P. 1
solul si subsolul

solul si subsolul

|Views: 616|Likes:
Published by carmen_done

More info:

Published by: carmen_done on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

PROTECŢIA SOLULUI , SUBSOLULUI ŞI A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Art. 66 (1) Reglementările privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, remedierea în zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate şi cele referitoare la protecţia calităţii solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte autorităţi publice centrale competente, stabileşte sistemul de monitorizare a calităţii mediului geologic în scopul evaluării stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie a acesteia.

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DEGRADAREA SOLULUI. Solul, prin poziția, natura și rolul său, este un component al biosferei și produs al interacțiunii dintre mediul biotic și abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfășoară o viață intensă și în care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic. Ca suport și mediu de viață pentru plantele superioare, solul este unul dintre principalii depozitari ai substanței vii a uscatului și ai energiei potențiale biotice captate prin fotosinteză, ca și al celor mai importante elemente vitale (carbon, azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf, etc). Solurile determină producția agricolă și starea pădurilor, condiționează învelișul vegetal, ca și calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor și apelor subterane, reglează scurgerea lichidă și solidă în bazinele hidrografice și acționează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului și a apei prin reținerea, reciclarea și neutralizarea poluanților, cum sunt substanțele chimice folosite în agricultură, deșeurile și reziduurile organice și alte substanțe chimice. Solurile, prin proprietățile lor de a întreține și dezvolta viața, de a se regenera, filtrează poluanții, îi absorb și îi transformă. Pământul este principalul mijloc de producție în agricultură și sivicultură. Spre deosebire de celelalte resurse naturale, solul este limitat ca întindere și are caracterul de fixitate; odată distrus, el nu se va mai putea reface așa cum a fost, pentru că nu se pot reproduce condițiile și istoria formării lui. Nu este vorba numai de epuizarea conținutului său de substanțe nutritive care poate fi compensat prin fertilizanți și nici de lipsa sau excesul de apă, ci de întinderea limitată a solului în calitatea sa de suport permanent pentru culturile vegetale. Dezafectarea în mari proporții a terenurilor agricole și silvice pentru construcții, industrie, mine, depozitarea deșeurilor, căi de comunicații, etc., împreună cu procesele de eroziune reduc posibilitățile de folosire a solului, pentru dezvoltarea producției agricole și silvice. Datele experimentale atestă că petru formarea unui strat de sol gros de 3 cm este nevoie de 300-1000 de ani, iar geneza unui strat gros de 20 cm durează 2000-7000 de ani. În schimb, denaturarea lui sub influența eroziunii sau a diverșilor factori nocivi poate avea loc foarte repede, timp de câțiva ani când este slab gospodărit sau foarte încet, când este bine întreținut1. Degradarea și epuizarea solurilor prin eroziune și poluare are consecințe multiple asupra producției agricole, a prețurilor și a productivității muncii.
Page 1|Page

1

A. Pop, op. cit., p. 20; I. Avram, D. Șerbănescu, op. cit., p. 30;

1

Brown. care afectează negativ fertilitatea sa. la 24 miliarde de tone. poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici. 179. nichel. Cârstea. Ecologia solului este foarte vulnerabilă la efectele toxice ale unor asemenea metale (mercur. etc. 1988.). reflectată în măsurile juridice de prevenire și combatere a poluării solului și de refacere a calității acestuia. din apele reziduale. ploaia și zăpada aduc metale pe sol. țările se văd obligate să importe alimente pentru satisfacerea chiar și a nevoilor minime ale populației. unde ele se acumulează. Probleme globale ale omenirii. p. Ed. Pentru toate aceste motive și încă multe altele. și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă. În afară de poluarea naturală.Încă din anul 1968. cadmiu. ca mediu de viață. op. la rândul său. de deșeurile de natură industrială sau menajeră. unde au început să se acumuleze pesticide persistente și alte impurități organice de sinteză. S. pot lua naștere complecși noi. este posibil ca unii complecși metal-organici care sunt inofensivi pentru culturi. ceea ce antrenează. dar mai ales de pesticidele și îngrășămintele chimice folosite în agricultură. cit.. 4 C. unde se pot dovedi dăunători2. plumb. Commoner. Răuță. se constată și poluarea radioactivă a solului. Omul a devenit astfel un important factor geologic care accelerează scurgerea solurilor fertile în oceane. nenaturali formați din aceste metale și compuși organici din sol. Poluanții care se acumulează în sol pot tulbura puternic echilibrul ecologic vital al acestuia. o degradare din ce în ce mai accentuată a acestuia. fie prin cheltuielile necesare menținerii capacității bioproductive la parametrii cantitativi și calitativi anterior manifestării poluării4. Aheldon Judson estima că volumul sedimentelor transportate de râuri în ocean a crescut de la 9 miliarde tone pe an. Științifică și Enciclopedică. sunt considerate terenuri degradate „terenurile care. din cauza dependenței cronice de importul de alimente. Pe măsura epuizării solului.O. Institutul Worldwatch (SUA). Tehnică București. dereglare manifestată prin degradarea fizică. p. În același timp. 2|Page Page 2 . din punct de vedere calitativ și cantitativ. Putem spune că. 2 din Legea nr. căci ele pot inhiba creșterea plantelor și a bacteriilor folositoare din pământ. 107/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern nr. 87. Potrivit art. nr. Ne aflăm într-o situație aparent paradoxală: creșterea populației globului impune cultivarea unor suprafețe din ce în ce mai mari de sol. de poluarea fizică și chimică.. 2 L. Din aer. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. Pe de altă parte. București 1979. prin eroziune. Mai mult. cifre care azi sunt și mai alarmante. deci o scădere considerabilă a producției agricole. Ed. protecția solului și a sobsolului constituie obiect de preocupare majoră. Poluarea solului este cauzată de pulberile și gazele nocive din aer. La aceasta mai poate contribui și depozitarea în sol a deșeurilor nucleare care emit radiații timp îndelungat și care scot din circuit numeroase terenuri. în vecinătatea imediată a unităților miniere și în locurile de depozitare a minereurilor radioactive. dar care pot fi amenajate prin împăduriri”. industrializarea masivă a dus la pătrunderea în atmosferă a unor cantități tot mai mari de metale toxice. B. 3 Legea nr. 107 din 12 iunie 20013. înainte de introducerea cultivării pământului. Poluarea și protecția mediului înconjurător. în cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om. poluarea solului este rezultatul oricărei acțiuni care produce dereglarea funcționării normale a solului. pășunatului și a altor activități agricole. publicată în M. p. Cei care nu-și termină cursa în sol ajung să se depună în mări și oceane. biologică a solului. chimică. Zeci de țări slab dezvoltate constată că problemele legate de datoria lor extremă se agravează în continuare. Indicele sintetic al efectului rezultat al poluării solului este reprezentat fie prin reducerea cantitativă și/sau calitativă a producției vegetale. respectiv capacitatea sa bioproductivă. 223. să ajungă prin intermediul hranei în organismul uman. 304 din 29 iunie 1999.

prin degradare și poluare și-au pierdut. În vederea protecției calitative a terenurilor se execută lucrări de conservare și ameliorare a solului în care scop. stabilește programele de finanțare. 1998. silviculturii. total sau parțial. Deținătorii sunt obligați să pună la dispoziție terenurile din perimetrul de ameliorare în vederea aplicării măsurilor și lucrărilor prevăzute în proiectul de ameliorare. 65 din O. la cerere. Legea fondului funciar prevede că. 3|Page Page 3 . capacitatea de producție pentru culturi agricole și silvice. proiectare și execuție. organizare și amenajare. păstrând dreptul de proprietate asupra lor. conservare.O. Grupele de terenuri ce intra în aceste perimetre se stabilesc în comun. 1 din Legea Fondului funciar nr. precum și ordinea de execuție a lucrărilor. se realizează printr-o serie de reglementări menite să asigure conservarea și ameliorarea solului. de către autoritățile publice centrale din domeniul agriculturii și al protecției mediului. să determine ca aceste terenuri să fie utilizate exclusiv pentru producția agricolă sau silvică. de către unități specializate. căilor de comunicație . indiferent de destinație și de titlu pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte. orașe și municipii. MĂSURI LEGALE DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE DURABILĂ NOASTRĂ . Lucrările respective se execută de către deținătorii terenurilor sau prin grija acestora. așezărilor omenești sau altor obiective economice și sociale. au fost reglementate modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului. să combată poluarea solului cu diferite substanțe chimice. 37 din 20 februarie 1991. împreună cu autoritățile publice centrale interesate. 195/2005 privind protecția mediului. A SOLULUI ÎN ȚARA În România. Dacă proprietarul nu este 5 Art. nr. propunerile având la bază situațiile înaintate de comune. obligațiile ce revin în acest sens operatorilor economici și/sau deținătorilor de terenuri. terenurile de orice fel. În acest sens.U. 1 din 5 ianuarie. obligatorii pentru toți deținătorii indiferent de titlu juridic5. pentru realizarea coordonată a lucrărilor de interes comun.G. a cărui protecție se asigură prin măsuri adecvate de gospodărire. publicată în M. să împiedice scoaterea terenurilor din circuitul agricol.O. constituie fondul funciar al țării. se poate face numai cu acordul proprietarului. precum și autorităților competente pentru protecția mediului. 18 din 19 februarie 1991. nr. în scopul identificării prejudiciilor aduse solului și subsolului și al stabilirii responsabilității pentru refacerea mediului geologic. nr. modificată și completată. cu consultarea celorlalte autorități publice centrale competente. republicată (cu modificările anterioare) în M. se constituie în perimetre de ameliorare. autoritatea centrală pentru protecția mediului. documentațiile tehnicoeconomice și ecologice se elaborează în comun de către părțile interesate. Documentațiile întocmite se avizează de organele județene agricole și silvice și de protecție a mediului și se înaintează autorității publice centrale din domeniul agriculturii care. prin stabilirea obligației generale a deținătorilor de a le exploata și folosi potrivnic destinației lor. gospodăririi apelor. organele de cercetare și proiectare de specialitate întocmesc. Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menționată mai sus.În ceea ce privește țara noastră. stabilindu-se și contribuția acestora. studii și proiecte în corelare cu cele de amenajare a teritoriului. Protecția juridică a terenurilor în general și a celor destinate agriculturii în special. potrivit cu nevoile agriculturii. stabilește sistemul de monitorizare a calității mediului geologic în scopul evaluării stării actuale și a tendințelor de evoluție a acesteia. art. Terenurile care.

de materialul necesar. o suprafață de teren corespunzătoare. care. Terenurile degradate și poluate. Fondurile necesare pentru cercetarea. În cazul în care.pentru combaterea poluării solurilor cu nitrații proveniți din activități agricole și implementarea Directivei nr. 33/1994. Cei care au primit asemenea materiale și nu le-au întrebuințat în vederea scopului pentru care le-au cerut. județ sau comună. De asemenea. în mod individual sau asociați. 4 . 18/1991. apele subterane și de suprafață prin folosirea excesivă a îngrășămintelor. Autoritățile publice centrale din domeniul agriculturii și protecției mediului. se asigură în funcție de specificul lucrărilor din Fondul de ameliorare a fondului financiar și prin alocații bugetare. precum și prin contribuția în bani sau în muncă a tuturor celor interesați. pe timpul cât durează ameliorarea lor. în cazul în care se constată că anumite suprafețe au fost scoase din producția agricolă sau silvică prin degradarea sau poluarea solului. proiectarea și executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare și punere în valoare a terenurilor degradate și poluate. se va aplica procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Statul sprijină realizarea lucrărilor de producție și ameliorare a solului. agricultura este o importantă sursă de agenți poluanți care afectează negativ solul. împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești” iau măsuri pentru dezvoltarea sistemului național de supraveghere. gratuit. corectare a reacției solului sau alte lucrări de ameliorare a terenurilor. 91/676/EEC privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole. Dacă statul nu dispune în localitatea respectivă de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situației prevăzute mai sus. sunt scutite de taxe și impozite către stat. orașelor și județelor. Ordinul emis de prefect poate fi contestat în fața instanțelor de contencios administrativ. a apei de irigație necorespunzătoare. chiar dacă nu sunt cuprinse într-un perimetru de ameliorare. beneficiază din partea statului. proprietarul. pesticidelor. alături de industrie. potrivit Legii nr. care va decide. împăduriri. pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare. iar proprietarul nu este de acord să primească un alt teren la distanța mai mare. consiliul local este obligat să-i atribuie în folosință titularului terenului în cauză. primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel culpabil a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere și ameliorare a solului6. au fost adoptate planuri de acțiune și programe integrate a unor bune practici agricole. primăria face propuneri motivate prefecturii. însușite de organele agricole de specialitate județene și aprobate de către autoritatea publică centrală din domeniul agriculturii. Page 4|Page 6 Art. evaluare.de acord. suportând parțial sau total cheltuielile în limita alocației bugetare aprobate. sunt obligați să plătească contravaloarea lor. prognoză și avertizare cu privire la starea calității solurilor agricole și silvice pe baza unui sistem informațional. Cunoscut fiind faptul că. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitățile de cercetare și proiectare. vor să facă din proprie inițiativă inerbări. din cauza faptei culpabile a unor persoane fizice și juridice. Aceste fonduri pot fi sporite prin participarea comunelor. Deținătorii de terenuri degradate. 29/1990 (cu completările ulterioare). 88 alin. cu asigurarea unei bănci de date la nivelul țării și al județului și propun măsurile pentru protecția și ameliorarea terenurilor. în scopul menținerii și creșterii capacității de producție. prefectul decide includerea terenului în perimetrul de ameliorare. ecologic valabile și a unor măsuri de evaluare și monitorizare. incluse în perimetrul de ameliorare. cuprinse în perimetru. (3) din Legea nr. prevăzuta de Legea nr.

mai ales în zonele aflate sub risc de această natură. pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditatea a solului. care au rolul de a preveni. sprijinite de cooperare internațională și parteneriat în cadrul unui sistem integrat. publicată în M. a fost construit cadrul legal prin care țara noastră se obligă să abordeze sistematic. despăduriri. evitarea efectelor secetelor și combaterea fenomenului de deșertificare. prin ratificarea de către România la Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării. de gestionare a căilor de comunicație. 5|Page Page 5 . ținând seama de cerințele de protecție a mediului. 138 din 27 aprilie 2004. părțile se obligă să aplice strategii integrate pe termen lung. sărăturate și nisipoase și protecția împotriva poluării. Strategia națională și programul de acțiune privind combaterea deșertificării. deosebit de importante sunt amenajările de îmbunătățiri funciare. conducând la condiții de viață îmbunătățite. de control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și a fost aprobat Codul de bune practici agricole. pe baza programelor zonale și locale de amenajare a teritoriului. prin acțiune eficientă la toate nivelurile. adoptată la Rio în anul 1992. supraexploatarea vegetației forestiere.În acest scop. conform nevoilor autorităților publice locale. reabilitării și conservării pe termen lung a resurselor de sol și resurselor de apă. precum și pentru ameliorarea solurilor acide. pentru protecția și conservarea solurilor. Aceste lucrări contribuie la valorificarea capacității de producție a terenurilor și a plantelor. seceta și deșertificarea se asociază cu specificul climatic complex. 369 din 28 aprilie 2004. Un alt fenomen care afectează terenurile. prin măsuri specifice. acționând simultan în zonele afectate. degradarea solului. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. mai ales cele agricole.) și. în cadrul structurilor Sistemului Național de Monitoring Integrat al Resurselor de Apă și a Zonelor Protejate. și înlătura acțiunea factorilor de risc asupra fondului funciar. față de inundații. în special a celor agricole. activități industriale etc. precum și la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive7. care să permită sau să stimuleze creșterea plantelor. pentru creșterea productivității terenurilor. prin ridicarea standardului de viață al populației. prin autoritățile județene răspunde de planificarea folosirii terenurilor și implementarea bunelor practici agricole. degradării terenurilor și secetei prezintă principalii factori antropici considerați responsabili pentru degradarea terenurilor (activități agricole inadecvate. Autoritatea publică centrală din domeniul agriculturii. În domeniul combaterii acestui fenomen. de supraveghere. pentru a contribui la realizarea unei dezvoltări durabile în zonele afectate. cauzate de fenomene naturale – secetă. 2 alin.O. cu modificările și completările ulterioare. cu multiple și complexe implicații asupra producției agricole. alunecări de teren și eroziuni. inundații. a fost organizat Sistemul național de monitoring integrat al solului. iar la nivel local. Pentru protecția terenurilor de orice fel și. nr. ale personajelor juridice sau fizice interesate. silvice. Proiectarea. în 7 Art. Realizarea amenăjărilor de îmbunătățiri funciare la nivel național are loc pe baza programelor și strategiei sectoriale. Convența Națiunilor Unite are ca scop combaterea și atenuarea efectelor secetei în țările care au parcurs perioade de secetă severă și/sau deșertificare. în acord cu interesele proprietarilor de terenuri și cu documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului. În România. Pentru atingerea acestui obiectiv. executarea și exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor. exces de umiditate – sau de activități antropice. problemele legate de prevenirea și combaterea degradării solurilor. hidroenergetice. a climei și a bunăstării oamenilor este deșertificarea. în special la nivel de Comunitate.

financiare. caolin. potrivit legii. Persoanele fizice și juridice care prospectează sau exploatează asemenea resurse au obligația de a cere și a obțione acordul și/sau autorizația integrată de mediu și de a respecta prevederile acestora. conductele de transport pentru alimentare cu apă. 100 alin. 136 alin. zăcăminte de ape minerale. În conformitate cu art. resursele naturale ale subsolului. în așa fel încât să nu se stânjenească execuția lucrărilor agricole. 6|Page Page 6 . conservării și folosirii întregului fond funciar al țării este asigurată. sondele abandonate și altele asemenea). nu mai pot beneficia de scoaterea din producția agricolă sau silvică a altor terenuri. mai ales. Statul are obligația să asigure exploatarea bogățiilor de interes public ale subsolului în concordanță cu interesul național. stabilește obligația titularilor obiectivelor de investiții sau de producție care dețin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producție (cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime – cărbune. cât și privat. căi ferate – a digurilor. despre orice situații accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru și de a acționa pentru refacerea acestuia. 102. în condițiile prevăzute de lege și de aplicarea unor sancțiuni contravenționale. aducându-le la parametrii productivi și ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcțional. pe planul dreptului. fiind pasibili. Din reglementările legale prezentate. de a anunța autoritățile pentru protecția mediului sau alte autorități competente. rezultă că. dându-le. (1) din Legea nr. putând fi date. prin utilizarea unor indicatori specifici. cu modificările și completările ulterioare. ș. Garantarea aplicării tuturor măsurilor organizatorice. canalizare. se vor grupa și amplasa de-a lungul și îm imediata apropiere a căilor de comunicații . art. liniile de telecomunicații și cele de transport și distribuire a energiei electrice. necesitatea creării și gestionării unei baze de date unitare și a monitorizării zonelor afectate de degradare. îndeosebi a celor agricole. gaze. (1) din Legea fondului funciar. Tot în vederea protecției cantitative a terenurilor agricole se stabilește în art. Intră sub incidența regimului de protecție. deșertificare și secetă. produse petroliere. 18/1991 și regula după care. protecția juridică cantitativă și calitativă a solului . În cazul în care nu-și respectă această obligație. de a monitoriza zona.a. alin. concesionarea ori încheierea regiilor autonome și insituțiilor publice ori date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. „bogățiile de interes public ale subsolului” fac obiectul exclusiv al proprietății publice. de a reface terenurile afectate. să ia măsurile necesare de amenajare și nivelare. ceea ce implică și respectarea normelor de protecție și conservare a mediului. precum și alte bunuri și resurse naturale ale subsolului. tehnice etc. după caz. fiind o problemă atât de interes public. lacurile terapeutice și acumulările de nămol. PROTECȚIA SUBSOLULUI . precum și alte instalații similare. pe cât e posibil. În ceea ce privește protecția cantitativă a terenurilor. prin norme care prevăd răspunderea civilă. contravențională sau penală. prin stabilirea unor obligații legale pentru orice deținător de teren. stabilit prin diferite acte normative.ca parte componentă a protecției mediului – se realizează. o folosință agricolă. ale zonei economice și ale platoului continental. argilă. conform prevederilor și în termenele conținute în acordul și/sau autorizația integrată de mediu.șosele. (3) din Constituție. canalelor de irigații și de desecări și a altor limite obligate din teritoriu.acest context. în condițiile prevăzute de legi organice. în administrarea. cuprinse în actele normative adoptate în vederea protejării.

prin modul de executare a operațiunilor petroliere. ca de exemplu. a condițiilor prevăzute în acordul și în autorizația integrată de mediu. structural și stratigrafic. cât și la schimbarea destinației terenurilor. resturi menajere. încât. 8 și 19.a. tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice. următoarele fapte. (2). RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ ȘI AMELIORĂRII SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI . retragerea dreptului de administrare sau concesionare. (1) pct. a posibilităților exploatării viitoare. fără avizele și aprobările legale. 96 alin. bunurile patrimoniale geologic sunt proprietate publică. neluarea unor măsuri corespunzătoare de către persoanele fizice și juridice pentru evitarea afectării terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producție și prin scurgeri de orice fel8. precum și neluarea măsurilor de amenajare și nivelare a terenurilor rămase în urma excavării de cărbune. cu modificările și completările ulterioare. în condițiile legii. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. gunoaie și alte asemenea. reziduuri. moloz. cu excepția celor expres prevăzute de lege. mineralogic. protecția. dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții. dezvoltarea și exploatarea petrolului se realizează conform legii. e). sunt considerate infracțiuni. modificată și completată. proiectarea. mineralogice și altele asemenea. feroviare și de navigație. g) și h) din Legea nr. PENALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI Constituie contravenții la normele privind evidența . argilă. funcționării instalațiilor. dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană. poluarea accidentală din cauza nesupravegherii executării lucrărilor noi. atrage după sine. alin. stufului. a obligației de a remedia zonele în care solul. subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate9 ș. poluarea prin evacuarea.Explorarea. Ca bunuri naturale ale subsolului. înainte de executarea lucrărilor de amplasare a unor obiective și nedepozitarea acestui strat pe suprafețele stabilite de autoritățile agricole. 195/2005 privind protecția mediului. potrivit legii penale să constituie infracțiuni. construirea și punerea în funcțiune a obiectivelor de orice fel. a zăcământului ori a normelor privind protecția mediului de către titularul acordului petrolier. amplasarea obiectivelor de orice fel. prefabricate. neasigurarea la amplasarea. cu respectarea strictă a cerințelor de protecție a mediului. fiind supuse regimului special de protecție pentru ariile naturale protejate de interes geologic. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nerespectarea de către persoanele fizice și juridice care prospectează. petrografic. Aceste bunuri cuprind obiective care conservă eșantioane reprezentative din punct de vedere paleontologic. următoarele fapte: nedecopertarea de către beneficiarii de investiții a stratului fertil de sol. 18/1991. menționate în prevederile acordului și/sau autorizației integrate de mediu. neluarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional. construcții metalice. sonde abandonate și altele asemenea. fiind supuse regimului juridic prevăzut de lege. nisip. peșteri. Art. depozite fosiliere. Periclitarea. cu 8 9 Art. Operațiunile petroliere se pot desfășura numai în cadrul unor perimetre de explorare/exploatare cu respectarea măsurilor stabilite în acordurile petroliere pentru protecția solului și a subsolului. pct. pe terenurile situate în extravilan. 111 lit. caolin. folosirea și ameliorarea terenurilor agricole sau silvice. în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere. pietriș. explorează și exploatează resursele naturale. degradarea terenurilor și culturilor prin depozitarea de materiale ori deșeuri de pietriș. echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare. 195/2005 cu privire la protecția mediului. formațiuni geologie. d). 7|Page Page 7 . cu modificările și completările ulterioare. animală sau vegetală: arderea miriștilor.

195/2005. într-o formă sau alta. construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de orice fel. b. situate pe terenuri cu pante foarte mari. precum și cu celelalte reglementări cu caracter special care vizează. Deţinătorii de terenuri. 1 din O. în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere. în scopul menţinerii biodiversitatii pădurilor şi a echilibrului ecologic. în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase. feroviare şi de navigaţie. Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier. respectiv de completare a regenerărilor naturale. acest domeniu. să asigure la amplasarea.U. Sistemul sancțiunilor contravenționale și penale prevăzute de O. d. cu procese de alunecare şi eroziune. precum şi pentru alte asemenea păduri.U. (2) pct. fiind interzisă reducerea acestora. 18/1991. condiţiile prevăzute în acord şi în autorizaţia de mediu. e. tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecție a plantelor sau îngrășămintelor chimice10 ș. (1) pct. 195/2005 privind protecția mediului. să nu ardă miriştile. fără a avea un titlu juridic. f. 10 Art.G. precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un teren. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 98 alin. deteriorarea calităţii mediului geologic. au următoarele obligaţii: să prevină. inclusiv a jnepenisurilor. stancarii.să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de reîmpădurire şi. să respecte orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu. tufişurilor şi pajiştilor existente. pe grohotisuri.să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie. la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere. stabilite conform legii. să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional. 1 și 2.a. ai vegetaţei forestiere din afară fondului forestier şi ai pajiştilor.să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului. a vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier. în apă. stuful. modificată și completată. pe baza reglementărilor în domeniu. proiectarea. fără a avea un titlu juridic. cu orice titlu. nr. în domeniul protecției și ameliorării solului se completează corespunzător cu sancțiunile prevăzute de Legea fondului funciar nr. au următoarele obligaţii: a. în condiţiile prevăzute de lege. (3) pct. alin. nr.să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier.să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului.să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate.G. 8|Page Page 8 . c. 1 și 6 și alin. ca şi la schimbarea destinaţiei terenurilor. continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației integrate de mediu. precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un astfel de teren.știință.

Solul este locul de întalnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferã se întorc în sol. 9|Page Page 9 . organizarea şi amenajarea pajiştilor. funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia.să exploateze pajistile. i. în termenii stabiliţi prin planurile de management şi regulamentele specifice. dezvoltare durabila . flora. solul. se impune înţelegerea semnificaţiilor următoarelor expresii: deteriorarea mediului . fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. potrivit prevederilor legale în domeniu. cinegetic. fondul cinegetic şi piscicol. Fondurile alocate protejării mediului diferă de la o ţară la alta în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecăreia. care interactioneaza într-o unitate funcţională. Datorită acestei situaţii costurile de protejare a mediului se împart între societăţile comerciale potenţiale poluatoare şi stat. h. j.să protejeze patrimoniul forestier. Prin dezvoltarea activităţii umane sunt afectate toate componentele mediului în proporţii diferite. râurile poluate infecteazã suprafeţele inundate sau irigate. apa. echilibru ecologic . monumentele. supraexploatarea resurselor. animale şi microorganisme şi mediul abiotic.g.alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului. conservarea funcţiilor igienico-sanitare. Apele de infiltraţie impregneazã solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime. k.ansamblul stărilor şi interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic.dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului.să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apa.să exploateze resursele pădurii. afectarea mediului natural cu efecte asupra calităţii vieţii. cauzate. l. atmosferei şi solului. în principal. care asigură menţinerea structurii.complex dinamic de comunităţi de plante. respectiv a solului este costisitoare şi nu pot fi întotdeauna identificaţi factorii poluării. reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate. în limitele bonităţii. gospodărirea şi valorificarea lor deficitară. Dintre aceste elemente cele mai importante sunt: peisajele. Protejarea mediului. în funcţie de capacitatea de refacere a acestora. recreativă şi estetică ale elementelor componente ale mediului natural constituie garanţia unei dezvoltări continue a societăţii umane.să asigure exploatarea raţională. În contextul celor prezentate mai sus. de poluarea apei.să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre. în baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice. parcurile şi rezervaţiile. ecosistem . cu numărul şi speciile de animale şi în perioada stabilită. În consecinţă. ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului. fauna. piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor naturale protejate. precum şi biosfera.

toate sunt poluãri directe ale solului. • Este un factor important în dezvoltarea socio-economicã a aşezãrilor umane . * ~ 9% flora şi fauna caracteristicile pãmântului. * ~ 0. carbonaţi. * ~ 99 % pãmânt mãcinat ( humã. Importanţa ecologicã a solului rezultã din faptul cã: • natura lui. • Se aflã în strânsã legaturã cu clima unei regiuni prin configuraţia. În regiunile moderate solul fertil este rar mai adânc de un metru. Substanţele minerale din sol conţin: * ~ 1 % piatrã. feldspat. acesta fiind cel mai afectat de eroziune. Substanţele organice din sol conţin: * ~ 81%humus. la picãtura de ulei scursã din tractorul ce ară. Humusul este un component important al solului reprezentat de resturile vegetale şi animale putrezite sintetizat de bacterii şi ciuperci. Formarea stratului de humus reprezintã un proces foarte lent şi de duratã care presupune mai multe etape. De la mucul de ţigarã sau biletul de tramvai pânã la automobilul abandonat. structura şi Influenţeazã calitatea surselor de apã subteranã şi de suprafaţã. Un kilogram de sol conţine: * ~ 0. argilã cu nisip fin). la tropice roca este rapid descompusã şi astfel poate forma o bazã cu grosimea de chiar şi 50 de metri. unde depunerile pot atinge şi adâncimea de 30 de metri. Indiferent de adâncime.aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întamplare pe sol. 10 | P a g e Page 10 Exemplu : " Gândacii necrofagi îngroapã resturile animale şi astfel aprovizioneazã solul cu materii prime. nisip( cuarţ.18 kg apã (substanţe dizolvate). * ~ 10% rãdãcini din plante.04 kg aer." . constituie mediul de viaţã al plantelor.78 kg de substanţe minerale. micã. Datoritã caldurii şi ploilor abundente. • Rãspunde direct de creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei aferente şi indirect de poluarea alimentaţiei omului. Degradarea solului reprezintã îndepartarea stratului de humus sau/şi modificarea acestuia. la majoritatea solurilor stratul cel mai apropiat de suprafaţã este cel mai fertil. Excepţie sunt malurile Fluviului Mississippi. Solul reprezintã stratul superficial cu grosimea de 20-30 cm de la suprafaţa scoarţei terestre (stratul fertil) care împreuna cu atmosfera învecinata. oxizi de fier). * ~ 0.

nici de posibilitãţi de regenerare a naturii. fapt ce poate perturba considerabil echilibrul ecologic." Haldele de reziduuri industriale blocheazã mari suprafeţe de teren care devin inutilizabile. pentru industria celulozei. Mai multe milioane de tone de pãmânt au fost deplasate de vânturi. Eroziunea solului are loc datoritã acţiunii vântului şi a apei. în caz de ploi abundente. Efectul acestuia este însa mult mai îngrijorãtor. Procesul de degradare este rezultatul a douã fenomene principale: # creşterea suprafeţei agricole şi a suprafeţei pentru construcţii. Exemplu : . ploile vor spãla stratul superior de pãmânt aflat de-a lungul vãilor şi astfel vor fi inundate pãşunile. În ultima erã glacialã. a îngrãşãmintelor sintetice. apa se poate deplasa fãrã obstacole. datoritã vântului. La tropice solul este deplasat de ploi asemãnãtoare potopului. pentru cã datoritã defrişãrilor." Sursa principalã de poluare a solului o constituie reziduurile. Ca rezultat al acestui fenomen. cârtiţele scurmã pãmântul şi îl aerisesc. pantele s-au format din malul spãlat de pe vârfurile stâncoase.rezultatul activitãţii zilnice a omului în locuinţe. reziduurile chimice. reziduurile solide sau semisolide rezultate din industria de prelucrare a petrolului. locuri publice şi pieţe alimentare. Exemplu : " În Arizona vântul şi ploaia au sãpat cavitãţi adânci. Canalele de irigaţii înfiinţate în ţãrile în curs de dezvoltare se umplu rapid cu mâl şi devin de neutilizat. După proveniență: • Reziduurile industriale . Amplasarea este uneori atât de neraţionalã încat produce accidente dezastruoase. datoritã creşterii continue a suprafeţei arabile." " În Mato Grosso. un strat mai înalt de 150 de metri de pãmânt este purtat de vânturi. industria cauciucului. • Reziduuri menajere . de construcţii( mobilã). Chiar şi astãzi.materii prime. 11 | P a g e Page 11 ." În cazul unor asemenea volume. precum şi a cererii de lemn de foc. Dacã arborii pãdurilor tropicale din regiunile montane sunt defrişaţi. solul din America de Nord şi Asia a fost distrus. Vântul produce mai rar eroziune şi chiar şi atunci numai în regiunile uscate. satele şi drumurile. nu se mai poate vorbi nici de vegetaţie. Brazilia adâncimea albiei trãdeazã. O picãturã de ploaie cãzutã pe sol poate împrãştia pãmântul în toate direcţiile. deoarece într-o singurã orã vântul poate deplasa o cantitate de pãmânt ce ar putea fi mişcatã de apã numai în câţiva ani. solul este împins spre vãi." " În Kenya eroziunea solului este agravatã de defrişãri. iar elefanţii distrug regiunile cu arbuşti." Gândacii afâneazã solul şi astfel îl alimenteazã cu oxigen."cum s-a întamplat cu alunecãrile de steril din Anglia care au îngropat case şi oameni. # despãdurirea.

degradarea lui producându-se imediat şi ireversibil. Din alte procese chimice rezultã deşeuri masive de var. polueazã atmosfera prin vaporizare şi prezintã un potentţial risc de explozie şi incendiu. erbicide. flotaţie. Dupã principiile tehnice generale. substanţe chimice. distrugerea sau transformarea poluanţilor în forme mai puţin nocive ( extracţia chimicã. care ocupã zeci de hectare de teren. întotdeauna va fi investigat şi stratul acvifer subteran. fungicide. • Reziduuri radioactive . La nivelul solului. Pb). reducerea. 12 | P a g e Page 12 Metode termice : -distrug. zootehnie. ca şi în afara acestora. spãlare. care duc la degradarea solului prin eroziune. stabilizare. Rãspândirea petrolului pe sol în zonele de extracţie şi prelucrare constituie o poluare la a cãrei extindere contribuie mult apele pluviale. oxid de fier. De la o fabricã de acid sulfuric de 100 000 t/an capacitate. bioxid de sulf şi arsen. insecticide. blocare hidraulicã). Însã şi contaminarea unui acvifer cu o substanţã toxicã. Apa este locul de dizolvare şi de antrenare. . injecţie cu aer sub presiune. cercetare ştiinţificã. iar un strat arabil de 20 cm se formeazã în 7000 ani. spre deosebire de atmosferã şi ape. prin excavare. medicinã. Cd. biostimulatori. Volumele uriaşe de aluviuni ajung în râuri şi fluvii înrãutãţindu-le calitatea. rezultã simultan 2-300 000 t/an cenuşi negre pentru a cãror depozitare sunt necesare 2-3 ha de teren. sulfat de calciu. Avertismentul este şi mai sever pentru acţiunile de modificare a suprafeţei planetei. desorbţia termicã şi vitrificarea). Zn. chiar primii milimetrii ai solului au o mare capacitate de mineralizare a substanţelor organice şi o energicã acţiune de distrugere a germenilor patogeni. Microorganismele furnizeazã plantelor substanţe nutritive degradând poluanţii organici. se produc abateri de la igienã şi educaţie. care riscã sã fie contaminat prin transferul poluantului de la suprafaţa solului spre adâncime. hidrocarburile sufocã vegetaţia. Metode chimice : -se aplicã pentru separarea. Solul. Haldele de cenuşi din industria metalelor neferoase conţin urme de metale grele toxice (Cu. agriculturã. nu are putere de dispersare. Turismul este o cãutare de locuri frumoase şi curate. declorurarea şi precipitarea). Straturile superficiale. Orice suprafaţã compromisã trebuie sã ne reaminteascã faptul cã pentru a se forma trei centimetrii de sol pe cale naturalã sunt necesari 300-1000 ani de desfaãşurare a proceselor fizico-chimice şi biologice. pentru depoluarea solului se disting: Metode fizice : -bazate pe imobilizarea fizicã a poluanţilor în mediul contaminat. care pãtrunde în profunzime poate produce contaminarea solului prin vaporizarea şi ascensiunea capilarã a apei poluate.diverşi izotopi radioactivi utilizaţi în industrie. etc. extrag sau imobilizeazã poluanţii prin supunerea materialului contaminat la temperaturi ridicate (incinerarea. Dacã solul este supus agresiunii unui poluant. fie prin izolare(etanşare. un prilej de reconfortare fizicã şi psihicã în mijlocul naturii. oxidarea. pompare. dar în incinta campingurilor. bazate prin extracţia fizicã a poluanţilor din mediul contaminat.• Reziduuri agrozootehnice -substanţe organice putrescibile.

mare parte a solului este protejatã de plante.U. India. Prag de intervenţie. gestul spontan de rãspândire a gunoiului. deşi aceasta valoare inestimabilã dispare cu o vitezã alarmantã. Cea mai sigurã protecţie împotriva eroziunii solului este covorul vegetal compact. astfel apa nu se va scurge. Menţinerea curãţeniei urbane este o sarcinã pe cât de elementarã pe atât de dificilã de rezolvat. în mare mãsurã din cauza unei mentalitãţi destul de neglijente. ci va fi absorbitã de pãmânt. biosparging-ul)." Fiecare locuitor din oraşele europene "produce" cam 1 kg de gunoi pe zi. Şi animalele pot eroda solul deplasând solul fãrã intenţie şi astfel îşi ameninţa propriul habitat. cantitatea este de trei ori mai mare şi creşte cu 2.Metode biologice: -constã în biodegradarea poluanţilor sub acţiunea microorganismelor(bioreactorul. Şi animalele erbivore contribuie la eroziunea solului. biodegradarea în situ. îngrãdite.concentraţia de poluant la care va dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiei de poluanţi." "În lipsa gardurilor vii. Prag de alertã. Privim solul ca pe un "cadou al naturii".A. Ordinul 756/1997 introduce noţiunile: 1. solul va ajunge în pericol. în special în regiunile în care sunt ţinute pe pãşuni mici. Focile au fost alungate în mod voit şi astfel s-a reuşit alungarea lor de pe insula şi salvarea coloniei de pãsãri. Caprele pot produce pagube însemnate în regiunile deluroase. iar focile se rostogoleau în mâl şi astfel au distrus stratul superior al solului. 2. Acest lucru produce conflicte sociale şi obligã oamenii sã defrişeze suprafeţe tot mai întinse de pãduri neatinse. Exemple: " În preeria nord-americanã agricultura a condus la furtuni de praf şi eroziune. în special în Africa. China. Exemplu : " În Nepal pãmânturile terasate au stopat eroziunea solului de cãtre apã." Acolo unde natura a rãmas neatinsã. Rusia şi Statele Unite ale Americii. pãsãrile au smuls iarba pentru a-şi construi cuiburi. Formarea stepelor infertile din zona Mãrii Mediterane.concentraţia de poluant având rolul de a avertiza asupra unui impact potenţial de mediu şi care determinã declanşarea unei monitorizãri suplimentare şi/sau necesitatea reducerii concentraţiei de poluanţi. 13 | P a g e Page Sunt propuse valori de referinţã pentru elemente chimice în sol : 13 . pentru a proteja vegetaţia. Prin înfiintarea terenurilor terasate putem stopa eroziunea solului. în urma ploilor abundente au loc frecvent alunecãri de teren. poate fi explicatã în special prin creşterea caprelor într-o proporţie mult mai mare decât posibilitãţile zonei. pe Insulele Farne trãia o poţie de foci şi una de alce (Alca torda). Anual în toatã lumea se pierd 26 de miliarde de tone de sol. Astfel mai multe mii de kilometri pãtrati de sol devine infertil. În trecut.5% pe an. bioventring-ul. biodegradarea în vrac. In S. iar când pãmântul va fi cultivat. metode de biolixiviere şi bioacumulare a poluanţilor. În câteva ţãri au fost introduse legi în scopul limitãrii creşterii caprelor. Acest fenomen poartã numele de eroziune a solului.

. . realizându-se astfel şi protecţia calitãţii apelor. caz în care datoritã topirii maselor polare de gheaţã pot determina inundaţii severe. Sistematizarea şi coordonarea adecvatã a unor acţiuni de detaliu poate preveni situaţii grave. Consecinţele schimbãrilor întreprinse în mediul nostru trebuie suportate şi de plante şi de animale pe care le predispunem la inevitabila dispariţie. În combaterea poluãrii este important aspectul organizatoric. Ar trebui sã înţelegem cã tot ce "aruncãm" nu dispare pur şi simplu. 2. Pentru relizarea protecţiei juridice se impun : * creşterea cointeresãrii economice a producãtorilor agricoli.compuşi organici organoclorurati. economisând totodatã mijloace importante. . Obligativitatea explorãrii terenurilor agricole. 14 | P a g e Page 14 . * perfecţionarea sistemului de sancţiuni.pesticide organoclorurate şi triazinice. Folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decât producţia agricolã.hidrocarburi aromatice şi poliaromatice. hidrocarburi din petrol. Un exemplu îl prezintã poluarea din exploatãrile petroliere care prin dispozitive simple şi mãsuri locale consecvent aplicate. Realizarea protecţiei juridice a terenurilor cu destinaţie agricolã este orientatã în trei direcţii : 1. se poate practic înlãtura. În acest sens sunt de preferat soluţii de ansamblu edilitare în problema salubritãţii urbane sau tehnologice în cazul reziduurilor industriale. decât ne putem imagina noi astãzi. .compuşi anorganici. * protejarea cu prioritate a terenurilor agricole de calitate superioarã. Protejarea solului şi creşterea potenţialului productiv al acestuia. Şi cea mai micã creştere a temperaturii planetei noastre poate conduce la extreme meteorologice mai grave. * condiţionarea scoaterii unor terenuri din circuitul agricol de aprobarea din partea organelor puterii administrative. fie cã e vorba despre gunoiul dispersat în mare sau despre gazele emise în atmosferã. * calificarea şi justificarea preluãrii de cãtre stat a unor terenuri agricole. 3.

deșerturile. sau dimensiuni foarte mici (un iaz). .  Ecosisteme terestre. câmpiile. de la mări până la iazuri mici. Pentru ca un ecosistem să fie funcțional este necesar să conțină trei elemente de bază: producenții. 15 | P a g e Page 15 Și totuși. Biocenoza reprezintă un nivel de organizare a materiei vii format din populații legate teritorial. clima. Ecosistem terestru este un ecosistem.a cărui biotop este strâns legat de mediul terestru. pentru a desemna o unitate de funcționare și organizare a ecosferei alcătuită din biotop și biocenoză și capabilă de productivitate biologică.ecosisteme acvatice cu apă sărată (mări). Ecosistemele acvatice sunt clasificate în: . Ecosistem este o noțiune introdusă în 1935 de botanistul Arthur Tansley în domeniul ecologiei. astfel el poate avea dimensiuni foarte mari (deșertul Sahara). Ecosistemul cuprinde și relațiile dintre biotop și biocenoză și relațiile dintre organismele biocenozei.ecosisteme acvatice cu apă dulce (lacuri. Aceste ecosisteme pot fi de diferite mărimi. și pe studiul interacțiunii acestor populații. energia solară.ECOSISTEMUL ȘI PERICOLELE LA CARE E SUPUS ACESTA . savanele. consumenții și reducenții (cu unele excepții ultimul element poate să lipsească în unele ecosisteme). umiditatea) și relațiile dintre ei. Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici (apa. iazuri). După locul în care se găsesc. ecosistemele sunt în general clasificate în:  Ecosisteme acvatice. ce proces acvatic poate avea repercursiuni asupra ecosistemului terestru și nu . vântul. Un ecosistem nu are granițe definite. stepele. Ecosistemul acvatic este un ecosistem al cărui biotop este strâns legat de mediul acvatic. Exemple de ecosisteme terestre sunt: numai? pădurile.

Consecvent principiilor sale de a lasa specialistii sa vorbeasca pe seama unor subiecte controversate din domeniul energetic.In general. profesor universitar la Facultatea de Geologie si Geofizica din cadrul Universitatii Bucuresti. Faceti socoteala cati ani ne-ar ajunge depozitul gasit pentru a nu mai importa gaze. El a aratat ca exploatarea zacamantului de gaze va incepe "undeva in 20152017". Romania poate fi independenta deplin din punct de vedere energetic". Romania poate fi o sursa de gaze nu doar pentru ea.4 miliarde productie interna si import 3 miliarde. Conform datelor seismologilor romani. care ar putea avea 7. seismele izbucnesc doar la 5 pana la 70 de kilometri adâncime şi au efecte zonale devastatoare. 2017. de peste 100 de kilometri.exact asa cum a fost ea redactata. exista o multime de alte focare de suprafata. Daca si celelate patru-cinci zacaminte din perimetrul Neptun care vor fi prospectate. deocamdata. Harta seismicitatii din Romania pune în evidenţă 22 de focare seismice (marcate cu linii rosii subtiri). altele decât cel din Vrancea. In 2011. o data la 50 sau 100 de ani. fara nici un comentariu. Romania a consumat 14. din Banat pana în Dobrogea si din Satu Mare pana la Giurgiu. poluarea este principalul fenomen incriminat de scaderea biodiversitatii marine. 11. In acest moment. Falia Vidraru – Snagov – Shabla (Bulgaria) – linie rosie groasa – s-a reactivat. Romania are un consum anual aproximativ de 14 miliarde de metri cubi. 2016. a spus Basescu. Basescu a mai afirmat ca romanii nu trebuie sa se astepte ca exploatarea zacamantului din Marea Neagra sa inceapa imediat pentru ca sunt necesare prospectiuni. Intrebat despre vizita pe nava s-a declarat impresionat: "Nu atat din punct de vedere al echipamentelor de navigatie. s-a reactivat falia tectonica Vidraru – Snagov-Shabla (Bulgaria). "Exploatarea va incepe dupa ce vor fi incheiate toate prospectiunile si. Insa. declansati de om. Acestea se activeaza periodic. Vrancea nu este singurul focar seismic din Romania.2 miliarde metri cubi gaze. nici o reactie din partea autoritatilor. Prezentam azi cea de-a doua parte a acestei scrisori. Energy-Center prezinta in exclusivitate scrisoarea unui profesor universitar si colonel in rezerva pe marginea exploatarii gazelor neconventionale si a efectelor acestora. intre 14. cealalta foarte proasta.8 cat se estimeaza pentru 2012. În plus. adica mai mult decât cel din 1977. Este o nava care se poate compara cu ceea ce ati vazut in Star Trek". dar vor starni cu siguranta reactii din partea societatii civile. dispuse pe aproape tot cuprinsul tarii. Daca aici cutremurele se produc la adancimi mari. Dezvaluirile socante ale acestui specialist nu au starnit . avem practic inca doua focare seismice pe langa cel din Vrancea 16 | P a g e Page 16 . ci si pentru alte tari din Europa". poluarea a reprezentat doar un aspect din paleta factorilor care. a fost primită scrisoarea lui Victor Mocanu. din 2015. Ca răspuns la cele declarate de Președintele Traian Băsescu. Profesorul universitar Vasile Mocanu spune ca ne putem astepta oricand la un cutremur in zona Vrancea. iar de la acel moment Romania va putea fi independenta energetic.6 grade Richter. aceste zone seismice de suprafata se activează o dată la 50 sau la 100 de ani. au dus la modificarile care au facut ca Marea Neagra sa fie considerata printre cele mai afectate bazine marine.2 si 14.Romania are perspectiva independentei energetice totale. vor indica o cantitate similara. probabil. Pentru Romania sunt două vesti in ceea ce priveste seismicitatea: una proasta. In cazul acestora. ci al echipamentelor pentru forare. care poate produce seisme cu efecte mult mai grave decat cel din Vrancea. a declarat Traian Basescu. pentru tinerea navei pe timp de furtuna.

Adica stiu ca stau intr-o zona activa seismic si sunt pregatiti”. ingineri geofizicieni. de pilda. cum a fost cazul recent din Chile. unde urmeaza sa se aplice o tehnologie de extragere a gazelor de sist. dar nu au fost asa multe victime si pagube materiale. ne-a spus Victor Mocanu.Snagov-Shabla (nord-estul Bulgariei-n.r.). a adăugat profesorul Victor Mocanu. profesori universitari. în acest moment se poate spune ca s-a reactivat si falia Vidraru. Diferenta dintre cutremurele de suprafata si cele de adancime este ca primele se resimt pe o arie redusa. care se prelungeste sub Marea Neagră. Asta pentru ca ei îsi contruiesc locuintele pe structuri de sina de cale ferata. inclusiv Academia Romana sa-si spuna punctul de vedere pentru a se lua o decizie corecta. asa cum s-a intamplat in Haiti. in privinta oportunitatii trecerii la exploatarea gazului de sist din perimetrele concesionate. dar lasa in urma distrugeri uriase. a fost cutremur de peste 8 grade.6 grade Richter în zona Vrancea. geologi. (cercetatori. veti vedea ca aceasta este tangenta perimetrului NEPTUN din Marea Neagra. “Trebuie sa ne obisnuim cu ideea ca suntem într-o zona seismica. 17 | P a g e Page 17 .“Romania este o tara activa din punct de vedere seismic si ne putem astepta oricand la cutremure de adancime de 7. interzisa în mai multe tari europene si celui de securitate seismica al centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda. de pilda. profesor universitar la Facultatea de Geologie si Geofizica din cadrul Universitatii Bucuresti. Oricand putem avea o Fukushima pe teritoriul national! Este cazul ca toti specialistii romani din tara si din strainatate. In Chile. Daca priviti cu atentie directia faliei. petrolisti si gazisti) care au cunostinta despre riscurile si amenintrarile de acest gen. Cele de adancime se resimt pe o arie mai mare. urmat de replici puternice. falie care produce cutremure de suprafata foarte periculoase”. dar nu produc victime si pagube atat de mari. Din pacate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->