Sunteți pe pagina 1din 22
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 938/30.XIl.2011 1 GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Jn vederea respectaril angajamentelor asumate de Guvernul Roméniei tn Scrisoarea de intentie gi in Memorandumul tennic de inte egere incneiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventwy dintre Romania s1 Fondul Monetar International, refentoare la reglementarea $i supravegherea sistemului financiar, precum si la impiementarea unor masuni ce reducere 2 numarulul foarte mare al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, arin anularea inregistrari in scopun de TVA a contribuabillor care ori nu destasoard nicio activitate, ori nu depun deconturi ce TWA a termanel prevazute de lege, tinénd seama de necesttatea pertectionari continue a legislatiel fiscale, de conjunctura economica actuala, de principalele caracteristici ale poltcil ougetare @ Rom: economice, in peroada urmatoare, care vor fi suborconate obiectivelor de sust nere a cresteri |uand in considerare faptul ca neadoplarea si nepublicarea pana la data de 31 decembrie 2011 a actelor cu putere de lege cu privire la cadrul fiscal de determinare a arofitulu’ impozabil oentru contribuabili care aplica regiementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara conduc la —imposibiitatea institutilor de credit de a duce la indeplinire obligatile care deriva din noile orevederi legale, ca urmare a mod\ticaror reglementarior contabile — imposbiltatea elazorarii tn timp util a legis'atiei secundare, cu consecinte negative asuara institutilor de credit in ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor, {nano seama de necesitatea clarficari tratamentului fiscal aplicabil contribuabilior declarat\ inactivi si celor a c&ror inregjstrare in scopuri de TVA a fost anulata, avénd in vedere necesitatea acordarli deductioiitati imitate in procent de 50% in cazul cheltuielilor priving combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportuluirutier de persoane, precum s\ a TVA aferente achiztie) vehiculelor respective si a deseur, in vaderea diminuanil fenomene'or de evaziune fiscala lund in considerare necesitatea reglementan’ unui sistem simpliticat de impunere a veniturlor realizate de ymbustibiulu’ consumat de acestea, pentru care Romania @ consultat Comitetul TVA, avand in vedere necesttatea alnieri la acquis-ul comunitar a prevederilar natonale referitoa la taxarea nversa pentru e persoanele fizice — proprietari de camere inchiriate in scop turistic, intrucat se impune revizuirea sistemu/u' actual de impunere @ veniturilor obtinute ce persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole cin patrimoniul persona’, in sensul simpificani acestuia Intrucat se impune asigurarea atingeri nivelului minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de pozitie adontat in cacrul negocienlor de aderare la Uniunea European, pentru preintampinaree declan infringement, in contextul in care este necesard continuarea smplificani si unttic obligatorii datorate de persoanele fizice, ri procedurii ce administrari contrioutilor sociale i legislate! gi avaind in vedere necesitatea eliminaricificuitatilor ce natura tehnica apairute in aplicarea actulul normativ suous modificari si completa in consderarea Vizeazé totodatd interesu) public, in temeiul art. 175 alin. (4) cin Constitut Lulu’ c& aceste elemente constituie sitvatii extraordinare a cror reglementare nu poate fi aménata Romaniel, repuolicat Guvernul Romaniel adopt orezenta ordoranta de urgenté Art. I. — Legea nr. §71/2003 privind Codul fiscal, publicata {in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile § completarile ulteroare, se mooificd 5: se completeaza dupa cum urmeazé 1. La articolul 2, alineatul (2) se modi urmatorul cuprins: (2) Contributile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele: 1a) contributile de as.gurar sociale catorate bugetului asigurrilor soc ale de stat 5) contributile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurani sociale de sanaitate ¢) contributia pentru concedi si indemnizatii de asiguréri sociale de sanatate datorata ce angajator bugetului Fordului national unic de asigurari sociale de sanatate: d) contributile asigurarilor pentru somaj dator asigurdrilor pentru soma, 4 gi va avea fe bugetului ) contrbutia de asigurare gentru accidente ce munca si boli profesionale datorata de angajator dugetu ui asigurdrilor sociale de stat; 4} contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salatiae, datorata de persoanele fzice si jundice care au calitatea'de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si ublizarea Fondului de garantare pentru piata creantelar salariale, cu mosificdrie ulterioare. 2. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu urmatorul cuprins: =141,impozitul pe profit amanat_ — —impozitul plativilrecuperabil in perioadele vitoare in legaturd cu diferentele temporare impozabilefaeductibile dintre valoare: contabild a unu' activ sau @ unei datori i valoarea fiscalé a acestora’ 3. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 33 se introduce un nou punet, punctul 34, cu urmatorul cuprins: 34. Contribuabilii care aplica reglementirile contabile conforme cu Standardele intemationale de rapartare financiaré 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 938/30.XIl.2011 pentru determinarea valori fiscale vor avea in vedere si Urmatoarele regu a) pentru imobilizérile necorporale, in valoarea fiscalai se includ si reevaludnie etectuate potrivit reglementarlor contabie in cazul in care se efectueaza teevauari ale imobilizarilor necorporale care determina o cescrestere a valoni acestora Sud valoarea rimasa neamortizaté stabiité in baza valor’ de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscalé réimasa neamort zeta a imoalizarlor necorgorale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilte pe baza valori de inregistrare in patrimoniu; ) in cazul in care se trece de la modelul reeveluain’ la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscalA a activelor si pasivelor stabilits polrivit regulllor provazute ia pct. 33, ou exceptia mijoacelor fixe amortizabie si a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata intlatiet ¢} in cazul in care se trece de la modell reevaluari la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscalé a mi oacelar fixe amortizabile si a lerenurilor se scac reevaluarile efectuate potrivit reglementanior contabile si se incluce actual zarea cu rata inflate: d) pentru proprietitile imobiliare clasificate ca investiti imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de acnizite, de productie sau ce valoarea de plata a investitilor imobiliare dobandite cu titu gratuit ori constitute ca aportia data intrarii in patrimonul contribuab uli, utilizaté gentry calculul amortizérilfiscale, dupa caz. In valoarea fiseala se includ si evaluarie efectuate potrivit reglementanlor contaoile. In cazul in care se efectueaza evaluar ale investtillor imobivare care determina o descrestere a valor avestora sub valoarea rémasa neamortizata stabilta in baza costului de achizit elproducte sau valor de piald a investttilor imobiliare dobérdite cu tilu gratuit ori constitute ca aport, valoarea fiscala rémasa neamortzata a investitilor imobiliare se recalculeaz’i pana la nivelul celei stabllite ne baza costulu! de achizitiefproductie sau valor’ de pata, cupa caz, a invastitilor imoo liar.” 4. La articolul 11, alineatele (1) si (12) se modifi avea urmatorul cuprins: -(1"} Contribuanilii declarati inactivi conform art, 78 din Ordonanta Guvernulu nr. 92/2003 arivind Codul de proceduré fiscala, republioaté, cu modificarie si completarile ulterioare, care desfasoara activitati econamice in perioada de inactivitate sunt_supusi obligatilor privind plata impozitelor si taxeior prevazute de prezerta lege, dar nu beneficaz de dreptul ce deducere a cheltuielilor § a taxei pe valoarea adaugata aferente achiitilor efectuate in perioada respective (12) Beneficiani care acnizitioneazé bunuri gisau servicii de la contribuabil cup’ inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivireactivat| conform art. 781 din Ordonanta Guvernului nr 92/2003, republicaté, cu modticarle si complatarie ultetioare, nu beneticiaza de dreptul de decucere @ cheltuielior si a taxei pe valoarea adaugata aterente achizitlor respect ve, cu exceptia achizitilor de bunuri efectuate #9 cadrul proved de executare s lita.” 5. La articolul 11, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins: {13} Contrbuablicérora li sa anulat inreg strarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b}—e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente ach zitilor efectuate in perioada respective, dar sunt supusi odigatiel de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederie tlului VI, aferenta operatiunilor impozabile des*surate in perioad respectiva. (14) Beneficiari care acnizitioneazé bunuri gisau servicii de contribuabili: carora li s-a anulat inreg strarea in scopuri de TVA con‘orm prevederiior art. 153 alin. (9) It. b}—e) si au fost inscrisi in Registrul persoaneior impozanile a céror inregistrare A si vor in scopuri de TVA. conform art. 153 a fost anulata nu beneficiazé de dreptul ce deducere a taxe! pe valoarea adaugata aferente achiitilor respective, cu exceptia acnzitilor de bunun evectuate incadrul proceduri de executare silt.” 6.Dupa articolul 192se introduce un nou articol,articolul 198, cu urmatorul cuprins: »Reguli_ fiscale pentru contribuabilii care aplica regiementarile contabile _conforme cu Standardele internationale de raportare financiara Ant 198, — Contribuabili care aplica reglementairle contabile conforme cu Standardele intemationale de raportare financiara pentru determinarea proftului mpozabil var avea in vedere Urmatoarele regul a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare aimplementariireglementarilor contabile conforme cu Standardee internatonale de ranortare financiara ca baza a contabiltati, se aplicé urmatorul tratament fiscal 7. sumele inregistrate in soldul creditor al contului «Rezultatul reportat din provizioane specifice, reprezentand diferente'e dintre valoarea provizioaneior specifice determinate la cata de 31 decemarie 2011 sotrivit Regulamentului Banci Nationale a Romaniei nr. 3/2009 pnvind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si consttuirea, reguianzarea si utiizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarie si completarile ulterioare, si ajustarle pentru depreciere, evidentiate ia cata de 1 ianuare 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand 8 fie impozitate potrivit art, 22 alin. (5) 2. sumele inregistrate in soldul debitor al contului «Rezultatul reportat din provizoane specrticen, reprezentand derentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nafonale a Romanie’ nr. 3/2009, cu madificérie si completanle ulterioare, si ajustarie pentru depreciere, evidentiate ia data de 1 ianuarie 2012 potrivit Stancarcelor internationale de -anortare financiaré aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele proviz oane specifce, reprezinta elemante simiare che'tulelilar, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani; b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata intlatiel, ca urmare a implementari reglementaniior contabile ‘conforme cu Standardele internationa\e de raportare financiara ca baz a contabiltati, Se aplicé urmatorultratament fisca’ 1. sumele nete inregistrate in creditul contului rezuttatul reportat din actualizarea cu tata inflatie a mijloacelor fixe amortzabile si a terenurilor sunt tratate ca rezerve, cu conditia evdentierii intrun analitic distinct @ acestor sume, acestea urmand sa fie impozitate potrvit art, 22 alin. (5) 2. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a actvelor, cu exceptia actual Zari cu rata in‘latiel a miloacelor fixe amortizapile $i tererurior, nu reprezinta elemente similare ven tutilor 3. sumele inregistrate in debitul contului rezultatui reportat din actualizarea cu rata inflatiel a pasivelor, cu exceptia actualizérii cu rata inflate! a amortizérii mijloacelor fixe, nu reprezinté elemente simlare cheltuielilor ©) pentru sumele inregistrate in rezuitatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a imolementari reglementatiior contabile conforme cu Standarde'e internatonale de raportare financiara ca bazé a cantabiltati, cu exceptia sumelor care provin din provizioane specifice si a sumelor care provin din actual zarea cu rata inflatiel, se aplicd urmatorul ratament fiscal 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care 5-2 acordat deducere reprezinta ele mente similare ven turilor; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 938/30.XIl.2011 2. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistate supimentar, potrivt reglementarilor_contabile conforme cu Standardele intemationale de raportare financial reprezinta elemente similare veniturlor 3. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuiellor Inregistate supimentar, polrivt reglementérilor_contabile conforme cu Standardele intemationale de raportare financiaré sunt considerate elemente simiare cheltuielior numa’ daca acestea sunt deductibile In conformitate cu prevederile art. 21 4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-@ acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor; 5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare chettuielilor, d) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca Urmare a imalementari reglementarilar contabile conforme cu Standardele internationale de rapartare finenciaré ca baz a contabiltati, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, altele decat cele prevazute la lit. sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductisile nu reprezinté elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din introducerea provizioanelar conform reg ementarilor contabile conforme cu ‘Standarcele internationale de reportare financiara nu reprezin ‘elemente similare cheltuielilor.” 7. La articolul 20, literele b) gi c) se mo urmatorul cuprins: .b) dferentele favorabile de valoare a tilurilor de particinare, Inreg strate ca urmare a incorporarii rezervelor, senefici/or sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin tilui de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionar fransmiterii cu titly gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoane’ uridice la care se dotinttlrle de participare ) veniturile din anularea cheltuielior pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea or anularea unor dobanzi si/sau penalitat de Intarziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturilereprezenténd anularea rezervei Inregistrate ca urmare a participa fh natura la capitalul altor persoane juice." 8. La articolul 20, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins: .f) veniturile din impozitul pe profit amanat determinat si Inregistrat de c3tre cortribuabill care aplica regiementériie cortabile conforme cu Standarde'e internatonale de raportare financiars: 9) veniturile reprezenténd modificarea valorii juste a investitilor imobiliare, ca urmare a evalua ulterioare utiizand modelu! bazat pe valoarea just’ de cétre contrbuabili care aplici regementanie contabile conforme cu Standardele intemationale de raportare financiarS. Aceste sume sunt impozanile concamitent cu decuceree amortizani fiscale, respect ia momentul scaderi din gestiune a acestor investi imobiliare, dupa caz.” 9. La articolul 21 alineatul (2), dupa litera p) se introduc dou no’ litere,literele r) sis), cu urmatorul cuprins: .t) cheltuielle inregistrate ca urmare a restituini suoventilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agent guvernamentale si alte institut nationale si iternalionale: 5) chetuielie cu deneficile acordate saleriatior in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordari efective a benefiilor, daca acestea sunt impoz’ ‘conform till I.” ica si vor avea B 10. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: a) chettuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datarat, inclusiv cele reprezentand diferente din ani precederti sau din anul curent, precum si impozitele ge profit sau pe verit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielle cu Impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor ‘izce 3i juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielle cu impozitul oe prafit amanat inregistrat de catre contribuabilii care aplica regiementarie contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara: 11. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se abroga. 12. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduc patru noi litere, literele s"}—s4), cu urmatorul cuprins: 5!) cheltuielile din reevaluarea imobilizatilor necorporale, in cazill in care, ca urmare a efectuarii unei reevaludri de catre contribuabili care aplica reglementarle contable conforme cu Standardele internationale de raportare ‘financiard, se inregistreazé o descrestere a valorii acestora: ‘$2) cheituielile din reevaluarea mijloacelor fixe, in cazul in care, ca _urmare a efectuari une reevaluari ce catre contribuabili care aplica reglementarile contable conforme cu Standardele internationale de raportare ‘financiard, se inregistreazé o descrestere a valorii acestora: $8) cheltuielile reprezenténd modificarea valorii juste a investtilor imobilare, in cazul in care, ca urmare a evaluari ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabili care aplica reglementarile contable conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreazé o descrestere a valorii acestora reprezentand deprecierea/amortizarea $#) cheltuielile mijloacelor fixe, inregistrate de catre contriouabili care apli regementarie contabile con‘orme cu Standardele internationale de raportare financiara, la momentul transferului cin categoria activelor imobilizate detinule In vederea vanzari in categoria activelor imonilizate detinute pentru activitates propria’ 13. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins .t) 50% din cheltuialile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutter de persoane, cua greutate maxima autorizata care s& nu depaseasca 3.500 kg si care s nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, ncluzdnd si scaunu| goferulu, a“ate in proprietatea sau in folosinta contriouabilulul. Prin exceptie de a prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductible in situatia in care vehiculele respective se Inscria in oricare dintre urmatoarele categori: 1. vehiculele utlizate exclusiv pentru: interventie, renarat paza si protectie, curierat, transport de personal a si de la cul de destasurare a activititi, precum si veniculele special adaptate pentru a fi utlizate drept care de reportaj, vehiculele utiizate de agent’ de vanzari si de agenti de recrutare a forte! de munca: 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu piata, inclusiv pentru actiitatea de tax 3. veh culele utiizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scollor ce gofer: 14.La articolul 24 alineatul (4), dupa litera t) se introduce © nous literd, litera t), cu urmatorul cuprins: .t) cheltuielile cu beneficile acordate salariatiior in instrumente de capttaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinté elemente simiare cheltuieilor ja momentul acordéiri