Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI Nr. din I.PARTILE CONTRACTANTE 1.1 S.C. OVERLAND GRUP S.R.L. cu sediul in Darmanesti, str.

r. Nemira, nr. 48, jud. Bacau, CIF RO16541290, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J04/1154/2004 avand contul TREZORERIE RO62TREZ0675069XXX000174 deschis la trezoreria Darmanesti, reprezentata prin d-l Bindileu Iustian cu functia de Administrator, in prezentul contract EXECUTANT, si 1.2 Comuna Scorteni, com. Scorteni, jud. Bacau, cod fiscal 4535813, cont trezorerie RO........................................ , reprezentata prin d-l Ambarus Mircea, functia de primar, in calitate de BENEFICIAR,pe de o parte, au convenit sa incheie prezentul contract. II. OBIECTIVUL CONTRACTULUI 2.1. Executantul se obliga sa execute lucrarile de Amenajare drumuri comunale Comuna Scorteni, jud. Bacau: - Amenajare drum balastat L=420 ml; Traseul Cimitir-Biserica sat Sarbi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata de executie a tuturor lucrarilor este de 30 de zile de la data semnarii contractului. La data finalizarii lucrarilor se vor intocmi procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si de predare-primire intre parti. IV. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA Valoarea lucrarilor realizate in temeiul prezentului Contract este: 35.080,64 lei la care se adauga TVA 8.419,35 lei RON conform ofertei prezentata de executant si aprobata de beneficiar. Art.4.1.Beneficiarul va deconta Executantului lucrarile efectic realizate, in baza situatiilor de lucrari. Art.4.2.Pentru lucrarile executate, Executantul va emite factura, plata facandu-se cu ordin de plata in termen de 15 zile de la data primirii facturii de catre beneficiar. V.OBLIGATIILE PARTILOR 5.1.Prestatorul de servicii se obliga: a) sa execute lucrarile respectand normativele tehnice si de calitate; b) sa remedieze pe cheltuiala proprie lucrarile neexecutate corect; c) sa prezinte situatiile de lucrari certificate de beneficiar;

d) sa repare sau sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, utilajul avariat sau defect. 5.2.Beneficiarul serviciilor se obliga: a) sa achite in termen contravaloarea prestatiilor efectuate conform facturilor fiscale emise de executant, avand anexate situatiile de lucrari realizate si confirmate de reprezentantii beneficiarului; b) sa instiinteze executantul de aparitia unor situatii care pot influenta negativ respectarea clauzelor contractuale; c) sa efectueze receptia lucrarilor pentru toate lucrarile comandate si executate, odata cu acceptarea situatiei de lucrari. VI.CLAUZA PENALA 6.1. In cazul in care, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu cota procentuala in cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 6.2. Pentru depasirea termenului de decontare a facturilor Beneficiarul va plati executantului penalitati de 0,05% pe zi de intarziere, din valoarea ramasa de achitat, fara a depasi suma asupra careia sunt calculate. VII.REZILIEREA CONTRACTULUI 7.1.Partile contractante pot conveni rezilierea contractului inainte de termen.La data rezilierii de comun acord a contractului,se va intocmi un proces-verbal privind stadiul fizic al lucrarilor executate,ce va sta la regularizarea platilor.Se va preda de asemenea catre Beneficiar si toata documentatia ce a stat la baza prestatiilor executate pana la acea data. 7.2.Executantul poate cere rezilierea contractului daca Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie ,care este in sarcina sa ,si prin aceasta pune executantul in imposibilitatea de a efectua prestatia. 7.3.Beneficiarul poate rezilia contractul in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre executant,in baza unei notificari scrise de incetare,fara nici o alta formalitate prealabila si fara interventia instantei. 7.4.In cazul rezilierii contractului,partile vor intocmi situatia prestatiilor efectiv executate,dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa se plateasca,in conformitate cu prevederile contractului,precum si daunele pe care trebuie sa le suporte partea din vina careia s-a produs rezilierea. VIII.FORTA MAJOR 8.1.Beneficiarul si Executantul vor fi absolviti de responsabilitati in caz de neexecutare a obligatiilor asumate datorita unei forte majore,imprevizibila si

imposibil de a fi prevenita,care se va produce dupa intrarea in vigoare a prezentului contract. 8.2.ndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 8.3.Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice in cel mult 5zile de la producerea evenimentului si sa transmita documentele diveditoare cat de curand posibil. 8.4.Partea care invoca forta majora trebuie sa comunice,de asemenea,celeilalte parti data incetarii acesteia,daca scest lucru este posibil. 8.5.Daca partile nu fac notificarile in termen si in conditiile specificate anterior,privind inceperea si terminarea situatiei de forta majora ,partea care o invoca va fi responsabila de daunele suferite de cealalta parte. 8.6.In cazul in care forta si/sau efectele ei conduc la suspendarea pentru o perioada de 6 luni,partile se vor intalni cu cel putin inaintea expirarii acestei perioade in scopul de a decide continuarea sau terminarea acestui contract. IX.NOTIFICRI 9.1.n acceptiunea partilor contractante,orice notioficare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 9.2.n cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata,cu confirmare de primire(A.R.)si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 9.3.Daca notificare se trimite prin fax,ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 9.4.Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,daca nu sunt confirmate,prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. X.RECEPTIE SI VERIFICARE 10.1.Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare al serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile legale si normele aplicabile. 10.2.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 10.3.Receptia prestatiilor efectuate in baza prezentului contract se poate efectua de o comisie de receptie ,numita printr-o decizie de Beneficiar ,sau de catre supervizorul delegat de Beneficiar.

XI.LITIGII 11.1.Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii partilor. 11.2.n cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. XII.CLAUZE FINALE 12.1.Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 12.2.Prezentul contract,impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 12.3.Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, din care unul pentru prestator si unul pentru beneficiar.

EXECUTANT, BENEFICIAR, S.C.OVERLAND GRUP S.R.L. DARMANESTI ADMINISTRATOR PRIMAR BINDILEU IUSTIAN COMUNA SCORTENI

MIRCEA AMBARUS

S-ar putea să vă placă și