P. 1
Economia intreprinderii

Economia intreprinderii

|Views: 314|Likes:
Published by Nicko Crys

More info:

Published by: Nicko Crys on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

ECONOMIA ÎNTREPRINDERII CUPRINS

I. INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII I.1. Relaţiile economie naţională - întreprindere I.2. Obiectul şi domeniile de abordare a economiei întreprinderii II. ÎNTREPRINDEREA ŞI MEDIUL SĂU ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ II.1. Evoluţia conceptului de întreprindere II.2. Caracteristicile şi definirea întreprinderii în economia de piaţă II.3. Mediul întreprinderii II.3.1. Conceptul şi componentele mediului întreprinderii II.3.2. Relaţiile complexe întreprindere - piaţă II.4. Tipologia întreprinderilor III. ÎNTREPRINDEREA – SISTEM ECONOMIC DESCHIS, DINAMIC ŞI COMPLEX III.1. Abordarea sistemică a întreprinderii III.2. Caracteristicile sistemului întreprindere III.3. Subsistemele componente ale sistemului întreprindere IV. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ÎNTREPRINDERII IV.1. Conceptul de structură a întreprinderii IV.2. Structura organizatorică - expresie a organizării întreprinderii IV.3. Funcţiunile întreprinderii IV.3.1. Funcţiunea de cercetare - dezvoltare IV.3.2. Funcţiunea de producţie IV.3.3. Funcţiunea de marketing - comercializare IV.3.4. Funcţiunea financiar - contabilă IV.3.5. Funcţiunea de personal V. ÎNTREPRINDERILE ORGANIZATE SUB FORMA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE V.1. Agenţii economici şi libera iniţiativă V.2. Formele societăţilor comerciale V.3. Constituirea societăţilor comerciale V.4. Guvernarea societară V.5. Funcţionarea şi administraţia societăţilor V.6. Reorganizarea judiciară şi falimentul întreprinderilor VI. ASOCIEREA ÎNTRE ÎNTREPRINDERI VI.1. Concentrarea şi diversificarea producţiei în întreprinderi VI.2. Forme de asociere a întreprinderilor VI.3. Holdingul – formă modernă de organizare a întreprinderilor în economia de piaţă VII. PLANUL DE AFACERI AL ÎNTREPRINDERII VII.1. Planul de afaceri – instrument al evaluării strategice VII.2. Etapa „Analiza diagnostic” VII.3. Etapa „Evaluarea activităţii viitoare” VII.4. Detalierea unor capitole ale planului de afaceri. Rezumatul planului de afaceri

1

Capitolul I INTRODUCERE ÎN ECONOMIA ÎNTREPRINDERII I.1. Relaţiile economie naţională - întreprindere
Sistemul economic se află într-o continuă transformare calitativă şi cantitativă. Ştiinţele economice explică desfăşurarea proceselor economico-sociale şi formulează concepte care sistematizează teoretic şi continuu realitatea aflată în mişcare. Reconsiderând sistemul ştiinţelor economice, marele economist român Nicolae Georgescu Rongen susţine că omenirea se îndreaptă spre o societate economică, dar în acest drum paradigme cum ar fi “economia standard” încep să fie puse sub semnul întrebării, deoarece “anomaliile” se înmulţesc1. Demersurile sale ştiinţifice vizează reconstrucţia din temelii a teoriei şi practicii economice, ca urmare a schimbărilor calitative şi a consumului ireversibil de energie, ceea ce impune gestiunea eficientă a resurselor şi protecţia mediului. Ştiinţele economice au ca obiect de studiu gestiunea eficientă a resurselor insuficiente (limitate). Marea varietate a resurselor este abordată diferit la nivelul economiei naţionale de cel al întreprinderilor economice. Dar, funcţionarea armonioasă a economiei naţionale depinde de funcţionarea întreprinderilor care o compun, între acestea existând legături de interdependenţă şi condiţionare reciprocă. La nivelul economiei naţionale (nivelul macroeconomic), ansamblul activităţilor economicosociale privite în unitatea şi interdependenţa lor dinamică se desfăşoară în cadrul naţional, statul istoriceşte constituit. În acest cadru apare o formă specifică a diviziunii şi cooperării muncii în interiorul unei ţări, ca urmare a acţiunii conjugate a factorilor interni (naturali, sociali, politici şi economici), dar şi a interacţiunii lor dinamice cu factorii externi rezultaţi din diviziunea şi cooperarea din economia mondială. În cadrul economiei naţionale sistemul activităţilor economico-sociale este structurat pe sectoare economice (primar, secundar, terţiar, cuaternar), pe tipurile de agenţi economici (conform clasificării lor în sistemul conturilor naţionale), pe ramuri şi subramuri de activitate şi pe trepte de agregare verticală (micro, mezo şi macroeconomică2). La nivelul microeconomic apar numeroşi agenţi (indivizi) care acţionează fiecare cu o anumită autonomie, dar în interiorul unui cadru instituţional complex care organizează interdependenţele din ei. Activitatea economică a indivizilor este pe de o parte profesională, iar pe de altă parte privată. Activitatea profesională se situează cel mai adesea în cadrul întreprinderilor, având ca obiect producţia de bunuri şi servicii. Activitatea privată are loc, în general, în cadrul familiei şi implică consumul de bunuri pentru satisfacerea directă a nevoilor. Agenţii economici sunt indivizi, grupe de indivizi sau organizaţii care constituie entităţi de bază ce acţionează în economie. Fiecărui agent îi corespunde un centru de decizie autonom. Agenţii pot fi producători, care transformă unele bunuri în alte bunuri şi sunt denumiţi adesea întreprinderi sau firme, sau agenţi consumatori. În cursul de “Economia întreprinderii”, când ne vom referi la agenţi economici avem în vedere numai agenţii producători de bunuri şi servicii. Raritatea resurselor face ca fiecare agent economic să ia decizii în procesul de producţie cu privire la asigurarea diferitelor resurse ce au destinaţii şi utilizări alternative. În acest proces de decizie funcţionează principiul raţionalităţii sau al eficienţei economice, conform căruia fiecare agent economic urmăreşte să determine acel nivel al producţiei care îi maximizează câştigul (profitul), sau, ceea ce este echivalent, să minimizeze costurile sau să realizeze un profit maxim pentru un nivel dat al producţiei. Producerea bunurilor materiale ca şi a serviciilor, desfacerea şi utilizarea lor se realizează, deci, de către agenţii economici producători. Se pun, în mod firesc, întrebările: a) care din aceşti agenţi economici pot fi numiţi “întreprindere” şi b) ce probleme şi activităţi specifice îi caracterizează ?
1 N. Georgescu Roegen, Omul şi opera, vol. I, Ed. Expert, 1996
2 Niță Dobrotă (coordonator), Dicţionar de economie, Ed. Economica, București, 2000

2

În ce priveşte prima întrebare, abordarea vizează măsura în care pot primi denumirea de unitate de producţie gospodăriile populaţiei şi diversele unităţi ale administraţiei. Unii autori utilizează şi pentru acestea noţiunea de agent economic, în general, alţii le alătură unităţilor productive. În acest sens este de remarcat opinia economistului american Hal R. Varian3 care porneşte de la modul cum este organizată o întreprindere. Într-o economie de piaţă, capitalistă, întreprinderile aparţin indivizilor. Ele sunt entităţi legale. Fundamental, proprietarii întreprinderii sunt responsabili de comportamentul lor şi sunt cei care încasează beneficiile şi suportă costurile. Întreprinderile pot fi organizate sub forma individuală, parteneriat şi societate. Vorbim de organizare individuală, când o întreprindere aparţine unui singur individ şi de parteneriat când aparţine mai multor indivizi. Când o întreprindere este organizată sub forma de societate, aceasta aparţine mai multor indivizi, dar dispune de o existenţă legală diferită de cea a proprietarilor săi. Un parteneriat durează atât timp cât partenerii sunt în viaţă şi sunt de acord să menţină colaborarea, în timp ce o societate poate avea o viaţă mai lungă decât a oricărui proprietar. Proprietarii diverselor întreprinderi pot urmări obiective diferite în gestiunea întreprinderii. În cazul întreprinderilor individuale sau parteneriale, proprietarii joacă un rol direct în gestiunea efectivă a activităţii şi ei pot realiza direct obiectivele lor. În general, ei sunt interesaţi să maximizeze profitul, dar pot avea şi alte obiective. În cazul unei societăţi, proprietarii nu sunt de regulă şi gestionari. Există, deci, o anumită separare între proprietate şi gestiune. Proprietarii societăţii trebuie să-şi definească obiectivele, iar gestionarii le vor îndeplini. Şi în acest caz obiectivul cel mai frecvent este maximizarea profitului. Acest obiectiv, dacă este interpretat corect, determină pe gestionari să ia decizii care sunt în interesul proprietarilor, care exercită însă un control specific în cadrul adunărilor generale şi prin consiliile de administraţie. Răspunsul la cea de a doua întrebare este important pentru delimitarea economiei întreprinderii de alte discipline care studiază şi ele întreprinderea. Întreprinderea este, deci, o unitate economică organizată în care se produc bunuri materiale şi servicii. Această definiţie nu permite încă stabilirea obiectului de studiu al disciplinei “Economia întreprinderii”, ci numai domeniul de activitate, care este mult prea complicat pentru a fi studiat de o singura disciplină4. Economia întreprinderii porneşte de la anumite abstractizări şi se ocupă doar de o parte a acestui domeniu de activitate complex. Relaţia dintre conceptul de economie şi conceptul de întreprindere exprimă faptul că întreprinderea este componenta fundamentală a economiei naţionale, celula sa de bază. De aceea se impune cunoaşterea relaţiilor profunde dintre economie şi întreprindere, în vederea determinării raporturilor care permit funcţionarea lor. Economia întreprinderii abordează relaţiile macro-micro în sensul desfăşurării proceselor generale de producere a bunurilor şi serviciilor, administraţiei şi consumului. Abordările economie-întreprindere în plan macroeconomic au în vedere conţinutul proceselor şi fenomenelor economice care permit explicarea raţiunilor de dezvoltare a întreprinderii; analiza raporturilor de forţă dintre agenţii economici implicaţi în funcţionarea întreprinderii, prezenţi pe piaţă; cunoaşterea strategiilor la nivel macro pentru mai buna fundamentare a strategiilor la nivel de întreprindere. Abordările în plan microeconomic vizează armonizarea diferitelor laturi ale activităţii întreprinderii în vederea realizării obiectivelor sale fundamentale, în contextul macroeconomic dat. Studiul raporturilor macro-micro permite fundamentarea ştiinţifică a deciziilor privind alocarea eficientă a resurselor la nivelul întreprinderii, mai buna selectare a pieţelor şi cunoaşterea tipului de concurenţă, adaptarea întreprinderii la mediul economic şi influenţarea acestuia. Diversitatea agenţilor economici care acţionează pe piaţă face ca delimitarea domeniului de activitate al economiei întreprinderii să fie complexă şi activitatea acesteia să fie studiată de mai multe discipline, din unghiuri de vedere diferite.

3 Hal R. Varian, Microéconomie, Economica, Paris, 1989 4 Günter Wönhe, Einfuhrung in die Allgemeine Betriebs-Virtschaftslehre 16 Aufjage Verlag ahlen, Munchen, 1986

3

să ia deciziile necesare realizării lor şi să transpună aceste decizii în acţiuni concrete. care constituie obiect de studiu pentru ştiinţe ca statistica. drept. statistica. modul de desfăşurare a fenomenelor economice. contabilitatea etc.. indiferent de ramura economică de care aparţin. înţeleasă prin modul de manifestare a comportamentului agenţilor economici. Economia întreprinderii face parte din grupa ştiinţelor economice care se ocupa cu relaţiile şi procesele ce au loc în subsistemul tehnico-productiv şi subsistemul informaţional-decizional al întreprinderii. Alte discipline completează studiul complex al întreprinderii. cum ar fi: managementul. construieşte şi verifică modelele. Economia întreprinderii nu se va ocupa de aspectele specifice legate de funcţionarea întreprinderilor industriale.).2. sociologia. se bazează pe aplicarea principiului fundamental al maximizării profitului în unităţile economice constituite în acest scop. într-un anumit cadru instituţional care facilitează legaturile dintre aceştia în economia naţională. Teoria economiei întreprinderii. indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate. Politica economică a întreprinderii. întreprinderea trebuie să-şi aleagă obiectivele pe care doreşte să le atingă. indiferent de ramura sau domeniul de care aparţin.. Într-o formulare globală. agricole etc. în concordanţă cu evoluţia mediului economic. Economia întreprinderii. planificarea. Economiile de ramură. trecând prin analiza comportamentului întreprinderii ca agent economic în economia de piaţă. economia întreprinderii exprimă relaţiile cantitative dintre mărimi. utilizând întregul arsenal de instrumente ale calculului economic pentru fundamentarea şi verificarea practică a afirmaţiilor teoretice. B. Prin modelarea proceselor şi fenomenelor economice. Orice ştiinţă are anumite caracteristici şi sarcini care îi definesc sfera de cuprindere. dreptul. Ca disciplină teoretică. organizatoric. Întrucât orice acţiune umană presupune un scop. în legătură directă cu alte ştiinţe (discipline) economice şi ştiinţe conexe (management. Aceste obiective se fundamentează pe norme şi motivaţii ce ţin de scopul activităţii întreprinderii şi de politicile macroeconomice. un obiectiv. marketing. Economia întreprinderii este o ştiinţă interdisciplinară. obiectul de studiu al economiei întreprinderii este microeconomia. Tehnici şi sisteme de calcul economic. contabilitate. economia muncii. ci abordează ceea ce este comun întreprinderilor. finanţe etc. 2. ca disciplină aplicativă. Economia întreprinderii ca ştiinţă caută răspuns la o serie de întrebări şi are în vedere relaţiile acesteia cu piaţa. până la analiza relaţiilor stabilite în procesul complex productiv. Această disciplină tratează întreprinderea privită sub toate aspectele: de la forma juridică de funcţionare. 3. Ştiinţele teoretice stabilesc principiile generale. dar care sunt comune tuturor întreprinderilor. Domeniul general de abordare al ştiinţelor economice despre întreprindere cuprinde trei parţi: 1. deducţia. Economia întreprinderii are două componente structurale : A. ştiinţele tehnice tratează fenomenele şi relaţiile ce au loc în procesele tehnologice. dar direcţionează abordările spre domeniul economico-organizatoric. modelarea economică etc. Economia întreprinderii. Sarcina economiei întreprinderii este descrierea şi explicarea fenomenelor şi problemelor apărute în întreprindere. relaţiile 4 . contabilitatea. Economia întreprinderii propune demersurile teoretice şi instrumentele specifice care să ajute la orientarea mersului întreprinderii spre ţelurile formulate. tehnologiile etc.I. Teoria economiei întreprinderii studiază stabilirea raporturilor funcţionale dintre componentele structurale ale întreprinderii. legităţilor economice formulate de disciplinele teoretice generale referitoare la acest domeniu al realităţii care este întreprinderea. inducţia. economia întreprinderii foloseşte abstractizarea. uman etc. Obiectul şi domeniile de abordare a economiei întreprinderii Economia întreprinderii este o disciplină teoretico-aplicativă care asigură cunoştinţe fundamentale despre procesele economice care au loc la nivel microeconomic.

serviciilor etc. • politica economică.cauză-efect ale proceselor economice şi identifică legaturile cauzale. • economia întreprinderii ca disciplină aplicativă. este facilitată şi amplificată de cunoaşterea întreprinderii ca un ansamblu unitar de structuri şi procese în continuă transformare şi adaptare la exigenţele pieţei concurenţiale.). Economia întreprinderii asigură cunoştinţele de bază privind întreprinderea necesare aprofundării unor domenii distincte ale ştiinţe lor economice şi a practicii manageriale. contabilitatea de gestiune. • agenţi economici numiţi întreprindere. în interdependenţă cu evoluţiile macroeconomice. Întrebări: 1. În ce constau relaţiile dintre economia naţională şi întreprinderi? 2. Economiile de ramură studiază problematica întreprinderilor determinată de specificul diferitelor ramuri. • principiul raţionalităţii sau al eficienţei economice. organizării şi planificării activităţii întreprinderilor ce fac parte din acest ramuri. Înţelegerea mecanismelor. agriculturii. comerţului. Politica economică foloseşte principii şi instrumente din teoria macro şi le aplică sub forma unor seturi de politici (financiare şi de credit. Care sunt domeniile de abordare ale ştiinţelor economice de ramură? 5 . statistică. • economia întreprinderii ca disciplină teoretică.. marketing etc. Cuvinte şi expresii cheie: • macroeconomie. Datorita particularităţilor industriei. • economiile de ramură. de control al ofertei. Unii economişti nu susţin acest mod de abordare şi consideră că este necesară fie numai o abordare generală. management. s-au constituit discipline distincte care abordează specificul conducerii. fiscale. • microeconomie. ca: finanţele întreprinderii. fie o abordare numai a întreprinderilor care fac parte dintr-o ramură sau alta (industrie. Care este conţinutul şi obiectul de studiu al economiei întreprinderii ca ştiinţă şi disciplină aplicativă? 4. de exploatare etc.) la cazuri concrete pentru a determina un anumit curs al desfăşurării evenimentelor în scopul atingerii anumitor obiective ale întreprinderii. proceselor economice şi a tehnicilor de calcul tratate la discipline. agricultură etc. Care este esenţa principiului raţionalităţii sau al eficienţei economice şi cum se realizează la nivelul întreprinderii? 3. care nu este comună tuturor întreprinderilor.

Datorită variatelor alternative de utilizare a resurselor (factorilor) de producţie în profil teritorial şi a necesităţii utilizării lor eficiente în procesele economice. Întreprinderea de azi este esenţial diferită de cea care a apărut la începutul dezvoltării capitalismului. În cazul unor entităţi de tip familial. într-o organizaţie închisă şi independentă orice coordonator. Bariţiu. Curs de economie politică. Ce este întreprinderea economică. în vederea vânzării pe piaţă a unui bun sau serviciu şi pentru a obţine din diferenţa între două serii de preţuri (preţul de vânzare şi preţul de cost) cel mai mare câştig bănesc posibil ”5. 6 V. Bucureşti. întreprinderea are rolul de a administra cu eficienţă maximă resursele de care dispune în vederea realizării obiectivelor stabilite de managementul individual sau de grup şi de proprietari. După François Perroux “întreprinderea este o formă de producţie prin care.. B. De multe ori se utilizează cu acelaşi sens şi noţiunea de unitate economică sau firmă. fabricant etc. se combină preţurile diverşilor factori de producţie aduşi de agenţi economici distincţi de proprietarul întreprinderii. Ionescu de la Brad. 1939 6 . muncă şi partea naturală pentru un scop anumit. Madgearu. în special a resurselor primare limitate sau a accesului la acestea. Ion Răducanu au dezvoltat conceptul de întreprindere în strânsă legătură cu organizarea şi conducerea unităţilor economice cooperatiste din România.S. care are funcţii specifice şi este condusă după principii de piaţă. iar în terminologia anglo-saxonă se utilizează cu acelaşi sens.P. Victor Slăvescu susţinea că “… întreprinderea în sensul ştiinţei întreprinderii este tipul de organizaţie economică dispunând de un patrimoniu. Marţian.Capitolul II ÎNTREPRINDEREA ŞI MEDIUL SĂU ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ II. Henri Fayol considera că întreprinderea este un ansamblu tehnic şi economico-social. Ion Ionescu de la Brad. a consumatorilor. Gh. în cadrul aceluiaşi patrimoniu. I. Paris. Noţiunea de întreprindere are la origine cuvântul francez „entreprise”. a cercetat problematica conducerii întreprinderii în strânsă legătură cu funcţia financiarcontabilă. V. Perroux. a resurselor de muncă. D. au dreptul să dispună cum vor de forţele date ”6. P. 5 Fr. prin urmare ele funcţionează ca organisme economico-sociale care produc bunuri şi servicii în scop de profit. Conceptul de întreprindere a cunoscut o lungă evoluţie istorică în procesul de formare şi consolidare a economiei moderne. iniţiativa agenţilor economici se diversifică pe măsura adâncirii procesului de diviziune socială a muncii.1. 1975. Slăvescu. Evoluţia conceptului de întreprindere Întreprinderile sunt entităţi economice de bază ale economiei naţionale. Cours d'économie politique. au pus bazele teoretice ale întreprinderii industriale şi au avut o contribuţie evidentă la dezvoltarea industriei româneşti. Xenopol. A. Aurelian. Virgil Madgearu în cursul de economie politică precizează că “… pe baza abordării unitare a diferiţilor factori de producţie: capital. În întreprinderi se desfăşoară activităţi economice şi sociale. Economiştii români au adus contribuţii la dezvoltarea conceptului de întreprindere dovedind originalitate şi competenţă cu privire la întreprinderile industriale şi agricole. Evian în lucrarea “Studiu practic al întreprinderilor comerciale şi industriale” (Cluj. Madgearu. Haşdeu. V. 1944.N. 7 V. Tiparnița naţională I. Ca unitate economică. urmărind obţinerea unei rentabilităţi pentru capitalurile încredinţate şi care este exprimată în cifrele unui bilanţ ce se încheie în epoci de vreme stabilite în timp de legiuitor ”7. scopul prioritar al activităţii economice este obţinerea unor venituri necesare familiei. Slăvescu etc.P. 1934).D. răspândite în teritoriu datorită răspândirii resurselor materiale.

I. Tatos în “Noţiunea de întreprindere”, articol apărut în “Independenţa economică”, Bucureşti, 1946, cercetează procesul de conducere în condiţiile utilizării resurselor proprii şi străine, structura averii, profit, finanţare, siguranţă şi risc, organizarea muncii, politica de conjunctură etc. Constantin Bungeteanu în lucrarea “Întreprinderile particulare”, 1934, se ocupa de principiile de organizare şi de preţul de revenire. Întreprinderea privată, individuală sau colectivă are o îndelungată existenţă istorică şi în ţara noastră . În România antebelică, rolul statului în procesul de dezvoltare prin investiţii noi a fost important, datorită lipsei de capital privat autohton. În anul 1936, capitalul investit în întreprinderile economice ale statului se ridica la peste 130,7 mld. lei. După 1944, pe baza principiului “centralismului democratic”, întreprinderilor economice, devenite în scurt timp în totalitatea lor întreprinderi de stat şi cooperatiste, li s-a limitat dreptul de decizie şi au fost incluse în sistemul “planului naţional unic”, şi-au pierdut independenţa economică reală şi autonomia funcţională. Economia de comandă şi centralismul excesiv au denaturat principiul autonomiei funcţionale şi al autogestiunii economice şi au limitat atributele decizionale ale întreprinderii. Preocupările pentru definirea întreprinderii au dat naştere la opinii diferite8, dar nu s-a conturat un concept coerent şi complet care să exprime conţinutul întreprinderii în condiţii de piaţă, întrucât nu erau întrunite condiţiile formării unui astfel de concept. Deşi de multă vreme, pe plan mondial, întreprinderea a ocupat un loc important în analiza microeconomică tradiţională, tratarea conceptului de întreprindere s-a făcut de o manieră mecanică, abordându-se legăturile sale cu mediul, în principal prin sistemul de preţuri şi în scopul maximizării profitului, pe baza unui calcul economic raţional. Teoria economică a întreprinderii, numită şi neoclasică, a apărut în cadrul gândirii liberale de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Este vorba de explicarea deciziilor de fixare a preţurilor şi a volumului de producţie ca răspuns la variaţiile cererii şi a costului factorilor de producţie. Obiectivul principal era maximizarea profitului. Pentru neoclasicii de la sfârşitul secolului XIX exista o identitate între întreprinzător şi întreprinderi, întreprinzătorul proprietar impunea obiectivul său personal: cel de maximizare a profitului. Teoria neoclasică se bazează pe cinci ipoteze, care sunt:

Această teorie răspunde situaţiei unei întreprinderi fără probleme. Conform acestei teorii exista doar proprietarul, acesta fiind unicul deţinător al puterii de decizie, cunoscând cu precizie modalitatea de obţinere a profitului a cărui maximizare era sigurul obiectiv posibil. Au fost formulate numeroase critici privind ipotezele acestei teorii. Dintre acestea menţionam:
8 I. Blaga, Gh. Manea, Mecanismul economic al socialismului, Ed. Enciclopedica, Bucureşti, 1977; Al. Deteșan, C. Jornescu, Cartea întreprinderii, Ed. “Viata economica”, nr. 1-2/1972; A. Giurgiu, M.N. Costin,
V. Păcuraru, Întreprinderea unitate de baza a economiei naţionale a R.S. România, Ed. Dacia, 1978; V.D. Zlătescu, Reglementarea legala a organizării şi conducerii unităților socialiste de stat, Ed. Ştiinţifica, Bucureşti, 1974; Dicţionar de economie politica, Ed. Politica, Bucureşti, 1974.

7

absenţa diferenţierii dintre întreprinzător şi întreprindere; separarea produsă între proprietatea acţionarilor şi conducerea marilor întreprinderi încredinţată unor conducători profesionişti (manageri) conduce la adăugarea la obiectivul de profit şi a obiectivelor proprii ale managerilor (obiective de prestigiu social, de exemplu). Întreprinzătorul este confruntat cu constrângeri mai numeroase decât cele reţinute de teoria neoclasică (concurenţi, consumatori, sindicate, statul) şi trebuie să ia majoritatea deciziilor sale într-o perspectivă incertă şi în condiţii de risc şi incertitudine. Întreprinderea nu este numai o realitate economică care are o funcţiune de producţie, cu o relaţie stabilă între volumul de muncă, de capital şi de producţie, ci este de asemenea o organizaţie în care acţionează importante mecanisme de coordonare şi de luare a deciziei. Teoriile moderne despre întreprindere pun accent pe existenţa acesteia legată de munca în echipă care conduce la creşterea productivităţii muncii910. Munca în echipă este rezultatul necesitaţii combinării factorilor de producţie care permite o mai bună diviziune a muncii şi astfel fiecare individ se specializează în activităţi pentru care el este cel mai competent şi participă în grup la obţinerea produselor finale. Finalitatea specializării şi a combinării factorilor de producţie este eficienţa. Munca în echipă în cadrul unei întreprinderi asigură costuri mai raţionale şi controlul capacităţii muncii şi a rezultatelor obţinute.

II.2. Caracteristicile şi definirea întreprinderii în economia de piaţă
Întreprinderile sunt organisme vii care au un rol fundamental în economia de piaţă, întrucât produc bunuri şi servicii şi, pe această bază, distribuie veniturile din activitatea lor şi creează locuri de muncă. Întreprinderea are trei caracteristici principale: este o unitate economică şi de producţie , este o celulă a societăţii , este un centru de decizie economică. Rolul major al întreprinderii constă în faptul că este un agent economic care există prin angajaţii săi şi datorită bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă consumatorilor săi. 1. Întreprinderea este o unitate economică şi de producţie, un agent economic a cărui funcţie principală este producerea de bunuri şi servicii destinate vânzării. Întreprinderea are o formă juridică, deci este o persoană juridică, care poate fi întreprinzătorul individual sau societatea. În această calitate întreprinderea are un patrimoniu, cont la bancă , contabilitate proprie şi încheie bilanţ contabil. Întreprinderea este o entitate juridică ce nu trebuie confundată cu forma sub care funcţionează la un moment dat. În decursul existenţei sale, întreprinderea poate cunoaşte mai multe forme juridice (societate cu răspundere limitată, societate pe acţiuni etc.). Producţia întreprinderii este destinată vânzării pe piaţă, deci este comercializabilă Prin această caracteristică, întreprinderea se delimitează de alţi agenţi, cum ar fi administraţiile publice (ministere, organisme neguvernamentale, colectivităţi locale etc.) care efectuează servicii nemarfare. Pentru a putea produce, întreprinderea are nevoie de diferiţi factori de producţie (muncă, materii prime, semifabricate, energie, utilaje şi echipamente de producţie etc.) care-i servesc să obţină bunuri sau să efectueze servicii destinate clienţilor săi. În acelaşi timp, întreprinderea are nevoie de informaţii, de resurse financiare, de rezultatele cercetării ştiinţifice etc., toate aceste inputuri procurându-le de pe diferite pieţe ale factorilor de producţie, din sectorul financiar-bancar etc. Fiind o unitate producătoare de mărfuri, întreprinderea este şi un agent de repartiţie a veniturilor. Din valoarea produsă de întreprindere se scade valoarea consumurilor intermediare (materii prime, materiale, energie etc.) şi rezultă valoarea adăugată. O mare parte din valoarea adăugată a întreprinderii revine altor agenţi economici (impozite, cotizaţii la asigurări sociale şi fondul de şomaj, dobânzi, dividende etc.) şi salariaţilor, sub formă salariilor şi participarea la profit. Din valoarea adăugată revine întreprinderii partea destinată fondului de amortizare şi provizioanelor, ca şi cea destinată constituirii fondurilor de investiţii şi de rezervă.
9 Costin Murgescu - Echipa de conducere în unitățile economice, Ed. Politica, Bucureşti, 1972 10 Jaques Genéreau - Microeconomie, Hachette, Paris, 1995

8

2. Întreprinderea este o celulă de bază a societăţii, având o importantă funcţie socială. Funcţia socială a întreprinderii rezidă în faptul că angajează personal şi satisface un anumit număr de nevoi ale angajaţilor săi. Aceste nevoi vizează stabilitatea angajaţilor, nivelul remunerării, promovarea, formarea profesionala etc. Întreprinderea este totodată o organizaţie autonomă, o celulă socială a cărei funcţionare depinde de toate grupurile sociale participante la viaţa acesteia (acţionari, manageri, personal de execuţie). Întreprinderea trebuie înţeleasă ca o organizaţie care răspunde următoarelor criterii: • este un grup social ce reuneşte indivizii în scopul realizării aceluiaşi obiectiv; • este un grup raţional organizat, în care exercitarea puterii este bine definită, cu responsabilităţi precizate prin diviziunea muncii şi a funcţiilor sale; • este un grup durabil, structurat şi organizat în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Întreprinderea fiind o organizaţie, asigură coordonarea raţională a activităţilor unui anumit grup de persoane în vederea atingerii unui scop comun. 3. Întreprinderea este un centru de decizie economică şi, ca urmare, joacă un rol important în economia de piaţă, întrucât ea hotărăşte natura produselor şi serviciilor pe care le va obţine, combinaţia factorilor, tehnologiile practicate, preturile în relaţie cu cererea şi oferta de pe piaţă etc. Întreprinderea nu este numai locul unde se desfăşoară producţia, ci este un centru de decizie, condus de întreprinzători şi are ca scop obţinerea de profit. Pentru a putea să producă şi să obţină profit, întreprinderea consumă resurse materiale, financiare şi umane. Ea produce şi distribuie cumpărătorilor bunuri şi servicii la preţuri mai mari decât costul lor. Fiind o unitate multifuncţională şi desfăşurându-si activitatea într-un mediu complex şi riscant, întreprinderea trebuie să-şi asigure coerenţa deciziilor privitoare la organizarea internă, la tranzacţiile încheiate, să aleagă deciziile cele mai eficace pentru a-şi atinge obiectivele. În acest scop, întreprinderea trebuie să-şi bazeze deciziile pe calcule economice, să utilizeze metode statistico-economice de fundamentare. Întreprinderea este subiect al gestiunii economice, este organizaţie economică autonomă, îndeplinind cumulativ următoarele condiţii: ? are un patrimoniu propriu, pe care îl valorifică şi îl dezvoltă; ? are autonomie decizională cu scop lucrativ, de producţie şi execuţie de lucrări; ? dispune de o relativă independenţă în gestiune şi de autonomie în luarea deciziilor; ? îşi organizează sistemul informaţional astfel încât să poată măsura veniturile, cheltuielile şi rezultatele obţinute din gestionarea patrimoniului; ? îşi achită impozitele şi taxele la bugetul statului, bugetele locale şi fondurile speciale. Autonomia decizională exprimă puterea întreprinderii de liberă dispoziţie privind patrimoniul, adică dreptul proprietarilor de a dispune de activele productive şi financiare necesare exploatării. Întreprinderile au autonomie şi independenţă funcţională. Autonomia funcţională reprezintă totalitatea drepturilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor organelor de conducere în gospodărirea eficientă a patrimoniului. Autonomia se manifestă prin dreptul întreprinderii de a lua decizii în toate domeniile. Autonomia este principala trăsătură a gestiunii economico-financiare, de care depinde autofinanţarea, cointeresarea salariaţilor, răspunderea materială şi controlul activităţii desfăşurate. Autonomia funcţională generează legaturi economice directe cu alte unităţi, relaţii financiare cu bugetul statului etc. Întreprinderea este titulară de conturi la bănci, contractează credite şi alte împrumuturi. Relaţiile cu agenţii economici se derulează pe bază de contracte. Prin onorarea contractelor şi încasarea valorii produselor vândute, întreprinderile pot să-şi recupereze costurile, să obţină profit din care, după achitarea obligaţiilor fiscale, o parte este distribuită acţionarilor ca dividende. Autonomia funcţională a întreprinderilor se manifestă în toate etapele procesului economic: procurarea resurselor, producerea bunurilor, vânzarea acestora şi repartizarea rezultatelor obţinute. Eforturile întreprinderii trebuie canalizate spre maximizarea rezultatelor financiare nete pentru a putea realiza o latura importanta a gestiunii, autofinanţarea . Esenţial pentru întreprindere în condiţiile economiei de piaţă este faptul ca îşi poate stabili singură planul economic pe baza situaţiei date a pieţei, statul intervenind, prin intermediul 9

concretizate în produse şi servicii.1995. în elaborarea legislaţiei. Ca entitate administrativa este administrată şi îndrumată de manageri (individuali sau de grup). cât şi creditorii întreprinderilor se află în multe cazuri în proprietatea statului. tehnologice. constituită sub o singură conducere şi gestiune financiară. . Nicolescu şi colab. Bucureşti. filiale) care prestează activităţi identice.1999 14 C. organizate potrivit anumitor cerinţe juridice. ca în cazul existenţei şi predominării proprietăţii private. în protecţia concurenţei. dispunând de mijloace umane şi materiale pe care le combină în vederea producerii de bunuri şi servicii destinate vânzării11. Cristian Konkuyt . Întreprinderea gestionează un ansamblu de resurse fizice şi financiare şi are ca obiectiv principal obţinerea profitului. Editura economica. Nicolescu şi colaboratorii12 definesc întreprinderea sau firma. Întreprinderea este un organism economic autonom. În perioada de tranziţie la economia de piaţă. SIREY. Bucuresti. Bressy Gilles şi Cristian Konkuyt consideră întreprinderea un organism economic autonom. este o entitate juridică care dispune de un patrimoniu. în economia de piaţă. dispunând de mijloace umane şi materiale pe care le combină în vederea producerii de bunuri şi servicii destinate vânzării. un organism viu. în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale. respectiv prestări de servicii. Legea 133/1999 precizează că prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice. b) principiul maximizării profitului. O. De aceea. inclusiv manageri. Analizând diferite abordări concluzionăm că întreprinderea. Paris. o uniune de întreprinderi. al României. în vederea obţinerii unui venit net sau profit. autonom. de regulă cât mai mare”. Ed. Of. Două principii fundamentale stau la baza întreprinderii economice libere: a) principiul autonomiei economice şi funcţionale.349/23 iul. care concep şi desfăşoară un complex de procese de muncă. În abordarea conceptului de întreprindere în condiţiile economiei de piaţă se regăsesc caracteristicile. 12 Ov. Firma comercială poate să cuprindă mai multe unităţi (sucursale. este o unitate economică şi de producţie. care să producă mari cantităţi de bunuri şi servicii. în condiţii de concurenţă13. Fiind o entitate juridică. în relaţia furnizoribeneficiari nu există un conflict real de interese.instituţiilor sale doar în cazul obligaţiilor acesteia faţă de buget. Controlul activităţii întreprinderilor organizate ca societăţi a cunoscut în ultimul deceniu abordări noi După unii autori. întreprinderile nu constituie încă entităţi independente. în concordanţă cu cerinţele pieţei interne şi externe. M. nr.Management. astfel: “un grup de persoane.Économie d’entreprise. are contabilitate proprie şi cont la bancă. din vânzarea acestora pe piaţa. localizate în diverse zone geografice sau filiale care fac afaceri de genuri 11 Bressy Gilles . economice. Pentru activităţile de conducere este necesară o înaltă calificare şi specializare a angajaţilor manageri. îşi gestionează astfel resursele şi produsele încât să obţină profit maxim. este denumita firmă comercială14. Întrucât în condiţiile economiei de piaţă o mare parte din întreprinderi au angajaţi."Economia şi gestiunea întreprinderii ". întrucât. întreprinderea încheie contracte cu furnizorii şi clienţii. . Rolul primordial al întreprinderii private în economie este o caracteristică a economiei de piaţă. în definirea întreprinderii trebuie făcute precizări în legătura cu etapele dezvoltării social-economice ale unei ţări şi cu gradul de realizare a privatizării. în special în cazul întreprinderilor organizate ca societăţi are loc o anumită delimitare a proprietăţii de organizarea şi conducerea economică. dar cu respectarea cerinţelor dezvoltării durabile care impune restricţii de natură ecologică. 1992 13 x x x – Legea 133 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Stabilitatea şi calitatea economiei naţionale depind în măsură decisivă de funcţionarea unui număr cât mai mare de întreprinderi. autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ. Bărbulescu şi colab. 1998. este un centru de decizie economică care dispune de mijloace umane şi materiale pe care le combină în vederea producerii de bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă. folosind cel mai adesea şi anumite mijloace de muncă. Atât debitorii. la costuri şi preturi reduse. scopul şi obiectivele acesteia. 10 .

Fluxurile de venituri şi cheltuieli (cash-flow) trebuie să fie întotdeauna pozitive pentru ca întreprinderea să poată supravieţui şi / sau să-şi extindă activitatea pe piaţă. Fig.1. la rândul lor. Fluxurile generate de activitatea întreprinderii Sursa: Preluare după Jean Peyrelevade. servicii. care trebuie compensaţi prin rezultatele producţiei sale. prin unitatea sa financiară. în scopul producerii şi desfacerii de bunuri economice (produse. servicii etc.1 şi 2. lucrări.2.diferite în cadrul aceleaşi zone. prin conducerea şi gestiunea economică unică. Ca o celulă de bază a economiei. Deci.1989. Fayard. 11 . muncă şi capital).2. Paris. generează fluxuri de venituri obţinute în urma comercializării bunurilor respective. Économie de l' entreprise. cantitatea şi calitatea impuse de cerinţele pieţei şi obţinerea unui profit.. Activitatea întreprinderii generează două categorii de fluxuri: a) intrări de factori de producţie. al căror cost determină fluxurile de cheltuieli ale întreprinderii către agenţii economici care furnizează aceşti factori. Întreprinderea se delimitează prin genul specific de activitate. produse care sunt puse la dispoziţia celorlalţi agenţi economici care. Aceste grupuri de fluxuri sunt prezentate grafic în figurile 2. Întreprinderea suportă costuri corespunzând remunerării factorilor de producţie utilizaţi.) în structura. întreprinderea (firma) este veriga organizatorică unde se desăvârşeşte fuziunea între factorii de producţie (natură. întreprinderea trebuie în mod necesar să producă o valoare excedentară costurilor sale. b) ieşiri de bunuri. informaţii etc.

cu incidente profunde asupra activităţii întreprinderii şi greu de anticipat. Conceptul şi componentele mediului întreprinderii Ca agent economic.2. În condiţiile actuale. factori naturali etc. Activitatea întreprinderii Sursa: Preluare după J. Mediul întreprinderii II. ştiinţifico-tehnică.2. juridică geografică. ? mediu schimbător – unde schimbările sunt frecvente. o componentă economică a acestuia .3. de o amploare variată şi în general previzibile. întreprinderea (firma) îşi orientează şi desfăşoară activitatea sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant. influenţând puternic relaţiile cu piaţa şi deciziile acesteia În concepţie macroeconomică. printr-o creştere spectaculoasă a frecvenţei schimbărilor. întreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant. Auto-organisation de l'entreprise.Fig. Noţiunea de mediu ambiant este foarte complexă. politică.1. de mică amploare şi uşor previzibile. socială. incluzând un ansamblu de factori eterogeni – de natură economică. – ce acţionează pe plan naţional şi internaţional asupra întreprinderii.L. demografică. mediul organizaţiilor de orice natură se caracterizează printr-un dinamism accentuat.3. de amploare variată.2. Carré. ? mediu turbulent – unde schimbările sunt foarte frecvente. 12 . Paris. Les Editions d'Organisation. le Moigne şi D.3) Analiza diferitelor circumstanţe existente şi a efectelor acestora asupra economiei şi gestiunii întreprinderii pune în evidenţă trei tipuri de mediu: ? mediu stabil – unde schimbările sunt rare. 1997 II. Între funcţiunile întreprinderii şi factorii interni şi externi există o strânsa legătură (fig.

Ed.4).2. Bărbulescu (coordonator) Economia şi gestiunea întreprinderii. SIREY. Întreprinderea şi factorii de mediu Preluat după Bressy Gilles.3. 1995. O analiză a componentelor mediului ambiant necesită încadrarea acestora în micromediul şi macromediul întreprinderii (fig. Fig.Fluxurile întreprindere – mediu – pieţe Preluat după C. Ed. 1998.4. É'economie d'entreprise. Cristian Konkuyt. Paris.Fig.2.2. 13 . Economica.

întâlniţi pe piaţa financiară. MACROMEDIUL (MEGAMEDIUL) cuprinde ansamblul factorilor de ordin general. norme de convieţuire etc. situaţia financiar-valutară etc. Mediul politic poate deveni un factor stimulativ sau restrictiv. ca: structura societăţii. în principal prin intermediul pieţei şi se concretizează prin intermediul unor elemente specifice. În general. Aceasta componentă este reprezentată de asociaţiile profesionale. întreprinderile comerciale. asimilarea de produse noi şi modernizarea produselor tradiţionale. b) Prestatorii de servicii. Capacitatea de a atrage. printre componentele macromediului întreprinderii se numără: a) Mediul demografic care se poate defini prin indicatori specifici. politicile comerciale utilizate. alte informaţii referitoare la factorii perturbatori ai unei aprovizionări corespunzătoare. instituţiilor şi al persoanelor individuale. c) Mediul tehnologic care implică întreprinderea atât ca beneficiar. MICROMEDIUL întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intră în relaţii directe. agenţiile de publicitate etc. disciplină tehnologică etc. care alcătuiesc cercul firmelor.a. cum sunt firme de comerţ. forţele politice şi raporturile dintre ele. cum sunt: structura pe ramuri a economiei. ca: numărul populaţiei. Aceştia sunt reprezentaţi de diverşi agenţi economici care. iar în situaţii frecvente aceiaşi furnizori sau prestatori de servicii. d) Mediul cultural care este format din elemente referitoare la sistemul de valori. agenţiile guvernamentale ş. motiva şi reţine resursele umane necesare producerii de bunuri competitive este o variabilă importantă pentru orice firmă. gradul de implicare a statului în economie. materiale. Analiza unor astfel de indicatori permite o evaluare corectă a dimensiunilor cererii potenţiale a pieţei întreprinderii. e) Concurenţii. b) Mediul economic care este format din ansamblul elementelor care compun spaţiul economic în care acţionează întreprinderea. 14 . în baza relaţiilor de vânzare-cumpărare. pe termen scurt. structura pe vârste şi sex.A. c ) Furnizorii forţei de muncă. Dintre acestea fac parte: a) Furnizorii de mărfuri. nivelul de dezvoltare pe ansamblu şi pe fiecare ramură economică. dimensiunea medie a unei familii. În aceasta componentă se integrează şi organele de stat (financiare. mărimea şi orientarea fondurilor destinate cercetării-dezvoltării.). întreprinderea trebuie să dispună de informaţii referitoare la dimensiunea şi calitatea ofertei. de transport. cunoaşterea unor aspecte referitoare la climatul intern al întreprinderii furnizoare (stabilitate economică.. În contactarea acestor agenţi de mediu. asigură întreprinderii resursele necesare de materii prime. cu acţiune indirectă şi pe termen lung asupra activităţii întreprinderii. oficiile de forţă de munca. repartizarea teritorială şi pe medii (urban/rural) etc. a segmentării pieţelor. cum sunt: invenţiile şi inovaţiile. utilizatorii industriali. decisiv asupra comportamentului consumatorilor. gradul de stabilitate a climatului politic intern. tradiţii. Aceştia sunt reprezentaţi de firme sau persoane particulare care oferă o gamă largă de servicii utile realizării obiectului de activitate al întreprinderii. Aceştia cuprind unităţile de învăţământ. în anumite împrejurări. Aceasta componentă a unei economii de piaţă concurenţială poate fi reprezentată de firme sau persoane particulare care îşi dispută aceleaşi categorii de clienţi. B. zonal. Ele pot influenţa. mediile de informare în masă. după caz. cărora le sunt oferite pentru consum bunurile produse de întreprindere.a. al unor activităţi de piaţă. preţurile practicate. cât şi ca furnizor. În această categorie intră consumatorii. Acesta influenţează activitatea întreprinderii prin componente. persoanele ce caută să ocupe un loc de muncă ş. Din această grupă fac parte şi prestatorii de servicii bancare. a comunicării întreprinderii cu piaţa. obiceiuri. gradul de ocupare a forţei de muncă. echipamente. d) Clienţii. vamale. maşini etc. reglementari vizând eliminarea sau restrângerea efectelor poluante ale unor tehnologii etc. asociaţiile consumatorilor. f) Organismele publice. de justiţie etc.) faţă de care întreprinderea are obligaţii legale. e) Mediul politic este specific fiecărei ţări. internaţional etc. organizaţiile consumatorilor etc.

Conjunctura economică defineşte starea curentă şi concretă a fenomenelor. segmentele de consumatori etc. ca: volumul. II.) influenţează.5). sursa de idei pentru produsele noi sau pentru modernizarea celor existente. resurselor. la consumatorii actuali şi potenţiali. Relaţiile complexe întreprindere-piaţă Principala componentă a mediului în care o firmă apare atât în calitate de producător (ofertant). unei economii naţionale. clima etc. într-o măsură diferită. Informaţiile referitoare la piaţă. a formelor şi a metodelor noi de distribuţie şi promovare a produselor. pentru sesizarea operativă şi corectă a schimbărilor. la întreprinderile concurente (gama produselor ofertate. cum sunt: • adoptarea de structuri organizatorice suple. rata dobânzii. • sporirea importanţei activităţilor de prognoză (de anticipare ) a schimbărilor. în funcţie de gradul de afectare a acestora de schimbările mediului. respectiv întreprindere-piaţă în particular. adecvate frecvenţei şi complexităţii schimbărilor. punctul de plecare în activitatea întreprinderii. populaţia activa şi nivelul şomajului. proceselor şi evenimentelor specifice unei ramuri. proiectarea. • diferenţierea modului de definire a atribuţiilor în cadrul activităţilor. Influenţele complexe ale conjuncturii economice pot fi apreciate şi urmărite prin intermediul unor indicatori. balanţa de plăţi. trebuie avute în vedere o serie de aspecte şi măsuri.a. fluctuaţiile dolarului comparativ cu alte monede străine poate influenţa capacitatea unei firme de a concura pe pieţele internaţionale. rata inflaţiei. Mediul extern poate determina o multitudine de efecte asupra întreprinderii. economiei mondiale. activitatea întreprinderii.2. balanţa comercială ş. în ansamblu. sunt absolut necesare pentru 15 . cât şi de consumator (cumpărător) este piaţa. • multiplicarea „punctelor de contact” între întreprindere şi mediul exterior. mediul de testare a unor produse noi. De exemplu. structura şi dinamica cererii. direct sau indirect. Piaţa mijloceşte legaturile multiple ale întreprinderii cu mediul său (fig.2. la categoriile de preţuri practicate etc. la structura şi caracteristicile canalelor de distribuţie. exportul.. Fig. h) Mediul internaţional poate avea o influenţă semnificativă asupra capacităţii firmelor de a conduce business-ul în afara graniţelor ţării-mamă. cum ar fi: a) Studiul pieţei constituie premisa. Conjunctura economică internă şi externă în care acţionează întreprinderile este supusă unui proces intens de schimbare.). Mecanismul pieţei reprezintă pentru întreprinderea modernă terenul de confruntare a situaţiei prezente cu cea de perspectivă. organizarea şi conducerea activităţilor economice.f) Mediul juridic este constituit din ansamblul reglementarilor prin care este vizată. Relaţia întreprindere – piaţă În relaţia complexă întreprindere-mediu în general.3. g) Mediul natural (relief.5.2.

prin produsele create şi oferite. recurgând pentru aceasta la un set diversificat de căi şi metode.desfacere. În dubla lor ipostază de cumpărători şi vânzători.aprovizionare – producţie . a cifrei de afaceri. primul stadiu (aprovizionarea) şi ultimul (desfacerea) reflectă legătura întreprinderii cu piaţa. Pentru definirea acestor forme trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • interesele şi aspiraţiile clientelei. Concurenţa constă dintr-o multitudine de forme de comportament ce se manifestă în cadrul relaţiilor dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientele cât mai numeroase. formată din consumatori productivi şi neproductivi. trebuie să fie identificate cererile nesatisfăcute ale pieţei (produse.. care vor asigura realizarea programelor de desfacere. iniţial planul de desfacere. servicii etc. Profitul nu poate fi considerat ca fiind singura motivaţie în funcţionarea mecanismului economiei de piaţă.fundamentarea deciziilor privind activitatea de aprovizionare . cum sunt: satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor consumatorilor. ţinând seama de faptul că aceasta este eterogenă. cu cererea certă şi desfacerea asigurată). care îşi dispută oportunităţile oferite de aceleaşi pieţe.producţie . interese care pot fi uneori divergente. adaptabilităţii şi flexibilităţii firmelor în raport cu mediul lor ambiant. în calitate de ofertanţi. întreprinderea nu se poate reduce la un organism simplu. deci. creează segmente de piaţă diferenţiate. interesele şi aspiraţiile producătorilor. iar pe de altă parte îşi dispută clienţii. a profitului. urmărindu-se obţinerea celor mai avantajoase 16 . prevederea şi cunoaşterea permanentă a modificărilor în perspectivă ale pieţei. • libertatea de a acţiona. prestatorii de servicii. • existenţa în mediul economic a unor reglementări juridice . Analiza concurenţei şi a factorilor de monopol nu poate gravita doar în jurul problemei preţului. Ea este un organism complex care se confruntă cu o multitudine de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. În condiţiile actuale. cercetarea de piaţă trebuie să răspundă la întrebări. la menţinerea şi cucerirea de noi pieţe. Ele caută să îndeplinească interesele curente de asigurare a veniturilor cu cele viitoare de dezvoltare şi consolidare a poziţiei lor pe piaţă. Se va fundamenta. Aceste obiective definesc scopul şi însăşi raţiunea existenţei întreprinderii. întreprinderile îşi plasează competiţia dintre ele în două planuri: pe de o parte îşi disputa furnizorii. c) Succesiunea logică în fundamentarea activităţii întreprinderii trebuie să fie: desfacere . Firmele acţionează nu după principiul primului impuls. Clientela. În acest context se impune promovarea unui management anticipativ. depinde puterea lor economică de a influenţa piaţa. disponibilităţile de forţă de muncă etc. cum sunt: ? Ce pieţe oferă cele mai bune perspective pentru produsul respectiv? ? Ce modificări trebuie aduse produsului pentru a se vinde mai bine? ? Ce preţ trebuie fixat pentru produsul respectiv? ? Ce venituri se obţin prin exportul produsului? etc.desfacere. b) În fluxul aprovizionare – producţie . având ca unic obiectiv maximizarea profitului. ci pe baza unor scenarii strategice. pe baza sporirii vânzărilor totale şi a profitului realizat pe fiecare produs. Firmele au astfel componente diferite şi în funcţie de numărul lor.desfacere. a unor reguli cutumiare şi a unei stări psihosociale care impun sau favorizează anumite acţiuni sau comportamente din partea agenţilor economici . apoi planul de aprovizionare şi programele corespunzătoare de producţie. cu niveluri diferite de disponibilităţi financiare. În economia de piaţă concurenţa apare ca o necesitate obiectivă. pentru a fi eficientă. creşterea eficienţei economice. Activitatea de piaţă a întreprinderii este marcată de prezenţa întreprinderilor concurente.. O firmă bine condusă trebuie să fie puternic polarizată către obiective care să contribuie la mărirea solvabilităţii. oricât ar fi el de important. În general. face parte din „regulile de joc ” ale pieţei. Iniţial. sub raportul obiectivelor. identificarea strategiilor optime de acţiune. iar realizarea lor este în funcţie de sporirea supleţei. d) Orientarea activităţii întreprinderii către obiectivele prioritare.

de măsura echilibrării acestuia. indiferent de forma de proprietate. • promovarea celor mai rentabile produse din punct de vedere a intereselor fiecărei firme. Cristian Konkuyt. când întreprinderile se adresează aceloraşi nevoi sau unor nevoi diferite. În general. Întreprinderea şi factorii de competitivitate Preluat după Gilles Bressy. • măsuri pentru favorizarea participării întreprinderii pe piaţa externă. • libertatea de înfiinţare a oricărui tip de întreprindere. • reglementari economico-financiare egale pentru toţi agenţii economici. Competitivitatea unei firme este determinată. pe de altă parte. ceea ce presupune: • autonomia întreprinderii. Pentru România. mijloacele şi instrumentele utilizate în relaţiile de concurenţă se pot delimita în jurul celor patru piloni ai politicii de marketing. Fig.condiţii în asigurarea resurselor şi în plasarea produselor proprii pe piaţă. în principal. Ed.4..6. aşa cum se arată în figura. destinate satisfacerii aceloraşi game de nevoi. a firmelor nerentabile etc. prin oferta unei game variate de bunuri. • stabilirea prin reglementări bugetare a obligaţiilor faţă de stat. Tipologia întreprinderilor 17 . şi de raportul de forţe în care se plasează pe piaţă agenţii economici. pe lângă accelerarea privatizării. • reglementări clare pentru sancţionarea. diferenţierea dintre concurenţi se realizează prin imaginea de marcă. • formarea liberă a preturilor. Gradul de intensificare a concurenţei este impus de raportul cerere-ofertă. promovarea. Statul trebuie să se implice în asigurarea unui cadru şi climat concurenţial normal. Paris. distribuţia. Forţa competiţiei şi implicaţiile ei asupra rezultatelor activităţii întreprinderii depind de mărimea şi poziţia economică a celor care se confruntă. Se poate manifesta şi o concurenţă indirectă. o importanţă hotărâtoare în formarea economiei de piaţă funcţionale care să facă faţă presiunilor concurenţiale o are implicarea statului în crearea sistemului instituţional şi elaborarea legislaţiei complete privind piaţa şi dezvoltarea întreprinderilor private. preţul. prin concurenţa între mărci. É'economie d'entreprise.6.2. SIREY. Ansamblul raporturilor de interacţiune în care intră agenţii economici în lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare şi a pieţei de desfacere formează sistemul relaţiilor de concurenţă. În acest caz. respectiv: produsul. II.2. Concurenţa cea mai evidentă este directă şi se manifestă între întreprinderile care apar pe piaţă cu bunuri identice sau cu mici diferenţieri. pe de o parte. prin instanţa judecătoreasca. mărime etc. de trei mărimi caracteristice.1998.

8. conducere. pot fi: • întreprinderi care depind de pieţele de aprovizionare cu materii prime (energie. pot fi: • societăţi comerciale. • întreprinderea privată este o unitate de producţie şi economică al cărei patrimoniu aparţine fie unei singure persoane fizice (individuală). care se caracterizează prin participarea cu capital în proporţii diferite a unor persoane fizice sau juridice din ţări diferite. de servicii. După tipul produselor realizate se deosebesc: întreprinderi care produc bunuri materiale sau produc servicii. fie mai multora (asociaţii. 18 . de transporturi. mărime etc. 7. numărul de salariaţi. mixte. pot fi : întreprinderi mici. După forma juridică de organizare. întreprinderile economice sunt: private. • întreprinderea mixtă este o unitate de producţie al cărei capital se formează pe baza participării unor proprietari individuali (sau asociaţi) privaţi şi a diferitelor întreprinderi publice. După factorul de producţie predominant . alte întreprinderi industriale şi de servicii). Mecanismul economic de piaţă din România creează premisele şi condiţiile de funcţionare a unei mari varietăţi de întreprinderi care se diferenţiază după proprietate.). • întreprinderi multinaţionale. răspunderea acţionarilor (asociaţilor). forestiere. respectiv legate de bogăţiile subsolului sau legate de folosirea pământului. volumul capitalului. condiţiile locale. de construcţii. • întreprinderile care depind de pieţele de desfacere (care produc produse agricole perisabile etc. etc. forma juridică. Criteriile de clasificare folosite sunt variate. şantiere navale etc. . 9. pot fi: • întreprinderi naţionale. etc.societăţi de persoane. întreprinderile pot fi: industriale. mijlocii şi mari. După forma de proprietate. • întreprinderi mixte sau întreprinderi organizate sub formă de joint-venture. valorificarea superioară a resurselor şi stimularea iniţiativelor private. agricole. astfel: 1. 4. societăţi). pot fi: întreprinderi cu poziţie fixă. • societăţi de capital. întreprinderi cu mobilitate relativ mare (industria uşoară. Tipologia întreprinderilor reprezintă practic o expresie a analizei (cercetării) întreprinderii prin intermediul a diverse unghiuri de abordare (criterii). După apropierea de sursele de aprovizionare şi / sau de pieţele de desfacere.).Economia de piaţă se caracterizează prin existenţa mai multor tipuri şi forme de întreprinderi a căror coexistenţă asigură un grad ridicat de diversificare a economiei naţionale. • întreprinderi dependente de un anumit loc (exploatări miniere. 2. de comerţ. • regii autonome. organizate sub forma de: societăţi în nume colectiv . După ramura în care funcţionează. care se pot organiza în: societăţi în comandită pe acţiuni. materii prime agricole). Se mai numesc regii autonome sau regii publice. al căror patrimoniu se află în proprietatea unei persoane fizice sau juridice din ţara respectivă. Câştigurile obţinute sunt împărţite în funcţie de contribuţia fiecărei firme la constituirea capitalului întreprinderii respective. După mobilitate. • întreprinderi care folosesc predominant capitalul circulant. 5. societăţi cu răspundere limitată. 3. • întreprinderea publică deţine resurse ce aparţin statului sau unor administraţii publice locale. ale căror subdiviziuni organizatorice îşi desfăşoară activitatea în două s-au mai multe ţări. 6. întreprinderi parţial fixe (zootehnie. • întreprinderi care folosesc predominant capitalul fix. se deosebesc: • întreprinderi care folosesc predominant munca vie. publice. aceste întreprinderi se află în proprietatea unui grup economic privat sau cu caracter internaţional. societăţi pe acţiuni. După mărime.). domeniul de activitate. În funcţie de apartenenţa naţională. Încadrarea într-una din aceste categorii se face după cifra de afaceri. societăţi în comandită simplă.

• micromediul întreprinderii. • competitivitatea firmei.Clasificarea întreprinderilor de România după forma de proprietate. • autonomia decizională. • mediul ambiant al întreprinderii. • firma comercială. după domeniile de activitate şi organizarea juridica poate fi urmărita în figura 2. • întreprinderea ca organizaţie. Clasificarea întreprinderilor după proprietate şi organizare Cuvinte şi expresii cheie: • întreprinderea celula de bază a societăţii. Fig. • întreprinderea ca centru de decizie. Cum a evoluat istoric conceptul de întreprindere? 19 .7. • macromediul întreprinderii. • tipologia întreprinderilor. • fluxuri de venituri şi cheltuieli. Întrebări: 1. 2. • principiul maximizării profitului.7. • întreprinderea unitate economică şi de producţie.

Care sunt principalele caracteristici ale întreprinderii în economia de piaţă? 3. Definiţi întreprinderea modernă. Ce înţelegeţi prin competitivitatea firmei? 9. Care este tipologia întreprinderilor în România? 20 .2. Ce se înţelege prin întreprindere ca subiect al gestiunii economice? 4. În ce constă conceptul de mediu ambiant al întreprinderii? 7. În ce constau relaţiile întreprindere-piaţă? 8. 6. Care sunt principiile care stau la baza întreprinderii economice libere? 5.

adică un ansamblu organizat de elemente interdependente.1. Teoria generală a sistemelor consideră fenomenele şi procesele economice ca sistem. DINAMIC ŞI COMPLEX III. De exemplu. subunităţi structurale şi 15 M. împreună cu relaţiile dintre ele.1. având la bază teoria generală a sistemelor. Bazele managementului. Nicolescu şi colab. Structura unui sistem este o caracteristică relativ stabilă a acestuia. Totalitatea elementelor componente. organizată în vederea realizării unui scop. În figura 3.proprietăţile obiectelor. O. în interacţiunea lor. Reuniunea elementelor într-un ansamblu. Ed. Funcţionarea acestui mecanism se desfăşoară sub acţiunea factorilor de mediu intern şi extern şi se manifestă într-o mare diversitate de forme.obiectele (elementele) sistemului. Sistemul este un ansamblu de elemente în interacţiunea lor dinamică. Totodată. Ed. aplicarea teoriei generale a sistemelor la sistemele economice în general şi la întreprindere ca sistem. formează structura sistemului. 1992. Ed. poate fi urmărită complexitatea sistemului întreprindere. 1978. raporturile dintre elementele (dinamica sistemului). entităţi materiale sau abstracte ce constituie componenta constructivă a sistemului (statica sistemului). Russu. întreprinderea are o structură sistemică. 21 . Ed. în care diferitele sale componente se condiţionează reciproc. Numeroase lucrări15 clarifică şi dezvoltă noţiunile de bază ale întreprinderii prin prisma teoriei sistemelor. Abordarea sistematică a întreprinderii constă în prioritatea acordată întregului. asupra întregului constituit de întreprindere. în interdependenta şi acţiunea lor. cât şi a fiecăreia dintre componente. Întreprinderea abordată ca sistem complex are o serie de caracteristici care-i asigură o funcţionalitate specifică. Dumitrescu.a. Abordarea sistemică permite formarea unei viziuni largi. implicit. Didactica şi Pedagogica. . Rezultă că sistemul se manifestă ca o entitate distinctă. 1969. adică organizarea sa într-un anumit spaţiu şi aspectul funcţional. Management. .relaţiile. E. Politica. perturbaţiile care pot să apară în aprovizionarea cu materii prime afectează ritmicitatea producţiei..Capitolul III ÎNTREPRINDEREA – SISTEM ECONOMIC DESCHIS. Abordarea întreprinderii pe baza principiilor teoriei sistemelor şi ciberneticii impune luarea în considerare atât a întreprinderii ca ansamblu unitar. Organizarea structurala a întreprinderilor. Tempus. 1994 s. a gândi şi a înţelege procesele economice care au loc în cadrul ei în interacţiune cu conducerea acesteia. iar aceasta are consecinţe asupra veniturilor realizate de întreprindere. Abordarea sistemică a întreprinderii În investigarea problematicii complexe a întreprinderii. adică organizarea şi funcţionarea în timp a elementelor sale componente. Pentru a descrie un sistem este necesar să se înţeleagă aspectul său structural. Ştiinţifica. ca un întreg. se extinde tot mai mult abordarea sistemică. decizii perfecţionate. care să conducă la realizarea scopurilor propuse. permiţând formularea unor soluţii. aflate în interacţiune activă sau numai potenţială. Concepţia sistemică privind întreprinderea este un mod de a privi. în special. Ca organism economico-social. Un sistem se defineşte prin următoarele noţiuni: . cuprinzătoare asupra funcţionării acestui organism complex şi dinamic care este întreprinderea. Organizarea structural-informațională a întreprinderii. Practica economică a dovedit că legăturile dintre elementele componente ale sistemului întreprindere fac ca acţiunea unora să se reflecte asupra altora şi. respectiv întreprinderii – faţă de elementele sale componente. C. constituie mecanismul de funcţionare al întreprinderii. conduce la identificarea unor noi căi de analiză. Mihuleac.

deoarece reuneşte resurse de diferite tipuri urmărind valorificarea lor optimă (sistem cu raţionalitate). f) întreprinderea este un sistem complex. Complexitatea sistemului întreprindere Sistemul poate fi definit. • mulţimea conexiunilor interne şi externe. în permanentă legătură cu mediul de care este influenţat. Un sistem ai cărui parametri sunt variabili ca răspuns la condiţiile mediului este un sistem adaptiv. finalitatea sistemului este creşterea bogăţiei. e) întreprinderea este un sistem dinamic. fapt care determină modificarea parametrilor sistemului. cu echifinalitate. Fig. 3. energie. întrucât în cadrul acesteia o componentă esenţială sunt oamenii (conducători şi executanţi) care acţionează asupra celorlalte componente (resurse materiale. • intrările şi ieşirile din sistem. deoarece îşi modifică starea în timp. în sensul că are schimburi permanente cu mediul (de unde îşi procură inputurile şi unde îşi externalizează outputurile).1. acestea sunt: a) întreprinderea este un sistem social. • comportarea şi capacitatea de funcţionare a sistemului. III.2 se prezintă întreprinderea ca sistem deschis. • finalitatea sistemului. în ultimă instanţă. Caracteristicile sistemului întreprindere Sistemul întreprindere prezintă o serie de caracteristici care trebuie avute în vedere pentru a-i asigura funcţionalitatea. subsisteme. g) întreprinderea este un sistem cu comportament finalist.2. d) întreprinderea este un sistem organic adaptiv. informaţii) pentru a realiza obiectivele propuse. b) întreprinderea este un sistem economic. părţi cu funcţii bine precizate. În figura 3. c) întreprinderea este un sistem deschis. capacităţi de producţie.funcţionale şi studierii conexiunilor dintre elementele componente în dinamica şi complexitatea lor. reunind un mare număr de elemente. dar pe care îl şi influenţează. de: • mulţimea elementelor sale. 22 .

1995. sub acţiunea cărora se manifestă tendinţa de dezorganizare. în cadrul sistemului întreprindere identificăm un subsistem specific (subsistemul conducător) având rolul de a pune în practică măsurile corective care să permită atingerea regimului staţionar. Întreprinderea este un sistem autoreglabil şi autoorganizabil în care coexistă două tipuri de activităţi: o activitate tehnicoproductivă şi o activitate de conducere. corelarea acestora cu procesele tehnologice. a stabilităţii. Darbelet şi J. fac ca reglarea să se desfăşoare în condiţii grele. urmărirea transformărilor pe care le suferă intrările. Culegerea informaţiilor despre ieşirea sistemului şi utilizarea lor pentru corectarea intrării (feed-back. m) întreprinderea este un sistem autoreglabil şi autoorganizabil. i) întreprinderea este un sistem supus proceselor entropice. uneori chiar în lipsa unor informaţii pertinente. Paris.M. Lauginie. conexiune inversă) este caracteristică sistemelor cibernetice. l) întreprinderea este un sistem cibernetic. ca şi complexitatea proceselor care au loc. Les Éditions Foucher. întreprinderea reacţionează pentru a conduce evoluţia în regim staţionar. k) întreprinderea este un sistem cu autoînvăţare (se învaţă în procesul de desfăşurare a activităţilor economice şi sociale). Activitatea de conducere constituie forţa care contrabalansează aceasta tendinţă. în raport cu modul în care ieşirile răspund comenzii 23 . j) întreprinderea este un sistem probabilist (stochastic) datorită acţiunii factorilor aleatori care tind să perturbe echilibrul. preîntâmpinarea şi anihilarea factorilor perturbatori. Économie de l' entreprise. Caracterul de sistem autoreglabil şi autoorganizabil are la bază conceptul de retroacţiune sau de conexiune inversă (feed-back). compararea rezultatelor cu obiectivele.3.Fig. evitarea tendinţelor entropice necesită din partea conducerii intervenţii reglatoare active şi permanente. În acest scop. asigurând stabilitatea dinamică a întreprinderii. Menţinerea stabilităţii. Obiectivul subsistemului conducător este reglarea sistemului şi asigurarea funcţionalităţii optime. Dispersia activităţilor (uneori chiar şi a componentelor sistemului) în teritoriu. Îndeplinirea obiectivelor necesită asigurarea permanentă a intrărilor prestabilite (cantitativ şi calitativ).2. Întreprinderea sistem deschis Sursa : M. Dacă o perturbaţie a mediului a produs variaţia unor parametri. care presupune capacitatea sistemului de a-şi modifica intrările şi starea sa. h) întreprinderea este un sistem relativ stabil.

X – intrările în sistem. Retroacţiunea sau conexiunea inversă (ΔX) se manifestă atât la nivelul întreprinderii considerată ca sistem.3.).sociale. Subsistemul conducător se structurează în conducere strategică. 3. compartimente funcţionale (planificare. Transmitanţa valorică a sistemului trebuie să fie supraunitară pentru ca acesta să fie funcţional. Subsistemul condus sau efectoriu se compune din: loc de muncă. în care: S – sistem reglat (condus). respectiv cifra de afaceri să fie mai mare decât costurile şi să se obţină un nivel cât mai ridicat al profitului. în care au loc procese tehnice şi biologice de transformare a factorilor de producţie în produse finite conform obiectivelor propuse iniţial. lansare. Funcţionalitatea întreprinderii ca sistem este dată de transmitanţă (T). Transmitanţa fizică poate este subunitară deoarece intrările de resurse alocate sunt. secţie. inferioare outputurilor obţinute. conducere tactică şi 24 . ca subsisteme. în limitele parametrilor tehnici. care constituie unitatea structurală ce nu mai poate fi descompusă (postul).) Fig. şi un sistem reglator sau conducător (R). R – sistem reglator (conducător). deci. concretizată în cererea de produse pe piaţa produselor (P). 3. dat fiind caracterul deschis al sistemelor. care are rolul de a asigura funcţionarea sistemului reglat. Ieşirile dintr-un subsistem constituie intrări în cadrul subsistemului următor (fig. Fiecare dintre acestea pot fi considerate ca sisteme. III. Ele vor fi. în alte elemente componente. urmărirea producţiei. organizatorici şi structurali pentru atingerea finalităţii. formate din alte componente specifice. descompunerea mergând până la element. Fiecare din cele două subsisteme se structurează. O largă utilizare în domeniul organizării şi conducerii are structurarea întreprinderii ca un dublet obiect condus – conducere. întreprinderea abordată în viziune sistemică este formată dintr-un sistem reglat sau condus (S). la rândul lor. ΔX – mărimea de reglare. care se determină ca raport între ieşirile (Y) şi intrările (X) sistemului: Y T= X Transmitanţa poate fi exprimată fizic (T<1) şi valoric (T>1).: Schema bloc a sistemului întreprinderii.3. Subsistemele componente ale sistemului întreprindere Conform axiomelor lui Churchman rezultă că putem construi sistemul întreprindere pornind de la subsistemele componente. Fiecare subsistem îşi are intrările şi ieşirile proprii. de regulă. personal etc. Sistemul reglator se justifică prin acţiunea permanentă asupra factorilor entropici perturbatori şi îşi concretizează activitatea în procesul decizional. cât şi la nivelul subdiviziunilor organizatorice. Sunt puse astfel în evidenţă două subsisteme ale sistemului întreprindere: subsistemul condus şi subsistemul conducător. În acest context. desfacere.3. atelier. Y – ieşirile din sistem. aprovizionare.

comandă şi control).conducere operativă. operaţiuni şi procedee implicate în conducerea ştiinţifică a sistemului întreprindere pot fi etapizate. 25 . astfel: reflecţie . tehnice şi economico-financiare prin care decizia (comandă) se transformă în acţiune. Fig. Din analiza proceselor de conducere rezultă că principalele activităţi. Fig. organizare. coordonare. Întreprinderea ca dublet obiect condus-conducere Un alt model al sistemului întreprindere.5. 3. Astfel. un prim model al sistemului întreprindere porneşte de la structurarea pe cele două subsisteme amintite anterior şi este prezentat schematic în fig. prin abstractizarea funcţionării ei. astfel încât să se realizeze funcţiile conducerii (previziune.acţiune. decizie . În fig.4. Model structural al sistemului întreprindere Abordarea sistemică permite economistului să înţeleagă exact necesitatea conducerii. de fapt. modelarea realităţii obiective complexe reprezentată de întreprindere.decizie.4. Abordarea sistematică permite. se prezintă modelul sistemului întreprindere care surprinde structura funcţională a acestuia. 3. 3.5.rezultate. subsistemul condus (structural-organizatoric) şi subsistemul conducător. porneşte de la identificarea activităţilor prin care acesta îşi exercită funcţiile sale şi îşi realizează finalitatea ca sistem. Realizarea funcţiilor conducerii implică un ansamblu de metode şi procese intelectuale. 3. acţiune .

• transmitanţa sistemului întreprindere. • adaptabilitatea întreprinderii. între subsisteme se stabilesc legături. Definiţi şi comentaţi conceptul de funcţionalitate (transmitanţă) a sistemului întreprindere. Care sunt subsistemele componente ale întreprinderii? 26 . 4. După cum s-a observat. Prin ce se caracterizează întreprinderea ca un organism economico-social unitar? 2. Întrebări: 1. • sistem reglat şi sistem reglator. Cuvinte şi expresii cheie: • teoria sistemelor. astfel încât fiecare dintre acestea să contribuie la realizarea finalităţii întregului sistem care este întreprinderea. • sistemul întreprindere. această organizare apare ca o structură ierarhizată care asigură circulaţia informaţiei necesare conducerii întregului sistem. De cele mai multe ori. • întreprinderea-organism economic şi social. conexiuni care conduc la organizarea părţilor într-un întreg.coordonării părţilor (subsistemelor). • feed-back. • întreprinderea ca dublet obiect condus-conducere. Care sunt principalele trăsături ale unei întreprinderi abordată în concepţie sistemică? 3. • modelul structural al sistemului întreprindere. Care sunt caracteristicile sistemului întreprindere? 5. • sistem autoreglabil şi autoorganizabil.

Structura organizatorică. în planul al doilea se organizează diferitele componente ale sistemului tehnico-productiv şi economico-social (alocarea resurselor şi organizarea folosirii lor eficiente. Structura funcţională (verticală) corespunde coordonării pe verticală a sarcinilor şi cuprinde: • postul.Capitolul IV ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ÎNTREPRINDERII IV. Din punct de vedere dinamic. Coordonarea sarcinilor şi ierarhizarea diferitelor persoane corespunde structurii verticale a întreprinderii şi reprezintă sistemul de comandă al organizării. • funcţia. este maniera în care sunt repartizate sarcinile şi responsabilităţile16. F. gestionarea producţiei şi a vânzărilor.) După H. restructurare şi definire a locului şi rolului tuturor elementelor care o compun în procesul de organizare. reprezentată de sarcinile angajatului. Organizarea întreprinderii are două cerinţe principale: o cerinţă ţine de asigurarea desfăşurării diviziunii muncii şi altă cerinţă ţine de coordonarea sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite de către membrii săi. E. subdiviziunilor organizatorice şi a relaţiilor dintre acestea. a analiza felul în care sunt puse în mişcare mijloacele de care dispune pentru a atinge obiectivele pe care aceasta şi le fixează. structura organizatorică este definită ca reprezentând ansamblul persoanelor. Ed. IV. orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii17. concomitent cu stabilirea structurii de producţie. 1995. gestiunea financiară etc. printr-o continuă adaptare a structurilor acesteia la exigenţele pieţei concurenţiale. Această structură se realizează în funcţie de tipurile de decizii care se iau la diferite niveluri ale piramidei ierarhice.Badea. 27 . T. a organiza înseamnă a stabili o ordine.Lefter. Bărbulescu şi colab. prin care se proiectează structurile organizatorice şi de conducere. • compartimentul. F. 1982. Economica. Pentru a realiza acest scop întreprinderea trebuie să desfăşoare o activitate eficientă. Structura generală a întreprinderii cuprinde structura organizatorică şi structura socioculturală 1.Barbulescu. Organisation. După C. Folosirea eficientă a resurselor depinde de cadrul organizaţional creat în fiecare întreprindere. V. 16 H. a organiza înseamnă a studia modul de funcţionare a întreprinderii. Ed. Conceptul de structură a întreprinderii Întreprinderea. Acest proces dinamic se realizează în două planuri: în primul plan se stabileşte cadrul structural de ansamblu.Mintzberg. Structura organizatorică este formată din structura funcţională şi structura operaţională: a. Problema fundamentală a organizării constă în menţinerea stabilităţii interne a întreprinderii. care este o subunitate organizatorică aflată sub aceeaşi autoritate ierarhică. o ierarhizare a personalului care compune întreprinderea şi ordonarea modului de desfăşurare a muncii acestuia.Pârvu.Economia şi gestiunea întreprinderii. ca celulă de bază a economiei. tinde să se organizeze în vederea atingerii scopului pentru care a fost creată. Structura organizatorică .Mintzberg . Din punct de vedere static.Structure et dinamique des organizations. 17 C.Gavrila. structura este osatura organizării.expresie a organizării întreprinderii Structura unei organizaţii poate fi definită ca o sumă totală a mijloacelor utilizate pentru a repartiza sarcinile diferite şi pentru a asigura coordonarea necesară între acestea.. atribuit unei persoane angajate. aceasta urmărind supravieţuirea şi dezvoltarea sa. Paris. ceea ce impune o continuă adaptare.Fransua .1.2. organizarea sistemului de producţie.

ateliere etc. Structura orizontală asigură organizarea întreprinderii în raport de omogenitatea şi complexitatea activităţii. sprijinindu-se nu numai pe informaţiile de care dispune întreprinderea. În dimensionarea proporţiilor şi ritmului dezvoltării se ţine seama de variatele conexiuni pe care întreprinderea le are cu mediul (în cadrul ramurii. în funcţie de amploarea deciziei şi de orizontul de timp pe care-l implică: • nivelul strategic. O cultură puternică are valori numeroase şi acceptate de personalul său. Structura de producţie şi concepţie este definită prin componenta verigilor de producţie. atribuţiile. deoarece exprimă interesele generale ale societăţii. format din ansamblul regulilor acceptate de către angajaţi. Imaginea întreprinderii se formează prin politicile de relaţii publice. Veriga de bază a unei structuri de producţie şi concepţie este secţia de producţie. Structura socio-culturală a întreprinderii reflectă identitatea întreprinderii. ateliere. a nevoilor de resurse umane. control şi cercetare şi legăturile între acestea. secţii anexe. De-a lungul timpului se formează cultura întreprinderii care se exprimă prin ansamblul de cunoştinţe. laboratoare etc. fără personalitate juridică. precum şi a relaţiilor dintre compartimentele şi persoanele ce îndeplinesc atribuţii. pe baza a două criterii de specializare: • în cazul când produsele vândute şi pieţele sunt relativ asemănătoare. Dintre manifestările culturii întreprinderii fac parte: simbolurile (etichetele). stilul arhitectonic. reprezentat de o anumită suprafaţă de producţie înzestrată cu mijloace de producţie specifice pentru operaţii executate de un lucrător sau grup. b. Acţiunea este deosebit de complexă. ci. interne şi atrase. vizează structura de producţie şi concepţie şi organizarea activităţilor ce ţin de funcţiunile întreprinderii. Verigile de producţie se regăsesc în cadrul unei structuri organizatorice sub formă de: uzine. Funcţionarea întreprinderii ca sistem tehnico-productiv necesită un cadru de reglare a relaţiilor care se stabilesc între diferite subsisteme. La formarea acesteia contribuie întregul sistem de valori al întreprinderii. mai ales. Verigile de producţie cuprind: secţii de bază. diferenţiată după mai multe criterii: criteriul (felul) produsului. Direcţiile şi ritmul de dezvoltare a întreprinderii exprimă într-o formă sintetică direcţia şi ritmul de dezvoltare a tuturor domeniilor de activitate.. modalităţi speciale de transmitere a unor valori şi comportamente către generaţiile viitoare etc. • nivelul de execuţie. ceea ce poate deveni un factor de motivaţie profesională şi de bună gestiune. unde se realizează activităţile de producţie implicate pentru realizarea obiectivelor stabilite. 2. a obiectivelor de realizat. Structura operaţională (orizontală). care defineşte drumul de urmat pentru a atinge obiectivele fixate anterior. unele elemente ce ţin de vocabularul întreprinderii. Definirea direcţiei şi ritmului de dezvoltare a întreprinderii 28 . împărţirea activităţilor pe funcţiuni se face după gruparea produselor şi a pieţelor. • nivelul tactic. Baza organizării structurale constă dintr-o bunaăcunoaştere a direcţiilor şi ritmului de dezvoltare a întreprinderii. Cultura întreprinderii are un important rol în procesul de gestiune. începând cu producţia şi terminând cu gestiunea personalului. stilul vestimentar. Orice structură organizatorică este o ierarhie. cât şi în cadrul economiei naţionale). materiale şi financiare. secţii de service. sarcinile concrete necesare realizării scopului stabilit. unde se iau deciziile care angajează întreprinderea pe termen lung. modul în care aceasta este percepută în mediul său şi pe care-l poate influenţa prin acţiunile de comunicare şi relaţiile publice.Se pot disting patru niveluri ierarhice. pe informaţiile oferite de macro-sistem. care defineşte pe termen scurt atingerea obiectivelor de mai sus. Acest cadru se realizează prin intermediul structurii organizatorice. criteriul geografic. criteriul numeric. Organizarea ca proces operaţional prin care se precizează şi se delimitează responsabilităţile. de valori şi comportamente de care dispun membrii acesteia. criteriul funcţional. care corespunde diviziunii muncii pe orizontală şi cuprinde funcţiunile întreprinderii. secţii. Veriga primară a structurii de producţie şi concepţie este locul de muncă. fabrici. informaţii care adesea joacă rolul de restricţii. conexiuni cu caracter de subordonare sau de colaborare. • în cazul în care produsele şi pieţele sunt foarte eterogene. secţii auxiliare. activităţile se organizează pe marile funcţiuni ale întreprinderii. • nivelul operaţional.

Organizarea creează structurile. nivel dimensionat în funcţie de modul de dezvoltare a bazei materiale. • aspectul democratic.presupune fixarea obiectivelor de realizat. raţionala utilizare a acestor resurse. organizarea se referă la pregătirea acţiunilor după un plan riguros. elaborarea variantelor principale de dezvoltare şi alegerea soluţiilor optime. atribuţii. • finalizarea activităţii trebuie să fie caracterizată şi de un înalt nivel de eficienţă a folosirii resurselor. Între organizare şi dirijare există o strânsă legătură. cât şi în cea de conducere. Folosirea diferitelor resurse pentru atingerea obiectivelor fixate se înfăptuieşte prin organizarea activităţii pe baza principiului autogestiunii. relaţii şi scheme. elementul de bază fiind grupul de oameni. Organizarea are ca scop utilizarea raţională a resurselor. materiale şi financiare şi. Rezultatul organizării îl reprezintă funcţiile. nu scop. adaptare şi introducere de noi concepte şi tehnici cu caracter organizatoric. organizarea structurală este o organizare formală. • structura umană. Atingerea obiectivelor fixate reclamă determinarea nevoilor de resurse de muncă. permiţând o mai bună comunicare şi înţelegere în muncă. mai ales. Organizarea este mijloc. atribuţiilor. stabilind măsurile organizatorice ce vizează eficienţa în realizarea obiectivelor. atribuţiile şi sarcinile. Organizarea structurală constă în gruparea funcţiilor. În procesul de organizare se stabilesc principalele categorii de activităţi necesare pentru a realiza obiectivele propuse. • structura activelor fixe şi circulante. compartimente. În executarea atribuţiilor de organizare. • structura organizării producţiei. Există şi o organizare informală care semnifică ansamblul de interacţiuni umane cu caracter organizatoric care apar spontan şi natural. impus de necesitatea asigurării circulaţiei rapide a informaţiilor între toate nivelurile de dispoziţie şi execuţie. Spiritul de organizare se asociază cu ordinea. Structura organizatorică integrează într-un ansamblu unitar elemente umane. operaţii). Se distinge organizarea procesuală şi organizarea structurală. De fapt. O întreprindere are mai multe structuri . Organizarea procesuală presupune stabilirea categoriilor de muncă şi a proceselor necesare realizării obiectivelor fundamentale (activităţi. • structura de producţie şi sortimentală. observarea legăturilor dintre oameni şi bunuri. se referă la asigurarea participării personalului la luarea deciziilor. Prin elaborarea direcţiei de dezvoltare se determină câţiva parametri esenţiali ai elaborării ulterioare a structurii organizatorice şi anume: locul întreprinderii în complexul macroeconomic naţional. respectiv: • structura compartimentelor întreprinderii. dirijarea înseamnă să se asigure o concordanţă cât mai deplină între scopul urmărit şi acţiunea reală a obiectului condus. stabilirea unor reguli de muncă. Organizarea reuneşte modalităţile de elaborare. Fixarea obiectivelor de atins şi a liniei generale de dezvoltare are în vedere trei aspecte importante şi anume: • aspectul economic. sarcini. Organizarea are un rol catalizator. • aspectul dinamic. activităţile. • structura organizării conducerii. managerii folosesc structura organizatorică şi sistemul informaţional în relaţia lor reciprocă. precizarea problemelor specifice întreprinderii. 29 . formele cooperării între verigile de producţie. care se pot concretiza în: • asigurarea executării integrale şi ritmice a obiectivelor privind folosirea capacităţilor de producţie şi perfecţionarea proceselor tehnologice. • structura de proprietate. sarcinilor şi repartizarea lor pe oameni în vederea realizării obiectivelor. de precizare a atribuţiilor şi sarcinilor ce revin oamenilor atât în munca de execuţie. este parte dintr-un întreg. se referă la utilizarea deplină a resurselor. este un proces de diviziune a muncii. • structura procesului de producţie.

funcţiunea întreprinderii este 30 . În definirea unui post un rol important revine stabilirii corecte a responsabilităţii şi ca urmare asumarea acestora în cunoştinţă de cauză. cum sunt grupate pe compartimente şi sectoare. Fig. sarcinile. competenţele şi responsabilităţile fiecărui angajat. Modul în care au fost delimitate funcţiunile de bază ale întreprinderii întruneşte acordul multor specialişti din ţară şi străinătate. obiectivele întreprinderii. atribuţiile compartimentelor funcţionale etc.• structura sistemului informaţional etc. atribuţiile organelor de conducere. Funcţiunile întreprinderii.4. După O. Compartimentele pe baza cărora se identifică conceptual şi în detaliu o structură organizatorică sunt cuprinse în organigrama întreprinderii. Competenţele au o natură formală (stabilită pe baza unei anumite ierarhii) şi o natură funcţională (profesională). ca bază a motivaţiei personalului. sarcinile angajaţilor.1.. comerţului etc.1.).4. Postul este elementul de bază al oricărei structuri organizatorice. În virtutea autonomiei gestionare pe care o are întreprinderea. Domeniile concrete în care se exercită autoritatea formează funcţiunile întreprinderii. agriculturii. fiecare funcţiune referindu-se la gruparea unor activităţi omogene specializate. Postul stabileşte obiectivele. Organigrama unei întreprinderi cu servicii funcţionale Formalizarea organizării întreprinderii necesită elaborarea a două lucrări necesare desfăşurării normale a activităţii personalului: 1. IV. ca şi funcţiile (atributele) conducerii sunt elementele esenţiale ale organizării structurale şi cunoaşterea lor temeinică este deosebit de importantă pentru înţelegerea structurii întreprinderii. Funcţiunile întreprinderii Un pas important în organizarea întreprinderii constă în regruparea activităţilor care au acelaşi scop. 2. transporturilor. construcţiilor. Nicolescu şi colab. Funcţiunile fiind inerente conţinutului definitoriu al întreprinderii se regăsesc în toate tipurile de unităţi. care cuprinde: date de identificare. Regulamentul de organizare şi funcţionare. sau grup de întreprinderi aparţinătoare industriei. Ceea ce diferenţiază funcţiunile diferitelor tipuri de unităţi este numai proporţia diferită în care se dezvoltă acestea. indiferent de nivelul de organizare şi de ramura economiei căreia îi aparţin: întreprindere. Fişa postului. cum circulă informaţia între ele (fig. aceasta îşi construieşte o structură orizontală specifică produselor pe care le obţine şi pieţelor pe care le vinde sau de pe care se aprovizionează cu resurse. Organigrama este o reprezentare schematică formală a structurii întreprinderii care dă o imagine exactă a diviziunii muncii şi indică ce posturi există. Această regrupare se face pe funcţiuni ce definesc funcţiile sistemului productiv al întreprinderii. în vederea desfăşurării normale a ciclului productiv.3. holding.

Bucureşti. utilarea întreprinderii corespunzător necesitaţilor de fabricaţie a noilor produse etc. În cadrul întreprinderii nu toate funcţiunile au aceeaşi intensitate de manifestare în fiecare etapă de dezvoltare a acesteia. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare se regăseşte în activităţile de elaborare a planului strategic. Management.a. 2. şi instrumente de organizare a activităţii productive. dezvoltarea de ansamblu a întreprinderii. se regăsesc aceste forme de activitate. b) investiţii şi construcţii.2. prin care se asigură transformarea resurselor materiale. Funcţiunea de producţie Funcţiunea de producţie reprezintă ansamblul de activităţi de bază. modernizare. Funcţiunea comercială. Funcţiunea de producţie. Funcţiunea de personal. în funcţie de etapa de dezvoltare şi de nivelul obiectivelor stabilite. c) organizarea producţiei şi a muncii. Din acelaşi domeniu fac parte şi activităţile care se referă la controlul tehnic de calitate al produselor care poate şi trebuie sa aibă o influenţă activă asupra concepţiei de viitor privitoare la produse. 3. Activităţile la care se referă această funcţiune sunt: 18 Ov. Funcţiunea financiar-contabilă. ca ansamblu de atribuţii în domeniul introducerii unor noi metode.3. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare. Între principalele activităţi şi domenii pot fi enumerate: a) cercetare ştiinţifică. tehnici. Editura Didactica şi Pedagogica. conduce la următoarele funcţiuni de baza ale întreprinderii: 1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare are un caracter complex. Nicolescu s. 1992. 4. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare Funcţiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde activităţi care se desfăşoară în cadrul întreprinderii în vederea realizării obiectivelor în domeniul obţinerii de produse noi şi a transformării conceptelor ştiinţifice în produse sau servicii utilizate pentru dezvoltarea viitoare. IV.o componentă a organizării procesuale. indiferent de mărime.1. d) elaborarea politicilor şi a strategiilor economice ale întreprinderii. O analiză cuprinzătoare a domeniilor de activitate ale unei întreprinderi. retehnologizare. elaborării lucrărilor. cu scopul realizării obiectivelor stabilite18. activităţi de concepţie (proiectare şi cercetare a produselor. un ansamblu de activităţi omogene şi / sau complementare. verificarea în laborator a comportării lor şi experimentarea diverselor soluţii constructive în atelierele de prototipuri sau în staţiile pilot).. financiare şi de muncă în capital fix. Tot din domeniul acestei funcţiuni fac parte şi acţiunile privind organizarea producţiei şi a muncii. IV. cu intensităţi diferite în etape diferite de dezvoltare a întreprinderii. auxiliare şi de servire prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor. 31 . desfăşurate de personalul de o anumită specialitate. În orice întreprindere economică.3. prin faptul că se manifestă în toate domeniile. prestări de servicii în cadrul întreprinderii. Dar realizarea obiectivelor stabilite pentru o perioadă în cadrul întreprinderii depinde de manifestarea în strânsă interdependenţă a tuturor funcţiunilor acesteia. dar au ponderi diferite în dependenţa de specificul activităţii întreprinderii şi de alţi factori de influenţă. prin realizarea de noi capacităţi de producţie. inginerie tehnologică şi introducerea progresului tehnico-ştiinţific. în condiţiile grupării pe baza legăturilor directe de influenţă a unor activităţi colaterale sau a unor activităţi care trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în cadrul fiecărui domeniu astfel delimitat. creşterea capacităţii de producţie. cu activitate simplă sau complexă. folosind metode şi tehnici specifice. 5. inclusiv punerea la punct a tehnologiei pentru produsele noi.

• aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii. • controlul tehnic de calitate al materiilor prime. semifabricatelor. • urmărirea realizării producţiei şi a celorlalte activităţi auxiliare.. Activităţile de comercializare a produselor trebuie să se 32 . activităţile principale grupate în funcţiunea de producţie pot fi urmărite în fig. precum şi pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător. Sintetic. semifabricatelor. pe parcursul fabricaţiei şi în depozit în vederea livrării produselor. conservarea acestora şi a produselor realizate. frecvenţei şi cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică.• programarea şi lansarea producţiei. Fig. produselor. materialelor. transportul lor. • fabricaţia sau exploatarea. în vederea asigurării materiilor prime şi materialelor necesare producţiei.3. • exploatarea instalaţiilor şi agregatelor energetice. Editura Ştiinţifică.4. Activităţile grupate în funcţiunea de producţie Sursa : M.2.2. Organizarea structurală a întreprinderilor. 1969 IV. a preîntâmpinării şi evitării pe cât posibil a efectelor uzurii fizice şi morale a acestora. Funcţiunea de comercială Funcţiunea comercială cuprinde activităţile privind realizarea obiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor întreprinderii cu mediul economic. • organizarea şi controlul producţiei sub toate aspectele: realizarea ritmică a producţiei. 4. potrivit metodelor. servicii. • întreţinerea şi repararea utilajelor în vederea menţinerii acestora în stare de funcţionare. Dumitrescu. desfacerea produselor şi serviciilor.3. reducerea consumurilor specifice de materiale. precum şi al produselor finite. • transportul şi manipularea materiilor prime. realizarea de produse de calitate superioară. lucrări care fac obiectul de bază al activităţii întreprinderi. subansamblelor pe întregul flux de fabricaţie. care constă în transformarea obiectelor muncii în produse. optimizarea stocurilor etc.

desfăşurarea ritmică a activităţii. c) marketingul. marea majoritate a fluxurilor băneşti din economie este tranzitată de gestiunea financiară a întreprinderii. b) activitatea contabilă. precum şi încasarea contravalorii acestora. care se referă la obţinerea şi folosirea raţională a mijloacelor financiare ale întreprinderii. urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor. Funcţiunea financiar-contabilă are implicaţii în activitatea generală de gestiune. IV. Procurarea şi mai ales utilizarea fondurilor se realizează prin nesfârşitul lanţ al operaţiunilor băneşti.desfăşoare pe baza studiilor de piaţă. care asigură înregistrarea şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor. IV. încasarea crenaţelor. Aceste studii orientează şi determină. prin complexitatea operaţiunilor pe care le ocazionează.. materii prime şi materiale. serviciilor şi lucrărilor. evidenţierea modificărilor patrimoniale în volum şi structură.3. Activităţile acestei funcţiuni se grupează în două categorii: a) activitatea financiară. reflectate de studiile de piaţă.4. evidenţiată ca funcţiune distinctă a întreprinderii încă de către Henri 33 . care asigură livrarea produselor. deci trecerea produselor din sfera producţiei în sfera circulaţiei. a dimensionării ofertei şi a creşterii competitivităţii pe piaţă. în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii. Raporturile dintre producători şi consumatori. şi activitatea din cadrul funcţiunilor de cercetare-dezvoltare şi de producţie. rolul marketingului devine prioritar. în vederea organizării activităţii viitoare. Funcţiunea financiar-contabilă Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare desfăşurării normale a producţiei. la utilizarea facilităţilor de ordin financiar. contractarea de credite şi rambursarea lor etc. Funcţiunea comercială cuprinde trei categorii principale de activităţi: a) aprovizionarea tehnico-materială. semnalează fenomenele care influenţează nivelul profitului şi reducerea costurilor. folosirea judicioasî a disponibilităţilor băneşti. a materialelor şi a producţiei. Funcţiunea financiar-contabilă. Importanţa gestiunii financiare nu se mărgineşte numai la sfera de activitate internă a întreprinderii. totodată.3.5. întrucât pe baza studiilor de piaţă se pot cunoaşte. atotcuprinzător. înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a activităţii economice din cadrul întreprinderii. Funcţiunea de personal. orientează structura producţiei şi proporţiile dintre sortimentele de mărfuri cerute de piaţă. b) desfacerea. Funcţiunea de personal Funcţiunea de personal cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul întreprinderii pentru realizarea obiectivelor în domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman. achitarea obligaţiilor financiare. calculul costurilor şi determinarea rezultatelor financiare finale. prin multiplele corelaţii pe care le are cu toate celelalte funcţiuni ale întreprinderii. dimensionarea corectă a rezervelor etc. complex şi la timp mijloacele de producţie necesare desfăşurării neîntrerupte şi în bune condiţii a procesului de producţie. care are menirea de a asigura complet. etc. În condiţiile mutaţiilor profunde care au loc în relaţiile de piaţă. efectuarea de studii de piaţă şi programe de marketing pe produse etc. care are drept scop crearea şi descoperirea necesitaţilor consumatorilor în vederea orientării producţiei spre satisfacerea acestor necesitaţi. De aici şi rolul esenţial al întreprinderilor în asigurarea normală a circulaţiei băneşti în economia naţională. În acest sens. sistematiza şi interpreta informaţiile din mediul economic. se concretizează ca o latură bine definită a gestiunii financiare a întreprinderii. Un rol important revine activităţilor ce ţin de exercitarea funcţiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor în momentele potrivite pentru desfăşurarea normalî a producţiei. utilaje etc.

raporturile salariaţi-management şi sindicatepatronat. Importanţa şi complexitatea funcţiunii de personal este accentuată şi de faptul ca ea trebuie să asigure. • funcţiunile întreprinderii. • structura funcţională (verticală). precum şi prin integrarea organică a întregului personal în sistemul complex de relaţii tehnice şi social-economice. • regulamentul de funcţionare interioară a întreprinderii. • apariţia unor situaţii specifice. • structura operaţională (orizontală). ergonomia muncii. exercitată de către Consiliul de Administraţie şi compartimentul de resurse umane. În realizarea unui echilibru stabil între interesele angajaţilor şi obiectivele întreprinderii trebuie să se ţină seama de : • mutaţiile care au loc în prezent în organizarea internă a întreprinderilor în procesul de restructurare-privatizare şi de ajustare la exigenţele pieţei concurenţiale.. promovarea iniţiativei. dispariţia altora. • organizarea procesuală. prin stabilirea corectă şi stimulativă a salarizării. • structura socio-culturală. Principalele activităţi care ţin de exercitarea funcţiunii de personal sunt: • asigurarea cantitativă şi calitativă a forţei de muncă necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite. protecţia personalului etc. Dereglările aferente în cadrul unei funcţiuni atrag un proces de dereglare în lanţ a activităţii întreprinderii. Întrebări: 1. • organizarea structurală. necesitatea specializării lucrătorilor. • organigrama întreprinderii. Funcţiunea de personal este hotărâtoare şi în ceea ce priveşte perfecţionarea continuă a relaţiilor sociale. Această funcţiune concentrează toată problematica privind asigurarea cantitativă şi calitativă a forţei de muncă necesară îndeplinirii obiectivelor întreprinderii. sociologie. Ce întelegeţi prin structura întreprinderii? 2. ceea ce reclamă. perfecţionarea şi salarizarea personalului. capătă în condiţiile organizării ştiinţifice a producţiei o importanţă din ce în ce mai mare. În cadrul funcţiunii de personal. şi tehnici specifice de psihologie. • structura organizatorică. Ce cuprinde structura generală a întreprinderii? 3. • pregătirea. • necesitatea perfecţionării relaţiilor interumane în cadrul organizării structurale a întreprinderii. Care este conţinutul structurii funcţionale (verticale) a întreprinderii? 34 . pregătirea corespunzătoare şi perfecţionarea periodică a personalului. Funcţiunile întreprinderii se află într-o strânsă interdependenţă datorită legăturilor dintre activităţile din întreprindere. se rezolvă probleme de mare complexitate.Fayol. • rezolvarea problemelor de ordin social. pe lângă tehnici de organizare a muncii. îndeosebi a relaţiilor între personal şi conducerea unităţii. • modificările legislative care au loc în domeniul legislaţiei muncii şi a salarizării. Ea se realizează prin recrutarea. concomitent cu obiectivele mai sus amintite. Cuvinte şi expresii cheie: • structura întreprinderii. probleme noi privind calificarea lor etc. • fişa postului. determinate de pătrunderea progresului tehnico-ştiinţific şi de necesităţile retehnologizării privind crearea de noi meserii.

4. Care este conţinutul funcţiunii de producţie? 11. În ce constă structura socio-culturală a întreprinderii? 6. Care sunt tipurile de organizare structurală a întreprinderii ? 7. Care este conţinutul funcţiunii financiar contabile? 13.Care este conţinutul funcţiunii de personal? 35 . Care este conţinutul funcţiunii comerciale? 12. Care este conţinutul funcţiunii de cercetare-dezvoltare? 10. Cum a evoluat conceptul de funcţiuni ale întreprinderii şi care sunt acestea? 9. Ce întelegeţi prin formalizarea organizării întreprinderii şi care este conţinutul acesteia? 8. Ce întelegeţi prin structura operaţională (orizontală) a întreprinderii? 5.

În România s-au constituit. • unităţi economice cu capital privat român. înlăturarea dezechilibrelor cerere-ofertă prin autoreglare şi protecţia concurenţei. Autorizaţia este actul administrativ de autoritate unilateral.). obiectul de activitate şi alte condiţii privitoare la desfăşurarea activităţii. folosind în acest scop mijloacele. Autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente de către persoanele fizice sau de constituire a asociaţiilor familiale se emite de către primării şi cuprinde: numele solicitanţilor. curs valutar. În condiţiile economiei de piaţă proprietatea privată este preponderentă faţă de cea publică. Atestarea capacităţi profesionale se face prin prezentarea de acte doveditoare sau prin examen. constituite prin reorganizarea unităţilor economice de stat. în diferite etape. ca : • agenţii economici organizaţi pe baza liberei iniţiative. relaţii specifice între agenţii economici. prin formarea preţurilor în funcţie de cerere şi ofertă. În aceste condiţii statul este apărătorul interesului public. acorduri şi negocieri de preturi etc. funcţionează şi se perfecţionează tipuri şi forme variate de agenţi economici. subvenţii. Desfăşurarea activităţii de producţie şi servicii a agenţilor economici înfiinţaţi în urma liberei iniţiative se face pe bază de autorizaţie. dar mai puţin atractive pentru capitalul privat. instrumentele juridice şi pârghiile financiare. Agenţii economici au în acest sens responsabilităţi directe. să vegheze la buna funcţionare a tuturor formelor de întreprinderi prin instrumente şi mecanisme economice (impozite. prin care organul competent al administraţiei permite unei persoane fizice sau juridice exercitarea unor drepturi şi asigură apărarea drepturilor individuale. dobânzi.Capitolul V ÎNTREPRINDERILE ORGANIZATE SUB FORMA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE V. public şi mixt au nevoie de un cadru adecvat de manifestare. ocrotirea bogăţiilor naturale ale solului şi subsolului şi conservarea acestora (petrol. capacitate de conducere şi organizare. statul trebuie să creeze facilităţi pentru funcţionarea la parametri optimi a relaţiilor întreprinderii cu piaţa.1. Păstrarea în anumite proporţii a unui sector public este determinată de o serie de cauze ce ţin de necesitatea asigurării energiei. organizarea unor sectoare vitale pentru economie care necesită investiţii mari de capital. metale rare şi preţioase. Autorizaţia se poate elibera pe baza testării capacităţi profesionale de către organisme abilitate pe lângă primarii sau de către organisme profesionale specifice activităţii pentru care se cere autorizarea. Libera iniţiativă şi autonomia întreprinderilor cu capital privat. legale şi financiare. directe. cu menţionarea faptului ca solicitanţii au lucrat 36 . deci şi în România. telecomunicaţii. cu acordul acestora. exploatări marine şi minerale. hidrocentrale. Totuşi. În toate ţările. drumuri. credite. lucrări de îmbunătăţiri funciare). adresa.). restructurarea economiei. cărbune. • societăţile comerciale şi regiile autonome. libera iniţiativă a indivizilor. Un suport esenţial al liberei iniţiative este privatizarea întreprinderilor şi organizarea agenţilor economici particulari. păduri etc. determinate de caracterul proprietăţii private şi de alocarea liberă a resurselor. căi ferate. taxe vamale. societăţile naţionale. cu termen de recuperare îndelungat (centrale atomice şi electrice. pentru sprijinirea funcţionării pieţei. puterea publică practică intervenţii indirecte şi în caz de dezechilibre majore. Aceste intervenţii au caracteristici şi intensităţi diferite în funcţie de nivelul de dezvoltare al economiei naţionale. inventivitate. Sectoarele publice se restrâng în majoritatea ţărilor lumii. metale feroase şi neferoase. Agenţii economici şi libera iniţiativă Economia de piaţă se caracterizează prin predominarea proprietăţii private. cum sunt peroanele fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă. român şi străin sau numai străin. în care scop trebuie să probeze competitivitate.

solicitantul trebuie să prezinte: cererea de credit. solicitantul prezintă un „studiu de fezabilitate”. Atestarea privind capacitatea profesională este obligatorie pentru toate domeniile de activitate.31/1990 privind societăţile comerciale (republicata) Monitorul Oficial al României nr. cesiunea în favoarea băncii prin care solicitantul cedează (transmite) dreptul său de creanţă cu titlu oneros în cazul în care nu-şi poate achita obligaţiile (creditul şi dobânda aferentă). • se depune o cerere la primăria (comună. eliberată de primărie şi înregistrată la administraţia financiară. c) societate în comandită pe acţiuni. d) societate pe acţiuni. Solicitanţii de credite pot aduce următoarele garanţii: ipotecă constituită asupra bunurilor imobile personale şi ale giranţilor. la care se anexează documentul de atestare profesionala. • copie după autorizaţia de constituire. • fişa cu specimenul de semnătură. situaţia veniturilor previzibile. • se ridică autorizaţia de funcţionare şi se completează declaraţia de impunere pe baza căreia se fixează impozitul. cifra de afaceri. Atestarea pe bază de examen pentru persoanele care nu deţin acte doveditoare privitoare la efectuarea unei anumite activităţi se face la Inspectoratul teritorial de muncă şi protecţie socială din judeţul de domiciliu. oraş. Suma creditului se stabileşte pe baza de negocieri cu banca. documentele privind dreptul de proprietate etc. documentaţia tehnico-economică de fundamentare a creditului de investiţii. Pe parcursul desfăşurării activităţii. a unui cont de disponibilităţi la CEC sau la bancă. e) societate cu răspundere limitată.335 din 28 noiembrie 1997 37 . Se caracterizează prin faptul că obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea 19 Legea nr. Societatea în nume colectiv (SNC) este formată din doi sau mai mulţi asociaţi. înscrisă la notariatul în a cărui rază teritorială se află şi alte bunuri în proprietate. b) societate în comandită simplă. sector) din localitatea în care persoana în cauză doreşte să-şi deschidă unitatea particulară. V. rentabilitatea afacerii. Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă pot deschide conturi bancare în lei şi valută. în funcţie de o serie de criterii şi indicatori de bonitate (situaţia patrimonială. Persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi constitui una din următoarele forme de societăţi comerciale: a) societate în nume colectiv.2. • se obţin vizele de la instituţiile abilitate. La negocierea creditului. Procedura de obţinere a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi independente este următoarea: • se întocmeşte cererea de autorizare. Formele societăţilor comerciale În vederea efectuării de acte de comerţ.sau lucrează în meseriile menţionate în acte sau în meserii înrudite. în cazul unui credit care depăşeste un anumit plafon. Pentru deschiderea contului se prezintă băncii următoarele documente: • cerere de deschidere a contului. garanţiile prezentate în vederea asigurării rambursării creditului la scadenţă). • deschiderea. în vederea completării resurselor proprii. Pentru realizarea activităţilor prevăzute în autorizaţia de constituire. în cazul în care se doreşte . persoanele fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă şi asociaţiile familiale pot primi credite de la bănci pe baza de garanţii asigurătorii. persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale19. banca exercită controlul utilizării creditului şi integritatea garanţiilor asiguratorii.

o hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă. ci numai partea activului patrimoniului şi numai în cazul în care acesta este insuficient se recurge la avutul asociaţilor. Comandita este contractul de asociere în care una din părţi (comanditatul) răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii faţă de creditori. Asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite. Capitalul SCA nu poate fi mai mic de 90. Răspunderea patrimonială a acţionarilor pentru obligaţiile sociale este limitată la valoarea acţiunilor pe care le deţin. Capitalul social nu poate fi majorat. iar numărul acţionarilor mai mic de doi. SCA se asemănă cu societatea pe acţiuni prin faptul că patrimoniul este divizat în acţiuni. Capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate. Referitor la garantarea obligaţiilor sociale cu patrimoniul social trebuie să se aibă în vedere că patrimoniul social poate fi compus atât din drepturi. numită dividend. dinainte stabilită. comanditarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor. creditorii SNC se despăgubesc în primul rând din patrimoniul societăţii şi numai atunci când activul acesteia nu acoperă obligaţiile sociale se recurge. reprezentată de preţul la care se vând şi se cumpără la un moment dat. un document emis de o societate comercială care exprimă dreptul de proprietate al celui ce îl deţine asupra unei părţi din valoarea respectivei societăţi comerciale. până nu sunt complet achitate 38 . Societăţile comerciale răspund mai întâi cu patrimoniul social. Comanditar este asociatul a cărui răspundere se limitează la capitalul depus într-o societate în comandită simplă şi care are dreptul de a beneficia de o parte din profitul realizat de societatea respectivă. Societatea în comandită pe acţiuni (SCA) este societatea al cărei capital social este împărţit în acţiuni. Atât în cazul SNC şi SCS. Comanditat este asociatul care răspunde pentru angajamentele SCS. nu se pot emite noi acţiuni. bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acestora. iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea limitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. cât şi al celorlalte forme de societăţi. Acţiunile societăţii sunt negociabile şi liber transmisibile. iar numărul acţionarilor mai mic de doi. respectiv cu toată averea lui prezentă şi viitoare. Fiecare asociat primeşte însă o cotă par te din profit. dar se deosebeşte prin existenţa a două categorii de asociaţi (comanditaţi şi comanditari). socotiţi de la data la care s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul societăţii.000 lei. Dar nu întregul patrimoniu social este la dispoziţia creditorilor. Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi. la avutul societarilor. Societatea pe acţiuni (SA) se caracterizează prin existenta unei singure categorii de asociaţi şi divizarea capitalului social în părţi denumite acţiuni.000 lei. din capitalul unei SA. în funcţie de cota de participare la capitalul social. în subsidiar. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite prin declaraţia făcută în registrul de acţiuni al emitentului. Acţiunile au o valoare nominală (înscrisă pe acţiune) şi o valoare reală. o valoare mobiliară ce reprezintă participarea la o societate şi comportă dreptul de decizie şi dreptul la cota parte din profit.nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. Acţiunea este un înscris. Societatea în comandită simplă (SCS) are în componenţa sa două categorii diferite de asociaţi: comanditaţi şi comanditari. nelimitat. şi în mod solitar cu ceilalţi. fiecare având răspunderi diferite. Felul acţiunilor este determinat prin actul constitutiv. acţionarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor lor. Acţiunile pot fi nominative sau la purtător. subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor şi prin menţiunea făcută pe acţiune. care sunt răspunzători nelimitat şi solidar de obligaţiile sociale nesatisfăcute de către societatea lor în nume colectiv. Subscriitorii şi cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidari de plata integrală a acţiunilor timp de trei ani. iar dacă aportul a fost stabilit în numerar este obligat şi la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. sau în caz contrar vor fi la purtător. iar cealaltă parte (comanditarul) răspunde numai până la concurenţa aportului său (în limitele capitalului investit de el). Potrivit acestei reguli. Capitalul SA nu poate fi mai mic de 90. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. cât şi din obligaţiuni.

dividendele acordate. Societatea cu răspundere limitată (SRL) împrumuta caracteristici atât de la societăţile de persoane (are o singură categorie de asociaţi şi constituirea se face în condiţiile încrederii reciproce). Prospectul în formă autentică se depune la registrul comerţului. cât şi de la cele de capitaluri (asociaţii răspund în limita capitalului social subscris). Situaţia acţiunilor se publică odată cu bilanţul anual şi se arată dacă acţiunile sunt integral plătite.contravaloarea celor din emisiunea anterioară. fie lichidarea lentă. iar asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale. care cuprinde atât elementele menţionate în contractul de societate şi statut. cumpărarea şi vânzarea unui fond de comerţ etc. În acest scop întocmeşte un prospect semnat de ei şi de administratori. nu mai mici de 10 lei fiecare. creditorii debitorului comun pot duce la bun sfârşit fie exploatarea. operaţiuni profitabile ambelor părţi. Sumele obţinute din vânzare se întrebuinţează pentru acoperirea cheltuielilor de publicitate şi vânzare. numărul acţiunilor cumpărate. Alte motive de asociere provizorie cu răspundere limitată pot fi în cazul de cesiune a unei creanţe. Acţionari pot oferi spre vânzare acţiunile lor pe cale de publicitate. Dividendul este cota parte din profitul net al unei SA ce se cuvine pentru o acţiune. când o acţiune la purtător aparţine mai multor persoane. În locul acţiunilor anulate se emit noi acţiuni purtând acelaşi număr. fie anularea acestor acţiuni nominative. obligaţiunile emise şi garanţiile date. Publicarea se face în cel puţin două ziare dintre cele mai răspândite din localitatea unde se află sediul societăţii. societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atâta timp cât acele persoane nu desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. societatea îi invită să-şi îndeplinească această obligaţie printr-o somaţie colectivă publicată în Monitorul Oficial şi într-un ziar de mare tiraj. Posesorii de acţiuni au dreptul să participe la împărţirea rezultatelor financiare ale întreprinderii (să primească dividende). a dobânzilor de întârziere şi a vărsămintelor neefectuate. Cumpărătorii de acţiuni specifică: numele şi prenumele sau denumirea. Acţiunile sunt indivizibile. consiliul de administraţie decide fie urmărirea acţionarilor pentru vărsăminte restante. Publicarea prospectului este autorizată de către judecătorul de la instanţa teritorială unde se afla sediul societăţii. cu specificarea numărului de ordine al acţiunilor anulate. În SRL numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50 iar capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale. acestea răspund solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate. Înscrisul ataşat la fiecare acţiune de capital care dă dreptul posesorului lui legal să încaseze cota parte din profitul net se numeşte cupon de dividend. acestea trebuie să desemneze un reprezentant comun. În caz de aporturi în natură. nici să acorde avansuri asupra lor. societatea se îndreaptă împotriva subscriitorilor şi cesionarilor. Cumpărările de acţiuni se fac pe baza prospectului de vânzare semnat de acţionari şi administratori şi vizat de judecătorul de la instanţa sediului registrului comerţului. domiciliul sau sediul cumpărătorului. Decizia de anulare se publică în Monitorul Oficial. în afară de cazul în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte astfel cu votul acţionarilor care reprezintă două treimi din capitalul social. De asemenea. prospecţiuni. cât şi în contul de profit şi pierderi al societăţii. Dacă nici în această fază nu se realizează sumele datorate societăţii se procedează la reducerea capitalului cu sumele respective. efectuarea vărsămintelor. Când acţionarii nu au efectuat plata vărsămintelor. SRL se poate constitui şi atunci când un debitor nu-şi poate continua activitatea. Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane. care sunt vândute. SRL este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. iar eventualele diferenţe se înapoiază vechilor acţionari. numărul acţiunilor pentru care s-a cerut. Dacă acţionarii nu efectuează vărsămintele nici în urma acestei somaţii. 39 . Dacă preţul obţinut nu este suficient pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societăţii sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători. exploatarea proprie. data cumpărării şi declaraţia expresă că acceptă şi cunosc prospectul de vânzare a acţiunilor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transmite prin vânzare. unei părţi de fondator sau unei părţi (acţiuni) industriale. fără rezultat. Atâta timp cât o acţiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane. Societatea nu poate dobândi propriile sale acţiuni. exploatări. iar creditorii lui nu socotesc oportună lichidarea grăbită şi în consecinţă se asociază între ei. inclusiv a activelor rămase în cazul în care societatea este lichidată.

sediul. Guvernarea societară 40 . forma. denumirea sediul. cu menţiunea că nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate. acţiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni. capitalul social subscris şi vărsat. în comandită simplă sau cu răspundere limitată cuprinde: datele de identificare (numele . Constituirea societăţilor comerciale Actele constitutive ale societăţilor comerciale diferă în funcţie de forma acestora: • societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie pe baza contractului de societate. Daca SRL se constituire prin actul de voinţă al unei singure persoane se întocmeşte numai statutul. sub sancţiunea nulităţii transmiterii. obiectul de activitate al societăţii. V. agenţii sau alte unităţi fără personalitate juridică puncte de lucru). modul de dizolvare şi de lichidare.). Fondatorii sunt persoanele care au avut un rol important în constituirea societăţii. avantajele rezervate fondatorilor. durata societăţii. Reprezentanţii societăţilor şi sucursalelor sunt obligaţi să depună la oficiul registrului comerţului semnăturile lor. numele şi prenumele. În cazul în care într-o societate cu răspundere limitată părţile sociale sunt ale unei singure persoane. domiciliul şi cetăţenia asociaţilor). sucursalele nu au personalitate juridică şi se înfiinţează în aceeaşi localitate cu societatea fondatoare. Societăţile comerciale pot crea filiale. obiectul de activitate al societăţii. forma societăţii. Prestaţiile în natură şi creanţele nu pot constitui aport. acesta are drepturile şi obligaţiunile adunării generale. în termen de 15 zile de la data înmatriculării societăţii. modul de împărţire a profitului şi de suportare a pierderilor. cu menţionarea numărului de înmatriculare. de fondatori şi se încheie în formă autentică. operaţiunile încheiate de asociaţi în contul societăţii. valoarea bunurilor constituite ca aport în natură.4. domiciliul administratorilor persoane fizice şi cenzorilor. clauze privind conducerea. agenţii. care au forma de societăţi comerciale cu personalitate juridică şi au regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. denumirea. certificatul constatator al drepturilor asupra părţilor sociale. în comandită pe acţiuni sau societatea cu răspundere limitată se constituie pe bază de act constitutiv şi statut. Bunurile ce reprezintă aporturi în natură se transmit în momentul constituirii societăţii. asociaţii care reprezintă şi administrează societatea. după care se publică în Monitorul Oficial al României pentru evidenţă fiscală. numărul şi valoarea normală a acţiunilor. Actul constitutiv se semnează de către toţi asociaţii. locul şi data naşterii. Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv. capitalul social subscris şi vărsat. sau în caz de subscripţie publică. locul. în calitate de asociat unic. reprezentante etc. sediile secundare (sucursale.acestea pot reprezenta cel mult 60% din capitalul social. cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. • societatea pe acţiuni. data naşterii şi cetăţenia. prenumele. La constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune. administrarea. modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. Societatea comercială este persoană juridică la data înmatriculării în registrul comerţului. semnat de către aceştia în formă autentică care va fi depus la registrul comerţului din judeţul unde se va stabili sediul societăţii. Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni cuprinde: datele de identificare. sediile secundare (sucursale. controlul gestiunii şi funcţionarea societăţii. dacă au fost numiţi prin actul constitutiv. la cerere. Administratorii eliberează. partea fiecărui asociat la profit şi la pierderi. durata societăţii. Spre deosebire de filiale. V.3. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

locuri de muncă şi menţinerea situaţiei financiare sănătoase. în special ca urmare a privatizării patrimoniului de stat. precum şi răspunderea acestora faţă de societate şi acţionari. manageri. Drepturile acţionarilor care trebuie asigurate şi protejate de cadrul legislativ şi instituţional creat de către fiecare guvern. Principiile de organizare a regiilor autonome şi societăţilor naţionale. O anumită parte din activitatea economică din sectoare strategice.). a produs schimbări fundamentale în modul de conducere. protecţia proprietăţii. proprietatea. Legea 31/1991 privind societăţile comerciale se bazează pe un model mixt caracterizat prin faptul ca organismul suprem de control al societăţii este adunarea generală a acţionarilor. Conducerea operativă şi consiliul de administraţie al unei societăţi au obligaţia să adopte principiile conducerii societare pentru a evita conflictele ce pot apare prin nerespectarea legii şi pentru a asigura realizarea unei performanţe ridicate. Informaţiile despre societate cuprind: situaţia financiară. nu este condusă conform principiilor societare şi a practicilor din societăţile comerciale. performanţa. 2. În România. aceasta desemnează un consiliu de administraţie (administrator care are toată responsabilitatea administrării întreprinderii şi o comisie de cenzori pentru controlul intern). bazat pe parteneriat (stakeholders). 3. Din anii '70 această tendinţă s-a intensificat pe plan mondial foarte mult şi a dobândit forme complexe de manifestare. Responsabilităţile consiliului de administraţie se bazează pe orientarea strategică a societăţii. Toţi acţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine reparaţii corespunzătoare în cazul încălcării drepturilor lor. fondurile de asigurări. Rolul grupurilor de interese în guvernarea societară care se referă la recunoaşterea şi stabilirea prin lege a drepturilor acestora şi la încurajarea cooperării active între companii şi grupurile de interese în vederea creării de bogăţie. iniţiată la începutul anilor '90-91. organizată sub formă de regii autonome şi ulterior societăţi naţionale. Guvernarea societară se bazează pe un sistem de principii şi norme care asigură distribuirea competenţelor între acţionari (stockholders). 4. Se cunosc două modele de guvernare societară: modelul american. Tratamentul echitabil al acţionarilor. municipalităţile în care sunt amplasate societăţile). Aceşti investitori sunt. consiliul de administraţie şi manageri. monitorizarea activităţii managerilor. furnizori. acţionari minoritari. La baza acestui proces au stat două condiţii: extinderea societăţilor pe acţiuni şi dezvoltarea investiţiilor instituţionale. Acest sistem a creat noi reguli de conducere. Cadrul instituţional introdus de lege asigură în principiu drepturile de bază ale acţionarilor. unde dominantă este proprietatea de stat. 5. respectiv pe armonizarea intereselor tuturor participanţilor interesaţi (acţionari. fondurile mutuale etc. Modelul american de guvernare societară s-a constituit în procesul de extindere a corporaţiilor şi a finanţării pe baza resurselor proprii şi a resurselor atrase de pe pieţele de capital (emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni etc. Conducerea societara se bazează pe următoarele: 1. Modelul european de guvernare societară se bazează. Pieţele de capital sunt mai puţin dezvoltate decât în Statele Unite. muncitori. adoptarea acestui model necesită schimbări structurale profunde în economie şi crearea unor pieţe financiare funcţionale şi stabile. alături de micii investitori. în principal. pe finanţarea prin credite bancare. Prezentarea şi transparenţa societăţii este obligatoriu să se asigure corect şi la timp. dreptul de a schimba sau 20 Unii specialişti folosesc cu același sens noţiunea de guvernare corporatista (corporate government). indiferent de categoria din care fac parte (interni sau străini. nu asigură condiţii pentru implementarea unui sistem economic bazat pe performanţă şi profit. creditori. Investitorii instituţionali sunt fondurile de pensii. Deşi aceste pieţe constituie o importantă sursă de finanţare în perspectivă şi pentru Europa.Conceptul de guvernare societară20 s-a format din necesitatea de a reuni proprietatea cu controlul acesteia. conducerea. majoritari sau minoritari). reforma întreprinderilor. bazat pe valoarea acţionarială (maximizarea valorii pentru acţionari) şi modelul european. 41 . alături de sursele interne.

Cesiunea nu eliberează asociatul cedent de ceea ce mai datorează societăţii din aportul său de capital. nr. dreptul de a participa la adunările generale şi de a vota. altă persoană. actul constitutiv şi statutul le impun. nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. Dacă plata nu s-a putut obţine prin urmărirea debitorului cedent.5. dar poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din activitate. Când sunt mai mulţi administratori se constituie în consiliul de administraţie21. dreptul de a obţine informaţii despre societate.126-127/1990. acestea sunt obligate solidar faţă de societate şi trebuie să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport. 42 . În cazul în care administratorul substituie.98/1990. republicata în 1997. În cazul nerespectării de către administrator a acestei interdicţii de transmitere a dreptului de a reprezenta societatea. Când aportul la capitalul social aparţine mai multor persoane. Astfel. răspunde de suma datorata cu dobândă legală din ziua scadenţei crenatelor. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale. existenţa reală a dividendelor. care le fixează puterile. În caz de opoziţie a vreunuia dintre ei. Cel care contravine acestei reguli este răspunzător de daunele cauzate societăţii. afară de stipulaţia contrară în actul constitutiv. Administrarea (SCS) se încredinţează unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. însă aceştia o pot exercita numai în caz de faliment al societăţii. răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii. dacă. dreptul de a alege membrii consiliului de administraţie. Dacă un administrator ia iniţiativa unei activităţi ce depăşeşte limitele celor obişnuite pe care le exercită societatea. Administratorii (SNC) se numesc prin contractul de societate sau se aleg de către asociaţii care deţin majoritatea absolută a capitalului social.Of. conducerea şi controlul existenţei şi mişcării valorilor materiale şi băneşti ale unei societăţi comerciale. Dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui comanditat. decizia se ia în unanimitate. Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii.cesiona acţiuni. Numirea şi înlocuirea administratorilor se face de către adunarea generală. Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe nu este eliberat atât timp cât societatea nu a obţinut plata sumei pentru care au fost aduse. asociatul. durata şi eventual remuneraţia. Funcţionarea şi administraţia societăţilor Administrarea este activitatea privitoare la gospodărirea. să le fixeze atributele. Aceştia pot alege unul sau mai mulţi comanditaţi care să administreze societatea. fără drept. Aceeaşi competenţă există şi pentru revocarea sau limitarea puterii administratorilor. Acest drept nu poate fi transmis. Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: realizarea vărsămintelor efectuate de asociaţi. fără votul său. administratorii au dreptul de a reprezenta societatea. activităţile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii se realizează de către administratori . obligaţii şi răspunderi. durata mandatului şi eventuala remuneraţie. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor completare. În orice formă de societate comercială. Cesiunea aportului de capital social este posibilă dacă a fost permisă prin contractul de societate. Asociatul care. În caz de divergenţă decid asociaţii care deţin majoritatea absolută a capitalului social. are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societăţii nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operaţie. MO nr. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea. V. Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc într21 Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. sub sancţiunea suportării pierderilor ce au rezultat din aceasta. într-o operaţie determinată. aceasta (societatea) nu este obligată faţă de terţi. Societatea pe acţiuni (SA) este administrată de către unul sau mai mulţi administratori. să le revoce mandatul sau să le limiteze atributele. care au drepturi. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. Operaţia încheiată contra opoziţiei făcute este valabilă faţă de terţii cărora nu li s-a comunicat această opoziţie. înştiinţează pe ceilalţi administratori înainte de a o încheia. în afară de daune. M. dreptul de a participa la repartiţia profitului etc. decid asociaţii care deţin majoritatea absolută a capitalului social. Dacă actul constitutiv dispune ca asociaţii să lucreze împreună.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunării generale se depun la registrul comerţului pentru a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României. Totodată. Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă. a rapoartelor administratorilor şi a cenzorilor. nici prin mandatar. în baza acţiunilor pe care le posedă. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Dreptul de vot este determinat de numărul acţionarilor. acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporţional cu numărul acţiunilor ce le posedă. Garanţia rămâne în casa societăţii şi se restituie administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat bilanţul ultimului exerciţiu în care administratorul a funcţionat şi s-a votat descărcarea de gestiune. Ei vor vota însă bilanţul şi contul de rezultate.un contract de administrare. mutarea sediului. instanţa desemnează dintre acţionari persoana care prezidează adunarea. descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie. Actul constitutiv sau statutul poate limita numărul voturilor în cazul acţionarilor care posedă mai mult de o acţiune. Adunările generale ale societăţii sunt ordinare şi extraordinare şi sunt formate din acţionarii acestora. fuziuni. dar cel puţin o dată pe lună. nici exercita acelaşi tip de 43 . statutului sau legii. membri în comitetul de direcţie. administratorii nu convoacă adunarea. Consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie. nici personal. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. Administratorii nu pot vota. Consiliul de administraţie poate decide legal în prezenţa personală a cel puţin jumătate din numărul administratorilor. fixează dividendul. compus din membri aleşi dintre administratori. administratori. Hotărârile luate de adunarea generală în condiţii legale sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au participat la adunare sau au votat contra. schimbarea obiectului de activitate sau a formei societăţii. Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar. Aceştia pot însă să atace în justiţie hotărârile adunării generale contrare contractului de societate. La şedinţele comitetului de administraţie se întocmeşte proces verbal. fiecare administrator are obligaţia să depună o garanţie pentru administraţia sa. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an pentru aprobarea bilanţului contabil. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie să ia hotărâri privind: prelungirea duratei societăţii. cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi comerciale sau având acelaşi obiect de activitate. reducerea sau mărirea capitalului social. dacă sunt posesorii a cel puţin jumătate din capitalul social şi nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor . fără autorizarea consiliului de administraţie. În raport de aceste criterii. convocarea este ordonată de instanţă cu aducerea părţilor. La intrarea în funcţiune. iar comitetul de direcţie cel puţin o dată pe săptămână. La şedinţele consiliului de administraţie sunt convocaţi şi cenzorii care au obligaţia să supravegheze gestiunea societăţii şi să prezinte rapoarte periodice comitetului de administraţie şi la prezentarea bilanţului contabil în adunarea generală. care nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acţiuni sau dublul remuneraţiei lunare. Semnaturile administratorilor se depun la registrul comerţului. Orice acţiune dă dreptul la un vot în adunările societăţii. Preşedintele consiliului de administraţie poate fi şi director general. alege administratorii şi cenzorii etc. Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea generală la cerea acţionarilor ce reprezintă a zecea parte din capitalul social şi dacă cererea cuprinde probleme ce intră în competenţa adunării. Membrii comitetului de direcţie şi directorii nu pot fi. Dacă. Directorii executivi nu pot fi membri în consiliul de administraţie al societăţii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor pentru revocarea lor şi pentru hotărârile referitoare la răspunderea administratorilor . o dată cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori din care rezultă depunerea garanţiei. emisiunea de obligaţiuni etc. care conduce şi consiliul de direcţie. în urma acestor cereri.

nu le denunţă cenzorilor. denumirea. Adunarea asociaţilor poate fi convocată şi de către un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social. Consiliul de supraveghere este format din rândurile acţionarilor şi este ales de adunarea generală a acţionarilor. Se evidenţiază două modalităţi practice de administrare: prin consiliul de administraţie sau prin consiliul de supraveghere. transferul părţilor sociale sau alte modificări ale acestuia: Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori. 44 . Administratorii nu pot primi. Normele privind bilanţul societăţii. registrul asociaţilor în care se înscriu: numele şi prenumele. Comitetul de direcţie. nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau cu alte persoane fizice sau juridice. Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai cu aprobarea asociaţilor care reprezintă cel puţin trei pătrimi din capitalul social. fondul de rezervă şi reducerea capitalului sunt identice cu cele ale SA. Adunarea decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. fără autorizaţia adunării asociaţilor. prin grija administratorilor. aprobarea bilanţului contabil. Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute. renunţarea la unele domenii de activitate. Administratorii societăţii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă. cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se constate. pe un preţ ce depăşeşte în total sau în parte o zecime din capitalul social. domiciliul sau sediul fiecărui asociat. stabilirea politicii sociale etc. SRL ţine. în registrul deciziilor consiliului de administraţie. Fiecare parte socială dă drept la un vot. mandatul de administratori în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect. toţi administratorii răspund faţă de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat de consiliul de administraţie. asociaţi sau neasociaţi. împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori. achiziţionarea de tehnologii. adunarea convocată din nou poate decide asupra ordini de zi. dacă această posibilitate este stabilită prin statut. instalaţii şi bunuri destinate a servi în mod durabil exploatării obiectului societăţii. Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune. Dacă numărul asociaţilor trece de 15. Convocarea se face prin semnare recomandată. Prestaţiile periodice în natură nu sunt transmisibile fără acordul adunării generale. numirea cenzorilor este obligatorie. având cunoştinţă de neregularităţile săvârşite de aceştia. Transmiterea părţilor sociale se înscrie în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi ai societăţii. SRL este administrată de unul sau mai mulţi administratori. Consiliul de administraţie (CA) se constituie în mod obligatoriu din rândul acţionarilor aleşi de adunarea generală şi are drept atribuţii: numirea preşedintelui şi directorului general. Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori de către adunarea asociaţilor. partea fiecărui asociat din capitalul social. numai cu aprobarea adunării generale. Pentru hotărârile având ca obiect modificările contractului de societate sau ale statutului este necesar votul tuturor asociaţilor.comerţ sau altul concomitent. pe cont propriu sau al altei persoane. stabilirea strategiilor de dezvoltare. Convocarea adunării asociaţilor se face de către administratori. Conducerea societăţilor cu răspundere limitată (SRL) adoptă hotărâri în adunarea generală şi cu votare prin corespondenţă. Administratorii pot să încheie contracte în baza cărora societatea urmează să dobândească imobile. când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. numiţi prin contractul de societate sau adunarea generală. oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capital reprezentată de asociaţii prezenţi. Existenţa consiliului de supraveghere presupune o separare netă între funcţiile de conducere şi cele de control. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate.

Judecătorul sindic. Judecătorul sindic numeşte un administrator. În caz de faliment judecătorul sindic numeşte un lichidator. ori de către Camera de Comerţ şi Industrie Teritorială.6. Debitorul sau creditorii titulari pot să propună fie un plan de reorganizare. directori. lunar. Administratorul sau lichidatorul. adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor. administratorul. în condiţiile Codului de procedura civilă. Creanţele vor fi plătite. dacă aceştia au contribuit la situaţia în care a ajuns societatea. care nu mai pot face faţă datoriilor şi sunt numiţi debitori intră în reorganizare judiciară sau faliment. Astfel. Reorganizarea judiciară şi falimentul întreprinderilor Agenţii economici. Sumele realizate din vânzarea bunurilor vor fi depuse la bancă. dar numai cu acordul creditorilor. După expirarea termenului pentru înregistrarea creanţelor. Planul de reorganizare poate indica şi majorarea capitalului social. Planul se consideră acceptat dacă creditorii care deţin majoritatea din valoare creanţelor îl votează. în baza căruia începe procedura. cât şi în cazul falimentului. lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate obligaţiile debitorului. lichidatorul le va examina pentru a le stabili legitimitatea. atât în cazul lichidării unor bunuri din averea debitorului pe baza unui plan de reorganizare. Lichidatorul ridică documentele şi registrele de contabilitate. acesta va cuprinde posibilităţile de redresare a activităţii. întocmeşte un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi. lichidatorul. rapoarte judecătorului sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Procedura de reorganizare sau lichidare începe pe baza unei cereri introdusă la tribunal de către debitor sau de către creditori. deschide procedura după 48 de ore de la înregistrarea cererii. judecătorul sindic. în cazul reorganizării judiciare sau un lichidator. Efectuarea lichidării se face sub controlul judecătorului sindic. Debitorul este obligat să îndeplinească schimbările structurale prevăzute în plan. ia măsuri de inventariere a patrimoniului şi trimite fiecărui creditor o notificare care precizează termenul limită de înregistrare a creanţelor împotriva debitorului. acesta va face distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului şi va încheia procedura de lichidare. Bunurile acesteia pot fi vândute în ansamblu sau individual. în contul averii debitorului. fie un plan de lichidare a unor bunuri din averea acestuia. Procedura începe cu afişarea unui tabel ce conţine obligaţiile pe care le are întreprinderea. cenzori. după caz. Acesta poate vinde bunurile debitorului. Poate avea loc şi executarea 45 . Se întocmeşte un plan de lichidare. valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.V. Membrii organelor de conducere a întreprinderii suportă consecinţele actelor lor. în cazul falimentului. Procedura de reorganizare şi lichidare judiciară a întreprinderilor se aplică de către instanţele judecătoreşti. precum şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii. tribunalul dispune ca o parte din pasivul societăţilor pe acţiuni sau a societăţilor cu răspundere limitată aflate în încetare de plăţi să fie suportată de către: administratori. persoane fizice sau societăţi comerciale. După aprobarea de către judecătorul sindic a raportului final al lichidatorului. Judecătorul sindic poate dispune continuarea activităţii debitorului. Creditorii vor fi convocaţi la sfârşitul fiecărui trimestru pentru a asculta darea de seamă contabilă. Legislaţia în vigoare stabileşte că totalitatea bunurilor şi drepturilor patrimoniale ale debitorului pot face obiectul unei executări silite. mijloacele financiare disponibile şi cererea pieţei pentru oferta debitorului. Lichidatorul poate angaja un expert contabil pentru a-l asista la stabilirea preţurilor bunurilor din averea debitorului. Judecătorul sindic va da dispoziţii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al lichidatorului. numit de preşedintele tribunalului dintre judecătorii desemnaţi. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi îl prezintă judecătorului sindic. În cazul admiterii unui plan de reorganizare. În urma acestor verificări. Administratorul căruia i s-a încredinţat conducerea continuării activităţii debitorului va trebui să prezinte. în baza căruia activitatea debitorului poate continua.

• guvernarea societară. • societate pe acţiuni. • societate în comandită simplă. împotriva persoanelor vinovate. În ce constă mecanismul de funcţionare şi administrare a societăţii comerciale? 7. Care sunt formele de organizare a societăţilor comerciale? 4. • consiliul de administraţie. • societate comercială. Care sunt procedurile de constituire a societăţilor comerciale? 5. • comitetul de direcţie. Când se declanşează procedura de reorganizare judiciară sau de faliment a societăţii comerciale? 10. Cuvinte şi expresii cheie: • libera iniţiativă a agenţilor economici. În ce constă procedura de autorizare pentru desfăşurarea unei activităţi economice independente? 2. • falimentul societăţii comerciale. În ce constă conceptul de guvernare societară? 6. • autorizaţie de desfăşurare a unei activităţi independente. • societate în nume colectiv. Ce se înţelege prin societate comercială? 3. • act constitutiv. Întrebări: 1.silită. • dizolvarea societăţii comerciale. conform Codului de procedura civilă. • societate cu răspundere limitată. Care sunt atribuţiile adunărilor generale ale societăţilor comerciale? 8. Care sunt atribuţiile consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale? 9. • asociaţii familiale. În ce constă mecanismul de reorganizare sau faliment al societăţii comerciale? 46 . • administrarea societăţilor comerciale. • societate în comandită pe acţiuni. • adunarea generală a acţionarilor.

ponderea mare a investiţiilor de capital şi efectuarea unor cheltuieli importante cu publicitatea. de aceea apare un puternic proces de multiplicare a alianţelor pe bază de contracte între diferite întreprinderi.). în cadrul cărora acestea îşi păstrează personalitatea juridică. opiniile referitoare la rolul şi existenţa 47 . întreprinderea caută să se diversifice. în prezent. Marile grupări industriale din ţările dezvoltate dobândesc din ce în ce mai mult un caracter multinaţional. asigurându-se o mai mare putere financiară pe baza centralizării capitalurilor. create prin asociere.1. sunt principalii agenţi economici în ceea ce priveşte volumul investiţiilor. stabilimente integrate printr-un sistem unic de control. de combinare organizatorică a întreprinderilor de tipul holdingului. mai ales. Concentrarea şi diversificarea producţiei în întreprinderi Progresul tehnico-ştiinţific contemporan intensifică procesele de concentrare şi specializare şi. urmărind atingerea unor dimensiuni corespunzătoare mărimii pieţelor internaţionale pe care acţionează. În literatura de specialitate şi în practica economică. nu are caracter ireversibil. • creşterea pe bază de acorduri perfectate între societăţi în ceea ce priveşte schimbul de produse şi crearea de unităţi comune. întreprinderile mari. Se constituie astfel vaste ansambluri de unităţi. procesul de concentrare nu se desfăşoară continuu si.. în special. declin). deşi deţin o pondere scăzută în numărul total de întreprinderi. ca urmare a procesului de distribuţie în mari unităţi comerciale (expansiunea marilor magazine. În sistemul industrial al ţărilor dezvoltate se manifestă tendinţa de concentrare a producţiei în acele ramuri sau subramuri de activitate care necesită un volum mare de capital fix (siderurgie. Atunci când producţia se află în faza de saturare şi cererea pe piaţă devine stabilă. a cumpărării de întreprinderi independente. un rol important revenind în acest sens proceselor de regrupare. impune forme de organizare noi. în aceste condiţii. aeronautică) şi în industria agroalimentară. cifra de afaceri. chimie. expansiune. îndeplinind un rol foarte important în promovarea tehnologiilor de vârf şi a competitivităţii. automobile. În prezent. cu peste 500 salariaţi. proces care se dovedeşte mai puţin costisitor şi prin care întreprinderile îşi păstrează autonomia. În ţările dezvoltate se consideră că. prin reorganizarea şi extinderea sistemului contractual. aflate în dificultate financiară. fuziune etc. creşterea rapidă a producţiei orientate spre export. Întreprinderea multinaţională beneficiază de avantajele oferite de diversificarea producţiei şi a pieţelor de desfacere în diferite zone geografice şi se caracterizează prin utilizarea tehnologiilor avansate. Marile întreprinderi. care asigură executarea unei game de produse aflate în diferite faze ale ciclului de viaţă (iniţială. angajarea forţei de muncă. Întrucât în aceste ţări dimensiunea întreprinderii este condiţionată în principal de nivelul cererii pieţei externe. Procesul de concentrare a producţiei este însoţit de diversificarea acesteia. • creştere externă ca urmare. desfăşurând activităţi de producţie sau distribuţie cărora le asigură coordonarea în diverse ţări. Aceste forme se bazează pe diversificarea cooperării. intensificarea activităţii de cercetare. uzine. • crearea de filiale. riscul principal îl constituie subdimensionarea întreprinderilor şi nu supradimensionarea lor. grupului etc. prin următoarele modalităţi : • creştere internă (acumulare internă). saturaţie. prin organizarea unor activităţi comune temporar sau prin variate modalităţi de asociere. În ţările dezvoltare concentrarea producţiei are loc prin forme noi de asociere. îşi elaborează strategii pe termen lung. fast foods etc. concomitent cu descentralizarea conducerii la nivelul fiecărei unităţi componente.Capitolul VI ASOCIEREA ÎNTRE ÎNTREPRINDERI VI. maturitate.

situate între piaţă şi întreprinderile producătoare. în cadrul căruia elementele esenţiale care conduc la eficienţă. a structurii pieţei şi a comportamentului lor pe piaţa respectivă. Modalităţile de internalizare pe verticală pot lua forma organizării unor centre de profit. Problema performanţelor economico-financiare ale întreprinderilor poate fi abordată nu numai prin prisma relaţiilor dintre acestea. prin divizarea întreprinderilor sau prin cedarea fabricaţiei unor produse sau componente altor întreprinderi. în cadrul unei pieţe concurenţiale perfecte. de accelerare a introducerii progresului tehnic. fie forma departamentelor operaţionale care au în componenţa lor compartimente funcţionale pe principalele domenii de activitate cu atribuţii de coordonare a întreprinderilor filiale. eficientizarea producţiei şi promovarea progresului tehnic. În cadrul acestui model.întreprinderilor mari sunt divergente. filialele se află în relaţii de subordonare faţă de întreprindere (firmă). Prin asociere se poate pierde personalitatea juridică sau se poate crea o organizaţie în care relaţiile dintre unităţi funcţionează pe baze contractuale. de favorizare a creativităţii. statului îi revine în acest caz responsabilitatea în ceea ce priveşte asigurarea resurselor. ca urmare a asocierii sau a externalizării prin renunţarea la unele activităţi. În funcţie de poziţia întreprinderilor care se asociază entitatea organizatorică intermediară poate îmbrăca fie forma reuniunilor preşedinţilor consiliilor de administraţie şi directorilor generali ai întreprinderilor. Asocierea întreprinderilor poate fi abordată ca o consecinţă a faptului ca firma-nucleu reuneşte sub controlul ei mai multe întreprinderi (filiale). de eficientizare. asocierea întreprinderilor are rolul de a asigura minimizarea costurilor tranzacţiilor pe baza constituirii unor forme organizatorice care pot fi considerate atât ca entităţi intermediare. Forme de asociere a întreprinderilor Necesitatea asocierii. a formarii grupurilor de întreprinderi. denumit şi neoliberal. de regulă de dimensiuni mari. fie a strategiei manageriale. fie a relaţiilor de proprietate. Asocierea pe orizontală poate lua forme de: fuziune. conduce la risipă şi nu permite promovarea progresului tehnic. Prin prisma teoriei internalizării activităţilor. ci şi prin prisma opţiunii privind internalizarea activităţilor prin eliminarea relaţiilor contractuale cu alte unităţi. • modelul întreprinderilor private aflate în situaţie de monopol (modelul lui Schumpeter). structura concurenţială a pieţei (forţele pieţei) reprezintă mijlocul esenţial de motivare a efortului uman. Schumpeter consideră că diviziunea capitalului între mai multe întreprinderi. Asocierea pe verticală cuprinde întreprinderi din domenii diferite. statul intervenind indirect prin intermediul pârghiilor economico-financiare. conduse în mod descentralizat. în diferite proporţii (pachetul minim de control). Asocierea are rolul de a mări controlul întreprinderii mamă asupra unui sau mai multor domenii de activitate. 48 .2. în cadrul căruia rolul predominant revine întreprinderilor private autonome. VI. participaţiune. • modelul întreprinderilor publice. parteneriat. creştere economică şi inovare sunt dimensiunea mare pentru obţinerea economiilor de scară şi dominarea pieţelor care asigură controlul centralizat al deciziilor economice. conturându-se trei mari modele: • modelul întreprinderilor private competitive. Întreprinderile mari sunt interesate în existenţa unei reţele dense de întreprinderi mici şi mijlocii prin intermediul cărora îşi externalizează unele activităţi pentru a deveni mai rentabile. Asocierea între întreprinderi se poate realiza pe orizontală şi verticală. În aceste condiţii. gruparea pe bază de contract etc. divizare. de o importanţă deosebită. este justificată de specialişti fie din perspectiva costului tranzacţiilor. pe baza deţinerii unilaterale de acţiuni ale acestora. care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial intens. La nivelul grupului central se stabilesc numai obiectivele comune. cu avantaje şi dezavantaje. cât şi ca o componentă din interiorul grupului de întreprinderi. Modalităţile de asociere a întreprinderilor sunt diversificate.

a procentelor din volumul vânzărilor.Fuziunea este forma juridică prin care se realizează transferul activelor sau regruparea patrimoniului mai multor societăţi. unirea mai multor firme este o metodă des folosită. privată sau publică. utilizarea aceleiaşi echipe manageriale şi administrative. prin dizolvarea acestora. Pe baza unei experienţe acumulate pe plan internaţional în domeniul gestiunii.) şi se reunesc pe bază de contract în jurul unui proiect (produs şi piaţă). Amplasarea unei astfel de întreprinderi în ţările în curs de dezvoltare presupune de multe ori crearea unei fabrici. Luarea în participaţiune reuneşte mai multe întreprinderi în aceeaşi societate (joint-venture) într-un domeniu de interes comun (cercetare. Cartelul nu este o nouă întreprindere. • trustul reprezintă o societate nou creată. Pentru a deveni competitive. făcută în scopul de a evita măsurile protecţioniste ale ţării unde se amplasează. Denumirea de joint -venture se utilizează pentru cazul în care este implicat un contract de investiţii. poate avea loc. temporare sau de durată. sub controlul unei societăţi mamă sau a unui holding care asigură conducerea grupului pe baza unei strategii la scară internaţională. performante. Întrucât dezvoltarea internă a unor activităţi este un proces relativ lent. Divizarea are loc prin dispariţia unei societăţi care îşi repartizează întregul său activ între două sau mai multe societăţi noi. unele întreprinderi se extind. comercializare etc. realizarea unei reclame mai eficiente. ci o asociere ce urmăreşte eliminarea concurenţei. în urma cărora apare o nouă societate. Parteneriatul este o modalitate de dezvoltare a întreprinderii fără o creştere externă (ca în cazul creării unei filiale comune sau fuziune). Aceasta este o formă de prelungire a exportului. Fuziunea se poate realiza pe mai multe căi: fuziunea în condiţii egale a două sau mai multe societăţi. Întreprinderile reţea. fiecare dintre ele într-un anumit domeniu (concepţie. a unor filiale de montaj sau asamblare a unor maşini sau utilaje.). Întreprinderile din cartel îşi păstrează personalitatea juridică. fuziunea prin absorbţia de către o societate a întregului activ a celei de a doua societăţi. Fuziunea are o serie de avantaje. stadiul final al acesteia. • integrarea unor fluxuri tehnologice în cadrul aceleiaşi întreprinderi etc. Se constituie ca un ansamblu specializat de întreprinderi. asigurându-se facilităţi pentru o alianţă cu întreprinderile locale. lichidarea mai rapidă a stocurilor. prin: • înţelegeri privind stabilirea nivelurilor preţurilor. reducerea dobânzilor. în condiţii de egalitate din punct de vedere juridic. În unele ţări dezvoltate. constituită pe baza fuziunii mai multor întreprinderi. care este o înţelegere liber consimţită între mai multe întreprinderi din aceeaşi ramură în vederea realizării unui obiectiv comun. • gruparea pe baze juridice în ceea ce priveşte colaborarea cu privire la realizarea unor interese economice. la iniţiativa uneia dintre ele care coordonează reţeaua (polul integrator sau firma privată). societatea controlată devine o filială a celeilalte. combinate de multe ori cu o politică de parteneriat industrial. ca urmare a contractării o singură dată a creditelor. Gruparea pe bază de contract a unor întreprinderi. într-o ţară sau mai multe ţări. Participaţiunea constă în achiziţia de către o întreprindere a părţilor sociale ale unei societăţi. o astfel de întreprindere poate asigura în funcţie de avantajele locale un nivel ridicat de rentabilitate. Se practică două modalităţi de organizare a firmelor multinaţionale: • amplasarea. realizat prin cooperarea mai multor întreprinderi. care asigură orientarea efortului uneia sau a două dintre firme în realizarea unei anumite componente a produsului finit. Aceasta poate fi o formă de plasament financiar prin preluarea controlului. pierderea personalităţii juridice în scopul creării unei întreprinderi puternice sub o conducere unitară. ca: specializarea. Atunci când controlul este majoritar (mai mare de 50%). se cunosc două tipuri principale de asociere (grupare) a întreprinderilor: • cartelul. evitarea blocajelor 49 . este forma cea mai puternică de alianţă. Firma multinaţională sau transnaţională este o întreprindere organizată sub formă de grup de societăţi (filiale) răspândite în diferite ţări. care se pot asocia. producţie. numai prin stabilirea pe bază de contracte a unor legături privilegiate. asamblare etc. • amplasarea unei industrii complete. în funcţie de modul de constituire şi de caracteristicile naţionale. comercializare.

condiţii de administrare şi conducere a asociaţiei. În cazul în care o firmă sau o persoană cumpără majoritatea stocului de voturi ale unei alte firme apare practica “acaparării ostile”. Fuziunea nu are efect decât după publicarea în Monitorul Oficial. Fuziunea poate fi o cauză a dizolvării unor societăţi. astfel că fuzionarea şi dizolvarea trebuie hotărâte de fiecare societate în parte. În unele ţări se practică o legislaţie antitrust sau antimonopol care limitează extinderea peste o anumită limită a firmelor. Legea 15/1990 oferă şi posibilitatea creării de noi societăţi comerciale prin asocierea societăţilor comerciale şi regiilor autonome cu capital parţial sau total de stat între ele sau cu terţe persoane juridice sau fizice. În unele ţări. proprietarii firmei acaparate nu sunt obligaţi să-şi vândă acţiunile. respectiv obţinerea controlului asupra unei anumite firme fără consimţământul conducerii acesteia. Fiind autonome. Fuziunea prin încorporare este o chestiune rezultată dintr-o stare de fapt. prin asociere nu se naşte întotdeauna o nouă persoană juridică. se depune odată cu cererea de înscriere a hotărârii de fuziune la Registrul Comerţului. Dacă însă o societate încorporează una sau mai multe societăţi. prin contopirea lor. contribuţia fiecărui asociat la realizarea activităţilor comune curente. Certificatul constatator că s-a efectuat depunerea sa publică. desfacerii. Se pot dizolva societăţile care fuzionează. În România au loc procese de fuziune şi divizare a întreprinderilor în vederea adaptării lor la exigenţele pieţei. Firmele cu rol de monopol dictează preţurile şi practică. ori a altor condiţii contractuale neloiale. În România. dând naştere unei societăţi noi. legea 15/1990 interzice. Fuziunea nu se limitează la firmele din interiorul aceleiaşi ramuri. concurenţă neloială. Dacă termenul expiră fără să se fi făcut opoziţie. În legislaţia noastră. Pentru a asigura o concurenţă loiala. limitarea sau controlul producţiei. în mod justificat. împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare. acordurile sau deciziile de asociere între regiile autonome şi societăţile comerciale bazate pe practici concertate care sunt susceptibile de a afecta comerţul între agenţii economici şi care au ca obiect sau ca efect împiedicarea. ci o fac de bunăvoie atunci când preţul lor creşte pe piaţă. respingerea sau denaturarea jocului concurenţei ori exploatarea de manieră abuzivă a unei poziţii dominante deţinută pe piaţă sau pe un segment substanţial de piaţă. 50 . Bilanţul întocmit cu această ocazie. oricare creditor al societăţilor care fuzionează poate face opoziţie în instanţă. cu excepţia cazurilor în care nu se justifică plata tuturor datoriilor sociale sau depunerea sumei corespunzătoare la CEC sau la Administraţia Financiară sau atunci când există acordul tuturor creditorilor. Raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contract de asociere. române sau străine. fuziunea se execută şi societatea care rămâne în fiinţă sau cea care rezultă din fuziune are dreptul să ia asupra sa obligaţiile societăţii care îşi încetează activitatea. În cursul termenului de efect al fuziunii. reducerea presiunii competiţionale prin fuziunea unor firme rivale. agenţii economici organizaţi ca societăţi comerciale şi regii autonome au autonomie funcţională şi financiară şi se pot asocia. societatea care le încorporează nu mai are nevoie pentru aceasta să fie dizolvată. care cuprinde: activităţile economice stabilite a se realiza în comun. societăţile comerciale şi regiile au posibilitatea legală să se asocieze. Este problematic să se susţină că preluarea puterii de către firmele mari va determina creşterea eficienţei economice a folosirii resurselor sau dacă o astfel de legislaţie este în interesul societăţii. o declaraţie despre modul cum a hotărât să stingă pasivul sau. 335/1997. ca măsură de apărare împotriva concurenţei neloiale. fuziunea a două sau mai multe firme din ramuri diferite poartă denumirea de conglomerat. În categoria acestor practici se cuprind: fixarea sau impunerea într-o manieră directă sau indirectă a preturilor de monopol şi de dumping. cauzele de încetare a asocierii şi modalitatea de împărţire a rezultatelor lichidării etc. de multe ori. Opoziţia suspendă executarea fuziunii până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti. modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţilor economice comune.financiare prin reducerea creanţelor neîncasate la termen. Prin fuziune se contopesc într-o singură societate două sau mai multe societăţi distincte una de alta până în acel moment22. Prin fuziune societăţile care se contopesc sau care sunt încorporate îşi pierd personalitatea juridică. Procedural şi legal fuziunea mai multor societăţi se hotărăşte de fiecare societate în parte. pentru a fi înscrisă în Registrul Comerţului. de către fiecare societate. De fapt. dezvoltării tehnice sau investiţiilor. Societatea care încetează de a exista în urma fuziunii depune. Monitorul Oficial al României nr. aplicarea faţă de 22 x x x Legea 31/1990 (modificata) privind societăţile comerciale.

în coordonarea activităţii filialelor. Un exemplu de activităţi desfăşurate de un holding poate fi urmărit în tabelul 6. în condiţiile în care acestea. o societate pe acţiuni se poate constitui în două modalităţi: • prin aportul direct al diverşilor acţionari care vor deţine fiecare un anumit număr de acţiuni. • prin aportul direct al unei societăţi holding care va deţine majoritatea acţiunilor. De exemplu. Tabelul 6. în Franţa şi Japonia. În practică. în Germania. • grupul. în majoritatea ţărilor dezvoltate. a coordonării unitare a activităţii mai multor societăţi. în vederea asigurării unei mai mari coeziuni în procesul de conducere. reglementările legale interzic activităţile unui agent economic sau ale unui grup de agenţi economici care ocupă o piaţă. acestea devenind “filiale” numai în situaţia în care holdingul posedă peste 50% din acţiunile lor. În ţările dezvoltate se regăsesc diferite forme de asociere pe principiul holdingului: • concernul.1. care prin natura lor sau potrivit uzanţelor comerciale nu au legătură cu obiectul acestor contracte. în vederea asigurării controlului activităţii uneia sau mai multor societăţi comerciale. În acest scop. în vederea asigurării controlului asupra activităţii acestora. iar judecarea lor este de competenţa instanţelor judecătoreşti. holdingul îndeplineşte două funcţiuni: a) asigură majoritatea voturilor în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de administraţie ale societăţilor la care deţine acţiuni. aprobă obiectivele. subordonarea încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestaţii suplimentare. • conglomeratul. coordonează politica de personal etc. producându-le în acest fel un dezavantaj în raporturile concurenţiale. în măsura în care afectează funcţionarea normală a pieţei în condiţii de liberă concurenţă. În prezent. În cazul societăţilor de tip holding este evidentă o anumită limitare a compeţentelor decizionale ale întreprinderilor componente. stabileşte regulile financiare şi contabile care se aplică în toate filialele. b) asigura multiplicarea capitalului prin asociere pornind de la mijloace financiare limitate. acţionarii unora dintre acestea se pot constitui într-un holding care astfel va deveni principalul acţionar al altor societăţi comerciale. negociază împrumuturile pe termen lung.1. o poziţie dominantă caracterizată printr-o situaţie de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice. având atribuţii de natură financiară în elaborarea strategiilor. de la participarea financiară. Holdingul – formă modernă de organizare a întreprinderilor în economia de piaţă Holdingul este o societate privată sau publică ce deţine o parte însemnată din acţiunile altor societăţi (întreprinderi) care produc sau vând mărfuri. până la faptul că au administratori comuni. în alocarea resurselor financiare prin intermediul unor compartimente funcţionale. nu îşi stabilesc singure preţul de vânzare.3. Componentele decizionale ale holdingului 51 . chiar minoritară. precum şi prin aportul altor acţionari. Acţiunile de concurenţă neloială se sancţionează civil sau penal. Legea concurenţei asigură funcţionarea normală a pieţei în condiţii de liberă concurenţă. În unele societăţi holding sunt constituite divizii (departamente) care depind de o autoritate economică centrală prin diferite tipuri de legături. În acest sens. având astfel un rol hotărâtor în controlul desfăşurării activităţii. VI. care cuprinde întreprinderi din diferite sectoare de activitate în scopul prevenirii riscului financiar. Acţiunile împotriva practicilor şi actelor de concurenţă neloială pot fi pornite de orice persoana interesată. deşi au personalitate juridică. Holdingul are calitatea de “participant” atunci când deţine 10-50% din acţiunile altor societăţi. Societatea mamă elaborează strategia de ansamblu. societăţile comerciale de tip holding au o largă răspândire în ţările dezvoltate industrial.partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente.

Efectuarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung şi redistribuirea acestora între societăţile holdingului X . Cercetare-dezvoltare .Studii tehnice X 3.1-6.Relaţiile cu sindicatele şi personalul propriu X . Producţia .Stabilirea sumei globale pentru investiţii mici X .4) 52 .Organizarea uzinelor X . Personal .6. Financiar-Contabilitate .Efectuarea împrumuturilor X . 1993.Consolidarea anuală a conturilor societăţii comerciale X .Negocierea preţurilor şi alegerea furnizorilor de materii prime X .Stabilirea preturilor de vânzare X .Consolidarea gestiunii excedentelor acumulate X .Depozitarea banilor clienţilor X 2. Investiţii .Acceptarea comenzilor beneficiarilor X .Stabilirea obiectivelor mici de investiţii X .Stabilirea preturilor de vânzare între societăţile holdingului X .Domenii de activitate / atribuţii Competenţa revine S.Formarea şi promovarea personalului X 7. Editura Economica.Stabilirea obiectivelor mari de investiţii X . Holding 1.Stabilirea obiectivelor de cercetare X .Reglementarea litigiilor cu: • clienţii X • alte societăţi holding X .Programarea producţiei X .Relaţiile cu băncile locale X .Fixarea nivelului salariilor X .Relaţiile cu Banca Naţională şi băncile internaţionale X Sursa: Vasile Dan – Restructurarea organizării şi conducerii firmei. Comercial .Căutarea clientelei X .C.Recrutarea şi concedierea personalului X . Comunicaţii interne şi externe .Relaţiile cu autorităţile locale X .Efectuarea plăţilor pentru mărfurile achiziţionate X . Bucureşti.Relaţiile cu guvernul X .Studiul pieţei interne şi externe X .Alegerea furnizorilor şi a modului de plată pentru investiţii mari X 4.Facturarea mărfurilor livrate X .Cumpărări şi cesiuni de participări de la filiale X .Gestiunea brevetelor proprii şi vânzarea şi cumpărarea de brevete X 5.Negocierea preţurilor pentru alte mărfuri achiziţionate şi alegerea furnizorilor X . Asocierea firmelor în vederea constituirii unui holding se poate face în mai multe variante: (fig.Efectuarea de încasări şi plăţi cu devize X 6.

partea de 49% care rămâne în proprietate directă a societăţilor le stimulează pe acestea în vederea creşterii profitului.) Avantaje: .6.holdingul va avea control în fiecare societate afiliată. Dezavantaje: .1. . Dezavantaje: .6.posibilitatea obţinerii controlului în holding de către una sau două societăţi care au capital social mai mare. . Fig.societăţile comerciale cu capital social foarte mare îşi vor menţine o relaţie independentă faţă de holding. asigurând promovarea unei politici unitare.2.în cadrul holdingului puterea de decizie este egală pentru toţi partenerii.capitalul şi puterea de decizie a holdingului e dată de societatea comercială cu capitalul cel mai mic. 53 .C. Holding cu control total în fiecare societate comercială (S. Holding de parteneriat Avantaje: .Fig. .creşterea personalului administrativ prin înfiinţarea unei noi societăţi.

Avantaje : .cel puţin două societăţi pot deţine controlul în holding. Holdingul se constituie pe una din societăţi Avantaje: . . 2. 2. Holdingul cu control multiplu În această variantă holdingul se constituie astfel încât nici o societate să nu deţină singură controlul. 54 .lipsa controlului de decizie în unele societăţi diminuează puterea holdingului.3. .se vor ivi situaţii când holdingul va deţine controlul la unele societăţi comerciale. .nici o societate nu are controlul asupra holdingului. Fig. 3 în holding sunt aceleaşi.interesele societăţilor 1.6.dimensiunea holdingului nu mai este dată de capitalul social al societăţii cele mai mici.4.ţine seama de potenţialul unităţilor şi de opţiunea acestora privind cota de participare la constituirea holdingului. Capitalul holdingului se determină în mod arbitrar. Holding grefat pe societatea influentă. iar la altele nu. astfel încât cel puţin două societăţi să deţină controlul. . . 3 pot deţine împreună controlul asupra holdingului.Fig. Dezavantaje: .societăţile comerciale 1.6.

Ce întelegeţi prin asocierea întreprinderilor? 2. • întreprinderile reţea. • holdingul.puterea prea mare de decizie în holding a societăţii 4 – 49%. Întrebări: 1. • divizarea. • alianţele între întreprinderi. • participaţiunea. • fuziunea. Ce forme diferite de holding se cunosc? 55 . Care sunt prevederile legale privind fuziunea unor întreprinderi în România? 4. • asocierea pe orizontală şi verticală. 2.e posibil ca holdingul să nu deţină controlul asupra societăţilor 1. . Cuvinte şi expresii cheie: • asocierea întreprinderilor. Ce este holdingul ca formă de organizare a întreprinderilor? 6. 3 (când capitalul acestora comparativ cu cel al societăţii 4 este foarte mare). • cartelul. • parteneriatul. • gruparea pe bază de contract. Care sunt formele de asociere a întreprinderilor? 3. Cum se realizează asocierea întreprinderilor în România? 5. • trustul. • firma multinaţională (transnaţională).Dezavantaje: .

1). să asigure firmei creşterea puterii competiţionale şi maximizarea profitului24. legat de punerea în practică a obiectivelor strategice. Planul de afacere nu este o strategie. iar planificarea afacerii nu face excepţii de la această regulă. • evaluarea unor idei de afaceri. Planul de afaceri – instrument al evaluării strategice Planul de afaceri este un concept nou apărut. atunci când se solicită finanţarea. Descrierea procesului ca un ciclu presupune că planificarea afacerii nu este un proces închis. Bucureşti.Manole – „Tematica şi baza de date pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru credite de investiţii”. dat fiind faptul că acesta cuprinde repere ale diferitelor etape care exprimă în esenţă nivelurile de performanţă ce trebuie atinse sau căile de acţiune. ambiţios şi să cuprindă indicatori tehnico-financiari ce pot fi realizaţi pe termen mediu şi lung. Planul de afaceri trebuie să fie realist. Calitatea planului de afaceri depinde de calitatea concepţiei şi de efortul depus pentru reuşita sa.1. Din stabilirea clară a obiectivelor planului şi din fundamentarea indicatorilor trebuie să se contureze soluţii şi măsuri concrete care să permită realizarea scopurilor propuse. 1997. Astfel. precum şi a modului de abordare a eventualilor parteneri de afaceri. Planul de afaceri este un studiu complex care se elaborează în vederea începerii unei afaceri. dacă acestea nu sunt atinse. atunci când întreprinderea se restructurează şi solicită un credit pentru investiţii. ASE. este un instrument de prezentare a obiectivelor şi a modului de realizare a acestora.7. grupă de produse. evidenţierea şanselor de succes a afacerilor în curs. comercializare şi financiare.Bob şi colab. Acest instrument al planificării strategice cuprinde două părţi principale: diagnosticul economic şi evaluarea activităţii viitoare. folosind metode de cuantificare şi indicatori tehnici şi economico-financiari pentru analiza perioadei anterioare şi pentru proiectare. fiabil. a valorificării într-un grad înalt a punctelor strategice forte pentru obţinerea de avantaje competitive prin diminuarea riscului generat de punctele strategice critice. – „Economia întreprinderii”. Oportunitatea întocmirii planului de afaceri este determinată de: • necesitatea evidenţierii imaginii de ansamblu a afacerii. ci este întocmit în vederea punerii în practică a strategiilor 23. • necesitatea înlesnirii conducerii afacerii sau a direcţiei de afaceri. V. 23 Constantin A. activităţi comerciale specifice sau pentru fundamentarea investiţiilor de capital.Zahiu. Poate fi elaborat la nivel de produs. Planul de afaceri abordează corelat activităţile de producţie. Orice proces de management beneficiază de o structură formală. credibil. orientarea acestuia va fi făcută pornind de la piaţă. • necesitatea comunicării obiectivelor strategice. ASE. în caz de fuziune. divizare etc. realizarea unor imagini clare ale fezabilităţii afacerii. ci unul continuu (fig. potrivit cerinţelor acesteia. Planul de afaceri permite investitorilor să cunoască starea actuală şi perspectivele întreprinderii în competiţie cu alţi parteneri. 56 .Capitolul VII PLANUL DE AFACERI AL ÎNTREPRINDERII VII.1994. Planul de afaceri trebuie să fie redactat într-o optică de marketing. se poate utiliza ca un instrument de planificare sau ca ghid pentru afaceri. în cazul în care se doreşte o asociere sau a băncilor. 24 L. încă din stadiul de obiective.

Editura Economica.„Diagnostic economico-financiar”. când efectuarea diagnosticului reprezintă o obligaţie legală în cadrul procedurii de reorganizare şi lichidare judiciară. măsuri de perfecţionare. identificarea cauzelor. 25 D. 1997.27 • fie în cazul întreprinderilor sănătoase. Analiza diagnostic presupune reperarea simptomelor. 28 Letiția Zahiu şi colab. Editura Romcart.). V. elaborarea unor programe de acţiune prin a căror aplicare practică se asigură redresarea sau ameliorarea performanţelor25. dificultăţile întâlnite de întreprindere (de exemplu. calitative şi cantitative. Pentru realizarea unei bune analize diagnostic se dezvoltă următoarele aspecte. Bucureşti. tehnici şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic. restructurarea producţiei). Demersul diagnosticului impune analiza complexă a mecanismului de formare şi modificare a fenomenelor specifice. În cazul “diagnosticului de criză”. Diagnosticul de control este necesar preventiv.Fig. • organizarea structurală (structura organizatorică. în primul rând trebuie să decidem unde ne aflăm.7. dinamica şi perspectivele unui agent economic. 57 .Robu . adresa. a disfuncţionalităţii unei firme. Analiza diagnostic reprezintă un ansamblu de concepte. la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic26. având caracterul unui instrument de control al realizării performanţelor . dificultăţile temporare de plată) impun o examinare globală a situaţiei şi performanţelor acesteia. fuziune.„Economia întreprinderii”.1. (de exemplu. 1995.diagnostic” În cadrul acestei etape se pune următoarea întrebare: UNDE NE AFLĂM ? Înainte de a considera unde am putea ajunge sau cum ar trebui să ajungem la un anumit obiectiv..2. privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.Niculescu.64/1999.Margulescu. privind starea. 1994. crearea de noi compartimente şi sectoare. Diagnosticul economico-financiar este un instrument la îndemâna managerilor care permite formularea unor judecaţi de valoare. ASE. capitalul social. cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor. acordarea unui credit presupune efectuarea unei analize financiare a activităţii agentului economic de către bancher). Etapa analiză . 26 Maria Niculescu – „Diagnostic global strategic”. Diagnosticul poate fi declanşat: • fie în cazul întreprinderilor în dificultate. Ciclul de planificare a afacerii VII. obiectul de activitate etc. M. structura de producţie. concretizate în capitole şi subcapitole distincte ale planului de afaceri:28 • prezentarea generală a întreprinderii (date de identificare. la nivelul şi calitatea performanţelor sale. divizare. 27 Legea nr.

în sfera livrărilor: creşterea ritmului de vânzare. eliminarea deşeurilor. indicatorii financiari (care reflectă bonitatea financiară a întreprinderii). complexitatea acestora. Aceste măsuri se evidenţiază în următoarele direcţii: a. după raportul între momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării 29 J. eliminarea pierderilor de transport – depozitare . utilizarea de materiale de calitate. Bucureşti.gestionare. ci şi când “întreprinderea are o bună stare de sănătate”. structurate astfel30: a. 1997. cheltuielilor şi rezultatelor financiare ale ultimilor trei ani. evoluţia capitalului permanent şi a gradului de asigurare cu disponibilităţi băneşti. automatizarea proceselor de producţie. caracterizarea stării tehnice. cooperarea cu alte firme etc. extinsă la nivel de întreprindere. organizarea operativă eficientă a formelor de expediere. introducerea normelor progresive. reducerea consumurilor specifice prin retehnologizări şi dotări. • diagnosticul activităţii economice (nivelul. structura şi evoluţia cheltuielilor de producţie şi a productivităţii factorilor. analiza diagnostic urmează să găsească răspuns unor probleme. în sfera aprovizionării: aprovizionarea de la surse apropiate şi cu mijloace adecvate. experienţa. creşterea volumului livrărilor.. simplă şi uşoară. evoluţia şi structura patrimoniului.P. situaţia creditelor şi a dobânzilor.„Le diagnostic d’entreprise: quide partique”. noile produse propuse şi principalele avantaje). • diagnosticul financiar cuprinde: analiza evoluţiei veniturilor. Varietatea fenomenelor şi proceselor economice. • diagnosticul activităţii de marketing (evoluţia şi structura cifrei de afaceri. d. mecanizarea transportului la livrare. organizarea aprovizionării continue a locurilor de muncă. a tehnologiilor şi propuneri de îmbunătăţire. resursele de producţie.„Diagnostic global strategic”. utilizarea de maşini şi utilaje cu productivitate ridicată. 1989 30 Maria Niculescu . Din concluziile şi soluţiile propuse trebuie să rezulte principalele maăuri menite să crească profitul şi funcţionalitatea întreprinderii . În opinia lui Pierre Thibaut29. folosirea înlocuitorilor de materiale. 58 . evoluţia preţurilor şi a rentabilităţii pe produse. ca de exemplu: care sunt rezultatele întreprinderii? Dacă sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce? Cum au fost obţinute? Care sunt performanţele şi obiectivele dorite? Care este nivelul performanţelor? Ce trebuie făcut pentru atingerea lor? Care sunt măsurile ce urmează a fi întreprinse atât pe termen scurt. • concluziile generale ale diagnosticului: “puncte slabe” şi “puncte forte ”. creşterea calităţii produselor. alte sfere de influenţă: rapiditatea în schimbarea tehnologiilor şi dotare de calitate. raporturile întreprinderii cu piaţa de desfacere şi de aprovizionare). întreprinderea are nevoie de efectuarea unui diagnostic nu numai în situaţia în care se află în dificultate.• diagnosticul potenţialului tehnico-productiv (capacităţi de producţie şi grad de utilizare. rebuturilor. accelerarea ritmului de încasări. soluţii privind reproiectarea activităţii). cât şi pe termen lung? Sintetizând cele de mai sus. diversitatea agenţilor economici interesaţi în diagnosticarea activităţii şi rezultatelor firmei determină existenţa mai multor tipuri de analiză diagnostic. consumuri specifice de resurse. în sfera producţiei: lansarea de noi produse. b. Sedifor. permite cunoaşterea stării de fapt a acesteia. competenţa echipei manageriale. scurtarea ciclului de producţie. În opinia aceluiaşi autor. pregătirea profesională.Thibaut . Editura Economica. situaţia blocajului financiar. mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă. extinderea pe piaţă. c. evidenţă operativă bună. respectarea disciplinei tehnologice. precum şi direcţionarea unor programe de acţiune care să asigure redresarea sau ameliorarea performanţelor. evoluţia şi structura costurilor unitare). garantarea fiabilităţii utilajelor. • diagnosticul managementului şi al utilizării resurselor umane (mărimea şi structura personalului. producţiile şi caracterizarea produselor. putem afirma că metoda diagnostic a întreprinderii este o metodă împrumutată din practica medicală şi care. clauze contractuale precise cu termene şi fără confuzii. creşterea disponibilităţilor băneşti şi a credibilităţii la bănci în vederea contractării de credite.

analiză expresă. Analiza post-factum priveşte prezentul şi trecutul. . • diagnosticul economico-financiar. analiza globală şi cea funcţională sunt realizate într-o viziune strategică. analiza poate fi: . identificarea cauzelor acestor disfuncţionalităţi. după nivelul la care se face investigarea.analiză globală.analiză statică. d. • diagnosticul tehnologiei. Analiza macroeconomică vizează nivelul economiei naţionale: c. acest tip de analiză permite orientarea activităţii viitoare pe coordonate care să asigure ameliorarea performanţelor. se disting: . În accepţiunea modernă. explicativă şi predictivă. care sunt frecvente în managementul intern operativ şi analize pe termen lung (peste un an). e. Rezultă. pot fi: analize pe termen scurt (până la un an). înţelegerea şi explicarea funcţionarii întreprinderii ca sistem. .fenomenului se disting două tipuri fundamentale: . deci.analiză funcţională. Analiza mezoeconomică studiază fenomenele la nivelul sectorului. • diagnosticul resurselor umane. respectiv la scara întreprinderii sau a elementelor ei structurale. după sfera de cuprindere şi finalitate. . Analiza post-factum este un instrument de supraveghere şi asigurare a funcţionarii unei întreprinderi. pot fi: . . VII. care constă în articularea forţelor şi slăbiciunilor firmei cu oportunităţile şi pericolele ce provin din mediul în care aceasta acţionează.mezoeconomică. Analiza microeconomică se desfăşoară la nivelul agentului economic. că părţile constitutive ale analizei diagnostic trebuie să răspundă funcţiilor pe care o întreprindere le exercită în activitatea sa. b.macroeconomică. în funcţie de orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul. Etapa Evaluarea activităţii viitoare 59 . analiza diagnostic cuprinde un ansamblu de caracteristici şi indicatori funcţionali şi financiari a căror evidenţiere presupune reperarea simptomelor. de relevare a modului de realizare a obiectivelor propuse pe baza studierii relaţiilor funcţional-cauzale. iar analiza funcţională este orientată spre investigarea modului de realizare a funcţiunilor întreprinderilor şi spre soluţionarea unor probleme specifice.analiză post-factum . iar analiza previzională vizează perspectiva activităţii întreprinderii. • diagnosticul calităţii managementului general.analiză dinamică.3. pe baza următoarelor genuri de diagnostic: • diagnosticul capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei. a disfuncţionalităţilor unei firme. • diagnosticul calităţii. Analiza globală (aprofundată) cuprinde un ansamblu de metode care permit cunoaşterea. implicând în diagnosticul retrospectiv şi deciziile strategice. Analiza statică studiază fenomenele la un moment dat.microeconomică. după modul de urmărire în timp a fenomenelor. Analiza expresă este impusă de necesitatea reglării operative a disfuncţionalităţilor apărute în activitatea firmei. . ramurii de activitate. Prin cele trei dimensiuni ale sale: cognitivă.analiză previzională sau prospectivă. În sensul celor menţionate mai sus. Analiza dinamică cercetează fenomenele economice în schimbarea lor.

diferenţierea cererii pe sezoane pentru unele produse ale întreprinderii. aceste criterii sunt: nivelul veniturilor. 60 . preţuri etc. relaţii personale prioritare.ca: măsuri de sporire a productivităţii muncii. aspecte psiho-sociale (atitudini. restructurare şi perspective de realizare la societăţile comerciale”. • creşterea sau reducerea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie în funcţie de cerere şi în scopul repartizării profitului. • descrierea completă şi precisă a produselor proiectate şi stabilirea cantităţilor ce se vor obţine anual (cel puţin trei ani). zona geografică (regiune. În cadrul activităţii de evaluare strategică se pune următoarea întrebare: CUM VOM FACE SĂ AJUNGEM ACOLO? În această etapă a planului de afaceri se au în vedere principalele direcţii strategice şi se elaborează planul ca instrument strategic în cadrul căruia elementele de bază sunt: planul de producţie. 31 Teodor Hada – „Diagnoza. Toţi managerii urmăresc ca obiectiv controlul eficienţei prin cost”.Economia întreprinderii. ASE.). Evaluarea activităţii viitoare se concretizează în următoarele secţiuni ale planului de afaceri: a) PLANUL DE PRODUCŢIE cuprinde: • proiectarea capacităţilor de producţie pe întregul flux tehnologic. 1997. cunoaşterea tendinţei pieţei prin estimarea creşterii sale potenţiale. cerinţele personale (familiale. . cerinţele marilor consumatori şi ale micilor consumatori. 32 Letiția Zahiu şi colab. ca şi identificarea şi analiza concurenţei pentru produsele respective. Din punctul de vedere al consumatorilor. • proiectarea consumurilor specifice şi totale de resurse. în condiţiile tehnologiilor de producţie viitoare. stabilirea dimensiunii pieţei prin discuţii cu potenţialii distribuitori. cunoştinţe). sex.. Această secţiune trebuie să asigure o cunoaştere clară a segmentului de piaţă a întreprinderii în vederea realizării obiectivelor strategiei economice. Pe baza acestor studii se stabilesc principalele direcţii strategice şi se procedează la: • selectarea produselor în funcţie de avantajele comparative şi cerinţele pieţei. De exemplu: “întregul personal va avea ca scop obţinerea unor produse cu un standard ridicat de calitate. stil de viaţă. creşterea calităţii produselor. Pentru fundamentarea celor trei componente ale etapei de evaluare strategică sunt necesare informaţii care se prelucrează şi se sintetizează în indicatori tehnici şi economico-financiari. • estimarea implicaţiilor ecologice. Pentru definirea pieţei este necesară aprecierea clienţilor potenţiali şi localizarea acestora. starea demografică (vârstă. Din punctul de vedere al producătorilor aceste criterii sunt următoarele: specificul întreprinderii. religie etc. Din analiza misiunii firmei vor reieşi principalele scopuri pe domenii şi obiectivele afacerii. naţionalitate etc.31 Evaluarea strategică Pentru evaluarea strategică a activităţii firmei este necesar un studiu prospectiv.). Criteriile ce trebuie avute în vedere pentru determinarea tipului de piaţă şi a perspectivelor de extindere a acesteia sunt subordonate cerinţelor consumatorilor şi posibilităţilor producătorilor. Bucureşti. rural şi urban). • alte căi de realizare a scopului fundamental al întreprinderii – maximizarea profitului . Misiunea firmei trebuie să răspundă corect la întrebarea: UNDE DORIM SĂ FIM ? Răspunsul la această întrebare stă la baza evaluării strategice a activităţii viitoare a firmei. raţionalizarea cheltuielilor de producţie. planul de marketing-comercializare. Deva. intermediari şi clienţi. inclusiv a impactului acestora asupra costurilor. • stabilirea necesarului de personal pe categorii şi a fondului de salarii anual. Este necesară. 1995. planul financiar.32 Problema esenţială şi punctul de pornire în elaborarea planului este secţiunea „piaţa de desfacere”.O primă abordare este cea a stabilirii dimensiunii sau scopului fundamental al firmei. posibilităţi de export. nivelul tehnic şi calitatea tehnologiilor. Editura Intelcredo. de asemenea.

Detalierea unor capitole ale planului de afaceri. tendinţele pieţei produselor. produse şi pe ansamblul întreprinderii. d) ANALIZA FINANCIARĂ cuprinde: • determinarea fluxului de numerar. Monitorizarea afacerii presupune punerea unei întrebări de următorul tip: CUM ŞTIM DACĂ AM OBŢINUT CE NE-AM PROPUS? Etape de corecţie În final. este necesar să existe certitudinea că obiectivele propuse sunt ferm urmărite. Dacă însă există abateri de la obiectivele planificate vor trebui întreprinse acţiuni corective pentru a aduce afacerea în cursul ei firesc. transport etc. preturile unitare pe perioade. inclusiv rezultatele financiare şi repartizarea lor pe destinaţii. consumul estimat pe fiecare produs. c) PLANUL FINANCIAR cuprinde: • bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare. furnizori.). Etapa de monitorizare a planului de afaceri După implementarea planului de afaceri. • indicatorii economico-financiari. • estimarea cantităţilor de produse ce se vor vinde. acesta va trebui urmărit (monitorizat) pentru a analiza dacă este îndeplinit corespunzător. Rezumatul planului de afaceri Rezumatul nu trebuie să fie doar o listare a conţinutului planului de afaceri. Un punct critic ce trebuie comunicat în rezumat este competenţa specifică a firmei (punctele 61 . în cazul în care se fac investiţii. VII. Acest capitol al planului de afaceri cuprinde: • sinteza analizei de piaţă (populaţie. cuantificarea factorilor de risc şi impactul asupra cheltuielilor şi veniturilor viitoare). • strategiile de marketing (preţuri practicate. în urma măsurilor de restructurare sau a investiţiilor propuse. pentru închiderea ciclului de planificare a afacerii. reclamă.). prospecte etc. În cazul solicitării unor credite de la bănci pentru funcţionarea normală a întreprinderii . în vederea realizării vânzărilor proiectate şi ocuparea segmentului de piaţă stabilit. implementarea devine etapa următoare în ciclul de planificare a afacerii. De aceea. Planul de afaceri este completat cu anexe şi diagrame (desene sau planuri ale produselor şi obiectivului de investiţii. sistemul de aprovizionare (cantităţi de aprovizionat. cota de piaţă etc. e) ANALIZA DE RISC cuprinde: • determinarea riscurilor activităţii viitoare (factori posibili de risc. promovare etc. • reţeaua de distribuţie a întreprinderii şi modul de asigurare a transportului produselor. determinaţi în scopul susţinerii avantajelor proiectului propus sau a viabilităţii întreprinderii. ci trebuie să sublinieze principalele probleme prezentate în etapele întocmirii sale. b) PLAN UL DE MARKETING-COMERCIALIZARE Această secţiune trebuie să fie realistă şi bine documentată. în planul de afaceri trebuie estimat volumul acestora pe baza situaţiei economice a întreprinderii.4. Etapa de implementare strategică a planului de afaceri Odată evaluate alternativele propuse în planul de afaceri urmează implementarea lor în practică. contracte. preţuri. • analiza de produs (avantaje în comparaţie cu alţi competitori).). veniturile medii ale populaţiei.• proiectarea costurilor unitare şi a cheltuielilor pe elemente componente. numărul şi puterea concurenţilor. • determinarea fluxului de numerar actualizat şi calculul ratei interne de rentabilitate. veniturile previzibile pe fiecare produs.). adică o transpunere a planului în acţiune.

Competiţia se referă la: 62 . • achiziţionarea de potenţiali clienţi: identificarea cererii. Durata de timp între asigurarea produsului / serviciului către client şi momentul cererii se referă la: comenzi iniţiale. volumul livrat etc. îngustarea pieţei ţintă etc. direcţiile cheie de acţiune vizând personalul firmei. aria geografică.). agenţi de vânzări etc. rezumatul istoricului gestionării resurselor financiare. strategia de marketing. Piaţa ţintă cuprinde: • caracteristicile distinctive ale principalelor pieţe ţintă şi ale segmentelor de piaţă ale firmei. • voinţa grupurilor testate de a achiziţiona produsele / serviciile firmei la nivelurile diferite de preţ. a veniturilor şi cheltuielilor şi a performanţei economice). problemele actuale şi cercetările de piaţă ale firmei. caracteristicile pieţei ţintă (demografice. Timpul de livrare. industrial sau sectorul agroindustrial. • cercetarea şi dezvoltarea produselor sau a serviciilor: principalele probleme. • firma: nevoile pe care firma le va satisface.forte) şi factorii ce vor face ca afacerea firmei să fie de succes în competiţia pe piaţă. • mediile de comunicare cu competitorii pe piaţa ţintă. reduceri de preţ. achiziţionările anuale de produse sau servicii similare cu ale firmei. niveluri ale profitului marginal. produsele sau serviciile oferite de firmă pentru satisfacerea acestor nevoi.). demografia. selectarea personalului de decizie din domeniul comercial (manageri. geografice etc. • reacţia potenţialilor clienţi. Eforturile de penetrare pe pieţele ţintă privesc: cererea critică. acoperirea geografică. strategiile de vânzare. cheia de succes în competiţia pe piaţă. • analiza pieţelor: mărimea pieţei ţintă. repetări de comenzi. soluţionarea proceselor de evaluare a cererii. extinderea spre nevoile curente. • penetrarea pieţei urmăreşte: împărţirea pieţei. estimarea raţională a pieţei. • importanţa satisfacerii cerinţelor pieţelor ţintă. • principala piaţă ţintă: numărul de potenţiali clienţi. tendinţe viitoare semnificative). • pieţele ţintă secundare şi atributele cheie (creşteri demografice. Analiza şi estimarea pieţei Analiza pieţei trebuie să reflecte informaţii privind sectorul din care face parte firma. numărul de clienţi. rezumatul perspectivei financiare (incluzând o justificare sumară a estimării nivelurilor viitoarelor vânzări. • preţurile şi profitul marginal: nivelul de preţ. Rezumatul planului de afaceri va conţine: • scopul planului de afaceri: atragerea investiţiilor. Rezultatele testului de marketing se referă la: • clienţi potenţiali contractanţi. planul operaţional pentru controlul afacerii. de plăţi etc. • organizarea şi personalul: managerii de succes şi patronii firmei. localizarea geografică. eforturi în curs. • informaţii financiare: necesarul de fonduri şi folosirea lor. tendinţe ciclice sezoniere. • tendinţe cheie şi schimbările anticipate pe principala piaţă ţintă. cercetarea cererii. creşterea anticipată a pieţei. • activitatea de marketing şi vânzări. Acestea sunt cuprinse în analiza pieţei ţintă şi stabilirea cotei de piaţă a firmei. • metode de identificare a competitorilor pe piaţa ţintă.. de volum. • demonstraţiile oferite potenţialilor clienţi.

forţa firmei. Analiza producţiei şi a potenţialului tehnico – productiv O atenţie specială la întocmirea acestui capitol va trebui acordată utilizatorilor planului de afaceri. forţa firmei (resursele financiare). • importanţa pieţei ţintă a firmei pentru competitorii săi. vânzări proprii etc. • capacitatea de a satisface cererea pe piaţă. împărţirea pieţei potenţiale (cât de mare succes va avea firma pe piaţă fără a întâlni concurentă? cum vor fi noii competitori ai firmei?: competitorii direcţi. 63 . relaţii existente. tehnologie. materiale tipărite etc. b – Ciclul de viaţă al produselor : • descrierea situaţiei actuale a produselor / serviciilor raportate la ciclul lor de viaţă. • anticiparea rezultatelor activităţilor viitoare de cercetare şi dezvoltare a produselor. • aspectele cheie ale produselor / serviciilor firmei. Restricţiile legislative pot fi: • cerinţele clienţilor şi reglementările guvernamentale (metode de încadrare în reglementările în vigoare. • comunicaţii (promovare. de achiziţie. proces de vânzare. • schimbările anticipate în cerinţele legislative. verticală (asigurarea de produse la diferite niveluri ale lanţului de distribuţie).• identificarea competitorilor (pe gama de produse sau servicii şi pe segmentul de piaţă): existenţa. vânzători cu amănuntul. • activităţi viitoare preconizate vizând cercetarea-dezvoltarea de produse. • avantajul competitiv. Capitolul va cuprinde: a – Descrierea detaliată a produselor / serviciilor din perspectiva utilizatorului: • avantajele specifice produselor / serviciilor. • factorii care ar putea să schimbe ciclul de viaţă anticipat al produselor / serviciilor. inerţia clienţilor. d – Activităţile de cercetare – dezvoltare de noi produse: • activităţi de cercetare în desfăşurare. Capitolul Analiza pieţei fundamentează estimarea viitoare a acesteia prin stabilirea următoarelor elemente pregătitoare ale planului de afaceri : a– Strategia generală de marketing. • punctele slabe (dezavantajul competitiv): abilitatea de a satisface nevoile clientului. • strategia de creştere internă. loialitatea pentru marcă. reputaţia.noi produse sau servicii. • punctele forte (avantajul competitiv): abilitatea de a satisface nevoile clientului. orizontală (asigurarea produselor similare pentru utilizatori diferiţi). ce nu pot fi patentate sau fără drepturi de autor. timpul necesar. caracteristici de personal.). • bariere de iniţiere pe piaţă: costul investiţiilor. prototipuri. secrete comerciale: • drepturile de autor existente în achiziţionare sau patent. b– Strategii de vânzare: • personalul de vânzare (vânzarea internă sau prin reprezentanţi independenţi).). existenţa patentelor şi a licenţelor etc. • canalele de distribuţie (distribuitori.). produse în loturi mici). drepturi de autor. competitorii indirecţi). brevete de invenţii şi inovaţii. • situaţia actuală (idei. reputaţia. • drepturi de autor. c – Patente. penetrarea pieţei. vizând: . timp. care cuprinde: • strategia de penetrare a pieţei. caracteristici de personal. • activităţi de vânzare (cantitate de produse vândute. • înţelegerile legale existente între patroni şi angajaţi privind procesul inovaţional din firmă. reclamă.noi generaţii de produse sau servicii. prospectare etc. relaţii publice. calificate ca secrete comerciale. caracteristici de personal. cost). • aspecte cheie ale produselor / serviciilor firmei. patente. penetrarea pieţei. . brevete anticipate.

înţelegeri privind stocul de acţiuni. Prin folosirea anexelor se pot 64 . • Patente. • Rezumatul problemelor semnificative. înţelegeri cu angajaţii. analiza indicatorilor financiari. cu atât este mai greu pentru un potenţial investitor să-l citească atent. contracte de aprovizionare. referiri în cărţi etc. analiza tendinţelor prin reprezentarea grafică. înţelegeri între concurenţi. • Contracte semnificative: închirieri. Trebuie ţinut cont de faptul că se investeşte în oameni şi nu în idei. proiecţia bilanţului şi a contului de profit şi pierderi etc. • Analiza mediului ambiant al firmei. . • Situaţia veniturilor. în întregime. Ingeniozitatea şi talentul echipei manageriale a firmei sunt aspecte ce trebuie remarcate şi accentuate în planul de afaceri.produse sau servicii complementare. Firma trebuie să fie în stare să demonstreze potenţialilor investitori sau finanţatori că a depus o muncă competentă pentru întocmirea planului său de afaceri. e – Se analizează evoluţia costurilor de producţie. a clienţilor (beneficiarilor produselor / serviciilor firmei). a competitorilor indirecţi. Pot fi descrise diferite variante de clasificare a resurselor financiare. c – Analize financiare: • Istoricul situaţiilor financiare.. invenţii. Dacă planul de afaceri este destinat pentru a atrage investitorii în firmă. proiectare (variante). În majoritatea cazurilor. în perioada anterioară şi se evaluează activitatea managerială. • Modul de prospectare a informaţiilor financiare: previziune (cele mai bune estimări). Principalele anexe ale planului de afaceri sunt următoarele: • Curriculum vitae al managerilor cheie.). contracte de leasing. • Dimensionarea necesarului de resurse. • Nomenclatorul de produse şi situaţia acestora. proiecţia bilanţului şi a contului de profit şi pierderi etc. • Perspectiva situaţiei financiare. • Referinţe personale.înlocuirea produselor sau serviciilor. a furnizorilor. brevete. Informaţiile financiare se refera lă: a – Istoricul situaţiei financiare a firmei care se regăseşte în: • Bilanţul anual. • cercetarea activităţii altor firme din industria respectivă: a competitorilor direcţi. Anexele planului de afaceri vor fi prezentate separat de planul de afaceri propriu-zis. iar conţinutul acestuia să fie bine documentat. analiza tendinţelor prin reprezentarea grafică. • Contul de profit şi pierderi. înţelegeri de parteneriat. • Studii de piaţă. Informaţii financiare Informaţiile financiare reflectă gama largă şi sinteza tuturor informaţiilor prezentate în toate celelalte capitole. analiza indicatorilor financiari. Orice detalii în plus care ar putea fi utile. inovaţii. vor fi prezentate ca anexe. contracte de vânzare. fişele tehnologice pe produse. b – Proiectarea situaţiei financiare a firmei: • Anul următor (pe luni sau trimestre): bugetul de venituri şi cheltuieli. a cheltuielilor şi a rezultatelor. dar au caracter confidenţial. consumuri specifice de resurse. cu cât planul de afaceri este mai voluminos. atunci acest capitol va trebui să sublinieze ingeniozitatea şi talentele echipei manageriale şi să indice motivul pentru care acestea sunt o componentă distinctivă a competenţei firmei. • Informaţii pertinente publicate (articole din ziare. • Următorii 3-5 ani pe trimestre şi anual: bugetul de venituri şi cheltuieli. asigurări etc.

Costurile proiectului C. parametrii utilajelor şi consumurile specifice d. Patrimoniul şi potenţialul tehnico-productiv C. Tehnologia de producţie. Evaluarea generală a societăţii .Donath – „ Managementul firmei prin planul de afaceri”. Obiectul proiectului b. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A. într-o formă adecvată. Descrierea proiectului c. prezentăm cuprinsul succint al „Planului de afaceri” în două variante: • Planul de afaceri al unei societăţi care se restructurează. L. IV. să conţină toate informaţiile necesare. Calitatea produselor f. puncte forte F. Efectele realizării proiectului B. În continuare. Piaţa internă a produselor B. EVALUAREA ACTIVITĂŢII VIITOARE A. Planul de finanţare Cap. 1997. Proiectul de investiţii a. Managementul şi utilizarea resurselor umane D. Determinarea fluxului de numerar (cash-flow ).Calculul ratei interne de rentabilitate financiară. COSTURILE PROIECTULUI şi PLANUL DE FINANŢARE A. Piaţa de aprovizionare C. CARACTERIZAREA AGENTULUI ECONOMIC A. • Planul de afaceri al unei societăţi care face investiţii. obiectivele. Timişoara. Implicaţii ecologice B.33 Pe baza unei analize de detaliu şi a puterii de sinteză a echipei de lucru complexe planul de afaceri elaborat trebuie să fie concis. rezultatele şi să exprime capacitatea „beneficiară a firmei”. Costurile de producţie şi veniturile estimate B. PIEŢE şi MARKETING A.VI. Modelul A Planul de afaceri al unei societăţi comerciale care face investiţii în modernizare şi solicită credit bancar CUPRINSUL REZUMAT şi CONCLUZII Cap. CONTEXTUL SECTORIAL Cap. Piaţa agentului economic a. III. C.Dalota. I. Piaţa de desfacere a produselor b. Producţiile proiectate e.punctele slabe. clar. II. Riscuri ANEXE Modelul B 33 M. 65 . Editura Sedona. Date de identificare B. Diagnosticul economico-financiar E. Strategia societăţii Cap. Implementarea proiectului Cap.utiliza informaţiile suplimentare solicitate de către potenţialii cititori.V. Piaţa externă a produselor Cap.

5. Activitatea de marketing şi rentabilitatea produselor 2. Diagnosticul activităţii manageriale 2.4.Planul de afaceri al unei societăţi comerciale care se restructurează CUPRINS Cap.1. puncte slabe. puncte forte Cap.3.1.1. furnizorii 2. II.2.4.3.2.2. Planul de marketing – comercializare 3.2. • analiză de risc. • secţiunile planului de afaceri.3. STATEGIA DE RESTRUCTURARE şi PLANUL DE AFACERI 3.1.2.1.3.4. În ce constă etapa de evaluare a activităţii viitoare a unei întreprinderi în vederea elaborării planului de afaceri? 6. Evoluţia mediului macroeconomic 1. • evaluare strategică. Evaluarea strategică a pieţei 2. III. Care sunt secţiunile planului de afaceri? 7. Concluziile diagnosticului. Mediul concurenţial: concurenţii.1. Principalele direcţii strategice 3. ANALIZA OFERTEI 2. Reţeaua de distribuţie 2.1. De ce este necesar un plan de afaceri? 3. Planul de producţie 3.1. Fezabilitatea proiectului Anexe Cuvinte şi expresii cheie: • plan de afaceri.1.2. Ce cuprinde analiza diagnostic? 5.3. I.2.2. • analiză diagnostic. Diagnosticul organizării structurale Ca. DIAGNOSTIC GENERAL 1. Analiza financiară şi riscurile activităţii viitoare 3. Ce este analiza diagnostic? 4.3.2.3. Ce tratează secţiunea: Planul de producţie? 66 . Constrângerile pieţei 2. Analiza cererii 2. Planul de afaceri 3. DIAGNOSTIC DE PIAŢĂ 2.2. • analiză financiară.2.3. clienţii. Ce se înţelege prin plan de afaceri? 2. Diagnosticul financiar 2. Potenţialul tehnico-productiv 2.2. Diagnosticul economic . Programul de restrusturare 3.1.6. Prezentarea generală a societăţii 1. Planul financiar 3. Întrebări: 1.5.productivitatea factorilor 2.

În ce constă analiza financiară . Ce tratează secţiunea: Planul financiar? 10.8.componentă a planului de afaceri? 67 . Ce tratează secţiunea: Planul de marketing – comercializare? 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->