Sunteți pe pagina 1din 12

CUBO

boiler electric cu acumulare

MANUAL DE INSTALARE :I UTILIZARE

Stimate client, V[ mul\umim pentru c[ a\i ales boilerul CUBO, un `nc[lzitor de ap[ electric al gamei de produse Ferroli care dispune de un design modern ;i este realizat cu tehnologii de ultim[ genera\ie pentru a garanta o fiabilitate `nalt[ ;i calitate `n timp. V[ rug[m s[ citi\i acest manual cu aten\ie ;i s[-l p[stra\i pentru a-l putea consulta ;i ulterior.

Cuprins 1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. Prezentare general[ ;i componente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. Tabel cu date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6. Avertiz[ri de siguran\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 7. ~ntre\inerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 8. ~ndrumar de depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 9. Schema electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 10. Lista componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Introducere
CUBO este un generator de c[ldur[ extrem de eficient pentru `nc[lzirea apei, care func\ioneaz[ pe baz[ de energie electric[ ;i este controlat prin intermediul unui sistem avansat de reglare a temperaturii. Datorit[ tehnologiei integrate de izolare prin injectarea cu presiune a poliuretanului, produsul dispune de un strat izolator foarte gros, care previne eficient pierderile de c[ldur[ prin carcasa exterioar[, economisind energie. Boilerul dispune, de asemenea, de un sistem avansat de siguran\[, fiind echipat cu dispozitive pentru protec\ia la supra`nc[lzire ;i suprapresiune ;i cu un termostat pentru oprirea sa automat[ la atingerea temperaturii dorite. Produsul a fost fabricat pe o linie de produc\ie complet computerizat[> interiorul rezervorului a fost acoperit printr-un proces special de sm[l\uire cu siliciu, cu ajutorul tehnologiei de aplicare electrostatic[. Mai mult, tratamentul de vetropor\elanare efectuat `n cuptor la temperaturi de 850C asigur[ protec\ia absolut[ a rezervorului `mpotriva ;ocurilor ;i a coroziunii. Anodul de magneziu de dimensiuni foarte mari asigur[ produsului, de asemenea, o durat[ de via\[ lung[. Utilizatorul nu trebuie dec]t s[ regleze nivelul de temperatur[ dorit. Sistemul de reglare a temperaturii va asigura o func\ionare optim[ de-a lungul timpului. Indicatorul luminos informeaz[ utilizatorul dac[ boilerul `nc[lze;te apa sau nu.

Prezentare general[ ;i componente principale

Deasupra chiuvetei

Dedesubtul chiuvetei
1. Comutator 2. Buton de reglare a temperaturii 3. Indicator luminos ON/OFF 4. 5. 6. 7. 8. Intrare ap[ rece Ie;ire ap[ cald[ Carcas[ exterioar[ Strat izolator Rezervor interior 9. Anod de magneziu 10.Termostat 11. Rezisten\[ electric[

Figura 1

Tabel cu date tehnice


Model Element Capacitatea boilerului (L) Putere nominal[ (kW) Alimentare cu energie electric[ Presiune maxim[ de lucru `n rezervor (MPa) Domeniu de temperatur[ (C) Dimensiuni generale (mm) (AxBxC) Instalare 0,85 35~75 Date SG10SVE1.5 10 1,5 SG15SVE1.5(*) SG30SVE1.5(*) SG15SVE2.5(**) SG30SVE2.5(**) 15 (*)1,5 (**)2,5 30 (*)1,5 (**)2,5 SG15SVE1.5U 15 1,5

220 240 Vca 50/60Hz 0,85 35~75 0,85 35~75 0,85 35~75

340x295x353 388x375x345 466x453x412 388x375x345 Deasupra chiuvetei Sub chiuvet[

Tabelul 1

Instalarea
Etapa 1> fixarea pe perete a produsului Utiliza\i o ma;in[ de g[urit electric[ pentru a face dou[ g[uri `n perete. Distan\a dintre cele dou[ g[uri trebuie s[ respecte indica\iile din figura 2. Introduce\i diblurile `n g[urile efectuate astfel `nc]t c]rligele s[ fie orientate `n sus. Ridica\i boilerul, ag[\a\i-l ;i fixa\i-l `n c]rlige. ~n[l\imea g[urilor trebuie stabilit[ \in]nd cont de pozi\ia racordurilor hidraulice pe perete, de tipul conductelor hidraulice utilizate ;i de pozi\ia suporturilor inferioare ale boilerului (a se vedea figura 2). Observa\ie> se recomand[ instalarea boilerului `ntr-o `nc[pere echipat[ cu sistem de evacuare a apei.

Pe
Deschiderea suportului

re

te

Figura 2 Etapa 2> racordarea hidraulic[ ~n;uruba\i supapa de siguran\[ la racordul de intrare a apei reci. Dac[ alimentarea cu ap[ se face prin mai multe puncte, racorda\i conductele de intrare ;i ie;ire a apei `n punctele corespunz[toare special prev[zute. (Figura 3) Pentru umplere, dup[ finalizarea opera\iei de racordare hidraulic[, deschide\i orice robinet de ap[ cald[, apoi deschide\i robinetul general de ap[ (dac[ utiliza\i un amestec[tor, roti\i m]nerul spre pozi\ia ap[ cald[ p]n[ la cap[tul cursei). Dup[ c]teva minute, va `ncepe s[ curg[ ap[ din robinetul de ap[ cald[, ceea ce `nseamn[ c[ rezervorul este plin. ~nchide\i robinetul de ap[ cald[. Verifica\i fiecare racord pentru a v[ asigura c[ nu exist[ pierderi de ap[.

Supap[ de siguran\[ Supap[ de amestecare a apei Ie;ire ap[ cald[

Supap[ de siguran\[

Du; Intrare ap[ rece Furtun

Ie;ire ap[ cald[

Intrare ap[ rece

Figura 3 Figura 4 Observa\ie> 1. Conductele de intrare ;i ie;ire a apei trebuie s[ fie dintr-un material a c[rui rezisten\[ la presiune este de peste 0,8 MPa ;i care rezist[ la temperaturi de peste 100 C. Este interzis[ utilizarea unor conducte cu un nivel de rezisten\[ la presiune ;i temperatur[ inferior celui specificat. 2. Intrarea ;i ie;irea apei sunt marcate clar. Culoarea albastr[ indic[ intrarea apei reci, iar cea ro;ie ie;irea apei calde. Conducta din mijloc este pentru evacuarea apei. Etapa 3> conexiunile electrice ~nainte de a efectua conexiunile electrice, verifica\i dac[ re\eaua asigur[ o tensiune de 220-240V CA cu o frecven\[ de 60Hz sau 50Hz. Aceste produs este furnizat cu un cablu gata conectat. Utiliza\i un ;techer corespunz[tor pentru conectarea la re\eaua electric[ sau un cablu pentru efectuarea unei conexiuni directe la re\ea. Se recomand[ instalarea unui comutator extern pentru `ntreruperea aliment[rii cu energie. V[ rug[m s[ re\ine\i c[ boilerul trebuie conectat la o instala\ie de `mp[m]ntare corespunz[toare. Se recomand[ instalarea `n circuit a unui `ntrerup[tor diferen\ial pentru protec\ia `mpotriva scurgerilor de curent la p[m]nt.

Instruc\iuni de utilizare
1. Asigura\i-v[ c[ boilerul este umplut cu ap[ ;i conectat la re\eaua electric[. 2. Ap[sa\i comutatorul ;i roti\i butonul de reglare a temperaturii la valoarea dorit[. Indicatorul luminos ON/OFF se aprinde ;i boilerul `ncepe s[ func\ioneze. 3. Boilerul este prev[zut cu o func\ie de control automat al temperaturii. Acesta se va opri automat c]nd este atins nivelul setat ;i va reporni pentru a asigura o temperatur[ constant[ a apei `n cazul `n care aceasta scade sub nivelul setat.

Avertiz[ri de siguran\[
1. Trebuie s[ utiliza\i o re\ea de curent alternativ de 220-240V ;i 50/60Hz. Priza electric[ trebuie prev[zut[ cu o linie de `mp[m]ntare. 2. ~naintea primei utiliz[ri (sau la prima utilizare dup[ opera\iile de `ntre\inere ;i cur[\are), boilerul trebuie umplut cu ap[. Umple\i boilerul ;i conecta\i-l la re\ea. Este interzis[ pornirea aparatului c]nd acesta nu este `nc[ plin. 3. Temperatura maxim[ a apei poate dep[;i 75C. Mai `nt]i, verifica\i temperatura apei cu m]na ;i nu pulveriza\i direct pe corp. 4. ~n cazul `n care boilerul este prev[zut cu un robinet de ap[ pe conducta de intrare a apei reci, acest robinet trebuie `ntotdeauna men\inut deschis `n timpul func\ion[rii. 5. ~n intervalul de `nc[lzire a apei, este normal[ apari\ia unor pic[turi de ap[ la supapa de siguran\[. Nu bloca\i evacuarea supapei de siguran\[. 6. Conducta de evacuare conectat[ la evacuarea supapei de siguran\[ trebuie orientat[ `n jos ;i deschis[ c[tre atmosfer[. 7. Poate fi utilizat[ exclusiv supapa de siguran\[ original[ furnizat[ cu produsul. Nu regla\i calibrarea la presiune a supapei de siguran\[. 8. Orice defec\iune a componentelor electrice trebuie verificat[ exclusiv de un tehnician autorizat. 9. ~n timpul iernii, `n cazul `n care produsul nu este utilizat o perioad[ lung[ de timp, apa trebuie evacuat[ pentru a `mpiedica `nghe\area rezervorului interior. Nu uita\i s[ opri\i boilerul `nainte de evacuare. 10. Ridica\i m]nerul supapei de siguran\[ cel pu\in o dat[ pe lun[ (mai `nt]i sl[bi\i ;urubul de blocare) ;i observa\i dac[ apa este evacuat[. ~n caz contrar, contacta\i serviciul de asisten\[ tehnic[.

~ntre\inerea
1. Deoarece apa con\ine micro-impurit[\i ;i substan\e minerale, pe partea inferioar[ a rezervorului interior se vor acumula depuneri dup[ o utilizare `ndelungat[. Boilerul trebuie golit pentru `ndep[rtarea depunerilor. 2. ~n general, boilerul trebuie cur[\at o dat[ pe an. (Dac[ este utilizat `n zone cu o calitate sc[zut[ a apei, intervalul de cur[\are trebuie redus `n mod corespunz[tor.) 3. Anodul de magneziu trebuie `nlocuit numai de serviciul de asisten\[ tehnic[. 4. Procedurile de golire a boilerului> ~nchide\i robinetul de intrare a apei ;i de;uruba\i supapa de siguran\[. Apa va curge prin racordul de intrare a apei reci p]n[ la golire. Alternativ, `nchide\i robinetul de intrare a apei ;i ridica\i m]nerul supapei de siguran\[. Apa va fi evacuat[ prin supapa de siguran\[. 5. Pentru cur[\area componentelor exterioare ale produsului, nu pulveriza\i ap[ direct pe acestea< cur[\a\i ;i usca\i u;or cu o lavet[ moale. 6. Men\ine\i exteriorul boilerului uscat ;i curat.

~ndrumar de depanare
Defec\iune posibil[ Nu curge ap[ Cauz[ Racordarea conductelor este incorect[ O supap[ este blocat[ Indicatorul luminos ON/OFF nu func\ioneaz[ Solu\ie Racorda\i-le `n mod corect

Nu se prepar[ suficient[ ap[ cald[

Cur[\a\i sau `nlocui\i supapa Nu exist[ alimentare cu energie Verifica\i racordarea elecelectric[ tric[ Supra`nc[lzire Contacta\i serviciul de asisten\[ tehnic[ Indicatorul luminos este defect Butonul de reglare a temperaturii Roti\i butonul de reglare nu a fost pozi\ionat la maxim c[tre maxim Apa este extrem de rece c]nd se Regla\i amestec[torul de utilizeaz[ amestec[torul ap[ rece ;i cald[ Termostatul este defect Contacta\i serviciul de asisRezisten\a electric[ este defect[ ten\[ tehnic[

Schema electric[
220-240 Vca 50/60Hz Termostat

Indicator luminos ON/OFF

Disjunctor termic

Comutator

Figura 5

Lista componentelor
Nr. 1 2 3 Denumire Supap[ de siguran\[ Manual de utilizare Garnitur[ Cantitate 1 bucat[ 1 exemplar 1 bucat[ Tabelul 3

10

Rezisten\[ electric[

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

S-ar putea să vă placă și