P. 1
HASDEU, Bogdan Petriceicu - 01 Etymologicum Magnum Romaniae (v3.0)

HASDEU, Bogdan Petriceicu - 01 Etymologicum Magnum Romaniae (v3.0)

|Views: 273|Likes:
Published by Andreiuţa

More info:

Published by: Andreiuţa on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

B.

PETRICEICU-HASDEU

ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE
DICÞIONARUL LIMBEI ISTORICE ªI POPORANE A ROMÂNILOR
EDIÞIE ÎNGRIJITÃ ªI STUDIU INTRODUCTIV DE

GRIGORE BRÂNCUª

1

INTRODUCERE

Hasdeu este un geniu multilateral, un spirit universal care a covîrºit cu personalitatea sa o jumãtate de secol de culturã ºi ºtiinþã româneascã. Opera sa vastã ºi extrem de variatã îl urcã, uriaº, la înãlþimea secolului sãu. Cu Cantemir ºi Eliade, cu Iorga ºi Cãlinescu, Hasdeu formeazã galeria marilor iluºtri ai culturii româneºti. Natura l-a rãsfãþat cu toate darurile: inteligenþã ieºitã din comun ºi memorie fenomenalã, imaginaþie prodigioasã, capacitate receptivã la formele progresului, curajul cãilor nebãtute, simþul realitãþii ºi exuberanþa romanticã, toate acestea asociate cu o extraordinarã putere de muncã ºi sortite sã se manifeste în circumstanþele favorabile ale celei de-a doua etape a culturii moderne româneºti. Prin geniul lui Hasdeu, ºtiinþa ºi cultura româneascã, trecute de pragul pionieratului, sînt împinse spre universalitate. El a deschis drumuri noi pentru savanþii noºtri de mai tîrziu ºi a descoperit metode de cercetare care anticipau cu multe decenii ivirea unor discipline ºtiinþifice moderne. Lingvistica ºi filologia datoreazã lui Hasdeu contribuþii fundamentale. Deºi nu a elaborat o operã de sintezã asupra istoriei limbii române, aproape toate problemele esenþiale ale acesteia au intrat în vederile ºi preocupãrile lui, concretizate în numeroase studii, articole, note. Originile limbii, aportul substratului, raporturile cu limbile romanice ºi balcanice, contribuþia influenþelor externe, fizionomia dialectalã, stadiul arhaic reflectat în textele din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, specificul evolutiv al limbii rezultat din aspectele ei contemporane etc. sînt teme majore ale unei astfel de opere, pentru care Hasdeu a adunat un material bogat, studiindu-l nu numai cu metodele curente în lingvistica epocii sale, ci ºi cu cele pe care, descoperindu-le el însuºi, ºtiinþa avea sã le confirme mult mai tîrziu. Studiile lui Hasdeu ºi, într-o oarecare mãsurã, ale lui Cipariu pregãtiserã deja terenul pentru ca istoria limbii române sã fie scrisã de cãtre marii lingviºti ai generaþiilor urmãtoare: Philippide, Densusianu, Puºcariu ºi Rosetti. Ediþia de texte vechi Cuvente den bãtrãni este o operã de valoare excepþionalã, model pentru filologii de astãzi. Notele, comentariile ºi explicaþiile care însoþesc textele, reproduse dupã un sistem propriu de transcriere, sînt de o mare utilitate pentru cunoaºterea particularitãþilor grafice, fonetice, gramaticale ºi lexicale ale limbii noastre vechi. Cu aceastã lucrare se pun ºi bazele cercetãrii vechilor cãrþi populare româneºti ºi ale folcloristicii noastre în general. Dar opera care impresioneazã cel mai mult din întreaga activitate ºtiinþificã a lui B.P. Hasdeu ºi în care erudiþia ºi energiile creatoare ale savantului se desfãºoarã larg este monumentalul Etymologicum Magnum Romaniae, cu subtitlul Dicþionarul limbei istorice ºi poporane a românilor. Editatã sub auspiciile Academiei Române, între 1886 ºi 1895, în trei mari tomuri, lucrarea însumeazã 1649 de pagini (dispuse în 3298 de coloane), la care se adaugã 102 pagini de studii introductive, inclusiv unele rapoarte ºi chestionarul. Ultimul volum, al IV-lea, publicat în 1898, nu trebuie considerat ca parte integrantã a Dicþionarului, cãci conþine numai „introducerea”, un întins studiu de istorie, intitulatã Negru Vodã. Un secol ºi jumãtate din începuturile statului Þãrei Româneºti (1230-1380).

INTRODUCERE
Etymologicul lui Hasdeu reprezintã pe al doilea din cele cinci episoade ale istoriei de mai bine de o sutã de ani a dicþionarului nostru academic. Dicþionariul limbei române (1876-1877), elaborat de Laurian ºi Massim, operã cu care începe lunga istorie a lexicografiei româneºti din cadrul Academiei, dezamãgise pe contemporani, care, mai ales din cauza ortografiei etimologice în care fusese redactatã ºi a numãrului mare de cuvinte „ireale”, introduse direct din dicþionarele latineºti, ajunseserã sã-i conteste, pe nedrept, aproape orice merit ºtiinþific. Se punea deci problema nu a remanierii operei latiniºtilor, ci a elaborãrii unui nou dicþionar. Pentru aceasta, Academia desemneazã, în 1884, pe Hasdeu, acesta fiind singurul lingvist de mare prestigiu, ale cãrui cercetãri de etimologie ºi, în general, de lexicologie româneascã se impuseserã nu numai la noi, ci ºi în lumea ºtiinþificã europeanã. Cele trei volume redactate de Hasdeu, dupã un plan grandios, cuprind numai litera A ºi începutul literei B, pînã la cuvîntul bãrbat. Dar ritmul lent (deºi numai în aparenþã) al redactãrii dicþionarului provoacã nerãbdare ºi chiar o nemulþumire tacitã în rîndul membrilor Academiei; de aceea, în 1897, acelaºi înalt for de culturã hotãrãºte întreruperea lucrãrii în forma începutã de Hasdeu ºi, în speranþa cã dicþionarul, înscris în planul Academiei încã de la fondarea ei, ar putea fi realizat mai repede, încredinþeazã lui Al. Philippide sarcina întocmirii lui. Savantul ieºean, deºi redactase aproape un sfert din lucrare, nu a reuºit însã sã publice nimic, cãci, dupã opt ani de lucru intens, Academia îi respinge planul pe motivul cã era conceput prea vast ºi trece lui Sextil Puºcariu direcþia dicþionarului. De la Philippide au rãmas cîteva sute de mii de fiºe, care au format baza materialã a redactãrii lucrãrii de cãtre colectivul condus de Puºcariu. Între 1907-1944, acesta tipãreºte trei volume ºi trei fascicule, care cuprind literele A-C, F-L, oprindu-se la cuvîntul lojniþã. La cel de-al cincilea episod al istoriei dicþionarului academic asistãm astãzi. Colectivele de lexicografi ale institutelor de lingvisticã din Bucureºti, Cluj ºi Iaºi continuã opera începutã ºi dusã sub conducerea lui Puºcariu pînã aproape de jumãtate. Pînã în prezent, au apãrut literele M, N, O, P, R, S, ª, T, Þ, V. Pentru completarea tabloului, trebuie adãugate aici, deºi nu au caracter general ºi istoric, Dicþionarul limbii române contemporane (vol. I-IV, 1955-1957), Dicþionarul limbii române moderne (1958) ºi Dicþionarul explicativ al limbii române (1975, 1996). Elaborat la sfîrºitul unei perioade de activitate ºtiinþificã ºi literarã extraordinar de bogatã a autorului, Etymologicul, faþã de care s-a manifestat întotdeauna o admiraþie fãrã margini, nu este un dicþionar obiºnuit ºi nici o enciclopedie în sensul strict al cuvîntului, dicþionarul ºi enciclopedia subsumîndu-se, ca pãrþi ale întregului, în cuprinsul lucrãrii. Pentru Hasdeu, „un dicþionar e dator, dupã putinþã, a-ºi împinge cercetãrile pînã la acea margine extremã, cãci þinta lui, în starea actualã a ºtiinþei, este de a ne împãrtãºi în istoria fiecãrui cuvînt genezea totalã a unei asociaþiuni de idei” (II, p. XV-XVI). Dicþionarul trebuie sã cuprindã, dupã concepþia lui, un vast tezaur de cunoºtinþe privind cultura materialã ºi spiritualã a poporului. De aceea, în EMR lingvistica (cu multele ei ramuri) ºi filologia se regãsesc laolaltã cu disciplinele înrudite cu ele: istoria, literatura, folclorul, sociologia, dreptul, istoria religiilor ºi a miturilor etc., toate acestea punînd în evidenþã specificul cultural ºi de civilizaþie al poporului român. În concepþia lui Hasdeu, lingvistica este ºtiinþa cu mijloacele cãreia se pot studia formele, oricît de îndepãrtate în trecut, ale vieþii poporului, deci este o ºtiinþã necesarã tuturor disciplinelor umaniste. Dicþionarul include în sfera lui gramatica, fonetica ºi folclorul, prin acesta din urmã înþelegîndu-se „întregul trai prezinte ºi trecut al unui popor, viaþa lui materialã ºi moralã în treptata-i desfãºurare, cu toate ale ei multe ºi mãrunte” (II, p. XV).

6

INTRODUCERE
Pe scurt, EMR îºi propunea sã fie un dicþionar explicativ ºi etimologic al numelor comune ºi proprii, un repertoriu complet de foneme, elemente derivative ºi forme gramaticale, studiate sincronic ºi diacronic, ºi o vastã colecþie de folclor ºi material etnografic întocmitã sub pretextul tematic al cuvintelor-titlu. Se adaugã aci, în puterea aceluiaºi pretext, studii teoretice de istorie, literaturã popularã ºi etnografie. Dupã cum se vede, lucrarea, unicã în felul ei, este aºezatã pe principii atît de largi, încît a o judeca dupã criterii strict lexicografice corespunde unei viziuni critice unilaterale. Hasdeu e refractar la tehnicismul ºi disciplina rigidã pe care le implicã lexicografia. Laturile atît de variate ale formaþiei lui intelectuale se întrunesc în sinteza acestei opere. Articolele Dicþionarului sînt elaborãri ºtiinþifice ºi de literaturã în acelaºi timp; savantul ºi literatul conlucreazã. Bogãþia informaþiei ºi capacitatea de asociere a cunoºtinþelor din cele mai diferite domenii ale ºtiinþelor umaniste, jocul ordonat al unei fantezii uimitoare, care îºi întinde aripile pe întreaga istorie a culturii ºi civilizaþiei noastre, fac dovada unui spirit genial ajuns în pragul de sus al dezvoltãrii sale. Cele trei volume ale Dicþionarului sînt însoþite de studii introductive care se leagã, prin conþinutul lor, de ansamblul operei. Cele din fruntea vol. I ºi al II-lea: Ce este etimologia? Cum se amestecã limbile? În ce constã fizionomia unei limbi? ºi Dicþionare ºi dicþionare sînt expuneri ale cîtorva principii de metodã în lingvisticã pe care Hasdeu le-a aplicat la Dicþionar. Aceste principii, menite „a arunca o luminã metodologicã asupra întregii opere”, cum se exprima autorul însuºi, explicã într-un fel specificul Dicþionarului. De aceea, o prezentare generalã a lor, o datã cu modul aplicãrii practice la faptele din Dicþionar, ne apare ca necesarã. Strat ºi substrat. Genealogia popoarelor balcanice, studiu cu care se deschide vol. al III-lea, este o investigaþie istorico-lingvisticã privind formarea popoarelor ºi a limbilor balcanice (inclusiv a dialectelor româneºti din sudul Dunãrii). Materia Dicþionarului se raportã, metodologic, la acest studiu prin latura etimologicã ºi prin sensul influenþelor. Cercetînd lista de cuvinte înregistrate în EMR, constatãm mai întîi cã, cu unele excepþii, neologismele nu figureazã în Etymologicum, deºi acestea constituiau un fond uriaº în lexicul românei din secolul al XlX-lea. Ignorarea sectorului neologic, care caracterizeazã aspectul modern al românei literare, e temeinic motivatã de intenþia autorului, expusã deja în prefaþã, de a-ºi limita cercetarea la vocabularul strict popular (comun, regional, arhaic), singurul interesant, dupã el, pentru istoria culturii ºi a civilizaþiei noastre populare (aºa cum se reflectã acestea în limbã). De altfel ºi alþi lexicologi (Cihac, Tiktin) au exclus neologismele din obiectul preocupãrilor lor, deci e vorba de un curent mai larg, determinat, foarte probabil, de o orientare generalã a culturii noastre umaniste de atunci spre istorie ºi folclor. Interesul pentru autohtonism, instituit, teoretic, încã înainte de revoluþia de la 1848, devenise deja o tradiþie. Existã însã în Dicþionar o mulþime de cuvinte neogreceºti pãtrunse în limbã mai ales în cursul secolului al XVIII-lea (anaforà, anaforã, anagnost, anerisesc, anost, apelpisesc etc.), cãrora Hasdeu le acordã atenþie deosebitã, mai ales cã multe dintre ele dispãruserã din limbã o datã cu obiectele ºi noþiunile pe care le denumeau. Cu toatã rezerva faþã de neologisme, Hasdeu a admis totuºi în dicþionarul sãu un numãr foarte restrîns de elemente romanice care pãtrunseserã direct sau prin intermediul limbilor rusã ºi neogreacã în cursul secolului al XVIII-lea ºi la începutul celui de-al XIX-lea. Unele dintre acestea ajunseserã deja populare pe la 1880, ceea ce justificã prezenþa lor în Dicþionar. Fiind puþine ca numãr, le înºirãm aici: ambrã (din franc.),

7

INTRODUCERE
americã, anglie (nume de þesãturi), amor, articul, asalt (din ital.), apalt „fermage” (din ital.), bagatelã (din franc., ital.), baghiunetã (var. a lui baionetã, din franc. prin rusã sau polonã), balã „balle, ballot” (din ital.), bandã „crampon de fer” (din germanã, direct sau prin mijlocire francezã ori italianã), bariz (din franc.), baston (din ital.), batalion (din ital. prin rusã), batistã (din franc.). Am notat în parantezã limba de origine indicatã de Hasdeu. Ca ºi în cazul împrumuturilor neogreceºti, ºi de data aceasta autorul face menþiuni utile în legãturã cu epoca ºi împrejurãrile istorice în care au pãtruns în românã. La baghiunetã ºi batalion de exemplu, aratã cã fac parte dintr-o întreagã terminologie militarã constituitã sub influenþa rusã. Bariz ºi batistã, introduse prin comerþ, s-au rãspîndit mult în graiurile populare. Dacã terminologia tehnicã savantã, compusã din neologisme avînd de regulã o circulaþie internaþionalã, este complet ignoratã în Dicþionar, în schimb termenii tehnici populari, în bunã parte arhaici sau dialectali, se bucurã de o înregistrare abundentã, cãci aceºtia reprezintã, dupã cum se ºtie, un mijloc foarte important de elucidare a unor aspecte vechi de civilizaþie popularã. Vocabularul tehnic autohton îl preocupase pe Hasdeu încã înainte de începerea lucrãrilor la Dicþionar. Sînt bine cunoscute studiile sale asupra originilor agriculturii, pãstoritului ºi viniculturii la români, publicate în numere din 1874 ale Columnei lui Traian ºi în care se repartizeazã pe surse etimologice vocabularul specific al acestor domenii. Hasdeu a arãtat cel dintîi cã terminologia noastrã pãstoreascã este preponderent latinã ºi dacã, dupã cum cea legatã de agriculturã conþine un foarte însemnat fond de provenienþã slavã. Prezenþa în cantitate mare a vocabularului tehnic popular în EMR corespunde, deci, atît concepþiei generale a autorului asupra caracterului Dicþionarului, cît ºi preocupãrilor sale speciale de onomasiologie. Indicaþiile privind poziþia particularã a acestor termeni în raport cu limba literarã a vremii permit reconstituirea unui mare numãr de domenii terminologice: botanicã (alior, acriº), zoologie (albiºor), agriculturã (amãrunþesc), creºterea vitelor (ales, s.m.), viniculturã (afumatã, s.f.), industrie casnicã (alesãturã), medicinã popularã (albeaþã, acrum), vînãtoare (barac, alemesc), comerþ (agem(3)), minerit (bãiesc, vb.), militãrie (balimez, vb.), coregrafie (alivenci, agãnãu), arhitecturã (alaº), arheologie (advare, s.n. pl.), religie, teologie (Adormire, amvon, aghiasmã), mitologie (alã), muzicã (agem(4)) etc. Mulþi dintre termenii de acest fel, ilustraþi prin numeroase citate alese în special din rãspunsurile la chestionar, sînt însoþiþi de ample descrieri ale obiectelor, însuºirilor ºi acþiunilor pe care le denumesc. În cadrul articolelor consacrate acestora, se dau informaþii bogate ºi se reproduc texte, unele foarte lungi, privind tot felul de ocupaþii ºi meºteºuguri populare. De exemplu, se aratã, cu amãnunte, cum se argãsesc pieile de vulpe, de lup, de nurcã, cum se þese pînza de cînepã în argea, cum se domesticesc albinele, cum se vînau altãdatã puii de ºoim (alemesc, vb.), cum se treierã grîul, cum se cultivã viþa de vie, cum se preparã caºul, cum se întrebuinþeazã buruienile ºi alte plante medicinale în leacuri populare, în descîntece ºi în vrãji. Alþi termeni sînt prilej de descriere amãnunþitã a dansurilor ºi jocurilor de copii, a pãrþilor componente ale casei, morii, plugului, rãzboiului de þesut, stînii, a speciilor de plante etc. Din întreaga operã se degajã un interes excepþional pentru terminologia tehnicã ºi, prin aceasta, pentru formele strãvechi ale civilizaþiei rurale româneºti. Cuvîntul-titlu este pentru Hasdeu un prilej de a pãtrunde în adîncurile întunecoase ale istoriei, de a reconstitui, prin corelarea datelor reale ºi prin completarea, cu propria sa imaginaþie, a golurilor documentaþiei, formele îndepãrtate ale vieþii noastre materiale ºi spirituale.

8

INTRODUCERE
Cuvintele dispãrute din grai alcãtuiesc o cantitate însemnatã din totalul materialului lexical înregistrat. Preferinþele autorului, mãrturisite deja în prefaþã, sînt îndreptate permanent spre vocabularul arhaic, excerptat din textele vechi de limbã românã: „Lucrarea […] nu va avea în vedere anume limba românã literarã de astãzi, ci mai ales limba cea veche ºi graiul actual al poporului cu diverginþele sale dialectale” (I, p. VI). La multe cuvinte care aparþin fondului învechit se face menþiunea directã cã au ieºit din uz: acur „accourir”, acicea adv., adãvãsesc „dépenser, exténuer”, adint „être attentif”, d-afetea „gratis”, d-afirea „éminent, distingué”, a-greaþã „à grand peine”, albugine, alboare, alegînd adv., alem s.n., aleº adv., amãgeu etc. Altele, destul de numeroase, nu poartã indicaþia specialã cã sînt arhaisme, dar sensurile lor sînt ilustrate exclusiv prin citate din textele vechi, ceea ce însemneazã cã Hasdeu însuºi le considera ca atare. ªi din punctul de vedere al puterii de circulaþie se face o distincþie care trebuie luatã în consideraþie: unele cuvinte au în limba veche o circulaþie generalã, restrînsã în epoca modernã la zone dialectale periferice. Dacã pentru faza arhaicã a limbii citatele puteau fi gãsite în texte aparþinînd tuturor provinciilor româneºti, în schimb, pentru stadiul mai nou al acesteia, atestãrile provin doar din unele graiuri. Procesul lent de dispariþie a unui cuvînt, prin refugierea mai întîi în ariile mai depãrtate de centrul inovator sau în producþiile folclorice, cu o limbã conservatoare prin excelenþã, poate fi ilustrat cu numeroase exemple din Etymologicum. O bunã parte din imensul material înregistrat în EMR provine din rãspunsurile obþinute prin originala anchetã dialectalã întreprinsã de Hasdeu cu ajutorul intelectualilor din sate ºi tîrguri. Cercetarea cu un chestionar tematic a graiurilor locale îl situeazã pe marele învãþat printre promotorii geografiei lingvistice, dicþionarul sãu fiind prima operã lexicograficã în care se valorificã din plin rezultatele unei investigaþii, ºtiinþific organizate, în structura ramurilor teritoriale ale limbii noastre. Ideea anchetelor dialectale se nãscuse, desigur, din interesul special pentru variatele aspecte ale folclorului ºi, implicit, ale limbii populare. Cu aproape un sfert de secol înainte de publicarea celei dintîi opere de geografie lingvisticã, Atlasul lui Gilliéron, Hasdeu intuise ideea imposibilitãþii trasãrii unor limite fixe între unitãþile dialectale principale ale limbii: „Orice mapã geograficã implicã rezerva fluctuaþiunilor terminale; centrul fiecãrui dialect e pronunþat, hotarele sînt echivoce” (Principii de linguisticã, în CB, III, Anexe, p. 59). De aceea, prin chestionarul sãu, a urmãrit culegerea de material de limbã vorbitã dintr-o reþea foarte deasã de puncte, de peste 700 (cele mai multe din Moldova, Muntenia ºi Oltenia). În felul acesta, faptul particular de limbã putea fi localizat cu mare exactitate. Hasdeu ajunsese ºi la ideea cã dialectele ºi graiurile se disting nu atît prin elemente de vocabular sau de morfologie, cît mai ales prin trãsãturi fonetice, acestea din urmã avînd avantajul cã se repetã într-un numãr mare de cazuri. Acesta este ºi rostul în chestionar al abundenþei de întrebãri privitoare la foneticã. Publicat în cadrul prefeþei la Dicþionar, chestionarul este alcãtuit din 206 întrebãri repartizate astfel: 46 de foneticã, 3 de gramaticã, 86 de lexic ºi 71 în legãturã cu diferite obiceiuri, credinþe, practici populare etc. Cele din prima categorie, redactate simplu, ca toate celelalte, au în vedere mai ales posibilitatea conservãrii în graiuri a unor fonetisme vechi ca: rotacismul, l ºi n în poziþie moale, i plenison la pluralul masculinelor, diftongul ea în tipul leage, -u final în omu ºi

9

INTRODUCERE
facu, en în cuvente, africata dz, distincþia r- rr, palatalizarea labialelor (fenomen strãvechi, dupã Hasdeu) etc. Întrebãrile de gramaticã se referã la repetarea dupã verb a pronumelui conjunct ca obiect direct sau indirect (l-am vãzutu-l, i-am datu-i), la construcþiile de aparent dezacord de tipul oamenii merge ºi la formele de plural ale substantivului mînã. Întrebãrile de lexic cer întocmirea unor liste de terminologie localã privind cele mai variate aspecte ale universului vieþii omului simplu: fauna, flora, mineralele, conformaþiile naturii, fracþiunile timpului, ocupaþiile, uneltele, jocurile, cîntecele, relaþiile sociale etc. Aproape fiecare întrebare de lexic îmbrãþiºeazã larg un întreg domeniu terminologic, ca de exemplu: „cum se numesc deosebitele unelte sau scule de plugãrie?” ori „cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la ciobãnie, bunãoarã felurile de locuinþã ciobãneascã, uneltele obicinuite de cãtrã ciobani, vorbe despre pãºiune, despre brînzeturi ºi lãpturi cu felurile lor ºi cu chipul de a le face?” În sfîrºit, ultima parte de întrebãri se referã la viaþa psihicã a poporului, adicã la superstiþii, credinþe, obiceiuri, tradiþii, legende, sãrbãtori, astronomie popularã etc. ªi aceste întrebãri vizeazã conservatismul formelor vechi de manifestare spiritualã a poporului. Prin chestionarul sãu, cu o tematicã atît de vastã, Hasdeu preconiza o explorare aproape radicalã a limbajului popular ºi a folclorului (în sensul larg al termenului), care nu putea fi realizatã decît cu ajutorul unor corespondenþi culþi (preoþi ºi învãþãtori), nãscuþi ºi trãiþi în sate sau în tîrguri, vorbitori atît ai graiurilor locale cît ºi ai limbii literare, familiarizaþi cu îndeletnicirile rurale ºi adînc cunoscãtori ai vieþii spirituale populare. Hasdeu a presupus la corespondenþii sãi capacitatea de a distinge ei singuri între ceea ce este local ºi ceea ce este general popular sau literar. Rezultatele acestei anchete, însumînd un material imens, se pãstreazã, dupã cum se ºtie, la Academia Românã ºi sînt valorificate de lexicografii de astãzi. Materialul folcloric ºi etnografic, excepþional de interesant, îºi aºteaptã încã cercetãtorii ºi editorii. O caracteristicã de seamã a Etymologicului este apelul permanent la datele dialectologiei. Afarã de faptele materiale de grai, multe dintre ele înregistrate ºi în atlasele ºi monografiile ulterioare, în paginile acestei opere sînt puse ºi, uneori, bine soluþionate, problemele teoretice fundamentale ale dialectologiei noastre. Astfel, încã înainte de Densusianu, Hasdeu a stabilit identitãþi lingvistice între bãnãþeni ºi istroromâni (v. Bãnat), arãtînd cã aceºtia din urmã au emigrat din zona de vest a teritoriului dacoromân (idee emisã încã din 1872, în introducerea la Vocabularul istriano-român al lui Ion Maiorescu, publicat de Hasdeu în Columna lui Traian). Tot el a arãtat cã la venirea ungurilor o ramurã de români din vest a fost împinsã spre Moravia ºi cã absenþa elementelor ungureºti din dialectele populaþiei româneºti din sudul Dunãrii e o dovadã cã aceasta, la începutul mileniului nostru, se desprinsese deja de trunchiul român comun. Reconstrucþia românei comune poate fi realizatã numai prin comparaþie interdialectalã. De asemenea, Hasdeu a relevat asemãnãrile mari între graiurile din Banat ºi cele din Moldova: „Existã alte puncturi, vocalice, consonantice ºi chiar morfologice, în cari graiul bãnãþenesc se întîlneºte cu al moldovenilor, ca ºi cînd moldovenii, în specie cei de la nord, ar fi o veche migraþiune de la Timiº prin þara Criºului ºi prin Maramurãº, contopitã apoi în Moldova de mijloc cu un curent sudic oltenesc” (v. Bãnat). Din Dicþionar rezultã ºi concepþia lui asupra repartiþiei dialectale a dacoromânei, concepþie care corespunde, în linii generale, cu a dialectologilor de astãzi. Se observã uºor cã

10

INTRODUCERE
localizãrile cele mai frecvente ale termenilor regionali (cuvinte-titlu sau sinonimele acestora), ale unor sensuri secundare ºi construcþii sintactice, ori ale particularitãþilor fonetice se fac la graiurile din Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Munþii Apuseni ºi, mai rar, din Maramureº, ariile principalelor noastre unitãþi dialectale corespunzînd, în general, provinciilor istorice româneºti. Subdialectul din Banat este descris complet (dupã Enea Hodoº, Poezii poporale, Caransebeº, 1892, p. 3-9). De vorbirea bãnãþenilor ºi a moþilor s-a ocupat ºi în lucrãri special consacrate acestora. În cuprinsul diverselor articole din Dicþionar, particularitãþile celorlalte graiuri sînt rãspîndite cu dãrnicie. Referirile la vorbirea din Oltenia sînt de o frecvenþã frapantã. Bizuindu-se pe comunicãrile corespondenþilor, autorul localizeazã elementele regionale cu cea mai mare exactitate, mergînd de multe ori pînã la indicarea precisã a satului în care apar, face distincþii de grai pe sexe, pe generaþii, pe pãturi sociale sau culturale, ca ºi cum s-ar conforma rigiditãþii ºtiinþifice impuse de procedeele anchetelor dialectale directe de astãzi. De exemplu rãspîndirea fenomenului palatalizãrii labialelor, pe care îl urmãreºte în detalii pe baza rãspunsurilor la chestionar, se înfãþiºeazã în paginile lui Hasdeu (vol. III, sub B) întocmai ca pe o hartã de atlas. În întregul Dicþionar sînt nenumãrate elementele de limbã, vechi sau noi, ca ºi cele de folclor ºi de etnografie, care, prin trãsãturile regionale care le marcheazã, se preteazã la cartografiere. Cu titluri aparte, figureazã în EMR ºi cîteva cuvinte din dialectele sud-dunãrene, cuvinte de origine latinã ºi presupuse ca generale în româna comunã, de ex. arom. abeare, (d-)adun adv., amãreaþã, alunariu, banã (care nu e latin, cum crede Hasdeu, ci albanez tîrziu) etc. În cuprinsul articolelor consacrate mai ales cuvintelor fundamentale, sînt trecute ºi formele aromâne ºi istroromâne (de ex. sub abat, acaþ, acopãr etc.). De asemenea, corespondentele sudice sînt invocate ori de cîte ori e nevoie pentru explicarea evoluþiilor fonetice, gramaticale sau semantice, ori pentru reconstrucþia unei forme în româna comunã. Numãrul acestora este, în tot Dicþionarul, foarte mare, ceea ce înseamnã cã autorul a avut în vedere din capul locului elementul popular (mai ales latin) comun tuturor ramurilor de români. Un alt sector al vocabularului care a atras de timpuriu atenþia lui Hasdeu îl formeazã numele proprii. În repetate rînduri el a stãruit asupra importanþei acestora pentru istorie. În EMR, numele proprii care reprezintã cap de articol sînt în numãr de circa douã sute, repartizate aproximativ egal la cele douã mari grupuri esenþiale: nume de persoane ºi toponimice. Se întîlnesc nume de familii ilustre ºi de personalitãþi remarcabile din istoria noastrã (Arbure, Balº, Basarabã, Baºotã, Bãlãceanu, Bãlcescu, Bãleanu etc.), nume de familie ºi de botez extrase din documente vechi, nume biblice, nume de persoane legate de mituri, de credinþe populare strãvechi, religioase sau pãgîne, nume de sãrbãtori populare, de personaje din producþiile folclorice (basme, legende, descîntece, vrãji) etc. Iatã cîteva dintre acestea: Adam, Aguº, Aghiuþã, Albul, Aleodor, Aleargã-cale, Alexie, Alimoº, Alion, Andrea, Andrei, Antãnãsii, Arap-Alb, Sfîntu-Aºteaptã, Avestiþa, Avram, Baba-Novac, Barbã-Cot etc. Din toponimie, remarcãm nume de sate (Adunaþi, Afumaþi, Alexeni, Alimpeºti, Amara, Atîrnaþi, Avereºti, Avrig, Bãbeni, Bãiþa, Bãinþi, Bãjeºti), de tîrguri ºi oraºe (Abrud, Agiud, Aiud, Arad, Azuga, Bacãu, Baia, Bãileºti), de provincii (Ardeal, Bãnat), de þãri ºi continente (Agem, America, Anadol, Aravia), de mînãstiri (Agapia, Agafton, Arnota, Aron-Vodã), de rîuri (Amaradia, Ampoi, Argeº, Arieº, Bahlui) etc.

11

INTRODUCERE
Din seria numelor proprii înregistrate în Dicþionar fac parte ºi cele care denumesc titlurile unor cãrþi religioase sau populare: Apostol, Acatist, Alexandria, Arghir. Aceste nume prilejuiesc autorului întinse discuþii despre cele mai vechi texte bisericeºti sau despre circulaþia cãrþilor populare. Lista numelor proprii depãºeºte cu mult cifra datã mai sus dacã þinem seama cã numeroase altele apar în cuprinsul articolelor numelor comune de la care s-au format. De exemplu sub bade, badiu, bãlan, barzã, barbã etc. sînt notate ºi numele de persoanã provenite din acestea, dupã cum sub albinã, babã, baci, bade, baltã, bahnã etc. apar ºi numele de localitãþi denumite astfel sau derivate de la ele. Lista creºte încã dacã adãugãm numele de familie provenite din nume de botez ºi tratate sub titlurile acestora din urmã, precum ºi numele de locuri formate din nume de persoane ºi prezentate laolaltã (de ex. Adamescu, Adamoiu, Adamache, Adameºti, Adam etc.). Unele nume proprii reprezintã de fapt titlurile unor lungi articole de istorie româneascã, cu investigaþii stãruitoare în documente ºi texte vechi. La numele de persoane de exemplu, se întocmesc adesea arbori genealogici (Balº, Bãlãceanu), se insistã asupra poziþiei sociale, politice, culturale a persoanelor respective (voievozi, dregãtori, conducãtori de oºti, mari boieri), asupra implicaþiilor acestora în desfãºurarea unor evenimente din istoria naþionalã (Basarabã, Bãleanu etc.). La cele aparþinînd folclorului ºi etnografiei, se descriu diferite obiceiuri, credinþe, practici populare strãvechi sau se studiazã personajele, se urmãresc motivele în filiaþia sau interferenþa lor, se presupun influenþe. Comparaþiile ºi asocierile se bazeazã pe cunoºtinþe vaste asupra folclorului ºi mitologiei popoarelor vecine sau romanice, nordice, orientale, ca ºi a mitologiei lumii antice. Nu mai puþin importante sînt numele legate de sate, oraºe, mînãstiri, provincii, care, de asemenea, sînt cercetate în contextul istoriei, arãtîndu-se rolul pe care acestea l-au jucat în dezvoltarea economicã, politicã ºi culturalã de-a lungul secolelor. Despre Bacãu de exemplu, se scrie cã pe la 1400 era un oraº deja întemeiat, în plinã înflorire sub Alexandru cel Bun, cã fusese reºedinþã domneascã ºi apoi episcopalã, oraº comercial ºi punct de vamã. La mînãstirea Agapia, fondatã în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, se aflau – zice Hasdeu – „o mulþime de manuscrise slavice ºi româneºti, unele foarte interesante.” Exemplele de acest fel se pot înmulþi. De un interes excepþional pentru istorie sînt ºi unele nume comune. Astfel ban(1) este un veritabil studiu asupra istoricului bãniei olteneºti, ban(2), o istorie a numismaticii noastre, baºtinã, un întins articol despre dreptul feudal din Þãrile Române etc. Potrivit concepþiei cã Dicþionarul trebuie sã înregistreze toate elementele limbii, au fost incluse ºi articolele consacrate morfemelor lexicale derivative. Introducerea unui numãr relativ mare de sufixe este un prilej pentru autor de a stabili etimologia a numeroase cuvinte care se ordoneazã în serii de derivate unitare. Sînt tratate sub titluri separate sufixele: -ac, -achi, -aci, -àdia, -ag, -ai, -alã, -ame, -an, -ar, -are, -àreþ, -ariþã, -astru, -aº, -at, -atec, -aþ, -ãu. Procedeul de cercetare a sufixelor nu diferã, în esenþã, de al lingviºtilor de astãzi. Hasdeu precizeazã etimologia ºi valorile sufixelor, deosebeºte cuvintele moºtenite sau împrumutate, cu care ni s-a transmis sufixul, de cele derivate pe teren românesc, separã cuvintele derivate de cele a cãror finalã se identificã fonetic cu sufixul, categoriseºte semantic ºi morfologic cuvintele care stau la baza derivatelor, face aprecieri asupra productivitãþii sufixelor, observã variantele (de ex. -er în sãbier, pivnicer este

12

INTRODUCERE
varianta lui -ar). Exemplele aduse în discuþie sînt în numãr considerabil, ceea ce dovedeºte cã Hasdeu nu a minimalizat posibilitãþile limbii noastre de a-ºi crea cuvinte noi prin mijloace interne. În afarã de sufixele examinate în articole speciale, multe altele sînt expuse la cuvintele derivate sau la cele care au la finalã un segment identic din punct de vedere fonetic cu un sufix. De exemplu, sub baniþã aminteºte de suf. -iþã, sub baºardinã, de suf. -inã, sub Baºotã, de suf. -otã, obiºnuit la nume de familie, sub bãboi, de suf. augmentativ -oi, sub Bãcilã, de suf. -ilã, frecvent la nume de persoane (Buºilã, Bãdilã, Frãþilã, Murgilã, Zorilã). Despre suf. -zã (v. Barba-Cot), comparabil cu alb. -zë, afirmã cã e moºtenit de la daci, în cuvinte ca: pupãzã, coacãzã, speteazã, cintezã, spînz, mînz. De origine autohtonã considerã ºi sufixele -ac (cu probabilitate), -oma (în avaloma, avidoma, hojma), -man. Trebuie adãugat, în sfîrºit, cã la numeroase cuvinte-titlu întocmeºte lista derivatelor formate din acestea, ca de exemplu seria de diminutive a lui bade, derivatele onomastice constituite pe baza numelui de persoanã Bale, familia de cuvinte a lui barã etc. În concluzie, Hasdeu a realizat în Etymologicul sãu o operaþie de sintezã asupra formãrii cuvintelor, pornind de la elementul formal comun seriilor de derivate. Fãrã îndoialã cã dacã opera ar fi fost completã am fi avut, încã de atunci, un veritabil tratat de formare a cuvintelor în româneºte. Ca prefixe sînt înregistrate: ac-, ad-, arhi-, baº-. Sub ac- trateazã reflexele româneºti ale deicticului latin ecce- (eccum) în: acel, acest, acum, acãtare, iar sub ad- urmãreºte compusele cu lat. ad moºtenite: afum, alung, adaog, adun, adevãr, adãpost. Arhi- ºi baºsînt pseudoprefixe. Cel dintîi, de origine neogreacã, apare în titulatura ierarhicã bisericeascã (arhiepiscop, arhipãstor) ºi la superlativul unor adjective (arhiplin), celãlalt, de provenienþã turcã, dispãrut de multã vreme, denumea ranguri boiereºti în statul feudal (baº-ciohodar, baº-ceauº). În EMR figureazã ºi circa 120 de cuvinte compuse, unele tratate ca cuvinte-titlu, iar altele în cadrul articolelor elementelor componente de bazã, la locul lor alfabetic fãcîndu-se numai trimiterea. Cele mai multe sînt locuþiuni adverbiale populare sau arhaice, constituite dintr-un substantiv sau adverb ºi prepoziþia a sau d(e)-a: a-timp, a-mînã, a-mijloc, d-a mirarea, de-a surda, d-a ruptul calului, a-ochi etc. Dintre substantive, mai frecvente sînt denumirile botanice: asudul-calului, aiul-ºarpelui, aiul ursului, aiul-cioarei, acriº-pãsãresc, barba-împãratului, barba-lui-Aron, alunã-de-pãmînt, sau folclorice ºi mitologice: Aleargã-cale, Agerul-pãmîntului, Baba-Coaja, Statu-palmã-barbã-cot, argint-viu, apã-moartã, apã-vie. Sînt de remarcat ºi cîteva compuse verbale arhaice cu ainte (calcuri efectuate în limba textelor vechi): ainte-apuc, ainte-pomenesc, ainte-pun, ainte-vãd, interjecþia araca-n de mine ºi altele. Numãrul compuselor e mult mai mare dacã luãm în seamã ºi pe cele care apar sub titlurile cuvintelor simple ºi au la iniþiala primului element component alt sunet decît a sau b. De exemplu, la babã figureazã ºi nume de plante ca: dinþii-babei, colþul-babei, urechea-babei etc. Lista de cuvinte a EMR pune o problemã specialã în legãturã cu omonimele. Cele distinse prin etimologie sînt date în articole separate, ca de exemplu ar (verb, sufix ºi pers. a III-a sg. a vb. auxiliar avea la optativ), acaþ (substantiv ºi verb), acar (în acar-cã, acar-ce ºi subst.), ad (prefix ºi substantiv învechit).

13

INTRODUCERE
Regula este extinsã ºi la valorile gramaticale, uneori ºi semantice, ale aceluiaºi cuvînt. De exemplu abanos formeazã douã articole, ca substantiv ºi ca adverb, adînc figureazã sub patru titluri, ca adjectiv, adverb, substantiv ºi verb, Adam e tratat de trei ori, ca nume biblic ºi mitologic, ca nume de persoanã ºi ca toponimic, apãs, de douã ori, ca verb ºi ca substantiv, aprins, de trei ori, ca adjectiv ºi ca substantiv (de douã ori, cu sensuri diferite). Substantivul albeaþã apare sub patru titluri, dupã sensurile deosebite, apã este de ºase ori cap de articol (plus un plural ape ºi ºapte compuse pe baza lui apã). Exemplele de acest fel sînt nenumãrate. Sînt însã ºi cazuri cînd aceastã separaþie nu se face: adevãrat, ca adj. ºi adv., reprezintã un singur cap de articol (dar adj. ºi adv. adevãr sînt separate). Procedeul de tehnicã lexicograficã de a constitui mai multe articole pentru acelaºi cuvînt în funcþie de apartenenþa lui la clase morfologice diferite sau în funcþie de accepþiunile terminologice deosebite (nume comun, nume de persoanã, topic, tehnic), nu trebuie considerat o limitã a Dicþionarului. Hasdeu urmãreºte modalitatea internã de îmbogãþire a vocabularului atît prin schimbarea clasei gramaticale cît ºi prin interferenþa sectoarelor lexicale, în special a terminologiilor tehnice. Aceste false omonime sînt legate între ele prin indicaþia cifricã de la umãrul stîng al titlului ºi prin trimiterile pentru etimologie ºi pentru numeroase precizãri de descriere la cuvîntul de bazã. De exemplu la arici(1) „hérisson” se aratã cã din el descind ºi cele opt înþelesuri secundare (numerotate de la 2 la 9), care formeazã titluri aparte, fiind însoþite ºi de trimiterea la sensul fundamental. La adjectivul apoi, din limba veche, se explicã provenienþa lui din adverbul apoi, amîndouã cu titluri separate. Aproape în toate cazurile similare Hasdeu procedeazã în felul acesta, încît cuvintele în discuþie nu apar izolate nici gramatical, nici semantic, nici etimologic. De aceea, obiecþia cã prin acest procedeu s-ar fi încãlcat principiul istoric în organizarea materialului lexical nu este de loc întemeiatã. Întotdeauna cititorului i se oferã suficiente elemente pentru a-ºi imagina locul exact pe care-l ocupã cuvîntul în cadrul familiei din care face parte. E potrivit sã facem aici o observaþie specialã în legãturã cu cantitatea de cuvinte din EMR. Din cauza absenþei neologismelor, aceasta este, evident, mai redusã faþã de volumul celor înregistrate în dicþionarul lui Puºcariu. Lista totalã e însã mult mai mare dacã avem în vedere faptul cã în Etymologicum, operã de lexicologie în primul rînd, sînt numeroase cuvinte care nu formeazã cap de articol dar, referindu-se la cele din titlu prin sinonimie, antonimie, etimologie, derivare, asociere contextualã etc., sînt supuse unor discuþii atît de largi încît depãºesc simplul rol de definire ºi explicare a celor din titlu. De exemplu sub an(1) autorul discutã ºi pe vãleat ºi pe mulþumesc, sub numele propriu Ana cerceteazã ºi pe Buziana, la apã-vie urmãreºte pe larg ºi pe apã-vioarã, la apoi aprofundeazã ºi pe înapoi, sub ba explicã ºi pe bai, sub baierã, pe pajurã, talisman, dezbãra, sub toponimicul Bãinþi vorbeºte, cu citate din cronici, ºi de numele de persoanã Bainski, la baºtinã se ocupã ºi de ohabã ºi uric, la batal, de vãtui ºi bãtãlãu etc. Ne întîmpinã, de asemenea, o cantitate impresionantã de cuvinte explicate numai etimologic, ca analogie pentru particularitãþile evoluþiei fonetice, gramaticale ºi semantice ale cuvintelor-titlu, ori ca exemplificare a unui tip de derivare. Astfel la suf. -ãiesc (la pers. I sing. a indicativului prezent a verbelor în -ãi) se înºirã peste optzeci de verbe, iar la -an se dau peste cincizeci de derivate cu acest sufix. O datã cu etimologia lui andrea(2), se noteazã ºi provenienþa cuvintelor ibric, ibriºin, surcea, vergea, ac, sulã, igliþã, mãtreaþã, mãturã, þandãrã, ºindrilã, bg. guberka.

14

INTRODUCERE
Prin urmare, lãsînd deoparte sinonimele (ºi alte cuvinte) folosite exclusiv pentru definire, putem spune cã totalitatea celor discutate, integral sau numai parþial, este copleºitor de mare. Hasdeu recurge la acest material lexical imens potrivit concepþiei sale de a studia cuvîntul-titlu în multiplele relaþii pe care acesta le contracteazã cu alte cuvinte. Trecînd acum la examinarea structurii1 articolelor din Etymologicum, trebuie arãtat mai întîi cã a supune redactarea lui Hasdeu unei analize minuþioase în spiritul exigenþei tehnicii lexicografiei de astãzi contravine intenþiei lui de a realiza cu acest dicþionar „cartea de lecturã cea mai rãspînditã, cea mai atrãgãtoare”, eliberatã de laconismul abreviaþiilor, de stilul tehnicist al dicþionarelor obiºnuite, o carte în care faptele de limbã sã fie ºi un prilej de a discuta despre întregul trai, trecut ºi prezinte, al poporului. „Orice cuvînt – zice Hasdeu – oglindeºte un lucru, o fiinþã, o idee, o datinã; aceste lucruri, aceste fiinþe, aceste idei, aceste datine, eu m-am încercat ºi mã încerc a le apuca cîne-cîneºte din ieri ºi din astãzi al poporului român; dar, pentru ca ele cu adevãrat sã nu fie perdute, pentru ca sã poatã rodi cu îmbelºugare în brazdele cele adînci ale zilei de mîine, mã tem a le da seci, sarbede, retezate, ci m-am silit ºi mã voi sili a le aduce palpitînde de viaþã pe ogorul neamului românesc” (II, p. XVIII). Prin urmare, opera aceasta trebuie judecatã prin ea însãºi, ca un caz unic în istoria dicþionarelor. Raportarea ei la alte lucrãri lexicografice este, din multe puncte de vedere, nu numai nemotivatã, dar ºi ineficientã. Aglomerarea de fapte extralingvistice nu este o „lacunã” a Dicþionarului, ci un scop pe care, cu toatã conºtiinþa, Hasdeu l-a urmãrit printr-o muncã titanicã ºi o nemaiîntîlnitã pasiune. Libertãþile mari pe care autorul ºi le-a îngãduit în organizarea materialului lingvistic propriu-zis concordã întru totul cu modul de înfãþiºare a abundenþei de elemente extralingvistice (istorice, folclorice, etnografice etc.). Dacã spaþiul rezervat unor cuvinte este mai mare decît cel impus de gradul lor de importanþã în practica propriu-zisã a comunicãrii, faptul se justificã prin criterii cu totul particulare: etimologia, greu de soluþionat, a cuvintelor respective, importanþa lor excepþionalã în folclor, în istorie, în mitologie etc. Era, oare, mai utilã definiþia strict lexicograficã a basmului, urmatã de cîteva citate ºi de etimologie, care încheiau articolul, decît excelentul studiu de folclor pe care autorul îl elaboreazã în cele aproape ºaizeci de coloane sub pretextul acestui cuvînt-titlu? ªi apoi, cercetarea caracteristicilor, a speciilor etc. ale basmelor nu porneºte de la elementele care definesc noþiunea ca atare? Ordinea în care sînt dispuse pãrþile constituente ale articolelor este una din manifestãrile concepþiei de organizare liberã a materialului lexical. Astfel, partea etimologicã, tratatã de obicei la sfîrºitul articolului, în multe cazuri este elucidatã cãtre începutul lui. Definirea cuvîntului se face nu numai imediat dupã traducerea în francezã, ci, de multe ori, dupã sinonime sau între citate. Alteori se ignoreazã cu totul, rãmînînd în seama corespondentelor franceze, a sinonimelor sau a citatelor. Nici echivalenþele sau oponenþele semantice nu au un loc stabil. S-ar spune cã numãrul variantelor este foarte restrîns þinînd seama numai de cele care apar îndatã dupã titlu: bariz (ºi bariº, barij), basn (ºi basnu, basnã), dar în cuprinsul articolelor sînt menþionate numeroase altele, încît lista totalã nu e deloc sãracã: baºca (în art. ºi bascã), bazaconie (în art. ºi bezaconie ºi bozocoane), bãcuiaþã (în art. ºi masc.
Observaþii preþioase la Mircea Seche, Activitatea lexicograficã a lui B. P. Hasdeu, în vol. Schiþã de istorie a lexicografiei române, II, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1969, p. 9 º. u.
1

15

INTRODUCERE
bãcuieþ), bãlmãjesc (în art. ºi bãlmãgesc), bãltag (în art. ºi baltag, baltac), antihîrþ (ºi antehrîst, antihîrstu, antehîrs, antihîrs), aori (ºi aoria, aoare), apãrãtor (ºi apãrãtoriu), arbure (ºi arbor) etc. Partea explicativã a Etymologicului atrage atenþia în primul rînd prin bogãþia de sinonime. Acestea au rostul de a completa sau chiar de a suplini definiþia cuvîntului-titlu. Seriile sinonimice sînt uneori foarte lungi, ca de exemplu la bandraburã „cartof”, unde se înºirã, dupã Barcianu, 16 echivalenþe semantice regionale, ori la bahorniþã „femme depravée”, la care se citeazã, dupã Opincaru a lui Jipescu, 22 de sinonime. Adeseori se fac menþiuni privitoare la rãspîndirea teritorialã a sinonimelor, la originea, frecvenþa ºi valoarea lor stilisticã. Autorul insistã mereu ºi asupra diferenþelor de nuanþã dintre sinonime ºi cuvintele-titlu. De pildã, bãcsãilã e sinonim cu bãcsai ºi bãcsãios, dar se precizeazã cã are „o nuanþã mai ironicã datoritã sufixului intensiv -ilã”. La bãdiþã noteazã: „deminutiv din bade, mai desmierdãtor decît bãdicã ºi mai puþin decît bãdiºor, bãdiþã este mijlociu între amîndouã”. Despre bihã spune cã e „sinonim cu tãgadã, dar cu un înþeles mai puþin general”. În concurenþa dintre ele, unele sinonime dispar din limbã, cum s-a întîmplat cu pãnurã, alungat de aba, care, la rîndul sãu, cedeazã sub presiunea lui dimie (v. aba), sau cu bãiestrar, cuvînt vechi, pe care l-au înlocuit rîndaº ºi rîndaº de bucãtãrie. Cu frecvenþa unui adevãrat procedeu, Hasdeu alege citate, mai ales de limbã veche, în care cuvîntul din titlu sã figureze alãturi de sinonimul sãu. Asuprealã, de exemplu, apare, pe rînd, în acelaºi context cu strîmbãtate, nevoie, nãpaste, dodeialã, nãduºealã, armãºie, împresurare, cu care raportul de sinonimie e mai apropiat sau mai depãrtat. Celebra teorie a circulaþiei cuvintelor, formulatã de Hasdeu pentru prima oarã în istoria lingvisticii, îl reprezintã ca promotor al metodei statistice aplicate astãzi în cercetarea limbii. Elaborarea acestei teorii, a „limbii în circulaþiune”, cum o numea Hasdeu însuºi, a fost determinatã de statistica lexicalã pe origini întocmitã de Cihac ºi înfãþiºatã în prefaþa dicþionarului sãu etimologic. Potrivit acestei statistici, numãrul extrem de restrîns al elementelor latine din vocabularul românesc (1/5 în raport cu 2/5 slave, 1/5 turceºti ºi 1/5 de alte origini) intra în contradicþie evidentã cu caracterul general latin al gramaticii. O statisticã asemãnãtoare întocmise pentru englezã, în 1841, Thommerel, pe baza dicþionarului lui Robertson, constatînd cã elementele romanice sînt aproape de trei ori mai numeroase decît cele germanice. De aici nu trebuie trasã concluzia, susþine Hasdeu, cã engleza nu ar fi limbã germanicã, dupã cum statistica lui Cihac nu trebuie sã conducã la ideea cã româna nu ar fi limbã romanicã. Un cuvînt este cu atît mai bogat cu cît are o putere circulatorie mai activã ºi o bogãþie semanticã mai mare. În utilizarea concretã a limbii, un cuvînt polisemantic conteazã ca atîtea cuvinte cîte sensuri are; de asemenea, diferenþele de frecvenþã dintre cuvinte determinã distincþiile valorice dintre ele. În englezã, elementele germanice, iar în românã elementele latine sînt cele care au o importanþã covîrºitoare faþã de cele romanice, respectiv slave ori de alte origini. Hasdeu nu contestã, deci, faptul cã în românã sînt multe cuvinte nelatine întrebuinþate frecvent, dar în comparaþie cu cele de origine latinã acestea sînt totuºi în numãr redus: „Negreºit, slavismele la români ºi chiar turcismele nu sînt puþine; în c i r c u l a þ i u n e însã, adecã în activitatea cea vitalã a graiului românesc, în miºcarea cea organicã, ele se perd aproape cu desãvîrºire faþã cu latinisme” (I, p. LII).

16

INTRODUCERE
Fãrã sã nege rezultatele statisticii lui Cihac1, Hasdeu a dovedit însã în polemica sa cu acesta cã fizionomia realã a vocabularului se cunoaºte numai printr-o statisticã a unitãþilor lexicale diferenþiate prin valoarea de circulaþie. El a intuit astfel existenþa fondului principal lexical, constituit din cuvintele cele mai importante ºi de cea mai mare frecvenþã în vorbire. Acestea sînt, în românã, în mare majoritate, de origine latinã. Cercetãrile statistice ulterioare întreprinse cu metoda descoperitã, în esenþã, de Hasdeu îi dau dreptate întru totul. Astfel, în 1942, D. Macrea a arãtat cã în limba poeziilor antume ale lui Eminescu elementele latine apar în procent de 48,68%, cu o circulaþie de 83%, pe cînd cele slave în procent de 16,81%, cu o circulaþie de numai 6,93%.2 Mai tîrziu, Al. Graur a dovedit cã în fondul principal de cuvinte al românei procentul de elemente latine întrece aproape de douã ori ºi jumãtate pe al celor de provenienþã slavã. 3 Concepînd limba ca un sistem, „un tot armonios în care toate se aflã în cea mai strînsã corelaþiune” (I, p. XLIV), Hasdeu a extins „principiul circulaþiunii” la toate domeniile limbii: „Pretutindeni în linguisticã – scrie el – un ingredient întrebuinþat de 4 sau de 6 ori în intervalul d are o valoare utilã duplã sau triplã decît un ingredient identic întrebuinþat numai de 2 ori în acelaºi interval d. În acest mod, 100 de ingrediente, utilizate fiecare numai cîte 1 datã pe zi, valoreazã mai puþin decît 25 ingrediente utilizate fiecare de cîte 5 ori” (I, p. LVI). Remarcabile sînt observaþiile lui privind frecvenþa ºi distribuþia fonemelor, intuind astfel unele teze fundamentale ale lingvisticii structurale contemporane4: „La români sonul r […] se repetã cel puþin de 15 ori la fiecare 100 de consoane. Putem oare sã-i dãm aceeaºi valoare ca lui h, întrebuinþat de vro 2 ori la 150 de consoane? Ba chiar toate guturalele ºi palatalele la un loc: h, k, g, [= k’],  ºi j, deºi sînt 6 la numãr, totuºi circuleazã în limba românã mai puþin decît singurul r. Sã presupunem un moment cã circulaþiunea lui j ar fi la noi tot aºa de deasã ca a lui r, încît sã se zicã cu drept cuvînt: 1j = 1r; atunci însã tipul fonologic al graiului românesc ar fi cu desãvîrºire altceva, fãrã nici o asemãnare cu ceea ce este astãzi. În circulaþiune darã ºi iarãºi în circulaþiune se oglindeºte faþa cea fonicã, ca ºi cea gramaticalã, ca ºi cea lexicã a unei limbi” (I, p. LV-LVI). Aceste idei, de o puternicã originalitate ºi de importanþã capitalã pentru studierea limbii, sînt aplicate mereu la faptele înregistrate în Dicþionar. Deseori se indicã circulaþia activã a unor cuvinte, sensuri, forme ºi construcþii sintactice, în opoziþie cu prezenþa pasivã în limbã a altora, se precizeazã zonele dialectale, stilurile, aspectele limbii sau tipurile de texte în care circulã frecvent elementele discutate, se stabilesc proporþii în legãturã cu frecvenþa sinonimelor, se urmãreºte distribuþia, în anumite poziþii contextuale, a unor foneme, în general se încearcã, în limita informaþiilor de care dispune autorul, stabilirea poziþiei în sistem a faptelor de limbã potrivit capacitãþii lor de circulaþie. Iatã cîteva
Mircea Seche, op. cit., I, p. 107, efectuînd un control al acestor rezultate, aratã cã sînt inexacte, cã nu reflectã situaþia etimologicã realã înfãþiºatã în dicþionar. Elementele latine sînt peste 45% din termenii înregistraþi, pe cînd cele slave, sub 35%. 2 D. Macrea, Circulaþia cuvintelor în limba românã, în Transilvania, anul 73 (1942), nr. 4, p. 268-288; vezi ºi Probleme de lingvisticã românã, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1961, p. 40-41. 3 Al. Graur, Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române, Ed. Acad. R.P.R., Bucureºti 1954, p. 48-59. 4 Cf. Al. Rosetti, Bogdan Petriceicu-Hasdeu ºi studiul limbii române, în Limba românã, XII, 1963, nr. 5, p. 461.
1

17

INTRODUCERE
exemple. La cuvîntul bade, popular prin excelenþã, noteazã cã în volumul de doine ºi strigãturi al lui Jarnik ºi Bîrsanu ne întîmpinã de „peste 150 de ori, afarã de formele cele deminutivale”, iar la asemenea menþioneazã cã apare de patru ori într-o fabulã de Donici. Pornind de la un fragment din Legenda Sfintei Vineri (editat în CB, II, 154), constatã cã frecvenþa pronumelui acel este mult mai mare decît a lui acest: „În adevãr, în gura poporului circulaþiunea lui acel cu diferitele lui varianturi faþã cu circulaþiunea lui acest cu varianturile lui este cam de 7 cãtrã 3 ºi poate chiar mai mare. E de observat, în treacãt, cã la Plaut ecc-illum (= acel) ne întîmpinã de vro ºapte ori, pe cînd ecc-istum (= acest) abia dacã va fi de vro douã” (v. acel). Frecvenþa superioarã a lui acela (cu -a deictic) în comparaþie cu acel este explicatã prin preferinþa românei de a postpune pronumele adjectiv faþã de nume: „în graiul românesc însã, fiind o tendinþã foarte pronunþatã de a postpune elementele pronominale, de aci urmeazã cã circulaþiunea lui acel e rarã în comparaþie cu a lui acela. În limba veche acela uzurpã adesea locul lui acel pînã ºi denaintea numilor” (v. acel). Chiar la începutul Dicþionarului (sub a), Hasdeu aratã cã în românã numãrul cuvintelor care încep cu a- este extrem de mare în raport cu alte limbi, ocupînd „materialmente a zecea parte din întregul vocabular”. Observã, în continuare, cã, din 135 de cuvinte dintr-un scurt fragment din Cantemir, 19, deci circa 1/7, au a- la iniþialã, iar din totalul de 79 de cuvinte dintr-un text din Jipescu, 15 încep cu a-, adicã mai bine de 1/5. Despre cuvintele cu b- la iniþialã afirmã cã majoritatea lor sînt „de origine turanicã ºi de cea slavicã”, circulînd rar în românã. „Cuvintele curat latineºti [cu b-], în genere foarte circulãtoare, […] formeazã abia vro cincizeci de familii. Iniþialul b- este sãrãcãcios atît în vocabularul latin cît ºi-n cele romanice occidentale; la români însã el este bogat prin mulþimea elementelor strãine, unele foarte trebuincioase” (sub b). Metoda cercetãrii frecvenþei ºi distribuþiei fonemelor în diferite poziþii ale contextului, pe care Hasdeu a intuit-o aºa de clar, este larg folositã astãzi în fonologie. De cele mai multe ori, observaþiile privind circulaþia unui cuvînt, a unui sens, a unei construcþii sintactice se reduc la aprecieri generale. Termeni de calificare ca rar, des, rãspîndit, cunoscut, întrebuinþat, frecvent, circulãtor etc., precedaþi de adverbe de comparaþie, apar permanent în paginile operei. Astfel, aflãm cã bádiu e „mai rar” în circulaþie decît bade, cã barac, termen de vînãtoare, „pare a fi foarte rãspîndit”, cã acãu e un „cuvînt aproape necunoscut” în Moldova ºi în Muntenia, cã acia e mult mai des decît aci, cã acresc e o „vorbã rar întrebuinþatã” fiind înlocuitã prin „compusul nãcresc”, cã balegã e foarte frecvent în Biblia de la 1688 spre deosebire de alte texte vechi, cã verbul a bãga determinat de un complement cu la e mai rar decît determinat de complementul cu în etc. Despre arhaismul acicea adv., foarte frecvent în textele din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, noteazã cã „ar fi anevoie a reproduce mãcar a zecea parte de prin pasagele care îl conþin”. Exemple de acest fel pot fi date încã nenumãrate. Toate dovedesc din plin cã Hasdeu, nu numai cã a formulat teoretic „principiul circulaþiei” în limbã, ci a fost ºi preocupat în permanenþã, în cursul elaborãrii Etymologicului, de a aplica practic, la toate compartimentele limbii, geniala sa descoperire. Hasdeu nu ºi-a impus norme lexicografice unice, pe care sã le aplice cu consecvenþã în tratarea întregii materii a Dicþionarului. Articolele sînt organizate în mod foarte diferit unele de altele, în funcþie de aspectele particulare ale cuvîntului care trezesc interesul special al autorului. La unele articole accentul cade pe etimologie, la altele pe valorile semantice sau pe diversitatea morfologicã, a combinaþiilor sintactice, ori a asocierilor con-

18

boatcã. brînzã. urdiniº. mai ales ale verbelor. afum e deosebit. De exemplu articolul albinã este. buhai. bãbaº. Articolele mai lungi sînt tratate de obicei pe secþiuni. în numeroase datini ºi credinþe populare. temnic. la agru stãruie asupra întrebuinþãrii lui în textele arhaice. retezare. cu citate. zicãtori ºi locuþiuni (unele explicate prin comparaþie cu corespondentele din alte limbi). de boli etc. apoia). adjectiv. cãþelit. mai apropiate sau mai îndepãrtate de cuvîntul-titlu. mid. „allaiter” ºi „avoir mal au coeur”. pãsturã. albinã lucroaie. prin citate. formele verbale de auxiliar a. uneori forma articulatã ºi numãrul la nume. bãtut. hoºtinã. din acest punct de vedere. se expun. împãrãteasã. proverbe. vîjãieºte. o adevãratã colecþie de terminologie apicolã: muscã. bombãneºte. capãt. bãrzãun. prisãcar. uneori. ca ºi numele topic Afumaþi. pe agonisesc îl studiazã în raport cu sinonimele cîºtig. în arhitecturã. stup. prisacã. Hasdeu urmãreºte în special etimologia cuvîntului. Numãrul proverbelor. mãr. încãrcate de amãnunte. De exemplu. pe frecvenþa în textele vechi. în cursul artico- 19 . al zicãtorilor ºi locuþiunilor este extraordinar de mare.INTRODUCERE textuale. plãmadã. ilustrate prin citate din folclor ºi din limba vorbitã. spre. pe bogãþia de expresii. zuzãie. poamã. pronumele acesta. trîntorit. cãptãlan.). la aguridã îl intereseazã prezenþa cuvîntului într-un proverb. stupinã. Agachi atrage atenþia prin expresia înghite. la altele pe raporturile de sinonimie. emfaticul -a.. alt. cu dativul. custurã. fagur. de fumeg. preci. lãutar. trîntor. La acru se insistã asupra compuselor cu lapte. argea e urmãrit ca termen tehnic în þesãtorie. aº. genul. ºtiubei. trepce. sfîrlac. spaþiul fiecãreia fiind determinat de asemenea de anumite preferinþe ale autorului. construcþia adjectivalã de apoi ºi observaþii lingvistice (se indicã variantele apãi. varzã. ulei. adicã cu acuzativul. dupã ce se indicã etimologia. nume de loc etc. În acest scop. cãtrã. Sînt relevate ºi explicate. cu prepoziþie. în plutãrit. ºi. acela. cea mai mare parte a articolului fiind consacratã însã explicãrii provenienþei autohtone a termenului. alde etc. ultima secþiune privind cîteva observaþii de naturã lingvisticã. cãptar. pe fapte extralingvistice etc. O caracteristicã a Etymologicului constã în importanþa pe care autorul o acordã gramaticii. Imediat dupã cuvîntul-titlu se indicã partea de vorbire la care aparþine (substantiv. În fine. adj. Numai în articolul închinat basmului sînt înºirate 228 de construcþii metaforice frecvente în limba basmelor. a. proprii studiilor onomasiologice. Dicþionarul abundã în material de limbã vorbitã ºi popularã. de exemplu. jintiþã. la care se adaugã o mulþime de derivate (nume comune sau proprii). de animale ºi plante. cu prepoziþiile de. de culori. La verbul apleca. Cele patru secþiuni ale lui apã. roiniþã. Adverbul apoi este conceput tot în patru secþiuni: fãrã prepoziþie. cuprind mai întîi prezenþa cuvîntului în opt ghicitori. pãi. Sub acrum se înºirã 36 de nume populare de boli. Articolele numelor de instrumente. de obiceiuri ºi credinþe populare. la. sbîrnãie. paroi. la agust accentul cade pe deosebirea faþã de literarul august. prepoziþia a (ºi de a). dobîndesc. apoi în 61 de proverbe. locuþiuni. bînzar. coºniþã. antonimie etc. sensurile de „pencher”. reprezintã o preocupare majorã a autorului în organizarea materialului. la aghiuþã. bizã. stupar. domeniul terminologic (nume de persoanã.). Cîteva titluri sînt consacrate exclusiv elementelor gramaticale: articolul ºi pronumele al. textele lui Anton Pann ºi colecþiile de folclor sînt folosite la maximum. strediia. îndreaptã interesul spre practica afumãrii contra ciumei. sînt. pãrvac. în preajma. apã. participiul ºi infinitivul la verbe. Agachi!. bîzãie. piatrã. dupã care se dã o lungã ºi amãnunþitã reþetã de vindecare a aftei la copii. matcã. Aspectele morfologice ºi sintactice. poi. Verbul apropia este studiat în relaþiile sintactice pe care le contracteazã. bîzã. verb etc.

). sub altã formã. corecteazã lecþiuni greºite ale unor editori moderni de documente vechi (vezi Basarabã. în paginile Etymologicului. vechi sau noi. din limba vorbitã ºi limba scrisã. de meºteºuguri. regionale sau din dialectele sudice. de credinþe. Grafiile. În cazul citatelor din texte traduse. de datare. construcþii prepoziþionale. echivalenþele sau opoziþiile semantice. poezii populare. Cuvente den bãtrãni etc. Bãlineºti) sau folclorice (vezi alimon).).. din traduceri ºi texte originale. Pentru a evidenþia diferitele trãsãturi specifice ale cuvîntului. Sînt puse faþã în faþã citate din manuscrise ºi tipãrituri. adamant etc. gruparea contextualã. Conþinutul lor bogat ºi atît de divers. stîrneºte curiozitate ºi interes nu numai pentru 20 . acum. fiecare literã. paternitate etc. îmbinarea sintacticã. prin care e atras interesul variat al lectorului. formele de imperativ ºi de perfect ale verbului aduce. rolul de întemeietor al filologiei noastre. Astfel. afarã. dupã tot felul de manuscrise ºi tipãrituri. sub aa de valoarea foneticã a acestui dublet grafic în scrisori ºi documente din secolele al XVl-lea ºi al XVII-lea. rãspîndirea teritorialã. Ceea ce conferã însã Dicþionarului o indiscutabilã valoare filologicã este mai ales cantitatea enormã de citate vechi reproduse interpretativ.INTRODUCERE lelor. din texte aparþinînd la epoci ºi la regiuni diferite etc. Hasdeu întrebuinþeazã metoda comparãrii citatelor. implicit. se realizeazã. în parte. pãrþi din poveºti. de notarea lui ã ºi î (î) în diverse texte vechi. valorile ºi îmbinãrile sintactice ale verbului apuca etc. pe alocuri se fac observaþii asupra notãrii africatelor. acer. între altele. Deseori Hasdeu comunicã prin citate ºi alte cunoºtinþe decît cele legate cu stricteþe de cuvîntul din titlu. Lungimea lor nu coincide decît rareori cu limitele stricte ale contextelor suficiente pentru explicarea faptelor de limbã vizate. formele sau îmbinãrile sintactice surprinzãtoare pentru epoca. diferite îmbinãri sintactice caracteristice. localizare. regiunea sau textul în care apar sînt reproduse ºi în transliteraþie. (Vezi. alãturi de Cipariu. privind forma. Intenþionînd sã trateze în articole aparte fiecare sunet-tip ºi. formele. acusat. adoptãrile directe etc. nu numai o foneticã istoricã. slave sau greceºti. problemele spinoase ale interpretãrii ºi explicãrii particularitãþilor de grafie. notat ca substantiv în dicþionarul de la Lugoj din sec. dacã opera ar fi fost dusã pînã la capãt. interpreteazã construcþiile dubioase din texte vechi (de ex. de exemplu. Preocupãrile sale pentru textele cu dificultãþi se continuã. a lui u final etc. Hasdeu ar fi realizat. Prin marea bogãþie de citate. caracterele multiple ale acestei opere. relevînd calcurile. descrieri de obiceiuri. cu insistenþã specialã asupra valorii fonetice a semnelor chirilice din scrierea veche. ci ºi o istorie a grafiei ºi ortografiei noastre. Uneori. împiedicã pe autor sã le trunchieze. Psaltirea româneascã din 1577 a lui Coresi. traducerile. Cu dovezi istorice ºi paleografice face conjecturi la unele fragmente de texte antice. citatele sînt fragmente de documente vechi sau documente întregi. Nevoia de a studia în profunzime faza arhaicã a limbii l-a determinat pe Hasdeu sã editeze numeroase texte vechi ca: Evangheliarul lui Radu de la Mãniceºti. filologul atrage în comparaþie ºi corespondentele latine. frecvenþa. e disociat de Hasdeu în sunã a gol). formele dialectale ale lui aduna. originea. o mulþime de forme arhaice. ale documentelor vechi de limbã intrã în atenþia autorului de astã datã numai prilejuite de anumite caracteristici ale cuvîntului-titlu. Evident. uneori chiar ºi în facsimile. asupra literelor geminate. compusele cu diverse prepoziþii ale adv. Anonymus Lugoshiensis. al XVII-lea. sub a ºi ã se vorbeºte. cu un sistem propriu de transcriere. ca o garanþie a autenticitãþii (vezi acept. agolsunã. toate acestea revendicîndu-i. acur. aºa cum i-ar fi impus un dicþionar obiºnuit.

a. pe toate marile monumente de limbã românã (originale ºi traduceri. Sbiera. N. Faptele de aromânã ºi de istroromânã îi sînt cunoscute lui Hasdeu prin lucrãrile lui Kavallioti. ale lui Varlaam. Enache Cogãlniceanu. din lucrãri speciale ale unor cercetãtori. Dozon. de un interes excepþional. Lagarde. Indoeuropenist. Comparaþiile cu alte limbi se bazeazã. Comentariile. Codicele Voroneþian. scrisorile. Meyer pentru albanezã. Alexandrescu. numai în volumul I. dupã sistemul sãu propriu de interpretare a grafiei chirilice. Radu Popescu. Muste. Delavrancea. în Uricarul lui Codrescu. reflecþiile ºi aprecierile sale încadreazã fragmentele ilustrative într-o compoziþie cu caracter ºtiinþific. O mare parte a materialului de limbã veche a fost transcrisã de Hasdeu însuºi direct de pe manuscrise sau de pe tipãriturile originale. alcãtuiesc ºi materialele de etnografie. devine cu adevãrat „o carte de lecturã”. remarcãm trimiterile la Tommaseo pentru italianã. dreptul. Stamati. Eliade. bogãþia extraordinarã a trimiterilor vãdind o erudiþie ºi o putere de asociere fãrã egal în epocã. la Academia Românã. documentele etc. nu lipsesc din Dicþionar cãrturarii ªcolii ardelene. medicinã popularã etc. Ispirescu. Burada. operele lui Cantemir. slavist. Alecsandri. Sevastos.INTRODUCERE lingvisticã ºi filologie. la Hahn. balcanist. Bibicescu. încît opera. Biblia de la 1688. Caragiani. Ion Neculce. dar mai ales din scrisorile corespondenþilor. Teodorescu. Se adaugã la acestea un volum uriaº de referinþe la ºtiinþele contingente cu lingvistica sau legate de aceasta indirect. psihologia. Codicele Sturdzan. în Arhiva istoricã a României. Obedenaru. la Godefroy ºi Littré pentru francezã. Reconstituind bibliografia izvoarelor. în care poezia. manuscrise ºi tipãrituri) de la origini pînã cãtre sfîrºitul secolului al XIX-lea. în colecþii particulare. descîntece. istoria religiilor ºi a 21 . Filimon. Simion ªtefan. cronicile lui Moxa. Mangiucã. Ghibãnescu. actele. Pralea. lui Ureche. Baican. Miron Costin.). Vlahuþã ºi mulþi alþi autori ale cãror scrieri se publicaserã în revistele vremii. Pompiliu. Jarnik-Bîrsanu. I. Xylander. Donici. pe cunoºtinþele proprii ale renumitului poliglot. între altele. pe care Hasdeu intenþiona sã o publice la finele ultimului tom. Pravilele din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea. Psaltirea Scheianã. Zilot. Camarda. Palia de la Orãºtie. culese din texte vechi sau noi. economia politicã. în primul rînd. Ioan din Vinþi. credinþe.. Conachi. Baronzi. Beldiman. Burada. Bojadži. textele lui Coresi. V. Mulþimea de citate din folclor reproduse în Etymologicum constituie o adevãratã antologie de literaturã popularã. Caranfil º. O veritabilã colecþie. Dosoftei. în Magazinul istoric etc. Bãlcescu. tradiþii. G. Creangã. Miklosich. Caragiale. sau pãstrate în manuscris la Arhivele statului. Pentru limba modernã. ci ºi pentru alte domenii ale ºtiinþei ºi culturii. Hasdeu utilizeazã familiar bibliografia disciplinelor respective. T. constatãm cã EMR se sprijinã. pentru limba veche au fost excerptate. Silvestru. vrãji. de multe ori. Radu de la Mãniceºti. arheologia. Marian. Pann. e reprezentatã prin 3 700 de versuri. Istoria. Nicolae Costin. în arhivele unor biserici si mînãstiri. Astfel. publicate în Cuvente den bãtrãni. Vãcãreºtii. Bolintineanu. Petrescu. Citatele din folclor sînt alese din colecþiile lui Alecsandri. Þichindeal. ca ºi din materialele tipãrite în periodicele epocii ºi din cele adunate prin ancheta dialectalã. Referinþele directe la sursele lexicale ale altor idiomuri au în vedere operele de primã mãrime. Hodoº. în ansamblul ei. extrem de variate (obiceiuri. literatura. P. dar ºi literar totodatã. Dr. Dem. prin raportul dintre noþiune ºi cuvînt. Spre exemplificare. Ion Maiorescu. artele. G. Odobescu. Negruzzi.

sub toate laturile. iar generalmente cauzele ºi efectele se împletecesc pe toate aceste terenuri. p. ci ºi a sunetelor. XXIII). indiferent de domeniul cãruia îi aparþine: foneticã. interdependenþa dintre compartimentele limbii manifestatã la analiza etimologicã: „Oriunde linguistul nu se mulþumeºte de a înregistra un fapt. Hasdeu acordã etimologiei un spaþiu întins. pe bunã dreptate. ca ºi cea ideologicã [= semanticã. „a face etimologie” însemneazã. În alt loc. ca ºi cea morfologicã. Referindu-se direct la EMR. geografia sînt domenii la care marele savant recurge mereu. dupã concepþia lui Hasdeu. fiind la curent cu rezultatele cele mai noi ale cercetãrilor. a explica provenienþa oricãrui fapt de limbã. p. XXXIII). Etimologiile lui Hasdeu sînt elaborãri ale erudiþiei ºi ale fanteziei. p. p. printr-o riguroasã alãturare a literaturelor poporane sau a obiceielor. fie pe al formelor gramaticale. În domeniul etimologiei. Deºi în foneticã rezultatele reconstrucþiei sînt de mai mare siguranþã decît în morfologie ºi vocabular – ceea ce a fãcut ca în lingvistica epocii aceastã metodã sã fie absolutizatã de unii la domeniul fonetic (de exemplu Brugmann) – Hasdeu susþine aplicarea reconstrucþiei la toate sectoarele limbii. întru totul valabile ºi astãzi.INTRODUCERE miturilor. toate sînt deopotrivã etimologie” (I. ci cautã a stabili raportul între o cauzã ºi un efect. Hasdeu considerã.). uitînd adesea uriaºele rezultate pozitive obþinute de el în acest domeniu. din cauza caracterului complex al acestei discipline lingvistice. ci ºi la formulãri de metodã dintre cele mai importante. derivaþiunea sintacticã. ºtiinþele naturii. În EMR. În acord cu aceastã semnificaþie vastã a conceptului de etimologie. Cu alte cuvinte. n. în paginile Dicþionarului ne întîmpinã încontinuu aprofundãri de ordin istoric privind originea nu numai a cuvintelor. aproape în acelaºi mod [ca în lingvisticã.].. gramaticã. fie pe terenul sonurilor.n. – el face etimologie” (I. totodatã. Criticii au relevat îndeosebi erorile unora dintre construcþiile sale etimologice. a construcþiilor sintactice. n. omului de ºtiinþã superior. Contribuþiile sale teoretice ºi practice la studiul originii componentelor limbii române sînt fundamentale pentru lingvistica noastrã ºi reprezintã partea cea mai importantã din întreaga sa activitate ºtiinþificã. se pot reconstrui prototipurile lor” (I. lexic. XXII). adecã a gãsi pentru fiecare fenomen. Mai mult. rezultînd din corelaþiunea diverginþelor” (I. uneori abãtîndu-se chiar peste sfera linguisticei. cã în lingvistica comparativ-istoricã sfera conceptului de etimologie trebuie lãrgitã prin includerea reconstrucþiei lingvistice. cîte un prototip comun. a formelor gramaticale. cu tot paradoxul. atribute atît de necesare. p. aspect al etimologiei: „Etimologia actualã cea adevãrat ºtiinþificã […] trebui sã tindã a fi reconstructivã. Indoeuropenist ºi neogramatic. XXIII). geniul lui Hasdeu s-a manifestat larg. Erorile însele poartã. Etimologia „reprezintã în genere derivaþiunea în oricare ramurã a ºtiinþei limbei” (I. Hasdeu precizeazã cã 22 . ca ºi cea foneticã. „unde. subliniindu-se. a elementelor derivative. aceeaºi chestiune este pusã în termenii filozofici ai raportului dintre cauzã ºi efect. laolaltã. XXl). al sintaxei. Atras spre studiul etimologiei prin preocupãrile sale de istorie. El a ajuns însã repede nu numai la elucidarea etimologicã a unui mare numãr de cuvinte. chiar de la început. al cuvintelor etc. termenului ca atare: „Mai pe scurt. întru cît el este diferenþiat în mai multe exemplare. justificat de sensul foarte larg pe care îl dã.n. pecetea geniului sãu. al semnificaþiunilor. Hasdeu era la început destul de rezervat în exprimarea punctului de vedere personal asupra originii unui cuvînt. el gãseºte utilitatea acesteia ºi în studiile de etnografie ºi de folclor comparat.

incitã spiritul. devine impunãtoare. Hasdeu invocã aceste criterii ori de cîte ori e pus în situaþia de a respinge ca nefundatã o etimologie propusã înainte de el. În cursul Dicþionarului. întrucît e cu putinþã. Arãtînd limitele reconstrucþiei. Am arãtat deja cã la Hasdeu obiectul cercetãrii etimologice este „orice fel de derivaþiune”. îl minimalizau sau îl ignorau cu totul. Luînd în seamã cercetãrile etimologice întreprinse de alþii înaintea sau în timpul sãu. morfologicã. e o delectare a inteligenþei. nici ipotetice. ca sens. balcanice. Pentru o etimologie proprie ridicã de obicei. chiar dacã uneori e o purã eroare. respectiv economice. întru totul valabile încã ºi astãzi.a. De aceea. cu o mare putere asociativã ºi cu o fantezie uluitoare.). foneticã. urcînd. angrenînd elemente comparative din limbile romanice. sceptici. ca formã. XXVIII). dar nici exacte. lãmurind prin metoda comparativã. el cerea etimologului sã cunoascã tot ce s-a scris despre originea cuvîntului dat. LIX). dupã opinia lui Hasdeu. cu cît comparaþiunea cea metodicã se exercitã asupra unui numãr mai mare de fenomene înrudite” (I. incluzîndu-se chiar ºi folclorul ºi mitologia. ºi unele ºi altele fiind „unitãþi colective” necesare în planul abstract al elaborãrii legilor lingvistice. Evident. dar totodatã sorgintea credinþelor sau obiceielor exprese prin acele vorbe” (I. degajã un farmec aproape poetic. el se ocupã în Dicþionar nu numai de originea numelor 23 . în cazurile necesare. forma ºi sensul primitiv. un uriaº edificiu de argumente. la toatã aceastã grandioasã arhitecturã pur filologicã se adaugã o impresionantã abundenþã de date ºi informaþii privind disciplina ºtiinþificã de care aparþine cuvîntul respectiv prin realitatea obiectivã pe care o denumeºte. nu numai originea vorbelor române ca materie. sã apeleze la analogie pentru cazurile particulare. cît ºi de cei care. Hasdeu a formulat. cu o erudiþie extraordinarã. sã reconstituie. sã argumenteze cu fapte istorice direcþia împrumuturilor dintr-o limbã în alta. Schleicher. limbi aparþinînd la cele mai diverse familii sau grupuri. sintacticã. p. Rezultatele reconstrucþiei lingvistice nu sînt. lexicalã. aducînd dovezi noi în sprijinul acestora sau corectîndu-le. slave ºi germanice. ajunge la un grad de aproximaþiune cu atît mai înalt.INTRODUCERE unul din þelurile pe care le urmãreºte în aceastã operã este „a face etimologie în sensul ºtiinþific al cuvîntului. semanticã. În vederea cercetãrii etimologice practice. sã urmãreascã în texte istoria formelor ºi a sensurilor cuvîntului. Astfel. cu cea mai mare probitate ºtiinþificã. aþîþã curiozitatea. ci întotdeauna aproximative. Hasdeu comparã formele aproximative rezultate din reconstrucþia lingvisticã cu termenii-medii cãtre care converg cifrele concrete ale statisticii în economia politicã. prin materialul comparativ util reconstrucþiei. sã þinã seamã cu severitate de acþiunea legilor fonetice specifice fiecãrei limbi atrase în comparaþie. care trebuie sã stea la baza unei etimologii cu adevãrat ºtiinþifice. în domeniul lingvistic indoeuropean. în cursul polemicii cu Cihac. o serie de criterii. prin linia de mijloc. prin comparaþia variantelor. prudentã faþã de reconstrucþie. în opera sa de a reconstrui prototipurile. p. cu atît probabilitatea de a fi adevãrate (ºi deci exacte) devine mai mare: „Etimologia. preocuparea lui de a lãrgi la maximum cercul în care pot fi incluse. deosebindu-se. Întreaga construcþie etimologicã hasdeianã. Prin acest principiu teoretic se justificã stãruinþa permanentã a autorului Etymologicului asupra laturii cantitative a faptelor. Fick º. atît de lingviºtii care absolutizau valoarea acestui principiu metodologic (Aug. el stãruie ºi asupra inaplicabilitãþii acestei metode la o mulþime de cazuri obscure. ca propoziþiune. citeazã sursele exacte. în spirit neogramatic. pentru cele acceptate în Etymologicum. Cu cît acestea se bazeazã pe o mulþime mai mare de fapte comparabile reale.

Acad. Metoda constã în folosirea datelor extralingvistice pentru explicarea faptelor de limbã. Înainte de a cãuta etimonuri în latinã sau în limbile de împrumut. cu dreptate. ajung la o „limbã nouã”. La Hasdeu. alemesc. în EMR cuvîntul nu este considerat izolat. ci în cadrul întregii sale familii de derivate ºi compuse. curente. p. G. chiar ºi intuitivã. a particulelor derivate (prefixe. Din punct de vedere etimologic. 70 º. Hasdeu. B. prin trãsãturile specifice ale „obiectelor”. priveºte receptarea influenþelor. de originea unor motive folclorice. la cuvinte ca acãþ. Cele douã idiomuri intrã în „amestecul primar” în proporþii diferite. 145. Analiza derivatului. Evoluþie. în ciuda prezenþei lui þ dinaintea sufixelor. Aplicînd cu atîta stãruinþã principiul etimologiei interne. ceva mai tîrziu de R. ªtiinþificã. ca numãrul ºi gradul de culturã a populaþiilor contopite ºi gradul de rudenie a limbilor respective. Ed. Hasdeu distinge între amestecul primar ºi amestecul secundar. aplicarea ei. a credinþelor populare etc. determinate de anumiþi factori. a sensurilor. prin bilingvism. 1968. Meringer. ni se dezvãluie prin una din laturile cele mai realiste ale laborioasei sale activitãþi ºtiinþifice. De pildã. pe cînd cel „secundar” este accidental. alimori etc. sufixe).P. iar la noi de G. decurge firesc din concepþia cã Dicþionarul trebuie sã aibã un caracter multilateral. uneori.INTRODUCERE comune. care sesiza ca nimeni altul mijloacele proprii de dezvoltare a vocabularului românesc. P. formele lui a avea. Cu greu se pot gãsi în cele trei volume ale Etymologicului exemple de derivate sau compuse explicate greºit. bãieþicã. Cicerone Poghirc. ci de la singular (bãiat). acrum. cãci la cuvîntul de bazã se indicã derivatele existente.u. este. lingvist ºi filolog. pronumele demonstrativ.a. rezultat „dintr-o îndelungatã bilinguitate a unei poporaþiuni compuse din douã neamuri pe cale de a deveni un singur popor” (I. În legãturã cu cercetarea structurii etimologice a vocabularului românesc. de persoane ºi de locuri. adãmascã. arãtînd cã cel dintîi presupune cu necesitate contopirea a douã popoare diferite care. care nu modificã structural limba. de Hugo Schuchardt.. Adept al teoriei limbilor mixte. bãieþel. metode.). Probabil cã prin atenþia deosebitã acordatã „lucrului” se justificã ºi procedeul disocierii în articole de sine stãtãtoare ale sensurilor mai importante (dar ºi mai îndepãrtate faþã de cele fundamentale). Hasdeu. iar în cadrul articolelor închinate acestora se face trimiterea la cuvîntul primitiv. Hasdeu a vãzut la proporþiile adevãrate capacitatea derivativã a limbii noastre. 2 1 24 . bãieþime provin nu de la plural.R. aglicã. ci ºi de provenienþa elementelor fonetice (ã. de asemenea. S-a observat1. Iorgu Iordan. p. prin restituirea primitivului. Amestecul primar are loc în epoca de formare a limbii ºi este singurul de importanþã genealogicã. arãtîndu-se. se þine seamã de particularitãþile „lucrurilor” pentru explicarea etimologicã. Bucureºti. el a preferat explicarea derivatelor prin criterii interne. legate de domenii speciale. preconizînd astfel binecunoscuta metodã „cuvinte ºi lucruri” (Wörter und Sachen). Numeroase întrebuinþãri figurative ale cuvintelor sînt explicate. obiceiuri. De exemplu. aghiuþã. a elementelor externe. a obiceiurilor. de multe ori. î) ºi de morfologie (articolul. R. dansuri. deicticul -a etc. cam în aceeaºi vreme. Giuglea2. surprinzãtor de interesantã. p.. 1962. Bucureºti. alã. Asupra caracteristicilor realitãþii exprimate se insistã ºi la termenii care denumesc unelte. jocuri de copii etc. ºi modul lor de formare. Hasdeu considerã corect cã formele bãieþoi. Ed. aplicatã. un principiu de metodã se degajã din studiul despre „amestecul limbilor”. Baist º. Lingvistica romanicã. cã Hasdeu urmãreºte originea multor cuvinte în legãturã directã cu realitatea obiectivã pe care acestea o exprimã. XLII). a construcþiilor sintactice.

a afectat nu numai lexicul. cot (în Barba-cot). Probleme de gramaticã de felul postpunerii articolului sau al omonimiei genitivului cu dativul etc. cit. de  (forte) din româna veche etc. turcã) la constituirea limbii române. pe cînd cele datorate influenþelor slavã. Argeº. cu rãspîndirea teritorialã. în general cu trãsãturile pe care le implicã „adaosurile” externe. Raportãrile la armeanã. dicþionarul lui Laurian ºi Massim ºi operele lui Cipariu. dupã ce în sistemul ei pãtrunseserã numeroase elemente autohtone. maghiarã. la limbile celtice. aghiuþã. palatalizarea labialelor. andilandi.. ºi în EMR. slave etc. în treacãt. sînt considerate. cu utilitatea ºi viabilitatea lor în limbã. adaosuri care nu au modificat structura de ansamblu a românei. Absenþa corespondentelor albaneze nu-l împiedica sã considere unele cuvinte ca provenind din substrat. iraniene. Hasdeu nu a cãzut niciodatã în exagerãrile premeditate ale acestora. Nu toate rezultatele cercetãrilor lui Hasdeu asupra elementului autohton sînt acceptate astãzi. bãl. Dupã concepþia lui Hasdeu. alac. ci în toate compartimentele limbii. aidoma. sînt elocvente în aceastã privinþã. Pasiunea pentru adevãrul ºtiinþific. Deºi s-a sprijinit mult pe lucrãrile latiniºtilor.. vorbeºte pe larg de rotacismul lui n intervocalic. Elementele autohtone sînt tratate în Etymologicum întocmai ca cele latineºti. dar nici unul dintre savanþii care i-au urmat nu a adus o contribuþie pozitivã mai mare decît el la cunoaºterea acestui domeniu. tratate pe larg în studii speciale. Hasdeu folosea comparaþia cu albaneza (asupra cãreia era bine informat). barzã. influenþa substratului. cu forþa lor în concurenþa sinonimicã. neogreacã. diftongarea lui e ºi o sub accent. Numeroase alte cuvinte traco-dace sînt cercetate în Istoria criticã. în cazul nostru. sînt tratate în Etymologicum pe spaþii foarte întinse. 174-176. Elementele autohtone. Polemica cu Cihac ºi. În alte lucrãri. sînt foarte frecvente în studiile lui Hasdeu asupra urmelor autohtone din românã. sînt reluate. l-a ferit ºi de exagerãrile orientãrii lingvistice antilatiniste. care ridica la proporþii ireale aportul influenþelor externe (slavã. latina. bãlan. nu ca sã explice un împrumut reciproc. din domeniul foneticii. în fiecare caz în parte. ci ca sã reconstruiascã prototipurile în traco-dacã. mai ales. uneori foarte aspre. Ca metodã de lucru. care reprezintã terenul cel mai nesigur al etimologiei româneºti. argea. baºardinã. p. 1 Vezi Cicerone Poghirc. în Columna lui Traian ºi în Cuvente den bãtrãni. fiind într-o situaþie privilegiatã. pe care ºi în paginile Dicþionarului le adreseazã unor lingviºti ºi istorici strãini. op. dupã concepþia lui Hasdeu. ci ºi gramatica ºi fonologia. care. la fiecare dintre ele fãcîndu-se precizãri în legãturã cu epoca ºi împrejurãrile pãtrunderii lor. 25 . contribuþia substratului în „amestecul primar” al românei trebuie cãutatã nu numai în lexic. criticile. nãsãrîmbã. Sarmisegetusa. Mehadia. Basarab. cu aspectul stilistic de care aparþin. maghiarã. (de)avalma. pãstrînd un spirit critic obiectiv în toate cercetãrile sale. Din lunga listã1 de termeni bãºtinaºi studiaþi de el. bascã. Într-adevãr. abur. dar ºi cel mai pasionant pentru Hasdeu. aldan. apar în EMR: abeº. ca ºi Lexiconul de la Buda. s-a impus ca limbã unicã în Dacia. el atribuie substratului vocala ã. baltice.INTRODUCERE Rezultã de aici cã. Abrud. maldac. neumbrit de interese ºi prejudecãþi strãine ºtiinþei. alã. Astfel. barã. posterioare epocii de formare a limbii noastre. hojma. a fost foarte puternicã. De altfel Hasdeu considera cã în gramaticã (mai ales în sintaxã) urmele dace sînt foarte puternice. pe cînd celelalte influenþe s-au mãrginit mai cu seamã la vocabular. batal. uneori cu frecvenþa. turcã. fiind o sursã de prim rang pentru EMR.

numeroase cuvinte pãstoreºti au ajuns din românã ºi în idiomurile slave de nord ºi de nord-vest. o puternicã influenþã latinã. Hasdeu insistã asupra epocii ºi cauzelor care au favorizat pãtrunderea acestor elemente în românã. berbece. Din 143 de etimologii din EMR I. cã cele din greacã nu trebuie tratate în bloc. Astfel. spre sfîrºitul vieþii. Mai mult. 31-32. se referã ºi pentru unele elemente latine. rusã. acceptate în dicþionarele ulterioare. Hasdeu a dat etimologii bune. Un procent asemãnãtor se obþine ºi din comparaþia etimologiilor cuvintelor-bazã din primul volum al Etymologicului cu cele corespunzãtoare din Dicþionarul limbii române moderne (DLRM).A. au intrat din românã în bulgarã. ci distinse în neogreceºti. p. a încercat sã stabileascã cu exactitate domeniul lingvistic slav din care s-au fãcut împrumuturi în românã.INTRODUCERE I. 26 1 Mircea Seche. pentru circa 80% din cele 150 de cuvinte-bazã antrenate în comparaþie. cu traducere ºi comentarii istorice. cit. bantã în ucraineanã ºi în sîrbã. baci. Hasdeu este considerat. cã cele turceºti propriu-zise trebuie deosebite de cele cumane. el a publicat. bãcie.a albanezã. cuvinte ca arãmie. În privinþa valabilitãþii soluþiilor etimologice din Etymologicum. pãcurar au pãtruns ºi în maghiarã. el a distins împrumuturile din bulgarã de cele din sîrbo-croatã sau din polonã. precum ºi în cele de sud. cã raporturile atît de strînse dintre cele douã limbi se explicã printr-o „intimã veche conlocuire” a populaþiilor respective.. turcã ºi neogreacã. 117 (se includ aici ºi etimonurile latineºti diferite de la un dicþionar la altul) se regãsesc în DLRM. buciniº. pentru 8 cuvinte nu se indicã nici o etimologie. receptînd influenþa celorlalte. pornind de la faptul cã aceastã limbã a suferit. Diferenþa de 26 este nesemnificativã. Astfel. Hasdeu încearcã sã precizeze sensul migraþiei. De exemplu. baierã în polonã. numeroase documente slave privind istoria ºi cultura româneascã. care circula deja. în DLRM. Cunoscãtor al limbilor slave moderne ºi al slavei vechi. filologice ºi lingvistice. . dintr-un idiom în altul. op. în conglomeratul lingvistic balcanic (în care sînt atrase uneori ºi limbi din vecinãtatea de nord a Balcanilor). pe bunã dreptate. În EMR ne întîmpinã numeroase cuvinte atribuite prin etimologie influenþelor maghiarã. bizuindu-se pe fapte de istorie socialã ºi de istorie a limbii. balþ în ucraineanã. româna s-a manifestat în cursul istoriei nu numai ca idiom pasiv. iar pe toate acestea de cele din slava veche. ºi cel dintîi mare slavist al nostru. dupã ce aprofundase o mare cantitate de concordanþe româno-albaneze. cu sferele terminologice din care fac parte etc. bale în sîrbã. Principiile metodologice privind studierea lor sînt remarcabile. de timpuriu. printr-o comparaþie cu Dicþionarul Academiei editat de Puºcariu (DA) ºi cu cel al lui I. influenþînd la rîndul ei limbile din jur. cu valoarea lor stilisticã. a examinat numeroase aspecte ale influenþei slave asupra românei. în mod special. Hasdeu a vãzut corect ºi rolul de intermediar al slavei vechi pentru unele împrumuturi greceºti din limba noastrã. cã. Candrea (CADE). Tîrziu. s-a arãtat1. Hasdeu a ajuns sã accepte ºi ideea. fiind cel dintîi care a studiat cuvintele româneºti din astfel de documente aflate pe teritoriul þãrii noastre. ci ºi activ. a cuvintelor din fondul comun balcanic. ucraineanã. pentru cã. Hasdeu aratã cã. face observaþii în legãturã cu circulaþia. cã elemente turceºti au intrat ºi prin intermediu sîrbo-croat sau bulgar. În general. bizantine ºi vechi greceºti. S-a ocupat în mod special de slava utilizatã oficial în þãrile româneºti. constatã cã prin turcã au pãtruns în românã unele cuvinte din arabã (în general orientale). bunicã etc.

orice mare operã iese în afara sacrificiilor creatorului ei. de o imaginaþie de-a dreptul fascinantã. decît abandonarea pesimistã a domeniului greu de explorat. fiind întocmite dupã criterii opuse. asupra importanþei laturii filologice ºi etimologice etc. prudent. Evident. în EMR. dimpotrivã. respinse sub eticheta de „neconvingãtoare”.). bastara. împreunã cu întregul material obþinut de autor prin ancheta dialectalã. determinatã de o mare erudiþie. din EMR nu au putut fi comparate cuvintele arhaice ºi cele dialectale. de bazã. incomparabil mai rare. din cauza anumitor particularitãþi de formã sau de conþinut. luate în sens strict. aculm. pe comparaþia largã cu corespondente din alte limbi. direct la greacã sau la ebraicã. gramaticale ºi semantice. cele douã dicþionare. Faþã de dicþionarele de mai tîrziu. bãdoacã etc. nu din prejudecata cã opera ar fi lipsitã de greºeli. nici etimologiile din DLRM nu sînt convingãtoare (aliman. primite cu rezerve sau. E un adevãr banal cã pentru ºtiinþã e mai utilã o cercetare temerarã. Chestiunile de folclor ºi de etnografie. Prin urmare. dupã pãrerea noastrã. chiar cu riscul unor concluzii greºite. autorul nu se hazardeazã sã le stabileascã etimologia. aghiuþã). pot constitui. numai o parte din mulþimea de aspecte sub care se înfãþiºeazã Etymologicum Magnum Romaniae.INTRODUCERE pentru alte cîteva se trimite. ca ºi în alte ramuri ale lingvisticii ºi filologiei. mai adesea. în general. alac. „fanteziste”. am insistat asupra inovaþiilor de metodã. Am spus mai sus cã întreaga arhitecturã etimologicã a lui Hasdeu nu este în afara datelor reale ale limbii. cuvintele uºor de explicat din latinã sau din limbile învecinate. De aceea. de cãtre criticii care s-au ocupat cu asprime ºi ironie de opera lui Hasdeu. În acest raport de superioritate trebuie privit Hasdeu faþã de cei care i-au contestat meritele ºtiinþifice în lexicologie. de o putere asociativã rar întîlnitã în ºtiinþa noastrã. cu etimologii neconvingãtoare la Hasdeu. complexã. Am evitat comentarea discuþiilor care au avut loc la Academia Românã în legãturã cu elaborarea Dicþionarului. punînd în luminã caracterul complex al operei. pe o bazã realã a faptelor. Dar chiar ºi la aceste etimologii. sînt 27 . de amãnunte exterioare prea puþin interesante. sînt ºi astãzi în studiul lexicologilor. „eronate”. pentru cuvintele de care nu dispune de material faptic suficient (de exemplu abagiubã. obiectul unor studii speciale. în numeroase cazuri. renunþãrile la etimologie sînt. scopul nostru a fost de a feri expunerea. Cu trecerea timpului. au în comun un fond lexical restrîns. „aberante”. ci. cu atît mai mult cu cît numai pornind de la acestea cercetãtorii de mai tîrziu au descoperit. nu ca în EMR. Metoda lui Hasdeu în etimologie este. se preteazã greu sau nu se preteazã de loc a fi raportate la un etimon cunoscut. renunþã de a stãrui asupra lor.. întreprinsã din perspectivã lingvisticã. iar din DLRM neologismele. în unele cazuri. baur. iar pentru altele. reþinute rareori în atenþia noastrã. aidoma. Ne-am oprit numai asupra pãrþilor pozitive ale Dicþionarului. acele studii etimologice ale lui Hasdeu care ajung la concluzii eronate trebuie judecate. Cele mai multe dintre aceste cuvinte. soluþiile corecte. De asemenea. ci pornind de la observaþia cã acestea. prin laturile lor pozitive. ci pe acelea care. ci la un intermediar slav. în sfîrºit. observãm cã sînt sprijinite pe un material imens. pe studiul amãnunþit al modificãrilor fonetice. sugestii pentru noi studii. Am arãtat în ce constã bogãþia ºi varietatea listei de cuvinte. Am cuprins în cercetarea noastrã. concluziile cercetãrii etimologice sînt simple presupuneri. limitatã la analiza propriu-zisã a conþinutului lucrãrii. Am procedat totuºi la aceastã comparaþie cu o anume intenþie: ca sã arãtãm cã exagerãrile sau erorile etimologice ale lui Hasdeu nu privesc decît rareori cuvintele din fondul elementar.

atîtea domenii ale ºtiinþei. care. geneza atîtor teorii. GRIGORE BRÂNCUª 28 . Scrisã într-o originalã limbã literarã. de material adunat din texte ºi din graiurile vii ºi orînduit în legãturile fireºti pe care le implicã cercetarea de dicþionar. Ascoli.INTRODUCERE neimportante. somitãþi ale lingvisticii epocii. nu o limitã a lucrãrii. oricine poate afla în aceastã operã pe cãrturarul de tip renascentist. Dar. Aprecierile lui Schuchardt. nesfîrºite sugestii ºi. a capacitãþii de a apropia. de care s-a vorbit atît de mult. explicaþii. de multe ori. cu îngrãdirile unuia ºi libertatea celuilalt. aspecte pozitive ale activitãþii ºtiinþifice a lui Hasdeu. Nici un alt tip de operã nu-i putea sluji mai bine decît un dicþionar ca pretext pentru desfãºurarea nezãgãzuitã a erudiþiei. planul grandios. sînt. curajul pentru o întreprindere ºtiinþificã de atari proporþii. o aºazã printre cuceririle de seamã ale romanisticii. cartea atrage ºi astãzi la lectura ei pe intelectualul rafinat ca ºi pe cel în plinã formare. gãsesc în paginile ei un tezaur de cunoºtinþe. soluþii. a imaginaþiei fecunde. ca un titan. Am considerat abundenþa de fapte extralingvistice ca fiind. folcloriºtii. devenite de multã vreme locuri comune în ºtiinþã sau reluate ºi adîncite de urmaºi. Din anumite puncte de vedere. s-a încumetat sã cuprindã cu mintea lui întreaga istorie a culturii ºi civilizaþiei poporului român. ipoteze. Musafia. Ceea ce a impresionat întotdeauna la aceastã lucrare sînt însã concepþiile îndrãzneþe. etnografii. Filologii. Opera a fost elogiatã la vremea ei atît în þarã cît ºi în strãinãtate. istoricii. combinatã din stilul ºtiinþific cu cel artistic. mai presus de toate. acest thesauros ar fi conþinut nu numai o cantitate enormã de cunoºtinþe lingvistice. „erorile grave”. de o gravitate minimã. Dacã ar fi fost terminat. dupã pãrerea noastrã. prin punctele lor comune. ci în deplinã concordanþã cu caracterul ei propriu-zis. ci ºi un volum masiv de studii umanistice redînd inepuizabila gîndire ºtiinþificã a marelui învãþat. a puterii de muncã ieºite din comun. Gaston Paris.

XVI-XVIII).). nu provoacã nici o confuzie. socotéle etc. Dificultãþile provin din natura însãºi a operei: un dicþionar istoric ºi popular elaborat într-o epocã de mari fluctuaþii ortografice ºi conþinînd pentru aproape fiecare cuvînt-titlu citate ilustrative din texte (manuscrise ºi tipãrituri) care aparþin la toate perioadele de evoluþie a limbii române scrise.. am menþinut întocmai nu numai pe -u ºi -Š final. ale acestei opere. pe . Prin urmare. Hasdeu a fost un mare filolog în sensul strict al cuvîntului. Dacã am fi reinterpretat. pe de o parte. Se adaugã aci volumul impresionant de citate de limbã vorbitã obþinute prin intermediul corespondenþilor locali ºi. Particularitãþile de interpretare caracteristice sistemului sãu filologic sînt conservate cu fidelitate. modelul de transcriere al lui Hasdeu. în sfîrºit. ž etc. ºi cele de limbã modernã (sec. cel filologic. gréþâ=greaþâ. féce etc. cel dintîi care a aplicat la noi în mod ºtiinþific metoda transcrierii interpretative a textelor vechi. iar menþinerea lui é. Dosoftei. nétede. De asemenea. De altfel. citatele vechi sînt reproduse în ediþia noastrã aºa cum le-a transcris Hasdeu însuºi (direct dupã manuscrise sau. ar fi însemnat sã ignorãm ideile filologice ale autorului ºi sã desconsiderãm unul dintre aspectele cele mai importante. pasibilã de a fi interpretatã ca ã. ci ºi de filologie propriu-zisã. litera i.). cu š (opus lui i silabic). adicã pornind de la criteriul pronunþãrii actuale a formelor din citatele lui Hasdeu. am gãsit firesc sã nu intervenim în felul sãu personal de interpretare a grafiei chirilice din citatele de limbã veche. citatele din dialectele aromân ºi istroromân. dupã ediþiile curente). diréptâ=direaptâ etc. nota în numeroase cazuri o vocalã nesilabicã. cu semnul diacritic pentru scurtime. ca ºi în formele dispãrute din limbã (de ex. dupã concepþia lui. Cum nu existã nici un citat de limbã veche în care sã aparã ea. utilizînd însã semnul é potrivit normelor ortografice academice din jurul anului 1880. în spiritul ediþiilor actuale de texte vechi.). în unele cazuri. ar fi fost imposibilã în cazul în care am fi generalizat transcrierea cu i ca în ortografia de azi. utilizate în dicþionar. ci chiar ºi litera â (în citate din Coresi. prin procedeul invers. transcriind pe é prin ea în toate cuvintele care se scriu ºi se rostesc ºi astãzi cu ea (de ex. nu rare sînt locurile unde autorul susþine necesitatea notãrii prin â a unei vocale mai închise decît ã ºi mai deschise decît î. am pãstrat pe š. pentru cã. inclusiv stilul explicativ al autorului.NOTà ASUPRA EDIÞIEI Reeditarea dicþionarului lui Hasdeu este extrem de dificilã din cauza numeroaselor ºi complexelor probleme de transcriere pe care le ridicã. Varlaam etc. vocalã redatã. aºa cum el însuºi nu a modificat transcrierea fãcutã de editorii altor texte vechi. Astfel.) ºi menþinîndu-l ca atare în toate cazurile în care nu mai corespunde astãzi unui ea (de ex. dupã normele ortoepice actuale. XVIII-XIX). Substituirea graficã la care am recurs îºi are explicaþia în faptul cã Hasdeu însuºi interpreta pe é ca ea. Am intervenit însã cu o singurã modificare în reproducerea graficã a citatelor de limbã veche. î sau ca vocalã intermediarã între acestea douã. Fiind vorba nu numai de o operã de lexicologie. De aceea. prin care ar fi urmat sã redãm pe š. a lui é prin ea în situaþia arãtatã. prin ä în alfabetul chirilic. înlocuirea operatã în ediþia noastrã. am considerat necesar sã facem o distincþie netã între citatele de limbã veche (sec. în celelalte situaþii . pe de altã parte. Refacerea aspectului grafic iniþial.

alâmuri = alãmuri. Orâºtie – Orãºtie. ags‚r. ‚. din Uricariul lui Codrescu ºi din scrierile lui Cantemir. dentîi. lebãdã. mai tîrziu. cînta. albaþã). dîlmã. a verbelor cu tema în -i: apropiã = apropie. care noteazã pe ã. zioa. are avantajul de a apropia textul arhaic. descriã = descrie. specific graiurilor moldoveneºti. fîntînã. se asemeneazã. pãsãri. de ex. 1884. ã: î. cîneascã. gîlcevire. pericolul confuziei de care vorbeam mai înainte. româneºte. decît. vâi = vãi. ind. ºi la p. ziua. mîndruliþã. cu excepþia român. cîrmuiesc. Am preferat formele actuale în cazul dubletelor plântã – plantã. mãnþine. Buzâu = Buzãu. dâ = = dã. 406-429. cîmpie. identice cu cele aplicate în redarea textului explicativ al autorului. p. iar dupã alþii. atîta. ã: e. crîºmãriþã. bãuturi. l-am redat prin i: studiând = studiind. întîlni. rãmînea. În unele rãspunsuri la Chestionar provenite de la corespondenþi din Moldova. înlocuirile grafice pe care le-am fãcut nu afecteazã realitatea foneticã a formelor. blînde. mîngîi. mîhnit.: pãseri. cîntec. Trebuie precizat cã textul lui Hasdeu conþine numeroase inconsecvenþe de ortografie. sub accent: cîntâ = cîntã. osîndire. crîncen. amîndoi. îmbe. lebedã. citeºte: agšun). Mâniceºti – Mãniceºti. cîrãiturã. cîrlanii. voiniciã = voinicie etc. mîrãind. ridica. cîmpeneascã. mîntuie. fîlfãind. întîmpinã. întîmplãri. frîncii. pîrcalab. În citatele din Cantemir am pãstrat totuºi pe â final. am preferat transcrierea lui â prin ã. la fel am procedat cînd Hasdeu noteazã pronunþarea între paranteze (Agsun. remâºiþã. mînios. care apare extrem de rar. (doaâ). de ex. vâst = vãst. de înfãþiºarea graficã actualã a limbii. pf. â:ã. la care am adãugat cîteva lucrãri de la sfîrºitul sec. în cazul în care am avut certitudinea cã noteazã un ã închis. dobîndi. s. al XVIII-lea (Critil ºi Andronius. 30 . plînge. În suf. ºi p. beuturi. al XVII–XVIII-lea (reproduse dupã ediþia Kogãlniceanu). Am redat pe š prin i ºi pe â prin î în citatele din cronicarii sec. întimpinã. Iatã sistemul de înlocuiri grafice pe care l-am aplicat: â:î. 3 sg. am pãstrat pe â la finalã de cuvînt. ºi rostirea cu un ã mai închis. La forme ca alimânit. care l-a ºi descoperit. prin generalizarea transcrierii cu i ºi î. deoarece. mînþine etc. macedoromân. hîrtie. menþionâm = menþionãm (constant la p. hîrdãu. Anonymus Caransebesiensis) au fost transcrise dupã normele stabilite de Hasdeu însuºi în Columna lui Traian. apare deseori fãrã semnul diacritic: e. mînuind.). la toate acestea nu existã. azvîrli. Cuvintele reproduse dupã dicþionarul român-latin (datat circa 1670 ºi numit de Hasdeu. 3 sg. Pentru citatele extrase din texte moderne (sec. Am conservat însã toate dubletele sau tripletele grafice care exprimã posibile pronunþãri diferite. taiã = taie. gîrbovit. cînd. Anonymus Lugoshiensis. unde a publicat pentru prima oarã o parte din acest dicþionar. cîtime. Învãþãturi de Samuil Micu. fãrîmele. cîrpesc. cît(e). înlânþuesc. -ând al gerunziului verbelor cu tema în -i. prez. apropiând = apropiind. cu respectarea întru totul a realitãþii fonetice. bucuriã = bucurie. dentãi. gînd(i). crîng. am conservat grafia originalã (de ex. cîºtiga. la finala substantivelor feminine cu tema în -i: analogiã = analogie. flãcâii = flãcãii. ciocîrti. ameþalã. în: adînc. bâþul. Gheografie de Amfilohie). fie remâne. tigâile = tigãile. ciobãniã = ciobãnie. 1 pl. ind. adâst = = adãst. bîrfealã. deºi nu este exclusã. se asemãneazã. rãdica. jupîn. încît un cuvînt ca rãmîne e scris fie r‚mâne. ºi pl. întîrzia. pentru unele graiuri. Aceste norme ni s-au impus prin modul cum am interpretat ortografia etimologicã a epocii. În cazurile în care am presupus o pronunþie bãnãþeanã. al XIX-lea) ºi din colecþiile de folclor am adoptat norme unice de transcriere. prez. Evident. plugãriã = plugãrie.NOTà ASUPRA EDIÞIEI particulare. pasãri. câi = cãi.

t‚rîm etc. vînt. pearã. rãzgîndi. sfîºiat. categoriilor.. Din cauza acestei inconsecvenþe a textelor. servicii. Am preferat totuºi redarea lui ã prin î nu atît pentru a fi în acord cu pronunþarea literarã actualã. sub accent. am adãugat un i în paranteze drepte. în numeroase cazuri care presupun vocala e în etimon: cap‚tat. potrivit pronunþiei general româneºti: douã. ca semn al pluralului sau al genitiv-dativului substantivelor ºi adjectivelor feminine ºi neutre terminate în -iu ºi -ie (deci cu radicalul în -i): bucuriile.. (v. pentru cã la formele nearticulate am redat pe š prin i. dupã labiale ºi în toate cazurile în care a provine dintr-un mai vechi ea: véã = vazã. trebue = trebuie. A fost conservat însã în urmãtoarele situaþii: la formele dialectale sau arhaice în care š exprimã palatalitatea consoanei precedente. pulšu. familii. I) ne întîmpinã la diferiþi autori din secolul al XIX-lea. intrînd totodatã în simetrie cu substituirea lui ã prin e la nominativ-acuzativul femininelor în i: ciobãniã: ciobãnie etc. teu = tãu. care corespunde în unele graiuri cu ia: fearele. rezeº = rãzeº. ó: oa (paralel cu é: ea): póte = poate. la fel dupã º-: ºése = ºease. é: ea. tînguiesc. la formele paralele opozabile prin š: i (oamenš ºi oameni. vouã. toate transcrise cu ã. potrivit pronunþãrii iodizate general româneºti: eºire = ieºire. 7. sfînta. fer. Înlocuirea lui e prin i la finala acestor forme corespunde unei realitãþi ortoepice. am recurs la unificarea prin î a tuturor cazurilor semnalate. de aceea. provinciile. pearã ºi piarã). nevéstã = nevastã. -u (final): zero. þipînd. în aceleaºi citate. ‚: ã. p‚r. Scrierea cu ã în aceste cuvinte (care constituie lista completã din vol. sîcîita. la iniþialã de cuvînt sau de silabã: érbã = iarbã. de exemplu întrebãrile 6. tîrziu. greºélã = greºealã. îmbétã = îmbatã. þeri = þãri. poeziile. tãmîiet. vermi etc. revérsã = revarsã. În aceeaºi poziþie am menþinut pe ea. la iniþialã de cuvînt sau de silabã (cu excepþiile: eu. ºérpe = ºearpe. deschiênd = deschizînd. proprii. temeliile (în textul original: bucuriele. pétã = patã. cu excepþia cazurilor în care grafia cu -u se justificã fonetic: întînšu. notaþia foneticã e greu de distins de faptul pur grafic. 8 din Chestionar. scrise ºi cu î. érãºi = iarãºi. strecurînd. é: a. apésã = apasã. îndoélã = îndoialã. fizionomiile. þérã = þarã. e: e. jum‚tate. veut = vãzut. cu e pãstrat. ea. inclusiv la Hasdeu. r‚mîne. e: ie. e: i. cît mai ales pentru cã aceleaºi cuvinte apar. peritor.). La multe dintre acestea. cunšu. Foarte frecvent. é: ia. uneori. la formele a cãror analizã etimologicã priveºte evoluþia ºi acþiunea unui š. La pluralul articulat al substantivelor masculine din citatele extrase mai ales din Opincarul lui Jipescu. þermuri = þãrmuri. unde -u e asociat cu alte fonetisme arhaice sau dialectale). este. studiile. š: i. frumóse = frumoase. spãimîntaþi. vo‚. grafia cu ã corespunde unui fapt real de vorbire. vãrsînd. efigii. ºezetori = ºezãtori. r‚sfrînt. 31 . no‚. ori de cîte ori se insistã asupra unui fapt de rostire privind contexte fonetice cu š. acésta = aceasta. în textele dialectale reproduse fonetic. În do‚. am adãugat ºi un u antihiatic. selbatec = sãlbatec. puté = putea. ‚ (=ã) nu e prevãzut cu semnul diacritic: seu = sãu. Nu am unificat dubletele (perde ºi pierde. r‚spîndind. corespunzînd unui e etimologic: avênd = avînd. trîndãvie. corespunzînd diftongului ea din rostire: avé = avea. chiar la aceiaºi autori ºi. din întrebarea 11 din Chestionar). categorielor etc. zeu = zãu. é: î. meserii. era). tîlhar. criterii. principiile. nouã. verguþã = vãrguþã etc. el. în cazurile necesare pentru evitarea confuziei de accent. mergênd = mergînd. înghšu. smîntînã. mésã = masã.NOTà ASUPRA EDIÞIEI rãsuflînd. corespunzãtor lui ie din diverse graiuri: perdut. dupã consoane labiale. scîntei.

Am pãstrat însã litera dublã în forme ca îmmulþeºte (cu îm. prezinte. amalgamã s. de neologisme pe care le-am conservat cu toate caracteristicile fonetice ºi morfologice pe care le aveau în epocã: abundanþã.NOTà ASUPRA EDIÞIEI -Š: u (aŠ = au. Iatã o listã. genezea. gintea. Vînãtorii (cu ºi fãrã articol). circuleazã. duplã (adj. ié = ia).). pe care Hasdeu le utilizeazã permanent ca termeni de comparaþie în investigaþiile etimologice. în ciuda faptului cã pronunþãrile cu ia sînt extrem de frecvente în limbajul popular. Bãileºti.). înpotrivã etc. dezininþã. mss. (se) dezvoaltã. = ms.).).). ind. Formele aceša (fem. slave. ch = h (archaism = arhaism. ceša ce au fost transcrise cu ea: aceea. (vom) exprime. chšamã = cheamã. prez..). comerciu. caracterizã.). Receanu. = miscel. Cristeºtii. ša: ea. lexicã (subst. Caragia (ºi Caragea). equilibristic = ecuilibristic. numi (pl. coll. pronumi (pl. turcice etc. prez. am pãstrat cu stricteþe formele particulare ºi fluctuaþiile din original: metodã ºi metoadã. Am preferat transcrierea prin ea pentru cã ºi astãzi scrierea cu ea. în toate situaþiile arãtate mai sus. proveninþã. existinþa. pronunciaþiunea. archiv = arhiv).). Am contras literele duble (este mai ales cazul neologismelor): immens = imens. indiferinte. deminutiv. în care se noteazã pronunþãri reale. psicologie. qu: cu (equaþiune = ecuaþiune. frequentativ = frecuentativ. sã înpreune. (dar: Bîrsanu). desvóltã = dezvoaltã. vorbšau = vorbeau ºi dupã africate ºi ocluzivele palatale. portugezã etc. înbelºugare. Seulescu. sing.  = z (deschiênd = deschizînd). = col. bilinguitate. înnecat. gãitanŠ = gãitanu). contimpuranã. (ne) accentat. foarte (= forte).). corespundinþã.). cellalt.. adjectivii. coincidã (3 sg. irresistibil = irezistibil. consiste (3 sing. Boiadschi. s: z în neologisme. cestiune. maioritatea. diferinþã. sce: ºti. archanghel = arhanghel. (ne) interesã. potrivit normelor ortografice actuale: gšamuri = geamuri. adverbi (pl.. scrierea cu n înainte de labiale. tot din raþiuni fonetice. incoloarã (adj. excrescinte. autocton. isbîndã = izbîndã. Seaca-de-Pãdure etc. romanice. diftongirea. angularã (adj. în cuvinte ca: înpãmîntenire. Numele de persoane ºi de locuri le-am reprodus în ortografia lui Hasdeu: Alexandri. Am menþinut. liquidã = licuidã (dar: quasi-). cestionar. recensi- 32 .). Am procedat astfel din respect pentru fidelitatea pe care autorul însuºi a avut-o pentru ortografia izvoarelor operei sale. diverginþi (pl. chibsuind = chibzuind. (se) deterioarã.). immediat = imediat. adverbizare. Dosofteiu. reciproce ºi reciproace. Jorãºti. dar conservat cînd se discutã Š ca component al diftongului. incompletã. Numele compuse au fost supuse normelor ortografice actuale: Vãlenii-de-Munte.f. independinte. Popoviciu.< în-). la finala imperfectului verbelor de conjugarea a IV-a: sporša = sporea. Varlam etc. pagine. Din considerentul cã unele neologisme circulau în secolul trecut cu forme duble sau cu forme care nu s-au impus în limbã. se-nparte. este dictatã de criterii morfologice. neologismi. ind. immaterial = imaterial. constituã.). linguisticã. aginte. influinþã. coordoanã (vb.). spanioalã. intervocalic sau înainte de consoanã sonorã. basã = bazã. ié (a): ia (scié = ºtia. ºi în cuvinte vechi cu contexte fonice care au permis sonorizarea lui s: disposiþia = dispoziþia. articlu. excelinþã. parentezi. ceea ce. competinte. Am lãsat neschimbatã ortografia originalã ºi la cuvintele strãine (indoeuropene. semitice. aparinþã. ghšaþã = gheaþã. technic = tehnic. ºte (sciinþifice = ºtiinþifice. bilinguicã (adj. germanice. sci. iubesce = iubeºte). miscell.

mînîncã. sînt. ne-mpãcat. foarte puþine la numãr. am preferat-o pe cea dintîi. apare pe coperta fiecãruia dintre cele patru volume. colecþii. nemerit. fãrã ca prin aceasta sã fie stînjenitã raportarea unui articol la altul. dar nesubliniate în vreun fel. al III-lea sînt cîteva adaosuri comunicate autorului de Aureliu Candrea. Celelalte greºeli de aceastã naturã au fost corectate tacit. rezervînd parantezele rotunde pentru intervenþiile în citate ale autorului. Am notat sursa acestora în paranteze drepte. violinþã. iar al lucrãrilor (opere.NOTà ASUPRA EDIÞIEI ment. menþinerea lui î. cellalt etc. amãrunþitã. astfel. Intervenþiile noastre în text. extrem de rare.de la iniþiala cuvîntului-bazã: ne-mpedecatã. cu finala în -i prin acord cu substantivele masculine). ca în textul original. celalt. Am conservat întru totul sistemul de notaþie al autorului aplicat la cercetarea istoricã a cuvintelor ºi formelor: . pãºiune. izolate prin caractere cursive sau drepte spaþiate. împregiurare. Derivatele cu ne. îºi aflã explicaþia.) etc. mazere. în unele cazuri. proaspet. numele autorilor citaþi le-am redat cu litere drepte de rînd. þeseturã. tecnic. alt-unde. dialectale sau cu totul particulare (de ex. ž.). rãdica. ca inutil. desplãcere. ovãs. am redat într-un singur cuvînt construcþii adverbiale sau pronominale ca: altfel. deopotrivã. a-ce. Cuvintele discutate în text. Astfel. teraþã. care nu afecteazã în nici un fel caracterul ºtiinþific al ediþiei. La sfîrºitul vol. vinea). a-bubã. în prudenþa noastrã de a nu interpreta neconvingãtor cazurile deosebit de dificile. 33 . cîrcimari. a-nevoie. Am introdus la locurile cuvenite adaosurile fãcute de Hasdeu însuºi la sfîrºitul fiecãrui volum ºi am operat în text erorile de tipar semnalate. viie (lat. Punctuaþia a fost restabilitã dupã normele actuale. vãst (vb. pãrete. u în unele cuvinte dialectale ºi învechite). Am înlocuit apostroful prin linioarã de unire la forme latineºti ca: eccu-illum. pe care Hasdeu le scria cu linioarã de unire sau. apropiarea. Am restabilit locul virgulei în text dupã regulile actuale. spre deosebire de cealaltã. semnul douã puncte (:). a cãrii. cãtrã. (au) supres. care figureazã numai dupã studiile introductive ale primului volum.). cu apostrof. Toate abaterile de la normele substituirilor operate de noi s-au fãcut în sensul pãstrãrii identice a formelor din original. cu excepþia celor care presupun dispariþia lui î. niscaiva. iar în numeroase cazuri am înlãturat. a-locuri. sãptãmîne. prez. part. dentîi. unele. celalalt. preuþi.). Am pãstrat. ale cuvintelor din fondul comun al limbii. scrierea cu linioarã a cuvintelor compuse ori de cîte ori aceastã disociere graficã e impusã de cercetarea etimologiei unuia dintre elementele componente (de ex. eccu-istum etc. întra.le-am reprodus într-un singur cuvînt: nepunînd. Am refãcut ordinea alfabeticã a articolelor. totodatã. în faptul cã privesc realitãþi lingvistice învechite. al-mai-rãu. Am pãstrat întocmai fonetismele ºi formele învechite. adverbele în -mente: absolutamente. servã (vb. trebui (vb. Din cele douã formulãri ale titlului operei (Etymologicum Magnum Romaniae ºi Magnum Etymologicum Romaniae). reviste) cu caractere cursive. altele. þipet. populare sau dialectale. asemeni. cari (pron. radicalmente etc. secoli. impers. ne-ncetat. strãcurat. pentru cã. š.). neºte. denaintea. a-boalã. în ediþia noastrã. alaltã-ieri etc. fiecare. totdauna. ceva. ca de exemplu: adecã. cîteva. apar între paranteze drepte. nicãiri. deoarãce. bunãoarã. despãrut. Aceste „abateri”. Am introdus citatele între ghilimele. cincisprezeci (ºi toate numeralele-adjective de la 11 la 19. nemic.

un indice de materii ºi o bibliografie a izvoarelor. nu duce la distincþii demne de relevat. la sfîrºitul operei. În volumul al III-lea al ediþiei noastre sunt reunite volumele al III-lea ºi al IV-lea din ediþia princeps. Cuvintele-titlu figureazã ori de cîte ori apar în cuprinsul altor articole. 34 . Am întocmit. pentru uzul ºcolarilor.B.NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI Confruntarea textului pe care îl editãm cu fragmentele „de probã” publicate de Hasdeu înainte de apariþia primului tom al EMR sau cu cele ºase ediþii de culegeri selective. din 1894. un indice de cuvinte grupate pe origini ºi cu trimitere la volum ºi la paginã. G. De asemenea.

Petersburg. 1886.ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIÆ LIMBEI ISTORICE ªI POPORANE ROMÂNILOR LUCRAT DUPÃ DORINÞA ªI CU CHELTUIALA DICÞIONARUL A M. . A – AZUGA BUCUREªTI STABILIMENTUL GRAFIC SOCEC & TECLU 96. Mãnþinem dar aceste frumoase expresiuni întrebuinþate de strãbunš.. ºi nu ne temem de cuvinte carš aŠ cãpãtat de veacuri înpãmîntenirea… CAROL I. I. Director general al Arhivelor Statuluš. al Academieš Imperiale de ªtiinþe de la St. TOMUL I. REGELUI CAROL I SUB AUSPICIILE ACADEMIEI ROMÂNE DE B. PETRICEICU-HASDEU Membru al Academieš Române. S. Cantemir-Vodã (Chron. adecã tãlcuitoare de cuvinte. al Societãþilor Academice din Belgrad ºi Sofia etc. …marš ºi neatede socoteale etimologhiceºti. Profesor de Filologia comparativã la Universitatea din Bucureºti. – 96. 84). – Strada Berzeš. al Societãþiš de Linguisticã din Paris.

.

Alexandri. aceste þinuturi încîntãtoare. care îºi va ridica sieºi un monument neperitor. care trebue sã fie mîndria fiecãrui popor. descrise cu mãestrie ºi în o limbã aºa de curatã de poetul nostru popular V. eroism? Sã ne ferim însã de o înbelºugare de expresiuni moderne. în plaiurile mãreþe ale Carpaþilor. rãspîndind astfel o nouã luminã asupra trecutului neamului românesc.PREFAÞà Deschizînd sesiunea generalã a Academiei Române din 1884. cînd lucrãrile de cãpetenie ale Academiei sînt istoria ºi limba. ºease ani vor fi trebuincioºi. Regina ºi Eu venim totdauna cu bucurie în mijlocul D-voastre. Într-adevãr. Spre a sprijini aceastã întreprindere. sã ne amintim însã cuvintele lui Horaþiu: Est modus in rebus sint certi denique fines. Ce sarcinã mai dulce poate avea Academia decît a lua sub paza sa aceastã limbã veche. va înstrãina poporului limba sa. poate chiar nemãrginitã. pun în fiecare an modesta sumã de ºease mii lei la dispoziþia Academiei. S. Verba volant. pe cari le urmãrim cu un interes neîncetat. temeliile existenþei noastre naþionale? Þara datoreºte astãzi Academiei un ºir de documente istorice. bravurã. pe care poporul o înþelege ºi iubeºte? Mãnþinem dar aceste frumoase expresiuni întrebuinþate de strãbuni. . scripta manent. Supun dar la chibzuiala D-voastre. lucrarea aceasta este foarte întinsã. Nu mai puþin însã trebue sã ne ocupãm ºi de viitor… de limba noastrã. ºi cari au fost scoase din întuneric prin ostenelile neobosite ale membrilor ei. va fi încoronatã de o izbîndã fericitã”. ºi nu ne temem de cuvinte cari au cãpãtat de veacuri înpãmîntenirea. conþinînd toate cuvintele vechi. dacã nu ar fi folositor de a face un fel de Etymologicum Magnum Romaniae. M. Regele a rostit urmãtoarele cuvinte: „Avînd onorul de a fi membri ai acestei adunãri. Superflua non nocent. cari altmintrelea vor fi perdute pentru generaþiunile viitoare. ascunse pînã acum. care. ªi cum poate sã fie altfel. Am fost îndemnat a rosti aceste cîteva cuvinte prin dragostea care am pentru frumoasa ºi bogata limbã românã ºi fiind încredinþat cã dorinþa mea – îndrãznesc a zice ºi a Academiei – nu rãmîne un pium desiderium. spre a asculta discuþiile ºtiinþifice. ºi sînt convins cã opera Academiei. care trebue sã fie scrisã pe steagul fiecãrii armate: voinicie. cinci. pentru care patru. vitejie. nepunînd o stavilã în timp. Ce limbã are norocul de a dispune de patru cuvinte pentru o însuºire. care s-a pãstrat neatinsã în cîmpiile roditoare ale Dunãrei.

3. Actele vechi. scrise româneºte. autorul avînd o neapãratã trebuinþã de cel puþin trei tineri cari sã lucreze sub direcþiunea sa. urmãtoarele rubrice: a) Forma cea mai rãspînditã ºi formele dialectale vechi ºi nouã. Regelui. 3. Vechile dicþionare ºi glosare române manuscripte. Scriitorii moderni foarte populari. c) Filiaþiunile istorico-etimologice. dar toate cernute prin excluderea neologismelor. a patra ºi a cincea. Opera întreagã urmînd a fi terminatã în interval de 6 ani. care se va executa din dotaþiunea M. Pentru înavuþirea ultimelor douã rubrice. 2. primind o modestã retribuþiune. Rãspunsurile la acest cestionar. ºi unii scriitori de pe la începutul secolului. dupã ce vor fi utilizate. Spre a fi înlesnit în sarcina curat materialã. lucrarea va da dupã putinþã pentru fiecare cuvînt. ci mai ales limba cea veche ºi graiul actual al poporului cu diverginþele sale dialectale. 4. se vor depune în original în arhivul Academiei. Academia Românã a binevoit a-mi încredinþa mie îndeplinirea Augustei dorinþe. mai ales acelea din prima jumãtate a secolului. Dicþionarele ºi vocabularele române. Anton Pann etc. b) Diferitele accepþiuni cu citarea exemplelor din fîntînele indicate mai sus. însoþitã de un raport despre mersul ei 38 . Stabilitã pe aceste baze. precum Alexandri. publicate sau inedite. Pentru graiul actual al poporului cu diverginþele sale dialectale vor servi ca fîntîne: 1.PREFAÞÃ Chibzuind asupra dotaþiunii Maiestãþii Sale. guvernul va fi rugat din partea Academiei Române sã ia cu acest scop o mãsurã ce va crede de cuviinþã. locuþiuni proverbiale etc. publicate sau inedite. 4. Terminologia tecnicã vulgarã din istoria naturalã ºi din viaþa industrialã. în fiecare an autorul va prezinta Academiei o parte din lucrare. Costachi Negruzzi. 5. 2. nu va avea în vedere anume limba românã literarã de astãzi. Arhaisme ºi provincialisme adunate de-a dreptul din gura poporului. se vor consulta învãþãtorii sãteºti. cãrora li se va adresa un cestionar ad-hoc. pe care mã crezusem dator a i-l supune spre aprobare: „Lucrarea. Texturile vechi române tipãrite ºi manuscripte. basme. pe lîngã traducerea sensului general în limba latinã sau în cea francezã. Poeziile poporane. S. primind totodatã urmãtorul prospect. Pentru limba cea veche vor servi ca fîntîne: 1. tipãrit într-un mare numãr de exemplare sub titlul de: […] Programã pentru adunarea datelor privitoare la limba românã. întrucît graiul viu conservã pînã astãzi elemente dispãrute din limba literarã. preoþi ºi alte persoane de prin sate din toate provinciile locuite de români. Cuvinte sau locuþiuni române de prin vechile documente scrise slavoneºte sau în altã limbã strãinã. zicãtori.

vene. o ca oo etc. strãine limbei noastre literare de astãzi. pentru oamenš.? 12. mine? 13. bunãoarã dormim pentru durmim. prin intermediul mai ales al revizorilor ºcolari ºi al protopopilor. Se întîmplã. cunšu pentru cušu. Sînt oare cuvinte în cari lš nu s-a muiat în i. precum omu în loc de om. mormente. sau la verburi ca facu în loc de fac etc. ori altfel cumva? 20.? 10. faci pentru facš etc. ºi care anume? 14. am rãspîndit în þarã urmãtorul Cestionar: 1. dupã ce Academia va fi luat cunoºtinþã de un specimen al operei. fatã. fãrã a-l trece în ã.? 11. Cari sînt anume cuvintele unde se aude dz în loc de z? 39 . Poporul de acolo cunoaºte el numai sonul z? ori cã deosebeºte pe z de dz? 19.” Îndatã dupã aceasta. deosebirea între sonurile ã (ã) ºi î sau î (ä)? 3. oare. Sînt oare cuvinte în cari lš nu s-a muiat în i. ºi altele? 17. Diftongul ea se rosteºte el aºa ca sã se auzã bine e ºi a. în loc de cuvinte. plãceare pentru plãcere. vre (voieºte) pentru vrea. ca poporul sã rosteascã întreg pe u de la sfîrºitul unui cuvînt fãrã articlu. ori searã. mente. se observã în privinþa vocalelor în graiul poporului de acolo? 18.? 8. adecã a lungit ca aa. mene etc. ºi altele? 2.. precum talšu pentru tašu. leage pentru lege. român pentru rumîn etc. Nu cumva se rosteºte cîteodatã întreg i de la sfîrºitul cuvîntului. Diftongul oa se rosteºte el curat. în chipul de a rosti al poporului. ºese pentru ºease. vine. bunãoarã oameni. pulšu pentru pušu. Cari sînt cuvintele unde se aude mai bine sonul ä? 4. iar nu mãlaiu. fãrã a-l trece în u. Z în Dumnezeu se rosteºte el tot aºa ca z în praznic. ori se aude mai mult ca ša? 15.? 6. featã. morminte. mearge pentru merge etc. în chipul de a rosti al poporului.PREFAÞÃ ulterior. Se zice oare cuvente. de ex. de ex. vocale lungi. bunãoarã malaiu.? 16. Se zice oare umblu ori înblu? unghšu ori înghšu? sau cum altfel se zice? 7. minte. masã etc. Sînt oare cuvinte în cari poporul rosteºte curat pe o cel neaccentat. Sînt oare cuvinte în cari poporul rosteºte é sau ea acolo unde limba noastrã literarã de astãzi pune pe simplul e. Se aud oare pe acolo. stranšu pentru strašu. ureclše pentru urechše ºi altele? 9. Tipãrirea definitivã se va putea începe în sesiunea generalã din anul 1885. ori se aude mai mult numai una din ele. Ce alte particularitãþi. Se zice oare: sarã. precum întînšu pentru intîšu. lšepure pentru šepure. cãlcînšu pentru cãlcîšu etc. Sînt oare cuvinte în cari se rosteºte simplul e acolo unde limba noastrã literarã de astãzi pune pe ea. measã ºi altele? 5. În ce cuvinte anume poporul de acolo rosteºte curat pe a cel neaccentat. adecã aºa ca sã se auzã deopotrivã o ºi a. În ce se cuprinde pe acolo.

ªtiþi oare cuvinte în cari h se preface în v? 28. lupkš. ceva ca rr. Poporul de acolo nu rosteºte el oare deopotrivã. bunãoarã pîrã în loc de pînã ºi altele? 41. În ce cuvinte poporul de acolo preface pe n între vocale în r. Nu se rosteºte oare jiŠ sau chiar giŠ pentru viŠ. Poporul de acolo preface el oare pe f în h. Poporul de acolo rosteºte el pe pi ca ki.? 24. ziva ºi altele? 33. de ex. ghiŠ în loc de viŠ.? 42. cerghš pentru cerbš. În ce cuvinte poporul preface pe v în g. ghie pentru vie etc. kicšor în loc de picšor ºi altele? 36. Sînt oare cuvinte în cari fše sau fi nu se preface niciodatã în hše sau hi? 25. de ex.? 30. bunãoarã ºer sau cer pentru fšer? 26. nu se aude oare va pentru ua. rãhnire pentru rãvnire etc. reaua etc.PREFAÞà 21. Poporul de acolo rosteºte el în acelaºi chip mie (1000) ºi mie (pentru mine) în fraza: „mi-a dat mie o mie de lei”? 40. hšer pentru fšer. Nu cumva se rosteºte chiar cept sau cicšor în loc de piept ºi picšor? 37. adecã: lupš. hšerbe pentru fšerbe etc. întrebuinþînd pe unul în loc de altul? 43.? 27.? 35. de pildã ghine pentru bine. ori mnie. ºi altele de asemenea? 31. fie ºi hie sau vulpe ºi hulpe? 29. adecã steava. Nu amestecã oare pe s cu z? 44. Poporul de acolo rosteºte el oare pe r în douã feluri. Nu amestecã oare pe cš cu gš? 40 . Deosebeºte oare bine poporul de acolo pe j de ž (ß). mnšel sau cum altfel? 39. Cum se rosteºte pluralul de la lup ºi de la popã. hulpe pentru vulpe. Un v la începutul cuvîntului nu piere el oare cîteodatã. lukš. rostindu-se bunãoarã in în loc de vin? 32. În cari cuvinte anume se aude rr? 23. ori cã le pune pe una în loc de alta. În ce cuvinte poporul de acolo preface pe r în n. În ce cuvinte preface poporul de acolo pe v în h. Sonurile fše sau fi nu se rostesc oare ca º sau chiar ca . de un r moale? 22. ziua. Poporul de acolo nu amestecã oare pe j cu º. kšept în loc de pšept. lupcš sau cum altfel? 38. bunãoarã fãninã pentru fãrinã etc. nšel. În cuvintele steaua. deosebind adecã pe un r vîrtos. zicînd de exemplu gšur pentru jur sau jinere pentru ginere? 34. Poporul de acolo rosteºte el oare pe bi ca ghi. adecã nie. fãrã a simþi deosebirea de sonuri. corghš pentru corbš etc. de ex. de exemplu hie pentru fie. Mie ºi mšel cum oare se rostesc.

? stan.PREFAÞà 45. varã. adecã: ce fel de lucruri sau de însuºiri se asemeneazã cu aurul. vãgãunã. Are poporul pe acolo obiceiul de a zice: l-am vãzutu-l.? 54. ºi cu ce cuvinte anume? 55. copiii dorm. bolovan. i-am dat. Cari sînt pe acolo numirile locale cele mai neobicinuite pe aiuri ºi cum îºi explicã sau cum tãlmãceºte poporul acele numiri? 53. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. aur. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. cuptoršu ori cuptor ºi alte vorbe de acest fel? 47. privitoare la climã. cu descrierea pe cît se poate mai pe larg a fiecãrii varietãþi? 59. privitoare la minerale. rediu etc. pãcurã etc. fag. Cari sînt cuvintele. cãrºie etc.? 51. adecã: peatrã. ce fel cu argintul. anin. privitoare la vegetaþiune. ori într-altfel? se întrebuinþeazã numai o formã? ºi care? ori se întrebuinþeazã mai multe. cositor.? 52. bunãoarã la: mare. mesteacãn. i-am datu-i. Cari sînt pe acolo diferitele numiri de struguri. ne-am întîlnit etc. pãrîu etc. argint. cu ferul etc. fer. arºiþã etc. Are poporul pe acolo obiceiul de a zice: oamenii merge. toamnã. Cari sînt pe acolo numirile feluritelor vinuri ºi cele privitoare la culoarea vinului. creºterea plantei etc. pãdure. le-au arãtatu-le. Cari sînt exemple de toate aceste schimbãri de consoane în gura poporului. copiii doarme. Rosteºte poporul pe acolo flueraršu ori fluerar. stîncã. privitoare la poziþiunea locurilor. ajutoršu ori ajutor.? codru. Cari sînt cuvintele. rîu. muierile tace în loc de oamenii merg. la tãria etc.? 48. mînurile.? munte. Cari sînt metaforele. vizuinã etc. Cari sînt numirile cele mai neobicinuite pe aiuri ale arborilor sãlbateci: stejar. Cari sînt cuvintele. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. ºi de alte schimbãri de aceeaºi fire ce se mai observã pe acolo? 46. prun ºi altele? 58. gheaþã. Cari sînt numirile cele mai neobicinuite pe aiuri ale arborilor roditori: pãr. plumb. toi.? 41 . movilã. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. muierile tac? 49. adecã pãrþile arborului sau plantei una cîte una. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la viie ºi la lucrarea ei sau la cules? 60. ne-am întîlnitu-ne. te-au bãtutu-te. Cari sînt cuvintele. adecã la iarnã. cu pronumele repeþit? ori zice numai: l-am vãzut. noian. grui etc. figurele sau asemãnãrile luate de popor din lumea mineralã. mãr. brad etc. ulm.? vale. lespede. mîncãtoršu ori mîncãtor. zãpadã. ºi anume cari? 50. cotroanþã.? 56. polei. primãvarã. mãgurã. la gustul lui. dîlmã. Zice poporul pe acolo mînile. groapã.? 57. mînule.

? 63. vrîsta. culoarea ºi altele? 70. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa caprei ºi a porcului: felurile lor. Cari sînt pe acolo numirile feluritelor grîne: grîu. ale feluritelor fiare ºi dobitoace? 67. Cari sînt pe acolo cuvintele despre urs. vrîsta. vidrã. vulpe.? 79.? 66.PREFAÞÃ 61. dar cu un alt înþeles? 64. cocoº ºi gãinã ºi altele? 77. ierburi ºi flori? 65. ºi dacã sînt vreunele numiri neobicinuite pe aiuri? 62. vrîsta. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa boului ºi vacei: felurile. vrabie. de plante. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa calului: felurile lui. coroiu. Cari sînt pe acolo numirile. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. uliu. lebedã. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la cocor ºi la barzã sau cocostîrc? 84. ovãs etc. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa cîinelui: felurile. vrîsta lui. adecã: ce fel de lucruri sau însuºiri se asemãneazã cu arborul cutare. Cari sînt pe acolo cuvintele despre gîscã. veveriþã etc. lup. cerb sau ciutã ºi cãprioarã. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa pisicei? 73. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de vermi? 75. fasole etc.? 83. cu floarea cutare. culoarea ºi altele? 71. raþã. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa berbecelui ºi oiei: felurile. de grîne sau legume cari se întrebuinþeazã ºi pe aiuri în þarã. la viezure etc. vrîsta. culoarea ºi altele? 72. mazere. orz. la arici. într-un numãr pe cît se poate mai mare ºi cu o descriere pe cît se poate mai lãmuritã. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de insecte? 76. cuc. cu buruiana cutare etc. iepure. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la corb ºi cioarã? 82. Cari sînt metaforele. ºoim ºi alte pãseri rãpitoare de acest fel? 80. ale legumelor bob. numirile diferitelor buruieni. porumbel sau turturicã. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la bufniþã sau cucuvaie? 81. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la mierlã. culoarea ºi altele? 69. rîndunicã. Sînt oare pe acolo numiri de arbori. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la broascã ºi felurile ei. sturz. Cum se numesc pe acolo deosebitele feluri de ºoareci? 74. pãtîrniche etc.? 42 . figurele sau asemãnãrile luate de popor din lumea vegetalã. Cari sînt pe acolo. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la vultur. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la albinã ºi la creºterea albinelor? 78. Cari sînt pe acolo numirile. ciocãrlie. culoarea ºi altele? 68.

Cari sînt þipetele sau strigãtele ce obicinuiesc vînãtorii. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la vînãtoare? 91. la scoicã. Cum se numesc uneltele de zidãrie. flutur. una cîte una. Cum se numesc. raþa mãcãieºte ºi aºa mai încolo pentru toate animalele. lãcustã. Cum se cheamã pe acolo sonul sau glasul ce scot feluritele fiare sau dobitoace. în privinþa cãrora se aflã în popor cîte o vorbã deosebitã? 90. la omidã. privitoare la plugãrie? 102. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la ciobãnie. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la melc sau culbec. una cîte una. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa pescãriei? 94. un mozoc sau un altfel de cîine de stînã? 98. materialul ºi apucãturile la lucru ale zidarului? 43 . fie în privinþa vînatului. Cari sînt metaforele. adecã: ce fel de lucruri sau însuºiri se asemãneazã cu fiara cutare sau cu dobitocul cutare? 89. Cum împãrþesc ciobanii ziua ºi cum se cheamã la ei fiecare parte a zilei? 99. lipitoare etc. la pãianjen. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la ºopîrlã cu felurile ei ºi la ºerpi cu felurile lor? 86. grier. Cari sînt pe acolo cuvintele. una cîte una. Ce fel de numiri se dã pe acolo cîinilor ciobãneºti? 97. Cum se numesc deosebitele mesteºuguri sau meserii cunoscute pe la þarã? 108. deosebitele pãrþi ale plugului? 105. figurele sau asemãnãrile luate de popor din lumea animalã. Cum se numesc uneltele de dulgherie. vorbe despre pãºiune. Cum se numesc deosebitele unelte sau scule de plugãrie? 104. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute.? 87. bunãoarã felurile de locuinþã ciobãneascã. furnicã. Cari sînt metaforele. uneltele obicinuite de cãtrã ciobani. fie în a cîinilor de vînat? 92 Ce fel de numi se dã pe acolo cîinilor de vînat? 93.PREFAÞà 85. deosebitele pãrþi ale cãruþei? 106. Ce fel de numi dau ciobanii vitelor ca sã deosebeascã pe una de alta? 96.? 95. Ce deosebire fac ciobanii între un dulãu. Au oare ciobanii cuvinte pe cari nu le întrebuinþeazã ceilalþi sãteni? 101. la rac. materialul ºi apucãturile la lucru ale ferarului? 110. Cari sînt pe acolo numirile feluriþilor peºti? 88. bunãoarã: boul muge. materialul ºi apucãturile la lucru ale dulgherilor? 109. deosebitele pãrþi ale moarei? 107. lucrat ºi nelucrat? 103. figurele sau asemãnãrile întrebuinþate de cãtrã ciobani în privinþa deosebitelor lucruri sau însuºiri? 100. despre brînzeturi ºi lãpturi cu felurile lor ºi cu chipul de a le face etc. Cum se numesc deosebitele feluri de cîmp. Cum se numesc. Cum se numesc uneltele de ferãrie. Cum se numesc.

privitoare la plutire. vîslã etc. fie femeieºti? 119. cunoaºte poporul pe acolo? 127. Ce fel de jurãminte întrebuinþeazã poporul de acolo? 125. fraþi. privitoare la ale casei. precum luntre. Cari sînt pe acolo cuvintele cu privire la gãtirea bucatelor ºi la tot ce se þine de aceasta? 129. Cari sînt cuvintele privitoare la înrudire. pînzeturi etc. Cari sînt pe acolo cuvintele. Ce fel de cuvinte s-au pãstrat printre sãteni despre armele obicinuite la români în trecut? 116.? 117. inele etc. începînd de la logodnã pînã la sãvîrºirea nuntei? 124. þesut ºi cusut? 113. Cari sînt pe acolo cuvintele. Cum se numesc pe acolo deosebitele instrumente de muzicã. covoare. brãþãri. cînd este vorba cã mãnîncã un om ºi cînd este vorba cã mãnîncã o fiarã sau un dobitoc. Cum se cheamã deosebitele unelte de tors. Cari sînt cuvintele privitoare la cãsãtorie. Cum se numesc vasele pentru gãtirea bucatelor. Cari sînt pe acolo numirile deosebite ale bãuturilor? 122. Cum se cheamã deosebitele feluri de þesãturi þãrãneºti. acoperiº. Ce fel de jocuri copilãreºti. ºi cum se numeºte aparte fiecare din ele? 44 . precum: salbã. Ce fel de ocãri întrebuinþeazã poporul de acolo? 126. cu cuvintele privitoare la ele. una cîte una. Oare se întrebuinþeazã acelaºi cuvînt.PREFAÞÃ 111. Cari sînt pe acolo numirile mai deosebite ale mîncãrilor? 121.? 112. Face poporul vreo deosebire între suflet de om ºi suflet de dobitoc. cunoaºte poporul de acolo? 132. poartã. mese. pat. scaune sau laviþe. fie bãrbãteºti.? 120. curte sau ogradã. Cari sînt pe acolo numirile podoabelor femeieºti. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la jocul de cãrþi? 131. Cum se cheamã deosebitele arme cu cari se servesc sãtenii? 115.? 114. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. cu pãrþile fiecãruia? 133. puþ. oale etc. Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la înmormîntare? 134. vatrã. ferestre. beci. ori altfel se numeºte mîncarea de om ºi altfel mîncarea de animal? 118. precum la: zid. adecã despre pãrinþi. cu cuvintele privitoare la ele. veri ºi alte rude. Cum se numesc deosebitele feluri de cîntece ce le cîntã poporul pe acolo? 130. trupeºti ºi sufleteºti? 123. pentru punerea lor pe masã ºi pentru ducerea lor la cîmp? 128. Cari sînt pe acolo. puþin întrebuinþate pe aiuri sau necunoscute. numirile hainelor la sãteni. Ce fel de danþuri.

a gîndirii etc. cum îi numeºte pe toþi unul cîte unul. ºi ce sînt acestea? 148. Ce este Papaluga sau Paparuda ºi cu ce fel de obiceiuri e însoþitã? 156. Ce povesteºte poporul despre Joimariþa ºi cum o mai numeºte? 154. Care este pãrerea poporului în privinþa stelelor. Ce povesteºte poporul despre Zburãtor ºi cum îl mai numeºte? 157. Ce credinþe ºi obiceiuri are poporul în privinþa zilei Sîntului Ioan Botezãtorul? 155. Cari sînt credinþele poporului în privinþa cugetului. a minþii. Ce fel de zîni ºi zîne cunoaºte poporul. Ce povesteºte poporul despre dracul ºi cum îl descrie? 151.? 137. ºi ce povesteºte despre ei? 145. Cum se cheamã partea cea albicioasã a cerului de noapte. Ce sînt vîrcolacii dupã credinþa poporului ºi cum se mai cheamã? 143. ºi ce se povesteºte despre ea? 141. Ce povesteºte poporul despre Iele sau Dînsele ºi despre Iezme ºi cum le mai numeºte? 153. despre natura lor. ºi prin ce se deosebesc aceste fiinþe unele de altele? 150. Cunoaºte oare poporul de acolo vreun obicei sau vreo credinþã cu numele de Turcã sau Þurcã? 158.PREFAÞÃ 135.? 139. Ce sînt Borboasele? 160. una cîte una. dupã pãrerea lui. La nunþi sau în alte întîmplãri se cîntã oare despre „Lada” ºi „Mana”. Este oare vreun cuvînt deosebit cînd se vorbeºte despre moarte de dobitoc. ºi ce se zice despre fiecare din ele? 140. Cum înþelege poporul aºa-numitul diochiu ºi ce povesteºte în aceastã privinþã? 144. pe care unii o numesc Calea lui Troian. deosebitele stele. Cum priveºte poporul eclipsa ori întunecarea soarelui sau a lunei ºi ce povesteºte despre acestea? 142. Cum se cheamã la popor. ºi cari sînt. Ce este Brezaia? 159. lucrurile cele mai frumoase în lume? 138. scopul etc. Ce povesteºte poporul despre strigoi sau strigoaie ºi despre stafie. Cunoaºte oare poporul vreo zînã cu numele de „Filma”? 147. bunãoarã: omul moare ºi dobitocul cicneºte? 136. Ce povesteºte poporul despre Ursite ºi cum le mai numeºte? 152. Ce povesteºte poporul despre Drãgaica? 149. Cum înþelege poporul frumosul. Cum se petrec pe acolo Colindele? 45 . Ce se povesteºte despre zîna Cosînzana sau Sînzana ºi ce alt nume i se mai dã? 146.

Dacã pe acolo zioa dîntîiu a fiecãrii lune nu poartã o numire deosebitã. a holerei. a lui Mãrþiºor etc. Ce sînt. Cum povesteºte poporul de acolo despre Sîntul Petru? 169. dupã pãrerea poporului de acolo. Ce însemnãtate au în basmele ºi credinþele de acolo zmeii ºi balaurii ºi cum sînt descriºi de cãtrã popor? 163. Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa boalelor de vite? 167. Ce alþi sfinþi sînt mai socotiþi de cãtrã popor ºi pentru ce anume sînt mai socotiþi? 171. Cum povesteºte poporul de acolo despre Sîntul Ilie? 170. movile sau altceva pe care poporul le priveºte ca sfinte? 177. ori face între ele vreo deosebire? 174. Ce este Ciurica ºi ce sînt Circovii? 46 . Cari sînt pe acolo cuvintele în privinþa boalelor de om? 166. Ce este Mama pãdurii? 187. Ce este ºi cum se face legarea sau dezlegarea ploiei? 186.? 175. Cunoaºte oare poporul de acolo niscaiva rugãciuni afarã de cele bisericeºti? 183. Care este. Cum împãrþeºte poporul ziua ºi noaptea.? 173. Ce povesteºte poporul despre Pricolici sau Tricolici ºi cum îl mai numeºte? 162. Zorilã ºi Murgilã? 179. bunãoarã: Sîn-vãsia lui Faur.? 168. Poporul de acolo povesteºte el ceva despre „oamenii roºii”. Sînta Joi. Ce înþelege poporul prin fapþi. – punerea cuþitului ºi darea de argint-viu? 185. Cum îºi explicã poporul cãderea stelelor? 184. Ce fel de dobitoace sau pãseri socoteºte poporul de acolo ca mai plãcute lui Dumnezeu? 176. pricina frigurilor. ºi ce anume? 164. Cum se numesc pe acolo deosebitele vînturi? 182. Este oare pe acolo vreun blãstem cu pomenirea Dunãrii.PREFAÞà 161. a ciumei etc. Ce zice poporul despre fiecare zi a sãptãmînei. bunãoarã: batã-te Dunãrea! sau altfel cumva? 180. Cari sînt prejudecãþile poporului de acolo în privinþa vîntului? 181. pãduri. Sînta Duminicã etc. a epilepsiei. Sînta Vineri. necunoscînd împãrþirea precisã în ore sau ceasuri? 172. ape. Ce obiceiuri sînt pe acolo în privinþa vrãjilor? 165. adecã le socoteºte pe toate deopotrivã. Ce povesteºte poporul despre Sînta Miercuri. Poporul priveºte el oare ca sfinþi pe Soarele ºi pe Luna? 178. Sînt oare locuri. dupã pãrerea poporului de acolo.

Ce e iarba fearelor? 198. Cum îºi explicã poporul ieºirea cu plin – ieºirea cu sec? 204. Ce crede poporul despre curcubeu? 194. fonetica poporanã. De la primele pagine ale Dicþionarului – oriunde indic în parentezi numele corespondentului ºi localitatea – se vede modul în care m-am putut servi de acele rãspunsuri. ºi mi se rãspundea prin scrisori. Ce e focul lui Sîn-Medru? 197. tot ce se numeºte astãzi – în lipsã de un alt cuvînt mai nemerit – cu vorba englezã f o l k l o r e . suspinele ºi bucuriile. Ce sînt cãpcîunii sau cãtcãunii ºi cum altfel se mai cheamã? 206. a Bobotezei. Ce credinþã are poporul despre raiu ºi despre iad? 201. a Lãsatului de sec? 189. Ce este rodul pãmîntului? 195.PREFAÞà 188. împreunã cu nomenclatura. Ce se înþelege prin Craiu-nou? 203. trimiteam o cartã-postalã cu întrebãri suplementare. Voiam sã cunosc pe român aºa cum este dînsul în toate ale lui. trecut ºi prezinte. unele ceva mai ºterse de vechime sau de împregiurãri. temelia d i a l e c t o l o g i e i . Ce e ceasornicul casei? 200. dar în cari totuºi ea îºi recunoaºte pe deplin individualitatea: cum 47 . aºa cã s-au mai grãmãdit un nou teanc din epistole primite. 2. Ce sînt pocînzeii ºi colãcerii? 199. Ce e mînicãtoarea? 196. Ce crede poporul despre Vremea d-apoi?… În acest Cestionar predomnesc douã puncturi de vedere nouã pe cari mi le împunea starea actualã a ºtiinþei limbei ºi cari sînt cu totul strãine lexicografiei de ºcoala clasicã: 1. Ce este vîntul turbat? 192. pe lîngã cari unii mi-au împãrtãºit plante ºi chiar minerale în naturã. De ce scot babele ochii la sfinþii zugrãviþi pe bisericã? 190. În interval de un an. mi-au sosit teancuri de rãspunsuri de pe la preuþi ºi mai ales de pe la învãþãtori sãteºti: vro cîteva adevãrat preþioase. aºa cum s-a strãcurat el prin mii ºi mii de înrîuriri etnice. topice ºi culturale. multe bunicele. Ce înþelege poporul prin toaca din cer? 193. Ce sînt pasãrile cu ciocul de foc? 191. obiceiele ºi apucãturile sale. unele foarte bune. Dicþionarul unei limbi trebui sã fie pentru un popor o enciclopedie a traiului sãu întreg. aºa cum l-a plãsmuit o dezvoltare treptatã de optsprezeci veacuri. În limbã o naþiune se priveºte pe sine însãºi într-o lungã galerie de portrete din epocã în epocã. Ce credinþe ºi obiceiuri are poporul asupra Anului Nou. credinþele cele intime ale poporului. În cazuri dubioase sau puþin lãmurite. aproape nici unul din care sã nu se tragã o brumã de folos. Ce înþelege poporul cînd zice: „pe celalt tãrîm”? 202. Ce este Spiriduºul? 205.

cum a mers înainte ºi iarãºi înainte. cele mai învechite din acele portrete vor cãpãta un colorit de viaþã. 15 mai 1885 48 . cum a crescut.PREFAÞà a fost din leagãn. P. cele mai nouã. H. Bucureºti. vor putea chiar sã vorbeascã. fiecare cu timbrul sãu propriu. Graþie Cestionarului meu. B. cum a ajuns acolo unde este.

28. Turgot. între celelalte. Ei bine. Nemuritorul Turgot a scris. are a face numai cu verbum. . Cînd Weil probeazã cã construcþiunea englezã: The king’s eldest son has given a feast to the citizens derivã din amestecul construcþiunii franceze: Le fils aîné du roi a donné une fête aux citoyens cu construcþiunea germanã: Des Königs ältester Sohn hat den Bürgern ein Fest gegeben. compusã din ºease numere. se vede silit a le boteza „fragments”. t. într-o contradicþiune flagrantã cu imensul progres în studiul limbei.. 754-6. Romanii explicau pe grecul ™tnmolog…a prin: „quae verborum originem inquirit”1. de exemplu. etimologia este „derivaþiunea unei vorbe”. Dacã la cei vechi ¢natom» însemna o simplã disecþiune. I. p. 2. CUM SE AMESTECà LIMBILE? III. etimologia mai pãstreazã pînã astãzi accepþiunea cea rudimentarã. pe care o avusese cu sute ºi chiar cu mii de ani înainte de naºterea linguisticei. ba încã foarte neperfectã. din care ei fac parte. la romani. care ghicise de pe atunci aproape tot ce distinge metoada linguisticã contimpuranã. astfel cã dacã 1 2 Quinctil. negãsind nici un termen propriu. Oeuvres. o scurtã bucatã intitulatã: Etymologies et fragments sur les langues.ÎN LOC DE INTRODUCERE I. De ce însã nu orice derivaþiune linguisticã? Cum sã numim oare. Aceasta rezumã cît se poate de bine aplicaþiunea cea tradiþionalã a termenului. derivaþiunea unei construcþiuni sintactice? Menþionãm anume cazul sintactic. ca ºi la noi toþi pînã acuma. Paris. Pe cele dentîi. cãci el încurcase în secolul trecut pe unul din oamenii cei mai geniali. de aci nu urmeazã ca acelaºi sens îngust sã aibã anatomia actualã. 1844. CE ESTE ETIMOLOGIA? – II. el le numeºte „étymologies”. dintre cari primele trei se referã la originea unor cuvinte latine. 6. iar restul la originea unor construcþiuni sintactice ebraice. numai cu c u v î n t u l ºi iarãºi cu c u v î n t u l . ca ºi la greci. Inst. care. pe cele din urmã. ÎN CE CONSISTà FIZIONOMIA UNEI LlMBI? I Ce este etimologia? Termenii tecnici în genere ar trebui totdauna sã-ºi întinzã accepþiunea în mãsurã cu treptata lãrgire a acelei sfere ºtiinþifice sau artistice. Prin perifrazã. expresiune pe care ar fi putut aplica mult mai bine la o grãmadã de petre sau de geamuri sparte! 2 O derivaþiune sintacticã este e t i m o l o g i e cu acelaºi drept ca ºi o derivaþiune lexicã.

2. 1. 2. în Zeitschr. Cînd citãm pe un Pott ºi pe un Curtius. 3. în radicala cas. 2 Cfr.. das œtumon. 185: „die Etymologie. 1880. 3. a deriva darã o vorbã dintr-o altã vorbã sau – cel mult – a o deriva din oarecari elemente constitutive înþelese în modul cel mai confuz. 8. 5. 355. – el ne dã o etimologie întocmai ca ºi cînd ar explica pe englezul useful prin francezul user ºi anglosaxonul ful. etimologia este „descompunera c u v i n t e l o r în radicale ºi elemente formative”4. p. ca ºi cea morfologicã. part. oder wie es der Name unserer Wissenschaft so treffend bezeichnet. 10. ed. tot aºa înþelegeau e t i m o l o g i a Ménage ºi chiar Cicerone. atunci tot e t i m o l o g i e este de a constata cã sonul francez ch. 9. ca la germani. semnificaþiunile. 8. Grundzüge der griechischen Etymologie. Paris. se rezumã în urmãtoarea ecuaþiune: The king’s eldest son has given a feast to the citizens = Des Königs ältester Sohn + a donné une fête aux (=à les) citoyens. poate sã treacã la semnificaþiunea de „ceva ce ne atrage prin plãcere”2. vom descompune pe latinul carmen. 9. graþie semnificaþiunii intermediare de „fermec prin cîntare”. Pentru Pott. iar în cea englezã: 4. Mai pe scurt. 47. va fi tot e t i m o l o g i e dacã.ÎN LOC DE INTRODUCERE vom exprime ordinea cuvintelor în cea francezã prin: 1. 11. t. zu ergründen…” – (Cf. 4 Pott. regulate sau neregulate. formele gramaticale se expuneau atunci în paradigme. 4. Weil. 11. Etimologia sintacticã. regulele sintactice constituiau de asemenea un fel de codice dogmatic. De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes. Astãzi însã.ºi sufixul -men. construcþiunile sintactice. et les consonnes font peu de chose”. derivaþiunea sintacticã. 7. Lemgo. 10. ºi iarãºi e t i m o l o g i e este de a arãta cã semnificaþiunea „cîntec”.vine din sonul latin c-. dar fãrã nici o analizã geneticã. Paris. 5. ca ºi cea ideologicã. 3. ci încã sonurile. Tobler. vom avea atunci în cea germanã: 4. orice alt ingredient al limbei. ºi apoi: 6. Littré. ajunge. 2. f. iatã tot ce fãcea ºi tot ce putea face etimologia. Völkerpsych. 7. ca la francezi1. Curtius începe clasica sa operã prin aceea cã „etimologia este ºtiinþa menitã a urmãri originea c u v i n t e l o r ºi filiaþiunile lor reciproace”3. 1869. în cazul de faþã. formele gramaticale. Versuch eines Systems der Etymologie. 6. în fine. p. 8. 7. 1 50 . 3 Curtius. ed. 11. den wahren und eigentlichen Gehalt derselben. Leipzig. 2. toate sînt deopotrivã e t i m o l o g i e . 5. 10. sonurile nu aveau pentru ºtiinþã nici o geneze hotãrîtã: „les voyelles ne font rien. dupã faimoasa glumã a lui Voltaire. mergînd mai departe. 2. p. p. 1. Pînã la naºterea linguisticei. 1861. dacã este e t i m o l o g i e de a zice cã cuvîntul francez charme „ceva ce ne atrage prin plãcere” vine din cuvîntul latin carmen „cîntec”. În fond. 9. 3. das seiende. 6. 3: „Denn unabweislich ist trotz alles Zweifels und Spottes das Streben dem Ursprung der Wörter und ihrer Verwandschaft unter einander nachzuspüren. Etymologische Forschungen. 1869. Pe acelaºi temei. cînd linguistica d e r i v ã nu numai cuvintele. doctrina semnificaþiunilor nu exista de loc. Etudes et glanures. 9. p. t. care nu diferã întru nemic de etimologia lexicã: useful = use + ful. se cuvine oare ca „etimologia” sã mai rãmînã închisã nestrãmutat în cercul cel strîmt al „cuvintelor”? ªi totuºi anomalia nu înceteazã. sub forma cea veche casmen. ca ºi cea foneticã.

am mai putea adãuga încã o etimologie. p. de vreme ce sensul de prezinte se schimbã în sensul de viitor. iar generalmente cauzele ºi efectele se împletecesc pe toate aceste terenuri. cît se atinge însã de e t i m o l o g i e . ci cautã a stabili raportul între o cauzã ºi un efect. o etimologie lexicã. apoi cu cît mai vîrtos ne va fi imposibil de a mãnþinea etimologiei un caracter numai lexic. t. m o r f o l o g i a cu forme gramaticale.etc. fie pe terenul sonurilor. Cu acelaºi d. unter welcherlei Bedingungen. i d e o l o g i a sau s e m a s i o l o g i a cu semnificaþiuni etc. îi preocupã abia pe un plan secundar. Essai politique sur le royaume de Nouvelle Espagne. Oriunde linguistul nu se mulþumeºte de a înregistra un fapt. die Lehre freilich nicht bloss von den Wurzeln. derivînd din latinul dicere habeo. ambele foarte primejdioase. hinzutreten…” 1 Hovelacque. urmãrind întrebuinþarea cuvîntului în frazã. 18-9. und es fragt sich.h. Nedomerirea trebui curmatã o datã. prin scãderea lui habeo la un simplu sufix. numai ca un instrument. toatã deosebirea consistã în procedurã. 51 . întocmai ca -bo în dicebo sau -sw în lšxw. al semnificaþiunilor. ap. care. l e x i o l o g i a cu cuvinte. fie pe al formelor gramaticale. cînd ne vom apuca de mexicanul notlazomahuizteopixcatatzin. ca un mijloc metodic de a ajunge la þintã. ba încã mai recurg nu o datã la sintaxã. XXII. Ceea ce speriase atît de mult pe Hovelacque ºi i-a produs chiar un fel de confuziune în spirit se pare a fi tocmai identitatea cea fundamentalã. Sã luãm pe francezul dirai. fiindcã dirai este un singur cuvînt. al cuvintelor etc. Aceste douã silabe se descompun în dire-ai. 81. negreºit. o etimologie morfologicã. scopul este derivaþiunea unui cuvînt. Humboldt. iar ca specimen de cea a doua pe latinul forma din grecul morf»1. se traduce totuºi prin: „prêtre vénérable que je chéris comme mon père”! 2 În scurt. deºi nu e decît un cuvînt. cum cã existã o „etimologie filologicã” (étymologie philologique) ºi o „etimologie linguisticã” (étymologie linguistique). tonicã. f o n o l o g i a se ocupã cu sonuri. p. între celelalte. cãci perderea lui ce în dire = dìcere se datoreºte conservaþiunii accentului pe prima silabã latinã. Dacã etimologia este d e r i v a þ i u n e . Tranziþiunea lui dicere habeo în dirai constituã: o etimologie foneticã prin r din cr = c‚r. ci aparþine linguisticei întregi. pe care am constatat-o noi mai sus în rolul cel mãrginit al „etimologiei” la cei vechi ºi la cei noi. La linguistique. al sintaxei. La cei noi ºi la cei vechi deopotrivã. Pott. El aduce ca specimen de cea dentîi derivaþiunea lui cadaver din caro data vermibus. o etimologie ideologicã. sondern auch von den Bildungselementen.ÎN LOC DE INTRODUCERE Hovelacque a scris un paragraf întreg întitulat Pericolele etimologiei. ca ºi-n reducerea lui hàbeo la ai. 2 A. întemeiazã o derivaþiune lexicã pe fonologie ºi pe ideologie. ea reprezintã în genere derivaþiunea în oricare ramurã a ºtiinþei limbei. 5. Un Pott sau un Curtius.. atunci ea nu formeazã o ºtiinþã separatã ºi nu face parte dintr-o singurã ramurã a ºtiinþei. die zu ihnen. uneori abãtîndu-se chiar peste sfera linguisticei. p. dar derivaþiunea sonului ºi derivaþiunea sensului. în orice caz.. WurzelWörterbuch.. el face e t i m o l o g i e .. în care ne spune. Dacã e atît de omnilateralã derivaþiunea disilabicului dirai.

Untersuch. p. bunãoarã. alles in Terminologie. grecul Fšx. din care t r e b u i a sã se fi nãscut toate. Die Deklination im Slavisch-litauischen und Germanischen. se aratã uneori chiar ostilã reconstrucþiunii. cînd Brachet. cu Brugmann în frunte. Este un fel de contradicþiune. Brugmann conchide cã prototipul lui am = on diferã de prototipul lui am = a. Leipzig. ceea ce se poate demonstra tocmai asupra ºcoalei lui Brugmann. Sã examinãm.” – Cfr. ci trebui sã alerge la Gramatica istoricã! Etimologia actualã. sînt forme colaterale. IX: … „nur derjenige. care se închidea oarecum ermeticeºte în cercul lexic. cãci nu se poate invoca în favoarea unei singure specii de reconstrucþiune nici un argument care sã nu militeze în acelaºi timp pentru reconstrucþiunea în genere. toþi linguiºtii pînã la unul admit r e c o n s t r u c þ i u n e a f o n e t i c ã : din corelaþiunea sanscritului bh cu grecul f. de exemplu. cu goticul b. El constatã. n-o gãseºte în Dicþionarul etimologic. sanscritul ºaº. welcher sich für immer lossagt von jener früherhin weit verbreiteten. zendicul kºvas etc. bei den einzelnen Formen der Einzelsprachen immer zunächst an die Ursprache zu denken etc.. rezultînd din corelaþiunea diverginþelor. p. întituleazã o carte a sa Dictionnaire étymologique de la langue française. dar totodatã trebui sã tindã a f i r e c o n s t r u c t i v ã . care se pare cîteodatã a fi atît de ne-mpãcatã în aceastã privinþã1. cîte un prototip comun. se reconstruieºte de exemplu. cã latinul sex. nach d e r m a n d i e S p r a c h e n u r a u f d e m P a p i e r b e t r a c h tet. dar nu le urcã prin comparaþiune la un pãrinte comun ksvaks. Pott nu r e c o n s t r u i e º t e niciodatã prototipurile lexice. aber auch jetzt noch anzutreffenden Forschungsweise.. Morphol. Oricine respinge în linguisticã o reconstrucþiune de un fel este dator a respinge totodatã orice altã reconstrucþiune. t. iar o altã carte Grammaire historique de la langue française. 1. 39: „Man hat sich nach dem ganzen Entwicklungsgange dieser Disciplin (der Sprachwissenschaft) daran gewöhnt. pe cînd sanscritul am în pîdam corespunde grecului a în pÒda. cu care un dicþionar poate fi etimologic. Leskien. Vrînd cineva sã-ºi explice originea francezului fais din facio.. Formel wesen und grammatischen S c h e m a t i s m u s a u f g e h e n l ä s s t etc. Tot aºa prin an = on în bháranti = fšronti faþã cu an = an în asánti = œanti el reconstruieºte 1 Brugmann-Osthoff. prototipul bh. întrucît el este diferenþiat în mai multe exemplare. dar iarãºi numai pe terenul lexic. Ei bine.” 52 . poate fi etimologicã ºi o gramaticã. cea adevãrat ºtiinþificã. 1876. catã nu numai sã îmbrãþiºeze un cîmp fãrã asemãnare mai vast decît etimologia cea empiricã din trecut. cu latinul f etc.ÎN LOC DE INTRODUCERE temei. Cuvintele însã fiind compuse din sonuri. adecã a gãsi pentru fiecare fenomen. deºi ambele cãrþi sînt absolutamente de aceeaºi direcþiune d e r i v a t i v ã . reconstrucþiunea foneticã duce necesarmente la reconstrucþiune lexicã. Din acea împregiurare cã sanscritul am în áçvam corespunde grecului on în †ppon. ªcoala linguisticã germanã cea numitã nouã.

Warszawa. 83. 1861. p. a2 etc. din cauza r e c o n s t r u c þ i u n i i f o n e t i c e se vede dodatã împinsã la r e c o n s t r u c þ i u n e l e x i c ã – ba încã ce fel de reconstrucþiune! – dîndu-ne neºte prototipuri curat inexprimabile. nu ne gîndim. 412. beau. dur. Vine însã întrebarea: cum de se zicea pádam = pÒda ºi celelalte în epoca lui m2. bien habillé? Sans doute de vaillant on est venu à habile (bravo en italien a cette acception). wie 53 . p. brave. r2. cu multã dreptate. puis bon. cerînd însã. 1879. méchant. L e s e n s p r i m i t i f est sauvage. sã se întrebuinþeze atunci cînd trebui sau acolo unde trebui. auf Ermittelung derjenigen Urzustände Bedacht nehme. al. Cînd noi auzim la operã strigîndu-se bravo în loc de „foarte bine”. 1880. care în scurt timp a reuºit a se rãspîndi din Occidinte în limbile cele mai eterogene din Europa ºi din America. lipsindu-ne semnele tipografice întrebuinþate de Brugmann. de vreme ce i se prezintã la tot pasul. – Cfr. admitem eo ipso pe toate. Lingvistieskiša zam¡tki. pe cari sã le formulãm prin m1.3 Cam tot aceasta. ca ºi un k2a1twAa2rals pentru quatuor! Reconstrucþiunea lexicã. Dict. in welchen sich die Sprache. în fond. bien habillé…”2. la s e n s u l p r i m i t i v de „sãlbatec”. Admiþînd dar pe una din ele. bas-latin bravus. Avem astfel patru nazale. espagnol et italien bravo. dass man. p.ÎN LOC DE INTRODUCERE douã prototipuri diverse pentru posteriorul an. 3. Etymologisches Wörterbuch. în graiuri congenere sau chiar în aceeaºi limbã. dass man mit enthaltsamer Bescheidenheit verfahre. Dupã Diez.? Iatã cã ºcoala lui Brugmann. care nu se poate despãrþi de cea morfologicã. nu contestã totuºi legitimitatea reconstrucþiunii linguistice în genere. Littré zice: „Français brave. Kruszewski. unul din cele mai norocoase. Es wird aber dringend nöthig sein. d’où on passe facilement au sens de vaillant. ºi sã rezulte numai din date pozitive. sã nu amestece cele sigure cu cele nesigure. deºi nu reconstruieºte niciodatã cuvintele. sauvage. care este o r e c o n s t r u c þ i u n e i d e o l o g i c ã aproape tot atît de îndrãzneaþã. 3 Pott. Leipzig. Bonn. Cfr.. În acelaºi chip. 2 Littré. iar îndrãzneþul sãu urmaº Saussure merge la „foneme” > > cu mult ºi mai complicate ca a1O sau a2 O. catalan brau. t. mai departe. de care se izbeºte mereu orice linguist. courageux. 1 De Saussure. fougueux. al. ca ea sã fie pe cît se poate mai metodicã. 119: „Auch habe ich nichts dawider. a2. prin comparaþiuni foarte ingenioase. cuprinde în sine pe cea foneticã ºi implicã pe cea ideologicã. 1. m2. oder als Ahnin bloss einzelner Familien innerhalb desselben befunden haben mag. sei es nun als unserem gesammten Indogermanischen Sprachstamme vorausgegangene allgemeinsame Urmutter. 21. el reconstruieºte rl. Mais d’où vient celui de beau. und nicht. negreºit. 1-13. I. n2. o vorbã cu douã sau mai multe semnificaþiuni diverse. precum este bunãoarã pentru quatuor: k2a1twAa2rals. vrînd-nevrînd. fiind dator a le reduce la un punct de plecare comun. n1. Diez. n2. Wurzel-Wörterbuch. p. provençal brau (féminin brava). so weit dies möglich. la o sorginte de unde sã se desfãºoare treptat diverginþele? Sã luãm cuvîntul brav. Mémoire sur le système primitif des voyells.1 Sã mai vorbim oare de r e c o n s t r u c þ i u n e a i d e o l o g i c ã . De aceea însuºi Pott. dur. iar în orice caz de aceeaºi naturã. sau chiar bravissima în semn de cea mai deplinã mulþumire sufleteascã pentru arta unei gingaºe cantatrice. t. p.

Reconstrucþiunea poate fi e x p r e s ã ca în Schleicher. XI-XII. Studien. Denn wer irrig eine Associationsbildung statuiert. begeht bei weitem nicht so leicht folgenschwere Irrtümer wie ein solcher. p. Paris. a fost Chavée2. immer zuerst darauf ansieht. und im Uebrigen alles. faþã cu tulpinele lor respective: aant – ¢gont – agent. ne aratã mereu cum ele. apoi fiind constatat cã vocala cea primitivã se pãstreazã mai bine în sanscrita. ob sie nicht analogische Neubildungen sind. Lexiologie indo-européenne. din toate ramurile linguisticei noi n-am atins numai sintaxa. alãturîndu-se coastã la coastã aceºti trei nominativi: sanscritul aan. iatã cã avem de la sine reconstrucþiunea agant-s…”4 În dezvoltãrile ce preced. Gewisses mit Ungewissem oder gar Falschem. adecã finalul tulpinei ºi dezininþa cazualã a nominativului. Cînd Bopp. 1877. ehe er an die Ursprache denkt. cã consoana guturalã în greaca ºi-n latina e mai veche decît consoana palatalã în sanscrita. 1849. 9. cînd alta. în Curtius. greaca a compensat perderea totalã prin lungirea lui o în w. nicht thatsächlich Gegebenes und bloss Erschlossenes oder wohl gar nur leichtsinnig Ersonnenes und Geheischtes mit wilder Haft und ohne Unterscheidung beständig durcheinander rüttele und schüttele”. reprezintã mai bine cutare sau cutare condiþiune originalã. 320 nota: „Wer die Sprachformen. t. care emisese principiul reconstrucþiunii în linguisticã. 1 Cel întîi. mai în specie a reconstrucþiunii lexice.” 2 Chavée. . sanscrita n-a mãnþinut nemic. de asemenea.ÎN LOC DE INTRODUCERE o doreºte ºcoala lui Brugmann. cînd una. der sich immer erst durch den unmittelbaren und offenkundigen Augenschein so zu sagen darauf stossen lässt. astfel cã toate se completeazã oarecum reciprocamente. p. ºi cã din grupul t + s. pe cînd în latina a rãmas s. V. 4 Ascoli. ori s u b î n þ e l e a s ã ca în Bopp ºi în Pott. reconstrucþiunea cea expresã. Aºa. el lucreazã în fapt la o ne-ncetatã reconstrucþiune. 3 Pentru prima oarã. was sich lautgesetzlich aus einer d e n k b a r e n ursprachlichen Form herleiten lässt. p. 1 Brugmann. sofort auch daraus herleitet. grecul ¥gwn ºi latinul agens. de exemplu. la rîndul ei. unde ne interesã într-o frazã mai puþin cuvintele cele întrebuinþate decît modul 54 leider noch so oft geschieht. p. poate fi c o n c r e t ã . O reconstrucþiune abstractã este aproape singurã posibilã pe terenul sintactic. irrt nicht bloss in Hinsicht auf jene einzelnen historischen Bildungen. an Associationsbildung zu denken. insistînd anume asupra pericolului unor reconstrucþiuni pripite. etimologia catã sã tinzã a fi reconstructivã. sondern auch in Hinsicht auf alles Weitere. în Formenlehre der kirchenslawischen Sprache. ca o încercare „ipoteticã” (mutmassliche Grundform). cel întîi însã cãrui i se datoreºte aplicaþiunea acestui principiu pe o scarã vastã este Schleicher3. Cu toate astea. die nie bestanden. în privinþa cãrii. ori a b s t r a c t ã . Ascoli probeazã într-un mod irezistibil cã: „Reconstrucþiunea în stare latentã e cuprinsã în orice comparaþiune stabilitã pe criterii riguroase. Bonn. irrt nur insofern als er eine einzelne Form oder eine Reihe von Formen noch nicht an der richtigen Stelle untergebracht hat. Torino. was er auf den erschlossenen Grundform aufbaut. combinînd formele ºi elementele diverselor limbi ario-europee. deºi nu se-ncearcã a ne da rezultatele acestei operaþiuni sub o formã lexicã expresã. ca în cazurile de mai sus. Studj critici II. Nasalis sonans. 1852. wer dagegen von den historischen Formen aus sogleich zur Ursprache überspringt und mit Hülfe dieser Formen Grundformen erschliesst. fãrã îndoialã. în Fick ºi-n ceilalþi. 9 (1876).

întemeiatã pe un material suficiinte. pentru o normã A S contrarie. Astfel. Verificarea poate fi c o m p l e t ã . Paris. conservã o deplinã valoare. 55 . fr. Die Katze im Sacke kaufen. La logique de l’hypothèse. Germ. oreille. Ital. a doua observaþiune. dã naºtere presupunerii. În mecanicã. luîndu-se zicala: Rom. Ipotezã se cheamã o presupunere la mijloc între douã observaþiuni: prima observaþiune.. mînã dreaptã etc. Acheter chat en poche. ambele dobîndite prin r e c o n s t r u c þ i u n e a unui prototip comun din comparaþiunea faptelor omogene pozitive. forþa elasticã a unui gaz variazã în raþiunea inversã a volumului pe care-l ocupã”. devenind f a p t . Argumentul cã f = ph se aflã numai la greci 1 Naville. provenþ. În linguisticã sute de experimente confirmã reconstrucþiunea ario-europeului bh din grecul f – sanscritul bh – latinul f – goticul b etc. ci aproximativã. A cumpãra mîþa în sac. nu ne trebui ºi nu sîntem în stare de a da o reconstrucþiune concretã a frazei romanice faþã cu cea germanã. accidentalã. Un S + A este pentru om bun. un  pentru o normã indiferinte. Un S + A este o reconstrucþiune sintacticã abstractã pentru un grai în care norma cere punerea substantivului înainte de adjectiv. aurelha etc. cum cã „temperatura fiind egalã. aºa-numita lege a lui Mariotte. nu este ipoteticã. intenþionalã. ureche. bunãoarã. Sã ne întrebãm acuma: care este valoarea reconstrucþiunii în linguisticã? în ce anume se cuprinde utilitatea ei ºi chiar necesitatea? cari sînt marginile sferei sale de acþiune? O reconstrucþiune etimologicã corectã. oricare ar fi altmintrea expresiunea lor cea concretã.ÎN LOC DE INTRODUCERE distribuirii categoriilor gramaticale sau a celor logice. 1880. orecchia. Totuºi nu este nici ea exactã. În loc de bh poate sã fi fost ph. p. ci totdauna aproximativã. din care sã se vazã pe de o parte ceea ce este comun sintaxei romanice generale în opoziþiune cu cea germanã. ital. iar pe de alta sã se arate diverginþele între sintaxele romanice cele speciale. verificã presupunerea. ci ne ajunge vreo formulã abstractã. de exemplu. de exemplu la întrebuinþarea articlului. un A + S. ori numai a p r o x i m a t i v ã . Comprare la gatta in sacco. 7. dar iarãºi nici exactã. Aproximaþiunea nu rãpeºte faptului caracterul sãu ºtiinþific pozitiv. o e t i m o l o g i e s i n t a c t i c ã întocmai cu acelaºi drept cu care latinul auricula este o e t i m o l o g i e l e x i c ã pentru rom. de exemplu poziþiunea verbului. deºi Regnault a demonstrat cã ea nu este decît a p r o x i m a t i v ã 1. sau ceva intermediar între bh ºi ph. O presupunere o datã verificatã înceteazã de a fi ipotezã. S A cal alb. Fr.

Nu aceasta ne trebuie! Pentru ca o reconstrucþiune sã fie adevãrat ºtiinþificã. ureacle. macedo-rom. însuºind un înalt grad de aproximaþiune. care deja la romani ºovãia spre oricula. servã în linguisticã tot aºa de bine ca legea lui Mariotte în mecanicã. care ar fi de tot greºit faþã cu macedo-românul ureacle. oreille cu formele dialectale areille. ureiglia ºi franc. ne dau un prototip comun ario-europeu aghis – anghis „ºearpe”. dupã cum nu e decisiv contra primitivitãþii lui a într-un grup de cuvinte ario-europee cazul cînd îl pãstreazã numai sanscrita. ajunge la un grad de aproximaþiune cu atît mai înalt. part. întreagã. dupã cum se mai zicea încã ºi-n Moldova nu mai departe decît în secolul XV1. t. oreja. orelha. vom imagina un prototip special franco-spano-portugez orelia. Aproximaþiunea bh. ºi faþã cu italianul colateral oreglia. 1. la un prototip comun. sp. ºi mai cu deosebire Fick. cuvîntul ureche. . angis. în opera sa de a reconstrui prototipurile. ca paraleluri fonetice. Pe de altã parte. slavo-leto-germanice etc. oraile ºi altele. Etimologia. în loc de un singur prototip romanic orecla – aurecla. p. äjð etc. Cam de felul acesta sînt închipuitele prototipuri speciale greco-italice. 1. ital. portug. merveille = port. Sã reluãm. reto-rom. orelha. zend. ureiglia. airoaillè. pe cari le reconstruieºte mereu cu atîta facilitate Schleicher. origa ºi orecla. în loc de un singur prototip ario-europeu gnîman – nîman. 140. Daco-românul ureche cu forma cea veche ureacle. œcij. pe fr. unc. ar trebui sã reconstruiascã un prototip special italiano-român orechia. portug. „Fãrã o treaptã mijlocie greco-italicã feronti – zice Leo Meyer – nici grecul fšrousi. Arhiva istoricã. care astfel sã rezulte imediat dintr-o realitate aºa-zicînd concentratã. reconstruiesc toate la un loc prototipul comun romanic aproximativ orecla–aurecla „ureche”. reto-rom. explicînd o mulþime de fenomene. provenþ. totalã. litv. maravilha = reto-rom. nici latinul ferunt nu se reduc la 56 1 Hasdeu. lat. Aproximaþiunea are graduri. azhi. alãturi cu un pretins prototip greco-italic gnôman „nume”. este – mai repetãm încã o datã – întocmai ca pretinsul prototip româno-italic orechia. ca exemplu. anguis. oreja. Un pretins prototip leto-slavic aman „nume”. pentru care am gãsi. Comparîndu-l cineva numai cu italianul orecchia. oreille. lîngã pretinsul prototip franco-spano-portugez orelia. Unii linguiºti susþin cã fãrã prototipuri intermediare parþiale n-ar fi cu putinþã a reconstrui un prototip definitiv total. formele sarde orija. marveiglia din mirabilia. gr. corespunzãtor deminutivului latin auricula „urechioarã”. paja din palea etc.ÎN LOC DE INTRODUCERE nu e decisiv. ceva de cea mai înaltã aproximaþiune. pe sp. orecchia ºi oreglia. dacã vom compara numai formele occidentale: span. a cãrii valoare scade cu desãvîrºire prin trunchiarea materialului în prototipurile cele intermediare ale lui Fick. fr. Tot aºa sanscritul ahis. cu cît comparaþiunea cea metodicã se exercitã asupra unui numãr mai mare de fenomene înrudite. de la neºte fapte bine constatate. aurelha etc. fãrã a fi în dizarmonie cu vreunul din ele. iar nu bucãþitã. d-a dreptul la o concluziune.. vechi-germ. vechi-slav. catã sã ne urcãm de la formele cele sigure.

lat. Dacã este în statisticã ceva asemãnat cu reconstrucþiunea în linguisticã. este de o aproximaþiune mai înaltã. 4500 . suavis din suaduis = sanscr. . . corespund toate unor prototipuri cu -us. . . latinul ferunt. 1. îl împedecã de a trece cu uºurinþã peste dificultãþi fonetice ºi de altã naturã. Ea joacã în linguisticã acelaºi rol ca curbele ºi alte procedimente intuitive analoage în statisticã. . . barÚj. statistica n-ar 1 L.ÎN LOC DE INTRODUCERE prototipul bháranti”1. vechi-slav. 4620 . prin care ni s-ar explica latinul anguis. pentru ca sã reconstruim d-a dreptul. Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache. . noi sîntem departe de a-i micºura aproximaþiunea. . . lat. brevis din breguis = gr. 53. levis din leguis = scr. . . apoi numai doarã termenul-mediu. „Reconstrucþiunea – zice Delbrück – nu ne procurã nici un material nou. . . . Leipzig. p. 22. . . 2 Delbrück. fr. . . lat. cu atît ºi termenul-mediu. . . ci bhéronti. a cãror deplinã învingere e necesarã pentru ca sã poatã reuºi într-o reconstrucþiune”2. laghus = gr. fie cît de primordial. . . sau cel puþin ambele împreunã. scos din ele. berätð (= berontš) etc. . îndemnul de a reconstrui formele fundamentale sileºte pe linguist a sta pururea la cumpãnã pentru a nu lua cumva o formaþiune modernã drept o formaþiune primitivã. . 57 . . fãrã nemic intermediar. ºi. . gurus = gr. . 5000 Venitul anual în t e r m e n . 4718 . de vreme ce orice grai. . . . . . Un exemplu. Pe lîngã aghis – anghis n-ar fi de mirare sã mai fi existat o nuanþã aghus – anghus. 2800 . un prototip comun ario-europeu aproximativ. . . Cu cît expresiunile cifrice sînt mai numeroase. Berlin. sanscritul bháranti. fšrousi cu doricul fšronti. . . . Reconstruind un prototip în douã feþe.. . . p. cãci lat. zendicul bárenti. . Fãrã termen-mediu. . dar servã a da o expresiune plasticã rezultatului cercetãrilor noastre. . . . . mai ales.. fr. . . pinguis = pacÚj. o cifrã aproximativã cãtrã care convergesc toate cifrele cele concrete. fr. t. . care însã nu este bháranti. . În acelaºi timp. fr. Cînd ni se înfãþiºeazã neºte forme pozitive ca gr. . lat. bunãoarã aghis – anghis. care rezumã un ºir de expresiuni cifrice diverginþi de aceeaºi ordine. svâdus. . Este un mijloc de expoziþiune foarte util. . . fr. 43273/5. . tanÚ-.m e d i u este dar de fr. tenuis = gr. abundanþã într-un alt an etc. . . ne ajunge a ºti din fonologie cã f = f = b reprezintã un son primitiv transcris prin bh. . . pe care catã a nu-l nesocoti. . 1861. . diferenþiate prin concursul unor împregiurãri speciale explicabile: secete într-un an. lat. . Meyer. Paralelismul între reconstrucþiunea linguisticã ºi curbele din statisticã nu e corect. . O moºie a adus proprietarului ei în curs de cinci ani urmãtorul venit: Anul Anul Anul Anul Anul I II III IV V . . Einleitung in das Sprachstudium. ™lacÚj etc. Este o învederatã eroare. 1878. gravis din garuis = scr. . . bracÚj. cuprinde deja în sine diverginþe dialectale.

a. fie zis în parentezi. este de a fi privit ca izvor al grupului omogen de elemente concrete. reprezintat prin italianul orecchio ºi provenþalul auril. Astfel termenul-mediu pentru formele romanice ureche – oreja – oreille etc. de unde i-a ºi venit numele de „reconstrucþiune”. 1874-80.1 Însã între reconstrucþiunea etimologicã ºi reconstrucþiunea paleontologicã nu se aflã de fapt nici o asemãnare. Prin reconstrucþiune. linguistica capãtã ºi ea u n i t ã þ i c o l e c t i v e . el le coordoanã într-un schelet neisprãvit: -astod-n-. se clatinã nu numai între orecla ºi aurecla. o. Izvorul totuºi e foarte ºovãitor în fluiditatea sa. linguistul nu potriveºte un singur corp lipit bucatã cu bucatã într-o ordine oarecare determinatã. Introduction to the science of language. London. aber das Ursprüngliche ist ein heller Ton von hallen. Oare tot aºa procede etimologia în ceea ce se cheamã „reconstrucþiune”? Din ureche – oreja – oreille etc. hell wird von der Farbe gebraucht. nãscîndu-se la italieni ºi la provenþali prin a n a l o g i e cu „ochi”. In der Malerei spricht man von Farbentönen. z. pag. provenþaleºte oil. ci extrage prin analizã din întreaga serie un t e r m e n . pe cari sã le figurãm prin: t.m e d i u . Sayce.ÎN LOC DE INTRODUCERE putea sã reducã diferite ordine de fenomene la cîte o u n i t a t e c o l e c t i v ã . deºi lesne putea sã se întîmple oriunde pe o cale independinte. noi nu avem dreptul de a Cfr. fãrã ca aceasta sã se fi întîmplat ºi pe aiuri. care ar corespunde unui latin auriculus. Lipsa de orice construcþiune. Cuvîntul r e c o n s t r u c þ i u n e pe terenul linguistic nu e tocmai fericit. masculini în toate graiurile romanice. Intima corelaþiune între ochi ºi ureche. de unde apoi. El s-a luat din paleontologie. cari o ajutã în comparaþiunea ulterioarã. 48: „Die Analogie der Wahrnehmungen durch Gesicht und Gehör zeigt sich sehr häufig. 346. ca douã pãrþi ale capului ºi ca organe ale celor douã sensuri principale2. l. n. o. d. studiind lacunele ºi completîndu-le cu m. t. deºi nici unul poate sã nu coincidã exactamente cu acea expresiune generalã aproximativã. Cfr. Leipzig. p. t.” 2 1 58 . italieneºte occhio. ºi totodatã – dupã cum a observat-o foarte bine Delbrück – pînã la un punct o controleazã.Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschoft. va fi adus mai tîrziu uniformarea lor sub raportul genului în Italia ºi-n Provenþa. 1. orecchio dupã occhio fiind specific italian ºi auril dupã oil fiind specific provenþal. 1880. Haase. dar mai admite încã probabilitatea masculinului oreclu – aureclu – auriclu. cari toate împreunã îl implicã. t. Paleontologului i se dau neºte fragmente de oase. Tocmai acest exemplu însã ne aratã reversul medaliei în reconstrucþiunea etimologicã în genere. r e c o n s t r u i e º t e pe mastodont. poate fi de o proveninþã posterioarã. dupã cum face paleontologul. B. În acest mod. Particularitatea cea distinctivã a „termenului-mediu” în linguisticã. Forma masculinã. s. este aceea care face atît de anevoios controlul grupurilor etimologice în operele lui Pott ºi mai cu seamã ale lui Diefenbach. pe care lesne s-o compare apoi cu altele obþinute pe aceeaºi cale. Clarus wird sowohl bei clara vox als clara lux gebraucht etc. prin care o caracterizã în totalitate ºi de care se apropie orice membru al ei în parte. ca ºi cînd linguistul ar fi ºi el un fel de Cuvier r e c o n s t r u i n d fiinþele cele ante-deluviane.

nu „urechioarã”. deºi c în oc-ulus aparþine tulpinei. fãrã a se atinge diferinþa genurilor. ca în homun-culus. deminutiv de la un perdut ocus. deminutiv de la auris. Corelaþiunea între „ochi” ºi „ureche”.ÎN LOC DE INTRODUCERE le cãuta un prototip romanic.. o abatere interesantã pe care linguistul ar fi dispus altfel a o trece cu vederea ca ceva de tot indiferinte. iar nu „urechioarã” ca latinul clasic auricula sau oricula. Iatã darã cã-n loc de un prototip. sau mai bine a terminaþiunilor. La romani „ochi” este oclu. În adevãr. dar nu ºi pentru auril. numai prin reducerea grupului întreg la un singur prototip aurecla – orecla iese la ivealã cu deplinã plasticitate în formele cele nereductibile. nãscut prin amestec cu occhio. ci în modificarea sensului. reconstrucþiunea ideologicã „ureche” din „urechioarã” ar fi o greºealã. ca în cazul de mai sus. de o reconstrucþiune. în care poporul a luat drept sufix pe -culus. forma cea reconstruitã aurecla – orecla este prototip pentru ureche – oreja etc. prin simpla a n a l o g i e cu oculus „ochi”. noi cãpãtãm o genealogie foarte complicatã: auris auricula (o)cul(us) aurecla. de vreme ce romanicul orecla – aurecla nu va fi avut niciodatã vreun sens deminutival. oricum s-ar numi. În acest caz. orecla (o)il aurelha ureche oreja oreille ureiglia orecchia (occh)io auril orecchio În aceastã genealogie. aºa cã auris „ureche” a trecut d-a dreptul în auricula „ureche”. dar cu o nuanþã deminutivalã despãrutã cu desãvîrºire deja în cea mai veche limbã latinã cunoscutã. tragerea unui termen-mediu este împedecatã de factori etimologici de altã naturã. între oculus ºi auris. „ochiul” se pare a fi exercitat o influinþã linguisticã asupra „urechii” încã la romani. Romanicul orecla – aurecla însemneazã „ureche”. nu „ochiºor”. dar nu în schimbarea genului.. auril ºi orecchio. la naºterea cãrui s-a amestecat oil. însã poate ºi nu. de un termen-mediu. arti-culus etc. Utilitatea metodicã a „reconstrucþiunii” în linguisticã apare darã chiar acolo unde. Nu mai 59 . Ceva mai mult. Prin aceeaºi corelaþiune. ci numai îºi va fi adaptat un sufix feminin corespunzãtor terminaþiunii masculine devenite incoloarã din oculus. Prototipul ideologic pentru „ureche” sã fie oare „urechioarã”? Poate da. va fi împins graiul poporului roman la uniformarea sufixului. clasic oculus. pauper-culus. ºi nu pentru orecchio.

excelentele observaþiuni ale lui Johannes Schmidt. a-l trece în registru ca un simplu material. în ceea ce se cheamã etno-psicologie sau folklore. sau ca o problemã a cãrii explicaþiune sã rãmînã în sarcina viitorului. dupã cum ne-am încercat de a o face noi înºine. op. ºi mai ales al linguisticei. mãrginindu-ne a constata faptul. t. se depãrteazã de etimologia cea trecutã mai mult de cum se depãrteazã în ºtiinþele fizice ºi biologice observaþiunea microscopicã de observaþiunea cu ochiul gol. 744. unde aproape în acelaºi mod. que d’en a c c u m u l e r u n g r a n d n o m b r e . se pot reconstrui prototipurile lor. 28-31. et j’ose dire que ce serait un but assez frivole. Turgot. instrumentul cel mai perfecþionat al filologiei comparative în genere. Cfr. Din cele zise rezultã cã: 60 Cuvente den bãtrãni. în altele. sîntem siliþi a o întrebuinþa numai în parte. adecã de la orice derivaþiune linguisticã.. printr-o riguroasã alãturare a literaturelor poporane sau a obiceielor. a spus de demult cã ceea ce e mai de cãpetenie în etimologie este de a ºti unde sã se opreascã. cit. iar nu numai la cercul curat lexic. catã sã n-o întrebuinþãm de loc. este o prea multã uºurinþã în privinþa subiectivã ºi un bogat repertoriu de greºeli sub raportul obiectiv.”3 Aproape tot aceea zice Curtius: „Scopul ºtiinþei nu este de a satisface curiozitatea sau de a gãsi loc pentru jocul unor presupuneri mai mult sau mai puþin ingenioase. 2. Aceastã preþioasã unealtã. Grundz3. p. precum am vãzut în cele ce preced. bunãoarã. pe care l-am citat la începutul acestei introducþiuni. ca sã zicem aºa. 4 Curtius. i l i m p o r t e b i e n p l u s d’employer des observations certaines. un instrument prin care etimologia contimpuranã. Foarte adesea trebui sã ne abþinem de la orice etimologie. sondern das Reich der Wahrheit zu mehren und das des Irrthums in engere Gränzen einzuschliessen”. p. nu se adapteazã însã la toate fenomenele linguistice. aplicatã la totalitatea limbei. 44: „Die Wissenschaft hat nicht den Zweck die Neugier zu befriedigen oder für mehr oder minder geistreiche Muthmaassungen einen Spielraum zu gewähren.ÎN LOC DE INTRODUCERE puþin simþite sînt serviciile procedimentului reconstructiv în cealaltã ramurã a filologiei comparative. 2 1 . c i d e a m ã r i s f e r a a d e v ã r u l u i º i d e a r e s t r î n g e c e r c u l e r o r i i ” 4. p. „Le grand objet de l’art étymologique – adaugã el – n’est pas de rendre raison de l’origine de tous les mots sans exception. pour cela. p. Reconstrucþiunea este. fie chiar numai a t u t u r o r cuvintelor în sensul cel îngust al etimologiei din trecut. În multe cestiuni. Cet art est principalement recommandable en ce qu’il fournit à la philosophie des matérieaux et des observations pour élever le grand édifice de la théorie générale des langues: or. 501-608. 3 Turgot. A pretinde cineva cã a gãsit derivaþiunea a t o t ce se aflã într-un grai. în privinþa baladei Cucul ºi turturica ºi a Povestii numerelor 1. Die Verwandtschaftsverhältnisse.2 ªi aceasta nu e tot.

Temelia limbei române e latinã. qua în pa. Ca ce fel înþelege Cresswel Clough „limba amestecatã”. de ex. 2 1 61 . puristul va zice: m-am obligarisit. On the existence of mixed languages. tatã = pater (!). stil tînãr românesc sau francez ºi stil vechi românesc sau conservativ. can be mixed.: apã = aqua. apoi. masã = mensa. 1876. copt = coctus. Un englez. Prin e t i m o l o g i e se înþelege în linguisticã orice d e r i v a þ i u n e . susþinutã de cei mai mulþi linguiºti. o putem judeca dupã urmãtorul §-f despre graiul românesc: „Românii au trei stiluri: stil purist sau latin. fiu = filius. conservatistul: m-am îndatorit. cîntã = cantat etc. trebui întoarsã pe dos: „imposibilitate este o limbã neamestecatã”1. pînzã = pannus. 2. sintacticã. 3. aºteptare = expectare. Etimologia. pe colea asupra pronunciaþiunii – se þine aproape exclusivamente în sfera vocabularului. În vocabularul James Cresswel Clough. cînþi = cantas. doftor = doctor. dar încã vocabularul ºi pronunciaþiunea. though not to any very great extent”. domn = dominus. pept = pectus etc. m în t (!). frate = frater. a publicat nu demult o carte întreagã întitulatã Despre existinþa l i m b i l o r a m e s t e c a t e . lapte = lac. Sînt multe cazuri rebele nu numai la reconstrucþiune. ideologicã. ci chiar la etimologia în genere. în aplicarea principiului. întrucît condiþiunile particulare ale fenomenelor n-o silesc a recurge la alte procedimente. London. iapã = equa. autorul pleacã de la principiul cã într-o asemenea problemã catã a fi considerate nu numai gramatica unei limbi. ºi gramatica în genere e tot aºa de romanicã ca ºi cea francezã. muma = mater (!). then. 4: „Grammar. el pe gramatica o înlãturã mai cu desãvîrºire. precum ct în pt ºi ft. Ibid.. pref. sã ne înþelegem bine asupra punctului în dezbatere. and is often found so. Cresswel Clough. keptu = pectus. italianã.. unde se vãd unele schimbãri consonantice curioase. ºi – alunecînd pe ici. p în t (!). bun = bonus. de ex. fie foneticã. fie lexicã.. spanioalã sau portugezã. în care el declarã cu tãrie cã pretinsa axiomã. fie morfologicã. linguistul mãrginindu-se docamdatã a descrie faptul aºa cum este. Aºa. francezomanul: m-am engajarisit. II Cum se amestecã limbile? Mai întîi de toate. cap = caput. tinde a se servi mai cu seamã de reconstrucþiunea unui prototip pentru fiecare grup omogen de fenomene. p. Pentru a demonstra aceastã tezã. ba chiar recunoaºte cã „acolo amestecul nu e tocmai prea mare”2. în generalitatea operaþiunilor sale. iar în dialectele sudice (sic) încã p în k ºi ct în p (!).ÎN LOC DE INTRODUCERE 1. cum cã „o limbã amestecatã este o imposibilitate”. Prezintele indicativ este latin: cîntu = canto.

nu aceasta însã avea în vedere ilustrul linguist de la Oxford cînd a contestat existinþa „limbei amestecate”. p. p. ci anume g r a m a t i c a ºi iarãºi g r a m a t i c a . mai multe vorbe neogrece s-au întrodus în limba românã. Hovelacque se rosteºte ºi mai lãmurit: „Jamais on ne parviendrait à créer une l a n g u e m i x t e . veriga. p. M. pe care o numeºte „sîngele ºi sufletul limbei”3. en partie latine. Lectures. ed. Sayce stabileºte însã unele rezerve. 173: „we cannot have a mixed grammar”. par exemple. cfr. în loc de 1 2 62 Ibid.1 Negreºit. 1866.. nu printr-o asemenea procedurã se poate zgudui categorica aserþiune a unui Max Müller cã „limbile nu sînt niciodatã amestecate”2. bob = rus. 1874. A manuel of comparative philology. 18. Creºtinii români fãcînd adesea cauzã comunã cu grecii contra turcilor (?). consacrîndu-i un capitol întreg în Principiile de filologie comparativã. Împãrtãºind ºi el credinþa. precum drum = drÒmoj ºi zamã = zoumi ”. 39. 77: „languages are never mixed”. 6 Sayce. (?) smšetana. oþel = aczél etc. ºi. notamment d’éléments français. p. 10. 7 Ibid. nu e de mirare cã literatura ºi cugetarea maghiarã (!) n-au fost fãrã influinþã asupra României. Ca exemple.. 174. care este o imitaþiune a francezului de moi. London. Învecinaþii unguri. 1-t series. p. cari în fond distrug aceastã teorie. panasz. L’anglais. Mai este încã un element strãin. bob etc. p. London. precum smîntînã = rus. 4 Papillon. Sayce aduce genitivul ºi dativul englez al pronumelui personal of me. cã „o gramaticã amestecatã e peste putinþã”6. De asemenea Papillon: „Studiul linguistic nu aratã nici o urmã de un aparat gramatical amestecat într-una ºi aceeaºi limbã”4. à moi. verigã = rus. 48. i l n e p e u t y a v o i r d e l a n g u e s m i x t e s . chez lequel se sont introduits un si grand nombre d’éléments étrangers. bunãoarã: „Vecinãtatea a douã limbi face cã o parte din poporaþiune e bilinguicã. Toatã lumea ºtie foarte bine ºi nimeni nu s-a îndoit în vecii vecilor cã orice popor împrumutã c u v i n t e de la alte popoare. Il n’y a pas. Aºa ponos = ung. iar împreunã cu idiotisme se deschide o uºcioarã pentru întroducerea nouãlor forme gramaticale”7. n’en demeure et n’en demeurera pas moins jusqu’à son extinction une vraie langue germanique…”5 Cel dentîi linguist care a supus cestiunea „limbei amestecate” unui studiu mai pe larg a fost Sayce. stînd în acelaºi raport cãtrã Austria ca românii cãtrã Turcia (?!) ºi popoarele cele subjugate gravitînd totdauna unul cãtrã altul (!?). 78: „the grammar. 3 Ib. poruncã = parancsolom. 5 Hovelacque. p. .ÎN LOC DE INTRODUCERE român se aflã o seamã de elemente slavice. 1877. p. Müller. atunci se întîmplã adesea schimb de idiotisme între ambele dialecte. to me. dacã o asemenea bilinguitate ia o întindere însemnatã. La linguistique. the blood and soul of the language”. ca sã nu zicem prevenþiunea. muncã = munka. Principles. On ne saurait imaginer une langue indo-européenne dont la grammaire soit en partie slave..

Una lettera glottologica. 175 sq. cfr. de exemplu Miklosich. fãrã a dezbate mãcar cestiunea. pare a fi renunþat mai tîrziu la dogma „neamestecabilitãþii”. 19. Nici un dialect germanic nu formeazã pluralul prin -s. aºa fac mulþi dintre cei mai de frunte. aºa face Miklosich în studiile sale asupra þiganilor5. 19.1 ªi totuºi el conchide. con quella serena larghezza che gli è propria. me. pe care linguistica o opune vechii noþiuni despre amestecul formelor gramaticale” 2. Este curios cã un adevãrat amestec de gramaticã figureazã tocmai în fraza prin care Max Müller neagã radicalmente un asemenea amestec. t.4 Alþi linguiºti. Nessuno però ha affermato. profesorul Delbrück. Ibid. dar ºi g r a m a t i c a l totodatã. declarã cã „limba amestecatã” este încã o p r o b l e m ã . „languages” este un franþuzism nu numai lexic. Citînd pe Sayce.. Grimm’s Law. 121 nota: „An dieser Stelle wären auch die Mischsprachen zu erwähnen gewesen. anche da un valoroso indigeno. O apãrare atît de elasticã a curentului celui la ordinea zilei a fost menitã. 3 Le Marchant Douse. aproape tot aºa ca Max Müller sau Hovelacque. o il Miklosich scruti. deºi fenomenul e de tot strãin familiei linguistice slavice etc. therefore. di quello che facesse il Nigra: Celticae gentes. El zice: „Languages are never mixed”. trecut de la români la bulgari: lék-ãt = omu-l. despre expresiunea timpului viitor la þiganii de pe Peninsula Balcanicã ºi la cei din Rusia. cu totul Ibid. cã „în tezã generalã realitatea confirmã negaþiunea cea absolutã. the evidence before us will confirm the absolute denial which Glottology gives to the old notion of a mixture of grammatical forms”. p. Dar ce zic! Însuºi Sayce. con maggior coraggio e maggior nitidezza. 2.. precum vom vedea îndatã mai la vale. 64 etc. Torino. 49. 4 Delbrück. con molto zelo.ÎN LOC DE INTRODUCERE forma anglo-saxoanã min. part. întrebuinþarea unui articol postpozitiv. 43: „così lo Schuchardt pensi di continuo alle ragioni celtiche delle trasformazioni per le quali si determina il galloromano. aºa face Ascoli în ceea ce el numeºte „la riazione etnologica” sau rezistinþa limbei cucerite contra celei cuceritoare6. 17. negreºit. p. 177: „On the whole. dar probele aduse despre aceasta nu mi se par a fi pe deplin mulþumitoare”3. mai adãogînd cã despre aceastã problemã nu s-a scris docamdatã nici o lucrare temeinicã. seguíto ora. p. latinam linguam magna ex parte mutuati sunt et proprio ingenio usuique accomodaverunt…” 2 1 63 . 1881. 20. a cãrui carte este cea mai nouã întroducere generalã la linguisticã. 12. 6 Ascoli. pe cînd în limba englezã aceastã formaþiune eminamente francezã. le ragioni autottone che agiscono sulla riduzione della parola latina in parola rumena. 1877. l’Hasdeu. Tot atît de pãzit. Ascoli. p. p. mai mult a zdruncina decît a întãri pretinsa axiomã. p. un alt linguist englez observã: „Doctrina cea predomnitoare despre imposibilitatea gramaticei amestecate p o a t e fi adevãratã. p. London. 176. Torino. wenn bis jetzt eine gründliche Behandlung dieses Problems vorläge”. Ueber die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner. Einleitung in das Sprachstudium. 1880. Studj critici.. Wien. admit posibilitatea amestecului gramatical al limbilor ca ceva care nici cã s-ar fi contestat vreodatã. Ei bine. la riazione celtica sul latino. Aºa face Schuchardt în clasicul Vokalismus ºi-n lucrãrile posterioare. 5 Cfr.

fãrã ca fenomenul sã fi fost preces sau sã fie însoþit de contopirea popoarelor. pe care apoi. p. întrebuinþînd pe cea franco-normandã mai cu preferinþã la adjectivii cei lungi. dîndu-ne în acelaºi timp urmãtorul frumos specimen despre modul cum se petrec lucrurile în realitate ºi cum se pot surprinde asupra faptului: „Anglo-saxonii formau gradurile de comparaþiune prin schimbarea terminaþiunii sau a inflecþiunii. . 74-5 ºi p. citat de Le Marchant Douse. cînd nu este unit cu verbul auxiliar. iar nu prin neºte adverbi cu sens de magis ºi maxime. americanul George Marsh. Numim „amestec primar” pe acela cãrui i se datoreºte naºterea unei nouã limbi din douã graiuri diverse. pe cari le face o limbã.. cãpãtînd astfel un curat infinitiv. 20 nota. altoitã acolo prin influinþa franco-normandã. cfr. op. franco-normanzii obicinuiau denaintea infinitivului o prepoziþiune. care în foarte mare parte rãmîne anglo-saxoanã. laud. mai bine. ci infinitivul lor era o formã verbalã specialã.” 2 Din datã ce cade închipuita axiomã despre neamestecul gramatical al limbilor. fie gramatical.. fie de altã naturã. poate fi de douã feluri: p r i m a r ºi s e c u n d a r .1 Un adînc cunoscãtor al limbei engleze în dezvoltarea ei istoricã. numim „amestec secundar” împrumuturile cele posterioare.ÎN LOC DE INTRODUCERE necunoscutã anglo-saxonilor. îl preced de o prepoziþiune. p. 48. În adevãr. englezii întrebuinþeazã ambele moduri. ele nu sînt prea multe sau prea importante pentru ca sã schimbe caracterul general al sintaxei engleze. în genere. Amestecul între limbi. p. Philology of the english tongue. franco-normanzii le formau prin aceºti adverbi. 350-2. 1862. substituite unor inflecþiuni natale. The origin and history of the english language. Aceste ºi alte cazuri de aceeaºi naturã sînt exemple de combinaþiuni gramaticale strãine. 2-ded. Anglo-saxonii nu aveau nici o prepoziþiune denaintea infinitivului. protestã cu multã elocinþã contra teoriei aºa-numitului neamestec gramatical. sau – cu alte cuvinte – sînt specimene de amestecul a douã gramatice pro tanto. Relaþiunea posesivã sau cea genitivalã între numi se exprima la anglo-saxoni printr-un posesiv regulat sau prin dezininþa cazualã a genitivului. 2 Marsh. p. amestecîndu-se apoi prin împrumut cu graiul M: 64 1 Earle. este cea normalã. englezii dentîi au supres caracteristica terminaþiune gerundialã. este bine a se indica cîteva criterii preliminare. amalgamînd sau. confundînd funcþiunile celor douã forme. cîteva prolegomene pentru acest nou studiu. sînt de ajuns însã pentru a proba cã doctrina imposibilitãþii radicale a amestecului gramatical este o generalizaþiune de tot pripitã ºi cã întinderea amalgamãrii sintactice nu este în fapt decît o cestiune de dozã relativã. foarte analoagã cu gerundiul latin ºi privitã de cãtrã unii ca un caz dativ al infinitivului. numai prin prepoziþiune. Graiul A s-a nãscut din amestecul graiurilor B ºi C. London. la franco-normanzi. englezii au primit ambele metoade. 84. deschizîndu-se astfel un vast cîmp pentru dezbaterea ne-mpedecatã ºi nepãrtenitoare a problemei.

nu ºi cel secundar sau în linie orizontalã. als dem sie ursprünglich angehört. o hotãrîtã predomnire în amalgamã. pe cari le-a îndurat limba latinã în scãderea ºi dispariþiunea ei. clãtinînd oarecum continuitatea dialectalã cea ne-ntreruptã. Ungleichheit menschlicher Rassen. umgeformt worden ist”. fãrã ca desfiinþarea lui sã tragã dupã sine vreo consecinþã gravã sau durabilã. aber mit fremden sehr einflussreichen Stämmen vermischten Volke. Cuvente den bãtrãni. Un A poate sã rezulte din 1/2 B + 1/2 C. el ne apare ca o boalã externã. 3 Cfr. Cfr. lipsit mai-nainte. din 1/4 B + 3/4 C. ºi tot încã ne e peste putinþã a ne da seamã de încolþirea sîmburelui celui viu. Pott. Elementul Humboldt. atît prin numãr cît ºi prin culturã. fireºte. reconstruindu-l în fiecare din limbile cele derivate într-un alt mod…”1 Aci noi vedem o naºtere în toatã puterea cuvîntului. pe care un popor o îmbrãþiºeazã ºi o pãrãseºte cu o deopotrivã uºurinþã. de exemplu.h.ÎN LOC DE INTRODUCERE A M B C Numai amestecul cel primar. În naþiunea englezã. este de o însemnãtate g e n e a l o g i c ã . 6. iatã cã cuprinde edificiul cel descompus. d. credem noi. Numãrul prea covîrºitor sau cultura prea superioarã a unuia din cele douã ingrediente îi vor înlesni. oricît era de viteaz. adecã în linie verticalã. dacã nu exclusivamente. oder auch von letzterem. în care se ramificã în aºa fel în toate direcþiunile. Un principiu intern. îl putem stîrpi. dar de cari îl desparte individualitatea 2. p. elementul anglo-saxon ºi elementul franco-normand se contrabalanþau sub raportul culturei. dacã ne supãrã. Lui mai cu seamã. Detmold. p. a-i atribui o particularitate foarte bine observatã de Humboldt în privinþa dialectelor romanice: „Noi sîntem în stare a urmãri diferitele ordini de schimbãri. pe care. stetea foarte jos faþã cu elementul indigen slavic de peste Dunãre. Werke. t. cel mult. 1856. ap. 648-56. Amestecul secundar poate ºi el sã se înrãdãcineze într-o limbã: generalmente însã este ca o moadã. p. 2 1 65 . ºi – orice ar zice Fuchs – este o metaforã permisã. În naþiunea bulgarã. t. 214: „Eine T o c h t e r s p r a c h e ist eine Sprache. sîntem în stare a mai adãoga cãtrã acestea amestecul ulterior al elementelor strãine. din 1/3 B + 2/3 C. 2. welche von einem anderen Volke. linguistica va ajunge. însã cel dentãi întrecea de sute ºi mii de ori pe celalt în privinþa numãrului. elementul turanic cel venit de la Volga.3 Amestecul cel primar se opereazã în diferite proporþiuni de n u m ã r ºi de c u l t u r ã . care se dezvoaltã dodatã sub diverse forme în organismul limbilor celor din nou înflorite. din contra. nach einem neuen Principe entwickelt. încît în cele mai multe cazuri nu e chip de a-l înlãtura fãrã a distruge prin aceastã violinþã întreaga economie a organismului. Amestecul primar. Steinthal. de a considera în rezultatul unei asemeni naºteri pe un copil produs de doi pãrinþi. 33-4. ba chiar necesarã prin claritatea imaginii. cu cari îl leagã filiaþiunea. ca un fel de abces. face parte din însãºi natura limbei.

acolo ºi numai acolo un asemenea fenomen este aproape imposibil. – douã dialecte eterogene. dezlipindu-se de asemenea de restul triburilor galibi de pe continent. Cît priveºte douã popoare deopotrivã înaintate în civilizaþiune. Copiii creºteau cu ambele aceste graiuri. care ne aduce aminte din chimie formaþiunea substanþelor atît de diferite în aparinþã ca protoxidul de azot. dar nici latinii greci. în Dacia. citatã din timp în timp ca o curiozitate. Amestecul e nu numai lexic. ci fapte. din acelaºi azot ºi din acelaºi oxigen luate în cîtimi variate? Sînt acum cîþiva secoli. fiind însã oprit bãieþilor de a vorbi în limba mamelor. cel latin în þãrile romanice au copleºit elementele antagoniste? Am fi în drept a ne mira mai curînd cã copleºirea totuºi n-a fost nicãiri completã. apoi în raportul lor comun cãtrã alte dialecte americane. Dar a fost cu neputinþã de a mãnþinea mult timp separaþiunea cea aristocraticã între ambele graiuri. rezervatã numai pentru fete. fiecare din cele douã graiuri fiind compus din elementul galibi ºi elementul arruac. aºa zicînd sexualã. Sayce. iar elementul arruac în cel femeiesc. În studiul limbei amestecate la sãlbateci. era mult mai mic prin numãr decît poporaþiunile autoctone. de la femeile arrua- 66 1 Cfr. Principles. Cum s-a întîmplat oare acest ciudat fenomen. ci m a i c u s e a m ã g r a m a t i c a l . luate însã în proporþiuni diverse. venit de pe continentul american. de a observa amalgamarea linguisticã a douã triburi sãlbatece de aceeaºi forþã numericã ºi culturalã. exterminînd întreaga poporaþiune bãrbãteascã ºi apucînd pe femeile celor mãcelãriþi. Un trib de galibi.ÎN LOC DE INTRODUCERE vechi roman. dentîi în relaþiunile lor reciproce. à-posteriori. Este oare de mirare cã elementul anglo-saxon la Tamisa. mai cu deosebire. a nãvãlit sã cucereascã acele insule. asupra procesului general al formaþiunii „limbei amestecate”. n-a fost urmãritã pînã acum într-un mod ºtiinþific. astfel cã cu încetul fiecare din ele a început a revãrsa cîte ceva în celalalt. Lucian Adam aruncã cel dentîi o luminã pozitivã. p. Bãrbaþii galibi au luat. nici grecii însã n-au devenit latini. Ar fi interesant. insulele ocupate mai în urmã de caraibi aparþineau unui trib de arruaci. cu acea deosebire totuºi cã elementul galibi predomneºte în graiul bãrbãtesc. Roma cucerise Elada ºi a stãpînit-o în curs de secoli. 80. dar în acelaºi timp se rãdica dasupra lor ca un gigant prin mãrimea culturei. Aci nu mai sînt raþionamente sau probabilitãþi. acidul azotos. iar femeile într-o altã limbã: dialect arruac. Graiul bãrbãtesc ºi graiul femeiesc al caraibilor sînt ambele produsul aceloraºi elemente constitutive. unde rãmase ºi mai rãmîne pînã astãzi grosul triburilor arruace. aceastã bilinguitate însã. în Spania. bunãoarã. un început foarte remarcabil se datoreºte eminentului linguist francez Lucian Adam. cel slavic în Balcani. De aci bãrbaþii vorbeau într-o limbã: dialect galibi. oriunde se aºeza: în Galia. . Se ºtia de demult cã la caraibii de pe insulele Antile bãrbaþii ºi femeile vorbesc douã graiuri diferite1. acidul azotic etc. Comparînd cele douã limbi.

dezininþa viitorului. adecã: A=a+e+f Adam. cînd A va primi de la M pe g ºi l. fiecare din ele mai întîi se modificã treptat din ce în ce mai mult în sensul celuilalt. ca în ecuaþiunea de mai sus. va sosi un moment aºa-zicînd mijlociu. p. et que ce soit particulièrement dans la sphère des relations qui constituent la grammaire que les forts aient subi la loi des faibles. dans le double parler caraïbe ramené à ses origines. e. b. Quoi qu’il en soit. Comme les populations américaines ont été soumises durant des siècles à la loi de l’exogamie. n. În acest chip. 1 67 . Pînã la deplina identificare a celor douã graiuri.”1 Alãturîndu-se acum rezultatele studiului lui Lucian Adam asupra graiului caraibilor cu observaþiunile lui Marsh despre engleza ºi cu unele rezerve ale lui Sayce. dar ºi într-un mod relativ. j’incline néanmoins à penser que la supériorité grammaticale de l’arrouague sur le galibi n’a point été un facteur indifférent. mãrindu-se astfel proporþiunea puncturilor comune între ambele. Du parler des hommes et du parler des femmes dans la langue caraïbe. c. t. r. dacã graiul A consista la început din a. s. Lucian Adam conchide: „Il est remarquable que dans cette fusion du galibi et de l’arrouague qui a donné naissance au caraïbe. 12 (1879). augmentul a la infinitiv. 275-304. l. d. distincþiunea genurilor. dacã nu chiar totdauna. încît vom avea: A=a+d+e+f +b+c+g+l M=n+p+r+s Vom mai adãoga cã succesiva amalgamare a douã asemeni graiuri îmmulþeºte numãrul puncturilor comune nu numai într-un mod absolut. on est en droit de se demander si le nombre des nations et des langues de l’Amérique n’a pas été accru considérablement par des causes identiques ou analogues à celle qui a produit la nation et la langue des Caraïbes . la science saisit sur le vif. în Revue de linguistique. verbul cauzativ etc. dînd lui M pe b ºi c. f. dintr-o îndelungatã bilinguitate a unei poporaþiuni compuse din douã neamuri pe cale de a deveni un singur popor. urmeazã cã o „limbã amestecatã” rezultã generalmente. d’une partie des hommes de la nation conquérante et d’une partie des femmes de la nation vaincue. de exemplu d din A ºi p din M. iar graiul M din g. Ce renversement des rôles tient sans doute à ce que les femmes des Caraïbes étaient exclusivement chargées de l’éducation des enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de neuf à dix ans. p. qui a dû produire pacifiquement les mêmes effets sociaux que le droit de la guerre pratiqué à outrance. le phénomène instructif de la formation d’une langue par l’effet d’une conquête qui. fãcînd ca unele puncturi diverginþi sã disparã cu desãvîrºire din ambele limbi. l’influence prépondérante ait été exercée par l’idiome des vaincus. o formã posesivã. fait une nation nouvelle.ÎN LOC DE INTRODUCERE ce unele pronumi.

declinaþiune ºi conjugaþiune”. Am spus mai sus cã Sayce pare a fi renunþat la prejudecata contra amestecului gramatical al limbilor. negrospaniol de la Curaçao. negro-englezo-olandez de la Surinam. Limbile creolice. qui yon Juif. Despre cel negro-danezo-olandez. uneori lãudatã. acele relaþiuni fãrã cari o înþelegere mutualã ar fi peste putinþã. din datã ce servã ca mijloc de înþelegere mutualã pentru o comunitate umanã. În dialectul negro-francez de la San-Domingo. neapãrat. 7-9) sunã aºa: „Yon femme. Alosso.ÎN LOC DE INTRODUCERE +b+c+g+l M=n+r+s Acum o nouã cestiune. Sayce observã cã „n-are genuri. 1. mai cu 68 1 Sayce. Discipes li étant té aller nans boûq la gagnèn povisions. despre cel negro-englezo-olandez. ci parte negriteanã.. de Coelho. despre cel olando-portugezo-indic. în regula poziþiunii cuvintelor în frazã. un pasagiu din Evangeliul St-lui Ioan (IV.”1 Dar toate acestea. nu este nici negriteanã. ca mander dleau poû boèr nans lamain moèn.. fie cît de neperfect. vinî haler dleau. cã „a perdut cazurile. sufixuri verbale etc. nici francezã. parte sui generis. oare nu s-ar putea zice ºi despre limba englezã? ªi ea n-are genuri. este tot gramaticã. unde o amalgamare a douã limbi sã fie radicalmente peste putinþã. în termeni atît de generali. cã „este aproape lipsit de gramaticã”. p. Gramatica. 219-25. ºi ea a fost acuzatã adesea. . parte francezã. Jésis dîe li: Bâmoèn boèr. O limbã. deoarãce ea trebui cu orice preþ sã exprime într-un mod. dar în orice caz este g r a m a t i c ã . Unele din aceste graiuri sînt vorbite de cîte o poporaþiune de peste 100 000 suflete. olando-portugezo-indic de la Ceylan ºi negro-francez de la San-Domingo. de a fi „aproape lipsitã de gramaticã”. În a doua sa operã el nu mai atinge aceastã cestiune pe terenul teoretic. qui yon femme Samaritaine? pâce Juifs pas ca méler épîs gens Samarie…” Aci gramatica. ºi ea în mare parte. studiate de cîtva timp în specie de Adam. în orice altã procedurã. t. gens Samarie. ºi anume: maltez. mai ales dacã o alãturãm cu celelalte graiuri germanice. nu poate sã nu aibã gramaticã. dar probeazã într-un mod aºa-zicînd practic adevãrul teoriei opuse. în varietatea intonaþiunii. ar trebui sã ne întrebãm dacã este vreun grad de eterogenitate. n-are cazuri. Introd. dînd pe ºease pagine „specimene de graiuri amestecate”. º-apoi omogene ºi eterogene în plus sau în minus. sufixurile verbale etc. consiste ea în forme speciale. negro-danezo-olandez din India. femme Samaritaine la dîe li: coument fair ous. Amestecul cel primar putînd a se întîmpla între limbi eterogene sau între limbi omogene. numere.

produc prin fuziune. Humboldt. în Kuhn. În fine.1 Amestecul primar al limbilor. despre lexicã. 11–24. iarãºi în mare parte. în care t o a t e se aflã în cea mai strînsã corelaþiune. 2 Cfr. se începe prin întrebuinþarea în acelaºi timp a douã limbi diferite de cãtrã o poporaþiune compusã din ingrediente etnice diverse. Consecinþa este darã cã o „limbã amestecatã” se poate naºte printr-un deosebit concurs de împregiurãri din fuziunea graiurilor celor mai eterogene. unde însã trebui fãcute multe rezerve. fie eterogene. atunci numai prin amestec primar. Dar dificultatea cea mai serioasã e de o altã naturã.. din gegen „contra”. atît de nedisolubil. 5. limbile cele omogene. încã o observaþiune. nemic însã sau mai nemic despre s e m n i f i c a þiune. De aci încolo. despre gramaticã. ceva care seamãnã prea mult cu ambele. revarsã luminã din ce în ce mai vie asupra acestei probleme. capãtã o expresiune caracteristicã u n a . o simplã idee sau asociaþiune de idei. în Werke. Sã ne explicãm. 69 . dupã cum am mai vãzut. 3. într-un mod astfel încît un dialect teutonic ºi un dialect latin sã se vorbeascã cîtva timp 1 Cfr. M. pînã ce totalitatea limbei. p. cu mai multe forme disparate. jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Theil eines Ganzen an”. dezbrãcatã de cuvîntul în care fusese întrupatã. 252: „Es giebt nichts Einzelnes in der Sprache. prin necontenite frãmîntãri aºa-zicînd ecuilibristice ale elementelor sale constitutive.2 Dacã cuceritorii germani într-o parte a Franciei ºi la nordul Italiei nu s-ar fi amestecat cu poporaþiunea indigenã de acolo. devine din ce în ce mai greu a supune unei analize riguroase pe acest complex atît de solidar. Bilinguitatea în mersul sãu cãtrã unilinguitate înzestreazã pe limba cea nouã. mai ales a celor gramaticale. recunoaºterea proveninþei precise a elementelor constitutive într-o „limbã amestecatã”. cum cã douã graiuri nu se contopesc într-unul singur decît în urma unei prelungite bilinguitãþi a douã neamuri întrunite. Sub raportul „limbei amestecate” s-a vorbit mult despre foneticã. din contra. Ueber das vergleichende Sprachstudium. Cu cît mai vîrtos din cele omogene! Fie însã omogene. Limbile cele eterogene produc în mare parte prin fuziune ceva care nu seamãnã cu nici una din ele. o semnificaþiune. Cu fiecare pas înainte. Dacã e adevãrat. nu este uºoarã. Ueber deutsche Schattirung romanischer Worte. p. cari se obicinuiesc una lîngã alta în concurenþã. ce se desfãºurã din ea. Orice limbã este un t o t armonios. t. precum rezultã din toate dezvoltãrile de mai sus. S-a constatat de mult – ca sã dãm un exemplu – cã francezul contrée ºi italianul contrada derivã din latinul contra prin imitaþiunea germanului Gegend „þarã”. poate sã treacã dintr-o limbã într-o altã limbã.ÎN LOC DE INTRODUCERE deosebire de Schuchardt. orice nu se împacã cu acest tip normal se înlãturã sau se modificã în sensul cel predomnitor. niciodatã prin cel secundar. Zeitschr. Müller. atît de c o r e l a t i v . t.

Prin multã circulaþiune materialã. se ºterge.. ca sînge ºi ca limbã. Circulaþiunea în linguisticã se apropie pînã la un punct de ambele aceste sensuri. cari mai pe dasupra. cel latin în ultima instanþã. mai cu seamã. Encykl. Unii linguiºti nu înceteazã a bãnui cã gintea celticã. cãci ea presupune cã acela care a zis cel dentîi contrée din contra ºtia cã nemþeºte Gegend vine din gegen. 1 70 . o monetã sau o marfã iute se învecheºte. 478.ÎN LOC DE INTRODUCERE totodatã de cãtrã ambele neamuri puse în contact. Paris. c i r c u l a þ i u n e a are douã sensuri: dentîi. Cu toate astea. distanþate prin lungi perioade. Pott. 37: „Noch immer aber gebe ich zu bedenken. în fine. III În ce consistã fizionomia unei limbi? În economia politicã. caracterizat. t. sã devinã. îi întreceau departe prin culturã. Pe de o parte. Exemplul Franciei. al doilea. p. Lemgo. se nãscuse dintr-o amalgamã ante-istoricã a unui trib ario-europeu cu un trib turanic1. chiar dupã ce latinii propriu-ziºi de demult despãruserã de pe scenã. 2. din ce în ce mai foarte în limba francezã. printr-un interval de bilinguitate. amestecurile au fost prea disproporþionate prin numãr ºi prin culturã totodatã.. 1836. o asemenea imitaþiune ar fi fost absolutamente imposibilã. 139-45. Etymologische Forschungen. sensul vulgar de trecerea unui lucru din posesiune în posesiune. t. ºi Indogermanischer Sprachstamm. pe o întindere teritorialã mai mult sau mai puþin însemnatã. Gruber. legea corelaþiunii. Nemþii erau în Francia ºi-n Italia un pumn de oameni faþã cu milioanele de indigeni. adicã ºtia nemþeºte. sau mai bine din loc în loc. p. 1872. a fãcut ca elementul covîrºitor. 20. au venit apoi sã se amalgameze romanii cu celþii. fie într-o proporþiune cît de micã dintr-o parte. ale cãrii urme destul de vederoase s-au pãstrat dupã secoli în franceza ºi-n italiana de astãzi. el singur. O asemenea multiplã amalgamare ar fi trebuit sã spulbere cu desãvîrºire continuitatea cea ne-ntreruptã dialectalã ario-europee în genere ºi pe cea romanicã mai în specie. Faptul însã dezminte aceastã aparinþã. perde lustrul. între ambele elemente s-a întîmplat totuºi un adevãrat amestec primar. dupã cum am mai spus-o. Aperçu général de la science des langues. pe care am atins-o mai sus. o stricã mai degrabã ºi mai lesne de cum s-ar strica ea cãlãtorind de la New York pînã la Benloew. s-au mai amalgamat germanii. t. ªi nu e necesar ca acest fel de circulaþiune sã se petreacã prin mai multe mîni: copilul. Ascoli. ne aratã cã o limbã poate fi rezultatul mai multor amestecuri primare. sensul adevãrat ºtiinþific de miºcare productivã a valorilor. dass sich im Celtismus auch eine dem Sanskritismus f r e m d e r e Seite zeigt…” Cfr. 2. pe de alta. p. prin ecuilibrarea succesivã a pãrþilor totului. Studj critici. 2-te Sekt. p. în Ersch u. 18 (1840). sucind ºi rãsucind mereu jucãria.

que le boucher la dépense dans la boutique d’un marchand de vin. que le marchand de toile fasse avec cette même pièce de monnaie sa provision de viande dans la boucherie. Iancu. La différence des services rendus par cette pièce de monnaie dans le courant des deux journées est très sensible. la pièce d’un franc a fait la fonction de sept francs. tot aºa în linguisticã graiul este mijlocul universal al circulaþiunii ideilor ºi impresiunilor.ÎN LOC DE INTRODUCERE Bucureºti. Dans la première journée. o semnificaþiune. car elle est c o m m e s e p t à u n . Ionel etc. o formã gramaticalã. bunurile ar circula. identice sub orice raport. Ioniþã. Aceasta s-a observat de demult ºi s-a spus de mai multe ori. pour la société en général. în cari se aflã cîte un Pierre sau Ioan. este cellalt fel de circulaþiune: m i º c a r e a p r o d u c t i v ã a v a l o r i l o r . orice alt element al limbei se deterioarã tot aºa printr-o deasã întrebuinþare. Pentru ca francezul Pierre sã se metamorfozeze în vro douã sute de forme. „Supposons – zice Skarbek – qu’une pièce d’un franc soit remise dans la matinée de la première journée par un habitant de la capitale à une laitière en échange du lait qu’elle apporte au marché. un cuvînt. Si celui-ci n’en fait point usage dans le courant de la seconde journée. Ionaºcu. sã lãsãm acum textualmente sã vorbeascã economistul cel mai competinte în materia circulaþiunii. În acest înþeles. adecã nu trebui neapãrat sã se exercite în totalitatea graiului unui popor. on peut même dire avec raison que. t. dar cu mult mai greoi. Ceea ce a scãpat însã din vedere linguiºtilor este cã întrebuinþarea cea deasã nu trebui sã fie neapãrat colectivã. que celle-ci l’emploie tout de suite à acheter une aune de toile. 1. deºi tot ar circula. et peut être exprimée par des chiffres. circulaþiunea în economia politicã nu e altceva decît o neastîmpãratã locomoþiune. în Mém. fie prin mijloace individuale. au lieu que dans la seconde journée elle n’a représenté qu’une unité dans les mains du marchand de bois. Linguistique. le boulanger en bois. p. que celui-ci l’emploie à l’achat de bouteilles. fie prin concurs colectiv. pentru toate acestea ajunge acþiunea cea dezmierdãtoare a cîtorva familii. parce qu’elle a servi à faire sept achats consécutifs. la différence des services rendus par la 1 Les noms familiers. chiar dacã în sînul naþiunii ar fi puþine asemeni familii. Mult mai important. que le marchand de verreries la dépense en pain. Niþã. În linguisticã.. ideile ºi impresiunile fãrã grai. et que le marchand de bois la retienne pour une dépense à venir et la laisse sans emploi dans le courant de la journée suivante. reprezintã totuºi neºte valori foarte disproporþionate. cu mult mai greoi ar circula de asemenea. fie în linguisticã. astfel cã din doi m unul face 12. Precum în economia politicã moneta este mijlocul universal al circulaþiunii tuturor bunurilor. pe cari le enumãrã Robert Mowat1. Acest paralelism odatã stabilit. pe cînd altul numai 1 sau chiar zero. pentru ca Ioan sã devine la români Ion. în puterea carii douã lucruri. 297-9. ªi fãrã monetã. 71 . de la Soc. fie în economia politicã.

de la viande. cari cheltuiau apoi banii pe la cîrcimari. du pain et du bois achetés consécutivement avec la même pièce d’un franc. on se convaincra aisément qu’il faudrait dépenser sept francs pour pouvoir acheter toutes ces choses simultanément. de la toile. Germanic 392 1 210 680 637 297 853 594 729 250 Romanic 2 230 846 3 630 2 757 1 810 1 171 679 613 2 608 72 1 Skarbek. politique. comandantul unei cetãþi asediate nu avea la dispoziþiune decît 7 000 fiorini. de unde a rezultat cã limba englezã posedã 13 330 cuvinte germanice ºi 29 854 cuvinte romanice. Corso di economia politica. trad. Idée générale de la circulation. 367-8. 1855. cari i-ar fi ajuns abia pe o sãptãmînã pentru plata garnizoanei. parce que. Cu aceastã ocaziune. Genova. étant restée inactive dans les mains du marchand de bois. Conticini. Dict. C. elle n’a point rempli sa fonction comme instrument d’échange. D. ap. est égale en services rendus à celle de sept francs. ed. des bouteilles. . 2 Rau. Coquelin. p. p. Autorul unei scrieri despre fuziunea limbei franco-normande cu limba anglo-saxoanã ºi-a dat osteneala de a distribui dupã proveninþã respectivã cele peste 40 000 de cuvinte din dicþionarul englez al lui Robertson. 370-1.”1 Rezumînd ºi completînd aceastã particularitate în douã cuvinte. F. unul poate sã aibã o valoare utilã înzecitã ºi chiar însutitã decît cellalt. E. Sa valeur. dacã în graiul comun al poporului circuleazã de zece sau de o sutã de ori mai mult în acelaºi interval de timp. iar cîrcimarii împrumutau mereu aceiaºi bani comandantului. H. Pe la jumãtatea secolului trecut. du vin. de l’Econ.ÎN LOC DE INTRODUCERE même pièce de monnaie dans les deux journées est c o m m e s e p t à z e r o . El a susþinut totuºi asediul în curs de ºeapte sãptãmîne. B. ºi anume dupã litera iniþialã a cuvîntului: A. 7 000 de fiorini au reprezintat valoarea de 49 000! Întocmai în acelaºi mod. 1854. G. I. el citeazã un fapt foarte instructiv. 1. t.2 În acest chip. din douã l u c r u r i l i n g u i s t i c e de o valoare intrinsecã identicã. plãtind regulat soldaþilor sãi. et l’effet est le même que si elle n’eût point existé. cu atît mai multe bunuri ºi servicii se pot cumpãra cu ea ºi cu atît mai puþin numãrar se va cere pentru întreaga circulaþiune dintr-o þarã”. et il est facile de s’en convaincre en rassemblant tous les produits qui ont été achetés par son moyen: car en évaluant la valeur du lait. un alt economist observã: „Cu cît mai des o monetã trece din mînã în mînã. dans la première journée.

s-au tocit. Recherches sur la fusion du franco-normand et de l’anglo-saxon. astfel cã verbul to get. de exemplu. Ar fi trebuit sã adauge cã este anume o statisticã foarte viþioasã. fãrã rezultat serios! Important este de a cunoaºte miºcarea cea productivã a valorilor. în aceeaºi cumpãnã cu vreo raritate ca dissembarrassment sau imprescriptibility ori jactitation. cele 13 000 de germanisme din Robertson reprezintã o valoare. T. ar fi luat mai bine un text englez poporan. 1841. Z. Paris. are peste patruzeci de sensuri diverse. 102-3. dar uitînd a distinge mai pe sus de toate moneta care circulã în realitate. N. Prin urmare. în loc de a despuia un dicþionar. Y.V. U. germanismele din limba englezã nu numai s-au ros. de cãtrã moneta cea îngropatã fãrã folos în pãmînt sau ascunsã în lãzile cîtorva zgîrciþi. care concurge la avuþia naþiunii. p. iar pe de alta s-au diferenþiat fiecare într-o mulþime de semnificaþiuni. un fel de recensiment unde Thommerel. clasificîndu-l dupã diferitele efigii ale suveranilor. el s-ar fi încredinþat cã aproape toate vorbele de origine germanicã se bucurã acolo de o circulaþiune duplã. repetat la tot momentul. decît vorbele de origine romanicã. deoarãce în dicþionar ele apar fiecare ca o unitate egalã? Un dicþionar – zice Steinthal – este „o statisticã a limbei”1. P. M. L. Dacã Thommerel. decuplã. 1 73 . iar nu de a socoti cu d-amãruntul întregul numãrar dintr-o þarã. dar încã pe de o parte s-au ramificat în numeroase familii etimologice. Muncã colosalã. Q. un basm sau un cîntec. W.ÎN LOC DE INTRODUCERE Germanic 165 500 555 244 478 171 163 499 1 973 697 1 332 834 61 16 13 330 Romanic 13 636 1412 375 594 1 545 169 1 926 2 411 1 107 3 221 81 „ „ 20 29 8541 K. care este o adevãratã utilitate. triplã. S. Prin necontenitã întrebuinþare. o utilitate naþionalã. de mai multe ori mai mare decît cele 30 000 de romanisme. pe cînd romanismele sînt mai toate lungi. ca ºi cînd ar fi 1 = 1. R. s-au redus generalmente la monosilabe. în care cuvintele întrebuinþate o datã pe an figureazã alãturi cu cele întrebuinþate în toate zilele. adecã corespunde cu peste 40 de cuvinte deosebite! Nu este oare curios de a pune pe germanicul to get. O.

vai = vae. VII. ºi = sic. dupã Cihac. negru = nigrum. o 1/5 turcã ºi 2/5 slavice. mai = magis. ºi tocmai aceasta este punctul cel esenþial.ÎN LOC DE INTRODUCERE poporaþiunea se împarte dupã origine sau dupã religiune. ºi gãsim acolo: varã = ver. p. cuprinzãtor de „elemente latine”. p. în curs de cîþiva secoli. mormînt = monumentum. din o 1/5 latinã. cel mai cãutat de cãtrã toþi pentru necontenitele sale servicii. 1880. l-am perdut! L-a mîncat negrul pãmînt. XII. La bisericã-n mormînt!”3 Luãm primul tom din dicþionarul etimologic al lui Cihac. în = in. avut. Dicþionarele. avea = habeo. 3 Burada. mînc = manduco. Abriss der Sprachwissenschaft. afarã de o 1/5 eterogenã. culeasã de neobositul Teodor Burada: „Vara vine. e gioi de mene…”1 1 2 74 Steinthal. am. perd = perdo. iarna trece. de = de. bisericã = basilica. 2. N-am cu cine mai petrece. fiind uitat numai mine. 10. Iatã o scurtã doinã românã dobrogeanã. dar pe o scarã mai întinsã. a comis-o Cihac în privinþa limbei române. asigurîndu-ne cã: „L’élément latin de la langue roumaine ne représente guère aujourd’hui qu’un c i n q u i è m e de son vocabulaire. dar nu se aratã de loc rolul fiecãrui individ în societate. O cãlãtorie în Dobrogea. cine = quinam. nici chiar în Dobrogea aritmetica lui Cihac nu se potriveºte. Aceeaºi eroare ca Thommerel. iarnã = hibernum (tempus). E mai pe sus de orice îndoialã cã nicãiri ca în Dobrogea românii n-au fost expuºi la o mai mare influinþã slavicã ºi turcã totodatã. aºa cum s-au fãcut pînã astãzi. nu = non. ba ºi atunci numai doarã pentru bisericã. limba românã se compune. nu ne dau c i r c u l a þ i u n e a limbei. vin = venio. 35. Ei bine. t. Cihac. care însã. el = ille. e pus pe aceeaºi linie cu un vagabond despreþuit sau cu un cãlugãr ce-ºi scoate nasul din chilie abia la zile mari. . p. la = „un l euphonique (?) préposé à la préposition a = ad”. petrec = pertrajicio. într-un strîns contact cu bulgarii ºi cu otomanii. pãmînt = pavimentum. tandis que l’élément slave y entre pour le d o u b l e ou pour 2/5 à peu près…” ªi mai departe: „Les éléments turcs – presque un c i n q u i è m e du vocabulaire roumain…”2 Cu alte cuvinte. veris. Iaºi. locuind acolo. cu = cum. totuºi nu se poate despãrþi de vechiul italian mene: „Lontano son de gioi. d’étymologie daco-romane. Vai de mine. Dict. aºa cã cetãþeanul cel mai folositor. deºi coincidã cu slavicul MENE. ªi cu cine am avut. trec = trajicio.

ÎN LOC DE INTRODUCERE Cîte cuvinte. În ºuierul vînturilor. la tom. Firenze. pe cînd în realitate cele mai multe pãcãtuiesc contra ºtiinþei ºi contra metodei2. Cfr. Le origini della lingua poetica italiana. în care sînt destule cuvinte nelatine: „Drãguþul meu bãrbãþel. În cîntatul paserilor. Hai cu tata. Sã luãm tot din Dobrogea. ºi chiar turcismele. Cînd ieºeai afarã În revãrsatul zorilor. 210. passim. I. 75 . nu vã daþi ªi la greu nu mã lãsaþi. Cu gurã nu grãiam. Chiar dacã toate derivaþiunile turce ºi slavice ale lui Cihac ar fi corecte. ci v a l o a r e a d e c i r c u l a þ i u n e . Cînd þi-a veni dorul Sã iei drumuºorul. p. Cuvente den bãtrãni. urmãtorul bocet sau cîntec de jale. fãrã nici un amestec strãin. are în vedere nu unitatea brutã. Sã-mi stingi focuºorul? Astã primãvarã. slavismele la români. 1 2 Caix. atîtea latinisme. în care toate cuvintele sã fie numai slavice sau numai turce. în c i r c u l a þ i u n e însã. Suplem. Pluguºorul înjugai. sau mãcar sã compunã el însuºi în proazã o frazã româneascã de cinci ºiruri. Brazda toat-o rãsturnaþi! Eu cînd te-auzeam. 1880. în miºcarea cea organicã. necum a reduce pe acesta din urmã la o biatã pãtrime în alãturare cu celelalte douã. sau numai slavice ºi turce? de vreme ce dupã el – elementul turc în limba românã este egal la numãr cu cel latin. Un calcul serios în linguisticã. pentru motivul arãtat mai sus al unei influinþe turco-slavice mai pronunþate. nu sînt puþine. absolutamente nici unul! Ar fi putut oare Cihac sã ne gãseascã tot aºa un cîntec românesc pe jumãtate mai scurt. ele se perd aproape cu desãvîrºire faþã cu latinisme. ªi din gurã tu ziceai: Þa Plevan ªi hais Joian. Neagrã brazdã rãsturnai. adecã în activitatea cea vitalã a graiului românesc. Drãguþul meu sufleþel. iar elementul slavic „y entre pour le d o u b l e ”. ca ºi-n economia politicã. tot încã nu s-ar putea zice cã ingredientul slavic ºi cel turc luate la un loc sînt egale la români cu ingredientul latin. Negreºit.

nu se ºtie prin ce minune foneticã. Cihac. pe care însuºi Cihac. Ca vîntul de d e a l u r i . dragã. 3 vorbe maghiare ºi 18 slavice. LXX. precum ºi la moldoveanul Dosofteiu: dinð zuwr de känd mã mäiek4. un cuvînt Sã pot trãi pe pãmînt! Am rãmas fãrã de s p r i j i n . întrate în limba românã prin amestec secundar. prin urmare.ÎN LOC DE INTRODUCERE Mã luam. Sã le poarte fetele. am fost mai pãrtenitori pentru strãinisme decît pentru latinisme. t. 265. p. Dict. Sã mai observãm cã din numãrul vorbelor latine noi am ºters pe strig. Fetele.. Mã sculam ªi-n grãdinã mã duceam. Bãrbatul mi-a putrezit! Timpul coasei c-a s o s i t ªi la cîmp cînd am ieºit. 1. adecã elementul latin întrece m a i m u l t d e c î t d e c i n c i o r i pe toate celelalte împreunã. p. nevestele. Ca apa de m a l u r i !”1 Prin litere cursive noi am însemnat cuvintele nelatine. cit. cari însã în orice caz nu sînt nici slavice. Floricele semãnam. alãturi cu vechea formã cunoscutã zuwa = ziua. 266. Uniev. Bãtutã-s de gînduri. Apoi nici un singur turcism la 155 de cuvinte. numai 29 nu sînt latine. ºi anume: 1 vorbã greacã. 3 Psaltirea ce sã zice cãntarea.. ps. îl derivã din latinul exquirito2. am trecut la cuvinte slavice pe zori. . Bãlgrad. nici turce. Prin litere rãrite am indicat 7 cuvinte. 1673. despre originea cãrora nu e aci locul sã discutãm. sînt 155 de cuvinte. sau cel puþin un compromis poporan între vorba latinã ºi cea slavicã. CIX. ps. Mai pe scurt. 1651. Singuricã fãr’ de r a z i m ! Valuri mari mã-nvãluiesc. Pe rãzoare m-am uitat Sufleþelul mi-am s t r i g a t : Spune-mi. deºi scena se petrece tocmai în Dobrogea. mãcar cã forma zuori. N-am cum sã mã s p r i j i n e s c . Peste tot. indicã mai curînd originea din latinul dies. Afarã de aceasta. dintre cari. Florile au înflorit. op. în cîntecul întreg. 1 2 76 Burada. 4 Psaltire a sfîntuluš prorocŠ DavidŠ. atît la transilvaneanul Silvestru: ºi din zuori rowa naºterïi tale3.

deºi în circulaþiunea dialectelor slavice ele sînt o curatã excepþiune. sei es. un cã. b. sînt ca 100. ca ºi dicþionarul. – Cfr. XI (1880). 1878. sau cel puþin neajunse încã a deveni vulgare. Precum dicþionarul este statistica cuvintelor. Leipzig. p. t. sau mai bine proprii numai limbei latine literare. ca sã nu mai vorbim despre cele turce. Alfabetul. cãci în cele literare. Curtius. Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. t. figureazã ca 1 = 1 alãturi cu a. p. ºi anume: 1 franc cu o activã circulaþiune face cît zece franci circulînd fiecare de zece ori mai puþin. Aºa Curtius. urmãritã în texturi poporane. 414-5. Misteli. de asemenea gramatica e statistica formelor de relaþiune. Curtius ne strãmutã din sfera dicþionarului în a gramaticei. posedã totuºi o valoare mult mai micã decît cele latine. Un ºi. Völkerpsych. vorbind despre posibilitatea ca o formã gramaticalã sã modeleze dupã sine alte forme gramaticale diferite. das e i n e s e h r v i e l g e b r a u c h t e und deshalb dem sprechenden besonders lebhaft vorschwebende Form ihn von der Tradition abirren lässt”. 1 77 . Ce însemneazã aceastã dilemã? Ea stabileºte din punct în punct ecuaþiunea. 83. un asemenea drag nu este decît 1 = 1 cãtrã predmet. de exemplu. 9 (1876). bunãoarã. Aceasta ar putea scuza pînã la un punct pe Thommerel ºi pe Cihac.. În alfabetul latin z sau y. ca ºi gramatica. se considerã ca atîtea elemente deosebite. pe cînd celelalte sînt izolate. ºi o statisticã tot atît de vicioasã. ca 1 000 cãtrã 1 chiar în privinþa unui drag. pe care o avem noi înºine în vedere. Studien zur griechischen und lateinischen Grammatik. la zece ani o datã. un sã. sau chiar o ficþiune. Sã nu uitãm însã cã unii dintre corifeii ºtiinþei l-au presimþit de demult. t. poate. un z. Principiul circulaþiunii în limbã. dass n u m e r i s c h eine grosse Zahl von Bildungen mehrere vereinzelte nach sich zieht. adecã cele mai u t i l e din elementele slavice în limba românã.. f. un cu etc. dar nu ºi c i r c u l a þ i u n e a lui. cu totul exotice pentru vechii romani. întîmpinîndu-ne de 3 ori. fãrã cari nu e chip a construi o frazã românã. Cele mai circulãtoare însã. faþã cu vorbele cele puse numai cîte o datã = 1. 1.ÎN LOC DE INTRODUCERE Circulaþiunea relativã a elementelor linguistice se recunoaºte prin întrebuinþarea lor mai deasã sau mai rarã într-un text. în care orice element. cu atît mai mult ne întîmpinã forme strãine uneori cu desãvîrºire graiului comun. p. un w. un F. noi a trebuit sã-i dãm valoarea de 3. n-a fost pînã acum niciodatã formulat în linguisticã. în Zeitschr. cu cît ele sînt mai literare. zice cã aceasta se întîmplã în douã cazuri: „sau cînd o formaþiune este foarte numãroasã. Româneºte. pe cari noi – românii – le auzim. Dupã Cihac. În alfabetul cirilic un å. este ºi el o statisticã de aceeaºi naturã a proviziunii fonetice a unei limbi. dacã indicã numai existinþa elementului cutare sau cutare. în sensul m i º c ã r i i p r o d u c t i v e a v a l o r i l o r . adverbii în -mente sau adjectivii în -abil sînt deocamdatã literare ºi numai literare. Lautgesetz und Analogie. Acþiunea unei forme gramaticale în 50 exemplare este pentru Curtius deopotrivã cu acþiunea unui singur exemplar circulînd de 50 de ori în intervalul cînd cele cincizeci exemplare au circulat numai cîte una datã. tripol ºi cine mai ºtie cîte altele.. rãtan. Zicem ºi aci „texturi poporane”. k etc. 232 nota: „sei es. sau cînd ea este foarte întrebuinþatã”1. de cîte ori se repetã. Astfel în cîntecul de mai sus slavicul drag. adecã: 50 (1 a + 1b + lc…) = 1s  50. sãdelcã. ºi Brugmann.

sau alte 4: ruse. Putem oare sã-i dãm aceeaºi valoare ca lui h. de pildã. friponnerie ºi espièglerie pentru 2 germane: List ºi Betrug3. 242. texturile sînt unicul mijloc de a constata circulaþiunea. 3 Heyse. . prin urmare. de la Soc. 3.. valoreazã mai puþin decît 25 ingrediente 1 Förstemann. un alfabet – nu ne spune nemic. În circulaþiune darã ºi iarãºi în circulaþiune se oglindeºte faþa cea fonicã. La români sonul r. t. în latina 14 n ºi 12 m. un n v a l o r e a z ã de 41/2 ori cît un m. pe care nu-l au de loc mexicanii ºi chinezii. la rãspîndirea mai mare sau mai micã a diferitelor categorii ideologice. ca ºi cea lexicã a unei limbi. La 100 vocale. un i are o u t i l i t a t e aproape de 4 ori mai mare ca în elena. ibid. se repetã cel puþin de 15 ori la fiecare 100 de consoane. p. în latina 27. Aci. în Mém. la orice altã secþiune a studiului linguistic în genere. el urmãreºte în latina un caz de c i r c u l a þ i u n e s i n t a c ticã. în Kuhn. utilizate fiecare numai cîte 1 datã pe zi.ÎN LOC DE INTRODUCERE ocupã în alfabet un loc identic cu sonurile cele mai rãspîndite. System. p. 100 de ingrediente. Essai sur la construction grammaticale.1 În latina. Sã luãm. fãrã nici o asemãnare cu ceea ce este astãzi. 36-44. În elena dar. trait d’esprit ºi bon mot pentru 1 singur german Witz. în elena sînt 18 n ºi numai 4 m. Cînd Heyse ne spune cã francezii au 4 cuvinte: pointe.. Un asemenea tabel al circulaþiunii relative a sonurilor ne dã o noþiune vie despre caracterul fonetic al unei limbi. 2. Cfr. t. totuºi circuleazã în limba românã mai puþin decît singurul r. Sã presupunem un moment cã circulaþiunea lui j ar fi la noi tot aºa de deasã ca a lui r. g. t. ºi j. atunci însã tipul fonologic al graiului românesc ar fi cu desãvîrºire altceva. încît sã se zicã cu drept cuvînt: 1j = 1r. 163-79. întrebuinþat de vro 2 ori la 150 de consoane? Ba chiar toate guturalele ºi palatalele la un loc: h. 1. . adecã adevãrata valoare sau utilitate a unui son. Pretutindeni în linguisticã un ingredient întrebuinþat de 4 sau de 6 ori în intervalul d are o valoare utilã duplã sau triplã decît un ingredient identic întrebuinþat numai de 2 ori în acelaºi interval d. 8. 78 . afarã de vro cincisprezeci excepþiuni2. În acest mod. p. k. de Ling. pentru care în deºert am cãuta o paralelã în elena ºi-n mai multe alte limbi. Cînd Bergaigne constatã cã-n a doua carte întreagã din De bello gallico Cesar pune totdauna verbul la sfîrºitul propoziþiunii. de exemplu. Numerische Lautverhaeltnisse. saillie. pe cei 5 i din latinul difficillimi. el surprinde un fenomen de c i r culaþiune ideologicã.. O încercare de acest fel a fãcut-o de demult Förstemann. ca ºi cea gramaticalã. La 100 consoane. p. ca ºi-n privinþa cuvintelor sau a formelor gramaticale. Niciodatã printr-o simplã enumeraþiune a sonurilor cunoscute într-un grai noi nu vom înþelege. fourberie. proporþiunea celor douã nazale în limbile elenã ºi latinã. 2 Bergaigne. deºi sînt 6 la numãr. Cele de mai sus se aplicã deopotrivã bine la construcþiuni sintactice. Zeitschr. în elena sînt numai 7 i.

maximum 10. nu existã însã nici un punct unde aceastã maninã sã fie cunoscutã întreagã. Iaºi. Brandes. Flüsse. ªi o probã irezistibilã în aceastã privinþã este. Dörfer. Vlaºca. Buzãu. Roman. astfel cã – un exemplu foarte caracteristic – din cele 30 districte ale României: Mehedinþi. 3: „Wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresgestade nicht zu zählen sind. 1866. chiar din gura acelui individ excepþional. Ialomiþa. Putna. E ceva spãimîntãtor. Dacã vom admite cã ea posedã 10 000 cuvinte. numai cele 3 din urmã se pot înþelege r o m â n e º t e . iar Neamþ e de origine slavicã. Dorohoi. Gorj. 2 Dacã ne aducem aminte cã o mare parte. Teleorman. cunoscînd numai jumãtatea cea mai întrebuinþatã. va avea o proviziune lexicã de m/2. mai toate personale. mai cu seamã. Bacãu. Fãlciu. Weiler. Dîmboviþa. die Ströme. Covurlui. pe cari sã le reprezintãm prin m. Individul cel mai familiar cu nomenclatura personalã ºi localã a þãrei sale ºtie cel mult 1 000 de numi proprii. poate chiar cea mai mare. Prahova. Ceea ce se Pott. 1859. Dolj. Argeº. p. Iatã cum un element. Romanaþi. Bäche. pentru cari la faþa locului existã generalmente cîte un nume propriu. uitat pînã aci aproape cu desãvîrºire. Botoºani. fel de fel de accidente teritoriale. abia m/400. adecã m/10. Die Personennamen insbesondere die Familiennamen. Muscel ºi Vîlcea. so unzählbar sind auf unserer Erde die Städte. Ilfov. adicã 20m. ºi mai toate numai din Germania.1 Pentru singura onomasticã topicã a României n-ar ajunge 100 000 de numere! Mapa cea mai amãrunþitã. Aceasta încã nu e tot. und alle haben ihre Namen bekommen. Die Heiligen und die Teufel mit Himmel und Hölle in den geographischen Namen. Flecken. stînci. Olt. La 1 000 de cuvinte din limba comunã. de 20 de ori mai numãros ca cifrã brutã posedã totuºi prin circulaþiune o valoare de 40 sau de 100 de ori mai micã!… În linguisticã marele principiu al c i r c u l a þ i u n i i . s-ar putea privi ca peatra cea angularã a edificiului. abstracþiune fãcînd de ºovãiri dialectale.ÎN LOC DE INTRODUCERE utilizate fiecare de cîte 5 ori. pãrîiaºe. într-un caz extrem. Brãila. raportul numilor proprii. au fost explicate de cãtrã Pott. se reproduce aceeaºi pe fiecare punct al þãrei. acoperind cu litere aproape imperceptibile un pãrete întreg. atunci orice individ. Suceava. Limba comunã. fãrã a se putea pogorî la atîtea movile. Leipzig. abia ca o încercare. Tutova. din aceastã imensã nomenclaturã e cu totul strãinã limbei comune a þãrei. c i r c u l e a z ã în conversaþiune 5. locale ºi personale. Onomastica unei þãri de o întindere oarecare constituã în totalitatea sa un dicþionar mult mai voluminos decît dicþionarul cel mai complet al graiului comun de acolo. IX. Vro 9 000 de numi proprii. und nicht allein jene sondern auch fast jeder Fleck in den Feldmarken und Waldrevieren ist benannt worden…” 2 1 79 . Vaslui. ca o micã frînturã aºa-zicînd dintr-un colosal mozaic. – se naºte fireasca întrebare: cum oare graiul poporului nu se afundã întreg sub un amestec ibrid atît de covîrºitor? Tot ce-l scapã de potop este principiul c i r c u l a þ i u n i i . Cfr. cãtrã graiul comun al unui popor. ba încã în Vîlcea din vãlceà = vallicella s-a mutat accentul. Lemgo. Neamþ. ceea ce constituã. Limba onomasticã totalã a aceleiaºi þãri fie de 200 000 termeni. nu ne împãrtãºeºte decît notabilia. fie chiar 25 de numi proprii. Rîmnic. p. Tecuci. Berge und Wälder.

ca sens. ea se descrie însã aºa zicînd de la sine. ca ºi a unui individ. pe cînd fizionomia foneticã este. aºa cum o gãsim în monumente vechi ºi-n gura poporului. ar fi nedescriptibilã. nu numai originea vorbelor române ca materie. sintacticã. Limba francezã. rãmînînd a se decide problema prin criteriul circulaþiunii. je penserais qu’outre ce développement. fãrã care orice caracteristicã totalã sau parþialã a unui grai e radicalmente falsã. ca fizionomia foneticã sau lexicã sã nu fie de aceeaºi naturã cu cea sintacticã sau cu cea tonicã. prin cari se caracterizã viaþa-i ulterioarã în curs de veacuri. pour moi. ºi multiplele a m e s t e c u r i s e c u n d a r e . ca ºi cea tonicã. întrucît e cu putinþã.ÎN LOC DE INTRODUCERE cheamã fizionomia unei limbi nu este altceva decît rezultatul circulaþiunii. ideologicã. les t r a i t s d u visage d’un homme viennent insensiblement à se former et à prendre de la physionomie par l’impression fréquente et habituelle de certaines aff e c t i o n s d e l ’ â m e ”. morfologicã. astfel cã se poate întîmpla. de exemplu. a m e s t e c u l p r i m a r . 80 . ca propoziþiune. dar totodatã sorgintea credinþelor sau obiceielor exprese prin acele vorbe. de un caracter celtic foarte pronunþat. Fizionomia totalã a limbei se compune din fizionomiile sale parþiale: foneticã. nu ºtim însã pînã la ce punct cea sintacticã sau cea ideologicã. deºi fizionomia sa lexicã e hotãrît latinã. A discerne în limba românã. pe care el ar fi putut s-o explice: „par l’impression f r é q u e n t e e t h a b i t u e l l e de certains phénomènes matériels et psychiques”. bunãoarã. O fizionomie e nedescriptibilã. lexicã. A dezvãli adevãrata f i z i o n o m i e a graiului românesc: ceea ce circuleazã în el ºi ceea ce nu circuleazã sau abia circuleazã. din datã ce se constatã printr-o proporþiune aproximativã valoarea cea utilã a fiecãrui din acele elemente… A face e t i m o l o g i e în sensul ºtiinþific al cuvîntului. ca formã. tonicã. Cuvintele lui Rousseau despre fizionomia individualã: „On croit que la physionomie n’est qu’un simple développement de traits déjà marqués par la nature. rezultînd fiecare dintr-o circulaþiune deosebitã. C i r c u l a þ i u n e a ºi numai c i r c u l a þ i u n e a dã o dezminþire aforismului lui Humboldt cum cã fizionomia unui grai. care i-a dat naºtere. lãmurind prin metoda comparativã. în adevãr. Aceasta este þinta pe care ºi-o propune Etymologicum Magnum Romaniae . dar toate circulaþiunile speciale la un loc concurg într-o singurã fizionomie generalã. dacã noi ne mãrginim a cunoaºte natura brutã a elementelor sale. are în întregime o fizionomie u n a . – se aplicã pe deplin la fizionomia unei limbi. din contra.

demonstr. interj. sat. plur. neutru. Conv. L. Lista amãrunþitã a cãrþilor consultate. n. verb. L.: „Varlam 1643” însemneazã Cazania mitropolitului Varlam tipãritã în Iaºi la acel an. sau masc. vb. demonstrativ. conjuncþiune. interjecþiune. loc. articulat. Vom mai observa aci cã cronicarii moldoveneºti sînt citaþi dupã 1-ma ediþiune de d.I. N. prep. comunã. Cuvente den bãtrãni. comparã. part. Cuv. Alexandri. a documentelor ºi a corespondenþilor se va publica la finea operei. prepoziþiune. B. substantiv. M. sau fem. Stat. scrierile mitropolitului Dosofteiu ºi alte vechi tipãrituri dupã anul publicãrii lor. plural. Dicþionarul român din 1825. sau Lex. d. Dicþionarul ºi Glosarul de Laurian ºi Maxim. conj. m. Arhiva Statului din Bucureºti. Lit.PRINCIPALE PRESCURTÃRI adj. v. singular. a manuscriptelor. f. Cogãlniceanu. „Coresi 1577” = Psaltirea lui Coresi. cf. bãtr. adverb. Ne-am ferit în genere de prescurtãri cari ar putea îngreuia lectura. adjectiv. sau cfr. pronume. revista Columna lui Traian. adv. sau subst. Bud. ms. de ex. revista Convorbiri literare. A. art.B. artic. Col. n. articlu.R. iar „Coresi 1580” = Omiliarul etc. manuscript. s. Arhiva istoricã a României. l. masculin. feminin. . nume propriu. vezi. sau com. Alex. cronica lui Moxa dupã Cuvente den bãtrãni. pron. participiu. 1. t. sing. c. pr. local. Arh. Tr.

1591 (Arhivul ms. I. doi a mici. începînd de pe la finea secolului trecut. Statistica Moldovei. iar în celelalte are drept nume cîte un cuvînt început prin a.). „Prima literã din alfabetul român ºi prima din cele cinci vocale clare ale limbei române. ceea ce însemneazã „eu”. a în scrisoarea cirilicã însemneazã 1 000. p. Întrebuinþarea lui a ca cifrã pentru u n u l . dar ºi pentru varietãþile aºa-numitei vocale confuze. Petru-vodã. românii din Carpaþi învãþau la a z . trecut ºi la români. dintre cari numai în cel sanscrit ºi-n cel latin el se numeºte prin însuºi sonul sãu: a. În pipãiturile de ortografie româno-latinã. s e m n g r a f i c . Preces de semnul sau . cînd se ia absolut. Atît ca semn. 77. a stã în fruntea alfabetului fenician ºi a mai tuturor alfabetelor derivate. bãtr. Spre a se deosebi de literã. trecînd de la greci la slavi. d. atunci se respectã genul acestor vorbe: litera a e tonicã sau netonicã” (L. nu vice-versa ca în latinul XI. fie duplicat. Diferitele forme ale lui a în paleografia românã se pot vedea facsimilate în Cuv. . de unde grecul alpha. al Societãþii arheologice din Moscva): „ A z Š . de la slavi apoi. la azbuchile sloveneºti numele slovei dentãšu. circa 1670 (ms. a. În alfabetul cirilic al slavilor. 2. semiticul aleph. s u n e t etc. scriitorii s-au servit de a. este de gen masculin: un a mic. – Azbucoavnã.M. în Academia Românã): „Tutuva þinut ãtaï (1311) oameni cu sãraci…” 3. aceastã literã se cheamã azŠ. mai mult sau mai puþin. de ex. lettre et voyelle a. I. cînd însã se pune cu una din vorbele l i t e r ã . împreunã cu cãrþile bisericeºti. Ca literã. Lexiconul slavo-român. 1. În curs de veacuri. În combinaþiunea pentru u n s p r e z e c i se scria întîi a (1) ºi dupã aceea ï (10). – AzŠ. šar la limba sloveneascã loc-de-nume eu…” v. nu numai pentru sonul propriu a. cît ºi ca sunet. s-a întrodus la români ºi a durat. a.A 1A. iar românii de la Pind îºi bãteau capul cu a l f a . s e m n . Azbuchi. pînã în secolul nostru. peste cifrã se punea deasupra semnul ~: ã. fie simplu. fie cu tot felul de semne..

Într-un act de la 1660 (Dim. arici = ericius. p. cãrþi din carþi etc. dacã nu e un neologism. fãcîndu-se încercãri de a scrie româneºte cu litere latine. cu sau fãrã accent. în loc de bãrbat ºi cãlare. Lautl. acest = ecciste. În paleoslavica. este aceea din care se pot desfãºura ºi la care se pot întoarce cele cinci vocale clare (v. atunci trebui justificatã prin vreo analogie. în Col. a.. de ex. din contra. la moldoveni în barbat sau calare. de monum. 2. Tr. Sub raportul statisticei fonetice. asun = sono. între a ºi u pe de alta. Cipariu. 44). Gramm. pe cînd în fenomenul românesc general: feþe din faþe. mulþimea cuvintelor începãtoare cu a. Vocalele e ºi o se nasc din apropiarea între a ºi i pe de o parte. p. grafica greacã (Kavalliotis) admite a ºi v. vocalã i n d i f e r i n t e . pe de altã parte. dã limbei române în alãturare cu graiurile învecinate slavice o fizionomie atît de individualã romanicã. Orice excepþiune de la aceastã normã. Deja în secolul XVII. 84 . Sturdza. 301 sqq. Sub raportul fiziologic sau al foneticei generale. 1877. sanatòs. p. dacã vom scoate cîteva vorbe împrumutate de la greci. Techmer. ca în acel = = ecc-ille. Principia. v. s-a întrebuinþat â pentru vocala confuzã. aºa cã vorba tatã se scrie prin douã feluri de a: t£tv sau tatâ. ªincai. II. ºi mai cu seamã prin acþiunea acomodativã a consoanelor ºi vocalelor învecinate. afarã de cazul cînd precede nazalei însoþite de o altã consoanã. I. Tes. judecãþii din judecatei.A Astfel în Molnar. 82). 10 sqq. ci încã. 1. încît e ciudat cã fenomenul n-a fost observat pînã acuma. ca în îmblu = ambulo sau înger = angelus. Despre aceste sisteme ortografice. netonicul a se mînþine prin înrîurirea combinatã a licuidei ºi a tonicului a din silaba urmãtoare.. ba chiar ºi cel accentat cînd îi urmeazã o nazalã (n. nu numai a se conservã. iar o = %a + %u. blînd=blandus. ºi Papiu.. v. Vocala confuzã ã sau ä. pe de o parte. adecã e = %a + %i. Miklosich. vedem scris: cápraa. La începutul cuvîntului. 3. cea latinã (Bojadschi) pe a ºi â. a este vocalã prin excelinþã. lînã=lana etc. pe cînd a nu-ºi perde niciodatã natura sa muzicalã. 17 sqq. o nepoatã a lui Mihai Viteazul iscãleºte: Pentru dialectul macedo-român. neaccentatul a din mijlocul ºi de la finea cuvîntului scade mai totdauna la vocala confuzã ã sau î (â). Budai etc. m). cãci i ºi u trec prin y (š) ºi w (Š) în sfera consoanelor. p. Phonetik I. dupã cum au numit-o unii. p. d. aleg = eligo etc. cari sînt nu mai puþine în latina ºi-n fiicele neolatine din Occidinte. sînt foarte dese cazuri de prepoziþionalul a ºi de un a curat inorganic. tonicul a scade la e ºi ã prin acþiunea urmãtorilor e sau i. alavdare = laudare etc. addeverátà tà láuda etc. mai cu seamã în dialectul macedo-român: aumbrã = umbrã. Dialekte I.. rum. Sub raportul istoric sau al foneticei române speciale. Clain. nu vor rãmînea decît vro zece cuvinte. l. 92.. iar mai vîrtos urmîndu-i nazalã ºi o altã consoanã: pãgîn=paganus. ºi Cipariu. e l e m e n t f o n e t i c . iniþialul e tinde a trece în a.

Proporþiunea creºte ºi mai mult în vorbire. Aproape aceeaºi proporþiune în aceleaºi condiþiuni ne întîmpinã în marele dicþionar bohem al lui Jungmann. – cã mi-e glasu necãcios ºi secãþiv. litera A ocupã materialmente a zecea parte din întregul vocabular. Scriitorii latini. abia 361/2 sînt consacrate literei A. Deja vechii romani. cel daco-român ºi cel macedo-român. d-aia-þi scrisei mai bine carte rumâneascã…” (Jipescu.. . din contra. îºi dedeau osteneala de a înlãtura acest neajuns. nici ali treburi sã ghiu ieu p-acolo.A cel mult. carile ºi paºii înnainte a-i muta ne opresc. începãtoare cu a. din punctul de vedere estetic. Poloneºte. am tot dat sã mã riped pîn’la dumneata acasã. Bunãoarã.ca s-auzi d-aci dîn ãi Bucureºti togm-acolo la-nfundãturã dã munte ce-aveam sã-þi înºir. erau supãraþi pe marea rãspîndire a iniþialului a. Mai avuþi în aceastã privinþã nu sînt nici bulgarii. luîndu-se ambele dialecte. ºi calea chronicului nostru slobod a alerga tare astupã. pe de o parte. harici. Aºa. Chron. ºi ca troénii omeþilor. În termen de mijloc. La români. În graiul poporului român. nici pãsurili. un basm de la Cruºova zice: „ºoariclu arsãrì arûp de arupãzînã ºi cu puþin arstrisãrmintu ajunse sum arburle…” (V. 19). Opincaru. la 850 pagine din Karadzi€. p. La 79 cuvinte. Mostre II. º-apoi chiar între acelea maioritatea cuvintelor sînt neologismi. harmasar etc. adecã 1/7. pe care Cicerone îl numeºte oareunde „littera insuavissima”. peste tot vro 4 000 pagine. de povaþã lipsit. în parte cunoscutã neolatinilor din Occidinte ºi chiar altor familii linguistice. Petrescu. din cari 19 cu a-. cît nu fãrã mare fricã primejdia ni este ca nu cumva. Un frumos pasagiu din Cantemir. p. 15 cu a-. în care întrã în mare parte cuvinte de proveninþã turcã. mai cu preferinþã 85 . 65: „Aratã-se greutatea aceºtii istorii: Mãrturisim ºi. cãrãrile céle mai denainte de alþii cãlcate atîta le acopãr ºi le ascund. ca o reacþiune instinctivã contra monotoniei. la ºease tomuri din Linde. cãci cuvintele cari se încep cu a. ºi hindã-cã nu mã ieartã nici timpu. cursul istoriei noastre în adînci vîrtopi ºi neumblaþi codri. adecã ceva ca 1/5. harc. La macedo-români în specie. se aude: harbore. sã cadã. cã n-am strigãt tare. ne cutremurãm de mare ºi de nepurtat greuinþa care asuprã-ne vine. II. Serbeºte. se poate zice cã în limba românã dupã ambele dialecte a ºeaptea parte din cuvintele în circulaþiune se încep cu a. nu fãrã puþinã tînguialã. ºi multe ºi împletecite împiedecãturi înnaintea paºilor ni se aruncã. grãmãdirea vorbelor cu a. Un þãran din Prahova (Vãlenii-de-Munte) vorbeºte aºa: „Hin-cã ne cunoaºtem ãla p-ãla d-atîþia ai dã zile. prin mãiestria stilului. consoanele h ºi d se aninã la iniþialul a fãrã nici un motiv etimologic. precum ºi monosilaba a cu feluritele ei înþelesuri. pentru a ne spune cã ºoaricele sãri în sus ºi-n jos pînã ce într-o sãriturã ajunse la arborele. numai 81/2 aparþin lui A. cãci mari stînci în mijlocul drumului ca neclãtite stau. de vifor ºi viscol în toate pãrþile spulberaþi ºi aruncaþi. ºi aºé la doritul popas ºi odihnã sã nu putem agiunge…” Sînt 135 cuvinte. sînt dintre cele mai întrebuinþate. 3). pîrtea rãtãcind ºi cãrarea pe care a merge am apucat pierzînd.merge adesea pînã la urît.

. surprinderea e întovãrãºitã ºi chiar precumpãnitã de d e s p l ã c e r e . A orcãrii zi razã Noi lacrimi o sã vazã. 2A! interj. P-a mea care-a-ntrecut-o? dar tot nu poci sã mor! A! de-i mai þinea minte Atîtea jurãminte. davut… v. pre legea me. Cu o supãrare împinsã la furie: „Veveriþã rãdicã pãharul ºi închinînd zise: «Sã trãieºti întru mulþi ani. XI). – D. o urmã de amor!…” În exemplele de mai sus. Îmi vei pãstra tu. În exemplele ce preced. Colivescu (viind pe portiþã): Florico… Florica: A! tot aici eºti? Colivescu (oftînd): Tot. – Ea. lovindu-l drept în frunte. Negruzzi. sc. 86 . dalt. Cu sensul de mirare mai pronunþat. ce osîndire! Asupra gînºtelor ce crudã prigonire!…” (Gînºtile) Cu o adevãratã melancolie. îl oborî la pãmînt. Sensul fundamental al interjecþiunii a! este s u r p r i n d e r e a . mãria-ta! sã stãpîneºti þara în pace. tot. Cînd pe streine þãrmuri strein o sã trãiesc!… Durerea cea mai mare Nu poate sã omoare. Alexandru Lãpuºneanul III). m-aº face vivandierã. cãci buzduganul armaºului. pe de alta. Unul din sensurile sale apare destul de bine în versul fabulistului Donici: „A! ce nãcaz. Se poate însã ca s-o însoþeascã miºcarea opusã de p l ã c e r e : „Arvinte: Mai întîi sã ciocnim cîteva pahare! Pepelea: Sã ciocnim. giupîne! Noroc ºi întru ceas bun! Arvinte: Amin. ºi milostivul Dumnezeu sã te întãreascã în gîndul ce ai pus de a nu mai strica pre boieri ºi a bãntui norodul…» N-apucã sã sfîrºeascã. daºa. poate.. dar tot faþã cu un ce supãrãcios: „Florica: I! cînd aº fi de capu meu. Arvinte ºi Pepelea. daleu. H. – A! voi ocãrîþi pre domnul vostru! strigã acesta…” (C. Florin ºi Florica. generalmente numai în cîntece: dalb. pãcatele mele…” (Alex. a! cuprinde o pãrere de rãu pentru ceva care nu trebuia sã se întîmple. (bea) A!… bun îi…” (Alex. în Inima mea e tristã de Gr.A acolo unde dupã a urmeazã r. – Oa. sc. IV). Alexandrescu: „A! cît de mult amarã Viiaþa o sã-mi parã! Minuturile – veacuri o sã le socotesc.

îþi va etc. mai ales cînd forma întreagã va ar cere douã silabe. o voroavã între doi þãrani: „Gheorghe: Îi privighetor mãi. fiecãrui sens ºi fiecãrii adumbriri de sens corespunde o altã intonaþiune ºi o altã duratã. Cît pentru cea dentîi din ele. verb auxiliar la formarea viitorului singular de a 3-a persoanã. Mult zice duios! Fluieraº de soc. E des în cîntecele poporane. þi-a… Balada Codreanul: „Pe Codreanul nu-l ierta. îi subprefect d-nu Rãsvrãtescu!… are putere. acolo unde metrul permite numai una: s-a…. îmi va…. Aa! – Ah! – Ahi! – Aho! – Ama! – Aos! – Au! pentru va. Sã ºtii. c-oi muri…” Balada Mioriþa: „Fluieraº de os. nici române în parte. Interjecþiunea de uimire a! nu trebuie confundatã cu interjecþiunea de durere ah! dupã cum le confundã latineºte editorii lui Plaut ºi ai lui Terenþiu. Dinarchus cînd sãrutã pe Phronesium: „ah! hoc est mel melle dulci dulcius!…” ar fi mai corect de a citi: „a! hoc est mel…” A pune aci ah! în loc de a! este ca ºi cînd am face pe Arvinte. Ambele însã nu sînt nici latine. Prin ele-a rãzbate…” Într-o comedie de Alexandri. ci comune tuturor popoarelor. frate. frate. sã zicã: „ah!… bun îi…” Între a! ºi ah! fie latineºte sau româneºte. de ex. 3A 87 . este o mare deosebire psicologicã. cînd bea ºi-i place vinul. Cã el capul þi-a mînca ªi foc tîrgului þi-a da ªi pe doamna þi-a fura…” Balada Inelul ºi nãframa: „Aurul cînd s-a topi. deºi în manuscripte figureazã ambele exclamaþiuni. v. Mult zice cu foc! Vîntul cînd a bate. deschiderea gurei ºi ieºirea din gîtlej a sonului a la vederea unui lucru surprinzãtor este un fel de gest vocal firesc al copilului ºi al sãlbatecului. se va….A În vorbire. mi-a..

Theodorescu. prin care auxiliarul v o i r e se confundã foneticeºte cu auxiliarul a v e r e la preteritul de a treia persoanã: „o fãcut” pentru „a fãcut”. unde ne întîmpinã „ a u venit. e frumoasã ºi va rãmînea. Din latinul singular habet. ºi s-o alege cu atît” (L. Am spus cã diferenþiarea „a venit el – a u venit ei”. el se întrebuinþeazã ºi la plural. În pãrþile Þãrei Româneºti pe unde se aude în grai a în loc de a u . ãstor-a…. ci a se aplicã la plural ca ºi la singular: „o votã foºt-a trei fraþ. la cei vechi ne întîmpinã uneori o frumoasã diferenþiare de sens între a ºi va: Neculce. Untersuch. astei-a. enclit. foarte rãspînditã: „el o venit. acel. – v. dar care e aproape necunoscutã poporului ºi vechilor texturi. întrebuinþeazã pe a u numai la plural. ãstui-a. c. Cã-mi easte venit bãrbatlu…” (V. la un. atît. acest. Tot aºa în dialectul istriano-român se zice „a venit. „easte venitu”: „Eu din cor nu-mi mã despartu.) în opoziþiune cu pluralul: „ a u venit. la ãst. – O. Lupºeanu). 78). 88 în cazurile direct ºi oblic din ambele numere la masculin ºi feminin: ãst-a. aste-a. admisã în limba actualã literarã. ãl. a u fugit” sau „venit-a u . „de a hi aºa. a u la singular. cît.: „as-noapte a întrat luchi[i]-n zãvadã º-a mîncat vo trei oi…” (T. ºi tot a u = av(ent) trebuia sã se nascã din pluralul latin habent. 2. n-o veni. Cu sens dubitativ e ºi mai obicinuitã în popor contracþiunea lui va în o: „dacã n-o putea. – Voi. M. În scurt. s-a nãscut românul a u = av(et). Cron. Petrescu. este unica formã românã organicã. va e afirmativ. Ca mîni a vini altu ºi ne-a zice alte poveºti…” În conjugaþiunea românã existînd un viitor propriu-zis sau afirmativ ºi un viitor dubitativ cu funcþiunea de prezinte optativ. ca ºi la plural. alt. fugit-a u ” la singular ºi la plural deopotrivã. care se acaþã: 1. Formã literarã modernã. I. de ex. Au. M. dar vreo raþiune etimologicã ea nu are. cãci monosilaba a nu scade la o decît prin contact cu o consoanã sau o vocalã labialã. cest. Ialomiþa. O vocalã emfaticã. în adevãr. dar nici acolo nu se face deosebire între ambele numere. Dacã n-ar fi a u la singular. s-a tocit deopotrivã la ambele numere. deja foarte înrãdãcinatã ºi destul de nemeritã. a este dubitativ. 310. ajutîndu-se în locu-i cu „are” ºi mai ales cu „easte”: „easte fugitu”. 4A. II. partic. a fugit”. a fugit” (L. însã nici pentru singular ei nu cunosc pe a. poporul n-ar putea sã aibã forma contrasã o. va da samã lui Dumnezeu…” În acest pasagiu.). ast-a. doi orb ºi ur n-a vãjut…” (Miklosich. Mostre II. ãºti-a. Tocindu-se finalul u în grai. cel. o fugit”. poporan avet. Macedo-românii. – Au. v. a u fugit”. cã de-al de Rãsvrãtescu se schimbã pe toate lunile. în cazul oblic din . O. 70) 5A. verb auxiliar la formarea preteritului compus singular de a 3-a persoanã: „a venit. cumãtri. Rum.A Veveriþã: Las’.

basma-u-a etc. I. aºijdere-a. deºi românii n-au împrumutat aceastã particulã de la greci. pretutindene-a. sau vreun alt ingredient analog de asemenea romanic. pe o scarã mult mai întinsã. cã a s c h a lîngã a s c h i existã ºi la reto-romani. la mult. în Curt. la mai mulþi adverbi: aici-a. nu ’a.A ambele numere ºi genuri: unui-a. atît de puþin studiat ºi deja aproape dispãrut: acmoce-a lîngã acmoce. cu acea deosebire cã acesta din urmã îºi atrage accentul. acela etc. unor-a…. a doile-a. Windisch. în ambele cazuri ale singularului: nimene-a. asi. zendic ya.. a treile-a etc. iar nu o particularitate morfologicã proprie graiului român. întãrind cuvîntul fãrã a atrage accentul asuprã-ºi. cest-a lîngã cest ºi altele. stea-o-a. unde însã – încã o datã – nu ne întîmpinã nicãiri emfaticul -a. primitivul -ša s-a redus pe aiuri la -a. Sã fie oare o rãmãºiþã dacicã?… 89 . abia. aimintere-a. De aceea vedem. II. fenomen fonetic cunoscut limbilor neolatine. sanscrit ya(s). purure-a.. de unde prin muiare trebuia sã fie ’ša. nicãiri-a etc. (ša). alšur-a. cel-a lîngã cel. În toate aceste cazuri emfaticul -a este netonic. anci-a lîngã anci. 4. acesta. unei-a. Chiar etimologiceºte. Stud. ci prin -u. adunque. no. unde nu e decît diftongirea vocalei scurte accentate. unde -i. un oØtos-… este paralel cu românul acest-a sau acel-a nu numai prin funcþiunea de demonstrativ emfatic. Altfel e în aºa = aºia din aºì ºi în abia din abì. O datã primit pentru emfaticul -a prototipul -ša (ya). ™keinos-…. dupã expresiunea lui Miklosich (Lautl. sau ac. 316). aci-a. alãture-a. zi-o-a. fiindcã româneºte hiatul în asemenea cazuri se înlãturã nu prin -i-. tout-… lîngã toàto. latin i în is.nu este un adaos eufonic pentru înlãturarea hiatului din aa ºi aceaa. tot. asemene-a. un „cuvînt deictic” (deiktisches Wort). românul -a pare a fi de aceeaºi origine cu vechiul grec -i. amînduror-a. pe care-l regãsim în dialectele neolatine occidentale: aquest. care reapare în a i a = a-ia de la a ºi-n a c e i a = = acea-ia de la acea. la nimene. ºi chiar în dialectul istrian. tuturor-a. 6. cu care deja Curtius (Grundz. pe cînd celalalt întãreºte demonstraþiunea fãrã a zgudui tonul. nimenui-a. dar -ša. ne gãsim faþã-n faþã cu pronumele demonstrativ indo-europeu foarte cunoscut ya. dar ºi-n macedo-româna: atunci-a. aiure-a lîngã aiure. paleoslavic i. adecã generalmente sau prepoziþiunea ad. Conservîndu-se darã în a-ia ºi-n acea-ia. dar poate ºi materialmente prin -… = -a.. acest-a.. cãci forma-i primitivã nu e -a. în fine. 606) a identificat pe emfaticul i al grecilor (v. aquel. abes…. aiuri-a. aØth-•. una din trãsurile cele mai caracteristice ale graiului românesc între limbile surori. al patrule-a…. acel-a. Relativpronomen. ca în stea-u-a s. la ordinalul masculin: al doile-a. 5. id etc. 5). nu numai în daco-româna. Prin urmare.sau -o-. în cazul oblic plural masculin ºi feminin: multor-a. atunci-a. ™keinhs-… etc. litvan ji(s). 3.din ecce ori eccum. acelaºi rol pe care-l avusese în vechea aticã lungul i în oØtos-… lîngã oátoj. Emfaticul -a este pe deplin un element pronominal demonstrativ. El joacã în limba românã. atuncia. Tot astfel de o altã naturã este iniþialul a în aºa. al treile-a. acum-a. touton-… lîngã toàton.. întocmai dupã cum s-a redus la -’a articlul nostru feminin postpozitiv din latinul illa. de exemplu. aist-a. aieve-a. amîndoi. pe cînd nicãiri în Occidinte nu gãsim o paralelã pentru ãst-a lîngã ãst sau pentru atunci-a lîngã atunci.

90 . din a se face aia. de ex. ºi se fericeºte Cã ea bãrbat are bun peste mãsurã: Ca pîinea a bunã…” (Prov. III. care aparþine în specie posesivului. Sau într-un basm din Mehedinþi: „Apoi fãcu o nuntã d-alea î n f r i c o º a t e l e : aºa nuntã º-aºa veselie mai la rar…” (Ispirescu. atunci se adaugã mai totdauna articlul postpozitiv la adjectivul urmãtor. ºi atunci generalmente se lungeºte în graiul poporan ºi adjectivul care urmeazã. cu sensul aproape superlativ de „foarte bunã”. Nu vede. p. 28). iatã cum vorbeºte un þãran din Ilfov: „Mi-aduc aminte dã vorbele ei alea d u l c i l e ca mierea…” (I. sã facã: Bãrbatu-i la toate ca mutul sã tacã. Cu particula emfaticã -a. mai ales în Þara Româneascã ºi peste Carpaþi. circuleazã în multe locuri forma a. II. iar la macedo-români a c e a : cea frumoasã. Pann. ca niºte ciomege…” Ar fi totuna a zice: „vorbe de c e l e nodoroase”. unde nu diferã întru nemic prin sens de obicinuitul: „fuga c e a mare…”. La plural este ale. III. astfel cã în loc de „pîinea a bunã” se aude: „pîinea aia b u n a ”. cea muºatã. macedo-româneºte „fuga a c e a mare…” „…ce o vrea. 100: „Vro cîteva vorbe trînti dupã lege D-ale nodoroase. 135. în gura poporului însã. adesea preces de prepoziþiunea partitivã d e . acea muºatã „la belle”. Zmãrãndiþa. ªi dacã gãseºte vreun lã-mã-mamã. tot aºa la istriano-români. p. II. Cînd la ale se acaþã emfaticul -a. 97) Se zice proverbial: „ei trãiesc împreunã ca pîinea a bunã…”. Ne întimpinã des la Anton Pann: „ªi în fuga lui a mare Îl prinzi cu mîna cãlare…” (Prov. „e bun ca pîinea a bunã: îi iei îmbucãtura din gurã…” (Pann. II. n-aude ºi nu-i bagã-n seamã. dîndu-i-se articlul postpozitiv. De pãrere bunã – pe care-ntîlneºte κi laudã casa. 107). 20). Legende. singurul articlu feminin întrebuinþat în limba noastrã literarã veche ºi nouã este c e a . Dumitrescu. 344). article féminin adjectival.A 6A. Denaintea adjectivului.

ori hîle. 1884. cînd un flãcãu se plînge de iubitele sale: 91 . în graiul însã al poporului se aude adesea în Muntenia ºi peste Carpaþi: „O-ntreb: Stano. donne-moi la pioche” e necorectã. – Cel. În fraze ca cele citate de Dr. „Te spalã. Cã merg sã-þi cumpãr cãmaºe Ca sã lepezi ale faºe…” (Pann. Obedenaru. 157) Pentru ºi mai multã demonstraþiune. Demonstrativul a deveni parte integrantã în douã numiri poporane de boale: a. În ša ºedše numa o babã cu fata šeš ha frumoasã…” ªi mai jos: „Io mã duc naintše sã vãd tºinše o fost nšetršebnicu ahîla carše furã pre vîrušca mšea ºi tãtše lucrurile šeš hîle frumoasše…” Deºi foarte rãspîndit ºi chiar mai eufonic. Într-un basm temeºean. mai cu seamã în Banat ºi-n partea sudicã a Transilvaniei. 30. p. La genitivo-dativ face alei. te curãþeºte. comunã tuturor dialectelor române. demonstrativul a se adaogã cu emfaticul -a. Demonstrativul a nu trebui confundat din uºurinþã cu articlul adjectival a. démonstr. devenind aia. articlul adjectival a (ãl) va rãmînea totdauna un provincialism faþã cu forma literarã c e a (cel). – Ãl. I.. de ex.: „muiere! dã-mi a sapã” (Revue d.A Pe alocuri. 84) Locuþiunea „a minune” a devenit stereotipã. Bibicescu. În vechile texturi necunoscut. 7A.n e v o i e sau ha. ia ne spune. ci catã a se traduce: „femme. cînd se pune singur sau dupã substantiv. fém.n e v o i e „epilepsie”. I. v.. 263. 54). p. rostit mai adesea ali. donne-moi cette pioche-là” sau „la pioche que tu sais”.. ms. a ºi ale se aud aspirate ca ha ºi hale sau chiar hãle. cfr. Cã vrem sã ºtim a minune: Bãrbatul tãu ce fel fuse Acum cu noi cînd se duse?…” (Pann. reprodus cu toate particularitãþile dialectale de cãtrã Picot (Dialectes roumains.). 34): „Casa în carše ºedše stãpîna gãitanuluš îš tãtã din oasše de om. ca ºi în a c e e a din a c e a . traducerea „femme. Leg. ib. Prov. În basmul Poveste þãrãneascã: „Orbul se minunã ºi zise fie-sei sã se ia dupã dînsul a doua zi ºi sã vazã d-a minune ce face argatul…” (Ispir. celle. pron.. langues romanes. Doine din Transilvania (Col.b u b ã „cancer” ºi a. Corespunde masculinului ãl. despre cari vezi la locul lor. 7 A. La plural face ale. celle-là. La I. 142).

Teodorescu. …………………………… „Maicã! strãinã ca mine Nu e nimenea pe lume. strãinã Ca º-o floare din grãdinã. Dar nici el nu e ca mine: ª-ala are p-oarecine. cînd se vorbeºte despre un om care a pãgubit din prea mare lãcomie de a cîºtiga. 30). maicã. III. – v. 99).. Coºereni). ºi-a pierdut coada mergînd sã vîneze peºte într-un lac. nu se va întîmpla. mãi!” 92 (Jarnik-Bîrsanu. mînã. a c e a s t a etc. Nici aia nu e strãinã Cã-i pãmînt ºi rãdãcinã”. 362) . Urs. 198: „Numai biata ciocãrlie Aia-mi cîntã-n pribegie…” Proverb: „Culcã-te pe urechea aia…” (Pann. Cã mierliþa gãlbioarã P-aia-o are surioarã ªi pe sturzul gãlbior P-ala-l are frãþior…” Jarnik-Bîrsanu. ª-a din capul satului – Aia m-a dat dracului…” Tot acolo plîngerea unei copile: „Strãinã-s. c. Aºa e în proverbul: „d-aia n-are ursul coadã” (Pann. Numai cucul din pãdure. cînd viniam acasã. d-aia-aº juca. care însemneazã: ceea ce te aºtepþi tu. fecior de popã – cum îi zice poporul – adecã fiinþã lacomã.A „A din deal s-a mãritat. care a înghieþat prinzîndu-i coada sub ghiaþã” (D. d-oi prinde-o. aluziune la o anecdotã poporanã despre urs: „ursul. c. Tot aºa. Georgescu. Un strigãt de danþ în Transilvania: „De ce joc. m-a muºcat cãþeaoa lu moº Neagu de ñš-a rupt icrele dî la chicioru drept. A din vale m-a lãsat. funcþioneazã ades ca un neutru cu sensul de „hoc” sau „illud”. III. Lupºeanu): „asearã. o s-o bat cu vergeaoa aia dã hšer dî la puºcã pân-o striga la sãpun…” Emfaticul aia. Transilv. Ialomiþa.. mãi! Pare cã-s fãcut aºa. Povestirea þãrãneascã din Ialomiþa (T. ca ºi pronumii feminini a c e e a . Mînã.

615). 3. d. de exemplu.A Prin acomodaþiune cu -š-. Niciodatã în gura poporului articlul posesiv nu se aspirã în ha. Al. fiind de pe acuma stereotip în unele expresiuni. ca la articlul adjectival ºi la pronumele demonstrativ: h ã l . II. hîlea. Dialectes roumains. mai cu deosebire în Banat. fémin. aie e vorbã…” (Pann. a h ã l a . Proverb: „Omului de ce-i place. se zice cînd cineva vorbeºte altfel de cum înþelegem noi. Alea-mi mîncã zilele!…” (Ibid. ahîlea. Vãlenii-de-Munte). iar cu atît mai vîrtos forma sa emfaticã neutralã aia. este menit. 134). dupã ahaša (ahaia) am dat la altã rumtore costande 2…” (Cuv. cînd þãranul zice cã cineva. ºoptindu-i verzi ºi uscate. posesivului propriu-zis: a mea „la mienne”. despre cari vezi mai sus. 81). II. 1. Nu e tot una cu articlul adjectival a ºi cu pronumele demonstrativ a. genitivului: a omului „de l’homme”. pe care adesea. 8) sau: „Calul bun ºi mîndrele. iar nu sporadic. demonstrativul a se aspirã în ha. ºi nici într-un caz nu poate fi înlocuit prin c e l ( c e a ). h a i a . – Lu. 8A. II. Demonstrativul a. bãtr. v. a h a i a etc. h ã i . dupã ahaša (ahaia) am dat la birul sforãlor orþi 2. nu sufere trecerea lui a în ã ºi nu se amplificã prin emfaticul -a. Alea fac pãcatele!…” (Jarnik-Bîrsanu. numãrului ordinal: a doua „la deuxième”. 2. ºi ar fi însã pãcat de a perde din limbã un asemenea idiotism. de unde cu emfazã haia. 93 . pe cînd la masculin: „acest bou este a l meu”. mai mult decît corespunzãtorul masculin ã l ºi ã l a . Într-un basm temeºean (Picot. „aceºti boi sînt a i mei”. – Aia. d-aie se-ngraºe…” (ib. Afarã de aceasta – douã criterii nu mai puþin importante – articlul posesiv e comun tuturor românilor. la plural: hale.. e peste putinþã de a pune pe „acele” sau vreun alt cuvînt în locul lui ale. n-o poate înlocui trisilabicul sinonim a c e e a . 15) În unele locuri. – Hale… art. Aºa. apoi cu prepozitivul a. 31): „acuma tše cunosc ca pre ahaša carše-š stãpîna îñimi mšele…” O notiþã din secolul XVII: „dupã seama cea mare am dat la o ruptore costande 2. – Cel. îi toacã la ureche c î t e a l e t o a t e ” (Prahova. Prov. sub raportul energiei. Denaintea pronumelui posesiv feminin: „aceastã vacã este a mea”. – Ãl. ae: „Nu e vorba aia. El corespunde masculinului a l ºi se prepune numai: 1.. emfaticul -a se acaþã la forma ale: „Ochii ºi sprincenele. – Ahaia. possessif. La plural. ahîle. la plural: „aceste vaci sînt ale mele”. de a se rãspîndi în grai ºi a se înrãdãcina în literaturã. emfaticul a din aia scade la e în forma aie. forma ahaia.

R. „boi a i lui Petru”. 1620. astfel cã a se prepune dopotrivã ordinalului la ambele genuri. a doilea ºi a daoa. A treia zi iar. a treilea ºi a treia. de ex. moldov. 382: „în zilele lu Costantin înpãratŠ ºi a Irinei…” Docum. cazul oblic se formeazã prepunînd pe „lu” la nume . dar ºi cu masculinul la ambele numere: Pravila Moldov. p.. 1646. II. cînd se concordeazã cu un nume feminin nearticulat: „vacã a lui Petru” sau „a lui Petru vacã”. a bãrbaþilor ºi a muerilor. zicîndu-se dopotrivã: vaca a lu Petru. Cloºani). în popor ºi-n vechile texturi a se întrebuinþeazã adesea denaintea genitivului concordat nu numai cu femininul plural. (Bojadschi). I. 1. 1. ºi tot aºa nu numai la genitiv. dar ºi la dativ. Paul. ca ºi denaintea ordinalului. fie dupã un nume articulat sau nearticulat. R. Denaintea genitivului. 1639 (A. Tot aºa în Moldova. (Bojadschi). 1620. I. p. 136): „Þiganul šaste a mãnãstirii…” Apocalipsul Apost. la plural: „vaci ale lui Petru” sau „ale lui Petru vaci”. 1610 (A. I. Dialectul macedo-român nici nu cunoaºte o altfel de construcþiune decît: a meu. circa 1650 (A. Mehedinþi.A Totuºi în popor nu e rar de a auzi pe a denaintea posesivului de ambele genuri pentru ambele numere: „Þãranii aice zic a mele în loc de ale mele.. A patra zi iar Lucra în zadar!…” (Balada M-rea Argeº) 94 „ A z e c e a ” cu sens de dare sau contribuþiune „decima. callu a lu Petru. vali a lu Petru. mold. Popescu. care bani vor fi lãsaþ de cineva…” Docum.. bãtr. dîme”: Docum. denaintea genitivului. începînd chiar de la 1: a întãnša. pe cînd la masculin: „bou a l lui Petru”. 94): „ºi a z é c e a de an încã sã dea Troiþénii…” „A doua oarã” se contrage în limba veche într-un singur cuvînt: Moxa. I. I. R. vor fi venit cinci capre a mele…» (R. Denaintea numãrului ordinal de la 2 în sus: „A doua zi iar. a patrulea ºi a patra etc. 393: „atunce prâdarâ ruºii pre ºchéi adoarâ…” În dialectul macedo-român nu existã masculinul al. circa 1550 (Cuv. 415): „deca apune soarele. 3. 22): „un gard bãtrân a Petricanilor înpreunâ cu a Ingâreºtilor…” Moxa. Cu toate astea. a mele etc.: «ale cui sînt caprele?» – «a mele. f. c. 17: „omulŠ învãþatŠ într-acestŠ meºterºugŠ a furtuºagului…” Ibid. 23: „cela ce va strica niscari bani a beséricii. În dialectul istriano-român. a mei. I.. moldov. cãllši a lu Petru. 2. în Transilvania. d. în Banat. mergu la Dumnedzeu…” În dialectul macedo-român. toþi îngerii omeniloru. singurul articlu cu putinþã este numai a. f.. 1.

2) articuleazã unele numi cu forma pluralã. nen-ii. bade-a. uneori tatãl. cari îmi scapã din memorie. o slugã. frumoas’-a mea „ma belle”. În construcþiune cu adjectivul prepus. lu omiri = a oamenilor sau oamenilor. o gazdã. lu omu = a omului sau omului. joi ºi vineri. marþi. frumosu-l bade… Este remarcabil cã limba românã a conservat acestor cuvinte genul bãrbãtesc ºi chiar articlul masculin la plural. 3) în contact cu vocala finalã a cuvîntului înlãtureazã hiatul nu numai prin eliziune. La cazul oblic singular: -ei. genit. vorbire-a „le parler”. bãdiþ-a. o tendinþã analoagã aceleia pe care englezii au ºi reuºit s-o realizeze pe deplin cu articlul lor „the”. precum ºi la adjectivul cînd se pune denaintea unui substantiv fãrã articlu: cas’-a „la maison”. fémin. a i ºi a l e . niciodatã popãl. genit. dar aproape toate aparþin graiului copilãresc. v.A nearticulat. care însã e foarte elegant ºi se petrificã din ce în ce prin limba literarã. bãdiþ-ãi „le frère ainé”. de ex. Corespunde masculinului -lu. Veneris (dies). dîndu-le articlul feminin la singular. sînt 9A. a lu casã etc. tat-a. -ii. la plural direct -le. mercore. pînã la un punct ºi istriano-româna. uneori badiul. zoba. Martis. frumoas’-a casã „la belle maison”. (Miklosich). postpositif du substantif. În albaneza însã existã un paralelism. miercuri. bãdiþul. genit. bãbac-a „le père”. bunu-l tatã. ’-l. 4) în limba arhaicã poate sã articuleze infinitivul fãrã a-l substantiva. deºi anglo-saxoana avusese patru articli. macedo-româneºte -ilši. nene-a. bad-ii. pe care-l vom cerceta la cuvintele Popã ºi Tatã. întocmai ca Anic-ãi de la Anic-a. Jovis. Este nu mai puþin interesantã întrebuinþarea articlului feminin singular în numile primelor cinci zile ale sãptãmînei. Funcþioneazã ca articlu definit. art. 2. Afarã de întrebuinþãrile sale normale. Întrucît înþelegerea n-ar fi împedecatã prin lipsa lui a l . ale) la singurul a. Deºi feminin. dar încã în cîte trele se manifestã ºi-n mare parte s-a ºi îndeplinit tendinþa de a reduce toate formele lui flexionare (al. oblic -lor. luni. 95 . bãbac-ãi. venere. marti. 1. lu casã = a casei sau casei… Denaintea unui l u se mai poate prepune a: a lu omu. ºi în alte cîteva. poporul ar vrea bucuros sã scape de acest prisos cam complicat. plural taþi ºi tãtîni. la plural însã popi. pe cînd alte vorbe analoage prin terminaþiune ºi prin sens bãrbãtesc au schimbat în acelaºi timp genul: o calfã. pop-ei „le prêtre”. Italieneºte în dialectul veneþian: luni. Mercurii. dar ºi printr-o vocalã excrescinte. acãþîndu-se numai la substantiv sau la o parte a cuvîntului luatã substantival. postpozitivul -a ne mai prezintã urmãtoarele particularitãþi sporadice importante: 1) funcþioneazã la singular ca articlu masculin. 6A. nu numai întrebuinþeazã dopotrivã articlul posesiv feminin a (al). – 7A. -le. Noi nu cunoaºtem în limbile romanice ceva paralel cu un tatã – tat-a – tat-ei – taþi-i. care astfel devine un articlu indeclinabil pentru ambele genuri ºi numere. a lu omiri. ca în vechea francezã „la pape” în loc de „le pape” sau în provenþala „la propheta” pentru „el propheta”. ai. postpozitivul -a þine totuºi loc de articlu masculin în: pop-a. -elšei. „le père”. îºi reia rolul articlul masculin -l: „înþeleptu-l popã. Din cele de mai sus rezultã cã daco-româna ºi macedo-româna. cari sînt neºte genitivi latini petrificaþi: Lunae sau Luni.

Jovia (dies). marþ-a etc. earã Petriceico-vodã au rãmas 96 . abaua = aba-u-a. sau zioa = zi-o-a. Apoi prin vocalizarea lui -vã în -o (cfr. dar în limba veche el articula ºi pe infinitivul funcþionînd ca mod verbal. deºi vocala excrescinte nu mai servã aci la înlãturarea hiatului. în acelaºi mod s-a nãscut nearticulatul pio din articulatul pioa = pi-o-a. 8A. bãtr. Tot aºa la macedo-români: luni-a. Acest caz e obicinuit în macedo-româna: stea-o-lši. 1Aa). hiatul se înlãturã prin excreºterea vocalei u sau o: steaua sau steaoa = stea-o-a. iuo = macedor. Vocala excrescinte o sau u dispare în flexiunea cuvîntului dupã dialectul daco-român. ºi-n acest caz devenea lung în limba veche. întrebuinþatã alãturi cu forma organicã zi. Postpozitivul a articuleazã nu numai pe infinitiv atunci cînd acesta se ia ca substantiv feminin flexibil: vorbire-a. 4. 22). fiindcã masculin este acolo termenul general de „zi”: fr. H. se contopeºte în diftong: vorbirea = vorbire-a. iar româneºte termenul general „zi” fiind feminin. La întîlnire cu e. unde -a nu poate fi altceva decît articlul postpozitiv. ci latinul pila. I. Georges. cînd Miklosich (Rum. La întîlnire cu ã ºi u. „festa”. scriindu-se chiar uneori: casaa = cas° (v. Exemplu de forma nearticulatã: Neculcea. La toþi neolatinii din Occidinte zilele sãptãmînei sînt masculine. jour. bunãoarã.A masculini. I. 60) vede în macedo-românul vinir-a = vineri-a pe emfaticul -a ca în acest-a. II. a trecut româneºte în pivã. ar trebui sã fie feminin prin originea sa din lat. ºa-o-lši. de unde – specimenul fiind unic ºi poporul considerînd în principiu numai pe -a ca articlu – s-a croit o formã nearticulatã inorganicã zio. De asemenea la întîlnire cu i în cuvîntul ziua = zi-u-a. Jean ºi altele. Forma pivã se întrebuinþeazã pînã astãzi mai des decît pio. sufrãncea-o-lši (Bojadschi. de ex. Cuv. joi-a. giorno. stea-u-a. în fapt însã aci n-a fost de loc vocalã excrescinte. sp. cu v = ll ca în mãduvã = lat. 251) genitivo-dativul singular vãlceaoi = vãlcea-o-ei în loc de vãlcelei sau valcealei. 3. stalla (v. iuvã etc. Tiktin. medulla sau stavã = medio-lat. Unters. vineri-a. au început a î n c ã l e c a r e pre cai ºi au purces cu toþii în gios. it. mai bine pilla contras din pisula. vorbiri-le. sau sora = sor-a = soru-a. cura-o-lši. Din contra. vorbiri-lor. Este o simplã scãpare de condei. 26). la piemontezi giobbia. I. – v. dia etc. d.. mercuri-a. deºi zoba. la St. fiind numai o propaginaþiune de la nominativul articulat (v. mãsea-o-lši. Philol. d. I. mãcar cã dupã fonetica francezã finalul -che se poate naºte numai din femininul -ca. 227: „ªi aºa toþi boierii ºi cãpitanii au purces cela dupã cela pre rînd a s e î n c h i n a r e ºi au eºit afarã. În aparinþã. „fiesta” etc. articulat pioa = pio-a. rumän. pe cînd e masculin „dimanche”. termenul general de „sãrbãtoare” fiind feminin: „fête”. z. vedem franþuzeºte.) avem forma pio. noi zicem într-o vineri. Postpozitivul a nu sufere hiat. Stud. La întîlnire cu un alt a. º-apoi: luni-a. devenind feminine numile unor sãrbãtori curat bãrbãteºti: la St. mergerea = mergere-a. Genul termenilor speciali regulîndu-se darã în aceastã privinþã dupã genul termenului general. vãlceaoa = vãlcea-o-a. marþi-a. într-o marþi. vechi daco-român vãduo = vãduvã. mãcar cã în texturi vechi ne întimpinã excepþionalmente. ºi cum au eºit afarã. bãtr. îi elide: casa = cas-a = = casã-a. vorbir-ii. 303). într-un document din 1571 (Cuv.

d-a face.a …” Mai iatã exemplul cel mai remarcabil. mai ales însã prepoziþiunea genitivalã d e . 72: „de va fi acel trimis om ca acela sã fie destonicŠ de a-l p u t e a c r é d e r e . 3.ºi cu infinitivul întreg nearticulat.. ºi au început a p l î n g e r e ºi a b l ã s t ã m a r e …” Exemple de forma articulatã: Moxa. pentru a face rãu. la ºi elle. 19: „…surdŠ sau fišu de a treša nuntâ sau nãscutŠ întru amestecãcšune de sãnge. de va putša arãta înaintša gšudeþului cu mãrturii ca acéle destonici de-a s â c r é d e r e . p. de-a face. II. – Ei. Sã nu uitãm însã cã latinul illa. a s e f a c e r e . 1643. a nu ne mai tot face….a …” Alte exemple vezi la Cipariu. la ºi ella etc. ºi span. afarã numai atunci cînd înceteazã de a fi infinitiv prin unire cu auxiliarii a m ºi v o i : aº face. fãrã d e . 5. trecînd în limbile romanice ca articlu ºi ca pronume totodatã. 2. – Le. a nu ne mai face. f. Acest a poate fi despãrþit de infinitivul sãu prin unele elemente adverbiale ºi pronominale monosilabice: a mai face. f. 10A. 17: „nu mai pârâsiša de-a î n v â þ a r e . f ã r ã : spre a face bine. cu cît articlul postpozitiv îºi perde individualitatea. ar trebui sã fie -ea (-ia). adecã în loc de „a face” se zicea nu numai „a f a c e r e ”.a . ºi atunci cînd urmeazã dupã verbul p o t : pot face. fãrã d e . Pravila Munten. Acest fenomen este iarãºi fãrã paralelã în celelalte limbi neolatine. Orice infinitiv. ci încã „a f a c e r e . articlul devine tocmai a: a donna. illa. cu care se uneºte în d e-a sau d-a: de a face. voi face.. ital. În dialectul sicilian. Principia. – Lu. f.ºi cu infinitivul întreg articulat. p.a ”. Mold. de unii ca aceºtea toþi sã nu cutéze a s e c h e m a r e . ºi foarte des îºi asociazã prepoziþiunile s p r e . cu infinitivul întreg articulat ºi cu d e -. dupã cum ºi este la pronumele personal ea = illa. s-a diferenþiat pretutindeni în douã forme: franc. în care infinitivul scurtat figureazã în concordanþã cu infinitivul întreg articulat: Prav. gãndindŠ în mentša sa…” Pravila Moldov. socotind cumŠ celŠ dentãi šaste mortŠ. fãrã a face ceva. întrucît funcþioneazã ca mod verbal. Postpozitivul -a. a s e f a c e . 1646. p. a ne mai face. p e n t r u . a fimmina. este preces în dialectul daco-român de prepoziþiunea a: a f a c e . 71: „cãndŠ va lua mušarša al doile bãrbat. ºi mai jos la prepoziþiunea infinitivalã a. a f a c e r e . 1640. numai cu Hãbãºescul hatmanul ºi cu casa lui. 1620.a în bošari…” Varlam.a preoþi…” 97 . 195–6. 362: „ºi-i era gata sabiša a t ã š a r e .. Exemplele de mai jos au în vedere numai cele trei întrebuinþãri arhaice ale infinitivului a: 1. v. 10A. a bedda… Româneºte o asemenea tocire foneticã era cu atît mai de aºteptat. préposition servant à marquer l’infinitif. iar în limba veche nu mai puþin des se întrebuinþa dupã a un infinitiv întreg articulat. Încã o observaþiune.A numai singur. ºi dupã º t i u : ºtiu face. derivînd din lat. anume cel palermitan.

1627 (A. pe cînd articularea lui. Princ. 196: „cu cãt vã veþi îndemna a c i t i r e pre acest letopiseþ mai mult.a ”.. ºi-i fu milâ a-l p i š a r d e r e . ™legmoÝj ™n to‹j lao‹j toà dÁsai toÝj basile‹j aÙtîn ™n pšdaij. cã daca va face pace nu šaste vréme d e -a o m a i u c i d e r e . atunce orcãndŠ o va gãsi atunce sã o omoarâ.a întru dânºiš gšudeþul cel scris…” În textul slavic. Cip. din 1581.a …” Moxa. dupã care traducea Dosofteiu. se apropie de forma greacã cu toà. p. a f a c e r e . 195): „acolo n-avea nãrodulŠ apâ de-a b é r e . 1646. ca ºi cînd s-ar zice: „ad faciendum-illud”. R. et nobiles eorum in manicis ferreis: ad faciendum in eis judicium conscriptum…” 98 Infinitivul român funcþioneazã darã întocmai ca gerundiul latin în -dum.a ” exprimã cu un fel de întãrire: „de-ad bibendum-illud”. increpationes in populis: ad alligandos reges eorum in compedibus. . dar încã scurtaþi: „a face” ºi „a lega”. I. f. Iatã contexturile grec ºi latin: „…toà poiÁsai ˜kdikhsin ˜n to‹j œqnesin. 1 (ap. alegãndŠ sã nu fie fãcut pace cu dãnsa. Prin d e ºi prin articulare. natura în genere a infinitivului român ºi funcþiunea articlului infinitival postpozitiv -a. Exod. pe de altã parte. 352: „nãscu anume Alexandru. II. Este însã mai cu seamã instructivã gradaþiunea. p. 1620. de unde-i vine materialmente prepoziþiunea a = lat. šarâ de va scãpa mušarša pãnâ va ucide pe curvaršu. înfruntãri în nãroade.a ”.. aºa cã ultimul infinitiv se înzestreazã cu un spor de energie. coconŠ fromoºel. se învedereazã pe deplin cîtetrele prin urmãtorul pasagiu din Psaltirea slavo-românã a mitropolitului Dosofteiu. CXLIX. 1680. unde latineºte: „non erat autem aqua populo a d b i b e n d u m ”.a ºi carte domneascã de moºie…” Originea prepoziþiunii infinitivale a.a …” Neculce. 1. românul „de-a b e r e . XVII. ad. 14): „š-am vãndut eu de a mea bunã voe ºi cu zapisul mieu sã aibã a -º i f a c e r e . în care „a facere-a” se pune aºa-zicînd în concluziune dupã doi infinitivi nu numai nearticulaþi. cu atãta veþi ºti a vã f e r i r e de primejdii ºi veþi fi mai învãþaþi a d a r e rãspunsuri la sfaturi…” Panã armaºul din Tîrgoviºte. kaˆ toÝj ™ndÒxouj aÙtîn ™n ceiropdaij sidhra‹j toà poiÁsai ™n aÙto‹j r‹ma Ÿggrapton…” „…ad faciendam vindictam in nationibus. sînt doi infinitivi în toatã puterea cuvîntului: sŠtvoriti ºi sviezati. punîndu-se în paralel cu contexturile grec ºi latin: „…a f a c e rãscumpãrare întru pãgîni. a l e g a pre-mpãraþâš lor în obedzi ºi slãviþiš în cãtuº la mânŠ de herŠ. 57: „nu sã va certa bãrbatulŠ curvei de o va omorâ pre dãnsâ înpreunâ cu cela -au curvit cu dãnsâ. p. ps. în Palia de la Orãºtia. Cu prepoziþiunea d e . I.A Pravila Moldov.. din cari unul e tradus dentîi prin „a f a c e ” ºi dupã aceea prin „ a f a c e r e .

Italieneºte un sens foarte apropiat are e s s e r e „a fi” în vechile locuþiuni: „giovani d i grande e s s e r e ”. „a facere”. devenit substantiv ºi chiar adjectiv. cu care se poate alãtura pînã la un punct infinitivul francez être.a . Mostre II.a r s u n ã …” (Petr. Dict. În balada Pãunaºul codrilor: „Puse prunca a c î n t a . În italiana. Infinitivul „de-a fire-a” figureazã în limba veche ca un curat adjectiv indeclinabil cu sensul de „nobil”. d.a z i d i Cea-ntîi soþioarã…” 99 .. La Villehardouin: „alerent a veoir Constantinople”. – Fire. astfel cã numai printr-o construcþiune conjunctivalã ei pot traduce pe daco-românul „a face”. Prepoziþiunea infinitivalã a – nu ºi articlul infinitival a – este romanicã generalã. Treptata ºtergere a infinitivalului a la neolatinii din Occidinte e cu atît mai puþin de mirare. – v. Curiile ahurhirã s . sã-l batâ ca pre unŠ furŠ ºi sã-lŠ trimiþâ la ocnâ cãtâva vréme. l’anc. de va fi fãcutŠ acšasta dzua ºi de va fi o m Š d e r o d b u n Š . italieneºte: „acqua da b e r e ”. 10) În balada Mãnãstirea Argeº: „Pîn-om hotãrî În zid d e . Godefroy. de ex. f. iar macedo-românii l-au perdut de tot. 9A. – v. fãrã ca sã mai vorbim de arhaicul postarticulat „de-a facere-a”. 1646. denaintea infinitivului se întrebuinþeazã atît a precum ºi compusul d e . „moglie d i piccolo e s s e r e ”. sau în vechiul drept feudal: „il est du lignage et e s t r e ” (Littré). šarã de va fi fãcutŠ acšasta noaptša ºi de va fi cumŠ amŠ dzisŠ omŠ de-a f i r e . la Froissard: „se doubterent de lors corps et de lors biens a perdre” etc. I. acšasta sã înþelége de va fi o m Š d e o c i n â . la Fénelon: „ô le plus ê t r e de tous les ê t r e s ”. Fireº. Românul „om d e . În vechea francezã e încã foarte deasã. (v. 18: „CãndŠ va fura neºtine de sparge vreun zid sau uºe sau secrišu sau altâ asémenša acestora. sã-lŠ scoaþâ den loculŠ lui o samâ de vréme.a ” se comenteazã prin „om de rod bun” ºi „om de ocinã”. „de-a face”. Codrii puser-a s u n a …” macedo-româneºte: „ªezu feata s ã c î n t ã .. cu cît chiar la noi poporul îl înlocuieºte mai adesea în grai prin conjunctiv. „de-a facere”. „nel e s s e r suo è rispettato da tutti” (Tommaseo). sã-lŠ scoaþâ den ocinile lui cãtâva vréme cãtu va fi voša gšudeþului. Pravila Moldov. în traducerea reto-romanã dupã dialectul de la Engadin: „qua non eira aua da b a i v e r …”. deºi în limbile neolatine occidentale a dispãrut astãzi aproape cu desãvîrºire sau a devenit rarã. langue franç. šarã de va fi omŠ mai de gšosŠ. la Chartier: „estoient nes seulement a boire et a manger”. 1–2). sã fie scos ºi gonitŠ…” În acest pasagiu „om de-a f i r e .A Fãrã articulare.a fire-a” cu înþelesul din Pravila lui Vasile Lupul s-ar putea zice italieneºte: „uomo d a onorare”. – Hireº.a contras în d a .

nici cu simpla prepoziþiune a. de-a brãzdiþa. d-a mija ºi mija alergatã. D-). de-a þiganul. de-a scãpãtorile. de-a stata.. a p u c a r e . urmeazã dupã verburi cu sensul de m e r g e r e . Pietroºiþa). d-a boul. de-a pãretele ºi de-a iucra. de-a halea-malea. 11A. d-a purceaua. Hist. 2. astfel cã numai grafica le mai desparte în d e . de-a 11A . pop. d-a gîsca cu bobocii. 125) Un paralelism perfect cu infinitivalul daco-român a ni se înfãþiºeazã în englezul t o : „a face” = „ t o make”. for to make = de a face.. d-a lupul cu oile. 47). d-a sulul. de unde englezii ºi-au tras o formã infinitivalã. 393: „Giocurile copiilor români sînt foarte diverse. Se ºtie cã anglo-saxonii nu aveau infinitiv.a sau d . în viul grai poporul englez întrebuinþeazã des: „ f o r t o ” = „spre a” sau „ d e a”. de-a balanea. d-a muierea în tîrg. d-a cîrligelele ºi altele” (D. sub raportul semnificaþiunii. d-a robul.a d . de-a baba-oarba. d-a rischitorul. de-a purcica. 12A) ºi care numai într-un mod incidental îºi poate asocia pe d e . aceastã prepoziþiune a ajuns a fi neseparabilã de prepoziþiunea d e . Negoescu. d-a portiþa. ele se numesc: de-a mijoarca. de-a ineluº-învîrtecuº”. literalmente „ d e a d ”. pe care-l înlocuiau printr-un gerundiu. exprimã în genere o m i º c a r e v i e sau p r e l u n g i t ã . întocmai ca italianul d a . despre care vorbim mai jos (v. face parte integrantã din aproape toate numirile j o c u r i l o r c o p i l ã r e º t i . d-a fetele furate. s ã r i r e ºi orice fel de u m b l e t . de-a tri-sprijonitele. d-a dãsãgeii. d-a pînza încurcatã. de-a dracul. d-a mãrul putred. de-a surduca sau de-a cotca. d-a ulceluºele. Alexandri. de-a bastonul. Marsh. Poez. p. de-a cucelea. of engl. de-a sîta cumetrei. Sub raportul formei. de-a ºinterul. unde ambele ingrediente sînt foarte separabile ºi unirea lor mai adesea e facultativã. 100 de-a pitelea. préposition marquant surtout un mouvement vif ou continu. În acest mod englezul „ t o make”. de-a puia-gaia. Tot aºa în Muntenia: „Jocurile copilãreºti sînt d-a vaca. compus din aceleaºi elemente latine d e . De asemenea peste Carpaþi: „Pe aice jocurile copiilor se cheamã: de-a hoborocul.a denaintea infinitivului (v. d-a þurca. ºi tocmai de aceea: 1. prepuindu-i pe t o „ad” prin imitaþiune dupã franco-normandul à. d-a pãmîntul furat. d-a dovlecei. Ceva mai mult. de-a boata. de-a boul. E adevãrat însã cã un infinitiv analog existã ºi în limbile scandinave: „ t i l a t ” sau „ f o r a t ”. Dîmboviþa. Aceastã prepoziþiune nu trebuie confundatã nici cu d e . pe cînd în grai ambele închipuiesc o strînsã unitate d e a sau d a . d-a petrecu.a . d-a varza înghieþatã ºi targã. com. de ex. d-a petricelele. de-a þencuºa. d-a moara. încît în engleza poate sã fie o influinþã romanicã ºi danezã totodatã. language. d-a ineluº.A macedo-româneºte: „Pînã þe s-apofãsim Tu stismã s ã s t i s m u s i m …” (Ibid. 10A). d-a ciosvîrta. întocmai ca ºi românul „a face” reprezintã pe latinul „ad faciendum” (v. (DE-. d-a gaia.

Marian. de-a rapu sau de-a masa. înrãdãcinîndu-se în graiul poporan din toate zilele ºi chiar în limba poeticã. de-a vîrtelniþa etc. Toate cu miei ochiºei. Într-un picior se-nvîrtea ªi da una de cea grea: Capul turcului sãrea ªi de-a dura se ducea…” (Pompiliu. Juica. Trupul metanii fãcea…” Balada Radu Calomfirescu: „ªi capetele zbura. „Celui ce face vreun rãu pe sub ascuns. de-a dracul cu îngerul. Bucovina I. 125: „Cã þi-oi da opt turmi de oi. 132) descrie în urmãtorul mod pe copilul Amor: „Adesea la ochi se leagã ªi la hori. Sibiu.. dintre cari unele par a fi perdut urma acestei proveninþe. Anton Pann (Prov. II. Sîngele bolborosea. de-a þuþuluºu. Olteanu. Cînd Cãpleºti peste Buzeºti…” O baladã din Transilvania: „Paloº de argint scotea. Balada Codreanul: „Capul de-a dura sãrea. la nunþi se duce D-a-mijile sã apuce Bun cu nebun sã-npreune. de-a piua cu maiul. de-a clincea. Zbura pe scãri de-a dura: Cînd Buzeºti peste Cãpleºti. 24) De aceeaºi origine copilãreascã sînt o mulþime de alte expresiuni. „Poporul. Teodorescu.” (V. de-a bobîrnacul. De-a dragul sã caþi la ei!…” 101 . de-a cocaia. Prost cu-nþelept sã adune…” O expresiune copilãreascã foarte rãspînditã e „de-a dura”. Transilv. Srediºtea-Micã). Transilvania. poporul îi zice cã muºcã de-a-furata ca cînele…” (M. Galaþi). de-a baba sau de-a bolobica cu cuþitul. Haþeg). de-a goanþa. mai ales ciobanii. de-a împãratul roºu ºi de-a împãratul verde.A orgeanul sau de-a ogoiul. de-a hoþii. cred cã Tricoliciul se preface din om în lup dîndu-se de trei ori de-a-curu-n-cap. de-a bunã-i calea prin cetate. ºi apoi iarãºi dîndu-se de trei ori de-a-curu-n-cap redevine om…” (Stareþ G.

Prov. Surugiul). bãiete!… sã mi te duci de-a ruptu capului!” (Alexandri. Chron. I. Aºtepþi d-a gata sã-þi vie…” Neculce.. sã te pãzeºti pîrleo. 89: „sã o ša ºi fãrã de voša ei. 14.. 276: „Sãvîrºindu-se aceastã ceremonie. Sã se observe cã în unele construcþiuni.A Pann. 28: „Vei. a se aglutineazã nu numai cu d e . el cu d-a sila Face musca cît cãmila…” „Cînd i-am tras un pumn.. cum îl vãzu. f. I. Fata. 268: „…l-au purtat tot tîrgul cu lacata de-a grumazii ºi apoi l-au spãnzurat…” Pravila Moldov. en culbutant…” (I. 74: „Scriptura ºi sfînta lege D-a-ndoasele n-o-nþelege…” Filimon. nu-ºi mai umple sacul” (P.. d-a-ndoasele = de a îndos… etc. d-a-ncãlarele = de a încal…. 288). Pann. d-a rostogolu. ci de o miºcare prelungitã într-o direcþiune oarecare: d e -a lungul. Ib. d e -a rîndul etc. Pãturicã se trase puþin d-a-ndaratele…” Locuþiunea proverbialã: „toate merg d-a-ndaratele” (Pann. O locuþiune proverbialã bãnãþeanã contra cartoforilor: „cine joacã d e -a-duracul. Prov. nu vei. III. o fãcut hîc ºi o cãzut de-a rostogolu…” (Alex. 18). d e -a a trecut în graiul poporan ºi la jocul de cãrþi. Costinescu. 93: „În lene ºi-n trîndãvie. 194). d e -a dreptul. Pintea. 41). 1646.. dar ºi cu î n . Caracterul copilãresc al lui d e -a dispare cu desãvîrºire cînd e vorba nu de o miºcare vie. 15. „…Miºcã. ca toþi oamenii. formînd astfel în rostire o monosilabã d a n . Vocab. c. Vorbi cu Fãt-Frumos d-a-ncãlarele ºi se înþeleserã la cuvinte…” (Ibid. Chiriþa în voiagiu). Balada Badiul: 102 .. à la renverse.. „…apoi rupînd d-a fuga. Prov. Durac. „Se topea d-a-npicioarele bietul împãrat sã aibã ºi el. compusã din trei cuvinte deosebite de-a-în: d-a-ndaratele = de a îndãrît…. d e -a latul. cã-i sfîrîia cãlcîiele de iute ce se ducea…” (Ib. III. d-a roata. Sub o înrîurire directã a jocurilor copilãreºti. 361). „Atunci Fãt-Frumos cãlare întrã în palaturi ºi se opri la scarã.. III. Ciocoii. p. mãcar o stîrpiturã de fecior…” (Ispir. ieºi afarã. „…d-a berbeleacu: peste cap. Nevrincea). Legende. ce sã dzice cu de-a sila…” Pann. de felul celor de mai sus. – v. Prov.

în realitate ea nu este organicã. ci furiºatã prin analogie în forma normalã „de-una” ºi „tot-de-una”. d a fratello. v. d a cavaliere etc. pop.A „Fã la apã cã purcezi. unde la prima vedere se pare a fi aceeaºi prepoziþiune de miºcare a ca ºi-n „de-a-rîndul”. 124: „Întindeþi podul de-a latul Ca sã trec mai iute vadul. întocmai ca ºi-n privinþa infinitivalului d e -a 103 . Negreºit însã cã aci. De..2. Alex. i fanciulli vestono d a donna. macedo-româneºte „totu-di-unã” (Bojadschi) ºi „de-unã-unã” (Kavalliotis) sau „unã-unã” (Daniil). Valea Prutului. II. d a signore. postarticularea e de vigoare. (Tommaseo). Poez. Cîmpul de-a lung apuca…” Balada Jianul: „Trage podul mai d-a drept. Cu ºapte paloºe-n pept…” Aci e locul de observat cã în „de-a-una” ºi „tot-de-a-una”. ªi-n fugã sã te repezi Pe la gura pivniþei Tot de-a lungul uliþei…” Marian. numai ca o licenþã poeticã. Bucovina I. trattare d a amico. În acest sens o au ºi italienii în: far d a santo. Sã nu m-ajungã bãrbatul…” Pann. În lungiº ºi-n curmeziº: ªi de-a lungul ºi de-a latul În sãc îmi fuse umblatul!…” În toate construcþiunile cu 11A. în: „de-a lung” sau „de-a drept”. Prov. 53: „Luai þara în lungiº. – Tot-de-a-una. Sensul fundamental romanic al prepoziþiunii compuse d e -a este acela de m i º c a r e i m i t a t i v ã . Pîn’ nu-þi pun un gloante-n piept…” Balada Mogoº Vornicul: „L-am trimis în iad d-a drept. 131: „Pe nimeni nu osebeºte: La toþi d-a rîndul zîmbeºte…” Caranfil. – De-a-una. 55: „Dolca vesel se scula. lipsind uneori.

2Armãºie. pe cînd „în” serveºte a indica o poziþiune i n t e r i o a r ã . Firm. mai toate de naturã mimicã. n-am avut ce prinde a mãnã. 1627 (A. fie materialã sau moralã. préposition servant à exprimer certains rapports de position. cã au fostu stricatu-se de tot de n-am avutu ce prinde a mãnâ. Marian. ci toate numai cu a: „au flux. loc. E mai bine-n satul tãu Cu colac de mãlai rãu…” Docum. R. s-a nãscut la români în specie întrebuinþarea lui de-a în numirile jocurilor copilãreºti. care foarte rar îºi asociazã pe d e . 93): „cãndu mi le-au adus (zapisele). I. cari în principiu – dupã cum o vom constata adesea – pãstreazã cu multã stãruinþã unele elemente foarte arhaice (v. los soldados etc. ori cu d e fãrã a. cãci italienii se mulþumesc în asemeni cazuri cu numele jocului fãrã prepoziþiune.. Spaniolii nu pun generalmente nici mãcar pe a: la cadena. Prin acest sens. 2. d e -a împãratu(-l) = d a signore. 10A). „ a d subtile examinare”. „ a d voluntatem”. în Sicilia „a li baddi” (Pitrè). Stereotiparea lui d e -a la români în graiul copiilor. I. XIII). care nu e strãin neolatinilor din Occidinte. de ex. „ a d arbitrium” etc. 197: „Decît în þarã strãinã Cu colac de grîu a mînã. transilv. al nostru „ d e -a petricelele” se cheamã italieneºte „le pietruzze”. „ a d certum reperire”. c u etc. Acest de-a al copiilor pare a fi specific românesc. de ex. a la prime. – De. timp. se pãstreazã însã mai cu stãruinþã în graiul poporan. la arboleda.. a la vole.: „ia a-minte” nu e tot una cu „bagã-þi î n minte”. pe care ne-o dã într-un loc Rabelais (Gargant. 22). ºi mai ales în vechile texturi. 10A. sau cu simpla prepoziþiune a. a corespunde latinului a d în: „ a d manum habere”.. a concurs apoi a-l rãspîndi treptat în limbã cu cele douã sensuri de m i º c a r e v i e ºi m i º c a r e p r e l u n g i t ã . – 12A.A (v. În limba literarã modernã aceastã prepoziþiune s-a înlocuit aproape pretutindeni prin sinonimul l a . nici unul nu se începe cu d e . în lunga listã de jocuri copilãreºti. Bucovina II. a la pille. care este proprie graiului românesc: d e -a bere(-a) = d a bere. În latina se prepunea de asemenea a d : „quum in quodam convivio a d l a t r u n c u l o s luderetur…” (Vopisc. Franþuzeºte. – D-a. v. trãsure caracteristice ale jocurilor copilãreºti. Î n l e g ã t u r ã c u o m . Funcþiunea ei fundamentalã este de a exprime p o z i þ i u n e e x t e r i o a r ã . se pot clasifica în cele relative la: 1. româneºte ar fi: „ d e -a hoþii”. Din sensul fundamental de miºcare imitativã. „ a d miserationem inducere”. p r e . (Machado y Alvarez). – Codomelc). – De-a. I. paralelismul italian nu merge pînã la articulare. a la triumphe” ºi aºa mai încolo. 104 aºa sã ºtiþi…” 12A . 1. om. Distincþiunea între a ºi „în” lesne se observã chiar în privinþa noþiunilor imateriale. în Toscana „delle buche”. 1. Toate întrebuinþãrile acestei prepoziþiuni. 3.

XVII (Cod. 1643. Aminte. Cã n-am mai vãzut în lume…” v. îl priveºte a milã. ps. II. 392: „cum veri sâpa sã faci groapâ. Prov. ºi de pe faþã-i se poate citi dorinþa de a avea ºi el un cal bun…” (Preut C. 1673. cum n-are hi fostŠ nice dãnãoarâ bolnavŠ…” Nic. 1643. Pann. 120): „bine socotiþi ºi loaþi a mente ce grãšaºte Domnedzeu…” Varlam. A-mînã. ce mare scãdere ºi stricãciune. Nu ºtiu sã o spui p-a-nume. Bis. St. Costin. circa 1550 (Ms. scoase din tulbiþâ. LX. Anume. c. p. 1619 (Cuv. p. Rom. 67: „Vine peste noi ce vine. O funcþiune destul de înruditã cu a-nume ni se înfãþiºeazã în a-ievea ºi a bunã seamã… Balada M-rea Argeº: „O ºoptã de sus A-ievea mi-a spus. Cã orice-am lucra.. Tot aci s-ar putea pune a-nume. se apucâ de a mãnâ-i ºi se sãtura ai lui. 2: „ša a mente ruga mea…” v. aflat-au vreme acel Daul Ismail Aga prin mijlocul Hanului. ºi a ochiu luatã la Împãrãþie þara…” Ibid. Arcul întins în coardâ.). 9: „lacrâmi pre fšaþele noastre vãrsâm.. care precizeazã o poziþiune individualã. cãndu ne aducemŠ a mente de chinurile ºi de moartša cea amarâ…” Psaltire. II. în Acad. Varlam. fiindu-i Capi-Chihae. cînd un om vede pe altul cãlare pe un cal bun. III. aºa. Chron. šarâ sãtulul rãmase flâmãndŠ…” Dosofteiu. I. din sec. miscelan. bãtr. „Pe aici calul este animalul cel mai iubit de popor. ªiºeºtii-de-Jos). d. 99: „…acmu Hanul avãnd a ochiu pre Nicolai-vodã. f. Nicolae din Braºov). 89: „zicea Nicolai-vodã cã nici un folos dintr-a cele pîri nu aduc dupã sine þãrii.A Viaþa S-tei Maria Egipteanã. ªcheian. in-4. 7: „ªi de nu v-eþ întoarce cãtrã pocãinþâ. neavãndŠ nemic a mãnâ…” Moxa. Noaptea s-a surpa…” 105 . Ionescu. 392: „ºi celuša ce avea pâne de saþiŠ. Mehedinþi. Are sâgeþ a-mânâ. 152: „sã sculâ ºi încâ ºi patul sãu râdicâ-lŠ ºi-l luâ a umârŠ de-lŠ duse. 1620. de au scos domniea þãrii lui Dumitraºco-vodã…” Predicã. lancša strãlucšaºte De stricâ ºi rãstoarnâ în ce sâ opršaºte…” v.

v. despre cari vom vorbi la locul lor. Tot aci aparþine a-zi = lat. Braºov. tot aice întrã: a-lene. O noþiune aºa-zicînd superlativã a „a-mãruntului” ni se prezintã cu dupla prepoziþiune a în: „a-fir a-pãr”. iatã soséºte ºi pãstoriul Favstus. Zi. împãrþirea curat româneascã a zilei. care în limba veche nu era postarticulat ºi nu avea trebuinþã de prepoziþiunea suplementarã „cu”. 23.. – Achindie. nu e aºa a bunã seamã. 125: „cãnd au fost sîmbãtã pe a-prînzul cel mare. – Pãr. – Azi. Cantemir. miscel. darã cam în acelaºi înþeles se zice mai mult: de bunã seamã” (L. În toate aceste numiri s-a uitat cu timpul individualitatea prepoziþiunii a. Chron. cuprinde în sine. sinonim cu a-miazi. Ca indicare de o poziþiune oarecare. v.. credem a bunã seamã. – Amiazi. a-vecerne sau a-chindie. acolo unde în Vulgata: „et non deficiet qui in angustia fuerit usque a d t e m p u s …” Nic. afarã de a-prînzul cel mare. 2.A „…ºtiu a bunã seamã. eatã cã au ºi sosit Bekir Aga…” Moxa. ca astãzi în „cu amãruntul”. Dosofteiu. I. 1672. p. „ a d horam”. iar forma „la n-a-miazi” s-ar traduce literalmente prin „ad-in-ad-meridiem”. ei întrarâ ºi-l prinserâ…” Pînã astãzi. pe: a-prînjor sau a-prînziºor. 382: „cãndŠ durmiša înpãratul a-miazâzi.M. XVII (Cod. ºi de hrana lor întîiu de la lupoaicã. deºi un l a lîngã un a este ca ºi cînd am pune lãtineºte: „ad-ad-meridiem”. pe colea þãranii. graiul 106 . „ a d meridiem”. Chron. ºi pe ce vréme. – Aprînjor. ºi de toate de a-fir a-pãr povestindu-i…” v. v. precum i-au aflat. dupã norma latinului „ad horam”. Î n l e g ã t u r ã c u t i m p . poporul începînd a zice: „la a-miazi” sau „la n-a-miazi”. Costin. 22: „ºi nu va rãspunde cela ce-š în strîmtoare pînã a timpŠ…”. „la-a-sfinþit” sau „pe la a-sfinþit” etc. – Amproor. a-tocma. a-murg sau a-sfinþit ºi altele. despre cari vezi la locul lor. – Amurg. 504): „nu cu evangheliša numai strigâ.). – Asfinþit. Prin acest sens. vã înºelaþi a bunã seamã. p. Fir. Amãnunt. 76: „Numitor stînd în doinþa gãndului ºi a lucrului. mai cu seamã peste Carpaþi. 1620. din Isaia VIII. „ a d diem”. – Asearã… În unire cu noþiunea de o a r ã . De aceeaºi naturã este: a-mãrunt. ºi alte cîteva expresiuni analoage. a-mproor. apoi de la dînsul. – Seamã. – Aprînz. – Avecerne. „ a d prandium”. Aieve. A-greaþã. a-nevoie. f. aducînd ºi pre Romulus cu sine ºi spuindu-i toate di-nceput. ms.. din sec. ce ºi cu dumnedzeeºtii prooroci ºi cu de Dumnedzãu grãitorii ai sãi ucenici a mâruntŠ spune…” v. aºa e a bunã seamã. Cuvîntul lui Ion Crisostom. a corespunde latinului a d în: „ a d lucem”. „ a d coenam” etc. pe care nu trebui sã-l amestecãm etimologiceºte cu „astãzi”. ad-diem. aºa cum o mai pãstreazã pe ici.

). din sec... Harl. Oarã. – Aori. Maiorescu (Itin. 6: „juca fata Irodiadei a mijlocŠ…”.. 443) În limba veche mai era un adverb de timp: a-ori. XVII (Cod. Radu. 118: „de sã va înpreuna trupéºte cu fata mãtuºe-sa. ce sã dzice a-laturša. Transilv. – Arareori. Prin acest sens. Radu din Mãniceºti. 5–6: „šarã eºi na al ºasele asŠ. Cuvîntul lui St. Sina). f. Ba ºi jos a-uneori!…” (Jarnik-Bîrsanu. XIV. p. miscel. R. p. 1574.. a-orea-i biruiša…” v.A românesc a format prin prepoziþiunea a pe: a-dese-ori. Dar nici bradu Nu-i ca badiu…” (Col. pe a-rare-ori. Valea Prutului. corespunzãtor pe deplin latinului „ad horas”. 55: in illa hora). – Ades. Transilv. pe la noi se zice: aghše am sosit de a munte…” (Învãþãtorii I. redus mai tîrziu la rareori. Fãr’ mai este-un brad a munte Ca bãdiþa meu de frunte. Dobre. Moxa. Rãposatul I. Simu. 1646. deci a-orea-lŠ biruiša. XX. 26: 107 . încît în vechile texturi o gãsim cîteodatã aglutinatã cu î n sub forma na (= in-ad) denaintea numãrului pre.). întru na al uînsprãzécele as…” Tot acolo: „în a acela asŠ” (Ibid. British Mus.ºi postarticulat al c e a s u l u i . în Jeiune: a munte în loc de: l a munte. Braºov. 3. a corespunde latinului a d în: „ a d locum”. au aduce-vošu a miljoc ºi toþi proorocii?…” unde „miljoc” pentru „mijloc”. 510: „šaste-ne destulŠ acšasta. cu metateza lui l. 83) observã cã la istriano-români: „a se zice în loc de l a . „ a d dextram”. dupã cum s-a redus ºi uneori = a-uneori: „Pe vatrã ºi pe cuptori. sã va certa dupâ voša gšudeþului…” Caranfil. I. Î n l e g ã t u r ã c u l o c .. – Auneori. de ex. unde în Vulgata: „saltavit filia Herodiadis i n m e d i o …” „Bãdiºor ca badiu meu Nu-i cît þine Dumnezeu. „ a d latus”. – Apurure… Prepoziþiunea a pãrea atît de trebuincioasã la indicarea timpului.. scurtat apoi în adese sau ades. 6311 B. este ca la macedo-români. com. ºi au fãcutŠ rãzboae cu ºchéii ºi frãncii ºi cu turcii. ms. Transilv. ce šaste obrazŠ de stâ de o parte. în Istria. 1574 (Ms. Floca. Mat. Radu din Mãniceºti. întocmai ca la moþi în Ardeal”. Pravila Moldov. ms. ºi na al noaole asŠ fãcurã aºijdere. 1620. Orlat) „În loc de: abia am sosit de la munte. Mat. Ion Crisostom. I. „ a d sinistram” etc. 390: „lãsâ înpãrâþiša lu Leu fišu-sãu..

Sînt cîteva vorbe.A „Pradã la lupi îl lãsa. C a z u r i î n d o i o a s e . 87: „Privind împrejuru-ºi. Acasã. Chron. se confundã sub raportul formei cu prepoziþiunea de miºcare 11A. În limba veche s-ar fi zis: a spinare. I. pe cînd la 12A postarticularea e contrarie spiritului limbei: nu se poate zice „a mîn-a”. Ararul. Synax. – Alocuri.. „a-munte-le”. 4. devenind împreunã cu vorba cãrii se prepune un singur substantiv. – Lupiul… Tot prin confuziune cu 1lA s-a nãscut d e -a în: „…mã pominesc pã uºã cu gãliganu dã morar. S-a pus sã culeagã. „a-minte-a”. p. nov. menitã a exprime o poziþiune. Prov. p. 108 . mai ales prin aceea cã cuvîntul se postarticuleazã. acest din urmã în loc de nearticulatul: a-dins. Zilot. ci încã pe a-locuria unii din ei se ºi întovãrãºia cu dînºii la prãzi ºi la jafuri…” Moxa. v. l. La gropana cu cinci ulmi…” v. vãzu floricele. în „a-prînzul cel mare” postarticularea se explicã prin calificativul ce-i urmeazã ºi fãrã care se zice nearticulat: a-prînzu. II.. – Afund. În fine. ex proposito” (Viski. Dintre exemplele precedinþi. circa 1670. 1875. 15: „s-au tras un ºšarpe mare bãlaurŠ pre a-furiºul º-au întratŠ în vistšaršulŠ celŠ împãrãtescŠ…” De asemenea în adverbii bãnãþeni: a-rarul „raro” (Anonym. – Furiº. 1883. zicîndu-ºi: nu-mi pasã. Catechism. de-a stînga. Alãturi. de pildã: amurgul „le soir”. sau ºi mai des: din-a-dreapta. – Adins. 1683. 103): „sã sui în ceršu ºi ºãdea a dereapta Tatãlui…” În graiul poporan ºi chiar în limba veche se aude mai mult: de-a dreapta.. Prahova. din-a-stînga. 424) ºi a-densul „serio. circa 1560 (Cuv. Tr. cu toporu d-a spinare…” (Jipescu. Lugosh.. Cu mîinele goale tot nu merg a-casã…” v. în Col. în Transilvania. 29: „nu numai nu fãcea vro împedicare pazvangiilor. „a-cas-a” etc. 1697. Vãlenii-de-Munte). adecã cu trei prepoziþiuni: de-în-a-. „a-fundu-l”. 1620. d. Ea se pricepe nu mai puþin atunci cînd a îºi perde cu totul individualitatea. bãtr. ª-apoi mãri se-ntorcea La a-lature de drum. în cari prepoziþiunea 12A. Postarticularea nu se justificã însã în urmãtoarele cazuri: Dosofteiu. 356: „sãpândŠ temeliša a-fundŠ în pãmântŠ. p. un caz interesant de amestecul lui 11A cu 12A ni se prezintã în: a-dreapta ºi a-stînga. 152). aprînzul „le midi” etc. c. aflarâ unŠ capŠ de osŠ…” Pann.

dupã simþul o d o r a t u l u i . aceastã prepoziþiune s-a specializat la români într-un chip de tot original. Nici în latina. Oricine lesne va recunoaºte. Mãlini). 1. sã poatã completa fraza într-un mod aproximativ. „este a-”. Balada Iordachi al Lupului: „Dar ascultã-mã pe mine. v. ºi mai ales prin postarticulare. se diferenþiazã dupã cele trei simþuri mai puþin materiale . aproape totdauna la a treia persoanã a prezintelui indicativ. a-munte. fãrã a auzi mai departe. 50: „Cu trei steaguri de mãtasã: Unul roºu ca focul. a-ori. Unul alb ca omãtul. 11A. avînd f i i n þ a ca punct general de plecare.M. Cãci ce simþ eu. Bucovina II. – La. cã a-ori întrece în eleganþã ºi energie pe „cîteodatã” sau „uneori”. fãrã a-ºi asocia alte elemente prepoziþionale. nu vã e a bunã. Popescu. et surtout un pressentiment.vãz. „…nu-þi e a bunã. „Despre curcubeu poporul zice cã e a vreme bunã…” (G. nu era a bine!…” (Creangã. mãcar cã toate s-au nãscut deopotrivã din aceeaºi sorginte. A-bunã. Cel negru a jelanie. – Dreapta. Prin aglutinare cu d e . préposition servant à exprimer un sentiment d’aise ou de malaise. Ad. de unde apoi. dupã simþul a u z u l u i . diferind cu desãvîrºire sub raportul funcþiunii de 10A. un tremur o cuprinde în tot trupul ºi ochii i se pãinjinesc. ªi cel alb a bucurie…” 109 . a-ochi. 11A ºi 12A. ªi ce era. E destul a zice cineva: cîntã a… sau: trage a…. Unul negru ca corbul. auz ºi odorat: „seamãnã a-”. Prepoziþiunea 12A în expresiuni ca: a-mînã. nu-i a bine…” „Un fior rece ca gheaþa îi trece prin vine. a-mijloc. nu v-a fost a bunã…” (L. pentru ca românul. dupã simþul v ã z u l u i . Capra cu trei iezi). ci un substantiv neutru corespunzãtor pluralului latin b o n a . Desi derivã din latinul a d . „esse ad aliquid” n-a cãpãtat nicãiri o asemenea dezvoltare. „sunã a-”. Ea urmeazã d-a dreptul dupã verb. c. 13A. – Stînga. „miroasã a-”. picioarele i se taie.A ªi italieneºte: „ d a sinistra”. Marian.). v. Toate adumbririle acestei prepoziþiuni se desfãºurã din înþelesul fundamental „est ad aliquid”. ar trebui re-nviatã în literaturã. o locuþiune în care b u n ã nu este adjectiv feminin. de exemplu. nici în limbile surori din Occidinte. de-a-dreapt-a ºi de-a stîng-a formeazã o trecere cãtrã 11A. Suceava. v. Cel roºu-i a bãtãlie. a-timp etc.

cucul cîntã în faþã ºi în dreapta a bine. 225: „…a nimicâ altã nu sã asamânâ isprâvile noastre într-acšastâ lume. adecã a bãtãlii. Legende. adevãrate ori pretinse. a lipsã. Dupã simþul auzului: „sunã a-”. neauzite veacurilor. Miron Costin. Toma. Lugoº. c. „calcã a-”. doarã de vei vedea ceva aºa care sã semene a sat…” (Ispir. sc. a secetã ºi a biuºag. Galaþi). frunaoa încreþitâ ºi sãmãnândŠ a omŠ gânditoršu ºi grijlivŠ…” Într-un basm din Mehedinþi: „Urcã-te. Varlam.) Pann. într-un copaci mare. unde însã întorsãtura frazei nu e tocmai poporanã. îi nãluceºte cam a ciocoi„ (Jipescu. Portretul S-tului Vasilie la Dosofteiu. Docanii). „calcã a popã” sau „nu calcã a popã” (L. dar atunci se presupune verbul e s t e . iar cînd sunã spre uºã se zice sã este a moarte…” (M. ºi nu numai isprâvile noastre. Synax. Florin ºi Florica.: vînt a secetã. Trimbiþoniu. c.M. 323: „…foarte groznicã întunecare în postul cel mare într-o vinere. c. Balada Novac ºi corbul: „Hainele sã-þi primineºti. Gureanul. astã copilã nu seamãnã a moartã. Banat. Gradiºte)..A „La sãteni c e a s o r n i c d e c a s ã se zice cã este un sunet în pãrete.M. de ex. a holerã ºi altele. Puieºtii).. Ca sã pari un biet sãrac. a moarte. VII: „Bine se mai priface a boier!” 3. „cîntã a-”. leicã. numai fumului. zice poporul despre un om cu aspiraþiuni superioare. I: „sprâncšanele rãtunde. Þigãu. spun cã este a bine.). c. „Sãtenii considerã ca un semn meteorologic cînd rîmele umblã a ploaie” (S. a rãu…” (N. Vãlenii-de-Munte). „umblã a-” etc. povestind cã atunci vîrcolacii mînîncã soarele sau luna…” (P. ce ºi dzilele ºi aii ºi viaþa…”. cel de nord – Mesteacãnul. Chron. Prov. Mohor. c. Covurlui. ºi tot într-acelaºi an lãcustele. sãmãnaþi a adevãraþi smintiþi…” (L. „Vîntul de cãtrã apus se cheamã Bistra. I. a crepat…” (L. Sã nu semeni a Novac. semn a bucurie etc. „urlã a-” etc. Prahova. Folteºti). cel de rãsãrit. „cautã a-”. ºi te uitã în toate pãrþile. „ªi ce nu ie sãtean. Tutova. 336). care toate semnele bãtrãnii ºi astronomii în Þeara Leºascã a mari rãutãþi cã sãnt acestor þeri menia…” 2.). locuþiune proverbialã în privinþa unui beþiv: „Mustãþile îi cautã a oalã”.M. 111. Uneori a urmeazã dupã un nume. .. „latrã a-”. în stînga – a 110 rãu…” (Preut I. a dogit. f. ghen. „Cucuvaia cîntã a moarte. cînd sunã în pãretele unde stau icoanele. 1643. I. Dupã simþul vãzului: „seamãnã a-”. „Poporul de aice priveºte eclipsa de soare sau de lunã ca un semn rãu. „…vasul acesta sunã a spart. Alexandri. Tutova. Cã nu-i turcilor pe plac…” „…a ce seamãnã purtarea voastrã? ast copil seamãnã a mort. Corciovã.

Transilv. 106: „Eu gîndeam cã-mi cîntã mie. 139).. 80: „A mîncat urdã cu usturoi ºi cere sã-i miroase gura a lapte…” Jarnik-Bîrsanu. vã miroasã gura a ceapã. În basmul despre Gheorghe cel viteazu: „…luînd buzduganul. de la munte. nu pute a nas de om.. ºi. ªi url-a morþiu…” 4. se turti. a sãrac. Ceva vag.M. Transilv. a calicã.. „pute a-”. a cuiºoare. c. cînd cãzu jos. Legende.). din vãlcele…” I. II. 34. îl lepãdã ºi pe acesta. „…ce spui tu. „Despre bufniþã se zice în popor cã e cea mai cobitoare. Dîmboviþa. Istratescu. Acum ce sã facã? Sta în loc ºi fluiera a pagubã…” (Ispir. a usturoi. put a pîrci.M. Dupã simþul odoratului: „miroasã a-”. Prov. Dar cea cu mai puþintele Amiroase-a floricele De la munte. ms): „Eu iubesc o copiliþã Sã-i miroase gur-a þîþã ªi buzele-a lãmîiþã…” 5. Bibicescu (Transilv. Cobia). 111 . miroasã a fripturã…” (L.). 36: „Dragu mi-i badiu din joc. oleo hircum…” (L.. Da el cîntã a pustie…”. despre corb ºi cioarã – cã ele trag a stîrvuri…” (St. „…tragi tot a calic.G. Pann. Cã miroasã-a busuioc!…” ºi mai jos: „Lelea cu mãrgele multe Amiroase-a flori mãrunte De pe vale. oleo croccum. ªi latr-a pustiu. Balada M-rea Argeº: „Un zid pãrãsit ªi neisprãvit: Cînii cum îl vãd La el se rãpãd. îl aruncã în slava cerului. a sãrãcie…” (L. „…miros a ºofran. B. trãgînd a pustietate. astfel cã se poate aplica dupã împregiurãri la simþul cutare sau cutare: „trage a-”.). Col.A Jarnik-Bîrsanu.

ps. – Miros. i d e a l i z î n d u . presimþire. 8A). aceastã conjuncþiune se repetã de vro ºease ori. Aºa în Psaltirea slavo-românã. „quem ad finem”. auzul ºi mirosul. a oameni „d’hommes” ºi „à hommes” (articulat: oamenilor). ªi direapta þ-aš închisu-þ cea-nduratâ?…” v. Dar cãciula cea buhoasã Aduce de dulce-n casã…” În exemplele de mai sus nu figureazã simþul pipãitului ºi simþul gustului. Tu tragi tot a sãrãcie. – Caut. préposition servant à marquer le génitif et surtout le datif dans la déclinaison indéterminée. Doamne. funcþiunea lui 13A este de a exprime mai mult prevedere. un fel de adulmecare proprie ori figuratã. îþ laº mila de-š tãšatâ. unde în Vulgata: „ q u a r e me dereliquisti?” În psalmii 41–42. Limba românã. ai. posedînd o declinaþiune nearticulatã alãturi cu o declinaþiune articulatã. este însã foarte permis ºi foarte româneºte: „calul meu seamãnã a ºoim”. Rãºinar): „Sãracã pãlãrie. Este. v. El se potriveºte însã foarte mult. Doamne. ne-aš urnit aºša departe De nu-ntorcš precum ne-aš fost cu bunãtate? A-ce. Acest a (= ad) n-are a face etimologiceºte cu articlul a (al. a urmat de „ce” se pune înainte de verb: a ce seamãnã acest lucru? a ce miroasã? a ce sunã?… De aci s-a nãscut conjuncþiunea de întrebare „ a c è ”. ps. dar ºi dativului determinat: a omlui. care ne întimpinã foarte des în scrierile mitropolitului Dosofteiu. literalmente „ad quid”. a-ce mã pãrãsâº?…”. totdauna cu sensul de „pentru ce”. cãci între cal ºi ºoim nu existã nici o asemãnare m a t e r i a l ã . În scurt. din 1673. mai materiale decît vãzul. Acest idealism se aratã pe deplin cînd punem faþã-n faþã pe „seamãnã a–” lîngã „seamãnã cu–”. – Trag… 6. cu rolul 112 14A . Într-o construcþiune interogativã. singurele cari se potrivesc cu tendinþa cea idealistã a lui 13A. În Psaltirea versificatã. decît o senzaþiune de-a dreptul ºi lãmuritã. luîndu-se drept termen de comparaþiune o fiinþã cu totul fantasticã. cea dentîi procede. ša-mš a-minte.A Proverb ciobãnesc din Ardeal (Orlat. prevestire. E ºi mai învederatã i d e a l i z a r e a în: „calul meu seamãnã a zmeu”. A cè. care dupã dialectul macedo-român se prepune nu numai genitivului. – Cale. a oaminlor (v.s e iuþeala calului. prin funcþiune ca ºi prin origine. 21: „Dumnãdzãul mieu. din 1680. – Seamãn. ale). – Cînt. mai ales în texturi vechi dupã dialectul daco-român. adecã a-ce. 76: „A-ce. prin prepunerea lui a la singular ºi la plural denaintea genitivului ºi mai cu deosebire denaintea dativului: a om „d’homme” ºi „à homme” (articulat: omului). Nu se poate zice: „calul meu seamãnã cu ºoimul”.

1882. I. chiar dupã vechile texturi. M. 3) Aceste versuri s-ar putea traduce în româneasca din secolul XVII cam aºa: „sã amu nu éste altã višaþã. p. ºi alte multe fãcša cu caldâ inimâ cãtrâ Dumnezeu bunâtãþi…” În urmãtorul pasagiu din cronica lui Nicolae Costin. cum: vitele a patru sate. Entre ame a homme et ame a truie N’a doncques point de difference…” (Godefroy. cãte coºure înplutŠ?…” În Biblia de la 1688 este: „la cele 5 000” ºi „la cei 4 000”. apoi de douã ori la genitiv: „…pentru hotarele tîrgurilor domneºti. carã nu aºa aproape de oraºe cãt sã n-aibã tîrgurile deosebit hotarele sale nesupuse zeciuelilor a boieri (=de nobles) ºi a cãlugãri (= de moines)…” Chiar însã în ultimele douã cazuri. ce sã dzice între cãsari. domn a toatã þara româneascã” (L. Dosofteiu. a pentru d e nu e des. domn a multe turme de oi. f. aºa cãt n-au rãmas loc deosebit pentru hrana ºi agonisita pe dînsul tîrgurilor. 82: „de sã va afla în mijloculŠ a bãrbatŠ ºi a fãmée. În graiul vechi. Pe cît de rar este genitivalul a. Pravila Moldov. ºi anume cînd substantivul atribut este preces de o vorbã ce exprimã numãr sau cantitate. 1574 din British Museum (Col. În graiul actual: „relaþiunea atributivã a unui substantiv cu alt substantiv se exprimã cu prepoziþiunea a singurã foarte rar.AA datival ºi chiar genitival pe care-l are sau avusese latinul a d în limbile romanice din Occidinte. adecã: a boieri ºi a cãlugãri = l a boieri ºi l a cãlugãri. Dict.. 1680. de la o vreme se deprinsese domnii cei mai de curãnd a da: ºi a boieri (= à nobles) ºi altora.. d.). 397: „cine va vrea sã se adeveréze a mare credinþâ ce avea: besérecâ prea frumoasã zidi lu sveti Gheorghie. deºi tocmai aceasta în limba actualã e aproape fãrã exemplu. Oricum. 1620. cãte coºure umplutŠ de fãrãme de luatŠ?… darã cãndŠ ºapte a patru mie. franç. a slujitori (= à soldats). p. 243): „cãndŠ cinci pãini sfãrãmii a cinci mie. sfera lui a la genitiv nedeterminat nu e tocmai atît de restrînsã ca astãzi. pe atîta de ades ne întimpinã în vechile texturi a la dativul nedeterminat. dar totuºi e destul de micã. spusa a cîþiva bãtrîni. între suflet a om ºi suflet a scroafã nu éste darã nice o deosebire”. noi nu sîntem pe deplin siguri dacã n-ar fi cumva ºi aci neºte dativi. 94. Hãrãzit-au locuri ºi domnii cei vechi a boieri (= à nobles). p. 1646. a figureazã dentîi de trei ori la dativ nedeterminat. 21: „vor vesti direptatea luš a popor ce sã va naºte…”. Tr. cum sã fie vreo vrajbâ ca acéša de moarte…” Moxa. unde în Vulgata: „ p o p u l o qui nascetur…” 113 . ps. l. pentru slujba ºi credinþa spre stãpãni. de ex. Ms. în vechea francezã: „Car certes s’il n’est autre vie. în româna ca ºi-n limbile surori. averea a cinci familii. l’anc.

Genitivul însã 114 . ms. prin a cãrui prepunere capãtã funcþiunea de dativ numele nearticulat ce-i urmeazã. pušul aspideei nepoþilorŠ nâprãceei.. II. sã nu vie ºi ei într-acel locŠ…” Ibid. f. 1577. ce-l foarte înfruntâ…” Ibid. ps. I.. Movilã. miscelan.. ps. ºi ºoþŠ înpârãtescŠ sã se chéme. 347: „omŠ a om nu putu folosi. n-aš minþitŠ a oameni. 109: „cela ce va face silâ a mušare vãduo. nece sã te închini a Dumnezeu striinŠ…” Pravila Moldov. p. 1628 (A. XVII (Cod. p..A Coresi. uneori într-un mod foarte elegant. 53: „întrarâ în oraºulŠ svãntŠ ºi sâ arãtarâ a mulþi…” În vechile texturi din toate provinciile daco-române sînt sute de exemple de o asemenea întrebuinþare a lui a. f. ce luš Dumnezãu…” Ibid. I. bunãoarã la Varlam. 379: „elu (Leu) se fãgâdui. 1: „cade-sã a tot plugaršul sã-º are ºi sã-º lucrédze pãmãntulŠ…” Ibid. p. f.. Sf.. I. 80: „sã nu fie þie Dumnezeu nou. šarâ pãrintele nu-i déde nice a grãi. încâ sã nu fie de 12 ai. f. 175): „îmblã diºugubinarii în toatã vremea de facu nãpãºti a fãmei ºi a fete de oameni buni ºi a sãrace…” Noul Testament. 75: „putemŠ cunoaºte cã a mare Dumnedzãu sã închinâ acesta…”. unde dativul nedeterminat cu a este fãrã doarã ºi poate mai nemerit de cum ar fi: „unui mare Dumnezeu se închinã”. decãtŠ a šuþi munci sã fie dat ºi spre amarâ moarte…” Miron Vv. Apostol V. 357: „acesta (AugustŠ) dentãšu cãndŠ ºedša. I. dzi a îngerŠ blãndŠ sã ša cu pace sufletulŠ mieu…” Viaþa Sf. a mulþi fãcša cazne réle…” Ibid. sau va dãrãma a niscare dobitoace ºi va cãdša asupra vreunui dobitocŠ ºi-l va omorâ…” Ibid. 93: „la mai mare cinste sã se spodobascâ de la însuºŠ înpãratul ºi a mai mare deregãtorie cu mari daruri ºi avuþie sã fie dãruit. XXVII. mai cu seamã cea poeticã. 332: „sã ruga de dzicša sã tremiþâ pre LazarŠ în casa pârinþilorŠ sãi sã mãrturisascâ a cinci fraþi ce are. p. 1646. 1643. 1620. ar putea sã recheme la viaþã pe dativul nearticulat cu a. 97: „vine sã judece pãmântului. 1648. I. sã va certa cu bani dupâ destoniciša acelui obraz…” ªi mai jos: „Oricine va face silâ a feoarâ micºoarã. 1. nice prorocii nu puturâ vendeca ranele rodului omenescŠ…” Ibid. care pare a fi dispãrut din grai.. nice légša. in -4 al Biser. nice putu izbâvi. sã judece a toatâ lumea în dereptate ºi oamenilorŠ în derepþie…„ Ibid. Mat. 14: „îndurate Doamne. R. II. Nicolae din Braºov). 64: „nice frate a frate va folosi. 393: „crãma ºi sfatulŠ dedése a neºte ticâiþi ºi nebuni de-l þinea…” Varlam. Literatura românã modernã. nice pârinte a fecšor. nice bogatŠ a sâracŠ…” Ibid. 10: „cãndŠ va tãša unŠ omŠ niscare lemnŠ în pãdure.. sec. 4: „cãce aš pusŠ acestŠ lucru în inima ta... 1643. Dimitrie. sã va certa mai rãu de cãndŠ are fi fost fatâ mare de vrãstâ…” Moxa. ºi chemâ pre GhermanŠ patriarhul de vru sã-l înpreunéze a rãu sfatul lorŠ.

1622 (ap. 1877. – lAc. au reprezintat lungimea vocalei în genere prin reduplicarea literei respective. bãtr. pe cari îi stãpînea nu o ortografie tipicã. 1588 (Cuv. III. Ad. bãtr. Melchisedec. d. straah. goraa.a. servant comme moyen de compensation phonétique et ayant une portée symbolique. d. În prepoziþiunea propriu-zisã. Cron. I. – De. R. 46): „bine sã ºtiþi. – 1Ad. – Ade… }. Huº. (v. 1. ° î n v e c h i l e t e x t u r i . fie cu cele cirilice: stkaar. ci 115 1AA. fie cu litere latine. (v. pe larg în Cuv. 15A préfixe d’un emploi très fréquent et de provenance très-variée. I. a vine din a d . silaa º. Firenze. 152): „duserã sfãnta Veneri în cetate ºi deºchiserã portaa ºi o duserã cãtrã zmeu sãmta Veneri…” Docum.AA nearticulat cu a e cam de prisos. din e c c e . 264): „… am vãndutu dumisaale lui Lupaaºco Murguleþ – din saatu din Žumãtaate de saatu din paarte de sus. voyelle longue. el înfãþiºeazã anume pe °. Sub raportul prepoziþionalului a.. în acest. 1602 (Cuv. I. Astfel a fost la vechii romani în cele mai antice inscripþiuni: faato. v. paastores. d. I. aara etc. 173): „mã închin cu capul la pãmãntu la dumnitaa ºi la jupãneasaa dumnitale – eu astãzi sãntu în polaa dumnitale…” ªtefan-vodã Tomºa. numai doarã italienii pot rivaliza în bogãþie cu românii.. 1662 (A. bãtr. ºi cu baaltã ce šaste pe aa paarte ºi cu tot vinitul acei pãrþ. bãtr.. care paarte šaste alšasã dintr-alte…” Acest aa = ° ne întimpinã numai în manuscripte. el se construieºte mai bine cu prepoziþiunea d e . Storia della preposizione a e de’ suoi composti nella lingua italiana. II. în aridic este o vocalã excrescinte etc. cã de se va strica fãntanaa. I.. iar pe lungul a (°) în specie prin aa. Originea ºi natura lui aa sau ° în limba românã trebui urmãritã îndeosebi în vechile texturi pe de o parte ºi-n graiul viu pe de alta. din a paatra paarte a paatra paarte de saatu. – Ab. 243): „ sã fie taare ºi putérnic cu cartea domniei méle a opri ºi a þinea o parte de moºie – zãlojitâ de fraate-sãu Ursul ºi apoi au rãscumpãrat-o Neculašu ºi cu fraate-sãu…” Nicolae Arbure. tot aºa la vecinii noºtri serbi. ºi mai ales în acte rustice. 1580 (Cuv. apoi capetile voastre vor ºti…” Inventariul Galatei. Mai toate sistemele grafice. 206). bãtr. d. p. naatam. deoarãce. laan. R. Bianco Bianchi. Legenda St-ei Vineri. 452 pagine!) v. munten. sau la unguri: haasfa. din a b . . adicã cele scrise de oameni necãrturari. „cice bucatele ºi vinul ºi de alte vaase…” Dabija-vodã. 34–7). III. I. în ainte. 127): „sã n-aibã treaabã a merge sã-i judece sau sã-i praade…” Într-o scrisoare de la o jupîneasã Stana. 1A. Apend. fiecare într-un mod neatîrnat. De aci urmeazã cã de cîte ori în scrisoarea românã cirilicã ne întimpinã un a a . naarffa etc. °.. afarã de cele cîteva cazuri aºa-zicînd stereotipe. 1698 (A. din 1609 (Cuv. d.

aceeaºi lege. dispãrînd a în mînã sau pãgîn. poporul. nu este organic. v°s. În tipãriture nu-l mai gãsim. În acelaºi mod la români. privit ca o particularitate individualã a vorbitorului. în engleza. féþeei etc. t°lis etc. jupãneasaa. Românul însã mai întrebuinþeazã pe aa la un altfel de simbolism. „Vocalele se prelungesc atunci cînd þãranul vrea sã arate o acþiune continuã. 116 . taare = lat. de ex. fr°ter. graiul poporan l-a adaos în fraate sau dumnitaale. Este ceva propriu naturei umane în genere. 599) a studiat-o în limba englezã ºi a numit-o foarte potrivit „compensaþiune încruciºatã” (Cross Compensation). dumnitaa ºi altele. London. În latina rusticã. Botoºani. l-a acãþat dodatã la et-cetera. saatu. al nostru taai = „tai mereu” nu diferã de mexicanul aahuiltia „umblu mereu” de la ahuiltia „umblu”. Cristeºti). polaa. încetînd de a pronunþa pe r în father. v. unde lungirea era înlesnitã prin accent. se rostea fãrã cea mai micã îndoialã ca o vocalã lungã. polã + a. c. 36. despre care s-a vorbit mai sus. Ca mijloc simbolic. Este aceeaºi lege prin care Curtius explicã fenomenul cã aspiraþiunea în greaca ºi-n latina. viul grai al poporului mai posedã un aa sau ° de o naturã simbolicã. vin-aice! Aadã apã!…” (I. – Aapã. Deasa trecere în vocalã confuzã ã sau â micºurînd din ce în ce sfera lui a în fonetica românã (v. pe care nu poate sã-l aibã decît numai un popor înzestrat cu mult spirit. vaas = lat. tinde a se întroduce în altele. c. Iordãchescu. ºi nu prea în texturi transcrise cu o îngrijire oarecare. În limbile primitive reduplicarea silabei a fost ºi este unul din mijloacele obicinuite de a forma imperativul ºi vocativul. jupãneasã + a. pare a fi o simplã coincidenþã.: taai lemne toatã ziua!… el mã ceartã ºi eu taac!…” (C. – H. Aamu. Un asemenea ° sau aa se aude pînã astãzi în gura þãranului. 1876. în Coresi bunãoarã la tot pasul: caseei. ºarbeei.AA deprinderea lor proprie de a rosti sonurile. ° î n g r a i u l v i u . perderea lui h în ircus pentru hircus fãcuse a se furiºa h în hinsidiae pentru insidiae. lungeºte vocala. de ex. de ex. trebuia î n t ã r i r e a acestei vocale ameninþate. ºi din aceeaºi cauzã era lung ºi e în cazul oblic.: Faa. atunci cînd slãbeºte sau se perde în cuvintele unde e organicã. Dermonescu. cãci lungimea-i rezultã din contracþiunea a douã vocale: portã + a. – Aºaa. ºi anume ori pe unde ea poate sã reziste. pronunþînd and-ceterer. fraate = lat. Lungirea vocalei pentru a exprime durata acþiunii este iarãºi un proces comun tuturor popoarelor.. fraate. Afarã de cazul prin compensaþiune încruciºatã. pe care Le Marchant Douse (Grimm’s law. Prahova. dar nu se observã. care ºi-n texturi tipãrite se scria foarte des prin ee = ‘. Întîlnirea lui în unele cuvinte cu lungul a latin. Mãgureni). mai cu seamã la munte ºi peste Carpaþi. „Cînd cineva e mînios sau nãcãjit. 1A). fiindcã nu se poate supune la o normã. Tonicul aa în paarte. 2. Acest ° sau aa este curat românesc. ci se datoreºte unui principiu de reacþiune. Netonicul aa în numi feminine articulate: portaa. aci este ° sau aa prin compensaþiune foneticã directã. p. În scurt.

forte quod evaginatus terrorem incutiat”. scris în Prahova (c. ci din partea unei a doua persoane. 2A! – 2Aa! – I! – Ii! AAM. bãtr. Seaca-de-Pãdure). III. noi zicem a! a! cînd vedem pe aproapele nostru ajuns la a! La þarã interjecþiunea a! a! cu sensul fundamental de a i p ã þ i t . je vous donrai de ceste H a a ”. Dolj. ceva mai sus. uimite prin o întîmplare neaºteptatã pentru dînsa ºi de demult prevãzutã de cãtrã noi. Cu alte cuvinte. Banat. de ex. Trailã. adecã: „ºi o am prinsu ºi datoria…” În acelaºi document. el ameninþã atunci repetînd interjecþiunea: „þi-oi da eu a! a!” sau: „vei vedea tu a! a!” Într-un document francez din 1373: „Adonc icellui Fatroulle va sacher s’espée. însã nu subiectivã. 605) explicã prin: „vox interjectionis. Aa! – Aaii! – Aaoleo! A! A! interj. Vasilescu. ceea ce Du Cange (ed. „Se aude a! a! cînd zicem cuiva cã i s-a întîmplat aºa cum îi prevestisem. car se vous aprochiez. I. se citeºte: 117 2AA! . Într-un act din 1596. a! a! devine o altã interjecþiune. aa! adecã °! este aceeaºi interjecþiune cu a! numai ceva mai intensivã. prin care cel ce o întrebuinþeazã nu-ºi aratã nici o surprindere a sa proprie ca în °! dar surprindere tot este. Exclamînd a! a! noi ne bucurãm de pãþeala cuiva. et dist à son compere: N’aprochiez de moy. c. Întrucît nu trece peste o silabã. O admirabilã ironie printr-o singurã vocalã! v. Grindu).AAM „Vocala a se lungeºte mai ales cînd se exprimã o mirare sarcasticã. Carpent.: maare lucru! adecã nu prea mare. archaisme pour: o am. 2A! – Aaoleo! – Aha! – Ã! – Ãã! – Ei! – Na!… AAIII! interj.o este una din cele mai obicinuite. c. sau: taare bine! adecã nu prea bine…” (G. 72). ºi aam prinsu ºi datoria cša véche tot într-acei bani…” (Cuv. v. Lungirea monosilabicã poate sã meargã chiar pînã la aaa! fãrã a se schimba totuºi caracterul interjecþiunii. qua ensem nostri significarunt.. Seaca-de-Pãdure). Timiºoara). de pildã: a! a! bine þi-a fãcut… sau: a! a! nu þi-am spus eu sã te fereºti?…” (Dîmboviþa. „Auzi pe sãtean. Cînd e disilabic. „A! a! degeaba fusãºi acolo!” (Dolj.: „Vine cineva ºi spune unuia cã în cutare sat s-a nãscut un copil cu patru capete. c. Pietroºiþa). În acest pasagiu aa în aam provine prin contracþiune asimilativã din „o am”. Glodeni): „n-am avutu cu ce plãti. atunci el se mirã în modul acesta: aaa! haida sã-l vãz ºi eu…” (Ialomiþa. Dacã acela cãruia i s-a zis un asemenea a! a! se supãrã. O explicaþiune mai potrivitã se cuprinde în românul: a! a! v. cînd vrea sã-ºi exprime regretul: aaiii! rãmasãi pe urma tutulor!…” (S. ci am vãndut ocina aasta care šaste scrisã maš sus dereptu ughi 18. c. d. de ex. Se pronunþã disilabic: aa-iii.

AAOLEO! interj. într-un mod analog.. – Am. O vom constata adesea în cursul acestei opere. 118 . pe auxiliarul a cu iniþialul a al verbului ce urmeazã. c. 2A. latinul a b n-a trecut de loc în limba românã ºi a lãsat prea puþine urme chiar în totalitatea dialectelor romanice. Ceacîru). tot aºa precum în loc de: o oca de lapte. abã. scãzînd în acelaºi timp noþiunea mîhnirii. evoe. archaisme pour: a p ã . v. dintre cari însã – dupã cum vom vedea mai jos – abia cazul dentîi e pe deplin sigur. abe). „Aaoleo. în care prin lungirea lui a a crescut expresiunea surprinderii (v. io.AAM „caau datu pãrinþii lor bani”. cu un o lungit” (P. pr. üb. préfixe. sînt în aceastã privinþã albanezii. Vorles. Reisig. poporul uneºte adesea în rostire într-un singur lung °. iar nu douã silabe. Antofe. cu cît e strãin limbei latine. din contra. AB. Bunãoarã: aaoleo! bine zici. Hahn. exclamã femeile. unde aa în c a a u vine iarãºi prin contracþiune asimilativã din ãa. Zat. despre nenea Ion este vorba?” (D. Covurlui. zice: -ca de lapte. Gramm. Alb. Aci e locul de a indica în genere extrema bogãþie a sferei interjecþionale în graiul poporului român.. Alb. Stud. Se pronunþã trisilabic: aa-o-leo. sau: °juns la tîrg = a ajuns la tîrg. – Oab. – V. §161. Folteºti). arunc ºi ameþesc. Este o interesantã nuanþã a interjecþiunii de pãrere de rãu „aoleo”. Cihac (I. Ainte. Sprachwiss. Pînã astãzi. Apã. 2Aa). Braila. Vechii romani erau de tot sãraci în interjecþiuni ºi-ºi cîrpeau acest neajuns împrumutînd de la greci pe: euge. 1) îl crede conservat numai în: ascund. tot atît de vioi pe cît de magistrali erau romanii. Forma istriano-românã pentru alb. Aoleo! – Ãoleo! – Alei! – Alelei! – Valeu!… AAPÃ. 105 sqq. papae etc. v. v.: „°dus lemne = a adus lemne. – v. ºi anume: „cã au datu…” În ambele cazuri. Pe lîngã mulþimea interjecþiunilor deosebite. Mihãescu. trei ºi mai multe forme pentru a exprime cîte o finã adumbrire a emoþiunii fundamentale. cînd îºi aduc ceva aminte. iu. AB (fem. puteau sã-ºi exprime fiecare miºcare de simþimînt printr-o altã interjecþiune. abat. – Appã. aa reprezintã pe °. n. Fenomenul e cu atît mai instructiv. v. v. adj. plur. iar cel de al doilea pe jumãtate. Ca prepoziþiune. de ex. AARON. c. adecã aa monosilabic. abš.. apoi fiecare din ele se mai diferenþiazã în cîte douã. Grecii. Aron. Nu mai puþin avuþi decît grecii ºi romanii. lAa. Ca prefix.

ºi-n parte de sens. ºi ziceau cã anume din Sofia. poate sã fie însã ºi de alte culori mai ales neagrã ºi roºie. la ruteni haba (Miklos. abaua sau abaoa. „A-ba. în abale îmbrãcaþi…” Generalmente abaua este albã. hàbã. dar încã ca ceva foarte vechi în limbã. de unde apoi. Poloneºte acest cuvînt s-a diferenþiat în haba „postav prost” ºi chaba „hainã proastã”. astfel cã se vede pus între „parole valache le quali hanno corrispondenza colla lingua latina ed italiana”. Tr. Turcul ’abã. tot aºa la serbi ºi la bulgari. de aci: „S-au dat pe o bucatã de aba neagrã de s-au fãcut dulamã luš Climent cãlugãr…” 119 . Craiova). Socoteala M-rii Cãluiul. ºi cu un cauc ascuþit îndesat pe cap…” Beldiman. Cuvîntul e cunoscut românilor de vro trei secoli. subst. Tragodia. 421): „Aba. Compusã din a! (v. drap trés commun et sorte de manteau rustique. v. pe care ºedea un boierinaº de provincie. della Valachia. îmbrãcat cu anteriu de dimie verde. I. precum ºi d i m i e . cu libadea de aba albã împodobitã cu gãitanu negru. p. s-a întîmplat ºi la români: alãturi cu abà s-a nãscut àbã. fem. 269: „Înlãuntru era aºternut fîn peste care era pusã o scoarþã (covor) roºie cu vãrgi. Nu puteai a mai alege pe cei mari dintre cei mici. S o p h i e n s i s ”. Venezia. 1884. la ruºi a$a ºi (a$a.. „Pãnurã sau þeseturã din fire de lînã gros toarse. a b a g i u . vorba abà se aude mai numai la românii din România liberã. Filimon. Ambele forme. la unguri aba. plur. bure. în Moldova adunaþi. étoffe grossière. Türk. prin intermediul de „zdrenþe”.. în stare proastã.. 5). care are aproape aceeaºi însemnare. circa 1670 (Col.). ms. 237) el figureazã nu numai ca românesc. Poporul o întrebuinþeazã foarte des în Oltenia ºi-n Vlaºca. În secolul XVII însã. Abo! – A-ma! ABÀ (artic. 724): „S-au dat pe o pãreche cizme i pe o bucatã de aba neagrã i nãdragi moºului Rafail…”. Toþi din marginile lumei. despre care vezi mai jos. abale). l.ABA A-BA! interj. Constantinescu. p. de proveninþã arabã. Stat. M. În Del Chiaro (Ist. scriitori ºi gramatici. pot fi aspirate: habà. Pannus rusticanus. s-a rãspîndit de prin secolul XVI în întreaga Europã orientalã: la neogreci ¢mp©j. p. mã! cînd ai venit?… A-ba. 1738–39 (Condicã de socoteli. În Transilvania se aude între puþini numai habà = pãnurã albã” (L. mai jos: „S-au dat pe 2 bucâþi aba neagrã lui Onofrie cãlugãru…”. Ca ºi derivatele sale: a b a g e r i e . 1718. cu caravani (nãdragi) de pînzã albã de casã. 2A!) ºi din negativul ba. Arh. sensul de „sãrãcie” (Linde). v. cu tîrlici ºi iminei roºii în picioare. f. O diferenþiare de formã... Veniþi goli. Ciocoii. abà ºi àbã. aceastã exclamaþiune exprimã mirare amestecatã cu o îndoialã oarecare. neicã! de ce mai vorbeºti ºi d-ta? mai totdauna în propoziþiuni interogative ºi-n asociare cu un vocativ” (G. românii ºtiau foarte bine cã abà ne vine de peste Dunãre. 215: „Mai erau încã ºi alþii. Dicþionarul bãnãþean. Elem.

abãi). foiþe. ms. ABAGÈR. commerçant ou fabricant d’abas.): „S-au cumpãrat 6 bucãþi de aba uriascã de s-au fãcut dulãmi la dãrvari ºi la alþi þigani…” Ca toate þeseturele sãteneºti.) = lat. ºtergare. tailleur. ABAE (plur. nici un element însã. 323): „Aba albã. subst. – v. abaua este ºi a fost din vechime la noi o industrie localã a þãrancelor române pe care numai în micã parte o sporea importul din Turcia. – lAbagiu. În interval de trei veacuri. v.” (M. de unde. Aºa de exemplu în Ialomiþa: „Deosebitele þeseturi femeieºti se numesc pe aici: pînzã de bumbac. de unde apoi. adecã abaua roºie de douã ori mai scumpã decît cea albã. Dudeºti). pînzã de in. iar pe ea o goneºte d i m i a . Dobrescu. ABACIU.R. Astfel a b a u a a gonit pe p ã n u r ã . – Abaluþã. housse. Foarte rar întrebuinþat. Bud. subst. foiþe. Vorba româneascã cea strãbunã... 678): „La 2 abale négre dã s-au fãcut haine lui Nictarie…” În tarifa vamalã moldoveneascã din 1761 (Cogãln. Abager. ªi tot în Ialomiþa: „Felurite þeseturi þãrãneºti sînt abale din lînã sau d i m i e . Abagerie. Teodorescu. cînd 120 în Muntenia. cu acomodaþiunea vocalicã. chilim. mai ales în Oltenia. ne-a venit însuºi numele lucrului. – v. de bumbac. – Uricesc. c. abager. Mai era un fel de aba numitã u r i c e a s c ã . subst. abager e cunoscut mai mult prin derivatul sãu a b a g e r i e .. Ciochina). 1740 (Cod. covor de lînã etc. – 2Abagiu. – Abai. II. numai doarã în Moldova. macat. v. de 14 bucãþš un leu vechšu. De cîtva timp cuvîntul abà se aflã ºi el în luptã cu un alt termen turcesc: d i m i e . masc. A. boutique ou atelier d’abas. deºi vechile texturi nu le confundã niciodatã. iar în altele poporul întrebuinþeazã astãzi cu acelaºi înþeles ambele vorbe. ba chiar peste o parte din Polonia sudicã. nu dispare cu desãvîrºire. ABAGERIE. f. abale…” (C.ABA Socoteala M-rii Hurezu. mai ales peste Carpaþi. este p ã n u r ã (Lex. – 1Abã. pãstratã pînã astãzi pe alocuri. scoarþe alese. c. panula. domnise cînd în Moldova. fem. scoarþe. – Pãnurã. Abai. din abà s-a nãscut la români o familie întreagã de derivate. care a ºi reuºit deja a-l goni din unele districte.. ºi cît p-aci era sã fundeze o . Dintr-o abagerie s-a rãdicat un arnãut care.. aba roºie. o datã înrãdãcinat într-o limbã. de cînepã. adecã abagiar. velinþã. despre care în Socoteala M-rii Cãluiul (loco cit. scoarþe vãrgate. de cînepã. Format din a b a g i u prin sufixul -ar = -arius. laud. de 7 bucãþš 1 leŠ vechšu…”. schabraque. fem. iorgan. de in. 2Abagiu. – Dimie. prin desul contact cu serbii ºi bulgarii. – Abãioarã. în a doua jumãtate a secolului XVII. – Abagerie.

-ia din a b a g e r . v.. v. foarte puþin se întrebuinþeazã boitã negru sau roºu. Rev. Cuvîntul nu vine d-a dreptul din a b à ºi n-are a face cu omonimul a b a g i u . ºube…” Astfel în Mehedinþi. Arh. Nic. masc. astfel cã – în scurt – un abaciu poate deveni abagiu. 696–8): „Abagiul este un meseriaº care croieºte dimie de lînã ºi de bumbac. vitreg din vitrec. Format din a b a prin sufixul turc -Ž i. mintene scurte pînã la brîu. alagea din turc. totuºi cuvîntul abagiu a rãmas. p. Straiele ce fac abagiii sînt tuzluci. f. epingele. cu atît mai vîrtos cînd media învecinatã b ar fi concurs a mãnþine pe media g. Abager. Dimia de lînã se face de femeile sãtenilor ºi se vinde la abagii cu 2 pînã la 2 1/2 lei cotul.. ci este deminutivul unguresc abacse (abae) „abaluþã”. – Abager. fabricant d’abas.. harag din harac. o lucreazã ºi o face gata de vîndut. o coasã ºi face haine cu cari se îmbracã oamenii din sate. Chron. 9: „Duca-vodã era de moºie de la Rumele din Þara Greceascã. Dacã abagiul are capital de cumpãrã dimie. atunci este simplu meseriaº croitoriu.. 11. ºi de copil mic viind aice în þarã în zilele lui Vasilie-vodã. dar nu viceversa. subst. sorte de manteau de femme. Abagiul face haine simple sau cu cheltuieli. La serbi ºi bulgari: abaŽiša. Muste. apoi Vasilie-vodã l-au luat în casã…” Format prin sufixul -ie = lat. 1681 (ms. 121 . adecã cu cusãturi de gãitane ºi bucmea de mãtasã ºi de lînã. nãdragi.). 2ABAGÌU 1ABAGÌU. Stat. 339). habacìu). „Frunzã verde clocotici! N-aþi vãzut mîndra pe-aici? – B-am vãzut-o ici-colea Moartã batã de cafea. Moartã batã de rachiu…” (Marian. pintre alte haine pe cari o vãduvã de domn le da fiicei sale: „1 habaciu de ºahmara cu spinãri de sobol. deºi în loc de a b à poporul a început a zice numai d i m i e . Abà. aprig din apric. iar dacã lucreazã pre bani materia ce i se aduce. III. pe cînd e peste putinþã a presupune filiaþiunea contrarie prin urcarea lui gi la ci. atunci este meseriaº ºi neguþitor. Dimia este albã. 1 habaciu de aclazu neblãnitu…” (Tiktin. commerçant. ci cu -ciu. E de observat cã în abaciu. tailleur. Îmbrãcatã-n habagiu. în Tocil. Bucov.ABAGIU dinastie. alaŽa etc. Inventariul M-rii Cotroceni. p. despre neºte locuri în Bucureºti: „den gardul lui Drãgan šuz(baºa) pãnã în casa lu Petco abagiul…” Pe abagiii din Oltenia îi descrie Ion Ionescu (Mehedinþi. II. au fost la dugheanã la abãgerie. 224) Într-o foaie de zestre din Moldova de la 1669. masc. De aci rezultã cã forma cea mai veche a cuvîntului nu este cu -giu. subst. de unde apoi -giu printr-o scãdere foneticã foarte normalã (cfr. (habagìu.).

despre care mai jos. 4 arºaf cos. Lemn cînesc. apoi cu timpul orice învãlitoare. 1 abai cadife roº. abalde). nemþeºte „Mundholz. v. nom d’un arbrisseau: troëne. – Arºea. cfr. Serbeºte abaša e feminin. 2 abai zerbap cosit. Fîntîna de unde luãm cuvîntul este Lexiconul Budan. Îl gãsim numai la Sava Bãrcianu (Vocab. Aba. subst. v. deminuþiunea indicã nu o micime materialã. Cruºova). masc.. în privinþa cãrora Bãrcianu a putut sã greºeascã.. Cuvîntul pare a fi întrebuinþat abia într-o micã parte din Transilvania. subst. dépôt” (v. Dim. abaša. . emporium mercium”. despre cari vezi mai jos. 1 arºaf cosit matasã. precum dovedeºte deminutivul a b ã i o a r ã . Elem.. lieu de dépôt pour les marchandises.n e g r u sau m ã l i n i þ ã . cioltar. care a existat odatã ºi la noi. – Abãioarã. – lAbagiu. p. jujubier). dentîi îmbrãcãminte de cal fãcutã din aba. în Acad.J u j u b a (Rhamnus zizyphus. Kronstadt. Existã însã pînã astãzi la românii din Macedonia forma femininã abae (M.ABAGIU ca ºi-n rudele sale a b a l u þ ã ºi a b ã i o a r ã . de la Habe „biens. Ladã). fem. ABAGIÙBÃ.): „1 abai cadife roº cu sirma cosit. 1850): „abaldã. fie cît de preþioasã ºi chiar auritã (v. douã puncturi esenþiale. Iutza. un copãcel ca ºi mãlinul. die Niederlage der Waaren”. 137). aceastã vorbã e de proveninþã germanã. Rom. ABÀLDà (plur.. Pontbriant îl derivã dintr-un grec ¥baltoj. sînt ambii de asemenea de proveninþã turcã. Ar trebui mai întîi de toate sã se constate adevãrata formã ºi adevãrata semnificaþiune a cuvîntului. 1 boh€a. Fie-ne permis ºi nouã de a nu ºti de unde vine enigmaticul abagiubã. Cunoscutã numai peste Carpaþi. p. – Abaluþã. Abà. în care aba-ša este forma articulatã: „l’aba”. care-l traduce prin: „horreum. Abae = serb. 1 birin galbin matasã. ABÀI. entrepôt. scris cu însãºi mîna lui Petru-vodã ªchiopul (Col. vorba a trecut la masculin în textul de mai sus: „on abai” = „un abai”. Rainweide”. 1. Francezii n-au descoperit încã etimologia sinonimilor „troëne” ºi „frésillon”.. dintr-un tip latin deminutiv: jubiola. Nu cumva sã fie abagiubã = a r b o r . Se gãseºte ºi la braºoveanul Isser (Wörterb. Sturdza. Türk. fortune” ºi Lade „caisse. E interesant cã la noi ceilalþi doi sinonimi ai cuvîntului: a r º e a ºi c i o l t a r . 122 îi corespunde Hab-lade. Miklos. ºi mai jos: „on abai sirma i cadife…” Cuvîntul derivã numai indirect din turcul ’ab°. I. – Cîne. adecã tocmai ceva care se depãrteazã de a b à . 2 gugiman sobol. – Cioltar. româneºte. care trãia la Rãºinar în regiunea Sibiiului ºi care-l identificã cu m ã l i n . v. care nu existã. 1 abai cadefe ne(gru?)”. ºi anume prin serbul abaša care însemneazã arºea. – Abãioarã. e turcul ’abà trecut prin limba albanezã. Dupã sens ºi dupã formã. rodind broboane acriºoare gustoase? Italienii îl numesc: giuggiola. déºi-i conservã numele. mai subþire. adecã Ligustrum vulgare. schabraque. subst. Tot aºa la Polysu revãzut de Bariþ. ba ºi acolo prea puþin. housse. mai finã. fem. dar calitatea superioarã. Într-un inventar din 1579. 5). couverture.. frésillon.

ABANO S adecã „garde-marchandise”. în Tocil. nu slãbeºte. bulgarii ºi serbii au cãpãtat pe abanos. de la cari de asemenea românii. Împrumutînd apoi cuvîntul de la greci sub forma ebenüs. abanos. Diospyros. cit. cînd ºeade o sutã ani în apã. arabii în veacul de mijloc l-au rãspîndit d-a dreptul în Occidinte. orice lemn negru ºi tare care se poate dobîndi printr-o procedurã artificialã. – Abãioarã. Ar fi important de a consulta în aceastã privinþã numeroasele subdialecte sãseºti din Transilvania. Galaþi). La serbi – zice Kara€i€ (Lex. ba l-au uitat ºi dicþionarele. – 2Abagiu. nu numai noþiunea de lemn. Cuvîntul e destul de întrebuinþat. Într-o foaie de zestre moldoveneascã din 1669 (Tiktin. vin din araba. span. ABALÙÞÃ. subst. Þapãn ºi vîrtos…” (Pann. iar prin turci în Europa orientalã. toute sorte de bois noir et dur. Trecerea finalului -bladã în -baldã este întocmai ca în rom. din acest abanos se fac apoi gîturile la ghitare ºi la scripce. Pe de altã parte. Theodorescu. mantelet. cuie la aceleaºi instrumente ºi la flaute etc. 1 sãcrešaº de abanos ºi polieitu…” Aci e vorba de adevãratul abanos. 2 lãzi verzi mari. nu mai ai haz. din vechimea cea mai depãrtatã se fãcuse cunoscut în Europa prin comerciul fenicienilor. masc.. Prov. 98) zice cãtrã o fatã: „Cît sã te dregi la obraz. ¢mpanÒj. ebenos.. deºi nu se prea gãseºte în texturi. ci se datoreazã turcilor. încît a ajuns a se întrebuinþa ºi ca adverb. foarte negru ºi tare. format întocmai ca m a n t a l u þ ã din m a n t à ºi avînd acelaºi înþeles. Anton Pann (op. Abà. al cãrui lemn înfãþiºeazã o frumoasã culoare neagrã ºi o mare tãrie totodatã. dar ºi acea de n e g r u au despãrut cu desãvîrºire. Vechiul francez benus. Cuvîntul este la noi atît de poporan. nu din latina. nu din vechea greacã se trage neogrecul œmpanoj. subst. ca ºi la vecinii noºtri de peste Dunãre. fem. de unde lat. 1ABANÒS. Rev. ebenus. Cînd cineva nu se schimbã. II. afarã de al lui Polysu. ébène. II. 340): „2 sãpete mari. v. acest arbore. ¢mpanÒzi. I) – a b o n o s se cheamã „lemnul care prin ºedere în apã se întãreºte ca o peatrã”. nu se moaie. blato. Originar din India. 159) În acest adverb.” (Stareþ G. I. Românul crede cã: „din stejar se face abanos. Din limba fenicianã a trecut la eleni însuºi numele lucrului: œbenoj. ebano. Gîndeai cã chipu-þi frumos O sã stea tot abanos…” 123 . acest cuvînt însã înseamnã la noi. baltã = slav. Deminutiv din a b à . tot aºa la portugezi ºi italiani. Te-ai trecut. poporul îi zice: „ªade tot abanos. 1 sãcrešu všarde.

adicã calitatea de a fi: „……abanos Þapãn ºi vîrtos…” De aci spanioleºte substantivul roble „stejar”. 421). Sub aceastã formã limba românã posedã patru verbi foarte diferiþi prin semnificaþiune ºi-n parte chiar prin origine. ne dã: 1. însemna pe de o parte s t e j a r .ABANOS A ºedea abanos. 1883. vîrtos. Din aceste patru numere. abanos este la noi latin prin fond. ABÀR. în fine. n. 93: „Eu leºin. cu cît numele arborelui în cestiune. – Haber. inquiétude. (S’arrêter en passant). ºi de aci «pãs. Trebui sã mai adãugãm pe: 3. Diverto. grijã mare. 2. d’une manière forte. abar n-am avut de ce-mi spuneþi voi = nici prin minte mi-a trecut de ce-mi spuneþi voi” (L. Abat.2. 4. souci. 2 ºi no. v. confundîndu-se în grai din cauza identitãþii materiale. II. este o expresiune cu atît mai interesantã. (Hâter). mor dupã tine. Tr. un termen latin. deºi în unele cazuri e anevoie a-i despãrþi pe unul de altul. 4 vin din acelaºi battuo. (Vient dans l’esprit). abàtere). forma veche robus. Habar. Incidit. p. 1. en persistant. deºi a cãlãtorit foarte mult. dar prin prepoziþiunea a d . o veche vorbã indigenã. Înainte de a fi cãpãtat de la turci pe abanos. pe cari ambele dupã aceea le-au altoit cuvîntului împrumutat de peste Dunãre. ºi chiar anume stejar împetrit.3ABÀT . „abanos”. abanos”. a se þinea abanos. (abãtùt. (Écarter). adv. oricît de turcesc prin formã. abar de grijã sã n-aveþi de ameninþãrile lui = de loc sã n-aveþi grijã de ameninþãrile lui. Deverto. temere»: abar n-am de tine = nu-mi pasã de tine. vorbã turceascã. Abat. 1Abanos. Vocabularul româno-latin scris în Banat. 2ABANOS.. românii catã darã sã fi avut.). În acest mod. Pann.M. apoi no. iar pe de alta t ã r i e . a sta abanos. ca ºi spaniolii. care se explicã la români printr-o asociaþiune de idei curat romanicã.. cel dentîi singur derivã cu certitudine din latinul rustic battuo prin prepoziþiunea a b . fãrã a aparþine cutãruia sau cutãruia pe deplin. Lãtineºte robur. Abat. totuºi n-a dat nicãiri naºtere la o asemenea adverbizare. ªi tu habar n-ai de mine…” v. Festino. vb. circa 1670 (Col. no. locuþiunea fuerte como un roble „a se þinea abanos”. Prov. cu cele douã înþelesuri de „robus” ºi „robustus”. Abate. care înseamnã «ºtire». adjectivul roblizo „þeapãn. „Abar ºi habar. l. subst.. durable. 3 pare a fi rezultatul compromisului între a d ºi 124 a b .

1651: „ î n t o a r c e -te despre rãu ºi fã bine”. Chron. 2). 33: „abate-te de la rãu ºi fã binele”. Interesul e al vostru. nu te abate de la adevãr. N. abatere cuvîntului” (Bobb). Acelaºi pasagiu la Coresi. Tragodia.. se cuvine sã-l pãziþi. 1651: „blãstãmaþi-s carii sã d e p a r t â de porãncile tale”. iar la Arsenie de la Bisericani. mã depãrtez. Rom. în Acad. 231). Grec de-acuma la domnie nu veþi mai avea nicicum. din sec. mã pãrãsesc. abatu-mã de la rãu = declino a malo. Aceastã corespundinþã a lui abat în vechile texturi cu „declino” fãcuse ca însuºi termenul gramatical „declinatio” sã fie tradus româneºte de cãtrã unii prin: „abat cuvînt. cu elipsa obiectului real: abateþi din drum. 3735: „Taina vreau sã se pãzeascã ºi numai voi sã o ºtiþi. v-aþi abãtut din calea binelui…” (L. I. 52: „…Domn sã fie neschimbat. 1.” Biblia ªerban-vodã. mã întorc. Muste.M.). sã n-o abateþi din drum…” Într-un basm din Transilvania: „a doua zi mergînd iarãºi cu vitele la pãscut. Vechile texturi întrebuinþeazã darã ca sinonimi la reflexivul mã abat pe: mã feresc. Sturdzan. ps.). Legende. mã leapãd. mã plec. 1577: „blãstemaþii ce l e p â d a r â-se de légea ta”. cari urmeazã a fi studiaþi îndeosebi. a abate un car din drum. Dict. „ p ã r ã s š a º t e -te de rãu.M. Ca reflexiv: „…nu ne vom abate niciodatã de la datoria noastrã. cã noi nu abatem” (L. La Silvestru. ºi dupã viaþa lui sã fie feciorii lui neschimbaþi. 125 . ps. 1577: „ f e r é º t e -te de rãu ºi fã bine”. I. abatu-mã de la bunãtate = a bono deflecto. se traduce în trei feluri: „ p l e a c ã -te de rãu” „ l a s ã -te de rãu”. XVII (Ms. la Silvestru. 1680: „blãstãmaþi-s cariš sã abat de la poruncile tale”. v. „…abatu-mã din cale = de via deflecto. pe cînd alþii îl traduceau prin „plecare” (ªincai). de aci în înþeles moral: a abate un om din calea binelui ºi a adevãrului. abãtu din drum ºi dete iarãºi pe la copaciul cu pricina. Ca activ ºi mai ales ca neutru: „…a abate un rîu din albia sa. toate exprimînd sensul latinului declino. p. 118: „blãstãmaþi ceša ce sã abat de cãtrã poruncile tale”. Dar sã vã pãziþi credinþa. 2.A B AT Sub raportul etimologic. 1688. in-4. 1680. pe lîngã cari s-ar mai putea adãoga arhaicul: mã delung. dévier. lAbat = écarter. Tot aºa la Dosofteiu. cei patru verbi se reduc darã la trei..). unde în Vulgata: „maledicti qui d e c l i n a n t a mandatis tuis”. mã las. abatu-mã într-o parte = secedo” (Bobb. ºi iarãºi se culcã la tulpina lui. Beldiman. ºi iarãºi visã acelaºi vis…” (Ispir. La Coresi. unde în Vulgata: „ d e c l i n a a malo et fac bonum”. de nu se vor abate din obiceile ce sãnt tocmite ºi scrise…” Dosofteiu.

abdo. XVII (Cod. ºi. vorba ghine. 2Abat = hâter. 126 . ºi abãtu de surupâ caselé idolilorŠ ºi astupâ capiºtile…” Id.A B AT În lAbat. 1643. II. trachte dass du aufbrechest” (L. ce pãzi de noì acša spãrturâ de cetate…” Viaþa S-tei Vineri. abduco. miscel. acest abat n-a despãrut din graiul sãteanului român. f. ºi zise unora sã sape o groapâ adãîncâ ºi acolo sã bage acelŠ trupŠ înpuþitŠ. sãparâ…” Varlam. Braºov).. presser.. pînã dîncolo de vîntu turbat! Dacã el abate pã nerãsuflate. 4) îl traduce nemþeºte prin „fort!” 2. drãguþu! El pururea lucreazã ºi nu sã osteneºte. dãpã faþa pãmântului. Cu acelaºi sens. ºi nevoitŠ fu diîn stlãpŠ a deºtinge. e Dumnezeu. Cine e mare ca el. o nuanþã de sens din „presser” – „activer”. 386: „šarâ Theofil atunce abâtu de nu cãuta sã râmãe ceva din avuþie-ºŠ. din sec. 1620. stã-n fundu mãrilor. groapa adãîncãndŠ. au încungiurat cetatea unde era închis Despot-vodã. cu aceeaºi funcþiune ca în: absum. p. Iatã cum descrie pe Dumnezeu un þãran din Prahova: „Ãl mai muncitor creºtin. 1. Gheorghie) de vãndu ce avu ºi déde sãracilorŠ…” Ibid. ºi într-acéša amu aceša abãturâ ºi. indicînd î n l ã t u r a r e . Avuþiia lui curge pã rîuri ºi pã pîraie. altili ies dîn pãmânt. dîn cer ºi dã supt soare... f. sã-nþelenim cu mîinili-n sîn?…” (Jipescu. unili averi ºed negurã pã faþa pãmântului ºi-nãuntru lui. 1823. 28 dec. stringãnd þeara. ºi se srãguiša în lucru.. Dosofteiu. În Transilvania. ºi au abãtut puºcele de o bãtea…” Moxa. p.). Ureche. Ca neutru. Vãlenii-de-Munte). II. p. ab. Ca impersonal. šarã aceša foarte cu osrãdie ascultarâ elŠ cumu i învâþâ. D-aia e aºa dã puternic ºi cu dare dã mînã. 72: „ºi de srãgŠ abâtu (sf. românii de peste Carpaþi mai au imperativul reflexiv: abate-te! pe care Clemens (Wrtb. Synax. aceeaºi noþiune se cuprinde în imperativul foarte obicinuit pe la þarã: „abate de porneºte! = age moveas. 75: „stlãpniculŠ încâ nu putea rãbda atãta putoare a acelui trupŠ. ºi cîte n-or hi ºi în air în sus. 2). dupã izbînda cu noroc ce au înºelat pre Viºnoveþki. se zice adesea: „abat de vin curînd” = cito venire conor (Bobb I.B.: „oblicindŠ episcopulŠ. abãtu de botedzã pre toþ…” Uitat în limba actualã literarã. mucoºi[i]. prefixul a. în loc de: „mã silesc sã viu curînd”. vine deci neapãrat din lat. Aci abate se explicã prin „pururea lucreazã”. ºi abâtu de legâ într-o mâhramâ 300 de galbeni…” Tot acolo cu acelaºi sens ne întimpinã abãtu de trei ori pe foaia 30.. ms. 364: „décii mérse (ConstantinŠ Marele) ºi birui pre toþi. s’empresser. mereu ºi fãrã pregit. s-au întors spre Suceava. Fãrã continuitate. noi. Foarte des în limba veche. Chron. abeo etc. p. abigo. ºi însuºi înpãratŠ întãšu creºtinescŠ. 184: „Tomºa. 29: „prinsâ de véste ºi svãntulŠ Nicolae ºi puse într-ãnima sa sã izbâvascâ acéle trei suflete diîn mãnule diavolului. II.

65). Mãi bãdiþã. III. c) la viitor: „de-mi va abate vrodatã sã-mi vînd moºia…” (Scrisoarea VIII). ci numai pe aceea de c a p r i c i u . prin elementul „nu se ºtie de unde”. sãnãtos ºi voinic ca tatã-sãu…” (Ispir.b a t t u o s-a format românul abat cu sensul fundamental de „dau înainte. dintr-un tip latin a d . Theodorescu. cã ci-cã-i bun dã nãjit. c. 3Abat = s’arrêter en passant. cugete ºi rezoluþiuni subite ºi capriþioase: Ce þi-a abãtut sã pleci? Þi-a abãtut sã te-nsori. Mai totdauna se întrebuinþeazã ca reflexiv. „Ca netransitiv. Marian.M. o sã iau niºte cîrpã dî la pãmãtuf ºi baliga dîn zioa dã Mãrina º-o sã-l afum la urechie. b) la trecut demult: „la vrîstã de patruzeci ani îi abãtuse sã se-nsoare…” (Au mai pãþit-o. e i m p e r s o n a l . Leg. se zice de dorinþe. impersonalul abate „vine ceva pripit”.. o copilãrie”. românul priveºte lucrurile dintr-un punct de vedere curat satiric. dar aceasta rar. „i-a abãtut sã facã un copil” nu diferã de: „i-a abãtut sã facã o glumã. nãscutã pe neaºteptate. Peste Carpaþi se întrebuinþeazã ºi fãrã nuanþã ironicã: „abate-mi-se în minte = in memoriam venit” (Bobb). Bucovina II.). ce i-au abãtut tãtãni-meu sã vie sã ºeadã toatã vara aice?…” (Cîrlanii.A B AT Un idiotism greu de tradus într-o altã limbã. Prin elementul „grabã”. bade hei! Ian te-abate pe la noi ªi-þi dejugã bieþii boi…” 127 . venitã în grabã nu se ºtie de unde. o poznã. luîndu-se graba în rãu. De exemplu. grãbesc”. mînca-l-ar mãicuþa. iatã cã ºi nevestei îi abãtuse sã facã. luîndu-se graba în bine. cã dã pustišu d-ala-l doare urechia…” (T. 27). În sfera materialã. impersonalul abate nu exprimã de loc vreo noþiune de m u n c ã . În sfera moralã. ºi mai multe nu! Mult te þine cînd îþi abate?…” (L. pe de alta. Trei exemple din Costache Negruzzi: a) la trecut: „eu nu ºtiu. Franþuzeºte aceastã situaþiune se cheamã t r a v a i l . În fond. ºi nãscu un dolofan de copil. de aci apoi. se zice abate la orice durere grabnicã ºi de care nu ºtim bine sã ne dãm seamã. dã nu sã poate odihni dã loc. parcã ar zice: uite cã din nemic iase ceva! Ca sã ne rezumãm. româneºte. abate însemneazã o cugetare sau o voire nemotivatã. 203). Într-un caz ca ºi-n celalalt. 103: „Frunzã verde lemn de tei. de unde s-a desfãºurat etimologiceºte. englezeºte l a b o u r . Tot aºa abate se aplicã la momentul cînd femeia începe a simþi durerile facerii.. Lupºeanu). pe de o parte neutrul abat „lucrez iute ºi mult”. acest abate se leagã cu abat = h â t e r . o þãrancã din Ialomiþa povesteºte despre fiu-sãu: „Lu Ionicã al nostru nu ºtiu ce i-a abãtut la o urechie cã-l doare urechia. „Într-una din zile. în care se întrebuinþeazã mai cu deosebire.

Maiorescu. cãci deºi se aratã un fel de tendinþã.: „abãtui tutã geana ºi cu de-aghia vidzui piºtireaua” = „ j ’ a i t r a v e r s é tout le plateau. 42: „Pentru aceea era mare nevoie ºvezilor mergãnd în urma oºtilor moskiceºti. a dãrîma. Chron. . tot ars ºi stricat era…” Cantemir. abbattere. a umili. n-are în compoziþiune înþelesul de „lovesc”. ital. ci numai în trecere ºi din lature. abatir. iar prin urmare a d . Chron. celelalte sensuri ºi nuanþe de sens sînt toate bine reprezintate.” Aceasta întãreºte ºi mai mult ceea ce am spus noi mai sus. cumnãþica mea! Rãsãrit-ai ca o stea! Ce vînt dulce te-a bãtut La noi de te-ai abãtut?” Beldiman.. În macedo-româna nu existã numai impersonalul abate. E foarte important de a constata cã nici unul din cele trei sau chiar patru sensuri ale românului abat nu corespunde francezului abattre. a da jos” adecã ceva care româneºte nu se exprimã niciodatã prin abat. Istria. unde nici bucate nici hranã de cai nu gãsia. oriunde s-au abãtut…” N. Cauza diverginþei este cã-n al nostru abat elementul principal. în expresiunea: „cãzut-a ºi s-a abãtut pre mãnã” (I. semnificaþiuni specifice româneºti. cari zic ºi ei la infinitiv abãteare.. nu lasã. Pentru 1Abat: „abati-te din cale” = „ é c a r t e z vous”. quae vos dementia a d egit” (Virg.) nu e departe de al nostru: „ce vînt v-a abãtut”. Macedo-românii mai întrebuinþeazã pe abat cu sensul de s t r ã b a t . ºi ori încotro sã vrea abate ºvezii. et c’est à peine que j’ai trouvé la grotte. 83). z-bat. Tot aºa latinul: „Quis deus Italiam. cel puþin aºa cum se vorbeºte la Cruºova (M.A B AT Balada Badiul: „Alei. rãz-bat. întrebuinþeazã acest verb ca reflexiv cu sensul de s c r i n 128 t i r e . cari toate însemneazã: „a doborî. I. v. p. Ceva ca sã mai rãmîie. de ex. ci pe acela de „împing”. elementul a d predomneºte. iar abat cu a b „pousser de côté”. ceea ce se exprimã prin a b . Iutza). de ex. e peste putinþã a decide dacã prefixul a vine din a b ori din a d . Astfel abat cu a d însemneazã „pousser en avant”. Românul: „bine cã te-ai abãtut pe la noi” s-ar traduce în limba lui Terenþiu: „bene factum te a d venisse”. cã numai la români verbul b a t capãtã totdauna în compoziþiune sensul de „pousser”. Tragodia. Pentru 3Abat: „abati-te ºi la noi” = „ p a s s e z aussi chez nous”. Aen. de-ar fi putut. span. Pentru 2Abat: „abate callu cît poþi cama cu de-alaga” = „ h â t e z votre cheval autant que possible”. vînslind spre ltalie. b a t . În macedo-româna se zice la infinitiv mai mult abãteare. Muste. 1221: „Iau ce vor fãrã cruþare. Oricum însã. Istriano-românii. 69: „Aceºti doi pomeniþi domni troadeani. dar totuºi nu este o venire de-a dreptul sau cu hotãrîrea de a rãmînea. s-au abãtut în pãrþile unde acum iaste þara veneþiianilor º-au descãlecat acea þarã…” În zicerea: „mã abat la cineva”. strãine limbilor surori din Occidinte. în: strã-bat.

p. ci prin mijlocul altor vecini. – Zbat. mantelet de cheval. În Transilvania. (art. ºi o abãioarã vechi ºi spartã. fie unguri. 1Ac. Sub forma aspiratã se aflã în Lexiconul Budan (p. v. panula. la 1621 (Arh. mantelet de femme. écart.). – Abãioarã. Arh... Fapta de a a b a t e sau de a s e a b a t e : înlãturare materialã sau cãlcare moralã. v. fie serbi sau poloni. 1ABÀ . ºi au fost l dulamã de zarba pre trupu cuptoºitã cu atlaz roºu. Tîrnava). unul l-au dat nunul. Rareori are sensul de venire uneva sau la cineva în trecere (Lex. acolo unde în originalul 129 2ABÃ.. ABÀTERE (plur. Epitetul de abãgeresc se dã mai cu seamã la un ac mare. în Bucureºti. v. Cu alte cuvinte. Deminutiv de la a b a e . ªaineanu (Tocil. numit în alte locuri: ac þ i g ã n e s c . În forma aspiratã habã. plur. singurã pe care o cunoaºtem. Stat. 651). cu care-l confundã Lexiconul Budan ºi d. Abager. – Rãzbat. Aba. 4. Episc. pãstrîndu-se în acelaºi timp vechiul român p ã n u r ã = lat. ºi niciodatã pe acela de grãbire. „abã a cãpãtat prin diferenþiare sensul de þeseturã mai finã. Abagerie. între tezaurele lui Darie se pomeneºte la f. passe-temps. Accentul în àbã ne face a crede cã cuvîntul nu vine d-a dreptul din turcul ’ab°. de Bucur Grãmãticul din Fãgãraº (ms. subst. bure de couleur blanche. pãnurã albã. Se întrebuinþeazã în Transilvania.). déviation. avînd aproape acelaºi sens. adj.. – v.. fem. subst. fem. v. ºi šar o dulamã de zarba cuptoºitã cu bogasiu. fem. altul l-au dat jupãneasa Chera a Gãei. h nu este protetic. ABÃGER. Rev. appartenant au métier d’abager. ci organic.. Abat. àba. derivã mai cu seamã din 1 A b a t ºi-n parte din 3 A b a t . Bud. subst. 50: „20 000 de abãioare de piei de péºte de mare. ºi acela nicš un her nu-l tae…”. Bianu. Pentru istoria cuvîntului. pannus albus”. ABÃGERIE.ABÃIOARà v. fem. Într-un act scris în Argeº. Bat.. veillée rustique où l’on travaille en s’amusant. cari accentueazã aceastã vorbã totdauna pe prima silabã. dar nu din 2A b a t . deosebindu-se astfel de sinonimul sãu sub raportul calitãþii” (I.. 259): „habã. – Pãnurã. Acest sinonim cu c l a c ã ºi cu º e z ã t o a r e n-are a face cu lAbã. subst. aceste s-au aflat…” În Alexandria scrisã la 1704. abe). t. – Strãbat. 1Habã. – v. Argeº LXIX): „ºi aŠ fost într-ace rãcliþã 2 pãhare de argintu ce au fost dãruite la nunta cuconii comisului. Stat. ABÃIOARÃ. ABÃGERESC. abàteri).

deversorium. – Abaluþã. 114) lista familiilor boiereºti moldovene din epoca sa. 1783. Abãtãtoare. care sat au fostu a lui Gavril hatmanul. surtout dans le sens d’écarté. 366) îl numeºte „vornic despre doamna” pe lîngã Dimitrie-vodã Cantemir. p. – v.. La plural: Abãzeºti. Lex. 127: „a dachilor limbã samãnã-º cu a italilor. ABÃTÃTOARE (pl. Mold. (-ã). Cipariu. Negruzzi. a însoþit la 1711 pe acest ilustru principe în Rusia. 1Abat. Abai. – 2Abagiu. šar pre urma lui Gavril hatmanul au fost rãmas acel sat pre mãna a fiorilor lui Gavril hatmanul Radul ºi cu Abãza…” Abãzeºtii erau încuscriþi cu Sturdzeºtii. Mateiu Basarab se urcase pe tronul Þãrei Munteneºti graþie unui Abaza-paºa. Chron. Format prin acelaºi sufix ca în latinul diversorium. 1ABÃTUT.: „abãtãtoare. – v. n. Ilie Abãza. Prin „Abazoestii” începe Cantemir (Descr. Abãzà este unul din numile personale cele mai obicinuite în Turcia. Vita Constantini Cantemiri. chakizmo).ABÃIOARÃ slavic. C. v. 25. Alexandria.. Arhiv. ABÃZÀ. Bud. 244): „acela sat (Pãstrãvénii) šaste la þãnutul Neamþului. nom d’une famille noble moldave. cu ºa cu florile de sãrmã. cît de-abiia poate sã înþãleagã italul…”. deversorium. Papiu. Scrisoarea XIV: „Prin abãtut înþelegeþi aceea ce francezul zice prin é c a r t é ”. cfr. ºi acolo a ºi rãmas. pe care cronicarul Neculcea (Let. – v. unde l-au purtat mai multe personage istorice: Abaza-Hasan. Abaza-Mohamed paºa etc. scris în Moldova la 1562 pentru M-rea Neamþ. v. I. Abaluþã. loc de a b ã t u t .. part. Opisi i izvodi I. (Hammer). ABÃLÙÞÃ. fem. pr. se citeºte: „chakyzmŠ konskïch”. Despa logofeteasã a lui Vlad Cocorãscu. ed. Cantemir. Unul din ei. abãioarã n-ar fi trebuit sã disparã din limbã. supin d’ a b a t . passé d’ a b a t . abãtãtori). Moþoceºtii ºi alte neamuri boiereºti din Moldova.I. II.B. 1867. subst. v. v. III. într-o „foiþã de zestre” scrisã la 1689. cu abãioara šarã cu flori de sãrmã…” Cuvînt foarte eufonic. 18) – 130 2ABÃTÙT . Într-un act de la Dabija-vodã din 1662 (A. dã între altele fiicei sale Elincãi: „…carãta cu 6 telegari. gîte. Moscva. ajungînd colonel în armata lui Petru cel Mare. diversorium”. 1 cal de ginere cu rafturi. 3Abat. p. „Loc de abãtut. auberge.. unde traduce pe’ bizantinul Chalcocondylas (lib.R. Miklosich.). diversorium” (L. însã atîta-i de stricatã ºi abãtutã. 373–78. adecã „arºele” (Jagi. II): „D£kej d• crîntai fonÁ paraplhs…v tÁ ’Italîn. Lex. „Într-acea vreme – zice cronica munteneascã (ap. diefqarmšnh d• ™j tosoàton kaˆ d i e n e g k Ò s h …” v.

1A). l. abia 131 .: abeº cã-i zic oamenii prost. abia se miºcã.ABIA fiind pre marginea Dunãrei un paºã ce-l chema Abaza-paºa. bãnãþeanul abeº vrea sã zicã literalmente: „ad fidem”. atît de des în dialectul macedo-român (v. – v. – Nuntã. nici viceversa. dar lãsat fãrã traducere. Banat).). cã nu-i zic în zãdar.. anume pe timpul lui Vasilie Lupul. 106). Abià. Cuvîntul se gãseºte deja în Dicþionarul româno-latin. ma foi. ca sã aducã pre Mateiu aga…” În regiunea Caucazului este o provincie întreagã ocupatã de poporul numit Abazi (Schiefner). ABȪ. terme macédo-roumain pour banquet. II. abeº lipseºte cu desãvîrºire. Cruºova). fãcut-au acesta paºã sfat. Pînã astãzi se aude foarte des în partea rãsãriteanã a Banatului. p. Pocînzei. celalalt afirmã vorba. Cuvîntul vine învederat din b e a r e = lat. „Abia pot sta pe picioare. adv. ºi înþelegãnd el pentru aceastã sãracã de þarã cum au spartu-o domnii cei streini cu grecii þarigrãdeni. pe cinste. I. v. à peine. ABEARE. de la „potus” = b e u t u r ã . abia s-a culcat ºi a adormit. 283) – „ºi-au adus doamnã pre fata unui Mãrzac din Þeara Cerchezascã” iar cu dînsa au venit ºi o seamã de circazieni: „cerchezi de a lui Vasilie-vodã” (Ibid. 305). Aceastã familie s-a aºezat în Moldova nu înainte de jumãtatea secolului XVII... tot aºa la albanezi nu-l mai conservã astãzi decît dialectul toschic. v. lîngã Oraviþa. singurul intermediar posibil între ambele aceste naþionalitãþi în cazuri de împrumut. Abià. en vérité. „Abeº se întrebuinþeazã în vorbire ca adverb afirmativ. E foarte remarcabil cã ºi la vechii romani se fãcea dupã nuntã un prînz. sau trisilabic: a-bi-a. Rezultã darã cã albanezii ºi românii l-au moºtenit deopotrivã. Maidan. subst. Nici albanezii n-au luat cuvîntul de la români. cãci în dialectul macedo-român. din substratul ante-roman tracic.. Prin urmare. Iutza. De asemenea. de la b e s s ã „credinþã”. abia se poate crede ce spui tu. Dupã cum la români cuvîntul s-a pãstrat numai în Banat. unii în Epir. Românii adãugîndu-i prepoziþiunea a = a d . abeº însemneazã: „pre lege. bibere. zicînd: abeº!” (Sofr. Tot abeare se cheamã masa pe care dupã nuntã o primeºte mireasa sau „nveasta nao” de la neamurile ei (Id. De ex. ABGÈ. – v. com. pe credinþã”. Liuba. nu ºi cel gheghic. 1883. cu un a prepoziþional sau numai protetic. – Cerchez.. adv. ms. adecã întocmai adverbul afirmativ albanez: bess! bessã! ºi chiar cu reduplicare: bessã pãr bessã! (Hahn. ABIÀ. Tr. 421). ABÌ. care – zice Miron Costin (Let. „Iraþš la vãr-nã abeare? = fost-aþi la vro petrecere?” (M. De acolo veniserã la noi ºi Abãzeºtii. unde e scris Abesh. circa 1670 (Col. unul vorbind ceva. fem. Arapu. în timpul cãruia mireasa cãpãta daruri de pe la rude ºi care se numea „repotia”. Disilabic: a-bia. ceilalþi în Dacia.

Dosofteiu. cu chin ºi abia…” Aci „cu vai” ºi „cu chin” figureazã ca sinonimi cu abia. ºi abia = pe datã ce. abia rãsãrise soarele. III. 1673. Prov. Negruzzi.. Abia eºti de o palmã. Cu sensul de a n e v o i e : Balada Blãstemul: „Murgu-i mic ºi drumu-i greu. greul consistã în nerãbdare. abia îºi tîrîie ºi el viaþa de azi pe mîine. iubitã copiliþã. eš mi sã-mbuneadzâ ª-abše-aºteãptâ în rãu sã mã vadzâ…” În oricare din cele douã sensuri. Gr. Legende. îndatã. Alexandrescu. este un rãpciugos. abia miºcînd pomul la rãdãcinã…” Cost. ºi moartea îl secerã sub zidurile Silistrei…” Uneori nu se poate trage o sigurã linie de despãrþire între ambele sensuri. 96: „Într-acea zi se tîrîrã. Cuvîntul are douã adumbriri de sens fundamentale: abia = anevoie.. înpãratul încã abiša scâpâ…” Pann. sã te þii. primul abia însemneazã „anevoie” al doilea – „pe datã ce”. p. ps. 12). într-o dorinþã prea vie de a vedea ceva realizîndu-se mai curînd. 113: „picã poamele cînd se coc. cu greu. În acest pasagiu. cînd îl vãzui sãrind asuprã-mi. Altãdatã. fãrã ca prin aceasta sã se atingã cît de puþin înþelesul: 132 . 40: „Cã pizmaºiš. În limba armoniei îþi place sã-þi vorbesc…” Aice abia însemneazã ceva mijlociu între „cu greu” ºi „pe datã ce”. Mulþumirea: „Aºa! Îmi trimiþi daruri. Dupã cum ºi hotãrîrã. Chron. 38: „abia începuse a gusta dulceþile unei cãsãtorii potrivite cu întãiul ei bãrbat.M. Alergare. pentru care p-aci – p-aci eram sã-mi perd viaþa pînã l-am dobîndit. a îmbãtrînit ºi el. ºi vrei sã te slãvesc! De ochii tãi albaºtri. „ªoimuleanul meu. abia poate sã-ºi asocieze prepoziþiunea d e . abia mã arãtam înaintea vrãjmaºului ºi. Cu vai. de mica ta guriþã. În zicerea „abia aºtept”. chiar în momentul acela. Cu sensul de p e d a t ã c e : Zilot. 383: „perirâ mulþi greci.). 1620. p. cînd plecã la cîmp…” (L. Abia duce trupul meu…” Moxa. pîrleo! îi sfîrîia cãlcîiele dinaintea feþei mele…” (Ispir.ABIA întrasem la dînsul.

prohibente nos vento.. XXVII. o micâ cãºoarâ…” Mai adesea însã noþiunea superlativã de dificultate se reprezintã prin reduplicarea materialã a lui abia: „Se duse sã-ºi deºtepte ucenicul. se vede tradus: 1. quin involem in capillum…” (Ter. îl scuturã. Nicolae.) = „abia mã stãpînesc ca sã nu te înhaþ de chicã”. vãnslãm în Crit lãîngâ SalmonŠ.): „…abia fumu întru Chindu.ABIA „De-abie cresc ºi mã fac floare. 1688: „ºi abiša sosind spre SenidosŠ. abia poate sã-ºi asocieze douã prepoziþiuni: c u d e -. ªi pe mine cade-ndatã Umbrã neagrã-ntunecatã…” (Alex. p. Îl zgudui. 370). Braºov). 379: „cu mare chin ºi meºteºugŠ de-abia dobândi cetatea…” C. Biblia ªerban-vodã. în Acad. prin abia se traduce totdauna latinul v i x . Abie mã-ncãlzesc la soare. p. abia alésemu margirea. 7–8): „et v i x devenissemus contra Gnidum. de-aci nutãmu în Critu ºi ceša diîntru Salmonu.. ºi le dzâsâ de-š fšacerâ a colibiþâ. 96: „D-abea dobele ºi surle semnul bãtãii vestesc. cã nu nã lãsa noi vãntulu. Leg. 1620. ºi abiša trecãndŠ pre lângâ ša. Apost. ms. Synax. pop. pasagiul din Vulgata (Act. sensul de „pe datã ce”: „v i x agmen 133 . Rom. Acesta dormea mort. decembre 10: „ºi c u d e -abiša âlŠ înduplecarâ în sfatulŠ lor. Codex Voronetzianus. din sec.2. Îndatã cu toþi-n oastea ungurilor nãvãlesc…” Viaþa St. Donici. venit-am la un locŠ oarecarele…” În latinul v i x se gãsesc ambele adumbriri de sens fundamentale ale lui abia.. miscel. nelãsãndŠ pre noi vãntul.. Negruzzi. de-aci veînrimu în locul cela…” 2. circa 1550 (ms. am trecutŠ pre lângã Crit despre Salmoni. abia se deºteptã…”(Ispir. nelãsândŠ pre noi vântul. cînd voim a arãta o acþiune petrecîndu-se mai repede. Noul Testament Silvestru. în fabula Peptenul: „Cã cum abia-abia de pãru-i s-au atins. venimŠ la unŠ loc…” 3. Sensul de „cu greu”: „v i x me contineo. Aºa. Tot aºa se reduplicã abia pentru noþiunea de „pe datã ce”.. Aprodul Purice. 1648: „ºi abiša sosim lãîngâ Cnida.. venimus in locum…”. et v i x juxta navigantes. adnavigavimus Cretae juxta Salmoneum. 232) Moxa. Dosofteiu. XVII (Cod. Copilul de dureri au ºi strigat cu plîns: Ce pepten îndrãcit!…” În Sînta Scripturã. ºi abiša abãtându-ne de la ša. 154: „toatã cetatea plãnge ºi de-abiša te aºteaptâ…” Pentru a exprime un adaus de greutate. Poez. ºi abia.

abgè = abšè… Tot aºa vorbesc ºi ardelenii în regiunea Nãsãudului: „În doo sãptãmîni de-abgé m-am fãcut sãnãtos. de pe la jumãtatea secolului XIII. ºi apoi de aci prin asibilare abgè. acelaºi cuvînt ne întîmpinã sub forma a v e s . bãtr. de ex. albginã = albinã. Radu ºi Dobre. v. în comunele ªaru-Dornei ºi Broºtenii din districtul Suceava. 5A.ABIA novissimum extra munitiones processerat. În Transilvania: „La noi se zice: el vorghi ghine. Pentru reduplicatul abia-abia. – Aºi. pe care vechea spanioalã îl conservã aproape intact..bati-l-ar mama lu Dumnezeu de Grecu dracului! de gras ce-i. porunghš…” (Învãþãtorii Floca. deºi pe simplul a v e s l-au înlocuit de mult prin a p é n a s . Cuv. a fost silit a pãrãsi un cort ºi plecã înainte. Las otras a b e s lieba. Transilv. 589–91: „Falido ha à Mio Cid el pan è la cebada. întocmai ca din. 218–19). În Poema del Cid. La reto-romani „a merge abia” se zice „ir v e s ”. Pop. Din v i x cu prepoziþionalul a d . com. bunghš. În poeziile lui Gonzalo de Berceo. Albinov. com. II.) = abia-abia. Ialomiþa. aghša se cîrnšeºte…” (T. v. filol. care se apropie mai mult de românul: c u c h i n ºi abia. Deja Diez (Etymol. ad-vix au pãstrat-o pînã astãzi mehedinþenii (cfr. comuna Sîn-Giorgiu). sic – a º i a . abià a trecut dupã localitãþi în: aghšã sau aghšè. Mniculai de-abgè mere de slab. ea înãlghi pînza. Sub raportul consonantic. abia ducînd cu sine celelalte lucruri. spaniolii zic pînã astãzi mal-a v e s sau mal-a v e z . Theodorescu. abghšè ºi chiar abgè. Din abì prin diftongirea vocalei scurte tonice s-a fãcut abia. Sina). În Muntenia: „. în ambele cazuri prin acomodaþiune între i ºi a. Burlã. monosilaba diftongitã finalã -ia s-a dezvoltat mai departe în disilabicul -iša: abišà = abià. 98) a observat cã de vechiul spaniol a b e s nu se poate înstrãina reto-romanul v e s = abia. Aproape în toatã Moldova se zice aghšè. d.. – Aºa. Sibii. una tienda ha dexada. deºi latina preferã aci reduplicarea logicã: „vix et aegre” sau „vix aegreque”. La noi forma organicã abì = lat. rãmas fãrã proviziuni. Stud. a º i = lat. din secolul XII. de aci apoi o formã scãzutã abiè paralelã lui a º è . Lupºeanu). „a lucra abia” – „far v e s ” (Carisch). oaia cea niagrã abgé o scãpat 134 din apã…” (A. Wtb. deja în latina rusticã se formase a b i s . – 1I. Valea Someºului. II. ambele venind din lat. De guisa va Mio Cid…” Poetul zice aci cã Cid. corbgi = corbii. a d -v i x . aghše am sosit de a munte. 87). cînd iatã galii sfãtuindu-se…” De asemenea ºi reduplicarea materialã „v i x v i x q u e ” (P.) = „abia a treia ceatã ieºise din tabãrã.. unde se rosteºte: bgini = bine. . în unele locuri abghšè prin fuziunea ambelor forme abše + aghše (cfr. quum Galli cohortati inter se…” (Caes. în fine.

deºi ambele cuvinte se aseamãnã atît de mult. v. com.. Maidan). ca ºi-n deminutivul abiuþa. 81): „ºi cãzu întru ce nu ºtiša. Accentul e totdauna pe i. – Abieluþa. ABIELÙÞA. ABIRUIRE. niciodatã -uþã: abieluþã. Opincaru. pe cînd la o tulpinã cu -ià sau -à se acaþã sufixul -luþã. abia s-a perdut. Abià. adecã a b i a cãlduþã” (S. întrebuinþat cu acelaºi sens. presque” prin acãþarea emfaticului a (v. ºi finalul a rãmîne invariabil. unde þi-i mortša acolo. cu tonul pe i. cu sufixul -uþã adaos cãtrã o tulpinã cu ie. Într-un text circa 1600 (Cuv. abes reto-r. Banat. ABÌA. Liuba. adv. cînd zãršeºte d-abšeluºa. fie prin sens. clas. subst. de ex. ad + vix = lat. – v. care totdauna îºi asociazã pe -l. Din abí s-a format abía prin emfaticul a. s-a format la români nu numai prin diftongire abšà „à peine”. conservat în Mehedinþi. 5A). Format prin sufixul –uºã. fiind înlocuit prin neogrecul b…a ºi prin albanezul me-zíe. întocmai ca din a c í – a c í a .l . însemneazã «de tot puþin». Tot aºa prin sufixul -uþã s-a format deminutivul a b š e l u þ a = a b š à . adv. Termenul se întrebuinþeazã pînã astãzi în Banat. II. faþã cu 135 abšè abšà aghšà . Abieluºa. fem. abis span. d. 50). victoire. ca în Marie – Mariuþã. dar totodatã ºi abía „a peu près. ABIELÙªA. ves rom. adv. alãturi cu abšà ºi fãrã a se confunda cu acesta.: apa e abiuþa sau abía. – v. bãtr. cutie – cutiuþã ºi altele. fie prin son. Genealogia cuvîntului se rezumã darã în urmãtorul chip: lat. diminutif d’abià. rust.. „…e ca vãzu orbeþului.ABIRUIRE Din prototipul abì. abì + a = abía abišà aghšè abghšè abŽè În macedo-româna. unde þi-i abiruirea…”. Abieluºa.u þ a .cînd se acaþã la o tulpinã cu finalul tonic à. ca prin sitã or ca pîn cšur…” (Jipescu. abaluþã etc. „Abiuþa ºi abía. frînghie – frînghiuþã.

plus transparent”. Sub raportul categoriei gramaticale. Bilciureºtii). cu forme colaterale Abaddir.. adecã: „peatrã scumpã numitã abidir”. I (1884). f. care-l þinea mai abitir ca tatã-sãu chiar…” (S. p. Arch. 252) Trecerea substantivului abitir „pierre précieuse” în adverb cu sensul de „excellement” ar fi pe deplin de aceeaºi naturã ca trecerea substantivului a b a n o s „bois 136 dur” în adverb cu sensul de „perpetuellement”. 104. ci încã adesea noþiunea generalã de ceva f r u n t a º sau a l e s . Meteorstein. atunci s-ar identifica cu o altã vorbã orientalã. din Dîmboviþa: „Bãiatul care pînã aci plînsese de udase pãmîntul ºi slãbise de rãmãsese scîndurã. 1855). lat. p. Substantiv format într-un mod anormal din infinitivul întreg luat împreunã cu prepoziþiunea infinitivalã a: a-biruirea. I. 1881. – Bir. IV.ABIA paleoslavicul pob‚da „victoria”. care lumina nãuntrul casei mai abitir ca sute de lumînãri” (Calendarul basmelor. 55). Cfr. adv. très-bien. I.. D. p. com. În basmul despre Omul-de-flori. p. ba…tuloj. deºi nu totdauna el însemneazã s t r ã l u c i r e m a t e r i a l ã . peatrã cãrii romanii îi atribuiau o putere divinã de a birui pe vrãjmaºi (Plin. s-a vãzut acum în braþele unui om. – Biruiesc. basm. vodevil în 2 acte (Buc. 435. 1887. ABITÌR. Hist. 651) citeazã urmãtoarele trei pasage din basme muntene: „…petre de berliant. Abadir. Cuvînt întrebuinþat aproape exclusivamente în Muntenia. ªaineanu conchide cã abitir derivã din comparativul persian abeter „plus clair. (B): „gemmam quam Abidir vocant”. brillamment. v. Dacã abitir ar avea în adevãr înþelesul fundamental de „strãlucit” ºi mai ales de „peatrã scumpã”. p. Abaddier. „… o coroanã care lumina mai abitir ca cele mai scumpe petre” (Cal. t.. 5). De aci d. Mai abitir a împãratului…” (Þara-nouã. Zmãrãndiþa. Rev. 26: „E drãgãstoasã fata pîndarului mai abitir decît toate fetele…” Balada Mizilic-crai: „Atunci Mizilic-crai În casã cã mi-ºi întra ªi din gurã cuvînta: – Ce e groaza lupului. 1875. este „lapis aërius”. XXXVII. „… o luminã ce strãlucea mai abitir ca un soare” (Cal. pe lîngã cari putea sã fi fost în latina rusticã ºi forma Abatir sau Abitir. Dumitrescu. ªaineanu (Tocil. Stãnescu.Vat. p. extr. 20). Lexikographie. 10A. Deasa întrebuinþare a lui abitir în basme pare a mai întãri proveninþa-i mitologicã. cunoscutã deja vechilor romani ºi chiar întrodusã tocmai în mitologia latinã. 1875. basm.. Abidir. excellemment. Wölfflin. 135). . unde citeazã din Mythogr. Nat.

Bud. foarte rãspînditã în dialectul daco-român ºi necunoscutã în macedo-româna. Precum în limbile neolatine din Occidinte cuvîntul corespunzãtor e de proveninþã arabã: franc. cîteodatã ºi cal pãtat pe la ochi. IV.ABRAª nu este nici o deosebire între: „Ion se þine mai a b a n o s decît Barbu” ºi: „Barbu se þine mai abitir decît Ion”. A-ba! A-BOALÃ. Ca acolo sã rodeascã. – Fedeleº. ital. ABORE.. Sã nu se veºtezascã. argilio. v. Pãºcani-Stolniceni) v. malencontreux. ABOARE. ºi port. Suceava. circa 1670 (Col. Se zice ºi iabraº. Rev. cheval nuancé de taches blanches” (ªaineanu. – v. fig. nu ne-a venit prin intermediul relativamente modern al turcilor. 652). argel. (-ã). A-nevoie. din arabul arŽel (Devic). abraº „bariolé. Raportul între abo! ºi a-ba! este acelaºi ca între interjecþiunile a h a ! ºi a h o ! – v. 421): „Abó. malheureux. com. Abur. În Dicþionarul latino-român bãnãþean. Oricum însã. – Cuc… ABO! interj. fem. – Cobzã. adj. de mauvais augure. ABOR. Abanos. span. Aºa se cheamã calul cu o patã albã sub coadã. – Aburez. Abur. l. Într-o uraþie de nuntã sau „conocãrie” din Moldova: „ª-am venit cu potcoave de-argint Sã scoatem floricica din pãmînt. Locul sã-i priascã. Bãlãnescu. Admirantis particula”. Mai des se zice b o a r e : „bate boare” (Lex. Pe aboarea vîntului. cheval arzel. ABRAª. E de crezut cã aceastã vorbã. în Tocil.. S-o scoatem din rãdãcinã S-o rãsãdim la-mpãratu-n grãdinã. 1883. arzel. Tr. Pe faþa pãmîntului…” (N. ª-aºa plecarãm ªi venirãm Pe stelele cerului.. Sinonim cu adiare. ci în veacul de mijloc prin cumani. tot aºa arab e ºi românul abraº: arabeºte ebreº. – v. ebraº. Abur. subst. – v. bigarré. – Boare. p. Este un simplu variant al interjecþiunii: a-ba! despre care s-a vorbit la locul sãu. de la turci d-a dreptul par a o fi primit 137 .). souffle du vent.

ci credinþa poporanã cã ei sînt de piazã-rea. La italiani. com. ºi nu s-a împleticit cu vechi credinþe naþionale. Mironescu. loc. ex. „De oameni cu pãrul roºu sã te fereºti cã sînt oameni abraºi…” (Preut V. 162). Coman. le mai zice cã sînt abraºi…” (V. „Cînd calul are vrun semn bãlan la buzã. Galata. în munþii Apuseni ai Ardealului. Cînd românul zice cã „catîrii sînt abraºi” (L. Neamþ. „Hojma unii scriu. com. rãcnesc Sã nu fie boieresc ªi pãmîntul sã se-nparte. Macsenu). – Breaz. Vînãtorii). – Peag. Faune popul. – Cãrãrat. n.: amîndouã iepele sînt abraºe” (L. el n-are în vedere ibridismul lor. ceva ºi mai mult: vorba a r g e l însemneazã în acelaºi timp „cheval balzan” ºi calitatea de „être i n f o r t u n é ”. un alt cuvînt. negreºit. „…iabraº = cal deochiat. II. tacheté de blanc (sub coada cailor). La francezi: „les cavaliers superstitieux ne montent jamais de chevaux a r z e l s un jour de combat. pentru care mai-nainte avuseserã. pr.ABRAª serbii. Stud. com. com. v. dacã. se zice cal iabraº…” (N. Iaºi. – Dereº. c. 277).). ci curat latinã este asociaþiunea între „patã albã sub coada calului” ºi între noþiunea de „nenorocos” astfel cã românii n-au fãcut decît a îmbrãca într-o hainã orientalã o veche idee romanicã. Mãciºeni. la cari ea poate sã fie mai nouã decît la români. este punctul de cãpetenie 138 . nu arabã însã. Iaºi. N. che con proprio vocabulo chiamiamo a r z e g l i o . Buzãu. E necontestabil cã vorba abraº e arabã. Cu acest sens ne întimpinã adesea la Alexandri. Roman. într-un text din 1562: „Chi saprà mai trovar la cagione perchè il caval balzano del piè destro di dietro. aºezat lîngã rîul Ampoiu.M. Mircea. Sandu Napoilã) Românul însã aplicã mai cu preferinþã acest epitet la oameni roºcaþi. bulgarii ºi albanezii (Cihac. întimpinã în drum vrun om roº. I. La spanioli. se zice buzat sau strãnut. sia d i s a s t r o s o ?” (ap. Tot mojicul s-aibã parte! Numai noi sã fim abraºi: Liude printre calaraºi…” (Alex. 541). – Tãrcat… ABRÙD. întocmai ca la noi abraº. n-o sã izbuteascã în cele dorite. Böhmer. mergînd cu o treabã. IV. „Poporul crede cã oamenii cu pãrul roºu sînt pociþi. nom d’un bourg très historique en Transylvanie. Bondescu.).M. cãci acolo nu s-a diferenþiat ca la noi în mai multe sensuri. Pontbriant: „iabraº. I. ba chiar în douã forme. Prin noþiune de n e n o r o c o s . ensorcelé”. Covurlui. Suceava. Ionescu. Orãºelul Abrud. Bãlþat.). Copou). cînd fruntea ºi ochii sînt cãrãraþi. fig. „Calul se cheamã abraº cînd are o patã albã sub coadã” (E. com. Giurgeºtii etc. abraº a trecut ºi la om.. Brãilã.. – Ciacãr. ils les croient i n f o r t u n é s ” (Rolland.

Abrudenii amestecã în vorbire cuvinte ºi chiar fraze ungureºti. Întreaga regiune de-mpregiur poartã la popor numele colectiv de „Munþii Abrudului”. apoi s ã n ã t a t e d e l a Abrud!…” Abrud avusese un fel de poet al sãu. Abrud a jucat un rol însemnat în mai toate miºcãrile revoluþionare din Transilvania. Dacã nici lui nu i s-a sfeti sã poatã aduce paloºul. iar locuitorii se fãlesc de a fi moþi (v. Roºia ºi altele. Împreunã cu localitãþile învecinate: Buciumeni. ªi cîntã ºi duhãneºte: Ado vin Cã banii vin! Ördög atta Bani[i]-s gata…” La 1786 s-au descoperit la Roºia (Verespatak) lîngã Abrud preþioase table cerate romane. Du-te-n crîºmã unde-s ei. ºi din cari rezultã cã aceastã localitate se numea atunci A l b u r n u s . tipãritã cu ortografia ungureascã. ªi-i mai fãlos decît noi. Densuºianu. Deja Massmann (Libellus aurarius. Papiu. Horia. 114) observã cã între Abrud ºi A l b u r n u s este o 139 . 1883. Cã-s dupã masã temei. a dat naºtere în Ardeal la o locuþiune proverbialã: „sãnãtate de la Abrud = moarte”. Basmul Busuioc ºi Mãgheran. transcris cu ortografia ordinarã: „Care casã n-au avut. Care nici nu cuteza În crîºmã a se bãga. Sibiu. de la care existã o broºurã. ªi cere vin ungureºte. Dalelei ce drum bãtut!” (Pompiliu. adecã nu mult dupã colonizarea Daciei. 4). Într-o doinã de lîngã Sibii: „Peste-Abrud. de peste Carpaþi (Familia din Pesta. Cãrpeniº. mai ales sub Horia ºi Cloºca la 1784. Iatã un pasagiu din Furdui (pag. N. distinse prin poziþiuni strategice ºi prin bãrbãþia locuitorilor. Curte cu poartã au fãcut. sub Iancu ºi Balint la 1848. scrise între anii 140–160 dupã Crist. p. Dacia Superioarã).ABRUD al minelor de aur de acolo. ºi grajd de boi. sub titlul: „Vérsu Kotrancí in sztihurí álketuit de P e t r u F u r d u i délá Abrudfalva lá Annul 1818 18 zilé December”. peste Aiud. 174): „A venit acum ºi rîndul leului. întîmplate în diferite timpuri la Abrud între unguri ºi români. 24) Vãrsãrile de sînge. nemþeºte „Gross-schlatten”. pe care de aceea ungurii îl numeau în latina lor oficialã: A u r a r i a m a g n a . fãrã indicaþiunea locului. ªi conšhã.

Creºti luminos 140 . iar neogrecii „nanar…qw”.n a n i . întocmai dupã cum din „nani” italienii au fãcut „nannare” ºi „ninnare”. Drag frumos. Noi vom adãuga cãtrã aceasta cã în Tracia exista oraºul 'Abrolšba. mai existã însã altele de o circulaþiune mai restrînsã. Forma mai întrebuinþatã este bua. sorte de dodo. Puiu mamii. bua. Pe lîngã aceste douã expresiuni tipice. Pentru locuitorii din munþii Abrudului în genere. de la Roºia. „bašu” la ruºi etc. rãspîndit de asemenea la toate popoarele neolatine ºi la neogreci. Cucã-te tu pititel ªi te scoalã plugãrel.. de unde Abrud.ABRUD prea mare asemãnare. el atrage în acelaºi timp atenþiunea asupra numelui oraºului tracic din Mesia A b r u t u m . dar pe de altã parte. Se zice în loc de n a n i . de la Thrace. „eia popeia” la germani. admiþîndu-se o formã intermediarã A l b r u d . Cucã-te ºi te-abuã ªi te scoalã mîni la zuã!…” (c. p. refrain de certaines berceuses. fãrã accepþiune verbalã. bua. În Satmar: „Abua-te cu mama Cã mama te-a legãna. ºi subst. unde se bãtuse împãratul Deciu contra goþilor. iar printre acestea ºi abua sau bua la românii din Austro-Ungaria. Iatã trei varianturi din Ardeal: „Bua. precum este „dodo” la francezi ºi-n parte la germani. BUA. care este pentru cîntecele româneºti de leagãn termenul cel mai obicinuit.. Cãrpeniº. (Du Mont. Inscript. dar numele dacic poporan A b r u d a v a s-a conservat pînã astãzi. – 2Moþ. Abrud. ABUA s. appartenant à Abrud. 76). – v. Ar urma de aci cã numele roman oficial A l b u r n u s s-a uitat.. fãrã mai nici o modificare foneticã. pe care colonii romani prin asonanþã au numit-o apoi A l b u r n u s . ABRUDEANCA. Buciumeni etc. Prin abrudean se înþelege numai cineva sau ceva din A b r u d în sensul restrîns al cuvîntului. ABRUDEAN (-Ã). habitant d’Abrud. Cu alte cuvinte. adecã prin obicinuita confuziune paleograficã greacã L = D: Abrudeva sau Abrudava. ªomcuta-Mare) În acest variant abua figureazã ca ºi cînd ar fi un verb: „a se abuà =a adormi”. se întrebuinþeazã mai mult numele de m o þ i . 2Ardeleneasca. pe cînd la slavi ºi la germani îi corespunde „lulli”. Abrud ar putea sã fie numele dacic al localitãþii. v. adj.

Pînã-i creºte mãricel!…” (Gazeta Transilvaniei. 32) Iatã ºi un variant din Banat: „Bua. ªi tu cioarã De mi-l scoalã. cu mama. bua. Pentru tine mã nãcãjesc ªi în lume mã amãresc. bua. 1891. bua. Ficior fã-te mare mãriºor Ca sã-mi fii de ajutor. ªi tu raþã De-l rãsfaþã ªi tu þarcã De-l îmbracã. Sã te mãresc!” (Cohalm) „Bua. bua. Pe lume sã vecuiascã!…” (Tot de acolo) „Bua. Dragul mamei copilaº! 141 . puiul mamei. Sã creascã. nr. Numai mare sã se facã. Sã trãieºti nepãcãtos. Sã te mãresc. Sã-mbãtrîneascã. Dragul mamei frumuºel. Sã te cresc. Pentru tine mã cãsnesc Ca sã te cresc. bua. Haide luicã De mi-l culcã.ABUA ªi sã fii prea norocos. Puiºor º-al meu drãguþ. Ionaº. ªi tu peºte De mi-l creºte. Cã mama te-a legãna ªi frumos þi-a descînta: Bua. ªi sã-mi iei boul de corn ªi la-ntors ºi la ogor.

Bubã nemþascã. ba chiar prin piºcãtura muºtelor cari supserã din sîngele unor asemeni vite (Littré-Robin. Scumpul mamei îngeraº!…” (Familia din Peºta... Sufletul meu puiºor. foarte rar pe la þarã. Bubã vãceascã. Se accenteazã ºi a ºi u. I. iar cînd este numai „în gurã”. dupã dialectul gheghic. În cazul al doilea. 261). 62). Pe-al ei pept te-i odihni! Bua. sing. Bubã oiascã. subst. ci-i zice numai: a c e e a . Prin urmare. Stud.. Bubã neagrã. p. În cazul dentîi. 16) v. – Nani. 74) Albaneºte. spécialement pustule maligne. maladie cancéreuse. Într-un descîntec din Banat se înºirã: „Bubã blîndã. cu pieile lor sau cu lîna.. 1875. adãugînd cã ea este proprie anume poporului de jos: „morbus est quem solummodo plebi proprium novi”.ABUA Taci ºi dormi încetiºor. Bubã româneascã. e aceeaºi boalã care în Moldova se cheamã mai adesea b u b a . Bubã galbãnã. Alb. p. Dr. însã teribil: dupã ce s-a arãtat buba. Bubã vînãtã. Pînã ziua te-a trezi. Numele românesc cel mai vechi al acestei boale. Bubã rã. omul moare peste o sãptãmînã. cunoscut deja în latina rusticã este b u b ã . Bubã ungureascã.n e a g r ã (L. C. pustule). Bubã porceascã. bua. Bubã cãiascã. prin M u n d f ä u l e . Budae. buš însemneazã „dormi” (Hahn. De aci groaza românului. vorba se întrebuinþeazã mai mult în oraºe. care de fricã se sfieºte mãcar a caracteriza aceastã boalã printr-un epitet. 142 . Polysu (Wrtb. Mama bunã te-a pãzi. ed. 1836. 2) traduce acest cuvînt nemþeºte prin K a r b u n k e l cînd e vorba de a-bubã în genere.. fem. À-BÙBÃ. p. Wtb. este ceva curat þãrãnesc ºi mai ales ciobãnesc.t r î n j i l o r ºi pe care a descris-o pe larg Dr. v. Bariþ. Vernav (Physiographia Moldaviae. pãunaº. M. Sub termenul tecnic de „pustule maligne” medicina înþelege o boalã care se naºte la om anume prin contact direct sau indirect cu vitele atinse de dalac. Liuli.

– Bubã-neagrã. adecã a c e a . a secetã etc. descîntecul sunã: „… buba cu sãgetãturã.A-BUNÃ Bubã sãlbatecã. buba kat\™xoc¾n. Pasagiul din Sallustiu (Cat. – Bubã. à bon présage. fãrã a se confunda cu adjectivul propriu: bunã „bonne” sau cu adjectivul substantivat: bunã „grand’mère”. com. încît foarte corect s-ar putea scrie într-una: abunã. Bubã de n o u ã . bubã vînãtã. IX): „jus b o n u m q u e apud eos non legibus magis quam natura valebat” s-ar putea traduce româneºte: „ei trãiau drept ºi cu buna. dar fondul este acelaºi. exprimãm o pãrere. V. acest bunã devine adverb cu sensul de: „animus praesagit b o n a ”. Ei bine. în înþeles de: „placidis mediis” (Lex. zicînd însã: nu-þi e a-bunã.b u b ã . În unire cu prepoziþiunea de prevestire a. buba cu pociturã. bubã armeneascã. „… nu e a-bunã copilului cã tot plînge. buba ºtiutã de toþi. iar dupã negaþiune: „animus praesagit mala”. Întrebuinþarea negativã e cea mai deasã. o bãnuialã. I. a-bunã este singurul care-ºi mai asociazã uneori într-un mod arbitrar pe d e . atîta rîs sã dea Dumnezeu sã vã fie a-bunã” (L. – Dalac. prin vietãþi ºi prin neamuri. afirmãm. Bud.b o a l ã sau a-nevoie. nu mi-e a-bunã. Peste Carpaþi se zice adesea: „a face ceva c u buna”. specificate dupã fantazia poporanã prin culori. bubã cu n o u ã z e c i º i n o u ã de junghiuri. ca ºi cînd celelalte ar fi bune în alãturare cu ea. 7A.. bubã româneascã”… (Ap. Din toate cuvintele cu prepoziþiunea de prevestire a. a trecut la români din neutru în feminin: b u n ã . în Moldova. „Aspru cu românu tãu ºi blînd cu lepra! Bine-þi ºade! De þi-ar hi d-abunã numa… (Jip. Substantivul latin bonum. ca într-un vers din Staþiu.). prin pluralul sãu bona. – 2A-nevoie. a moarte. nu-þi e a-bunã cã te scoli noaptea ºi nu dai pace altora sã doarmã.z e c i ºi nouã de feluri… (S. Tocil. precum: a bine. Vãlenii-de-Munte). pe care de aceea o ºi numeºte în acelaºi fel: a . 143 .. bubã albã. din acele bube o sutã fãrã una.. „…ghisai as-noapte un pustiu dã ghis urît – scuipaþi-vã-n sîn ºi hie dãparte d-ãst loc! Dîn asta. bubã jidovascã. fiind tractat întocmai ca a în abia = de-abia. o presupunere. Maidan) La un alt capãt al pãmîntului românesc. cei mai mulþi însã abia o indicã cu fiori fãrã a-i da vreun epitet: a -bubã. II.M. bubã neagrã. Teamã mi-e cã m-oi prãpãdi…” (Jipescu. 383). Asemenea teroare românul o resimte numai doarã denaintea epilepsiei. una le întrece pe toate: i se zice adesea b u b ã . a rãu. 236). ci din fire”. Cînd zicem: nu-þi e folositor. Rev.r e a . A-BÙNÃ (DE-). Vãlenii-de-Munte). bubã þigãneascã. din cauza prea rarei întrebuinþãri a substantivului separat b u n ã . Liuba. cãci. buba cu-ntîlniturã. natura prepoziþionalã a lui a în a-bunã nu se mai simte. nu de frica legilor. Prahova. adv.

Aºa: baie de abur. nuorii încã se formeazã din aburii scoºi prin cãldura soarelui din apele pãmîntului. Vocab. 1651: „nici šaste r ã s u f l a r e în rostul lor” = Coresi. Dosofteiu. Rom. rîsurile. Urechš aú ºi nu pot sã audzâ.A-BUNà „Bucuria ce avea nu era d-abunã = nu-i prevestea sfîrºit favorabil”. muºchii i se întinseserã ca coarda unui arc. dacã tata sau muma îi va sufla peste cap. com. Arh. Negruzzi. ps... chiar în medicinã abur exprimã mai mult noþiunea de s u f l a r e . Stat. Scrisoarea XXVIII). cari rãciþi se fac iarãºi apã. cum metalele de exemplu. „… aburi ies din apa ce începe a da în fiert. mare: ceaþa ºi negura nu sînt decît deºi aburi.M. 1577: „nece šaste s u f l e t în rostulŠ lorŠ = Arsenie de la Bisericani. Nice aburš nu le šaste-n budzâ…”. vapeur. Apoi r ã s u f l a r e a se cheamã de asemenea abur (Polysu). poporul crezînd cã un copil se poate vindeca de deochi.. Se pronunþã de asemenea abor. prin cãldurã mare nu numai apa. Cã te-ajung aborii de pãrinte…” 144 (R. ºi aburi groºi ieºeau din el…” (Id. În enumeraþiunea de mai sus lipseºte aburul v i n u l u i : „….). 134: „Gurâ aŠ ºi nu pot sã grãšascâ. Astfel. de muºeþel. în Acad. rîuri. – 2Bunã. (Costinescu. apoi abure ºi abore. Orlat) 1ÀBUR . 13A. se pot preface în abur” (L. încã ºi oblojind ºi cu fãinã de orz sau cu tãrîþe sau cu smochine sau cu nalbã. Alergare.. ci ºi cele mai solide corpuri. 1673. circa 1650 (ms. ºi apoi cînd aburii vinului ºi ochii crîºmãresei au produs efectul lor. Sibiu.): „udã un burete în apã ºi în untdelemn adeseori ºi încãlzeºte cu el pe deasupra partea cea cu poroi. sã-l aºezi încã în abur fãcut de ierburi moicioase: de nalbã. cãldura soarelui scoate aburi din lacuri. într-un descîntec din Transilvania ne întimpinã: „Fugi deochi fierbinte. de sãmînþã de in…” La sãteni însã. Într-un tractat medical din secolul trecut (ms. prin abur se înþeleg mai în specie gazurile scoase prin evaporaþiune. (plur. încep horele. Simu. acolo unde la Silvestru. aburi).): „nice šaste s u f l a r e întru gurile lor”. masc. tropotele…” (C. 7). ploaia ºi roua se nasc tot din aburii scoºi din sînul pãmîntului. 39). articulat însã poporul zice numai aborul sau aburul. În medicinã. Mai lipseºte aburul c a l u l u i : „… calul era numai spumã. niciodatã aburele sau aborele. v. subst. Cu ochš sînt ºi nu pot sã zãreascâ..

dar vãzul e tot vãz…” (De la Vrancea. aburul este unul din simbolurile nestatorniciei lucrurilor. toate. nobis a n i m u m quoque…” (Juven. Transilv. La munteni: „ªi de cum se apropie de ea. FumŠ šaste višaþa aasta. „Strigoii ºi strigoaiele sînt un soi de oameni carii au coadã. cu pulberea ºi cu cenuºa. Rosescu. II. „Despre omul ce jure strîmb. Bistricioara). În Moldova. În toate provinciile Daciei lui Traian. 1689. XV.. iar sufletul omului este neperitoriu. „A murit un om. Murga se trase înapoi spãimîntatã d-aºa mîndreþe. pe care-l crede nemuritor. Banat. comuna Cotnarii). aburŠ ºi þãrãnâ ºi cenuºe. 148) 145 . iar despre un om rãu: ãsta are numai abur ca cînii” (T. Iaºi. „Poporul zice despre dobitoc cã nu are suflet. Bunea. prin cari se stabileºte ºi mai bine credinþa poporanã despre deosebirea între cele douã principii vitale. Tincova). Sultãnica. abur însemneazã „âme des animaux”.. Cugieru). Criºianu. ci numai un fel de abur. sau: numai cît are suflet în oase. Liciu. „animam”: „… Indulsit communis conditor illis Tantum a n i m a s . Vaidarecea). com.. Transilv. „Despre un om foarte slab. Popoviciu.. ci numai abure. Omul singur avea „animum”. ies din mormînt în chip de abur…” (C. ci numai abor ca cînii” (A. c-o fi avînd dobitocul abur în loc de suflet. „a ieºit” etc.. ambele avînd de asemenea înþelesul fundamental de „vînt”: ¥nemoj. Ioan din Vinþ. deja la Cantemir. „a cicnit”. în Divanul lumii (A. muritor ºi în nemicã întorcãtor…” Dupã credinþa poporului român – ceva cam darvinist – o fiinþã intermediarã între om ºi dobitoc este s t r i g o i u l .ABUR Alãturi cu fum. poporul zice cã acela n-are suflet ca oamenii. adecã omul nãscut cu coadã. se zice: ãsta-i numai cald. ºi dupã ce mor. 246). afarã de mai multe alte expresiuni ca: „a crãpat”. 128): „aburul dobitocului. f. Neamþ. rareori i se zice cã „a murit”.R. pe cînd fiarelor ºi dobitoacelor le acordã numai o suflare trecãtoare. com. celelalte fiinþe.I. ºi deaca se desparte de trup se duce la D-zeu pentru ca sã-ºi ia rãsplatã” (Preut D. fãcînd o deosebire între principiul vital la om ºi la celelalte vietãþi. 111: „Cale scurtâ šaste pre care alergãmŠ. care tocmai de aceea n-are suflet. care piere o datã cu dobitocul. La români între s u f l e t ºi abur este acelaºi raport psicologic ca la vechii romani între a n i m u s ºi a n i m a . mai totdauna însã abur. poporul român recunoaºte omului s u f l e t propriu-zis. Tot aºa se vorbeºte pretutindeni în România. persistînd însã ºi dupã moarte. a ieºit o oaie” (C. com. numitã uneori b l e a s c = „scînteie”. a pierit un bou. Întru puþin sã aratâ ºi în degrabâ pišare…” De aci. ci mai ales: a p i e r i t . iar cînd animalul înceteazã de a trãi. com.

E cu atît mai regretabil. cu perderea iniþialului v. iarãºi nu este corect.ABUR Numai „animus” era nemuritor: „nihil est nisi mortale et caducum praeter a n i m o s ” (Cic.. vapor amorque torret etc. Mai întîi. De Rep. Suceava. 177) Sã se observe cã latinul „vapor” n-are niciodatã sensul de s u f l u .D. Resmiriþã. cu „consilium”. Tot aºa zice românul: „Dobitocul este fricos ºi supus omului fiindcã n-are s u f l e t . com. non a n i m u m ”. de ex. Pe lîngã abur cu sensul de „suflare”. atît de esenþial în românul abur ºi pe care lãtineºte noi îl putem traduce numai doarã prin s p i r i t u s . mai este forma aboare. 11. Poez. dupã ce pune alãturi: „lat. abure”. II. 12). avul. Teodorescu. Miklosich (Alban. rom. are bunul-simþ de a adãuga cã nu e sigur de înrudirea lor: „die Zusammengehörigkeit dieser Wörter ist nicht sicher” (cfr.: aestivus vapor. fiind sinonim cu „sollertia”. 243). Pe aburii vîntului…” (G. sau chiar prin a n i m a . cu „voluntas”. Dar a pretinde. Pãºcani-Stolniceni) iar în altele: „Îndatã pornirãm ªi venirãm Pe faþa pãmîntului. Neamþ. dar încã ceva pe care nu scuzã nici mãcar o deplinã corespundinþã de sensuri. Pe aboarea vîntului…” (N. în care predomneºte noþiunea de c ã l d u r ã . Aºa. în b. Cu „vapor”.ºi cu trecerea lui p între vocale. kvápas. com. . com. 69). Constantiniu. dar abur – nu. din aceeaºi rãdãcinã cu grecul kapnÒj. ci numai abur…” (D. pop. cari sînt în 146 adevãr de aceeaºi origine primitivã. Vînãtorii) = „a n i m a m tantum. dissiliunt vapore saxa. cînd alþii le identificã fãrã nici o rezervã. Diefenbach. Apoi „animus”. în: „animae ventorum”. cã românii au împrumutat pe abur de la albanezi. Forsch. de ex. A trage darã pe abur din „vapor”. în acelaºi cîntec de nuntã se aude în unele locuri: „ª-aºa plecarãm ªi venirãm Pe stelele cerului. ambele întrebuinþîndu-se deopotrivã în privinþa vîntului. pe de altã parte. Între ambele cuvinte nici mãcar o depãrtatã filiaþiune ario-europee nu existã.. este nu numai contra foneticei române. fiindcã aceºtiia au pe „avul”. arhaic vapos. derivã dintr-un prototip cvapos = litv. deorãce vapor. alb. Völkerkunde I. cercetîndu-se apoi numai legãtura între abur ºi albanezul avul. prin el domnea omul asupra naturei. e înrudit al nostru v ã p a i e .. Neamþ. Pe aburul vîntului…” (G. Doamna) sau: „Pe razele soarelui. însã fãrã a se fi putut naºte unul din altul. latinul vapor trebui lãsat cu totul la o parte. vapor. Busuioc.

aburez. Macedo-româneºte se zice ca ºi la noi: abur. Catã sã fi avut totuºi odatã sensul fundamental de s u f l u . nici albanezii de la români. Prin diferitele sale accepþiuni. Dial. Acea rãdãcinã ario-europee av ni se prezintã ºi-ntr-o formã metateticã va. alteori: c e a þ ã . abureazã.. Iutza. – Bureazã. În româna însã. bureazã. poate ºi prin finalul r. dar nici cu slavicul burša „furtunã” n-are a face. ceea ce nu se cuprinde nici în latinul vapor ºi bruma. frînge nã cãrvelše ºi va sã vedzi cã scoate aburi…” La abur din apã: „cãpachea tingerilšei se-umplù de aburi…” (M. românii posedã forme colaterale b o a r e . Cruºova). v. aburi. aboare. f u m . nici în slavicul burša. însemneazã „vapeur. abia cãlduþã. sã fi venit aci de peste Dunãre tîrziu în veacul de mijloc. 147 . borã sau vorã „zãpadã”. Nu cunoaºtem însã la macedo-români nici un exemplu de abur cu sensul de „suflare”. fem. ¥oj = aFoj „suflet” (Hesych. v°mi „suflu”. Aburez. nici daco-românii. pe cari nu le au de loc albanezii. e tracic ºi abur la români. La abur din corp: „nši spilai niheam mînšile ºi vedzi cum nši-es aburi…” La abur din pîine: „pîinea e caldã. Nu l-ar avea. – v.. uneori „fumée” (Camarda). Griech. Et. rostit ºi àvãl. – Aburesc. toate cu digamma. iar a lui „avul” la albanezi pe de alta. derivate din va  av . subst. – Suflet… ABURÀRE (plur. despre dezvoltarea cea independinte a lui abur la români pe de o parte. – Boare. ambele aceste curenturi eterogene s-au întîlnit nu numai cu tracicul b o a r e . – v. adecã: ab‘r = av‘r. producîndu-se prin ciocnirea tuturora o confuziune oarecare din cauza asemãnãrii fonetice ºi a apropierii de sensuri. lat.). oarecum suplementarã. din care este grecul ¥w = aFw „suflu”. borilã etc.. n-are a face cu grecul boršaj sau bo·¸©j „crivãþ” = alban. ceva mai mult încã. abur are o mulþime de sinonimi.. dar nici românii nu l-au luat de la albanezi. aÜra ¢»r etc. rãdãcina av ºi-a conservat sensul fundamental de „suflu” ca ºi la greci. Trãsura caracteristicã a lui abur este o suflare linã. prin împrumut de la greci. boare. n o r .A B U R AT Albaneºte àvul. Dacã darã „avul” este tracic la albanezi. Aburit. care prin latina s-a rãspîndit mai în toate dialectele romanice. nici în grecul boreas. ne întimpinã trecerea lui v în b. ¥ella – aFella. Uneori el însemneazã p a r ã .). Aburel. fiindcã derivã din aceeaºi rãdãcinã ario-europee: av. dupã cum crede ºcoala lui Rösler. În orice caz. sau mai mult cu o rãcoare plãcutã. aboare. afiliatã cu albanezul „avul” ºi cu familia grecului ¢Fw. ci încã ºi cu latinul b r u m ã . aburãri). 49). pe care ei par a-l fi perdut din grai prin contact cu albanezii. pe cînd albanezii l-au perdut. adj. latinul: aura ºi aër. dor. n e g u r ã . În românul abur. probabilmente. – Aburez etc. semnificaþiunea însã de cãpetenie este a d i a r e … Familia românului abur: aburesc. deºi forma româneascã este mai primitivã prin sens. de unde apoi. – Aer. ABURÀT (-Ã). b u r e a z ã . din care se trage sanscr. exhalaison” (Dozon). În laconicul ¢b»r = lesbiacul aÜhr (Ahrens. p r o m o r o a c ã etc. aceasta este încã o probã. niciodatã „souffle”. ventus ºi altele (Curtius.

vb. com. În îmbi umerei Doi luceferei. zéphyr. zefir…” (A. Sensul fundamental însã pentru aburel. deminutivul a b u r e l este ceva mai puþin sau ceva mai trecãtor decît celelalte toate. Surzilã etc. b o a r e a . vineþealã. ca infinitiv substantivat.. vîntul Braºovului. f. Frãþilã. Polysu (ed. de la apus. com. pop.n. Sensul fundamental. 1683. souffle continu.. aburealã exprimã stare. – v. Format din acelaºi sufix ca în: rãcealã. de la sud. ci anume de „suflu”. monter. – Aburel. compus ca: Zorilã.D.ABURC ABÙRC (aburcare. p. nu este de loc acela de „ceaþã”. de la rãsãrit. De exemplu. Barcianu etc. în fine. de la nord. Un frumos pasagiu din Dosofteiu. s.: „aborealã. avînd acelaºi înþeles cu b o a r e : „Deosebitele vînturi se cheamã: crivãþ. Lex. Braila. ca ºi pentru a b u r . – cfr. vîntul Sibiiului. vîrtej. 49) . Cristeºtii). Dupã Cihac: „aburel = petite vapeur” (?). Bud. fiind „suflare”. Gãiceana) = „vîntul de miazãzi sau b o r i l ã . Se rosteºte ºi aborealã. evaporatio”. exhalaison.. Tecuci. ca ºi pentru întreaga familie a lui a b u r . aburcat). fierbinþealã etc. v. Latinu) = „Numirile vînturilor la noi: austrul. furtunã. Transilv. Bariþ. ce roaâ înfocatâ cu aburelŠ dumnedzãescŠ ce s u f l ã cu focŠ. Toate v ã z d u r e l e …” 148 (G. Burec. în urma cãruia se aºteaptã numaidecît ploaie” (S. com. roaâ nu umãdâ ºi cu aburelŠ de v â n t Š pemintescŠ... Botoºani. Se rosteºte ºi aborel. roâ înfocatâ. Murgilã. poporul ºi-a croit în limba poeticã cuvîntul v ã z d u r e l . crivãþul.. gravir. 86: „…priimiþŠ roaâ a Duhuluš svântŠ. subst. ºi aburel cînd este prea mic” (T. aburèle). Bunea. aburealã este aproape sinonim cu a b u r e l ºi cu b o r i l ã : „Vînturile se numesc: crivãþ. – Aburesc. nu cu focŠ de cesta ce arde ºi veºtedzšaºte. Constantiniu. Jur-prejur de poale Cerul plin de stele. pe cînd a b u r i r e sau a b u r a r e . Vaidarecea). furtunã. Poez. brise. Dupã Dr. Abur. exprimã acþiune. apoi b o r i l ã . ce focŠ luminãtori ºi întrãmãtori…” Prin analogie cu aburel. vîrtej ºi aburealã” (Miron. vaporatio. Iordãchescu. Polysu. brise. austru. fem. s’élever. aburel mai însemneazã „noriºor”. ABUREALÃ (plur: abureli). Teodorescu. vîjelie.. – Boare. surzealã. indicã pe aginte. – Borilã… ABURÈL (plur. într-o colindã din Muntenia: „În spatele lui Soare cu cãldura. 2). com. Fãgãraº. Deminutiv din a b u r sau a b o r . ca deminutiv de la a b u r „nor”.

sau: refuser = refusare + recusare. souffler doucement. Într-un cîntec poporan din Transilvania: „Sub un pom am adormit. aburesc se confundã cu forma colateralã a b u r e z . se aburesc bine. vorbind de vînturi: un dulce vînt abureºte despre meazizi” (L. 455) În grai. souffler doucement. – Abur. „D-o sãptãmînã ºi mai bine zãpada se topise. Acelaºi sens ca în a b u r e s c . un fenomen linguistic foarte interesant. 51). Sultãnica. cu care se confundã în grai.ABUREZ Curiosul v ã z d u r è l e (la sing. – Vãzdurel… ABURÈSC (aburit. 3. ca franþuzeºte în: selon = secundum + longum. dupã zile ºi nopþi cãlduroase. Tot mã frige ºi mã arde. Teofanescu. prin fuziunea a douã cuvinte. mai rãspînditã ºi singurã cunoscutã în macedo-româna. abureau un fum ce se-nãlþa alene. Neamþ. a sufla încetiºor. înainte de a se trage. a-l trece prin aburi: mulþi oameni. acoperite d-o pojghiþã verzurie. 199–203).. Se rosteºte ºi aborez. Sibii. Gîrcina) Într-o doinã tot de acolo: „Bate vîntul. dimineaþa. mã pîrleºte…” (Preut S. a expune ceva sau pre cineva la aburi. Puiul se cãlãtoreºte ªi mîndruþa mi-l jeleºte…” (Conv. v. exhaler. rîurile aburesc. italieneºte stamberga = stanza + albergo etc. 45) Într-un „bocet” din Moldova: „Dincotro vîntul mã bate. vb. abureºte. aburèle).. Se zice ºi: aboresc. aburare). se aburesc. 149 . exhaler. 1885.). cletãnat de adiere…” (De la Vrancea. Dincotro el abureºte Tot mã arde. pãrþi vãtãmate de ale corpului. ª-un vînt cald ce-o aburit Florile le-au oborit…” (Pompiliu.M.. Aboare. v. muºcelele. ABURÈZ (aburat. Abur.. 2. lit. vaporiser. pe care l-a studiat mai cu deosebire Caix (Studi di etim. com. – Aburez. v ã z d u r è l ) este vãzduh + aburèl (plur. Ca tranzitiv. – Aburez. a scoate aburi: caii de multã fugã abureau înfricoºat. pentru multe neputinþe. aburire). vaporiser. – Boare. „1.. vb. ital. ca intranzitiv. Sensul de s u f l a r e predomneºte. ªi mi-o fost pomu-nflorit.

diferenþiate prin formã. În multe locuri se aude cu dz: aburedz. Pann. ropai! i se aprind lui Ipate al nostru cãlcîiele. Banat. Tr. aburat sau aborat. ªi ca din somn sãri domnul rumân. Prov. – Aburesc. Cruºova). astfel cã ambele cuvinte. Macedo-româna cunoaºte numai forma aburedz: „pînea cu de-aghia se-aburã…”. care nu mai are s u f l u . „apa caldã se-abureadzã…” (M. fierbinte ºi-nainte-i pus…” Dosofteiu. 143: „ªi domnuluš i se fšace milâ Vãdzând cã le fac pizmaºiš sâlâ. prin opoziþiune cu r ã s u f l a t . Aburit. ªi tropai.. – Burã. abureazã se întrebuinþeazã adesea impersonal. Plin de sînge ce-l pãteazã ªi vãzduhul abureazã…” „Boare se numeºte vîntul lin de varã. p. Maidan). cînd numai abureazã” (S. Ca de vin ce-š aburit ºi ºumân. Efflo” (Col. „Aburit sau aborit. vin aburit = tare ºi aromatic. Tîrnauca). tropai. com. circa 1670: „aburãdz. Liuba. I. s-au diferenþiat ºi prin înþeles: „…la noi. Lat ºi plin de arme rupte. l. Dorohoi. f. Idiotisme: fripturã aburitã = bine rumenitã ºi cu miros plãcut. com. Sandovici. 1673. ba o cãlca pe picior. ªi dšade-n pizmaº cu rãzboš šute…” „…ba o strîngea pe fatã de mînã. se zice promoroacã” (Preut N. faþã aburitã = roºitã prin emoþiune. În toate aceste expresiuni. passé d’aburesc. v. Abur. sensul fundamental este: î n s u f l e þ i t . Plin de trupuri sfãrãmate Care zac grãmãzi culcate. Chirica era 150 ºi el pe-acolo. 37: „ªi vãzînd gîscanul în gheveci adus. 1883. cînd b u r e a z ã din pîclã. totuºi prin noþiunea intermediarã de „rãcoare” s-a dezvoltat sensul ulterior de „ploaie de tot mãruntã”. 421).). spirituºul dracului îi zice: . încãlzit sau muiat prin aburi” (L. deºi sensul fundamental este de asemenea „suflare”. În înruditul b u r e a z ã . ºi cum se lasã Ipate din joc. – Burez… ABURÌT (-Ã). Iutza.M. – Boare. ba… cum e treaba flãcãilor. expus la aburi. Ca ºi b u r e a z ã . Vaporo. ropai.ABUREZ Alexandri în Sentinela românã: „Lat e cîmpul celei lupte. Dicþionarul româno-latin bãnãþean. part. abureadzã.

1AC (artic. pronunþînd s în loc de º. cu aburosul zovon de filaliu. Oamenii mari cînd îmblu. forma abusãlea pentru abuºile este rezultatul influinþei graiului copilãresc asupra limbei pãrinþilor. à quatre pattes. Cu -abuºile nu trebui a se confunda: de-a b u º i i . com. 421): „Abuºile. ABÙªILE. Alboteanu. Abur. aºa-i cã-þi vine la socotealã?…” (I. p. Aci douã observaþiuni: 1. Copilul de tot mic. stãpîne. „Aburos ºi aboros: 1. – Aburesc. plur. se împunge sau se înfige” (L. A c în g h i c i t o r i . dupã cum se cheamã un joc de copii. Stan Pãþitul). întunecos.M.. se zice cã îmblu abusãlea. v. „Pruncii cei mici cînd îmblu pre mîni ºi picioare. Liuba.). acul. vaporeux. Tr. circa 1670 (Col. Covurlui. Nu þi-i fricã cã te-oi bate? Din codiþã. 17: „tînãra fecioarã se arãtã cu conciul semãnat cu diamanturi. se zice: în b r î n c i ” (S. parcã te-ai cam aburit la faþã. cunoscut mai ales în Moldova ºi-n care se rostesc urmãtoarele cuvinte: „AŠ-late. Aceeaºi acþiune are un alt nume cînd e vorba de copil ºi altul atunci cînd se vorbeºte de cei în vrîstã. Odobescu în Pseudokynegetikos. aclu. aiguillon. „Instrument de fer. Mastacani) Format prin prepoziþiunea de miºcare a (v. Banat. Creangã. ace ºi acuri). subþire. 11A). aiguille. – Buºã. com. poporan: acu. ABÙSÃLEA. nu ºtiu cum.. 3.).M.. plin de aburi. ABURÒS (-Ã). ori cînd cãzînd se opresc pre mîni. p. macedo-rom. 86: „Mugurul liliacului se despicã ºi înverzeºte sub aburoasele sãrutãri ale soarelui de aprile…”. Abur. ºi-n Mihnea-vodã. ascuþit. adv. Pîn-oi prinde-a numãra…” (D. 1883. I. cu care se coase. acest adverb îºi asociazã aproape totdauna prepoziþiunea d e : d-a-buºile. adj. Maidan). Buº. 2. Dicþionarul româno-latin bãnãþean.AC – Ei. rar ºi afînat ca aburii. 151 . din codà. BaŠ-late. Infantium incessus quadrupes”. v. p. 2. cu auritul vãl de betealã rãsfirat pe un biniº de suvai alb…” v.n. ce zici. s. l.. puþin luminat” (L. Abuºile. Adjectiv cu dibãcie întrebuinþat de A. – v.

tot se isprãveºte…” (Ibid. un fel de ghicitoare ºcolãreascã: „De unde au luat Adam ºi Eva ac ºi aþã de au cusut frunzele de smochin…?” (Cost. Din dao-trei maºi una fac. tîrîndu-ºi maþele dupã sine”. dacã trag dupã mine o coadã. pînã ce mã scap ºi de coadã”. foarte ingenioasã ºi-n care chiar prin rimã este indicat ac: „Drac tru chisã.D. Ca instrument de cusut femeiesc. Prov. muierea sã scoaþã cu acul. ac a dat naºtere la proverbe: Despre femei lenevoase: „Cînd eram la mama. Macedo-românii au ºi ei douã cimilituri despre ac: „Nšic nši-escu. 1884. I.AC Cimilitura poporanã a acului: „Am un om mititel Face gardul frumuºel…” (Revista popularã. Negruzzi. ‘n cer tut drac. apoi ori unde mã bag. Cum am învãþat româneºte). în rai tot drac. Pri-šu-cido cu coada mi bag. Iutza. 47) sau: „Ce e mic-mititel Îngrãdeºte frumuºel…” (Ispirescu. G. În fine. Teodorescu (Poezii pop. Ma tutã lumea eu u-nvescu…” (M. Pilde. 123). din douã-trei numai una fac. cã mama împungea ºi eu trãgeam acul…” (Pann. 137). F e l u r i de ace. II. Cruºova) care exprimã aceeaºi idee ca în proverbul daco-român: „acul este mic. 216) observã cã: „în Mexic se gãseºte o ghicitoare asemenea acesteia tot despre ac: cine aleargã printr-o vale. II. 152 . p. Prov.. Despre femei lucrãtoare: „Bãrbatul sã aducã cu sacul. III. Cruºova) adecã: „drac în iad. Iutza. A doua cimiliturã macedo-românã. S-easte vãr-nã coadã nši trag. 106). 32) O altã cimiliturã: „Ce fuge mereu la vale ªi-ºi lasã maþele-n cale…” despre care d. drac nši-escu. dar scumpe haine coase” (Pann.. Pãnã-ci-ºi di coadã ascap…” (M. ºi eu ºtiam sã cos.

Într-un act din 1686 despre „hainele ºi sculele ale jupãnései Ilincãi fata jupãnései Neacºãi ot Petreºti. Bozia). Poez. În „acu-doamnei” se înþelege anume „ac de pãr”. aguglia. Prov. numindu-le: „ac a b ã g e r e s c ” (Olt. fireºte. com. II. în genere. – Cange. pop. se începe în Muntenia printr-un dialog între copilul care face pe cloaºca cu pui ºi între acela care face pe baba: „— Ce cauþi. prin opoziþiune cu un ac mic: a c u þ . o unealtã de cochetãrie deja la vechii romani: „comas a c u comentibus” (Quinctil. care s-au dat de pomeanã dupã moartea eš”. p.) etc..D.. iar un ac mare. – Acoi. — O fi ãsta (arãtînd piciorul drept). Ca ceva foarte neînsemnat ºi foarte ieften. Risipiþi. 25) În alte varianturi: „acul d o a m n e i cu fir roºu…” (G. – Cinghel. Teodorescu. Ac = m i c . Jucãrii. v. I. 89) Cine furã azi un ac. Arh. În unele locuri cinghel sau cangé „crochet” se cheamã: acu-c i u r u l u i (Iaºi. ital. cojocari. com. dar cunoscutã mai mult sub poeticul nume de „peptenele-Venerei” (Pecten Veneris). numitã ºi lãtineºte: Acula. se zice: a c o i . Bariþ. În unele districte (Dolj. span. 5). II. 198). com. „ac cu gãmãlie” = bold. Polysu (ed. „ac þ i g î n e s c ”. (Iaºi.). – Þigãnesc… III. numit pe-alocuri: de-a cloaþa. a c u l e þ sau a c º o r . – Andrea. babo? — Acul doamnei. aguja. Vlaici). Dr. în Banat ºi-n Haþeg: a c o n š u . Abãgeresc. crede cã cel mai frumos din toate acele trebui sã fie acela al doamnei. Stat.AC Din ace femeieºti. 68) 153 . Olt. p. „ac cu craci” = de pãr. Poporul. – Igliþã. de-a puia-gaia etc. Sineºtii. 2 ace mari de argint de învãliturã…” (M-rea Cotrocenii. ne întimpinã afarã de „ac de argint” în douã rînduri: „2 ace mari de argint cu mãrgãritar ºi cu turchšaze. ac a dat naºtere la o mulþime de locuþiuni: „Ei încã numãr ºi anii Cînd n-aveai parà de ac. Într-un document scris în Argeº la 1621 (Arh.. Pîroºi) se cheamã acu-doamnei floarea Scandix-pecten. com. cizmari ºi alþii. românul distinge pe cele întrebuinþate de croitori. ªi acum te joci cu banii Turnîndu-i din sac în sac…” (Pann. Mîine furã un gînsac…” (Ibid.. Din ace bãrbãteºti. 9) distinge: „ac cu ureche” = de cusut. com. Stat. — Ptiu! nu e ãsta…” (Ispirescu. Jocul copilãresc de-a baba-gaia.): „10 ace de cãrpã de argintu”.

Asociaþiunea de idei între cãutarea acului ºi „ceva foarte greu” este veche romanã. Acucula). 68). din 1621 (A. I.R. Franþuzeºte: „chercher une aiguille dans une botte de foin” (Littré). postquam ei rei operam damus… …s i a c u m c r e d o q u a e r e r e s . Italieneºte se zice: „dare un ago per aver un palo di ferro” (Tommaseo). într-o frazã întocmai ca cea de mai sus. 1874. p. Nãpãrci ca buþile…” (Burada. A c u m i n v e n i s s e s …” În: „ai înghiþit un ac ºi ai sã scoþi un fier de plug” (Col. 216): „dãmu-þ ºtire de rãndul celor slugš -au înblat de-au luat bucatele lui Dumitraºco ªepteli. 4. 130). dificultatea de a face ceva se mai exprimã printr-o imagine ebraicã: „a trece prin gãurica acului”. decãt bogatul întru înpãrãþiša luš Dumnedzãu a întra”. 154 . La Plaut (Men. Dobrogea. Într-un act moldovenesc de la vodã Alexandru-Iliaº. U r e c h e a a c u l u i . pe care Evangeliul a rãspîndit-o în toate limbile ºi care s-a ramificat pretutindeni în mai multe varianturi poporane. „Cauþi acul în caru cu fîn…”. Nãpãrci ca andrelele! Acum toate au crescut ªi de spaimã s-au fãcut: Broaºtele Ca ploºtele. O altã antitezã: „Erau broaºtele Ca muºtele. 153) IV. Conv. Du Cange.AC „Te slujeºte norocul cît umbra acului pe croitor” (Ispirescu). lit. Noul Testament. 24: „mai lesni šaste cãmilei preîn uršachea aculuš a tréce. II. ni se înfãþiºeazã iarãºi. III. Alãturi cu asociaþiunea de idei romanicã: „acum quaerere”. ºi surdul îl povãþuieºte unde sunã…” (Pann. ca antitezã între ac ºi „drugã de fer”. III. ªerpii ca ºi acele. 8 sqq): „Nam quid modi futurum est illum quaerere? Hic annus sextus. sau: „orbul îºi cautã acul în aria cu paiele. c-am înþeles cum sãnt la tine în prinsoare.. pe care o gãsim lãtineºte. Golescu. 1648. în Codicele Teodosian: „Si praeter haec tria crimina repudium marito miserit (uxor). XIX. v. Mat.I. deci sã-i faci sã întoarcâ tot -au luat de la casa lui. o locuþiune ajunsã a fi juridicã. II. ªerpii ca grinzile. pãn la un cap de ac…” Expresiunea: „pîn’la un cap de ac” este o întorsãturã posterioarã în loc de vechiul „pîn’ la un ac de cap”. o asociaþiune de idei romanicã. oportet eam u s q u e a d a c u c u l a m c a p i t i s in domo mariti deponere” (Ap.

Omiliar. Dacã cumva se întîlnesc.AC Coresi. Vãlenii de-Munte). „a c u tangere”. III. aguijon). Bãileºti). Prin proprietatea de a î m p u n g e . VI. Dolj. se numeºte ac boldul unor insecte. „Albina în gurã þine mierea cea mai dulce. acul figureazã în urmãtorul obicei: „La noi întîlnirea cu popa este privitã de popor ca piazã rea. V. Poppescu. mai rar: gaurã sau bortã. Traian). deºi se vorbeºte despre un singur ac. Ispirescu). Ac = î m p u n g ã t o r . Româneºte. Prov. 1580: „prea bunâ amu ºi minunatâ šaste pilda aasta: cumŠ nu poate încãpea cãmila preîn urechile acului dereptŠ multâ strimturâ ºi pentru multa grosimé a cãmileei. iute îºi trimite una alteia cîte un ac. în care simbolismul e ºi mai pronunþat: „În Bucureºti femeile lehuze se feresc a se întîlni una cu alta. Carligii). Teleorman. „– Mendicus es? – Tetigisti a c u . cînd cineva se poartã rãu sau ne supãrã. ªtefãnescu. Neamþ. Tot aci vine un alt obicei. „Rãu întrã-n trupu omului ca pîn urechili acului. ºi în coadã acul cel mai otrãvitor” (Col. aguglione = sp. I. Ispirescu). noi îl ameninþãm cu pedeapsa: „Asta e boalã cu leac. Prov. „a atinge cu acul”. 128. II. Ca instrument ascuþit. Am eu de cojocul tãu ac…” (Pann. Pann. fiindcã nu este a bine. Rud. aºa ºi calea céša ce duce în viaþâ nu poate încãpea pre bogatulŠ pentru strimtura ei ºi pentru multa grãsime a bogatului…” Spanioleºte se zice „o c h i u l acului”: „por el o j o de una aguja”. com. latineºte: aculeus (fr. cfr. ca sã scape de piezu” (I. com. Acul a l b i n e i . aiguillon = it. mai ales al albinei. 130: „Lesne a bãga în urechile acului cînd vezi…” V. „ªiretul se strãcoarã ca prin urechile acului” (P. ac a produs o altã locuþiune metaforicã. însemna: „a lovi tocmai unde doare”. femeile aruncã ace cu gãmãlii pe jos. româneºte: u r e c h e . Ca simbol de respingere. Golescu). „Aºteaptã sã vinã luna lui Fluieraru. Golescu). – Videtur digna forma…” (Plaut. Verdeanu. ºi nu-l încape nici caru. Ceea ce are bãiat trimite un ac c u g ã m ã l i e iarã ceea ce are fatã trimite un ac c u u r e c h i ” (P. Pann. com. 112: 155 . mai ades la plural u r e c h i l e . Varianturile poporane ale pildei evangelice: „Boala întrã cu caru ºi iese prin urechile acului” (M. Prahova. 68) sau: „Am eu ac ºi aþã de cojocul tãu” (Col. Deja la vechii romani. care bagã omãtul pe boarta acului în casã…” (I. cînd te urmãreºti sã-l scoþi” (Jipescu. III. Prov. 2).

AC „Viespea. aiguille = prov. suffixe s’attachant aux substantifs et aux adjectifs. de D-zeu nu-i este dat sã împungã”. Voila). ca ºi ital. agulha = span. -uc etc. Celelalte graiuri neolatine: fr..3). lungi sau scurte. stãpîna albinelor. Florescu. Forma pluralã „acora” catã sã fi existat deja în latina rusticã. 150: „pre însãºi neascultarša morþiš ºi aculŠ î n º e l ã c i u n i š ºi legãturile šaduluš în IordanŠ afundãndu-le…” Ibid. 1689.. f. bardâq cap-ac = „ qapâq cerd-ac = „ ârdâq con-ac = „ qonâk iat-ac = „ ïatâq etc. Aþã. de unde îi place a trage cã: „cine e mare ºi tare. Fãgãraº. aguaiglia etc. (-àcã). diferenþiat în: -ac. – 1Hac. -k°). p. šrpakŠ cos-ac = sl. bušakŠ ciorp-ac = sl. ºi acus (gen. ci numai albinele cele de rînd (Preut V. cãpãtîndu-se la plural: româneºte ace. Lãtineºte sînt acus (gen. Sare ºi te împunge cu ace…” O legendã poporanã: „Cînd a fãcut D-zeu toate vietãþile. 177: „aš veselit cu nãdéjdea învieriš pre ceš vãtãmaþi cu aculŠ morþiš…” Tot aºa: acul pizmei. miere dupã ce nu face. b) turanic în: bãrd-ac = turc. Dobrin. aceris) neutru. kosakŠ har-ac = gr. acus) feminin. sã ºi moarã. bamb£kion etc. -ec. -oc. D e r i v a þ i u n e a l e x i c ã . primar sau secundar ºi totdauna tonic în limba românã. Acest sufix existã deopotrivã în toate limbile ario-europee ºi-n toate limbile turanice.. astfel cã într-un caz concret proveninþa lui poate sã fie cu totul de o altã naturã decît în cazul concret cutare sau cutare. prin cari se leagã cu rãdãcina sau cu tulpina cuvîntului. se mai zice ac ºi [la] vîrful spicului de grîu. 2-ÀC 156 . aguglia ºi agocchia. Albina a rãspuns: – Pre cine voi împunge cu acul meu. Studii asupra genului. f. -ic. moare ea însãºi” (G. prin asociare cu diverse vocale. italieneºte: aghi. lîngã acuri (v. aguja = reto-rom. com. 32). Suceava. La români ºi la italieni ambele forme s-au contopit. Ruginoasa). VII. este una din ramificãrile sufixului -c (-ka. n-are ac. acul rãzbunãrii etc. alãturi cu vechiul agora. Dupã Bobb (I.. Românul a observat însã cã „matca”. Sufixul nominal -ac. c£rax bumb-ac = gr. Atunci D-zeu a zis: Mai bine sã mori tu! ªi aºa se vede pînã în zioa de astãzi cã îndatã ce înghimpã cu acul sãu albina pre cineva. a întrebat pre fiecare cã ce putere voieºte sã aibã. Gruber. com. ºi-au format cuvîntul dintr-un tip latin deminutiv: acucula = acicula. Transilvania. La figurat: Ion din Vinþi. Aºa la români el este: a) ario-europeu în: bui-ac = sl. 1884. Iaºi. v.

mai ales însã sub forma -ax = ac-s: ed-ax. Vãlenii-de-Munte). o scãdere vocalicã la -oc: Amad-oc. loqu-ax. Tinde a scãdea consonantic la -ag. 157 . fer-ax.. unde deminutivalul -ac corespunde deminutivalilor -el = lat. Lips. (Cfr. desag sau desagã = gr. mintea pururea c r u d a c ã a fetilor…” (Id. acest sufix (-°c. În „mãld-ac” = mand£khj se învedereazã pe deplin caracterul deminutival al sufixului -ac la traci. 605). aud-ax. e foarte interesantã întrebuinþarea curat deminutivalã a sufixului -ac de cãtrã þãranii noºtri într-o mulþime de vorbe plãsmuite de dînºii ºi pe cari nu le cunoaºte sau le nesocoteºte graiul cãrturarilor. pop. ciner-ac-eu-s. ten-ax. deºi trebui sã se fi pãstrat mai bine în latinitatea rusticã. p. despre care vorbeºte Pliniu cel Tînãr într-o scrisoare cãtrã Traian. (Corssen. Götting. -i-lus. ukÒj). de ex. întroduse în limba românã. Iatã. sufixul -ac pare a fi suferit. (Tocilescu. vãzut-ai cã te hãrtãpãlesc toþi?” (Id. Pestriºorule. pe cînd în latina literarã acest caracter se perduse aproape cu desãvîrºire. Porumbacule. Poez. II. Mueller. Drãguºorule…”. 1858. pe de o parte. de exemplu.). ca în: halven-ac-iu-s. de la daci sau din latina rusticã. numele unui dac. 2. dupã cum ne întimpinã prea puþin ºi-n cuvintele slavice. dur-ac-inu-s.. t. -°co) ne apare în: mer-acu-s. Ausspr. Din cauza acestei sufixaþiuni suplementare ºi din cauza trecerii flexionare a lui -ax în -ace-. Spara-doc. lum-aca) etc. akÒj. horde-ac-eu-s. halven-ac-us. G.2. La daci ºi la traci în genere.-AC Latineºte. Bith-oc. Spart-oc lîngã Spart-ac etc. Frumuºelule. gallin-ac-eu-s. Eustathiu în scholiile la Homer ne transmite vorba tracicã mand£khj „desmÒj cÒrtou” „legãturã de fîn” (De Lagarde. 8): „Ba. Das Suffix kÒj (ikÒj. tili-ac-in-eu-s etc. „Cînd eºti mic.. fug-ax. 1865). puþinica ºi b u d u l a c a mea vorbire cu ande hinu mšeu Moþãilã n-or hi-n placu multor duhuri mari…” (Jipescu. -ellus ºi -ior = lat. rap-ax.2. s c u n d a c . Abhandlungen. sag-ax. ba. Gesamm.). grece ºi turce. se poate zice cã-n latina literarã sufixul propriu -ac devenise foarte rar. În balada Cucul ºi turturica (Alex. Sufixul român -ac ne-nfãþiºeazã sub raportul formei urmãtoarele: 1. deminutivis. dis£kion. Nu te-oi asculta. lim-ax (= it. cucule. pe de alta. lingul-aca etc. Sad-oc. Cu toate astea. în care sufixul -ac s-a pãstrat intact ºi pe care au moºtenit-o românii în cuvîntul mãldac „petit tas de foin” (Cihac. 672). sufixul -ac pare a se fi acãþat în dialectele tracice la tulpine nominale cu finalul t sau d. o scãdere consonanticã la -ag. De linguae lat. 195).. „… îndrãzneala tinerilor. cum vorbeºte un sãtean din Prahova: „Dacã uscãþiva. ca în Susag. 280). apoi adaos cu alte sufixe.. Ori de unde ar veni. În maioritatea cazurilor. Budenz. Dacia.

D. De aci prefixul ac-. 4. – -uc. pronumele demonstrativ ecc. italianul qu. De deminutivis. de ex. gînsoc = gînsac (cfr. acel = lat. Deja în latina arhaicã. Latinul ecc. ecc-hic (span.. ecco) servea a mai întãri alte elemente demonstrative. span. 4AC. atare = eccu-talem (= ital. Vine Costea din Galaþi ª-ace sare 158 . acumò). totodatã.etc.redus la c-: cest = acest.redus la a-: aist = ecc-istum. – -ug..a trecut în -a. iniþialul e. ecc-istum (ital. 52–3). spaniolul aqu-. d u c . questi = eccu-iste. aqui = eccu-hic) ºi altele. questo = eccu-istum.(ecce. Teodorescu. O ciudatã contracþiune poporanã din a 3ÀC-. deºi de secoli s-au despãrþit de dînsul prin diversitatea funcþiunilor. quegli = eccu-ille. mãldac. – -ic. De observat: 1. ecco). ecc-illum (span. Iubeºte tulpinele nominale cu finala dentalã. aci = lat. vb. Se adaugã la un alt sufix. préfix s’attachant aux pronoms et adjectifs demonstratifs. 3. ac. perzînd atunci accentul. ãl = illum. din: prostan – prostãnac = prost-an-ac. fundac etc. întrebuinþatã numai în unele forme ale verbului. cu cari se aglutina într-un singur corp. quello = eccu-illum) alãturi cu simplul el. ca în: scundac. Quintescu. aqueste = eccu-iste) alãturi cu simplul ist = istum. 5. lîngã macedo-românul acºi (=sicil. – -eag. – -oc. – -eac. În adverbul coace = eccu-hacce. 62) Balada Gelip Costea: „Azi e luni ºi mîine marþi. Proverbe. acum sau acmu = lat. În limba latinã rusticã s-a rãspîndit cu timpul din ce în ce mai mult acest mod de a procede ºi. ital. de ex. eccistam „aceastã” = ecce-istam etc. Iacã. aquel = eccu-illum. Tinde a scãdea vocalic la -oc. din: gîndàc – gîndãcèl = gînd-ac-èl. aºi = eccu-sic.(ecce. eccu-modo (= friul. -ag. cutare. Astfel prefixul român ac-. toate din latinul ecc. – -ig. v.trecut în acelaºi cuvînt în trei forme: acãtare. La Plaut nu o datã ne întimpinã: eccillum „acel” = ecce-illum. ecco. pe care-l au românii în: acest = lat. ºtergîndu-se cu încetul în asemeni compuse individualitatea lui e c c e sau e c c o . accussì)… 2. cel = acel. κi adaugã un alt sufix. cotale)… 4.-AC 2. apporter. v. lîngã acest. – -og. se identificã prin origine cu adverbul nostru iacã = ital. colo = acolo… 3. ac. p. de ex. dispãrutul a reapare numai în construcþiunea într-acoace. „Tu-l mîi la foc ªi el þi-ace busuioc…” (G..

v. 1Ac. cunoscutã numai în România liberã” (L. fem.. M. 1883. šarâ altul slab mãîncã vérze…” În aparinþã. În Lex. pînzã…” (D. quoi. ºi chiar acolo rar.. fieºte-”. batãr. Quivis”. acar-ce = quidcunque. v. instrument en fer employé pour séparer les cheveux de la fiancée.m.. Tr. „Uneltele de cusut: ac. Întrebuinþat numai la românii de peste Carpaþi.n. a c a r se identificã cu m a c a r . Dicþionarele mai dau pe a c a r „fabricant d’aiguilles”. În realitate însã. Mãcar. v. Sive. ACADEÀ (plur. acadele). acari). De la ac cu sufixul adjectival ar = lat. Covurlui. ca în s-ac (s-aduc). 4ACAR. D. La cîrlani…” unde d. deocamdatã în lipsã. acar. Bobb. Cuvîntul ne-a venit prin turci din arabul ’akîde „sorte de sucrerie” (ªaineanu). l. Teodorescu (Poez. comment etc. f. fabriquant d’aiguilles. – 2-ar. 219: „unul crede cã e slobod acar-ce a mãnca. n’importe (qui. s. Bud. 3ACAR 2ACÀR (plur. pop. dar sunã româneºte tot aºa de bine ca ºi franþuzeºte „caramel”. Dicþionarul româno-latin bãnãþean. étui à aiguilles. ori. – Acarniþã. dintr-o rãdãcinã curat ungureascã cu semnificaþiunea de „voire”. 3: „acar-cã = etsi. Mastacani).. -arium. – Acãriþã. pe cînd acadeà nici mãcar în România n-a putut sã aibã o lungã duratã. degetar. ambele cuvinte sînt cu totul strãine unul altuia prin origine.. Latineºte ar fi: acuarium. formaþiuni gramaticeºte corecte. – Ori. acar este din punct în punct maghiarul akár „n’importe”.. subst.). (plur. „Vorbã turceascã. Graþie cofetarilor italieni. G. Quicunque. ba încã a c ã r i e „fabrique d’aiguilles” (Cihac). Alboteanu. în compoziþiune: akár-ki = acar-cine..n. fie. 2Acar. caramel. – Vare. -ar). ceea ce aratã cã se presupune înainte un 159 substantiv. „caramel” a strãbãtut prin Germania (Karmelzucker) pînã-n Polonia (karamelek). v. adicã: (pecten) a c u a r i u m (cfr. acare). akár-mi = acar-ce. p. Vel. 1648. trecut în Francia prin Spania (Littré). – Aconiþã. Noul Testament. s. probabil „peptene”. conj.). . aþã. care e de asemenea arab. 422): „Acar. 1ACÀR.. dar nedovedite ºi cari nu vor deveni o realitate decît numai dupã ce se vor înfiinþa mai întîi în România neºte f a b r i c e d e a c e .ACAR La mieoare ªi bolovani. avînd acelaºi sens ºi abia diferind prin formã. 514) observà: „sincopare în loc de º i a d u c e . – Alviþã. 365: „acar = macar. akár-hól = acar-unde etc. circa 1670 (Col.. s-acã (sã aducã)”. foarfece. Alva. s. – Acar-care. com. acar-cine = quicunque”.

care ne aduce aminte de h a s t a c o e l i b a r i s a romanilor…” Apoi mai jos: „Acarul este o unealtã de fier ori ºi de aramã. ad-foras. 12A) a despãrut din limbã aproape cu desãvîrºire. Precum este adverb: afarã = a-farã = lat.2. lãtuþã de un deget. ad ºi casã = lat. totuºi a-casã a ajuns a fi un adverb în toatã puterea cuvîntului. Venit la români prin turci din arabul ‘akâret (ªaineanu). teaca or þava cea prinsã cu curéle. p. 105: „Ei bine. adv. 2Acar. Aceastã formã. f. acaršul. Stamati (Muza românã I. – Hei. unde ei þin acele. p. sac ou étui à aiguilles. Se aude ºi ecaret. în acelaºi mod e adverb a-casã. ACÀRNIªTE. a-i despãrþi pãrul.): „Þava acelor.. Se aplicã mai cu seamã la construcþiuni cu dependinþele lor. ACÀSÃ.2. ms. s. cãci poate sã fie cãlcate de vecini…” Cost. 200. la ambele capete rãtunzitã ºi adunate niþel spre olaltã. încep druºtele ºi cu nevestele cele tinere. Centralã din Bucur. Lohan. dar au eºit din ºesezeci pungi de bani ºi i-au rãmas ºi toate acareturile. despre cari vezi mai jos. p. vorbind despre Lupul-agã sub Constantin Mavrocordat: „pãn’ la cea de pe urmã au scãpat cu vieaþa.f. bienfonds. s. com. Pe lîngã acest acar se construieºte conciul ºi peste dînsul se pune mai pe urmã învãlitoarea…” v. 1. cu cît prepoziþiunea separatã a (v. care rãmîne dubioasã. 1Ac. . Buciumii). Lex. Format din a c a r n i þ ã . întru carea se pun acele. care foarte bine s-ar 160 putea scrie: acasã. slavo-român. s. acarniºtea. acareturi). Ciocoii vechi. undrélele…” v.ACAR S. à la maison. invariabil ºi avînd cele douã elemente ale sale constitutive cu atît mai strîns unite. v. stãpîne! Trebuie sã facem cercetare pe la toate aceste acareturi. 379: „Dupã ce s-au adunat toþi cei ce au avut sã se adune. dar avînd un înþeles ceva mai întins: „La ciobanii de pe la noi acarniþã se cheamã locul. avînd astfel forma unui corn (chiflã) de mîncare. ºi cu a c a r . adecã a-i face cãrare cu un fel de unealtã de fier numitã acar.3 Acar. Binà. ACÀRNIÞÃ (plur. boîte.3 ACARIU. acarniþe). ne întimpinã numai la ieromonahul Macarie. Deºi compus din a = lat.F. Sinonim cu a c ã r i þ ã ºi a c o n i þ ã . din care s-a format prin sufixul slavic -niþã. Marian.” (V.. n. casam.. 526) îi dã ca sinonim: h e i u r i . – v. ACARÈT (plur. Acarniþã. Iaºii.. 1. – Conciu. Cron. din 1778 (Bibl. a pieptãna pre mireasã.. foarfecile etc. înlocuindu-se finalul -iþã prin sufixul slavic –iºte. ca ºi-n sara premergãtoare. cutia sau traista. – 2 -niþã. care nu se pot arãta cu scrisul cîtã rãsipã ºi pagubã au avut…” Filimon. Enache Cogãlniceanu. chez. Nunta la români. étui à aiguilles. v.

71: „Toþi alergarã pe acasã cu pãrul zburlit.. 43). bordei. Cost.. pe cînd într-un alt cîntec tot de acolo: „Ce folos cã trag acasã. Totuºi niciodatã nu s-ar putea zice: „boii î n c a s ã ”. cu groaza în inimã. ºi totuºi cei ce petrec în ele sînt: acasã. colibã. Poate sã fie cineva acasã în pãdure sau într-o peºterã. coºmagã. pe cari niciodatã nu le numeºte „casã”. cã-i gâsi unŠ porcaršu anume Festul ºi féce bine cã-i duse acasã-ºi…” Pravila Moldov. Ca adverb. cuºmelie. acasã uneori îºi perde în grai pe finalul -ã..ACASà În acasã noþiunea de „edificiu” e accidentalã. 1620. ca: stînã. Limba românã posedã o mulþime de expresiuni pentru neºte locuinþe. carele o cere ºi o chšamâ sã vie acasã-º ºi sã lãcušascâ înpreunâ…” N. cãndu-i va dzice sã margâ dupâ bãrbatu-ºŠ. dupã cum se perde în: afar’ = afarã. 88: „mušarša cãndŠ nu sã va pleca nice va asculta de beséricâ. cobîrnã. 183) În legãturã cu pronumele personal sau reflexiv. gîndind la scena ce vãzuserã ºi temîndu-se sã nu gãseascã asemene priveliºti pe acasã-le…” În proverburi: Despre fanfaronadã: „Pe uliþã Chiriþã. surlã. p. dacã acolo îi este ºederea. ºatrã. I. 309). Într-un cîntec poporan din Transilvania: „De nu-i iaz ªi nici pîrlaz. cort etc. rugãndu-se vezirului sã-l lasã sã margã acasã-ºi în Þarigrad…”.. Cron. 160) 161 . acasã-þi etc. cu grija în suflet. 1646. Limba românã. tîrlã. ª-acasã chisãliþã…” sau: „Umblã pe drum cu alai ª-acasã n-are malai…” (Pann. zãvadã. Au mai pãþit-o ºi alþii. Negruzzi. p. devenind: a-cas’ sau acas’. Pentru a arãta cã e supãrat sau nemulþumit. Pare cã-i o mogîndeaþã…” (Ibid. Moxa. cocioabã. acasã ºi-l asociazã sub forma encliticã: acasã-i. 355: „Dumnezeu i cruþâ. Sã trec la mîndra acas’…” (Jarnik-Bîrsanu. românul zice: „Nu-mi sînt toþi boii acasã” (Baronzi. 17: „n-au primit Grigorie-vodã. bojdeucã. Muste. Cã n-am nevastã frumoasã: Strîng în braþã sloi de gheaþã.

. An-Nou). Bãlþaþii). Degan. avînd fiecare cîini de vînat. Piscu). Borîneºti). X) În blãstemuri: „Duce-te-ai în sus ºi-n jos. Hunedoara). un idiotism care însemneazã: „aºa-mi place sã fii”. zberetul vînãtorului este: ocol. aidi acasã! ºi la acest semnal toþi ceilalþi.. În graiul vînãtoresc. com. urmat de ogar. aleargã spre locul arãtat…” (I. „Draga mea Anicuþã! Ian sã te privesc în hainele aiste… Aºa þãrance mai vin de acasã… sã ai ºepte sate pline!” (Alex. ºi pleacã înºiraþi astfel din distanþã în distanþã încît sã se poatã vedea unul pe altul. Acest strigãt cu „acasã” e un fel de conjuraþiune: „La vederea vînatului. vulpea sau alt animal. Pleniþa). sc. c. III. c. nu se mai miºcã.ACASÃ Despre o oaie bunã ºi o nevastã harnicã: „Lînoasã ºi lãptoasã ºi grasã. com. aidi acasã! ocol. Sã vie ºi devreme acasã…” (Ib. aidi acasã! pînã ce-l prinde…” (I. Auzind darã cã omul „se întoarce acasã”. gãseºte vînatul. cel puþin în Þara Româneascã. aideþi acasã!” (M. Panaitescu. Poppescu. Alecu: Aºa mai vii de acasã…” (Alex. II. Tot aºa în Ialomiþa (C. ºi deci e împuºcat. Aºa în Teleorman: „Pe la noi vînãtorii. În Dolj: „Cînd vînãtorul este însoþit de ogar ºi vede iepurele. 113) Despre cei ce cãlãtoresc fãrã folos: „A lipsit de acasã nouã ani ªi s-a întors cu doi bani…” (Ib. Dolj. sc. strigã: tut puiu! ºi: ocol. Dolj. Pleacã sãtul de acasã…” (Ib. . Poporul e sigur cã fiarele ºi dobitoacele înþeleg limba omeneascã ºi sînt chiar în stare de a vorbi o datã pe an (v. exclamaþiunea „haide acasã!” însemneazã cã vînatul e prins. 162 vînatul se amãgeºte. 105) ºi atunci acel ce te ospeteazã va putea sã zicã: „aºa mai vii de acasã”.. Îndatã apoi ce unul din ei a zãrit vînatul. dupã ce ºi-au ales timpul. strigã: ocol. aid’ acas! crezînd cã atunci iepurele sau vulpea sau alt ce va fi se opreºte pe loc de se poate da cu puºca” (N. el strigã mereu: ocol.. II. Nunta þãrãneascã. º-acasã sã nu mai vii!” (A. Ionescu.. „Cînd vînãtorul. precum ºi cînii. se întrunesc de la trei pînã la ºease. 5) În fine: „Cînd eºti poftit la vro masã. Rîioasa). Craiu nou. Ciocãlteu. IX). „Gaitanis: Iert tot. Transilv. Ionescu..

Adverbul acasã. serviciul bisericesc care în seara vinerii din a cincea sãptãmînã din Pãresimi se face în onoarea Nãscãtoarei de Dumnezeu. ceea ce se dã preutului. désordre.). de unde în special. aºa fiind moda în epoca fanarioticã. – Zberet. terme ecclésiastique. cîntãrile. s. „ 'Ak£qistoj. – Ocol. Vînãtorescul: acasã! îºi gãseºte ºi el.). neºte paraleluri romanice. 21) în loc de „chez” se zice „amon” = = „à-mohon” (à-maison). de ex. 2. vechi „à ches” = „ad casam”. care face aceste rugãciuni ºi cîntãri. dar pe care totuºi. se ne andò per ragunare più forze a c a s a ” (Tommaseo). (ex) balare „bêler”. Aºa scîrnavã domnie…!” ACÀTIST (plur. dar rãmînînd aceeaºi construcþiune ºi aceeaºi idee ca în acasã. ci este vechiul roman (ex) barritus „cri de guerre”. care nu ºeade jos. cari ne permit a bãnui o veche origine latinã: „Au lit! au lit. la Macchiavelli: „Il Re. orice rugãciuni ºi cîntãri cãtrã Nãscãtoarea de Dumnezeu. 45) îl întrebuinþeazã vorbind despre Mihai-vodã Suþul: „Unde iese ºi cum merge. cronicarul Zilot (p. rîcnetul ce izbucnea tocmai atunci cînd legionarii nãvãleau asupra duºmanului: „clamor autem. aºa fãcea! Aºa acatastasie. non ante debet attolli quam utraque acies se junxerit” (Veget. fem. – Vînat. lorsqu’on veut lancer un lièvre (Littré). trebui sã fie latin rustic: a d . într-un text medieval citat de Littré: „vos voliez venir à nos e à ceaus qui sont à c h e s nos” = „voiaþi a veni la noi ºi la cei ce sînt acasã la noi”. I. M. chiens! exclamations pour faire quêter les chiens.. Italieneºte. care n-a circulat niciodatã în gura poporului român.c a s a m pentru clasicul „domi. ºi în cursul cãruia toþi oamenii stau în picioare. bouleversement.. cel puþin ca fond dacã nu ºi ca formã. Grecul ¢katastasˆa. schimbîndu-se cuvîntul principal. În dialectul vallon (Grandgagnage. per timore di questa lega. De e strîmb sau dupã lege.A C AT I S T E foarte interesant cã strigãtul vînãtorului se cheamã la olteni z b e r e t . de aci.: am sã dau acatiste pe la toate bisericele ca sã te blasteme” (L. acatiste). Ce-i zicea. în acelaºi timp cu Psaltirea în 163 . Cel mai vechi Acatist românesc tipãrit este acel moldovenesc al mitropolitului Dosofteiu. domum” cãci nu numai corespunde italianului ºi spaniolului: „a casa”. în genere. ceea ce nu are a face etimologiceºte cu z b e r a r e = lat. propriu: care nu se pune jos. în orice caz. ieºit in-4 la Uniow în Galiþia la 1673. v. „Aide acasã!” sau „aide î n p a t !” exprimã aceeaºi noþiune de: „aide la o d i h n ã ” prin care vînãtorul crede a înºela pe iepure. Casã. dar încã francezului „chez”. n. ACATASTASÌA. Nici cã prin gînd îi trecea! Care mai de dimineaþã I se arãta în faþã. de ex. rugãciunile. 3. ca termen bisericesc: 1. subst. quem b a r r i t u m vocant.

În Dicþionarul româno-latin bãnãþean. (acãþat. Tr. agîþ. bucurã-te cã pre ceš meºterš de cuvinte necuvîntãtorš š-aŠ vãdit…” Cel întîi Acatist românesc cu litere latine este: Acathist sáu cárte cu múlte rugatsúni pentru evláviea fiestequarui crestin. in-16. se acaþã de orice-i vine înainte. s. în Oltenia: d a f i n . V Monastiru UnevskomŠ typom izobrazisša. acaþare. daco-roumain: suspendre. p. akátz) se întrebuinþeazã mai mult în Transilvania. vb.). cu care uneori îl confundã poporul. blãstem asupra corbului: „Ori de mine tu-þi baþi gioc? Rãmîneare-ai fãrã cioc. accrocher. ºi s-o-nãlþa Cît de cer s-o acãþa…” 2ACÀÞ 1ACÀÞ 164 . macédo-roumain: saisir. agãþat. Titlul. LXXXVIII: „ªi într-a ta bunã vrére ªi cornul nostru putére Va lua. acaþi). Românii din Macedonia zic: cãtuºa acaþã ºoareci = mîþa sau pisica p r i n d e ºoareci” (L.). în Acad. agãþare. prin scãderea lui c între vocale la g: agaþ. În Moldova. în Banat: b r a g h i n . Arbore cunoscut la noi mai mult sub numele de s a l c î m . 107). din contra. fãrã a trece pe netonicul a în ã. A se vedea la fiecare din aceste cuvinte. agãþ. dupã localitãþi. din 1700 (ms. 422): „acãþ = applico. tãlmîcit de pre limbã slovenšascã pre limbã rumãnšascã trudolšubiemŠ i tŸaniemŠ preosvšaŸennago kyr otca Dosotheša. acãþare). Neavînd ce sã-mi împute. attraper. publicat de celebrul Samuil Klain (Micul) la Sibii. M. ªi þi-ar cãdea unghile Sã n-acaþi cu dînsele!…” În Psaltirea transilvanã a lui Corbea. Se mai zice la prezinte indicativ: acãþ..m. 1801.. Se rosteºte de asemenea. în unele locuri: a r c a þ . Specimen din text: „Bucurã-te cã pre filozofš nemãestri š-arãtaº.. Robinia pseudo-acacia. circa 1670 (Col. Rom. kanonŠ voskresenŠ i proiša spasitelnyša molby kŠ Gospodu naŸemu Iisusu Christu. este curios prin amestecul limbei paleo-slavice cu româna: Preestnyš AkathistŠ i molebenŠ presv‚tyi Bogorodici. m a g r i n . 1883. b a g r i n . „Cel ce e pe cale de a se îneca. Termenul acaþ (= ung. În balada Corbac. acãþu-mã = applicor. l. (plur. prin epenteza lui r ca în a r þ a r . pe care nu-l cunoscuse Cipariu (Principia. Acacia blanc. ps. în multe locuri se pronunþã: acaþat. se acaþã de forma veºmintelor mele. mitropolity Suavskago i vseša Moldavskia zemlša. Rok 1673..A C AT I S T versuri. sau: acîþ. acãþat = applicatus”.

– Atîrn. de unde apoi adjectivul a c ã þ ã c i o s „haesitabundus. „S-a acãþat ca o veveriþã” (R. Lupºeanu). Cu caftan toþi îmbrãcaþi. Orlat). zinele se nîirirã cã nu puturã sã-l acaþã…” „Eu nu sunt tatãl tãu cel adevãrat. Ciobanul nu face un pas fãrã c a þ ã .i aninatã…” (Burada. 185) A prinde oaia cu c a þ ã . ªed în c a þ ã rezemaþi. ci te-am p r i n s pe rîu… Cum îl vãzurã scãpat. de ar fi cît de avut: „Ciobanii lui Dobriºan. Transilv. pe cînd pentru noþiunea proprie de „nexilis. „Sã nu mai umbli cu c a þ a ªi sã-mi amãrãºti viaþa…” (Pann. Ialomiþa. „houlette”. Macedo-româneºte dupã basmul despre Fãt-Frumos (V. Simu. Mostre I. zinele se ciudirã de necaz cã nu puturã sã-l p r i n z ã …” Apoi idiotismul: acaþã fricã = p r i n d e fricã. Caþã. tatã! ado toporaºu sã bat un cui colea lîngã sobã sã-mi agîþ a ghebã sã sã usuce. 5) reflexivul: acaþu-mã se traduce prin „haesito”. Ei sînt boieri de divan. passim): „Eu nu escu tatãl a teu acel de dialihia. Prov. s’accrocher” vine de la „croc”. a fi greoi la vorbã sau la hotãrîre” din sensul primar de „aninare”. Proverbial: „Se acaþã de om ca scaiul de oaie” (P. ci te-am acãþat pe arîu… Cum îl vãzurã ascîpat. se zice: „a umbla cu c a þ a ”. v. Dobrogea. 46) Acaþ este în limba românã un rest din viaþa pastoralã. a prinde cu vorba. se cheamã ciobãneºte a acãþa. Precum franþuzeºte „accrocher. În dicþionarul lui Bobb (I. Nu lipsesc însã paraleluri pentru o asemenea asociaþiune de idei. cã-i plinã dã apã…” (T. tot aºa româneºte acãþare se trage din prepoziþiunea a = „ad” d-a dreptul din c a þ ã „croc”. II.. iar infinitivul substantivat acãþare se aduce o datã ca: „appensio” ºi altã datã ca: „haesitatio”. Transilv. Cîte-o peatrã nestimatã.ACAÞ „Gherghino. Petrescu. Chiar lãtineºte 165 . haesitans. În texturi noi n-am putut constata pentru acãþare aceastã desfãºurare a unui sens secundar de „gîngînire. a înºela pe cineva. com. De aci.. bãþul cu cîrlig în vîrf prin care pãstorii p r i n d oile acãþîndu-le de lînã sau de picior. Teodorescu. connexivus” se dã a c ã þ o s . com. Haþeg). a umbla cu minciuni. haesitator”. Din cei doi sinonimi ai lui: a t î r n ºi a n i n . De plãteºte lumea toatã Sus pe c a þ ã . Olteanu. vom vedea mai jos cã unul este iarãºi de origine ciobãneascã.

III): „Cînd m-ar vedea înpricinaþii cãþerîndu-mã zi ºi noapte pe scarã. ce sã vadã? vede un bãiet cã se acãþera pe stîlpul porþii. ca ºi-n macedo-româna. mai adesea însã. un prototip înacãþ..ACAÞ haesito nu este decît intensivul lui haereo. 29). Ipate ºi cu Chiricã se ieu ºi se duc la horã în sat. Creangã. Pentru cei ce vor putea Sã se caþere pe ei! 166 . acãþãrare). – Agãþ. oare ce ar socoti în gîndul lor despre prezidentul din Roman?…” Sau în Critil ºi Andronius (Iaºi. Fãrã a-: La Alexandri.. de ex. de frica cînilor…” ªi ceva mai jos: „… cum vine duminicã. pe care I. Maiorescu (Itin. 95): . Se întrebuinþeazã mai totdauna reflexiv: a se acãþãra. Dupã fonetica istriano-românã. ºi cînd se uitã mai bine. înhaþ”. 1794. p. în Ciubãr-vodã (Muza I. În dialectul istriano-român se zice acaþ sau acãþ cu sensul de „prind. ºi atunci racãþ ar putea fi dacãþ. înot. rãmîne numai caþ. not etc. viºinap ºi vin! Cîþi marþoli s-au rãdicat. grimper. De a cãrora vîrf nalt Nãfrãmi cu bani s-au legat. se rãped cînii sã rupã omul. fiind însã chiar aci mai rar decît simplul a c a þ . Untersuch. de unde derivã. perzîndu-se iniþialul a-. 18). vechi haeseo „anin”. Cu a-: La I. se acãþera pe cele garduri ºi se hlizea cu ceilalþi bãieþi…” (Conv.: reschid = deschid. 1877. rescuþ = desculþ.. vb. lit. Mai curioasã este forma istriano-românã racãþ. Româneºte aceeaºi bifurcare de sensuri ne întimpinã mai jos în a t î r n . ca în: rentše = înainte. I.. respart = despart. în loc de simpli: acresc. Înfingîndu-i în pãmînt. Stamati. p. înãlbesc. care era neapropišate pentru mine…” Strînsa legãturã de sensuri între acaþãr ºi a c a þ se învedereazã mai ales cînd ambele vorbe ne întimpinã alãturi. pe de o parte iniþialul d trece uneori în r.. 111) o explicã prin prefixul re-. 23. ACÀÞÃR (acãþãrat. în Scara mîþei (sc. bunãoarã la C. Pare a exista numai în dialectul daco-român.La cîte buþi s-au dat cep De mied. 7): „…eš se cãþãra cu šuþime asupra acestorŠ stîncš. format prin analogie cu: înãcresc. cum îi treaba bãieþilor. dupã cum în istriano-româna el s-a perdut în forma c a þ în loc de a c a þ (Miklos. pe de altã parte. Acaþãr. Explicaþiunea din urmã ni se pare a fi mai probabilã. dar care poate sã aibã ºi alte explicaþiuni. albesc. cu prefixul d. Chiricã.. cu perderea iniþialului a-. ne duce iarãºi la o formã istriano-românã racãþ. dar nu sigurã. p. Mai adesea se zice caþãr. în Povestea lui Stan Pãþitul: „…. nu altceva. v.

. Pe carii i-au rãsãdit Pe drumuri ºi prin oraº. „Ciobanii poartã uneltele lor de cusut într-o acãriþã” (Mironescu. Schaaflaus”. Wtb. De aci apoi prin analogie cu acãriþã. 3ac-. „Uneltele de cusut sînt: ac (cojocãresc. de unde ºi italieneºte: a c a r o dei montogni. -ulo. A c ã þ î n d pe vîrful lor Stegurele fel de fel…” Cine se acaþãrã nu face altceva decît a se acãþa mai de multe ori.. prin acomodaþiune cu i din þ = ti. acarniþã.ACÃRIÞà Cîþi brazi din munþi s-au adus.f. Acaþ.f. Sufixul verbal -ãr reprezintã aci pe -ur = lat. Lungimea materialã în acaþ-ãr din a c a þ . s. aþã ºi acãriþã” (C. de zool. 2Acar. Bud. este de aceeaºi naturã morfologicã ca în scut-ur din scot = lat. „grimper”. acãriþe). pentru a exprime noþiunea frecuentativã. croitorie din croitor. c. sau în turb-ur din turb = lat.. ¥kari.. Termen întrebuinþat mai cu seamã în Transilvania ca sinonim cu c ã p u º ã : „acãriþã. acãriþe). pediculus ovinus. a c o n i þ ã ºi a c a r . Sinonim cu . Forma organicã e acaþ-ur. cizmãrie din cizmar etc.” (Cihac). étui à aiguilles. – Caþãr. „quincaillerie. – Acãtare. Cuvîntul n-are a face cu ac „aiguille”. întocmai ca: abagerie din abager. – v.este orga167 2ACÃRÌÞÃ. 2-ac.acarn i º t e . urmeazã trecerea lui u în ã ºi chiar în e: acaþ-er. c. cãpuºã. Ca deminutiv din a c a r . mic. lãdiþã etc. tique des moutons. mare.. v. aiguilles en général. 97). ci derivã d-a dreptul din lat. acarus = gr. Littré observã: „on s ‘a c c r o c h e pour g r i m p e r ”. Trecerea la feminin în acãriþã din forma organicã „acar” se datoreazã analogiei sinonimului c ã p u º ã . Rîmnic-Sãrat. s. de unde apoi. trecerea la feminin în acãriþã se explicã prin analogia altor cuvinte cu un sens apropiat: cutie. -ÀCÃ. de fluturi). goangã ce se face pre oi cu foale mare” (Lex. ACÃRÌE. 4: „acãriþã. Bogza). 2Acar. (plur. – -ur. turbo. în care -r. – Caþã. 3. v.. fabrique d’aiguilles. Neamþ. excutio. Explicînd pe franc. Iser. 1ACÃRÌÞà (plur.f. ACÃ-. Format din a c a r „fabricant d’aiguilles”. – v. despre cari vezi la locul lor. Taslãu). ar trebui sã fie a c ã r e l . v. t. Negoescu. s.

l. descia em c e r t o tempo”… Evangeliarul transilvan. Deja Lexiconul Budan (p. 1689. 143). m. pe care ne-o dã Anton Pann (Prov. descendía en c i e r t o tiempo = portug.2 I. Bianu. ACÃTÀRE. burduhos ºi bãtrîn. 158 b. 442): „Acãtare. 129): „eu acãtare poamã nu sînt. acest – cest. ci numai doarã prin aninarea analogicã a finalului -ãriþã din acãriþã. precum bãnuia Diez (Wtb. ºi gros. v. descrie în urmãtorul mod pe domnul moldovenesc Duca: „Era om nu prea înalt. aequetalem. B. adecã: nu e mare treabã de el” (I.). dar care nu o datã ne întimpinã în vechile texturi. cari ar rãmînea pentru totdauna enigme din punctul de vedere curat fonetic. Tr.III. quidam. indeterm. Cu acelaºi sens în Transilvania: „La noi mai auzi pe bãtrîni zicînd despre o persoanã sau un lucru: nu-i acãtare. 1648. ºi la ce se ispitia. f. (Io. 168 . În Vocabularul bãnãþean. cu însemnarea de „bon. Filiaþiunea morfologicã este darã: acar + cãpuºã acarã acãriþã + miel mielãriþã E foarte interesant a urmãri asemeni cazuri de analogie. XI. talis dignitas. pe atîta se cunoºtea cã nu avea acãtare minte sau frica lui Dumnezeu. pron. 245. p. Cronicarul Neculce. unde -r. numai îºi cernia barba.. Cãpuºã. quum esset in q u o d a m loco orans… = ™n tÒpJ tinˆ… Italieneºte acest pasagiu se poate traduce foarte corect: „in c o t a l e luogo”. I: „ºi când sã ruga elú în acãtare locŠ.ACÃRIÞà nic.s. s-a conservat latinul t a l i s cu sensul de „excellent”. Ioan din Vinþi. 3) a observat identitatea între românul acãtare ºi italianul c o t a l e . – Mielãriþã. ci din eccu-talem.. ca în: talis vir. zise unulŠ deîn uceniciš luš cãtrã elŠ” = et factum est. 1883. mai circuleazã în Moldova. Ambele însã nu derivã din lat. Vorbã pe cale de a dispare din grai. talis et tantus etc. cu ec. ºi la ce l-au adus pãcatul…!” [Dupã comunicarea lui Aureliu Candrea. Forma amplificatã acãtãrilea (= acãtare-le-a).nu se putea naºte pe calea curat foneticã. se zice ºi m i e l ã r i þ ã (L.sau în cîn toate limbile romanice: acel – cel. un certain. II. Q u i d a m ”. precum ºi la noi în adjectivul t a r e . V.devenit prefix ºi trecut în ac. exquis”. Luc. 4): „îngerulŠ Domnuluš pogorîša în acãtare asuri în lacŠ ºi turbura apa…” = span. acolo – colo etc. ªi ce gîndia el sã facã. circa 1670 (Col.. cumŠ pãrãsi. În locuþiunea proverbialã munteneascã. Tîrnava). dar nici fiece pasere nu mã mãnîncã”. excellent.

Genealogia lexicã este: eccu-talem *acotare *acutare acãtare cutare (it.. II. Tr. Agãþare. ecc-istum. eccu-talem limba românã a cãpãtat un triplet foarte interesant.= lat. de-i femeia acãtãrilea. c u t a r e : „à savoir tel”. v. ci într-o întreagã familie de cuvinte curat romanice: acolo. I.. acãþãri). O datã tripletul dobîndit. l. ACÎÞ A ACÃÞÀRE (plur. 6: „… aºa li se cade. Applicatus”. acest. Vocabularul bãnãþean. passé d’acaþ. ne mai întimpinã: c u t a r e ºi a t a r e . 466: „… da ce sã nu fie un lucru acãtãrilea?…” Ibid. „c u t a r e loc” = „à savoir tel lieu”. s. iar pe de alta. acel.A C Ã Þ AT Contemporanul V. Acaþ. acum. a redus în forma cea mai completã pe vocala clarã la vocalã obscurã: acotàre – acutare – acãtare. circa 1670 (Col. 293: „… somnul ce-l pãlea mereu nu-i pãrea acãtãrilea…” Ibid. între cîtetrele este aceeaºi legãturã ca între acest. s-a operat apoi o micã diferenþiare de sensuri. atal) Accentul pe a treia silabã. fãrã care ar fi fost de prisos ºi trebuia sã pearã douã din cele trei forme. 422): „Acãþat. Sub raportul material. De aci rezultã cã graiul românesc poate sã aibã nevoie de cîtetrele. „acãtare loc” = „un certain lieu”. Macedo-româna a pãstrat numai o formã: ahtare. – Tare… ACÃÞ v.. 169 .pe un albanez a k ã -. cotale) atare (span. E curios de a vedea pe unii cãutînd în macedo-românul ah. -ã. – Cutare. pe de o parte. Dar atunci de ce oare sã nu se pretinzã cu acelaºi drept a fi albanism ºi italianul c o t a l e ? v. derivate dopotrivã din lat. 3ac-. 1883. sem. De ex. I. VII. aci etc. nãscutã prin scãderea guturalei din acãtare. a t a r e : „un pareil”. a provocat perderea uneia din silabele anterioare netonice: (a)cutàre ºi a(cu)tàre. eccum ne apare nu numai în acãtare. cest ºi ast sau aest. 290: „… dupã Irina ceea nu-i niciodatã borºul acãtãrilea…” Ibid. part. – Ahtît. v. sem. Agãþat. o ucid…”] Din lat.. infinitif substantivé d’a c a þ : action d’accrocher. Alãturi cu acãtare. cã. p.f. „a t a r e loc” = „un pareil lieu”. pe cînd românul acã.. – Atare. – Atît. Astfel acãtare însemneazã: „un certain”. sem. ACÃÞÀT.

ACÃU (dupã Iser. ACÃÞÃTÙRÃ. ACÃÞÈLE. subst. 28). într-o notiþã comunicatã lui Papiu (Tes. „Acãu. – v. ACÃÞÃTOARE. a k ó „seau. întrebuinþat mai ales în Transilvania pentru acele fire a c ã þ o a s e ale viþei. Acaþ. lit. Cãþãrãtoare. Agãþãtor. Cuvînt aproape necunoscut în România.f. fiindcã se a c a þ ã r ã ca o caprã. v.) se zicea „capreolus”. – Cîrcel. 5: „acãþele. D. Acaþ. acceaua. ACCÈ (art. ªaineanu (Elemente turceºti.. baquet.. v. Vine d-a dreptul din ungur. accele). seau. Hîrdãu. Acest cuvînt. Papadopol-Calimah (Conv. 7) a zice: „acceá. figureazã pe banul moldovenesc din 1573 al lui vodã Ion cel Cumplit: Rãposatul Laurian.n. t. vrilles ou mains de vigne. Bobb. denier. o mãsurã de patru vedre” (Pisone). 1884. muid” (Cihac).: acoae).. Latineºte (Varro. explica legenda de mai sus prin: „b a n cu marca Moldovei”. p. I. III.ACÃÞÃCIOS ACÃÞÃCIÒS v. plur.A. numele monetei de a r g i n t a lui Ioan-vodã cel Cumplit din anul . cîrcei la viþa de vie”. ACÃÞÃTÒR. s. cari mai obicinuit se cheamã cîrcei. într-un studiu intitulat: „Despre moneta de a r g i n t accé a domnului Moldovei Ion-vodã…” Aceastã eroare a împins apoi pe d.. fem. Termen foarte frumos. 104-9) a înlocuit pe b a n prin „a r g i n t ”. monnaie. literal170 mente albicios. „Acãu. – Acaþãr. Bud. ACÃÞÒS A ACÃÞÃRÀRE v. ACÃÞÃRÀT A ACÃÞÃRÃTOARE. – v. – v. sou. Acaþãr. – v. o mãsurã de 40 de cupe” (Lex. plur.. de botan. cu litere cirilice: akce.. Agãþãturã. Agãþãtoare. plur. 271). s. Plin.

v. A-CÈ. 1880. fie de argint sau de aramã. fie de aur.. -aci. sufletulŠ mšeu. din 1680: Ps. 69 a: „Acè. Ne-aš pãrãsât ºi nu þâi parte…?” F. þ-ascundzi sfânta faþâ De noš. Codex Cumanicus. XLIII. 43). – 2Acel. XLII. acest frumos adverb de întrebare e foarte des în scrierile mitropolitului Dosofteiu. accé însemna „pecunia”.A-CE 1573”. XLVIlI. din 1673: F. Este întocmai ca un „sou” francez de cinci centime. – v. -ÀCE. (Zenker). ºi acè mã turburedzŠ…?” Ps. XLII. în care el sã ai bã sensul general de monetã. pourquoi? à quoi bon? Necunoscut astãzi. totuºi nu de la turci d-a dreptul au putut moldovenii sã ia acest cuvînt. În adevãr. 151. În Psaltirea slavo-românã. 171 .Acè vã uštaþ munþŠ închegaþ…?” „Q u a r e tristis es. Este una din vorbele cumanice rãmase în limba românã pînã în secolul XVI ºi mai încoace. – v. Cu mânie le va dzâce: Acé stãturâ cu price?…” F. ticãloºiš. 17:. 5: „Acè mãhnit eºtú. 2: „Acè mâ urniº ºi acè trist îmblu…?” Ps. – Sim. 132 a: „Acè þ-ântorcš mâna de la arme De nu-þ laº direapta sã-š destrame?…” F. 1Aceea. ACÈ. anima mea et q u a r e conturbas me…?” „Q u a r e me repulisti et q u a r e tristis incedo…?” „Q u a r e faciem tuam avertis…?” „C u r timebo in die mala…?” „Ut q u i d suspicamini montes coagulatos…?” În Psaltirea versificatã. ne-aš urnit departe. 2 b. 24: „Acè faþa ta o întorcš…?” Ps. 91. Münzen.. XLI.. LXVII. Aslam. Uebersicht d. ci numai de a r a m ã (Sturdza. Bud. „ªi-š va mustra de ocarâ Pentru carša-l supãrarâ. Doamne. ci din vreo altã limbã turanicã. 92. cu atãta greaþâ. cari stãpîniserã Moldova în curs de veacuri. adv. în dialectul turc al cumanilor. 248). 130 b: „Acè. p. 6: „Acè mã tem la dzuâ cumplitâ…?” Ps. Faptul este cã de la Ion-vodã nu existã nici o monetã de argint. „ban” (Kuun. Deºi darã turceºte aka însemneazã „blanchâtre” ºi „argent monnayé”. Doamne sfinte.

2 a: „Acè ghremetirâ limbile ºi nãroadele?…” Alte exemple vezi mai sus la 13A (p. – 1Acel. d. II. pe care o gãsim chiar la mitropolitul Dosofteiu. de Domnš tare. în a-ce ele s-au contopit pe deplin. „de ce”. – Derept-ce. de asemenea dispãrut din grai. 10: „Acè mã uštaºŠ ºi d r e p . ci numai doarã prin „qua de re”. sã aflu a ce dorišamŠ sã audzŠ…”. f.A-CE Cât sufletul nostru în prav sã sgrãcšaºte ªi vintrele nostru-n pãmânt sã lipšaºte…?” F. în Sinaxarul din 1683. ªi-š cuprinde fricâ De nu pot nemicâ. 75 a: „Cînd eš sã adunâ Domnul îi detunâ. la 24 novembre: „am întrat în curabie sã mãrgu la IerusalimŠ.q u i d . Precum franþuzeºte nu se confundã adverbul „pourquoi” cu construcþiunea „pour quoi” sau lãtineºte „quare” cu . – v. De-š mustrâ pentru gudšaþe Bãnuindu-º schimbând fšaþe. Ps. de ex.. – 2Acel. a ce ºi înþelepurea sufletului. 148 b: „Dumnedzãu stãtu-n zbor mare De Dumnedzãš. Cã-ce. 1Aceea. – Drep-ce. v. 121) ne întimpinã ceva analog: „Evanghelie dzice: tatãlŠ nostru cel ce eºti în ceršure. în cari totodatã urechea simte cele douã elemente. pe cînd. bãtr. anume „derept-ce” sau „drep-ce”.pentru ce”. Cît staŠ de sã mirâ: Acè sã-nglotirâ?…” În Paremiarul din 1683. unde lãtineºte nu se mai poate traduce prin „quare”. mitropolitul Dosofteiu întrebuinþeazã un alt adverb. El este mai elegant ºi mai energic decît construcþiunile actuale „la ce”. ªi le grãšaºte cu scrãbâ: Acè faceþ lšage strâmbâ?…” F. Într-o predicã mãhãceanã din 1619 (Cuv.qua re”. 69). dar atunci ar trebui accentat: acè. cã Domnedzeu elu au faptu ceršulu ºi pãmãntulu…” Ca sinonim cu a-ce. Nemic nu ne-ar împedeca de a-l scrie fãrã trãsurã de unire. ºi înirema sã înralþi asuprã de ceršu. pentru a se înlãtura în lecturã posibila confuziune cu pluralul de la a c . XLI. 172 ACEÀ.c e mãhnitŠ înblu…?” „Q u a r e oblitus es mei? Q u a r e contristatus incedo…?” Adverbul a-ce reprezintã pe latinul a d . .. tot aºa vechea limbã românã poseda ºi ea alãturi cu adverbul a-ce construcþiunea „a ce”.

aasta caré o lucraº întru noš…” „Manda. aceasta se întrebuinþeazã foarte rar. 29: „Poruncšaºte. avînd o funcþiune intermediarã între pronume ºi adverb. v. ACEASTA. certarša lui sã fie moartša…” Ib. Acela. Gloate. nice feorii lui nu vor încãpša sã moºneneascã acéle ocine…” Dosofteiu.. fiind înlocuit mai mult prin a s t a . Doamne Sfinte.ACEEA ACEALA. cari însã ºi ele circuleazã mai puþin decît a c e e a cu varianturile lui. E învederat cã în fraza: „ai jucat prea mult. ceci. a i a s t a .. de trei ori. 1673. LXVII. Dumnedzãule.. 2 a: „Ce poate fi de povšaste Ca aceasta ºi de všaste De sã zborârâ pãgâniš. invariabilã. pe cînd în cazul al 173 . sã nu-i vorovascâ cu mušarša. Corelativ neutrului a c e e a . de vréme ce sã va arãta lucrul c-au fãcutŠ una ca aasta. ci o locuþiune neutrã. 1680. aceasta sã n-o mai faci” nu este un pronume demonstrativ feminin ca în: „femeia a c e a s t a joacã prea mult”. ciò. Dumnedzãule. f. f. în primul caz însã noi avem a face cu un element neutru invariabil. de aceea sînt obosit” nu diferã de a c e e a în fraza: „femeia a c e e a oboseºte. f. ça. ºi el tot va vorovi. cînd umblã mult”. f. Þ-aš însãmnat de mainte Strãlucoarša sfinteš fšaþe. Aceea. – v. quod perfecisti in nobis…” În viul grai. 82 a: Ps. aceasta e ceva mai demonstrativ. cu putšarea ta. întocmai ca ital. De-aasta-m daš bucurie Inemiš ºi veselie…” Dosofteiu. f.. tinerš ºi bãtrâniš…?” Ib. „nom général de chose” (Littré). i a s t a . Pravila Moldov. De ne-ntoarce la blândšaþe. cu acesta scoposŠ cumŠ sã cadzâ pre mãna lui. aceea în propoziþiunea: „fiindcã am umblat mult. – Iasta… ACÈEA. Deus. nice el. de va face aasta de doâ. 57: „… cela ce va dzice gšupãnu-sãu. poate sã-lŠ ucigâ fãrã nice de o certare…” Ibid. – Aiasta. cela. 24: „… de va fi fãcut una ca aasta ºi se va adevãra cu mãrturie oameni de cinste ºi credincšoºŠ. ca unul ce servã a exprime o situaþiune mai apropiatã. sã are fi ce bošarin. întaršaºte. Etimologiceºte. fie apropiarea în faptã sau numai în cugetare. 49: „… cela ce va ucide pre altulŠ -au fost tiindŠ moºiile cuiva. f. „nom général de chose” (Littré). Deus. virtuti tuae: confirma h o c . ça. 1646. 5 b: „Iarã spre noi. – Asta.

în Cãlãtoria la iad a Maicei Domnului. „…îngerii tremurâ înaite cruciei. scrisã circa 1550: „… aceºte sãntu ceša ce n-au crezut în tatâl ºi în fišulŠ ºi în duhul sfãntŠ.R. derept acéša etã cã vã scriŠ…” Într-o mãrturie scrisã în Cotnar la 1618 (A. I. bãtr. 214): „…š-aŠ fostu fãcut zapis pe sine pré ace dãtorie.. d e r e p t u ace sã muncescu…” (Ib. din secolul XVI (ms.ACEEA doilea este un pronume demonstrativ cu flexiune ºi cu moþiune. în cari printr-o formã femininã se exprimã o funcþiune neutralã. arâ omenii o þinu a-mânã ºi •urâ pré ša strãm174 bu. ºi locul sã-º þie cãlugãrii pre unde le spun dirésele ºi pre unde le-au hotãrãt hotarnicii ºi le-au pus stãlpi. 326). ce-u priimitu blãstemul pãrinþiloru. aceea are o funcþiune curat adverbialã: drept aceea = ideo.R. Scrisoarea XII: „… De aceea. d e r e p t u ace se muncescu…” (Ibid. dupã aceea = postea. „aceša mãnãîncã carne de om d e r e p t u ace se muncescu…” (Ib.I. Negruzzi. 23: „dereptu ae audzit-ai glasul rugãciriei méle…” „…non apponat ultro magnificare se homo…” „…ideo exaudisti vocem orationis meae…” Un act moldovenesc de pe la 1650 (A.R. luat-aþi seama cînd e ger iarna ºi vîntul vîjie.R. în Psaltirea ªcheianã. d e r e p t u aceâ se muncescu aºa…” (Ibid. De exemplu. Într-un act moldovenesc din 1639 (A.I. într-aceea = interea. 271): „datam carté domnii méle – spre acéša ca sã fie volnici cu cartša domnii méle a chema ºi a strãnge oameni streini…” Cost. 39: „se nu adaugã-se dupã acé se mãreascã-se omul…” Ps. II. Acad. În vechile texturi e mai cu seamã des: „drept aceia”. 107): „… ni o rãutate niménile de la ei n-au vãzut. plecîndu-se mai mult în partea celui dentîi. ca ºi alte numeroase formaþiuni analoage în limba românã.I.I. 108): „… am înblatu tinderele de-am însãmnat º-am stãlpit cum au fost învãþãtura mãriei-sale lui vodã. dupã aceša s-au tocmit cu •upãnesa Lenþoe – într-aceša ei º-au cules viša ºi o au dat în mãna gšupãneséi Vrãnceneséi…” Într-un document moldovenesc din 1708 (A. ºovãieºte între adverb ºi pronume. šarã acum ei nu se pot rãpoosa de voi.): Ps. .5A).). III. dacã vã puneþi la vatrã dinaintea focului. spre aceea = adeo. direptu aceša nime sã nu cutéze a þinea sau a opri…” Într-un act muntenesc din 1649 (A.. „… aceša rãu au grâitu cum voru curvi ºi au fãcut curvie.I. I. d. IX. Neutrul aceea.. 316). Rom. de aceea = propterea… Rolul pronominal dispare aproape cu desãvîrºire. XXX. 324). cã. Astfel. auziþi unele lemne þipînd ºi videþi strecurîndu-se din ele o apã ferbinte?…” Nu o datã în loc de aceia vechile texturi ne dau: acé. 87): „… ºi sã ša ºi acea pãine sã o dea cãlugãrilor.R. „… aceºte sintu carii n-aŠ ascultatŠ de tatã-seu ºi de mumâ-sa. ce-º pãzescŠ lucrul ºi biserica cumsecade. d e r e p t u aceša se muncescu aºa… (Cuv. III. într-acé s-au aflat avãndu ºi mãnãstirea Pãngãraþul o bucatã de hotar…” În toate locuþiunile de mai sus. adecã fãrã emfaticul -a (v. 326). I.

– v. cu perderea iniþialului a-. Ca ºi pronumele feminin a c e e a . Ahaia. Moº Albu I. De aci. Într-o colindã din Ialomiþa. – v. d. endimancher.I. Pann. în loc de forma cea corectã aceiez. com. 22): „d e r e p -acé sã are ei ºi aduce nescare urice sau alte ispisoace. aceä ºi mai ales: ace. Familia. clãtind cu capul. Dialectes roumains. Cele douã forme: aceiez ºi ateiez se explicã prin particularitatea foneticã a graiului din Banat de a confunda pe t cu  denaintea lui e ºi i. 27: „ajungînd acolo. e greºitã chiar în cazul cînd forma organicã ar fi ateiez. Aceastã derivaþiune. de unde e peste putinþã a trage pe românul ateiez. part. considerînd pe t ca primitiv. aceà. Liuba. mãriša-ta sã nu le crezi…” Foneticeºte aceea „ça” coincidã nu numai cu a c e e a „celle-là”. de Paºti etc.. Dialectes roumains. – Ceea. aceiare). ACÈIAªI. ci încã ºi cu a c e i a „ceux-là”. – v. Cuvînt întrebuinþat mai cu deosebire în Banat. a se îmbrãca. Petru s-a ateiat de bisericã. 13). 5: „ªi ziceam. pronunþînd ca serbii în sonul è (Picot. attillarsi „se parer. într-un document moldovenesc din 1610 (A. aproape de Cãlãraºi. 67).A C E I EZ ªi altele vro douãzeci de pasage. Caransebeº. ACEIÈZ (aceiat. Acela. prin funcþiune însã e ceva tot atît de independinte ca ºi adverbul latin „eo” faþã cu cazul pronominal „eo”. vb. mettre les plus beaux habits. ingenioasã la prima vedere. Aºa. I. vãdzu cã ahaša ce strãlucša aºa de tare îi un gãitan de aor…” v. 1884. p. ºi nu e permis de a nu-i acorda un loc separat în repertoriul limbei. „Cuvîntul ateiá înseamnã: habiller solennellement. ACÈIA. cãci italianului attillare corespunde spaniolul atildar. dar poate nu cu totul necunoscut în România. dar se mai înlocuieºte încã prin aia ºi ahaia. neutrul aceea se rosteºte în graiul poporan nu numai ceea. ACEÌAT. festlich kleiden.” (S. Maidan).R. s’orner avec trop d’affectation”. aceiat. îmbrãcat în haine curate” (S. Faptul însã este cã ateiez e un simplu rezultat de confuziune dialecticã între te ºi ce. Aceiez. „A se aceia. de ex. passé d’a c e i e z . se cîntã: 175 . A. ambele din medio-latinul attitulare. Acelaºi. – Aia. Mangiucã. Mangiucã înrudeºte pe aceiez cu ital. Prin deasã circulaþiune „drept aceea” ajunsese a deveni un singur cuvînt. cã d-aia bieþii români La cîte o întîmplare zic vorba celor bãtrîni…” Picot. primul element perzîndu-ºi individualitatea prin tocirea consoanei finale. în cari aceea e scris: acaà.

v. prin aceasta nemic nu se schimbã. in qua a die primae sepulturae suae intactis membris. 1009: 1ACEL. pe cînd acel funcþioneazã la noi numai ca pronume demonstrativ. vicinlši acelši bunš. art. formatã din participiul lui a c e i e z prin sufixul -urã. mitratus. Spinula): „Lanfrancus autem Archiepiscopus in tabula plumbea ponderosa valde inventus est. – Spilcuit. În cãþi rãzimaþi. Tragod. unde româneºte nici am putea sã zicem altfel decît aceiat. Ceva 176 macedo-român este la prima vedere în urmãtorul vers din Beldiman. vecina c e a bunã = „le bon. Aceiez. aceieturi). sau „spindulatus”. Caransebeº. 1Ac. În evul mediu. cu podoabe. habits de fête. ci trebui sã-ºi asocieze atunci pe emfaticul -a: a c e l a . Aciuiez. vicina acea bunã. de l’adjectif en macédo-roumain. altele largi. Liuba. v. cu hainele cele scurte ºi lungi suprapuse. pop. ACEIETÙRÃ (plur. Poez. o indicaþiune directã la o persoanã. Vorbã bãnãþeanã.. Dacã astãzi un bãrbat se îmbracã cît de bine fãrã a avea nevoie de multe a c e . unele strîmte. într-un text adus de Du Cange (v. – v. În glugi acioaþi…” (G. A aceià este „a prinde cu ace”. ceprazuri ºi cheotori. Maidan). de ex. sã nu uitãm cã nu aºa era în trecut. vicinile acele bune. ACEA (plur. La macedo-români se zice: vicinlu acelu bunu. 75) E cam anevoie a se rosti într-un mod hotãrît dacã ialomiþeanul „acioat în glugã” este aceiat „paré”. Ci sînt ciobãnei. ca în: albiturã. Teodorescu. Ci-s cãrunþi de oi: Prin dalbele oi Negri colpãnei. déf. la bonne”.. „Aceiat însemneazã înschimbat în haine curate sau aceieturi” (S. acolo unde dialectul dacoromân pune ca articlu adjectival pe cel: vecinul c e l bun. nu un articlu. Un om aceiat este cineva „tiré à quatre é p i n g l e s ”. În daco-româna: „vecinul a c e l bun” nu existã iar în: „vecinul a c e l a bun” se cuprinde un curat pronume demonstrativ. „ a s p i l c u i ”. acelši. Oricum însã. sau a c i u a t „abrité”. Se întrebuinþeazã mai mult la plural. „spinulatus”. s p i n d u l a t u s . acele). ba nici nu stã bine denaintea unui adjectiv. com.f. un prelat îmbrãcat în hainele cele solemne se zicea „épinglé”. Dar nu-s colpãnei. tiviturã etc. s. .ACEIEZ „Vezi-mi au nu vezi Acei munþi Cãrunþi? Nu-s cãrunþi de fel. usque in hunc diem jacuerat”.. D.

demonstr. ºi eºi o parã diîn focú mare diîntr-acel foc al lor. Stamate (Muza. Aratã ceva mai departe. în opoziþiune cu a c e s t pentru lucruri mai apropiate. acelui. îi rup barbã. ªi atunci sfãnta Veneri ruga-se cu lacrãmi ºi plãngea ºi dzicša: Domne despuetoršul. II. ºi bage acša fatã în cãldare sã fiarbã în trei zile ºi în trei nopþi.ACEL „Îi rup plete. ªi dziserã ei: rogã-te curundu. bãtr. 2ACÈL. Ca sã spuie adevãrul. 154–5): „ªi atunci mãnie-sã acel înpãrat cu amarŠ. cãci în altele cincizeci de pasage din aceeaºi Pravilã figureazã totdauna denaintea adjectivului: a c e l a . ºi spãrie-sã.. ªi doserã sfãnta Veneri sã-i tae capul. a ta rudã ace mai de aproape?…” Un articlu adjectival acel s-ar pãrea de asemenea a se fi furiºat în urmãtorul pasagiu din Pravila Moldov. d. într-a c e s t a as. celui. ce vošu face c e º t i i magheniþi? ªi dziserã cãtrã élu: sã nu-i tãere capul. – Cel. pus excepþionalmente fãrã emfaticul -a. acele). ºarba ta. curundu a c e º t i oameni toþi cãtrã domnezeul ei face-e-va de pleca-se-vor. acelei sau acei. ºi l-au dus de l-au închis. cet. aºa dzicea: milušaºte-mã. ca în: „acei români ce nu înþeleg a c e s t e adevãruri”.. ªi atunci dzise Aclit înpãrat cãtrã slugile lui: tãšaþi-i capul curundo. Domneziul mieu. 1646 f. plur. 2Acel. pãrintele a tut þinotul. 285): „Copilul meu! fiiul meu! vrei sã ai cunoºtinþã Cu mine. multã silã i-au fãcut. ca o licenþã poeticã pentru a cîºtiga o silabã. rogu-te sã faci meseréré ta ºi sã dai mãriša-ta celora ce vorŠ face poménâ mie ºi prinosul ºi letur. acelor. Legenda Sîntei Vineri. Tot aºa numai prin nevoia metrului se explicã la C. ºi atuînci zise muîncitorilor lui sã aducã o cãldare ºi sã piisedze petri ºi seu. ci numai un pronume demonstrativ. De-acolo îl iau în pazã. cã spre tine upovãšaºte sufletul mieu! ªi la sfrãºitul rugãcšuniei psalomului zise: amin. îl bat în cît le-au plãcut. fãcãtoršul ceršului ºi al pãmãntolui! audzi-mã ºi ascultã-mã. circa 1580 (Cuv. ªi vãzu acelŠ înpãrat muîncitorii lui cã perirã. dar ºi ideale. ca în: „acel arbure se vede din a c e a s t ã fereastrã”. ºi se aducã blumbu ºi smoalã. a c e l e a . Ca sã-i facã cercetare acea mai cu dinadins…” În realitate însã „cercetare acea mai” este aci în loc de „cercetarea c e a mai”. – Acela. acei. ªi duserã sfãnta Veneri cãtrã focŠ ºi cãtrã cãldare ºi ce sta înaintré toþi. v. În cazul oblic sing. ºi fricã mare fu spre elŠ. ºi chemã slugile lui toate ºi întrebã ei ºi dzise: spuneþi-mi. ªi sfãnta Veneri sta acii ºi ruga-se cu psalom din sãltiri. ACEÀ (plur. ªi sfãnta Veneri ruga-se acelor muîncitori ºi dzise: lãsaþi-mã ºi ogodiþi-mi sã fac rugãcšuni. de va putša arãta înaintša gšudeþuluš cu mãrturii ca acéle destoinici de-a sâ créderša…” În fapt însã nici aci nu e vreun articlu. 71: „cãnd va lua mušarša al doile bãrbat. ºi încon•urã-i acei muncitori ºi arserã toþi într-acel as. Depãrtarea sau apropiarea pot fi nu numai materiale. sã mã rogu cãtrã Hs.177 . pron. Doamne. socotind cumŠ celŠ dentãi šaste mortŠ.

ºi poate chiar mai mare. e cela ce nu o va cinsti aasta dzi venerea mare…” În acest pasagiu.: Dosofteiu. a c e l a . Alexandrescu) sau: „Acel ºes. de aci urmeazã cã circulaþiunea lui acel e rarã în comparaþiune cu a lui a c e l a .. E de observat. acea dumbravã ºi colnicele cernite Îl privesc. et si domus super semet ipsam dispertiatur. Marc. III. Harl. precum vom vedea mai jos. gîndea cu jale L-a tinereþei veselã vale. în treacãt.ACEL ghie ºi lumãnare. I. blagoslovéºte-e. casele lor.: „Cine vorbeºte? – A c e l a ” sau. ºi sufletele lor sã fie luminate. p. În limba veche a c e l a uzurpã adesea locul lui acel pînã ºi denaintea numilor. nu poate sta acéša casã…” „… si regnum in se dividatur. R. de ex. pe cînd e c c i s t u m (= acest) abia dacã va fi de vro douã. în gura poporului circulaþiunea lui acel cu diferitele lui varianturi faþã cu circulaþiunea lui a c e s t cu varianturile lui este cam ca 7 cãtrã 3. În adevãr.). ºi de va casa de ša–ºi înpãrþi-se. „Ne-ncetat tristã. afarã de corelaþiunea logicã între acel ºi a c e s t . ºi vor cinsti a  a s t a dzi. 6311 B. ºi fiorii lor. ºi de-a lui jale parcã-s ºi ele mîhnite…” (C.…pentru a c e l a loc au avut cãlugãrii de Beserecani pãrâ cu Dumitraºco…” În urmãtorul pasagiu din Evangeliarul de la 1574 (Ms. la izvorul acel. British Mus. niciodatã singur sau la urmã. Simplul acel trebui pus totdauna denaintea unui substantiv sau adjectiv. afarã de cazul cînd acele e o scãdere foneticã poporanã din a c e l e a . pref. De ex.. ºi fãrmãcãtoarele. despre care mai jos. 1673. non potest domus i l l a stare…” 178 . 24–5: „…de va împãrãþiša de ša-ºi înpãrþi-se. non potest regnum i l l u d stare. În graiul românesc însã fiind o tendinþã foarte pronunþatã de a postpune elementele pronominale. cã la Plaut e c c i l l u m (= acel) ne întimpinã de vro ºeapte ori. ºi fugã de ei toate duhurile réle.. nu poate sta î n p ã r ã þ i š a acèia. la dumbrava acea”. ci numai: a c e l e a . 94):. Numai emfaticul a c e l a . ºi holdele lor ºi dobitocele lor toate. poate sta singur sau a urma dupã un nume. Negruzzi) Peste putinþã de a zice: „la crîngurile acele. I. 2: „…maš vrãtos ca ºi într-a c š a š a noapte întru carša patina cša de bunâ voae au suferit…” Sau: Act moldovenesc din 1639 (A. a c e i …. l-acel izvor…” (Gr. „Omul a c e l a vorbeºte”. ne mai apare raportul numeric între ambii demonstrativi. L-acele crînguri. Domne.

. bãtr. într-un zapis moldovenesc din 1622 (A. în Povestea lui Harap-Alb (Conv. Aºa. el sau quel ºi altele derivã din lat. Aceea). quello. Creangã. 156): „ºi dupâ a c e grãi svãnta Veneri…” (v.. I. Românul acel. aquel. au venitu la noi ºi ne-au întrebatu: moºilor! a dumnévostrã este moºiša pe acel vãrfu?…” În macedo-româna forma trisilabicã s-a conservat pînã astãzi. IV. În Legenda Sîntei Vineri (Cuv. portug.ACEL întrebuinþarea emfaticului acela dupã ºi înainte de nume prezintã un chiasmus adevãrat clasic: împãrãþiša aceša acéša casã În limba poporanã de astãzi: I. Femininul acea. lit. Kavalliotis scrie: atzšlou. deºi mai rar. II. p. de ex. dumnélor auzindu aºa. care ne oferã pe trisilabicul acelu. Bojadschi: acelu. I. aquelle. 1) „ – Ubinam est is homo gentium? – E c c i l l u m video…” (Mercat. ci numai acè.: . III. Moldovenii mai niciodatã nu rostesc: acea. silaba finalã rãzãmîndu-se pe accent. 1) 179 . – Abi! e c c i l l u m domi…” (Persa II. pe care nu o datã îl gãsim în Plaut.Sed generum nostrum ire e c c i l l u m video…” (Trin. 1) „ – Toxilo has fero tabellas tuo hero. vechi acelu. 1877. 181): „…apoi aceluia om nu-i trebuie altã negustorie mai bunã…” În graiul nostru vechi. IV. III. II. se mai rostea uneori trisilabic: acelu. span. d. 31): „au întrebatu pe oare cineva din oameni: a cui este moºiša pe acelu vãrfu frumosu? le-au spusu cineva-º cã este a nostrã moºtenilor Brãneºti. 149): „ºi acelu înpârat vãdzu ace cšudã mare…” E de menþionat cã în acelaºi text. 3) „ – Filiam ex te tu habes? – Immo e c c i l l a m domi…” (Aulul. 2) „Apud nos e c c i l l a festinat cum sorore uxor tua…” (Stich. a scãzut ºi el în grai la acè. într-un loc scade la a c è pînã ºi emfaticul a c e e a (ibid. ca ºi paralelurile sale occidentale: ital. 10) „Habeo e c c i l l a m meam clientam…” (Mil. reto-rom. fãrã a perde o silabã ca în acel din acelu.. eccillum = eccu-illum. R.

XCIV: „întru mãnule lui-s marginile lumii. Sturdzan. ahãl etc. 3. Cã-n laþul acela care eš gãtarâ Li s-au prins piorul de sã încurcarâ…” Samoil Clain. v. ºi a c e º t i i a cãtrã aceia…” Poziþiunea normalã a lui acela este la finea propoziþiunii. 1680: „…în mânule lui-s hotarãle pãmântuluš. Despre celelalte forme: al (a). – Acela. ACÈEA (plur. V. p.ACEL Din lat. marele acela între romani filozofŠ. celui-là. ºi nâlþimile mãgurilor aceluša sânt. de unde apoi prin emfaticul -a: a c e l a (a c e e a ) ºi c e l a (c e e a ). ori dupã un nume. acela se aflã în opoziþiune cu a c e s t a . ºi aceasta au lãsatŠ în scrisorile sale.). Învãþãturi. aceia. întocmai ca: acest ºi cest. care indicã obiecte mai apropiate. Acest pronume compus diferã de simplul a c e l prin mai multã emfazã. 12 a: „S-avem bucurie de-a sa mîntuinþâ Sã vedem pizmaºiš afundaþš în sâlþâ. Rom. pentru îndreptarea oamenilor: în toatã viiaþa – zice – trebue a învãþa a 180 muri…” . precum vom vedea mai la vale. la Dosofteiu. totuºi cu timpul ele s-au diferenþiat în dialectul daco-român prin funcþiuni: acel pãstrîndu-ºi caracterul propriu de pronume demonstrativ în corelaþiune cu „acest”. p. Beati qui lugent: quoniam i p s i consulabuntur…” Arãtînd ceva depãrtat. ca în pasagiul de mai sus. 1651: „ . – Cela… ACÈLA. între alte ºi foarte înþelépte învãþãturi ale sale. acelea).. British Mus. f. 20: „Seneca. cã a l u i šaste marša ºi î n s u º š au fãcut pre însa…” Silvestru. 6311 B. Deºi acel ºi c e l sînt perfectamente identice prin origine. din Acad. 5A). Mat. pron.întru a luš mãnâ sãntŠ toate adãncile pãmãntuluš. Blaj.. poate fi controversã. pe care-l datoreazã particulei enclitice -a (v. Ca specimen de energia lui acela se poate da urmãtorul pasagiu de pe la 1650 din Arsenie de la Bisericani (Ms. ºi vãrfurile munþilor a l e l u š sãntŠ. cã acelora e înpãrãþiša ceršului. ps. de ex. – Cel.. pe cînd c e l a cãpãtat rolul de articlu adjectival. printr-un grad mai înalt de demonstrativitate. 5: „Fericaþi méserii cu sufletulŠ. acolo ºi colo etc. tot acea înclinare au ºi fiii cei de suflet cãtrã sufleteºtii lor pãrinþi. cã aceluša šaste marša ºi acela o au fãcut pri-nsã…”.. ºi nalturile munþilor a l u i sânt. 81: „Orice înclinare ºi datorie au fiii cei fireºti cãtrã pãrinþii lor. 1673. cã aceša mãngãšase-vor…” „Beati pauperes spiritu: quoniam i p s o r u m est regnum caelorum. Harl. cã a l u š šaste marša ºi e l Š o aŠ fãcutŠ…” Radu din Mãniceºti. 1574 (Ms. acolo unde se exprimã cu mult mai moale: Dosofteiu. Ferecaþi ceša ce plãngu-se. eccillum (eccillam) românii au tras d-a dreptul dubletul: acel (acea) ºi c e l (c e a ). ãl. 1Acel. demonstr.). Pravila Caragia (1818). 1784.

1631 (A. 1646. 1696 (Condica Brîncoveneascã. 7: „…acša vitã de o vor strica gadinile. dar încã adesea pe „celui” ºi pe „cet”. III. 1695 (Cond. 15: „De sã va prileji neºtine sã fie lãcuitoršu într-un satŠ. fiind deprinºi cu francezul: „c e l u i qui…”. O particularitate a limbei române este construcþiunea lui acela cu conjuncþiunea c a . f. I. 178): „Precum ºi apostol Pavel grãšaºte. cu o a m e n i ca aceša tocmiþŠ de ucidere…” Ibid. câþ vor sta cu duhul lui D-zeu.: Constantin-vodã Brîncovanu. f. de ex. spiritul limbei române nu admite pe a c e l .: Pravila Moldov. ms. Letop. chiar dintre cei mai buni.ACEL A Nici la capãtul frazei.. Stat. El traduce nu numai totdauna pe francezul „celui-là”. bunãoarã: Mitropolitul Atanasie. 12: „…sã plãteascã preþulŠ aceii pagube…” În genere. ms. ºi alesŠ cãndŠ va fi o m c a acela sã-i fie de pururša dragâ svada…” 181 . f. pun uneori: „a c e l care…”. circulaþiunea lui acela... R. preceasã de un nume sau de numeralul u n u .. p. 1673. 230): „…zicãndu bošarinul nostru Pelin vistišarnicul ºi cu Gherman ºi cu Simion de ªileºeu cum acela sat Mihalul le šaste lor drept de moºie…” Chiar în cazul oblic ne întimpinã uneori. I. în texturi poporane ºi mai ales în viul grai. unde aceii este un genitiv emfatic în loc de simplul a c e i . 241: „…a doua zi l-au legat hinu-seu ºi l-au dus legat la Schindir-paºa. ºi de va cunoaºte vreun l o c Š c a acela bunŠ de moarâ. milâ ºi sporšu mare…” Constantin Brîncovanu. ºi acelŠ locŠ va fi a totŠ satulŠ…” Ibid. f. ºi acela popã ce-š va priimi la besérecâ încã sã fie proclét…” ªtefan-vodã Gheorghie. 34 b: „U n u l c a acela de la Domnul are Dar ºi bunãtate. I. e cu mult mai mare decît a lui a c e l . R. f.. de ex. Stat. Miron Costin. ci numai pe acela. 100): „Pus-am g â n d c a acela ºi dentru toatã inima noastrã am voit a rãdica sfântã mãnãstire aicš pre pãmãntul þãrãi…” Mai cu seamã în: Pravila Moldov. p.. Tot acolo.. sã arate stãpãnului sãmnulŠ aceii vite perite…”. aceša vor fi ºi fii lui D-zeu…” În limba veche nu o datã emfaticul acela înlocuieºte pe simplul a c e l chiar denaintea unui nume. I. f. O! sã-l batã Dumnezeu h i n c a acela!…” Dosofteiu. Arh. 60: „…va fi mãrsŠ asuprã-i cu armele goale ºi cu soþii multe ca nu altâ datâ. 1646. 1656 (A. 82: „…sã vorŠ despãrþi încâ mai vrãtosŠ de cãndŠ o are bate. nici dupã substantiv sau adjectiv. 106): „…sã fie opriþi de lége ºi de besérecã. în Arh. Scriitorii moderni. ºi într-acel satŠ vor fi toþŠ rãz麊. Poporul însã niciodatã nu va zice altfel decît: „acela care…” De asemenea numai acela poate sã înlocuiascã un nume.

bun de gurã” = „quelqu’un qui a la langue très bien pendue” etc. carele va fi nãscut cu niscare s é m n e g r o z n i c e c a acélša cum are fi cu capulŠ ca de dobitoc. f. cumu šaste fata întreagâ. Bacch. Aceastã construcþiune se pune generalmente dupã un substantiv ºi înainte de un adjectiv sau de o altã expresiune calificativã. 53: „…de-l va fi prea trecãnd cu bãtaša. 2) etc. construcþiunea „c a acela” cuprinde în sine ceva superlativ. face prepusŠ ºi acesta cum sã fie elŠ furatŠ…” Ibid. I. paralelismul româno-latin se mãrgineºte aci numai în rolul lui c a = q u a m de a da locuþiunii un sens oarecum superlativ. I.. Aºa. latinului q u a m în: „q u a m saevus” (Plaut. 25: „…orcare vameºŠ va cére vamâ de niscare lucruri ce n-aŠ fostŠ obicéšul sã sã dša vamâ. chiar atunci cînd superlativul lipseºte în formã. 51: „…slugile ce vor înbla ºi în susŠ ºi în •os gãtãndŠ t r é b e c a acélša ršale pentru sã sã facâ ucidere. f. fie dupã nume.. adecã ceva intermediar între „mai cinstitã” ºi „cea mai cinstitã”. 35: „…cela ce va avša în casa sa c i n i i b u n e c a acélša de furtuºagŠ. 3). f. Unul c a acela. f. Amph. care însã poate sã fie presupusã numai. II. cu v r ã j m â º i e c a acéša ºi cu arme.. f. Expresiunea e mai cu seamã energicã atunci cînd substantivul nu e articulat: „o m ca acela bun” e mai foarte. de sã va afla pentru u n e c a acélša sã fie luatŠ platâ.. 2) s-ar fi putut traduce în Pravila lui Vasile Lupul: „fricã mš-e c a aceša mare sã nu mã apuce…” Negreºit. Quasi-superlativul „c a acela” este un idiotism românesc pe care n-ar trebui sã-l nesocoteascã limba literarã. „Om c a acela bun” este mai puþin decît „omul cel mai bun”. saŠ de totŠ cu totulŠ sã fie l u c r u c a acela nice de o treabâ ºi cumu-i mai grozav…” În toate aceste pasage. ce sã dzice vamâ. nice šaste cu ºtirša domniei. pînã la un punct. dar mai mult totuºi decît: „omul mai bun decît cutare”. Versul lui Plaut: „Nimis q u a m formido. ba cîteodatã nu se aflã de loc. saŠ cu tot trupul. ºi aasta când va fi m u š a r e c a acéša de cinste moaºša…” Cîteodatã chiar de douã ori în acelaºi pasagiu: Ibid. 53: „orcine-º va ucide feorulŠ. pre aceša sã-i cérte ca ºi pre ucigãtorii de pãrinþŠ…” Ibid.. fie dupã numeral. „q u a m barbarus” (Pl. mai mult decît: „u n om ca acela bun” sau: „o m u l …” Func182 þiunea superlativalã e mai puþin simþitã. f. 113: „…cãndŠ va mãrturisi moaºša. f.. ne manifesto hic me opprimat…” (Mostell. la Miron Costin în: „sã-l batã Dumnezeu hin c a acela” se subînþelege „viclean”. „Femeie c a aceea cinstitã” este „femeie foarte cinstitã”. corespunzînd astfel. dupã cum rezultã din context. o vom créde... ca sã i se tae capulŠ…” Ibid. „Oameni c a aceia tocmiþi pentru ceva” nu sînt numai „engagés” ci „e x p r e s s é m e n t engagés”.ACELA Ibid. atunce poate fišulŠ sã sã rãdice asupra tãtâne-sãu…” Ibid.. 72: „…de va fi acel trimis o m Š c a acela sã fie destonicŠ de a-l putša créderša…” Ibid. în con- .

iasta. a scris carte frãþine-sãu craiului. pe cînd aceia scade la acie. ne întimpinã acela construit cu „ca”.ACEL A strucþiunea lui „ca acela” cu numeralul u n u . 1640. III. dupã moartea sa. ºi va mérge în sãborŠ cu oameni proºti sau cu bošari. ca în pasagiul de mai sus din Enache Cogãlniceanu. 227: „…nu se supunea. încã sta ºi împrotivã. fãrã nici o demonstrativitate concretã. Cost. 173). p. aiºtie. acie. cãzînd la zãcare. cee. care pe u n i i c a acie îi punea Lupul la falangã…” Pravila Munteneascã. Deci le dau sfat c-ar fi bine ca ºi ei sã se împace…” Tot în Moldova însã. unde apare mai mult comparaþiunea. Teodorescu. aiasta. ca sã-l lase împãrat în locul sãu. ieste. Scãderea foneticã a pluralului masculin aceia la acie. dar rãmînînd totuºi un simplu demonstrativ: „…împãratul acela. alegãndŠ fãrâ de o nevoe oarecaré de-i va fi lui. com. cie. Craiul primind cartea. Pravila zice: „Oarece episcopŠ pentru plata de va pune unŠ p o p â c a acela. ori sã se lase de u n e l e c a acélša…” Dar pe aceeaºi paginã. îndatã chiemã tustrei feciorii înaintea sa ºi le zice: iaca ce-mi scrie frate-meu ºi moºul vostru. cele. sã se scoaþâ amãndoi…” Aci. ceala.. „La noi demonstrativele se rostesc aºa: Bãrbãteºti: ista. sã-i trãmitã grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoþi.: „PreotulŠ de va fi meºterŠ a lucra în cetate ºi va cerca sã se boereascã ºi va umbla cu nuºii. de nu se va lãsa de unŠ l u c r u c a acela sã nu-lŠ ca mai facâ…” În urmãtorul pasagiu din Povestea lui Harap-Alb de Creangã (Conv. mai ales în Moldova. Femeieºti: asta. Stamate. Miroslava) O naraþiune despre stafie în graiul din districtul Suceava: 183 . subînþelegîndu-se la urmã: „cu totul nedestoinic”. lit. aieste. aceala. vorbind de cei nedemni de preuþie. iºtie. aproape de bãtrîneþe. construcþiunea „c a acela” îºi recîºtigã intensivitatea. f. Letop. Iaºi. fiind pusã dupã substantivul „popã”. Care dintre voi se simte destoinic a împãrãþi peste o þarã aºa de mare ºi bogatã c a aceea…?” Din datã însã ce vom pune: „þ a r ã c a aceea mare ºi bogatã” devine un superlativ: „f o a r t e mare ºi f o a r t e bogatã”. acele…” (P. aista. singularul masculin acela se urcã în graiul poporan la aceala. De asemenea. tot acolo. Muza. 1877. acee. e foarte obicinuitã. 26 a: „…pãnâ la moarte însãºi sã aibâ certare ºi despãrþire de bisérecâ sã aibâ. u n i i c a aceša ori sã se scoaþâ. 344: „Cã fericiþi sînt acie ce sînt fãcãtori de pace. astfel cã mai adesea se poate traduce prin „pareil”: Enache Cogãlniceanu. f. 19 b.

pãstreazã întocmai flexiunea primului element. Poporul mai înlocuieºte pe acela prin ã l a . pe acolo se pune ºi-n combinaþiune cu -ºi: acie-ºi. în „femeile acele” e demonstrativul emfatic. Scãderile: acee = aceea. Jarnik-Bîrsanu. fem. aceea. acela mi-i drãguþ. Mai pretutindeni în vorbirea poporului vocala din -ºi. Numai ca acelaºi sau acela-ºi. acelora-ºi. sã se urce la ea. Urcarea: aceala din acela rezultã din perderea totalã a independinþei emfaticului -a. Nici în texturi. În vechile texturi . Giurgeºtii). Zãu. despãrînd ca formã. Opincarul.ã l a d-atîþia ai dã zile…” (Jip. ca în naraþiunea suceveanã de mai sus despre stafie. Oriunde se rosteºte acie pentru plur. Prin forma poporanã acele în loc de acelea se confundã la feminin plural emfaticul acela cu simplul acel. Ba chiar sub raportul formei. Deosebirea însã. cindr’ câ strîgoiu-i cu trup.. dacã-i urmeazã imediat o silabã cu ã sau a. Cã eu cînt. da staciia-i numa o aratari. 19). În „acele femei” este un demonstrativ simplu. graiul poporan mai scade la rîndul sãu pe simplul a c e l e . zãu. Suceava. adecã noul cuvînt. al cãruia feminin plural este într-un mod normal acele. acolo pe unde emfaticul acelea scade la acele. iar acee pentru sing. masc. nici în viul grai.. ci numai acelaºi. aceleia-ºi. 217: „Mult mã mir eu de-a h ã l a Care nu ºtie-a cînta Cum îºi petrece lumea. Transilv. finalul rãmînînd imobil: acela-ºi. acela nu poate fi înlocuit cu ã l a sau a h ã l a . Iarà mai di mult obicei di sâ lua umbra unui om sau altui doghitoc ºî sâ punia în zîdiri ca sâ þîe multâ vremi ºî sâ cii aparati di cumpeni. a h ã l a .. compus din douã elemente. 38: „Bãdiþa cel sãrãcuþ.ACELA „Staciia-i o nãlucâ ºî sâ diosãgheºti di strîgoi. dupã ce se redusese 184 dentãi la š. a h a i a etc. eodem etc. ca ºi cînd ar fi douã cuvinte deosebite.” (I. se conservã totuºi ca sintaxã. Cã zãu ã l a mi-i mîndruþ…” „Hincã ne cunoaºtem ã l a p . acee-ºi. acelea-ºi. e din silaba precedinte nu trece în ea. ci rãmîne acel-a = acelu-a. în combinaþiune cu intensivul -ºi = lat. tot mereu ª-o petrec destul de rãu!…” sau tot acolo. cãci altfel fonetica românã cere neapãrat ca silaba e. ejusdem. Sufletu lui sâ ducè în a c e l i zîdiri etc. aceea-ºi. com. aceia. a despãrut apoi cu desãvîrºire. acele = acelea ºi acie = aceia se datoreazã principiului de acomodaþiune vocalicã progresivã: e + a = e + e sau i + e. însâ nici aciala cu umbra luatâ nu mai trãè dicît 40 dzîli. Compoziþiunea este de aceeaºi naturã ca în sinonimul latin: idem = isdem. aceluia-ºi. sic. Bondescu. nu ni s-a întîmplat a întimpina undeva pe un „ãlaºi” sau „ahãlaºi”. pronunþîndu-se: acelaº. pronunþîndu-l a c e l i . Numai pe cît timp se mai simte individualitatea acestei particule. a i a .

dã vréme ce acéšaºš šaste rãtãcitã ºi deºartã…” În acest pasagiu s-ar fi putut zice aceia. (plur. 24: . p. sumo ºi recipio. celui-là même. – Acestaºi. capio. însã intensivul -ºi dã afirmaþiunii mai multã putere. în Arh.) ne întimpinã cuvîntul de d o u ã ori sub d o u ã forme. 170: „ašu vŠspriati. ACÈEAªI. a c c e p t a r e = prov...). circa 1550 (ms. acept (acæ pt) a lua”. La pag. – Ãla. – Cela… ACÈLAªI. Nu e neologism. „le même”: Samoil Clain. 171: „aetŠ aceaptã (acèptã)”. Acad. 25: „…. se poate pune: „t o t acelaºi”. p. constatãm cã el cuprinde în sine 185 . ceea ce garanteazã cã nu este vreo eroare graficã. n-au zãbovit a înºtiinþa Porþii apucãturile lui Pazvantoglu. forma cea organicã.diîntr-acelaºi rostu esu urãcšurile ºi blãstemul…” „…ex i p s o ore procedit benedictio et maledictio…” sau tot acolo. În glosarul slavo-român muntenesc. demonstr. avoir envie de prendre. aceptar etc. de unde frecuentativul „accepto”. Paleoslavicul „ašati” însemneazã „a spera” (Miklos. Cron. ca sã nu se confunde cu „celui-là”. – Ca. 21: „…precum acelaºi filosof (Seneca) într-altŠ loc foarte înþãlepþéºte ºi adevãratŠ grãiaºte: mare parte a vieþii oamenilorŠ tréce fãrã de nici o lucrare. t o t într-aceiaºi vreme asemenea înºtiinþãri mergînd Porþii ºi dupã la alte oraºe…” v. Rom. încît pentru sensul de „le même”. circa 1620 (Ms. Stat. v. ci din contra un venerabil arcaism despãrut din grai. sinonimii latini: praehendo. Ca formã. Rom. p. le même. românul aceptare este învederat lat. Aceea. iarã mai mare parte în rea lucrare…” 2.. Învãþãturi. Sturdzan. aceleaºi).).): „…grãšaºte dar Solomon nu pentru înþelepcšune adecã filosofia elinilor.ACEPT însã ne mai întimpinã uneori tetrasilabicul a-ce-la-ºi. p. „celui-là avec plus d’affirmation”: Const. în Acad. pron. cã adicã calcã oamenii lui þara ºi o jefuiesc. aceiaºi. – Ceea. ou plutôt: s’attendre à recevoir. – Aia. 1695 (Cond. de ex. La pag.... ACÈPT (aceptat. Cînd alãturãm cu „accipio”. ms. Brîncovanu. Oricum. Zilot. – Ahaia. de care se apropie ºi ca sens.doarã izvorul diîntr-acéšaºi curere izvori-va dulce ºi amaru…” „…numquid fons de e o d e m foramine emanat dulcem et amaram…” Compusul acelaºi însemneazã: 1. În ambele cazuri e tradus slavoneºte. 18: „Deci vãzînd domnul Ipsilant cã s-au lãþit nãravul acelor hoþi ºi nici cu strejuirea nu face nimic. aceptare). – Ca-mai. – Acel. accepter. deosebirea între acela ºi acelaºi e atît de micã. acceptar = span. – Ahãla. Acela.. vb. în Codicele Voroneþian.

E învederat cã àcer este mai organic decît acìr. acirat. 1883. al Societãþii arheologice din Moscva. acìrã (acírä).ACEPT totdauna noþiunea de speranþã. fùlger etc. p. cei ce acirâ ºi aºteaptâ de ce-au lucratŠ pentru acea dulceaþâ ºi viaþâ ce va sã fie…”. Tr. Aceastã noþiune a devenit precumpãnitoare în derivatul român acept din cauza asemãnãrii formale cu vorba a º t e p t . intonîndu-se astfel dupã analogia tuturor verbilor terminaþi prin -ir: înºìrã. p. désirer.. s’attendre. ACEPTÀRE v. Sub forma: acir. adecã pe i scãzut din e: acìr. nu acirã la mîna altuia…” E peste putinþã a trage pe acer din latinul aspiro. 1580.. accentul în acer trebuia neapãrat sã fie pe penultima: àcer. Fam. Acest interesant cuvînt nu e numai transilvan. Astfel se explicã apoi însãºi dispariþiunea ulterioarã a lui acept. Pe cînd în vocabularul bãnãþean. ad ºi c e r = lat. accipimus” (Cic. de unde îl vedem trecut în Dicþionarul rãposaþilor Laurian ºi Maxim (t. dèger. l. ms. Expectatio. 186 . Aºtept. Omiliar. cãci implicã voinþa altuia de a da sau de a nu da: „quod dat. Noi credem cã acer nu poate fi decît o compoziþiune curat româneascã din a = lat. În privinþa formei. 2Cer. ne întimpinã deja înlocuirea lui acept prin a º t e p t : „ašu vŠspriati. în care elementul speranþei e ºi mai pronunþat. a aspira. În adevãr. a aºtepta sau a cãuta. circa 1670 (Col. acerat în loc de a c e r e r e . rãsfìrã etc. 24): „Acirare.” Cu e scãzut la i. Sub raportul sensului nu se prezintã nici o dificultate. acer se aflã deja la Coresi. Expecto. p. Acept. tonul este pe prima silabã: a‚r = àcer. acerare). a º t e p t a r e ” v. solliciter. mìrã. a c e r u t . la Coresi el ne apare pe a doua. ACEPTÀT A ÀCER (acerat. czekaŽ) însemneazã „exspecto”. „ašanie. 1637. v. circa 1670. ca în toþi verbii români disilabici terminaþi prin -er: sècer. poporul confundîndu-l ºi ajungînd a-l identifica cu a º t e p t . quatern. unde în Omiliarul rutean publicat de mitropolitul Petru Movilã (Kiev.. I. quaero. 147). de unde apoi trecerea în prima conjugaþiune: acerare. a º t e p t u a lua. într-o redacþiune circa 1670 a aceluiaºi material glosografic slavo-român (ms. I. 16: „…priimitŠ amu šaste anulŠ acela ºi cu pohtâ ºi cu dragŠ derepþilor. f. 1). Vorbã conservatã în Dicþionarul româno-latin. vb. el se aude la popor ºi-n preajma Bucureºtilor. a umbla sã capete de la altul: cînd omul are al sãu. 745): „ e k a š u t Š na nego i o×idašutŠ…” Ruteneºte  e k a t i (= polon. XXXII.. A‚ratul. Grupul fonetic sp nu trece în . 421): „A‚r.

Pajurã. ºi chiar atunci cînd trebui sã se întrebuinþeze. Aºa. În vechile texturi apare din cînd în cînd forma organicã întreagã: acestu. ba pînã ºi pe a s t ã o mai reduce uneori la a s ’ noapte etc. V. der Adler” (S. cînd nu ºtie care anume din cele multe forme e mai potrivitã. în toate aceste. „Acerã. S. Burlã). ca un mijloc de varietate: „A s t glas. În expresiuni ca: a s t ã d a t ã . Afarã de forme de mai sus. fie apropiarea sau depãrtarea reale. I.. în Acad. s. se zice ºi simplu c e s t . acest trebui pus totdauna denaintea unui substantiv sau adjectiv. v. cet (cette). Marian. prin o escepþiune singularã. în Codicele Voroneþian. àcerã este din punct în punct lat. ACERÀT A ÀCERÃ (plur. Acer. de ex.). nu singur sau la urmã. Ornitol. aguila. „Acera. graiul poporan mai posedã încã alte varianturi ca: c e s t . Rom. pajerã. Sinonim cu v u l t u r ºi p a j u r ã . o face ºi el tot aºa. 137: „Pajurã. àcere). fie ele numai în cugetarea vorbitorului. Maiorescu. aceastã cîmpie. corelativ emfaticului a c e l a . a s t ã v a r ã ºi altele. ci numai a i s t . în opoziþiune cu a c e l pentru lucruri mai depãrtate. I. Barcianu). iarã în România-Micã a c i r ã ” (comunicat de d. numitã în unele locuri pajorã. a i s t etc. 71): „…cum ºtiu ei toþi a e º t i omene cu sufletele lor cã dinnaintea lor s-au fãcut aceastã tocmalã ºi aceastã scrisore. E neromâneºte a zice: „omul acest” sau „oamenii aceºti” în loc de a c e s t a . ACÈST. Tocmai de aci vine în grai puþina circulaþiune a lui acest în alãturare cu a c e s t a . Aratã ceva mai apropiat. f. ACEASTÃ (plur. aigle etc. fr. Poetul se poate folosi cu intenþiune de mulþimea formelor. Îl are însã istriano-româna: „acest. 83). aquila. Ca ºi corespunzãtorul a c e l . R. despre cari a se vedea la locurile lor.ACEST ACERÀRE v. deºi fãrã intenþiune. pentru tãria ºi ageritatea sa numitã regina paserilor” (L. provenþ. poporul niciodatã nu va întrebuinþa pe aceastã.). p. aceste).. Alexandrescu) Poporul. pron. aigle. pajirã.. aigla. Dupã fonetica românã. a h ã s t . Noaptea care mã-nvãlea. pasere rapace din familia falconilor. cãci altfel spiritul limbei române cere pe emfaticul acesta. pagirã. acesti. demonstr. 51: 187 . ã s t . I. à q u i l a = span. i s t . ºi boul mi l-au biuluit aceiºti omene buni…” În macedo-româna acest nu existã. Gîndiri de melancolie În inimã-mi învia…” (Gr. c se pronunþã cu un sunet ce e un mijloc între ce ºi þ” (I. a c e º t i i a . a s t ã n o a p t e . Itin. plur.. mai adesea îl înlocuiesc forme mai scurte: a s t . aceºti.F. M. circa 1550 (ms. într-un act moldovenesc din 1612 (A. i s t . ce.

– Ahãst. elu-l luo ºi-l duse la mišaºul. XXIlI. el au proslâvitŠ pre Dumnedzãu ce l-au spodobitŠ pre elŠ a sluji aceºtii b u n â t a t e prea mare ºi aceºtii t a i n â dumnedzešascâ…” Precum a c e l u vine din lat.ACEST Act. 17: „ºi dzise: du acestu gšure la mišaºul. În privinþa lucrurilor mai apropiate. icest etc. ceea ce nu se face dupã masculinul acestui. celui-ci. 5: „aflãmu acestu bãrbatu pierdzãtoršu…” „…ait: Adolescentem h u n c perduc ad tribunum. de-acii dzise: Pavelu fuglul chiemã-me de me rugã se aducu acestu gšure…” Ib. Apost. ACEASTA (aceºtiia. ºi deaca-i fu spus de aasta de înger în somnŠ cum šaste diîn Duhul sfãntŠ întru ša. – Certe e c c i s t a m .. – Ist… ACÈSTA. de unde se trag de asemenea ital. I. Aºa. cã oarece-i va se-i spue lui. est sau quest = v. p. – Nullam abduxi. dupâ scrãba céša ce aflâ nedeºartâ cocoana Domnului. deoarãce nu existã la noi declinaþiune nedeterminatã pentru genul bãrbãtesc. Et ille quidem assumens eum. 48): „Iarâ cãnd venise acasâ-º IosifŠ de la lucrul sãu. – Ast.” (Curcul. acesta se rapoartã 188 cãtrã a c e s t întocmai ca a c e l a cãtrã a c e l în privinþa lucrurilor mai depãrtate. III. pron. R. tot aºa acestu nu e decît lat. acestor la plural. – Ãst. aceºtii case (nu: casã). Pronume compus. De exemplu într-un act moldovenesc din 1703 (A. et ait: Vinctus Paulus rogavit me h u n c adolescentem perducere…” „…invenimus h u n c hominem pestiferum…” Dar pînã ºi-n secolul trecut se mai rostea încã uneorí trisilabic: acestu. dupã analogia numelui bãrbãtesc preces de „acestui”. ms. Nicolae din Braºov. scelus viri. ticãlosule! – N-am luat pe nici una. dupã ce perise la nominativ. care se deosebeºte de simplul a c e s t prin mai multã energie. 268): „eu Ursul Murguleþ pãrcãlabul scriu ºi mãrturisãsc cu acestu adevãratu zapis al mieu…” Se pare cã anume la acuzativ trisilabismul reuºise a se mãnþine mai mult timp. – Aest. acestei sau aceºtii la singular. Cazurile oblice sînt: acestui. 5A). În Plaut: „– …quam te virginem Me reposcis? – Quam ab Lenone abduxti hodie. demonstr. questo = provenþ. ecc-istum = eccu-istum. acestea). video. franc. duxit ad tribunum. habet enim aliquid indicare illi. – Ba iatã-o. Dupã femininul acestei sau aceºtii numele ce-i urmeazã se pune generalmente în cazul oblic nedeterminat: acestei femei (nu: femeie). miscel. portug. V. datoritã particulei enclitice -a (v. numele femeiesc preces de „acestei” sau „aceºtii” poate sã conserve forma nominativã.. Acel. – Aist. chiar pe aceastã…” v. ecc-illum. al Bis. aquest = v. questo = reto-rom. . În graiul vechi însã. într-un text circa 1600 (Cod. Sf. 2) adecã: „– Ce fel de fatã ceri tu de la mine? – Pe care ai luat-o astãzi de la Hotru. – Cest. XXIV.

precum ºi la nominativul plural de ambele genuri: aceºtiia ºi acestea. I. acesteaºi). acesta se aude foarte rar. 96): „eu Mihãil deîn Groºani scriu ºi mãrturisescŠ cu acesta al mieu zapis…” Samoil Clain. – Ãsta. ºi va lãsa cuiva sã moºneneascâ multŠ-puþinŠ ce va avša ºi-i va face ºi zapisŠ ºi acestŠ moºnšan nu va griji de dãnsŠ sã-i aducâ 189 . a h ã s t a etc. – Aesta. I. ªcheian. f. În: „a c e s t e femei” e simplul a c e s t . În acelaºi timp. – Aista. iubiþilor creºtini. în Acad. I. iar „acesta chip” este o abatere înadins pentru a da afirmaþiunii mai multã forþã. de douã ori: „…cire e acesta înpãratul slaveei…?” „…quis est i s t e rex gloriae…?” Dosofteiu. fie substantiv sau adjectiv. a e s t a . f. celui-ci même. – Ahãsta. 31): „noi aceºtie moºteni ot satul Brãneºti…” v. în cazul oblic feminin la singular: acesteia sau aceºtiia.: În Psaltirea circa 1550 (ms. scoþîndŠ v-un izvod den svãnta carte a-l scrie supt numele a de mare cinste Scaun…” Acelaºi. pe cînd în: „femeile aceste”. Aºa într-un document moldovenesc din 1622 (A. 38 b: Ps. aceºtiia. În popor. sic. sau pentru vreunŠ pãmãntŠ. Aratã un lucru mai apropiat.). De aci o confuziune formalã între a c e s t ºi acesta. E compus din emfaticul a c e l a ºi din intensivul -ºi = lat. a i s t a – a i a s t a . pref. A zice: „omul a c e s t ” sau: „i-am vãzut pe a c e º t i ” nu e româneºte. emfaticul -a tinde a scãdea la -e prin acomodaþiune regresivã cu vocalele învecinate.A C E S TA ª I Poziþiunea normalã a emfaticului acesta este dupã un nume. de ex. pron. ACEASTAªI (aceºtiiaºi. devenind astfel: aceºtie ºi aceste. Blaj.. et Dominus exaudivit eum…” Într-un act muntenesc din 1669 (A. sau la finea propoziþiunii. unde „lumea aceasta” e o construcþiune normalã. ci trebuie: acesta. au pus D-zeu pre om în lumea aceasta ca într-un oraº de negoþitorie…”. f. – Acest. R. XXXII. În vechile texturi ºi-n viul grai emfaticul acesta înlocuieºte adesea pe simplul a c e s t chiar denaintea unui nume. R... 1673. este emfaticul acesta. Acela. – Ista… ACÈSTAªI. 1646. Învãþãturi. – Cesta. ps. 1680. Scãderea finalului -a la -e ne întimpinã deja în vechile texturi þãrãneºti.: „acesta obicšaš šaste din bãtrãni. acestaº pišarde tot venitulŠ…” Ibid. Pravila Moldov. ori în locul unui nume. XXIII. pe cari vezi-le la locurile lor.: „cãndŠ vor avša doi oameni pãrã pentru vreo vie. p. fiind mai totdauna înlocuit prin ã s t a – a s t a . 49: „…cãnd va fi un om bolnav. 1784. I. fãrã de voša gšudeþului. ºi pãnã a sã pãrâ. 7: „Acesta miºel strigat-au ºi Domnul audzâtu-l-au…” „I s t e pauper clamavit. Rom. pretutindeni adecã unde spiritul limbei române nu sufere pe simplul a c e s t . dupã cum corelativul a c e l a º i indicã tot aºa un lucru mai depãrtat. în loc de „acestea”. demonstr. 29. 2: „Întru acesta chip. unulŠ dentr-ãnºŠ va mérge de va secera pãmãntulŠ sau va culége viša. despre care s-a vorbit deja.. toujours celui-ci.

– Acest.. cã ei. acestor-a-ºi… În grai acestaºi e mai puþin întrebuinþat decît corelativul a c e l a º i . zice: „Turci veniunt ad nos contra nos et contra terram nostram.” (Vigna. p. ºi de va muri bolnavulŠ.A C E S TA ª I vreun vra bun sã-l pãzascã cãndai doarã l-are tãmãdui. Letop. ACHÈÞ. -ÀCHI. suffixe servant à former certains diminutifs. p. Chiliea ºi C e t a t e a A l b ã . ms. nu au putut sã le mai scoatã de la turci. el devenise foarte rãspîndit în epoca fanarioþilor ºi n-a mai despãrut din limbã. dar a început a cãpãta din ce în ce mai mult o nuanþã oarecum ironicã. le-au grijit cu oameni. într-o scrisoare din 22 iuniu 1475. 94): „…ºi am dat domniša mea Radului ªtirbéšu légea þãrãi. emfaticul -a ºi intensivul -ºi rãmînînd invariabili: acestui-a-ºi. de jurãnd într-acestaº chip.. Cetatea-Albã. earã cetãþile care le-au luat turcii. îndatã au fugit spre Acherman. acestaº va pišarde moºneniša ºi vor fi toate bucatele ºi ocinile domneºti…” Constantin Brîncovanu. – Acesta. Aconiþã. quod valida classis precedit cum maximis munitionibus bombardarum magnarum expugnare A l b a m et Chiliam:. Letop. -Achi. ACHERMÀN. avînd un sens micºurãtor sau dezmierdãtor. 3. cu oastea lui…” Compus din ak „alb” ºi kerman „cetate”. v.. Unul din cei mai însemnaþi cronicari moldoveni din secolul trecut a fost Enachi Cogãlniceanu (1733–1774). tauro-ligure. cu pucte ºi cu bucate de agiuns. Akkerman. Stat. située à l’embouchure du Dniester. 40: „deci într-acestaºi chip au fost ieºirea pazvangiilor ºi de la ªegarcea…” În declinaþiune. vestind Ungariei expediþiunea turcilor asupra celor douã cetãþi. p. ce-l va lãsa aºša negrijitŠ ºi nesocotitŠ. cum sã jure el înpreunã cu frate-sãu Costandin vel clucer ºi cu vãru-sãu – cã n-au luat nicš un ban de la soacrã-sa Ilinca vorniceasa pentru aastã moºie Negrénii. ºi aºa au rãmas pre mãna turcilor pãnã astãzi” (Ureche. mai înainte de ce au eºit din þearã. Enache Cogãlniceanu. 1694 (Cond. 276… „earã Hanul. Acela. III. – v. în Arh. Codice diplom. de la Movila Rãbãei cum au simþit. v. t. – v. I. acestaºi urmeazã simplului a c e s t . acestei-a-ºi. Sufixul -achi ne întimpinã nu numai în însuºi numele 190 . -ÀCHE. Cron.. „Aºa ªtefan-vodã au curãþit þeara de vrãjmaºi. el sã-º þie moºiša…” Zilot. Acherman este o traducere turcã a unui vechi nume românesc. Acest sufix se acaþã mai cu seamã la numi de botez. n pr:. p. Însuºi ªtefan cel Mare. p. ville de Bessarabie. 134). Întrodus în graiul românesc abia de prin secolul XVII. 479). et per aquam et per terram et ita dicunt.

iar sub forma -£ki în termeni comuni ca: paid£ki „copilaº”. 225–234). fie în epitete ca Samurachi. În numele istoricului Hurmuzachi. ce ºedea la o parte Ca simplu privitor. Lãscãrachi Genetu. III.. Iordachi Genetu. – ? – 191 . Visagu). un grec plîngîndu-se de luarea moºiilor mãnãstireºti. este acelaºi sufix. destul de numeroase în limba românã. Aºa în capitolul VII (Letop. trapez£ki „mesuþã”. – Beicachi. (Liviu Iancu. dar încã la tot pasul în cursul cronicei sale. adj. negreºit.podar£ki „picioruº” etc. unde Enãcachi este: Ene + achi + achi! Uneori îºi asociazã un alt sufix. cilibidachi?” Cel mai uricios din toate sufixele deminutivale.. Iordachi Manã vel agã. -achi ºi-a trãit traiul. ayant ses aises. dupã cum a ºi ajuns deja pînã la un punct în: „Cucoane Mihalachi” sau „Cucoane Petrachi”. Auzind vorba lor…” (Gr. Manolachi Costachi vornic. Iordachi Mananu paharnic. fie în locuþiuni ca „înghite Agachi”. Costachi Razu. Spatarul Manolachi socru lui Stavarachi. Alexandrescu) În Covrigarul. com. Fotachi. v. EÙstaq£khj „Gewrg£khj kaˆ Farm£khj ” (Passow. al poetului Conachi ºi al publicistului Asachi. el va rãmînea pentru totdauna în istorie. Spatarul Niculachi Ruset etc. – Samurachi… ACHILIMÌT. Gr. Caraº-Severin. Agachi. alãturi cu: „Domnule cutare”. Gramm. Bãlãsachi vel agã. Cîteodatã sufixul se reduplicã în acelaºi nume. ca sã ne mãrginim cu unul singur din cele cincisprezeci. românul îl întreabã: „Care moºii. Dizarmoniosul -achi ne vine din neogreaca. ªi la români acest sufix a reuºit a trece peste sfera nomenclaturei personale. dar în viul grai se va pãstra pe ici. ca o trãsurã incidentalã a unei epoce. Carm. pe colea numai doarã la luarea peste picior. „Cãþelul Samurache. de Alexandri. în care el se prezintã sub forma -£khj în numi proprii: Dhmhtr£khj.ACHILIMIT lui de Enachi. ca în: „Enãcachi Cãminarul”. Sãrdarul Mãzãrachi. 171). ca în: Enãchiþã = Ene + achi + iþã. Vorbã bãnãþeanã: „dacã nu eºti achilimit = dacã n-ai tot ce-þi trebuie acasã”. 168) ºi altele. (Mullach. gãsim: Iordachi Spatarul fecior lui Stãvãrachi. Iordachi Cantacuzino..

Cristeºtii. apoi cum este soarele vara pe la oarele 8: d-ameaza.M. Bîncescu. prînzu-mic. p. a-murg. se zice: timpul p-în-ziori. aprînzul mic. prînzu-mare. Cuvîntul e atît de rãspîndit în România ºi atît de poporan. Gheorghiu. Iaºi. achindii. cu 101/2. ºi-n fine în timpul apusului: soarele în scaun…” (Preut G. Achindie. turc. ci mai curînd din dialectul turcesc al cumanilor. ameazã. ba încã uneori. pe la oarele 3–4: timpul d-ameazã-n-de-searã. Iordãchescu. ad. achindii. ceea ce docamdatã ne lipseºte. dînd astfel vorbei o formã de tot româneascã. Cumanicus. Deºi turceºte i k i n d ì însemneazã „le temps entre le midi et le coucher du soleil” (ªaineanu. încît rãposaþii Laurian ºi Maxim îi cãutau o proveninþã latinã. 192 . Prin analogie însã cu: a-meaz. c.. c. Iaºi. Gheorghiu. Cîrjoaea. dimineaþa. înainte de apusul soarelui se zice: soarele î n t i n g h i e . de ex. Telejna). În adevãr. pe la 12. „Ziua se împãrþeºte în urmãtorul mod.= lat. pe la 9 sau 10 ceasuri dimineaþa. c. Chindie.. Elem. de-achindie…” (Bottez. la toacã. achindei…” (Iaºi: I. s. c. v. fãcînd totodatã din c h i n d i e – t i n g h i e : „înainte de rãsãritul soarelui. sub-ameaze. Cãlineºtii). Rarinca. – v. vêpres. zic: mînecate. Forma obicinuitã a cuvîntului e chindie sau chindii. la achindie…” (V. poporul foarte ades zice: achindie. la 4 – achindei…”. 80). zic: aprînz..). aprînzul mare pe la 8. revãrsatul zilei ºi dimineaþa e timpul pe cînd rãsare soarele. achindii). – Zi. f. „Poporul împãrþeºte ziua ca ºi ciobanii: de-a prînzu cel mic. cu 9. Lohan. ACHINDÌE (plur. „dies ad occasum inclinatus. totuºi e anevoie a crede cã românii vor fi luat aceastã vorbã de la turcii propriu-ziºi. pe la 4…” (Botoºani: I. mai ales în Moldova. pe la 6 ceasuri. În achindie fiind prepoziþionalul a. pe la 2. la 12 ceasuri: ameaze. „…în zori-de-ziuã. m. toaca. c. c. Tecuci. G. S. în ianuarie: la zori corespunde cu oarele 61/2. în unele locuri poporul îl înlocuieºte cu „în”. (N. de-a prînzu cel mare. ceea ce ne-ar explica adînca-i înrãdãcinare în graiul þãranilor ºi al ciobanilor. Sandovici. ªipotele). Cod. „Zori de ziua. 30). la cumani aceeaºi parte a zilei se chema: e c h i n d ü ºi e c h i n d ä (Kuun. Roºcanii). trebui sã cunoaºtem mai întîi toate formele ºi accepþiunile lui în cutare sau cutare regiune a teritoriului românesc. aprînz. a-prînz. Vaslui. dupã rãsãrit: soarele d-o suliþã. dupã-ameaze. a c h i l i m e s c . la ameazã. adecã încã de prin secolii XIII–XIV. Mironescu. c. Buciumii). pe la 11: ameaze. „…dimineaþa. „Ciobanii împãrþesc ziua astfel: cînd se scoalã cu 2 ceasuri înainte de a rãsãri soarele. îl trece la masculin: achindei. Torceºti). cu 2 oare p. prin aceeaºi analogie. amiazã. cu aproape 4…” (Preut N. ACHINDÈI. Dorohoi. c.ACHILIMIT Pentru a ne rosti asupra originii acestui cuvînt. cu 12. care presupune un verb. timp al zilei ce cade la mijloc între ameazi ºi apusul soarelui” (L. c. de-ameazã. adecã: a-chindie. Tîrnauca).

lit. -ÀCI. Sînt tînãr de moda nouã: Cred în cãrþi ºi în achiu!…” v. Ianov (Conv. achiuri). hrãnaci „vorace”. ci din -a c e m (-a x ). Luna aci s-aratã. mai cu samã moldovenii. bellacem. dar uneori chiar în cuvinte. „gîrbaci”. 315).. de ex. decît în acea a timpului. stîngaci „gaucher”. cînd crez a o vedea. sã observãm însã cã bãþul cu care se joacã biliard se cheamã ºi la ruºi k i š „bâton”. linguacem. italieneºte si portugezeºte la ambele genuri: fugace. aci iar se ascunde: 193 . bunãoarã. „cîrpaci”. -ÀCE. de billard: acquit. o aplecare la ceva. 212): „Amoreze am vro douã. dupã cum utilizeazã. -a c e m . Dict. 2-ac. Nu derivã din latinul -aceum. masculinul s-a disimilat în -aci: „om fugaci. s. edacem. II. Aºadar d-aci-nainte sã nu ºedem lenevoºi…” Gr. bunã sau rea. pungaci „disposé à frapper des cornes”. fugaci = fugacem.. – v. ACHIU (plur. dupã cum s-ar pãrea la prima vedere (Diez. ca lãtineºte în: mordacem. rom. vacã trãgace”. ci. Vine din francezul a c q u i t (ªaineanu. v. Apipãiesc. en ce moment. Alexandrescu: „Vîntul. Cînd cu firea-nbãrbãtatã noaptea o va face zi. 1867. t. Ca ºi lat. Forma -ace conservîndu-se la feminin: „femeie fugace. – 2-aº. II.. Una de alta nu ºtiu. gonaci etc. ici. -a c e m n-are de loc a face cu sufixul -aþ.ACI ACHIPÃIÈSC. de ex. I. „copaci”. voracem… În vorbe împrumutate întregi din afarã. umbra mã-nºalã. de ex..n. care nu-l utilizeazã cu o funcþiune determinatã la formarea unor nouã cuvinte. audacem. ACÌ adv. iar cu sufixele -ac ºi -aº se înrudeºte numai în parte sau indirect. poate. Sufixul -aci = lat. trãgaci = trahacem. suffixe servant à former des adjectifs et marquant surtout un penchant. 3). Se aude mai ales în Moldova. 91: „Munca pe om niciodatã nu-l lasã a flãmînzi. Gramm. bou trãgaci”. Pann. sufixul românesc -aci indicã mai totdauna un nãrav. ºi cã românii. cu care se întîlneºte nu numai în funcþiune. germ. Acest adverb se întrebuinþeazã în privinþa locului mai puþin. finalul -aci nu e sufix din punctul de vedere al limbei române.: bãtaci „batailleur”. au învãþat biliardul în timpul ocupaþiunilor ruseºti. – -aþ. fiind adesea sinonim cu a c u m . Sinonim cu t a c . pe slavicul -nik sau pe turcul -Ž i u. p. 2Tac. Prov.

Popescu. com. etimologiceºte aproape identici. funcþionînd atunci ca interjecþiune. care ºi el se aplicã mai mult la noþiunea timpului: de a q u í adelante (d’a q u í em diante) = de aci înainte. eroul îi rãspunde: „d’a q u í sea mandada” = „þi-o dau chiar de a c u m . nu însã ºi-n idiotismul: „cît p-aci = peut s’en faut”. o evreicã cerînd o blanã în dar. aci se aºazã. 12: ªoimuleanul meu. românul aci corespunde pe deplin spaniolului ºi portugezului a q u í . zise Doroftei. aci este adverb de loc. aci p-un umãr. Scrieri II.: „Porcului aci îi dai bice ªi el se-ntoarce ºi zice: Anþãrþ mã bãtea p-a i c e …” (Pann. de ex. aci pe cellalt…” Creangã. aci plecam capul la dreapta ºi la stînga…”] Noþiunea timpului e tot atît de pronunþatã în aci.” În construcþiune cu p e : „pe aci = par ici”. Nimica nu-l face a se depãrta…” (Cînele soldatului) În construcþiune cu d e ºi p î n ã . cu argint printr-însele. hasta a q u í (ate a q u í ) = pîn-aci. care începuse a cînta. aci aratã nu numai cã cineva sau ceva se aflã lîngã noi. 180. Mehedinþi. a-mbãtrînit ºi el…” Aci… aci. Aºa peste Olt auzi pe alocuri þãrani întrebîndu-se: „– Vi-s aci? – Ni-s a i c i ”. (Preut R. ªi norii înainte-i se pun ca o perdea…” (Aºteptarea) sau: „Aci se opreºte. legãnînd capul. Legende. totuºi în gura poporului aci ºi a i c e alterneazã uneori dupã o normã foarte interesantã. precum este noþiunea locului în a i c e . III.M. 543). cu aceeaºi însemnare de „peu s’en faut”. Isverna) Ca adverb de loc. dar 194 încã servã pentru a-l atrage spre noi. Prov. pentru care p-aci – p-aci era sã-mi pierd viaþa pînã l-am dobîndit. cu însemnarea francezului „tantôt… tantôt”: De la Vrancea. pot fi puºi într-un fel de opoziþiune. „jusqu’à ce moment”. de ex. astfel cã ambii aceºti adverbi. 237: „Hai sã spunem ghicitori. 36) Chiar cînd se întrebuinþeazã ambele întocmai cu aceeaºi nuanþã de sens.ACI Abia cîteodatã întunecul pãtrunde. aci în celãlalt. Ispirescu. dar pe care e greu a o lãmuri. cam fãrã voie. ºi aci sãream într-un picior. 65: „…þiind la urechi cîte o lespegioarã fierbinte de la soare. Pe lîngã idiotismul „cît p-aci”. „dès ce moment”. În portuge- . v. Sultãnica.: „cît pe aci era sã caz” (L. I. mai avem în româneºte ºi reduplicatul „p-aci – p-aci”. [Dupã comunicarea lui Aureliu Candrea. În poema lui Cid.

Din lat. span. ci încã în loc de: a c o l o ºi a t u n c i . funcþiunea 195 . cu cît vom vedea mai jos lîngã emfaticul a c i a = aci + a forma scurtatã c i a = ci + a. am cunoscut” etc. en ce moment. iqui etc. – Cia.. se dezvoaltã din ce în ce mai mult funcþiunea adverbialã de timp. catã sã fi fost o datã ºi variantul c i pe lîngã forma întreagã aci. de unde ºi ital. quì ºi ci. Aceasta e cu atît mai sigur. Din aci apoi. din contra. dacã n-ar pãstra ambele accente: a c ì .. Pe cînd ramura „a i c e ” conservã în toate varianturile sale funcþiunea adverbialã de loc. adv. printr-o tranziþiune logicã întocmai ca în germ. Acia. de aci se vede cã… = d e c i . acia e mult mai des în circulaþiune. care de aceea nici nu se gãseºte în celelalte graiuri romanice. Din douã prototipuri latine rustice: ecc-hic (eccu-hic) ºi ecc-hicce (eccu-hicce) se nãscurã doi adverbi româneºti: a c ì = ecc-hic ºi a c ì c e . care presupune un prototip latin amplificat: ecc-hicce (ec-ice).d è . avînd cîte o formã scurtatã fãrã a-: acolo – colo. aice – ice. ci. Acest „a c i . Precum construcþiunea „de aci” e conclusivã. com. y. franc. Aldoiu. „Þipetele vînãtorilor obicinuite sînt: iacã-l! iacã-l! iacã-l! ia! aci! aci! iacã aci!…” (I. immédiatement là ou alors. care scade în gura poporului la a c i e ºi a c i i . c. Iatã de unde derivã – credem noi – conjuncþiunea d e c i „ergo”. ACÌA.. În adevãr. – Deci. despre cari vezi mai la vale. dar totodatã el are o însemnare ºi mai mlãdioasã. „therefore” iar nu din construcþiunea „de ce” = lat. nu ºi a i c e . tot aºa conclusivã trebuia sã fi fost ºi construcþiunea: „de c i ”. de quid (Cihac). Format din a c i prin emfaticul -a (v. urmeazã cã…. „de aci” ºi d e c i sînt ca ºi sinonimi în: „de aci urmeazã cã… = d e c i . prin emfaticul -a (v. 5A). ecc-hic (ec-ic) = eccu-hic (ecu-ic). În acest caz „deci” nu se urcã la un prototip latin.d e !” ar fi o interjecþiune independinte în toatã puterea cuvîntului. v. aquí. Muscel. trecînd peste marginea strictã a apropierii. de aci am cunoscut cã… = d e c i .ACIA za a q u í figureazã în chemarea de ajutor: „a q u í del rei!” = „au secours!” În spanioala: „a q u í aquí!” Vînãtorii români în strigãtele lor îi dau mai cu seamã acest sens. atît lui aci. iar acea de loc se tot lãrgeºte. dacã nu în viul grai. cel puþin în vechile texturi. portug. Dîmboviþa. acel – cel etc. Sau amplificat cu intensivul „de”: „Aci! aci! aci-de! aci-de! sînc pã el!…” (S. „daher” ºi engl. precum ºi lui a i c e cu toate varianturile lui. 5. mai cu seamã: c h i a r a c o l o . – Ci. derivã la români numai aci. în ramura „a c i ”. În simplul a c i ambele funcþiuni se mai ecuilibreazã încã. Voineºti). în emfaticul acia. putîndu-se întrebuinþa aproape dopotrivã nu numai în înþeles de: a i c i ºi a c u m . ci este o formaþiune posterioarã româneascã.= lat. aqui. c h i a r atunci. acest – cest. Cobia). Istratescu. v. ºi anume de locul cel mai apropiat de vorbitor. cu forma mai rãspînditã a ì c e = ecc-hicce. e c c u m . Aproape toþi adverbii ºi pronumii româneºti compuºi cu ac. se vede cã….A) se naºte forma: a c i a . ici.

circa 1550 (ms. ceea ce la Dosofteiu. partea Ursului cu tot vinitul. sunã: „ºi a c o l o . scrisã circa 1550 (Cuv. bãtr. funcþiunea de loc în genere ºi acea de timp apropiat în specie dispar mai-mai cu desãvîrºire. et non c o n t i n u o extrahet illum…” Emfaticul -a scãzînd la -e prin acomodaþiune regresivã cu -i-. 23: „…ºi acia cale cu ce ivescu lui spãsenia mea…”. 346: „pãnâ aciša rãotãþi hitléne în inima lui nu era…” Ibid. ce încâ neºte spurcâcšuni réle fãcša…” Istrate Dabija-vodã. 20: „ºi šuo amu sãntŠ doi sau trei adunaþi în numele mieu. cineºŠ cu meserearea sa. I. 243): „…sã aibã a þinea moºiša. 15: „ºi acie fraþii audzirã…” Ib. i b i est et cor tuum…” „…ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo. circa 1550 (ms. 6311 B. 1574 (ms. XVIII. XLIX. ps. R. Apost. British Mus. 1662 (A. XVIII. care nu rareori ne întimpinã în grai ºi-n texturi. ce šaste gãtitã lor în vecia veacului. Harl.).. ipse vero ingressus synagogam…” „…et i b i inveniens centurio navem…” „…et i n d e quum audissent fratres…” „…quum dies plures i b i demorarentur…” „…statuerunt consilium navigare i n d e …” . Acad. XXVI. XXVIII.. ºi nu aciša-l va scoate elŠ…” „…ubi enim est thesaurus tuus. Rom.. 19: „pristoi întru Efesu ºi aceša lãsã acie. 31: „ºi o lãsã ša focul aciša…” Luc. pe care-l vezi mai la vale. p. 21: „ºi io šaste comoara voastrã.): Act. rezultã forma acie = acia. ºi amu de-acia cu bucurie nesfrãºitâ bucura-se-vorŠ. 1620. pãnã-i va întoarce Ursul banii. ca ºi întinderea funcþiunii de loc. 44: „aciša stãtu cursul sãngelui ei…” Luc. XXV.): Mat.š calša cu care vošu arãta…” = et i l l i c iter… = ™ke‹ ÐdÕj… La Radu din Mãniceºti. I. XXVII. aciša va fi ºi inima voastrã…” Mat. 5: „carele deîn voi feorŠ sau bou în puþŠ va cãdea. XIV. ºi amu de-acia greaþâ de nimenilša nu vorŠ avea…” În Cãlãtoria la iad a Maicei Domnului. 226): „…toþi vorŠ sta. 14: „ca multe dzile prebãndi acie…” Ib. III. în Acad. d.. II. Rom. et illos i b i reliquit. în amplificatul a c i a º i . i b i sum…” „…et e x i n d e quaerebat opportunitatem ut eum traderet…” „…et c o n t i n u o dimisit eam febris…” „…c o n f e s t i m stetit fluxus sanguinis ejus…” „…cujus vestrum asinus aut bos in puteum cadet. XXVII. II. Moxa. p. 388: „nu numai ca pãnâ aciša. 12: „sfãtuirã-se cum se 196 vãînslédze de acie…” „…devenitque Ephesum. 330): „…sã s-erâ aprinde casa acelora de tute patru šunghšurele ºi sã o încun•ure foculu ºi n-arã pute eºi afarã. 16: „ºi de aciša socotiša podoabã vréme sã el vãnzã…” Marc. VI. În Codicele Voroneþian.ACIA de timp începe a precumpãni. 1680. aciša sãntŠ eu…” Mat. 6: „ºi acie aflã sutaºul corabie…” Ibid. circa 1600 (Cuv. de aciša îº va lua moºiša…” O predicã transilvanã.. bãtr.. e însuº întrã întru gloatã…” Ibid. ce arã arde aciša…” Psaltirea Scheianã. VIII. d.

kaˆ katab»somai. cã šatâ de acii nu va fi nice o fricâ. aºijderea ºi pãmãntul se va lumina cu frãmséþe de flori cu bunâ mirizmâ. aciš ºedzum i plânsãm…” „…de faþa ta încãtro sã fugŠ? de m-oš sui în ceršu. între a c u m ºi a t u n c i pe de alta. p. f. Cron. pe a c o l o . aciša eºti…” Dosofteiu. 1577: Ps. ca derivat emfatic din a c i .. iar acia – „ibi”. CXXXVIII:. atît de bine scris. precum vedem tot la Dosofteiu. acii e foamete mare de viaþa de vecie…” Alãturi. 63: „… numai ce-þi cugetâ. care lucru simþindu-l Ipsilant ºi fãcîndu-i-l 197 . nice schimbare de vremi ºi nice se vor acoperi cu nori întunecoºi ºi trãsnet ºi fulger ucigâtoršu. 103 a: „…sã-š aduŠ în cortulŠ mãrturieš. 83: „… pricina de se punea Rosia pentru Constantin-vodã Ipsilant. ºi pe tainã umblînd a ridica ºi pe turci asupra ei. sã deºtinsere în šadŠ. În scurt. 1683. în acelaºi Omiliar. ºi mã voš pugorâ ºi voš grãi a c o l š a cu tine…” „…¥xeij aÙtoÝj prÕj t¾n skhn¾n toà martur…ou.. acia funcþioneazã aproape întocmai ca adverbul de timp „atunce”. ca adverb de loc. ºi adecâ de acii nu vor mai fi pre el fšeri šuþi…” În acest pasagiu. în Paremiar. acii este curat un adverb de timp. aciš eºti…” Deosebirea între emfaticul acia din aci ºi emfaticul a i c e a din a i c e se aratã mai apriat la Dosofteiu în psalmul CXXXI: „Aasta-š odihna mša în veacul de veac. p. Zilot. 29: „unde frica lui Dumnezãu nu šaste. Coresi. ci cu acel de „acolea”. h i c habitabo…” „I b i suscitabo cornu David…” Astfel a i c e a este „hic”. de-aº pugorâ-mâ în šad. sinonim cu „atunci” ºi avînd drept corelativ. acii mare foamete šaste de lucruri bune. tu eºti aciša. ºi vorŠ sta aciš cu tine. trisilabicul acie scade apoi prin asimilaþiune la disilabicul aciš (= acii). în Omiliarul de la Govora. Aºa. 1680: „La pãraole Vavilonului. aciša ºezumŠ ºi plânsem…” Ps. a cãtâ frãmséþe vor fi acel ceršu ºi pãmãnt nou. de acii vedére înfricoºatâ nu se va arãta a c o l o . dar plecîndu-se totuºi mai mult spre a t u n c e ºi spre a c o l o . a i c š a m-oš sãlãºlui…” „Aciš vošu rãsãri cornŠ luš DavidŠ…” „Haec requies mea in saeculum saeculi. kaˆ st»sontai ™ k e ‹ met¦ soà. CXXXVI: „La rãulŠ Vavylonului. era adevãrat ºi a trahtaturilor ºi a hatihumaiunurilor. acia pare a avea. dar era mai mult slujbele ºi îndatoririle ce fãcuse el Rosiei. unde nu sã sécerã spicul curãþiei ca al grãului.de faþa ta încãtruo sã fugŠ? sã suire în ceršu. ca mai lesne sã o surpe. în vremile acelea cînd Napoleon umbla cu toate meºteºugirile sã surpe ºi pe Rosia. kaˆ lal»sw ™ke‹ met¦ soà…” De asemenea. o funcþiune intermediarã între a i c e ºi a c o l o pe de o parte. cum surpase ºi stricase ºi celelalte împãrãþii ºi crãii ale Evropei.ACIA Nãscut prin acomodaþiune din acia. p. tu a c o l o eºtŠ. ba poate chiar mai presus de sensul local de „acolea”. 1642. gata avînd rãzboiul ºi cu dînsa. dar nu tocmai cu sensul de „acolo”.

Precum lîngã simplul a c i s-au pãstrat urma unei forme scurtate c i . s. 2085 tal. Un fel de º a i c ã . s-au dat la Hagi-Ali pentru gãtirea celor cinci c a i c e ce se gãtesc cu bani de haraciu. – Acice. al cãriia editor. unde se menþioneazã alãturi cu º e i c i . d. v. Aricescu). V. pentru deresul b u r a z a n i l o r cu sebepi-takrir. t. v. sta Rosia pentru dînsul a nu se miºca din domnia sa. aice. în Istoria anilor 1769–74. 180. fiindu-i cel mai trebuincios la acele îngrozitoare pentru dînsa vremi…” În acest pasagiu. În istriano-româna însã ne întimpinã nu numai acia. – Cice. ºi de acii. însã ceva mai la o parte. pe cum aratã în jos anume: 5000 tal. voivoda de la Giurgiov. În Berdo în Istria se zice ºi c i a tot în aceastã însemnare” (I. Rosia foarte s-au fost îndatorat lui. 83). Cuvînt turcesc. Rom. mai ales pe pag.. X. 470). Acia se aude ºi în Ardeal ºi în alte pãrþi. – Aice. Aci. cînd au venit aicia de s-au luat socotealã pentru cheresteaoa ce i s-au dat pentru acicuri ºi pentru alþi bani ce i s-au dat. acicuri). 1035 tal. ªaicã. dar pînã ºi forma scurtatã c i a : „Acia.: sorte d’ambarquement. – Acolea. A. Acic se aflã ºi la Dumitrache Stolnicul. Dosofteiu. ot – de au fãcut 1370 de opacine de le-au dat la Cãpitan-Paºa de Dunãre pentru acicuri ºi pentru º e i c i …” Cuvintele din urmã ne-ar face a crede cã acic era ceva mai mult decît º a i c ã . tot aºa emfaticul acia are alãturi pe scurtatul c i a . ºi anume cu o nuanþã „intermediarã între a i c e ºi a c o l o ”. f. – Acolo. „d e a c i i ” se poate înlocui mai bine prin „d e a t u n c i ” sau „d e a c o l o ” decît prin „d e a i c e ” sau „d e a c u m ”. ajuns însã rar chiar în vechile texturi. afarã den ce i s-au dat den haraciu. pre acia = ¢pautoà” (Bojadschi). Itin. di acia = autÒqen. 198 . s-au dat darurile Ibraim Agãi. s-au dat pe cheresteaoa ce s-au cumpãrat de la Giurgiuvéni. bãrci cu cîte o vãslã sau pînzã largã în formã de ºeici”.. 1751/2 tal. c a i c e ºi b u r a z a n i : „Cheltueala acestor bani de birul º e i c i l o r care scrie înapoi unde s-au dat. de mar. 800 tal. p. care ne întimpinã nu o datã în Condica Vistieriei din 1693 (ed. 58 b: „ºedeþŠ aciš cu asâna. 1683. – Ice… ACÌC (plur. s-au dat ear la Ibraim Aga pentru deresul acicurilor celor vechi cu sebepi-takrir. n. – 1Turc. Acad. s-au dat la Ibraim Aga. cum ºi la arãdicarea sãrbilor împotriva Porþei. 1440 tal. – Cia. îl explicã „acicuri. Maiorescu.ACIA cunoscut. scînduri ºi crivaci ºi cuºaclîcuri de s-au dat pentru 20 de acicuri. mînã dreaptã avîndu-l la aceasta. deoarãce figureazã pe prima linie. ci numai emfaticul acia: „trâ acia = di¦ aÙtoà. – Ci. šarã eu ºi coconulŠ om tršace pãnã c i š a …” La macedo-români pare a nu exista simplul a c i . Urechia (Anal. s-au trimis la Sterie Cãpit.. Parem. aci.

f. XVII. cã DomnulŠ m-au mânatŠ pãnã la IordanŠ…” b) Din manuscripte: Moxa. înralþã noi acicea în dãrnire sã avemu upovãinþã tare…” Legenda Sîntei Vineri. cine se vorŠ pocãi ºi se vorŠ curãþi acicea. Mat. dupã ce-ºi înfipsese urma în mai toate scriptele române din secolii XVI ºi XVII. p.. quatern. 125): „… a ta šaste înpãrãþiša ºi sila ºi slava în veciša veacului aminŠ. sã vei sã facem trei colibi…” Ibid. cã a c o l o îndulci-se-vorŠ. 4: „bine este nouo acicea a fi. p. 399: „… pãnâ acicša s-au scosŠ dentr-alte cãrþi sloveneºti pre limba noastrâ…” Predica mãhãceanã. pare despãrutã din grai deja de vro doi-trei secoli. 146): „… nu mi se cade numai acicea sã fiu ºi sã lãcuescu. 1574 (ms. 5A)... fie moldovene sau muntene. din 1619 (Cuv. 1640. bãtr.. 1642. Nicolae din Braºov. 58: „… sã va zice cineva voao: šatâ acicea e Hristos. Omiliar. D. Radu din Mãniceºti. British Mus. 1620. ca sã fimŠ curaþi ºi gãtiþi…” Ibid. hinc. Cron. ºi cine se va usteni acicea. A. 1648. 1: „zice Hs. lãtineºte h i c . forma amplificatã acicea a perit ºi ea. Acicea. nu crédeþi…” Evangeliarul transilvan. circa 1580 (Cuv. St. cãci niciodatã el n-are în vreun text un alt sens decît acela de a i c e a . Parem. 116 b: „… célša ce au acicea sfrãºit. carii se vor plãnge acicea. ACÌCEA. 10: „… sã lepâdâmŠ acicea pãcatele noastre. dar cu mult mai tîrziu. – v.ACICEA ACÌCE. II. Forma simplã a c i c e . al Bis. p. adv. Harl. II. bãtr. šarã a c o l o fãrã de sfrãºit ºi sãntŠ neînpuþinate…” Omiliarul de la Govora. ici. 1580. 30: „dzâsâ Ilie cãtrã Eliseš: ºedzŠ darã acicša. ghen. în eastâ Evanghelie cã unde sãntŠ comoarâle voastre acolo sãntŠ ºi inimile voastre. cãci n-o mai gãsim nicãiri în texturi. Sinonim ºi dublet etimologic cu a i c e a .): 199 . a c o l o în vecie odihnise-va. 20: „treci de acicea c o l o …” Dosofteiu. ce mi se cade sã mã ducŠ sã propoveduescu…” Codicele ms. Ne-ar fi anevoie a reproduce mãcar a zecea parte din pasagele cu acicea. XVII. d. 6311 B. quatern. de unde s-a fãcut acicea prin emfaticul -a (v. nu numai spre dare ºi spre pace…” Pravila Munteneascã. aceša întru sâlaºul ceršului veseli-se-vorŠ. a c o l o în vecie bucura-se-vor…” Ceea ce explicã dispariþiunea lui acicea din grai este cã era de prisos. 132: „… ce fericiþi carii nu se-au îndulcitŠ acicea. 1683. acicea învaþâ pre noi Hs. huc. a) Din tipãrituri: Coresi. fie transilvane... miscel. d. p. p.

. acišaºŠ pusu-l-au în šasle…” Într-un loc. ºi acišaº învise-l. 79: „… pãrea-i cã zboarâ pre suptŠ ceršu. Aice. care a dat naºtere numai lui a c i (= ec-ìc). XIII. dar a despãrut ºi el demult din limba italianã. de unde emfaticul acicea. cã no se putea ascunde lumina céša marea a înþeleptului…” Ioan din Vinþi. f. miscelaneu al bis. sic. Parem. Coresi. iulie 20. 1683. de ex. funcþionînd numai ca adverb de timp. 38: „aºteptaþi acicea ºi prevegheaþi…” Luc. subitement. 110: „… de aasta aciiºŠ de nâprasnâ spãmãntaþi furâ ºi cãzurâ cu faþa la pâmãnt…” p. šarâ acišaºŠ eºi véste pretutindinea de elŠ. ecc-hicce) corespunde lui q u i c i (= lat. aciiaºi (= ecc-hic-a-sic) a perdut aproape de tot caracterul local. ce aciiºŠ sãri în corabie…” p. 248: „… deac-au nãscutŠ. p. D. scris în secolii XVI ºi XVII. emfatic: c i c e a . p. Nicolae din Braºov. instantanément. 1580.. 19: „zicere-aþi codrului acestui: treci de acicea încolo. v. quatern. Aci. 31: „te du de acicea…” Io. à l’instant même. aciiaºi e foarte des. la Dosofteiu. În vechile texturi române mai este ºi forma scurtatã c i c e . f. ACÌIAªI. 156 b: „Cine šase în deºãrtŠ dinŠ ceša ce aleargâ în beséreca ta. 200 nu ca pre un mortŠ. Derivat din a c i prin forma emfaticã a c i a ºi din intensivul -ºi = lat..ACICEA Mat. XVII. Sf. ºi acišaºŠ tremése…” p. 5: „… întrâ întru o casâ. ce ca pre un adurmit…” . ºi învãþâ aciiº sã fie adus sfântul cãtrã el…” p. Omiliar. cu finalul -ce ca în a t u n c e = lat. 25: „cãnd ai fostŠ acicea…” „…bonum est nos h i c esse…” „…dicetis monti huic: transi h i n c illuc. 4: „bine šaste noao acicea sã fimŠ…” Ib. ca ºi forma scãzutã aciiºi: p. – Ice… ACÌE v. ACÌI A ACÌ-DÈ! – v. Acia. 164: „… šarã sfântul nemica nu pesti. întocmai precum a despãrut acicea din româna. ºi sã nu dobãndeascâ acišaº vindecare?…” În Codicele ms. fiind ºi acolo de prisos. forma plinã aciiaºi ºi forma scãzutã aciiºi figureazã alãturi: „… aciiºŠ nerugatŠ mérse sfântulŠ ºi se rugâ cãtrã Dumnedzãu. XXVI. Nãscãtoare de Dumnedzãu. 90: „… aastea deaca auzi Maximišan. cu tot sufletul. 21 a: „ºi când fu pãnã c i c š a ºi pãnã ciša. XVII. 1689. tuncce. ecc-hic. – Cice. ºi de pãrérea bunâ ºi de bucurie elu se mira cumŠ va mai face. ºi arŠ tréce…” Ib. et transibit…” „…sustinete h i c et vigilate…” „…vade h i n c …” „…quando h u c venisti…” Forma a c i c e . înplu-se de mânie. nu derivã din lat.. VI. ºi ceršulŠ sã întunecâ de nuori…” Scurtatul c i c e (= lat. adv. 146. ci din prototipul amplificat ecc-hicce (= ec-ìce). – Cicea. eccu-hicce) care ne mai întimpinã la Dante.

ci numai acãþarea analogicã a finalului -lea din „acolea”.. povestit de d. tot aºa aciiaºi posedã. în Codicele Voroneþian. ºi acišºŠ stâtu curãrša…” „…¼yato toà kraspšdou toà ƒmat…ou aÙtoà. adverbul cel mai apropiat prin sens ºi-n care -le derivã pe cale organicã din latinul -i l i c .. 263. XXI. Ap. într-un text circa 1550 (Cuv. cãci slavicul „d e n ã p r a s n ã ” exprimã mai mult noþiunea de „fortuitement”. în Cinel-Cinel (sc. bãtr. neavînd nici un adverb poporan pentru noþiunea de „instantanément”. 32: „déci acieºi luo voinici ºi sutaºi… ” Ib. scris cam tot pe atunci (ms. a i c i nu e cumetrie cu chief ºi cu lãutari…” Alexandri. de ex. – Acia – Nãprasnã.. bãtr. 30: „ºi acieºi închiserã uºile…” Ib. aiurilea etc. Sultãnica.. În acilea nu este articularea lui a c i dupã analogia altor adverbi ca: almintrelea. XXII. II. 338 a: „…sã atinse de poalele veºmentelorŠ lui. Gîndind cã din sat d-acilea a cãzut vrun dobitoc…” Într-un basm. 29: „acieºi se deluîngarã de elu…” „…et s t a t i m clausae sunt januae…” „…s t a t i m assumptis militibus et centurionibus…” „…p r o t i n u s ergo discesserunt ab illo…” Pretutindeni aciiaºi (acieºi. ACÌLEA. ici.ACILEA Varlam. ca în pasagele de mai sus. kaˆ paracrÁma œsth ¹`rÚsij…” Precum a c i a scade la a c i e ºi a c i i . Moº Albu I. nu numai pe aciiºi. adv. acilea figureazã lîngã a i c i : „… mai sînt p-acilea ºi fete mari. nu fii slobod la gurã. 226): „… ºi aciiºŠ î n t r u c l i p i t u l o c h š u l u i …” Limba noastrã literarã de astãzi. ºade rãu.. 6: „ªi sãtenii auzindu-i. v. 291): „acieºi-l tremese elu suptu întunerec…” De asemenea. circa 1600 (Cuv. rîde de acilea ca de un muntenism.). opunîndu-l lui a i c i al moldovenilor: „Graur: Fa. zise Þuguia. Acad. Pann. V). d. Florica: ª-apoi ce? Graur: Multe sînt ca tine a i c i în sat? 201 Florica: Unde?… Acilea? . Aci. d. ci. bãtrînul aciiaºi are dreptul de a fi rechemat la viaþã. II. care se aratã ºi mai limpede în Predica transilvanã. B. p. f. Floricã! Florica: Ce-i? Graur: Ian uitã-te la mine. au luat funii pe loc. 1643. ca forme fonetice scãzute. aciiºi) ne întimpinã cu unul ºi acelaºi înþeles. A. unde cuvîntul este tetrasilabic: Act. ªtefãnescu (De la Vrancea). Rom. dar ºi pe acieºi.

în a c i . 1741 (Cond. acilea este o formaþiune nouã. poporul a crezut de cuviinþã a forma pe acilea. în Bibl. Termen întrebuinþat pe alocuri în Transilvania (Haþeg. 83): „… idol vãrsat de argint sau de altã oarece cioae. p. aºa cum se cîntã în Dobrogea (Burada. cel. CVI: „…c-au zdrobit porþile céle de cioae ºi rãtédzele de fier frãmtu-le-au…” „…quia contrivit portas a e r e a s et vectes ferreos confregit…” Într-o predicã transilvanã. 697): „…3 tingirš maš micš ºi 2 capace dã aramã. cioae”. v. ca un adverb menit a indica anume gradul cel mai intim de apropiare. – Acolea. 729): „Sfeºnicel de acioae la proscomidie. ha. 230): „…arzându-i cu cãrbuni vii de focŠ nestinºi. circa 1600 (Cuv. în Acad. ACINTÙª. t. Aci. – Spiritus. Ne întimpinã în grai ºi-n texturi sub douã forme: acioae ºi cioae.prin analogie cu: cest.. moldoveanu dracului!” Negreºit. poate prin intermediul formei ungureºti... 5 candele de acioae…” În glosarul slavo-român. care este deja un pas cãtrã a c o l o . Cãdélniþã de argint prost. bãtr. Cãdélniþã de acioae. Hyacinthus). Sturdzan. Clopotiva). În inventarul de averea mãnãstirii Arnota. ambilã. pe de altã parte. de botan. Jacinthe (Scilla. cutare etc. cu atît mai puþin prin a c o l e a . bronze. cum era în zilele vechš”. Societãþii arheologice din Moscva). Cãlãt. În redacþiunea circa 1670 a aceluiaºi material glosografic slavo-român (ms. Arh. s. . ms. 205): 202 „Este-un cort mare rotat. perzîndu-se iniþialul a. p. în acest mod.. ha. mestecându-i în râºinâ cu pišatrâ puoasâ ºi topindu-i în argint ºi în aurŠ ºi în cšuai (cüai)…” În graiul de astãzi: Balada Mihnea-vodã. v. 81 b: „ilectron. f. 3 sféºnice dã acioae…” În inventarul mãnãstirii Polovraci din acelaºi an (ibid. în care finalul -thus se pronunþã -tuº. auoae (acuwaæ)…” Silvestru.. airain. colo.. II. Florica: Ha. Stat. circa 1620 (Ms. ca ºi cînd ar fi un deminutiv românesc. p.ACILEA Graur: Ba a i c i . Ø£kinqoj. métal mélangé. Prin a i c e nu se înþelege o apropiare imediatã. Este o formaþiune poporanã din „Hyacinthus” gr. com. Sinonim cu z a m b i l ã . 1651. la p. Rom. 84: „ilectron. apoi mai jos. întemeiatã pe o adevãratã trebuinþã. s-a dezvoltat mai mult noþiunea de timp decît acea de loc. caþãr. dar curat poporanã. colea. f. d. ACIOAIE. ps.. Cu creºtetul naramzat.

fãrã ca acioala sã aibã pãreþi…” (G. arainum. Pardoseala era de cleºtar. pe cînd Psaltirea din 1651 dã acelaºi nume aramei. Din lat. vel cuprum ad coquendum”. Bobocescu. fãrã a mai adãuga determinaþiunea cea esenþialã: G l o c k e „clopot”. Moscu). Dar de unde vine cuvîntul? Derivaþiunea din latinul c i b u m „mîncare”. – Spijã. Prahova. a c c i a r o „sabie. Iliescu. ad voc. Baicoi).. însemna în genere „orice ferãrie”. Covurlui. II. 356). În literaturã. secure. dupã expresiunea lexicografului slavo-român circa 1620. acioale). ce sã vezi dumneata? Bogãþia de pe lume era acolo. a c i a r i u m se trage ital. f. Dealu). 294): „Cînd întrarã în palat. acioalã…” (S. Cuvîntul acioaie nu ne vine d-a dreptul din latina. Arghirescu. argumentatã prin aceea cã numele german al aceluiaºi metal: „Glocken s p e i s e ” însemneazã literalmente „mîncare de clopot” (Cihac. care numeºte aºa pînã ºi pe ½lektron. pl. Tot de acolo avem ºi a l a m ã . abri. 203 . s-ar putea discuta numai doarã atunci cînd germanii sau un alt popor oriºicare ar numi vreun fel de metal S p e i s e „mîncare”. Legende. la plural a c i a r i a .ACIOALÃ Cu sforile de matasã Împletite toate-n ºease. com. c. adecã „oarece cioae”. „Locuinþa la ciobani se cheamã: colibã. ci prin comerciul italian de pe la finea evului mediu. Cu þãruºii de argint Cum n-a fost nici cã mai sînt. chalet. iarã învãlitoarea era de acioaie ºi de plumb…” „Bronzul sau amestecãtura de aramã ºi de cositor se cheamã la noi acioaie…” (A. s. ACIOÀLÃ (plur. 59: „Pãrãsind vatra pãrinteascã. p. o compoziþiune din aur ºi argint. Opincaru.). „Acioalã este o ºatrã. Oricine „haberet in fusina sua aliquod ferrum. Pãreþii numai în aur poleiþi. c. – Cioaie. însuºi clopotul a început pe alocuri a fi numit acioaie sau cioaie: „Clopotul la caii înhãmaþi la trãsurã sau în herghelie se zice cihoaie…” (D. dar numai atunci cînd e acoperit. armã de metal. Alexandrescu. Cu maiugi de acioi Cum nu s-aflã pe la noi…” Basmul Cotoºman nãzdrãvan (Ispirescu. din epoca numeroaselor colonii genoveze pe tot litoralul Mãrii Negre. Jipescu. perdea. v. Sinonim cu a d ã p o s t . 154: „… Mai trecu ce trecu ºi-apãi auzi bãlãncãnindã un clopot dã acioaie…” Dupã metal. în Sultãnica. a c c i a i n o „amnar” etc. Dîmboviþa. numai De la Vrancea (B. a c c i a i o „oþel”. Dîmboviþa. era a c i e r e r i u s (Du Cange. cu acoperiºul alipit de pãretele casei sau al unui coºar. Alamã. Sãrdanu). un adãpost pentru vite. Latinul vulgar a c i a r i u m . ªtefãnescu) a ºtiut sã utilizeze aceastã frumoasã vorbã ciobãneascã.

– -ulã. ca în: hom-ullu-s. pers-olla etc. ed. Acìi (aciiat. strîns înlãnþuite atît în privinþa foneticã precum ºi-n acea semasiologicã. – v.ACIOALà pustie dã farmecile d-odinioarã. Aciolez. ACIUÈZ. „lucri” ºi „lucrezi”. p. reposer.. – v. abriter. deºi lãtineºte el era compus. De la Vrancea. Muscel. vb. Molnar (Wal.. cor-olla. . dar înlocuit în latinitatea clasicã prin inchoativul „acquiesco. La prezinte indicativ se poate zice ºi aciòl. ACIUÈSC. XXXIII). Aciuez. bãtr. v. zicînd cã ea fuge de furcã ca dracul de tãmîie. Schuchardt. – Hioalã. musc-ul-iþã ºi altele (cfr. Apr-ulla. despreþuind rãsplata viitoare. I. Valea-Mare). acioalã. M-am servit înadins de verbul „se acioalã” sau „se acioleazã”. c. – -oalã. – v. pe care românii l-au moºtenit întreg din latinul -ulla. Sinonim cu a d ã p o s t e s c . Acer. Prin sens ºi prin formã. aciolare). abriter.. care caracterizã ospitalitatea poporului: „d-aia face omu patru pereþi. „lucrã” ºi „lucreazã”. acii (aciiare) este din punct în punct latinul acquieo (acqui‘re) din a d ºi q u i e o . Paraschivescu. abstehen” în a 2-a [conjugaþiune] dupã norma lui t a i (ibid. ce i sã înfãþiºa ca o minciunã dãºartã. Aciuez. – v. 1810. vb. 171). 229) pune pe „acii. com. Derivã d-a dreptul din a c i o a l ã „abri”. reposer. Sultãnica. cãuta drumul muntelui Popãu…” Acioalã derivã din a c i š „reposer” prin sufixul deminutival -o a l ã . poporul pune furci cu zgrebeni de cînepã prin toate colþurile coºarelor. ACIOARE. Aciolez. precum se zice deopotrivã: „lucru” ºi „lucrez”. ACÌR. Cuvîntul ni se prezintã sub patru forme. „Pe unde se acioalã nevãstuica... dar numai într-un loc acoperit. deoarãce la noi e foarte popular ºi-l auzi la sãteni în toate convorbirile.. Iliescu. mettre à couvert.. fugind de orce acioalã omeneascã. arhaism menþionat de gramaticul Pompejus. q u i ‘ r e . -olla. p. – Aciuez. Sprachl. – Buºdulã. 204 quiesco”. ACIÒL. 227: „În mahalaua noastrã abia se aciolase cîþiva sãteni de pe la Sohat…” Cuvîntul întrã ºi-ntr-o locuþiune proverbialã. Acelaºi sufix este la noi în: zi-ul-icã. furc-ul-iþã. ACIOLÈZ (aciolat. însemneazã: pune la adãpost sub un acoperemînt a unei fiinþe sau a unui lucru în timp de intemperie…” (Preut A. în Cuv. de ex. aciòli. Cat-ullu-s. Dîmboviþa. aciiare). Sãrdanu). Supl. ca sã se acioleze ºi cei strãini…” (A. ruhen. d. corolla = coronla = coronula.

Tacu. Cron. 68) Într-o colindã din Ialomiþa însã acioat poate sã nu fie „abrité”. II. pe de alta. „…Dupã ce zmeii au fost izgoniþi de Fãt-Frumos de pe-n codri.. ci o eroare în loc de a c e i a t „paré” (v. Acioalã. v. 304: „… de cãlcãturile ºi îmbletele lor (tãtarilor) locurile Þãrii Moldovei despre Nistru. reposer. ei nu se pot acioà decît dupã ce Sîntilii (= Sfîntu Ilie) îi stropeºte cu apã. Covurlui. la cîmp ºi deschise fiind.. Mavromol). se datoreazã aceluiaºi proces fonetic ca în zioã în loc de zie = latin diem. înfãºez lîngã înfãº. Galaþi. În cãþi rãzimaþi În glugi acioaþi…” (Ibid. -o l l a . Aceastã formã. Doi puiºori suri Sus într-un norel P-un fulg daurel. aciez lîngã acii este ca: lucrez lîngã lucru. s-a format a c i o a l ã „chalet” ºi apoi a c i o l e z „mettre à couvert”. Acièz (acioat. Braniºtea). Aceiez): „Dar nu-s colpãnei. abriter. „…ºoarecii mici se acioazã prin locuinþele oamenilor ºi împrejurul locuinþelor. ei se duse în ceriuri. Teodorescu. cari distrug totul pe unde se acioazã ei…” (I. Theodorescu. ºi acolo se ieu la harþã. 75) Cantemir. Eu cã mi-am aflat. Într-o colindã din Ilfov: „La Mãrul rotat La Cîmp-rourat. Poez. fiind pus peste ploile din cer…” (Stareþ G. Ci sînt ciobãnei. doi termeni cãrora noi le-am consacrat mai sus un loc aparte. – Aciolez. sau în chiotoare = cheitoare. com. Pe de o parte. Acolo-am plecat ªi m-am acioat Sub umbrã de fag…” (G. aceastã hãrãþealã zmeiascã se numeºte tunet ºi fulger. prin sufixul -o a l ã = lat. cei mai stricãtori însã sînt ºoarecii cei mari cît purcelul de o lunã ºi cu coada lungã de o palmã. foarte rãspînditã în popor ºi prin concurenþa cãriia organicul acii = lat. curmez lîngã curm etc. ne prezintã a doua treaptã din istoria cuvîntului. a c q u i e o deveni de tot rar.ACIUEZ Din acii. Unde mi se bat Doi pui de vulturi..D. în loc de aciiat ºi aciiare. mai mult pustie ºi de moºnénii 205 . bãtîndu-se cu buzduganele ºi rãcnind din gurã. acioat ºi acioare. pop. I. acioare).

Moxa. la Pralea (Psalt. ce stau pre acea margine pe la Orhei. 1827). ºi ploaia vãrsîndu-se cu ºiroaie. 442) nici nu ºtie altfel decît: „Aciuedzu-mã. pe cînd la Pralea ea pare a fi numai o imitaþiune rãu broditã. vîntul stînge luminele. controlat de d.ACIUEZ sãi de cîþiva ani pãrãsitã este. 88. bucium = bucin. aciuoaie = acioaie etc. ciucoare = cicoare.. f. ci: acioa (acïwa). deoseb de slujitori cãlãraºi.. ca în vechiul zuã = zìoã.. Cron. ºi trimise Dumnezeu de céle de pre pãmântŠ de toate vitele ºi fieri ºi paseri de se auarâ cu nus în corabie…” Coresi. 348: „Noe întrâ în corabie cu feorii ºi cu nurorile. ºi d-a lui Febus calde raze sãgetat.. Aprodul Purice: „…primãvara omãtul cel adunat Pintre ripi. 1883. iar cu atît mai vîrtos cînd i nu este susþinut prin accent. 10: „… fišului lu Dumnezeu ce n-au avutŠ unde nice capulŠ sã-ºŠ auo (acuw). p. nu este: aceoa. de unde: aciuez = aciez. Scrisoarea VI: „cînd iacã cerul se întãrîtã. Rom. Negruzzi.. îl ãmflã cu al sãu val. p. plecarea lui  de a dezvolta dupã sine pe paraziticul u. ca în aciuat = acioàt. Tocilescu. l. acestuša ºi robilor lui rãvnitori sã fimŠ ºi multeei ºi nespuseei bogâþiei a lui sã jeluimŠ…” Forma aciuo. unde sã pot aceoa de rãutatea lor…” Sã observãm cã în originalul manuscript. Aciuèz (aciuat. Se topeºte ºi s-asvîrle ºiroi iute furios În pîrãul care curge pintre flori în vale jos. mai dîndu-ne ºi o formã: acìo. 5): „… de ochiul zavistii supt scutul umilinþei auîndu-mã…” 206 . quatern. pe care-l explicã prin: „hãlãduinþã. în Acad.. Basarabeanul C. oploºire”. XXII. 371 a: „…eºti streinŠ pre pâmãntŠ: ca unŠ omŠ nemérnicŠ te auedzš priîn lãcaºuri omeneºti…” Cantemir. De asemenea. 526) aduce între cuvinte vechi infinitivul substantivat: acioare. ca în: ciumpoi = cimpoi. 1643. contegor”. în loc de aciue. supunere-ascundere”.de a scãdea la monosilabicul -šu-. Istoria ieroglificã (ms. 1620. 1580. Douã tendinþe fonetice au concurs a trece pe aciez într-o nouã fazã: 1. Îl turburã. Gr. abriter. 2. Stamate (Muza. îl mãreºte. b: „acioare. ªi nu-l lasã pãn’ nu-l face de se varsã piste mal: Cîmpiile se îneacã. ne aminteºte prin finalul -o pe acio din Pralea. aciuare). cãci el cunoºtea Omiliarul din 1580. Se întrebuinþeazã mai totdauna reflexiv. circa 1670 (Col. bãnãþean. tendinþa grupului disilabic –io. Tr. sileºte pre toþi a-ºi cãuta aciuare prin chilii…” Idem. Omiliar. Cost. pe la Soroca ºi pe la alte trecãtori. adãpost. iar pãstorii spãimîntaþi S-aciuiazã cu-a lor turme în munþii învecinaþi…” Varlam. pe care o vom atinge mai jos. III. f. la Coresi însã trecerea lui e în o se explicã prin acomodaþiune regresivã cu -u-. p. p. astfel cã Dicþionarul ms.

„supt aripe”. dupã cum „adevãrare” a trecut în „adeverire”. abriter. -olla rom. p. avînd fiecare o altã nuanþã de sens. f. fãrã ca sã citeze exemple. ACIUÌT A 207 . ce o fi…” Iatã darã genealogia foneticã. Aciuièsc (aciuit. pe cînd pentru noþiunea de „reposer” el pune pe acioare: „a se acioa de cineva”. În basmul ªearpele unchiaºului (Calendarul basmelor. aciiare „reposer” acioalã „chalet” aciolare „mettre à couvert” acioare „abriter” aciuare „abriter”.ACIUIT Ibid. nu mai puþin a c i o a l ã ºi a c i o l a r e . Principia. 114 a: „… nice o pricinã de price le va folosi. Divanul lumii. iar aciuez „s’abriter soi même”. „sãrãcesc eu”. despre cari vezi la locul lor. Aciuez. acquiêre „reposer” rom. Aceastã formã e adusã de Baronzi (Limba românã. aciuiesc este mai mult „abriter quelqu’un”. Formele: aciere. ACIUÌRE v. o priatinilor! atîta de scãmos la minte ºi strãmþos la cuvinte sã va afla. În fine. refléxif. meritã cîtetrele de a rãmînea în limbã. -oalã lat. aciuire). o pisicã. 1882. adecã: „abriter” în înþelesul strict al cuvîntului. 94: „Cine darã în lume. un cîine..56): „Vãzînd ºi vãzînd cã nu le era cu putinþã ca sã vazã ºi ei în bãtãturã un copilaº se hotãrîrã sã aciuiascã pe lîngã casã un dobitoc. p. În grai. intranzitiv. p. tranzitiv. transitif. 125). morfologicã ºi semasiologicã a cuvîntului: lat. carele sã socotiascã sau sã grãiascã cã cel înpotrivã de supt braþul leului va putea scãpa. p. dupã ce nemerise în prima prin: aciuare. tot aºa aciere din a doua conjugaþiune. „sãrãcesc pe altul”. pe cînd m e s e r e s c . aciuire „abriter”. nici o aiuare sau suptŠ pãmîntŠ fugire…” Cantemir darã întrebuinþeazã totdauna pe aciuare în construcþiune cu s u b : „supt scut”. sau cel supt aripile vulturului auat cã în primejdie va întra?…” Cantemir. „supt pãmînt”. aciuare ºi aciuire. 4) m e s e r e z însemna. Tot aºa în limba veche (Cipariu. colindeazã de aci în a patra prin: IV.. 1698. nici o ºuvãire. „adaugere” în „adãugare” ºi „adãugire” etc.

Grupul -mù. acuma” (S. e c c u . Cuvîntul se vede trecut ºi-n Gramatica lui Diaconovici-Loga (Buda. ça. 5A). acnù.. – v. ACLÀZ. – Acum. a c r ù ºi a c r u m a . à présent. Caransebeº. acùm. dar aratã direcþiune sau miºcare „spre aice”. e c c u .m o d o . toate pentru acum. de proveninþã arabã (ªaineanu. a c n u m a = lat. de suite. se mai întrebuinþeazã..nu se poate dislabializa. -Ã.ACIUOAIE ACIUOAIE. Maidan). Acum. maladroit. Legile fonetice ale limbei române opresc cu desãvîrºire trecerea labialului -mîn n sau r. par ici.h o c c e = e c o c e . ACLÒCI A ACMÀC. cu acelaºi înþeles. p. 7). Amuºi. cu scurtatul a c ù . turc. pe lîngã a c u m . oarecînd profesor la Arad: „acù. Nu este „aice”. Atlaz. 1822. Acnu. Tot latinul „eccum” figureazã ºi-n celelalte forme. novice. adv. îndatã…” Afarã de acnù.. acoace s-a conservat în grai numai în compoziþiune cu „întru”: „vino într-acoace” = „viens de ce côté-ci”.: „vino-n c o a c e ” ºi „vino-n c o a ”. Acioaie. acnù. dar într-o compoziþiune diferitã: acnù = lat. Cuvînt aproape necunoscut în popor ºi-n literaturã. – v. iar cu atît mai vîrtos cînd se aflã în poziþiune foarte. ACNÙ. Turcul a h m a k „sot. – v. adv. e c c u . se mai aude la bãnãþeni: „a c n u m a .n u n c . ci neºte forme cu totul independinþi. ACMOACE v. mai ales cînd m se razimã de vocala tot labialã ºi chiar întonatã ù.n u n c . Elem. ACLÒ v. Formã organicã din latinul e c c . corespunzãtoare formelor scurtate c o a c e ºi c o a . Liuba. Despre a c r ù ºi a c r u m a . de ex. ACNUMA. adecã dupã o consoanã..m o d o . ACMÙ A ACMÙªI. Acolo. v. ACOACE. com. urmat de emfaticul -a (v. 3ac-. la locul lor. adj. În Banat. Aºadarã acnù ºi a c r ù nu sînt varianturi d-ale lui a c u m = a c m u . – v. 148). idiot”. Se ºtie demult cã a c u m este lat. 208 .

considerîndu-se vorbitorul în centru. sc. ACÒI (plur. ceea ce însã întrã în sfera sistematicã a scãderii finalului -eà la -è în graiul moldovenesc: vedè = vedeà. s-ar putea figura astfel: 209 . fabricat chiar la þarã de ferari ºi cu care se coase saci. de-ci de-là”. mijlocie ºi ea prin sens între scurtatele c o l o ºi i c i : Acolè nu poate fi latinul eccu-illac (Cihac). vãzut-ai ceva mai adinioare… într-acoace? (aratã scara). – v. de unde ar ieºi „acolà”. 3ac-. în care -le. ACOLEÀ. dar mai aruncã-þi ochii ºi-ntr-acoace…” Numai asociaþi cu î n t r u . VIII: „Dec! se scoalã flãcãu de la masã ºi vine-ntr-acoaci…” Id. 1Ac. dupã Polysu: acoiuri).: „ce tot alergaþi într-a c o l o ºi-ntr-acoace…!” Formele scurtate: „în c o l o ºi-n c o a c e ” cuprind aceeaºi noþiune. Alexandri.l l i c . Acolea. circa 1670 (Col. În Dicþionarul româno-latin ms. v. dupã Cihac: acoaie. sc. de ex. sau cel puþin mai intim decît a i c e a . Forma aconšu s-a conservat pînã astãzi în Banat ºi-n Hunedoara.. Peste tot. – -oi. din a c i s-a format a c i l e a . aiguille d’emballage. ACOACI. – v.este organic. Aratã o poziþiune mai aproape decît a c o l o . în Iorgu de la Sadagura. astfel cã gradaþiunea între cei patru adverbi. III: „Magdian: Iatã-o chiar sub ochi. prin care se exprimã ceva mai apropiat. Marin: Într-acoace?… cînd te scoborai de sus?… Ba m-a ferit Dumnezeu…” Cuvîntul e trisilabic ºi disilabic: acoace sau acoaci. pe cînd vorba românã ar presupune un prototip *aconium. l.. là. Este o formaþiune româneascã din a c prin sufixul augmentativ -o i = = -o n š u . În Moldova se aude mai ales acolè. cu mult mai rãspîndit este emfaticul acolea (v. n. cãruia-i corespunde forma scurtatã c o l e a .. v. – Coa. 1883. p. Tr.. „agone” = *aconem. – Acolo. ea vine din eccu-i l l i c = e c u . adverbii acoace ºi a c o l o traduc pe francezul „par-ci par-là. fãrã -a. grande aiguille à passer. de ce côté. dar într-un mod mai general. ne întimpinã în sinonimul italian.ACOLEA Lui acoace e corelativ a c o l o „là. dar nu acelaºi.. fãrã a indica anume puncturile între cari se produce miºcarea. Prin analogie cu acolea. dar mai departe decît a i c e . ACOLÈ. atunci cînd aratã ºi el direcþiune sau miºcare în sensul opus: „repede-te iute într-a c o l o . Acum spune-mi. Un ac mare. Un sufix înrudit. 5A). acè = aceà etc. – Acolea. dacã n-ar fi mai probabil cã românii ºi-au format cuvîntul deja în epoca post-latinã. Scara mîþei. traiste etc. Acoace. niciodatã acolè. Acus magna”. 423): „Acony. par là” = lat: eccu-illoc (eculloc). adecã ceva mijlociu între ambele. – Coace. s. adv.

III. egumeni ºi preoþi fãr’ de numãr. 210 . 1627 (A. sã poatã apuca pre Alexandru-vodã acolea. apoi la Huºi. vãzãnd ºi auzãnd cã este golit de tot agiutorul. Cã doar nu eºti fica mea!»…” Ibid. 1648. 105): „…nemic de vinure. Marc. pe sub salbã C o l e a -n iiºoara albã? – Da doi pui de turturea.. Letop. VI. mergãnd ºi domnul cu toate gloatele pe gios pãn la mãnãstirea Goliei. sã nu dea. 231: „… a doua zi cu mare cinste ºi jale au rãdicat boierii cei mari oasele (doamnei Soltana) cu mare adunare de vlãdici. I. ºi au pogorit la Iaºi.ACOLEA Alexandru-vodã Radu. au îngropat-o acole denaintea Precistei. I.I. la care cetind oasele cu mari cãntãri ºi împãrþiri de bani la sãraci ºi la tot norodul ce se afla a c o l o . Letop. pentru cã am ertat domnia mea…” Enache Cogãlniceanu. s-au pogorit la Chilia ºi de a c o l o s-au dus la Împãrãþie. acolea rãmãneþ pânâ veþŠ eºi de a c o l o …” Ureche. ni sã meargã pãharnicii a c o l o . Fulg de pasãre mãiastrã. ca sã se ajutoreascã de a c o l o …” Jarnik-Bîrsanu. Ce duci. Transilv. de acole au luat boierii cu toþi pe domnul ºi l-au dus la curte…” Evangeliar transilvan. mîndrã. 400: „– Frunzã verde foi de nalbã. 171: „Mã fãcui o pãsãrea ªi zburai la maicã-mea. 179: „… s-au gãtit de isnoavã (Despot-vodã) asupra lui Alexandru-vodã. 10: „vare-unde veþ întra în casâ.R.. fãcãnd mare obidnuire domnul pentru doamna. Zburai la maica-n fereastrã. cãte se vor vende acoleá în sat ºi în Þigãnie. Maica-n casã mãtura: «Hîº! pasãre de-acolea. ce Alexandru-vodã.

Muste. aºa am socotit. aºša numai într-o pizmâ va vrša sã-l ucigâ. ed. ne pas laisser tranquille. Cã nu-s pentru dumneata…” Cost. pricepînd lucrul: Ce se acoliseºte Radul-vodã de acel sãrac?…” Un act moldovenesc din 1765 (Codrescu. draga mea! – Bibi. ™kÒllhsa tÕ kakÕn. Un copil s e l e a g ã de alþi. nu prin visurš. 66: „…Cãndu sã va acolisi unŠ omŠ de altulŠ.: a s e acolisi. era prieten Tomºii-vodã. întorsãrâ de-l blãstãma dzâcândŠ: maledicte. compus de asemenea din: „vezi” (vois) + „acolea” (là). Sinonim cu a s e l e g a de cineva sau de ceva. Letop. – Colo… ACOLISÈSC (acolisit. – Acolo.ACOLISESC – Dã-mi-i mie. Acilea. ™kÒllhsa. I. ce te acoliseºtš de noš?… ” N. martie 14 (f. un nod acolea? Ce sã cunosc eu ce-i plesnia muieri[i]-n cap!…” (Jipescu. ºi nerãspundzându-le. ºi s-au acolisit de mene se-l scriu…” Mitropolitul Dosofteiu. iar de francezul „que v o i l à !” se apropie acolea în: „– Pasã-mi-te nu pricepeai cã te chiamã sã-þi dea mere dulci din sîn? – Dã unde. Uricar V. – Colea. s’attacher. creºtinu lui Dumnezeu? Nu-þi spusei cã ieram o fîþã. I. însã într-un mod mai stãruitor ºi cu gînd rãu. gîndind c-or gãsi de toate. ºi dupã stãpãnirea veche ce-au trecut atãþia ani. R. Synaxar. j’ai pris le mal”. nefiindu-i cela nice cu o dealâ. 391): „dupã a noastrã cunoºtinþã ºi cercetare ce am fãcut pe scrisori ºi dovezi ce ne-au arãtat Bosieasa prin vechilul sãu pe aceastã moºie Berbeºtii.. bade. 1857. Negruzzi. v. benedicte. 1646. p. 35 a): „draciš. de nu s-ar fi acolisit Constantin-vodã Brãncovanul domnul muntenesc de Mihaiu-vodã. vb. ºi au adus un uric peatluit ºi nescris. s’accrocher à quelqu’un ou à quelque chose. 1683. Opinc. cã numitul egumen de Hangu rãu se acoliseºte de moºia Berbeºtii…” Cuvîntul acolisesc e de origine greacã. ºi au purces pe Bahlui în sus. Avînd o accepþiune juridicã. cela încâ nu sã va da…” Un act moldovenesc din 1631 (A. coller. III. dar cu mult mai vechi în România decît epoca fanarioþilor. ce avidomâ i se arãta sã-l îngrozascâ de-š audzâša ºi alþâš strigând benedicte. dar acolea sã videþi! Vodã din lagãrul turcilor. f. se communiquer. au ºi pornit dupã dînºii…” Exclamaþiunea: „sã vezi acolea!” corespunde pînã la un punct francezului: „et v o i l à !”. – Aice. de-acolea. nu s-ar fi fãcut…” Miron Costin. un ºiret se acoliseºte. Letop. I. 233: „Earã cine era vizir la Împãrãþie. 140: „ – ªi ce fac acum leºii la Iaºi? – Este o sãptãmînã de cînd s-au dus. dupã ce au vãzut cã nu mai au merinde pentru oºti. cum au auzit de aceasta. ºi au zis vizirul.. Cihac (II. cã aceste toate. aor. reflex. Pravila Moldov. acolisire). 106): „… au venit la mene Gheorghie Pãngaraanul ºi cu carte de la egumenul Nil ºi de la tot soborul. 211 . 60: „Eatã ce agoniseºte zavistia. 42). cum aflã vreme neprietenul de-ºi isprãveºte trebile lui. 632): „kollî.

. acolo aratã ceva mai departe decît a c o l e a . cînd zicem: „el stã c o l o sus”. ACOLISITÙRà (pl. De care au sã dea seamã grecii acolisitori ªi d-un sfînt lãcaº mult vrednic fãr cuvînt supãrãtori…” v. v. pernicieux. Fiecare din aceºtiia mai are cîte una-douã nuanþe: lîngã a c i l e a . 2777: „Din turci peste patru sute.. – Acolisiturã. puþin oreºice mai mulþi. iarâ pentru acolisitura luš scula-sã-va ºi-š va da… „…e„ kaˆ oÙ dèsei aÙtù ¢nast¦j di¦ tÕ enai f…lon aÙtoà. Este curios cã graiul prefãcea pe acolisesc în ocolisesc printr-o etimologie poporanã de la o c o l e s c . – Acolisiturã. Cantemir.. Cînd noi zicem: „el stã acolo sus”.f. Între acolo ºi c o l o este o umbrã de deosebire logicã. care ºi el e mai departe decît a c i l e a . 1648. adv. Bez cãlugãrii ce vremea afarã i-au apucat. là-bas. p. Noul Testament. În marea bogãþie de colorit a adverbilor româneºti de loc. Care fãrã nici o vinã în sabie au picat..ACOLISESC acolisesc pare a fi o rãmãºiþã din influinþa dreptului bizantin. Cînd are nevoie de întãrire. effronterie. ci pe încungiurate. Tragod. c i c e a . lîngã a c o l e a – a c o l e – c o l e a (c o l e ). XI. 8: „…sãvaš nu s-arâ scula sã-š dea luš pentru ce e prišatin luš. adecã a se lega de cineva nu d-a-dreptul. I. „Acolo. adj. înþelegem acea depãrtare în genere. acolo îºi asociazã prepoziþiunea . Acolisesc.M. Beldiman. p e acolo.). Chron. 309): „s-au fost ocolisind Bazga ºi Apostol Beþivul de locul svintei episcopii fãrã ispravã ºi cu mare napaste…” v. acolisiture). Descriptio Moldaviae. importunité. 100). afarã de vechiul a c i c e a (a c i c e . Acolo. în acel loc unde nu sînt nici eu. cu scurtatul c o l o . ACOLÒ. Aºa. i c i ). di£ ge t¾n ¢na…deian aÙtoà ™gerqeˆj dèsei aÙtù…” v. ªi ºeasesprezece tocma volintiri ºi arnãuþi. î n t r -acolo” (L. c i c e ). 5A). lîngã a i c e a – a i c e (a i c i ) ºi i c e a (i c e . indicãm în depãrtare un punct unde se aflã cutarele. Acolisesc. Acolisesc.a c i ºi a c i a cu vechiul c i a . – Agonisesc… ACOLISÌRE v. într-un crisov de la Duca-vodã din 1681 (Melchisedec. care iarãºi e mai departe decît a i c e a . fãrã un punct anume. ACOLISÌT A ACOLISITÒR. Roman. s. în Moldova mai cu deosebire (cfr. Luc. d e acolo. lîngã acolo–c o l o . là. nici tu. -OARE. Acolisitor. sînt singurii adverbi de loc cari niciodatã nu-ºi acaþã 212 pe emfaticul -a (v.

care la rîndul sãu e mai precis decît: „du-te-n c o l o ”. portug. o formã scãzutã aculù ne întimpinã în Legenda lui Avram. aculu amu mira-se toate silele ceršului de Avram…”.l l o c ). colà. ªi cînd scrie mã mîngîie…” Ibid. ca ºi a c o l e a . sã vošu pogorâ în iadŠ. apoi în Banat. care se încerca cu orice preþ 213 . Nicolae din Braºov. d. accullà. miscel. „poporul rosteºte pe alocuri acoo. Transilv. XVII al Bis. Sf. rãmînînd numai scurtatele c o l o . f. cã aminteri ar hi umblat toatã noaptea orbocãind…” (T. saec. acolò. cari toate derivã din eccu-illac (= ecu-llac). f. noi ne rostim cu mai multã demonstrativitate decît în: „du-te acolo”. ºi le-am arãtat eu drumu î n t r -acolo. 38: „Cîntã cucu-n par de vie. Zicînd: „du-te î n t r -acolo”. mai avînd ºi o formã scurtatã: c u l ò = c o l ò . 596: „…a c i c e a veri semãna mârâcini cu rãsul ºi cu glumele.i l l o c c e . Sã aº lua arepile zorilorŠ ºi aº lãcui în marginša mãrieš. 314: „ªi mã scoate pîn’ la Tisã C-acolo-i tabãra-ntinsã. Sã fiŠ fãrã teamâ. c o l e a . Receanu. Variantul macedo-român acloci presupune un prototip latin: e c c u . acolo încâ mãna ta m-are duce pre mine ºi dereapta ta m-are þinša…” Dosofteiu. În macedo-româna se zice: acolò ºi aclò. II. mi-š sui pre stîncâ. 257 b: „Unde mâ vošu duce denaintša duhuluš tãu? ºi denaintša féþeš tale unde vošu fugi? Sã vošu sui în ceršu. 193): „… dus la préstolul heruvimilor. circa 1600 (Cuv. tu acolo eºti. Bucova). acolo eºti. 39 a: „Mi-š acoperi-mâ în cãmar-adîncâ.. acolo veri secera lacrâme ºi plãngere…” Jarnik-Bîrsanu. În daco-româna.ACOLO î n t r u . În istriano-româna acolo a despãrut. ms. Lugoº. 1673. ºi lor le-a pãrut grozav dã ghine cã ne-am întîlnit cu toþi[i]. ª-acolo este-o chilie Cu muºcatã ºi tãmîie: Dragu meu acolo scrie. fãrã sã fi fost în pericol de a se perde. 1651. Silvestru. Theodorescu. com. E curios cã la noi. Acolo pizmaºiš n-or putša sã-m strice…” Cod. ª-acolo sub fagii mici Sînt morminte de voinici. Care s-au dus dup-a i c i …” O naraþiune þãrãneascã din Ialomiþa: „Asearã m-am întîlnit cu niºte oameni care greºiserã drumu la Cãlãraºi. Românul acolo reprezintã pe latinul vulgare c c u .. Lupºeanu).i l l o c (= e c u . strãbunul acolo a susþinut luptã contra sinonimului slavic „tamŠ”. com. despãrþindu-se astfel de ital. în loc de acolo” (D. bãtr. p. span.

În toate accepþiunile sale. acoperire). p. Noul Testament. 348: „deci slobozi Dumnezeu sloata ceršului ºi se vrãsarã ploi de acoperirâ pãmântul…” În rugãciunea Sf-lui Sisin. Dragalina.. aconiþã.s ã spre rãu nu sporéºte. Acoi. Moxa.ACOLO a-l înlocui în limba oficialã. aconiþe).. 291): „ºi cinstitul veºŠmântul ce acopere cinstitul capul lui…” .. cu î n v ã l e s c . pre atîta mai tare sã d e s c o p e r e …” ªi mai jos: Ibid. 1648.).I. Maidan). – v. e sinonim cu î n v ã l i r e . c. care la rîndul sãu e sinonim cu î n f ã º a r e . 1620. a acoperi. Ambele forme sînt de tot provinciale. 52: „… precum focul în piatra mai vîrtoasã ºi în fierul mai îndesat ascuns fiind dintr-acélaºi ºi mai tare lovindu-sã schinteiazã.f:. ACÒPÃR (acoperit. spre mai mare rãu pre altã datã îl opréºte…” Diferitele accepþiuni ale lui acopãr decurg toate din sinonimica sa: pe de o parte. î n f ã º a r e însã este punerea unui ce peste altceva de giur împregiur. Rom. voiler. degetariu. p. acest cuvînt se întrebuinþeazã numai în Banat: „ac. v. – Acoi.R. Luc. Borlova). acoperire. – Colea. acopãr este în antitezã cu d e s c o p ã r . I. d. cãnd sau zavistia d e s c o p e r i n d u . II. fiind a pune sau a întinde un ce peste altceva. Istoria ieroglificã (ms. 71). étui à aiguilles. Acad. Tot în Banat se mai aude cu acelaºi sens vorba a c h e þ: „pînza se coasã cu acul ºi aconšul. – Aice. p. Derivat din a c o n š u = a c o i „grande aiguille” prin sufixul -i þ ã . 53: „… zavistnicul ºi viclianul numai atuncea grãiaºte adevãrul. 2: „…cã nemicâ nu šaste acoperit care sã nu sâ d e s c o a p e r e …” „…oÙdn d sugkekalummšnon ™stˆn Ó oÙk ¢pokaluf q»setai…” 214 Cantemir. – Acilea. I. acele se þin în a c h e þ …” (S. cacher. – Acia. 1Acãriþã. Liuba. unghiþã…” (Preut M. î n v ã l i r e este aceeaºi acþiune dasupra ºi pe mãrgini. bãtr.. aºea ºi sufletul plin de vrednicie. tot aceea numai dasupra. c. deºi scris de þãrani. În sensul propriu al cuvîntului. sau vicleºugul cu un cuvînt a adevãrului acoperind. care însã e îndoioasã. – Acolea. – Acicea. Dicþionarele ne mai dau ºi forma acoperšu. s. – Colo… ACONÌÞà (plur. pre cãt mai mult sã acopere. vb. ACÒNIU. couvrir. text circa 1580 (Cuv. XII. totuºi ne întimpinã: „… în tocmala nostrã au fostu Toder Buzdug din Sãlãvestre ºi Bãloº o t t a m ºi Ghiorghe de acolo ºi Bogdan o t t a m ºi poppa Matešu o t t a m …” Trei t a m la un singur acolo! v. Aci. pe de alta. cu a s c u n d . Aºa într-un zapis moldovenesc din 1612 (A. Cron.

. care ºi mãnãstirea Goliei. 144) 215 . 25: „Ah. III. chiar atunci cînd acþiunea nu e de loc materialã. ºi multe ziduri au cãzut. 74: „… au prins puþinei robi ºi au dat foc satului. f. s-a nãscut o corelaþiune figuratã între acopãr ºi a º t e r n . f. 192: „În zilele lui Grigorie Ghica s-au fãcut º-un cutremur mare. ca sã iau ºi eu pricinã a lãuda dupã a mea putere. fiindcã o tocmia într-acea varã ºi o acoperia cu fer alb. tot le-au dat foc. în care pînã la vîrsta care sînt. care la copilãreasca vîrstã acopere înþelegerea cea desãvîrºitã – a cunoaºte pe vreun stãpînitor al ei cîtuºi de cît urmãtor al dreptãþii. 1651.. 243 a: „… atunci apele ne-au vrutŠ acoperi pre noš. f. 125 b: „… pentru tine am suferit bat•ocurâ ºi acoperi ruºinša faþa mša…” Moxa. ci încã mai vîrtos. 1680. p. 1620. care au þinut un minut de ceas. CXLVI. Letop.ACOPÃR Silvestru. au cãzut toate cubelile mãnãstirii peste dãnºii…” De aci figurat: „Dacã vreo cugetare C-o umbrã de întristare Fruntea mea acoperea…” (Gr. ºi mare spaimã au cãzut asupra norodului. Cron. luînd seama cu amãruntul nu numai cã dreptate sau semn al dreptãþii n-am vãzut. 372: „biruise rãulŠ pre bine ºi acoperise strãmbâtãþile pre dereptãþi…” O figurã de tot îndrãzneaþã: Dosofteiu. trecutã peste 20 de ani. 83 b: „ºi acoperišu cu postŠ sufletul mšeu…” Fiindcã omul dentîi îºi a º t e r n e ºi apoi se acopere. cã arsãse în zilele lui Constantin-vodã Mavrocordat. Jînduit am fost de cînd cu mergerea în vîrstã. p. ºi fiind meºteri unguri din Þara Ungureascã. 8: „cela ce acoapere ceršulŠ cu noori…” „… qui c o o p e r i t coelum in nubibus…” N. Transilv. f. Focul eu învãluii. III. 1651. satele dese cu case multe.. Urîtul mi-l a º t e r n u i . amar mie! cum m-am nãscut într-aceastã Þarã Rumâneascã. dar iarãºi amar mie! cã pricinã de laudã n-am putut afla mãcar una…” Silvestru. rãu au vrutŠ tréce preste sufletulŠ mieu…” Ibid. „Dac-am vãst cã nu mai vii. potopul nedreptãþii acoperindu-o ºi aproape a îneca pe ticãloºii lãcuitorii ei. Pusei dorul cãpãtîi. 270 a: Ps. aºijderea ºi alte sate pin pregiur. cãt acoperise vãzduhul de fum…” Enache Cogãlniceanu. Letop. Muste. – oarecum mi s-au arîdicat perdeaoa minþii. Cu dragul m-acoperii…” (Jarnik-Bîrsanu. Alexandrescu) Zilot.

În sens rãu: Moxa. cînd protege. 1673. Cã spre tine mi-š nedšajdša cînd am sâlâ. ªi miºelul mieŠ de suflet þie caŠtâ Sã-l acoperš cu a r ì p a ta cea latâ…” Sau fãrã nici o imagine: Dosofteiu. Acad. dacã tinde a înºela. ce-l vorŠ ascunde ºi pre dãnsŠ ºi furtuºagul lui. 1620.. acoperire se poate lua în sens rãu.. hie-þ milâ.. p. p. un frate sau mušarša sau alte chipuri asémenša acestora. ier. Domne sfinte. din 1700 (Bibl. cãci un ce nu se mai vede cînd peste el se pune sau se întinde altceva. acoperire e în acelaºi timp sinonim cu a s c u n d e r e . Dar greu.. de vorŠ avša dentru dãnºŠ vreunul sã fie furŠ ºi de-l vorŠ acoperi ºi nu-l vorŠ spune. Sinonim cu î n v ã l i r e .. f. 99 b: „ªi de pizmaºiš âm derãdicâ Miºelul suflet fãrã de fricâ. 73 b: „acoperi-m-oš într-acoperemântul a r i p i l o r tale…” Id. 216 . f. f. Rom.). 48 a: „ªi de turbureala omeneascâ Sã-š acoperš sã sã odihneascâ…” Ibid. Cron. ps. p.ACOPÃR Cantemir. dar ºi în sens bun. aºa ºi pre bine vrãjmaºii…” Pravila Moldov. 24–25: „… În inima ta aceasta ascuns avãnd ca. LXIII: „De adunarea Viclénilor rea Sã mã acoperš ªi sã mã a p e r š …” Dosofteiu. Cã n-am altfel cum face. cu o voroavã vicleanã ºi cu un obraz ce nu ºtie a sã ruºina. frate! ohtez. Ca mijloc de „ascuns”. nu sã vorŠ certa…” 2. În sens bun: Psaltirea transilvanã a lui Corbea. 1673. 90 b: „Hie-þ milâ. 367: „soarele acoperŠ nuorii. f. Iar nu sã defãimez Pe cei d-un neam cu mine. f. 1. 87: „Dator aº fi s-acoper. 1646. ªi sã m-acoperš de ata strîmbâ Ce daŠ cu mulþâš sã-m sae-n grãbâ…” Zilot. doaã vicleºuguri sã poþi a º t e r n e ºi cu doaã rãutãþi sã te poþi acoperi…” II. Ist. 21: „Un tatâ saŠ feorii lui. 1680.

. Coresi. ca adjectiv sau ca substantiv.ACOPEREMÎNT Silit sînt d-adevãr: El îmi zice a scrie Toate pîn’la un pãr…” Cu acest sens.o dupã cum se vede pãnã astãzi…” Acoperemînt e sinonim cu a c o p e r i º. dupã L. Supt sfînta ta àripâ všaþâ pre pãmînt…” E nu mai puþin întrebuinþatã forma fãrã prepoziþionalul a-: c o p e r e m î n t = = lat. Enache Cogãlniceanu. la macedo-români. Sturdzan. Omiliarul de la Govora..B. 164: „…tu eºti acoperitorul mieu.: acoperemînturi. dar mai rar. s. coprire = span. p. În istriano-româna se zice numai c o p e r . acopir. 194 b: „… scoale-sâ ºi sã vã a•ute voaâ ºi vâ hie voaâ acoperitori…” Arsenie din Bisericani. mai jos: „… c o p e r i i cu ajunatul sufletul mieu…” Din lat. f. vechile texturi întrebuinþeazã foarte des. Dosofteiu. f. „Cuvîntul acopir. aºa încît acum abia se mai aude acopir” (M. pe cînd celalalt poate fi luat într-un înþeles mai larg de locuinþã sau adãpost. forma c o p ã r . 232: „…ºi eu am fost orãnduit asupra acoperemãntului bisericii cei mari. p. 1673. Iutza. – Copãr. ad. couvrir. cooperire vine românul c o p e r i r e = it. p. din pântecele mašcã-mša tu-m eºt acoperitoršu…” Ibid. 96: „Petrecînd în casa ta. Rom. 1577 (ed. – Învãlesc… ACOPEREMÎNT (plur. v. cubrir = fr. 1642. circa 1650 (Ms. de la tine e cãntarea mša pururša…” Alãturi cu acopãr se întrebuinþeazã cu acelaºi sens. prin prepoziþionalul a = lat. 178): „… derept tine priimii împutare. Acoperiº. Forma acoperire este deja proprie româneascã. couverture. XVII. La Coresi ne întimpinã însã o deosebire oarecare logicã între acoperemînt ºi c o p e r e m î n t : Ps. 86 b: „pre tine m-am rãdzâmat din zgãu. devenit însã din ce în ce mai rar. c o p e r i ruºinea faþa mea…” Tot acolo. 12: „ºi puse untunérecŠ c o p e r i m â n t u l Š sãu. forma participialã a c o p e r i t o r sau a c o p e r i t o r i u în loc de slavicul „ocrotitor”.n. acopirãmint.. III. 1680. f. se înlocuieºte mereu prin anvãlescu. împrejurul lui acoperemântulŠ lui…” „…et posuit tenebras l a t i b u l u m suum: in circuitu ejus t a b e r n a c u l u m ejus…” 217 . anvãliº. cooperimentum. 42: „…ceršulu e voao acoperemãnt ºi pãmãntul masã. în Acad. de am a c o p e r i t . Cruºova). – 1Acoperit. Aceastã înlocuire la Moscopolis ºi în genere la românii de la cîmp s-a ºi fãcut. Letop.). dupã Cihac: acopereminte). toiture. ploaša ºi vãzduhul šaste hrãnitoršul vostru…” Dosofteiu. cu deosebire însã cã acesta din urmã se aplicã numai la acea parte superioarã a unui edificiu care se mãrgineºte prin streaºinã. Hasd. – Ascund.-ntr-acoperemînt.

acoperiº de pele „obstragulum”. 1580.. de muºchi acoperit…” (Gr. – Învãliº. cu o cucernicã smerenie. quatern. acoperiºul fîntînei „puteale”. pustii ºi învechit. acoperiºul capului muieresc „rica”.” Accepþiunea din urmã e cea mai rãspînditã. Rom. Acopãr. Ist. 96: „fruntea este ceriulŠ minþii. De iedera bãtrînã. Dupã Bobb (I. ca adjectiv. acoperiº este sinonim cu î n v ã l i º ºi a s t r u c u º . – v.: „acopirãmintul i ciuruc di tut. part. XXIX. p. Radu din Mãniceºti.ACOPEREMÎNT Macedo-româneºte: acopirãmint are sensul mai restrîns de a c o p e r i º . al cãror lat acoperiº de ºindrilã se-ntindea jur împrejur cu streºini largi ºi revãrsate. nolite fieri sicut h y p o c r i t a e tristes…” 218 . uneori seninã.): Mat. se cheamã acoperiº întreaga învãlitoare a edificiului. s. toate cãpeteniile þãrii…” v. VI. šarâ carele sãntŠ grãite ašavea ºi curatŠ. Omiliar. însã tocma la þénchiul adevãrului dusã ºi nemerite…” De aci în graiul vechi adjectivul acoperit are înþelesul de „ipocrit”. ºi zidu-i cel înalt Se-ntinde împrejuru-i. stau adunaþi. Alexandrescu. 1646. British Mus. nu fiþi ca acoperiþii ce se întristeazã…” „…quum autem jejunatis. de ex. couvercle. 1794). Dezvoaltã. 16:. În acest sens. acãþã s’chicã tu tute pãrþile = acoperiºul casei e stricat de tot. toate accepþiunile verbului a c o p ã r . Doamna Chiajna. Acopãr. 6311 B. avînd drept margini streaºina. (ms. Cînd e vorba de un edificiu. 7–8): acoperiº de oalã „testum”. 135: „cuvinte acoperite. Acopãr. acoperiºul þîþelor „mammilare”. toit. dupã deosebitele patimi a sufletului…” Coresi. – Astrucuº. šarâ numai cei învãþaþi…” Cantemir. p. 39: „…cuvinte oplite ºi supt pilde oarecum acoperite. dupã Cihac: acoperiºe ºi acoperiºuri). n. 1574 (Ms. uneori acoperitã. allégorique. hypocrite. M-rea Dealul) 1ACOPERÌT. v. Acad. ACOPER̪ (plur. De aci figurat: Critil ºi Andronius (Iaºi. nu foarte le ascultâ ºi mai aléne se îndeamnâ…” Pravila Moldov. împrejurul trupului împodobit al rãposatului. Iutza. passé d’a c o p ã r: couvert. p.. caché. „Precum o sentinelã pe dealul depãrtat Domneºte mãnãstirea. – Acoperemînt.).…e cãndu vã postiþi. ce sã dzice cu tâlcuri ca acélša pentru sã nu înþeleagâ toþŠ... Harl. Odobescu. Cruºova). – Învãlitoare… -Ã. începu sã cazã din toate pãrþile…” (M. acoperiºul casei „culmen. ACOPERÌRE. 15: „oamenii pildele ºi cuvintele célea acoperitele multu le socotescŠ ºi multu le ispitescŠ ºi întreabâ. ieroglif. de cari se apropie ºi prin sufixul -iº (= -uº). – Acoperiº. voilé. f. 48: „…în casele domneºti.

p. – v. „…in circuitu ejus t a b e r n a c u l u m ejus…” s. 1883. fiind înlocuitã prin compusul n ã c r e s c = î n ã c r e s c . lit. ACRICIÙNE. l.. Acad. Acoperitoare. 1648: „darâ cãndŠ postiþ. aigreur. aratã o mai mare intensivitate a stãrii. pe nesimþite te arde…” (Conv. acoperitori). v. l2: „împregšurul lui acoperitul lui…” 2ACOPERÌT. nu fireþ ca cei f â þ a r n i c i triºti…” Cu acelaºi sens în proverbe: Pann. – v. acrime e mai constantã. mit…” v. ms.. Vorbã rar întrebuinþatã. sauer. – Nãcresc. 1874. Acredinem contraho”. acrimi). bãnãþean.. 421): „Acresc. Vocabularul româno-latin. couverture. ACRICIÒS. – v. s.. Prov. 81: „În oalã acoperitã nimenea nu ºtie ce fierbe…” Iordachi Golescu (ms. 75). l. Tr.n. Coopertura. Acoperemînt. p. XVII. Rom. Tectum. A c r e a l ã poate fi trecãtoare. pe cînd acrime. f. Acrime.ACRIME Acelaºi pasagiu în Noul Testament. aciduler. – Coperitoare. p. În Psaltirea ªcheianã. circa 1670 (Col. Tr. Acrescu-mã. toiture.. ACOPERITÙRÃ. vb. ACOPERITOARE (plur. Rom.): „Fãþarnicul. circa 1670 (Col. ACREALÃ v.. Acru. acrire).). A c r e a l ã se datoreºte unei acþiuni 219 .. Aburealã). care însã prin sufixul -lã exprimã numai o stare în genere (v. circa 1550 (ms. tot aºa precum „nãspresc = înãspresc” a scos din grai pe simplul „aspresc”. s. ACREAÞÃ A ACRÈSC (acrit.. aigrir.” Sinonim ºi cu a c o p e r i t u r ã . Sinonim cu a c r e a l ã .f. Acidum reddo. II. 10: „mi s-a acrit cu cutare = es kommt mir schon zuwider. acrimonie. Dicþionarul ms. Acad. 1Acoperit. Acoperitoare. avînd sufixul colectival -i m e . 422): „A c o p e r e m e n t . – v. Acru. Acrime. ACRÌME (pl. acest participiu se întrebuinþeazã ºi ca substantiv: Ps. ca un cãrbune acoperit. Polysu. rendre aigre. Idem. 1883.

dovedesc cã noþiunea de a c r u este cea fundamentalã.. boh. se înrudesc între sine ºi cu românul acriº numai prin tulpina a c r o -. Acru. cu totul independinte. – 1Acriº – 3Acriº. cu a c r i c i u n e .) ºi chiar agrij (Col. Ostrovel. 2. macrum). Copãcel). nãscutã printr-o etimologie poporanã. de botan. aigret. ACRÌRE. fiind comun întregei familii neolatine. Bobb (I. Format din a c r u prin sufixul deminutival -iº. oþãtos…” v. s. Numirile strãine ale plantei: lat. Fãgãraº. 2ACR̪. 83–4) „berberis vulgaris” se cheamã în acelaºi timp acriº-roºu ºi macriº-spinos. verbo „kislŠ”: „acru. s. v. – Aguridã. – Acrum. Albanezul ghreŸtã pare a fi luat d-a dreptul din italiana. – v.. s.. ital. . – -ealã. 367) figureazã ca „mãcriºu-calului”. Sibiºel etc. ital. cu a c r e a þ ã ..n. – Agriºã. Lisa. II. Centralã Bucur.). – Jintiþã. Acresc. agrest.. Poporul pronunþã mai adesea agriº (L. – Agurizar. v. ambele puse în Dicþionarul Ieromonahului Macarie. a c e t o s a ºi a g r e t t o . rumex a c e t o s a sau a c e t o s a pratensis. întocmai ca în 1Acriº. l. a i g r e t t o . Aºa numesc mocanii în unele locuri zerul înãcrit sau jintiþa pe care o fac într-adins pentru a o întrebuinþa în loc de oþet la înãcrirea bucatelor (Banat. iar de la slavi la unguri: egres.ca ºi-n toate celelalte graiuri romanice. cu trecerea iniþialului ac.: oseille. Se zice mai des macriº sau mãcriº. Sensul cel mai vechi este acel de „aguridã”.ACRIME externe. polon. Tr. ogresta. de botan. 1882. nu ºi prin sufix. groseiller à maquereau. În forma italianã aceastã analogie a modificat pînã ºi sufixul. agresto etc. Este învederat cã în aceastã nomenclaturã graiul poporan a fuzionat pe a c r u (= lat. franc. Rumex acetosa. c. – -iº. Suseni. Acru. Un al treilea sinonim este a c r e a þ ã = ital. p. agrezza. pretutindeni prin analogie cu agrestis „sãlbatec”. Românul acriº este o formaþiune proprie. – Zer. 2) aduce ambele forme pentru „oseille”. acrum) cu m a c r u (= lat. trecerea la m a c r u fiind deja ceva posterior. forma macriº a devenit cea mai rãspînditã. uva acerba.n.B. Acru. dar pune numai pe acriº la „acriºu-calului”. din 1778 (ms. cu acrime. singurul pe care-l au macedo-românii. Cu toate acestea. – Nãcresc. v i n a g r e r a etc. acrime vine mai mult din însãºi natura lucrului. c. agreŸt etc. 43). petit lait aigri servant en place de vinaigre. raisin vert.. 1885. care totuºi în Lexiconul Budan (p.. Sinonimii romanici occidentali: span. – Agriº. Tot aºa la Porcius (Flora Nãsãudului. provenþ. germ. – -eaþã.în ag. 1ACR̪. p. Transilv. S a u e r a m p f e r sau S ä u e r l i n g . Buc. t. Din Italia a trecut la slavi: serb. agraz. Ribes grossularia..: 1. precum nici sinonimul al patrulea: a c r i c i u n e . 9. Bibl. span.. v i n e t t e .n. vechi franc. dar care în daco-româna mai cã nu se întrebuinþeazã. 220 înlocuind aproape cu desãvîrºire pe organicul acriº pentru diferitele specii din genul 3ACR̪. t.

lAcriº). Se mai cheamã: macriºspinos ºi macriº-de-rîuri. apare aceeaºi noþiune de a c r u . râclée. acrituri). avem un frumos specimen de diferenþiare analogicã: acru + iº agrestem + acriº + macrum agriº macriº v. – 2Acriº. trecut în agriº. afarã de alþi termeni. 221 . – Acriu. 116: „Omului de orce bine îi vine înbuibãturi: De dulceþuri greaþã-i vine.. poporul însã întrebuinþeazã acritoare numai într-un sens ironic: „Pe la noi. trecut în macriº. com. – Nãcresc. Despre trecerea formei acriº în macriº. o x y a c a n t h a . – Macriº-spinos. St. action de rosser quelqu’un. precum: s p i n a a c i d a . – Macriº. ACRIª-ROªU. Acru. alþii naframã.f. Macriºu-calului. vezi mai sus la: 2Acriº. „tocitoare” = ceva care toceºte etc. v. ACRIªU-CALULUI. – 3 Acriº. cu istoria lui 3acriº. îi zic cã a mîncat o sãferdè.f.. – -oare. v. – -urã.. ªi-n numirile strãine ale acestei plante. terme familier: volée. – v. precum „învãlitoare” e ceva care învãleºte. Filip. ACRITÙRÃ (plur. doreºte ºi acrituri…” Tractat de medicinã popularã din secolul XVIII (ms. S a u e r d o r n etc. Acru. Corodeºtii). – v. Macriº-pãseresc.. – Lemn-galben. – v. – Macriº-de-rîuri… ACRIªÒR. – v. II. Literalmente: ceva care a c r e º t e . chose aigre en général. t. ACRIª-PÃSERESC. s.ACRITURÃ „Rumex”. iar prin urmare o þ e t (v. ACRÌT. Acresc. s. Franþuzeºte se zice „donner du v i n a i g r e ”. alþii acritoare…” (Preut I. Alãturînd acum istoria lui 2acriº. unii îi zic salatã. în Arh. cãci drege foarte mult acritura sau amãrãciunea fierii la cei sîngeroºi ºi mãnioºi ºi la cei buhavi…” v.): „…din praful acesta sã ia de trei ori pe zi. Tutova.: épine-vinette. Prov. de botan. cînd sileºte cineva pe copil a sãri iute ºi de multe ori peste coardã. ACRITOARE. Pann.. – Dracilã. Acru. Acru. cînd este cineva bãtut de cãtrã altul. Berberis vulgaris. Acru.

pe cînd cele douã dentîi indicã un alt gust „dînd în acru”. precum ºi ital. âcre. dacã în amar sau în dulce se amestecã o acriciune oarecare. boieru. Poporul zice: „acru ca o þ e t u l ” sau „acru ca b o r º u l ” mai ales cînd se vorbeºte despre vin. acelaºi sens fundamental de „înþepãtor la gust”. II. ÀCRU. a c r i º o r ºi a c r u þ . Rar sã puie ochi buni þãranu pã cîte un orãºan…” (Jipescu. aigrelet. Pretutindeni. aigre. Mîncam ºi-mi mai rãmînea.. Covurlui. Din latinul acrum. adicãtele alde ãi îmbrãcaþi în acre. Pann. cînd zicem însã a c r i º o r sau a c r u þ . dar fãrã vreun alt gust. 394: „Hop sãracã mîndra mea. ªi nici cînd nu-s sãturat!” 222 . -oneus). deºi nu tare. Dar eu de ea sînt sãtul: I-am cunoscut bunãtatea. agro.a trecut în -gnumai în derivatul a g r i º .. acru întrã într-o mulþime de termeni ca: a) L a p t e -acru „oxygala”. Dar acuma însurat Trãiesc ca º-un împãrat. très aigrelet. -ÌE. în albastre. -Ã. Oancea). c. agro. provenþ. La români -c. acru e în opoziþiune cu d u l c e . 114: „Mulþi doresc singurãtatea. adj. Opinc. De mîncat îmi aducea L a p t e -acru-ntr-o mãrgea. 333). 10).. „A veni cuiva acru de ceva sau de cineva” este o locuþiune proverbialã pentru a arãta dezgust. Sinonim cu a c r i c i o s . – -iu. Ca ºi a m a r . acroi este mai mult decît acriu. Mi-a venit acrã.. -OAIE. Se întrebuinþeazã în graiul românilor din Selagiu (Tribuna din Sibii VII. de unde atît sinonimul francez. dregãtoru. cu deosebirea însã cã aceste douã din urmã însemneazã „puþin acru”. destul…” Pentru þãran. Transilv. v. Jarnik-Bîrsanu. agre etc.ACRIU ACRÌU.. Ca epitet specificativ. iar într-un sens superlativ: „a fãcut un borº c a t r a n de a c r u ” (E. adj. Acriu. ACROI. span. Aºa un lucru poate fi amar-acriu sau dulce-a c r i c i o s . e numai acru. adj. sînt acre pînã ºi hainele acelora pe cari îi considerã ca „ciocoi”: „Negustoru. Un contrast ºi mai energic cu noþiunea de d u l c e exprimã asociaþiunea: a m a r ºi acru. v. Acru. Mironescu. îi sînt negri înaintea ochilor. Fiind compus din a c r u prin sufixul cel intensiv -oi (= lat.

Ca mãicuþa nu te-i face. alumen”. ºi-i cere inima m e r e acre…” Alexandri. Vocab. Termen întrebuinþat de toþi românii. pommes à cidre” (Costinescu. v. Pann. I. Ca nume personal. Caransebeº.. R. 183: „Soacrã. I. în care epitetul specificativ vine din slavicul kvasŠ „fermentum” (Miklosich). De te-ai coace-un an º-o varã. c. III. 87). mai des la plural: m e r e -acre „care nu sînt bune la mîncare ºi din care se face must acru. II. Fãgãraº. În Banat „se zice la alaun: c i p s ã sau ºi p e a t r ã -acrã” (S. 237: „Soacrã. pop. dar avînd ºi unii sinonimi provinciali. Georgescu. c) A p ã -acrã „eau minérale” se întrebuinþeazã în unele locuri peste Carpaþi: „borvizul la noi se cheamã a p ã -acrã” (I. P o a m ã acrã. I: „Mãri. Poamã dulce nu te-ai face…” Marian. Acest termen se aplicã în graiul poporan cãtrã soacre. Tot vei rãmînè amarã…” Bietelor soacre li se cîntã acest cîntec chiar la nunþile þãrãneºti: 223 . Alexandri. sc. e) V a r z ã -acrã „choucroute”. într-un document moldovenesc din 1620 (A. d) M ã r -acru. Buc. II. Prov. 150: „N-are dinþi sã roazã pîinea. II. Prov. Sinonim cu l a p t e -acru este „lapte-c o v ã s i t ”. nu-mi mai pomeni de caþaonul cel de dascal. Scorei).ACRU Ibid. Nunta þãrãneascã. De te-ai coace cît te-ai coace. Pann. c. Acrum). soacrã. Liuba. În Basarabia existã o familie de boierinaºi: Meriacri = M e r e -acre.2. Mã bãgai slugã la dracu…” Într-un text latin medieval: „et pastores dabant nobis a c r u m l a c bibere” (Du Cange. Poez. soacrã! P o a m ã acrã! De te-ai coace cît te-ai coace. verjus”. 92: „Mai bine v a r z ã acrã cu-nvoialã Decît zahãr dulce cu cîrtealã…” f) P o a m ã -acrã „fruit aigre. 181): „Glegorcea L a p t i acru…” b) P e a t r ã -acrã „alaun. lua-l-ar nãbãdaicele! cã m-am sãturat de dînsul ca de m e r e acre…” Se zice de asemenea: mere p ã d u r e þ e ºi mere m i s t r e þ e . 193: „Frunzã verde l a p t e -acru. Maidan).

ºi acrum l a c o p i i . strîns. verme. rîie. Poamã dulce nu te-ai face.2ACRÙM . cîrcinul sau broascã la ochi. însemnînd ambele „puþin acru”. die Aphthen. buba cea rea. rast. – Varzã… ACRÙ. diochi. peatrã. Doamna) De aci ºi proverbul: „s-a sãturat soacra de p o a m ã acrã” (Pann. plãscaghiþã. Maidan). friguri.– Lapte. Bogeºti): „Poporul de aicea numeºte boalele astfel: poalã-albã. varzã ºi poamã. – Acriu. gîlci. petit ulcère dans la bouche”. umflãturã de þîþã. – Pãdureþ. treapãd. mãr. Acresc. De te-ai coace-un an º-o varã. Tot eºti acrã ºi a m a r ã !” Apoi ca un fel de consolaþiune comicã: „Frunzã verde de cicoare! Bucurã-te. Gr. chelbe. – Borº. vãtãmãturã. bube dulci. – Mistreþ. com. Perian (Tutova. oftigã. durere de ochi. cari însemneazã: „dînd în acru”. bubã neagrã. Liuba. de méd. Neamþ. probablement sulfate de magnésie. tabes meseraica. p o a m ã acrã! De te-ai coace cît te-ai coace. marasme infantile. (plur. – v. soacrã mare. I. – Acritoare. dropicã. com. Jîpai. millet. aphtes. giunghi. Acum. c. troahnã. Cã-þi vine cheptãnãtoare Sã te cheptene pe cap C-o lobdã de lemn de fag. – Acriº.n. ciumã. v. muguet. Cu primele douã sensuri: Pontbriant: „acrumu.ACRU „Foaie verde iarbã latã! Soacrã. plecate. aphthe. 1. este: g) B r î n z ã -acrã: „aºa se cheamã în Banat brînza închegatã de sine din laptele înãcrit” (S. apã. albaþã la ochi. – Oþet.– Acriturã. maladie de la bouche chez les enfants. Deminutivele lui acru sînt: a c r u þ ºi a c r i º o r . 167). – Apã. s. Caransebeº. – Soacrã.. pe care ne-o aducem aminte. soacrã. 2. Dr. acru întrã în compoziþiune intimã numai cu vorbe de viþã latinã: lapte.: 1. holerã. iar amestecul lui acru în alte gusturi produce pe a c r i u ºi pe a c r i c i o s . – Peatrã. – Poamã. coriu. – Acrime. acrumuri). Este foarte interesant cã. – Brînzã. printr-un fel de afinitate electivã. Polysu: acrum. jîpai peste cap!” (G. Mundfäule der Kinder”. durere de cap. Constantiniu. boale lumeºti. rohini. – Catran. – Mãr. sorte de sel médicinal. t. u n f e l d e b o a l ã c a r e s e 224 î n t i n d e p e s t e t o t c o r p u l ” . potciturã. vãrsat. Singura excepþiune. 3. gãlbãnare. tifos.

Þãranii scaldã pe micul bolnav în apã din „scuturãturã de fîn de ºes”. Perian ne dã urmãtoarele amãnunte: „Acrùm bîntuie mai cu deosebire pe copiii rãu tractaþi. copilul se unge cu o alifie din „200 dramuri untdelemn ºi 15 dramuri spirt de vin”. vechiul francez a i g r u n . s’io ridico. Într-un text medical din secolul XI: „nullum a c r u m e n detur antequam febris absolvatur” (Du Cange. cuiºoare. Nefiind nici slavic sau turcesc. ba mãcar cu unul singur.ACRUM Într-o scrisoare ad-hoc. nu figureazã de loc în repertoriul lui Cihac. apoi a c r u m e n . iar ca medicament extern. limba latinã vulgarã îºi formase douã cuvinte: dentîi „acrimen”. se învineþeºte în timpul plînsului cînd este lovit de aceastã boalã. duhul îi este greu. e g r u n ºi românul acrum. ºi-n fine pelea începe a se zbîrci puþin pe partea spinãrii. ºi cît iei pe o parà sã pui într-un feligean cu puþinã apã. aºijderea ºi cînd naºte copilul sã dea ºi copilului o datã. în vîrstã pînã la 15 sau 18 luni. fiecare dezvoltîndu-se pe o cale proprie.. terminul acrum cu cele trei înþelesuri ale sale. într-o zi sã ia ºi în alta sã nu ia. 1. toate pisate ºi cernute. „sînge de nouã fraþi” etc. e g r u m . de unde românul „acrime”.): „Bun este ºi acrumul sã ia femeia cînd este grea.. a picioarelor ºi a braþelor. a turului. la ºeapte luni ºi la noã. Oare de unde vine? Din aceeaºi tulpinã „acro-” ºi prin acelaºi sufix „-men”. cît un grãunte de meiu…” Descrierea nu e destul de lãmuritã ca sã ne permitã o identificare sigurã. sã bea dimineaþa pe nemîncate. Copilul þipã întruna. nici maghiar sau grecesc. Cuvîntul darã e deopotrivã cunoscut în România întreagã ºi oricare ar fi organul cel atins – se aplicã deopotrivã la o b o a l ã c o p i l ã r e a s c ã . adecã miercurea ºi sîmbãtã. e trist ºi abia se mai miºcã”. care ne interesã aci mai în specie. d. îl þin totdauna la cãldurã. apoi dupã un timp oarecare cade într-o mare slãbiciune. ºi-i dau un medicament intern. nucuºoarã. 117) 225 . Stat.). în Arh. iar figurat orice lucru neplãcut. A molti fia savor di forte a g r u m e …” (Parad. cîtetrele aparþinînd sferei medicale. Avem darã trei cuvinte acrum. puþintel pîn-a nu suge þîþã. în care se amestecã „cu o lingurã de lemn nouã” cîte un dram sau douã de scorþiºoarã. ferte foarte bine la un loc cu cîte „trei pumni frunze de rugã uscatã. XVII. compus din „80 dramuri miere curatã”. cîte de douã ori pe zi. ea ajunge însã pentru a se bãnui cu multã probabilitate cã e vorba de sulfat de magnezie. Italieneºte a g r u m e însemneazã legumele ºi fructele cele acre sau acriºoare. Cu al treilea sens: Tractat de medicinã popularã din sec. Din latinul „acrumen” descinde italianul a g r u m e . dimineaþa ºi seara”. XVIII (ms. „în douã zile pe sãptãmînã. trei cepe albe ºi trei cãþei de usturoi”. Ambele accepþiuni se combinã la Dante în: „E poscia per lo ciel di lume in lume Ho io appreso quel che. ad voc. sã-l pisezi acrumul sã-l faci praf. are lipsã de sînge.

a i g r u n . – -ime. – -ame. care însã e înrudit prin sens. masculin în franceza ºi-n italiana. malaise”. francezul aigrun = lat. acrum însemna ºi la noi o clasã de legume. – v. agrume este deja aproape sinonim cu b o a l ã . devenit -ã la feminin: legumã = lat. pe de altã parte. légume. v. – Acrime. ºi cu italianul a g r u m e în înþeles de vegetaþiune. – Acru. Acum. Si vous voulez d’honneur venir à chef. – -ume. din latinul a c r ù m e n . Dict. c’est a i g r u n pour ma jambe…” În ambele aceste pasage. acrumen = ital. legumen = fr. -i-men ºi -u-men a trecut la noi: -i-men în -i m e : acrime. 226 ACRÙÞ. avînd ºi un aspect vegetativ. Cît se atinge de aplicarea cuvîntului la o sare medicinalã.. Acru. dupã cum observã Godefroy (loco cit. ªi mai mult la Alain Chartier. -u-men n-a conservat nicãiri urma lui -e-. aeramen. iar prin urmare la masculin trebuia sã disparã de tot: acrum = lat. – Limbariþã. asprime. ACRÙMA.. aceasta nu are trebuinþã de justificare. „chose propre à aggraver un mal. înainte de a fi devenit termen medical. Sufixul latin -men cu cele trei forme ale sale amplificate:-a-men.ACRUM 2. iar nemþeºte Schwamm „ciupercã”. deoarãce asemeni sãruri implicã în însãºi compoziþiunea lor prezinþa unui a c i d . – Spuzealã. – v. querir compaignie…” De aci darã avem mai puþin de un pas pînã la: 3. În vechea francezã a i g r u n vrea sã zicã nu numai „toutes espèces de légumes à saveur âcre” (Godefroy. maladie. E de crezut darã cã. Aigrun). Arriere donc. . astfel cã franþuzeºte ea se cheamã muguet „clocoþel” sau millet „mei”. poet din prima jumãtate a secolului XV: „Mais il te faut garder d’e s g r u n . Peu penser. cruzime etc. Sub raportul curat fonetic. limba românã nu putea sã facã decît acrùm. Acriu. une maladie”. vechi arame = lat. – Legumã. car ce vous est a i g r u n Plus que poison…” sau într-un vers din Charles Fontaine (1555): „Car en courant on s’eschauffe et enflambe. Românul acrum cu înþeles de „mal. dar încã exprimã noþiunea generalã de ceva n e s ã n ã t o s .). fie sulfat de magnezie sau altã. cãci una din cele douã boale copilãreºti numite acrum consistã tocmai din neºte parazite vegetale. a c r u m e n = fr. Dechassez la (l’oisiveté). Aºa la Marot (+1544): „Dames pourtans atour ou couvrechief. v. -a-men în -a m e ºi -a m ã : aramã.

ºi earãºi sculãndu-se au mulþãmit Domnului. acsion a cãpãtat la noi o întrebuinþare glumeaþã. ºi au purces mergãnd în biserica cea mare domneascã. plonger. cãntãnd aksion. vb. astfel cã: acufund = a(fund) + cufund. ACUFÙND (acufundat. Aghios. dans lequel se répète le mot ¥xioj „digne” (Cihac). ACªÌCE A ACªÒR. p. Cînd mergeau la rugãciune. 227 . Toþi luau cîte-un tãciune. 251. scoþindu-i Evangheliea înainte dupã obiceiu. dulceþi. 1Ac. – v. Numai biet popa Stoian Cu luleaua de cocean. ªi-ndatã ce-a nopþii umbrã se ivi. Nu se vedea om cu om. ACªÌ v. ca ºi a l i l u i a .. chant de l’église grecque. pomenindu-l…” Cuvîntul aksion a trãit cîtva timp în România.. – v. Aºa. Ieºea fumul gros. 95: „Popii de la Richiþele Toþi aveau ciubuce ºi lulele. Ispirescu. Aculeþ. P.m. de botan. t. povestind urcarea pe scaunul metropolitan din Moldova a lui Gavril Calimah (1759): „apoi i-au adus cafe. fãrã ca sã avem nevoie de a reconstrui un prototip latin cu: ad + con… Se întrebuinþeazã ca activ ºi ca reflexiv. ACU-DOAMNEI.ACUFUND ÀCSION. Ca ºi a g h i o s . nãscutã prin amestec cu sinonimul a f u n d . dupã cum trãiesc astãzi „bonjour” sau „adieu”. Enache Cogãlniceanu. „Robul luã îmbe trupurile-n spate. Formã moldoveneascã în loc de c u f u n d . – Aliluia. ºi în apa Dunãrii spumate El le azvîrli. dar românesc n-a devenit niciodatã. Snoave. III. Letop. Merse. ACÙ. Iarã cînd pe l-Acsion. Cînd era pe l-A g h i o s . Acum.” v. – v. acufundare). s. enfoncer. ºerbet ºi fumãtoare.

lit. faþã de ceea ce nu mai e sau care nu este încã.n. deoarãce ne întimpinã ºi-n forme feminine ca furc-ul-iþã. – -eþ.. ªalul negru) „Sfîrãia ca ferul roº În apã acufundat…” (C. maintenant. ci este deminutivul latin: -ullus (-ollus). Donici. Acum joacã. II. aculmare). – -or. aculeþ = ac + ul + eþ. se pencher. ºi vãd cã dumneta.. mai rãu mã acufunzi…” v.. în gînduri acufundaþi. ª-a mea bucurie s-au acufundat…” (C. propendeo. Negruzzi. 486): „Eu am venit înaintea judecãþei sã capãt dreptate. – -ol. sufixurile sînt duple: a c u º o r = ac + uº + or. – -uº. al sensului ºi al regiunii unde se întrebuinþeazã. Culme. – Acioalã. astfel cã vorbele româneºti ca aculeþ etimologiceºte cuprind în sine chiar trei sufixuri. v. v. în Cinci pîni (Conv. care ºtii legile. Ciubãr-vodã) „Tocmai atunci a sa maicã. sub raportul formei.. Din cele trei deminutive. Latineºte ar fi: acullitium = ac-on-ul-itium. inclino (L. s’incliner (Pontbriant). 149). împreunã cu-al sãu tatã. aiguillette. aculeþe). lAc. – Cufund. Sufixul -ul în -uleþ nu reprezintã de loc articlul din acul. care era compus din tematicul -on ºi din -ul (cfr. Corssen2. Gafiþa) I. camion. 1883. B. Grierul ºi furnica: 228 „Ai cîntat! îmi pare bine. Forma acmù a despãrut din grai. – -ul. s.ACUFUND Ah! cu trupul grecei. zi-ul-icã etc. iar în opoziþiune cu augmentativul a c o i „grande aiguille”. ªãzind amîndoi pe vatrã. musc-ul-iþã..). Sinonim cu a c º o r = a c u º o r ºi cu a c u þ . acum exprimã noþiunea de ceea ce este. Creangã. adv. în val îngropat. ACMÙ. Cuvînt care trebui încã verificat. Stamate. În texturi nu l-am gãsit. ACUFUNDÀRE v. ACUFUNDÀT A ACULÈÞ (plur. În celelalte douã. -ulla (-olla). Funcþionînd numai ca adverb de timp. vb. de suite. ACÙLM (aculmat. – Fund. dacã poþi…” . Afund. numai a c u þ are un singur sufix: -uþ. ACÙM. κi spuneau fãr’ sã grãiascã de nenorocita fatã Prin duioasã cãtãturã a ochilor lãcrãmaþi…” (Id. Acufund. à présent.

ACUM Pann, Prov. II, 98: „Fost-ai lele cînd ai fost, Dar acum eºti lucru prost; Ai fost floare trandafir, Dar acum eºti borº cu ºtir…” De aci: „vreme de acum” în antitezã cu trecutul ºi cu viitorul. Gr. Alexandrescu, Meditaþie: „V r e m e a d-acum, trecutul, a-l ºti avem putere, Numai ce-a sã se-ntîmple noi nu putem vedea; Dar cînd ceasul soseºte, cînd nãlucirea pere, Se trage deodatã ºi vecinica perdea…” Pravila Moldov., 1646, f. 31: „acestŠ obicéšu au fost legšuit de legšuitorii cei bãtrãni, šarâ în v r é m š a de acmu ceºt mai tineri s-au tocmit toþŠ înpreunã º-au schimbatŠ acea tocmalâ…” Caragea, Legiuire (1818), p. 64: „Sã fac daruri ºi pre v r é m e a de acum, ºi pe vréme viitoare…” Dintre ceilalþi adverbi de timp, acum este într-o corelaþiune mai intimã cu atunci. Moxa, 1620, p. 356: „puserâ nume beséreciei Capitol, ºi de a t u n c e pãnâ acum noi chemâm besérecile latineºti românéºte capiºte…” Dosofteiu, 1673, f. 84 a: „…pentru viþãiš oltaršuluš de-a t u n c e , acmu sînt mieluºeiš luš Dumnedzãu ceš cuvîntareþ…” Cuvîntul Sf-lui Ion Crisostom despre rãbdare, text din sec. XVII (Cod. ms. miscel. al Bis. Sf. Nicolae din Braºov, p. 515): „…multâ depârtare vâzŠ de cãtrâ acei pâstori ce-au fostŠ a t u n c e de ceºtea ce sãntŠ acum; nice sãntŠ aceºtea de acumŠ ca ceša de a t u n c e , câ aceša era hrâbori, šarâ ceºtea de acum fugâtori…” Cînd se repetã: acum-acum, sau cînd îºi asociazã prepoziþiunile „de” ºi „pînã”, acum devine sinonim cu a c i întrucît acesta funcþioneazã ca adverb de timp. Neculce, Letop. II, 374: „Nãdejdea Domnului este ca sãninul cerului ºi ca încetul mãrei: acum este sãnin ºi se face nour, acum este marea linã ºi se face furtunã…” Gr. Alexandrescu, Meditaþie: „Dar astfel umbra-nºalã zadarnica-þi silinþã: Acum din mîni îþi scapã, acum iarãºi o vezi…” Moxa, 1620, p. 350: „ºi rãspunserâ: nice tu nu veri domni d e acum, ºi-ºi aléserâ pre o slugâ a lui SolomonŠ…” Noul Testament, 1648:
Act. Ap. IV, 17: „d e acum sã nu maš grãšascâ…” „…ne u l t r a loquantur…”

229

ACUM Act moldovenesc din 1610 (A. I. R. I, 22): „…pre acolea sã hie ºi d e acmu hotarul…” Omiliarul de la Govora, 1640, f. 75 a: „… ce šatâ d e acmu a ºti de tine nu vošu ºi nice dinãoarâ d e acmu întru nevoile tale nu te vošu asculta…” Psaltirea ªcheianã, circa 1550 (ms., Acad. Rom.): „ºi p o n ã acmu spunšu minunile tale…” În aceste ºi asemeni pasage, acmu ar putea fi înlocuit prin: „a c i - a c i , de a c i , pînã a c i ”, care însã are totodatã funcþiunea de adverb de loc, ceea ce lipseºte lui acum. Aºiºderea construcþiunea foarte întrebuinþatã: „de acum î n a i n t e ” nu exprimã altceva decît: de a c i înainte, franþuzeºte „dorénavant” = „de hore en avant”. Mateiu Basarab, 1649 (A. I. R. I, 107): „… šarã voi sã cãutaþi de acum î n a i n t e foarte sã vã feriþ de mãnãstire…” Un act moldovenesc din 1669 (A. I. R. I, 140): „… sã-i hie de acmu î n a i n t e egumenului direaptâ ocinâ ºi cumpârâturã în véci…” În „d e acum”, se poate ca cele douã vocale sã se contracteze, ca în Pravila Moldov., 1646, f. 111: „certarša ce se dâ în vaculŠ deacmu celuša ce va face silâ vreunii muieri, šaste dupã voša •udeþului”; sau poate sã disparã iniþialul a-, ca într-un zapis moldovenesc din secolul XVIII (A. I. R. III, 224): „de d e ‘cmu sã nu avem a pãrã unul pré altul…” La mitropolitul Dosofteiu, mai ales, ne întimpinã: a) Contracþiunea prèkmu = p r e acmu: „ºi pãnâ pre-acmu voš vesti miratele tale” (1680, f. 87). Tot aºa în documentul moldovenesc din 1617 (A. I. R. I, 1, p. 13): „voi foarte sã daþi pace sã þie cãlugãri de la Sãcul cum au þãnut ºi pãnã pre-acmu…” Construcþiunea „pînã pre acmu” sau „pînã pe acum” astãzi nu se mai întrebuinþeazã, ºi nici chiar „pe acum”. b) Eliziunea kakmu = cã acmu (1673, f. 106): „Ni-š pãþâ c-atunce sã te îngrozascâ, C-acmu vine Domnul sã te milušascâ…” c) O reduplicare curioasã a prepoziþiunii d e : dæ dèkmu = d e acmu: „ce noš ceºtš viš vom blagoslovi pre Domnul d e d e -acmu ºi pânâ în véŠ” (1680, f. 150). Vechile texturi ne dau cîteodatã forma organicã trisilabicã acumu. Legenda Sf-ei Maria Egipteanã, text din sec. XVII (Cod. ms. miscel. al Bis. Sf. Nicolae din Braºov, p. 392): „…acumu e vréme sã faci cumu þi s-au zisŠ…” Cuvîntul Sf-lui Ion Crisostom (Ibid., p. 478): „…cela ce-m era eri de trupulŠ mieu, acumu-lŠ privâscŠ ca unŠ striinŠ…” Un tractat teologic, tot acolo, p. 630: „… ce mâ vošu face, cã acumu m-au ajunsŠ asul cela înfricatulŠ de carele de multe ori auzišam…” Legenda lui Avram, circa 1600 (Cuv. d. bãtr. II, 192): „de acomu nice diriorâ nu te vošu vedea…” În forma întreagã acumu tonul era nesigur: putea sã cazã pe a doua sau pe a treia silabã, adecã acùmu ori acumù, cãci numai prin aceastã incertitudine tonicã se explicã 230

ACUM cele douã forme scurtate: acùm (=acùmu) ºi acmù (=acumù), cari sînt dopotrivã vechi. În unele texturi ambele se gãsesc la un loc. Aºa, în Cãlãtoria la iad a Maicei Domnului, circa 1550 (Cuv. d. bãtr. II, 346, 860): „acmu nu se roagã dereptu pãcãtoºi…”, dar ºi: „acum vedemu tine, roditoare Domnului…” Din forma acmù, prin asimilaþiune regresivã s-a nãscut amù; din forma acùm, prin perderea consoanei finale: acù. 1. A m ù : Jarnik-Bîrsanu, Transilv., 165: „Foaie verde, verde panã, Astã iarnã era iarnã, Bãtea vîntu ºi ningea ªi badea la noi venea; Amu-i varã ºi-s Rusale, Punte nouã peste vale, Amu-i cald ºi amu-i bine ªi bãdiþa nu mai vine!…” „În loc de acum, la noi se zice amù, dar asemenea ºi acù…” (C. Teodorescu, Vaslui, c. Lipova). Deja la mitropolitul Dosofteiu, 1680, ne întimpinã de douã ori amù scurtat din acmù:
Ps. XLIII: „Darâ amù urniº ºi ruºinaº pre noš…” Ps. CXXVIII: „dzâcã amù IzrailŠ…” „N u n c autem repulisti et confudisti nos…” „…dicat n u n c Israel…”

2. A c ù : O naraþiune þãrãneascã din Moldova de pe la începutul secolului XVIII (A. I. R. III, 278): „… pãnã acù n-am vinit la dãnsul ºi viindu nu l-am gâsit…” Enache Cogãlniceanu, Letop. III, 226: „…mai pe urmã au scos ºi goºtina întreitã, cîte 11 parale de oae, care nu se arãta semne bune, cã-l blãstãma þara, cãci se uitasã aceastã slujbã întreitã, iar acu iar au gãsit-o de au scos-o la medean…” Un þãran din Prahova: „Da bine, naº Gligore, cu ce ne aleserãm noi din rãzboiu dã fu mai acù? – Pãi de, hine! Ne aleserãm cu ce au dat împãrãþiile, nu cu ce a vrut Dumnezeu…” (Jipescu, Opinc., 135). I. Creangã, în Capra cu trei iezi (Conv. lit., 1875, p. 339): „Bun! zise el în gîndul sãu. Ia acù mi-e timpul…” ªi mai jos (Ib., p. 343): „… mi-aduc aminte ca acù cã l-am întîlnit o datã prin zmeuriº…” În loc de m a i acù = „récemment” ºi c a acù = „comme si c’était présent”, se poate pune ºi m a i acum, ca acum, dar mai bine emfaticul a c u m a . În poezie, acù în loc de acum permite a cîºtiga o silabã prin eliziunea vocalei iniþiale a cuvîntului ce urmeazã sau prin contracþiune. De exemplu: Beldiman, Tragod., v. 745: 231

ACUM „De-acu-i vreme sã purceagã ºi sã meargã toþi în jos…” Pann, Prov. I, 39: „Þi-l dau d-acu-n mînã fãr’ sã mã sfiesc, ª-o pungã de galbeni încã-þi dãruiesc…” Gr. Alexandrescu, Cîinele izgonit: „Dar dupã o lungã vreme, Sãtul în zadar a geme, Jalbã cîinele a dat, Zicînd cã d-acu-nainte Toate îi vor pãrea sfinte, Numai sã fie iertat…” O doinã din Basarabia: „Frunzã verde poamã coarnã, Astã iarnã era iarnã ªi ningea ºi viscolea, Bãdiþa la noi venea; Dar acu-i senin ºi bine ªi bãdiþa nu mai vine…”
(Alex., Poez. pop.2, 405)

În poezia poporanã forma acù se mai utilizeazã ºi pentru rimã. Marian, Bucovina, 1, 140: „Ce feliu de voinic eºti tu De te-ai lãsat tocma-acù, În floarea vieþii tale, Sã fii cãlcat în picioare?…” Tot aºa la Iancu Vãcãrescu, p. 37: „ªi gîndului acù Sã tacã îi plãcu: Vorbirea s-a-nceput L-al inimilor fund; Spun ele ºi rãspund Cu glasul lor cel mut…” În fine, acù este indispensabil în idiotismul poporan: acu-i acu! care aratã sosirea unui moment decisiv de a face sau de a se face ceva. I. Creangã, în Dãnilã Prepeleac (Conv. lit., 1876, p. 457): „– Mãi omule! Stãpînu-meu s-a rãzgîndit; el vrea mai întîi sã ne cercãm puterile º-apoi sã iei banii. – Ia acù-i acu, zise Prepeleac în gîndul sãu, oftînd…” Acelaºi, în Stan Pãþitul (Conv. lit., 1877, p. 32): „Mai iscodeºte ea pe ici, pe colea sã vadã n-a putè afla ceva despre copil, dar copilul parcã întrase în pãmînt. – 232 Ei, ei! Acù-i acù. Vai de mine…”

ACUM În acest idiotism, acù nu poate fi înlocuit decît numai doarã prin emfaticul a c u m a (v. Acuma). A se zice acum e acum sau amù-i amù n-are destulã energie. Construcþiunea „de-acu” sau chiar „de-cu”, foarte deasã în graiul þãrãnesc, însemneazã un viitor apropiat, pentru care însã limba francezã se mulþumeºte mai adesea cu „à present” sau „maintenant”. Iatã cîteva exemple din Tutova (C. Mironescu, com. Ibãneºtii): „Poporul pe aici, mai ales femeile, cum vãd vreun þigan cu ursul, îl cheamã sã-i joace ursul ºi sã i-l vîre ºi-n casã; ºi deacã o întrebi: pentru ce? ea-þi rãspunde: aºa-i ghine sã hie numai giocuri ºi veselii în ograda me, iar din casã ursul nš-o scos faptul ºi d e -cù are sã-nš meargã ghine…” „Cum vede primãvara cocori ºi berze, poporul zice: Mãi vere, iote trec cucoarãle la vãratic, d e -cù ne-am mîntuit de iarnã…” „Pe brotãcel, cum îl aud cîntînd, zice: i-auzi bre, cum cîntã hojma broºticul? d e -cù sã ºtii c-are sã ploaie…” Sã se observe cã poporul numai pe acù îl construieºte cu prepoziþiunea d e , mai niciodatã pe amù, deºi ambele varianturi se pot întîlni în aceeaºi frazã, bunãoarã: „amù-i aºa, dar d e -acù sã vezi…” Forma amù din acmù nu trebui confundatã cu vechiul adverb amù = lat. a d m o d u m , astãzi despãrut din grai, însã des în vechile texturi, totdauna cu sensul de actualul „darã”. În loc de „acum d a r ã ” strãbunii noºtri ziceau: „acmù a m ù ” , iar pentru: „iatã d a r ã acum” se putea zice: „adecã a m ù acmù”. Coresi, Omiliar, 1580, quatern. II, p. 15: „a c m u a m u mestecaþi sãnt derepþii cu pãcâtoºii, šarâ atunce foarte bine despãrþiþi fivorŠ…” Ibid., quat. XI, p. 12: „…apa vie šaste céša ce se varsâ ºi curâ, apâ vie dulceaþa duhului sfãntŠ, cã în toate chipurile cheamâ-se, dupã cã ce în multe chipuri lucreazã, a c m u a m u cheamâ-se apâ, aorea focŠ…” Legenda Sîntei Vineri, din sec. XVI (Cod. ms. miscel. al Bis. St. Nicolae din Braºov, p. 72): „…pãnâ amŠ înblatŠ în pustie, tine amŠ avutŠ ajutâtoare, šarâ acmu cãtrâ lume m-amŠ turnatŠ, ce ajutoršu-mi trebušaºte de la altŠ cineva fãrâ de la tine? a c m u a m u , înpãrâteasâ, stãi dereptŠ mine, sãraca de eu, ºi-mi fii ajutâtoare…” Predica transilvanã, circa 1600 (Cuv. d. bãtr. II, 228): „…de pre zeu, te pãrâsirâ tine toþi ºi trecurâ ca umbra, ºi a d e c ã a m u acmu aceša de sine-ºŠ stau, e tine pãrâsirâ toþi ºi te-ai înplutŠ plinŠ de amarul adului…” În Codicele Voroneþian, circa 1550 (ms., Acad. Rom.): p. 130: „a m u acmu ciînre grãšaºte…” p. 131: „a d e c ã a m u acmu, bogaþii, plãngeþi-vã…” v. Adecã. – Amù. Un alt idiotism arhaic foarte interesant este „iar cînd a fost acum” sau „iar cînd acum” cu înþeles de „récemment, depuis peu”. Un act muntenesc din 1630 (A. I. R. I, 32): „…dupã aceša c â n d u a u f o s t acum, šar dumnelui vornicul Hreza mi-eu dat banii cãt amu dat eu…” Badea Bãlãceanul, 1679 (A. I. R. I, 61): „…un loc ce au cumpãrat Necula log de la Nedélea fratele Calii dreptu ug 3 ºi þine scaune pe acel loc, šar c ã n d a u 233

ACUM f o s t acum, fiind casa pãrinþilor Calii aproape de acel loc ºi acum šaste pe seama ei, nu sã sufere sã fie scaunele acolea înaintea casii ei…” Tudor Logofãt, circa 1584 (Cuv. d. bãtr. I, 38): „…šar c ã n d u a u f o o s t u a c u m , šar se au apucatu aceºtii boerii ce sãntu maii sus ziºi, ºi cu egumãnul, de acestu þigan Calul feorul Opréi de sã-l šaa…” Constantin Brîncovanu, 1694 (Cond. ms. Brîncoveneascã, în Arh. Stat., p. 86): „…ºi tot le-au þinut bošarinul domnii méle cu bunã pace, šar cãnd au fost acum, dupã ce au trecut 5 ani, venit-au Mihalcea ºi Moise înpreunã cu Dragomir cãpitan înaintea domnii méle în divan de s-au întrebat de faaþã cu bošarinul…” Aceeaºi Condicã Brîncoveneascã, p. 108: „…šar c ã n d a c u m în zilele domnii méle, šar au venit Panã Logofãt…” Cu un sens ceva apropiat, dar nu acelaºi, se zice: „acum de la o vreme”. Gheorgachi, Letop. III, 311: „ºi dupã masle mergea boierii de-ºi lua de la domn ertãciune; dar acmu d e l a o v r e m e s-au rãdicat ºi acest obiceiu…” Din latinul vulgar e c c u - m o d o , cu un accent nesigur, s-au nãscut: pe de o parte românul acumù = acmù ºi acùmu = acùm; pe de alta, cu aceeaºi bifurcare tonicã: friulanul acumò = lat. eccu-mòdo = rom. acumù, ºi sardul còmo = lat. eccù-modo = rom. acùmu. Aceastã observaþiune a fãcut-o deja de mult Ascoli (Kuhn’s Z. f. v. Sprachf. XVI, 123). Sardul zice: „dai c o m o innantis” (Spano, 164), italianul: „da q u i innanzi”, cel dentîi corespunzînd românului „de acum înainte”, iar cellalt: „de a c i înainte”, ca ºi cînd graiul nostru ar concentra în sine la un loc neºte varianturi pe cari le gãsim numai împrãºtiate în limbile surori din Occident, ba încã unele – ca forma acrum, despre care mai jos – nu se mai gãsesc nicãiri. Din variantul acumù prin intermediarul acmù vine scurtatul amù; din acùmu – acù. Macedo-româna ºi istriano-româna posedã numai forma acmu, pe care au amplificat-o în acmoce, acãþînd pe - c e dupã analogia lui „atunce”. Pe acmoce istriano-româna îl mai reduce la: cmoce (Miklosich, I. Maiorescu). În acest mod, cuvîntul român n-are de loc a face cu vechiul grec ¢km»n „tout-à-l’heure, encore”, deºi se aseamãnã atît de mult prin funcþiune ºi prin formã. Neogrecul ¢kÒmi sau ¢kÒma a perdut pînã ºi sensul de „tout-à-l’heure”, dezvoltînd numai pe acela de „encore”, astfel cã pentru a exprime noþiunea de prezinte trebui sã-ºi asocieze pe tèra: ¢kÒmi kaˆ tîra. Tot aci vine albanezul akoma „încã”. Genealogia cuvîntului: lat. eccù-mòdo lat. eccù-mòdo

friul. acumò

A
eccù-modo rom. acùmu acùm acù

<
rom. acumù acmù 234 amù

:
sard. còmo

ACUMA În graiul din Banat, de exemplu lîngã Lugoº, mai existã formele acrù, acrum ºi a c n ù . Trecem peste a c n ù = lat. eccu-nunc, despre care am vorbit la locul sãu. Forma acrum însã aparþine aci ºi este de o importanþã extremã, ca un adevãrat rest aºa-zicînd fosil din latinitatea cea mai depãrtatã. Pe lîngã e c c e , latina vulgarã avea variantul e c c e r e , care ne întimpinã des la Plaut: „Prandi in navi, inde huc egressus sum te conveni. – E c c e r e , Perii misera!…”
(Menaechmei II, 3 v. 50)

„Jam, enim e c c e r e ibo in forum…”
(Trucul. II, 2 v. 68)

„Mihi praedicas? – E c c e r e ! jam tuatim Facis, ut tuis nulla apud te sit fides…”
(Amphitr. II, 1 v. 4)

Precum în compoziþiune e c c e devine e c u - în toþi pronumii ºi adverbii romanici derivaþi, tot aºa e c c e r e catã sã fi avut în compoziþiune o formã e c r u -, de unde e c r u - m o d o alãturi cu e c u - m o d o . Din e c u - m o d o vine acum; din e c r u - m o d o – acrum. Din variantul acmù, prin intensivul -ºi (lat. sic), s-a format vechiul a c m u º i , astãzi a m u º i ; din variantul acùm, prin scurtatul acù, s-a nãscut intensivul a c u º i cu deminutivul a c u º i c ã , iar prin particula emfaticã -a: a c u m a . v. Acnù. – Acuma. – Acuºi. – Amù. – Amuºi. – Atunce. ACÙMA, adv.; tout-à-l’heure, à présent. Format din simplul a c u m prin emfaticul -a (v. 5A), acuma circuleazã în concurenþã cu formele scurtate a c ù ºi a m ù , dar geograficeºte e mai rãspîndit decît ele. În Dicþionarul ms. bãnãþean, circa 1670: „Acmu. Nunc. Acuma. Nunc”. Pann, Prov. I, 99: „Nevasta l-acea-ntîmplare Începu a se-nchina, Zicînd cu mare mirare: U i t ã - t e acuma, na!…” Pompiliu, Sibiiu, 25: „De-aþi fãcut voi cuiva bine, Faceþi º-acuma cu mine!…” Zilot, Cron., p. 112: „Cine sã latre? Cei ce împarte 235

ACUMA Cu lupii turma ª - a t u n c i º-acuma?…” Iancu Vãcãrescu, p. 16: „Iar acuma fãr-a prinde Eu de veste nicidecum, Fãrã arcu a-mi întinde Fugar m-am trezit pe drum…” Þãranul din Prahova: „Acuma ie acuma, hine Moþãilã! Strîngi-te la piept ºi ia-þi cãciula…” (Jipescu, Opinc., 97). Emfaticul acuma se poate pune aproape pretutindeni unde se întrebuinþeazã simplul a c u m , dar mai ales în locul energicului a c ù : A c ù - i a c ù = acuma-i acuma; Uitã-te a c ù = uitã-te acuma; A c ù , de! = acuma, de… v. Acum. ACÙR (acurs, acurgere), vb.; accourir. Arhaism trecut în Lexiconul Budan. În texturi nu-l gãsim. Numai în aparinþã îl poate bãnui cineva la Coresi, Omiliar, 1580, quatern. XXVII, p. 11: „…mulþi nevošaºte, ce mai vrãtosŠ lenivoºii ºi šuþii spre cuviinþa céša buna ºi spre spãsenie a c u r â (akoyrä)…”, cãci contextul probeazã cã aci este vechiul infinitiv „a curã” = lat. currere, iar nicidecum compusul acur. v. 2Cur. – Curg. A-CURMEZ̪. – v. Curmeziº. – De-a. ACÙS v. Acusat. ACUSÀRE A ACUSÀT, -Ã, adj.; constaté, reconnu, prouvé par serment. Acest cuvînt este un adevãrat mãrgãritar, gãsit din întîmplare într-o claie de fîn. Pintre documentele inedite ale mãnãstirii Bistriþa din Oltenia, conservate în Arhivele Statului din Bucureºti, se aflã o epistolã de la Petru-vodã Mircea cãtrã „jupan Neagoe marele ban al Craiovei”, scrisã întreagã slavoneºte cu mîna vel-logofãtului Bogdan. Actul poartã numai data lunarã: „30 octobre”; anul însã nu poate fi decît 1560, cãci din alte documente se ºtie cã atunci anume era Neagoe pe scaunul bãnesc ºi Bogdan la logofeþie (v. Venelin, Vlacho-bolg. gramaty, p. 177). În acea epistolã, Vodã scrie lui Neagoe cum cã cãlugãrii de la Bistriþa ar pretinde a fi ale lor trei familii de þigani, pe cari le stãpînesc Laþco ºi Panga, ºi deci – urmeazã epistola – „dacã cãlugãrii vor putea sã jure cã aºa este, atunci graþiozitatea ta sã le dai pe acei þigani menþionaþi mai sus ca sã fie ai mãnãstirii, iar lui Laþco ºi lui Panga sã cauþi a le da alþi þigani la numãr în locul acelor þigani pe cari graþiozitatea ta îi vei fi gãsit acusaþi: tæh aþigaii cto æsi iaºæl tvoa milostð akusaþi”. Neºtiind cum sã-ºi exprime ideea într-o limbã 236 ce-i era strãinã, scriitorul a vîrît în textul slavic termenul juridic curat românesc:

ACUªI acusatu, acusaþi, cu sens de „recunoscut, constatat, dovedit prin jurãmînt”. Sub raportul fonetic, acest acusaþi, cu s ca în „casã”, „nas”, „pus” etc., nu cu z ca în neologismii luaþi din franceza sau italiana, reprezintã din punct în punct pe latinul a c c u s a t u s . Sub raportul logic însã nu se potriveºte de loc cu latinitatea clasicã, în care cuvîntul nu are nicãiri sensul de „constaté”, ci numai cu latinitatea vulgarã, de unde ne întimpinã aceastã accepþiune în francezul a c c u s e r ºi italianul a c c u s a r e . Franþuzeºte: a c c u s e r son age, a c c u s e r sa maladie, a c c u s e r réception d’une lettre, a c c u s e r son jeu… Italieneºte: a c c u s a r ricevuta, a c c u s a r una lettera, a c c u s a r un dolore. În terminologia jocului de cãrþi, occidentalul a c c u s a r e este mai-mai tot aceea ce fãcuserã cãlugãrii de la Bistriþa în privinþa celor cîteva sãlaºe de þigani: „În alcuni giuochi, accusata dicesi di quelle verzicole (tre o più carte) che vengono accusate o sia d i c h i a r a t e da’giuocatori, a tenor delle regole del giuoco, p e r t i r a r n e q u a l c h e v a n t a g g i o ” (Boerio, Diz. Veneziano, v. Acuso). Româneºte însã se pare cã acusat era anume cel „dovedit prin jurãmînt”, „et jurata fuit accusa”, dupã cum se zicea în latinitatea medievalã (Du Cange, v. Accusa). v. Rãu. ACÙªI, adv.; sur le champ, de suite, à l’instant. Format din a c ù (= a c u m ) prin intensivul -ºi (=lat. sic), acuºi exprimã un viitor imediat. Pann, Prov. I, 97: „Nevasta lui mai în grabã Cãldarea la foc puind, ªi el umblînd dupã treabã, De caii lui îngrijind, κi întrebã pe nevasta: Puseºi, dragã, ce fãcuºi? Ea îi rãspunse l-aceasta: Da, da, bãrbate, acuºi…” „În sãptãmîna Paºtilor merg copiii seara în cimitir ºi bat toaca, zicînd: Toaco tocorezele C-au trecut botezele, Toaco tocoriile C-au trecut floriile, Toaco tocoruþele C-acuºi vin pãscuþele…”
(P. Olteanu, Hunedoara, Haþeg)

I. Creangã, Povestea lui Dãnilã Prepeleac (Conv. lit., 1876, p. 459): „Mãi omule, zise dracul. Tu cu ºmichiriile tale ai tulburat toatã drãcimea; da acuº am sã te vîr ºi eu în toate grozile morþii!…” Alecu Vãcãrescu, p. 28, rãu a pus pentru rimã pe acuºi în loc de a c u m : 237

ACUªI „ªi tu limbã, ce tãcuºi, Ca o mutã pãn-acuºi…” Numai cînd se repetã, acuºi aratã o activitate febrilã în prezinte, nu în viitor: „Pe cînd soacra horãia, dormind dusã, blajina norã m i g ã i a prin casã; acuº la strujit pene, acuº îmbala tortul, acuº pisa malai ºi-l vîntura de buc…” (Conv. lit., 1875, p. 284). Prin emfaticul -a (v. 5A), acuºi se amplificã în a c u º a , fãrã a se modifica sensul. „Cînd ameninþã pe cineva cu bãtaie, poporul zice: Lasã cã-þi voi arãta eu Bacãul a c u º a !…” (Preut G. Palladi, Tutova, c. ªendreºtii). Din acuºi, dupã analogia lui „atîtica” din „atît”, se formeazã deminutivul a c u º i c a , care se poate aplica dopotrivã la prezinte ºi la viitor imediat. „…o sã-þi dãsluºesc, pã cît m-o tãia puterea, atîtea º-atîtea-ntrebãri ºi nepriceperi, trecãtoare dã multe ori pîn mintea ta-ntunecatã ºi nedãslegate pîn-acuºica de judicata ta nedãprinsã…”
(Jipescu, Opincaru, 20).

v. Acum. – Amuºi. ACÙªA v. Acuºi. ACUªÌCA A ACUªÒR v. Aculeþ. ACÙÞ A préfixe. Devenind prefix, prepoziþiunea latinã ad ne apare în graiul român: 1. redusã la a-, fãrã a se reduplica urmãtoarea consoanã, dupã cum se reduplicã în italiana: afum = it. affumo, afund = it. affondo, alin = it. alleno, alint = it. allento, alung = it. allungo, amorþesc = it. ammorto, aplec = it. applico, apun = it. appono; 2. rãmasã ad- denaintea vocalei: adaog = lat. adaugeo, adãp = lat. adaquo, adun = lat. aduno; 3. amplificatã printr-o vocalã iraþionalã denaintea consoanelor labiale: adevãr = = lat. ad-verum, adãpost = lat. adpositum, ademînã = ad-manum. v. 15A. s. n.; enfer. Astãzi se zice numai i a d . Predica transilvanã, circa 1600 (Cuv. d. bãtr. II, 228): „deci acolo în lãunŠtru întru adŠ întunérecul ales fi-va, chinŠ cumplitŠ ºi durére nespusâ; cã acolo vare-ce veri simþi ºi vare-ce veri auzi, totu þi-e urâtŠ ºi de totu te îngrozeºti; ºi vare-ce veri atinge sau se va atinge de tine, de toate te vatãmi, cã adul šaste plinŠ de amarŠ fierbinte…” Cod. ms. miscel. sec. XVII (Bis. Sf. Nicolae din Braºov), p. 652: „beséreca sa, caré nu o va învince uºa adului…” 238
2AD, lAD-,

ADAM Dosofteiu, 1680, f. 110 b: „izbãviº sufletulŠ mšeu din adul cel maš de desuptŠ…”; dar ºi cu forma i a d , f. 150 a: „toþ cariš sã pugoarâ în š a d … ” Paleoslavicul adã din grecul ¤dhj. Cuvîntul vechi românesc, rãmas de epoca pãgînã pentru a exprime aceeaºi noþiune, este t a r t a r = lat. tartarus (= gr. t£rtaroj), de ex. în Cugetãri în oara morþii, circa 1500 (Cuv. d. bãtr., 465): „…o, amar ceša ce nu se pocâescu de pãcatele sale, cã aceša toþi se ducu în foculŠ nestinsu ºi în vermii neadurmiþi ºi în t a r t a r u …” v. Genune. – Iad. – Tartar. – Tãrîm.
3AD!

– v. Aduc.

ADÀM, n. pr.; nom du premier homme, personnification sémitique et chrétienne des origines de l’humanité. Numele primului om, dupã Biblie. Arãbeºte: a d a m „om”. Abia în secolul trecut românii au început a întrebuinþa data creºtinã în locul cronologiei bizantine de la zidirea lumii, presupusã a se fi întîmplat cu 5508 ani înainte de Crist, ºi care se numea „cursul anilor de la Adam”. Nic. Costin, Letop. II, 77: „…ºi l-au rãdicat pe Mihaiu-vodã din scaun, ºi cu mare mãnie ºi grabã l-au cuprins, în 14 zile, fiind vineri, fiind Mihaiu-vodã la bisericã la Trii-sfetitele, fiind în zioa sãrbãtoarei a Prepadoamnii Paraschevii, fiind c u r s u l a n i l o r d e l a Adam 7218, iar de la Hs. 1710…” De aci locuþiunea poporanã: „de cînd cu moº Adam”, pentru a arãta o vechime extremã a unui lucru, ceea ce se zice italieneºte: „da A d a m o in qua”. În Moldova: „de la Adam b a b a d a m , adecã „babà Adam”, cu turcul sau tãtarul b a b à „tatã”. v. Veleat. Nemic nu era înainte de Adam. Numai el se nãscuse fãrã pãrinþi. Singur pãmîntul i-a fost tatã ºi mumã. Aceste credinþe sînt exprese prin douã ghicitori ajunse a fi poporane, deºi sînt învederat de o proveninþã cãrturãreascã: „— Cine nu s-a nãscut ºi a murit? — Adam strãmoºul. — Cine la moartea lui a întrat în pîntecele maichi-sii? — Tot Adam strãmoºul” (A. Pann, Moº Albu I, 28). D. G.D. Teodorescu (Poez. pop., 250) aduce urmãtoarele paraleluri strãine, al cãror numãr s-ar putea înzeci: „— Quel est l’homme qui n’a pas eu de mère? – A d a m . — Quel est l’homme qui est mort sans être né? – A d a m . — Wer gestorben und nit geboren sey? – A d a m . — Nun nascíu, nun addatau, senza nasciri muríu. – A d a m o .” Alte ghicitori, de aceeaºi naturã, v. la Dr. Gaster, Liter. pop., 230, unde ne apare totodatã figura lui Adam în literatura noastrã poporanã cea popeascã, adecã muncitã ºi-n mare parte tradusã din slavoneºte sau din greceºte de bieþii dascãli bisericeºti, 239

ADAM dar îmbrãþiºatã ºi rãspînditã pe la þarã. Aºa este, de exemplu, o Poveste despre „Adam” ºi Eva ºi Versul lui „Adam” (op. cit., 276 sqq.), care se începe prin: „Veniþi toþi cei din Adam ªi cu fiii lui Avram, Sã cîntãm versuri cu jale Pentru-a lui Adam greºale…” Tot de origine dãscãleascã, însã îmbrãcat ceva mai româneºte, ni se înfãþiºeazã Adam în colinde ºi-n cîntece de nuntã. Într-o colindã, culeasã de d. I.G. Bibicescu în Transilvania (Col. ms.), „Ion sînt-Ion ºi cu bunul Dumnezeu” judecã pe Adam, care se scuzã cu naivitate cã l-a înºelat Iuda de i-a bãgat mãrul în gurã; apoi: „Adam din rai a ieºit, Tot plîngînd ºi suspinînd ªi-n cîrji albe rãzimînd ªi din gur-aºa grãind: – Rai, rai, rai! grãdinã dulce! Nu mã-ndur a mã mai duce De dulceaþa poamelor, De mirosul florilor, De sunetul frunzelor, De zgomotu-albinelor. De viersul pãserilor ªi de glasul îngerilor…” La nunþi, duminica, înainte de plecare la bisericã, se recitã aºa numita Iertãciune, în care se zice cã Dumnezeu a zidit: „Pe strãmoºul nostr-Adam, Din care ne tragem neam: Cu trupul din pãmînt, Cu oasele din peatrã, Cu frumseþea din soare, Cu ochii din mare…”; apoi despre Eva ºi gonirea din rai: „Dar Dumnezeu s-a milostivit ªi a doua oarã l-a primit ªi i-a zis: – Adame, Adame, Creºteþi ºi vã îmulþiþi Ca nisipul mãrii ªi ca stelele cerului, ªi pe pãmînt sã trãiþi ªi sã-l stãpîniþi!

240

ADAM ªi de atunci se trage Viþe ªi seminþe Pînã ce-a ajuns rîndul ªi l-aceste douã mlãdiþe, Ce stau plecaþi Ca dumneavoastrã, pãrinþi, Sã-i iertaþi ªi sã-i binecuvîntaþi…”
(G.D. Teodorescu, op. cit., 166–7)

Dupã o versiune din Moldova, Adam fusese zidit: „Cu trupul din opt pãrþi, Cu oasele din cheatrã ªi cu gîndul din mulþimea îngerilor…”
(M. Busuioc, Suceava, c. Paºcani-Stolniceni)

Dupã o altã: „Dumnezeu a vãzut Cã raiul rãu i-a ºezut Fãrã moºtenire ªi fãr’ vieþuire, S-au gîndit ca pe om sã zideascã ªi raiul sã moºteneascã: Au luat ochii din mare, Chica din soare, Lut din pãmînt ªi suflet din Duhul sfînt, ªi-n clipã pe strãmoºul Adam a fãcut…”
(Constantiniu, Neamþ, c. Doamna)

În alte varianturi, se mai adaugã: „sîngele din rouã”, „cugetul din noori”, „suflare din vînt” etc., sau în loc de „mulþimea îngerilor” se pune: „iuþimea”. Cele „opt pãrþi”, din cari fusese zidit trupul lui Adam, figureazã în manuscripte slavice începînd deja de prin secolul XIV, cari însã fiind de proveninþã sudicã, cãci ele menþioneazã pe cumani, pe români, pe arnãuþi, e tot aºa de cu putinþã ca noi sã fi luat legenda de la serbi sau bulgari, precum e cu putinþã ºi viceversa (v. Tichonravov, Pamšatniki otreennoš ruskoš literatury, t. 2, p. 439 sqq.). În orice caz, fîntîna comunã, directã sau indirectã, a acestor subtilitãþi teologice poporane e bizantinã, dupã cum e ºi explicaþiunea simbolicã a numelui A D A M în Pravila lui Mateiu Basarab: A = 'Anatol» (rãsãrit), D = DÚsij (apus), A = ”Arktoj (nord) ºi M = Meshmbr…a (sud). v. Conãcãrie. – Iertãciune. – Nuntã.

241

ADAM Mult mai românesc e Adam în vrãji ºi descîntece. Într-un descîntec cînd s-a deochiat o vitã: „…ie vacile, Le du pe c ã r a r e a l u i A d a m La pãºunea lui Avram ªi la apa lui Iordan…
(I.D. Nour, Bîrlad)

Într-un altul de desfãcut farmecele: „De mîna dreaptã m-au luat, Pe c ã r a r e a l u i A d a m m-au purces, La fîntîna lui Iordan dusu-m-au, Cu crucile de mir, Cu þãrmurile de vin; Aºa Sfînta Precistã iarãºi de mînã m-au luat, Pe croh alb m-au aºezat…”
(Idem)

Într-un descîntec de albeaþã: „De mîna dreaptã l-a luat, Dipe soare l-a înturnat ª-a pornit, ºi a plecat Pe d r u m u l l u i A d a m La fîntîna lui Iordan, ª-a tîlnit Trei surori a soarelui…”
(Albina Carpaþilor, 1879, p. 345)

Ce sã fie oare „cãrarea lui Adam” sau „drumul lui Adam”? În alte descîntece figureazã în locu-i: „cãrarea lui T r o i a n ” , de ex. în lunga vrajã „de a face pe dragoste”, culeasã de d. S.F. Marian în Bucovina ºi unde ne întimpinã de trei ori: „Mãrioar-au sinecat, Sinecat º-au mînecat Pe cãrarea lui T r o i a n La rîul lui Iordan…”
(Col. l. Tr., l870, nr. 3, p. 4)

În altele: „Pe cãrare, Pe uliþa mare, La rîul lui Iordan, La fîntîna lui B o g d a n …” 242
(G.D. Teodorescu, 362)

ADAM Traian, pãrintele Daciei; Bogdan, fundatorul Moldovei; iatã-ne deja departe de lumea biblicã! Înlocuit-au românii pe strãmoºul omenirii Adam prin strãmoºul naþional T r a i a n ? sau nu cumva, din contra, vechiul cult al eroului pãgîn va fi fost gonit mai tîrziu prin elementul semitic al creºtinismului? În astronomia poporanã „calea lui T r o i a n ” , fiind una din numirile „drumului de lapte”, sã fie oare tot aceea ºi „calea lui A d a m”? Iatã, negreºit, neºte cestiuni cît se poate de interesante. Vom observa numai cã-n latinitatea medievalã aceastã parte a cerului se chema „via Sancti Jacobi”, de unde: span. camino de Santiago, fr. chemin de St. Jacques, provenþ. cami de San Jaques, bret. hent sant Jakez etc. (v. Gaidoz et Rolland, Mélusine, 1884, p. 151-3). v. Avram. – Bogdan. – Iordan. – Troian. Se pare cã tocmai funcþiunea cea astronomicã a lui Adam, suit într-o sferã mai pe sus de cei doi luminãtori, ne întimpinã în balada poporanã Soarele ºi luna, aºa dupã cum se cîntã în Dobrogea (Burada, Cãlãt., p. 168). Neºtiind cum sã scape de amorul fratelui sãu, Luna îi zice Soarelui: „— Soare luminos, Mîndru ºi frumos! O scarã de fer Pîn’ la naltul cer Tu mie sã-mi faci, Pe ea sã te urci, Iute sã te duci Pîn’ la moº Adam, Cãci dorinþã am La el sã priveºti, Sã te spovedeºti. — Degrabã el s-apuca ªi îndatã cã fãcea O scarã de fer Pîn’ la naltul cer, ª-apoi se urca ªi se înãlþa pîn’ la moº Adam, Strãbun lui Avram, La el cã privea, Se spoveduea. Adam scoborea, De-a stînga-l lua, În iad îl bãga…” În fine, dupã cum prin Adam s-a început lumea, tot prin Adam se va sfîrºi; aºa crede poporul. Una din legendele române despre Judecata cea din urmã sau „vremea 243

ADAM de apoi” este cã atunci „cînd se vor împlini veacurile”, Dumnezeu va pune pe Adam sã buciume, ºi la trîmbiþa lui se va zgudui lumea ºi se vor scula morþii de prin morminte (Vaslui, c. Negreºtii ºi Mirceºtii; Botoºani, c. Poiana-Lungã). O versiune adaogã cã buciumarea va þinea trei zile ºi trei nopþi, „ºi cine n-o va auzi, va rãmînea în iad, iar ceilalþi vor merge la judecatã” (A. Ciureanu, Vaslui, c. Zãpodenii). Unui om perdut fãrã îndreptare ºi fãrã mustrare, i se poate zice cã: n-a auzit trîmbiþa lui Adam. Cu toate astea, nici pe Adam nu-l cruþã poporul în înjurãturile sale. La Vrancea, bunãoarã, „auzi mereu ocãri de: Pasca mã-sei, crucea, Dumnezeu, feºtania, luceafãru mã-sei, Adamu mã-sei etc”. (Putna, com. Gãurile). În vechile texturi, numele Adam îºi acaþã uneori pe flexionarul -u: Adamu. În Cãlãtoria la iad a Maicei Domnului, scrisã circa 1550 (Cuv. d. bãtr. II, 358): „puterea cinstiteei cruci, ceša ce Adamu ºi Eva izbâvi deîn blãstemu…” De asemenea în Legenda Duminicei, 1600 (Cuv. d. bãtr. II, 45): „ainte feu omu întãe Adamu de-l fecšu în chipul mieu…” În ambele pasage Adamu e la acuzativ, în loc de: „pe Adam”. Ca nume de botez, Adam – de unde patronimicul A d ã m e s c u , augmentativul A d a m o i u (în Banat: A d a m o n š u ) ºi deminutivele A d a m u þ ºi A d a m a c h e – e foarte rar la români. Ca nume evreiesc, îl vedem într-o satirã poporanã din Bucovina, Jidovii ºi volintirii: „Într-o searã neguroasã, Care vîrã fricã-n oasã, Mergeam noi, O sutã de jidãnoi: Chiºer ºi Haham, Bureh ºi Adam, ªi cu rabin între noi, Cu trei carã de-usturoi…”
(Col. l. Tr., 1871, p. 39)

Ca nume local, este un sat Adam în Tutova, numit dupã mãnãstirea de maice de acolo, ºi un sãtuleþ Adam în districtul Sucevei: apoi A d a m e º t i i , sat în Teleorman. v. Aron. – Avel. – Cain. – 2Jidov. – Moise…
2ADÀM, 3ADÀM,

nom propre personnel. – v. 1Adam. – 3Adam.

nom de certaines localités en Moldavie. Din localitãþi cu acest nume, cea mai însemnatã e mãnãstirea Adam, altãdatã aparþinînd Covurluiului, astãzi însã – prin schimbarea hotarelor districtuale – cãzînd în partea Tutovei. Un act din 14 octobre 1652 (Arh. Stat.): „+ adecã eu Petriºor ot Tãplãoni ºi Vrãbie izbaºa ºi Vasilie Þocol ot Mileºti ºi Sava Rojan ot Grãdinari scriem ºi mãrtorisim co cestu zapis al noostru cum noi de bonã voe noostrã am dat danie a noostrã draptã ocinã ºi moºie din Codrul Ghenghii din hotarul Osišacilor pe Vale Brabãnului în Pãdure Meršaâ în loc pustišu, am dat lui A d a m cãpitanul de º-au fãcut 244 mãnãstire…”

1. Lex. adamascã stã alãturi cu catifea: „Souvent sur le velours et le damas soyeux On voit les plus hâtifs des convives joyeux S’asseoir au banquet avant l’heure…” (V. sorte d’étoffe fabriquée de coton et de laine par les paysannes roumaines. se di ferro doppio o d ’ a d a m a n t e Questa muraglia impenetrabil fosse…” (Tasso. Dict. pierre précieuse. Sorte d’étoffe de luxe importée de l’étranger. Sub raportul bogãþiei. unde se zice astãzi „damasco”. – Nestimatã. der Diamant. este n e s t i m a t ã . la cãlugãriþe.. adamascã se fabrica dentîi în China ºi mai cu seamã la D a m a s în Siria. aduse aci din Floreºti: Mitropolit Veniamin. f. într-un act italian din 1389. 51) Derivã din grecul ¢d£maj. În România aceastã stoafã pãtrundea în douã fabricate pe douã cãi: o varietate d-a dreptul din Orient. v. Hugo) Ca þeseturã de mãtasã.: „Adamant. lãsîndu-o ace monastire pitrecãtorilor cu lãcuinþa pãrinþilor greci…” ADAMÀNT (plur. 53 a. la Lucca. 6. m u º c h ì din turcul dimiºkî.n. amestec de atlaz ºi de taftã. 1836 (Arh. Ca stoafã de lux. Pentru amãnunte. 71 sqq. prin Turcia. p. diamant. – Peatrã. Ger. lãsîndu-se pe „diamant” graiului prozaic. 1. III. adamascã este o stoafã grea. din Italia. v. mãnãstirea Adam a trecut apoi. „damas soie”. Bezon. Stat. Sinonim curat românesc. abia în prima jumãtate a secolului nostru. des tissus. unde prin vrerea lui D-zeu mutîndu-sã de la monastirea Floreºtii. „Non. 2. sub influinþa maghiarului gyémánt. monastire Adamul. Bud. s. „peatrã care lumineazã noaptea ca ziua”. t. II. grecul dim…skion „satin de Damas”. dar numai ca vorbã poeticã. Balaur. cu forma italianã. mai ales în Italia: la Veneþia. trecut la români prin paleoslavicul adamantŠ. alãturi cu „diamante” mînþin ºi pe „adamante”. unde nu întîrziase a ajunge la o mare perfecþiune. în legãturã cu legende poporane. adamanturi).. de ex. La noi nu se mai zice decît diamant. în viaþa Sf-lui Ioan de la Suceava: „sã ustenirã ºi slugile. apoi în Occident. dar în veacul de mijloc purta numele de „adamasco”. cu frumoase flori sau desemnuri ieºite dasupra.” Varlam. o altã varietate. latineºte „adamascus”.ADAMASCÃ Dentîi bãrbãteascã. de adamant. Italienii însã. uneori cu fire de aur sau de argint. ºi atunci se chema. s. „planeta una drappi auri in campo 245 . dupã cum ar putea sã rãmînã ºi-n poezia românã. Diamanten. 1ADAMÀSCÃ. 1643.f. la Genova. bâtãndŠ acelŠ trupŠ t a r e c a d e adâmantŠ (adämantð)…” Peste Carpaþi se pronunþã mai mult adiemant.): „luînd aminte ºi pentru pitrecirea ºi viaþa a maicelor cãlugãriþe din sf. de unde-i vine însuºi numele.

1). Slavii însã au primit ºi ei vorba tot prin comerciul italian. albastrã. 2. c. neagrã. – Coftirie. se cheamã adamascã. fodrata tafetali rubeo” (Du Cange. mohorîtã. d. dar diferenþiindu-se în trei conjugaþiuni: adãogàre. nu -ascã. – Iþã. un fel de a l e s ã t u r ã . pãstrînd acelaºi sens. adaos (-us). I. o 246 . – 2Bãtaie. deoarãce ruseºte e adamaºka. latinul a d a u g e o (-xi. Trecerea lui adaug în adaog se datoreºte acomodaþiunii. mai ales în Moldova. Din toate limbile romanice. 2. ad voc. „O b r a z e ” se numea desemnurile. com. Cuvîntul românesc vine darã imediat din italieneºte. adãogìre ºi adàogere. II. bãtr. 1588. în cinci iþe. – Urzealã… 2ADAMÀSCÃ. iar la ceilalþi slavi fãrã iniþialul a-: bohemul damaŸek. -are. – v. În inventarul m-rii Galata din Iaºi. -ire). de botan. ADÀUG (1. Smulþii). roºie. Covurlui. Ca stofã þesutã de þãrance române. vb. Tecuci. accroître. se numeºte adamascã. Alesãturã. Dimitriu. 199): „4 poale (de icoane) de adamascã galbeni ºi cu flore albe ºi pre margine atlazu m u º c h i i ” . t.). bãtaia lînã boitã. Avrãmeasã. -gere. ajouter.” La þãrani aceastã sãrãcãcioasã adamascã din bumbac ºi lînã servã pentru haine femeieºti ºi mai cu seamã pentru aºternut tot aºa de bine ca la cei bogaþi adamasca cea de mãtasã. ambele varietãþi: m u º c h ì ºi adamascã figureazã alãturi (Cuv. -at. mai ales veneþian. Tot acolo ne întimpinã adamascã de urmãtoarele culori: verde. multiplier. Negru. (M. -ctum. 3. fiindcã atunci ar trebui sã fie adamaºcã. augmenter.. v. poloneºte adamaszek. „…urzala bumbac.ADAMASCÃ viridi. -it. a cãrii urzealã este de in sau bumbac ºi bãtãtura de lînã cu diferite culori. Poiana). „Adamascã este o þeseturã în patru sau cinci iþe. nicidecum de la slavi (Cihac. – Rãzboi. albã. -‚re) a rãmas numai la români. facta ad spicas cum frisiis largis A d a m a s c h i . apoi: „cu obraze” ºi „cu obraze ºi cu flori”. slovenul tamaŸek etc. ADÀOG. formînd o faþã cu mici cadrilaturi de felul acesta: (A.

Stat. avdu = aud. pe Balº învinovãþesc…” Ibid. ºi šarâ adaose greasca sã fie greascâ…” Constantin Brîncovan. cã i-au amãgit simþesc. Tragod. arevdu = rãbd etc. 4099: „Se întorc iarãºi la gazdã. 96: „ºi va adaoge munci cãtrâ munci…” Mai ales în urarea: a se adaoge anii sau zilele cuiva. 1794). „taor” etc. 78: „Scumpul cumpãrã stafide ºi cere sã-i adauge piper…” Moxa. p. neavãnd voie ispravnicii nici sã-i adaogã. 101): „šar pentru a pãrinþilor 247 . (v. aceasta îl supãra. 1695 (Cond. ms.ADAOG fiind fiziologiceºte mai aproape de a decît u.. sau de va mai adaoge cea všache decumŠ au fostŠ…” O predicã din sec. 393: „(Nichifor Foca) au plecat Syriša ºi s-au închinatŠ Lichiša ºi au dobãnditŠ Finichiša. 13: „a me mirare sã adaogè cu mãsura ce a me luare aminte sã îndoè…” c) Adaog = î m m u l þ e s c „multiplier”. 260): „šarã cãnd avem pre Dumnezãu îndemnâtoršu ºi ajutâtoriu. a) Adaog = s p o r e s c „augmenter”: Beldiman... p.. Macedo-româneºte. miscel. ci va scãdea ºi va strica dentr-acestea ºi dentr-alte milš de ale sfintei mãnãstiri…” Enache Cogãlniceanu. III. 1U). I. circa 1609 (Cuv. p. u dupã vocalã devine v: adavgere. 1642.. Aceasta îl dãrma tare. Sf. încã ºi nu va adaoge. ºi Dumniziu sã vã adaogã zelé ºi ai dumnišavostã…” d) Adaog = m a i d a u sau m a i s p u n „ajouter”: Pann. Stat.. d. ms. p. în Arh. ca ºi în lavdu = laud. zicãndu-le ca sã se adune la un loc cu toþii ºi sã gãseascã leac sã adãogã sfertul…” Critil ºi Andronius (Iaºi. A se face prelungire nicicum nu-l îngãduiesc. 26: „cela ce va face vamâ noo carša n-au fostŠ. Nicolae din Braºov.. v. cai de menzil poroncesc. bãtr. f.. 1620. ms. 228: „…ºi acei bani sã steie temeiu pãn la anul sã ãmble. al Bis. p. 228: „Domnul încã au chemat boieri ºi le-au arãtat. netonicul u supunîndu-se tonicului a. Adaoge turbãciunea. atunce ºi usrãdiša noastrã aprinde-se ºi se adaoge…” Constantin Brîncovan. 1646. 1695 (Cond. p. v.. Omiliarul de la Govora. R a m i f i c a r e a s e n s u r i l o r . 127): „šar carele de nu va drége. Letop. nici sã-i scadã…” Ibid. Arh. Adãogea îngrijirea întru care el era…” b) Adaog = m ã r e s c „accroître”: Pravila Moldov. dupã o altã tendinþã foneticã. 174): „ni rogãmu dumnitale ºi jipãnései dumnitalé ºi coconui dumnitale. astfel cã poporul de multe ori rosteºte „aor”. XVII (Cod. I. O scrisoare rusticã munteneascã.. Prov. III. 1103: „Se deºteaptã eteriºtii.

pe care o avusese ºi latinul „adaugeo” în graiul sacerdotal.: Ps. fiindcã traducãtorul. de ex. II. Muste. ms. Dosofteiu. în tezã generalã. cã în cãrþile bisericeºti traduse din slavoneºte adaog corespunde totdauna lui BD4:@04H4. misc. „vouer. p. 1642. CV: „ºi se î n p r e u n a r â lui Velfegor = ºi se adauserâ lui Velfegor…” Sã se observe însã. ºi c u a l t e p î r i adãogãndu-l. III.. în Acad. 103: „ºi šar am dat ºi am adaos domniea-mea la sfânta mãnãstire ocinã în sat în Rãmesti…” Omiliarul de la Govora. tot nu-l lãsa domnul muntenesc sã se odihneascã mazil cum era.: „decumam a d a u g e r e ” la Plaut.. au nu era destul aasta? pentru ce adaoge de zice ºi: înaintea ochilorŠ miei?…” e) Adaog c u p î r ã „décréditer. XVII (Cod. 59: „Apoi eºind din Edecula.” Nic.) se presarã pe ici. al Bis. dédier”. Ioan Crisostom. 114 a: „Cariš cearcâ sã mã prindzâ. text din sec. Rãutatša sã-š cuprindzâ. totuºi îºi da multã silinþã de a gãsi pentru fiecare idee o expresiune curat româneascã. p. 359): „pentru ce adaoge cãtrâ cuvãntŠ º-altele? câ cum au zisŠ: lepãdaþi hitleniša. 80: „ºi acum nici de poronca împãrãteascã n-au vrut sã de pe boieri. dar avînd 248 . pe colea o interesantã sinonimicã a cuvîntului. hie-n ce vršame. deºi avea denaintea ochilor un text slavic. p. LXXXVIII: „ºi nemica nu va s p o r i vrãjmaºul spr-insŠ = ºi nemica nu va adauge = ºi nemica nu va f o l o s i … ” Ps. Sf. Ce-þ voš adaoge cîntec Din zùor de cînd mã mânec…” În „a adaoge cîntec” cu sensul de „a î n c h i n a ” .ADAOG ce vor fi lãcuitori într-însa hranã ºi trašu vieþii am adaos ºi am ajutorat cu céle dupã putinþã…” Ibid. 85: „derept acéša apostolul au adaus de-au zis: nu vâ înºãlareþi…” Un cuvînt al Sf. se surprinde o accepþiune foarte arhaicã. p. Letop. diffamer. În Psaltirea lui Arsenie de la Bisericani. circa 1650 (Ms. Lãngã tine nu m-oš tšame. ºi cu Mehmet Efendi Iazagiul. cã turcilor cine le poate sãtura lãcomia lor? Deci sã-l fie adaos c u p î r ã la vezirul ºi ei…” Nic. 129: „Zic unii cum ºi cu acel Bekir Aga ºi-au fost împutat Lupul Costachi vornicul. Nicolae din Braºov. Letop. astfel cã traduce multe pasage în cîte douã-trei feluri. Costin. f. LXXII: „šatâ aceºtea pãcâtoº se adaugŠ pururša = iatã aceºtša pãcâtoº se î n m u l þ e s c Š pururša…” Ps. i-au stricat domnia lui Mihaiu-vodã…” f) Adaog c î n t e c . literalmente „punere lîngã”. de ex. Sturdzan. ce c u m u l t e p î r i îl adãogea sã-l facã surgun ºi din Þarigrad…” Ibid. 1673. Iarã eŠ. Rom.

e deasã în monumentele noastre literare cele mai vechi. p. circa 1550 (ms. aºa cã reprezintã dupã împrejurãri pe grecul prostiqšnai. Rom. F i l i a þ i u n e a f o r m e l o r . XXII. 1580. Acad.. ™pimšnein. 1651. De aici rezultã cã-n unele pasage din vechile tipãriture adaog este o vorbã româneascã numai doarã prin materie ºi formã. 5: „cu postulŠ adauge-ºŠ sãnâtate ºi tãrie. 2: „audzirã cã evrešasca limbã glãsi cãtrã-nºii.ADAOG o mulþime de accepþiuni în frazeologie. p. sugkat…qesqai. magis p r a e s t i t e r u n t silentium…” În Codicele ªcheian. XI. 3: „vãtâmâturilor célea rélele adauge-le vindecare…” În Codicele Voroneþian. rutes adauserã fãrã-voroavã…” „…quum audissent autem quia hebraea lingua loqueretur ad illos. întrebuinþarea semasiologicã a lui adaog e mai corectã: Ps. šarâ deîn neþinére boala ºi neputinþa apropie-se…” quat. fiind cu totul emancipatã de litera contextului slavic.): Act. În Omiliarul lui Coresi. p. koll©sqai. 1673.. Acad. ea ne întimpinã la tot pasul. Pre pãmînt adaogš de oamenš mulþâme…” II. VI. p. pareis£gein. adaog îºi recapãtã de asemenea pe deplin funcþiunea sa româneascã. sunt…qesqai. F. ˜noàsqai etc. XXVI. În Psaltirea lui Silvestru. Ap. LX: „dzile spre dzile înpãratuluš adaoge-š-veri…” Ps. Rom. II. tradusã dupã originalul evreiesc. 9: „pãmântul cela lucratulŠ grãsime sadurilorŠ adauge-le…” quat. 16 a: „Precum šaste ceršul mare de nãlþâme. din aceeaºi epocã (ms. ºi mai multŠ i se va da ºi i se va adauge…” quat. 13: „cine va avea mai multŠ. Forma organicã adàugere.): 249 . întocmai latinul a d à u g e r e . LXVIII: „adaoge strãmbãtate spre strãmbãtatša lorŠ…” Ps. 33 b: „Dumnedz㊠mã paºte ºi n-am lipsâ La loc de otavâ ce-mš întinsâ Sãlaºul pre ape de rãpaos. dar e ceva cu totul strãin prin funcþiune. de exemplu: quatern. LXX: „ºi adaugŠ spre toatâ lauda ta…” „…dies super dies regis a d j i c i e s …” „…a p p o n e iniquitatem super iniquitatem ipsorum…” „…et a d j i c i a m super omnem laudem tuam…” În Psaltirea cea versificatã a lui Dosofteiu. ªi cu hranâ sufletŠ mš-aŠ adaos…” F.

nu adaugeþi inema…” Ps. dar începe deja a precumpãni forma cu o: adaogere. E interesant la Coresi. XL: „CuvântŠ lége-cãlcâtoršu puserâ spre mine: cãndŠ doarme ºi nu va adauge sã învie?… Ps. V. înlocuitã deja în cele mai multe cazuri prin analogicul adãosei. latinul „adauxi” a devenit adapºu prin forma intermediarã adavºu = adauºu. quat. XXXIII. adàuxi. ei mânarâ ºi cãtrâ durérea ranelorŠ méle adauserâ. ne mai întimpinã din cînd în cînd forma organicã a perfectului simplu: adàuº sau adàoº = lat. 601: „însumi multe ostenéle adaoº…” Biblia ªerban-vodã. LX: „zi spre zi lu înpãratŠ adaugi…” Ps. nu adaogeþŠ inemile…” „…cã pre carele tu îi bãtuº. 446: „šatã eu mã mãrišu ºi adaoº înþelepcšune preste toþi…” Ibid. 1580. ºi adaugu în toatã lauda ta…” „…ego autem semper sperabo. p. LX. et a d j i c i a m super omnem laudem tuam…” În secolul XVII. quat. 1643. p. 151). nu se-a r â fi aºa curândŠ a d a u º Š … ” ceea ce ar presupune pe reciprocul „mã adaug” conjugat la preaperfect condiþional cu moþiunea participiului dupã gen ºi 250 numãr: . Petrescu. Coresi. 9: „ºi nu va adauge se vinie…” Ps. adapserã. LXVIII. macedo-românii au fãcut: adapt. Omil. acélea carele altulŠ niminea nu le-au fãcutŠ…” Omiliar de la Govora. cu acea a lui Dosofteiu. adapse. 1688. p. Din participiul latin „adauctum”.a r â f i c r e z u þ i . precum ºi pînã la finea secolului XVII. 1580.” Ps. 1680: Coresi: Ps. cã de n . Se conjugã: adapºu.ADAOG Ps. a p p o n e iniquitatem…” Ba chiar cu finalul -u: Ps. cuvîntul se mînþine tot în a treia conjugaþiune. 7: „dzi spre dzi lu înpãrat adaugi. p. eš iš luarâ în gonâ ºi cãtrã duršarša ranelor mšale adaosãrã. LXI: „bogâþiâ sã curâ. 1: „dereptŠ acéša ºi timpinarâ pre elŠ cu slavâ credinoºii ºi blagoslovenie avãndŠ de elŠ. Mostre I. LXX. LXVIII: „cã cine tu vãtãmaºŠ. XL. A se alãtura Psaltirea lui Coresi. adauge fârâ-lége…” DosofteiŠ: „CuvântŠ cãlcãtoršu de lšage pusãrâ supra mša: darã cela ce doarme au n-a adaoge a sã scula?…” „…dzâle preste dzâle înpãratuluš veš adaoge…” „…bogãþâša de curâ. adaoge fãrã-lšage…” Atît în secolul XVI. adapset. 16: „šarâ eu amù nu numai învãþai. 14: „e eu purure upovãišu în tine.. 1577. adauge fãrã-lége…” „…non a d j i c i e t ut resurgat…” „…dies super dies regis a d j i c i e s …” „…et super dolorem vulnerum meorum a d d i d e r u n t . adapsem.. VIII. 27–8: „ºi cãtrã durérea ranelor méle adauserã. 447: „mã mãrišu ºi adaoº înþelepcšune mai multã decâtŠ toþi…” În macedo-româna. mai organic decît daco-românul adaus (v. adãpseºi. ce ºi lucru adauºŠ (adáuºð).

întocmai aºa la francezi: selon = secundum + longum. însã trecerea lui g sau a lui • în r este ºi rãmîne totuºi o imposibilitate dupã fonetica românã. adaogeri). adãogare ºi adaogere. Poporul contragînd pe „a-doua-oarã” într-un singur adverb „adoarã”. În formele organice adàugere. deºi în grai ea lesne se justificã. Brãhãºeºtii). 251 . Petru” (ed. lîngã). toate poporane. tu. Afarã de cele trei forme: adãogire. adaog a mai suferit în graiul poporan o transformaþiune foarte curioasã.. s-arã fi adaus. Rãposatul G. nouã ea însãºi. s-arã fi adausã. adãugàrã sau adãugìrã. v-aþi fi –. În adaorã cu sensul de adaogã nu poate fi decît o fuziune a douã cuvinte. Precum la noi adaorã este: adaogã + a d o a r ã . a produs apoi. Peste putinþã de a se admite trecerea lui c sau g în l. care avea acelaºi înþeles. în fapt însã poate sã nu fie aci decît un caz de atracþiune sintacticã. Tot aºa ni se scrie dintr-o altã parte a Moldovei: „unii prefac pe g în r. „segun” etc. independinte de inchoativul latin „adaugesco”. III. ADÀOGERE (pl. – Adoarã. i se pãreau lui Negruzzi dopotrivã corecte. prin însãºi aceasta a d a o g ã la cele deja fãcute. (noi. adaose Iliescul…”. com. pentru una ºi aceeaºi persoanã a perfectului. În adevãr. de ex. adaose ºi adãogi. 17. f. al cãrui material din gura poporului era adunat mai ales în districtul Vaslui. cel puþin nu ni s-a întîmplat a o gãsi în texturi. Oricine face ceva „a d o u a o a r ã ” . Adauzã. 76). deºi e învederat totodatã cã „selon” nu poate fi despãrþit de „segon”.. Bunescu. nu fãrã interes chiar pentru ºtiinþa limbei în genere. v. p. Petru…” ºi: „adãogi arãtînd pe Sf. Ceva analog ni se prezintã în francezul „selon” alãturi cu provenþalul „segon” = span. Prin urmare formele: adãogã. simþindu-se o ne-ndãmînã la rostirea celor trei silabe ce urmeazã dupã cea tonicã. 165). s-arã fi adauºi. aduce forma adaorã pentru adauge: „nu adaorã = nu adaoge” (Arhiva Albinei. de aci se naºte: adaorã = adaogã + a d o a r ã . iar în povestea Todericã figureazã pe aceeaºi paginã: „au adaos arãtînd pe Sf. accroissement. pe un prezinte indicativ ºi mai nou: adãogesc. voi. poporul ajunse din cauza comoditãþii a le înlocui prin: adãugàre sau adãugìre. adàuserã. adaorã în loc de adaogã” (G. în aceeaºi nuvelã Zoe. no. voi. te-ai fi –. tu. Suplem. Aºa. ci numai prin fuziunea lui „segon” cu vechiul adverb francez „lonc”. Tecuci. ea) m-aº fi –. 41. A d à o r ã . ele) ne-am fi adause etc. din cari cea dentîi. p. dupã analogia tuturor verbilor de a patra conjugaþiune. afarã de acestea. el) m-aº fi –. Trecerea lui adaug în prima ºi-n a patra conjugaþiune pare a fi posterioarã secolului XVII. ºi cu trei pagine mai jos: „omoarã-mã dar. fenomenul nu se explicã de loc prin vreo tendinþã foneticã. 21. s. Faptul darã existã. (eu. Costachi Negruzzi.. – Lîngã. (noi. 1857. ei) ne-am fi –. pune într-un loc: „adãogã tînãrul scuturînd ciubucul…”. (= rom. te-ai fi –. Seulescu. Astãzi pînã ºi scriitorii noºtri cei mai buni ºovãiesc între aceste diferite forme. 1847.ADAOGERE (eu.

pentru ajutoršu fãcut-am domnia mea milã la sfãnta mãnãstire ºi cu acestu mertic de sare…” b) În rãu: Dosofteiu. 6: „cînd gîrla prãvãlindu-sã. Adaog. ºi cu ajutoršul lui Dumnezeu den temelie o am înãlþat. Adaog. adaos de cheltuieli etc. pasé d-adaog. ADÀUS. adaose.. surcroit. apucatu-m-am ºi eu a scriere începãtura ºi adaosul.n. a) În bine: Constantin Brîncovan. f. adaosul este al nostru…” În sens general. 1818. În sens restrîns. Urechea. în loc de rãpaos. cãci adevãrata antitezã a lui adaos e scãdere. Stat. I. -Ã. 95: „mãcar cã sã aflã ºi de alþii însemnate lucrurile þãrîi Moldovii. ªi mâ preste rane usturarâ. p. adaos însemneazã în limba veche tot ce mãreºte sau rãdicã ceva în bine sau în rãu. augmentation. 1692 (Cond. Pravila Caragea. ADÀORÃ.ADAOGERE Ioan din Vinþi. 111 a: „Cã pre cela ce š-aš dat certare Alergarâ sã-l batâ maš tare. – v. 5): „cugetãndu întru inema noastrã a zidi ºi a înãlþa sfãntã mãnãstire pre locul satului Hurezii. ºi lãngã alte mile ºi adaose. addition. Preste-adaos maš mult mã mustrarâ. griji. cheltuieli ºi altele de mai-nainte sporesc. 1689. – 2Adaos.. cîte puþintel va adãoga pãmînt la pãmîntul nostru. Letop. supplément. se poate ºi: adaosuri). mai apoi ºi s c ã d e r e a 252 care sã vede cã au venit în zilele noastre dupã cum au fost întãiul þãrîi ºi pãmîntului . Pre greºalâ certare deplinâ…” Cam în acelaºi sens la Alecu Vãcãrescu.. p. part. 1673. f... s. 44: „ªi tu. care am nevoit domnia mea sã întãrescu sfãnta mãnãstire. Adaog. ms. ªi mai mult îmi faci adaos…” unde însã „repaos” e pus numai pentru rimã. 18 b: „šarã cu pãrulŠ capulŠ aš acoperitŠ sã nu sâ vatãme de adaogerša vãnturilor…” v. adaos de griji. p. 1ADÀOS. gãsind locu ca acela bun ºi scaun de mãnãstire. – Adoarã. – v. ADÀUS (plur. în Arh. Dã-le ºi lor adaos pre vinâ. atunci cînd leafã. 2ADÀOS. adaos este alipirea unui ce mai mic cãtrã un ce mai mare de aceeaºi naturã: adaos de leafã.

º a g (= ung. 3Ad. Canta. Nearticulat: adauzã. ADÃOGÌRE A ADÃOGÌT. 253 .ADÃOGIT nostru a Moldovii. mulþi din lãcuitori º-au pãrãsit viile lor. În Banat se zice cu acelaºi sens: „mîine-zi”. nici pogonãrit. ADAOªÀG (plur. ADÃ-. Ademenesc. Adoarã. – v.. ADÃOGÈSC v.z i ” s-a format un frumos substantiv. ADÃMÎN.d o u a . – v. 299: „Atunce stricã Constantin Duca-vodã legãtura vãcãritului ce fãcusã Antioh-vodã. – Adãosurã. préfixe. Adaog. nici spurcatul ºi stingerea norodului acel cu nume urit vãcãrit. terme fiscal: surcharge. O naraþiune þãrãneascã din districtul Suceava despre stafie ne spune cã stãpînii caselor bîntuite de un asemenea spectru „aŠ obiceš di cinstesc pi aratari cu un pahar di gin º-o fãlii di pâni. numai grecilor drag foarte.. – v.n. ºi adaoºag de toatã vita un tult…” Grigore Vv. 1764 (Codrescu. Adaog. v. ginu cinstit ºî pânša rãfuitâ…” (I. Bondescu. com. ºi scoasã vãcãritul: de cal doi lei ºi de vacã un galbãn. ca adverb. Ghica. nici adãoºagul…” Format din a d a o s prin sufixul . 178: „Alte obiceiuri rele ce era mai înainte sã nu fie. gãsîndu-sî adauza paharu gol. adaoºaguri). lendemain. v. „vãlmãºag” din „valmã” etc. s. ADÀUZÃ. Uric. mai ales în Moldova. ADÃOGÃTÙRÃ. Neculce. ca în „furtuºag” din „furt”. cu articlu: adauza. Giurgeºtii). – v. -Ã. Letop. II. temãdu-sã cã de multe ori se scotea ºi adãoºaguri. ºi cã poate mai punea ºi vãdrarii nãpaste. 1Adaos. I. tot aºa de bine cimentat din trei elemente ca ºi compoziþiunea francezã „lendemain = l’en-demain”. substantivul adauzã este însã mai sintetic ºi nemic n-ar împedeca întroducerea lui în limba literarã. III. Letop. aºa s-au adaos ºi Moldova…” v. nici coniþa. s. 133): „nefiind la orãnduealã ca sã ºtie ºi sãracii ce sã dea. care cu banii vãdrãritului ºi adãoºagul acela. – -ºag. ºi cu aceste pricini fiind adevãrul cã era sãracilor ca un jac…” I. cã cum sã tãmplã de sãrg ºi adaoge pohoiul apii. sã nu fie. Adãosãturã. -ság).f. Adaos. În graiul poporului. cari sî lasâ pi undi sâ ºtii câ umblâ staciša în timpu nopþîš. din construcþiunea „a . Cuvînt format cam în epoca fanarioþilor pentru diferite a d a o s u r i fiscale peste dãrile cele obicinuite. ºi iarãºi de sãrg scade ºi sã înpuþineazã.

. 376: „…mare jale ducem pentru cãci acel vechiu chronic la mînã nu ne-au venit. addition. iarã pricina este. s-a acãþat la participiu: „adaos + urã” ºi „adãugat + urã”. adãosuri). calul se adapã” (V. fiind vorbã de calul cel minunat: „De adãpat cu ce-l adapã? Tot cu lãpteºor de iapã De ºi-l face lat pe sapã…” 254 În Psaltirea lui Corbea. ADÃOSÙRà (pl. Slobozia-Conache). numai s-adãp iepuºoarele aceste…” Pompiliu. cucoanã dragã. de unde ºi aplicaþiunea cuvîntului mai cu seamã la vite. Synax. 2. f.. 10: „nãdzâle ºi adãosurile scârbelorŠ. insertion. jupîne Strul. addition.f. nu întru muncire. 4: „Ce sã fac?… Sã mã adãp?… Trebuie sã ºtii. cã numai vitele s-adapã. abreuver. imbiber. Cron. span. ce-l supãrarâ noaâ aš. vb. Iorgu de la Sadagura. dec. 1689. Popas. Ea s-a nãscut prin fuziunea formei a d ã o g ã t u r ã cu forma a d ã o s u r ã . astfel cã românul.. Creangã. ce întru curãþiša sufletului…” Cantemir. Venind din lat. deoarãce participiul „adãosat” sau „adãosit” nu existã.. adaigar etc. empoisonner. arroser. Ioan din Vinþi. – Nadã. 1877. 88 b: „spodobéºte pre elŠ fãrã de osãndâ a lua preacuratele tale taine. II. s-ar scandaliza dacã i-ar propune cineva sã-l adape. cãci vãzînd noi adãosãturile basnelor. act. p. în cari ambele sufixul -urã. adacquare. ADÃP (adãpat. I. cînd însã vitei i se dã fîn sau orz. 1683. în cele mai multe locuri. Rom. Adãosãturã. 20: „Fatã albã Cai adapã. dar oamenii beu…” I. Cîþi cai furã Toþi bãurã…” În balada Sîrb-sãrac.ADÃOSÃTURà ADÃOSÃTÙRà (pl. 3. ca totdauna. prov. adaquare (ital. LIX: . adãosãturi). „Omul mãnîncã. Moº Nichifor (Conv. nu le-au bãgatŠ samâ ca o dzâ…” În acest pasagiu adãosurã figureazã ca sinonim cu n a d ã = î n a d ã „allonge”. 1. Dosofteiu. Sibii. 1. carile acel Misail ºi urmãtorul lui Simeon din uscatã tidva lor le-au scornit…” Adãosãturã este o formaþiune neregulatã. charge. ps. Omul bea apã.. adãp însemneazã literalmente „a duce l a a p ã ” . adãpare). nice întru adãosãtura pãcatelor.. din 1700 (ms. Acad. Alexandri. 377): „Gata. surtout aux bestiaux. adaguar. Covurlui. vita paºte iarbã. c.). s.).f. s. v. lit. sc. Forma cea mai corectã e a d ã o s u r ã . donner à boire. se zice cã mãnîncã.

p. ºi datu-miš-aþi mâincare. Nu pot sã facã altã decît sã mã omoare…” Nu atît de exclusive sînt vechile texturi. Sã te uºti ca scîndura.. nici amorul. 369: „beu ºi elŠ pãharul ce adãpa pre alalþi…” Coresi. înlocuindu-l prin: „mi aþi dat beuturâ”. et dedistis mihi manducare. bunãoarã tot la Coresi. bãtr. 1580. p. pop. dînd a p ã . de unde vine vechea locuþiune 255 . însetoºai ºi adãpatu-m-aþi…” În loc de a doua persoanã pluralã „(voi) adãparãþi”.ADÃP „ªi cu vinul umilinþei pre noi Ai adãpat ca neºte proaste oi…” Numai într-un mod excepþional românul zice despre sine-ºi cã se adapã. 1580. texturile cele mai vechi ne dau nu o datã pe „(voi) adãpat”. f. Omiliar.flâmânzii amu. Poez.. Unul din blãstemele cele mai caracteristice este: „Urascã-te binele. p. p. 16: „. 10: „…flâmânzii ºi-mŠ dédet mâncare. dar nici atunci cu apã ca vitele. 177): „Nici ura. et d e d i s t i s m i h i bibere…” Noul Testament din 1648 se sfieºte deja a pune pe arhaicul „adãpat”. quatern. 1646. nici lumea-nºelãtoare Ce ne-ncetat m-adapã cu fiere ºi venin. Dupã cum omul îºi adapã vitele sau pe sine-ºi. circa 1550 (Cuv. ci cu vro altfel de bãuturã. cu sensul de: „stîmpãr setea”. 1620. în cari adãp se aplicã foarte des ºi la oameni. II.2. 200) Într-un sens analog de blãstem. d. la Costachi Negruzzi (ed. tot aºa el poate sã adape pãmîntul.. însetoºai ºi mâ adâpatŠ…” „…esurivi enim. sau ai dat mãncare flãmãndzilor. II. 1857. românului îi place din urã a face pe duºman sã se adape în loc de a b e a . de exemplu: „Mama-n braþe mã lua ªi la sîn mã legãna ªi cu lapte m-adãpa…” (Alex. Sã te-adãpi cu lingura Pîn’ þi-i sfîrºi viaþa!…” (Jarnik-Bîrsanu. Transilv. Iubeascã-te boalele. II. sitivi. Pravila Moldov. dupã cum se zice astãzi. stropindu-l sau udîndu-l. II. sau ai adãpatu vrun setosu?” Moxa. 20: „adãpãtorile ce s-au fãcutŠ sã sã adape cãlãtorii…” Cugetãri în oara morþii. 453): „au doarã ai miluitŠ vrun seracu. 479) În ocãri însã. quat.

Dosofteiu. Rom. de ex. 1580.. alunecînd apoi la sensul specific de „otravã”. 397: „Zoša înpãrâteasa pururša pohtiša sã se chéme maicâ a fišu nãscutŠ den trupulŠ ei. 1673. šarã dintr-ãnse se-au adâpatu slugile lu Dumnezeu…” b) adãpare prin ºtiinþã: Moxa. Brazdele pãmîntuluš le-mbatâ Sã rodeascâ sšacere bogatâ…” Coresi. Cron. d. potionem) însemna dentîi „beuturã” în genere.Unii parte bisericeascã preoþi. De tine pãmîntul sã adapã ªi de biºug nime nu sã scapâ. unu-l chema ConstantinŠ MonamahŠ…” Figurat: „Dar românii. p. a d ã p a t din doi grãdinari”. precum francezul poison (= lat. n-arâ fi rãsâritâ erbi ºi sã creascâ ºi sã facâ seminþe întru šale ºi sã dea mai multŠ rodŠ…” De aci iarãºi figurat: a) adãpare prin credinþã: Cãlãtoria la iad a Maicei Domnului. tot aºa românul adãp a trecut ºi el la: a) dau beuturã vãtãmãtoare: Corbea. p.În fine. fii ai celor ce-n vechime se luptarã. duhovnici vestiþi. clirici la scaunul Mitropoliei þãrei aleºi. décii s e a d â p a d e n d o i g r â d i n a r i c a u n Š p o m e t Š . alþii. daš radzâ ªi de tine cina sã-mfrãmºadzâ. text circa 1550 (Cuv. cîºtig hrana în dureri. Omiliar. VI. dascãli slavoni ºi rumâni. 1: . Tismana) Cea mai spornicã adãpare a pãmîntului nu vine însã de la om..ADÃP proverbialã: .. Cã pãrãul t㊠Dumnedz㊠varsâ De saþ⊠gãtin tuturor masâ. 334): „mult au hulitu pré slujitorii bésereciloru.. 9: „de nu se-arâ adâpa pãmântulŠ de multe ori cu ploaša ce deºtinge deîn ceršu.: Moxa. f. cînd era vorbã de o femeie cu mai mulþi bãrbaþi. Acad. Sînt plugari…” (Gr. din 1700 (ms. p. C u s u d o r i adãp pãmîntul. Alexandrescu. 1620. ci din ploi ºi rîuri. 101 a: „Dimineaþâ cînd eº tu. ºi mai toþi adãpaþi oareºice ºi de latineascã ºi de greceascã…” III.): 256 „ªi întru setea mea adãpare Mi-au fapt cu oþet iute ºi tare…” . Psaltire. p. 345: „de pururša însetoºezi cu mentša ca sã afli învãþâtura cãrþilor ºi dentr-ânse cu dulaþâ sã te adãpi…” Zilot. 1620. quatern. II. bãtr.

vãtãmãturã. sã se observe însã cã adãpat se aplicã aproape dopotrivã la oameni ca ºi la vite sau la pãmînt. „action d’abreuver” (Cihac). – 2Adãpat. s. a d ã p ã c i u n e . s. adãpat cu învãþãturã. pîntecãrie. Într-o frumoasã caracteristicã a fetelor ardelene: „ªi la grai sînt drãgãstoase. Pentru diferitele sensuri. 1. Pricina frigurilor se socoteºte de sãteni cã este un d a t sau adapat…” (P. prin care adãpat a devenit ca ºi un termen tecnic medical în gura poporului pentru orice intoxicaþiune printr-un corp fluid. putu numai de-l fãcu surghiun la moºia sa Bucovul. Lipova). Covurlui. passé Sã punem alãturi caracteristica unui prelat: Zilot. „Pe aice se numesc boalele aºa: durere de cap. Cron. 257 . acest participiu substantivat nu se deosebeºte de a d ã p a r e . -Ã. vru a-l perde. dar. Ca „acþiune de a a d ã p a ” . pãr pe la degite. Contra adãpatului. rîie. friguri. Transilv. dropicã. 2. 1ADÃPÀT. fãcut. au rãposat…” v. Vaslui. adapat etc. orideunde sã fi provenit. Vodã. c. babele de la þarã întrebuinþeazã mai cu seamã argint-viu (D. neputînd. p. – 2Adãpat.. fie numai în presupunere.. potciturã. Adãp. grec de fel.n. ºi fireºte cu duh pentru patrie bun. 111: „…iar Filipescul nesuferind. Adãp.. empoisonnement. diochere. – Fapt. bubã-neagrã. ªi la suflet sînt voioase. part. pricepînd. dînsele sau ielele. fiind însã mai elegant adãpatul vitelor. cãci tot sta la întîmplãri cu boerii cei buni pentru dînsa…” v. unde bolnãvindu-se – zic cã l-au fost adãpat – ºi bolnav slobozindu-l de au venit la Bucureºti. a d ã p ã t u r ã . Sã te tot sãruþi cu ele…” (Jarnik-Bîrsanu. E mai interesant sensul de „înveninare”. 2ADÃPÀT. – Argint-viu. Teodorescu. vezi la verb. fie în faptã. ADÃPÃCIÙNE. Alboteanu.1Adãpat.28). v. action d’abreuver ou d’imbiber. v.f.. ADÃPÀRE. d ’ a d ã p . – Apã. p. Mastacani). – v. pe cînd a d ã p se întrebuinþeazã mai cu deosebire în privinþa acestora din urmã. adãpatul pãmîntului. c. 88: „Mitropolit se afla la venirea rosilor Dositeiu. 2Adãpat. Adãp. ªi-s cu buze subþirele Ãdãpate-n tãu cu miere. surpãturã. începu a sãpa pe vodã.ADÃPÃCIUNE b) înveninez: Zilot. Cron. – Dat.

„action d’abreuver.). auge... – Adãpãtoare.. v. et deduxit eos in p o r t u m voluntatis eorum…” Alþi sinonimi: Coresi. 20: „cela ce va lua de pre lãngã drumŠ adãpâtorile ce s-au fãcutŠ sã sã adape cãlãtorii. mare sau mic. v.. 2Adãpat. Constantin Brîncoveanu (Cond. f.A D à P à TOA R E ADÃPÃTOARE (plur. ºi mergând scotea apã pânã umplurã j g h š a b u r i l e ca sã adape oile…” În contextul latin: „canales”. Arsenie de la Bisericani. 8) în descrierea hotarelor unei moºii: „…den ªcheaoa în sus în vãlceaoa piscului nalt ºi despre Vulpéni la deal în lac. 16: „…ºedzu la puþŠ. – -oare. p. însemneazã mai ales sghiaburile cu apã pentru vite. Adãp. quia siluerunt. v. ºi šar Scorbura în jos pãn la adãpãtori. asile. 258 fie trupeºti.. l i m a n etc. ºi-i îndereptâ pri-nºŠ întru l i n i º t š a vrerii sale…” „…et laetati sunt. Adãp. Rom. CVI: „ºi se veselirâ cã se domolirâ.. fie sufleteºti. ADÃPÃTÒR.n. s. ºi la popa den Madišam era 7 féte pãscândŠ oile tãtâni-sãu lui Iothor. z ã v a d ã . Iatã unul ºi acelaºi pasagiu dupã Paremiarul din 1683 ºi dupã Biblia din 1688: Dosofteiu: Exod. 249): Ps. circa 1650 (Ms. II. 1651: „…atunci sã veselirâ cã tacurâ ºi povãþi pre eš la þ ã r m u r i l e ce vrša eš…” Acoperit sau descoperit. refuge. . ms.. Sturdzan.. de acolea poteca lupoaei la deal…” Pravila Moldov. šarã popa lui MadišamŠ avša ºšapte fšate de pãºtša oile tatãluš lorŠ. abreuvant. l577: „…ºi se veselirâ cã tãcurâ. f. greceºte: t¦j dexamen¦j.. ADÃPÃTÙRÃ. 1646. adãpost este pretutindeni unde poate sã înceteze sau sã se împuþineze grijile.. literalmente „ceva care a d a p ã ” . quelque chose qui abreuve. în Arh. abreuvoir. în Acad. s. dar avînd sensul cel mai general de orice loc unde o fiinþã poate sã se liniºteascã fiziceºte sau moralmente. în pãdure sau pe cîmpie. adãpãtori). ºi venind scotša pânâ înplša adãpãtorile ca sã-º adape oile…” ªerban-vodã: „…au ºãzut la fântânã.. acesta sã sã cérte ca unŠ furŠ…” În medio-latina se zicea a d a q u a t o r i u m (Du Cange. Cuvîntul. Stat. imbibition” (Cihac). ºi derése-i în p r i s t a n i º t e voei lui…” Silvestru. adãposturi). abri. p. de la lac în coada vãlcélii grecilor alãturea cu curãturìle lui Cazan pre vãlcea în jos pãn în Scorbura. citerne. -oare adj. s. ADÃPÒST (plur. la munte sau lîngã mare.f. ad voc. sau de le va strica. Sinonim cu a c i o a l ã .

dezvoltat deja în epoca postlatinã din „apun” (= lat. lit. adãpost nu presupune neapãrat ceva a c o p e r i t . mãtuºã dragã. adecã din sinonimul cel mai circulator.. Acioalã. II: „carii de multe ori s u b t adãpostul zidurilor acestora…”. ci numai r ã z e m a t . Este învederat cã numai silaba z ã p -. – Adãpostealã. 1877. p. 11: „În orice alt loc al Bãrãganului. în Stan Pãþitul (Conv. pe de o parte. fraþilor. latineºte „moeniis a p p o s i t i s ” . v. Odobescu. lãtineºte „appositum”. decît umbra cãruþei sale…” A. Etimologiceºte. care totuºi se cheamã mai des z ã p o d e . 107) se aude azãpost ºi a z ã p o s t o s „loc scutit de vînt”. privea sub a lui picioare Zbuciumaþi nourii negri de vînturi clocotitoare. p. 179): „ªi acolo stînd pe gînduri. – Apus. un dublet cu sensul fundamental de „repaos”. 95: „Iar javra. „– Dar eu ce fac tocmai acum la bãtrîneþe fãrã leac de adãpost? – Nu te îngriji de asta.ADÃPOST Coresi. nãscut în Dacia latinã din a d p o s i t u m prin intercalarea vocalei iraþionale denaintea labialei întocmai ca în „adevãr” (= lat. din „zãpode”. sã ne închipuim. cãþelul prost. Cerbul pintre stînci cãtîndu-ºi un adãpost de scãpare…” Chiar în construcþiune cu „sub” sau „supt”. Creangã. În cîmp colbul ca ninsoare spulberat de vifor mare. appono) în locul participiului original: a p o s t . 1580. Alexandru Lãpuºneanu. a concurs a preface în z pe d din adãpost. – Apust… 259 . La moþii din Ardeal (Frîncu-Candrea. Începe a alerga…” I. repaosul vietãþilor. Sãrind de supt adãpost. cã am sã te ieu cu mine ºi-i trãi pe lîngã noi. 9: „acelor (albinelor) amu ºi noi. Relativamente mai nou este a p u s . positum). 32). Munþii Apuseni. p. repaosul soarelui sau al stelelor. XVII. – 1Ad. De aci se lãmureºte de la sine-ºi originea vorbei. appositum). Pann. adpositum) este acelaºi cuvînt cu a p u s (= lat. vînãtorul nu aflã alt adãpost. Omiliar. cãndŠ amu cãtrâ dumnezeesculŠ ºi frãmseþatului acestui adãpostŠ alŠ besériciei venim…” Balada Iordachi al Lupului: „ªi cu bine el sosea. p. la Costachi Negruzzi. Cumnatul Sultanului…” A. spre a îmbuca sau a dormi ziua. – Adãpostesc. Adãpost el îºi gãsea La saraiul Hanului. Aºa. adverum) ºi cu pãstrarea organicului -p o s t (= lat. p. ca banul cel bun…” Costachi Stamate (Muza.. I. „le coucher”. adãpost (= lat. Prov. Pseudokyneg. pe de alta. quatern. Mai vechi este adãpost. – Adãpostiturã. Ambele formaþiuni sînt proprii limbei române.

sau afarã s-au aflat Unii la boieri aleargã. scap”. Scapã de osînda toatã. Dosofteiu. repos.. s.. acolo s-adãpostesc. 145: „Acei ce din han scãpase. Beldiman. 1680. era mai de suferit…” Cu sensul de „repaos” ca în sinonimul din Coresi: „Pãmîntul þãrii noastre e azi adãpostire L-a grecilor þãrînã. Unde nefiind binale. échapper. 1651: „…întrasem în focŠ ºi în apâ. ca la Dosofteiu. se tranquilliser”. v. „mã adãpostesc” se explicã prin: „aflu liman. pîrliþi de straºnicul foc. conforter. v. Drãgãºani) . slavoneºte: pokoš. v. Neºtiind ce sã mai facã. ne apare în infinitivul substantivat adãpostire la Beldiman. LXV: „trecut-am prin foc ºi printr-apâ. ca sã mâ adãpostedzu mai-nte pãnã a nu mâ duce…” „…remitte mihi ut priusquam abeam…” refrigerer Sinonimica acestui pasagiu: Coresi. 1651: „…pãrãséºte-te de mine a mâ supãra ºi mã vošu î n t ã r i pãnâ nu vošu mérge…” Sensul de „refrigerium”. 2713: „Grecii zãluzi de vãpaie. abriter. f. f. dovadã de iubire Le-a dat ea îndestulã în zioa de omor…” 260 (Gr. Acolo aflã limanul. se mettre à l’abri. 48 b. ºi ne-aš scos în l o c d e r ã p a o s …” În contextul latin: refrigerium.. iar alþii la consulat. Alexandrescu. adãpostire). greceºte: ¢nayuc». adãposteli).ADÃPOSTEALà ADÃPOSTEALà (plur. Adãpost. Trag. Mitropolitul Dosofteiu. délassement. ºi de ferul duºmãnesc…” Aci. alergau din loc în loc. loc ceva mai r ã c o r i t . iar agonia lor Cu jale a vãzut-o a Oltului oºtire. vb. ªi semne de frãþie. ºi ne scoseºŠ la adãpostealâ…” Silvestru. se întrebuinþeazã mai ales reflexiv: a s e adãposti „se refugier. 1577: „…slâbéºte-mâ sã r ã p a u s Š ainte pãnâ nu mâ ducŠ…” Silvestru. 1680: Ps. ADÃPOSTESC (adãpostit. pune forma adãpostedzu: „…slãbšaºte-mi. Puþinã adãpostîre.

.. quatern. A rãbda º-a adãsta…” Zilot. alþii pe la Rîmnicul de Vîlcea. Stat. ADÃST (adãstat. el înþelege prin a d ã p o s t un port maritim: „(ceša ce înnoatâ) stau în lãuntrulŠ a d ã p o s t u l u i cãndŠ vãdŠ bure ºi turburéle. 3. III.): „ªi nu vor avea cum a sta. ºi din cealaltã prostime. adãpostituri). p. dar însã aceºtia numai cãlãri. iar adãpostiturã – un locaº de odihnã deplinã. p. être dans l’expectative. Aciuez. ADÃPOSTITÙRà (pl. Acad. p. la a d â p o s t Š ºi la linŠ ºi fârâ scrãbâ…” Într-un alt loc. 1689. p. Psaltirea lui Corbea din 1700 (ms. Rom.. f. Cron. Coresi. – -urã. 53: „Þintuit întru-ntristare Am rugat-o lãcrãmînd. vb. Sinonim cu a º t e p t . de grãbire. p.. f. sã ne robeascã…” Iancu Vãcãrescu. face o deosebire oarecare între a d ã p o s t ºi adãpostiturã: „ajunsem la cea adãpostiturâ bunã ºi fârâ voroavâ. adestãnd cînd de cînd sã le soseascã peirea…” Ibid. p. alþii prin alte pãrþi. quat. ºi cãndŠ va sã vie vãntŠ ei au ºi voroavâ…” De aci ar urma cã a d ã p o s t însemneazã un loc de liniºte momentanã sau puþin sigurã. 70). retraite. ear s-au rugat sã mai adaste încã într-un an de aceºti bani…” unde e interesantã construcþiunea lui adãst cu prepoziþiunea „de”. precum ºi din boerii cîþivaºi. Sã mai aibã adãstare: Poate iarãºi vrun vînt mare Îmi va da frunza curînd…” 261 . de care însã diferã prin aceea cã cuprinde în sine noþiunea de nerãbdare... 1580.. rãmîind numai din negustoraºii cei mai mici puþini.ADÃST Cu acelaºi sens la Ioan din Vinþi. p. fiindcã adãstase pe Mihaiu-vodã pentru niºte socoteli ale þãrii…” Ibid. Aceastã distincþiune însã pare a fi mai mult individualã. 47: „Domnul Moruz încã în Bucureºti aflîndu-se. attendre jusqu’à un terme. – Adãpost. s. care se afla cu treabã încãrcaþi. 173 b: „cela ce eºti adãpostirša c e a l i n â acelor cuprinºi de valuri…” v. 31: „nu cumva aceºti turci ºi arnãuþi. 30: „unii trecînd înlãuntru la Sibii. Adãpost. de dorinþã de a scurta timpul pînã la realizarea celor dorite. 6. v. Adãpostesc. în Arh. n-adastã vreme îndemãnaticã ca deodatã sã nãvãleascã cu toþi pe toate pãrþile sã ne jefuiascã. „…ºi Datco slujer neavãnd nici atunce banii sã-i dea. IV. într-ascuns uniþi fiind cu pazvangii. ADÃPOSTÈZ ADÃPOSTÌRE ADÃPOSTÌT A v. Constantin Brîncovan. 1695 (Cond. adãstare).. ms.

Cu totul altceva este adãstu. odatã al celebrului cronicar Miron Costin. n. Simplul „asto” însemnînd „stau înainte” sau chiar „stau atent”.I. din singularul A d ã º e a n u . Adãst. adãstare existã ºi-n italiana. Iacã. compusul a d a s t o capãtã sensul de „stau pentru cutare lucru anume”. III. adecã cu duplul prefix a d . astare = a d s t a r e (Cihac). 283).). 156): Petr. I. sã rugâ aºša…”. circa 1550 (Ms. Prov. sau. poet din sec. Sat în districtul Dorohoi. prietene.. Hristoase. f. Acept. p. 1Ad). Paremiar. ADÃSTÀT A ADêÈNI. unde latinul a d . pe cînd fonetica noastrã justificã fenomenul numai denaintea unei labiale (v. 144: „noi unele adãstãm º-altele întîmpinãm…” Ibid. – Acer.. Chè la morte m’ a d a s t a A darne la sentenza…” Sã mai adãugãm cã din lat. I. uenikomŠ tvoimŠ…” vŠpi Ÿe. pr. La Jacopone da Todi. Colectivul Adãºeni. I. presupune o 262 colonie venitã dintr-o altã localitate numitã A d a º. XIII: „La vita non me basta A farne penitenza. la Dosofteiu. a d a s t o nu poate darã sã fie decît un latin a d a s t o = a d + a(d) + s t o . de unde: „être dans l’expectative”. 87. 24: „Aºa el de la femeia prînzuleþul cîºtigînd ªi la tovarãºul care îl adãsta ajungînd. iar mai-nainte al familiei princiare Movilã (A. care – la rîndul sãu – este un ... loc. Afarã de aceasta. de ex. – Astau. plur.nu se amplificã niciodatã printr-o vocalã iraþionalã. 63 b: „a s t â n d u . nom d’un village en Moldavie. tot acolo. asto vechea limbã românã moºtenise cu acelaºi sens verbul a s t a u (astãtut.l e Azariša.R. 1683. ucenicilorŠ tãš…” „…p r e d s t a Ÿ e aggeli Christe. – Aºtept… ÃDÃSTÀRE v. Rom. adãogîndu-se un al doilea atunci cînd se ºtersese deja cu totul individualitatea celui dentîi.. v. ceea ce ar presupune dezvoltarea vocalei iraþionale dupã a d .denaintea unei sibilante.ADÃST A. f. astare). Acad. zise…” Românul adãstare nu poate sã se tragã d-a dreptul din lat. care – dintre texturile cele mai vechi – ne întimpinã în Codicele Voroneþian. 3: „cãndu adãsta a lu Dumnedzeu luîngã rebdare în dzilele lu Noe…” „…quando e x s p e c t a b a n t patientiam in diebus Noe…” Dei Românul adãst = ital. cu contextul slavic: „…a s t ã t u r â îngeriš strigândŠ. Pann. de ex: „a s t a atque audi” (Plaut.

ADÃVÃSESC deminutiv polon ºi bohem din numele A d a m (AdaŸ, AdaÑ), probabilmente darã o colonie de peste Nistru. v. Slobozie. ADÃU, s.n.; tribut. redevance. Cuvînt bãnãþenesc, aflat în Dicþionarul ms. româno-latin, circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 421): „Adãu. Tributum”. Este maghiarul a d ó „tribut” cu obicinuita trecere a lui -ó în -ãu. v. -ãu. *ADÃVÈS, adv. – v. Adãvãsesc. ADÃVÃSÈSC (adãvãsit, adãvãsire), vb.; dépenser, exténuer, dépouiller, régler. Un arhaism dintre cei mai interesanþi, pe care catã sã-l urmãrim mai întîi în vechile texturi. Palia din Orãºtia, 1582 (Cipariu, Anal., 57):
Genes. XLIX, 7: „înpârþi-vošu pre ei în 7 I acovŠ ºi vošu adâvâsi în Izdrail…” „…dividam eos in Jacob et d i s p e r g a m eos in Israel…”

Varlam, 1634, I f. 8 b:
Luc. XV, 13–14: „strãnsâ totŠ feorulŠ celŠ mai micŠ, ºi sã duse într-o lature departe ºi acolo adâvãsi avuþiša sa, petrecãndŠ cu curvele; ºi deacã adâvãsi elŠ totŠ, fu foamete…” „…congregatis omnibus, adolescentior filius peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi d i s s i p a v i t substantiam suam vivendo luxuriose; et postquam omnia c o n s u m m a s s e t , facta est fames…”

Tot acolo, f. 338 a:
Luc. VIII, 43: „ºi adecâ o fâmšae ce-i curré singele de doisprãdzéce ai, ce ša adâvãsise vracilorŠ toatâ avuþia, ºi nu putu nice de unulŠ sã sã tâmãdušascã…” „…et mulier quaedam erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim, quae in medicos e r o g a v e r a t omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari…”

În Noul Testament din 1648, adãvãsire e înlocuit prin „rãsipire” ºi „cheltuire”. Cu sensul de „prãpãdit”, vedem la Dosofteiu adjectivul a d e v ã s â t „ exténué”, Synax., 1683, dec. 10, în viaþa St-lui Toma: „…šar㺠š-au venitu-š muºte mari tãuni de-l potricãliša ºi-š rãnišã pišalša, care era a d e v ã s â t â ºi sfârºitâ de post…” Cu sensul de „prãdat”, tot la Dosofteiu, Acatist, 1673, f. 23: „te ºtiu vistšaršu nefurat ºi ne-a d e v ã s â t …” În Dicþionarul lui Budai-Deleanu (ms., în Muzeul istor. din Bucur.) cuvîntul adevãsesc se traduce nemþeºte prin: „auszehren, entkräften, ausmergeln”, adecã ca în primul pasagiu din Varlam ºi-n primul din Dosofteiu. Trecînd acum la graiul viu, aflãm: 263

ADÃVÃSESC 1. În Transilvania, ba tocmai pe-n munþii Abrudului, adjectivul „d ã v ã s i t = = prãdat” (Gr. Sima, în Tocil. Rev. II, 183). 2. În Oltenia, cel puþin în districtul Vîlcea (com. Nisipeni), verbul dãvãsesc = = „cheltuiesc mult”, de ex.: s-a dãvãsit toatã averea. În ambele aceste forme s-a perdut prin tocire iniþialul a-, care ne întimpinã pretutindeni în vechile texturi, precum ºi-n o a treia formã, ºi anume: 3. Rãposatul G. Seulescu gãsise la þãranii din Moldova, probabilmente în Vaslui, pe adevesesc cu sensul de „tocmesc” (Arhiva Albinei, Suplem., no. II, 1845). Într-o a patra formã, la moþii din Ardeal, s-a perdut nu numai a, dar ºi d a trecut în t: „a tãvãsi = a prãpãdi, de ex: toate vitele mi s-or tãvãsit = toate vitele mi s-au prãpãdit” (Frîncu – Candrea, Rotacismul, p. 62). Confruntîndu-se graiul viu ºi texturile, singurul sens fundamental pentru adãvãsesc poate sã fie acela de „sich gegenüberstellen”, „obvier, faire face à quelque chose ou à quelqu’un”, de unde decurge într-un mod firesc: pe de o parte „tocmesc, aºez”; pe de alta, „cheltuiesc, perd, slãbesc, mã despoaie, mã pradã”. Lãtineºte aceastã noþiune se exprimã prin verbul a d v e r s o (a d v e r s o r ); pe noi însã ne intereseazã acum numai adverbul a d v e r s u s sau a d v e r s u m , care nu însemneazã „contra”, ci „faþã” de ex.: „gratus a d v e r s u s aliquem” (Reisig, Lat. Sprachwiss., p. 730). Din verbul a d v e r s o , intercalîndu-se între d ºi v o vocalã iraþionalã ca în „adevãr” = lat. „ad-verum” (v. 1Ad), graiul românesc ar fi fãcut a d e v ã r s sau a d ã v ã r s , care rãmînea în prima conjugaþiune, fiind sprijinit prin propria sa flexiune ºi prin flexiunea verbului înrudit v ã r s . Nu aºa însã procede limba în genere cînd are a face cu pãrþile cele invariabile ale cuvîntului, pe cari, sub raportul fonetic ºi morfologic, nu le susþine nici o flexiune. Originea lui adãvãsesc nu este darã în verbul „adverso”, ci în adverbul a d v e r s u m . Precum din latinul „deorsum” vine românul „jos”, de unde verbul „(în) josesc”, sau precum din „dorsum” vine „dos”, de unde verbul iarãºi de formaþiune post-latinã „dosesc”, tot aºa din latinul a d v e r s u m se nãscuse la români adverbul *a d ã v e s , ºi de aci apoi verbul adãvãsesc. Strãbunul a d ã v e s a despãrut din grai, nu însã fãrã posteritate. Paralelurile romanice pentru filiaþiunile logice ale lui adãvãsesc sînt: 1. adãvãsesc „cheltuiesc” = medio-latinul a d v e r s a t i o „dare fiscalã, tribut” ºi a d v e r s i o „mitã”, ba încã ºi a d v e r s a t u s „un om ce ºi-a perdut minþile” (Du Cange); 2. adãvãsesc „tocmesc” = italianul a v v e r s a r e „dare ordine alle cose, a’negozi, a’ pensieri, ex. gr. il segretario a v v e r s a i fogli” (Tommaseo). Ceva mai mult. Prin analogie cu adãvãsesc „tocmesc”, nãscut din a d ã v e s , românii din slavicul protivŠ „adversum” au fãcut potrivesc „tocmesc”, pe cînd la slavi nu existã nicãiri aceastã asociaþiune de idei italico-românã. v. Rutes. 264
1ADE-.

– v. 1Ad.

ADECÃ
2ADE. 3ADE.

– v. Alde. – v. 2Adins.

ÀDECÃ, ÀDICÃ, ADÌCÃ, adv.; c’est-à-dire, savoir, donc. Sensul obicinuit actual al cuvîntului este acela pe care ni-l dã Dicþionarul Laurian-Maxim: „adecã, termen explicativ, de ex.: mintea, adecã puterea de a cugeta; termen specificativ, de ex.: în acel loc erau pomi, adecã un mãr, un prun ºi un pãr”. Cînd se întroduce pentru prima oarã în grai sau se întrodusese de curînd un neologism, el are nevoie de un adecã urmat de cuvîntul cel poporan cu acelaºi înþeles. Miron Costin., Letop. I, 231: „avea (ªtefan-vodã Tomºia) un þigan calãu, adecã perzãtor de oameni…” Acelaºi, I, 341: „Mihnea-vodã, domnul muntenesc, om fãrã de nice o fricã de Dumnezeu, fãrã de nice un temeiu, tiran, dirept fantastic, adecã buiguitoriu în gãnduri…” Ibid., I, 354: „…aºa de greu l-au cuprins herbinþeala, cãt pãnã la Tighinea au stãtut frãnãtic, adecã buiguit de hire…” Nicolae Costin, Letop. II, 29: „aflãnd pre turci carii încungiurase de bãtea cetatea Viena, adecã Beciul…” Dosofteiu, Synax., 1683, 12 ian.: „acesta era din oraºulŠ Savariei Tafonieš, de rudâ mare ºi luminatâ ºi vestitŠ de cinste la illiri, adecâ la slovša…” Pe de altã parte, cînd crede cineva cã nu s-a expres destul de clar sau cã nu ºi-a dat gîndul pe deplin, ori cã n-a fãcut decît o întroducere la vorbã, el pune un adecã, prin care revine la cestiune. Gr. Alexandrescu, Dreptatea leului: „Leul, de multã vreme, rãdicase oºtire Sã se batã cu riga ce se numea Pardos, Cãci era între dînºii o veche prigonire ªi gîlcevire mare, pentru un mic folos: Vrea, adicã, sã ºtie Cui mai mult se cuvine…” A. Pann, Moº-Albu II, 63: „Cãci întîi e vinul must, Al doilea fiert la gust, ªi al treilea oþet: Nici must, adecã, nici fiert…” Alexandri, Rusaliile, sc. I: „Toarce, leleo, toarce, toarce Pîn’ce badea s-a întoarce. Vai! fuiorul mi l-am tors ªi bãdica nu s-a-ntors!

265

ADECÃ adicã, fereascã Dumnezãu pe-o fimee sã se mãrite cu vornicu satului, cã nu mai are parte de bãrbat…” Zilot, Cron., p. 111: „…într-acest chip ºi Caragea, cãci el în 5 ani trecuþi ai domniei sale petrecînd ca în întunerecul noptii, slobodã hiarã nesãþioasã, hrãpind din þarã ºi fãþiº ºi curmeziº ºi dosiº, iar întru al 6-lea an începînd a se lumina de zio, adicã a se descoperi ale lui fapte toate, dupã mijlocul ce au lucrat Banul Filipescul de le-au arãtat Porþei prin Rosia…” Dosofteiu, 1680, f. 119 a: „psalomul cânteculuš la dzua simbetiš, adecâ ce va sã fie la •udeþ…” Dar acest sens de „c’est-à-dire”, prin care adecã e sinonim cu locuþiunile v r e a s ã z i c ã ºi c e s e z i c e , nu este singurul ºi nu e cel mai vechi. În texturile din secolul XVI ne întimpinã la tot pasul adecã cu înþeles de „iacã”, „iatã”, „voici”. În Codicele Voroneþian, circa 1550 (ms., Acad. Rom.), de patru ori pe pag. 131-133:
Epist. Jacob. V, 4: „adecã preþurele lucrãtorilor celora ce au lucratu agrele voastre…” Ib., V, 7: adecã lucrãtoršul aºtšaptã ciînstitul rodu al pãmãntului…” Ib., V, 9: „adecã gšudeþul între uºe stã…” Ib., V, 11: „adecã fericãmu rebdãtorii…” „…e c c e merces operariorum qui messuerunt regiones vestras…” „…e c c e agricola exspectat pretiosum fructum terrae…” „…e c c e judex ante januam assistit…” „…e c c e beatificamus eos qui sustinuerunt…”

Tot aºa în Psaltirea ªcheianã, aproape din aceeaºi epocã (ms., Acad. Rom.):
VII, 15: „adecâ mai mare nedereptate…” X, 3: „cã adecã pãcãtoºii întinserã arcul…” XXXII, 18: „adecã ochii Domnului spre temuþii lui…” XXXVI, 25: „tãrãru fušu, ºi adecã bãtrãrišu…” XXXIX, 8: „atunce dziº: adecã vinišu…” LIII, 6: „adecã dzeul agšutã mie…” LXVII, 34: „adecã dede glasului sãu glas vãrtute…” „…e c c e parturiit injustitiam…” „…quoniam e c c e peccatores intenderunt arcum…” „…e c c e oculi Domini super metuentes eum…” „…junior fui, e t e n i m senui…” „…tunc dixi: e c c e , venio…” „…e c c e enim Deus adjuvat me…” „…e c c e dabit in voce sua vocem virtutis…”

De asemenea la Radu din Mãniceºti, 1574, ºi la Coresi, atît în Psaltirea din 1577, precum ºi-n Omiliarul din 1580. Întrebuinþarea lui adecã cu sens de „iacã” nu înceteazã în tot cursul secolului XVII, deºi începe deja a precumpãni din ce în ce mai mult noþiunea de „vrea sã zicã”. În Codicele ms. miscelaneu al bisericei Sf. Nicolae din Braºov: 266

ADECà p. 6: „èºi de acicea ºi pasâ în casa ta, cã adecâ mušarea ta Anna întru maþe priimi-va ºi va naºte…” p. 299: „grãiša Malahiša: adecâ eu tremite-vošu îngerulŠ înnaintea féþeei tale…” Dosofteiu, 1680, f. 45 a: „vãdzušu pre necuratul suprãnãlþându-sâ ºi suindu-sâ ca chedriš Livanuluš, ºi pre-aproape trecušu, ºi adecâ nu era…” Tot cu înþelesul de „iacã” ne apare adecã la începutul celor mai multe zapise scrise româneºte: adecã eu… = „i a c ã eu…”, fãrã ca sã figureze mai sus de aceastã formulã altceva decît o cruce. Act moldovenesc din 1577 (Cuv. d. bãtr. I, 26): „+ adecã eu Petrea Brah㺠scriu ºi mãrturisescu…” Act muntenesc din 1622 (A.I.R. I, 31): „adicã noi aceºtie moºteni ot satul Brãneºti…” 1638 (A.I.R. I, 24): „+ adecã eu Marco armaºul ot Dragodãneºti depreunã cu feméša mea…” 1650 (A.I.R. I, 78): „+ adecâ eu popa Mitrofan egumenul ºi popa Andonie…” 1683 (A.I.R. III, 257): „+ adšacã (adqkã) eu Miron sãn Lazor Cotujchi ot Cerneuþ scriu ºi mãrtorosescu…” Într-un certificat dat de mai mulþi boieri moldoveneºti, 1644 (A.I.R. I, 120), dupã ce înºirã numile tuturora: „…ºi alþi bošari mulþi de la curtea mãrii-sale domnu nostru, adecã au vinit înnaintea noastrã Statie marele vameº ºi cu Alexandra fata Fotései, de a lor bunã voe ºi de nime nevoiþi ni înpresuraþi, au schimbat a lor direaptã ocinã ºi moºie…” O donaþiune domneascã de la Moise-Vv. Movilã, 1634 (A.I.R. I, 72), dupã titulatura princiarã începe d-a dreptul: „adecã domniša mea m-am molistivit ºi am dat ºi am miluit…” Atunci cînd actul poartã în cap o formulã slavicã, urmînd apoi mai departe româneºte, în loc de „adecã” se pune serbul æto „en, ecce”, (Danii • , Rjenik I, 330), de exemplu: Act moldovenesc din 1581 (Cuv. d. bãtr. I, 28): „+ e t o az (= adecã eu) Druþea scriu ºi mãrturisescu eu cu cest zapis…” 1621 (A.I.R. III, 215): „e t o az Gavrilaº staroste cernãuskii scriu ºi mãrturisescu…” 1618 (Ibid., III, 214): „+ e t o az Mihail Furtuna vel-aºnic i Arsenie logofet, adecã au venit nainte noastrã Miron feorul Lenþei…”, unde se pun alãturi ambii sinonimi: românul adecã lîngã slavicul e t o (= rom. iatã). Despre arhaicul „adecã amù acmù”, care însemna „i a c ã darã acum”, vezi la cuvintele: Acum ºi Amù. Nici prin sensul de „vrea sã zicã”, nici prin acela de „iacã”, nu e cu putinþã de a ajunge într-un mod metodic la originea lui adecã, pe care ºtiinþa în deºert a cãutat-o în tot felul de construcþiuni latine: unii în „ad quod” (Cihac), alþii în „adaequa, adde quod, id est quod” (L.M.), alþii în „adeoque” (L.B.) etc. Cheia enigmei se cuprinde într-un al treilea înþeles al lui adecã, pãstrat într-o locuþiune stereotipã, oarecum proverbialã: „la àdecã”, „la àdicã”, „la dìcã”. 267

ADECà Lex. Bud., 4: „adecã usurpatur pro substantivo, et tunc significat finis, exitus, p.e. l a adecã = ultimatim, in fine finali, letztens, auf die Letzt, zur Letzt, am Ende”. Polysu, 5: „cînd va ajunge treaba l a adicã = wenn es Ernst wird, wenn es darauf ankommt, zu…” Alexandri, Iaºii în carnaval, act. III, sc. 4: „Lunãtescu: Te temi?… Sãbiuþã: Vorba vine. Lunãtescu: Cã te poftesc sã nu cumva sã m ã l a º i l a dicã. Eu am venit cu d-ta, precum m-ai rugat, iar apoi n-am gust s ã - m i d a u p e l e a p o p i i … ” Acelaºi, Boieri ºi ciocoi, act. I, sc. 8: „Stîlpeanu: Fã-te om, dacã poþi, român verde în faþa prigonirii, boieriu de viþã sãnãtoasã, iar nu un miºãl din tulpinã putredã. Hîrzobeanu: Vorbe, vere… vorbe late ºi frumoase!… Dar e u s î n t l a dicã… S ã r a c u l d e m i n e !… Unde sã m-ascund?…” I. Creangã, Povestea lui Harap-Alb (Conv. lit., 1876, p. 194): „Harap-Alb, vãzîndu-se p u s î n î n c u r c a l ã , nu mai ºtia ce sã facã ºi încotro s-o deie ca sã nu greºeascã t o c m a i a c u m l a dicã…” Acelaºi, Ivan Turbincã (Alman. liter., 1886, p. 108): „M-am dus la rai, de la rai la iad, ºi de la iad iar la rai; ºi t o c m a i a c u m l a adicã n-am nici o mîngîiere…” Jipescu, Opincaru, 147: „Cuscru-tãu – hiše vorba-ntre noi – nu-l cunoºti? Nu še rumân dã omeniše, ºi c î n d o h i l a adicãte, n-are nici bani!…” Fãrã a arãta fîntînele sale, Cihac (II, 573) citeazã locuþiunile „dica pornirei = le moment du départ” ºi: „a prinde la dicã = prendre sur le fait”, de unde conchide cã românul dicã este turcul d a q î q a „moment, point”, uitînd însã cã atunci tot turcesc catã sã fie ºi adicã, deoarãce românul zice dopotrivã: „la dicã”, „la adicã”, ba încã ºi la „adicãte”. Nu mai adãugãm cã, sub raportul curat fonetic, din turcul d a q î q a ar fi putut sã iasã româneºte numai doarã „de chicã”, dar niciodatã dicã. Mai întîi, forma dìcã probeazã cã vocala de mijloc în àdeca = àdicã nu e netonicul -e-, ci tonicul -i-, astfel cã accentul a sãrit mai tîrziu pe prima silabã, de unde a rezultat apoi trecerea lui i, devenit netonic, în e prin acomodaþiune cu tonicul a, dupã cum în vechile texturi ne întimpinã: àrepã = àripã = arìpã. Sã nu uitãm cã, dacã vocala organicã ar fi fost un e netonic, el n-ar fi scãzut la -i-, fiind pus între vocalele a ºi ã, cari sînt ambele fiziologiceºte mai aproape de e decît de i. În acest mod, forma primitivã adìcã, nu àdicã sau àdecã, e sigurã. Ajunºi aci, nu avem decît a ne aduce aminte înlocuirea vechiului a (= lat. ad) prin prepoziþiunea „la” în: a-mînã = la mînã, a-munte = la munte, a-ochi = la ochi, a-timp = la timp etc., pentru ca sã ne izbim de ecuaþiunea: l a dìcã = a-dìcã = lat. a d - d i c a m . Dupã ce natura prepoziþionalã a lui a în adicã a fost uitatã, poporul a început a zice: „l a adicã” alãturi cu „l a dicã”, dupã cum zice: „la ameazi” în loc de simplul „a-meazizi = lat. ad-meridiem”. În graiul poporan se mai întrevede pînã astãzi uneori vechiul a-dicã. 268

ADECÃ Aºa este, bunãoarã, în doina: „Avui parte d-un miºel, Picã þundra de pe el; El mi-o dã sã i-o cîrpesc, Eu o iau ºi o izbesc… Adicã mã socotesc, Tot sã i-o mai petecesc, Cã cu el am sã trãiesc!”
(Jarnik-Bîrsanu, Transilv., 277)

Aci adicã nu poate fi nici „c’est-à-dire”, nici „voici”, ci numai doarã „à la fin des fins”, prin urmare: a-dicã = „l a dicã”. Cam tot aºa la Costachi Negruzzi, Cîrlanii, sc. 4: „Miron: Îþi temi nevasta? Terinte: Eu? Ba nici gîndesc. Dar judecã tu singur, ce catã el aice? Nu vine, mãi, de flori de cuc, º-aº pune rãmãºag cã º-au pus ochi pe ceva. Miron: Zãu, se poate. Dar adecã de ce-þi baþi capul? Parcã-i numai Vochiþa în tot satul…” v. 12A. – Aripã. Ce însemneazã însã prototipul latin a d - d i c a m , din care se trage românul àdecã = àdicã = adìcã? Sau mai bine, lãsînd elementul prepoziþional la o parte, ce este dicã? În latina vulgarã, pe care o reprezintã pînã la un punct Plaut ºi Terenþiu, d i c a însemna „chemare la judecatã” sau „tragere la rãspundere”. „… – Quid tibi ego referam? – Quod surripuisti meum. Jam quidem hercle te ad praetorem rapiam, et tibi scribam d i c a m …”
(Plaut, Aulul. IV, sc. 10)

Una din ameninþãrile poporane cele mai energice era: „îþi voi împinge dicã”: „Si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam, Dicam tibi impingam grandem. D i x i …”
(Ter., Phorm. II, sc. 2)

Cine despreþuia o ameninþare zicea cã nu-i pasã de d i c ã : „Sexcentas proinde scribito jam mihi d i c a s . Nil do: impuratus me ille ut etiam irrideat?”
(Ib., sc. 3)

În veacul de mijloc dica a trecut la sensul de s o c o t e a l ã sau r ã f u i a l ã : „D i c a , tabula vel cautio vel charta proprie, ubi continetur s u m m a d e b i t i et nomina d e b i t o r u m v e l d e b e n t i u m ” (Jo. de Janua, ap. Du Cange, ad. voc.). 269

ADECà „D i c a , la carta del d e b i t o ” , zice un vechi glosar italian (Ibid.). Aºadarã locuþiunea românã: „ajunge treaba l a adicã” (Polysu), „sînt l a dicã, sãracul de mine” (Alexandri), „pus în încurcalã = tocmai acum l a dicã” (Creangã), „n-are bani l a adicã” (Jipescu), „prins l a dicã” (Cihac), însemneazã: „mã vãz judecat, socotit, rãfuit”, „d i c a impactus”, „a d d i c a m ”. Latinul d i c a , deºi devenise de tot poporan deja în epoca plautinã, era un împrumut de la greci: d…kh „justice, peine infligée, satisfaction que l’on rend à quelqu’un”, de unde ºi adverbii: d…kh, ™n d…kh, d…khn, literal „justement”, ceea ce nu e prea departe de unele accepþiuni ale lui adicã, cu care d…khn coincidã ºi sub raportul morfologic, ambii fiind formaþi prin acuzativ. În privinþa strict foneticã, silaba tonicã în latinul d i c a (dšca) fiind scurtã, ca ºi-n înruditul „dšgitus”, de unde românul „deget”, a rãmas la noi fãrã asibilare, pe cînd s-a asibilat silaba tonicã cea lungã din latinul „dico” (d§co): „zic”. Tocmai din cauza acelei scurtimi, tonicul ì din dìcã ar fi trecut la ea: deacã, adeacã, dupã o normã cunoscutã a vocalismului românesc, sã nu fi fost împedecat prin naºterea formei colaterale àdicã, ambele varianturi circulînd în acelaºi timp. Tot aºa, bunãoarã din lat: striga (stršga) „sorcière” nu s-a fãcut la români streagã (= ital. strega), fiind oprit prin netonicul i din strigoi. E cu putinþã totuºi ca deja în latina rusticã sã fi existat douã forme: d š c a ºi d § c a , dupã cum erau: stršgibus (Ovid.) lîngã str§gibus (Plaut.), sšnus lîngã s§ nus; lšquor lîngã l§ quor. În privinþa semasiologicã, din sensul fundamental adicã „la judecatã, la socotealã, la rãfuialã”, s-au dezvoltat deopotrivã, prin noþiunea intermediarã de c o n c l u z i u n e , pe de o parte: adicã „vrea sã zicã”, pe de alta: adicã „iacã”. Accepþiunea concluzivã este foarte bine indicatã în Dicþionarul ms. româno-latin, circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 421): „Adecã. Id est vel E r g o ”. Mai mult ca „ergo” funcþioneazã adecã, de exemplu la A. Pann, Prov. II, 127: „…sã-l am sã car Cînd lemne, cînd apã, cînd altceva greu, S-am adicã-n curte ajutor ºi eu…” Cuvîntul Sf. Ioan Crisostom, text din sec. XVII (Cod. ms. misc. al Bis. Sf. Nic. din Braºov, p. 500): „ºi PavelŠ apostolŠ, pâziþi-vâ – zice – de cãini; pâziþi-vâ cum înblaþi, ºi cãutaþi ºi prevegheaþi ºi luaþi aminte nu pre voi numai, ci ºi de toatâ turma; nemica adecâ nu tacŠ sfintele cârþi de ce šaste noao spre folos…” Prin analogie cu sinonimul „iacã”, care se amplificã în „iacãtã”, adicã îºi acaþã ºi el în graiul poporan pe - t ã acomodat în - t e . Constantin Brîncovan, 1696 (Cond., ms., în Arh. Stat., p. 143): „ca sã fie sfintii mãnãstiri milã dã la domniša mea roata dã la Ocna Teiºanii, adecãte vama carãlor…” Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 135): „deci socotiþi biniºor cã de nu sãnt acolea acéle doaâ jiganii, filul adecãte ºi inorogul, sã nu cumva prin scrisori cu lupul sã sã ajungã…” Un act moldovenesc din 1699 (A.I.R. III, 266): „adecãte eu Drãguþa Frãþimãnesa, fata lui Dumitraºco ªepteli…” 270

ADEMENESC Jipescu, Opinc., 65: „Acù sã-þi spui, sã nu-þi mai spui, c-ai niºte pãcate dã moarte, pã care le vãz lãþite-ncuibate ºi-nrãdãcinate în mai toatã suflarea rumâneascã; adicãte, nici casã ca lumea, nici trai dã doamne-ajutã…” Printr-o a doua analogie, anume cu adverbii ca: încailea, aiurilea, altmintrelea etc., analogicul adecãte îºi mai aninã pe - l e a . De la Vrancea (B. ªtefãnescu), Sultãnica, p. 223: „Daca nu te înþelegi cu rumân la cuvinte, adicãtelea daca nu grãieºte acelaºi grai, poate sã facã o mie de ,1 una cruci peste alta, pînã º-o gãuri fruntea, umerii ºi buricul, cã tot juvinã ºi pacoste cade pe urechile noastre…” Jipescu, Opinc., 155: „adicãtile muierea uniori ne-ntrece ºi pã d-ande noi la lucru ºi la hãrnicie…” Analogicul - l e a poate fi adaus ºi d-a dreptul la adicã, fãrã - t e : I. Creangã, Povestea lui Harap-Alb (Conv. lit., 1877, p. 177): „º-apoi, cînd este la adecãlea, te-aº întreba ca ce fel de zãticnealã ai putea sã întimpini din pricina asta?…” Pentru a mai completa cele de mai sus, vom adauge cã la Coresi adecã se accenteazã pe a doua silabã: adékä ºi tot aºa se pronunþã pînã astãzi în unele locuri din Transilvania, mai ales lîngã Blaj. În regiunea Nãsãudului însã predomneºte forma adhìcãtea, cu accentul pe i, cu emfaticul -a (v. 5A) ºi cu un fel de d aspirat, de ex.: „adhìcãtea dhin Sâmgiorz ºi pânâ-n Rocna i-o postâ…” În macedo-româna – zice Dr. Obedenaru (Dicþ., ms., în Acad. Rom.) – adecã sau adicã a dispãrut, fiind înlocuit prin grecul dhlad¾. v. 1,2,3Dicã. – Eto. – Iacã. – Iatã. ÀDECÃLEA ÀDECÃTE ÀDECÃTELEA ADEMÀNà ADEMÎN ADEMÎNÀRE ADEMÎNÀT

A

v. Adecã.

A

v. Ademenesc.

ADEMENÈSC (ademenit, ademenire), vb.; attirer, appâter, séduire. Sinonim cu î n º e l ºi cu a m ã g e s c , de cari însã diferã prin noþiunea esenþialã de „atragere la sine sau la ceva”: ademenesc la cutare faptã prin bani, prin fãgãduinþe, prin vorbe, prin laude etc. Nicolae Costin, Letop. II, 110: „…mai înainte trimisesã (Cantemir) pe Stefan Luca logofãtul, cumnatul lui Ioan Neculcea, hatmanul sãu, la singur împãratul Petru Alexievici, pe la Cernãuþi în Þara Leºeascã, tocma la Iavorov, de au întãrit lucrurile mai tare cu giurãmînturi, cã împãratul venia cu obuzul sãu pe urma tuturor gheneralilor sãi; ºi aºa i-au ademenit, ºi pe împãratul ºi pe ªeremet, de au lãsat calea spre Tighinea ºi au socotit sã treacã Nistrul sã vie spre Prut la Iaºi…” 271

ADEMENESC Beldiman, Tragod., v. 2031: „Ne-au adimenit cu vorba – ziceau unii dintre ei – Starea ne-am stricat-o toatã, lãsînd case ºi fimei; Ne-au adus de la Odesa, zicînd cã are în Ieºi Ca la treizeci de mii oaste, oameni vrednici ºi aleºi…” Pompiliu, Sibiiu, 42: „Somnul m-o ademenit Su pom verde înflorit…” Costachi Stamate, Muza, p. 35: „Iat-obrajii rumeni ca bujorii proaspeþi, Iatã ochiºorii plini de drãgãnele, Iatã o guriþã ca cireºa coaptã, Ce ademeneºte sãrutare dulce…” Costachi Negruzzi, Zoe I: „…mã despreþuieºti, dupã ce m-ai î n º e l a t ! nu-þi e milã de o ticãloasã fatã, pe care ai adimenit-o cu juruinþi mincinoase…” Reflexivul „m ã ademenesc” însemneazã în gura poporului a se amãgi pe sine-ºi printr-o nãlucire. Aºa în basmul povestit de B. ªtefãnescu (De la Vrancea), Sultãnica, p. 85, împãratul, nemaizãrind denainte-i semnul cel rãu ce-l speriase, „singur în gîndul sãu s e adimeni”. Dupã analogia lui „pomanã” din „pomenesc”, „dojanã” din „dojenesc”, „prihanã” din „prihãnesc” etc., din tulpina verbului ademenesc s-a format substantivul a d e m a n ã , pe care-l gãsim la Silvestru, 1651, f. 42 b:
Ps. XXV: „întru a cãrora mãni šaste pãcat, ºi direapta lor plinã-i de a d e m a n â (adæmanä)…” „…in quorum manibus iniquitates sunt, dextera eorum repleta est m u n e r i b u s …”

La margine, Silvestru comenteazã: „mitâ”. O altã formã a lui ademenesc este adãmãnesc, pe care ne-o dã Lexiconul Budan: „adãmãnesc, allicio, pellicio, – locken, anlocken; adãmãnesc spre rãu, seduco, solicito, – verführen, verleiten”. La Molnar (Walach. Sprachlehre, 1810, p. 227) ne mai întimpinã încã douã forme: „adãmîn anlocken”. „adãmînez A Din alãturarea celor patru varianturi, rezultã ca prototip: ademînare, adecã o formã de prima conjugaþiune, trecutã apoi la a patra: ademenire, întocmai precum vechiul a d e v ã r a r e (= lat. adverare) a devenit mai tîrziu a d e v e r i r e . A deriva pe ademîn sau pe ademenesc din slavicul maniti „faire un signe, allécher” (Cihac) e peste putinþã din cauza prefixului a d e - (= lat. ad), care nu se 272

A D E M E N I TOR adauge niciodatã decît numai denaintea consoanei labiale a tulpinelor curat latine: adãpost, adevãr, adãvãsesc. Sensul fundamental al lui ademîn fiind „atrag pentru a mã servi”, este tocmai latinul a d m a n u m , de ex.: aliquem vel aliquid a d m a n u m habere, venire a d m a n u m , a d m a n u m esse etc., de unde o formã verbalã „admanuare” ,1 = ademînare. v. A-mînã. – Amãgesc. – 1,2,3Amnar. – Înºel. – Mînã… ADEMENÌRE. – v. Ademenesc.
1ADEMENÌT,

-Ã; part. passé d’ a d e m e n e s c : attiré, appâté, séduit. Beldiman, Tragod., v. 3393: „Bãieþi mulþi luaþi cu sila ºi alþii adimeniþi, De fugea de ei vreunul, vai ºi amar de pãrinþi…”

Caranfil, Valea Prutului, 29: „Oliolio! codru cãrunt, Ce mi-ai dres, ce mi-ai fãcut, De mã þîi ademenit?…” v. Ademenesc. – Ademenitor. [Dupã comunicarea lui Aureliu Candrea: a d e m e n e s c pris comme substantif; action d’attirer, séduction. Conv. lit. XX, p. 137: „ar fi dus, sãrmanele, mult ºi bine dorul ademenitului, cãci el, berbantul, în toatã viaþa n-a ademenit decît o singurã femeie…” v. Ademenesc].
2ADEMENIT, -Ã, le part. passé d’

ADEMENITÒR, -OARE, adj.: séduisant, attrayant. Sinonim cu î n º e l ã t o r ºi a m ã g i t o r sau a m ã g e u , dar numai prin mijloace plãcute. Alexandri, Concina, sc. 2: „Românii nu dau îndãrît, ci dinpotrivã ei merg tot înainte, urmînd glasului celui tainic ºi ademenitor ce le zice: înainte, copii, înainte!…” Ispirescu, Poveste þãrãneascã (Legende, 261): „Viind baba la dînsul, începu sã-i vorbeascã cu niºte graiuri m i e r o a s e ºi ademenitoare, de ar fi supus pe nu ºtiu ce voinic…” Beldiman, Tragod., v. 209: „Cel dîntîiŠ, Treisfetiteanul, suflet scîrnav ºi urît, Oricînd îi cãtai în faþã, îl vedeai posomorît; Celãlalt îi Floreºteanul, viclean, ademenitoriu, Ipocrit de cei de frunte ºi de þãri vînturãtoriu…” v. Ademenesc. – Ademenit. 273

ADEN ADÉN. – v. 2Adins. ADENEAORI. - v. Adineaori. ADÈNSUL. - v. 1Adins.
1ADÈS, ADÈSE, adv.; souvent, fréquemment, assidûment. În opoziþiune cu a-r

ar sau a-r a r e - o r i . Funcþioneazã întocmai ca adverbul d e s , opus adverbului rar. 1. ades, vechi adesu. Alexandri, Poez. pop2., p. 260: „Las’ sã moarã ca un cîne, Cã i-am zis ades: stãpîne, Nu-þi tot bate gioc de mine…” Balada Balaurul: „Ist copil chiar din pruncie Maica sa mi l-a dat mie, Cã ades îl blãstema…” Beldiman, Tragod., v. 231: „Îngîmfat de a sa slavã, ades la Curte mergea, Iar maicã-sa dupã dînsul în gura mare plîngea…” Codicele Voroneþian, circa 1550 (ms., Acad. Rom., p. 64, 144):

Act. Ap. XXIV, 26: „déci ºi adesu tremitea de bãsãduiša cu rusul…” Epist. Petr. I, 22: „diîn curatã înremã urul alaltu šubiþi adesu.”

„…propter quod et f r e q u e n t e r accersens eum, loquebatur cum eo…” „…simplici ex corde invicem diligite a t t e n t i u s …”

2. adese, vechi: adése, cu emfaticul -a: adesea. Omiliar de la Govora, 1642, f. 17: „aºa ºi sufletul nostru, pãnã cândŠ faptele céle bune înlãuntru întru sine bine le pãzéºte cu tãcére, atunce bogãþiša lui nu šaste furatâ; šarâ cãnd adése pre limbâ o poartâ ºi cu mãrimea deºartâ bucinâ, atunce mulþi dimoni cheamã ca pre néºte furi…” Varlam, 1643, II, f. 81 b: „šarâ gšudecãtoršulŠ adésea-º schiînba faþa de mãniša ce sã aprinsése într-ãnsŠ ºi nu putu mai multŠ sã rabde…” Samuil Clain, Invãþãturi, Blaj, 1784, p. 14: „Nici unŠ lucru nu vedemŠ mai adése decît moartea, ºi nici unŠ lucru nu crédemŠ mai anevoe decît moartea…” A. Pann, Prov. II, 58: „ªi tot gãzduind adese la un þãran prin cîmpii, Care era sãrac foarte ºi c-o spuzã de copii, Îi ceru sã-i dea dintr-înºii pe copilul mãricel…”

274

ADET 3. Construit cu pluralul de la „oarã”: adese o r i ; cu emfaticul -a: adesea o r i . Costache Negruzzi, Zoe, I: „…fanaragii, masalagii, potlogarii de care gemea oraºul, ºãzînd ascunºi pintre rîsipuri, pîndeau pe nesocotitul pedestru, care zãbovise a se întoarce acasã ºi adese o r i el perdea împreunã cu punga ºi viaþa, sau cel puþin sãnãtatea…” Gr. Alexandrescu, Viaþa cîmpeneascã: „Adesea o r i pe cîmpie Departe mã rãtãceam, Adesea cu bucurie În dulci gîndiri mã perdeam…”; dar tot acolo, cu acelaºi sens ºi-n aceeaºi funcþiune adverbialã, simplul d e s : „Vedeam livada, grãdina, Poteca ce d e s cãlcam, Pãrul înalt ºi tulpina Unde copil mã jucam…” Jarnik-Bîrsanu, Transilv., 164: „De s-ar face dealul ºes, Ar veni badea mai d e s ; Dar dealul se tot mãreºte ªi badea mã pãrãseºte…” „Ades = lat. ad densum; adese = lat. ad densa; adese o r i = lat. ad densas horas” (Cihac). v. Adesul. – Des. ADEASÃ, adj.; fréquent. O formaþiune excepþionalã în locul simplului d e s . O gãsim în cronica lui Nicolae Muste, Letop. III, p. 41: „cã domnul muntenesc se nevoia sã mazileascã pre MihaiŠ-vodã, cum s-au zis, care nu trebuia altã stingere ºi nevoe într-aceste þãri, decît adesele schimbãri a domnilor…” v. 1Ades. ADÈSEA v. 1Ades. ADESEORI A ADÈSUL, adv.; fréquemment. Una din vechile formaþiuni adverbiale articulate, care se mai gãsesc, dintre texturi, numai doarã în Dicþionarul ms. bãnãþean, circa 1670, ºi-n Psaltirea ms. versificatã a lui Viski din 1697. În cel dentîi: „ Adesul. Frequenter” (Col. l. Tr., 1883, p. 421) în opoziþiune cu: „A r a r u l . Raro” (Ibid., p. 424). v. 1Ades. – Adensul. – Ararul. – Lupiul. ADÈT, ADÈTIU (plur. adeturi, adetiuri), s.n.; coutume, redevance, droits de douane. Vorbã ieºitã demult din întrebuinþare la românii de dincoace de Dunãre. Nu era 275
2ADÈS,

ADET tocmai b i r sau altfel de d a r e într-un sens concret, ci în genere: normã fiscalã, cuotul la care avea drept vistieria, ºi mai ales vama, fie în bani, fie în naturã. Pravila Moldov., 1646, indice: „VameºulŠ ce va lua mai multŠ de cumu-i adétšulŠ (adètülð)…” Constantin Brîncovan, 1694 (Cond., ms., în Arh. Stat., p. 95): „…dã sã aibã a luaré adetul morãnilor ce este dãn Dunãre pã pãmãntul moºiilor bošarilor domnii méle ce scrie mai sus, a Clãteºtilor, a Cãtãlušului, a Olténiþii, a Urménilor, ori în ce loc ar eºi pre acéste locuri sã-º ša adetul precum au fost o b i c é š u l mai dãnainte vréme…” Cantemir, Divanul lumii, 1698 (A.I.R. II, 146): „încã ºi agonisitele sale o b i c é e ºi adetiuri pre amãnuntul cercetînd, fietecine a cunoaºte trebue, cãci unul iaste dat spre veselie, altul spre întristare…” Turcul ‘â d e t „habitude, coutume, pratique” de proveninþã arabã. D. ªaineanu (Elem. turc., p. 7) observã foarte bine: „trecerea sensului de la o b i c e i la d a r e o întimpinãm pretutindenea în cronicele noastre”. De la turci, cuvîntul s-a rãspîndit nu numai la români, dar pe întreaga Peninsulã Balcanicã: la greci, serbi, bulgari etc. v. Bir. – Haraci. – Obicei. – Vamã… ADETÀR, „redevancier” (Cihac). N-am dat nicãiri peste aceastã formaþiune, nici în texturi, nici în grai. v. Adet. ADETÒRIU, -OARE, adj.; débiteur. Cuvînt pe care-l gãsim în Lexiconul Budan (p. 5) ºi la Isser (Walach. Wtb., 2). v. Datoriu.
1ADEVÀRÃ. 2ADEVÀRÃ

– v. 2Adevãr.

(plur. adevere), s.f.; vérité, réalité. Formaþiune poporanã din neutrul a d e v ã r , la plural: a d e v ã r u r i ºi adevere, iar prin acesta din urmã pe cale analogicã femininul adevarã, în opoziþiune cu m i n c i u n ã , iarãºi un feminin. Versul lui Anton Pann, Prov. I, 26: „M i n c i u n a nu-mi place, vorbesc a d e v ã r u l …” ar suna mai bine în limba veche: „M i n c i u n a nu-mi place, vorbesc adevara…” Cuvîntul abundã la mitropolitul Dosofteiu, în ambele Psaltiri, figurînd alãturi cu a d e v ã r ºi cu a d e v ã r ã t a t e , uneori în acelaºi psalm; de exemplu:
Ps. XXXIX: „n-am ascunsŠ în inema mša a d e v ã r ã t a t e a ta ºi spãsenia ta spus-am; n-am ascunsŠ mila ta ºi adevara ta de adunare multâ; tu darâ, Doamne, nu depãrta îndurãtãþâle tale de mine: mila ta ºi 276 a d e v ã r u l Š tãu…” „…non abscondi in corde meo v e r i t a t e m tuam, et salutare tuum dixi; non abscondi misericordiam et v e r i t a t e m tuam a congregatione multa; tu autem, Domine, ne longe facias miserationes tuas a me: misericordia tua et v e r i t a s tua…”

ADEVÃR Sau în Psaltirea cea versificatã, din 1673, f. 153 b: „ªi dâ-n þara noastrâ slava ta sã creascâ, Mila º-a d e v ã r u l pre toþ sã tãlneascâ, ªi cu dereptatša pace-n gloate multe ‘n braþe sã sã strîngâ ºi sã sã sãrute; De •os adevara în sus sã dša radzâ, Din ceršu dereptatša sã caŠte sã vadzâ…” Cu -é-, ibid., f. 69 b: „Cu cât eºt de ghizdav, tinde ºi stejšaºte Cu a ta putšare, ºi împãrãþšaºte Pentru adevšarâ ºi pentru blîndšaþe, Cã þâš dereptatša de n-ale• în fšaþe…” La plural, 1680, f. 11 b: „sã înmicºorarâ adevérele din fiiš omeneºti…” Construit cu „în” ºi „întru”: 1680, f. 84 a: „întru multâmša miliš tale audzâ-mâ, î n adevara mântuinþiš tale mântušaºte-mâ…” Ibid., f. 110 a: „îndereaptã-mâ, Doamne, în calša ta, ºi voš mšarge î n t r -adevara ta…” Ib., f. 147 a: „credzute toate poruncile luš, întãrite în veacul de veacŠ, fãcute î n t r -adevarâ ºi-n direptate…” 1673, f. 109 b: „ªi sã mš-asculþ, Doamne, - n t r -adevarâ, Sã nu mã laº sã hiŠ de ocarâ…” Construit cu „de”: 1673, f. 114 b: „ªi rostul mieŠ preste þarâ Âþ va striga d e -adevarâ, Toatã dzua cu priinþâ Þ-va spune de mîntuinþâ…” La mitropolitul Varlam, 1643, I, f. 348 b: „alþii ºi capetele º-au pusŠ pentru adevara, pentr-acea ºi dupâ truda lorŠ vor lua platâ…” v. 1Adevãr. (plur. adevãruri ºi adevere), s.n.; vérité, réalité. În opoziþiune cu minciunã. Cantemir, Chron. I, 212: „m i n c š u n i cu voroava frumoasã ascunse ºi cu numele adevãrului cãptuºite…” Zilot, Cron., p. 75: „Sã tãlmãcim aºa: vezi pe duºman cã vine, Te-ncredinþezi atunci ºi fugi sã scapi pã sine; 277 ` 1ADEVà R

ADEVÃR Dar cînd numai l-auzi, tu stai la îndoialã: Ori fi-va – zici – sau nu, ºi poþi face greºealã; ªi poate º-adevãr sã fie auzirea, ªi tu, gîndind m i n c i u n i , stai sã-þi gãseºti peirea…” ºi ceva mai jos, p. 77: „Unul zicea un fel, altul altfel rãspunde; Sãracul adevãr cum supt m i n c i u n i s-ascunde…” În aceeaºi opoziþiune cu adevãr este b î r f i r e : Corbea, Psaltire, 1700 (ms., Acad. Rom.), ps. XIV: „Cel care nu b î r f é º t e , Ci adevãr grãéºte…” Mai departe, adevãr e în antitezã cu orice întunecã realitatea. Caragea, Legiuire, 1818, p. 89: „jurînd mai întîi cã nu o pornéºte (judecata) din vreo p i z m ã , ci întru adevãr…” Coresi, Omiliar, 1580, quatern. XVIII, p. 13: „o n ã l u c i t u r â šaste, nu pre adevãrŠ trupulŠ nostru luat-au…” Noþiunea de adevãr se asociazã mai ales cu acea de d r e p t a t e : Arsenie de la Bisericani, circa 1650 (Ms. Sturdzan, în Acad. Rom., p. 221): „va veni sã gšudece pementšanii, sã gšudece lumii întru d e r e p t a t e ºi oamenilor întru adevãrul sãu…” Act moldovenesc din 1644 (A.I.R. I, p. 88): „ºi aºa am aflat tot adivãrul ºi toata d r e p t a t e prin oamini buni…” Dacã adevãrul nu e ascuns, atunci cineva îl a f l ã , ca în pasagiul de mai sus; iar dacã e tãinuit într-adins, îl v ã d e º t e : Caragea, Legiuire, 1818, p. 49: „daca vreo parte prigonitoare va ascunde sau va fura, ori însuºi sau prin altul, dovezile dreptãþilor ceilalte înprotivnice pãrþi, ºi cu vicleºug sã va învoi cu aceia, ºi apoi sã va v ã d i adevãrul…” Dacã adevãrul nu e tãinuit într-adins, dar totuºi nu se vede, trebuind urmãrit, atunci noi îl d e s c o p e r i m : Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 25): „ºi mai multã ocarã s-ar fi lucrat, de n-ar fi fost Breabul lucrul cu un cias mai înainte spre d e s c o p e r i r e a adevãrului apucat…” Mai rar se zice: „a g ã s i adevãrul”, „a c e r c a adevãrul”, „a n e m e r i adevãrul”, deºi cîtetrele sînt permise pentru varietatea stilului; de exemplu: Cantemir, Chron. I, 151: „sufletul odihnã nu poate a f l a pãnã nu g ã s é º t e adevãrul, carile îl c e a r c ã oršcît de departe ºi oršcît de cu trudã i-ar fi a-l n i m e r i …” Cînd cineva nu mai poate ascunde adevãrul, îl m ã r t u r i s e º t e , termen teologico-juridic trecut în graiul comun, unde îºi perde cu totul urma proveninþei: Costachi Negruzzi, Au mai pãþit-o ºi alþii, p. 67: „adevãrul vã m ã r t u r i s e s c , nu mã pot opri de a blãstema pe englezi…” 278

Umbra lui Mircea: „Noi citim luptele voastre. cum privim vechea armurã Ce un uriaº odatã în rãzboaie a purtat. adevãr capãtã o funcþiune adverbialã ceva mai intensivã. 12: „N-ai gîndit. II. miscel. cã nu šaste robul mai mare de domnul sãu…” Adevãr se construieºte mai ales cu prepoziþiunea î n sau î n t r u . II. circa 1550 (Cuv. adecã lipsit de orice amestec. miscel. care ne întimpinã în cele mai vechi texturi ºi pînã pe la finea secolului XVII fãrã a diferi prin sens de simplul adevãr. cã aaºta šaste.. Ne-ndoim dac-aºa oameni î n t r u adevãr au stat…” Prin prepoziþiunea c u . alãturat cu Noul Testament din 1648: 279 . Altceva este adevãrul a d e v e r i t = „vérité contrôlée vérifiée”: Cod. p. ms. Nicolae din Braºov. Zilot. Rom. p. p. bãtr. nu ajungeai cum ai ajuns…” Neculcea. Nic. eu ºtiu fãrã a-mi da rãspuns. unde: „singur curat” e un fel de superlativ. Sf. Greutatea ei ne-apasã. Martur. sec. XVII. post-articuleazã substantivul. p. 306): „nice sã ne înºâlâm înºine. d. dãndu-i vina cã au scris el la feciorii lui. ca ºi cînd ar fi „cel mai curat”. ca sã vie sã prindã pre Mihaiu-vodã din Iaºi. încãlþat. numai în pismã l-au omorit…” Dosofteiu. ºi de aceea autorul. ªi mai energic este Zilot.. Cu aceeaºi emfazã se poate zice adevãrul a d e v ã r a t . cu cãtâ slavâ te-i spodobitu. întîi de la pãrinþi…”. se zice: c u r a t adevãr. formînd o locuþiune adverbialã cu sensul de „en vérité” ºi „en réalité”. înºâlâcšunea morþiei…” Cu prepoziþiunea d e . ms. sã ne pare cã e dulce pohta pâcatelorŠ.). ce nu se ºtie î n t r u adevãr au ba. de patimã. Fãrã amestec de minciunã. din Braºov. suflete! c u adevãru cã fugišai de noi…” Tot aºa cu prepoziþiunea p r e : Un text din secolul XVII (Cod. 1673. în grabã au spãnzurat pre Cuza Spatarul. Acad. ca sã nu desparþã logiceºte ambii adjectivi. scãzutã la rolul de prefix. cum ar fi: „bien en vérité”: Apocalipsul lui Paul. În Codicele Voroneþian. Letop. circa 1550 (ms. al Bis. de nãlucire. Sf.ADEVÃR v. adevãr se aglutineazã într-un singur cuvînt: deadevãr (= de-adevãr). voao. Cã de-ai fi gîndit în adevãr. nepricestuit. p. Cron. f. avãnd acolo la Cãtane. 390: „atunce Mihaiu-vodã mãniindu-se. 406: „adevârŠ a d e v e r i t grãescu. 1: „ritoricã n-am învãþat ca sã vorbesc ºi sã scriu cu meºteºug. al Bis. 423): „o. ci am învãþat s i n g u r c u r a t adevãrul. sãrace. n-ai gîndit. trece slaba-ne mãsurã. 220 a: „Doritu-þ-am porun cu dulceaþâ ªi-n t r -adevãrul t㊠sã-m daš všaþâ…” Gr. Alexandrescu. p r e adevârŠ. îmbrãcat.

. – 2. 163 b: „aicša aratâ Hs. se neºtiînre de voi rãtãcšaºte de la deadevãru…” Petr. 10: „sã nu le se pare lor cã e vreo nãlucâ. eºti îndurat ºi milostiv. réel. 1651: 1577: Ps. III. 22: „sufletele voastre curãþindu întru ascultarea deadevãrului…” 1648: „…nu vã lãudareþ.3. – Bîrfealã. v. f. 63 a: „cãnd faci aºša. întru vecie de veacŠ cu dedevãrŠ…” Dosofteiu. adevere).. XXXIX: . 280 2ADEVÃR. în Acad. II.ADEVÃR 1550: Jacob. Omiliar. ªi ºtiš cu deadevãrulŠ direptul ºi rãul…” Românul adevãr = lat. quatern. 19: „fraþi. 1600 (Cuv.. sã au rãtãcit cineva dintru voi de la adevãrŠ…” „…inimile voastre curãþindŠ întru ascultarea adevãrului…” Tot aºa la Coresi. d. În vechile texturi se pune foarte des adjectivul propriu adevãr = lat. a d . alãturat cu Silvestru. 85: „šubiþi pre Dumnezeu prea-cuvioºii lui. 9 b: „Cã tu cer deamãnuntul inema ºi zgãul. a d . cã pre c e i adeveri cearcâ…”. véritable.v e r u m . Rom. bãtr. adj. Chs.a d .meserearea ta ºi deadevãrulŠ tãu pururea ajutarâ-mi…” Ps. LXXXIV: „milostea ºi deadevãrŠ timpinarâ-se…” 1651: „…nu šaste în rostulŠ luš d e r e p t a t e …” „…au lãuda-te-va pre tine þãrãna? au vesti-va adevãrulŠ tãu?…” „…mila ta ºi adevãrulŠ tãu pururša mã pãzeascâ…” „…mila ºi adevãrulŠ timpinarã-se…” Legenda Duminicei. circa 1650 (ms. f. vrai. I. 1Ad. . V: „nu šaste în rostulŠ lorŠ deadevãrŠ…” Ps. f.. IX. I. 81 a: „mâ va trage spre perire ºi nevošaºte sã mâ leapâdŠ de Dumnedzeu c e l Š adevârŠ…” Ib. I. nece fireþi minunoºi înprotiva adevãrului…” „…fraþii miei. de unde ºi italianul d a v v e r o . p. II. 1673. atunce închipueºti cruce adevarâ…” Arsenie de la Bisericani. întrebuinþat însã numai ca adverb.. XXIX: „doarâ ispovedi-þi-se þãrâna sau spune deadevãrulŠ tãu…” Ps. p.v e r u s acolo unde astãzi se întrebuinþeazã numai forma participialã a d e v ã r a t . Dumnezãul mieu. îndelung rãbdãtor ºi multŠ milostiv ºi adevãr…”. deadevãr = d e . 54): „buînrãtate va fi de la Tatãlu ºi de la fišulŠ Is. 200: „ºi tu. fišulŠ lui Dumnedzãu de închinâtorii c e i adeveri ce vorŠ vrša sã cršadzâ întru Domnul Hs… carii simtemŠ noi creºtinii cei pravoslavnici închinâtori adeveri…” Ibid. 1577.): p. 1580. 1643. Coresi. V. ce adevãrŠ trupŠ…” Varlam.4Adevãr.v e r u m .. – Minciunã… ADEVARà (adeveri. 14: „nu vã lãudareþi ºi nu menþireþi spre deadevãru…” Ib.

f. fãrã schimbarea sensului. vraiment. adjectivul îºi asociazã de asemenea prepoziþiunea „de” scãzutã la prefix. II): p. al Bis. ms.3. Noul Testament. adevãrŠ zic voao…” „…a m e n . 1580. amen. 259: „fugiša DomnulŠ ca sã încredinþéze cã adevârŠ omŠ era…”. ºi la ceršu de vomŠ strânge. 364: „acesta adevãrŠ IzrailteaninŠ šaste ºi întru elŠ hiltenºugŠ nu e…” Ca ºi substantivul a d e v ã r . 1673. ca ºi adjectivul corespunzãtor a d e v ã r . p. Codicele Voroneþian. p. X. text din sec. 49 b: „ªi toþ sfiinþiš ce-s cu inem-adevarâ Lãudaþ vor fi de toatâ lumša-n þarâ…” Text din secolul XVII (Cod. 12: „mãrturisescu aasta a fi deadevãru cu buînrãtatša lu Dumnedzeu…” 1648: „…mãrturisindŠ c-aasta-i mila a d e v ã r a t â a lui Dumnezãu…” cša Legenda Sîntei Vineri. 179 a: „Sã rãdice pentru þarâ Moiseš ºi Aron sfarâ. 149: „apropie-te de vedzi sila deadevãrului Domnedzeu…” v. 269: „calša c e a adevarâ o vrušu. – Adevãrat. Arhaism. al Bis. Astãzi se înlocuieºte prin locuþiuni adverbiale ca: î n a d e v ã r . certainement. p. circa 1550 (ms. p. Dosofteiu. 1. misc. a m e n dico vobis…” 3ADEVÃR. de lucrurile célea deºartele ale ceºtii lumi peritoare sã ne ferim…” Acest adverb se mînþinuse mult timp în limba bisericeascã în loc de: a m i n „ainsi soit-il”.) alãturat cu Noul Testament din 1648: 1550: Petru I. V. Nicolae din Braºov): p. Sf. devenind deadevãr. 281 . 124): „cã adevãrŠ. bãtr. ainsi soit-il. 270: „nu lua diîn rostul mieu cuventele c é l e adevére…”. Omiliar. Nic. 278: „dereptatša ta e direaptâ pururea ºi légša ta e adevarâ…”. 6: „ºi aºa înbogâþindu-ne. d. calša c e a adevarâ o šubišu…”. Coresi. misc. šubiþilor. 2. Rom. – 1. 119 a: Is... p. ms. f.. Braºov. p. Acad. 1: „adevãrŠ. f. circa 1580 (Cuv. 146: „acela šaste deadevãrŠ Domnedzeu luminãtoršu ºi sfinþitoršu…”. XXI. quatern. XVII (Cod. adv. Samuil sã facâ rugâ Ca o adevarâ slugâ…” Ibid.4Adevãr. în mânile lu Dumnezeu avuþiša sã o dãmŠ. în mânile sãracilor acéša puindŠ. – Adeverit. 1Ad. 1648. c u a d e v ã r a t etc. atunce adevãrŠ afla-ne-vãmŠ bogaþi…” Legenda Sf-lui Dimitrie. Sf.ADEVÃR p.

d. Ibid..ADEVÃR Apocalipsul lui Paul. din Prahova: 282 „ªeapte pungi fãgãduia Ori la cine s-o afla.. Nimeni nu se bizuia…” (Ibid. f. întru mila sfinþii-sale cãtrã cinstša ºi lauda sfãntŠ-numeluš sãŠ. adevãr…” Context slavo-român.4Adevãr. unuš pãcãtos. Dedic. 72) O altã colindã: „Cine-n lume s-o afla. gãsim în Dicþionarul bãnãþean. vb. 82): „…aceluša-i þirutul ºi slava în veacu adevâru…” „…tomu slava i drŠ×ava vŠ v‚ki a m i n Š …” Cu prefixul d e . Sã iasã-n vad Ca un brad…” (G.. bãtr. Arhaism înlocuit astãzi prin a d e v e r e s c . d. bãtr. Teodorescu.D. Equidem”. Poez.2. adevãrare s-a stereotipat în construcþiune cu a f l a r e la reflexiv: „a se a f l a º-a se a d e v ã r a ” avînd sensul de „rèaliser quelque chose de très-difficile”. d. affirmer. în Bibl. II.: „într-acšaša dãrušascâ Domnul Dumnedz㊠îndelungatâ ºi nãrocitâ domniša mãrii-tale. adevãru…” Cugetãri în oara morþii. 158 a: „dã. – Amin. adevãrare).. 81) Balada Bîcul Haiducul. bãtr. réaliser. S-o a f l a º-adevãra Merii de mi-o sãgeta? Nimenea nu se dafla. constater. 71. adevãru…” Dosofteiu. în slava sfinteei Troiþe în vecu. întocmai ca în adverbul italian d a v v e r o (= de-ad-verum). parte s-ašb în sfãnta ta cetate. S-ar a f l a º-adevãra Sã dea-n mare Ca o floare. 462): „ºi vom cãnta înpréunâ cu îngerii cu lauda. ADEVERÈZ (adevãrat. pentru ruga sfinþiš sale mašciš tale Precistiš º-a tuturor sfinþilor. 425): „aceluša e slava ºi înpârãþie ºi þinutulu cu Tatãlu ºi cu Duhul sfãntu de acum ºi pururea în vecu. Dumnedz㊠sfinte ºi Doamne Isuse Hristoase. Universitãþii din Budapesta): „Dadevãr. II. circa 1670 (ms. circa 1600 (Cuv. II. ºi mie. 4ADEVÃR. adevârŠ”. 1Ad. pop. În poezia poporanã. v. – 1. O colindã din Ilfov: „Cine-n lume s-ar afla. 1673. circa 1550 (Cuv. circa 1550 (Cuv. .

cînd au cumpãrat Necula acel loc de la Nedélea fratele Calii. 230): „le-au cerºut ca sã-º scoaþã moºnénii cãrþi domneºti ºi scrisori ce vor avea pre moºiša satului Godénilor. aºa š-au tocmit sã aibã a þinea frãþéºte…” 1696 (p. 96): „drept acéša ºi domniša mea. care ne întimpinã la tot pasul în crisoave ºi-n pravile. fiindu ºi ei amãndoi de fãþã. alius quidam a f f i r m a b a t dicens…” Cu sensul de „constater”. I. cum šaste mai sus zis. 12): „au umblat ºi au adevãrat sémnele moºiei satului Oreaviþa…” 1693 (p. în Arh. adevãrãnd cã au fost obicéšu ºi mai denainte vréme.ADEVÃR S-o a f l a º-adevãra Sã se ducã Sã-l aducã Din fundul ceardacului. s-ar devãra Pe negrul d-a-ncãlica Fãrã ºea. Din marginea drumului…” (Ibid. ca sã poatã adevãra in tot hotarul cãte délniþe sãntu. 29): „ºi bine am adevãrat domniša mea cu tot divanul…” 1694 (p.I. adevãrare este un vechi termen juridic. 65): „deci aceºti 4 bošari.. 146): „…aºa au fost adevãrat acei bošari cu sufletele lor…” 1696 (p. altulŠ adevãra zicãndŠ…” „…et intervallo facto quasi horae unius. ei s-au strãnsu toþ la un locu. 74) Sensul de „affirmer” se învedereazã mai cu seamã din urmãtorul pasagiu în Noul Testament din 1648: Luc. fãr de fãþãrie.): 1692 (p. de le-au luat seama pre amãruntul ºi bine au adevãrat cum cã aastã moºie.. fost-au scaunele fãcute acolea? au fãcutu-le-au Necula dupã ce au cumpãrat locul? deci precum veþi mãrturisi ºi veþi adevãra cu sufletele voastre…” Iatã un ºir de exemple din Condica Logofeþiei sub Constantin Brîncovan (ms. S-ar d a f l a . 61): „sã adevãraþi pe mãruntul. precum au ales ºi au adevãrat aceºti 6 bošari…” 1696 (p.R. cãtã sã va adevãra cã šaste. Stat. 605) Ba încã cu afereza lui a-: „Cine-n lume s-ar dafla. 59: „ºi trecãnd ca unŠ asŠ. ce au fostu partea lui Bivol ºi a Bratului. ºi sã a d e v e r é z e ce s-au 283 . 173): „ºi au þinut sfãnta Mitropolie satul Oreaviþa cu tot venitul din hotar în hotar. aºa le-am dat aastã carte…” 1697 (p. Badea Bãlãceanul (A. fãrã oblînci…” (Ibid. šaste den funea moºãlor popii Fierãi…” 1693 (p. ºi fieºtecarile moº cãte délniþe au stãpãnit. 166): „šar pentru dumbravã ºi pentru luncã. XXII.

p. din 1560 (Cuv. cum šaste rãpitoršu. adevarã. atunce pentru cãce sãntŠ mulþŠ. in v e r i t a t e sua disperde illos…” La perfect se conjugã: adevãrai. acesta nu numai negoþul va întoarce înapoi. al Bis.. ºi ca sã poatã adevãra cãtã šaste partea bošarinului…” 1698 (p.. 1646. 150: „niºte oameni mulþi vorŠ ucide pre vrunulŠ cu rane de moarte. 100: „sã cade sã adeverédze gšudeþul cu mãrturii oameni de credinþâ. ºi atunce sã va certa…” Ib. certarša lui sã fie moartša…” Ibid. 1646. ºi elŠ va adevâra c-au plãtit. p. f. 87: „macarŠ de-are ºi fi un marturŠ destonic ºi credinosŠ sã adeverédze preacurviša muerii…” Ibid. p.. 66 a.. šarâ nu în višaþâ…” Ib. ºi cine š-au fãcutŠ célšalalte ce nu-s de moarte…” 284 . au întrebat pre bãtrãnii ºi megišaºii de acolo denprejur…” Trecînd acum la Moldova: Pravila. carele una dentr-ãnse sãngurâ putša sã-lŠ omoarâ. text din sec. cine š-au fãcutŠ rana cša de moarte. întrebuinþeazã infinitivul substantivat adevãrare cu sens de a d e v ã r : „…întoarce-va ršalele pizmaºilor mšeš. f. misc. XVII (Cod. Sf. deaca se stinserâ focurile. 24: „de va fi fãcut una ca aasta ºi sã va adevãra cu mãrturie oameni de cinste ºi credinoºŠ. adevãraºi. în Catechismul transilvan. adevãrã… Legenda Sf-tului Dimitrie. 1680. dzãcãndŠ cã nu º-au plãtitŠ vama. ms. 84: „mai adevãrate sãmtŠ mãrturiile carile dzãcŠ cã šaste aºša decãtŠ ceša ce dzicŠ cã nu-i aºša.. 150: „sã nu poatâ •udeþulŠ sã adeverédze. forma organicã: adevãr. p.. f.e z : adeverez etc. adeveri. acestŠ darŠ sã va adevãra dupâ moarte.. Pravila Moldov. p. nu sã va omorâ nice unulŠ…” Cu acelaºi sens de „constater”. 50: „cãndŠ sã va prileji un om cãsaršu în višaþa lui sã-º dãrušascâ avuþiša sa fãmeii sale. adevere ne apare înlocuitã deja în vechile texturi prin forma cu . f. f. 99-100): „— Cu ce veri adevãra ca eºti creºtinŠ? — Cu acéša cã m-am botezatŠ… — Cu mai multŠ.ADEVÃR vãndut ºi ce au rãmas nevãndute. bãtr. d. Braºov. ce sã dzice: ceša ce adevereadzâ mai de credinþâ sãmtŠ decãtŠ ceša ce tãgãduescŠ…” Ibid. šarã tocmitoršul besérecei tuturorŠ adevârâ aastâ cšudesâ…” La prezinte indicativ ºi la subjunctiv. Nic. šarâ sã nu sâ poatâ adevãra la •udeþŠ carele l-au omorât. 254): „deci aceºti bošari ce scriu mai sus. ce încâ ºi ca un furŠ sã va certa…” Ib. cu ce veri adevãra? — Cu acéša cã ºtiu rãdâcina creºtinâtâþiei…” Dosofteiu. 25: „orcare vameºŠ va face nãpaste cuiva ºi-i va lua negoþulŠ. 113): „ºi dupã acéša. II. sau fãméša bãrbatului sãu. neputãnd adevãra într-altu chip. cu adevãrarea ta rãspišarde-š pre înºŠ…” „…avertet mala inimicis meis.

nu numai aici în pãmîntul þãrei. 1694 (Cond. p. – Adeveresc. 2.R.(= -v‚-). carele šaste adevaratŠ adævarátð) ºi mai întãi vinovatŠ…” ( Darie Toder.. part. XVII (Cod. 32): „eu Pavel sticlaru adeverezu.A D E V à R AT Constantin Brîncovan. În fine. Arh. 1646. chiar dupã ce a d e v e r i r e a reuºit a uzurpa toate funcþiunile verbale ale lui adevãrare. authentique. ms. II. 21): „deaca priimi bucurie Mariša. despre dinastia Basarabilor: „neam blagoslovit de Dumnezeu precum însuºi faptele lui în vileag adevereazã. 61): „pentru m a i adevãratã credinþã mš-am pus degetul maš jos ca sã creazã…” În Moldova e foarte obicinuitã forma adevarat. cã curãnd s-au bolnãvit…” Act moldovenesc din 1698 (A. passé d ’ a d e v e r e z : 1. vru ša ºi îns㺊 cu vedérea sã se încreazã. al Bis.. pe cari nu le gãsim în derivatele fãrã . pris adjectivement: vrai. ºi am scrisu eu popa Toader ot Vãlcana cu zisa loru. – Adevãrat. 1620. de exemplu: „sã se adevereze = s’assurer.3Adevãr. III. la iscãliturile marturilor unei tranzacþiuni: Act muntenesc din 1622 (A. v. sérieusement. Oprea postelnic ot Sãteni adeverezu”. Pãtraºc postel ot Tãrgoviºte adeverez. 397: „miºeii de pretutindinša multŠ bine lua dentru mãnile lui. p. scãzut din prima în a patra conjugaþiune. care ºi cam samãnã acel lucru sã fie fost ºi cam adevãrat. Nic.I. 113. Tãnase postelnec ot Coþãeni adeverezu. eu ªerbanu ot Vãlcana adeverez. ºi cine va vrea s ã s e adeveréze a m a r e c r e d i n þ â c e a v e a : besérecâ prea frumoasâ zidi lu sveti Gheorghie ºi alte…” Tot aºa: „adeverez =j’atteste”. se convaincre”: Moxa. Sf. I. Un text din sec.2ADEVÃRÀT.. pe lîngã sensurile de „affirmer.. 310: „ºi zicŠ sã-i fie dat atunce în cafe otravã. en réalité.I. I. misc. Stat. 4Adevãr.R.e z .în loc de -vã. pare a mai fi dezvoltat unele accepþiuni. Cron. – v. pris adverbialement: en vérité... f. sã vorŠ fi adevârate cuvintele…” Neculce. de exemplu: Pravila Moldov. 1674 (A. 264): „scriu ºi mãrturisãscu cu acestu adevãratu zapis al nostru…” Act muntenesc din 1682 (A.R.I. p.I. ºi adv. ms.R. III. adj. ca adjectiv ºi ca adverb. vraiment. – Adeveritor… ADEVÃRÀRE.2. . Braºov. p. Letop. adecã cu silaba -va. réel. constater réaliser”. participiul trecut adevãrat ºi-a asigurat un loc independinte în grai. Vasilie postelnicu adeverezu. 249): „mãrturisãscu cu acest adevarat zapis al mieu…” ªi mai poporanã în Moldova e forma adivarat: 285 1. ci ºi pre alte pãmînturi…” E foarte interesant cã forma cu -e z . 214): „ca sã caute ºi sã adeveréze ºi sã mãrturiseascã precum vor ºti cu sufletele pentru acéste 2 délniþe de moºie din Topolovéni: þinut-au mãnãstirea Glãvãogul vreodinioarã…” Zilot. eu Stan sticlaršu adeverez. 166: „pentru sã poatâ înþelége. 1Ad. – 1.

c-au fost înpresurând acea bucatã de ocinâ Agâpišanii fãrâ lége ºi fãrâ ispravâ…” Altul din 1631 (Ibid. 38: „nu sã va certa ca un suduitoršu de domnie. Prov.. dacâ-l va lega cu brãcinaršu dila bernevicš. Asociindu-ºi pe „cu”. ci sâ-l batem mereŠ când l-am prins.. au c u adevãratŠ šaste nebunŠ…” Ibid. p. ei dau vina capetilor…” A. au mãrturisit cu mare încredinþare…” Locuþiunile adverbiale: „c u adevãrat” ºi „p r e adevãrat” au un sens mai afirmativ decît adverbul propriu-zis adevãrat. com.A D E V à R AT O naraþiune þãrãneascã din districtul Suceava: „Omu tari di ângir poate sâ sâ lupti cu un drac ºî sâ-l ghirušascâ. adevãrat formeazã o locuþiune adverbialã: Act moldovenesc din 1620 (A. Stat. f. cari sâ prifac în cãrbunš.. Neculce. ce c u adevãratŠ mai multŠ sã va certa pentru aasta sudalmâ sau vãtãmare a gšudeþului decãt pre altul ce n-are fi gšudeþŠ…” Ibid. 34: 286 . p. 157: „sã va face cã doarme. f. II. di aceša nu trãbuš sâ ni mulþãnim cu baniš scoºš întãšaºš datâ. Letop. Spune-mi tu c u -adevarat Cîte lacrimi am varsat?…” (Burada. 147: „sã-lŠ cunoascâ •udeþulŠ au doarâ sã face. 231) Rareori în loc de „cu” se întrebuinþeazã „p r e ”: Constantin Brîncovan. zîmbind) Rãspunde tu… Tinca: Veriºoarã… Nicu: Domnule Teodorene. 71): „sã sã cršazã aastã mãrturie a noastrã. ms. c-al lui Avel. 18: „Teodoreanu: Da bine. Rãmãºagul. Giurgeºtii). am venit aici ca sã cer mîna duducãi…” O doinã din Dobrogea: „Tu nevastã cu barbat. el ºtiind lucrul p r e adevãrat. 1697 (Cond. Bondescu.): „într-acéša bošarenul domnii méle Radul Golescul aga. ºî tot nãcãjîndu-l ºî bãtîndu-l. de le zicu dulãi adevãrat: dacâ vãd ca nu pot isprãvi. despre caracterul turcilor: „dupre cum li-i hirea de dulãu. Cãlãt. Eu flãcãu necununat. sc. 1646. scoati banš.. pân’ ci scoati banš adivaraþš…” (I.. domnu Nicu Tolinescu ce cautã aici? Smãrãndiþa: C u adevãrat! (cãtrã Tinca. I. f. în Arh. 38: „Care sînge. 435. 23): „mulþi bošari ºi slugi domneºti aºijdere mârturisim c-au fost aºea c u adevãrat.I.R. šarã elŠ c u adevãratŠ va fi deºteptatŠ…” Zilot. c u adevãrat scriem…” Pravila Moldov.. III. striga la cer ne-ncetat Rãsplatã sã facã dreaptã þie c u adevãrat…” Alexandri.. Cron.. Pann. arãtându-š o cruci ºî tot stuchindu-l.

I. Donici. de cînd eºti tu armaº. 403: 287 .. expresiunea „a spune adevãrat” a devenit stereotipã. Bãrbatule! Spune-mi mie-adevãrat. Covurlui. pe legea mea. Vulturul ºi paingul: „Sã-þi spun adevãrat. Femeilor. Bucovina I. Tulcea. Oare cum de te-ai lãsat Turcilor. dacã nu spun adivarat!” (D.. Mastacani). Turcoaia)... cînd e dus bãrbatul ei…” „Jurãmintele întrebuinþate pe aici sînt: Sã fiu al dracului. c. În unele comune din Dobrogea. N-ai venit l-al meu locaº?…” Ibid. De pe tine te-au legat?…” Jarnik-Bîrsanu. sã chiorãsc. Transilv. D-zeu aºa! Sã nu-mi vãd copchiii. cînd vrea cineva sã afirme într-un mod mai energic. Cum. Ce bei pãhar neurat? ªezi la masã ne-nbiat?…” Ib. c.A D E V Ã R AT „Adevãrat – ea rãspunse – aºa e dupã cum zici. Tu însuºi m-ai adus…” În poezia poporanã. 63: „Dragule. I. Marian. 72: „Spune-mi mie-adevãrat. varsã puþin jos ºi zice: „Ista-i vin sau ista-i apã de nu spui adevarat!” (I. Alboteanu. sã-mi moarã boi[i] di la jug! Asta-i pîne. ia un pãhar cu vin sau cu apã. voinicule! Sã nu-þi fie cu bãnat. Spune-mi mie-adevãrat. – Paingu au rãspuns – Pe coadã-þi am venit. sã fiu afurisit. Plesnilã. 140: „Spune-mi mie-adevãrat. De ce eºti tu blãstemat?…” Ib. 94: „Radule. Cã de te-oi primi în casã nimica nu o sã-mi strici. I. Decît nu e cu cãdere unei tinere femei Sã doarmã cu altu-n casã.

88 a: „în vase de psalom adevãrãtatea ta…” F. 3Adevãr. avverare = franc. Tu cu cîþi te-ai sãrutat?…” v. ADEVERÈSC (adeverit. iar la Coresi. quoniam v e r i t a t e s requirit Dominus…” „…Domine. affirmer. toþ cuvioºiš luš. justitia et pax osculatae sunt. Apoi cu încetul acesta din urmã a despãrut 288 aproape de tot. et v e r i t a s tua usque ad nubes…” „…in vase psalmi v e r i t a t e m tuam…” „…quia misericordiam et v e r i t a t e m diligit Dominus…” În acelaºi psalm LXXXIV. mîndrã-adevãrat. – Adevericiune. prin trecere în a patra conjugaþiune. De cînd badiu te-a lãsat. adevãrãtãþi). adevãrãtate ºi a d e v ã r figureazã cu acelaºi sens: F. ambele varianturi circulînd în acelaºi timp. Dosofteiu. 1. confirmer. vb. – Adeveresc. pe cari mai cã nu le avea a d e v ã r a r e . omnes sancti ejus. gonindu-l celalalt. vérifier. forma cea nouã adeverire începînd a exprime unele nuanþe strãine formei celei vechi. adverare = ital. 1680. 33 b: „rãscumpãraºi-mâ. ºi adevãrãtatea ta pãnã la nuorš…” F. din organicul a d e v ã r a r e (=lat. N-are a face d-a dreptul cu latinul „veritatem”. unde la Silvestru. adevãrãtatša din pãmântŠ au rãsãrit…” „…misericordia et v e r i t a s occurrerunt.. lAdevãr. assurer. dreptate etc.A D E V à R AT „Spune-mi. în ceriu mila ta. direptatša ºi pacša sã sãrutarâ. s. Ca mai totdauna în asemeni cazuri. promettre solennellement. care însã singur nu ajunge.) se formase. 109 a: „mila ºi a d e v ã r u l sã tâlnirâ. 27 a: „povãþšaºte-mâ la adevãrãtatea ta…” F. Doamne Dumnãdzãul adevãrãtãþãš…” F. constater. ºi anume pe acelea de „întãrire” ºi „asigurare”. 108 a: „câ milâ ºi adevãrãtate šubšaºte DomnulŠ…” „…deduc me in veritatem tuam…” „…redemisti me. Sinonim cu a d e v a r ã . ADEVÃRÃTÀTE (plur. 2. a d e v ã r . ci este de formaþiune româneascã din participiul „adevãrat” sau chiar din „adevãr” prin acãþarea analogicã a finalului ca în bunãtate. 1577: „milâ ºi d e a d e v ã r Š …” Alte exemple din Psaltirea slavo-românã a lui Dosofteiu: F. n-a întîrziat a se produce o disociaþiune de idei. 35 a: „šubiþ pre Domnul. vérité. cã adevãrãtãþ arcâ Domnul…” F. 3. Limba românã trebui .. in coelo misericordia tua. adeverire). dubletul adeverire. – Adeverit. Deja în graiul vechi. 42 a: „Doamne. 1651: „milâ sãntŠ ºi a d e v ã r Š …”. a d e v e r i c i u n e . avérer etc. ps.f. Domine Deus v e r i t a t i s …” „…diligite Dominum. v e r i t a s de terra orta est…” v. 24: „toate cãile Domnuluš milâ-s ºi adevãrãtate…”.

II. quatern. p. din participiul adeverit. cã altul šaste celŠ ce samãnâ ºi altul care sécerâ…” Latineºte: „verbum v e r u m ”. adeveréºte înseamnã „confirme”. šarâ iudešasca a d e v ã r a t â amu. însã a d e v ã r a t cã. Omil. 1: „derep-ce cã dereptatea – grãšaºte-se – înpreunâ cu toate bunâtâþile. 15: „pentru aceša féce Hs. însâ ºi aasta e trupeascâ…” Tot cu sensul de a d e v ã r a t : Coresi. p. precum adeveréºte în Pildele sale Solomon…” În acest pasagiu. fãrã nici o deosebire logicã.R. ce cu duhulŠ. Omil. ce se zice carei sãntŠ ai beséreciei. La început. A d e v ã r a r e este o simplã afirmaþiune a unei stãri. Cantemir. 1580: Io. quat. adeveresc = a d e v e r e z . Divanul lumii. p. ci încã acea afirmaþiune controlatã.. ce cu sufleteascâ…” Acelaºi participiu adeverit funcþionînd ca adverbul a d e v ã r a t : Coresi. iar a d e v ã r a t – „vrai”. ca sã ne arate ºi noao calea nãlþimei ºi a paceei céša adeverita…” Ib. p. XI.. 1698 (A. IV. III. Coresi întrebuinþeazã uneori ambele forme pe aceeaºi paginã. Aºa la Coresi participiul adeverit nu însemneazã altceva decît a d e v ã r a t . dupã lumeºtile de vei înbla pofte. IX. cã elineasca amu dereptate trupeascâ ša ºi rãtâcitâ... cumŠ šaste creºtineasca dereptate. De exemplu: Omiliar. 13: „postulŠ adeveritŠ šaste nu numai sã topimŠ trupulŠ. 16: „carei credŠ întru elŠ.. 128): „macar cã al omului suflet. quatern. precum nemuritoriu sã fie..I.289 . 11. quatern. între cari existã o deosebire atît de mare sub raportul logic. noao aratâ cã adeveritŠ cinstescŠ pre DumnezeŠ…” Mai pe dasupra. ce de ce mãîncãmŠ noi sã înpãrþimŠ ºi altora sã mânâînce…” Ibid. bunãoarã în Omil. ambele varianturi circulau mult timp cu acelaºi înþeles. XII. 1580. 1648: „…într-aasta acelŠ cuvãnt šaste a d e v ã r a t . 37: „acestŠ amu cuvântŠ šaste adeveritŠ. cã altulŠ šaste de seamânâ ºi altulŠ šaste de sécerâ…” Noul Testament. dupã cum pãstreazã participiile lor: a d e v ã r a t ºi adeverit. 1. Coresi. ºi cu trupul ºi cu sufletul vei în veci muri. dar nu e încã adeverit = peut-être vrai. formeazã prin sufixul . quat. dupã ce se formase dubletul etimologic a d e v ã r a r e – adeverire. VI. adeverit – „confirmé”. p. 16: „închinâtorii ceša adeveriþii închinâ-se pãrintelui nu cu trupulŠ. aºa. ºi adeverita închinâcšune šaste ºi lu Dumnezeu cu podoabâ. quat: XII. ce se zice nu cu trupeascâ jrãtvâ. Omil. pe cînd adeverire e nu numai atîta. XI.u r ã substantivul feminin a d e v e r i t u r ã cu sensul de a d e . încît se poate zice: „cutare lucru o fi a d e v ã r a t . quat.: „bucurie féce ucenicilor ºi întãri pre ei spre credinþa céša adeverita…” Ib. adeverit ºi a d e v ã r a t iaste.. p. 14. p. adecã o a d e v ã r a r e fãcutã a doua oarã. mais pas encore vérifié”.ADEVERESC sã pãstreze amîndouã formele. mai mare šaste ºi mai pre susŠ mai vrãtos de elineasca ºi de jidoveasca.

I. fãrã a se adãuga ceva la sens. sc. 1794). 1646. Letop. Muste. šarã ceš direpþ âš bucurâ cu fericinþa cea adeveritâ…” Nic. p. care de care le î n t ã r i a . 1673. act. 78: „cînd (diiata) nu are adeverirea cea orînduitã de pravili. le adeveria ºi le încredinþa. ales Mihai-vodã. 51: „Vezi ce sfat nesocotit cu întreagã smintealã! Moscalul neºtiutor rãndul ºi puterea acestor þãri s-au înºelat.I. anume cã se va adeveri l u c r u l c u m l-au sfãtuit muntenii ºi Dimitraºco-vodã…” Ib.I. adeveresc = „assurer.R. ãmbla de zi ºi noapte dupã domnie…” Zilot. sau cã cel ce au fãcut diiata nu-ºi avea minþile întregi…” 3. Cron. sã-i plãteascã toatâ paguba precum s-a putea adeveri…” Enachi Cogãlniceanu. mergãnd dupã oºtile Moscului…” . de care auzind ºi domnii carii era mazili.. ºi dreptatea lui o ar adeveri condicele ce i le-am vãzut…” Alexandri. p.. avãnd ºvedul ºi pe Mazepa hatmanul cãzãcesc îndemnãtor ºi adeverindu-i cã se vor rãdica toatã cãzãcimea în ajutorul craiului. unde sã aflã atîtea slãvite pomeniri din minunile meºteºugului…” Caragea. cu neînfrãnte oºtile sale. 60: „Vezirul adeverind l u c r u l c u m nime nu se va pune împotriva poruncii împãrãteºti…” Infinitivul adeverire funcþionînd ca substantiv: Critil ºi Andronius (Iaºi. f. s-au depãrtat de locurile 290 Þãrii Leºeºti. 83: „fãrã a cerca niºte adeveriri între romani ºi greci. precumu sã sã ºtie cã…” Act moldovenesc din 1680 (A. vérifier”. p. 254): „sã hie platnic lui Neculai ³ocãrlan vornicului. III. IV. adeverim cu aceastã scrisoare a nostrã.ADEVERESC v ã r : „ºi la luminâ sã dereptaþi ceša ce-au orbitŠ. 197: „aceste multe vorbe cãzãnd în urechile prostimei. III. III. Pravila Moldov. 42 b: „aºša cuvîntul Domnului Hs.. 42: „Atunce ºvedul necunoscãnd meºteºugul moscalului. adeveresc = „confirmer. cã ºãdea de atãþa ani în Þarigrad mazil. Dosofteiu. p. nu o datã ne întimpinã locutiunea: „adeveresc lucrul” sau „adeveresc lucrul cum…”. prin care se amplificã numai forma. Legiuire. Letop. îngrozšaºte pre pãcãtoº cu focul nestîns ºi cu munca vénicâ. Act muntenesc din 1622 (A.. f. numai ce sã adeveréºte l u c r u l c u m l-au ucis toþ înpreunâ…” Nic. 10: „care poveste auzindu-se în Þarigrad la Împãrãþie.R. 150: „•udeþul nu ºti carele-i va fi fãcut rana cea de moarte. 1: „…peste patruzeci de ani au slujit þãrei cu dreptate. Boieri ºi ciocoi. vezirul au scris la Duca-vodã…” Ibid. Iorguºorule… poveºtile din ziua de astãzi s-adeveresc cîteodatã…” În graiul vechi. promettre solennellement”. 1818. ce vrãnd sã adevereascã l u c r u l . spre lucrurele célea bunele ºi spre a d e v e r i t u r â ºi spre creºtinâtate…” 2. n-au crezut. Muste. 31): „noi aceºtie moºteni ot satul Brãneºti. socotind cã moscalul de frica puterii au dat dos ºi fuge. III. Letop. sumeþ ºvedul. 8: „Hîrzobeanu: Frumoasã poveste! Tarsiþa: Nu-þi face cruce. care ne-amu numitu.

XI. ºi dupã moarte me încã sã nu mã ušte…” De aci în legãturã cu j u r ã m î n t : Moxa. et nunc v e r i t a t e m annuntiabo tibi…” v. – Adeveritor. p. ºi acum adevãrãciune vošu vesti þie…” „…commemorantes non cum v e r i t a t e . ºi-i aduse în þarã…” Un contract moldovenesc de zestre din 1715 (A. ca sinonim cu d o v a d ã . în vechile texturi însã predomnesc accepþiunile de: 1. fãrã formã reflexivã: Neculce. f. cum sã þie Necula Banu cu nepoþii lui acéste moºii…” 291 . 1694 (Cond. de primirea mãrfei etc. 1. 1: „pomenindu-se nu cu adevericiune. 1620. vérité. I. 398: „(Evdochiša) se adeveri c u j u r â m ã n t Š mare cã nu se va mãrita dupâ moartea lui (ConstantinŠ Duca)…” Cu aceeaºi noþiune. 21: „vošu spune þie cel ce e rânduitŠ cu scrisoare de adevericiune…” Dan..”. Letop. II.: „dã-mi o adeverinþã sau d o v a d ã de plata banilor. – Adeverinþã.. 276): „m-au • u r u i t u dumnalui socru-meu ºi mi-au adeveritu sã mi de doao mii de zlotiš bani…” Moxa. 3. R. Letop.. 178: „Mai adeverit-au (Constantin-vodã Mavrocordat) cã de-i va eºi somã bunã de bani. adeverinþe). 297: „(Duca-vodã) trimise pe vlãdica de Roman anume Avrentie la Bogdan ºi la Iordachi în Þara Leºeascã de le g i u r ã ºi le adeveri mare milã. XLVIII. quittance. 3Adevãr. a rãdica desãtina ºi vãcãritul boierilor mazili ºi mãnãstirilor. 150): „ºi au fost fãcut aceºti 24 de bošari ºi scrisoarea lor de adeverinþã. 1620. adevericiuni). neque cum justitia…” „…annuntiabo tibi quod constitutum est in scriptura v e r i t a t i s …” „…stabam ad robur et fortitudinem. p. X. adeverinþã = „certificat”: Constantin Brîncovan. – -ciune. de ex. révélation.R.ADEVERINÞà Ioan Canta. care ne întimpinã mai ales în Biblia ªerban-vodã. – Adevãrat.. s-aŠ adeverit dumnelui nepotul Lupaºco sã mã cate ºi sã mã socotescã. ADEVERÈZ. III. ci anume o b l i g a þ i u n e l e g a l ã : Act moldovenesc din 1699 (A. f. Adevãrãtate. ms. În graiul de astãzi. ºi toþi s-au bucurat…” Reflexivul „m ã adeveresc” însemneazã în vechiul grai nu numai încredinþare sau fãgãduinþã. Una din numeroasele formaþiuni analogice prin sufixul -c i u n e . certificat.. III. s. ADEVERÌNÞà (plur. p. ca sã nu strice turcii grecilor…” v. 1.2. s. 401: „legâ j u r â m ã n t mare Catacozinu cu AmuratŠ ºi scriserâ cãrþi de adeverit. 266): „ºi pãn oi fi vie.I. în Arh. 2. III. – v. Stat. 2: „stãtušu la vârtute ºi tãrie.3Adevãr. nici cu direptate…” Dan. promesse. 1688: Isaia. assurance. cuvîntul se întrebuinþeazã mai mult cu sensul restrîns de „cuitanþã”. ADEVERICIÙNE (plur.

-Ã. Ist. nedejduind cã mâ va trage spre perire ºi nevošaºte sã mâ leapâdŠ de Dumnedzeu celŠ adevârŠ. 56: „Vechil de judecãþi iaste cel ce sã orînduiaºte de altul ca sã sã judece în locul lui. 113 b: „care svãntŠ ºi mângãitori DuhŠ au înþãlepþâtŠ º-au luminatŠ º-au învãþat pre apostoli cu limbi strãluminate ºi înfocate. ce mai vrãtosŠ tu de la mine.. scrii[n]du-i dupã adeverinþã ca sã scoatã toatã paguba de la tatari a saracilor…” 3. a Satanei pârintelui tâu. p. 1ADEVERÌT. „Boieri adeveritori” se numeau în Muntenia cei însãrcinaþi de cãtrã domnie a cerceta la faþa locului împresurãrile averii nemiºcãtoare. 1643. II. ADEVERINÞÈZ (adeverinþat. Paremiar. p. purtînd numele tecnic de „rãvaºe domneºti”. vb. generalmente vecini cu proprietatea cea împresuratã ºi oameni cunoscuþi prin onorabilitatea lor. promesse”: Neculce. în Arh. Adeverinþã. ADEVERITÒR. adj. f. 81: „acéstša sãmtú meºterºugurile vrãjmaºului adeverinþei. fãcãndu-l deplin han. c-au întrat în tine ca într-unŠ vasŠ al sâu destoinic. Letop. ieroglif. Stat. Legiuire. cãftan.. Liste de asemeni „boieri”. révéler. Dosofteiu. et subst. s. ºi într-o parte dînd poalele hainei a d e v ã r u l u i . adv. Rom.. -OARE. Deºi în exerciþiul misiunii li se da titlul de b o i e r i .. adj. unde a sufletului pãtimire într-altul despre a sa o mãsurã cineva…” v. avãnd adeverinþã cã or veni ºi turcii ºi tãtarii la dãnsul de va merge întins la stoliþa moschiceascã…” Enachi Cogãlniceanu. vechil fãrã adeverinþã în scris sã nu fie primit…” 2.): 292 . iatã cîteva exemple din Condica judiciarã a lui Constantin Brîncovan (ms. ADEVERÌRE. grozavã goliciunea minciunii descoperindu-sã sã aratã…” Ibid. adeverinþã = „révélation”: Varlam. confecþionate la timp dupã districte sau oraºe. adeverinþã = „assurance. f. vérificateur. III. 19: „…iute iaste adulmãcarea adeverinþii. adeverinþare). totuºi ei puteau fi dintre neguþitori sau popi ori plugari. p. A v. 1683. 36): „…darã lin suflînd Austrul adeverinþii. II. Letop. Pentru modul de a procede a b o i e r i l o r adeveritori. vechilul de judecãþi sã sã orînduiascã cu adeverinþã în scris. se þineau la logofeþie. ce šaste adeverinþa sã ºtii: sã leapedzi întunéreculŠ necredinþei…” Cantemir. f. (ms. 243: „…i-au trimes cãciulã. 2ADEVERÌT. – -inþã. º-au adeverinþatŠ º-au întãritŠ a fišuluš luš Dumnãdzãu acel purtãreþŠ de všaþâ…” v. ºi cu tine grâšaºte cãtrâ mine.. – Dovadã. juge enquêteur. fie urbane sau rurale. 319: „(Carol XII) au purces în gios spre Poltava prin Þara Cãzãceascã. Adeveresc. în Acad.ADEVERINÞÃ Caragea. 1818. Cuvînt format din a d e v e r i n þ ã dupã analogia lui „încredinþez” din „credinþã”. Adeveresc.

Rãposatul G. deoarãce qu trece la români numai în k (c. urmeazã deciziunea princiarã: „domnia-mea am judecat ºi le-am dat la mijlocul lor 4 b o š a r i adeveritori ºi j u d e c ã t o r i p r e r ã v a º e l e d o m n i i m é l e . pînã a nu se urmãri mai întîi toate formele ºi toate accepþiunile cuvîntului. Seulescu (Arh. E foarte ademe. adevare). Nu cumva sã fie o contracþiune disimilativã din a d e v ã s e s c . vb. ceea ce nu se poate admite. Adeveresc.. de au cãutat hotarãle céle bãtrãne ºi o au însemnat pre hotarã cum scrie mai sus. anume: Mihai den Dobroslovéni ºi Preda ot Preajva ºi Manea capitan ot Leul ºi Papa ot Bãrza ºi Sima de la Balºi ºi Radul Paise diacon. de cãnd au fost la zi ºi la soroc. – v. 11) gãsise acest cuvînt la þãranii din Moldova cu sensul de „tocmesc. régler. Suplem. rassembler. 1693 (p. nefiind ni cãrþile moºiei Racoviþei de prilej. v. ca sã caute ºi sã a d e v e r é z e …” 1696 (p. – atîrna cu totul de hotãrîrea domnului. – v. în procesul între popa „Fiera ºi ªimjorzu fecšorul popeš Nechifor Mazãre” pentru un loc de la Bãjeºti. no.ADEVEZ 1693 (p. Iorga biv staroste. ei s-au strãnsu aceºti b o š a r i toþ la un loc. adun” ºi aduce chiar fraza: „adevez ºi am adevat toate hîrtiile trebuitoare”. 1845. ºi au mersu acolo la aastã moºie ce scrie mai sus. arranger. Bîrza ºi Balºii. ADEVESÈSC. Sã se observe cã de la b o i e r i i adeveritori nu se cerea nici un fel de jurãmînt ad-hoc ºi cã numãrul lor – fie 4. 6. se aflã toate în districtul Romanaþi. 65). El îl derivã din latinul a d a e q u a r e . 24 etc. ADEVERITÙRÃ. Leul.8): „…de fiind aastã ocinã bãtrãnã ºi neºtiind el în aastã ocinã pre unde sãnt sémnele hotaruluš bine. ADEVÈZ (adevat. Manul neguþitoršul”. Adãvãsesc. pe care tot acolo îl auzise Seulescu cu acelaºi înþeles? Nu cutezãm a ne rosti.293 . 12. precum am vãzut domnia-mea ºi cartea celor 6 b o š a r i adeveritori…” Satele Racoviþã. pare a fi de o proveninþã latinã. domnia-mea am judecat împreunã cu toþ bošarii Divanului domnii-méle ºi le-am dat (luš Cãrste ºi egumenuluš Teofan) domnia-mea la mijlocul lor 12 b o š a r i adeveritori ºi j u d e c ã t o r i p r e r ã v a º e l e d o m n i i m é l e …” Între cei „12 b o i a r i ” figureazã: „Enuþã starostea za neguþitori. într-acéša sluga domnii-méle Badea logofãt au venit la domnia mea de º-au luat 6 b o š a r i adeveritori p r e r ã v a º e d o m n e º t i . menþionate în acest pasagiu. ) ºi p. ajungînd treaba sã vinã amîndoi „în Divan de s-au întrebat de faþã”. anume: Ghinea slujer i Vlaicul clucer i Matešu clucer Dobriceanul i Tudor chšurcšubaºa ot Boténi. Albinei româneºti. Boier. În orice caz. Dobroslovenii.. 194). niciodatã în v. – Jurãtor. fiind ispravnic sluga domnii-méle Vasilie 2 portar. precum ºi a se preciza regiunea unde se întrebuinþeazã. pentru neºte locuri de prãvãlie din Bucureºti: „ºi neputãndu-sã a d e v ã r a din Divan dereptatea acestor locuri. ca sã-º caute ºi sã-º descopere hotarãle céle bãtrãne ale moºiei Racoviþei. Preajba.

mulþi greci”. un sat românesc în Banat lîngã Verºeþ. Amaradia). un pãrîu ºi un sat în Gorj. M u s e d i u s . ne întimpinã în: Cernãdìa. A p p a e d i u s (cf. la o vale etc. es finden sich auf dortigen Inschriften z. ªumàdiša. douã sate în Gorj. pšeŸãdiša „cînime. momàdiša „tineret. este o întîmplare. dupã cum se chema aceeaºi localitate în epoca romanilor (Tab. nici prin vreun fel de analogie sau de etimologie poporanã. B. nemþeºte Donnersmarkt. o droaie de cîini”. Asemãnarea între ambele numi. A m a r e d i u s (cf. Ciocàdia. I. un sufix despre care Mommsen (Unterital. un pãrîu în Mehedinþi ºi cîteva localitãþi în Vlaºca ºi-n Ilfovu etc. Apadia). N o v e l l e d i u s . vãrsîndu-se în Jii ºi dînd numele sãu la douã plase. Care va fi darã prima concluziune? Existinþa unui vechi sufix românesc topic -àdia. dar nu se dezleagã.M e d i a m . Srbàdiša „neamul serbesc”. nemþeºte Scholten. Acelaºi sufix ni se prezintã la serbi în: Gràdia „grecime. finalul -àdia e sufix. numele unei provincii etc. Fãrã a ne rosti pentru sau contra. 347) zice: „Die Namen wie A t i e d i u s und A n a i e d i u s gehören ebenfalls zu den Eigenthümlichkeiten der marsischen und abruzzesischen Distrikte. Apoi sã se compare forma Mehàdia cu forma Mehedìa. un cãtun în Dolj. dacã vom admite chiar cã ele se aseamãnã întrucîtva. N u m i e d i u s . Arpàdia. p. Crevedìa. ºi Cinàdia. pãstrat mai cu persistinþã în regiunea olteanã. rîu ce trece prin Gorj ºi Dolj. Sufixul -àdia nu este slavic la serbi. Peuting.ADEVEZ nitoare quasi-identitatea foneticã ºi logicã a lui adevare cu spaniolul a d o b a r „arranger”. orãºel în Transilvania. foarte rar în Ardeal. ºi încã un sufix foarte interesant. Mulþi cred cã M e h a d i a . v. „Ad-Mediam” nu putea deveni „Mehadia”.2. Sã alãtureze cineva numirile locale ca: Amaràdia. Cisnãdìa. suffixe de certains noms propres topiques. Turàdiša „neamul turcesc. afarã de altele. Adãvãsesc. Varàdia.e d i a în dialectele cele antice ale Italiei sudice. -ÀDIA. numele renumitelor bãi aºezate la margine între Banat ºi Oltenia.e d i u s ºi . n-ar fi decît o corupþiune din A d . pe cari noi nu le ºtim sau nu ni le aducem aminte. Mînãràdia. de unde rezultã cã acelaºi sufix. . Mehadia). D e c u m e 294 d i u s (cf. de tot excepþional în partea rãsãriteanã a Munteniei ºi cu desãvîrºire necunoscut în Moldova. nemþeºte Heltau. un sat românesc în Banat lîngã Lugoº. sate româneºti în Transilvania. care existã în toate dialectele romanice occidentale. nemic mai mult. cu scãderea posterioarã a accentului. Nici prin legi fonetice normale. atragem atenþiunea linguiºtilor asupra sufixului onomastic . În M e h à d i a . Dialekte.. Apàdia. turcime”. dupã cum nu e latin la români. Luatu-l-au românii de la serbi? dar atunci rãmîne deschisã cestiunea: de unde-l au serbii? Luatu-l-au serbii de la români? aceeaºi cestiune îºi mutã numai doarã locul. dar pe care Diez (Wtb.). mulþi tineri”. 6) îl crede de origine germanicã.

II. neben A n a i e d i u s auch A n a i u s vorkommt.. originea românului -àdia neîncetînd de a fi foarte întunecoasã. I. el susþine apoi cã toate numirile cu -adia derivã din numiri topice ungureºti cu . ba nici mãcar la -adìa. Curat româneºte: n e p ã s ã t o r . mai mult patriotism aratã cel ce se luptã cu orice armã…” Termen grec din epoca fanarioticã: ¢di£foroj. ADIÀFOR. ADIAFORÌE. wie z. P e s c e n n e d i u s .ì a . care se mai întrebuinþeazã numai doarã într-o conversaþiune comicã sau cu ironie.a d sau . dacã-i aºa? Eºti un nerecunoscãtor. dar nu este aºa.o d e foneticeºte peste putinþã de a ajunge la românul -àdia. T i t e d i u s . o fi trebuind pentru etimologia d-sale. El trece însã în z pe datã ce accentul scade pe o vocalã mai jos de i. – Mehadia. 1133: „Balº în adiaforie. pe cînd în „Mehàdia” acest d se þine þeapãn. Grecul ¢diafor…a „n e p ã s a r e ”.a d (Csanad. al cãrui -d.. Putnoki la „nerozie” în loc sã alerge la makedon…a. „Amaràdia”.ar fi trecut în -z-. tocmai din cauza lui -ìa. sc. pentru a-ºi întãri pãrerea. P e t e d i u s und P e t i e d i u s . act. indifférent. S t a e d i u s . Moldovan. 189. un adiafor…” Acelaºi. 4: „Vrei sã-þi spun una. Putnoki citeazã pînã ºi sufixul -ìa în grecul makedon…a! I-ar fi fost mai lesne de a cita pe românul „nerozia”. iar Tãutul buimãcit. încît acum sînt adiafor pîn’ ºi de ciubuc! eu care eram în stare sã-mi vînd sufletul pentr-o liulea de tiutiun…” Acelaºi. Iaºii în carnaval. nu existã nici un sufix tonic . – mai ºtii dacã nu ºi-n anticele dialecte ale Italiei! – a se vedea în Ungaria d-lui Gr. P a q u e d i u s . Beldiman. El ne asigurã cã „Mehadia”.ì a .ADIAFORIE P a p p e d i u s . v. V e r e d i u s (cf. Varadia). 7: „decît a sta de o parte rãce ºi adiafor. Aºa. V e t t e d i u s und V e t t i e d i u s – meistens Verlängerungen bekannter Geschlechtsnamen. act. B.” Sã nu uitãm forma „Meh -e d i a ” lîngã „Meh -a d i a ”. sc. – Mehedinþi. s-a fãcut trecerea lui d în z. dar ºi foarte interesantã. dar din maghiarul .a d sau .. Mai nostim decît toate este cã. „Ciocàdia”. puteau sã facã un . din Amaradia vine numele pãrîului A m ã r ã z o a e = A m a r a d i o a n e . cu tipicul lor accent pe prima silabã. f. prin urmare ºi la serbi.) prin adausul sufixului . „Ciocadia”. d. act. Hagi-Petcu. în care însã.o d din românul -adia. pe cînd în „Mehàdia”. d nu se asibileazã. v. indifférence. Adaug totuºi încã o datã cã aceasta nu este decît o simplã ipotezã. 6: „îi vorba cã te iubesc aºa de nãstruºnic. trebuiesc accentate pe i. sc. p. „Amaradia” etc. iar din Ciocàdia porecla C i o c ã z à n = Ciocadiànu. Aºadarã mai trimitem o datã pe d. Disznod etc. Tragod. I. „Crev -e d i a ” etc. Întemeindu-se pe aceastã eroare fundamentalã. Amaradia. încã o datã. Teoria d-lui Putnoki despre ungurismul lui -adia la noi. adj. s. P o p p e d i u s . Aºteaptã cu îngrijire ceasul cel nenorocit…” 295 . Ungurii. Boieri ºi ciocoi. I. S t a t e d i u s . Alexandri. În forma -àdia ºi-n variantul -ãdìa.

cu limba dãzlegatã ºi cu minþili adunate. Încît zic cu hotãrîre Cã acest tînãr cumplit Pentru a mea osîndire Singur din iad au ieºit…!” v. testament. 331): „Aceastã carte ce-i aduse era adiata împãratului. Împãratul le-a fost rãspuns cã mai vrednic nu cunoaºte pe nimeni decît pe Þugulea. 57: „…dã mi s-or scurta zilili pîn’ la Paºte. a s t a n e pãsãtor. di£ta (Cihac). étre indifférent.ADIAFORIE Alexandri. dã la Piþigoiu ºi pînã-n Malu-Vînãt. adiiata mea. vb. Astfel þãranul. Atunci s-a scris adiata. „le dernier s o u f f l e ” a murindului. Adii. Adiafor. ci rezultã dintr-o ingenioasã etimologie poporanã. ªi adiaforiseºte În minutul ce-au iubit. a. Conachi.n. sc. cãsãtorindu-l cu românul a d i i a r e „souffler légèrement”: a d i i a t ã „résultat d’ un souffle”. Caragea. în care domneºte interesul ºi s a m a v o l n i c i a ?… ªi noi sã privim cu adiaforie o asemine stare de lucruri?…” v. 2ADIÀT. dã n-ãþi þinea cu dinþi[i] dã doru ºi dã voiea mea a dã pã urmã…” Basmul lui Þugulea (Ispirescu. În aceastã formã. Un testament manifestã ultima s u f l a r e . Fãrã sã fie robit. Cãci bolnav fiind pe patul morþii. pentru cã n-avea alþi copii. 1818. Afrodita ºi amoriul: „Dar el simte ºi iubeºte. ADIIÀTÃ. a împãmîntenit pe grecul di£taxij. adj. I.nu este un simplu adaos fonetic. 1ADIÀT. ADIAFORISÈSC. Jipescu. Adiafor. în locul vechii locuþiuni curat româneºti: l ã s a t c u l i m b a d e m o a r t e . ori p ã º a l î c . s. act. p. A ADIÀTÃ. s. ºi dîn vac în vac sã hiþi goniþi. Opincaru. las vouo cu graiu limpede. ºi blestemaþi dã la mine sã hiþi ºi uiduiþi dã tot plaiu ºi dã toate satili d-împrejur. guvern regulamentar. Boieri ºi ciocoi. 67: „Moºtenirea iaste priimirea unui viu a dreptãþilor unui mort.. cãruia nu-i plac în genere neologismii. 7: „Guvern îi aista?… vã-ntreb boieri. cãruia îi sînt dãruite dupã pravilã fãrã d i i a t ã sau cu d i i a t ã …” Poporul însã rosteºte mai adesea: adiatã sau adiiatã. termen întrat în grai prin legislaþiunea fanarioticã. Forma literarã este d i i a t ã sau d i a t ã = neogr. f. l-au fost întrebat sfetnicii ºi gloatele pe cine le lasã împãrat. Româneºte: a n u p ã s a . s-a iscãlit de împãrat ºi de toatã obºtea…” 296 . -Ã.. v. Legende. Legiuire.

– Diatã. Tr. ÀDICÃ. Necunoaºterea tuturor formelor ºi a tuturor sensurilor cuvîntului au împins pe unii a-i cãuta originea în latinul adhalare (L. Sultãnica. ADIIARE. 110: „…ºuierãtura frunzelor ce se legînau în adierea dimineþii…” Alexandri. ca de o furtunã ce vine întãrîtatã asupra copacilor.f. ªtefãnescu). Adii. M. fiind sigur cã întrebuinþeazã pe un derivat din a d ì e . u r s i t ã etc. cîntecele depãrtate ale pãscarilor neapolitani.. Aburealã. 3. 195: „Scãpãtase soarele. l’infinitiv substantivé d’ a d i e z : action de souffler à peine. p. 2: „…adierea rãcoritoare a nopþii. întocmai ca: s p u s ã . zéphyr. – Adii. Peste noi s-au revarsat…” (Burada. poporul nu mai vede nimic strãin în acest cuvînt. vent léger. p. 238): „Un freamãt puternic se fãcu atunci în toatã pãdurea. 1. 1883. Doamna Chiajna. adiare. adiere „souffler légèrement”. orz. Concina. ADIÈRE (plur. adiere). s. O colindã din Dobrogea: „Vînt de var-a adiat. circa 1670 (Col. ADÌCà ADÌCÃTE A v. o atmosferã încîntãtoare…” v. adiet. v. – Boare. Basmul celor 12 fete de împãrat (Ispirescu. adecã un participiu femeiesc substantivat. f a p t ã .). 420): „Adi‚dz. l.. Negruzzi. bãnãþean. souffle. Sinonim cu b o a r e ºi a b u realã. iar pe alþii în polonul odwiewa• (Cihac). frétiller. brise. Cãlãt. Flori de mãr s-au scuturat. În Dicþionarul ms. branler. Odobescu. ºi totuºi nici o frunzã mãcar nu se miºcã din loc. 246): „Un vînticel adia încît de abia îl simþeai cã vine sã-þi mîngîie obrajii…” 297 . ogoarele îºi plecau bogãþia de grîu. 74) Basmul Þurloaiele blendei (Ispirescu. vb. 2. Adecã. produceau o armonie... sc. ADIÈZ (adiat. Leg. Scrisoarea VIII: „Daliile îmbrãcate în bogatele lor rochii colorate ºi gingaºii tamarini se legãnau la adierea vîntului…” A. adieri). Vix levor”. respirer. ca de o adiare de vînt barim…” De la Vrancea (B. ba nici mãcar nu se cletinã. Legende. ADÌI. – Limbã. – Testament. lumina dulce a stelelor. z i s ã . p..ADII Cînd zice adiatã. 1: souffler légèrement. ovãz ºi mei la adierile încropite ale vîntului de meazãzi…” C.

„respirer”. Petrescu. din „scribo” – s c r i b i l l o . Numai din coadã adie…” (Ispir. aerul joacã. Acest sufix servea vechilor romani pentru a fãuri verbi cu sensul de „miºcare uºoarã”. întocmai ca în al nostru adiez dupã tustrele accepþiuni. oricare ar fi înþelesul pãrþii radicale a d -. De aci mulþimea lor în limbile romanice occidentale. Deac-aºa vedea. a aspira” (V. p. Cu acest sens ºi cu forma organicã adillare (adilšare) cuvîntul s-a pãstrat în dialectul macedo-român.D. nici vie.. în italiana: balzellare. Teodorescu. din „sorbeo” – s o r b i l l o . sautiller ºi sauteler. adecã se aplicã la vietãþi. cãci cuantitatea lui i în prototipul latin nu era sigurã. Pilde. branler”. pop. fierbe. Cu ea c-adia ªi ameninþa…” (G. În „om adillos” ceea ce daco-româneºte ar fi adiios. Astfel sînt în franceza: frétiller.). vrea sã zicã rãsuflare” (M. Cruºova). nu mai vedem nici o umbrã de „respirer”. p. Petrescu. cu blîndeþe”. În ghicitoarea poporanã despre c u m p ã n ã : „Nici moartã. loco cit. „Substantivul a d i l š a t u . articulat a d i l š a t l u . dar totuºi nu este altceva decît o miºcare linã a aerului.. În macedo-româna. canterellare ºi altele. deminutivul a d i l l a r e trebui sã fi avut anume accepþiunea de „întimpin cu plãcere. apoi v a c i l l o . dar întrucîtva pînã ºi una din accepþiunile clasice ale latinului a d i r e : „Se zice om a d i l l o s cu sensul de om milos. brandiller.ADII B. ºi nici un pic de adiere nu astîmpãrã arsura…” 2. Simplul a d i r e însemnînd lãtineºte „întimpin pe cineva”. 10) În colinda Toader Diaconul din Brãila: „Sfîntul Mihailã Cu s a b i a -n mînã. 221: „Soarele zãpuºeºte firea. „Adillare însemneazã a respira. tortiller. om care se afecteazã facilmente cînd vede pe alþii suferind” (V. o s c i l l o etc. unde ele au trecut ca „-illo” ºi ca „-ello”. Prin sufixul verbal deminutival . din „murmuro” – m u r m u r i l l o . În latina vulgarã numãrul unor asemeni formaþiuni catã sã fi fost fãrã alãturare mai mare decît cele conservate în latina clasicã. Sultãnica. Astfel din „canto” – c a n t i l l o . 151). adillare a reuºit a reþine nu numai forma organicã. cãci însãºi funcþiunea 298 sufixului -i l l o e dezmerdãtoare.i l l o sîntem puºi faþã-n faþã cu un cuvînt fãrã nici o îndoialã latin. lumina lui te orbeºte. 36) 3. ªtefãnescu (De la Vrancea).. adiere „frétiller. saltellare. Poez. Iutza. cu bunãtate. Acolo unde Plaut zice: . Mostre II. nr. nu la vînt. chanceler etc. uneori scurt ºi uneori lung.

De aci daco-românul adiere. unde iarãºi nu e vorbã de vînt: „Aerul e viu ºi proaspãt!… el trezeºte ºi învie Peptul. La Alexandri. cu toate sensurile lor. Adii. blînd. de unde apoi deminutivul a d i l l o . la noþiunea de „suflare a vîntului”. Aburealã. În a nopþii liniºtire o divinã melodie Ca suflarea unui geniu pintre frunzi a l i n adie ªi tot creºte mai sonorã. – v.Candrea. prin deminutivul a d i l l o . necne sint. dulce”. Rotacismul. quia sit aëris motus” (Vossius. lat. În acest mod nu putea sã nu se nascã la vechii romani o etimologie poporanã care. „ventus qui a d i l l a t ”. numele latin al vîntului: „ventus” ( va ) s-a întîlnit cu participiul „ventum” de la „venio” ( gva ). ar înlocui pe întregul „a d i r e blandis verbis”. lega ideea de v î n t cu acea de v e n i r e . La moþii din Ardeal forma a aduia a pãstrat mai cu samã sensul latinului „a d i r e blandis verbis” din Plaut. Tot aºa „ventus a d i l l o s u s ”. atque exquirere. l. prin natura sa mîngîitoare. macedo-românul adilšare. cãci ea însemneazã în genere „a mîngîia” (Frîncu . nu poate fi decît un „vînt plãcut. prin noþiunea intermediarã de miºcare. 5) deminutivul a d i l l a r e . frunza deasã stã în aer neclintitã. v. inima ºi ochii peste care l i n adie…” (Balta) Trecerea lui a d e o . 48). p. quae tibi renuntiant? Bonus animus in mala re dimidium est mali…” (Pseudol. ADIMENÈSC ADIMENÌRE ADIMENÌT A v. Ademenesc. era înlesnitã ºi chiar provocatã de o asociaþiune de idei tot atît de latinã ºi numai latinã ca ºi sufixul verbal deminutival -i l l o . independinte de originea vorbelor. mai plãcutã. caracterizînd pe un „homo a d i l l o s u s ”. ADIIÒS. 546). adverbul ce însoþeºte obicinuit pe adiere este l i n sau a l i n . – Boare. ºi pe care nu s-a sfiit a o reproduce chiar un filolog ca Scaliger: „ v e n t u s a v e n i e n d o. Aºa despre cîntul priveghitorii: „Vîntul tace. Sint illa.ADIMENIT „…satius est A d i r e b l a n d i s v e r b i s . 299 . Etymol. mai frumoasã…” (Concertul în luncã) Despre aer. Printr-o ciocnire foneticã. Dar sinonim cu „venio” este a d e r o . I. -Ã. Sub o pînzã de luminã lunca pare adormitã..

. 3: „Magdian: Acum spune-mi. nuperrime. nuper. adv. 9) ori cu emfaticul -a: „Încai de alde moº Neagu crez cã n-o mai fi putînd. adecã adinioarã nu este „ad-de-in-hora” (Cihac). ad-de-unia-hora. dineori. cum vã spusei m a i adineauri…” În Muntenia accentul se aude mai totdauna pe e. p. adecã numai pe cele întrebuinþate în Moldova. Iutza). adineaori. 172. Alexandri. Pann ne întimpinã forma adineaurã. deneaori. Macedo-româneºte se zice: adineavrã ºi deaneavrã (Dr. 4. Cînd punem pe adinioarã sau dinioarã alãturi cu a d ã u n ã z i sau d ã u n ã z i . în privinþa cãruia nu poate fi îndoialã cã e compus din elementele latine: ad-de-una-dies. 65: „Sãnãtos lucru e sã aveþi chieagu vostru ºi la pãs sã legumiþi din ce aþi pus. dernièrement. p. Cihac (I. altã deosebire decît aceea dintre o a r ã ºi z i . cu precumpãnirea tonului pe e. 67) Adineaori indicã în trecut un punct foarte apropiat. M. unde predomneºte accentul pe o. foarte apropiatã de acea macedo-românã: „Se cãzneºte d-adineaurã Sã facã în nãsip gaurã…” (Prov. vor etlichen Tagen”. adineori. cu latinul vulgar . sc. 20: „Fie-vã aceasta numai pildã la zisele mele de adineauri…” La A. Scara mîþei. 5. adeneoarã. Adineaori îºi asociazã foarte des pe m a i „à peu près”. tantôt. 190): adeneaori. naguère. Obedenar. 183) aduce urmãtoarele forme ale cuvîntului: adineaoarã. Opincaru. dineaori. dineoarã. A. se naºte o puternicã bãnuialã cã între ambele cuvinte nu existã. d ã u n ã z i l e . fãrã ca prin aceasta sã se schimbe înþelesul. I. vãzut-ai ceva m a i adinioare… într-acoace? (aratã scara). 188: „a d ã u n ã z i . Mã pomenii adineaurã cu el la uºã bãtînd. neulich. II.ADINEAORI ADINEAORI. ad-de-una-hora. depuis peu. 5. Odobescu. Bud. Pînã mîine dimineaþã sãlaº de la noi cerînd…” (Moº Albu I. Mihnea-vodã. ci o acomodaþiune vocalicã din adeunoarã 300 = lat. L-am vãzut de adineaura tot mereu de somn cãscînd…” (Ibid. un interval mai lung ne desparte de a d ã u n ã z i sau d ã u n ã z i : Lex. Marin: Într-acoace?… cînd te scoborai de sus?…” Jipescu... sub raportul combinaþiunii. d ã u n ã z i . Lexiconul Budan (p. 81) sau: „Avem un strein în casã ºi poate n-o fi dormind. sau chiar adeunioarã = lat.

ºi •udeþulŠ nu va putša aºša lesne sã cunoascâ: î n . fie din greºealã.d e -adinsŠ cu i n º e l ã c š u n e …” 301 1ADÌNS... ad-hoc. f. f. fie din nebãgare de seamã. aºìjdere sau aºìjderi. Dinioarã.). I. à dessein. f. f.a u de s-aŠ n e m e r i t Š acolša. XVIII.. – Odinioarã. Forma adineaure cu contrasul adineauri.. 155): Petr. 52: „de sã va afla c-au fãcutŠ acestŠ lucru î n . Acad. Metamorfoza catã a fi foarte veche.. exprès. adv.. în loc de adinioarã. p. 1646.s . o varietate care convine mai ales poeziei.. avec intention. 18: „cã Hs. fie în glumã.. si loquar adhuc s e m e l ?…” Codicele Voroneþian. 1646. doaâ acéstša audzât-am…” „… s e m e l locutus est Deus. atunce sã cade sã fie îngãduitoršu ºi cu milâ…” Ibid. „u n a o a r ã ”. 1683. Limba noastrã literarã a întrebuinþat ºi poate sã întrebuinþeze deopotrivã toate formele. Pravila Moldov. fãcînd sã disparã organicul -oarã. În scurt adinioarã ar însemna: „acum numai o o r ã ” precum a d ã u n ã z i însemneazã: „acum numai o zi”. forma scurtatã dinioarã ni se înfãþiºeazã în vechile texturi cu sensul precis de „numai o d a t ã ”. 32: „ºi dzâsâ: cevaº Doamne. 3. f.ADINS „unia” în loc de „una” (Du Cange. 75 a: Ps. 1577: „…dinioarâ grãi zeulŠ. cumŠ nu l-au suduitŠ î n d e -adinsŠ pre neºtine. carele nu va fi cunoscutŠ n i c e dãnâorâ pre acelŠ omŠ…” Paremiar. circa 1550 (ms. de-aº grâi încã dânâoarâ?…” „…et dixit: numquid.. de doao ori aasta auzii…” Pravila Moldov. Ceea ce se face adins este în opoziþiune cu ceea ce s e î n t î m p l ã sau s e n e m e r e º t e . LXI: „dânâoarã grãi Dumnedzãu. 123: „cãndŠ va •ura cela -au suduitŠ. altmìntere sau altmìnteri etc. 175: „ucigãtoršulŠ de va fi omŠ streinŠ. 11 b: Genes. fie din noroc sau nenoroc etc. În adevãr. atunce gšudeþulŠ va socoti…” Ib. f. diînrãoarã de pãcate dereptu noi chinui…” „…quia et Christus s e m e l pro peccatis nostris mortuus est…” Exemple mai multe se vor aduce în alte locuri. 175: „De sã va afla neºtine acolša de faþâ cu arme unde sã va face ucidere. de exemplu: Dosofteiu. s-a nãscut sub influinþa adverbilor: pùrure. El exprimã darã ideea juridicã de p r e c u g e t a r e ºi de aceea e des în vechile noastre legi penale. 1683. Rom. v. au t ã m p l a t u . ad voc. . Domine. duo haec audivi…” În contextul grec: ¤pax ™l£lhsen… ªi mai bine la Coresi.d e -adinsŠ aŠ venitŠ. alãture sau alãturi. pe cînd adins e totdauna intenþional. de vreme ce o gãsim ºi-n macedo-româna.

din care. ce n u m a i î n . Cron. udîndu-li-se armele. 90 b: „urechile carile ascultâ ºi šau aminte c u . 63: „cela ce va ucide pre sprijinitoršu cu înºelãune. precumpãneºte construcþiunea: „c u . 1692-1713 (ms. 1640.t o t . 48: „Nu cumva cîrlani[i]. adins perde articlul în graiul poporan: „…dã cu ochi[i] dã dânsili ºi spuni-le dã la mine multã sãnãtate ºi aratã-le sã 302 mai lase focului frunziºoara ºi alihiša dã pã faþã. f.d i n -adinsul. cã parcã-º niºte paparude-mbrezãiete . acolo nemicâ nu vor auzi dé acéstea. cu voie. c u .d e -adiînsŠ de pururea.d e -adinsul au nãvãlit asupra lor ºi i-au sfãrîmat foarte. Un frumos pasagiu la p. 161: „…aºijdirea ºi glasul nostru cel de rugã celor ce dupã noi vor fi de D-zãu aleºi stãpãnitori c u .). iar a treia ºi cea mai mare împotrivire au stãtut o ploaie repede ce s-au întîmplat în toiul rãzboiului.d e -adinsŠ unŠ omŠ acolo unde š-au fostŠ bãrbatulŠ.d e -adins: Pravila Munten.d e -adinsul”: Zilot. chiar în gura þãranului. atunce ºi acesta sã va omorâ…” Ib.d -adinsu te dau dã ºugubinã?…” Numai cînd lipseºte „cu”. f. cu strãdanie”. ori de fricã sau de pizmã ca sã-i lase pe cazaci în peire. jugani[i] ºi mãcar uþupinili din lumea lu Dumnezeu. preoþilor ºi þãrcovnicii biséricilorŠ. armãsari[i]. ce sã dzice: cãndŠ nu l-are ucide nice dereptŠ vreo greºalâ sau dereptŠ ce au vrutŠ sã ucigâ pre vrãjmaºu-i. telegari[i].d e -adinsul”. la f. 134: „cela ce va grãi rãu de domnulŠ locului aceluša ºi-l va sudui c u m ã n i e ºi c u t o t Š d e -adinsulŠ…” Fãrã î n ºi fãrã t o t . de mortŠ…” În loc de „î n . Lexiconul Budan (p. pune: „c u t o t d e -adinsul”. adecã cu -u întreg: Jipescu. de ex. ºi pazvangii. sã întrébe de viu. f. p. ca înºivâ sã umblaþi întru învãþãturile ce vã sãnt date voao. 72: „poate mušarša sã trimiþâ î n .d e -adins cãntecele muerilor celor curve ºi cenghii în multe chipure.. mînji[i]. ca fieºtecarele den voi în vrémea stãpãnirii sale din avuþia ceša ce de la D-zãu šaste voao datã sã nu fie sfãnta mãnãstire aasta lipsitã…” La comparativ se zice: „m a i c u . nu pentru vreo platâ orcaré de argint sau de aur. Pravila Moldoveneascã. c u . numai acel glas înfricoºat…” Pînã astãzi însã. au slãbit foarte tare. m a i c u . 9 a: „Acéstea vâ învãþãm. Astãzi poporul zice mai mult: c u . 36. p. încît prea puþini au scãpat…” Se poate zice ºi nearticulat. ce-i avea de ajutor. f.. În Condica Logofeþiei lui Constantin Brîncovan. în Arh. sunã mai mult forma articulatã.d e -adinsul întindem. i-au nãpustit ºi au fugit. despre lupta între cazaci ºi pazvangii în Craiova: „…Turcii cãlãreþi. cînd vrea sã se rosteascã într-un sens superlativ. ºi dupâ acéša sã învãþaþi toþi oamenii.. c u . 1646.d i n -adinsul.d e -adinsŠ. vãzînd nãvãlirea vrãjmaºilor. c u . cu sîrguinþã. 1642. Stat. Opincaru. 179) ne dã construcþiunea d e adins.ADINS Ib.d e -adins”. înþelegînd aceasta. ce pentru spaseniša sufletelor…” Omiliar de la Govora. pe care o explicã prin „fãrã glumã..

rogu-le d-adins sã nu mai umble cu fleacuri.. Paralelismul cu ital. ex proposito”. 132).2. Dar construcþiunea cea mai rãspînditã este: înadins sau î n t r -adins. Nu zburate de tot. Pasagiul citat de Dr. în înþoþoneli…” (Jipescu. Silasi constatã în vechiul grai din Banat ºi din Haþeg forma adverbialã adensul „serio. cã adverbul adins „exprès” cere totdauna denainte-i cel puþin o prepoziþiune. ª-aceasta î n t r -adins. iar mai vîrtos sã-i vazã…” I.i p s u m (Cihac. ºi acolo însã. în chieltuieli.i m p s u m . – Lupiul. I. Transilv. Creangã. adiesso. cucoane. p. Povestea lui Dãnilã Prepeleac (Conv. din 1697 (Bariþ. 28... ºi provenþ ades.D. cuvîntul e însoþit de o prepoziþiune. mãi omule. î n adins…” Acelaºi. v. Cron. ci-n piele spînzurate. Din exemplele de mai sus vedem cã adins se întrebuinþeazã numai asociat cu prepoziþiunile d e . despre cruzimile pazvangiilor: „Cu ochii am vãzut: nasuri. Wtb. în opoziþiune cu: ºagã.. vorbeºti î n adins ori vrei sã ºuguieºti? – Ba fereascã Dumnezeu. pop. î n . – Diez. a d . c u d e . Bianu. pînã la probã contrarie. dupã cum ne-am încredinþat din copia în posesiunea d-lui I. 26): „– Mãi omule. Balada Iencea Sãbiencea: „Aflã. 152). franc. p. sub forma nazalizatã: a d . I. Adesul. deacã nu ºi douã. 1875. 454): „ªuguieºti. 1876.ADINS ºi niºte case vãruite cu bozii ºi cu soc. lit.. vechi span. Povestea lui Stan Pãþitul (Conv. 167). 65. î n d e . glumã. de la mine Cã-n-adins te vream pe tine ªi-n-adins m-am lãudat Cã n-ai hal sã-mi fii bãrbat…” (G. op. pentru mai mare groazã La cîþi vor auzi. pãcãlealã ºi altele. p. Occidentalul adesso este un adverb de timp. 642) Donici. v. este un idiotism care însemneazã: „prendre bien a u s é r i e u x ”.. p. urechi cruþate. c u . 1877. anume în Psaltirea manuscrisã a lui Viski. Poez. lit. derivînd din „ad ipsum (tempus)”. î n t r u . Ienceo. fac ne-ndoioasã derivaþiunea românului adins din lat. Dr. Silasi sunã aºa în psalmul XXXIII: „Szuflet e n adenszul doreste pre Domnul…” Putem darã afirma. Vulturul ºi paingul: „Se uitã vùlturu ºi vede î n -adins Paingu lîngã el cum mreaja au întins…” Zilot.. pe cînd al nostru adins e un adverb de mod: „ad-ipsum 303 . – Ararul. cit. ori þi-e î n t r -adins?…” „A fi cuiva î n t r -adins”: þie þi-e î n t r -adins. mie mi-e î n t r -adins etc. Teodorescu. aceasta nu însã fãrã o rezervã foarte importantã. adesso.

Cu acelaºi sens la Moxa. 28): „…no se retrahen. ºi niciodatã i n t e r v a l . Un al treilea adverb romanic independinte adins s-a format din ad-ipsum (hominem) sau ad-ipsos (homines). Rom.. o amarŠ! cã se sfãdirâ adinsŠ eiºi…” Noul Testament. ci numai „ad-ipsum (negotium)” ca în românul adins. î n . î n -adins = i n -ad-ipsum. ca în italianul adesso. adv. p. v. Îl gãsim acolo de douã ori (Böhmer. Acad.. ce se tinserâ curãndŠ.d i n -adinsul = cum-de-in-ad-ipsum-illud. într-un manuscript din secolul XII. 354: „puse domnŠ pre partea rãsâritului alŠ doile fišu Costandie.d e -adins = in-de-ad-ipsum. c u . ºi mai jos: „…le main e li ol tenea a d e s estendue envers lo cel…” = „mînile ºi ochii îºi þinea înadins aþintiþi cãtrã cer…” În aceste pasage ades nu mai este de loc „ad-ipsum (tempus)”. et donantes vobismet i p s i s si quis adversus aliquem habet querelam…” . 8: „ainte de toþi. Sinonim cu î n t r e . adìnsu voi šubosti pururea aibãndu…” „…ante omnia autem. Se deosebeºte cu totul prin sens. šarã pre Consta ºi CostantinŠ lorŠ le déde apusulŠ ºi Gališa. 159): Petr. 16: „…rãbdãndu u n u l Š a l t u š ºi ertãndu-vâ adìnsu voiº. 1620. Marc. Existã darã între ambele o identitate numai doarã de douã treimi din elementele cele constitutive.ADINS (negotium)”.d e -adinsul = cum-de-ad-ipsum-illud. publicat de profesorul Förster. ci cu-tot-adinsul pãºesc din virtute în virtute…”. – Îns. mas a d e s van de virtute in virtutem…” = „nu se retrag. entre soi.. 13. despre care vezi articlul precedinte. Codicele Voroneþian. I. III. c u . nu ºi î n t r e lucruri. Un paralelism perfect cu românul adins ne înfãþiºeazã numai doarã vechiul piemontez a d e s . – Dîns. 15: „…atunci întrebâ pre cãrtulari: ce vã priciþ adìns voiº?…” „…et interrogavit eos: quid vos conquiritis?…” inter Tot acolo. 2Adins. de care însã diferã prin aceea cã aratã numai acþiunea reciproacã imediatã î n t r e persoane. p. circa 1550 (ms. deºi nu prin origine. mutuam i n vobismet i p s i s caritatem continuam habentes…” 2ADÌNS. Vom încheia prin recapitularea multiplelor asociaþiuni ale lui adins: d e -adins = de-ad-ipsum. î n -adinsul = in-ad-ipsum-illud. Vezi-l în articlul urmãtor. IX. IV. 1648. Roman. de cellalt a d i n s . î n t r -adins = inter-ad-ipsum. Studien IV. Arhaism. de are cineva u 304 n u l Š p r e a l a l t Š înputãcšune…” „…supportantes invicem. Paul ad Coloss.

Neamþ. quar a d e s nos prediquen e castien e nos mostren la via de deu..i p s u m (hominem)” sau „ad. din. adecã paralel cu „adinsu eiºi” la Moxa 305 sau „adinsu voiºi”. hymnis et canticis…” Sã se observe cã acesta e unicul pasagiu în care adins „entre soi” se construieºte cu o prepoziþiune. Contextul latin al celor mai multe pasage de mai sus: „ipsis”.i p s u m (negotium)”. „ipsos”. cu. în construcþiune cu p r e ºi perzînd pe iniþialul a-: „…învãþãndu-vâ ºi dojenindu-vâ înºivâ p r e dìnsu voiºi întru psalomi ºi în cãntãri…” „…docentes et commonentes vosmet i p s o s psalmis.i p s o s . Deus. com. XVIII. „La noi în plasa Muntelui þãranii zic: m-am dus ade. în loc de: m-am dus s i n g u r ” (G. în care noi am gãsit mai sus pe a d i n s „exprès”. ºi anume: „…episcopi e presbiteri qui tuto di sonent le tube per predicaciun. e ail humel dona la soa gratia…” (Ibid. pe cînd cellalt „a d . Rom. În primul pasagiu: „a d e s nos prediquen. vade et corripe cum i n t e r t e et ipsum solum…” Întocmai aºa în cel mai vechi Evangeliar românesc tipãrit. 5). cu care nu se asociazã niciodatã a d i n s „exprès”. 49): „ºi vošu întoarce lumina soarelui de cãtrã voi de va fi întuînrérecu. 1574 (Ms. în graiul poporan din munþii Moldovei s-a conservat pînã astãzi aden. II. cu sensul de „singur”. iar a d i n s „exprès” se întrebuinþeazã numai preces de elemente prepoziþionale: de. ne dã ºi pe adins „entre soi”. . Radu din Mãniceºti. Galu). Apoi în Legenda Duminicei. 31). 6311 B. Pãºim mai departe la examinarea texturilor. În norma generalã.i p s u m . zo dis. 17).i p s u m . 15: „…e sã greºire þie fratele tãu. Stud. î n t r e noi buciumã”. 1 (Analecte. adinsere.ADINS ªi mai jos. Filiaþiunea varianturilor: ade „entre soi: seul. a d e s nos cornen…” (Böhmer. în. nazalizat: a d . Acelaºi preþios text piemontez din secolul XII. IV. formaþiune analogicã dupã norma adverbilor: altmintere. a d e s nos cornen” însemneazã: „între noi predicã. Gavriliþanu. „…Deus superbis resistit. redus la ade.i p s o s (homines)”. „in ipsis”. publicat de Cipar sub nr. aden. adins „entre soi” funcþioneazã totdauna singur.. adins „entre soi: l’un l’autre” = a d . bãtr. seulement” = a d . contrasta a d e s ail orgoillos. pasã ºi oblicéºte elŠ adinsere ºi acela singurŠ…” „…si autem peccaverit in te frater tuus. d. Harl. „aden voi” în texturile din 1600 ºi 1648. „inter ipsos” pune afarã de orice îndoialã derivaþiunea cuvîntului din a d . Mat. p. aºijdere etc. distr. deoarãce unul este „a d .i m p s u m . adecã tot de acolo de unde vine ºi cellalt adverb a d i n s „exprès”. British Museum). de vã veþi gšuînghea adeîn (adæ÷) voi…” În fine. ºi tocmai cu prepoziþiunea p e . funcþionînd ca adverb. deºi între ambii deosebirea de sensuri nu poate a nu fi mare. 1600 (Cuv. humilibus dat gratiam.

ADÌNT (adintat.: i n t u e r i veritatem (Cic. Admiterea ei e cu atît mai de prisos. De aci însã nu urmeazã derivaþiunea cuvîntului din latinul „attendo”. dupã care lucra Dosofteiu. mahnen”. vine românul adint fãrã nici o modificare foneticã sau logicã. „I n t u e r i implique l’idée d’attention et d’activité d’esprit dans la personne qui regarde” (Barrault). i n t u o este sinonim cu „attendo”. N-am avea trebuinþã de a dãuga cã latinul -tuu ºi -tuo se reduc totdauna româneºte la -t: mor-tuus = mort. mit Aufmerksamkeit hören”. 2Uit.. „faire signe”.ADINS În al doilea pasagiu „contrasta a d e s ail orgoillos” însemneazã: „respinge n u m a i pe cei mîndri” sau: „pe cei mîndri s i n g u r i ”. cãci nu-l putem înlocui decît prin perifrasticul: b a g s e a m ã . prêter attention. Din Dosofteiu cuvîntul a trecut în Dicþionarul româno-german al lui Budai-Deleanu (ms. rãposatul G. intueor) din i n t u o cu prepoziþiunea a d . Ecuaþiunea adint = a t i n d ar prezinta o metatezã între d ºi t fãrã exemplu în fonetica românã. aceastã vorbã nu însemneazã „winken”. batuo = bat etc. c-aš aflatu-þŠ darŠ denaintša Domnuluš. Arhaism a cãrui dispariþiune e de regretat. adecã paralel cu graiul þãrãnesc din Moldova: „m-am dus ade…” v. in-pro-mutuo = împrumut. singurul în care ne întimpinã adint. adinvenio. arhangelul cãtrã Maica Domnului: „Strigu-þŠ. „faire souvenir”.. cu cît etimologia lui adint este una din cele mai limpezi.. II. trecînd în prima conjugaþiune. zicerea „ºi-mi adintã” nu poate însemna decît „et a t t e n d e mihi”. i n t u e n d u m quid affectet quisque (Quinct. Paremiar. „Pleacã-þi urechea ºi-mi adintã a Domnului spuindu-þi culcuº…” se traduce prin „prête ton oreille et sois a t t e n t i v e à ce que je te dirai de l’accouchement divin…” E sigur cã-n textul slavic. 6). 253) zice: „adintã sau a t i n t ã ”. aufmerken. Este învederat cã traducerea e greºitã. adinvicem. care însã – neºtiind cum sã-l traducã – bãnuieºte numai: „v i e l l e i c h t winken. 134 b. adintare). p. dupã cum înþelesese foarte bine Seulescu. în Muz. a t t e n d o ”. 306 . pe cît timp sare în ochi identitatea lui cu a d i n t u o (intuor. ci numai: „auf etwas spannen. istoric din Bucur. 1683.) etc. în adevãr. dar nici „mahnen”. crezînd cã forma românã ar deriva din latinul a t t e n d o . Seulescu (Buciumul român.). ce n-au mai aflatŠ cândva alta…” Reproducînd acest pasagiu. p. f.). care funcþioneazã ca ºi-n: adincresco. i n t u e r i causam (Liv. 1876. adecã numai ca un mijloc poporan de a da ºi mai multã amplitudine unei vorbe compuse deja cu „in”. 1Adins. În textul din Dosofteiu. bucurându-mâ: plšacã-þŠ uršachša ºi-mi adintâ a Domnuluš spuindu-þŠ culcuºŠ nesãmãnatŠ. i a u a m i n t e etc: Dosofteiu. adinflo. v. adinstar etc. Prin sens. être attentif. deoarãce. Din a d i n t u o .de ex. lui adint îi corespunde „vŠnimaš•. „écouter avec attention”. vb. „attendere”.

– Mamaliga”. în opoziþiune cu „pandus”. 68) Ghicitoarea poporanã: „Într-o vale adîncã Zace-un popã de brîncã. n-are cineva decît sã-ºi închipuiascã munþi sau maluri: deschizãtura de la mijloc este adînc.) sfinþii gãsesc pe Dumnezeu: „’Ntr-o chilie De tãmîie Cu uºa de alãmîie. dupã cum sînt. Pilde. adînc exprimã întregul volum al unei deschizãturi de sus pînã jos. „curvus” însã sau „curvatus” este ceva încovãiat în genere. Pe cînd sinonimul a f u n d se rapoartã numai la extremitatea inferioarã. 109 b: „ªi sã scap de cine mi-s cu greaþâ ªi de g e n u n š adâncš. În loc de coarne. 307 .ADÎNC ADINTÀRE v. bunãoarã. ADINTÀT A 1ADÎNC. „Dacã aºa cuvînta ªi începe a cînta. 34) Dosofteiu. iar n a l t de jos în sus.. Adint. -Ã.G.. adj. Aºa „cornua a d u n c a ” se zicea la neºte coarne formînd ambele împreunã mai mult decît un semicerc. Cum sã facã munþi înalþi. col. Fiind însã cã adînc se considerã de sus în jos. profond. de exemplu în locuþiunea: apele sînt adînci = les eaux sont h a u t e s . Moº-Albu II. ms. astfel cã se poate confunda cu n a l t . pe cînd a d u n c u s se cheamã în specie o mare încovãiturã foarte întratã în întru. Munþi nalþi se cutremura. care însemneazã o linie abia strîmbatã. f. line-n faþâ. épais. V ã i adînci îmi rãsuna…” (A. Acum se înþelege de la sine desfãºurarea logicã a românului adînc „profond” din latinul a d u n c u s „recourbé en dedans”. între ambii termeni e contrast. Aºa. Munþi î n a l þ i ºi vãi adînci…” Latineºte a d u n c u s e sinonim cu „curvus”. la zîmbrul de pe vechile monete moldoveneºti. enfoncé. 1673. într-o colindã din Transilvania (I. fie mult sau puþin. Pann. (Ispir. Îmi ºedea ªi-mi socotea ªi cetea Vanghelia.. Bibicescu.

Bãtrîneþe. ierogl. Acad. Nec venit tardo c u r v a s e n e c t a pede…” (Tibul. v. III. 5 v. 131). Rom. Stat. Synaxar. a d u n c a t u s corpore. ¥bussoj” prin „cel adãncu” ºi apoi comenteazã pe acesta cu: „cel 308 fãrâ de fundŠ. orice ni se înfãþiºeazã ca o grãmadã care se întinde departe nestrãbãtutã de vãz. nici nestrãbãtutã a pãmîntului grosime…” Sensul latinului „aduncus” pare a se fi pãstrat mai cu deosebire în idiotismul românesc: „adînci bãtrîneþe”. orice e foarte anevoie de pãtruns.. se putea zice: a d u n c a senecta. 112). Letop.. Latineºte se zicea „curva senecta”: „Et nondum cani nigros laesere capillos. sinonimul german însemneazã „âge descendu tout bas”. În scurt. 254: „…i-au sãrutat mãna.ADÎNC Vivorul apeš sã nu mâ tragâ Sã mã-nghiþâ genunša cea largâ. celŠ neºtiutŠ ºi negãnditŠ. la 19 ghen. 1681 (ms. Arh. alãturi cu: „er ist schon h o c h in die Jahre”. la orice se pleacã prea jos. Sã mã soarbâ ºi sã sã închšae…” Cantemir. la orice se ascunde într-o înfundãturã. ºi la adânce bãtrânšaþe sosând. Lex. 130. – Crescut. 649)..).: „aºša s-aŠ nevoit. pe de o parte. cuvîntul trece. fie materialmente. la Dumnedz㊠s-aŠ mutat…” De la sensul general de o mare deschizãturã.. zicãndu-i sã-i fie într-un ceas bun. 35): „nici adînc fundul mãrei. în Acad. traduce pe „abis. Sturdzan. .. ca un grad ºi mai înaintat de încovãiare bãtrîneascã. Theb. Ist. consideratã de sus în jos ºi în totalitatea sa. de ex. p. (ms. celŠ neagšunsŠ de mente de omŠ”. unde bãtrîneþele se considerã ca o extremitate de sus sau de jos a unei linii: se urcã prin ani ºi se pogoarã din putere. fie într-un mod figurat. Nice smârcul budza sã-º deºchšae. f. VI. care nu este altceva decît „vrîstã î n c o v ã i a t ã ”. 16) Un om gîrbovit de ani era „toto c u r v a t u s corpore” (Stat. Arsenie de la Bisericani..: „Apoi vesel se-nturna La Sultan de se-nchina Cu adîncã temena…” (Balada Sîrb-sãrac) pe de alta. Inventariul M-rii Cotroceni. sinonimul românesc „âge recourbé”. sinonimul slavic „âge creusé”. 1683. cum ar fi lãtineºte g l u b a t a senecta (cfr. III. 15: „jupãneasa Despa ajungãndu la adãnci bãtrãnéþe…” Enache Cogãlniceanu. p. O a treia dezvoltare independinte are slavicul „glãboka starostš”. toto a d u n c u s corpore. Tot aºa. O altfel de desfãºurare logicã are la germani: „er ist schon t i e f in die Jahre”. Miklos.. sã trãeascã pãnã la adãnci bãtrãneþe în luminat scaunul mãriei-sale…” Dosofteiu. circa 1650 (Ms. Rom.

n e g u r ã . ª-o-ntunecime adîncã din patru pãrþi m-a coprins…” b) c e a þ ã . Alexandrescu. Ne mânâ ca turma-n lature adîncã…” 2. Mã scoate din stîncã.ADÎNC Aºa sînt: 1. Pann. Eroi ce mai-nainte mult zgomot au fãcut. ruºinea adãncâ! o. adecã groasã. locaº adînc. amara šubirea argintului! o. p. îndesatã în Cuvîntul Sf. Poez. Din umbrã adîncã…” d) o a s t e .. niºte ceaþã s-a întins. 3: „Mergînd astfel puþin încã. c e a t ã adîncã: „Iar a noastrã ceatã încã Vine înapoi adîncã.D. al Bis. miscel. Moº-Albu I. 538): „o. De vrei sã mã iei. f. f. ºi de glodurš Cu pâcle adînce fãrã podurš…” c) u m b r ã adîncã: Balada Erculean: „Soþie de vrei. Tot cu puºti ºi cu pistoale. a) î n t u n e c i m e adîncã: A. M-rea Dealul) b) l a t u r e adîncã: Dosofteiu. rãutatea avuþiei! o. 1673. nesãtululŠ pântece!…” 309 . Ion Crisostom. a) l ã c a º adînc: „Acolo au odihna. Sf. 178) Tot aici: e) r u º i n e adîncã. Mai mulþi cu mînile goale…” (G. tošu de gloate Ce-m vine la suflet. 108 b: „O. adînc „épais”. Teodorescu. XVII (Ms. Nicolae din Braºov. pop. tãcut. adînc „enfoncé”. 68 a: „Cãt le prisosšaºte de nu ne mãnîncâ. p î c l ã adîncã: Dosofteiu.” (Gr. 1673. Dumnedz㊠sfinte! tu mã scoate De poghošu de ape. text din sec.

despre Alexandru Muruz: „Aceastã nedomirire avîndu-o ºi eu. am fãcut cercetare întrebînd pe oameni înþelepþi. p r o s t i e adîncã etc. Sturdzan. a) d u r e r e adîncã: Jarnik-Bîrsanu. s o c o t e a l ã adîncã: Moxa. adînc „impénétrable = très intime”. v. 144: „Nici nu beu. nici nu mãnînc. Omul fãrã minte-ntreagâ Nu va putša sã-nþãleagâ…” b) m i n t e .. 8: „N-a dezlegat sacul încã. Rom. ºi foarte-s adânci gãndurile tale…” Balada Fata Cadiului: „Nici nu bei. 45. a) î n þ e l e p c i u n e adîncã: Dosofteiu.. Dar sã vezi vorbã adîncã…” Tot aºa: º t i i n þ ã adîncã. Urmãri. p. III. 167 a: „Adînca ta-nþãlepcšune Nime nu va putša spune. care ºi adevãr seamãnã a fi. 1673. Prov. 120: „ªi nici bea ºi nici mãnîncã De durerea cea adîncã…” 310 . deaca se vãzu înãlþatŠ în ScaunŠ…” Beldiman. î n v ã þ ã t u r ã adîncã ºi altele. 1620. 4. Tragod. f.ADÎNC În acelaºi mod se poate zice: neºtiinþã adîncã. ci încã încovoia ºi spre oareºicare prostime. adînc „impénétrable = très fin”. Cã mã bate-un gînd adînc…” d) v o r b ã adîncã: Pann. p. 392: „celŠ cu minte adãncâ RomanŠ. nici nu mãnînci. Transilv. 213): „se mãrirâ lucrurele tale. p. Doamne. puteai de la ei s-aºtepþi?…” Zilot. în Acad. dar avea darul bunãtãþii ºi al blîndeþelor…” c) g î n d adînc: Arsenie de la Bisericani.. 3. cum cã el fireºte nu au fost atîta supþire la minte ºi adînc la socotealã. Bucovina I. circa 1650 (Ms.. 293: „Grecii aceºti mult cu minte. fapte de aceste. ºi m-am înºtiinþat într-acestaºi chip. Cron. aceºti adînci ºi isteþi. Ce stai pe gînduri adînci?…” Marian.

adîncuri. mai totdauna în legãturã cu noþiunea de „apã”. 36): „…de lãcaºul stãtãtor despre uscat s-au pãrãsit ºi prin adîncurile apelor orbãcãnd…” Moxa.. excepþional: adînce). s.. profondeur. vechi adîncure. 386: „cãzu o datâ o šarnâ prea geroasâ de îngheþâ marea pãnâ într-adãncŠ…” Cu sensul de „ocean”. 190 a: „cu luciul acoperi pre înºiš.. aºa cum se cîntã în Ardeal (Retegan. de unde însã. 70: „ªi cum sã nu fim toþi l-adînc-amãrãciune?…” c) j a l e adîncã: Jarnik-Bîrsanu. în cari „aduncus” coincidã cu „acutus”. Ambele pluraluri: adîncuri ºi adînce la Dosofteiu. ceva cu totul independinte sub raportul genezei logice de românul „minte adîncã”.) etc. – 1Afund. Cosii iarbã ºi amar. Acad. Poez. A cui donò il figliuolo di Saturno. în glosarele din sec. Che profonda ed a d u n c a ha la sua mente…” v.. 179): „ºi se spãmãntarâ adãncurele de mulþimea sunetului apelor…” Dosofteiu. p.. bãtr. ºi groaza lui topéºte mãgurile…” Arsenie de la Bisericani (ms. fond. Ioan din Vinþi. Ist. d. Cron.ADÎNC b) a m ã r ã c i u n e adîncã: Zilot. abîme. p. 1680. 2ADÎNC (plur. 1680. XVII (Cuv. 5 b: „vihorulŠ ºi vãntulŠ. I. de a cãruša cãutare sacâ adâncurile. p. nošanul…” În balada despre Napoleon cel Mare. 222: „Mã dusei cu coasa-n deal. Rom. 1689. pop. f. 33): 311 . Aºa la Salvini. 2. prin noþiunea intermediarã de „ungues adunci” (Cicer. în acelaºi psalm LXVIII: „venišu într-adãncurile mãriš ºi volbura potopitu-m-au…” ºi apoi: „izbãvšaºte-mâ de carii nu mã pot vedša ºi de adâncile apelor. s-a dezvoltat ºi la dînºii expresiunea: m e n t e a d u n c a „minte ascuþitã”. Mã dusei cu coasa-n luncã. p. „dentes adunci” (Ovid. ieroglif. sã nu mâ înnšace volbura apeš nice sã mã soarbâ adâncul…” Întrebuinþarea cea mai deasã a cuvîntului este cu sensul general de „abis”. Rom.. Transilv. adãncul. f. sã afundarâ într-adâncŠ ca pšatra…” Cantemir. 3. Acad. (ms. 1620.. ªi cosii jale adîncã!” La italieni „adunco” sau „adonco” a pãstrat sensul material cel restrîns al latinului „aduncus” = „curvatus”. 295): „luciul mãrii. 4Adînc... în clasica traducere a Iliadei (1723): „Uno comandi ed uno il rege sia.n.).

III. în Col. 1784. complètement. pag.ADÎNC „Amãrîtul Bunãparte Stînd în adînc de departe…” Fãrã noþiunea de „apã”. ms. XVII (Cod. p. p. d. 3ADÎNC. Sf. miscel.380: „ºtiša filosofiša toatâ ºi adãncul scripturilor elineºti…” Eustratie logofãtul. text din sec. Braºov. 403: „deaca auzirâ grecii. în loc de „a d î n c i bãtrîneþe”. 38: „Gîndul omului e iad ªi un adînc fãrã vad…” Samuil Clain. p. din Braºov. 172): „ºi mulþi elini fapt-au creºtini. vieþui sfãntul lui D-dzãu anii cu dulce cinste ºi ajunse întru adãncul bãtrãnéþelorŠ ºi fu plin de zile…” v. carii au scos º-au arãtatŠ toate adãncurile cãrþilor ºi svaturile direpþilorŠ den limba cša mai supþire ºi mai ascuþitâ de toate limbile. nice adâncul pãmântului. Reprezintã ca adverb toate sensurile adjectivului a d î n c . Nic. 1620. Pann. – Adîncime. Tr. 133: „dentru adãnculŠ inimii lui aratâ cumŠ sã aibâ prieteºugŠ…” Moxa. Omiliar. II. ce sã dzice eleneascã…” b) sub raportul moral. se poate zice: adîncul bãtrîneþelor: Coresi. adîncul inimei ºi al miºcãrilor ei: Pravila Moldov... Nicolae. a d î n c u l învãþãturei ºi a tot ce se trage din ea: Moxa. ms. Prov. bien avant. 399: „cum nu poþi ajunge naltul ceršului. nice nâsipul mãriei. 41: „m-amŠ vãzutŠ aºa de •osŠ afundatŠ într-adîncimele adîncurilorŠ. Proverb: „Cine þi-a scos ochii? – Frate-meu. ºi cum nu se potŠ numãra stélele ceršului. care este construcþiunea cea mai rãspînditã. 26): „…au fostŠ dascali desãvrãºitŠ. miscel. al Bis. p. p. numai ce suspina cãtrâ Dumnezeu dentru adãnculŠ inimiei lorŠ…” A. p.. 1632 (Bianu. 39: „…boiari ºi vitéji. Învãþãturi. Critil ºi Andronius (Iaºi. al Bis. Nic. 1882. carii la culmea fericirii lumeºti ajunsése. f. 1620. . 28). Petru ºi Paul (Cod. ºi mai pre urmã au cãzut întru adîncul necazurilor…” În fine. Blaj. 392: „dentru adãncul inimiei elŠ bãtea sã fie înpãratŠ…” Ibid. circa 1550 (Cuv. – D-aceea þi-a scos aºa adînc” 312 (A. II. XVI.. l. 1Adînc. 650): „aceºtea petrecurâ adãncul a toatâ lumea ºi ca cu plugul semãnarâ credinþa…” De aci figurat: a) sub raportul intelectual. p. nice marginea lumiei. Pann. adv. cîtŠ am avutŠ fricã cã n-ošu mai eºi de acolo…” Cugetãri în oara morþii. quatern. 5: „însuºŠ acesta AvraamŠ. aºa nu se poate afla adãncul scripturilorŠ…” Ibid. profondément. bãtr.. p. 1646. 1794). Sf. 1580. deîn pãntece fãrâ plodŠ nãscu pre IsaacŠ…” Legenda Sf. 454): „toþi voru înviša din morte diîn toate adãncurilša pãmãntului…” Legenda Ap. p. întru adãnculŠ bãtrânéþelor.

).. Din suflet adînc o f t a ªi din grai aºa grãia…” b) ca substantiv: „o f t e z dintr-adînc”. foarte s-adâncarâ gândurile tale…” 4ADÎNC în contextul grec: sfÒdra ™baqÚnqhsan… Legenda S-tei Vineri. p. Doamne.ADÎNC Zilot. 46: „Suflet hain. p. Nicolae din Braºov. 80: „Mîndruþa se geluia. p. Tragod. Doamne.2Adînc. 1577: „…cã mârirâ-se faptele tale. Beldiman. 75): „aceša abãturâ ºi. sãparâ…” Barac. multe limbi ºtiea: elineºte. 257. Letop. lãtineºte. Cãci viaþa. în pustiuri nãvãlesc. vb. creuser. adîncare). adînc din cãrþi ºtiea ºi deplin cãlugãr…” Fãrã nici o schimbare materialã. ca substantiv „profondeur” ºi ca adjectiv „profond”. ms. v. Coresi. slovineºte ºi alte. nu-i pãcat Sã mã vezi tot înfocat ªi dintr-adînc o f t î n d . 45: „însuºi vãzîndu-ºi puterea minþii cã nu lucra adînc. era neam de mazil. XVI (Cod.. (adîncat. text din sec. Sibiiu. Risipirea Ierusalimului. groapa adãîncãndŠ. 1680: „…precum sã mãrirâ lucrurile tale. În chinuiri petrecînd…?” c) ca adjectiv: „un adînc o f t a t ”. -are): „a d u n c a n t u r quae ex diverso coacta faciunt anguli formam” (Paul. Alecu Vãcãrescu. Cron. prea învãþat. 108: 313 . Pompiliu. privind jalnicele stãri…” v. approfondir. Diac. în primejdie-o privesc. foarte adãncarâ-se cugetele tale…” Dosofteiu. se sfãtuia cu din miniºtrii sãi…” Neculcea. cer scãpare. înalþã adînci o f t ã r i .: a) ca adverb: „o f t e z adînc”. enfoncer.. Plîng cu tînguire mare.. aceeaºi asociaþiune de idei poate fi expresã româneºte prin adînc: ca adverb „profondément”. p. de ex. II. Mai vechi decît sinonimul a d î n c e s c ºi contimpuran adjectivului a d î n c = lat. – 2Afund. misc. Bis. Sf. 17: „Toþi aleargã. verbul adîncare vine d-a dreptul din lat. Mînile la ceriu rãdicã. starea toatã. descriind pe nemuritorul mitropolit Dosofteiu: „nu era om prost de felul lui. aduncum. adunco (-atus. 1.

p. despre St. ca sã aleagâ partša pãcatelorŠ dentru adãîncarša valurilorŠ ºi sã nu petreacâ întru grija ceºtii lumi…” Mai în circulaþiune este participiul adîncat. – v. v. 1. sinuo. 1640. inflecto.. 1683. întrebuinþat ca adjectiv sau chiar ca substantiv ºi perpetuat mai ales în nomenclatura topograficã. atît sînt dã adîncate…” (Jipescu. Synax. vb.3Adînc. 122: „Stîrvurile aruncate În niºte vãi adîncate…”.2. În cele mai multe cazuri. 1ADÎNCÀT.2Adîncat. f. Vasilie cel Mare: „lungãreþŠ la mšarele obrazuluš. E mai cu seamã interesant reflexivul a s e adînca „se cabrer”. Risipirea Ierusalimului. n-au început. Opinc. enfoncé. 6): „adãnc. pentru care limba românã nu posedã decît pe perifrasticul: a se rãdica în douã picioare. e mult mai rãspînditã forma A d î n c a t a . pr. n.. adîncãri). ca la Barac. -cat. Supt un munte aºezatã ªi de munþi încun•uratã. 2) m ã adãnc: me attollo. foarte mare. Ca nume propriu topic. puþintel tunsŠ…” În graiul þãranului din Prahova: „…gîndurili fãmei[i] ºi marea n-au sfîrºit. Cu sabiia îl adîncã Mort în marea cea a d î n c ã …” Lexiconul Budan (p. fie înfundãtura oricît de micã. 133). Dupã Frunzescu (Dicþ. 1) se cheamã Adînca o pãdure ºi un sat în Dîmboviþa. de quelques localités. adînc corespunde pe deplin prototipului latin. Cu vãi foarte adîncate…” sau ib. În ambele sensuri. Care-l vãd ei cã din apã Cu notul cã mai sã scapã. 114 b: „ºi se ispiteascâ sfintele cãrþi. adîncat exprimã noþiunea de „înfundat”. 4Adînc. fie înfundãtura mare. part. 314 . erigo: sich bäumen”. top.: 1) covãi în lãuntru: adunco.. – Adînciturã. approfondi. passé d’ a d î n c : creusé. v. -Ã. Infinitivul funcþionînd ca substantiv: Pravila Munteneascã. 1. ADÎNCÀRE (plur. ADÎNCA.ADÎNC „Le rãstoarnã corabiia ªi îi tae cu sabiia.. -are. – 1. incurvo: einwärts biegen. f. krümmen. tâmplele adâncate. Adîncata. de exemplu la Dosofteiu. act. – Adîncata. s. ghen. p. 77: „Era o cetate tare Iotapata.

– 1Adîncat.2Adîncat. Acad. Acad.f.). pr. Acad. pe care merge un pãrîu din ploaie sau izvor…” (P. 4Adînc. v. Georgiu. Arsenie de la Bisericani. cîte unul în Dorohoi. – Adîncata. 1). dupã dicþionarul topografic al lui Frunzescu (p. – 2Adîncat. Rom. Cumpãtul îºi perdurã ªi toþi ne-am înecat!…” v. circa 1550 (ms. Rom. ºi-n Psaltirea ªcheianã. douã în Dolj. p. 4Adînc. 315 . „Vale numeºte poporul o adîncãturã oarecare în pãmînt. ADÎNCÀTA. bunãoarã în psalmul LXVIII: 1550: „…întinašu-me în tinã adãncatã ºi nu e stare…” „…izbãvéºte-me de uriþii miei ºi de ape adãîncate…” 1577: „…întinai-mâ în tinâ adãncatã ºi nu e stare…” „…izbãvéºte-mâ de urâþii miei ºi de adãncate ape…” În aceleaºi texturi e nu mai puþin des substantivul a d î n c a t .) – un sãtuleþ Adîncata ºi o pãdure Adîncata.. 88): „cela ce adunâ ca-n neºte foi apele mãrii ºi le-au pus întru vistšare adãncate = f ã r â d e f u n d Š …” Id. adîncat trece deja la acela de „fãrã fund”. „Pe aci vale se cheamã o adîncãturã strînsã între douã dealuri…” (I. Ceilalþi iar. p. de exemplu: „turburã adâncatulŠ mãriei” (ps. circa 1550 (ms. Iorgulescu (Dicþ.. Rom.. 4Adînc. 2ADÎNCÀT (plur. Corodeºtii). s. Filiaº). – Adînca. ca ºi-n a lui Coresi din 1577. – 1. Bãdescu. c.. chose très enfoncée. unul în Prahova. v. LXIV) sau: „venišu întru adãncatele mãriei…” Zilot. s. ms.). satele numite Adîncata: unul în Dîmboviþa. de plusieurs localités. – Într-adîncat. creux en général. c. În Buzãu – dupã B. Cron. Aºa sînt.ADÎNCÃTURà Aci..n. Se întrebuinþeazã nu o datã la Coresi.. – Adîncime. ADÎNCÃTÙRà (plur. enfoncement. top.. p. O mulþime de localitãþi din România poartã acest nume. adîncate). n. petit enfoncement. adîncãturi). Dolj.. 52: „Ci ei întîi cãzurã În mare adîncat. cum vãzurã. 1577. Tutova. circa 1650 (ms.. de la sensul de „înfundãturã mare”. 182: „ºi-i adãpâ pri-nºi ca în neºte ape multe adãncate = ape multe f ã r ã d e f u n d Š …” Cuvîntul e des în Psaltirea ªcheianã. – Adîncata.. – Adînciturã. datorit – fireºte – poziþiunii lor într-o vale sau într-o înfundãturã. în Argeº ºi-n Teleorman.

133: „îl învîrteºte ºi îl suceºte ºi-l întoarce pînã scoate limba. Pseudokyn. – Adîncit. Costache Negruzzi. sau rezultatul imediat al acestei acþiuni. într-o închisoare 316 subpãmînteanã fãrã luminã. l. Nu-mi trage nici o nãdejde. Opinc. vb. Critil ºi Andronius. creuser. adunco. 214: „În curtea bisericilor vechi. sau chiar fãrã mãsurã. ci din participiul a d î n c a t prin sufixul .ADÎNCÃTURà Pînã ºi orbita ochiului se poate zice adîncãturã. p. parc-ãi vrea sã ºtii cine odihneºte sub pãmîntul încãrcat cu ºtevie. ªtefãnescu). a scurma etc. profondeur. 4Adînc.urã. p. fie cît de mare. ADÎNCÌME (plur. a d î n c ã t u r ã e ceva puþin profund. 34: „…echo îi rãspunde de prin toate adîncimile codrului trezit…” O adîncime. în descrierea turnului din Tîrgu-Ocnei (Scrisoarea XXVIII): „te cobori pe o scãriþã dreaptã ºi îngustã. Jarnik-Bîrsan. se poate mãsura. adîncimi). gonindu-l puþin cîte puþin din grai. Plînge ºi te tînguieºte!…” Donici. – Adîncime. ºi ochii i ies cît pumnu afarã dîn adîncãturi…” Cuvîntul e format nu din a d î n c .. fãrã aer ºi de o adîncime grozavã…” . Rîul ºi heleºteul: „Deºãrtãciunile lumeºti eu le urãsc ªi în filosofie prin somn mã adîncesc…” De la Vrancea (B. a d î n c a r e sau a d î n c i r e este acþiunea de a sãpa. uneori cîte douã-trei în acelaºi cuib. cu a d î n c a r e sau a d î n c i r e ºi cu a d î n c ã t u r ã . épaisseur.. umbrite de viºini ºi de pruni. 111: „De-i vedea cã stã pe apã. Sultãnica. Transilv. enfoncer. 41: „aºa de •osŠ afundatŠ într-adîncimele a d î n c u r i l o r Š …” Odobescu. fãrã a se avea în vedere mãsura. – Adînciturã. 1794. adîncire).. v. adîncime este profundul mãsurat sau mãsura profundului..2Adîncat. Astfel un a d î n c sau o a d î n c ã t u r ã poate sã aibã nu numai o singurã. s. – Adînciturã. vezi cruci de peatrã ºi de lemn. p.f. – -urã. care moºteneºte funcþiunea vechiului a d î n c = lat. Formaþiune posterioarã. p. cu deosebire cã a d î n c este ceva foarte profund. Jipescu. ADÎNCÈSC (adîncit. Fie-þi inimioara-ntreagã. Sinonim cu a d î n c . De-i vedea cã s-adînceºte. – 2Melc.. ci mai multe adîncimi în diferite direcþiuni. putredã acum de vechime. Te adînceºti în gînduri. cu urzici ºi pelin…” v.

Cine sã se-mpotriveascã? cãci. part. pe care tinde a-l înlocui în grai. v. adînciturã ne apare ca ultimul descendinte din tulpina latinã a d u n c o . passé d’ a d î n c e s c . Singura-i avere. ADÎNCITÒR. ªi cu cît privesc folosul. LXXVII: „š-au adãpatu-š ca-ntru adâncime multâ…” 1651: „…gšudecãrile tale a d ã n c u mare…” „…a d ã n c Š pre a d ã n c Š chišamâ…” „…adãpâ pre eš ca den a d ã n c u r i mari…” Adîncime s-a format prin sufixul -ime din adjectivul a d î n c . acolo unde Silvestru e mai corect: 1680: Ps. pradã.ADÎNCITURà Aci ar fi fost o greºealã de a zice: „un a d î n c ”. ªedea lîngã dînsul. ADÎNCÌRE. XXXV: „gšudecãrile tale adãncime multâ…” Ps. Adîncit în reverie ºi cu lacrimi pe obraz…” Beldiman. Aceastã formã mai nouã s-a substituit din ce în ce mai mult vechiului a d î n c a t . Fiindcã. Melancolia: „Cîte ori a zilei razã îl gãseºte încã treaz. ameþiþi Fiind toþi în aºternuturi ºi întru somn adînciþi…” v. Adîncãturã. ca „nãlþime” din „nalt”.. adîncituri).. sãracii. un cîine iubit. creux en général. v. ºi-n mare mîhnire Pãrea adîncit…” Costachi Negruzzi. Adîncesc. v. omoarã.. s. -Ã. „lãrgime” din „larg” etc. – Adînciturã. Alexandrescu: „Singurul tovar㺠de nenorocire. XXl: „adâncimša pre adâncime chšamâ…” Ps. – v. -OARE. Tragod. ADÎNCITÙRà (plur. Gr. 1Adînc. petit enfoncement. Adîncesc. – Adîncãturã. atît în ordinea alfabeticã precum ºi-n cea cronologicã. aci darã va fi locul cel 317 . „approfondissant” (Cihac).. 125: „Jãcuesc. mãrfurile împãrþesc. Mitropolitul Dosofteiu însã întrebuinþeazã foarte des adîncime în loc de a d î n c . cu atîta se iuþesc. ADÎNCÌT.f. Sinonim cu a d î n c ã t u r ã . adj.

p. pour la deuxième fois. -a. anka etc. În macedo-româna. din cele trei cuvinte: a d o u a o a r ã . 130). aug. -um adînc. secondement. 71). al Bis. O contracþiune veche. 5: „strigarâ amu adoara (adoara) omului ce-au fostŠ orbŠ. ankas = litv. -Ã.. elegantã ºi foarte poporanã. Ñgkèn = sanscr. Ôgkoj. Coresi. quatern. um „recourbé” = gr. Sã mai adãugãm cã grupul final -nc era o nazalã guturalã. adînc adînc A adîncime adîncesc adîncãturã adîncit adînciturã Latinul a d u n c o . uncus. adv. text din sec. 5A). XII. ms. în Acad. adînc nu mai existã. Chiar lãtineºte originalul a. adecã din cinci elemente constitutive.ADÎNCITURÃ mai potrivit de a da în conspect întreaga familie nãscutã pe tãrîmul românesc din prototipul strãbun: aduncoaduncus. 121): „de tot amãruntulŠ înnaintea tuturora spunea cumu i se-au arãtat sfãntul ºi î n t ã i ºi adoara…” Cu prepoziþiunea d e : dèdáwra = de + a + doua + oarã + a. p.. fãrã a mai numãra ca al ºeaselea pe articlul feminin din „dou-a”: Dosofteiu.5. Obedenaru (Dicþ. a. ADOÀRA. Rom. Dimitrie. -i „crampon”. ADÎNCÙÞ.). miscel. -ã subst. fiind înlocuit prin „ahundos” (= afundos). f. pe cînd nazala dentalã se exprimã totdauna prin i. Din istriano-româna el a despãrut de asemenea. Curtius.. de unde vine cã în vechile texturi cuvîntul se scrie foarte des prin ÷ sau chiar ã÷: adã÷ku. cimentate într-un singur adverb ºi întãrite prin emfaticul -a (v. se explicã forma românã adînc în loc de adunc. ms.era compus din prepoziþiunea a d ºi din tulpina nominalã u n c o . Etym. Omiliar. Sf. adj. adv. dupã Dr. 53 b: 318 A adunco – aduncatum – aduncare adînc – adîncat – adîncare . 1683.. Paremiar. 6. întrebuinþîndu-se în locu-i: „profundãit” (Miklos. „un peu profond” (Cihac). 1580.: uncus.era conservat în arhaismul a n c u s „qui aduncum brachium habet” (cfr. Nicolae din Braºov. De aci. ca un rest din latinitatea vulgarã. ADÀORA. XVII (Cod. ziserâ lui: dã slavâ lu Dumnezeu…” Legenda Sf. Unters. Griech. rostindu-se ca grecul gk sau ca franþuzeºte în „manque”. I.

ceea ce de popor se zice: adoara…” (Învãþãtor G. ca tranzitiv. sapã de vie. adurmire). v.. et tetigit eum. – Adauzã. Cruºova). Vocab. Într-un alt loc noi am vorbit deja despre o interesantã fuziune a acestui adverb adoara sau adaora cu verbul a d a u g în gura þãranilor din Moldova. faire signe des yeux. butãºit. cã deºteptaþi pe amic. endormir. adecã cercuitul.ADORM Regn. „Lucrarea viei se cheamã: tãiat. A-ochi.. adormire. Vasilescu. Adaog. Cuvîntul sã fie oare poporan? Italieneºte: a d o c c h i a r e . Sibiu. cercuit. Adormi.. 22: „ªi deodatã ameþea. II. a perde conºtiinþa de sine: nu vorbiþi. mourir. – Deochi. ochii-ºi închise ºi nu se mai deºteptã…” Doina haiduceascã: „Sã deie ploaie cu soare Ce îndeamnã la culcare. I. jouer de la prunelle. îngropat. care abia a adormit. apoi urmeazã sãpatul î n t î i ºi a d o u a o a r ã . s’assoupir. fig. Muscel. a cãdea în somn. v. apoi ascuþindu-se parii se împlîntã din nou în pãmînt lîngã viþe. 90: „Abia pîn-aci el zise ºi ostenind încetã. 314) Pompiliu. a repausa. ADOCHÈSC (adochit. Poez. Iutza. a d o c c h i a m e n t o .) A. 7: „…ºi sã-ntoarsâ îngerulŠ Domnuluš deadaora de l-au deºteptatŠ ºi š-au dzâsu-š…” „…et revertit angelus Domini s e c u n d o . a face sã doarmã: nu poþi adormi copilul? figurat. Transilv. vb. com. Glîmbocel). Dobrin. – Doi. pop. s’en dormir. Voila). et dixit ei…” În graiul þãrãnesc de astãzi: „…(La lucrarea viei) primãvara se iau parii de pre viþe. „A începe a dormi. Macedo-româneºte se zice d e -adaŠora (M. III. Fãgãraº. Sã le fur armãsarii…” (Alex. ADÒRM (adormit. a face semn cu ochiul” (Costinescu. XlX. arãcit. Sã adoarmã stevarii. plevilã î n t î i ºi dadoara. 19). iar viþele se scoalã în sus. Pann. vb. Pe masã capul punea ªi în grabã adurmea…” 319 .2. adochire). Prov. dupã aceea vine legatul viþei pre pari. „A adochi. adurmit. a muri: amicul nostru a adormit î n t r u D o m n u l ” (L. – Ochesc. adecã a l d o i l e a … ” (N. com.M.

Obedenaru. 673) Aci ne apare sinonimul cel mai metaforic al adormirii: mã f u r ã s o m n u l . Arsenie de la Bisericani. cel ce adoarme a þ i p i s e deja. dar cu aparinþa somnului. ºi adurmirâ d e g r e Š …” Poporului îi place pleonasticul adorm s o m n : „Cotul pe masã trîntea. Mîna la obraz punea ªi greu s o m n cã adormea…” (G. 1620. încît confuziunea e scuzabilã. Teodorescu. ps.). 353: „…se luarâ a bša ºi a mãnca ºi a juca pãnâ înnoptâ. Adorm e sinonim cu a þ i p e s c . un fel de cãdere în nesimþire. 665) sau: „Iar unde lungit cãdea Acolo somnu-l fura. pop.. mã b ã g a i s ã d o r m (Dr. ms. Macedo-româneºte se zice mai puþin poetic: mã l u o s o m n u l . de exemplu: La A..D. Dosofteiu. circa 1650 (ms. dar arãtînd o treaptã ceva posterioarã: cel ce a þ i p e º t e începe a adormi. III: „…eŠ a þ i p i š u ºi adormišu…” „…™gw ™ k o i m » q h n kaˆ Ûpnwsa…” La Silvestru. 1577: „eu adurmišu ºi a þ i p i š u …” Cu toate acestea. 1680. S o m n adînc cã adormea…” (Ibid. adormea în mîini cu ea…” 320 . S-a-ntîmplat în ei sã fie ºi un leneº.. deosebirea între adorm ºi a þ i p e s c e atît de micã. 1651: „eu mâ c u l c a š u ºi d o r m i š u …” E rãu intervertit la Coresi.ADORM Moxa. ceea ce se poate exprime ºi prin adormire. Care de-l punea la sapã. nevoiaº. Prov. p. 'IdoÝ n u s t £ x e i oÙd Ø p n è s e i Ð ful£sswn tÕn 'Isra»l…” Acelaºi pasagiu la Coresi. Acad. p. Poez. Raportul între a þ i p e s c ºi adorm este ca greceºte între: nust£zw sau koim£w ºi Øpnèssw. 104: „Puind pe sãteni la clacã oarecare arendaº. nece adurmi. 1577. Rom. Dicþ.. Pann. dar încã nu d o a r m e deplin. devenind nemiºcat ºi încetînd de a simþi ceea ce se petrece în giuru-i. CXX: „ºi sã nu d u r m i t é z e celŠ ce feréºte tine: adecâ nu d u r m i t e a z â . ps.. ce feréºte Israilii…” Un al doilea sinonim e p i r o t e s c . fãrã culcare. Iatâ nu va adormi nici va a þ i p i cela ce feréºte israilténii…” „…mhd n u s t £ x h Ð ful£sswn se. în Acad. I. Rom. 282): „…nici ca sã adormâ cela ce te feréºte.

o grijã. p. XII: „ca nu cãndva sã adorm întru moarte…”. unde greceºte: m» pote Ø p n è s w e„j q£naton” 321 . 1620. 1577: „sã nu cãndŠ-va adormu în moarte…”. a nu cãuta cu îngrijire de un lucru”. Între adorm ºi p i r o t e s c existã totuºi o deosebire: cineva p i r o t e º t e numai de slãbiciune. 1673. Peste zi sã-l giugiulesc…” (Jarnik-Bîrsanu. 126) Gr. Silvestru. Seara cînd îi vine somn Trebuie sã i-l adorm. o suferinþã. mai ales cînd ea este liniºtitã. Scrisoarea VII: „…de multe ori în bisericã li se întîmpla sã adoarmã ºi sã horaiascã cînd era mai frumos…” De aci ocara: adormitule! cînd e vorba de cineva fãrã spor la lucru. II: „fiinþã ticãloasã ce sînt! adormeam p e n ã d e j d e a fãgãduinþelor lui. visam fericirea în braþele ce erau sã mã vîndã…” De aci adorm se aplicã foarte des la m o a r t e . 6 a: 7 „I arã eu cu pace bunâ Voš adormi de preunâ. care însã – precum vom vedea la locul sãu – implicã totdauna un început de vis sau de iluziune opticã. pe cînd adormire. venind oarecum pe nesimþite. Moxa. f. Coresi. de care poate sã se vindece. o copilã adoarme d o r u l pentru iubitul sãu: „Dorul lui e mare domn. sã adoarmã un chin sfîºiitor…” Cost. rareori patologicã. ªi cînd din lume mi-š duce Mã veš odihni cu dulce…” sau ibid. f. de o patimã cronicã. 1651: „ca sã nu adormu în moarte…”. adorm e sinonim ºi cu a l i n : a adormi o durere. Un al treilea sinonim e a r o m e s c . Într-o doinã din Transilvania. este în principiu un fenomen curat fiziologic. Vocabularul lui Costinescu (I. ps. 362: „pentru cã era bunŠ ºi milostivŠ. Într-un sens figurat. a moºmoli. 15) aduce cu acelaºi sens: „a adormi p e t ã c i u n i . Negruzzi. p. O alergare de cai. 19 b: „Sã nu adorm în somnul de a dóa moarte…” Dosofteiu. de un om care adoarme î n p i c i o a r e . Alexandrescu. de boalã..ADORM Costachi Negruzzi. alãturîndu-l cu locuþiunea francezã: „s’endormir sur le rôti”. o temere. Dimineaþa sã-l trezesc. Un ceas e…: „A! dacã-n astã lume ceva putea fi-n stare S-a l i n e . lui i fu moartea ca unŠ somnŠ de adurmire…” Dosofteiu. 1680.

Vechi italian a d d o r m i r e . îi sînt închinate o mulþime de mãnãstiri ºi biserici în România: mãnãstirea din Cîmpulung. Bistriþa din Moldova ºi Bistriþa din Oltenia.M i c ã . Sãrindar etc. Sãpat neisprãvit încã. 1 ADORMÌRE . din Bîrlad. (Melchisedec. „MariaM a r e ”. Varlam. 1643. de théol. Pann. passim). v. de la 15 august. Existã ºi-n vechea francezã. 1620.: la fête de l’Assomption de la Ste-Vierge. Se zice: „Adormirea Preacuratei fecioare”. mãria-ta a lui Dumnedzãu Nâscâtoare. provenþal ºi vechi spaniol a d o r m i r .ADORM Cost. – Aromesc. l’infinitif substantivé d’a d o r m . II. La naºtere. pre cel care lumea nu-l încãpea… Sãracul însã. mãnãstirile Barnoski (Iaºi). t. 4: „Noroc cã nu fuse apã. la moarte. deci te gãtšadzâ pre sine ºi tocméºte céle ce-s de moarte ºi aºtaptâ Adormirša ta. Negruzzi. a d u r m i r (Cihac). de la 8 septembre. Varatic. „Maria-M i c ã ”. se împut jidovii” (Mangiucã. Scrisoarea XI: „Moartea! Numele ei înfioreazã pre cel bogat. din Botoºani. poporul din Banat zice în ironie: „de la Sînta-Maria-Mare pînã la Sînta-Maria-Micã dacã nu cade bruma. adormiri). – Picotesc. p. A. sã nu mã mai pomenesc…” Lãtineºte a d d o r m i r e era o vorbã mai mult poporanã în loc de clasicul „obdormire”. Cã adormeam s o m n u l t a t i [ i ] . 104 b: „…mérse arhanghel Gavriil cu stlãparšu de finicŠ în mãnâ ºi dzise: sã ºtii. din 322 Argeº. cã va veni fišulŠ tâu de va lua sufletul tãu…” Termen curat poporan pentru aceastã sãrbãtoare este: S î n t ã M a r i a M a r e . ci un puþ nãsipos. cã de astãdzi a treša dzi te veri muta de pre pãmãntu în ceršu. „Adormirea Maicei Domnului”. adecã ziua naºterii Preacuratei fecioare. Þigãneºtii ºi altele. Adormit. Cotrocenii. sec. Tismana. action d’endormir. privindu-o ca o odihnã dupã o zi de muncã. – Dormitez. 2ADORMÌRE. Oratoriu. de s’endormir. – Pirotesc… (plur. în antitezã cu S î n t ã M a r i a . mare sãrbãtoare sau „sãrbãtoare împãrãteascã”. f. Adorm. 1882) […] Adormirea Preacuratei. Calendar. Moº Albu I. Nici n-au fost ghizduri sau lemne de care sã mã lovesc. 346: „adurmi AdamŠ somnul celŠ amarŠ. dar puteam sã mã înec. – Aþipesc. „Adormirea Precistei”. începãtura cãderiei…” O aplicaþiune de tot poporanã a adormirii cãtrã moarte este: „a adormi somnul tatei”. fiind una din sãrbãtorile creºtine cele mai importante. – Adormitez. dar numai reflexiv: „Il faisoit elz doner bevrajes por loquel il s ’ a d o r m o i t matin…” (Godefroy). Fiindcã în acest interval de trei sãptãmîni foarte rar se întîmplã sã cazã bruma. adoarme în liniºte…” Numai excepþional se aplicã adormire la o moarte care nu e tocmai liniºtitã: Moxa. – Dorm. catedralele din Buzãu. – v.

p. numai inima mea era turburatã…” O caracteristicã a femeii la I. Ce om adormit! adecã fãrã vivacitate” (L. 17 b: „cerceteadzã-ne. – Maica-Domnului. mort. Italieneºte se zice cu acelaºi sens: a d d o r m e n t a t o ºi chiar a d d o r m e n t a t i s s i m o . – 1Adormit. ps. ªtefãnescu. part. zise Isus de moartea lui. „netrebnic”. v. 1587. „Adormit. dar mai ales cu „c ã s c ã u n d ” (I. Negruzzi. tranquille. commencer à sommeiller. Dumnedzãu. 1ADORMÌT.. ziserâ ucenicii lui: Doamne. ei le pãrea cã de adurmitulŠ somnului grãiša…” v. „leneº”. f. Dormire).ADORMITEZ Slavoneºte aceastã sãrbãtoare se cheamã „Uspenie”. assoupi. Dosofteiu. confirma me in verbis tuis…” 2ADORMÌT. Adorm. învrãtoºâ-mâ în cuvintele tale…” „… d o r m i t a v i t anima mea prae 323 taedio. endormir lentement. passé d’ a d o r m pris substantivement. paresseux. Formaþiune frecuentativã din a d o r m . ºi pomenšaºte pre toþ adormiþiš pre nedšajdša de všaþa venicâ ºi rãpaosã-š…” Cost. L i n i º t e a domnea pretutindeni.). Adorm. décédé. . M. adormitare). Adorm. 1580. v. – Maria. ADURMITÈZ (adormitat. -Ã. fig. c. s’endormir lentement. Eu ºtiu cã ele.. Adormitez. paralelã simplului d o r m i t e z „sommeiller” din d o r m . ADORMITÀT A ADORMITÈZ. vb. a d d o r m i s c i u t i s s i m u (Traina). Buzãu. 1673. Dar ºi-n latinitatea medievalã se zicea D o r m i t i o : „in loco ipso usque ad D o r m i t i o n e m M a r i a e hospitari” (Du Cange. ce mergŠ sã deºteptŠ elŠ. mort. de va durmi. CXVIII: „…adurmitâ sufletulŠ mieu de tristŠ. ADURMÌT. v. p. ADORMITÀRE v. 279: „Te plîngi d-o micã înºelãciune! La femei asta nu e minune. Coresi. repausat. greceºte „Ko…mhsij”. passé d’a d o r m : endormi. VII. Zãrneºti). mântuitŠ va fi. O alergare de cai III: „Vedeam oraºul adormit desfãºurîndu-se sub mine ca o mare umbrã. Liturgiar. part. ambele cuvinte însemnînd „Adormire”. Coresi.n. s. Omiliar. apucat de somn. Vãcãrescu. ºi adormite. 2: „…grãi lor: LazarŠ soþul nostru au a d u r m i t Š . Izvodesc lucruri mai negîndite…” Una din înjurãturile poporane de despreþ este: „adormitule!” sinonim cu „trîndav”. quatern. în dialectul sicilian: a d d o r m i s c i u t u .

S i e b e n . v. l.: 1. ºi nu aflarâ nemicâ toþi bãrbaþi cu mâinile sale. poveºti adormitoare. Sinonim cu z o r e l e .p a º t e l u i etc. La Dosofteiu. Cu primul sens. dimineaþa îºi deschide florile ºi le strînge la apropiarea nopþii. a teraþelor. Ipomaea variabilis. întãréºte-mâ pre mine dupã cuvãntul tãu…” O corelaþiune perfectã între a d o r m = lat. Dr. 1680. de bot. Ipomaea).f. Basarabeanul adormiþele ar merita de a se generaliza. adecã „i a r b ã s o m n ” (Gubernatis. f. podoabã a gardurilor. Brîndzã. de unde-i vine însuºi numele. .ADORMITEZ Tot aceea la Ioan din Vinþi. Col.. adurmitarâ încãlecãndŠ cai…” „D o r m i e r u n t somnum suum. einschlummern”. 1855). sînt forme fãrã ad: „d o r m i r â somnul sãu”. 1.s c h l ä f e r c h e n .n o c h e s . nemþeºte 324 G u t e . d o r m i t a v e r u n t qui ascenderunt equos…” Paralelismul e cu atît mai instructiv. în toate sensurile cuvîntului: buruianã adormitoare. dintre cari cel mai elegant este termenul moldovenesc: b u n ã . ca ºi cînd ar a d o r m i . schlummern.s c h l a f . ( a d ) d o r m i o ºi adormitez = lat. adormiþele). Însuºirea aceluia care a d o a r m e .. Liseron. a balcoanelor. des plantes I.k r a u t etc. ADORMITÒR. adj. 291). Tot aºa ruºii îi zic: S o n . Convolvulus. 227). f l o a r e a . t. 94 b. Pulsatille. soporifique. Aceastã floare se strînge sau se închide dupã apusul soarelui. Adormiþele „Ipomaea”. v. Anemone). v o l b u r ã . s. 1689. das Schlummern. adecã ºi mai aproape de contextul latin. cu cît Coresi traducea din paleoslavica ºi nu ºtia de loc lãtineºte. Myth.N a c h t (Nemnich. cunoaºtem cuvîntul la românii de lîngã Nistru (Dubassari. Se mai zice: o i þ ã . r o c h i þ a r î n d u n e l e i etc. ºi: „d o r m i t a r â ceša ce încãlecarâ”. f l o a r e a . v. S c h l a f . Anemone pulsatilla. Sînzian. endormant. Adorm. 2. (cfr. Lex. Haþeg).. Fiecare din aceste numiri îºi are o regiune unde se aude ºi o explicaþiune prin paraleluri strãine. assoupissant. Adormiþele „Anemone”. 1882. adormitez sau adormit. – Dormitez. Bud. p.. obdormisco. ADORMIÞEÀ (plur. Tr. Aceastã plantã agãþãtoare. un frumos deminutiv de la a d o r m i t ã : „les petites endormies”.v î n t u l u i . Ab increpatione tua.. De zapréºtenia ta. Nemþeºte se cheamã de asemenea în unele provincii: T a g e . Adorm. somnus lenis. Se întrebuinþeazã numai la plural. v. 2. Deus Jacob. zeulŠ lu IacovŠ. et nihil invenerunt omnes viri divitiarum manibus suis. de unde spaniolii au ºi numit una din varietãþile sale: B u e n o s . -OARE.d i m i n e a þ ã . ( a d ) d o r m i t o ne întimpinã la Coresi în psalmul LXXV: „A d u r m i r â somnulŠ sãu. (Nemnich. obdormito. cu sensul al doilea circuleazã în pãrþile unde Transilvania se învecineazã cu Banatul (N.t r a v a . Sinonim cu d e d i þ e i . 5: „adormitare. cîntec adormitor. 102 a: „…adormitâ sufletul mieu de întristare.

aduc roadã. p. un ce care se afla mai-nainte la o depãrtare relativã sau nu se afla de loc.. zice cã Vodã Grigorie Ghica (1764) „greci n-adusãse mulþi. Adductus. De aceea ambele cuvinte: simplul aduc ºi compusul aduca m i n t e se pot întrebuinþa în aceeaºi frazã. aduc aminte: rappeler. fãrã a produce efectul unei repetiþiuni. aduc un cal. aduc ruºine. sau chiar o simplã cugetare. Liturgiar. aduc exprimã acþiunea de a da cuiva sau de a pune undeva. Adorm. – 12A. amener. aducere). III.. pre ceša ce aducŠ rodâ ºi facŠ lucrurš bune în svintele tale besšariŠ ºi-º aducŠ-a m i n t e de miºeš…” Diferitele accepþiuni ale lui aduc. Drag. I. Dicþionar ms. a f f e r e n t u r in laetitia et exultatione…” Acelaºi pasagiu la Corbea. aduc somn. aduc sãrãcie.. aduc boalã. a d u c î n a c c e p þ i u n i l e o r d i n a r e . apporter. fie aceasta o vietate. ca ºi italianul a d d u r r e . Adduco. proximae ejus a f f e r e n t u r tibi. aduc lipsã. Psaltire. Rom. l. prišatinile eš aduce-sã-vor þie. aduc fîn. III. Doamne. causer. ori o situaþiune. numai cãþi era de trebuinþã curþei sale…” Nicolae Muste. Letop.. ori un lucru sau fenomen.. de ex. produire. Acad. o vorbã de aiuri ºi din alte timpuri. 421): „Aduc. p.ADUC v. Canta. 1700 (ms. A-DREPT A 1ADÙC (adus. 7: „zic cã au poroncit Împãratul sã-i aducã pre Dabija Vornicul. În compusul aduc. aduc mãrturie. 1883. 2. 1. ci ºi prin „adfero”. lãsînd la o parte pe aduc-a m i n t e . sã-l vazã în ce chip este. dar tot aºa: aduc pagubã. – Albastru. vb. – 2Oiþã. ps. XLIV: „Aduce-sã-vorŠ înpãratuluš feoriþe dupã dânsa. De aci: aduc un om. faire venir. 18 a: „Pomenšaºte. bãnãþean. circa 1670 (Col. la Dosofteiu. Adfero. aduc veste etc. – Drept. vechi francez a d u i r e etc. 187. – Dediþel. – Volburã. A-DREAPTA v. f. aduc pace. span. – v. faire parvenir. faire souvenir. ºi altele asemeni. a) Despre vietãþi: I. aduc nenorocire. 1680. Allatus”. 11A. sensul de „amintire” se datoreºte elementului celui adaos: a d m e n t e m . – Adus. într-o apropiare materialã sau numai idealã de vorbitor. – Floarea-vîntului.a m i n t e . aduce-sã-vor în veseliš ºi-n bucurie…” „A f f e r e n t u r regi virgines post eam. – Bunã-dimineaþã. aduc o trãsurã. aduc supãrare. p. 1673. Derivat din latinul a d d u c o (= ad + duco). – Floarea-paºtelui. nu se pot traduce lãtineºte prin singurul a d d u c o . Letop. ºi l-au adus de l-au vãzut…” Dosofteiu. Tr. – Zorele… A-DRAG. a d d u c i r .): 325 .

Cum eºti tu. Burduc. mãi jupîneasã!…” (Jarnik-Bîrsanu. – Masa”. 428) Pravila Moldov. „În pãdure nãscui. ceea ce ne întimpinã mai ales în ghicitori poporane. 73): „ºi am judecat cum sã aducã Mihašu cu frate-sãu Dumitraºco oameni buni mãrturii de acolo dinprejurul locului…” Doina din Transilvania: „Zice taica sã mã-nsor. Aºa: „În pãdure crescui.. Acasã dacã m-aduse Horã-mprejuru-mi se puse. De barbã l-aduc. în care ferbe apa. p. 1646.” Apoi într-o mulþime de ghicitori locuþiunea „acasã m-aduse” se repetã într-un mod stereotip. 10: „cãnd va mérge neºtine sã-ºŠ aducâ niºte dobitocŠ den cãmpŠ…” Tot aci vine aduc în privinþa lucrurilor considerate ca persoane. und’te duci? — Arso-n fund. menitã a cãra apã”: „— Scurto. de exemplu: Ce este „fedeleºul”? „Urduc. Acasã dacã m-aduse 326 . groaso. p.. În pãdure nãscui. 1694 (Cond. În pãdure crescui.. ms.” Un dialog între „cãldarea. Întru bisérecã sã vor aduce Înpãratului cu cîntec dulce…” Constantin Brîncovan. De barbã îl duc.ADUC „Aduce-se-vor în veselie ªi se vor închiina cu bucurie. Tot þie þi-aduc. ºi între doniþa. de ce mã-ntrebi? Unde eu mã duc.. Darã mama nu mã lasã Sã-i aduc leneºã-n casã. S-aduc mamei ajutor. Stat. în Arh.

În pãdure crescui.” b) Despre lucruri ºi fenomene: Pann. Acasã dacã m-aduse. Tu le mãnînci!…” (Jarnik-Bîrsanu. seara te duci ªi nimica nu-mi aduci Fãrã sînul plin de nuci.” „În pãdure nãscui. Prov. Doina din Transilvania: „Bãdiþã cu buze dulci. – Cobiliþa. – Pragul. 69: „Sau precum viþa de vie. Acasã dacã m-aduserã Vãtaf mare mã puserã. Seara vii. Muza I. În pãdure crescui. În pãdure crescui. Tu le-aduci. 7: „Adus-au moldovenii care încãrcate de borfe ºi de fer…” Cost.” „În pãdure nãscui. Letop. 67: „Aleargã la apã. Muste. II. – Ciomagul. aduce pe loc ªi de mãmãligã pune vas la foc…” N. – Baniþa. III. Stamate. Acasã dacã m-aduse Curva satului mã puse. Cercei grei îmi puse. 83) 327 . Odrãsleºte ºi învie ªi aduce iarãºi roadã…” „Aceastã moºie aduce un venit de douã mii de galbeni = c e t t e t e r r e r e n d un revenu de deux mille ducats” (Pontbriant). p.” „În pãdure nãscui. Mãcar vite sã o roadã.ADUC Vãtaf de curte mã puse.

328 Nicolae din Braºov): . cu sensul de: „citer un auteur. Hoþ turbat ºi fãrã lege. mãi lele. miscel.. mari greutãþi ni-aþi adus pe cap. 1680. c) Despre o situaþiune în genere. ps. vorbe. 103: „Dachii stãturã: Minuni fãcurã. Cum sînt ºtiute În cãrþi trecute. Lumii tiranii. et i n d u x i t in virtute sua africum…” În acelaºi mod: vîntul aduce nori.M. norii aduc ploaie etc. „A aduce bucurie pãrinþilor. p. Pre chiar romanii.. Cron. C-aduc în gurã mãrgele…” (Ibid. Costachi Negruzzi. ori: a. aºteptînd ce va aduce întîmplarea…” Acelaºi. unde – ca ºi la Zilot – dupã aduc se subînþelege: „în stare”. 412) Dosofteiu. Cuvîntul Sf.). În graiul vechi. un passage. tu eºti. text din sec. Zilot. a aduce mulþãmire celor ce ne îndatoreazã. d) Despre cugetãri. LXXVII: „…Rãdicâ austrul de pre ceršu ºi adusâ cu putérea sa v â n t u l Liveš…” „…Transtulit austrum de coelo. dar ce sã facã atunci la aºa ceasuri primejdioase? fãrã de cît sta încremenit. Aºa-i aduse – Supt bir îi puse…” Tot astfel: „n-am putut aduce pe tatã-tãu sã-þi dea voie…” (L. mari încurcãturi aduserã românilor vecinii lor creºtini” (L.m i j l o c . materialã sau moralã. Zoe I: „Vai mie nenorocita! iatã la ce am ajuns! iatã în ce stare m-ai adus! mã despreþuieºti dupã ce m-ai înºelat…” Acelaºi. se zicea: aduc sau: aduc la m i j l o c . Sf.M. care prãzi ºi pustieºti! Care vii cu cete multe de tîlhari ºi prãdãtori S-aduci jale în locaºul unor pacinici muncitori…” „Poamele necoapte aduc friguri = les fruits verts d o n n e n t les fièvres” (Pontbriant). XVII (Cod.ADUC sau: „Deschide uºa. al Bis. ms. une sentence”. p. opiniuni luate de aiuri.). Ioan Crisostom. 115: „Brîncoveanul înþelese înºelãciunea Cantacuzinului. Aprodul Purice: „Pricina bejãnãriei º-a jalei obºteºti.

sau nu-º poate aduce a m e n t e …” Se construieºte generalmente cu „d e ”. Starea Moldovei sã plîngã. 1700 (ms. au aduce-vošu a . 510: „šaste-ne destulŠ aasta. mã voi nevoi ºi eu Osînda þãrii a scrie. 509: „încâ ºi prorocii ce-au fostŠ maš denainte de demultŠ aºijdere grâirâ. ªi s-or întoarce la dins cu cinste…” Samuil Clain. sec. ms. 1784).. Cuvîntul Sf. Braºov. dar mai jos: „tu-þi adu a m i n t e p r e DavidŠ prorocŠ cum zice…” Sau chiar fãrã nici o prepoziþiune: Dosofteiu. Tragod. Dar încîtu-i prin putinþã. Psaltire. 1673. XXI: „Aduce-º-vor d e Domnul a m i n t e . Moxa. 10 b: „Ce poate fi omul de-l adu a m i n t e . Învãþãturi (Blaj. sau sã pui sã scrie Iung. f. p. ºi a m i n t e nu ne aducemŠ d e -nsul…” Tot aºa într-o doinã din Transilvania: „Niciodatã sã nu-mbuci Pîn-a m i n t e n u . ce-º aduse a m e n t e d e patimâ cãndŠ era el în HersonŠ…” Corbea. Pravila Moldov. Ioan Crisostom.. prea bun priiaten al mieu te mãrturisescŠ.. în Acad. v. oricîtu-mi va fi de greu…” II. p. ea nu este însã singurã permisã. 263) În toate exemplele de mai sus ne întimpinã construcþiunea cu d e . 504: „sã aducemŠ l a m i l j o c Š ºi grãitorii lui Dumnedzãu ºi sã auzimŠ de la ei ce de eretici învaþâ pre noi…”. De cer pentru dînsul folos înnainte?…” 329 .). ps. 390: „mãîncâmŠ ºi bemŠ depreunâ cu domniša ta. f. 21: „Aice am trebuinþã pe Iraclit sã aduc. 1620. p. p. 35: „va dzice cã nu-l cunoaºte pre vãndzãtoršulŠ cela ce i l-au vãndutŠ. dereptŠ acéša nevoinþâ šaste sã aducemŠ ºi pre acestea l a m i l j o c Š …”. p. C o m p u s u l aduc a m i n t e .. 378: „nu numaš bošarilorŠ le fãcša rãu.ADUC p. ºi aducîndu-mi a m i n t e d e acea puþinã cinste ce mi-ai dat. Rom. 1646. 529): „tu-þi adu a m i n t e d e Domnul cum au grâitŠ…”. foarte rar cu „p r e ”. astãzi cu camãtã þi-o voiu întoarce…” Într-o propoziþiune negativã este elegant de a pune pe „a m i n t e ” înainte de aduc: Moxa.þ i aduci De-a noastre cuvinte dulci…” (Jarnik-Bîrsanu.m i l j o c ºi toþi prorocii de aaste grâindŠ?…” Tot aci pare a-ºi avea locul Beldiman. p. 10: „Iarã elŠ cu faþã véselã ºi voioasã au rãspuns: cu adevãrat. XVII (Cod.

Zicînd: Ascultã. Hasdeu. 123). Derviºul: „Dintr-una-ntr-alta v o r b a aduse. M. 1670: „Norocul.. (Ibid. I. Rãzvan. p. „De multe ori nu aduce anul ce aduce ceasul…” (Ib.ADUC v. I. 151) Acest din urmã proverb se gãseºte deja la Miron Costin în Vieaþa lumii. la cestiunea care ne preocupã.. 148) „Bãrbatul sã aducã cu sacul. II.. ªi el îþi aduce floricele.) „Vorba dulce Mult aduce”. (Ibid. tot se isprãveºte” (Ib. eu te iubesc…” 330 . (Pann. „A aduce v o r b a ” = a ajunge în convorbire pe nesimþite. Alexandrescu. ªi el îþi aduce busioc. – Minte. Sã nu poatã sta în loc nici odinioare…” (Ap. îºi tot schimbã pasul: A n i i n u p o t aduce c e a d u c e c i a s u l ! Numai mînã ºi aripi. ca ºi din întîmplare. pe urmã aduci de surdã oaspetelui oauã ºi urdã…” (Ib. 12A. a d u c în: a) Proverbi: „Cu lãutari ºi cu masã Aduci pe dracu în casã”. I. iar picioare n-are. 86) „Dacã aduci întîi terciul. – Aminte. Gr. 21) „Tu îl trimiþi la foc.) = a-l sãrãci. 111) „Cu lãuta ºi cu toaba Adusei în casã gloaba”. III. 180) b) Idiotismi: „A aduce pe cineva î n s a p ã d e l e m n ” (L.” (Ib. II. II. Tu îl trimiþi la surcele.. ed. muierea sã scoaþã cu acul. 3.. ªi în stil neted patima-ºi spuse. fãrã sã stea.

Surugiul: „Stam lîngã biata mamã ºi o jãleam din fundu inimei. 398) Miron Costin. cînd îl aduce d r a c u pe un ciocoi de cei afurisiþi. Jipescu..ADUC Basmul Cotoºman (Ispirescu. mã aflam la poºtã.). 120: „Plin de nebunie. 36. s-adunã cu toþi[i]. 87: „De sã va dovedi cã bãrbatul ce aduce p î r ã de preacurvie asupra nevestii sale i-au fost mijlocitoriu. Prov. 390) O altã tot de acolo: „Cînd era gura mai dulce. nevasta sã fie apãratã…” „D r a c u l aduce” = cînd dã peste noi o neplãcere de care ne temeam. 335: „Spun de Vasile-vodã cã avea mare grije cã va veni ªtefan-vodã la Poartã. Uitîndu-mã dupã dînsa S-a rupt cucura ºi bîrsa…” (Jarnik-Bîrsanu. Pe bãrbat d r a c u . încît închipuia fel de fel de flori. el vine la bordeiu meu ºi mã smunceºte fãrã îndurare de lîngã sãcriu maicã-mea…” O doinã din Transilvania: „Mã dusei cu plugu-n coastã ª-aduse d r a c u . ºi adusã d i n m e º t e º u g aºa. Letop. Limba. din pãcate. sã-ntîlneasc cu letini[i] ãia. Leg.. p.l aduce…” (Ibid. a intenta proces. p. M. la crãiasa vine A aduce p î r ã … ” Caragea. de pãseri ºi cîte nagode toate…” „A aduce c u cineva”. dar speram totodatã cã poate sã nu se întîmple. 48) sau: „a aduce d i n m e º t e º u g ” = a atinge cu multã dibãcie un punct în scriere sau în artã. ºi în tainã zicea: Sã nu-l mai aducã d r a c u l aice!…” 331 . Opincaru. „Pruncul acesta º-aduce mult c u maicã-sa = dieser Knabe ist der Mutter sehr ä h n l i c h ” (Budai-Deleanu). Alexandri. „Acest copil îºi aduce c u tatã-sãu” (L. numai eu. 1818. cãci era acum pe aproape de îngropat. p. spun c-aduce mult cuvîntarea lor cu a noastrã ºi cam seamãnã…” „A aduce p î r â ” = a porni judecatã. stau la vorbã. Basmul Broasca þestoasã (Ispirescu. Pann. Leg. Legiuire. 38): „Baia era pardositã cu tot felul de marmurã lustruitã. cu arþag în sine Se ardicã-ndatã. 289): „ªi fiindcã v o r b a v o r b ã aduce. cotoºmanul ºi boierul stãturã la taifas ºi se înþeleserã la cuvinte…” „A aduce d i n c o n d e i ” (Baronzi. p. „a-ºi aduce c u cineva” = a se asemãna întrucîtva. despre neolatinii din Occident: „Cînd sã duc orãºani d-ai noºtri p-acolo. I.o nevastã. I. Toþi flãcãii erau porniþi la drum. Cuconaºu era grãbit parcã-l alungau tãtarii din urmã.. p.

112: „De vom lua ºi neveste. circa 1650 (Ms. Liturgiar. IV. ado. II. ºi la ce l-au adus p ã c a t u l ºi osinda de la Dumnezeu! ªi aºa l-au dus pe Duca-vodã în Þara Leºeascã de au murit acolo…” „A aduce l a s o r o c ”. mener à fin. bunãoarã. bîrlãdenii. 489) „A aduce l a î n d e p l i n i r e ”. sau: adâ dou cofi di apâ. 165: „Cucule. Prov. Adã floare de bujor Sã fac panã de ficior. circulînd toate în acelaºi timp ºi chiar din aceeaºi gurã: adã sau adâ. a d u c l a i m p e r a t i v . adã! adâ! Dosofteiu. 1. în loc de: adã o ladã plinã. panã pe cap. 2.ADUC „P ã c a t u l aduce” = cînd ne urmãreºte o fatalitate. f. Fruntiºenii). adã douã cofe cu apã” (Preut C... ºi la ce se ispitia. 270): 332 „…ado aminte cuventele tale ºerbului tãu…” . Du-te-n pãdurea de fag ª-adã flori panã sã fac. Ci ado! dã-i! cheltuieºte…” Arsenie de la Bisericani. Dar la joc colea cu foc. 1673. ado! Pann. adu. terminer” (Pontbriant). Rom. în Acad. Letop. „a aduce un lucru l a c ã p ã t î i ” = „venir à bout de. c. se zice: adâ! Aºa vorbesc. „La noi se rosteºte: adâ o ladâ plinâ. Transilv. S-o aduci tot l a s o r o c …” (Jarnik-Bîrsanu. Neculce. Tutova. p. Pas’ apoi de mai trãieºte Or în lume pribegeºte! Cã ele nu te întreabã D-ai negustorie slabã. 39 b: „adã-þŠ aminte de noi pãcãtoºiš ºi netršabniciš ºerbiš tãš…” Jarnik-Bîrsanu. expresiune poporanã de danþ = a juca în tact. Imperativul de la aduc ni se prezintã în texturi ºi-n viul grai sub patru sau cinci forme. a. Sturdzan. „à tempo”: „Ian aruncã-te la joc. ad. 245: „ªi ce gãndia el sã facã. Tudoran. Adã º-un trandafiruþ Sã fac panã la drãguþ…” În acele localitãþi unde poporul pronunþã pe finalul netonic -ã ca pe -â. II.

36 a: „ªi cu a ta milâ þ-ad aminte. Ad o ploscã de Cotnar…” 5. f. Doamne. 145: „Adu mîna-ncoa! Ai noroc!…” 4. 57: „Adã-mi sorã. Doamne ºi Dumnãdzãu sfinte. ªi cu-a ta puteare Le adu lor fieare…” A... 1700 (ms. Sã nu mã uiþ. Sibii. I. tot zice: ad!…” Tot ad. caré te sulimãneºti ºi te ungi cu deresuri mirositoare în multe chipure spre înºelâcšunea sufletelor celor neîntãrite…” 3. 1673. Într-a tale coarne. 93 a: „Tu feceºŠ toate hotarãle pãmântuluš. Bine ºtiu eu gîndul teu…” Editorul explicã (p. ps. 1651. trebui sã se citeascã în poeziile poporane la Alexandri pretutindeni unde editorul pune: „adã-o…”. de milele tale…” Jipescu. Adevãrul însã este cã imperativul a! aparþine conjugaþiunii contrase ac în loc de aduc. Rom. 1680. mãi crîºmar. f. dupã cum se aude pe ici. 1673. ad! Dosofteiu. De-þ înnalþâ mâna ºi-þ ado aminte…” Omiliar de la Govora. I. ps. XX): „Înalþã-te. vara ºi primãvara tu plãzmuitu-lš-ai. Cît sã-i dai. Doamne. 92) cã „a sã beu” este „o prescurtare din adã…” ºi cã tot aºa în unele localitãþi de peste Carpaþi se zice „aù în loc de auzi”. 65: „Îi zise arhiereul: unde e? adu-l aici…” Silvestru. nu adã. Pann. 14 a: „Rãdicã-te. þ-ad aminte de šale…” A. Psaltire. 129: „Gura omului e iad. Prov. adu! Corbea. pe colea în regiunea Braºovului ºi Fãgãraºului. Pann. p. Dumnãdzãu sfinte…” Acelaºi. XXIV: „adu-þ aminte. 90 b: „ºi tu-þi ado aminte aasta. f. f. de ex. Prov. Balada Codreanul: „Mãi bãdiþã. a! Pompiliu. Din acest ac imperativul e: a! . Opincaru. unde se zice bunãoarã: „mã-c 333 s-ac un sac” = „mã duc s-aduc un sac”. în Acad.ADUC Dosofteiu. a sã beu. 1642.

în Acad. nu: aduserãm. adu! – ad! Ioan din Vinþi.. Durerea sã mi-o alin…” (Alex... XIX. f.2. Omiliarul. adã! – ad! Doina Nevasta bolnavã: „Ea-mi zice: de eºti bãrbat ªi ai suflet de durere. Rom. 90: „…dojenéºte-i ºi le ado aminte céle viitoare. circa 1570. p. f. aduºu-mi aminte noaptša de numele tãu. 174 b: „aciš ºedzum ºi plânsãm. Sã mai adãugãm altele cîteva. a d . Doamne…. Sturdzan. b) Prima persoanã pluralã a perfectului simplu: noi adùsem = lat. c) A doua persoanã pluralã a perfectului simplu: voi adusèt = lat. XXXIV. cândŠ ne adusãmŠ aminte noš de SiònŠ…” Macedo-româneºte pînã astãzi: adusemu.. p. 1689. XXIII. Cipar (Principia. Adã-mi o cupã de miere ªi-mi ad o cupã de vin. 1648-1651. Învãþãturi (Blaj. p. 11: „nemicâ nu adusemŠ în astâ lume ºi šarâ nemicâ nu avãmŠ nece a duceré…” Dosofteiu. Poez. adã-le aminte ºi de mine…” V. addùximus. Ap.): Act. Coresi. XXV. 14: „aduºŠ elŠ cãtrâ ucenicii tãi. Biblia din 1688 ºi dupã un manuscript. pop.d ù x i . quat. 28: „aduºu elu în gloata loru…” Ibid. Omiliar. Codicele Voroneþian. 66 b: „…ºi-þŠ adŠ aminte de îndurãrile ºi milele tale céle multe. 167) reproduce vro douãzeci exemple dupã Evangeliarul. Des în Noul Testament din 1648: 334 . 1580. 26: „aduºu elu înraintša voastrã…” „… d e d u x i eum in concilium eorum…” „… p r o d u x i eum ad vos…” Coresi. 271: „aduºu-mi aminte de tocmélele tale céle de demultŠ…. în loc de adusei. 1580. a d d u x i s s e t i s pentru „adduxistis”. 1784). adu-þŠ aminte cu deadinsŠ…” 8. circa 1550 (ms. 1680. Evangeliarul ºi Psaltirea 1ui Silvestru.). Omil.. a) Prima persoanã singularã a perfectului simplu: eu adùº = lat. quatern. F o r m e i s t o r i c e . în Acad. ºi nu puturâ vindeca pre elŠ…” Arsenie de la Bisericani. p. aduºã-mi (aduºãmn) aminte cãile tale ºi tocmii pioarele méle…” În macedo-româna se zice pînã astãzi aduºu. p. circa 1650 (Ms. Rom. 1642. ado! – adã! Samuil Clain. 310) 7.ADUC 6.

misc. II. I. ºi mâ înbrâcat. ne întimpinã forma moldoveneascã poporanã a imperfectului: aducè.. d e t u l i sententiam…” Legenda Sf-ei Maria Egipteanã. aducere). 42: „au doarâ jrãtve ºi daruri aduset mie?…” Ib. nu: aduserãþi. bolnavŠ. ºi-mi aducea aminte de fâgâduinþa ce-am fâcutŠ…” E interesant cã la Dosofteiu. acest din urmã pasagiu sunã: „adusesetu bãrbaþii aceºtea”.ADUC Luc. bãtr. 10: „ucigându ei. mãriša-ta sã nu le crezi…” = „e t q u a n d m ê m e i l s p r o d u i r a i e n t quelques actes…” v. striinŠ. d) Prima persoanã singularã a imperfectului: eu aducea = lat. vb. derivat în orice caz din d u c o .. I. XXVI. º-aþi venitŠ cãtrâ mine. circa 1600 (Cuv. faire pencher. aducea svétu…” „…quum occiderentur. ºi numai la plural: aduceamu = lat. R. Codicele Voroneþian. al Bis. Legenda lui Avram. în loc de aducea: „Isus Hristos de multe ori aducè (aducé) aminte ucinicilorŠ…” e) în graiul vechi aduc se poate construi cu pronumele personal la acuzativ fãrã „p r e ”. E anevoie a decide dacã acest cuvînt. brandir. (adus. Cuvîntul Sf. vine anume din a d d u c o sau din a b d u c o . VII.m â în pieptŠ. ºi în temniþe. 22): „s ã a r e e i º i aduce nescare urice sau alte ispisoace. a d d u c è b a m . p. – Reduc. XIX. 14: „zise cãtrâ ei: adusetu-mi pre omul acesta…” Act. cã adusetŠ pre oamenii aceºtea…” „…dixit ad illos: o b t u l i s t i s mihi hunc hominem…” „…numquid victimas et hostias o b t u l i s t i s mihi?…” „…nihil temere agere. Ap. afarã numai dacã silaba -se. ºi m-aþi cercetatú. 36-7: „nemicã în degrabâ sã nu faceþ. 377): „…acišaº eu mâ l â c r â m a . 1673. XVII (Cod. LXIII. miscel.nu se va fi repetat cumva dintr-o grãbire curat graficã. text din sec.. el se depãrteazã cu totul de a d u c „apporter. d. 190): „eºimu. Prin accepþiunile sale. 75: Act. 2Aduc. dupã cum am vãzut deja cu cîteva rînduri mai sus în pasagele din Coresi ºi din Codicele Voroneþian: „adúºu e l u ”. a d d u x i s t i s enim homines istos…” În Codicele Voroneþian. – Duc. Ap. ori dintr-o fuziune poporanã între a b d u c o ºi a d d u c o . text din sec. formînd o vorbã pe deplin independinte. a d d u c e b à m u s . p. Ioan Crisostom. ms. amener”. 579): „golŠ era. – 1Adus. I. p. p. ºi cu credinþâ b â t e a . fléchir. ms.. XVII (Cod. în Dedicaþiune. Nicolae din Braºov. doarâ vrem vedea undeva vr-u omu sã-lŠ aducemu e l u la casa noastrã…” f) Document moldovenesc din 1610 (A. ºi mâ adusetŠ…” Macedo-româneºte chiar astãzi: adusetu. Braºov. adecã ºi mai aproape de prototipul latin: a d u x i s s e t i s . Sf. O legãturã logicã între ambele ziceri se întrevede în expresiunea „aduc mîna sã fac cruce”: 2ADÙC 335 .

L a p ã m î n t îl aduceam. Teodorescu. pop.. macedo-româneºte: „Ih! ci ghine nši-l aduºi. Cruºova). 302) De asemenea în locuþiunea „aduc ceva la gurã” = „p o r t e r à la bouche”: „Codrenaº. Iutza. Mintea din cap mi se duce. În toate aceste exemple. Cãpãþina i-o tãiam…” unde acea legãturã logicã dispare aproape cu desãvîrºire. AducŠ m î n a sã mã-nchin. ori numai „a aduce”. Plosca l a g u r . Poez.ADUC „Frunzã verde de lemn dulee. cît o vedea. Picioarele nu mã þin. Cît pãmîntul despica!…” Cu acelaºi sens. Miroslava) . Dar te-aduce…” 336 (P. Balada Vidra: „Cînd în loc mi se-nvîrtea. Cînd l a v a l e s-aducea. Iaºi. ad hanc hominum licentiam atque libidinem me a b d u c i s ” sau: „a religionis auctoritate a b d u c e r e t u r ad mercedem.a d u c e a …” (Balada Codreanul) dar în acelaºi cîntec: „În cap mîna cã-i puneam. ceva ca a b d u c o la Cicerone în: „ab illis hominibus qui tum versati sunt in re publica. cara deade di cãdzù ºi feace þistale = of! ce bine l-am t r î n t i t . Aduc m î n a sã-mi fac cruce. îºi sparse capul” (M. Cu acest sens se zice deopotrivã: „a aduce l a p ã m î n t ” sau „a aduce l a v a l e ”. Nici unul nu dovedea…” ºi mai jos: „Stoian popa s-aprindea ªi fãcea el ce fãcea Pe Pãun cã-l aducea ªi-n p ã m î n t cã mi-l izbea. Teodorescu. cînd cãzu. „a da jos”.D. „a pleca”.” Cu acelaºi înþeles în proverbul: „Vinu-i dulce. aduc însemneazã „fléchir”. c. Parcã nu-s fãcut deplin…” (G.

Mîna dreaptã cã-i frîngea…” (Ibid. Capul Nedii îl tãia. 40): „Întãi fost-au trebuit pre cei ce aducãtori ºi pricinuitori gîlcevii ar fi fost. I. cu ton putérnic ºi înalt le vãdim”. porteur. Cantemir. 1Aduc. Drept cãtrã zapciu pornea. Hristoase DumnedzãulŠ nostru…” Miron Costin. Ist. astfel încît ambele accepþiuni se înlãnþuiesc. 1ADUCÃTÒR. Poez. 1646. Cu baltac cînd aducea. a încheieturii sau a periodului. qui apporte. v.l l o v a s c ã …” v. et subst. -OARE. p. 561) Balada Bolbocean haiducul: „ªi cînd astfel îi vorbea. 159. Diaconovici-Loga. Mîna pe baltac punea. ADUC-AMINTE. conducteur. în Acad. – 1Aduc. t. f. nu sã va certa. s. carii se þinea pre lãngã Stefãniþã Paharnicul. – Adii. p.. ieroglif. cînd a d u c e m vorbele cuiva” la Heliade. f. f. În exemplele ce urmeazã aduc are înþelesul de „brandir”. însã tot cu duºmãnie ºi tot de sus în jos. 1828.A D U C à TOR despre un vin plãcut. p. – Aminte. Vechi termen gramatical. cuvintele céle închise între aceste semne. 216: „Aducãtoare sã pune la începerea ºi la sfîrºitul vorbii. – 2Adus. (ms.. Gramm.D. p.. Balada Iorgovan: „Cu paloºul aducea. Liturgiar. Letop. qui amène. 301: „pre Stefan Pãrcãlabul de Soroca l-au dat în sama unora de Hãnceºti. 1797. format din a d u c cu sensul de „citez cuvintele altuia”. sã-l ducã la 337 .. care sã a d u c e din gura altuia”. 1822. Abat.. Rom. 603) Din vechile texturi: Pravila Moldov... Trupul la cîini arunca…” (G. qui conduit.. pop. adj. fãrã nici o zãbavã dintru mijlocul nostru sã-i fim scos…” Dosofteiu. Teodorescu. 60: „cela ce va ucide pre cela ce-l îngrozšaºte cã-l va ucide. de gramm. 14 a: „cã svinþia-ta eºti aducãtoršulŠ ºi adusulŠ ºi priimitoršulŠ ºi înpãrþâtoršulŠ. care însã te-mbatã sau – mai bine – „te culcã jos”. – v. Mai puþin elegant e termenul: „semnul a d u c e r i i . aasta šaste cãndŠ omul cela ce-lŠ îngrozšaºte sã-l ucigâ face sémne în toate fšalšurile ºi-i mãhãšaºte ºi aduce s ã . 1673. ADUCÃTOARE.: guillemet. Radu Tempea. p. 1Aduc. Biniºor s-alãtura. 13: „Aducãtoarea („…”).

cel propriu ºi mai ales cel figurat. vb. 66: „pãrãsitã cale a cerca ºi urmele céle astupate ºi pierdute a adulmãca ºi a le descoperi ne vom nevoi…” Apoi adjectivii a d u l m e c ã t o r ºi a d u l m e c o s : 338 . Cuvînt a cãrui existinþã trebui controlatã în grai. II. pressentir. istor. unde a sufletului pãtimire într-altul despre a sa o mãsurã cineva…” Chron. Aminte. – v. uneltirile duºmãneºti ce i se pregãtesc. adurmecare). verträglich machen. ADÙLM. 1Aduc. – v. – 3Adus. Rom. 1Aduc. 2Aduc. – v. „adulmecare se zice de fiare sau alte animale. primejdia ce-l aºteaptã. care-l întrebuinþeazã uneori cu multã eleganþã. – 1Adus. sau cel puþin în vechile texturi. dépister. verträglich”. ºi ne întimpinã în Dicþionarul româno-german al lui Budai-Deleanu (ms. angehehm.. însemneazã pãtrunderea aceluia care iute pricepe cursa ce i se-ntinde. Adulcesc. – 2Adus. ADÙIU.. 19: „iute iaste adulmãcarea adeverinþii. cari simt prin miros pe vînãtorul ce vine cu vîntul asupra lor” (Baronzi). adulmecare. 2Aduc. Adulmec. cuvîntul e des la Cantemir. ADÙRMEC (adulmecat. sau „mirosul cînilor în urmãrirea vînatului” (L. M. 57): „Atuncea lupul cu chipuri filosofeºti ºi þeremonii politiceºti înainte adulmecînd purciasã…” Ibid. a d u l c i t o r i u . în Muz. ADULCÈSC (adulcit. a d o l c i r etc. aducãtorii. ADUCERE-AMINTE. v. 2ADUCÃTOR. Dulce. l-au omorit pe cale…” v. B. din Bucureºti): „adulcescu. 2ADÙCERE. sã fie a lor ce luasã ºi ce mai era pre lãngã dãnsul. sau orice este ascuns pentru o minte obicinuitã. de exemplu: Istoria ieroglificã (ms. versüssend. 1ADÙCERE. Adii. El corespunde pe deplin medio-latinului a d d u l c i r e = ital. – v. suivre à la piste.. adoucir. p. ADÙLMEC.).. ori în genere: „odoratu investigo” (L.). Cu sensul propriu. versüssen. adurmecat. ADULCITÒR. în sens figurat. a d d o l c i r e = span.. – v. flairer. În ambele sensuri. – v. Versüsser. p. în Acad. – v. adulcire). vb.A D U C Ã TOR Vasilie-vodã. ce pentru lãcomiea sa.

com. blãstãmat fiind de ea. Atunci se fac Dunãre de mînie. Creangã. el a speriat-o orãcãind ºi. A. Carare. p. dar sînt aicea. Alãturi cu adulmec circuleazã forma fãrã prepoziþionalul a d -. s-a fãcut urs. ierogl. ce ºi oarece simþire a d u l m ã c o a s ã iaste…” Critil ºi Andronius (Iaºi. despre critici: „S-au deprins sã stea mereu la pîndã. pe brînci cu toþii! Auzirãþi ºuieratul Caprei negre pîntre stînce? Ne-a u l m a t . unde-i porunceºte. m i r o a s ã . 1794). de aceea e fioros. 23. 39: „…pre cît lumina soarelui a lucra poate în organele vãzãtoare. ceea ce se cheamã: adulmecã…” (Învãþ. El e tîmp la vedere. despre craioveni: „ca copoii adurmecã orice miºcare a domniei…” „A adulmeca ca copoiul” este o locuþiune proverbialã despre cei ce iscodesc. p. Jos. Iaºi. 67: „în lup nu numai tãcére inimoasã. c. Moº Nichifor Coþcariul (Conv. 1877.. mai veche ºi mai rãspînditã. 172. Încercãri poetice. Voineºti). p. Ist. Organicã. Cînd se strîng mai mulþi lupi la un loc de urlã. copii. Rucãreanu.-lui Petru ºi.. lit. Lupul vede bine. Pseudokyneg. se zice cã se roagã lui Sf. p. Muscel. însã nu u l m ã ” (I. 63: „Vînãtorul se opreºte. Caracteristica poporanã despre urs ºi lup: „Ursul se zice cã ar fi fost fecior de popã. Petru sã le rînduiascã pradã. drãcoºii. în Mihnea-vodã. se furiºeazã prin cãrþi ºi dibuiesc mai rãu decît copoiul cînd adurmecã dîra fearei prin þãrînã. Cucuteni).Pe la noi copoii sau cînii ce u l m e a z ã ºi aduc vînatul la puºcã nu se gãsesc mai de loc…” (I. iar dupã rãsãrire nu se mai duce. ci m i r o s . Tacu. cunoaºte unde e hoitul dupã miros. Adulmecarea stã în acelaºi raport cãtrã 339 . Lupul se zice cã e cîinele Sf. 102: „celŠ înþeleptŠ adulmãcã ºi s i m t e d e d e p a r t e …” I. c. cînd fãrã veste te ºi pomeneºti dovedit. p. dar u l m ã bine. pre atîta agiutoréºte mai denainte ºtiinþa în mintea a d u l m ã c ã t o a r e …” Ibid. 383): „Mie-mi vine sã sting focul. domnia-lor…” Tot aºa. ca ºi cînd altã treabã n-arŠ mai avea: cautã. p. Aldoiu. Odobescu. el acolo face pradã. ºi bine n-apuci sã te bucuri de vreo nevinovatã haiducie ce te-ai ispititŠ a face prin codrii literaturei. Cînd a ieºit Maica Precista la bisericã.. N.. p.ADULMEC Cantemir. Covurlui. Sensul fundamental al cuvîntului nu este u r m ã . Forma cu -r-: adurmec s-a nãscut prin etimologie poporanã de la „urmã”. Se crede cã lupul are trei peri de drac pe cap. Braniºtea). Drept l-aninãtori vã duceþi…” „. e forma cu -l-: adulmec. cã acum mi-am adus aminte cã dihania de lup adulmecã ºi vine dupã fum…” „Despre corb zice poporul cã se duce cale de 24 oare dupã hoit mai-nainte de a rãsãri soarele.

vb. „ombrager. apoi u l m e c a r e prin sufixul verbal deminutival -ec (= lat. XII. m i r o s u l neadulmãcînd…” În secolul XVI mai exista încã la noi substantivul o l m u „odeur”.: olimentum pretiosorum florum). – Aulmec. a d u m b r a r . -OARE. Îl gãsim la Radu din Mãniceºti. -ico) ca în „orbec”. – Olmu. British Mus.. ombrageux. v. a o m b r a r etc. ceva ca: „tegmen” cãtrã „tegimentum”. adumbriciune. ADUMBRÃCIÙNE v. Forma pe care o gãsim în Dicþionarul lui Budai-Deleanu (ms.ADULMEC nas. Cantemir. Adumbresc. învederat de la latinul „oleo”. adj. 1698 (A. 1Ad. Adumbresc. din Bucureºti). Divanul lumii. ad voc. ca vederea cãtrã ochi ºi auzul cãtrã urechi. Latinul vulgar o l m e n se referã cãtrã medio-latinul o l i m e n t u m „miros” (Du Cange.I. – Ulmec… ADULMECÃTÒR v. ADUMBRÃTÙRÃ A ADUMBRÈSC (adumbrit. de exemplu: Coresi. XC: „…cu spatele sale b r i-te-va…” umArsenie. cu uréchile neauzind. Harl.): Io. istor. protéger” (Cihac). Bud.sau a-: adulmec. 3: „casa înplu-se de o l m u l myrului…” „…domus impleta est ex o d o r e unguenti…” Vechiul român o l m u . adumbriturã. v. II. În basmele adunate de Ispirescu: . qui répand de l’ombrage. prin prepoziþionalul a d . ca ºi a d u m b r ã c i u n e ºi a d u m b r ã t u r ã . dar aproape despãrutã din grai. 1650: „…cu spatele sale te va u m b r à …” 340 Lex. presupune un prototip o l m e n cu „ol-” ca în „ol-facio” ºi cu sufixul „-men”. Adumbrãtor... ADULMECÒS A ADUMBRÀRE v. überschatten etwas”. beschatten. 108): „cu ochii nevãzînd. adumbrire). O formã mai organicã. Adulmec. ADUMBRÀT A ADUMBRÃTÒR. ºi de aci în fine. În grai se aude mai mult adumbritor. 6: „adumbresc. 1577: Ps. 6311 B. mettre à l’abri. Din numele o l m u vine dentîi verbul u l m a r e . a d o m b r a r e = provenþ.R. alãturi cu forma a u l m e c la mitropolitul Dosofteiu.. este din prima conjugaþiune: a d u m b r a r e = lat. a d u m b r a r e = ital. 1574 (Ms. în Muz. Mai sînt douã forme fãrã prepoziþionalul a d : u m b r i r e ºi u m b r a r e . couvrir d’ombre.

230: „Copaciul supt care se adumbrise era mãreþ ºi parcã se lupta ca sã ajungã la nuori…”. Umbrã. din Bucureºti): „adumeresc. einer Sache gemäss machen. Tot mai tare te soreºti…” (G. amasser.ca în d e v ã s i t = a d e v ã s i t . adapter. Doinã din Transilvania: „Mãritã-te. v. Dupã mine nu ºedea. sã adune cšale-m p r ã º t i š a t e …” Principalii sinonimi ai lui adun sînt: s t r î n g . care s-a pãstrat în toate graiurile romanice (Cihac). c u l e g . cu aceºti doi din urmã fiind înrudit ºi etimologiceºte. 580) v. cari consistã în bucãþirea unitãþii. 289: „Bãiatul rãmase adumbrit într-un crînguleþ verde. anpassen. vb. Adumbrãtor. adun exprimã noþiunea fundamentalã de: a reduce o mulþime la u n u . réunir. ADUMERÈSC (adumerit. Doinã din Transilvania: „Strãduieºte-te. mîndra mea. ª-adunã m u l t e bucate. Derivat din lat. additionner. Cã ºi eu m-oi strãdui Pînã ce le-oi r i s i p i …” (Jarnik-Bîrsanu. în opoziþiune cu „risipesc” ºi cu „împrãºtii”. Cînd gîndeºti sã te dumbreºti. rassembler. în Muz. adunare). Dumeresc. p. adumerire). 1883. istor. einrichten”. Sima Ion. p. 341 . Aceastã formã o gãsim numai la Budai-Deleanu (Dicþ. 90 a: „s-aŠ ivit cšale-ntunecate sã luminšadze.. ori din „de” ca în: d a l b = a l b .ADUN p. Liturgiar (Cuminicare). î m p r e u n e z sau î n t r u n e s c . – Adumbresc. – Umbresc. bãrbate.. f. a d u n o (= ad + uno). 1ADÙN (adunat. cãci era gol pistol…” În poezia poporanã ne mai întimpinã forma dumbresc. ajuster. Nu trage nedejdea mea! Cã nedejdea de la mine Ca ºi umbra de la spine. în privinþa cãrii nu se poate decide dacã d este un rest din ad. vb. récolter. 1674.. 454) Dosofteiu. ADUMBRÈZ ADUMBRICIÙNE ADUMBRÌRE ADUMBRITÒR ADUMBRITÙRà A v. ms. Familia.

Codrii se trezesc. Cron. p. venite la un loc din mai multe pãrþi. dar doar numai cu nume…” Moxa. Stamate. adun se poate pune în loc de s t r î n g cînd se atinge de vietãþi în genere. Opincaru. 87): „mergãnd la numitul loc. Trei zile se sfãtuirã…” Balada Mihu Copilul: „Un cîntec duios. Tragod. Muste. 1620. Letop. p. 351: „acesta adunâ oºti mari pre apâ ºi pre uscat…” Beldiman. încujbaþi sub sarcini de nevoi. 4125: „Vrãjmaº þi-am fost pînã astãzi. v. I. Atît de frumos Munþii cã rãsunã. III. 293: „Dumnezeu aruncã soarte pentru oameni pe pãmînt: Unii. ºi au ºi s t r î n s . am adunat pre toþi omenii bãtrãni ºi pre toþi megišaºii di prin prejur…” Cost. iar acum te tînguiesc: Sfetnicii ce adunaseºi. R. Zilot.ADUN I. p. ºi nu-nþelegi cum s ã adunã…” Ca verb reciproc. N. 61: „S-au ostenit prea mult Mihaiu-vodã s-adune Ostaºi. Muza I. 73: „Sultanul încã au venit cu tãtãri. Alþii. ªoimii s e adunã. ªi trei zile se vorbirã. amar trãiesc. S i n o n i m i c a . cã nu te taie capu ºi puterea sã faci negoþuri. meserii ºi plugãriie mare. ªi trãiesc în îmbuibare. aceia te osîndesc…” Act moldovenesc din 1639 (A. cu averi mulþime ºi trãiesc tot adunînd. adun se întîlneºte cu s t r î n g ºi adesea îl înlocuieºte atunci cînd e vorba de fiinþe aduse din diferite direcþiuni ºi de averi grãmãdite cu încetul. pãstrare n-ai. ºi s-a u adunat cu toþii la Botoºeni…” Balada Iordachi al Lupului: „Boierii s e adunarã De la tîrg ºi de la þarã.. 134: „sãrac eºti. iar la sãraci nu gîndesc…” Jipescu. I.. Frunzele ºoptesc…” 342 Doinã din Transilvania: . a) adun = s t r î n g : Ca verb tranzitiv.

439) Macedo-româneºte: „unã ligaturã di floare. Pann. s-aduna ºi petrecea…” b) adun = c u l e g : C u l e g ºi adun se întrebuinþeazã adesea unul pentru altul în privinþa rodurilor: flori. R. Moº Albu II. 54: „Stan era un tînãr d-aia care traiul îi plãcea. 1813. 381): „…privirã fluturii cum sãltau ºi sãreau din floare în floare. I. 389) 343 . 161-2). I. Multu-ºi bat picioarele Pe toate rãzoarele. pop.2. Faþa sã ºi-o rumeneascã…” (Ibid. 31): „ne-amu adunatu toþi ºi amu vorbitu. Cînd cu unul. Nuculeþ cu frunzã rarã. Basmul Luceafãrul de ziuã (Ispirescu. poame. S-adunã cucii din þarã ªi cîntã de se omoarã…” (Jarnik-Bîrsanu..ADUN „Colea jos în prunduleþ A crescut un nuculeþ. Leg. de vor vrea sã ne primeascã ºi pã noi…” A. p. 182) Act muntenesc din 1622 (A. u adunai pre livade…” (Bojadschi. cînd cu altul. Snopuri nalte aduna ªi clãi mîndre rãdica Ce la soare se usca…” (Alex. S-adune ceapã cioreascã. 305) Alta: „Sãracele fetele. Poez.. cum albinele c u l e g e a u ceara ºi adunau mierea…” Doinã din Ardeal: „De la noi pînã la Cluj Viorele ºi lemnuº… Da cine le-o aduna? Bãdiþã cu mîndra sa…” (Jarnik-Bîrsanu. În Colinda Plugului: „Alþi[i]-n urma lor lega.. grîne etc. care se clšamã tufã.

6311 B. de exemplu: Dosofteiu. 43): „mainte pãnã nu s e adunase ei. 1683. ms. 85: „Fost-au ºi aicea veniþi aceºti boieri ungureºti de s-a u adunat cu Nicolai-vodã: datu-le-au cãrþi de volnicie ºi lor ºi oamenilor lor se 344 fie slobozi de toate supãrãrile…” . Synaxar. Destul e de cînd chin în sufletu-mi adun…” Acelaºi. Sf. adunîndu-ºi o pomenire de blãstemuri…” Omiliar de la Govora. Negruzzi. British Mus.ADUN În privinþa f î n u l u i mai ales. Aprodul Purice: „Precum norul de lãcuste. 30: „acolo (apostolul Andrešu) sã dšade în cunoºtinþâ cu dumnedzãesculŠ PavelŠ ºi s ã adunâ cu frate-sãu PetrŠ. p. mãniind pre Dumnezeu. nov. reciprocul adun figureazã nu o datã în vechile texturi: Radu din Mãniceºti. Text din sec. II. 1642. C. circa 1570. ºi adunâ spre sine mãnia lui în zua mãniei…” c) adun = î m p r e u n e z . 83: „fãrâ témere greºaºte. ºi de-acolo mšarsâ…” Nicolae Costin. afla-se avãndŠ în maþe diîn Duhul sfãntŠ…” Dar ºi-n înþeles de î n t r u n i r e . Adunãtor. p. Harl.): „a lu Isus Hristos nãscutul aºa era: logoditã amu muma lui Mariša cu IosifŠ.. î n t r u n e s c : Balada Radu Calomfirescu: „Noroc bun ºi cale bunã! Ce vînt dulce vã adunã ªi cu mine vã-m p r e u n ã ?…” Ca î m p r e u n a r e sexualã. Letop. al Bis. Gelozia: „ªtii pentru ce? – Ba nu. dureri etc. Într-un sens figurat: Cost. Încît tremurînd aºteaptã spãriiatul muncitor Neºtiind unde-a sã cadã acel nor îngrozitor: S-amãgeºte cu nãdejdea cã ogoru-i va scãpa ª-a sudorii sale roduri va putea înc-aduna…” Tot aºa omul poate sã adune suferinþe. soarele întunecînd. Nicolae din Braºov. la Cipar (Analecte. adun este un termen rãmas încã din latinitatea rusticã: „pro f e n o dictorum pratorum a d u n a n d o ”. adecã o întîlnire nesexualã între douã sau mai multe persoane. mainte pãnã nu s e adunase. Zoe IV: „despoaie pe vãduvã ºi pe orfan. XVII (Cod. 1). aflâ-se aibãndŠ în maþe de Duhul sfãntŠ…” De asemenea în Evangeliarul. miscel. Vine pre sus cu iuþealã þarinile-ameninþînd. vechi francez: „a ü n e r les foins” (Du Cange). 1574 (Ms. – Ah! trebui sã þi-o spun. Negruzzi. p. v.

1883. dar nu se sfinþeºte” (Ib. ºi nice i-a u adunat cu vezirul…” Într-un sens figurat: Zilot. Acuma sã vã spui ºi eu cã pe pãrintele Bimbiricã ºi pe maica preoteasa a tunat ºi i-a adunat…” Cînd tunã. Pentru cei ce perd speranþa: „Vîntul adunã norii. 19: „Aºa au fost ºi cu oastea cea împãrãteascã: destulã era. British Mus. pre Lupul Costachi vornicul. Proverbul poate sã aibã o veche origine romanicã. cunoscut în mai toate limbile.. cã zãu! dacã ar fi mort. dar în zadar! nimic nu s-au cunoscut. Ar fi putut sã zicã ºi el: „cînd tunã. sinon quand il tonnoit bien fort. un fel de confederaþiune de fricã. Ispirescu. ºi i-au dãruit împãrãteasa un leftu de aur…” Tot aºa în macedo-româna: „tamamu tora m e adunai cu buna Nuºa mea…” (Bojadschi. români neaoºi. 87. sã-þi spun ce fel de om eºti” (C. XII) – zice un alt proverb. i-aº zice: Dumnezeu sã-l odihneascã în corturile drepþilor. Nic. Despre Catone se zice cã: „jamais sa femme ne l’embrassoit. ne adunã”. c-anevoie se adunã (Pann. iar dacã ar fi viu. pre Maxut postelnicul. sã nu fi auzit. proverb de origine biblicã. sã-i zic: bravo þie. zic cã ar fi fost peste o sutã de mii. din pricinã cã aceºtia fiind atîþia paºi daþi supt ascultarea cãpitan-paºei. adun în: a) Proverbi: Pentru cheltuitori: „Nu risipi meiul. De aci: „a tunat ºi i-a adunat”. „adun pe cineva c u cineva” ne mai întimpinã în accepþiunea cauzativã de „faire rencontrer quelqu’un”. p. 1574 (Ms. fãrã a-ºi da seamã de ce fac.): 345 . III. Pentru cei ce cîºtigã pe cãi pieziºe: „adunã unde n-a rãsipit.. P. acolo se adunã cioarele” (Pann. p. om dezgheþat! fi-þi-ar gura auritã! ªi apoi nu crez eu o datã cu capul cã vreunul din d-voastre. Pãrintele Bimbiricã (Familia. îºi cautã printr-o acþiune reflexã tovarãºi cu cari sã împãrþeascã spaima. ºi cu mare pazã i-au dus la urdie. În cronice. Cron. zicãtura: a tunat ºi i-a adunat. 113: „ªi doamna lui Dumitraºco-vodã atuncea s e adunasã cu împãrãteasa. Radu din Mãniceºti. II. 50). II. p. ºi tot vîntul îi risipeºte” (Baronzi. 6311 B.. 169). de exemplu: „Unde e stîrvul. vrednicã au fost. dar care la români se ramificã în zicãtori secundare cu sens rãu ºi cu sens bun. „Spune-mi cu cine te aduni. 28). toate vietãþile speriate.ADUN Acelaºi. Limba. 73). a cãrora minþi de ar fi fost cu putinþã sã le aduni toate la un loc ºi cu a cãpitan-paºei împreunã. Harl. 136). et pour ce avoit il accoustumé de dire en se jouant. II. 129: „ªi aºa îndatã i-au pus în hiere pre trei boieri. II. E mai cu seamã interesant proverbul: „Parcã a tunat ºi i-a adunat” (Pann. Letop. Scris. qu’il estoit bien heureux quand Jupiter tonnoit” (Amyot). 72). pre Antiohie Jora hatmanul. II. II. Costin. o minte întreagã nu s-ar fi putut face…” II. o datã mãcar în viaþa d-voastre. Negruzzi. 73): „Nu cunosc eu pe românaºul ãla care cel dintîi a zis: a tunat ºi i-a adunat.

Conv. acolo aduna-se-vor vlãturii…” „…ubicumque fuerit corpus. se gãseºte ºi la noi. Limba. 1881. Orlat) Fãrã rime. acest proverb e foarte cuviincios sub forma: „S-au adunat ca muºtele la miere” (Baronzi. sc. 434). Un proverb analog despre „muºte”. Cele bune Sã s-adune.ADUN Math. reflexivul „m ã adun” se aplicã la florile cari îºi închid 346 cununa la apropiarea nopþii. Opincaru.. nu-mi mai pot aduna g î n d u r i l e p e . 28: „šuo va amu fi trupul. 74). „a-ºi aduna m i n þ i l e ” = „se recueillir”. Vãcãrescu (p.a c a s ã . Creangã. Florin ºi Florica. c. .. dar mai trivial.. 1874. 10) b) Idiotismi: „A-ºi aduna g î n d u r i l e ”. Alexandri. illic c o n g r e g a b u n t u r et aquilae…” Italieneºte se zice: „Le mosche si posano sopra alle carogne” (Giusti). Îl indicãm numai. lit. ajuns a circula în grai ca un adevãrat proverb: „La faptã bunã Puþini s-adunã: Mult pot puþinii Buni împreunã!” Dar ºi mai frumoasã este o urare moldoveneascã curat poporanã: „Cele rele Sã se spele. 57: „las vouo cu grai limpede. XXIV. p. Ce frumoase haine purta…” Jipescu. Simu. Transilv. p. lit. Cu acelaºi înþeles: „La gospodinã bunã Mulþi voinici s-adunã…” ªi tot aci frumosul vers de I. Vrajba dintre noi sã piarã ªi neghina din ogoarã…” (I. 5: „Mare poznã ºi minune! De cînd am vãzut vivandiera regimentului. 41) = în limba sardã: „ad su mele curret sa musca” (Spano). fãrã a-l reproduce întreg: „S-au adunat La sfat Ca muºtele…” (R. p. cu limba dãslegatã ºi cu m i n þ i l i adunate. O variantã: „Ca albinele la fag s-adunã” (Conv. adišata mea…” În poezia poporanã.

Cînd voi scãpãta. dixit…” „…quid ergo est? utique oportet c o n v e n i r e multitudinem…” Codicele ªcheian. soarele zice cã o va face: „Floare de cicoare Cu ochi dupã soare: Cînd voi rãsãri.): Ps. 585) III. circa 1550 (ms. 4: „nu adurã-se zborul lor de sãnge…” Ps. pãscari bogoslovniŠ arãtâ. care adesea ni se prezintã în unele texturi curat daco-române din secolul XVI. în Acad. 22: „ce amu šaste? totu gintu cade-se a se adura…” „…c o n t u l e r u n t libros et combusserunt coram omnibus…” „…quos c o n v o c a n s . 7: „adurã ca în foale apele mariei…” Ps. Cînd voi asfinþi. XXXVIII. f. preuþiš obârºiaºte. aproape din aceeaºi epocã (Ms. XXXIV. XIX.. 25: „adurã ceša ce era de acélša lucrãtori ºi lã dzice…” Ib.ADUN Aºa în legenda cicorii. XXX. 102 a: „Toate le dâ Duhul cel svântŠ: izvoršaºte prorociš. toatâ aduneadzâ (adunèåä) pusoarša besšariciš…” E însã foarte importantã forma istriano-românã adur (adurat.. adurare). schimbate dintr-o zînã în floare. Ea s-o aduna…” (Familia. 18: „adura-ºi cãrþile ºi le ardea între toþi…” Ib. adurarã-se spre mere rane…” Ps. V a r i a n t u r i d i a l e c t i c e . 5: „cã amu înpãraþii pãmãntului adurarã-se…” „…non c o n g r e g a b o conventicula eorum de sanguinibus…” „…dum c o n g r e g a r e n t u r ipsi simul adversum me…” „…c o n g r e g a n s sicut utrem aquas maris…” „…et adversus me laetati sunt et convenerunt. XXI. în Acad. necãrturareþŠ înãlepcšune au învãþatŠ. 15: „ºi de mere veselirã-se ºi adurarã-se. XLVII. XXXII. Nu putem socoti tocmai ca un variant forma adunedzu în loc de adun la mitropolitul Dosofteiu: Paremiar. Ap. Rom. Sturdzan. 1673. XIX. congregata sunt super me flagella…” „…thesaurizat.): Act.. bunãoarã: Codicele Voroneþian. 7: „ascunde ºi nu ºti cui adurã…” Ps. 1881. 14: „cãndu adurã-se de urã spre mere…” Ps. p. XV. et ignorat cui c o n g r e g a b i t ea…” „…quoniam ecce reges terrae c o n g r e g a t i sunt…” 347 . Ea s-o-nveseli. Ea s-o ofeli.. et eos qui hujus modi erant opifices. Rom.

191): „cãndo se adora îngerii ºi se închirã Domnolui…” Prin syllexis: n = nr (cfr. d e s c e n d e n t e s s i m u l . ci d-a dreptul din numeralul u n u prin prepoziþiunea a d . 5: „ceša ce sãntu tari întru voi. în Codicele Voroneþian ne întimpinã ºi forma adunru: Act. 2Adun. 17: „ºi deca se aduînrarã (adu÷rarã) ei. ¢nt£ma. – Una. ca ºi la români. lünra = luna. de unde apoi syllecticul nr. ünra = una.. 218.) = „toþi î m p r e u n ã ”. presupune la Perinaldo. Mostre I. Acest fenomen. bãtr. y compris. – Culeg. Bojadschi. v.. gice. cînd se vorbeºte de lucruri. II. XXVIII. cînd e vorba de oameni. ensemble. rendez-vous. unde se zice: pellegrinraggiu = pellegrinaggio. Ibid. – Împreunez.. v. 31: „sã nšieargã d e -adun cu nãºii = a merge î m p r e u n ã cu dînºii”. Papanti. a d u n a r e . 240).. assemblée. din sec. – Risipesc. Deja lãtineºte construcþiunea a d u n u m servea ca adverb: „a d u n u m omnes” (Gell. „consurrexit senatus cum clamore a d u n u m ” (Virg. în Legenda lui Avram. Nu derivã din verbul a d u n (= lat. ºi sã fãcu aºa. caichünra = qualcuna. ADUNÀRE (plur. d. o trecere anterioarã a lui n în r. – Un… (D-). recueil. – Întrunesc. care totuºi s-ar putea întroduce ºi-n daco-româna. ºi chemâ Dumnedzeu uscatulŠ pãmântŠ ºi s t r i n s u l apelorŠ chemâ mare…” 2ADÙN . XVI (Cuv. l63: „atuncea va si le lomu d i adunu = dann wollen wir sie m i t e i n a n d e r heraus nehmen”. Vechiul Testament din 1581 (Cipar. p. adv. villanramente = villanamente etc. adunãri).. accusent eum…” „…quumque c o n v e n i s s e n t . iar prin urmare ºi a d ü n r a r e = ital. aduânrã-se (adoy÷rðse) ºi ce e de bãrbatul acesta se grãšascã spri-însu…” Ibid. ºi cu s t r î n s u r ã . I: „ºi zise Dumnezãu: a d u n e -se apa cea de suptŠ ceršu într-o adunare ºi sã sã iveascã uscatulŠ. XXV. d. s. si quod est in viro crimen. 121: „d i adunu. ºi fu aºa. ºi sã a d u n ã apa cea de suptŠ ceršu la adunãrile ei ºi sã ivi uscatulŠ. f. Ap. I parlari in Certaldo. pe care profesorul Vivaldi (ap. Unu. réunion.) = „cu zgomot s-a rãdicat senatul î n t r . grãi cãtrã-nºii…” „…qui ergo in vobis – ait – potentes sunt. 46) în alãturare cu Biblia din 1688: 1688: Genes. Formã macedo-românã. 362) îl constatã unic în dialectele italiane. bãtr.u n a ” etc. l’infinitif substantivé d’ a d u n : addition. 167: „ºi eu arideamu d i adunu cu elši = ich würde m i t lachen”. ºi numi Dumnezãu uscatul pãmântŠ ºi adunãrile 348 apelorŠ numi mãri…” 1581: „ºi zise Dumnedzeu: s t r i n g â -se apele de suptŠ ceršu într-unŠ locŠ sã se vadzâ uscatulŠ. Ib. zusammen”.. – Strîng. Petrescu. II. aduno).ADUN Cu r = n ºi totodatã cu o pentru u. Cuv. Sinonim cu î n t r u n i r e . dicebat eis…” Vom observa aci în parentezi cã o asemenea trecere syllecticã a lui n în nr se gãseºte ºi-n dialectul italian de la Perinaldo în Provincia di Porto Maurizio.

1826. ei – de mult ce le plãcea – «Îþi mulþãmim. 1879.). a întocmi veniturile ºi cheltuielile statului. Boieri ºi ciocoi. sc. întrebuinþarea substantivului adunare e destul de rarã.ADUNARE În contextul greco-latin: t¦ s u s t » m a ta tîn Ød£twn „c o l l e c t i o n e s aquarum”. ba-ncã-ºi însuºãºte dreptul a face iama în iconomiile visteriei ºi a le dãrui pe tot anul lui Vodã. in-8): În privinþa persoanelor. adunare este orice întîlnire între mai mulþi pentru a se apropia unii de alþii. generalmente însã bunã. care încuviinþeazã toate catahrisurile. Într-un mod constant se aplicã numai la adãugarea unei cîtimi cãtrã altã cîtime: „adunare în aritmeticã se pune în loc de a d i þ i u n e ” (L. 144) 349 . în care toate sau mai toate clasele societãþii sînt reprezintate pentru a hotãrî asupra intereselor comune. 7: „Obºteasca obicinuita Adunare au agiuns o adevãratã A d u n ã t u r ã slugarnicã.. peþitorii încep stereotipa cuvîntare în versuri cãtrã familia miresei: „Bunã vreme la cinstita adunare ªi la cinstiþi socri mari…” (Albina Carpaþilor. De aceea. 298) Cam toate adunãrile de familie fiind în legãturã cu o perspectivã de mãritiº. în anii înflãcãraþi. Adunare. fie prin petrecere. de ex. Despre lucruri. sub cuvînt de recunoºtinþã…” Cu literã iniþialã micã. cuvîntul e nemerit pentru a exprime noþiunea de „recueil”. toþi d-a rîndul îi zicea: Junele neînsurat Este ca un împãrat…” (A. În literaturã. însemneazã „A s s e m b l é e = Parlement”. Pann. acele petreceri de familie.). chiar fãrã nici un epitet. fiind în cele mai multe cazuri înlocuit prin diferite numi cu sensul de „mulþime”. II. 122 etc. judecînd dupã urmãtorul portret: Alexandri. ist. iar pe la þarã se zic: ºezãtori. Mag. serate etc. negreºit. fãrã a fi o trebuinþã neapãratã de un calificativ. cari în oraºe poartã numiri mai speciale de: baluri. de aceea: „Un tînãr. Prov. împãrate». act. analoagã cu aºa-numitele altãdatã „Etats généraux” din Francia (A. 1. La noi. a face legi ºi altele. în vîrstã. un parlament. p. R. I. ca termen general. se vede totuºi cã nu tocmai bine.: „Adunare de pilde bisericeºti ºi filosofeºti de Constantin din Goleºti” (Buda. nu ºtim însã cum vor fi mers lucrurile. cãci în cazul contrar se zice mai potrivit a d u n ã t u r ã . Cea mai importantã adunare este. I. voinic. M. fie cu o þintã mai serioasã. cu literã iniþialã mare. Regulamentul Organic de la 1831 n-a fãcut decît a sistematiza sub numele de „Adunare obºteascã” o veche instituþiune româneascã. Cînd mergea la adunare între oameni însuraþi ªi cînd le da bunã zioa. se cheamã adunare. I. 175. Laurian-Bãlcescu. La nunþi þãrãneºti.

despre un magnat polon: „a doua zi au purces la adunarea sa cu Nicolai-vodã…” ºi tot acolo: „dupã adunare i-au trimis dar un cal moldovenesc…” Nic. vorbind despre venirea viteazului hatman moldovenesc Buhuº la Halil-paºã. ca ºi ceilalþi substantivi cu iniþialul a-. Letop. ºi adunare de putšarni cercarâ sufletulŠ mieŠ…” „…iniqui insurrexerunt super me. cã þara aceasta fiind mai micã. prin adunare se mai înþelegea o întîlnire pregãtitã de mai-nainte între douã sau foarte puþine persoane: „rendez-vous”. Costin. de aice l-au petrecut cu oamenii sãi pãnã la Tighinea…”. Acad. Dosofteiu.. cu mare adunare de vlãdici. 292: „ªi aceia sã se ºtie. Rom. Letop.ADUNARE Cost. din cari însã cel dentîi însemneazã mai în specie „concile”. s o b o r se zice despre o întrunire organizatã. însemneazã totdauna o colectivitate de oameni de acelaºi fel sau avînd acelaºi scop: Dosofteiu. adunare de învãþaþi etc. Au mai pãþit-o ºi alþii: „E de prisos a vã descrie ce înger este Zefiriþa. Cu aceeaºi noþiune aplicatã la raporturi internaþionale. circa 1650 (ms. ps. 1688: „adunarea celor tari…” Pentru sinonimicã. nice un lucru singurã de sine fãrã adunare ºi amestecare cu alte þeri n-au fãcut…” În cãrþi bisericeºti adunare. III. descriind înmormîntarea unei doamne: „…a doua zi cu mare cinste ºi jale au rãdicat boierii cei mari oasele. II. cellalt: „conseil”. 1680. apoi. 1577: „…lége-cãlcâtorii scularâ-se spre mine. 21. 1651: „…fãloºii scularã-se spre mine. egumeni ºi preoþi fãr de numãr…” Tot aºa: adunare de neguþitori. III. Nic. care-l chemase într-adins ca sã-l vazã. ºi z b o r u l Š vrãtoºilorŠ cerºurâ sufletulŠ mieu…” Arsenie de la Bisericani. în ambele cazuri ceva organizat. pe cînd adunare d e . vorbind despre venirea la Iaºi a unui ambasador francez: „cu mare cinste aducãndu-l la adunarea sa Nicolai-vodã. et s y n a g o g a potentium quaesierunt animam meam…” În Biblia ªerban-vodã.presupune o unitate de stãri de vederi fãrã a implica o constituire. Muste. adunare. Letop. acelaºi pasagiu. Letop. doi slavismi. p. 1673.= s b o r sau s ã b o r ºi s f a t . Enachi Cogãlniceanu. 32 b: 350 . I. dupã cum s-a tradus în: Coresi. ºi s ã b o r de cei tari cercarâ sufletul mieu…” Silvestru. zice cã: „i s-au prilejit a merge nu cu mîna goalã la adunare”. În vechile texturi. 85-86. Chiar în privinþa clerului. iar despre una momentanã: adunare. considerîndu-se staturile ca neºte individualitãþi: Miron Costin. 231. ºi s f a t u l putérnicilor cãutarâ sufletul mieu…” Adecã: adunare d e . f. iubeºte prepoziþiunea î n t r u în loc de î n . urmat sau nu de un calificativ. ºtiþi ce plãteºte într-o adunare…” În graiul vechi.): „…cãlcâtorii cei de lége se scularâ spre mene. LXXXV: „…cãlcãtoriš ceš de lšage sã scularâ asupra mša. Negruzzi. mai jos. ªtiþi cît e de frumoasã.

atîtea nevoi au rãbdatŠ…” Zilot. vedeai adunaþi pîlcuri: Prieteni. prin curþi. Negruzzi.. XVI. dupã Pentateucul din 1581: Exod. în alãturare cu al lui Silvestru. Cron. de are cãsi frumoase. Sinonim cu s t r î n s . 7): „Darã încã de are adunate avuþii. 30: „mai marii adunariei…” „…omni synagogae Israel…” „…s e n i o r e s …” filiorum v. pentru care elŠ atîta s-au ostenitŠ.i n t r -adunare…” Cipar (Principia.2. p. 79: „Prin uliþe. a d u n a r â ºi ei ajutorŠ…” Samuil Clain. part.A D U N AT „În mijloc de besšaricâ mare Âþ voš mulþãmi º . Dar cînd fu pe adunat Boala-n trupu-mi a întrat…” (Alex. cu coase ºi topoare înarmaþi…” v. pop. în opoziþiune cu r i s i p i t ºi î m p r ã º t i a t . 1693. 310) 351 . 9: „a toatâ adunariei fiilor lu Israil…” Ibid. de are moºii bune. p. c u l e s . Poez. p. réunion. Aprodul Purice: „De acolo nu departe þãranii stau adunaþi. – Adunãciune. – 2Adunat. passé d’a d u n pris substantivement: récolte. 122) citeazã vechea formã a genitivo-dativului determinat adunariei = adunãrii. p. î n t r u n i t . 2ADUNÀT (plur. – Adunãturã. cunoscuþi. XXXIV. toþi fãcînd fugei tîlcuri…” Cost. I. 1Adun. adunate). 1ADUNÀT. récolté. s. 1Adun. additionné. amassé. 1620. atîta s-au muncit.. 33: „ºi era adunatã toatã cetatea la uºã…” Moxa.. n. 353: „deaca vãzurâ trošanii adunate atâta oºti de pretutindinša. Cu securi. î m p r e u n a t . 1784. Învãþãturi (Blaj. din 1648: 1648: „…ºi era tot oraºulŠ uºe…” s t r ã n s u la 1693: Marc. passé d ’ a d u n : réuni. cu lãnci. part.. Evangeliarul lui Brîncovan. -Ã. Cîntecul Nevasta bolnavã: „Cînipa mi-am semînat. rassemblé.

ps. f. Paremiar. ADUNÃTÒR. una putšarša. 5 (Math. ist. ºi uneori reuºeau de a-i a d u n a . réunion. XXII. la Budai-Deleanu (Dicþ. 41): „…adunatele Fariseilor întrebâ Isus grãi…” „…c o n g r e g a t i s autem pharisaeis. Olt.. iar la margine mai adaugã scholia: „sãborul”. quat. v.. 259) La Coresi adunat ne apare ca sinonim cu a d u n a r e „réunion”. – Adunare. LXXVIII: „…pomenéºte adunatulŠ tãu ce-ai aflatŠ de întãšu…” „…memento c o n g r e g a t i o n i s tuae quam possedisti ab initio…” 1580. Mai sînt în Teleorman. Cu sensul de „jonction”. Ca sinonim cu a d u n a r e .. fie prin fãgãduieli. Frunzescu (Dicþ. ADUNÀÞII. Balada Buruleanu: 352 . Bãlcescu – „numai din judeþul Dolj au fugit o datã 15. în Muz. interrogavit eos Jesus…” Primul pasagiu sunã la Silvestru. p. istor. Mehedinþi etc. 1Adun. ms. XXII. astfel cã – zice N. din Bucur. fie cu d-a sila.000 familii” (Mag. v. 1Adun. qui assemble. administraþiunea ºi stãpînii pãmîntului întrebuinþau toate mijloacele pentru a face sã se întoarcã fugarii. qui rassemble. Cuvîntul e interesant mai ales cu sensul agricol de „cel ce a d u n ã fîn”. – 1Adunat. – 1Adunat. 2) menþioneazã vro trei numai în Dîmboviþa. -OARE. una închinãcšunša svinteš troiþe…” unde în contextul slavic: sãcætañïæ. 1651: „adu-þi aminte de a d u n a r š a ta”. qui réunit. Om bogat ºi fãrã sfat! Toatã vara l-am rugat Sã-mi dea bani pe adunat.: 1577. Versammlung”. la Dosofteiu. trei parale Sã-mi cumpãr la copii sare…” (Ibid.): „adunãciune.. jonction. una adunãcšunša. s. 127 a: „pãrintele sã cunoaºte ºi fišul sã slãvšaºte ºi de toþŠ šaste ºtiut. nom propre de plusieurs villages. adj. cînd þãranii români lãsau vetrele lor ºi se risipeau de groaza nãvãlirilor din afarã. et subst. ADUNÃCIÙNE. f. 239). De aci mulþimea satelor numite Adunaþii. În secolii trecuþi ºi pînã sub Regulamentul Organic. de ex. 1683.. v.A D U N AT Cîntecul haiducului Petreanu: „Batã-l crucea om bogat. a dãrilor domneºti ºi a jafurilor din întru. Mãcar douã. 1Adun. II. top.

p. Muste. Cron. casa ta. Cãlãri pe armãsari ageri ºi felurit îmbrãcaþi… Unul c-o sabie-ntoarsã. Letop. muierea ta. 1Adun. p. pociu zice. un „fel de fel nu de un fel”.. Vro cincizeci de cositori. adunãturi). este turceºte-mbrãcat. aplicã aceastã vorbã chiar la un congres de ambasadori. III. N. 126. Poartã o suliþã lungã ºi un hanger calmucesc…” Era frumoasã. pe care oaste o numia a þãrei. 39: „Turcul dãndu-le (ungurilor) bunã nãdejde de ajutor. adunãtura ta…” 353 v. catane ºi altã pihotã multã…” Zilot.. 601) Formã ºi accepþiune din epoca latinitãþii rustice. pãmîntu. . Du Cange. 1Adun. cu cheltuialã din visteria þãrei. boi[i] tãi. adunãturã însemneazã o strînsurã de ceva prost sau sãrãcãcios: Jipescu. rãdicãndu-ºi craiu pre Racoþi. d-a lor slugi încungiuraþi. LXVII. curatã ceatã de tîlhari. feciorul lui Gheorghi Racoþi celui bãtrãn ce au fost craiu acolo. Aprodul Purice: „Un puþin numãr de oameni. Patruzeci adunãtori Sã-mi coseascã f î n cu flori…” (G. La Dosofteiu.D. 1651: „a d u n a r š a taurilorŠ…” Despre lucruri. din adunãturã de felurimi de oameni blestemaþi. s t r î n s -au adunãturã de þarã. c-un capot ros înfirat ªi haine înaurite. despre domnia fanariotului Constantin Ipsilant: „fãcea mereu ºi oaste. – Adunare. dar tot adunãturã. s. copilaºi[i]. ramas d’hommes ou de choses. ei s-au ºi rocoºit asupra nemþilor din cetãþi ºi.. Adunator): „Una cum corveriis debitis pro f e n o dictorum pratorum a d u n a n d o et intassando. expresiunea: „oameni de adunãturã”. pop. Letop. v. – 2Adunat. care însã n-a fãcut nici o treabã: „nu s-au putut tocmi. – era. p. unde la Silvestru. tot în cete împãrþit. Într-un act francez din 1312 (ap. Enachi Cogãlniceanu. Îns-acea adunãturã era mîndrã de privit: D-o parte boierinaºii. De voieºti ca sã mã-mpaci. III. tot la Zilot. 85. Opincaru. Poez. gemea pãmîntul…” De aci. ps. f. adunãturã la Costachi Negruzzi. pro quibus corveriis a d u n a t o r i b u s et intassatoribus dicti f e n i XVIII denarii duntaxat annuatim debentur…” v. despre vite: „adunãtura taurilor în vacile popoarelor…”.ADUNÃTURà „Tu mãre mie sã-mi faci. 279. 61. cã pe unde ajungea. Teodorescu. ADUNÃTÙRà (plur. 1680. Altul încalecã iarãºi un cal de Don cãzãcesc. ºi s-au stricat acea adunãturã…” În sens bun. descrie averea þãranului: „Sã te apere numa Dumnezeu. adecã un „mixtum compositum”.

p. Poez. corelativ cu „rãsucesc. 1877. Mihnea-vodã. Povestea lui Harap-Alb (Conv. Bolovanii sub picioare-i d a u de-a dura. În genuche le-n d o i a ªi pe toate le rupea…” (Ibid. -Ã. Cristeºti). – Dur. apporté. recourbé. 30: „coarnele unor boi sînt tare aduse spre spate…” „Pe la noi coarnele la vite se deosebesc în: þapoºe. aduse sus în îndoit perghel…” De la Vrancea (B. bate. 69: „uºi cu tocuri de peatrã nalte ºi înguste. Acest participiu trecut n-are a face cu a d u c „apporter.. dau de-a valma.. pãmîntul l-ai da de-a dura…” v. 450) 2ADÙS. Botoºani. fléchi. Sultãnica. îndoiesc”.. amener”. 2Aduc. descriind pe fabulosul uriaº Sfarmã-peatrã: „Unde vede-o stîncã naltã. Teodorescu.ADUNEZ ADUNÈZ v. sau balada Ghiþã Cãtãnuþã: „La genuche le-a d u c e a . adj. Rãzbunarea lui Statu-palmã. p. 7: „Amîndoi purtau în cap o þurcã flocoasã. ºi cu petrele-aruncate El iezeºte. p. adusã la o parte…” Acelaºi. ai vîntura þãrile ºi mãrile. causé. aduse.D. p. produit. 61). Doamna Chiajna. adj.. . lit. 628) 354 v. umflã rîurile tulburate…” I. grebleºe. în plaiuri depãrtate. penché.. ADÙR A A-DÙRA (D-A). pop. 11A (p. 174): „sã aibi tu puterea mea. – Dura. Odobescu. flencheºe ºi cercelate” (I. Se construieºte cu verbul d a r e : „a da d-a-dura”. butace. 1Aduc.. Paloº aducea ªi-n douã-l tãia…” (G. -Ã. roulant avec fracas. potica arnauþilor cu fes roºu ºi cu iatagan adus…” Laurian-Massim I. roulant comme une boule. Creangã. 165: „De ºapte ori s-a lãsat temeiul nopþii de cînd ªuer aþine. de exemplu: Balada Balaurul: „Paloº r ã s u c e a . 1ADÙS. Adun. ªi cu peatra mãcinatã. ªtefãnescu). ci vine din celalalt verb a d u c . c. el o macinã cu palma. adv. Iordãchescu. amené. lateºe. Alexandri. v. A.

f. nãprãciturã. De toate puseturile Din talpa cãsii Pînã-n vîrful cãsii.n. aruncãturã. p.. 102) v. – -turã. t. ADUSOARE (plur. Arhaism. s. ps. aduse). s. 1883.. toute sorte de maladie que l’on suppose étre apportée de loin par un maléfice quelconque. Orice boalã a d u s ã în casã prin fermecele sau vrãjile unui duºman e adusãturã. ticãlosulŠ mšeu sufletŠ învãluesc…” v.. n. adusãturi). de méd. – Pusoare.. dupã prima impresiune pe care o produce vederea acestei amulete puse pe frunte. XXIII. emportement. 1Aduc. f. 1577. 767 (Math. potciturã etc. F. Admirabilã formaþiune din participiul a d u s .A D VA R E 3ADÙS (plur. ADVÀRE. În limba ebraicã se cheamã „thephilin”. Din vîrful cãsii Pînã-n talpa cãsii.: littéralement a p p o r t . Marian. – Boalã. 18 b: „Trevalure de gânduri. pe care cu multã eleganþã o întrebuinþeazã mitropolitul Dosofteiu. 5) despre farisei: „toate faptele lor le fac pentru sã sã arate oamenilorŠ cã-º lãrgescu advarele lor ºi-º mãresc poalele 355 veºmintelorŠ…” . 1Aduc. Biblia ªerban-vodã. XXXIX: „…sacrificium et noluisti…” oblationem „…comândâri ºi aduse nu vruºi…” v.: phylactère. Paremiar. offrande. 1683. Familia. ºi adâncuri de pãcatŠ. La noi astãzi se zice c o r n sau c o r n u l j i d a n i l o r . De toate aduseturile. morceau de parchemin sur lequel sont écrits des passages de l’Ecriture et que les Juifs s’attachent au bras et surtout au front.t u r ã : vãtãmãturã. prémices. Coresi. s. plur. t. Toate aduseturile ªi toate puseturile Le ia în gurã ªi le du pe capul cui le-a dat ªi le-a mînat…” (S. apucãturã. ADUSÃTÙRÃ (plur. lipiturã. Toate fãcãturile. Adusãturã face parte din numeroasa terminologie medicalã poporanã cu . Descîntec ardelenesc „ca sã desfacã de urît”: „Tu ºtii de toate fãcãturile. f. 1Aduc. 30. 1688. f. s. nov. ºi de patimi adusori. strîcniturã. adusori). d’archéol.

Slavã. Aiasta. 1648. AEASTA. pînã ºi la un „breton”: Noul Testament. care se poate aplica la orice atîrnãturã pe f r u n t e . 105: „…cã-º lãrgescŠ advarele lor ºi mãrescŠ poalele hašnelor…” „…platÚnousin g¦r t¦ f u l a k t » r i a aÙtîn kaˆ megalÚnousin t¦ kr£speda…” Dupã ce mult mi-am bãtut capul. 378): „…foiºorul începu a se sui în s l a v ã ºi a pluti în aer…” v. f. – Fruntare. Dar un gangur a zburat Cu leacul de vindecat. n. 1ÀER (plur. împreunã cu d. Noul Testament greco-român. air. ªaineanu. Înmormîntãri. „paroles par excellence”. aer se aplicã prin metaforã la f i z i o n o m i e . – v. cercetînd originea acestui cuvînt. Aiept. În legãturã cu s l a v ã : Basmul Hoþu împãrat (Ispirescu. Leg. am ajuns la convingere cã advare nu este altceva decît h a d e v a r i m „oƒ lÒgoi. ªi în aer s-a urcat ªi-n v ã z d u h el 1-a scãpat…” 356 (Burada. existã însã un sinonim românesc propriu-zis: f r u n t a r e (= lat. Fluid elastic ºi transparinte. aere). Pe fereastrã þi le-am pus. p. iar cu atît mai vîrtos pasagele cele scrise pe filacter. Este o vorbã întrodusã la noi în grai pentru a numi un lucru specific evreesc. – Iasta. în sens mai întins. 25: „toate faptele lorŠ le fac pentru sã sâ arate oamenilor. s. L.. praecepta”. sinonim cu v ã z d u h „¢»r”. f. cu s l a v a c e r i u l u i „a„q»r” ºi cu ceriul „oÙranÒj”. 138) .21 de oxigen ºi formînd în giurul pãmîntului un strat de peste 60 kilometri. Corn. 20. lãrgindu-º f r u n t ã r i l e lor ºi mãrindu-ºŠ marginile veºmintelor…” v. foarte ºtiutor în limba ebraicã. frontale). – v. În legãturã cu v ã z d u h : Un bocet poporan din Bucovina: „La fîntîna lui Ignat Sînt leacuri de vindecat. dupã cum se cheamã evreeºte cele zece porunce ºi orice text sacru. AÈPT. În sens mai restrîns. apoi ca atmosferã.. f. compus din 0.79 de azot ºi 0. 1693. plãcutã sau uricioasã.A D VA R E Tot aºa în Evangeliarul bucureºtean din 1703. ª-am sãpat ºi le-am adus.

lei ºi zmei plugurile pre arãturi trãgînd. În credinþele tuturor popoarelor. ruºinþa. p. 1Cer. În legãturã cu c e r . codrul clocoteºte. pasagiu care se aseamãnã cu din Plaut. XXV.AER v. sau pre p ã m î n t sã lãcueºti. 9: „ElefantulŠ s-au mulþãmitŠ de pãduri. 129): „din doaâ una îþi alége: sau în aer. a cãruia fiinþã în lucrurile firii nu sã aflã. a arãta ne nevoim…”. Singurã cîmpul domnind. šarã c e r š u l Š a c i c e a v ã z d u h u l Š cheamâ-se…” v. Bãdenii) þãranii numesc aºa sufletul dobitoacelor. v. muntili. florili cîmpului ºi nu-ºti mai ce ascuns în inima rumânului te-nsuflã aºa dã puternic. 346: „…chipul. a zugrãvi ne apucãm. Din cauza transparinþei sale. Iaºi. peºtele de ape. ºi o pierdŠ acéša. 86: „Jubeas una opera me piscari in a ë r e . com. astfel cã în unele locuri (S. Rom. Vãzduh. 1580. aer închipuieºte un fel de lume aparte.. cãruia pe aiuri pretutindeni se zice a b u r . ºi corabii în aer. stînci pre apã plutind.. dupã cum am arãtat-o într-un alt articol. De altmintrea. Veliºcu. ºi altele ca acéste fosturi de chitealã. Abur. Cantemir. în opoziþiune mai ales cu p ã m î n t ºi cu a p ã . 36: „La þarã. airu. Alexandrescu. p. ceru. calulŠ de cîmpuri. p. existã ºi o înrudire etimologicã primordialã. în Acad. Asin. mai ales în expresiunea „paserile c e r u l u i ”: Coresi. 357 . 1794). I. lucruri pre carile le zãmisléºte pãrerea. codru. Venari avem rete jaculo in medio mari…” Sub raportul schimbãrilor meteorologice: Costachi Stamate. aer se poate confunda cu a b u r . Opincaru. De umbrã neocolitã O vezi în aer albind…” (Gr. II. prin gazuri ce cuprinde. quatern. verdeaþa. aer se poate zice uneori în loc de z a r e „lueur”: „Casa p-o muche clãditã. broasca de lacuri…” Jipescu. Vãile suspinã. 25: „Furtunã grozavã pe aripi negrite Despre apus vine. între ambele aceste cuvinte. cã pari c-ai hi mai aproape dã Dumnezeu…” Un frumos pasagiu ironic în Chronicul lui Cantemir. Viaþa cîmpeneascã) unde Alexandri ar fi pus tot aºa de bine: „în z a r e albind…” Pe de altã parte. ºi aºea sau supt umbra Vulturului sau supt brînca Leului te suppune…” Critil ºi Andronius (Iaºi. ce se zice ceša ce sãntŠ pre suptŠ aerŠ (aærð) dracii. I. Istoria ieroglificã (ms. vulturulŠ de aere. 13: „…pasârile c e r š u l u i célea ce zboarâ. Muza. I. vãjîind în aer.

grierul cîntã-n mohor”. O alergare de cai I: „Cum! aºa degrabã ne laºi? – am adaos încreþind fruntea ºi rãdicînd sprincenele. A lor mîneci suflecate. provenþ. ca sã-mi dau un aer mîhnit…” Acelaºi. Capul mîrzãcesc zbura…” Alexandri. el devine arzãtor. Prov. Seceriºul: „Ciocãrlia ciripie. fîlfãind din aripioare. III. a e r e . cu coase ºi topoare înarmaþi. p. Aprodul Purice: „De acolo nu departe þãranii stau adunaþi. 85: „ia avea chipul înþeleptŠ. Pann. peste care lin adie…” Acelaºi. a i r e . I. aerulŠ f e þ i i sale strãlucitŠ ºi alŠ sãu statŠ pre-încuviinþatŠ. De ploaie ºi vifor nu-i adãpostire…” Metaforic. vorbele drepte ºi curate.AER Stejari de ani sute scîrºnesc sã se rumpã. în aplicaþiune la f i z i o n o m i e : Critil ºi Andronius. toate-aratã cã spre rãzboi s-au gãtit…” Latinul à ë r este un împrumut din grecul ¢»r. Pe o scarã de luminã se coboarã de sub soare. aerul posomorît. inima ºi ochii. Prov. Tot aci vine expresiunea „a schimba aerul”: „Se duserã împreunã La moºie sã se plimbe. Prepeliþa cîntã-n grîie. . 45) În fine. Cu securi. nu sã poate sã se vazã o frumseþe mai desãvîrºitŠ…” A. Pann. span. ochii pãtrunzãtori. Aerul ca sã-ºi mai schimbe…” (A. în scurtŠ. Aerul e-n neclintire. a ë r sau a i r etc. mînule minunate pentru cã ele da viaþã la totŠ aceia ce atingea. cu lãnci. un împrumut însã foarte vechi ºi ajuns a fi de tot poporan în epoca colonizãrilor romane. Balta: „Aerul e viu ºi proaspet!… el trezeºte ºi învie Peptul. Tãcerea lor. aºa cã a trecut în generali358 tatea graiurilor neolatine: ital. 172: „Vezi tu astã alifie ºi acel clondir lucios? Cei mai urîte stafie îi dã aer d r ã g ã s t o s …” Costachi Negruzzi. dupã cum f u l g e r u l despicã aerul: Balada Doncilã: „Pala-n aer f u l g e r a .

– Aerisesc... 359 2ÀER. ºi chiar sub raportul curat ideologic distanþa e mult mai mare decît între „aer pe faþa pãmîntului. Letop. niciodatã pe e. Inventarul mãnãstirii Galata. Limba românã. s-a mai dezvoltat un al treilea sens: a e r „le suaire”. Lex.). 2Aer. t. potir.AEREL (Cihac). 1588 (Cuv. Tragod. ºi apoi ceremonialul se încheie prin: „sãrutarea aerului de toþi pe obiceiu…” Beldiman. care nu poate fi la noi un galicism. altã datã aer turburat.. la cari se zice aírð (Miklos.. deoarãce e poporan ºi anterior înriuririi franceze.: Asa-foetida. 44 b: „ªi strigâ diaconulŠ: sã luâmŠ aminte! šarã popa vârându-ºŠ mânule pre suptŠ aerŠ. a lui Scheler (a. 101). Liturgiar. despre mãnãstirea Secul: „Acel Vornicul Ureche. de botan. fericitul s-au întins A o zidi la loc tare. graec. m. posomorît etc. 196): ”† 2 tetruvangghele neferecate. pare-ni-se. AERÈL. † 1 aeru tot sãrma…” Dosofteiu. 312: „(În zioa sfintei ºi marei Vineri) se scoate aerul. aci aer furtunos. f. s.) etc. I. mergãnd domnul cu mitropolitul alãturea înaintea aerului cu tot alaiul…”. 7). v. În cheltuialã ºi trudã fãrã preget a întra: Odãjdii de un preþ mare. ad voc. ci cu mult mai denainte. cu fricâ ºi cu sâšalâ dumnãdzãšascâ sã atinge de svãnta pâšne…” Gheorgachi Logofãt.).. Din lat. Prin aceasta se înlãturã cu totul ipoteza lui Diez (Wtb. Cît se dã cu vrednicie. p. v. 1673. termen teologic pentru vãlul care se pune d-asupra sîntelor daruri: „quia per modum aëris circa terram expansi ea ambit” (Du Cange. m. ci ar deriva bunãoarã din a r e a . v. 2897. mine”. dar dupã fonetica româneascã e peste putinþã de a ajunge de la a r e a la aer. avînd uneori aer liniºtit. v. E foarte importantã mai cu seamã prezinþa în limba românã a lui aer cu sensul de „physionomie. De mîna soþiei sale cu mãrgãritar lucrat…” Cuvîntul derivã din medio-grecul ¢»r. vechi „are = loc unde se trierã grîul”. ceea ce – ca ºi e = h – pare a dovedi cã vorba n-a trecut la noi prin intermediul slavilor.2 I. d. ctitor din rîvnã aprins.: le suaire. O plantã ombeliferã exoticã al cãrii suc are un miros foarte greu ºi un gust respingãtor. vãlul cu care s-acoperã sf. t. 3). Cu mai mult drept s-ar putea zice despre aerul f i g u r e i : „per modum aëris eam ambit”. s. minunat a o-nzestra.. un aer prea minunat. Învãlitoare a sîntelor daruri. cum cã romanicul occidental a i r „aspect” n-ar fi de aceeaºi origine cu a i r „vãzduh”. Cuvîntul se întrebuinþeazã. III.. bãtr. a lui Littré (ad voc. . n. accentuaþiunea ºi vocalismul fiind curat latine: à ë r . D-a dreptul din grecul ¢»r. a r e a vine al nostru „arie”. cu acelaºi înþeles. de théol. iarãºi rãu sau bun”. 1Aer. în vechile texturi însã tonul cade totdauna pe a. „Aer. poalele de la icoane” (Baronzi. Gloss. bun sau rãu” ºi „aer pe faþa unui om.

Bîrlad. 162 b: „aesta (aésta) psalom aratâ scurtarša vieþiš…” În documente însã nu e rar. aérer. aérien. la Dosofteiu. 1695 (A. R. mai ales în cele din Moldova ºi-n zapise scrise de þãrani. aeºti patru fraþi cari mai sus scriu. Pãtraºco Pãturniche. Acãþîndu-ºi pe emfaticul -a (v. aproape necunoscut graiului þãrãnesc ºi peste Carpaþi. Aiu. 1673. aeºti. se face aesta (aeasta) = a c e s t a (a c e a s t a ). AERISÈSC (aerisit. ce. Aerisesc. De aci ºi substantivul a e r i s e a l ã „action d’aérer. AERISÌRE A AERÒS. cet (cette). 1603 (Cuv. Curat româneºte. ºi-i fac sã i sã de 16 lei…”. – v.. 131): „cãndŠ am fãcut aestŠ zapis. de la a i u (= lat. Din neogrecul ¢er…zw. dar cu cîteva rînduri mai sus: „noi a c e º t i patru fraþi”. a ë r ) se poate zice: a e r e s c . au fost ºoltuzul Sandul di Bãrlad…”. ºi: „dintr-a c e º t i 80 lei…” Popa Vasilie. 1597 (Cuv.. vb. b.. allium) „usturoi”. ca sens ºi ca formã. aeste). I. état d’aéré” (Polysu). -OASÃ. AERÈSC. „A svînta. 192): „toate ašastea s-au dat la mãna lui Ghervasie…” 360 . 187). Cost. adj. 1588 (C. I. 1Aer. f. – Svîntez. Iaºi. – Aior. Nu cumva sã fie aiorel. AEASTÃ (plur. d. vaporeux. pag. 77): „nime din ruda mea ca sã n-aibã a pãrã ašastã pãra nice dineoarã…”. a e r e a l ã . I. 63): „deci sã-i întorcem de frate cãte 4 lei. der stinkende Asant. În vechile tipãriture. I. Aerisesc. aerisire). d. Cuvînt din epoca fanarioticã. v. Teufelsdreck” (S. Suceava. Barcianu). 1Aer. AERISEALÃ v. zicînd cu glas tunãtor…” v. Formã rusticã în loc de a c e s t (v. demonstr.AEREL numai în Transilvania: „Aerelu. Muza I. Numai doarã printr-o scãpare de vedere. el pune pe a soldatului frunte A sa mînã aeroasã. bãtr. éventer (Cihac). 5A). ºi mai jos: „ašasti omeni sintŠ toþ din tãrgŠ din Bãrlad…” Inventarul mãnãstirii Galata. pron. Are trebuinþã de a mai fi verificat. I. AÈST. de la a e r (= lat. din cauza mirosului specific al asafetidei? v. de care altfel nu se deosebeºte întru nemic prin funcþiune. bãtr. Stamate. a întinde la aer” (Costinescu). a e r a r e . 58. a scoate. aest nu ne întimpinã mai de loc. „Grãind aceste. despre umbra lui ªtefan cel Mare. dar în acelaºi act: „a  a s t ã micã cãrþulie…” Dumitrachi Vãtavul. d.

rom. care prin robie ºi sabie ºi foc s-au afanisit de dãnºii…” v. plîngerea recrutului: „Ian ieºi. Scrisoarea mitropolitului moldovenesc Leon cãtrã consulul austriac baron de Metzburg. În texturi vechi. de ex. ruiner = néogr. Aest. – Acesta. de unde verbul a f a n i s e s c . Macedo-românesc: afar ºi afoarã. Aieve. derivaþiunea neogreacã este mai de crezut. cu grecul ¢ f a n i s m Ò j . s. a m a r a l s u f l e t u l u i ” (L. 7: „aestu = a c e s t u ”.n. vb. în graiul þãrãnesc ºi-n poezia poporanã. Acest cuvînt se potriveºte prin înþeles ºi prin formã. v. adv. afarã se reduce adesea la disilabicul afar: Jarnik-Bîrsanu. Lex. Transilv. Maiorescu. 361 .A FA R Ã Din aest se mai reduce la e s t ºi chiar la e s . 394): „Peloponisul ºi alte locuri a stãpãnirei turceºti. convorbire între þãrani: „Feciorul boieriului. Arh. – Est. n e c a z . ba încã – dacã nu ne înºealã memoria – nici la Costachi Negruzzi. Acest. I. scriitorii cei mai avuþi în moldovenismi. pe de o parte. Afanisesc. 1788 (Cogãlniceanu. „anéantir. Magariul: „…cu vro despicãturã Sã deie pe magar afar din curãturã…” 1AFÀRÃ. afan…zw” (Cihac).. ennui. Bud. cu italianul a f f a n n o .M. peire”. nici la Creangã. Pînã la probã contrarã. – Aist.. – v. v. nemulþumire”... sc. în istriano-româna: farã ºi foarã (I. cum ºi parte din Moldova i Þara Munteneascã. à l’extérieur. dehors. crève-coeur. pe de alta. afanisire). 4. toate cu sens de „turburare. AFANISÈSC (afanisit. contrariété. détruire. care vine în toate dimineþile de citeºte sub rãchiþile aeste…” Pentru Transilvania. Miklosich). „Vorbã de origine necunoscutã ºi auzitã în gura puþinilor români din Moldova în loc de: d u r e r e d e i n i m ã . ¢ f a n … z w „nemicire. AÈVE. vechi spaniol a f a ñ o . II. în acelaºi Inventar (C. – Ist… AÈSTA.). Cîrlanii. d. 207): „stoguri de grîu de e s -timpu…” Costachi Negruzzi. noi nu l-am aflat nicãiri.. – v. În poezie. vechi francez a h a n = a f a n etc. 306. maic-afar din sat De vezi cum mã duc legat…” Donici. nici la Alexandri. AFÀN. AFÀR. b. el nu se gãseºte. Afan.

1642. 1646.A FA R Ã Din latinul a d . outre.). . 1883. 1688: „…nimica afarã grãindŠ dentru carele prorocii au grãitŠ…” În context: „™ k t Õ j l š g w n ”. Polysu). Materialmente diferã numai prin „ad” de prepoziþiunea „fãrã”. circa 1670 (Col. 275: 362 „Cãci casa avutului Din afarã-i vãruitã. Fãrã.: bellum f o r i s . B.. În antitezã cu l ã u n t r u : Pompiliu. circuleazã în popor cu acelaºi înþeles ca ºi: „f ã r -aceea” sau „f ã r ’ de aceea” (L. 421): „Afarã. v.f o r a s (a d . extra ordinem” (L.) puþin se deosebeºte de „f ã r ã r î n d ”. Aceastã sinonimicã cu f ã r ã se învedereazã mai cu seamã cînd afarã e urmat de prepoziþiunea d e .). bunãoarã: Pravila Moldov.. Sibii. „afarã d e aceea”. p. întocmai precum lãtineºte „foris” este în opoziþiune cu „intus” (Cic. ºi pe aceeaºi paginã: „afarâ d e sine era osebit de mintea sa…” „Nemine nu poate îndrepta aceastã stare de lucruri afarã d e Dumnezeu” (L. de exemplu: Evangheliar. unde e permis a zice ºi: „f ã r ã n u m a i Dumnezeu” (Lex. Dicþionarul româno-latin. Î n l ã u n t r u cu amar…” Jarnik-Bîrsanu. XXV. a f f u o r i = span. seditio d o m i ). f.. 29: „Cã cãsile taicã-teu Nu le vede Dumnezeu: Pe din afarã-s cu var. B. în vechiul grai se zice ades „afarã d e minte”: Omiliarul de la Govora.. 1648: Act. 32: „toþi pãcãtoºiš afarâ d e mintea sa înblâ…”. „Afarã de aceasta”. Transilv. Ap. Ca sens fundamental. d’ailleurs” (Pontbriant. Extra”. 22: „nemicâ zicãndŠ f ã r â célea ce-au prorocitŠ prorocii…” Biblia.f o r i s ) = vechi ital. însemnînd atunci „excepté. f o r a etc. ms. a f u e r a . Dr. en dehors de”.: relictus i n t u s . „e x t r a dicens”. pentru cãce a•unge-i lui certare cã šaste nebunŠ ºi f ã r â d e mente…” În loc de „f ã r ã minte”. p. afarã însemneazã ceea ce nu se aflã î n l ã u n t r u sau î n c a s ã . exspectatus f o r i s ) ºi cu „domi” (Liv. Foras. „afarã d e asta” = „en outre. „Afarã d e rînd = extraordinarius. Foris. l. (Cihac). Bud. à celà près. 53: „cãndŠ va fi neºtine nebun ºi d e n afarâ d e minte ºi de-º va ucide tatã-sãu sau pre fišu-sãu. f u e r a = portug. Tr. acestuša sã nu i sã dša nice un fšal de certare.).. M. „Afarã d e orice îndoialã = f ã r ã nici o îndoialã”. cu care uneori se confundã ºi-n privinþa sensului.

A FA R à Πn l ã u n t r u . ofteazã.. Intru-n c a s ã n-am pãrinþi. atãta elŠ deîn l ã u n t r u se înnošaºte ºi se vindecâ de pãcate…” În antitezã cu î n c a s ã : Doinã din Moldova: „Ies afarã cat la munþi. Ies afarã cat la flori. Intrã-n c a s ã mîrãind. lit. p. nici în cer. 211) În ghicitori poporane: „Nici î n c a s ã . nici afarã. quatern. puicã. Intru-n c a s ã la strãini…” (E. Dar casa sãracului În afarã-i cu mînjalã. Prin corelaþiune cu „înlãuntru” ºi „în casã”. Omiliar. p. 1882.i cu ticnealã!…” Coresi. D i n l ã u n t r u . – Cuiul. afarã poate sã-ºi asocieze ºi el pe î n . lit. Iar feciorul cel sãrac E plãcut ca º-un colac: Ieºe-afarã fluierînd. – Fereastra. Puica-n c a s ã mi-ºi ofteazã. Intru-n c a s ã n-am nici fraþi. Ofteazã. 1580. 5: „cu cãtŠ omulŠ deîn nafarâ boléºte ºi e în neputinþe. p. Sibii.. 268) Doinã din Ardeal: „Cã moºul îmbãtrînit Ca pãcatu-i de urît: Ieºe-afarã tot tuºind. „Hoþul intrã î n c a s ã ªi capul afarã îºi lasã”. 1876. 17) Cîntec oltenesc: „Lun-afarã-mi lumineazã. macedo-româneºte nafoarã. Ies afarã cat la brazi. fãrã vreo schimbare de înþeles. Toatã lumea sã te creazã…” (Conv. Sevastos. Conv. Intru-n c a s ã n-am surori. cãpãtînd forma aglutinatã nafarã. Intrã-n c a s ã tot cîntînd…” (Pompiliu. IV. 363 . Ies afarã cat la spini. nici pe pãmînt”.i otrãvitã.

afarã este de asemenea un pleonasm. deoarãce noþiunea „dehors” se cuprinde deja în verb. Cînd de loc nu mai sunarã.A FA R Ã Ion din St. „Punga plinã pînã-mi fuse. din 1620. expulser. 38: „Eu ºtiu. . congédier”. D-aceea orunde mã pisez ca mãrul ªi mã d a u îndatã p e p o a r t ã afarã De nu-mi gãsesc locul ºi pacea în þarã…” (Ibid. ms. Nu se poate suprime numai în idiotismul: „ies afarã = Stuhlentleerung haben” (Dr. ex-ire) altfel decît afarã. de exemplu: Omiliar de la Govora. p. 123) „Minciuna nu-mi place. šarâ apoi e s Š afarâ preîn gurâ ºi preîn lucru ºi fapte…” Cu s c o t . Mîndra mã dete la spate.. Pravila Moldov. fãrã îndoialã. 26) 364 „Eu fac patul sã se culce. Cron. care închipuiesc defãimãri stãpînirii ºi altor mulþi. dau pricinã celor care ºtiu pravila ºi hotarele istoricilor dupã toatã cuviinþa a mã defãima ºi a mã s c o a t e afarã cu totul ca pe un netrebnic…” Mai adesea ºi mai româneºte afarã se construieºte cu verbul d a u . chasser. 11: „de la inemâ e s Š cugetele hiclšane ºi acolo întãšu sã nascŠ. 1646. fiind peste putinþã a i e º i (= lat. III. afarã e pleonastic.. Uneori totuºi pleonasticul „i e s afarã” e trebuincios pentru mai marea plasticitate a expresiunii. Alexandria. cã cu aceste stihuri ºi cu alte vorbe multe ale acestei istorii. f. constituind idiotismul „d a u afarã = mettre à la porte. El ia puºca sã mã-mpuºte. p. I. p. Cînd veni la jumãtate. Cu i e s . Mîndra pe mînã mã puse. Proverb: „Îl d e t e afarã-ndatã Ca pe o mãsea stricatã…” (Pann. Petru. II. 1642. Mã d e t e p e u º -afarã…” (Pann. 29: „singurŠ cu voša sa ºi fãrã voša gšudeþului va s c o a t e afarâ pre PavelŠ d e n t r -acea avšare…” Zilot. adãugînd: „p e u º ã ” sau „p e p o a r t ã ” (qÚraze). Polysu). Eu mã sui pe vetriºoarã. 16: „sã întorse napoi Alexandru de-grabi nafarã ºi eºi…” Modificãrile logice ale lui afarã se datoreazã verbilor ºi prepoziþiunilor cu cari se însoþeºte.. vorbesc adevãrul. 24) Dar ºi aci poporului îi place pleonasmul.

Cron. Transilv. Poez. Iutza. Iar alþii mai de jos p-afarã pã la sate…” Cîntecul Doinei: „Bate vînt de primãvarã. Pentr-un turc care cãdea. d i n t r u . ºi 365 . Copilaºi cu pelea goalã. 462) Tranzitivului „dau afarã = chasser” îi corespunde netranzitivul „a p u c afarã = s’esquiver.A FA R à El mã ia de cîrpuºoarã ªi mã d ã p e u º -afarã…” (Jarnik-Bîrsanu. VI. Ci mai tare se-mmulþea. p e din. Prov. el însemneazã: „dehors quelque part”. 494) Construit cu d i n . d e . Eu cînt doina pe afarã. 1580.2. Afarã se construieºte cu prepoziþiunile: p e .. I. Cruºova). Transilv. Zece d e -afarã venea…” (Jarnik-Bîrsanu. la Coresi. 224) Cîntec oltenesc: „Sã mai vãz focuri pe-afarã. pop. cãrui i se aninã de asemenea pleonasticul „p e u º ã ” sau „p e p o a r t ã ”: „ª-a p u c ã p e u º -afarã. O alergare de cai. Cai în cîmpuri nechezînd ªi voinici pe plai suind…” (Ibid. 287) Cu prepoziþiunea d e . Negruzzi. pînã.. de ex. p. Zilot. 3: „nu šaste a opri boala cu vreuîn lucru. Preces de p e . p. Zicînd: ne plãtirãm darã…” (Pann.. afarã poate sã însemneze de asemenea „de dehors”. Omiliar. afarã însemneazã „de dehors”: Cost. 78: „Cei mai mulþi din boieri la Sibii în Cetate. d i n .. De mã-ngîn cu florile ªi privighitorile…” (Alex. quatern. sortir avec précipitation”. II: „…vãzui pe poliþmaistru cã veni d e afarã cu grabã ºi vorbi cu doctorul…” Balada Chiruþa: „Cãci pãgînul nu scãdea. 20) Macedo-româneºte: „º-o a r u p s e nafoarã” (M.

Sînzian. proverb biblic (Noul Testament. Cum am învãþat româneºte: „d-ta vei binevoi a le învãþa p e d e r o s t pentru ca sã le poþi cuvînta curat ºi pe înþeles. cât de departe…” Cu p e d i n . 48: „ucigãtoršulŠ. Transilv. I. nici deîn lãuntru nu mai šase…”. par coeur”. Cantemir. mai adesea însã „d i n afarã” are sensul de „en dehors”. Negruzzi. d e n nafarâ d e pagubâ. 38: „cela ce va sudui solii carii vin de la o domnie la altâ. ceea ce ne întimpinã mai cu seamã des în Pravila lui Vasile Lupul. mundum…” Tot aºa „d i n afarã d e ” însemneazã „en dehors de”. Haþeg) Ca idiotism. acesta sã sã afuriseascâ…” Moxa. XXIII. d e n afarã d e certarša ce dau pravilele céle mireneºti. „p e d i n afarã” e sinonim cu „pe de rost”. 404: „feacerâ rãzbošu mare d e n afarâ d e cetate la Cosmida…” Veche locuþiune proverbialã despre o cunoºtinþã de tot pe dasupra sau o pospoialã ºtiinþificã: „a mirosi d i n afarã d e prag”. Math. XVII (Cod. quod d e f o r i s est. 49: „pre acesta. nu poþi . ut fiat íd. ms. d e n nafarâ (dæi’iafárä) de ce-l vor certa cu moarte. 1620. precum: Proverb: „D i n afarã mãr frumos ªi-nlãuntru gãunos…” (Pann. miscel. sau într-alt chip de-i va vãtãma. din Braºov. pentru cã vãd cã dascalii 366 d-tale grecul ºi franþuzul. p. þi-au stricat proforaoa.. de exemplu: f. 1646. 1648. Nic. 205: „cineva carele macar cît de puþin ceteala sfintelor ºi a profanelor scrisori va fi amirosit. Un jurãmînt poporan glumeþ: „Sã mã batã untù Pe din-untrù ªi zarã P e d i n afarã!” (N. pre care dracul sã-i iaie. însemnînd „de mémoire. al Bis. îl vor certa întru tot ca ºi pre un ucigãtoršu…” f. ºi blidulŠ dupâ acéša d e î n nafarã…”. precum sã zice cuvîntul: m a c a r d e n afarã d e p r a g . Chron. Prov. Cost. 109) Text din sec. afarã însemneazã: „à l’extérieur”. Sf. 26): „…curãþéºte întãi înlãuntrulŠ pãharului ºi blidului. šaste datoršu încâ sã plãteascâ rudelorŠ celui ucisŠ toate cheltušalele -au fãcutŠ…” f. p. 374): „curâþiþi mai-nainte sticla deîn lãuntru. II.A FA R à šarâ nici d e î n -afarâ nu întrâ ša. ca sã fie ºi d i n afarâ curate…” „…munda prius quod intus est calicis et paropsidis.

va-t’en! allez-vous-en! 367 . Todericã: „Aici este nu ºtiu ce miros greu. p. 13. d e a f u e r a .. Stan Pãþitul (Conv. sans raison”. Iutza) „outre mesure. pe neprevãzute. lit. pînã-n prag ªi-mi aratã cin’ þi-i drag. 2Afarã. f u e r a d e . f u e r a d e e s o . sã fac-o pîiniºoarã. foris): de afarã „de dehors” = span. a se consulta Burada. v. d e f o r a . se regãseºte întocmai la spanioli: „f u e r a de camino”. p o r a f u e r a . foras. p. Crestãturile plutaºilor (Iaºi. 2AFÀRÃ! interj. în Acad. de exemplu: Codicele Voroneþian. 1880). ian sã ieºim puþin p î n -afarã…” În construcþiune cu genitivul determinat. Sã vazã vrun focºor…” Din punctul de vedere al filologiei romanice. Ceva mai mult. ã. O mînã de fãinã. afarã îºi poate aglutina pe articlul genitival. Negruzzi. 123) C. º. am nãdejde cã poimîne mi le vei putea spune p e d i n afarã…” Cu p î n ã . pe afarã „au dehors” = span. afarã de „excepté” = span..f o r a s (ad-foris. devenind afara. Era sã-noate-n viscol sã meargã la vecine Sã cear-un ouºor.). p e l a p o r t a f o r a .A FA R à rosti pe ä. mîndruþo. idiotismul nostru afarã d i n c a l e . Creangã. afarã însemneazã „tout près dehors”: „Ieºi. Iese mîndra p î n -afarã ªi-mi aratã drum de þarã…” (Jarnik-Bîrsanu. Rom. Sila: „Se-nbrobodea copila ºi o-neca suspine. I. p. p o r f u e r a = portug. 25): „…sã nu fii rãu de gurã. pe poartã afarã = portug.. c-apoi mi-i sã nu mã scoþi din sãrite ºi sã mã faci cîteodatã sã-mi i e s d i n r ã b u º afarã…” Despre ce este „rãbuºul”. p o r fora. Vom încheia printr-un alt idiotism românesc de origine ciobãneascã: „a ieºi din rãbuº afarã” = a face ceva peste tocmealã sau fãrã socotealã. d e f u e r a = portug. e interesantã urmãtoarea concordanþã între funcþiunile lui a d . sans règle. Sta din afara u º e i sã vaz-o pîrtioarã. dupã analogie cu „înapoia” sau „înaintea”. afarã de asta „en outre” = span. 76: „goniša-i pãînrã afara c e t a þ i l o r u …” Cezar Bolliac. c ºi altele vro cîteva. circa 1550 (ms. macedo-româneºte: nafoarã d i c a l e (M.

adecã: „parcã ai fi o f e m e i e ” . Afemeiat însemneazã: „moralement . adj.A FA R Ã A. vechi italian a f f e m i n a t o (Tommaseo). – Ghioacã. amoli. a f f i m i n a t i c c h i u etc. 1693 (p. bãtr. anus”. efféminé. indécl. Evangeliarul. ºi de aceea se aude mai mult numai la masculin: „acest om e de tot afemeiat”. 90). – v. latrine. reprezintînd un prototip latin rustic a f f e m i n e a t u s (cfr. AFEDRÒNA. „nu trebui sã fii aºa de afemeiat” etc. Afedrona. d. ºi o altã idee decît 368 f a m ã n ºi f ã t ã l ã u „gÚnandroj”. cu deminutivul a f e m i n a d i l l o . Alãturi cu clasicul e f f e m i n a t u s . de unde spaniolul ºi portugezul a f e m i n a d o . I. XV. I. 279. a f f i m i n a t a z z u . 26: „Strigînd: auzi vorbã! auzi fleac o datã! Tocma un ca tine de min’ joc sã-ºi batã? Afarã! afarã! slugã blãstematã…” Spaniolul „a f u e r a !” sau „a f u e r a ! a f u e r a ! ”. Prov. AFEMEIÀRE. Afemeiat. la superlativ a f f i m i n a t i s s i m u . exprimînd o altã nuanþã decît sinonimii m u i e r a t e c . e de o formaþiune româneascã post-latinã ºi chiar destul de îndoios. Ieºitoare. Aceastã vorbã e rãspînditã mai cu seamã în Muntenia (Pontbriant. énervé.. cu deminutivii: a f f i m i n a t e d d u . mérge în pântece ºi în afedrona sã leapãdã…” 1648: „…tot care întrã în gurâ. 61). pe cînd afemeiat este de tot poporan. AFEMEIÀT. v. adus de Cihac (I. Sinonimul f e m e i a t e c . de unde infinitivul substantivat: „aceastã a f e m e i a r e nu-mi place”. portugezul „f o r a !” se întrebuinþeazã cu acelaºi sens interjecþional. „adonné aux femmes”. Dr. – v.. Cuvînt format d-a dreptul din f e m e i e prin prepoziþionalul a. Costinescu). sardul a f f e m i n a d u (Spano). Pann. anus. Polysu. Cuv. în rãnzâ întrâ ºi prin º ã z u t šase…” v. 74). faþã cu acela din 1648: 1693: Math. „gunaikoman»j”. sicilianul a f f i m i n a t u . nr. 1Afarã. 633): „afedròn. AFEDRÒN. Neogrecul ¢fedrènaj. Cihac (II. et subst. m u i e r c e ºi m u i e r o t c ã . Totuºi se poate zice metaforic: „lumea de astãzi e afemeiatã” sau: „aveþi o oºtire afemeiatã”. dar meritã de a se generaliza. De aci apoi ca verb: „nu vã a f e m e i a þ i ”. limba latinã vorbitã poseda o formã a f f e m i n a t u s . Românul afemeiat este colateral tuturor acestor forme romanice. fãrã a cita un text. (Traina). 17: „tot ce întrã în gurã. – ªezut.. s. macedo-româneºte m u l š e r a º c u . În grai nu existã.

Efendi. 421): „Aferim. derivat la rîndul sãu din grecul aÙqšnthj. vechii romani luaserã de la greci pe eâge. interj. În macedo-româna afendul însemneazã „tatã”. v. p. cu acelaºi sens (ªaineanu. într-un bocet poporan: „Ne alasaºš-nveasta Cu pulši-n casã. Divanul lumii. de ex. – v.. ms. Cinel-Cinel.. Ciocoii vechi. Femeie. În vechiul Pomelnic al mãnãstirii Bistriþa din Moldova (ms. „gunaikèdhj”. Dadãlšeš º-afenduluš…” (Conv. 7). mai pre mult te voiu pune…” „… e u g e . În secolul nostru. 1883. monsieur”. în Acad. al cãrora dialect turc era plin de persianismi. Afemeiat. lit. bravo! parfait! c’est bien! E persianul â f e r î n . îi zice poporul: „o muiere b ã r b a t ã ”. 1698. l. ci poate deja în veacul de mijloc prin cumani. aferim! ai rãspuns tocmai dupã dorinþa mea…” Alexandri. p. Dicþionarul bãnãþean. 3: „O cãprioarã! Aferim!… tocmai de ziua Smãrãndiþei…” Balada Ghemiº: 369 . românii de la turci pe aferim. unul dintre strãbunii familiei boiereºti S t r o e s c u poartã numele de AfendulŠ (Afændoylð). Rom. circa 1670 (Col. însã vechimea ºi marea rãspîndire a acestui cuvînt în limba românã. super multa te constituam…” 1AFERÌM! Pentru aceeaºi noþiune. slugã bunã ºi credinoasã. 487) Vine din turcul e f e n d i „maître. turceºti. cînd s-a întrodus sinonimul b r a v o . Filimon.. p. – Famãn. Accè. v. pr. serve bone et fidelis. quia super pauca fuisti fidelis. ne fac a crede cã n-a trecut la noi mai în urmã prin osmanlii. Elem. 41: „B r a v o . p. v. „moralement semblable aux hommes”. 75 b: Math. sc.. Tr. mult timp ambele interjecþiuni se întrebuinþau una lîngã alta. – Fãtãlãu. f. Euge. – Muieratec. Ioane. fiind foarte poporan în toate provinciile. p. XXV. Laudantis particula”. „¢ndrik»”. – Muierotcã… AFEMEIÈZ. cã pre puþine ai fost credinoasã. AFÈNDUL. în acelaºi mod precum la o femeie voinicã ºi energicã. – Muierce. Cantemir. zicîndu-se unui bãrbat gingaº ºi moale..AFERIM semblable aux femmes”. mascul. 23: „aferim. 1883. 45). n.

Cu nãpîrcã o bãtea ªi din gurã-i tot zicea: Aferim. Meºtere Manole. d e tine. 1877. B i n e fãcuºi cã veniºi…” Balada Meºterul Manole: „Aferim. pop. Teodorescu. Meºter învãþat. domn bun. 620) În construcþiune: „aferim d e c i n e v a ”. Sfîrºitul pãmîntului…” (Conv. 1794).AFERIM „Aferim.Din guriþ-o judeca.. 401) Marian. zidari. 64: „– eu nu mai ºtiu. 239: „Mîndra cum mã auzea. Uºa iute-o descuia ªi în casã mã poftea. p. Cã stãtuºi de mã-ntrebaºi Cînd e capul veacului. 159: „ªi iubesc o copiliþã. II. Eu în casã m-am vîrît. Aferim d e româncuþã Cu garofe în cosiþã…” Cu sens ironic: Critil ºi Andronius (Iaºi. spune-þi-mŠ mã rogŠ. Meºter lãudat! Aferim.D. Manole. Nouã meºteri mari…” (G. cãþea bãtrînã! 370 . Gãsii focul dezvãlit ªi lemne nepuse-n vatrã: Aferim cã era fatã!…” Balada Fulga: „. într-o colindã: „Grãi bunul Dumnezeu: Aferim. de ex. LuafãrulŠ nu ese dinŠ umbrile nopþii decîtŠ ca sã vesteascã sosirea zilii…” Marian. frate Ghemiº. p. ziâ este au noapte. Bucovina II.. – AferimŠ! i-a zis HironŠ. lit. Poez.

adj. printr-un adaos de ironie se zice: „aferim p o p ã M a r i n !” (L.) Costachi Negruzzi. v. frustraneus. vane.D. 61: „De-afetea. vergeblich. gratis. Arg. 2. AFÈTEA (D-).. îi strigau a f e r i m de se zguduiau pãreþii. Sinonim cu turcul (de) g e a b a ºi cu slavicul (în) z a d a r sau (de) p o m a n ã . Lexiconul Budan. le bravo. din adjectivul e f f e t u s . Poez. adv. umsonst”. Bãrcianu. apoi mai înlãturîndu-se emfaticul -a (v. pe care Forcellini îl explicã prin: „vanus. d-afetea este unul din cei mai remarcabili arhaismi latini în limba româneascã. nici „Marin”. pãstrat în Banat ºi pe alocuri în Transilvania. în cinste”. 300: „spes e f f e t a ” . ne rãmîne forma organicã afete.). „Fã ce-þi zic eu. gratis. aut pulvere fessa Membra labant: riget arcta cutis. Dialectes roumains.. S. unde-l împrejuraserã copiii. Picot. 1Aferim. cã šel nu se ducea nicãšurš…” „Ils se gardèrent de lui tant qu'ils purent. Iatã cîteva exemple: Virgil. durisque laborum Castigata toris. 870: „Vis eadem Oenidae: nec sole. Flacc. com. ºi-þi voi da un aferim…” (L. 511) În Tara Româneascã. Val. IV. p. Aen. Theb. d-afšecea. rãpit…” v.M. vanus. VI.). aferimi). frustra.M. m. S.. Teodorescu. adv. pronunþat ºi d-aficea. s. car il n'allait nulle part…” Variantul aficea sau afiecea. Interjecþiune luatã ca substantiv.. fãrã bani. ameþit. en vain.AFETEA Unde-mi sînt mieoarele? Unde-mi sînt odoarele?…” (G. ºi bãtrînul Socolean. doborît sub grindina laudelor ºi a aferimilor. se lãsase pe un scaun. Halal. fatigatus. Maidan): „d-afetea. pop. Stat. 2AFERÌM (plur. inutiliter”. irritus. 5A.. irritus. Liuba (Banat. 169: „de-afetea = 1. mãcar cã acela cu care vorbim nu e nici „popã”. în care e peste putinþã de a nu recunoaºte de la prima vedere adverbul latin e f f e t e . sans résultat. îi mulþemeau. contra non integer ille Flatibus alternis aegroque e f f e t u s hiatu…” 371 . datorindu-se particularitãþii fonetice bãnãþene de a amesteca pe te (ti) cu ce (ci). defessus”. inutilis. sine causa. mais e n v a i n . 440: „e f f e t a senectus”. Cum am învãþat româneºte: „Bãrbaþii îl fericeau.. VII. 25: „S-or pãzit de šel cît or putut.

tufã-n busunar. Cron. amintrelea etc. AFÈTEAªI AFÈTELEA AFÈTELEAªI AFÌCEA A v. Afetea.. – Tufã. 395: „…gelidus tardante senecta Sanguis hebet. AFÌF. 372 . frigentque e f f e t a e in corpore vires…” De aci în latinitatea vulgarã adverbul e f f e t e „sine effectu” (Du Cange. Turcul h a f î f „léger. Zilot. acilea.. acileaºi. inconstant”. étourdi. „în deºert”. v. Alexandri. afif! Dar ce-mi pasã!…” v. tufã-n pungã. încailea.. Deja în latina rusticã putea sã fi existat forma a f f e t e . cfr. v. adecã „en vain”. IV. românul d-afete rezultã de la sine din contracþiunea a trei vocale: d-a-fete = d e a . 12: „ªi cînd mã trezesc. Închin. v. pauvre.AFETEA Cic. V. cu acelaºi sens (Cihac). De senect. d-afeteaºi ºi d-afeteleaºi. 325).N. act. vb. afierosire). AFIEROSÈSC (afierosit. de unde eram afif de parale…” Acelaºi. Densuºianu ne asigurã cã-n Haþeg adverbul d-afetea se mai aude ºi amplificat: d-afetelea. din e f f e t e . Cuvînt necunoscut graiului þãrãnesc.. de proveninþã arabã (ªaineanu. Ian priveºte bãnãrit. Astãzi nu se mai aude. l799: „s-au afierosit ºi s-au d a t ca sã fie nestrãmutat nici odinioarã ºi în veci de la aceastã numitã sfãntã monastire…” (Codrescu. effeta). subst. aor. consacrer. D. dédier. et. turc. IX: „libidinosa etenim et intemperans adolescentia e f f e t u m corpus tradit senectuti…” Virgil. p.. Chiar fãrã aceasta însã. ºi afierositã la iubitorii de patrie fraþii sãi compatrioþi…” Mai totdauna afierosesc se întrebuinþa alãturi cu d a u . Chiriþa în provincie. lume pospãitã ºi deºartã! (sunînd banii în palmã). Uricar I. Cuvînt la modã în epoca fanarioticã. 3: „(Istoria scrisã) din îndemnarea iubirii de patrie. ¢fišrwsa. d’afete. dupã cum existã „affeminatus” lîngã „effeminatus” sau „affugere” din „effugere”. aciiaºi. pe lîngã cari el însuºi era cu totul de prisos.e f f e t e .. sc. Neogrecul ¢fierènw. II. Covrigariul: „Lume. p. effate. 83). mai jos: „aceastã afierosire ºi m i l u i r e …” 1817: „prin d a n i i ºi afierosiri…” (Ibid. Ififliu. urmînd adecã analogiei adverbilor ca: aºaºi. î n c h i n ºi alþi sinonimi. adj.. Tot acolo. Elem. gueux (Cihac). m i l u i e s c . Diefenbach. 7). Novum Glossarium.

nr. (R. 227). Märchen. 336: „Afin. Prodrom. Olteanu.m. 34). luminate împãrate! Am auzit cã împãrãteasa nu face copii ºi am adus buruieni. Language and languages. a stîncilor.. populaire: nom d’un héros qui se sacrifie par amitié. p. 11) ºi un variant cules în Muntenia de rãposatul Filimon sub numele de Omul de peatrã (I. aºa cum se vorbeºte pe la Cruºova. una neapolitanã. mai frumos decît tot ce este frumos pe lumea aceasta. cu un sufix deminutival. Omul de peatrã se începe aºa: „A fost odatã un împãrat ºi o împãrãteasã. Leipz. 2. Legende analoage au fost studiate de Hahn (Griech. ºi le puse nume: unuia D a f i n ºi altuia A f i n … ” Basmul întreg aminteºte într-un mod surprinzãtor mitul elenico-fenician al Dioscurilor. de mythol. Un tufar de afini se zice a f i n a r i u (P. unul de viþã mai strãlucitã decît celalalt. gustã dintr-însele ºi apoi le duse împãrãtesei sã le bea. t. foarte gustoase ºi cari se cheamã a f i n e . Iutza). sacrificîndu-se necontenit unul pentru altul. Tufa numitã afin înfloreºte ºi rodeºte între lunile mai ºi iuniu pe toate plaiurile României. t. 29): una neogreacã. apoi chemã pe împãrãteasa ºi-i dete buruienile sã le fearbã ºi sã le bea. dar nu fãceau copii. ca la arabi între „Abel” ºi „Kabel” (Avel ºi Cain) sau în Biblie între „Gog” ºi „Magog” (cf. afin se cheamã afinchšu. c. s. În macedo-româna. Vaidarecea). Iarã cînd veni vremea. rãmîne grea. pe care cum le-o bea. Transilv. p. ºi rãmase grea împãrãteasa. 92: „(pã iarba muntelui Gãmãliia) fãceam singur în mijlocu frunzilor..AFIN ÀFIN sau AFÌN. Orlat). Märchen. fãrã sã-i spuie de ce treabã sînt. ci este o ingenioasã 373 . scoþînd mici broboane albastre dînd în negru. a f i n ã – a f i n c h e (M. Fãgãraº.. o prescurtare lãuntricã dã toate cîte-mi vini-n minte…” Cuvîntul e comun tuturor românilor. Uneori se pronunþã: afen. Opincaru. dupã cum ºi la „fragã” se acaþã acolo un sufix deminutival: „afrandzã”. 1878. Deocamdatã însã ne interesã numai elementul onomastic: D a f i n ºi Afin. Farrar. 1. Lond. Simu. Aci nu e o simplã paronomasã foneticã.. afarã de oarecari asemãnãri indice. a fragilor º-a afinilor. amîndoi tineri ºi frumoºi.. neºtiind puterea lor. Sibii. nãscurã amîndouã cîte un coconaº. Nu trecu mult timp la mijloc. 1862. Jipescu. a f e n i º . Împãrãteasa chemã pe bucãtãreasã ºi-i dete buruienile sã le fearbã. Dar de unde vine cuvîntul? Românii posedã în douã varianturi legenda eroului care merge cu amicia pînã a se preface de bunãvoie într-un stan de peatrã: un variant bãnãþean. a f e n ã . Într-o zi veni la împãratul un arap buzat ºi-i zise: Sã trãieºti. Bucãtãreasa. Stuttg. Dr. prin locurile stîncoase ºi umede din pãdurile montane ºi subalpine ºi prin pãºunile petroase din regiunea alpinã”. 1845. 1864. Ionescu. c. Brîndzã. publicat de fraþii Schott sub titlul de Viliº Viteazul (Wal. nr.: airelle. nr. Þãranul român. de botan. cei doi fraþi gemeni. Bunea. ori a f i n e t . Împãratul luã buruienile de la arap ºi porunci sã-i dea cal împãrãtesc ºi un rînd de haine de aur ce-þi lua vederile de frumuseþe. Haþeg) sau a f i n i º (A. una germanã. Vaccinium Myrtillus.

ca nume al „mirtului”. Daphino. nu vine din neogreaca. „piperu-lupului”. rostit mai adesea àfin (à f i n ã ) ca în d à f i n . Dupã cum numele d a f i n u l u i „laurier” s-a dat la noi plantei „mezereum”. Ambii se menþioneazã mereu împreunã: „cum floribus l a u r i et m i r t a e ” (Du Cange. Acest -i. II.. de la cari cuvîntul a colindat apoi la popoare învecinate..N. deminutiv din „laurus”. fr. Filologia romanicã rareori are nevoie de a se urca sus tocmai pînã la epoca ario-europee. ci din vechiul grec d£fnh. adecã o traducere a latinului a f f i n i s . vechile lor numiri latine poporane ar fi trebuit sã disparã din grai. Una din numirile franceze poporane ale „mirtillei” e c o u s i n e t . în ingenioasa identificare a grecului d£fnh = (d£cnh) cu sanscritul vedic „ahanâ (=aghanâ)”. Afin). Flora mythol. Este o reminiscinþã clasicã la Corneille: „Votre époux à son m y r t e ajoute ce l a u r i e r …” Nu vom urmãri pe Max Müller (Selected Essays. un deminutiv de la „myrtus”. Paralelismul e perfect. Dict. Ambii erau deopotrivã sacri (Dierbach. loireolea). XV. pe care ºi limbile neolatine occidentale o cheamã „laureola” (lauréole. dacã nu s-ar fi adaptat la alte tufe. d. ca cei doi fraþi gemeni din legendã. mirtilo etc. ambele plante fiind privite ca rude. Daphinidis. v. I. l’anc. Dar mai este ceva. 1881. ajunse a însemna douã lucruri foarte înrudite: d a f i n „laurier” ºi afin „myrte”. c o u s i n . franc. 264.2 II. prin etimologie poporanã de la „a f f i n i s ”. cu cari – bine sau rãu – îi asemãna omul de la þarã. 609). între numele lui „vaccinium myrtillus” la noi ºi numele lui la francezi n-ar mai fi nici mãcar deosebirea dintre original ºi traducere. prin intermediul anume al latinitãþii vulgare. În generalitatea cazurilor. myrtille. ceea ce mai întãreºte încã odatã cele spuse mai sus despre afin ca nume al „mirtului” deja în latinitatea vulgarã. l a u r e a et m y r t e a ” (Plin. vous mi a f f i n ” (Godefroy. trecut sub aceastã formã la serbi ºi la bulgari. În conspect: 374 . de unde ar rezulta posibilitatea chiar la elini a unui dublet ¥fnh. în loc de „cousin”. „cousine”.. 29). mirtillo. În inscripþiuni latine ne întimpinã: Daphine. se putea zice foarte bine: „a f f i n ”. Mirta). Din d a f i n . „cleiþã”. ital. v. Dafinul ºi mirtul nefiind indigeni în România. 653). „a f f i n e ”. 63).AFIN întrebuinþare logicã a douã forme ale unuia ºi aceluiaºi cuvînt. ºi atunci. p. Românul d a f i n . mai numitã altfel „tulichinã”. vulgar „a f f i n u s ” (Du Cange). chiar pe tãrîmul latin rustic. Din cauza acestei fuziuni a douã cuvinte. H. cheia problemelor se aflã cu mult mai aproape ºi e cu mult mai sigurã. catã sã se fi nãscut afin. dar uneori afìn (a f ì n ã ) ca în affìnis.probeazã într-un mod irezistibil latinismul d a f i n u l u i la români.. Laurul ºi mirtul se bucurau la vechii romani de o egalã consideraþiune mai presus de toate celelalte plante: „duabus coronis utebatur. Sã se observe cã în vechea francezã. iar nicidecum viceversa (Cihac. 396). tot asemenea numele afinului „myrte” a trecut la români cãtrã o varietate de „vaccinium” cãrii ºi graiurile romanice din Apus îi zic „myrtillus”. care adãusese pe caracteristicul -i-. span. izvoreºte necertitudinea accentului în afin. c o u s i n e . Dafine (Corssen. Ausspr. de exemplu: „bien veigniez touz.

1883. zice: „Au domnit cu pace 3 ani cu toþi boierii bine. Bobolna. nu „daiu”. p. d¦fnh lat. – Coacãz. vorbind despre domnul moldovenesc Cehan Racoviþã. Turcul a f ï û n . AFIÒN. Sã nu uitãm cã prepoziþionalul d. nu se acaþã la noi niciodatã la termini botanici. l-au luat apoi pe de o parte ungurii. Letop. iar pe de alta – rutenii din Bucovina sub forma a f e n a .AFION gr. Herba soporifera”. pe afin „vaccinium myrtillus”. „daglicã” ºi aºa mai încolo. alãturi cu termenul propriu rutenesc „boriwka” (= polon.. III. opium. este darã cea organicã. subst. De atãta era straºnic cã mãnca afion dimineaþa. – v. d a f i n e (Paroh G. circa 1670 (Col. deminutiv de la ÑpÒj „suc” (ªaineanu. p. Baia-de-Criº). afin ºi d a f i n sînt fraþi ºi prin etimologie. prefãcîndu-l în a f o n y a dupã armonia vocalicã maghiarã. Visag.. iar broboanele lui cele dulci. „aglicã”. 7). l. – Meriºor. p. ªi italieneºte se zice a f i o n e (Tommaseo). cîntecul de blãstem al unei fete înºelate: 375 . În Banat. ms. ºi mai cu seamã din specia „papaver somniferum”. Afin. Substanþa narcoticã numitã afion se extrage din diferite specii de mac. Iancu. 181. Preparaþiunile orientale. moºtenitã ca dublet din epoca latinã. ÀFINà sau AFÌNÃ. Elem. dar trebile ºi le cãuta cu toatã rãndueala…” În poezia poporanã. ºi la vreme de chindii bea pelin cu ulciorul. Cronicarul Ion Canta. dafin „laurier” dafin „lauréole” + (afin) „myrte” afin „myrtille” affinus (cousin) (cousin) „myrte” cousinet „myrtille” Fraþi în arheologia latinã. turc. luat de la arabi. De la noi. cari la rîndul lor îl împrumutarã din grecul Ôpion. sînt cele mai vestite. Chiralina. Tr.. daphinus rom. borowka). 421): „Afiom. „arþariu” etc. ca în „dalb” = „alb”. Morfinomania pare a nu fi de tot nouã la români. – Dafin. Aci forma e ungureascã: a f i u m . fraþi în mitologia româneascã. conservatã la bãnãþeni. Afin. ºi preste toatã ziua se afla tot vesel. „alun”. între cari ºi faimosul „haºiº”. pînã astãzi afinul se cheamã pe alocuri dafin. com. Se zice „aiu”. „anin”. Forma dafin pentru afin. În Dicþionarul bãnãþean. vulg.. v. sau mai bine numele fructului a f i n ã . AFINÀRIU AFINÈT AFIN̪ A v.

très-minutieusement. Paralela romanicã cea mai apropiatã prin elemente constitutive ºi prin asonanþã este italianul a p e l o a c a p e l l o „con tutta esattezza” = lat. Bucovina I.p i l u m . carele cu oºtile la Asia. 1646. de va fi bošarin sã-l bage în ocnâ. ºi pe ce vreme.B. haarklein” (L. precum i-au aflat. Chron. 1698. 326: „Apoi (Constantin cel Mare) au luat soþie pe Likinie. în descrierea împãratului Petru cel Mare: „om d e f i r e întru tot”. – Aþã. apoi de la dînsul – ºi de toate d e a-fir-a-pãr povestindu-i…” I. II.. Creangã. distingué. Cantemir. décii sã-lŠ spãndzure. ce Maximin. 446): „au fãcut nemþii mare tãrãboi prin mãnãstiri ºi au rãscolit d e a-fir-a-pãr toate chiliile maicelor…” Adverbul a-fir-a-pãr reprezintã literalmente un prototip latin: a d . noble.a d . šarâ de va fi omŠ deafirša (dèfírà). 1882. f. S-a dus bãdiþa Ion ª-a lãsat murgu-n pripon: Murgul paºte ºi necheazã. ºi de hrana lor – întîiu de la lupoaicã. éminent. I.). lit. 20: „cela ce va vinde feorul altuša sau robul altuša sau fie pri ce omŠ. Divanul lumii. Pravila Moldov. adj. dentãi sã-lŠ poarte de coadele cailorŠ. Cantemir. Puica plînge ºi ofteazã…” (Marian. p. v.. atunce sã-i tae capulŠ…” La Nicolae Costin. 10A (p. 104). vorbind despre Alexandru Machedon: „Au doarã m a i di-afiria decît dînsul mã voiu face?…” 376 . de fil en aiguille. – Pãr. 12A (p. 97). Amintiri (Conv. Chron. vrînd decît Constantin ºi decît Likinie mai mare ºi m a i de-afirea sã sã arate. indécl. „Un om d-afirea” este acela care nu numai e s t e . AFÌREA (D-). 113). Nu existã nicãiri în limbile romanice o formaþiune cu acelaºi sens atît de plasticã. v. 3 a. I. Ea ar trebui re-ntrodusã în literaturã. în loc de prozaicul neologism „eminent”. 21) v.. Un arhaism dintre cei mai eleganþi ºi mai energici.. šarã de va fi slugã ce sã dzice om mai de •os. ci meritã d e a f i sau – cu infinitivul arhaic – meritã d e a f i r e a .c a p i l l u m .a d . este o greºealã a ediþiunii în loc de: „om de-afirea…” Mai adesea se întrebuinþeazã la comparativ.f i l u m . très-exactement. f. 76: „spuindu-i toate d-inceput.p i l u m . adv. – Fir. Mac. accuratissime. A-FIR-A-PÃR (D-). mai ales în poezie. Formã mai veche a locuþiunii adverbiale d i n f i r î n p ã r „singillatim.AFION „Frunzã verde de-afion. a d . s-au sculat cu oaste ºi au întrat neprieteneºte în Iliria…” Acelaºi. aºa cum s-a tipãrit (Letop.

ce sã ašbâ mãrseš spre une osãbite lucruri. Paremiar. raréfier. 102 b: „…sã nu sã m a i de-afiria decît iaste socoteascã ºi cu deºartâ mîndrie înflîndu-sã sã sã mîndreascã…” Cu -hi. vechiul grai formase substantivul abstract d e . deosebit de d e a f i r i m i a (dèfirímà) trupului ce poartã. A întinde un corp. ori aºezate astfel încît numai se pare cã sînt multe. aºea ºi de acmu înainte pasire a fi vrédnicã iaste. 170: „De-a fire sau de a fire. ºi în basna veche va sã sã zicã cã oarecare evghenie în niamul sãu are…” v. nici tu vei fi m a i di-afiria sau mai harnic decît alalþi oameni…” Ib. (ms. Pann. Afire. 94 b: „omulŠ šaste pre lume fiinþâ m a š de-ahirša. 195) cuvîntul ne întimpinã cu sensul de „vir”: „era de-afirea Iosif de treidzeci de ani…” ceea ce se zice astãzi: „m a r e de atîþia ani”. idoneus. precum pãnã acmu adevãrat pasire au fost. f. dacã lemnele sînt subþiri. lãudatã ºi în buni chezi luatã. cãce cã-š cugetãtoršu ºi cuvântãreþŠ…” În Pentateucul orãºtian. Proverb: „O ceri rasã º-afînatã. Cipar. h a r n i c . dar fãrã a i se adãuga ceva în materie sau în greutate. 110) Un car cu lemne este afînat. III. dégrossir” (Cihac.a f i r i m e „noblesse. 1683. O dai cu vîrf ºi-n d e s a t ã …” (A. ºi încã nu fietece pasire. 31): „Aºadarã Struþocamila. 1683.= -fi-: Dosofteiu. AFIRÌME (DE-) – v.. schicklich”. menu. tauglich. 198 a: „a šubi neºtine sã-º întãreascâ cumu-š spune mintša sa ºi nu-º tae a sa voe. I. majesté”: Cantemir.. Este în opoziþiune cu î n d e s . Synaxar. Rom. de-a fi sau de a fi.. amoindrir. a sã-mbrãca m a š de-ahirša (dèhírà) decât alþâš fraþŠ…” Acelaºi. ce aºeaºi slãvitã. dec.. Afînez nu înseamnã niciodatã „rendre mince. aptus. AFÎNÀRE v. p. 377 . Lexiconul Budan. de vréme ce.. A-mirare. Din adjectivul de-afirea. ierogl. – Fireº. vb. Ist. rendre moins épais ou moins solide. amincir.AFÎNEZ Ibid. 4. AFÎNÀT A AFÎNÈZ (afînat. Princ.. Afînez. f. 20 b: „…precãt socotesc. 87) ºi întru nemic n-are a face cu italianul a f f i n a r e sau francezul a f f i n e r „subþiez”. La românii de peste Carpaþi acest adjectiv se mai pãstreazã încã. fãcîndu-l mai mare la vedere. f. f. în Acad. afînare). din 1581 (ap.

9. I.. Fãrã prepoziþionalul a (= lat. rarefacere. Fîn. rarus. O dimineaþã pe malul lacului: „Ca prim-acea zãpadã ce cade afînatã Pe locuri neumblate l-al soarelui ivit…” Cuvînt afînat sau stil afînat însemneazã „prolix” sau „polilogic”. Jipescu.. c’est retourner du f o i n en batifolant dans une prairie”. al Bis. -Ã. rarum sive minus compactum reddere. 378 v. a dezdesi”. Cron. AFLÀRE (plur. Aflãturã. copt ºi mare. aflãri). 199): „credinþa šaste arâtare ºi aflare celorŠ lucrure nevãzute…” Zilot. 1640. p. în provenþala f e n a r . „F a n e r – zicea glumind d-na de Sévigné – est la plus belle chose du monde. în ambele cazuri lãtineºte: i n v e n t i o . Aflu. miscel. afînat. Sf. a rãri c a f î n u l din claie. action de trouver ou de se trouver. inventé. inimã afînatã – „om fluºturatec”. Corespunde ca adjectiv tuturor sensurilor verbului a f l u . XVII (Cod.f. s. vechi f e n e r . ad). cap afînat. 79: „omului cu mintea plãsmuitoare îi ie felu d-aºa.. Opincaru. Braºov. nazurili. pentru ce cã toate jucãrile le-au fãcutŠ dracul…” Text din sec. découvert. reprezintînd toate sensurile verbului aflu. de découvrir. d’inventer. Vine din latinul vulgar a f f e n a r e = „versare f e n u m furcillis” (Du Cange). adicã: cela ce cugetã nalt. Nicolae din. d’apprendre. 39): „Afînare (din a d ºi f î n ). p. Infinitiv substantivat. Cezar Bolliac. mintea dã cocã. ªi mai denainte o spusese Costinescu. Bud. f.) ºi Aflarea capului Sf-lui Ioan Botezãtorul (25 mai). despre „vãcãrit”: „Destule cercetãri L-al vitelor aflãri. 24: „A afîna. – Aflu. 130: „cît lenea. acelaºi cuvînt este francezul f a n e r . ãl fîrfînatic are ºi cuvînt afînat ºi mers cãrãrat…” Ibid. 1AFLÀT. Precum în franceza termenul plugãresc f a n é a trecut metaforic la sensul de „veºted”.AFÎNEZ Etimologia cea bunã s-a dat de Laurian ºi Massim (I. ms. Pentru ca sã s-arate Cu sadacat la toate…” Între sãrbãtorile creºtine sînt: Aflarea Sîntei Cruci (Lex. tot aºa la români participiul afînat a ajuns a însemna „uºurel” sau „nestatornic”. v. a f l u : trouvé. Pravila Munteneascã. 39 b: „o aflare a dracului. appris. Vocab. simþirea-ngustã or domni piste cap ºi inimi afînate…” v. e tîrzior la vorbã ºi molîu la pas. part passé d’ . minus compactus”.

(ms. AFLÃTÒR.I. Pe de o parte. exister. 366: „deaca veni (Theodosie cel mic) în vrãstâ de însuratŠ. découverte. inventer. demeurer. invenire: trouver. Letop. 421): „Aflãturã. aflu „avoir”. adj. 1. vb. – 2Anevoie. dar céle de demult ºi rãsuflate de atãta vrémi de ani! ce eu cum am aflat.. Liuba. 1883. 1.. Caransebeº. ÀFLU (aflat. découvrir. au mai puþine. com. 1620. I. nu l-ar fi aflat…” Cronicarul Ureche. l. aflat d e n e v o i e ºi fras” (S. În vechile texturi bisericeºti. provincialisme de Banat: épilepsie. se clasificã toate accepþiunile lui aflu. constater. în grai însã ºi-n texturi istorice el funcþioneazã într-un mod mult mai vag sau mai elastic. Aflu. p. cel ce se a f l ã în cutare loc sau în cutare stare. se comporter. -OARE. bãnãþean. . În aceste douã direcþiuni: h a b e o ºi s u m . (pl. aflu corespunde totdauna latinului i n v e n i o .. et subst. Negruzzi. 96: „de multe ori omul însuºi céle ce véde cu ochii sãi nu poate sã le pue pe rãnd. Inventio”. Tr.. 95). p. ne întimpinã: „am cercat ca sã putem afla adevãrul ca sã nu mã aflu scriitor de cuvinte deºarte…” (Letopisiþe I. – Aflare. apprendre. chose trouvée. v.M. ºi au spune mai multe. qui se trouve quelque part. aflare). adecã este” (L. unde primul aflu exprimã noþiunea de „habere”. t r ã i e s c . Aflu. de exemplu. Toþi sorbeau astã iscusitã bãuturã. p e t r e c . AFLÃTÙRÃ. „Epilepsia se numeºte la noi boala mare. I. dar subsensurile fiecãrui sens fundamental se confundã adesea unul cu altul.: „lucrul a f l a t ”. Rom. care face nu mai puþinã cinste aflãtorului ei decît aflãtorului tipografiei ºi a corãbieriei cu abur…” v. iar al doilea pe acea de „esse”. boala rã. circa 1670 (Col. Aflu. 2. Într-unul ºi acelaºi pasagiu. v. Au mai pãþit-o ºi alþii: „Ciaiul vãrsat prin pahare luã o vãpsea purpurie. ºi multe zmintéºte. amestecîndu-se cu rumul de Giamaica. 51): „Iarã mai pre urmã cu toþii zisãrã cã precum vulpea au fost aflãtoarea sfatului.n. 22): „…sã afle pre mãria-ta astâ puþinea scrisoare de la noi cu bune pãci ºi cu sãnâtate petrecând…” Moxa. p. L. ieroglif. „Cel ce a f l ã . Ist. a) aflu = g ã s e s c : Pann. p r i n d v e s t e .R.. pe de alta. d e s c o p ã r . Cantemir. Dicþionar ms.). cu: s î n t . aºea iar㺠ea va fi sãvîrºitoarea faptului…” Cost. soru-sa Polhiriša grijiša sã-i afle soþŠ…” 379 2AFLÀT. se invenire: être..AFLU s. 52: „Sã-l fi tot cãutat.f. a d e v e r e z . Maidan). Prov. s. în Acad. aflãturi).. sinonim cu: g ã s e s c . aºa am arãtat…” Act moldovenesc din 1610 (A. invention. qui trouve ou invente quelque chose.M. n ã s c o c e s c . II.

ºi de acolo tot culmea în •os pãn-tr-un plop întru carele am aflat boorul vechšu…” Zilot. Sibii. unde aflãm este vechea formã organicã pentru actualul aflarãm. 89: „înparte-sâ mušarša de la bãrbatŠ cu voša ei ºi fãrâ ºtirša gšudeþului. conacul i-l aflarã…” Pompiliu. Gãsesc. aflãmŠ credinþâ adevãratâ…”.M. Iar de cînd m-am mãritat..2. te-aº afla…” 380 . Moxa. nice argintŠ. p. cãndŠ va fi bãrbatul ei ereticŠ ºi pentru ce va meºerŠºugui sã afle v r é m e sã o poatâ omorâ…” Moxa. miscel.) v. f.. 19: „ªi prin codri m-aº lua Pînã. 390: „auzirâ de la masâ bošarii ºi-ºŠ aflarâ de-aciša p r i l e j Š ºi începurâ a plãnge ºi a ruga pre înpãrãtul…” Legenda Sf-tei Vineri. 1620. text din secolul XVI (Cod. 308) Cu acelaºi sens în locuþiunile: „aflu v r e m e ” ºi „aflu p r i l e j ” – „trouver le moment favorable”. aflarâ unŠ capŠ de osŠ…” Delimitarea unei moºii din Moldova. ºi acišaºŠ tremise cãtrâ cei frãnci ce era în Þarigrad ºi le zise: nu vošu de la voi nice aurŠ. Paremiar. pop. p. luâmŠ duhulŠ cerescŠ. dragã. De lucram. 1646. b) aflu = d e s c o p ã r . Pravila Moldov. Sf. ce moaºtele preapodobnei…” Sã mai menþionãm aci locuþiunile: „aflu c u c a l e = trouver opportun”. I. 102 a: „vãdzumŠ lumina cea adevãratâ. al Bis.. f. „aflu d e c u v i i n þ ã = trouver convenable” (L. De vodã cercetînd. de nu lucram Mamei tot dragã eram. 87): „…pãnã într-un ºtejar unde am aflat boorul vechšu. Nicolae din Braºov.. 1646. p. 1644 (A. Poez. 1683. nice mãrgâritari. 77): „šarã acest înpâratŠ IoanŠ (Aseanu) bunŠ p r i l e j Š aflâ ºi cugetâ uîn sfétŠ foarte bunŠ ºi cu ogoadâ cãtrâ D-dzeu ºi cu laudâ ºi cu folos.R.I. Nici un bine n-am aflat…” (Alex. 79: „Acei mai mari boieri pe loc cum s-aºezarã.AFLU Pravila Moldov. f. 1620. nice pietri scumpe sã-mi daþi. 356: „sãpândŠ temeliša afundŠ în pãmântŠ. 9: „de va afla neºtine mascurŠ sau dulãu sau ºi altŠ dobitocŠ stricãndŠ ºi fãcãndŠ pagubâ…” Dosofteiu. ms. Doina Nevestei: „La mama pe cînd eram. p.

c) aflu = n ã s c o c e s c : Balada Vulcan: „Împregiuru-i adunaþi ªedea turcii înarmaþi. II. Nici cã-n lume i-afli l o c u l !…” (Alex. Sã te aflu.AFLU Balada Corbac: „Maicã-ta mi-a poruncit Sã tot zbor neobosit. p. p.2. 381 . a fi tare turmentat de anxietate. ºi aºa îndatã au ºi scos dãri multe fãrã samã pre boeri ºi pre þarã…” v. despre Duca-vodã: „…îndatã au aflat p r i c i n ã . III. 181). ard-o focul! Cînd chiteºti sã cerci norocul. 310) v. 26: „…cum au mers acolo. 21. Zoe I: „Iliescul aflase c h i p a se dezlega pe nesimþite dintr-un lanþ ce nu era potrivit cu uºurãtatea inimei sale…” De asemenea „aflu p r i c i n ã ”: Nicolae Costin. Letop. Negruzzi.M. 92: „apucâ de le aflâ f i r š a ºi de-aciša le scoate den minte…” Tot aci vine locuþiunea „a nu-ºi afla l o c = a nu se astîmpãra. Doina Nevasta bolnavã: „Asta-i lumea. 1646.” (L. Poez. pop. Zoe I: „Unchiul meu a aflat legãtura noastrã ºi e foarte mînios asupra mea…” Figurat: Pravila Moldov. cã era ºi om meºter ºi isteþ la fire. ca sã ºtiu De eºti mort sau de eºti viu!…” Negruzzi.. Pe spinarea vîntului În giurul pãmîntului. Letop. f. Nãscocesc. Descopãr. se ruga lui ªerban-vodã sã între la mijloc sã afle u n c h i p d e c a l e sã-i mãntueascã de Dumitraºco-vodã…” Cost. de durere etc... ªi pe rînd se întreba: Ca ce moarte i-ar afla? Unii zicea sã-l omoare Cu laþ de spînzurãtoare…” Acelaºi sens în locuþiunea: „aflu c h i p ” sau: „aflu u n c h i p d e c a l e ”: Nicolae Muste. II. zicãnd cã are Împãrãþia multe trebi ºi-i cere de la þarã mulþi bani.

I. De ce dracul n-am aflat Cã tu eºti de mãritat. 10: „care p o v e s t e . p. III. Cãci ºi eu te-aº fi luat…” (Ibid. Sãtenii toþi. auzindu-se în Þarigrad la Împãrãþie. numai sã caute sã afle cum ar fi lucrul mai adevãrat…” A.AFLU d) aflu = p r i n d v e s t e . 497) Un strigãt de joc: „Muieruºcã din Bercuþ Cu peptarul cel mîndruþ. Letop. cum aflarã. Prov. Aerul ca sã-ºi mai schimbe. Cu mari cu mici alergarã…” 382 . ªerpi cu floricele. n-au crezut. 371) Balada Codreanul: „Frunzuliþã de dudãu. cînd ºi cînd Aflã ce nu-i dã prin gînd…” Ibid. Tristã v e s t e de-i afla…” (Jarnik-Bîrsanu. ce vrãnd sã adevereascã lucrul. Vezirul au scris la Duca-vodã aice în þarã. Urºi cu cãprioare ªi nouri cu soare?…” Nic. maicã. S-au aflat la Movilãu De Codreanul cela rãu Cã se primblã pin ponoare.. III. 46: „Se duserã împreunã La moºie sã se plimbe.. 171: „Trãind omul. Transilv.. Muste. Pin potice fãrã soare…” Balada Chira: „Unde s-au aflat Cã s-a-mpreunat Corbi cu turturele. supãra. Balada Calul Radului: „Nu te. Pann. m ã î n º t i i n þ e z : „Ce ai aflat? = qu’as tu appris?” (Pontbriant).

241): „sã hotãrãþi cum veþi afla mai cu direptul c u s u f l e t e l e v o a s t r e . ºi de niºte pãine ce au zãs cã le-au luat Dumitraºco stolnicul. în graiul juridic din trecut: „aflu d e r î n d u l unui lucru” vrea sã zicã „de statu rei cognoscere”. de se va afla cã le-au scos stãlpii. am poruncit domnia-mea cum de vor putea luoa rumãnii din satul Teºila carte cu blestem asupra lor pentru aceºti oameni ce scrie mai sus…” De aci. I. ms. aceºtii trei boošarii. I. I. sã nu mai vie jalobã pre voi. 319) e) aflu = a d e v e r e z .. 41: „orcare zlãtaršu va mesteca aurulŠ sau argintulŠ cu alte lucruri fãrã ºtirša stâpãnului.R. „a afla cu sufletele sale” = „videri ex animi sententia”. ca sã hie tare ºi putérnic cu cartea domnii-méle a lua hatalmul 12 boi ºi sã-i aducã aicea la domniea-mea…” Pravila Moldov. 1697 (Cond. 203): „ci rãmãind ei de judecatã ºi vrãnd domnia-mea ca sã li sã afle direptatea lor.I.AFLU Tot aci locuþiunea: „au aflat t î r g u l º i þ a r a ” = „la chose s’est ébruitée”. pop.I.I. 1639 (A.R. Vasilie Lupul.R. ºi aflãndu-sã lucrul ºi dintr-alte scrisori cum cã au fost fãcut Iordache stolnic la zilele lui Antonie-vodã nãpaste lui Stroe vornicul…” Acelaºi. nu fiindcã nu este. iarã de se vor afla nescare oameni rãi. 1696 (ibid. f. p. ºi mai jos: „nooi aºa amu aflatu c u a l é n o o a s t r é s u f l é t é ºi mãrturisim…” Act moldovenesc din 1659 (A.. ºi nooii aºaa amu aflatu c u a l é n o o a s t r é s u f l é t é . Stat. Cu acest sens. precum a d e v e r e a z ã în dišatã. cum acestu þigan ce šasté maii sus scris au foost de mooºie alu jupãneaseii Anncãei…”. Teodorescu. în Arh. bãtr. ºi precum veþi afla. sã ne faceþi ºi o mãrturie sã ne daþi ºtire…” Miron-vodã Barnovski porunceºte la 1627 pãrcãlabilor de la Neamþ (A. 1584 (Cuv. aflu se deosebeºte de „gãsesc” ºi „descopãr” prin aceea cã presupune o cercetare fãcutã într-adins pentru ca sã se dea cuiva ceea ce i se cuvine..D. nooii amu ublatu pre urma acestuii þigan. 383 . 39): „né-a foost luatu pré nooii pré rãvaºé domnéºtii de sã aflãmu d e r ã n d u l acestui þigan…” Tot acolo: „nooii. p. 14): „sã lãsaþi foarte în pace miºeii. 1646. Doinã munteneascã: „Am iubit-o numai seara ª-au aflat t î r g u l º i þ e a r a …” (G. Poez. Tudoru Logofãt. de sã vor afla d e f a þ ã . dar fiindcã nu se dovedeºte. 87): „s-au jeluit rugãtorii noºtri cãlugãrii de la Beserecani cã le-au scos (stãlpi) de unde š-au pus hotarnicii. este o întrebuinþare mai mult juridicã a cuvîntului... III. cu altã cu nemicâ numai cu capulŠ sã plãteascâ…” Constantin Brîncovanu. furi sau tãlhari. ce sã dzice de va spurca lucrulŠ ºi sã va afla mincšunos.. d. 233): „ºi a d e v ã r ã n d u -sã cum cã au plãtit Stroe vornic toþ banii deplin încã din višaþa lui. unii ca acéša sã-i prindeþi ºi sã-i legaþi ºi sã-i trimiteþi la domniša-mea…” Simpla negaþiune impersonalã „n u s e aflã” însemneazã cã ceva nu se poate constata juridiceºte. În scurt. „aflu d e f a þ ã ” = „teneo manifestum”.

ºi nu s e afla nime sã-lŠ poatâ încãleca…” Sau la Gr. Stan: N u s e aflã. 1673. Covrigariul: „Epistatul: Ce ai fãcut boierului.R.AFLU Mitropolitul Anastasie. 1695 (A.. cel mult „a fi faþã” sau „a fi într-o situaþiune determinatã”. 388: „aduserâ lui MihailŠ unŠ bidiviŠ prea bunŠ. în obicinuita întimpinare: „cum t e afli? Cum v ã aflaþi?” sinonimã cu „ce mai faci?” Dumitrachi Vãtavul.I. Trebui înlãturate acele cazuri în cari „a se afla”. 1610 (A. O colindã din Ilfov: „Cine-n lume s-o afla. IV. Omiliar. p. 1580.D. I. deºi s-ar putea înlocui prin „a fi”. 3: „toþi oamenii aflâmu-ne ca întru o corabie întraþi. 63): „pentru mine sã ºtiþi dumnavostrã cã cu mila lui Dumnezãu n e aflãm cu sãnãtate…” De asemenea. în poezia poporanã ne întimpinã nu o datã expresiunea stereotipã: „se aflã ºi se a d e v e r e a z ã ”. aflu „être”. pop. de exemplu: Moxa. E totdauna reflexiv. Aºa mai întîi. nu se afla în þarã. 22): „de s-are ºi mai scula Agãpišanii sã facâ vro pãrã ºi sã nu sã þie de lége. mãi covrigarule? Stan: Eu? fereascã sfîntul! Nu i-am fãcut nimica. la p. 72) Alte exemple vezi mai sus. darŠ deîn MisirŠ. ºi prin urmare e sinonim cu g ã s i r e .I. 1620. Poez. 2. Sã iasã-n vad Ca un brad…” (G. în urmãtoarele exemple: Coresi. I. ªi era poprit lucru sã s-aducã d-afarã…” Nici o noþiune de c ã u t a r e nu se cuprinde însã într-o mulþime de cazuri în cari „a se afla” însemneazã numai „a fi”.R. f. Oglinzile: „Oglinzi ca sã se vazã. cã aimentrilea nu sã va afla…” Cu acelaºi înþeles la Alexandri. Alexandrescu. quatern. p. Teodorescu. 119 a: 384 . mãriša-ta sã nu crezi. Epistatul: Cum nu? s-a plîns mie cã l-ai batjocorit. domnule epistat…” În fine. în care ambii termeni sînt meniþi a întãri unul pe altul. 282. totuºi rãspunde la o c ã u t a r e . S-o afla º-a d e v ã r a Sã dea-n mare Ca o floare. ce se zice întru trupulŠ acesta putredulŠ…” Dosofteiu.

însã pãnã va trãi soþul mieu Ancuþa. Aprodul Purice: „Luînd veste cum cã ªtefan. 24: „A-þi fi rob îmi este falã. Codicele Voroneþian. întrãmu de vãînslãmu ºi ne apropiem de Chipru…” Ib. F o r m e a r h a i c e : a) Prima persoanã pluralã a perfectului: aflãmu = actualul aflarãm. sã le pãzeascã ºi sã sã hrãneascã ºi ša cu dãnsele…” Cost. XXVIII. adscendentes navigavimus. în Arh.): Act. ubi i n v e n t i s fratribus rogati sumus…” b) Secunda persoanã pluralã: aflatu = actualul aflarãþi. punînd pe afli. 385 . ºi rugaþi fumu de ei…” „…et quum i n v e n i s s e m u s navem transfretantem in Phoenicen. ms. quum apparuissemus autem Cypro…” „…i n v e n i m u s hunc hominem pestiferum…” „…secunda die venimus Puteolos. p. avînd cu el oastea sa…” ºi mai jos: „De va vrea Dumnezeu astãzi sã putem ca sã scãpãm De primejdia aceasta întru care ne aflãm…” Pravila Moldov. šuo aflãmu fraþii.AFLU „ªi dzâlele li s-or afla pline. p. 62): „moºiile cãte sã aflã sã fie pe seama mãnãstirii toate.. Rãu te afli la-ndoialã…” În ultimele douã exemple ar fi mai româneºte: „s t a i la îndoialã” ºi „sã f i i judecat”. Cîndu-š va lua Domnul cu sine…” Act muntenesc din 1687 (A. atunci s-afla În þinuturi depãrtate. Ap. Vãcãrescu. Cron. f. 5: „aflãmu acestu bãrbatu pierdzãtoršu…” Ib. 1696 (Cond. 38: „Nu cumva sã te hrãpeascã moartea cu acest pãcat. XXI. domnul lor. circa 1550 (ms. 89: „mušarša šaste datoare sã margâ dupâ dãnsŠ oriunde va mérge.. dar poetului îi trebuiau douã silabe ºi. totŠ sã cade sã margâ dupâ dãnsŠ: sã sã afle la nevoša lui…” Constantin Brîncovan. Cu sînge drept.R. ºi de-are fi ºi vinovatŠ. el n-a fãcut decît a se folosi de marea elasticitate logicã a acestui cuvînt. 2: „ºi aflãmu o corabie ce trecea întru Finikiša. p. I... c-al lui Avel.. 14: „a doao dzi viînremu întru Potiol. Rom. 3. Negruzzi. sã te afli judecat…” A. XXIV.I.. 181): „tuturor cãlugãrilor cãþi se vor afla lãcuitori acolo la sveti Ilie…” Zilot. 1646. Stat. Acad...

aflâ-se a i b ã n d Š în maþe de duhul sfãntŠ…” „…antequam convenirent. 55 a: „ºi cuventele ce grâi mušarša acéša acéstea furâ: vedeþi. Omiliar. Poez. de exemplu: „Cine-n lume s-ar dafla. Coresi. Dentîi. Omiliar. adecã dupã tipul romanic occidental „invenire habeo” (trouver-ai). circa 1575 (Cipariu.AFLU Varlam.nu se aspirã niciodatã. S-ar dafla. ad voc. Arh.). 241): „dreptu acéša ºi domniša-mea încã. 1574 (Ms. II. 1643. acestŠ pruncŠ mititelŠ au întãritŠ ceršulŠ ºi pâmãntulŠ…” c) Viitorul: v r e m afla.. I. o! oamenilorŠ cãþi vã aflatŠ astãdzi aicea. 74) Astãzi nu se mai poate vorbi despre derivaþiunea de altã datã a lui aflu din grecul ¢lf£nw. Portugezeºte: „a c h a r 386 . ms. i n v e n t a e s t i n utero h a b e n s de Spiritu sancto…” f) O remarcabilã atracþiune sintacticã: Constantin Brîncovan. p. e vechiul spaniol a f l a r . În graiul poetic însã el îºi asociazã uneori pe d-. Math. Cînd cineva întreabã: „como a a c