MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.. 13. reprezinta elemente similare veniturilor." 9. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. in cazul in care. literele f) l?i g). 3. 938/30. 5.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. potrivit legii. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. literele l?1)-l?4). La articolul 20. dupa caz. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. 12. inclusiv pentru activitatea de taxi.XII. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri.". Acestea sunt impozabile la data cesionarii.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.". ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 11. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. 21. transmiterii cu titlu gratuit. La articolul 21 alineatul (4). paza ~i protectie.. litera 0. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. PARTEA I. 8. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. dupa litera t) se introduce o noua litera. reparatii. La articolul 21 alineatul (2). aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Nr. de la Guvern. cu urmatorul cuprins: . veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 14. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. altele decat cele prevazute la lit. cu urmatorul cuprins: . pentru veniturile realizate din Romania. litera h) se abroqa. La articolul 21 alineatul (4). dupa litera l?) se introduc patru noi litere. dupa litera p) se introduc doua noi litere. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. literele r) l?i s). aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa litera e) se introduc doua noi litere. 4. cu urmatorul cuprins: . La articolul21 alineatul (4). curierat. in cazul in care. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. a). in cazul in care. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata." 10. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. incluzand ~i scaunul soferului. daca acestea sunt impozitate conform titlului III. litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. Prin exceptie de la prezentele prevederi. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere.2011 13 2. La articolul 21 alineatul (4). cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. 3. La articolul21 alineatul (4). potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. La articolul 20." 7. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice.

cu urmatorul cuprins: . potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European.. alineatele (151) l?i (152). potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice. 23. alineatul (52). 193. in cursul anului fiscal. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale." 20. cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale.". dupa caz. inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. cu urrnatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . (8). litera at). La articolul 34." 21. La articolul 24. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. reparatii. dupa caz. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI. se dizolva cu lichidare. persoane juridice romans. La articolul 24. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. valori ale pierderilor asteptate. incluzand ~i scaunul soferului." 19. au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. La articolul 22 alineatul (1). dupa litera a) se introduce 0 noua litera.(14) Persoanele juridice care. pentru determinarea . alineatul (23). cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. potrivit legilor de organizare ~i functionare:".. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale. cu urmatorul cuprins: . transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. cu urmatorul cuprins: .at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. inclusiv pentru activitatea de taxi.14 efective a beneficiilor titlului III. Prin exceptie. La articolul22 alineatul (1). dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite. prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. paza ~i protectie. dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat. 938/30.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. La articolul 34. d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj." 22. alineatul (81). dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa litera d) se introduc doua noi litere. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale. 15. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. La articolul 22. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.. in vederea dezmembrarii. 17.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care.. literele dt) l?i d2). se determine ajustari prudentiale de valoare sau. Nr. potrivit legii.XII." 18. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. (5). inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:".(52) Prin exceptie de la prevederile alin. curierat. pe durata normala de utilizare rarnasa. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane.2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. cu urmatorul cuprins: . La articolul 48 alineatul (7).". PARTEA I. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. La articolul 42. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. 16. care acorda credite legate de serviciile de plata. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. 3.(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. de institutiile emitente de moneda electronica.. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.

(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent." 29. La articolul 49. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.. (3) care.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. 78 alin. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cu exceptia veniturilor prevazute la art. de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat.CAEN. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate." 30. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior." 25. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. d). Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. cu urmatorul cuprins: . situate in locuinte proprietate personala. La articolul 51.(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala. 52.XII. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. . reprezentand plati anticipate. alineatul (9). pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. . (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat.." 26. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. Nr. (1) lit.. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica.. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. la sfarsitul anului fiscal. 938/30. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. potrivit titlului IV1. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. La articolul 521. potrivit art. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. d). individual sau intr-o forma de asociere.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. De la data producerii evenimentului. precum ~i a contractelor de agent. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. La articolul 61. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala .(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. PARTEA I. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal.000 euro.. alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . 52 alin. anual. (1) lit." 28.(1) Pentru urmatoarele venituri. . b) publicarea acestora." 27. (1) lit. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop. cu modificarile ulterioare. alineatele (3)-(5). 52. in cursul anului fiscal. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. a)-c). Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. 521. (1) lit." 31. 53. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . potrivit prevederilor art. 656/1997. lncepand cu anul fiscal urrnator. prevazute la art. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. Directiile generale ale finantelor publice judetene. 82. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. La articolul 49. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. La articolul 49. care nu qenereaza 0 persoana juridica. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. (1) lit..2011 15 24. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. cu urrnatorul cuprins: . prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani.

in cursul trimestrului IV.. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. dupa caz.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. in contractul/raportul juridic incheiat. 48. cu urmatorul cuprins: .XII. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. potrivit prevederilor art. (2) ~i (21)-(25). (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. alineatele (21)-(26). Ministerului Finantelor Publice." 34. La articolul 62. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. indiferent de momentul lncasarii acestora. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. respectiv. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. La articolul 62. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. pana la data de 31 ianuarie inclusiv.(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. . contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art. in contul impozitului anual datorat. pentru fiecare an fiscal. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti.2011 36. (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. La articolul62. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. Nr. cu urmatorul cuprins: . avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. (1).. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. 621. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. II din prezentul titlu. indiferent de momentul lncasarii chiriei. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. uzufructuarului sau a altui detinator legal. 61 alin. (3)." 32.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. in sarcina proprietarului. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut." 33. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. 622." 35. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. in doua rate egale. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. 938/30. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.(3) Prin exceptie de la prevederile alin.. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. PARTEA I. La articolul 62. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. venituri definite potrivit art. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs." . impozitul fiind final.. 61 alin. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (3). articolele 621-623. la momentul incheierii acestuia. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. impozitul fiind final. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. . alineatul (11). in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. 61 alin. conform dispozitiilor legale. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. dupa caz. pentru fiecare an fiscal. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. venituri definite potrivit art.

000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla." 40. (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. individual sau intr-o forma de asociere. 61 alin." 38. potrivit prevederilor art. 621. situate in locuinte proprietate personala. (5) Contribuabilii prevazuti la alin. Nr. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. prevazute la art. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. (1). 623 alin. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (3). 61 alin. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . Platile . prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. 622 alin. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. 64. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin.. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere. alineatul (6). in contul impozitului anual datorat. in cursul anului." 37. (1) lit.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. 621 alin. f). La articolul 63. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 78 alin. la organul fiscal competent. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap. pe baza declaratiei privind venitul realizat. cu urmatorul cuprins: . La articolul 72. . (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. organului fiscal competent. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art.2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. alineatele (3) l?i (4). 61 alin.(1) Tn cazul in care. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal." 41.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit. La articolul 74. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. 74 alin. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. alineatul (6). acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. 623.. (3)-(9). in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.000 euro. conform prevederilor art. venitul net se stabileste in sistem real. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. f). Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor. (3)-(4) ~i art. cu urmatorul cuprins: . (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. PARTEA I.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. la sfarsitul anului fiscal. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . contribuabilii prevazuti la art. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. prevazute la art. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. 48. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. 622 alin. . Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala. 74 alin. impozitul fiind final. art. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. (8). in doua rate egale.. in cursul anului fiscal. care se cornunica contribuabililor. X din prezentul titlu. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. 78 alin.." 39 La articolul 72. (1) lit. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. 938/30. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop.XII. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat.Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. tncepanc cu anul fiscal urrnator. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. nu se mai stabilesc plati anticipate. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit.

dupa caz. (1 ). La articolul 82. La articolul 83 alineatul (3). Tn cazul in care.(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. hattie. in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. litera f). (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale.. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia. in doua rate egale. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. venituri din activitati agricole. ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. alineatele (13)-(15). cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. 43 alin. venituri din cedarea folosintei bunurilor. a)-c). in vederea dezmernbrarii. cu urmatorul cuprins: . conform legii. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea." 45. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. cu urmatorul cuprins: . 48. conform legii. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. a carer impunere este finala. prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. 78 alin." 44." 46. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. 72 ~i 73. 49. 47. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. la organul fiscal competent. potrivit optiunii. alineatele (2). litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. La articolul 82. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. (1) lit. comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. potrivit clauzelor contractuale. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. potrivit art. Nr. dupa caz.". alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator. potrivit legii.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. La articolul94. 938/30. individual sau lntr-o forma de asociere. La articolul 78 alineatul (1). dupa litera d) se introduce 0 noua litera. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art.. 63 alin. La articolul 81. 52. care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. sticla si altele asemenea. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. litera bt). estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. (21). dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta. La articolul 94. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla." 50. 62 alin. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. (2). Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. cu urmatorul cuprins: . b) venituri din activitati rnentionate la art. din motive obiective. venituri din activitati independente. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. PARTEA I.. g). denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal.. precum ~i cei care. in conformitate cu prevederile art. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. 42 lit." 43. odata cu declaratia privind venitul realizat.XII.2011 cursului de schimb al pietei valutare. determinate in sistem real. La articolul 83 alineatul (3). 521 . (3). (1) lit. alineatul (51). 52 alin. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art.". pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. La articolul 83 alineatul (3). at) ~i lit." 42.". f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. cu exceptia veniturilor din arenda.

in temeiul prezentului articol. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. respectiv. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. (5) lit. Nr. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. 58. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: ." 53. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012. litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite. La articolul 1451. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. dupa caz.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe.". La articolul1451. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul. La articolul 117. 145 alin. incluzand ~i scaunul soferului. daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. La articolul 1342 alineatul (2). 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici.. retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. in lei ~i in val uta." 51.. inainte de data efectuarii primei plati. ulterior transformarii:". daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. prin incheierea unui act aditional. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani. veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale." 59. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012.". efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. (1) pct. PARTEA I. pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3." 57. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. precum ~i operatiunile de constructie.2011 19 calculul. 3. La articolul141 alineatul (2). Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. exclusiv valoarea terenului. 55. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial.. 60. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. La articolul 141 alineatul (2) litera f).(3) Prevederile alin.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea . (2)-(5). se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. alineatul (4) se abroqa.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. altele decat bunurile de capital. exclusiv taxa. 54. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate.". La articolul149 alineatul (1). La articolul129 alineatul (4). transformare sau modernizare a bunurilor imobile. 52. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. alineatul (5). La articolul 118. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . cu urmatorul cuprins: .MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. daca costul transforrnarii. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active. La articolul 150. 56. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane.. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.. 1451. inainte de data de 1 ianuarie 2012. 938/30. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe.XII.4. 61. care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane. La articolul 1451 alineatul (1). punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. definite la art. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 1451 . (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". 1251 alin.

132 sau 133. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. 1531. Prin exceptie de la prevederile alin. 1251 alin. conform art. conform regimului special pentru servicii electronice. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. scutite in temeiul art. c) operatiuni prevazute la art. toate persoanele care.2011 64. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 141 alin.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. e). cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs.(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. 1531. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. conform prezentului articol. (1) lit. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. in conformitate cu prevederile alin. (2).(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr.. 92/2003. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art." 66. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. 938/30. conform prezentului articol. monedele prevazute la alin.(2) Tn sensu I prezentului articol. cu urmatorul cuprins: . (7). va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art. La articolul 153. Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. conform art. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. conform alin. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr." 63.. stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. (2) lit. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. 144 alin. (4) sau (5). (1) lit. persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. Prin exceptie. 141 alin.XII. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art. 153. 153. 1531. 153. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. conform art. (1). b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania. 153. b) operatiuni prevazute la art. conform prezentului titlu. (7). 143 alin. conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. 153. (3). conform art." 65. f). ~i nu solicita inregistrarea. plafonul determinat conform alin. 1561. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. cu modificarile ~i completarile ulterioare. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . 153. La articolul 152. art. republicata. c) ~i art. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. (72) Persoana irnpozabila care solicita. conform art. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. alineatul (71). alineatele (8). conform art. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. 1441. dupa caz. alin. c)-m). (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. conform art. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. 141 alin. (3). inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. 1531. dar lnreqistrata in Romania conform art. daca opteaza pentru taxarea acestora. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . (1) sau. La articolul 1523. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. conform art. (2)-(6). calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului.. Tnregistrarea in scopuri de TVA. 1251 alin. 153. alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. republicata. pe baza acestor criterii. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. Organele fiscale competente stabilesc. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului." . 1562. (1) lit. conform art. (2) lit. sunt obligate sa solicite inregistrarea. Nr.. 1251 alin. 150 alin. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. b). (4) sau (5). conform art. Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. (1) lit. (2). Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. La articolul 153. La articolul153. Tn ultimul decont de taxa de pus. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. PARTEA I. 141 alin. conform alin.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 31/1990 privind societatile comerciale. 1561. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA." 62. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art.

persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. PARTEA I. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 2 alin. (9) lit. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. Pentru situatiile prevazute la lit. in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. (9) lit. g) in situatia prevazuta la art. La articolul 1531. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. (9) lit. (11) ~i (13). f) daca. e). d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. cu urmatorul cuprins: un . a)-e). de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. potrivit prevederilor prezentului titlu. dupa caz. g). 152 alin. 153. 153 alin. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. (9) lit. 153 a fost anulata. ~i solicita anularea conform alin. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. Pentru situatia prevazuta la lit. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. (6) ~i (8). (9) lit. d) la solicitarea persoanei impozabile. lnscrisa in registrul cornertului. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. in situatia prevazuta la alin.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara. a) din Ordonanta Guvernului nr. cu urmatorul cuprins: . de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. alineatul (92). c) la solicitarea persoanei impozabile. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege. fiind obligate sa aplice prevederile art. la cerere. La articolul 153." 68. in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. (9) lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI." 67. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA." 69. realizate in cursul acestor perioade de raportare.. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. 2. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . d). c). f). dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. in situatia prevazuta la alin. pentru situatiile prevazute la alin. dupa caz. art.XII. a) sau b). conform prezentului articol. potrivit legii. conform prezentului articol. Dupa prima abatere prevazuta la alin. (9) lit. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. dar nu este in situatia prevazuta la lit.. (5). La articolul 1563. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic.. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. b) la solicitarea persoanei impozabile. organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. a) ~i b). Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile. (2) lit. 153 alin. din oficiu sau. Nr. (7). 938/30. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. 11 alin.(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. d). a)e). conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent. de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. 148. alineatele (9) l?i (10). organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. (9) lit. 128 alin. 1562. Pentru situatia prevazuta la lit. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (4). sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. conform prezentului articol. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. republicata. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. in situatia prevazuta la alin. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat.

taiere. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. crt. cu urmatorul cuprins: un . alineatul (51). material textil." . prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. PARTEA I. 1. in conformitate cu prevederile art. dupa caz. mijlocul de transport este considerat marfa. litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. anexa nr. prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. La articolul 250 alineatul (1). 938/30. zqura. in lntelesul prezentului titlu. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. (9). cu urmatorul cuprins: .". dupa punctul 7 se introduce nou punct. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. Nr." 76. (1) lit. 77. utilizate pentru activitatea proprie a acestora. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. la nr. alineatul (5). La articolul 253. 12 "Motorina". 79. aliajele acestora. mijlocul de transport. La articolul 159. alineatul (15). livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. b) catre beneficiari." 75. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. dupa alineatul (5) se introduce nou alineat.2011 2. (1). livrarea materialelor prevazute la pct. polizare. La articolul160 alineatul (2). (1).(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. La articolul 20651. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale. 153 alin. 3. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art.000 litri..(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta.. in anexa nr. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA..(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. inchiriate." 72. (11) ~i (13). alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . fabricarea sau topirea acestora. date in administrare ori in folosinta. cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. . odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau.". selectie. La articolul 261.. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. 11 alin. alineatul (6). 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare." 70. (2). La titlul VII." 81.. La articolul 261. La articolul 20635 alineatul (1). odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA. presare sau turnare in lingouri.00 euro/tona. c) persoanele inregistrate conform art." 80.. in cazul destinatarilor lnreqistrati. carton.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. in lntelesul prezentului titlu. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. cu urmatorul cuprins: . cauciuc. La titlul VII. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere.. 153 alin. La articolul 1582." 73.71. cabluri. (9) lit.03 euro/1. 74. respectiv 316. plastic.(15) In sensul prezentului articol. 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art." 71.(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. pot emite facturi de corectie conform alin. de rebuturi feroase ~i neferoase. valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate.XII. dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat. La articolul1582. fragmentare. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. dupa caz.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. cu urrnatorul cuprins: . cioburi de sticla ~i sticla: 4. punctul 71. nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. (1). livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie.. potrivit legii. 78. 145-1472. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita.

dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone.291 2. 938/30. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone.291 2.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1.545 1. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.545 2.545 1. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. un autovehieul artieulat sau tren rutier. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone. La articolul 263.2011 23 82. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1.472 1.. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.310 1.169 231 474 615 947 1. PARTEA I. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. Nr. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone.169 1. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone.545 133 367 517 1.472 623 973 1.XII. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone.472 1.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule. dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 . dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone.

La articolul 2963. 88. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. potrivit titlului VII. 87. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale.197 1. peste 300 litri.579 2. bauturi spirtoase peste 200 litri. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .395 1. sociale. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. 287.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone.012 2.(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale. dupa caz. in doua rate egale. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone." 84.". (11) lit. 292. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.984 3.283" 83. c) ~i d). dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. alineatul (3) se abroqa.984 1.679 3. La articolul 271. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. alcool etilic peste 40 litri. al orasului sau al municipiului.986 2. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. altele decat bere ~i vinuri. litera c) se abroqa. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente.197 2.197 2.937 2. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili. 295 alin. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone. geografice. in functie de urrnatoarele criterii: economice. 400 tigari de foi de 3 grame. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art.963 960 1. 89.". . se plateste integral pana la primul termen de plata.434 2. 938/30.679 2. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii.XII. care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. La articolul 2961. PARTEA I.283 2. afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. Nr.963 3. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. .(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: .429 1. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.434 721 871 1. afisajul sau structura de afisaj respective.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. peste limita a 10. afisajul sau structura de afisaj respective. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.012 3.000 tigarete..429 1. in raza careia/caruia este amplasat panoul. 86. peste 1 kg tutun de fumat. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone. bauturi fermentate. La nivelul municipiului Bucuresti. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone.012 3." 85. 270.984 1. (3) Criteriile prevazute la alin..984 1.434 1. de pana la 50 lei inclusiv. cu exceptia taxelor prevazute la art. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual. la propunerea autoritatii executive. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. cu exceptia celei care intra sub incidenta art. La articolul 2963. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false. precum ~i de necesitatile bugetare locale.937 2. Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. La articolul 292. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului".679 794 960 1. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame.986 1. persoane fizice ~i juridice.

. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . care include: a) veniturile din salarii. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. potrivit legii sau actului constitutiv. comisii. in conditiile legii. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. potrivit legii. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management. personalului militar. pentru concedii ~i . 29616 lit. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. in tara ~i in strainatate. potrivit legii. a) si b). potrivit legii. 2963 lit. . 416/2001 privind venitul minim garantat. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile.XII. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. cu drept la pensie. cu urmatorul . potrivit legii. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. 29615 ~i art. o 92. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. b). politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. dupa caz. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. Casa Nationala de Pensii Publice. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. desernnati/numiti in conditiile legii. 2963 lit. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. 938/30. 4. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat.. personalului militar. suportate de angajator. a) ~i b). . r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . e) ~i g). precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca.. n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. la care se adauqa.(2) Pentru persoanele prevazute la art. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. La articolul 2965. dupa caz.3. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. din domeniul apararii nationale. care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. potrivit legii. in baza contractu lui de mandat. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. . dupa caz.2011 25 90. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. in tara ~i in strainatate. obtinute in baza unui contract individual de rnunca. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. (6). conform legii. La articolul 2965. d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. alineatul (21). 2964. dupa alineatul nou alineat. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. 2963 lit. in cazul persoanelor prevazute la art. PARTEA I." .". conform legii. din domeniul apararii nationale. potrivit legii privind tnfiintarea. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. potrivit legii. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. venitul lunar de completare sau platile compensatorii. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale. corectata cu exceptiile prevazute la art. 2963 lit.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. in bani si/sau in natura. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. 91. in interesul serviciului. e) ~i g). Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. prin casele judetene de pensii. stabilite potrivit legii. fara drept la pensie. potrivit legii. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. potrivit legii. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. ~i case Ie sectoriale de pensii. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]." 93. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. La articolul 2963 litera f). 29617 alin. peste limita a de 2. in baza contractului de management prevazut de lege. Nr. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. comitete ~i altele asemenea. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. pe fiecare loc de realizare a venitului.

se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. n). 938/30. d). 4 l?i 5 Art." 99. diferente de salarii. 98. e). c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. 29616 lit. cornpensatiile acordate. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. de asemenea. judeteni sau ai municipiului Bucuresti. cazarea in unitati proprii. La articolul 29615. 29615 ~i 29616. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. I). potrivit legii. f) pct. e). in interesul serviciului. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. PARTEA I. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. j). veniturile prevazute la art. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei.bt) ajutoarele de deces. litera bt). indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 2963 lit. r). Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. c3. 2964 alin. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. (1) lit. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. in limita a de 2. suportate de angajator pentru salariatii proprii. veniturile prevazute la art. alineatul (6). prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. 2963 lit. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. 29616. veniturile prevazute la art. asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. c4. potrivit legii. s) ~i 0. h).(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. Nr. . precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. in tara ~i in strainatate. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. 0). drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.. (2) Pentru persoanele prevazute la art. s) ~i 0. 29617 alin. 2964 alin. q). politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. c7. d). (1) lit. 29611. 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 2963 lit. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. (1)-(5) ~i art. cu urmatorul cuprins: .XII. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. p). veniturile prevazute la art. g). e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. impozit pe venit. 4 ~i 5. primele . 4." 94. f) pct. a) ~i b). se au in vedere exceptiile prevazute la art. La articolul 29615. s).26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. s). . altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. 29615 ~i art. q). acordate in interes de serviciu. cadrelor militare in activitate. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei. 97. (1) lit." 95. t) ~i 0. r). respectiv. in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. c2. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. (7). veniturile obtinute de pensionari. stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile." 96. potrivit legii.". 2966-29613. persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. n). veniturile acordate. cu urmatorul cuprins: . p) ~i 0. corectata cu exceptiile prevazute la art. 2969.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. g). I). sunt trecute in rezerva ori in retragere. r). 2963 lit. conform legii. potrivit legii. e). dupa caz. e) ~i g). Articolul 29614 se abroqa. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. 2964 alin. c6. d2. c). 3. p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. 4. 5. hrana acordata potrivit legii. f) pct. s). 2963 lit. (1) lit. h). precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. in limitele de deductibilitate prevazute de lege. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. La articolul 2965. 2. precum ~i la lit. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. veniturile realizate de politisti. I). 2963 lit.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. j).Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. 2964 alin.

dupa caz. 2963 lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. In acest caz. (11). numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. 29621 alin. 346/2002. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. respectiv. prin depunerea declaratiei prevazute la alin. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. republicata. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. 58 alin. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. (7) lit. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. j). 2963 lit. h). cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. 29617. cu modificarile ulterioare. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat. (1). (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. (8). cu modificarile ulterioare. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. suportate de angajator. g). La articolul 29618. 399/2006. a) ~i b). se depune potrivit prevederilor art. alineatul (19). I). deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. 346/2002. a) ~i b). e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.. (9) Persoanele prevazute la art. PARTEA I. in baza Legii nr. republicata. constituit in conditiile leg ii. si.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. . actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora.XII. acordate in baza Legii nr. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. s). alineatul (51).".5% pentru contributia individuala ~i 30. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. (1) sau alin. 2963 lit. 2963 lit." 106. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. 2963 lit. (7) Persoanele prevazute la art. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. 102. (1) . survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . 60 alin. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. 60 alin. constituit in conditiile legii. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate. veniturile prevazute la art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. 2963 lit. acordate persoanelor prevazute la art.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. cu urmatorul cuprins: . n). 938/30. 2964 alin. dupa caz. La articolul 29618. La articolul 29619. 2963 lit. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate." 105. 2963 lit.. La articolul 29619. depun declaratia prevazuta la alin. s).Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. La articolul 29619.. 2963 lit.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . acordate in baza Legii nr. f) ~i h). e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. Nr. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca." 101. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. cu urrnatorul cuprins: . a) ~i b). 399/2006. (2) ~i (3). cat ~i cea pentru luna a doua. 2963 lit. p). calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca." 100. La articolul 29618.2011 27 e2. 2963 lit. cu modificartle ulterioare. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. republicata. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. alineatul (3). declaratia prevazuta la alin. (2). 158/2005. (4). 158/2005. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca.." 104.8% pentru contributia datorata de angajator. 2963 lit. (1) lit. dupa caz. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. suportate de angajator. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 103. (1) lit. (5) Persoanele prevazute la art. suportate de angajator. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. (6) Persoanele prevazute la art. alineatul (2) se abroqa. care in acest caz este asimilat angajatorului. declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. din care 10. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca.

actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. alineatul (3) se abroqa. d). ministrului muncii. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 938/30. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. raportat la cele 12 luni ale anului. Baza de calcul Art. (18). e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. venituri din pensii mai mici de 740 lei. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. art. 48. 29621. cu modificarile ~i completarile ulterioare. la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. respectiv valoarea anuala a normei de venit. 29621 alin. 29621 alin. (1) lit. . (1) se stabilesc de organul fiscal competent. 29621 alin. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. d). art. 71 lit. d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere. (1) pct. platile anticipate prevazute la alin. a)-e) ~i lit. PARTEA I. La articolul29619. 52 alin. . b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. b) membrii intreprinderii familiale. este sub nivelul minim rnentionat. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.(1) Contribuabilii prevazuti la art. (1) lit. (3) Pentru persoanele prevazute la art.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 50 sau venitul din asociere. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. e). cu respectarea prevederilor alin.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. Nr. a)-d). 71 lit. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. (1) lit. (1) lit. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. (11). 52 alin. a)-c). 29623. raportata la cele 12 luni ale anului. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. d). prin decizie de impunere. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. I. 29624. 52 alin. Exceptii specifice Art. c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. (4) Pentru persoanele prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat.(6) Modelul. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. dupa caz. . . 71 lit. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. 73 coroborat cu art. (1) lit. 29622. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]." 107. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. continutul.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (1) lit. din activitatile agricole prevazute la art. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. 29621 alin. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. 29621 alin. pe baza declaratiei sau alin. a)-c). (1) lit. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. (1) lit. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. g) ~i h). g) ~i h). (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. art. 29621 alin. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. 71 lit. 29621 alin. dupa caz. dupa caz. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale. 52 alin. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. a)-e) este venitul declarat. g). sau valoarea anuala a normei de venit. I. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile.(1) Persoanele prevazute la art. (1) lit. familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. dupa caz. capitolele ll sl III. venituri din pensii mai mici de 740 lei. din activitati de natura celor prevazute la art. I-III ~i V din Legea nr. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. 29619. (1) lit. 108. dupa caz. a)-d).XII. h) persoanele care realizeaza venituri." 109. art. (1) lit. e). precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. conform art. respectiv. e). raportata la cele 12 luni ale anului. (5) Pentru persoanele prevazute la art. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. 52 alin. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. 29621 alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. f). precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri.. 6 alin. 13 lit. 13 lit. f) ~i h). art. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . (7) Pentru persoanele prevazute la art. 13 lit. g). g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. (1). 72 si. (1) lit. 29621 alin.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. (1) lit.

respectiv: a) cot a inteqrala. in cazul societatilor inchise. g). 52 alin. PARTEA I. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. 29621 alin. 74 alin. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. (4) Tn decizia de impunere. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. (1) lit. continutul. potrivit titlului III.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. (1). 52 ~i art. 29627 alin. precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. in doua rate egale. prin aplicarea cotelor prevazute la art. 29621 alin. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. . dupa caz. (3). (1) lit. d) evidenta fiscala. b) cot a individuala. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. pentru cei de la art. Nr. semestrial. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. in 4 rate egale. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. e) alte surse. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art.XII.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. in 4 rate egale. (3) Tn decizia de impunere. (1) lit. . venituri sub forma indemnizatiilor de soma].Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. (5) Contribuabilii prevazuti la art. (6) Contributiile retinute potrivit alin. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. 29622 alin. 78. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. 29627. potrivit legii. transferuri de titluri de valoare. sau pe baza normelor de venit. (7) Modelul. b) declaratia de impunere trirnestriala. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. 82. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. sub forma platilor anticipate. 29622 alin. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. I. . prin decizia de impunere anuala. potrivit prevederilor prevazute la art. (3). 29621 alin. iar plata se efectueaza trimestrial. 52 alin. pentru contribuabilii prevazuti la art. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. 29621 alin. (1) lit. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. 29618 alin. a)-d). pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. in cazul societatilor inchise. iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. a)-c). (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 29618 alin. 938/30. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. 29626.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. 29621 alin. 5tabilirea contrlbutiel Art. (1) lit. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. Declararea. art. (1) lit. pentru contributia de asiqurari sociale. (4). ~i orice alte operatiuni de acest gen. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. (1) se stabileste de organul fiscal competent. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. d) operatiunea de fiducie. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. 29621 alin. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. 13 lit. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. (1). astfel cum sunt prevazute la art. pe baza de contract. 83. prevazut la art. Cotele de contrlbutie Art. (1) lit. platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. 29621 alin. (2) ~i (3). g) ~i h). (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. venituri din pensii mai mici de 740 lei. potrivit regulilor prevazute la art. a)-e) se evidentiaza lunar. 29628.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. (1) lit.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. 29625. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 83. 29624 alin. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. respectiv. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. (1) lit. f) ~i h). c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. . a)-e) si. 80. 29621 sunt cele prevazute la art.

29627 alin. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art. rectificata." Art. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. la termenele prevazute in Legea nr. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. potrivit art. . . 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. inclusiv dobanzile. (1) se efectueaza lunar. 279/2010." Art.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. totodata. 80 ~i 801. 66. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. (2) Pentru veniturile din investitii. 79. pentru a dobandi calitatea de asigurat. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. al ministrului muncii. PARTEA I. I-III. III. 29632. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. V. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. 76. venitul brut realizat. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. astfel cum sunt mentionate la art. II ~i III din titlullX2 . baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. 65. (1). c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. 571/2003 privind Codul fiscal. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. (2). 621 ~i 622. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. . baza de calcul al contributiei este. 29629. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. nr. (1) se calculeaza in anul urrnator. Partea I. familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei. in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. II. - Plata contrlbutiel Art. 421. Art.. (1). (2). Calculul contrlbutiel Art. 1.397/2010 privind modelul. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. continutul. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. aprobata prin Legea nr. d) orice alte inforrnatii disponibile.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. 897 din 31 decembrie 2010. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . (1). Partea I. . III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Hotararea Guvernului nr. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. Partea I. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. astfel cum sunt rnentionate la art. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . stabilirea contributiilor sociale. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. in vederea colectarii. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. nr. 938/30. 75. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 29629. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia. IV. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 372 din 28 aprilie 2006. 61. 78. pe titluri de creanta ~i pe scadente.2011 Baza de calcul Art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. astfel cum sunt rnentionate la art. Art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". 29619 alin. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. (5) Pentru veniturile din alte surse.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Nr. . astfel cum sunt mention ate la art. 29631. 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificarile ulterioare. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. 431 din 28 iunie 2010. Partea I.XII.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 62. (6) din Legea nr. nr. °.

se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. . c)-e). secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. PARTEA I. . d) prevederile art. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. Gheorghe Nastasia.Legea nr. 27. Nr. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. 30/2011. 153 alin.106. Partea I.XII. in conturi de venituri bugetare distincte. c) prevederile art. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 11 alin. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. 3. familiei ~i protectiei sociale. . 125. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. 571/2003 privind Codul fiscal. . (1). 24.(1) Prevederile art. 5 referitoare la art. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. 96. Nr.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012.Pentru anul 2012. 50. 2. (2) de la art. 36. Art. ale art. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. I pct. Valeriu Tabara p. Partea I. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. 263 alin. I pct. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. nr. I pct. aferente creantelor prevazute la alin. (4). VI. indiferent de faza de judecata. (2) Prevederile art. nivelul impozitelor prevazute la art. 89. III alin. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. 22. 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. 621 alin. dandu-se textelor 0 noua numerotare. 52. I pct. Mihai Capra. prevazut pentru aplicarea art. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. VIII. dupa aprobarea acesteia prin lege.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. (4) ~i (5) din Legea nr. crt. prevazut la art. VII. 927 din 23 decembrie 2003. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. I pct. ale art. 29. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. (9) lit. Partea I. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. 571/2003 privind Codul fiscal. IX. b) prevederile art. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. 571/2003 privind Codul fiscal. ANExA (Anexa nr. Art.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. I pct. 938/30. actele indeplinite anterior rarnanand valabile. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. Art. Cafea verde Cafea prajita.101. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. (1) din Ordonanta Guvernului nr. Art. 28. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora. I pct. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. Ritli Ladislau p. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. 27 decembrie 2011. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. tncepanc cu data de 1 iulie 2012.

Vazand Referatul de aprobare nr. 938/30. 65. sectorul 1. 145/2005 pentru controlul 2006. 10 lit. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.734 din 3 noiembrie 2011. 119.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana .72 Tiparul: . 1.XII. 215/2004. Partea I. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. fax 021.318. 3 alin. R0427282. 4.2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI . 14 decembrie 2011. 938/30. conform Legii nr. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. Radu Roatls Chetan Bucuresti.401. 4 alin. .32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Cristina-Gabriela F. 32 din 13 ianuarie Art. Nr. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC. Bucuresti.XII. nr. Locatia:Bucuresti republicata. 1.00. 021. 1.A.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei.51.51.401. presedlntele Autoritatll Art. Str.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 2. fax 021.. tel. 90S.71 sl 021. 3. Pretul: 6.401. internet: www.70.40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 . e-mail: marketing@ramo. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. Art. 021.29/150.2011 contine 32 de pagini.ro. .Monitorul Oficial" RA al Romanlel. (3) din Hotararea Guvernului nr. Bucuresti. parter. Panduri nr. in temeiul art.F. Partea I.I.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia.monitoruloficial. ~i combaterea bolilor animale. bloc P33. (3) ~i al art.00. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.SA . Partea I. PARTEA I. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor.Monitorul Oficial" R. C. ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial . precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor.15.318. Partea I. nr. b) ~i ale art. 202/1998. 44 din 18 ianuarie 2006. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor.00.Sucursala . sectorul 5. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale. avand in vedere prevederile art. Parcului nr. nr. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful