P. 1
Rolul Bibliotecii Publice in Educatia Permanent A

Rolul Bibliotecii Publice in Educatia Permanent A

|Views: 494|Likes:
Published by Filip Eugenia

More info:

Published by: Filip Eugenia on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Rolul bibliotecii publice în educaţia permanentă

educaţia artistică şi culturală.INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei.P. Hasdeu” din municipiu Chişinău ca centru de satisfacere a cerinţelor de informare şi instruire a beneficiarilor. în speranţa să oferim acestei biblioteci anumite recomandări şi totodată să punem în circulaţie cunoştinţe necesare domeniului biblioteconomic. devotate procesului formării personalităţii cititorilor sunt: educaţia pentru informaţie. educaţia pentru orientarea profesională. educaţia civică. Deci. Biblioteca reprezintă prin excelenţă un centru de informare continuuă şi de cultură. contribuind în acest mod la dezvoltarea şi consolidarea procesului de educaţie a cititorilor. Prin spectrul de activităţi prestate. Hasdeu” din municipiu Chişinău. cu interesul general al societăţii noastre. dar şi prin depăşirea relaţiei obişnuite cu cititorul prin intervenţii în consens cu viaţa. Direcţiile ale activităţii bibliotecilor. Tema este actuală deoarece o biblioteca publică. cultură ca factori fundamentali ai progresului general şi pe principiul că. Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi o gamă largă de materiale pe diverse tematici. rolul său în infrastructura educaţională fiind mereu în creştere.P. să contribuie la crearea unui climat cultural efervescent. în construirea societăţii multilateral dezvoltate. Aceasta este o problemă generală. dezvoltarea gustului pentru lectură. care le permite acestora să-şi satisfacă interesele legate de instruirea formală şi non-formală. Rolul educaţional al bibliotecilor se limitează doar la utilizatorii ei. În uriaşul demers cultural-educaţional pe care şi-l asumă societatea noastră în care formarea personalităţii umane se întemeiază pe ştiinţă. învăţământ. Scopul cercetării este concretizat de următoarele obiective ale lucrării:  analiza bibliografiei despre rolul educaţional al bibliotecii în formarea personalităţii. fiecare dintre instituţiile de emanaţie culturală îşi are rolul său activ în procesul instructiv-educativ. să se implice în procesul educativ-formativ prin activitatea lor tradiţională. bibliotecii îi revine marele rol de a cataliza dezvoltarea multilaterală a personalităţii în devenire. bibliotecile sunt chemate. la rândul lor. colaborând cu şcolile şi alte instituţii educaţionale în ajutarea tuturor utilizatorilor de toate vârstele în demersul lor de instruire. interesul publicului pentru bibliotecă este în scădere şi nu în ultimul rând biblioteca este în cautarea soluţiilor pentru câstigarea utilizatorilor. Scopul lucrării este studierea rolului bibliotecii în procesul formării şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor şi efectele pedagogice ale bibliotecii. . continuă să fie cea mai puternică instituţie informaţională. Biblioteca sprijină studiul continuu. care poate fi rezolvată prin mii de studii de caz şi anume de aceasta ne-am propus să examinăm cazul Bibliotecii Municipale „B. drept obiect al studiului s-a desemnat Biblioteca Municipală „B.

Culegerea datelor s-a efectuat prin intermediul metodei anchetei pe baza a două chestionare mixte: unul pentru cititori şi unul pentru bibliotecari. societate are ca scop pregatirea educatului pentru educaţie. Rusia etc. sentimentul demnităţ personale. două capitole. biblioteca. Cercetarea a fost posibilă prin intermediul aplicării următoarelor metode: analiza şi sinteza. România.  cunoaşterea opiniilor cititorilor privind serviciile şi condiţiile de informare şi documentare în cadrul acestei biblioteci. Metodologia ştiinţifică. Concluzii. Structura lucrării. A fost studiate diverse metode: cultivarea gustului estetic şi a preferinţelor literare. Prin educaţie se urmareşte formarea unei personalităţi în concordanţa cu cerinţele obiective ale societaţii. Educaţia ca proces de modelare a personalităţii. Dintre cei de . Aplicarea acestor metode a permis o analiză profundă a situaţiei privind rolul educaţional al bibliotecii. observaţia. gruparea. dobândirea unor tehnici de învăţare. Referinţe bibliografice.  stimularea interesului pentru dezvoltarea culturii generale şi formarea personalităţii. studierea funcţiilor biblioteci şi rolul ei educaţional în formarea personalităţii utilizatorilor. Pe parcursul timpului. deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii în diversitatea ei. realizat de familie.  cunoaşterea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor bibliotecii date şi evaluarea capacităţii bibliotecii de a răspunde acestor interese. dezvoltarea gândirii critice. trebuie să se orienteze către noi forme de servire informaţională în scopul formării personalităţii utilizatorilir. Necesitatea educaţiei este impusă şi de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea integrării dinamice a omului în societate. nivelul crescut al aspiraţiilor individuale.  Formularea propunerilor privind transpunerea în practică bibliotecii unor politicii educaţionale de organizare şi desfăşurare a activităţilor culturale menite să traseze traiectorii de dezvoltare personală a utilizatorilor. În realizarea studiului a fost procedate metode analitice. Metoda de cercetare. Ipotezele formulate în cadrul studiului. statistice şi sociologice. comparaţia. rezolvarea amiabilă a conflictelor. receptivitate la opiniile altora. metodele sistemice şi analizei statistice. Teză de licenţa constă din Introducere. clasificarea. Este cunoscut faptul că problema rolului bibliotecii în formarea personalităţii nu este ună nouă. Ipoteza de la care noi am pornit este starea actuală a Bibliotecii Publice Târgu-Mureş care în conformitate cu funcţiile sale. dar şi ale individului. acesta a constituit obiectul cercetărilor mai multor renumiţi savanţi în materie din Republica Moldova. şcoala.

Claudia Şatravca şi alţii..3. Această definiţie. Lidia Kulikovski. С. – 222 p.notorietate putem aminti de: Nelly Ţurcan1. Introducere în biblioteconomie / Saluc Horvat. (Art. – Ed. . nivelul tot mai complex al evoluţiei personalităţii utilizatorilor. – 388 p. Biblioteca va putea astfel să-i ajute pe utilizatorii săi să-şi facă ei înşişi o opiniie şi să-şi dezvolte gustul şi facilităţile lor critice şi creative”.-метод. Biblioteca publică şi comunicarea în era globalizării / Liviu Butuc. Eugenia Bejan. elaborată în anul 1991 de către Consiliul Superior al Bibliotecilor. – 63 p. Biblioteca publică este destinată pentru a conserva memoria şi pentru a o oferi grupului de indivizi care o constituie. 1997. . – Bucureşti : Editura Centrului pentru Formare. Biblioteca publică reprezintă un serviciu public necesar la executarea democraţiei. Чачко. 1996. Biblioteca publică se sprijină deci pe două elemente: memorie şi colectivitate. Tatiana Romaniuc. . Ada Ciaciko şi alţii. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. Vera Osoianu. : Nelly Ţurcan. Ghid de biblioteconomie / Colab. – Bucuresti : Grafoart. Richter. Brigitte. – 176 p. Analiza estimativă a surselor Biblioteca publică este mai întîi de toate un instrument colectiv ce se află în serviciul comunităţii. Tandenţial. Ea trebuie să asigure egalitatea de acces a utilizatorului la sursele documentare pentru a permite independenţă intelectuală a fiecărui individ şi a contribui la progresul societăţii.. Saluc Horvat. Ада Семеновна. 2000. cu : Marcelle Menil şi Noe Richter. Mircea Regneală. mînă-n mînă cu epoca lor. Studii de biblioteconomie / Mircea Regneală. în care să se facă exlusiv o analiză teoretică. cu scopul de a face să crească identitatea acestei colectivităţi şi de a răspunde obiectivelor sale. cum ar fi:. de a nu înceta niciodată să se instruiască. 2004. care rămîne actuală poate fi confruntată cu termeni următori extraşi din “Carta bibliotecilor”. Biblioteca publică a fost descrisă în anului 1972 de către UNESCO. revăz. Prezentate într-o manieră abstractă şi mereu actualizată colecţiile bibliotecii pe orice suport trebuie să fie dovadă vie a evoluţiei ştiinţei şi a culturii. Butuc. a 5-a. Actualitatea cercetării problemei rolului bibliotecii în formarea personalităţii rezidă din faptul. de red. – 88 p. Liviu. Liviu Butuc. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : Науч. – Chişinău : ARC. . – Constanţa : Ex Ponto. şi adăugită. bibliotecile îşi exercită rolul important în orientarea intelectuală a 1 Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism / Coleg. – Москва: ЛИБЕРЕЯ. – Chişinău : Universitatea de Stat din Moldova. Brigitte Richter. Regneală. пособие / А. Horvat. 2005. . Saluc. Irina Digodi. Mircea. că nu există o lucrare autohtonă. „Biblioteca publică este principalul mijloc de a acorda tuturor acces liber către comoara gîndurilor şi ideilor umane şi către creaţiile imaginaţiei omului. problematica dată a fost abordată şi în lucrările specialiştilor-practici din republică. 2001. Claudia Balaban. Roxana Cozmiuc. Biblioteca publică trebuie să dea maturilor şi copiilor posibilitatea de a merge. Чачко.) Având în vedere schimbările permanente din societate. Şi să fie la curent cu progresele realizare în domeniul ştiinţific şi cel artistic. – 318 p.

Rolul şi importanţa bibliotecarului universitar din serviciul "Comunicarea documentelor" în formarea personalităţii creatoare a viitorului specialist / Carmen Alexa. Formarea personalităţii copilului prin lectura / Tatiana Romaniuc // Cartea. 3 Georgescu. Astăzi nimeni nu mai pune la îndoială importanţa cărţii şi a lecturii pentru formarea personalităţii în devenire – inteligente. Gina. – Nr. 5 Romaniuc. – 2001. Bibliotecarii implicaţi în activitatea de comunicare a documentelor trebuie să fie deschişi noilor orientări în domeniul informării şi să fie capabili de a oferi servicii adecvate. şi cea dintre bibliotecarul universitar şi utilizatorii specifici. Sunt analizate atribuţiile şi misiunile bibliotecarului din bibliotecile universitare. pe de o parte. Biblioteca publică are menirea de a crea un mediu informaţional şi socio-cultural benefic dezvoltării utilizatorilor. Carmen.41-44. – p. Biblioteca . 4 Alexa. . în relaţiile sale cu cadrele didactice şi studenţii.utilizatorilor săi. Rodica Istrate // Buletinul Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământ. Cecilia. pe de altă parte.Informarea – Societatea / Cecilia Georgescu // Buletinul ABIR. continuă să fie unul dintre elementele-cheie ale procesului de formare a viitorilor specialişti. Biblioteca. Tatiana. Rezultă o serie de aptitudini şi de competenţe necesare specialiştilor în domeniul biblioteconomiei şi în speţă celor ce se ocupă de comunicarea documentelor. 71-74. de informare şi de instruirea utilizatorilor care se confruntă cu un mare volum de materiale şi cu cerinţa de a stăpâni noile tehnologii ale informaţiei. 17. Cititorul : buletin metodic şi bibliografic. În scopul realizării continuităţii procesului educaţional în formarea personalităţii. bine informate. Tatiana Romaniuc în articolul „Formarea personalităţii copilului prin lectură”5 menţionează că lectura este unul dintre principalii factori de formare culturală. cu necesităţi precise. Matei Gina în aricolul „Rolul bibliotecii şcolare în pregătirea viitorilor educatori” 2 afirmă că viitorii educatori găsesc în colecţiile bibliotecilor publicaţii care răspund nevoilor de informare. în formarea şi menţinerea gustului pentru lectură. Carmen Alexa şi Rodica Istrate în lucrarea „Rolul şi importanţa bibliotecarului din serviciul „Comunicarea documentelor” în formarea personalitătii creatoare a viitorului specialist”4 îşi expun părerea despre relaţia dintre biblioteca de învătământ superior şi universitate.2-3. – 2002. care să satisfacă nevoile de informaţii ale utilizatorilor. Lipsa surselor financiare si a neîntelegerii rolului bibliotecii si bibliotecarului în procesul instructiv-educativ o fac pe autoarea articolul „Biblioteca . – Nr. – 2008. – 2001.Informarea – Societatea”3 să fie sceptică în privinta realizării menirii bibliotecii. pentru studierea experienţei anterioare altor biblioteci. iar utilizatorii sunt instruiţi în actul lecturii cu multă competentă de către bibliotecar. a fost studiat un număr de lucrări teoretice. – p.13-16. Rolul bibliotecii şcolare în pregătirea viitorilor educatori / Gina Matei // Buletinul ABIR. – Nr. – p. 1.2-3.41-44. – Fasc. 2 Matei. ca utilizatori specifici. – p.

biblioteca devine un factor esenţial în procesul de implementare a noilor tehnologii ale informării şi comunicării care permit consultarea documentelor aflate în locuri diferite. Pentru a avea cât mai mulţi cititori de calitate. În majoritatea ţărilor supuse cercetării au fost făcute eforturi impresionante pentru pregătirea personalului şi edificarea unor sisteme de educaţie permanentă. mai ales cele pentru copii. biblioteca publică organizează activităţi axate pe : principiul informativ (utilizatorului i se oferă informaţia necesară pentru dezvoltarea sa intelectuală) principiul distractiv . prezintă raportul cercetării iniţiate de National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE) şi Autoritatea Naţională a Bibliotecilor din Danemarca şi face referire la biblioteca publică în era electronică. 19-22. ore de educaţie civică. 7 Pors. aşa cum sunt percepute în gândirea europeană contemporană. Pentru a-şi îndeplini misiunea. Rolul tradiţional al bibliotecii ca instituţie de cultură şi de educaţie nu va dispărea. biblioteca publică trebuie să răspundă cerinţelor la nivel local. regional şi internaţional. în totalitate calitatea lecturii. Biblioteca publică şi rolul său în mileniul / Mircea Regneală // Biblioteca. – Nr. Mircea Regneală în lucrarea „În viziunea Noii Europe. Activităţile de animaţie a lecturii nu garantează. – p. Domeniul în care bibliotecile publice se confruntă cu greutăţi este cel al formării de consorţii şi negocierea programelor licenţiate de calculator. Biblioteca publică în era electronică / Niels Ole Pors // Biblioteca Bucureştilor. Mircea. pentru populaţia băştinaşă şi minorităţile naţionale. transferul colecţiilor fizice în format digital şi integrarera 6 Regneală.2. O caracteristică a acestei dezvoltări este rolul activ al autorităţilor naţionale şi eforturile susţinute în sprijinul bibliotecilor publice din ţările est europene. etică şi estetică a utilizatorului. în traducerea lui Emil Tudor. care trezesc interesul utilizatorilor pentru opera scriitorilor respectivi. fotografii. lansări de carte etc. Este important de subliniat faptul că serviciile Internet pentru utilizatori presupun pregătirea personalului din biblioteci care poate contribui la modificarea imaginii bibliotecii publice. ore literare. întâlniri cu scriitorii şi pictorii autohtoni. însă.intelectuală. Biblioteca publică şi rolul său în mileniul”6 analizează rolul şi funcţiile bibliotecii publice în epoca informaţiei. 1. etc.). – Nr. atragerea în dialog a spectatorilor. – 2003. Niels Ole. Articolul lui Niels Ole Pors „Biblioteca publică în era electronică”7. .atractiv (teatralizarea unor texte. – p. Mai mult. De asemenea. În viziunea Noii Europe. În contextul dezvoltării învăţământului la distanţă. organizează expoziţii de carte. la biblioteca publică sunt organizate matinee. bibliotecile publice. ci va fi extins prin serviciile moderne de informare şi consiliere. concursuri literare consacrate scriitorilor clasici şi contemporani.63-64. – 2003. expoziţii-dialoguri. Bibliotecile publice din Europa au realizat un progres general în ultimii ani.

– Fascicula 19.p. – p. Aceste servicii. – Nr.suport informaţional în era electronică”8 consideră că biblioteca virtuală impune o viziune diferită asupra spaţiului. 27-32 10 Butuc. 241-243 . Cursul a avut două părţi: 8 Erich. 9 Chiriţă. Liviu Butuc în cartea „Biblioteca publică şi comunicarea în era globalizării”10 afirmă că diverse organizaţii internaţionale cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).spaţiu pentru educaţie şi socializare. 5. se încurajează prin toate mijloacele înfiinţarea de biblioteci a punctelor de împrumut în instituţiile speciale (spitale. Marilena Chiriţă în articolul „Biblioteca pentru copii şi tineret . 149-150. ci şi o sursă importantă de asistenţă socială pentru persoanele dezavantajate. 11 Brăileanu. s-a concretizat prin prezenţa pe Internet prin intermediul paginii web proprii. Eduard Claudiu. structură. 8. aziluri. condiţii de acces etc. instrumentele oferite de „eLearning” şi de bibliotecile virtuale fiind cele mai adecvate pentru formarea continuă. Marilena. informare şi educaţie inclusivă”. nedeplasabile sau care locuiesc în zone izolate. organizare. Majoritatea informaţiilor oferite sunt din istorie. Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii. în cadrul programului de instruire profesională „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării”. Programe pentru diversificarea şi modernizarea serviciilor”9 este de părerea că pentru bibliotecile publice Serviciile pentru copii şi tineret ca primă etapă a diversificării serviciilor. – Nr. – 2006. Biblioteca pentru copii şi tineret . cititorul: buletin metodic şi bibliografic.spaţiu pentru educaţie şi socializare. Programele şi proiectele în derulare trebuie să asigure servicii profesionite de informare şi lectură pentru toţi membrii societăţii. care la propunerea autorului s-ar putea numi „Servicii speciale de lectură. Totodată. United Nation’s International Children Fund (UNICEF) şi International Federation of Library Associations (IFLA) solicită ca bibliotecile publice să furnizeze servicii speciale pentru persoanele cu handicap. centre de tratament. închisori). 2005. biblioteca. – 2004.documentelor digitale în reţea. Bibliotecile . – 2010. o nouă concepţie privind organizarea şi prezervarea colecţiilor. o altă formulă de lucru (în echipă). Biblioteca publică şi comunicarea în era globalizării / Liviu Butuc. Programe pentru diversificarea şi modernizarea serviciilor / Marilena Chiriţă // Cartea. Eduard Claudiu Brăileanu în articolul „Elemente de metodologie privind construcţia proiectelor culturale în biblioteci”11 este de părere că Centrul pentru formare. – Bucureşti : Editura Centrului pentru Formare. o nouă abordare a problemelor pregătirii profesionale etc. Erich Agnes în articolul „Bibliotecile . – p. Liviu. Agnes. educaţie şi management în domeniul culturii a organizat un curs cu această temă. . Extinderea comunicării în societatea informaţională transformă Internetul în principalul mijloc de acces la educaţie şi cultură. orfelinate. – 63 p. Elemente de metodologie privind construcţia proiectelor culturale în biblioteci / Eduard Claudiu Brăileanu // Biblioteca. Biblioteca nu este doar un depozit de cunoştinţe şi un spaţiu de evoluţie spirituală.suport informaţional în era electronică / Agnes Erich // Biblioteca.

133-134. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” este o instituţie de cultură. Biblioteca. centru de educaţie şi informare pentru persoanele cu deficienţe de vedere”14 se descrie experienţă bibliotecii pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Claudia. formarea şi dezvoltarea nivelului de cultură generală şi informaţională a beneficiarilor prin intermediul mijloacelor specifice instituţiei bibliotecare. biblioteca. autorul prezintă principalele aspecte ale problemei. sisteme de mărire a textului pe ecran) etc. – p. – p. 5. înregistrarea audio a lucrării „Gramatica practică a limbii române” de Ştefania Popescu. 17. Claudia. oferind acces la patrimoniul cultural şi informaţional prin diverse servicii şi activităţi. 93-96. pe parcursul căreia au fost prezentate principalele elemente de construcţie a proiectelor culturale. 2. – p. pe echipe care au realizat proiecte utilizabile în diferite zone de activitate. care oferă manuale. scriitori.un spaţiu cultural deschis” ş. Lilia Tcaci // Cartea. Salonul abordează anual o diversitate de teme de interes pentru bibliotecari. Obiectivul principal al articolului este de a iniţia un dialog între cei interesaţi de subiect. Sistemul acţiunilor cultural-educative şi informaţionale în Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" / Claudia Balaban. În articolul Simonei Soare „Biblioteca. Programul Salonului a cuprins comunicările: „Programul de educaţie permanentă pentru copii la bibliotecă” „Biblioteca Naţională a României . O componentă importantă a activităţii Bibliotecii o constituie sistemul de acţiuni culturaleducative şi informaţionale. 2008. – nr. ilustratori şi editori. organizate pentru diferite categorii de beneficiari. 14 Soare. – 2008. în conformitate cu Statutul Bibliotecii. Simona. bibliografii. cititorul. Considerând că informaţiile cuprinse în modulul teoretic al cursului i-ar putea interesa şi pe alţi bibliotecari. promovarea valorilor culturale naţionale şi universale.cunoaşterea încântă”12 povesteşte despre Salonul Internaţional de Carte pentru copii.a. profesori. identificate pe parcursul perioadei de studiu. Cărţile luminează . echipamente specifice (calculatoare cu sintetizator vocal. instruirea teoretică. . – Nr. – 2002.1. centru de educaţie şi informare pentru persoanele cu deficienţe de vedere / Simona Soare // Biblioteca Bucureştilor. lucrări de specialitate în varianta audio (spre exemplu din domeniul medicinei şi al masajului. 12 Balaban.. Specialiştii bibliotecii organizează periodic manifestări culturale şi dezbateri cu participarea beneficiarilor din categoria persoanelor cu deficienţe de vedere. / Claudia Balaban // Biblioteca. Articolul Claudiei Balaban „Sistemul acţiunilor cultural-educative şi informaţionale în Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”13 scrisă împreună cu Eugenia Bejan şi Lilia Tcaci descrie rolul educaţional al bibliotecii. informare şi educaţie care contribuie la formarea tinerei generaţii. Acţiunile cultural-educative şi informaţionale au ca scop. Claudia Balaban a scris căteva lucrări privind rolul educaţional al bibliotecii în formarea personalptăţii copilului. Eugenia Bejan. aplicaţii desfăşurate în ateliere de lucru. În articolul „Cărţile luminează . – Nr. 5.cunoaşterea încântă. 13 Balaban. 33-34.

ca structuri de informare şi documentare.între aspiraţie şi împlinire”15 spune ca imaginaţia şi dăruirea bibliotecarului sunt determinante pentru realizarea. a unui climat care să-i ofere copilului satisfacţii estetice. 1. . şi că îşi aduc aportul la formarea personalităţii copilului şi la formarea continuă a cadrelor didactice. – 2010. educaţia morală . 11-16. respectiv cum să citească. 18 Tîrziman. 46-48. 32-33. educaţia civică . 15 Suciu. cititorul. – p. Educaţia copiilor în bibliotecă . 19. Activitatea de promovare a bibliotecii şcolare : Îndrumări metodice pentru bibliotecarii şcolari / Liuba Arion // Cartea. Ca atare. – Nr. Elena Eremia în articolul „Contribuţia bibliotecii şcolare la educarea estetico-muzicală a elevilor din şcolile şi liceele de muzică”16 descrie experienţa bibliotecii şcolare. – 2004.între aspiraţie şi împlinire / Florentina Suciu // Lectura (ClujNapoca). care pune la dispoziţia utilizatorilor lucrări de specialitate (metode. Contribuţia bibliotecii şcolare la educarea estetico-muzicală a elevilor din şcolile şi liceele de muzică / Elena Eremia // Liber. de surse alternative: Internetul şi mass-media. ţinând cont de particularităţile de vârstă ale grupurilor cu care lucrează (nivel de cunoştinţe. dirijori şi interpreţi. – 2007. înscriindu-se ca intermediar activ şi valabil. 4. activitatea şi creaţia unor mari compozitori. biblioteca. – Nr. 16 Eremia. Elena. Florentina. bibliotecarii şcolari de la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău şi-au asumat sarcina de a întreprinde un şir de acţiuni promoţionale pentru a sublinia în faţa comunităţii şcolare şi profesionale că bibliotecile şcolare există pentru instituţie şi pentru beneficiari.prin care i se cultivă respectul faţă de ceilalţi. în bibliotecă. 1-4. – Nr. – p. piese instrumentale şi corale) şi organizează diferite acţiuni menite să contribuie la formarea personalităţii muzicale a elevilor. studii. – p. să îşi modeleze funcţiile şi activităţile. Florentina Suciu în lucrarea „Educaţia copiilor în bibliotecă . 64-70.Parte a procesului educaţional.prin care i se insuflă respectul pentru natură. În 2009–2010. concerte.prin care este educat în spiritul dragostei pentru mişcare. biblioteca are un rol important în formarea personalităţii copiilor şi în dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter. să-şi diversifice produsele şi serviciile. educaţia ecologică . preocupări). Articolul Liubei Arion „Activitatea de promovare a bibliotecii şcolare: Îndrumări metodice pentru bibliotecarii şcolari”17 listează o suită de forme de promovare care pot fi aplicate în bibliotecile şcolare. între informaţie şi utilizator. educaţia fizică . „Informare şi documentare în biblioteca contemporană”18 articolul Elenei Tîrziman afirmă că în societatea informaţională bibliotecile sunt concurate.prin care este ajutat să înţeleagă drepturile şi îndatoririle pe care le are. – Fasc. Biblioteca oferă întreaga paletă educaţională: educaţia intelectuală prin care copilul învaţă cum să înveţe. Informare şi documentare în biblioteca contemporană / Elena Tîrziman // Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării. De mult interes din partea elevilor s-au bucurat medalioanele muzicale despre viaţa. Elena. Liuba. – 2002. 17 Arion. bibliotecile sunt obligate să asimileze „Noile tehnologii ale informării şi comunicării”. intelectuale şi morale. – p.

21 Kacsó. tipologia de conţinut. Utilizarea bibliotecii şcolare în procesul instructiv-educativ . organizarea şi diversificarea activităţilor de animaţie culturală.componentă a sistemului cultural-educativ / Victor Petrescu // Biblioteca. etc. . forumuri de discuţii. a capacităţii de a găsi singur informaţia de care are nevoie. 11-12. sondajele asupra preferinţelor utilizătorilor. – 2004. Adriana Kacsó în articolul „Lectura în bibliotecă”21 sugerează ca biblioteca publică are un rol formativ-educativ important pentru utilizatorii din învăţământul preuniversitar. crearea de reţele informaţionale şi conectarea la sistemele naţionale şi internaţionale cu ajutorul noilor tehnologii. Biblioteca publică .).pedagogia proiectului / Viorica Genţiana Onişoru // Buletin ABIR. rolul bibliotecilor ca manageri ai resurselor cunoaşterii (care sprijină utilizatorii prin metodologii de realizare a bibliografiilor şi a webgrafiilor. împreună cu elevi. Victor. termene şi sarcini individuale. rolul bibliotecilor se modifică sub aspect calitativ. funcţia de bază a bibliotecii o reprezintă conservarea şi comunicarea documentelor grafice şi audiovizuale. organizarea unor spectacole. Bibliotecarul trebuie să-i atragă pe utilizatori la bibliotecă prin diverse metode (de exemplu. 1. – Nr.pedagogia proiectului” 20 sunt exemplificate situaţii de colaborare în realizarea. cultivarea unor pasiuni legate de cunoaştere. Datorită evoluţiei rapide a societăţii. – 2008. – Nr. Lectura în bibliotecă / Adriana Kacsó // Biblioteca. tipologia resurselor informaţionale educaţionale şi a aplicaţiilor disponibile pe diverse site-uri. tipologia documentară. a deprinderilor de lectură. Adriana. a asigurării accesului la informaţie. 3. întâlnirile cu scriitorii. elaborarea unei bibliografii sau a unui referat) sau pe termen lung. programe săptămânale. 82-83 20 Onişoru. 17-22. artiştii. Articolul lui Victor Petrescu „Biblioteca publică .Autoarea prezintă rolul educativ al bibliotecilor (cu accent pe biblioteca universitară). În articolul Vioricăi Genţiana Onişoru „Utilizarea bibliotecii în procesul instructiv-educativ . 322-323. vizând formarea generală a elevului (de exemplu formarea unei atitudini pozitive faţă de carte şi bibliotecă. – 2006.componentă a sistemului culturaleducativ”19 descrie faptul ca în societatea informaţională. – p. a formării deprinderii de utilizare a informaţiei. a unor obiective pe termen scurt (de ex. – Nr. prin identificarea unor liste de difuzare. etc. concursurile 19 Petrescu. Această schimbare se poate realiza numai prin acţiuni de colaborare între bibliotecar şi profesor. biblioteca îndeplineşte un rol esenţial în susţinerea procesului instructiv-educativ din şcoli şi universităţi. bilunare sau lunare. etape. pe diferite teme şi pentru diferite vârste) şi să asigure accesul acestora la publicaţii. orientarea lui spre domeniul care îl interesează mai mult sau spre tipul de activitate pentru care. prin sprijinul concret acordat perfecţionării profesionale. în cadrul unui proces în care vor fi stabilite obiectivele şi în funcţie de acestea. – p. prin deplasarea accentului de pe latura materială. Ca subsistem al sistemului culturii. „Lecturile suplimentare” din programa şcolară. Viorica Genţiana. – p. testarea preferinţelor de lectură ale elevilor şi studenţilor prin intermediul anchetelor sociologice. pe latura pedagogică.

prin ieşirea din spaţiul convenţional destinat lecturii în instituţii şcolare. de tip nonformal. Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu consideră că lucrarea în cauză este o sinteză cu o largă arie de cuprindere a problemelor privitoare la rolul şi funcţiile bibliotecii în societatea contemporană. disponibilă pe diferite suporturi şi. bibliotecile publice trebuie să susţină educaţia permanentă. având deschidere în spaţiul comunicaţional. În condiţiile în care procesul educaţional şi-a schimbat aproape complet datele.educaţia permanentă”22 pune un diagnostic amănunţit societăţii a secolului XXI. Biblioteca are responsabilitatea activării lecturii în cadrul comunităţii prin munca de teren. cercurile literare. 285 24 Toma. Emil. prin Internet. Într-o epocă predominant vizuală. Gabriela. expoziţiile omagiale. 22 Enache. – 2002. Ioan. universităţile şi alte instituţii de cultură sau medii neinstituţionalizate ale societăţii. Bucureşti : Editura Ager. – Nr. 23 Vasilescu. 17. 5. Impactul noilor tehnologii şi „umanismul” erei digitale.de creaţie literară. iar bibliotecile să fie prezente pe agenda de lucru a planificărilor la nivel municipal. Lectura în contextul socio-cultural actual / Gabriela Toma // Cartea. Tineretul se află într-o continuă stare de febrilitate. lectura implică mai multe semnificaţii. – 2008. specificul activităţilor de bibliotecă şi schimbările survenite la nivel de sistem şi în reţelele de biblioteci sunt câteva dintre subiectele abordate. Gheorghe Buluţă şi Victor Petrescu. În această privinţă. Ioan Enache în articolul „Un atribut al bibliotecii publice . Cartea este alcătuită din două părţi: „Educaţie-informare-lectură” şi „Realităţi şi perspective”. sponsori) şi biblioteci. – Nr. evoluţia raporturilor dintre furnizorii de resurse (stat. cluburi ale copiilor. trebuie să se ţină seama de avantajul bibliotecilor publice de a-şi putea organiza componenta educativă pe o paletă diversă. . ele fiind depozitarele majore de informaţie enciclopedică. 32-37. – p. Gabriela Toma în lucrarea sa „Lectura în contextul socio-cultural actual”24 afirmă că biblioteca are responsabilitatea formării competenţelor populaţiei de mâine. cititorul. 9. fiind pusă în legătură cu decodificarea mesajului scris. a populaţiei. Biblioteca şi societatea : [recenzia lucrării cu acelaşi titlu de Doina Banciu. – 2007. Un atribut al bibliotecii publice . – Nr.educativ general. bibliografiile tematice reprezintă mijloace de a dezvolta gustul pentru lectură al utilizătorilor. 2001] / Emil Vasilescu // Biblioteca.educaţia permanentă / Ioan Enache // Cartea (Bacău). biblioteca. Emil Vasilescu în recenzia cărţii „Biblioteca şi societatea”23 a autorilor Doina Banciu. completarea colecţiilor şi politica de achiziţii. în plus. în complementaritate cu şcoala. comunitate locală. datorată derulării rapide a evenimentelor. în mediul universitar contribuind la pierderea deprinderilor pentru studiul temeinic. – p. târgurile de carte. Acest fapt are repercusiuni negative asupra procesului instructiv . care va avea drept de vot şi va lua decizii pentru ceilalţi. evoluţia cititorului către statutul de „utilizator”. Bibliotecarii ar trebui să poarte discuţii cu oamenii politici.

Rolul bibliotecilor de a selecta.cadrele didactice. organiza. 11-12. orfelinate. 263-271. Gabriela Harea în articolul „Colaborarea bibliotecar .) asupra cărora se pune un accent deosebit în prezent. parcuri. Colaborarea bibliotecar . Бубекина // Библиотековедение. fie de acasă. 318-319.В.29-36. lectura trebuie să fie un exerciţiu zilnic. factor de stimulare a lecturii”25 menţionează că deprinderea de lectură se formează din primul an de studiu în şcoală. organizeze şi să folosească informaţia din diverse surse. – с. 3. – Nr. – p. Размышления об образовательной функции библиотек / Н.cadrele didactice. datorită unui sistem inferior de educaţie.spitale. Albert Arko-Cobbah a scris articolul „Rolul bibliotecilor în educaţia studenţilor : cazul studenţilor din comunităţile dezavantajate ale Africii de Sud”26. Fiind strâns legată de învăţarea bazată pe resurse digitale. The role of libraries in student-centred learning : the case of students from the disadvantaged communities in South Africa. de divertisment etc. la care contribuie familia. Caracterizând funcţia educaţională a bibliotecilor. cercuri de lectură. depozita şi regăsi informaţiile sporeşte pe măsură ce atât profesorii. Articolul lui N. Albert. (Rolul bibliotecilor în educaţia studenţilor : cazul studenţilor din comunităţile dezavantajate ale Africii de Sud) / Albert Arko-Cobbah // The International Information & Library Review. Pregătirea profesorilor este foarte importantă atunci când se pune problema de a ajuta studenţii din comunităţile dezavantajate la nivel lingvistic şi de scriere. Biblioteca publică are ca obiectiv principal facilitarea accesului la informaţie. sigure de sine. . dar şi o educaţie la limita dintre cea formală şi cea informală. – p. 27 Бубекина. documentare şi recreere ale utilizatorilor săi. Н. – Nr. inclusiv cele bazate pe tehnologiile informaţionale şi de comunicare. autorul utilizează 25 Harea. Aceştia primesc informaţia propriu-zisă. culturală şi informaţională.V. cu abilităţi de autoînvăţare.В. care trebuie să colaboreze cu cadrele didactice pentru a-i apropia pe copii de universul cărţii. şcoala. – 2008. Biblioteca publică răspunde nevoilor de lectură. precum că educaţia care vizează studenţii îşi propune formarea unor persoane independente. cât şi studenţii obţin informaţia dorită în orice format. – 2004. – 2000. Autorul prezintă funcţii noi ale bibliotecilor (funcţia tehnologică) dar şi o serie de misiuni (educaţională. Dezvoltarea gustului şi interesului pentru lectură la elevii din ciclul gimnazial se realizează prin numeroase metode cum ar fi aniversări ale unor personalităţi culturale şi ştiinţifice. Factorul esenţial în stimularea interesului pentru lectură rămâne bibliotecarul. În concluzie. acest tip de educaţie provoacă oamenii să acceseze. Nu de puţine ori acestea s-au aflat în pericol de a nu-şi mai putea îndeplini integral funcţiile tradiţionale: educaţională. evalueze. 26 Arko-Cobbah. fie de la bibliotecă. Bubekina „Reflecţii privind funcţia educativă a bibliotecii”27 este de părerea că situaţia economică şi crizele financiare au frânat dezvoltarea bibliotecilor. care face parte din practicile de apartheid. bibliotecile şi editurile. Gabriela. educaţie şi cultură pentru persoanele defavorizate precum şi programe de alfabetizare tehnică a persoanelor care doresc să utilizeze tehnica de calcul. – № 5. factor de stimulare a lecturii / Gabriela Harea // Biblioteca. aziluri de bătrâni.

. Iniţial rolul bibliotecii era de a păstra documentele scrise. Studiind activitatea bibliotecilor ca instituţii sociale. instructiv şi cultural. – № 5. susţinerea procesului educaţional. Traptat a evoluat la rolul educativ. 28 Мотыльский. etc. implementarea noilor tehnologii. – с. educarea prin cultură. Библиотека в социуме: предназначение и функции / Роман Мотыльский // Библиотековедение.câteva sintagme căreia îi sunt asociate: servire informaţională şi documentară.19-24. În articolul lui Roman Motylschi „Biblioteca şi societate”28 se spune că cercetarea funcţiilor bibliotecii în societate reprezintă una dintre problemele fundamentale ale domeniului biblioteconomic. asistenţă metodică. autorul menţionează două tipuri de funcţii: de fond sau principale care sunt condiţionate de obiectivul bibliotecii şi aplicate sau secundare care sunt legate de tendinţele societăţii de a utiliza posibilităţile bibliotecii. – 2002. Роман. asistenţă în procesul educativ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->