Sunteți pe pagina 1din 253
Capitolul V AMBREIAJUL 4.1, DESTINATIA, CONDITHLE IMPUSE SI CLASIFICAREA AMBREIAJELOR 4.1.1. DESTINATIA AMBREIAJULUI tn transmisia automobilului ambreiajul se foloseste atit ca un mecanism inde- pendent, intercalat intre motor si schimbatorul de viteze, cit si ca un organ al me- canismului de acfionare a schimbitoarelor de viteze planetare. In aceast& lucrare se studiaz’ numai ambreiajele utilizate pentru a transmite momentul de la motor la schimbitorul de viteze. Ambreiajul serveste la decuplarea temporafa sila cuplarea progresiva a motorului eu_transmisia. Decuplarea motorului de transmisie este necesaré in urmatoarele cazuri: — la pornirea din loc a automobilului; — in timpul mersului automobilului la schimbarea treptelor schimbatorului de viteze; — la frinarea automobilului (pentru viteze mai mici decit cele corespunzdtoare mersului in gol a motorului); — la oprirea automobilului cu motorul in functiune; — la pornirea motorului pe timp de iarnd. Cuplarea progresiva a motorului cu transmisia este necesaré in cazurile: — la pornirea din loc a automobilului; — dup4 schimbarea treptelor schimbatorului de viteze. Datoriti faptului c& motorul cu ardere interna folosit la automobile nu porneste in sareind, in cazul pornirii din loc a automobilului trebuie realizata cuplarea intre arborele motor, care are o turatie suficient de mare, si restul transmisiei solidara cu rotile motoare, ce au turatia zero. Daca aceasta cuplare se realizeaza brusc in trans- misia automobilului apar solicitéri mari care pot si conduc Ia ruperea danturii rofilor dinfate in angrenare si a altor organe ale transmisiei. In afard de aceasta, acceleratiile mari care ar apirea la pornirea din loc ar fi diunitoare atit pasagerilor cit si incdrcdturilor ce se transporta, Prin utilizarea ambreiajului se elimina aceste neajunsuri deoarece el permite o cuplare progresiva a motorului cu transmisia. Pentru ca la schimbarea treptelor schimbatorului de viteze s& nu apard socuri in transmisie, este necesaré decuplarea motorului de transmisie. In felul acesta roile dintate ale schimbitorului de viteze nu se mai afl sub sarcind, iar cuplarea lor se poate face fara si apari eforturi mari intre dinti. In cazul in care nu se rea- lizeazi decuplarea motorului de transmisie, schimbarea treptelor este aproape imposibila, uzura dintilor este deosebit de mare, iar functionarea schimbatorului de viteze este insotita de un zgomot. In cazul fn care inc&rcarile organelor transmisiei depasesc momentul ambreiajului acesta va incepe si patineze, limitind aceste incireari. In felul acesta ambreiajul indeplineste rolul unui organ de protectie a transmisiei la suprasarcini. 4.1.2, CONDITHLE IMPUSE AMBREIAJULUI a, Condififle impuse ambreiajului la decuplare. La decuplare (debreiere), am- breiajul trebuie si indeplineascd urm&toarele conditii: — si permita decuplarea completa si rapid a motorului de transmisie, pentru a da posibilitatea schimbarii treptelor fara socuri; — decuplarea si necesite din partea conduc&torului eforturi reduse, fard a avea fmsi o cursé prea mare la pedala. Daca decuplarea ambreiajului nu este completa, schimbarea treptelor se face cu zgomot, deoarece rotile dintate ale schimbAtorului de viteze se afl sub sarcind partiala. Acest lucru conduce la uzura p§rtilor frontale ale dinfilor pinioanelor san cuplajelor. De asemenea dac4 decuplarea ambreiajului nu este completa, iar schimbitorul de viteze se gaseste intr-o treapta oarecare, atunci in timp de motorul functioneaza, ambreiajul patineazi, iar partile sale componente se fncilzese si garniturile de frecare se uzeaza., Usurinja decuplirii ambreiajului este asiguratA fn primol rind prin alegerea co- recta a raportului de transmitere al mecanismului de actionare. ““b. Condifii impuse ambreiajului la cuplare. fn cazul cuplirii (ambreierii), am- breiajul trebuie si satisfaca urmatoarele condilii: — s& asigure o cuplare progresiva a motorului cu transmisia, pentru a evita pornirea bruscé din loc a automobilului si socurile tn organele transmisiei; ““l’ s& permita eliminarea cAldurii care se produce in timpul procesulu de cuplare la patinarea ambreiajului; aan — si asigure in stare cuplata o tmbinare perfect (Hird patinare) intre motor si transmisie. Cuplarea ambreiajului trebuie sd se facé progresiv pentru ca s4 nu apara accele- rafii excesiv de mari la demararea automobilului, care au o influen{& asupra pasa- gerilor si incdrcdturii. Acceleratia maxim admisibila la demararea automobilului, care nu provoacd senzatii neplicute pasagerilor, nu trebuie si dep&seascd 3...4 m/s", De mentionat c& automobilele echipate cu motoare cu rezervé mare de putere permit obtinerea unor acceleratii cu mult mai mari. La deplasarea pe un drum asfaltat, avind coeficientul de aderentii 9=0,7...0,8, acceleratiile maxime care se pot obfine la un automobil cu tracfiune integrala sint de 7...8 m/s", Rezultai deci necesitatea cuplarii progresive a ambreiajului pentru a limita accelerafiile la demararea automobilului. In timpul patinarii ambreiajului, care are loc fn special in momentul pornirii din loc si in mai micd mAsuré la schimbarea treptelor in timpul mersului, lucrul mecanic de frecare se transform in caldura. “Pentru funefionarea ambreiajului in conditii normale, cldura care se degaja trebuie s& fie eliminata, in caz contrar temperatura garniturilor de frecare cregte, iar coeficientul de frecare p va scidea. In felul acesta, ambreiajul va patina gi fn timpul mersului automobilului, nu numai in timpul pornirii din loc sau la schim- barea treptelor. Datorita acestui fapt piesele componente ale ambreiajului se in- cdlzese peste limita admisibilé, iar garniturile de frecare se degradeaza gsi diseul de presiune se poate deforma iar in unele cazuri chiar fisura. ““Amabreiajul trebuie sA fie capabil s& transmitd momentul motor maxim chiar $i in cazul in care garniturile de frecare sint uzate si arcurile de presiune isi reduc forja dé aparare. Pentru indeplinirea acestei cerinfe momentul de calcul al ambre- iajului se adopta mai mare decit momentul maxim al motorului. 70 {Soe Gondipii generale impuse ambreiajului. tn afari de conditiile impuse ambreia- {juli la decuplare si cuplare, acesta trebuie si mai tndephneascd urmitoarele: 58 vathii durata de servieiu si rezistenfa la uzurd cit mai mare; si aibé o greutate proprie ‘eit mai redus%; si ofere siguranfa tn functionare; si aib’ o constructie simpli si - jeftinds parametrii de baza si varieze eft mai pufin in timpul exploatarii; si aiba ‘dimensiuni reduse, dar s4 fie capabil si transmita un moment cit mai mare; sa fie sechilibrat dinamic; si fie usor de intrefinut. . Durata de functionare a ambreiajului depinde de numarul cuplarilor si decuplari- lor, deoarece garniturile de frecare se uzeazi mai ales la patinarea ambreiajulu. La fiecare cuplare lucrul mecanic de frecare la patinare se transforma fn eildur& datorit& cireia temperatura de lucru:a garniturilor de frecare creste. Experunental sa constatat ca la cresterea temperaturii de la 20°C la 100°C, uzura garniturilor de freeare se mareste aproximativ de doua ori. Utilizarea frecventa a ambreiajului are loc la exploatarea automobilului in con- ditai de oras. Astfel,. pentru parcurgerea a 100 km ambreiajul se decupleazi si cu- pleaza de 500... 650 on, uo 4.1.3. CLASIFICAREA AMBREIAJELOR Ambreiajele utilizate 1a automobile se clasific’, dup’ principiul de functionare, in: — ambreiaje mecanice (cu frictiune); — ambreiaje hidrodinamuce (hidroambreiaje); — ambreiaje electromagnetice} — ambreiaje combinate. Ambreiajele cele mai rispindite la automobile sint ambreiajele mecanice, la care pentru legitura dintre partea conducitoare si partea condusd se utilizeazi forta de frecare. La multe automobile moderne se intilnese ambreiaje hidrodinamice care lucreazi dup principiul masinilor hidraulice rotative (legitura dintre partea conducitoare ai parten condust se realeaz prin intermediuy unui lichid). cazul ambreiajelor electromagnetice legitura dintre partea conducitoare si partea condus& se realizeazi cu ajutorul .pulberii magnetice. Unele automobile sint echipate cu, ambreiaje combinate, dintre acestea cele mai rispindite sint: hidraulic-mecanic, electromagnetic-mecanic si centrifugal-mecanic. 4 c 4.2, AMBREIAJUL MECANIC 421, PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE AL AMBREIAJULUI MECANIC Ambreiajul_mecanic funcfioneazi pe baza fortelor de frecare care apar intre suprafefele de frecare. % Partile componente ale unui ambreiaj mecanic (fig. 43) sint grupate astfel; partea conducatoare; partea condusa; mecanismul de actionare. Partea conduc&toare a ambreiajului este sohidara la rotatie cu volantul motoru- lui, iar partea condusé cu arborele primar al schimbatorului de viteze. De volantul 2, sohdar cu arborele cotit, este fixat discul de presiune (conducator) 5, prin intermedil buloanelor 7, care-i dau posibiltatea si se deplaseze in directie axiali, Discul condus (de frichune) 3, asezat intre volant sij discul de presiune, are butucul prevaézut cu caneluri care-l solidarizeazi la rotafie cu arborele 7

S-ar putea să vă placă și