ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca dl./d-na ________________________________,
domiciliat in _____________________________, Str. _____________________,
nr. __________________________ ,sc. _____ ,apart ___________ , legitimat cu
______________ seria _____, nr. __________, eliberat de _________________
la data de ____________________ , este angajat al _______________________
____________________________________, cu sediul in ___________________,
str. ____________________ , nr._______ ,sc. _________,apart. ________ Sector
_______________, inregistrata _______________________ la cu nr. _________
________________, cod fiscal ______________________,avand o retributie
lunara bruta in cuantum de _____________________________ lei.
S-a eliberat prezenta pentru __________________________________________
.
DATA