P. 1
suport SSM M.C.

suport SSM M.C.

|Views: 2,192|Likes:
Published by ristiberca

More info:

Published by: ristiberca on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

I.

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ DIN ROMÂNIA

În accepţia cea mai generală, protecţia muncii are ca obiectiv cunoaşterea şi înlăturarea perturbaţiilor ce pot apare în procesul de muncă, susceptibile să provoace accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. Ca instituţie de drept, protecţia muncii reprezintă “un ansamblu de norme juridice imperative, având ca obiect reglementarea relaţiilor sociale complexe ce se formează în legătură cu organizarea multilaterală, desfăşurarea şi controlul procesului de muncă, în scopul asigurării condiţiilor optime, la nivelul ştiinţei şi tehnicii moderne, pentru apărarea vieţii şi sănătăţii tuturor participanţilor la acest proces, al prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.” Instituţia securităţii şi sănătăţii munciicuprinde relaţiile stabilite în procesul muncii şi reglementate prin norme de drept în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătatea, integritatea sau viaţa angajaţiilor. Practic, ea reglementează, pe de o parte, relaţiile sociale stabilite între cei care organizează, conduc sau controlează munca şi organele administraţiei de stat, iar pe de alta, acea parte a raporturilor juridice de muncă care privesc relaţiile sociale dintre cei care au atribuţii de organizare, conducere şi control în procesul muncii, şi executanţii procesului de muncă. La realizarea ei contribuie dispoziţii din diferite ramuri ale dreptului. Reglementarea principală este cuprinsă în dreptul muncii. La ea se adaugă normele de drept administrativ referitoare la răspunderea contravenţională, cele de drept penal privind infracţiunile, precum şi ale dreptului civil, care completează Codul Muncii în materia răspunderii patrimoniale a unităţii faţă de persoanele angajate pentru daunele produse ca urmare a nerespectării normelor de protecţie a muncii. O legătură strânsă există şi cu asigurările sociale de stat, unele reglementări fiind comune (încadrarea în grupele de muncă I şi II, înregistrarea accidentelor de muncă). Prin Constituţie se relevă clar locul şi rolul legislaţiei securităţii şi sănătăţii munciiîn sistemul legislativ naţional: o componentă a sistemului de reglementări prin care se urmăreşte asigurarea protecţiei cetăţenilor, respectiv pentru un segment specific de populaţie – activă, împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională generate de prestarea oricărui proces de muncă. STRUCTURA SISTEMULUI LEGISLATIV AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII Pentru a prezenta structura sistemului legislativ al securităţii şi sănătăţii munciiîn România este necesară mai întâi delimitarea acestuia. Se pot distinge două categorii de acte juridice: A) Acte care legiferează strict numai activităţi în legătură directă cu măsurile de protecţie a muncii, formând o aşa numită “legislaţie de bază”, dintre care fac parte: • Legea securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319/2006; • Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006. • Cerinţe minime de securitate. • Norme legale privind organizarea şi funcţionarea administraţiei de stat cu atribuţii de îndrumare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii; • Dispoziţii legale privind certificarea echipamentelor de protecţie, tehnice şi de lucru, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii; • Norme referitoare la răspunderea pentru nerespectarea măsurilor de protecţie a muncii. B) Acte care conţin, dar numai în subsidiar, şi norme juridice de protecţie a muncii, formând o aşa numită “legislaţie conexă” legislaţiei de protecţia muncii.
1

• Constituţia României, art. 22 şi art. 38; • Codul Muncii; • Dispoziţiile privind durata timpului de muncă şi a celui de odihnă, munca de noapte, orele suplimentare; • Prevederi privind disciplina în muncă; • Dispoziţii referitoare la regimul produselor şi substanţelor toxice, al unor instalaţii cu grad ridicat de risc, al materialelor explozive; • Dispoziţii care reglementează drepturile angajaţilor, ale sindicatelor. Dacă se ţine seama de aria de obligativitate , dar şi de caracterul general sau particularizat , concret aplicativ, aceleaşi acte se pot grupa după cum urmează: • Legislaţie primară – care cuprinde Legea securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319/2006. Precum şi HG – uri şi ordine ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, caracterizate prin faptul că stabilesc cadrul general, principiile şi regulile de bază pentru domeniul securităţii şi sănătăţii. • Legislaţie secundară – din care fac parte sistemul de norme tehnice, normele metodologice şi standardele de securitate a muncii; aceste reglementări sunt emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale , Ministerul Sănătăţii şi alte organe abilitate, obligatorii fie pentru toţi agenţii economici, fie numai pentru o activitate, o categorie de persoane etc. • Legislaţie terţiară – cuprinde instrucţiuni de securitate a muncii, care se elaborează de utilizatorul lor şi sunt obligatorii numai pentru acesta. PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ PROTECŢIA MUNCII Constituţia României Art.22(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanelor sunt garantate. Art.38(2) Salariaţii au dreptul la protecţia socială a muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salar minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.
a)

b) Codul Muncii Ca act legislativ care reglementează toate relaţiile de muncă, Codul Muncii cuprinde şi norme de drept pentru relaţiile sociale care trebuie să se creeze în legătură cu prevenirea riscurilor pentru sănătatea, integritatea sau viaţa angajaţilor. În capitolul referitor la protecţia muncii şi asigurările sociale ( Cap. VI ) se stabilesc principii de bază în realizarea securităţii muncii. De asemenea în Codul Muncii sunt dezvoltate şi prevederile referitoare la munca femeilor şi a tinerilor. Legea securităţii şi sănătăţii munciinr. 319/2006 Este actul normativ în baza căruia se desfăşoară întreaga activitate de protecţie a muncii în România. Ea îndeplineşte rolul de lege fundamentală pentru realizarea securităţii muncii şi este obligatorie în toată economia naţională, respectiv în toate unităţile în care se desfăşoară procese de muncă utilizându – se personal angajat printr – una din formele prevăzute de lege.
c) d)

Cerinţe minime de securitate
2

Au ca obiect stabilirea măsurilor de prevenire a comportamentului accidentogen al executantului, în condiţiile interrelaţionării complexe dintre elementele sistemului de muncă, pentru un anumit tip de activitate din economia naţională. Concret, pentru fiecare activitate reprezentativă s-a elaboret sau este în curs de elaborare o singură normă specifică. Aplicarea lor este obligatorie pentru toţi agenţii economici care desfăşoară respectivul proces de muncă, indiferent de obiectul principal de activitate, de tipul de capital sau forma de organizare. e) Normele metodologice Reglementează procedurile de aplicare a unor principii prevăzute în legislaţia primară, sunt nominalizate expres în Legea securităţii şi sănătăţii munciinr. 319/2006, constituind anexă la aceasta. Normativul – cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţieconf. HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă Stabileşte criteriile generale de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie în funcţie de factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la fiecare loc de muncă. În baza lui, fiecare agent economic este obligat să – şi elaboreze propriul normativ de echipament, ţinând seama de procesele de muncă pe care le organizează şi de condiţiile sale concrete de desfăşurare a activităţii.
f)

g) Standardele de securitate a muncii Sunt acte juridice care reglementează aspectele de protecţie a muncii vizând produsele. Îndeplinesc în cea mai mare parte aceleaşi funcţii ca şi normele, dar legat de echipamente. Standardele române referitoare la protecţia vieţii, protecţia sănătăţii, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător au caracter obligatoriu.

3

Legislaţie care completează Legea 319/2006 Monitor 882/30.10.2006 739/30.08.2006 722/23.08.2006 Denumire act normativ HOTĂRÂRE nr.1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare HOTĂRÂRE nr.971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
4

815/03.10.2006 252/21.03.2006 380/03.05.2006

713/21.08.2006

710/18.08.2006 683/09.08.2006

757/06.09.2006

762/07.09.2006 769/11.0.2006 772/12.09.2006 737/29.08.2006

737/29.08.2006 727/25.08.2006 696/15.08.2006

499/03.06.2004

81/30.01.2006 64/24.01.2006 711/30.09.2002

444/25.06.2002

424/30.07.2001

114/06.03.2001

845/13.10.2006

887/31.10.2006

Legislaţie care completează Legea 319/2006 sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului HOTĂRÂRE nr. 613 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite HOTĂRÂRE nr. 261 din 22 februarie 2001 (*actualizată*) privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite (actualizată pana la data de 30 iulie 2001*) HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici ORDIN nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul

5

028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Directiva 90/270/CEE HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de muncă Directiva 89/654/CEE HOTĂRÂRE nr. 319 din 14 iulie 2006 HOTĂRÂRE nr.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă Directiva 2004/37/CE 6 . 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici in muncă Directiva 89/654/CEE HOTĂRÂRE nr. 1425 din 30. 1. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă în România Directiva 89/391/CEE HOTĂRÂRE nr. 1.LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ DIN ROMÂNIA PRIN TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR EUROPENE LEGEA nr. octombrie 2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.

HOTĂRÂRE nr. Directiva 89/655/CE HOTĂRÂRE nr. 1. 7 Directiva 92/58/CEE . Directiva 2004/40/CE HOTĂRÂRE nr.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj. 1. 1. 1. 1. Directiva 92/91/CEE HOTĂRÂRE nr.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. în special de afecţiuni dorsolombare. Directiva 1999/92/CE HOTĂRÂRE nr.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran. Directiva 92/104/CEE HOTĂRÂRE nr. Directiva 90/269/CEE HOTĂRÂRE nr.

Directiva 90/103/CE E HOTĂRÂRE nr. 1. Directiva 2003/10/C E HOTĂRÂRE nr.HOTĂRÂRE nr. Directiva 2002/44/C E HOTĂRÂRE nr.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii. Directiva 83/477/CEE cu modificări: 91/382/CEE. Directiva 92/57/CEE HOTĂRÂRE nr. 1. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest. 2003/18/CE 8 . 98/24/CE. Directiva 92/57/CEE HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 1135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit. 1.

punerea în funcţiune. utilizarea. L64/2008 – ISCIR LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ORDINUL 392/2007 Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea.LEGISLAŢIA CONEXĂ CODUL RUTIER + NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A ACESTUIA L360/2003 privind legea substanţelor chimice periculoase CODUL MUNCII OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă HG 355/2007 Legea privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor OUG 96/2003 legea privind protecţia maternităţii ORDINUL 147. repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive 9 . montarea. 333/2006.

STRUCTURA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 10 .

Astfel normele prevăd obligaţia angajatorului de a asigura planificarea. . angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie. ireversibile. În mod firesc. În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor între 50 şi 149 de lucrători. .319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. respectiv deces sau invaliditate.angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. b) Prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie. printre primele abordări ale acestor norme. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.2. În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus dar angajatorul. În cazul în care lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie nu au capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute de norme. 11 . ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE LA NIVELUL ANGAJATORULUI Prin Hotărârea de Guvern nr.riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave. şi/sau sa apeleze la servicii externe.II. organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa. Angajatorul poate să-şi asume realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a.angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare cel puţin nivelului de baza.În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv: . . angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrători sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie. sunt cele referitoare la organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi la modalităţile prin care acestea se pot desfăşura.angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate. De asemenea sunt prevăzute următoarele modalităţi de abordare a activităţii de prevenire şi protecţie: a) Prin asumarea de către angajator a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege.activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele de tip industrial. . În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care desfăşoară activităţi industriale.1. c) Prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie. .1425/2006 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele de tip industrial. angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. a. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrători sau să organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus. lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie obligatorii potrivit normelor. În cazul întreprinderilor cu pana la 9 lucrători inclusiv: .angajatorul isi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate.

d) Prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie. serviciile externe de prevenire şi protecţie trebuie ca în prealabil să fie abilitate în condiţiile normelor amintite. angajatorul trebuie să organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. Dacă nu se întrunesc condiţiile legale în care angajatorul poate să îşi asume răspunderea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Numirea lucrătorului desemnat în securitate şi sănătate în muncă se face pe baza unei decizii a conducătorului unităţii în următoarele condiţii:        lucrătorul desemnat în securitate şi sănătate în muncă trebuie să facă dovada absolvirii cursului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de cel puţin nivel mediu. lucrătorii desemnaţi sau lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie nu îndeplinesc condiţiile de experienţă. studii sau nivel de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Evident. angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie. angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe. angajatorii pot apela la serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate în toate cazurile în care angajatorul.În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 150 de lucrători. condiţia de bază pentru participarea la curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de nivel mediu este ca lucrătorul să fie absolvent de studii superioare sau cel puţin post-liceal tehnice. În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 150 de lucrători. Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi sa poată desfasura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. Aşa cum rezultă din cele de mai sus. Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii. 12 . mai puţin activităţile care sunt specificate în anexa 5 din HG1425/2006 (NMA a L 319/2006): Cerinţă minimă: curs de securitate şi sănătate în muncă de nivel bază de 40 de ore. la sediile secundare sau în afară acestora. Condiţii de participare la curs: studii medii tehnice sau profil real. societatea are până la 150 de angajaţi. completarea fişei postului cu activităţile de prevenire şi protecţie pentru care are pregătire. sau societatea are ca domeniu de activitate una din activităţile din anexa 5 din HG 1425/2006 (NMA a L319/2006) acesta trebuie să numească un lucrător desemnat în securitate şi sănătate în muncă cu pregătire în materie de securitate şi sănătate în muncă de nivel mediu sau să apeleze la serviciile unei societăţi abilitate de specialitate. În cazul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie. Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind organizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social. să fie angajatul societăţii. În cazul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute de norme.

precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere. Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură. Reprezentanţii lucrătorilor în CSSM trebuie să fie absolvenţi ai cursului de securitate şi sănătate în muncă. angajatorul sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor. Ca o noutate menţionată expres atât de Legea nr. medicul de medicina muncii. Studii superioare tehnice. 50 din NMA la Legea 319/2006 (HG 1425/2006)). lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă. Subliniem faptul că serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă. nivel bază de 40 ore. activităţile de prevenire şi protecţie în domeniu. De asemenea este important de reţinut că angajatorul trebuie să consemneze în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitatea şi mijloacele adecvate. Înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă – CSSM Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători. acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficientei activităţii. curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 80 de ore.319/2006. curs post universitar de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de cel puţin 180 de ore. Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe: 13 . Când angajatorul isi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru. pe baza de contract. Structura serviciului intern de prevenire şi protecţie va fi stabilită de angajator în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii. cât şi de normele metodologice de aplicare notăm că lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.Şeful serviciului de prevenire şi protecţie trebuie să facă dovada absolvirii cursului de nivel superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (în conformitate cu art. serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice. În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne. Aşa cum rezultă şi din cele de mai sus. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din: • • • • reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

şi. 10. iar un exemplar îl va arhiva.a) sa dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfasura activitatea. 47-51. domiciliul sau resedinta serviciul extern. număr mai redus de incidente de muncă. În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singura persoana. contact permanent cu noutăţile din domeniu. elaborarea şi actualizarea documentelor specifice “De la A la Z”. un raport de activitate semestrial. conform prevederilor art. supervizarea instruirilor periodice şi a reinstruirilor sub semnătură în fişele individuale de instruire. bani şi resurse umane. b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie. când nu am posibilitatea (lipsa timp. economie de timp. aceasta trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior. când nu îndeplinesc condiţiile pentru a numi unul sau mai mulţi lucrători desemnaţi în securitate şi sănătate în muncă. alţi lucrători care pot desfasura activităţi auxiliare. când domeniul meu de activitate se regăseşte în anexa 5 din HG 1425/2006. b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa fie format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior. 14 . Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia isi are sediul. Când externalizez serviciul de prevenire şi protecţie? • • • • când nu îndeplinesc cerinţele legale de organizare a serviciului de prevenire şi protecţie cerute în NMA la Legea 319/2006 (HG 1425/2006). domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de abilitare. Serviciul extern are obligaţia sa transmită inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia isi are sediul. conform modelului prevăzut în anexa nr. Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele: a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către serviciul extern de prevenire şi protecţie. disponibilitate. 35-45. Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior. Avantajele externalizării serviciului de prevenire şi protecţie: • • • • • • • • asistenţă de specialitate permanentă. în doua exemplare. etc. c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi. 47-51. Serviciul extern trebuie sa întocmească. birocraţie redusă. după caz. locuri de muncă mai ergonomice. conform prevederilor art.) de a îmi asuma răspunderea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. în conformitate cu procedura stabilită la art. 47-51. conform prevederilor art. în termen de 10 zile de la data primirii acestuia. Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate şi va restitui un exemplar serviciului extern.

R. în calitate de serviciu abilitat extern. în baza drepturilor conferite de statutul societăţii privind administrarea activităţii acesteia în condiţiile legii. emit următoarea DECIZIE Începând cu data prezentei. funcţia de lucrător desemnat SSM va fi preluată de S. 15 .12.L.ediţia 2006. Administrator al S. 319/2006“.C. MODEL S. sau Începând cu data prezentei. prevederile „Normelor metodologice de aplicare ale legii nr. PROTECT S. cu privire la organizarea activităţii şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. văzând prevederile Legii nr. în temeiul prevederilor Legii nr. ________ /________ privind organizarea activităţii de prevenire şi protecţie Subsemnatul POPESCU Ion. lucrătorul desemnat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este: IONESCU Liviu sau Începând cu data prezentei administratorul Începând cu data prezentei angajatorul îşi asumă atribuţiile pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. cu privire la societăţile comerciale. Începând cu data prezentei angajatorul îşi asumă răspunderea pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă altele decât cele asumate de către serviciul abilitat extern.Decizii privind organizarea activităţii de prevenire şi protecţie în unitate: Exemple: Decizia nr. În caz de necesitate. 123/12. angajatorul va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie sub consilierea unui serviciu de prevenire şi protecţie abilitat.L..31/1990 republicată. în baza contractului nr. 319/2006 .C.Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.2008.R.

8 reprezentanţi. d) 15 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 500 şi 1. pe de alta parte. se pot infiinta mai multe comitete de securitate şi sănătate în munca.000 de lucrători .000 de lucrători .000 de lucrători . cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca va fi stabilită prin contractul colectiv de munca. şi angajator sau reprezentantul sau legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii. În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. c) 10 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători. c) de la 501 la 1.500 de lucrători şi peste.001 la 4. g) peste 4.000 de lucrători . respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.3 reprezentanţi. Angajatorul are obligaţia sa acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. inclusiv cu capital străin. numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.499 de lucrători. Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca. atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca revin reprezentanţilor lucrătorilor. 16 .2 reprezentanţi.000 de lucrători . d) de la 1. aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi. b) 5 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători. după cum urmează: a) de la 50 la 100 de lucrători .001 la 3.III. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători.4 reprezentanţi. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în munca vor fi aleşi pe o perioada de 2 ani. b) de la 101 la 500 de lucrători .6 reprezentanţi.001 la 2. e) 20 de ore pe luna în unităţile având un efectiv de 1. pe de o parte. Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar. regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare. f) de la 3. În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători. e) de la 2. Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în munca în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate. Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de munca şi va fi de cel puţin: a) 2 ore pe luna în unităţile având un efectiv de pana la 99 de lucrători. În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în munca.5 reprezentanţi.7 reprezentanţi. Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Comitetul de securitate şi sănătate în munca este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în munca trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor. reprezentanţii acestora. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca va afişa la loc vizibil copii ale procesuluiverbal încheiat. • analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie. cumpărarea. • analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern. în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie. luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii. conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.Angajatorul sau reprezentantul legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în munca. Angajatorul are obligaţia sa asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în munca cel puţin o data pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. înlocuirea acestuia. în conformitate cu legea. • propune măsuri de amenajare a locurilor de munca. lucrătorilor. inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca. în termen de 10 zile de la data întrunirii. 17 . Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii: • analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie. serviciului extern de protecţie şi prevenire. consultării şi participării lucrătorilor. ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului. • analizează introducerea de noi tehnologii. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia. • analizează alegerea. şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă Pentru realizarea informării. Comitetul de securitate şi sănătate în munca este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca transmite inspectoratului teritorial de munca. şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în munca. a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală. dacă este cazul. • urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie. alegerea echipamentelor. Comitetul de securitate şi sănătate în munca convine cu votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor prezenţi. precum şi menţinerea sau. dacă este cazul. întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca. Comitetul de securitate şi sănătate în munca funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca pot fi invitaţi sa participe inspectori de munca. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar. indicând locul. inspectoratului teritorial de munca şi. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca vor fi convocaţi sa participe lucrătrii desemnaţi. data şi ora stabilite. o copie a procesului-verbal încheiat. reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi. iar componenta comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.

măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate. • analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale. pentru ca membrii acestuia sa îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauza. cat şi la nivel de loc de munca şi tipuri de posturi de lucru. îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării. • Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate şi sănătate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate. la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat. o În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în munca. al medicului de medicina muncii. trebuie sa motiveze decizia sa în faţa comitetului. • Angajatorul trebuie sa transmită raportul. ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală. serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie. • Angajatorul trebuie sa prezinte. Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă • Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în munca toate informaţiile necesare. precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. • dezbate raportul scris. avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă. • efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute. • Angajatorul trebuie sa supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în munca documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca. dacă este cazul. prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an. • analizează cauzele producerii accidentelor de munca. de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor. precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. Exemple: DECIZIE CSSM . măsurile de prim ajutor. în vederea selecţionării echipamentelor optime.FORMULAR 18 . asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de munca şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile. precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie. în termen de 10 zile. inspectoratului teritorial de munca. motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal. • Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în munca punctul sau de vedere sau. cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienta acestora în anul încheiat. măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari. comitetului de securitate şi sănătate în munca un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în munca. cel puţin o data pe an.• urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca.

S C……………. la sediul unitatii din Oradea str.IV. in data 01.SRL Oradea Nr……….19.M. format din următoarele persoane: Preşedinte: ______________________________________ Reprezentant lucratori Medic medicina muncii: ___________________________ Reprezentant lucratori Reprezentanţi angajator: ___________________________ Reprezentanti lucratori Secretar: ______________________ Art.T. _______________________________________ în calitate de Director Executiv al SC _________________________________________ SRL emite următoarea: DECIZIE Art. Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.DECIZIA nr. se desfasoara sedinta comitetului de securitate si sanatate in munca care are urmatoarea ordine de zi: a) analiza planului de prevenire si protectie (art. 319/2006.cap.………………………. 66 (2) din Norma metodologica la Legea nr.2. Art. Se constituie comitetul de securitate si sănătate în muncă la nivelul întregii societăţi.319/2006. Catre . art.. Dna.3.din……………. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt prezentate în anexa 1 la prezenta decizie. 19 . Având în vedere prevederile în Normele Metodologice pentru aplicarea Legii 319/2006..1.2007 ora 15.00.03. DIRECTOR EXECUTIV.___________ din data________________ Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă.46-5) ..îndeosebi Legea nr. BIHOR Avand in vedere prevederile art. I.

precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in viitor (art.intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca.2007. stabilit si prezentat de medicul de medicina muncii. daca este cazul . 2.00 la sediul unitatii din Oradea pentru a participa la sedinta comitetului de securitate si sanatate in munca care are urmatoarea ordine de zi: a) avizarea programului de activitate. Numele si prenumele crt. Nr.precum si mentinerea sau . d) analizeaza documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca . 66 din Norma metodologica la Legea nr. d) prezentarea si aprobarea regulamentului de functionare propriu. a echipamentelor de protectie colectiva si individuala ( art. 319/2006. e) diverse.b) prezentarea listei cu mijloacelor financiare alocate pentru realizarea planului de prevenire si protectie (art.inlocuirea acestuia (art. ora 15. Data Semnatura comunicarii cunostinta de luare la Obs. DIRECTOR GENERAL SC SRL Oradea Nr………. CONVOCATOR Avand in vedere prevederile art. 3. 20 .14 si 15 pct.67-l si art 69) h) diverse.67-e). art. e) analizeaza modul de indeplinire a atributtiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie. c) prezentarea principalelor probleme expuse la curs si convocari.masurile de prevenire si protectie.ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala.67-d)..cat si la nivel loc de munca .la actiunile care au fost intreprinse si loa eficienta acestora in anul incheiat.70).din……………. b) prezentarea tematicii de control la locurile de munca . urmatoarele persoane sunt convocate in data de 30.03.71). f) informarea CSSM cu privire la identificarea riscurilor pentru securitate si sanatate. 1.cumpararea . 186 din Codul Muncii). rezultatul controlului si masurile ce se impun pentru remedierea deficientelor constatate la controlul intern (cf.de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor ( art.67-b).. g) dezbaterea raportului scris prezentat de catre conducatorul unitatii CSSM.masurile de prim ajutor . c) analizeaza alegerea .in vederea selectionarii echipamentelor optime (art.17 din Norma Metodologica la Legea 319/2006).pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (cf art. cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca .atat la nivel unitate .

DIRECTOR GENERAL S.Având în vedere că sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă. 5. _____________________ Nr.C.4. 6.____din _____________ Încheiat cu ocazia întrunirii trimestriale/ocazionale a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă.______din______________ PROCES-VERBAL Nr.S-au discutat următoarele probleme şi s-au luat următorele hotărâri cu votul a doua treimi din numărul celor prezenţi. la care au participat următorii membrii: Funcţia ocupată în unitate/CSSM Numele persoanelor desemnate Presedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă -conducătorul persoanei juridice sau reprezentantul său Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă . acesta este legal întrunit.Conducătorul compartimentului de protecţie a muncii sau persoana desemnată cu atribuţii în domeniu Reprezentantul serviciului medical Reprezentanţii salariaţilor 1. Probleme discutate Hotărâri luate sau divergente Probleme discutate 21 Hotărâri luate sau divergente . 2.

obiecţiile se vor motiva în scris. Semnătura Persoana împuternicită să reprezinte unitatea_________________________ 22 .3. în termen de doua zile de la data întrunirii CSSM.Problemele divergente discutate.

ulterior angajării. cum ar fi afişe. . Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale. 23 . dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate.informarea şi instruirea lucrătorilor. în general. pliante. precum şi persoanele cu dizabilitati. . la recomandarea medicului de medicina muncii. . Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicina a muncii. iar angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice.IV. . Măsurile vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.să angajeze numai persoane care. trebuie protejate impotriva pericolelor care le afectează în mod specific. corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi.să ţină evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. . sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile adecvate. în urma examenului medical şi. Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea medicală. în conformitate cu prevederile legale. toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. ţinerii. angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare. astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească. Examenul medical Examenul medical constituie una dintre măsurile organizatorice de prevenire. lehuzele sau femeile care alaptează.ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii. . . controlul psihologic periodic. Serviciile de prevenire şi protecţie au următoarele îndatoriri: .grupurile sensibile la riscuri specifice. organizate ca unităţi publice sau private.furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. după caz. angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: . . ANGAJAREA ŞI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI 1.măsurile privind securitatea. necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic. a testării psihologice a aptitudinilor. cum ar fi: femeile gravide. cat şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii. 2. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.să ia măsurile corespunzătoare pentru ca. .să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă. atunci când îi încredinţează sarcini. anterior angajării în muncă. . prin cabinete de medicina muncii din întreprinderi. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. în zonele cu risc ridicat şi specific.să ţină evidenşa posturilor de lucru care.să asigure informarea fiecărei persoane. după caz. Introducere În cadrul responsabilităţilor sale.

Pe de altă parte. Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă se efectuează obligatoriu pentru: a) lucrătorii care urmează a fi angajate cu contract pe perioadă determinată sau nedeterminată. prin orientarea subiecţilor care prezintă o susceptibilitate anormală la acţiunea unor noxe profesionale sau deficienţe care constituie factori favorizanţi pentru accidentare către profesiuni sau locuri de muncă fără riscuri profesionale. c) faptul că lucrătorul care urmează a fi angajat un prezintă o afecţiune ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaţi loc de muncă. . b) lucrătorilor care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu factori nocivi profesionali. private.secţii de medicină a muncii din institute de sănătate publică.cabinete de medicina muncii din centre medicale. . elevii. e) ucenicii. şiinţifice. depistarea bolilor profesionale într-un stadiu incipient previne agravarea îmbolnăvirii şi posibilitatea instalării invalidităţii. Angajatorii. Sub aspect organizatoric. trebuie să respecte reglementările legale privind examenul medical la care sunt supuşi lucrătorii. Angajaţii nu pot fi implicaţi în costurile aferente examenului medical specific riscurilor profesionale. statistice. publice. d) lucrătorii care sunt transferaţi sau detaşaţi în alte locura de muncă sau activităţi. 24 . b) compatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă. examenul medical are un important rol profilactic. cu asigurarea fondurilor necesare. studenţi.Medicii de medicina a muncii ai serviciilor medicale externe pot supraveghea sănătatea lucrătorilor în: .compartimente de medicina muncii de la autorităţii de sănătate publică (ASP) teritoriale. . c) lucrătorilor care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 12 luni pentru locurile de muncă fără expunere la factori nocivi profesionali. periodic. contribuind la eliminarea acelor cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale care au ca substrat lipsa. el contribuie la micşorarea incidenţei bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă. El trebuie să fumizeze date complete asupra stării de sănătate a personalului în momentul repartizării acestuia la locurile de muncă. d) faptul că lucrătorul care urmează a fi angajat un prezintă afecţiuni ce pun în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate. poate modifica metodologia de supraveghere medicală în urma argumentării medicale. la reluarea activităţii şi consultaţii spontane (ultimele două. lucrătorii care urmează a fi instruiţi pe meserii şi profesii. Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabileşte: a) aptitudinea/aptitudinea condiţionată/inaptitudinea permanentă sau temporară de muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îl va desemna să lucreze. respectiv starea anormală a sănătăţii acestuia. Examenul medical constituie o importantă măsură de prevenire. Pe de o parte. examinări speciale). e) faptul că lucrătorul care urmează a fi angajat un prezintă un risc pentru sănătatea populaţiei căreia îi asigură servicii. în costurile îmbolnăvirilor profesionale. ale accidentelor de muncă şi ale reabilitărilor profesionale după bolile profesionale sau accidente de muncă. f) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia. În condiţiile muncii industriale. examenul medical cuprinde următoarele etape: la angajarea în muncă. de adaptare.secţii clinice sau compartimente de medicină a muncii şi boli profesionale. Examenul medical la angajarea în muncă are ca scop identificarea oricărei afecţiuni care ar putea împiedica exercitarea unei anumite profesii. insuficienţa sau deficienţele unor însuşiri fizice şi psihice ale executantului. Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare şi fişa de expunere la riscuri profesionale. Identificarea unor noi riscuri profesionale. inclusiv aspectele cărora trebuie să Ii se acorde o atenţie deosebită cu ocazia examenelor medicale ulterioare.

În cazul depistării unei afecţiuni profesionale sau a unei boli care poate împiedica desfăşurarea în bune condiţii a muncii. în două exemplare. completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical de angajare mai sus menţionat. a dosarului medical şi a examenelor medicale complementare şi suplimentare. cazul va fi analizat în mod amănunţit pentru a se stabili: -dacă este posibilă continuarea activităţii la acelaşi loc de muncă. Periodicitatea examenului se stabileşte de către medicul întreprinderii. psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului. se face după o întreruptă a activităţii de minim 90 de zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive. Examenul (controlul) medical de adaptare şi periodic. cu informarea angajatorului. efectuate în conditii obişnuite. Tehnica efectuării examenului periodic este identică celei a examenului la angajare. dar cu expunere minimă sau nulă la noxa respectivă. Periodicitatea examinării periodice este stabilită prin reglementări şi ea poate fi modificată numai la propunerea medicului de medicina muncii. -dacă se impune instituirea unui tratarnent.În cazul transferului. Controlul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor. Medicul de medicina muncii în baza fişei de solicitare. în cadrul aceleiaşi profesii.confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesieei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii 25 . -apt condiţionat numai pentru anumite munci. Examenul medical la reluarea activităţii. Controlul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicaţia medicului de medicina muncii. indiferent de tipul contractului de muncă. -dacă se impune pensionarea. lucrătorul este obligat să prezinte şi copia dosarului medical de la servicial medical de medicina muncii care a deservit local său de muncă anterior În cursul examenului medical la încadrare se au în vedere şi unele afecţiuni. în cadrul limitelor maxime şi minime fixate prin instrucţiuni pentru fiecare ramură de activitate. dar nu mai mult de un an. afecţiunile care s-ar putea agrava în condiţiile oferite de mediul de muncă. efectuată în condiţii speciale. solicitările şi riscurile profesiei şi locului de muncă se apreciază dacă acesta este: -apt pentru orice muncă. -dacă este necesară schimbarea temporară sau definitivă a locului de muncă. unul pentru angajator şi celălalt pentru angajat. a fişei de expunere la riscuri profesionale. fiziologice. -inapt temporar pentru orice muncă sau pentru locul de muncă respectiv. sau se impune recalificarea în altă profesie. Acest examen are ca scop: . în două exemplare. unul pentru angajator şi celălalt pentru angajat. de asemenea. precum şi deficienţele de ordin fizic sau psihic care ar putea favoriza boli profesionale sau accidente de muncă. medicul de medicina muncii face propuneri pentru: a) adaptare a postului de muncă la caracteristicile anatomice. c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional a acelor lucrători care necesită o supravegehere medicală deosebite. b) îndrumare a lucrătorului care a urmează a fi angajată către alte locuri de muncă. -apt condiţionat numai pentru o anumita muncă. În funcţie de rezultatul examenul medical la angajarea în muncă. în termen de 7 zile de la reluarea activităţii. Din compararea aptitudinilor fizice şi psihice ale celui ce solicită încadrarea cu cerinţele. Rezultatele se înregistrează în dosarul medical şi concluzia se finalizează prin completarea fişei de aptitudine de către medicul de medicina muncii. Rezultatele examenului clinic şi a celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.

metodologia de evaluare a stării de sănătate a populaţiei active. îi va convoca pe medicul de medicina muncii implicat şi pe persoana examinată în 26 . în repartiţia la locurile de muncă în cadrul aceleiaşi profesii sau meserii. În atingerea acestor obiective examenul psihoIogic este implicat la mai multe instanţe: în orientarea şcolară şi profesională. care este împuternicit să ia toate măsurile necesare unei supravegheri medicale individuale şi/sau collective pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a acidentelor de muncă. personalul expus la noxe profesionale trebuie examinat. care se adresează medicului de medicina muncii de la ASP judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Medicul de medicina muncii poate efectua acest examen ori de câte ori îl consideră necesar.stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a profesiei/funcţiei. -în cazul transferării în altă muncă sau la alt loc de muncă. în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii deciziei. -în cazul modificării procesului tehnologic. detectarea şi prevenirea cauzelor de ordin psihologic ale disfuncţiilor şi accidentelor în cadrul sistemului om . la angajare. Exigenţele faţă de examenul psihologic devin şi mai mari în cazul selecţiei sau avizării angajării la locuri de muncă cu grad ridicat de periculozitate şi risc mare de accidentabilitate. B. care poate cuprinde şi recomandări lămuritoare. Examenul psihologic. Acest examen trebuie finalizat printr-o decizie a medicului de medicina muncii.în funcţie de natura bolii sau a acidentului pentru care lucrătorul a absentat. pe de altă parte. în promovarea pe un loc de muncă de nivel mai înalt de competenţă sau cu indice ridicat de risc. pentru menţinerea sănătăţii şi capacităţii de muncă. Alături de cel medical. Consultaţii spontane. Medicul de medicina muncii de la ASP. şi capacităţile reale ale individului. Alte prevederi: A. în următoarele situaţii: -înainte de reluarea lucrului după o boală profesională curabilă. Pe baza profilului rezultat. se întocmeşte referatul final şi se emite avizul de aptitudine şi utilizare în muncă. dacă este cazul. ale locului de muncă. pe de o parte. în general. cât şi pentru subiectul testat. în selecţia profesională. permiţându-i să se cunoască mai bine şi să-şi corecteze. test serologic pentru lues etc.reorientarea spre un alt loc de muncă care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă. raportul dintre aspiraţii. la reluarea muncii se poate completa cu examinări specifice sectorului de activitate (coprocultură. Pe lângă examenele medicale de la angajare şi periodice. în special. după metodologia şi tehnică de la angajare. şi capacităţile reale. acesta urmăreşte două obiective esenţiale şi anume: asigurarea unei concordanţe cât mai depline între sarcinile şi cerinţele obiective ale profesiei. RPA. privind inaptitudinea de muncă. dorinţe. periodică. -la părăsirea definitivă a unităţii. În sistemul acţiunilor şi măsurilor destinate realizării unei eficienţe optime şi unei securităţi maxime a omului în procesul muncii un loc important trebuie să-l ocupe examenul psihologic. pentru personalul expus la noxe. Orice angajat poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie condiţiilor de muncă şi activităţi desfăşurate. pretenţii. în avizarea periodică a menţinerii în funcţie (la locul de muncă dat). dacă aceasta implică noi riscuri de accidentare sau îmbolnavire.sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă.. . -înainte de reluarea lucrului după orice boală sau accident cu incapacitate temporară de muncă de cel puţin 15 zile. Examenul special. Pentru protecţia sănătăţii comunitare. utile atât pentru conducerea întreprinderii. eventual. Lucrătorul examinat poate introduce recurs contra deciziei medicului de medicina muncii.) la indicaţia cabinetului de medicina muncii şi/sau a autorităţii de sănătate publică (ASP) teritoriale (medicina muncii şi/sau epidemiologic) cu acordul partenerilor sociali.

În cazul schimbării cabinetului de medicina munci. astfel: cabinetul de medicina muncii va păstra dosarele medicale. b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer. în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru. Dosarul medical şi fişa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la cabinetul de medicina muncii unde s-au efectuat examenul medical de angajare şi controlul medical periodic. La transferul în altă unitate. Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. cabinetul de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie. C. e) la executarea unor lucrări speciale. iar angajatorul va păstra lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine). înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator. au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în munca. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii. Angajatorii în procedură de faliment vor informa cabinetul de medicina muncii şi vor preda înregistrările medicale ASP judeţene sau a municipiului Bucureşti. Instruirea personalului Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unităţii respective. Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere şi/sau unitate exterioară.elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. Dosarul medical este protejat de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical şi este necomunicabil angajatorului. care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie. b) periodică şi ori de câte ori este necesar. Medicului de medicina muncii şi medicul de familieal lucrătorului se vor informa reciproc şi operativ referitor la apariţia unor modificări în starea de sănătate al lucrătorului. Instruirea trebuie să fie: a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri. Lucrătorii au acces la toate informaţiile referitoar la starea lor de sănătate. lucrătoruluii se vor înmâna copii ale dosarului său medical şi ale fişei de expunere la riscuri profesionale.verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent. precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru. precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca. Înregistrările medicale vor fi păstrate o perioadă de timp cel puţin egală cu durata medie de expunere – afectate a stării de sănătate pentru fiecare categorie de risc profesional. Printre activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii se regăsesc următoarele: . d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru. să primească informaţii adecvate privind aspectele care privesc aceşti lucrători. stabilite prin fişa postului. pe durata desfăşurării activităţilor. fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională. . 27 . Decizia medicală va fi consemnată de medicul de medicina muncii de la ASP într-un proces verbal şi va fi comunicată în scris angajatorului. 3.termen de 21 zile lucrătoare de la data primirii recursului. La întreruperea temporară (şomaj) sau definitivă (pensionare) a activităţii lucrătorului. specifice locului de muncă şi postului său: a) la angajare. care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa.

sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. Instruirea introductiv-generală se face: a) la angajarea lucrătorilor. b) instruirea la locul de munca. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează în timpul programului de lucru. a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.urmărirea actualizării planului de avertizare. Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective.. în muncă. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generală. Instruirea introductiv-generală se face de către: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. conduc la formarea comportamentului normal. în general.asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. d)lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de munca temporar. c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta. sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie. stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. . asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite. b) lucrătorilor detaşati de la o întreprindere şi/sau unitate la alta. c) instruirea periodică. dezvoltă orientarea corectă faţă de riscuri şi stimulează capacitatea de mobilizare în raport cu acestea. lnstruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii reprezintă ansamblul de activităţi organizate prin care se urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii face parte din pregătirea profesională şi se realizează prin: -învăţământul tehnic profesional (liceal şi superior). care urmăreşte asigurarea unei pregătiri generale privind securitatea şi sănătatea în muncă a populaţiei potenţial active. Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. prin care sunt pregătiţi specialiştii în securitatea şi sănătatea în muncă. Perioada în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de muncă. sau b) lucrătorul desemnat. prin care se constituie pregătirea specifică activităţii desfăşurate a populaţiei active. Conţinutul procesului de instruire este format din totalitatea informaţiilor aferente sferei securităţii şi sănătăţii muncii care. 28 .elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii. . . . Forme de instruire. prin asimilare şi repetare. optim. instruirea are ca scop eliminarea sau micşorarea numărului erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor de securitatea muncii. -instructajul de securitate şi sănătate în muncă. -învăţământul superior de specialitate. Ea se realizează practic prin intermediul proceselor de instruire -procese de transmitere a informaţiei de securitate şi sănătate a muncii.întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Considerată una din cele mai importante măsuri de prevenire.

Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţii şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor. b) consecinţele posibile ale necunoasterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă. sau c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator. Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale. c) riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională specifice unităţii. b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru. Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la instruirea introductiv generală. Instruirea la locul de muncă va cuprinde: a) informaţii privind riscurile de accidentare şi imbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru. sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie. următoarele probleme: a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă. în general. în grupe de maximum 20 de persoane. c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate şi de a-I familiariza pe noul angajat cu măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii pe care o va desfăşura. Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate. Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă. Lucrătorilor detaşati de la o întreprindere şi/sau unitate la alta şi lucrătorii puşi la dispoziţie de către un agent de muncă temporar nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au insuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală. Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă. În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune. Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă. Sunt exceptate persoanele neangajate cărora li se vor prezenta succint activităţile. aceasta nu va fi mai mică de 8 ore. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire. 29 . împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. sau b) lucrătorul desemnat. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. în principal.

Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. Durata instruirii periodice prevăzute mai sus nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. şi nu va fi mai mare de 6 luni. a mijloacelor de alarmare. Instruirea periodică prevăzută mai sus se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. sau d) serviciul extern de protecţie şi prevenire. care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor. împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare. Toate cele trei forme de instruire se încheie prin testarea cunoştinţelor asimilate conform unor metodologii de testare specifice. Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la instruirea introductiv generală şi cea de la locul de muncă şi are drept scop reîmprospatarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice. inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate. Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de câte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală. c) la reluarea activităţii după accident de muncă.d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru. sau b) lucrătorul desemnat. f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru. sau c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire. e) instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfăşura şi exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. d) la executarea unor lucrări speciale. evacuare şi de prim ajutor. confirmand astfel că instruirea a fost facută corespunzător. Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii. intervenţie. b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii. 30 . în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent.

Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou. conform modelului din anexa nr. forme şi mijloace specifice pentru răspândirea în rândul lucrătorilor a unor idei şi informaţii menite să formeze şi să consolideze opinii. reguli privind instruirea şi insoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii.1425/2006. Formarea şi perfecţionarea personalului Instruirea şi perfecţionarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ocupă un loc deosebit în ansamblul măsurilor pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective. 31 . 12 a HG nr. Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului. în cazul vizitatorilor. cu indicarea materialului predat. reprezintă o problemă deosebit de complexă. deoarece în timpul controalelor este mult mai uşor să constaţi lipsa unei apărători sau dispozitiv de protecţie decât să pătrunzi în nivelul de cunoaştere şi stăpânire de către lucrători a regulilor de securitate şi sănătate în muncă. conform modelului din anexa nr. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare. în general. care desfăşoară activităţi pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator. După efectuarea instruirii. a duratei şi datei instruirii. 4. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. complex şi multilateral de metode. eliminarea cauzelor de natură organizatorică care conduc la accidente datorate nesocotirii normelor de securitate şi sănătate în muncă.1425/2006. completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini. respectarea şi aplicarea prevederilor legale. de către conducătorul grupului.Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. Practica demonstrează că o mare parte dintre accidentele de muncă se produc datorită încălcării normelor de securitate şi sănătate în muncă. Dacă pentru eliminarea cauzelor accidentogene rezultate din neajunsuri de ordin tehnic pot fi luate măsuri într-un timp relativ scurt. imediat după verificarea instruirii. 11 a HG nr. Instruirea prevăzută mai sus se consemnează în fişa de instruire colectivă. de către executanţi. dacă se constitue ca un sistem organizat. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. a normelor de securitate şi sănătate în muncă. angajatorul stabileşte. fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau. care nu stăpânesc regulile meseriei sau profesiei până la gradul de înţelegere a pericolului pe care-l prezintă nerespectarea lor. atitudini şi comportamente corespunzătoare în cea ce priveşte cunoaşterea. fără a se întocmi fişa de instructaj. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi insoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator.

Conţinutul procesului de instruire cuprinde totalitatea informaţiilor aferente meseriei sau profesiei şi locului de muncă care, prin asimilarea lor, conduc la formarea deprinderilor de securitate a muncii, dezvoltă orientarea corectă faţă de riscuri, stimulând totodată capacitatea de mobilizare faţă de sarcina de muncă şi eliminarea riscurilor specifice meseriei. Pregătirea şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează prin: - învăţământul tehnic profesional (liceal şi superior), care urmăreşte asigurarea unei pregătiri generale privind securitatea şi sănătatea în muncă; - învăţământul superior de specialitate, prin care sunt pregătiţi specialişti în securităţii şi sănătăţii în muncă; - cursuri postuniversitare; - cursuri de perfecţionare; - şedinţe de pregătire, instruire, informare; - simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. Întrucât în majoritatea proceselor de muncă nu se poate face o delimitare netă între cerinţele pur tehnologice de eficienţă şi cele de securitate a muncii, între ele existând o îmbinare organică, în reţelele de învăţământ cunoştinţele de protecţie a muncii sunt în cea mai mare parte incluse în cursurile de pregătire profesională, programele analitice cuprind cursuri speciale sau capitole de securitate şi sănătate în muncă. Formarea şi perfecţionarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are în vedere pregătirea personalului cu răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: angajator, lucrător desemnat, servicii de prevenire şi protecţie interne şi externe, reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, aceasta în conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă, HG nr.1425/2006 precum şi cu celelalte acte normative ce privesc perfecţionarea în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Lucrătorii desemnaţi şi reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare care poate fi realizată pe cheltuiala angajatorilor, în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii. Lucrătorii desemnaţi trebuie sa aibă, în principal, atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel mult, atribuţii complementare. La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. Angajatorul trebuie sa dispună de un program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi. Documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt: a) filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de prestatorii de servicii; d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea. Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor sunt: a) conţinutul să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare; b) să prezinte informaţia într-o formă accesibilă, completă şi uşor de asimilat; c) conţinutul şi realizarea să fie în concordanţă cu nivelul de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează.
32

Documentaţiile pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare judeţene sau a municipiului Bucureşti. Pentru completarea instruirii realizată în întreprindere se mai practică informări, filme, conferinţe etc., pe teme de securitate şi sănătate în muncă. Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele: a) nivel de baza; b) nivel mediu; c) nivel superior. Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt: a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut mai jos, cu o durată de cel puţin 40 de ore: 1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate în muncă 2. Concepte de bază referitoare la securitate şi sănătate în muncă 3. Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor 4. Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderi şi/sau unităţii 5. Acordarea primului ajutor. Nivelul de bază se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului. Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt: a) studii în învăţământul postliceal în profil tehnic; b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut mai jos, cu o durată de cel puţin 80 de ore: 1. Cadrul legislativ general referitor la securitate şi sănătate în muncă 2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor 3. Organizarea activităţii de prevenire 4. Acţiuni în caz de urgenţă: planuri de urgenţă şi de evacuare, prim ajutor 5. Elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie 6. Evidente şi raportări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului. Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior sunt: a) studii superioare tehnice; b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut mai sus, cu o durată de cel puţin 80 de ore; c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel puţin 180 de ore. Nivelul superior se atestă prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute mai sus. Cerinta minimă prevăzută mai sus este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a absolvit o formă de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Cursurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi conform prevederilor art. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
33

Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare cel puţin nivelului de bază. Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

Exemplu de completare a fişei de instruire individuală la angajare FIŞA DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă NUMELE ŞI PRENUMELE: MĂRGINEAN IOAN; LEGITIMATIA, MARCA: 425; GRUPA SANGUINA: 01; DOMICILIUL: Târgu Mureş, Str. Cutezanţei, Nr.12/3; Data şi locul naşterii: Iernut, MS, 1961.10.26; Calificarea: mecanic auto Funcţia: muncitor; Locul de muncă: SC AUTO SERVICE SRL; Autorizaţii (I.S.C.I.R. S.A.): Traseul de deplasare la/de la serviciu: str. Cutezanţei - Bdul.1 Dec.1918 – str. Gh. Doja – str. Budiului, durata de deplasare – 20 min., auto – transport în comun;
1).

INSTRUIREA LA ANGAJARE

Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data 01.04.08 timp de 8 ore, de către IONESCU Liviu având funcţia de persoană abilitată ( S.C. PROTECT S.R.L. ); Conţinutul instruirii: L. 319 / 2006; N.M.A.; H.G. 971 / 2006; C.N.L. (C.S., C.A.); R.S.U.; I.I.U.; P.A.; P.S.I.; P.A.A.I.E.; C.R. + R.A.; R.I.; C.C.M.;
Semnătura celui care a Semnătura celui efectuat instruirea instruit __________________________ ____________________ Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor

__________________________

lucrător

lucrător desemnat

administrator sau şef ierarhic

2). INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCĂ
34

Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data 02 04.08 loc de munca/post de lucru mecanic auto timp de 8 ore, de către POP Ioan având funcţia de: conducător L.M. Conţinutul instruirii: E.R.A.I.P., P.P.P., I.P., D.P. – P.A., P.S.I., P.A.A.I.E., P.L.; A.T.; H.G. 971 / 06; H.G. 1028 / 06; H.G. 1048 / 06; H.G.1051 / 06, H.G.1091 / 06; H.G.1136 / 06; H.G.1146 / 06;H.G.1875 / 06, H.G. 1876 / 06, H.G. 300 / 06, H.G. 493 / 06, H.G. 1058 / 06 Semnătura celui care a
Semnătura celui instruit ____________________ angajat conducător loc de muncă Semnătura celui care a efectuat instruirea

__________________________

verificat însuşirea cunoştinţelor

__________________________
lucrător desemnat sau şef ierarhic

3). ADMIS LA LUCRU Numele şi prenumele: POPESCU Ion Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.): administrator Data 02.04.2008 şi semnătura_________________________
ştampila angajator

Exemplu de completare a fişei de instruire individuală – instruirea periodică Data instr. 02.05.0 8 Durata Semnătura celui Ocupaţia Mecanic auto Material predat E.R.A.I.P. –mecanic auto, P.P.P. – mecanic auto, IP – mecanic auto H.G. 1164/06, D.P. – P.A. - arsură instruit care a instruit semnătură conducăto r loc de muncă care a verificat instruirea semnătură lucrător desemnat, şef ierarhic

2

semnătură angajat

Exemplu de completare a fişei de instruire colectivă Întreprinderea/unitatea S.C. FLORESCU S.R.L. Târgu-Mureş FIŞA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ – model completat privind securitatea şi sănătatea în muncă Întocmită azi: 28.03.2008 Subsemnatul PANŢURU Dorin având funcţia de lucrător desemnat ssm am procedat la instruirea unui număr de 3 persoane de la Şcoala de şoferi amatori, conform tabelului
35

nominal, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele 21 – 24.04.2008. În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: Legea 319/2006 art.22-23, H.G.1425/2006, Capitolul VI (art. 101-107), Instrucţiuni generale de Securitate si Sănătate pe platforma industrială S.C. FLORESCU S.R.L., H.G.300/2006, Anexa 2 – Lista de riscuri specifice,Anexa 4 – Cerinţe minime generale pentru locuri de muncă din şantiere, H.G.1091/2006, H.G.971/2006, H.G.1048/2006, test grilă de verificare, puncte de prim ajutor, evacuare şi locuri de adunare. Prezenta fişă de instruire se completează în două exemplare şi se va păstra la după cum urmează: 1 exemplar la serviciul SSM S.C. FLORESCU S.R.L. şi 1 exemplar la conducătorul grupului de persoane (sau la persoana vizitatoare). Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Numele şi prenumele Popescu Vasilică Augustin Doru Dumitrache Georgeta

Act identitate/grupa sanguină MS 12123 (AII) MS 11034 (0I) PH 13243 (BIII)

Semnătura

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar Popescu Ion (Şcoala de şoferi amatori) Semnătura conducător grup vizitatori Notă: Fişa se completează în 2 exemplare În completarea fişei de instruire se pot folosi prescurtări cu condiţia ca acestea să fie explicitate după cum urmează:
36

N. 1136/2006.G.A.R. 1051/2006.A.P.A. H.L.E. 2. (ex. C. H. (ex.A. A.G.G. P.S. H. E. – eliminarea. H. 1048/2006 H.M. 8 ore. U.Legea 319/2006.G. 1093/2006.A. PPP sudor) – prelucrarea Planului de prevenire şi protecţie la nivelul locului de muncă.I. – Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii. IP sudor) – instrucţiuni proprii întocmite la nivelul locului de muncă.R.A.G.I. – furtună cu grindină). 971/2006 .A.G. 3.H. 1092/2006. – rănire. VIII şi cap.G.T. Durata minimă de efectuare a instruirii introductiv generale este de: 1.P.G. 2.P. VII. cap. H.P.R.A.C. – prezentare trusă de prim ajutor. (ex. 1007/2006.S. H.I. – Regulament de ordine interioară – capitolul privitor la securitate şi sănătate în muncă. VI. R. H.G..G. acţiune.G.G. S.I. 1876/2006.G.I. evitarea riscurilor specifice locului de muncă (Exemplu: E.I. H.(ex.Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă. P. 1425 / 2006.. C.G. – caz – demonstraţii practice de prim ajutor şi simulări pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.A. situaţii şi proceduri de alarmare.P. 493/2006. 1058/2006. HG 1425/2006(NMA). – Cercetarea accidentelor . intervenţie şi evacuare. 1875/2006. D. C. – măsuri generale privind stingerea incendiilor. 300/2006. – planuri de acţiune.A.A. cap. R. Exemplu de test pentru verificarea cunoştinţelor dobândite cu ocazia IIG şi ILM Punctaj realizat ______ din 10 Rezultat: ______________________ Examinator: ___________________ Semnătura: ___________________ Angajator: _____________________ Semnătura:_____________________ Unitatea: ________________________ Data: ___________________________ Nume prenume: __________________ Verificarea însuşirii cunoştinţelor de Securitate şi Sănătate în Muncă în cadrul instruirii introductiv generale 1. H. Instruirea la locul de muncă se efectuează la: 37 .R.M. 1028/2006.E.A. PL activitate de aşchiere) – proceduri de lucru specifice.P. H. T. – remediere apărători). intervenţie şi evacuare (exemple: D. P. P. folosirea stingătoarelor de incendiu cu pulbere.Legea 319/2006. C. alarmare. – P. – codul rutier şi regulamentul de aplicare. + R. S.P.L 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. S. P. – măsuri acordare prim ajutor. – Contravenţii şi infracţiuni . H. cap. H. 1091/2006. – Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin H. ERAIP sudor) – evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă.E. 4 ore.I.G.R.A. IX. – P. – Contractul colectiv de muncă la nivel de societate – capitolul privitor la SSM.R. P. H. 30 minute.A. I.G. 1146/2006 E. – accidentul de traseu.I.

Conform instrucţiunilor proprii 8. Exemplu de tematică de instruire pentru instruirea periodică 38 APROBAT Administrator . 4. angajatorii au următoarele obligaţii: 1. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană sau de alte persoane participante la procesul de muncă. Alimentaţia de protecţie se acordă: 1. 6. angajatorului. 9. 3. minim 2 m. să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă. Intervalul între două instruiri la locul de muncă este de: 1. ambelor categorii. 1. 2. 3. 1 lună. Accidentul de muncă colectiv este: 1. 3. obligatoriu şi gratuit de către angajatori. 3. să ia măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale. să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 2. să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniu securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. numai la angajare. 2. la executarea unor lucrări speciale. Prin lucrul la înălţime se înţelege activitatea desfăşurată la înălţimea de: 1. după utilizare să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. accidentul de traseu care produce invaliditate. Instruirea periodică suplimentară se face în următoarele cazuri: 1. 5. inclusiv la alegerea echipamentului de muncă. Legea nr. accidentul care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile. 4. Care dintre obligaţiile de mai jos referitoare la securitate şi sănătate în muncă le revin lucrătorilor conform prevederilor legale: 1. accidentul care a produs accidentarea a cel puţin trei persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.biroul personal. 2. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. 3. în locurile de muncă ce impun acest lucru. 7. la întoarcerea din concediu a lucrătorului. 3. locul de muncă. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. În vederea asigurării condiţiilor de sănătate şi securitate şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 10. se suportă în proporţie de 50% de lucrător. minim 6 luni. 5. când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare. 3. minim 4 m. obligaţii ce revin: 1. cabinetul de Protecţia Muncii. a substanţelor periculoase sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. 4. 2. să furnizeze instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 3. 2. 2. 2. să asigure cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. salariatului. 3. 2. 319 / 2006 stipulează obligaţii pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Prim ajutor: arsuri 4. 95-97 2.G. H. V. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 11 1. Art. 1-2 2. Prim ajutor: insolaţii.G. Art. 14-15 2.: 1425/2006 . Plan de prevenire şi protecţie: echipă construcţii 3. Prim ajutor: stări de şoc(insuficienţă circulatorie) 4.NMA: Cap.: 1425/2006 .NMA: Cap. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 8 1. Legea 319/2006: Cap.NMA: Cap.III.9-11 3. şoc termic. Anexa I. 9-11.G.: 1425/2006 . Art. 13 2. H. I. Prim ajutor: leziuni ale ochilor 4. III.S. 20.III.NMA. II. 22-23 2.16. II. ciclu de instruire ianuarie 2007 decembrie 2007 Personal: echipă construcţii Nr. Legea 319/2006: Cap. 15.M. II. ________/___________________ A. Art. Art. Legea 319/2006: Cap. Art. DATA TEME PRELUCRATE 1 1. Prim ajutor: leziuni 5. 7 2.G. 74-82 2. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 5 1. H:G: 1048/2006: Cap. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 3 1.: 1425/2006 . 3-4 2. V. 19. Art.-II. 16-20 3.: 1425/2006 . Prim ajutor: electrocutări 4. Cap. deshidratări 4. Art. H. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 7 1.. Art.NMA: Cap. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii 3. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii 3. IV. 5 2.14-15 3. II. H:G: 1048/2006: Cap. Art. Art. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 10 1. Art. ERAIP echipă construcţii 3. Fişa: ____________ 3.G. Legea 319/2006: Cap. V. Prim ajutor: hemoragii interne 4. I. Diverse informaţii conexe: circulaţia internă 9 1. Legea 319/2006: Cap. III. 24-25 39 . Prim ajutor: amputare de membre(membre secţionate) 4. Prim ajutor: degerături 4. Art. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 4 1. Art.. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii 3. I.TEMATICĂ PENTRU INSTRUIREA PERIODICĂ S. Anexa 1 3. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 2 1. Art. Instrucţiuni proprii: echipă construcţii 3. II. III. H. H:G: 971/2006: Cap. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 6 1. 83-94 2. Legea 319/2006: Cap.Nr. H:G: 355/2006: Cap. Art. H. Prim ajutor: intoxicaţii(otrăvire) 4. H:G: 1028/2006: Cap.

VI. II. ERAIP – loc de muncă. H.T. Lucrătorul desemnat. reîntoarcerea 3. Prim ajutor: intoxicaţii(otrăvire). H:G: 1028/2006: Cap. Prim ajutor: înecare 4. Secţiunea 3. 8.7 3. Diverse informaţii conexe: organizarea activităţii PSI echipamentului de muncă. _________________ 40 .: 971/2006 (semnalizări) mare de 30 de zile. Cap. precum şi modificări ocupaţionale în societate conform legislaţiei specifice. Legea 319/2006 . 4.  H. V.G. Art. IV. Diverse informaţii conexe: __________________________________________ 1. H.. 4. muncă).: 1425/2006 . H:G: 1091/2006 (prescripţii minime SSM la locul de din concediu medical/maternal. şoc termic. III. Se va efectua la: schimbarea 1. Cap. Plan de prevenire şi protecţie introducerea/modificarea de tehnologie. locului de muncă. 6. deshidratări introducerea/modificarea 5.S.G.NMA: Cap. Art.M. Cap I. C. 5. 2  Prelucrare procese verbale de control I. Instrucţiuni proprii: specific loc de muncă lucrări specifice. execuţia de 2.G. 6. 12-16 3. Secţiunea 1.TEMATICĂ PENTRU REINSTRUIRE S.12 2. 1425/2006. 9.TEMATICĂ PROPUSĂ PENTRU: „Diverse informaţii conexe”  Organizarea activităţii în caz de situaţii de urgenţă  Cod rutier  Legea 319/2006. insolaţii. VI. muncă. H:G: 1146/2006 (utilizarea echipamentelor de lipsă de la locul de muncă mai muncă). Cap. 5. 98-100 2. Diverse informaţii conexe: raportul medicului B. accident de 4. prezentul act se va revizui în termen de 30 de zile. H:G: 971/2006: Anexa 2. Prim ajutor: arsuri hipotermie (expunerea prelungită la frig) 4. VII.M.  Prelucrare cazuri de evenimente produse 1 Notă: În caz de modificări legislative în domeniu.

V. ÎNTOCMIREA INSTRUCŢIUNILOR PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU UN LOC DE MUNCĂ În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să elaboreze instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. Metodologia elaborării instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă a fost prezentată în fasciculul „Cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă” al acestui curs. Faţă de cele prezentate în capitolul amintit, mai dorim să subliniem doar faptul că în legislaţia de securitate şi sănătate în muncă recent intrată în vigoare, instrucţiunile proprii ale angajatorului au căpătat un rol de prim ordin în activitatea de prevenire şi protecţie. Aceasta deoarece legiuitorul a anulat răspunderea statului în stabilirea de măsuri specifice de securitate şi sănătate în muncă obligatorii pentru toţi angajatorii care organizează procese de muncă, abrogând normele specifice de securitate a muncii. Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă constituie doar colecţii general valabile, rămânând în sarcina angajatorului să identifice modalităţile concrete de îndeplinire a acestora. Din acest motiv, instrucţiunile proprii au acest statut nou, de reglementări de bază în activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, ca atare, vor fi utilizate cu prioritate în activităţile de instruire la locurile de muncă şi periodice. Instrucţiuni proprii Instrucţiunile proprii de securitate trebuie să fie redactate astfel încât să poată fi înţelese de toţi lucrătorii de la locul de muncă respectiv. Instrucţiunile proprii de securitate trebuie să se refere la: - instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - supraveghereaşi organizarea locurilor de muncă; - echipamente de muncă; - căi de circulaţie, - locuri de muncă în aer liber; - zone periculoase; - căi şi ieşiri de urgenţă; - mijloace de evacuare şi salvare; - exerciţii de securitate; - echipamente de prim ajutor. Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al utilizării în siguranţă a echipamentelor de muncă. Pentru aplicarea instrucţiunilor proprii, angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor, să ia măsuri şi să furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi iminent. Numărul lucrătorilor, instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie sa fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii. Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. Angajatorul trebuie să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
41

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe. Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor de mai sus, lucrătorii au următoarele obligaţii: a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; d)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; e)să aducă la cunostinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană; f)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; g)să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. Exemple INSTRUCTIUNE PROPRIE Model instrucţiune proprie privind instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din data de …………….. În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Lg.319/2006, capitolul V, instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va efectua după cum urmează: - Instruirea introductiv generală se face la angajare pe o durata de 8h de către lucratorul desemnat pentru a se ocupa de activităţi de prevenire şi protecţie împuternicit prin decizie de către conducerea unitatii. - Instruirea la locul de muncă se efectuează de către şeful direct al locului de muncă a doua zi lucrătoare, timp de 8h. - Instruirea periodică se efectuează de către şeful direct al locului de muncă după cum urmează:  - o dată la 30 zile (sau 3 luni) timp de 2h, pentru personalul având următoarele funcţii de execuţie: conducător auto, menajeră, gestionar, ambalator, tehnician, inginer etc.  - o dată la 6 luni , timp de 2h pentru personalul tehnico-administrativ, cu activităţi specifice de birou.
42

În cazul persoanelor cu funcţii de conducere instructajul periodic va fi făcut o dată la 12 luni, timp de 2h de către lucrătorul desemnat pentru a se ocupa de activitaţile de prevenire si protecţie. Instruirile se vor face pe baza tematicilor întocmite de lucrătorul desemnat şi aprobate de angajator. În conformitate cu prevederile art 92, alin2 si art 99, durata şi periodicitatea instructajelor la locul de muncă şi periodic a fost stabilită de comun acord cu conducătorii direcţi ai locurilor de muncă, conform anexei 1. ÎNTOCMIT, MODEL INSTRUCŢIUNE PROPRIE 1. Obiectul Stabilirea normelor interne specifice unităţii......................................................... activităţii de ..........................................din cadrul DIRECTOR EXECUTIV,

2. Scopul Eliminarea sau diminuarea accidentelor de muncă şi/sau bolilor profesionale din cadrul activităţii de .................................... 3. Cadrul legal de referinţă Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 - „În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii trebuie să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor”. Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 – „instruirea lucrătorilor va cuprinde prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru” În funcţie de specificul locului de muncă şi/sau postului de lucru instrucţiunea de lucru poate să mai cuprindă şi: • HG nr. 300/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare sau mobile; • HG nr. 493/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; • HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; • HG nr. 1028/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; • HG nr. 1051/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; • HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; • HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;
43

• • • • • • •

HG nr. 1093/2006 Privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni în muncă HG nr. 1036/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice; HG nr. 1875/2005 Privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest; HG nr. 1876/2005 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii; Cod Rutier şi regulament; Măsuri de prim ajutor; Altele.

4. Studierea componentelor sistemului de muncă. 4.1 Forţa de muncă (executantul) ......................... o reprezintă cu contract individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată) Desfăşoară activitate de ................................................precum şi activităţi conexe 4.2 Sarcina de muncă a ....................................... include următoarele operaţii : .......................................................................................................................................... 4.3 Procesul de muncă constă în ............................................................................. 4.4 Mijloacele de producţie utilizate sunt:............................................................. (aici intră şi echipamentul de protecţie, materialele igienico-sanitare) 4.5 Mediul de muncă executantul îşi desfăşoară procesul de muncă în mediul intern şi/sau extern timp de ....................... ore. 5. Reguli pentru realizarea în deplină securitate a activităţii de serviciu. Să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; Să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; Să respecte atribuţiile din fişa postului; Să poarte echipamentul de protecţie pe care l-a primit; Să fie instruit de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de protecţie; În birou să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât, să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate; Să se prezinte la controlul medical periodic; Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect; Să nu încarce instalaţiile electrice peste sarcina admisă;
44

Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; Altele, în funcţie de pericolele specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru. INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII ÎN SECTORUL AUTO 1. Obiect Stabilirea normelor interne specifice activităţii de conducător auto, obligatorii pentru toţi lucrătorii care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii _______________________________ 2. Scop Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente în cadrul acestei activităţi. 3. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006; - Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006; - Codul rutier şi regulamentul de aplicare. 4. Componenţele sistemului de muncă 4.1 Forţa de muncă Participanţii la procesul muncii sunt persoane de specialitate, angajate cu contract individual de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul care efectuează servicii pe bază de contracte civile de prestări servicii, care prestează activitatea de conducător auto. 4.2 Sarcina de muncă Activităţile prestate sunt: - transport persoane pe bază de grafic orar stabilit de conducerea unităţii; - transport persoane pe bază de comunicare verbală din partea conducătorului direct al locului de muncă; activităţi de parcare-garare a mijloacelor auto, atat pe drumurile publice, cât şi în parcul auto al unităţii; - transport de mărfuri de mic tonaj (maxim…..tonaj) pe drumurile publice, conform dispoziţiilor conducătorului direct al locului de muncă. 4.3 Mijloace de muncă utilizate (utilaje şi materiale folosite) Echipamentele folosite sunt mijloace auto din dotare, care sunt echipate conform dispoziţiilor conducătorului direct al locului de muncă. 4.4 Mediul de muncă Activitatea se desfăşoară în mediu exterior, deschis, pe drumurile publice, iar în unele cazuri activitatea se poate desfăşura în incinta unor unităţi , imobile, etc. 5. Reguli pentru realizarea în deplină securitate a activităţii de serviciu 5.1 Reguli referitoare la mijlocul de transport şi conduit în trafic
45

o jantele şi cercurile elastice nu trebuie să prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a loviturilor. o ţeava de evacuare a gazelor arse va fi în bună stare. e) pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în parcurs şi pentru a evita defecţiunile şi accidentele. o volanul să nu aibă joc mai mare de 15 grade. să verifice înainte de plecarea în cursă: o instalaţia de alimentare cu carburant. o existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare. o sistemul de alimentare al autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri. lipsa capacelor de protecţie. fiind interzise orice fel de improvizaţii. o elementele de suspensie să nu prezinte defecţiuni. o rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat pentru a nu se deschide în timpul mersului iar suporturile de susţinere şi colierele de fixare ale rezervorului să nu prezinte fisuri. f) conducătorii auto au obligaţia ca. o rulmenţii roţilor să nu aibe jocuri care depăşesc limitele stabilite în prescripţiile tehnice de funcţionare a acestora. o uşile să fie în stare bună de funcţionare. o bateria de acumulatoare să fie în bună stare. o parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie în bună stare şi curate. pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor. instalaţia de evacuare a gazelor arse. rurale şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii. bine fixată. precum şi puntea (punţile) din spate. o piesele mecanismului de direcţie să nu prezinte defecţiuni şi uzuri (jocuri la articulaţii. împins sau deplasat prin alte mijloace. o releele regulatoare de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă de exterior pentru a evita scurt circuitele. care pot provoca scurt circuit. o puntea din faţă.). autovehiculele trebuie să îndeplineacă următoarele condiţii tehnice: o dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare. fără fisuri sau garnituri defecte şi va fi prevăzută cu amortizor de zgomot (toba de eşapament). etc. jantele să fie bine fixate cu piuliţele respective.În scopul desfăşurării activităţii în deplină securitate a muncii. sistemul de direcţie. cablurile neizolate.. c) orice anomalie în funcţionare sau defecţiune constatată se va aduce la cunoştinţa personalului abilitat. siguranţele necalibrate. sunt interzise legăturile improvizate. 46 . d) autovehiculul nu va fi tractat. să nu prezinte deformări sau alte defecţiuni la elementele de fixare din cadrul autovehiculului. salariaţii care desfăşoară activitatea de conducător auto sunt obligaţi să respecte următoarele prevederi: a) conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în condiţiile prevăzute de regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice şi de instrucţiunile şi dispoziţiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor. instalaţia de încălzire. o sistemele de frânare să fie reglate corect şi să fie în perfectă stare de funcţionare. va fi parcat regulamentar după care se va lua legătura cu cei în drept. b) conducătorii auto nu vor face nici un fel de reparaţii sau remedieri la autovehiculele aflate în folosinţă. g) în inventarul autovehiculului tebuie să se găsească: o manometru pentru verificarea presiunii pneurilor. instslaţia electrică. o instalaţia electrică să fie în perfectă stare. etc. semnalizare.

b) înainte de începerea operaţiilor de încărcare – descărcare a unui mijloc de transport. Întocmit. persoanelor care nu au nici o atribuţie la aceste operaţii. d) conducătorii auto vor supraveghea ca încărcătura să fie repartizată uniform pe platforma sau în incinta autovehiculelor. h) în timpul mersului. e) conducătorul autovehiculului care efectuează transportul va verifica la plecarea în cursă şi pe parcurs modul cum a fost legată încărcătura. c) alegerea mijloacelor ajutătoare pentru operaţiile de încărcare – descărcare. o 2 triunghiuri reflectorizante. conducătorii auto vor respecta prevederile normelor de securitate a muncii specifice locurilor de muncă respective.descărcare al autovehiculelor. k) conducătorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului în timpul încărcării sau descărcării acestuia. 5. să nu folosească telefoanele mobile. de natura terenului. o cric corespunzător tonajului autovehiculului încărcat. acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate. j) încărcarea cu materiale a autovehiculului va fi astfel făcută încât conducătorul auto să aibă vizibilitatea necesară în mers şi posibilitatea supravegherii parcursului. poziţionarea şi fixarea autovehiculelor pentru încărcare – descărcare.2 Reguli privind mărfurile transportate a) la manevrarea. persoane care se află în stare de ebrietate. o stingător.o trusa medicală de prim ajutor. a căilor de circulaţie şi a condiţiilor de transport. g) este interzis să se transporte în caroseria sau în cabina autovehiculului. precum şi respectarea tonajului şi a gabaritului. i) se interzice accesul la locul de încărcare . o veste reflectorizante. f) aşezarea mărfurilor în autovehicule se va face astfel încât să fie asigurată stabilitatea lor în timpul transportului. transport materiale se va face în funcţie de felul şi greutatea materialului. să nu aibă preocupări cae ar putea să le distragă atenţia. conducătorii auto sunt obligaţi să nu angajeze discuţii cu ceilalţi călători. h) se interzice urcarea sau coborârea persoanelor în timpul mersului. se interzice plecarea acestuia în cursă dacă se constată că încărcătura nu a fost legată corespunzător. 47 .

existenţa unor factori de risc în mediul de muncă şi capacitatea de adaptare a personalului angajat. La repartizarea femeilor şi tinerilor în astfel de activităţi se vor avea în vedere şi prevederile din HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. trebuie să ţină seama de principiul general de adaptare a muncii la om. angajatorul trebuie să asigure: -evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic. -respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de muncă şi a activităţii. stabilirea acestor elemente se va face cu sprijinul serviciilor medicale de întreprindere şi a specialiştilor în medicina muncii din teritoriu. activitatea trebuie definită în contractele colective de muncă sau în acordurile încheiate între partenerii sociali. luând în considerare efectele şi riscurile inerente muncii de noapte. dacă masa este: -prea grea sau prea mare. nu trebuie să lucreze noaptea mai mult de 8 ore pe parcursul unei perioade de 24 de ore. repartizarea angajaţilor cu vârsta peste 45 ani se va face numai cu avizul medicului de medicina muncii. O atenţie specială trebuie acordată organizării pauzelor pe parcursul zilei de lucru. Efortul fizic din punctul de vedere al efortului fizic. se vor stabili potrivit reglementărilor în vigoare. -instruirea şi formarea adecvată a angajaţilor privind modul de desfăşurare a activităţii profesionale. luând în considerare următoarele elemente de referinţă: a)caracteristicile masei. precum şi intensitatea acesteia. lucrători de noapte. în special în vederea evitării activităţilor monotone şi a celor desfăşurate într-o cadenţă predeterminată. în cadrul contractului colectiv de muncă. „Lucrătorii de noapte” şi „lucrătorii în schimburi” trebuie săbeneficieze de asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă. a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale/deosebite sau care implică eforturi fizice ori mentale deosebite. Serviciile sau mijloacele de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii. Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare şi/sau de afectare a sănătăţii. regimul pauzelor. În acest sens. manipularea manuală a unei mase poate prezenta riscuri. în funcţie de tipul de activitate şi de cerinţele de securitate şi sănătate. -incomodă sau greu de apucat. Angajaţii. în conformitate cu tabelul 1. În activităţile profesionale cu efort fizic mare. -mişcările bruşte. -mişcările repetitive.În condiţiile mai sus menţionate.SARCINILE DE MUNCĂ ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ PROTECŢIA GRUPURILOR SENSIBILE LA RISCURI PROFESIONALE Organizarea timpului de muncă şi de odihnă. asigurate de către sau prin compartimentele de protecţie a muncii lucrătorilor de noapte şi lucrătorilor în schimburi trebuie să fie echivalente celor acordate celorlalţi angajaţi şi disponibile în orice moment. în special de afecţiuni dorsolombare. munca în schimburi Timpul de muncă. apelând la specialiştii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Angajatorul care intenţionează să organizeze activitatea după un anumit ritm. determinate de manipularea manuală a maselor. trebuie evitate: -poziţiile de muncă vicioase şi/sau fixe. -mişcările extreme. 48 . corespunzător naturii activităţii desfăşurate. activităţile profesionale se clasifică în funcţie de metabolismul energetic (producţia de căldură metabolică). luând în considerare particularităţile activităţilor profesionale. munca în schimburi.

-locul unde se desfăşoară activitatea de muncă sau mediul de muncă nu permit angajatului să manipuleze manual masele la o înălţime sigură sau într-o poziţie de lucru confortabilă. -nu are cunoştinţele sau instructajul adecvat ori necesar. -pardoseala este alunecoasă sau prezintă neregularităţi care determină dezechilibrare. psihomotorii) inclusiv a planului emoţional. precizie. umiditatea sau circulaţia aerului sunt necorespunzătoare. e)factori individuali de risc. -distanţe prea mari pentru ridicare. -ritm al activităţii impus printr-un proces care nu poate fi schimbat de către angajat. efortul fizic poate prezenta riscuri. -este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă. cognitive. solicitare optimă. a stării fizice şi psihice individuale pe parcursul activităţii. -pardoseala sau planul de lucru prezintă denivelări care impun manipularea masei la diferite niveluri.-instabilă sau are un conţinut ce riscă să se deplaseze. b)efortul fizic necesar. în special de afecţiuni dorsolombare dacă: -este prea mare. caracteristicile mediului de muncă pot determina o creştere a riscurilor. tragere şi împingere manuală a maselor sunt prezentate în tabelul 2. în special în afecţiuni dorsolombare. în special pe verticală. în special în eventualitatea unei ciocniri. b)indicatori şi tehnici de evaluare subiectivă: scale de apreciere a senzaţiei subiective de efort. Limitele maxime admise pentru ridicare. solicitare maximă. complexitate-viteză. purtare. suprasolicitare) a organismului. c)indicatori şi tehnici de performanţă (de comportament). Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect. angajatul poate fi expus riscului dacă: -este necorespunzător din punct de vedere fizic să realizeze sarcina respectivă. activitatea poate prezenta riscuri. coborâre sau transport. -pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt instabile. de complexitatea şi responsabilitatea deciziilor necesar de elaborat. riscuri profesionale) şi variabile individuale (capacităţi profesionale individuale) şi se reflectă în niveluri diferite de solicitare (subsolicitare. care permit obţinerea unor indicatori ai efortului mental prin intermediul unor elemente de performanţă în realizarea sarcinii sau de comportament 49 . de volumul şi complexitatea informaţiilor necesar de recepţionat şi relucrat. în conformitate cu principiile fiziologice şi biomecanice. d)cerinţele activităţii. dacă implică una sau mai multe dintre cerinţele următoare: -efort fizic frecvent şi prelungit care solicită în special coloana vertebrală. dacă: -nu există suficient spaţiu. condiţii de muncă. -temperatura. -susceptibilă să producă leziuni asupra angajaţilor din cauza marginilor şi/sau a consistenţei sale. -perioadă insuficientă de repaus fiziologic sau de recuperare. -plasată astfel încât trebuie manipulată la o anumită distanţă de trunchi sau cu flexia ori rotaţia trunchiului. Angajatorul trebuie să ţină seama că efortul mental în activitate diferă în funcţie de raportul dintre variabile profesionale (exigenţe. de natura. -antrenează o mişcare bruscă a masei de transportat. pe baza evidenţierii unor parametri obiectivi ai acesteia: exigenţe temporale. -nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului. capacităţi (senzorial perceptive. c)caracteristicile mediului de muncă. încălţăminte sau alte lucruri personale necorespunzătoare. atenţie. Efortul mental Conţinutul şi intensitatea efortului mental în activitate depind de conţinutul şi natura sarcinii de muncă. pentru realizarea activităţii. complexitatea şi dificultatea răspunsurilor efectoare. la sfârşitul acesteia şi chiar a stării individuale din timpul liber. în special de afecţiuni dorsolombare. a diferitelor sale sisteme. Obiectivarea şi măsurarea efortului mental în activitate se realizează prin intermediul următoarelor categorii de indicatori şi tehnici: a)indicatori şi tehnici de analiză şi evaluare a exigenţelor sarcinii de muncă. -poartă haine. funcţii.

ca urmare a interacţiunii factorilor profesionali cu cei individuali şi extraprofesionali. Prevederile acestui capitol au ca obiect implementarea măsurilor care să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă a angajatelor gravide. în 50 . lăuze şi care alăptează trebuie să informeze angajatorul asupra stării lor fiziologice. d)indicatori şi tehnici psihofiziologice.(modificări ale strategiilor de operare în funcţie de efort). Consecinţele solicitării psihice şi psihofiziologice şi a efortului mental în activitate. Munca tinerilor Prevederile acestui capitol au drept scop protejarea tinerilor împotriva oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii. psihologice. să fie evitată expunerea acesteia la riscurile respective. morale sau sociale sau să pericliteze educaţia acestora. Dacă modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate. Femeile angajate care se încadrează în sensul prezentelor prevederi beneficiază de concediu de maternitate şi de alte drepturi. sănătăţii sau dezvoltării lor fizice. printr-o modificare temporară a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al angajatei respective. să realizeze activităţile cu risc de expunere la agenţii şi condiţiile de muncă care ar putea să le pună în pericol securitatea sau sănătatea. gradul şi durata de expunere a angajatelor în unitatea respectivă. la care se face referire în evidenţiază riscuri pentru securitatea sau sănătatea femeilor angajate ori efecte asupra sarcinii sau alăptării. pentru a depista orice risc pentru securitatea şi sănătatea angajatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi pentru a stabili măsurile care trebuie luate. în nici un caz. a căror listă este prezentată în tabelul 3. se urmăresc stadial: de la primele faze ale unor modificări/tulburări localizabile şi reversibile.Ele nu se aplică lucrărilor ocazionale sau de scurtă durată care vizează: a)serviciul casnic exercitat într-o gospodărie particulară sau b)activitatea care este considerată ca nefiind vătămătoare. în nici un caz. să realizeze activităţi cu risc de expunere la agenţii şi condiţiile de muncă care ar putea să le pună în pericol securitatea sau sănătatea. Angajatorul este obligat să garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor. dăunătoare sau periculoasă pentru tineri. de evaluare a dinamicii unor parametri psihofiziologici şi biochimici implicaţi în realizarea sarcinii de muncă de-a lungul unei perioade de lucru. angajatorul trebuie să evalueze natura. lăuze şi care alăptează şi/sau reprezentanţii lor trebuie să fie informaţi asupra rezultatelor evaluării la care s-a făcut referire în alin. Prevederile acestui articol trebuie să se aplice în funcţie de situaţia respectivă. angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al angajatei respective. lăuze şi care alăptează. până la cele cu caracter ireversibil. Prevederile cuprinse în acest capitol se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are un contract sau un raport de muncă definit prin legislaţia în vigoare. partea A. (1) precum şi asupra tuturor măsurilor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. în conformitate cu legislaţia în vigoare. grup considerat vulnerabil faţă de anumite riscuri. angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca. Femeile angajate care alăptează nu pot fi obligate. Munca femeilor La repartizarea în muncă a femeilor se va ţine seama de caracteristicile lor morfo-funcţionale şi de stările fiziologice specifice. atunci când o angajată care exercită o activitate interzisă în virtutea art. patologic. Dacă rezultatele evaluării. Femeile angajate gravide. angajate în activităţi susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi. Pentru a beneficia de aceste prevederi. prezentate în tabelul 4. procese sau condiţii de muncă. a angajatelor lăuze şi a celor care alăptează. Femeile angajate gravide nu pot fi obligate. până la instalarea bolilor profesionale sau legate de profesie. 176 devine gravidă sau alăptează şi îşi informează angajatorul despre aceasta. Pentru femeile gravide. prezentate în tabelul 4 partea B. femeile angajate gravide.

la intervale regulate. Angajatorul este obligat să informeze pe tineri asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor. sănătatea şi dezvoltarea lor. aparatelor şi dispozitivelor. adolescenţii să beneficieze de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive. aplicarea şi controlul condiţiilor de securitate şi de sănătate aplicabile în munca tinerilor. cancerigeni. alegerea şi utilizarea echipamentelor tehnice. b)implică o expunere nocivă la agenţi toxici. maşinilor. e)pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori vibraţiilor. din cauza absenţei simţului lor de securitate sau a lipsei lor de experienţă ori de pregătire. din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. Se vor lua măsurile necesare pentru ca. în mod gratuit şi adecvat. duminica. d)prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni. trebuie să fie asigurate evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor. În acest scop. în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei. pot fi autorizate derogări atunci când aceste activităţi sunt indispensabile pentru formarea lor profesională şi cu condiţia ca protecţia securităţii şi sănătăţii să le fie asigurată prin faptul că lucrările sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.întreprinderile familiale. dar. adolescenţii să eneficieze de o perioadă minimă de repaus de 2 zile. Se vor lua măsurile necesare pentru ca. ţinând seama în special de riscurile specifice.perioada minimă de repaus se poate reduce. zilele de muncă şi orele de muncă efectuate se însumează. pentru fiecare perioadă de 24 de ore. în principiu. Angajatorul implică serviciile de protecţie şi de prevenire în planificarea. Perioada de repaus include. sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea tinerilor. figurează în special: -activităţile care implică o expunere nocivă la agenţii fizici. în special a agenţilor utilizaţi. Atunci când motive tehnice sau organizatorice o justifică. Pentru adolescenţi. c)implică o expunere nocivă la radiaţii. e)stadiul formării şi informării tinerilor. Atunci când tânărul este angajat de mai mulţi angajatori. biologici şi chimici. Timpul consacrat pregătirii de către tânărul care lucrează în cadrul unui sistem de formare teoretică şi/sau practică alternativă sau de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de muncă. în nici un caz ea nu poate să fie mai mică de 36 ore consecutive. Perioadele minime de repaus prevăzute pot fi întrerupte în cazul unor activităţi caracterizate prin perioade 51 . Prin activităţile care sunt susceptibile să antreneze riscuri specifice pentru tineri. Evaluarea trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă şi ea trebuie să vizeze în principal următoarele elemente: a)echipamentul tehnic şi organizarea locului de muncă şi a postului de muncă. pentru fiecare perioadă de 7 zile. riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă. Tinerii trebuie să fie protejaţi împotriva riscurilor specifice pentru securitatea. Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor. nivelul şi durata expunerii la agenţi fizici. c)organizarea. Angajatorul trebuie să pună în practică măsurile prevăzute pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri şi legate de munca acestora. consecutive dacă este posibil. precum şi manipularea acestora. având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei umane. care determină alterări genetice ereditare. Atunci când această evaluare demonstrează existenţa unui risc pentru securitatea. d) organizarea procedeelor de muncă şi a desfăşurării muncii şi interacţiunea acestora (organizarea muncii). biologici şi chimici menţionaţi în tabelul 5 la partea I şi procedeele şi activităţile menţionate în tabelul 5 la partea II. se interzice munca tinerilor în activităţi care: a)depăşesc capacităţile lor fizice sau psihologice. b)natura. Este interzisă munca în program de noapte a tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

M raportat la unitatea pentru o suprafaţă de suprafaţă cutanată cutanată medie de (W/m2) 1. d)munci efectuate în sectorul de turism sau în sectorul hotelurilor. e)activităţi caracterizate de perioade de muncă fracţionate în cursul zilei. Atunci când există motive obiective şi cu condiţia ca adolescenţilor să le fie acordat un repaus compensator adecvat. să nu fie disponibili lucrători adulţi şi să se acorde adolescenţilor vizaţi perioade echivalente de repaus compensator într-un termen de 3 săptămâni. Se pot autoriza derogări şi. pot fi prevăzute derogări în cazurile următoate a)munci efectuate în sectoarele de navigaţie sau pescuit. c)munci efectuate în agricultură. Tabelul 1 Activitate/Clasa de metabolism Repaus (0) Activitate cu efort fizic mic (metabolism redus) (1) Activitate cu efort fizic mediu (metabolism mediu) (2) Activitate cu efort fizic mare (metabolism intens) (3) Activitate cu efort fizic foarte mare (metabolism foarte intens) (4) NOTĂ : 1W=0. pentru munci prestate în condiţii prevăzute de celelalte reglementări de securitate şi sănătate în muncă.8 m2(W) M ≤ 65 M ≤ 117 65<M ≤130 130<M ≤200 200<M≤260 M 260 117<M ≤234 234<M ≤360 360<M≤468 M468 Tabelul 2 Limite maxime admise pentru manipularea manuală a maselor (în kg) Tip de manipulare Ridicare rar frecvent foarte frecvent rar frecvent Foarte frecvent Frecvenţa operaţiilor 16-19 35 25 20 30 20 15 52 Bărbaţi Vârstă (ani) 19-45 55 30 25 50 30 20 peste 45 50 25 20 40 25 15 16-19 13 9 8 13 9 8 Femei Vârstă (ani) 19-45 15 10 9 15 10 10 peste 45 13 9 8 13 9 8 Purtare .86 Kcal/h Metabolism energetic. restaurantelor şi cafenelelor. în privinţa adolescenţilor. b)munci efectuate în spitale sau instituţii similare.de muncă fracţionate sau de scurtă durată în cursul zilei. cu condiţia ca: aceste munci să fie de scurtă durată şi să nu sufere nici o întârziere. iar obiectivele prevăzute la să nu fie puse în cauză.

alte eforturi fizice legate de activitatea angajatelor femei. c)mercurul şi derivaţii săi. 2. Agenţi 1. c) zgomot. reci sau calde. în sensul prevederilor acestui capitol. e) radiaţii neionizante. în măsura în care se ştie că aceşti agenţi sau măsurile terapeutice cerute de existenţa lor. fizică.rar: sub 5% din durata schimbului. 3 şi 4 în sensul prevederilor prezentelor norme referitoare la agenţii biologici. g) mişcări şi poziţii de muncă. e)monoxidul de carbon. C. în special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare. deplasări (în interiorul sau în exteriorul instituţiei). 53 . b) manipularea manuală de mase grele implicând riscuri. d) radiaţii ionizante. 3.5 NOTĂ : . . în măsura în care se ştie că pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu apar încă în tabelul 4: a)agenţii cancerigeni şi/sau mutageni. în special: a) şocuri. B.Agenţi fizici consideraţi ca agenţi cauzali pentru leziuni ale foetusului şi/sau dezlipire de placentă.10% din durata schimbului. Procedee Procedeele industriale prezentate în tabelul 8.Tragere Împingere rar frecvent rar frecvent 15 10 16 11 10 7 11 7. Tabelul 3 Lista agenţilor.frecvent: între 6 . Agenţi chimici Următorii agenţi chimici. f)agenţii chimici periculoşi cu cale de absorbţie cutanată. d)medicamentele antimitotice. oboseală mentală. . vibraţii sau mişcări bruşte. 31 din prezentele norme. pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu apar încă în tabelul 4. procedeelor şi condiţiilor de muncă A. Agenţi biologici Agenţii biologici din grupele de risc 2.foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului. în măsura în care nu apar încă în anexele nr. 31şi 32. f)ambianţe termice extreme. b)agenţii chimici din anexa nr. Condiţii de muncă Activităţi subterane miniere.

54 .

Agenţi biologici: agenţii biologici din grupele 3şi 4 în sensul prevederilor prezentelor norme referitoare la agenţi biologici. 2. în măsura în care aceşti agenţi pot fi absorbiţi de organismul uman. de exemplu în incintele presurizate. -pot determina efecte ireversibile. 2.Agenţi Agenţi chimici Plumbul şi derivaţii săi.Agenţi chimici a)Substanţele şi preparatele care sunt clasificate în toxice. corosive sau explozive. -pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea. Agenţi 1. -virusul rubeolei. exceptând cazurile în care se dovedeşte că angajata gravidă este suficient protejată faţă de aceşti agenţi prin imunizare. 3. -pot antrena o sensibilizare prin inhalare. la scufundări subacvatice.Condiţii de muncă Activităţi subterane miniere Tabelul 5 Listă de agenţi. Femei angajate gravide 1. b)Agenţi biologici: -toxoplasma. de exemplu. 55 . b)Munca în atmosferă hiperbarică.Agenţi a)Agenţi fizici: Activitatea în atmosferă hiperbarică. -pot cauza modificări genetice ereditare. în incinte presurizate şi la scufundări subacvatice. foarte toxice.Condiţii de muncă Activităţi subterane miniere B. în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman. c)Agenţi chimici: Plumbul şi derivaţii săi. Femei angajate care alăptează: 1. 2. procedee şi activităţi I.Tabelul 4 Lista agenţilor şi condiţiilor de muncă A.Agenţi fizici a)Radiaţiile ionizante. b)Substanţele şi preparatele care se clasifică în nocive şi prezintă următoarele riscuri: -pot determina efecte ireversibile foarte grave. -pot cauza cancer.

Activităţi care comportă risc de prăbuşire. a unor efecte nocive pentru copil.Activităţi care comportă riscuri electrice de înaltă tensiune. e)Plumbul şi compuşii săi. în măsura în care agenţii respectivi pot să fie absorbiţi de organismul uman. de înmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate. c)Substanţele şi preparatele care se clasifică în iritante şi prezintă următoarele riscuri: -sunt inflamabile.Activităţi care presupun folosirea cuvelor.Activităţi din menajeriile de animale feroce şi veninoase. rezervoarelor.Procedee şi activităţi vizate în tabelul 8. 56 . d)Substanţele şi preparatele vizate de prevederile prezentelor norme referitoare la agenţi cancerigeni şi mutageni. -pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea.3.-pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită. 4. artificiilor sau diverselor obiecte care conţin explozivi. 9.Activităţi al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sunt remunerate în funcţie de rezultat. lichefiate sau dizolvate. 5. 7. 8. 6. recipientelor sau canistrelor care conţin agenţii chimici prevăzuţi la punctul I. Procedee şi activităţi 1.Activităţi de tăiere industrială a animalelor. 2.Activităţi care presupun manipularea aparatelor de producere. 3. f)Azbestul II.Activităţi de fabricaţie şi de manipulare a dispozitivelor. -pot determina apariţia pe durata gravidităţii. -pot reduce fertilitatea. bazinelor. -pot antrena o sensibilizare prin inhalare.

-adoptarea masurilor de corectie si urmarirea efectelor produse la aplicarea acestor masuri. Controlul securitatii si sanatatii în munca este un proces care se desfasoara în vederea mentinerii nivelului de securitate si sanatate în munca în limitele prevazute de norme la momentul dat. precum si a vitezei de realizare a acestora. ale Ministerului Sanatatii Publice. Tipuri de controale Controlul securitatii si sanatatii în munca poate îmbraca mai multe aspecte: -juridic. prin folosirea pârghiilor financiare pentru a corela nivelul de securitate si sanatate în munca dintr-o întreprindere cu rezultatele financiare ale acesteia. CONTROLUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA ÎN ÎNTREPRINDERE Definire prioritati Fiind un important factor de crestere economica. cu evidentierea abaterilor produse. Controlul securitatii si sanatatii în munca are drept scop aflarea raspunsului la întrebarea „cu ce rezultate s-au finalizat actiunile desfasurate pentru asigurarea securitatii si sanatatii în munca în întreprindere?” Acesta vizeaza maximizarea parametrilor ce se refera la cantitatea si calitatea rezultatelor obtinute. -compararea realizarilor programului anual de protectie a muncii cu obiectivele initiale ale acestuia. depistarea cauzala a abaterilor si neconformitatilor si adoptarea unor decizii cu caracter corectiv sau profilactic în domeniul securitatii si sanatatii în munca. prin aplicarea unor masuri tehnico-organizatorice pentru reducerea sau eliminarea expunerii lucratorilor la factori de risc determinati de modul de concepere si realizare a mijloacelor de productie sau de mediul de munca. efectuat de catre institutiile de specialitate centrale si teritoriale ale Ministerului Muncii. Principalele prioritati în realizarea controlului securitatii si sanatatii în munca sunt: -verificarea continua a rezultatelor partiale obtinute la implementarea programului anual de prevenire si de protectie. Eficienta si eficacitatea activitatilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu pot fi determinate si cunoscute fara un control adecvat al îndeplinirii obiectivelor propuse. -determinarea cauzelor ce au generat abaterile constatate. respectiv. Controlul securitatii si sanatatii în munca la nivel de întreprindere cuprinde ansamblul actiunilor de erificare si reglare a proceselor de management si de executie în domeniul securitatii si sanatatii în munca. al asigurarii nivelului preconizat de securitate si al rezultatelor masurilor de prevenire luate în întreprindere. asigurarea securitatii si sanatatii în munca a tuturor lucratorilor reprezinta o cerinta de egala importanta si în deplina concordanta cu obiectivele orientate spre profit si calitate ale întreprinderilor. -tehnic (tehnologic). -financiar. Solidaritatii Sociale si Familiei si.VI. compararea lor cu obiectivele stabilite. prin totalitatea actiunilor de legiferare vizând mentinerea riscului de accidentare si îmbolnavire profesionala în limitele de acceptabilitate de la momentul respectiv. pentru verificarea respectarii legalitatii în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 57 . -tip „inspectie” al activitatii preventive. Acesta presupune evaluarea rezultatelor.

efectuata în îndeplinirea obligatiilor ce le revin angajatorilor ca unici responsabili pentru asigurarea securitatii si sanatatii propriilor lucratori. testarea 58 . parcurgerea întregii arii supuse controlului securitatii si sanatatii în munca de acest tip nu ar trebui sa ridice probleme deosebite. atelier. explozii etc. ocazionat de evenimente nedorite.) Controlul intern poate fi axat pe identificarea unui singur risc. -la nivel de diviziune economica a întreprinderii (sector de activitate). conform graficului de control. Controlul vizual este aproape nelipsit din orice inspectie si permite detectarea rapida. Instrumentele utilizate pentru efectuarea controlului sunt diverse. Testarea mediului si a sarcinii de munca se efectueaza mai dificil. spre exemplu a echipamentelor tehnice. -la nivel de loc de munca (instalatie. este denumita control intern. chiar daca. atunci când se efectueaza în mod curent. In functie de zona de desfasurare a controlului intern acesta poate fi: -la nivel de întreprindere (unitate economica). cantitativ si complex. Spre deosebire de acestea. fiind total. Controlul prin testare presupune testarea elementelor din sistemul de munca la aparitia unor factori perturbatori si verificarea comportamentului preventiv al acestora. caz în care se considera control intern indirect. generatoare de accidente sau îmbolnaviri ale lucratorilor. -exceptional. disfunctionalitatile si/sau problemele care ar putea sa apara în sistemul de munca. Controlul intern reprezinta o atributie a angajatorului pe care o poate realiza el însusi si. gradul de acoperire al acesteia. înseamna supunerea acestora la încercari în conditii anormale de functionare care ar putea determina aparitia unor situatii periculoase. ne referim la un control intern direct. în cazul întreprinderilor mici si mijlocii. In functie de motivatia care îl genereaza controlul securitatii si sanatatii în munca poate fi: -de rutina. fiind chiar recomandata. incendii. Testarea mijloacelor de munca. pe cale ierarhica el a delegat atributii subalternilor sau daca a desemnat unul sau mai multi lucratori pentru realizarea controlului securitatii si sanatatii în munca. etc. masina. precum: accidente. ori prin decizie manageriala de delegare de competenta. serviciu). Controlul prin sondaj este un control al securitatii si sanatatii în munca partial ce presupune parcurgerea unei anumite zone din întreprindere care se stabileste în functie de riscurile existente sau se delimiteaza fizic. In cea de a doua situatie. avarii. Evident. raspunderea angajatorului nu este diminuata în nici un fel. sau pe identificarea riscurilor profesionale la care sunt expusi lucratorii în îndeplinirea sarcinilor de munca. îmbolnaviri. poate transmite aceasta atributie altor decidenti aflati pe niveluri ierarhice inferioare si/sau specialistilor în securitate si sanatate în munca. prin întrebari tinta (interviu.Activitatea de control a securitatii si sanatatii în întreprindere. Controlul total înseamna parcurgerea întregii întreprinderi. în functie de acest instrumentar metodologic. Totusi. în acest caz. -la nivel de compartiment (sectie. intrinsec unei activitati sau caruia i se apreciaza o consecinta maxima previzibila extrem de grava. datorita caracteristicilor acestor elemente ale sistemului de munca. negative si anti-economice. dezvoltarea tehnicilor si metodologiilor de control fiind în atentia cercetatorilor si specialistilor cu preocupari în domeniu. în acest caz. Controlul calitativ presupune utilizarea unor instrumente de control de care dispune specialistul sau echipa de specialisti în securitatea muncii din acea întreprindere pentru a determina neconformitatile. în literatura de specialitate. controlul securitatii si sanatatii în munca este structurat în: calitativ. si chiar si a celor mari care nu prezinta riscuri importante pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Ca metoda de control calitativ se poate utiliza anchetarea personalului. testare) axate pe identificarea aspectelor negative si/sau prin fise de control (chestionare sau check-list-uri) elaborate pentru depistarea disfunctionalitatilor. catastrofe. cu usurinta a eventualelor nereguli vizibile cu ochiul liber si permite aprecierea situatiei de ansamblu privind conditiile de lucru de la locurile de munca.

-incendii. -manipulare inadecvata a maselor. se pot aplica metode mai sofisticate de control calitativ. explozii. în functie de dimensiunea acestora. specialistii de securitate si sanatate în munca utilizând elemente din instrumentarul metodologic al controalelor calitative si cantitative. Riscul reprezinta probabilitatea producerii. Pericolul reprezinta sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii angajatilor în timpul lucrului. activitatea de control a riscurilor efectuata în sistemul respectiv. Angajatorii au obligatia de a asigura periodic sau ori de câte ori este cazul. Securitatea în munca presupune studiul si identificarea riscurilor profesionale care pot produce vatamari sau afectari ale starii de sanatate ale lucratorilor. De asemenea. incendii etc. 59 . acesta este caracteristica unui sistem/proces/echipament/element cu potential de afectare a sistemului de munca sau a unor elemente ale acestuia. bazate pe analize teoretice (diagnoza de securitate) de simulare a aparitiei unor fenomene nedorite. faciliteaza focalizarea orientata spre pericolele existente la locul de muncasi luarea de decizii cu privire la masurile de prevenire necesare pentru diminuarea si eliminarea factorilor de risc. Se identifica astfel drept componenta de baza a activitatii de prevenire a accidentelor de muncasi îmbolnavirilor profesionale într-un sistem de munca. -caderi. Controlul cantitativ se realizeaza prin masuratori. prin masuratori efectuate de catre organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate. ulterior. într-o anumita perioada de timp. evaluarea riscurilor si controlul riscurilor profesionale. îmbolnaviri. vatamari. expertize care au ca scop determinarea existentei sau/si nivelului unor factori nocivi care ar putea afecta securitatea si sanatatea lucratorilor. dintre acestea mentionam: -caderi de la înaltime sau la acelasi nivel. reglat. accidente. catastrofe. verificarea realizarii acestor masuri si reevaluarea riscului rezidual. De asemenea. verificarea încadrarii nivelului noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca. fara cauzarea de leziuni sau de afectare a sanatatii. determinari. prin simularea unor situatii de pericol. întretinut. Controlul riscurilor reprezinta o etapa principala a managementului riscurilor profesionale si presupune eliminarea. de a fi transportat. substituirea sau reducerea acestora. In cele mai multe cazuri. acolo unde este cazul. care spre exemplu. alocarea eficienta a resurselor pentru luarea masurilor prioritare. -contact. adica are capacitatea de a-si îndeplini functia. negative în sistemul de muncasi studiul comportarii sistemului de munca în diverse situatii de risc. analize. precum: avarii. controalele efectuate în întreprinderi sunt complexe. cât si a celor practice. trebuie sa stabileasca daca echipamentul tehnic este sigur. ingerare de substante. inhalare. Aceasta verificare periodica trebuie sa se realizeze cel putin o data pe an si trebuie sa fie urmata de propuneri de masuri tehnice si organizatorice de reducere a noxelor. a unui eveniment nedorit. negativ si de scadere economica. proiectari de materiale. demontat si casat în conditiile si în perioada precizata în cartea tehnica. obiecte. De fapt. instalat. Controlul riscurilor din sistemul de munca permite identificarea riscurilor profesionale existente si. Anumite pericole au un caracter general fiind prezente în multe din activitatile economice. Controlul riscurilor profesionale Prevenirea riscurilor profesionale la nivel de întreprindere trebuie sa cuprinda cel putin identificarea.personalului este cel mai usor de efectuat si în practica se aplica foarte des atât verificarea cunostintelor teoretice. Controlul riscurilor presupune si abordarea unui aspect particular al acestora – controlul tehnic.

In urma controlului riscurilor profesionale se pot stabili masurile de prevenire care pot anula posibilitatea accidentarii sau îmbolnavirii profesionale. prin reducerea probabilitatii sale de manifestare. radiatii. fundamentat 60 . Cerinte privind realizarea controlului Cerintele fundamentale ale unui proces de control eficient sunt urmatoarele: -sa fie continuu. operarii. Controlul riscurilor trebuie sa fie un proces continuu care sa faciliteze procesul decizional: este riscul acceptabil sau sunt necesare masuri preventive? Dintre masurile de prevenire care se pot lua se mentioneaza: -modificari de proiectare fizica. -transport cu vehicule in incinta sau în exteriorul unitatii. controlul securitatii si sanatatii în munca tip constatativ tinde sa dispara. sprijinindu-se pe un model “reactiv”. prin eliminarea pericolului la sursa. control si securitate. instruire. Tinând cont de clasificarea prezentata anterior. Modelul “Preventiv” Inainte de aparitia problemelor Analiza tuturor zonelor afectate Management preventiv Conditiile de munca Pentru evaluarea exacta a situatiei privind asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor si pentru determinarea mijloacelor celor mai adecvate de interventie pentru remedierea neconformitatilor este necesar sa se asigure în întreprindere un control obiectiv. adica de preîntâmpinare a deficientelor. -revizuirea procedeelor de lucru. demontarii de instalatii si echipamente tehnice. întretinerii. -modificarea conditiilor de lucru. reglajelor si întretinerii echipamentelor tehnice. -iluminat necorespunzator. în controlul conditiilor de munca. -sa aiba un caracter preventiv.-pericole asociate montarii. -o mai buna comunicare si coordonare. -o mai buna informare. de rutina si complex. indirect. In prezent. total. -sa aiba un caracter corectiv. -prevederea sau modificarea unor sisteme de detectie. vibratii. la nivel de întreprindere. spre exemplu. repararii. -intensificarea verificarilor. sau diminuându-i consecintele nedorite. -temperaturi scazute sau prea ridicate etc. Activitatea “traditionala” de control în domeniul prevenirii riscurilor profesionale consta. de reducere pâna la eliminare a deficientelor. formare si perfectionare a personalului. zgomot. -electricitate. concretizat în decizii si actiuni manageriale orientate spre eficientizare si o evaluare stiintifica axata pe analiza relatiilor cauza-efect. fiind înlocuit de un control activ. un control securitatii si sanatatii în munca într-o întreprindere poate fi caracterizat astfel: intern. a echipamentelor tehnice sau a materialelor. în principal. Modelul “Reactiv” Determinat de accidente sau sesizari Verificare punctuala a conditiilor de munca Prevenirea riscurilor profesionale presupune trecerea la o atitudine proactiva care vizeaza managementul preventiv al riscurilor profesionale.

potrivit conditiilor de muncasi factorilor de risc evaluati la locurile de munca. atributiile de control al locurilor de munca din întreprindere. fara a se pierde din rigurozitate. Caracterul complex al controlului securitatii si sanatatii în muncasi. de preîntâmpinare a deficientelor si. angajatorul este obligat sa asigure si sa controleze. Rezultatele evaluarilor nivelului de risc/securitate în munca permit ierarhizarea riscurilor în functie de dimensiunea lor si orientarea controlului spre zonele cu probleme. Prin delegare de competenta. In îndeplinirea obligatiilor legale. bazat pe informatii. va desemna persoana sau persoanele care sa efectueze aceasta activitate. evaluarile nivelului de risc/securitate în muncasi auditul de securitate. bine organizat si sa se concretizeze în decizii si actiuni eficace. în vederea stabilirii masurilor prioritare. De asemenea. cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii. Statisticile privind accidentele de muncasi îmbolnavirile profesionale pe activitati economice trebuie utilizate pentru efectuarea unor controale tintasi în cadrul întreprinderilor. Controlul securitatii si sanatatii în munca trebuie sa fie continuu. este important ca persoana/echipa din cadrul serviciului de prevenire si protectie sa aiba o formare adecvata. sa fie impartialasi corectasi sa respecte caracterul preventiv si corectivo-constructiv al controlului securitatii si sanatatii în munca 61 . factori psiho-sociali etc). precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii. revin personalului din cadrul serviciului de prevenire si protectie. în care se desfasoara activitati fara riscuri deosebite. angajatorul trebuie sa organizeze si sa realizeze controlul securitatii si sanatatii în munca prin una din modalitatile: -realizând personal aceasta activitate. • Flexibilitate si adaptabilitate în realizarea controlului. determina necesitatea perfectionarii profesionale continue în domeniul securitatii si sanatatii în munca a acestui personal. Responsabilitatea controlului securitatii si sanatatii în munca revine conducatorului întreprinderii care are. conform legii. In cazul microîntreprinderilor si al întreprinderilor mici. • Realizarea unui control axat pe analiza relatiilor cauza-efect si nu tip constatativ. -prin contractarea de servicii sau persoane specializate externe. prompt si orientat spre analize profunde ale situatiilor de risc care ar periclita securitatea si sanatatea lucratorilor. Daca angajatorul nu are capacitatea necesara. Pe baza programului de activitate trebuiesc controlate toate locurile de munca. activ. fara exceptie. prin personal propriu sau prin personal extern abilitat. daca acestea s-au manifestat corectarea lor cât mai curând posibil. în scopul prevenirii accidentelor de muncasi îmbolnavirilor profesionale. Rezultatele acestor statistici pot „orienta” controalele si pot reprezenta fundamentul programarii viitoarelor actiuni de verificare. Intre elementele de considerat în cadrul controlului deosebit de importante sunt informatiile statistice privind accidentele de muncasi îmbolnavirile profesionale. -prin desemnarea unuia sau a mai multor specialisti cu atributii în domeniu (lucratori desemnati).stiintific. Acest lucru presupune: • Accentuarea caracterului preventiv al controlului. si trebuie verificata periodic încadrarea valorilor noxelor în limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca. obligatia sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de securitate si sanatate în munca. de surprindere a personalului cu atributii în domeniul protectiei muncii prin noutatea problemelor. Pentru aceasta. -prin organizarea serviciului de prevenire si protectie. angajatorul îsi poate asuma el însusi atributiile din domeniul securitatii si sanatatii. a masurilor tehnice si organizatorice stabilite. odata cu aparitia si manifestarea noilor riscuri (stres.

modul de organizare teritoriala a activitatii etc. pe managementul securitatii si sanatatii în munca. • Neconformitatile. pe cooperarea între compartimente etc. financiare. • Raportul privind controlul securitatii si sanatatii în munca va contine neconformitatile. deficientele si problemele depistate de echipa de control. de timp) adecvate sunt elemente la a caror stabilire se iau în calcul o serie de factori obiectivi determinati de situatia economico-financiara a întreprinderii si subiectivi. La elaborarea unui plan de control al securitatii si sanatatii în munca al întreprinderii trebuie avute în vedere urmatoarele elemente (recomandari privind realizarea controlului): • Stabilirea periodicitatii controlului în functie de specificitatea fiecarei întreprinderi (volumul activitatilor desfasurate. In baza graficului de control. numar personal. elaborarea planului de control si alocarea resurselor (umane. pentru a identifica si a corecta situatiile de pericol. informatiile cuprinse în acest document fiind ulterior analizate de catre echipa de control. pe constientizarea. materiale. deficientele si problemele depistate în timpul controlului securitatii si sanatatii în munca se vor consemna într-o fisa de control a securitatii si sanatatii în munca. al întregii întreprinderi. • Constituirea unei echipe de control formata din specialisti în securitatea si sanatatea în muncasi conducatorii directi ai locurilor de munca. pe procedurile de achizitii de produse si servicii. Graficul de control trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: tipul si periodicitatea controalelor. Trebuie amintit si efectul psihologic pozitiv asupra personalului pe care îl are controlul securitatii si sanatatii în munca realizat periodic. precum si termenele de realizare. pe cultura de prevenire din întreprindere. a datei si orei când se va efectua controlul securitatii si sanatatii în munca . Graficul si planul de control Controlul securitatii si sanatatii în munca realizat periodic. trebuie elaborat planul de control care reprezinta documentul ce contine informatii detaliate cu privire la realizarea tipului de control prevazut în grafic. pe cât posibil. cu suficient timp înainte. motivarea si informarea personalului privind prevenirea etc. elaborarea si realizarea graficului de control. pe coordonarea muncii. cu implicarea lucratorilor respectivi. trimestrial.Tipul de control care urmeaza a fi efectuat. masurile propuse. volum productie. întrucât demonstreaza preocuparea si interesul angajatorului pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor. determinati spre exemplu de preocuparea angajatorilor pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor sai. în baza unui grafic de control ce poate fi elaborat lunar. Fisa de control . controlul securitatii si sanatatii în întreprindere se sprijina pe cultura de securitate din acea unitate. Rezultatul analizei (raportul privind controlul) va fi prezentat conducerii întreprinderii. durata acestora si responsabilii de efectuarea controlului. • Controlul. anual si actualizat ori de câte ori este nevoie. riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala. • Comunicarea fiecarui compartiment din cadrul întreprinderii. De asemenea.instrument metodologic pentru realizarea controlului 62 . cu acordarea unei atentii deosebite locurilor de munca unde pot apare riscuri de accidentare si îmbolnavire profesionala. constituie un instrument dintre cele mai eficace al prevenirii.

TRATAREA REZIDUURILOR – prelucrare. dispozitive de legare si prindere a sarcinii. ECHIPAMENTE PORTABILE SI UNELTE MANUALE – stare tehnica generala. legari la pamânt. fixare sigura. compatibilitate. PLATFORME/PLANSEE/PASARELE – metode de acces si pozitionare sigure. care sa cuprinda referiri la toate sursele posibile de riscuri ce ar putea exista la locurile de munca din acea unitate. mijloace de protectie împotriva caderii 3. instructiuni. utilizare corecta 13. acces limitat 7. SEMNALIZAREA – de securitate si/sau sanatate. a cabinelor de closet. identificare. structuri de protectie. privind evacuarea. colectare. calitatea ambiantei luminoase. acoperiri. Fisa de control a securitatii si sanatatii în munca reprezinta un instrument în sprijinul activitatii specialistilor cu atributii în domeniul securitatii si sanatatii în munca. iluminat. latimea minima. starea scarilor. stabilitate. control. instalatii adecvate 5. surse de caldura. carcasari. rezistenta/stabilitatea echipamentului. dispozitive de frânare/oprire/ de ajutor în caz de urgenta 12. masuri colective si individuale de protectie 8. starea tehnica a dispozitivelor/ echipamentelor de stingere a incendiilor 17. aparatura de masura. dispozitive de siguranta.In functie de specificul activitatii fiecarei întreprinderi se pot elabora fise de control. (I) Nr. ventilatie. SISTEME CU ACTIONARE HIDRAULICA SI PNEUMATICA – stare tehnica generala 14. protectie 11. depozitare. îngradiri. marcaj. crt. semnalizarea de securitate 2. DOTARI SOCIAL-SANITARE – starea vestiarelor. INSTALATII SUB PRESIUNE. DE RIDICAT SI TRANSPORTAT – stare tehnica generala. organizarea 19. depozitare. INSTALATII SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – constructie. etichetare. CAI DE CIRCULATIE – starea generala. marcaje. LICHEFIATE SAU DIZOLVATE) – depozitare. cunoastere 18. dusurilor. ECHIPAMENTE TEHNICE MOBILE – stare tehnica generala. semnalizare. salvarea si ajutorul. cabluri. elemente de transmisie a puterii protejate. reglare si protectie 9. TEMATICA DE CONTROL STARE* BUNA REA NA** 1. anexelor social – sanitare speciale 63 . suport de sustinere 4. manipularea aparatelor de producere. SCARI SI SCHELE – starea generala. substante sau preparate periculoase. respectare. întretinerea instalatiilor de iluminat sia suprafetelor vitrate 6. separare. EIP împotriva zgomotului adaptate. PUNCTE DE PRIM AJUTOR – materiale. PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR – extinctoare. adaptare/echipare pentru reducerea riscului de rasturnare. mijloace de protectie electroizolante 15. FLUIDE ENERGETICE (GAZE COMPRIMATE. alte materiale specifice 16. ventilatie. starea. VENTILAREA – starea generala. FISA DE CONTROL S. ILUMINAT – nivelul necesar. ZGOMOT – masuri de reducere. de înmagazinare sau de folosire. INSTRUCTIUNI TEHNICE DE SECURITATE – actualizare. transport si neutralizare 10. material si echipament de lupta contra incendiilor. separare. sistemul/corpul de iluminat. iesiri de urgenta. depozitare si transport adecvate. izolatie. Continutul acestei fise este orientativ si cuprinde o parte din aspectele care trebuiesc urmarite în timpul controlului. semnalizare zone.S.M. manipularea sarcinilor suspendate. AGENTI CHIMICI – manipulare. a spalatoarelor.

-înlocuirea produselor si tehnologiilor periculoase prin altele nepericuloase sau mai putin periculoase. Spre exemplu. iesiri * Se va marca cu X coloana corespunzatoare **NA . • stabilirea cerintelor în domeniul instruirii lucratorilor. controlul securitatii si sanatatii în munca poate viza protectia lucratorilor împotriva riscurilor la care sunt expusi atunci când lucreaza cu echipamente sau masini periculoase. evaluarea si combaterea riscurilor profesionale. reparare 21. 64 . -interzicerea si limitarea utilizarii echipamentelor si/sau procedeelor periculoase. în fise se pot înscrie aspecte privind urmatoarele probleme: -identificarea.Neaplicabil Atunci când unul din aspectele considerate mai sus este calificat drept având o stare „rea”. verificare. • sistemul de consultare. pe riscuri. Un alt exemplu de informatii ce pot fi înscrise în fisele de control a securitatii si sanatatii în munca pot viza mecanismele si masurile privind: • sistemul de supraveghere a sanatatii. reciclare si eliminare a deseurilor periculoase. când utilizeaza procedee si/sau substante chimice periculoase. • formarea si consilierea tehnica a lucratorilor. • cercetarea si declararea accidentelor de muncasi a bolilor profesionale. denocivizare. -interzicerea si limitarea expunerii lucratorilor la agenti periculosi la locul de munca. încercarea si verificarea echipamentelor tehnice tinând cont de cerintele de securitate a muncii . curatare. depozitare. iar informatiile cuprinse în aceste fise pot fi extrem de variate. acestea pot fi elaborate pe domenii de interes. PLAN DE EVACUARE IN CAZ DE URGENTA – instructiuni. • aplicarea planurilor de actiune în caz de urgenta . cantine. In acest scop. -utilizarea unor metode sigure de manipulare. specificând în ce constau problemele întâlnite pentru ca acestea sa fie ulterior analizate în vederea propunerii de masuri de prevenire. -semnalizarea de securitate . -clasificarea si etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase. -procurarea si utilizarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie. pentru anumite locuri de munca etc. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE – utilizare. constructia. • sistemul de transmitere si difuzare în întreprindere a informatiilor pertinente privind securitatea si sanatatea lucratorilor. -determinarea nivelului de expunere a lucratorilor la agenti periculosi la locul de munca. de cooperare si de coordonare în domeniul securitatii si sanatatii în munca . tinând cont de cerintele de ergonomie la locurile de munca . afisaj informatii. -autorizarea personalului . întretinerea. • organizarea primului ajutor si acordarea îngrijirilor de urgenta. -conceperea.. amenajarea. întretinere. -adaptarea componentelor echipamentelor sau a procedeelor la capacitatile fizice si psihice ale lucratorilor. apa potabila. Fisa prezentata este orientativa. -punerea la dispozitia lucratorilor a unor servicii adecvate. fisele tehnice de securitate ale acestora . utilizarea. precum cele sanitare. • organizarea examenelor medicale la intervalele stabilite de prevederile legale. vestiare etc.20. informatiile privind deficientele si neconformitatile identificate de echipa de control se pot detalia în cea de a doua parte a fisei de control a securitatii si sanatatii în munca. colectare.

anuntarea controlului si discutie preliminara cu conducerea societatii. analiza materialelor adunate si formularea cerintelor. 9. desfasurare si rezolvare a problemelor specifice de protectie a muncii si a mediului de munca din unitate.metoda nu poate sa dea o imagine de ansamblu asupra modului de organizare. -se vor urmari sensibilizarea si constientizarea angajatorului. care parcurg urmatoarele etape: 1. .urmarirea si evaluarea inspectiei. 2. constituirea echipei de control din partea inspectoratului. 5. -inspectarea prin sondaj a mediului de munca din întreprindere. -pregatirile dinaintea inspectiei constau în anuntarea inspectiei. interviuri cu angajatii. Controlul pe care inspectorii de munca îl efectueaza în întreprinderi este numit inspectie si vizeaza în principal conformitatea cu cerintele legale. Inspectia – Sistem în întreprinderi mici si mijlocii Metoda respecta aceleasi principii ca în cazul întreprinderilor mari. responsabilii cu protectia muncii. cu urmatoarele particularitati: -obiectivul metodei este de a examina metodic activitatea sistematica de protectie a mediului de muncasi de a impune cerinte pentru eliminarea deficientelor constatate. raspunsul angajatilor si angajatorilor la chestionarele prezentate în prealabil etc. ci da o imagine destul de concludenta asupra problemei care constituie tema controlului si mai vaga asupra celorlalte. pregatiri si vizita premergatoare la nivelul societatii. Metoda de inspectie prin control tematic Aceasta metoda permite verificarea doar a unui numar limitat de aspecte din multitudinea problemelor existente la nivelul unitatii si se caracterizeaza astfel: . 10. manualul cuprinde o serie de norme de conduita ce trebuie urmate de catre inspectorii de munca.redactarea si transmiterea procesului-verbal. sedinta de încheiere cu conducerea si reprezentantii unitatii. 7. 3. 8.). expedierea materialului informativ la angajator. pregatirea controlului la nivelul inspectoratului. acordul inspectoratului teritorial de munca pentru realizarea controlului. prezentarea riscurilor si avantajelor ce decurg din luarea masurilor corespunzatoare de securitate si sanatate în munca. In încercarea de a dezvolta reguli unitare de realizare a controalelor. realizarea controlului efectiv în teren (controale în cadrul sectoarelor. Principalele metode de inspectie cuprinse în Manualul elaborat de Inspectia Muncii sunt urmatoarele: Inspectia – Sistem în întreprinderi mari Aceasta metoda se aplica de o echipa pluridisciplinara formata din inspectori de muncasi specialisti. alegerea spre inspectare a sectoarelor unitatii. 11.metoda necesita implicarea unui numar mai mic de inspectori si dureaza un numar mai mic de zile. 65 . pregatirea de checklisturi/chestionare.Controlul din perspectiva inspectorilor de munca Manualul de metode de inspectie elaborat de Inspectia Muncii cuprinde orientari generale si metodologii de realizare a inspectiilor în întreprinderi. 6. 4.

. În functie de situatia constatata. la procedeele si tehnologiile de lucru. -documente în care vor fi consemnate rezultatele campaniei. precum si o experienta corespunzatoare în cadrul inspectoratului si în realizarea unor astfel de controale. a lucratorilor care. limitata în timp si care atrage atentia mijloacelor de informare în masa.lista de riscuri trebuie verificata de catre angajator.- este necesar ca inspectorii de munca implicati în control sa aiba o buna pregatire profesionala multidisciplinara. dupa caz. personal etc. mai ales. Metoda de control prin impunerea de masuri cu directie speciala -MDS MDS reprezinta o metoda de control prin care se propune eliminarea riscurilor din mediul de munca. printr-o activitate de control si prevenire bine pusa la punct.raspunsul angajatorului este o declaratie privind activitatea desfasuratasi atitudinea adoptata fata de problemele de protectie a muncii. Metoda presupune: -discutia cu angajatorul în care sunt prezentate date referitoare la obiectul de activitate al unitatii. -programarea si desfasurarea controalelor. Indiferent de modul si instrumentele de investigare utilizate. controlul securitatii si sanatatii în munca presupune implicarea managerilor aflati pe diferite trepte ale ierarhiei organizationale a întreprinderii. 66 . indiferent de marimea lor. care va stabili eventualele masuri de eliminare. riscuri identificate cu ocazia unor controale anterioare si presupune urmatoarele: . -realizarea. Organizarea unei campanii implica: -procurarea datelor. documentelor. . -valorificarea si urmarirea rezultatelor campaniei. Metoda de control prin sondaj Aceasta metoda se aplica în scopul verificarii modului în care sunt respectate prevederile legislatiei si normelor de securitate si sanatate a muncii si se desfasoara fara ca agentul economic sa fie anuntat în prealabil. prin atitudinea favorabila prevenirii si prin cunostintele pe care le poseda cu privire la locul de munca. instructiuni privind efectuarea campaniei. Metoda de control prin campanie Metoda poate fi folosita pentru constientizarea unei anumite probleme. -procese verbale tipizate continând lipsuri si cerinte. -realizarea unui material de sinteza în vederea motivarii campaniei si pregatirea inspectorilor pentru aplicarea metodei. a unei vizite în unitate. a specialistilor în securitatea si sanatatea în muncasi. a datelor statistice privind accidentele de muncasi procesarea acestora. reducere a riscurilor si va comunica inspectoratului teritorial de munca masurile stabilite. controlul se poate dezvolta în scopul asigurarii remedierii deficientelor. -asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii campaniei si informarea mass-media.inspectoratul teritorial de munca alcatuieste lista riscurilor identificate si corespunzatoare deficientelor ce trebuie eliminate si o expediaza tuturor unitatilor în care pot exista astfel de riscuri. cuprinzând în aria de aplicare a metodei toate unitatile similare. poate aduce informatii utile ce ar permite detectarea de noi surse de factori de risc. informatiilor în legatura cu obiectul campaniei. baza tehnica din dotare. .

67 .Încercând sa demonstram importanta controlului securitatii si sanatatii în munca. prin realizarea unui control riguros si complex pentru reperarea problemelor si pentru stabilirea unor masuri adecvate pentru protectia lucratorilor. subliniem faptul ca prevenirea accidentelor de muncasi a îmbolnavirilor profesionale. înseamna anticiparea posibilelor dezechilibre ce pot afecta sistemele de munca.

luând în calcul şi riscurile nesemnificative (riscuri din activităţi cotidiene) numai în cazul când există posibilitatea agravării lor. elevi. public etc. Evaluarea riscurilor profesionale nu se va demara exclusiv de către angajator sau de reprezentanţii acestora. maşini unelte. ci în acest demers vor fi antrenaţi muncitorii sau reprezentanţii lor. etc. • examinarea posibilităţilor de eliminare sau diminuare a riscurilor. persoane din alte societăţi. • durata de expunere la acţiunea factorilor de risc. 68 . • nivelul cantitativ al factorilor de risc în cazul îmbolnăvirilor profesionale. nivelele de expunere. etc). nu va fi reiterată pentru locurile de muncă comparabile şi se va revizui numai când circumstanţele se modifică. • adaptarea altor măsuri care să vizeze prevenirea riscurilor Evaluarea trebuie axată pe riscurile profesionale evidenţiate sau previzibile în mod raţional. clienţi. Evaluarea riscurilor la locurile de muncă fixe. coduri de bună practică. al mijloacelor de eliminare a pericolelor şi al măsurilor de prevenire/ protecţie a acestor riscuri. ţinându-se seama de toate schimbările elementelor sistemului de muncă. IDENTIFICAREA ŞI APRECIEREA RISCURILOR PROFESIONALE ŞI MĂSURI DE PREVENIRE PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EVALUĂRII RISCURILOR Evaluarea riscurilor constă în studiul sistematic a tuturor elementelor procesului de muncă susceptibil de a genera daune. vizitatori. norme ale asociaţilor profesionale etc. mobile (temporare). ignoră măsurile de protecţie şi se expun pericolelor. unde procesul de muncă se derulează după o schemă permanentă se va face ţinând cont de condiţiile existente uzuale.). de aceea ele trebuiesc informate în prealabil de măsurile de protecţie ce se impun. • estimarea calitativă şi/sau cantitativă a riscurilor. care trebuie consultaţi pe tot parcursul evaluării şi informaţi cu privire la măsurile de prevenire/ protecţie adoptate şi la concluziile obţinute. Aceste categorii de personal (personal din alte sectoare ale unităţii. Evaluarea riscurilor la locurile de muncă evolutive sau mobile se va face luând în considerare toate etapele succesive ale locurilor de muncă. La evaluarea riscurilor se va ţine cont obligatoriu de prescripţiile legale şi de normele şi recomandările publicate (norme tehnice. • identificarea persoanelor care pot fi expuse acestor pericole. evolutive (şantiere. Indiferent de metoda aplicată evaluarea riscurilor trebuie să urmărească următoarele etape obligatorii: • identificarea pericolelor existente şi riscurilor. • numărul persoanelor expuse. Evaluarea riscurilor trebuie să vizeze toate locurile de muncă: fixe (birouri.) nefiind conştienţi de riscuri. • nivelul morbidităţii prin accidente şi îmbolnăviri profesionale.RISCURI PROFESIONALE. studenţi. ateliere. docuri. Evaluarea riscurilor se va face prioritar la locurile de muncă cu pericol deosebit şi iminent de accidentare urmărindu-se: • identificarea factorilor de risc precum şi consecinţele acţiunii lor asupra organismului uman (deces sau invaliditate).) Evaluarea riscurilor va ţine cont de eventuale prezenţe la locul de muncă analizat şi a altor categorii de personal din afara sistemului de muncă care pot fi expuşi riscurilor existente sau pot provoca riscuri suplimentare personalului prezent.

Locurile de muncă cu pericol deosebit şi/sau iminent conţin factori de risc care generează explozii, incendii, factori de risc mecanic, termic, electric, biologic, psihic, factori de risc naturali şi speciali ai mediului de muncă. La locurile de muncă ce presupun activităţi în condiţii de risc deosebit, timpul de lucru poate fi redus sub 8 ore/zi. Principiile care stau la baza ierarhizării măsurilor de prevenire/ protecţie a riscurilor sunt: • evitarea riscurilor; • înlocuirea elementelor periculoase; • combaterea riscurilor la sursă; • prioritatea măsurilor de protecţie colectivă; • considerarea evoluţiei tehnico – ştiinţifice; • ameliorarea continuă a nivelului SSM. METODOLOGIA GENERALĂ DE EVALUARE A RISCURILOR Nu există un principiu universal valabil privind evaluarea riscurilor. Indiferent de metoda utilizată în evaluarea riscurilor trebuiesc respectate următoarele reguli fundamentale: • evaluarea se structurează astfel încât toate pericolele şi riscurile potenţiale să fie analizate; • eliminarea posibilă şi diminuarea pericolelor asociate riscurilor identificate. De asemenea, indiferent de metoda de abordare şi evaluare a riscurilor aplicată, se are în vedere obligatoriu operaţiunile: • observarea atentă a mediului specific locului de muncă (căi de acces, starea clădirilor, starea echipamentelor tehnice şi de protecţie, gaze, pulberi, temperatură, zgomot, iluminat, curenţi de aer etc.); • determinarea tuturor sarcinilor de muncă specifice locului de muncă, fără omisiuni; • observarea modului de desfăşurare a proceselor de muncă şi verificarea conformităţii procedurilor aplicate cu cele stabilite; • analiza riscurilor incluse de toate sarcinile de muncă; • analiza modului de operare, pentru evaluarea expunerii la pericole; • analiza factorilor externi de influenţă; • analiza detaliată a factorilor psihologici, sociali şi fizici cauzatori de stres şi interacţiunea lor cu factori ce ţin de organizare şi de mediu; • analiza măsurilor adoptate pentru asigurarea securităţii şi urmărirea actualizării informaţiilor privind riscurile. Riscul admisibil (rezidual) se determină prin abordare şi expresii matematice specializate, numai în cazul unor probleme complexe de securitate cu consecinţe deosebit de grave, dar cu probabilitate de producere mică (riscuri nucleare). Frecvent riscul admisibil pentru majoritatea locurilor de muncă se determină prin metoda de bună practică. Alegerea modului de abordare a procesului de evaluare (metodei de evaluare) depinde de următoarele elemente: • natura locului de muncă (fix, evolutiv, temporar); • natura procesului de muncă (operaţii repetitive, procese evolutive, etc.); • particularităţile sarcinii de muncă (sarcini repetitive, ocazionale, sezoniere, cu risc major, etc); • complexitatea tehnică şi tehnologică a locului de muncă. În general o evaluare corectă a riscurilor acoperă în principal toate riscurile existente într-un sistem, la un loc de muncă sau o activitate .
69

Evaluarea riscurilor existente într-o societate comercială care produce o gamă determinată de produse poate fi astfel condusă încât să se facă analiza şi examinarea separată pentru: • echipamente tehnice cu pericole electrice, mecanice, termice, chimice, etc.; • materiale utilizate, prelucrate, tratate cu riscurile asociate acestora; • factori ambientali (temperatura, umiditate,ventilaţie, zgomot, iluminat, etc.); • căi de acces şi refugii; • utilizarea echipamentelor auxiliare; • tratamente (procedee) speciale; • securitate electrică; • factori implicaţi în mentenanţă şi întreţinere; • factori psihologici, sociali şi fizici care concură la stres. În practică, uneori procesul de evaluare a riscurilor este structurat pe etape succesive pornind de la general (global) la particular (amănunt). Evaluarea globală urmăreşte: • să evidenţieze riscurile ce pot fi eliminate, chiar dacă eliminarea este dificilă sau imposibilă; • să analizeze riscurile care nu necesită măsuri noi de prevenire/ protecţie; • să identifice riscurile cunoscute cu măsuri de prevenire disponibile; • să identifice punctele unde se impune o evaluare riguroasă şi completă a riscurilor bazată pe ierarhizarea riscurilor. Evaluarea globală se realizează prin controale şi inspecţii. Evaluarea amănunţită se aplică atunci când evaluarea globală nu satisface. Aceasta presupune etapele: 1. Identificarea tuturor pericolelor de la locul de muncă. Fapt ce se realizează prin consultarea salariaţilor şi prin examinarea atentă a tuturor componentelor sistemului. În această etapă se analizează modul de desfăşurare a procesului de muncă, luându-se în considerare şi operaţiile intermitente, evenimentele neprogramate dar previzibile, activităţile profesionale ce pot induce pericole şi modul de interacţiune a operatorilor cu aceste pericole. Identificarea riscurilor este cea mai importantă etapă a evaluării şi constă în colectarea şi actualizarea informaţiilor (despre pericole cunoscute şi potenţiale, măsuri de prevenire impuse prin norme, măsuri de prevenire efectiv aplicate, riscuri semnalate de către salariaţi) şi realizarea unei anchete prin observarea activităţilor, inspecţia locurilor de muncă şi a modului de organizare a sistemului de muncă. Ancheta se face prin completarea unor cheeck- listuri din care să rezulte comparativ situaţia reală faţă de cea ideală. Situaţiile şi activităţile profesionale cu pericole generatoare de riscuri sunt date în tabelul 1. Tabelul 1 Situaţii şi activităţi generatoare de pericole şi riscuri Nr.c rt 1 Situaţii şi activităţi generatoare de pericole şi riscuri Utilizarea echipamentelor tehnice

Pericole şi riscuri - piese în mişcare de rotaţie sau translaţie, insuficient protejate, capabile să zdrobească, înţepe, perforeze, antreneze, înfaşce, izbească etc.; - mişcarea liberă a pieselor sau materialelor (cădere, rostogolire, glisare, basculare, oscilare, scufundare) care poate afecta executantul, deplasările vehiculelor şi maşinilor;
70

- pericolul de producere a unui incendiu sau a unei explozii (de exemplu prin fricţiune, recipienţi sub presiune, etc.); suprafeţe periculoase (înţepătoare, tăietoare, rugoase, adezive, alunecoase); - lucru la înălţime - sarcini de muncă ce implică deplasări frecvente, posturi de lucru anormale; - spaţii înguste (lucru între elementele fixe); Sarcinile de - riscul de derapare sau alunecare (suprafeţe umede); muncă şi 2 - conţinut necorespunzător al sarciniilor de muncă; amenajarea - influenţa purtării echipamentelor individuale de protecţie locului de muncă asupra altor aspecte ale procesului de muncă - tehnici şi metode de muncă – suprasolicităril - accesul şi/sau lucrul în spaţii izolate - comutatoare electrice; - instalaţii electrice de forţă sau iuminat; Utilizarea energiei - comenzi, izolaţii electrice; 3 electrice - unelte portabile acţionate electric; - liniile electrice aeriene; - incendiile sau exploziile generate de cauze electrice. - inhalarea,ingerarea şi absorbţia cutanată a unor substanţe periculoase pentru sănătate, inclusiv aerosoli şi particule în Expunerea la Substanţe sau suspensie; preparate - utilizarea substanţelor inflamabile şi explozibile; 4 periculoase pentru - deficienţa în oxigen; securitate şi - prezenţa substanţelor corozive; sănătate - substanţe reactive/ instabile; - prezenţa alergenilor - expunerea la radiaţii electromagnetice şi ionizante; - expunerea la laseri; - expunerea la zgomot, ultrasunete; Expunere la - expunerea la vibraţii mecanice; 5 agenţi fizici - expunerea la medii calde/ reci; - expunerea la curenţii de aer; - prezenţa fluidelor sub presiune (aer comprimat, vapori,lichide) - riscul de infectare cauzat de manipularea şi expunerea Expunere la 6 involuntară la microorganisme, exotoxine şi endotoxin; agenţi biologici - prezenţa alergenilor - luminat necorespunzător - curenţii de aer; 7 Factori ambientali - reglarea inadecvată a temperaturii şi umidităţii în sistemele de condiţionare a aerului - prezenţa poluanţilor (noxe); 8 Interacţiunea - neadaptarea sistemului de securitate pentru colectarea şi dintre locul de prelucrarea corectă a informaţiilor muncă şi factorii - neadaptarea la cunoştinţele şi aptitudinilor personalului umani - incapacitatea de adaptare la normele comportamentale - calitatea necorespunzătoare a comunicării şi a instrucţiunilor date pentru a se putea face faţă situaţiilor de pericol noi
71

9

Factori psihologici

10

Organizarea muncii

11

Alţi factori

(necuprinse într-o prealabilă evaluare) - consecinţele nerespectării modurilor de operare sigure, previzibile în mod raţional - gradul de adaptare la echipamentele indviduale de protecţie - insuficienta motivaţie pentru protecţia muncii (din diferite motive) - factori ergonomici (adaptarea configuraţiei locului de muncă la executant) - impactul asupra anumitor categorii de personal (monotonie, ritm de efectuare al unor operaţii repetitive etc.) - dimensiunile fizice ale locului de muncă (claustrofobie, senzaţia de izolare); - ambiguităţile şi/ sau conflictele referitoare la sarcina de muncă, percepute diferit şi uneori având ca rezultat acţiuni greşite ale executantului; - modul de a contribui, în calitate de executant, la deciziile privind sarcina de muncă; - nivelul ridicat de exigenţe, controlul redus al procesului de muncă; - restricţiile inadecvate în caz de urgenţă - factorii determinanţi de către procesele de muncă (munca în regim de noapte, în schimburi prelungite etc.) - sisteme de management eficace, aplicabile pentru organizarea, prevenirea, urmărirea controlului securităţii şi sănătăţii în muncă - întreţinerea echipamentelor, inclusiv a celor de securitate - dispoziţiile adecvate pentru prognozarea accidentelor şi urgenţelor - pericolele generate de alte persoane decât cele din interiorul sistemului de muncă - munca cu animalele - caractrerul particular al mediului (acvatic, subacvatic, aerian, cosmic, minier subteran) - intemperii, catastrofe naturale integritatea programelor de calculator utilizate - locuri de muncă în schimbare

2. Identificarea tuturor persoanelor expuse pericolelor. În acestă etapă se consideră toate persoanele ce interacţionează în mod direct sau indirect cu pericolele, acordându-se o atenţie specială grupelor de operatori expuşi la riscuri majore.Categoriile de personal pe grupe, expuse în mod curent riscurilor sunt prevăzute în tabelul 2. Tabelul 2 Categorii de persoane pe grupe expuse riscurilor Nr. Personal şi tip de riscuri Categorii de personal crt 1 Muncitori şi alte categorii - personal de producţie, fabricaţie, distribuţie, vânzare, de persoane expuse cercetare, etc; riscurilor - personalul din serviciile auxiliare sau logistice( întreţinere, curăţenie, muncitori temporari etc); - furnizori de bunuri şi servicii;
72

- liber profesioniştii; - studenţi, stagiari, elevi, ucenici; - vizitatori; - clienţi; - serviciile de urgenţă; - personalul de laborator; 2 Muncitori expuşi la riscuri majore - persoanele handicapate; - muncitori tineri sau în vârstă; - femeile însărcinate , lăuze; - personal fără experienţă şi/sau instuire (debutanţi, angajaţi temporar, sezonieri); - personal de întreţinere; - persoane care lucrează în spaţii izolate sau insuficient ventilate; - muncitori imunodependenţi; - muncitori suferind de afecţiuni cronice; - muncitori care iau medicamente care le pot mări vulnerabilitatea.

3. Estimarea riscurilor, ţinând cont de fiabilitatea măsurilor preventive efectiv aplicate. Acest lucru se poate realiza printr-o tehnică simplă bazată pe observaţii de bun simţ, fără mijloace complexe de analiză şi fără aptitudini specializate, sau folosind tehnici de analiză cantitativă a riscurilor care necesită aptitudini specializate şi care se aplică proceselor de muncă caracterizate prin riscuri majore (aeronautică, construcţii, construcţii de maşini, chimie, metalurgia, petrochimie, minerit, industria nucleară etc). Întrucât majoritatea tehnicilor de analiză complexă a riscurilor presupun estimarea gravităţii consecinţelor asupra operatorului şi a probabilităţii de producere a unui eveniment nedorit, se recomandă folosirea unor scale crescătoare de tipul: pentru gravitate: • cu gravitate neglijabilă; • incident fără afectarea stării de integritate şi sănătate; • accident cu incapacitate temporară de muncă( ITM); • accident cu invaliditate( INV); • accident soldat cu deces (D); • accident colectiv; pentru probabilitate • eveniment improbabil; • eveniment posibil; • eveniment probabil; • eveniment inevitabil. 4. Stabilirea măsurilor de prevenire/protecţie în scopul eliminării şi/sau reducerii riscurilor. În această etapă se adoptă deciziile şi măsurile de prevenire recurgându-se la codurile de bună practică, astfel încât să se garanteze protecţia lucrătorilor conform normelor şi legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. Pentru riscurile nesemnificative nu se adoptă măsuri de protecţie suplimentară ci doar, uneori organizatorice. Pentru riscurile acceptabile (reziduale) se urmăreşte doar menţinerea şi ameliorarea gradului de securitate. Pentru riscurile
73

• coordonează activităţile în cadrul grupei de evaluare. În practică evaluarea se face în echipă pluridisciplinară formată din personal competent cu abilităţi în domeniu. apelând la evaluatori din exterior şi consultând reprezentanţii muncitorilor în acest scop. Aplicarea planului de măsuri constituie exclusiv sarcina angajatorului care o poate încredinţa persoanei sau compartimentului de protecţie a muncii.inacceptabile se iau măsuri tehnice de eliminare sau ameliorare prin modificarea sistemului de management al securităţii. sau de achiziţionare de noi echipamente. • implică conducerea unităţii şi asigură participarea salariaţilor la evaluare. Personalul din echipa de evaluare trebuie să dispună de cunoştinţe şi/sau informaţii referitoare la sistemul de muncă evaluat (pericole şi riscuri existente. Stabilirea priorităţilor vizând măsurile de prevenire/protecţie. Evaluarea riscurilor profesiunale indiferent prin ce metode se realizează se încheie cu concluzii care trebuiesc să cuprindă următoarele aspecte: . 5.ameliorarea suplimentară a nivelului de protecţie a operatorilor. echipamente. Produsul final al evaluării riscului constă în identificarea riscurilor inacceptabile şi stabilirea planului de măsuri cu priorităţile ce se impun.priorităţile de acţiune în conformitate cu ierarhizarea riscurilor. materiale. Transpunerea în practică a măsurilor de prevenire/protecţie stabilite anterior se face numai după ierarhizarea lor.dacă nu. este sarcina angajatorului care printr-un plan de acţiune destinat controlului şi eliminării riscurilor (plan de securitate şi sănătate a muncii) va întreprinde: • iniţierea. 74 . • nominalizarea personalului competent pentru a realiza evaluarea. de la frecvenţa de manifestare a riscului şi de la timpul necesar implementării măsurilor de prevenire. de la numărul de victime potenţiale. Pentru riscurile majore şi insuficient controlate se iau măsuri drastice provizorii şi imediate (chiar oprirea sistemului de muncă) până la aducerea lor în domeniul de acceptabilitate.dacă riscurile sunt controlate adecvat. care sunt opţiunile pentru reducerea riscurilor. persoane din unitate desemnate. tehnologii. • stabileşte măsuri de control şi revizuire a evaluării. • furnizează informaţii. • informează salariaţii despre concluziile evaluării şi a planului de măsuri întocmit (planul de securitate şi sănătate în muncă). Decizia finală de desemnare a persoanelor competente însărcinate cu evaluarea riscurilor aparţine angajatorului. servicii externe de consultanţă (experţi abilitaţi). Evaluatorul îşi încheie activitatea cu stabilirea planului de măsuri şi ierarhizare a priorităţilor. produse. Astfel se impune întocmirea unui plan de acţiune prioritar cu măsuri pe termen scurt în cadrul unui plan progresiv de ameliorare a riscurilor pe termen mediu şi lung. presupune continuarea colectării de informaţii până la edificarea completă. Stabilirea concluziilor. . Aceştia pot fi: angajatori. formează şi alocă resurse necesare personalului însărcinat cu evaluarea. Absenţa elementelor semnificative privind existenţa unui risc. -dacă riscurile afectează şi alte categorii de personal din afara sistemului de muncă şi ce măsuri se impun Organizarea evaluării riscurilor. Ideal este ca măsurile cu caracter preventiv/protecţie să se adopte încă din faza de concepţie a unui sistem de muncă. La stabilirea priorităţilor se va pleca de la gravitatea consecinţelor probabile fiecărui risc. 6. . • supraveghează aplicarea măsurilor de prevenire/ protecţie conform planului de măsuri. . organizarea şi coordonarea evaluării.

• descrierea detaliată a problemelor. titluri de abilitare. centre ale universităţilor. titluri de aptitudini tehnice. În timpul evaluării riscurilor angajatorul verifică dacă specialiştii au înţeles sistemul de muncă analizat (prin pertinenţa întrebărilor puse în chestionare) dacă măsurile recomandate sunt aplicabile. • criteriile de reuşită. În selectarea serviciilor externe angajatorul consultă salariaţii şi/sau reprezentanţii lor responsabili cu probleme de SSM. când unele riscuri sunt puţin evidente. frecvenţa şi durata de expunere la pericole. • definirea precisă a obiectivelor. Angajatorul are obligaţia de a se asigura că evaluarea riscurilor efectuată de un serviciu specializat extern este adecvată. jurişti. care sunt activităţi continui. când solicită consultanţă externă. • informaţii privind unitatea. • resurse interne puse la dispoziţia specialiştilor. când în unitate nu există mijloacele necesare analizei detaliate a unor riscuri. Angajatorul. iar măsurile de prevenire/protecţie pot şi vor fi transpuse în practică. rezonabile şi motivate corespunzător şi dacă recomandările sunt clare şi precise. ci îl sprijină în asumarea ei. • directive bugetare. pune la dispoziţia celor solicitaţi caietul de sarcini care cuprinde: • problema clar expusă.). medici. când sunt riscuri specifice asociate cu consecinţe catastrofale. când se solicită de către casele de asigurări sociale. firme independente. specializări şi dovezi privind experienţa şi reputaţia lor. organizarea sistemului de muncă. a tuturor aspectelor vizând SSM (o autoevaluare). • motivele solicitării. eventual o autoevaluare. contabili. Evaluarea riscurilor constituie numai o etapă secvenţială în prevenirea şi controlul riscurilor. • calendarul lucrării. Când angajatorul apelează la servicii specializate din exterior. trebuie să se asigure că specialiştii proprii din unitate au efectuat o analiză în măsura posibilului. • tipul de raport final solicitat. Oportunitatea recurgerii la serviciile de consultanţă externe se manifestă când pentru evaluarea riscurilor nu există toate cunoştinţele şi informaţiile necesare în cazul analizării sistemelor compexe de muncă cu tehnologii noi. • cum va fi apreciată atingerea obiectivului final al evaluării. 75 . experţi în SSM. • ce se doreşte prin consultanţă. Competenţa serviciilor externe de consultanţă este dovedită cu certificate şi diplome de competenţă. apartenenţa la o organizaţie profesională. persoane fizice autorizate etc. cabinete de consultanţă. raţională şi utilă. când se impune introducerea de tehnici noi de reducere a nivelurilor de risc şi când se apreciază că este benefică o opinie obiectivă şi independentă asupra unor probleme interne ale unităţii. Întodeauna când angajatorii se confruntă cu probleme deosebite în materie de SSM este recomandată recurgerea la servicii specializate din exterior (experţi în inginerie. Serviciile de consultanţă externă pot fi solicitate şi numai pentru diverse studii ale evaluării riscurilor. Responsabilitatea angajatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă nu absolvă lucrătorul de responsabilitate.produse şi tehnologii folosite. probabilitatea.

Indiferent de repartiţia sarcinilor. erori de autoreglaj. Însuşirile şi capacităţile individuale sunt general umane cu posibilităţi şi limite fizice şi psihofiziologice determinate . autoreglarea. Trăsăturile care alcătuiesc personalitatea se pot clasifica în trei categorii mari: temperamentul. Cunoştinţele şi deprinderile profesionale se obţin prin instruire. educaţie. Se face distincţie între memoria mecanică (în raport cu elementele în care înţelesul are un rol redus) şi memoria logică (în raport cu elementele în care înţelesul are un rol important) 76 . satisfacţie. Comportamentul în muncă al executantului reprezintă concretizarea capacităţii de muncă care reflectă relaţia dintre nivelul exigenţelor adresate lui (sub forma sarcinii de muncă) şi capacitatea sa de a le răspunde. dar şi particulare. Comportamentul inadecvat al executantului se manifestă prin conduite nesigure sau necorespunzătoare situaţiilor obişnuite sau neobişnuite de muncă. care reprezentă capacitatea de fixare. care nu conduce la daune. Capacitatea de muncă momentană (temporară) este cea care depinde de situaţiile conflictuale de moment. Ansamblul tuturor trăsăturilor psihice şi fiziologice particulare. prelucrarea rapidă a informaţiilor. ceea ce implică sesizarea rapidă a acestora (chiar anticiparea lor). mijloace de producţie. boală. Combinarea acestor componente determină însuşi nivelul de risc.ANALIZA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ Factorii de risc acţionează asupra executantului prin două componente de bază: gravitatea consecinţă/eveniment) şi probabilitatea de producere (eveniment/unitate de timp). şi un comportament inadecvat. erori de execuţie. Un rol important îl are şi memoria. evenimentelor etc. au o incidenţă majoră. execuţia. erori de decizie. Din punct de vedere al securităţii muncii distingem la executant un comportament normal. prin respectarea prescripţiilor tehnice şi a reglementărilor de protecţia muncii referitoare la modul în care trebuie îndeplinită sarcina şi neutralizarea situaţiilor de risc create. activitatea de muncă pe care o desfăşoară executantul cuprinde 4 secvenţe principale: recepţionarea şi constituirea informaţiei. mediul de muncă) 3. prelucrare şi interpretare a informaţiei. bucurie. formare şi perfecţionare. Comportamentul normal presupune evitarea riscurilor. aptitudinile şi caracterul. prin care oamenii se deosebesc unii de alţii. Factorii de risc ce aparţin de executant sunt acţiunile greşite şi omisiunile. care poate favoriza sau declanşa accidente sau îmbolnăviri profesionale. 1. păstrare şi reproducere a informaţiilor. nesatisfacţie. decizia şi execuţia ei prompte şi rapide. sarcina de muncă. caracteristice pentru un anumit individ. Capacitatea de muncă permanentă reprezintă o rezervă potenţială de muncă cu un caracter dinamic care depinde de nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale şi de însuşirile şi capacităţile individuale. stare de ebreitate. În consecinţă. FACTORI DE RISC DATORAŢI EXECUTANTULUI Studiile şi analizele efectuate privind fenomenele de accidentare şi îmbolnăvire profesională au relevat că factorii de risc proprii executantului. elaborarea şi adoprarea deciziilor. a elementelor critice. factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii executantului se pot subsuma unei erori la nivelul verigilor de bază ale activităţii de muncă: erori de recepţie. formează personalitatea acestuia. Factorii de risc sunt proprii tuturor componentelor sistemului de muncă (executant.

corespunzător scopului proceselor de muncă. neaşteptaţi. comportament. potenţând manifestarea diferitelor variabile fizice şi psihofiziologice care determină performanţele omului în activitate. Consumul de alcool are efecte dăunătoare asupra activităţii psihice. Oboseala provoacă blocaje. Plasticitatea funcţională este deci o calitate care asigură capacitatea de permanentă orientare şi reorientare senzorial – perceptivă. Aptitudinile psihomotorii reflectă capacitatea potenţială a individului relativ la următoarele cerinţe: Viteza sau rapiditatea de execuţie: aceasta este condiţionată primordial la nivelul de reactivitate şi mobilitate neuromusculară. experienţa profesională Vârsta şi vechimea în muncă sunt doi factori care nu se pot trata separat. în care atenţia se reduce. Vârsta. efort voluntar de moment. care se evidenţiază prin puritatea şi eleganţa mişcărilor şi operaţiilor care intră în alcătuirea unei deprinderi. capacitatea adaptării promte şi adecvate la situaţii noi. la motivele şi scopurile acţiunilor omului (tendinţe. precum şi asupra diferitelor funcţii şi organe. Observaţia este o formă superioară a percepţiei premeditată. emoţiile puternice. sarcini. prin uşurinţa şi naturaleţea trecerii de la o fază la alta. conflicte familiale sau profesionale. Observarea înseamnă cercetarea şi studierea obiectului. mental şi psihomotor. procese. cea de–a treia latură a personalităţii o constituie trăsăturile de caracter. 2. stări depresive. Siguranţa este capacitatea de a realiza concordanţa necesară dintre mişcarea executată în momentul dat şi de cerinţele atingerii obiectivului. pe de o parte. cerinţe etc. dirijată şi selectivă. motivaţii) şi pe de altă parte. 77 .Spiritul de observaţie. Caracterul. Dintre acestea. factori alimentari. Tempoul se referă la capacitatea de a executa regulat şi rapid succesiunile de mişcări în cadrul unui sistem de deprinderi motorii de muncă. influenţa alcoolului. calitatea care reflectă raportul dintre traiectoria mişcării şi obiectul urmărit. Starea de stres resimţită şi care influenţează cel mai mult comportamentul de muncă este odihna. trebuinţe. Acurateţea sau fluenţa. FACTORI DE RISC DATORAŢI SARCINII DE MUNCĂ Sarcina de muncă defineşte orice activitate de muncă: funcţii. funcţiile constituie unităţi majore ale muncii. activităţi. de la o schemă motorie la alta. întreprinsă cu un anumit scop. ea condiţionând atât nivelul capacităţii de muncă şi indirect. intercondiţionându-se în influenţarea nivelului capacităţii de muncă. societate şi faţă de sine (atitudini). creându-se condiţii favorabile producerii accidentelor. adică perioade de pauză între mişcări. interese de moment.oboseala. Starea de sănătate Sănătatea fizică şi psihică a omului este deosebit de importantă. bolile. Variabilele individuale de moment Capacitatea de muncă este influenţată puternic şi de factori cu acţiune temporară: oboseala. operaţii. mentală şi motorie în raport cu excitanţi noi. Aceaste trăsături se referă. a situaţiei percepute. Precizia. la orientarea omului ca fiinţă socială faţă de muncă. 3. eventual critice. pot cuprinde una sau mai multe sarcini şi sunt foarte variate. Plasticitatea funcţională este o calitate care interesează mai multe niveluri: senzorialreceptiv.

78 . este o unitate subordonată funcţiei. etc. temperatură ridicată.Sarcina este reprezentată de un grup de acţiuni legate temporar şi realizate cu aceleaşi elemente informaţionale şi mijloace de muncă. respectiv înţepătoare.factor de risc direct (final) • Creştera bruscă a energiei termice radiate datorită rezistenţei conductorului . adezive. FACTORI DE RISC DATORAŢI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE După natura acţiunii lor. Curentul electric poate constitui factor de risc de accidentare în muncă în două situaţii: • Realizarea contactului dintre organismul uman şi părţile componente ale mijloacelor de muncă aflate sub tensiune. alcătuirea raţională a mânuirilor şi mişcărilor în condiţii tehnicoorganizatorice precizate. respectiv necorespunzătoare posibilităţilor acestuia. Factori de natură termică Există locuri de muncă unde. sub/suprasolicitare psihofiziologică a executantului. poate provoca două tipuri de leziuni: electrotraumatismul şi electrocutarea. Efectul curentului electric asupra organismului este amplificat de condiţiile de mediu: umezeală excesivă. tăioase. putând produce vătămări sub formă de striviri. Factorii de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii sarcinii de muncă sunt:conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinilor de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă sau cu cerinţele impuse de situaţii de risc. caracteristicile mijloacelor de producţie. Consecinţa maximă a acestui factor de risc este decesul. . A). Factorii de natură fizică includ la rândul lor: Factori de natură mecanică: Mişcările periculoase Statisticile arată că cele mai multe accidente de muncă având cauze de natură obiectivă se datorează organelor în mişcare: funcţionale. utilajelor şi maşinilor sunt acţionate electric. Utileje sub presiune (risc de explozii) Vibraţii excesive ale sculelor. tăieturi. cuprinde în general ordinea de succesiune eficientă a fazelor operaţiei. alunecoase. prin natura sarcinii de muncă. etc. instalaţiilor etc. străpungeri. 3.utilajelor. executantul poate intra în contact cu obiecte sau suprafeţe cu temperaturi excesive: ridicate sau coborâte. nefuncţionale care constituie surse potenţiale de accidentare. abrazive. 3. Suprafeţe sau contururi periculoase. În multe dintre situaţiile precizate poate apărea drept risc de accidentare şi contactul cu flăcările la lucrul cu foc deschis. are o anumită frecvenţă. un scop (subordonat scopului funcţiei). factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii mijloacelor de producţie se pot împărţi în patru mari categorii: factori de natură fizică. necesită anumite cunoştinţe şi deprinderi şi trebuie să se încadreze unor cerinţe restrictive: viteză.cerinţe sub/supradimensionate impuse executantului. factori de natură chimică. Metoda de muncă reflectă modul în care se realizează sarcina şi operaţiile în condiţiile tehnologice concrete şi de înzestrare tehnică. contuzii. precizie.factor indirect (intermediar) Curentul electric. Curentul electric Majoritatea instalaţiilor. în calitate de factor direct de accidentare în muncă. prezenţa unor fluide care micşorează rezistenţa electrică a corpului uman.

şi dinamică: efort fizic dinamic minim/excesiv. substanţe explozive. executantul este obligat ca în decursul realizării procesului de mncă să presteze un anumit efort fizic şi psihic. vapori.B). • Iluminatul necorespunzător. Prezentarea completă a tuturor factorilor de risc pe cele 4 componente ale sistemului de muncă este dată în ANEXA 3. calamităţi naturale. substanţe caustice. aerosoli toxici şi pulberi pneumoconiogene. determină într-o măsură foarte mare comportamentul sub aspectul securităţii muncii. rozătoare. C). potenţial electrostatic. la rândul ei: mentală.) reprezintă factori de risc care produc accidente şi îmbolnăviri profesionale.1 . acestea sunt în principal: substanţe toxice. richeţi etc. 3. efectul suprasolicitării asupra executantului îl constituie oboseala fizică. aceştia definesc microclima mediului de muncă. În cazul sub sau suprasolicitării psihice se instalează oboseala neuropsihică. 4. Factorii de risc de natură biologică: culturile sau preparartele cu microorganisme (bacterii.) plantele periculoase (ciuperci otrăvitoare. dificultatea efectuării mişcărilor. Factorii de risc (cauzele potenţiale) ce ţin de componentele sistemului de muncă care stau la baza accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale precum şi măsurile de prevenire. substanţe cancerigene (noxe cancerigene). Factori de risc de natură fizică care includ : • temperatura excesivă a aerului (ridicată/scăzută). Prin modul de funcţionare a mijloacelor de producţie precum şi datorită caracteristicilor acestora şi ale obiectelor muncii. tulpini. Concepţiile şi obiceiurile din cadrul unei colectivităţi. • umiditatea necorespunzătoare a aerului (ridicată/ scăzută). frunze. • Presiunea excesivă a aerului (ridicată/ scăzută). Factori de risc de natură chimică care includ: gaze. b. agresiune la locul agresiune la locul de muncă. Caracteristicile mijloacelor de producţie şi sarcinii de muncă care pot provoca sub sau suprasolicitarea psihofiziologică a executantului. • Zgomot • Radiaţii. poziţii de lucru forţate sau vicioase. Sub sau suprasolicitarea psihică poate fi. Între executant şi colectivitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea se creează legături. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ Se clasifică după cum urmează: a. Sub sau suprasolicitarea fizică poate fi statică: efort fizic minim/excesiv.În ambele situaţii. • viteza mare a curenţilor de aer. Factori de risc de natură chimică Diverse substanţe utilizate în procesul de muncă devin surse generatoare de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale. virusuri. D). senzorială şi psihomotorie. schematic. dependenţe şi interferenţe care variază în funcţie de nivelul integrării în colectiv şi care exercită o influenţă determinantă asupra comportamentului său. Factorii de risc proprii mediului social de muncă. sunt prezentate în fig. câini etc. rădăcini) şi animale periculoase (şerpi. vibraţii. substanţe inflamabile. viteză de execuţie prea mică/ prea mare. 79 . precum şi modul cum apreciază grupul respectiv riscul.

dimensionarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă .DOTAREA MAŞINILOR CU DISPOZITIVE DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ .TEHNOLOGII.executarea unor sarcini neobişnuite PROCES DE MUNCĂ MASURI DE PREVENIRE FACTOR UMAN (EXECUTANT) .CONCEPEREA UNOR TEHNILOGII NEPERICULOASE( cu grad de risc scăzut) .TRANSPORTUL.AMPLASAREA NECORESPUNZĂTOARE A MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE .DOTAREA CU MIJLOACE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CURENTULUI ELECTRIC AMPLASAREA CORESPUNZĂTOARE A MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE DEPOZITAREA CORESPUNZĂTOARE A MATERIALELOR UTILIZAREA UNOR MATERII PRIME NEPERICULOASE MEDIU FIZIC AMBIANT: Condiţii de iluminat Microclimat Noxe chimice Zgomote.UTILAJE SUB PRESIUNE .neconcordanţa dintre sarcinile de muncă şi ceriţele de securitate a personalului . UTILAJE MAŞINI ŞI SCULE DEFECTE .EXAMEN PSIHOLOGIC .repartizarea defectuoasă a sarcinilor . Schema generală a cauzelor potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi a principalelor măsuri de prevenire 80 .PROPAGANDĂ PROTECŢIA MUNCII . ultrasunete Radiaţii Electricitate statică MEDIU SOCIAL MEDIU DE MUNCĂ DOTAREA CU MIJLOACE COMBATERE A NOXELOR OPTIMIZAREA RELAŢIILOR COLECTIVUL DE MUNCĂ DE DIN Figura 1.MAŞINI ŞI ORGANE DE MAŞINI ÎN MIŞCARE .coordonarea optimă a activităţilor . UTILAJE ŞI MAŞINI CU PERICOL MARE DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE.CONTROLUL OPERATIV AL STĂRII SĂNĂTĂŢII PERSONALULUI . UTILAJE.INSTRUIRE PERSONAL . INSTALAŢII. MAŞINI ACŢIONATE ELECTRIC .repartizarea corectă a sarcinilor .REALIZAREA CORESPUNZĂTOARE A OPERAŢIILOR DE REPARAŢII . MANIPULAREA ŞI DEPOZITARE DEFECTUOASĂ A MATERIALELOR. vibraţii.DOTAREA PERSONALULUI CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE SARCINA DE MUNCĂ ORGANIZAREA ECONOMICĂ ACTIVITĂŢILOR: .dimensionarea corespunzătoare a sarcinii .EXAMENMEDICAL . INSTALAŢII.asigurarea concordanţei între sarcinile de producţie şi cele de securitate A . MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELE PERICULOASE PRIN NATURA LOR MIJLOACE DE PRODUCŢIE .coordonarea necorespunzătoare a activităţii .ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CAUZE ÎNSUŞIRI FIZICE NECORESPUNZĂTOARE APTITUDINI NECORESPUNZĂTOARE LIPSA DE CUNOŞTINŢE PROFESIONALE ŞI DE PROTECŢIA MUNCII ATITUDINE NECORESPUNZĂTOARE FAŢĂ DE RISC STĂRI MOMENTANE SOLICITĂRI FIZICE ŞI PSIHICE INCOMPATIBILE CU POSIBILITĂŢILE FIZIOLOGICE DATORITĂ: .INSTALAŢII.

gravitatea scăzută a consecinţelor accidentelor nu trebuie considerată în mod automat ca prezumţie a unui risc scăzut. 5. Aceste elemente sunt prezentate în figura 2: Fig. FACTORII DE RISC Factorii de risc sunt toţi factorii sistemului de muncă susceptibili să acţioneze asupra sănătăţii sau integrităţii lucrătorilor şi care pot produce vătămări. Această definiţie constituie o apreciere calitativă a riscului uzitată în identificarea acestuia. 3. definirea riscului funcţie de gravitate şi probabilitate. Această definiţie constituie o apreciere cantitativă a riscului ce se poate utiliza în ierarhizarea riscurilor. ca fiind „combinaţia dintre probabilitatea şi gravitatea unei leziuni sau atac la sănătate ce poate surveni într-o situaţie periculoasă”. • probabilitatea producerii acestei consecinţe.3. Riscul şi securitatea sunt în strânsă corelaţie şi se exclud reciproc. 3. RISCUL Riscul este definit. GRAVITATEA Se apreciază conform standardului MIL-STD-882 C prin evaluarea consecinţelor celui mai grav accident. Astfel definit. 6. denumesc pericole sau situaţii periculoase. situaţiile periculoase sau evenimentele periculoase asociate procesului de muncă (factori de risc) ca fiind o "cauză capabilă să provoace o leziune sau un atac la sănătate". În consecinţă. riscul profesional asociat unei situaţii particulare sau unui procedeu tehnic particular rezultă din combinarea următoarelor elemente: • gravitatea consecinţei previzibile (severitatea consecinţei cea mai probabilă). Absenţa unui istoric al sistemului analizat. Securitatea este definită ca faptul de a fi la adăpost de orice pericol. riscul reprezintă probabilitatea producerii unei daune de o anumită gravitate în timpul unei expuneri la factorul de risc. 2. 81 . riscul poate fi evaluat cantitativ. care ar putea fi provocat de factorul de risc respectiv. în limbajul curent. un număr mic de accidente sau îmbolnăviri profesionale. Altfel spus. în conformitate cu norma europeană EN 292-1. 7. În acest sens norma europeană EN 292-1 defineşte pericolul. dacă gravitatea şi probabilitatea au fost ele însele cuantificate. Este vorba despre ceea ce majoritatea persoanelor. Evaluarea cantitativă (cuantificarea) poate fi utilizată pentru a compara diferite riscuri în cadrul unui sistem şi pentru a determina priorităţile de intervenţie sau pentru a compara nivelul riscului înainte şi după realizarea măsurilor de prevenire a manifestării lui.

c) posibilităţile de evitare sau de limitare a consecinţei unui eveniment periculos în funcţie de: • executant (care poate fi o persoană calificată sau necalificată ce poate executa sarcina • de muncă supravegheat sau nu etc. motivaţia lucrătorului pentru factorii de risc sociali şi organizatorici. 8. neconformităţii proiectului. pentru factorii de risc susceptibili să aibă efecte psihologice. • frecvenţa accesului. reversibile sau nu.M. • interferenţa cu starea de confort. satisfacţia. • efecte asupra sănătăţii. Gravitatea poate fi definită pe baza unor criterii cum ar fi: • incapacitatea de muncă temporară (I. deficienţelor procedurale sau avarierii şi disfuncţiei produsului. Pentru o estimare cât mai corectă a probabilităţii de apariţie a unei consecinţe se recomandă a fi luate în considerare următoarele aspecte: a) frecvenţa şi durata expunerii care sunt determinate de: • necesitatea de acces în zona periculoasă (în funcţionare normală. • timpul petrecut în zona periculoasă.). Categoriile de gravitate a consecinţelor permit atribuirea unei dimensiuni calitative accidentelor potenţiale datorate erorii umane. Probabilitatea este condiţionată de chiar condiţiile procesului de muncă: fiabilitatea echipamentelor tehnice. bunuri. • compararea riscurilor prezentate de sistemul analizat cu riscuri deja acceptate din sisteme similare. deces).T. Managerul de produs. b) probabilitatea de producere a evenimentului periculos determinată de: • fiabilitatea echipamentelor tehnice şi alte date statistice. gravă în mod normal ireversibilă. constrângeri temporale etc. PROBABILITATEA Probabilitatea reprezintă conform standardului MIL-STD-882 C frecvenţa de apariţie a evenimentului nedorit şi poate fi descrisă ca apariţie potenţială în unitatea de timp sau raportat la populaţie. mentenanţă sau reparaţii). subansamblelor sau componentelor acestuia. mediu înconjurător). • date statistice legate de frecvenţa accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale.în mod normal reversibilă. managerul programului de asigurare a calităţii de securitate a produsului şi cel care realizează produsul trebuie să stabilească exact ce se înţelege prin distrugerea produsului. mai multe persoane). deces. organizarea muncii. • gravitatea leziunilor sau a afectării sănătăţii (uşoară . a condiţiilor de mediu. Ca şi în cazul gravităţii consecinţelor pentru estimarea probabilităţii de apariţie a unei consecinţe se pot utiliza mai multe grile de apreciere. • numărul persoanelor care acced.). 82 .Gravitatea consecinţei (severitatea daunei cea mai posibilă) poate fi estimată luând în considerare următoarele: • natura obiectivului protejat (persoane. • amploarea de manifestare a consecinţei (o persoană. periculozitatea materialelor. element sau situaţie. 3. • natura accesului (de exemplu pentru alimentarea manuală cu materiale). incapacitatea de muncă permanentă (invaliditate). prin consecinţe majore/minore aduse produsului/mediului şi prin boală profesională sau vătămare gravă/minoră.

NIVELUL DE RISC Nivelul de risc este un indicator cantitativ absolut care odată evaluat permite cunoaşterea faptului în ce măsură securitatea unui sistem de muncă. 3. imposibile). posibilităţile executantului de a evita sau limita consecinţa (de exemplu prin reflexe.• • • • • • • • viteza de apariţie a evenimentului periculos estimat (brusc. rapid. Relaţia risc . RISC consecinţelor Reprezentând grafic riscul acceptabil sub forma unor patrulatere cu arii egale F1 = F2 = F3. 9. R . În lipsa intervenţiilor corectoare riscul rezidual în timp creşte pe măsură ce elementele de muncă se degradează şi îmbătrânesc conform legii creşterii entropiei. S de apariţie (p) ce uneşte probabilitatea -9 -6 -3 83 . cunoscut sub denumirea de risc rezidual sau acceptabil. experienţa practică şi cunoştinţele executantului (referitoare la procesul de muncă analizat. dacă prezintă un nivel de risc diferit de zero. prin intermediul semnalelor de avertizare şi a dispozitivelor indicatoare. este acceptabil sau nu.risc). lent).R y = f(x)Riscul evenimentului B Figura 3. 1 Noţiunile de securitate si risc sunt contrarii fiind legate printr-o ecuaţie hiperbolică R = (S = S securitate. În practică se consideră că un sistem de muncă este sigur. posibilităţile de salvare care fac ca şansele executantului de a evita sau limita consecinţa să fi posibile. date în figura 4. 10gravitate/probabilitate. prin îndemânare. prin observare directă. orice formă de conştientizare a riscului (prin informaţii generale. se obţine curba de 10 10 variaţie a gravităţii consecinţelor (g) cu SECURITATE. RISC R RISC INACCEPTABIL Riscul evenimentului A Curba C C = S. sub aspectul posibilităţii de producere a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. posibile în anumite condiţii. figura 3. referitoare la un proces de muncă similar sau fără experienţă).securitate Întrucât riscul nu poate fi nul (securitatea infinită) trebuiesc determinate care cupluri probabilitate de apariţie/gravitatea ACCEPTABIL poate asigura un nivel de risc acceptabil. dar suficient de mic.

se accept valoarea acestei constante ca fiind 3.colţurile sus dreapta a patrulaterelor de ariile. în anumite cazuri. fie de la comparaţia cu diferite riscuri deja acceptate.proiectare.( Curba Farmer) Figura 4. 10. într-un mod separat de probabilitate. EXPUNEREA Expunerea la factorii de risc. denumită curba de acceptabilitate a riscului. Stabilirea curbei de acceptabilitate a riscurilor (care delimitează riscurile acceptabile) este o problemă dificilă. dar cu gravitatea consecinţelor mare (F1) . Funcţie de necesităţile analizei se pot alege diverse grile de apreciere a expunerii. Aceasta se face printr-o decizie strategică fie pornind de la costul vieţii umane. evaluarea propriu-zisă a riscului ţinând cont de durata sau de frecvenţa expunerii. g = const. Metoda evaluării nivelului de risc şi încadrarea lui ca risc acceptabil sau inacceptabil are avantajul că se poate aplica atât sistemelor de muncă deja existente cât şi celor în fază de construcţie . Obiectivul principal al evaluării este stabilirea riscurilor inacceptabile şi aducerea lor în domeniul acceptabilităţii. este subtilă şi se impune o abordare complexă de evaluare a riscurilor profesionale. reprezintă durata în timp sau frecvenţa în timp la care executantul este expus unui factor de risc şi nivelul la care este expus. Un risc acceptabil poate fi caracterizat printr-o probabilitate de apariţie (frecevenţă) mică. sau invers . 84 . 3.5. Aprecierea expunerii poate fi realizată. Reprezentarea grafică a riscului funcţie de cuplul gravitate/probabilitate A-risc acceptabil B-riscinacceptabil p Sub curbă (A) riscurile sunt acceptabile. Curba din figura 4 numită curbă de acceptabilitate a riscurilor şi îi corespunde funcţia hiperbolă p . În România la ora actuală. Considerarea expunerii.accidente de circulaţie.o frecvenţă mare cu o gravitate mică a consecinţelor (F3) .accidente nucleare. conform CEN 812/85. în termeni cantitativi prin măsurători. iar deasupra curbei (B) riscurile sunt inacceptabile. Expunerea este adesea integrată în noţiunea de probabilitate.

MORT Interacţiunea om-maşină Orientare tehnică Orientare tehnică Interacţiunea om-maşină Condiţiile organizatorice Analiza unor accidente Orientare tehnică Toate componentele tehnice de un anumit tip 1 – 10 zile (Structurare dată de descrierea obiectului) Întregul obiect. defectări care pot conduce la apariţia unor riscuri Identificarea energiilor periculoase care pot vătăma omul Identificarea riscurilor în procedura de lucru Compararea cerinţelor organizatorice cu situaţia actuală a organizării muncii Identificarea cauzelor şi demonstrarea logică a modului în care corelarea datelor obţinute pot conduce la un 1. abateri care pot conduce la apariţia unor riscuri de accidente Identificarea abaterilor de proiectare care pot conduce la apariţia unor riscuri Identificarea abaterilor de la procedura de lucru specificată.O descriere de principiu sau o prezentare verbală pot fi de ajuns .Trecere în revistă a metodelor de analiză a riscurilor Metoda Clasificarea metodelor Interacţiunea om-maşină Structurarea obiectelor în cadrul diferitelor metode Se adaptează şi defineşte. de ex.(Informaţii cuprinzătoare.Informaţii cuprinzătoare. dar nu detaliate . analiză (~) necesar pentru efectuarea analizei 1 zi . dar nu detaliate pot fi de ajuns . dar în linii mari este dată) Descriere detaliată a operaţiilor executantului (Structurare dată de descrierea obiectului) Timp necesar Informaţii referitoare la obiectil ptr. HAZOP Orientare tehnică 3. ci de un incident dat (Structurarea nu este legată în mod esenţial 2 ore . Analiza Nerespectării Procedurilor de Lucru 2.Informaţii detaliate . dar nu detaliate pot fi de ajuns .O descriere de principiu sau o prezentare verbală pot fi de ajuns 1 – 2 săptămâni . Fluxul de producţie sau procedura de lucru (Se elaborează cu atenţie) În funcţie de structura fizică a obiectului. Analiza Arborelui De Defectare . Analiza Securităţii Muncii 7. dar nu detaliate pot fi de ajuns) 8.Informaţii detaliate . dar în linii mari este dată) Sarcini de muncă.Informaţii detaliate . structurare adaptată (Se elaborează cu atenţie) Structurarea nu se face în funcţie de obiect (Structurarea nu este legată în mod esenţial de obiect) Structurarea nu se face în funcţie de obiect. Analiza Energiei 6.Informaţii detaliate Rezumat Identificare abaterilor de la procesul de producţie.Informaţii detaliate 4 ore 1 zi – 2 săptămâni 1 zi – 2 săptămâni 88 . Analiza Modului de Defectare si a Efectelor lor 5. abateri care pot conduce la apariţia unor riscuri Identificarea defecţiunilor componentelor. Structurare adaptată pe volumuri (Structurarea se elaborază. dar nu detaliate .Informaţii cuprinzătoare.Informaţii cuprinzătoare.Informaţii cuprinzătoare.Informaţii cuprinzătoare. Analiza Acţiunilor Greşite ale Operatorului 4. aşa cum a fost el planificat. dar nu detaliate pot fi de ajuns . ţevi şi rezervoare (Structurarea se elaborază.

Demonstrarea diferitelor consecinţe la care se poate ajunge în urma unei anumite greşeli.de obiect) 9.Informaţii detaliate anumit incident nedorit.Informaţii cuprinzătoare. Analiza Ce Se întâmplă dacă 10. ci de un incident dat (Structurarea nu este legată în mod esenţial de obiect) Condiţiile Structurarea nu se face în funcţie de obiect. - . organizatorice ci de un incident dat Interacţiunea (Structurarea nu este legată în mod esenţial om-maşină de obiect) . Analiza postaccident a cauzelor şi împrejurărilor Orientare tehnică Structurarea nu se face în funcţie de obiect. dar nu Identificarea cauzelor unei probleme detaliate prin compararea cu o situaţie -(Pot fi necesare informaţii detaliate) neproblematică 89 .

1.1.3.2. Operaţii. 88 ACŢIUNI GREŞITE EXECUTANT OMISIUNI 1.2.1. procedee greşite 1.3. mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice : ■ organe de maşini in mişcare ■ curgeri de fluide ■ deplasări ale mijloacelor de transport 1. Conţinut necorespunzător al sarcinii de munca in raport cu cerinţele de securitate 2.1.1. staţionari in zone periculoase • deplasări cu pericol de cădere: a) de la acelaşi nivel. Solicitare psihica: ■ ritm de munca sporit ■ decizii dificile in scurt timp ■ operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complexe ■ monotonia muncii 1. prin: ■ dezechilibrare ■ alunecare ■ împiedicare b) de la înălţime. rostogolire. prin: ■ păşire in gol ■ dezechilibrare ■ alunecare • Omiterea unor operaţii • Neutilizarea mijloacelor de protecţie 1. fluide energetice) • deplasări.2. reguli. deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare.1. Mişcări periculoase 1. Metode de munca necorespunzătoare (succesiune greşita a operaţiilor) 2. Absenta unor operaţii 1. Solicitare fizica: ■ efort static ■ poziţii de lucru forţate sau vicioase ■ efort dinamic 2.ANEXA A1 FACTORI DE RISC Componenta sistemului de muncă Factori de risc Conţinutul factorilor de risc Executarea defectuoasă de operaţii: • Comenzi • Manevre • Poziţionări • Fixări • Asamblări • Reglaje • Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie Nesincronizări de operaţii • Întârzieri • Devansări Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de munca • pornirea echipamentelor tehnice • întreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice • alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric. autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor 1. Sarcina subdimensionata sau supradimensionata in raport cu capacitatea executantului SARCINA DE MUNCĂ MIJLOACE DE MUNCĂ FACTORI DE RISC MECANIC .1.

Zgomot 1. cădere libera. Temperatura aerului .1.2. deplasări sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule.scăzuta 1.1. Substanţe caustice 4.9.8. şocuri excesive.6.2.ridicata .4.3.atingere directa .7. Temperatura ridicata a obiectelor 2. balans. Suprapresiunea in adâncimea apelor 1.strălucire 89 FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTOR DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC MEDIUL DE MUNCA FACTORI DE RISC FIZIC .nivel de iluminare scăzut .8. Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare) 5.6.3. erupţie 1.scăzuta 1. Ultrasunete 1. Umiditatea aerului . Vibraţii 1.1. recul.2. deversare.1. scufundare 1. Ionizarea aerului 1.4. Flăcări. surpare. Substanţe mutagene 5. scurgere libera.4 Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice 2.atingere indirecta . Substanţe explozive 4. Substanţe toxice 4.scăzuta 1. Curentul electric: . Substanţe radioactive 4. Culturi sau preparate cu microorganisme : • bacterii • virusuri • richeti • spirochete • ciuperci • protozoare 5.3 Recipiente sub presiune 1. Substanţe inflamabile 4. jet.5.ridicata .rulare pe roti.1.4. deviere de la traiectoria normala.ridicata .3.1.tensiune de pas 4. Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi) 1.5.2. Presiunea aerului .7. răsturnare.3. flame 3. Curenţi de aer 1. Lumina . • • • • • Suprafeţe sau contururi periculoase: intepatoare tăioase alunecoase abrasive adezive 1.2. Temperatura coborâta a obiectelor sau suprafeţelor 2. Substanţe cancerigene 4. prăbuşire.

de frecventa joasa. Calamităţi naturale (trăsnet. richeţi. Aerian 4.10. seism) 1.3. vânt. Subteran 4.1.13. Mlăştinos 4.11. gamma) 1. spirochete. Subacvatic 4. surpări.4. ultraviolete. viscol. prăbuşiri de teren sau copaci.1 electromagnetice: infraroşii. Acvatic 4. ciuperci) 4. Cosmic FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI 89 .10.1.5. aerosoli toxici sau caustici 2. microunde.12. beta. de frecventa medie. Pulberi pneuconiogene 2. laser 1. virusuri.6. alunecări. Gaze.pâlpâire 1.2.2. Pulberi in suspensie in aer. grindina. protozoare.2 ionizante (alfa.10.. Potenţial electrostatic 1. gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3.1. Microorganisme in suspensie in aer (bacterii. avalanşe. Radiaţii 1. de frecventa înalta. inundaţie. vapori.

Palmă degete st. Braţ antebraţ st. epicondilite. periartrite. rinita vasomotorie Boli prin expunere la temperaturi înalte sau scăzute (şoc. Membru superior Organe de simţ cularAparat cardiovas Coloana vertebrală Aparat respirator Palmă degete dr. Sistem muscular Braţ antebraţ dr. bronşită) Astmă bronşic. Aparat digestiv Ureche externă Ureche internă Coapsă gambă Cutie craniana Tegument Abdomen Multiplă Picior Ochi Nr. Consecinţe posibile 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 Plagă: tăietură / înţepătură Contuzie Entorsă Strivire Fractură Arsură: Termică / Chimică Amputare Leziuni ale organelor interne Electrocutare Asfixie Intoxicaţie: acută / cronică Dermatoză Pneumoconioză Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice şi subst toxice iritante (emfizem pulmonar. bursite. colap caloric. osteocondilite. stiloidite. agravarea miopiei existente Cataractă Conjunctivite şi keratoconjunctivite 2 X/X X X X X/X 3 X/X X X X X/X 4 X/X X X X/X X 5 X/X X X X/X 6 X/X X X X/X X X X X/X X 7 X/X X X X/X X X X X/X X 8 X/X X X X/X X 9 X/X X X X/X X 10 X/X X X X/X 11 X/X X X X X X/X X 12 X/X X X X X X/X X 13 X/X X X X X X/X X 14 X/X X X X X X/X X 15 X/X X X X X X/X X 16 X/X X X X X X/X X 17 X/X X X X/X 18 X/X X X X/X 19 X/X X X X X/X 20 X/X X X X/X X 21 X/X X X X/X 22 X/X X X X/X X Sistem nervos Cutie toracică Aparat renal Nas 23 X/X X X X/X X X X X/X X X/X X X/X X/X X/X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 94 . discopatii Boala de vibraţii Tromboflebita Laringite cronice Astenopatie acomodativă. surditate de percepţie Cecitate Tumori maligne. cancer profesional Artroze cronice.ANEXA A2 LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN (leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman) Sistem osteoarticular Membru inf. degerături) Hipoacuzie.

27 28 29 30 31 32 33 Electrooftalmie Boala de iradiere Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor Boli infecţioase şi parazite Nevroze de coordonare Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare (datorită undelor electromagnetice de înaltă frecvenţă) Afecţiuni psihice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 94 .

deces CLASE DE PROBABILITATE CLASA EVENIMENTE 1 EXTREM DE RARE 2 FOARTE RARE 3 RARE 4 PUŢIN FRECVENTE 5 FRECVENTE FOARTE 6 FRECVENTE PROBABILITATEA CONSECINŢELOR Probabilitate de producere extrem de mică P < 10-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mică 10-1 <P<5-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor mică 5-1 <P< 2-1 / an Probabilitate de producere a consecinţelor medie 2-1<P<1-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor medie 11 < P < F1/an Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mare P > l-1 / luna 94 .consecinţe ireversibile cu pierdere intre 50-100% a capacităţii de munca.consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de munca de maximum 50 % (invaliditate de gradul III) .ANEXA A3 SCALA DE COTARE A GRAVITĂŢII ŞI PROBABILITĂŢII CONSECINŢELOR ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN CLASE DE GRAVITATE Clasa Consecinţe 1 2 3 4 5 6 7 NEGLIJABILE MICI MEDII MARI GRAVE FOARTE GRAVE MAXIME GRAVITATEA CONSECINŢELOR .consecinţe reversibile cu o incapacitate de munca intre 45 -180 zile care necesita tratament medical si prin spitalizare .45 zile care necesita tratament medical . dar cu posibilitate de autoservire (invaliditate de gradul II) .consecinţe reversibile cu o incapacitate de munca previzibila de 3 .consecinţe minore reversibile cu incapacitate de munca previzibila pana la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament) .consecinţe ireversibile cu pierderea totala a capacităţii de munca si a capacităţii de autoservire (invaliditate de gradul I) .

6 2.1 2.1 3.3 2.5 5.3 5.4 6.1 5.6 5.5 3.3 4.3 3.4 1.1 7.3 7.4 5.4 2.6 1. I invaliditate Gr II invaliditate Gr.5 4.2 2.5 1.6 94 .2 5.5 6.4 4.1 1.5 7.2 7.2 3.1 4.6 3.1 6.2 1.4 3.2 4.ANEXA 4 GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR (combinatie intre gravitatea consecintelor si probabilitatea producerii lor) CLASE DE GRAVI TATE CLASE DE PROBABILITATE CONSECINTE MAXIME FOARTE GRAVE GRAVE MARI MAEDII MICI NEGLIJABILE 1 EXTREM DE RAR 2 FOART E RAR 3 RAR 4 PUTIN FRECV ENT 5 FRECV ENT 6 FOARTE FRECVENT 7 6 5 4 3 2 1 deces invaliditate Gr.3 1.5 2.6 4.6 6.3 6. III ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM < 3 zile 7.4 7.2 6.

...PROBABILITATE (1.5) (6............. DURATA EXPUNERII.........3) (6.......1) (1...4) (1.............4) (5..1) (2..3) (1..............3) (2......3) (3...........5) (3.....5) (2......6) (5...........2) (5.2) (4.............4) (3...2) (7.... FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ FIŞA nr........ .1) (3.......... SECŢIA............4) (6.......2) (5....ANEXA A5 SCALA DE ÎNCADRARE A NIVELURILOR DE RISC/SECURITATE 1 2 3 4 5 6 7 NIVEL DE RISC MINIM FOARTE MIC MIC MEDIU MARE FOARTE MARE MAXIM CUPLU GRAVITATE .1) (7.................2) (1.. 94 NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE.1) (6.2) (4............5) (7. .........6) (7.......6) (2......3) (7..6) NIVEL DE SECURITATE 7 MAXIM 6 FOARTE MARE 5 MARE 4 MEDIU 3 MIC 2 FOARTE MIC 1 MINIM ANEXA A6 UNITATEA....4) (4..4) (6.5) (1....3) (4..5) (4...3) (5..6) (6.....1) (3.........5) (7.6) (3....2) (2....1) (2..6) (4.4) (5......

.................... COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ 1 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI 2 CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ 4 CLASA DE GRAVITATE 5 CLASA DE PROBABILITATE 6 NIVELUL PARŢIAL DE RISC Ri 7 ∑R Nivel global de risc: Nrg = i =1 n i =1 n 2 i ∑R = ..................... FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC 3 ECHIPA DE EVALUATORI ....................................................... i Nivel global de securitate: Nsg = 8 – Nrg 95 ....LOCUL DE MUNCĂ ............

Contactul accidental al epidermei cu suprafeţe TERMIC supraîncălzite ale aparatelor de uz casnic. trăsnet F12. în vecinătatea arhivei.45 zile Neglijabil ITM 3 – 45 zile CLASA DE GRAVITATE 4 7 2 1 2 7 1 7 2 2 4 7 2 2 1 2 CLASA DE PROBABILITATE 5 1 1 4 3 1 5 2 1 4 2 1 3 4 6 3 NIVEL PARŢIAL DE RISC. FACTORI DE RISC F5. C.Calamităţi naturale – seism.Radiaţii electromagnetice de la calculator . DE CONDUCERE COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORI DE RISC SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI MUNCĂ (descriere. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ SECŢIA: Fişa Nr ADMINISTRATIV .UNITATEA: S.45 zile Neglijabil ITM 3 . înţepare de obiecte solide cu suprafeţe sau PRODUCŢIE contururi periculoase FACTORI DE RISC F4. ECONOMIC.Temperatură ridicată a aerului în timpul verii FACTORI DE RISC FIZIC F10.Microrganisme în suspensie în aer.afectarea MUNCĂ vederii F7.Accidente în trafic F8. Gr.Arsuri sau intoxicaţii datorită începuturilor de incendii F9.Lovire la circulaţia pe scări sau de mobilierul din FACTORI DE RISC dotare MECANIC MIJLOACE DE F3. III Deces ITM 3 . Ri 6 3 1 1 2 3 1 4 1 2 3 3 2 2 1 2 . parametri) 0 1 2 F1.Electrocutare prin atingere directă sau indirectă.Curenţi de aer prin ventilaţie forţată F13.Prezenţa unor agenţi alergeni de la calculator (trifenilfosfat) F15.Nivel scăzut de iluminare în unele zone slab luminate FACTORI DE RISC BIOLOGIC F14.Lovire de către mijloacele de transport la locul de muncă şi la deplasarea la şi de la locul de muncă F2. ELECTRIC MEDIUL DE F6. bani 96 NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 8 DURATA EXPUNERII: 8h/schimb ECHIPA DE EVALUARE: CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ 3 Deces ITM 3 .Tăiere.CONDUCERE LOCUL DE MUNCĂ: PERSONAL TEHNIC. inundaţii.Zgomot peste 87 dB în secţiile de producţie F11.45 zile ITM 3 .45 zile Deces Neglijabil Deces ITM 3 – 45 zile ITM 3 -45 zile INV.

F19. pulberi în secţiile de producţie. dezechilibrare F21. împiedicare. reşouri în priză. F17. decizii rapide în timp scurt şi negocieri.Operaţii înfara sarcinii de muncă. F18.Transmiterea sarciniilor de muncă prin intermediari. deplasări şi staţionări în zone periculoase F23.Stress cauzat de ritm intens de muncă.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare.Operaţii repetitive de ciclu scurt şi complexe F20. aerosoli toxici praf.Uitarea aparatelor de încălzire. termoplonjoare.45 zile ITM 3 .2 2x4 + 8x 3 + 8x2 + 6x1 50 Nivelul de securitate global este: Nsg = 8 –2.Gaze.8 97 .45 zile Deces Deces Deces 3 1 2 2 2 7 7 7 3 3 4 3 3 1 1 1 4 1 2 2 2 3 3 3 ACŢIUNI GREŞITE EXECUTANT OMISIUNI Nivelul de risc global este: 1x(4x4) + 8x( 3x3 ) + 8x( 2x 2) + 6(1x1) 110 = = 2.SARCINA DE MUNCĂ FACTORI DE RISC CHIMIC CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR SUPRASOLICITARE PSIHICĂ F16.45 zile ITM 3 .Comunicări accidentogene F22.2 = 5. vapori. Nrg = ITM 45 – 180zile Neglijabil ITM 3 .

......................... LOCUL DE MUNCĂ . Crt.. măsuri organizatorice) 98 ...................... Nr.................................... FACTORI DE RISC NIVEL DE RISC MĂSURI PROPUSE (măsuri tehnice........ANEXA A7 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE UNITATEA .

Controlul medical periodic al lucrătorilor. CRT. Măsuri tehnice: .Eliminarea firelor de alimentare cu energie electrică a aparaturii de pe pardoseală. Măsuri tehnice: . DE CONDUCERE NIVEL DE RISC NOMINALIZAREA MĂSURII 0 1. 99 . F16. inscripţionarea acestora. . F5. Măsuri organizatorice: .Instruirea personalului cuprivire la consecinţele accidentelor în trafic.Verificarea legării la pământ a prizelor din birouri.S. F10. . 3 5.Verificarea uzuală a integrităţii prizelor şi izolaţiei cordoanelor de alimentare cu curent electric a aparaturii de birou. Zgomot peste 87 dB în secţiile de producţie. 3 3.Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la efectul zgomotului asupra sănătăţii.Controlul medical periodic obligatoriu Măsuri tehnice: .Utilizarea obligatorie în zonele cu noxe a măştii de praf. toxice . de mare eficienţă şi randament. aerosoli toxici praf. iar dacă este cazul şi a măştii de gaze.Instruirea periodică asupra riscurilor existente la locul de muncă. Măsuri organizatorice: . 2. . *** NR.Măsurarea concentraţiei gazelor. pulberi în secţiile de producţie. F2. F7. 3 . prafului şi pulberilor şi luarea de măsuri de protecţie.Dotarea lucrătorilor cu antifoane şi utilizarea lor obligatorie la locurile de muncă cu zgomot de nivel inacceptabil. Lovire la circulaţia pe scări sau de mobilierul din dotare. vapori. . Măsuri organizatorice: . C. Accidente în trafic 1 2 4 3 Măsuri organizatorice: . ECONOMIC.Asigurarea unui microclimat aerisit şi confortabil îmbunătăţit la locul de muncă prin instalarea de aer condiţionat sau ventilatoare în unele birouri. 3 4. FACTORI DE RISC FIŞA DE MĂSURI PROPUSE locul de muncă nrPERSONAL TEHNIC. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă. Măsuri tehnice: . Gaze.Dotarea lucrătorilor cu echipamente tehnice de birou performante.

F22. .Asigurarea unui climat de respect şi colaborare în plan vertical şi pe orizontală în şi între colectivele de lucru. 6. 100 . Măsuri organizatorice: . deplasări şi staţionări în zone periculoase. 3 7.. Operaţii înfara sarcinii de muncă. F18. Stress cauzat de ritm intens de muncă.Stimularea morală şi materială a lucrătorilor în funcţie de munca şi rezultatele muncii depuse. Motivarea personalului.Instruirea şi verificarea cunoştinţelor lucrătorilor cu privire la acest pericol.Instruirea personalului cu privire la acest pericol.Semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase. . decizii rapide în timp scurt.Control periodic medical şi pshihologic al personalului. 2 Măsuri organizatorice: . .

ANEXA A8 ORDINEA IERARHICĂ A MĂSURILOR DE PREVENIRE MĂSURI PRIMARE ELIMINAREA RISCURILOR RISC OM Măsurile primare acţionează direct asupra sursei de factori de risc (prevenire intrinsecă) vizând eliminarea lor. 101 . Factorii de risc persistă. MĂSURI CUATERNARE IZOLAREA OMULUI RISC OM În cazul măsurilor cuaternare limitarea acţiunii factorilor de risc asupra omului se face prin protecţie individuală ca o ultimă barieră între factorul de risc şi om. MĂSURI TERŢIARE EVITAREA RISCURILOR RISC OM În cazul măsurilor terţiare interacţiunea dintre factorii de risc şi om se evită prin măsuri organizatorice şi reglementări privind comportamentul executantului. MĂSURI SECUNDARE IZOLAREA RISCURILOR RISC OM Măsurile secundare constau în măsuri de protecţie colectivă prin care se evită sau se diminuează acţiunea factorilor de risc asupra omului.

artificii şi obiecte de aceleaşi gen Clasa 2*: Gaze Clasa 3*: Substanţe lichide inflamabile Clasa 4. (1b) .1*: Substanţe comburante Clasa 5. (1c) . degajă gaze inflamabile Clasa 5. c) polimer . c)substanţe şi preparate extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut.) şi pericolul principal substanţele periculoase se împart în 9 clase: Clasificarea substanţelor periculoase Clasa 1: Substanţe şi obiecte explozive (1a) . şi care.1*: Substanţe toxice Clasa 6. gust etc.element chimic şi compuşii săi în stare naturală sau obţinuţi printr-un proces de producţie. prin unitate monomeră se înţelege forma reacţionată a unui monomer într-un polimer. mediului înconjurător etc.o substanţă constituită din molecule care se caracterizează printr-o secvenţă a unuia sau mai multor tipuri de unităţi moleculare şi care conţin o simplă majoritate ponderală de molecule şi au cel puţin 3 unităţi monomere legate printr-o legătură covalentă la cel puţin o altă unitate monomeră sau la o altă substanţă reactivă şi constituită cel puţin dintr-o simplă majoritate ponderală de molecule de aceeaşi greutate moleculară. lucrărilor. În funcţie de proprietăţile fizico-chimice (starea de agregare. producând imediat emisii de gaze. păstoase sau gelatinoase. în special cu cele inflamabile. culoare. în mijlocul căreia diferenţele de greutate moleculară sunt esenţial atribuite diferenţei în numărul de unităţi monomere.. În sensul prezentei definiţii.3*: Substanţe care. b)substanţe şi preparate oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe. prezintă o reacţie puternic exotermă. AGENŢI PERICULOŞI LA LOCUL DE MUNCĂ TERMINOLOGIE a) substanţă .2*: Peroxizi organici Clasa 6. detonează. Aceste molecule trebuie să formeze o gamă de greutate moleculară. în condiţii de probă determinate. în contact cu apa. care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă. lichide. SUBSTANŢE PERICULOASE Substanţele periculoase . b) preparat .1*: Substanţe solide inflamabile Clasa 4. miros.acele substanţe care prin natura lor fizico-chimică pot produce daune persoanelor.substanţe şi obiecte explozive.amestecuri sau soluţii de două sau mai multe substanţe. 102 . conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilităţii produsului şi orice impuritate care derivă din procedeul utilizat.2*: Substanţe autoinflamabile Clasa 4. precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant. produc o deflagraţie rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parţial închise.focoase. aspect.2*: Substanţe infecţioase Clasa 7: Substanţe radioactive Clasa 8*: Substanţe corozive Clasa 9*: Substanţe şi obiecte periculoase diverse O altă clasificare a substanţelor periculoase în baza proprietăţilor lor intrinseci.obiecte încărcate cu substanţe explozive.VII. exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei şi fără a-i modifica compoziţia. funcţie de gradul de pericol reglementată de legislaţia actuală ar fi următoarea: a)substanţe şi preparate explozive: substanţele şi preparatele solide.

d)substanţe şi preparate foarte inflamabile: . k)substanţe şi preparate sensibilizante .substanţele şi preparatele care prin inhalare. n)substanţe şi preparate toxice pentru reproducere . PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂŢILOR CE IMPLICĂ SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE SUNT: a)principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase. b)restricţii privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase. În cazul activităţilor ce implică substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie avut în vedere următoarele aspecte: a)evaluarea şi controlul riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea personalului care desfăşoară activităţi cu astfel de substanţe şi pentru mediu. sau . asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele chimice periculoase. j)substanţe şi preparate iritante .substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă. m)substanţe şi preparate mutagenice .substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei. ingestie sau penetrare cutanată în cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii. iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice.substanţele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naştere unei reacţii de hipersensibilizare.substanţele şi preparatele care prin inhalare. f)substanţe şi preparate foarte toxice . c)principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. fără aport de energie.substanţele şi preparatele care prin inhalare. 103 . prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacţie inflamatorie. ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător.substanţele şi preparatele care prin inhalare.substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut.substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase.substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut.substanţele şi preparatele care prin inhalare. ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecvenţa acestora. b)principiul transparenţei faţă de consumatori. g)substanţe şi preparate toxice . e)substanţe şi preparate inflamabile . i)substanţe şi preparate corosive . o)substanţe şi preparate periculoase pentru mediul înconjurător . h)substanţe şi preparate nocive . ingestie sau penetrare cutanată în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii.substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă. ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot creşte frecvenţa efectelor nocive nonereditare în progenitură sau pot dăuna funcţiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine. sau . ingestie sau penetrare cutanată pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii.substanţele şi preparatele necorosive care prin contact imediat. sau .substanţele şi preparatele care. ingestie sau penetrare cutanată pot determina apariţia afecţiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora. introduse în mediul înconjurător. în vederea prevenirii pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu.substanţele şi preparatele care prin inhalare. l)substanţe şi preparate cancerigene .

importatorul sau distribuitorul. manipulării sau transportului.). c) ambalajele şi sistemele de etanşare să fie solide şi rezistente. şi modului de folosire sau prezenţei acestora la locul de muncă. indiferent de capacitate. Producătorul. prezintă risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. care conţine substanţe destinate comercializării sau punerii la dispoziţie persoanelor fizice. b) materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare să fie rezistente la atacul conţinutului sau să nu formeze compuşi periculoşi cu acesta. pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. recomandări referitoare la prudenţa cu care trebuie utilizată substanţa periculoasă. iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere. iar expunerea timp îndelungat poate provoca cancer. dacă este cazul. Această fişă trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile. chimice sau toxicologice. necesare pentru a asigura securitatea şi sănătatea utilizatorului. Substanţelor şi preparatele chimice periculoase trebuie să respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) să fie astfel proiectate şi realizate încât să împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare. riscurile care pot apărea la utilizare. La locul de muncă angajaţii pot fi expuşi la acţiunea 104 . Agenţii chimici periculoşi pot provoca unul sau mai multe din următoarele efecte:  intoxicaţii  arsuri  incendii  iritaţii  leziuni  explozii Unele îmbolnăviri. pentru a se evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulări normale. b) numele şi adresa completă. indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea substanţei. datorită proprietăţilor fizicochimice. c) simbolurile referitoare la pericol şi. incendii. deteriorări de conducte sau rezervoare etc. vâjâieli în urechi. se va utiliza o denumire recunoscută internaţional. Eticheta ambalajelor substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să includă următoarele indicaţii vizibile: a) numele substanţei. e) orice recipient. altele apar după un timp lung de expunere (boli profesionale cronice). Exemple în acest sens : Expunerea pe o durată mică la vapori de benzen produce dureri de cap. La locul de muncă angajaţii pot fi expuşi la acţiunea agenţilor chimici periculoşi. transport şi depozitare. fie accidental (explozii. f) ambalajul trebuie să fie închis iniţial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în momentul deschiderii ambalajului.c)controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase. importatorul sau distribuitorul va livra aceste substanţe însoţite de fişa tehnică de securitate. respectiv producătorul. ale celui care răspunde de plasarea pe piaţă a substanţei sau preparatului chimic periculos. inclusiv numărul de telefon. o perioadă lungă la pulberi ce conţin crom hexavalent poate cauza leziuni ale mucoaselor căilor respiratorii sau chiar cancer. datorate expunerii la agenţi chimici periculoşi în mediul de muncă. trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protecţia copiilor şi să fie inscripţionat cu însemne tactile de avertizare a pericolului. fie în mod curent în timpul utilizării. Agentul chimic periculos Agentul chimic periculos este orice substanţă sau preparat care. Expunerea. În cazul în care substanţa nu este clar specificată. d) ambalajele şi sistemele de închidere care se reînchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reînchide în mod repetat fără pierderi de conţinut. au loc rapid (intoxicaţii acute). sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Compoziţia aerului poate fi de asemenea modificată în urma unor procese chimice sau biologice care consumă oxigen. datorate expunerii la agenţi chimici periculoşi în mediul de muncă. scade proporţia de oxigen şi aerul respirat devine sufocant.  timpul de expunere al lucrătorului. manipulării sau transportului. granule. spre exemplu. spre exemplu. solzi etc. Unele îmbolnăviri.). Efectul asupra personalului depinde de:  agentul chimic periculos prezent.  produse intermediare. substanţele care provoacă cancer. spre exemplu. care necesită condiţii speciale de securitate în muncă. sterilitate sau malformaţii congenitale.  subcontractanţi.  lichidă (solvenţi organici.  la ambalare. substanţele foarte toxice. fie în mod curent în timpul utilizării. spre exemplu. azotul care în principiu nu este periculos.  la curăţenie. fulgi. Poate fi afectat personalul care lucrează:  în secţiile de producţie. Agenţii chimici periculoşi pot fi sub formă:  solidă (pulberi.  la întreţinere.  produse finite. o hidrogenul acumulat în timpul încărcării acumulatorilor cu plumb.  gaze sau vapori (clor. Concentraţiile mari de pulberi pot avea efecte nocive la nivelul căilor respiratorii. corozive. În această categorie intră şi substanţele care pot provoca eczeme în urma unui contact prelungit cu pielea.).  în depozite. Agenţii chimici periculoşi pot fi întâlniţi ca:  materii prime. Exemple de agenţi chimici ce pot deveni periculoşi prin creşterea riscului de incendiu. chiar şi în cazurile în care compoziţia lor chimică nu este clasificată drept periculoasă.  nivelul de expunere (concentraţia agentului chimic în mediul de muncă). iritante. altele apar după un timp lung de expunere (boli profesionale cronice). Un agent chimic periculos poate provoca riscuri de îmbolnăvire profesională sau accidente de muncă prin: proprietăţi toxicologice. atunci când concentraţia sa depăşeşte proporţia naturală din aer. deteriorări de conducte sau rezervoare etc. explozivitate. acizi. poate da naştere unei atmosfere potenţial explozivă. baze etc. deşeurile radioactive. au loc rapid (intoxicaţii acute).). 105 .agenţilor chimici periculoşi. vapori de solvenţi). inflamabilitate. fie accidental (explozii. explozie sau altă reacţie chimică periculoasă: o vaporii multor solvenţi organici se aprind uşor şi pot cauza explozii. substanţele.  reziduuri. radioactivitate. nocive. temperatură ridicată şi/sau scăzută. înlocuirea oxigenului din aer. incendii. care provoacă alergii. reactivitate etc. monoxid de carbon. instabilitate. apa fierbinte şi aburul fierbinte sau stropii de metal fierbinte care se pot forma. toxice.

Agenţi chimici periculoşi pot fi:  Substanţele care se afla pe suprafaţa unui material.2. Exemplu: Loc de muncă Substanţa periculoasă Mod de contaminare Sudură -fum de sudură -inhalare Operaţii de degresare -solvenţi organici -contact cu pielea şi/sau inhalare Estimează agenţii chimici folosiţi sau rezultaţi în activităţile complementare. deşeuri.  fişa tehnică de securitate a agentului chimic. un gaz foarte toxic.  medicul de medicina muncii. în timpul întreţinerii sau reparaţiilor curente sau capitale. iar fondul portocaliu al semnelor grafice arată că substanţa este periculoasă.  Estimează ce substanţe periculoase pot rezulta în timpul unei faze tehnologice ca produse intermediare. De exemplu. De exemplu: izolaţii de azbest. 2. Este recomandat să se identifice locurile de muncă. depozitate sau vândute. în cazul sudurii.  alţi specialişti în domeniu. poate fi aprins de o scânteie produsă de o piatră sau un şurub care a pătruns în instalaţia de ventilaţie. Substanţele chimice care în mod normal nu sunt periculoase dar.1 Identificarea locurilor de muncă în care se folosesc sau din care pot rezulta agenţi chimici periculoşi. care în urma unor transformări suferite în timpul procesului de producţie pot deveni periculoase. 106 . zincul intrat în reacţie cu acizii în cazul unei acoperiri galvanice conduce la formarea de hidrogen favorizând apariţia unei atmosfere potenţial explozive. sau a altor lucrări la cald. pot forma fosgen.2 Strângerea informaţiilor asupra riscurilor chimice şi a mijloacelor de prevenire. finite. o la sudarea materialelor inoxidabile se formează fum de sudură care conţine printre altele crom şi nichel toxic. emisia de fum de la sudură.  Substanţele care se află în interiorul unui material. o vaporii de tricloretilena.Informaţii despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de muncă 2. Estimează şi agenţii chimici care pot să apară atunci când se repară o clădire.o anumite metale. Pentru a obţine aceste informaţii angajatorul poate consulta:  eticheta. reziduuri. grupurile de angajaţi expuşi şi modul de contaminare. În acest sens angajatorul: Verifică unde sunt folosiţi şi depozitaţi agenţii chimici periculoşi. Un exemplu în acest sens sunt substanţele de combatere a dăunătorilor cu care sunt trataţi puieţii dintr-o pepinieră. Acest tip de etichetă se aplică pe produsele utilizate. substanţa cu care este impregnat lemnul în procesul de prelucrare. în timpul operaţiilor de curăţenie sau cercetare. de exemplu.2. care pot provoca leziuni celor care se ocupă de manipularea acestora. Eticheta Eticheta de pe ambalaje oferă informaţii scrise despre pericole şi avertismente. De exemplu. Exemple în acest sens : pulberea rezultată în urma prelucrării blocurilor de piatră cu concentraţie mare de cuarţ sau emanarea de gaze periculoase ca urmare a încălzirii unui material plastic. o amestecul de pulberi de lemn şi aer din instalaţia de ventilaţie. 2.2. expunându-i la riscuri pe cei responsabili cu manipularea sau prelucrarea lor. emisii sau scăpări accidentale.

Proprietăţi inerente Proprietăţile agenţilor chimici în stare naturală. de exemplu ca urmare a încălzirii sau şlefuirii unei suprafeţe sau a unui material. temperatura. se poate recurge la măsurători simple prin sondaj. importator sau cel care lansează pe piaţă un agent chimic periculos – privind caracteristicile produsului din punct de vedere al riscurilor pe care le implică şi al măsurilor de protecţie pe care le impune. ventilaţia. precum şi de alţi factori cum ar fi cantitatea utilizată. De exemplu:  este important să se ştie dacă leziunile pe care expunerea la acea substanţă le poate provoca apar imediat sau după un timp şi dacă acestea sunt mai mult sau mai puţin grave. Trebuie să se ţină cont de faptul că efectul unei substanţe se poate accentua în cazul în care utilizarea acesteia 107 . adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii angajaţilor şi a mediului înconjurător. precum şi pentru asigurarea securităţii în muncă.b) Fişă tehnică de securitate Fişa tehnică de securitate reprezintă informaţiile – de la producător. dacă utilizarea se face în spaţiu deschis. Inhalarea Concentraţia unei substanţe în aerul de respirat depinde de proprietăţile acesteia. Producătorii au obligaţia să întocmească fişa tehnică de securitate şi să o transmită Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. trebuie stabilit dacă materialul sau suprafaţa respectivă conţin vreun agent chimic periculos care impune adoptarea unor măsuri de protecţie suplimentare. Este posibil să fie necesar ca angajatorul să solicite lămuriri suplimentare sau să facă el însuşi investigaţii. cu fiole de analiză. Se recomandă să se stabilească pentru fiecare dintre proprietăţile periculoase ale unei substanţe dacă modalitatea de utilizare poate constitui un risc real.  Periculos pentru sănătate în cazul ingestiei. Dacă la o evaluare de ansamblu se dovedeşte că folosirea substanţei cauzează producerea de noxe. Contactul cu pielea În funcţie de cât de repede o substanţă acţionează în contact cu pielea.  dacă prelucrarea materialelor conduce la apariţia unor substanţe chimice periculoase. în cazul folosirii respectivului produs în procesul muncii. Aceste informaţii facilitează.  Inflamabil sau exploziv. cum ar fi volatilitatea sau tendinţa de transformare în pulberi.  Periculos pentru sănătate în cazul contactului cu pielea sau ochii. Reducerea expunerii la substanţe periculoase presupune luarea tuturor măsurilor de protecţie posibile împotriva efectelor combinate necunoscute. Fişa tehnică de securitate trebuie să ofere informaţii complete privind riscurile şi mijloacele de protecţie şi trebuie să cuprindă cele 16 rubrici prezentate mai jos. Dacă în urma investigaţiei se constată că există motive să se suspecteze depăşirea valorilor limită de expunere profesională.  Reactivitate chimică crescută. se stabileşte dacă există riscul apariţiei unor leziuni ale pielii în timpul diferitelor etape din procesul muncii. Pentru a putea evalua proprietăţile periculoase ale unui agent chimic. suprafaţa de evaporare şi formarea de aerosoli. Un agent chimic poate fi:  Periculos pentru sănătate în cazul inhalării. Se întâmplă adesea ca efectele dăunătoare cauzate de expunerea concomitentă la mai multe substanţe să nu fie cunoscute. în condiţii normale de temperatură şi presiune reprezintă proprietăţile inerente. se va măsura gradul de expunere. Pentru a se asigura că expunerea este scăzută. trebuie să se cunoască gradul de expunere în cazul utilizării acestuia. precum şi utilizatorilor. importatorului sau distribuitorului. se vor face investigaţii mai detaliate. Angajatorul este cel care decide dacă informaţiile primite de la furnizor sunt suficiente pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a respectivelor substanţe. Angajatorul trebuie să verifice dacă agenţii chimici periculoşi achiziţionaţi sunt însoţiţi de fişa tehnică de securitate a furnizorului.

2. Pericolul de incendiu În cazul în care substanţa utilizată este inflamabilă. cu precizarea riscurilor şi mijloacelor de protecţie. Un agent chimic periculos nu poate fi folosit înainte de a fi puse la dispoziţia angajaţilor informaţii scrise privind riscurile produsului şi protecţia necesară. În acest sens angajatorul :  Întocmeşte şi afişează lista proprie cu agenţii chimici periculoşi. “Valoarea limită biologică a unui agent chimic” .dacă nu se specifică altfel. Reactivitatea În cazul în care substanţa are o reactivitate chimică crescută. a concentraţiei agentului chimic în aer. specificându-se data ultimei modificări. a metabolitului lui sau a indicatorului de efect. este important să se evalueze riscul de aprindere din cauza producerii de scântei. posibilitatea de a alege dintre două substanţe chimice este simplificată prin identificarea proprietăţilor care le diferenţiază şi evaluarea făcută pe baza acestor proprietăţi. corespunzătoare unui schimb (o determinare pe toată durata schimbului de lucru sau media ponderată cu timpul a mai multor determinări corespunzătoare fazelor tehnologice). Adeseori. unde se produc sau utilizează agenţi chimici periculoşi.concentraţia de pulberi la nivel respirator al angajatului. la nivelul respirator al angajatului.  Întocmeşte şi afişează instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice locului de muncă. pot conduce la producerea de scântei.  Controlează dacă la locul de muncă.presupune încălzirea ei. Se recomandă ca lista să fie actualizată. care trebuie respectate în mod obligatoriu. cu alte cuvinte nu se va ţine cont doar de riscurile chimice. reprezintă media ponderată cu timpul. 2. privind agenţii chimici. Concentraţiile maxime admise pentru agenţii chimici periculoşi şi pulberi în atmosfera locurilor de muncă.2 Organizarea transmiterii informaţiilor. “Valoarea limită admisibilă pentru pulberi “ . a unei surse de foc etc. Concentraţia de substanţe din atmosfera locului de muncă trebuie redusă cât mai mult posibil. există: • lista substanţelor chimice periculoase.4 ALEGEREA PRODUSELOR ŞI A METODEI DE LUCRU În alegerea produselor chimice periculoase trebuie să se ţină seama de toate riscurile de îmbolnăvire sau accidentare ce pot apărea în utilizarea acestora. Aceştia sunt denumiţi noxe profesionale. măsurile şi mijloacele de protecţie adresate angajaţilor 2. Încărcarea electrostatică şi prelucrarea mecanică. adică pot provoca accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesional. este important să se aibă în vedere că pot rămâne urme de substanţă chiar şi pe ambalaj. sunt precizate în Normele generale de protecţia muncii.reprezintă concentraţia limită a agentului în mediul biologic corespunzător. este extrem de important să se verifice dacă modul de utilizare prestabilit nu creează condiţii pentru producerea unor reacţii chimice periculoase. pe o perioadă determinată (durata unui schimb de muncă sau termen scurt -15 min.3 VALORI LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ PENTRU AGENŢII CHIMICI Agenţii chimici periculoşi prezenţi în mediul de muncă pot constitui factori de risc. 108 . Alegerea produselor presupune în principiu evaluarea riscurilor pe care le implică diferitele alternative. către angajaţi. Exemplul de mai jos încearcă să arate o modalitate de evaluare a riscurilor apărute în utilizarea unui produs fictiv folosit la degresarea pieselor de metal şi/sau sticlă şi prin urmare nu constituie decât un model de întocmire a fişei de evaluare.  Verifică etichetarea corespunzătoare a produselor chimice prezente la locul de muncă. chiar atunci când concentraţia este sub valoarea limită admisă. “Valoarea limită de expunere profesională” . În cazul utilizării unor substanţe care pot cauza probleme de sănătate chiar şi în urma expunerii la cantităţi mici.2.). informaţii scrise privind riscurile.

expunerea la pulbere de cadmiu poate provoca boli de plămâni sau rinichi). ingestia de săruri anorganice de mercur poate provoca otrăvire cu mercur).  într-un loc de muncă temporar sau într-un spaţiu închis se vor folosi pe cât posibil produse solubile în apă sau produse cu conţinut scăzut de solvenţi organici.metodă de lucru: riscurile de accidentare pot fi mai mari dacă o suprafaţă metalică este curăţată mecanic (sablată). a)Măsuri de prevenire a inhalării de agenţi chimici periculoşi: Cunoaşterea concentraţiilor de gaze şi pulberi nocive în atmosfera locurilor de muncă este prima fază în elaborarea unor măsuri concrete de prevenire (instalaţii de ventilaţie. După fiecare întrebuinţare. lichide (unele substanţe pot trece prin piele provocând îmbolnăviri sau afecţiuni ale pielii. lichide (de ex. echipamentele vor fi: desprăfuite. denocivizate. Acumularea de reziduuri şi deversările pot polua mediul înconjurător.  Se recomandă ca fiecare angajator să-şi stabilească procedurile privind modul în care va decurge achiziţionarea agenţilor chimici. angajaţii expuşi la agenţi chimici periculoşi pot fi afectaţi prin:  inhalare de pulberi. In procesul tehnologic. decât în cazul în care este lustruită cu ajutorul unui agent chimic periculos. cu un agent chimic nepericulos (nisip).). Se va evita astfel răspândirea substanţelor chimice periculoase prin intermediul acestora. pentru sănătatea şi securitatea angajaţilor. va fi adaptat la mărimea şi contururile capului şi feţei purtătorului. dezinfectate. un exemplu în acest sens fiind riscurile privind mediul înconjurător. Se recomandă efectuarea unei evaluări preliminare a riscurilor ce pot apărea în utilizare. spălate. pentru a asigura o etanşeitate corespunzătoare. prafuri.  contact cu pielea al unor solide. Înlocuirea unui produs poate implica schimbarea modului de lucru. neutralizare etc. EIP.  În alegerea produsului trebuie luate în considerare şi alte riscuri decât acelea legate de mediul de muncă. Exemplu de situaţie când este importantă o evaluare produs chimic . În orice situaţie angajatorul este obligat să evalueze riscurile profesionale. pentru ca în urma sablării nisipul se transformă în pulbere de siliciu care poate provoca silicoze. echipamentul de protecţie folosit în timpul utilizării agenţilor chimici periculoase trebuie scos în timpul pauzelor sau înainte de efectuarea unei alte activităţi. solvenţii organici produc dermatite de contact). dezinsectizate.  arsuri sau loviri în urma incendiilor şi/sau exploziilor. Persoanele care poartă barbă trebuie să poarte un astfel de tip de EIP al cailor respiratorii care să asigure etanşeitatea. în special cel pentru protecţia căilor respiratorii şi feţei pentru persoanele expuse la vapori sau aerosoli. în funcţie de caracteristicile procesului de muncă şi ale mediului de muncă. sterilizate etc. înainte de adoptarea unei hotărâri definitive privind achiziţia de substanţe. de ex.  ingestie de prafuri. Prin urmare. De aceea este importantă evaluarea riscurilor prezentate de combinaţia produs chimic-metoda de lucru şi luarea în considerare şi a riscurilor cauzate de muncile monotone sau repetitive. reparate. MĂSURI DE PREVENIRE IN PROCESUL TEHNOLOGIC Echipamentul de lucru şi echipamentul individual de protecţie (EIP) vor fi întreţinute: curăţate. 109 . pe ce documente se va baza decizia privind achiziţia. printre altele. gaze sau vapori (de ex.Angajatorul trebuie să evite folosirea unui agent chimic periculos prin înlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces tehnologic care nu este periculos sau este mai puţin periculos decât precedentul. din care să reiasă. uscate.

Măsuri de limitare a efectelor exploziilor şi incendiilor. scântei de origine mecanică. se prevăd cu vestiare pentru haine de stradă. locurile de muncă unde se desfăşoară procese cum ar fi prelucrarea plumbului. Explozia sau incendiul. Sistemul de ventilaţie trebuie bine întreţinut şi verificat în mod regulat. nu poate avea loc decât dacă cele trei elemente ale triunghiului de foc sunt reunite: 1. vestiare pentru haine de protecţie şi de lucru. practicanţii etc.Instalaţiile trebuie să fie dotate. comburant (oxigen. a mănuşilor de protecţie sau a echipamentului de protecţie împotriva stropirii sunt exemple de măsuri care pot reduce riscurile. este interzisă păstrarea unei substanţe chimice periculoase într-un ambalaj care în mod normal se utilizează pentru păstrarea alimentelor sau într-un alt ambalaj asemănător. Măsurile de diminuare a riscurilor presupun: • Împiedicarea formării amestecurilor explozive.3) pentru ca angajaţii să-şi poată desfăşura activitatea în spaţiul respectiv (v.3. flacără. mercur. pesticide etc. În cazul în care se constată că într-un spaţiu închis există riscul lipsei de oxigen sau un alt risc care implică pericole pentru sănătate se impune o aprobare scrisă (v. Angajatorii vor elabora instrucţiuni speciale privind modul de utilizare. sursă de iniţiere (suprafaţă fierbinte. • Eliminarea surselor de iniţiere. Împiedicarea formării amestecurilor explozive se realizează prin:  utilizarea de gaz inert pentru scăderea proporţiei oxigenului. 2. De exemplu. c)Măsuri de prevenire a ingestiei Nu sunt recomandate metodele de lucru prin care substanţe chimice periculoase pot intra în contact cu gura. umiditate şi viteză confortabilă a curenţilor. de exemplu. duşuri. alte metale grele. modificarea sau completarea instalaţiilor de ventilare se vor face cu avizul scris al proiectantului de specialitate. temperatură. lichide). dispozitive pentru înclinarea recipientelor etc.. De asemenea. după caz. În transferul unei substanţe dintr-un recipient în altul pot fi folosite.).2 şi 5.2) În unităţile economice în care există surse toxice potenţiale. Eliminarea surselor de iniţiere 110 . cu aparate portabile sau instalaţii automate fixe de detecţie şi semnalizare. pulberi. 3.curent electric sau electricitate statică etc. întreţinere. locurile de muncă vor fi asigurate cu dotări social-sanitare (vestiar. Anexele 5. Transformarea. sală de mese. Folosirea vizierei de protecţie. lucrul cu nitro şi amino derivaţi. consumarea sau păstrarea produselor alimentare sau a băuturilor. În acest scop. Sunt interzise prepararea. Stropirea este accidentul cel mai des întâlnit în manipularea substanţelor chimice. în funcţie de necesităţile fiziologice ale personalului şi de caracteristicile proceselor de muncă şi ale mediului de muncă. pompe.2. se dotează cu măşti de protecţie întregul personal precum şi delegaţii. scântei electrice . carburant (gaze şi vapori.  depozitarea materialelor oxidante separat de materialele combustibile. spălătoare. substanţe oxidante).  ventilaţie. controlul depozitarii recipientelor butelie cu oxigen etc. Ventilarea naturală sau mecanică trebuie să asigure condiţii de calitate a aerului: puritate. spălător). b)Măsuri de prevenire a contactului cu pielea şi ochii: Folosirea unor mijloace ajutătoare la manipularea agenţilor chimici periculoşi. fumatul sau aplicarea de produse cosmetice în locurile unde se utilizează agenţi chimici periculoşi. supraveghere şi control al instalaţiilor de ventilare. subcontractanţii. Măsuri de protecţie împotriva stropirii şi o igienă atentă reduc de asemenea riscul de ingestie accidentală.

în halele şi instalaţiile unde se lucrează cu substanţe inflamabile.Dacă prin măsurile organizatorice şi tehnologice nu s-a putut evita acumularea unor substanţe inflamabile în aer. Măsuri de limitare a efectelor exploziilor şi incendiilor  Distanţarea instalaţiilor periculoase de alte locuri de muncă. pentru care nu sunt întocmite asemenea instrucţiuni. se vor stabili proceduri pentru cazuri de urgenţă. lucrul cu foc deschis. utilaje etc.  să se menţină atmosfera la un anumit nivel de umiditate.  interzicerea utilizării încălţămintei cu accesorii metalice.. este complet interzisă. în cantităţi mai mari decât necesarul pentru 48 ore. maşini. cu protecţie adecvată mediului de lucru. cu condiţia păstrării libere a spaţiului dintre ele fără de care efectul măsurii preconizate este anulat. utilizând captatoare magnetice.  să nu se transporte aceste materiale cu electrocarul. pentru prevenirea formării scânteilor ce pot să apară datorită deficienţelor la instalaţia electrică. Se va prevedea aparatură electrică în construcţie antiexplozivă. existenta suprafeţelor încinse etc. De regulă. reparaţiile şi intervenţiile curente vor fi executate numai în baza instrucţiunilor proprii de securitatea a muncii.  Reducerea la minimum a cantităţilor de material periculos utilizat:  fracţionarea instalaţiilor (mai multe linii de fabricaţie).  Amplasarea în locuri potrivite a mijloacelor corespunzătoare de combatere a incendiilor. operaţiile de întreţinere.  apă pulverizată la activităţile unde pot apărea scântei.  depozitarea de substanţe inflamabile şi explozive în secţiile de fabricaţie.  eliminarea particulelor metalice.  să nu se transporte substanţe inflamabile în vase deschise sau din materiale care se încarcă electrostatic. • 111 . Pentru prevenirea formării scânteilor electrostatice este necesar:  să se pună la pământ instalaţiile şi piesele în mişcare. se va întocmi un plan de acţiune cu sarcini precise. se vor folosi utilaje care înlătură pericolul apariţiei unor surse de aprindere. reviziile.  să se capteze sarcinile electrice prin perii puse la pământ. Se interzice fumatul.  utilizarea de podele antiscântei. MĂSURI DE PREVENIRE LA REVIZII ŞI REPARAŢII Pentru orice fel de intervenţie. Pentru intervenţiile accidentale. defalcate pe persoane şi termene de execuţie. revizie şi reparaţie la instalaţii.  să se evite îmbrăcămintea din fibre sintetice.  Clădiri cu acoperiş sau pereţi în construcţie uşoară. din materiale necombustibile etc. Măsuri pentru prevenirea scânteilor de origine mecanică:  utilizarea de unelte antiscântei.

În mod normal. care conţine substanţe destinate comercializării. revizii etc. toxice.3). Ambalajele şi sistemele de închidere care se reînchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reînchide în mod repetat fără pierderi de conţinut. între beneficiari şi prestatorii de servicii se vor încheia convenţii de securitatea muncii. În cazul 112 . curăţarea şi ventilarea. • să existe afişate toate instrucţiunile de lucru şi de protecţie a muncii. intervenţii. Repunerea în funcţiune este admisă numai cu următoarele condiţii: • să existe toate autorizaţiile cerute de legislaţia în vigoare. maşinii etc. blindarea etc. la anumite intervale de timp.4. aparatele şi instalaţiile de protecţie. • să fi fost făcută recepţia instalaţiei. Repunerea in funcţiune a instalaţiilor. construcţii montaj. vor fi închise. care atestă realizarea măsurilor de protecţie necesare efectuării. pentru a stabili dacă nu cumva au apărut condiţii noi care să prezinte pericol. pentru anumite categorii de pericol trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protecţia copilului şi să fie inscripţionat cu însemne tactile de avertizare a pericolului pentru cei cu deficienţe de vedere. indiferent de capacitate. Ambalajele trebuie să fie confecţionate din materiale adecvate.. determinarea noxelor. în vederea prevenirii intoxicaţiilor la om şi animale şi poluării mediului înconjurător. Orice recipient.). aparatului.. toate dispozitivele. trebuie să se întocmească permise de lucru.La contractarea oricăror lucrări. Înainte de predarea echipamentului tehnic (instalaţii. utilajului. • să fie asigurate toate măsurile de protecţie şi igienă a muncii. La efectuarea lucrărilor de reparaţii. ce se vor stabili de fiecare unitate. ş. maşinilor si utilajelor înainte de a elimina deficientele. determinările privind conţinutul de gaze inflamabile. a unor operaţii ce pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale. • să fie instruit întregul personal. Substanţele care prezintă riscuri de îmbolnăvire sau accidentare vor fi ambalate astfel încât să se înlăture posibilitatea de sustragere sau împrăştiere. stabilit pe tipuri de operaţii. dispozitive. în raport cu gradul de toxicitate şi inflamabilitate. Pentru echipele de intervenţie permanentă. În timpul lucrului se vor repeta. cât şi proceduri pentru toate cazurile de urgenţă previzibile (v. oxigen etc. indiferent de scopul sau tipul de depozitare şi staţionare. ambalajele care îndeplinesc acele standarde valabile în transportul mărfurilor periculoase pot fi folosite şi pentru păstrarea substanţelor pentru care au fost aprobate. • să existe montate corect şi în bună stare de funcţionare. se vor indica atât măsurile de prevenire a accidentelor şi intoxicaţiilor. specificat în permis şi instruit şi/sau autorizat în acest scop. modificări vor fi recepţionate de beneficiar atât din punct de vedere tehnic-tehnologic cât şi din punct de vedere al protecţiei muncii.a ). precum şi dacă sunt în conformitate cu documentaţia avizată de forurile competente. maşini. Toate lucrările de reparaţii. MĂSURI DE PREVENIRE LA AMBALARE SI MARCARE Ambalajele de orice gen în care se depozitează substanţe chimice. iar sigiliul ireparabil distrus odată cu prima deschidere. conducătorul locului de muncă împreună cu şeful atelierului mecanic trebuie să asigure toate măsurile pentru evitarea accidentelor şi intoxicaţiilor (ex: oprirea şi răcirea utilajelor. ca anexe la contracte. în condiţii de securitate. Ambalajul trebuie să fie închis iniţial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibilă în momentul deschiderii ambalajului. Operaţiile prevăzute în permis se efectuează numai de personalul de specialitate. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. utilaje. completări. Se va evita apariţia unor leziuni la contactul cu pielea prin menţinerea exteriorului ambalajelor şi recipientelor în stare de curăţenie. deconectarea.

descărcare şi transport (unelte. evalueze. când este clar pentru toţi cei implicaţi în activitatea respectivă ce anume conţine vasul. trebuie pregătite proceduri pentru cazuri de incendii sau explozii şi/ sau proceduri pentru cazuri de împrăştieri de agenţi chimici periculoşi. Fişa tehnică de securitate întocmită de furnizor trebuie să conţină informaţii privind reacţiile pe care respectivul produs le poate da cu alte substanţe.2). care nu permit împrăştierea substanţelor în caz de vărsare sau scurgere accidentală. astfel încât conţinutul lor şi riscurile pe care le implică substanţa respectivă să poată fi identificate cu uşurinţă (v. vor fi depozitate separat. conducând astfel la riscuri crescute. corozive. Locurile de încărcare/descărcare şi depozitare a materialelor şi lichidelor caustice. MĂSURI DE PREVENIRE LA TRANSPORT Atunci când o substanţă chimică periculoasă este transferată sau transportată este important să se ia măsuri de prevenire a vărsării accidentale.transferării unei substanţe într-un alt recipient decât ambalajul original. Marcajul nu este considerat necesar în cazul manipulării de scurtă durată a unui produs chimic periculos în recipientul de amestecare sau cel de dozare. produselor intermediare şi a altor materiale utilizate într-o zi se face în locuri special destinate şi etichetate.) vor avea forma şi rezistenţa stabilite în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează. Ca şef de depozit trebuie nominalizată o persoană instruită astfel încât să fie capabilă să identifice. Produsele chimice deosebit de periculoase vor fi depozitate astfel încât nici o persoană neautorizată să nu aibă acces la ele. Ambalajele care conţin o substanţă chimică periculoasă trebuie inscripţionate cu informaţiile necesare.2. substanţele chimice periculoase trebuie păstrate în spaţii de depozitare special amenajate în acest scop. Poate fi necesară izolarea recipientelor ce conţin substanţe inflamabile. Produsele chimice periculoase pentru sănătate vor fi depozitate astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor sau în apropierea produselor alimentare. capacitatea maximă de transport şi viteza maximă admisă. Este important să se facă o bună ventilare a acestor spaţii. 113 . duşuri de salvare. ele trebuie puse în aplicare şi respectate. Materialele de construcţie ale mijloacelor de transport trebuie să reziste la condiţiile de exploatare. De asemenea. cărucioare etc. trebuie să se cunoască bine care sunt riscurile pe care le implică. de exemplu dacă pot intra în reacţie puternică una cu alta. Odată stabilite cerinţele de depozitare stabilite. toxice vor fi dotate cu soluţii neutralizante. Pe fiecare mijloc de transport mobil trebuie să fie inscripţionate la loc vizibil: numărul de înmatriculare intern. precum şi cu surse de apă. precum şi perimetrele acestora stabilite de conducerea unităţii. stropirii sau degajării în atmosferă. În cazul în care anumite substanţe vor fi depozitate în acelaşi loc. Mijloacele ajutătoare pentru operaţiile de încărcare. vor fi marcate cu indicatoare avertizoare. Depozitarea în secţiile de producţie a materiilor prime. reactive sau corosive împotriva şocurilor. care pot intra în reacţie. MĂSURI DE PREVENIRE LA DEPOZITARE Pentru evitarea riscurilor de îmbolnăvire sau accidentare. Marcajul se poate limita la specificarea denumirii produsului sau nu se va face deloc în cazul în care au fost luate alte măsuri care exclud posibilitatea unui risc crescut de îmbolnăvire sau accidentare. acel recipient trebuie să fie corespunzător. tărgi. iar gurile de ventilaţie să fie amplasate corespunzător. Substanţele incompatibile. depoziteze şi să ţină evidenţa intrărilor şi ieşirilor agenţilor chimici periculoşi. Toate depozitele şi încăperile în care se depozitează substanţe toxice. Materialele inflamabile se transportă numai cu mijloace în construcţie antiexplozivă. manevreze.

cum ar fi vată impregnată cu substanţe. Există prevederi internaţionale. în funcţie de lăţimea şi vizibilitatea căilor de acces. La mersul înapoi şi la executarea unor manevre cu autovehiculele în hale de lucru şi treceri înguste. 114 . utilizarea trusei de prim ajutor şi folosirea EIP în conformitate cu reglementările existente privind transportul substanţelor periculoase. Electro şi motocarele sunt conduse numai de lucrători care au vârsta de cel puţin 18 ani.) ţinând seama de incompatibilităţi. este interzisă staţionarea vehiculelor care transportă substanţe toxice ce emană gaze ori prezintă pericol de explozie. special instruiţi şi autorizaţi de unitate (v. Recipientele cu reziduuri trebuie etichetate. caustice . Deşeurile nerecuperabile vor fi neutralizate sau distruse în condiţiile stabilite prin prevederile legale de protecţie a mediului înconjurător.1.  IMDG pentru transporturi maritime. vor avea unul sau mai mulţi consilieri de securitate. inflamabile-explozibile etc. În anumite cazuri trebuie marcate chiar şi canalele şi filtrele din sistemul de ventilaţie. conducătorul este obligat să poarte asupra sa permisul de conducere emis de unitate. Printre alte cerinţe se pot menţiona: inscripţionarea vehiculului. Poate fi vorba de reziduuri de substanţe chimice periculoase sau de materiale contaminate. De asemenea. În centrele populate. cât şi lichidă. Toţi cei care în cadrul activităţii pe care o desfăşoară efectuează transporturi sau expediază mărfuri periculoase. este responsabilitatea expeditorului ca marfa să fie împachetată în ambalaje conform standardelor. precum şi ambalaje care au fost folosite pentru păstrarea de substanţe chimice periculoase. Toate deşeurile trebuie îndepărtate de la locul de muncă.Pentru electro şi motocare se recomandă viteza de circulaţie în incintă de 12 km/h în afara încăperilor de lucru şi de 3-6 km/h. MĂSURI DE PREVENIRE LA GESTIONAREA DEŞEURILOR Prin reziduuri se înţeleg aici atât reziduuri în stare solidă. În atribuţiile acestora intră acelea de a se asigura că se respectă prevederile privind transportul mărfurilor periculoase. respectându-se întocmai normele de depozitare în funcţie de caracterul lor (toxice. mănuşi de protecţie utilizate. se merge încet şi numai pilotat. detaliate în legislaţie privind diferite tipuri de transporturi:  ADR pentru transporturi rutiere.corozive. alimente sau materiale ce pot fi contaminate.2). Şoferul şi însoţitorul transportului trebuie să cunoască riscurile şi să fi primit instrucţiuni privind modul în care trebuie să acţioneze în cazul în care apar probleme: deteriorarea ambalajelor sau răspândirea agenţilor chimici. În timpul exploatării.  ICAO-TI pentru transporturi aeriene. Manipularea reziduurilor care constituie substanţe chimice periculoase va fi astfel planificată încât să se desfăşoare în condiţii de securitate. Deşeurile recuperabile vor fi depozitate în locuri speciale. Expeditorul are obligaţia să decidă dacă substanţele sau reziduurile chimice ce urmează a fi transportate constituie mărfuri periculoase şi de a le clasifica în conformitate cu legislaţia în domeniu. mijloace de decontaminare utilizate. în încăperile de lucru. Agenţii chimici periculoşi nu se vor transporta cu vehicule cu care se transportă persoane. Pentru transporturile în afara unităţii se aplică legislaţia privind transportul mărfurilor periculoase. de a oferi îndrumări privind activităţile care implică transporturi de mărfuri periculoase şi de a se asigura că unitatea are un sistem şi metode lucru cu mărfurile periculoase. dacă aceste reziduuri constituie substanţe chimice periculoase.  RID pentru transporturi pe calea ferată. Unităţile beneficiare vor lua măsuri de neutralizare a ambalajelor recuperabile sau nerecuperabile în aşa fel încât să împiedice contaminarea.

hidrogen sulfurat b)gaze necombustibile: azot. hidrogen. rumeguş etc. Gaze comprimate şi lichefiate: a)gaze combustibile şi care întreţin arderea: acetilena. Persoana care se ocupă de manipularea reziduurilor va primi toate informaţiile necesare cu privire la compoziţia acestora şi riscurile pe care le implică.09. 2000 409/13.2000 privind clasificarea. pentru a-şi îndeplini sarcinile de lucru în condiţii de securitate. săruri de mercur.2003 593/22.263 din 5 octombrie 2005 Se abrogă: -Decretul nr. gelatina explozivă. talaj de lemn.11. acid cromic şi sărurile lui Vata.466 din 28 decembrie 1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice (M. În cazul desfăşurării unor activităţi din care rezultă reziduuri periculoase există anumite îndatoriri. explozive şi toxice Substanţe explozive Dinamita.1980) Ordonanţa de urgenţă nr. 14/02. clor. celuloid etc. negru de fum. argon. Substanţe care se pot uşor autoaprinde Substanţe uşor inflamabile Substanţe care pot provoca aprinderi Materiale uşor combustibile Substanţe foarte toxice Cadrul legislativ referitor la regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Cadrul legislativ referitor la regimul produselor şi substanţelor chimice periculoase Monitor Denumire act normativ Legea nr.200/09. hidrogen sulfurat.2002 . bumbac Săruri de arsen.06. câlţi.1980) -Ordinul nr. bioxid de carbon Carbid. benzen. acizi puternici (azotic. manipularea va fi astfel planificată încât angajaţii să fie feriţi de riscurile ce pot fi prevăzute. terebentină. potasiu. calciu.O. heliu. dioxid de carbon etc. Brom. cianuri. naftalină. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr. fosfor alb. butan.11. nitroglicerina. xilen. oxid de etilenă. fosgen. propan. aer lichid. Principalele substanţe inflamabile. 2/03. alcooli. pulbere neagră cu şi fără fum etc.01. sulfură de carbon.360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Modificată şi completată de: -Legea nr. benzină.În cazul în care nu se cunoaşte compoziţia reziduurilor. potasiu. propilenă. iuta. sodiu. cloropicrină. sodiu. cloruri organice. cum ar fi aceea de a înregistra reziduurile manipulate sau de a alege firme recunoscute pentru transportul şi contractarea reziduurilor. fosfor roşu.300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a 115 635/05. paie. permanganat de potasiu. Cloraţi şi azotaţi de: amoniu.43 din 7 februarie 1980 pentru aprobarea listei substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice (M. riscurile pe care le pot provoca acestea sau căror substanţe le pot fi alăturate fără riscul de a intra în reacţie. Acetonă. calciu etc. eter sulfuric. sulfuric).O.

95 din 23.4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea.1995 PRINCIPALELE TIPURI DE PERICOLE ŞI SIMBOLURILE LOR Simbol grafic de avertizare T+ Descrierea riscurilor Foarte toxice .262 din 5 octombrie 2005 Se abrogă: -Decretul nr. muniţiilor şi materiilor explozive. efecte grave asupra sănătăţii după expunere repetată sau prelungită. reglementările referitoare la materiile explozive 298/28.581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar 1233/21. Exemple: acid cianhidric.1995 privind fabricarea.2003 Hotărârea guvernului nr.02.1995 Ordonanţa nr.478 din 12 noiembrie 2003 -LEGEA nr.12.85 din 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor. efecte ireversibile după o singură expunere. dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură 18/30. paration Aceste substanţe pot provoca.2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţele periculoase Cadrul legislativ referitor la fabricarea. ingestie sau penetrare cutanată în cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii.464 din 18 iulie 2001 -LEGEA nr. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar Legea nr.367/1971 privind regimul armelor. 2004 Cadrul legislativ referitor la regimul materiilor explozive Legea nr.substanţele şi preparatele care prin inhalare. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor. 4/1995 213/19.126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive Modificată şi completată de: -LEGEA nr.09.12.297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie -Decretul nr. anhidridă arsenioasă.01. cât şi efecte mutagene cancerigene sau teratogene Foarte toxic 116 . în funcţie de cantitate. dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură Legea nr.drogurilor 120/25.

substanţele şi preparatele care. introduse în mediul înconjurător. Iritante . hidroxid de sodiu (soda caustica) cu concentraţie peste 2 %.substanţele şi preparatele necorozive care prin contact imediat. peroxizi.substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o acţiune distructivă asupra acestora din urmă. acid azotic peste 70 %. sau substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei. Foarte inflamabile: substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă. acrilaţi Extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut. xilen Corozive .T Toxice . alergii (substanţe senzibilizante). înghiţire sau pătrundere prin piele. detonează. Pot exploda fie în prezenţa unei flăcări. fie prin lovire sau frecare. Explozive: substanţele şi preparatele solide. Exemple: acetona. prin inhalare. Se pot aprinde sub acţiunea unei surse de energie (flacără. inhalare. alcool etilic. produc o deflagraţie rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parţial închise. care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă. sol. mucoaselor. acetilena. fenol substanţele şi preparatele Nocive . putând provoca sau întreţine arderea substanţelor corozive. Exemple: etilenglicol.substanţele şi preparatele care prin sensibilizate. Întrând în mediu. prezintă o reacţie puternic exotermă. ingestie sau penetrare cutanată pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute mutagenice sau toxice pentru reproducere. atmosferă sau natură în general. Pot elibera oxigen. Oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe. fără aport de energie. Pot provoca o reacţie inflamatorie a tegumentelor. benzen. în condiţii de probă determinate. Exemple: lindan Coroziv Xi Iritant F+ Extrem inflamabil F Foarte inflamabil E Exploziv O Oxidant <<N Periculos pentru mediul înconjurător INCOMPATIBILITĂŢI LA DEPOZITARE F O T Xn 117 . eczeme Exemple: amoniac între 5 şi 10 %. ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător. cancerigene. căilor respiratorii.substanţele şi preparatele care prin inhalare. ale sănătăţii. păstoase sau gelatinoase. poate prezenta un pericol imediat sau în timp pentru mediul acvatic. ingestie sau penetrare cutanată în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii. Exemple: nitroglicerină. în special cu cele inflamabile. acid clorhidric între 10 şi 25 %. Exemple: cloraţi. sau substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase. Periculoase pentru mediul înconjurător . eter etilic. scânteie etc) chiar la temperaturi sub 0oC Exemple: hidrogen. Exemple: acid clorhidric cu concentraţie mai mare de 25 %. precum şi substanţele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant. şi care. lichide. prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reacţie inflamatorie. sau substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut. Toxic Xn Nociv C Unul din cele trei simboluri se poate utiliza şi pentru Exemple: metanol. producând imediat emisii de gaze.

Conţine: toluen 203-625-9 marcaj CE Numele.F + + O + 0 T + + Xn + 0 + + 0 + Nu trebuie să fie depozitate împreună Nu trebuie să fie depozitate împreună decât cu masuri de precauţie specifice Pot fi depozitate împreună Exemplu de etichetă: Xn F TOLUEN NOCIV PRIN INHALARE A se evita contactul cu ochii. A se păstra departe de sursele de aprindere. A se lua măsuri de protecţie împotriva descărcărilor de electricitate statică. A nu se arunca la canalizare. 118 .Fumatul oprit. adresa şi numărul de telefon ale producătorului. importatorului sau furnizorului Eticheta pentru transport a fost concepută conform reglementării privind transportul materialelor periculoase.

nu există utilizare maximă în aer 200 de stropire. Riscuri la Concentraţia Nu. Sunt Da. Pentru ca un lichid să fie transferat utilajul va fi 119 . Determinările de noxe indică o valoare a concentraţiilor care depăşeşte nivelul max. ingestie. Periculoasă în Foarte cazul inflamabilă. Contactul cu Ingestia pielea Uscarea pielii în cazul contactului prelungit sau repetat. doar risc Nu. Pericolul de Reacţii incendiu Nici o altă reacţie periculoasă în afara riscului de incendiu. utilajul Nu. rezervoare mobile şi alte mijloace utilizate pentru transportul agenţilor chimici şi oferă informaţii despre riscurile legate de produsele transportate prin pictograme aplicate în partea superioară a unui romb. Instalaţiile electrice şi utilajul electric trebuie să fie protejate împotriva exploziilor. Periculoasă dacă este inhalată.Trei exemple de etichete de transport: Eticheta se aplică pe containere. împotriva exploziilor. Da. Nu se folosesc nu este decât sticla şi / sau protejat metalul. ingestiei unei cantităţi considerabile. înlăturarea riscurilor? Măsuri la Activitatea este utilizare transferată într-un spaţiu special amenajat cu ventilaţie de proces. Da. risc de ppm. necesare măsuri pt. Căile de pătrundere / periculozitate Inhalarea Proprietăţi inerente Foarte volatilă. Poate cauza afecţiuni acute şi cronice. Distruge anumite tipuri de mase plastice.

la Extinctor. Exerciţii de stingere a incendiilor. 120 .legat pământ. Măsuri preventive Dotarea cu EIP pentru căile respiratorii datorită riscului de degajări.

Consideratii referitoare la evacuare (captare.Măsuri de prevenire a incendiilor 6.Compoziţia/informaţii asupra componentelor 3.Primul ajutor 5.) 14.Controlul nivelului de noxe/protectie individualå 9. persistentă şi biodegradabilitatea.Identificarea pericolelor 4. informaţii toxicologice Informaţii ecotoxicologice Manipularea reziduurilor / deşeurilor Informaţii privind transportul Prevederile legale în domeniu Alte informaţii 121 . toxicitate 13.Informatii referitoare la transport 15.Măsuri luate în caz de scăpri accidentale 7.Informatii toxicologice 12. Producător/Importator/Utilizator/T ransportor 2. neutralizare.Stabilitate si reactivitate 11.Informatii ecologice.Manipularea şi depozitarea 8.FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE Numele produsului şi al firmei 1.Identificarea substanţei. Efectele produsului în mediul înconjurător.Proprietăţile fizice şi chimice 10.Informatii referitoare la reglementări speciale 16Alte informaţii Compoziţia/clasificarea substanţelor Proprietăţile periculoase Primul ajutor Măsuri în caz de incendiu Măsuri în caz de vărsare / scurgere accidentală Manipularea şi depozitarea Limitarea expunerii / măsuri individuale de protecţie Proprietăţile fizice şi chimice Stabilitate chimică şi reactivitate. deversare etc.

consultarea. toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare. în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora. protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. b). cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovada de neglijenţa gravă. informarea. . precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. Angajatorul trebuie să se asigure ca. reală şi actuala căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment. Pericol grav şi iminent de accidentare Legea nr. în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. Lucrătorii care. b) evacuarea personalului din zona periculoasă. pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. în cazul unui pericol grav şi iminent. b) să afişeze planul de evacuare la loc vizibil. b) să ia măsuri şi să furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură. stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. c) anunţarea serviciilor specializate. c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent. Definiţii: . participarea echilibrata potrivit legii. eliminarea factorilor de risc şi accidentare. în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate. instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor. Angajatorul are următoarele obligaţii: a) să informeze. c) să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi sa verifice modul în care şiau insusit cunoştinţele.locul destinat să cuprindă posturi de lucru. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate: a) oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii. d) anunţarea conducătorilor ierarhici. e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.VIII. lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract. În vederea realizării măsurilor prevăzute la lit. părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciati şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia.loc de muncă. situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii. În vederea realizării măsurilor precizate la lit. precum şi de către inspectorii de muncă. Starea de pericol grav şi iminent de accidentare. ZONE DE RISC RIDICAT ŞI SPECIFIC 1.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol.pericol grav şi iminent de accidentare . în caz de pericol grav şi iminent.situaţia concretă. a). poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate. În vederea realizării măsurilor precizate la lit. în prealabil angajatorul trebuie: a) să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor. cât mai curând posibil. în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun. Lucrătorii nu trebuie sa fie prejudiciati. în prealabil angajatorul trebuie: 122 . precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor. c). atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat.

în prealabil angajatorul trebuie: a) să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent. Pentru aplicarea acestor prevederi. de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. ţinând seama de natura activităţilor. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor. numărul de lucrători. În vederea realizării măsurilor precizate la lit. c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în munca. angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. b) să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate. salvare şi pompieri. De asemenea angajatorul are următoarele obligaţii: a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor. d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate. Lucrătorii trebuie să primească toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. respectiv deces sau invaliditate. angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor.zone cu risc ridicat şi specific . ulterior evaluării prevăzute la lit. ţinând seama de alte persoane prezente. să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei. De asemenea. 123 . Ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate. precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice. b) prevenirea riscurilor profesionale. în prealabil angajatorul trebuie sa stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior. Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate. măsurile de prevenire. mai ales în situaţii de muncă cu pericol grav şi iminent de accidentare. Numărul lucrătorilor. a) şi dacă este necesar. a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. b) ca. e). adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii. c) informarea şi instruirea lucrătorilor. 2.a) să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să îi instruiască în acest sens. măsurile de prvenire ţi protecţie. În vederea realizării măsurilor precizate la lit.lucrătorii trebuie să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaşiei de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora şi să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave. În cadrul responsabilităţilor sale. inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă. ireversibile. Zone cu risc ridicat şi specific Definiţie: . serviciul medical de urgenţă. îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. organizarea teritorială a activităţii şi de prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii. d). angajatorul are obligaţia: a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. b) să stabilească serviciile specializate care pot interveni. atunci când îi încredinţează sarcini.

aerian.evaluarea nivelului cantitativ al factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. angajatorii au următoarele obligaţii: .d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. . În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. . scufundare. . prăbuşire. .radiaţii electromagnetice şi ionizante. c) factori de risc mecanic şi termic: . erupţie. .gaze sau vapori explozivi.subacvatic.gaze. f) factori de risc biologic: .scurgere. . -durata de expunere la acţiunea factorilor de risc. în zonele cu risc ridicat şi specific. Zonele de muncă cu risc ridicat şi specific se caracterizează prin existenţa unuia sau a mai multor factori de risc. e) factori de risc fizic: .identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. a aparaturii de măsură şi control. .microorganisme patogene.surpare. g) factori de risc datoraţi caracterului special al mediului: .substanţe inflamabile. fabricarea produselor refractare şi altele. b) factori de risc care pot genera incendii: . e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca.subteran. .pulberi pneumoconiogene. . . vapori. deversare. . . accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile adecvate. precum şi consecinţele acţiunii acestora asupra organismului uman(deces sau imvaliditate. La stabilirea zonelor de muncă cu risc ridicat şi specific se vor avea în vedere următoarele criterii: .substanţe toxice. cancerigene. de condiţiile şi mediul de munca.corpuri cu temperaturi ridicate din domeniile metalurgic.recipienţi sub presiune. siderurgie. aerosoli toxici sau caustici. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone. prezentaţi în continuare: a) factori de risc care pot genera explozii: .plante periculoase. jet de fluide la temperaturi şi presiuni ridicate.substanţe explozive.zgomot şi vibraţii. h) factori de risc naturali: 124 . . fabricarea sticlei şi produselor ceramice. deformare plastică la cald. . d) factori de risc chimic: . . determinate de alegerea echipamentelor.acvatic.să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. precum şi a instalaţiilor de captare. . -nivelul morbidităţii prin accidente şi boli profesionale. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice.animale periculoase.gaze sau vapori inflamabili. tratament termic. caustice.pulberi în suspensie în aer.

. apa sau solul.instalaţii de aerosoli şi ultraviolete.instruirea şi testarea lucrătorilor cu privire la cunoştinţele de securitate şi sănătate în muncă specifice locurilor de muncă cu risc ridicat şi specific. . b) organizatorice: . .aparatură şi substanţe pentru dezinfecţie şi deratizare.dotarea cu aparaatură de control.adaptarea tehnologiilor de lucru cu risc minim. . în zonele de muncă cu risc ridicat şi specific din sectorul chimic.canalizări şi colectoare speciale pentru apa contaminată ce se evacuează din filtrele umede utilizate pentru reţinerea substanţelor radioactive.monotonia muncii. Măsuri de igienă şi protecţie a sănătăţii Măsurile de igienă şi protecţie a sănătăţii lucrătorilor se pot realiza prin: . . semnalizare şi avertizare a depăşirii parametrilor de securitate. Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire. . .elaborarea programelor de lucru specifice pe baza fişelor tehnologice şi a instrucţiunilor de lucru.organizarea sistemului informaţional şi luarea deciziei de prevenire. 3.avalanşe.viitură. .amenajarea de spaţii pentru depozitarea provizorie a reziduurilor industriale nocive care pot infecta aerul..grătare din lemn în încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc în permanenţă sau sunt executate din materiale cu inerţie termică. .selecţia personalului de decizie şi operativ pe baza verificării pregătirii profesionale şi a examinării medicale şi psihologice.repartizarea sarcinilor de muncă şi supravegherea îndeplinirii acestora conform instrucţiunilor tehnologice. în locurile de muncă unde există riscul de arsuri cu substanţe chimice periculoase. i) factori de riscpsihic: . . Angajatorul trebuie sa aducă la cunostinta conducătorilor locurilor de munca şi lucrătorilor care isi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor..instalaţii de pulverizarea apei pe suprafeţe radiante. .verificarea dotării şi folosirii echipamentului individual de protecţie (EIP). fântâni arteziene şi rezervoare cu soluţii neutralizante pentru spălare. .amenajarea de spaţii fixe sau mobile pentru protejarea lucrătorilor împotriva condiţiilor meteorologice necorespunzătoare. . alifii şi alte substanţe pentru întreţinerea şi protecţia pielii.).instalaţii de apă carbogazoasă pentru locurile de muncă cu microclimat cald.staţii de salvare mobile. . prospecţiuni geologice.dotarea cu sisteme de protecţie colectivă (de exemplu: ventilaţie.ritm marede muncă impus de tehnologie. c) igienico-sanitare. . . În zonele de muncă cu risc ridicat şi specific se iau una sau mai multe măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă: a) tehnice: . 125 . .alimentaţie specifică pentru creşterea rezistenţei organismului.aparate şi spaţii pentru reanimare. . staţii de înaltă tensiune etc.unguente. . d) de orice altă natură. Minier. . . . captare de noxe etc. forestier.trăsnet.materiale igienico – sanitare.amenajarea de hidranţi. .

Expunerile profesionale sunt legate de prezenţa factorilor fizici.dotarea cu aparatură şi mobilier pentru punctele sanitare şi dispensarele medicale din unităţi.instalaţii de decontaminare externă a personalului din unităţi nucleare. . acţionând independent sau având efect sinergetic.băi proprii la unităţile cu locuri de muncă în care prin procesele de muncă se produce murdărirea corpului. spaţii de siguranţă în jurul obiectivelor nucleare etc. .posturi de prim ajutor. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii. . ergonomici în mediul de muncă. Factorii nocivi profesionali (noxele profesionale) au influenţă asupra sănătăţii lucrătorilor atunci când expunerile profesionale au efect nefavorabil asupra capacităţii de muncă sau asupra sănătăţii lucrătorilor (reducerea capacităţii de muncă. oboseală. în clădirile sub care trec. psihosociali . fenomene patologice). . dotate cu aparate şi materiale corespunzătoare în sectorul minier şi în alte sectoare da activitate unde este necesar. la locurile de muncă care prezintă pericole de accidente şi îmbolnăviri profesionale (zone de muncă cu risc ridicat şi specific). Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. . precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. . .chimici.instalaţii de spălare a echipamentului individual de protecţie sau de lucru contaminat cu diferite substanţe periculoase. . .(.staţii de salvare mobile (auto).amenajări speciale pentru păstrarea surselor de radiaţii ionizate în vederea prevenirii iradierii şi contaminării radioactive.. biologici.amenajarea şi dotarea posturilor de prim ajutor pentru asistenţă de urgenţă. fizico.pentru intervenţie şi reducerea extinderii contaminării. Categoriile de materiale igienico-sanitare. .lucrări de protejare anticorosivă a instalaţiilor de canalizare şi arezervoarelor de efluenţi radioactivi.instalaţii de spălare a echipamentului individual de protecţie sau de lucru contaminat. în locurile de muncă unde se manipulează surse de radiaţii sau unde există radiotoxicitate maresau foarte mare (zone de muncă cu risc ridicat şi specific). Supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor se desfăşoară în relaţie directă cu cerinţele locului de muncă şi în mod particular cu factorii nocivi profesionali. . inclusiv pentru laboratoarele de pneumoconioză. vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.caravane medicale autopurtate. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. chimici. . . din sistemele de canalizare.dotarea cu aparatura necesară controlului medical al personalului.amenajarea zonelor de muncă cu risc ridicat şi specific expuse contaminării (depozite de minereu. .izolarea spaţiului de lucru (crearea de spaţii climatizate) pentru menţinerea microclimatului în limita valorilor admisibile. . 126 .amenajarea de băi sau duşuri şi vestiare pentru îmbrăcăminte proprie a lucrătorilor cât şi pentru echipamentul individual de protecţie sau de lucru. Supravegherea medicală a sănătăţii lucrătorilor Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale. . controlului dozimetric individual.instalaţii de oprire a pătrunderii gazelor toxice.instalaţii de decontaminare pentru diferite utilaje şi materiale capabile să provoace contaminări în unităţi nucleare. 4.

controlul medical de adaptare. ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă. fiind importanşi atât factorii individuali cât şi cei extraprofesionali. .cosultaţii spontane. Noxele profesionale acţionează ca şi: . mediu). precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.factori favorizanşi ai unor boli neprofesionale.provin de la locurile de muncă. supraveghere medicală deficitară.intoxicatie acută profesională . Legea nr. .examenul medical la reluarea activităţii.examenul medical la angajarea în muncă. Supravegherea medicală a lucrătorilor se face prin: . . a securităţii şi sănătăţii în muncă 2.stare patologică apărută brusc. . 319/2006 3. . . 1425/2006) nominalizează categoriile de boli profesionale cauzate de diferite noxe profesionale şi bolile legate de profesiune cauzate de factorii profesionali (noxe. Legislaţia pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor 1. cauzată de agenţi nocivi fizici.boala cu determinare multifactorială.boli infecţioase şi parazitare profesionale cu acţiune mai rară în sistemul de muncă. modificată şi completată (Codul muncii) 127 . în procesul de muncă. 319/2006 (HG nr. Organismul uman nu se aptează sau se obişnuieşte cu acţiune anoxelor. între noxele profesionale din mediul de muncă şi bolile profesionale.latenţă. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă.factori principali ai bolilor profesionale. absenţei medicilor de medicina muncii. iar numărul de medici cu competenţă în medicină de întreprindere este încă mic. deficenţe de logistică.controlul medical periodic. în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă. la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională.aceeaţi noxă poate produce efecte diferite asupra organismului. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. Caracteristici ale patologiei profesionale: .factori de agravare ai unor boli neprofesionale. sarcină de muncă. . Legea nr. Numărul bolilor profesionale declarate sunt anormal de mici din cauza muncii la negru.Noxele profesionale au anumite caracteristici: . .pot aparţine tuturor elementelor sistemului de muncă. 319/2006 şi HG nr. .factori care împiedică vindecarea unor boli. 1425/2006: . echipament de muncă. 4.afectiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. . În România numărul de medici de medicina muncii este redus. nerecunoaşterea şi nediagnosticarea bolilor profesionale de către toţi medicii cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice.acţionează în zonele cu risc ridicat şi specific asupra grupurior profesionale cu extindere şi în mediul exterior. Acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor. . . Definiţii din Legea nr. dar se pot extinde şi în mediul exterior.boala legată de profesiune . .boala profesională .există o relaţie cauză-efect. 53/2003. mediul de muncă).cumul de riscuri profesionale din sistemul de muncă (executant. consultaţii medicale de specialitate. . 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. . . Bolile legate de profesiune nu se declară. HG nr.manifestările sunt asemănătoare cu cele din patologia neprofesională. cazuri izolate.

188/2004 privind constituirea Registrului operativ naţional al bolilor profesionale şi a Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale 21. 25/2003 şi HG nr. 346/2002. OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. Ordinul MS nr.. 418/2004 privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii 22. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale cu NM de aplicare 10. 87/2003 privind aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule 15. HG 261/2001. 1025/2003 privind locurile de muncă în condiţii speciale 9.4. . republicată privind înfiinţarea şi organizarea IM 7. 923/2001 privind aprobarea nomenclatorului de specialităţi medicale şi farmaceutice 19. HG nr. Legea nr. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite-vătămătoare. 678/2002 pentru examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi şi navigaţie cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei 14. 95/2006 privind reforma în sănătate 5. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea MSP 6. Legea nr. apobată prin Legea nr. Ordinul MSF nr. HG privind adoptarea directivelor europene de securitate şi sănătate în muncă 24. 427/2002 pentru aprobarea trusei sanitare şi a baremului de medicamente ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale 13. grele sau periculoase 18. Ordine ale MMSSF privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru diferite activităţi şi echipamente de muncă 128 . Ordinul MS nr. Legea nr. Ordinul MSF nr. Ordinul MLPTL nr. 875/2002 privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicină de familie cu competenţă în medicina de întreprindere 17. Legea nr. Ordinul MSF nr. HG nr.. 108/1999. Ordinul MSF nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora 23. completată privind locurile de muncă în condiţii deosebite 8. Legea nr. 803/2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională 16. modificată şi completată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu NM de aplicare 11.. . 19/2001.. Ordinul MSF nr. modificată şi completată privind pensia de asigurări sociale şi alte drepturi de asigurări sociale 12. 537/2004 pentru aprobarea NM 20. Legea nr.

echilibrată sau dezechilibrată. prin corp va trece un curent electric. în instalaţiile de joasă tensiune. practic. • indirecte. un organism bolnav are o impedanţa mai mică la tecerea curentului . Aceste reţele sunt deosebit de periculoase din punct de vedere al electrocutării omului. în caz contrar scade foarte mult. Atingerile pot fi: • directe. indiferent de natura sarcinii . cutiilor metalice ale tablourilor electrice. conducte de apă care în mod accidental ar putea ajunge sub tensiune. Reţelele izolate faţă de pământ sunt utilizate rar. ELECTROSECURITATEA PROBLEME GENERALE Atunci când între două puncte ale corpului omenesc există o diferenţă de potenţial. când omul vine în contact cu părţi din instalaţia electrică care. • de umiditatea pielii corpului. atunci când este alimentat un receptor de putere mare sau un grup redus de receptoare cu sarcinile identice pe faze. pentru aceeaşi persoană . În caz particular dacă aceasta este aplicată tălpilor omului (aflat în apropierea unor prize de pământ sau unui conductor al unei linii electrice aeriene căzute la pământ) aceasta se numeşte tensiune de pas. Cazuri de electrocutare Reţelele electrice trifazate de joasă tensiune pot fi : • legate la pământ sau • izolate faţă de pământ Reţelele legate la pământ sunt utilizate. se află sub tensiune . 129 . Corpul omenesc poate ajunge sub tensiune prin atingerea unor părţi ale instalaţiei electrice aflate sub tensiune. Totuşi sunt foarte utilizate deoarece neutrul reţelei legat la pământ oferă o tensiune constantă între fazele reţelei şi neutru. Cu cât pielea este mai uscată cu atât impedan ţa este mai mare. Corpul omensc se comportă ca o impedanţă a cărei valoare este variabilă. în funcţie de : • poziţia celor două puncte de pe suprafaţ a corpului între care există diferenţa de potenţial. în exclusivitate. subteran sau conductoare montate în tuburi de protecţie. Exemple de atingeri indirecte ar fi : atingerea carcaselor metalice ale electromotoarelor. Tensiunea la care este supus omul în cazul unor atingeri indirecte se numeşte tensiune de atingere. dar care au ajuns sub tensiune în urma unui defect sau a altor cauze accidentale. în regimul normal de funcţionare. • de starea de sănătate a acestuia. când omul vine în contact cu părţi sau piese ale unor echipamente sau instala ţii care în mod normal nu se află sub tensiune. în funcţie de caracteristicile straturilor. Indiferent de modul de execuţie a reţelelor – aerian. între fiecare linie electric şi pământ există o impedanţă ce poate fi mai mare sau mai mică.IX. deci de traseul curentului electric prin corp .

Îngrădirile fixe sunt de trei categorii : • îngrădiri cu pereţi şi uşi pline • îngrădiri din plasă metalică • îngrădiri cu balustrade Distanţele dintre părţile aflate în mod normal sub tensiune şi îngrădirile fixe sunt funcţie de valoarea tensiunii instalaţiei electrice protejate.METODELE SI MIJLOACALE (ELECTROSECURITATEA) DE PREVENIRE A ELECTROCUTARII Metodele de prevenire a electrocutării diferă în funcţie de modul în care se produce. Mijloacele tehnice folosite pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă sunt următoarele : • acoperirile cu materiale electroizolante a pieselor aflate normal sub tensiune ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice . de categoria îngrădirilor şi condiţiile de mediu. Metodele şi mijloacele de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă . sau indirect a elementelor care în mod normal nu sunt sub tensiune şi care au ajuns accidental sub tensiune datorită unui defect. Se asigură astfel protecţia omului împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă. Folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante sunt următoarele : • prăjini electroizolante • cleşti electroizolanţi • indicatoare de tensiune • indicatoare de corespondenţă a fazelor • plăci si folii electoizolante • carcase electoizolante • platforme electroizolante • scule cu manere electroizolante 130 . respectiv prin atingerea direct a elementelor aflate normal sub tensiune ale unei instalaţii electrice. • închiderea în carcase • îngrădirea cu îngrădiri fixe • îngrădirea cu îngrădiri mobile • amplasarea la distanţe inacesibile • scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului electric şi verificarea lipsei de tensiune • legarea la pământ şi în scurtcircuit • folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante • folosirea tensiunilor reduse • izolarea amplsamentelor Carcasele şi învelişurile exterioare ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice trebuie să fie şi ele rezistente la solicitările fizice şi chimice din mediul în care funcţionează. Legarea la pământ şi în scurtcircuit se efectuează înaintea intervenţiilor la instalaţiile şi echipamentele electrice. descărcarea părţilor scoase de sub tensiune de sarcinile capacitive remanente şi protecţia împotriva tensiunilor reduse. Îngrădirile mobile se folosesc pentru protecţia persoanelor numai în timpul executării unor lucrări în instalaţiile electrice.

Folosirea tensiunii reduse este cea mai eficace masură de protecţie împotriva electrocutării. destinate să completeze pe cele principale. care constituie un anumit sistem de protecţie. Dimensiunile învelişului izolat trebuie să fie suficient de mari. sunt : • protecţia prin deconectare automată la apariţia curenţilor de defect • egalizarea potenţialelor • dirijarea distribuţiei potenţialelor • izolarea amplasamentelor • controlul permanent al rezistenţei de izolaţie. astfel încât omul să nu poată fi supus la tensiuni de atingere şi de pas periculoase. La reţelele de joasă tensiune se consideră tensiunea de atingere Ua egală cu tensiunea de 131 . instalaţia de legare la pământ trebuie să fie astfel dimensionată încât să se producă deconectarea sectorului defect prin acţionarea protecţiei maximale de curent. În anumite cazuri. se admite ca protecţia să se asigure prin aplicarea unui singur mijloc de protec ţie. Se foloseşte la alimentarea sculelor şi a corpurilor de iluminat portabile. Orice sistem de protecţie asigură protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă prin unul din următoarele efecte : • împiedică apariţia unei tensiuni de atingere periculoase • deconectează în maxim 3s sectorul defect la apariţia unei tensiuni de atingere periculoase • împiedică contactul cu o tensiune de atingere periculoasă. Metode şi mijloace de protecţie împotriva electocutării prin atingere indirectă Mijloacele de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă sunt următoarele: alimentarea la tensiuni reduse legarea la pământ legarea la nul dirijarea distribuţiei potenţialelor egalizarea potenţialelor izolarea suplimentară de protecţie aplicată echipamentului electric izolarea amplasamentului separarea de protecţie protecţia automată la curenţi de defect folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante controlul permanent al rezistenţei de izolaţie • • • • • • • • • • • De obicei pentru o situaţie existentă se aplică cumulativ două sau mai multe mijloace de protecţie. iar tensiunile de atingere şi de pas sa nu depăşească valorile maxime admise în funcţie de timpul de deconectare a sectorului defect. Ea se utilizează numai la puteri mici din cauza dificultăţilor tehnice de transport şi utilizare a energiei la tensiuni reduse. În cazul reţelelor electrice legate la pământ. Mijloacele suplimentare pentru prevenirea electrocurtării prin atingere indirectă sunt: • protecţia prin legare la pământ • protecţia prin legare la nul • folosirea unei tensiuni de alimentare reduse • izolarea suplimentară de protecţie • protecţia prin separare Mijloacele suplimentare pentru prevenirea electrocutării. Izolarea amplasamentelor la locul de muncă se execută astfel încât omul să nu poată veni în contact cu elementele metalice între care există diferenţe de potenţial periculoase.

atunci este necesar sa se stie ca fara aplicarea masurilor necesare de securitate. Rezultă : Ua=Up=RpxIp<U adm în care : Rp este rezistenţa de dispersie la pământ a instalaţiei Ip – curentul prin priza de pământ. Instalaţia de legare la pământ tebuie să fie astfel dimensionată încât tensiunea de atingere Ua să fie mai mică sau cel mult egală cu tensiunea de atingere admisă . etc. In caz de deconectare. pentru timpul de deconectare de maxim 3s admis pentru reţelele de joasă tensiune. Prima actiune de intreprins este deconectarea partii de instalatie de care este prinsa persoana accidentatului. atingerea celui aflat in sub curent este periculoasa si pentru viata celui ce intervine. În cazul în care protecţia maximală se realizează numai cu siguranţe fuzibile. pot fi stinse concomitent si luminile. Daca acesta ramane in atingere cu partile conductoare de curent. “ PRIMUL AJUTOR SI IN CAZ DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE A. Din aceasta cauza. sunt reglementate la noi în ţară prin STAS 12604/5 “Protectia impotriva electrocutarilor.) fara sa se intarzaie din aceasta cauza deconectarea instalatiei si masurile de prim ajutor pentru cel accidentat. în cazul când acestea sunt executate din materiale identice cu conductoare de fază. felinare cu acumulatoare. executie si verificare. În cazul în care protecţia maximală se realizează cu întrerupătoare pevăzute cu relee. în care In s este curentul nominal al siguranţei fuzibile.25 Id. cand accidentatul tine conductorul in maini. atingerea partilor conducatoare de curent care se gasesc sub curent(tensiune) provoaca in majoritatea cazurilor o contractare brusca si involuntara a muschilor. In cazul in care accidentatul se gaseste agatat la o inaltime oarecare. SCOATEREA CELUI ACCIDENTAT DE SUB CURENT La instalatiile electrice. 3. De aceea. 2. trebuie luate masuri pentru a avea alte surse de iluminat: (felinare. un iluminat de rezerva. In cazul in care deconectarea instalatiei nu poate fi executata suficient de repede. în are Id este curentul reglat de declanşare). Dacă protecţia se asigură prin folosirea întrerupătorelor automate. Instalatii electrice fixe.25 ori din valoarea de reglaj a protecţiei maximale (Ip= 1. Prescriptii de proiectare. deconectarea instalatiei si eliberarea acestuia de sub curent poate sa provoace un rau mai mare decat cel cauzat de curentul electric. curentul de punere la pământ se consideră egal cu 1.25Ir). U adm. faclii.priză Up. iar k=3. Cu aceasta ocazie trebuie sa se tina cont de urmatoarele : 1. Dimensiunile secţiunilor conductoarelor de nul de protecţie. de aceea trebuie luate toate masurile care sa garanteze securitatea celui accidentat in caz de cadere. incat desclestarea lor de pe conductor devine imposibila.25 ori intensitatea curentului de reglaj Ir al dispozitivului de protecţie pentru deconectarea la scurtcircuit a întrerupătorului (Id≥ 1. secţiunile conductoarelor de nul între sursa de alimentare şi receptor trebuie să fie astfel dimensionate încât intensitatea curentului de defect să fie egală cu cel puţin de 1. lumanari. se consideră în calculul curentul Ip=kIn s.5 pentru siguranţe cu In s≤ 50A şi k=5 pentru siguranţe cu In s≥ 63 A. degetele se strang atat de tare. atunci trebuie luate masuri de separare a persoanei accidentate de partile conducatoare de curent de care este agatata si anume: • Pentru separarea celui accidentat de partile conducatoare de curent sau a conductei 132 .

Persoana care intervine trebuie sa respecte masurile ce trebuie luate la atingerea celui accidentat. trebuie luate masuri ca bucla aruncata sa nu atinga corpul persoanei care acorda ajutorul. cu o sapca de postav sau cu maneca ori pulpana propriei haine uscate etc. sau orice mijloc asemanator neconductor si uscat. este nevoie sa se atinga cel accidentat pe partile corpului ce nu sunt acoperite cu haine. Pe liniile electrice de transport. este adesea suficient sa se lege la pamant numai acest conductor c) pentru a realiza legarea la pamant si scurt-circuitarea. cu ajutorul unui topor cu coada de lemn uscat. cu foarfeci izolate sau cu ajutorul unui aparat cu o izolatie corespunzatoare. persoana care intervine isi va pune manusi sau isi va infasura mainile cu o haina uscata. pentru izolarea celui accidentat fata de pamant sau de partile conducatoare de curent. se poate trage de haina lui. cel care intreprinde acest lucru trebuie sa poarte incaltaminte de cauciuc dielectrica si manusi si sa actioneze cu o prajina sau clesti izolati la o tensiune corespunzatoare. • De asemenea. La joasa tensiune. Operatia trebuie executata cu precautie (nu se ating conductoarele. scanduri uscate sau va incalta cizme electroizolante. daca se poate. daca in linie exista o capacitate electrica mare. In caz de nevoie trebuie taiate conductoarele de joasa tensiune. 133 . De asemenea. cu manusile de cauciuc si cu galosii pusi). isi va pune sub picioare un covor de cauciuc electroizolant. In acest caz. trebuie sa se recurga la scurt-circuitarea (prin aruncarea unor conductoare) a tuturor conductoarelor de linie si legarea lor sigura la pamant (dupa regulile generale de tehnica securitatii). nu se recomanda sa se traga cel accidentat de picioare. pe o legatura sau pachet de haine etc. d) trebuie de asemenea retinut ca. De asemenea trebuie sa se tina cont de urmatoarele: a) daca accidentatul se gaseste la inaltime. Se mai recomanda sa se foloseasca. prin deconectare poate ramane o sarcina periculoasa pentru viata si numai legarea la pamant a liniei o poate face inofensiva. in cazul cand nu are asemenea obiecte. pentru ca accidentatul sa fie separat repede de partile conducatoare de curent. Se mai poate interveni stand cu picioarele pe o scandura sau pe orice alt asternut uscat. se taie fiecare conductor in mod separat. cand curentul se scurge in pamant prin corpul celui accidentat prin electrocutare si acesta strange convulsiv in maini un conductor. daca este uscata si este departata de corp (poalele hainei). este necesar in primul rand ca conductorul intrebuintat in acest scop sa fie pus la pamant apoi aruncat peste conductoarele de linie care urmeaza sa fie puse la pamant. sau acoperind persoana accidentata cu o haina de cauciuc ori cauciucata (impermeabil) sau cu simpla stofa uscata. nu se pot intrebuinta in aceste cazuri obiecte metalice sau umede. fara a se lua masurile necesare. in vederea salvarii. deoarece incaltamintea poate fi umeda iar cuiele batute si ochiurile pentru sireturi sunt bune conducatoare de electricitate. trebuie sa se previna sau sa se evite pericolul de cadere . este mai bine ca cel accidentat sa fie izolat fata de pamant (de exemplu impingand sub el scanduri uscate sau orice alt material izolant uscat. astfel incat sa nu mai atinga solul. La inalta tensiune. Cand. cand scoaterea accidentatului de sub tensiune printr-una din metodele aratate mai sus nu se poate executa suficient de repede si fara pericole. numai o singura mana.b) daca accidentatul atinge un singur conductor. trebuie sa se faca uz de o haina. iar reteaua nu se poate deconecta urgent. aratate mai sus. o franghie uscata sau un bat. neconductor de curent.electrice de aceasta. evitand in acelasi timp atingerile de obiectele metalice inconjuratoare si de partile corpului neacoperite de haine. peretii sau alte obiecte din imediata apropiere) decat sa se incerce desprinderea mainilor. se va avea grija ca cel accidentat prin electrocutare sa nu sufere alte accidente la luarea acestor masuri. trebuie sa se puna manusile de cauciuc si galosii sau sa se infasoare mainile cu un fular uscat.

In cazul cand acesta se afla in deplina cunostinta. se iau masuri pentru improspatarea aerului. 34. la fel ca un muribund. care in aparenta este mort. In nici un caz nu trebuie sa se aplice celui accidentat mijloace empirice. i se va facerespiratie artificial si un masaj in regiunea inimii. se evacueaza din incapere persoanele de prisos. de aceea primul ajutor trebuie dat imediat. Medicul trebuie sa fie chemat cat mai urgent. Pulsul se verifica la artera carotida. 134 . el va fi indrumat sau transportat la un medic. PRIMELE MASURI DUPA SCOATEREA ACCIDENTATULUI DE SUB CURENT Modul de aplicare a masurilor de prim-ajutor este in functie de starea in care se afla accidentatul dupa scoaterea de sub curent. el trebuie intins pe un loc neted si comod. ca in imaginea urmatoare: Cand cel accidentat si-a pierdut cunostinta. pana la sosirea medicului. Pana la venirea medicului si pentru ca sa nu existe din nou pericolul inghitirii limbii sau al inecarii cu voma in cazul unui nou lesin. el va fi transportat in alt loc numai in cazul cand pericolul continua sa ameninte atat pe cel accidentat cat si pe cel care acorda primul ajutor sau in cazul imposibilitatii acordarii primului ajutor in timpul transportului. i se desface imbracamintea la piept si la gat. care. Metodele de respiratie artificial vezi cap. fiecare secunda este pretioasa. in situatii grave. daca este posibil chiar la fata locului. in aceste cazuri. Respiratia artificiala trebuie facuta in mod continuu. fara a presa excesiv In operatia de readucere la viata a acelui accidentat prin electrocutare. foarte rar si convulsiv. spre a preveni o eventual agravare a starii sale. pulsul sunt absente) nu trebuie sa fie considerata pierduta. Electrocutatul poate fi considerat mort numai in cazul unor grave leziuni externe. trebuie chemat urgent. de exemplu fracturarea cutiei craniene in cadere sau carbonizarea intregului corp. facandu-i-se respiratie artificiala. desi pana atunci fusese in lesin sau a stat mult timp sub tensiune. accidentatul se aseaza in decubit ventral.B. apoi i se da sa miroase o solutie de amoniac. Moartea poate fi adesea numai aparenta. dar cel accidentat va muri daca nu i se va acorda primul ajutor. trebuie sa fie chemat medicul sau salvarea la fata locului. Moartea poate fi declarata de catre medic. bataile inimii. In cazul cand persoana accidentata nu mai da semne de viata (respiratia. In cazul cand accidentatul respira greu. se stropeste cu apa (nu din gura !). i se fac frictiuni pe corp pentru incalzirea corpului.

precum şi să aplice procese tehnologice conforme.să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi. inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă. aparat. în vederea reducerii monotoniei muncii. construcţiile. echipamente de muncă noi sau reparate. . d) adaptarea muncii la om. a metodelor de muncă şi de producţie. precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. după caz.echipament individual de protecţie . precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie. întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice.să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii.să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă.X. . a aparaturii de măsură şi control. exploatarea. pe baza următoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de munca.să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. . .să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos. . precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. de condiţiile şi mediul de muncă. a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. proiectare şi execuţie a construcţiilor.să asigure echipamente individuale de protecţie. . unealtă sau instalaţie folosită în muncă. 135 . în mod prioritar. parţial ori total. determinate de alegerea echipamentelor. prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. precum şi a instalaţiilor de captare. . g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile. i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. din faza de cercetare. c) combaterea riscurilor la sursă. .orice maşină. asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat. . ECHIPAMENTE DE MUNCĂ 1. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. Legislaţie În Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. organizarea muncii. h) adoptarea. alegerea echipamentelor de muncă.să dea în exploatare sau să repună în funcţiune.echipament de muncă .să adopte.să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou. angajatorii au următoarele obligaţii: . în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. Introducere. condiţiile de muncă. a echipamentelor de muncă.319/2006 sunt definiţi următorii termeni: . .să asigure folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie. . e) adaptarea la progresul tehnic. în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă.să ia măsuri de prevenire a accidentelor prin electrocutare la executarea.

omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă. recipientele şi depozitele pentru păstrarea produselor. prin intermediul lor se elimină. definită de relaţiile de grup. lipsa unor aptitudini fizice şi psihice. Mediul de muncă .să asigurare utilizarea.) au ca scop eliminarea factorilor de risc proprii acestuia: omisiunile şi acţiunile greşite sau a substratului lor cauzal. examenul psihologic. întreţinerea. el este victima potentială a oricărui accident sau boală profesională. Executantul . executantul şi elementele materiale intră în relaţie funcţională prin intermediul sarcinii de muncă. revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă. Sarcina de muncă . de asemenea. celula elementară a procesului de producţie.) şi a obiectelor muncii (materiile prime) pe care oamenii Ie folosesc în procesul de producţie. manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă.). măsurile de prevenire se referă. atitudine necorespunzătoare faţă de risc etc. . îin timp ce mijloacele de producţie numai indirect. prin intermediul mijloacelor de producţie pentru realizarea scopului sistemului de muncă. la cel puţin unul din aceste elemente. instruirea personalului etc. Cu alte cuvinte fenomenele respective se pot manifesta numai în cadrul unui proces de muncă.mediu de muncă). Elemente implicate în realizarea procesului de muncă şi interacţiunea lor Sistemul executant . la realizarea oricărei activităţi productive este necesar să existe şi să intre în relaţie patru elemente: executantul -sarcina de muncă . În cadrul sistemului de muncă.poate fi definit ca unitate. mijloacele de transport şi comunicaţie. în prima situaţie se utilizează noţiunea de „prevenire”.mijloacele de producţie . . Măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice. Procesul de muncă . conform legii. Prin definiţie. implicând existenţa unui raport între evenimentul care constituie accidentul sau boala profesională şi executarea unei sarcini de muncă.să asigurare organizarea activităţii de păstrare. -să asigurare exploatarea fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate. 2. sarcina şi mediul de muncă acţionează direct asupra acestuia. igienico-sanitare etc. motivaţia muncii. echipamente de muncă. chimice. Indiferent de natura sa. cuprinde: mediul fizic. prin care se reaIizează securitatea muncii. iar în celelalte două.să asigure transportul. în care omul apare ca executant al unei sarcini de muncă. accident de muncă.sarcină de muncă . de „măsuri de protecţie”. În mod uzual. reprezentând succesiunea în timp şi în spaţu a activităţilor conjugate ale executantului şi mijloacele de producţie în sistemul de muncă.mediul de muncă. cele două noţiuni presupun o legatură etiologică cu munca. nici un incident sau accident nu constituie. 3.-să asigure cea de-a doua sursă de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă. biologice si psihosociale în care executantul îşi desfăşoară activitatea. măsurile care-l vizează pe executant (examenul medical. evită sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra organismului uman. Fără prezenţa sa.mijloc de producţie . În raport cu executantul. 136 . lipsa cunoştinţelor de securitatea muncii.totalitatea condiţiilor fizice. Pentru ca un proces de muncă să aibă loc este necesar ca cele patru elemente prezentate anterior să coexiste în spaţiu şi în timp şi să intre în relaţie între ele. materialelor şi produselor fără pericole. Concret. clădirile destinate producţiei.sarcină de muncă .mediu de muncă. organizatorice. a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă..mijloace de producţie . a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat. prin intermediul sarcinii. ambiant şi mediul social (ambianţa socială. şi a condiţiilor impuse de realizare a acestora. etc. etc.totalitatea acţiunilor pe care trebuie să Ie efectueze executantul.totalitatea mijloacelor de muncă (unelte de muncă. întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie. Deoarece factorii de risc sunt specifici în raport cu fiecare dintre elementele sistemului de muncă (executant . . De exemplu. Miiloacele de producţie .

realizarea securităţii intrinsece este un deziderat a cărei îndeplinire este strict condiţionată de nivelul progresului tehnic şi al ştiinţei în general. cizme etc.). Prin această modalitate de prevenire nu se înlătură factorii de risc. fără a se adăuga elemente concepute special pentru realizarea securităţiii muncii. Totalitatea mijloacelor individuale şi de protecţie care se atribuie lucrătorului în timpul desfăşurării activităţii alcătuiesc echipamentul său de protecţie individuală. Măsurile de prevenire pot fi impărţite în două mari categorii: . colectivă şi individuală. . dispozitiv etc. Protecţia colectivă se realizează prin dotarea instalaţiilor tehnologice cu dispozitive şi aparate de protecţia muncii suplimentare. Protecţia intrinsecă este o modalitate de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale prin principiul de funcţionare. la rândul lor. Deşi cea rnai eficientă sub raport economic şi social.protecţia individuală.. costum. 4. . Nivelul actual al progresului tehnic şi ştiinţific nu permite însă renunţarea totală la protecţia individuală. -propaganda în domeniul securităţii muncii. Modalitatea optimă de eliminare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională proprii mijloacelor de muncă constă în integrarea principiilor de securitate cu cele de productivitate şi fiabilitate în faza de concepere a sistemelor tehnice. diminuând sau eliminând complet acţiunea factorului de risc asupra executantului. -organizarea activităţii şi a locului de muncă. pe toată durata de viaţa preconizată a produsului. aparat. -examenul psihologic. referitoare în special la mijloacele de producţie şi mediul de muncă. forma sau modul de dispunere a componentelor unei instalaţii.o singură măsură combate mai mulţi factori de risc. precum şi parametrii mediului de muncă.protecţia colectivă. Protecţia intrinsecă. utilajelor etc.protecţia intrinsecă. Fiecare element component al acestora trebuie astfel gândit încât să se asigure satisfacerea simultană a funcţiei de producţie şi a criteriilor de securitate. în trei categorii: . Principalele măsuri organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale sunt: -examenul medical. Măsuri tehnice În cadrul măsurilor tehnice de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale se disting trei direcţii principale de acţiune: protecţia intrinsecă. Protecţia intrinsecă şi cea colectivă sunt prioritare în acţiunile de prevenire a accidentelor. ca şi folosirea de mijloace de protecţie în timpul exploatării.. instalaţiilor etc. care vizează în special executantul şi sarcina de muncă. Ea implică în primul rând existenţa unor metode şi mai ales mijloace de proiectare care să permită 137 . indiferent de condiţiile de exploatare. Prin această modalitate de prevenire se corectează deficienţele maşinilor. concepute independent de sarcinile procesului tehnologic şi care au drept unic scop protejarea lucrătorilor în timpul desfăşurării procesului de muncă. Protecţia intrinsecă face inutilă elaborarea unor reglementări speciale de protecţie a muncii paralel cu prescripţiile tehnologice şi cu instrucţiunile de utilizare a maşinilor. echipamentul de protecţie individuală se interpune ca un ecran între noxă şi organism.. . maşini. în sensul aducerii lor în limitele de securitate. deoarece există încă numeroase locuri de muncă unde nu se pot elimina complet riscurile şi unde aparatele şi dispozitivele de protecţie nu au o eficienţă absolută. mască. acelaşi factor se poate elimina prin mai multe măsuri şi invers .măsuri tehnice. Protecţia individuală constă în dotarea muncitorilor cu mijloace de protecţie (cască. De multe ori.măsuri organizatorice. -instruirea personalului.Corespondenţa biunivocă între cauză şi măsura de prevenire nu este totdeauna posibilă. Măsurile tehnice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se împart.

În funcţie de riscurile pe care le prevenim. De asemenea. deoarece organismele mecanice intră în funcţiune succesiv ţi ireversibil fără intervenţie umană. de transport. . . Protecţia colectivă. procesele automatizate şi mai ales întreprinderile automatizate integral constituie soluţii principiale de sustragere a omului de sub posibila acţiune a unor factori de risc specifici prin definiţie unor locuri de muncă. trebuie să existe şi posibilitatea materializării unor asemenea soluţii.Metode şi mijloace de îmbunătăţire a iluminatuluia Protecţia individuală.simularea tuturor variantelor posibile de comportament ale fiecărui element al unui sistem tehnic.Metode şi mijloace de prevenire a electrocutării (electrosecuritate). după un program reglat. tehnologiiIor.robot sau om . iar ulterior chiar şi a funcţiei de comandă şi decizie. aparatelor. etc. prin totalitatea instalaţiilor. Dintre variantele menţionate. varianta din ce în ce mai acceptată de realizare a securităţii intrinsece constă în înlocuirea executanţilor umani prin mecanizare şi automatizare. respectiv dotarea personalului cu mijloace individuale de 138 . ci şi a imposibilităţii fizice de interacţiune dintre om şi pericol. cu dispozitive şi aparate concepute cu scopul unic de a proteja lucrătorii în timpul desfăşurării procesului de muncă. riscul rezidual cel mai mare apare în cazul coabitării om . pentru a se putea alege soluţia principială şi constructivă care corespunde riscului intrinsec zero. . ele pot fi încadrate în două grupe: riscurile de „contact". etc.Metode şi mijloace de prevenirii a iradiere (radioprotecţie). în particular de coliziune om . În practică. În ceea ce priveşte riscurile particulare introduse de robotică. unde omul este exclus complet din desfăşurarea propriu-zisă a procesului de producţie. . chiar minim sub aspectul gravităţii.Metode şi mijloace de combatere a zgomotului şi vibraţiilor.Metode şi mijloace de combatere a electricităţii statice. Transferarea funcţiei de execuţie a proceselor de prelucrare propriu-zisă. chiar şi automatizarea completă a unităţilor productive nu exclude persistenţa unui risc rezidual. metal topit etc.maşină automată. Majoritatea accidentelor în astfel de situaţii au o caracteristică specifică: cel care porneşte ansamblul (fiind izolat de locul de muncă pe care-l conduce) nu poate percepe viitoarea victimă sau nu-şi poate da seama că intervenţia sa poate provoca un accident a cărei victimă poate fi chiar el. permite obţinerea nu numai a unor randamente mult superioare.Metode şi mijloace de combatere a riscurilor mecanice. cu costuri care să corespundă criteriilor de rentabilitate. protecţia colectivă se materializează. în principal.Metode şi mijloace de combatere a noxelor chimice şi îmbunătăţire a microclimatului (ventilare industrială). În consecinţă soluţia optimă de viitor o reprezintă automatizarea completă a întreprinderilor. şi proiectarea de piese. că există anumite limite obiective în perfecţionarea maşinilor. cât şi la nivelul funcţiilor de comandă şi supreveghere locală. Deoarece la nivelul actual nu este posibilă şi atribuirea funcţiei de supraveghere generală în totalitate a sistemelor artificiale. Protecţia colectivă cuprinde ansamblul metodelor şi mijloacelor tehnice prin care se previne sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra a doi sau mai mulţi executanţi. un loc important îI ocupă protecţia individuală.Metode şi mijloace de detecţie şi analiză a noxelor chimice. posibilităţii de evoluţie într-un spaţiu nedelimitabil fizic şi aptitudinea de a fi reprogramat. Maşinile automate şi ansamblurile automatizate constituite dintr-un număr mare de automate care lucrează împreună fără intervenţie umană directă. maşinilor. comportă anumite riscuri particulare. Pornind de la faptul că numai datorită prezenţei omului în calitate de executant într-un sistem de muncă se poate pune problema accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. distingem: . precum şi că marja de improbabilitate a comportamentului uman nu poate fi eliminată. . Ele dobândesc nuanţe specifice datorită faptului că roboţii se caracterizează printr-un mod de acţiune imprevizibil. aprovizionarea maşinilor. către sisteme mecanice. .robot. . nefiind posibilă sau fiind mult mai costisitoare eliminarea riscurilor respective. În cadrul măsurilor tehnice de prevenire a accidentelor de muncă. Roboţii.

genunchiere. În acest fel se pot constitui sisteme de muncă a căror funcţionare să prezinte riscul minim acceptabil pentru executant. ucenici. Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului alcătuieşte echipamentul său de protecţie individuală (EIP). vibraţiilor. În acest sens a apărut conceptul de protecţie integrată ca modalitate de eliminare a factorilor de risc proprii mijIoacelor de muncă prin prevederea tuturor măsurilor şi mijloacelor de protecţie necesară încă din faza de concepere şi realizare a mijloacelor de muncă. bonete. . -asigurarea confortului.Protecţia mâinilor: mănuşi. După natura operaţiiIor pe care Ie execută purtătorul.Protecţia urechii: antifoane. Protecţia integrată. filtrante. Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitarea prin mijloace tehnice de protecţie colectivă sau prin măsuri de organizare a muncii. veste etc. se va avea în vedere intreaga durată de viaţă a produsului. Principiile protecţiei integrate : • La conceperea şi realizarea utiIajeIor. retlectante. substanţelor chimice. sunt stabilite prin norme şi alte reglementări pentru fiecare categorie de MIP în parte. 139 . în raport cu progresul tehnic şi ştiinţific. pelerine. jambiere. studenţi în practică. galoşi. . să se evalueze riscurile şi să se aleagă soluţiile cele mai adecvate. combinezoane.Protecţia căilor respiratorii: măşti. Protecţia individuală este o masură complementară măsurilor de protecţie intrinsecă şi colectivă. După principiul de protecţie care stă la baza realizării şi utilizării lor. cizme. -uzura fizică a utilajelor în timpul procesului de productie. . . în ordinea menţionată: -eliminarea sau reducerea riscurilor la maxim (protecţie intrinsecă). frigului. diminuând sau eliminând complet acţiunea cauzelor potenţiale accidentogene. Pentru a-şi atinge scopul şi a nu fi factor perturbant în procesul de producţie. . Caracteristicile de protectie ale unui MIP sunt determinate în principal de materialele din care este realizat. cagule. deosebim: MIP pentru operaţii curente şi pentru intervenţii. Clasificarea mijloacelor individuale de protecţie. Atât caracteristicile de protecţie. -deficienţele sau imposibilitatea aplicării protecţiei colective. . glugi. degetare. astfel: . în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific. mijloacele individuale de protecţie se pot împărţi schematic. Modalitatea ideală de protecţie a omului în procesul muncii o constituie eliminarea pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională premergător constituirii şi intrării în funcţiune a sistemului de muncă (la nivel de substrat cauzal). zgomotului.Protecţia picioarelor: bocanci. mijloacele individuate de protecţie se interpun între noxă şi organism. se pot clasifica astfel: MIP izolante. radiaţiilor ionizante. trebuie să se folosească protecţia individuală folosind echipamente individuale de protecţie (EIP) de către lucrători.Protecţia întregului organism: costume etanşe. În funcţie de partea organismului pe care o protejează (criteriul anatomic). centuri de salvare etc. cotiere. cât şi cele de confort. iar caracteristicile de confort. După natura riscului de expunere a omului la diferiţi factori nocivi. capişoane. mantale.Protecţia corpului: costume. Prin protecţia individuală nu se înlatură noxele existente. trebuie să se identifice toţi factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. riscurilor mecanice. curentului electric. pentru a Ie elimina sau reduce la minim. • În alegerea soluţiilor optime se vor aplica următoarele principii. şorţuri.Protecţia capului: căşti. viziere. . . deosebim: MIP împotriva căldurii. centuri de siguranţă. Necesitatea protecţiei individuale este determinată de: -deficienţele tehnologiilor sub aspectul protecţiei muncii (lipsa protecţiei intrinseci).Protecţia pieIii: creme şi unguente. palmare. mijloacele de protecţie trebuie să răspundă la două imperative majore: -asigurarea eficacităţii protecţiei.protecţie (MIP). maşinilor etc. de model.Protecţia ochilor şi a feţei: ochelari. elevi.

astfel spus. Principii ergonomice de proiectare şi utilizare Ergonomia. dar previzibile. realizarea şi selecţionarea pentru un sistem de muncă numai a acelor elemente care satisfac integral criteriile de securitate a muncii şi stabilirea din faza premergătoare intrării sale în funcţiune a tuturor măsurilor care să menţină nivelul de securitate iniţial. • Funcţiile de protecţie trebuie realizate la acelaşi nivel de calitate cu celelalte funcţii (respectiv de producţie) ale produsului. în întregime. conform regulilor ergonomice. trebuie să fie adecvat sarcinii de muncă sau adaptabil cu uşurinţă pentru îndeplinirea acesteia şi. cu o cantitate cât mai mică de energie umană. să poată fi utilizat de către lucrători fără a prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea lor. dispozitivele uneltele şi alte mijloace asemănătoare utilizate în procesul muncii sunt EM pentru care angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. utilajele.) la care gravitatea potenţială a riscurilor este extrem de mare. 5. noţiunea de protecţie integrată a început să fie extinsă la sistemele de muncă în ansamblu..în condiţiile unui consum cât mai redus la efort. De asemenea.securitatea integrată . care să facă munsca cât mai productivă şi în acelaşi timp cât mai plăcută. în condiţii normale de ritm şi efort. ca parte componentă a mijloacelor de producţie.se poate exprima cantitativ (de exemplu. inclusiv cele referitoare la postul de lucru şi poziţia lucrătorilor din timpul utilizării echipamentului de muncă. cercetează şi oferă soluţii pentru totalitatea cerinţelor menite să asigure o utilizare cât mai productivă a forţei de muncă.. Echipamentul de muncă (EM). care au demonstrat fără echivoc eficienţa economică mărită în cazul aplicării principiilor şi măsurilor de securitate a muncii din faza premergătoare intrării în funcţiune a unui nou sistem de muncă. aparatura. pentru ca să fie posibilă acţiunea factorului de risc "X" este necesar ca cel puţin două. anormale.pentru realizarea unei productivităţi individuale a muncii optime. Realizarea protecţiei integrate presupune conceperea. • Se vor avea în vedere atât situaţiile normale de funcţionare. poziţiile jenante. Echipamente de muncă. oboseala şi constrângerile psihice ale operatorului trebuie să fie reduse la minim. ştiinţă a muncii.-stabilirea şi aplicarea măsurilor de protecţie necesare în raport cu riscurile care nu pot fi eliminate. producătorul trebuie să ia în considerare şi posibilele metode de folosinţă a maşinii.) sau calitativ (de exemplu. dintre sistemele de protecţie să nu funcţioneze). În prezent. Atunci când se aplică cerinţele de sănătate şi securitate angajatorul trebuie să ia în considerare. -informarea utilizatorului asupra riscurilor reziduale. -rezultatele cercetărilor economice. în principal datorită a două realităţi obiective: -apariţia unor sisteme de muncă (în special în centralele nucleare. Maşinile. • În condiţiile prevăzute de funcţionare. în acelaşi timp. în special accidentele produse în cadrul lor reprezentând pierderi masive de vieţi omeneşti şi daune materiale considerabile. instalaţiile. Rezultatul aplicării principiilor protecţiei integrate . datorate eficacităţii incomplete a măsurilor adoptate. cât şi cele neobişnuite. probabilitatea apariţiei riscului "X" trebuie să fie inferioară la . industria chimică. principiile ergonomice. eventual incluzând în instrucţiunile de exploatare şi contraindicaţiile privind utilizarea. Pentru asigurarea cerinţele de securitate şi sănătate în muncă la proiectarea şi utilizarea echipamentelor de muncă trebuie să se respecte principiile ergonomice. • Producătorul trebuie să ţină seama de exigentele impuse operatorului de utilizarea necesară sau previzibilă a mijloacelor de protecţie individuală. de armament etc. 140 . altele decât cele prescrise.

Caracteristicile constructive. Proiectarea şi amplasarea echipamentului de muncă trebuie să asigure realizarea cu uşurinţă a operaţiilor pe care le efectuează operatorul. La proiectarea echipamentului de muncă trebuie să se aibă în vedere dimensiunile corporale (statice şi dinamice. ale mobilierului de lucru. Organele de comandă. terbuie prevăzută. degete. să fie vizibile şi uşor accesibile. cu mărimea. durata şi/sau intensitatea acţionării organului de comandă şi mişcarea indicatorului sursei de informaţii. Dimensionarea locului de muncă se realizează în funcţie de particularităţile anatomice. Forma şi conţinutul acestui feed-back terbuie să fie specifice şi să fie cunoscute de către operator.similitudinea între sensul acţionării organului de comandă şi sensul deplasării indicatorului sursei de informaţii. . precum şi cerinţele de forţă situate la un nivel acceptabil. ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare a poziţiei în timpul lucrului se realizează prin amenajarea ergonomică a locului de muncă.). mişcări în conformitate cu traiectoriile şi ritmurile naturale de mişcare a corpului sau segmentelor acestuia. atât cât este posibil. Funcţia organului de comandă terbuie să fie uşor de identificat şi să fie distinctă de funcţia organelor de comandă asociate sau învecinate.corespondenţa spaţială în amplasarea organelor de comandă şi a surselor de informaţii. reducerea spaţiului şi timpului de deplasare. picioare etc. . funcţionale şi de de securitate ale echipamentului de muncă treie să corespundă particularităţilor constitutive. iar acţionarea lor să fie comodă şi sigură. de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor ca şi de necesitatea asigurării confortului psiho-fizic. alese şi amplasate astfel încât să fie compatibile cu caracteristicile fiziologice (şi în special de mişcare) ale părţilor corpului utilizate pentru acţionarea lor (mâini. Numărul ţi tipurile semnalelor şi surselor de informaţii trebuie menţinute la minimu necesar pentru realizarea eficientă a sarcinii de muncă evitându-se supraîncărcarea operatorului cu informaţii care nu sunt strict necesare. o pozişie de lucru confortabilă. . de distanţele desecuritate.corespondenţa între amplitudinea mişcării. clasele dimensiunilor corporale şi ale mişcărilor articulare. Comenzile carecer viteză şi precizie mare precum şi forţemici de acţionare vor fi repartizate membrelor superioare.compatibilitatea între deplasarea organului de comandă şi efectul perceput sau reprezentat al acţiunii lui (respectarea „stereotipurilor de mişcare” – legătura spontană între răspuns şi semnalul aşteptat). fiziologice. o aceeaşi amplasare a organelor de comandă şi acomenzilor. Poziţia organului de comandă şi mişcarea sa. precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă. cu îmbrăcăminte corespunzătoare şi/sau echipament individual de protecţie) ale populaţiei de utilizatori. 141 . Atunci când operatorul se mută de la o maşină la alta de tip sau funcţie similară. psihologice ale organismului uman. distanţele de securitate şi dimensiunile deschiderilor de acces. nenaturale. iarcele care necesită forţe mari de acţionare. Eliminarea poziţiilor forţate. În realizarea sarcinii de muncă trebuie să se aibă în vedere pioritatae şi frecvenţa elementelor constitutive ale informaţiei şi nevoia de feed-back. efectul său şi funcţia asociată şi/sau informaţia afişată trebuie să fie compatibile astfel încât să se asigure: . La proiectarea echipamentului de muncă trebuie să se aibă în vedere toate instrucţiunile acestuia în procesul muncii (echipamnet de muncă – sarcină – mediu – operator). Când este necesară o folosire frecventă şi de lungă durată. forma şi poziţia organelor de comandă. Trebuie evitată încărcarea inegală a corpului şi membrelor în raport cu cerinţele de forţă. de mişcările şi deplasările lucrătorului în timpul activităţii. terbuie proiectate. alese ţi amplasate astfel încât să fie compatibile cu capacităţile senzorial – perceptive umane şi cu sarcina care trebuie realizată. imclusiv funcţiile lor. acţionarea trebuie să se facă din poziţia aşezat. membrelor inferioare. psihofiziologice şi mentale ale operatorului precum şi naturii şi caracteristicilor sarcinii de muncă. Numărul organelor de comandă trebuie menţinut la cel minimum necesar pentru realizarea eficientă a sarcinii de muncă. Semnalele şi sursele de informaţii ale echipamentului de muncă trebuie proiectate.

mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu: scaune. b) Funcţii care condiţionează securitatea. care sunt funcţii de securitate directă. Trebuie asigurate legături optime între locurile de muncă. La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică. trebuie asigurate. Locurile de muncă unde se lucrează în poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman. -funcţia de nerepetare a ciclului. de a fi transportată. Pericolul este sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăîii. de precizia lucrării. a căror alterare conduce imediat la creşterea riscului de leziune sau de afectare a sănătătţii. 142 . de regulă. precum şi activităţii care se desfăşoară corelându-se înălţimea scaunului cu cea a planului de lucru.funcţia care previne pornirea neprevăzută /neaşteptată (dispozitiv de interblocare asociat cu un protector). Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului. trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic. precum şi amişcărilor foarte ample ale braţelor. -funcţia de comandă bimanuală. demontată şi casată în condiţiile utilizării prevăzute şi precizate în cartea tehnică fără cauzarea de leziune sau de afectare a sănătăţii.precum şi circulaţia uţoară şi rapidă a materiilor prime. -reglarea vitezei sau temperaturii necesare menţinerii maşinii între limitele de funcţionare în securitate. care sunt funcţii de securitate directă special destinate pentru a asigura securitatea: . mesele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea comodă şi stabilă a membrelor inferioare. Sunt obligatorii aprovizionarea şi evacuarea ritmică a materiilor prime. Cuvântul “pericol” este utilizat în general alăturat cu alte cuvinte definind originea sau natura posibilei leziuni sau afectări a sănătătii: pericol de şoc electric. 6. pericol de forfecare. intreţinută. materialelor semiproduselor sau produselor realizate. Funcţii de securitate directă. Scaunele terbuie să permită adaptarea acestora în raport cu caracteristicile antropometrice individuale ale angajaţilor. Munca şi locul de muncă vor fi astfel organizate încât să se evite expunerea la noxe a lucrătorilor care nu au legătură directă cu locul de muncă respectiv. a) Funcţii de securitate propriu-zise. Funcţii de securitate 1. de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului membrelor superioare. Riscul este combinaţia între probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă.cu posibilitatea mişcării acestora. Înălţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatică se stabileşte în funcţie de distanţa optimă de vedere. evitându-se aglomerarea locurilor de muncă şi/sau a căilor de circulaţie. Aprecierea riscului este o estimare globală a probabilităţii şi gravităţii unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă. pericol de intoxicare etc. Securitatea maşinilor Definiţii Securitatea unei maşini este aptitudinea unei maşini de a-şi îndeplini funcţia. instalată. altele decât funcţiile de securitate propiu-zisă: -comanda manuală a unui mecanism periculos în timpul fazelor de reglare când dispozitivele de protecţie au fost neutralizate. bănci). Echipamentele de muncă. în scopul de a selecta măsuri de securitate adecvate. materialelor şi produselor. de manipuklare corectă a materiilor prime şi produselor la echipamentele de lucru la care lucrătorul intervine direct. reglată. pericol de strivire.prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor în vigoare.

mijloacele de protecţie trebuie să fie utilizate pentru a proteja persoanele de pericolele care pot fi rezonabil evitate sau limitate suficient prin prevenire intrinsecă . radiaţii electromagnetice .spaţii necesare pentru utilizare şi mentenanţă . de supravegherea automată a oricărei funcţii de securitate directă (de exemplu. limitarea prin construcţie a zgomotului şi vibraţiilor .evitarea muchiilor tăietoare. vibraţii. desene indicând punctele de prindere ale instalaţiilor de ridicat).informaţii pentru utilizare . prin care se iniţiază o măsură de securitate în timpul primului ciclu al maşinii ulterior apariţiei unei defectări.a evita sau a reduce cât mai mult posibil pericolele.documente care atestă că maşina este conform cerinţelor esenţiale de securitate şi legale. 143 . . referitoare la protecţia contra suprasarcinilor electrice) . unghiurilor ascuţite. -supravegherea automată “discontinuă”. limitarea masei şi/sau vitezei elementelor mobile şi deci a energiei lor cinetice. prin care se iniţiază o masură de securitate în timpul primului ciclu al maşinii ulterior apariţiei unei defectări. manipularea şi depozitarea maşinii: . limitarea forţei de antrenare la o valoare suficient de redusă. gaze.date despre echipamentul electric . de regulă.diagrame în special reprezentarea schematică a funcţiilor de securitate . acestea se realizează prin limitarea necesităţii de intervenţie a operatorului în zonele periculoase.a limita expunerea la pericolele care nu pot fi evitate sau care nu pot fi reduse suficient. poziţiile centrelor de greutate . a datelor cu privire la proprietăţile materialelor şi la modul cel mai general a tuturor regulilor profesionale referitoare la proiectarea şi construirea maşinii . c) Informaţii referitoare la maşina propiu-zisă: . a protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie .indicaţii pentru manipularea (de exemplu. prin alegerea corespunzătoare a caracteristicilor de proiectare . supravegherea automată a funcţionării corecte a unui întrerupător de poziţie într-un dispozitiv de interblocare).date despre zgomotul şi vibraţiile generate de maşină. Supravegherea automata este funcţia de securitate indirectă prin care se asigură iniţierea unei măsuri de securitate dacă aptitudinea unei componente sau a unui element de a-şi îndeplini funcţia diminuează ori dacă condiţiile de funcţionare se modifică astfel încât sunt generate pericole: -supraveghere automată “continuă”.dimensiuni. vapori sau pulberi emise de aceasta .condiţii de montare şi ambalare .cerinţe referitoare la fixare/ancorare şi la amortizarea vibraţiilor .condiţii de depozitare a maşinii .măsuri suplimentare. despre radiaţii. a accesoriilor sale.descrierea detaliată a maşinii.2.luarea în considerare a regulilor de proiectare. Prevenire intrinsecă Măsuri de securitate care constau în: . umiditate.indicaţii referitoare la colectarea/evacuarea deşeurilor. b) Informaţii referitoare la punerea în funcţiune a maşinii: . părţilor proeminente etc .condiţii de mediu admisibile (temperatură.instrucţiuni pentru racordarea maşinii la sursele de energie (în particular. valoarea(rile) masei(selor).prezentarea tuturor aplicaţiilor pentru care este destinată precum şi a utilizărilor interzise . Ele sunt reprezentate. Funcţii de securitate indirectă: acele funcţii ale unei maşini a căror alterare ne generează imediat un pericol însa reduc nivelul de securitate. Cartea tehnică a)Informaţii referitoare la transport.realizarea de maşini cu securitate intrinsecă ca urmare a: formei şi poziţiei relative a părţilor mecanice componente.

d) Informaţii referitoare la funcţionarea maşinii: . Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă În sensul HG 1146/2006.informaţii referitoare la riscurile particulare care pot fi generate de anumite aplicaţii.instrucţiuni referitoare la acţiunile de mentenanţă (înlocuiri de piese) a căror efectuare nu necesită calificare specifică şi care pot fi executate de executant .tipul echipamentului de protecţie care trebuie utilizat împotriva incendiilor .avertizări despre posibile pierderi/emisii de substanţe nocive şi dacă este posibil. întreţinerea.descrierea organelor de comandă manuală . demontare şi în cazul în care securitatea este implicată. fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.informaţii referitoare la aplicaţii care sunt interzise . b) utilizarea echipamentului de muncă . Angajatorul este obligat să procure şi/sau să utilizeze: a) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate. caracteristicilor specifice acestora. unealtă sau instalaşie folosită la locul de muncă. e) operator . termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) echipament de muncă . d) lucrător expus .modalităţi şi mijloace pentru oprire (în special pentru oprirea de urgenţă) . g) Informaţii referitoare la situaţii de urgenţă: . în special la locurile de muncă din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.orice activitate referitoare la echipamentul de muncă. Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi utilizat de către lucrători. despre folosirea anumitor accsorii şi despre mijloacele de protecţie specifice care sunt necesare în aceste aplicaţii . casarea. La alegerea echipamentelor de muncă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. pentru remedierea lor şi pentru repornire după o intervenţie . care îndeplinesc: (i) prevederile tuturor reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară aplicabilă. pentru folosinţă. inclusiv curăţarea lui. 144 . e) Informaţii referitoare la mentenanţă: .orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zona periculoasă.orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa. transportul. cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului. f) Informaţii referitoare la scoaterea din funcţiune. c) zonă periculoasă . aparat. 7. după data intrării în vigoare a HG 1146/2006 (1 octombrie 2006).instrucţiuni pentru indentificarea şi localizarea defectelor. angajatorul este obligat să acorde o atenţie deosebită tuturor condiţiilor de muncă.desene şi diagrame permiţând personalului de mentenanţă de a efectua lucrările în mod raţional. modificarea. şi/sau riscurilor care sunt susceptibile să apară la utilizarea echipamentelor de muncă. folosirea.instrucţiuni referitoare la operaţiile de mentenanţă care necesită anumite cunostinţe tehnice sau calificări specifice şi care se recomandă să fie executate de personal calificat . indicarea mijloacelor de combatere a efectelor acestora.lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinaţi cu utilizarea echipamentului de muncă. precum şi riscurilor existente.informaţii cu privire la riscurile care nu pot fi eliminate prin măsurile de securitate luate de proiectant . angajatorul este obligat să ia măsuri corespunzătoare pentru reducerea riscurilor. În situaţia în care nu este posibil să se asigure că echipamentele de muncă sunt utilizate fără niciun risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.natura şi frecvenţa verificărilor .orice maşină. repararea.instrucţiuni pentru încercări şi reglare .dacă este necesar instrucţiuni referitoare la echipamentul(ele) individual(e) de protecţie EIP care trebuie utilizat(e) şi la instructajul asociat.

la un nivel tehnic care să respecte. dacă este cazul. pe toată durata utilizării lor. fenomene naturale. Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte. efectuate de persoane competente. în scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionari a acestor echipamente de muncă. de exemplu. în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului. Informaţiile şi fişele de lucru trebuie sa cuprindă un număr minim de date referitoare la securitate şi sănătate privind: a) condiţiile de folosire a echipamentelor de muncă. care sunt supuse unor influenţe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase. efectuate de persoane competente. Ergonomia şi sănătatea la locul de muncă Dacă utilizarea unui echipament de muncă este susceptibilă să prezinte un risc specific pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Informarea lucrătorilor Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate şi. cel târziu până la data de 31 decembrie 2006. b) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate. prevederile de mai sus Ministerul Muncii. b) unor verificări speciale. Echipamente de muncă cu riscuri specifice. 1. accidente. cum ar fi modificări ale procesului de muncă. dacă este cazul. în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale. să facă obiectul: a) unor verificări periodice şi.(ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă. modalităţile care să permită realizarea unui nivel de securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa nr. Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte modalităţile de efectuare a acestor verificări. Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca. echipamentele de muncă să fie menţinute. Verificarea echipamentelor de muncă Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condiţiile de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale. 145 . în cazul în care nu se aplică sau se aplicăparţial reglementări tehnice române care transpun legislaţia comunitară. Ele trebuie păstrate pe o perioadă de timp corespunzătoare. acestea trebuie să fie însoţite de o dovadă referitoare la realizarile ultimei verificări. în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale. de fişe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă. după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament. după consultarea partenerilor sociali şi luând în considerare legislaţia şi/sau practicile naţionale. Rezultatele verificărilor trebuie să fie înregistrate şi puse la dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea acesteia. de fiecare dată când s-au produs evenimente excepţionale susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de muncă. Dacă echipamentele de muncă respective sunt utilizate în exteriorul întreprinderii. precum şi principiile ergonomice trebuie să fie luate. 1. pentru folosinţă. după caz. Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp. în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale. perioade prelungite de neutilizare. printr-o întreţinere adecvată. b) pentru efectuarea reparaţiilor. angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a se asigura că: a) utilizarea echipamentului de muncă este accesibilă numai lucrătorilor însărcinaţi cu această atribuţie. unor încercări periodice efectuate de persoane competente. 2. în considerare de către angajator la aplicarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate. Ministerul Muncii. care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. Postul de lucru şi poziţia lucrătorilor în utilizarea echipamentului de muncă. modificărilor şi întreţinerii trebuie desemnaţi lucrători cu atribuţii în acest sens. în mod deosebit.

Lucrătorii trebuie să fie atentionaţi în legatură cu riscurile la care sunt expuşi. consultarea şi participarea lucrătorilor Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca: a) lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă să fie instruiţi adecvat. în măsura în care aceste modificări afectează echipamentele de muncă situate în imediata vecinătate a locului lor de muncă.b) situaţiile anormale previzibile. acolo unde este cazul. 146 . din experienţa acumulată în urma utilizării echipamentelor de muncă. precum şi asupra modificărilor prevăzute a fi efectuate. determinate de utilizarea acestora. Instruirea. b) lucrătorii pentru efectuarea reparaţiilor. modificărilor şi întreţinerii să fie instruiţi adecvat. c) concluziile care pot fi trase. chiar dacă aceşti lucrători nu utilizează direct aceste echipamente. Informaţiile şi fişele tehnice trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizaţi. echipamentele de muncă din imediata vecinătate a locului lor de muncă. inclusiv cu privire la riscurile posibile.

Prevederi generale ale HG: • Orice echipament individual de protecţie trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate. precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop. frecventa expunerii la risc. care asigura buna sa funcţionare şi o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii. repararii şi inlocuirilor necesare. b). organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie. 1. Reguli de utilizare 147 . b) sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca. se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problema de sănătate sau de igiena. în special durata purtării. angajatorul trebuie sa evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează sa îl folosească îndeplineşte cerinţele de securitate. după toate ajustarile necesare. În sensul acestei hotărâri. sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului.XIII. c) sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului. aceste echipamente trebuie sa fie compatibile şi sa isi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. a). caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrator şi de performanta echipamentului individual de protecţie. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE Prin HG nr. • Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni. 5 şi 6. cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine. c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. fără sa conducă el însuşi la un risc mărit. Evaluarea echipamentului individual de protecţie Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie. • În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie. Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane. Evaluarea este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecţie. prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de munca. d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta. • Angajatorul asigura instruirea lucrătorului şi. • Echipamentul individual de protecţie este. • Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator. • În cadrul întreprinderii şi/sau unităţii trebuie sa se furnizeze şi sa fie disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie impus în conformitate cu art. Aceasta evaluare cuprinde: a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace. destinat purtării de către o singura persoana. Instrucţiunile de utilizare trebuie sa fie astfel redactate încât să fie pe înţelesul lucrătorilor.048 din 9 august 2006 au fost aprobate cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. • Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie. metodele sau procedurile de organizare a muncii. b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace impotriva riscurilor prevăzute la lit. Normele stabilesc că echipamentul individual de protecţie (EIP) trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile. dacă este cazul. în principiu.

obligatoriu şi gratuit.3 cuprinde lista orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie.P. precum şi altor categorii de persoane care desfăşoară activităţi la persoanele juridice sau fizice. de asemenea.Fără a aduce atingere prevederilor art. Personalului detaşat.I. Anexele nr. acesta poate fi completat. 1. precum şi activităţile care necesită utilizarea echipamentelor individuale de protecţie sunt prezentate în anexele nr. în special. li se acordă gratuit echipament individual de protecţie. Dotarea cu echipament individual de protecţie şi echipament individual de lucru . 2 şi 3. potrivit criteriilor stabilite în Normativul cadru de acordare şi utilizare a EIP. angajatorul trebuie să evalueze în ce măsură. Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie şi/sau reguli care reglementează cazurile şi situaţiile în care angajatorul trebuie sa furnizeze echipamentul individual de protecţie.2 cuprinde lista orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie. armonizată cu directiva UE-89/656/CEE. consultarea şi participarea lucrătorilor Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. vizitatorilor.Ordinul 225 / 1995 Dotarea cu echipament individual de protecţie se face în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Angajatorul este obligat să întocmească lista internă de dotare cu echipament individual de protecţie adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate. elevilor sau studenţilor în practică. În funcţie de apariţia unor riscuri noi sau a altor modalităţi de protecţie. 1-3 ale HG au un caracter orientativ.C. Ele conţin informaţii utile pentru stabilirea acestor reguli şi fac parte integrantă din hotărâre. Sortimentele de EIP pot fi comercializate şi utilizate numai după certificarea calităţii de protecţie a acestora în conformitate cu precederile HG nr. Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit angajaţilor de către angajator. Aceste reguli indica. Lista cuprinzând echipamentele individuale de protecţie. 115/2006. împrejurările sau situaţiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecţie.. Anexa nr. Ministerul Muncii. fără a aduce atingere prioritatii care trebuie sa se acorde mijloacelor de protecţie colectivă. metode sau procedee de organizare a muncii. Prescripţii minime de securitate şi sănătate în muncă din legislaţia naţională. Echipamentele individuale de protecţie trebuie să fie utilizate atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă sau prin măsuri.1 a hotărârii de guvern cuprinde tabelul pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionarii echipamentelor individuale de protecţie. răspunde cerinţelor 148 . lucrătorilor. Anexa nr. Informarea. . cu caracter orientativ. atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de munca. Echipamentul individual de protecţie (EIP) se acordă. echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să-l utilizeze. de acordare şi utilizare a E. luând în considerare reglementările tehnice romane care transpun legislaţia comunitara privind libera circulaţie a acestui echipament. Înainte de alegerea unui echipament individual de protecţie. personalului cu atribuţii de îndrumare şi control etc.N. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele legate de acordarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie la locurile de muncă este obligatorie. Anexa nr. elaborat de MMPS. În vederea acordării echipamentului individual de protecţie angajatorul trebuie să efectueze evaluarea riscurilor conform tabelului orientativ din anexa nr. 4-15.

denocivizarea. Angajatorul este obligat să asigure condiţii pentru efectuarea verificărilor legale. în special cele referitoare la durata purtării. Angajatorului îi revine în totalitate obligaţia instruirii angajaţilor asupra tuturor măsurilor care trebuie luate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului. b)să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă sau activităţii pe care o desfăşoară în unitate. Lista internă de dotare cu echipamente individuale de protecţie întocmită de către angajator trebuie discutată şi convenită în comitetele de securitate şi sănătate în muncă sau cu reprezentanţii angajaţilor/sindicat. atunci când din diverse motive cel avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.M. Angajatorul va furniza şi va pune la dispoziţie angajaţilor şi/sau reprezentanţilor lor informaţii adecvate despre fiecare echipament individual de protecţie şi de lucru. b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le aibă echipamentul individual de protecţie pentru a proteja eficient împotriva riscurilor prevăzute la pct. cu excepţia unor cazuri particulare şi excepţionale. sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului. Angajatorul este obligat să înlocuiască echipamentul individual de protecţie care nu mai corespunde din punctul de vedere al calităţilor de protecţie. Echipamentele individuale de protecţie. când se constată acest lucru. frecvenţa expunerii la risc şi caracteristicile locului de muncă al fiecărui angajat. pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de muncă. întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie în conformitate cu instrucţiunile de utilizare ale producătorilor. -trebuie să asigure instruirea şi să organizeze. Angajaţii şi celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament individual de protecţie au următoarele obligaţii: a)să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a echipamentului individual de protecţie din dotare. Evaluarea trebuie revizuită în funcţie de modificările elementelor componente. ţinând cont de eventualele surse de riscuri proprii acestora. Echipamentul individual de protecţie este destinat în principiu utilizării individuale. trebuie să fie utilizate numai în scopul prevăzut. c)să utilizeze echipamentul individual de protecţie numai în scopul pentru care acesta a fost atribuit şi să se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia. după cum urmează: a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace. precum şi de performanţele echipamentului individual de protecţie. 149 . În cazul în care diferiţi factori de risc impun utilizarea concomitentă a mai multor echipamente individuale de protecţie. un antrenament în purtarea echipamentului individual de protecţie. după caz. a). astfel: -trebuie să asigure instruirea în prealabil a angajatului asuprariscurilor împotriva cărora este protejat prin purtarea echipamentului individual de protecţie. Condiţiile de utilizare ale unui echipament individual de protecţie.minime privind acordarea EIP prevăzute în HG 1048/2006 privind cerinţele minime de S. depozitarea. prin forţa împrejurărilor acesta va fi utilizat de mai multe persoane.S. e)să solicite un nou echipament individual de protecţie. dacă este cazul. c) compararea caracteristicilor precizate la pct. curăţarea. d)să prezinte echipamentul individual de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare. acestea trebuie să fie compatibile şi să-şi păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective. se vor lua măsuri corespunzătoare pentru ca diferiţilor utilizatori să nu le fie afectată starea de sănătate sau de igienă. b) cu caracteristicile echipamentului individual de protecţie. Echipamentele individuale de protecţie se vor utiliza conform instrucţiunilor însoţitoare care trebuie elaborate pe înţelesul angajatului. indiferent de motiv. În cazul în care.

viziere. Model de selecţionare echipament individual de protecţie în domeniul construcţiilor RISCURI 1 1. fără ca refuzul să atragă asupra sa măsuri disciplinare.şapcă de protecţie .masca de protecţie .frânghii de siguranţă . ochi. mâini. căi respiratorii ochi. . picioare. trunchi Model lista internă de dotare cu EIP care se acordă lucrătorului SC_________________ 150 APROBAT . împroşcare.casca de protecţie . faţă. trunchi 3.mănuşi de protecţie . căldura cap.casca de protecţie .îmbrăcăminte de bumbac 2.încălţăminte de protecţie . în condiţiile negociate prin contractul colectiv de muncă. frig mâini. un echipament individual de protecţie trebuie: -să fie adecvat corespunzător riscurilor pe care le previne. braţe 8.veste de protecţie . fără a induce el însuşi un risc suplimentar.ochelari de protecţie . braţe. faţă. referitoare la proiectarea şi fabricarea sa din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Un echipament individual de protecţie trebuie să fie conform reglementărilor legale în vigoare corespunzătoare. potrivit legii. piele. şoc.veste de protecţie . înainte de expirarea duratei de utilizare prevăzute.ochelari de protecţie . tăiere. alunecare. piele picioare trunchi. . compresiune craniu.încălţăminte antiderapantă . pulberi 7. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. lovire.să fie adaptat conformaţiei purtătorului. Echipamentul individual de lucru se acordă de către angajator.Degradarea echipamentului individual de protecţie din vina angajatului căruia i-a fost atribuit sau înstrăinarea lui.mănuşi de protecţie .mănuşi . picioare. Angajatul participant la procesul de muncă are dreptul de a refuza executarea sarcinii de muncă dacă nu i se asigură echipamentul individual de protecţie prevăzut în reglementările în vigoare. cădere de la acelaşi nivel 5. cădere de la înălţime PĂRŢILE CORPULUI 2 craniu ECHIPAMENT 3 .centura de siguranţă .să ţină seama de cerinţele ergonomice şi de sănătate ale angajatului. În toate cazurile.să răspundă condiţiilor existente la locul de muncă.mănuşi de protecţie .masca de protecţie . stropire ochi.masca de sudură . impact. înţepare. picioare 6. mâini.cizme . ecrane de protecţie . abraziune 4.îmbrăcăminte de iarnă . . atrage răspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat.

LISTA DE ACORDARE A EIP NUME ŞI PRENUME LUCRĂTOR: ___________________________________________ FUNCŢIA ( OCUPAŢIA. LUCRAREA. ACŢIUNEA): NR. INTOCMIT NUME PRENUME ŞI SEMNĂTURA 151 . CRT SORTIMENTUL DE EIP ACORDAT LUCRĂTORULUI DATA PRIMIRII EIP SEMNĂTURA DE PRIMIRE DATA PREDĂRII EIP NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANEI CARE A PRELUAT EIP OBS.

_____din_____ TABEL pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionarii echipamentelor individuale de protecţie RISCURI FIZICE MECANICE a) PĂRŢILE CORPULUI Cap Craniu Urechi Ochi Căi respiratorii Faţă Întreg corpul Mâini b) c) d) e) TERMICE f) g) ELECTRICE RADIAŢII h) i) ZGOMOT AEROSOLI j) k) l) CHIMICE LICHIDE m) n) GAZE VAPORI BIOLOGICE Aprobat ______________ o) p) r) s) Altele superioareMembre superioareMembre Braţe Picior Gambe (părţi) Piele Trunchi abdomen Căi parenterale 152 .ANEXA 1 Nr.

Întreg corpul 153 .

Protecţia mâinii şi braţului: . .antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă încorporat.antifoane interne şi alte dispozitive similare.). vizibile. .degetare.aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer. infraroşii.antifoane cu comunicare audio. caschete. cizme semiînalte şi cizme de securitate. tăieturi. bonete.ANEXA 2 LISTA orientativa şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie Protecţia capului: . * împotriva substanţelor chimice. bocanci. gazelor şi pulberilor radioactive. .manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele.antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale.).ochelari-mască.mănuşi care asigură protecţie: * împotriva agresiunilor mecanice (înţepături. material textil tratat etc. . . Protecţia ochilor şi a feţei: . . vibraţii etc. 154 . pălării etc.măşti şi căşti pentru sudură cu arc (măşti de mână.aparate filtrante împotriva pulberilor. ochelari-mască împotriva radiaţiilor laser. .căşti antifonice (care acoperă tot capul). . din material textil.pantofi. alte ramuri industriale).căşti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine.încălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cârligele. . cu sau fără cozoroc).mănuşi cu un deget.acoperământ uşor pentru protecţia scalpului (caschete.mânecuţe. . . . Protecţia respiratorie: .aparate şi dispozitive pentru scufundare.mitene (mănuşi fără degete). ochelari-mască împotriva radiaţiilor ultraviolete. . . plase de păr.acoperământ pentru cap (bonete. . * pentru electricieni şi împotriva căldurii. . .ochelari cu braţe.aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă.costume pentru scufundare. măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe căşti de protecţie).ochelari-mască împotriva radiaţiilor X. Protecţia împotriva zgomotului: . . .ecrane faciale (viziere). . . şantiere de lucrări publice.mănuşi de protecţie.încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie. Protecţia picioarelor şi a gambelor: . .

cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ. cizme şi supraîncălţări antistatice.încălţăminte şi supraîncălţări cu tălpi rezistente de caldură. Protecţia pielii: . . . . . .veste.încălţăminte.încălţăminte. .ghetre. .saboţi. .îmbrăcăminte şi accesorii (banderole. . . cizme şi supraîncălţări termoizolante. .îmbrăcăminte de protecţie împotriva gazelor. .veste.tălpi detaşabile (rezistente la căldură. ANEXA 3 155 .îmbrăcăminte de protecţie împotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiatiilor infraroşii.centuri lomboabdominale.). stropi de metal topit etc. . ..veste cu sistem de încălzire. tăiere etc. . Protecţia întregului corp Echipament proiectat pentru a preveni căderile: .sorturi de protecţie împotriva radiaţiilor X. .paturi de protecţie. cizme şi supraîncălţări electroizolante.crampoane detaşabile pentru gheaţă.).îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare. .încălţăminte.îmbrăcăminte termoizolantă.glezniere detaşabile. tăiere.îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice. Protecţia trunchiului şi a abdomenului: .încălţăminte. reflectorizante. zăpadă sau podele alunecoase. . cizme şi supraîncălţări împotriva vibraţiilor. .) de semnalizare fluorescente.dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate). . . perforare sau transpiraţie). . .îmbrăcăminte de protecţie împotriva pulberilor. . jachete şi şorţuri de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare.veste de salvare.încălţăminte.echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare). Îmbrăcăminte de protecţie: . mănuşi etc. . . . .creme de protecţie/unguente.îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură. cizme şi supraîncălţări rezistente la căldură.îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive.echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare).îmbrăcăminte pentru lucru „de securitate" (două piese şi combinezoane). jachete şi şorţuri de protecţie împotriva substanţelor chimice.genunchiere. .

la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor. ateliere metalurgice.terasamente şi lucrări în piatră. containere mari. . .construcţia de cuptoare.lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri. . forjare.producţia.lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate.lucrări în vecinătatea lifturilor. instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale. matriţare la cald. instalaţii de concasare fină. macaralelor şi a transportoarelor. . oţelării şi laminoare. . structuri hidraulice de metal.lucrări la cuptoare industriale. instalaţii de concasare fină. . în special activitate pe. cazane şi centrale electrice. activitate desfăşurată pe schele şi de demolări. . 156 . matriţare la cald şi turnare. puţuri şi galerii. .lucrări de manevră feroviare. . 2. cazane şi centrale electrice.lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii. . Încălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie: . . containere. forjare. . maşini. . care presupun montarea şi demontarea cofrajelor. construcţii metalice înalte.lucrări de construcţii navale. laminoare. sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de muncă la înălţime.lucrări de construcţii. . ateliere metalurgice. silozuri. containere mari. oţelării. Protecţia picioarelor Încălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie: . . . excavări la suprafaţă. structuri hidraulice de metal. civile şi rutiere. tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă. . .lucrări în fose. cariere. stâlpi.lucrări în subteran. furnale. turnuri. halde. oţelării. laminoare. Protecţia capului (protecţia craniului) Căşti de protecţie: .lucrări pe poduri metalice.lucrări de construcţii. de asamblare şi instalare. dispozitivelor de ridicare.lucrări de transformare şi întreţinere. .extracţia şi prelucrarea pietrei.lucrări în abatoare.LISTA orientativă şi neexhaustiva a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecţie 1. presări la cald şi trefilare. stâlpi. .lucrări de poduri metalice. .lucrări cu furnale.lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare.lucrări de demolare. construcţii metalice înalte. şanţuri.lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde.lucrări pe acoperişuri. oţelării şi laminoare. conducte mari.lucrări la furnale. furnale. . .lucrări pe schele.lucrări cu explozivi. turnuri. . conducte mari. buncăre şi conducte.

lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare. . canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare. dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive. în cazul în care se pot degaja pulberi.. .lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente. . .utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale care produc şpan. . viziere şi ecrane faciale: .lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor.lucrări în puţuri.lucrări în apropierea oalelor de turnare. . . .lucrări de manevră feroviare. . .lucrări cu căldură radiantă. în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă. 3.vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare. .lucrări de sudură. polizare şi debitare.lucrări cu laser. 5.lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi.acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente. Încălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor: .căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii.pulverizarea de substanţe abrazive. Încălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie: .utilizarea de dispozitive cu jet lichid.lucrări cu soluţii acide şi alcaline. . . . Protecţia respiratorie Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie: .lucrări pe acoperişuri.lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare.lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei.lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii. . .lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare.lucrări cu dispozitive pneumatice. Încălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante: . 4.lucrări de găurire şi gravare. . . Protecţia auzului Antifoane: .lucrări la prese de metale.matriţarea la cald. . . .lucrări cu unelte de impuşcat bolţuri.lucrări de construcţii navale. Protecţia ochilor sau a feţei Ochelari de protecţie.lucrări în containere. spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz. . .lucrări la gura de încărcare a furnalelor. 157 .transport şi depozitare. în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele.îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor.lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci. . . .

158 . . 7. 9.lucrări de treierat. 8. 6. .lucrări în camere frigorifice. 10.lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp.lucrări de sudură în spaţii înguste. Centuri de securitate: . Manuşi din împletitură metalică: . Protecţia antebraţului: .lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp. Şorţuri rezistente la perforaţie: . .lucrări în puţuri şi canalizări. . .lucrări de dezosare şi tranşare. .lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice. . . . .lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece. Frânghii de securitate: . dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie prinsă.lucrări de dezosare şi tranşare. .lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite. Îmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă: . . Şorţuri din piele: .lucrări pe schele. Protecţia pielii: .lucrări cu produse din sticlă plată. braţelor şi mâinilor Îmbrăcăminte de protecţie: .lucrări în industria lemnului şi textilă.lucrări pe stâlpi.lucrări de dezosare şi tranşare.lucrări de sudură.lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii. .lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime.lucrări de turnare..lucrări de forjare. .utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare.lucrări de sudură. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor: .lucrări de tăbăcărie.lucrări cu acizi şi soluţii caustice. . . Mănuşi: . Protecţia corpului.prelucrarea materialelor de acoperire. Îmbrăcăminte reflectorizantă: . .lucrări de sablare.asamblarea de piese prefabricate. dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive. . 11.schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat.lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă.manipularea de obiecte cu muchii ascuţite.

159 .

Este de asemenea foarte important ca lucrătorii să primească instruire. ANALIZA SECURITĂŢII MUNCII: Metoda este utilizată în unităţi în care indivizii desfăşoară munci manuale pe sau lângă un utilaj de producţie sau un alt echipament tehnic. HAZOP: Metoda este folosită în acele întreprinderi în care apar procese chimice. Analiza trebuie să conducă la adoptarea de măsuri atât de ordin tehnic. În domenii precum cel al transporturilor aeriene. Pe parcursul anilor ’80 au fost elaborate metode pentru identificarea riscurilor mai convenţionale care apar în mediul de muncă şi chiar a deficienţelor organizatorice. Apoi se parcurge punct cu punct o listă. de o substanţă chimică. Pentru ca individul să se îmbolnăvească sau să se accidenteze acesta trebuie să fie supus unui factor extern – o energie. Aceste metode pot fi de asemenea utilizate în ceea ce priveşte etichetarea CE şi evaluarea securităţii maşinilor şi proceselor învechite. în industria energiei nucleare şi în combinatele care utilizează substanţe chimice pe scară largă există metode de evaluare a riscurilor bine puse la punct. de o mişcare de rotaţie. Metoda presupune cunoştinţe generale privind problemele din mediul de muncă şi lasă loc pentru multă auto-învăţare. sumară a mediului de muncă. de tensiune electrică etc. de gravitaţie. Pentru ca activitatea pentru mediul de muncă să funcţioneze cu succes este important ca aceasta să fie integrată în activitatea curentă de zi cu zi a unităţii. La analiza riscurilor şi a securităţii muncii se recurge de multă vreme în acele unităţi în care eventualele accidente pot avea consecinţe majore şi inacceptabile. ANALIZA SECURITĂŢII LA UN ECHIPAMENT DE MUNCĂ 1. Poate fi vorba de o componentă a unui utilaj aflată în mişcare. Sănătatea individului este afectată atunci când organismul acestuia este supus influenţei unei energii care depăşeşte forţa de rezistenţă a organismului. ANALIZA ENERGIEI: Metoda are la bază o premiză simplă. cât şi organizatoric. Activitatea sistematică de control şi securitate a muncii cu ajutorul checklisturilor şi al metodelor pentru evaluarea şi analiza riscurilor În câmpul muncii există un mare număr de persoane care. să exerseze şi să se perfecţioneze cu privire la riscurile existente în mediul de muncă. sunt expuşi zilnic la diferite riscuri ce pot conduce la producerea unor accidentări sau îmbolnăviri. Metodele de evaluare a riscurilor constituie un instrument în stabilirea.XIV. încercându-se depistarea a diferite riscuri. datorită interacţiunii om – tehnică – organizare. Se caută în mod sistematic posibilele abateri de la scopul unei instalaţii şi se identifică care 160 . de un incendiu. Metoda este adecvată mai ales pentru sarcinile de lucru destul de bine definite (limitate). Obiectul analizei poate consta de exemplu într-un număr limitat de sarcini de lucru efectuate într-un ciclu de producţie. Metodele de evaluare şi analiză a riscurilor pe care le vom utiliza pe parcursul acestui curs sunt următoarele: CHECKLISTUL: Un instrument folosit în diverse tipuri de unităţi şi care oferă o evaluare generală. Scopul utilizării acestei metode este de a dobândi o viziune de ansamblu asupra tuturor energiilor care pot afecta în mod acut individul. evaluarea şi prioritarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea riscurilor.

Contact personal în cadrul companiei. --Evoluţie pozitivă. 161 .A nu face deloc ceea ce ar trebui să facem. f. Siguranţă maximă: ridicarea nivelului cunoştinţelor şi competiţie. . 5. ceea ce la rândul său conduce la sporirea gradului de securitate. Şcoli. (Această metodă nu va fi exersată practic în timpul cursului. Modalităţi de desfăşurare şi identificare a riscurilor în cadrul activităţii sistematice pentru mediul de muncă: --Control extern. --Riscurile sunt observate în contextul producerii unor accidente. organizaţiile. B. a. --Riscurile sunt observate la nivel intern. --Ştacheta este ridicată-riscurile trebuie reduse. A motiva angajatorul (lucrătorul) să adopte măsuri ce îmbunătăţesc mediul de muncă: 1.A împiedica riscurile să apară. ale clădirilor etc. Nici una dintre metode nu este adecvată pentru toate situaţiile şi nici una nu garantează 100% securitatea muncii. C. . 6. Ce este un risc?: O definiţie: riscul este „posibilitatea ca un incident nedorit (o întâmplare nefericită sau neplăcută) să se producă sau posibilitatea ca o vătămare ori o pierdere să afecteze o persoană sau un bun” . de creativitatea participanţilor etc. b. Grup sindical. --Posibilităţi sporite de acţiune. concentrate.un mod de a gândi care îmbunătăţeşte procedura de inspecţie. Dezvoltarea activităţii de securitate a muncii: . Cercuri de studiu. 4. d. --Riscurile sunt observate la controlul extern.dintre acestea pot conduce la îmbolnăviri şi accidentări. --Riscurile sunt eliminate prin planificare. 2. ele doar ajută la depistarea multor noi deficienţe. de circumstanţe.) Toate metodele trebuie să conducă şi la depistarea acelor riscuri care pot produce avarieri ale utilajelor de producţie. Informaţii specifice domeniului.Expoziţii şi târguri profesionale.A învăţa din accidente. Nivelul acestei creşteri depinde de modul de efectuare a evaluării.A face ceea ce suntem nevoiţi să facem.putem evalua mai bine ceea ce se poate întâmpla. Instruire de grup: A. 3.. . Motivaţia activităţii sistematice pentru mediul de muncă: --Creează un mediu mai sigur. --Control intern. e.Colaborarea cu autorităţile. --Cerinţele minime sunt îndeplinite. c. sporeşte credibilitatea. . .A înlătura riscurile înainte de producerea accidentelor. Metodologia aprecierii/analizei riscurilor: .

sarcină de muncă. Voinţa: 162 .în cadrul inspecţiilor „obişnuite” nu se folosesc formulare şi checklisturi. 3). Exemple de factori / reguli de care să se ţină cont în alegerea metodei 1. Instalaţie neprotejată -ignorarea unei metode nepericuloase. g. schimbul de experienţă. Analiza Modului de Defectare şi a Efectelor lor. Metodele Arborelui De Defectare şi MORT sunt considerate metode grele. . atunci se poate recurge la o analiză elementară a acestora.creează un sentiment de siguranţă în ceea ce priveşte cerinţele care pot fi impuse în temeiul legii. Analiza Nerespectării Procedurilor de Lucru. h. Intervalul de timp alocat analizei – depinde de mai mulţi factori (obişnuinţa de a face analize. 3.). Analiza Acţiunilor Greşite ale Operatorului. echipament de muncă. 2. Analiza Securităţii Muncii sau HAZOP. . prin folosirea formularelor şi a altor materiale). 2. 4. Nu toate riscurile sunt cuprinse în reglementările legale.activitatea sistematică pentru mediul de muncă conform legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă (fig. urmate îndeaproape de Analiza Nerespectării Procedurilor de Lucru şi HAZOP. MORT. Minuţiozitate – dacă se impune o privire de ansamblu asupra riscurilor. . Pentru o analiză mai detaliată se poate aplica metoda Arborelui De Defectare sau Analiza Modului de Defectare şi a Efectelor lor. . Ştiinţa: eficiente . Instalaţie slab protejată 2. . 1). chiar dacă nivelul de detaliere nu este aşa de ridicat. Un nivel mediu în această privinţă se poate obţine prin aplicarea metodelor Analiza Energiei. Analiza Energiei şi Analiza Securităţii Muncii pot fi de asemenea aplicate. 2). mediu de muncă. Obiectul – o descriere detaliată a obiectului analizei impune aplicarea metodei HAYZOP. procedura se desfăşoară din memorie (procedura de inspecţie trebuie exersată strict din punct de vedere metodic. Analiza Arborelui De Defectare sau Analiza Ce Se întâmplă Dacă. 3. aria de extindere a obiectului analizei etc.lipsa cunoştinţelor privind metoda de muncă. Analiza Energiei şi Analiza Securităţii Muncii sunt considerate cele mai uşoare. Metodele a căror aplicare implică durata de timp cea mai scurtă sunt Analiza Energiei şi Analiza Securităţii Muncii.permite o bună colaborare .moduri de identificare a surselor de risc şi moduri de apreciere şi evaluare a surselorde risc (fig. Gradul de dificultate – metodele de analiză a riscului prezintă grade diferite de dificultate în ceea ce priveşte învăţarea şi utilizarea lor. În figurile de mai se prezintă grafic: .graficul activităţii sistematice de control şi securitate a muncii cu ajutorul checklisturilor şi al metodelor pentru evaluarea şi analiza riscurilor (fig. Modelul dominoului RISCURI DE MUNCĂ Condiţii periculoase (generate de Acţiuni periculoase (generate de echipamentele de muncă) deficienţele umane) 1.este mai uşor să iei în calcul factori care interacţionează unii cu alţii – om. Lipsa unei protecţii individuale 1..

procedurile de organizare. Motive pentru adoptarea de măsuri în vederea sporirii gradului de securitate în muncă: .luarea unor măsuri în vederea sporirii gradului de securitate în muncă. . . de exemplu a cerinţelor impuse de autorităţi – U. 163 .identificarea şi aprecierea. construcţie 5.Identificarea riscurilor de defecţiuni – creşterea productivităţii. Condiţii climatice nefavorabile PREVENIRE TEHNICĂ .Estimarea probabilităţilor şi /sau a consecinţelor.încălcarea reglementărilor emise de către autorităţi (inspecţia muncii).încălcarea regulamentului unităţii.amplasarea. .Identificarea riscurilor de întrerupere a procesului de producţie.formare. Defect de concepţie.şi să te gândeşti – la ceea ce nu s-a gândit nimeni ! Exemple de obiective pe care le vizează aprecierea riscurilor: .îmbunătăţirea şi sistematizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă.selecţie. instruire . Amplasare necorespunzătoare.bază în luarea deciziilor privind.utilajul. . Identificarea şi aprecierea: . .deficienţa sau inadaptare fizică. maşini etc.: stabilirea priorităţilor şi a investiţiilor care se fac. Factori ambientali necorespunzători 9.4. .să se înveţe modul de aplicare a analizei securităţii muncii în unităţi. .atitudine necorespunzătoare. .modalitatea de lucru. marcaj CE).instrucţiunile de lucru.) 6. . Luarea unor măsuri în vederea sporirii gradului de securitate în muncă: .satisfacerea cerinţelor impuse de autorităţi. Alte obiective: . Analiza riscurilor: înseamnă să vezi ceea ce văd şi alţii . Echipamente de muncă defecte (utilaje.Verificarea respectării reglementărilor. Capacitate : . . orientare. .control şi disciplină. de ex. . 3. . maşina (echipamentul de muncă). .E.Aprecierea/Verificarea capacităţii respectivei unităţi de a gestiona probleme de securitate a muncii.Aprecierea securităţii produselor ( ISO 9000. . . stocare periculoasă 7. i. . intelectuală sau mentală. Iluminat insuficient 8. PREVENIRE PRIN: . informare.Identificarea riscurilor de accidentare.alte obiective. .

. .funcţionare: flux normal.o parte a locului de muncă.experienţa indică „risc mare” de accidentări. . proceduri standard.se impune o atenţie sporită din partea personalului (lucrători) pentru evitarea accidentelor.punere în funcţiune. . Aprecierea riscurilor pe durata ciclului de viaţă al unui echipament de muncă: . .o anumită maşină.construire. produse.schimbări: dotarea tehnică.scoaterea din uz şi casarea.tipuri de maşini. Formula de evaluare: RISC = PROBABILITATE x CONSECINŢE Estimarea probabilităţii: Cod Descriere Probabilitate 0 Foarte improbabil. reparaţii.achiziţionare. . .sistemul nu permite greşeli din partea personalului (lucrători). .întreaga unitate. întreţinere –în scop preventiv. . .există propuneri privind o soluţie adecvată.stadiul de idee. . . ..procedurile de organizare.sistemul de transport.o anumită muncă. domeniu periculos mai mare Consecinţe 5 50 51 52 164 53 54 55 . . personal.proiectare preliminară.proiectare. . O analiză poate avea ca obiect: .probe tehnologice. imposibil 1 la 1000 de ani 1 Improbabil 1 la 100 de ani 2 Destul de puţin frecvent 1 la 10 ani 3 Destul de frecvent 1 pe an 4 Frecvent 1 pe lună 5 Foarte frecvent 1 pe zi Estimarea consecinţelor: Cod Descriere 0 Accidentare nepericuloasă sau uşoară 1 Concediu medical de scurtă durată 2 Concediu medical de lungă durată 3 Invaliditate 4 Deces 5 Mai multe decese. . programe computerizate. . . .energii mari.

atâta vreme cât există energii care pot provoca pagube. 165 . Este greu de stabilit care este cea mai bună soluţie.4 3 2 1 0 40 30 20 10 00 0 41 31 21 11 01 1 42 32 22 12 02 2 43 33 23 13 03 3 44 34 24 14 04 4 45 35 25 15 05 5 Probabilitate j.Elemente tehnice de bază privind securitatea muncii Un nivel satisfăcător de securitate a muncii presupune: .o bună documentaţie. .o bună funcţionare a echipamentului de muncă din dotare. nu este nevoie să se ia măsuri 2 Oarecare risc. EEN 1050) Atunci putem emite următoarele supoziţii: . calitatea produselor ş. . este important: .deciziile să fie luate în cunoştinţă de cauză: fie nu se ia nici o măsură. trebuie să se ia măsuri imediat k.unui incident cu consecinţe foarte grave îi corespunde cel mai adesea probalitatea cea mai mică de a se întâmpla. Problema se reduce adesea la a pune în balanţă cerinţele autorităţilor. . .Unui incident cu consecinţe relativ mici îi corespunde cel mai adesea o probalitate destul de mare de a se întâmpla.personal calificat.a. dar o supradimensionare a realităţii poate să implice costuri la fel de mari.m. . conştient de sursele de risc şi situaţiile care implică riscuri. trebuie să se ia măsuri 4 Risc foarte mare. se recomandă să se ia măsuri 3 Risc mare. . fie măsurile adoptate să conducă la reducerea sau controlarea riscurilor. Risc acceptat Neglijarea mediului de muncă ne poate costa foarte mult. Este imposibil să eliminăm toate riscurile pe care le implică activitatea desfăşurată într-un mediu de muncă. . l. Dilema gestionării riscurilor Să presupunem că: RISC = PROBABILITATE X CONSECINŢE (definiţie conform EEN 292:1. .ca fiecare risc şi măsură corespunzătoare să fie apreciate la un nivel destul de înalt.care dintre cele două cazuri trebuie să aibă prioritate ? Estimarea practică a riscurilor: Cod Descriere 0 Risc neglijabil 1 Risc acceptabil.o bună organizare a muncii.în ambele cazuri riscurile pot fi de fel de mari.d.să se identifice în mod constant riscurile care pot apărea în procesul de producţie. acordurile între părţi în cadrul unităţii respective. În principiu.

.nu vă pierdeţi în probleme de detaliu. . cum să se desfăşoare munca.lucrări de întreţinere bine planificate şi efectuate. Este suficient ca unul dintre aceşti factori să fie neglijat pentru ca riscurile să apară.posibilitatea de producţie raţională. 166 . n.formaţi un grup de analiză: preşedinte. secretar. . Strategia analizei riscurilor: . .fiţi sistematici. de ce Analiza Riscurilor ?. rezultatele. .. următoarea informare.fiţi creativi.fiţi disciplinaţi. cum să se folosească rezultatele. cum se întocmeşte documentaţia. cine sunt cei implicaţi şi cum sunt implicaţi. . Sfaturi practice în analiza riscurilor: . m.motivaţi: de ce ACUM ?.păstraţi viziunea de ansamblu. membri. .fiţi modeşti.

de ex. de ex. maşini. ELABORAREA LISTELOR DE CONTROL CHECK-LISTURI Listele de control conţin o serie de întrebări la care întreprinderea trebuie să răspundă cu ‘da’ sau ‘nu’. Toate întrebările la care întreprinderea răspunde cu ‘da’ reprezintă o problemă a mediului de lucru care trebuie să facă parte din planul de acţiune pe care întreprinderea îl elaborează pe baza listei de control. Există lucrători care utilizează echipamentul atunci când nu sunt autorizaţi să facă acest lucru? 167 Da Nu . Există condiţii de lucru care pot expune lucrătorii la riscul de împiedicare. etc. în cadrul planului de acţiune. Există echipamente cu piese mobile care nu sunt protejate de ecrane de protecţie. care nu sunt evidenţiate de lista de control. Există pericolul ca persoanele să fie lovite sau strivite de vehicule. Este posibil ca lucrătorii să pornească maşinile în mod accidental? 4. întreprinderea trebuie: • Să răspundă la toate întrebările din lista de control. camioane sau remorci pe teritoriul întreprinderii? 8. • Să comenteze cu privire la persoanele responsabile de rezolvarea problemelor mediului de lucru şi la momentul când acestea ar putea fi rezolvate. perdele uşoare. • Să comenteze în scris cu privire la problemele cheie ale mediului de lucru din cadrul întreprinderii.XV. In ceea ce priveşte lista de control. acele întrebări la care întreprinderea răspunde cu ‘da’. ACCIDENTE 1. • Să ia în consideraţie cauzele care ar putea influenţa problemele mediului de lucru menţionate.? 5. • Să comenteze. preselor. Se constată o lipsă a verificării obligatorii a camioanelor. Există lucrători care nu au fost învăţaţi şi instruiţi pentru activitatea lor? ECHIPAMENTE 3. accidentele de circulaţie? 2. de ex din cauza obiectelor de pe pardoseală sau a pardoselilor cu suprafeţe accidentate? 7. etc.? TRANSPORT INTERN SI CIRCULATIE 6. Există accidente care nu sunt investigate astfel încât să se prevină repetarea aceluiaşi accident.

de ex. pierderilor prin scurgere. Există căi de circulaţie pe teritoriul întreprinderii care nu sunt marcate corespunzător? EXPLOZII. disipare sau evaporarea lichidului? CLIMATUL INTERIOR TEMPERATURA 11. Există prea multe persoane în acelaşi spaţiu astfel încât aerul să devină sufocant (mirosuri)? ERGONOMIE RIDICAREA GREUTATILOR MARI 18. COROZIUNE ŞI OTRAVIRE 10. departe de corp. în cazul pulverizării. Este posibil ca lucrătorii să vină în contact cu substanţe chimice pentru care cauzează un risc de vătămări ca urmare a coroziunii la nivelul pielii sau prin îmbrăcăminte. Mirosurile neplăcute persistă în încăpere o perioadă lungă de timp? 17. de ex. Greutăţile sunt ridicate în poziţii necorespunzătoare. peste înălţimea umărului sau sub înălţimea genunchiului? ACTIVITATI DE TRAS SI IMPINSI GREUTATI 23. Există poluare din cauza fumului de ţigară? 16. Temperatura din camera de lucru este mai mare de 25ºC sau sub 18ºC pentru temperaturile exterioare normale? 12. Există probleme cauzate de curenţii de aer? CALITATEA AERULUI 13. din cauza mobilierului şi a dezordinii? 15. Există deseori praf pe suprafeţele orizontale? 14. Obiectele sau uneltele grele sunt cărate manual în cursul deplasărilor? 20. camioane sau 168 . de ex. Curăţenia corectă este dificil de realizat. Există posibilitatea apriţiei unor situaţii de risc atunci când mai multe persoane ridică împreună o greutate? 22. Este necesar să se folosească forţa atunci când sunt împinse sau trase echipamentele cum ar fi. vagoneţi. Obiectele sau sarcinile grele sunt ridicate manual? 19. INCENDII. Există multe obiecte peste 3 Kg ridicate pe durata unei zile de lucru? 21.9.

limitată – de ex. moale. Munca executată implică o porţiune lungă de drum? 37. Există persoane care efectuează o muncă intensivă utilizând echipamente cu ecran în majoritatea programului de lucru. Există zone compacte unde se execută activităţile de tras şi împins? 26. Există multe situaţii de pornire. Există muncă repetitivă. Echipamentul este proiectat astfel încât poziţia de lucru este necorespunzătoare? MUNCA REPETITIVA. Persoanele lucrează aşezate în poziţia ghemuit sau în genunchi? 38. în pantă. sau există trepte? 25. Persoanele tinere sub 18 ani lucrează fără să fie supravegheate de o persoană peste 18 ani? 42. Lucrătorii au senzaţia de greutate a lucrurilor care sunt împinse sau trase? 28. limitată. Persoanele lucrează cu spatele îndoit sau cu gâtul aplecat spre spate sau spre faţă? 35. de ex. oprire sau întoarcere atunci când sarcinile urmează să fie trase sau împinse? 27. Persoanele lucrează în poziţii neconfortabile? 34. procesarea datelor? POZITII DE LUCRU 33.dispozitive de ridicat paleţi? 24. Atunci când sunt angajate persoane sub 15 ani. LIMITATA 30. Pardoseala este neregulată. părinţii sunt informaţi că aceştia fac parte din sistemul obligatoriu din 169 . Există lucrători tineri sub 18 ani care nu au fost instruiţi şi educaţi corespunzător? 41. Echipamentul este defectuos sau există o lipsă în activitatea de întreţinere? 29. netedă. Spaţiul locului de muncă este compact? COPII SI LUCRATORI TINERI INSTRUCTIUNI SI SUPRAVEGHERE 40. se execută cu mare viteză sau sub presiunea timpului? 32. Persoanele lucrează cu mâinile deasupra înlăţimii umerilor? 36. Munca repetitivă. munca în care mişcările constante sunt repetate în mod continuu pe o perioadă de timp considerabilă a programului de lucru? 31. Persoanele lucrează în aceeaşi poziţie pentru o perioadă lungă de timp? 39.

Există lucrători tineri sub 15 ani sau tineri. prese pentru carton sau maşini de tăiat în felii? CHIMIE 47. Există persoane cu vârsta de 13-14 ani sau tineri care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu. Există lucrătorii tineri sub 18 ani care lucrează cu echipamente periculoase. Există lucrători tineri sub 18 ani care lucrează cu substanţe chimice periculoase sau în zona de pericol a acestora? ERGONOMIE 48. care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu. Există copii sub vârsta de 13-14 ani sau tineri. Sunt angajaţi copii cu vârsta sub 13 ani? 44. Există persoane cu vârsta de 13-14 ani sau mai tineri care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu.00 şi 06. Există persoane cu vârsta de 13-14 ani sau mai tineri care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu. şi care lucrează între ora 20. Există tineri lucrători sub 18 ani care ridică obiecte de peste 12 Kg de mai multe ori pe zi? PROGRAM DE LUCRU. care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu.învăţământ? VARSTA OBLIGATORIE 43. la chioşcuri 170 . şi care lucrează peste două ore în timpul zilelor de şcoală sau 12 ore pe durata săptămânii de şcoală? 51. ETC. Există persoane cu vârsta de 13-14 ani sau mai tineri care fac parte din sistemul de învăţământ obligatoriu.00? 50. Există tineri sub 18 ani care participă la transportul de bani? 54. Există tineri sub 18 ani care nu beneficiază de două zile de pauză la fiecare perioadă de şapte zile? 54. Există tineri sub 18 ani care lucrează singuri. şi care efectuează tipuri de activităţi mai puţin solicitante? ECHIPAMENTE 45. şi care nu beneficiază de o perioadă de odihnă de cel puţin 14 ore pe durata unei zile de 24 ore? 52. de ex. 49. Există tineri sub 18 ani care lucrează peste 4 1/2 ore şi care nu beneficiază de o pauză de cel puţin 30 minute? RISCUL DE VIOLENTA 55. şi care lucrează cu echipamente sau în zona de pericol a acestora? 46. şi care nu beneficiază a perioadă de odihnă cel puţin 12 ore pe durata unei zile de 24 ore? 53. de ex.

Există acţiuni de intimidare şi/sau hărţuire la locul de muncă? LIPSA „RECUNOASTERII” 66. Activitatea este numai în mică măsură recunoscută şi apreciată de conducere? VIOLENTA SI AMENINTARI 67. Solicitările conflictuale reprezintă adesea o presiune asupra lucrătorilor? LIPSA DE INFLUENTA 61.sau la staţii de benzină. Există lucrători care execută singuri muncă fizică? PROGRAM DE LUCRU PRELUNGIT 69. Munca este puţin variată sau nu variază de loc? INTIMIDARE/HARTUIRE 65. Este necesar ca lucrătorii să muncească foarte repede? 58. Lucrătorii trebuie să-şi ascundă emoţiile pe durata activităţii lor? 60. Este posibil ca lucrătorii să aibă o influenţă redusă asupra volumului muncii pe care o execută? 63.00 şi 16. Este deseori necesar să se lucreze peste 37 de ore pe săptămână? LUCRUL IN SCHIMBURI 70. Este posibil ca lucrătorii să aibă o influenţă redusă asupra deciziei cu privire la munca lor? 62. duminică şi sărbători? MEDIUL PSIHOLOGIC DE LUCRU SARCINI EXCESIVE 57.00 în zilele de sâmbătă.00 în timpul zilelor săptămânii şi între 14. Este necesar ca lucrătorii să muncească deseori ore suplimentare? 59. Este posibil ca lucrătorii să aibă o influenţă redusă asupra momentului în care iau pauza? LIPSA DE VARIATIE 64. între ora 18.00 şi 06. Există lucrători care muncesc în exterior majoritatea programului 171 . Sunt lucrătorii expuşi la riscuri determinate de violenţă. ameninţări sau insulte din partea clienţilor? MUNCA DE UNUL SINGUR68.

dimineaţa devreme sau pe timpul nopţii? ABSENTA PE CAZ DE BOALA 41. dacă planul de acţiune a avut efectele dorite sau dacă trebuie aduse modificări. şi anume: • Chimie • Zgomot Evaluarea locului de muncă – Plan de Acţiune Cauza Soluţia problemei(lor) Persoana responsabilă Termen limită şi prioritizare Intreprinderea trebuie să ţină cont de modul în care planul de acţiune urmează să fie respectat. In plus. în caz de modificare a activităţii. Există condiţii în mediul de lucru care ar putea contribui la absenţe pe caz de boală? 42. Evaluarea locului de muncă trebuie revizuită cel puţin la fiecare trei ani. • Substanţe şi materiale cancerigene. se vor aplica următoarele solicitări. Ar putea modificările mediului de lucru să reducă absenţele pe caz de boală? ALTELE Intreprinderile trebuie să fie conştiente că. de ex. pentru o serie de domenii. Intocmit de: Angajator Data Angajat Data 172 . dacă domeniul respectiv este identificat în cadrul întreprinderii: • Mediul de lucru pentru femeile gravide • Lucrul în faţa ecranului. sau. a metodelor de lucru sau a procesului de producţie care influenţează sănătatea şi securitatea în muncă. care nu sunt incluse în lista de control. întreprinderea va trebui să acorde atenţie următoarelor condiţii ale mediului de lucru. pe care întreprinderea trebuie să le adauge la lista de control. sunt în vigoare solicitări speciale cu privire la evaluarea locului de muncă. Printre altele. • Agenţi biologici.normal de lucru.

Sunt prevăzute măsuri de prim ajutor. atestată prin vize medicale. consemnată în fişele individuale de protecţia muncii. Sunt elaborate instrucţiuni proprii de S. În cazul lucrărilor în medii cu temperaturi ridicate. soluţii nutralizante etc. 4 1. umiditate mare.S.CHECK-LIST privind respectarea LEGISLATIEI SI INSTRUCŢIUNILOR PROPRII S.S. se acordă echipament individual de protecţie. se realizează conform HG1425/2006. pentru protecţie chimică unguiente. Art.mixt Corpurile de iluminat sunt corespunzătoare mediului de lucru.i în funcţie de specificul activităţii comerciale desfăşurate. cu substanţe toxice. Dotarea cu echipament individual de protecţie şi materiale igienico sanitare. inflamafile sau explozive.M. de incendiu etc. 2 Concluzia Da 3 Nu 4 Parţ 5 N. natural. 1..M. 6 Observaţii: 7 5 6 7 2. marcate vizibil. conform instrucţiunilor proprii. artificial. Activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul S. 0 1 2 3 1 Examinarea medicală obligatorie la angajare şi periodică. În spaţiile de lucru iluminatul respectă HG 1091/2006. Pentru autovehicule sunt prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită manevre nepericuloase. 2. respectă condiţile de acordare conform Normativului – intern de acordare EIP. nivelate. libere de orice obstacol.C. 8 9 . pentru comerţul cu ridicata şi amănuntul Conţinutul prevederiilor de SSM pentru comerţul cu ridicata şi amănuntul Nr. Există instrucţiuni de utilizare şi protecţia muncii pentru utilajele şi aparatele existente extrase din cărţile tehnice. . Crt.. Căile de acces ale spaţiilor de lucru sunt curate. I. este conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.S.P. afişate la loc vizibil.M. amenajate împotriva scurgerii apei. trusa medicală. pericol de explozie (antiex). specifice.

cablurile electrice sunt protejate. pulverizatoare cu apă pe suprafeţele radiante. perdele de apă. au aparatură de măsură şi control verificate şi cu scadenţa la zi. Camerele frigorifice înzidite au prevăzute în interior butoane de alarmă cu inascripţia “ OM ÎNCHIS”. paravane. şi utilajele acţionate electric sunt protejate prin carcasare şi legături la prizele de pământ şi la conductorul de nul al instalaţiei electrice. sau luat măsuri tehnico-organizatorice pentru evitarea atingerii directe sau indirecte.10 În spaţiile de lucru cu temperatura aerului peste 25 grade celsius sunt asigurate măsuri de ventilaţie. apărători. În cazul muncii în aer liber a salariaţilor sunt asigurate spaţii fixe sau mobile pentru protejarea acestora împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile. există mijloace de control a temperaturii. părţile cu care se poate veni în contact nu depăşesc 40 G. Firmele de reclamă comercială sunt asigurate contra desfacerilor întâmplătoare. 11 12 13 14 15 16 18 17 18 19 . Prizele de alimentare sunt tip “Schuco”. există apără tori. duşuri de aer. care transmit semnale. şi utilajele comerciale au ecrane de protercţie. precum şi spaţii speciale pentru repaus. carcase geamurile şi piesele din componenţa mobilierului sunt fără porţiuni tăioase zgrunţuroase. 55 G. Mobilierul. Depozitele şi halele au prevăzute pentru evitarea curenţilor de aer din zona uşilor perdele sau şorţuri din material plastic sau cauciuc. atât optice. cât şi acustice în sala maşinilor sau bucătărie. cu legătură de protecţie la priza de pământ. utilajul comercial şi rafturile sunt fixate pentru a preveni răsturnarea şi sunt în afara spaţiilor de circulaţie a personalului. căderii. Celsius. Celsius. Rezidurile existente sunt supuse unui proces de epurare şi denocivizare E. Echipamentele tehnice unde au loc degajări de căldură au rampa caldă unde are acces personalul la temperatura de max.M. perdele de aer cald. instalaţia electrică fiind legată la pământ sau la conductorul de nul. Echip.

Oprirea funcţionării motoarelor auto. manipularea. Spaţiile cu pericol de incendiu sau explozie sunt dotate cu ventilaţie.5 m de căile de acces. 2 Interzicerea focului deschis pe o rază de 50 de m 3. concentraţia. Mijloacele de transport intern pentru produsele de mai sus. 21 Produsele inflamabile şi explozive sunt marcate clar pe ambalaj: denumirea chimică. 2. simbol pentru avertizare standardizat. utilizarea recipientelor butoaie sau canistre numai metalice. Depozitarea. legarea mijloacelor de transport la pământ. la capetele rândurilor acestea fiind asigurate pentru a se evita prăbuşirea. sunt construite din materiale rezistente la foc. grad de pericol. densitatea.20 Sunt afişate la loc vizibil tăbliţe avertizoare pentru interzicerea fumatului în spaţiile cu pericol de incendii şi explozii. 4. recepţia mărfurilor. Instalaţiile electrice din spaţiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie sunt de construcţie antiex. vagoanelor cisternă. prezintă căi de evacuare curate. autocisternelor cu produse inflamabile precum şi a mijlocelor de transport ce aduc produse explozive se fac în spaţii special amenajate cu respectare: 1 2 3 4 1. pardoselele sunt anti scânteie. Cărămizile sunt depozitate pe teren nete la o distanţă de de min. 22 23 24 25 26 27 . semnalizate şi iluminate. utilizării echipamentului de protecţie pentru salariaţii manipulanţi. Încărcarea şi descărcarea cisternelor. 4-5 rânduri. în stive regulate. construcţii Stivuirea ţiglei se face în rânduri suprapuse de max. sunt dotate antiex. pregătirea pentru vânzare . sortarea .

34 Mânerele cuţitelor. precum şi alte mijloace de comerţ prezintă stabilitate. cărucioarele. La tăierea lemnelor de foc cu circulare există apărători şi dispozitive de protecţie la roţile de transmisie sau la discurile de tăiere. umezeală sau căldură. nu prezintă riscul de răsturnare. Mărfurile dispuse în stive sunt situate lângă perete. scafelor.. Tarabele. Mărfurile în vrac(făină. aşchii sau părţi metalice ieşite în relief. ferit de soare.28 29 30 31 32 33 Cartonul asfaltat este depozitat în magazii sau şoproane. ferăstraielor. etc. de 1. 2 m de căile de acces ale autovehicolelor sau calea ferată. mălai. Cuţitele maşinilor de tăiat carne şi oase sunt protejate cu apărători metalice. cărligele pentru suspendarea produselor sunt curate. mărfurile grele sunt pe poliţele de jos ale rafturilor. satărele. inscripţionaţi. Cuţitele pentru tăiat carne. 35 36 37 38 39 40 41 . fără rugină. mezeluri. masatele. satărelor. nealunecoase. Coşurile şi cărucioarele sunt funcţionale. ipsosul. 35 kg. cimentul.) sunt ambalate în saci de max. stivele sunt în formă piramidală la înălţimea max. oaselor. netede fără pericol de cădere. zahăr etc. pulverulente sunt amplasate la o distanţă de min.sau pe podiumuri iar cele uşoare pe poliţele de sus. Electromotoarele sunt protejate prin carcase şi legare la prizele de pământ şi la conductorul de nul. mezelurilor se fac pe funduri de lemn netede sau pe butuci de lemn . Varul. fără asperităţi.65 m. Aşezarea şi manipularea mărfurilor în/şi din rafturi situate la înălţime se face cu scări simple sau duble prevăzute cu dispozitive de de prindere şi fixare. Spaţiile de lucru din unitate sunt curate. cu margini netede. stivele de coşuri sunt stabile. Tăierea cărnii. orez. nu împiedică circulaţia. sunt fără crăpături. ferăstraiele. masa mobilă are limitator de cursă.

pardoseala netedă realizată din material dur. lactate etc. Scările sunt prevăzute cu balustrade de sprijin. în culori deschise. fără praguri. antiderapant şi care se curăţă uşor. rafturile sunt inscripţionate cu sarcina maximă Spaţiul comercial de la parterul blocului are două căi de acces distincte : .pentru circulaţia cumpărătorilor şi personalului. Pereţii magazinelor care comercializează produse alimentare ( pâine. 1m. 51 . carne. Sălile de vănzare şi spaţiile anexe sunt ventilate natural sau mecanic cu sisteme adecvate. legare la priza de împământare) La transportul manual se respectă între utilaje şi stivele de mărfuri. Automatele pentru vănzarea produselor sunt electroprotejate (legare la nul. Pardoseaua magazinului este din material rezistent.42 43 44 45 46 47 48 49 50 Spaţiile comerciale sunt parcelate. trecerile secundare dintre rânduri la cel puţin 2m lăţime.pentru aprovizionare cu marfă . rezistentă. distanţa de min. Depozitul de mărfuri are două uşi glisante dublate de uşi cu zăbrele. peşte. nealunecoasă. dotate cu pardosele şi copertine în cazul pieţelor.) sunt finisaţi cu materiale lavabile. Căile de acces între rândurile de gherete sau tarabe sunt cel puţin la 4m lăţime. calea principală de acces la cel puţin 6m lăţime. destinate unei anumite categorii de mărfuri.

specificaţii tehnice. aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare.procedura prin care organismul naţional de acreditare. în vigoare. EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Introducere. f) certificat de examinare de tip . Terminologie Legea nr. modificată şi completată. h) declaraţia de conformitate EC .parte a procedurii de evaluare a conformităţii. recunoscut conform legii. este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. prevăzute în anexa nr.document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs. termenul este generic şi include standarde.cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii.acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs. Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale.XVI. securitatea utilizatorilor. protecţia animalelor domestice. e) certificat de conformitate .ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora. identificat corespunzător. evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune în România. i) document normativ . identificat corespunzător. imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice. coduri de bună practică şi reglementări. 1.organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu. . În sensul legii. c) cerinţă esenţială . d) certificare a conformităţii . atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice. privind evaluarea conformităţii produselor stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice.document emis de o autoritate competentă.document emis de către un organism notificat. prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările teh-nice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile. dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile. g) certificat de recunoaştere . termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) acreditare .document care prevede reguli. pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune. este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ. prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţa. j) domeniu reglementat . 608 din 31 octombrie 2001. linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora. b) autoritate competentă . din domeniile reglementate. a proprietăţii şi a mediului. prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformităţii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformităţii produsului prin aplicarea modulului «examinare de tip» respectă cerinţele acelei reglementări tehnice.

organism de certificare sau de inspecţie. pe baza unei aprecieri profesionale. t) organ de control . n) importator . . în concordanţă cu o procedură specificată.acţiunea de a face disponibil. desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr.k) desemnare .marcaj european de conformitate.orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul.marcaj naţional de conformitate. a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale. valabil în ţările UE. un produs din domeniul reglementat. contra cost sau gratuit. conform prevederilor reglementării tehnice specifice. publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în numele său.2006. persoană juridică cu sediul în România.examinarea proiectului unui produs. v) organism recunoscut . respectiv cu sediul. denumit în continuare marcaj CE.structură responsabilă. o) introducere pe piaţă a unui produs . Responsabilităţile producătorului se preiau . care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă. organism de certificare sau de inspecţie. care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării. în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. în vederea distribuirii şi/sau utilizării. conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere. s) organism de certificare . l) evaluare a conformităţii . persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. m) inspecţie .CS . a unui produs. prevăzută de o reglementare tehnică.simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia.12. u) organism notificat . prin ordin al conducătorului său. certificării şi supravegherii conformităţii. aflat sub jurisdicţia română. pe o placă de marcaj ataşată. r) notificare .laborator de încercări. care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori.procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie. înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune. dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii. denumit în continuare marcaj CS. imparţialitate şi integritate. valabil în România până la 31. pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile: . în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. q) marcaj de conformitate .operaţiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs. a unui serviciu. w) producător . stabilită să asigure supravegherea pieţei.organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate.procedura prin care o autoritate competentă aprobă. care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu. respectiv. pentru prima dată. un laborator.activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului.CE . p) încercare .persoana fizică autorizată sau persoana juridică. responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs.laborator de încercări. pe un produs. de către un stat membru. un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut. pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate.

acoperită de un astfel de standard. precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta. elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare. resurselor şi structurilor instituţionale adecvate. animalelor domestice şi proprietăţii. 94-97 din Tratatul de la Amsterdam.standard european. c)cerinţele esenţiale. precum şi al protejării mediului. x) punere în funcţiune . în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. aa) standard european armonizat . care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o directivă aplicabilă. Reglementările tehnice prevăd. împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia. ca regulă dar este posibilă şi armonizarea parţială. prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă. cu respectarea principiilor internaţionale şi comunitare privind libera circulaţie a mărfurilor în comerţul intern şi internaţional. Statele membre sunt însă obligate să comunice Comisiei orice măsură naţională suplimentară adoptată după armonizare şi să obţină confirmarea acesteia.acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs. cu respectarea principiului liberei concurenţe. respectiv cu sediul.de orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică care asamblează. în mod imparţial. autorităţile competente elaborează reglementări tehnice. respectiv dacă nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor.persoana fizică sau juridică cu domiciliul. modificat prin art. conform prevederilor unei reglementări tehnice. În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei. a stabilit că libera circulaţie a produselor în legătură cu sănătatea. . ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune.ansamblul măsurilor. în principal: a)definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. indiferent de originea lor. animalelor şi a bunurilor. z) reprezentant autorizat al producătorului . f)cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate să realizeze evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale. imparţialitate şi integritate. protecţia mediului şi protecţia consumatorilor este permisă în condiţiile în care acestea asigură un nivel de protecţie ridicat. că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile. în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. pentru a nu se crea discriminări arbitare sau restricţii deghizate pentru comerţ. dacă este cazul. 100A al Tratatului de la Roma. după caz. d)procedurile pentru evaluarea conformităţii produselor. tehnice şi administrative. a notificării. y) recunoaştere . Legislaţia europeană în domeniu Legislaţia europeană referitoare la certificarea echipamentelor de muncă utilizate de către lucrători în procesul de muncă este bazată pe art. b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice. 1.acţiune în responsabilitatea autorităţii competente. securitatea. e)conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale. sub nume propriu. ab) supravegherea pieţei . Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. prin care autorităţile competente asigură şi garantează. în vederea desemnării şi. În acest scop se preconizează armonizarea totală a prevederilor legislative.

Directiva Consiliului din 22 iunie 1998 ( 98/37/CE) referitoare la maşini care înlocuieşte Directiva (89/392/CEE). adoptate la nivel naţional.Directiva Consiliului din 19 februarie 1973 referitoare la materialul electric destinat a fi utilizat în diferite limite de tensiune (73/23 /CEE). pornind de la principiul asigurării unui nivel maxim de protecţie a utilizatorului. recunoaştere mutuală şi armonizare tehnică. . Elementele cheie în această privinţă sunt realizarea încrederii prin competenţă şi . care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale. Mecanismele folosite pentru realizarea acestui scop se bazează pe prevenirea noilor bariere în calea comerţului. completată prin directivele 93/68/CEE şi 93/95/CEE. 93/68/CEE. inclusiv prevederi tehnice (caracteristici. Directivele sunt documente specifice. art. unele dintre ele cu un puternic caracter tehnic şi se referă la armonizarea prescripţiilor statelor membre pentru anumite tipuri de echipamente. • servesc un scop legitim care justifică încălcarea principiului liberei circulaţii a mărfurilor. Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate. protecţia mediului).  Specificaţiile tehnice ale produselor care satisfac cerinţele esenţiale definite in directive sunt stabilite în standardele armonizate. parametri admisibili. 93/44/CEE. În completarea principiilor Noii Abordări. pentru a beneficia de libera circulaţie în cadrul Comunităţii. 100A introduce o clauză de supraveghere a pieţei.Directiva Consiliului din 2000 privind nivelul emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (2000/14/EC). . Directivele europene derivând de la art. sunt necesare condiţii pentru evaluarea justă a conformităţii. indiferent de tipul de echipament căruia i se aplică. dacă este cazul.g)regulile de aplicare a marcajului de conformitate. Libera circulaţie a mărfurilor constituie temelia Pieţei Unice. Barierele în calea comerţului rezultate din diferenţele existente între legislaţiile naţionale pot fi acceptate numai dacă măsurile naţionale : • sunt necesare pentru a satisface cerinţe obligatorii (cum ar fi sănătatea. în special sub formă de cerinţe esenţiale de securitate.Directiva Consiliului din 23 martie 1994 referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potenţial explozive (94/ 9 /CEE). protecţia consumatorului. şi • pot fi justificate în privinţa legitimităţii scopului şi sunt proporţionale cu obiectivele.Directiva Consiliului din 21 decembrie 1989 referitoare la echipamentele individuale de protecţie (89/686/CEE).  Produsele fabricate în conformitate cu standardele armonizate beneficiază de o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare. precum şi prevederi specifice acestuia. . O nouă strategie şi tehnică de reglementare a fost formulată prin Rezoluţia Consiliului din anul 1985 referitoare la Noua Abordare privind armonizarea tehnică şi standardizarea. care a stabilit următoarele principii:  Armonizarea legislativă se limitează la cerinţele esenţiale pe care trebuie să le satisfacă produsele introduse pe piaţa Comunităţii. metode de încercări). De asemenea. În scopul adoptării standardelor europene armonizate autorităţile competente asigură mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat. securitatea.100A/95 conţin o serie de prevederi comune. . ce a fost completată prin directivele 91/368/CEE. h)cerinţele privind supravegherea pieţei.  Aplicarea standardelor armonizate şi a altor standarde rămâne voluntară şi producătorul poate întotdeauna să aplice alte specificaţii tehnice pentru a satisface cerinţele. Printre acestea putem enumera: .

Astfel evaluarea conformităţii se bazează pe: • activităţile producătorului de control intern al proiectării şi producţiei. sau verificarea produsului de catre terti (Aprobarea sistemelor de asigurare a calităţii produsului sau producţiei de către o terţă parte şi verificarea produsului de către un terţ pot fi asigurate şi fără examinarea tipului sau proiectării de către terţa parte). care a fost înlocuită şi actualizată prin Decizia 93/465/EEC. Rezoluţia Consiliului din 1989 referitoare la Abordarea Globală cu privire la certificare şi testare prevede următoarele principii orientative pentru politica Comunităţii în legătură cu evaluarea conformităţii: ⇒ O abordare consecventă se dezvoltă în legislaţia comunitară prin realizarea de module pentru diferitele faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi prin formularea criteriilor pentru folosirea acestor proceduri. • aprobarea de către terţ a întregului sistem de asigurare a calităţii. ⇒ Standardele armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial şi care au fost transpuse în standarde naţionale.transparenţă şi elaborarea unui cadru şi a unei politici cuprinzătoare pentru evaluarea conformităţii. iar producătorii pot alege orice soluţie tehnică care asigură respectarea cerinţelor de bază. . se presupune că sunt conforme cu cerinţele esenţiale corespunzătoare. Producătorii pot alege între diferite proceduri de evaluare a conformităţii prevăzute în directiva aplicabilă. ⇒ Înfiinţarea sistemelor de acreditare şi folosirea tehnicilor comparative sunt promovate în Statele Membre şi la nivelul Comunităţii. ⇒ Sunt promovate acordurile de recunoaştere mutuală privind testarea şi certificarea în domeniile nereglementate. combinată cu activităţile producătorului de control intern asupra producţiei. ⇒ Aplicarea standardelor armonizate sau a altor specificaţii tehnice rămâne voluntară. • examinarea de tip sau a proiectării de către o terţă parte. • examinarea de tip de către o terţă parte. pentru desemnarea organismelor care pun în funcţiune aceste proceduri şi pentru folosirea marcajului CE. ⇒ Folosirea standardelor europene privind asigurarea calităţii (EN ISO 9000) si privind cerinţele care trebuie îndeplinite de către organismele de evaluare a conformităţii care se ocupă de asigurarea calităţii (EN 45000) este generalizată. Directivele Noii Abordări se bazează pe următoarele principii : ⇒ Armonizarea se limitează la cerinţele de bază. ⇒ Comerţul internaţional între Comunitate şi ţări terţe este susţinut prin acorduri de recunoaştere mutuală. programe de cooperare şi asistenţă tehnică. Aceste decizii stabilesc orientările generale şi procedurile detaliate pentru evaluarea conformităţii care trebuie folosite în directivele Noii Abordări. ⇒ Diferenţele dintre infrastructurile calităţii existente (cum ar fi sistemele de calibrare şi metrologie. combinată cu aprobarea de către un terţ a sistemelor de asigurare a calităţii produsului sau producţiei. • verificarea proiectării şi producţiei de către o unitate a terţei părţi. laboratoarele de testare. ⇒ Numai produsele care îndeplinesc cerinţele de bază pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune. organismele de acreditare) între Statele Membre şi între sectoarele industriale sunt minimalizate prin programe. organismele de certificare şi inspectie. Abordarea Globală a fost completată de Decizia Consiliului 90/683/EEC.

Legislaţia românească în domeniu În tabelul 4 sunt prezentate transpunerile Directivelor europene în legislaţia românească privind certificarea echipamentelor de muncă (EM) şi a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) din domeniile reglementate pentru care autoritatea competentă este Inspecţia Muncii. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.02.02.12.2003 LEGEA nr.2001 731/10. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor din domeniul reglementate. sănătatea.2003 119/14. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de EEJT HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.08. şi a regulilor de aplicare a marcajului naţional de conformitate CS HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.2002 166/26.2004 815/11.02.02. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor. 71/2003 pentru modificare şi completarea Legii nr.457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune (EEJT) HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi serviciilor şi Protecţia Consumatorilor ORDINUL 35 din 23 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi / sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări. care atestă conformitatea echipamente electrice de joasă tensiune ORDINUL 342 din 30 iulie 2002 privind aprobarea Cărţii Albe a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării Conformităţii 33/15. securitatea muncii şi protecţia mediului ORDONANŢA nr.2002 .2004 96/02. 809 din 14 iulie 2005 pentru modificarea HG nr. prevăzute în Legea nr. 71 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1514 din 18 decembrie 2003 pentru modificare şi completarea Hotărârii Guvernului nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.05. şi a regulilor de aplicare a marcajului naţional de conformitate CS HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.12.11.2003 311/08.2003 876/10.2004 723/10.09. 681/2001 privind înfiinţarea.2007 138/16. 71 din 24 ianuarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor din domeniul reglementate.01. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor LEGEA nr. Cadrul legislativ referitor la evaluarea conformităţii produselor 712/08.2004 923/22.08.2002 621/30. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea OG nr.11. 144 din 12 februarie 2004 pentru modificarea anexei la HG nr. 1202 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa. 1605 din 23 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. prevăzute în Legea nr.

02.2004 48/22.2006 639/15.2004 532/14.06.2004 552/22. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 891 din 3 iunie 2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate.07.2001 51/24.2005 676/27.07.03.2004 219/15.2004 .2004 634/13.2007 499/03.2004+ bis 169/22. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor evaluarea conformităţii ORDINUL 242 din 26 mai 2004 al MMSSF privind aprobarea Listei standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini industriale ORDINUL 94 din 7 februarie 2006 privind aprobarea Listei standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie ORDINUL 383 din 22 iunie 2004 al MMSSF privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate care se referă la metodele de măsurare şi verificare a nivelului de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice LEGE nr.05. prevăzute în Legea nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive LEGEA nr.06.01.Produselor ORDINUL 297 din 1 octombrie 2001al MIR privind aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune ORDINUL 433 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordinului MIR nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.07.2004 620/08.11. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 240 din 7 iunie 2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor LEGE nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate.06.2004 565/25. 297/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune ORDINUL 153 din 19 martie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordinului MIR şi al MMSS nr.2002 175/01.2002 323/16. 246 din 9 iunie 2004 privind aprobarea OG nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate în exteriorul clădirilor HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor ORDINUL 354 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări.07.01. 140 din 24 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea HG nr.03. 3/2004 pentru modificare şi completarea OG nr. precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie 709/07.06. prevăzute în Legea nr.

2004 784/26.2006 1012/20.2005 303/12.2004 941/14.2004 42/17.07.05.01.01.10.08.11.2005 323/16.10.2004 741/17.2002 ORDINUL 355 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări. precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii maşinilor industriale ORDINUL 521 din 29 iulie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele recunoscute care pot întocmi rapoarte de încercări ce atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate ORDONANŢA nr.2004 939/14. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele .12.09.2004 788/27. 81 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea OG nr.2004 736/16. precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive ORDINUL 12 din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii EIP ORDINUL 947 din 7 decembrie 2006 pentru completarea Ordinului MMSSF nr.2004 871/24.2004 866/22. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor ORDINUL 396 din 29 iunie 2004 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor destinate utilizării în exteriorul clădirilor (Norme metodologice) ORDINUL 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive ORDINUL 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări. 2004 101/31.08. 2006 928/12. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor ORDINUL 634 din 2 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a infrastructurii pentru evaluarea conformităţii. 406 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea OG nr. 62 din 05 august 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.08.04.2004 1020/04. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor ORDINUL 34 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii EIP ORDINUL 492 din 23 septembrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii maşinilor industriale LEGE nr.08. 19 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea art. 19/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.676/27. 2004-2007 ORDINUL 552 din 11 august 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul compatibilităţii electromagnetice ORDINUL 381 din 21 iunie 2004 şi ORDINUL 1620 din 11 octombrie 2004 MEC şi MCTI privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilităţii electromagnetice ORDONANŢA nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor LEGE nr.09.10.

Cerinţa esenţială este cerinţa care are în vedere. 119/2004 89/686/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. Solidarităţii Sociale şi Familiei. Inspecţia Muncii. Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirii Ministerul Muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei. 809/2005 4. Atmosfere potenţial explozive 94/9/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. Maşini industriale 98/37/EC/ Hotărârea Guvernului nr. Reglementarea tehnică Echipamente electrice de joasă tensiune Nr. care adoptă standardele europene armonizate Produsele din domeniul reglementat pe care le supraveghează Inspecţia Muncii sunt prezenate în Tabelul 6. Inspecţia Muncii. ITM – Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă 3. 1514/2003 2. 752/2004 2000/14/EEC/ Hotărârea Guvernului nr. Solidarităţii Sociale şi Familiei. Solidarităţii Sociale şi Familiei. reglementării tehnice 73/23/EEC/ Hotărârea Guvernului nr.2004 + bis ORDINUL 384 din 2004 din 22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune. 115/2004 Hotărârea Guvernului nr. ITM – Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă Autorităţile de supraveghere a pieţei Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. în special:  protecţia sănătăţii  securitatea utilizatorilor  protecţia proprietăţii  protectia mediului. directivei/nr.române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune 681/29.07. crt. Inspecţia Muncii. Ministerul Muncii. Inspecţia Muncii. Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformităţii sunt: a)competenţă şi imparţialitate. Solidarităţii Sociale şi Familiei. 1. proces sau serviciu. 457/2003 şi Hotărârea Guvernului nr. Nr. Inspecţia Muncii. ITM – Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă Securitatea este starea unui produs. ITM – Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă Ministerul Muncii. . 1756/2006 Ministerul Muncii. în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil. Echipament de protecţie individuală Ministerul Muncii. ITM – Direcţia Control Securitate şi Sănătate în Muncă 5.

b)transparenţă şi credibilitate. înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate. potrivit reglementărilor tehnice aplicabile. Importatorul este orice persoană fizică sau juridică cu sediul în România care introduce pe piaţă un produs dintr-o altă ţară. după caz. c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale. la cererea organelor de control. respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie. contra cost sau gratuit. în vederea distribuirii şi/sau utilizării. d)asigurarea confidenţialităţii şi păstrarea secretului profesional. Responsabilităţile producătorului se aplică oricăreii persoane fizice sau juridice care asamblează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă sub nume propriu. dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj. nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic. Declaraţia de conformitate este procedura prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform condiţiilor specificate. pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului. astfel încât să nu poată fi detaşată. pe ambalajul acestuia şi/sau pe documentele însoţitoare şi are semnificaţia conformităţiii produsului cu toate cerinţele aplicabile. Marcajul de conformitate este un simbol care se aplică de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia. În cazul în care nici producătorul. . certificatele ori alte documente care atestă conformitatea. respectând cerinţele esenţiale. după caz. după caz. conform procedurilor de evaluare. revine importatorului. prevăzute de reglementările tehnice. are obligaţia să asigure: a) proiectarea şi realizarea produselor. este conform cu un standard sau cu un alt document normativ. f)contribuţia la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor. înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de utilizare. Produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător. responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente. alese de producător. d) întocmirea declaraţiei de conformitate EC. Certificatul de conformitate este documentul emis de un organism de certificare pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs. e) aplicarea marcajului CE. c)independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice. un produs din domeniul reglementat. prevăzute în reglementările tehnice. identificat corespunzător. în forma. direct pe produs. Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin declaraţia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. şi prin marcajul CE. emise de laboratoare. Producătorul este persoana responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs în scopul introducerii pe piaţă în numele său. pentru prima dată. Introducere pe piaţă a unui produs este acţiunea de a face disponibil. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice. rapoartele de încercare. deţinerea rapoartelor de încercare. a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea. e)reprezentarea intereselor publice.

notificate. În concluzie. de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului. după caz. care a evaluat conformitatea. adică 31. dacă era cazul. 3 Fig. b) modulul B . Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformităţii.controlul intern al producţiei. marcajul CE sau CS (până la 31. Fig. De la termenul prevăzut mai sus produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai în condiţiile în care acestea poartă marcajul CE.conformitatea cu tipul. uşor lizibil şi de neşters.2007. Evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau. marcate cu marcajul CS. aplicat.12. dacă acest marcaj de conformitate este prevăzut de reglementările tehnice aplicabile. e) modulul E . organisme de certificare sau de inspecţie. a produselor din domeniile reglementate. De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea. conform procedurilor de evaluare. conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului. persoană fizică ori juridică cu domiciliul. de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute. c) modulul C . Marcajele de conformitate: • CE – marcaj european de conformitate (fig. în România. potrivit reglementărilor tehnice aplicabile. 3) • CS – marcaj naţional de conformitate (fig.Pentru produsele supuse mai multor reglementari tehnice. semnifică faptul că produsele sunt conforme cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice respective.12. Procedurile pentru evaluarea conformităţii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia. . d) modulul D . Autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piaţă a produselor cu marcaj CS. Marcajul CE este urmat.2007).examinarea de tip.asigurarea calităţii producţiei. • marcajul de conformitate. Marcajul CS era urmat. contra cost sau gratuită. dacă este cazul. alese de producător. conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin: • declaraţia de conformitate întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia.asigurarea calităţii produsului. procedura pentru evaluarea conformităţii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module: a) modulul A . respectiv cu sediul. • rapoartele de încercare sau certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspecţie.4 Se admiteau introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS. 4) Marcajul de conformitate se aplică în mod vizibil. Marcajul CS se aplica de către producător sau de către reprezentantul său autorizat. Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate. numai până la data aderării României la Uniunea Europeană. respectiv laboratoare de încercări.

pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului. şi pe documentele ce însoţesc produsul. după caz. (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. dacă este cazul. dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.f) modulul F . Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente. astfel încât să nu poată fi detaşată. direct pe produs. înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate. în forma. după caz. prevăzute de reglementările tehnice. Echipamente (electrice) de joasă Nr. (1Pprodusele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător.verificarea produsului. ţinând cont de natura produsului. uşor lizibil şi de neşters. g) modulul G . c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale. deţinerea rapoartelor de încercare. a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea. revine importatorului. produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător. Domenii reglementate şi Directivele Noii Abordări (directive care prevăd marcajul CE) Directiva 1.asigurarea totală a calităţii. d) întocmirea declaraţiei de conformitate EC. înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate. dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj. în mod vizibil. responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente. are obligaţia să asigure: b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic. după caz. amendament 73/23/EEC Legislaţia românească HG 457/2003+ Autoritatea competentă MMSSF . la cererea organelor de control. h) modulul H . În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate. dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj. nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. cât şi pentru evaluarea conformităţii produselor din aceste domenii. care asigură un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate. în situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinţe în acest sens.verificarea unităţii de produs. În cazul în care nici producătorul. marcajul CE se aplică pe ambalaj. Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului. marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări. e) aplicarea marcajului CE. Structurile responsabile cu supravegherea pieţei trebuie: • să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere • să asigure competenţa şi integritatea profe-sională a personalului lor • să acţioneze independent şi nediscriminatoriu. are obligaţia să asigure: e) aplicarea marcajului CE.directivei. scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice. după caz.

7. 9. 10. 13. 20. 93/68/EEC 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC 88/378/EEC 93/68/EEC 89/106/EEC 93/68/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 98/13/EC 2004/15/EC 98/37/EC 98/79/EC 2006/42/EC 89/686/EEC 93/68/EEC 93/95/EEC 96/58/EC 90/384/EEC 93/68/EEC 90/385/EEC 93/42/EEC 93/68/EEC 90/396/EEC 93/68/EEC 92/42/EEC 93/68/EEC 93/15/EEC 93/42/EEC 98/79/EC 93/68 2003/32 94/9/EC 94/25/EC 95/16/EC 96/57/EC 2003/66/EC 97/23/EC 98/13/EC 99/5/EC 98/79/EC 94/62/EC 1514/2003 752/2002+ 454/2004 396/2003 102/2003 497/2003+ 954/2003+ 1554/2003 119/2004 115/2004+ 809/2005 617/2003 344/2004 453/2003+ 453R1/2003+ 1480/2003 541/2003+ 574/2005 207/2003 382/2005 ANPC MIR ISCIR MIR ANPC MTCT MIR MCTI ANPC MMSSF MMSSF MIR BRML MS MIR ISCIR MIR ISCIR MMSSF MS 14. 18.tensiune Atmosfere (recipiente) sub presiune 2. 5. 11. 16. 12. 21. 3. Maşini (industriale) Echipament (individual) de protecţie personală Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată Dispozitive medicale implantabile (active) Arzătoare cu combustibili gazoşi Boilere (Cazane pentru apa caldă) Explozibili pentru uz civil (utilizaţi în scopuri civile) Dispozitive medicale 8. 4. 17. 15. Jucării Materiale (produse) pentru construcţii Compatibilitate electromagnetică 6. 19. Atmosfere (medii) potenţial explozive Ambarcaţiuni pentru agrement Ascensoare Aparatură (echipamente) de refrigerare Echipament sub presiune Echipamente terminale pentru radio şi telecomunicaţii Dispozitive medicale pentru diagnosticare in vitro Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 752/2004 452/2003+ 2195/2004 439/2003 1039/2003+ 972/2004 584/2004 88/2003+ 236/2004 798/2003 349/2002 MMSSF MTCT MIR ISCIR MEC ANPC MIR ISCIR MCTI MS MAPM MIR MFP MAI ANPC .

1514/2003.echipamente electrice. 1.10.explozibili utilizaţi în scopuri civile.echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. HG nr. conf. Aplicabilitate: .echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 457/2003 modificată prin HG nr. modificată de HG nr. 26. conf.04).06. -Directiva Consiliului 73/23/EEC cu privire la echipamentule electrice utilizate la joasă tensiune.04). prin HG nr. HG nr.maşini industriale. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor modificată : • 1 . • 12 . HG nr. conf. modif. HG nr. 539/2004. • 6 . directiva „Zgomot” (data intrării în vigoare: 01. • 14 .03). conf. Abrogat.323/2005.06.05). directiva „Joasă tensiune” (data intrării în vigoare: 08. directiva ATEX (data intrării în vigoare: 03.07. 23. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. Detalii „Joasă tensiune” Acte normative: -HG 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune modificată prin HG 1514/2003. conf. înlocuită cu HG 1756/2006. amendată de Directiva Consiliului 93/68/EEC. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean Echipamente maritime Echipamente sub presiune transportabile Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor Interoperativitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean 2000/9 96/48/EC 96/98/EC 433/2002+ 1009/2004 aapl MTCT MIR ISCIR MTCT MTCT MTCT MIR ISCIR MMSSF 216/2000 941/2003 1756/2006 98/46/EC 2000/14/EC 27.22. directiva EIP (data intrării în vigoare: 26. 115/04. HG nr. 461/2006. 25. • 26 . 752/2004. • 7 . 119/2004.01.04). 24. HG nr.echipamente individuale de protecţie. Legii nr. conf. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI Material informativ Domenii reglementate conf. directiva „Maşini” (data intrării în vigoare: 01.

componentă de securitate . Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu. în scopul de a ajunge la acelaşi rezultat. Sunt excluse de la aplicarea directivei „Joasă tensiune” următoarele: 1.componentă care. Detalii „Maşini” Acte normative: -HG 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale.. transportarea sau ambalarea unui material. reunite pentru un anumit scop. -Directiva Consiliului 98/37/CE cu privire la echipamentule tehnice (maşini) utilizate în medii normale. avioane sau calea ferată. b)un ansamblu de maşini care. b)dispozitivelor medicale. cu condiţia să nu fie un echipament interschimbabil.echipament electric reprezintă orice produs utilizat în scopul generării. însoţite de documente corespunzătoare în acest sens. Echipament electric pentru utilizare radiologică şi medicală 3. 2. 1. utilizate pe nave. Sisteme de supraveghere cu gard electric 7. transmiterii. . Aplicabilitate: maşini şi componente de securitate. distribuirii sau utilizării energiei electrice. instrumente de măsură. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane 4. conversiei. Echipamente electrice specializate. aplicată direct. sunt dispuse şi comandate astfel încât să funcţioneze ca un întreg. Sunt excluse de la aplicarea directivei „Maşini” următoarele: a)maşinilor a căror singură sursă de energie este forţa umană. cu sisteme de acţionare. dintre care cel puţin una este în mişcare. Fişe şi prize de uz casnic 6.prin echipament electric de joasă tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat a fi utilizat la o tensiune nominală (de intrare. de ieşire sau de intrare-ieşire) cuprinsă între 50V până la 1000V în curent alternativ şi între 75V până la 1500V în curent continuu. este introdusă pe piaţă de producător sau de reprezentantul său autorizat. în special pentru prelucrarea. aparate. pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizată şi a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea sau sănătatea persoanelor expuse. tratarea. cum ar fi maşini. . în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb sau o unealtă. c)un echipament interschimbabil care modifică funcţionarea unei maşini şi care este introdus pe piaţă în scopul de a fi asamblat chiar de către operator cu o maşină sau cu o serie de maşini diferite ori cu un vehicul-tractor. care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte 9. Interferenţe radioelectrice 8. circuite de comandă şi putere adecvate şi altele asemenea. dispozitive de protecţie şi cablaje . cu excepţia celor utilizate pentru ridicarea sau coborârea sarcinilor. Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă 2. transformatoare.maşină: a)un ansamblu de părţi sau componente legate între ele. Contoare de energie electrică 5.

Detalii „EIP” Acte normative: -HG nr. potenţiale. lichide inflamabile şi substanţe periculoase.c)echipamentelor specifice utilizate în bâlciuri şi/sau parcuri de distracţie. f)surselor radioactive încorporate într-o maşină. inclusiv funicularelor. i)mijloacelor de transport. j)navelor maritime şi platformelor maritime. (2)Se consideră. feroviar. de asemenea. rutier. d)cazanelor de abur şi recipientelor sub presiune. e)maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune pentru utilizare în domeniul nuclear şi care. purtat sau ţinut cu mâna de o persoană pentru executarea unei activităţi specifice. Aplicabilitate: (1)Prin EIP se înţelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate. k)instalaţiilor cu cablu. r)elevatoarelor teatrale. detaşabil ori nedetaşabil. EIP: a)un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecţiei unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane. pot provoca o emisie radioactivă. cu pinion şi cremalieră. persoanelor şi mărfurilor sau numai a mărfurilor. Vehiculele utilizate în industria extractivă de minereuri nu sunt excluse. în cazul unei defectări. . b)un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat. inclusiv echipamentelor de la bordul acestor nave sau platforme. l)tractoarelor agricole şi forestiere. esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament. -Directiva Consiliului 89/686/CEE cu privire la echipamentul individual de protecţie. g)armelor de foc. c)componente interschimbabile ale EIP. n)ascensoarelor care servesc în mod permanent niveluri precizate ale clădirilor şi construcţiilor. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. naval. p)instalaţiilor de extracţie care echipează puţurile de mină. cu un echipament individual care nu are rol de protecţie. h)rezervoarelor de stocare şi conductelor de transport pentru petrol. pentru persoane. având o cabină care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide a căror înclinaţie faţă de orizontală este mai mare de 15 grade. o)mijloacelor de transport pe şină. cum ar fi vehiculele şi remorcile destinate numai transportului aerian. pentru transportul public sau privat de persoane. m)maşinilor speciale proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice. destinate transportării persoanelor. motorină. s)ascensoarelor de şantier destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor şi mărfurilor. de mărfuri şi/sau persoane. în sensul că o persoană poate intra fără dificultate în cabina care este echipată cu organe de comandă în interior sau la îndemâna persoanei respective. în cazul în care cabina este accesibilă.

4. c)riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinţi care nu expun utilizatorul la o temperatură mai mare de 50°C sau la şocuri mecanice periculoase: mănuşi. (1) lit.Căştile de protecţie şi vizierele destinate utilizatorilor de vehicule cu motor. degetare sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. încălţăminte sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. şorţuri de uz profesional sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. încălţăminte. 461/2006. a) cuprind în exclusivitate EIP destinate protejării utilizatorului împotriva: a)acţiunilor mecanice cu efecte superficiale: mănuşi pentru grădinărit. încălţăminte uşoară sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. îmbrăcăminte de sezon. mănuşi. cu două sau trei roţi EIP de concepţie simplă: (2)EIP prevăzute la alin.EIP pentru autoapărare . b)umidităţii şi apei . umbrele sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. f)luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. care nu sunt purtate în permanenţă 5. scuturi ori alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie 2.EIP proiectate şi fabricate în scop privat împotriva: a)condiţiilor atmosferice adverse . d)agenţilor atmosferici care nu sunt nici excepţionali şi nici extremi: articole pentru protecţia capului.căşti de protecţie. b)produselor de curăţare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile: mănuşi de protecţie împotriva soluţiilor diluate de detergenţi sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. Sunt excluse de la aplicarea directivei „EIP” următoarele: 1. prin HG nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive modif. c)căldurii . arme individuale de descurajare sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie 3.EIP proiectate şi fabricate special pentru utilizarea de către forţele armate sau pentru menţinerea legii şi ordinii . -Directiva Consiliului 94/9/CE cu privire la echipamentule şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţiale explozive. Detalii „ATEX” Acte normative: -HG nr. pe întreaga durată de expunere la risc. complementar.recipiente cu aerosoli. pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern. îmbrăcăminte de sezon.mănuşi de spălat veselă sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie.bonete.mănuşi sau alte sortimente care asigură acelaşi tip de protecţie. chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu mâna în permanenţă de către utilizator.(3)Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piaţă împreună cu acesta.EIP destinate protecţiei sau salvării persoanelor îmbarcate la bordul navelor ori al aeronavelor. e)şocurilor mecanice şi vibraţiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale căror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile: căşti de protecţie de tip uşor împotriva scalpării. Aplicabilitate: .

c) echipamentele destinate utilizării în medii casnice şi necomerciale în care atmosferele potenţial explozive pot fi create doar rareori. Exemple de marcaj specific: I M 2 Grupa I.dispozitive. masurarii. d) echipamentele individuale de protecţie reglementate prin HG nr. după ce s-a produs aprinderea.produse destinate minelor). atmosfere explozive cauzate de pulberi. destinate exclusiv transportului de pasageri aerian. categoria 1. e) navele maritime şi unităţile de platforme maritime mobile împreună cu echipamentele de la bordul acestora. atmosfere explozive . 115/2004. sunt destinate generarii. în domeniul de aplicare dispozitivele de securitate. separat sau împreună. dispozitivele de control şi dispozitivele de reglare destinate utilizării în afara atmosferelor potenţial explozive. echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive: a) echipamente . C. Marcarea poate fi completată cu alte simboluri legate de standardele armonizate aplicate. rutiera. (2) Sunt incluse. componente de control şi instrumentatia din acestea şi sisteme de detectare sau prevenire care. categoria 1. pt. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosfera potenţial exploziva. ceata sau pulberi în care. II 1 D Grupa II. . B. stocării. altele decât componentele echipamentului definit mai sus. precum şi mijloacele de transport. II 1 G Grupa II. b) echipamentele şi sistemele protectoare la care pericolul de explozie rezulta exclusiv din prezenta substanţelor explozive sau a substanţelor chimice instabile. atmosfere explozive cauzate de gaze.amestecul cu aer. Termeni şi expresii: A. în condiţii atmosferice. g) armele. rutier. categoria M2 (M .(1) Prevederile se aplica echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. b) sisteme protectoare . feroviara sau pe apa. atmosfera potenţial exploziva . care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente şi/sau limitării domeniului efectiv al unei explozii şi care sunt introduse pe piata separat pentru utilizare ca sisteme autonome. feroviar sau pe apa. dispozitive fixe sau mobile. dar care nu are o funcţie autonomă. fabricate în ţara sau importate.maşini.orice piesa esenţială pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi sistemelor protectoare. dar care sunt necesare sau care contribuie la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi sistemelor protectoare în ceea ce priveşte riscurile de explozie. vapori sau ceaţă .o atmosfera care poate deveni exploziva datorită condiţiilor locale şi operationale. muniţiile sau materialele de război. f) mijloacele de transport. adică vehiculele şi remorcile acestora. de asemenea. destinate transportului de bunuri pe cale aeriană. vapori. c) componente . Sunt excluse de la aplicarea directivei „ATEX” următoarele: a) dispozitivele medicale destinate utilizării într-un mediu medical. pt. controlului şi transformarii energiei şi/sau prelucrării materialelor şi care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potenţiale de aprindere. numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil. aparatura. combustia se propaga în întregul amestec nears. al substanţelor inflamabile sub forma de gaze. transferului.

2.Detalii „ZGOMOT” Acte normative: -HG nr.323/2005. 4.toate maşinile industriale aferente domeniului „6 Maşini industriale”.cositori de gazon. 12.maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazon. care sunt autopropulsate sau pot fi deplasate şi care. (cu excepţia altor automacarale cu contragreutate) având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t. sub copertine de protecţie împotriva ploii sau în carcasele clădirilor. destinate aplicaţiilor industriale sau de mediu. indiferent de elementul sau elementele de acţionare. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor. hidraulice sau cu cabluri (< 500 kW).compresoare (< 350 kW). -Directiva Consiliului nr.excavator (< 500 kW). 10.automacarale acţionate de motor cu combustie internă. plăci vibratoare şi maiuri vibratoare. Echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor: 1. aplicabilitatea se extinde şi asupra spărgătoarelor şi dălţilor portabile pentru beton şi a ciocanelor hidraulice.dumpere (< 500 kW).macarale mobile. 8. modificată de HG nr.maşini de compactat. 2.. 15. 1756/2006.buldozere (< 500 kW). în construcţii. 7. dar echipamente considerate ca o unitate completă destinată scopului prevăzut. 3. Se consideră utilizare în exteriorul clădirilor utilizarea echipamentelor într-un mediu în care transmisia sunetului nu este afectată sau nu este afectată în mod semnificativ.abrogate şi înlocuite cu HG nr.gredere (< 500 kW). 9.vinci pentru construcţii acţionate cu motor cu combustie internă. sunt destinate a fi utilizate conform tipului lor în aer liber şi care contribuie la expunerea la zgomote în mediu. .încărcătoare . 11. 2000/14/CE pentru armonizarea legilor Statelor Membre privind zgomotul emis de echipamentele utilizate în aer liber. doar cu cilindri vibratori şi nevibratori. Ca excepţie. 17. a căror principală componentă motorizată are o putere instalată mai mare de 20 kW.echipamente neacţionate de un motor. 16.spărgătoare de beton şi picamere portabile. care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate în exteriorul clădirilor şi care contribuie la expunerea la zgomot în mediul înconjurător. 13.ascensoare de şantier pentru materiale.încărcătoare (< 500 kW). 1. art.grupuri de acţionare hidraulică. Aplicabilitate: Pentru echipamentele destinate funcţionării în exteriorul clădirilor. 12 din HG): 1. de exemplu în corturi.excavatoare. cu excepţia echipamentului agricol şi forestier şi a utilajelor multifuncţionale. 14. cu contragreutate. de tip încărcător cu cupă (< 500 kW).compactoare pentru gropi de gunoi. 6. 5. Echipamente supuse limitărilor de zgomot (lista conf.

14.autogunoiere. 5.motosape (< 3 kW). 21.18. 24.maşini pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului.vehicule pentru spălare cu înaltă presiune. pentru şantiere de construcţii. 10. 27.utilaje de foraj. 28.ferăstraie cu bandă pentru şantiere de construcţii. 19. 20.macarale turn.automacarale acţionate de motor cu combustie internă.malaxoare pentru beton sau mortar. . 20. 8.maşini cu jet de apă cu înaltă presiune.maşini de măturat. cu contragreutate.ciocane hidraulice. 15. 16.echipamente pentru piloţi de fundaţii. 35.maşini pentru tăiat iarbă/maşini pentru tăiat margini de peluză. 32.maşini de compactare. 23. (doar alte "automacarale cu contragreutate"). 12.ferăstraie portabile cu lanţ. 3.maşini pentru tăiat gard viu. art. acţionate cu motor electric.maşini pe şenile pentru piste. 26. acţionate cu motor cu combustie internă.ascensoare de şantier pentru materiale. cu excepţia anexelor. 19.maşini pentru colectat frunze. cu excepţia celor echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare.echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane. cu motor electric. 6. 33.echipamente frigorifice montate pe vehicule. 31. 30. 11.vinciuri pentru construcţii.maşini pentru tocat/mărunţit resturi vegetale.lansatoare de conducte. 25. autopropulsate. 34.grupuri electrogene (a 400 kW). doar maiuri cu explozie. 4.platforme aeriene de acces.vehicule combinate pentru spălare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare. având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t.generatoare de sudură. 9.containere pentru sticlă reciclabilă.scarificatoare. 7. 17. 13. 2. 29. Echipamente supuse numai marcării nivelului de zgomot produs de acestea (lista conf.grupuri electrogene (< 400 kW). 21.finisoare de pavaj.maşini pentru îndepărtat frunze prin suflare.maşini de tăiat rosturi. în construcţii.containere mobile pentru deşeuri.freze rutiere. 13 din HG): 1.maşini pentru curăţat tufişuri. 18. 36. 37. 22.transportoare cu bandă.maşini de deszăpezit cu organe rotative. 22.finisoare de pavaj echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare.bancuri cu ferăstrău circular.

nu mai puţin de 40 mm. trebuie respectate proporţiile specificate în desenul de mai sus. .autobetoniere.38. de mărfuri ori persoane.vehicule pentru vidanjare. 40. Totuşi dimensiunea verticalã a mãrcii ar trebui sã aibã dacã se poate. Marca ce indicã nivelul de putere acusticã garantat constã în valoarea unicã a nivelului de putere acusticã garantat în dB. 891/2005 Joasă tensiune Nr Cerinţa Da Nu Observaţii . 41. precum şi o pictogramã care trebuie sã arate în felul urmãtor. feroviar. Sunt excluse de la aplicarea directivei „ZGOMOT” următoarele: a)echipamentele destinate în principal transportului rutier.grupuri de pompare a apei care nu se utilizează subacvatic. aerian sau naval. Diferite componente ale marcajului CE trebuie sã aibã în general aceeaşi dimensiune pe verticalã. care nu poate sã fie mai micã de 5 mm. poate fi redusã cu 20 mm.i trebuie respectate proporţiile indicate în desenul de mai sus. semnul „LWA” .accesoriile neacţionate mecanic sau electric care sunt introduse pe piaţă ori puse în funcţiune separat (cu excepţia spărgătoarelor şi dălţilor portabile pentru beton şi a ciocanelor hidraulice). 39. Marcare Marcajul de conformitate CE constã din iniţialele „CE” în urmãtoarea formã: Dacã marcajul CE este micşorat sau mãrit în funcţie de dimensiunile echipamentului. Marcajul poate fi ştanţat sau înscris pe o etichetã.săpătoare de şanţuri. Cerinţe pentru control formal conf. Dacã marca este mãritã sau micşoratã în funcţie de dimensiunile echipamentulu. Nu existã nici o prevedere pentru culoarea acestui marcaj. În cazul echipamentelor care cântãresc sub 20 Kg. dimensiunea verticalã a indicãrii nivelului de putere acusticã. HG nr. b)echipamentele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi cele destinate serviciilor de urgenţă.

vapori sau ceaţă) sau „D” (pulberi) 4 Există declaraţie de conformitate pt produs 5 Declaraţia de conformitate este emisă de producător Nu-i obligator Da Nu Observaţii Nu se aplică marcaj CE/CS Da Nu Observaţii Da Nu Observaţii . de identificare al organismului notificat implicat 5 Fişa de instrucţiuni indică clasele de protecţie pt dif. română sau este însoţită de o traducere în româneşte 8 Există legătură între echipament şi fişa de instrucţiuni prin marcajele folosite 9 Semnificaţia marcajelor de pe produs este explicitată în fişa de instrucţiuni ATEX Nr Cerinţa 1 Există marcaj CE sau CS pe produs 2 Există pe produs marcajul specific al protecţiei la explozie urmat de simbolul grupei şi categoriei echip. produsele cu rol de subansamble există declaraţie de încorporare în locul declaraţiei de conformitate. 10 Pt produsele din Anexa IV se face referire la organismul notificat în declaraţia de conformitate E. 3 Marcajul EX pe produse din grupa II conţine litera „G” (gaze. română sau sunt însoţite de traduceri în româneşte 7 Instrucţiunile fac referire la riscurile de accidentare 8 Există legătură între echipament şi declaraţia de conformitate prin specificarea seriei produsului 9 Pt. adresa şi nr.I. Nr Cerinţa 1 Există marcaj CE sau CS pe produs (sau pe ambalaj) 2 Există fişa de instrucţiuni a produsului 3 Fişa de instrucţiuni conţine denumirea şi adresa producătorului şi este emisă de producător 4 Fişa de instrucţiuni pt produse de concepţie diferită de cea „simplă” include denumirea. niveluri de risc şi limitele de utilizare pt acestea 6 Fişa de instrucţiuni indică termenul limită de perimare sau perioada de ieşire din uz a EIP 7 Fişa de instrucţiuni este în l.P.1 2 3 4 Există marcaj CE sau CS pe produs (sau ambalaj) Există declaraţie de conformitate pt echipament Declaraţia de conformitate este emisă de producător Declaraţia de conformitate face referire la directiva sau HG pt „Joasă tensiune” 5 Echipamentul electric este însoţit de instrucţiuni (CT) 6 Instrucţiunile şi declaraţia de conformitate sunt în l. română sau sunt însoţite de traduceri în româneşte 7 Instrucţiunile fac referire la riscurile de accidentare Maşini industriale Nr Cerinţa 1 Există marcaj CE sau CS pe produs 2 Există declaraţie de conformitate pt echipament 3 Declaraţia de conformitate este emisă de producător 4 Declaraţia de conformitate face referire la directiva sau HG pt „Maşini” 5 Echipamentul este însoţit de instrucţiuni (CT) 6 Instrucţiunile şi declaraţia de conformitate sunt în l.

adresei lui şi seriei produsului 10 Produsul este însoţit de instrucţiuni (CT) 11 Instrucţiunile şi declaraţia de conformitate sunt în l. produsele cu rol de subansamble există atestat de conformitate în locul declaraţiei de conformitate. 12 . adresei lui şi seriei produsului 10 Declaraţia de conformitate precizează datele de identificare ale persoanei autorizate să o semneze 11 Declaraţia de conformitate este în limba română sau este însoţită de o traducere în româneşte Excepţie pt echip. ZGOMOT Nr Cerinţa 1 Există marcaj CE sau CS pe produs 2 Există pe produs marcajul specific pt indicarea nivelului de putere acustică garantat (LWA) 3 Marcajul LWA pe produs specifică nivelul de putere acustică garantat în dB 4 Există declaraţie de conformitate pt produs 5 Declaraţia de conformitate este emisă de producător 6 Declaraţia de conformitate face referire la directiva sau HG pt „ZGOMOT” 7 Pt echipamente supuse limitării de zgomot.6 7 8 Declaraţia de conformitate face referire la directiva sau HG pt „ATEX” Declaraţia de conformitate include denumirea. numărul de identificare şi adresa organismului notificat implicat Declaraţia de conformitate include calităţile de securitate existente pe produs prin marcaj 9 Există legătură între echipament şi declaraţia de conformitate prin specificarea pe ambele a producătorului. art. categoria 3 Chiar prin repetare marcaj Produse încorporare Da Nu Observaţii pt Lista conf. grupa II. română sau sunt însoţite de traduceri în româneşte 12 Instrucţiunile reiau şi detaliază datele din marcajul produsului (excepţie seria şi anul fabricaţiei) 13 Pt. declaraţia de conformitate include denumirea. numărul de identificare şi adresa organismului notificat 8 Declaraţia de conformitate precizează nivelul de putere acustică măsurat şi garantat 9 Există legătură între echipament şi declaraţia de conformitate prin specificarea pe ambele a producătorului.

astfel încât sa se creeze o suprafata luminoasa. comunicat prin voce umană sau artificiala. fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa la această HG. • gest-semnal . prin combinarea unei forme geometrice. . dacă este cazul. fluvial. Potrivit normelor în vigoare.imaginea care descrie o situaţie sau indica un comportament specific şi care este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa.XVII. Pentru a înţelege şi asigura aceste cerinţe minime de securitate este necesar să definim câţiva dintre termenii uzitaţi. iluminate din interior ori din spate. o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă.semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute mai sus. metode sau procedee de organizare a muncii. semnalizarea corespunzătoare traficului rutier. • semnal acustic . a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme. 1.971/2006 care aprobă cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locurile de muncă – semnalizarea care se referă la un obiect. • simbol sau pictograma .panoul utilizat împreună cu un panou descris la punctul anterior. • semnal de obligativitate . • comunicare verbală . după caz. feroviar. • culoare de securitate . Tot angajatorului îi revine şi obligaţia de a verifica sistematic dacă semnalizarea de securitate există şi respectă cerinţele amintite.semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide.semnalul care.miscarea şi/sau poziţia bratelor şi/sau a mainilor într-o forma codificata. • panou suplimentar . care furnizează informaţii suplimentare. • panou . furnizează o indicaţie specifica. a cărui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta. • semnal de salvare sau de prim ajutor .culoarea căreia îi este atribuită o semnificatie specifica.semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare. un semnal luminos ori acustic. semnalizarea de securitate trebuie să fie prevăzută atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri. • semnal de avertizare . printr-un panou. o culoare. Important este şi faptul că în interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută. Astfel: • semnal de interzicere .semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol. o comunicare verbală sau un gest-semnal. SEMNALIZAREA DE SECURITATE ŞI/SAU DE SĂNĂTATE LA LOCUL DE MUNCĂ Semnalizarea de securitate este – potrivit HG nr. având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători. • semnal de indicare . emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop.semnalul sonor codificat. maritim şi aerian.semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific.mesajul verbal predeterminat.semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol. • semnal luminos . Semnalizarea de securitate trebuie prevăzută în conformitate cu cerinţele minime de securitate aprobate prin hotărârea de guvern amintită mai sus. fără folosirea vocii umane sau artificiale. Persoanele care desfăşoară această activitate cu caracter de prevenire şi protecţie vor trebui să aibă în vedere ca: • lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să fie informati referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă.

.o culoare de securitate sau un panou. mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifica. se poate alege între următoarele: .2 – 9 la HG. în funcţie de împrejurări. semnale acustice sau comunicare verbală. printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală. În anexa nr.semnale luminoase. Combinarea semnalizarilor Dacă eficienta este aceeaşi. • lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie consultaţi în toate aspectele care privesc semnalizarea de securitate la locurile de muncă. precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se realizeze prin utilizarea panourilor permanente. . • instruirea trebuie sa cuprindă semnificaţia semnalizării. ţinându-se seama de intersanjabilitatea şi combinatiile prevăzute la pct. semnale acustice şi/sau comunicare verbală. Semnalizarea ocazionala Când împrejurările o impun. . Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se realizeze. De asemenea se subliniază că semnalizarile de securitate şi/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaţiile prevăzute în HG. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie sa se facă conform prevederilor anexei nr. aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute de anexele nr. pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelari. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de securitate: . Locurile în care exista risc de coliziune cu obstacole şi de cadere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.1 la HG nr.gesturi-semnal sau comunicare verbală. un avertisment sau o obligaţie. precum şi pentru evacuarea de urgenta a persoanelor. trebuie sa se folosească semnale luminoase.971/2006 sunt prezentate cerinţele minime generale privind semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă şi se precizează că în cazul în care este necesară semnalizare de securitate. .semnal luminos şi semnal acustic.• lucrătorilor trebuie sa li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare: . Modalităţi de semnalizare Semnalizare permanenta Semnalizarea referitoare la o interdicţie. pentru semnalizarea pericolelor. 3. precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat. mai ales a celei care conţine cuvinte. 3.gest-semnal şi comunicare verbală. în special sub forma unor instrucţiuni precise.semnal luminos şi comunicare verbală. Trebuie sa se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanenta destinată localizarii şi identificarii materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor. Căile de circulaţie trebuie sa fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

oprire. cai de acces. e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic. după caz. dispozitiv de oprire de urgenta ─────────────────────────────────────────────────── Materiale şi echipamente Identificare şi localizare de prevenire şi stingere a incendiilor ─────────────────────────────────────────────────── Galben sau Semnal de avertizare Atentie. starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare. cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia. iesiri. precautie galben-oranj Verificare ─────────────────────────────────────────────────── Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune specifica Obligaţia purtării echipamentului individual de protecţie ─────────────────────────────────────────────────── Verde Semnal de salvare sau Usi. c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare. reparate periodic şi. verificate. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru funcţionare trebuie sa fie prevăzute cu alimentare de rezerva.prezenta unei alte semnalizari sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanta riscurilor. posturi. . d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent.─────────────────────────────────────────────────── Culoare Semnificatie sau scop Indicaţii şi precizări ─────────────────────────────────────────────────── Roşu Semnal de interdicţie Atitudini periculoase ─────────────────────────────────────────────────── Pericol-alarma Stop. numărul insuficient. a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită. înlocuite astfel încât sa se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau functionale. de prim ajutor echipamente. b) a nu se utiliza concomitent doua semnale luminoase care pot fi confundate. mai ales. ceea ce implica. amplasamentul greşit. următoarele: a) evitarea amplasarii unui număr excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celălalt. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie. pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie. sa fie curatate. . întreţinute. încăperi ─────────────────────────────────────────────────── Situaţie de securitate Revenire la normal ─────────────────────────────────────────────────── Eficienta semnalizarii nu trebuie sa fie afectată de: . dacă este necesar.designul deficitar.

ulterior. prin declanşarea sa. înainte de punerea în funcţiune şi. Semnalele luminoase şi acustice trebuie sa facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionari şi a eficientei lor reale. Trebuie sa fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauza este limitată.Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie sa indice. Zonele. sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor ori a preparatelor periculoase în cantităţi mari trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat după fiecare utilizare. . inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie. durata semnalului trebuie sa fie atât cat o impune acţiunea. începutul acţiunii respective. prin verificări periodice.

la fel cum şi pentru un singur factor de risc pot fi stabilite două sau mai multe măsuri. mijloace de producţie. Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. iar în celelalte două. Trebuie reţinut faptul că planul de prevenire şi protecţie trebuie revizuit ori de câte ori se produc modificări ale condiţiilor de muncă care au fost avute în vedere la momentul evaluării riscurilor. prin intermediul lor se elimină. Concret. organizatorice.planul de prevenire şi protecţie . Urmare a acţiunii de identificare a pericolelor şi evaluare a riscurilor pentru fiecare element al sistemului de muncă. . Planul de prevenire şi protecţie cuprinde măsuri de natură tehnică. pentru fiecare loc de muncă/post de lucru. În mod uzual. Aceste măsuri odată aplicate vor contribui la creşterea nivelului de securitate şi sănătate a lucrătorilor. angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru Elaborarea planului de prevenire şi protecţie. termene parţiale. planul de prevenire şi protecţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: • locul de muncă/postul de lucru • riscuri evaluate • măsuri tehnice • măsuri organizatorice • măsuri igienico-sanitare • măsuri de altă natură • activităţi în scopul realizării măsurii • termene de realizare • persoana care răspunde de realizarea măsurii Planul mai cuprinde şi alte informaţii care ţin de eşalonarea acţiunii. evită sau diminuează acţiunea factorilor de risc asupra organismului uman. contractori.necesarul de resurse umane şi materiale Măsurile de prevenire reprezintă modalităţi tehnice. Documente de lucru: . respectiv atunci când apar factori de risc noi. prin care se reaIizează securitatea muncii. igienicosanitară şi de altă natură adecvate combaterii sau diminuării factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională care nu au putut fi evitaţi în organizarea procesului de muncă. Există cazuri în care pentru doi sau mai mulţi factori de risc se stabileşte o singură măsură de prevenire sau de protecţie. respectiv executant. necesar de resurse.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE În cadrul responsabilităţilor sale. Este de remarcat faptul că nu există o corespondenţă biunivocă perfectă între riscurile evaluate şi măsurile stabilite. sarcină de muncă şi mediu de muncă. organizatorică. Odată cu elaborarea planului de prevenire şi protecţie este necesar să fie stabilite şi resursele umane şi materiale necesare realizării la termenele planificate a măsurilor. este necesar să fie elaborat un plan de prevenire şi protecţie cuprinzănd şi cheltuielile aferente realizării acestuia. în prima situaţie se utilizează noţiunea de „prevenire”. prestatori etc. de „măsuri de protecţie”‘.XVIII. După finalizare planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă după caz şi trebuie să fie semnat de angajator. igienico-sanitare etc. Important este însă ca atunci când stabilim măsurile de prevenire şi protecţie să avem în vedere principiile generale de prevenire a riscurilor..

.sisteme şi instalaţii de ventilaţie industrială.măsuri organizatorice. Printre acestea se pot enumera: . .organizarea de conferinţe. . -organizarea activităţii şi a locului de muncă. de asemenea. instruire şi testare. .protecţia colectivă. acelaşi factor se poate elimina prin mai multe măsuri şi invers .Deoarece factorii de risc sunt specifici în raport cu fiecare dintre elementele sistemului de muncă (executant . lipsa cunostinţelor de securitatea muncii.protecţia intrinsecă. referitoare în special la mijloacele de producţie şi mediul de muncă.sisteme de îmbunătăţirea iluminatului. măsurile de prevenire se referă. Măsurile tehnice de prevenire (ansamblul măsurilor de protecţie referitoare la mijloacele de producţie şi mediul de muncă) a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se împart.instruirea.măsuri tehnice. De multe ori. . chimice . . la rândul lor.materiale de informare. atitudine necorespunzătoare faţă de risc etc. .publicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. . -măsuri igienico-sanitare prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor Principalele măsuri organizatorice (ansamblul măsurilor de protecţie referitoare la executant şi sarcina de muncă) de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale sunt: -examenul medical. lipsa unor aptitudini fizice şi psihice. Corespondenţa biunivocă între cauza şi măsura de prevenire nu este totdeauna posibilă. .mijloc de producţie .) au ca scop eliminarea factorilor de risc proprii acestuia: omisiunile si acţiunile greşite sau a substratului lor cauzal.evaluarea riscurilor la locul de muncă. Măsurile de prevenire pot fi împărţite în trei mari categorii: . in trei categorii: . termice. . formarea şi perfecţionarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. instruirea personalului etc. . De exemplu.optimizarea procedurilor şi metodelor de lucru. -propaganda în domeniul securităţii muncii. . . la cel puţin unul din aceste elemente. biologice etc.sisteme. aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice. Printre acestea se pot enumera: . .sisteme. -examenul psihologic.testarea medicală şi psiholologică a lucrătorilor. consfătuiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.o singură măsură combate mai mulţi factori de risc.elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă. aparate şi dispozitive de îmbunătăţire a microclimatului.protecţia individuală. .. electrice.autorizarea lucrătorilor. examenul psihologic. care vizează în special executantul şi sarcina de muncă.sisteme şi dispozitive de combaterea zgomotului şi vibraţiilor.organizarea şi amenajarea cabinetelor de securitate şi sănătate în muncă. .sarcina de muncă . măsurile care-l vizează pe executant (examenul medical. .mediu de muncă). -instruirea personalului.

. .măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.aparatură de semnalizare şi control pentru noxe. .proiectarea şi reproiectarea locurilor de muncă şi a tehnologiilor sub aspectul securităţii şi sănătăţii în muncă.. .. precum şi persoanele cu dizabilităţi.materiale şi sisteme de semnalizare.. . aparate de salvare etc..sisteme de protecţie specifice în subteran: diguri..certificarea securităţii echipamentelor de muncă (EM) şi a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) din dotare.. lehuzele sau femeile care alăptează. Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale prevăzute în HG 355/2007... . 0 Locul de muncă/Post de lucru 1 Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienicosanitare 5 Măsuri de altă natură 6 2 3 4 Acţiuni în scopul realizării măsurii 7 Termen de realizare 8 Persoana care răspunde de realizarea măsurii 9 Observaţii (costuri) 10 . Măsuri igienico-sanitare Completează pe cele de natură tehnică şi organizatorică şi constituie în acelaş timp o necesitate obiectivă pentru protecţia individuală şi colectivă a lucrătorilor îndeosebi pentru categoriile de lucrători care lucrează în condiţii grele periculoase vătămătoare cum ar fi lucrători sensibili la riscuri profesionale specifice: femeile gravide.. avertizare.sisteme şi dispozitive pentru combaterea radiaţiilor ionizante şi magnetice.. tinerii. incendiilor şi autoaprinderilor. ... Măsurile vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate..aparate şi dispozitive pentru combaterea electricităţii statice... .Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicina a muncii. uşi de aeraj. instalaţii de degazare.proiectarea şi reproiectarea ergonomică a locurilor de muncă. Planul de prevenire şi protecţie PE ANUL .... baraje. umectare.echipamente individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL).aparate şi dispozitive pentru prevenirea exploziilor. Nr. . Crt. .

salarii complementare plătite colegilor victimei pentru orele suplimentare necesare recuperării timpului pierdut.costuri materiale – datorate pentru formarea profesională a înlocuitorilor. . angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile necesare finanţării cheltuielilor pentru realizarea măsurilor din planul propriu de prevenire şi protecţie în vederea normalizării . .costurile salariale . care să fie comparat cu cheltuielile efectuate pentru prevenire. pentru repararea sau înlocuirea echipamentelor. care măsoară efortul individual şi/sau social pentru menţinerea stării de sănătate. respectiv nonsecurităţii muncii. criteriul de departajare între diversele opţiuni este costul. penalităţi etc. Costul securităţii şi sănătăţii în muncă (ţinând seama de faptul că realizarea acesteia este echivalentă cu menţinerea integrităţii anatomofuncţionale şi sănătăţii lucrătorilor) ar putea fi încadrat printre costurile sănătăţii – componentă esenţială a costului vieţii. Apare ca evident că pentru a putea determina costul securităţii. pentru expertizare. deoarece realizarea oricărei dintre variante implică un consum de resurse. Costurile constituie un indicator economic foarte important în comportamentul angajatoruluil alocatorului de resurse – producător. deoarece.pierderi datorate producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. „cât costă ?”. Costurile directe includ cheltuielile cu primele de asigurare.cheltuieli preventive – costurile măsurilor de prevenire şi/sau protecţie. respectiv al nonsecurităţii.cheltuieli preventive – costul măsurilor de prevenire şi /sau protecţie. rambursarea salariului de bază.Avizat . Pentru angajator indiferent de nivelul de decizie şi de tipul de decident. . înainte de a întreprinde ceva. Angajator. trebuie cunoscută dimensiunea a două mari categorii de cheltuieli – pierderi: . îşi formulează întrebarea aparent simplă. Unele cheltuieli se pot măsura. personalul tehnic desemnat să repare echipamentele deteriorate sau să realizeze măsurile de protecţie a muncii impuse etc.costuri directe.costurile datorate creşterii cheltuielilor de personal – datorate angajării unui înlocuitor temporar. practic. securitatea înseamnă absenţa acestor evenimente. finanţator.costuri indirecte. de colegii de la locurile de muncă. Costul securităţii/nonsecurităţii reprezintă de fapt costul accidentelor şi al bolilor profesionale eliminate/produse. . Costurile accidentelor şi bolilor profesionale implică două categorii de costuri: . respectiv suma valorică a tuturor pierderilor generate de accident/boală.cheltuieli datorită producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. CSSM Pentru a putea aborda problema eficienţei securităţii muncii este necesar să se poată stabili un cost al securităţii.datorate timpului de muncă pierdut de victima accidentului sau a bolii. care. Potrivit legii.. de personalul medical. onorariile avocaţilor. Costurile indirecte cuprind: . altele nu astfel : . cheltuielile medicale prevăzute de asigurator. .

Punereîn conformitate 10. În tabelul 1 se prezintă un model de evaluare al costurilor pierderilor/costurile prevenirii în vederea estimării cheltuielilor aferente îndeplinirii măsurilor din cadrul planului de prevenire şi protecţie: Tabel 1 Model de evaluare al costurilor pierderilor/costurile prevenirii COSTUL PIERDERILOR COSTUL PREVENIRII 1. Efort de inspecţie 11.măsuri igienico. Reacţii publice negative 6. Evaluarea cheltuielilor privind măsurile cuprinse în planul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are la bază următoarele principii: a) experienţa specialistului în domeniul s. Efort de proiectare 7. Automatizare 9. Instruire lucrători 7. ACCIDENTE DE MUNCĂ . Efort proiectare şi amplasare 4..sanitare şi de altă natură circa 10% d) nivelele acordate sunt orientative. Întreruperi de funcţionare 3. Pierderi comerciale 5. Restricţiiîn operare 6. Efort retehnologizare 5. 11) XIX.m.s. sumele cheltuite pentru realizarea măsurilor sunt suportate integral din costurile de producţie şi fac parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli ( BVC) constituit anual la nivelul angajatorului persoană juridică. coroborat cu modul în care acesta comunică cu Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din unitate unde este cazul şi servicile financiarcontabile ale angajatorului.. Strategii de acţiune în caz de avarie Cost pierderi =Σ C (1 . Instabilitate forţă de muncă 8. Studii de securitate 8. b) cunoaşterea exactă a numărului de lucrători corespunzător meseriilor şi specialităţilor prestate precum şi a condiţiilor concrete de lucru în care aceştea îşi desfăşoară activitatea c) estimarea valorică a cheltuielilor se face prin adaptarea unui procent aproximativ pentru fiecare categorie de măsură cuprinsă în planul de prevenire şi protecţie astfel : -măsuri tehnice circa 60% . Reparaţii echipamente de muncă 4.condiţiilor de muncă.măsuri organizatorice circa 30% .. Accidente de muncă/îmbolnăviri profesionale 1.. Efort managerial 2. Efort cercetare/dezvoltare 3. 8) Cost prevenire =Σ C (1 . Distrugeri 2. valoarea totală a cheltuielilor reprezentând circa 7-10% din BVC-ul anual constituit la nivelul angajatorului.

Accident mortal (D) . confirmat imediat sau după un interval de timp. cu permisiunea angajatorului. în baza unui act medico-legal. pe traseul normal al deplasarii de la locul de muncă la locul unde ia masa şi invers. în timpul programului de muncă. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini.Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) .accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate. f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii. b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. d) accidentul suferit de orice persoană.30 al legii securităţii şi sănătăţii în muncă. în calitate de angajator. Accident de muncă de circulaţie . incidentul periculos. Accident de muncă de traseu: a)accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasarii de la locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul. emisă de organele medicale în drept.vătămarea violentă a organismului. g) şi la art.accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier. Este. c) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate. Accident de muncă . accident de muncă: a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate.accident care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. b)accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator. şi care a antrenat vătămarea sau decesul. în cadrul aceluiaşi eveniment. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze. Accident colectiv . situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie. sportive.accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane. Eveniment . dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. Accident care produce invaliditate (INV) . precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.accident în urma căruia se produce decesul accidentatului. c)accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul. de asemenea. confirmată prin certificat medical. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. 5 lit. precum şi intoxicaţia acută profesională. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. e) accidentul suferit de orice persoană. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. ori în alt loc de muncă organizat de aceştia. şi nu se datorează culpei exclusive a .accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive. în ţară sau în afara graniţelor ţării. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. Accident în afară muncii . invaliditate ori deces.

l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi . dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. 3 d) accidente colective. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima. trăsnet (electrocutare). delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. 2 Comunicarea evenimentelor – legea 319/2006 Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului. j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. potrivit Legii nr. 2 c) accidente mortale. inundaţie. m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. g) accidentul de traseu. pe durata normală de deplasare. ca urmare a unei agresiuni. dacă schimba îmbrăcămintea personală. k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare. la o altă persoană juridică sau fizică. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul. cum ar fi furtună. o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. b)asigurătorului. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. în baza unor contracte. Accidentele de muncă se clasifică. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. viscol. p) dispariţia unei persoane. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. de îndată. după cum urmează: a)inspectoratelor teritoriale de muncă. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. utilajul ori materialele. Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele. n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea.accidentatului. alunecări de teren. convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. în: 0 a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. 1 b) accidente care produc invaliditate. dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. cutremur. de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. locul de muncă.

alte persoane în întreţinere. evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul. c) locul unde s-a produs evenimentul. evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă. de către orice persoană care are cunoştinţă despre producerea evenimentului. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice. ocupaţia. incidente periculoase. starea civilă. inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul. cu modificările şi completările ulterioare. d)de către autorităţile de sănătate publică teritoriale. după caz. b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului. la constatarea cazului. dacă este cazul. accidente colective. denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul. vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă. . precum şi la asigurător. Semnalarea se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucuresti. c)de către Inspecţia Muncii. instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă. deces. de îndată. Comunicarea evenimentelor – HG 1425/2006 Orice eveniment va fi comunicat! Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă. va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. la confirmarea acestora. în cazul accidentelor colective. copii în întreţinere. conform prevederilor legale. b)de către inspectoratele teritoriale de muncă. respectiv a municipiului Bucureşti. în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune. e) numele şi prenumele victimei.boli profesionale. Dacă evenimentul a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu aceasta. c)organelor de urmărire penală. o copie a raportului de constatare medico-legală. f) datele personale ale victimei: vârsta. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: a)de către angajator. depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. Orice medic. invaliditate sau deces. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. în termen de 5 zile de la data solicitării. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. potrivit legii. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute. generate de unele evenimente deosebite. Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi. precum avariile sau exploziile. în termen de 7 zile de la data decesului. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă. d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul.

k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul. serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs. după posibilităţi. 459/2001. schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs. republicată. şi legislaţiei subsecvente. Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. într-un proces-verbal. obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului. inspectoratul teritorial de muncă va solicita în scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente. j) data comunicării. şi ale legislaţiei subsecvente. ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii. aprobată cu modificări prin Legea nr. precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă. urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora. c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv. La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. . Accidentul se va comunica după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului. în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. h) consecinţele accidentului. republicată. în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea. e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate. 1/2000. Unitatea sanitară va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator.g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive. În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii: a) incidentul periculos. Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. b) evenimentul care a avut ca urmare un deces. aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu. d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă. soldate cu decesul victimelor. se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a evenimentului. cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu. 459/2001. se vor face. angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere. În caz de deces al persoanei accidentate. i) numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul. toate modificările efectuate după producerea evenimentului.

unitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate.Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut de lege. În cazul accidentului urmat de invaliditate. va trimite o copie de pe decizie. la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul. . în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

 copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea. întocmite conform legii. ridicarea de documente sau prelevarea de probe. din care sa rezulte data. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora. în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate. starea echipamentelor de muncă. şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal.  copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul. ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul. conform competenţelor. în cazul accidentului urmat de invaliditate.  copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor. în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original. în cazul persoanelor date dispărute. a reglementărilor legale încălcate.  procesul-verbal de cercetare.  copie a certificatelor de concediu medical. . în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă.  nota de constatare la faţa locului.  declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului. încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă.XX. modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie.  copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi.  actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă. pentru determinarea caracterului accidentului. în cazul accidentelor de traseu. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice. sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie.  concluziile raportului de constatare medico-legală.  copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii. respectiv. în cazul accidentului mortal. Dosarul de cercetarea evenimentelor va cuprinde (structura dosarului):  opisul actelor aflate în dosar.  copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului.  copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor. care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei.  schiţe şi fotografii referitoare la eveniment. existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie. încheiat de serviciile poliţiei rutiere.  copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine.  declaraţiile accidentaţilor. în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului. închiderea fişei individuale de instruire prin barare şi semnătura.

emise de organe autorizate. pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil. din care să se poată stabili locul. certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare. G. B. Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  filele dosarului să fie numerotate. documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu. sa fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă. E. solidarităţii sociale şi familiei. să fie însoţite de explicaţii. . cu excepţia procesului-verbal de cercetare. din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare. acte de expertiză tehnică. D. numită de angajator. C. copie a diplomei. F. data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul. Exemplu proces verbal de cercetare (structură) Data încheierii procesului-verbal Numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului Perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea Obiectul cercetării Data şi ora producerii evenimentului Locul producerii evenimentului Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul. adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei. corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate. actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă.  fiecare document. în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesită autorizare. procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului. formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă. întocmite cu ocazia cercetării evenimentului. numele reprezentantului său legal Denumirea societăţii Adresa sediului societăţii A. adresele de prelungire a termenelor de cercetare.  paginile şi spaţiile albe să fie barate. şi stampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului.  numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menţionate în opis.  formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr.  fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi însoţite de explicaţii. aprobat prin ordin al ministrului muncii. semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare.  declaraţiile aflate la dosar să fie tehnoredactate.  schiţele referitoare la eveniment. acte doveditoare. ora şi data producerii evenimentului. 14 din HG 1425/2006. anexate la dosar.          copie a autorizaţiei. denumit în continuare FIAM.

Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului M.S. I. de ordine în Registrul comerţului Certificat constatator /Autorizaţie PM H. Măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora T.Telefon / fax al societăţii Reprezentantul societăţii Forma de proprietate Activitatea principală Cod CAEN Mărimea societăţii Cod de identificare fiscală Nr. Cauza producerii evenimentului L. Urmările evenimentului şi / sau urmările suferite de persoanele accidentate K. l) şi m) O. s) U. Caracterul accidentului R. echipamentului de muncă. k). Datele de identificare a accidentatului / accidentaţilor Numele şi prenumele Cetăţenia Data / locul naşterii Starea civilă Copii minori Alte persoane în întreţinere Domiciliul Locul de muncă Profesia de bază Ocupaţia în momentul accidentării Vechimea în muncă Vechimea în meserie Vechimea la locul de muncă Data efectuării ultimului instructaj în domeniul S.M. Termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. Numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora . Propuneri pentru cercetare penală Q. a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul a Descrierea detaliată a locului producerii evenimentului: b Descrierea detaliată a echipamentului de muncă c Descrierea detaliată a împrejurărilor d Descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul: J. Sancţiunile contravenţionale aplicate P. Persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale. Alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului N. Descrierea detaliată a locului. prevăzute la lit. Angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos S.

. ___________ Conţine _________ pagini Dată în faţa mea................. posesor al BI (CI) seria ………….......... la data de ……… ……………. cu domiciliul stabil în judeţul…………………………..... bloc……............. …………………………....……………………………………… din data de……………………în funcţia de……………………………..şi al ………… …….. scara………........... localitatea………………………………... eliberat la data de ……………………………de către Poliţia………………………….......... …………………………………………………………………… ……………………………………...declar următoarele: ……………………………. str. cod numeric personal…………………………… ……………...... …….. de profesie ………………………………...... ……..... ora……… …. ap………....... …………………………………………....situat în ………….V......... ……………………………………………………………………………………………………………………………… ….... azi: ______________ Persoană abilitată SSM DECLARAŢIE Subsemnatul (a)……………………………………………………………... Viza angajatorului Exemplu de poză explicitată pentru dosar cercetare accident: Locul de unde a căzut victima Locul unde a căzut victima Model declaraţie la faţa locului: Anexa nr.. născut (ă) în localitatea…………………………………... (sector)………………………………..... etaj……...C........ ........ la locul de muncă………………… …………………………………………………………... fiul (fiica) lui………………………….. ce a avut loc în cadrul S. …………………………….... nr....... …………………….. nr.. Numele şi semnătura persoanelor care au efectuat cercetarea W.... ………… ………… ……………. şi în care a (au) fost implicat (implicaţi) numitul (numiţii)……………………………… ………………… …………………………………………………………. angajat la S..........C.. cu privire la evenimentul din data de…………………….. jud.........……………........

09. A căzut din cauză că platforma era umedă şi lunecoasă. Alba Telefon: 0745 123 103 Locul producerii evenimentului Sediul societăţii Alba Iulia. jud. Alba Telefon: 0745 123 103 Adresa: Alba Iulia. ACCIDENT Colectiv Nr.L Adresa: Alba Iulia.2009 Numele/funcţia persoanei care comunică: IONESCU Liviu Lucrător desemnat SSM JUDEŢUL ALBA LOCALITATEA ALBA IULIA Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul: S. de Din care victime decedaţi Invaliditate evidentă Individual Invaliditat e Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul: Victima efectua descărcarea materialelor din camion când a alunecat şi a căzut de pe platforma autoridicătoare a camionului lovindu-se la cap şi piciorul stâng. str. str. . MODEL S. jud.L. nr.C. 3.30 AM Data comunicării: 13. Teilor. MODEL S. Denumirea angajatorului la care este /a fost angajat accidentatul S. nr.2008 11. nr. 3.R.09. Teilor.R. 3. Alba Unitatea medicală la care a fost internat accidentatul: SMURD VICTIME Nume POPA Prenume Sergiu Ocupaţie: muncitor Vechime în ocupaţie: 3 Vechime la locul de muncă: 3 Vârsta: 24 Starea civilă: N Copii în întreţinere: 0 Alte persoane în întreţinere: 0 Nume Prenume Ocupaţie: Vechime în ocupaţie: Vechime la locul de muncă: Vârsta: Starea civilă: Copii în întreţinere: Alte persoane în întreţinere: INCIDENT PERICULOS: Nume Prenume Ocupaţie: Vechime în ocupaţie: Vechime la locul de muncă: Vârsta: Starea civilă: Copii în întreţinere: Alte persoane în întreţinere: Decizia de încadrare INV Nr/Data Deces Gr. str.C. jud.Exemplu fişa de comunicare a evenimentului FIŞA Nr. 1 Cod CAEN 4521 Data/Ora producerii 13. Teilor.

necăsătorit .Consecinţele accidentului (în cazul decesului se va menţiona data şi ora decesului): Victima s-a lovit la cap şi picior fiind transportată la spital cu ambulanţa Starea civilă: C – căsătorit D – divorţat N .

MODEL S.R.R. MODEL S.  POPESCU Ion – administrator S. Procesul verbal de cercetare va fi întocmit în 4 exemplare şi va fi înaintat precum urmează:  Casa judeţeană de pensii Timiş  I. Lugoj având în vedere: Legea 319 / 2006. împrejurările.L.  POPESCU Ion – administrator S.  DORIANU Cecilia – inspector SSM S. Doja. privind societăţile comerciale. CHELAR Doina Prin prezenta vă comunicăm că angajatul CHILTEŞ Sebastian de la S.C. în calitate de administrator al S. privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă.C.2007. a cărui victimă este PARASCHIV Eugen tinichigiu auto. Prezenta decizie s-a emis în 4 exemplare.06..R. Emit următoarea DECIZIE: Începând cu data prezentei decizii se constituie comisia de cercetare a evenimentului produs în data de 18.Exemplu notificare ITM de reluare a activităţii CĂTRE: INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ Corp control Securitate şi Sănătate în Muncă” În atenţia: inspector de muncă ing. Jud.R. ora 12 şi 40 minute.C. Timiş. la S.L. Gh.R.07. consecinţele şi responsabilităţile producerii evenimentului şi va întocmi procesul – verbal de cercetare propunând totodată măsuri pentru evitarea altor evenimente similare. Lugoj. Contractul de prestări servicii nr. PROTECT S. MODEL S.R.. 1054 din 20.C. aflat în ITM ca urmare a accidentului de muncă din data de 12.04.R.T. Gh. Comisia va analiza cauzele.R. str.  IONESCU Claudiu – lucrător desemnat SSM S.. locul de muncă: atelier de reparaţii auto al S.C.  IONESCU Claudiu – lucrător desemnat SSM S.. ora 14.. Nr.C.L. câte una pentru:  ITM Timiş  IONESCU Aurel – director general S. POPESCU Ion Administrator Exemplu decizie formare comisie cercetare accident Subsemnatul POPESCU Ion.2007. 90.C. Legea 31/1990.2007 Total zile concediu medical 60.90. MODEL S.C. societate cu sediul în Lugoj. Doja. PROTECT S. Legea 346/2002. Str. MODEL S. PROTECT S. Comisia este formată din:  IONESCU Aurel – director general S.R. Cercetarea va fi finalizată în termen de 5 zile.R. PROTECT S.L  S.R.2007.L. privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Timiş  S.00.L.L.07. republicată.C.L.C. Cu stimă. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de membrii comisiei.L.L.C.M. MODEL S.R.L.L.C. şi-a reluat activitatea începând cu data de 12.C. MODEL S. Nr.L. MODEL S.. POPESCU Ion Administrator . MODEL S.R.

boli profesionale. precum şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri. pentru prevenirea unor boli profesionale similare. responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare. menţionându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii. consultaţii medicale de specialitate. medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează în termen de 7 zile. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare. stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sănătate publică judeţeană. în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului .XXI. respectiv a municipiului Bucureşti. persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată. în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate. Semnalarea bolilor profesionale Bolile profesionale. se pot adresa. în procesul de muncă. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. după caz. cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice. cauzele îmbolnăvirii profesionale. de asemenea. Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Cercetarea bolii profesionale După primirea fişei de semnalare BP1. BOLILE PROFESIONALE ŞI BOLILE LEGATE DE PROFESIE Boala profesională este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. Intoxicaţia acută profesională se declară. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori. având în vedere ruta profesională. după caz. la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti. Medicul care suspectează o boală profesională completează fişa de semnalare BP1 şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii. conform competenţelor. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. cauzată de agenţi nocivi fizici. Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului verbal de cercetare a cazului de boală profesională. indiferent de specialitate şi locul de muncă. în scris. în vederea confirmării sau infirmării lor. Cercetarea se face în prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori. Afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt. a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. cât şi ca accident de muncă. în vederea precizării diagnosticului de boală profesională. respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul.

denumită în continuare fişa de declarare BP2. Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii. Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi. Raportarea bolilor profesionale Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs îmbolnăvirea. este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2. ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află agentul economic respectiv. c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Sănătăţii Publice. cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională. Declararea bolilor profesionale Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente: a) opisul documentelor din dosar. În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională. medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională. d) istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă). Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii. Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale. f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională. b) istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. prin fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2. e) document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională. medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise. completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2. nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată. g) copie de pe fişa de semnalare BP1. de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. după caz. cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2. precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică. Declararea bolilor profesionale se face de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea. şi anume copie de pe carnetul de muncă) şi. respectiv a municipiului Bucureşti. în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate. Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii. Cazurile de pneumoconioze. solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice. care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.de boală profesională. în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei. Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează angajatorului. la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate .

O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională. care se reactualizează lunar cu datele din fişele de declarare BP2.Publică Bucureşti. vibraţii. la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti. Bolile legate de profesiune nu se declară. efort (lombalgii. noxe chimice şi altele Microclimat nefavorabil. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. Structurile de medicina muncii din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene vor raporta cu o periodicitate anuală Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul respectiv. în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă. cât şi ca accident de muncă. temperatura şi radiaţii calorice crescute. Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor. zgomot. gaze iritante şi altele nespecifice Temperatură crescută. suprasolicitare neuropsihică şi altele Suprasolicitări fizice şi neuropsihice crescute şi altele Pulberi. 22 al HG 1425/2006. Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale reprezintă forul metodologic care asigură asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale. cervico-scapulalgii şi fizic crescut. Bolile legate de profesie Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. BOALĂ LEGATĂ DE PROFESIUNE Hipertensiune arterială Boala cardiacă ischemică Afecţiuni respiratorii cronice Afecţiuni digestive Afecţiuni osteo-musculoarticulare Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice FACTORI PROFESIONALI CAUZALI Zgomot. La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale. Intoxicaţia acută profesională se declară. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii.23 al HG1425/2006. cercetare şi evidenţă sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. efect altele) traumatic mecanic şi altele Zgomot. noxe chimice. vibraţii. postură incomodă. suprasolicitare neuropsihică şi altele . Lista bolilor profesionale ale căror declarare. Acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor. vibraţii. Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

Judeţul: 4. SRL SCS SNC RA OC1 3. Cod UNIC*: geografică: [__|__] [_____________________] [________________________] [__|__|__] *) În cazul instituţiilor publice (ex.Se completează conform ANEXĂ CLASIFICĂRI – CLASIFICARE 1 – Codul judeţului Cod judeţ**: [___|___] Nume Judeţ: _________________________ 3. socială. Forma Juridică:* SA *) Se va completa forma juridică bifându-se doar o singură căsuţă. Cod POŞTAL: [________________] 7. colective sau cu invaliditate cercetate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă Angajator Inspecţia. Etaj: 12.V. Denumire angajator: ADRESA SEDIULUI ANGAJATORULUI: 2. şi data – Se completează în cazul accidentelor mortale. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă): 1.XXII. DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă): 1. ITM: /data: accidentului: P. Sect.Muncii. Localizare 3.Fax: [__]___] [____________] 15.:  : Dacă accidentul a fost cercetat de ITM – completaţi codul şi numele acestuia. FORMULARUL PENTRU ÎNREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ A. Ap. [________/____a] **COD JUDEŢ .  ALT culturală. Dacă cercetarea a fost făcută de către Inspecţia Muncii – bifaţi căsuţa corespunzătoare B. primării) în locul Codului Unic se va înscrie Codul Fiscal.Interfon: [______] [_____] 17. ACCIDENTULUI DE MUNCĂ 2. Forma de proprietate: – Societate pe Acţiuni – Societate cu Răspundere Limitată – Societate în Comandită Simplă – Societate în Nume Colectiv – Regie Autonomă – Cooperativă meşteşugărească  OC2 – Cooperativă de consum  OC3 – Cooperativă de credit  SAG – Societate agricolă  OSL – Organizaţie cu Scop Lucrativ – Altă formă juridică (unitate economică.Interior: 18. obştească fără formă juridică expresă)  SCA Societate în Comandită pe Acţiuni  Proprietate obştească  Proprietate integral străină Filială:  Alte tipuri:          Capital social integral de stat Capital social de stat peste 50% . Nr. Dacă cercetarea a fost făcută de un agent economic – completaţi numele acesteia. accident la angajator – va fi completat de angajatorul care FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA înregistrează accidentul de muncă. Bloc: 16.Nr: [______] 9. Cine a efectuat cercetarea Nr.*: [_______] [___|___] [____/____/_______] * Nr. Tel. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI: 1. Adresă e-mail: [___________] [______] C.V. Strada: 8. P. Localitatea: 6.: 13. Accident la angajator*: [_____/_____/____] *Nr.: 10. Tip Angajator: Unitate principală:  Subunitate:  Sucursală:  Agenţie:  Punct de lucru:  Reprezentanţă:  2. Scara: 11. iar in cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie Codul Numeric Personal 5. ITM care ia în evidenţă accidentul: FIAM Nr.: 14.

şi 1-9 Diviziune 1  Necunoscut 9  [__|__| [__|__|__| angajaţi protecţie a: de angajaţi [__|__] Grupa: __] Clasa: __] Servicii Diviziune 10-49 CSSM Grupa: [__|__| Clasa: [__|__|__| 2   interne  a: angajaţi [__|__] __] __] 50Nr. Judeţul angajatorului tutelar [__|__] [_____________] D.ec.Activitatea economică principală*: 6. locul/punctul de muncă) F. CNP/CUI angajator tutelar: __] 6.Capital social privat peste 50% Capital social integral privat românesc sau românesc şi străin Proprietate cooperatistă 4. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (unde s-a produs accidentul de muncă): 1. Grupă respectiv Clasă conform codificărilor CAEN E.Activ. 6. Dimensiunea intreprinderii : Diviziunea: [__|__] [__|__|__] __] 4. Cod numeric personal: 4. Nr. în care este impl. Denumire angajator tutelar:  Proprietate publică de interes naţional şi local    Alte tipuri de capital  [_____________________________ 5. Judeţul: 1. Numele: 2. Localitate: Strada: Nr: Domiciliu: Bloc: Scara: Etaj: Seria: [_____] Nr: Ap : Tel: Judetul: 2. Statut profesional: [_______________________ [______________________ 7. Locul producerii accidentului: (Completaţi locul unde s-a produs accidentul precizând compartimentul funcţional unde a avut loc acesta (secţia. de prev. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ACCIDENTATE: 1.*: 500 Diviziune Grupa: [__|__| Clasa: [__|__|__| 0 angajaţi 0  Angajaţi sau 5  a: mai mult [__|__] __] __] Nr. Prenumele (Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate) [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 3.Organizarea activit. angajaţi : [__|__|__|__| a: __] [__|__] __] __] 3. atelierul.lucr. Carnet Muncă : 8. Vârsta persoanei accidentate: ___] [__|__] (Înscrieţi codul numeric personal din actul de identitate al accidentatului) 5. economice ale ag.Alte activit.ec.desem Servicii Diviziune Grupa: [__|__| Clasa: [__|__|__| 249angajaţ 3   externe  naţi a: i [__|__] __] __] Asumare de către angajator Diviziune [__|__| [__|__|__| 250-499 4 Grupa: Clasa:   a: [__|__] __] __] angajaţi *) Se vor completa codurile de Diviziune. Cod UNIC*: [_______________________________________] [__|__] [____________________] (*Pentru angajator persoană fizică în locul Codului UNIC se va înscrie Codul Numeric Personal) 4. accidentatul*: Grupa: Clasa: [__|__|__| 5. Denumire angajator: 3.Contract de asigurare nr: _] __] INSPECTIA MUNCII 312 .Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program de lucru – parţial 000 – Formă de încadrare în muncă necunoscută   . DATE DESPRE ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă): Diviziune Grupa: [__|__| Clasa:[__|__|__| 2.

Persoană cu handicap  (Poziţia 13 se bifează numai dacă este cazul) [___|___|___|___|___| ___] (Codificare conform COR) G.Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program de lucru – nespecificat  322 . Data terminării incapacităţii: ziua: luna: anul: [__|__] [__|__] ___] [__|__|__] 5. Sex: F:  M:  13.Cetăţenii din afara UE  Cetăţenie: 12.Lucrător în regim de lucru temporar şi cu program de program de lucru (complet/timp parţial)  lucru – complet nespecificate 301 .Lucrător în regim de lucru temporar. dar cu program de lucru complet 302 . Ziua din 3. accidentaţi ACCIDENT: [_____] [_____] 2. dar cu program de lucru parţial 310 . Nr.100 – Lucrător pe cont propriu  320 . 0-Necunoscută  1-Română  2-Alte cetăţenii din UE  3. Data producerii accidentului: ziua: luna: anul: [___|___|___| [__|__] [__|__] ___] 2. Vechime la locul de muncă (data încadrării la locul de muncă): ziua: anul: __] __] ___] H.Lucrător în regim de lucru nespecificat. DATE DESPRE ACCIDENT: 1. (Bifaţi căsuţa corespunzătoare stării civile) aflate în întreţinere) 11. de schimburi: 3. Din care câte zile de spitalizare? cumulate: [________] 7. FEL Individual Din care decedaţi  Colectiv  Nr. Vechime în ocupaţie (data primei încadrări în ocupaţie): ziua: [__| luna: [__| anul: [___|___|___| __] __] ___] [__| luna: [__| [___|___|___| 7. Nr. Modalitate de terminare a ITM: Reluare activitate:  Deces:  Invaliditate: (În cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE – se vor completa informaţiile de la poziţia 8)  . copiilor minori şi a altor pers.Lucrător în regim de lucru temporar şi cu program de lucru – parţial  400 – Lucrător familial neremunerat  500 – Ucenic 311 – Lucrător în regim de lucru permanent şi cu program  900 – Alt statut profesional  de lucru – complet (Bifaţi căsuţa corespunzătoare Statutului Profesional al persoanei accidentate) 9. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI: 1. dar cu program de  lucru – nespecificat     300 – Lucrător în regim de lucru (permanent/temporar) şi cu 321 . săptămână*: [__] [__|__] Schimbului*: [__|__] * (Completaţi în clar şi codificat – valori de la 1 la 7) * (Valori de la 00 la 23) * (Valori de la 01 la 24) I. Data începerii incapacităţii ziua: luna: anul: [__|__] [__|__] ___] [___|___|___| 4. Pers. zile Incapacitate Temporară de Muncă (ITM) 6. Civilă: Căsătorit(ă):  Necăsătorit(ă):  Divorţat(ă):  Văduv(ă):  10. zile lucrătoare pe săptămâna la angajator [__] (Precizaţi câte zile lucrătoare are săptămâna de lucru la angajator) 5. St. Ora din zi*: 4.Lucrător în regim de lucru nespecificat. în întreţinere: copii: [__] alte: [__] (Completaţi nr. INFORMAŢII DESPRE PERSOANA ACCIDENTATĂ: 1. Ora de la încep. Ocupaţia accidentatului: (Denumirea în clar a ocupaţiei pentru care este angajat – conform COR) 2. Nr. Nr. Vechime în muncă (data primei încadrări): ziua: [__| luna: [__| anul: [___|___|___| __] __] ___] 6. TIP ACCIDENT: INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ:  MORTAL:  [___|___|___| 3. total ore de lucru: ≤ 6 ore:  8 ore:  12 ore:  > 12 ore:  [__] 4.

Alte tipuri de inec şi asfixiere  necunoscută/nespecificată 010–Răni şi leziuni superficiale  052-Leziuni interne  090-Efecte ale sunetului.9. multiple părţi afectate 19-Cap. nespecificate  71-Întregul corp 78-Multiple părţi ale corpului  afectate    .II 43-Zona pelviană şi abdominală. inclusiv spinare şi coloana vertebrală din zona superioară 29-Gât. Efectul asupra organismului (Tipul leziunii): 000-Tip de leziune  051-Contuzii şi răni intracraniale  089. luminii 020-Fracturi de os  062-Arsuri chimice  şi radiaţiilor  021-Fracturi închise  063-Degerături  101-Insolaţii  069. DATE DESPRE EFECTELE ACCIDENTULUI DE MUNCĂ: 1.Alte tipuri de otrăviri şi infecţii  111-Şocuri în urma agresiunilor şi ameninţărilor  039-Alte tipuri de dislocaţii şi  080-Inec şi asfixiere  112-Şocuri traumatice  luxaţii 040-Amputări (pierderea unei  081-Asfixiere  119-Alte tipuri de şocuri  părţi a 082-Leziuni provocate de înec necorpului)  120. Grad INVALIDITATE: GR. inclusiv genunchi         8. decizie [________ Data: [____/_____/_________ INV: ] _] (Se vor bifa căsuţele corespunzătoare situaţiei accidentatului / Data emiterii deciziei de INVALIDITATE are forma: zz / ll / aaaa) J. Localizarea leziunii (Partea de corp rănită): 00-Partea de corp rănită. vibraţiilor şi  061-Arsuri termice  presiunii  superficiale 100-Efecte ale temperaturilor extreme.Alte tipuri de arsuri şi 022-Fracturi deschise  degerături  102-Efecte ale radiaţiilor (ne-termice)  029-Alte tipuri de fracturi  070-Otrăviri şi infecţii  103-Efecte ale temperaturilor scăzute  030-Dislocaţii.  50-Extremităţi superioare  multiple părţi afectate  51-Umeri  52-Braţe. inclusiv organele  din zonă  63-Gleznă  48-Trunchi. vibraţiilor şi presiunii  059-Alte tipuri de contuzii şi leziuni 011–Leziuni superficiale  interne  091-Pierderi acute de auz  012-Răni deschise  060-Arsuri şi degerături  092-Efecte ale presiunii (barotraume)  019-Alte tipuri de răni şi leziuni 099. luxaţii şi 109-Alte efecte ale temperaturilor extreme.corespunzător efectului pe care l-a avut accidentul asupra organismului)    2.Alte efecte ale sunetului.Răni multiple  mortal prin 999-Alte leziuni specificate. alte părţi nemenţionate mai sus 20-Gât. vase şi nervuri craniene 12-Zona feţei 13-Ochi 14-Urechi 15-Dinţi 18-Cap. multiple părţi afectate  64-Laba piciorului  49-Trunchi. inclusiv spinare şi coloana vertebrală din zona superioară 21-Gât.I GR. Nr. inclusiv coate  53-Mână  54-Degete  55-Incheietura mâinii  69-Extremităţi inferioare.  071-Otrăviri acute   tensionări ale muşchilor luminii şi radiaţiilor 031-Dislocaţii şi subluxaţii  072-Infecţii acute  110-Şocuri  032-Luxaţii  079.I Gr. alte părţi nemenţionate mai sus  65-Degete 68-Extremităţi inferioare. nespecificată 10-Cap 11-Cap. coaste. creier. neincluse între cele 050-Contuzii şi răni interne submersie   de mai sus (Bifaţi o singură căsuţa . alte părţi  nemenţionate mai sus 70-Întreg corpul şi multiple  părţi. inclusiv legătura cu  umerii  42-Coşul pieptului inclusiv organele din zonă  60-Extremităţi inferioare  61-Şold şi legăturile cu şoldul  62-Picior. alte părţi nemenţionate mai sus  40-Trunchi şi organe 41-Cutia toracică.

30-Spate. sosele. piscine 024 Constructii . DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI: 1. piloni. etc. alte părţi nemenţionate  mai sus  vertebrală din zona inferioară 39-Spate. Persoana accidentată a fost victima unui accident de circulaţie 13. fabricã. etc.   autobuz. sãli de gimnasticã. Punctul de lucru: 0-Nespecificat  obişnuită  2-P-ctul de lucru ocazional sau mobil.subterane  082  neacoperite. persoana accidentată era: instruită: insuficient instruită:  neinstruită:  4. zone forestiere .) Zone asimilate locurilor publice. excavatii. în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu (Bifaţi căsuţele corespunzătoare) 1-P-ctul de lucru obişnuit. piscine 023  081  exploatãri miniere si cariere de piatrã) acoperite Zone neacoperite(în aer liber)– stadioane.nespecificatã 062 publice (toate tipurile: tren.  inferioară nemenţionate mai sus 31-Spate. anexe.Alte părţi rănite ale coloana vertebrală din zona  58-Extremităţi superioare. multiple părţi afectate  corpului. piste pentru cursele de masini  Alte grupuri 060 de tipul Medii de lucru nementionate mai 012 Zona de întretinere. grãdini private  Alte grupuri 070 de tipul Medii de lucru nementionate mai 021 Constructii – clãdiri în constructie  079  sus Constructii – clãdiri în demolare. parcãri.pe / peste apã  089  sus Zone aeriene. atelier  063 linii de tren. piste de aterizare. deplasare în interes  9-Alt tip de punct de lucru  de serviciu 15. Accidentul a avut loc în timpul unei activităţi cultural sportive 9.nespecificate  Alte grupuri 010 de tipul Medii de lucru 019  071 Locuinte private  nementionate mai sus 020 Constructii. masinã. ateliere de reparatii  069 sus  013 Depozite. dar cu acces restictionat: 011 Zona productivã. Persoana accidentată trebuia să poarte / utilizeze echipament de  dacă DA – utiliza echipamentul de protecţie? protecţie? 5. etc. Mediul de muncă (de lucru): (Bifaţi căsuţa corespunzătoare mediului de muncă – de lucru) Zone publice deschise (autostrãzi. alte părţi nemenţionate  mai sus (Bifaţi o singură căsuţa . persoana accidentată acţiona: singură:  împreună cu alţi participanţi: 3.sãli de sport.) Mijloace de transport – terestre sau feroviare – private sau 010 Zonã industrialã. terase. reparatii.nespecificate  080  întretinere Exploatãri miniere. platforme suspendate  092  piscicole. inclusiv spinare şi 99. exclusiv pãrtile din constructii 026 Constructii – în medii cu presiune ridicatã  090  nespecificate Alte grupuri 020 de tipul Medii de lucru 029 Zone la înãltime – fixe (acoperisuri. Accidentatul se afla în perioadă de testare profesională în vederea angajării 11.nespecificate . încãrcare/descãrcare  070 Locuinte .corespunzător localizării leziunii) K. Pentru activitatea desfăşurată. exploatãri miniere nespecificate  072 Parti cu caracter public al unor clãdiri. piste de ski Alte grupuri 080 de tipul Medii de lucru nementionate mai 025 Constructii . Victima efectua activitatea respectivă în mod: curent:  ocazional:  excepţional:  2. Accidentatul a fost victima unei agresiuni. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol 7. ferme 030 Zone la înãltime – stâlpi. sãli de 000 Nu existã informatii   061 asteptare ale gãrilor si aeroporturilor.)  091  nementionate mai sus Ferme de crestere a animalelor. În cadrul activităţii efectuate. Accidentul a avut loc în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării 8. Persoana accidentată a fost victima unui accident de traseu 12. inclusiv spinare şi coloana 59-Extremităţi superioare. unitatea locală 14. Accidentul a avut loc în urma unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvare: de vieţi  de bunuri 6. 022 Zone sportive . santuri (inclusiv Zone acoperite . Accidentul a avut loc în timpul unei vizite organizate la o persoană fizică / juridică 10.

031 032 033 034 035 036 039 040 041 042 043 044 049 050 051 059

Ferme de crestere a animalelor Ferme - imaşuri Ferme - livezi Zone forestiere Ferme piscicole, pescuit, culturi acvatice (construite artificial) Grãdini, parcuri, grãdini botanice, grãdini zoologice Alte grupuri 030 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus Arii de activitate tertiare, birouri, zone de distractie, divertisment - nespecificate Birouri, sãli de sedintã, bibliotecietc.

 093  099  100  101  102  103  109  110  111 112 119 120 121 122

Zone aeriene – bordul avioanelor Alte grupuri 090 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus Zone subterane, exclusiv pãrtile din constructii nespecificate Zone subterane – tuneluri(rutiere, feroviare, metrou) Zone subterane – mine Zone subterane - canale/canalizare Alte grupuri 100 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus, exclusiv pãrtile din constructii

      

Pe/peste apã, exclusiv pãrtile din constructii - nespecificate Mãri si oceane – aboard all types of vessels, platforms, ships,  boats, barges Lacuri, râuri, porturi – bordul tuturor tipurilor de vase,  platforme, vapoare, bãrci, barje Alte tipuri 110 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus,  exclusiv pãrtile din constructii Medii cu presiune ridicatã, exclusiv pãrtile din constructii  nespecificate Medii cu presiune ridicatã– sub apã (sãrituri) Medii cu presiune ridicatã - camere Alte grupuri 120 de tipul Medii de lucru nementionate mai sus, exclusiv pãrtile din constructii Alte Medii de lucru nespecificate sau neincluse în clasificare   

Institutii de învãtãmânt, scoli, scoli secundare,  colegii, universitãti, crese, asistentã medicalã Zone diverse(inclusiv strãzile cu spatii  comerciale) Restaurante, zone de petrecere a timpului liber, zone de vizitã temporarã(inclusiv muzee, sãli de  auditie, stadioane, etc.) Alte grupuri 040 de tipul Medii de lucru  nementionate mai sus Institutii de sãnãtate - nespecificate  Institutii de sãnãtate, spitale, case de sãnãtate

 129

INSPECTIA MUNCII

Alte grupuri Other group 050 de tipul Medii de  999  lucru nementionate mai sus 060 Zone publice - nespecificate  (Bifaţi căsuţa corespunzătoare activităţii specifice desfăşurate în momentul 16. Activitatea desfăşurată: accidentării) Alte activitãti 30 de tipul Activitate desfãsuratã 00 Nu existã informatii   39 nespecificatã mai sus Productie, fabricare, procesare, depozitare – toate tipurile 10   40 Activitãti intelectuale – nespecificate - nespecificate 11 Productie, fabricare, procesare – toate tipurile  41 Servicii publice de ajutor si asistentã cãtre publicul larg  Activitãti intelectuale – activitãti didactice, procesare 12 Depozitare - toate tipurile   42 de date, muncã de birou, organizare, conducere Alte grupuri 10 de tipul Activitate desfãsuratã nespecificatã Activitãti comerciale - cumpãrare, vânzare si sevicii 19   43 asociate mai sus Alte activitati 40 de tipul Activitate desfãsuratã 20 Excavatii, Constructii, Repatii, Demolãri - nespecificate   49 nespecificatã mai sus Alte activitati relationate acivitãtilor codificate 10, 21 Excavatii   50 20, 30 and 40-nespecificate Punerea în functiune, pregãtirea de lucru, instalarea, 22 Constructii – constructia clãdirilor   51 montarea, dezasamblarea instalatiilor Constructii – constructii civile, infrastructuri, sosele, poduri, 23   52 Întretinerea, repararea, ajustarea baraje, porturi Remodelare, reparatii, extensii, lucrãri întretinere a Curãtarea zonei de lucru, a masinilor - industrial sau 24   53 manual constructiilor – toate tipurile de constructii 25 Demolãri – toate tipurile de constructii   54 Conducerea generalã, de toate tipurile Monitorizarea, inspectia proceselor de productie, a Alte grupuri 20 de tipul Activitate desfãsuratã nespecificatã 29  55 mijloacelor de transport, echipamentelor – cu sau fãrã  mai sus echipamente de motorizare Activitãti agricole, forestiere, horticole, piscicole, creşterea Alte grupuri 50 de tipul Activitate desfãsuratã 30   59 nespecificatã mai sus animalelor-nespecificate Activitãti sportive, artistice si de miscare 31 Activitãti agricole – cultivarea suprafetelor agricole   60 nespecificate

Activitãti de miscare, inclusiv la bordul mijloacelor de   61 transport 33 Activitãti agricole – cresterea animalelor   62 Activitãti sportive, artistice Alte grupuri 60 de tipul Activitate desfãsuratã 34 Activitãti forestiere   69 nespecificatã mai sus Alte “Activitãti desfãsurte” neprezentate în 35 Pisciculturã, pescuit   99 clasificarea de mai sus (Bifaţi căsuţa corespunzătoare acţiunii fizice efective desfăşurate 17. Acţiune fizică efectivă: de accidentat) 00 Nu existã informatii  45 Deschiderea, închiderea (unei cutii, pachet, colet)  10 Operare mecanicã - nespecificatã 46 Turnarea, umplerea, udarea, vopsirea, golirea   11 Pornirea, oprirea masinii de lucru  47 Deschiderea, împingerea  Alimentarea, descãrcarea masinii de lucru  49 Alte grupuri 30 de tipul acţiune fizicã efectivã 12  nespecificatã mai sus 13 Monitorizare, operarea sau conducerea masinii  50 Ducerea obiectelor în mânã - nespecificatã  Alte grupuri 10 de tipul Acţiune fizicã efectivã nespecificatã  Verticalã - ridicarea, ridicarea, coborârea unui obiect 19 51  mai sus Activitãti cu instrumente de mânã – nespecificate  52 Orizontalã - tragerea, împingerea, rostogolirea unui 20  obiect 21 Activitãti cu instrumente de mânã, actionate manual  53 Transportarea unei încãrcãturi – de cãtre o persoanã  Activitãti cu instrumente de mânã, motorizate Alte grupuri 40 de tipul Acţiune fizicã efectivã  59 22  nespecificatã mai sus Alte grupuri 20 de tipul Acţiune fizicã efectivã nespecificatã  Mutarea obiectelor - nespecificatã 29 60  mai sus Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de  Mers, alergare, urcare, coborâre, etc. 30 61  lucru - nespecificatã Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de  Intrare, iesire 31 62  lucru - mobile si motorizate Conducerea mijloacelor de transport sau a echipamentelor de  Sãrituri 32 63  lucru - mobile si nemotorizate 33 Pasager la bordul unui mijloc de transport  64 Târâre, cãtãrare, etc.  Alte grupuri 30 de tipul Acţiune fizicã efectivã nespecificatã  Ridicare, asezare(pe scaun) 39 65  mai sus 40 Mânuirea obiectelor - nespecificatã  66 Înot, scufundare  Tinerea, apucarea, plasarea – pe nivel orizontal 41  67 Mutare  Strângerea, îndoirea, ruperea, refacerea, desurubarea, rotirea  Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizicã efectivã 42 69  nespecificatã mai sus 43 Fortarea, agãtarea, ridicarea, asezarea- pe o pozitie verticalã  70 Prezentã - nespecificatã   99 Alte grupuri 50 de tipul Acţiune fizicã efectivã 44 Aruncarea, bruscarea nespecificatã sau neprezentatã în clasificarea de mai sus  18. Agentul material al Acţiunii Fizice Efective (echipamentul de (Se va completa în clar şi codificat agentul material al muncă): Acţiunii Fizice Efective) [__|__|__|__|__|__|__| Cod: __] 32 Activitãti agricole - legumiculturã, horticulturã 19. Abaterea (Acţiunea Generatoare): (Bifaţi căsuţa corespunzătoare abaterii - acţiunea generatoare) 00Nu existã informatii 49Alte grupuri 40 de tipul Abatere nespecificatã mai sus  Abaterea cauzatã de probleme electrice, explozii, Alunecarea- împiedicarea si prãbusirea unei persoane 10  50 nespecificate incendii – nespecificatã Probleme electrice datoritã deteriorãrii echipamentului 11  51Prãbusirea persoanei – la un nivel inferior pozitiei anterioare – contact indirect Alunecarea - împiedicarea si prãbusirea persoanei – la acelasi 12 Probleme electrice – contact indirect  52 nivel 13 Explozii  59Alte grupuri 50 de tipul Abatere nespecificatã mai sus Miscarea corpului conducând la leziuni externe 14 Incendii  60 nespecificate 19 Alte grupuri 10 de tipul Abatere nespecificatã mai sus  61Cãlcarea pe un obiect ascutit Abaterea prin inundare, rãsturnare, scurgere de 20  62Asezare a în genunchi, asezarea pe scaun, înclinarea vapori, emisii de gaze – nespecificatã        

21 Stare solidã - inundare, rãsturnare  Stare lichidã - scurgere, înnoroire, curgere, împroscare, 22  stropire Stare gazoasã - vaporizare, aerosoli, formatiuni 23  gazoase Material pulverizant - fum, praf/particule în 24  suspensie/emisii 29 Alte grupuri 20 de tipul Abatere nespecificatã mai sus  Spargerea, explozia, crãparea, alunecarea, 30 prãbusirea, dãrâmarea Agentului material  nespecificate 31 Spargerea materialului - la zona de contact  Explozia - ce cauzeazã crãparea (pentru lemn,sticlã, 32  metal, piatrã, plastic, altele) Alunecare, prãbusire, dãrâmare a Agentului material 33  (asupra victimei) Alunecare, prãbusire, dãrâmare a Agentului material 34  (tras de victimã) Alunecare, prãbusire, dãrâmare a Agentului material – 35  aflat la nivelul victimei 39 Alte grupuri 30 de tipul Abatere nespecificatã mai sus  Pierderea controlului (total sau partial) asupra masinii, mijloacelor de transport sau echipamentelor 40  de lucru, instrumentelor actionate manual, obiectelor, animalelor – nespecificate 41

63Agãtarea sau cãrarea pe moment a unui obiect 64Miscãri necoordonate, actiuni nesincronizate 69Alte grupuri 60 de tipul Abatere nespecificatã mai sus

  

70Miscarea corpului conducând la leziuni interne - nespecificate  71Urcarea, cãrarea, ridicarea în picioare 72Împingerea, tragerea 73Asezarea, ridicarea 74Rotirea, învârtirea 75    

Cãlcarea gresitã, rãsucirea piciorului sau a cãlcâiului, alunecare  fãrã prãbusire    

79Alte grupuri 70 de tipul Abatere nespecificatã mai sus Socul, înghetul, violenta, agresiunea, amenintarea – nespecificate 81Socul, înghetul 80 82 Violenta, agresiunea, amenintarea – între angajatii companiei aflati sub autoritatiea companiei angajatoare

Violenta, agresiunea, amenintarea – din partea altor companii Pierderea controlului (total sau partial) – al masinii  83 asupra victimelor care îsi îndeplinesc sarcinile de lucru (soferii  (inclusiv pornirea nedoritã) sau al materialului de lucru mijloacelor de transport, etc.) Pierderea controlului (total sau partial) - asupra 42 masinii, mijloacelor de transport sau echipamentelor  84Agresiunea, atacul – unui animal  de lucru, (motorizate sau nu) Pierderea controlului (total sau partial) – asupra Prezenta victimei sau a unei terte persoane în postura de a crea 43 instrumentelor de lucru (motorizate sau nu) sau asupra  85  un pericol pentru ea însãsi, sau o altã posibilitate materialului continut de instrumentul de lucru Pierderea controlului (total sau partial) – asupra 44  89Alte grupuri 80 de tipul Abatere nespecificatã mai sus  obiectului (mutat, mânuit, etc.) Pierderea controlului (total sau partial) – asupra unui 45  99Alte abateri neprezentate în clasificarea de mai sus  animal 20. Agentul material al ABATERII (echipamentul de muncă): (Se va completa în clar şi codificat agentul material al ABATERII) [__|__|__|__|__|__|__| Cod: __] 21. Contact – Modalitatea de rănire: 00 Nu existã informatii  (Se va completa în clar şi codificat tipul de contact – modalitatea de rănire) 45 Coliziune – cu un obiect, inclusiv vehicule - coliziune cu o  persoanã (victima fiind în miscare) 49 Alte grupuri 40 de tipul Contacte – Modalitãti de rãnire  nespecificate mai sus 50 Contact cu un Agent Material ascutit, cu vârf, contondent -  nespecificat 51 Contact cu un Agent Material ascutit(cutit, lamã, etc.)  52 Contact cu un Agent Material cu vârf ascutit (cui, instrument  ascutit, etc.) 53 Contact cu un Agent Material greu sau contondent  59 Alte grupuri 50 de tipul Contacte – Modalitãti de rãnire  nespecificate mai sus 60 Capcane, cãzãturi - Nespecificate  61 Capcane, cãzãturi - în  

10 Contactul electric, termic, sau cu substante nocive –  nespecificat 11 Contact indirect cu arc electric, scânteie, fulger(pasiv)  12 Contact direct cu curentul electric (electrocutare) 13 Contact cu flacãrã sau cu obiecte sau medii fierbinti sau arzând 14 Contact cu obiecte sau medii reci sau înghetate 15 Contact cu substante nocive – pe cale nazalã sau bucalã, prin inhalare 16 Contact cu substante nocive - pe/prin piele sau ochi 17 Contact cu substante nocive – pe cale digestivã prin înghitire 19 Alte grupuri 10 de tipul Contacte – Modalitãti de      

 62 Capcane, cãzãturi - sub

rãnire nespecificate mai sus 20 Inundare, acoperire, învãluire – nespecificate 21 Inundare cu lichid 22 Acoperire cu un corp solid

 63 Capcane, cãzãturi - între  64 Un membru, mânã, sau deget rupt, sau tãiat(amputat)  69 Alte grupuri 60 de tipul Contacte – Modalitãti de rãnire nespecificate mai sus 23 Învãluit în, înconjurat de particule gazoase sau arzând  70 Leziuni fizice sau mentale – nespecificate în aer 29 Alte grupuri 20 de tipul Contacte – Modalitãti de  71 Leziuni fizice – ale sistemului muscular rãnire nespecificate mai sus 30 Impact orizontal sau vertical cu obiecte stationare  72 Leziuni fizice – din cauza radiatiilor, zgomotului, luminii sau (victima fiind în miscare) - nespecificate presiunii 31 Miscare verticalã, prãbusire pe/sau frontal(rezultând o  73 Socuri sau presiuni mentale cãzãturã) 32 Miscare orizontalã, prãbusire pe/sau frontal

      

 79 Alte grupuri 70 de tipul Contacte – Modalitãti de rãnire  nespecificate mai sus 39 Alte grupuri 30 de tipul Contacte – Modalitãti de  80 Muscãturã, zgârieturã, etc. (provocate de cãtre un animal  rãnire nespecificate mai sus sau de om) - nespecificate 40 Coliziune cu un obiect în miscare - nespecificat  81 Muscãturã  41 Coliziune – cu un obiect în zbor  82 Întepãturi provocate de insecte sau de pesti  42 Coliziune – cu un obiect în cãdere  83 Lovituri, muscãturi, strangulãri  43 Coliziune – cu un obiect în balans 89 Alte grupuri 80 de tipul Contacte – Modalitãti de rãnire   nespecificate mai sus 44 Coliziune – cu un obiect în rotatie,miscare, obiecte  99 Alte Contacte – Modalitãti de rãnire neprezentate în  transportate, vehicule clasificarea de mai sus (Se va completa în clar şi codificat agentul material 22. Agentul material al CONTACTULUI – Modalităţii de rănire: al CONTACTULUI) [__|__|__|__|__|__|__| Cod: __] 23. CAUZE a. CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT 00-* – CAUZE DEPENDENTE DE EXECUTANT * - nespecifice 01- Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare 02- Neefectuare la timp de operaţii indispensabile securităţii muncii 03- Efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre 04- Efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări etc. 05- Efectuare necorespunzătoare de asamblări 06- Efectuare necorespunzătoare de reglaje 07- Utilizare necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie 08- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalaţii, maşini / utilaje 09- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a întreruperii funcţionării instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor 10- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a alimentării cu curent electric sau fluide 11- Efectuare, în afara sarcinilor de muncă a opririi alimentării cu curent electric sau fluide 12- Expunere, în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar 13- Comunicări accidentogene prin conţinutul lor 14- Comunicări accidentogene prin defecţiunile transmiterii 15- Căderi la acelaşi nivel prin dezechilibrare 16- Căderi la acelaşi nivel prin alunecare 17- Căderi la acelaşi nivel prin antrenare 18- Căderi la acelaşi nivel prin împiedicare 19- Căderi de la înălţime prin păşire în gol 20- Căderi de la înălţime prin dezechilibrare 21- Căderi de la înălţime prin alunecare 22- Căderi de la înălţime prin antrenare 23- Căderi de la înălţime datorită reacţiilor  spontane inadecvate în caz de pericol          24- Prezenţa la lucru sub influenţa alcoolului  25- Prezenţa la lucru în stare de oboseală 26- Prezenţa la lucru sub influenţa unor  medicamente 27- Prezenţa la lucru sub influenţa unor stări  emoţionale puternice 28- Prezenţa la lucru cu anihilarea bruscă a  capacităţii funcţionale 29- Prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice  necorespunzătoare datorate altor cauze               

b. CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE PRODUCŢIE 00- * – CAUZE DEPENDENTE DE MIJLOACELE DE  61- Pericol de electrocutare la tensiune de pas PRODUCŢIE * - nespecifice 62- Vibraţii excesive ale sculelor, utilajelor, elementelor 30- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin alunecare  de construcţie datorate curentului electric

 

31- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin rostogolire/rulare 32- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin răsturnare 33- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin cădere liberă 34- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin scurgere 35- Deplasări sub efectul gravitaţie prin deversare 36- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin surpare 37- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin prăbuşire 38- Deplasări sub efectul gravitaţiei prin scufundare 39- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în funcţionare normală 40- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor,declanşate contraindicat 41- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, întrerupte contraindicat 42- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a declanşării (pornirii) 43- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a întreruperii (opririi) 44- Mişcări ale maşinilor, mecanismelor, în condiţii de imposibilitate a dozării 45- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, devieri de la traiectoriile normale (ex: ale pieselor în mişcare, ale mijloacelor de transport) 46- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, balans 47- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, recul (ex: al unui furtun, al unei manivele) 48- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, şocuri excesive la pornire sau oprire 49- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, desprinderea şi proiectarea de corpuri, particule (ex: la polizare) 50- Mişcări funcţionale şi disfuncţionale, jet, erupţie (materiale lichide, gazoase sau pulverulente) 51- Obiecte sau suprafeţe înţepătoare 52- Obiecte sau suprafeţe cu muchii tăioase 53- Obiecte sau suprafeţe abrazive 54- Obiecte sau suprafeţe alunecoase 55- Obiecte sau suprafeţe adezive 56- Obiecte sau suprafeţe cu denivelări 57- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi ridicate 58- Corpuri sau suprafeţe cu temperaturi scăzute 59- Pericol de electrocutare directă 60- Pericol de electrocutare indirectă

 63- Explozii datorate curentului electric  64- Implozii datorate curentului electric  65- Incendii datorate curentului electric  66- Flăcări-flame datorate curentului electric  67- Contact sau manipulare substanţe toxice  68- Contact sau manipulare substanţe caustice  69- Contact sau manipulare substanţe inflamabile  70- Contact sau manipulare substanţe explozive  71- Contact sau manipulare culturi de bacterii  72- Contact sau manipulare culturi de viruşi  73- Contact sau manipulare culturi de richeţi  74- Contact sau manipulare culturi de spirocheţi  75- Contact sau manipulare culturi de ciuperci  76- Contact sau manipulare protozoare  77- Contact sau manipulare plante periculoase  78- Contact sau manipulare animale periculoase  79- Poziţii de lucru forţate sau vicioase 80- Contactul prelungit cu apa (prezenţa în obiectul  muncii sau în spaţiul de lucru)  81- Efort static mare (prin intensitate şi/sau durată) 82- Dificultatea efectuării mişcărilor şi riscul contactelor  periculoase legate de spaţiul de muncă  83- Forţă fizică excesivă  84- Viteză de execuţie excesivă  85- Subsolicitare fizică (ex.: în sarcina de supraveghere) 86- Suprasolicitare senzorială (ex.: asamblări de piese  mici) 87- Distribuţia excesivă a atenţiei în condiţii de ritm  impus (ex.: activitate de dispecerat)  88- Monotonia muncii 89- Luarea unor decizii (dificile şi de mare răspundere) în  timp limitat  90- Precizie mare a mişcărilor în spaţiu şi/sau în timp  91- Alte cauze 

                            

c. CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCĂ 000- * – CAUZE DEPENDENTE DE SARCINA DE MUNCĂ * - nespecifice 092- Omisiuni în prestabilirea operaţiilor de muncă 093- Erori în prestabilirea operaţiilor de muncă 094- Repartizare executant cu pregătire profesională necorespunzătoare pe locurile de muncă 095- Repartizare executant cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 096- Repartizare executant cu incompatibilităţi psiho-fiziologice faţă de cerinţele locului de muncă 097- Admiterea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare 098- Tolerarea abaterilor de la disciplina tehnologică 099- Tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitatea muncii 100- Neasigurarea corelării şi/sau coordonării unor operaţii de muncă desfăşurate în cadrul unor lucrări complexe 101- Admiterea desfăşurării lucrului cu mijloace de producţie necorespunzătoare 102- Amplasarea necorespunzătoare a mijlocului de producţie 103- Neasigurarea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a mijloacelor de producţie

            

INSPECTIA MUNCII

Temperatura aerului ridicată  137.Gaze. aerosoli.Pulberi.Potenţial electrostatic  160.Activitate în condiţii de izolare socială 133.Relaţii neprincipiale între membrii colectivului 132. etc.Gaze.Viteza curenţilor de aer  141.Viscol specifice 108.Pâlpâire  151.Mediu extraterestru 129.Viruşi 118.Radiaţii infraroşii (calorice)  152.Relaţii neprincipiale între şef şi subaltern 131.Radiaţii electromagnetice cu frecvenţă înaltă.Zgomot excesiv  146.Radiaţii ionizante alfa  157. vapori toxici 112.*CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCĂ*.Avalanşe 110.Ciuperci 121.Microunde  154.gaze.Alunecări. radiaţii.Altitudini mari 125.) 106. vapori caustici 113.Radiaţii ionizante betta  158.Spirocheţi 120.surpări. gaze.Stări de panică 134.Radiaţii ultraviolete  153.104. aerosoli.Umiditatea aerului ridicată  139.Orbire directă sau prin reflexie  150.Nivel de iluminare scăzut  148.Bacterii 117.Mediu subacvatic joasă 127.Presiune scăzută a aerului  143.Pulberi.Ultrasunete  147.Mediu mlăştinos 128.Umiditatea aerului scăzută  140. medie şi  155.Strălucire mare  149. CAUZE DEPENDENTE DE MEDIUL DE MUNCĂ 000 .Mediu cu conţinut redus de oxigen 130.Presiune ridicată a aerului  144. prăbuşiri de teren sau copaci 109. iluminat.Mediu subteran 123.Prevenirea unui ritm de muncă necorespunzător 107.Vânt  163.Temperatura aerului scăzută  138.Aeroionizarea pozitivă excesivă  142.Prevederea utilizării unor materii prime sau materiale necorespunzătoare cerinţelor de securitate 105. vapori inflamabili în aer 114.vapori explozivi in aer 115.Seisme 111.Alte cauze d.Neasigurarea condiţiilor normate privitoare la mediul de muncă (microclimă.Pulberi pneumoconiogene 116. zgomot şi vibraţii.Mediu acvatic 126.ne 136.Grindină                                  .Alte cauze 135.Richeţi 119.Laseri  156.Mediu aerian 124.Inundaţii  162.Radiaţii ionizante gamma  159.Suprapresiune în adâncimea apelor  145.Trăsnete  161.Protozoare 122.

Interfon: [______ 9. Localitatea: 6. DATE DE IDENTIFICARE A FORMULARULUI: 1.M. [________/____] PENTRU ÎNREGISTRAREA FINALIZĂRII Cod judeţ: [___|___] Nume Judeţ: ______________________ INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ B. Bloc: 14. Numele şi prenumele persoanei din partea angajatorului care a completat formularul: 2. ITM care a înregistrat accidentul: . NOTĂ: pentru completarea prezentului formular se vor utiliza caractere MAJUSCULE sau dactilografiere L. Data:______________ Semnătura inspectorului de muncă care a verificat formularul Data:______________ Semnătura inspectorului şef I.S.Nr: ] 10. Semnătura persoanei care a completat formularul 4.T. [_____] 15.: [____________] ] A. Strada: 8. Numele şi prenumele inspectorului de muncă ce a verificat formularul [_____] [________________] Semnătura conducătorului unităţii (angajatorului) L. 12. Localizare [__|__] [_____________________] 3.s. DESCRIEREA PE SCURT A ACCIDENTULUI: ANEXA la FIAM Nr. Numele şi prenumele conducătorului unităţii (angajatorului): 5. Cod POŞTAL: [________________] [______ 7. Telefon la care poate fi contactată persoana care a completat formularul: 3. Denumire angajator: ADRESA SEDIULUI ANGAJATORULUI: 2. Ap.Fax: Etaj: Sect.: 13. Cod UNIC*: [________________________] [__|__|__] geografică: *) În cazul instituţiilor publice (ex. iar in cazul Persoanelor Fizice în locul Codului Unic se va înscrie Codul Numeric Personal 5.____________ Data:____________ L. Scara: 11. DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI (care a înregistrat accidentul de muncă): 1. Judeţul: 4.1. primării) în locul Codului Unic se va înscrie Codul Fiscal.

16. Data producerii accidentului: ziua: luna: anul: [___|___|___| [__|__] [__|__] ___] G. socială.implicat accidentat*: 4. Adresă e-mail: C. Necunoscut 1-9 angajaţi 1  9  de angajaţi 10-49 Diviziunea: Grupa: 2  angajaţi [__|__] [__|__|__] 50Diviziunea: Grupa: 3  249angajaţi [__|__] [__|__|__] 250-499 4 Diviziunea: Grupa:  [__|__] [__|__|__] angajaţi *) Se vor completa codurile de Diviziune. RA – Regie Autonomă  ALT culturală. DATE DE CARACTERIZARE A ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă): 1. angajaţi : 5. DATE DESPRE FINALIZAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ (ITM): . Activitatea economică principală*: 3. Prenumele (Se va completa cu MAJUSCULE numele şi prenumele persoanei accidentate) [___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 3. Cod numeric personal: ___] (Înscrieţi codul numeric personal din actul de identitate al accidentatului) F.ec. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI ACCIDENTATE: 1.*: Diviziunea: Diviziunea: [__|__] [__|__] Diviziunea: [__|__] [__|__|__] Clasa: [__|__|__| __] Grupa: Grupa: [__|__|__] [__|__|__] Grupa: 2. Forma Juridică:* *) Se va completa forma juridică bifându-se doar o singură căsuţă. Tel: [_____] [___________] 17. Tip Angajator: 2. Forma de Capital social privat peste 50%  local proprietate: Capital social integral privat românesc sau românesc şi  Alte tipuri de capital străin Proprietate cooperatistă  4. Judeţul angajatorului tutelar – Societate pe Acţiuni – Societate cu Răspundere Limitată – Societate în Comandită Simplă – Societate în Nume Colectiv Reprezentanţă:  OC2 – Cooperativă de consum OC3 – Cooperativă de credit [__|__] [__________________] [__|__|__|__| __] D. DATE DESPRE ACTIVITĂŢILE ECONOMICE ALE ANGAJATORULUI (care înregistrează accidentul de muncă): 1. Numele: 2. obştească fără formă juridică expresă) OC1 – Cooperativă meşteşugărească  SCA Societate în Comandită pe Acţiuni Capital social integral de stat  Proprietate obştească Capital social de stat peste 50%  Proprietate integral străină Proprietate publică de interes naţional şi 3. Dimensiunea intreprinderii : 0 angajaţi 500 Angajaţi sau 0  mai mult 5  Nr. DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI: 1. Nr. CNP/CUI angajator tutelar: [_____________________________ __] 6. Denumire angajator tutelar: 5. economice ale ag. Alte activit. Grupă respectiv Clasă conform codificărilor CAEN E.Interior: [______ ] 18. Activitate ec. Unitate principală: SA SRL SCS SNC  Subunitate:  Sucursală:  Agenţie:      Punct de lucru:  Filială: Alte tipuri:             SAG – Societate agricolă OSL – Organizaţie cu Scop Lucrativ – Altă formă juridică (unitate economică.

Modalitate de terminare a ITM: Reluare:  Deces:  Invaliditate:  (În cazul încadrării accidentatului într-un grad de INVALIDITATE – se vor completa informaţiile de la poziţia 7) 7 Grad INVALIDITATE: GR.I GR.S. Nr. Data începerii incapacităţii ziua: luna: anul: [___|___|___| [__|__] [__|__] ___] [___|___|___| 3. Din care câte zile de spitalizare? cumulate: [__|__|__] [__|__|__] 6.III 8.II Gr. Data:______________ Semnătura inspectorului de muncă care a verificat formularul Data:______________ . Nr. Data terminării incapacităţii: ziua: luna: anul: [__|__] [__|__] ___] 4.( *) Se va bifa căsuţa corespunzătoare tipului accidentului) 2. TIP ACCIDENT (la finalizarea ITM): INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MORTAL MUNCĂ:  :  Semnătura conducătorului unităţii (angajatorului) L. decizie INV: Data [_____/______/_________    [________] : _] (Se vor bifa căsuţele corespunzătoare situaţiei accidentatului / Data emiterii deciziei de INVALIDITATE are forma: zz / ll / aaaa) 1. zile Incapacitate Temporară de Muncă (ITM) 5.

11. pensii şi alte prestaţii. ucenicii. transparenţa utilizării fondurilor. Sfera asigurarii cu titlu facultative: asociat unic. funcţia de reglare a raporturilor civile. ca şi membrii cooperatori din organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti. funcţia de stimulare a activităţii preventive.232 din 31 mai 2003 -ordonanţa de urgenţă nr. creşterea rolului prevenirii. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale modificată şi completată de: -legea nr.129 din 9 decembrie 2004 -ordonanţa de urgenţă nr. solidaritatea social.171 din 29 noiembrie 2005 se abrogă: art. securitate etc.100 alin. persoane autorizate pentru activităţi independente.11. prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale • diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor şi bolilor profesionale Este o operaţie financiară garantată de stat. decesul. contribuţii diferenţiate după risc.2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.571 din 22 decembrie 2003 -legea nr. în schimbul unei sume primite periodic. (2) din legea nr. produse prin accidente de muncă şi boli profesionale. pe durata practicii profesionale. în perioada de incapacitate de muncă. Cadrul legislativ referitor la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale: Legea nr. prin care asigurătorul se obligă ca.XXIII. proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere. ce decurge dintr-un contract. să despăgubească pe asigurat pentru consecinţele accidentelor şi bolilor profesionale. membrii ai asociaţiei familial. Funcţiile asigurării: funcţia preventivă. persoane angajate în instituţii internaţionale. comanditari sau acţionari. repartiţia fondurilor conform obligaţiilor asumate. modalitate de ocrotire şi ajutorare a forţei de muncă ce constă în acordarea de ajutoare băneşti. tratament nediscriminatoriu. membrii ai societăţilor agricole sau . şomerii. precum şi persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier.2269 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Principii: caracterul obligatoriu.107 din 24 octombrie 2003 -legea nr. elevii şi studenţii.598 din 22 decembrie 2003 -ordonanţa de urgenţă nr. Obiectivul fundamental al sistemului de asigurare din românia este creşterea calităţii activităţii preventive ceea ce are justificare socială şi economică.687/22. administratori sau manageri. Este un ansamblu de prestaţii şi servicii pentru: • promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă. persoanele din funcţii elective sau numite în cadrul autorităţii executive.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea nr. Sfera asigurării cu titlu obligatoriu – excepţii: personalul din cadrul unor sectoare deosebite de activitate: armată. funcţia reparatorie. 19/2000 Ordinul 848/22. Riscuri asigurate: pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă. Sfera asigurării cu titlu obligatoriu: angajaţii permanenţi (inclusiv funcţionarii publici). asociaţi. ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA Asigurarea constituie parte a protecţiei sociale.2004 şi 1. asumarea riscului profesional de beneficiarii rezultatului muncii prestate. legislative ori judecătoreşti.

care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice legale. persoane care desfăşoară activităţi în unităţi de cult recunoscute potrivit legii. cu prioritate în unităţi specializate pentru boli profesionale E) tratament de recuperare funcţională F) servicii de chirurgie plastică şi reparatorie G) servicii de fizioterapie H) cure balneoclimaterice Produse pentru compensarea deficienţelor de sănătate  materiale sanitare pentru corectarea auzului şi văzului  proteze. despăgubiri în caz de deces 7. recuperarea capacităţii de muncă C) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt sub formă de indemnizaţii şi alte ajutoare Prestaţiile de asigurare 1. reabilitarea profesională 3. indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă 5. Raporturi de asigurare se stabilesc între: Asigurător principal: casa naţională de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (asigurare garantată de stat) angajator şi asigurător (asigurare încheiată de angajator) Alţi asigurători: asociaţiile profesionale asigurat şi asigurător (asigurare încheiată de persoană fizică) Raporturile de asigurare se stabilesc la data: • încheierii contractului individual de muncă • stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici • validării mandatului persoanelor care desfăşoară activităţi în funcţii elective • numirii în cadrul autorităţii executive.ai altor forme de asociere din agricultură. orteze şi aparate ortopedice  mijloace auxiliare: scaun. dacă se face dovada că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă Obiectivele asigurării A) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale B) reabilitarea medicală şi socio-profesională a asiguraţilor. elevi şi studenţi • încheierii contractului individual de asigurare Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente şi boli profesionale înceteaza odată cu raporturile de asigurare. cărucior cu rotile. . excepţie: cazurile de boli profesionale. compensaţii pentru atingerea integrităţii 6. reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă 2. în mijloace de transport specializate şi unităţi sanitare B) tratament medical ambulatoriu C) analize medicale şi medicamente D) servicii medicale. rambursări de cheltuieli Prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă • servicii medicale • produse destinate compensării deficienţelor de sănătate • programe individuale de recuperare Servicii medicale A) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului. ucenici. alte persoane interesate. indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă 4. alte asemenea mijloace 1. legislative ori judecătoreşti • depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori • începerii practicii profesionale pentru şomeri.

• • 5. când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale • confecţionarea ochelarilor. la acţiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate şi sănătate în muncă să cunoască şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice de prevenire a accidentelor şi a bolilor profesionale aplicate de angajator Drepturile asiguratului nu suportă în nici o situaţie costul măsurilor de prevenire aplicate de angajator   • • • • • . prelungire maximum 90 zile Indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă cuantum: diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat la noul loc de muncă durata: maximum 90 de zile într-un an calendaristic Compensaţii pentru atingerea integrităţii cuantum: în funcţie de gravitatea leziunii. în lipsa acestora.    3. mutilare mod de acordare: criterii şi grile stabilite de cnpas Despăgubiri în caz de deces beneficiari: soţul supravieţuitor. la solicitarea angajatorului. 90/1996 republicată. când acestea au fost deteriorate datorită unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale Etape în acordarea prestaţiilor comunicarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale (accidentele de muncă şi bolile profesionale. persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces cuantum: 4 salarii medii brute pe economia naţională 2. definite conform legii protecţiei muncii nr. • • 7. a căror listă se stabileşte de asigurător. Rambursări de cheltuieli • pentru transportul de urgenţă. se comunică asigurătorului) constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Obligaţiile asigurătorului asigurătorul este obligat să promoveze şi să stimuleze activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale legea trasează atribuţii adecvate personalului tehnic al asigurătorului Obligaţiile asiguratului să participe. în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie cazuri compensate: reducerea capacităţii de muncă sub 50 %. • • • 6. mental şi aptitudinal cursuri de calificare sau reconversie indemnizaţie pe durata cursurilor Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de angajator in primele 3 zile de itm si de asigurător din a patra zi de itm cuantum: 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni durata: 180 de zile. a protezelor oculare şi dentare. produse sau mijloace destinate unui asemenea scop. orice alte materiale. curatorul. la propunerea medicului propriu Prestaţii pentru reabilitare şi reconversie profesională investigaţii medicale şi psihologice pentru aprecierea potenţialului fizic.    4. moştenitorul sau. tutorele. părintele. a aparatelor acustice. copilul.

instituţie publică autonomă de interes naţional Are in subordine case teritoriale de pensii: servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridica • organ de specialitate al administraţiei publice centrale Poate autoriza asociaţii profesionale de asigurare. elaborează studii. pentru fundamentarea unor măsuri de prevenire recomandă. asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la organizarea. prestaţiilor şi a serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare Atribuţiile CNPAS în domeniul prevenirii coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional realizează obiectivele de prevenire. materiale. cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate stabileşte programele de prevenire. asigurătorul sau comitetele de sănătate şi securitate în muncă asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Actorii care pot interveni în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale • MMSSF • Inspecţia muncii • CNPAS • asociaţii profesionale de asigurare • prestatori de servicii • CNASS • ISP • INCDPM • MS • clinici de boli profesionale CNPAS . substanţe sau produse mai performante şi mai puţin periculoase promovează şi stimulează activitatea de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale urmareşte şi consiliază angajatorii la întocmirea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii recomandă măsuri de prevenire.• să sesizeze inspecţia muncii. analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă. măsurile şi mijloacele de prevenire consiliază în domeniul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă. utilizarea unor tehnologii. acordă consultanţă. urmăreşte aplicarea lor şi eliminarea sau diminuarea riscurilor deosebite pentru unele locuri de muncă          . pe bază de studii şi analize. în calitate de prestator de servicii în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale: • administrează. socio-profesională şi tratament medical • evidenţa contribuţiilor. gestionează. metodelor de audit şi evaluare a riscurilor efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional. prin servicii proprii. constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale. coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Cuprinde structuri specializate pentru urmărirea şi asigurarea: • activităţii de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale • activităţii de reabilitare medicală.

suspendă dreptul la prestaţii de asigurări pentru accidente şi boli profesionale  stabileşte programe individuale de recuperare  aprobă anual criteriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear  asigură prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală. pentru care angajatorii pot face investiţii care să conducă la scutirea de impozit pe profit poate efectua determinari de noxe in vederea propunerii unor masuri de prevenire identifică şi stabileşte priorităţile de prevenire la nivel naţional propune finanţarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiinţifică a măsurilor de prevenire necesare coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.pe categorii de activităţi ale economiei naţionale • tarife de risc Clasele de risc • se calculează pe baza a patru indici de frecvenţă. al încetării calităţii de funcţionar public sau de membru cooperator • diurnelor de deplasare. în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă. inclusiv sub aspectul implementării acesteia la nivelul angajatorilor abilitează persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii Atribuţiile CNPAS în domeniul reabilitării medicale. protezare. recuperării capacităţii de muncă şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale  organizează la nivel naţional activitatea de recuperare funcţională. detaşare şi indemnizaţiile de transfer şi drepturile de autor • sumelor obţinute în baza unei convenţii de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă Elementele contribuţiei • clase de risc . reorientare şi reconversie.         urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. potrivit legii • drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale.5% la 4% aplicat asupra fondului brut de salarii • se stabileşte în funcţie de clase şi tarife de risc • colectare: prin casele teritoriale Nu se aplică asupra: • prestaţiilor de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta. recuperarea capacităţii de muncă şi reconversie profesională Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale • cuantum: variabil de la 0. după caz. care sunt stabiliţi în funcţie de datele statistice din perioada de referinţă i1 – frecvenţa de accidentare i2 – frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces i3 – frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale i4 – frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite cr = (cr1 + cr2 + cr3 + cr4) : 4 . pentru reintegrarea profesională a victimelor accidentelor şi bolilor profesionale  urmăreşte şi verifică modul de acordare a concediilor medicale pentru accidente de muncă şi boli profesionale. felul în care asiguraţii respectă programele de recuperare a capacităţii de muncă şi. prin aplicarea principiilor ergonomice şi a măsurilor tehnico-organizatorice verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă admite sau respinge caracterul de muncă al accidentelor cu incapacitate temporară de muncă stabileşte şi aprobă tipurile de măsuri de prevenire.

corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate contribuţia datorată de persoanele fizice asigurate este unică. indiferent de activitatea prestată • • .Contribuţia lunară de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatori C= • • TR × Fs 100 tr – tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul. în valoare de 1%. aplicată asupra venitului lunar asigurat. fs – fondul brut de salarii realizate de catre angajator in luna anterioara perioadei de plata a contributiei încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător.

asupra sarcinii de muncă. materii prime. Apare deci ca strict necesară posibilitatea de diagnosticare a situaţiei unui sistem de muncă sub aspectul securităţii muncii. de realizare a securităţii muncii în toate unităţile economico-sociale. dar cu costuri cât mai reduse. ELEMENTELE DE COST AL UNUI ACCIDENT Prin securitate în general se înţelege o stare fără pericol. Ambele categorii de mediu – fizic şi social – pot fi afectate de accidentele de muncă. . proiectarea de corpuri ş. ceea ce implică: . şi implicit a măsurilor de anihilare corespunzătoare. dar şi prin reducerea productivităţii în timp ca urmare a neîncrederii în siguranţa conferită de locul de muncă. (cazul exploziilor. orice eveniment produs în interiorul acestora va afecta atât fiecare element. a calităţii muncii prestate. însoţită de cele mai multe ori de diminuarea productivităţii individuale la reluarea activităţii. pierderea ei temporară sau definitivă.ierarhizarea factorilor de risc în raport cu gravitatea potenţială a consecinţelor acţiunii lor asupra executantului. Datorită construcţiei şi modului de funcţionare a sistemelor de muncă. Dacă ne gândim la executant în sensul de lucrător colectiv (locurile de muncă unde sarcina este îndeplinită de mai mulţi lucrători). Teoretizarea fenomenului accidentării şi îmbolnăvirii profesionale a apărut ca un corolar al cerinţei sociale. mijloacelor de producţie şi asupra mediului de muncă. Rezultă că se vor distinge patru consecinţe asupra sistemului de muncă: consecinţe asupra executantului. Afectarea echipamentelor de muncă are un impact negativ asupra eficienţei utilizării capitalului fix. Securitatea muncii presupune absenţa pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în procesul de muncă. Consecinţa directă o constituie neîndeplinirea sarcinii de muncă. . în sensul atingerii unui nivel ridicat de securitate. .a. Metode şi mijloace de analiză a sistemelor de muncă sub aspectul securităţii muncii sunt necesare şi celor care îndeplinesc funcţii de control în acest domeniu pentru identificarea rapidă şi realistă a situaţiilor deficitare din punct de vedere al prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale. În cazul executantului victimă. b)Consecinţe asupra sarcinii de muncă. Pentru activitatea practică însă. ca o consecinţă a deteriorării unor echipamente de muncă.). Ca urmare a accidentelor de muncă se pot produce deteriorări sau distrugeri de mijloace fixe. recunoscută ca atare şi impusă prin mijloace juridice şi economice.cunoaşterea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. dar în mod deosebit cel social. d) Consecinţe asupra mediului de muncă. dacă astfel se eliberează în atmosferă substanţe nocive sau periculoase. dacă se pierde controlul asupra parametrilor microclimatului ş. consecinţa principală a producerii accidentului este afectarea capacităţii sale de muncă. acest lucru nu este suficient. pentru cointeresarea sau sancţionarea firmelor în raport cu condiţiile pe care le asigură lucrătorilor. coroborat cu criteriul economic. Mediul fizic de muncă este afectat numai indirect. ceilalţi participanţi la procesul de muncă întrerupt prin accident sunt şi ei afectaţi sub forma pierderii de timp în perioada imediat următoare evenimentului. Managerii trebuie să găsească metode şi mijloace cu un grad cât mai mare de eficienţă. incendiilor. reducerea aptitudinilor profesionale. la timp sau îndeplinirea necorespunzătoare (la reluarea lucrului de către victima unui accident sau înlocuirea sa cu o persoană mai puţin calificată). Primul pas semnificativ în acest domeniu l-a constituit descrierea cauzalităţii celor două evenimente – accidentele şi bolile profesionale. materiale etc.a. cât şi sistemul în ansamblu. c) Consecinţe asupra mijloacelor de producţie. a)Consecinţe asupra executantului. modifică gradul de înzestrare tehnică.XXIV. Prin urmare un prim element de referinţă pentru identificarea accidentelor de muncă îl constituie elementele sistemului de muncă.identificarea şi ierarhizarea măsurilor de prevenire ce trebuie aplicate în funcţie de priorităţile stabilite privind riscurile de eliminat. a recipientelor în care se păstrează la locul de muncă materiile prime şi materialele utilizate etc. de înnoire etc.

. Accidentele şi bolile profesionale sunt într-o legătură indestructibilă cu munca. diminuarea capitalului fix etc. Pentru economie. stabilirea costului accidentelor şi al bolilor profesionale nu se poate realiza dacă nu se cunosc consecinţele lor şi. Rezultă că accidentul sau boala profesională dereglează de fapt funcţionarea acesteia din urmă. Dar procesul şi sistemul de muncă sunt elemente fundamentale ale oricărei microeconomii. deteriorarea condiţiilor de sănătate ca şi a celor de securitate a muncii etc. ca indicator economic care reflectă toate efectele cuantificabile ale acestor evenimente. politicile preventive. care măsoară efortul individual şi/sau social pentru menţinerea stării de sănătate. indiferent de nivelul de decizie şi de tipul de decident. producând efecte asupra componentelor sale şi asupra relaţiilor dintre ele. implicit. respectiv suma valorică a tuturor pierderilor generate de accident/boală. criteriul de departajare între diversele opţiuni este costul. respectiv al nonsecurităţii.Consecinţele asupra mediului social se concretizează prin stresul suportat de cei aflaţi la locurile de muncă învecinate celui al victimei. care. În contrapondere. Impactul pe care accidentul/boala profesională îl are asupra microeconomiei respective constă în pierderi de natură strict economică: pierdere de timp de muncă. care să fie comparat cu cheltuielile efectuate pentru prevenire.programele. finanţator. îşi formulează întrebarea aparent simplă. deoarece realizarea oricărei dintre variante implică un consum de resurse. Ele întrerup sau îngreunează desfăşurarea procesului de muncă şi afectează cel puţin una din componentele sistemului de muncă. reducerea productivităţii muncii. Costul nonsecurităţii muncii poate fi considerat ca o componentă a costurilor sociale şi se concretizează în creşterea şomajului. va însemna determinarea unui cost al acestui tip de eveniment. renunţarea la câştigul educaţional prin reducerea resurselor destinate culturii şi instruirii. Costurile constituie un indicator economic foarte important în comportamentul consumatorului şi al alocatorului de resurse – producător. Aplicarea acestora presupune existenţa unui instrument care să asigure o exprimare valorică şi unitară a securităţii şi nonsecurităţii şi care să îi permită managerului să compare: . înainte de a întreprinde ceva. deoarece. costul securităţii şi sănătăţii în muncă (ţinând seama de faptul că realizarea acesteia este echivalentă cu menţinerea integrităţii anatomofuncţionale şi sănătăţii lucrătorilor) ar putea fi încadrat printre costurile sănătăţii – componentă esenţială a costului vieţii. O evaluare cantitativă a tuturor consecinţelor accidentelor şi ale bolilor profesionale. Apare astfel necesitatea justificării deciziei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pe criterii economice. sau cel puţin a celor cuantificabile (indiferent de natura lor economică sa nu). Costul securităţii/nonsecurităţii reprezintă de fapt costul accidentelor şi al bolilor profesionale eliminate/produse. „cât costă ?”. cu celelalte direcţii pentru care îşi planifică bugetul de venituri şi cheltuieli. respectiv financiari sau economici. diminuarea consumului de bunuri şi servicii. securitatea înseamnă absenţa acestor evenimente. Pentru a putea aborda problema eficienţei securităţii muncii este necesar să se poată stabili un cost al securităţii. . Dimensiunea economică a fenomenului accidentării şi al îmbolnăvirii profesionale înglobează două componente: efectele economice ale accidentelor/bolilor profesionale. respectiv consecinţele acestora asupra elementelor de funcţionare a micro şi macroeconomiei. care poate fi utilizat ca indicator economic. scăderea protecţiei sociale. costul accidentelor şi al bolilor profesionale.realizarea securităţii muncii cu lipsa ei – nonsecuritatea. dacă aceste nu pot fi cuantificate prin indicatori cantitativi. neîncrederea în politica de securitate a muncii promovată de întreprindere etc. Prin urmare se poate afirma că una dintre laturile dimensiunii economice a fenomenului avut în vedere o reprezintă efectele economice ale accidentelor şi bolilor profesionale. practic. Prin urmare.

1 milioane de oameni pe tot globul.costurile salariale . Starea de sănătate a populaţiei active din toate ţările are un impact imediat şi direct asupra economiei naţionale şi internaţionale.cheltuieli preventive – costurile măsurilor de prevenire şi/sau protecţie. .costuri indirecte. . afecţiuni musculo-scheletice şi ale organelor de reproducere. această cifră incluzând aproximativ 300. această sumă putând fi utilizată de către angajatori pentru normalizarea condiţiilor de muncă din unităţile respective.costuri materiale – datorate pentru formarea profesională a înlocuitorilor. de colegii de la locurile de muncă.cheltuieli datorită producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. Costurile indirecte cuprind: . pentru expertizare. surdităţi.costurile datorate creşterii cheltuielilor de personal – datorate angajării unui înlocuitor temporar. cancere. costul insecurităţii muncii în ultimele decenii a fost foarte ridicat. Costurile directe includ cheltuielile cu primele de asigurare.cheltuieli preventive – costul măsurilor de prevenire şi /sau protecţie. lucrătorii şi familiile lor. În fiecare an accidentele şi bolile profesionale duc la decesul a aproximativ 1. personalul tehnic desemnat să repare echipamentele deteriorate sau să realizeze măsurile de protecţie a muncii impuse etc. trebuie cunoscută dimensiunea a două mari categorii de cheltuieli – pierderi: .condiţii speciale – CAS –ul este de 45% din fondul de salarii.pierderi datorate producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. Unele cheltuieli se pot măsura. care survin anual la locul de muncă. .. . Anual sunt înregistrate aproximativ 160 milioane cazuri noi de boli generate la locul de muncă.Apare ca evident că pentru a putea determina costul securităţii. . Chiar dacă părerile diferă privind elementele care formează costul total. cardiovasculare. altele nu. onorariile avocaţilor.costuri directe. de personalul medical. dar fondurile planificate nu sunt asigurate şi ca atare sumele cheltuite pentru realizarea măsurilor sunt insuficiente. Este evident însă că accidentele şi bolile profesionale costă statul. incluzând boli respiratorii. cheltuielile medicale prevăzute de asigurator. penalităţi etc. . Astfel. Aceste pierderi reprezintă o povară considerabilă asupra evoluţiei economice. dincolo de consideraţiile medicale. Potrivit legislaţiei ţării noastre costurile securităţii/nonsecurităţii implică trei mari categorii de cheltuieli: . îmbunătăţirea condiţiilor de muncă reprezintă o investiţie financiară inteligentă. Costurile accidentelor şi bolilor profesionale implică două categorii de costuri: . salarii complementare plătite colegilor victimei pentru orele suplimentare necesare recuperării timpului pierdut. suferinţei. Potrivit legii. respectiv nonsecurităţii muncii.condiţii deosebite .diferenţiat. pentru repararea sau înlocuirea echipamentelor.CAS –ul este de 40% din fondul de salarii. Pierderile totale datorate bolilor profesionale şi accidentelor de muncă sunt enorme. şi anume cele ale durerii. angajatorii sunt obligaţi să asigure fonduri pentru realizarea măsurilor de normalizare a condiţiilor de muncă. societatea.CAS –ul este de 35% din fondul de salarii.condiţii normale . toţi specialiştii sunt de acord cu faptul că există costuri imposibil de cuantificat. . Multe din aceste accidente duc la incapacitate temporară definitivă. pierderii de vieţi omeneşti. .datorate timpului de muncă pierdut de victima accidentului sau a bolii. . Indiferent de modalităţile de evaluare adoptate. tulburări psihice şi neurologice. Se poate spune că diferenţa dintre suma plătită la contribuţia de asigurări sociale de stat pentru salariaţii încadraţi în condiţii deosebite şi speciale reprezintă de fapt un cost al nonsecurităţii. în funcţie de tipul condiţiilor de muncă: .cheltuieli către bugetul asigurărilor sociale de stat . rambursarea salariului de bază.000 decese rezultate din 250 milioane de accidente.

b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. Efort proiectare şi amplasare 4. Instruire lucrători 7. Efort managerial 2.Legea nr.. modificată şi completată. Pierderi comerciale 5. Restricţiiîn operare 6.riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate. Automatizare 9. privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevede garantarea unui ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate în vederea: a) promovării sănătăţii şi securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 8) Cost prevenire =Σ C (1 .fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc suportate de către angajatori sau de către persoanele fizice ce încheie asigurarea. . Tabel 1 Model de bilanţ al costurilor pierderilor/costurile prevenirii COSTUL PIERDERILOR COSTUL PREVENIRII 1. În tabelul 2 se prezintă un model de bilanţ al controlului total al pierderilor/prevenire şi protecţie.. Distrugeri 2.. Efort de proiectare 7. Instabilitate forţă de muncă 8. . În tabelul 3 se prezintă un chestionar pentru determinarea elementelor de cost ale accidentului de muncă.. Efort retehnologizare 5. Punereîn conformitate 10. Reparaţii echipamente de muncă 4. Întreruperi de funcţionare 3. 11) Tabel 2 Controlul total al pierderilor/prevenire şi protecţie . Efort de inspecţie 11. Accidente de muncă/îmbolnăviri profesionale 1. În tabelul 1 se prezintă un model de bilanţ al costurilor pierderilor/costurile prevenirii. . Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii: . Studii de securitate 8.asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă. Reacţii publice negative 6. Strategii de acţiune în caz de avarie Cost pierderi =Σ C (1 . Efort cercetare/dezvoltare 3. 346/2002.creşterea rolului activităţii de prevenire prin obligativitatea instituirii măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

. .2.îmbunătăţirea mediului de muncă. Tabel 3 CHESTIONAR . reparaţii de urgenţă etc. .suferite de cei apropiaţi victimei: durere. stres psihic. . . . . .asigurarea condiţiilor optime de muncă şi microclimat. volum de cheltuieli pentru prestaţii şi servicii).).asigurarea măsurilor intrinseci de securitate a muncii (EM certificate).creşterea investiţiilor. . EFECTE POZITIVE I.asigurarea măsurilor colective de securitate a muncii (echipamente de securitate). 2.Legea 346/2002: malus la primele de asigurare (funcţie de numărul de evenimente.daune altor bunuri „externe” (indemnizaţii plătite.). . gravitate. eliminarea produselor contaminate etc.suferite de victimă: suferinţă fizică şi psihică.Legea 346/2002: . III. Beneficii: 1. suferinţă.condamnări penale.defecte de calitate ale produselor.pierderi de producţie.reducerea sau chiar eliminarea pierderilor. .asigurarea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare. .conflicte sociale. Indirecte: . Plan de prevenire şi protecţie. Cu impact imediat: . cu efecte de pierdere a clienţilor.1.îmbunătăţirea imaginii întreprinderii pe piaţă. Măsuri tehnico-organizatorice şi igienicosanitare: .pierderi de produse.refacerea mediului natural..efect negativ asupra opiniei publice. diminuarea veniturilor familiale etc. -repercursiuni negative generale pentru industrie.. Pierderi aleatorii 1. Evaluarea riscurilor. .). de durată şi amplitudine variate. Cu impact pe termen lung: -pierderea pieţelor. de transport etc. .indemnizaţii plătite.EFECTE NEGATIVE I.dotarea locurilor de muncă cu mijloace şi materiale necesare acordării primului ajutor. .eliminarea deşeurilor sau reprocesarea produsului.formarea şi perfecţionarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor desemnaţi şi ai reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.asigurarea măsurilor individuale de securitate a muncii (EIP şi EIL).). de material etc.eliminarea reziduurilor solide şi efluenţi de deşeuri (substanţe lichide şi gazoase de deşeuri ce rezultă în procesul de muncă). .timp de muncă pierdut. . .organizarea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) . a serviciului etc. .sumele reinvestite de angajatori din profit pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale sunt scutite de impozit. pierderea salariului. . Pierderi directe 2. a calităţii produselor şi serviciilor. .stabilirea unor măsuri excepţionale. . incapacitate temporară sau permanentă de muncă. Directe: . pierderea capacităţii de a reacţiona corespunzător la sarcinile de muncă. . creşterea contribuţiei de asigurare. . .pierderi de capital (distrugeri şi deteriorări de echipamente de muncă – EM. . .pierderi de beneficiu prin cumpărarea la preţul pieţei a produselor cu livrare contractată.organizarea şi dotarea serviciului intern de prevenire şi protecţie cu mijloace adecvate pentru desfăşurarea activităţii. costuri: 1. echipamentelor şi serviciilor.realizarea propagandei audio-vizuale. a imaginii şi/sau a clienţilor. tehnice.subvenţionare programe şi proiecte de prevenire. .daune mediului natural (echipamente împotriva contaminării. 2. operative şi materiale consumabile. II.creşterea productivităţii. . Pierderi directe .bonus la primele de asigurare. Pierderi cronice . . . . .costul intervenţiei (consumul de agent de stingere a incendiului.activităţi de gestiune. 2. 2. .apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.

au participat la transportul accidentatului etc. plată consultaţii medicale etc. II. Numele şi prenumele accidentatului: ________________________________________ Sex _____________________________________ Vârstă___________________________________ Vechime în meserie (ani)____________________ Salariu mediu/zi (lei/zi)_____________________ Diagnosticul accidentatului (conform certificatului medical): ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Îngrijiri medicale acordate accidentatului: Cost/zi de spitalizare (lei/zi) b.: .*) d. c... care au trebuit să întrerupă lucrul în timpul şi imediat după accident: Numele şi prenumele Durata întreruperii lucrului (ore) Salariu mediu orar (lei/oră) b..lei): Primul – ajutor Servicii de sănătate Medicamente . Persoane din afara zonei de lucru care au acordat îngrijiri diverse la faţa locului. DATE REFERITOARE LA ACCIDENTAT ŞI LA EFECTELE ACCIDENTULUI ASUPRA SA a. Spitalizare: Număr zile spitalizare (zile) Alte cheltuieli ale firmei pentru îngrijiri medicale (valoarea materialelor consumate.... Din aceeaşi zonă de lucru cu accidentatul. ALTE PERSOANE IMPLICATE ÎN ACCIDENT a. . *) Durata incapacităţii de muncă (zile): După caz se va completa şi cu alte tipuri de servicii.*) ...pentru determinarea elementelor de cost ale accidentului de muncă I.

Numele şi prenumele Durata întreruperii lucrului (ore) Salariu mediu orar (lei/oră) c. Curăţarea şi amenajarea locului de muncă în vederea reluării activităţii: .persoane din întreprindere care au participat la cercetarea accidentului şi la întocmirea dosarului (în calitate de anchetatori şi de persoane investigate): Numele şi prenumele Timp afectat operaţiilor (zile) Salariu mediu/zi (lei/zi) .lei): d.plăţi către persoane din afara întreprinderii implicate în cercetarea accidentului (experţi) (lei):________________________ e. Raportarea şi cercetarea accidentului: .efectuate de personalul întreprinderii: Numele şi prenumele Timp afectat operaţiilor (ore) Salariu mediu orar (lei/oră) . recalificarea accidentatului: .efectuate de personalul altor firme (suma plătită de întreprindere . Instruirea.

construcţii etc. instruire) (zile) Salariu mediu/zi (lei/zi) III.. - Reparaţii: efectuate cu forţe proprii: Numele şi prenumele persoanelor care realizează reparaţia Timp afectat reparaţiilor (zile) Salariu mediu/zi (lei/zi) Valoarea materialelor consumate (valoare de deviz) (lei): -efectuate de persoane din exterior (alte firme) (lei):__________________________ .Costul cursurilor efectuate de accidentat în exterior şi suportat de întreprindere (lei):__ . Mijloacele fixe (maşini. clădiri. MIJLOACE FIXE: a.) care au fost deteriorate/distruse: Denumire mijloc fix Dauna suportată (deteriorare/ distrugere) Valoarea rămasă a mijloacelor fixe distruse (lei) b. instalaţii.Cursuri susţinute de persoane din întreprindere: Numele şi prenumele instructorului Timp afectat pregătirii profesionale (recalificare. utilaje. DAUNE MATERIALE PROVOCATE DE ACCIDENT A. mijloace de transport.

PENALITĂŢI a. lei):________________________________________ . SEMIFABRICATE. Mijloace fixe înlocuite: Denumire mijloc fix Valoare de cumpărare B. PRODUSE FINITE. PROCESE. MATERII PRIME ŞI MATERIALE DISTRUSE ÎN TIMPUL ACCIDENTULUI Denumire produs Cantitate (buc) Preţ unitar (lei/buc) IV. b. Cheltuieli de judecată (lei):_________________________________________ Amenzi (valoare totală.c.

autorizaţie pentru deţinere. autorizaţie privind deţinerea şi utilizarea de produse şi substanţe toxice . transport. 300/2004. Inspecţia Muncii emite sau avizează un număr de trei autorizaţii “speciale”.Legea nr. precum şi persoane fizice autorizate şi asociaţiile familiale) beneficiază de procedura simplificată de autorizare prin “declaraţia pe propria răspundere”.G. aviz pe autorizaţiile eliberate de Unitatea Fitosanitară . 126/1995 cu completările ulterioare 3. 359/2004 şi Legii nr. 4/1994 aprobată prin Legea nr. inspectorii de muncă se deplasează la sediile sau punctele de lucru declarate ale agenţilor economici în vederea evaluării respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.O. După îndeplinirea acestei proceduri la Oficiul Registrului Comerţului. nr. depozitare şi manipulare de materii explozive .Decret 466/1979 2. 85/1995 . ÎNTOCMIREA DOSARULUI ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI PENTRU DEŢINEREA DE MATERII TOXICE ŞI EXPLOZIVE În conformitate cu prevederile Legii nr. autorizarea agenţilor economici (persoane juridice. prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă. respectiv: 1.XXV.

.

Pericolul grav şi iminent de accidentare poate fi constatat de  orice lucrător din întreprindere  lucrătorii serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea a încheiat contract  inspectorii de muncă La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se procedează în felul următor. sănătoase şi productive! . Se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:  oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii  evacuarea personalului din zona periculoasă  anunţarea serviciilor specializate  anunţarea conducătorilor ierarhici  eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent Obligaţiile angajatorului  întocmirea planului de evacuare a lucrătorilor  afişarea planului de evacuare la loc vizibil  instruirea lucrătorilor in vederea aplicării planului de evacuare si verificarea modului de însuşire a cunoştinţelor  desemnarea lucrătorilor care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa-i instruiască in acest sens  asigurarea mijloacelor de comunicare necesare contactării serviciilor specializate  desemnarea lucrătorilor din echipele de intervenţie si asigurarea instruirii si dotării corespunzătoare  stabilirea serviciilor specializate care pot interveni Se iau măsuri severe de interzicere a continuării/reluării activităţii înainte de eliminarea cauzelor! O muncă este bine făcută numai dacă se face în locuri de muncă sigure. PLANURI DE URGENŢĂ ŞI PLANURI DE EVACUARE Pericolul grav şi iminent de accidentare este o situaţia concretă.XXVI. reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a deveni realitate în orice moment.

Aprobat: Director General PLAN DE ACŢIUNE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ Situaţii de urgenţă posibile Modalităţi de pre ven ire Achizitionarea materialelor corespunzatoare pentru schela de cosntructii Instructajul PM/PSI si dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor Punct critic Cauza Efect Modalităţi de control Responsabil OBS. Responsabil Santier Desprinderea schelei de constructii Nerespectarea modului de amplasare a schelei de constructii Deces raniri Sef Santier Verificarea periodica a disponibilitat ii echipamente lor de stingere a incendiilor Sef Santier Atelier productie Incendiu - Deces Arsuri grad II si III Sef Atelier Sef Atelier Elaborat: Serviciul Intern de Prevenire si Protectie Data: ……………….. .

pieptul şi corpul victimei. Nu se încearcă dezbrăcarea victimei de haine. Se transportă de urgenţă victima la spital. 4. Dacă după trecerea a cca 10 minute. masaj cardiac. piept sau abdomen. Se va aşeza cu grijă braţul într-o eşarfă care să menţină cotul în unghi drept. se curăţă cu grijă marginile rănii. 12. 11. nu se va acorda victimei posibilitatea să bea decât în cazuri extreme. dar întodeauna se caracterizează prin umflături şi dureri ascuţite la locul rănirii sau printr-o imposibilitate de folosire a membrului atins. se descoase sau se taie. 5. Nu se neglijează înţepăturile adânci care sângerează puţin (închise). 3. Solicitarea serviciului UNIC DE URGENTA TELEFON: 112. Se evită mişcările membrului afectat. În aşteptarea medicului după caz se efectuează resurscitarea victimei prin respiraţie artificială. 9. 13. Cu mâinile curate vom cutăţa rana dezinfectând şi aplicând un pansament steril. eşarfa fiind legată în jurul gâtului. aplicând pansament provizoriu de protecţie. se fixează un garou. Victima se aşează în poziţie culcată. FRACTURI. 14. În toate aceste cazuri este foarte important să se obţină asistenţa medicală cu rapiditate. Scoaterea cu multe precauţiuni. FRACTURA UNUI MEMBRU SUPERIOR. Pierderea cunoştinţei prin efectul intoxicaţiei. pentru că în mod evident este cazul unei hemoragii arteriale (sânge roşu deschis. Aplicăm pe rană dacă este cazul un pansament steril. luxaţii sau entorse. i se scoate încălţămintea. MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT LA LOCUL DE MUNCĂ Modul de acordare a primului ajutor în caz de accident la locul de muncă 1. Nu se caută să se afle în acest moment dacă este cazul unei fracturi. RĂNI HEMORAGICE. Nu se ridică capul victimei peste nivelul trupului. Garoul nu va fi folosit decât în cazuri extreme (el provocând oprirea circulaţiei sângelui. Acestea pot da complicaţii (tetanos) şi trebuie semnalizate medicului. Se va lega bine. Se verifică dacă victima respiră. 10. 8. În cazul altor răni şi lovituri ca de exemplu rănirea la abdomen. Nu se dau băuturi. FRACTURA UNUI MEMBRU INFERIOR. fiind abundentă. electrocutării sau alte cauze. începem imediat respiraţia artificială apelând de urgenţă la ajutor medical. dacă trebuie se aplică un pansament (fractură deschisă). Nu i se dă de băut nimic înainte de a-şi fi revenit complet. Se vor lega împreună (cu ajutorul oricăror mijloace corespunzătoare) ambele picioare. obligându-l să inspire vapori de oţet. Dacă sângele curge din abundenţă. 2. vom nota ora când aplicăm garoul. trebuie intervenit cu mare urgenţă: Hemoragia venoasă se pansează strângând moderat pansamentul pentru a opri scurgerea sângelui. ÎN CAZUL LEŞINULUI( dacă respiră) fricţionăm faţa. În acest sens. pe cât posibil mai aproape de rană. I se deschid hainele. iar scurgerea se face ritmic). câteva picături de apă şi aceasta numai dacă accidentatul nu are răni la craniu. Solicitarea de urgenţă a ajutorului medical. Se imobilizează membrul fără să fie mişcat pentru a evita durerile şi complicaţiile pe care le poate ocaziona transportarea victimei. 6. în caz de electrocutare). În cazul că sângerarea continuă şi după scurgerea acestui timp. fără a bloca însă circulaţia sîngelui. strângând progresiv până la sistarea hemoragiei. La rănile importante. Acestea pot fi cu sau fără răni deschise. a victimei de sub acţiunea pericolului (deconectarea imediată de la sursa de curent electric. i se degajă gâtul şi pieptul. Se comprimă artera fixând un garou între rană şi inimă.XXVII. piept. 7. rana nu mai sângerează definitivăm pansamentul. cu o cârpă umedă. asigurând imobilizarea cu ajutorul unei scândure. favorizând apariţia gangrenei) şi nu va fi menţinut decât maximum timp de 1 oră. ÎN CAZUL ASFIXIEI ( dacă nu respiră). Dacă vomită se aşează pe o parte. ochi sau craniu se anunţă de îndată medicul şi dacă acesta întârzie se va transporta cât mai repede posibil cu multă atenţie rănitul la serviciul de chirurgie (numai dacă nu . Se vor evita legările la nivelul fracturii. SINCOPELE.

RĂNIRI LA ABDOMEN ŞI TORACE nu se dă rănitului nimic de băut sau de mâncat. caz în care se va aştepta sosirea medicului). împiedicându-l să facă mişcări care i-ar fi fatale prin agravarea hemoragiei interne. Executarea respiratiei artificiale trebuie sa fie inceputa imediat ce accidentatul a fost scos de sub curent si se continua apoi fara intrerupere. sau vomituri. având grijă ca victima să nu mişte capul. ca un muribund. îl pansăm dacă este cazul (tratamentul sincopei. cu capul cât mai jos posibil. 18. Pe corp se spală din abundenţă locul arsurii. La ochi spălăm imediat ochiul folosind din abundenţă apă. În toate cazurile când victima a suferit lovituri puternice putem presupune că şocul a provocat acesteia. Este de preferat ca jetul de apă să fie dirijat fără presiune spre colţul intern al ochiului. In cazul cand se observa o miscare a buzelor. Principalele instructiuni obligatorii aplicabile la executarea respiratiei artificiale Respiratia artificiala va fi executata numai in cazurile in care cel accidentat nu respira deloc sau respira rar. au fost readusi la viata peste cateva ore socotite din momentul accidentului (chiar 8-11 ore). fără să-l strângem şi aceasta numai dacă nu este vorba de arsură. care se face cu extremă urgenţă la serviciul medical specializat. Ea va fi continuata pana la obtinerea rezultatului pozitiv (revenirea la viata) sau pana la aparitia semnelor neindoielnice ale mortii reale (a petelor cadaverice sau a rigiditatii corpului). În nici un caz nu se formează pansament pe ochiul afectat de arsură. Se evită mişcarea victimei. nu vom atinge băşicile formate. fără a se sista aplicarea respiraţiei artificiale. ARSURILE provocate de căldură pot fi: simple şi grave. Nu se dezbracă victima decât în cazul când hainele îi sunt impregnate cu lichid încă fierbinte sau caustic. În ambele cazuri situaţia victimei este deosebită fiecare minut având mare importanţă în salvarea rănitului. facand impresia ca inghite. În cazul arsurilor grave se acoperă victima pentru a o feri de răceală în timpul transportului. intervenim de urgenţă. transportând urgent victima la spital. de preferinţă apă. RĂNIRE LA CRANIU. sau gură la nas. 16. aşteptând venirea medicului pentru a face transportul victimei. convulsiv. Se apelează de urgenţă la serviciile unui medic sau se transportă victima la spital. se cheamă de urgenţă medicul sau se transportă victima de urgenţă la spital. Pentru acest motiv. Dacă în zilele următoare apar tulburări ca somnolenţă. 15. 19. Se urgentează sosirea ajutorului medical de specialitate. cu sughituri. În cazul arsurilor simple acoperim zona cu un pansament sterilizat ca pentru o rănire. S-au observat cazuri cand cei considerati morti datorita leziunilor provocate. evitând contactul cu soluţiile chimice periculoase şi îndepărtăm cu grijă îmbrăcămintea victimei prin tăiere. In timpul cat se executa respiratia artificiala. Arsurile provocate de substanţe chimice vor fi spălate din abundenţă cu flux de apă curată. nici ulei. 15 minute). nu se efectuează nici o intervenţie. dureri de cap. se va observa atent fata accidentatului. RĂNIRE LA OCHI. vom aşeza rănitul alungit pe spate. în acest caz pansamentul este periculos. nici unguente. rana sângerând abundent pe nas sau pe urechi. 17. se transportă rănitul de urgenţă la spital. Dacă rănitul nu şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă rănitul nu şi-a pierdut cunoştinţa. o hemoragie internă. dacă rănitul şi-a pierdut cunoştinţa. nu are hemoragie pe gură sau pe urechi pansăm rana chiar dacă ea pare de mică importanţă. a pleoapelor sau a marului lui Adam. se aplică cel mult cu atenţie un pansament antiseptic. nu vom pune pe arsuri nici medicamente. Nu se pune nimic pe arsură şi nici nu se atinge zona afectată.este afectată coloana vertebrală. Se urgentează consultul medicului. se va verifica daca nu cumva . Se indică doctorului natura soluţiei care a produs arsura. menţinând ochiul victimei deschis (dacă e posibil cca. lăsând mult timp să curgă apă fără să frecăm arsura apoi procedăm ca la arsura provocată de căldură. vezi punctul respectiv). sau daca respiratia se inrautateste. COLOANA VERTEBRALĂ: fractura coloanei vertebrale se manifestă cu o violentă durere în spate însoţită în general de paralizie a membrelor inferioare. Dacă accidentatul nu respiră se efectuează respiraţia artificială gură la gură. de preferinţă călduţă. În cazul arsurilor produse de substanţe chimice.

se inveleste cu un material textil pentru a proteja dantura. altfel dupa 3 minute fara oxigen. trebuie avut grija ca accidentatul sa nu raceasca. apoi. aceasta este impinsa in afara. Pentru aceasta. creierul se lezeaza ireversibil. . •Daca gura accidentatului este inclestata. de beton sau fier. Daca insa dupa cateva clipe de asteptare se va observa ca acesta nu mai respira. Howard) care se aplica de la caz la caz. care lucreaza in grup restrans iar in grupuri mai mari se aduna rar. Toate acestea trebuie facute repede fara sa se intrerupa operatia de respiratie artificiala. pot fi indepartate pentru 2-3 secunde de cutia toracica a accidentatului. bratele celui care face respiratia. Inainte de a se proceda la executarea respiratiei artificiale. sau ale accidentatului.) Deblocarea cailor respiratorii blocate de baza limbii: Metode de respiratie artificiala Exista mai multe metode de respiratie artificiala(Silvester. In timpul respiratiei. doar in cazul concurs urilor sau simpozioanelor. adica de inspiratie si respiratie. de aceea nu trebuie sa fie lasat pe pamant umed sau pardoseala de piatra. Metoda respiratiei artificiale gura-la-gura Este cea mai buna metoda pentru ca este usor de invatat si practicat. ofera rata mare de succes pentru salvatorul singur. Oricare ar fi metoda. se va relua imediat respiratia artificiala. Sunt preferabile de asemenea unelte din lemn. deoarece continuarea ei poate fi periculoasa. In cazul cand in modul mai sus indicat nu se reuseste sa se deschida gura. sa se desfaca cureaua de la pantaloni. La toate metodele de respiratie artificiala trebuie sa se faca 15 miscari complete pe minut.accidentatul a inceput sa respire singur si regulat. se opreste respiratia artificiala. este necesar a se actiona foarte rapid pentru a realiza primele cinci inspiritii fortate pentru a asigura oxigen creierului. va fi invelit si daca este posibil incalzit aplicandu-i-se pe corp si la picioare sticle cu apa fierbinte. (Inainte de a se folosi lama metalica/lingura. asa cum este cel mai probabil sa fie in cazul radioamatorilor. atunci se va recurge la ajutorul unei lame metalice sau unei linguri care se va introduce intre masele la colturile gurii si nicidecum in fata (caci dintii se pot rupe) si cu precautie se desclesteaza dintii. Schäfer. caramizi sau pietre incalzite si bine acoperite pentru a nu cauza arsuri. pentru aceasta cel care da primul ajutor aplica cele patru degete de la ambele maini in spatele colturilor falcii inferioare. poate fi folosita asupra persoanelor de toate varstele. este necesar: •Sa se elibereze imediat accidentatul de partile de imbracaminte care impiedica respiratia (gulerul de la camasa. Pentru a obosi mai putin. In plus. in cazul aplicarii metodelor Schafer si Howard. cel care face respiratia artificiala trebuie sa respire in ritmul miscarilor pe care le face accidentatului. ea trebuie deschisa. fularul). sub accidentat trebuie asezat ceva calduros. in care scop falca inferioara este impinsa in afara. la aplicarea metodei Silvester. •Sa se elibereze imediat gura celui accidentat de obiecte straine (sa se inlature protezele dentare daca exista). astfel ca dintii maxilarului inferior sa fie adusi in fata dintilor celui superior. prin apasarea degetelor mari deasupra marginii falcii. La aplicarea oricarei metode de respiratie artificiala.

cu mainile indreptate.Verificati gura accidentatului pentru a va asigura ca nu este obstructionata.In cazul unui singur salvator.salvare). . respiratia artificiala(metoda Silvester sau gura-la-gura) trebuie combinata cu masajul cardiac. inca se mai poate folosi aceasta metoda. Expiratia accidentatului trebuie sa se produca natural.o data la 5 compresii cardiace.Eliberarea cailor respiratorii Gura la gura Gura la nas Pasii care trebuie urmati sunt urmatorii: . se continua cu succesiunea de 2 inspiratii la 15 compresii cardiace pana la revenire sau sosirea medicului.Plasati corpul accidentatului pe spate. la oprirea insuflatiei. aerul trecand printre dinti. Nu pierdeti nici un moment in inceperea respiratiei artificiale. si se va apela unul din telefoanele urmatoare: 112-Serviciul comunicatii speciale(servicii reunite –politie -pompieri. avand degetele indreptate in directia capului acestuia si mana stanga peste mana dreapta si apasa uniform. altfel se poate folosi si metoda gura-la-nas. Aceasta actiune va debloca caile respiratorii blocate de baza limbii. In cazul a doi salvatori ritmul este de 10-12 inspiratii pe minut . ritmul de respiratie artificiala este de 20 inspiratii pe minut. ATENTIE! In caz de accidentare. se va anunta seful locului de munca.Prindeti mandibula si ridicat-o in sus astfel incat capul sa aiba o pozitie inspre inapoi (vezi imaginea anterioara). cea mai mica intarziere poate fi fatala! Masajul inimii se executa in felul urmator : persoana care da primul ajutor pune mana sa dreapta pe regiunea inimii accidentatului. Acum se incepe respiratia artificiala: Cu o mana se strang narile accidentatului. Daca maxilarele sunt inclestate. se va asigura primul ajutor. in ritmul batailor inimii (la un om sanatos 70-80 pe minut. care este deseori inghitita de persoana in stare de inconstienta. In cazul cand accidentatul este copil. Dupa aceea salvatorul inspira rapid si adanc. astfel incat pieptul sa fie in extensie . Daca e nevoie. se face o succesiune de 2 inspiratii dupa fiecare 15 compresii cardiace. apoi insufla aerul prin gura accidentatului. dupa ceas) face cu podul palmei 20-30 apasari slabe pe coastele de deasupra inimii. sau pentru comoditate la fiecare secunda. . 961-Serviciul salvare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->