Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnai,,Dornnului

Dirsctor

al Penitsnciarului

rirjt7

-

Exerliaru;

/+.(

DEA. t!

r

k

,&

\,

St,ma$

doamna /dornnule drrector.

r\yerr: ,rr J3re este supLs

v*Oaroprssrunle gi

itlrqefurl anult.il 200g

,!scurite oeterrntnate de

G-rvernrrr Romdnier

cheltu ietifor bugetais

evolulille economtce rnlefne

a adoptat

o pofiilca

gi

enerre

Ae ,eitringere

ia

i'

Asttei prin m€norancli.irn.ri

flr

233999/0S 1Z2C0g

233JgZ/041.1

masurrte

sr notanr

pina

2008

aprcc,atir,

gerJinta

Guvafnu,L, tJinC4 t t 20Cg

peloada

rtrnasd

;a ftnete anutur200g

arr,n,.iei, -f-.o]'u.r,,u,

,i,

refentoire L

_de efrcrentrzere

a

chellu;eilor in

masuri

Frnanle'or racomanOa intreprtrdgrea urrnAtcareror

'

fimitarea cheltuielilor cu

in erercitarea 9i

depfasarile

Interno

reprezentaroa intor;saror-institulieiclil

prudenti a angalirllor

9i

s.u ertarne

,,, po, ri

strict ra acefs acrfunrofectuato

aminate;

gr

a

porril'r

de

acordare a

gararrr

- o abordare

promflfor ln cursul anului

previzuto

-

de buoonai,'pr€cum

a cet-or'cara se

acorda din ucono*rr ra cheiturelire cu

E"r-i a Instituliei pentru

de actelo normative

in dornenrul salarrzarii;

oriclror

tnter'icorea incherorii

neetscluara greveaui as'pra destlfuiariilctivrulir

aflgalilmonte legafe, cu

o"

exceppa anga,amenteror a c6ror

perioada

imediat

.u;*i:?i',]rif"j3ttu,ull stti"t n"c*"i,e pentru daerisurirea in bune condilir a activir{fifor

-

compgnsarea orelor prestate

peste

acordarea de trmp

durala

norrnali

llber c-oreepunzaroi, pentru funife noiemirie

arigureri oUllgitorii

pariulur,

a trmpufui

9r

decemb,e

de lucru excru8rv cq

a.c.

' incheierea de

auto pentru maxirn T0% dlnparcul auto aflat in dotare

etc.

sa contracareze accantuarea

oezechrjibrero.

bugeta,,eia nivelui Mr1rsi9r

..

rl

cu reducersa corespunzitoars a

macro8conor.lrca.

Econorn'er

dar g' a-g0galarnente,or

lonctui'rir

Necesrtatea Lrnerpolttlc{ bugelarep'udente cate

gr F'nanteror in

tn conlextuj celorde rna, sJS

-

se

a incasArrior la bugetul de stat

a

'mpJs reaoairzjrea dectzrltorde arc)carer-buaur, gr

vederea *uni,n*r,,

t,rel

rimrre siJstenaDrle a prolrrcl

ca'e dauna$lcre ia cblrgafrrpe seannalonouritcr pub|ce

va

cornun,cafi urmAtoaiele

care se rac dn ougel

rmpune juArea nrisurilor necesarspentri.i t,chtdarga, pana la lnsig

debilon. cirentr

9r

arle

36i.Jig;, a inObrlrZi rit67 6"

creante in vederea acn,ian,panrale a ,urn,ZoJor neachrtai,gr

plaliror rje

casi

efefluafa.

datosla

Eradulurde

reconslrt!irea cu surlgle recupei.ate a

-

realiZare

rnlpostDli'tatea

asrgularirfordurl,or 3uQc1ldra

seb trleil,

ccntr'.r pre-re!.ea personai;lu .

q)stlmal

c- strrna

ROM,\NrA Bucuf6g!r Str Mai,a il^rcu;easa

,rw,{

.f ,r3- uSl.aa

seilor 2