MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. incluzand ~i scaunul soferului. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente. 14. 11.". Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul 20. La articolul 21 alineatul (4).. 21. pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. altele decat cele prevazute la lit.2011 13 2. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. Acestea sunt impozabile la data cesionarii. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. literele r) l?i s). c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. La articolul 21 alineatul (4). daca acestea sunt impozitate conform titlului III.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. La articolul 20. cu urmatorul cuprins: .". 938/30.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 13. a).500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. litera 0. Prin exceptie de la prezentele prevederi. aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. PARTEA I. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul21 alineatul (4). ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. 12. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. reparatii. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie." 7. dupa caz. de la Guvern. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. La articolul21 alineatul (4). literele l?1)-l?4). ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. curierat. dupa litera e) se introduc doua noi litere. potrivit legii. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. 4.XII. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . 8. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. inclusiv pentru activitatea de taxi. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii." 10. 3. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. dupa litera p) se introduc doua noi litere." 9. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 3. cu urmatorul cuprins: . litera h) se abroqa. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. reprezinta elemente similare veniturilor. La articolul 21 alineatul (4). vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. in cazul in care. Nr. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. paza ~i protectie.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. in cazul in care. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe. literele f) l?i g). ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul 21 alineatul (2). in cazul in care. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. pentru veniturile realizate din Romania. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. dupa litera t) se introduce o noua litera. 5. cu urmatorul cuprins: . la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. transmiterii cu titlu gratuit. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe..

potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. incluzand ~i scaunul soferului. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. literele dt) l?i d2). de institutiile emitente de moneda electronica. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. se dizolva cu lichidare. La articolul 24.14 efective a beneficiilor titlului III. (5). cu urmatorul cuprins: .. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. reparatii.11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane.(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata." 20. de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj.(52) Prin exceptie de la prevederile alin. dupa caz. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 21. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. potrivit legii.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Nr. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice..". inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. 15. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1.. 193." 18. alineatele (151) l?i (152). d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. La articolul 24. persoane juridice romans. 938/30. dupa litera d) se introduc doua noi litere.. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. La articolul 48 alineatul (7). dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat." 22.. valori ale pierderilor asteptate.at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . care acorda credite legate de serviciile de plata." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. litera at). respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale. La articolul 22.. 23. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate. cu urmatorul cuprins: . paza ~i protectie. prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. in vederea dezmembrarii.XII. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor.(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. inclusiv pentru activitatea de taxi. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. PARTEA I. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. (8). Prin exceptie.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite.(14) Persoanele juridice care. cu urmatorul cuprins: . La articolul 34. dupa caz. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. La articolul22 alineatul (1). pentru determinarea . aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. alineatul (52). potrivit legilor de organizare ~i functionare:". ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. cu urmatorul cuprins: . dupa litera a) se introduce 0 noua litera. alineatul (23). inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". cu urmatorul cuprins: . alineatul (81).2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. 3. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. La articolul 22 alineatul (1). curierat. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice. La articolul 42. in cursul anului fiscal. au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." 19. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. 16. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. cu urrnatorul cuprins: . pe durata normala de utilizare rarnasa.". La articolul 34. 17. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

(1) lit. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. individual sau intr-o forma de asociere. d). respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . lncepand cu anul fiscal urrnator. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice." 27." 26. De la data producerii evenimentului. de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa.. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. cu exceptia veniturilor prevazute la art. reprezentand plati anticipate. cu urmatorul cuprins: . Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. 938/30. 53." 30. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat. La articolul 521. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat.(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat." 25.. . 82. La articolul 61. a)-c). determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. cu modificarile ulterioare. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. d). Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. care nu qenereaza 0 persoana juridica.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit." 31. 52. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. 521. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. La articolul 49. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala . c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. anual. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.XII. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. La articolul 49.2011 15 24. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real.(1) Pentru urmatoarele venituri. b) publicarea acestora. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. La articolul 51. alineatele (3)-(5). Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. . PARTEA I. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. la sfarsitul anului fiscal. 52... platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula. Nr. 52 alin.. 78 alin. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. potrivit titlului IV1. (1) lit. judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. prevazute la art. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .CAEN. alineatul (9). Directiile generale ale finantelor publice judetene. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. . cu urrnatorul cuprins: . (1) lit. in cursul anului fiscal.000 euro.(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.. potrivit art. (1) lit. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. potrivit prevederilor art. situate in locuinte proprietate personala. La articolul 49. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza." 29. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. (3) care. 656/1997. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal." 28. (1) lit. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop. precum ~i a contractelor de agent. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla.

cu urmatorul cuprins: . 621." 32. conform dispozitiilor legale. pana la data de 31 ianuarie inclusiv.(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal.2011 36. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 33. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. in cursul trimestrului IV. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. (1). Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad.. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. Ministerului Finantelor Publice. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. (2) ~i (21)-(25). (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. venituri definite potrivit art." . (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. venituri definite potrivit art. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. in doua rate egale. La articolul62.. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent.XII. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. indiferent de momentul lncasarii chiriei. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. La articolul 62.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.. dupa caz. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. 61 alin. (3). dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. dupa caz. La articolul 62. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. in contractul/raportul juridic incheiat. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. uzufructuarului sau a altui detinator legal. Nr. impozitul fiind final. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. in contul impozitului anual datorat.. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. pentru fiecare an fiscal. La articolul 62. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. 61 alin. in sarcina proprietarului.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. articolele 621-623. 61 alin. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. pentru fiecare an fiscal. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale. indiferent de momentul lncasarii acestora. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. la momentul incheierii acestuia. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. 622. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. alineatele (21)-(26). dupa data de 31 ianuarie inclusiv. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs." 35. impozitul fiind final. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. alineatul (11). (3). contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. II din prezentul titlu. . respectiv. (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. cu urmatorul cuprins: . 48. 938/30.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. . potrivit prevederilor art.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica." 34. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. PARTEA I. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole.

" 38. venitul net se stabileste in sistem real. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor art. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. 623.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. in cursul anului fiscal. Platile . pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. 74 alin. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. (1) lit.Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. f). in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal.. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. care se cornunica contribuabililor. cu urmatorul cuprins: .(3) Prin exceptie de la prevederile alin. 622 alin. Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. alineatele (3) l?i (4). La articolul 74. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (3). situate in locuinte proprietate personala." 37. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. 622 alin. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. la sfarsitul anului fiscal.XII.000 euro. La articolul 63. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. (1). alineatul (6). La articolul 72. (1) lit. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit." 39 La articolul 72. in contul impozitului anual datorat. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (3)-(4) ~i art. 621. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. 74 alin. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. cu urmatorul cuprins: . alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: .(1) Tn cazul in care. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic. (5) Contribuabilii prevazuti la alin. 61 alin. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. PARTEA I..(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. . art. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop. 938/30.. alineatul (6). impozitul fiind final. 61 alin. f). (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. X din prezentul titlu. prevazute la art. in doua rate egale.. nu se mai stabilesc plati anticipate. (8). (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. 78 alin. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. 61 alin. 621 alin.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. 64.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. prevazute la art. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. la organul fiscal competent. in cursul anului. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap. organului fiscal competent. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. (3)-(9). contribuabilii prevazuti la art. pe baza declaratiei privind venitul realizat. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. tncepanc cu anul fiscal urrnator. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv." 41. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit." 40. 48. 623 alin. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. individual sau intr-o forma de asociere. cu urmatorul cuprins: .2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. Nr. 78 alin. . (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere. conform prevederilor art. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit.

." 43. (1) lit. (1) lit.". 52 alin. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. La articolul 82. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011." 44. precum ~i cei care. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta. dupa caz. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: .. Nr. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare.. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. 521 . din motive obiective. litera bt). din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. 49.2011 cursului de schimb al pietei valutare. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. potrivit legii. alineatele (2). La articolul 83 alineatul (3). contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. cu exceptia veniturilor din arenda.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. venituri din activitati independente. cu urmatorul cuprins: .(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. determinate in sistem real. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. cu urmatorul cuprins: . 52. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. Tn cazul in care. La articolul 94. PARTEA I. a carer impunere este finala. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art." 42. hattie. cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. individual sau lntr-o forma de asociere. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior." 45. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. g). ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. (1 )." 46. 43 alin.XII. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. litera f). La articolul 83 alineatul (3). potrivit clauzelor contractuale. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. La articolul 78 alineatul (1). in conformitate cu prevederile art. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. 47. b) venituri din activitati rnentionate la art. alineatul (51). f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. venituri din cedarea folosintei bunurilor. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. 63 alin. cu urmatorul cuprins: . datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. La articolul 83 alineatul (3). comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. alineatele (13)-(15). 78 alin. 62 alin. conform legii. venituri din activitati agricole. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . a)-c). Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti.". conform legii. dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. La articolul 81. potrivit art. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. in vederea dezmernbrarii. precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. 72 ~i 73. sticla si altele asemenea.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. dupa litera d) se introduce 0 noua litera.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. (3). care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (2). a carer impunere este finala potrivit prevederilor art.. in doua rate egale. 42 lit. (21). La articolul 82. 938/30. odata cu declaratia privind venitul realizat. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. potrivit optiunii.". determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. 48. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit." 50. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. la organul fiscal competent. La articolul94. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. dupa caz. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. at) ~i lit. estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun.

ulterior transformarii:". care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane. daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: .500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. 60. prin incheierea unui act aditional. Nr.(3) Prevederile alin. alineatul (5). PARTEA I. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . inainte de data efectuarii primei plati. (1) pct. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. La articolul141 alineatul (2).(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012.4. in lei ~i in val uta. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . 938/30. se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si.. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea . pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice." 53.". dupa caz. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza. (5) lit. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". 1251 alin. La articolul 141 alineatul (2) litera f)..(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul.2011 19 calculul. pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale.. La articolul 1451." 51. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. 3. (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. definite la art. 52. transformare sau modernizare a bunurilor imobile. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . 56. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe.. in temeiul prezentului articol. exclusiv taxa. (2)-(5). daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial.XII. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. 61. La articolul149 alineatul (1). inainte de data de 1 ianuarie 2012. La articolul 117. La articolul1451. 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. 1451 . dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. 54. retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. respectiv. 1451. se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. 55. La articolul129 alineatul (4)." 57. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. cu urmatorul cuprins: .. La articolul 150. 58." 59. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta. altele decat bunurile de capital.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. 145 alin.". cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. La articolul 1451 alineatul (1).". daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora. exclusiv valoarea terenului. La articolul 118. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. precum ~i operatiunile de constructie. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. incluzand ~i scaunul soferului. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. alineatul (4) se abroqa. daca costul transforrnarii. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. La articolul 1342 alineatul (2).

alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . (2)-(6). Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. 92/2003. La articolul 153. Prin exceptie de la prevederile alin. 143 alin. (7). cu modificarile ~i completarile ulterioare." 65. (1) lit. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. conform art. (1) lit. (3). b). conform art. 153. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. f). 153. conform art. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. 1441. (4) sau (5). 153. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. toate persoanele care.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art.(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. (72) Persoana irnpozabila care solicita. plafonul determinat conform alin. (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. 150 alin. scutite in temeiul art. conform alin. (1). (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului.. (4) sau (5). La articolul 153. c)-m). alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. (2) lit. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. 1251 alin. La articolul 152. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. 144 alin. republicata. 141 alin. 1531. 141 alin. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. (2) lit. monedele prevazute la alin. sunt obligate sa solicite inregistrarea. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. Prin exceptie. Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. 781 din Ordonanta Guvernului nr.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.XII. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . Nr. Organele fiscale competente stabilesc. Tnregistrarea in scopuri de TVA. conform prezentului titlu. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. dar lnreqistrata in Romania conform art. (2). b) operatiuni prevazute la art. Tn ultimul decont de taxa de pus.. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art.2011 64. 141 alin.. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. ~i nu solicita inregistrarea. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. 153. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (2). b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. La articolul 1523. conform prezentului articol. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni." . 141 alin. 153. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. e). alineatul (71). (1) sau. (1) lit. republicata. 153. La articolul153. in conformitate cu prevederile alin. c) ~i art. conform art.. 1531. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania.. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. 153. 132 sau 133. 1531. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. (7). 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. dupa caz. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. conform prezentului articol. persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. conform art. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art. 1561. 1531." 62.(2) Tn sensu I prezentului articol. va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art." 63. art. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. cu urmatorul cuprins: . conform art. conform alin. conform art. 1251 alin. 1251 alin. pe baza acestor criterii. daca opteaza pentru taxarea acestora. conform art. 1562. conform art. (1) lit. (3). PARTEA I. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. conform regimului special pentru servicii electronice. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. 1561. alin. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa." 66. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. c) operatiuni prevazute la art. 31/1990 privind societatile comerciale. conform art. alineatele (8). 938/30. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului.

daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. 148. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic. potrivit legii. f) daca. (11) ~i (13). realizate in cursul acestor perioade de raportare.. dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent. in situatia prevazuta la alin. din oficiu sau. d). alineatul (92). d) la solicitarea persoanei impozabile. fiind obligate sa aplice prevederile art. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. conform prezentului articol. La articolul 1531. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. a)-e). din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. dupa caz. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. (4). (9) lit. Pentru situatia prevazuta la lit. (7). 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. 153 alin. Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile. in situatia prevazuta la alin. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. (5). 11 alin. Pentru situatia prevazuta la lit. conform prezentului articol. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. conform art.XII. (6) ~i (8). organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. cu urmatorul cuprins: . 153 a fost anulata.. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. (2) lit. (9) lit. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. Nr. b) la solicitarea persoanei impozabile. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege." 67.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA." 69. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. 938/30.(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. a)e). 2. e). sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. cu urmatorul cuprins: un . (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . la cerere. persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. (9) lit. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. g). (9) lit. conform prezentului articol. 1562. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. in situatia prevazuta la alin. d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. c). lnscrisa in registrul cornertului.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.. a) sau b). 128 alin. 152 alin. La articolul 153. Pentru situatiile prevazute la lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. ~i solicita anularea conform alin. potrivit prevederilor prezentului titlu. in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. d). 153 alin.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane." 68. PARTEA I. La articolul 1563. g) in situatia prevazuta la art. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. 2 alin. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. a) ~i b). (9) lit. Dupa prima abatere prevazuta la alin. de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. dupa caz. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. (9) lit. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1. dar nu este in situatia prevazuta la lit. 153. (9) lit. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. alineatele (9) l?i (10). Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. pentru situatiile prevazute la alin. republicata. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. c) la solicitarea persoanei impozabile. (9) lit. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. art. f).

Nr. fragmentare. fabricarea sau topirea acestora. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. PARTEA I." 71. mijlocul de transport este considerat marfa. (9) lit.00 euro/tona. 79.. 77. La articolul 261.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. La articolul1582. c) persoanele inregistrate conform art. La articolul 20635 alineatul (1). inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. in conformitate cu prevederile art. (2). 12 "Motorina". Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art.. b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1)..22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.2011 2. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. cu urmatorul cuprins: . livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. La articolul 253. (9). alineatul (15). valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat. mijlocul de transport." 72. in lntelesul prezentului titlu. punctul 71.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. zqura. organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. de rebuturi feroase ~i neferoase. dupa caz. La articolul 20651. in anexa nr." 70. (1) lit. cu urrnatorul cuprins: . 11 alin. La articolul 1582. La articolul160 alineatul (2). 1. inchiriate." 81. selectie.. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. presare sau turnare in lingouri. (11) ~i (13). alineatul (51). (1). b) catre beneficiari. livrarea materialelor prevazute la pct.(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. La articolul 250 alineatul (1). Dupa prima inmatriculare/inregistrare. alineatul (6). taiere. La titlul VII. potrivit legii. date in administrare ori in folosinta.. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. utilizate pentru activitatea proprie a acestora.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport..(15) In sensul prezentului articol. cabluri. aliajele acestora. dupa alineatul (5) se introduce nou alineat. pot emite facturi de corectie conform alin. cu urmatorul cuprins: . in cazul destinatarilor lnreqistrati.71. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA." 75. dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase.. nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. La articolul 159. alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . 3. in lntelesul prezentului titlu.". carton. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA.. anexa nr.(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. cauciuc. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare. respectiv 316.XII. La titlul VII." . material textil. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. plastic. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. 938/30." 80. cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. polizare. cu urmatorul cuprins: un . 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta.03 euro/1. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. 153 alin. dupa punctul 7 se introduce nou punct. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii." 76. cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. alineatul (5). livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. 74. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." 73. dupa caz. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. 78.". litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. cioburi de sticla ~i sticla: 4. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate. .000 litri. La articolul 261. crt. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. 145-1472. (1). la nr.

dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.2011 23 82. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone.472 1. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.545 1.169 1. dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone. PARTEA I..XII. La articolul 263.545 1.472 1. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone. Nr.545 133 367 517 1.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.169 231 474 615 947 1.472 623 973 1. 938/30.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone.291 2.545 2. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.310 1. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone.291 2. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 . dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. un autovehieul artieulat sau tren rutier.

La articolul 2961. in doua rate egale. cu exceptia celei care intra sub incidenta art.984 1. Nr. .963 960 1. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone. in functie de urrnatoarele criterii: economice. .. se plateste integral pana la primul termen de plata.197 2. peste 1 kg tutun de fumat. 87. 400 tigari de foi de 3 grame. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. bauturi spirtoase peste 200 litri. alineatul (3) se abroqa. La articolul 2963. c) ~i d).679 794 960 1. alcool etilic peste 40 litri. La nivelul municipiului Bucuresti. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.XII. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul.679 3.937 2.434 1.012 2. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii.(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. afisajul sau structura de afisaj respective.(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale. La articolul 2963." 84. de pana la 50 lei inclusiv. 88.937 2.012 3. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual.395 1. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone. 270. 938/30.434 2. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente.986 2. litera c) se abroqa.429 1. 89..".986 1. La articolul 271. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. La articolul 292. 292. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false.197 2. afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. geografice.984 1.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. peste limita a 10. precum ~i de necesitatile bugetare locale. altele decat bere ~i vinuri. cu exceptia taxelor prevazute la art. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului". PARTEA I. Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. in raza careia/caruia este amplasat panoul. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii. sociale. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone.012 3. 295 alin. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. afisajul sau structura de afisaj respective. (11) lit. al orasului sau al municipiului.679 2. peste 300 litri. la propunerea autoritatii executive.984 1. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. potrivit titlului VII. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili." 85. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.429 1.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii.579 2. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. dupa caz. 287. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .963 3. (3) Criteriile prevazute la alin. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.".283" 83. bauturi fermentate. 86.197 1. persoane fizice ~i juridice. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente.984 3. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone.434 721 871 1.000 tigarete.283 2. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.

peste limita a de 2. potrivit legii. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. dupa caz. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. personalului militar. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. cu drept la pensie. a) si b). Casa Nationala de Pensii Publice. desernnati/numiti in conditiile legii. 2963 lit. Nr. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. . acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. La articolul 2963 litera f). i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. in tara ~i in strainatate. pentru concedii ~i . La articolul 2965. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale." 93. potrivit legii.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management. potrivit legii. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei.3. . suportate de angajator. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. din domeniul apararii nationale. reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. 938/30. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. 2964... care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. potrivit legii. PARTEA I. n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. in tara ~i in strainatate. 2963 lit. dupa caz. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. comisii. conform legii. fara drept la pensie. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. (6).(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. cu urmatorul . potrivit legii. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. 29615 ~i art. d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. 91. o 92. 2963 lit. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. pe fiecare loc de realizare a venitului. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda.2011 25 90. 2963 lit. La articolul 2965. potrivit legii. e) ~i g). obtinute in baza unui contract individual de rnunca. ~i case Ie sectoriale de pensii.(2) Pentru persoanele prevazute la art. in conditiile legii. care include: a) veniturile din salarii. 29617 alin. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 4. . la care se adauqa. in interesul serviciului.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. in baza contractu lui de mandat. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. prin casele judetene de pensii. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. in baza contractului de management prevazut de lege. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. potrivit legii privind tnfiintarea. comitete ~i altele asemenea. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin.. e) ~i g). prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale." . dupa alineatul nou alineat. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. conform legii. in cazul persoanelor prevazute la art. personalului militar. corectata cu exceptiile prevazute la art. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . dupa caz. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. potrivit legii. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. a) ~i b). potrivit legii. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. din domeniul apararii nationale. in bani si/sau in natura. alineatul (21). potrivit legii sau actului constitutiv. 416/2001 privind venitul minim garantat.XII. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. b). stabilite potrivit legii. 29616 lit.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite.". la trecerea in rezerva sau direct in retragere. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. venitul lunar de completare sau platile compensatorii. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial.

p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. q).26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. g). d). in limitele de deductibilitate prevazute de lege. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. p). 29617 alin. cadrelor militare in activitate. in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. n). veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. r). in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. se au in vedere exceptiile prevazute la art. cu urmatorul cuprins: . e) ~i g). preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. Articolul 29614 se abroqa. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. impozit pe venit. dupa caz. s) ~i 0. dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. veniturile acordate. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. a) ~i b). g). s). stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art.. hrana acordata potrivit legii. c4. (2) Pentru persoanele prevazute la art." 99. 29615 ~i art. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. d). literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. suportate de angajator pentru salariatii proprii. f) pct. potrivit legii. 29616 lit. in interesul serviciului. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. (1) lit. primele . n). c6. conform legii. 4. 29615 ~i 29616. veniturile prevazute la art. 2963 lit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 2964 alin. h). precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. judeteni sau ai municipiului Bucuresti. c7. litera bt). 3. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. 2966-29613. 2963 lit. cazarea in unitati proprii." 95. precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. 29616. 2963 lit. f) pct. I). a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. 2964 alin. La articolul 29615." 96. in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. 0). s). j). 2969. t) ~i 0. 2. e). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. 2963 lit. veniturile prevazute la art. altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. precum ~i la lit. La articolul 29615. La articolul 2965. potrivit legii. (1) lit. (1) lit.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care.(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. j). alineatul (6). politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. I). d2. veniturile obtinute de pensionari. cornpensatiile acordate. in limita a de 2. cu urmatorul cuprins: . r). 98. diferente de salarii." 94. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. PARTEA I. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. in tara ~i in strainatate. p) ~i 0. e).". acordate in interes de serviciu. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. 4 l?i 5 Art. veniturile prevazute la art. veniturile prevazute la art. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. sunt trecute in rezerva ori in retragere. I). c3.bt) ajutoarele de deces. h). 4 ~i 5. 938/30. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. 29611. c). 2963 lit. 97. 2964 alin. respectiv. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. c2. 2963 lit. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. s). Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. (1)-(5) ~i art. . veniturile realizate de politisti. (7). corectata cu exceptiile prevazute la art. (1) lit. potrivit legii. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. Nr.XII. de asemenea. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. s) ~i 0. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. q). se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. r). 5. e). . 4. potrivit legii. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. 2964 alin. f) pct.

depun declaratia prevazuta la alin. republicata. 2963 lit. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. alineatul (3). (8). 399/2006. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . I). a) ~i b). (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. La articolul 29618.". PARTEA I. (1) . dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. 399/2006. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. 346/2002. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate.8% pentru contributia datorata de angajator. si. . 2963 lit. (2) ~i (3). La articolul 29618. La articolul 29619. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. 2963 lit. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. cu modificarile ulterioare.2011 27 e2. La articolul 29618. La articolul 29619. 29621 alin. dupa caz. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.. respectiv. deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin." 100. 2963 lit. n). survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. a) ~i b). Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. Nr. (1). republicata. s). 2963 lit. cu modificartle ulterioare. 2963 lit.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. 2963 lit. (1) lit. veniturile prevazute la art." 105.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. j). cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. suportate de angajator. (7) Persoanele prevazute la art. 938/30. alineatul (51). (2). g). (6) Persoanele prevazute la art. (7) lit. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. dupa caz. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (9) Persoanele prevazute la art. prin depunerea declaratiei prevazute la alin.5% pentru contributia individuala ~i 30. s). constituit in conditiile leg ii.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. h).. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. 2963 lit. republicata. 102. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale." 106. a) ~i b). e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. alineatul (19). declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. 103. cu urrnatorul cuprins: . calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. (5) Persoanele prevazute la art. 2964 alin. (11). ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. p). alineatul (2) se abroqa. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. suportate de angajator. declaratia prevazuta la alin. 60 alin. 158/2005. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. acordate in baza Legii nr. In acest caz. care in acest caz este asimilat angajatorului. 29617." 104. constituit in conditiile legii. din care 10. (4).XII. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca." 101. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 2963 lit. 60 alin.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. se depune potrivit prevederilor art. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.. acordate persoanelor prevazute la art. (1) sau alin. 2963 lit.. cat ~i cea pentru luna a doua. suportate de angajator. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. f) ~i h). inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. La articolul 29619. e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . dupa caz. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (1) lit. 58 alin. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. 158/2005. acordate in baza Legii nr. cu modificarile ulterioare. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. 2963 lit. cu urmatorul cuprins: . survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. 2963 lit. 346/2002. in baza Legii nr.

(4) Pentru persoanele prevazute la art. 71 lit.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.(6) Modelul. alineatul (3) se abroqa. art. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. 71 lit. sau valoarea anuala a normei de venit. art. I-III ~i V din Legea nr. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . (1) pct. 29621 alin. 50 sau venitul din asociere. 29621 alin. continutul. venituri din pensii mai mici de 740 lei. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. 29619. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. prin decizie de impunere. precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. conform art. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. din activitatile agricole prevazute la art. dupa caz. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. f) ~i h). 29621 alin. g) ~i h). 938/30. (11). dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. respectiv valoarea anuala a normei de venit. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. (1) lit. 29622. a)-e) ~i lit. art.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. cu respectarea prevederilor alin. (5) Pentru persoanele prevazute la art. d). respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile. f). 13 lit. (1). Exceptii specifice Art. (1) lit. capitolele ll sl III. 29621 alin. 29621 alin. (1) lit. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. raportata la cele 12 luni ale anului. (3) Pentru persoanele prevazute la art. . d).(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. b) membrii intreprinderii familiale. Nr. 72 si. . a)-c). 13 lit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (1) lit. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. raportat la cele 12 luni ale anului. (1) lit. raportata la cele 12 luni ale anului.(1) Persoanele prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (1) lit. a)-e) este venitul declarat. I. e). (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. 71 lit. ministrului muncii. din activitati de natura celor prevazute la art. actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. . 52 alin. art. (1) lit. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. 13 lit. 71 lit. (1) lit. d). g) ~i h). platile anticipate prevazute la alin. e). d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere. 29624. 29623. 52 alin. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 52 alin.. respectiv. . (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. pe baza declaratiei sau alin. a)-d). (18). e). (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. dupa caz. venituri sub forma indemnizatiilor de soma].(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. g). dupa caz. (1) se stabilesc de organul fiscal competent. (1) lit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. 29621 alin. 52 alin. a)-d). 29621 alin. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. g). 48. (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . (7) Pentru persoanele prevazute la art. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.(1) Contribuabilii prevazuti la art. La articolul29619. c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. 6 alin. dupa caz. a)-c). (1) lit. 108. se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. 29621. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. I." 107. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. PARTEA I. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. 29621 alin. familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii." 109. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. Baza de calcul Art. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. dupa caz. (1) lit. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. art. (1) lit. h) persoanele care realizeaza venituri. 73 coroborat cu art. 52 alin. (1) lit. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 13 lit.XII. este sub nivelul minim rnentionat. venituri din pensii mai mici de 740 lei.

(3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. prin aplicarea cotelor prevazute la art. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. (1). pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 29621 alin. g) ~i h). (1) lit. d) operatiunea de fiducie. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. . potrivit titlului III. 29624 alin. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. sub forma platilor anticipate. (3). (3) Tn decizia de impunere. potrivit regulilor prevazute la art. Cotele de contrlbutie Art. Nr. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. 82. prevazut la art. venituri din pensii mai mici de 740 lei. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. semestrial. 938/30. pentru cei de la art. PARTEA I. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. 29621 alin. (2) ~i (3). e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. 29625. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. pe baza de contract. I. (1) lit. 29621 alin. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. Declararea. respectiv. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. pentru contribuabilii prevazuti la art. (1) lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (5) Contribuabilii prevazuti la art. continutul. transferuri de titluri de valoare. 29621 alin. 29627 alin. (1) lit. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. ~i orice alte operatiuni de acest gen. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. 74 alin. 29627. (1) lit. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. (1) lit.Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. 52 ~i art. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. f) ~i h). precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. (1) lit. 83. g). a)-d). . (1) lit. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. in cazul societatilor inchise. (4) Tn decizia de impunere. (4). iar plata se efectueaza trimestrial. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. 29621 alin. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. 29621 alin. 29618 alin. astfel cum sunt prevazute la art. 29622 alin. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. 5tabilirea contrlbutiel Art. 29626. pentru contributia de asiqurari sociale. in cazul societatilor inchise. in 4 rate egale. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. (1). . 29621 sunt cele prevazute la art. 29628. (6) Contributiile retinute potrivit alin. (1) se stabileste de organul fiscal competent. potrivit prevederilor prevazute la art. d) evidenta fiscala. prin decizia de impunere anuala. 52 alin. dupa caz.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. a)-e) se evidentiaza lunar. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. in 4 rate egale. 78. a)-e) si. a)-c). 29618 alin. (1) lit. art. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale.XII. 80. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. 29621 alin. e) alte surse. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. b) declaratia de impunere trirnestriala.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. respectiv: a) cot a inteqrala. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. sau pe baza normelor de venit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. 29622 alin. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. 83. potrivit legii. 52 alin. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. b) cot a individuala. 13 lit. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. . iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. (3).(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. in doua rate egale. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. (7) Modelul. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art.

(2). 75.2011 Baza de calcul Art. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. 421. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. . °. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. in vederea colectarii. totodata. potrivit art. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. (6) din Legea nr. casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. Partea I. astfel cum sunt rnentionate la art. 29627 alin. (1). 29629. (5) Pentru veniturile din alte surse.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei. Partea I. 62.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. 80 ~i 801.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (1)." Art. stabilirea contributiilor sociale. Calculul contrlbutiel Art. aprobata prin Legea nr. 938/30. nr. (1) se calculeaza in anul urrnator. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. Partea I. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art." Art. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 29619 alin. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. astfel cum sunt mention ate la art. . familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii. - Plata contrlbutiel Art. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei.Hotararea Guvernului nr.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. 621 ~i 622. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. 29632. 61. III. rectificata. 279/2010. la termenele prevazute in Legea nr. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . 571/2003 privind Codul fiscal. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . (2) Pentru persoanele prevazute la alin. PARTEA I. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. II. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 431 din 28 iunie 2010. . pe titluri de creanta ~i pe scadente. cu modificarile ulterioare. al ministrului muncii. d) orice alte inforrnatii disponibile. 1. Partea I. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. . baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 78. 571/2003 privind Codul fiscal. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. II ~i III din titlullX2 . baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. (2).XII. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. V. continutul. I-III.. pentru a dobandi calitatea de asigurat. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. Nr. astfel cum sunt rnentionate la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. . IV. 897 din 31 decembrie 2010. 372 din 28 aprilie 2006. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art.397/2010 privind modelul. 29629. 79. 66. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. astfel cum sunt mentionate la art. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. inclusiv dobanzile. 76. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. 65. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. Art. 29631. (1) se efectueaza lunar. (1). pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. baza de calcul al contributiei este. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. venitul brut realizat. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. (2) Pentru veniturile din investitii. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere. Art. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. nr. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin.

actele indeplinite anterior rarnanand valabile. (4) ~i (5) din Legea nr. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv. ale art. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. c) prevederile art. in conturi de venituri bugetare distincte. 36. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. 52. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. . precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. Nr. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. . Partea I. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. 2. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. nivelul impozitelor prevazute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. ale art. Cafea verde Cafea prajita.106. (4).101. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. 22. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. Nr. I pct. VIII. 11 alin. dupa aprobarea acesteia prin lege. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. I pct.Legea nr. 96. Mihai Capra. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. prevazut la art. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. 24. crt. I pct. ANExA (Anexa nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 3. Ritli Ladislau p. (2) Prevederile art. Valeriu Tabara p. aferente creantelor prevazute la alin. (1). PARTEA I. 27. 89. Gheorghe Nastasia.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 621 alin. 5 referitoare la art. Art. 263 alin. 938/30. 571/2003 privind Codul fiscal. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. familiei ~i protectiei sociale. 50. . in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti.Pentru anul 2012.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. (2) de la art. 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. I pct. I pct. 27 decembrie 2011. Partea I. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 .XII. I pct. b) prevederile art. Ministrul adrninistratiei ~i internelor.(1) Prevederile art. Art. VII. Art. 30/2011. III alin. 125. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. 29. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. Art. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. dandu-se textelor 0 noua numerotare. prevazut pentru aplicarea art. IX. (1) din Ordonanta Guvernului nr. Partea I. . d) prevederile art. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. indiferent de faza de judecata. nr. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. VI. I pct. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. 28. 927 din 23 decembrie 2003. c)-e). Partea I. 153 alin. (9) lit. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr.

sectorul 1. Panduri nr.70. 119. 32 din 13 ianuarie Art. parter. R0427282. fax 021. 1.00.15. Cristina-Gabriela F. 215/2004. ~i combaterea bolilor animale. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. Art.734 din 3 noiembrie 2011.318.401. Nr.401. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.F.40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 . intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. 021. 26 din Ordonanta Guvernului nr. Vazand Referatul de aprobare nr. avand in vedere prevederile art. 90S. . aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr.XII. 021. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.00.72 Tiparul: .Monitorul Oficial" RA al Romanlel.XII. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor. Bucuresti. conform Legii nr. tel.401. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. e-mail: marketing@ramo.318. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. ..32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 1. PARTEA I.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul. ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial . 938/30. (3) ~i al art. in temeiul art. 1. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana . Pretul: 6.51.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. 2. internet: www. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3 alin. 14 decembrie 2011. Partea I. Partea I.I. Nr. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. Radu Roatls Chetan Bucuresti. Partea I. 202/1998. 3. 65. presedlntele Autoritatll Art.51. b) ~i ale art.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia. Parcului nr.29/150. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI . 44 din 18 ianuarie 2006. Str. bloc P33. Partea I.71 sl 021.Sucursala . Bucuresti. 4. Locatia:Bucuresti republicata. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC. 938/30.monitoruloficial. 10 lit.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale. 4 alin.2011 contine 32 de pagini.ro.SA . nr. fax 021.00. sectorul 5. 145/2005 pentru controlul 2006. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . nr.A.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei.Monitorul Oficial" R. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. C. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful