Program universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural

Forma de învăţământ ID - semestrul IV

ŞTIINŢE ŞI CUNOAŞTEREA MEDIULUI. DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
Carmen TICĂ

2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Ştiinţe şi cunoaşterea mediului. Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar

Carmen TICĂ

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04790-5

........................ 27 2............................................................................................... 26 2.................................Fenomene fizice şi chimice ...........................2.....1.....2............ 8 1....................................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse .6..5.................................................................. 17 1............. 25 2...............2........................................... 4 1...........................................................................................................................................................Cuprins CUPRINS Introducere............................2 Vaporizarea... Rădăcina ...........................................3 Circuitul apei în natură .............4........................................................................................ 9 1................................................................................................ 2 1...........................1 Topirea.......................................................................1 Masa corpurilor................................................. 1 1........................ 15 1............. Soluţii............................... 15 1.......................2.......... Organizarea unei plante cu flori................. 8 1.............. Masa. Lucrarea de verificare 1 ..................................5................................... 13 1..............................................5..............2 Volumul corpurilor .................................................2 Filtrarea .................. 26 2..................................2............ Solidificarea..5.............................................................. 16 1....... 9 1........................... 2................4 Distilarea ............................. Volumul........... 1.... Substanţe şi amestecuri ..... iv Unitatea de învăţare Nr. Densitatea corpurilor ...................... Obiectivele unităţii de învăţare 2.......Plante................................................................................................... Condensarea .............................3.............................................3............... 17 1.....................................................................................1....... 2 1..... Frunza ...........................5............. Tulpina...........3 Cristalizarea .....................3.... Transformări ale stărilor de agregare ........................................... 23 Bibliografie selectivă..3 Densitatea corpurilor ................. 33 Proiectul pentru Învăţământul Rural i ....... 31 2.............. Stări de agregare............................. 21 1.............................................1 Decantarea........................................................ 15 1............................................................................... 24 Unitatea de învăţare Nr......................................4....................... 2 1................. Obiectivele unităţii de învăţare 1........5........................3........ 3 1............ Metode de separare a substanţelor din amestecuri..........................................................3..............................8.................7..............................................................................................

.............Cuprins 2........... Principalele grupe de plante..... Sensibilitatea şi mişcarea la plante ..........6..............6...............1........................................ Funcţiile frunzei .....38 2..........6.........8.............................3.....................................................................................................3............................................. Respiraţia ............Animale ...69 3.........6....................................................72 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural ........38 2..5 Artropode . Floarea............1 Mişcarea ............................61 3............................57 3...............6.................................nevertebratele ........................36 2.....6..................................................................6........................................................................43 2............................................................66 3.................................................................................................................................................6...................................4..................................57 3..3 Funcţiile de relaţie .......................................4 Funcţiile de nutriţie ............................................... Lucrarea de verificare 2 ............................................................................................................55 3...........2 Celenterate ...1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 ....................................................................6 Regnul animal..............49 2...............................................................................61 3........................................................................................2 Respiraţia ....................................46 2........................4...............................................57 3......2 Organizarea generală a unui animal ...........................................................2........64 3.....................................2 Sensibilitatea .....................................................4...................................................................1 Digestia............41 2.... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ...........56 3....................................4....................................................4 Moluşte ....................10..................................................................... Fructul şi sămânţa...................................................................................................68 3...............6......................36 2.........................................................66 3.........52 Bibliografie selectivă ..............................................11............................................................................12............................................6.........................................67 3................................. 3................................5 Funcţia de reproducere .... Fotosinteza ..............................1 Spongieri ..............51 2............................66 3... Transpiraţia.............................................................................9........................4 Excreţia...............6 Echinoderme..................................................................62 3.3..................................56 3............................7............63 3.........................54 Unitatea de învăţare Nr......................................3 Circulaţia....................................................................................................................................................................64 3.............................................3 Viermi ................

..............................4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii............. 77 3................................................................................................................................7.... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse .........7................. 93 4.......................5..............................................vertebrate ............................................5....................................... 130 Bibliografie selectivă..1.................................................... Obiectivele unităţii de învăţare 4.....................3 Reptile ...... Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar........................................................................... 103 4.............5..............................................................................................................4 Păsări ... 75 3.................. 78 3............................... 74 3........................................7...... 89 4...... 74 3....3........................1 Peşti .............. 81 3..................6.a şi a IV-a )118................ 130 4................8 Lucrarea de verificare 4 ... 117 4........................................ 116 4..................... Unitatea de învăţare Nr....... 89 4.................................. 89 4............................................................................. 87 IV............................................................................1 Programa şcolară .....................a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III................... 4Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar ......................................... 131 Proiectul pentru Învăţământul Rural iii ..............................................2 Planificarea calendaristică....................8.3 Proiectarea unităţilor de învăţare .......................... Lucrarea de verificare 3 ....................................................................5 Mamifere ..................1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar ..............................2.................................... Proiectarea activităţii didactice ..........3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar .......6............................................................................. 76 3.............................. 131 Bibliografie generală ................................... 92 4...................................... 108 4.... 88 4...4 Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului .. Metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii............... 85 Bibliografie selectivă........5. 116 4.....7 Regnul animal............ Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară..6.................................2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului.9........7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare .............................................. 93 4...7.........4............................2 Amfibieni ........................6.............................................................................................................6.. 99 4.....................................5.............................7.......................................... 121 4.............................Cuprins 3............ 116 4.... Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi clasa a II.............

2 şi 3) care furnizează un bagaj informativ de bază din domeniul extrem de vast al ştiinţelor naturii şi Didactica ştiinţelor şi cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar care oferă variante de organizare a procesului de predare. teste de autoevaluare.învăţare în vederea realizării unui învăţământ de calitate în învăţământul primar şi preşcolar. Răspunsurile şi comentariile oferă studentului posibilitatea autoevaluării periodice. Cursul cuprinde patru unităţi de învăţare.) iv Proiectul pentru Învăţământul Rural . fiecare finalizată cu o lucrare de verificare. anatomice. Aplicaţiile practice propuse. în regim de studiu la distanţă. Fiecare unitate de învăţare cuprinde: conţinuturi esenţiale. 110. 70. Lucrările de verificare se află la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare (paginile 30. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. îndrumări şi criterii de notare şi evaluare. 163) au cerinţe clare. fiind concepute în concordanţă cu obiectivele fiecărei unităţi de învăţare. zoologice. reviste de specialitate.Introducere INTRODUCERE Cursul se adresează studenţilor care parcurg Programul universitar de formare în domeniul Pedagogie pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural. Pentru o învăţare eficientă. Testele de autoevaluare urmăresc aplicarea cunoştinţelor însuşite şi generalizarea informaţiilor. studenţii pot să utilizeze şi alte surse de informaţii recomandate la bibliografie (atlase botanice. posibil de realizat cu un minim de materiale uşor de procurat. enciclopedii. iar examenul o pondere de 50%. etc. Aceste lucrări se redactează pe suport de hârtie şi se transmit tutorelui pentru evaluare. Internet. continuităţii şi sistematizării. Conţinuturile din fiecare unitate de învăţare au fost organizate respectând principiile accesibilităţii. Informaţia este structurată în două părţi importante: Ştiinţe şi cunoaşterea mediului (unităţile 1. lucrare de verificare. vizează familiarizarea cu tehnicile de explorare/ experimentare specifice ştiinţelor naturii. aplicaţii practice.

Fenomene fizice şi chimice

Unitatea de învăţare Nr. 1
FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE Cuprins
1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1................................................................................... 2 1.2. Masa. Volumul. Densitatea corpurilor ........................................................................... 2 1.2.1 Masa corpurilor...................................................................................................... 2 1.2.2 Volumul corpurilor ................................................................................................. 3 1.2.3 Densitatea corpurilor ............................................................................................. 4 1.3. Stări de agregare. Transformări ale stărilor de agregare .............................................. 8 1.3.1 Topirea. Solidificarea............................................................................................. 8 1.3.2 Vaporizarea. Condensarea ................................................................................... 9 1.3.3 Circuitul apei în natură .......................................................................................... 9 1.4. Substanţe şi amestecuri ............................................................................................. 13 1.5. Metode de separare a substanţelor din amestecuri.................................................... 15 1.5.1 Decantarea.......................................................................................................... 15 1.5.2 Filtrarea ............................................................................................................... 15 1.5.3 Cristalizarea ........................................................................................................ 16 1.5.4 Distilarea ............................................................................................................. 17 1.6. Soluţii.......................................................................................................................... 17 1.7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse ................. 21 1.8. Lucrarea de verificare 1 .............................................................................................. 23 Bibliografie selectivă.......................................................................................................... 24

Proiectul pentru Învăţământul Rural

1

Fenomene fizice şi chimice

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1
Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare, studentul va fi capabil: • să explice fenomene/ procese fizice şi chimice prin utilizarea corectă a terminologiei de specialitate; • să utilizeze investigaţia şi experimentarea dirijată pentru evidenţierea şi explicarea unor fenomene şi procese fizice şi chimice; • să rezolve probleme cu caracter teoretic şi aplicativ.

1.2. Masa. Volumul. Densitatea corpurilor
1.2.1. Masa corpurilor Un corp se află în repaus într- un interval de timp oarecare dacă, în orice moment din acel interval de timp, corpul ocupă aceeaşi poziţie faţă de un corp referinţă. Un corp se află în mişcare într- un interval de timp oarecare dacă, există momente diferite în acel interval de timp, în care corpul ocupă poziţii diferite faţă de corpul de referinţă. Pentru a pune în mişcare un corp, pentru a- l opri sau pentru a- i schimba traiectoria trebuie să acţionăm asupra lui. La orice acţiune exterioară care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă, corpul se opune, reacţionează. Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea în care traiectoria corpului este o linie dreaptă şi viteza este constantă. Inerţia este proprietatea unui corp de a- şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare, respectiv de a se opune la orice acţiune care caută să- i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în care se află. Masa este mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp. Unitatea de măsură este kilogramul. Determinarea masei corpurilor Instrumentul utilizat pentru măsurarea masei unui corp este cântarul de tip balanţă. Măsurarea masei cu ajutorul balanţei se numeşte cântărire. Aceasta constă în compararea masei unui corp cu mase marcate (corpuri cu mase cunoscute a căror valoare este înscrisă pe ele). Două corpuri sunt în echilibru pe talerele unei balanţe dacă au aceeaşi masă. Atenţie ! Nu confunda masa corpului cu greutatea lui. Greutatea unui corp reprezintă forţa cu care Pământul atrage acel corp.

Masa corpurilor

2

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Fenomene fizice şi chimice

Aplicaţii practice
Încearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii, citeşte rezultatele sau constatările.

Experimentul 1.1 Evidenţierea inerţiei corpurilor Materiale necesare: pahar cu apa Cum procedezi? - deplasează paharul, pe masa pe lucru, pe direcţie orizontală; - observă ce se întâmplă cu suprafaţa apei dacă măreşti sau micşorezi viteza de deplasare a paharului; Ce observi ? Notează observaţiile tale, pe spaţiile punctate. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Când punem paharul brusc în mişcare, apa se varsă în spate, în sensul opus mişcării, deoarece apa tinde să rămână pe loc, în repaus. Dacă oprim brusc paharul, apa se varsă în faţă, în sensul mişcării, deoarece apa tinde să- şi continue mişcarea. În concluzie, corpurile se opun schimbării stării de mişcare. 1.2.2. Volumul corpurilor Fiecare corp ocupă un loc în spaţiu ce reprezintă volumul corpului respectiv. Unitatea de măsură pentru volum este m3 . În cazul corpurilor cu formă geometrică regulată, volumul se determină folosind diferite formule matematice (exemplu: volumul paralelipipedului, cubului, cilindrului, sferei). Volumul corpurilor cu formă neregulată se determină cu ajutorul cilindrului gradat, procedând astfel: - se introduce apă în cilindrul gradat şi se citeşte indicaţia de pe cilindru care reprezintă de fapt volumul apei din cilindru; - se introduce în cilindrul cu apă, corpul al cărui volum vrem să-l determinăm şi se citeşte noua gradaţie a cilindrului care reprezintă volumul apei din cilindru plus volumul corpului; - se scad cele două valori citite pe cilindru şi se determină volumul corpului din cilindru.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

3

2. balanţă sau cântar cu arc. cartof Determină volumul unui cartof cu ajutorul cilindrului gradat folosind explicaţiile de mai sus.3 Masa corpurilor Materiale necesare: 2 cuburi cu acelaşi volum din materiale diferite (lemn şi plumb). Densitatea corpurilor Aplicaţii practice Experimentul 1.3.Fenomene fizice şi chimice Aplicaţii practice Experimentul 1.2 Determinarea volumului unui corp solid Materiale necesare: cilindru gradat.măsoară masa celor doua corpuri cu ajutorul balanţei sau a unui cântar cu arc Ce observi ? Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar. apă. 4 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Cum procedezi? . Observaţiile se vor nota în spaţiul delimitat de chenar. 1.

că un corp din fier se scufundă în apă în timp ce un corp din lemn pluteşte pe suprafaţa apei. Plutire/ scufundare Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . Plutirea şi scufundarea corpurilor Ai constatat. Pentru a scufunda o minge în apă trebuie să acţionezi asupra ei cu o forţă. dacă un corp cu volumul de 1 m3 realizat în acea substanţă are masa de 1 kg. 1. plumbul este folosit ca material de protecţie împotriva radiaţiilor (materialele radioactive se transportă în containere speciale căptuşite cu plumb). a căror masă trebuie să fie foarte mică. 1 kg/m3 este densitatea unei substanţe. Se notează cu ρ iar unităţile de măsură sunt kg/m3 sau g/ cm3 . Densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp. adică 1 m3 de apă are masa de 1000 kg. Aluminiul are o densitate mică. Datorită densităţii mari pe care o are. fierul. Densitatea apei este de 1000 kg/m3. că un corp pare mai uşor în apă decât în aer. aurului şi mercurului. În aliaje cu alte metale. deci este foarte uşor. el este folosit pentru construirea aeronavelor. Atunci când este lăsată liberă mingea scufundată iese la suprafaţă. dar mai mică decât densitatea platinei.1 poţi compara densităţile unor substanţe: Substanţa Ulei alimentar Benzina Gheaţa Apa Lapte Sticla Aluminiu Otel Fier Argint Plumb Mercur Aur Platina Densitatea kg/ m3 800 800 917 1000 1030 2500 2700 7800 7880 10500 11350 13550 19310 21460 Fig. probabil. aluminiul şi sticla. Explicaţia constă în faptul ca particulele de plumb sunt mult mai apropiate unele de altele comparativ cu cele de lemn. Spunem că densitatea plumbului este mai mare decât densitatea lemnului. Densitatea este definită prin raportul dintre masa unui corp şi volumul acestuia. oţelul. Folosind tabelul din Figura 1.1 Plumbul are densitatea mai mare decât argintul.Fenomene fizice şi chimice Cântărind cele două cuburi ai descoperit ca masa cubului de plumb este mult mai mare decât masa cubului de lemn.

de la verificarea antigelului. măsurătorile de densitate permit determinarea stării fluidelor din corp (sângele şi urina). Forţa arhimedică are direcţie verticală şi sensul de jos în sus. Determinarea densităţii are aplicaţii în diferite domenii. Alte boli duc la eliminarea excesivă a sărurilor din organism şi pot fi depistate datorită creşterii densităţii urinei. Pentru determinarea densităţii lichidelor se foloseşte un instrument special. Deoarece densitatea sângelui creşte cu creşterea concentraţiei hematiilor. În medicină. Vapoarele plutesc deşi sunt confecţionate din materiale a căror densitate este mult mai mare decât a apei. 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . la determinarea conţinutului de alcool al unei băuturi. forţe de apăsare datorate presiunii hidrostatice. o densitate mai mică a sângelui indică o anemie. Punctul de aplicaţie al forţei arhimedice se numeşte centru de presiune. pe suprafaţa corpurilor cu care este în contact. acţionează asupra unui corp scufundat în lichid se numeşte forţă arhimedică. densitatea totală a acestor vapoare este mai mică decât densitatea apei. În acest caz corpul pluteşte. linia de plutire).Fenomene fizice şi chimice Legea lui Arhimede Aplicaţii practice Un lichid exercită.densimetru. Un balon umplut cu hidrogen sau heliu (gaze mai puţin dense decât aerul) şi lăsat în aer. Legea lui Arhimede este valabilă şi în gaze. fiecare vapor are gradat pe suprafaţa laterală un semn care indica nivelul maxim de scufundare a vaporului încărcat (linia de încărcare. de la verificarea calităţii laptelui. Supraîncărcarea vapoarelor poate duce la scufundarea lor. Toate corpurile sunt supuse gravitaţiei (forţei de atracţie a Pământului) şi atunci când sunt introduse în apă. El coincide cu centrul de greutate al corpului dacă acesta este omogen şi complet scufundat în lichid. se ridică datorită forţei arhimedice. Porţiunea scufundată dezlocuie un volum de lichid a cărui greutate este egală cu greutatea corpului. Rezultanta tuturor forţelor (de împingere) cu care lichidul. Legea lui Arhimede: Un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp. Datorită formei lor care asigură dezlocuirea unui volum foarte mare de apă şi a prezenţei unui număr mare de spaţii pline cu aer. Dacă greutatea corpului este mai mică decât forţa arhimedică corpul urcă la suprafaţă şi rămâne în echilibru fiind parţial scufundat. Din această cauză. datorită presiunii hidrostatice. la verificarea stării acumulatorului unui autovehicul.

plumbul are densitatea mai mare decât materialul plastic A/ F. densitatea sa se micşorează de două ori. densitatea lichidului nu depinde de masa sa. Două corpuri cu mase egale au volume diferite. un cm3 de lemn cântăreşte tot atât cât un cm3 de fier A/ F. Care dintre ele are densitatea mai mare? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar. b. 2. Două corpuri cu volume egale au mase diferite. 3. Care dintre ele are densitatea mai mare ? Răspunsul se va încadra în spaţiul delimitat de chenar. Citeşte cu atenţie afirmaţiile şi încercuieşte una din literele A (adevărat) sau F (fals): a. se dublează densitatea sa. d. 1 1. c. densitatea este o mărime fizică ce caracterizează substanţa din care este alcătuit un corp A/ F. sunt corecte? a. Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 21. e. Care dintre afirmaţiile următoare.Fenomene fizice şi chimice Testul de autoevaluare nr. dublând volumul lichidului. se dublează densitatea sa. dublând volumul lichidului. referitoare la un lichid. densitatea lichidului nu depinde de volumul său. dublând masa lichidului. c. b. Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 .

în funcţie de starea de agregare în care se află au diferite proprietăţi: . Astfel. Temperatura la care se topeşte sau se solidifică o substanţă se numeşte temperatură de topire sau de solidificare şi este o caracteristică a fiecărei substanţe: temperatura de topire (solidificare) a naftalinei. În industrie. volumul substanţei se modifică. Topire. Stări de agregare.nu au volum propriu (sunt expansibile). adică îşi schimbă starea de agregare. Un corp poate să existe în cele trei stări de agregare: solidă. lichidă. au formă proprie.gazele. trecerea naftalinei din stare lichidă în stare solidă).gheaţă.solidele. gazoasă. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). care nu se văd cu ochiul liber). Topirea. Excepţie face apa. sunt fluide.Fenomene fizice şi chimice 1.lichidele.3. Trecerea unei substanţe din starea lichidă în starea solidă se numeşte solidificare. Stările de agregare sunt: solidă. la care volumul creşte prin solidificare. el trece dintr.1. corpurile absorb căldură. Solidificarea Trecerea unei substanţe din starea solidă în stare lichidă se numeşte topire (exemplu: trecerea naftalinei din starea solidă în starea lichidă. Solidificare 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . nu curg. Stări de agregare 1. . topirea gheţii). Solidificarea este fenomenul invers topirii. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află).au volum. temperatura de topire (solidificare) a gheţii.800C. Transformări ale stărilor de agregare În natură.au volum propriu. Uneori. Aceste proprietăţi sunt datorate interacţiunilor dintre moleculele corpului (particule extrem de mici. lichidă (apă) şi gazoasă (vapori de apă). Pentru a se solidifica corpurile cedează căldură (exemplu: trecerea apei din stare lichidă în stare solidă.o stare de agregare în alta. Corpurile.3. lichidă şi gazoasă.00C. . fenomenul de topire şi solidificare a metalelor este folosit la obţinerea prin turnare a unor piese. substanţele se află în diferite stări de agregare. curg. Pentru a se topi. De regulă. Schimbarea stării de agregare a unui corp are loc prin schimb de căldură între corp şi mediul exterior. volumul creşte prin topire şi se micşorează prin solidificare. apa poate fi în stare de agregare: solidă (gheaţă). În timpul topirii (solidificării). Această mărire a volumului apei prin solidificare provoacă spargerea ţevilor radiatoarelor şi a altor instalaţii dacă nu sunt golite înainte ca temperatura să scadă sub 00C.

În concluzie. Fiecare lichid fierbe la o anumită temperatură (apa la 1000C. Vaporizarea este un proces ce are loc cu absorbţie de căldură. Vaporizarea în toată masa lichidului se numeşte fierbere. alcool) se evaporă repede la temperatura camerei şi se numesc volatile. oceanelor şi de la suprafaţa pământului sub formă de vapori. mărilor. apa trece în stare de vapori. sub formă de ploaie sau zăpadă.un vas întins faţă de alcoolul dintr. naftalina. pe geamul ferestrei se depune un strat subţire de lichid. Vaporii de apă din aerul expirat se condensează pe obiecte. Procesul de evaporare se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi (exemplu: vântul produce uscarea rufelor ude).Fenomene fizice şi chimice 1. apa trece dintr. Circuitul apei în natură În natură. Evaporarea este mai rapidă dacă temperatura mediului înconjurător este mai ridicată (evaporarea apei din lacuri. Norii sunt purtaţi de vânt la diferite înălţimi. Condensarea se produce cu cedare de căldură. Vaporizarea. mări şi oceane este mai pronunţată în zilele călduroase). Vaporizarea. Condensarea 1.3. Fenomenul invers sublimării se numeşte desublimare şi reprezintă trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare solidă.2. Unele lichide (acetonă. transformându.3. râuri. Din nori. Suflând pe un geam rece. acestea se aburesc. Procesul de trecere a unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă se numeşte condensare. camforul) trec direct din stare solidă în stare gazoasă (au sublimat). Vaporii de apă se ridică în aer şi formează norii. Precipitaţiile iau naştere prin condensarea vaporilor de apă atunci când întâlnesc straturi de aer mai reci. Prin fierbere. pe lentilele ochelarilor sau pe oglindă. alcoolul la 780C). Vaporizarea care se produce la suprafaţa lichidului se numeşte evaporare. cad pe pământ precipitaţii. Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . prin absorbţie sau cedare de căldură corpurile îşi pot schimba starea de agregare.se în lichid.o stare de agregare în alta datorită variaţiilor de temperatură din atmosferă. Condensarea Procesul de trecere a substanţelor din stare lichidă în stare de vapori se numeşte vaporizare.3. Unele substanţe (iodul. Prin desublimarea dioxidului de carbon se obţine zăpada carbonică (artificială). Trecerea din stare solidă în stare gazoasă se numeşte sublimare.un vas. Dacă în bucătărie fierbe apă într. Evaporarea se produce mai repede atunci când suprafaţa lichidului este mai mare (se evaporă mai repede alcoolul dintr. Căldura soarelui evaporă apa de la suprafaţa lacurilor.o eprubetă).

Circuitul continuu pe care îl realizează apa în natură. Apa rezultată din ploi sau topirea zăpezilor ajunge din nou în râuri. vaporii de apă din atmosferă vin în contact cu corpurile mai reci. spirtieră. În fiecare an. cristale de naftalină. picăturile de apă se transformă în cristale de gheaţă de diferite forme şi dimensiuni ce formează fulgii de zăpadă. Aplicaţii practice Experimentul 1. Notează observaţiile pe spaţiile punctate. atunci când temperatura coboară sub 00C. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Apa nu urcă în eprubetă pentru că. oceane sau pătrunde în pământ. ceară Cum procedezi? pune într. . trecând dintr. tub deschis la ambele capete. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.încearcă să introduci o eprubetă cu capătul deschis.5 Evidenţierea fenomenului de topire Materiale necesare: două eprubete.4 Evidenţierea stării gazoase Materiale necesare: eprubetă.repetă experimentul folosind un tub deschis la ambele capete. Experimentul 1. Ce observi ? Explică. cleşte pentru eprubete.o eprubetă cristale de naftalină iar în altă eprubetă puţină ceară. Aerul este un gaz. aerul nu are formă proprie şi ia forma vasului în care se află. deşi pare goală. Dacă temperatura coboară sub 00C se formează bruma. vas cu apă Cum procedezi? . În cazul tubului deschis la ambele capete. mări. Apa a împins aerul în exteriorul tubului. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ca toate gazele. se condensează în picături fine de apă şi formează roua.500000 km3 de apă se evaporă şi revin la suprafaţa pământului sub formă de precipitaţii. încălzeşte eprubetele la flacăra spirtierei şi măsoară timpul necesar pentru topirea conţinutului acestora. ea conţine de fapt aer. în paharul cu apă. apa urcă în interiorul tubului. Iarna.o stare de agregare în alta se numeşte circuitul apei în natură. aproximativ 450000.Fenomene fizice şi chimice În timpul nopţilor reci.

repetă experimentul folosind eprubete. Topirea 2. trecerea din stare lichidă în stare gazoasă………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 11 . Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. Testul de autoevaluare nr. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatări Alcoolul se evaporă mai repede decât apa. acetonă. 2 I. observă şi notează în cât timp se desfăşoară evaporarea. trei vase întinse (farfurii). Solidificarea a. Condensarea 3. Asociază ce se potriveşte: 1. trecerea din stare lichidă în stare solidă b. de alcool şi de apă în cele trei vase identice. alcool. Experimentul 1. Viteza de evaporare depinde de natura lichidului şi de suprafaţa liberă a lichidului (lichidul din farfurie se evaporă mai repede decât cel din eprubetă. dar mai încet decât acetona. trecerea din stare gazoasă în stare lichidă c.6 Evidenţierea vitezei de evaporare a lichidelor Materiale necesare: trei eprubete. trecerea din stare solidă în stare lichidă d.Fenomene fizice şi chimice Constatare Naftalina şi ceara se topesc în intervale de timp diferite deoarece căldura necesară topirii acestora este diferită. apă Cum procedezi? toarnă acelaşi volum (5 ml ≈o linguriţă) de acetonă.

De ce se usucă mai repede rufele când bate vântul? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. III.Fenomene fizice şi chimice II. Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 21.. 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pentru a proteja îmbrăcămintea de molii se pun în dulapuri cristale de naftalină. Încadrează răspunsul în spaţiul delimitat de chenar. 2.. De ce se sparge o sticlă plină cu apă. După un timp mai îndelungat deşi mirosul naftalinei se simte. Răspunde la următoarele întrebări: 1.. naftalina a dispărut. Explică circuitul apei în natură. dacă este pusă în congelator? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 3. Cum explici? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

deschide în acelaşi timp cele două sticluţe şi depărtează. etc. Corpurile sunt porţiuni limitate de materie (exemplu: o piatră. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Proiectul pentru Învăţământul Rural 13 . deplasarea moleculelor se face pe distanţe atât de mici încât această mişcare nu poate fi observată. Factorii care influenţează difuzia sunt temperatura şi starea de agregare (vezi aplicaţiile practice). aur.un balon. Ce simţi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. Moleculele reprezintă o grupare de unul sau mai mulţi atomi. Chiar şi moleculele unui corp solid se mişcă în permanenţă însă.7 Evidenţierea procesului de difuzie Materiale necesare: două sticluţe identice cu alcool şi ulei Cum procedezi? .4. Formele heterogene de materie cu o compoziţie variată se numesc materiale (exemplu: lemn. ciment).). numite molecule. argint.o cană cu apă fierbinte.un pahar. invizibile cu ochiul liber. Substanţe şi amestecuri Tot ceea ce ne înconjoară este materie. Atomii şi moleculele alcătuiesc toate corpurile care ne înconjoară şi au o caracteristică importantă şi anume aceea de a se afla într. Fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanţe printre moleculele altei substanţe se numeşte difuzie. Substanţele sunt alcătuite din particule foarte mici. dioxid de carbon. Formele omogene de materie cu o compoziţie constantă se numesc substanţe: (exemplu: oxigen. etc. Aerul care ne înconjoară este şi el alcătuit din molecule (oxigen.). Atomii şi moleculele din aer se mişcă cu viteze apreciabile. apă. Atomi Molecule Substanţe Materiale Difuzie Aplicaţii practice Experimentul 1. apa dintr. moleculele unei substanţe pot pătrunde cu uşurinţă printre moleculele altei substanţe. sticlă. Datorită mişcării lor neîncetate. aerul dintr.Fenomene fizice şi chimice 1. dar nu se pot observa direct. azot.te câţiva paşi de acestea. azot) şi atomi (argon). Difuzia este procesul prin care obţinem un ceai punând un plic de ceai într.o continuă mişcare întâmplătoare. Aşa se explică de ce în apropierea unei benzinării se simte în permanenţă mirosul caracteristic al benzinei.

Procesul de difuzie este influenţat şi de starea de agregare. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.oxidul de mercur este alcătuit din oxigen şi mercur. . câteva picături de cerneală. . 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Apa din paharul cu apă caldă s. .toarnă cu ajutorul pipetei. Amestecuri Substanţele pot fi simple (oxigen. Difuzia este influenţată de temperatură (procesul se desfăşoară mai repede la temperatură mai ridicată).amestecuri neomogene (au compoziţie diferită în masa lor şi proprietăţi diferite). în paharul cu apă rece şi apoi.a realizat omogen. pe când în apa rece. În natură există substanţe pure a căror compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice (exemplu: oxigen. cerneală.observă cum difuzează cerneala. Amestecurile de substanţe se clasifică în: . în paharul cu apă caldă.amestecuri omogene (au în masa lor aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi). oxidul de aluminiu este alcătuit din oxigen şi aluminiu). carbon. pahar cu apă rece. mercur) şi compuse (sunt alcătuite din 2 sau mai multe substanţe. hidrogen. azot). pe când cerneala are nevoie de un timp pentru a se amesteca cu apa). pipetă. apa minerală). Cum procedezi? .8 Evidenţierea factorilor care influenţează difuzia (temperatura) Materiale necesare: pahar cu apă caldă.a colorat omogen. pe când mirosul de ulei nu se va simţi. în apa din fiecare pahar. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Experimentul 1. Particulele unui gaz se mişcă mult mai repede decât particulele unui lichid (mirosul unui parfum sau al alcoolului se simt imediat. Amestecurile de substanţe se obţin prin punerea împreună a două sau mai multe substanţe (exemplu: aerul.notează observaţiile. De ce? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. difuzia nu s.Fenomene fizice şi chimice Constatare Mirosul alcoolului ajunge până la tine relativ repede.

un pahar cu apă. Ce fel de amestec ai obţinut? Lasă amestecul. Metode de separare a substanţelor din amestecuri 1. Decantarea Aplicaţii practice Experimentul 1. Această metodă de separare se foloseşte atunci când densitatea solidului este mai mare decât a lichidului.pune puţină pulbere de cărbune. pâlnie. apă.un amestec neomogen solid.un pahar. Decantarea Decantarea este metoda de separarea unui solid dintr. apă. decantarea este folosită pentru obţinerea apei potabile din ape naturale. Proiectul pentru Învăţământul Rural 15 . în decantoare speciale. într.agită sau amestecă cu o baghetă amestecul. în repaus.10 Separarea pulberii de cărbune de apă Materiale necesare: 2 pahare.9 Separarea nisipului de apă Materiale necesare: pahar. pentru purificarea sării extrase din salină sau pentru obţinerea aurului şi a argintului din minereu. într. nisip Cum procedezi? .lichid.2.Fenomene fizice şi chimice 1.pune într-un pahar apă cu nisip. . hârtie de filtru Cum procedezi? . pulbere de cărbune.5.amestecă cu o baghetă de sticlă (poţi folosi şi un creion). Ce amestec ai obţinut? . În practică.o pâlnie.5.într. câteva minute.1. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. Nisipul se depune pe fundul paharului deoarece are o densitate mai mare decât apa. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă cu nisip este un amestec neomogen. . 1.5. pune o hârtie de filtru. Filtrarea Aplicaţii practice Experimentul 1. prin pâlnie. toarnă amestecul.

Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Prin încălzire până la fierbere. În lipsa acestor materiale. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Amestecul de apă şi pulbere de cărbune este un amestec neomogen solid. Pulberea de cărbune se depune pe hârtia de filtru iar în pahar se separă apa. În practică.3 Cristalizarea Aplicaţii practice Experimentul 1. sare de bucătărie. Se utilizează când densitatea solidului este mai mică sau egală cu a lichidului. 1. foloseşte o lingură metalică şi o spirtieră.într. toarnă apă cu sare de bucătărie: . 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural . până la evaporarea completă a apei.Fenomene fizice şi chimice Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. cu ajutorul spirtierei. Cristalizarea Cristalizarea este operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină. sită de azbest. Ca materiale filtrante se folosesc straturi succesive de pietriş şi nisip.o capsulă de porţelan. Există şi filtre de aer folosite pentru purificarea aerului.5. iar în capsulă rămâne sarea.lichid. apa se evaporă. cu formă geometrică definită. metoda cristalizării este folosită pentru obţinerea zahărului din trestia de zahăr şi pentru obţinerea sării de bucătărie din apa mării. omogene. Filtrarea Filtrarea este metoda de separare a unui solid dintr. apă. cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid.un amestec neomogen solid. Lichidul care trece prin hârtia de filtru se numeşte filtrat. Cristalele sunt corpuri solide. În practică. spirtieră. filtrarea este folosită pentru obţinerea apei potabile. Cum procedezi? .lichid.11 Extragerea sării din apa sărată Materiale necesare: capsulă de porţelan.încălzeşte capsula în care se află amestecul. trepied.

substanţele se clasifică în: substanţe solubile.un anumit solvent. În majoritatea soluţiilor. alcoolul. nu se foloseşte în cazul lichidelor Cristalizarea poate avea loc în adâncul Pământului prin solidificarea magmei formându. nisipul este insolubil în apă). oţetul.Fenomene fizice şi chimice Atenţie! Cristalizarea inflamabile. sucurile concentrate de fructe. Dizolvare Dizolvant Dizolvat Solubilitate Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 . prin fierbere urmată de condensare. În funcţie de solubilitatea într. Solubilitatea substanţelor este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului şi de temperatură. Soluţii Amestecurile omogene formate din două sau mai multe substanţe. substanţe greu solubile şi substanţe insolubile (sarea este solubilă în apă. Această metodă de separare este utilizată la obţinerea alcoolului şi în prelucrarea ţiţeiului în rafinării pentru obţinerea benzinei. petrolului lampant şi a motorinei. Proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă se numeşte solubilitate. (Consultă bibliografia recomandată). lichidul aflat în cantitate mai mare. sarea de bucătărie. apa este dizolvantul iar zahărul este dizolvatul. între care nu se produc fenomene chimice se numesc soluţii.se roci magmatice (granit. Exemplu: în soluţia de apă cu zahăr. O soluţie este formată din două componente: dizolvantul sau solventul (substanţa în care se face dizolvarea) şi dizolvatul sau solvatul (substanţa dizolvată).5. acetona. cum ar fi: zahărul. eterul. amestecăm apa cu diverse substanţe solide. Când soluţia este formată din două lichide se consideră dizolvant. lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe rezultând soluţii se numeşte dizolvare. dioxidul de carbon. Fenomenul în urma căruia o substanţă solidă. Perspective Alte metode de separare a substanţelor din amestecuri sunt magnetizarea şi electrizarea. 1. 1. Există şi alţi dizolvanţi: alcoolul. bazalt).4 Distilarea Distilarea Distilarea este operaţia de separare a componenţilor dintrun amestec omogen de lichide. dizolvantul este apa.6. benzina. În fiecare zi. În acest mod se obţin soluţii. lichide sau gazoase.

18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . linguriţă.adaugă. câte o linguriţă de zahăr. După concentraţie soluţiile pot fi: soluţii diluate (conţin o cantitate mică de substanţă dizolvată) şi soluţii concentrate (conţin o cantitate mare de substanţă dizolvată). Experimentul 1. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Cristalele de zahăr se dizolvă mai repede în apa caldă.12 Evidenţierea factorilor care influenţează solubilitatea (natura dizolvantului şi a dizolvatului) Materiale necesare: pahare transparente. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b) pune o picătură de lac de unghii. într. Cantitatea de substanţă dizolvată într.un pahar. Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. Cum procedezi? . lac de unghii Cum procedezi? a) pune o picătură de lac de unghii. apă. Solubilitatea substanţelor solide depinde de temperatură. acetonă. Viteza de dizolvare creşte odată cu creşterea temperaturii.13 Evidenţierea factorilor care solubilitatea (temperatura) influenţează Materiale necesare: 2 pahare transparente. . zahăr. Lacul de unghii nu se dizolvă în apă dar se dizolvă în acetonă.pune într.un pahar cu apă.Fenomene fizice şi chimice Aplicaţii practice Experimentul 1. iar în celălalt pahar. care conţine o cantitate mică de acetonă Ce observi? Ce fel de amestec se obţine? Notează observaţiile pe spatiile punctate. Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Constatare Solubilitatea este influenţată de natura dizolvantului şi a dizolvatului.un pahar. un volum egal de apă rece.o anumită cantitate de soluţie se numeşte concentraţie. într. în fiecare pahar. apă caldă. apă caldă. apă rece.

linguriţă Cum procedezi? . kg. Care este concentraţia. Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 . Ce observi? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.adaugă. Soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată la o anumită temperatură se numeşte soluţie saturată. la un moment dat. apă. a unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g sare de lămâie în 80g de apă? md = 20g m apei= 80g c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (20 × 100)/ (20+ 80) c= 20% 2. masa apei. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Constatare Adăugând din ce în ce mai mult zahăr în apă. etc. în procente.într. Cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie se numeşte concentraţie procentuală.amestecă cu ajutorul linguriţei. din ce în ce mai mult. zahăr în apă. Soluţia care poate dizolva noi cantităţi de substanţă se numeşte soluţie nesaturată.Fenomene fizice şi chimice Experimentul 1.). md= masa dizolvatului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (md × 100)/ ms Exemplu: 1. Care este concentraţia. . pune o linguriţă de zahăr. acesta nu se mai dizolvă. a soluţiei obţinută prin dizolvarea a 30g sodă caustică în 270g de apă? c= (md × 100)/ ms ms= md + m apei c= (30 × 100)/ (30+ 270) c= 10% Atenţie! Masa dizolvatului.14 Obţinerea unei soluţii concentrate Materiale necesare: pahar transparent.un pahar cu apă. Ce observi? . masa soluţiei se exprimă în aceeaşi unitate de măsură (g. zahăr. în procente.

Explică cum poţi separa un amestec de nisip. c) amestecuri neomogene. c) rămâne la aceeaşi concentraţie. Când ambele componente ale unei soluţii sunt în aceeaşi stare de agregare (lichid). substanţa aflată în cantitate: a) mai mică. Ce observi? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 20 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Vărsând o cantitate de soluţie dintr. 3 I. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.un pahar. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… III. b) se diluează. Ce observi? Scoate oul din apă şi dizolvă în aceasta cât mai multă sare. Concentraţia unei soluţii obţinute prin dizolvarea a 40g de sodă caustică în 260g de apă este: a) 20%. c) 10%. sare şi apă. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… II. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3. Activitate experimentală Umple un pahar pe trei sferturi cu apă şi pune înăuntru un ou întreg.33%.Fenomene fizice şi chimice Testul de autoevaluare nr. b) mai mare. Soluţiile sunt: a) amestecuri omogene: b) substanţe pure. b) 13. c) indiferent care dintre. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. se consideră solvent. Pune oul în apa sărată. Alege răspunsul corect: 1. soluţia: a) se concentrează.

se separă soluţia de apă cu sare. care se depune la fundul vasului. Testul de autoevaluare nr. 2. Prin evaporarea apei se separă sarea. b. Separarea se realizează în două etape. b c= (md × 100)/ ms md= masa dizolvantului ms= masa soluţiei md+ m apei= masa soluţiei c= (40 × 100)/ (40+ 260) c= 13. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Corpul cu volumul mai mic are densitatea mai mare. În timpul procesului de solidificare a apei se produce o creştere a volumului. Corpul cu masa mai mare are densitatea mai mare.7. poţi trece mai departe. de nisipul.33% II. 3. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. b) fals. 3a II. 1 1. 3. 2b. poţi trece mai departe. III. 2 I. a 3. b 2. c) adevărat Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Procesul de evaporare a apei se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului care înlătură vaporii formaţi. Densitatea unui ou este puţin mai mare decât densitatea apei de la robinet şi oul se va scufunda. ai nelămuriri sau ai greşit. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin procesul de sublimare. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Prin decantare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . Testul de autoevaluare nr. 3 I. III. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. 2. 1. ai nelămuriri sau ai greşit. vezi pagina 11. 1c. c 4. prin metoda cristalizării. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. 1.Fenomene fizice şi chimice 1. c a) adevărat.

au formă proprie.fenomenul prin care o substanţă solidă. nu au formă proprie.operaţia de trecere a unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină. Legea lui Arhimede.metoda de separare a unui solid dintr.i schimbe starea de repaus sau de mişcare rectilinie în care se află. ai nelămuriri sau ai greşit.au volum propriu.mărimea fizică ce măsoară inerţia unui corp.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare gazoasă. Condensarea.proprietate a unui corp de a. Difuzia. lichidă sau gazoasă se răspândeşte printre particulele altei substanţe. rezultând soluţii.un corp scufundat într. sunt fluide. prin fierbere urmată de condensare.trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare de vapori. Lichidele.forţa cu care Pământul atrage un corp. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. nu au formă proprie (iau forma incintei în care se află). Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. nu curg.trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare.nu au volum propriu.un amestec neomogen solidlichid. Distilarea.mărimea fizică definită prin raportul dintre masa unui corp şi volumul acestuia. 1 Inerţia. Dizolvant (solvent). Decantarea. sunt fluide. Sublimarea.trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă. oul va pluti în apa sărată. Dizolvarea. Sinteza unităţii de învăţare nr.metoda de separare a unui solid dintr.au volum propriu. respectiv. de a se opune la orice acţiune care caută să. Desublimarea.operaţia de separare a componentelor dintr. cu ajutorul unui filtru permeabil numai pentru lichid. Densitatea.trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă.un amestec neomogen solid. 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural .un lichid este împins de jos în sus cu o forţă verticală numeric egală cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp. Topirea. Greutatea.Fenomene fizice şi chimice Apa sărată are o densitate superioară celei a oului şi de aceea.substanţa în care se face dizolvarea. Volumul.spaţiul ocupat de un corp. poţi trece mai departe.un amestec omogen de lichide.fenomenul de pătrundere a moleculelor unei substanţe printre moleculele altei substanţe. Solidificarea. Masa. Gazele. Filtrarea. Solidele. Vaporizarea.trecerea unei substanţe din stare gazoasă în stare solidă. Cristalizarea.şi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare.lichid.

Se formează în anotimpul rece. 3. mări. Solubilitatea. Poleiul 3. Amestec de ploaie şi ninsoare care cade când temperatura aerului este aproximativ 00C c.8 Lucrarea de verificare 1 I. Soluţie saturată. 1.3g/ cm3. Nivelul apei dintr. Din ce material este realizat corpul? Foloseşte tabelul de la pagina 9. d. 4. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile potrivite: 1p (0. Care este volumul unui corp din plumb. oceane şi de la suprafaţa solului se ridică în atmosferă prin ……………………… 2.25 × 4) 1. Naftalina trece din stare solidă în stare gazoasă prin ………………………… III. când vaporii de apă se condensează foarte aproape de pământ. Trecerea unui corp din stare de vapori în stare lichidă se numeşte …………………. în picioare. 2. Apa din râuri. Ploaia 2. Precipitaţie formată din cristale de gheaţă care se unesc în fulgi. Ninsoarea a. când picăturile de apă din ploaie sau din burniţă îngheaţă în contact cu suprafaţa terestră formând un strat transparent de gheaţă.un autobuz.cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie. Se formează în dimineţile răcoroase.Fenomene fizice şi chimice Dizolvat (solvat). Care este concentraţia unei soluţii obţinută prin dizolvarea a 20g de sodă caustică în 180g de apă? Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . Te afli într. În straturile reci ale atmosferei picăturile de apă se transformă în fulgi de zăpadă prin ………………… 3. Precipitaţie lichidă formată din picături de apă.25 × 4) 1. Lapoviţa 4. nivelul apei a urcat până în dreptul indicaţiei de 154 cm3 .substanţa dizolvată. Exerciţii şi probleme 2p (0. la o anumită temperatură. b.50 × 4) 1. 4. Uniţi ceea ce se potriveşte: 1p (0.soluţia care conţine cantitatea maximă de substanţă dizolvată. care are masa de 452g şi densitatea de 11. Prin introducerea unui corp cu masa de 31. Concentraţie procentuală. II. e. Ce se întâmplă dacă autobuzul frânează brusc? Dar dacă porneşte brusc? Explică.un cilindru gradat se află în dreptul indicaţiei de 150 cm3.proprietatea unei substanţe de a se dizolva în altă substanţă.2g.

p. evaluare. reviste. - Bibliografie selectivă: 1. A. Talpalaru Seryl. Crocnan Daniel Ovidiu. 2002. Haralamb Dorel. . Haralamb Dorel. × 4).25. Editura Teora. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. biologie) şi formularea unor concluzii. 1999.Ştiinţe ale naturii.5p.50 .5-14. 2002.47. Pârâială Dumitru.25 × 4).2p (0. . clasa a IV.25 × 4) şi II.a experimente.Manualul învăţătorului. 2002.a. Popescu Maria. Alcătuiţi un eseu cu titlul “Apa în natură” după următorul plan: 5p .a. Corega C. Editura Didactică şi Pedagogică.importanţa apei (sursă de energie. 4. Se acordă un punct din oficiu.Chimie.Manualul învăţătorului. 9. pag. 6. 2000. Editura Cartea Universală.pagube produse de apă (inundaţii. punctată şi va fi returnată. . Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.principalele tipuri de precipitaţii.46. p.Fizică manual pentru clasa a VIII a.. autoevaluare. 2. 47.a. Turcitu Doina. pag.. manual pentru clasa a VIII. clasa a III.10.Luiza. . Stroe Constantin. 20. 2000. Editura Radical. Editura Humanitas Educaţional.a. Editura Corint. clasa a IVa. etc. 7. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. Pârâială Viorica. Eseul va avea maxim 3. 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 7. utilizând corect terminologia adecvată. 4. 3. Bogheanu Maria Magdalena.. cadre didactice şi părinţi. Lucrarea de verificare 1 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea primei unităţi de învăţare.circuitul apei în natură şi importanţa sa.realizarea unor conexiuni interdisciplinare (fizică. Corega C. pag. R. R.Fizică.rezolvarea de probleme: III. Se acordă un punct din oficiu.27.stările de agregare ale apei. Filoti Carmen. Pop Viorica. manual pentru clasa a VI. pag. 1998. manual pentru clasa a VII. chimie. etc..transformări ale stărilor de agregare. va fi analizată.Ştiinţe ale naturii. Bucureşti. Utilizarea unor surse suplimentare de informare IV. Editura Euristică. clasa a IV. suport al vieţii. 2001.Ştiinţe. 5. 8.Fizică.4 pagini. Internet). Constantinescu Rodica.). Ilarion Niculina. 2003.Fenomene fizice şi chimice IV.a. Puteţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi.59. 3. . 22. A.reprezentarea schematică a circuitului apei în natură. Editura Teora. Fătu Sanda. Huţanu Elena. Huţanu Elena.1p (0. Criterii de evaluare şi notare identificarea şi explicarea unor fenomene fizice şi chimice I-1p (0. Talpalaru Seryl. Crocnan Daniel Ovidiu. Iaşi. Stroe Felicia. . Pacearcă Ştefan. auxiliar pentru elevi. .).

................................ 46 2.............. 26 2.............. 52 Bibliografie selectivă................................................................................ 36 2....................2.................10............................... 36 2..............................11...............................5..6............................................................ Transpiraţia ............................................................................ 38 2................. Organizarea unei plante cu flori............... 31 2.............................................................................8.......... 38 2.................6.. Obiectivele unităţii de învăţare 2............ Sensibilitatea şi mişcarea la plante.... Fotosinteza.......................................................6..................................... 33 2................................ Floarea ............................................................3...............2..... Respiraţia ...................... 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 .......................1...............................7........................................4......................................1....................... 27 2.................................... Tulpina...................................................... 51 2....................................................... Fructul şi sămânţa ............................................. Lucrarea de verificare 2 ....... 43 2.................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ................................................... 49 2... 26 2............................................................................................................................................................................................... Principalele grupe de plante ...............................................................3..........12..... 2 PLANTE Cuprins 2...................Plante Unitatea de învăţare Nr.. Rădăcina .......6........................................9.. Funcţiile frunzei ................ 41 2..................... Frunza ................

Regnul Protista. În celulă. Plantele cu flori fac parte din Regnul Plante şi sunt considerate cele mai evoluate. Regnul Animale. Acestea sunt: rădăcina. • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de plante. 2. utilizând un limbaj ştiinţific adecvat. Floarea reprezintă organul de înmulţire a plantei pentru că din flori se formează fructul şi seminţele. de depozitare şi de eliminare a diferitelor substanţe. Rădăcina. organism vegetalmediu.). de producere. frunza. studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente ale plantelor. grupate în ţesuturi. Celula vegetală este unitatea de bază structurală şi funcţională a plantei.funcţie. parameci etc. • să analizeze relaţiile cauzale: structură. • să utilizeze investigaţia şi experimentul pentru evidenţierea şi explicarea funcţiilor organismelor vegetale. precum şi funcţiile acestora. Regnul Plante.2. fructul şi sămânţa. 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2 Pe parcurs şi la sfârşitul unităţii de învăţare. Organele plantelor sunt alcătuite din celule de forme şi mărimi diferite. În citoplasmă se află diferite componente celulare cu rol de captare a luminii (clorofila). Membrana sau învelişul celulei are rol protector şi selectează substanţele ce intră sau ies în/ din celulă. tulpina şi frunzele asigură. evoluţie. Organizarea unei plante cu flori Părţile componente ale unei plante cu flori se numesc organe. unitate.1. în care sunt încadrate organisme asemănătoare cu plantele (algele) şi organisme asemănătoare animalelor (euglenă. în principal. Regnul Fungi (ciuperci). Părţile componente ale celulei sunt: membrana. Organizarea unei plante cu flori Lumea vie este alcătuită din 5 regnuri: Lumea vie - Regnul Monera. se desfăşoară toate procesele ce întreţin viaţa plantei. în care sunt încadrate bacteriile.Plante 2. amibă. floarea. Obiectivele unităţii de învăţare nr. hrănirea plantei şi se numesc organe vegetative.diversitate. citoplasma şi nucleul. • să descrie principalele caracteristici ale organelor plantelor. tulpina.

. numită rădăcina principală şi ramificaţii mai subţiri numite rădăcini secundare. la care toate ramificaţiile au aceeaşi formă. a dăunătorilor. Aceste tipuri de ţesuturi se observă în structura organelor unei plante. morcov.ţesuturi de creştere: asigură dezvoltarea plantelor (creşterea în înălţime. . 2. formează asociaţii de celule numite ţesuturi.3. Rădăcina Tipuri de rădăcini (fig.ţesuturi de conducere: asigură circulaţia sevei în corpul plantei. grosime).ţesuturi de susţinere: conferă rezistenţă şi elasticitate plantelor. spre deosebire de alte celule. are un perete protector situat la exteriorul membranei celulare. uleiuri).1 – Tipuri de rădăcini 27 Proiectul pentru Învăţământul Rural .ţesuturi de protecţie: acoperă diferite părţi ale plante îşi le protejează împotriva factorilor de mediu. ţesuturi de depozitare: înmagazinează diferite substanţe de rezervă (amidon.rădăcina fasciculată (firoasă). Rădăcinile au forme şi mărimi variate.rădăcina pivotantă. . Majoritatea rădăcinilor au o porţiune centrală mai groasă. . . structură şi funcţie. Principalele tipuri de ţesuturi sunt: . . lalea).rădăcina lemnoasă. 2. la care rădăcina principală are formă de ţăruş (fasole. Celula vegetală.1) . Rădăcina Rădăcina este organul vegetativ al plantei care se dezvoltă în sol. prezentă la arbori şi arbuşti. - 2.Plante Nucleul controlează şi coordonează înmulţirea celulei. lungime şi grosime (cereale. Fig. Mai multe celule care au aceeaşi formă. trifoi).ţesuturi asimilatoare: asigură captarea luminii solare şi prepararea hranei.

2.Plante Vârful rădăcinii prezintă mai multe zone: (fig. ridiche.2): . Notează organele unei plante cu flori : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 2. . 2. 4. . 1 1. porumb.…………………….zona netedă (2). Subliniază plantele care au rădăcini modificate pentru depozitarea unor substanţe hrănitoare: fasole. un înveliş rezistent cu rol de protecţie. 3.zona aspră (4).zona perişorilor absorbanţi (3).rădăcina lemnoasă: …………………………………. . Utilizează un atlas botanic pentru a observa diferite tipuri de rădăcini.3 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2. sfeclă. .2 – Vârful rădăcinii Rădăcina fixează planta în sol şi absoarbe apa cu sărurile minerale (seva brută). Fig.firişoare subţiri cu rol în absorbţia apei şi a sărurilor minerale din sol.rădăcina firoasă: ……………………………………. ce asigură creşterea în lungime a rădăcinii. 3. Notează câteva exemple de plante care au: .rădăcina pivotantă: …………………………………. .20 zile. ridiche. ţelină.……………………..…………………….……………………. 4. grâu. zona unde au căzut perii absorbanţi după 10. sfeclă. 2. Scrie denumirea zonelor din vârful unei rădăcini. Funcţiile rădăcinii Fig. Testul de autoevaluare nr..scufia (1). 1. Unele rădăcini depozitează substanţe de rezervă: morcov.

până la evaporarea completă.într. ulei Cum procedezi ? aşează planta cu rădăcină. Alege răspunsul corect. . Rădăcina creşte în lungime prin: a. citeşte rezultatele sau constatările. într. Numai după ce ai notat propriile tale observaţii. Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate.2 Evidenţierea rolului rădăcinii în absorbţia apei.un vas cu apă.analizează suprafaţa lingurii. Experimentul 2. câteva picături de apă. Materiale necesare: lingură de metal. . după 2. Materiale necesare: plantă cu rădăcină. vas de sticlă. zona aspră Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare se află la pagina 51.Plante 5. Cum procedezi ? . pipetă. scufie b.1 Evidenţierea prezenţei sărurilor minerale în apă. zona perişorilor absorbanţi d.o lingură. Dacă repeţi experimentul folosind apă distilată nu vei obţine urme după evaporare deoarece apa distilată nu conţine săruri minerale.cu ajutorul spirtierei. fierbe apa. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 . spirtieră. marchează nivelul apei din vas (cu ajutorul unui marker). …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate După evaporarea apei de la robinet sunt vizibile urme de săruri minerale.3 zile marchează din nou nivelul apei şi compară-l cu cel iniţial. apă de la robinet. peste care se adaugă o peliculă foarte fină de ulei. Experimentul 2. pune cu pipeta. Aplicaţii practice Încearcă să realizezi un număr cât mai mare din experimentele propuse. zona netedă c.

5 cm). ce conţine apă şi ulei. astfel încât: în vasul 1. Notează observaţiile pe spaţiile punctate.Plante Ce reprezintă diferenţa de nivel ? Care este rolul uleiului ? Reprezintă schematic experimentul. Experimentul 2. zona perişorilor absorbanţi să se afle în ulei.3 Evidenţierea absorbţiei apei la nivelul zonei perişorilor absorbanţi. două vase de sticlă (eprubete). ulei. Rolul uleiului este de a împiedica evaporarea apei din vas. plantele absorb apa cu ajutorul perişorilor absorbanţi ai rădăcinii. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Rezultate Planta la care zona perişorilor absorbanţi se află în ulei s. iar vârful rădăcinii în apă. . ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Rezultate Diferenţa de nivel reprezintă apa absorbită de către rădăcină. zona perişorilor absorbanţi să se afle în apă. în vasul 2. după 2. Cum procedezi ? . 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural .observă plantele. În concluzie.a ofilit. apă. Materiale necesare: plantele de fasole încolţite (rădăciniţa să aibă 4.pune plantele de fasole.3 zile Ce observi ? Notează observaţiile pe spaţiile punctate. în câte un vas de sticlă.

Prin ţesuturile de susţinere pe care le conţine. Prin vasele lemnoase circulă apa cu sărurile minerale care formează seva brută. lemnoase) şi subterane. aceste tulpini încărcate cu clorofilă asigură fotosinteza.din care se formează frunzele. crin). Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate prin plantă reprezintă funcţia de conducere a tulpinii. porumb.soarelui). cilindrică. diferiţi după poziţia.muguri de creştere. viţa de vie). . Tulpina Tulpina lemnoasă a arborilor prezintă: trunchiul. Ele sunt reprezentate de vasele lemnoase. După locul unde cresc. ca şi majoritatea plantelor lemnoase (arbori şi arbuşti). tulpinile sunt aeriene (ierboase. tuberculi sau rizomi şi se numeşte înmulţire vegetativă. tubercul (cartof) şi rizom (ferigă.4. Alte plante au tulpini târâtoare (căpşuni). tulpina asigură funcţia de susţinere a ramurilor. Funcţiile tulpinei Proiectul pentru Învăţământul Rural 31 .fasole.care dau naştere atât la frunze cât şi la flori. înmulţirea se realizează prin bulbi. forma şi rolul pe care îl deţin în dezvoltarea ramurilor. floarea.muguri micşti. La unele plante. axul coroanei şi ramuri principale.au adaptat la funcţii noi: tulpinile cactuşilor acumulează apă. Tulpinile aeriene ale unor plante s. frunzelor şi a florilor. Arborii şi pomii fructiferi prezintă diferite forme ale coroanei: sferică. secundare şi de rod. conică. între care nu există pereţi despărţitori. în funcţie de mediul de viaţă al plantelor. Tulpina Tulpinile au forme variate. Categorii de muguri: . Cele mai multe plante au tulpini drepte (ortotrope). În alcătuirea plantei există celule specializate în conducerea apei şi a sărurilor minerale. Astfel de tulpini. . lalea. liane) şi agăţătoare (cu frunze sau cu ramuri transformate în cârcei. au majoritatea plantelor ierboase (grâu. .muguri florali. Tulpinile subterane (subpământene) sunt reprezentate de: bulb (ceapă. Apa cu substanţele hrănitoare produse de frunze formează seva elaborată ce circulă prin vasele liberiene ale tulpinii spre toate celelalte organe ale plantei. O particularitate a tulpinii este prezenţa mugurilor. În aceste tulpini subterane se depozitează substanţe de rezervă (hrănitoare). stânjenel).Plante 2.situaţi în vârful tulpinii. pletoasă. În absenţa frunzelor.din care se formează florile. a frunzelor şi a florilor. cu ţesuturi de susţinere bine dezvoltate.muguri foliari.mazăre. volubile (cu ţesuturi de susţinere slab dezvoltate. celule lungi. puse cap la cap.

A/F/I b. 2 1. tulpină agăţătoare cartof tulpină dreaptă tubercul rizom tulpină volubilă porumb viţă de vie ferigă fasole ceapă 2. d. bradul. trandafirul. îngroşarea scoarţei. îngroşarea măduvei. Testul de autoevaluare nr. Astfel. cele care se formează primăvara sunt mai deschise la culoare comparativ cu cele de toamnă care sunt mai închise la culoare După grosimea inelelor de culoare deschisă pot fi apreciate condiţiile de mediu din anul respectiv (inele late . Alege răspunsul corect. A / F/ I d. b.an ploios. cu plantele corespunzătoare. Inelele anuale de creştere ale arborilor reprezintă: a. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Citeşte cu atenţie afirmaţiile. A / F/ I 3. Tulpinile plantelor asigură conducerea sevei brute şi a sevei elaborate.Plante Creşterea tulpinii Tulpina plantei creşte în înălţime dar şi în grosime.an secetos). F (fals). atlasul botanic). stânjenelul. vasele liberiene. Culoarea inelelor lemnoase este diferită. I (informaţii insuficiente) a. Vasele lemnoase conduc seva brută. d. vasele lemnoase. Încercuieşte una din litera corespunzătoare: A (adevărat). c. Din mugurii micşti ai tulpinii se dezvoltă flori. inele înguste . b. Tuberculii sunt rădăcini modificate pentru depozitarea substanţelor hrănitoare ale plantei. c. Asociază tipurile de tulpini. 4. Alege răspunsul corect. grâul. (Foloseşte. Planta cu tulpină subterană este: a. la nevoie. Plantele lemnoase prezintă creşteri anuale sub formă de inele cu ajutorul cărora poate fi apreciată vârsta arborilor. A/F/I c.

2. Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare se află la pagina 51. Fig. . iar limbul se leagă direct de tulpină (frunzele de mazăre). rădăcină modificată pentru depozitarea hranei.partea lăţită a peţiolului. 2. Bulbul este: a. b. care înfăşoară o parte a tulpinii (la grâu. c.5.limb. dinţată (fig. La alte plante. limbul se leagă de tulpină prin teacă.partea cea mai lată a frunzei. peţiolul lipseşte. 2. În acest caz. Ea îşi are originea în frunzuliţele mugurelui foliar.teacă. tulpină subterană. Frunzele plantelor se deosebesc după forma marginii limbului care poate fi lobată (fig.codiţa frunzei.4 Frunză de muşcată Alcătuirea externă a frunzei La unele plante. 2. O frunză completă este (fig. străbătută de o reţea de vase conducătoare. d. pot lipsi şi teaca şi peţiolul.5 b). 2. întreagă (fig. rădăcină subterană. cu care frunza se prinde de tulpină.peţiol. Frunza Frunza este organul aerian al plantei ce creşte pe tulpină. . care formează nervurile.5 a). 2. 2. Alege răspunsul corect. la porumb).4) alcătuită din: .5 Marginea frunzei c Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 .Plante 5. a b Fig. tulpină târâtoare.5 c).

2. Frunzele se dispun astfel încât să primească o cantitate de lumină cât mai mare. f. frunzele pot fi dispuse (fig.în formă de rinichi (pochivnic).în formă de panglică (grâu. Există: a.în formă de săgeată (săgeata apei). 2. frunza sagitată.7): frunza trifoliată (la trifoi). frunza cordată. 2. opus (b) sau altern (a). molid. penată (salcâm) şi frunza palmată (castan). frunza ovală (păr.Plante Frunzele diferă şi după forma limbului (fig.6). c. 2. d.6 Frunze simple Spre deosebire de plantele cu frunze simple. Fig. frunza aciculară.9 Fig. Pe tulpină. 2.în formă de ace lungi (brad. condiţie esenţială pentru desfăşurarea fotosintezei. frunza liniară.7 Frunze compuse Dispoziţia frunzelor pe tulpină diferă de la o plantă la alta. Frunze simple şi compuse Fig. frunza reniformă. e. 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural . b. 2.în formă de inimă (muşcată).8): în rozetă la baza tulpinii (c). unele plante au limbul frunzelor alcătuit din mai multe foliole şi se numesc frunze compuse (fig. prun). porumb). pin).

. Privit la microscop. între care se află mezofilul (miezul frunzei). Notează. aşezate faţă în faţă.tipul de frunză (frunză simplă/ frunză compusă). 2.forma frunzei.). ce conţine celule pline cu clorofilă. între 100. păros. Numărul stomatelor variază de la o plantă la alta. Structura internă a frunzei Testul de autoevaluare nr. limbul frunzei este format din două foiţe cu rol protector (epiderma superioară şi epiderma inferioară). .modul în care sunt aşezate frunzele pe tulpină. . dinţată. etc. între care rămâne un orificiu prin care se realizează schimbul de gaze. 3 Observă frunzele următoarelor plante: stejar.Plante a b c Fig. pentru fiecare frunză.8 Structura internă a frunzei este adaptată pentru îndeplinirea funcţiilor de fotosinteză. observaţiile tale. etc.1000 stomate/mm2 de frunză.aspectul frunzei (neted. cerat.alte observaţii. lobată. . grâu şi pin. Stomatele se închid şi se deschid în funcţie de factorii de mediu şi de nevoile plantei.). O stomată este alcătuită din două celule de forma boabelor de fasole. respiraţie şi transpiraţie. legate de: . . Proiectul pentru Învăţământul Rural 35 .marginea limbului (întreagă. Epiderma are ca formaţiuni caracteristice stomatele prin care se realizează schimbul de gaze dintre plante şi mediul exterior şi eliminarea apei în timpul procesului de transpiraţie. Foloseşte material natural sau un atlas botanic.

O importantă sursă de proteine vegetale sunt boabe de fasole. intră prin stomate şi dioxidul de carbon (CO2). care vor fi transformate în energie chimică. în care se sintetizează hrana plantei. frunza sintetizează substanţe organice (glucide. ea absoarbe şi reţine radiaţiile solare luminoase. rapiţă. necesară procesului de fotosinteză.Plante Notează observaţiile pe spaţiile punctate. În frunză. zaharuri) depozitează cartoful. În acelaşi timp. O parte din substanţele organice produse se depozitează sub formă de rezerve nutritive.soarelui. 2.1. Substanţe grase (lipide) se depozitează în seminţele de nuc. seminţe. Din apă. bulbi. cu ajutorul perişorilor absorbanţi ajung la frunză. ajunge în celulele din mezofilul (miezul) frunzei. Schimburile de gaze se realizează prin stomatele de la nivelul frunzelor. apoi prin nervurile frunzei.. Clorofila are un rol activ în procesul de fotosinteză. 36 Proiectul pentru Învăţământul Rural . plantele folosesc dioxidul de carbon din aerul atmosferic şi eliberează oxigen. se eliberează oxigen (O2). linte şi mazăre. în diferite părţi ale plantei: în frunze. gaz indispensabil vieţii. Substanţe dulci (amidon. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Răspunsurile şi comentariile la testul de autoevaluare nr. floarea. Seva brută ia calea vaselor lemnoase din rădăcină şi tulpină. soia. săruri minerale şi dioxid de carbon (CO2). tuberculi sau rizomi.6.6. Fotosinteza se desfăşoară în prezenţa luminii. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. proteine. Fotosinteza Funcţiile frunzei Frunza este considerată un mare laborator al naturii. Apa şi sărurile minerale absorbite din sol de către rădăcină. lipide) ce vor circula prin vasele conducătoare liberiene sub formă de sevă elaborată în totul corpul plantei. grâul. În urma procesului de fotosinteză. sfecla. lumina este indispensabilă pentru formarea clorofilei. 3 se află la pagina 51. Funcţiile frunzei 2. Reţine ! În procesul de fotosinteză.

deşi au clorofilă şi realizează fotosinteza. Cunoaşterea modului în care temperatura influenţează fotosinteza are aplicaţii în agricultură. Dacă lumina este foarte intensă. fotosinteza se opreşte.plante heterotrofe. grâu) desfăşoară procesul de fotosinteză şi la temperaturi sub 00 C. substanţe organice rezultate din fotosinteză. prin apele de ploaie şi zăpezi. pentru stabilirea datelor la care se realizează însămânţările. lumina şi temperatura. Fotosinteza începe la o temperatură de 00 C. iar plantele leguminoase furnizează bacteriilor. În concluzie. Alte plante. între o plantă autotrofă şi un organism heterotrof.haustori). sulfaţi. când apa este în exces.520 C. O astfel de simbioză există între plantele leguminoase (trifoi) şi bacteriile fixatoare de azot. O astfel de plantă semiparazită este vâscul care preia substanţe hrănitoare. fotosinteza începe să scadă. O altă sursă importantă de săruri minerale o reprezintă îngrăşămintele organice naturale (gunoiul de grajd) şi chimice (azotaţi. Procesul de fotosinteză se intensifică odată cu creşterea cantităţii de apă. Plantele parazite au un număr mare de flori. fructe şi seminţe. creşte în intensitate până când temperatura atinge 20. deoarece îmbogăţesc solul în azot. care trăiesc pe rădăcinile acestor plante. Apa şi sărurile minerale sunt necesare ca materie primă în procesul de fotosinteză. 37 Tipuri de nutriţie Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fotosinteza începe la lumină slabă (odată cu apariţia primelor raze solare şi creşte ca intensitate odată cu creşterea intensităţii luminii. Plantele simbionte sunt un exemplu interesant de convieţuire. se opreşte. trifoi. fac parte plantele parazite. Sărurile minerale din sol provin din descompunerea resturilor vegetale şi animale şi din azotul atmosferic care ajunge în sol. după care încetineşte treptat şi la 45. la diferite plante de cultură. care îşi produc singure substanţele organice cu care se hrănesc se numesc plante autotrofe. din alte plante. azotul necesar procesului de fotosinteză. Plantele cu frunze verzi şi iarna (conifere.torţelul (parazit pe tulpinile de lucernă. semiparazite şi simbionte. se caracterizează prin lipsa frunzelor verzi şi prezenţa unor formaţiuni speciale pentru hrănire (rădăcini sugătoare. fiind lipsite de clorofilă. Plante parazite: . Plantele verzi. poartă denumirea de simbioză. Plantele parazite nu au clorofilă. . viţă de vie). iau o parte din substanţele organice necesare.Plante Factorii care influenţează fotosinteza Principalii factori care influenţează fotosinteza sunt apa. fosfaţi). Din categoria plantelor heterotrofe. în orele dimineţii şi spre amiază. fotosinteza se desfăşoară cu randament maxim. din mediul în care trăiesc. gata preparate. trăiesc parazit pe alte plante. Convieţuirea în avantajul ambelor organisme. nu au posibilitatea de a realiza fotosinteza şi îşi procură substanţele organice. Plantele semiparazite.pădurii (parazită pe rădăcinile arborilor din păduri). din tulpina arborelui gazdă. Bacteriile pun la dispoziţia plantei leguminoase. Astfel de plante sunt importante pentru agricultură.250 C.muma.

6. au nevoie de oxigen. etc. În urma procesului de respiraţie.3. la nivelul celular şi producerea energiei necesare pentru desfăşurarea tuturor proceselor: creştere. Schimburile de gaze se realizează şi la nivelul respiraţiei. 2.2. formarea fructelor. ziua şi noaptea.6. pentru a o transforma în energie chimică. Schimburile de gaze au loc la nivelul stomatelor. Eliminarea apei se realizează prin stomate. Procesul se desfăşoară în mod continuu. Plantele respiră prin toate organele. plantele folosesc oxigenul din aer şi elimină dioxidul de carbon. Acest lucru determină ridicarea temperaturii frunzelor şi duce la pierderea apei sub formă de vapori. plantele elimină dioxidul de carbon. Procesul de respiraţie se desfăşoară în mod continuu. înflorire. din această energie se transformă în căldură. Transpiraţia este procesul de eliminarea a apei sub formă de vapori. apare în plantă forţa de sucţiune (sugere) fără de care absorbţia unor noi cantităţi de apă cu săruri minerale din sol. Respiraţia Reţine ! În procesul de respiraţie. Transpiraţia 38 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dar mai ales prin frunze. planta utilizează numai o mică parte din energia solară. nu ar fi posibilă. Transpiraţia În procesul de fotosinteză. Ele utilizează oxigenul pentru arderea substanţelor organice. Prin procesul de transpiraţie. Respiraţia Plantele. ca toate celelalte vieţuitoare. O parte importantă.Plante 2. prin stomate.

6 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de oxigen. 4 Evidenţierea gradului de deschidere al stomatelor. 2. în vasul cu apă. Dacă stomatele sunt închise nu apare nici o modificare la nivelul frunzei. se află structuri specializate prin care se realizează schimburile de substanţe dintre plante şi mediu. (în locul plantelor de fasole poţi folosi ramuri de muşcată cu 2. Materiale necesare: plantule de fasole cu 2.repetă experimentul.. cerneală Cum procedezi? .secţionează oblic baza unei ramuri de ciuma. în vasul cu apă colorată.aşează eprubeta la lumină. . transpiraţie) Experimentul nr.3 frunze.pune plantule de fasole. aşezând eprubeta. apoi prin nervuri şi a colorat frunzele.3 frunze).Plante Aplicaţii practice (fotosinteză. benzina pătrunde în frunză şi apar pete de culoare închisă.pădurilor. . Rezultate şi constatări La nivelul frunzelor.realizează observaţii după 2 zile. Proiectul pentru Învăţământul Rural 39 . vas cu apă. Experimentul 2. Ce observi ? Explică. pe dosul frunzei. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. pipetă. cu ajutorul pipetei. într. respiraţie. Materiale necesare: plantă acvatică (ciuma. Dacă stomatele sunt deschise.o eprubetă cu apă.5 Evidenţierea conducerii sevei brute prin tulpină şi frunze. Ce observi ? Explică. Materiale necesare: frunza. .toarnă câteva picături de cerneală. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Rezultate Apa colorată a urcat prin vasele conducătoare ale tulpinii.pune planta. . benzină.apelor). eprubete Cum procedezi ? . Cum procedezi ? . .pune o picătură de benzină. Experimentul 2. cu partea secţionată orientată în sus. la o distanţă de 20 cm faţă de becul unei veioze. structuri ce se numesc stomate.

un tubercul de cartof.detaşează frunza şi îndepărtează staniolul. iod. se introduce un vas mai mic cu alcool etilic în care se pune frunza). . pe frunza decolorată . pune 2. acoperită cu staniol.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa amidonului). în apă şi alcool. timp de câteva ore.a format în frunză. Rezultate Frunza se colorează în albastru sau brun în porţiunile unde nu a fost acoperită de staniol.3 picături de iod (apare o coloraţie albastră care demonstrează prezenţa amidonului). sârmă Cum procedezi ? într-un borcan care se poate închide ermetic cu un capac. alcool etilic 96%. Ce observi ? Explică.8 Evidenţierea respiraţiei prin consumul de oxigen. Partea de frunză. . lumânare. pipetă. Plantele au nevoie de lumină pentru a realiza procesul de fotosinteză. prin fierbere. Experimentul 2.un vas cu apă.pe o secţiune dintr.Plante Ce observi ? Explică.expune planta la lumină. . . ghiveci cu muşcată. Materiale necesare: tubercul de cartof.fixează. Rezultate Prin partea secţionată a tulpinii de ciuma. . pune 2. 7 Evidenţierea fotosintezei prin producerea de amidon. ceea ce demonstrează că. numai în porţiunile expuse la lumină. pe ambele feţe ale unei frunze de muşcată. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. borcan închis ermetic.apelor ies bule de gaz (oxigen). amidonul s. Experimentul 2. fixată la capătul unei sârme. deschide capacul şi introdu o lumânare aprinsă. după 2 zile. introduci 20. .un tubercul de cartof. 40 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Creşterea intensităţii luminii determină intensificarea fotosintezei (creşte numărul bulelor de gaz degajate). o fâşie de staniol. Cum procedezi ? . staniol.30 de seminţe încolţite.toarnă câteva picături de iod. pentru a împiedica pătrunderea luminii în frunză (nu detaşa frunza de plantă!!).pe o secţiune dintr. (Atenţie ! Fierberea se realizează astfel: într. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... nu se colorează (datorită absenţei luminii nu s-a desfăşurat fotosinteza şi nu s-a sintetizat amidon).decolorează frunza. Producerea oxigenului demonstrează că în frunze se desfăşoară procesul de fotosinteză. Materiale necesare: seminţe încolţite de grâu sau fasole.

Pedunculul este codiţa florii. .Plante Ce observi ? Explică. 2. Receptaculul este partea terminală. salcâm. . într. pătlagină).7. viţă de vie). Din flori. pungă de plastic Cum procedezi ? .o pungă de plastic.umbrelă (soc. . . se formează fructele şi seminţele. Rezultate Pe punga din plastic apar picături de apă. Materiale necesare: plantă în ghiveci. . . Prin respiraţie. lăţită a peduncului pe care se prind celelalte componente ale florii.. Floarea Floarea Floarea este organul de înmulţire a plantei. A avut loc condensarea vaporilor eliminaţi de plantă.fixează părţile aeriene ale plantei..disc (floarea.). formând inflorescenţe. care să întreţină arderea. 2. muşeţel).ciorchine (liliac.spic (grâu.soarelui.9 Floarea de măr Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . câte una (flori simple) sau sunt grupate mai multe la un loc.mâţişori (mesteacăn).ştiulete (porumb). seminţele au consumat tot oxigenul din borcan. prin legare sau cu scotch. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. prin transpiraţie. Fig.închide punga de plastic. 9 Evidenţierea procesului de transpiraţie. Inflorescenţele au formă de : . timp de o oră. Ce observi ? Explică. La floarea de măr receptaculul are forma unei cupe (la alte flori. receptacul are formă de cilindru. Experimentul 2. etc. Florile sunt aşezate pe tulpină. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. con. Alcătuirea unei flori simple Alcătuirea unei flori simple O floarea simplă este alcătuită din mai multe elemente. Rezultate Lumânarea se stinge deoarece în borcan nu mai există oxigen. morcov).

Sepalele pot fi libere (neunite) sau concrescute (unite). fuzionează cu celulele sexuale femeieşti. care sunt celulele sexuale femeieşti. grupate în spic. Acesta este procesul de fecundaţie care duce la formarea a două celule noi. Totalitatea sepalelor formează caliciul floral. se îngroaşă şi se transformă în fruct. Tot de receptacul se prind şi staminele. Imediat după fecundaţie.). În centrul florii se află pistilul. dintr. nu au decât elementele esenţiale ale florii şi anume staminele şi pistilul. mărimi şi culori diferite şi pot fi libere sau concrescute.Plante Alcătuirea unei flori compuse Pe receptacul se prinde învelişul floral format din sepale (frunzuliţe verzi.un ansamblu de flori. stigmatul. petalele şi sepalele se veştejesc şi se scutură.soarelui alcătuită de fapt. prezente la capătul tubului polinic. de culoare verde. Spre deosebire de florile simple. ovarul creşte. Florile interne au petale mici. fără petale şi sepale. Ovarul conţine ovulele. susţinute de un receptacul lăţit. care vor da naştere seminţei. Petalele au forme. Fiecare grăuncior de polen conţine două celule sexuale bărbăteşti. în fruct presupune două etape: De la floare la fruct Polenizarea constă în transportul polenului unei flori pe pistilul altei flori cu ajutorul vântului şi al insectelor (albine. Pistilul are formă de pară. Totalitatea petalelor formează corola. Fructele conţin seminţe care provin din ovulele fecundate. Fiecare stamină are câte un filament în vârful căruia. Florile de grâu sunt diferite de cea prezentată: sunt verzi.o umflătură. unite în formă de tub. Florile exterioare. din ele se formează fructe şi seminţe. producând tubul polinic care coboară prin stil şi ajunge în ovar. în formă de disc. fluturi. Aceste flori tubulare sunt fertile. el germinează. etc. umflată se numeşte ovar. Receptaculul este înconjurat de frunze mici. sunt petale unite între ele şi sunt sterile (din ele nu se formează seminţe). organele de reproducere bărbăteşti. stilul şi stigmatul se usucă şi cad. stilul. Transformarea florii polenizarea şi fecundaţia. O astfel de floare. cu rol de apărare a florii) şi petale divers colorate. este fixată o umflătură plină cu granule de polen (anteră). de culoare galbenă. organul de reproducere femeiesc. Ovarul se prelungeşte cu un tub subţire. Nu toate florile prezintă această alcătuire. Celulele sexuale bărbăteşti. 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Când un grăuncior de polen cade pe stigmatul unei flori. iar baza sa. florile compuse au o altă structură. este floarea. terminat printr.

Sămânţa de fasole (fig. Din seminţele cu două cotiledoane. .fructe cărnoase false (poamă) . ca urmare a procesului de fecundaţie şi are rol de protecţie a seminţei. căpşuni. La toate plantele cu flori. iar substanţele hrănitoare se găsesc în afara cotiledonului. portocale.fructe cărnoase. eliberând seminţele: păstaia (fasole. La sămânţa de grâu (fig. 2.la formarea fructului participă. cu mai multe seminţe (bacă): roşii.19) prezintă un înveliş cu rol de protecţie.10 Bobul de fasole Proiectul pentru Învăţământul Rural 43 . struguri. cu o sămânţă închisă într. din care se va forma o noua plantă. fragi. Din seminţele cu un cotiledon. pe lângă ovar şi alte părţi ale florii. 2.fructe cărnoase.10). 2. . salcâm) şi capsula (mac). două cotiledoane (2).formaţiuni cărnoase în care se găsesc rezervele de hrană ale seminţei şi embrionul alcătuit din rădăciniţă (3). • Fructele cărnoase au miezul zemos.un sâmbure lemnos (drupă): caise.tegument (1). există o mare diversitate de seminţe. . pere. După formă şi dimensiuni. se dezvoltă plantele dicotiledonate. Alte fructe uscate nu se deschid la maturitate: aluna. seminţele sunt închise în fructe. cariopsa (grâu. Fructul şi sămânţa Fructul se formează din ovar. Fructul şi sămânţa Clasificarea fructelor: • Fructele uscate sunt tari şi lipsite de substanţe de rezervă. Din embrion. gutui. . piersici. tulpiniţă (4) şi muguraş (5). iau naştere plantele monodicotiledonate. până la formarea primelor frunze. Fig. se va dezvolta viitoarea plantă.fructe cărnoase multiple: zmeură. de exemplu receptaculul: mere.8. castraveţi. prune.Plante 2. ghinda. floareasoarelui) etc. embrionul are un singur cotiledon. bogat în vitamine şi substanţe hrănitoare. Unele se deschid la maturitate. cireşe. Embrionul foloseşte rezervele de hrană din cotiledoane.

. Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi. Ce lipseşte din alcătuirea ei ? 1. în casete. . la starea activă de creştere. . Etapele germinaţiei: . Completează spaţiile libere cu denumirea părţilor componente ale unei seminţe de fasole. Puterea de germinaţie depinde de substanţele hrănitoare înmagazinate în seminţe şi se realizează. ……………………………… 2. ordinea în care se dezvoltă planta. numai în prezenţa apei. 4 1.12 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Scrie. ……………………………… 4.formarea perişorilor absorbanţi şi transformarea rădăciniţei în rădăcină.uscarea cotiledonului.ruperea tegumentului şi apariţia rădăciniţei. seminţele încolţesc (germinează) şi embrionul începe să se dezvolte şi se transformă în plantulă. a oxigenului şi numai la o anumită temperatură.creşterea tulpiniţei şi apariţia primelor frunze. ……………………………… Fig. 2.Plante Germinaţia seminţelor În condiţii favorabile. de la starea de repaus. Reţine ! Germinaţia presupune toate procesele prin care trece embrionul din sămânţă. ……………………………… 3. Fig. Test de autoevaluare nr. apoi în plantă adultă.11 Bobul de fasole 2. .îmbibarea seminţelor cu apă şi umflarea acestora. 2. ……………………………… 5.

având grijă ca vata să se menţină permanent umedă.. pe farfurioare. cele două cotiledoane şi embrionul cu rădăciniţa. sămânţă) Experimentul 2. sămânţa. Ordonează stadiile de creştere şi de dezvoltare ale plantei: înflorire. .Plante 3. d.g……………………………. formarea tulpinii.după 2 zile. Materiale necesare: plastilină de diferite culori. polenizare. imagini ale unor flori Cum procedezi ? ..e. farfurioare. formarea frunzelor. Materiale necesare: 4.……………………………… c. Cum procedezi ? . Aplicaţii practice (floare.. ……………………………. planşetă pentru modelaj.f. fruct.aranjează. b. . a. germinaţia.. tulpiniţa şi muguraşul. vată. ……………………………....12 Evidenţierea componentelor seminţei de fasole. Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Rezultate Se observă tegumentul de culoare albă care se desprinde acum cu uşurinţă. din plastilină.. fecundaţia. Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 . ……………………………. formarea rădăcinii.le..11 Modelarea componentelor unei flori.……………………………. …………………………….pune la încolţit seminţele de fasole.……………………………….modelează toate componentele florii.5 seminţe de fasole.. Experimentul 2. Răspunsurile şi comentariile testului de autoevaluare se află la pagina 52.. astfel încât să obţii diferite flori.h. observă cele două jumătăţi ale seminţei.

Cum procedezi ? pune la încolţit seminţele şi urmăreşte zilnic transformările suferite în procesul de încolţire. Cea mai frecventă formă de răspuns a plantei este mişcarea.Plante Experimentul 2. . . Lumina este necesară plantelor.Mişcările induse (tropisme şi nastii): mişcări de orientare a organelor plantelor determinate de acţiunea unor factori externi (lumină. forţa de gravitaţie). • sunt udate de trei ori pe zi. tulpinii. zorele. . observă şi compară seminţele puse la încolţit: • la temperatura camerei. mazăre. mişcări ale unor organe ale plantelor şi sunt reprezentate de: . cu o cantitate mică de apă. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. .. • nu sunt udate deloc. Mişcările plantelor sunt de fapt. cu o cantitate mare de apă.notează într. Unele seminţe încolţesc şi la temperaturi mai scăzute (seminţele de grâu). ghivece cu pământ.observă şi compară seminţele puse la încolţit: • în condiţii de lumină. etc. Proiectul pentru Învăţământul Rural 46 . Seminţele nu au nevoie de lumină pentru a încolţi. după apariţia primelor frunze. - 2. ci şi la plante. Rezultate Seminţele au nevoie de apă şi căldură pentru a încolţi.un loc friguros Notează observaţiile tale. viţă de vie).Mişcările autonome: mişcări de răsucire determinate de creşterea neuniformă a organelor plantelor întâlnite la plantele volubile şi agăţătoare (fasole.). fasole sau porumb. dacă: • sunt udate zilnic.9. temperatură. • într.13 Observaţii asupra etapelor germinaţiei şi a factorilor care influenţează germinaţia Materiale necesare: seminţe de grâu. Mişcarea este o însuşire caracteristică întregii lumi vii. Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea şi mişcarea Sensibilitatea este însuşirea organismelor vegetale de a răspunde la acţiunea unor factori de mediu (lumină. - • la întuneric (într.o fişă de observaţie toate transformările care au loc (apariţia rădăcinii.o cutie). deci se manifestă nu numai la animale.observă ce se întâmplă cu seminţele. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. temperatură).

În acest caz. iar dimineaţa se închid.deschiderea florilor).15 Evidenţierea termonastiilor. Materiale necesare: plante în ghiveci (exemplu: muşcată) Cum procedezi ? . cu forţa gravitaţională).pune o floare de lalea. Experiment 2. inflorescenţele de păpădie se deschid la lumină şi se închid la întuneric. la fereastră. se întâlnesc mişcări determinate de alternanţa zi. a florilor spre lumină).pune aceeaşi floare. în funcţie de temperatură. La unele plante. se pare că mişcările sunt determinate de variaţii ale luminii cât şi ale temperaturii. Încearcă şi tu acest lucru ! Aplicaţii practice (sensibilitatea şi mişcarea la plante) Experiment 2. Geotropismul este mişcarea de orientare a organelor plantei.14 Evidenţierea fototropismului. cercetătorii indieni au fost primii care au demonstrat că plantele iubesc muzica? Plantele supuse unui “tratament” muzical cresc mai repede şi sunt mai rezistente la boli. într.au orientat către lumină. Ştiai că.un vas cu apă rece (2. într.noapte. Florile de regina.un vas cu apă la temperatura de 300C Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . Materiale necesare: Cum procedezi ? .nopţii se deschid seara.Plante Fototropismul este mişcarea de orientare a organelor plantelor către lumină ( orientarea frunzelor. în acelaşi sens. Termonastiile sunt mişcări determinate de variaţia temperaturii (închiderea. rădăcinile în jos.aşează ghivecele. adică fototropismul. în sens antigravitaţional. Experimentul a evidenţiat mişcarea de orientare a plantelor către lumină. determinată de acţiunea forţei de gravitaţie (tulpinile cresc în sus.3 cuburi de gheaţă) Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 . timp de câteva zile Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Rezultate Frunzele plantelor s.

după răsărirea plantelor de fasole.13). . fixează pe o sugativă umedă. după 2 zile.17 Evidenţierea geotropismului tulpinii. floarea se va deschide în câteva minute. . aşează ghivecele.Plante Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Rezultate După ce a fost introdusă. în acelaşi sens cu forţa de gravitaţie. Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 48 Proiectul pentru Învăţământul Rural .aşează borcanul în poziţia laterală. sugativă Cum procedezi ? . Aceeaşi floare. în apă la temperatura de 300C.observă cum se orientează rădăcinile. 2. în ghivece. Materiale necesare: seminţe de fasole. . timp de 2. Mişcările determinate de variaţia temperaturii se numesc termonastii.pune la încolţit seminţele de fasole.16 Evidenţierea geotropismului rădăcinii seminţei încolţite de fasole.într. ghivece cu pământ Cum procedezi ? . câteva boabe de fasole încolţită (vezi fig. trecută în vasul cu apă rece se va închide. Materiale necesare: borcane. Experiment 2.3 zile. Fig. Experiment 2.13 Ce observi ? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Rezultate Rădăcinile se orientează în jos.un borcan. 2. în poziţie orizontală.

în era primară. Cresc mai ales în locuri umede şi umbroase. Unele ferigi nu prezintă tulpină aeriană ci numai una subpământeană. 2. străbătute de vase conducătoare. În regiunile tropicale. numită rizom. unele specii de ferigi au dimensiunile unui arbore (ferigi arborescente). creşteau acum 400 de milioane de ani şi. coniferele sunt numite gimnosperme (gimnos. speciile gigantice alcătuiau adevărate păduri. scoarţa copacilor. Regnul Plante cuprinde: muşchii. Strămoşii lor.Plante Rezultate Plantele de fasole şi. În regiunile temperate.sămânţă). prin procesul de fotosinteză.14 Feriga Conifere şi plante înrudite Coniferele îşi datorează numele faptului că organele lor de reproducere au formă de conuri. ferigile. adică plante cu sămânţa neprotejată. Există conuri mascule şi conuri femele. Ele se întâlnesc în regiunile cu umiditate mare. astfel muşchii sunt consideraţi plante inferioare.au îndreptat tulpinile în sus. tulpină şi frunze. sperma. Se înmulţesc prin sporii aflaţi pe dosul frunzelor. Corpul unei ferigi este alcătuit din rădăcină. gimnospermele şi angiospermele.10. Principalele grupe de plante Plantele sunt organismele vii cele mai des întâlnite pe pământ. Ferigi Fig. în păduri. Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 . Sunt considerate primele plante superioare. pe sol. Au tulpină şi frunze. Ferigile nu au flori. stânci. Organele lor nu prezintă ţesuturi conducătoare. 2. în cea verticală.descoperit. Ferigile sunt plante foarte vechi. dar nu au rădăcini adevărate. Muşchi Muşchii sunt primele plante verzi de uscat. în sens antigravitaţional ajungând din poziţia orizontală. Ele pot avea forme foarte variate. însă toate conţin clorofilă datorită căreia îşi obţin singure hrana. ferigile au dimensiuni mult mai reduse. Seminţele aflate în conuri femele nu sunt protejate de un înveliş. Din acest motiv.

Sensibilitatea. Plantele cu flori se clasifică în două grupe. zmeur.procesul de obţinere a substanţelor organice în frunză. Au rădăcini.acoperit. cais. la diferiţi factori de mediu (lumină. trandafir.procesul de ardere a substanţelor organice în corpul plantei (la nivelul celular). 2 Celula vegetală. 56). De aceea. tulpini şi frunze ca şi ferigile şi coniferele. prun.15). orhidee) dar şi despre unii arbori. cum sunt palmierii. de unde şi denumirea de răşinoase (fig. Fotosinteza.soluţia de apă cu substanţe organice.organe care au rol în hrănirea plantelor (rădăcina.eliminarea apei din frunze. 2. arborii ce alcătuiesc pădurea (stejar. spermasămânţă). produsă în frunză. au structuri care secretă răşină. dar ele se deosebesc vizibil de acestea prin prezenţa florilor. fag). Cele ale căror seminţe conţin un singur cotiledon se numesc monocotiledonate (vezi fructul şi sămânţa. mur) fac parte din această categorie.15 Plantele cu flori au apărut pe pământ acum mai bine de 100 de milioane de ani. se numesc angiosperme (angios. Sub scoarţă. Este vorba despre cereale (grâu. Alte plante cu flori produc seminţe cu două cotiledoane şi se numesc dicotiledonate. dar şi un număr mare de arbuşti (măceş. Pomii fructiferi (cireş. Seva brută.soluţia de apă cu săruri minerale absorbită de plantă din sol. pin) le păstrează şi în timpul iernii. pag. seminţele sunt închise în fruct. Ţesutul. Plantele cu flori Fig. măr). porumb) şi despre plante ornamentale (lalele. organ esenţial pentru înmulţirea plantelor. cu ajutorul oxigenului.asociere de celule cu acelaşi rol. 2. Transpiraţia. Floarea.organul de înmulţire al plantei. în prezenţa luminii.Plante Frunzele coniferelor au îndeosebi formă de ace şi majoritatea speciilor (brad.capacitatea plantelor de a reacţiona. Respiraţia.unitatea de bază a plantelor. pentru obţinerea energiei. molid. temperatură). 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural . La toate plantele cu flori. frunzele). crini. Organe vegetative. sub formă de vapori. tulpina. Sinteza unităţii de învăţare nr. Seva elaborată.

3. 1 1. teacă. b. trandafir. 4. Monocotiledonate. Organele unei plante cu flori sunt: organele vegetative (rădăcina. aspect lucios. lalea. Testul de autoevaluare nr.A. fasole. Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. alcătuită din limb. ridichea şi sfecla. Tulpina agăţătoare. Vârful rădăcinii prezintă: 1. aşezate câte două frunze într. margini întregi. stejar.frunză simplă.frunză simplă. aciculare (formă de ace lungi). ci tulpini subterane). Plante cu rădăcină lemnoasă: cireş.zona aspră. tubercul. 5.plante ale căror seminţe au două cotiledoane. Dicotiledonate. poţi trece mai departe. Frunza de pin. porumb. b Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. 11. Frunza de grâu.plante ale căror seminţe sunt închise în fruct.plante ale căror seminţe conţin un singur cotiledon (rezerva nutritivă a seminţei).o teacă. etc. formă lobată.frunze simple.rizom. b. tulpina. Angiosperme. Plante cu rădăcina firoasă: grâu. Plante cu rădăcină pivotantă: mazăre. 2 1.A. aspect cerat. Testul de autoevaluare nr. fag.plante ale căror seminţe nu sunt protejat de un înveliş. 3.porumb. îţi recomand să revezi paginile corespunzătoare.I (din muguri micşti se dezvoltă frunze şi flori). Proiectul pentru Învăţământul Rural 51 . a.zona netedă. etc. 4. măceş. tăioasă. 2. tulpină volubilă. 2. Plantele ale căror rădăcini sunt modificate pentru a depozita substanţe hrănitoare sunt: ţelina. d. nervuri paralele.Plante Gimnosperme. alcătuită din limb şi teacă (lipseşte peţiolul). usturoi. c. c. frunza) şi organul de înmulţire (floarea) din care se formează fructul şi seminţele. 3 Frunza de stejar. dură. ai nelămuriri sau ai greşit.viţa de vie. 5. b.cartof. varză. formă de panglică. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. 2. ceapă. 3. rizomferigă.zona perişorilor absorbanţi. etc.scufia. peţiol.fasole. tulpină dreaptă. conţin răşină etc. 2.F (tuberculii nu sunt rădăcini. 4.

înflorire. Lipseşte al doilea cotiledon. îţi recomand să revezi pagina corespunzătoare. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. 2. 2 1 4 3 sămânţa. g. Alegeţi varianta care nu denumeşte o funcţie a rădăcinii: a. respiraţia. fixarea plantei. fecundaţie. b. formarea tulpinii. 2. b.cotiledon. 5. c. 1p 2. c.Plante Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. respiraţia. ai nelămuriri sau ai greşit. c. poţi trece mai departe. 2. germinaţie. Testul de autoevaluare nr. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. d. ai nelămuriri sau ai greşit. b.tegument. f. transpiraţia. 3.tulpiniţă. d. formarea rădăcinii. 4. e. a. 52 Proiectul pentru Învăţământul Rural . fotosinteza. h. 4 1. polenizare. d.rădăciniţă. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. Alegeţi varianta care denumeşte procesul prin care plantele obţin energia necesară creşterii şi dezvoltării: 1p a. 3.12 Lucrare de verificare 2 1. absorbţia. Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. formarea frunzelor. absorbţia. fotosinteza. poţi trece mai departe.muguraş. 1.

. . clorofilă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 53 . apă cu săruri minerale. Lucrarea de verificare 2 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr. 4 puncte (utilizarea unor surse suplimentare de informaţii. Pentru fiecare noţiune din coloana A găsiţi 3 noţiuni corespunzătoare din coloana B. va fi finalizată. Internet). Criterii de evaluare şi notare 12345Punctajul acordat: 1 punct. peţiol. peri absorbanţi. petale. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. Se acordă un punct din oficiu. A B Celulă Frunză Fruct Floare Rădăcină Sămânţa Fotosinteză Tulpină Cireşe. . dioxid de carbon. notată şi va fi returnată.membrană.importanţa proceselor de fotosinteză. alună. nucleu. scufie. respiraţie şi transpiraţie.aţi realizat din cele propuse la aplicaţiile practice. Prezentaţi un experiment pe care l. Eseul va avea maxim 3. lumină. Puteţi folosi surse suplimentare de informaţii (cărţi. limb. după următorul plan: 4p . dreaptă. 2. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. 2p 4. nucleu. 2 puncte. 1 punct. 1 punct.1p).funcţiile frunzei.4 pagini. reviste. membrană. cotiledon. citoplasmă.tipuri de nutriţie. petale.structura frunzei. cotiledon. citoplasmă. 1p Exemplu: celulă. tegument.Plante 3. Alcătuiţi un eseu cu titlul ”Funcţiile frunzei”. pară. agăţătoare. târâtoare. Se acordă un punct din oficiu. nervuri. stamine.

81. Fiziologia plantelor. 1983. Copil V. Boldor O. 1982. Gheţe M. 2. Todor V.78.48. Editura Didactică şi Pedagogică. Trifu M. 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural . pag.. 3. 7. R.32. Opriş T.. Botanică. A. Bucureşti. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Atlas şcolar de biologie. Grinţescu I. pag. 2004. 1985p.. 8. 1988.Plante şi animale. Editura Didactică şi Pedagogică. Atlas botanic. Ţibea F. Bucureşti. 6. 4. 829.VIII. Editura Sigma. R.. 25.. Bucureşti.69.. Bios (Cele mai pasionante probleme ale lumii vii. Biologie. 1997.Lucrări practice. p. Raianu O. Manual pentru clasa a V-a. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 5. şi colaboratorii. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 32. Editura Rao.28.A.. Editura Didactică şi Pedagogică. Grosu M. 12. Bucureşti. p. 9.Plante Bibliografie selectivă: 1. Editura Albatros. Bucureşti.170).. şi colaboratorii.. Editura Didactică şi Pedagogică. pag. 2002.. Enciclopedia pentru tineri Larousse. 1996. Metodica predării biologiei la clasele V.

...................2 Organizarea generală a unui animal....................................6 Echinoderme ........................7.................................................... 64 3.............................. 74 3..........................................................................................4.7 Regnul animal.............. 72 3................. Lucrarea de verificare 3 ..................................................................... 68 3..................................... 81 3............................. 66 3............................................................................................................................................... 62 3................................6.................................. 61 3........................4........1 Mişcarea.. 66 3.................................... 63 3.7............................3 Circulaţia .............2 Celenterate.............................................................................................................................. 57 3...................................4 Funcţiile de nutriţie .......2 Respiraţia .3................................................................................................................................................ 64 3....................... 74 3......................................................3 Reptile ................................Animale Unitatea de învăţare Nr....................................................................................................................vertebrate ...........................................................................6 Regnul animal...........3 Funcţiile de relaţie ......................................................................... 69 3............................................................................................................................................7.............. 67 3.....................5 Funcţia de reproducere...........................7...................................... 57 3........3....................... 78 3.............1 Spongieri ...................................................6.................... 77 3.............nevertebratele.....................1 Obiectivele unităţii de învăţare 3...............................................................3 Viermi ..........4...........................................................7...........4 Excreţia ................................... 56 3.......................................................... 76 3............... 57 3........................6......2 Amfibieni ...................... 85 Bibliografie selectivă................................... 56 3.................................... Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi aplicaţiile propuse . 75 3...................4.......................................4 Păsări ..........................5 Mamifere ...............9.......................................................................6... 87 Proiectul pentru Învăţământul Rural 55 .............................8.........................................................1 Digestia .6.................... 66 3................................2 Sensibilitatea .. 3 ANIMALE Cuprins 3..........................................................5 Artropode ....................................... 61 3...............................................................................4 Moluşte.............................1 Peşti ........6.......................................

studentul va fi capabil: • să identifice principalele componente structurale ale sistemelor de organe la animale. 3.acoperă sau căptuşeşte organele corpului (pielea sau tegumentul).2 Organizarea generală a unui animal Prezentarea organizării unui animal se va realiza la un mamifer la care întâlnim maximum de complexitate.Animale 3. În organism există patru tipuri fundamentale de ţesuturi: . • să compare modalităţile de realizare a funcţiilor vitale fundamentale ale organismelor.ţesutul conjunctiv.are rol de susţinere şi de hrănire (însoţeşte ţesuturile epiteliale). evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. care îndeplinesc aceeaşi funcţie.ţesutul epitelial. pe care-I hrănesc cu lapte. . unele epitelii intră în alcătuirea unor organe de simţ.ţesutul nervos. precum şi a funcţiilor acestora.funcţiile de relaţie. . . structurală şi funcţională a oricărui animal. alcătuită din membrană. evoluţia lumii vii. mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie. Celula este unitatea de bază. Alte epitelii intră în alcătuirea unor glande.asigură schimbul permanent de substanţe şi energie între organism şi mediul înconjurător.funcţia de reproducere. secretat de mamele. intră în alcătuirea sângelui şi a oaselor (ţesutul conjunctiv dur).realizează legătura dintre organism şi mediul înconjurător asigurând integrarea organismului şi adaptarea sa la condiţiile de mediu.intră în alcătuirea muşchilor. digestia. este alcătuit din celule nervoase (neuroni). citoplasmă şi nucleu.ţesutul muscular. . • să precizeze caracterele generale ale principalelor grupe de animale. Funcţiile organismului animal Organizarea generală a unui animal Funcţiile organismului animal Organismul animal îndeplineşte trei categorii de funcţii: . Mamiferele sunt animale care nasc pui. este capabil de contracţie permiţând mişcări ale întregului organism sau ale organelor interne. cu formă şi structură asemănătoare. • să descrie principalele caracteristici ale sistemelor de organe utilizând un limbaj specific adecvat.asigură perpetuarea speciei prin descendenţi. Organele sunt alcătuite din ţesuturi. respiraţia. .coordonează funcţionarea întregului organism. Organismul unui animal este alcătuit din sisteme adică din grupe de organe care îndeplinesc anumite funcţii.1 Obiectivele unităţii de învăţare 3 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare.asociaţii mai multe celule. circulaţia şi excreţia sunt funcţii de nutriţie. 56 Proiectul pentru Învăţământul Rural .funcţiile de nutriţie.

coaste. de auz.muşchii capului. Oasele cresc în lungime şi în grosime. mişcarea se realizează cu ajutorul sistemului osos şi al sistemului muscular.scheletul trunchiului: coloana vertebrală. stern. Sistemul nervos este esenţial pentru percepţia senzorială. . .Animale 3. . . se numesc striaţi datorită aspectului striat. 3. are o structură asemănătoare muşchiului striat.muşchiul striat de tip cardiac.3. Toate acestea sunt conectate în aşa fel. prin tendoane.3. Scheletul este alcătuit din : .muşchii gâtului. să se mişte şi să execute mişcări variate.scheletul membrelor: oasele membrelor anterioare şi posterioare. muşchii membrelor inferioare. Sistemul muscular este alcătuit din totalitatea muşchilor din organism. Oasele sunt legate între ele prin articulaţii.3 Funcţiile de relaţie 3.formează miocardul sau muşchiul inimii. prin intermediul creierului. încât să permită oaselor.1 Mişcarea Mişcarea şi sensibilitatea sunt funcţii de relaţie.o anumită poziţie şi puse în mişcare cu ajutorul ligamentelor. 57 Mişcarea Sensibilitatea Proiectul pentru Învăţământul Rural .2 Sensibilitatea Sensibilitatea este asigurată de către sistemul nervos şi organele de simţ. Muşchii se prind de oase. Principalele grupe de muşchi: . . La mamifere. Funcţiile de relaţie realizează legătura organismului cu mediul înconjurător.). animalul se deplasează. se contractă rapid (îşi scurtează lungimea) şi asigură postura normală a corpului. tendoanelor şi a muşchilor. de miros etc.intră în alcătuirea organelor interne ale corpului. muşchii abdomenului . . observabil la microscop. controlul mişcărilor şi reglarea tuturor funcţiilor organismului. Aceste informaţii sunt transformate în senzaţii de văz.muşchii membrelor: muşchii spatelui şi a cefei muşchii membrelor superioare. există 3 tipuri de muşchi: .se prind de schelet (muşchii scheletici) şi determină mişcarea oaselor. se orientează şi se adaptează la condiţiile mediului înconjurător. Mişcarea este o însuşire fundamentală a întregii lumi vii. Oasele sunt ţinute într.muşchii trunchiului: muşchii toracelui.muşchi striaţi. Sistemul osos este alcătuit din totalitatea oaselor. mandibulă etc. nu sunt sub controlul conştient al creierului.muşchi netezi. Organismul primeşte informaţii din mediul înconjurător prin intermediul organelor de simţ. oasele feţei (maxilar.scheletul capului: cutia craniană. În organism. În acest mod.

organul de simţ pentru auz şi echilibru Organele de simţ Organe de simţ Urechea este formată din: Urechea externă.sidefie.format din ganglioni nervoşi şi nervi. . Neuronii sunt legaţi între ei prin sinapse formând o reţea în tot corpul. nicovala şi Proiectul pentru Învăţământul Rural 58 . care produce un lichid care lubrifiază globul ocular. în partea anterioară prezintă irisul (partea colorată care înconjoară pupila). .prezintă trei membrane (tunici) dispuse concentric.controlează mişcările globului ocular în orbite.tunica internă. .comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio (egalizează presiunea aerului de o parte şi de alta a timpanului) şi conţine un lanţ de trei oscioare (ciocanul. . transparentă. urechea.sclerotica: culoare alb.corpul vitros (substanţă cu consistenţă de gel. Unitatea structurală şi funcţională a ţesutului nervos este celula nervoasă (neuronul).pleoapele. .coroida: culoare neagră. Urechea. nasul.sistem nervos central.tunica medie.retina: conţine celule sensibile la lumină care transmit mesaje spre creier prin intermediul nervului optic.organul de simţ al văzului Ochii sunt aşezaţi în orbite şi sunt alcătuiţi din globul ocular şi structurile anexe(muşchii globului ocular.sistem nervos periferic. Organele de simţ sunt: ochiul.sunt căptuşite cu o membrană numită conjunctivă.cristalinul. Globul ocular. În capătul conductului auditiv extern se află timpanul. opacă în partea anterioară prezintă corneea transparentă. glandele lacrimale şi pleoapele). Urechea medie. bogat vascularizată.format din encefal (creier) şi măduva spinării. între cristalin şi retină) Structurile anexe ale globului ocular sunt: . limba şi pielea. . Ochiul. aflată între cornee şi cristalin).muşchii globului ocular. . .umoarea apoasă (lichid aflat în camera interioară a ochiului. prin care circulă informaţiile. cu rol în hrănire a globului ocular.este alcătuită din pavilion şi conductul auditiv extern.glandele lacrimale. Mediile transparente ale globului ocular sunt: .lentilă biconvexă.se află în vecinătatea ochilor şi produc un lichid ce menţine umed globul ocular.corneea transparentă.tunica externă.Animale Sistemul nervos Sistemul osos este alcătuit din: . aflată în camera posterioară a ochiului. .

şi respectiv. glandele sexuale şi pancreasul endocrin. tiroida. ce detectează substanţele volatile din aerul inspirat. glandele suprarenale. care se varsă în sânge şi acţionează la distanţă. se află receptorii pentru simţul auzului. Principalele glande endocrine sunt: hipofiza. Pe suprafaţa limbii sunt percepute gusturile primare: dulce.organul de simţ pentru gust Limba este un organ musculos ce prezintă pe suprafaţa sa proeminenţe mici. În plus pielea. numite papile. organe specializate în secreţia unor substanţe. unde ia naştere senzaţia de auz. amar.organ de simţ pentru miros Fosele nazale sunt căptuşite de mucoasa olfactivă care conţine receptori olfactivi. stimulând sau inhibând activitatea altor organe sau ţesuturi. Senzaţiile gustative sunt complexe datorită combinării gusturilor primare.este formată din mai multe cavităţi ce alcătuiesc labirintul osos. alcătuit din 3 canale semicirculare. Sistemul endocrin este alcătuit din glande endocrine. Urechea internă.organul pentru simţ tactil. acru şi sărat. În canalele semicirculare şi vestibul se află receptorii pentru simţul echilibrului iar în melcul membranos.Animale scăriţa) articulate între ele. Impulsurile nervoase ajung în creier. vestibul şi melc membranos. glandele paratiroide. Celulele receptoare transformă vibraţiile în impulsuri nervoase şi le transmit prin nervii vestibulo. Papilele conţin numeroşi muguri gustativi. numite hormoni. Pielea.cohleari spre creier. nutriţie şi reproducere. Glandele endocrine sunt o condiţie esenţială pentru asigurarea proceselor de creştere. Sistemul endocrin Proiectul pentru Învăţământul Rural 59 . care preiau vibraţiile sonore de la timpan şi le transmit spre urechea internă.recepţionează diferite substanţe dizolvate în salivă. La aceste procese se adaugă rolul pe care îl au hormonii în reglarea mecanismelor de adaptare a organismului la condiţiile de mediu. Limba. termic şi dureros Pielea conţine numeroşi receptori. unde sunt transformate în senzaţii olfactive. are multiple funcţii. În labirintul osos se află labirintul membros. Nasul. informaţia despre poziţia corpului în spaţiu.

. Care dintre următoarele componente intră în alcătuirea celulei animale? a) membrană b) citoplasmă c) ţesut d) clorofilă e) nucleu II.excreţia de reproducere III. Funcţiile organismului de ………………. Alege răspunsurile corecte. Sistemul nervos central este format din: a) encefal b) nervi c) ganglioni d) măduva spinării e) articulaţii 3. . .……………………. .Animale Testul de autoevaluare nr. Alege răspunsurile corecte: 1. . 1 I. Receptorii pentru echilibru se află în: a) melcul membranos b) urechea medie c) canalele semicirculare d) vestibul e) timpan Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 81.………………. Scheletul trunchiului este format din: a) coloana vertebrală b) oasele membrelor anterioare c) stern d) femur e) coaste 2..……………….…………………….……………………. . 60 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Completează schema: de relaţie . Tunicile globului ocular sunt: a) sclerotica b) cristalinul c) retina d) irisul e) coroida 4.

B1.4 Funcţiile de nutriţie Funcţiile de nutriţie sunt: digestia. acizi graşi şi glicerol şi monozaharide). Digestia Tubul digestiv Proiectul pentru Învăţământul Rural 61 . faringe. Stomacul este organul cavitar.1 Digestia Digestia reprezintă totalitatea transformărilor suferite de alimente de-a lungul tubului digestiv. Pe lângă procesele de fermentaţie şi de putrefacţie. Digestia se realizează de către sistemul digestiv.glande anexe ale tubului digestiv: glande salivare. Resturile nedigerabile trec în intestinul gros. colon şi rect. esofag. B6 şi K. Bila are rolul de a emulsiona grăsimile. ficat. pancreas. Limba este un organ musculos. premolarii şi molarii.4. alimentele sunt împiedicate să pătrundă în calea respiratorie. intestin gros. Alimentele trec prin esofag şi ajung în stomac. circulaţia şi excreţia. Intestinul subţire are rol în absorbţia substanţelor nutritive din alimente. intestin subţire. În urma digestiei. Prezintă trei porţiuni: cecum. Faringele este un tub la nivelul căruia se încrucişează calea digestivă cu cea respiratorie. Dinţii sunt organe specializate pentru tăierea.Animale 3. sfărâmarea şi zdrobirea alimentelor. stomac. flora bacteriană a intestinului gros intervine în sinteza vitaminelor: B. Tipurile de dinţi sunt: incisivii. înghiţire şi în vorbire. cu rol în mestecarea alimentelor. B2. Sistemul digestiv este alcătuit din: . La nivelul limbii. Intestinul gros este situat în continuarea intestinului subţire. Stomacul depozitează şi lichefiază alimentele prin amestecarea acestora cu sucul gastric formând chimul gastric. Chimul gastric care conţine acid clorhidric este neutralizat de sucul intestinal. caninii (colţii). . La nivelul intestinului gros se realizează absorbţia apei. Nutrimentele trec în sânge care le transportă până la nivelul celulelor. În timpul înghiţirii. situat între esofag şi intestinul subţire.tub digestiv: cavitate bucală. se află receptorii pentru gust. Cavitatea bucala are organe specializate: limba şi dinţii. În urma impregnării cu salivă se formează bolul alimentar care este înghiţit (deglutiţie). Prin digestie alimentele sunt transformate în substanţe solubile ce pot fi absorbite şi utilizate de organism. 3. de bila (produsă de ficat) şi de sucul pancreatic ( produs de pancreas). alimentele se transformă în nutrimente (aminoacizi. respiraţia.

Oxigenul luat de sânge este transportat la inimă şi de aici la celule. 1.tub cartilaginos paralel cu esofagul şi adaptat pentru conducerea aerului.este cea mai mare glandă din organism.bronhiile. În concluzie.schimburile gazoase dintre organism şi mediu.faringele. .procesele biologice de la nivel celular. În urma acestor oxidări (arderi) rezultă şi dioxid de carbon pe care sângele îl transportă la plămâni. Bronhiile principale pătrund în plămâni şi se ramifică arborescent formând căile respiratorii intrapulmonare. produce bila (fierea) ce se acumulează în vezica biliară Pancreasul. . Ultimele ramificaţii ale bronhiilor se numesc bronhiole. Respiraţia Respiraţia reprezintă totalitatea proceselor biologice prin care organismele descompun substanţele organice. respiraţia cuprinde: .produc saliva ce conţine o enzimă cu rol în digestia amidonului (se clasifică în glande salivare sublinguale.Animale Glandele anexe ale tubului digestiv Glandele salivare. .4.respiraţia externă. aerul pătrunde în plămâni. Căile respiratorii sunt reprezentate de: Sistemul respirator Căi respiratorii care aerul atmosferic pătrunde în organism. În inspiraţie.traheea.respiraţia celulară. eliberând energia chimică stocată în acestea.fosele nazale. Ficatul.laringele. Sistemul respirator este alcătuit din căi respiratorii (extrapulmonare şi intrapulmonare) şi plămâni. Sistemul respirator este alcătuit din totalitatea organelor care efectuează schimbul de gaze intre organism şi mediu. . .2. Aceste bronhiole prezintă o serie de structuri veziculare numite alveole pulmonare la nivelul cărora se realizează schimbul de gaze respiratorii.(inspiraţia. extrapulmonare .locul unde se încrucişează calea respiratorie cu cea digestivă. . contribuind la oxidarea unei părţi din substanţele organice.produce sucul pancreatic.transportul gazelor respiratoriii ( O2 şi CO2) la celule/ de la celule. fără a împiedica înaintarea bolului alimentar prin esofag. Glande anexe 3.formate prin bifurcarea traheei: primele ramificaţii ale traheei se numesc bronhii principale. expiraţia). de unde este eliminat prin expiraţie.situat între faringe şi trahee are o funcţie respiratorie şi o funcţie fonatorie (producerea sunetelor).primul segment al căilor respiratorii prin Căi respiratorii intrapulmonare 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu rol în digestie.respiraţia internă. Respiraţia se realizează de către sistemul respirator. submaxilare şi parotide).

în care sângele cu oxigen şi substanţe nutritive este pompat din inimă. .4. sângele cu dioxid de carbon se întoarce la inimă.globulele roşii (eritocitele). 63 Proiectul pentru Învăţământul Rural . după schimbul de gaze de la nivelul ţesuturilor. situat în cavitatea toracică. miocard şi endocard. Peretele inimii este alcătuit din trei straturi: epicard. cavitar. Sistemul cardiovascular este alcătuit din inimă şi vase de sânge (artere. partea lichidă a sângelui îndeplineşte funcţia de transport a substanţelor nutritive. prin aortă. Plasma. Capilarele sunt vase cu calibru foarte mic. 3. Contracţiile inimii se numesc sistole. vene.conţin hemoglobina care asigură transportul gazelor respiratorii (oxigen şi dioxid de carbon). a sărurilor minerale şi a apei). vene. chiar şi atunci când inima este scoasă din corp (automatismul cardiac). situate în cavitatea toracică.Animale Plămânii 2. Prin contracţie. Inima tetracameral (2 atrii şi 2 ventricule). prin artere. iar din cel drept arterele pulmonare. Vasele de sânge (artere. capilare). Fiecare plămân este protejat de o membrană dublă extensibilă numită pleură.circulaţia sistemică (marea circulaţie). Cele 2 ventricule. Lobul pulmonar este elementul anatomic şi funcţional al plămânului având în alcătuirea sa alveolele pulmonare la nivelul cărora se realizează schimburile de gaze. inima pompează sângele. În miocard se află un ţesut specializat.trombocitele (plachetele sangvine). Cele 2 atrii sunt situate superior şi primesc sângele de la vene. în cele două circulaţii: . iar relaxările se numesc diastole. format din celule miocardice modificate care asigură contracţiile inimii. până la ţesuturi. cu pereţii mai groşi. pompează sângele spre organe şi ţesuturi. Inima mamiferelor este un organ muscular. Elemente figurate: Sângele . . Plămânii sunt alcătuiţi din lobi şi lobuli pulmonari. Din ventriculul stâng pleacă artera aortă. Plămânii sunt organele respiratorii pereche. Sângele este alcătuit din plasmă şi elemente figurate (celulele sângelui). la nivelul cărora se realizează schimburile între sânge şi ţesuturi.globulele albe (leucocitele). capilare) alcătuiesc o reţea Vasele de prin care sângele circulă de la inimă către organele corpului (artere) sânge şi de aici înapoi la inimă (vene). Miocardul sau muşchiul inimii este un tip special de ţesut striat.intervin în fenomenul de coagulare.sunt implicate în procesele de apărare contra agenţilor patogeni (imunitate) prin producerea de anticorpi sau fagocitoză (digeră microorganismele). prin venele cave.3 Circulaţia Circulaţia este realizată de sistemul cardiovascular (inimă şi vase de sânge). Sângele este principalul lichid circulant din organismul mamiferelor.

eliminarea substanţelor nefolositoare din organism este realizată de: . sângele cu oxigen se întoarce la inimă. circulaţia sângelui este închisă (sângele circulă prin vase de sânge cu pereţi proprii) şi dublă (sângele trece de două ori prin inimă. puii se nasc incomplet dezvoltaţi şi continuă dezvoltarea în marsupiul matern.4. sub formă de materii fecale. Sistemul excretor este format din rinichi şi căi urinare. Urina este eliminată prin căile urinare intrarenale şi extrarenale (uretere. Rinichii sunt organe pereche.circulaţia pulmonară (mica circulaţie). La mamifere.elimină. vezică urinară şi uretră). . formând marea şi mica circulaţie).plămâni. Mamiferele se reproduc sexuat.elimină substanţele toxice prin procesul de transpiraţie. .4 Excreţia Excreţia. organul prin care se realizează schimbul de substanţe dintre mamă şi embrionul în dezvoltare (mamifere placentare). prin venele pulmonare.Animale . cu excepţia mamiferelor inferioare care depun ouă (ovipare). 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural .în care sângele cu dioxid de carbon este transportat de la inimă la plămâni. Sistemul excretor 3. prin arterele pulmonare. care produc ovulele (celule reproducătoare femeieşti). care produc spermatozoizi (celule reproducătoare bărbăteşti) iar la femele. dioxid de carbon. organele reproducătoare secretă hormonii sexuali care asigură condiţiile propice reproducerii. Mamiferele nasc direct pui (vivipare). Reproducerea sexuată implică participarea a doi indivizi de sexe diferite şi fecundaţia (toate mamiferele au fecundaţie internă).elimină resturile nedigerate. La mamiferele marsupiale.rinichi. În plus.piele. la nivelul căruia se produce urina. 3. placenta este slab dezvoltată.5 Funcţia de reproducere Sistemul reproducător Reproducerea este funcţia prin care organismele dau naştere la urmaşi şi asigură perpetuarea speciilor. prin expiraţie.intestinul gros. de ovare. Reproducerea este realizată de către sistemul reproducător. . situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. după schimbul de gaze de la nivelul plămânilor. Mucoasa uterină a majorităţii mamiferelor contribuie la formarea placentei. Unitatea morfologică şi funcţională a rinichiului este nefronul. Organele reproducătoare sunt reprezentate la masculi de testicule.elimină substanţe nefolositoare sub formă de urină. Au o culoare roşie-brună şi formă asemănătoare bobului de fasole.

. 2 I.cavitatea bucală 1.Animale Testul de autoevaluare nr. Sistemul digestiv ……………. Inima mamiferelor este alcătuită din: a) 2 atrii şi 1 ventricul b) 2 atrii şi 2 ventricule c) arteră aortă d) patru camere …………………………….glande salivare căi respiratorii 2. trombocitele e) produc anticorpi Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 82. Asociază noţiunile: a) asigură imunitatea 1. Sistemul respirator organe respiratorii ……………… II. Schimbul de gaze se face la nivelul: a) căilor respiratorii b) alveolelor pulmonare c) bronhiilor d) pleurei …………………………… 2. globulele albe d) conţin hemoglobină 3. Notează componentele sistemelor digestiv şi respirator tub digestiv . Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . . Alegeţi răspunsurile corecte: 1.. globulele roşii b) intervin în coagularea sângelui c) transportă gazele respiratorii 2. III.

Pe suprafaţa corpului se observă numeroşi pori. Datorită diversităţii lor. 3. este dificil să se identifice trăsături comune. Unele meduze sunt mici. Animalele nevertebrate reprezintă un grup foarte numeros (peste un milion de specii) care cuprinde animale care diferă foarte mult între ele.1 Burete marin 3. Trăiesc fixaţi pe suporturi stâncoase. la rândul său împărţit în două mari grupe: nevertebratele (animale lipsite de coloană vertebrală) şi vertebratele (animale care au coloană vertebrală). Principalele grupe de nevertebrate 3. care trăiesc în ape dulci sau marine.2 Celenterate Din această grupă fac parte.NEVERTEBRATE Totalitatea speciilor de animale de pe glob formează regnul animal. Meduzele se deplasează prin contracţii ale corpului.Animale 3. coralii. cu tentacule pe margini. Formele cele mai variate se întâlnesc în mediul marin. Duc o viaţă solitară sau pot forma colonii.6. fiind animale sedentare. Regnul animal este. pentru toate aceste animale. Meduzele sunt animale marine care plutesc duse de valurile mării.6. Au formă de umbrelă deschisă. meduzele. moluştele sau insectele. Meduzele şi coralii 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Regnul animal Spongieri (bureţi de apă) Fig. cât şi în apele dulci sau sărate. Regnul animal. viermii. precum spongierii. Scheletul spongierilor este de natură minerală fiind format din carbonat de calciu (bureţi calcaroşi) sau bioxid de siliciu (bureţi silicoşi) sau de natură organică format din spongină (buretele de baie pe care îl vedem în magazine este scheletul unui spongier de acest tip). Un curent de apă străbate în permanenţă porii spongierului. altele ajung la un diametru de un metru. Nevertebratele sunt răspândite în toate mediile de viaţă. atât pe pământ.1 Spongierii (bureţii de apă) Spongierii sau bureţii de apă sunt nevertebrate inferioare cu o organizare simplă. Tentaculele prezintă mii de celule urzicătoare cu care meduzele îşi paralizează prada. ducând în interiorul animalului resturi de animale sau de plante cu care se hrăneşte şi oxigenul necesar respiraţiei. Veninul unor specii de meduze poate ucide un om în mai puţin de câteva minute.6. meduzele şi coralii.

3 Râma Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . fără schelet. contribuind astfel la afânarea solului.est de Australia. O colonie de corali este formată din milioane de indivizi. recifele de corali. Organele de înmulţire sunt foarte bine dezvoltate şi aceste animale depun un foarte mare număr de ouă. culorii şi imobilităţii lor. 3.un corp cilindric alcătuit din mai multe inele identice (corp inelat).2 Meduza 3. Reţine substanţele folositoare iar pământul este eliminat prin orificiul anal. de formă alungită. Viermii cilindrici se numesc astfel datorită formei cilindrice a corpului. 3. Prezintă un schelet calcaros ce susţine partea vie a animalului. Acest grup cuprinde numeroşi viermi marini care trăiesc îngropaţi în mâl sau nisip. Datorită formei. pe care le înghite când îşi sapă galeriile în pământ. Viermi Fig. Cel mai mare recif de corali este “Marea barieră de corali” situat la nord. Râma se hrăneşte cu substanţe organice din sol. Ea are o ventuză bucală prevăzută cu trei piese cornoase care îi servesc la fixat şi la tăiat tegumentul animalelor acvatice. Lipitoarea este un vierme inelat care trăieşte în lacuri. Din acest grup de viermi inelaţi fac parte râma şi lipitoarea. Cele trei tipuri importante de viermi sunt: viermii plaţi.3 Viermi În această grupă sunt incluse animale cu corp moale. numită hirudină.Animale Coralii trăiesc în mări şi oceane. ei au fost multă vreme consideraţi plante. de unde aspiră sângele. Viermii inelaţi se caracterizează printr. Viermii laţi au corpul aplatizat sub forma unei frunze (viermi marini) sau a unei panglici (tenia). Tenia este un vierme lat parazit în corpul unui animal sau al omului. bălţi şi mlaştini. Aceste recife pot ajunge la sute de kilometrii lungime şi reprezintă un mediu de viaţă pentru numeroase specii de animale. viermii cilindrici şi viermii inelaţi. oxiurul şi trichina (consumul cărnii infestate cu acest vierme poate fi periculos pentru om). fac parte o serie de viermi paraziţi: limbricul. în timp. Scheletele lor formează. Din această grupă. izolaţi sau în colonii.6. Ei se întâlnesc în special în apele calde ale Oceanului Pacific şi ale Oceanului Indian la adâncimi ce nu depăşesc niciodată 50 de metri. Fig. Este un parazit temporar care se hrăneşte cu sângele animalelor din apă. Lipitoarea secretă o substanţă anticoagulantă.

o grădină (de preferat după ploaie) şi vei descoperii râmele. să nu pătrundă lumina. apă. Unii trăiesc pe pământ (melcul de livadă. În vârful tentaculelor lungi. Corpul este acoperit de o cochilie calcaroasă. un nou strat de pământ. pământ. nisip şi deasupra. Cum procedezi? .stropeşte zilnic pământul. . iar speciile terestre respiră prin plămâni. cu puţină apă şi hrăneşte râmele cu zarzavaturi tocate (morcov.observă ce s. cu straturi alternative de pământ. nisip. frunze uscate. adesea răsucită în spirală.alege 2. Moluşte Moluştele sunt animale cu corpul moale alcătuit din trei părţi: capul. caracatiţa). 3. etc. musculos. scoicile (lamelibranhiatele) şi cefalopodele (sepia. Din această grupă fac parte: melcii (gasteropodele).6. limaxul). . alţii în apa mărilor. 3.). Melcii Fig. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Melcii Există în jur de 100000 de specii de melci.stropeşte.a întâmplat în borcan.4. .3 râme pentru a le instala în borcanul de sticlă pregătit.umple borcanul de sticlă. Cele 3 straturi au fost amestecate (râmele sunt considerate “pluguri biologice” ce contribuie la afânarea solului). Limaxul nu are decât un rest de cochilie ascunsă sub tegument. cu puţină apă. . se află ochii. Observaţii Râmele au săpat numeroase galerii în pământ. Melcii acvatici respiră prin branhii.înveleşte vasul de jur împrejur cu hârtie neagră astfel încât.Animale Aplicaţii practice Experimentul 1. salată.4 Melc 68 Proiectul pentru Învăţământul Rural .sapă pământul dintr. în formă de talpă lăţită. Moluştele sunt nevertebrate adaptate la mediul acvatic şi terestru. pentru a umezi tot conţinutul vasului .1 Evidenţierea rolului râmelor în afânarea solului Materiale necesare: un borcan mare de sticlă. hârtie neagră. masa viscerală (cuprinde organele interne) şi piciorul folosit pentru deplasare. după o săptămână Notează observaţiile tale în spaţiul rezervat. La nivelul capului se află 2 perechi de tentacule. . . Numai după ce ai notat propriile observaţii citeşte mai departe. Melcii se deplasează cu ajutorul piciorului foarte dezvoltat.

picioare sau mandibule). Cochilia lor este formată din 2 valve. adică posibilitatea lor de a lua culoarea mediului în care trăiesc. articulate şi mobile. Sunt animale active. în jurul vârstei de 2. folosite ca mijloc de apărare. La caracatiţă. miriapodele şi insectele.un orificiu aflat în partea anterioară a corpului. sepie. care le propulsează în sens invers. Sunt animale exclusiv acvatice. cealaltă posterioară ce are formă de tub (pâlnie) şi serveşte la propulsarea animalului. Picioarele lor sunt articulate.6. fixând animalul. Aceste animale se deosebesc de celelalte moluşte deoarece sunt lipsite de cap. fenomen ce poartă denumirea de năpârlire. Cefalopodele 3. stridiile şi midiile. o parte din corp. Ventuzele de pe tentacule sunt folosite pentru prinderea prăzii. Pentru a putea creşte artropodele trebuie să se deprindă din el şi să. Din grupa artropodelor fac parte: păianjenii (arahnide). Cele două valve sunt legate între ele printr. ele elimină un nor de cerneală. situată în grosimea tegumentului (osul de sepie). În caz de pericol. cu branhii în formă de lame. Există şi scoici care se deplasează prin salturi succesive produse de închiderea bruscă a valvelor. spre deosebire de alte moluşte se deplasează relativ repede : ele produc un jet puternic de apă printr. au posibilitatea de a emite lumină cu ajutorul unor organe luminoase speciale. caracatiţă) piciorul se divide în două părţi: una anterioară ce înconjoară capul şi se prelungeşte cu multe braţe (tentacule) prevăzute cu ventuze.5 Artropode Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 . Unele cefalopode au o cochilie atrofiată. pe fundul apei.o articulaţie. de unde şi celălalt nume al lorbivalve. racii (crustacee). când ajung la maturitate. Caracatiţele au opt tentacule de aceeaşi lungime.Animale Scoicile Din grupul lamelibranhiatelor fac parte scoicile. O armă de apărare eficientă a cefalopodelor este homocromia. Calmarii şi sepiile au zece: opt scurte şi două foarte lungi. prin pipăit şi văz. Corpul lor este acoperit de un schelet extern (exoschelet).4 ani. Fiecare segment poartă câte o pereche de apendice (antene. Piciorul musculos se înfige în mâl. Speciile care trăiesc la adâncime mare. fixate pe tentacule. iar corpul este împărţit în segmente. cochilia lipseşte.şi formeze un alt înveliş mai mare. Creierul lor este mai dezvoltat decât cel al altor nevertebrate şi. de pradă. Singurul cefalopod posesor de cochilie este Nautilus. Un fenomen specific pentru cefalopode este faptul că se înmulţesc o singură dată. La cefalopode (calmar. Cefalopodele au o mare sensibilitate tactilă şi vizuală reuşind să distingă unele forme. pentru a lăsa să treacă. prevăzută cu muşchi speciali astfel încât valvele pot fi perfect închise sau se pot deschide.

au picioare articulate şi corpul acoperit cu un înveliş mai mult sau mai puţin rigid. sarcoptul râiei). 2 chelicere (apendice în formă de cleşte) şi 4 perechi de picioare cu gheare. Crustaceele au corpul acoperit cu o crustă alcătuită din chitină şi calcar. languste) sau în apă dulce (raci) şi respiră prin branhii. în contact cu aerul se întăreşte formând firul de mătase. majoritatea parazite la plante. homar). Plasele păianjenilor sunt folosite ca adăposturi. crustaceele năpârlesc de mai multe ori. Ca toate artropodele. care este în legătură cu o pereche de glande ce secretă venin. din care păianjenii îşi ţes pânza. Scorpionii Miriapodele Crustacee Insectele 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural .000 de specii). 2 fălci tăioase. Prezintă 5 perechi de picioare articulate. scorpioni. Scorpionii se recunosc după abdomenul segmentat. ziua se ascund în locuri răcoroase. Ultimul segment se termină cu un ac. Majoritatea crustaceelor trăiesc în apele mărilor (crabi. Corpul lor are o carapace transparentă. În cursul vieţii. abdomenul. raci. Există şi specii terestre care respiră prin organe asemănătoare unor plămâni. cu care înoată sau merg. După împerechere. Crustaceele inferioare ( dafniile sau “puricii de apă”) folosesc antenele ca nişte vâsle pentru înot în apa bălţilor sau iazurilor.000. Insectele constituie grupul cel mai numeros de animale (peste 1.Animale Păianjenii Arahnidele (păianjeni. ele trăiesc în pământ şi în locuri umede (exemplu: urechelniţa). În general. pungi pentru ouă sau capcane pentru prinderea insectelor. acarieni) au corpul alcătuit din două părţi: cefalotorace şi abdomen. Ele sunt adaptate la cele mai diverse condiţii de mediu. La unele specii (rac. homari) au corpul alcătuit din 2 părţi: o parte anterioară numită cefalotorace şi o parte posterioară. Crustaceele superioare (crabi. La nivelul cefalotoracelui se află ochii (4 perechi). Femelele depun ouă pe care le acoperă cu un cocon de mătase. Sunt singurele nevertebrate capabile să zboare. identici cu adulţii. La nivelul abdomenului se află orificiile prin care se elimină o substanţă cleioasă care. animale şi om (căpuşele. la numeroase specii de scorpioni. prima pereche de picioare prezintă cleşti. Acarienii sunt arahnide minuscule. Din aceste ouă apar păianjeni mici. Crustaceele prezintă două perechi de antene care servesc la perceperea vibraţiilor şi la menţinerea echilibrului. crab. Alţi acarieni trăiesc în pământ sau în praful din casă. alcătuit din chitină. creveţi. femelele îşi devorează masculul. Miriapodele sunt artropode care au un număr mare de picioare. Înţepătura unor scorpioni din zona tropicală este mortală. Sunt animale active noaptea.

prin frecarea unor părţi ale corpului. .larvele se aseamănă cu adulţii. transparente.aparatul bucal este adaptat pentru supt (muscă) sau înţepat şi supt (ţânţari). Albine.aparatul bucal este adaptat pentru tăiat şi mestecat. . două antene şi un aparat bucal.adult). furnici . ţânţari . străbătute de nervuri. Capul prevăzut cu doi ochi compuşi (alcătuiţi din mii de ochi simpli). . Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 . b.au o singură pereche de aripi pentru zbor. care nu se pliază în lungul corpului. . . prin care aerul intră într. Libelule .forma şi dimensiunea aripilor.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă. chitinoase (elitre).au aripi care se pliază în evantai (în repaus). în funcţie de modul de hrănire. cu rol în respiraţie. . a.Animale Corpul insectelor este alcătuit din 3 părţi: cap. .un sistem de tuburi.au două perechi de aripi subţiri. e. . prind prada din zbor. Muşte. Gândaci (coleoptere) .dezvoltarea se realizează prin metamorfoză incompletă (oularvă.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă. a doua pereche sunt aripi membranoase. Clasificarea insectelor se realizează după trei criterii: .se deplasează în salturi. numite stigme.nimfă. Abdomenul prezintă orificii mici. fără să aibă aripi. . torace şi abdomen. .sunt răpitoare. . c. de forme variate. egale ca lungime.metamorfoza (dezvoltarea larvei în animal adult). Fig. viespi. 3.adult).emit sunete. . cealaltă pereche este redusă şi serveşte la menţinerea echilibrului în timpul zborului (balansiere).au două perechi de aripi: prima pereche de aripi sunt tari.au aripi transparente. numite trahee. .tipul aparatului bucal.aparatul bucal este adaptat pentru supt şi lins. .prezintă doi ochi compuşi de dimensiuni mari.trăiesc în grupuri mari (insecte sociale).dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă. Toracele insectelor este format din trei segmente şi prezintă trei perechi de picioare articulate şi două perechi de aripi. . Lăcuste.5 Albina d. greieri .picioarele se termină cu perniţe moi care aderă pe suprafeţe netede sau lucioase. .

acoperite cu solzi microscopici.Animale f. 72 Proiectul pentru Învăţământul Rural .aparatul bucal în formă de trompă le permite să aspire lichide. tenia. Completează schema: SPONGIERI .exemple: VIERMI .6 Echinoderme Sunt animale care trăiesc în mediul marin. Din acest grup fac parte stelele de mare.dezvoltarea se realizează prin metamorfoză completă (oularvă. racul. .nimfă. .. lipitoarea.cefalopode – exemple: ARTROPODE . în grupa sistematică din care fac parte: melcul de livadă. albina. scorpionul. .există fluturi diurni (activi în timpul zilei) şi nocturni (activi în timpul nopţii)..exemple: . dispuse în jurul unui ax central. Fluturi ( lepidoptere) .………………. .………………… . crevetele. Completează tabelul.exemple: NEVERTEBRATE …………… .omidă.exemple: miriapode – exemple: crustacee – exemple: insecte – exemple: ECHINODERME 2. .exemple: . libelula. caracatiţa.adult). adesea coloraţi. Testul de autoevaluare nr. cărăbuşul.exemple: ………….6. ca spiţele unei roţi). .………………. ţânţarul. 3. scoica. meduza. coralul alb.exemple: .. în special nectarul florilor. Au un schelet intern şi o simetrie radială (corpul este format din cinci părţi identice. încadrând animalele următoare.…………….exemple: scoici .. steaua de mare. aricii de mare şi crinii de mare. buretele de apă.………….cilindrici .au două perechi de aripi mari. 3 1.

cu rol în deplasare 3. Caractere generale Spongieri Celenterate Viermi Moluşte Artropode Echinoderme Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 83. Completează în tabel. Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 . caracterele generale ale animalelor nevertebrate.Animale Specia Melcul de livadă Grupa Mediul de sistematică viaţă moluşte terestru Caractere generale Corp acoperit de cochilie. prezintă picior musculos.

Femela elimină ovulele în apă (icrele). cu solzi. Au un organ special. crapul. aerian. Peşti cartilaginoşi. Rechinii nu au această vezică înotătoare. Unele specii mor după ce dau naştere puilor (anghile).vertebrate Sunt animalele cele mai evoluate. nisetrul. c.Peşti .1 Peşti Peştii sunt animale acvatice care respiră cu ajutorul branhiilor şi au corpul acoperit. Corpul este alcătuit. Regnul animal.6 Şalău 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Reptile . păstrăvul. la majoritatea din: cap.Mamifere 3. vulpea de mare. şalăul. Majoritatea speciilor sunt ovipare. acvatic şi subteran).Animale 3. adică puii se formează în ou.7. se face în interiorul corpului (specii vivipare).7. Clasificarea vertebratelor Vertebratele sunt împărţite în 5 clase: . Sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme). cu ajutorul înotătoarelor. La rechini. Numele lor este dat de existenţa unui schelet intern. pisica de mare. păstruga).Păsări . cu porţiuni osificate şi corpul acoperit de plăci osoase: (morunul.au schelet cartilaginos pe toată durata vieţii: rechinul.Amfibieni .fecundaţie externă.au schelet osos: ştiuca. Se deplasează prin înot. Peşti osoşi. iar dezvoltarea embrionului. 3.au schelet cartilaginos. etc. a cărui parte principală este coloana vertebrală. bibanul. Peşti cartilaginoşi osoşi. b. Peşti Fig. la majoritatea speciilor. care populează toate mediile de viaţă (terestru. Peştii sunt de mai multe feluri: a. trunchi şi membre. adaptate la diferite moduri de locomoţie.vezica înotătoare (pungă plină cu aer) care îi ajută să urce şi să coboare în apă. fecundaţia este internă. apoi masculul răspândeşte deasupra lor spermatozoizi (lapţii).

pe care le poţi culege de la marginea râurilor sau a bălţilor. alţii nu au coadă (broasca adultă. Mormolocii au respiraţie branhială (branhii externe şi branhii interne). 4 cm). alcătuit din nisip şi pietriş bine spălate. pietriş. adaptări la mediu.umple vasul cu apă. La majoritatea amfibienilor. turtită lateral.2 Amfibieni Amfibieni Amfibienii sunt animale adaptate atât la mediul acvatic cât şi la cel terestru. fecundaţia este externă şi dezvoltarea se realizează prin metamorfoză. comportament. Dacă ai destulă răbdare. uscaţi pe care îi poţi achiziţiona de la magazinele specializate.au patru membre). fără a scoate peştii din vas. Femela depune ouă în apă din care ies larvele numite mormoloci care au corpul lung.aşează pe fundul său un strat gros ( cca. În zona tropicală trăiesc şi amfibieni fără picioare.hrăneşte peştişorii cu purici de baltă. peşti. plante acvatice. trunchi şi membre (sunt animale tetrapode.evită să dai peştilor prea multă hrană şi înlătură resturile de mâncare cu o mică plasă. apă. înconjurată de o înotătoare membranoasă. fără picioare şi o coadă lungă.) Sfaturi practice .Animale Aplicaţii practice Realizarea unui acvariu Materiale necesare: un vas din sticlă.în acest strat de pietriş şi de nisip plantează câteva plante. nisip.7. brotăcelul). . după umplere. Corpul este împărţit în: cap. schimbă parţial apa din vasul de sticlă. circa 48 de ore şi numai după aceea poţi introduce în acvariu peştişorii. etc. Unii amfibieni au coadă (salamandra şi tritonul).spală bine vasul de sticlă. fără a împrăştia nisipul. Proiectul pentru Învăţământul Rural 75 . 3. . .la fiecare două zile. vei putea face observaţii deosebit de valoroase asupra peştilor (morfologie externă. . Cum procedezi? . lasă apa. .

3 Reptile Reptilele sunt primele vertebrate complet adaptate la mediul terestru. cameleonul). b. Reptile 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural . . au posibilitatea de a înghiţi prăzi întregi datorită unui os (osul pătrat) care se articulează mobil cu craniul. lipsit de dinţi. . . se deplasează cu multă agilitate.fecundaţia este internă. .au corpul alungit. ochii nu au pleoape. ţestoase marine şi ţestoase de uscat. Rol în respiraţie are şi pielea bogat vascularizată şi umedă.au corpul acoperit de o carapace alcătuită din solzi cornoşi (rol de protecţie). Fig.temperatura corpului este variabilă. . Asemănarea mormolocilor cu peştii demonstrează înrudirea cu acest grup.au patru membre scurte dispuse lateral şi terminate cu degete cu gheare. şarpele cu clopoţei.7. Broaştele ţestoase . iguana. La “broaştele. puţine specii sunt vivipare (nasc pui).au plămâni care le permit să respire. . c. . Au apărut acum 300 de milioane de ani.7 Broasca 3. înmulţirea se face fără metamorfoză. O serie de caracteristici fac din reptile un grup de animale bine adaptate la mediul terestru: . de unde şi numele de târâtoare. . coada lungă şi ascuţită care se poate rupe cu uşurinţă. vipera (veninoasă). Respiraţia amibienilor este pulmonară. lipsit de membre. îngroşată. guşterul.are un cioc cornos.exemple: şarpele de casă (neveninos).exemple: ( şopârla cenuşie. Şerpii . .Animale Apoi. şarpele boa. . Multe dintre ele au dispărut (dinozaurii).reptilele sunt ovipare (depun ouă).au corpul cilindric. pielea este înlocuită prin fenomenul de năpârlire). acoperită de solzi cornoşi (în perioada de creştere. Şopârlele . acestea dispar şi se formează plămânii. pitonul. Amfibienii sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikiloterme).au pielea uscată.pielea se schimbă o singură dată în timpul vieţii.ucigaşe” care trăiesc în America de Sud pielea secretă toxine foarte puternice. .majoritatea se deplasează prin târâre. 3. Clasificarea reptilelor a.există ţestoase de apă dulce.

Animale

d. Crocodilii - reptile adaptate secundar la mediul acvatic; - au corpul alungit, acoperit de solzi şi o coadă puternică folosită atât drept cârmă cât şi ca vâslă; - degetele membrelor posterioare sunt unite printr- o membrană interdigitală, urechile şi nările se închid la intrarea în apă; - dinţii sunt înfipţi în alveole dentare; - exemple: crocodilul de Nil, aligatorul.
Fig. 3.8 Crocodil

3.7.4 Păsări Sunt vertebrate superioare adaptate la zbor, având corpul aerodinamic. Membrele anterioare sunt transformate în aripi iar membrele posterioare sunt adaptate la diferite moduri de locomoţie (mers, înot). Corpul este acoperit cu pene, fulgi şi puf care protejează animalul de frig şi îl ajută să zboare. Culoarea penelor diferă în funcţie de vârstă, sex chiar dacă ne referim la animale de aceeaşi specie. Scheletul păsărilor este alcătuit din oase pline cu aer (pneumatice). Pentru a pune aripile în mişcare, muşchii pectorali sunt bine dezvoltaţi şi fixaţi pe o prelungire a sternului numită carenă. Păsările nu au dinţi ci un cioc de natură cornoasă, foarte dur, a cărui formă diferă în funcţie de hrana folosită (lung şi drept la păsările insectivore, curbat la păsările răpitoare, etc.). Respiraţia este exclusiv pulmonară. Cei doi plămâni sunt în legătură cu numeroşi saci aerieni de la care pornesc ramificaţii ce ajung la oase. Sacii aerieni au rol de a regla respiraţia în timpul zborului şi de a micşora greutatea corpului. Păsările sunt animale homeoterme (au temperatura corpului constantă). Înmulţirea păsărilor se realizează prin ouă pe care le clocesc în cuiburi, construite special. La majoritatea speciilor, puii sunt îngrijiţi de părinţi. În perioada de reproducere, multe păsări execută dansuri nupţiale înainte de împerechere. Clasificarea păsărilor Păsările sunt împărţite în două mari grupe: 1. acarenate (lipseşte carena) 2. carenate (carena este prezentă) 1. Acarenatele sunt reprezentate de struţi. Struţul este o pasăre alergătoare cu picioare înalte, puternice şi musculoase care îi servesc la alergat. Aripile sunt scurte iar corpul greoi, are oase pline cu măduvă.
Fig. 3.9 Struţ

Proiectul pentru Învăţământul Rural

77

Animale

2. Carenatele sunt reprezentate de numeroase grupe de păsări: - păsărelele: rândunica, ciocârlia, vrabia, privighetoarea; - păsările scurmătoare: găina, cocoşul de munte, prepeliţa; - păsările picioroange: barza, bâtlanul, cocorul; - păsările răpitoare de zi ( uliul- găinilor, şorecarul) şi păsările răpitoare de noapte (bufniţa, cucuveaua); - păsări agăţătoare: ciocănitoarea; - păsări înotătoare: gâsca, raţa. 3.7.5 Mamifere Sunt cele mai evoluate vertebrate. Alături de păsări, mamiferele sunt singurele animale capabile să- şi regleze temperatura internă (homeoterme) ceea ce le permite să trăiască în toate zonele geografice şi în toate mediile de viaţă: terestru, acvatic, aerian şi subteran. Mamiferele au pielea acoperită de peri care formează blana. La unele animale, aceşti peri s- au transformat în ţepi (la arici). Mamiferele îşi datorează numele faptului că femelele au mamele şi îşi hrănesc puii cu lapte. În funcţie de modul de dezvoltare al puilor, mamiferele se împart în 3 grupe: 1. Monoterme 2. Marsupiale 3. Placentare

Monotremele

1. Monotremele sunt cele mai primitive mamifere. De la strămoşii lor reptilieni, aceste animale şi-au păstrat particularitatea de a depune ouă. Puii sunt hrăniţi cu lapte secretat de glandele mamare. Monotremele trăiesc numai în Australia şi Noua Guinee şi sunt reprezentate de ornitorinc şi echidnă. Ornitorincul este un animal semiacvatic, cu un cioc lăţit, fără dinţi, ca de raţă şi degetele unite printr- o membrană înotătoare. Echidnele se aseamănă cu nişte arici, având corpul acoperit cu păr şi ţepi.

Fig. 3.8 Echidna

Marsupialele

2. Marsupialele Din această grupă fac parte cangurul, ursuleţul Koala, oposumul, veveriţa marsupială, lupul marsupial, etc. Caracteristic pentru ele este faptul că la naştere, puiul este incomplet dezvoltat. El îşi continuă dezvoltarea în marsupiu, unde se găsesc glandele mamare. Foarte numeroase acum 100 de milioane de ani, marsupialele sunt reprezentate de circa 250 de specii, majoritatea fiind întâlnite în Australia.

Fig. 3.9 Cangur

78

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Animale

Placentarele

3. Placentarele Caracteristic pentru placentare este prezenţa placentei prin care embrionul este aprovizionat cu substanţe nutritive şi oxigen. Puii se nasc complet dezvoltaţi şi după naştere sunt hrăniţi cu laptele secretat de glandele mamare. Dinţii sunt diferenţiaţi şi specializaţi pentru un anumit regim alimentar şi reprezintă un criteriu esenţial pentru identificarea principalelor categorii de placentare: - insectivorele: au talie mică, bot alungit, numeroşi dinţi ascuţiţi, conici cu care perforează învelişul chitinos al insectelor (ariciul, cârtiţa, chiţcanul); - chiropterele (liliecii): sunt singurele mamifere capabile să zboare, au oasele subţiri, uşoare, carenă la nivelul sternului; prezintă un pliu tegumentar (membrană) care uneşte membrele anterioare laturile corpului, membrele posterioare şi coada; primul deget al membrului anterior se termină cu o gheară care îi permite animalului să se agaţe; sunt animale nocturne (active în timpul nopţii); emit ultrasunete şi le captează cu urechile prevăzute cu pavilioane; majoritatea speciilor sunt insectivore; există lilieci “vampiri” care se hrănesc cu sângele altor mamifere. - edentatele: sunt mamifere lipsite de dinţi (furnicarul) sau cu dinţi slab dezvoltaţi pe care nu- i folosesc (leneşul). Prind prada cu limba lungă, acoperită de o substanţă lipicioasă. - rozătoarele: cele mai numeroase mamifere (cca. 2000 de specii) adaptate la toate mediile de viaţă, au dentiţie de tip rozător (incisivi lungi, cu creştere continuă, caninii lipsesc, molarii au creste transversale) de smalţ. Multe din rozătoare au “buzunare bucale” folosite pentru stocarea hranei. Rozătoare: veveriţa, hârciogul, popândăul, şobolani, şoareci, etc. - carnivorele: majoritatea sunt animale de pradă cu dinţi adaptaţi la modul de hrănire (canini ascuţiţi pentru a ucide şi sfâşia, carnasiere puternice); unele vânează solitar, altele vânează în haite; simţurile sunt bine dezvoltate şi mişcările agile. Carnivore: lupul, vulpea, pantera, leul, ursul brun. - pinipedele: carnivore acvatice, cu membrele transformate în palete înotătoare; corpul este fusiform, acoperit cu peri subţiri şi aspri. Reprezentanţi: foca, morsa. - cetaceele: mamifere exclusiv acvatice, cu corpul acoperit de piele sub care se află un strat de grăsime foarte gros; membrele anterioare transformate în lopeţi iar cele posterioare lipsesc; coada cu 2 lobi orizontali formează o înotătoare; nu au dinţi au însă lame cornoase numite fanoane. Reprezentanţi: balena, delfinul, caşalotul. - proboscidienii (elefanţii): mamifere erbivore de talie mare cu degetele învelite în copite; pielea este groasă, lipsită de păr; au trompă cu multiple funcţii şi incisivi cu creştere continuă- fildeşii. - erbivorele: mamifere cu copite perechi (mistreţ, hipopotam, cerb, vacă, cămila, oaie, girafă) sau neperechi (cal, zebra, rinocer). Unele erbivore au stomac simplu (hipopotam, mistreţ), altele (vaca, oaia) au stomacul împărţit în patru camere (burduf, ciur, foios, cheag).

Proiectul pentru Învăţământul Rural

79

dentiţia este de tip omnivor. etc. respiraţie. au o singură pereche de mamele. Reprezentanţi: maimuţe cu coadă (cercopitecul) şi maimuţe fără coadă (gorila. cimpanzeul. Caractere generale Peşti Amfibieni Reptile Păsări Mamifere Răspunsuri şi comentarii se află la pagina 84. caracteristicile generale ale animalelor vertebrate (mediul de viaţă. Testul de autoevaluare nr. înmulţire. urangutanul). deoarece degetul mare al mâinii este opozabil celorlalte degete.Animale . adaptări.primatele: mamiferele cele mai evoluate. sunt plantigrade (merg sprijinind pe sol întreaga mână sau întregul picior) pot apuca obiecte. Completează în tabel. degetele sunt terminate cu unghii. 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ochii sunt aşezaţi frontal. 4 1. creierul lor este mai dezvoltat decât al celorlalte mamifere.).

amfibieni.căi urinare: uretere. trahee.inimă . 1. celenterate.digestia . mamifere 3.mişcarea de nutriţie .Animale Sinteza unităţii de învăţare nr. d a.sensibilitatea – asigurată de sistemul nervos şi organele de simţ 1. intestin subţire. faringe. a.8. b. artropode. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr.sensibilitatea .organe respiratorii: plămânii . intestin gros . c.respiraţia – sistem respirator – căi respiratorii: fose nazale. e c. ficat. viermi. II. păsări. 1 I. stomac.mişcarea – realizată de sistemul osos şi sistemul muscular 2. bronhii .tub digestiv: cavitatea bucală. echinoderme Vertebrate: peşti. Funcţia de reproducere – sistem reproducător II. Funcţia de nutriţie: .organe excretorii: rinichi . 3.circulaţia . d 81 Proiectul pentru Învăţământul Rural . e a. vezică urinară.excreţia de reproducere Funcţiile organismului III. uretră 3. esofag. moluşte. 3 I. vene. Funcţiile de relaţie: . Funcţiile organismului animal: . e de relaţie .circulaţia – sistem circulator .digestia – sistem digestiv .respiraţia . c. reptile.excreţia – sistem excretor . capilare . faringe. Principalele grupe de animale Nevertebrate: spongieri.glande anexe: glande salivare.vase de sânge: artere. 2. 4. pancreas . laringe. a.

Felicitări ! Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor.Animale Atenţie ! • • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. Sistemul respirator organe respiratorii . Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. b Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. poţi trece mai departe. a. d III. Sistemul digestiv glande anexe . 1. d 2. b.bronhii 2.faringe . 2 I. poţi trece mai departe.intestin subţire . ai nelămuriri sau ai greşit.faringe .intestin gros 1. b 2. ai nelămuriri sau ai greşit.esofag .cavitate bucală . 1.glande salivare .stomac .pancreas căi respiratorii .fose nazale .plămânii II. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. tub digestiv .ficat . c.laringe . e 3. Testul de autoevaluare nr.trahee . 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

aparat bucal adaptat pentru supt şi lins. caracatiţa ARTROPODE .Animale Testul de autoevaluare nr. homari.lamelibrahiate . lipitoarea MOLUŞTE – gasteropode .exemple: bureţi de apă NEVERTEBRATE CELENTERATE – exemple: meduze. creveţi . dezvoltare prin metamorfoză completă.exemple: tenia . animal parazit temporar pe corpul animalelor acvatice. limbric . au branhii în formă de lamele. animale sociale.miriapode – exemple: urechelniţa . corali VIERMI . animale sedentare.exemple: melci .inelaţi .cilindrici .cefalopode – exemple: sepia. corp acoperit de o cochilie alcătuită din 2 valve. solitare şi coloniale. animale solitare sau coloniale. furnica ECHINODERME 2.exemple: oxiur. prezintă un picior musculos cu rol în deplasare. mlaştini) acvatic (mări. oceane) Celenterate Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 .exemple: scoici . sunt lipsite de cap.crustacee – exemple: raci. libelula. secretă o substanţă anticoagulantă. formă de umbrelă deschisă cu tentacule pe margini. crabi. scorpioni . animale cu o pereche de aripi pentru zbor şi o pereche de balansiere pentru echilibru. prezintă schelet calcaros formează recifele de corali Meduza Ţânţar Artropodeinsecte Moluştelamelibranhiate Viermiinelat vierme aerian Scoica Lipitoare a Coralul alb acvatic acvatic (lacuri.plaţi . 3 1. aparat bucal adaptat pentru înţepat şi supt. Specia Melcul de livadă Albina Burete de apă Racul Grupa sistematică Moluştegasteropode Artropodeinsecte Spongieri Artropodecrustacee Celenterate Mediul de viaţă terestru aerian acvatic (ape dulci şi marine acvatic/ terestru acvatic Caractere generale corp acoperit de cochilie. dezvoltare prin metamorfoză completă. corp acoperit cu o crustă alcătuită din cefalotorace şi abdomen. năpârlesc.insecte – exemple: albina. bălţi. se hrăneşte cu sângele animalelor parazitate. SPONGIERI . se deplasează prin contracţii ale corpului.arahnide.exemple: păienjeni. schelet de natură minerală (de natură calcaroasă sau silicioasă) sau de natură organică. respiraţie branhială. au celule urzicătoare.exemple: râma. cărăbuşul. cu 2 perechi de aripi cu nervuri.

trăiesc în apă şi pe uscat. fulgi. pe care le clocesc. corp alcătuit din cefalotorace şi abdomen. ai nelămuriri sau ai greşit. placentarele au un organ special numit placentă. animale care trăiesc în mediul terestru (şerpi. temperatura corpului este variabilă. temperatura corpului este constantă. puternic vascularizată. marsupialele nasc pui incomplet dezvoltaţi. Crevete acvatic Atenţie ! • Dacă ai răspuns corect la toate întrebările. aerian). forma corpului este hidrodinamică. corp acoperit cu solzi cornoşi. poţi trece mai departe. înmulţire prin ouă. respiraţie pulmonară. respiraţie traheală. înmulţirea prin ouă. torace. corp acoperit cu păr. abdomen prezintă ochi compuşi. respiraţie branhială. dezvoltare prin metamorfoză. 4 Caractere generale Peşti animale acvatice. respiraţie pulmonară. dezvoltare prin metamorfoză incompletă. corp acoperit cu solzi sau plăci osoase. puf. acvatic. la majoritatea speciilor. animale adaptate la diferite medii (terestru. temperatura corpului este variabilă (poikiloterme). respiraţie branhială. subţire. dinţi adaptaţi la modul de hrănire. îţi recomand să revezi pagina corespunzătore. nasc pui pe care îi hrănesc cu lapte produs de glandele mamare (monotremele se înmulţesc prin ouă. temperatura corpului este variabilă. corp acoperit cu o crustă. Amfibieni Reptile Păsări Mamifere 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural . corp acoperit de pene. crocodili). corp acoperit cu piele umedă. respiraţie pulmonară şi cutanată (larvele respiră prin branhii externe).Animale Libelula Artropodeinsecte Artropodecrustacee aerian corp alcătuit din: cap. şopârle) şi mediul acvatic (ţestoase marine. oase pneumatice. respiraţie pulmonară. Felicitări ! • Dacă ai întâmpinat greutăţi în rezolvarea cerinţelor. Testul de autoevaluare nr. animale adaptate la zbor. fecundaţia este externă. temperatura corpului este constantă (homeoterme).

O persoană. . după ce a suferit de otită a urechii drepte. Completaţi schema cu noţiunile corespunzătoare: de ………………… . . . nu mai recepţionează semnalele sonore cu urechea respectivă.…………………… de …………………. ...a perforat timpanul.sensibilitatea .…………..9 Lucrarea de verificare 3 1.Animale 3. în urma căreia s.…………….……………. Explicaţi de ce? (1 punct) 3.……………. Prezentaţi circulaţia sângelui în organism pornind de la interpretarea următoarelor scheme: (2 puncte) a) ventriculul stâng artera aortă ( O2) organe schimb de gaze b) ventricul drept artera pulmonară (CO2) plămâni schimb de gaze vene pulmonare ( O 2) atriul stâng vene cave (CO2) atriul drept Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . de …………………… (1 punct) Funcţiile organismului 2.

completarea corectă a schemei 1 punct 2. va fi analizată. vipera. Criterii de evaluare şi notare Punctajul acordat: 1. scorpionul. (3 puncte) Specia Broasca lac Animal vertebrat/ nevertebrat de vertebrat amfibieni Acvatic şi terestru Grupa sistematică Mediul de viaţă 5. cangurul.marea circulaţie 1 punct mica circulaţie 1 punct 4. caracatiţa. Lucrările de verificare au o pondere de 50% din nota finală. pinguinul. 5 puncte . încadrând următoarele animale în grupa sistematică din care face parte: broasca de lac. furnica. punctată şi va fi returnată. 5 puncte . 25 puncte pentru fiecare animal încadrat corespunzător) 5. crapul. crabul. balena.20 × 10) Se acordă un punct din oficiu. Lucrarea va fi transmisă tutorelui pe suport de hârtie. Completaţi tabelul.Animale 4. delfinul.identificarea rolului timpanului 0.alcătuirea urechii 0. Lucrarea de verificare 3 este relevantă pentru aprecierea nivelului de pregătire după parcurgerea unităţii de învăţare nr. liliacul. 2 puncte Se acordă un punct din oficiu. 3 (Animale).explicaţii referitoare la recepţionarea şi transmiterea undelor sonore 1 punct 3. 3 puncte (0. 2 puncte (0. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Scrieţi cel puţin 10 informaţii de tipul “Ştiaţi că?” referitoare la animale (ca sursă de documentare foloseşte materialele indicate în bibliografie sau alte surse).

p. Editura Didactică şi Pedagogică. *** Arborele lumii 12. Editura Paralela 45.Biologia animală şi vegetală. Opriş Tudor. Ariniş Ioana. Regnul Animal). p. zece ani. R. 2004. Bucureşti. Bucureşti. 96. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu.29. 2002.. Enciclopedia pentru tineri Larousse. A.. 10.110 3. Editura All. 2001 4.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista. Bucureşti.Atlas şcolar de biologie. 32.99 9. manual pentru clasa a IX-a. Editura Didactică şi Pedagogică. 32. 2005 7.Cercetător la ….Natură şi animale. Bucureşti. 63.Aceste uimitoare plante şi animale.Plante şi animale. R. Enciclopedia Rao. p.Animale Bibliografie selectivă 1. Gheţe M. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ). Editura Rao. 2004 11. ghid metodologic. colaboratorii. Editura Ion Creangă. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005 8. 2006. p.Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”. 2004 10.Biologie. R. 1996. Enciclopedia Rao..Anatomia omului.A. Întrebări şi răspunsuri.Ştiinţa în viaţa cotidiană. Piteşti. Bucureşti. Cristescu D.45 5. 2000 2. p. Grupul Editorial Rao. Întrebări şi răspunsuri. 1988 6. Ţibea Florica.89 Proiectul pentru Învăţământul Rural 87 . Ariniş Ioana. Vodă Claudiu.. Grupul Editorial Rao.. Grosu M.. Ţibea Florica. Bucureşti.A. Editura Aramis. *** MEC.

........93 4..................................................89 4.. Prezentarea generală a disciplinelor Cunoaşterea mediului (clasa I şi clasa a II...............................................2 Planificarea calendaristică .......4 Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului.130 4........................... Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar ...........1..................................116 4.........................116 4..................2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului .............................................3................103 4............................................................92 4................5.................................................a şi a IV-a )118 ..................................................3 Proiectarea unităţilor de învăţare ...........................6..... Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară ........a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III...6.......................5...................................121 4...................4.......................................... 4 DIDACTICA ŞTIINŢELOR ŞI A CUNOAŞTERII MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Cuprins 4.....89 4......3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar .........6............108 4........ Proiectarea activităţii didactice........5.................4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii .2.93 4...................131 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..................................................................... Metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii .............89 4......................117 4.......8 Lucrarea de verificare 4 ..... Obiectivele unităţii de învăţare 4 ............1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar..............................5...............Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Unitatea de învăţare Nr.......6..................116 4.........6......................................................................1 Programa şcolară ..............99 4..5...........................130 Bibliografie selectivă .........................................................7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ...............

drum şi “metha”. pag. mai detaşat de percepţia directă. termenul de metodă. provenit din grecescul methodos (“odos”.elev prin care se realizează eficient instrucţia şi educaţia. studenţii care vor deveni cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar obţin informaţii cu privire la organizarea procesului de predare. Metodica este o “disciplină ştiinţifică. În învăţământ.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. care au ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ.învăţareevaluare? 4. Obiectivele unităţii de învăţare 4 Pe parcursul şi la sfârşitul unităţii de învăţare.abordări teoreticeEtimologic.o deosebită receptivitate faţă de realitatea înconjurătoare. 270). Metodica cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii.i face pe elevi să ajungă la realizarea obiectivelor propuse. 3) Cum se desfăşoară procesul de predare. La disciplina metodică. Metodica În această categorie a metodicilor se încadrează şi metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii. uneori superficială. Editura Didactică şi pedagogică. • să identifice principalele particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară. Metoda este o cale de acţiune comună profesor. “cale de urmat” în vederea aflării adevărului. • să elaboreze planificări calendaristice.evaluare la disciplina cunoaşterea mediului/ ştiinţe ale naturii.către. Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 .ca proces instructiv. Metodica predării “Cunoaşterii mediului/ Ştiinţelor naturii” trebuie să răspundă ca orice metodică. Gândirea este predominant concretă dar este vorba de un concret mai puţin imediat. • să proiecteze unităţi de învăţare şi activităţi/ lecţii. spre) înseamnă “drum spre…”. Particularităţi psihologice ale copiilor de vârstă şcolară Elevul de vârstă şcolară mică se caracterizează printr.1. studentul va fi capabil: • să definească metodica predării cunoaşterii mediului/ ştiinţelor naturii. Bucureşti. 2) Care este conţinutul disciplinei? (ce urmează să înveţe elevii). 4.învăţare. dar percepţia sa este globală.cale.educativ la un anumit obiect din planul de învăţământ” (Dicţionar de pedagogie.3. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. • să descopere noile abordări din domeniul predării ştiinţelor naturii.2. metoda reprezintă o cale pe care cadrul didactic o urmează pentru a. la următoarele întrebări: 1) Care sunt obiectivele disciplinei? (în ce scop se învaţă?).

la organizarea unor structuri mentale concrete care operează cu lungi serieri şi clasificări. În această perioadă şcolară se diferenţiază stilurile cognitive. R. de mişcare. Adevărata învăţare având loc în condiţiile activităţii proprii de gândire. manual pentru clasa a X. pag.şi organiza atenţia voluntară ca expresie a cerinţei de a respecta şi îndeplini un program impus de activitate. mai flexibilă şi distributivă. adică modul în care elevii răspund varietăţii sarcinilor şi problemelor intelectuale. Gândirea copilului se organizează în jurul câtorva noţiuni fundamentale de timp. Între aceste caracteristici învăţarea prin acţiune constituie elementul principal. Complexitatea dezvoltării psihice a elevilor din ciclul primar conferă şcolii un rol special. 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Acum se poate vorbi despre stadiul operaţiilor concrete caracterizat prin apariţia grupărilor operaţionale care permit conceptualizări şi coordonări de concepte (Popescu. etc. În acest mod. Cunoaşterea de către profesor a particularităţilor psihice ale copiilor reprezintă un punct de plecare pentru organizarea unui proces instructiv.7 ani are loc trecerea de la gândirea intuitivă. se dezvoltă imaginaţia reproductivă. fiind preocupaţi de calitatea răspunsului şi nu de rapiditatea cu care este oferit acesta. iar cei cu stil tematic iau în considerare întregul. 52. de la intuiţia articulată. Copiii cu stil cognitiv analitic pleacă în conceptualizare de la detalii. cât şi cea creatoare. Piaget considera că la 6. cât şi a caracterului. din intuitivă gândirea devine operaţională. 1997. A. Micul şcolar se obişnuieşte treptat cu efortul de a.. Atenţia se modifică din punct de vedere calitativ.53). Tot în perioada şcolară mică are loc o creştere simţitoare a caracterului explicit al înţelegerii. Copiii impulsivi au un ritm de conceptualizare rapid şi tendinţa de a da primul răspuns care le vine.a şcoli normale şi licee.Neveanu.n minte. Editura Didactică şi Pedagogică. este mai stabilă.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Există posibilitatea asimilării unor cunoştinţe care depăşesc sfera manipulării practice sau a contactului nemijlocit cu obiectele şi fenomenele realităţii. Perioada şcolară mică se caracterizează printr. Curiozitatea se diversifică. Caracteristice pentru această perioadă sunt modificările evidente ale potenţialului de activitate intelectuală şi formarea a numeroase categorii de noţiuni. Paul şi colaboratoriiPsihologie. Întregul proces de învăţământ trebuie să ţină seama de caracteristicile fizice.educativ de calitate. Şcoala contribuie atât la formarea şi educarea inteligenţei.o permanentă solicitare a gândirii. a cunoaşterii sistematice a realităţii. Copiii reflexivi au nevoie de o perioadă de gândire. de cauză. Bucureşti. psihice şi sociale. de număr. de spaţiu.

• reconsiderarea rolului cadrului didactic (înlesneşte demersul didactic al elevului. • explorarea experimentală stă la baza procesului de învăţare. 1 1. Enumeraţi cel puţin patru particularităţi psihologice ale copilului de vârstă şcolară. 2. • realizarea de proiecte individuale sau de grup cu rolul de a dezvolta elevilor “deprinderi de proiect”. Testul de autoevaluare nr. • încurajarea iniţiativei elevilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 91 . Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos. învăţământul modern. orientează şi facilitează accesul elevilor la informaţii). centrat pe elev prezintă o serie de avantaje: • învăţarea este individualizată în funcţie de interesele şi nevoile celui care învaţă. • învăţarea este înlesnită prin identificarea unor pretexteproblemă motivante pentru elevi. responsabilizarea şi motivarea elevilor pentru eficientizarea procesului de comunicare.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Spre deosebire de învăţământul tradiţional centrat pe materia de învăţat. Definiţi metodica.

Această deplasare asigură creşterea caracterului formativ al învăţării şi are rolul de a stimula interesul pentru cunoaştere al copilului. Cunoaşterea mediului îşi propune să înlesnească înţelegerea naturii prin participarea activă şi conştientă a elevului la descoperirea şi redescoperirea fenomenelor şi proceselor naturale.). Procesul de cunoaştere a mediului înconjurător se desfăşoară în strânsă relaţie cu particularităţile psiho. ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare”. cu componentele. ce vizează: • stimularea copilului în vederea perceperii şi cunoaşterii mediului apropiat. igiena locuinţei. nevoile lor reale de cunoaştere. Prin predarea “Ştiinţelor naturii” nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi de informaţii ştiinţifice ci raportarea copilului la mediul în care trăieşte. I şi cls. o continuitate a obiectivelor ciclului de achiziţii fundamentale (grupa mare. Conform notei de prezentare a programei. Un alt obiectiv major al disciplinei “Cunoaşterea mediului” îl reprezintă educaţia pentru sănătate a copiilor. a obiectelor şi fenomenelor concrete. cls. etc. Se asigură. În cazul şcolarului mic (6. Noile programe evidenţiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un “om de ştiinţă” ci ca pe un “cetăţean care să utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială”. adică observarea plantelor. • stimularea potenţialului creativ al copilului.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. Obiectivele acestei discipline nu vizează însuşirea de cunoştinţe. Procesul de familiarizare cu mediul înconjurător începe din etapa preşcolară în care copilul acumulează un bagaj eterogen de cunoştinţe despre lumea care îl înconjoară. Cunoaşterea mediului (clasa I şi a II-a) şi Ştiinţe ale naturii (clasa a III-a şi a IV-a) Disciplina “Cunoaşterea mediului” realizează o punte de legătură între elementele de cunoaştere a mediului acumulate de copii în grădiniţe şi disciplina “Ştiinţe ale naturii” studiată în clasele a III-a şi a IV-a. procesele şi fenomenele caracteristice. a II a).7 ani) prima treaptă a cunoaşterii o constituie intuirea. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. Cunoaşterea mediului Ştiinţe ale naturii 92 Proiectul pentru Învăţământul Rural .4 Prezentarea generală a disciplinelor. în acest fel. igiena clasei. pentru respectarea unor reguli de igienă individuală şi colectivă (igiena corporală. a animalelor.fizice ale şcolarului mic. Punctul de plecare îl reprezintă experienţa de viaţă a elevilor. Demersul didactic se deplasează de la “Ce se învaţă?” la “De ce se învaţă?”. a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia. disciplina de învăţământ “Ştiinţe ale naturii” vizează “observarea şi perceperea lumii în întregul său. ci dezvoltarea capacităţilor de observare.

5. Studierea programelor şcolare. Proiectarea didactică presupune: 1. pornind de la obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă la conţinuturile şi activităţile de învăţare. Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinţă ce specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul. conţinuturile şi activităţile de învăţare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 93 . 2. Programa şcolară trebuie parcursă de toate cadrele didactice. înseamnă a elabora un plan de acţiune pentru organizarea şi desfăşurarea unei activităţi didactice. Programa oferă cel puţin un exemplu de astfel de activităţi. personalizată de către fiecare cadru didactic în funcţie de: cerinţele şi condiţiile fiecărei clase.5. Personalizarea demersului didactic se realizează prin identificare a unităţilor de învăţare care grupează conţinuturile în mod eficient pentru realizarea obiectivelor. de pregătirea profesională a cadrului didactic. Proiectarea lecţiilor. Lectura programei se realizează pe orizontală. Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare. etc. 3. dar poate fi adaptată. de oferta materială a şcolii. Elaborarea planificărilor calendaristice semestriale. 4. obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei de-a lungul mai multor ani de studiu. A proiecta. 4. Proiectarea activităţii didactice Proiectarea didactică este o activitate de anticipare a etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a obiectivelor.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. Pentru realizarea obiectivelor propuse pot fi organizate diferite tipuri de activităţi de învăţare.1 Programa şcolară Etapele proiectării anuale şi Programe şcolare Programa şcolară este un document care cuprinde obiectivele (ţintele de atins prin activitatea didactică). Proiectarea unităţilor de învăţare. Programa este astfel concepută încât să nu îngrădească gândirea independentă a cadrului didactic precum şi libertatea acestuia de a alege şi de a organiza activităţile de învăţare cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. Obiectivele cadru. pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte.

4 să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Proiectul pentru Învăţământul Rural 94 . pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător. .Obiective sociale din cartier. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. 1. programa cuprinde mai multe exemple de activităţi de învăţare. 2.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător.clasa I • • Elemente ale mediului social şi cultural: .1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător .2 să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat. Cunoaşterea.Obiective culturale din cartier. .Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Clasa I. 2.Observarea unor plante/ unor animale din mediul apropiat al copilului şi/ sau de la colţul viu al clasei.1 să descrie caracteristici ale mediului social şi cultural. 2. Dezvoltarea capacităţilor de observare. Plante şi animale: . înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici.Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: 1.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului apropiat. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia. 1.6 să întocmească oral un program zilnic de activitate a şcolarului. Pentru fiecare obiectiv de referinţă.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. 3. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate. fenomene din mediul înconjurător. 3.5 să precizeze câteva reguli de igienă a corpului şi a alimentaţiei pe baza informaţiilor primite. 3. 3.Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante (ale corpului unui animal).3 să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător. Conţinuturile învăţării. 3. 2. 3.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite. localitate. 3. localitate.

explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător. caracteristici. 3. 3.2 să conştientizeze influenţa activităţii copilului asupra mediului înconjurător. 2. tunet. 1.3 să motiveze protecţia mediului înconjurător pe baza informaţiilor primite.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • • • Fenomene ale naturii: Fenomene ale naturii: ploaie. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia.a . lunile anotimpurilor. înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător.5 să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei. - Clasa a II. * să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoarele din diferite zone geografice.Acţiuni ale copiilor care dăunează plantelor şi animalelor.Igiena corpului. 1.2 să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat.recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate.3 să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor 2. . Proiectul pentru Învăţământul Rural 95 . .Cunoaşterea mediului Obiectivele cadru ale disciplinei Cunoaşterea mediului: 1. .Anotimpurile: denumire. Cunoaşterea.Igiena alimentaţiei.4 să participe la acţiuni de îngrijire şi de protejare a mediului. Dezvoltarea capacităţilor de observare. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. 2. vânt.Programul zilnic al şcolarului.1 să descrie caracteristici ale mediului natural. ninsoare.Contribuţia copiilor la protejarea mediului.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. Educaţie pentru sănătate: . .3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător.1 să manifeste interes pentru cunoaşterea mediului înconjurător. fulger. 3. Mediul înconjurător şi protejarea lui: . 3. 2. fenomene din mediul înconjurător. 3. 3.

1 să înregistreze în formă grafică observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul înconjurător.1 să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Conţinuturile învăţării. utilizate în experimente. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat. 2. 2. de natură ştiinţifică.Modificări în viaţa plantelor şi a animalelor determinate de succesiunea anotimpurilor. programa prezintă mai multe sugestii de activităţi de învăţare. 1. în mediul rural sau urban. . Clasa a III-a – Ştiinţe ale naturii Obiectivele cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1.2 să ordoneze obiecte. Educaţie pentru sănătate: . 2.Protejarea mediului de către copii. . Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1. propice vieţii.Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor şi a animalelor. Mediul înconjurător şi protejarea lui: .2 să măsoare cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale.Asemănări şi deosebiri între plante şi animale. organisme. Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor: .Forme de relief: munţi. câmpii Plante şi animale: .3 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate. 1. folosind instrumente şi procedee specifice. .Igiena locuinţei. 1. . Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Pentru fiecare obiectiv de referinţă.clasa a II-a • • • • • Elemente ale mediului natural: .Activităţi ale omului specifice fiecărui anotimp.4 *să descrie proceduri simple. .Igiena clasei.Acţiuni ale copiilor care dăunează mediului natural. comparând rezultatele cu propriile estimări. fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date. 3.*Asemănări şi deosebiri între unele plante şi animale din alte zone geografice.

dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurării în unităţi standard. păsări. Utilizări.clasa a III-a Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor 1. 6. reptile. • rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap. etc. 2.1 să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător. organe de simţ. arderea combustibililor. Stări de agregare (solid/ lichid/ gaz).caracteristici generale.noapte. solidificare. Soarele. exerciţiul fizic. peşti.sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină. 4. în desfăşurarea activităţilor de grup. Conţinuturile învăţării. igienă personală. rinichi. Surse de energie (vântul. programa prezintă sugestii de activităţi de învăţare. schelet. 2. floare. 3. Circuitul apei în natură. *Reacţia la stimuli şi organele de simţ. soarele. materiale naturale şi prelucrate. plămâni. Corpuri cu viaţă şi fără viaţă: plante şi animale.5 *să respecte regulile de comunicare şi comportament negociate. vaporizare. fruct. sămânţă. condensare). Principalele grupe de animale (mamifere. 2. frunză. zi. volum.3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru.. 8. anotimpurile). Utilizări. Formă. 2. trunchi. decantare.6 *să confecţioneze jucării/ produse. 7. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. insecte).întuneric. 2. tulpină. Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . *Amestecuri şi separarea amestecurilor prin filtrare. 5. volumul (capacitatea) ca rezultat al măsurării/ comparării în unităţi nestandard).identificare în funcţie de formă. 3. Transformări de stări de agregare (topire. stomac. căderile de apă. imitând obiecte din mediul înconjurător 3. membre. 9.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 2. Modalităţi de menţinere a stării de sănătate: dietă. Rolul structurilor de bază ale organismelor vii • rolul componentelor observabile la plante: rădăcină. *Dizolvarea şi condiţii de creştere a vitezei de dizolvare. hrana). culoare. Transformări ale corpurilor şi materialelor 1.4 să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific.

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Omul şi mediul 1. vieţuitoare dispărute şi pe cale de dispariţie. 3. aerul. folosind instrumente şi procedee specifice. 3. propice vieţii. 3. 2.2 să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism. Apa. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unei mediu natural echilibrat. Protejarea mediului. 2. 2. aer.4 *să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de natură ştiinţifică. 2. 1.1 să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat. apă.4 să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie. Exemple de obiective de referinţă specifice fiecărui obiectiv cadru: 1.Ştiinţe ale naturii Obiective cadru ale disciplinei Ştiinţe ale naturii: 1. Surse de apă. 1. 2. Clasa a IV-a. Consecinţe ale variaţiei factorilor de mediu (lumină. 3. utilizări. 1.3 să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/ sau dintre sistemele studiate.3 să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date. 2.tipuri. 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2 să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător. localizare. Deşeurile şi *reciclarea lor.5 *să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător. solul. surse de căldură) asupra organismelor vii. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii. 2. prezentând adecvat rezultatele.1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură.2 *să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factorii dăunători de mediu. sol.

*peştera.învăţare. *frig. .Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi standard: litrul.Forţe care determină mişcarea corpurilor (gravitaţia. culorile. *oceanul. *umiditate. broaşte. *Densitatea ca rezultat al comparării maselor unor corpuri confecţionate din materiale diferite. oameni). minerale. fluturi. lemn.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Conţinuturile învăţării. creştere şi dezvoltare. moarte.producerea curcubeului.clasa a IV-a • • • Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor . multipli şi submultipli). pădurea. *mările calde.*Încălzire şi răcire. dar de volume identice. Circuite electrice simple.2 Planificarea calendaristică Realizarea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) este o operaţie de anticipare a activităţii didactice care presupune o viziune clară. *Plutirea corpurilor. . Omul şi mediul .Proprietăţi ale metalelor şi utilizări ale acestora. coacerea. căldura absorbită şi căldura cedată . umbra. *delta. Relaţii de hrănire . evaluare. 4.Comportamente de adaptare la plante şi animale: reacţii de apărare şi adaptare la lumină. putrezirea. arderea.Resurse naturale: apă. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante.Ciclul vieţii: naştere. stabilirea tipurilor de activităţi: predare. identificarea unităţilor de învăţare şi ordonarea lor în concordanţă cu logica internă a disciplinei. . cunoaşterea obiectivelor cadru şi de referinţă.Surse de lumină. roci. Transformări ale corpurilor şi materialelor . realizarea asocierii dintre obiectivele de referinţă şi calendaristică conţinuturi. soluri. semestrială 3. combustibili. balanţa. specifice disciplinei.Planetele sistemului solar. anuală şi 2. Comportamentul luminii.Medii de viaţă: grădina. Protejarea lor. Elaborarea planificării calendaristice presupune: Planificarea 1. forţe de împingere şi tragere).5. . recapitulare şi sistematizare. precizarea ritmului de parcurgere a materiei (timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare). vizibilitatea corpurilor. 4. Mişcare şi repaus . Magneţi. cunoaşterea conţinuturilor.Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea. . alterarea. *vânt.Echilibru şi cântărire (masa ca rezultat al cântăririi în unităţi standard): cântarul cu arc. Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . înmulţire. . de ansamblu a obiectului de studiu. hrană. balta.

Numărul de ore alocate fiecărei unităţi de învăţare se stabileşte de către profesor dar./ Tip de curriculum ………………… Planificare calendaristică Unitatea de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Obiectivele de referinţă. 1.şi propune să ofere modele de planificări calendaristice. Planificările calendaristice propuse au rolul de a te familiariza cu tehnica elaborări acestor planificări.. pornind de la următoarele rubricaţii (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ore Săptămâna Observaţii Unităţile de învăţare. Atenţie! Prezentul curs nu. nu trebuie să depăşească 7.2. Clasa ……………… Nr. 100 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2.se trec numerele obiectivelor de referinţă din programa şcolară (1.. Profesor ………………. Anul şcolar ………………. CNCGhid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Planificarea calendaristică se poate întocmi.8 ore. pag.1. etc. 7). Instituţia de învăţământ …………… Disciplina ……………………. în general.2. ore pe săpt.a/ a IV-a.).se indică prin titluri stabilite de către profesor.

1. Fenomene ale naturii: . 2229 oct. obiective culturale din cartier.4.3.4. Calendarul naturii Vreau să cresc sănătos! 1. 2. 1. 2. trunchi.1.1.10.2.19. 1.3. 12. 2. 2. membre).2. localitate. 1. 1.8 oct.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Şcoala generală nr.1. 2.10 iunie 10. 2. 2. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unui animal (cap.1.3 1.10. ore Săptămâna Observaţii Spre şcoală 2 17.1. bucuria copiilor 10 În lumea plantelor 1.18 martie 8. trunchi.recunoaşterea în natură sau cu ajutorul unor materiale didactice. 2128 ian.3.22 aprilie 29 aprilie. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unui animal (cap. 1. 2. membre).6 mai 6-13.4. 2.3.3 1. tunet. ore.20 mai 27 mai-3 iunie 3.3.2.3. Recunoaşterea şi denumirea părţilor componente ale unei plante (rădăcină.18.2. 2.2.4. vânt. 1.4. 1. 1.3. 3. 157 Disciplina Cunoaşterea mediului Institutor Maria Magdalena Boghianu Clasa I Nr.igiena corpului Anotimpurile: denumire. 11.2.1. 1. Recapitulare finală şi evaluativă.22. Observarea unor plante din mediul apropiat.3 2 1. 1825 febr. 1.3 1. 2.2.17 iunie Iarna. 15.1. Observarea unor animale din mediul apropiat al copilului.1oră/ săpt. succesiunea lor. 2. 1. flori.3 1. 2. 14. 4 martie 11.3. 1. 2. 2. 2. modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp. 1. lunile anotimpurilor.1.21.3 1.4 Conţinuturi Elemente ale mediului social şi cultural: obiective sociale din cartier. 13.2.2. 1. Educaţie pentru sănătate: . 1.2. 2.3 4 În lumea animalelor domestice Soseşte primăvara! Animale sălbatice 5 4 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural 101 . 1926 noiembr. 1.fenomene ale naturii: ploaie. 2. 1. 2.17 dec. Planificare calendaristică Unitatea de învăţare Obiective de referinţă 1. frunze. 1.1. 2.1.1.1.1. 1.15.2. 1.1. 1. 3.4. fulger. Nr.3.2.24 sept.4. 3 15. tulpină. caracteristici Recapitularea şi evaluarea finală Observarea unor plante de la colţul viu al clasei.2. 1. 1.2. 2. Fenomene ale naturii.2. fruct).1.

Răspunsul va fi redactat în spaţiul de mai jos.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Testul de autoevaluare nr. Elaboraţi o planificare calendaristică anuală la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii. 2 1. 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4. pag. Un astfel de demers didactic dezvoltă la elev o atitudine reflexivă.a/ a IV-a. Cadrul didactic se abţine să definească termeni.i conduce pe elevi spre o structurare a noţiunilor. cadrul didactic propune activităţi de învăţare variate care au rolul de a dirija învăţarea. În această etapă. • subordonează lecţia. pas cu pas. CNC. exprimată printr. Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . să explice noul concept până când elevii nu au efectuat suficiente experimente. Etapa de familiarizare are ca scop acomodarea elevului cu noile conţinuturi prin intermediul unor situaţii problemă date spre rezolvare sau experimentare. 12).: În ce scop voi face? Cu ce voi face? Ce voi face? Cum voi face? Cât s-a realizat? Identificarea obiectivelor Selectarea conţinuturilor Analiza resurselor Determinarea activităţilor de învăţare Stabilirea instrumente lor de Organizarea demersului didactic corespunzător fiecărei unităţi de învăţare trebuie să ţină cont de parcurgerea secvenţelor de: familiarizare. având următoarele caracteristici: • este coerentă în raport cu obiectivele de referinţă. Rezolvarea acestor probleme presupune folosirea unor tehnici de lucru specifice ştiinţelor. explorarea experimentală stă la baza activităţii de învăţare. comparare. ca element operaţional. experimentare. 7.un efort propriu de observare. Sarcinile de lucru concepute gradat dau elevilor posibilitatea de a găsi soluţii prin efort propriu.Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. noţiuni. a conceptelor cu care operează. • se finalizează prin evaluarea sumativă* (Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Unitatea de • este unitară tematic. structurare. Rolul său este de a orienta demersul de căutare fără să ofere soluţii prestabilite pe care elevii să le memoreze.3 Proiectarea unităţilor de învăţare Unitatea de învăţare este o structură didactică deschisă şi flexibilă. În etapa de structurare se esenţializează şi se sistematizează observaţiile realizate de elevi. aplicare.5. Rolul cadrului didactic este de a. În această etapă. învăţare • se desfăşoară continuu pe o perioadă de timp.

back eficient în ceea ce priveşte nivelul de formare a noţiunilor şi competenţelor dobândite de elevi la un anumit moment (Ministerul Educaţiei şi Cercetării.3. Clasa ……………. Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. ceea ce poate să facă. ore alocate ……………….a/ a IV-a. Proiectul unităţii de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea rubricaţie: Proiectul unităţii de învăţare Disciplina ………………………….se notează resursele materiale necesare (materiale didactice. mai ales. pag. Conţinuturi. mijloace de învăţământ).. pe aplicarea teoriei pentru rezolvarea unor situaţii particulare. Atenţie! Prezentul curs nu. etc.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar În etapa de aplicare se realizează consolidarea şi aprofundarea noilor concepte. 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Unitatea de învăţare …………………… Nr. Evaluare. nu cantitatea de informaţie stocată de elev ci. utilizând informaţia pe care o deţine).se trec obiectivele de referinţă (ex.cuprinde menţiuni cu privire la tipul instrumentelor de evaluare folosite (important este să fie evaluată. 24).şi propune să ofere modele de proiecte ale unităţilor de învăţare ci să ofere studenţilor posibilitatea de a “învăţa” tehnica proiectării.1. Obiective de referinţă. 1.Ghid metodologic de aplicare a programei de Ştiinţe ale naturii la clasele a III. Resurse.se notează activităţile propuse de programă sau alte activităţi de învăţare propuse de profesor. 2. Activităţi de învăţare. Intervenţia cadrului didactic va fi centrată pe întărirea unor tehnici şi proceduri. Aplicaţiile propuse favorizează individualizarea învăţării şi oferă cadrului didactic un feed..se detaliază conţinuturile din cadrul unităţii de învăţare. resursele procedurale (metode de predare/ învăţare. CNC. forme şi modalităţi de organizare a activităţii) şi resursele temporale (alocarea de timp).).

fişe de evaluare 1 oră Evaluare Obs .1. film didactic. reacţii la factorii de mediu. Descrierea părţilor componente a unei plante. creşterea şi dezvoltarea. 2. 2.3 Proba orală Procese care asigură supravieţuir ea (sensibilitat e. Observarea şi descrierea unor comportamente ale vieţuitoarelor (plantă. creşterea şi dezvoltarea. 2. ore alocate 10 Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Recunoaşterea componentelor vii dintrun mediu natural/ amenajat. Demonstrarea experimentală şi observarea proceselor specifice vieţuitoarelor: schimbul de gaze. albume. vânt. reacţiile la factorii de mediu.3. umiditate.2. 1.2 Determinarea experimentală a condiţiilor în care supravieţuiesc componentele lumii vii (plantă/ animal): Identificarea condiţiilor de mediu necesare supravieţuirii.3. Experimente demonstrative cu plante/ animale în condiţii variabile de mediu (lumină. înmulţirea. Resurse Reactualizarea cunoştinţelor privind caracteristicile lumii vii prin observaţii în natură sau pe imagini. material biologic.2. respiraţie. Teste. hrană. chestionare 1 oră Experimente care evidenţiază schimbul de gaze. a unui mamifer şi precizarea rolului acestora. temperatură.1.1. etc. hrănire. ilustraţii cu plante şi animale în mediul lor de viaţă. umiditate. 1. vânt.) favorabile şi nefavorabile vieţii. Truse de laborator. temperatură. Fişe pentru caracterizarea corpurilor Fişe cu desene pentru recunoaşterea părţilor componente ale unei plante/ ale unui animal 1 oră. etc. animal) faţă de condiţiile necesare supravieţuirii: lumină. Enumerarea însuşirilor specifice componentelor vii din mediul înconjurător. Observarea sistematică Probă scrisă Comportam ente de supravieţuir e la plante şi animale 1.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Proiectul unităţii de învăţare Disciplina Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Institutor Maria Magdalena Boghianu Unitatea de învăţare: Vieţuitoarele şi mediul lor de viaţă Nr. înmulţire) 1. înmulţirea. Compararea condiţiilor din medii favorabile/ nefavorabile dezvoltării vieţii. hrănirea. hrănirea. fişe de activitate. Probe practice Observarea sistematică Experiment Autoevaluare Referat Probe orale şi scrise Experiment Observarea sistematică Probă practică Proiectul pentru Învăţământul Rural 105 . 1. 1.

atlas botanic. Studiu de caz: pădurea (parcul. fişe de observaţie 1 oră Reacţii de apărare şi adaptare la stimuli 1. 2. Film didactic. etc. umiditatea. fişe de evaluare 1 oră Experiment pentru demonstrarea reacţiilor vieţuitoarelor la factorii de mediu ( temperatura. diapozitive. lumina). Construirea de acvarii/ terarii pentru investigarea comportamentelor de apărare/ adaptare ale vieţuitoarelor. etc. Material biologic viu. film didactic. fişe de evaluare. truse de laborator. 3. Fişe de activitate. atlas zoologic. Investigaţii practice în mediul înconjurătorexcursie didactică.3. Investigarea modalităţilor de deplasare a animalelor.2. fişe de lucru. 2. albume. sunete. la sunete. lumina).Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Înregistrarea în fişe de observaţii/ jurnal a transformărilor care se produc în natură pe parcursul anotimpurilor. Demonstrarea mişcării tuturor vieţuitoarelor. etc. umiditatea. Fişe de activitate.1. Experiment/ investigaţie Recunoaşterea reacţiilor de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu Experiment/ investigaţie Observare sistematică 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural .) dea lungul unui an : album. diapozitive. Identificarea transformărilor ciclice ale vieţuitoarelor pe parcursul celor patru anotimpuri. Probă scrisă Autoevaluarea Investigaţie Probă practică Compararea modurilor de reacţie a vieţuitoarelor la factori de mediu (temperatură. fişe de evaluare 1 oră Investigarea unor reacţii de apărare/ adaptare a vieţuitoarelor la factorii de mediu. atlase biologice 1 oră Experimente pentru punerea în evidenţă a mişcării plantelor.2 Observarea şi descrierea schimbărilor din natură pe parcursul anotimpurilor. diapozitive. livada. alte vieţuitoare.

baltă. 2. grădină (observate direct în natură sau în imagini din albume. grădină: insectare.2. planşe. baltă. Conversaţie euristică privind utilizările unor plante/ animale din mediul natural şi mediul amenajat de om. baltă. baltă.2.un mediu terestru/ acvatic. animale 1 oră Alcătuirea de colecţii cu vieţuitoare din pădure. 2. Completarea de fişe de observaţie privind caracteristici observabile (macroscopice. planşe. Identificarea importanţei practice a plantelor cultivate şi spontane Observare sistematică Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . balta 1. Probă scrisă Medii de viaţă: grădina. morfologice) ale vieţuitoarelor din pădure. pădurea. atlase. etc.3. pădurea. a unor medii de viaţă: pădure.3. naturalizări. grădină. Probă orală Investigaţii Descrierea componentelor şi particularităţilor unor medii de viaţă: grădina. ierbare. albume. etc.1. filme. etc. ierbarizat. grădină. Exerciţii de identificare pe planşe. albume. Compararea caracteristicilor morfologice ale vieţuitoarelor din acelaşi mediu de viaţă. Observaţii asupra unor plante cultivate în grădină utilizând material biologic natural. Dezbaterea cu tema “Efectele unui dăunător în medii naturale amenajate” în urma vizionării unui film didactic. 1. ierbare. 1. balta.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Observaţii în natură sau pe planşe. albume. a unor vieţuitoare din pădure. 3. Investigaţii directe în natură şi/ sau imagini privind caracteristici observabile (macroscopice. Compararea diversităţii vieţuitoarelor din pădure. colecţii de plante. Fişe de observaţie. baltă. grădină. morfologice) ale vieţuitoarelor din pădure. Realizarea unor proiecte privind intervenţia unor factori perturbatori în mediul înconjurător familiar. Recunoaşterea şi descrierea unor caracteristici specifice vieţuitoarelor dintr. baltă. grădină.1 Probă practică Autoevaluare Proiect Probă orală Identificarea caracteristicilor prin care se deosebesc un mediu natural (pădurea) şi un mediu amenajat prin intervenţia omului (grădina).

Predarea ştiinţelor are ca scop transmiterea unui mod de gândire ştiinţific prin implicarea elevilor în activităţi experimentale şi nu memorarea unor informaţii ştiinţifice. “după prezentarea”) c) performanţa. Caracterul experimental al disciplinelor Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii necesită folosirea unor metode centrate pe elev ca: experimentul. “a utiliza”. “a completa”. “a analiza”. “a argumenta”. “a valida”. colecţii de plante. planşe. Stabilirea obiectivelor operaţionale Operaţionalizarea obiectivelor presupune respectarea a trei condiţii: a) descrierea comportamentului (observabil. absolut necesare pentru înţelegerea conţinuturilor. “cu ajutorul”. “a lecţiei aplica”. b) precizarea condiţiilor în care se va desfăşura acţiunea respectivă.se realizează în funcţie de natura conţinutului şi de caracteristicile obiectivelor propuse. Stabilirea strategiilor didactice presupune organizarea şi conducerea procesului de predare. măsurabil) al elevului cu ajutorul verbelor de acţiune: “a identifica”. “a recunoaşte”.5. Proiectarea lecţiei se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 1. Selectarea şi structurarea logică a conţinutului presupune identificarea elementelor fundamentale.4 Proiectarea lecţiilor de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii Lecţia reprezintă componenta operaţională a unităţii de învăţare.prezentarea situaţiei în care vor fi puşi elevii pentru a proba asimilarea comportamentelor (ex. pe baza îmbinării eficiente a metodelor şi mijloacelor de învăţământ folosite pentru realizarea obiectivelor propuse.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Fişe de observaţie. Identificarea obiectivelor de referinţă din programă şi corelarea lor cu activităţile de învăţare şi conţinuturile.învăţare. 2. etc. animale 1 oră 4.evaluare.stabilirea criteriului folosit pentru evaluarea performanţei elevilor. modelarea. “a Proiectarea enumera”. atlase. “având la dispoziţie”. 5. 3. 4. în calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţie. etc. problematizarea. intervin direct în procesul de instruire. “a distinge”. Proiectarea lecţiilor permite afirmarea creativităţii cadrului didactic. învăţarea prin descoperire. în raport cu un anumit conţinut. 108 Proiectul pentru Învăţământul Rural . sprijinind eforturile de învăţare ale elevilor. Mijloacele de învăţământ. Alegerea tipului şi a variantei de lecţie. de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de mijloacele de învăţământ existente.

3 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru. clasa a IV-a.să identifice cel puţin două metode de separare a substanţelor din amestecuri. • formarea deprinderilor de a realiza experienţe simple în scopul redescoperirii unor metode de separare a substanţelor din amestecuri. observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi asupra experimentelor realizate Obiective operaţionale O1. se utilizează diferite modele de proiecte de lecţie. • vase transparente. baghetă. ghidul învăţătorului. • identificarea modalităţilor concrete de utilizare în viaţa cotidiană a metodelor de separare a substanţelor din amestecuri. Forme de organizare: frontal. În practică. în echipă.să identifice situaţii practice de folosire a acestor metode de separare (cel puţin un exemplu pentru fiecare metodă). spirtieră. decantare. de autoreglare pe parcursul lecţiei. făină. să fie flexibil lăsând posibilitatea de intervenţie. demonstraţia Mijloace de învăţământ: • apă.să identifice cel puţin două stări de agregare ale corpurilor puse la dispoziţie. Obiective de referinţă vizate: 2. jocul didactic. lapte. Bucureşti. individual Material bibliografic: Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii la clasele a III-a. CNC. explicaţia. problematizarea. O2. conversaţia. 2002 Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . O4.Ştiinţe. pâlnie. EDP. în forme diverse. să fie simplu şi operaţional. nisip.3 să comunice. pietriş. Daniel Ovidiu Crocnan. 6. Proiect de lecţie Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe Disciplina: Ştiinţe ale naturii Clasa a IV-a Unitatea de învăţare: Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilor Subiectul lecţiei: Separarea substanţelor din amestecuri Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi Scopuri: • utilizarea unor tehnici de separare a substanţelor din amestecuri (filtrare. cristalizare).să separe substanţele din amestecuri prin realizarea unor experimente simple. Bucureşti. pe baza experienţelor realizate. hârtie de filtru. lingură. 1. O3. munca independentă. 2001 Elena Huţanu. MEdC. Metode şi procedee: experimentul. a IV-a. • fişe de lucru.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Cele mai eficiente sunt mijloace de exersare şi formare a priceperilor şi deprinderilor cu care se efectuează experienţe şi lucrări practice pentru că stimulează gândirea şi imaginaţia. Elaborarea proiectului de lecţie Proiectul de lecţie trebuie să ofere o perspectivă de ansamblu asupra lecţiei.

Substanţă insolubilă ……. apă şi pietriş. 4. se simte în întreaga cameră. mirosul plăcut de ……. Rebus 1 SUBSTANŢE 2 DIZOLVARE 3 NISIP 4 SARE 5 ZAHĂR 6 DIZOLVANT 7 PARFUM 8 DIFUZIE 1. 1. Se scrie titlul lecţie pe tablă şi în caiete Experie nţe Descop eri-re Explica ţia 4. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Captarea atenţiei Elevii realizează două amestecuri apă şi nisip. 8.. Altă substanţă solubilă …… 6. Are astfel loc fenomenul de …..au dizolvat în apă.. Substanţă solubilă ……… 5. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Moment organizatoric Verificarea cunoştinţelor anterioare Conţinutul învăţării Pregătirea elevilor pentru lecţie Pregătirea materialelor didactice A. Când deschid o sticluţă.. Corpurile sunt alcătuite din …………. 2. 2.Ce înţelegeţi prin dizolvant? Strategii didactice Evaluarea Joc didactic Frontal ă Conversaţia 3. Întrebări de verificare a cunoştinţelor . Elevii descoperă titlul noii lecţii prin citirea cuvântului rezultat pe verticală. crt.Ce este dizolvarea? . B. spunem că apa este un ………… 7. Soluţiile se obţin în urma fenomenului de ……………… 3. Dacă sarea şi zahărul s.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr.. Se anunţă obiectivele operaţionale.

Se cere elevilor să agite amestecul cu bagheta. iar apa a curs în vas. crt. Se creează o situaţie problemă: “Cum puteţi separa substanţele din acest amestec cu materialele pe care le aveţi la dispoziţie?” Elevii realizează experienţe şi notează observaţiile în fişa de lucru şi prezintă diferite soluţii. Elevii notează în caiete această metodă de separare a substanţelor din amestecuri.un filtru a unei substanţe solide de lichidul în care este amestecată.operaţia de separare printr. Filtrarea. strecurarea supei. O4 Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. 5. Strategii didactice Problematiza re Evaluarea O2 O3 Descoperire Explicaţia Problematiza re Descoperire O2 O3 Proiectul pentru Învăţământul Rural 111 .un filtrufiltrare. prepararea sucurilor din fructe proaspete. Se solicită elevilor să precizeze în ce stare de agregare se află componentele amestecului. Se comunică faptul că au realizat o operaţie de separare a unei substanţe solide printr.un vas. Se observă că în filtru a rămas nisipul. separarea laptelui coagulat de zer. prepararea cafelei la filtru. 1 Se foloseşte amestecul de apă şi nisip realizat în momentul de captare a atenţiei. etc. Obiective operaţionale O1 Secvenţele activităţii Dirijarea învăţării Conţinutul învăţării Experimentul nr.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. Se alege soluţia corectă: se aşează în pâlnie hârtia de filtru şi se răstoarnă treptat amestecul într.

numite decantoare. Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. Se comunică elevilor faptul că au realizat o operaţie de decantaresepararea unei substanţe solide (care nu se dizolvă) dintr.) Experimentul nr. se toarnă apa în alt pahar.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. Cum puteţi separa cele două substanţe (apa şi pietrişul) având la dispoziţie doar un pahar? Elevii identifică diferite soluţii de rezolvare a problemei.operaţia de separare dintr.un lichid. Strategii didactice Evaluarea O2 O3 Problematiza re Descoperire O2 O3 Explicaţia O4 Problematiza re Descoperire Demonstraţia Problematiza re O2 O3 Descoperire 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural . “Cum puteţi separa sarea din apă?” Elevii propun diferite metode de separare. crt. Elevii notează în caiet această metodă de separare a substanţelor din amestecuri. Se alege soluţia corectă: se încălzeşte amestecul într.un lichid a unei substanţe solide (care nu se dizolvă în lichidul respectiv). etc.o lingură de metal. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Experimentul nr. Elevii sunt solicitaţi să separe cele două substanţe după ce au agitat amestecul cu bagheta. Se alege soluţia corectă: se lasă amestecul în stare de repaus. Decantarea. până când pietrişul se depune pe fundul paharului. separarea aurului şi argintului din minereuri în aparate speciale. cu ajutorul flăcării unei spirtiere. 3 Se realizează un amestec de apă cu sare (soluţie). până când se evaporă toată apa. 2 Se foloseşte amestecul pietriş cu apă realizat anterior.

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Nr. crt. Obiective operaţionale Secvenţele activităţii Conţinutul învăţării Elevii observă cristalele mici de sare care au rămas în lingură. Se explică faptul că s-a realizat o operaţie de cristalizare. Elevii notează în caiete metoda de separare a substanţelor din amestecuri. Cristalizarea- operaţia de trecere a unei substanţe din soluţie, din stare lichidă în stare solidă (cristale). Elevii sunt solicitaţi să identifice situaţii practice în care este folosită această metodă (ex. fabricarea zahărului în instalaţii speciale, etc.). Se cere elevilor să identifice metodele prin care se poate separa un amestec de nisip, sare şi apă. Se precizează soluţia corectă: separarea se realizează în 2 etape (în prima etapă, prin decantare, se separă apa cu sare de nisipul care, se depune pe fundul vasului; în a doua etapă, prin cristalizare, se obţine sarea sub formă de cristale în urma evaporării apei. Se citeşte lectura “Mineralele” din manual, Se prezintă şi alte metode de separare (magnetizarea, electrizarea). Se organizează un joc didactic “Cine merge pe drumul cel bun către fântână?”pentru fixarea cunoştinţelor referitoare la metodele de separare a substanţelor din amestecuri. Se apreciază activitatea desfăşurată (colectiv, individual). Se notează elevii. Tema pentru acasă. Strategii didactice Explicaţia Evaluarea

O4

Obţinerea performanţei

Problematizare

Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului

Conversaţia Explicaţia

Joc didactic Instructaj verbal

Încheierea activităţii

Proiectul pentru Învăţământul Rural

113

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar

Proiect de lecţie Şcoala generală nr. 157 Clasa: I Învăţător: Maria Magdalena Bogheanu Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: Rămas bun, toamnă! Tipul lecţiei: lecţie de consolidare Scopul: dezvoltarea capacităţii de a observa mediul înconjurător dezvoltarea curiozităţii elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare Tema săptămânii „Animalele se pregătesc de iernat” Obiective operaţionale O1: Să recunoască pe baza imaginilor prezentate, fenomene ale naturii caracteristice anotimpului toamna. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii recunosc principalele fenomene ale naturii. O2: Să utilizeze simboluri, desene referitoare la fenomenele observate pentru întocmirea calendarului naturii. Obiectivul se consideră realizat dacă cel puţin 17 elevi rezolvă corect toate cerinţele. O3: Să numească fenomene ale naturii. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii numesc principalele fenomene ale naturii. O4: Să stabilească legături între lumea vie şi anotimpurile anului, pe baza explicaţiilor primite. Obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii identifică cel puţin o legătură între anotimpuri şi lumea vie. O5: Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător. Strategii didactice: - Metode şi procedee: observaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, jocul de mişcare, jocul muzical. - Material didactic: calendarul naturii, semne convenţionale confecţionate de elevi, desene înfăţişând anotimpurile, plicuri, cutia poştaşului, frunze uscate, fructe, etc. - Organizarea activităţii: frontal, individual, pe grupe Bibliografie: 1. Manolescu Marin, Curriculum pentru învăţământul primar, Universitatea Bucureşti, Editura Credis, 2004 2. Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor- Curriculum pentru clasele I-II

114

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Etape Moment organizatoric Captarea atenţiei O1 Obiective operaţionale

Activităţi de învăţare

Strategii şi resurse

Evaluare

Observarea transformărilor din natură Observaţia zilnică Descrierea zilei (se deschid geamurile, elevii se deplasează în dreptul ferestrelor, observă starea vremii, poartă discuţii între ei, descriu în cuvinte proprii ce au observat) Completarea calendarului cu semnul convenţional corespunzător zilei Identificarea semnului convenţional potrivit Aşezarea semnului convenţional potrivit cu vremea de afară Caracteristici ale anotimpului studiat Fiecare elev va primi un desen (realizat de un alt coleg) care să înfăţişeze unul din anotimpurile anului. Dintre acestea, le vor selecta doar pe acelea care înfăţişează anotimpul toamna, vor motiva alegerea, le vor introduce în plicuri şi le vor preda „poştaşului” Dezlegarea unor ghicitori Selectarea unor obiecte şi a unor simboluri care fac referire la anotimpul toamna (frunze, fructe, flori, nori, stropi de ploaie, desene care înfăţişează activitatea oamenilor, păsărele) Amenajarea clasei: „Colţul anotimpurilor” Identificarea acţiunii vântului asupra mediului înconjurător Discutarea unor aspecte legate de: alte fenomene ale naturii (ploaie, ninsoare, ceaţă, curcubeu etc.) importanţa acestor elemente în natură (vântul atrage norii, ploaia udă pământul, etc.)

Observaţia, conversaţia Activitate frontală (2')

Evaluare frontală I: observă şi descriu starea vremii la momentul respectiv Evaluare frontală I: identifică semnul convenţional corespunzător

O2 Verificarea însuşirii conţinuturilor anterioare

Conversaţia Activitate frontală (2') Calendarul naturii, semne convenţionale confecţionate de elevi Joc: „Soseşte poştaşul!” (4') Desene înfăţişând anotimpurile, plicuri, cutia poştaşului

O2

Evaluare individuală I: aleg desenul potrivit

O1 O1

Joc: „Cine sunt” (6') Activitate pe perechi/grupe Experienţă (Cum fac să se mişte o frunză aşezată pe bancă fără să o ating?) Conversaţia euristică, problematizarea Activitate individuală (4') Conversaţia de verificare (4') Joc: „Formulează o întrebare” Activitate frontală (10')

O1 Transmiterea/ asimilarea noilor conţinuturi

O3:

Fixareaschimbări în viaţa plantelor

O4: Legătura plante, animale, om şi anotimpul toamnă Discutarea unor aspecte legate de:

Evaluare frontală I: dezleagă ghicitoarea I: Selectează obiecte şi simboluri care fac referire la anotimpul toamna Evaluare individuală I: răspund la întrebare Evaluare frontală I: numesc fenomene ale naturii I: formulează întrebări şi răspunsuri

Proiectul pentru Învăţământul Rural

115

a dezvoltării capacităţilor copiilor de a sesiza însuşirile caracteristice. Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător contribuie la formarea şi îmbogăţirea reprezentărilor despre natură şi societate iar contactul direct cu obiectele dezvoltă şi perfecţionează sensibilitatea tuturor analizatorilor. ocupaţii specifice anotimpului) O5 Feed-back Formularea şi exprimarea propriilor păreri Discutarea unor aspecte legate de: anotimpul care urmează. corecte şi coerente.2 Particularităţi psihologice ale preşcolarului Preşcolaritatea. Preşcolarul de 4. Participarea activă a copiilor în procesul de cunoaştere asigură dezvoltarea gândirii.6. a formării unei exprimări clare.) Schimbări în viaţa oamenilor (îmbrăcăminte. În procesul cunoaşterii mediului înconjurător se dezvoltă spiritul de observaţie care contribuie la creşterea calităţii percepţiei. perioada imaginaţiei.1 Importanţa activităţilor de cunoaştere a mediului în învăţământul preşcolar O componentă importantă a educaţiei copiilor preşcolari. fanteziei şi a jocului. se conturează interesele şi se extind relaţiile interpersonale care asigură socializarea.5 ani se adaptează cu mare uşurinţă mediului grădiniţei. curiozitatea.6 Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar 4. cu un impact deosebit în dezvoltarea lor intelectuală.6. celelalte anotimpuri. Prin joc. esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Maxima receptivitate faţă de tot ceea ce. anotimpul roadelor. stadiul care se întinde între 3 şi 6/ 7 ani se caracterizează printr. se îmbogăţeşte sfera vieţii psihice a copilului. o reprezintă cunoaşterea mediului. Contactul direct cu lumea înconjurătoare reprezintă sursa cea mai importantă a îmbogăţirii şi activizării vocabularului.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Schimbări în viaţa copiilor (îmbrăcăminte jocuri. În această perioadă. Vârsta preşcolară este perioada celei mai intense receptivităţi. 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural .o dezvoltare fizică şi psihică accentuată. prezentarea produsului „Cărticica fructelor şi a legumelor”. 4. socializarea copilului se realizează întrun ritm accelerat şi se instalează unele trăsături de personalitate. Conversaţia Activitate frontală (10') I: exprimă păreri personale Tema pentru acasă 4. succesiunea lor.l înconjoară îi dezvoltă percepţia care devine un proces orientat cu sarcini şi modalităţi proprii de realizare.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . îndrumarea permanentă şi exprimarea clară. preşcolarii pot confunda cu uşurinţă obiecte asemănătoare. 4. concret. Gândirea preşcolarului fiind legată de prezenţa obiectelor. şi anume: • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. Randamentul memoriei creşte dacă volumul de cunoştinţe nu este prea mare. În această perioadă se dezvoltă sensibilitatea vizuală. Memoria preşcolarilor se caracterizează prin mai multe particularităţi. O altă particularitate a memoriei este caracterul intuitiv. copiii memorează cu uşurinţă şi rapiditate diferite imagini. Copilul percepe culoarea. auditivă.6. poezii dar durata de păstrare a informaţiilor este redusă. jucăriilor frumoase. Prin intermediul senzaţiilor. caldă şi expresivă. dacă materialul trezeşte copiilor emoţii şi sentimente. concret. are scopul de a oferi copiilor de vârstă preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar. gustativă şi olfactivă. în procesul recunoaşterii şi reproducerii. tactilă. dacă se face o memorare logică. povestiri. forma. De aceea. copilul primeşte informaţii despre însuşirile obiectelor şi fenomenelor din lumea înconjurătoare. precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. Cunoaşterea acestor particularităţi ale preşcolarilor este primul pas în desfăşurarea unei activităţi de calitate. pe parcursul frecventării grădiniţei. atractive. sub influenţa gândirii şi limbajului începe procesul organizării atenţiei voluntare. obiectivele de referinţă şi exemple de comportamente de care educatoare trebuie să ţină seama în desfăşurarea activităţilor de cunoaştere a mediului. Programa pentru învăţământul preşcolar prezintă obiectivele cadru. Astfel.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Curiozitatea vie şi permanentă a copilului îl îndeamnă spre cunoaştere şi investigare. precizarea obiectivelor. La această vârstă. Mijloacele care contribuie la dezvoltarea şi educarea atenţiei preşcolarilor sunt: fixarea sarcinilor. de imagine are un caracter intuitiv. mărimea obiectului. greutatea lui. • Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător. se îmbogăţeşte cantitativ şi calitativ. Generalizarea şi abstractizarea sunt încă slab dezvoltate. ci mai ales achiziţionarea unor capacităţi şi abilităţi intelectuale care să. chinestezică. În această perioadă. cântece. sunt stabilite trei obiective cadru. viu colorate. Strâns legat de evoluţia gândirii este limbajul care.i înlesnească munca de învăţare. Nu atât însuşirea unui volum mare de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru şcoală.3 Obiective şi conţinuturi ale activităţilor de Cunoaşterea mediului în învăţământul preşcolar Grădiniţa de copii. plastic. Preşcolarii pot evoca cu uşurinţă imaginea obiectelor.

colorare. . Obiectiv de referinţă: să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător. . plante.să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ. animale. etc. .se instrumente diferite. procese din mediul înconjurător. Exemple de comportamente: . Exemple de comportamente: .să efectueze experienţe simple (dizolvare. Exemple de comportamente: . sub influenţa factorilor de mediu. fenomene.să recunoască fenomene ale naturii în momentul producerii lor. animalelor. fierbere. programa activităţilor instructiv. .să observe şi să enumere modificări apărute în viaţa omului.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător. să le descrie şi să le compare.să observe pe o perioadă dată un proces (dezvoltarea unei plante.să descrie caracteristici ale mediului natural şi social. . Obiectiv de referinţă: să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (corpul uman. plantelor. ardere. ale plantelor. ale animalelor.) folosindu. . evaporare. plutire. . separare. Obiectiv de referinţă: să exploreze şi să descrie verbal/ grafic obiecte. animalelor şi omului în diferite situaţii. Pentru fiecare obiectiv de referinţă. hrănirea unui animal).să identifice formele de relief.educative oferă şi exemple de comportamente ce trebuie formate la copiii de grădiniţă.să identifice caracteristicile anotimpurilor. obiecte). 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural . solidificare.să cunoască modul de producere a acestora şi efectele pe care le produc asupra mediului. combinare. . în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. Obiectiv de referinţă: să cunoască elemente ale mediului social şi cultural.să analizeze/ compare reacţii ale plantelor.să enumere părţi componente ale corpului uman.

se seama de particularităţile de vârstă. la acţiuni practice de îngrijire. alături de adulţi. . utilizând un limbaj adecvat. sumar corpuri cereşti pe baza criteriilor perceptive. .să exprime descoperirile şi ideile sale.vizualului şi a cărţilor. . pe baza datelor oferite de diverse materiale din sfera audio. . economice. se acordă o mare importanţă stabilirii şi selecţiei conţinuturilor activităţilor de cunoaşterea mediului.să. ale activităţii omului asupra mediului. Obiectivele de referinţă care sunt urmărite în activităţile de cunoaşterea mediului vizează obiective ale educaţiei cognitive şi de limbaj.să motiveze necesitatea protecţiei mediului de către om.să cunoască existenţa unor comportamente excesive care pot afecta sănătatea.să respecte regulile de convieţuire socială. ocrotire şi protejare a mediului.să înţeleagă efectele secundare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 .Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Exemple de comportamente: . ale educaţiei pentru societate. Exemple de comportamente: . ţinându. unelte de curăţare a mediului ambiant. . .să denumească/ descrie. istorice).să participe. identifice elemente locale specifice (obiective socio.să cunoască existenţa mai multor medii de viaţă şi factorii care le pot influenţa. De aceea. de dezvoltarea psiho.să comunice în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor.şi asume responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului.să utilizeze în acţiuni simple. Obiectiv de referinţă: să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare. negative. Exemple de comportamente: . aplicând cunoştinţele dobândite. Obiectiv de referinţă: să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. .să respecte reguli de igienă individuală şi colectivă. .să cunoască regulile de protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor. . Exemple de comportamente: . a vehiculelor cosmice.motrice şi fizice. Obiectiv de referinţă: să comunice impresii.fizică a copiilor preşcolari. Exemple de comportamente: . Obiectiv de referinţă: să cunoască existenţa corpurilor cereşti. ale educaţiei estetice.să denumească. ale educaţiei psiho. idei pe baza observărilor efectuate.culturale. religioase. ale educaţiei afective.

etc. în grădiniţă. pământul. lună. comportamente pozitive individuale şi de grup faţă de natură. fenomene ale naturii) • Înfăţişare (caracteristici. • Condiţiile de viaţă. la asistenţă medicală. • Manifestări afective. • Dreptul copilului aparţinând grupului minoritar sau populaţiei indigene la propria cultură. animale. folosire. anotimp. • Sentimente. • Dreptul la o viaţă socială decentă. • Îmbrăcăminte. toleranţei şi păcii. comportamente morale. • Elemente primare în natură: apa. aerul. planeta oamenilor. foloase şi pagube. încălţăminte. deosebiri).Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Conţinutul activităţilor de cunoaşterea mediului 1. folosire. în şcoală. 5. asemănări. focul. • Clasificare. grădiniţa şi şcoala • Denumire. comportamente pozitive individuale şi relaţii de grup în familie. fenomene (după criterii date. Omul • Înfăţişare (caracteristici. • Activitatea omului în familie. pozitive fată de oameni. Universul • Pământul. • Elemente locale specifice (de relief. 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural . în şcoală. protecţia mediului. religioase. de igienă personală şi colectivă. Localitatea natală şi ţara • Denumire. • Adresa: topografia locului (recunoaşterea împrejurimilor). de exemplu: după mediul geografic.). • Activităţi specifice copilului în familie. etnice). asemănări. în societate. de fenomene ale naturii. corpuri cereşti (soare. protecţia vieţii şi sănătăţii.culturale. istorice. la practicarea propriei religii şi limbi. Drepturile copilului • Dreptul de a fi protejat şi de a avea o familie. 4. economice. 6. Familia. de plante. obiective socio. plante. animale. în grădiniţă. la îngrijire. • Dreptul de a se forma în spiritul înţelegerii. la locul de muncă. stele). Natura (plante. • Condiţii de dezvoltare a plantelor şi animalelor: îngrijire. semnificaţia acestor activităţi. de animale. 2. aşezare geografică. • Comportamente şi sentimente de apartenenţă faţă de acestea. educaţie şi instrucţie. • Sentimente. deosebiri). 3. • Comportamente civilizate. • Sentimente şi comportamente pozitive de ocrotire a vieţii pe pământ. • Cosmosul.

Indiferent de zona în care locuim. în pădure.6. magnetizarea metalelor). 4. • Transformarea alimentelor în procesul pregătirii hranei.4. La grupa mică copiii sunt familiarizaţi doar cu fiinţe. capacităţii/ volumului unor obiecte. în parc. Prezentându.educative din grădiniţa de copii stabileşte doar o singură activitate obligatorie de cunoaşterea mediului pe săptămână.şi însuşească denumirea corectă a acestora precum şi principalele acţiuni din activitatea îndeplinită de ei. populată de plante şi tot felul de vieţuitoare. • Determinarea greutăţii obiectelor prin cântărirea lor. fenomene ale naturii. copilul trebuie să. 7. plante. chimice pentru a avea revelaţia bucuriei de a descoperi prin efort propriu unele secrete ale naturii. de părinţi de şi personalul din grădiniţă. se află la doi paşi.se cu precădere animale. Proiectarea activităţilor de cunoaşterea mediului Prin activităţile de cunoaşterea mediului bine planificate. în jurul grădiniţei. pot fi studiate şi descoperi condiţiile de viaţă de care au nevoie acestea pentru a trăi. pe stradă. de a fi respectat pentru gândurile şi ideile sale.).i. Elemente de fizică şi chimie • Plutirea şi scufundarea unor obiecte. de ecosistemele predominante în jurul localităţii şi de tipul acesteia. corpuri. în grădina casei. încă necunoscut copiilor. Nu trebuie să mergem prea departe. etc. lucruri. la câmpie. • Perceperea timpului şi a succesiunii diferitelor acţiuni.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar • Dreptul de a creşte în siguranţă. • Mişcarea aerului în natură. măsurarea dimensiunii. copiii află date despre condiţiile de mediu (mai ales din zona geografică a localităţii) şi despre influenţa lor asupra vieţii plantelor şi animalelor. realizează experienţe fizice. • Dizolvarea unor substanţe în lichide (zahăr. munte sau la malul mării. deal. • Intuirea. Programa activităţilor instructiv. Dacă temele mari planificate sunt cam aceleaşi pentru toate grupele din grădiniţă. • Transformarea culorii unor lichide în amestec cu diferite substanţe (infuzie de ceai. În proiectarea activităţilor se va ţine seama de nivelul grupei. în oraşe sau sate. limonadă. conţinuturile sunt stabilite diferenţiat pentru fiecare grupa de vârstă. la fiecare grupă. evenimente. sunt călăuziţi prin cosmos. • Atracţia unor obiecte (ex. li se formează şi li se dezvoltă o atitudine corectă faţă de mediu. sare). ocupaţii şi meserii apropiate de activitatea lor şi a adulţilor din familie şi grădiniţă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . Un întreg univers. obiecte uzuale ale lumii materiale. peste tot. identifică fenomenele naturii. pot fi realizate observaţii directe pentru a cunoaşte o lume extraordinară. în imediata noastră apropiere: în propria cameră.

Referitor la om. etc. secerat. Vulpea. Lecturi după imagini: “Jocul copiilor iarna”. ocupaţii şi meserii. “Iarna în pădure” de E. “Să îngrijim plantele”. Odată cu îmbogăţirea experienţei senzoriale se creează la preşcolari premisele dezvoltării gândirii abstracte precum şi a diverselor operaţii ale acesteia. plantat). copilul fiind capabil la sfârşitul grupei mijlocii să precizeze. roşia. Jianu. copiilor grupei mijlocii li se îmbogăţesc noţiunile despre fiinţe. el învaţă să denumească corect legume ca: ridichea. cât şi cu unele mijloace de transport. Strugurele. Ursul. flori: ghiocelul. ardeiul. Contactul cu obiectele şi fenomenele înconjurătoare creează ocazii favorabile pentru apariţia dorinţei copiilor de a cunoaşte. etc. să exemplifice. Salata. stimulează curiozitatea şi interesul. “Mănuşa”. acasă şi la serviciu. Jianu. mijloace de transport. “Povestea lui Moş Crăciun”. crizantema. ceapa. Să ne îmbrăcăm corect”. Laleaua. se lărgeşte atât prin introducerea unor amănunte legate de activitatea părinţilor. preşcolarul mic îl percepe ca înfăţişare. lucruri. Copiii încep să se familiarizeze cu unele obiecte şi unelte folosite de adulţi în timpul muncii. fenomene ale naturii. constituie un proces activ care implică o intensă activitate psihică a copilului. să clasifice după anumite criterii. cercul de cunoştinţe dobândite la grupa anterioară. Ridichea. castravetele. a obiectelor de veselă). copiii capătă cunoştinţe despre munca oamenilor din magazinele apropiate. usturoiul. “Spune ce face copilul”. Din punct de vedere al conţinutului activităţilor de cunoaşterea mediului înconjurător. “La ce foloseşte” (recunoaşterea mobilierului. margareta. Treptat se perfecţionează activitatea de percepere a realităţii şi formarea spiritului de observaţie. Familiarizarea preşcolarului mic cu mediul cu ajutorul experienţei senzoriale. necesitatea folosirii unor instrumente sau a unor norme de comportare. laleaua. Discuţii libere: “Ce ştim despre …”. Ghiocelul. despre unele aspecte ale muncii agricole (arat. cunoaşte activitatea părinţilor sau a celor apropiaţi lui. de pe şantierul de construcţie. “Fructele şi vitaminele”. Crizantema. Lecturi ale educatoarei: “Coada veveriţei” de E. etc. La grupa mijlocie. salata. 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cât şi în legătură cu activitatea adulţilor din grădiniţă şi din afara grădiniţei. căpşuni.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Astfel.înţelegere se modifică treptat în favoarea celei din urmă. să exprime şi să explice cu cuvinte proprii însuşirile obiectului sau ale fiinţei observate. “Legumele şi sănătatea”. La această grupă. Raportul cunoaştere. cireşe. pere. Căţelul. etc. Pisica. fructe: mere. Dintre temele propuse pentru grupa mică menţionăm: Observări: Mărul. Băiatul şi fetiţa. În percepţia copiilor intervin o serie de progrese vizibile care fac posibilă trecerea de la diferenţierea însuşirilor contrastante la sesizarea unor deosebiri mai fine. semănat. etc.

îmbrăcăminte. “Ce se potriveşte?” (anotimpuri). părţi componente. etc. mijloace de locomoţie. alimentare. vara).mâine. conştientizează necesitatea de a respecta igiena personală în toate Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 . etc. pe ogor. dobândesc capacitatea de a descrie fenomenele observate. Exemplu: Lecturi după imagini: “A sosit toamna” (iarna. Analiza şi sinteza sunt mai profunde şi realizate la un nivel superior celui atins în perioada anterioară. La grupa mare. măsuri de adaptare la schimbările din natură. la adăpost sau locul unde cresc sau vieţuiesc. “Plutirea obiectelor”. etc. Pop. se aprofundează şi cunoştinţele dobândite în grupele anterioare. perceperea trecerii timpului şi precizarea reprezentărilor de prezentazi.au introdus noţiuni referitoare la orientarea în timp (cunoaşterea şi înţelegerea succesiunii diferitelor momente ale zilei.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Cunoştinţele despre animale şi plante nu se limitează doar la recunoaşterea şi denumirea corectă a acestora ci şi la sesizarea a 2. lucruri. la îngrijirea lor. Copiii încep să facă diferenţieri din ce în ce mai nuanţate între obiecte şi însuşirile acestora. viitor. etc. după anotimp).3 caracteristici definitorii. de a relata. “Munca oamenilor în grădină” (în livadă. Începând cu vârsta de 5 ani este deja consolidată coordonarea între mişcările mâinii şi ale ochiului în procesul de explorare şi cunoaştere a obiectului cercetat. “Germinaţia plantelor”.ieri. pot efectua singuri experienţe simple (Apa şi transformările ei”. Începând cu această vârstă. Ca o noutate pentru această grupă. diferenţierea acestora. trecut. s. fenomene ale naturii. În procesul de formare a noţiunilor despre om. învăţarea denumirii zilelor săptămânii. Rezolvarea fişelor de muncă independentă devine tot mai eficientă pentru evaluarea cunoştinţelor copiilor. Cunoştinţele despre animale se îmbogăţesc cu noţiuni referitoare la înfăţişare. modul de viaţă). “În pădure”. obiecte dintr. păsări.). copiii grupelor mari îşi formează deprinderi igienice corporale. capătă un rol tot mai important. “La fermă”. Cunoştinţele despre anotimpuri se îmbogăţesc prin cunoaşterea fenomenelor caracteristice fiecărui anotimp. obiecte de toaletă.). la hrana specifică. etc. Jocuri didactice: “Cine a venit?” (animale. “Să facem bucheţele de flori” (clasificarea florilor după culoare. hrana lor. aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite. a activităţilor adulţilor şi copiilor în diferite anotimpuri. hrană. Jocuri didactice: “Ştii când?” (clasificări de activităţi după anotimp). Exemplu: Lectură după imagini: “Copiii îngrijesc plantele”. în succesiunea lor). “Ce mi-a povestit un greier mic” de M. etc. Se îmbogăţesc şi se sistematizează cunoştinţele copiilor referitoare la fiinţe. Povestiri: “Povestea castanelor”. etc.o locuinţă. ocupaţii şi meserii. primăvara.

“O călătorie cosmică”. “În împărăţia apelor”. “Ziua celor dragi”. “Cine nu aparţine grupului”. “Poleiul”. 3. “Ocrotirea vieţii pe pământ”. “Apa şi transformările ei”.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar împrejurările de viaţă şi cunosc efectele negative rezultate din încălcarea acestor norme.cultivate: “Pomii fructiferi”. “Curcubeul”. cum simţim?”. Editura All Pedagogic.relaţia cu lumea înconjurătoare: “Aspecte din viaţa de familie”. . pe de o parte şi pe de altă parte.sălbatice: “Animale sălbatice din ţara noastră”. “Animalele din curtea bunicului”.necultivate: “Pădurea. 2. “Roata timpului”. “Când se întâmplă”.Metode orientative de lucru cu preşcolarii. “Cu păpuşa la doctor”. Planificare anuală orientativă cuprinzând domeniile specifice de cunoaştere (Elena Rafailă şi colaboratorii. “Dizolvarea”. “Plutirea şi scufundarea”. Plante . “Focul şi efectele lui”. “Curiozităţi din lumea animalelor”. Animale .cunoştinţe şi deprinderi igienice: “Curat şi sănătos”. “Grădina zoologică”.). Anotimpurile: “Viaţa în cele patru anotimpuri”. Conţinutul activităţilor cuprinse în planificarea instructiveducativă. focelemente ale vieţii”. Fenomene ale naturii: “Ce ne povesteşte vântul”. trebuie astfel conceput încât să nu fie o repetare monotonă a sarcinilor. . Bucureşti. “Spicul de grâu”. 1999). “Înmugurirea şi înflorirea”. Noţiuni de fizică şi chimie/ experimente: “Apă. .activităţi specifice: “Ce meserii cunoaştem?”. Medii de viaţă: “O plimbare la pădure”. “Animalele domestice şi puii lor”.înfăţişare: “Ce ştim despre corpul nostru?”. “Bruma”. A proceda în acest fel însemnă a îmbunătăţii elementele învăţate anterior. prietena noastră”. a completa progresiv tema. “Legume de toamnă”. . “Amestecarea şi separarea”. 3. tâmplarului. aer. “Ploaia”. “Micii chimişti”. “Cu ce călătorim?”. “Ce simţim. “La bucătărie”. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Exemple de activităţi desfăşurate la grupa mare şi conţinuturile specifice cunoaşterii mediului înconjurător. Pământul şi alte corpuri cereşti: “Planeta pe care locuim”. “Vehicule cosmice”. “Din activitatea poliţistului” (doctorului. ducând la o înţelegere mai largă şi la transferul învăţării. etc. “De câte feluri sunt oamenii?”. “Plante medicinale”. . “De ce se schimbă vremea”. “Încolţirea”. Omul .domestice: “Ferma de animale.

Animale sălbatice. Natura . grădiniţă Familie. Cum mă îngrijesc? 3.De acasă la grădiniţă Natura .Animale domestice . Natura Flori pentru mama 2. Cartierul în care locuiesc Natura Munci de primăvară (pe câmp) Natura Munci de primăvară (în grădină) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe uscat) Localitatea natală Mijloace de locomoţie şi transport (pe apă) Natura Aspecte de vară (început de vară) Natura Fructe de vară (cireşe) Drepturile copilului Copilărie fericită (1 iunie) EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. flori 2.viaţa în timpul iernii Natura Fenomene specifice Natura Jocurile copiilor iarna Natura Pădurea şi animalele în timpul iernii Omul Munca în familie (activitatea omului) Familie. Familia mea Încăperile grădiniţei Familiarizarea cu personalul grădiniţei Fructe de toamnă Legume de toamnă Flori Înfăţişarea omului Obiecte de toaletă şi uz personal Animale domestice (pisica) Animale sălbatice (ursul) Caracteristicile iernii (început de iarnă) Obiceiuri şi tradiţii de iarnă (Vine Moş Crăciun!) EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. grădiniţă Familie. MICĂ II. Localitatea natală Cu ce putem călători? 3. grădiniţă E ziua mamei Natura Flori de primăvară Natura Aspecte de primăvară Localitatea natală Oraşul nostru. Omul Oraşul nostru în acest anotimp Localitatea natală Munca oamenilor Natura Proiectul pentru Învăţământul Rural 125 .Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar GRUPA SEMEST RUL TEMA (săptămâna) Evaluare iniţială Familie.Cum arăt? (Înfăţişarea). grădiniţă . Omul . Familie.Legume. grădiniţă Natura Natura Natura Omul Omul Natura Natura Natura Localitatea natală SUBTEMA I. fructe.

Familie. ţara Călătorie în jurul pământului (despre oraş.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar GRUPA SEMEST RUL I. grădiniţă. mijloace de transport) 3. ţara Mijloace de locomoţie şi transport Familie. Activitatea în familie şi societate (comportare.mod de viaţă în anotimpul rece) 3. Universul Pământ. prevenirea accidentelor) 2. fructe. şcoală meserii. ţară. fructe. domestice. TEMA (săptămâna) Evaluare iniţială Familie. casa noastră dragă Fructe de toamnă Legume de toamnă Flori de toamnă Animale domestice Animale sălbatice Pădurea în acest anotimp Înfăţişarea omului Alimentele şi sănătatea Îmbrăcămintea şi încălţămintea Fenomene ale naturii Obiceiuri şi tradiţii de iarnă EVALUARE SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. grădiniţă. MARE Grădiniţă. ţara Oraşul meu. flori) 126 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Natura Când se întâmplă? (Anotimpuri. grădiniţă Natura Natura Natura Natura Natura Natura Omul Omul Omul Natura Localitatea natală SUBTEMA II. grădiniţă Comportarea şi activitatea în familie Omul E ziua mamei! Natura Flori de primăvară pentru mama (ghiocelul şi vioreaua) Localitatea natală.legume. primăvara Localitatea natală Ţara mea Universul Pământul (Obiceiuri de Paşti) Localitatea natală. Localitatea natală. Natura Legume. Natura Cartea cu animale (sălbatice. Omul Cine sunt? Cum mă îmbrac? (Despre sănătatea omului) Omul Despre prieteni Omul Meseriile omului Omul Accidentele şi viaţa Familie. şcoala Şcoala din apropierea grădiniţei Natura Flori Natura Legume specifice anotimpului Natura Fructe Drepturile copilului Viaţa copiilor din ţara noastră EVALUAREA SEMESTRIALĂ FINALĂ 1. flori 2.

Mica enciclopedie pentru prichindei. ghidul educatoarei. stabilind caracteristicile fiecărei plante. casetă muzicală. educarea dragostei faţă de natură. îmbogăţirea vocabularului cu o serie de cuvinte noi: bulb. Strategii didactice: Metode şi procedee: observaţia. dezvoltarea acuităţii senzoriale (vizuală. a atenţiei voluntare. tulpină aeriană. a spiritului de observaţie. Editura RAO. ghiocei. sinteza. Editura Didactică şi pedagogică. olfactivă). pe baza materialului pus la dispoziţie. alte flori de primăvară. tactilă..A. copiii vor fi capabili să: O1: Să recunoască ghiocelul şi vioreaua. viorele. tulpină subpământeană.Cunoaşterea mediului. conversaţia. comparaţia. O2: Să indice părţile componente ale celor două plante comparativ pe baza materialului natural şi a planşelor. Mijloace de învăţământ: material distributiv. R. Bucureşti. Proiectul pentru Învăţământul Rural 127 . abstractizarea. Doina Gheorghe. O4: Să identifice asemănări şi deosebiri între ghiocel şi viorea în urma observării prin comparaţie a celor două plante.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Proiect de lecţie Grupa mare Disciplina: Cunoaşterea mediului Tema lecţiei: “Ghiocelul şi vioreaua” Tipul lecţiei: observare Obiective generale: • • • • • însuşirea unor cunoştinţe elementare despre plante de primăvară (ghiocel şi viorea)alcătuire externă. 1998 2. importanţă. explicaţia. problematizarea. demonstraţia. dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiza. Maria Comănescu. generalizarea). Obiective operaţionale Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii. comparaţia. material demonstrativ: planşe. O3: Să explice rolul fiecărei părţi componente. lădiţe cu pământ.grupa pregătitoare. ghiocei şi viorele (plante întregi) pentru fiecare copil. de a le folosi pentru înfrumuseţarea mediului ambiant. Bibliografie: 1. a dorinţei de a îngriji florile. asemănări/ deosebiri. pe baza explicaţiilor educatoarei.

referitoare la frumuseţea.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Obiective operaţionale Etape Moment organizatoric Activităţi de învăţare Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii: aerisirea sălii de grupă. demonstraţia. cu vârful ascuţit. parfumul şi culoarea acestora. apoi se va trece la observarea părţilor componente ale celor două plante. Dirijarea învăţării O1 Metode: observarea. casetofon. apa şi substanţele hrănitoare sunt transportate către frunze. Tulpina aeriană . Evaluare frontală O2 O3 Metode: observarea. problematizarea. instructajul verbal.bulbul este numit “cămara plantei”.susţin planta şi absorb apa cu sărurile minerale din pământ. . Rădăcina – la ambele plante: . este subţire şi de culoare verde la ambele plante. . pregătirea materialelor necesare. Strategii şi resurse Metode: conversaţia. în vârful tulpinii aeriene se află o frunză mică.porneşte din bulb. material natural. explicaţia. Evaluare Captarea atenţiei şi crearea motivaţiei Metode: conversaţia. Mijloace: planşe. în vârful tulpinii. . din interior apare o codiţă spre vârful căreia apar florile. demonstraţia. problematizarea. conversaţia.firişoare subţiri.are forma de clopoţel.în el se află substanţe hrănitoare. 4. . Mijloace: material natural (ghiocei. prin comparaţie.aici se pregăteşte hrana necesară plantei. care se deschid. albicioase care cresc în pământ. . material natural Evaluare frontală Anunţarea temei şi a obiectivelor Metode: conversaţia.două frunze de culoare verde.ghiocelul are o singură floare. .. formată din petale albe moi şi catifelate.la viorea tulpina aeriană este învelită până la jumătate de două frunze lungi. Copiii vor recapitula cele învăţate despre rădăcină şi cele două tipuri de tulpină.bulb asemănător cepei. 3. Se anunţă tema şi obiectivele activităţii pe înţelesul copiilor: observarea unor plante care înfloresc primăvara (ghiocelul şi vioreaua). Floarea . 4. conversaţia. Mijloace: material natural (ghiocei.la ghiocel. viorele) şi planşe. Evaluare frontală 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . alcătuit din frunze care se acoperă unele pe altele. 1.prin tulpină. viorele) şi planşe. Se realizează prin audierea unei casete audio de conţine o “ceartă” între flori de primăvară.frunza este “bucătăria plantei”. Tulpina subpământeană În pământ plantele au o tulpină subpământeană: . Frunzele . Se va intui materialul. ce protejează floarea. 5. lungi şi ascuţite la vârf. ghiocei şi viorele. . explicaţia. Mijloace: casetă audio. audiţia. Dintre acestea se remarcă ghiocelul şi vioreaua. Sinteza parţială.

explicaţia.vioreaua are mai multe flori mici formate din petale de culoare albastră. Înmulţirea plantelor . Mijloace: material natural (ghiocei. Mijloace: material natural (ghiocei. viorele) şi planşe. Metode: exerciţiul. Metode: observarea. 7. aşezarea şi succesiunea acestora. pe baza celor învăţate despre floare. explicaţia. Mijloace: piese tip puzzle. conversaţia. 6. conversaţia. de primăvară. Sinteza finală. Are caracter aplicativ: copiii vor reconstitui cele două plante din materialul primit. substanţe hrănitoare. dar şi în grădinile de flori. problematizarea. demonstraţia. Copiii vor răsădi plantele cu rădăcină în lădiţe şi le vor îngriji. explicaţia.înfloresc primăvara devreme (plante de primăvară). iar pentru a creşte au nevoie de lumină.se realizează prin bulb. Sinteza parţială este realizată de către copii cu ajutorul educatoarei. 8.miros specific. .miros specific. căldură şi apă. demonstraţia. Importanţa şi modul de îngrijire al celor două plante. Evaluare Frontală O2 Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed. Evaluare Frontală O4 Metode: observarea.backului O4 Evaluarea Încheierea activităţii Individuală Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 . viorele) şi planşe. . Mediul de viaţă . . problematizarea. Aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a activităţii.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar .cresc îndeosebi în pădure. motivând alegerea diferitelor părţi. conversaţia. Este realizată de copii pe baza materialului ilustrativ.

2. structura lecţiei. Proiectaţi o activitate/ lecţie de Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii.50p. 5p stabilirea corectă a obiectivelor operaţionale.2. 1 1. componentă a sistemului ştiinţelor pedagogice. Sugestii: .alegeţi tema specifică domeniului preferat (învăţământ preşcolar sau primar). 7. la un anumit obiect din planul de învăţământ. alegerea metodelor de predare şi a activităţilor de învăţare.educativ. 5p Se acordă un punct din oficiu. Lucrarea de verificare 4 1. Testul de autoevaluare nr.1p.8. Proiectaţi o unitate de învăţare la disciplina Cunoaşterea mediului/ Ştiinţe ale naturii (învăţământ primar) Sau Elaboraţi o planificare semestrială şi săptămânală (învăţământ preşcolar) 4p 1. 4. 4p 2. 130 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Se acordă un punct din oficiu. . Criterii de evaluare şi notare 1. 2 Cursul conţine exemple de planificări anuale. abordări personale.0. Metodica este o disciplină ştiinţifică. Consultă paginile corespunzătoare.abordaţi forma de proiect care vă este accesibilă.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 4.1p. Vezi paginile corespunzătoare.50p. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare Testul de autoevaluare nr. urmaţi paşii necesari pentru proiectarea unei activităţi/ lecţii. care are ca obiect studierea organizării procesului de învăţământ.ca proces instructiv.

Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii la cls. manual pentru clasa a VI.Ştiinţe. 32.31 2. 2002 7. Manualul învăţătorului.45. Daniel. a III.a şi a IV-a. 1983. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Corint. Huţanu Elena. Bogheanu Maria Magdalena. pag. Bucureşti. Talpalaru Seryl. Pavelea. 1985. A. Crocnan Daniel Ovidiu.. Editura Radical. Maria. Constantinescu Rodica. Corega C.Lucrări practice. R.VIII. clasa a IV-a. Ovidiu Crocnan. pag. Iaşi. Grosu M. Elena.Chimie.10 7. cadre didactice şi părinţi. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti... 25. 5-14 6. Consiliul Naţional pentru Curriculum. clasa a III-a.a. şi colaboratorii.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.a. 68. Haralamb Dorel. Bucureşti. Daniel. manual pentru clasa a VII. Gheţe M. 20. Comănescu. clasa a III. p. Fiziologia plantelor. Bucureşti. Todor V. p. 1996 5. Editura Humanitas Educaţional. Elena. R. 2000. 4..Ştiinţe. Botanică. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Didactică şi Pedagogică. evaluare. 2002 9. R. 2003 8. clasa a II-a. Ghidul învăţătorului. Editura “Gheorghe Alexandru”... p. Rafailă şi colaboratorii. Pârâială Viorica. 2001. Editura Teora. Ministerul Educaţiei şi Cercetării..a. Craiova. Metodica predării biologiei la clasele V. Activităţi practice de biologie pentru gimnaziu. Editura Teora... p. Pârâială Dumitru. Stroe Constantin. Grinţescu I. p.A.Luiza.. Editura Didactică şi Pedagogică.Fizică.Ştiinţe. Huţanu. Manualul învăţătorului. 3. p. 7. Trifu M. A. 2002 10.46 2. Huţanu Elena. Editura Didactică şi Pedagogică.curriculum pentru clasele I şi a II-a.45 Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 . Bibliografie generală: 1. Huţanu. 2001 6. Bucureşti. A. Tudor şi colaboratorii.Manualul învăţătorului. Gheorghe. Alexandru. Editura Cartea Universală. 3.Fizică manual pentru clasa a VIII a. Raianu O.Tehnologia didactică şi a tipurilor de lecţie în învăţământul preuniversitar.A. pag. 2002.. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.59 3. Elena. Editura Didactică şi Pedagogică. 1982 13. Bucureşti.Ştiinţe ale naturii. manual pentru clasa a VIII. R.a. clasa a IV.78 3. A. p. Bucureşti. 1998. p.25 5. 47. Editura All Pedagogic. p.32. 1999. Bucureşti. R. Turcitu Doina.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar Bibliografie selectivă: 1.a experimente. autoevaluare. Ovidiu Crocnan.Manualul învăţătorului. Corega C.a.27.Fizică. Bucureşti.Ştiinţe. 2003. 2001. R. Boldor O. Editura Euristică. Filoti Carmen. Popescu Maria. Pop Viorica. 32-69 11. 12. pag. 2000. Pacearcă Ştefan.48 12. 2005. Talpalaru Seryl. Androne. clasa a IVa.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. Constanţa. Bucureşti.. auxiliar pentru elevi.47 4. pag. Haralamb Dorel. Ilarion Niculina.4.Ştiinţe ale naturii clasa a IV. Fătu Sanda. Crocnan Daniel Ovidiu. Centru Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar. 22. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Daniel. 1999. 14.42 4. Editura Didactică şi Pedagogică. 2002. Stroe Felicia.

Anatomia omului.89 28. clasa a IV-a. 2005.. 2005 24. Cristescu D.Ştiinţa în viaţa cotidiană. Manual pentru clasa a V-a. Întrebări şi răspunsuri. Editura Didactică şi Pedagogică.Natură şi animale. p. 2000 19.Tehnologia didactică şi a tipurilor de lecţie în învăţământul preuniversitar.28. 2006. Bucureşti. Grupul Editorial Rao. Manualul învăţătorului. R. Consiliul Naţional pentru Curriculum. Gheorghe. Editura paralela 45.Programul Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”. Daniel. pag. Tudor şi colaboratorii. Enciclopedia pentru tineri Larousse. 1996 32.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. Editura Sigma. manual pentru clasa a IX-a. Craiova. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 2005 23.. R. Editura Didactică şi Pedagogică. 1997.29. Manualul învăţătorului. 2004 17. Daniel Ovidiu Crocnan. Maria. 829. Elena Huţanu. p. Ariniş Ioana.Didactica ştiinţelor şi a cunoaşterii mediului în învăţământul primar şi preşcolar 14. Bucureşti. pag. Alexandru. 3.A. Bios (Cele mai pasionante probleme ale lumii vii). R. Daniel Ovidiu Crocnan. 2004 26. Vodă Claudiu. 1996. p.Modele orientative de lucru cu preşcolarii. colaboratorii.. şi colaboratorii.A. 2001 33. 2004. 63. Constanţa. Ghid pentru cadre didactice (suport informativ). Editura All. Editura Didactică şi Pedagogică. A. Elena Rafailă şi colaboratorii. 14. p. 68. Biologie.Plante şi animale.Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a III. Bucureşti.99 16. 2004 25. Bucureşti. p. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Florica. Enciclopedia Rao. Bucureşti. 96. A. Florica. 2003. Centru Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar. 10.Atlas şcolar de biologie (Regnul Protista.Cercetător la …. clasa a III-a. 1999.31 29. Elena Huţanu.45.Aceste uimitoare plante şi animale. Editura Didactică şi Pedagogică.. ghid metodologic.Ştiinţe. clasa a II-a. Copil V. 2001 21. 1988 22. Editura Rao.42 31. Piteşti.a şi a IVa. 32. Editura All Pedagogic. Bucureşti. 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . zece ani. Bucureşti. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ţibea.Ştiinţe. Editura Albatros 18.curriculum pentru clasele I şi a II-a. Editura Aramis. p. Ghidul învăţătorului. 2002 34. Comănescu.Ştiinţe. R.Atlas şcolar de biologie (Regnul Plante). Pavelea. R... R..Atlas şcolar de biologie. 4. 2001.Biologie. Bucureşti. Întrebări şi răspunsuri.Biologia animală şi vegetală.A. p. p..78 30. Editura “Gheorghe Alexandru”. Opriş T. *** MEC. A. Editura Ion Creangă. *** Arborele lumii 27. Ţibea. Editura Didactică şi Pedagogică. Enciclopedia Rao. Opriş Tudor. Florica.110 20. Androne. Grupul Editorial Rao. Bucureşti. Regnul Animal).78 15. Ţibea. Ariniş Ioana. Editura Didactică şi Pedagogică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful