P. 1
Proiecte de Lectie Psihologie X

Proiecte de Lectie Psihologie X

5.0

|Views: 789|Likes:
Published by Abi Ucv

More info:

Published by: Abi Ucv on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

PROIECTE DIDACTICE

-PSIHOLOGIE -

PROIECT DIDACTIC

Data: 16-09-2011Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Obiect: psihologie Subiect: “Memoria” Scop: -familiarizarea cu procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: O1-să definească memoria ca proces psihic; O2-să ilustreze prin exemple rolul memoriei în viaţa psihică; O3-să identifice cele trei faze ale memoriei; O4-să facă diferenţa dintre cele trei faze ale memoriei; O5-să identifice caracteristicile memoriei; O6-să facă diferenţa dintre caracteristicile memoriei; O7-să identifice formele memoriei; O8-să ilustreze prin exemple diferenţele dintre formele memoriei; O9-să stabilească rolul uitării ca fenomen psihic; O10-să explice curba uitării, evidenţiind influenţa diferiţilor factori asupra formei acesteia; O11-să identifice teoriile care explică apariţia uitării; O12-să facă diferenţa dintre teoriile care explică apariţia uitării; O13-să compare teoriile care explică apariţia uitării; O14-să evalueze teoriile care explică apariţia uitării; O15-să formuleze o teorie proprie privind apariţia uitării; O16-să identifice condiţiile optimizării memoriei; O17-să explice fiecare condiţie în parte; O18-să propună noi modalităţi de optimizare a memoriei;

2000) Tipul lecţiei: transmitere de cunoştinţe Etape 1. insis-tându-se asupra rolului memoriei în viaţa psihică -se anunţă tema şi obiectivele -se scrie titlul lecţiei pe tablă (schiţa lecţiei va fi completată pe măsură ce se -definesc parcurge conţinutul lecţiei) memoria -se defineşte memoria -se cere elevilor să -oferă alte . A.O19-să definească procedeele mnemotehnice.Transmiterea noilor O2 -se va da drept exemplu cazul mu-zicianului Clive Wearing.Pregă ti-rea psihologică 3. Ed. O20-să argumenteze rolul important al memoriei în învăţare. Metode: -explicaţia -conversaţia -problematizarea -descrierea Mijloace: manualul (Neculau. O21-să identifice cele cinci etape ale metodei de învăţare SQ3R. Polirom.-coord.Organ i-zarea cla-sei 2.Anunţ a-rea temei şi a obiectivelor O1 O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 4. Iaşi.. “Psihologie”.

cunoştinţe O3 O4 O5 O6 O7 O8 definească me-moria -se revine la exemplul anterior şi se cer alte exemple prin care să se ilustreze rolul memoriei înviaţa psihică -se cere elevilor să identifice fazele memoriei. apoi să le diferenţieze exemple O9 O1 0 O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 O1 6 O1 7 O1 8 O1 9 O2 0 O2 1 -identifică şi apoi diferenţiază fazele memoriei -identifică caracteris-ticile memoriei.for-mă şi apoi renţieze exemplifi-că -se cere identificarea formelor memoriei şi exemplificarea pentru fiecare formă -se cere stabilirea rolului -discută despre uitării în viaţa psihică. se vor evalua şi -definesc se vor cere propuneri noi de procedeele explicare mnemotehnice -se cere identificarea condiţiilor de optimizare a memoriei. apoi le -se cere elevilor să diferenţiază identifice carac-teristicile -identifică fiecare memoriei. se vor compara. apoi să le dife. apoi teorii-le uitării explicarea cur-bei uitării. noi . explicarea fiecărei condiţii şi propunerea altora. ţinând cont de factorii precizaţi -propun metode -se vor discuta teoriile care noi de optimizare explică apariţia uitării: se a me-moriei vor identifica.

scrisă pe tablă. .Fixare a 6.5.Tema pentru acasă -se cere definirea procedeelor mne-motehnice -se cere argumentarea rolului important al memoriei în învăţare şi identificarea etapelor metodei SQ3R (procedeul de lucru va fi: întrebare-răspuns-citirerepunerea întrebării-al doilea răspuns) -pe baza schiţei complete a lecţiei.Q. se va face fixarea -explicarea diferitelor forme pe care le poate lua curba uitării. în funcţie de factorii amintiţi anterior -MEMORIA IN CONCORDANTA CU I.

MEMORIA -schiţa lecţiei- 1.Definire 2.Uitarea -teoriile uitării 5.Caracteristici -activă -selectivă -inteligibilă 3.Formele memoriei -memoria senzorială -memoria de scurtă durată -memoria de lungă durată 4.Condiţiile optimizării memoriei -creşterea motivaţiei -organizarea şi sistematizarea materialului -înţelegerea mterialului -repetarea .

-procedeel mnemotehnice 6.2011 Şcoala: Liceul Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Imaginaţia” Scop: -familiarizarea cu procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: .Memoria şi învăţarea PROIECT DIDACTIC Data: 16.09.

Mijloace: . D. . O2.manualul (Ştefănescu.să compare formele imaginaţiei. G.să definească imaginaţia. O3. O5.să descrie formele imaginaţiei. O7. cantitativ şi calitativ -verifică lecţia anterioară“Lim-bajul”: -definirea limbajului -definesc limbajul -caracterizarea -caracterizează comparti-mentelor vorbirii compar-timentele . E. ..să identifice criteriile după care se clasifică formele imaginaţiei. ...O1.tabla.să ofere noi exemple pentru fiecare formă a imaginaţiei. O8.să dea noi exemple pentru a ilustra modul în care imaginaţia interacţionează cu celelalte procese psihice. Bălan.Verifica -rea temei şi a cunoştinţelor do- O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor -verifică tema. O9. Metode: . Ştefan.Organizarea clasei 2.să-şi amintească o situaţie în care afectivitatea le-a influenţat imaginaţia O4.conversaţia.creta.explicaţia. O6.să identifice formele imaginaţiei. Tipul lecţiei: mixt Etape 1. “Psihologie”.să definească fiecare procedeu imaginativ.

pentru a realiza şi pentru a înţelege jocurile de cuvinte. fonator. de vorbirii rezonanţă) -diferenţa limbă-limbaj -stabilesc diferenţele limbă-raporturile dintre limbaj limbaj şi ce-lelalte procese -stabilesc psihice raporturile dintre limbaj şi celelal-te -funcţiile limbajului procese psihice -caracterizează -formele limbajului funcţiile limbajului -caracterizează Se reia caracterizarea formele limbajului funcţiei lu-dice a limbajului.Anunţa -rea temei şi a obiective -lor O 1 (energetic. “Astăzi vom învăţa un nou proces psihic.Pregăti -rea psihologică 4.” -se scrie titlul lecţiei pe tablă -încearcă să . este nevoie de capacitatea de a prelucra mental imagini.Imaginaţia. ajungându-se astfel la noţiunea de imaginaţie. pentru a se ajunge la evidenţierea unei mo-dalităţi de exprimare a acesteia: jocurile de cuvinte.-scriu titlul lecţiei şi vom stabili rolul în caiete acestuia în dezvoltarea personalităţii.bândite an-terior 3.

Transm i-terea noilor cunoştinţ e -schiţa lecţiei va fi definească completată pe tablă pe imaginaţia măsură ce se dobândesc noile cunoştinţe -înaintea citirii definiţiei din ma-nual. aşa cum cred ei că s-ar defini -se citeşte definiţia din manual.Fixarea . Oferă noi exemple pentru fiecare formă a imaginaţiei. se cere elevilor să defineas-că imaginaţia. apoi se reia această definiţie -prin întrbări succesive. Oferă noi exemple pentru fiecare procedeu imaginativ. exemple. se citeşte această parte din manual. 6. citirea din manual. Compară formele ima-ginaţiei. caracterizare.5. se cer exemple noi pentru a ilustra fiecare raport O 2 O 3 O 4 O 5 -oferă noi exemple pentru a ilustra raportu-rile imaginaţiei cu cele-lalte procese psihice O 6 O 7 O 8 O 9 -pentru predarea cunoştinţelor privind formele imaginaţiei (criterii de clasificare. exemple) se va proceda după următorul algo-ritm: explicaţiile propunătorului. se stabilesc raporturile imaginaţiei cu celelalte procese psihice. clasifica-re. alte exemple.

pe baza noilor cunoştinţe. se repetă întreaga lecţie.Tema pentru acasă Se cere compararea formelor imaginaţiei.7. “Au imaginaţie?” animalele . Se citesc procedeele imaginaţiei din manual şi se cere oferirea de noi exemple. Pe baza schiţei lecţiei. deja scrisă pe tablă.

după crteriul originalităţii produsului:-reproductivă -creatoare b).după criteriul implicării voinţei:-visul din timpul somnului---Freud -reveria 4.Interacţiunile imaginaţiei cu celelalte procese pshice şi cu activitatea -inteligenţa -gândirea -afectivitatea -comportamentul -activitatea 3.Formele imaginaţiei a).Procedeele imaginaţiei -aglutinarea -amplificarea şi diminuarea -multiplicarea şi omisiunea -empatia .IMAGINAŢIA -schiţa lecţiei- 1.Definire 2.

Metode: ORAL Mijloace: INTERACTIV Tipul lecţiei: de evaluare .PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Imaginaţia” Scop: -evaluarea cunoştinţelor elevilor privind procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: O1 -să realizeze un eseu pe tema “Imaginaţia este un aspect al gândi-rii”. O2 -să-şi amintească o situaţie în care apelul la imaginaţie a rezolvat problema apărută. O3 –să stabilească raportul dintre imaginaţie şi creativitate. argumen-tându-şi în scris răspunsul. argumentându-şi în scris răspunsul.

Care este raportul -transcriu dintre i-maginaţie şi subiectele creativitate? Argu-mentaţivă răspunsul. 3.Organi za-rea clasei 2.Demonstraţi prin exemplifi-care din experienţa proprie modul în care apelul la imaginaţie a re-zolvat o problemă.Etape 1.Anunţa -rea temei şi a obiective -lor O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Se reactualizează cerinţa orei tre-cute: elevii să înveţe întreg capito-lul “Imaginaţia”. lucrarea scrisă 3. 2.Verifica -rea cunoştinţelor O 1 O 2 O 3 Se anunţă subiectele lucrării scri-se: 1. deoarece vor -pregătesc foile da o lucrare scrisă din de hârtie pentru acest capitol. .Imaginaţia este un aspect al gândirii.

.Aprecie -rea şi nota-rea Se punctează principalele idei care sunt aşteptate să apară în lucrările elevilor: 1:-definiţia imaginaţiei -definiţia gândirii -argumentele pro şi contra 2:-descrierea problemei -soluţia -cum s-a ajuns la soluţie -procedeul imaginativ -pun întrebări folosit supli-mentare. părţi asupra cărora trebuie insistat. lipsuri. 3:-definiţia creativităţii dacă este nevoie -definiţia imaginaţiei -raport şi argumentare Se răspunde eventulelor întrebări ale elevilor cu privire la modul de abordare a subiectelor. părţi mai puţin cunoscute. insis-tându-se asupra următoarelor: ele-mente pozitive ale lucrărilor. Se fac într-o oră viitoare.4.

.

creta Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. . O2 -să realizeze un autoportret temperamental şi un portret tempera-mental al colegului de bancă. Mijloace: tabla. Metode: -conversaţia.PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: Chiorescu LiGIA oLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii” Scop: -recapitularea cunoştinţelor despre componentele personalităţii. -explicaţia. -sistematizarea cunoştinţelor despre componentele personalităţii. O3 -să dezbată ideea “Adaptarea la mediu este o consecinţă a inteli-genţei”. “Aptitudinile” şi “Caracterul”. Obiective operaţionale: O1 -să reorganizeze planurile de idei ale lecţiilor “Temperamentul”. O4 -să realizeze portretul caracterial al tipului linguşitor. O5 -să identifice modul în care particularităţile individuale duc la diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii.

“Adaptarea la mediu este o consecinţă a in-teligenţei”. Se atenţionează elevii să insiste asupra temelor “Autoportret temperamental”. de asemenea. “Portretul caracterial al tipului linguşitor”. elevii vor fi înştiinţaţi că fiecare dintre ei trebuie să realizeze propriul plan dezvoltat de idei al lecţiilor capitolului res-pectiv. Activitatea elevilor Se reactualizează cerinţele anunţate în ora precedentă. .Preciza -rea conţinutului şi a obiective -lor de reali-zat O 2.Momen t organizat o-ric 3. “Portretul temperamental al colegului de bancă”.Reactu a-lizarea obiectivel Activitatea propunătorului Într-o oră anterioară.Etape 1. se precizează conţinutul supus recapitulării (“Diferenţe individuale în con-struirea şi manifestarea personalităţii”).

se va elabora câte un plan simplu de idei pentru fiecare temă: Autoportret temperamental: -definiţia temperamentului -tipuri temperamentale/caracterizare -autoportret temperamental -identificarea propriului tempera-ment Portretul temperamental al colegului de bancă -plan de idei similar precedentului Adaptarea la mediuconsecinţă a inteligenţei -definiţia aptitudinilor -inteligenţa ca aptitudine generală -adaptarea -dezbaterea propriu-zisă Portretul caracterial al tipului lin-guşitor -definiţia caracterului -tipuri caracteriale din literatură -elevii ascultaţi vor veni în faţa clasei. la tablă. Împreună cu elevii. unde îşi vor scrie planurile ela-borate. ceilalţi se vor gândi la temele date.or O 1 O 2 4. unde vor scrie planurile de idei elaborate. în timp ce alţii vor efectua oral temele anunţate în ora precedentă. apoi unii dintre . Între timp.Recapit u-larea O 3 O 4 O 5 Elevii sunt a-nunţaţi că unii dintre ei vor veni la tablă.

(5-10 min de gândire) 5. Obiective operaţionale: O1-să definească testul ca instrument de evaluare psihologică. .Aprecie ri şi concluzii -aprecieri privind părţile de materie insuficient stăpânite -concluzii privind desfăşurarea lec-ţiei -notarea elevilor PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor:CHIORESCU LIGIA OLIVIA Obiect: psihologie Subiect: “Testarea psihologică” Scop: -iniţierea elevilor în metodologia cercetării psihologice. prin aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute.-tipul linguşitor ei vor fi ascultaţi.

-explicaţia.Organi za-rea clasei O 2. -demonstrarea. -observarea. Metode: -conversaţia.Reactu a-lizarea suportului O1 Activitatea Activitatea propunătorului elevilor -pregăteşte materialele -intră în necesare desfăşurării orei laboratorul de (pregătirea aparatelor. O4-să identifice situaţiile şi condiţiile în care se aplică acest test. O3-să aplice testul de disociere manuală “Sinusoidala Bonnardel” unui coleg. O6-să aplice un test de determinare a rezistenţei la oboseală unui coleg. O7-să identifice domeniile în care este necesară o combinaţie a trăsăturilor evaluate prin cele două teste. pentru a se ajunge la test ca . -munca independentă. Mijloace: -“DM-II” -computer cu programe de teste psihologice Locul de desfăşurare: laboratorul de psihologie Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi Etape 1.O2-să identifice situaţiile în care este necesară testarea psihologică. O5-să aprecieze performanţa colegului la test. psihologie verificarea funcţionă-rii) Se va purta o scurtă discuţie introductivă. pornind de la metodele psihologiei.

Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa să aplice două teste: unul de disociere manuală şi unul de determinare a rezistenţei la oboseală.Anunţa -rea temei şi a obiective -lor 4. Se insistă asupra testului. explicându-se modul de in-terpretare a datelor.Explica -rea şi demonstrar ea model a acţiunii 5. Se aplică unui elev. specificându-se situaţiile în care este necesară aplicarea testelor. Se acordă atenţie instructajului verbal şi a modului de interpretare a performanţei. -identifică .Verifica -rea înţelegerii de că-tre elevi a modelulu i demonst rat 6. Elevii îşi vor aplica unul altuia. prin rotaţie. sub monitorizarea propunătoru-lui. Sunt amintite situaţiile şi condiţiile în care se aplică acest test.te-oretic nece-sar O2 3. în faţa tuturor. Urmăresc atenţi ex-plicaţiile şi demon-strarea. testul de disociere manuală.Munca indepen- O3 O4 O5 O6 O4 O5 O7 instrument de evaluare psihologică. Se explică modul de administrare a testului de disociere manuală şi se insistă asupra instructajului verbal. Un elev aplică testul unui coleg.

dentă situaţiile în care -se vor relua etapele sunt aplicate pentru testul de ambele teste determinare a rezistenţei (selecţie de la oboseală personal-şoferi şi vatmani) 7. nota-rea .Aprecie -rea rezultatelor.

29 sa participle activ in desfasurarea lectiei. 28 sa completeze fisele cu planul de recapitulare.evaluarea critică a diferitelor puncte de vedere. Metode şi procedee : 30 conversatia euristica 31 explicatia 32 problematizarea Mijloace de învăţământ : 33 plan de idei 34 videoproiector 35 fise cu planul de recapitulare Tipul lecţiei : de sistematizare si consolidare . 26 sa prezinte toate functiile limbajului. ajutandu-se de exemple din activitate umana.Proiect didactic Clasa: a X – a Disciplina: Psihologie generală Subiect: Sistematizare şi recapitulare – procesele psihice superioare Obiective de referinţă: . 27 sa defineasca imaginatia. 25 sa descrie toate formele memoriei. a concepţiilor cu privire la rolul proceselor psihice superioare şi a proceselor psihice senzoriale Obiective operaţionale : 24 sa defineasca notiunea de gandire.

Acestre planuri de recapitulare va vor ajuta inrto mare masura in activitatea voastra individuala de invatare Acest plan va cuprinde toate procesele psihice superioare (gandire.astfel. Etapele lectiei Moment organizatoric Activitatea cadrului didactic instalarea videoproiectorului si setarea acestuia si a prezentarii pentru o desfasurarea optima a lectiei . Reamintirea temei si a planului . Activitatea elevilor 2. 1.avand deja insusite cunostintele cu privire la procesele senzoriale si cele superioare. Pregatirea psihologica . iar azi urmeaza sa realizam un plan asemanator si pentru procesele psihice superioare.Nr. prin intermediul proceselor psihice senzoriale (implicatiile acestora in derularea proceselor cognitive superioare) se va face trecerea la categoria proceselor psihice superioare Ora trecuta am realizat un lan de recapitulare pentru Procesele psihice senzoriale.se va realiza prin discutii pe tema rolului proceselor senzoriale in viata de zi cu zi . Crt . elevii vor putea participa activ la discutie 3.

vor fi afisate slide-urile corespunzatoare Din fiecare proces psihic superior va fi necesar sa stiti: definitia.4. memorie si imaginatie). 6.elevii sunt atenti la pentru studiul recapitulare este alcatuit indicatiile date de individual doar din subtemele pe cadrul didactic care le intalnim la fiecare proces psihic. formele si rolul fiecarui proces psihic superior in activitatea umana . caracteristicile.va fi afisat slide-ul cu elementele componente ale planului de recapitulare Recapitularea .se va realiza cu ajutorul . limbaj.la fiecare proces psihic recapitulare analizat.) pe . Pentru a completa cunostintle si . .elevii vor raspunde la si elevilor fiecare item ce apare sistematizarea in planul de cunostintelor . cadrul didactic va reliza impreuna cu elevii formula corecta (a unor definitii etc. dar si aprecieri individuale care se vor solda si cu note pentru munca depusa de unii elevi Indicatii Acest plan de .se vor realiza aprecieri finala globale asupra intregii munci pe care a depus-o clasa.elevii vor nota in care acestia o vor nota in fisele cu planul de fisele cu planul de recapitulare ideile recapitulare principale Evaluarea . 5.

Spor la invatat! PLAN DE RECAPITULARE 36 GANDIREA 37 definitie 38 operatii 39 notiunile si rezolvarea de probleme 40 LIMBAJUL 41 definitie 42 caracterizare 43 formele 44 MEMORIA 45 definitie 46 caracterizare 47 forme 48 \IMAGINATIA 49 definitie 50 caracterizare .informatiile pe care leam abordat in aceasta ora. va trebi sa relizati studiu individual. studiul individual are si el un rol important in evaluarea finala ce va urma. Asadar. Fiecare item din acest plan de recapitulare va trebui detaliat.

51 forme .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->