MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

5.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. in cazul in care. incluzand ~i scaunul soferului. 13. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. reparatii. a). de la Guvern. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe. transmiterii cu titlu gratuit. La articolul 20.2011 13 2. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. cu urmatorul cuprins: . La articolul 21 alineatul (4). La articolul 21 alineatul (2). daca acestea sunt impozitate conform titlului III. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. 14. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. altele decat cele prevazute la lit." 10. in cazul in care.". aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. cu urmatorul cuprins: . pentru veniturile realizate din Romania. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. reprezinta elemente similare veniturilor. Acestea sunt impozabile la data cesionarii. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. 12. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. 4.. curierat. 21. 3.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii. inclusiv pentru activitatea de taxi. Prin exceptie de la prezentele prevederi.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul21 alineatul (4). litera h) se abroqa. 8. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. 11. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor. dupa litera e) se introduc doua noi litere. literele l?1)-l?4). litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. 938/30. litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale.".XII.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. literele r) l?i s). La articolul 21 alineatul (4). Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. litera 0." 7." 9. cu urmatorul cuprins: . literele f) l?i g). La articolul 21 alineatul (4). sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. 3. La articolul21 alineatul (4). ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. dupa litera p) se introduc doua noi litere. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. Nr. dupa litera t) se introduce o noua litera. dupa caz. in cazul in care. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. paza ~i protectie. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. La articolul 20.. PARTEA I. potrivit legii.

vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. cu urrnatorul cuprins: . potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. La articolul 34. aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. literele dt) l?i d2). inclusiv pentru activitatea de taxi.". vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. (5). valori ale pierderilor asteptate. cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. cu urmatorul cuprins: . 3. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare.XII. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite." 18. precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice. PARTEA I. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. de institutiile emitente de moneda electronica. potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.(14) Persoanele juridice care. La articolul 24. persoane juridice romans. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. 17.(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale.at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare. Prin exceptie. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 22. care acorda credite legate de serviciile de plata.. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin." 21. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care. La articolul 22. cu urmatorul cuprins: . alineatul (81). La articolul 24. potrivit legilor de organizare ~i functionare:". cu urmatorul cuprins: . 938/30. 23. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2. alineatul (23). litera at). dupa caz. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara." 19. La articolul 48 alineatul (7). dupa litera a) se introduce 0 noua litera.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. cu urmatorul cuprins: .. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie.14 efective a beneficiilor titlului III. 16. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale.. se dizolva cu lichidare. pentru determinarea ." 20. paza ~i protectie.".(52) Prin exceptie de la prevederile alin. (8). La articolul 22 alineatul (1). in vederea dezmembrarii. La articolul22 alineatul (1). de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat. 193. potrivit legii.. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. reparatii. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. curierat. ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. dupa litera d) se introduc doua noi litere. dupa caz." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI.. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie.2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice. 15.. inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. prin recalcularea cotei de amortizare fiscala. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. alineatul (52).11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. Nr. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. pe durata normala de utilizare rarnasa. La articolul 42. La articolul 34. in cursul anului fiscal. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. cu urmatorul cuprins: . care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. alineatele (151) l?i (152). d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. incluzand ~i scaunul soferului. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala.

XII.(1) Pentru urmatoarele venituri. a)-c).. alineatele (3)-(5).(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala.. (1) lit. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. (1) lit. alineatul (9). Nr.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. lncepand cu anul fiscal urrnator. 78 alin. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari. in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala . (1) lit. La articolul 49. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat. (3) care. La articolul 521. de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. Directiile generale ale finantelor publice judetene. potrivit art. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. anual. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. De la data producerii evenimentului. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.000 euro." 30. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.. La articolul 61. La articolul 49. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . care nu qenereaza 0 persoana juridica. d)." 26. cu modificarile ulterioare. potrivit prevederilor art.. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. 52.. 656/1997.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. precum ~i a contractelor de agent. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop. La articolul 51. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real." 25. cu exceptia veniturilor prevazute la art. (1) lit. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. in cursul anului fiscal.2011 15 24. 521." 27. .CAEN. 82. cu urrnatorul cuprins: . respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. d). prevazute la art. Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. 938/30. situate in locuinte proprietate personala. individual sau intr-o forma de asociere. La articolul 49." 28. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat. potrivit titlului IV1.. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. 52. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. PARTEA I. 52 alin. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. cu urmatorul cuprins: . din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. reprezentand plati anticipate. (1) lit. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. . la sfarsitul anului fiscal. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final." 31. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei." 29. 53. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal. b) publicarea acestora. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. . platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula.

(3)...(3) Prin exceptie de la prevederile alin. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit. in doua rate egale. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. pentru fiecare an fiscal. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit.(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. in sarcina proprietarului. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real. (3).2011 36.. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. conform dispozitiilor legale.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. in contractul/raportul juridic incheiat. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit." 33. La articolul62. articolele 621-623. . altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. Nr. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art. cu urmatorul cuprins: . venituri definite potrivit art. uzufructuarului sau a altui detinator legal. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. 938/30. (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa caz. impozitul fiind final. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. indiferent de momentul lncasarii acestora. la momentul incheierii acestuia. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. 621. (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. in cursul trimestrului IV. 61 alin. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent. potrivit prevederilor art. indiferent de momentul lncasarii chiriei.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI." 32. II din prezentul titlu. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. respectiv. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. impozitul fiind final. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. pentru fiecare an fiscal. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris.XII. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. La articolul 62." 34. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului." 35. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. (2) ~i (21)-(25). evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . Ministerului Finantelor Publice. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. 61 alin." . astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. La articolul 62. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. in contul impozitului anual datorat. venituri definite potrivit art. . alineatele (21)-(26). cu urmatorul cuprins: . (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. 48. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal.. 622. alineatul (11). pana la data de 31 ianuarie inclusiv. dupa caz. 61 alin. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. dupa data de 31 ianuarie inclusiv. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. PARTEA I. La articolul 62. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale. (1). daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. organului fiscal competent. . prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla.(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii." 40. 623.. cu urmatorul cuprins: . (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs. La articolul 74.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit. 621 alin. X din prezentul titlu. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.000 euro. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: ." 41. astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. 622 alin. individual sau intr-o forma de asociere. f). (5) Contribuabilii prevazuti la alin. (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.(3) Prin exceptie de la prevederile alin. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Nr. la sfarsitul anului fiscal. potrivit prevederilor art. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (1) lit. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. alineatul (6). (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii." 38. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. La articolul 72. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop.(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. (8). la organul fiscal competent. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit.2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. . X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu. 74 alin. 61 alin. alineatul (6).. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit. prevazute la art. (3). precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. alineatele (3) l?i (4). 61 alin. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor.. art. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. in cursul anului. 621.(1) Tn cazul in care. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. nu se mai stabilesc plati anticipate. Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (3)-(4) ~i art. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. 61 alin. Platile . contribuabilii prevazuti la art. 623 alin. (1) lit. impozitul fiind final. conform prevederilor art. venitul net se stabileste in sistem real. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. in doua rate egale. cu urmatorul cuprins: . prevazute la art. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat.Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. 78 alin. 78 alin. un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. f). in cursul anului fiscal. situate in locuinte proprietate personala. PARTEA I. 48. 622 alin. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. pe baza declaratiei privind venitul realizat. perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala. 64. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. care se cornunica contribuabililor. cu urmatorul cuprins: . (1). 74 alin.XII. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap.. tncepanc cu anul fiscal urrnator. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. 938/30." 37. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. La articolul 63. in contul impozitului anual datorat. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. (3)-(9)." 39 La articolul 72.

care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. cu urmatorul cuprins: .". pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. odata cu declaratia privind venitul realizat. 48. 52. La articolul 83 alineatul (3). cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate.. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. La articolul94. din motive obiective.". dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate." 46. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv." 44. 42 lit. litera f). 43 alin. in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. venituri din activitati agricole. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. 938/30. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. cu exceptia veniturilor din arenda. venituri din cedarea folosintei bunurilor. in doua rate egale. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. dupa caz. potrivit art. dupa caz. litera bt). estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. 78 alin. (21). contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. individual sau lntr-o forma de asociere. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . in conformitate cu prevederile art. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. La articolul 81. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. alineatul (51)." 45.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. a)-c). literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. g). datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. La articolul 82. 63 alin. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . PARTEA I. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. 52 alin.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor." 42. La articolul 83 alineatul (3). sticla si altele asemenea.XII.2011 cursului de schimb al pietei valutare. potrivit optiunii. La articolul 94. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit.". denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. cu urmatorul cuprins: . conform legii. (2). prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor. Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. at) ~i lit..(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. determinate in sistem real. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. potrivit clauzelor contractuale. 72 ~i 73. Tn cazul in care. (1) lit. 521 . in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. alineatele (2). ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit.. alineatele (13)-(15). cu urmatorul cuprins: . venituri din activitati independente. (1 ). cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. in vederea dezmernbrarii. conform legii. hattie. (3). b) venituri din activitati rnentionate la art. 62 alin. potrivit legii. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . La articolul 78 alineatul (1). (5) Pentru stabilirea platilor anticipate." 50. 47. precum ~i cei care. 49. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. la organul fiscal competent." 43. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. La articolul 83 alineatul (3). obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. Nr. dupa litera d) se introduce 0 noua litera. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta. plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. a carer impunere este finala. (1) lit. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. comunicat de Banca Nationala a Rornaniei.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. La articolul 82.

cu urmatorul cuprins: .(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. 1451 . daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. 55. La articolul 117. Nr.4. transformare sau modernizare a bunurilor imobile. ulterior transformarii:". incluzand ~i scaunul soferului. 61. 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. La articolul 1451. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active.. respectiv. (1) pct. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea . (5) lit. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe. efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora.. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial. prin incheierea unui act aditional. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012." 59. 54." 53. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.". Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane. La articolul 1451 alineatul (1). (2)-(5). cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:".MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: ..XII. Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. La articolul129 alineatul (4). aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. La articolul1451. La articolul 141 alineatul (2) litera f). litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului." 51. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.. leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. PARTEA I. contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. exclusiv taxa. La articolul149 alineatul (1). definite la art. La articolul 150. 56. 1451.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. alineatul (5). se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. exclusiv valoarea terenului. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. 52. 58. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani.2011 19 calculul. alineatul (4) se abroqa. 938/30. pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala. dupa caz. La articolul 118. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor.. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . inainte de data efectuarii primei plati.(3) Prevederile alin. 3. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. altele decat bunurile de capital. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si. 1251 alin. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta.". inainte de data de 1 ianuarie 2012. daca costul transforrnarii. in temeiul prezentului articol." 57. precum ~i operatiunile de constructie. La articolul141 alineatul (2). La articolul 1342 alineatul (2).". 60. in lei ~i in val uta.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin.

inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. Nr. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. toate persoanele care. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: ." . persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. 141 alin. Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. (2). daca opteaza pentru taxarea acestora. La articolul 152. conform prezentului titlu. pe baza acestor criterii. 141 alin. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 1251 alin. cu modificarile ~i completarile ulterioare. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului.. conform prezentului articol. conform art. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 31/1990 privind societatile comerciale. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . La articolul 153.(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. dupa caz. b) operatiuni prevazute la art. 1441. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. 781 din Ordonanta Guvernului nr. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. conform regimului special pentru servicii electronice. (4) sau (5). sunt obligate sa solicite inregistrarea. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului. 141 alin. (2). (72) Persoana irnpozabila care solicita. Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. conform art. conform art. monedele prevazute la alin. conform art. daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. conform art. dar lnreqistrata in Romania conform art. altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. (2) lit. 153. (1) lit. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. conform art.. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa." 65. (4) sau (5). 1561. conform art. conform art.XII. Organele fiscale competente stabilesc. 143 alin. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. f). 153. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art." 63. (3). 153.20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. Prin exceptie de la prevederile alin. 153. (1) lit. (2) lit. PARTEA I. conform art. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. (3). (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. conform art. alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . 92/2003. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. republicata. 153. c)-m). alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (2)-(6). (1) sau. La articolul 1523. 1251 alin. 1531. 153. e)." 62. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. stabilita in Romania sau nestabilita in Romania.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. (1). 938/30. 132 sau 133. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. conform prezentului articol.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art.. 1561. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. Prin exceptie. 1531. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. cu urmatorul cuprins: .. 1562. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. ~i nu solicita inregistrarea. conform alin. (1) lit. conform alin. La articolul153. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. (7). Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA." 66. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. (1) lit. plafonul determinat conform alin. b). Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 144 alin. b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. (7). Tnregistrarea in scopuri de TVA. 1251 alin. c) operatiuni prevazute la art. Tn ultimul decont de taxa de pus. alineatul (71). alin. in conformitate cu prevederile alin. 1531.. 150 alin. (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA.(2) Tn sensu I prezentului articol. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. 153. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania. 141 alin. art. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. 1531. c) ~i art.2011 64. alineatele (8). scutite in temeiul art. La articolul 153. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. republicata.

fiind obligate sa aplice prevederile art. sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. realizate in cursul acestor perioade de raportare. 148. organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. Pentru situatia prevazuta la lit. in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. Nr. dupa caz. (7). La articolul 153. 153 alin. lnscrisa in registrul cornertului. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.. Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile. 128 alin. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. (9) lit. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (9) lit. (9) lit. PARTEA I. La articolul 1563. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. d)." 67. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile. (2) lit. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . conform prezentului articol.. (9) lit. cu urmatorul cuprins: un . (9) lit. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 2. in situatia prevazuta la alin. persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1. alineatele (9) l?i (10). dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. e).(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. cu urmatorul cuprins: .XII. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. Pentru situatia prevazuta la lit. 153 a fost anulata. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. b) la solicitarea persoanei impozabile. 2 alin. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. art. (4). 938/30. in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. a) ~i b). 1562. in situatia prevazuta la alin. Dupa prima abatere prevazuta la alin. daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. (6) ~i (8). a)-e). (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic. potrivit prevederilor prezentului titlu. anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. la cerere. g). g) in situatia prevazuta la art. alineatul (92). a)e). d) la solicitarea persoanei impozabile.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. d). f). in situatia prevazuta la alin. 153.. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege. 153 alin. conform prezentului articol. conform art. pentru situatiile prevazute la alin. conform prezentului articol. Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. (11) ~i (13). de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. La articolul 1531. a) din Ordonanta Guvernului nr. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. din oficiu sau. dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii." 68. (5). dupa caz." 69. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. 152 alin. f) daca. dar nu este in situatia prevazuta la lit. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 11 alin. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Pentru situatiile prevazute la lit. potrivit legii. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (9) lit. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. ~i solicita anularea conform alin. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. (9) lit. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii. (9) lit.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara. republicata. a) sau b). c) la solicitarea persoanei impozabile. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. c). de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente.

in conformitate cu prevederile art. Nr. 11 alin. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1). La articolul1582. 77.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (1).. pot emite facturi de corectie conform alin. taiere. potrivit legii. date in administrare ori in folosinta. 74. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. de rebuturi feroase ~i neferoase. 153 alin. cabluri. prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. 1. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 76. utilizate pentru activitatea proprie a acestora. termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. mijlocul de transport este considerat marfa. d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin. livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. La articolul 253.000 litri." 72. 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta. livrarea materialelor prevazute la pct. respectiv 316. cauciuc.". nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374.. in lntelesul prezentului titlu. cioburi de sticla ~i sticla: 4. in anexa nr. punctul 71. cu urmatorul cuprins: un . (1) lit. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala." 70. La titlul VII. aliajele acestora. La articolul 159. (11) ~i (13). cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau. La articolul 20651.." 80. alineatul (6). alineatul (5). (9) lit.03 euro/1. . plastic." 75. 12 "Motorina". in cazul destinatarilor lnreqistrati. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art. fragmentare. 938/30. alineatul (15). dupa punctul 7 se introduce nou punct. La articolul 250 alineatul (1). carton. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost. presare sau turnare in lingouri. alineatul (51)." . litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat. nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport.2011 2. (2).". alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 145-1472. La articolul 261. b) catre beneficiari.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dupa alineatul (5) se introduce nou alineat. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate. La articolul 1582. livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase." 71. organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. La articolul 261. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. 153 alin. La articolul160 alineatul (2). zqura.. dupa caz.. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA." 81... alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . material textil. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. 3. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA.00 euro/tona. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. (9). crt.. PARTEA I. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1. cu urmatorul cuprins: . cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor." 73. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. 79.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. La articolul 20635 alineatul (1). La titlul VII. cu urmatorul cuprins: . fabricarea sau topirea acestora. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. selectie. mijlocul de transport. cu urrnatorul cuprins: . anexa nr. c) persoanele inregistrate conform art. b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport.71. la nr. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita.(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. in lntelesul prezentului titlu. polizare. (1). cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA. 78. dupa caz. inchiriate.(15) In sensul prezentului articol. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat.XII.

de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone.169 1. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: .545 1. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone.545 2. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone.310 1. PARTEA I.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.2011 23 82. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone.291 2. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone.472 1.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone.169 231 474 615 947 1.472 623 973 1. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 . dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. Nr. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone.545 133 367 517 1. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone.472 1. La articolul 263. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1. dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone. 938/30.291 2.545 1. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone. un autovehieul artieulat sau tren rutier.XII.

TitlullX2 se structureaza pe capito Ie.986 1.986 2. afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. sociale. in functie de urrnatoarele criterii: economice.012 3.963 3. bauturi fermentate. alineatul (3) se abroqa. al orasului sau al municipiului.".395 1. (11) lit. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente. 87. potrivit titlului VII. c) ~i d). in doua rate egale.. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin.283 2. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului". (3) Criteriile prevazute la alin. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone. geografice.434 721 871 1. 287.197 1. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: .984 1. 292.429 1. 270.984 3. alcool etilic peste 40 litri. Nr. 938/30.197 2. la propunerea autoritatii executive.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone. peste 1 kg tutun de fumat.679 2. in raza careia/caruia este amplasat panoul. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. de pana la 50 lei inclusiv.679 3. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. se plateste integral pana la primul termen de plata.984 1.984 1. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale.XII.1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone.012 2. 89. cu exceptia celei care intra sub incidenta art." 84.434 1. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. La articolul 271.197 2.937 2. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone.283" 83.(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone." 85. La articolul 2963.429 1. persoane fizice ~i juridice. . fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu. precum ~i de necesitatile bugetare locale.012 3. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone. La nivelul municipiului Bucuresti. La articolul 292. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate. litera c) se abroqa.579 2. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. 400 tigari de foi de 3 grame.937 2. afisajul sau structura de afisaj respective. bauturi spirtoase peste 200 litri. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone. afisajul sau structura de afisaj respective. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. PARTEA I.679 794 960 1.963 960 1. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone. 86. La articolul 2963. 88.. dupa caz. altele decat bere ~i vinuri. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. cu exceptia taxelor prevazute la art.000 tigarete. . cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii.(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale. 295 alin. peste 300 litri.434 2. La articolul 2961. peste limita a 10.". (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual.

in baza contractului de management prevazut de lege. dupa caz. potrivit legii privind tnfiintarea. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. 2964. . ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. potrivit legii.". corectata cu exceptiile prevazute la art. PARTEA I. pentru concedii ~i .3. potrivit legii. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. cu urmatorul . Nr. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. . care include: a) veniturile din salarii. 2963 lit. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial.(2) Pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. a) si b). b).XII. 4. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. 938/30. comisii. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management. e) ~i g). b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. in tara ~i in strainatate. reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. . potrivit legii sau actului constitutiv. a) ~i b). care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. 2963 lit. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. ~i case Ie sectoriale de pensii. in baza contractu lui de mandat. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . pe fiecare loc de realizare a venitului. potrivit legii. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. conform legii. desernnati/numiti in conditiile legii. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. obtinute in baza unui contract individual de rnunca.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. potrivit legii. cu drept la pensie. in conditiile legii. dupa alineatul nou alineat. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale. personalului militar. La articolul 2963 litera f). (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. in interesul serviciului. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. potrivit legii. venitul lunar de completare sau platile compensatorii. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii. Casa Nationala de Pensii Publice. 29617 alin. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. comitete ~i altele asemenea. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. stabilite potrivit legii. prin casele judetene de pensii. la care se adauqa.. n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. in bani si/sau in natura. 29616 lit. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale. e) ~i g).2011 25 90. g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. 29615 ~i art.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari." ." 93. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut. (6). conform legii. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale.. La articolul 2965. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. 416/2001 privind venitul minim garantat. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . La articolul 2965. dupa caz. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. potrivit legii. 2963 lit. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. din domeniul apararii nationale. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. peste limita a de 2. contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin. 91. suportate de angajator.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. dupa caz. din domeniul apararii nationale. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. fara drept la pensie. alineatul (21). in tara ~i in strainatate. potrivit legii. o 92. potrivit legii. personalului militar. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. in cazul persoanelor prevazute la art.

dupa caz. cu urmatorul cuprins: ." 99. d). literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. 2966-29613. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. d2. I). in interesul serviciului.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin.". Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. t) ~i 0. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei. 2963 lit. 4 l?i 5 Art. h). s). I). in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. cornpensatiile acordate. veniturile acordate. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. 2964 alin. corectata cu exceptiile prevazute la art. litera bt). cadrelor militare in activitate. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. sunt trecute in rezerva ori in retragere. La articolul 29615. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. 938/30. Nr. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. c4. p) ~i 0. potrivit legii. se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. g). 29615 ~i art. judeteni sau ai municipiului Bucuresti. 2. 29611. suportate de angajator pentru salariatii proprii. . asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. veniturile prevazute la art. j). hrana acordata potrivit legii.5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. j). h). 2963 lit. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. 3. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. se au in vedere exceptiile prevazute la art. 29616 lit. . f) pct. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. 2964 alin. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. e) ~i g). contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. n). in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. (1)-(5) ~i art. (1) lit. s) ~i 0. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. (1) lit. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. n). veniturile obtinute de pensionari. s) ~i 0. 5. 29617 alin. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. veniturile prevazute la art.XII.. veniturile prevazute la art. stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile.(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. r). ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. e). (1) lit. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. diferente de salarii. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. potrivit legii. p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. s). respectiv.bt) ajutoarele de deces. c6. persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. cu urmatorul cuprins: . precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. in tara ~i in strainatate. in limitele de deductibilitate prevazute de lege. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. e). in limita a de 2. c). (2) Pentru persoanele prevazute la art. r). dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. acordate in interes de serviciu. precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. q). 2963 lit. precum ~i la lit. (7). La articolul 29615. e). veniturile realizate de persoanele prevazute la art. c7. p). 2963 lit.26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 2964 alin. 29615 ~i 29616. alineatul (6). s).2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. 0). in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. c3. q). r). primele . f) pct." 95.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. a) ~i b). altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. Articolul 29614 se abroqa. de asemenea. c2. veniturile prevazute la art. 4. PARTEA I. f) pct. potrivit legii. potrivit legii. La articolul 2965." 94. precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. d). 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 98. cazarea in unitati proprii. 2969. 2964 alin. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. 97. 2963 lit. 2963 lit." 96. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. (1) lit. c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. 29616. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. conform legii. I). veniturile realizate de politisti. 4 ~i 5. 4. impozit pe venit. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice. g). Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art.

(11). 102. g). (5) Persoanele prevazute la art.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat. 29621 alin. deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. dupa caz.XII. PARTEA I. declaratia prevazuta la alin. La articolul 29618.(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. 2963 lit. cu urmatorul cuprins: . (1) . (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. La articolul 29619. (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. 158/2005. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. 2964 alin. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. acordate in baza Legii nr. (4). 2963 lit. Nr.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. suportate de angajator. . (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. (9) Persoanele prevazute la art." 104. (1) sau alin. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. I). 346/2002. s). (8). 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. in baza Legii nr. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. (7) lit. dupa caz.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.. constituit in conditiile legii. cu modificarile ulterioare." 101. 2963 lit. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. (7) Persoanele prevazute la art. care in acest caz este asimilat angajatorului. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. acordate persoanelor prevazute la art. suportate de angajator. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. 2963 lit. cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. 2963 lit. alineatul (2) se abroqa. (1) lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. republicata. veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. alineatul (19). numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. (1) lit. e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca.". b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. La articolul 29618. s). se depune potrivit prevederilor art. La articolul 29619. 399/2006. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. n). 2963 lit. a) ~i b). 158/2005. La articolul 29618. republicata. suportate de angajator. respectiv. La articolul 29619. j). cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. a) ~i b). 399/2006. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. 2963 lit. 103. cu urrnatorul cuprins: . din care 10. cat ~i cea pentru luna a doua.5% pentru contributia individuala ~i 30. f) ~i h). p).. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. 346/2002. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. (2) ~i (3). pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. 938/30." 105. alineatul (3). (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. 60 alin. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. republicata. 2963 lit. 2963 lit.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. depun declaratia prevazuta la alin. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. cu modificartle ulterioare. cu modificarile ulterioare. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. constituit in conditiile leg ii. 2963 lit. h). contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . a) ~i b)..3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. (6) Persoanele prevazute la art. alineatul (51).8% pentru contributia datorata de angajator. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. prin depunerea declaratiei prevazute la alin." 106. dupa caz. 60 alin. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. In acest caz. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. (2). 2963 lit." 100. acordate in baza Legii nr. si. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate. veniturile prevazute la art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.2011 27 e2. 2963 lit. 58 alin. 29617. (1).(2) In situatia persoanelor prevazute la art..

Exceptii specifice Art. continutul. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. dupa caz. este sub nivelul minim rnentionat. f). (1) lit. (1) lit.(1) Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. 52 alin. La articolul29619. actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. 52 alin. (1) lit. 29623. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art. 29621 alin. 48. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. 50 sau venitul din asociere. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. 29621 alin. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. f) ~i h). g). a)-e) este venitul declarat. 29621 alin. cu respectarea prevederilor alin. 938/30. 52 alin. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. art. (1) se stabilesc de organul fiscal competent. prin decizie de impunere. PARTEA I. pe baza declaratiei sau alin. capitolele ll sl III. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 29621 alin. d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere.. din activitati de natura celor prevazute la art. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice.(1) Persoanele prevazute la art. (5) Pentru persoanele prevazute la art. . 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale.(6) Modelul. (18). e). (3) Pentru persoanele prevazute la art. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. . a)-d). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. 29619. 29621 alin. 29621. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. (1) lit. (1) lit. 29621 alin. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale." 109. 72 si. 52 alin. art. din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. (1) lit. Nr.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. . g) ~i h). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat. a)-e) ~i lit. sau valoarea anuala a normei de venit. (1) pct. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole.XII. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . 13 lit. dupa caz. (7) Pentru persoanele prevazute la art. 29624. (4) Pentru persoanele prevazute la art. 71 lit. 29621 alin. venituri din pensii mai mici de 740 lei. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. 71 lit. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. e). e). respectiv. I-III ~i V din Legea nr. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. d). I. raportat la cele 12 luni ale anului. 13 lit. d). 29621 alin. d). (1) lit. 13 lit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. a)-c). se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. alineatul (3) se abroqa. 29621 alin. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. (1) lit. 6 alin. dupa caz. ministrului muncii. (1) lit. (1). respectiv valoarea anuala a normei de venit. Baza de calcul Art. 71 lit. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. I. 73 coroborat cu art. 52 alin. (1) lit. a)-d). g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. g). (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. (1) lit. art. h) persoanele care realizeaza venituri. (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. art. a)-c). daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. raportata la cele 12 luni ale anului. 29622. (1) lit. . g) ~i h). 108. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. raportata la cele 12 luni ale anului. platile anticipate prevazute la alin. dupa caz. (1) lit. (11)." 107. b) membrii intreprinderii familiale. art. venituri din pensii mai mici de 740 lei. familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. dupa caz. conform art. cu modificarile ~i completarile ulterioare.

respectiv. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. pentru contribuabilii prevazuti la art. .XII. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. continutul. PARTEA I. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. Cotele de contrlbutie Art. 5tabilirea contrlbutiel Art. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. (4) Tn decizia de impunere. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. 29621 alin. semestrial. a)-e) se evidentiaza lunar.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. 52 alin. 29625. iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial. a)-d).MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 29621 alin. 29618 alin. pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. Nr. in 4 rate egale. . modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. astfel cum sunt prevazute la art. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. (1) lit. 82. (1). (1) lit. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. b) declaratia de impunere trirnestriala. e) alte surse. 29627. in doua rate egale. (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. potrivit prevederilor prevazute la art. in 4 rate egale. a)-e) si. pentru cei de la art. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. (1) lit. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. (2) ~i (3). potrivit regulilor prevazute la art.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. d) operatiunea de fiducie. 29621 alin. pentru contributia de asiqurari sociale. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. sau pe baza normelor de venit. Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. venituri din pensii mai mici de 740 lei. f) ~i h). respectiv: a) cot a inteqrala.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. (3). 13 lit. (1) lit. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. g). prin decizia de impunere anuala. (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. transferuri de titluri de valoare. 29626. CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. g) ~i h). (3) Tn decizia de impunere. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. 83. 74 alin. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. 29628. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. (1) lit. a)-c). 52 alin. (3). 29622 alin. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 83. dupa caz. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. 29624 alin. prin aplicarea cotelor prevazute la art. 29622 alin. (6) Contributiile retinute potrivit alin. (7) Modelul. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. potrivit legii. Declararea. precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 78. . (1). 80. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. 29618 alin. ~i orice alte operatiuni de acest gen. (1) lit. iar plata se efectueaza trimestrial. pe baza de contract. 29621 alin. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. 938/30. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. (1) lit. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. 52 ~i art. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. prevazut la art. in cazul societatilor inchise. (1) lit. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. 29621 alin. I. b) cot a individuala. (5) Contribuabilii prevazuti la art. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. 29621 alin. 29627 alin. (1) lit. . d) evidenta fiscala.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. 29621 sunt cele prevazute la art. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. (4). art. sub forma platilor anticipate. 29621 alin. e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. (1) se stabileste de organul fiscal competent. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. potrivit titlului III. in cazul societatilor inchise.

in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. I-III. 938/30. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (5) Pentru veniturile din alte surse. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. 80 ~i 801. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. 431 din 28 iunie 2010. 29629. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. - Plata contrlbutiel Art. in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. 66. aprobata prin Legea nr. cu modificarile ulterioare. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. 571/2003 privind Codul fiscal. . (1). 421. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. astfel cum sunt mentionate la art. d) orice alte inforrnatii disponibile. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. astfel cum sunt mention ate la art. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 29632. 897 din 31 decembrie 2010. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. Partea I. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 76. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. Partea I. precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. 29629. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. 78. la termenele prevazute in Legea nr. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. potrivit art. stabilirea contributiilor sociale. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. (2) Pentru veniturile din investitii. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. astfel cum sunt rnentionate la art. PARTEA I. 372 din 28 aprilie 2006. III. 1. . au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. IV. totodata. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. Partea I.XII. Art. . al ministrului muncii. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. 61.397/2010 privind modelul. 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. 75. in vederea colectarii. venitul brut realizat. (1) se calculeaza in anul urrnator. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. (2). astfel cum sunt rnentionate la art. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. . (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin. 279/2010. 29631. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. °. II. V. (2)." Art. 65. 29627 alin. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. 79.. Partea I. 29619 alin. II ~i III din titlullX2 .30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. baza de calcul al contributiei este. precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. (1) se efectueaza lunar. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. Calculul contrlbutiel Art. 621 ~i 622. (1). impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". cu modificarile si cornpletarile ulterioare. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. pentru a dobandi calitatea de asigurat.Hotararea Guvernului nr." Art. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. (6) din Legea nr. rectificata. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. nr. (1).2011 Baza de calcul Art. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. Nr. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art. pe titluri de creanta ~i pe scadente. . pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. continutul. Art. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. 62. nr. inclusiv dobanzile.

. I pct. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv. d) prevederile art. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. IX.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012. 571/2003 privind Codul fiscal. 30/2011. (9) lit. c)-e). . 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. I pct. ale art.Pentru anul 2012. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. 571/2003 privind Codul fiscal. Mihai Capra. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. ANExA (Anexa nr. Partea I. Partea I. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. 263 alin. familiei ~i protectiei sociale. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. nivelul impozitelor prevazute la art. 50. (1). III alin. crt. I pct.XII. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala.106. prevazut la art. Gheorghe Nastasia. Partea I. actele indeplinite anterior rarnanand valabile. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. 3.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. Partea I. 153 alin. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. 27. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. aferente creantelor prevazute la alin. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. in conturi de venituri bugetare distincte. b) prevederile art. Art. ale art. 125.(1) Prevederile art. 36. Nr. 11 alin. I pct. nr. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. dandu-se textelor 0 noua numerotare. Nr. 96. (4). dupa aprobarea acesteia prin lege. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. VII. c) prevederile art. . indiferent de faza de judecata. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 2. Ritli Ladislau p. Cafea verde Cafea prajita. I pct. 621 alin. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . 28. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. 52. Valeriu Tabara p.101. 24. (4) ~i (5) din Legea nr. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. I pct. 89. . (2) Prevederile art.Legea nr. 27 decembrie 2011. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. 22. VIII. 927 din 23 decembrie 2003. VI. Art. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. (2) de la art. Art. se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. 5 referitoare la art. 29. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora. prevazut pentru aplicarea art.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. 938/30. Art. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. PARTEA I. I pct.

cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. in temeiul art.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul.401. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor. Pretul: 6.318. ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial .51. ~i combaterea bolilor animale.51. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana . Partea I.401. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.XII.Monitorul Oficial" RA al Romanlel.XII. 215/2004. nr.00. Parcului nr.00.monitoruloficial. 32 din 13 ianuarie Art.F. Bucuresti. 14 decembrie 2011. Art. 202/1998. avand in vedere prevederile art. 938/30. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale. presedlntele Autoritatll Art.318. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.15. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. fax 021. .32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. 3.Sucursala . b) ~i ale art.72 Tiparul: . 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . Partea I. sectorul 5.I. 3 alin. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI . Str. tel. 4 alin. Nr. 021. Partea I. sectorul 1. Locatia:Bucuresti republicata. 1.00. e-mail: marketing@ramo. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor. Radu Roatls Chetan Bucuresti.SA . Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC. (3) din Hotararea Guvernului nr. nr. Bucuresti. Cristina-Gabriela F. 90S. fax 021. 1.29/150. Partea I. internet: www. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. nr. 2. .734 din 3 noiembrie 2011. Nr. bloc P33. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 119.70. parter.. 145/2005 pentru controlul 2006. 65.40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 . 4. Panduri nr.2011 contine 32 de pagini. 1. 26 din Ordonanta Guvernului nr.ro.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei. 10 lit. 938/30. 021. R0427282. conform Legii nr.401.Monitorul Oficial" R. 44 din 18 ianuarie 2006. C.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia.71 sl 021. Vazand Referatul de aprobare nr.A. PARTEA I. (3) ~i al art. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor.