P. 1
Calcul Debit de Aer

Calcul Debit de Aer

|Views: 660|Likes:
Published by Aneta Hazi

More info:

Published by: Aneta Hazi on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

CURS VENTILARE SI CLIMATIZARE

MODULUL 3: Calcul debit de aer i debit minim de aer proasp t
3.1. Calculul debitului de aer pentru înc peri climatizate a) Calculul exact Calculul debitului de aer pentru înc perile climatizate se face din condi ia prelu rii simultane a c ldurii i umidit ii din înc pere. Deoarece, în general sarcina termic aer se va calcula în aceast situa ie. Acest calcul, are pe lâng aspectele economice, i anumite restric ii func ionale în sensul c pentru evitarea senza iei de curent, apare necesitatea limit rii diferen ei de temperatur între aerul interior i cel refulat (condi ionat) în func ie de ”b taia” jetului de aer, ceea ce duce la dependen a calculului de sistemul de distribu ie al aerului în înc pere. În acest moment sunt cunoscute dou sisteme de distribu ie a aerului: - sistem de distribu ie ˝prin amestec˝. În acest sistem aerul este refulat în partea superioar a înc perii i preluarea c ldurii i umidit ii se face prin amestec între aerul refulat i cel interior; - un caz particular de ventilare prin amestec este acela când introducerea se face prin pardoseal sistem jos-sus. - sistem de distribu ie ˝tip piston˝. În acest caz introducerea aerului se poate face: - pe un perete i evacuarea se face pe peretele opus - prin plafon i evacuarea prin pardoseal . Un caz particular al sistemului ˝tip piston˝ este ventilarea ˝prin deplasare” când refularea aerului se face prin guri speciale amplasate în zona de lucru i evacuarea se face prin plafon sau prin partea superioar a pere ilor. Metodologia de determinare a debitului de aer este urm toarea: - Se înscrie în diagrama h-x punctul de stare al aerului interior pentru var , Iv i se determin parametrii hi i xi 1 i evacuarea prin partea superioar a înc perii, sistemul fiind cunoscut ca i de umiditate este mai mare vara, debitul de

tc. .Se calculeaz raza procesului: εv= Qv Gv [kW ] [kg / s ] (kJ/kg) Valoarea εv ob inut se marcheaz pe scara diagramei cu care se lucreaz . sau se construie te grafic. . b) Determinarea debitului de aer pentru instala ii de climatizare 2 . = ti . dus prin punctul Iv.Se traseaz o dreapt paralel la raza procesului εv prin punctul Iv .xc).. Pentru sistemul de climatizare „prin amestec” se recomand ∆t = (4…8)°C iar pentru guri de aer cu un amestec puternic al aerului refulat cu cel interior ∆t = (9…12)°C .Se citesc din diagram parametrii punctului Cv (hc.Se stabile te temperatura aerului refulat.Se intersecteaz paralela la εv. cu dreapta tc. care reprezint înc pere. rezultând punctul Cv.Se calculeaz debitul de aer necesar pentru evacuarea c ldurii i umidit ii în exces cu una din rela iile: starea aerului condi ionat cu care acesta este refulat în L= Qv Gv = (kg/s) hi − hc x i − x c a) a – cazul de var . . cu rela ia. tc. b – cazul de iarn .∆t.

astfel c se va utiliza i iarna debitul de aer L. prin înc perea respectiv : 3 . costisitor i ar avea implica ii deosebite asupra distribu iei aerului în înc pere. aerul climatizat refulat asigurând r cirea înc perii (punctul C˝ din figur ). trebuie s preia c ldura i umiditatea din înc perea climatizat se scriu cele dou rela ii de bilan termic i de umiditate: Qi = L (hi – hc) (kW) Gi = L (xi – xc) (kg/s) Din ecua iile de mai sus se ob in parametrii aerului refulat iarna. . determinat pentru situa ia de var termic i se vor recalcula parametrii aerului refulat astfel ca el s poat prelua sarcina i de umiditate din situa ia de iarn . Gi. Ci: hc = hi − xc = xi − Qi (kJ/kg) L Gi (kgvap/kga.Debitul de aer..) L Punctul C astfel determinat trebuie s se situeze pe dreapta paralel la ei.În situa ia de iarn se poate adopta aceea i metod de calcul a debitului ca în situa ia de var dar cu siguran ar rezulta un alt debit de aer decât de cel de var datorit sarcinilor termice i de umiditate diferite. rezult hc< hi. Pot ap rea i situa ii în care sarcina termic este aproape nul astfel c entalpia aerului refulat este practic egal cu cea a aerului interior (punctul C’ din figur ). Entalpia aerului condi ionat va fi mai mare sau mai mic decât cea a aerului interior func ie de sarcina termic a înc perii. (punctul C din figura de mai sus) aerul refulat asigurând înc lzirea înc perii. . b) Calculul estimativ (pe baz de indici) Num rul orar de schimburi reprezint num rul de care volumul înc perii V. dac Qi < 0 rezult hc> hi. este înlocuit prin vehicularea unui anumit debit de aer L.Sarcina de umiditate. Qi. dus prin punctul Ii. Lv = Li = L Cunoscând faptul c debitul de aer L.Sarcina termic de iarn . Pentru acest lucru se cunosc: . Astfel. practic acest lucru este dificil. iar dac Qi > 0. De i tehnic este posibil s utiliz m un ventilator cu dou debite de aer.u.

înc peri anexe Restaurante . Estimarea debitului de aer de ventilare se poate face si pe baza unor indici raporta i.balneofizioterapie Debit specific (m /h m ) 3 2 Num rul de schimburi orare (sch/h) 8-10 3-6 4-6 3-5 3 3-6 60 80 90 18 10 10 18 4 2 6-8 8-10 5-10 4-5 3-6 5-15 20-30 4-6 20-50 8-15 4-6 6-8 19 20 21 22 23 24 25 8-12 5-10 4-6 12-16 6-8 6-8 6-8 10-15 3…6 4 .fumatul interzis S li de mese S li de edin e Sp l torii mecanice Spitale .mici.n= L V Estimarea debitului de aer pentru ventilarea înc perilor se poate face prin folosirea acestui num r de schimburi orare cu rela ia: L = n.depozite de c r i Birouri Buc t rii .mari Cantine C lc torii Centrale telefonice Garaje Garderobe Înc peri pentru decap ri Înc peri pentru du uri Înc peri pentru înc rcat acumulatori Înc peri pentru vopsit cu pistolul Laboratoare Magazine .V În tabelul de mai jos este indicat num rul orar de schimburi de aer pentru diverse înc peri pentru un volum i grad de ocupare normal.fumatul permis . mijlocii .bazine .s li de lectur . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Destina ia înc perii Amfiteatre Ateliere f r vicierea puternic a aerului B i publice Biblioteci . la unitate de produs sau la metru p trat de suprafa . Num rul orar de schimburi pentru diverse tipuri de înc peri dup normativul I5 /1998 Nr.universale Piscine .fumatul permis .fumatul interzis S li de baie S li de dans .mijlocii .mici .du uri .s li de îmbr care . la obiectele sau utilajele aflate în înc pere. Crt.coridoare .

au loc degaj ri simultane ale mai multor noxe. calculat conform paragrafelor de mai sus. urmând ca o parte a aerului de ventilare sau climatizare s fie preluat din exterior. este determinat din condi iile de preluare simultan a c ldurii i a umidit ii din înc perile deservite.s li sterilizare instrumente . în pie e) 10-15 Valorile din tabel se vor folosi numai pentru estim ri în fazele ini iale de proiectare ruf riei . se calculeaz pentru a satisface urm toarele trei condi ii: . Pentru a men ine calitatea aerului interior la un nivel acceptabil nu se poate recircula întreg debitul de aer.în fabrici 8-10 . Debitul de aer necesar pentru a reduce concentra ia fiec rei noxe sub limitele maxim admise de normele în vigoare se determin cu rela ia: 5 .de realizare a racordului de aer proasp t a) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru diminuarea nocivit ilor: În toate înc perile în care au loc activit i umane.în locuin e 4-5 .publice(pe str zi.de realizare a condi iilor igienico sanitare .saloane de bolnavi . Calculul debitului minim de aer proasp t Debitul de aer L.s li de a teptare. Deoarece climatizarea sau ventilarea trebuie s se realizeze cu consumuri reduse de energie.laboratoare . vestiare . dar mai ales în cazul înc perilor cu procese tehnologice.dezinfectare prealabil a 5 6…8 8…12 5…8 5…8 5…8 6 3…4 5…8 5 3.în cl diri de birouri 5-8 .de diminuare a nocivit ilor .s li de opera ie .2.radiologie . se dore te ca o mare parte a debitului de aer s fie recirculat. Debitul minim de aer proasp t Lp.coridoare Teatre.cabinete dentare . cinematografe 5-8 Tezaure 3-6 Vopsitorii 5-15 WC-uri .26 27 28 29 .s li postoperatorii .

debitele de aer rezultate se însumeaz . fumul de igar . dintre cele calculate. În cazul în care în înc pere se degaj substan e cu ac iune cumulativ asupra organismului. formaldehida. Lpsp . în func ie de intensitatea fumatului. yr .debitul specific de aer proasp t (m3/h pers) Tabelul de mai jos prezint valoarea debitului de aer proasp t specific Lpsp necesar unei persoane (normativul I5 -1998).concentra ia substan ei nocive în aerul refulat (mg/m3) Debitul se calculeaz pentru fiecare substan nociv în parte luându-se în considerare. debitul maxim rezultat. dioxidul de carbon. b) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru asigurarea condi iilor igienico-sanitare Debitul de aer pentru realizarea condi iilor igienico-sanitare se calculeaz cu rela ia: Lp2 = N Lpsp unde: N . Debitul de aer specific func ie de intensitatea fumatului i tipuri de înc peri Lpsp = 25 m3/h persoan Lpsp = 35 m3/h persoan Lpsp = 50 m3/h persoan Lpsp = 75 m3/h persoan Lpsp = 15 m3/h persoan La cl diri industriale Lpsp = min 30 m3/h persoan Lpsp = min 20 m3/h persoan Lpsp = min 40 m3/h persoan Lpsp = pân la 70 m3/h persoan Debitul de aer pentru înc peri unde nu se fumeaz pentru înc peri unde se fumeaz moderat pentru înc peri unde se fumeaz intens pentru înc peri unde se fumeaz foarte intens pentru înc peri cu copii cu vârsta sub 12 ani pentru înc peri cu volumul de pân la 20 m3/ persoan pentru înc peri cu volumul de (20 . degajarea de substan 3 Y (m3/h) ya − yr nociv (g/s).num rul de persoane din înc perea climatizat .Lp1 = în care: Y.30) m3/ persoan pentru hale blindate pentru cl diri social culturale cu degaj ri de mirosuri nepl cute Condi iile interioare 6 . a a cum se precizeaz în norme (NGPM 2000). ya concentra ia maxim admisibil a noxei degajate în aerul interior (mg/m ). Substan ele nocive care se reg sesc cel mai des în înc perile climatizate sunt: praful.

Condi ia tehnic pentru debitul minim de aer d) Calculul debitului minim de aer proasp t în func ie de debitele LP1.1 L i o condi ie tehnic . (ºC) .65 0. f r a coborî sub 10 m3/h persoan (a se vedea tabelul urm tor) Reduceri admise ale debitului de aer proasp t în func ie de temperatura exterioar Temperatura aerului exterior. Lp3) 7 .40 0.Pentru temperaturi exterioare în afara intervalului 0…26 ºC se admite reducerea debitului specific de aer proasp t.50 0. Lp2.80 0. dup cum urmeaz : Lp = max (Lp1. LP2. LP3: Debitul minim de aer proasp t adoptat în calcul va fi cel mai mare dintre debitele calculate din cele trei condi ii enun ate anterior.20 -15 -10 -5 > + 26 Factorul de diminuare a debitului de aer proasp t 0.75 c) Debitul minim de aer proasp t din considerente tehnice Debitul minim de aer proasp t trebuie s îndeplineasc proasp t este: LP3 0. aceea ca el s poat fi m surat f r erori mari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->