Coborit sub apa ~i legat de epava.. pentru a putea Ii stivuit la bordo BALSA 1. aflat la adincime mai mica de 18 m este considerat periculos. m.A. Arbore ce creste in padurile sudarnericane. v fig nava de 74. BALOT Pachet cu materiale sau obiecte nerigide (bumbac. B. Cind se deplaseaza sub actiunea cnrentului de apa. 2.barbeta legat cu 0 barbeta. Este detectat de navele moderne CU hidrolocatoare speciale sau cu lupe de pescuit. forma sferica : este urnpluta cu pluta si ma nevrata CU 0 barbeta. BANC DE CEATA MN Ceata deasa . necesara conservarii bananelor pe timpul transportului. fnv Portiune de punte unde erau inlarrtuit] condarnnattl Ia galere care trageau la rame. BANDA {despre naua} A se mcllna :temporar in plan transversal ca urmare a actfunii unor Balon cu turban: 1 . lina. care reduc adincirnea ape]. de regula. 3.ne. 2. gabiei ingdidire din bastoane si filiere care incorijoara n neori gabia sau nurnai pupa acesteia. BALON Vela triunghiulara.dire de gheata fixa sau plutitoare de-a lungul coastelor in regiunile polare : v aisberg. Lungimea ambarcatiunii este de 10 m.i pe timpul stationarii.) in miscare. BANCHET 1. BANC DE PE~TE Aglomerare de pesti (serumbii. ambalat in tesatura ieftina si legat cu sirrna. folosita la arnbarcatiunile de regate.i joasa pe o por tiune relativ mica a marij. scosi este un indiciu de slaba pregatire rnarinareasca. de arbore (catarg) <> "B. fiind Iolosita pentru apararea bordajului si atenuarea socului in momentul acostarri sau al plecarii de la 0 alta nava ori de la cheu. Lungimea barcii este de 13. platforrna ce iesea in afara dunetei sau se afla uneori pe duneta pentru ca ofiterul de cart sa. BALUSTRADA Ingradire a puntii. balonul este umplut cu aer. iar in partea superioara. pe fund. poata observa mai bine velele si bordajul . compusa. duble. BALON DE RIDICARE Balon impermeabil utilizat la ridicarea (ranfluarea) navelor scufundate. BALUK Barca CU sase rarne folosita in apele Bosforului.) pentru a ingreuia trecerea navelor de suprafata sau a submarinelor inamice.ochi infli~urat. BANC DE CART in» Pe vechile nave cu vele. Ambarcatiune din lemn de B. submarine etc. 2. avind greutate specifica de 1/7 in raport cu apa. BANC 1.turban. avind unu-doua catarge cu vele la treime. v barca. Scindura transversala care serveste ca scaun pentru eel ce trage la rame ~i ca element de osatura al barcii. 2 . BANANIER Me Nava CU instalatii speciale pentru mentinerea unei temperaturi suficient de reduse. ciiliitoare. chefali . otel etc. v fig barca. B.aintr-un invelis din piele umplut cu stupa si Balonet: 1 . Scindura in camera barcii pe care se asaza pasagerii. BALONET Aparatoare pentru barci constind . 2 . Se scoate in afara bordului numai cind barca este acostata. Uneori. BALOK Ambarcatrune malaeza' utihzata in insulele Sunda. Barcile au. BANCHIZA cc Ingramil. 4 . v barca. care sustine arborele cu ajutorul unei bratari de etambreu se numeste B. Un B. Depuneri de mil. o copastie de lemn. se utiIizeaza ttje metalice.ochet .d. A naviga cu B.patronare 3- BALON DE ACOSTARE Impletitura de parima. folosita pe coasta Perulut : sin baiza. imbracaminte). cod etc. cu turban Balon cu invelisul format dintr-o impletitura in forma de turban. B. simple. in loc de sirme sau lant. U neori B. BANC DE VELAR Masa de lucru CU loca suri pentru scule de velarie. din bastoane prin care tree doua filiere din sirrna sau Ian] intinse cu ajutorul unor intinzatori.37 BALLAHU Goeleta folosita in insulele Bermude si in Indiile de West. asa cum se intimpla pe Dunare. BANC DE MINE Numar mic de mine lansate neuniforrn (din avioa. rnai mare ca Iocul. B. B. iar balenierele.. nisip.. antrenind nava catre suprafata. pietris. ele poarta denumirea de B. Scindura a:. de salut Parima de sirrna inti nsa deasupra vergii de care se tin marinarii pentru a putea sta in picioare cind se ordona "La posturile de salut pe vergi!" v parapet si clander. v fig ascujrs. Balsa .ezata de-a lungul bordajului barcilor de salvare ale navelor. barbeta .

"ia B". care se arunca 38 BARA FURTUNII MN Perete intunecos format din nori cumulonimbus ce apar la orizont ~i din care se desprind sporadic parti aruncate de vint in diferite sensuri.. In acest moment centrul ciclonului se poate ana la 100-200 Mm. asupra navei-cornandant}." inv Echipaj insirat de-a lungul balustradei.tiei inarnice.. Nava mare. Termen in'J'echit pentru bordv o "Echipaj la B. BANDA REFLECTANTA Banda metalica asezata. paralela cu marginea de invergare. de asemenea. B. a caricului sau a navei in punerea ei pe uscat etc. grenurile sint continue. la posturi1e de salut. Unitatea fiind prea mare pentru a rna sura presiunea atmoslerica. dreapta/stinga l Cornanda pentru pu nerea cirrnei 1a un unghi maxim 1a tribord/babord (nu se spune "B. BANI ERA ist Steag de forma trapezoidala avind baza mica. oarba pentru ca aceasta sa fie detectata. in coada de rindunica. dreaptaj stinga"). in [despre parime} Neinttnsa sau facind bur ta.\re n nu-doua catarge cu -vele la trelme. avind. sin invaluirea capului (cozii) forma. protejate. Pe masura ce B. v stmdard. se foloseste in mod curent milibarul = 1/1000 bari . constind in distrugerea par tiala sau totals." A arunca B. XVII pina in prima jurnatate a sec. 2. Poate transporta 0 incarcatura de 5-9 t. BARA 1. .F. KosIinski. BANDA 1. un pumn de mairnuta. sc dragheaza pentru a se asigura navigatia. Se spune ca. in octornbrie 1877.BANDA forte exterioare (valuri. Manevra era caracteristica riavelor purtatoare de art iler ie din sec. pe 0 geamandura. BANDA (despre cirmd) Cirrna pusa la un unghi maxim. BARA] DE MINE mil Obstacol format din u. 0 "A bate B. iar viteza virrtului creste. ori un cere din material plastic. barometrul cade repede. pe care se pr inde 0 filiera de tertarola . Nava de construe tie r udirnentara. un nod de B. BARABAI"TA arg 1.arola : v fig vela. nava "se bandeaza? : in cazul navelor tluviale se Ioloseste si expresia "se zbandeaza". pentru a da apoi.na sau mai multe Iinii de mine de tipuri diferite. de regula. Irrtre grenuri se poate observa stratul de cirostratus. BANDA. Draghicescu si de sUb10cotenentul E. in formatie de sir. Primul baraj in Marina Romina a fost eel de la Nedeia executat de capitanul M. in forma r=y=>r o O· Baterea bandutei pentru a stabili 0 prima legatura intre nava si cheu sau intre doui nave. pentru a incasa asigurarea). La gurile Dunar ii exista B. BARAREA T-ului ist Manevra prin care un grup de nave in formatie de sir intersecteaza prin prova sau pupa drumul u'nui alt grup de nave dispuse. BANDONG Arnbarcatiune de transport folosita in zona Singapore . mine genistice si alte obstacole plantate pe plaja ~l sub apa pentru a impiedica sau a stinjeni debarcarea desantului marrtirn al inarnicului. sin pavilion." (despre vele ) Atirnate pentru uscare. vint) sau efectului cirmei. cu 0 racheta sau cu un tun porbandula. 2. BANDO! 11 Raport al nostromului indicind ca rernorcile s1epurilor sint in banda. remorcaj etc.• . pent:u a interzice sau a ingreuia actiunile de lupta ale navelor de supratata si submarinelor inamice.vo "In B. BAR MN Unitate de masura a presiunii atrnosferice egala cu 0 dina pe ern". BARATERIE DM Act fraudulos comis de com~n~ant si de eChipaj. pentru a realiza un cistig personal (de ex. BANDULA Saula avind la un capat 0 para din lemn. BANDA DE TERTAROLA Fisie de pinza de vele. XX. mai usor de radiolocatorul navei : v si reflector radar. BARA] ANTIDESANT Baraj de mine marine. cerul se intuneca. Se spune ca nava "da B". Lungimea ambarcatiunii este de 18 m. ca scop coricentrarea focului intregii art iI lerii a unui grup de nave asupra navei Bararea T-ului din ca pul celeilalte f~r~atii (de obicei. iar baza mare prinsa de un basto n suspendat prmtr-o laba de gisca Ia antena galerelor (a nu se confunda cu pavilionul). de regula. BANDIERA inv. Incunare transversala ternporara a navei. Prag format din depunerile aluvionare la gurile fluviilor ce se varsa in marl tara maree. impotriva dragajului prin geamanduri explozive si mine de protectie. parimele de legare. BARA] DE GEAMANDURI RADIOHIDROACJ]STICE Dispunerea geamandurilor radiohidroacustice pe unul sau mai multe ali niarnente pe una sau mai multe Iinii pentru a sernnala prezenta sau trecerea submarinelor inamice prin baraj. se apropie. fiind intovarasite de grenuri: ploaie si rafale din ce in ce mai puternice. sin Iisie de tert. 0 B. cu ajutorul ei. Se poate arunca si eu un pistol.

salvare. BARBOTIN v cabestan. cu motor arnovibil. pupa cu tablou. la grui si scoasa in afara bordului. din mase plastice etc.. 17 -. cu rame. B.. in caz de sinistru.crevace .pontil . de salvare eU motor (in trecut.ind leganatul valurilor. avind un brat fals dat la prova navei de la primul bane din prova B.~rU'U'. cu miscare r itrnica.bordaj . si fiind pregatita a fi lasata la apa pentru a salva un om cazut peste bordo B. Barel: 1 . eu motor Barca mare cu motor de circa 20 CP.tiJn. de salvare pentru navele eomerciale B. Caracteristjci : Dep1. B. B. BARCAGW Marinar care conduce 0 barca cu rarne san cu motor in porturi pentru transportul pasagerilor. (1) la vint dinspre largo BARA DE ~COTA Bara metalica pe care aluneca scota ghiului Ia ' ambarcatruni ~i u nele iahturi. 16 . 3 . 15 . destlnata evacuant pasagerilor si echipajului in caz de naufragiu.traversa . B. reziste un anumit timp. avind mai multe compartimente etanse si chesoane de aer. de peste B. 4.scaun. BARA LONGlTUDINALA sin furca (1). BARCAROLA Ambarcatiune fluvialA mica folo. 19 .scota ghiului. marcat prin gearnanduri. Pentru asigurarea navigatrei pe bratul Sulina se mentine la B. Vegetatie submarma depusa pe vie a unei nave. cu rame) Ambarcatiune de constructie robusta. debarcarea grupurilor de cercetare-diversiune etc. Parrma matlsita la un inel.chilli. prevazuta cu un motor fix sau mobil. exceptind arborele artirnon. de constructie speciala. BARBETA 1.banchet.la pro va !iiipupa u ne] ambarcatruni pentru legarea acesteia la tangon. avea si un bate-pupa.eche BARA FLINDERS V com pas. 21 .oniera.ita pentru agrement in Italia.. sin. la geamandura etc. poate fi construita din Iernn. Se uttlizeaza pentru pregatirea marinareasca. agrement. acestuia un senal cu 0 adincirne de cca 8 m. motoproputsata rapida. In trecut B. legarea la geamandura.bane. fnv salupa. destinat colectarii pestelui de la pescarii aflat. 2.8 m. B=2. 3. de asalt mil B. 5 . BARBOTlNA v barbotin (termen de santier }. din alurniniu. 11 . 8 . vele sau masini. B. Aceeasi denude crnceta. transportul de oameni ~i materiale. B. 2 . cu vele paopera trate.spate.i in mare (delta) si transportaril acestuia la cherhanale etc. v turela . este dotata cu toate obiectele de armament stabilrte prin conventltle internationale. cintata de gondolieri. cu motor B. 3 . destinata efectuarii transporturilor ~i asigurarii altor diferite servicii portuare. B. parimelor de legare a navelor la cheu etc. care are vele aurice. mire a fost data si cornpozitiei muzicale lirice. 2. care se dragheaza permanent. V=7 Nd.panou . 10 .stringher. materialelor. v bot. v fig barca. la trecerea prin produsele petrollerv aprinse ee plutesc pe apa. L= 10 rn.camera pro va.copastie. capabila sll. propulsata Bari de ~coti: 1 . amint. B. poate fi puntata sau nepuntata. de regula.grlitar.bara de scota : 2 . BARCA. 20 . BARCAZ Barca cu 14-20 rame. 9 . folosita la fortarea cursurilor de apa. de construetie robusta si cu calita'[i nau tjce foarte bune. de salvare pentru petroliere B. 7 . Zona de brizanti Iorrnata pe B. 2. BARC Nava cu trei-cinci arbori. . cu doi oameni la Iiecare rarna. BARA TRANSVERSALA sin traversa de gabiel BARBA 1.tablou. efectuarea diverselor lucrari la nave. legarea navel la chen. BARCA Ambarcatiu ne nepuntata. tinutll. de salvare B.camera barcii . avind unul sau doi arbori cu vele la treirne si. debarcarea grupurilor de diversiune etc. de regula. v aparatoare. 14 . 6 .39 de semicerc cu concavitatea spre gura.etrava : 12 . Are de obicei doi arbori cu vele la treime.carlingli.=8 t. 18 . 13 -cirma.

16 .clrlig patent.brat pupa toarna .minere cu mlscare alternativa . oprindu-se automat numai cind arnbarcatiunea se ras3 4 57 6 9 8 40 giatllor in apropiere. care poate fi pliata ~i transportata cu usur inta . confectlonata. 2. 2 .scondru .BARCA precum (>ivalvule de fund automate care permit evacuarea imediata a apei patrunse in interior. de regula. sa acosteze la scara sau sa . 4 . 14 . B. 15 . propulsata prin actioriarea manuala a unor pirghii care imprlma arborelui elicei 0 miscare de rota. 12macara. un dispozitiv de Iilare a uleiului pentru calrnarea va- activitatfi scafandrilor. 17 . de rezerva . mai putin robusta decit B. 3 .cirlig cu papagal.brat fals. 6 . Iolosita pentru diferite servicii in port.baba In cruce. 3 .curent aranjat pentru filare. 4 . 7 . de regula. B. de salvare.4 . B.in port statii speciale "Salvamar" -.a _ coastei. cu doua motoare de 80-100 CP care pot functiona chiar in cazul inundarii compartimentului masini . tip drezina. pllanta B. 9-chingi.tin-'!ebine.~ef de barca . 20 . este dotata cu tun portbandula. 7 botdebarca. B. Este echipata. 5 . Bazate la mal .sanie lurilor etc.rai deschis.cu chila in sus. 6..bot alunecator .eIice.banehet.plasa .perna .. de salvare. 18 . lO-atirnatori. de cauciuc instalata pe navele mici si care se umfla pentru a servi ca B.cutie de angrenaje. pneumatica B. B. amenajata cu pornpe de aer si cu alte instalatii necesare 10 9 1112' 13 14 15 Barca de salvarescoasa In afara bordului: 1. de salvare de tip ponto n CU forme r otunde la prova si pupa.bo] alunecator . un" proiector puternic. la scarajtangon I" Comanda pentru ca B.B. din ptnza Impermeabila san folii de material plastic.13palanc.clrlig eu papagal . B.tie : sin B. <> "B. de salvare cu propulsie mecarnca. Lundin Barca de salvare propulsata mecanic: 1 . 3 .8-centuri de salvare.ram. B. 21 . aceste catiuni sint folosite pentru salvarea sau in ambarnaufra- . 5. Barca de salvare eu motor pentru nave cOmerciale: 1 . de serviciu Me B. 19 .B.drlig.eche legata cu clrma in afara . pentru executarea de incursiuni etc. de scafandri B.!ija de euplare . II-gruie radiala .2 .

BASEA Deforrnare (turtire) a bordajuluinavei. provocata de 0 lovitura exterioara.arbore. BARDA DE MARANGOZ in» Topor en lama lata si coada curba. BAR]A L Ambarca+iu ne cu vele cu speteaza. XVIIXIX.BASRA fie legata la tangon.tiei presiunii atmosferice dintr-o anumita ZOI)A. Barjl: 35- u tilizata catre sfirsrtul sec. foe j 6 . avind velatura patrata la trjnchet si BAROT inv.. xvn. Medrterana in sec. "'3 .se prevada eu aproximatie Barchentina: starea tirnpului si evolirt ia acestuia . 4. fltra propulsie. sa fie adusa sub palancuri pentru a fi ridicata. BARCA DE LOCH v loch.panou. care este folosit in zonele bintuitede cicloane pentru a stabili pozitia navei in raport eu eentrul ciclonului si cu traiectoria acestuia. eu trei-patru folosit la baterea cazicilor . XVI-XVII. pe ore si zile. arbori. sin ciocan de cazici. BAROCICLONOMETRU MN Instrument compus dirrtr-un barometru extrern de sensibil Iili un platou de virrt. sin baro1 . Nava de transport eu vele.arbore artimon. 8 . . Iolosita in M. 2. de regula. 3. seabee.parapet. damei. 2. Nava vela eu speteaza . folosit la constructiile navel~r din lemn. v fig nava de 74. transportata de 0 nava portbarje .arbore mare.speteaza . Studiul barograrnei pentru un anumit interval de timp permite sa . tara propulsie proprie. Avea trei arbori en vele arabe (eu antena).armatura pentru rarna de' guvernare. BARCA LUNGA ist 1. Nava de lupta de 30 t.ba te-pupa .cheson. . BARCHETA sin barca loehului. Cea mai marebarca a unei' nave ell vele in sec.furchet 9 . 2 . pe 0 djagrama speciala. nr . 7 . 4 . "B. v Lash.ponton . 5 .arbore trinchet BAROGR~A MN v barograt. denumita barograrna. de cca 200 t.dama . v irnpingere. ft Nava. Barca Lundin: 1 . BAROGRAF MN Aparat meteorologic cu sistern de orologerie. 'J BAROS DE CAZICI Ciocan mare de lemn BARCHENTINA Nava cu vele. velatura aurica Ia ceilaltl arbori. 6 .der ivor Barca lunga 1. 3. sub palancuri 1" Cornanda pentru ca B. 2 .tin-te bine.tambuchi. cu un echipaj de 30 de oarneni si cu sase tunuri. destinata impingerii convoaielor . 2 .. rnetru inregistrator. v loch. timp de 0 saptarnina. destinat inregistrar ii automate a varia. sin traversa (de punte). 3 .

proptea. prova serveste la ridicarea geacului (in port). CU un cui metalic la virf. iar eel din pupa. B. Pe acest baston pot fi instalate. BASTONUL LUI IACOB ist Vechi instrument de navigatie compus dintr-o rigH!. 3 . Iiind uneori rabatabile : BastoDul lui Jacob astru. 7 sfirc de cinepa . folosit pentru a scoate tendaletul in afara bordului . la ridicarea pavilionului national (in port). hind aeoperit CU 0 plasa -de B. de bompres v born pres.. pe care se irrtind lanturile ba. BATE-PUPA Catarg mic sau vela respect iva la pupa unor ambarcatiuni : v yawl. mare a A naviga rnulta vreme. ptna clnd extremrtatea sa inferioara se afla in dreptul orizontului . 3.B. de regula. XVI-XVII.baston de balustrada . fiind mai curind un ponton eu calitati nautice extrem de reduse.P. BATERlSIRE v ca1l!. principahi. Astazt instrumentul mai este folosit uneori in cazul barcilor de salvare pentru a face punctul aproximativ. B. 5baston de tenda . prova \li pupa.tacaet '* - BastoD de teDdalet: 1 .d. de regula. 9 .P. din lemn tare. BATERIE PLUTITOARE ist Primul tip de nava cuirasata folosita in razboiu1 Crlmeei. mil Ansamblul turelelor sau tunurilor dispuse in aceeasi parte a navel l1i avind acelasi scop. de tenda B. B. 8baston de tendalet. BASTINGAJ 1. 8 palanc de tenda . bandula v bandula.. iar cea superioara in dreptul unui ca urrnare a izbirii acesteia de cheu sau de 0 alta nava. de tendalet B. provajpupa. de desrasucire B. care. adica primirii vintului pe Iata din prova (a nu se confunda c14 a fl utura }. BATERIE 1. BASILISC ist Tun lung folosit pe galere in sec. BATE-GABIA Captu~eala a gabierilor in locul unde ar putea bate gabia. antfaerland. se putea masura aproximativ inaltimea acestuia. luminile de ancora se monteaza. B. BATIMETRIC oc Referitor la adlncimea marii. BATE {despre vela) A avea miscari violente datorita mascarh. secundara. de pavilion B. CU tunuri de 150 mm ~i 0 B. Bastaa de teadl: 1. cu tunuri de peste 280 mm. A B.lust ra. 2 . serveste la desrasucirea parimelor de sirma. sin nava. rep ere pentru aprecierea distantelor . BASTON Bara cilindrica din lemn sau din metal. Tunuri1e sint amplasate in turele sau in diferite lucrart de for'tificatri.tiul dintre doua punti (Intrepunti) unde se dispuneau tunurile \li unde locuia echipajul. Caractertstlci: Depl. cheie de-Iant." A capata 0 B.P. 2. BATISCAF' oo Vehicul submarin autonom destinat explorarilor oceanograflce 1a mari adincimi. peatru mers Inapoi.BASILISC 42 aluneca 0 alta rigla dubla. perpendiculara pe prima. apa este trimisa din nou la caldari .d. Pe navele de Iupta. A B.zii .baston de tenda . locas deasupra copastiei in care se pastrau in timpul zilei harnacele echipajului . Nave1e de Iinie aveau. AB. chelle v. 4. Uneori ultimele doua se confundau. prevazut cu un mar cu raiuri pentru saule de pavilion. prova poate avea 0 mica lumina vizibila dinspre comanda pentru ca noaptea timonierul sa poata observa axul navei. BASTARDA ist Galera cu 1a. B. BA~E Tanc col ector a1 apei provenite din condensatorul caldarii si din a1te surse. Ansamblul tunurilor de acelasi calibru de pe 0 nava. 5clrlig pentru lenda !nclinatii. lmpreuna cu un zbir. ist Ansarnblul tunurilor de pe aceeasi punte a unei nave cu vele. 3 .d.tendl. mil.balansina : lend ale! .attrnli lor de sirma. B.subarba . de balustrada B. de ex.P. <> "A face B. Facind sa alunece rigla dublii. pe care poate .virf.matisealii Illiatii. La navele veehi eu vele. B.timea mai mare decit cea 0bisnuita. Uneori se poate monta un mic B. de asemenea.d. BATERIE DE COASTA mil Subunitate de artiIerie destinata apararl] Iitoralului. Cheson in care se tin harnacele. 6 .coverta '* - v fig ascutisuri . carturile v cart. B. cu tunuri de 20-130 mm. batimetrica. 0 B. A. B. fnapoi A pune rnaslnile in sens invers celui normal. 2. = 20-100 t. pe marul B. ist Spa.fatuire. 0 B. dupa epurare. v fig tendalet. 7 . si deasupra marului catargului. A B. cu virful in forma de clrltg dublu prin care trece straja tenzii. 6 . v izobata si harti!. din Iemn. v distanta. 2-cirlig. L = 15-22m. BASTIMEN'I in». 9 .

care se deplaseaza CU 0 viteza proportionala cu viteza navei reale.J h2' in care: D este bataia radiolocatorului (in Mm) . sin. Porneste din baia Bayamo si se risipeste sub forma de ploaie. 0 nava care se deplaseaza perpendicular pe cele doua aliniamente (geamanduri) si Raza de vitezi: conreaza exact durata 1 . etrava si etamboul din lernn in care se prind scindurile bordajului..20m. B.M. BATURA Sant pe chila.P.i odihna echipajelor .care trebuie sa ofere conditii pentru desfasurarea activitattlor de pregatire de lupta :. BAZIN DE JONCTIUNE Locul in care se leaga doua bazine portuare mai mar i. 2. BAZIN DE CARENE Bazin CU 0 anurnita lungime In care se studiaza Iormele cele mai favorabile ale operei vii pe un model de nava in miniatura. BAZA DE PESCUIT Nava Irlgorfftca de transport destinata colectarii de pe traulere si transport ului din zonele de pescuit in porturile de dest inat ie a produselor de peste oceanic ambalate in cutii si saci.inal tirnea arrtenei radiolocatorului (in m). special arnenajata pelltru stationarea navelor. pe coasta de sud a Cubei. Ad.d. pentru dislocarea in siguranta a navelor militare impotriva atacurilor inamicului din aer. V= 17. construite in 1973.79 m. Marrane. ateliere de reparatii. tdw= 5 170 t.43 B =3-4 m. d=7. B=16. mod erne sint prevazute si eu un termometru ce mascara temperatura apei la ad incirnile de la care se iau probele. sa alba 0 ad incime suficienta pentru a elimina influenta fundului mic. oc Aparat sferic Ioarte rezistent destinat explorarii adincimii marilor (oceanelor). .gcamandura parcurgerii distarrtei isi poate d etermina viteza folosind formula V= BATAIE BAZA MARITIMA.V. poligoane de instructie etc. BATOMETRU oc Instrument folosit in Iucrarile oceanografice pentru luarea probelor de apa de mare de la diferite adi ncimi. arnenajat si inzestrat . avind gura In aval pentru a impiedica patrunderea slniurilor.-\ VERGII v verga.24 m.4Nd.Jh. v fig (hila.8m. denumite \~are de viteze. Un element principal al B.almiamen te pe mal. au urmatoarele caracteristici : Depl. B. tdw=9288t. mentinind astfel 0 ad incime convenabila a portului. specializate pentru elice. BAZIN DE ARMARE Bazin intr-u n sant ier naval folosit pentru armarea navelor : v cheu de armare. BAZIN DE SPA.d. dist arrta intre acestea in plan perpendicular Hind calculata cu precizie. doua bare metalice. BAT AlA RADlOLOCATORULUIjRADARULUI Distarita pina la care pot fi receptionare in bune condrtii semnalele trans mise de radiolocator . Mare sau por tiune de mare. Mai exista :.. este portul.. corist ituite.incimea de scufu ndare record (11 500 m) a fost at insa de B. d=7. ca urrnare a eliminarii efectului curentului si vintului. BAZIN DE INTOARCERE Loc irrtr-u n canal sau senal suf icient de larg pentru a perrnite intoarcerea navei. v cinernatica navala. in care navele stationeaza iarna cind navigatia este intrerupta Pe cursurile de apa se pot folosi bazine naturale de ierriat (zatoane. la maree joasa acesteia i se da drumul CU viteza mare pentru a spala depunerile depe fund. de gama de frecventa a sernnalelor si de condit iile de propagare (raportul semnal-zgomot) si se poate deterrnina cu aproximatie cu ajutorul Iorrnulei : D = . L=130m. de tipul arrtenei . in care scop dispu ne de unitat i proprii de aparare ~i protectie (navale si terestre) si de Iormatiuni (depozite. L=151. BATISFERA. cazarmi si spitale. baza se parcurge eel putin 0 data in Iiecare sens. BAZIN DE IERNAT Bazin special amenajat in porturile supuse ingh etului. insotit de descarcari electrice. un disc din alurniniu cu linii negre continue pe 0 directie si cu linii negre intrerupte pe 0 alta directie . in general de forma dreptu nghiulara.5 Nd.i B. h2 . un disc din material plastic transparent cu raze trasate din 100 in 100 si cu cercuri concentrice reprezentind distante sau viteze. de pe submarine ~i de pe uscat. =9800 t. "Trieste" (1960) in zona ins. brate secundare) sau bazine special amenajate in paralel cu albia. +- . santiere).d. BAZA DE VITEZA Sistem format din eel pe uscat sau putin dona aliniarnete instalate doua geamanduri instalate pe mare. aceasta depinde de puterea emitatorului . BATTENBERG.= 16382t.inaltimea obiectului observat (in m). BAZIN hd 1. MILITARA mil Raion de Iitoral si de mare de dimensiuni limitate. BAZ. romanesti sint de doua t ipur i: Polar I si Polar II.88 m : B= =22.C. Consta dintr-un platou circular gradat la periferie.V=16. de pe apa. Tipurile Polar III si Polar IV. platou Platou folosit la rezolvar ea problemelor de cinematrca navala. inu baza navala. cornportarea navei pe valuri etc.M. intr-o mare unltate maritima. =" D Pentru ca rezultatele sa fie cit mai exacte. In acelasi scop este necesar ca B. perpendiculara pe prima. hI .LARE Bazin portuar in care la mar eea inalta se acurnuleaza apa in carrtitate suficienta . H = 6-9 m. pentru studiul cavitatiei si pentru analiza interactiu nii intre doua nave care tree aproape una de alta (v sugere). de regula. Por tiune a unui port. confectionat din ceara sau din material plastic. 2 . BA YAMO Gren violent.care au urrnatoarele caracter istici : Depl.

Belgica" . G-tempesta (forta 10 eel putin 10 minute).::_---. avia. I ! Cod I Atmosfera I BAtaie 6 7 8 9 0 I 2 3 4 5 Ceata deasa Ceata groasa Ceata moderata Ceata usoara Ceata su btire Piela. Ip-preeipitatii in vederea navei (sta'tiei}. a-eer eomplet acoperit eu norl grosi .:. trecind prin intersectia a doua curbe de inaltime.. notarie Prescurtar i foarte raspindite.tionalizata in anul 1926 si reglemerrtata ulterio'r prin diferite acorduri internationale. cu. c-eer noros. la care participa irnportante grupart de nave de suprafata.O . fiind Iimitata de cur bura Pamintului . lnaltimea 'sursei de lumina . "BELGICA" Nava belgiana folosita de Adrien de Guerlache in expedrtia la Polul Sud (18971899). fs. La expedrtie a lua. da.t parte si savantul roman Emil Racovita. BATAIE NOMINALA [despre lumini} Distanta maxima exprimata in Mm la care poate fi observata 0 lumina in condltllle in care vizibilitatea mcteorologica este de 10 Mm. cistigarea suprematlei pe caile maritime diritr-o anumita zona etc. Diferenta dirrtre trmpul sideral local si timpul sideral la Greenwich este longitudinea. inil. g-furtuna (forta 8-9· eel 1 put in 0 minute). h-grindina. d-burnita sau ploaie fina .eer partial noros (acoperit 1/4. Piela. rs=-Iapovita : s=-zapada . scant MN Scara a Iortei vintului. BATAIE OPTICA METEOROLOGICA (despre lumini ) Distarrta maxima la care poate fi observata 0 lumina in functie de transparenta atmosferei specificata in tabela de rna] jos.roua : x.ceata pe mare.5-11 Mm 11-27 Mm peste 27 Mm BATALIE NAVALA mil Angajament naval de mare arnploare. e-aer umed (Hidi precipitatif}: j-ceata.. In cartea farurilor. BELAT Vint de Nord-Nord-West ce bate cu putere pe coasta de Sud a peninsulei Arabice in perioada decembrie-martie. timpul sideral local. depinde numai de irrtensitatea Iuminii si de vizibilitatea meteorologlca din acel moment.fur tuna cu zapada : u . interna. m-piela. z-piela cu praf. BELEM v balam.G. be ."~ / ~. brurna. 1 -fulger. inaltimea sursei de lumina si inal timea ochiului observatorului. B. BEI]I Dlagrama bazata pe faptul ca Iatitudinea si timpul sideral Iocal sint riguros definite prin inaltnnile simultane a doi astri ale carer coordonate sint cunoscute. j I / \. usoara Limpede Foarte limpede Exceptional de limpede 50 m 50-200 m 200-500 m 500-1000 m 0. ultimul datind din anul 1956. latitudinea.tie. r-ploaie. sufixul O-u~or (slabir e}. desi neregJementate prirrtr-un acord international.. '/ . avind ea scop nimicirea unei grupari de forte navale inamice. tlz.>i inaltimea ochiului observatorului.t~ 'o~\A~~ .~/ "~ '''''- Blitaie calculata BAT AlE GEOGRAFICA {despre lumini) Distarrta maxima. . tara a tine seama de inalttmea sursei de lumina. BATAIE LUMINOASA [despre lumini) Distanta maxima la care poate fi vazuta 0 lumina la un moment dat. iar orizontala. Kg-Hnia grenului : Ks-viscol._ 'b1>~ Il~ ro _:. BEAUFORT.L. tlr-furtuna cu ploaie ... t-tunet. y-eer uscat . Ia care poate fi vazuta 0 lumina de un observator in conditii de vizibilitate buna. prefixul i-intermitentiL BEAUFORT.BATAIE BATAIE CALCULATA [des-prelumini) Dlstanta 1a care poate fi observata lumina calculata in functie de bataia norninala. Vert icala. este calculata pentru 0 inaltime a ochiului observatorului de 5 m (egala cu inaltlrnea comenzii unei nave mici de pescuit).i . 'Ir: /-?aQ.intensificare . p-grenuri cu ploaie trecatoare : q-gren. Alte semnificatir: litera mare . B. Kz-furtuna cu nisip. elaborata in anul 1806. V BATATURA v pinza de vele.. repetarea Iiterei -eontinuitate. praf .cer senin (acoperit mai pu tin de 1/4). submarine .5 Mm 5. d~:.ltimea ochiului observatorului i?i curbura Parnintului.--.5-1 Mm 1-2 Mm 2-5.cer amenintator : v-vizibilitate exceptionala : w.. folosite pentru a nota starea t impului: b .3/4) .~"Pc&' &'o. I I .

dire de spuma alba in directia vintului Agitata 3-( i) 4-(5.2-20."ngi.2-(0. cr estele se sparg in str opi : spuma aruncata in dire precise pe dir ectia viritului : stropii de apa ingr euiaza vizibilitatea I 1 5.9-17.3-1.5) I --1-1 1 5 Aproape furtuna (fur tuna moderata) 4 Nava poate purta contragabier ii 34-40 17.5) 6 .1 -----1--------1--------Briza moderata ------:---1 Usor agitata 1-( 1.7 17.2 Calm Nava sta pe loe.1-(0.8-13.-45 BEAUFORT 2 ° sub 1 0.3 0. are viteza foarte mica. plin si strins . dar mai pronuntate.6 7.6-3.5) 3 5 17-21 8.4-5.7 5.9 Briza tare ------Se string zburatorii I-:_:__:_----=__!__:_-1-------:£ncep sa se formeze valuri mari Marea mgramadeste valurile .1) I I 1 i Valuri mici.6 rece Briza ---6 22-27 10.5 Adiere u~oara de spuma Se Ior meaza incretituri fara creste Calm plat 0.1 I 0.2 I.6-( 1) 2 ---1-----11-16 5. dar l. plin si strins : V = 5-6Nd Se string r indunicile Frurnoasa 0. care nu se sfarima Valuri mai mari.5-(7.5-7. eu toate velele intinse. V=3-4Nd Nava eu toate velele intinse.7 Briza u~oara --1-----3 7-10 3.6 ---Briza buna -~-----I·-------Nava eu toate velele irrtinse.0-0. atit cit sa aseulte cir ma Nava eu toate velele intinse.3) scurte. ber beci izolari Valuri mai mad.0-0. nusimte ili~ Nava. plin si strins. alungita : multi berbeei (eventual.t-a--!---I 0.8 7 28-33 13.6 Fur-tuna Nava poate pur ta contragabier ii si velele inferioare eu 0 ter tar ola Valur i de inal tirne mijlocie. ber beci usori 2 4-6 1. creste eu aparenta sticloasa.0-10.0 i Ii ° o I: ! .I 1-3 0. V = I-2Nd I Marea ea oglinda Calm plat 0. insa I-j-n-c-r-e-tl-. sar str opi) Moderat agitata 2-(2. de forma. cu cr este care se sfarima .4 --1.1 11.9 --3.5) Valuri moderate.

0-41. Cifrele intre paranteze din coloana 7 indica inaltimea maxima probabila (10~{.dar are oarecar e viteza datorita efectului vintului asupra operei moarte si greementului 9 I Conditiile de mai sus se accentueaza treptat idem -16 I --- 109.4 30. In ape inchise sau In apropierea coastei eu vlnt spre largo datele nu mai corespund. [nain tc de 1956.1 15 90-99 46. din valuri). (rempesta)! Mare foarte inalta 11. 2. spurna in pete mari.7-36. Acest tabel serveste numai ca ghid pentru largul marii. eu creste ferlante.BEAUFORT ----------------------~-------------------------------------SCaI'a Beaufort 1 9 46 cont inuare I 2 41-47 20.0-56.4 I 3 23.de fur-tuna ta. . 1.5-32.vela mare si trinca la ultima tertarola 1-· 7 8 9-(12. criteriu de apreciere a fortei vintului. 4.5-(16) I I j I -12 64-71 32. criteriu pentru aprecierea vintului. vizibilitat e foarte peste 14 --i 13 72-80 37.2 I 4 Furtuna I 5 I 6 Valur i inalte : dire grease de spuma : marea mugeste . Din 1939.Capa sub velele ta violen.2-50. Nu face parte din Scara Beaufort 3.5-28.5 Tempes.9 45 I I spuma si stropi .0 Tempesta (furtuna deplina)4 Nava poate purta inca.9 100-108 51. redusa Acr imbibat eu Mare fenomenala I- mare eomplet alba.5 81-89 41.8-24.5) I 1--- 11 56-63 28.5-46.0 I I Ior I tei mai oficial a.1-61.118 56. vizibilitate redusa (stropi mari) Valuri foarte inalte. suprafata mar ii alba. vizibilitare redusa I 7 ! 8 Nava poate puter nica pur ta gabierii si velele inferioare 7-(10) I i I I -10 I 48-55 24.6 38. Inainte de 1939. muget puter nic : vizibilitate redusa Valur i exceptional de inalte : mare complet acoperita eu pete mari de spuma : virfurile crestelor valurilor sint pulverizate .0 17 -14 peste 45 Uragan ----- Nava nu mai poate pur ta nici 0 'Tela.

A fost scos din uz dupa eel de-al doilea razboi mo ndial. BERBEC 1.lanc CU care se ridica greutatile. 8 .. Biga improvizata: 1. 7talpa .palauc de ridicare + Iixa san mobila care se pri nde de brat cu 0 bratara sau cu u n ochi. table Table foloslnd pentru inaltimi formulele lui Souillagouet.v inci .rai. folosita de ofiterli de marina incepind din sec. cuprinsa intre doua puncte caract er istice (de ex. BIGA I. odata CU pavilionul national.scondru .unghiul la zenit. Capatul superior este tinut de 0 balansina tg2 ]/2 Z _ tg 1(2 (90' . BICON Semn de zi de culoare neagra. rigl:i 1. Instalatte de ridica.catarg.sapan .unghiul la pol. iar cealalta. BICORN ist PaUlrie cu doua colturi. pier. 3 . 2. una Hind asezata pe un disc. pe Ull inel suprapus. constind din doua co nu ri cu baza cornuna.cap. la vint de Iorta 4 du pa scara Beaufort. in Pozttie a pavilionului national sau a marcii de comandament la jumatatea catargului san a bastoriului . de regula. Bratul este tinut sau manevrat lateral cu BERTON Barca plianta de dimensiuni rnici. int re brate. 4 .balansina : 4 .) B. coristind in esenta din doua spirale. grafic Grafic pentru timii. P . 5 . BIEF Portiu ne a unui curs de apa. baraje. Biga: 1 . Rigla de calcul pentru Inaltime si aztmut. 2.. pe un catarg obisnuit sau pe un catarg (coloana) de incarcare.1» unde tg 1/2 ~ = tg 1(2 (11 + 8) tg 1(2 (90' . 8 . apar. B. XIX in special pentru ducerea luptei eu pintenul. eotangente de jumatat] de unghiuri.ecluze etc.7. marimea 1. v fig sernne de zi.past ica . iar pentru azirnut formulele: sin Zi = sin c sec cpo etg Ze = sin b tg (c-8) si Z = Zi Zz.ex) tg 1(2 (90' . 3.47 ------------------------------------------~ BIGA BELLATRIX Steaua nautrca y Orionis (Orion). in latina . Z .palancuri de picior.bal~nsina eu palane. Gradatlile repreziuta log. la tinuta de ceremonie.'1') in care: cp este Iatltudinea. De acelasi capat atirna o macara sau un pa. la tinuta zilei si. 2. BERTIN. 9 . \1 BIC! fl. sin binta prova. BERTIN. in semn de doliu national sau in cazul in care exista un mort la bordo Daca decedatul are dreptul la rna rca de comandarnent. folosit ea semn pe geamanduri.pasttca : 9 . RigHi. in eare b si c sint respectiv a ~i b din formulele lui Souillagouet. hd Creasta alba a 'u nu i val. BERMUDIAN v vela. care este purtat in locul eel mai viz ibil de nava ce rernorcheaza sau de un mijloc plutitor rernorcat .bratul bigii. 2 . poate fi situat in amonte sau in aval de u n punct caracteristie. ist Nava ut ilizata catre sfirsitul sec. 6 .calcii : 7 .Razboinica ".gai. 2.guler de parima . 8-deelinatia. 8 .?-Iatitudinea. aceasta se arboreaza in B. compus din trei Iascicule sate cu ajutorul forrnulelor : calculul inalde drepre. bazat pe formulele graficului B. al Xl Xslea. de calcul circulara.baston pentru impledicarea rasucirii. ulterior. 5 . compusa diritr-u n brat Bicorn de amiral (secolul de lemn san metal ee XIX) se sprijina cu cap at ul inferior (calciiul). 10 . tra- initial.re a greutatilor. . dud lungimea co nvoiulu i depaseste 200 m. BERNA. printr-o art iculat ie (git de lebada). Idem. osatura din lemn sau metal ~i bordaj din p inza. 6 . v gearnandura.brat. BERTIN.declinatia.

pentru ridicarea tinut 0 2." a participat navigatiei numar Constanta. vizata dintr-un o talpa de 0 se sprijina incarcare. [l . in M. manevra de forta. L==30. tambur fl Baba asezata. uneori chiar pe punte.balansina tid. Larrtul'ui instalata B. 3 . Palancul legatura sau pe falci de cu ajuto- Bintli: 1 . este asezat cit mai jos. ce se sprljina si de gaiuri de ridicare de palancuri de picior. sin de gaiuri sau brate. mari gruie. Instalatie improgreutatilor. de perete B. pentru greutati mari. pe teuga. tripod.in Anglia. res"Oltul" actiuni si in in spela diferite pe Dunare 2.past ica . pe galena unei nave cu zbaturi. BIPOD Catarg CU doua picioare : V catarg.perete . folomarile nordice. BIRUL Tara ~EICILOR ist Impozit instit uit in Romaneasca prin hrisov domnesc proprietarilor in anul de seici BILANDER ist Nava decabotaj cu doi arbori sita in en vele aurice . BISCUIT DE MARE sin galet. "A pune B. avind Birema B. B=4. B.85 m. BILANCELA Na'ra de cabotaj cu vele latine utilizata Mediterana. V= 12. v an cora amiralitate. 1694 ~i care se percepea si corabii. asignrarea BILA 1.ureehe Bintl sudat . (1) de dimensiuni reduse. Bratul B. Caracteristici cu tragere : Depl. 2 . d= 1. medievala CU ramele grupate doua rul unui zbir : V capra. la care se ia volta In ultimul sudate. B. 2 .sudura . 2 . telefon.palancul brajului .cui prova [l Baba instalata volta remorcii la la prova.balansina eu palane. : 1 . 4 . v cranic. BINTALBa tudinal ba zona portului corrtribuind de marinari la prega- cu un cui longi~i urechi unui insemnat cialitatil e punte si eletromecanica. perrtru tirea Bilander flotei romane 1888. care a intrat in compunerea' in august doua tunuri pectiv. sin biga (2). (brate) se prinde balansina foarfeca asezata pe lernn. = 100 t. pe cinci" A se culca. BIREMA 1.baba cu motor 2. "BISTRITA" ist Canoniera coristruita . 6 . ancorei. 3 .brat (gai).5 m.cui. BigA de perete: 1 . 10 m. .· de greutate B. timp se Iolosesc baba. ist Nava anttca cu doua rinduri de rarne.lllLANCELA 48 Calciile B.ureche . rapida de 57 mm si. 2. remorcarea la care se ia greceasca.5Nd. arg de 37 mm. calciiul fixat pe peretele unei suprastructuri si fiind folosita in scopuri secundare. de murada B. Alatur i de canonierele "B. pe purrte . B. pentru greutati granlcin borduri. scondru in bataie. 5 . Galera cite doua. 7 .. ~i"Siretul". cornpusa cu calciiul forrnind pe 0 cu predilectie scondru de lemn.

strinsa. adica in aiara vederii coaster. confectiona ta din lemn. bate pe coasta Americii de Nord. 7traversa . la p pa' . aranjat pe punte in talpa traulului impotriva asperitatilor de pe fundul rnar ii si a corrtribui la deschiderea pe verticala a gu~ii acestuia. 1 'f t 1f ft . Boala se previne ridicind seafandrul Ia suprafata incet. . Cronometrind intervalul de timp dintre momentul in care bombeta atinge suprafata apei si momentul explcziei acesteia la atingerea fundului. folosita in M. 2Cb t b Iu i voci. . care se manevreaza directa a coastei aflate in stapinirea adversamecanic sau automat.bocaport . BOCAPORT Panou dreptunghiular din lemn sau metal. aparitia armelor sub apa. Uneori. errnen e san ier . BOMBEd. 4 . precum Bombeta Bocaport: 1 . te egra e... Meditemporara ce apare la scafandrii care lucreaza rerana. . era. in special la traulele pelagice (de fund). BLOCADA mil Operatiune avind drept scop 3 . la distanta. constind in supravegherea cu B. sin boala de chesori. .curent longitudinal. 2 . or runea ro unji do a n vel u.bocapor t irrterzicerea folosirii marii atit de catre navele militare. 5 . BLIZZARD MN Vint violent si foarte rece care spulbera adeseori zapada d~ pe sol. BOMBETA ACUSTICA Bomba. cuprinzind trei table.minginie. table Table de azimut si pentrn navigat.). efectiva infipta in cheu. din neasca (nu se cunosc alte detalii asupra caraccare se conduce 0 nava mare in timpul luptei. denurnite ABC. P~ vremea navelor cu vele B. care se morrteaza pe grundrop pentru a proteja BOMBARE eN Umflatura produsa spre exteriorul bordajului navei in urma unui soc mecanic. 6 .gur~ de magazie . BITURA Lan t de ancora vedcrea unei maucvr e. de mina. 1 . Navele moderne sint prevazute de regula. putind provoca paralizie sau moarte prin embolic. folosit la acoperirea gurilor de maga- Bitura· BtTA JIC Bara din lemn cu care se sprijina marfa carata pe umeri (cherestea). -. cern navel: timona. eel din pupa rmai scurt . boala de decornpresie. ist Piesa de ar tilerie (sec. 2rama (covuz). BOALA SCAFANDRILOR med Imbolnavire BOMBARDA 1.punte . cu opriri treptate Ia anumite adincimi. porta[i 1. Daca acest lucru nu este posibil. care se asambleaza pe cala de consBocaport brevetat: tructie..ia pe ort odroma. V(t ig cdorpu tnav)el. si impartiala : stH. se inlocuieste eu un lant. Regulile razboiului pe mare prevad ca B. tice B. B. se afla toate instalatiile necesare conduBOLTx 1 P t i t "tX a . Odata cu cresterea bataii tunurilor ~i gura de magazie. in cazul iesirii rapide la suprace Iolosea ca proiectile ghiulele de piatra sau fata. Operatia de incarcare si descarcare se numeste in acest caz incarcare·-desca. BOLOZAN ist Tip de nava medievala romaBLOCKHAUS mil Cornanda cuirasata. consta din formarea de bule de azot in fier. 3 .vinci . metalici brevetati.gura de magazie. e e oane. 4 . mica.. HtV blocus.49 BITON jl Baba mica. unde este supus la presiunea la care a lucrat si care se scade treptat pina la presiunea atrnosferica norrnala .' sin panou (capac) de rului. BOMBETA Felinar de forma sferica. ur ura e am ou Ul BLOCUS £nv. sfera etc. BLOC-SEC"fIE Parte prefabricata a corpului unei nave. Iolosita pentru masurarea adincirnii apei . zie de pe have. 2. repetrtoare giroscopice etc. fier sau cauciuc de diferite dimensiuni . Peate Ii din metal. sa lernn sau beton arrnat sau 0 teava de tun vechi fie declarata: 1imita~a in timp si spatiu. a inceput sa se pracBOEjER ist Velier olandez cu fund plat. scafandrul este introdus intr-o camera de decornpresiune. v blocada. XIV-XV) la ad incirni mari. ist Nava cu vele cu doi arbori. BLACKBURNE.ram a (covuz). VBOLARD Baba de cheu. teristicilor acestei nave). cit si de catre navele comerciale ale [narniculu i. BLOC sin anexa graftca. BOBINET pesc Greutate de diferite forme (cilindru. In B. singe.. sin reduta. .rcare ula bita"·. imediat d upa iesirea brusca lao suprafata.

Bordul babord executa in zilele cu sot. urrnarind usor. Sub B. BORA 2'. superior. la partea superioara. BORD ANGAJAT mil Bordul in care se da lupta.ochi de scota BONJEAN. din trei parti : coloana fixata pe un calcii si asigurata eu un eere metal ic. B. ea Soarele. Negre. de regula. trtbord. din stinga (privind de la pupa spre prova) se numeste babord. Tub incovotat care acopera ochiul de put. 2. care se foloseste pe navele mici. Bereta de marinar. iar citcodata si 0 a doua vela. "La B. deterrninind scaderea brusca a temperaturii. denumite vioril e bompresului. sint fixate uneori niste scinduri cu gauri. 3.o "Adunarea pe borduri" Fiecare B. BORDAJ In'reli~ul exterior al corpului navel constr uit din scinduri grease fixate. 2. denumit antena. babord si. asigurind ~i protectra impotriva flacarilor. irrtinsa cu ajutorul martingalei. este asigurat de 0 subarba. BORD 1. B. B. d. sc poate instala un baston pentru geac. este reglementat printr-o converrtie iuternationala :v rnarca de B. B. 2 . 0 arg "Naseut in bordul Iiber" eschiveaza de la rnu nca. format dirrtr-o singura bucata. 4. La navele metalice.S. "Naseut in B.firuiala . respectiv al navei. sin boneta. Pe goelete.L. 4. poate avea. dintr-o singura bucata. B. Marginea inferioara/superioara a unui astru cu diametrul aparent mare. tribord. Filtru colorat ce se monteaza pe luneta sextantului pentru observatii la Soare. Bordul opus este bordul neangajat. 2 . BONET in». se eompunea. acesteia. Adrtatice "i ale M. 2. Sub B. se inverga 0 vela. iar manevrele fixe sint confectionate din t ije metalice. -4grandee. B. denumit gamon. Este confectionata de obicei din azbest. 3 . din echiserviciul serviciul cele tara Care se un trai tot greul Bonetl de marinar Bonetl de narl: 1 . care purta denumirea de civada sau de civad iera {v fig arboretul bompresului}. urrnata de agttatta puternica a mar ii. aluneeiitor B.grandee. B. care bate frecvent in regiunile estice ale M. Bord (2) care nu este de serviciu : v bord de serviciu. Nava. [ar la cea superioara. prin care tree straiurile. Luna. Distanta rnasurata pe vert iGala intre Iinia de plutire si punre : v fig corpul navei.BOMPRES si viteza de cadere adincimea apei. Distingern B." A lua peste picior. jar bordul tribord.ochi de cioara : 6 . ca in expr. de straiuri pe care se mvergheaza foeurile. BOMPRES PE DUNETA inv Expresie folosita pentru a indica 0 Iorrnatie de sir strinsa. in rafale. BONET PARASUFLU Gluga purtata de tunar ii din arrnarnerrtul tunurilor mari ." 0 "Pe B. XVII pe B. BORD LIBER 1. precurn si alte date referitoare la nava. separate prin planul longitudinal. XIX su b B.vela . o piasa de siguranta. se determina BOMPRES Catarg oblic la prova navel : v fig greement.L. 0 arg "A lua peste B. Pina la inceputul sec. tnv j urnatate din echipajul unei nave. B. 5 .!" Comanda pentru a da onorurile eu sifleea unui ofiter care urea la B. 3. ca protectie impotriva zgomotului. iar eel din dreapta. al eehipajului se aduna in B. 7 . . este format. Prelungire a velei legata prin Iiruiala la partea inferioara a BORD LA BORD {despre dot<d nave} Alaturate. imperrneabila purtata ploios.legHura olandeaa . in sot. Cele doua jumatat] purtau denumirea de B.iN Vint puternic. se afla tapapii pentru gabieri si. denurnrti cluburi. La partea inferioara B. bereta. (2 m/s) . de regula. BORD DE SERVICIU ino j umatate pajul unei nave rniljtare. In prezent pe B. denumita contracivada. B. iar apoi prelungita cu bastonul si cu sageara.capac.bcneta : 3 och i de put BONETA 1.la navele . inferior ~i B.'5. de ploaie Palltrie de mar inar i pe timp Bonetl: 1 . era montat un arboret pe care se ridica gabierul B. care asigura timp de 24 ore." Care duce a~tivitatii de la bordul navel. sin aripa. eu flancul drept spre prova. La nave Ie din lemn. niste scondri. put ind intra spre interiorul navei. mustati ee tree pe la extremitatea unui scondru. In ~ec. Fieeare din eele doua jumatati ale navei . pe care se invergheaza marginea de Irrtinsura a foeurilor. Pe navele cornerclale. respectiv. este asigurat cu rnanevre fixe: sartur i laterale. u neori. diagrama Diagrama eu ajutorul careia se determina deplasamentul pentru orice asieta !?i pescaj.

de bared B. BOTEZUL NAVEl Ceremonial traditional care are loe cu ocazia Iansarii unei nave noi. BOREAL sin nordic. BORDEE 1.botezatl" cu apa de mare t iner ii rnar inari cind tree prima oara Iinia ecuatorului. 2.. in loc de cirlig cu papagal.pielea navei"}. prevazut uneori CU intinzator. care pot trage intr-u n bordo . unui lant sau unei ancore. I . celalalt capat f iind patronat. Carpenter B.Portiunea dintre ochi ~i nuca se poate infa~ura. eu nuca. B. care are. care nu se mai poate fila. printr-o jumatate de ochi intors . BOT Capat de parima sau de lant ce serveste la asigurarea unei parime. care consta dintr-o laba de gisca din sirma [sau din Iarrt). Cind i se anunta numele se sparge 0 sticla de sarnpanie de bordajul prova. de lant Capat de lant ce serveste la botarea parimelor meta. se folosest. serveste la botarea cnr ent ilor barcilor. din Iarit.in coada de fata. ancora dupa t raversare . in ultimul t imp.. de lant rupt. turcesc Are aceeasi utilizare ca si B.turcese . pe coaste .u nci crnd aceasta este scoasa. B. aflat la capetele gruilor de barca : serveste la tinerea barcii at. brevetat .-~ B. Bofurl: A . sint . ce serv este la amarat tunurtle. BOTEZ Inscriptle imprimata pe un pavilion. D . scoarta de copac etc. de ancorator v ancorator. ist Salva executata CU toa+e tu nur ile de acelasi caljbru . v fig ancora traversata.de legare la gearnandur a . simplu Bucata de partma eu lungimea de 3-1 m. care are la un capat u n oehi cu rodarita si un cirlig sirnplu. dar nu este tinuta in palancuri . de amarare B. G . de capon B. (3). pentru pari me vegetale se fac din parima vegetala. H . La ambarcatrunile mici. din plastic. v volta. Acest B. B. C . 0 nuca dubla. denumita barba. BOT Sub nuca se prinde. iar la navele moderne. E .~l de lemn. din foi mari de tabla. ca suplirnent sau in locul unui B. alunecator B. B. B. cu rodanta la care cele doua parime se desrasucesc si Iormeaza trei suvite ce se impletesc asa cum 1\.Carpenter.de Ian] ell Inttnzator ~i papagal. in coada de fat a B. B.de nara . 0 gheara de draco B. F . cu rodanta care aluneca pe sirmele de ruliu atunci cind 0 barca de salvare se Iasa la apa pe mare rea. v fig barca de salvare. iar la celalalt. BORDUL DIN VINT Bordul (1) din care bate vintul . speciale: B. u neori . B.cu nuca . B . B.lice \. avind la un capat un cirlig de papagal si. iar eele pentru sirme. c. BORDUL DE SUB VINT Bordul (1) opus celui din care bate vintul. era const ru it din piei (de unde si expresia . Iunga. primitive. B.eu gbeara de drac. pana blocheaza sirrna.i impletesc fetele eozile. marirnea etc.de lant cu papagal. de descurcat Ianturile Capat ~~~. indictnd litera. B.e perrtru botarea larrtului de ancora. cind. care are la un capat un oehi cu rodanta ~i un cirlig. B. B. Distanta parcursa intre dona volte succesive . prlnzindu-se la unul din capete de un inel CU ajutorul unei chei ~i avind la celalalt capat o cutie in care intra 0 pana eu caneluri potrivite sirrnei ce nr rueaza a fi botata : pana este asigurata cu un surub de fixare. B. B'O:rEZUL LINIEI Obicei marinaresc practicat pe navele de cursa. intr-un cadru de amuzament cu deghizari . 0 saula sau 0 salarnastra. cu gheara de drac B. Ia gruia de capon. placaj si . un intinzator. eu nuca Bucata de pari na rasucita in sart . Cind cutia se inchide.i la asigurarea larrtului ancorei . ~ E. eu care se boteaza. -". B. impedicind-o astfel sa balanseze : v fig barca de salvare.

.remorcher . dragi de mine.bot Carpenter.remorca bojata . 'i' I ~ .•tit t imp _cit rernorea nu se rupe sau adinc in uscat.saula . BOTA 1. 2parirna de strmll. de traversiera Capat de parima sau de lant. 2.. 4. 2.5<5"15$*. Iarrtulu i. Fixarea u riei parime sau unui lant cu ajutorul unui bot.navel remorcata . sin gal. Asigurarea une tarea (orientarea) vergilor sau picurilor si 'ghiurilor. v fig verga.6 picioare sau ancore tip amiralrtate cu aiutorul lanturilor. . B. B. de rondou v botarea rernorcii. rupjndu-se. cunoscuta ea urmare a revoltei echipajului (24 aprilie 1788) impotrrva capitanului Bligh. Ramificatie a unui fluviu. din cinepa care se fixeaza pe gulerul unui scondru de acostare. Unitate de masura pentru adiricimi. f Sensuf gangului BOT CASANT Lant care tine 0 nava in momentul lansaru de pe cala si care. Inchiderea guri unui cirlig CU 0 Iegatura. 4 . 2. 5. 1. 4parrma vegetala rasucire al partmei. serveste la tinerea B. Carpenter cu care se asigura remorea in eazul in care aceasta s-ar rupe. "BOUNTY" ist Nava de razboi engleza. de legarela geamandurd }.e fi recuperata. Botarea ~/7j ~~ "".filiera . de remorca B. adica in sensul de Bofarea remorcii: 1 . BOTARE 1.. atunci cind remorca ar trage pe travers. A inchide cu 0 legatura gura unui cirlig pentru a nu permite ochiului sau inelului sa seape din acesta. de nara Capat de larrt trecut prin inelul de ancora pentru a asigura ancora intrata in nara.rernorca .ie a parimei unei unui bulon de ch eie nr. Aplicarea unui bet de rondou pe de lant cu cirlig de papagal. adica rasturnat. de put Capat de Iaut eu cirlig de papagal.n Ip·'Lrea la cheie. la rind 11 sau. 3 . denumite boturi de ancorator. prelungit cu un sfirc de sirrna. de scondru B.cabe . in sens invers rasucirii. vancora.Ianj . A asigura un bulon de ch eie cu 0 legatura. partma in bucle. B. ~ ~ tW BOTMAN v sef de eehipaj.remorca In banda Botarea parhnelor: 1 . 3 .. 6remorca de slguranta Botarea remoreii pe remorcher: 1 .leg Huri de filiera .Sl remorcil la rODdou: 1 .. irnpreuna cu oarnenii ce i-au ramas credinciosi. 3 • serveste la descrucisarea si incrucisarea tangonului sau la manevrarea in plan orizontal a Botarea unui cirlig Botarea unei chei unei bigi : MG.' 5 .ureche de rernorca . B. unei parime vegetale se face "eu rasucirea". B.:i~~~..828 m. cu care se traverseaza ancora tip amiralitate. B. 3 . .edo£~:~~~. pe care se fixeaza foarfeeele de BOTAREA REMORCII 1. dupa ce este trecut prin inelul geamandurii. cind sfircul este garnisit la cabestan. este tinut de 0 draga) . 3.iS:Zo~~i~~)~ . [ar uneori CU un brat al sflrcului. 3. pentru a-I asigura.. care a fost ulterior abandonat intr-o barca. stan remorca unei nave fluviale la intoarcere pentru a nu perrnite ea rernoreherul sa fie traversat. Asigurarea 3RAT DE DRAGA Ramificat. 3. care. A fixa cu ajutorul unui bot. Manevra curenta ce serveste la bra- !~:~i!~: c~. Prinder ea remoreli taiere a parimei de ancorare a minei : (v fig cu un bot care. B. de legare la geamandura Capat de sirrna cu cirlig de prindere si en zbir. 2 . egala cu . iar a unei parime de sirrna. 1. Manevra curenta ce 1 2. . remorca ramine prinsa de bot si poat. se prinde in cirlrg (a nu se conjunda cu cheia B. 2. 1.BOT 52 nu este virata la bordo In eazul in care se rupe. sub marfa supratata V BRAT 1. cu care se asigura capatul Iarrtul ui de ancora in putul. absoarbe 0 parte din energia navei ce aluneca pe cala de lansare. 2 . Botul si parima sa ramtn BRAT DE MARE Golf ingust care patrunde in banda . . 2 ~ remorca . folosita pe har tile marine engleze si americane. 0 BRAC MG Suport din Iernn asezat pentru a repartiza greutatea pe mai mare.

asigurat cu 0 saula.arbore mare. A vira bratul babordjtribord al unei vergi. BRIC HERMAFRODIT ist. Poate fi irrtilriita in M. B. L = 15-17 m. arg c: "A. Hind gata de lasat la apa : ~ fig barca de salvare. BRICEAG DE MARINAR Briceag CU 0 lama si 0 cavila de matisit. pentruca acesta sa bata in lungul velelor Care flutura fara efect. B. de ex. 12 . Ea coopera cu breasla spatareasca. folosita pentru transport si lupta. sin om in prova. variaza in lungul arborelui. la semn (in cruce)" A orienta vergile perpendicular pe planul diametral al navei. BRIC Nava eu dona catarge 9i cu vele patrate. BREVE PORTUS KALLAMITANI Culegere de regn1i de drept mar itirn a coloniei pisane din portul Cagliari (sec.in sart . unghiul de B. adica pina ce ating sartur ile. BRATARA DE ETAMBREU Bratara care tine catargul pe 0 ambarcatiune. <> "A B. BRAT MORT fl Brat . la babordj tribord. A manevra vergile unui ve Iier in plan orizontal cu ajutorul bratelor. BRATARE Manevra de a brata. iJRATOL sin guseu. "La semn..adeseori in forma de potcoava . in cruce (la semn). BRICK v bric.arbore trinchet A . cu un motor auxiliar. B .!n cruce (Ia semn): Cgrandee patrate. B. Neagra. BRIGANTINA 1. un singur catarg. "AB. eventual. BRATARA Armatura metaliea de Braliera forma circulara.ti l" Cornanda perrtru a B. BREVE CURIAE MARIS (regn1i) maritime. scondri etc. Egee. de capitan de cursa lunga. ce se foloseste la lucrarrle de matelotaj : v ~i cutit de gabier.N. M.intre doua coturi ce se unesc cind nivelul ape lor creste si care cu timpul se astupa. a fost infiirrtata in anul 1793 prin "Hrisovul pentru corabiile tarii ce sint a umbla pe Dunare" cat de domnitorul Alexandru Moruzi. Unghiul dintr e perpendiculara pe planul diametral al navei si verga. Brlceag de marinar: 1 . Se monteaza pe vergi. brata. 2 . cu.53 BRAT FALS Parima data. elaborata Culegere de uZUTi la Pisa in sec. v "Jl. BREASLA NAUTICA ist Denurnire data militarrlor de marina. prevazuta cu ochluri de care se prind diferite accesorii. in grandee" A orienta vergile pe directia vintului . avind vele patrate la arborele trinchet ~i vele au rice . "AB. Mediterana. cu o vela Ia treime si un foe. 2. L Il B. BRATIERA Ambarcatiune cu vele si.caBRIG v bric. 3 . gratarele sau alte obiecte din lemn. BRICUIT Operatrunea de a bricui. vila . folosind piatra engleza si nisip umed. iJRIC GOELETA v brigannna (1). "A B. In trecut a fost utilizat si rerrnerrul brick sau brig.Hrcea". lupta la sfirsitul epocii navelor cu vele avea maximum 18 tunuri. Caracteri~tici: Depl = 50-70 t. submarine) sau doua-trei divizioane de nave mid (vedete). de l~'~ A v1ntului tDirectia Brafare: in B c Brie: 1 . velele Hind bratate in evantai la acelasi arbore. Nava cu doi arboti. de capitan de cabotaj. BRIGADIER in». de pilot. Bratele sint marcate CU 0 legatura (sernn) in Iocul in care trebuie luata volta pentru ibratarea "la semn". Adriatica si M. Unghi de B.saula BRIGADA DE NAVE mil Mare unitate navala av ind in compunere sase-noua nave mijlocii (dlstrugatoare. B.B.lama . Marmara. XIV. in sart" A aduce vergile la un unghi maxim de bratare. M.i. La 0 nava cu vele BRIGANTINA. BREMZA il sin bot. BRATA. BRATARA DE VERFAFOR 11 verfafor. sin brlgantina. XIV). de la prova unei nave Ia primul bane din prova unei baret de salvare ce se afla la grui. BREVET Document prin care se atesta calificarea prin examen intr-o anurnita Iunctie. M. adica cu armata perrnanenta. BRICUI A curata puntea. urechile" A trage CU urechea.

B. B= = 18. natu 1. Mornentul startului coincide cu eel in care B. de remorcaj a Marinei 4 .tiu nile de pe Prut. Procedeu de neutralizare a lucrului mijloacclor radioelectro nice ale inamicului. Tortuga. Nava eu doi arbori cu vele patrate. Din B.34m. de exe rnplu. unde apa este pu ti n adinca (a nit se couf unda cu berbecii ). prin care se urrnareste ingreuierea sau pcrtur barea totala a receptionarii emisiunilor statrilor de radio. 2.d.colt de scota . de start B. const ruit in 1961. sin ciul nita. in special al ins. BUGALET Me Lugher de cabotaj folosit pe coastele Breta niei. La aceasta ceremonie dogele aru nca in laguna un inel de aur.contrascota . XVI-XVII. "BUCURE!. 4. de ancora B. [l Rama folosita pentru guvernare la arnbarca. BUHAZ sin buaz. Caracteristici: tonaj=12961 t.tie. 2. a instalat baraje de mine. a facut ocolul Pamintului intr-o singura cursa. iara a mari puterea rnasi ni i (g. BRUIAJ mil 1. BUCHET DE MACARALE 1. care prepara 0 conserva din carne uscata. Aparatoare a bordajului navei sau arnbarcatiu nii. ridicata la un catarg si lasata sa cada la intervale de timp determinate pentru a da ora exac'ta. in locul buchetului.BRIZANTI Ia arborele mare. fiind folosit pentru rransmiterea unor semnale . BUCANIER ist In sec. in acceptiunea (1).80 m. de coltul de scota al u nei vele patrate la care B. inv. urcatori ajung pe plaja sub forma de spurna ce se raspindeste pe 0 zona mare. Vint care bate alterriatlv dinspre mare (B. Macara cornpusa din doua capatini de macara imbinate la partea superioara : este folosita mai ales pe iahturi. 2. ca dar de logodna. urcatori. radioloca. eu spargere treptata. . murei si contrascotei. BUIOL sin ghiordel. Dupa panta fundului 9i panta valului. BROcAR sin agent rnar it irn. in anul ur mator . Spre deosebire de prirnele doua categorii. ist Galera usoara Iolosita de algerieni in sec. BULB Proerninenta la prova unei nave care per mite sporirea vitezei. brooker. tara vela mare. constind dintr-o grinda din lemn ori d intr-o banda groasa din cauciuc sau dintr-o par ima Iixata pe bordaj (Ia arnbarcatruni) 9i avind la prova 0 impanare si un nod de turban.iTI" Primul cargou rorn a. 3 .: B. L=152. BULBUCA fl Curent circular in apele curgatoare. BUINA.sco ta : 2 . B. d=905 m. de useat). se recrutau pirath Hibustleri . B. co nstituie 0 manevra foar te dificila. de mare) si dinspre uscat (B. BUAZ GM Gura. denumita bucan.mura Mil itare care in timpul Razboiului de Independenta a transportat trupe ~i armament pe Dunare.M. Iolosita pentru a da startul (plecarea) Ia 0 regata. V1nt de Ior ta 2-6 pe scara Beaufort. B. sin buhaz. Trecerea prin B. locuitor al ins.Jogodnei cu marea". 2. sin bric-goeleta. nu. BUCENTAUR is! Nava folosita de dogii Venet iei pentru cerernonia simbolica a . V= 14 Nd.nesc. cuprinde rnacaralele scotei. a construit pod uri de vase etc. plonjanti si B. prin care Venetia "lua in stapinire marea". se deosebesc trei eategorii de B. BULA Semn de zi de forma sfeT-ica sau const ituit din doua discuri cu un diametru comun. Randa Brlgantlni (1) Briganlinil sec. care. este lasata sa cada brusc. (rar) Portiune a bordajului intre Iinia de plutire si punte. BULETIN Comunicare transmisa. orara ist B. XVI. 3. format din anafoare care se rep eta suecesiv . 2. dispuse la 90°. de regula. Ansamblu de macarale prinse de acelasi pu nct. se conf unda cu piruenui }. si dezorganizarca lucrului sistemelor radioelectro nicc destinate conducerii si dirijar ii arrnamentului si tehnicii de lupt~. radioreleu. BRIZA MN 1. televiziune etc. B. B. era folosita in trecut pentru deterrninarea star ii absolute a cronornetrelor. Antile (Lndiile de West). ridicata 101un catarg. XVI BRIZANTI Valuri care se sparg in apropierea uscatului. v reguli de drum si geamandura. Perturbarea Iucr ulu i aparatelor de dctectie anttsubmarina ale inarniculu i.. prin care 0 laguna sau un brat secundar al Dunar ii se Ieaga cu marea [termen [olosit in Delta Dundrii i .ic care aduce la curiostirrta navelor date importante privind sigu- . indicind ca aceasta este ancorata. Buchel de macarale: "BUCUR" ist Salupa 1 . rid icata pe 0 saula 1a prova u riei nave.O. sin randa. prm radio sau publicat. In momentul abordarii plajei acestia au tendinta de a pune barca travers pe val.

B.. Portiune a velei de linga rnarginea de inttnsura : II vela. 2 .vrana lin sus). BUNCAR DE PE~TE pesc Buncar cu capacitatea de 7-10 t. transmis de doua ori pe zi de catre 0 statie din Terra Nova. cu gura la nivelul purrtii de pescuit a trauIerulu i. nebulozitatea.- BULINA inll Manevra curenta servind la tragerea marginii de cadere din vint a velelor patrate la aliura vint strins. Pe un trauler pot exista doua-patru buncare acoperite cu capac mobil (bocaport). B. este de obicei etansa si contribuie la rigidizarea structurii. BULINAR Marinar care da dovada de abilitate in executarea manevrelor cu vele.gardjnA. cotele apelor : gheturi : fenomene hidrometeorologice etc. en situatia gheturflor B. BULMEA f1 Perete vertical-transversal sau longitudinal -in interiorul magaziilor navel. sin bulumea.55 ranta navigatiei.grandee de cldere 3 . 4 . 3. BUTANIER BULGE sin contracarena. La primirea sernnalului "om la apa". Atlantic.. este prevazut cu un sistem de pr eracire a pestelui destinat prelucrar ii. iar cind nava a inters de 70° se pune cirrna de aceIasi unghi In bordul ~o opus. motor ina etc. curba lui Manevra executata de 0 nava pentru salvarea unui om la apa pe vizibilitate redusa.i date referitoare la timpul probabil. 3 . 0 durata de 1-3 ore. hidrometeorologic mil B. BUM sin ghiu. care serveste la depozitarea pestelui descarcat din traul. pina cind nava • oml8apa R( / • ajunge Ia capul o__ . 4. BURTA 1.coltar de spr alj.ochi de bulinl Burtl pe mart!ae: 1 . temperatura aerului si a apei de mare. efectele incendiilor . pentru a impiedeca scoaterea acesteia. dupa ce ultimul si-a executat corect misiunea de pilotaj. BULETIN DE PILOTAJ Act semnat de comandantul navel si inmjnat pilotului. hidrologic Informare zilnica despre cotele apelor unui curs de apa navigabil. BULLIV ANT. pacura. a fost precedata pe navele vikingilor de un scondru cu furca care impingea marginea de cadere a velei. v butoi.. B. Build: 1 .igradul marii : precipitatii.. 2 . .ochi de cioad 7 . starea :. avfnd forma de cos de moara.). cu + C 'tW. <) "A face B. 5 . BURTA PE MARGINE Me Mod de stivuire a butoaielor la care butoiul din paniolul (rindul) superior se sprijina cu marginea pe burta celui din paniolul inferior. Curbura unei parime insuficient de intinse. 2. BUNCHERAJ Operatiunea de a face buncar : II tanc de buncheraj. utilizata pentru protectia navelor mari pina la primul razboi rnondial . BUN CAR Compar tirnent in Care se depoziteaza carbunii navel. BUSTER Gren violent de Sud.burt . II fig Dreadnought. prin care se annnta situatra aisbergurilor si a cimpurilor de gheata din Nordul Oc.margine (slert). . B. care permite utilizarea mai rationala a spatiului. Parte a butoiului.d. Rar folosita pe velierele moderne. care bate pe coastele de Sud-Est ale Australiei. v butoi. totodata.lab~ mare 5 . Curbs lui Butacoy BUTAFOR Scondru scos in afara bordului pentru intinderea unei manevre: v fig nava de 74.bulina : 6 .uire . se pune cirrna de un anurnit unghi in bordul tn care a cazut omul. 4. B. BULON DE CAPLAMA Mijloc de prindere a unei caplamale. BUTACOV. precum . II vint de B. BuRA Picatur i fine care sint ridicate de vint deasupra valurilor si se depun pe puntea navei. localizlnd. contmtnd urrnatoarele elemente despre situatia hidrometeorologica : vintul (directie si vrteza) . piasa ist PIasA contra torpilelor.P._ L pus celui initial (ve-90" 270' chiul cap 180°).. BUTANIER Nava ce serveste la transportarea butanului lichid." A ambarca la bordul navei combustibil necesar marsului (carbuni. este prinsa de grandeea de cad ere cu 0 laba de B.__ . prevazut cu cirlig simplu.laba micA. cu limba etc. B.velA. cu ctrlig dublu. La unele traulere B. Forma bornbata pe care 0 ia partea centrala a unei vele patrate sub actiunea vintului. vizibilitatea pe mare si pe uscat.

BUTOI Me Recipient metalic sau din lern n. servind ca ambalaj pentru lichide. B. de regula. care reuneste coloana CU arborele gabier sau arborele gabier cu arboretul. BUYS-BALLOT. BUTT Me Butoi cu capacitatea de 327 1. spaniol B. B. 2 . 1 . v fig balena. 3 .gaura arborelui gabier. la circa dona carturi inaintea traversului babord.cavalet. BUTOIAS DE BARCA Butoi mic. sin butoias de barca . format prin dublarea 'marginei de cad ere a velei.. Se practica la velele aurice de barca sau iaht. Butra Butuc: 1.scutundator. v butoi pe butoi si burta pe margine. v fig butoi. de forma ovala. BUZA 1.dop . se compune din: burta. 2 . in care se introduce 0 intaritura. denurnita balena.~. centrul depresiunii se afia. vrana. v fiti1. BUZUNAR DE APA v pluta de salvare. fund. Pe vremea mar inei cu vele se Ioloseau si butoaie tronconice pentru rom sau carne. inu. Stind CU spatele la vint (cu vint din pupa). v nara. BUZUNAR Locas de dimensiuni reduse. 3. irnprovizat prin legarea cu un lant a celor doua par ti ale Butolas de barca . f1 Partea din prova a uneiplnte. Partea cea mai rezistenta a butoiului estc marginea. margine sau sfert. . in emisfera nordica. gardina. lege a lui Lege care detcrmina pozrtia centrului unei depresiuni. arborelui pe care acesta le leaga in mod normal. Intr-o stiva pot fi stivu ite trei panioluri de B. 4chinga de amarare. in care se pastreaza apa pentru barcile de salvare. la circa dona carturi inaintea traversului tribord. BUTOI DE GALER. 3 . BUTRA Velier arab cu vele cu antena. 2butue de lemn. BUTOI PE BUTOI Me Mod de stivuire a: butoaielor care se sprijina reciproc pe burta bur/a pe margine). v etarnbreu. v macara. 4. Este fixat pe fundul barcii pe un cavalet si amarat cu osaula. iar in ernisfera sudica.coloana (mai rar folosit decit BUTOIA~ DE FITIL . 5 chila.. BUTUC Piesa vdin lemn sau metal.BUTELIE 56 BUTELIE ist Proeminenta in bordurile dunetei in care se aflau We-urile oriterilor : v fig nava de 74.

steaua frinei. verta . 3 . Unitate de masura a distarrtelor.tie (telefon. 8 . Pe tavanul cusetei este montat un compas. ce nu permit miscarea decit in sensul pozitiei in care sint a~ezate. ci C. manelele sint prevazute cu crestaturi prin care se trece 0 cingatoare. de cinepa. Navele comerciale sint prevazute si cu 0 C.Pa"Tilion din Codul international desemnale cu semnificatia. Unele nave mod erne au C. acestea pot servi si la manevra manuala a ancorei. CABESTAN Mecanisrn de punte ce serveste la virarea lantului ancorei sau la manevrarea par imelor.castaneta! 9 . 2.ferastruica : CABLU DIRECTOR Cablu electrtc= asezat pe 5 .2 m). manela . de pot: 2 . CABLOGRAMA. B . 6 . 5 .ferastruica. Incapere de locuit sau destinata executar ii unor activitati la bordul navelor. cabestan pe coverta : 4 . CABALLITO Mijloc de navigatie folosit de ind ierrii din Peru. C .elopot. portavoce). egala cu 0 zecime de mila marina (185. 2 . cu picioarele in apa. La baza clopotului exista un cerc metalic cu dinti oblici ce poarta denumirea de coroana . 7 . CABINA. Barbotrnul poate fi solidar cu axul care este actioriat de un motor sau de masiua cu ajutorul unui volan. 3.din secolul XVII: 1 -plWirie. este legata de cornanda prin diferite mijloace de comunica.tiei cornpasului magnetic. denumite manele.c C l. Pina la inceputul sec. Ca mijloc de propulsie se Ioloseste 0 rama simpla ~i lunga de barnbus. Cabeslane: A . in acest cere intra niste degete (came). 3 -' cing atoare .tachet .crestatura. 3 _ XIX ancorele nu aveau Iarrturi . se vireaza manual. 5 -cabestan sub co. Pentru a nu iesi din Ierestruici. 2 . receptoare nu este egala decit in momentul .tachet mobil -. constind dintr-un fel de plu ta confectionata din trestie impletita artistic cu sfoara.masina cabestanului . la capatul opus C..M. CABLIER Nava destlnata punerii si reparatrei cablur ilor submarine. 4 .cloin tlmp ce navele mari sint prevazute CU C. Coeficient al deviatiei radlogoniornetrului. navelor moderne au sub c1opot un barbotin cu Iocasuri in care intra zalele Iantului ancorei. Telegrarna transmisa prin cablu submarino V CABLU 1. denumite castanete.p~l:irie. denumit stea de cuplare.barbotin. de cinepa. Coeficient aproximativ al devia. de mare Iolosita de cornandarrtul navei in timpul nav igatiei.lantul ancorei . 2. Pentru filarea lantului. Parirna de ancora. se compune dintr-un ax vertical de receptoarele montate in fiecare bord al navei. 4 .pentru parime: 1"": ancora de curerrt. Poate fi actionat electric.pentru lant ~i parime: 1 . pe care se sta calare.d. sonerie. pentru 6 .coroana : 7 . de pilot. eventual. C. avind la partea superioara 0 palarie cu feresIrrtensitatea zgomotelor din castile celor doua truici in care intra niste bare.. In prezent numai barcile mai au C. Sub palarte se afla clopotul pe care se garnisesc parimele de manevra saucablul ancorei.stea de comanda a masinii cabestanului : sirrna pentru ancoroate si. numai pentru lant (fara clopot) \Ii C. pentru parime : daca se indeparteaza niste tacheti care acopera barbotinul. barbotinul este decuplat de pe ax.barbotin . Pe cornanda navei se amenajeaza 0 C.: "Da" (afirmativ). 6 .tachet. C. fundul mar ii-c-prtn care trece un curent alternatival carui cirnp electromagnetic este detectat sau manual. cu aburi cu ajutorul carora C.

sin eAlAfll. Stupa irnbibata in catran. Suport al c1opotului navei. CALAFAGIU sin dUAfiituitor. unde se ana. international.C. 2. acest sistem. CADRANTAL in» Sistem de ind icare a. Distingem: C. 2. Spatlu dintre ultima punte ~i fundul navel. omul cazind in mare. .CABLU 58 lemn cu locasur i pentru una sau mai multe persoane. ist Ambarcatjune folcsita pe galere.tuire. care serveste la realizarea legaturii telefonice si telegrafice intre maluri. cind transporturile se efectueaza intre porturi situate in mari diferite. Nava de eabotaj CU greernent variabil. 3. 2. arnenajat la malul unui fluviu sau intr-un port. C. pe care se construiesc navele. CABOTIER MC Nava de tonaj mic folosita pentru cabotaj. 2 . in care se incarca marfa. 0 arg "Pe C . precum si pentru calafatuirea punttlor din lemn ale navelor metalice. CALA 1." (despre naud} In constructie sau in reparatii. CADENTA DE LANSARE mil Intervalul de timp. XVIIXVIII) construita din lemn. CAIET DE ORDINE DE ~OAPTE Caiet in care se consernneaza ordrnele comandantului navel privind drumurile ~i vitezele de urmat in cursul noptii si. 3. magaziile cu materiale ale bordului. de regula. periculos v ciclon. CALAJ sin. CALA DE CARENAJ sin cala de balaj. de la 0° la 3600• CADRU 1. 2. iar drumul de 345°. CAD RANT sin sector-cirma. Iolosita in Levant.c!rml Calae de sport: ce se aplica pe vremea marinei cu vele si care consta din ridicarea celui pedepsit in arborada cu ajutorul uriei parirne ce era apoi filata brusc. 3 . 2. CALA DE CONSTRUqlE Plan inclinat. sin Calac de eschimos: 1 . CALAT arg 1.trola. astfel de nave erau folosite in Tarile Rornane pentru paz a pe Dunare. drumul de 15° se exprima prin N 15°E. prin N 15° W. sin a ealafatui [se mai intrebuinia in timpulRazboitl/ui de Lndependerud } . Astfel. Priceput intr-un anumit domeniu. adoptlndu-se sistemul circular. "Pe fundul C. ist Pedeapsa J . Lipsit de posibilitatt. 2. cind transporturile se efectueaza intre porturile aceleiasi mari : C. mare. CAIET DE PREGAlIRE A DRUMULUl Caiet in care ofiterul cu navlgatla inscrie rezultatele studierri drumului de urmat. eventual.. 2 ." La Iimita resurselor. mai mare decit un sin sau 0 criga. calfatare •. CABOTAJ MC Transport marrtirn de marfuri ~i pasageri intre porturi apropiate. este folosit pentru marcarea paselor prin barajele de mine. Rarna din lemn pentru intarirea unui palet de gaura de apa. Hind instalat pe fundul flu viilor. CALAFAT 1. CAlC DOMNESC ist Na'la de razboi (sec.. CAlC 1. locul de onoare fiind in stinga. 4. prevazuta cu doua catarge cu vele ~i armata cu un tun. CABLU-PILOT sin cablu director. actrvitatrle ofiterulu i de cart in anurnite Imprejurari. mic. "A pune pe cala" (despre navd } A incepe constructia unei nave. sin cablu-pilot. CADRAN A patra parte dintr-un cere. lansarea a doua mine etc. reperele de navigatie. de bani. in» caliifatuitor. [rar ) pescaj. CALAFATARE {nv. orele la care trebuie sa apara anumite Iarur i. servind la realizarea legatur ii telefonice ~i relegrafice pe fundul mar ii sau oceanelor. Ambarcatiune sportiva din lemn sau din pinzA irnpermeabila Intinsa pe 0 osatura din lemn. denumite padele. CALA v etambr eu. CALANCA Adtncitura a malului. care se foloseste pentru etansarea barmuzului puntii :.d. In prezent s-o. masurat in secunde. 0 "Pe C. CAIET DE SO~DE Document de evidenta in care se inscriu zil nic sondajele efectuate in tancuri sau santine pentru a det ermina fluctuatiile nivelului Iichidului din interior. renuntat 10. se afja deasupra cablului. Spatiu de sub puntea unei nave CU vele. bolnav. CABLU SUBMARIN Cablu electric cu un mare numar de conductori izolati intre ei si acoperiti cu 0 manta de plumb si cu 0 arrnatura metalica. Ambarcatiune cu rame folosita de eschirnosi pentru vinatoare ~i pescuit. 3. drumurilor ~i relevmentelor pornind de la Nord ~i Sud spre Est si West cite 90°. dar rnai mica decit un golf. propulsata CU rarne speciale. C. C. CABLU-LANT in» Lant de ancora.. ora sosirii etc. adica ora plecarh. de mijloace. intre lansarea a doua grenade antisubmarine (salve de grenade) succesive . Ambarcatiune CU rame.D. Rama de gurA de magazte. CAIAC l.bordaj de piele (impropriu) hambar. Inzestrat cu tot ee trebuie. cind transporturile au loc intre porturile unor state diferite.scaune . CABLU SUBFLUVIAL Cablu electric izolat si acoperit cu 0 manta de plumb.osatura .i bordajului la nave le ~i ambarcatiunile din in care nava. CALAFATISI £nv. folosita in apele Bosforului. (IS tlU se confunda cu "pe cald"}. Osatura sa din lemn este acoperita cu plei de foeA.

d~ navigatie sin (rar ) C. cu un diarnetru tactic de a putea Ii op. pescajul redus face posibila navigatia in ape rnici si in mijlocul recifelor de corali. Kava este dotata cu 0 batisfera si un elicopter. la arnbarca tiuni : v fig barca. hartilor. La prova. C. Call de halaj: 1 . CAMBUZIER Marinar care are in prirnire cambuza. sub apa. C. de care se prind greuta. C. diametrul torpilei etc. CALE Spariu cuprins intre doua curbe de pozitie ale unui sistem de navigatie hiperbolic. nava are corp dublu din Iernn.itii. are 0 camera de observatie subrnarina : un catarg portal permite ghidarea navei si urrnarirea evolutiei vietuitoarelor marine. Cousteau. prova Spatiul dintre primul bane din prova si etrava. Deterrninarea dcviatrilor rad iogoniometrului . si in care ofiterul cu navigatia tine estirna si face calcule nautice. pina la valoarea presiunii atrnosferice. "CAL YPSO" Nava de cercetari oceanografice apart. De C.. de decompreslune Recipient cilindric ce poate fi pus sub presiune. adica dintre alizeele de Nord-Est si spa tii de la bordul navelor sau ambarcathmilor. dupa anumite table. CALE DE LANSARE v lansare. Grosimea unei zale de lant. unde arniralul sau comandarrtul navei aduna ofiterii pentru a le comunica ordine. Hind eChipata cu dona motoare care ii permit sa atinga viteza de 10 Nd. Decca. mil Diarnetru interior intre doua ghinturi ale tevii unei guri de foc. CALA SEACA inv Doc uscat.cabestan care produce vapori de apa sau apa calda pentru Incalzrrea compartimentelor navei. Y. servind Ia tratarea scafandrilor care. 2 . Omega etc. mare ist Incapere sub duneta pe vechile nave cu vele. de a nu arnbarca prea multa apa pc mare rea. pe care se pot ridica navele mici pentru efectuarea reparatrilor si irrtretinerea carenei : sin cala de carenaj. CAMAROT )'j. CALM ECUATORIAL MN Calmul dirrtre zonele cuprinse intre paralelul 30 . 1. Provenita di ntr-un dragor construit in 1942. pe 0 distanta mica. masini Compartimentul in care sint instalate masi ni le. CALITATI NAUTICE Ansamblul calitatilor marine si manevriere ale unci nave. de a inroarce usor. precum ~i prin gurile de scurgere ale instalatiilor de Igiena.inind cunoscutului explorator comandant J. variabile ca directie. C. CAMPERDOWN v Victoria (2). caldari Compartimentul in care se afla caldarile : numarul lor variaza in Iunctie de marirnea navei. C. hartilor Incapere din comanda in care se afla masa cu harti. dcpinde inal timea valurilor. C. unui ochi etc. din cauza r idicar ii rap ide la supratata.35° N si paralelul 30-35° S. 2. pentru punerea in miscare a vinciurrlor.ti de plumb sau de Iut ars pentru a-l mentine in pozitie verticala. CALEA VINTULUI Distarrta pe care un anurnit 'lint bate corrtinuu in aceeasi directie. Pe vremea navigatiei cu vele trecerea prin aceasta zona era foarte dificila. CALDERETA MN Vint cald care bate dinspre munti pe coasta de Nord a Venezuelei. apoi presiunea se reduce treptat.fila. CALITATI MARINE Calrtat ile unei nave de a tine bine marea. cabestanelor etc. unui cirlig.V. in acest fel este posibil sa se tina marea mai usor. de a pastra viteza pe mare rea. constituit din citeva fine. 2. instrumerrte nautice sau repetitoarele acestora. co ntracteaza boala scafandrilor. C. Se folosea la verificarea diametrului ghiulclor. Determinarea erorilor mijloacelor electrice de navigatie. de agitatie zero a CALMAREA VALURILOR CU ULEI Operatiune de acoperire a suprafetei marii CU 0 pelicula extrem de subti re de ulei (fila rea uleiului) care impiedica formarea berbecilor . CALIORNA Palanc cu eel putin 0 macara tripla ce se utiltzeaza pentru ridicarea greutatilor mari. barcii Spatiul cuprins intre ultimul bane din pupa si spatele barcii (v fig barca ) in care stau pasagerii. CALITATI MANEVRIERE Calitatile unei nave mic. CALDARINA Caldare auxiliara CALIBRARE CAMERA Denumire data anurnitor incaperi sau CALIBRU 1. Bol navul este supus u nei presiuni egale CU cea corespunzatoare adiricimii de la care a fost scos . de ex. CALM PLAT MN Starea apei pe scara mari]. Uleiul se Iileaza din saci de filare dispusi in functie de situatia navei. CAL~I Vint de Iorta zero pe scara Beaufort. CAMPERDOWN (ALA DE HALAJ Sud-Est in care v irrturile nu sint decit brize u~oare.59 Plan inc1inat. CAMANA pesc Lantana Iixata la partea inferioara a navodnlui. 3 . ist Scindura cu gauri corespunzatoare diferit elor calibre ale ghiulelelor. Loran. . documente nautjce etc.[C Ospatar la bordo CAMBUZA Magazie de provizii la bord.Ieagan . C. 3.

A. CANTA inv Recipient asemanator unei albu. undele sonore. se utilizeaza pentru a da afara prova la plecarea ambarca'tinni]. de dimensiuni corespunzatoare pentru a permrte trecerea navelor. CANAL ACUSTIC SUBMARIN hd Strat de apa aflat la 0 anumita adincime. interior C. fiind echipata cu tunuri de calrbru mijlociu si mic (pjna la 85-88 mm). marimea 0. cafea. Are un deplasament de 700-800 t. a unui em2 de corp negru (radiator integral) la temperatura de solidificare a plat inei. originara din Canada. datorita. CANCELLING. fiind inlocuita treptat cu escortoare si cu nave apar tinind altor clase. cuirasata mil.gradient termic pozitiv. C. a apara barca sau a prinde un mel ori un alt obiect la acostare. Dupa eel de-al doilea razboi mondial a inccput sa fie scoasa din inzestrarea u nitatilor navale. ventilatie pentru orez. 2. C. se propaga de-a lungul axului canalului la distante foarte mari. explozia unei grenade cu greutatea de 0. clause engl Me Clauza inclusa in corrtractul de transport marltim. Mascarea navelor prin piturare pentru a Ie face mai putiri vizibile sau a nu permite adversarulu i sa determine cu usurinta drumul si viteza. Idem. actioneze in zonele costiere proprii. CANARISEALA sin canarisire. ist Nava cuirasata destinata aparari] coastelor (1890-1900). sin canal de verrtilatie. in care. pe directia norrnala. CU sectiune drepturighiulara sau trapezoidala. C. 7 . CANISTRELA Piesa metalica in forma de inel deschis. plase de C.suprafata apei . strat de difuziune adinca.traiectoria sunetului. Se amenajeaza indeosebi pe tirnpul transportului pe distante mari al sacilor cu orez. fluvii.ierea u~catului care le separa. schifuri sau barci obisnuite. CANDELITA sin nod de scaun. in latina.CAMUFLAJ 60 careia navlositorul poate rezilia contractul daca nava nu soseste in termenul stabilit in portul de incarcare: indiferent de cauzele care au provocat irrtirzierea.si Sirius. 4 . se afla la adincimi care variaza irrtre 50 si 1 200 m sau chiar la adincimi mai mari. 3 . asigurindu-se astfel o cornunicat ie indirecta intr e doua mari. Astfel.ti pentru detectarea su brnarinelor la distante mari .axa canalului . 5 . egala CU 1/60 din intensitatea Iuminoasa. cacao etc. (mai ales pe Dunare). Lucrare hidrotehnica.unde care scapa in afara canalului virf cu bila si doua cirlige laterale.unde limitii. Canal acustic submarin· 1 . Fisie ingusta de apa intr-uri cimp de gheturi (a nu se con[unda cu senalut). canoe. la 0 distanta de circa 800 Mm. CANOPUS Steaua nautica ex Carinae (Carena). prin acoperire cu ramuri de copaci. CANARISIRE Inclinare transversala permanenta a navei (a nu se confunda cu banda). CANIS MAJOR Constelatie avind stelele nantice Adhara . mar itim ce uneste doua mari sau doua oceane prin til. CANGE Prajina lunga (coada) care are la unul din capete 0 arrnatura metalica fermata dintr-un Cange CAMUFLAJ mil 1. in scopul scurtarii drumului de navtgatle maritima.25 kg a pu tut fi interceptata in Oc. CANAL 1. avind un deplasarnent relativ rnlc (circa 2000 t) si fiind armata cu doua-trei piese de artflerio de calibru mare. servind la invergarea focurilor ~i velastraiurilor pe straiuri . sin (rar ) veriga de strai.sursa sonora . C. Uneori coada este prevazuta cu impletituri ornamentale. sapat in interiorul continentului intre douii.S.gradient termic negativ. CANAL VENETIAN Tunel de ventilatie amenajat provizoriu din dulapi si ghile i~ magaziile navelor pentru a impiedica deter ioar ea marfurilor din cauza umezelii. refleetate in repetate rtnduri in sus si in jos cu pierderi minime de energie. in cond it ii favorabile. precurn si pentru determinarea pozrtiei navel cu ajutorul sistemului radiotehnic de navigatie Sofar : sin canal sonor..9. C. CANIS MINOR Coristelatie avind steaua nautica Procyon. CANDELA Unitate de rnasura a intensitatil lurninoase. 6 . dar cu fete plane din scindura. folosita in Cartea farurilor. CAN OE Ambarcatiune usoara Canistrell cu rame denumit~ pagae. CANOTA] Sport la care se practica rarnarea in caiace. unor condi'[ii de temperatura si presiune. potrtvit Canoe CANONIERA mil Nava de lupta destinata sa. "Cunele mare". in latina "Ciinele mic". 8 . Atlantic. 2. captusite in . Fe~omenul of era mari posibilita. invizibila la Nord de paralelul 27°N. C. 2 .

8 .berbeci.. exprimata in rnetri cubi. la Iansarea navelor sau la efectuarea altor lucrari gre- Directia vlntufuj . m3 /picioare cubice in 4. Proeminenta a uscatuluiinaintind in mare. avind pe margine un sant ~in care I intra zbirul si trei gauri prin care trece intinzatoarea. sin. 6. sin (impropriu) pentru drum.C. 4. CANTON Un sfert din suprafata unui pavilion def inita de medlatoarele Iaturilor . Dupa Nordul de referinta. 0 nava cu vele tine la C. . magnetic. 2 -siaj transversal Capa (la navele cu propnlsie mecanici) 0\ !'u\ . de dama 2 C. "A pune capul pe . 2de cabotaj. fl Extremitatea din a. cind intensitatea vintulul scade. CAPA 1. la un tarnbuchi in puntea cuirasata. curentii. care acopera nara pe punte. 5.B. se folosesc intlngrijea. Mac Gregor C. primind vintul la circa sase cart uri din prova : nava deriveaza. a unei Iorrnatu. " A guverna nava pe un anurnit obiect de la uscat. care se Ioloseste pe santiere la probele de tractiune ale remorcherelor. legatura . Seryea la intinderea [sartunlor : in pr ezerrt. sub trmchetin. mil C. CEREALE Volumul in 2 . 2. zincata.. prevazut cu 0 contragreutate pentru a putea fi minuit usor. Partea cea mai inairrtata. ~' J -Y~(- Capa (Ia navele cu vele): 1. a unei paduri. Extremitatea dinspre larga unui curent de spartura. Virf de catarg. 4/"" ~-7ji~t{~~~ -c 12. 5 . 9. care inchide 0 darna.sart. CAP DE LANT Za groasa fara pod.u. la care acesta raporteaza capul pe care il tine la cornpas. cuirasat C. /1 v fig bocaport.\ \ \ \ \ " I J I \trans\ersai Siaj \ Ie (a nu se can[unda cu mortul }. I I Direc\ie J . este mai mica decit C. cu ajutorul careia se pune ancora Ia post. CAP DE MORT Bloc de beton prevazut lOU un inel de otel. giro (a nu se conjunda cu drumul). si convine aproape tuturor velierelor. monte a unui sat. fl Extremitatea din amonte a unui ostrov. insa nu se .. 11. V capat. Hind folosita cind vintul atinge forta de tempesta . Raportul dintre volumul navei destinat incarcarii marfii si greutatea acesteia se numeste coelicientul de incarcare al navei in picioare cubice. <> "Ce cap ai?" 1ntrebare adresata timonierului. Cap de berbec: intilnite doar pe velierele mici 1 . 0 nava jeste totdeauna Ia C. denurnita 3. gabierr. de care se tine seama la lucrarile de deratizare {a nu se c~nfunda cu tona jul registru ) . 4. in locul C. cornpas. Acest tip de C. . la:capatul din put al Iarrtuluj de ancora : cu ajutorul acestela lantul se asigura in put. dar nu este totdeauna la drum.vintu.ntul calauza. 2. punte CAP DE DANEZ Nod la capatul u nei parime. Iixata la pro va navelor fluviale. C. C. poate fi ~i zbir. poate fi adevarat. bane de nisip etc. Par tea dinspr e cirlig a u nei rnacarale. 13.. trinca tertarolata :. deoarece nu cupri nde si spatitle dintre coaste si traverse in care nu se pot incarca bale.61 interior CU tabla.cap CAP:BE BULGAR Nod la cade berbec.1randa de fur tuna. se numeste C. C. C. CAPAC 1. 8. 4 zatoare metalice. 5. Unghiul format intre directia Nord ~i axul longitudinal al navel la un moment dat. 10. 7patul unei par ime . CAP 1. 3 . Pozrtia cea mai favorabilaia unei nave pe mare foarte rea ~i vint prea puternic. C. sin bocaport.B. 3ancora eli patru brate . Extremitatea curba a unei chei sau a unei rodarrte. v fig ~ capat.Ian] gros care se pot incarca bale! cereale. avind Ia capat un rai pentru la.vergea de sart.d. Nod la extremitatea unei parirne . CAPACITATE DE INCARCARE Me Volumul disponibil al navei destinat incarcarri marfurilor in vrac sau in baloturi. a unui convoi. lasind in urrna 0 zona mai calma.ochi pe du blu sau du blat. care 0 protejeaza impotriva berbecilor. sin capat. siaj transversal. de nara C. in sensul marsnlui. inv pentru prova (se mai intrebuin!a inca pe la mijlocul secolului trecut). o nava cu vele tine la C.cap de sarpe . CAP DE BERBEC in» Piesa din lemn de forma ovala. Partea superioara a gitului coloanei arborelui gabier sau arboretului. 7. 6[nt inzatoare . Cap de sarpe: CAP ACIT ATE BALE! 1 lant-calauza (ercbet). Servea la spalarea rufelor marinartlor.. CAPACITATE CUBICA Capacitatea interioara a unei nave. chiar cind macaraua se afla Ia extremitatea inferioara a unui palanc. sin car tier.3.. brevet at cu actionare mecanica . CAPA CAP DE ~ARPE fl Baril.

. in navlu. sin statator. lungime CAPAT DE PARIMA 1. dreapta. E cap de danez CAPAT DE BINTA 1. preventtva C. seaca se tine numai sub randa de furtuna. expunind-o la avariere ~i Ia ambarcare de apa. Orice nava tine mai bine C. pentru a veni cu nava la C. ana grija de marfa. C. de preferinta.presat cu vintul din pupa.cape te de bulgar dublate. la care nava are tendinta de a abate sub vint. capat fix. B . daca fileaza ulei. pe tirnp excesiv Zinc turret de rau.?c. Bucata de par'ima de mica.S. 9 ... A . iar siajul transversal trece spre pupa. protejind mai putin nava. sub trinchetin si vela mare sau randa de f'ur-tu na . iar la velierele mari.i unei nave.tor pent:u ~ fixe.cap de bulgar simplu . B . C. de cornert (uneori palanc care se matiseste la cheita macaralei si secundului) de catre l.ureche : 2 . ceea ce face ca marea sa 0 impinga inapoi. capeleaza manevrele fixe ale arborelui. gable. 3 . . stinga." A vCAPAT FIX sin capat statator : st1l. C. a nu permite acesteta sa treaca prirrtr-un rar CAPELATURA 1. CAPAT DE StRMA 1.d. en vintul la 2-4 carturi din Capde de sirma . 7cascaval (cheie). 2. prova. Uneori se recomanda sa se tina liii C. 2. Bucata scurta de parima metalica. C.CAPAT 62 poate stabili velatura. Arrnatura metalica ce Capelatura: 1 . • . 10 . 12 . Capat ul din interiorul navei al cablului sau larrtului de ancora caruia i se ia volta la binte. C.coloana poate ii Iixata la capatul unei parime de sirma prin despletirea firelor in interiorul capului ~i rurnarea de zinc topit. ardent a C. 0 nava cu propulsie A B c rnecanica tine la C. "A tine la C. Extremitatea unci parime.deschis .capelatura i 6. sau in largul unui port. Astazi C. C . in masini cu prova in vint sau. se considera CAPELA A lega 0 manevra fixa. suporta timpul rau la C. moale este C.arcll. Locul de pe catarg unde se sau printr-o gaura oarecare... C. presat Arrnatura asemanatoare.. stinga. inv Prima acordat~ v CAPAT STATATOR Capatul curentului unui comandantuh. Ccap de bulgar pe 0 parima rasucita in sart : D . 2. Capatul dinspre nava al unei parime. respectiv Capete: pe guler sau pe eo~. ordinarii se tine sub gabieri si trinchetrn.strai .ochi ?e capelatura . dreapta. 0 "A lua C.sarturi perechi . luata de 0 nava in asteptarea unui ciclo n .cap de bulgar dublu. stinga.. v si dreapta.sart orlan. 11 . dar fixata pc sirma prin presare. 8.. Goeletele tin C. Dupa locnl pe care it are A .tll." A manevra CAPAT DE VERGA v verga. si sub trinca t ertarolata.ell ochi .tor. acesteia peste capul coloanei arborelui gabier. 5 . 2. CAPAT Nod facut la ~apatul unei par~me pentr~ arboretului sau al unui scondru. trecind ochiul inclus1\.aparatoare de piele ~4 . la care nava are tendinta de a veni in vint.piciorul arbore1u! gabier.falca .

5 . 2. CAPHORNIER ist Nava. C.tiu ni. v inciur ilc ~i. 4 . la prova ~i pupa. 2. A fila ancora din nara lji a 0 atirna de 0 gruie de capon sau la 0 pereche de babale pentru a ellbera nara in vederea legarri navei Ia geamandura cu Iarrtul ancorei. Caplama: 1 . Capri: 1 . Se foloseste Ia umplerea centurilor de salvare.CAPTAIN in arborada. 7 .p&:otica.2.bordaj. poate reprezenta 0 intaritura preventiva a unci por tiuni slabe de bordaj. 2 . in general. av ind picioarele asezate pe talpi si fiind sustinuta la partea superioara de 0 balansina. 6 .curent . eventual. cu ajutorul caruia se caponeaza ancora .palane de picior . v fig a ncora t raversata si nava de 74. rlndudirrtr-o manevra fixa. 2 legatura : 3 . tip monitor.cui de arama .Iaba de 3 . inferioara unci gal ere reale. cu vele care dubla in cursele sale obisnuite Capul Horn. C. Portiune care se reazerna pe guler. manevrelor fixe asezate zburatorulul. CAPITULARE vigat.saula . acopera sarninta unui arbore din Java. CAPITANA. CAPIAMA Petec pe bordajul u nei nave sau ambarca. formate din vergile gabierului mare si gabierului trmchet. CAPO( (Ceiba pentandra) Fibra vegetala care.foaie de arama : 3 . Ansarnblul capetelor pe gulerul catargului. martrnea CAPELLA Steaua 0. salteleJor etc. 2 . 3. exista : C. de regula. "CAPTAIN" Kava cu suprastructura engleza (1870).balansina . nautica a. La navele met alice.Intariturt din scindura salvare. care s-a . v CAPRA.ie edictate NAUTICUM ist Reguli de nade Republica Venetiei in 1255. 5 . toate instalatrile si aparatele aflate pe puntea descoperita. C. Pe navele eu vele eu' arborada din lemn distingem eaprele mari. cu lemn.talpa. CAPONA 1. pernelor. Iristalatie improvizata cu ajutorul careia se efectueaza manevre de Iorta : este fermata din doi scondri legati la un cap at cu o legatura portugheza sau eu 0 legatura de capra. Picioarele si talpile se pot misca eu palancuri de picior sau de talpa. La ambarcatiuriile din lernn. sin patrona. CAPOT i'mbracaminte din pinza de vele cu care se protejeaza impotriva ploii si vintului barcile. t unur ile .ptsl a . sudata. 9 •• legatura .zbir = formate din doi arbori gabieri si verga mare sau din doua vergi inferioare. nicil etc. care serveste la astuparea gaur ilor de apa in cazul efectuarii lucrarilor de Capot de barei: 1 .. CAPON Palanc la capatul gruiei de capon. poate consta dintr-o Ioaie de arama asezata pe 0 bucatii de pisla si dublata. A prinde ancora cu cirligul caponului Ia navele cu vele. Aurigae (Vizitiul). 10 . 8scondrt . ist Galera-comandarrt.capo t gisd. si eaprele mici.ararat: 4 .

C caravela rotunda = c OOt. in prova sectiunii . 2 . "D" pentru data. CARACTERISTICA. (ARENA Portiune a corpului navei aflata sub linia de plutire . dispusa la 0. B .1. sin numar de armament." CARAVANA ist Expeditle a cavalerilor ordinului de Malta asupra coastelor turcesti. XV-XVI. in rada sau Ia uscat. parime etc. a echipajului si a caricului in conformitate cu legile razboiului pe mare ~i conventiile internatronale : v priza. neutra sau aliata. in general. XVI. de tangaj). respectiv.CAPTURA ------------------------------------------------------------ 64 rasturnat pe mare rea din cauza Iipsei de stabilitate.V" pentru viteza in km/ora. Pentru a evita acest inconvenient tancuriIe mar i (de regula. CARACTERISTICA CODULUI Flarnura din Codul international de semnale. eele a carer latime depaseste 9 m) sint prevazute CU pereti separator! longitudinali si transversal] (diafragrne de ruliu. ' CARENARE sin carenaj. in sensul de rnai sus. poate fi foarte periculoasa pentru stabilitatea navei. Aceste elemente sint : fazele caracteristice sau ritmul.caravel a. "G" pentru longitudine. "R" pentru distante in mile marine. in Codul international de serrinale. "S" pentru viteza in noduri. "Z" pentru tirnpul civil la Greenwich. "Captain": 1 . . "L" pentru latitudine. CARACTERISTICA STELATURII PROVA Raportul 10 A IBL in care A este aria cuprinsa irrtre proiectia conturului purrtii pr incipale (inclusiv teuga) si prolectia Iiniei de incihcare de vara pe planul de baza. Aceasta operatie se executa uneori cu flacara peritru a arde depunerile vegetale si animale.. arata ca aceasta sernnalizeaza dupa Codul international de semnale . nepuntata. Iarrtur i.5 Nd.2 L de la perpendiculara prova : B . CARAELE Vint din sectorul Nord-Nord-West Iavorabil pescuitului de coasta in M.turela CARAMUSSATA ist Galera rapida cu rarne." "A fi in C. deplasind apreciabil centrul sau de greutate. avind semniIicatia "Zarit".ni in M. Caravele: A . sin flamura codului.. Perloada de izolare. dar uneori ~i cu vele patrate.punte de manevra . i~i irnpune autoritatea si dispune de soarta acesteia. folosita in sec.caravela latina. din echipajul format din 600 de oameni au fost salvati doar 18. "A" este caracteristic pentru azirnuturi si relevmente. la bord. CARENA] 1. CARACTERISTICA Pavilion de semnale care figureaza in toate semnalele. L=20-23m. DE DOTARE Me Indice folosit de societatile de clasificar e pentru determinarea numarului de ancore. Ridicata de 0 nava de razboi . Neagra. Mediterana. de eel mult 40 de zile. CARBONIER Nava destinata transportului de carbu ni . "J.ie asemanatoare sau referindu-se la acelasi subiect.lungimea navei (definifie a sacietdtilor de ciasif icare}. cu care trebuie dotata 0 nava cornerciala . Local in care se executa C. "C" pentru drumuri. C. 2. = 80- CAPTURA Act militar prin care comandantul unei nave de razboi pune stapinire pe 0 nava de comert inarnica. CARENA INTERIOARA Cantitate de lichid Iibera in interiorul navel.VI" pentru sernnale medicale. sin carbunar. perioada si culoarea luminii. Caracteristici : Dept. sin opera vie. avind semnificat. cu trei arbori cu vele latine. sin abatere in carena. XI-XVI de piratii nord-africa. a echipajului si pasagerilor unei nave care nu are patenta de sanatate curata sau la bordu! carela s-au produs pe timpul traversadei cazuri de boala molipsitoare etc. . intr-un tanc de cornbustibil. B=6-7m. CARANTINA 1. 2. V=3-9.Iatirnea navei . de ex. CARAVELA ist Nava din sec. CARACTERISTICA LUMINII Ansamblu de elemente prin care lumina unui far sau a unui sernnal luminos de navigatie se deosebeste de cele ale al tor far-ur-i ~i semnale. L . "T" pentru ora locala. <> "A face C. din Sf'C. Astfel. Curat ire a operei vii a navel in doc.

.

KilY. . v.apl.A ell p~ulJul~jt: mcc. II ---.elm 1''''''''. cu D :> 200 m wire pupa re moreb<>nllui ~I pupa uillmo. n.drl I C. di 11 ba bo. JII"v4 eu prupulsle m"""MelI.de SU5.i. - . e .din prova . 'c . e .1100...dln preva . N • .e fPlpi n.ell L <: 12". vl""th: .' ~ e ..dtn P>lpa... c . ~12Ull: . v~:<ut.e J'Up.> .din pupa] b .dill pro "a . eLI D < :zoo m Inl. e dlu lfibord . . J. • .r~ ~beaU. v:lrut~ '..III.ell . din prova : II . vhull: • .11 prin Iraul. .18 13. Nav. t ale -COp) usll:.v~ IHl propul .. Navt eare I"..din Whord.le meeaniea ...zjUQ~ :5_ N a vI. ~ . ..>de sus.: .din IrlOOrd.dln 1'''1' a. IOIma e unital.~.ut4: :..! remorcberulul pupa ulUmel nave remcreare. vhutJ...."" L < 1 m sau amb""""l-Iune eu ram •..din llI'Oya. b· .. \'!l1\1 te: p ii • . "" L < 7 III ~i viteza.eu lumina f"""aaUVlI.rd. """'I'USI). "1it"U. U. din lribord. '1'1. Yhut~ dlo pro"a.'11 :<:1 prin .nJC-i. to mers. Na.menJ Vlil'll!I: .ge §j na v il [fQpi_nd (u n..:.flrl vited prln.e .din preva . . . b .din lril>ord." eu vlred: prln Bpa.. dill babord i 11.I zu 11I di.a..: '. b . NavA care "'m"rcbe . PilnlinA..tlel d...di'n pupa. In rm:I"S'1 \'~~ul:l: _ . _ ~ din prova.2. (:11 L < 50 en. lribonl.. .din lobord.. e . • . In .b<>rd . nave rem<>_te III ureehe ~"u implnso.. 1. b . Mal mull. 6.:00 m. ell pema de aer. \! A.max. 1 .liua. ~...pillge (fin .ol care re·mDreheaz4.din babord . b . :<:1 laurecho. "hutl.J.din b. In mers !\uminlplbena ell !!CU· pirl). . sr. v4zute: • . din babord. Navl care pdeui"llie . U.din Jl'ru". de 7 Nd.dfll baburd . TT"lll~ 1!1IU!lnd cu vlt"a prtn apA.din prov ~ ~ . 10.40 4b LUMINl 111 SEMNE DE Zl 1. Nova eu vele.. nave eemercate.g.z. eu L . . N~""{I c.

vdzul.zlua. vhutA: I . "lizuU: a . 18. N. l'lrJ .~ 31 a f+ Ai .l1.din babord.. din Ltlbo. din trlbonl.ribonl. . dill uibonl. 26. . vhut§. . "bui: . .. In impos.din p.\ prln ap!. 15 Navl care """". sunje. Trauler eu traululprln Imr-un obstaeel.l I'"sa \'~lLIlli:a .d.onaplea: b . ell vll"z. Hal'l cu pwpul!. ~ .cui~lO n alU. eu vit~d.~:.din tribard .din pro"a (50 poal" treee prfn IribonlJ: • . Nay! in cun de a draga sau de a efeetua Jumn sub api. navlglud ~i ell «. c . 11. 14. J I. Yhula: I :. vhut: II din bibonl. • . lanslnd plasele.lIl: II .ziua.din prova : e .1 dedll'nn traulare.dill prov •.din tlilxml loe poat.din bBbord. lu!. mecank4. truce prln Lribonl). NIl"d ne$lftplnd pe manevdo. 00 unalte de pescuil ee oe inUlld pe " dbLantA odz<>nl.ntll: • . .le..al.' declt pm tnul are. prfn apl1 c .din prova.din pmVII.. u~<:.din b.! 51 b 4tl 32 > 00 m. e .} ~ m~ . b ..L 1'.capacitate de o:uln~vrl redu!~.te altl.din pro" a. . Nav~ cu vele. Traulcn tn. Na. .din pro" a.e la . 19. vi.11 01 prin ap!. vatuld: . lrA. peseajul '~".!bilitate de a abate din drum. TrauJe.tlu a. b . < 00 m.din prova . Nay! ea re peseul". b . Navl care '''m"roheazll. lB. TJ'8ul~.j: 28a ~ 290 29b rft&.dua. vlrule din preva.dill lribord. 1a a"""do I" peate treee prln babord).~ uneltele.. Drager de mine. b . etnd JallSea.ncorl [neaptea).tiU9. vlI. Idglnd I.l. 15.rlua. la • DOOr'll .ziua (se poate tr eee prtn lribonl).dill pro"".abard: • . ""ot. yhut: . in¢rl.din trlbord. Nav' can: pcs. 11.11.ul"'d pe pereehl. d . • .'~ cu . • . 17. I1vlrul vil.tlu a. b .din Irlbonl b .!B de 16(1 m. 23.left. Gltre] dealt prln traulare.\1 a. d .. 'Navd anccTlI1A: • . CD nn<tltulo ps-luse Imr-un obstaeol. vh·ull!: . 19. NaY~ care po!$Cul!!'l'. vbull din hibord. prill a1'1. .b .. 16.. " .1.v.dUll. nil~ d."Y8. C .. 10.llua. aldel dse 1t priM traulare..slrul nnoll..din uibord (noapte a ). 12.a~ina . din !. 30. b ... Ha\'! pescuJnd ell pla'3-puncG (.~Iua.. fdrl vll"za prin "pi.din prcva.

BAUZAJ INTERNATIONAL 11 -=Geamanduri si scondrl de babord !ii Geamanduri scondri de tribord Geamanduri de ateeizare $BnaJuI principul 1(J tribotd Ambele ietlaJe de aceea~ "njJorlalitrI $61lalul pri1lGipal III babord dll bifurcate Geamandurl ~ ~Ildri Geamandura Ji scondru de perlcol izoiat L ~-~ Geamandu. de carantiuA _- G ea. de cablu submarin Gea.~~ ~-1 ~~-Geamandun ~ 1jCondru Geamanduri ~i scondru de stlnga 1 Gea.gat zOllA -~~-- Geamandurl!.ri pentru axa senalului Numai in apele engleze Geauiandurl de zona periculoasa Geamandur!l.and uri ~ scondri de epa vii. pentru Ail -_.mandurl!.manduri .i sconoru de bifurcar« peotru axa ~alulni . i BALIZAJ PE DUNARE Geamanduri ~i scondru de dreapta I -""~. de material dra.

laterala. suprapusa chilei . 2 .. CARGOU DE ATAC mil Nava transportind caric de lupta. C. de Iinie C. in latina. potrivit ordinelor ofiterului de C. CARLINGA. Sef de C. CARGOPLAN 1'. In ultimul caz raspunderea pentru na'Ta. CARIC M'C Marfa incarcata la bord pentru a fi transportata in schirnbul unui navlu. CARNET DE CRONOMETRU Document ce insoteste Iiecare eronometru ~i in care se inscriu starea absoluta ·~i marsa d iur na.( 12. poate include marfuri generale. temperaturile CART 1. spanioli si itaIieni in bazinul rnedrteranean si in expedi tiile spre America de Sud ~i Indiile de Est.00-20. sin cirrnac. din zori (04. "Chila". 1. folosit indeosebi pentru nimicirea personalului de pe navele inarnice..~i calitatea de Ioctiitor al comandantului revine ofiterului sef de C.00). C.comanda : 4. de dimineata (08. sin cargafund. 2 .pere pe nava destinata ofiterilor si maistrilor pentru adunari. inv chila navei (termenul se mai intrebuinta la inceputul Carael sec. din cauza pluralului greoicargafunzi -~i prin asemanare cu funga). Ofiter' care in timpul C. pe punte. C. ist Nava cu vele folosita in sec.00-24.parapet.00-08. in care se tree relevmentele Iuate.gura de magazie . CO~. in vrac. sin plan de incarcare. Piesa din osatura Iongitudinala a navel. CARGAFUNG Manevra curenta cu care se string ve1e1e patrate . C. adica materiale si munitie destinate trupelor care ataca coasta ocupata de inamic. CARMAC pesc Cirlig mare de prins peste eu pielea su btire .00) si poarta urrnatoarele denumiri : C. XIX). studiu l1i servitul mesei. 3 . . de ex. C. prelungtta cu coarne spre prova si pupa. en 0 contracarlinga.gura de magazie ell boca port . intii (00. 3 . oprirea. dar Indispensabil.00). CARGABAS Manevra curenta cu care se stringe o vela. raspunde de nava sau-s-daca sint mai multi ofiteri de C. XV-XVII de catre portughezt . o "A bate carturile" A sernnala ora eu ajutorul c1opotului de bord astfel : dupa prima jumatate . CARNET DE COMANDA. latina. mai scurt decitcele obisnuite. sin incarcatura.00). CARGOBOT Nava autopropulsata destinata transportulu i de marfuri in vrac sau ambalate.catarg portal. CARGOU v eargobot. 2. er~ uneori intarita.friu de recul .teuga . Canopus.tie avind stelele nautice Avior. Se deosebesc: C. Chila unei dube sau lotci. (foc sau velastrai}. probabil. Caronada: 1 . C. . CARINA Constela. si C.castel central. Miaplacidus .-de 0 portiune a navel. incarcarnint.IC Plan grafic cu dispunerea caricului in magaziile navei .00). ce urrneaza 0 linie regulata. ea urrnare a neirrtoarcerii la ttmp : v jurnal de cronometre. preeum si unele incidente. 8 . CARINA. maxime l?i mmrme in dulapul eu cronometre.00). CARONADA. 6 . de dupa-amiaza . CARGO silt carle. ist Tun naval. 9havalea CARACA. Iichlde. Of'iter de C.00-04.sabord. 7 . Gradat care conduce C. Serviciu la bordul aavelor cu durata de patru ore.00). de seara (16. C. care intareste fundul in borduri: La navele din Iernn. obiectul relevat l?i orele respective. cargafunga (aparute.00-12. Dispune de obicei si de cabine pentru un numar redus de pasager i : sin cargou.palane de aducere in baterie Cargobot: 1 . incep Ia uniezul noptii (ora 00. Are armament arrtiaerian si arnbarcatiuni de transport.6S CAREU 'indi. Cde noapte (20. Document neprevazut de regulamente. central a.. perisabi le etc.00-16. C. 5 .

0 Iovitura dubla ~i una simpla s. eventual. pe paginile albe. in loc de grade. rornaneasca a fost "Pilotul Dunarii" (1907) de capitan N..S..". in tara noastra prima C... peste tot". Ansarnblul oarnenilor de C. statri radiogoniometrice. De asemenea. a vinturilor locale. insotite de schite de coasta. \ \ . avind ca autori pe comandorii S. 0 Iovitura dubla : dupa 0 ora !iii jurnatate de Ia inceputul C. I III·in. scurtat C. C.S.Bun C. statii de radio instalate pe coasta pentru traficul maritim etc. inapoi !". t iparita dateaza din anul 1898..>i drumurilor recornandate in fuuctie de anotlrnp. cHnelui/dracului" arg C. roza compasului era gradata in C. pentru relevrnente prova : sin arie de vint. statii care transmit semnale orare. 3. statti de navigatie hiperbohca Consol. este Insttintat ca a ramas un sfert de ora ptna la schimbare.ioo b8bord- 0_ ]trr.. Oprisan din Marina Militara.. Spiropol.. de asemenea..d. intervina pentru a Iundarisi 0 a doua ancora in cazul in care prima ancora fundarisita ara. cornandantu tree observatrile personale asupra tinutei la mare etc. cu durata de doua me. de raport folosita pe velierele in mers si pe orice nava la ancora In rada deschtsa.bveOl"Srd trav~~~ . pentru a indica ca. dupa prima orl!.. Dreptln prove Certuri tribord prove ~01 erove Arcul babard. scurtate se executa pe v~eme foarte rea. punct. CARTE-REGISTRU Document publicat de 0 societate de clasificare eu denumirrle si caracteristicile navelor care au obtinut ~lasa sa. eventual. ~ ) . pe punte" Chemarea pe punte a oarnenilor ce urrneaza ... precum si descrierea porturilor. anunta "Bun C. £nv portolan. ordinele de noapte etc.. carturiJe.. iar seful de C. a C. Prima C.. calitatile mauevriere . Incepe veghea din prova (santinela Ia ancora). descrierea coastelor. "C. vint. !"). descrlerea . canalelor si a regulilor de navlgatie. CARTEA FARURILOR Document nautic in care sint trecute farurile cu coordonatele. bun!" Urare a vechiului ofiter de cart catre eel nou (a nu se confunda ctt "Bun C .00). in acceptiunea (1)0 "C. de asemenea. a lua de C. "C. 0 "C.... cind se terrnlna C. t:II Travers .. Omega.•..la ancora" Echipa de oameni de C.. iar drumul se dadea.. in care sint trecuti comandantii de nava ce au avut naufragii. a reperelor de navigatle. l" Formula. sin mil forrnular tactic. Decca. egall1. adica indieatii asupra drumurrlor de urrnat. moment in care i~i asuma intreaga raspundere. CARTE DE SEMNALE Cod de sernnale specifice marmet milrtare. a posibilitat. care cuprinde semnale pentru formatri. pinl!. -+' I \ I . "A fi de C.a. Pe vremea navelor cu vele. CARTEA NAVEl Registru cuprinzind 0 scurti descriere a navei si a instalatrilor sale. la "patru duble".<) "Bun C .. dat la fiecare jumatate de ora. "Sfert la C. la front"! Cornanda pentru executarea apelului oamenilor ce urrneaza a lua de C. rnanevre. Prima C. dupa care ciclul reincepe. "} Apoi Iactionarul de la pupa raporreaza: . tnaeota . inainte. CARTIER (BABORD/TRIBORD) L Porttune a navei in fiecare boid inapoia traversului. Unitate certuri babord • tr8verSul~ '" ~ babQrCl I inC:J~t:i' .' ~" 0 . la prova.CART de orl\ a C. scurtare pentru a evita situatiile in care aceiasi oameni ar executa de fiecare data acelasi C. rumb.. este atribuita amiralului olandez Martin Tromp (1597-1653). . \ . Eustat iu si I. special rezervate.-P.. carbuni etc. pronunta "Am luat de C.. in C." A fi in serv iciu de C. se executa 0 Iovitura simpla . "C. dimensiunile prmcipale. puneri pe uscat etc.d.~-_~ /ArCU!tribord 66 de masura pentru unghiuri.. lupta etc.. CARTE DE SEMNALE RADIO Document nautic in care sint trecute toate sursele de semnale radio si caracteristicile lor ca: radiofaruri..poia "'certuri trit:~IUi CIIrtierUI babord /" carturi f babord pupa lmplqlrea orlzontuiul in rarturl Ceasornicele de bord bat.. ".00-04.p f~:it~t~. luminile (Iellnarele) ard bine !" (la ancora se completeaza cu : "lantul irrtinde inaintejtravers etc. ultimele contin numai date generale-meteorologice si oceanograflce= asupra oceanelor . sin pilot.>i caracteristicile de functionare ale acestora. care echivaleaza practic cu pierderea intregii nopti. C." A primi de la predecesor drumul ~i viteza navel. Se disting carti-pilot ale coastelor ~i carti-pilot ale oceanelor . CARTE-PILOT Document ce contine instructiuni nau tice . care raporteaza "Bun C. cu 11°15'. intH (00.d. "A lua de C. gata slI. totul merge bine. a pericolelor.. Loran. sin registru matricol. Kir itescu ~i capitan E. \ carturi <" . 2.m.00-20. Dupa transmiterea acestor date. asupra per icolulu i pe care i1 prezinta gheturile etc. CARTE NEAGRA [eng] Black Book) Publicatie confidentiala (rezervata exclusiv arrnatorilor). de seara (16. I '" traversului tribOrd .!" Formula prin care ofrterul ce urmeaza a lua de C. noul ofiter de C.. sin (impropriu) cartea radiofarur ilor. In prezent se Intrebuinteaza nurnai pentru a se indica directia vintului ~i curentului si. C.ilor de aprovizionare cu pacura. adica cu a 32-a parte dintr-un cere. adica la baterea C. v roza vinturilor.. evolutii. sin instructiuni nautlce.00) se imparte uneort in doua C.

Se prelungeste spre prova si pupa cu platforme. pe care se ridica. chiar pe navele maritime se folosesc C. 1 . 2 . Ie cuprinde Cartierul lui Davis CARTINA inv Unitate de mAsura ghiuri. pentru CASA ROTII fl Suprastructura Iaterala pe navele cu zbaturi . tripode CASTEL 1. in ultimul tlmp. 4. nautica pe navele pentru ridicarea submarinelor. prova sin duneta.punte CASCA DE CASETA de fund.-portal. rabatabile pentru a permite trecerea pe sub poduri.. tarnbur. ~i C. v pavilion. CATALOG DE. cu vapori : instalatia serveste la lansarea avioa-. 4: . SCAFANDRU PRIZA v scafandru. DE FUND V PENTRU priza CASSIOPEIA Constelatie avind steaua Schedar (denumire mitologicd ). la care arboretul poate intra in interiorul coloanei. cu doua coloane unite printr-o punte. sin cheie de catarg. pupa. cuprmsa intre baza si capatul acestela.CATARG deasupra Iiniei de phrtire. Uneori. avind doua picioare inclinate. in ordine numerica. 18()(l C . A patra parte din inaltimea/lungimea unei coloane.. fiecare harta. se C. Pe navele comerciale moderne se folosesc C.roata rot ii . telescopice. fie Iolosit si pe unele nave speciale. (rar) teuga. CARTIERUL LUI DAVIS ist Instrument folosit in sec.comanda : eu zhaturi. 2. scazut treptat plna la teuga siduneta de astazt Se deosebeau structura. pupa).. bipode. asa r 3 . pe regiuni de navtgatie. prova si C. pe care se ridica arboretul.rti-indice. 2.-turn. CASTANETA V cabestan. arboretul. La navele de lupta se utrlizeaza C. comanda. care acopera zbaturile ~i contine. egala CU 1/8 de cart. C. denumite galerii : sin casa zbaturilcr. de exemplu. CA~CAV AL 1. Acest sistem de constructle a inceput sa. pupa sin (rar} CASTELA TURA sin suprastructura. CATARG V arbore. 4. CATAPULTA Instalatie cornpusa dintr-o grmda ce se roteste in jurul unui pivot. 3. 2.corp. de unde se ana raliere C. HARTl MARINE Document publicat de diferrte servicii hidrograftce. C. Catamaran: 2 . v aparatoare-disc. XV -XVI. central).galerie Cas. Portiune a unei vergi. legate printr-o punte comuna. se regula. eventual.. XVI pentru luarea inaltimii astrilor. rot'ii: . cabine. C. inaltimea lor a Castele pupa: A . in care sint trecute hartile marine editate de unaceste servicii.1790. B -1700. Supraregula la centrul navel (c. de regula. In ultimul timp au fost intreprinse cercetari pentru construirea unui C. pe care se poate rldica 0 suprastructura. D- . slnt. ist Suprastructura Ioarte ina1ta pe navele din sec. C. CATAMARAN Arnbarcathme sau nava compusa din doua corpuri paralele. unui arboret sau unei vergi de lemn. dupa categorii etc. unui arbore gabier. de ha.1670. rodeos. Cataloagele sint insottte. Pe petroliere ~i mineafta de obicei la pupa (C. unde sint specificate zonele pe care.. avind un corp in pozitie mai inaintata decit celalalt : v trimaran. avind la partea superioara sine pe care aluneca un carucior actlonat cu aer comprimat sau. Pe navele fluviale. nelor sau hidroavioanelor de pe puntea navelor de razboi.

.piciorul tripodului.calarg Iripod: 1 arboret .cavil A eu armatura .1 boturi. 12 .8 . 3 .cheie (cascaval] . biga. C.68 [cu trel picioare). 8 (]:::::::. avind. Cav ila din A . la dreaptajstlnga !" Comanda pentru Calarge: A .verga . elicei dupa iesirea aces1~:val:~arare. 9 -lumini de lupta : 10 . ~i forma de jgheab.. 8-saulll.= .iile navale CAVALET Suport din lernn sau metal.7 . 1 t SI'" metelica CAVALET DE ELICE matisirea parimelor veTija care sustine axul Cavalel: getale sau metalice. (1). 2 .catarg telescopic.pic..cere de sugrumatura .. timonei. 2.. asezata orizontal in bordurile £¥ (if:~. in bordul indicat .arboret . 18 . stea in pozitie verticala cind cirrna se afla la rnijloc..pun te de semnale. C. de mijloc. 10 . corespunzatoare unghiului de cirma CAVILIERA Piesa confectionata dintr-o scin0°. 13 . C.P.cere de sugrumatura Catarg scurt foa se pune cirma cu 0 C. este marcata cu un dura groasa. de semnale.antena radio.saul A de semnale j.balanstna : 4 . inv Cui din lemn Iolosit la construct.saula de semnale. 19 . <> . iar rul unor labe intinse cu 2 id~nceO~le-s~lfdoolOil~atX A. III ultimul timp.comanda de artilerie.scara de pisici.cos cu gratar . B . 11 .pin ten . lor /vitelor. 17 . trebuie sa.1 cilin . CATARG DE tNCARCARE Iosit numai ca suport pentru amareaza ambarcatiunile pe punte cu ajuto- ~ ~ ~ -::tt ~ /1 confectionata in primul caz din lernn tare.d. 5 sart. tea su pe nIoa r.cavila de lemn CAVILA 1. 2 .~ 11 VCAVILA DE PARIME Piesa din lemn de forma drica la partea infericornea sau biconica. 13 . 11 . . avind executat e din acelasi material.furci .felioar de catarg.0 C. 14 . denumita C. 4 .eatarg din zabrele: 1 .0 comblnatie intre cos si catarg.coloana: B . 5 .:.sustal H . 3 .fungal 4 .rai .arboret.camasa . J. din zabrele ~1. d calaz e . 3 . 6 .. eventual. Piesa in lemn are uneori un cere forma de miner la parII Ia x • ~ -7) meta ic a partea pat .eomanda : 7 .~i~it. Iolosita pentru a fixa oara..RL de ar t ilerte . care se introduce Cavila de cavlliera temporar doua parime. 15'gabie: 16 . in acest scop ochiul intr-un orificiu practicat de la capatul uneia di ntre pari me se introduce vertical in caviliera sau in ochiul unui cere de prin ochiul de la capatul celellalte parime caviliera.antena radio. C. dar situata in virful spitelor prin care se trece apoi C. pe care se cornea. 2 . 6 ..telemetru. inel de alama ~L in mod normal. 1 . 12 .antene pentru uode ultrascurte : 9 .-eo~ .felinar eu eclipsa . C . in partea superioara 0 decupare de forma fun" VCAVILA DE MATIS IT Scula conica sau trondului barcii. pentru trecerea suviteCavlla de matisit: teia din pantalonii elicei.plnten .:{ ~~ bOl_ .::~.antena RL.zabrea .:::. 5 .

sau C. totala si sageata marginii de irrtinsura : v vela.. 2. perrnitindu-i sa treaca peste opritor. fl A veni travers pe curent. presind calafatul in harrnuz CU ajutorul daltilor cu unul san dona canale. 0 NAVA A intra in coliziune sub act iunea curentului sau a de invergare a unei vele patrate si marginea de irrtinsura. care intra in talpa. "A da C. Pentru manevrarea pragului se instaleaza 0 pirghie. fiind arnenajata in acest scop cu cusete (hamace). Iolosit pe Dunare pentru a lega nava in locurile in care nu exista babale. bordajul si purrtile din Iemn. deterrnina vibra tii si coroziune mecanica."A lua din C.lafatuire. Extremitatea [nfer ioara . ealfat." "Marea a inceput sa cada. Cllcll: . Manevra periculoasa ce poate fi efectuata numai cu un armament experirnentat.ea In expr. CALAFATUI A etansa corpul navelor. sau pe mare si pe Dunare pe timpul efectuarii manevrelor de forta.69 navei sau in jurul unui catarg.. C. 5. CAZEMATA inv Cornpar'timent sub puntea cuirasata a navelor de Iinie.5. (ACIULA Par tea superioara a unui cos de nava.postament. CALAFATUITOR Muncitor specializat in ea. Capatul inferior al bratului bigii. patarata.'A 1. a piciorulu i catargului." . CADEA DE-AL DOILEA II Manevra nereusita. A . la C. cind remorcherul nu poate intoarce si cade rravers pe capul convoiului . CAZARMA mil Incaperc locuita de echipajul unei nave. Barca trebuie mentinuta pe fata arrterioara a valului. Extremitatea Inferioara a axului cirrnei : v clrma. cu 0 barca usoara cu flotabilitate mare la prova. calafagiu.prag poate fi umpluta cu un prag care ridica Iarrtril. 3. Capatul inferior al unei speteze.. CALARI BRIZANTII A mentine 0 barca pe creasta unui val care nu s-a sfarimat sau pe brizarrtii unui val sfartrnat. A ramine in urma Iorrnatiei. in dreptul cirrnei. CALAFATUIRE Operatiunea de a ca1a. II Deriva (abaterea) carre mal a unui convoi remorcat. 4 . dar nu si cele ver ticale. [des-pre vin: ~i mare) A pierde din intensitate. 0 mica greseala de cirrna poate duce la caderea intre valuri ~i la rasturnare. in care se aflau tunurile art ileriei secundare destinate combaterii atacurilor navelor torpiloare. denumita minerul C. peste care pot trece zalele orizontale. o C. inv calafat.' C. rn". CADEA 1. la fund reprezinta diferenta intre C." en aburi. C. la eatarg san C." 2.. de bule de vapori sau gaze care. In pupa opritorului 1 . de forma patrata. 4. la mijloc.. (ADEA tNTRE VALURI A ajunge intr-o poz it ie paralela cu creasta valului . A atinge usor fundul marii. [l Aveni cu prova remorcherului pe un anurnit reper de navigatie. dalta de caliHatuit. Fata inferioara a chilei. Mecanisrn de punte folosit pentru a opri Hlarea lantului 1 ancorei. 2 . CALAUZIER Mar inar aflat la suprafata.fHui. .avea. batute cu ciocanul de ciUafatuit (operatiunea poarta denumirea de baterisire). CAZIC Par cu arrnatura metalica Ia capatul ascutit ~i cu intaritura Ia par tea superioara . care serveste la etansarea intrar'ii catargului in etambreul purrtii descoperite. v cioc de cioara. se afla 0 scobitura ce 3 . ca in expr. rnese etc. m. este fixata . sin. CAMA!.. la pupa. 6.\"intu1 a cazut de tot.O "Briza cade spre apusul soarelui. Se compune d intr-u n postament (fixat pe punte) cu un 0pritor.c.~DEA SUB VtNT A pierde teren in directia CALDARE Denurnirea nului marinareasca a caza- in care bate vintul.pe.u n pescaj de . Aparatoare din plnza de vele. Distanta pe vertlcala intre marginea A reduce C. care acorda ajutor unui scafandru ce lucreaza sub' apa. care serveste la devierea fumului pentru a usura tiraj~l sau a proteja anumite por tiu ni ale navej. ceea ce duce la degradarea acestora. in care se infig cavilele (v cavila 1) pentru a se lua volta rnanevrelor curente : v fig volta. 3. la colt C.." A produce in mod voit eadere Intre valuri CADE:A PESTE cu alta.palanc . datorita curentului sau vintului ori intoarcerii la coturr. periculoasa pentru nava. Apoi se toarna srnoala CU 0 lingura de caliHatuit. "A calcar pe un bane". tot alii. 2. CALCA 1. chesoane. CALCfI 1. "'7""'-===. (ADERE 1. avind pupa partial sub creasta. C.pirghie. masurata intre coltul de mvergare si coltul de scota respectiv.. CAVITATIE Fenomen fizic de producere in masa unui curent de lichid in jurul palelor elicelor. 2. "Nava calca . ajungind in locurile cu presiune hidrodinarnica mai mare. cu centrul de greutate la 1/3 L de la pupa si CU padele in loc de rame. nava vintului.

C. Dublura a unei vele cusuta pe marginile acesteia . sint inlocuite in prezent cu pontoane sau nave ridicatoar e metalice.P. C.PTU~EALA 1. pe orice distarrta. Nava pentru transportul carbunilor in vrac : sin carbonier. 2 .. v chiris si lanchet.capt useala Ciptu~eala falsi: 1 . maritim C. 4. care se leaga CU 0 gripie la diarnantul ancorei. Partea inferioara a unui foc (marginea de int insura). 2 . 2 .linie de taiere . f CAMILA. in arborada" ist Semnal con~tind din ridicarea de catre 0 nava cornerciala a u nei C..margine intoarsa . de cursa lungii C. care comanda 0 nava maritima. £nv Maistru sau gradat insarcinat cu mentinerea disciplinii ~i CAPTU~EALA F ALSA Dublura a unei margini de vela cu curbura mare. CA. respectarea ordinii in port si pe navele cornerciale din zona de care raspunde. acesteia se pitureaza . in rosu.2. CA. C. 5 .PITAN DE PORT Seful capitaniei de port. impreuna cu celelalte autoritati din port. verificarea brevetelor personalului navigant si actelor de bord ale navelor cornerciale. de rernorcher C. Nava care arde carbuni la caldarl. fluvial C. 3.pA. jumatate rosu : . MA.brtu. 2 . v catarg telescopic. ridicarea si coborirea navei (la docurile plutitoare) etc. 1.PITAN DE PAVILION mil. 2. v jig nava de 74. Folosit pe-v remea navelor cu vele. CARMACUr pesc Cirlig mic folosit pentru prins cega. 2.PITAN DE DOC Seful unui doc plutitor o nava acostata si cheu sau irrtre doua nave mari. v jig vela. C. speciaIizat in dragajul iundului apei.RBUNAR 1. Pe navele cu carbuni.sin geamandura de ancora. marinar care aduce carbu nii din buncar la caldare. Uneor i este forCimila (2): mata din dona 1 . se intoarce si se coase. care cornanda nurnai nave mici .U~ MC Conform Regulilor de la Haga. CA. Plutitor rnic .amortizor corpuri . C. C.capatina metalica: 1 . Pluta foarte rezistenta. Ponton din lemn servind la ridicarea (ranftuarea) navelor scufundate.NIA PORTULUI 1. CARUCIOR ist Afet de tun de pe vrernea mao rinei CU vele.nod de scota de vela eu speteaza . iar a celei din babord. cercetarea si intocmirea actelor privind a var iile. la care vela se taie de-a lungul curburii. Se foloseste la ancorarea in rada Cipitlnl de ancora: A .rINA 1. are rolul de a supraveghea respectarea regulilor de navigatie in zona de responsabilltate. care comanda un remorcher.I'ITAN P A~A 'ist Comandantul flotei turce.cu un cere de C. CA. Locul in care este instalata C. in arbor ada prin care se cerea unei nave de razboi s1l:.ve1l.capatina metalica .RII ist Comandant ul marinei venetiene. B . careu etc. care acopera cu t ele velei ctnd aceasta este strtnsa si infasurata. arg Pe navele CU vele.. CAPITA.inel. de draga C. 2.PITAN GENERAL AI. si!} capudan pasa. pe distarrte limitate. marcind locul unde aceasta a fost fundarisita. ate in subordine echipajul u nei nave si asigura conduce rea acesteia.cusatura .PITAN MC Persoana care poseda brevetul de C". cu un amortizor in tre ele. armator sau navlositor care a incheiat un contract de transport.legatura. cabina. C. de cabotaj C. care raspu nde de manevra navel in doc. v macara. 2. Daca nava are si 0 ancora de etrava. ofiter in al caru i cart vintul este slab sau nefavorabil. 5 se intoarce in sus -deschisa. de forma cilindrica (din Iemn) sau bjconica (din metal).Se Intoarce in jos . CAPITAN DE ARME mil. CARA. () "C. XVIII): 1capa tina din lemn. tacarisirea (asezarea pe tacade). 3 ochi . sau uscat. Organ portuar maritim sau fluvial care. jumatate verde. CA.Se asaza cuta pe cuta . in» Comandantul navei care arboreaza marca de cornandament a unui amiral. 3gripie Ciptu~. pentru a 0 putea pescui usor daca se rope Iarrtul .capOllina din lemn (sec. 3 .ali: (2): 1 . reprezent ind autoritarea maritima si fluviala insarcinata CU supravegherea aplicarii legilor ~i regulamentelor portuare. 3. inveli~ interior din lemn sau material plastic al bordajului navei sau al unui perete de magazie. C. 4: . CA. ancorei din tribord este piturata in verde. ie t rirnisa 0 barca de ajutor etc.70 catarg .gripie . care cornanda 0 nava fluviala. . coliziunile etc. rezolvarea problemelor zilnice CA. 3 . CA. care recula l1i era adus in baterie . 2. amplasata int re ale echipajului. CA. 4. care cornanda orice nava. C. 2 .

utilizata in trecut pentru transporturi pe Dunare.n? rernorcata. C~TEL fl sin castaneta.tunur i AA. unde bratul Tulcea se bifurca in brarele Sulina si Sf. In aceeasi incapere se tine.du blind solut iile obtinute in camera hartilor. CENTRAL.A Pe navele de razboi marl . Jig tun. prin cercetare de radiolocatie si hidroIocatie etc. CENTAURUS Constelatie avind stelele nautice Hadar. <. CE CAP AI? v cap (4). C1tJTARE ANTISUBMARIN. ~. se poate determina inaltimea norilor. este coordonata de 0 "Autoritate de coordonare de la uscat". a sparagatoarelor de baraj sau a navelor. se bifurca in doua brate.A mil Activitate de descoperire a submarinelor prin hidrolocatie. ca rezulrat al trecerii peste acestea (in raza lor de distrugere) a dragilor fara contact. unde se centralizeaza informat iile despre inamic si navele proprii . v canistrela (Iermen [olosit la incepuiul sec. (A t:$ Bazin mic intr-un port. CEARMUC inv. CEATAL 1/ Locul in care fluviul Dunarea.A DE INFORMATII DE LUPT. nepuntata sau cu cu- _@W'!lt In:&! 11!~!l1' II ! Cum (2) I. un pavilion national de dirnensiuni cit mai mari la marul arborelui (noaptea. Cu ajutorul unghiului indicat de inclinometru ~i al distarrtei dintre proiector si C.UTARE $1 SALVARE Actiunea de cautare SI salvare a u nei nave. Rigil Kentaurus. f. CENTRAL. X. in trecut in sin sebec . obtinute prin observatie vizuala. precum si C. Gheorghe. Menkent.antena RL j 2 . stabilrta prin acord mutual. Centrall de trag ere : 1 . ca sernnal de identificare. Se cunosc C. CU care se vizeaza pata lummoasa lasara de un protector de plafon ce lumineaza norii in plan vertical.tureIa . la Mm 34. Se ut ilizeaza pe scara larga pentru a ingreuia dragajul. daca nu este in pericol de scufu ndare imediata. Cebec asistenta. de regula. in zona deltei. ist Corabie din lemn cu vele .masa de calcul . 4. Ismail) aflat la Mm 43. de asemenea. care face ca acestea sa devina active dupa un anumit interval de timp (pina la 360 zile). de un "Comandant aerian la fata Ioculu i" si de un "Coordonator al cercetar ii de suprafata". .Neagra. estirna. radiolocatie si v izua. un proiector dirijat in sus) si un semnal special ce este cornu nicat celorlalte nave care dau t CENTIlALl CEBEC ist Nava M. eventual. unei ambarcatiuni sau unui avion in caz de sinistru . CEASORNIC DE TIMP Mecanism montat la minele tara contact. incapere sub punte. pe roate. ~e arnbarcattuni. dublind estima din camera hartilor.. 3 . care poate fi chiar nava avar iata. C.IX). care vine in ajutor. servind la transportul stufului din Delta Dunarii si alaltor materials.l.A DE TRAG-ERE Incapere pe navele de razboi . Gheorghe. CEASORNIC DE PASE Mecanisrn montat la minele tara contact si reglat in asa fel incit explozia sa se produca dupa un nurnar neu niform de declansar i in gol ale focosului (de la o la 100). Chilia (C. CEAM 1."I fiind re'tinut r sau tras de palancuri . sau 0 alta nava.omanda CELOMETRU MN Aparat compus dintr-o luneta ~i un incl inometru . unde Du narea se bifurca in bratele Chilia si Tulcea. Mediterana en vele. Sf. iar pe 0 planseta de manevra de dimensiuni rnari se rezolva problemele de cinematica nava111. Aceasta poarta.' :-\. prevazuta CU aparatura de calcu] loare laterale puntate. folosita si M.1. folosit.

. 4 . aflata la intersectia bordajului cu puntea. 2 . avind la partea inferioara 0 at irnatoare pentru prins ancora. 5 . ist Portlune a puntiisuperioare intre teuga ~i castelul pupa. 8 .r aumplere ' . CEP 1. constind dintr-un invelis de pinza de vele sau din cauciuc cu mai multe cornpartimente. pentru trupe de asalt etc. in care se determina inaltatorul ~i deriva. blu.CEN'fRU 72 miini). care se Iixeaza pe sacul t raulului . SaiJlacu de salvare: pluta . un dorn (pentru scoaterea osiei macaralei) sau 0 cavila de matisit (daca se executa rnatiseli in arborada). tinind· .centura de salvare eu pueumatica . CENTUM DE REM ORCA Parima cu care se incinge longitudinal 0 nava ce urrneaza a fi pentru trageri. pentru avia- luml·nat''~. lVUlade I . se incing ambarcattunile pentru dar ea ancorelor. CENTURA ANTIMAGNETICA Instalatie de protectie a navelor impotriva minelor magnetice.attrnator . Consta dirrtr-un sistem de conductor] de cupru sub tensiune electrica.inel de traver.inelul ancorei Centura de gabler: 1 . 3spate 4 .marttngala : 5 . fl Traversa de ancora. CENTURA 1. Por tiune a corpului navel la rnijlocul distarrtei dirrtre etrava si etambou.livertical in jurul corpului na vei sau al pr incipalelor mase magnetice de la bord pentru a anula magnetismul navel. v jig nava de 74. CENTURA DE SALVARE Mijloc de salvare individuala. eu tare.labll de gisc.saula de siguranja CENTURA DE GABlER Centura cu un cu'tit de gabier asezat la spate. 6 . peso Parima transversals.S. un fluier ~i 0 lumina plutltoare.centura ~ 3 babale . pentru echipajele submarinelor . pentru oarnenii care lucreaza in afara bordului (cufunctionare automata).ureche .li se inchide la partea superioara cu puntile cuirasate.v.I I A 8 peste . dispusi in plan orizorrtal !.d. v butoi. 9 .centura .' remorcata sau scoasa de pe uscat l1i care nu are babale sau ale carei babale nu sint destul de rezistente. Este folosita de gabierii care efectueaza lucrari de intretinere in arborada.ceutura de salvare de salvare pentru oamenii care afara bordului Centuri A . un corn de gabier cu unsoare (pentru ungerea macaralelor). B· . 2. 1 Centuri de remorel: 1 . 2. 4 . Cu C.searna de directia si viteza navei proprii l1icelor ale iuamicului.cut it in teaca : 2corn de unsoare. 7. corpului (pentru a putea fi apucat prevazuta la mijlocul CU ambele Cen tura de sal vare de elicopter club Ii . C .placc1 ell ochi : 2 . speciale pentru marne ~i copii.centura Iucreaza in 4 torii care zboara deasupra mant. CENTUM CUIRASATA Portiune cuirasata care inconjoara nava in borduri !. CENTURA DE SALVARE DE ELICOPTER Centura lasata cu ajutorul unei parime dintr-un elicopter in scopul sal var ii naufragiatilor. CENTRU 1. CENTVRA DE ANCORA Parima (sirrna] cu ochiuri la ambele capete si un cirlig de papagal.asupra corpului.ca6 .d. umplute eu pluta ori capoc san in care se poate introduce aero Unele cerrturi sint prevazute si cu 0 saula (pentru legarea de un alt nautragtat). 3cavila . 2. de conditiile meteorologice etc. suprastructurilor si greemerrtului navei : sin centru velie. Fila din table sau scinduri.A. CENTRU DE VELATURA Punet in care se aplica rezultanta Iortei vintului asupra velelor sau-la nave le cu propulsie mecanlca=. Exista si C. CENTRU DE DERIVA Punct in care se aplica rezultanta tuturor fortelor ce fac sa deriveze nava.cirlig papagal. Pentru salvarea unui ranit se Ioloseste 0 centura dubla care permite unui om din echipajul elicopterului s11-1 incinga pe naufragiat. cheie siera Cl!Ilturi de ancora: crestatura .

onoruri . un observator vede un astru sub aceeasi inaltime : v dreapta de inaltime. de apa tn martle polare. eu ochi C. la un moment dat.elui gabier sau arboretulu i.P. in anumrte imprejurari se face un salu t eu tunu\. Astfel. nadir si ast rul sau punctul considerat. aflate la aceeasi departare de un punct dat (cazul cercului de inil. indicind distarrta de la centrul acestuia. C. In zona Cuprinsa irrtre C. montat la capetele vergilor pentru trecerea ·:erfaforilor. C. prevazut cu un ochi metalic in care se prinde cirligul u nei manevre. mil Locul geometric al tuturor punetelor unde se produce impactul unei torpile eu 0 nava ce poate Iua or ice drum. CERC DE FUNDARISIRE Cere al carui centru este un reper de pe mal. de 4 eaviliera C. de sugrumatura C. CERE {despre parimii) A fi foarte tensionata. pentru nave de pasageri. indicind 0 mare acoperita cu gheata.Fila daca cere!" Comanda pentru a fila 0 partma prea tensionatil.d. C. C. de trots. cu aju(ere de talarg (de Invertorul caruia se invergare): gheaza rnargmea de I .S.rloare inchisa. v trota.M. indicind prezenta apei libere. CERTIFICAT DE TONAJ Certificat prin care Administratia atesta tonajul brut ~i net. CERC VERTICAL Cere mare a1 sferei ceresti. ' CERTIFICAT DE EMPTY TANK (tane gol) Me Document care insoteste coritractul de navlosire .cere de cadere prova a unei catarg (de Invergare). 5 . de paralel de declinatie. cu oehiuri pentru cavilele difer itelor manevre. iar ca raza eroarea probabila a acestui punet. cu a jutorul caruia se stringeau partrle unui catarg 1din Iernn . CERC MARE Intersectia unui plan ce treee prin centrul Pamintulu i cu suprafata sferei terestre. C.. aflat la distanta de 23°27' fata de pol. Esre cunoscut in geometrie sub' denumirea de cercul lui Apolonius. centru proiectia terestra a astrului . Cerc pe care se pot intilni dona nave avind anumite viteze si drumurl. inspectie etc. la acest reper in rnomentul fundarisirii ancorei : v relevrnent de fundarisire. de dlma~a v camasa (1). nave de marfa si nave CU propulsie nucleara. Este locul geometric al punctelor din care. adica distanta de la antena la obiectul vizat . iar in restul anului. iar raza reprezinta distanta pina. C. montat la partea . S. de verfafor C. navele in mare pot schirnba sa. saluturi etc. CERC Armaturlt metalica circulara cu diferite ·iestinatii. de la 0° la 360°. la care se prind sarturile. cind aeestea nu se capeleaza. C. 5 de invergare C. Drumul eel rna] scurt intre doua puncte de pe sfera terestra este Intotdeauna un C. al unei nave. C. atestind ca petrolierul a fost descarcat si ca tancurile sint complet goale.).lut uri . purtind in mod curerrt denumirea de vertical. 0 . CERCDE POZqIE Locul geometric al punctelor de-pe sfera terestra. ziua polara. onoruri eu sifleea.. iar ea raza distarrta de lansare a u nei torpile. radiotelefonicejradlotelegrafice.nferioara a catargului. construit din bucati : b) sin C. CERC DE LANSARE Cere avind ea centru nava-tinta. C. CEREMONIAL MARITIM Ansamblul regulilor de protocol. CERC DE GIRATIE v curba de giratle. La arborii metalici este inlocuit cu ochiuri de suzrumatura. ridicarea marcii de comandament.ltime sau al cercului obtinut prin masurarea distarrtei la un punet dat sau a unghiului orizontal dintre doua puncte de pe coasta) : v navigatie. u nei macarale etc.clbur ie.ochi de eioara i 4rande sau a alter vele vela . de gbeata In marile polare. CERC DE DISTANTA Cere lurninos pe ecranul radiolocatorului. de culoare . si poll. 3 . un amiral sosit in vizita ofieiala este intimpinat cu garda sub arrne.d.• sosirea comandantuluifamiralului Ia bordul navei sale) sau ocazional (vizita oficiala. de cele mai multe ori tradittonale (politeta navala. CERC DE NESIGURANTA Cere avind ca centru punctul navel. CERC ORAR Cere mare care trece prin polii ceresti . de eatarg a) ist C. care trece prin zenit. C. de . de unde necesitatea de a fi filata usor. C. v fig eoordonate orizontale. montat la 2 baza u nui catarg. de mvergare. CERC DE tNALTIME Cere pe sfera terestra az ind ca. CEREALIER Vrachier (5000-8000 t. .jungJ. CERC DE tNTILNIRE 1. CERC POLAR Cere paralel cu ecuatorul.73 CER MN C. iar in eel de-al doilea. timp de sase Iuni (in sezonul rece) se instaleaza noaptea polara. V = 1215 Nd) specializat in transportul cerealelor. de tenda C. 2. Document prm care se atesta ca 0 nava indeplineste cerintele corrven tiei Internationale pentru cerotirea vietii umarie pe mare. tonajul Suez etc. Poate constitui un eveniment cot idian (de ex . de care se prinde nervul t endei. CERTIFICAT DE SIGURANTA. CERC P ARALEL Cere al sferei terestre sau at sferei ceresti al carui plan este paralel cu planul ecuatorului.legatura aurice pe catarg (a CERTJFICAT nu se confunda cu ca- nistrela}: C. CERTIFICAT DE CLASA Document prin care Societatea de clasificare adevereste ca nava a obtinut clasa respectlva.. aflat sub gltul coloanei sau la partea superioara a arbo. Se deosebesc C. garda la scara. C.). In prrmul caz poarta denumirea de paralel (nu paralela). 2 . sin ortodrorna : v navigatte. al caru i sem nal apare pe ecran. jar ca raza sferica distanta zenitala.

In certificat sint mentionate . deschiderea cheii . Rapoartele carnpaniei oceanograf'ice au fost trparrte in 50 de volume. F . CHElA] Taxa portuara platita de 0 nava pentru folosirea temporara a unui cheu sau a unei platforme de descarcare. JKenter. C. de ancora rara urechi C. iar spatiul din interior. H . drepte sternuite. golul cheii. I .de caponare. Modul de aplicare a taxei difera de la port la port. asigurat ell un splint ee trece pr intr-o ureche sau CU 0 pana. cu un tanc si cu tubulatura de descarcare corespunzatoare . la Iixarea manevrelor etc. Piesa metalica. NIRE A POLUARII PENTRU TRANSPORTUL DE SUBSTANTE NOCIVE LlCHIDE IN VRAC Certificat prin care se atesta ca nava a fost inspectata in conformitate cu prevederile Conventiei internationale pentru prevenirea poluarfi marine (1973).dreapta . un set din aceste rapoarte se afla in biblioteca muzeului de istorie naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti. Renter. servind la prinderea a doua lanturr. de impreunare C. C. de greement C. in care se prinde C. pot fi drepte. In transportul maritim carausul poarta denumirea de arrnator. fermata din doua piese in U.de ancora . a doua parime. D dreapta ~temuitl. de ancora C. CETUS Constelatie avind stelele nautice Diphda "Balena". partile laterale. C. 8 180 m). de ex.bulon. Me (engl Charter in latina "CHALLENGER" ist Nava oceanografica a caret calatorie in jurul lumii (1872-1876) a fost si prima expedrtie oceanograflca importanta Challenger care a initiat cercetarlle la adincimi mario Nava a parcurs 68980 Mm ~i a efeetuat 492 de sondaje la adincime (max.de remorca ancorei .dreapta eu umeri. L . forrnata din doua . Chei: A . CERTIFICAT PREVENIREA INTERNATIONAL POLUARII APEI PENTRU MARINE Document cerut de Converrtia internationals.in iruma . cu un ochi mai mare. C .de Jegare la geamandura . CHEIE 1. N . in general in forma de U. metodele si dispozitivele eu care nava a fost dotata de Administratie pentru Indeplinirea prevederilor converrtiei.rotunda.ell bulon ell filet._ERTIPICAT CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PREVE. eireularsau oval. E . C. cu ajutorul careia se inehide Iarrtul ancorei ~i care poate fi cu urechi (tip veehi) sau brevetata. in inima.contract de navlosire) Contract incheiat intre armator si navlositor in vederea efectuar ii unui transport de marfuri pe mare. falci (terminate CU ureehi cu ochiuri}. se inehide cu un bulon filetat sau nefiletat cu sau fara ochi. G . cu titina. ce serveste la caponarea CE~CULITA v cornpas. C. M . C. K .ell tit ina . Party . pentru prevenirea poluarii marine (1973).Incovoiata . constatjndu-se ea echiparnentul. Partea curbata se nurneste cap. prin care se atesta ca nava este inzestrata CU 0 instalatie de tratare a apelor uzate. de caponare C. reunite printr-un . ee serveste la prinderea inclului ancorei de lant : C. si unul mai mic. drepte CU urneri. constructia si conceptia navei reduc la minimum descarcarile necontrolate de substante nocive Iichide in mare. Pretul cuv en it acestuia pentru efectuarea transportului se numeste navlu. de asernenea. CHIP si Menkar. rasucite. B . C.pentru Ian] de geamandura . iar in cazul corrtractelor de transport pe termen determinat (v Time Charter) chirie. gura. incovoiate etc. uti1izata pentru a lega un lant din greement cu un capat de parima la un punet fix de la bord. in care se prinde inelul ancorei. eu titiml (virtej) C. rotunde. put. care permite rasucirea larrtului : C.ind fi si proprietarul navel.

este construita din sine de otel. este 0 manevra lunga. plata. sau lemn. La navele Cbili: metalice ea este construita 1 _ palarie. CHElE CU ROLA Cheie cu bulonul prevazut c u 0 rola peste care poate aluneca 0 parima. CHEMAREA BARCn Semnal cu pavilioane de YCHINGA 1.d. Iasind C.A. falsa si 0 contrachila. CHEIE DE LANT Unrtate de masura a lungimii Iantului de ancora. v fig corpul navei. Iahturile au uneori C.d. C. v siflee . 2.d. . A trage. cu sectiu ne patrata : 2. denurnite baturi. de Iant de geamandura C. CHICIU 1. V. "Straiul cheama catargul in plan Iogitudinal". navei" A incepe constructia navel. 4 . 2. CHESON 1.tiu ni de sernnale de la uscat.75 bucll.cheson . dreapta" Pozrtia norrnala a navel cu asieta zero. In cele din urrna ambele Ianturi se fileaza.bordaj. Una din ramuri are un nurnar de zale fara sot si se asaza la lantul tribord. pa. pe circa 213 din Iunglmea acesteia. CHEITh Cheie mica la coada unei la care se mariseste capatul statator tului palancului . 5. filate la apa (cite 0 bataie simpla de Iiecare cheie).. marcarea lantului. <> "A C. Se uti lizeaza pentru a impiedica incurcarea lanturilor de ancora. amenajat cu estacade pentru acosta rea ambarcatiunilor pescaresti. de pasageri. CHERHANA pesc Punct in Delta Dunarit ~i pe Iitoralul M.badin tabla groasa.L. permitind repararea 0perei vii.. eventual. pentru a micsora 'unghiul de ruliu. Cutie prismatica cu trei fete. Tresa impletjta. Poate avea dona ~antnri laterale. Dulap la bordo C. in plan longitudinal. v navod. de arm are (in sant iere) etc.-eheson) sau chiar de tunel (C. 2. CHEMA 1. Ostrov situat irrtre veriga (brat secundar) ~i Dunare. Iolosita la Iauturile de legare la gearnandura : C. A da ordin unei arnbarca'tiuni sa vina la bord. I CHING! cafiuni la bord. 2. d. Element principal al osaturii navel. treaz.. sint mareate cu pitura alba si cu inele de sirrna pe traversa ultimei zale a Iiecarei dirrtre ele. C. iar dedesubt. Dupa destrnatie.A. Negre. CRESON ETAN~ Compartiment etans in barcile de salvare. ridicind chemarea barcii. La arnbarcatiu nile me'talice C. 4. se desface 0 cheie de irnpreunare ~i se inlocuieste cu 0 C. 2 . v fig dig.ria c. prin care se ordona inapoierea unei ambarpinza de vele ~i prevazuta cu ochiuri eu rodante . se desface 0 cheie de impreunare. dupa care se goleste de apa cu ajutorul aerului comprimat. egala cu 25 m. fund si capac superior. se boteaza Iarrtul de sub vint. 3 . se boteaza Iantul din virrt.d. C. al curen- de la prova la pupa. situat in partea inferjoara. acoperita cu saula. cind aceasta se afla in afara distarrtei de megafon. purtind tura . 0 C. A transmite prin radio indicativul unei alte statiuni. v fig macara. de regula. 4 . de martnar Dulap.A. cu ghetarl! si inca peri de prelucrare a pestelui. Iar capatul Iantului din (bei de afurcare: afara bordului se I-trella. se dist ing : C. CHEIE DE AFURCARE Dispozrtiv coristind d int r-o cheie cu tltll1a. eu bulb care serveste ca lest.2-cheiecutitina leaga cu 0 parima de trecere. acoperit cu vegetatie. CHEU Portiune malul unei man din sau 1 . CHEIE DE CATARG Pana metalica cu ajutoru! careia arborele gabier se reazema pe gabie ~i arboretul pe cruceta : sin cascaval. arne3 . de marfa. Parimade trecere se leaga apoi la capatul de la bord al Iantului de sub vint ~i se introduce prin nara din v int . Cbeson: macarale. deasupra se afla. unde se leaga la cheie.contrachila reprezmta 0 structura in forma. Punerea C. se introduee prin nara din vint si se prinde de C. care se lipeste de corpul nav ei. opt chei de lant (200 m). de legare la geamandura C. de cutie (C. 3. 2 . 0 ancora are. CHILA 1. care asigura flotabilitatea acestora chiar in cazul patrunderii apei. sa iasa din nara tmuta de acestea. <> "A bate cheile" A indica cu batai de clopot C. arg sanatos.A. A ridica numirea n nei nave sau a unei sta.ti (tip nou) : C. asezate pe fundul navei. <> "C.la. si patru brate din zale de lant prinse la cheie cu trefle.L. in borduri si sirnetric in raport cu chila. A face cu eclipsa numirea unei nave sau statiuni de semnale de la uscat. face rea unei caolamale etc. Inceput de ostrov. ca in expr. in care marinarii isi pastreaza efectele si lucruri!e personale. eu tunel).partma najata pentru acostarea sub cbila navelor.d. de regula. metalic.parima : unui curs de apa. "A pune C. CHILA DE RULIU Proerninerrte din tabla sau platbanda. . la megaton" A cere ca nava sa se apropie la distanta de megafon.chila de denumirea de C.

In aceasta zona. </tZ1 ~ dupa poziti. poarta denurnirea de ochiul furtunii ~i are un diametru de 10-30 Mm.) Me (engl Cost Insurance Freight. asigurat cu 0 saula.F.cHINGA 76 Ochiul furtun. Un C. adaugind putina culoare cafenie la tecul de nuanta inchisa si putin ocru auriu la eel de nuanta deschisa.A.iile F. CHUBASCO MN Chi!ib"'!uri: Gren violent pe coasA . mil Cere rne talic cu care se ridica torpilele. pozi!iaIn ciclon Cicloane: A =-In emisiera nordica . cu particularitatea ca. fret) Pret. CILINDRU DE RANFLUARE v ranfluare..simpl u eu trei xicului.. constind d intr-o surna fortetara. Celemai puternice vinturi se intilnesc in cadra nul anterior al semicercului periculos. in sens contrar acelor unui ceasor nic in ernisfera nordica si ill sensul acelor unui ceasornic in emisfera s udica. obligatta de a asigura marfa la 0 societat e de asigurare si de a preda cumparatorului 0 polita de asigurare contra riscurilor transportului pe mare.ii este inconjur at de nor] grosi ce forrneaza peretele acestuia . dublu care poate avea 0 macara du bUt sau numai macarale simple. Un ochi este prins la capatul unui grui al barcii . la care se adauga nurnele portului de incarcare convenit. CHITIBU~ Dispozrtiv format din doua sau trei macarale . Acoperirea interiorului tancurilor de apa cu ciment pentru a nu contamina apa dulce cu rugina. CIMENTARE 1. CHIURASA in». sernicercul periculos se ana. CHIT Amestec folosit pentru etansarea interstitulor. la extremitat i. poate fi impar tit in doua semicercuri : sernicercul manevrabil sau navigabil si semicercul perrculos. C. Portiunea centrala a C. 3. C. iar rnasele de aer au 0 rniscare convergenta. Willy-Willy. Ca si la condit. pentru metal Amestec format din parti egale de miniu de plumb si alb de plumb la Care se adauga ulei de in fier t. .O. (C.dublu ell macarale simple. slmplu cu doua macarale . v Bagnio.rea greutatilor.B. denumit cadran periculos. este prjns la piciorul celui de-al doilea grui pentru a ret ine barca iritrata la posturile de mare. si C.F.in emistera sudici C.>:iiura nave. Condrtie de Iivrare INCOTERMS. dar marea este extrem de rea. pentru tee hleuit Amestec de creta si parnint de Sienna nears. Vinzatorul are insa. iar in emisfera sudica in stinga acesteia. Se deosebesc : C. in care presiunea scade de la periferie spre centru. cu ma"n. Astuparea u nei gauri de apa eu ciment : in acest scop se Ioloseste u n cofraj din lemn in care se toarna ciment. CHINGA DE MINGINIE Bara cu care se asigura bocaporti]. B -r. vintul este slab. & F. v Ianturi. asigurare . assurance. in dreapta traiectoriei. C. in pretul marfii._ . sin cu irasa . CHIRI~ Sipca orizontala Iolosita pentru Iixarea captu~elii u nei cabine. CILINDRU DE SEMNAtE v sernnale de mare distarrta. Pentru mahon se toloseste pamint de Sienna ars si culoare cafenie. 2. dup. 2. iar celalalt. se include attt prima de asigurare cit si navlul. riscu rile se tran~mit in mornentul in care marfa trece copastla navei in portul de incarcare. CICtON MN Zona a atmosferei CU diametrul de citeva sute de Mm. pentru lemn expus intemperiilor Amestec de creta ~i ulei de in fiert la care se adauga lac si terebentina in parti egale. franc cont. pornind ademacarale sea din Golful Tehuantepec. simplu cu trei macarale si C. navei cu ""Ie In dclon . C . . navlu. servind Ia r idica. v fig barca de salvare.. uragan . C. B .I. In ernisfera nordica.simplu eu doua maca' ta de West a Merale. taifu n . CHISC fl Prova dubei sau lotcii.

A observa gradatla indicata de un instrument de rnasura. iar la cealalta 0 bila... Romney si Sandwich. sin navlgatle tactica. mil Pe navele mari de lupta. 2. In general panta C. la Iabricarea parimelor vegetale !?i a pinzei de vele. Hastings. este mai mica de I: 1 000. DC Suprafata.im propriu ..77 CINE ESTE? mil Somafie adresata de la bord u nei ambarcatruni care se apropie de 0 nava in timpul noptii. initial a porturilor Dover. ist Vela patrata sub bompres. Irnportanta sa a inceput sa scada odata cu crearea rnarinei rnilrtare (sec.: A . inv Parirna ce inconjoara ternporar sageata 11i coloana bornpresului si care nu permite vsagetii sa se abata lateral in tirnp ce este trasa de-a lungul bastonului pentru a fi pusa la post. Fibrele de C.ie : 2 . raspunda : . Parima cu ajutorul careia se prind butoaiele ce mar esc flotabilitatea barcii la darea unei ancore : v garnisi (4). metalice . ciovrantie. subofiteri . <> "A da ciocane" A cadea repetat cu prova in fundul valur ilor.punte Iernn cu armaturi calafat ului. de ex. inv sin centura (1).valvula de inchidere . 2.de chei eu cura~itorjCde oche\i CIVADA. CIMP DE MINE mil Raion maritirn in care au fost lansate neu niforrn doua sau rnai rnulte bancuri de mine de acelasi tip sau de tipuri diferite pentru a nu permite trecerea Iibera a navelor de suprafata sau a submarinelor inamice. C. gradati : .~alupa/Barca la bord !" pentru maistr i militari . 4.A.tiei avea un ornament heraldic putin obisnuit : jumatatea anterioara a unui leu iesiud din jurnatatea pupa a unei nave. B . de chej C. Y Cloean. La aceasta somatte seful ambarcatiunii este obligat sa. CIMPIE ABISALA. aplicat pe cele doua parti ale u nei chci patent. v ancoracluperca.ciuperca . 1. plata a Iu ndului oceanic Iorrnata din depozite sedimentare. 3. cu acces in ecluza. bruta. Caderea navei cu prova in fundul unui val. CIUPERCA.tia nu pr ezinta decit o nnportanta istorica. in care se batecu un ciocari obisnuit . C. NAV ALA. A distinge pavilroanele unui semnal. XIV). 3. C. (Canabis sativa) Planta ale carei fibre se utilizeaza. CIMP DE GHEATA. In acesr mod nu se deterioreaza suprafata prelucrata a chen.~alupai Barca la larg !" daca ambarca. CINQUE PORTS ist Confederat ie maritima engleza. CINTA. In schirnbul a nurnitor privilegii cornerciale si al dreptului de a dispune de un tribunal marit. CIOC DE CIOARA Scula in forma. din otel avind 0 parte dreapta. 3 .tubulatura de ventilaj.de c~lafa· tuit . CIOCAN 1. din clNEPA C. CIULNITA. Serveste la batu t ochetii. . carora li s-au adaugat ulterior porturile Rye ~i )Vinchelsea. Rarnura a cinemaficii care se ocupa eu rezolvarea problemelor de miscare relativa a navelor . in prezent asocia. astru Astru ce se observa in perrnanenta deasupra orizontului. fnv Sapan. CINEPA. pe tangaj..Marca!" pentru comandantul u nitat ii de nave sau sefii directi ai acest uia : "Ofiteri!" pentru ceilalti ofiteri : . CITADELA. v goana. 4. CIRCUMPOLAR. CINGA. Scula. CIOC Virful unui cirlig.tiu nea nu intenttoneaza sa acosteze.. de cirlig utilizat pentru Ciocuri de cload scoaterea calafatului vechi din harrnuz. 2. sin bulbuca. sint batute si pieptanate. [l ~ir de anafoare succesi . de ochet] C. Aglomerare de gbeturi plutitoare ce Iormeaza un ansarnblu mai mult sau mai putin continuu. Pavi lionul asocia. v cabestan. CINEMA TICA. de eazici se rvi nd la bat erisirea sin baros. Cele mai lungi fire pieptanate sint . batuta poarta si denumirea de c. . A intelege si a interpreta simbolurile si prescur tarile hartii marine.: 1 . evitarea coliziunilor. acestei confederatii ii reveneau anurnite obligatti rnilitare constlnd in armarea unui numar de nave de razboi. de ealifiituit C. CIOVRINTIE sin anafor. precum ~i alte porturi mai rnici. sin clvadiera : v fig arboretul bompresului. CIOC DE BARZA Armatura metalica fixata in capul unui furtun pentru stingerea mcendiilor. fl Ciup. 2. folosita pina la ineeputul see.TOARE 1. XIX.rc.. CITI I. C. Aparatoare care protejeaza un orif iciu de ventrlatie din punte. iar trtlul de Lord Warden al sefului asociatiei este un titlu onorific. compartiment sau grup de compartimente limitat de perett eransi la gaze si radiatit. Hyther. a cit i lochul. e .

care are spre interior 0 barba pentru a prinde pestele (Intra in dotarea barcilor de salvare). a fost cunoscuta in tartle medrterane inca din antichitate . este prins cu balarnale ~i titine pe etamboul navei. CIRMACI Navigator care conduce 0 fluviala fara propulsie (tane petrolier. CtNTA FUNIlUL A pronu nta cadentat raportul referitor la un sondaj. C. folosit la palancul bigii. folosit la palancurile barcilor de salvare. intre cap si ochi se afla spatele.CiNEPA 78 pavilionului de saula.. se eompune din pana. vergilor etc. trece la 0 anurnita distanta de marginea prova a penei . de fardaj Piesa in forma de L fixata pe bordaj. Pe unele fluvii sau canale pot fi folosite C.. In comertul international se Iolosesc urrnatoarele prescurtari : L 1 . La navele fara servomotor si la barci. Kitchen C. prinsa pe axul C. zece. C. de stguranta C. se catranesc pentru a le mAri rezisterrta la umezeala. de rechini C. C. Exista mai multe variante. ciocul. C. Se Ioloseste la confectionarea de parime de calitatea a doua. de ex .parima din C. activa C. sin stafa. a fost 0 rarna ase:zata la tribord pupa. denumite trote. de ex. in care se prind seretele. CIR]A Scondru folosit pentru a propti si a impiedica rasturnarea unei nave mici. 0 eche dreapta ori rotunda sau diferite sisteme brevetate pentru rransmiterea rniscar ii prmtr-un servomotor. suplirnentara la prova . si pe etamboul C. C.. in e. sint cele mai rezistente parime vegetale. care serveste Ia ridicarea de bucat] mar] de balena.n. C. C. C. de put C. eu titina C. incrucisarea velelor. de Inearcare C. Tpartrna din C. care. C. compensata.. Partea incovoiata. instalat in putul Iarrtul u i pentru a asigura extremitarea Iantului ancorei in put. pusa pe uscat. Piciorul axului se reazerna cu calciiul pe un locas de pe chila. C. avind 0 extrernitat e ascutita. care serveste la lasarea la apa a plutelor de salvare cu biga. Prima C. C. CtRLIG Piesa metalica incovoiata. iar cealalta f'iind prevazuta cu un ochi. la ambarcatiuni si la veliere. C. de balenier C. care serveste la prinderea rechinilor.). sin cinepa de Bombay/Madras. suplimentare. Cea mai buna C. f iiud uneori cornbinata cu manila de cali tate inferioara . XIII si a aparut prima data in 1242 pe sigiliul portului Elbing. CINEPA DE BOMBAY/MADRAS v cinepa Sunn. de mtna Intfi . C. Acest tip de C. L . care permite desprmderea sirnultana a ambelor palancuri : intflnim diferite tipu ri brevetate . cu doua coarne deviate in sensuri opuse. de rnina a doua. folosit la instalafiile de incarcarc. care se poate roti. de pavilion C. cu papagal C. compensate si semicornpensate sint tinute numai de ax.• la nave cu propulsie mecanica. pe la gura C. sin ganci . In afara de acestea exista si alte numeroase tipuri brevetate. care serveste la manipularea Ianturi lor de an cora pe punte. T 1 . de ~cota C. . Hind suspend ate. C. mare. Din firele mai scurte se Iabrica parlme de calitarea a doua. italiana de mina a doua. opusa ochiului . metri. folosit de velar! pentru intinderea pinzei de vele la cusut. CIRMA 1.Pett" etc. poarta dennmirea de C. C. care da un irnpuls suplimentar. iraliana de mina intii . Hind foarte trtila la rnanevra in port. C. ale caret fibre au 0 rezistenta inferioara celei a fibrelor de cinepa. ca virarea cabestanului. de lant C. . dupa cum este montat pe remorchere sau pe alte nave pentru 0 eventuala r emorcare . cu u n motor cu elice pe muchea pupa a penei. articulat. Uneori axul C. Parimele din C. este cea italiana. fixat uneori pe etrava barcilor pentru trecerea scotei. permitind totodata mersul inapoi. laterale. Triboord. C.. C. C.Robinson". de minginie C. por tlunea acesteia din prova axului servind la reduce rea efortului necesar punerii C.. Dispozitiv servind la guvernarea navei. utilizat pentru legarea nava slep. este semlcompensata. CINTEC DE MANEVRA ist Cintec care insotea rnanevrele grele.a. Spatjul dintre ochi si spate este golul in care se introduce un cirlig. reprezerrtind 0 prelungire demontabila a penei. la care pana este inlocuita eu doua cupe orientabile ce asigura un efect de guvernare foarte puternic. C. de pluta de salvare C. fund I".ilizat la manevrarea minginiilor. cite una in pupa Iiecarei elice. C. CtNEPA SUNN Planta textila din India. 0 parima etc. de velar C. echea este actionata de parime sau de larrturi . care are diferite forme. ceam. CtNEPA MAURITANA Specie de sisal.. C. folosit la bo'tur ile de lant : v fig bot cu papagal. la rindul sau.unei nave. de palanc v palanc. porrton-dormitor s. dar nu a fost folosita pentru parime decit dupa citeva sute de ani. cele de mina intii !?i servesc la fabricarea parimelor de calitatea irrtii. Uneori parimele din C. legat cu un lant. dublu C. avind diferite dispozrtive pentru a irnpiedica desprinderea. Desi originara din Iran. de undita C.C. Calibrul se rnasoara la cap. automat C. Daca partea din prova axului are 0 inaltime mai mica decit restul penei. tipul actual a fest introdus de vikingi in sec. C. C. Cl. . gangi. eu carablniera C. de remorca C. este capul (chiar daca atirna in jos). de capon v gruie de capon. prin care trece straja. C. C. Pe capul axului se afla.S" C. C. de traversiera Dispozitiv cu ajutorul caruia se traverseaza ancora C. aflat la capetele sapanului si ut.partma din C. la care 0 Iimba tensionata cu ajutorul unui arc blocheaza gum acestuia. fixat in virful unui baston de tenda.parima din C. iar capul sau intra prin bordaj printr-un tub denumit etarnbreul C. in . prova C. Navele cu doua elice pot avea si C.

mare (mie). (putinll. la mijloc" sau "C. .. pusa astfel ca nava sll vina in vint sau sub vint. N . E . ~~ creie .e pentru saula saula de aeclan$are J Pluta. pusa la maximum intr-un bordo . S .de rech ini .cu tit ina de Jant. banda" C. D ..R . F ..C. <> . H .simplu . L \ K ~ N ~ 0 S~"n~ -p (irlig': ocmurje sapanulUl R u v z A .de ~coU. L m01'Cl de remorcher .de re.) C.~ff" <¢i!Jdoc COp A pentru 'C~ie~ curent (""'lane) "'"' . mentlnuta in axul navei.Robinson.Ioarfeca . improvizata Dispozrtiv de guvernare improvlzat ce se utilizeaza in cazul unei avarii deC. 2. arg Nas. In prezent este inlocuita adeseori cu elice de manevra.Pett. "C.de remorca de distrugator . 0 . B . T . K ." Unghi de C. ~Quran\'.dublu. G .de pavilion.de balenier.de siguranta . in vint (sub vint)" C.de undij3.de de paravan care serveste la manevre in port. zero" C. C . J . U .$ velar. 1 .eu carabiniera . C. "Multl!. V .de incarcare . C.de traversiera : T . e. in mare este irrtrata intr-u n put.de ptutd de salvare. M . F H ~!&'~ D clRM! Gol TI\'n'~ E tent de ancora Ch . Z - .

compensata : lax. . care inlocuieste catranul la calafatuirea puntilor iahturilor. 5 cupe : E . CLIN Suprapunere partiala a doua file [scinduri) din bordajul unei ambarcatruni. 2 .cirm.pana .cu . acordata. rea liza. 2 .pana . Operatie prin care acorda unei nave 0 0 CLEMA DE PALANC Dispozit iv de prindere it palanculu i Ia un pontil sau la un obiect asema. vedetelor etc.elice .fC Marca de calitat e acordataunei nave civile de catre 0 Societate de clasificare. de incendiu. ceaiului" C. CLASIFICARE de clasificare c1asl1.cirma . C. cu vapori si zbatu+i din istoria navigatlei.scondr u : 2 ." A . pentru a constata daca nava is.improvizata: 1 .etamboul cirmei . .mars ina poi j 3 . distrugatoarelor. 10 . C .i mentme sau nu C. armament principal etc. ale navelor de lupta sint : C. nitratrlor" C. Navele aceleiasi C. CLIPER Velier de cursa lunga cu trei-cinci arbori . Societate anurnita CLEI MARIN Pasta brevetata. care transporta ceai din China in Europa.-. de culoare alba sau neagra.face semnale de ceata .a e : 9 .~I$TIGA 80 ~~-~. 4 ~ B Clrme: A . 2.palanc. Clermont "CLERMONT" ist Prima nava.5 m. 3presetupa. 12!ilina. dubllnd Capul Horn ~i Capul Bunei Sperante.pala . stringind vintul mai bine decit aceasta.t suplimentara .Kitchen: 1 . 2.~~ .cirma : 4 .col ivia el icei . se acorda navelor construite dupa regulile societatli respective. L=40 m si B=5. o "A bate C. babord : 2 .trota CI~TlGA IN VINT 1. .ta de inginerul american Robert Fulton. fregatelor. Sursa sonora.elice : D .iniaritura. crucisatoarelor. porta vioanelor . A se deplasa in dlrectia din care bate vintul.suprafata de cornpensare . CLOPOT 1. 7 . 0 "C.calcii . care transporta sal petru din Chile in Europa. aceste nave sint inspectate la annmite intervale de inspectorii societatii. B . de bord C. -. dupa o ser ie de exper imentar] incepute in anul 1803. Cele mai importante C. 5 . se bat cartur ile ~i cheile. dragoarelor. vinatoarelor de submarine. CU compozrtij diverse." ~~ . deplasament. "C. portelicopterelor.salupa intoarce 13. CI~TlGUL MAREEI Diferenta dintre doua inaltimi succesive ale mareei inalte.COt~: 6 . C. 2 C r ~. (2).balama : 15 . 3 . CLANDER fl Bahrst rada foarte joasa la bordul slepurilor.etamboul eIicei. submarmelor. A veni in vin_tul altei nave.de cargo ell cirma suplimentara : 1 . cind aceasta merge catre mareea Sizigiilor. 2 .semicompensat. folosit in secolul t recut pe drumurdoarte lungi. axul elicei . 13 .stea de manevra a cupelor. 8 . 11 .l suspend at a : 1 . eu care se transmit sernnale de ceata.nator. CLASA 1. j'. 3 . mil Categorie de nave in Iunctie de destinatie. 4 --. se impart in tipuri ce dif era intre ele in functie d~ unele par't icular ita'[i de construe tie. instalat la prova. 14 . Nava avea 0 masina de 18 CP. de alarma.eche ~ 4.

2. care apara personalul de pe puntea pupa impotr iva parimei de remorca : silt (rar) curba/traversa de rernorca.pului unei macarale. 2.Jegatura de git . v cabepotului . care u neste toate punctele eu aceeasi arnplrtudine . COARBA 1.sfilate Clopot sub marin : 1 . taie capetele parimelor pentru uz personal. COADA DE !.limba clonavigatorilor. curba de Curba concentrica cu un punet arnfidrornic.clopot 4 . Arnplitudinea scade catre centru (punctul amfidromic).closu b apa pentru avertizarea pot. 3 .tambuchiul submarinului COADA I.geamandura . COAMPLITUDINE. navei (Q. a unei paduri etc. 2 . montat pe gearnandura 2 si batut de oscilat iile acesteia datorita valur ilor. a unui sat. Planul C. in interiorul caru ia se comprima . mil Extremitat ea unui corrvo i sau a unei Iorrnat. a mareei. Coada de maimuta: Confection area unei cod de . este ut ilizata pentruicuratirea puntf i metalice. poata iesi si sa se poata salva. de clopot. 2coada de mai- muta si inlesneste trecerea printr-un rai. este perpendicular pe chila pe aproape intreaga lungime a navel. sin radatre. -4. iar la partea superioara estefixata de traversa. .ea opusa ca.iOARECE Impletit u ra la capat ul u nei parirne. COADA DE PISICA sin coada (1). 4 -_ capat stan.t~ra fermata din sfilate de parlma . jl Extrernitatea din aval a unui ostrov. £nv coasta. tarnbuchi al submarinului astfel incit echipajul acestuia sa. Part.elopot. de ceal:i C. a. C. C. Grinda sernicirculara. ut ilizata si in scopul de a-i impiedica pe marinari sa. . uscat. 2 . 2 . la ra. • . 2. 3. Instalat la. se coboara cu ajutorul unei parime sau al unui Iant peste un . instalata la pupa remorcherelor. Se instaleaza la aproximativ 1 m de capat pentru a seopri la merele-calauz asezate pe sarturi la circa 2-2.nfluari de nave etc. CLUB Scondr u pe care se invergheaza uneori marginea de intinsura a unui velastrai sau unui foc. care emite semnale sonore Ctopot de bord : 1 . COASTA 1.d.junda cu "a bate carturile] cheile'"}. unui bane de nisip.receptor. Descrisa prima data in -1614. CLOPOT DE SALVARE Aparat pentru salvarea ech ipajelor submar inelor . care nu ii permrte sa se destrame Coadi: 1 . rece simple soa- 1 . serveste la executarea de Iucrari pe fundul mar ii. C. de geamandur:i C. de parima COASTl COADA DE MAIMUTA Opritor permanent sau semipermanent. 2 .supor t . era Coadi de soarece cu oebi Clopot de salvare : 1 .5 m de punte. coada de pisica. 3 .ins tala lie electrica . sin intinzatoare (de capete de berbec). unde este aula. 5 . avind un ochi la unul din capete. folosit uneori la rnanevrele curente ale velierelor pentru a le impedica sa se desrasuceasca la merele-calauz.$.81 C. Ma. submarln Aparat montat de obicei pe 0 nava-far. avertiza pe na.ii . 5. se poate terrnina cu un ochi pentru a putea trage o parima groasa cu una rnai subti re legata la acestochi. C.vigatori ca se afla in apropierea uscatului. opusa sensului mar suhri.ochi inf~~urat. CLOPOT SCUFUNDATOR Aparat in forma. Se olrtine printr-un ochi asigurat cu 0 legatura de git. Element al osaturii transversale a 'navei . cu ajutorul caruia se fac semnale de ceata pentru a. nu se con. care la partea inferloara se continua cu vara nga.clopot submarin. Este folosit mai ales pe velierele moderne.aerul pentru a nu perrnite intrarea apei.

C. folosite numat in marina militara.' formula lui. pentru nave mici= 150-200. COEFICIENT DE DENSITATE OPTICA PE UNITATE DE DISTANTA v Allard. Codul national al Republicii Socialiste Romania este format din 60 de pavrlioane. COGA ist Nava de comert (sec. Unele C. dintre care 33 sint alfabetice. tntartte : cele legate la partea superioara cu 0 traversa intarita formeaza C. C. sectiunii maestre Raportul dintre aria sectiu nii imerse si aria dreptunghiului circumscris sectiu nii imerse. la navele rnai mari folosindu-se termenul astringe. A fila fungile pentru a cobori velele. a caru i sectiune este egaJA Cn aceea a cuplului maestru si a carui lungime nu dlfera de cea a navel. C.. care pot fi Iolosite de navlgatorl ca repere. de-a lungul arborelui gabier. 2.-cadru. CODORt ARDORETII A lasa sa alu nece arboret ii. CODORt 1. Iirnitat de doi pereti etansi. v Allard. C. nurnerele fiind marcate pe punte pentru a putea locahza gaurile de apa.deplasarnentul navei in tone. zece flamuri nurnerice. prismatic vertical Raportul dintre volumul carenei si volumul unui cilindru tangent la Iinia de apa. a carui inaltirne este egala cu dista. "C. pentru crucisatoare usoare si distrugatoare e. inclusiv al minereurilor. COEFICIENTUL AMIRALITATII Coefjcient care perrnite sa se estirneze puterea masinii navei in CP. A naviga in acelasi sens cu curentul fluviului. sint mai rezistente l?i se numesc C. Carac- v devia- . COD INTERNATIONAL PENTRU TRANSPORTUL MARFURILOR SOLIDE IN VRAC Codirrtocmit de IMCO pentru reglementarea stivuirii l?i transportului in siguranta al marfurilor in vrac.82 cu exceptia bolpii (pupa). pentru nave mari comerciale (cargourl rnari) = 200-300. formula lui. formula lui. COEFICIENT DE FINETE en Coeficient care caracterizeaza formele carenei. COD NATIONAL DE SEMNALE Set de paviIioane pentru semnaljzare . COEFICIENT DE TRANSPARENTA PE UNITATE DE DISTANTA v Allard. Linia de separatle a ape] si a uscatului poarta denumirea de ltnja coastei (a nu se con[unda cu litoralul . aviate sau deviate. COD DE PAVILIOANE Ansamblul pavilioanelor.A. trei trlunghiuri repetitoare si caracte risticajflarnura codului cu sernuificat.160-190. Valoarea C. prismatic Raportul dirrtre volumul carenei si volurnul unui cilindru. CODORt PAVILIONUL v pavilion.ia "zarit". C.66 C va CP. V . zeee numerice. abordabila" C. arjei plutirii Raportul dintre aria plutirii ~iaria dreptunghiului circu mscr is plutirii. unui Iaht unde se afla intrarea Ia cablna (cind aceasta exista) si loeul timonierului. Codul cuprinde 26 de pavilioane literale (A-Z). se nurneroteaza de la prova spre pupa. Uscatul cu in1Utimile vizibile de pe mare. constituind nucleul flotelor hanseatice. COASTA FALSA Parima de sirma trecuta peste o gaura de apa pentru a servi la intarirea unui paiet de gaura de apa sau a unei caplarnale.u navelor de debarcare. lipsita de stinci si care nu prezinta pericol pentru navtgatle.rile din nordul Europei.viteza navei in noduri. sin corpul navel. COFERDAM Compartiment de dlmensiuni reduse. Spatiu la pupa cocA in care Pi este puterea Ia viteza data : D . pentru nave mari de pasageri=270-340. care este I> notiune geograjicd}.\. 2. in m1i. care separa tancurile de celelalte cornpartirnente. in functie de deplasament si de viteza in noduri. accesibila arnbarcatiunilor sa. tar restul de 17 pavilioane au alte caracterlsticl. COEFICIENT DE TRANSMISIE ATMOSFERICA PE UNITATE DE DISTANT. unde acestea slnt radiale si poarta denumirea de C. sanatoasa" C. fiind folosite izolat sau in serii de cite doua-patru. Pavihoa nele se ridicA la verga. XII-XIII) frecvent intilnit1l. COFRA] v cimentare. 2. locuinta pentru ofiterii inferiori . Iiecare pavilion sau se rie avind 0 anurnita semnificatre. tinuti de 0 funga. astfel : Pi = D 0. ist Pe vechile nave cu :rele.nta de Ia Iinia de apa la Iinia de baza. Cerealele nu fac obieetul acestui cod. COCPIT 1. variaza dupa tipul navel: pentru navele de Iinie si crucisatoare grele= 180-220. flamurtlor si ghidoanelor formind un set complet de sernnalizare cu un anumit sistern.tuit. Se practica numai in cazul barcilor. COEFICIENT APROXIMATIV/EXACT tia cornpasului magnetic. 0 "C. in timpul luptei era folosit ca post de ajutor pentm raniti. COFTER6 u dalta de calaf1i. COD INTERNATIONAL DE SEMNALE Cod pentru sernnalizarea Intre navele de orice nationalitate sau intre nave si statiuni de semnale de la useat.

tinilld pe margine cu 0 saula. C. = .de saula . aflat la partea superioara a plutelor de salvare.colac de salvare eu pantaloni: 1 .tragator : 4 . folosi in scop ornamental. infa~rat pe mina stlnga. eu flacara ~i fum portocaliu.colac de salvare : 7 .colac cu pantaloni. dar nu la parimele care ar putea cere filare rapida. Exista. la care se lasa din loc in loc. 4. avea un singur catarg eu o verga ~i 0 vela. Se noteaza eu litera 1.laba de gtsca . C. C. cu pantaloni (v du-te vino) si in forma.S. Pentru agatarea la tachet se inconjoara de eiteva ori C.aripa comenzti : 3 . 3 . F . e. infasurat atunei cind este necesara 0 aranjare neta. 8 colac de salvare eu dispozttiv gravitational: 1 -.1at.lumina.d. COLIN ARCHER. Apa de ploaie se seurge printr-un tub intr-un sac asezat in sa pe baneul din interiorul plutei. Eehipajul era format din 42 de marinari si 40-50 de lur tatori folositi in luptele purtate impotriva I i -atilor. 7 . adica 0 bucla rasucita in sens invers.dispozit iv de aprindere. denumita "tin-te bine". 5 .cac Iator : 3 . de saula C..saula . G . L = 30-35 m. folosit atunci cind parima necesita 0 eventuala filare rapida (se face mat intii C. cu suprafata de 82-175 m2. exeeutat intotdeauna In sensul rasucirii acesteia (0 parirna cu rasucire la dreaptaj COLIVAR degetul mare pe burta saulei. un "frantuz". V = 4-6 Nd.de sirma eu.fran(uz. apoi se rastoarna).la tachet D stinga va fi fa. de sirma C.d. COLIVAR v draga (1). de fabrica C. pot fi aruncatt cu ajutorul unui dispozitiv special. salvare : 4 -mecanism de degajare. 2 . pentru navele cornerciale este fixat prln Converrtia [rrterna'tioriala pentru siguranta vie tii umane pe mare.S.cuta.. 6 .colac de salvare eu lumina: 1 .filierii. 6 -. d=3 m.saula de Iixare . unei manevre C.saula de declansare pentru flacara fumigena . C . C. de potcoava. colac spre dreaptajsttnga}. B=4-8 m. dupa care acesta se capeleazacu 0 bucla.plan inc1inat Colaci: A . COLAC (DE PARtl\tA) Aranjament al unei parime.saula de aprindere legata la bord .83 teristici: Depl.: A .d. forme Forme ale corpului unei arnbarcatiuni . umplut eu pluta ~i prevazut 8 Colati de salvar. COLAC DE SALVARE Mljloc de salvare a unui om la apa eonstind dintr-un inel de ptnza de vele lacuita. jar uneori si eu 0 saula cu butelie care produce ziua fum si noaptea 0 flacara portoealie. acolo unde sirrna 0 cere. Este una -dintre prirnele tipuri de nava prevazuta cu cirrna In lac de rama-cirma. forrnind irrtii 0 bucla.lumina plutitoare (eu baterie) . COLATITUDINE Complementul latitudinii. in opt C. Prima ambarcatiune de acest gen a fost construita in 1892. E .S. de jos in sus. C. Unii C. C. C. ' COLIDA A face eoliziune. reprezenttnd modul obisnuit in care se transporta parimele. de f ilat C. 6 -. metallci . 2 -.1a cavila . B . COLECTOR DE APA DE PLOAIE Dispozit iv pentru captarea apei de ploaie .tin-te hine .180-200 t. Iat C.macara ell sfirc : 5 -. 2 . B . -in opt.lumina electrica . 5 -.eolac de . Numar'ul C. .de filat . avind 0 forma mal mult san mai putln circulara. reprezenttnd 0 combinatie intre formele drakarelor vikinge si cele ale pilotinelor engleze. ce se agata pe 0 cavila.

Dupa gradul de rezisterrta.(OUVIE 84 Titlu onorific conferit de unele societati de navigatte celui mai vechi cornandant de. si inchisa la partea superioara cu un geam plat saubombat.perete etans longitudinal (la navele militare). COLOANA 1. COLTAR v barca. inv lnainte de cel'de-al do ilea razboi mondial. MC forrneaza 0 sectiune. care serveste la efectuarea de lucrari de matelotaj rna] p~tin importante. Partea inferioara a unui arbore. in care se afla ttmoneria. spa. in care se roteste elicea.clasificare. magnetic Cel rna] vechi tip de C. COMPANIE DE NAVIGATIE Intreprindere sau societate de transport uri care exploateaza nave cornerciale. sin cot de mal. Ordin standardizat ca forma si mod de executie. v drum si compartlrnent. de bord C. mil Formatie de nave din dona sau rnai multe Iinii de sir paralele . COMANDA DE ARTILERIE mil Post de condueere a tragerii . C." A determina C. pr in interrnediul unei cesculrte din piatra dura (agat). unitat i si subunitati) special eonstituite in unele state eapitaliste in scopul indeplinirii pe teritoriul adversarului sau in adincimea dispozitivului acestuia a unor misiuni de cercetare-diversiune. perete rezistent la foe. Poate fi rnagnettc. pe castelul central. table v Comrie. CompartimeDtarea 2 . COMOROANCA inv Tip de ambarcatrune fluviala cu rarne. aparatul pentru darea centralizata a focului etc. statia de radio. Unele C. de la extrema pupa. Rezultatul acestei actiuni. 4 . COLT DE MAL fl Proeminenta (iesltura) a unui mal. COMANDO Trupe (mari unitati. COMPARTIMENTARE 1. telemetrul. C. compus diritr-o cutie de forma cilindrica. C. cornanda de artilerie etamboul COLIVIE Spatiul 1 .a. Mai multe C. (se efectueaza intotdeau na de u n singur observator care asculta batalle cronornetrului si urrnareste ora indicata de contor). COMPARAlIE Diferenta dintre ora cronometrului bordului si ora indicata de contor. <> "A face C.coasta . de ex. unde se afla echea sau sectorul cirrnei . Spatru in interiorul na'lei. Conform Regulilor Societitilor de . comandor in marina milltara care a su st inu t examenul de arniral. COLIZIUNE Ciocnirea accidentala intre doua nave sau intre 0 nava ~i 0 gearnandura ori epava . COMANDA 1. 2. Presedirrte al unor iaht-clubur i. sau camera caldari (nu caldartlor).. J. cu fundul din tabla ondulata (pentru a permrte dilatarea si contractarea Iichidului). iar uneori si servomotorul. "COMISIA EUROPEANA A DUNARII" v regimul Dunarii. COLT v vela.tiu l imi ta. Actiu nea de a imparti nava prin pereti eta nsi. se disti ng C. de regula. 2. C. fabricata din metal amagnetic. dublu fund. trausversali. in care se afla aparatul director pentru conduce rea tragerii. inchis intr-o turela. un flotor : pe acesta se spri- . 4. rnasin] . J.tablou (ogllnda}. 2. B si C. 'nava.t de structuri eranse (pereti. sabotaj etc.ciale. de coliziune Spatiu cuprins intre etrava si pr irnul perete etans din prova.. COMODOR mil 1. C. 2. tip A. COLlAR DE ~PRAITUIRE Pana de lemn folosita la arimarea butoaielor. In trecut s-au Iolosit -5i coloane la care Iinia de sir pr incipala era mai maintata. Potrivit Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii umane pe mare. cu ajutorul caruia nava tine drumul. Suprastructura asezata. sau camera masini (nu masinilor). COLLINS. comandantul navelor comerciale din convoi in timpul celui de-al doilea razboi mondial. poarta denumiri speciale : C. 3. COMISAR DE BORD MC Of iter insarcinat cu adrninistrarea unci nave come. cuprinse intre doi pereti etansi.perete etans navel: transversal. COMANDOR v grade militare. uti'lizata in timpul Razboiului de Independenta (nu se cunosc alte detalii ). aflate la aceeasi inaltime. giroscopic si girostatic. cabina de mare a comandantului s. COMITE ist Seful de echipaj al unel galere. rame etc. punte). aparatul de urrnarire a tirrtei. COMPARTIMENT 1. 2. camera hartilor (u neori acestea fac corp comun). La partea inferioara a acestuia se afla picul prova. bordaj. table. Parima subtire formata din doua-t rei suvi te de calitate inferioara care serveste la Infasurari. v dintre etamboul cirrnei ~i eltcei. llmitat de pereti etansi. In unele marine straine . COMPAS Instrument nautic ce indica directia Nordului. In interiorul cu tiei se afla Ull pivot central cu virf de iridiu pe care se reazerna. cirrnei. 3 . (J) confectlonata Ia bord din partea bu na a parimelor uzate. cornenzi la cirrna.

3 .inclfnometru : 5 . giromagnetic.geam. cu transmisie la dlstanta. si drept C. flotorul ~i bilitate usor negarjva. nefiind intluerrtat de magnetisrnul navel sau de cel t erest rn .felinar . Acestea orienteaza roza in drrectra Nordului. Pentru ca aparatul sa functioneze nu este necesar ca Soarele sa se aile deasupra orizontului. etalon C.gradat ii pentru relevmente prova . 4. inchise in tuburi de alarna ori de plastic umplute cu vaselina. poate fi Iolosit si in timpul crepusculului. periscopic). C. Ultrmul tip este un C. COMPAS CERESC Instrument care indica directia pe baza efectului de polar izare a lumirui solare din atmosfera. etalon (C. asezat cit mai sus si cit mai degajat de mase metalice . excluzind astfel necesitatea unui C. C. Pe ambarcatiuni se folosesc C. servind. ce se bazeaza pe prmcipiul giroscopului. ca tipul Ansch utz : in trecut' se Ioloseau si C. 8 . gircscopic C. de bares tara picior si . Dupa intrebuintare sau construetie. [ar in ultimul t irnp si cu uleiurj fine brevetate. de relevmente. 9 . prin intermediul unei alidade. magnetic montat pe un trepied si folosit la det ernunarea Compa. transversal] ~i verticali .cutia compasului. fara dispozitive de compensare. cu ajutorul mijloacelor electroriice. ceea ce sa.fir. din care mot iv C. se frece Ioarte put in de Pe roza C. girostatlcC. COMPAS DE COMPENSARE C. magnetic: 1 .picior .stalat.: 1 . Din COMPAS sau ace. Cutia compasului cu alidada. 4. se sprrjina pe un suport din lemn sau plastic. 5picior cauza greutat ii lor. 6 . propriu-zis. ca tipul Sperry. 3pinula : of -linie de credinta : 5 . de crepuscul. amplasat in prova sau in pupa si rareori lateral.5 jina roza compasului. denurnrta habitaclu.roza. ia r indicat iile sale sint transmlse la repetitoare. aflate in difer ite puncte ale navel. Poate fi monogiroscopic. 2sfera de fier moale . 3 . eventual. Cu ajutorul u nei suspensii carda nice C. prizcnler C. C. bare magnetice . de asernenea. 6locasuri pentru magne] i de compensare sa. sint prinse doua roza au 0 flotaface ca cesculrta virful pivotului. care forrneaza un ecran magnetic si face ca indicatrile acestuia sa fie nesigur e.8. Pe veliere existau in trecut C. sau bigiroseopic. din fier moale. 0 bara Flinders. in bordur ile cutiei se ami. iar intr-un tub vertical. lIarci: 1 . intr-un punct cit mai Iipsit de vibratii si de acceleratjt.. Roza vintur ilor este gradata de la 0° (Nord) Ia 359°. Pentru a anula efectul centurii magnetice. Hind acoperit cu 0 cupola de alama. 2 .alid ad ii . sin C. principal al navel.eompas . de ex.G. denurnit picior. este in.cntia compasului Compa. riisturnat care perrnite acestuia. se disting urrnatoarele t ipuri : C.ocular. sa controleze capul navei. a capului navel la repetitoarele amplasate in diferite locuri pe nava. chiar cind este in pat. cu varsol. bobine de compensare.suspensie cardanica : 7 . sint montati magnet] longitudinali. magnetic arnplasat sub cuirasa. . sin C. 2 . . EI poate avea la partea infer ioara un tub prelungit pina la t imoner ie ~i echipat cu un sistem optic care perrnite t imonierului citeasca capul la C. niste sfere sau cilindri din Iier moale. In piciorul C. in cele mai muIte cazuri.bobine de cornpensare pentru centura magnetica . magnetic stabilizat cu un sistem giroscopic. trigiroscopice. uscate (tara Iichid]. d. cu 0 roza de carton si cu mai multe perechi de ace magnetice foarte subtiri.habitaclu. toate acestea forrneaza un sistem de cornpensare a devia tiei C. de cirmii sau de drum. Deasupra cusetei comandantului se afla uneori un C. Capul navel se poate citi dupa gradatia rozel aflata in dreptul Iiniei de credmta trasata pe cutia C. C. denurnit Cc-mama . Interiorul cutiei este umplut cu alcool. se ut ilizeaza.

CON DE TORPILA Partea anterioara a torpilei. in acesta. oceanografie etc. de razbo]. v devia. v cirrna compensata.tii suplimerrtare. s. pentru a se controla reciproc. CONDUCEREA NAVIGATIEI Arta de a comblna toate procedeele de navtgatle. cu punerea la post a scar ii. un magnet vertical si sfere. Distlngem : conjunctia. elongatte.. Soarele fiind mtre 0 planeta superioara si Pamint : conjunctia [nf'er'ioara. sfera. CON DE ELICE Piesa conlca care fixeaza elicea pe ax. COMPLIMENTARE Act de polltete navala ce are loc intre 0 nava de razboi aflata in port ~i una care intra. pe cit posibil concomrtent. de regula.eomandant al unei flotile de distrugaCONDUCEREA NAVEl 1. in aceeasi directie. Magnet. folosind pe cele mai indicate Ia un moment dat. COMPENSARE 1. COMRIE.tiei in martle polare. 4. COMPLEMENT Flamura numerica care.lall~me: marinarie. de ex. COMPRESOR Mecanism de punte ce serveste la blocarea lantului de ancora ~i careconsta dintr-o pana actionata de 86 o stea (volan) cu tija. Ansamblul artelor si st iintelor ~are permit C. manevra de acostare sau de ancorare : barcajsalupa cu of iterul de C.i Pamint : conjunctla superloara. si C. cornandarrtul navel din port trtrnlte un ofi ter de complimentare la nava care intra in port. intre Parnint si 0 planeta inferioara .. CONDUcATOR Me Navigatorul care cornanda 0 nava cu un deplasament gol sub 10 t. fara exploziv. constructle Constructia unei nave din lemn cu osatura metalica. Pe timpul noptu se u tilizeaza 0 lumina albastra. de ex. V CONDUCTOR Parima care ghideaza un arboret pe tlmpul coboririi acestuia peritru dezarrnarea navei. a scufundat pentru prima data 0 nava prin torpilare . table Table de inaltimi bazate pe descornpunerea triunghiului sferic de pozrtie printr-o perpendiculara coborita din zenit (1938). asteapta in rame/ masini sa. Operatiunea de a compensa 0 cirma . Operati u ne prin care deviatia compasului magnetic se reduce Ja valori minime. 2. cind dreapta Parnint-planeta infe- Compresor: 1 . 2. de ex. 0 varianta a semnalului." 2. cilindri sau bare de fier moale asezate in borduri (care face u neori un anurnit unghi cu normala la pia nul diametral) 17i0 bara verticala Flinders.. un raspuns. CONDUcATOR DE FLOTILA Distrugator mare b d Iolosit intre eele doua raz oaie mon iale ca ~::r~-. urmind unui semnal din Codul international.: IN = "Am nevoie de un scafandru".: HX = "Ati fost avartat la coliziune". si long ". Inforrna. se terrnine manevra. specifice sau detallate. navigatie. COMPAS SOLAR Astrocornpas folosit numai cind Soarele se afla deasupra orizontulu i pe timpul naviga. Iridiferent de rang si de nationalitate . cind cei trei astri se aWl. Se Iolosesc doua conur i: unul cu virful in sus. de ex. Astazi nu se mal utilizeaza decit pentru sernnale de Iurtuna. cind dreapta Pamint-planeta super ioara si dreapta Pamint-Soare Iorrneaza un unghi de 90°. care poate Ii : C. si altul cu virful in jos. care serveste la compensarea compasului. iar IN 1 = "Am nevoie de un scafandru pentru a degaja elicea". echipat cu exploziv : v fig torpila. Se efectueaza cu magnett longitudinali si transversali. COMPOZITA. 2 . impreuna cu torpilorul Lynch. 0 intrebar~ privind acelasi subiect sau semnal de baza. iar CP 1 = Avionul de cautare si salvare vine in ajutorul dv. dar nu in timpul cind nava care intra in port executa.N. "CONDELL" Torpilor chilian care.". Se foloseste pe navele rnjci. Actiunea de a conduce 0 nava din punctul de vedere alnavtgatlel si rnanevrei.COMPAS devlattilor prin metoda relevmentelor reelproce. Idem. CONFIGURATIE Pozitia relativa a unei planete in raport cu Soarele si cu Pamintul. cilindru sau bara de fier moale. piturat in dungi albe ~i rosii. 2.tia cornpasului magnetic. de exercitiu. cind este ridicat la inaltime maxima (la semn) insearnna ca masina este stopata. ceea ce coincide. clnd Parnintul :. cind 0 planeta inferioara se afla intre Soare :.: CP="Vin [sau nava indicata vine) in ajutorul dv. opozitia. CON DE VITEZA Con ridicat pe 0 saula pentru a indica-in raport cu inaltimea la care se aHa viteza navei . de maree sau ca sernn in conforrnitate cu Regulile de drum. pentru rnasina inapoi. cuadratura. meteorologie nautica. Persoana specializata in compensarea compasului. sin.cuirasatul Blanco Encalada (1891).. cind Soarele se aHa. insearnna : 1. asezata in prova ori pupa compasului san lateral (pentru cornpasurile care nu se afla in axul navei) . CON DE SEMNALE Con folosit in vechile coduri mternationale pentru sernnalizare la mare distanta. in acceptiunea (1)'.stea. iar HX 1 = "Am fost avariat deasupra Iiniei de plutire".: DY ~ "Nava s-a scufundat in punctul cu lat .capac. Polltetea navala reclama ca aceasta act ivitate sa se desfasoare cit mai repede. iar DY 4 = "Care este adincirnea apei. parra 3- .i 0 planeta superioara sint de aceeasi parte a Soarelui . pentru masina inainte. COMPENSATOR 1. acolo unde s-a scufu ndat nava ?" 3. inv nautica.

M. fiind echipata ~i cu 0 vela a cerului. latina I Denumirea In I. acestea se suprapun . A. Este una dintre cele mai vechi surse ale drcptului marrtim. Tehnica construirii navelor : v ~rhitectura navala.conjunctie : 2 .N.clongatie (digresiune) maxima. Ia purtator .Pamintu l . roman a I An dromeda Libra Cetus Aries Bootes Carina Cassiopeia Cerrtaurus Canis Major Canis Minor Grus Corvus Corona Borealis Crux Draco Eridanus Virgo Gemini Hydra Cygnus Andromeda ILeul Lira Ophiuchus Orion Paunul Pegas Perseu Pestele SUdului Pestii Ph~enix Balena Balanta Berbecul Boarul Carena Cassiopeia Centaurul Ciinele Mare Ciinele CODfigura~ie : 1 . Spaniel (probabil.toare. C. XIV). Cupsa din Marina Militara. fiind atribu it .eh nica corespu nza. 8 . se determine relevmentul radiogoniometric cu ajutorul u nei harti si a unei table-con sol. ist Cod mari tirn in vigoare in M.da Scorpionul Taurul Triunghiul Austral Carul Mare Carul M 1 Vizitiul . Avea velatura foarte dezvoltata. sin polita de incarcare. CONOSAMENT Me Document ernis expeditorului prin care carau~ul confirrna primirea marf ii pentru a fi transportata pe apa. obligindu-se sa 0 predea la 0 anumita destinatie. iar dupa alt.' Vulturul Leo Lyra Ophiuchus Orion Pavo Pegasus Perseus Piscis Austrinus Pisces Phoenix Sagittarius Scorpius· Taurus Triangulum Australe Ursa Major Ursa· Minor Auriga Aquila CONGELARE RAPIDA pesc Inghetarca pe(itelui pe traulere in dulapuri sau tuneluri frigorifice Ia temperaturi de minus 40-4i°C. 2. CONSTELATIE NAUTICA Grupare de stele care contme una sau mai multe stele nautice . ist Colect ie de legi maritime (sec.cuadratura . Operatiunea dureaza cca 2 ore. C.armament superior celui al fregatelor din acea 'Heme. CONJUNCTIE v coniiguratie.opozitie Mic Sagetatorul Cocorul Corbul Coroana Boreala Crucea Sudului Dragonul Eridan Fecioara Gemenii Hidra Lebii. i-- "CONSTITUTION" ist Fregata americana (1797) reprezentind un tip de nava intermediara. latina ! Denumirea! in I. CONSUM SPECIFIC DE COMBUSTIBIL (despre motoare} Cantitatea de combustibil consumata intr-o unitate de t imp pentru dezvoltarea unei unitati de putere (KW. Mediterana. CONSTELATIILE Denumirea In 1. la cornert si la intreprinderile maritime> C.87 rioara si dreapta Pamint-Soare formeaza un unghi a carei valoare maxima poarta denurnirea de digresiune maxima. se deosebesc : C. CP) sau raportul dintre CONSTAN. Medirerana in Evul Mediu. Activttatea de construire a navelor. Freeventa sistemului est e 250-350 Hz. 3. Din punctul de vedere al clauzei de transmitere. Semnalele pot fi receptionate cu ajutorul unui receptor radio obisnuit. Primul curs de C. sec. CONSULATUL MARII 1. Continea norrne eu privire la persoane .conjunctie superioara . cu ii de tunuri . CONSTRUCTOR NAVAL Persoana cu pregatire t. "eurat" C. grafic Grafic pentru calculul azimutului (1906). a fost codul care s-a bucurat de cea mai mare autoritate in M. CONSOLAN Varianta americana a sistemului Consol cu frecventa de 192 kHz. CONSTRUCTIE NAVALA 1. 6 . care se ocupa de constructia navelor pe sarrtierele navale. romana CONSUM NAUTICE Denumirea in I. forrnind 0 Iinie continua si permit sa. v tabela. la ordin. Pisei. 2. XVII) ale Ordinului de Malta. 5 . C. bataia 1 200 Mm ziua si 1 500 Mm noaptea. CONSOL Sistem de navigatie hiperbolica compus dintr-un radiofar cu trei emrtatoare ce emit circular puncte si linii separate de un echisemnal . fara merrtiuni suplimerrtare privind existerrta vreunui neajuns in legatura cu marfurile sau cu ambalajul. nominative.Soarele . in Romania (1898) a fost elaborat de ing.conjunct ie interioara . eroarea 1Mm la distanta de 180 Mm de-a lungul perpendicularei pe baza si 1 Mm Ia distarrta de 80 Mm la 60° de la perpendiculara. arborata deasupra rinduriicii. dupa u nii.ii . 4. . 7 .

eventual' refrigerata. CONTOR-CRONOMETRU Ceas cu precizie inferioara cronometrului . ist In jurul anului 1900. CONTOR DE ROTATII Aparat care indica numarul de rotatii ale masmu de propulsie a navel. CONTRABORD. Manevra obisnuita la volta. CONTRAMINARE mil. Este instalat la masini si in cornanda. operatrune de distrugere a barajelor de mine prin incarcaturi explozive. CONTOR 1. Iolosita la monitoare pentru protejare impotri'la efectului exploziei minelor . CONTRA [l A pune ctrma slepurilor dintr-o dana (eventual. CONTRABASTON DE FLOC inv. ca in expr. v si intoarcere. C. ca urrnare a sirnplificar ii operatiunilor de incarcare si descarcare : ele pot fi transportate pe cargouri obisnuite sau pe nave portcontainere specializate. vrteza unghiulari:i. CONTRAIMPUNTATURA v impu nta'tura. Contraarculre CONTRABANDA 1. CONTRAMAR~. deasupra lemnului mort pro va : v fig barca si baleniera. Aceasta operatiune nu a fost insa aplicata consecvent in practica. CONTRAGAI v gai. CONTRABRATA A brata vergile in sens opus celui precedent. capa etc. sin sageata bornpresului. sustinuta de cite un valla prova ~i Ia pupa. care 0 poate folosi direct (c. sint Ioarte mic] . CONTRACARLINGA v carlrnga. in afara carenei propriu-zise. in pupa etravei . ~iteza unghiulara si variatia distarrtei sint foarte mario Este 0 manevra care of era conditii pentru angajamente artileristice de scurta durata si pentru lansari de torpile . CONTRAARCUIRE Incovoiere a unei nave. CONTRAGABIER Vela. Pe timpul m~nevrei viteza relativa.88 combustibilul consurnat de ex. conditionala) in actrunile militare. preferindu-se dragajul. dar asezata mai spre virful bornpresului decit aceasta (a fast sec. A socoti. fiind purtat numai de velierele mari. CONTRAILUMINARE mil Iluminarea tlntei cu ajutorul proiectorului de catre nava care Ianseaza torpile pentru a nu permite adversarului sa execute foc ochit cu tunurile. capata 0 utrlizare din ce in ce mal larga. CONTRAAMIRAL v amiral. sin bulge. CONTA 1. Pe t irnpul manevrei. din toate danele) in bordul opus intoarcerii remorcherului pentru a indepart a coada convoiului de un obstacol. Transportarea de catre o nava neutra a unor marfur i destinate unui stat beligerant . A nota ora unei observatii astronornice. g= Kg combustibil 'Kg combustibil t/p~te CONSUM SPECIFIC DE ULEI Cantitatea de ulei consumata ireversibil in rnotoare intr-o unitate de tnnp pentru dezvoltarea unei unitati de putere. prin cornparatie. pana. CONTRARANDA Vela triunghiulara sau trapezoidala aflata deasupra randei. la navele cu gabieri dubli . v fig velatura. in t irno nerie si uneori in camera har tilor. Este 0 rnanevra care ofera conditri pentru angajamente artileristice de durata relativ mare ~i cu caracter decisiv. bordurile de nume contrar. este mult mai mare. fara a plati taxe varnale. utilizata pina la inceputul CONTRACURENT Curent pe mare sau pe Iluviu in directie inversa curentului principal. viteza relativa. CONTRAELICE sin elice contrarotativa. ca in expr. Aceasta ora se raporteaza. CONTRACHILA v chila. manevra prln Forma de mane'Ira reciproca a doua nave (grupuri de nave) in mars. "A conta 0 inaltime". absoluta) sau indirect (c. patrata dispusa deasupra gablerului. CONTRACIV ADA ist Vela asemanatoare civadei. in care se transporta marfa solida sau lichida. Transportare de marfa. XIX). v arcuire.: ~i productia (prest/Moo talia) sau realizata. si vartatia distante. dar suficient de mare pentru a servi la citirea orei u nei observatil astronomice. "Azimutul se corrteaza de la Nord". CONTAINER Tara standardizata. rezistenta la socuri. CONTRABULINA sin stringator de margine. v loch. CONTRAFOC Foe suplimentar aflat in prova focului sa. 2. a carui eficienta. 2. la ora cronometrului. dar superioara unui contor. consumul specific varlaza intre 1 si 10 g/CP/h. La motoarele Diesel. manevra prln Forma de rnanevra reciproca a doua nave (grupuri de nave) in cadrul careia acestea se deplaseaza pe drumuri aproxirnafiv paralele si de sens contrar. care se deplaseaza pc drumuri aproximativ paralele si de acelasi sens. CONTRACARENA mil Carena exterioara. arat indu-si . aratindu-si bordurile de acelasi nume. Ceas cu preclzle inferioara cronometrului. CONTRAETRAVA Piesa a osatur ii la navele din Iernn . 2.getii.

25 ..mar. 5 . . 13 . / .~cotii.suste .stringator.palanc de ~u~ta. 26 . 21 . 20 .grandee de cadere .scad de pisica . CONTRASTALII v stafii. Uneori este echipat cu grijele pentru a putea urea in gable.ferta. 6 . 19 . care leaga rama gabiei de cercul de sugrumatura : v fig contraranda. 10 . 23 . / .gabie.cargabas.strai triatic. 12 .mura . 17 .colt de scota . 2 . / / / .balansina . . 22 ..margine de cadere .grandee de intinsura . fara a rna. 14 . / Ccntraranda: 1 .. 9 . 16 . 24 . 7 .coloana . 15 .arboret . trece prin gaura de pisica.flamura.~a CONTRASART Manevra fixa din sirrna sau tija metalica.git de lebada .pic.col] de mura . 8 . 11 . <I .margine de tnt insur a . 3 . .margine de invergare.89 CONTRASTALU .call de tunga : 18 ..

constituita drumulJrelevmentul Coordonate ecuatortale: 1 . D .prtmul vertical.zenit. 3. . de Coordonate orizontale: 1 . din remorcher Dunare .Polul Nord. inv. v barca. jl Ansamblu navele de fiind compus.paralel de ina1time. 14 . sin distrugator.nadir. 5 .unghi orar al astrului .declinatie . Vela purtata irnpartirea de cllperele zburatorului denu-' a prim it ambar- prin inferioara ~i-a mentinut iar cea superioara de catre CONTURARE CONVERTIRE relevmentul magnetic declinatie.meridian ceresc Greenwich. navele transport. 11 . 10. gheata.tor stringerii scota la baza de invergare (manevra velelor vergii curenta) patrate. regula. COPASTIE 1. 10 Est pe orizont. Grupare de nave naviga spargator precedate de un COORDONATE ECUATORIALEJORIZONTALE astr Elemente referinta planul geornetrice care permit deter- rninarea unui punet pe sfera cereasca luind drept ecuatoruluijorizontului. v cap.meridianul Greenwich.ell remorci in cruce ~j cuplare Iunga pe dreapta.ell cuplare scur ta cu slepuri deschise. 17 . nave de lupta.COImlA$COTA 90 Stringl!. gheturi. 7 . sau compas . B ell remorci drepte ~i cuplare lunga pe stinga. mil Grupare nave din nave de transport. Ca1cul de trecere adevarat de la drumulj drum. relevment.cerc orar al punctului vernal. COPCA pesc Spartura in gheata unui riu. deviatie. coltul de momentul sau la coltul (veliere CONTRATORPILOR CONTRAZBURATOR mar i si obttnuta in doua.meridian ceresc.ecuator ceresc : 16 .inlHlime. In Iunctie de drumurile si C. muIte care mai 3. 5 . C~!'!!ntul J f1uviulUl e CODvoi fluvial: A .West pe orizont.longitudine west ica . 12 . aviatie. 3 . in aduce vechi) v vela. 14 .unghi oral' al Soarelui. 15 . 2 . E . 4 . 13 . 16 .ascensiune dreapta .unghi orar al punctului vernal. CONTRA~COTA care. 3 . 6-meridian . 12 . facuta de pescari pentru a aer isi apa ~i pentru a pescui.cere orar. Pe 2. de zburator. ternporar Urmarirea 0 ca'[iu ne cu perna de aer a profilului la valurilor. 7 . de largo si nava C.ell remorcare greceasca ell ~lepuri deschise.unghi la zenit. 8 . 17 . 13 . 11 .Nord pe crtzont. 9.oouator terestru. 4.paralel de latitudine. 2.Sud pe orizon t .latitudine nordica .Pol ul Sud si aviatia centuri apara de siguranta si indepartata. 9 . (veliere no i) . dane este de prin de se deosebesc : C. Piesa din lemn ce acopera partea superioara a parapetului. 2 . slepuri. Partea mirea denurnirea de C.paraleI de decltna tie .azimut. 6 . costiere compus din remorcate. 15cere vertical. Fi liera superioara a u nei balustrade (rezernarea de copastie de nota o comportare nernarinareasca).ell cuplare scur ta pe douA~irur i . 8 distanta zenitala .vertical principal.Polul Nord. plata folosite. C . de CONVOI 1. sau precum de lupta Iormind ~i nave de salvare-avarii navele apro- .

CORDITA DE DARE A FOCULUI mil Capat de saula cu care_ se declanseaza manual percutorul unui tun. 28 . este copastia acestuia .91 COR HYDRAE sin Alphard. 24. 2. 22 . se convertesc drurnurilejrelevmentele. C.axul navei .intrind. CORNIER LAcRIMAR PIofil cornier prin care se realizeazav la construclii1€ nituite. 2. CORNIST mil. CORN DE IARBA inv Corn in care tunar ii past rau pulbere pentru a 0 pune in lumina tunului. v fig nava de 74. CORN DE CEATA Instrument pneumatic cu ajutorul caru ia se transmit sernnale de ceata pe veliere san pe navele cu propulsie mecanica in cazul in care sirena si fluierul sint avarlate. legatura bordajului lateral cu puntea.pescaj . 16 .obraz.sold : 23centru. se lasa sa se raceasca. CORDON v garlin.la\ime. Corpul unei nave moderne (metatlce)': 1 .opera vie.C. 5 .etrava : 29 . CORONAMENT Intersectia tabloului pupa (oglinzii) cu puntea.Hnie de plntire : 2 .c = d a. inv gornist. . CORN DE GABlER Corn de bou. ~i cap de bulgar in trei sau patru. 12chila de ruliu.selatur a .a inalttmtlor luate la bordul superior al Soarelui.simpla eu nuca dubJa: C simpla eu eap de bulgar dublu .coronament . t. 19 . velier. CORNETA ist Pavilion asemanator unui ghidon.cuplu maestru . Daca nava are parapet pupa. de regula. C. 32 . D . ~i diamant. C. dubla si cap de bulgar .modern CoraUlI de cati: Com de Iar " CORONAZO Vint puternic care bate Sud pe coasta de West a Mexicului. format a din depuneri .simpla din sase : B . sin nava cu vele . prin care acesta se sprijina pe catarg. CORN 1. COROANA 1. 27 . COREC'fIA COMPASULUI MAGNETIC Unghiul dintre meridianul adevarat si meridlanul cornpas.Jemn mort. prins la centura gabierului (v fig). + c JI' dinspre A Coroane: A .M. 17 . intre C. CORABIE inv. In prezent.elice.dubla eu nnca simpla CORONA BOREALIS Constelat ie avind steaua nau tica Alphecca. In acest seep cornul se incalzea la foe de carbuni pentru a-l inmuia.chila .opera moarta : 11 .car t ier . cu CORP du bhr .arc.gurna : 14 . aparatura autornatizata. 7 . ~i cap de bulgar CORP Ansarnblul osaturii. electric.balta. du bla cu nuca .piciorul etravei . C. si rama invelisului se afia jgheabul de scurgere a 'apei. puntilor ~i perettlor interiori ai navei : sin coca. darea focului se executa.genunchi . 21 . 6 . tmind seama de iradierc. in care se tine unsoare pentru osiile macaralelor. bordajului. 26 parapet. 31 . CORDON LIT ORAL Fisie ingusta de uscat. 18 . 25 . reprezentind suma algebrica a declina tiei (d) si deviatiei (a). C. 4parapet. inv Goarna.copastie . 8 . 3 .linie de plutire. B . v eabestan. care poate fi: C. in latina "Coroana nordului".stelatura : 15-bord libel'. Cu ajutorul C. Daca puntea are inveli~ din lernn.curbura : 9 . dupa care se indrepta. care separa rnarea de un liman sau de 0 laguna. Minerul telegrafului pentru comenzi la masini. CORN DE MATISIT Corn de bou. 20 . folosit drept cavila de mat isit. A . CORECTIE DE IRADIERE Corectie= cu vaIoarea maxima de 1'2" . dar prins pe un baston sustinut de 0 laba de grsca.chila de ruliu. 10 . 3. Extremitatea in forma de furca a bazei picului. se astupa cu un dop din lemn la capatul deschis si se pilea v irful. NGd la capatul unei partme. la navele moderne.VikiDg.L. 13 . 30 .

cuirasata ist Nava de Iupta inferioara fregatei cuirasate.. Depl.apostoli. prin care se evacueaza fumul de la caldar i san motoare.. 2.sabord . 9 . CO~ DE SALVARE PIasa Iixata pe un cere metalic cu diametrul de circa 2 m si suspendata eu ajutorul unei labe de gtsca si al unui palanc la un grui mic . pentru cercetare. cornpusa dintr-un flotor legat eu 0 sirma la un Iant ancorat put ernie pe fundul marii. 2 . ist Nava cu vele cu trei arbor].portsart. dar folosita.parapet. 6 . apararii nemijlocite a nav~lor de transport in timpul celui de-al doilea razboi mondial. C. schela eu un eirlig la capat. cu zbaturi si C. escorta. Structura metalica cilindrica sau ovala. eu un brat pro va si eu unul pupa. Aflat pe coasta. 10 .ochi de prindere . C. ea !iii aceasta. a 0 cuceri apoi CORY ist Pe navele de lupta romane. se foloseste. confectioriat din mase plastice. 4. 12 obraz. 17 .flotor . . . 3. rabatabil pentru a perrnite trecerea pe sub poduri. unde nu exista geamanduri de legare. Existau C. eu vaport ist Nava de lupta de marirnea C. COSTIER 1.galion.Ian] de fund. apoi sirma l?i in cele din urma lantul care este trecut prin nara si prins cu 0 cheie de Iantul de ancora. sin guler (1). de ex. era armata cu 20-30 de tunuri.M.carher. este un semn de iderrtificare a navelor. Denumire impropr ie data navelor de razboi. d~ regula.sin IX.strma : 4lant. executare de a'tacur i pe comunicatflle maritime.teuga . care era IAsata sa cada pe puntea navei adverse pr in lupta corp la steaua nautica CORVUS Constelatie avind Gienah . 2 . de -400-600 t. echipata cu armament usor antiaerian si arrtisubrnarin si destinata. 3. 13 . care atacau in special navele comerciale.lemn mort. mil Nava de lupta cu un Depl. in prirnul si eel de al do ilea razboi mondial. sin bolta. 3 . CORT (rar) groasa . 1~opera vie. 1~ . echtpata en masini eu vapori.sold : 19 . poate fi manevrat eventual eu o furca. 3 . v semiversus ~i sinusversus. linga centura de salvare.parapet. 2. La partea superioara are 0 caciula pentru devierea fumului si Imbunatatirea tirajului caldarii.butelie CORP MORT Lnstalatie pentru legarea navel. navigatte cost iera. 8 _ scaril de bordaj. COSTUM DE SUPRAVIETUIRE Costum pentru naufragiati. de regula. 14. 5 .inel central Nava care urrneaza a fi legata trage la bord flotorul. fiind purtat intr-un buzunar. Corvet' (2) 2.arc. COSEMIVERSUS Fu nctie trigonometrtca folosita in navjgatje ~i notata eu cosem IX = 1 . Corpul unei nave de linie (din lemn): 1 . cu elice. 2. 20 . C. de circa 1 000-2 000 t. denumite sarturile C. CO~ 1. de regula.duneta .taietud. 11 . 7 . in rade deschise. Asigura protectia imporriva frigului si u mezel ii . Marinar care practica razboiul de cursa (a nu se confunda cu pirat }. (2). in latina "Corb". Care se petrece in apropierea sau in vederea coastei.chila . 15 . 5 . XIX) C.CORP CORVETA 1.etrava. Tenda Corv pentru corp. u cursa (3) ~i scrisoare de marca. Nurnarut de C.figura galionului. CORP REZISTENT v submarino CORSAR 1. velatura patrata si fiind mai mica decit fregata. Nava a unui corsar. prelungind durata de supravietu ire a naufragiatllor in apa. La apogeul sau (rnijlocul sec. avind un 1 / 4 5 6 Corp mort: 1 . 6 . Pe navele fluviale este. Poate fi sustinut de sirrne laterale.

Legatura cu care se retlne anamhdronlI.cele mal inalte puncte ale valului. la baterea de prezoane sub apa sau a prezoanelor goale in interior pentru a introduce aer intr-un compartirnent [naccesibil. SIr . cind Soarele se afla la 6-12° sub orizont. COVOR Tesatura triunghiulara ce se asterne in camera barcii cind aceasta transporta un ofiter. "COlJRONNE" Nava de Imle franceza cu doua purrti ~i 72 de tunuri. cind Soarele se afla la 12_18° sub orizont. Se mascara sau se citeste la 0 mira hidrornetrica in centimetri si CRAPODINA Suport de forma emisferica. civil. pesc crivac.1. . putrnd Ii folosit nurnai daca fundul rnarii este foarte rezistent. COX. folosita in sec.) "C. axului cirmei. cnnsjdera'ta cea mai perIectionata nava a epocii (1638). astronomic. Coasts. de bard incovoiata prin fierbere (termen de marangoz }. de seara (amurg). =6080 t). 2. v diagonal. din r-arirna de cinepa 'rna sau lant si a agata CRAVEL~ Scindura ce forrneaza bordajul unei s J 1.furc . doua hambare. nautic. 1 . VCRAIT fl.lUIll. COTflCurbura a malului unui curs de apa. COTIDAL~ Curba ce t. al poate avea valori pozitive sau negative.) cu un sapan x . sin cuter. CRIC COVERTA Puntea superioara descoperita. 4 . 2 gruie. de regula.nava naCRANIC Tnstalat ie de incarcarejdescarcare indepupa. COTAGIU Muncitor de port care coteaza marfa. CRIeDE SALVARE Crtc cu 0 focta de 60-100 tf. butoaie etc. 3 . folosit in lucrarile de salvare si de ridicare a navelor scufundate. care se poate rot i de prova si care deserveste. crariicului . sin granita. . sa fie in picioare. Iolosit la Iucrarile de salvare pentru redresarea epavelor sau pentru sustinerea laterala a acestora. graniculu i. Zbir prins Ia produce sl~ultan maree~. de barca : sin.CO~.scara de salvare . "Couroone'C . [saci . COVUZ sin rama gurii de magazie [termen [olosit in santiere}. Se instaleaza pe virful unor scondri care se reazerna pe 0 talpa de lemn. este folosit pentru ridicarea naufragiatilor. COTER iny. de mal sin colt de mal.unct VCRAVATA 1. al unui grui de barca etc. rigla Instrument pentru trasarea drumarin. 6 . apuce un capat de partma. Ambele cuprind cite trei intervale: C. baloturi. de multe ori atit de extenuafi incit nu rna] sint in stare sa. periscopica" Ad incirnea la care un murilor si relevrnentelor. Ia marfa. de dimineata (zori) ~i C.brat 2 .d. sin foarfeca (1). Co~ dP salvare: I-nav. cea corecta in cazul dat. XIV-XV in apele Cot: Interioare din Flandra. Distingem: C.~nt4 . CREPUSCUL Irrtervalul de timp dintre apusul/ rasaritul Soarelui si mornerrtul cind ultima/ prima raza solara ilumineaza atmosfera. CREVACE l".c (v maree) ~1 de-a lungul careia se cora la darea acesteia cu barca. cu vele. sistern. pistol Pistol submarin pentru prezoane.tntinsura : 3 . C.93 C.Coasta. Se ut ilizeaza si pentru ridicarea unor larrtur i trecute pe sub nava.brat vigind in a~~. un cap at de verga pentru a Iasa treaca picorA A mcinge 0 unitate de Incarcatura ciorul unui palanc. . cons rui e m si em ia 0 . ' CRAIERA ist Nava mica puntata (DepJ.anavigindinamonte. CREASTA VALULUI oc Curba ce uneste. numai una dintre ele.S. COTA mil Adincimea la care naviga un subCRAS. C. ridicata la 0 sjngura manevra a bigii. CRANqA ist Tip de nava fluviala (nu se cunosc COTA APELOR Nivelul apei la un moment alte detalii). format din doua su bmar in poate folosi per iscopul. dat in raport cu etiajul. b ti t't"st di g nal sapanul cotadei la ganciul bigii pentru a manipuam arca. 5 .. adica circa raportoare eu gradatiile inscrise astfel inctt 10-12 m. Intre rasaritul/apusul Soarelui si rnomentul cind astrul se afla la 6° sub orizont. timp in care atit stelele cit si orizontul se 'lad suficient de bine pentru a Iua inaltimi la astri si a face punctul navei seara si dirnineata : C. 2.contrapendenta de catarg. lazi . 360' sa COTADA Cantitatea de marfa.rece printr-un_ p.

rotunjime SUDULUI v Crux.curbura : 4 . Uneori C.gaura de pisica . este echipat cu doua indicatoare: dupa oprirea primului indicator. in cruce C. dupa ce nava a girat cu 180°. 4 . la aceeasi ora. 4. pe caile de comunicatii maritime inarnice . cu nave de suprafata si submarine pentru cautarea si distrugerea navelor ~i convoaielor inamice. a permis calcularea longitutudinii pe mare. 1a care fertele sint paralele cu marginile de cadere : este cea mai veche C. C. folosita la toate t ipurile de vele. la care fertele sint orizontale 0 arg "C. folosita in marile nordice in sec. orei C. 5 . foe 2 . CROAZIEAA 1. 7 . C. cu un tonaj brut de 160-180 t. diagonalii C. C. este folosita la focuri si rande. Deoarece C. Piesa din Iemn suspendata cu 0 cheita cu titina. perrnrtind sa se masoareintervale mici de tlmp. C... 10 "" podeaua crucetei. de sapte ori ~i jumatate. este suspendat cardanic. prezinta 0 variatle o marsa diu rna -. CRUCIERA mil Actiune de lupta dusa in mod sistematic. prevazut cu un indicator de contare a secundelor. dreapta C.C~IVAC 94 CRONOMETRU Ceas de precizie. 2. pentru a obtrne ora meridianului Greenwich.vela 'hermudiana ell croiala in cruce. CRUCEA Crocodil (rolali: 1 -. cu rners foarte regular. aratind in princlpiu ora meridianului Greenwich. CROMSTER ist Nava cu vele.5 ~.rama (arc) -c pentru a da deschidere sarturilor arboretului. (rutela (vedere de sus): 1 urechlle antenei . Calatorie a unei nave de razboi in scop de instructie sau pentru a arata pavilionul. la care Iertele sint dispuse in doua directii disti ncte. i se aplica 0 coreetie. Aparut in 1738 in Anglia. care face legatura Intre arborele gabier si arboret.arboret. 3 . 9 . C. pe care se asaza un tarnbur de sirma pentru desfasurare. en croiala diagonala . e- CRIV AC v crevace. CRUCETA Piesa compusa din furci (bare longitudinale). de marina. C. cu urechi pentru pataratine. Operatiune de taiere a Iertelor unei vele. Incurcare a Iarrturilor de ancora. rnoderne cu cuart au 0 precizie mai mare. comportarea. XVI-XVII. denumita stare absoluta. 2. firea unei persoane. Piesa din lemn la capatul unui scondru de acostare pentru a se fixa ma] bine in mal. cu cea mai mica rnarsa diurna se numeste C. Marsa diurna trebuie sa fie de maximum 6 s. CRUCE 1.cercul crucetei .randa ell croiala dreapt:1 . Calatorie de agrement pe 0 nava de pasageri sau cu un iaht. C. sin ciorpac.. v bratare. focului" Aspectul. 11 -.antena .. se Intoarce in fiecare zi. timp indelungat si la mari distarrte de bazele proprii. care poate 1i oprit prin apaCromster sarea pe un buton. eel de-al doilea continua s:i se roteasca.cheia arboretului . CRONOGRAF Ceas de precizie. . 8 furca . sin C. 2.8-1. iar secundarul efectueaza doua batai pe secunda. 3. separate de 0 cusatura incepind de la coltul de mura pina la marglnea de cad ere . CROCODIL Piesa de Iixare a manevrelor pe bordul ambarcariu nilor sportive. 2 . Se Ioloseste pe riurile domoale la adincimi' de 0. 6 . traverse si antenele crucetei. CRlsNIC pesc Unealta de pescuit confectionata dirrtr-o plasa legata la colturi de capetele a doua nuiele curbate si incruclsat e: este prinsa de 0 coada de lemn eu care se mjnuieste. C. etalon.gaura arborelui gabier. 5 . Serveste si CROIALA 1. Mod de dispunere a fertelor u nei vele.intariturile antenei. 3 .. are un cad ran care arata timpul rarnas pina la oprire .

tangon descrucisat : 7 . CRUCI!>ATOR AUXILIAR mil Navll. 13 .Depl. 9 .plaja pupa. 2 . 0 ambarcatiune de salvare eu motor. mil Nava militara raplda. --.eomanda : 2 . Pe vremea rnarinei eu vele. subrnarinelor si vedetelor torpiIoare etc. _ CRUCI!>ATOR ANTIAERIAN mil In eel de-al doilea razboi mondial. 18 . opt tunuri de 130 mrn.'95 CRUO!>ATOR 1. = 15000 t. artilerie ant iaeriana. asigurarea convoaielor proprii . sprijinul atacului distrugatoarelor. siguranta. CltuCI$ATOR armata.aueora : -4 .iublouri . pot fi eehipate.baston de geac. cornerciala rapida. 6 .post de comanda al artileriei AA. 17 . 8 .chili de ruliu (ruc~tGi portrachete ~I port.Depl.----__ . cu mine ~i eu elicoptere antisubmarine. armata eu prese de artilerie si destinata execu'tarji unor rnisiu ni de cercetare. = 6000-12000 t.-4 . Craci~ilor grea: 1 . 3 . 19 . instalatfi cornplexe de radiolocatie etc.post secundar de comanda : 15 . Caracteristici : C. patruopt tunuri universale de 100-127 mm. 10 . rachete tip nava-nava si nava-aer. fregata sau corveta care incrucisa.C. suficient de mare pentru a avea la pupa. Ambarcatiune de salvare de la uscat. blocada etc. V =T 32 Nd.saule de semnale . 3.arbore trinchet. eu doua-patru tuburl lanstorpile.scara : 20 . 2.•. 16 .turele de art. Iaht eu vele sau motor pentru croaziere lungt: sin (impropriu) cruiser. 12 . 11 . crucisator dotat cu armament arrtiaertan automat. 5 .-- . 4.tablou _~_ _ -1.ilerfe de 203 mm.comanda de artilerie. cuirasa de 100-228 mm.aruncator de racbete .gabie. escorta. 50 de tunuri de 40-76 mm.aparatoare elice. cu raehete ~i tunuri de calibru rnijIociu.arbore mare.apAJatoarea elicei. rachete tip nava-nava si navaaer . V = 31- = - 3'1 Nd. greu . Era destinat aparari! arrtiaeriene a convoaielor si a gruparilor navale importante. 5elieopter . precum si al obiectivelor irnportante de pe Iitoralul acestuia. de asemenea. 1 . Unele C. pe 0 eale de lansare (plan inclinat}. nona-douasprezece tunuri de 152 rnm. 6 .. usor .plaja prova .baston de pavilion. 14 . care poate indeplini urrnatoarele rnisiu ni pr incipale: atacul navelor de lupta si corrvoaIelor inamicului .e'llcoptere.sterna navei : 3 .tun AA.hidroavion.

Washington de 10 000 t (in realrtate . 4. inv chiurasat. destinat atacar ii comer'tului inamic. ram a se afla intr e dona cu ie de strapaza. v fig nava de 74. CUI v bi nta . mil Nava de Iupta interrnediara intre crucisator si nava de Iinie . C. CULMINATIE Trecerea unui astru la meridian. Suprastructura in treapta la pupa. in literatura dintre eele doua razboaie mondiale.grijea CUIRASA Invelis din 0tel aliat cu crom. dupa caz : "C.cui de strapazan. astazi nu se mai aila in dotarea flotelor. La lotci. v fig nava de 74. . CUIRASA T sin nava de. C. CUPLARE fl Legarea a dona sau mai multo]' ~lepuri (salande etc. in cruce C. inf'er ioara. 3 . vfig nava de 74. Dupa bordul in care se dau rem orcile. Pereche de coaste. mil Cut ie CUPLU DE REDRESARE Cuplu de forte care tinde sa. b) arg A-~i da ararna pe fata. CUARTERDEC 1. 2 . Pe baleniere. Asezata uneori la gable. a navei se numeste C. table Table de azimut (1937) pentru latrtudini de 0°_65° si declinafii de 0°_23°.strai. de buzunar Denurnire data. paza coasta Nava de lupta ell armament greu. CUNINGHAM. forte care rezrsterrte i CUIB Crteva baH:i asezat e una in alta la bordul unei nave.sart . de circa 14 000 t). 2. La astrii circumpolari este vizibila atit C. XVI-XVII). sin ujba. 3 . CRUX Constela'tie dinemisfera sudica (crucea Sudului) cu stelele nairtice Acrux si Cacrux. CUGLE. pe care se reazema rarna. CUFA v draga. CUIBUL CORBULUI 1. La barcile de salvare. crucisator usor. CUFAR DE MARE Ladita de marinar. -4 . lunga/scurta. inlocui ta in curind eu crucisatorul de ·bM/Hie. destinata aCulbul corbului: 1 . gabier v gabier cu rulou. !' Iinie cuirasata . 2 . inv chiurasa. nichel. Se compune din forta datorita greutatii aplicate in centrul de greutate al navei ~i Iorta arhirnedica (de plutire) aplicata in centrul de carena. . a preluat impropriu denurnirea acesteia. dar cu viteza si deplasament reduse . CUI DE DUBLAJ Cui din aliaj de cositor si cupru .icile pe punte una in alta. sin. CULOAR Spatiu pe punte int re 0 suprastructura si parapet sau balustrada .ei . 2." A pleea cu spring pc ancora. CUPLU 1. "C. la zero". superjoara. CUI DE STRAPAZAN Cui ciliudric din metal sau lemn. CRUCI~ATOR CUIRASAT ist . distingem C. cit si C. sin. 96 rnetalica cilindrica cu ferestre spre prova. CUM AI C1RMA? intrebare adresata timonierului .[RutJ$ATOR CRUCI~ATOR CORSAR ist In perioada 18901900. destinat protejarii bordajului si purrtil navelor mari impotriva proiectrlelor sau bombelor de avion. cu armament de nava de Iiriie (sase tunuri de 280 mm) si Depl.copastie [ulb: 1 . maestru. C. ist Puntea eastelului pupa in prova dunet. CUPLU DE EVOLUTIE Cuplu de tinde sa intoarca nava datorrta cirrnei.) cu ajutorul parimelor (sirmelor) de cuplare pentru Iormarea danelor eonvoiului. butoi ridicat deasupra crucetei in care sta veghea pentru descoperirea balenelor.C. CUIBAIiI (despre bdrci) A aseza b1'i. cu cuirasa rna] slaba. Pe vremea navel or eu vele C. CRUCI~ATOR DEBATALIE mil Nava de lupta cu armament si deplasament egal sau aproape egal cu eele ale navei de Iinie . infipt in copastia unci barci. cu viteza mare si protectie redu sa. construite pina la aparitia crucisatorului de batalie.·era ornarnentat eu irnplet itur i.bot de amarare : 2 . CUADRATURA v configuratie. aduca nava bandata in pozitie vertiGala (nava dreapta).legatura. care 0 leaga de un singur C. In timpul primului razboi mondial au actionat totusi si C. CRUPIAT inv "A face C. aflat la latimea Cui de strapazan: 1 . iar dupa Iungimea remorcilor. la babordjtrfbord. la care acesta raspunde. dar cu viteza mai mare decit aceasta. utilizat pentru fixarea dublajului de ararna pe corpul navelor din lemn.d. vanadiu. ce se realizeaza cu dona rernorci incru- cisat e : v fig convoi. 0 "A-~i arata culor ile" a) A ridica pavilioriul (in mate). rama est e tinuta de strapazan (0 bratara mica de pie1e) sau cu ajutorul unui zbir de strapazan. CULORI sin pavilion national. Locul unei secttuni teoretice prin corpul navei. CRUCI~ATOR SUBMARIN v "Sureouf". C. rtdicata pe eatarg pentru veghe. C. CULVERINA ist Tun ce utiliza 0 ghiulea de circa 8 kg (sec.cavalet mobil.d. Puntea din pupa arborelui artimon.. oada anilor 1890-1900.. navelor germane din clasa "Deutschland". atingind 0 grosime de peste 460 mm. 2. .n.cuibul parari] coastelor in pericorbului. 3. A fost intrebuirrtat in primul si in eel de-al doilea razboi mondial .cavalet pe punte maxima.S. este banda dreaptajstinga" etc.M.

C. dupa 0 prealabila degazare cu apa sarata Iierbinte (uneori se adauga si detergcnti). ale caror mase de apa se deplaseaza in apropierea fundului oceanelor. deoarece 0 intoarcere mai mare de 180° este extrern de rara. iar diarnetrul acestei portiu ni se numeste diametru de giratte san final si are importarrta mai mica. cu apa ma] calda decit cea a mediului inconjurator. pe care Iorta gravitationala tinde sa 0 echilibreze.d.bordul in care se evita alte nave. nava int oarce put in in bordul opus acesteia (abatere). C.d. forrnati in special sub actiunea vintur ilor perrnanente !. La punerea cirrnei .P. verticalf: C. de mane inaUa (flut). pertcdici sin C. Iorrnati ca urrnare a inclinarii nivelului oceanelor. la tribord . adevarate fluvii curgatoare pe oceane. CURBA DE REM ORCA sin coarba. tare se deplaseaza de . CURENT DE PLAJA Curent produs de valurile care izbesc plaja sub un unghi ascutlt. la modificarea Iiniei malurilor.tia apei in natura. au un efect de Intirziere asupra valurilor care 'lin spre plaja. ce se Iorrneaza in straturrle inferioare ale mar ii (oceanului) si care se deplaseaza de obicei in directie opusa celei a C. de vint C.tiunilor care tree prin brizarr[i pentru a aborda plaja. CURATITOR DE GEAM Perle rotativa ce serveste la curatir ea geamului din comanda. de regula. devine circulara dupa 0 intoarcere de 180°. C. C. pe care 0 alirnenteaza cu oxigen.C.G. Intermediarr.d. prezentind 0 importanta deosebita pentru dezvoltarea faunei si florei din adincime. de suprafata (de ex. de supraf'ata C. Hind. de adincime. Cur errt ii corrtribule la vintuliJI Directi" J Direc1ia CUl'lUIUi CurM de gir" lie (URBA DEVIATIILOR Curta trasata intr-un sistem de coordonate . CURENT DE SPARTURA Curent format de apa de revenire a valurilor ce au lovit plaja si care se acurnuleaza uneori in anurnrte puncte. Itransfer) :. CURBA WILLIAMSON v Williamson. unde sparg linia de brizarrti . in strimtori). 2. Dupa durata de actiu ne. C. de ccmpensare C. Diarn. CURENT DE ALBIE Cur ent provccat de valurile din ambele parti ale curentului de spartura si care. urea pe plaja mai mult si mai repede decit celelalte valuri.G. iar cea parcursa pe normala la vechiul drum. distingem: C. largit ~i slabit ca intensitate. CURENT LONGITUDINAL Element al osaturii puntii. CU 0 adincime de peste 3 m..-~ CURENT acesta in comparatie cu Iinia de brizarrti.Ii sezoniere. ale carer directie si vit eza sint constarrte . de ex" . se deplaseaza de-alungul albiei pjna intr-un punct slab.97 CURA T 1. iar uneori polar e . de maree . calzi C. merrtinind-o tot timpul in prova. C. Dupa geneza. format! ca urmare a difererrtei de densitate si de presiune a aI el: circula 'in plan vertical. neintirziate de apa de revenire. Distanta parcursa in sensul vechiului drum poarta denumirea de inaintar e .. care determina deriva navei. de gradient C. (despre un drum.---. sporesc pericolul cad er ii intre valuri a arnbarca. la deplasar ea gheturilor. C. C. in care dau naster e curentrlor de spartura. CURBA DE GIRATIE Curba descrisa de centrul de greutate al navel la intoarcere. CURENT MARIN Miscar e de t ransla+ie a rnaselor de apa marina. Iiind deterrninat i de densitatea si de temperatura apei : sin C. Dupa stratul de apa in care actioneaza. C. CURBA BUTACOV v Butacov. (despre Zant) N eincurcat. paralel cu axul navei (a nu se confunda cu stringherul }. de maree. C. exista : C. la schimbarea climei etc. de regula. submarini C. relativ drept. distin gem : C.d. sin geam clar. Se monteaza.~ord cur at ". CURATIREA TANCURILOR Operatiune ce se executa pe petroliere pentru indepartarea din tancurile de maria a rezidu urilor caricului precedent. CURBA CIINELUI mil Curba descrlsa de 0 nava care da goana altei nave. Dupa structura fizico-chimlca.A. permanent] C. trul C.de regula car teziene. se disring urmatoarele Ieluri de curenti: C.S. C. a carer durata este lirnitata. care pot H: C de maree joasa (eb) ~i C. de derfva . C. la acest tip de curerrti se deosebesc gitul. sin C. DeplllSare lateral!. d eplasare lat erala sau transfer. CURENT Parima unui pala nc. de fund C. si capul.d. formati de vinturile de lunga durata : sin C. paralel cu malul si rnai aproape de clrcula.reprezentind variatia deviatiei compasului magnetic. termohahni. este folosita de navele antisubmarine si de vedete pentru a da goana pozrtiei de lansare. cap sau reieument } Exact. dupa care descrle 0 curba in bordul in care s-a pus cirma. sin C. sezonieri C. la 0 schirnbare de drum de 1800 se nurnest e diametru tactic si indica spa'tiul nccesar acestei intoarcer i.

C. B . 2.falsa .. Imbinare etansata prin calaiatuire intre doua scinduri ale bordajului din lemn. in 0 c.. deplasindu-se de la "Vest spre Est. Lucrare de velarie: C. CUSATURA 1. eventual. rotunda C. 0 scindura de ruliu. cu salinitate mai mare decit cea a stratului de apa prin care trec : C. CURENTOMETRU Aparat pentru masurarea directiei si vitezei curenti lor marini. folosita de obicei pe aparatori sau captuseli de piele . CURSOARE [l Curentul principal al apei. Imbinarea a doua scinduri ale bordajului u nei arnbarcatiuni .portugheza CU~ETA Pat in cabina. dator ita vlnturtlor de West si rotatiei Parnintului. In unele zone exista sisteme de C. reel C.de grandee. CUTER 1. 6. H . marini. C. C. care se regleaza inai ntea Iansarit. 5. denumiti C.de Invelitoare. se afla sertare. Distingem: C.. ca in expr. C. de cismar C. v harta curerrtilor mar in]. ~ ti-:ft~~ . fiind interzisa prin Declaratia de la Paris (1854). CURSIER Tun principal al unei galere. Curent marla perpendicular sau aproape perpendicular pe intrarea intr-un port sau canal. K . C . executata intre doua ochiuri care cuprind un scondru. Marimea unei C. v harmuz. tmbinare prin sudura sau nituire a doua table din bordaj. AsHel. este influentata in primul rind de directia vlnturilor. cu vele. F . simple si C.. executata pe cele doua linii de cusut. CURTE DE PRIZE Tribunal care judeca si. 4. care 98 consta in indoirea pinzei de vele. fara a 0 taia. valideaza prizele facute in timp de razboi. D . De 0 parte ~i alta a ecuatorului se Iormeaza C. i~i schimba directia. C. "A fi in C. de apa salmastra C. a fost practicata intens pe timpul navel or cu vele. calatorie. cu circu ite mal micl . Directia tuturor C. care circula de la Iat itudini mari la cele mici . de efectul Coriolis care ii face sa se abata spre dreapta in ernisfera nordica si spre stinga in ernisfera sudica.'"[ "". I .. care poate fi simpla sau du bla . Legatura u nei guri de rechin (a u nei tenzi sau intre doua tenzi). Se ut ilizeaza ~i pentru prinderea unui ochi pe un scondru sau a tapapiei pe verga.rotunda simpIA.lata. in zona ecuatoriala alizeele forrneaza. CURMATURA DUNETEI/TEUGII Extrernitatea dinspre centrul navei a duneteijteugti. ce se Iormeaza Ia varsarea rnarilor flu vii. 3. fiind ulterior deviati de corrtinente de-a Iungul merrdianelor globului parnintesc. 2. C. pe rute maritime care leaga intre ele doua sau mai multe continente. dupa care se executa doua cusaturi la colturi : C.. executata intre doua cusaturj ale u nei vele: C.rotunda dubla .. lata C.CURENT oblcei de la Iatrtudini mici la cele marl . Ambarcatiune sportiva din lernn. de botman c.. este invers proportionala cu viteza torpilei. G . Apoi.stmpra : L .. forrnin I harmuzul. Barca CU zece-douasprezece rame. de compensatie. iar la margine. CURTIER MARITIM sin agent de vapoare.""'. u tilizata pentru coaserea grandeelor . instalat in prova. de configurat ia uscatului pe care il intllnesc. contraecuatoriali . falsa C. inaintea acului C. CURSA 1. C. C. pentru a trage in ax. de apa sarata C. portugheze v fig (a nu se confunda cu legdtura portughezd). dupa cum capetele partmei sint trecute in spirala in acelasi sens sau in sens contrar. Legatura int re doua ochiuri ale unor parime sau intre un ochi si un scondru. mil Distanta parcursa de 0 torplla cu 0 anumita viteza. 2. MC Voiaj. CURENT TRAVERSIER 1. in zigzag (v fig). C. de grandee C.inaintea acului. pentru a impiedica alunecarea din aceasta pe tjmpul balansului. -}\1. ." 2. 3. E .. in Iunctie de distanta pina la tinta. de relieful fundului etc. Exista doua variante.de botman .de cizmar. J . Sub C.in zigzag. fl Curent ce se deplaseaza de la un mal la altul al unui fluviu. CURSA LUNGA MC Voiaj efectuat pe distante mari. ecuatoriali care executa o miscare circulara : initial se indrcapta spre West. ist Operatia de atacare a comertului mar itirn al inarnicului cu nave arrnate de par'ticular i. Atlantic si Pacific. cu apa ma] rece decit cea a mediului inconjurator.~ -r~1b . acoperita cu 0 sipca. 0 torpila poate avea una-trei C. C. ="'="+M (~f I Cuslturi: A . cu un arbore purttnd 0 vela mare (aurica) ~i un . utilizata 'pentr-u reparatil .A. de trandaf ir C.

bompres : 6 . 16 . XIX) : 1 . . CUTIA DERIVORULUI Locas aflat pe chila arnbarcatrunilor eu vele. Era folosita.ar ipa . folosit la talerea si netezirea velelor. de scafandru C.mura velei mari . de regula.funga tocului . Seafandrii de lupta Iolosesc si C. zburator. 4 .sachet de tertarola .ochi de terjarola . are. ist Nava de lupta sau de cabotaj.d. de velar C. fiind utilizata in marjle inguste pentru paza coastelor. de marlnar C. B . C. C. forma unui brlceag mare. plutitor. 8 -. • (UTIA COMPASULUI v compas. executarea cercetarii si a unor actiuni secundare.vela mare. en doua taisuri.canistrele. eu un singur ai bore cu 0 vela mare. in care intra derivorul.strtngator : 2 . 5.sart. avind de obicei 0 lama dreptunghiulara.scota velei mari. 2 . se tale Ier tele drept (perpendicular pe margine).foe. 4. amagnet ice pentru a nu da Ioc la acciderite in timpul lucrului la dezactlvarea mine lor magnetlce. 3 . taieturile oblice executindu-se cu Ioarfecele.strai . eelebru prin traversadele sale record intre Londra si Sydney (71 zile}.de velar matisor . sau prevazut eu miner de pluta pentru a nu cadea pc fundul marl]. C. gabier.foe. 6 . C.verga la treime.rai. 17 . Iolosit de matisorii profesionisti. C. 15 . 5 . 'de corsari.rocarnita : 10 .V. 3.scota focului Cutty Sark CUTIT C. randa "CUTTY SARK" ist Chper de 1963 t (1872). CYGNUS Constelatre avind steaua nautica Deneb (Lebada).funga velei rnari : 12 . prevazut cu un dispozit iv pentru deschiderea conservelor ~i legat de barca cu 0 saula.patarata . se poar ta la centura. Nava en un Depl.de marinar. de asemenea.de C . cu lama pentru taiat si cavila de matisit.mar. 4. mare la centura. 14 . de barcii de salvare C. Cu ajutorul C. 5 . purtat de gabier si asigurat cu un snu r alb in jur ul gitului. nu trebuia sa aiba virful ascutit pentru a nu servi ea arrna. 7 . Era armata eu citeva tunuri. cu o muchie rotunjita si una ascutita. 3 .palane de funga . Pe vremea navelor cu vele C.randa pentru paza coastelor. de matelotaj. de matisor C. . 18 Cuter modern: 1 . 9 . Nava mica de pescuit coristruita din lemn.CYGNUS foc sau doi arbori cu vele aurice si un foe. 11 . dar se poarta si sub forma de C. 7 . de gabier C. 18 . usoara si manevrabila. goala in interior.verfafor . insurubat intr-o teaca cilindrica. Astaz i C. folosita Cutite: A . cu vele sau masini.gabier. Cuter (Ia Inceputul sec. A fost renovat in 1954 si transformat in nava-rnuzeu la Greenwich. folosit de marmart pentru efectuarea lucrarilor si foeuri. fiind asigurat cu 0 sau la . pina la 2000 t. 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->