Sunteți pe pagina 1din 4

Romnia interbelic~, supranumit~ Romnia Mare, era cu cei aproape 20 milioane de locuitori [i 295.

000 km2 cel mai important stat din Balcani. Crearea statului na]ional prin alipirea la Vechiul Regat a provinciilor orientale (Basarabia), occidentale (Transilvania, Banat, Cri[ana), septentrionale (Bucovina, Maramure[) [i meridionale (Dobrogea de sud sau Cadrilaterul) a fost rezultatul pr~bu[irii imperiilor [i a afirm~rii principiului wilsonian al dreptului popoarelor la autodeterminare. Noile frontiere stabilite prin tratatele de pace din 1919 includeau puternice minorit~]i etnice (unguri, evrei, germani, slavi, ]igani, turci [i t~tari), 28,5% din totalul popula]iei nefiind de origine romn~, o particularitate comun~ tuturor statelor balcanice, central- [i est-europene. Aflat~ n tab~ra nving~torilor din Primul R~zboi Mondial, Romnia a f~cut parte n perioada interbelic~ din cordonul sanitar al Europei n fa]a bol[evismului Rusiei sovietice. De altfel \n 1919, armata romn~ a ocupat Ungaria [i Budapesta punnd astfel cap~t experien]ei comuniste din Ungaria, iar ntre 1918 [i 1934 s-a aflat n stare de r~zboi cu URSS. Romnia era o monarhie constitu]ional~ avnd n fruntea ei un monarh din dinastia german~ de Hohenzollern-Sigmaringen, devenit~ din 1917 dinastia de Romnia: Ferdinand I (1914-1927), Mihai I (1927-1930, 1940-1947) [i Carol al II-lea (1930-1940) se succed la tron. Scena politic~ este dominat~ de dou~ mari partide politice, Partidul Na]ional Liberal [i Partidul Na]ional Taranist care guverneaz~ n alternan]~ n alian]~ cu o serie de partide mici. Ca [i n perioada anterioar~, ]ara este guvernat~ de fapt de o elit~ restrns~, n majoritate liberal~: circa 300 de persoane dup~ calculele unui observator (Petre Pandrea), un grup bine sudat denumit chiar mafie de un adversar politic (Alexandru Vaida-Voevod). Aceste elite realizeaz~ dup~ r~zboi un program ambi]ios de reforme - printre care reforma agrar~ [i votul universal care acorda drepturi politice imensei majorit~]i a ]~rii - [i impun m~suri economice de liberalizare sabotate \ns~ de afacerism [i nepotism. Romnia ocupa primul loc n Europa n privin]a ponderii popula]iei active (59% din totalul popula]iei), dar aceasta era concentrat~ cu prec~dere n agricultur~. De asemenea, ocupa locul nti la capitolul natalit~]ii, dar tot locul nti \l de]inea [i la mortalitate, n special la mortalitatea infantil~. Venitul anual pe cap de locuitor era de 243 de dolari (298 n 1914), cel mai sc~zut n Europa central~ [i de sud-est, mai sc~zut dect cel din Bulgaria (284), Polonia (352) [i Ungaria (359); venit care, pentru compara]ie, n Anglia era de 1069 de dolari.

Principalele produse de export erau petrolul [i produsele rafinate (33% din total), cerealele (29%), lemnul (14%) [i vitele (6%). Valoarea unei tone metrice exportat~ de Romnia era de 121 de franci elve]ieni (n perioada 1922-1930), n vreme ce o ton~ de produse importate valora 815,8 franci elve]ieni. n 1931, ns~ raportul era catastrofal: 68,5 franci tona la export [i 853,9 la import. ncordarea situa]iei interna]ionale [i interne dup~ 1936 l conduc pe regele Carol II la o politic~ autoritar~: Constitu]ia din 1923 este abolit~, partidele politice [i sindicatele sunt interzise, se iau o serie ntreag~ de m~suri pentru eliminarea popula]iei evreie[ti din via]a politic~, economic~ [i social~. Toate acestea nu au putut mpiedica pr~bu[irea Romniei Mari n 1940, pr~bu[ire datorat~ n primul rnd situa]iei geopolitice: Romnia Mare dispare a[a cum au disp~rut peste o duzin~ de alte ]~ri europene indiferent de regimul lor politic, victime ale coluziunii imperialismului german [i sovietic. Acest rezultat final fusese presim]it de elitele tinere ale Romniei care sim]eau c~ timpul le era m~surat [i c~ erau deci obligate s~ creeze repede opere de valoare universal~ n scurtul interval de pace care le sta la dispozi]ie dup~ 1919. A[a se explic~ dezvoltarea f~r~ precedent a artelor, a literaturii, a arhitecturii. Se deschid noi s~li de expozi]ie, iar muzeele sunt mai vizitate ca oricnd. Teatrele de tot felul [i s~lile de concert atrag sear~ de sear~ mii de spectatori, iar editurile se ntrec n a promova noua genera]ie de scriitori romni precum Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Mihai Sebastian [i mul]i al]ii. Realizarea statului na]iune n 1919 a resuscitat interesul pentru trecutul mai ndep~rtat sau mai apropiat: monumentele [i siturile arheologice sunt cercetate, restaurate, renovate sau recl~dite n spiritul respectului pentru forma ini]ial~, n special cu sprijinul Comisiei Monumentelor Istorice. M~n~stirile [i bisericile formau atunci, ca [i ast~zi, unul din cele mai remarcabile capitole ale istoriei artei romne[ti. Ele reprezint~ sinteze locale ale influen]elor bizantine [i occidentale evolund c~tre forme specifice spa]iului romnesc n ciuda diferen]elor regionale. Satul romnesc interbelic continu~ s~ existe n dimensiunile sale tradi]ionale diferite ntre zonele de cmpie, unde se ntlnesc locuin]e de tip bordei ngropat total sau par]ial n p~mnt; cele de deal, unde abunden]a materialelor de construc]ie a permis formarea unui stil arhitectural specific: case cu etaj, n~l]ate pe o vast~ pivni]~, cu pridvor deschis mpodobit cu stlpi de lemn adeseori sculpta]i, cu foi[or [i cu acoperi[ n pant~; n fine, cele de munte, unde predomin~ lemnul [i acoperi[urile impun~toare

de stuf sau de [indril~. Fantezia me[terilor se manifest~ n sculptura monumentalelor por]i de lemn din Maramure[ [i Oa[, iar n interior n exuberan]a ]es~turilor [i a podoabelor, n special feminine. Transilvaniei i sunt specifice stilurile gotic [i baroc, civiliza]ia urban~ de tip german cu ora[e [i biserici nconjurate de ziduri [i turnuri de ap~rare ridicate mpotriva pericolului otoman. Satele s~se[ti din Transilvania [i sv~be[ti din Banat difer~ puternic de cele romne[ti: primele sunt de tipul a[ez~rilor de colonizare, axate pe o strad~ principal~ dreapt~ [i larg~ flancat~ de dou~ fronturi de case de zid cu cur]i ngr~dite [i ele cu zid. n contrast, n satele romne[ti domin~ habitatul de tip risipit, cu forme neregulate, gr~dini [i livezi. La rndul ei, Oltenia muntoas~ este p~str~toarea unui tip de cas~ fortificat~, cula, adev~rat turn amintind de locuin]ele fortificate ale patricienilor genovezi. Economia ]~r~neasc~ tinde c~tre autarhie cultivarea p~mntului, cre[terea animalelor, viticultura, pomicultura [i mica industrie local~. O seam~ de ndeletniciri ancestrale sunt pre]uite acum: sculptura n lemn, ceramica de o mare varietate, ]es~turile, toate promovate n particip~rile Romniei la expozi]iile interna]ionale ale vremii ncepnd cu cea de la Paris din 1867. Caracteristic~ este p~strarea costumului popular de toate zilele [i de s~rb~toare (adoptat n special de doamnele din nalta societate sub influen]a Reginei Maria) cu variante regionale bine definite. Satul continu~ s~-[i p~streze caracteristicile arhitecturale [i vestimentare, prea pu]in concurate nc~ de industria or~[eneasc~. Doar satele din mprejurimile Bucure[tilor [i a unor mari ora[e din r~s~rit - Gala]i, Br~ila - cunosc un nceput de urbanizare haotic~ dar f~r~ rezultate probante. Structura economiei romne[ti s-a diversificat dup~ Primul R~zboi mondial: noile teritorii erau extrem de bogate n p~duri, animale de ras~, z~c~minte de c~rbuni, fier, aur, argint, cupru. Vechiul Regat exploata numai sarea [i petrolul a c~rui produc]ie urc~ de la un milion de tone la 1920 la 8,7 milioane n 1936. Industriile care au cunoscut o puternic~ dezvoltare erau cea extractiv~, metalurgic~, de prelucrare a lemnului, a materialelor de construc]ie, chimic~, alimentar~, textil~, a hrtiei, piel~riei, sticl~riei [i ceramicii. n 1930, Romnia avea 140.000 ntreprinderi industriale cu 600.000 de muncitori, dintre care ns~ 130.000 erau mici ateliere cu 1-5 persoane. ara avea un important poten]ial economic, dar ducea lips~ de capitaluri [i investi]ii care s~-l valorifice. De[i Romnia ocupa locul nti n Europa n privin]a ponderii popula]iei active (59% din totalul popula]iei), aceasta era concentrat~ n

agricultur~. Doar 7,2% din romni lucrau n industrie [i 14% n servicii, iar valoarea produc]iei unui ]~ran romn era de zece ori mai mic~ dect aceea furnizat~ de un muncitor industrial. De[i crescuse, produc]ia la hectar la cereale era inferioar~ celei a tuturor statelor balcanice cu excep]ia Greciei, iar valoarea inventarului agricol pe cap de locuitor era de 15 ori mai redus~ dect cea a Germaniei. Venitul pe cap de locuitor al Romniei era cel mai redus din Europa r~s~ritean~ [i balcanic~, existnd mari discrepan]e ntre mediul rural [i cel urban. Astfel, bugetul ]~r~nesc era consacrat n propor]ie de 65-70% hranei [i 5-10% b~uturilor alcoolice. Consumul de carne anual pe cap de locuitor eviden]ia o enorm~ diferen]~ ntre mediul rural (3 kg) [i cel urban (52 kg). ~ranul romn avea un consum extrem de redus de zah~r (2 kg anual de familie), n schimb consumau pn~ la 3 kg de m~m~lig~ pe zi pe cap de locuitor n Vechiul Regat [i n Basarabia. Alimenta]ia frugal~ [i s~rac~ n calorii se explic~ [i prin reducerea drastic~ a p~[unilor n favoarea culturilor cerealiere destinate exportului (subven]ionat masiv de stat) [i avea drept consecin]~ r~spndirea bolilor nutri]ionale ca pelagra specifice zonelor de monocultur~ (n special porumb) nu numai din Romnia, ci [i din sudul Statelor Unite. Toate statisticile privind locuin]a, asisten]a medical~, educa]ia [i analfabetismul (43% din totalul popula]iei) dovedesc c~ ]~ranul romn avea unul din standardele de via]~ cele mai joase din Europa. O situa]ie abia mai bun~ avea muncitorimea. Absen]a unor programe de construc]ii de locuin]e ieftine, sl~biciunea sindicatelor [i paternalismul patronilor au dus la proletarizarea acestei clase sociale care [i p~stra vechile tradi]ii doar n Transilvania, Bucovina [i Banat, regiuni n care votul social-democrat [i socialist era cel mai puternic. n Vechiul Regat, lipsit~ de aceste tradi]ii, ea a fost mult mai sensibil~ la propaganda extremei drepte legionare din Bucure[ti [i Ia[i, iar implica]iile politice dezastruoase nu s-au l~sat mult a[teptate.