MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.

2011
11
GUVERNUL ROMÂNIEI
nal,
ililor
economice,
nforme
e
a
nte
persoanele fizice ÷ proprietari de camere închiriate în scop turistic,
întrucât se impune asigurarea atingerii nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de
infringement,
e
obligatorii datorate de persoanele fizice,
GuvernuI României
Art. I.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
1.
de stat;
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006
2.
introduce un nou punct, punctuI 14
1
,14
1
. impozitul pe profit amânat ÷ impozitul
acestora;¨.
3.
stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data
4. La articoIuI 11, aIineateIe (1
1 2
,(1
1 1
din
(1
2
1
5.
2
aIineate, aIineateIe (1
3 4
,(1
3
de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)÷e) nu
(1
4
6.
2
se introduce un nou articoI, articoIuI 19
3
,
Art. 19
3
a) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat din
fiscal:
1. sumele înregistrate în soldul creditor al contului
«Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentând
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
elementelor pentru care au fost constituite respectivele
provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmând
2. sumele înregistrate în soldul debitor al contului «Rezultatul
dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de
aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele
b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele nete înregistrate în creditul contului rezultatul
2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat
3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat
c) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit
1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
12
acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 21;
4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care
veniturilor;
5. sumele care provin din anularea unor venituri care au
similare cheltuielilor;
d) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte
sumele care provin din anularea provizioanelor care au
similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea
elemente similare cheltuielilor.¨
7.
transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea
provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din
veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare
8.
g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a
9.
instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul
conform titlului ÌÌÌ.¨
10.
,a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România,
11.
12.
1 4
1
2
) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în
3
) cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a
4
) cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea
13.
,t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele
rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului
prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
14.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
13
titlului ÌÌÌ.¨
15.
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice,
16.
1 2
,d
1
d
2
17.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (5
2
,(5
2
18.
noi aIineate, aIineateIe (15
1 2
,(15
1
(15
2
expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea
19.
durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate
20.
aIineat, aIineatuI (8
1
,(8
1
provine din aplicarea prevederilor art. 19
3
, inclusiv pentru anii
contului rezultatul reportat din provizioane specifice.¨
21.
,(14) Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se
22.
1
,a
1
) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;¨.
23. La articoIuI 48 aIineatuI (7), Iitera I
1
,l
1
) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru
vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
14
24.
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului ÌV al
25.
elaborate în acest scop.¨
26.
înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
27.
perioadei de 2 ani.
precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea
anului fiscal.¨
28.
1
, care nu
2
;
microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din
asociere.
la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat
potrivit titlului ÌV
1

29. La articoIuI 52
1
30.
independente
în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit
care impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52
1
.
31.
independente.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
15
capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt
din prezentul titlu.¨
32.
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea
33.
aIineat, aIineatuI (1
1
,(1
1
chiriei.¨
34.
aIineate, aIineateIe (2
1
)-(2
6
,(2
1
(2
2
(2
3
deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
(2
4
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net,
impozitul fiind final.
(2
5
(2
6
precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la
contractului/raportului juridic respectiv.¨
35.
1
)÷(2
5
),
contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din
36.
articoIeIe 62
1
-62
3
,ReguIi privind stabiIirea impozituIui pe venituI
determinat pe baza normei anuaIe de venit
Art. 62
1
normelor anuale de venit. Propunerile privind nivelul normelor
târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care
a normelor anuale de venit, în cursul trimestrului ÌV al anului
de venit pentru anul în curs. În cazul în care contribuabilii încep
venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), în termen de 15 zile de
pentru anul fiscal în curs.
de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
stat.
pentru determinarea venituIui net în sistem reaI
Art. 62
2
venitului net anual în sistem real pe baza datelor din
31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3),
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
16
venitul realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din
estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie
realizat.
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în
impozitul fiind final.
stat.
ReguIi de stabiIire a impozituIui finaI pentru venituriIe
Art. 62
3
. ÷ (1) În cazul în care, în cursul anului fiscal,
de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen
de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din
anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de
venit, conform prevederilor art. 62
1
, organul fiscal va recalcula
datorat.
15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal
fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
2
alin. (3)÷(9).¨
37.
1
alin. (8), art. 62
2
3
alin. (3).
calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
bunurilor determinate în sistem real pe baza datelor din
competent.¨
38.
bunuriIor
impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
prezentul titlu.¨
39
scop.¨
40.
fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât
echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de
41.
lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut,
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
17
anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual
42.
impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile
din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42
lit. a
1
43.
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
competent.
cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul
44.
dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în
de contribuabil la nivelul trimestrului ÌV din anul anterior se
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se
venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se
25 noiembrie inclusiv.
la art. 43 alin. (1).¨
45.
aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
determinate în sistem real.¨
46.
1
;¨.
47.
1
,b
1
alin. (2
1
);¨.
48.
49.
50.
,(13) Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în
derulare la data de 1 octombrie 2011, pentru care la data
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
18
În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de
fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.
Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de
veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
51.
52.
din România» se stabilesc prin norme.¨
53.
,a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care
mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât
de deducere potrivit prevederilor art. 145
1
;¨.
54. La articoIuI 134
2
avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile
55. La articoIuI 141 aIineatuI (2) Iitera f), punctuI 4 se
,4.
56.
dreptului de deducere conform art. 145
1

57. La articoIuI 145
1
,(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
58. La articoIuI 145
1
59. La articoIuI 145
1
60.
,
fixe, definite la art. 125
1
unei alte persoane; nu sunt considerate bunuri de capital
5 ani; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe
amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate
61.
cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
19
României conform prevederilor art. 125
1
în România, conform art. 132 sau 133.¨
62.
2
conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent
caz, plafonul determinat conform alin. (5) poate solicita
1
.
2
1
înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au
(7
2
1
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
,
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153
1
scopuri de TVA, conform art. 153
1
, concomitent cu solicitarea
scopuri de TVA, conform art. 153.¨
63. La articoIuI 152
3
numismatic.¨
64.
conform art. 125
1
în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri
realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a
acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)÷m), art. 144
1
, înainte de efectuarea respectivelor
plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)÷(6). Nu
conform regimului special pentru servicii electronice, pentru
art. 125
1
România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri
a) importuri de bunuri;
alin. (3).
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de
TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în
solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).¨
65.
nou aIineat, aIineatuI (7
1
,(7
1
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii,
organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA
persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin
66.
1
înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
din oficiu.
persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
1
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
20
2
, dar nu este în
consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul
semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au
servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din
calendaristic;
înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol;
(9
1
impozabile în scopuri de TVA astfel:
organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de
reînregistrare în scopuri de TVA.
vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în
scopuri de TVA.
prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul
prevederile art. 11 alin. (1
1 3
).¨
67.
1
) se introduce un
nou aIineat, aIineatuI (9
2
,(9
2
Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data
68. La articoIuI 153
1
,(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei
conform art. 153; sau
69. La articoIuI 156
3
,(9) Persoanele impozabile pentru care înregistrarea în
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat
efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
21
scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)
alin. (1
1 3
un cod valabil de TVA.¨
70. La articoIuI 158
2
cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari,
cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare
în scopuri de TVA.
(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul
operatorilor intracomunitari:
oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor
art. 153 alin. (9);
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
c) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 153
1
care
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau
71. La articoIuI 158
2
,(15) În sensul prezentului articol, prin
72.
,(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control
art. 145÷147
2

73.
rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil,
lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru
74. La articoIuI 206
35
75. La articoIuI 206
51
exigibile.¨
76.
77.
78.
introduce nou punct, punctuI 7
1
,7
1
pentru activitatea proprie a acestora;¨.
79.
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la
80.
transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România
81.
transport.¨
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
22
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
23
82.
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì
1 0 133
2 133 367
3 367 517
4 517 1.169
5 517 1.169
ÌÌ 3 axe
1 133 231
2 231 474
3 474 615
4 615 947
5 947 1.472
6 947 1.472
7 947 1.472
ÌÌÌ 4 axe
1 615 623
2 623 973
3 973 1.545
4 1.545 2.291
5 1.545 2.291
6 1.545 2.291
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
Ì 2+1 axe
1 0 0
2 0 0
3 0 60
4 60 137
5 137 320
6 320 414
7 414 747
8 747 1.310
9 747 1.310
ÌÌ 2+2 axe
1 128 299
2 299 491
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
24
Ìmpozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de suspensie
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme
de suspensie
pentru axele motoare
3 491 721
4 721 871
5 871 1.429
6 1.429 1.984
7 1.984 3.012
8 1.984 3.012
9 1.984 3.012
ÌÌÌ 2+3 axe
1 1.579 2.197
2 2.197 2.986
3 2.197 2.986
ÌV 3+2 axe
1 1.395 1.937
2 1.937 2.679
3 2.679 3.963
4 2.679 3.963
V 3+3 axe
1 794 960
2 960 1.434
3 1.434 2.283
4 1.434 2.283¨
83.
84.
cuprins:
Guvernului potrivit art. 292.
85.
86. La articoIuI 296
1
fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic
87. TitIuI IX
2 2
-
296
20
custodia statuIui".
88. La articoIuI 296
3
România este parte;¨.
89. La articoIuI 296
3
90. La articoIuI 296
3
boli profesionale;¨.
91. ArticoIuI 296
4
cuprins:
Art. 296
4
3
parte, care include:
potrivit legii;
potrivit legii;
cuvenite managerilor, în baza contractului de management
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau
potrivit legii;
management, potrivit legii;
proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat,
de angajator, potrivit legii;
potrivit legii;
suportate de angajator, potrivit legii;
încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din
salariilor în vederea impunerii.
în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
92. La articoIuI 296
5
3
3
15 16
lit. b). În baza
17
alin. (6).¨
93. La articoIuI 296
5
nou aIineat, aIineatuI (2
1
,(2
1 3
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
25
3
15
art. 296
16
17
94. La articoIuI 296
5
6
÷296
13
,
15 16

95. ArticoIuI 296
9
cuprins:
3
Art. 296
9
. ÷ (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care
3
3
lit. f) pct. 4,
96. ArticoIuI 296
14
97. La articoIuI 296
15
1
,b
1
militare;¨.
98. La articoIuI 296
15
respectiv, impozit pe venit;
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea
acordate în interes de serviciu;
99. ArticoIuI 296
16
cuprins:
Art. 296
16
art. 296
4
11
; de
4
4
alin. (1) lit. d), e), g), h),
stat;
3
3
sau de serviciu ale persoanelor care au încheiat astfel de
raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente
penitenciare, potrivit legii;
boli profesionale:
4
alin. (1) lit. c), d), e), g),
stat;
e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare în
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
26
4
alin. (1) lit. g), h), j), l),
boli profesionale.¨
100. ArticoIuI 296
17
cuprins:
,
Art. 296
17
3
suportate din fondurile proprii ale acestora.
3
art. 296
3
art. 296
3
caz.
3
3
3
angajator;
angajator.
3
3
angajator;
3
3
101. La articoIuI 296
18
102. La articoIuI 296
18
, aIineatuI (3), Iitera a
3
,a
3
103. La articoIuI 296
18
nou aIineat, aIineatuI (5
1
,(5
1
) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând
104. La articoIuI 296
19
, aIineatuI (1
8
,(1
8
) Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele
3
luna a treia.¨
105. La articoIuI 296
19 8
) se introduce
un nou aIineat, aIineatuI (1
9
,(1
9
1
106. La articoIuI 296
19
21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
27
sau alin. (1
1
respectarea prevederilor alin. (1
8
).¨
107. La articoIuI 296
19
108. La articoIuI 296
19
109.
20
,CAPÌTOLUL ÌÌ
ContribuabiIi
Art. 296
21
b) membrii întreprinderii familiale;
art. 71 lit. d).
(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
Baza de caIcuI
Art. 296
22
21
alin. (1) lit. a)÷e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g),
21
21
alin. (1) lit. f),
stat.
Art. 296
23 21
alin. (1)
sociale.
21
21
Art. 296
24 21
alin. (1)
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
28
22
alin. (1).
21
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
art. 296
21
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru cei de la
art. 296
21
21
alin. (1) lit. g).
21
venit.
21
Art. 296
25
18
alin. (3) asupra bazelor de calcul
22
art. 296
24
alin. (3).
Art. 296
26
21 18
alin. (3),
respectiv:
CAPÌTOLUL ÌÌÌ
ContribuabiIii
Art. 296
27
21
Art. 296
28
27
fiecare beneficiar de venit;
deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut.
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
29
Baza de caIcuI
Art. 296
29
1 2
.
art. 66.
1
.
(5) Pentru veniturile din alte surse, astfel cum sunt
art. 79, venitul brut realizat.
1
.
Art. 296
30
27
29
.
Art. 296
31
Art. 296
32
Art. II. ÷ Alineatul (2) al articolului 215 din Legea
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 372 din 28 aprilie
,(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de
ulterioare.¨
Art. III.
Art. IV.
19
alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
Art. V.
2
al Codului
veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de
perioade.
2
al Codului
executorii;
anticipate stabilite pentru anul 2012;
Oficial al României, Partea Ì.
2
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
30
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
31
contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate
acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele
Art. VI.
Oficial al României, Partea Ì.
Art. VII
a) prevederile art. Ì pct. 22, 24, 27, 28, 29, ale art. 62
1
alin. (2)
Oficial al României, Partea Ì;
1 aprilie 2012;
c) prevederile art. Ì pct. 5 referitoare la art. 11 alin. (1
4
) se
s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor
art. 153 alin. (9) lit. c)÷e);
începând cu data de 1 iulie 2012.
1 ianuarie 2012.
Art. VIII.
2012.
pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv.
Art. IX.
în Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 927 din
PRÌM-MÌNÌSTRU
EMIL BOC
SuIfina Barbu
RitIi LadisIau
Gheorghe Nastasia,
secretar general
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene
Leonard Orban
Nr. 125.
Nr.
crt.
Denumirea produsului sau grupei de produse
Acciza
1. Cafea verde 153
2. 225
3. 900
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
O R D I N
MONÌTORUL OFÌCÌAL AL ROMÂNÌEÌ, PARTEA Ì, Nr. 938/30.XÌÌ.2011
32
Monitorul Oficial al României, Partea Ì, nr. 32 din 13 ianuarie
2006.
Oficial al României, Partea Ì, nr. 44 din 18 ianuarie 2006.
României, Partea Ì.
Nr. 119.
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Panduri nr. 1,
Tiparul: ,Monitorul Oficial¨ R.A.
ISSN 1453÷4495
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTÌC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

12

MONITORUL OFICIALAL

ROMANIEI, PARTEA

I,

Nr. 938/30.XII.2011

pentru determinarea valorii fiscale vor avea in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tn cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu; b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor ~i pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei: c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile ~i se include actualizarea cu rata inflatiei; d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul arnortizar!i fiscale, dupa caz. Tn valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reqlernentarilor contabile. Tncazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determine 0 descrestere a valorii acestora sub valoarea rarnasa nearnortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pan a la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de plata, dupa caz, a investitiilor imobiliare." 4. La articolul11, alineatele (11) l?i(12) se rnodlflca l?ivor avea urmatorul cuprins: ,,(11) Contribuabilii declarati inactivi conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obliqatiilor privind plata impozitelor ~i taxelor prevazute de prezenta lege, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective. (12) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor ~i a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 5. La articolul11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) l?i(14), cu urrnatorul cuprins: ,,(13) Contribuabilii carora Ii s-a anulatinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi obliqatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respective. (14) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) ~i au fost Inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare

in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adauqata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita." 6. Dupa articolul192 se introduce un nou articol, articoluI193, cu urmatorul cuprins: "Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 5tandardele internationale de raportare financlara 3. - Contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile Art. conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor ave a in vedere ~i urrnatoarele reguli: a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor ~i plasamentelor, precum ~i constituirea, regularizarea ~i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice», reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Rornaniei nr. 3/2009, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, ~i ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe 0 perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implernentarii reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal: 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evidentierii rntr-un analitic distinct a acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 22 alin. (5); 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile ~i a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor; 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a arnortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor; c) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarti reqlementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice ~i a sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urrnatorul tratament fiscal: 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

19

daca acestea sunt impozitate conform titlului III. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor. a). litera a) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul 21 alineatul (2). potrivit legii. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. La articolul21 alineatul (4)." 9. cu urmatorul cuprins: . inclusiv pentru activitatea de taxi. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. PARTEA I. cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii: 1. Prin exceptie de la prezentele prevederi. La articolul21 alineatul (4). altele decat cele prevazute la lit. literele f) l?i g). veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de lntarziere pentru care nu s-a acordat deducere. ca urmare a implernentar!i reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii.". 11. La articolul 21 alineatul (4). La articolul 20. Acestea sunt impozabile la data cesionarii. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. 3.0 cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare. iar sumele rezultate din introducerea provizioanelor conform reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. se lnreqistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane. dupa litera t) se introduce o noua litera. in cazul in care. La articolul 21 alineatul (4). Nr. de la Guvern. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor. litera 0. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. inregistrate ca urmare a tncorporarii rezervelor." 10. cu urmatorul cuprins: "f) veniturile din impozitul pe profit arnanat determinat ~i inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: g) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. in cazul in care. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. 14. ~4) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe.2011 13 2. transmiterii cu titlu gratuit.~1) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale. 13. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane.". literele r) l?i s).. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare. paza ~i protectie. litera h) se abroqa. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea arnortizarii fiscale. ~2) cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii . dupa caz. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor.. pentru veniturile realizate din Romania. 4. reparatii. inregistrate de catre contribuabilii care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa litera p) se introduc doua noi litere. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. ~3) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate suplimentar. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate suplimentar. incluzand ~i scaunul soferului. 938/30. La articolul 20. precum ~i impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. curierat. la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. in cazul in care. literele l?1)-l?4). veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 5. ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 21. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. 8. litera t) se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: "t) 50% din cheltuielile privind combustibilul.r) cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite. precum ~i veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice. dupa litera l?) se introduc patru noi litere. precum ~i cheltuielile cu impozitul pe profit arnanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara:" . cu urmatorul cuprins: . 12. cu urmatorul cuprins: . ca urmare a efectuarii unei reevaluari de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari. dupa litera e) se introduc doua noi litere.XII. Sunt nedeductibile ~i cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice ~i juridice nerezidente. reprezinta elemente similare veniturilor. se lnreqistreaza 0 descrestere a valorii acestora. literele b) l?i c) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: "b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare. aqentii guvernamentale ~i alte institutii nationale ~i internationale: s) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor. La articolul 21 alineatul (4). c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere." 7.

precum ~i provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice.14 efective a beneficiilor titlului III. Nr. pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie. alineatul (81). 193.(151) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale cu valoare fiscala rarnasa nearnortizata. prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite ~i majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite. se dizolva cu lichidare. persoane juridice romans. incluzand ~i scaunul soferului. transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii ~i reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie. aferente creditelor ~i plasamentelor care intra in sfera de aplicare a reqlementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei referitoare la ajustarile prudentiale de valoare aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romans ~i sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. (152) Tn cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizartlcr necorporale dupa expirarea duratei norma Ie de utilizare. Valoarea fiscala rarnasa nearnortizata a mijloacelor fixe amortizabile/lmobilizarilcr necorporale se recalculeaza in mod corespunzator. PARTEA I. Amortizarea fiscala se calculeaza lncepand cu luna urrnatoare celei in care a fost reclasificat in categoria active lor imobilizate detinute pentru activitatea proprie.XII. valoarea fiscala rarnasa nearnortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasiflcarti ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. dupa alineatul (22) se introduce un nou alineat. care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. ~i filtrele prudentiale potrivit reqlernentarilor emise de Banca Nationala a Rornaniei. rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale. d2) ajustarile pentru depreciere inregistrate de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene ~i state apartinand Spatiului Economic European. dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat. care acorda credite legate de serviciile de plata. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale. platile anticipate trimestriale se efectueaza in surna de 0 patrirne din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate. La articolul 34..(14) Persoanele juridice care.. litera 11se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . La articolul22 alineatul (1). alineatul (23).. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale. cu urrnatorul cuprins: . valori ale pierderilor asteptate. 23. cu urmatorul cuprins: . La articolul 48 alineatul (7). de institutiile de plata persoane juridice rornane care acorda credite legate de serviciile de plata. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. cu urmatorul cuprins: . prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.(23) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. dupa caz. de institutiile emitente de moneda electronica." MONITORUL OFICIALAL daca acestea sunt impozitate ROMANIEI. 3.". curierat." 22.(52) Prin exceptie de la prevederile alin.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. potrivit legilor de organizare ~i functionare:". 938/30. precum ~i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. literele dt) l?i d2). pentru determinarea . Prin exceptie..11) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor. vehiculele utilizate de aqenti de vanzari ~i de aqenti de recrutare a fortei de rnunca: 2.at) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare." 21. in vederea dezmembrarii. potrivit reqlernentarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie.". inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice rornane ~i sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European. constituite de institutiile financiare nebancare ins crise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Rornaniei. La articolul 24. se irnpoziteaza concomitent cu deducerea amortizarti fiscale. pe durata normala de utilizare rarnasa. La articolul 22. in cursul anului fiscal. litera d) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "d) provizioanele specifice.. fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. dupa litera d) se introduc doua noi litere. La articolul 24.d") ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care. (5). La articolul 42.. (8). dupa caz. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. cu urmatorul cuprins: . cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizar!i de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urrnatoarele categorii: 1. se determine ajustari prudentiale de valoare sau. cu urmatorul cuprins: . alineatul (14) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . potrivit reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. La articolul 34. transport de personalla ~i de la locul de desfasurare a activitatii. alineatele (151) l?i (152). dupa litera a) se introduce 0 noua litera. paza ~i protectie. La articolul 22 alineatul (1). alineatul (52)." 20." 19.2011 conform amortizarii fiscale se va stabili 0 noua durata normala de utilizare de catre 0 comisie tehnica sau un expert tehnic independent. cheltuielile reprezentand valoarea fiscala rarnasa nearnortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. 17. potrivit reqlernentarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Rornaniei. 16. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi:". inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice. reparatii. inclusiv pentru activitatea de taxi. potrivit legii. din care se scade durata in care a fost clasificat in cateqoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii.(81) Tn cazul contribuabililor care aplica reqlementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 15. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. efectuata de catre contribuabilii care aplica reqlernentarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. litera at). au obliqatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit ~i sa plateasca impozitul pan a la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Durata de amortizare este durata normal a de utilizare rarnasa deterrninata in baza duratei normale de utilizare initiale. cu urmatorul cuprins: ." 18.

Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract ~i este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. individual sau intr-o forma de asociere. potrivit prevederilor art. (1) lit. aprobata prin Hotararea Guvernului nr.(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla este obligatorie pentru contribuabil pe 0 perioada de 2 ani fiscali consecutivi ~i se considera relnnoita pentru 0 noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. La articolul 521. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza." 29. 82. . platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obliqatia de a conduce evidenta contabila au obliqatia de a calcula.CAEN. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala: b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. 52.(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la Incasari.000 euro.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. aplicand o cot a de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX2.. c) venituri din activitatea de expertiza contabila ~i tehnica. (1) lit. (1) lit. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. precum ~i a contractelor de agent. 656/1997. dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat. cu modificarile ulterioare.(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. pentru care plata anticipate se efectueaza prin retinere la sursa sau pentru care impozitul este final. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. alineatele (2) l?i (3) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: . care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. lncepand cu anul fiscal urrnator. La articolul 49. Aceasta categorie de contribuabili are obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. reprezentand plati anticipate. De la data producerii evenimentului. ." 31. PARTEA I. in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala . La articolul 49. judiciara ~i extrajudiciara: d) venitul obtinut de 0 persoana fizica dintr-o asociere cu 0 persoana juridica contribuabil. respectiv de la data depasirii nurnarului de 5 camere de inchiriat. alineatul (9). Nr. dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate. 78 alin. La articolul 51. care nu qenereaza 0 persoana juridica. venituri din activitati independente determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (4) Tn categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor se cuprind ~i cele realizate de contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obliqatii: a) stabilirea nivelului normelor de venit. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. Articolul 53 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din actlvitatl independente Art. de a retina ~i de a vira impozit prin retinere la sursa. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. a)-c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final." 30. cu urrnatorul cuprins: . 52. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. d). alineatul (8) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . 53. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urrneaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: ." 27. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. determinarea venitului net se realizeaza in sistem real potrivit regulilor de stabilire prevazute in categoria venituri din activitati independente. respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitaf independente au obliqatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. potrivit titlului IV1. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urrnator expirarii perioadei de 2 ani. (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. prevazute la art." 25. Directiile generale ale finantelor publice judetene.2011 15 24.XII. (1) lit. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent. ~i pan a la sfarsitul anului fiscal.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. in cursul anului fiscal.(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. cu urmatorul cuprins: . 521. (3) Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind determinarea venitului net anual in sistem real ~i depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Articolul 52 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din actlvitatl independente Art. . 938/30.(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor ~i veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . d). La articolul 61.(1) Pentru urmatoarele venituri. la sfarsitul anului fiscal. La articolul 49. alineatele (3)-(5). 52 alin. potrivit art.." 28. (2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real. potrivit reqlernentarilor contabile elaborate in acest scop.." 26. obtin venituri din inchirierea in scop turistic a unui nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat.. b) publicarea acestora.. a)-c). cu exceptia veniturilor prevazute la art..(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatile rnentionate la art. (3) care. anual. situate in locuinte proprietate personala.

cu urmatorul cuprins: ." 33.. . dupa caz.. contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. in cursul trimestrului IVai anului anterior celui in care urrneaza a se aplica. impozitul anual datorat se stabileste prin decizie de impunere anuala. in contractul/raportul juridic incheiat. (22) Tn cazul in care arenda se exprirna in natura. reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. II din prezentul titlu. impozitul fiind final. prin completarea ~i depunerea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit. in cursul trimestrului IV. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decem brie." 34. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului privind nivelul normelor anuale de venit. La articolul 62. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv ~i 50% din impozit pan a la data 25 noiembrie inclusiv. Padurilor ~i Dezvoltarii Rurale. (4) Contribuabilii prevazuti la alin. (25) Impozitul astfel calculat ~i retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. contribuabilii sunt obliqati sa precizeze in scris. in contul impozitului anual datorat.(21) Tn cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. 938/30. pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i se plateste in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determine pe baza de norma de venit sau in sistem real ~i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Propunerile privind nivelul normelor anuale de venit se transmit anual de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. Tn cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului.. venituri definite potrivit art. 48." . pentru fiecare an fiscal. la momentul incheierii acestuia.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. cu urmatorul cuprins: . (5) Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obliqatia cornpletarii ~i depunerii declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul fiscal in curs. (24) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului. (26) Tn cazul in care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real.2011 36. potrivit prevederilor art. datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. (3). uzufructuarului sau a altui detinator legal." 32. Ministerului Finantelor Publice. venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. (7) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat. dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urrneaza a se aplica normele anuale de venit. prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. . indiferent de momentul lncasarii chiriei. avand 0 capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat.XII. Modalitatea de impunere aleasa este aplicabila pentru toate veniturile realizate in baza contractuluilraportului juridic respectiv. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. Nr. 61 alin. cu urmatorul cuprins: "Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit Art." 35. declaratia privind venitul estimatlnorma de venit pentru anul in curs.(11) Tn cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile ~i imobile din patrimoniul personal. venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti ~i reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. respectiv. alineatul (11). evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. in doua rate egale. (1) au obliqatia sa depuna la organul fiscal competent..(3) Prin exceptie de la prevederile alin. alineatele (21)-(26). dupa data de 31 ianuarie inclusiv. Tncazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului. La articolul 62. PARTEA I. pentru fiecare an fiscal. Dupa articolul 62 se introduc trei noi articole. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit.(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. (5) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat pe baza declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere la termenul ~i potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. pana la data de 31 ianuarie inclusiv. 621. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (1). (3) Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. (23) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . (2) Optiunea se exercita pentru fiecare an fiscal. au obliqatia publicarii anuale a normelor anuale de venit. in sarcina proprietarului. 622. La articolul 62. (2) Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat se determine de directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa caz. dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate. conform dispozitiilor legale. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs.(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. venituri definite potrivit art. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. (2) ~i (21)-(25). 61 alin. Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunll pentru determinarea venitului net in sistem real Art. (3). articolele 621-623. impozitul fiind final. (8) Plata impozitului se efectueaza in cursul anului catre bugetul de stat. indiferent de momentul lncasarii acestora. altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . La articolul62. 61 alin.16 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. dupa data de 31 ianuarie inclusiv.

f). perioada pentru care nu se calculeaza ~i nu se datoreaza obliqatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala. 64. in termen de 15 zile de la data producerii acestuia. pe baza declaratiei privind venitul realizat.. art." 41. Contribuabilii respectivi au obliqatia sa completeze corespunzator ~i sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. potrivit prevederilor art.. Platile .Jmpozttarea venitului net din cedarea folosintel bunurilor Art. precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. (4) au obliqatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de lncasari ~i plati referitoare la lncasari. (3).(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. Nr. La articolul 74. pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. 623. X «Venitul net anual impozabil» din prezentul titlu.XII. acestia sunt obliqati sa notifice evenimentul. Contribuabilii respectivi sunt obliqaf sa completeze ~i sa depuna declaratia privind venitul estimatl norma de venit. in contul impozitului anual datorat." 38. X din prezentul titlu. la sfarsitul anului fiscal. alineatul (5) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . 61 alin. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. 78 alin.000 euro. (9) Impozitul anual datorat se vireaza integral la bugetul de stat.(5) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul net se deterrnina pe baza de norme de venit. 621. venitul net anual urrnand sa fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. la organul fiscal competent. 78 alin. (1) au obliqatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal. 61 alin. (4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimatlnorma de venit ~i emite decizia de impunere.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (4) realizeaza venituri din inchirierea unui nurnar mai mare de 5 camere. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate. (3)-(9). in cursul anului. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100. (2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. prevazute la art. (8) Diferentele de impozit rarnase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. pana la data de 25 mai inclusiva anului urrnator celui de realizare a venitului. venituri din activitati agricole determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. . astfel: 50% din impozit pan a la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv. (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida sirnpla. (5) Contribuabilii prevazuti la alin. venitul net se stabileste in sistem real. potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala.(1) Tn cazul in care.. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. alineatul (6). (7) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat ~i emite decizia de impunere. 622 alin. 74 alin. in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rarnase pana la sfarsitul anului fiscal. situate in locuinte proprietate personala. reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. nu se mai stabilesc plati anticipate. individual sau intr-o forma de asociere. Tn cazul in care decizia de impunere pentru anul fiscal in curs nu a fost ernisa pana la data de 1 noiembrie. La articolul 63. Articolul 64 se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . in doua rate egale. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. 938/30. 621 alin. f). (3) dupa data de 1 noiembrie a anului fiscal in curs.2011 17 (3) Tn cursul anului fiscal contribuabilii sunt obliqati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit catre bugetul de stat. in cursul anului fiscal." 40." 39 La articolul 72. (1) lit. calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. organul fiscal va recalcula norma de venit ~i platile stabilite in contul impozitului anual datorat. cu urmatorul cuprins: . un nurnar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala sunt aplicabile prevederile art. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. precum ~i in cazul contribuabililor care realizeaza venituri definite la art. impozitul fiind final. 61 alin. PARTEA I. (4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. tncepanc cu anul fiscal urrnator. avand 0 capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. Pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit. potrivit reqlementarilor contabile elaborate in acest scop. (1). stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real. conform prevederilor art. (3) Pentru perioada rarnasa din anul fiscal. (4) ~i care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada rarnasa sunt cele prevazute la art. (8). precum ~i cei pentru care impozitul se calculeaza potrivit prevederilor art. alineatul (6). 48. 623 alin. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. precum ~i pentru cei care lnchiriaza in scop turistic. respectiv depasirea nurnarului de 5 camere de inchiriat." 37. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. care se cornunica contribuabililor. la termenul ~i in forma stabilite prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. La articolul 72. Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depaslril numarulul de 5 camere in cursul anului fiscal Art. prevazute la art.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. cu urmatorul cuprins: .(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. au obliqatia deterrninarii venitului net anual in sistem real..(6) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor di~ patrimoniul afacerii. organului fiscal competent. cu urmatorul cuprins: . 74 alin. alineatele (3) l?i (4). 622 alin. contribuabilii prevazuti la art. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus irnpozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. . (3)-(4) ~i art. (3) ~i (4) nu sunt aplicabile reqlernentarile cap.(6) Contribuabilii pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit.

comunicat de Banca Nationala a Rornaniei. precum ~i a rnodificarilor survenite ulterior. 52. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. estirneaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. 72 ~i 73. determinate in sistem real.(13) Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la data de 1 octombrie 2011. altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala.2011 cursului de schimb al pietei valutare."." 43. Declaratia privind venitul estimatlnorma de venit se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. 63 alin. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. (4) Contribuabilii care deterrnina venitul net pe baza de norme de venit. Tn cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. cu urmatorul cuprins: . plata impozitului anual efectuandu-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. (1) lit. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza . cu urmatorul cuprins: "f) venituri obtinute din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal.. 43 alin. literele a) l?i b) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. denumirea marqinala l?ialineatele (2H4) se rnodlflca l?i vor avea urrnatorul cuprins: "Declaratii privind venitul estimat/norma de venit (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal. 938/30. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti: sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida sirnpla. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.". 62 alin. (2). (21).XII. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent ~i suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. La articolul 83 alineatul (3). alineatele (2). in termen de 15 zile de la incheierea/producerea rnodificarii acestuia. a carer impunere este finala. (3). La articolul 83 alineatul (3). Contribuabilii care determine venitul net din activitaf agricole. Nr. venituri din activitati agricole. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut ~i reprezinta plata anticipate in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011. Contribuabilii care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obliqatia Inreqistrarii contractului incheiat intre parti. dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate. PARTEA I. a carer impunere este finala potrivit prevederilor art. ~i declaratia privind venitul estimatlnorma de venit. dupa caz. cu urmatorul cuprins: . precum ~i cei pentru care cheltuielile se determine in sistem forfetar ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia privind venitul estimatl norma de venit cornpletata corespunzator." 46. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. 521 . odata cu declaratia privind venitul realizat. 52 alin. dupa caz. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. individual sau lntr-o forma de asociere. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. din motive obiective. la organul fiscal competent. La articolul 94. 48.(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit. contribuabilii au obliqatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent. in conformitate cu prevederile art. at) ~i lit. hattie." 44. Pentru declaratiile privind venitul estimatlnorma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate.. dupa litera d) se introduce 0 noua litera. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. (3) l?i (5) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . (1) lit. cu urmatorul cuprins: . alineatul (51). Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare ~i care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.(51) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat." 42. alineatele (13)-(15). venituri din cedarea folosintei bunurilor. potrivit optiunii. conform legii. (3) Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi ~i cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatl norma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate. precum ~i cei care.(9) Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimatlnorma de venit cu inforrnatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit ~i depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. obliqatiile privind anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent. sticla si altele asemenea. 49. potrivit legii. litera f). Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. Tn cazul in care. pentru care la data respective erau aplicabile prevederile art. cu exceptia veniturilor din arenda. 78 alin. astfel: 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv ~i 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv. a)-c). 47.." 45. litera bt). La articolul 78 alineatul (1). potrivit art. cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimatlnorma de venit in luna decembrie ~i pentru care nu s-au stabilit plati anticipate.b") venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda. Nu sunt irnpozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare. La articolul 82. prin emiterea unei decizii care se cornunica contribuabililor. La articolul 82. g). La articolul94. litera c) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 42 lit. care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. (1 ). in toate situatiile in care a fost depusa 0 declaratie privind venitul estimatl norma de venit pentru anul curent. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urrnand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in val uta.. conform legii.18 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. La articolul 81. au obliqatia sa depuna 0 declaratie privind venitul estimatlnorma de venit. in vederea dezmernbrarii. in doua rate egale. La articolul 83 alineatul (3). alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . venituri din activitati independente. potrivit clauzelor contractuale." 50. datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit.". b) venituri din activitati rnentionate la art.

partea introductiva se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . punctul 4 se modiflca l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatul (5). litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe. efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora. daca costul transforrnarii. La articolul129 alineatul (4). contribuabilii care realizeaza venituri din arenda sunt obliqaf sa i~i exercite in scris optiunea privind modalitatea de impunere aleasa. activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bun uri de capital la locator/finantator daca limita minima a duratei normale de utilizare este eqala sau mai mare de 5 ani. 56. se transmit Ministerului Finantelor Publice pana la data de 10 ianuarie 2012. (14) Veniturile din arendare realizate in anul2011 se declara in declaratia privind venitul realizat care va fi depusa la organul fiscal competent pan a la data de 25 mai a anului 2012. La articolul 118.(3) Prevederile alin. in cazul in care livrarea de bunurilprestarea de servicii este realizata de 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerate a fi stabilita pentru respective Ie livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul . La articolul 141 alineatul (2) litera f)." 59. La articolul 1451 alineatul (1). care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile in folosul propriu sau de catre personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane." 51. in temeiul prezentului articol. ulterior transformarii:". leasing sau al oricarui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane. (15) Propunerile Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru anul 2012 privind nivelul normelor anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in cazul veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. (1) pct. exclusiv taxa. In cazul contractelor de arendare aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2012. altele decat bunurile de capital. precum ~i operatiunile de constructie. 54. Nr. La articolul 117.500 kg ~i care sa nu alba mai mult de 9 scaune de pasageri. 3. 938/30. daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei ~i in val uta. daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa. care sa fie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la incheierea acestuia. plata impozitului efectuandu-se pe baza deciziei de impunere anuala.". transformare sau modernizare a bunurilor imobile.(1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane. nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a carer durata normal a de utilizare stabilita pentru amortizarea fiscala este mai mica de 5 ani. (2)-(5). Avansurile reprezinta plata partiala sau inteqrala a contravalorii bunurilor ~i serviciilor. exclusiv reparatiile ori lucrarile de lntretinere a acestor active. astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza. b) sau al limitarii totale a dreptului de deducere conform art. Directiile generale ale finantelor publice judetene ~i a municipiului Bucuresti. dupa caz.(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. 55. La articolul 150.. in lei ~i in val uta. 60. 0 construciie neue cuprinde ~i orice constructie transforrnata sau parte transformata a unei constructii. se ridica la minimum 50% din valoarea de plata a constructiei sau a partii din constructe. cu exceptia bunurilor a carer achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. precum ~i dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Rornaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica rnonetara ~i veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Rornaniei:". litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) utilizarea bunurilor. cu 0 greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. alineatul (6) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: .MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. exclusiv valoarea terenului. litera g) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite. avand 0 capacitate de cazare cuprinsa intre una ~i 5 camere inclusiv. incluzand ~i scaunul soferului. inainte de data de 1 ianuarie 2012. pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice. 1251 alin. alineatul (4) se abroqa. daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial. (5) lit. PARTEA I. chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere.".4. La articolul1451. pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere motorizate. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urrnatoarele categorii:". 1451. veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obliqatiilor de natura datoriei publice guvernamentale ~i veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat ~i a obliqatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.". se deduce 50% din taxa pe valoarea adauqata aferenta achizitiilor acestor vehicule si. definite la art. La articolul 1451. 52..XII. 58. au obliqatia determinarii ~i publicarii anuale a normelor anuale de venit pana la data de 15 ianuarie 2012. inainte de data efectuarii primei plati. (1) ~i (2) se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri. 50% din taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. La articolul 1342 alineatul (2).. La articolul141 alineatul (2).2011 19 calculul." 57.. respectiv. litera b) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "b) la data la care se lncaseaza avansul." 53. prin incheierea unui act aditional.(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» ~i «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme. 61. 145 alin. retinerea ~i virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor. pe baza criteriilor stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului ~i al ministrului finantelor publice ~i a propunerilor Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. urmatorul cuprins: alineatul (3) se modlfica l?i va avea . pe plata interna si/sau pe pietele financiare internationale. precum ~i livrarile de bun uri a carer achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere conform art. La articolul149 alineatul (1). 1451 ..

Prin exceptie. 153. La articolul 153. ~i nu solicita inregistrarea. conform art. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. (7). 153. conform alin. 141 alin. care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania. (9) Organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA. monedele prevazute la alin. dupa caz. 153. c)-m). alineatele (4) l?i (7) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . Prin exceptie de la prevederile alin. 1251 alin. Persoana irnpozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obliqatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. conform prezentului articol. cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. dar lnreqistrata in Romania conform art. in conformitate cu prevederile alin. conform art. care sunt supuse Inrnatricularii la registrul cornertului. alin. 1561. Anularea va fi valabila de la data cornunicarii deciziei privind anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA. La articolul 1523. art. 1531. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urrnatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri. conform art. pana la data de 25 a lunii urrnatoare celei in care a fost cornunicata decizia de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 153. Pan a la comunicarea deciziei de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA. organele fiscale competente vor inregistra persoana respective din oficiu. republicata. pentru a fi lnreqistrata in scopuri de TVA. (2)-(6).(8) Tn cazul in care 0 persoana este obliqata sa se inregistreze in scopuri de TVA. b). conform prezentului articol. 781 din Ordonanta Guvernului nr. (1)." 65. 1251 alin. de la data declararii ca inactive: Rornaniei conform prevederilor art. alineatul (71). 92/2003. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire. Prevederile prezentului alineat se aplica ~i in cazul in care persoana irnpozabila opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. toate persoanele care. Organele fiscale competente au obliqatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. b) operatiuni prevazute la art. Nr. (3). (72) Persoana irnpozabila care solicita. 31/1990 privind societatile comerciale. persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obliqatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.2011 64. daca opteaza pentru taxarea acestora. (2).20 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (1) lit. organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. scutite in temeiul art.. conform art. c) operatiuni prevazute la art. 1561. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 ~i 10 a fiecarei luni urrnatoare perioadei fiscale aplicate de persoana irnpozabila in conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) ~i care nu este lnreqistrata in Romania conform art. conform regimului special pentru servicii electronice. persoanele impozabile au obliqatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.(4) 0 persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. conform art. republicata. 1531. alineatele (8). daca persoana irnpozabila justifies intentia ~i are capacitatea de a desfasura activitate econornica. 1531. 1531. (2) lit.(71) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili criterii pentru conditionarea Inreqistrarii in scopuri de TVA a societatilor comerciale cu sediul activitatii economice in Romania Infiintate in baza Legii nr. cu exceptia situatiilor in care persoana obliqata la plata taxei este beneficiarul. 1251 alin. alineatele (7) l?i (72) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: .XII." 62. Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania. (7). 132 sau 133. pe baza acestor criterii. pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitatea Europeana. (7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA. (9) l?i (91) se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . altele decat serviciile de transport ~i serviciile auxiliare acestora. 141 alin. La articolul 152. La articolul 153. (1) lit. (4) sau (5). conform art. Organele fiscale competente stabilesc. 143 alin." . stabilita in Romania sau nestabilita in Romania. f). conform prezentului articol: a) daca este declarata inactive conform prevederilor art. concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat. 153. fractiunea de luna considerandu-se 0 luna calendaristica lntreaqa. conform prezentului titlu.. cu urmatorul cuprins: . (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. conform art. (2) lit. conform art. persoanele stabilite in afara Cornunitatii Europene care presteaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania ~i care sunt inregistrate intr-un alt stat membru. conform art. c) ~i art. 1562. e). 1441. conform alin. (4) sau (5). (1) sau. 141 alin. in conformitate cu prevederile prezentului titlu. daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. (3). PARTEA I. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Rornaniei care dau drept de deducere a taxei. 153. persoanei impozabile ii revin toate drepturile ~i obliqatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. plafonul determinat conform alin. sunt obligate sa solicite inregistrarea.... Persoana irnpozabila care nu este stabilita in Romania conform art. persoana obliqata la plata taxei este persoana irnpozabila ori persoana juridica neirnpozabila. (5) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 144 alin. 938/30. (2)." 66. calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului. (1) lit. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. Tnregistrarea in scopuri de TVA.(2) Tn sensu I prezentului articol. cu modificarile ~i completarile ulterioare. scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. b) nu se considers ca fiind vandute in scop numismatic. (2) ~i nici lnreqistrata in scopuri de TVA in Romania conform art.(7) Persoana irnpozabila lnreqistrata in scopuri de TVA conform art. dar are obliqatia de a se inregistra in scopuri de taxa. (1) lit. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . va fi valabila lncepand cu data anularii Inreqistrarii in scopuri de TVA conform art. 150 alin. conform art. Tn ultimul decont de taxa de pus. 153." 63. La articolul153.

1562. PARTEA I. 153. (9) lit. Dupa prima abatere prevazuta la alin. (4). La articolul 153. Nr." 69. (9) lit. 153 a fost anulata. anularea Inreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de catre organele fiscale competente. Pentru situatia prevazuta la lit. Tnscrierea in Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. g) in situatia prevazuta la art. persoanele impozabile vor fi inregistrate in scopuri de TVA. sau c) persoana respective i~i tnceteaza activitatea econornica. nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii ~i nici livrari de bunuri/prestari de servicii.(92) Aqentia Nationala de Administrare Fiscala orqanizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. La articolul 1531. 152 pana la data Inreqistrarii in scopuri de TVA. a)-e). anularea lnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este realizata din oficiu de catre organele fiscale competente. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. art.. Pentru situatia prevazuta la lit. (6) ~i (8). 148. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen. daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege.. (2) lit." 67. dupa comunicarea deciziei de anulare a Inreqistrarii in scopuri de TVA. g) ~i care trebuie sa efectueze alte ajustari de TVA in conformitate cu prevederile din norme depun pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a . Tn cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile.(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane. c). a) din Ordonanta Guvernului nr.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. realizate in cursul acestor perioade de raportare. c) la solicitarea persoanei impozabile. din oficiu sau. pe baza urrnatoarelor inforrnatii/documente furnizate de persoana irnpozabila: 1. in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica. g). organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA ~i nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent.2011 21 b) daca a intrat in inactivitate ternporara. b) la solicitarea persoanei impozabile. lnscrisa in registrul cornertului. potrivit prevederilor prezentului titlu. g) care nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte pot depune 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata efectuate conform art. dupa alineatul (91) se introduce nou alineat. La articolul 1563. (91) Procedura de anulare a tnreqistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. a) sau b). Dupa anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA conform alin. 152 alin. e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic. dar nu este in situatia prevazuta la lit. Data tnreqistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data cornunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. in urrnatoarele situatii: a) persoana respective este Inreqistrata in scopuri de TVA. anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA se realizeaza la solicitarea persoanei impozabile. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. dupa caz. 75/2001 privind organizarea ~i functionarea cazierului fiscal. (9) lit. de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA. organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA. Tn situatia in care persoana irnpozabila nu depune 0 cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii. d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. fiind obligate sa aplice prevederile art. Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. d) la solicitarea persoanei impozabile. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. de la data comunicar!i deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. numai dupa 0 perioada de 3 luni de la anularea lnreqistrar!i. organele fiscale competente lnreqistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel: a) din oficiu. in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii . la cerere. e). republicata. in situatia prevazuta la alin. in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. Persoanele impozabile aflate in situatiile prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 149 sau 161 sau privind corectia ajustarilor efectuate. (7). (9) lit. pentru situatiile prevazute la alin. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. 153 ~i Registrul persoanelor impozabile a carer inregistrare in scopuri de TVA conform art. 938/30." 68. de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea ternporara in registrul cornertului: c) daca asociatii/administrator!i persoanei impozabile sau persoana irnpozabila lnsasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. alineatele (9) l?i (10). sau b) persoana respective are dreptulla anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. din prima zi a celei de-a doua luni urrnatoare respectivului semestru calendaristic. 2 alin. d). d). potrivit legii. 153 alin. ~i solicita anularea conform alin. (9) lit. (11) ~i (13). pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urrnatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. (9) lit. 153 alin. in situatia prevazuta la alin. persoana nu era obliqata sa solicite inregistrarea sau nu ave a dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. Registrele sunt publice ~i se afiseaza pe site-ul Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. (9) lit. ~i pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic.XII. de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea lnreqistrarii. dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate. 128 alin. conform art.. f) daca. daca tnceteaza situatia care a condus la anulare. in situatia prevazuta la alin. cu urmatorul cuprins: . conform prezentului articol. 11 alin. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se anqajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. alineatul (92). conform prezentului articol. dupa caz. conform prezentului articol. alineatul (9) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . Pentru situatiile prevazute la lit. a) ~i b). a)e). (9) lit.(9) Persoanele impozabile pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 2. (5). f). cu urmatorul cuprins: un .

utilizate pentru activitatea proprie a acestora.XII. institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat. fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ em is de autoritatea fiscala cornpetenta. livrarea de deseuri feroase ~i neferoase. de rebuturi feroase ~i neferoase. La articolul 159. 79.(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal ~i au fost constatate ~i stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate.". termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile. alineatele (5) l?i (10) se modlfica l?i vor avea urrnatorul cuprins: . anexa nr." 71. cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate. (9) lit. alineatul (6). dupa alineatul (5) se introduce nou alineat. cu urmatorul cuprins: un intervenit aceasta obliqatie 0 declaratie privind sumele rezultate ca urmare a ajustarilor taxei pe valoarea adauqata. Pe facturile emise se va face rnentiunea ca sunt emise dupa control ~i vor fi inscrise intr-o rubrics separata in decontul de taxa. livrarea de reziduuri ~i alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase ~i neferoase. 153 alin. cioburi de sticla ~i sticla: 4.(5) Tn cazul persoanelor prevazute la alin. zqura.. (10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari: a) persoanele impozabile ~i persoanele juridice neimpozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art. 11 alin.. La articolul 20635 alineatul (1)." 75. organul fiscal va analiza ~i va dispune aprobarea sau respingerea motivate a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari. in cazul destinatarilor lnreqistrati. depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale. litera b) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii. inchiriate. 2 se modlfica l?i se Inloculeste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urqenta. La articolul 20651.2011 2. PARTEA I. fabricarea sau topirea acestora. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare. fragmentare. 3. alineatul (1) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. Dupa prima inmatriculare/inregistrare. a)-e) trebuie sa depuna 0 declaratie privind taxa colectata care trebuie platita. La articolul 1582..(15) In sensul prezentului articol. La articolul 261. (11) ~i (13). (1). respectiv 316. mijlocul de transport. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele ~i in conditiile stabilite la art. cenusa ~i reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor. prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. c) persoanele inregistrate conform art. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei. Nr. cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. cu urmatorul cuprins: . valoarea irnpozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat." 81.. carton. dupa punctul 7 se introduce nou punct. aliajele acestora. material textil. pot emite facturi de corectie conform alin. efectuate in perioada in care persoana irnpozabila nu are un cod valabil de TVA.". 1. b) catre beneficiari. La articolul160 alineatul (2). (10) Persoanele impozabile al carer cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. alineatul (3) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . prin esocieil se lnteleqe asociatii care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. crt. potrivit legii." 70. polizare. 153 care in anul urrnator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. cauciuc. selectie. in conformitate cu prevederile art. nu mai poate fi considerat marfa ~i pentru acesta se datoreaza impozit pe mijloacele de transport. alineatul (51). la nr." 76.. presare sau turnare in lingouri. 153 alin.000 litri. 77.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. mijlocul de transport este considerat marfa. (1) lit." 72. dupa alineatul (4) se introduce nou alineat.(5) Pana la prima inmatriculare/inregistrare in Romania. odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.." 73. 938/30.03 euro/1. dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat. livrarea de deseuri de materiale reciclabile ~i materiale reciclabile uzate constand in hattie. dupa caz. La articolul1582. (9). La articolul 250 alineatul (1). d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator 0 persoana impotriva careia s-a pus in rniscare actiunea penal a in leqatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la alin.00 euro/tona. alineatul (15). 145-1472." 80. 74.. (1). in lntelesul prezentului titlu. La articolul 253. 153 sau 1531 care solicita anularea tnreqistrarii in scopuri de TVA. odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau. cu urmatorul cuprins: un .. in lntelesul prezentului titlu.22 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. litera a) se modiflca l?iva avea urmatorul cuprins: "a) livrarea urrnatoarelor categorii de bunuri: 1.(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculatiinregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport. punctul 71. 78. La titlul VII. nivelul accizei prevazut in coloana 3 se rnodlflca l?i va fi de 374. La titlul VII. (1). date in administrare ori in folosinta. in anexa nr. alineatul (5). (2). livrarea materialelor prevazute la pct. inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adauqat alte elemente de aliere. taiere. cu urrnatorul cuprins: . plastic." . dupa caz. cabluri. .71. b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea. cu urmatorul cuprins: . La articolul 261. 12 "Motorina".(51) Tn cazul cladirilor care apartin institutiilor de credit ce aplica Standardele internationale de raportare financiara ~i aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost.

dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 20 tone Masa de eel putin 20 tone. PARTEA I. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone. dar mai mica de 26 tone Masa de eel putin 26 tone Masa de eel putin 23 tone.310 1. dar mai mica de 29 tone Masa de eel putin 29 tone.545 1. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I doua axe 1 2 3 4 5 Masa de eel putin 12 tone.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.XII. dar mai mica de 16 tone Masa de eel putin 16 tone. dar mai mica de 31 tone Masa de eel putin 31 tone. La articolul 263.169 1. dar mai mica de 18 tone Masa de eel putin 18 tone Masa de eel putin 15 tone. alineatele (4) l?i(5) se modlfica l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 13 tone Masa de eel putin 13 tone.2011 23 82. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone.(4) Tn eazul unui autovehieul de transport de marfa eu masa totala autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 25 tone Masa de eel putin 25 tone.545 1.. dar mai mica de 23 tone Masa de eel putin 23 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de eel putin 28 tone Masa de eel putin 23 tone.291 II 3 axe 1 2 3 4 5 6 7 III 4 axe 1 2 3 4 5 6 (5) Tn eazul unei cornbinatii de autovehieule.169 231 474 615 947 1. dar mai mica de 17 tone Masa de eel putin 17 tone. de transport de marfa eu masa totala maxima autorizata eqala sau mai mare de 12 tone. dar mai mica de 15 tone Masa de eel putin 15 tone.545 2. dar mai mica de 21 tone Masa de eel putin 21 tone. 938/30.291 2. dar mai mica de 26 tone 0 0 0 60 137 320 414 747 747 128 299 0 0 60 137 320 414 747 1. Nr. impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urrnator: Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare I 2+1 axe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Masa de eel putin 12 tone. dar mai mica de 14 tone Masa de eel putin 14 tone. dar mai mica de 32 tone Masa de eel putin 32 tone 0 133 367 517 517 133 231 474 615 947 947 947 615 623 973 1.472 1. un autovehieul artieulat sau tren rutier. dar mai mica de 19 tone Masa de eel putin 19 tone. dar mai mica de 27 tone Masa de eel putin 27 tone.291 2.472 1. dar mai mica de 22 tone Masa de eel putin 22 tone.545 133 367 517 1.472 623 973 1.310 299 491 II 2+2 axe 1 2 .

afisaj sau 0 structura de afisaj pentru reclarna ~i publicitate. poate stabili cote aditionale la impozitele ~i taxele locale prevazute in prezentul titlu.937 2. 86. .429 1. dar mai mica de 36 tone Masa de cel putin 36 tone. alineatele (1) l?i (4) se modiflca l?ivor avea urmatorul cuprins: . dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.984 1. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.937 2. litera c) se abroqa. peste 300 litri. (11) lit. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone Masa de cel putin 36 tone.395 1.434 1. 270. in functie de urrnatoarele criterii: economice.XII. peste limita a 10. in doua rate egale. La articolul 271. fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false.". cu exceptia taxelor prevazute la art. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone Masa de cel putin 36 tone. bauturi fermentate. precum l?i persoanele aflate sub protectia sau in custodia statului". care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. dar mai mica de 31 tone Masa de cel putin 31 tone. Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate.984 3.984 1. La nivelul municipiului Bucuresti. 400 tigari de foi de 3 grame." 85..(1) Orice persoana care utilizeaza un panou. sociale.197 1. TitlullX2 se structureaza pe capito Ie.".(1) Autoritatea deliberative a administratiei publice locale. (1) nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit art. 292. litera I) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . alineatul (3) se abroqa.2011 Impozilul (in lei/an) Nurnarul de axe sl greulalea bruta tncarcata maxima adrnisa Ax(e) molor(oare) cu sislem de suspensie pneurnatica sau echivalenlele recunoscule Aile sisleme de suspensie penlru axele moloare 3 4 5 6 7 8 9 III 2+3 axe 1 2 3 IV 3+2 axe 1 2 3 4 V 3+3 axe 1 2 3 4 Masa de cel putin 26 tone.986 1. dar mai mica de 33 tone Masa de cel putin 33 tone. La articolul 292. litera a) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: "a) persoanele fizice rezidente.197 2. pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. potrivit titlului VII. 200 tigari de foi mai mari de 3 grame. cu exceptia celei care intra sub incidenta art. al orasului sau al municipiului. altele decat bere ~i vinuri. dar mai mica de 40 tone Masa de cel putin 40 tone.434 2. (3) Criteriile prevazute la alin. c) ~i d).283 2. .1) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Rornaniei a produselor accizabile supuse rnarcarii. de pana la 50 lei inclusiv. afisajul sau structura de afisaj respective. geografice. se plateste integral pana la primul termen de plata.963 3. dupa caz. 287. La articolul 2963.24 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. (2) Cotele aditionale stabilite conform alin. articolele 296229620 lntrand in componenta capitolului I "Contributii sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din salarii. peste 1 kg tutun de fumat. 295 alin. 938/30.012 3.986 2. datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei." 84. 88.283" 83. Articolul 287 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Majorarea impozitelor l?i taxelor locale de consiliile locale sau consiliile [udetene Art. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone 491 721 871 1. alcool etilic peste 40 litri. prod use intermediare de alcool peste 300 litri. in raza careia/caruia este amplasat panoul. la propunerea autoritatii executive. afisajul sau structura de afisaj respective. La articolul 2963. 87.429 1. datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili.012 2.679 2. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone.197 2. dar mai mica de 29 tone Masa de cel putin 29 tone. (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclarna ~i publicitate se plateste anual. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberative a administratiei publice locale.679 3. precum ~i de necesitatile bugetare locale. La articolul 2961. dar mai mica de 38 tone Masa de cel putin 38 tone. dar mai mica de 28 tone Masa de cel putin 28 tone.579 2.012 3.984 1. persoane fizice ~i juridice. dar mai mica de 44 tone Masa de cel putin 44 tone Masa de cel putin 36 tone. venituri asimilate salariilor l?ivenituri din pensii.963 960 1. 89. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte.000 tigarete..679 794 960 1. aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul. Nr. PARTEA I. precum ~i orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente. bauturi spirtoase peste 200 litri.434 721 871 1.

a) ~i b). la trecerea in rezerva sau direct in retragere. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. prin casele judetene de pensii.". cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. b) indernnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. 0) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de angajator. potrivit legii. Aqentia Nationala pentru Prestatii Sociale. n) rernuneratia prirnita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane. Casa Nationala de Pensii Publice. 416/2001 privind venitul minim garantat. in conditiile legii. m) indernnizatiile primite pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate. cu drept la pensie. in cazul persoanelor prevazute la art. suportate din bugetul asiqurarilor de soma]. (6). politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. fara drept la pensie. in bani si/sau in natura. suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. pe fiecare loc de realizare a venitului. pentru concedii ~i . (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asiqurarilor sociale de stat. 2964. personalului militar. 29617 alin.. ordinii publice ~i siqurantei nationale: t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de rnunca: veniturile acordate la momentul disponibilizarii. ~i case Ie sectoriale de pensii. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. La articolul 2963 litera f). potrivit legii privind tnfiintarea. din domeniul apararii nationale. precurn ~i participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management.(2) Pentru persoanele prevazute la art. in interesul serviciului. potrivit legii. comitete ~i altele asemenea." . contributia individuala de asiqurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. la care se adauqa.. Articolul 2964 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutlilor sociale individuale Art. in tara ~i in strainatate. care include: a) veniturile din salarii." 93. k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. care adrninistreaza ~i qestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat. . (3) Castiqul salarial mediu brut prevazut la alin. precum ~i pentru persoanele preluate in plata indemnizatiilor pentru incapacitate ternporara de rnunca datorata unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. . dupa alineatul nou alineat. alineatul (21). d) drepturile de solda lunata acordate personalului militar. 2963 lit. g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit. u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii. a unui raport de'serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. din domeniul apararii nationale. precum ~i sumele primite de reprezentantii in adunarea qenerala a actionarilor ~i in consiliul de adrninistratie: f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comercial~ administrate in sistem dualist. 91. conform legii. cu urmatorul . Nr. potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii. corectata cu exceptiile prevazute la art. peste limita a de 2. organizarea ~i functionarea asociatiilor de proprietari. j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale. in baza contractu lui de mandat. 29616 lit. pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. 2963 lit. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: I) indernnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de rnunca. stabilite potrivit legii. 2963 lit. . potrivit legii. Tn baza lunata de calcul pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. potrivit legii. h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite.(1) Baza lunata de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii. i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit. desernnati/numiti in conditiile legii. La articolul 2965. potrivit legii sau actului constitutiv. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castiqul salarial mediu brut. 29615 ~i art. La articolul 2965. inclusiv Banca Nationala a Rornaniei. precum ~i sumele primite pentru participarea in consilii. in baza contractului de management prevazut de lege..3. potrivit legii.XII. 4. acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial ~i de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. dupa caz. 938/30. PARTEA I. la trecerea in rezerva sau direct in retragere. potrivit legii. sporurile ~i adaosurile care se acorda potrivit legii.(21) Pentru persoanele prevazute la baza lunata de calcul al contributiei (2) se introduce un cuprins: art. reprezinta castiqul brut realizat din activitati dependente. personalului militar. dupa caz. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . conform legii.2011 25 90. Tn situatia personalului roman trimis in misiune permanents in strainatate. punctele 3 l?i 4 se rnodlflca l?i vor avea urmatorul cuprins: . 2963 lit. in tara ~i in strainatate. q) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. obtinute in baza unui contract individual de rnunca. respectiv la incetarea raporturilor de serviciu. a) si b). precurn ~i drepturile cuvenite managerilor. veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara. p) indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asiqurari sociale de sanatate. b). c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial. venitul lunar de completare sau platile compensatorii.MONITORUL OFIGIALAL ROMANIEI. (2) Tn situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. comisii. companiilor/societatilor nationale ~i regiilor autonome. potrivit legii.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. ordinii publice ~i siqurantei nationale: s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. e) ~i g). dupa caz. pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. prin aqentiile judetene pentru prestatii sociale. e) ~i g). potrivit legii. suportate de angajator. r) indernnizatiile pentru incapacitate ternporara de rnunca ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. s) ajutoarele lunare ~i platile compensatorii care se acorda. o 92. e) rernuneratia administratorilor societatilor comerciale.

se excepteaza indernnizatiile de sedinta primite de consilierii locali. c6. 0). e). (1) lit. potrivit legii. (1) lit. I). 4 l?i 5 Art. 2963 lit. ordine publica ~i siquranta nationala: indernnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate 0 reprezinta suma castiqurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. f) pct. 29617 alin. dupa caz. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat. veniturile prevazute la art. 29616 lit. 2963 lit. r). in tara ~i in strainatate. h). 29615 ~i 29616. precum ~i actualizarea acestora cu indicele de inflatie: c5. in care plata indernnizatiei se suporta de unitate. e) ~i g). alineatul (6). p) urrnatoarele avantaje primite in leqatura cu 0 activitate dependenta: 1. La articolul 29615. Articolul 29616 se modlfica l?i va avea urrnatorul cuprins: "Exceptii specifice Art. impozit pe venit. 98. s). Articolul 2969 se modlfica l?i va ave a urrnatorul cuprins: "Baza de calcul al contrlbutillor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. contributiile platite la fondurile de pensii facultative. se au in vedere exceptiile prevazute la art. d). permisele de calatorie pe orice mijloc de transport. 2963 lit. 938/30. 2964 alin. litera bt). 2966-29613. Baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre nurnarul asiquratilor din luna pentru care se calculeaza contributia ~i valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata. 4. c).(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei prevazute la art. . utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii. acordate in interes de serviciu. 5. La articolul 29615. sunt trecute in rezerva ori in retragere. s). corectata cu exceptiile prevazute la art. precum ~i la lit. veniturile prevazute la art. altele decat cele aferente perioadei de incapacitate ternporara de rnunca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii ~i perioadei de incapacitate ternporara de rnunca in cazul accidentului de rnunca sau al bolii profesionale. e) la contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate: e1. 2964 alin. I). d2. veniturile prevazute la art. 2969. dar lncaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice ~i respectivele venituri se acorda. hrana acordata potrivit legii. a) ~i b) care nu se mai reqasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. c2. 29616. q). 0) ~i p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. cornpensatiile acordate. 2964 alin. b) la contributia de asiqurari sociale de sanatate. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. asupra carora exista obliqatia platii contributiei de asigurare pentru soma]. s) ~i 0. 29611. cazarea in unitati proprii." 99. c3. I). stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. f) pct. r)." 96. La articolul 2965. primele . p). veniturile obtinute de pensionari. (1) lit. . cadrelor militare in activitate. indernnizatiile acordate urrnasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare ~i indernnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare. suportate de angajator pentru salariatii proprii. 4 ~i 5. h). veniturile realizate de persoanele prevazute la art. politistilor ~i functionarilor publici cu statut special care i~i desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare. c) la contributia de asiqurari pentru soma]: c1. potrivit legii. 2963 lit. persoanelor carora Ie lnceteaza raporturile de rnunca ori de serviciu sau care. 2963 lit. cu conditia ca pensia neta sa nu fie mai mica de 740 lei. n).. 2. ordine publica ~i siquranta nationala: d3. 2964 alin. c4. in vederea deplasarii de la domiciliu la locul de rnunca ~i invers. t) ~i 0.XII. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat.Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urrnatoarele venituri: a) la contributia de asiqurari sociale. contributiile platite la fondurile de pensii ocupationale. 97.". 4. functionarii publici cu statut special ~i personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare. veniturile prevazute la art. e). f) pct. veniturile acordate. Nr. s) ~i 0. preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice.2011 aferente asiqurarilor profesionale ~i asiqurarilor voluntare de sanatate. prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat." 95. de asemenea. 2963 lit.bt) ajutoarele de deces. diferente de salarii. ulterior sau la data Incetarii raporturilor juridice. n). in limita a de 2. Articolul 29614 se abroqa. potrivit legii. a) ~i b). precum ~i partea care depaseste aceasta lirnita in cazul angajatorilor persoane juridice ~i fizice platitoare de impozit pe profit si. prin case Ie judetene de pensii sau de catre casele sectoriale de pensii. s). d). r). in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de rnunca. 29615 ~i art. venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor. Tn baza lunata de calcul al contributiei pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari sociale de sanatate se includ ~i veniturile prevazute la art. (1)-(5) ~i art." 94. in interesul serviciului. in limitele de deductibilitate prevazute de lege. 3. drepturile de salariu lunar acordate politistilor ~i functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. cu urmatorul cuprins: . respectiv. g). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta intregul venit. q). veniturile realizate de politisti. cu urmatorul cuprins: .5 ori indernnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. PARTEA I. dupa litera b) se introduce 0 noua litera. conform legii. j). baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate 0 reprezinta cuantumul indernnizatiei. d) la contributia de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale: d1. e). judeteni sau ai municipiului Bucuresti. literele g) l?i p) se modlfica l?i vor avea urmatorul cuprins: "g) sumele primite de anqajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport ~i cazare. (2) Pentru persoanele prevazute la art.(6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. c7. j). potrivit legii. (7). in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii. p) ~i 0. veniturile aferente perioadei in care raporturile de rnunca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii. g). (1) lit. precum ~i indernnizatia prirnita pe perioada deleqarii ~i detasarii in alta localitate.26 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.

survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. a) ~i b). declaratia prevazuta la alin. pentru indernnizatiile pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. 2963 lit. (4) Contributia individuala de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin.. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului.(18) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. depun declaratia prevazuta la alin.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. alineatul (18) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: . g). I). e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului.. 346/2002.XII. acordate in baza Legii nr. 60 alin. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art.." 100. suportate de angajator. in baza Legii nr. e) ~i g) datoreaza contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (4). republicata. 102. La articolul 29618. (2).(51) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti rarnase definitive ~i irevocabile. alineatul (19). aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. se depune potrivit prevederilor art. e) ~i g) datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (6) Persoanele prevazute la art. 399/2006. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indernnizatiei pentru incapacitate de rnunca. deciararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit. actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora. cu modificartle ulterioare. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza ~i se retin la data efectuarii platii ~i se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. s). b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate ternporara de rnunca. e) ~i g) pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat.Prevsderl specifice privind contrlbutille de asiqurari sociale de sanatate Art. dupa caz. 2963 lit. suportate de angajator. a) ~i b). 2963 lit. si. (9) Persoanele prevazute la art.2011 27 e2. PARTEA I. cu exceptia contributiei pentru concedii ~i indernnizatii datorate de persoanele prevazute la art. cu modificarile ulterioare. a) ~i b) beneficiaza de concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate sau Ie tnceteaza calitatea de asigurat. b) sumelor reprezentand indernnizatii de incapacitate ternporara de rnunca.. La articolul 29618. Nr.(2) In situatia persoanelor prevazute la art. p). 938/30. acordate persoanelor prevazute la art. (1) sau alin. (1) . (7) lit. La articolul 29618. 2963 lit. (7) Persoanele prevazute la art. ~i se suporta de catre persoanele prevazute la art. (8). 29617. Articolul 29617 se rnodlflca l?i va avea urrnatorul cuprins: . cu exceptia contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. (1). 399/2006. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau unei boli profesionale. (2) ~i (3). In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. 2963 lit. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. cu modificarile ulterioare. 29621 alin. respectiv. cu urrnatorul cuprins: . t) ~i t): f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. e) ~i g) vor retina din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale sumele calculate potrivit alin. . (3) Se datoreaza contributie individuala de asiqurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate ternporara de rnunca. 103. 2964 alin. din care 10. precum ~i prestatiile suportate din bugetul asiqurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asiqurari de sanatate.3% pentru conditii speciale de rnunca ~i pentru alte conditii de rnunca. 60 alin.5% pentru contributia individuala ~i 30. 158/2005. inclusiv cele acordate pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. (2) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii nu se datoreaza pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate. La articolul 29619. alineatul (2) se abroqa. s). alineatul (51). (11).". 158/2005. f) ~i h). 2963 lit. litera a3) se rnodlflca l?i va avea urmatorul cuprins: "a3) 41. 2963 lit. care in acest caz este asimilat angajatorului. suportate de angajator." 106. In acest caz. dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. La articolul 29619. 2963 lit." 101. (5) Persoanele prevazute la art. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. numai pentru zilele de incapacitate ternporara de rnunca. 346/2002. dupa caz. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. acordate in baza Ordonantei de urqenta a Guvernului nr. survenita ca urmare a unui accident de rnunca sau a unei boli profesionale. (1) lit. veniturile prevazute la art. republicata. j). cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare." 105. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale. 2963 lit. (8) Contributia pentru concedii ~i indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la alin. republicata. e) ~i g) pentru indernnizatiile de asiqurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. cat ~i cea pentru luna a doua. constituit in conditiile leg ii." 104. (1) lit. calculata asupra: a) sumelor reprezentand indernnizatii de asiqurari sociale de sanatate. acordate in baza Legii nr. constituit in conditiile legii. 58 alin. alineatul (2) se modlfica l?i va avea urmatorul cuprins: . cu urmatorul cuprins: . veniturile care nu au la baza un contract individual de rnunca.8% pentru contributia datorata de angajator. platitorii de venituri din salarii ~i asimilate salariilor prevazuti la art. La articolul 29619. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. urrnand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. dupa caz. declaratia/declaratiile aferenta/afe~ente perioadei rarnase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. e) ~i g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de rnunca ~i boli profesionale.(19) Pentru persoanele rnentionate la art. n). 2963 lit. h). 2963 lit. alineatul (3). 2963 lit. a) ~i b). prin depunerea declaratiei prevazute la alin.

din activitatile agricole prevazute la art. La articolul29619. I. nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. 29621 alin. este sub nivelul minim rnentionat. baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractu I incheiat intre parti. g) ~i h). 29621 alin. 52 alin. (1) lit. respectiv valoarea anuala a normei de venit. exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale. e). capitolele ll sl III. 29624. cu modificarile ~i completarile ulterioare. 48. ~i nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. 71 lit. a)-d). 29621 alin. raportata la cele 12 luni ale anului. La articolul alineatul (6) se modlfica l?iva avea urmatorul cuprins: . venituri sub forma indemnizatiilor de soma].XII. 29621 alin. 71 lit. 52 alin. daca realizeaza venituri de natura celor mention ate la cap. respectiv. a)-d). art. d). d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere. e) nu datoreaza contributie de asiqurari sociale. 13 lit. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. a)-e) este venitul declarat. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate reprezinta 0 treime din salariul de baza minim brut pe tara. dupa caz. art. (3) Pentru persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mention ate la cap. 50 sau venitul din asociere. c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice. Plati anticipate cu titlu de contributil sociale Art.(1) Contribuabilii prevazuti la art. (1). 938/30. d). platile anticipate prevazute la alin. 72 si. (4) Pentru persoanele prevazute la art.(1) Urrnatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii ~i la cel de asiqurari sociale de sanatate. Nr. I. familiei ~i protectiei sociale ~i ministrului sanatatii. (6) Tn cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 lit. cu respectarea prevederilor alin. d). (2) Tn cazul contributiei de asiqurari sociale de sanatate. h) persoanele care realizeaza venituri. g) ~i h). (1) lit. sau valoarea anuala a normei de venit. Baza de calcul Art. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. dupa caz. dupa caz. (1) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. venituri din pensii mai mici de 740 lei. (1) lit. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL II Contributll sociale obligatorii privind persoanele care reallzeaza venituri din actlvitatl independente. prin decizie de impunere. g). f) ~i h). (1) lit. (1) lit. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. 29621 alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice. precum ~i cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. . la care impozitul pe venit se determine pe baza datelor din evidenta contabila in partida sirnpla: f) persoanele care realizeaza venituri. . raportat la cele 12 luni ale anului. se calculeaza ~i se datoreaza contributia de asiqurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri. a)-e) ~i lit. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte. dupa caz. art. (3) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. raportata la cele 12 luni ale anului. (7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. 52 alin. 29621 alin. (2) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de . 13 lit. 13 lit. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 29619. e). ministrului muncii. (1) se stabilesc de organul fiscal competent.(6) Modelul. art. 29621. Dupa articolul 29620 se introduc doua noi capitole. 108. 29623. 71 lit. (1) lit. dupa caz. 29622. (2) Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala nu datoreaza contributie de asiqurari sociale de sanatate pentru aceste venituri. . precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. (1) lit. diferenta dintre venitul brut ~i cheltuiala deductibila prevazuta la art. conform art. 29621 alin. 29621 alin. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate ~i cheltuielile efectuate in scopul realizar!i acestor venituri. (1) pct..28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala. b) membrii intreprinderii familiale. a)-c). 29621 alin. I-III ~i V din Legea nr. dupa caz: a) tntreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (11)." 107. art. care nu poate fi mai mic de 35% din castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor sociale de stat ~i nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castiq: contribuabilii al carer venit rarnas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizar!i acestui venit. a)-c). (5) Pentru persoanele prevazute la art. (18). din activitati de natura celor prevazute la art." 109. continutul. actlvitatl agricole l?i asocieri fara personalitate jurldica Contribuabili Art. (1) lit. in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit. precum ~i cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asiqurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a lncadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. Exceptii specifice Art. g). g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. (1) lit.(1) Persoanele prevazute la art. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castiqul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asiqurarilor socia Ie de stat. PARTEA I. a)-d) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar ~i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. (2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii. venituri din pensii mai mici de 740 lei. . e). f). daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate reprezinta venitul net determinat potrivit prevederilor art. pan a la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care s-au platit veniturile. alineatul (3) se abroqa. g) sunt obliqaf sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.(1) Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 13 lit. pe baza declaratiei sau alin. (1) lit. respectiv a lunii urrnatoare trimestrului in care s-au platit veniturile. (1) lit. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei prevazute la alin.2011 asiqurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. (1) lit. 73 coroborat cu art. 52 alin.

CAPITOLUL III Contrlbutia de asiqurari sociale de sanatate privind persoanele care reallzeaza alte venituri. respectiv. a)-c). (5) Contribuabilii prevazuti la art. (7) Modelul. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. potrivit titlului III. sub forma platilor anticipate. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. (1) lit. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. potrivit legii. retinerii ~i virarii sumelor respective in conformitate cu prevederile art. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. b) cot a individuala. iar plata acestei contributii se efectueaza trimestrial.(1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunata de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. retinute ~i virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obliqatii finale. precum l?i persoanele care nu reallzeaza venituri Contribuabilii Art. in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit. 29622 alin. precum ~i venituri de natura celor rnentionate la art. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuf la art. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. prevazut la art. 29621 sunt cele prevazute la art.2011 29 de venit estirnat/declaratiei privind venitul realizat. g) ~i h). 5tabilirea contrlbutiel Art. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. in cazul in care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. pentru cei de la art. 82. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. 29621 alin. (4) Stabilirea obliqatiilor anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala. PARTEA I. (6) Contributiile retinute potrivit alin. . (5) Obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale sunt cele stabilite prin decizia de impunere prevazuta la art. 29627. (2) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale pentru contribuabilii prevazuti la art. iar plata se efectueaza trimestrial. b) declaratia de impunere trirnestriala. astfel cum sunt prevazute la art. (1) lit. c) declaratia privind calcularea ~i retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. transferuri de titluri de valoare. potrivit regulilor prevazute la art. precum ~i a declaratiei de venit estimat prevazute la art. pentru contributia de asiqurari sociale. 80. g). . 29625. (1) lit. a)-e) si. (3). (1) lit. ~i orice alte operatiuni de acest gen. pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare. prin decizia de impunere anuala. (3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la alin. (2) ~i (3). Baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara. (1) lit. pe baza de contract. obliqatiile reprezentand contributia de asiqurari sociale de sanatate calculate. 83.XII. respectiv: a) cot a inteqrala. a)-e) se evidentiaza lunar. in doua rate egale. . (1) se aproba prin ordin comun al presedintelui Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala ~i al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. iar sumele achitate in plus se cornpenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. in 4 rate egale. semestrial.Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. ~i operatiuni de vanzare-curnparare de valuta la termen. 29621 alin. Cotele de contrlbutie Art. 29627 alin. Tn cazul contributiei de asiqurari sociale. (5) se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei in care a fost platit venitul. obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate se determine pe baza declaratiei privind venitul realizat. (1). 52 alin. obliqatiile reprezentand contributia individuala de asiqurari sociale calculate. dupa caz. d) operatiunea de fiducie. (4). pan a la data de 25 septembrie inclusiv ~i 25 noiembrie inclusiv. (6) Plata contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicar!i deciziei. modalitatea de depunere ~i de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevazuta la alin. (3). pentru contribuabilii prevazuti la art. 74 alin. 52 ~i art. 29621 alin. in 4 rate egale. (7) Pentru contribuabilii prevazuti la art. Nr. continutul. I. 29628. art.(1) Cotele de contributie pentru contribuabilii prevazuti la art. pentru contributia de asiqurari sociale de sanatate. 29621 alin. (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. pe baza inforrnatiilor din: a) declaratia privind venitul realizat. 13 lit. 78. . d) evidenta fiscala. (3) Tn decizia de impunere. (1). venituri din pensii mai mici de 740 lei. corespunzatoare conditiilor normale de rnunca. (2) Contribuabilii cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit datoreaza contributia individuala de asiqurari sociale. b) investitii: c) premii ~i castiquri din jocuri de noroc. 29621 alin. (1) se stabileste de organul fiscal competent. 938/30. a)-d). 29626.(1) Contributia de asiqurari sociale de sanatate se datoreaza ~i de catre persoanele care realizeaza venituri din: a) cedarea folosintei bunurilor. (2) Tn cazul impunerii in sistem real. (1) lit. 52 alin. (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. e) au obliqatia platii contributiei de asiqurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. Declararea. f) ~i h) datoreaza contributii sociale individuale in cursul anului. definitivarea l?i plata contrlbutillor sociale Art. in cazul societatilor inchise. 29618 alin. obliqatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat. f) ~i h). platitorii de venituri avand obliqatia calcularii. potrivit prevederilor prevazute la art. 83. (1) lit.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. altele decat partile sociale ~i valorile mobiliare. b)-d) ~i din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 81 ~i a declaratiei privind venitul realizat prevazute la art. 29624 alin. (4) Tn decizia de impunere. pe baza careia se reqularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate. pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. sau pe baza normelor de venit. a)-e) ~i g) se evidentiaza lunar. prin aplicarea cotelor prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. 29618 alin. 29621 alin. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. in cazul societatilor inchise. pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul. 29622 alin. (1) lit. e) alte surse.

(2). Partea I. -Tncepand cu data de 1 iulie 2012 se abroqa art. 58/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. (5) Pentru veniturile din alte surse.(1) Persoanele care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor rnentionate la cap. cornpetenta (1) de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. pana cel tarziu la data de 30 iunie 2013. astfel cum sunt rnentionate la art. 571/2003 privind Codul fiscal.Sumele reprezentand obliqatiile anuale de plata a contributiei de asiqurari sociale de sanatate stabilite prin decizia de impunere anuala se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data cornunicarii deciziei. pe titluri de creanta ~i pe scadente. impozitului pe venit ~i evidenta norninala a persoanelor asigurate". precum ~i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate sa depuna declaratia privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. precum ~i solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin organelor fiscale prevazute la alin. pe baza protocolului de predare-primire ~i a urrnatoarelor documente: a) inscrisuri in care sunt individualizate creantele datorate ~i neachitate pana la data predarii-preluarii ~i care reprezinta titluri executorii. 79. 29629. b) situatia soldurilor contributiilor stabilite pana de data de 30 iunie 2012 ~i neincasate pana la aceeasi data. - Plata contrlbutiel Art. (1)-(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art.(1) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. 938/30. (2) Pentru veniturile din investitii. (3) Pentru veniturile din premii ~i castiquri din jocuri de noroc." Art. Art. (1) se calculeaza in anul urrnator. casele de asiqurari sociale transmit Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale astfel stabilite. 75. prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazelor de calcul rnentionate la art. totodata. 571/2003 privind Codul fiscal. V. Art. publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. astfel cum sunt mention ate la art. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. venituri sub forma indemnizatiilor de soma]. (5) Procedura de predare-primire a documentelor ~i informatiilor prevazute la alin. cu modificarile si cornpletarile ulterioare. nr. venitul brut realizat. (1). Partea I. . cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.2011 Baza de calcul Art. __:_ Incepand cu data de 1 iulie 2012. pana la data de 25 inclusiv a lunii urrnatoare celei pentru care se datoreaza contributia. IV. casele de asiqurari sociale predau organelor fiscale din subordinea Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal revine Aqentiei Nationale de Administrare Fiscala. Nr. (4) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice. (7) Dupa stabilirea contributiilor socia Ie obligatorii datorate de persoanele fizice potrivit alin. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. . (4) Pentru veniturile din operatiunea de fiducie. stabilite ~i neachitate pan a la data de 30 iunie 2012. 571/2003 privind Codul fiscal ~i alte rnasuri financiar-fiscale. (4) Incepand cu data de 1 iulie 2012. . (1). baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. cu modificarile ulterioare. precum ~i venituri din pensii mai mici de 740 lei ~i nu se lncadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei. 80 ~i 801. aprobata prin Legea nr. pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revine case lor de asiqurari sociale. c) 0 copie a titlurilor in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012. Predarea-preluarea se face pan a la data de 30 septembrie 2012. 29632." Art. Calculul contrlbutiel Art. 61.30 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. astfel cum sunt mentionate la art. (2). PARTEA I. d) orice alte inforrnatii disponibile.397/2010 privind modelul. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. al ministrului muncii. 29629.XII. precum ~i perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012 si. °. familiei ~i protectiei sociale ~i al ministrului sanatatii. in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. se abroqa la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. Partea I. creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. pentru care dreptul de a stabili si/sau dreptul de a cere executarea silita s-au prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Aqentia Nationala de Administrare Fiscala raman in responsabilitatea caselor de asiqurari sociale. II. stabilirea contributiilor sociale. . continutul. 29631. 372 din 28 aprilie 2006. modalitatea de depunere ~i de gestionare a . impozitului pe venit ~i evidenta nominata a persoanelor asigurate. au obliqatia platii contributiei individuale lunare de asiqurari sociale de sanatate. (6) din Legea nr. 279/2010. Contrlbutia de asiqurarl sociale de sanatate privind persoanele care nu reallzeaza venituri Art. potrivit art. 65. baza lunata de calcul al contributiei de asiqurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asiqurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara. III din Ordonanta de urqenta a Guvernului nr.Declaratiei privind obliqatiile de plata a contributiilor sociale. la termenele prevazute in Legea nr. penalitatile de lntarziere sau majorarile de lntarziere.(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator. 76. baza de calcul al contributiei este cea prevazuta la art. (8) Incepand cu data de 1 iulie 2012. 1. nr. (3) Plata contributiei de asiqurari socia Ie de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la alin.. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. astfel cum sunt rnentionate la art. (1) pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012. 29627 alin. I-III. in vederea colectarii. III. 62. 421. 2963 Contributia de asiqurari sociale de sanatate prevazuta la art. II ~i III din titlullX2 . in cazul efectuarii inspectiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012. 621 ~i 622. Partea I. (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1). 897 din 31 decembrie 2010. contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II ~i III din titlullX2 al Codului fiscal. nr. . 431 din 28 iunie 2010.Alineatul (2) al articolului 215 din Legea nr. 66. 29619 alin. baza de calcul al contributiei este. (1) se efectueaza lunar. necesare urmaririi ~i verificarii sumelor datorate. rectificata. (6) La determinarea venitului/castiqului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. se rnodifica ~i va ave a urrnatorul cuprins: . publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei. (2) Cornpetenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice prevazute la alin. potrivit leqislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. 78.Hotararea Guvernului nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. (6) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. inclusiv dobanzile. pentru a dobandi calitatea de asigurat.

se proroqa pentru data de 29 februarie 2012 inclusiv. I se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. familiei ~i protectiei sociale. Gheorghe Nastasia.(1) Termenul de 1 ianuarie 2012. precum ~i in cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventa. II se aplica lncepand cu data de 1 ianuarie 2012. in conturi de venituri bugetare distincte. 42 ~i 50 se aplica lncepand cu data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. I pct. 30/2011. Mihai Capra. IX. Nr. 2 la titful VII Accize si alte taxe soeciele" din Codul tiscel) Nr. aferente creantelor prevazute la alin. I pct. dandu-se textelor 0 noua numerotare. 52. Art. (4). (2) de la art. 107 ~i 109 se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012. precum ~i cu modificarile ~i cornpletarile aduse prin prezenta ordonanta de urqenta. tncepanc cu data de 1 iulie 2012. . I pct. 263 alin. 927 din 23 decembrie 2003. 22.MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.2011 31 al Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii. PARTEA I. VIII. secretar de stat Ministrul afacerilor europene Leonard Orban Bucuresti. 30/2011 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. (4) ~i (5) din Legea nr.XII. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 66 ~i 69 din Ordonanta Guvernului nr. 50. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. d) prevederile art.101. prevazut pentru aplicarea art. I pct. 2. Sulfina Barbu Ministrul sanatatii. (10) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun ~i se duc la indeplinire rnasurile asiquratorii. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice. 571/2003 privind Codul fiscal. 28. 96. ale art. (9) lit. dupa aprobarea acesteia prin lege. crt. 571/2003 privind Codul fiscal. I pct. cu urrnatoarele exceptii: a) prevederile art. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza euro/tona - 1. Art. nivelul impozitelor prevazute la art. 89. Partea I. . actele indeplinite anterior rarnanand valabile. VII. Aqentia Nationala de Administrare Fiscala se subroqa in toate drepturile ~i obliqatiile procesuale caselor de asiqurari sociale ~i dobandeste calitatea procesuala a acestora. Cafea verde Cafea prajita. Ministrul dezvoltarii regionale ~i turismului. cu modificartle ~i cornpletarile ulterioare. ale art. 938/30. in toate procesele ~i cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti.(1) Prevederile art. I pct. secretar general Ministrul agriculturii ~i dezvoltarii rurale. 125. 153 alin. 24. . 27 decembrie 2011. Gheorghe lalornltianu Ministrul muncii. c)-e). . c) prevederile art. Ritli Ladislau p. I pct. (14) se aplica lncepand cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii carora Ii s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 29. Valeriu Tabara p. 571/2003 privind Codul fiscal. se va republica in Monitorul Oficial al Rornaniei. nr. III alin. 621 alin. Partea I. Partea I.Pentru anul 2012. prevazut la art. va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale. 3. ANExA (Anexa nr. 5 referitoare la art. indiferent de faza de judecata. 75 se aplica lncepand cu data de 1 aprilie 2012. (9) Pentru contributiile sociale prevazute la alin. Art. Nr. 11 alin. adoptate in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urqenta in Monitorul Oficial al Rornaniei. Art. 36. (1) din Ordonanta Guvernului nr. care se subroqa in drepturile ~i obliqatiile case lor de asiqurari socia Ie. b) prevederile art. se proroqa pentru data de 31 ianuarie 2012. procedurile de executare silita aflate in derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Aqentia Nationala de Administrare Fiscala. (1). (2) Prevederile art.Legea nr. Ministrul adrninistratiei ~i internelor. VI. inclusiv cafea cu inlocuitori Cafea solubila 153 225 900 . 27.106. codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor. precum ~i pentru reglementarea unor rnasuri financiar-fiscale. (2) Termenul de 31 ianuarie 2012 inclusiv.

Monitorul Oficial" R. e-mail: marketing@ramo.401. IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Cornerclala Rornana .40 lei 5948368 111111111111111111111111 528994 ISSN 1453--4495 . 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operatlonale Task Force pentru controlul ~i combaterea bolilor animale.401.415/2009 privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor ~i a unitatilor din subordinea acesteia.51.00.XII. aprobata cu modificari ~i cornpletari prin Legea nr. bloc P33. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare ~i pentru siquranta alimentelor. nr. Partea I. intocmit de Directia qenerala sanitara veterinara ~i pentru siquranta lantului alimentar din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. sectorul 5. (3) ~i al art. . C. . 938/30. 26 din Ordonanta Guvernului nr. internet: www. Pretul: 6. Nr. 021. PARTEA I. fax 021.Sucursala . 14 decembrie 2011. Partea I. 021.2011 contine 32 de pagini. AUTORITATEA NATIONALA SAN ITARA VETERINARA DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE $1 PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR ORDIN pentru abrogarea Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr.La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroqa Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr. 4 alin. fax 021.734 din 3 noiembrie 2011. 65.A.29/150. Parcului nr. R0427282. sectorul 1.Monitorul Oficial" RA al Romanlel. presedlntele Autoritatll Art. Bucuresti. Nr. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor. parter. nr. 90S. tel. nr.51.318. Panduri nr.Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei.F. 10 lit. Bucuresti. 3 alin. Radu Roatls Chetan Bucuresti. 32 din 13 ianuarie Art.monitoruloficial. 202/1998. avand in vedere prevederile art. 119. ~i combaterea bolilor animale. (3) din Hotararea Guvernului nr. Cristina-Gabriela F. 938/30. Partea I. Popescu EDITOR: PARLAMENTUL Motivul: Format electronic AUTENTIC.ro. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.XII.00. 3.I.. cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 44 din 18 ianuarie 2006.70. Str. conform Legii nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor . ROMANIEI - CAMERA DEPUTATILOR MONITORUL OFICIAL Monitorul Oficial . 2. aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force publicat Monitorul Oficial al Romaniei. in temeiul art.401.Unirea" Bucuresti sl IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Dlrectia de Trezorerie sl Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. abroqa Nationale Sanitare Veterinare ordin se Sanitare privind in !?i pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin: La data intrarii in vigoare a prezentului presedintelui Autoritatii Nationale Ordinul Veterinare ~i pentru Siquranta Alimentelor nr.71 sl 021.72 Tiparul: . b) ~i ale art. 145/2005 pentru controlul 2006.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul.00. Partea I. Locatia:Bucuresti republicata. 215/2004. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor ~i a centrelor locale de combatere a bolilor.SA . Art. 4.15.32 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. precum ~i a Ordinului presedlntelul Autorltatll Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor nr. 1. Vazand Referatul de aprobare nr. publicat in Monitorul Oficial al Rornaniei. 1.318.2011 ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful