MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. literele r) l?i s). 12. Nr. in cazul in care. literele f) l?i g). la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. paza ~i protectie. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. La articolul 21 alineatul (4).500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 13. in cazul in care. transmiterii cu titlu gratuit. cu urmatorul cuprins: . La articolul 20. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. incluzand ~i scaunul soferului. 11.". sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar." 9. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. Prin exceptie de la prezentele prevederi.XII. La articolul 21 alineatul (4). potrivit legii. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. dupa litera p) se introduc doua noi litere. altele decat cele prevazute la lit. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere. literele l?1)-l?4). vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. 14. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. 938/30. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. La articolul 21 alineatul (4). La articolul 20. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. inclusiv pentru activitatea de taxi. aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. dupa litera e) se introduc doua noi litere. cu urmatorul cuprins: . litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. 3. in cazul in care. 5. La articolul21 alineatul (4). pentru veniturile realizate din Romania. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. 8. reprezinta elemente similare veniturilor. La articolul21 alineatul (4). vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare." 7. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. cu urmatorul cuprins: . dupa caz. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. La articolul 21 alineatul (2). se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. daca acestea sunt impozitate conform titlului III. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe.. 3. dupa litera t) se introduce o noua litera. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.2011 13 2. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. reparatii. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. curierat. 21.". c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere." 10. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". a). 4. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. PARTEA I. de la Guvern. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. litera 0. litera h) se abroqa. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora.

3. cu urrnatorul cuprins: . valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. incluzand ~i scaunul soferului. de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. La articolul 48 alineatul (7). La articolul 22.at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. 16. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. pentru determinarea . litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie.XII. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. dupa litera a) se introduce 0 noua litera. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. literele dt) l?i d2). se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale.2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. valori ale pierderilor asteptate. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. 17. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2... reparatii. 23. litera at). La articolul 22 alineatul (1).500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care. alineatul (52). cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1.11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. cu urmatorul cuprins: . constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 21. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. PARTEA I. transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. potrivit legilor de organizare ~i functionare:". potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. curierat. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale.".". precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice. persoane juridice romans. dupa caz." 20. La articolul 34." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI." 18. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. Nr.. 15." 19. se dizolva cu lichidare. d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. pe durata normala de utilizare rarnasa.14 efective a beneficiilor titlului III. ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. potrivit legii. La articolul 24. dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. dupa litera d) se introduc doua noi litere. cu urmatorul cuprins: . Prin exceptie. La articolul 42. au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale. in cursul anului fiscal. paza ~i protectie.. de institutiile emitente de moneda electronica. cu urmatorul cuprins: . La articolul22 alineatul (1). cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. cu urmatorul cuprins: . alineatele (151) l?i (152). dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. La articolul 24. alineatul (23).. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. care acorda credite legate de serviciile de plata. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie.(52) Prin exceptie de la prevederile alin. inclusiv pentru activitatea de taxi.(14) Persoanele juridice care. cu urmatorul cuprins: . 938/30.. alineatul (81). aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. La articolul 34. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. (5). (8). din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. dupa caz. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite.(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 22. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. in vederea dezmembrarii. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate.(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 193.

aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. (1) lit. 52.2011 15 24. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica.. precum ~i a contractelor de agent. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. La articolul 521.000 euro. potrivit art. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.. Nr. individual sau intr-o forma de asociere. (1) lit. situate in locuinte proprietate personala. prevazute la art. 521. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final." 31.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior. 52. La articolul 49. b) publicarea acestora. determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. De la data producerii evenimentului..(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. . de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa. 78 alin. a)-c). (3) care. (1) lit. lncepand cu anul fiscal urrnator. (1) lit." 26. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. La articolul 49. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. (1) lit. potrivit prevederilor art.(1) Pentru urmatoarele venituri. cu urrnatorul cuprins: . reprezentand plati anticipate.(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal.XII. 52 alin. La articolul 51.. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat. 938/30.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. cu modificarile ulterioare. alineatul (9). dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat.CAEN. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. potrivit titlului IV1. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 29. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula. Directiile generale ale finantelor publice judetene. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 25. alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . cu exceptia veniturilor prevazute la art. PARTEA I. La articolul 49. alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 53. alineatele (3)-(5). d). judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. anual.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. ." 30. in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala .(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. 82.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.. ." 28. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. care nu qenereaza 0 persoana juridica. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. cu urmatorul cuprins: . La articolul 61. in cursul anului fiscal." 27. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. la sfarsitul anului fiscal. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin.. d).MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 656/1997.

impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. alineatul (11)." 32. in contractul/raportul juridic incheiat. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. conform dispozitiilor legale. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. in sarcina proprietarului. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. articolele 621-623. (2) ~i (21)-(25). prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. indiferent de momentul lncasarii chiriei. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat.XII. indiferent de momentul lncasarii acestora. cu urmatorul cuprins: . declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. La articolul62. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs. 622. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. pentru fiecare an fiscal. PARTEA I. pentru fiecare an fiscal. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. venituri definite potrivit art. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale.. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. la momentul incheierii acestuia. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (3). contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. 61 alin. 938/30. in doua rate egale. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. dupa caz. 48. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. alineatele (21)-(26). avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. (3). astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. II din prezentul titlu.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. uzufructuarului sau a altui detinator legal. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. in contul impozitului anual datorat..(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. dupa data de 31 ianuarie inclusiv." 35. Nr. 61 alin. impozitul fiind final. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit." .. La articolul 62. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. dupa data de 31 ianuarie inclusiv." 33. potrivit prevederilor art. Ministerului Finantelor Publice. respectiv. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. La articolul 62. impozitul fiind final. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .(3) Prin exceptie de la prevederile alin. .(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. La articolul 62. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla.2011 36. dupa caz.. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. 61 alin. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. . 621." 34. in cursul trimestrului IV. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. venituri definite potrivit art. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. (1).

(3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. situate in locuinte proprietate personala. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. prevazute la art. art. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul." 40.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. care se cornunica contribuabililor. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. 621 alin. 61 alin. PARTEA I. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. tncepanc cu anul fiscal urrnator. (3)-(4) ~i art. 938/30. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 61 alin. . 623. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop. . Nr. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. f)." 38. la sfarsitul anului fiscal. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. (3). cu urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . 623 alin. (1) lit. in contul impozitului anual datorat." 37. in doua rate egale. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. in cursul anului fiscal. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor.(1) Tn cazul in care. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. conform prevederilor art. 74 alin. venitul net se stabileste in sistem real. (8).. 64.. 48.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) Contribuabilii prevazuti la alin. La articolul 72. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. (3)-(9). 78 alin. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art.. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal.XII. in cursul anului. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. individual sau intr-o forma de asociere. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. impozitul fiind final. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. potrivit prevederilor art. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. contribuabilii prevazuti la art. La articolul 74. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. 622 alin. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. (1). in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal. organului fiscal competent. 78 alin. 622 alin. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. alineatul (6). (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.000 euro. 621. alineatul (6). Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. cu urmatorul cuprins: . venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala.(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap.2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. Platile ." 41. X din prezentul titlu. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. nu se mai stabilesc plati anticipate.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit. alineatele (3) l?i (4). (1) lit. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. 74 alin.Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. La articolul 63. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere.. f). Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. la organul fiscal competent. pe baza declaratiei privind venitul realizat." 39 La articolul 72. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. prevazute la art. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 61 alin.

62 alin. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. determinate in sistem real. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. La articolul 82. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. cu urmatorul cuprins: . 42 lit. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . venituri din activitati agricole. La articolul 94. alineatul (51).." 46. 72 ~i 73. din motive obiective. 49. 521 . (21)." 50. sticla si altele asemenea. estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. potrivit art. La articolul94.(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art." 43.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. potrivit legii. comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate." 45. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. litera f). La articolul 81. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. 47. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. cu exceptia veniturilor din arenda. La articolul 83 alineatul (3). (1 ). PARTEA I.2011 cursului de schimb al pietei valutare. dupa caz. individual sau lntr-o forma de asociere." 42. odata cu declaratia privind venitul realizat. cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal.. (1) lit. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 78 alin. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. dupa caz. conform legii. in doua rate egale. potrivit clauzelor contractuale. a)-c). conform legii. b) venituri din activitati rnentionate la art. in vederea dezmernbrarii. dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate. at) ~i lit. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. 52 alin.". Tn cazul in care. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. venituri din activitati independente. potrivit optiunii. (1) lit. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. La articolul 82. contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. 48. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. g). precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator.. precum ~i cei care.". cu urmatorul cuprins: . la organul fiscal competent. (2). a carer impunere este finala. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv." 44. datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. alineatele (13)-(15). prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. litera bt). Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. 43 alin. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. 63 alin. alineatele (2). determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . La articolul 83 alineatul (3). dupa litera b) se introduce 0 noua litera.. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. dupa litera d) se introduce 0 noua litera. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia. 52. in conformitate cu prevederile art. venituri din cedarea folosintei bunurilor. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. hattie. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. La articolul 83 alineatul (3).".XII. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. cu urmatorul cuprins: . La articolul 78 alineatul (1). denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. Nr. (3). 938/30.

cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. inainte de data efectuarii primei plati. La articolul 118. dupa caz. (2)-(5). daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012. La articolul129 alineatul (4). daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. daca costul transforrnarii. veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. altele decat bunurile de capital. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. La articolul 117. exclusiv taxa. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani. transformare sau modernizare a bunurilor imobile. care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane. PARTEA I. inainte de data de 1 ianuarie 2012. La articolul149 alineatul (1). alineatul (4) se abroqa. La articolul 150. 1251 alin. pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. precum ~i operatiunile de constructie. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. Nr. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 56." 53.". Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active. respectiv. definite la art. cu urmatorul cuprins: .". 1451 . (1) pct. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 60.." 59.4. prin incheierea unui act aditional. alineatul (5). 1451. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 54. 52. punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . (5) lit.. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea . incluzand ~i scaunul soferului.XII. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate.". cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. 58. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. La articolul141 alineatul (2). La articolul 1451. 938/30. La articolul1451. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia.. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. in lei ~i in val uta. 145 alin. 61. 3. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile.2011 19 calculul..MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. in temeiul prezentului articol. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. ulterior transformarii:"." 51. 55. efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora. exclusiv valoarea terenului. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial. La articolul 1342 alineatul (2). La articolul 141 alineatul (2) litera f). litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite." 57.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri.(3) Prevederile alin. retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. La articolul 1451 alineatul (1). se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si.. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul.

XII.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. conform art." . fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. 92/2003. 141 alin. conform art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. conform art. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art. monedele prevazute la alin.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . (1) lit. La articolul153. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. 141 alin. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. b) operatiuni prevazute la art. Prin exceptie de la prevederile alin." 66. conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. 141 alin. republicata." 65. conform art. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. (2)-(6). pe baza acestor criterii. Nr. e). scutite in temeiul art. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. 1531. conform art. (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. conform prezentului articol. sunt obligate sa solicite inregistrarea. (1) sau. (2) lit.(2) Tn sensu I prezentului articol. Organele fiscale competente stabilesc. 1251 alin. 31/1990 privind societatile comerciale.. (2) lit. conform art. 153. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 1561." 63. La articolul 152. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei.. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. PARTEA I. plafonul determinat conform alin. daca opteaza pentru taxarea acestora.. 153. 1251 alin. toate persoanele care. (3). 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. 132 sau 133. 141 alin. conform prezentului articol. La articolul 1523. in conformitate cu prevederile alin. c) ~i art. va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art.2011 64. 1531. 1561. conform regimului special pentru servicii electronice. (1).. alin. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. Tnregistrarea in scopuri de TVA. 781 din Ordonanta Guvernului nr. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. (7). Tn ultimul decont de taxa de pus. conform art. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania. persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. 144 alin. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . conform prezentului titlu. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin.(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. 1251 alin. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. 1441.. (1) lit. 153. (7). conform art. 153. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. art. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. f). (4) sau (5). cu urmatorul cuprins: . Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. (2). stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. 1531. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. b). 1531. 153. Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. 150 alin. alineatul (71). 938/30. La articolul 153. conform alin. (1) lit. conform alin. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. (4) sau (5). 1562. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. ~i nu solicita inregistrarea. alineatele (8). Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. (3). conform art. Prin exceptie. dupa caz. conform art.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. republicata." 62. c) operatiuni prevazute la art. (2). Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. 143 alin. c)-m). Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. (72) Persoana irnpozabila care solicita. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. (1) lit. La articolul 153. 153. dar lnreqistrata in Romania conform art. 153.

(9) lit. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (9) lit. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. 153. (6) ~i (8). 2. fiind obligate sa aplice prevederile art. Nr. a) din Ordonanta Guvernului nr. (11) ~i (13). a)e). Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. 153 a fost anulata. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. La articolul 153. a) sau b). in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic." 67. din oficiu sau." 68. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. (2) lit. g). conform prezentului articol. in situatia prevazuta la alin. ~i solicita anularea conform alin. 148. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. 11 alin.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. La articolul 1531.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal.XII. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege. a)-e). potrivit prevederilor prezentului titlu. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1. dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. (9) lit. conform prezentului articol.(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . 2 alin. d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. republicata. art. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. (4). (9) lit. 152 alin. pentru situatiile prevazute la alin. b) la solicitarea persoanei impozabile. c). a) ~i b). c) la solicitarea persoanei impozabile. in situatia prevazuta la alin. d) la solicitarea persoanei impozabile. d). prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. in situatia prevazuta la alin. 153 alin. (9) lit. 938/30. d). in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art." 69. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. 1562. Pentru situatia prevazuta la lit. persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. g) in situatia prevazuta la art. dupa caz. Pentru situatiile prevazute la lit. f). (9) lit. alineatele (9) l?i (10). daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. conform prezentului articol. Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile.. 128 alin. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. conform art. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. cu urmatorul cuprins: . Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. (9) lit. La articolul 1563. (9) lit. PARTEA I.. (7). organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. dar nu este in situatia prevazuta la lit. 153 alin.. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. Pentru situatia prevazuta la lit. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. dupa caz. f) daca. realizate in cursul acestor perioade de raportare. alineatul (92). de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . cu urmatorul cuprins: un . prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. e). (5). Dupa prima abatere prevazuta la alin. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. la cerere. potrivit legii. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. lnscrisa in registrul cornertului. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent.

livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie. dupa punctul 7 se introduce nou punct." 80."." . La articolul 159. (1). 79. La articolul 250 alineatul (1). polizare.. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau. 938/30. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. inchiriate. dupa caz.". alineatul (51). taiere. livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. La titlul VII. PARTEA I. nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. (9). aliajele acestora. alineatul (5). b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. mijlocul de transport este considerat marfa. (1) lit. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare.(15) In sensul prezentului articol. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. 77. fabricarea sau topirea acestora.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate. selectie. La articolul 20635 alineatul (1).00 euro/tona.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. 1.. b) catre beneficiari. pot emite facturi de corectie conform alin. 145-1472. 3.. punctul 71.2011 2. litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. in lntelesul prezentului titlu. (9) lit.. cu urrnatorul cuprins: . anexa nr. La articolul 20651. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA. c) persoanele inregistrate conform art. plastic. crt. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta." 72. de rebuturi feroase ~i neferoase. respectiv 316. in lntelesul prezentului titlu.. cu urmatorul cuprins: un . 153 alin. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA. cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. cu urmatorul cuprins: . (2). litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. 12 "Motorina". prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. (11) ~i (13).. cu urmatorul cuprins: .(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania." 75. valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat. . pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cioburi de sticla ~i sticla: 4. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (1). nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art. in anexa nr. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. potrivit legii. presare sau turnare in lingouri. La articolul 253. dupa caz. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile.000 litri. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale. cauciuc. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa." 73. material textil. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . in cazul destinatarilor lnreqistrati. La titlul VII. 78." 76. utilizate pentru activitatea proprie a acestora." 71.71.. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. La articolul 261. La articolul1582. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. 153 alin. dupa alineatul (5) se introduce nou alineat.03 euro/1. alineatul (15). organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. alineatul (6). in conformitate cu prevederile art. fragmentare. dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat. carton. (1). cabluri. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. date in administrare ori in folosinta. 11 alin. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. livrarea materialelor prevazute la pct. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. La articolul 261.. la nr. 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: .(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. La articolul 1582." 70. Nr.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin.XII. La articolul160 alineatul (2).(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel." 81. 74. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. mijlocul de transport. zqura.

dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1. PARTEA I.472 1.2011 23 82. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone.310 1. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. Nr. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone.169 231 474 615 947 1. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone. La articolul 263. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 . dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone.169 1. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.545 133 367 517 1.291 2. un autovehieul artieulat sau tren rutier.472 1. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone.545 1.472 623 973 1.291 2. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.545 1. 938/30. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone.. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone.XII. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone.545 2. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone.

de pana la 50 lei inclusiv. alineatul (3) se abroqa.679 794 960 1. (11) lit. 400 tigari de foi de 3 grame. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone.395 1. in raza careia/caruia este amplasat panoul. La articolul 292.197 2.000 tigarete.429 1.434 1.963 3.". peste 1 kg tutun de fumat. potrivit titlului VII. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone. La articolul 271.984 1. (3) Criteriile prevazute la alin. dupa caz. . Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. litera c) se abroqa.937 2. in doua rate egale.984 1." 85. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. La nivelul municipiului Bucuresti. afisajul sau structura de afisaj respective. 88. care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.434 2. La articolul 2963. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului".579 2. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.. bauturi fermentate. 86.986 1.(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual. cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 938/30. 89. cu exceptia taxelor prevazute la art. geografice.937 2. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. altele decat bere ~i vinuri.283" 83. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone.012 3.012 2. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii.197 2. afisajul sau structura de afisaj respective. . precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente..986 2. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone. alcool etilic peste 40 litri. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1.012 3. afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. La articolul 2963. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili. persoane fizice ~i juridice. La articolul 2961.963 960 1. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie. precum ~i de necesitatile bugetare locale. Nr. bauturi spirtoase peste 200 litri. al orasului sau al municipiului.434 721 871 1.283 2. 287.(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale.429 1. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. 87.984 3.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii. sociale. 270. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. la propunerea autoritatii executive.984 1.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. in functie de urrnatoarele criterii: economice. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. peste limita a 10. 295 alin. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente. peste 300 litri. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone.XII.679 3. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone. PARTEA I.".197 1.679 2." 84. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu. 292.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. se plateste integral pana la primul termen de plata. c) ~i d).

ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. 416/2001 privind venitul minim garantat.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. alineatul (21). organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. o 92. a) ~i b). 29615 ~i art. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. 4. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. e) ~i g). precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. din domeniul apararii nationale. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. personalului militar.. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. 2963 lit. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. obtinute in baza unui contract individual de rnunca. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. suportate de angajator. e) ~i g). Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art.2011 25 90. prin casele judetene de pensii. n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. in bani si/sau in natura. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. dupa alineatul nou alineat. (6). d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. . Nr. cu drept la pensie. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. b). in baza contractu lui de mandat. conform legii. potrivit legii. dupa caz. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. . potrivit legii. 938/30. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. comisii. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. potrivit legii sau actului constitutiv. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art.". La articolul 2965. PARTEA I. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. a) si b). 29617 alin. stabilite potrivit legii. 2963 lit. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut. potrivit legii privind tnfiintarea. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. dupa caz. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management. in interesul serviciului. g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. peste limita a de 2.. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. in tara ~i in strainatate." . potrivit legii. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. 91. pe fiecare loc de realizare a venitului. fara drept la pensie. potrivit legii. potrivit legii. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. la care se adauqa. 2964. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. din domeniul apararii nationale. dupa caz. in tara ~i in strainatate. pentru concedii ~i . desernnati/numiti in conditiile legii. care include: a) veniturile din salarii. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. personalului militar. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. La articolul 2965. corectata cu exceptiile prevazute la art. conform legii. ~i case Ie sectoriale de pensii. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . Casa Nationala de Pensii Publice.XII. potrivit legii. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. potrivit legii. 2963 lit.. comitete ~i altele asemenea. in conditiile legii. potrivit legii. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. in baza contractului de management prevazut de lege. care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat.(2) Pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. in cazul persoanelor prevazute la art. venitul lunar de completare sau platile compensatorii. La articolul 2963 litera f).3. cu urmatorul . reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente." 93. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. . 29616 lit. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale.

in interesul serviciului. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. de asemenea. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. f) pct. precum ~i la lit. veniturile prevazute la art. potrivit legii. 29611. 2964 alin. se au in vedere exceptiile prevazute la art. 29617 alin. respectiv.bt) ajutoarele de deces. potrivit legii. s) ~i 0." 99. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. veniturile prevazute la art." 95. veniturile prevazute la art. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. 4 l?i 5 Art. Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. (1) lit. 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. t) ~i 0. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. q). a) ~i b). contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. 5. se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. veniturile obtinute de pensionari. 2969. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. Articolul 29614 se abroqa. corectata cu exceptiile prevazute la art. h). literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. potrivit legii. 4. e). r). 29616 lit. p) ~i 0. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. La articolul 29615. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. 0). g). prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. primele . 3. 98. . (1) lit. 97. (1)-(5) ~i art. judeteni sau ai municipiului Bucuresti. stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. impozit pe venit. c7. La articolul 29615. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. veniturile acordate. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei. c6. e). c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. I). c). suportate de angajator pentru salariatii proprii. in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. . s) ~i 0. s). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. f) pct.26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 4. n). altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. veniturile realizate de politisti. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. alineatul (6). c2. La articolul 2965. (7). dupa caz. 29616. cazarea in unitati proprii. litera bt). prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. cu urmatorul cuprins: . 2963 lit. d). asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. 2. Nr. cu urmatorul cuprins: . d2. potrivit legii. in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. e) ~i g).". precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. d). in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. c4. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. j).. dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. f) pct. hrana acordata potrivit legii. cornpensatiile acordate.XII. j). h). 2963 lit. sunt trecute in rezerva ori in retragere." 96. (2) Pentru persoanele prevazute la art. p). s). conform legii. 2963 lit.(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. g). veniturile prevazute la art. I). venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. 29615 ~i 29616.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. 2964 alin. c3. (1) lit. persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. 4 ~i 5. e). 2964 alin. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. in tara ~i in strainatate. 2963 lit. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. 2964 alin. 2966-29613. q). (1) lit. r). 29615 ~i art. diferente de salarii. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. n). in limitele de deductibilitate prevazute de lege. PARTEA I. 938/30. r). 2963 lit. acordate in interes de serviciu." 94. 2963 lit. I). cadrelor militare in activitate. s). in limita a de 2.

cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. La articolul 29619. La articolul 29619. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.8% pentru contributia datorata de angajator. in baza Legii nr.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. prin depunerea declaratiei prevazute la alin. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. La articolul 29619. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . a) ~i b). survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. din care 10. (2) ~i (3). (1) lit. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 2963 lit.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. 29621 alin. Nr. (1) sau alin. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale." 105. republicata." 104. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. 2963 lit. 2963 lit. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr.. dupa caz. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. s). (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. (9) Persoanele prevazute la art. 346/2002.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. 2964 alin.. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art." 106." 101. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. cu modificarile ulterioare. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. 60 alin. 103. 2963 lit.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. si. depun declaratia prevazuta la alin.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 399/2006. 2963 lit. g). cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. veniturile prevazute la art. acordate in baza Legii nr.2011 27 e2. 158/2005. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. alineatul (2) se abroqa. care in acest caz este asimilat angajatorului. (1) lit. cu urmatorul cuprins: ." 100. 346/2002. p). a) ~i b). constituit in conditiile leg ii. acordate in baza Legii nr. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca. 2963 lit. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. (8). precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. 158/2005. alineatul (19). n). (1) . 2963 lit. republicata. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. 2963 lit.XII. cu modificartle ulterioare. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. La articolul 29618. (11). (1). respectiv. se depune potrivit prevederilor art. La articolul 29618. 102. f) ~i h). 2963 lit. alineatul (3). numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. a) ~i b). declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. republicata. j). deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat.5% pentru contributia individuala ~i 30. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. declaratia prevazuta la alin.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 58 alin. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . PARTEA I.". (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. 2963 lit. La articolul 29618. . cu urrnatorul cuprins: . dupa caz. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. suportate de angajator. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. acordate persoanelor prevazute la art. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . alineatul (51). e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. dupa caz. suportate de angajator.. constituit in conditiile legii.. (6) Persoanele prevazute la art. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. (2). ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. suportate de angajator. 29617. 2963 lit. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (5) Persoanele prevazute la art. I). 60 alin. (7) Persoanele prevazute la art. (7) lit. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. s). 938/30.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. 399/2006.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. (4). cu modificarile ulterioare. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. h). In acest caz. 2963 lit. (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. cat ~i cea pentru luna a doua.

28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 52 alin. (1) lit. 13 lit. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. e). e). Baza de calcul Art. f). 29621 alin. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. g). nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. 72 si. 13 lit. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 13 lit. (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . (1) lit. a)-e) ~i lit. . se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. prin decizie de impunere. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. sau valoarea anuala a normei de venit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. a)-d). venituri din pensii mai mici de 740 lei. (3) Pentru persoanele prevazute la art. raportata la cele 12 luni ale anului. 52 alin. 29621 alin. 108. 29621 alin. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art.(1) Contribuabilii prevazuti la art. (1) pct. g) ~i h).2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. (1) lit. 48.(1) Persoanele prevazute la art.XII. 29621 alin. (1) lit. conform art.(6) Modelul. (1) lit. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (7) Pentru persoanele prevazute la art. 29624. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. d). 52 alin. (1). b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. continutul. dupa caz. a)-d). pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. alineatul (3) se abroqa. 6 alin. ministrului muncii. a)-c). (1) lit.. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (1) lit. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. Nr. 71 lit. e). 13 lit. 50 sau venitul din asociere. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. (1) lit. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. 29621 alin. I. I. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente." 109. respectiv. art. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile. (1) lit. capitolele ll sl III. precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. . dupa caz.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. h) persoanele care realizeaza venituri. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. 29623. respectiv valoarea anuala a normei de venit. cu respectarea prevederilor alin. 52 alin. 71 lit. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. platile anticipate prevazute la alin. familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. . dupa caz. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. pe baza declaratiei sau alin. a)-e) este venitul declarat. este sub nivelul minim rnentionat. art. 29619. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. d). . 29621 alin. b) membrii intreprinderii familiale. raportata la cele 12 luni ale anului. art. f) ~i h). 73 coroborat cu art. 29621 alin. 29621. din activitati de natura celor prevazute la art. I-III ~i V din Legea nr. 29621 alin. a)-c). 29622. 52 alin. (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. d). baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. g) ~i h). c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere." 107. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. 938/30. (1) lit. 71 lit. 71 lit. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. raportat la cele 12 luni ale anului. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. (1) lit. (1) lit. (18). (1) lit. (5) Pentru persoanele prevazute la art. (11). venituri din pensii mai mici de 740 lei. (4) Pentru persoanele prevazute la art. Exceptii specifice Art. La articolul29619. dupa caz. 29621 alin. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. (1) se stabilesc de organul fiscal competent. dupa caz. g). art. din activitatile agricole prevazute la art. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. PARTEA I. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. art.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art.

13 lit. 80. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. in 4 rate egale. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. 29621 alin. (1) se stabileste de organul fiscal competent. e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. potrivit prevederilor prevazute la art. 29624 alin. a)-c). (3). (5) Contribuabilii prevazuti la art. I. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. semestrial. (1) lit. (1) lit. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. 29621 alin. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. in cazul societatilor inchise. continutul. (1). (3) Tn decizia de impunere. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 29618 alin. (1) lit. 29628. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. in 4 rate egale. 29621 alin. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. 29621 alin. 52 alin. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. (6) Contributiile retinute potrivit alin. transferuri de titluri de valoare. platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. 29627. 29626. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. potrivit legii. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. (3). (1) lit. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. a)-e) si. 29621 alin. pentru contributia de asiqurari sociale. 29621 sunt cele prevazute la art. prin aplicarea cotelor prevazute la art. PARTEA I. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. (7) Modelul. venituri din pensii mai mici de 740 lei. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 29625. . (1). 82. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. dupa caz. 29621 alin. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. pentru cei de la art. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. f) ~i h). (1) lit. Nr.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. respectiv. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. sub forma platilor anticipate. 29618 alin. (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. 74 alin. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. g) ~i h). (2) ~i (3). respectiv: a) cot a inteqrala. 83. b) cot a individuala. Declararea. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art.XII.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 29622 alin. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. sau pe baza normelor de venit. iar plata se efectueaza trimestrial. art. potrivit titlului III. (1) lit. 83. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. pentru contribuabilii prevazuti la art. a)-e) se evidentiaza lunar. prevazut la art. astfel cum sunt prevazute la art. (4) Tn decizia de impunere. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. . retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. (4). (1) lit. 5tabilirea contrlbutiel Art. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. potrivit regulilor prevazute la art. d) operatiunea de fiducie.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. pe baza de contract. 938/30. 52 alin. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. (1) lit. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. 29622 alin. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. .Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. 78. d) evidenta fiscala. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. e) alte surse. a)-d). Cotele de contrlbutie Art. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. in doua rate egale. prin decizia de impunere anuala.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. (1) lit. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. ~i orice alte operatiuni de acest gen. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. in cazul societatilor inchise. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. g). iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. b) declaratia de impunere trirnestriala. . 29627 alin. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. 29621 alin. 52 ~i art.

. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. (1) se efectueaza lunar.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. . modalitatea de depunere ~i de gestionare a . pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. Art. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. venitul brut realizat. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. 897 din 31 decembrie 2010. (1). baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. I-III.Hotararea Guvernului nr. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 571/2003 privind Codul fiscal. astfel cum sunt mentionate la art. II ~i III din titlullX2 . Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. Partea I. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. 621 ~i 622. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . II. stabilirea contributiilor sociale. in vederea colectarii. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. d) orice alte inforrnatii disponibile. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. 29629. 76. 29629.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. . nr. astfel cum sunt mention ate la art. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 79. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. (5) Pentru veniturile din alte surse. (6) din Legea nr." Art. IV. au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate.. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. baza de calcul al contributiei este. Calculul contrlbutiel Art. Partea I. (1). 65. 75. 431 din 28 iunie 2010. familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii. Partea I. 372 din 28 aprilie 2006. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. V.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. aprobata prin Legea nr. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin." Art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. nr.XII. 78. pentru a dobandi calitatea de asigurat. al ministrului muncii. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. (1). precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. 279/2010. nr. 29631. 29632. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. astfel cum sunt rnentionate la art. (1) se calculeaza in anul urrnator. astfel cum sunt rnentionate la art. - Plata contrlbutiel Art. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei. 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. 61. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. continutul. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. 62. (2). 1.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". 29619 alin. Art. 66. . casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. totodata. cu modificarile ulterioare. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. pe titluri de creanta ~i pe scadente. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. III. Nr. Partea I. PARTEA I. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. inclusiv dobanzile. °. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. 938/30.397/2010 privind modelul. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. (2). potrivit art.2011 Baza de calcul Art.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. la termenele prevazute in Legea nr. . 421. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. (2) Pentru veniturile din investitii. rectificata. 29627 alin. 80 ~i 801. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art.

(2) de la art. I pct. crt. . publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. d) prevederile art. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. 28. 938/30. VI. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. I pct. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. Partea I. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. Nr. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. c) prevederile art. 927 din 23 decembrie 2003. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. ale art. se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. . 125. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. 96. c)-e). Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora. Art. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. Art. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. I pct.101. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. (9) lit. VII. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. IX. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. 36. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. Mihai Capra. aferente creantelor prevazute la alin. 11 alin. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. in conturi de venituri bugetare distincte. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. Gheorghe Nastasia.XII. ANExA (Anexa nr. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. Valeriu Tabara p. (1) din Ordonanta Guvernului nr.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 30/2011. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. 27. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. dupa aprobarea acesteia prin lege. prevazut pentru aplicarea art. (4).Pentru anul 2012. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. 5 referitoare la art. familiei ~i protectiei sociale.(1) Prevederile art. PARTEA I. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . . se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. dandu-se textelor 0 noua numerotare. nivelul impozitelor prevazute la art. nr. 3. 50. I pct. Partea I. Nr. (2) Prevederile art. 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. III alin. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. Partea I. 27 decembrie 2011. prevazut la art. actele indeplinite anterior rarnanand valabile. Ritli Ladislau p. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. Partea I. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. Cafea verde Cafea prajita. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. 621 alin. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. 571/2003 privind Codul fiscal. 263 alin. 29. I pct. b) prevederile art. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. (4) ~i (5) din Legea nr. 153 alin. 52. 24. ale art. 22. VIII.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012.106. (1). .Legea nr. Art. 571/2003 privind Codul fiscal. I pct. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. indiferent de faza de judecata. I pct. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv. 2. 571/2003 privind Codul fiscal. 89. Art. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare.

1. 021. 2. 10 lit.2011 contine 32 de pagini. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor. 215/2004.70. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. sectorul 5. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . Partea I. nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor. bloc P33. 4 alin. 26 din Ordonanta Guvernului nr. Partea I.00.00.40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 . Parcului nr.Monitorul Oficial" R. 119. 938/30.401.A. (3) ~i al art. PARTEA I. Bucuresti. Panduri nr. Partea I. fax 021. 44 din 18 ianuarie 2006. 1. Partea I. tel. Art.318.72 Tiparul: . presedlntele Autoritatll Art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. (3) din Hotararea Guvernului nr. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.XII. Bucuresti. Str.401.I.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia. 65. avand in vedere prevederile art.XII.32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.ro. R0427282. fax 021. b) ~i ale art.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul. ~i combaterea bolilor animale. 021. parter.71 sl 021. Nr. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 202/1998. 3 alin. conform Legii nr.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale.29/150. 3. Vazand Referatul de aprobare nr. C. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.F.00. e-mail: marketing@ramo.318.Sucursala .51. 145/2005 pentru controlul 2006. in temeiul art. Radu Roatls Chetan Bucuresti. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr.51. sectorul 1.734 din 3 noiembrie 2011. 4. nr. Nr. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana . . ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial .Monitorul Oficial" RA al Romanlel. 938/30.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei. 14 decembrie 2011. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. Pretul: 6. . Locatia:Bucuresti republicata. 32 din 13 ianuarie Art. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC. Cristina-Gabriela F. internet: www. 90S. nr.SA .401.15. 1.monitoruloficial.2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful