Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Catedra de Informatică economică,


Cursul de master Managementul Informatizat al proiectelor

Ghid pentru documentarea, elaborarea si sustinerea disertatiilor

I. Tematica lucrarilor de disertatii 2006-2007 (fisier atasat).


• Tematica este elaborata de directorul de program si aprobata de Biroul
Consiliului profesoral.
• Tematica este elaborata pe baza listei temelor elaborate in anii precedenti
• Tematica este orientativa, studentii putand elabora o lucrare de disertatie cu o
tema diferita de cele din tematica

II. Calendarul activitatilor documentare, elaborare si sustinere disertatii (fisier


atasat)

III. Ghid / recomandari de elaborare si sustinere disertatie


• Tema lucrarii de disertatie trebuie sa fie din domeniul de specializare al cursului
de master, respectiv managementul proiectelor. Nu vor fi acceptate de catre
comisia de sustinere lucrari care nu sunt de managementul proiectelor !
• Lucrarea trebuie sa aiba o abordare practica (sa fie elaborata pe baza unui studiu
de caz)
• Dimensiunea lucrarii : 35-50 pagini.
• Structura recomandata a lucrarii ;
o Introducere (motivatia de alegere a temei) : 1-2 pagini
o Cadrul de abordare : 2-3 pagini
o Tratarea efectiva a temei (prezentarea modului de realizare a studiului de
caz) : surse de date folosite, metodele aplicate, rezultate, interpretari) : 20-
20-25 pagini)
o Concluzii 1-2 pagini
o Bibliografie : 1-2 pagini

1
o Anexe
• Recomandari formale :
o Organizarea materialului pe capitole si paragrafe (dimensiunea medie a
unui paragraf : 0.5-1 pagini)
o Utilizarea tabelelor si a figurilor (cu numerotare si trimiteri in text)
o Utilizarea referintelor bibliografice (trimiteri bibliografice in text)
o Tehnoredactare 12 pct TNR la un rand
• Etapele procesului de documentare, elaborare si sustinere disertatii
o Alegerea temei
o Alegerea coordonatorului/coordonatorilor (cadru didactic implicat in
activitati din cadrul cursului, cel putin un coordonator trebuie sa fie din
ASE)
o Redactarea cererii de realizare a lucrarii (model atasat), semnarea (de
catre student si de catre coordonator/coordonatori) si depunerea la
secretariat CSIE (pentru avizare si luare in evidenta)
o Documentarea si elaborarea lucrarii (dupa un program stabilit de comun
acord de catre student-coordonator/coordonatori)
o Evaluarea activitatii de documentare si elaborare de catre
coorsdonator/coordonatori
o Stabilirea comisiei de sustinere a disrtatiei si a datei/perioadei de sustinere
o Depunerea lucrarii in vederea sustinerii. La colectivul de coordonere a
cursului (C. Bodea) se depun urmatoarele documente:
 Lucrarea (2 exemplare listate)
 Sinteza lucrarii in format electronic (1-2 pagini, model atasat,),
 2 fotografii tip BI/CI
o Programarea in vederea sustinerii
o Sustinerea lucrarii in fata comisiei (se va utiliza prezentare .ppt si, daca
este cazul o versiune demo a aplicatiei)
• Ridicarea adeverintei de absolvire a cursului (de regula, la o saptamana de la data
sustinerii, de la secretariatul CSIE)

2
• Ridicarea diplomei si actelor in original din dosarul personal (de la Departamentul
de eliberare a diplomelor, in termen de 3-6 luni de la sustinerea disertatiei).
Model de cerere pentru alegerea temei şi a coordonatorului/coordonatorilor

De acord,

_____________________________________
Semnatura coordonator/coordonatori si data

Domnule Decan

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, student in


anul II la cursul de master Managementul informatizat al proiectelor, organizat de
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică vă rog să aprobaţi
realizarea lucrării cu tema :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Coordonator/Coordonatori : _____________________________________

Data : _______________

Semnatura,
_____________________

3
Domnului Decan al Facultătii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

4
Sinteza lucrării de disertatie (model de structura)

Titlul lucrării

Autor (nume, prenume, informatii de contact): ______________________________________


Coordonator/Coordonatori : ___________________________________
Cuvinte cheie (minim 5): _______________________________________

1. Obiectivele lucrarii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Metodele si sursele de date utilizate


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Rezultatele obtinute; concluzii


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________