Sunteți pe pagina 1din 110

R O M Â N I A

R O M Â N I A INSTITUTUL NA Ţ IONAL DE STATISTIC Ă NATIONAL INSTITUTE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

ECONOMIA MONDIALĂ ÎN CIFRE WORLD ECONOMY IN FIGURES

IONAL DE STATISTIC Ă NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS ECONOMIA MONDIAL Ă ÎN CIFRE WORLD ECONOMY IN

- 2011 -

Introducere

Foreword

Publicaţia “Economia mondială în cifre” este

The publication “World economy in figures”

 

is

a traditional paper of Romanian official statistics,

o lucrare cu tradiţie a statisticii oficiale româneşti, care apare o dată la doi ani şi oferă date comparative privind dezvoltarea economico-socială a României şi a altor ţări din Europa şi din lume.

Anul acesta, publicaţia are următoarea structură: indicatorii cei mai semnificativi - în accepţiunea autorilor - au fost prezentaţi distinct pentru Statele Membre ale Uniunii Europene (UE - 27), comparativ cu alte state ale lumii. În cazul a trei subcapitole (Producţia principalelor produse agricole vegetale, Efectivele de animale, Producţia principalelor produse industriale), pentru că sursa de informaţie a permis, s-au realizat ierarhizări ale ţărilor pentru primele 20 de poziţii cu pondere semnificativă în totalurile mondiale şi de asemenea, prezentarea grafică pe continente a indicatorilor respectivi. Publicaţia este organizată în opt capitole,

astfel:

issued every two years and providing comparative data on the economic and social development of Romania and of other countries of Europe and around the world. This year, the publication structure is as follows: the most significant indicators - in authors’ view - were distinctly presented for the European Union Member States (EU-27), as compared to the other countries. The information sources allowed for presenting, in case of three sub-chapters (Production of main crops, Livestock, Production of main industrial products) the countries hierarchy for the top 20 positions with significant weight in world totals, as well as for the graphic presentation by continents of the respective indicators.

The publication is structured around eight chapters, namely:

I - Teritoriul, populaţia şi forţa de

I - Territory, population and labour force;

muncă; II - Indicatori sintetici; III - Agricultură

II - Synthetic indicators; III - Agriculture and environment;

şi mediul înconjurător; IV - Industrie şi

IV

- Industry and construction; V - Transports;

construcţii; V - Transporturi; VI - Comerţ exterior;

VI

- Foreign trade; VII - Education, research &

VII - Învăţământ, cercetare-dezvoltare, sănătate;

VIII - Statistică socială şi statistica turismului.

Pentru România, sursa de date o reprezintă informaţiile existente în seriile statistice ale Institutului Naţional de Statistică. Pentru celelalte ţări s-au utilizat publicaţiile şi site-urile organizaţiilor internaţionale. În scopul asigurării comparabilităţii, toate datele se referă la ultimul an în care ele au fost disponibile pentru toate ţările, excepţiile fiind indicate în conţinutul tabelelor.

development, health; VIII - Social statistics and tourism statistics. For Romania, the data source consists in the information existing in statistical series of the National Institute of Statistics. For the other countries, the international organizations’ publications and websites were used. In view to ensure the comparability, all data refer to the last year when they were available for all the countries, the exceptions being indicated in the tables’ content.

C U P R I N S C O N T E N T S

Pag.

Page

CAPITOLUL I.

TERITORIUL, POPULAŢIA ŞI

FORŢA DE MUNCĂ

CHAPTER I .

TERRITORY, POPULATION

AND LABOUR FORCE

1

Suprafaţa şi populaţia principalelor ţări, în anul 2010

11

Area and population of main countries, in 2010

2

Marile aglomerări urbane

14

Great urban agglomerations

3

Distribuţia teritorială a populaţiei, în anul 2008

21

Territorial distribution of the population, in 2008

4

Mişcarea naturală a populaţiei, în anul 2010

22

Vital statistics, in 2010

5

Rata mortalităţii infantile

23

Infant mortality rate

6

Tendinţele fertilităţii

24

Fertility tendency

7

Numărul avorturilor provocate legal

25

The number of legally induced abortions

8

Speranţa de viaţă la naştere, în anul 2010

26

Life expectacy at birth, in 2010

9

Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă, în anul 2009

27

Structure of population by main age groups, in 2009

10

Rata de dependenţă demografică

28

Age dependency ratio

11

Căsătorii şi rata de nupţialitate

29

Marriages and crude marriage rate

12

Divorţuri şi rata de divorţialitate

30

Divorces and crude divorces rate

13

Structura populaţiei ocupate pe principalele ramuri, în anul 2008

31

Employment structure by main sector of activity, in 2008

14

Şomajul, în anul 2010

32

Unemployment, in 2010

CAPITOLUL II.

CHAPTER II.

INDICATORI SINTETICI

SYNTETIC INDICATORS

15

Produsul Intern Brut, în anul 2008

35

Gross Domestic Product, in 2008

16

Indicii Produsului Intern Brut

36

Indices of Gross Domestic Product

17

Structura Produsului Intern Brut pe elemente componente, după metoda cheltuielilor, în anul 2009

37

Structure of Gross Domestic Product by component, according to expenditure method, in 2009

18

Contribuţia principalelor activităţi la realizarea valorii adăugate brute, în anul 2009

38

Contribution of major activities to gross value added, in 2009

19

Rezervele internaţionale

39

International reserves

20

Balanţa de plăţi externe a unor ţări, în anul 2009 (Sold)

40

Balance of payments of some countries, in 2009 (Net credit)

 

Pag.

Page

CAPITOLUL III. AGRICULTURĂ ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

CHAPTER III. AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

21 Indicii producţiei agricole

43

Agricultural production indices

22 Producţia mondială a principalelor produse cerealiere

44

World production of the main cereals

23 Producţia mondială a principalelor culturi de plante uleioase şi plante tehnice pentru industrializarea zahărului

45

World production of major oleaginous crops and technical plants for sugar industrialization

24 Producţia principalelor produse agricole vegetale, în anul 2009

Production of the main crops, in 2009

- Cereale

46

- Cereals

- Grâu

47

- Wheat

- Porumb

48

- Maize

- Orez

49

- Rice

- Cartofi

50

- Potatoes

- Sfeclă de zahăr

51

- Sugar beet

- Floarea soarelui

52

- Sunflower

- Soia

53

- Soybeans

- Legume

54

- Vegetables

- Fructe

55

- Fruit

- Struguri

56

- Grapes

- Căpşuni

57

- Strawberries

25 Numărul principalelor specii de animale - total mondial

58

Number of the main species - world total

26 Numărul animalelor (la începutul anului)

Livestock (at the beginning of the year)

- Bovine

59

- Bovine

- Porcine

60

- Pigs

- Ovine şi caprine

61

- Sheep and goats

27 Producţia de carne obţinută de la animalele sacrificate, în anul 2009

62

Production of meat from slaughtered animals, in 2009

28 Producţia de lapte de vacă, în anul 2009

63

Cow milk production, in 2009

29 Producţia de lână brută, în anul 2009

64

Greasy wool production, in 2009

30 Producţia de ouă de găină, în anul 2009

65

Hen eggs production, in 2009

31 Producţia de miere, în anul 2009

66

Honey production, in 2009

32 Suprafaţa de teren amenajată pentru irigat, în anul 2009

67

Total area equipped for irrigation, in 2009

33 Biodiversitatea…

68

Biodiversity

34 Fondul forestier

69

Forest area

35 Emisiile de dioxid de carbon, în anul 2007

71

Carbon dioxide emissions, in 2007

 

Pag.

Page

CAPITOLUL IV. INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII

CHAPTER IV. INDUSTRY AND CONSTRUCTION

36 Indicii producţiei industriale mondiale pe ramuri

75

Indices of world industrial production by branches

37 Indicii producţiei industriale: total

76

Industrial production indices: total

manufacturing

38 Indicii producţiei industriale: industria extractivă

77

Industrial production indices: mining and quarrying

39 Indicii producţiei industriale: industria prelucrătoare

78

Industrial production indices:

40 Indicii producţiei industriale: energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă

79

Industrial production indices: electricity, gas and hot water

41 Producţia de energie electrică, în anul 2008

80

Electric power production, in 2008

42 Producţia de ţiţei extras, în anul 2008

81

Crude petroleum production, in 2008

43 Producţia de cărbune net, în anul 2008

82

Net coal production, in 2008

44 Producţia de gaze naturale, în anul 2008

83

Natural gas production, in 2008

45 Producţia de fier în minereu şi concentrate, în anul 2008

84

Iron ores and concentrates production, in 2008

46 Producţia de oţel, în anul 2009

85

Steel production, in 2009

47 Producţia de aluminiu primar, în anul 2009

86

Primary aluminum production, in 2009

48 Producţia de cupru rafinat, în anul 2009

87

Refined copper production, in 2009

49 Producţia minieră de zinc, în anul 2009

88

Mine production of zinc, in 2009

50 Producţia de ciment, în anul 2008

89

Cement production, in 2008

51 Producţia de plumb rafinat, în anul 2009

90

Refined lead production, in 2009

52 Producţia de îngrăşăminte chimice (100% substanţă activă), în anul 2009

91

Chemical fertilizers production (100% active substance), in 2009

53 Producţia de cauciuc sintetic, în anul 2008

92

Synthetic rubber production, in 2008

54 Locuinţe nou construite

93

Construction of new dwellings

CAPITOLUL V.

CHAPTER V.

TRANSPORTURI

TRANSPORT

55 Lungimea autostrăzilor şi numărul de autoturisme, în anul 2009

97

Lenght of motorways and number of passenger cars, in 2009

56 Accidente de circulaţie, în anul 2009

98

Road traffic accidents, in 2009

57 Transportul feroviar

99

Railway traffic

58 Transportul aerian, în anul 2009

100

Air transport, in 2009

CAPITOLUL VI.

CHAPTER VI.

COMERŢ EXTERIOR

FOREIGN TRADE

59 Evoluţia importului în perioada 2007-2010

103

Import development during 2007-2010

60 Evoluţia exportului în perioada 2007-2010

104

Export development during 2007-2010

61 Balanţa comercială FOB-CIF în perioada

Trade balance FOB-CIF during

2007-2010

105

2007-2010

62 Ponderea în PIB a importului şi exportului de bunuri şi servicii, în anul 2010

106

Share of import and export of goods and services in GDP, in 2010

 

Pag.

Page

CAPITOLUL VII. ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE- DEZVOLTARE, SĂNĂTATE

CHAPTER VII. EDUCATION, RESEARCH AND DEVELOPMENT, HEALTH

63 Rata brută a studenţilor înscrişi în anul universitar

Gross enrolment rate in tertiary education, in

2009/2010

109

2009/2010

64 Cheltuieli publice pentru educaţie, în anul 2009

110

Public expenditure on education, in 2009

65 Cheltuieli cu cercetarea-dezvoltarea şi personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare, în anul

Expenditure on research-development and staff in the research-development

2009

111

activity, in 2009

66 Cheltuieli pentru sănătate, în anul 2009

112

Health expenditure, in 2009

67 Numărul medicilor şi stomatologilor, în anul 2008

113

Number of physicians and number of dentist, in 2008

68 Ratele mortalităţii standard pe cauze selectate, în anul 2009

114

Standardised death rates on selected causes, in 2009

CAPITOLUL VIII. STATISTICA SOCIALĂ ŞI STATISTICA TURISMULUI

CHAPTER VIII. SOCIAL STATISTICS AND TOURISM STATISTICS

69 Preţuri

119

Prices

70 Numărul de ziare cotidiene şi gospodăriile dotate cu televizoare

120

Number of daily newspapers and households endowed with television sets

71 Utilizatorii de Internet, abonamentele la telefonia mobilă şi gospodăriile dotate cu calculatoare personale

121

Internet users, mobile cellular subscriptions and households endowed with personal computers

72 Balanţa turismului

122

Tourism balance

România şi Uniunea Europeană

123

Romania and European Union

*

 

*

*

124

 

Sursele de date utilizate Simboluri folosite în tabele

124

Data sources used Symbols used in tables

TERITORIUL, POPULAŢIA ŞI 1. FORŢA DE MUNCĂ

TERRITORY, POPULATION AND LABOUR FORCE

1.

SUPRAFAŢA ŞI POPULAŢIA PRINCIPALELOR ŢĂRI, ÎN ANUL 2010 AREA AND POPULATION OF MAIN COUNTRIES, IN 2010

 

Populaţia la

Densitatea

 

Suprafaţa

1 iulie

populaţiei

Ţara

Area

Population on

Density of

Country

July 1

population

 

mii km

2

milioane locuitori

loc./km 2

thou.

km 2

million inhabitants

inhabitants/km 2

 

E U R O P A / E U R O P E

 

Albania Austria Belarus Belgia Bosnia şi Herţegovina Bulgaria Rep. Cehă Croaţia Danemarca 1) Elveţia Estonia Finlanda Franţa 2) Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Rep. Macedonia Rep. Moldova Muntenegru Norvegia 3) Olanda Polonia Portugalia 4) Regatul Unit 5) România Fed. Rusă 6) Serbia Slovacia Slovenia Spania 7) Suedia Ucraina Ungaria

28748

3,20

111,3

Albania Austria Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Czech Rep. Croatia Denmark 1) Switzerland Estonia Finland France 2) Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Macedonia Rep. Moldova Rep. Montenegro Norway 3) Netherlands Poland Portugal 4) United Kingdom 5) Romania Russian Fed. 6) Serbia Slovakia Slovenia Spain 7) Sweden Ukraine Hungary

83871

8,40

100,2

207600

9,50

45,8

30528

10,80

353,8

51197

3,80

74,2

110879

7,50

67,6

78867

10,50

133,1

56594

4,40

77,7

43094

5,50

127,6

41277

7,80

189,0

45227

1,30

28,7

338419

5,40

16,0

551500

63,00

114,2

357114

81,60

228,5

131957

11,30

85,6

70273

4,50

64,0

301336

60,50

200,8

64559

2,20

34,1

65300

3,30

50,5

25713

2,10

81,7

33846

4,10

121,1

13812

0,60

43,4

323802

4,90

15,1

37354

16,60

444,4

312685

38,20

122,2

92090

10,70

116,2

242900

62,20

256,1

238,4

21,4

89,9

17098242

141,90

8,3

88361

7,30

82,6

49035

5,40

110,1

20273

2,10

103,6

505992

47,10

93,1

441370

9,40

21,3

603500

45,90

76,1

93028

10,00

107,5

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 2 ].

1) Fără Insulele Feroe şi Groenlanda. / Excluding Faeroe Islands and Greenland. Fără departamentele de peste mări. / Not including overseas department.

3) Exclusiv Insulele Svalbard şi Jan Mayen. / Excluding Svalbard and Jan Mayen Islands.

2)

4)

Inclusiv Insulele Azore şi Madeira. / Including Azores and Madeira Islands.

5) Exclusiv Insulele Normande şi Insula Man. / Excluding Channel Islands and Isle of Man.

Inclusiv partea asiatică. / Including asiatic area. 7) Inclusiv Insulele Baleare şi Canare. / Including Balearic and Canary Islands.

6)

1.

SUPRAFAŢA ŞI POPULAŢIA PRINCIPALELOR ŢĂRI, ÎN ANUL 2010 - continuare AREA AND POPULATION OF MAIN COUNTRIES, IN 2010 - continued

 

Populaţia la

Densitatea

 
 

Suprafaţa

 

1 iulie

populaţiei

Ţara

Area

Population on

Density of

Country

 

July 1

population

 

mii km

2

milioane locuitori

loc./km 2

thou.

km 2

 

million inhabitants

inhabitants/km 2

 
 

A F R I C A / A F R I C A

 

Africa de Sud Algeria Angola 8) Burkina Faso Camerun Ciad Côte d’Ivoire Rep. Dem. Congo Egipt Etiopia Ghana Kenya Libia Madagascar Malawi Mali Maroc Mozambic Niger Nigeria Somalia Sudan Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe

1221037

 

49,90

40,9

South Africa Algeria Angola 8) Burkina Faso Cameroon Chad Côte d’Ivoire Congo, Dem. Rep. Egypt Ethiopia Ghana Kenya Lybia Madagascar Malawi Mali Morocco Mozambique Niger Nigeria Somalia Sudan Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe

2381741

36,00

15,1

1246700

19,00

15,2

274222

16,20

59,1

475442

20,00

42,1

1284000

11,50

9,0

322463

22,00

68,2

2344858

67,80

28,9

1002000

80,40

80,2

1104300

85,00

77,0

238539

24,00

100,6

580367

40,00

68,9

1759540

6,50

3,7

587041

20,10

34,2

118484

15,40

130,0

1240192

15,20

12,3

446550

31,90

71,4

801590

23,40

29,2

1267000

15,90

12,5

923768

 

158,30

171,4

637657

 

9,40

14,7

2505813

43,20

17,2

945087

45,00

47,6

241038

33,80

140,2

752612

13,30

17,7

390757

12,60

32,2

 

A M E R I C A

D E

N O R D A N D

Ş I

A M E R I C A

C E N T R A L Ă

N O R T H

C E N T R A L

A M E R I C A

 

Canada

9984670

 

34,10

3,4

Canada

Cuba

109886

11,20

101,9

Cuba

Rep. Dominicană

48671

9,90

203,4

Dominican Rep.

El Salvador

21041

6,20

294,7

El Salvador

Guatemala

108889

14,40

132,2

Guatemala

Haiti

27750

9,80

353,2

Haiti

Honduras

112492

7,60

67,6

Honduras

Mexic

1964375

 

110,60

56,3

Mexico

Nicaragua

130373

 

6,00

46,0

Nicaragua

S.U.A.

9629091

 

309,60

32,2

U.S.A.

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 2 ]. 8) Inclusiv enclava Cabinda. / Including the enclave of Cabinda.

1.

SUPRAFAŢA ŞI POPULAŢIA PRINCIPALELOR ŢĂRI, ÎN ANUL 2010 - continuare AREA AND POPULATION OF MAIN COUNTRIES, IN 2010 - continued

 

Populaţia la

Densitatea

 

Suprafaţa

 

1 iulie

populaţiei

Ţara

Area

Population on

Density of

Country

 

July 1

population

 

mii km

2

milioane locuitori

loc./km 2

thou.

km 2

million inhabitants

inhabitants/km 2

 

A M E R I C A

DE

S U D / S O U T H

A M E R I C A

Argentina

2780400

40,50

14,6

Argentina

Bolivia

1098581

10,40

9,5

Bolivia

Brazilia

8514877

 

193,30

22,7

Brazil

Chile

756102

17,10

22,6

Chile

Columbia

1141748

45,50

39,9

Colombia

Ecuador

256369

14,20

55,4

Ecuador

Paraguay

406752

6,50

16,0

Paraguay

Peru

1285216

29,50

23,0

Peru

Venezuela

912050

28,80

31,6

Venezuela

 

A S I A / A S I A

Afganistan

652090

 

29,10

44,6

Afghanistan Saudi Arabia Azerbaijan Bangladesh Cambodia China, P. R. Korea Rep. Korea, D.P.R. Philippines India Indonesia Iraq Iran Israel Japan Kazakhstan Malaysia Myanmar Nepal Pakistan Syria Sri Lanka Tajikistan Thailand Turkey Uzbekistan Viet nam Yemen

Arabia Saudită

2149690

29,20

13,6

Azerbaidjan

86600

9,00

103,9

Bangladesh

143998

164,40

1141,7

Cambodgia

181035

15,10

83,4

R.P. Chineză

9596961

1338,10

139,4

Rep. Coreea

99678

 

48,90

490,6

R.P.D. Coreeană

120538

22,80

189,2

Filipine

300000

94,00

313,3

India

3287263

1188,80

361,6

Indonezia

1860360

235,50

126,6

Irak

438317

31,50

71,9

Iran

1628750

75,10

46,1

Israel

22072

7,60

344,3

Japonia

377930

127,40

337,1

Kazahstan

2724900

16,30

6,0

Malaezia

330803

28,90

87,4

Myanmar

676578

53,40

78,9

Nepal

147181

28,00

190,2

Pakistan

796095

 

184,80

232,1

Siria

185180

22,50

121,5

Sri Lanka

65610

20,70

315,5

Tadjikistan

143100

7,60

53,1

Thailanda

513120

68,10

132,7

Turcia

783562

73,60

93,9

Uzbekistan

447400

28,10

62,8

Vietnam

331212

88,90

268,4

Yemen

527968

23,60

44,7

 

O C E A N I A / O C E A N I A

 

Australia 9) Noua Zeelandă Papua - Noua Guinee

7692024

 

22,40

2,9

Australia 9) New Zealand Papua - New Guinea

270467

4,40

16,3

462840

6,80

14,7

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 2 ]. 9) Inclusiv Insulele Christmas, Insulele Cocos (Keeling) şi Insula Norfolk. / Including Christmas Islands, Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island.

2.

MARILE AGLOMERĂRI URBANE GREAT URBAN AGGLOMERATIONS

număr persoane / number of persons

 

Fără

Cu

Ţara / Oraşul

Anul

suburbii

suburbii

Country / City

Year

City

Urban

 

proper

agglomeration

 

E U R O P A / E U R O P A

 

Austria

Austria

Viena

2008

1677867

Vienna

Belarus

Belarus

Minsk

2008

1814822

Minsk

Belgia

Belgium

Bruxelles

2009

153514

Brussels

Bulgaria

Bulgaria

Sofia

2008

1159847

Sofia

Rep. Cehă

Czech Rep.

Praga

2008

1233211

Prague

Danemarca

Denmark

Copenhaga

2008

511686

Copenhagen

Finlanda

Finland

Helsinki

2008

573604

Helsinki

Franţa

France

Paris

2007

2125197

Paris

Marsilia

2007

860363

Marseille

Lyon

2007

480660

Lyon

Germania

Germany

Berlin

2007

3416000

Berlin

Hamburg

2007

1771000

Hamburg

München

2007

1312000

Munich

Grecia

Greece

Atena

2007

789166

Athens

Italia

Italy

Roma

2008

2710932

Rome

Milano

2007

1296958

Milano

Napoli

2007

968484

Napoli

Olanda

Netherlands

Amsterdam

2008

747093

1028261

Amsterdam

Rotterdam

2008

582951

984603

Rotterdam

Polonia

Poland

Varşovia

2007

1704717

Warsaw

Portugalia

Portugal

Lisabona

2008

489562

Lisbon

Porto

2008

216080

Porto

Regatul Unit

United Kingdom

Londra

2007

7172091

8278251

London

Birmingham

2007

970892

Birmingham

România

Romania

Bucureşti

2010

1942254

Bucharest

Timişoara

2010

311428

Timisoara

Iaşi

2010

309631

Iasi

Cluj

2010

305636

Cluj

Constanţa

2010

301221

Constanta

Craiova

2010

298740

Craiova

Braşov

2010

276914

Brasov

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 9 ].

2.

MARILE AGLOMERĂRI URBANE - continuare GREAT URBAN AGGLOMERATIONS - continued

număr persoane / number of persons

 

Fără

Cu

Ţara / Oraşul

Anul

suburbii

suburbii

Country / City

Year

City

Urban

 

proper

agglomeration

Fed. Rusă

Russian Fed.

Moscova

2008

10489644

Moscow

St. Petersburg

2008

4574950

St. Petersburg

Novosibirsk

2008

1393852

Novosibirsk

Ekaterinburg

2008

1327609

1359107

Ekaterinburg

Nijni-Novgorod

2008

1273618

1281517

Nizhny Novgorod

Samara

2008

1135069

1135115

Samara

Omsk

2008

1130110

Omsk

Kazan

2008

1125478

Kazan

Celeabinsk

2008

1093097

Chelyabinsk

Ufa

2008

1023150

1030361

Ufa

Serbia

Serbia

Belgrad

2008

1322629

1621396

Belgrade

Spania

Spain

Madrid

2008

3213271

Madrid

Barcelona

2008

1615908

Barcelona

Suedia

Sweden

Stockholm

2007

789024

Stockholm

Ucraina

Ukraine

Kiev

2008

2698926

Kiev

Harkov

2008

1438219

Kharkov

Dnepropetrovsk

2008

1019382

1021683

Dnepropetrovsk

Odesa

2008

988013

Odessa

Ungaria

Hungary

Budapesta

2008

1707254

2489471

Budapesta

 

A F R I C A / A F R I C A

 

Africa de Sud Soweto Port Elizabeth Johannesburg

South Africa

1996

904165

Soweto

1996

775255

Port Elizabeth

1996

752349

Johannesburg

Pretoria

2007

2345900

Pretoria

Algeria

Algeria

Alger

2007

3354000

Alger

Camerun

Cameroon

Yaounde

2005

1430000

Yaounde

Douala Rep. Dem. Congo

1998

1382900

Douala Dem. Rep. Congo

Kinshasa

2009

10000000

Kinshasa

Côte d' Ivoire Abidjan

 

Côte d’Ivoire

1988

1929079

Abidjan

Yamoussoukro

2005

200700

Yamoussoukro

Egipt

Egypt

Cairo

2006

6758581

Cairo

Alexandria

1996

3339076

Alexandria

Etiopia

Ethiopia

Addis-Abeba

2007

2738200

Addis-Abeba

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 9 ].

2.

MARILE AGLOMERĂRI URBANE - continuare GREAT URBAN AGGLOMERATIONS - continued

număr persoane / number of persons

 

Fără

Cu

Ţara / Oraşul

Anul

suburbii

suburbii

Country / City

Year

City

Urban

 

proper

agglomeration

 

Kenya

Kenya

Nairobi

2006

2948109

 

Nairobi

Nakuru

2006

1571162

 

Nakuru

Maroc

Morocco

Casablanca

2007

2995000

 

Casablanca

Rabat

2007

642000

Rabat

Nigeria

Nigeria

Abuja

2008

1129300

Abuja

Senegal

Senegal

Dakar

2007

1075582

Dakar

Sudan

Sudan

Omdurman

1993

1271403

 

Omdurman

Kartoum

2005

8000000

Khartoum

Tanzania

Tanzania

Dar es Salaam

2002

2497900

Dar es Salaam

Tunisia

Tunisia

Tunis

2008

3981000

Tunis

Zimbabwe

Zimbabwe

Harare

2006

1600000

Harare

 

A M E R I C A

D E

N O R D A N D

Ş I

A M E R I C A

C E N T R A L Ă

N O R T H

C E N T R A L

A M E R I C A

 

Canada

Canada

Toronto

2008

5531263

Toronto

Montreal

2008

3750540

Montreal

Vancouver

2008

2271224

Vancouver

Ottawa

2008

1198668

Ottawa

Costa Rica

Costa Rica

San José

2007

348558

San José

Cuba

Cuba

Havana

2008

2152391

Havana

Rep. Dominicană

Dominican Rep.

Santo Domingo

2002

913540

913540

Santo Domingo

Guatemala

Guatemala

Ciudad de Guatemala

2002

2500000

Ciudad de Guatemala

Mexic

Mexico

Ciudad de Mexico

2008

18460523

Ciudad de Mexico

Guadalajara Monterrey Puebla de Zaragoza Tijuana Porto Rico

2008

3942640

Guadalajara Monterrey Puebla de Zaragoza Tijuana Puerto Rico

2008

3542333

2008

1971076

2008

1380101

San Juan

2007

424951

San Juan

Sursa: / Source: [ 1 ], [ 9 ].

2.

MARILE AGLOMERĂRI URBANE - continuare GREAT URBAN AGGLOMERATIONS - continued

număr persoane / number of persons

Fără

Cu

Ţara / Oraşul

Anul

suburbii

suburbii

Country / City

Year

City

Urban

 

proper

agglomeration

S.U.A.

U.S.A.

New York

2008

8363710

New York

Los Angeles

2008

3833995

Los Angeles

Chicago

2008

2853114

Chicago

Houston

2008

2242193

Houston

Philadelphia

2008

1447395

Philadelphia

Dallas

2008