Sunteți pe pagina 1din 4

1

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

Cap. I DATE GENERALE ALE INVESTITIEI


DENUMIRE: FAZA:
-

UNITATE DE PRODUCTIE ARTICOLE DIN PIELE


Documentatie pentru obtinerea CERTIFICATULUI DE URBANISM - Faza S.F.

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Com. Mica, Sat Valea Luncii, F.N., nr. CAD 50311 BENEFICIAR: S.C. ABNILO S.R.L. - cu sediul in Com. Mica, Sat Valea Luncii, nr. 1, Cluj; - Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului: RO 28328637.

Cap. II DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI


Luncii. Terenul pe care se propune constructia este situat in intravilanul Comunei Mica si Suprafata terenului este de 1.000,00 mp. Imobilul (terenul) este proprietatea d.lui BALLA C. OBNER, CNP 1620328123144 are categoria de folosinta curti-constructii. Se propune construire Unitate de productie articole din piele in satul Valea

conform actelor de proprietate, iar constructia propusa va fi proprietatea beneficiarului S.C. ABNILO S.R.L. conform Contractului de dobandire a dreptului de superficie pe intreaga durata a existentei constructiei, incheiat intre parti. Terenul este identificat prin urmatoarele vecinatati :

- la Nord : Drum Judetean ; - la Est : Rusu Ion ; - la Sud : Pasunea Primariei ; - la Vest : Cherebetiu Petru ;

Cap. III DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE

Se propune : - Construire Unitate de Productie Articole din Piele.


Regim de inaltime : PARTER ; Suprafata desfasurata : 220,00 mp ; Scuprafata construita la sol : 220,00 mp ; Suprafata Utila : 205,00 mp.

Date constructive :
Fundatii : izolate din beton armat ; Structura de rezistenta : profile metalice usoare ; Pereti : panouri termoizolante, tip sandwich ; Tamplarie : PVC cu geam termopan ; Invelitoare : tip sarpanta din grinzi metalice acoperita cu panouri sandwich;

Cap. IV UTILITATI
1. Cai de comunicatii

Accesul la teren se face din drumul de servitute, prin alei pietonale si carosabile;

2. Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila se va realiza din sursa locala, care trebuie sa corespunda conditiilor de calitate stabilite prin STAS 1342/88; Colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil etans, cu respectarea limitelor Normativului C90/1983 pentru evitarea poluarii factorilor de mediu.

3. Alimentarea cu energie electrica


Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua locala stradala (cu cablu suprateran LES 0.4 kw). Bransamentul se va executa subteran.

4. Instalatii de incalzire
Incalzirea se va realiza cu centrala termica pe combustibil solid.

5. Protectia aerului
Prin activitatea pe care o va desfasura, constructia nu este generatoare de surse si poluanti pentru aer. Prin activitatea pe care o va desfasura, constructia nu va fi generatoare de zgomot, fiind asigurata norma Ordinului OMS 981/1994 si protectiei mediului cu privire la respectarea decibelilor (35db) Prin activitatea pe care o va desfasura, constructia nu este generatoare de surse de poluare pentru sol si subsol.

6. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor


-

7. Protectia solului si subsolului


-

8. Protectia impotriva radiatiilor sisubstantelor toxice


Prin activitatea ce se propune nu vor exista surse de radiatii si substante toxice.

9. Iluminarea incaperilor
La incaperile care beneficiaza de iluminare si ventilare naturala, raportul dintre suprafata ferestrelor si suprafata incaperii variaza intre 1/6 si 1/8 in conformitate cu STAS 6291. Deseurile menajere se vor colecta in pubele de gunoi proprii, care vor fi evacuate prin grija beneficiarului, periodic, la rampa de gunoi special amenajata ; Platforma de depozitare a deseurilor va fi betonata, prevazuta cu pubele inchise ; Zona de depozitarea deseurilor se va face la o distanta de minim 10 m fata de ferestrele obiectivelor invecinate .

10. Gospodarirea deseurilor


-

Se vor respecta cu strictete normele NTS si PSI in constructii, in vigoare, precum si dispozitiile Legii nr. 10/1994 privind calitatea in constructii, precum si prevederile Legii nr. 50/1991, revizuita prin Legea nr. 453/2001. DEASEMENEA SE VOR RESPECTA PREVEDERILE LEGII NR.10/1995 CORELAT CU HGR 925/1995 IN VEDEREA EXECUTARII PROIECTULUI TEHNIC. BENEFICIARUL NU VA INCEPE LUCRARILE DE EXECUTIE ALE LUCRARILOR DECAT DUPA OBTINEREA TUTUROR AVIZELOR PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. DOCUMENTATIA A FOST INTOCMITA CERTIFICATULUI DE URBANISM. NUMAI IN VEDEREA OBTINERII

Intocmit, Arh. EMIL POPA