Sunteți pe pagina 1din 10

iulie - august 2006

anul XXXI
După membrilor (actuala
formă de
Adunarea înregistrare, cu
editorial

statutul aferent,
specială permite epitropilor
lichidarea
preot Doru Costache proprietăţii, în
condiţiile în care
Cum a fost anunţat, în data de 25 numărul de
iunie a.c., a avut loc o şedinţă membri scade
specială a Adunării generale a dramatic, fără
parohiei. Şedinţa a fost convocată, specificarea

Adormirea Maicii Domnului, 15 august


în urma hotărârii Comitetului destinaţiei
parohial din 5 mai a.c., în urma fondurilor rezultate
sesizării unor probleme legate de din lichidarea
înregistrarea parohiei şi de proprietăţii).
proprietatea acesteia asupra În al treilea rând,
terenului, bisericii şi sălii oferă parohiei
adiacente. credibilitate în faţa
autorităţilor
Membrii cu drept de vot au fost australiene,
înştiinţaţi din vreme asupra deschizând
chestiunilor în discuţie şi asupra posibilitatea unei
soluţiilor propuse de Comitetul mai bune articulări
parohial. Adunarea a avut loc în cu fondurile guvernamentale Credinţa în Domnul nostru Iisus
sala adiacentă, a cărei renovare şi destinate comunităţilor mici. Hristos, în patimile Sale
modernizare tocmai se încheiase. răscumpărătoare, în moartea pe
Un raport oficial, semnat de mine Cruce, mi-au adus şi îmi aduc zi
În urma prezentării punctelor şi a (în calitate de paroh al bisericii şi de zi un nesfârşit folos, o
discuţiilor, Adunarea generală a preşedinte al Comitetului parohial) nesfârşită izbăvire de feluritele
votat pentru reînregistrarea şi de Dl. Ec. Carol Cruceanu, CPA ispite şi patimi, necazuri şi
parohiei ca asociaţie non-profit (în calitate de vicepreşedinte al întristări. Fie şi numai chemarea
încorporată (până acum fiind Comitetului parohial), a fost trimis cu credinţă şi pocăinţă
nefăţarnică a numelui lui Iisus
asociaţie neîncorporată). la Patriarhia Română.
Hristos, mă mântuie de o sută de
La sfârşitul raportului, am solicitat
ori pe zi şi-mi asigură libertatea
Înregistrarea de acest tip va oferi Părintelui Patriarh Teoctist, în
faţă de patimi, pacea, împăcarea
parohiei în primul rând dreptul de numele Adunării generale, cu Dumnezeu, un duh drept, un
proprietate asupra terenului, aprobarea hotărârii Adunării şi orizont larg, îndrăzneală, putere,
bisericii şi sălii, nemaifiind nevoie elaborarea unei scrisori prin care bucuria de a trăi.
de Trust Deed-ul care îi transformă Prea Fericirea Sa, în calitate de
pe epitropi în proprietari. garant al Trust Deed-ului privind Ioan din Kronştadt, Liturghia –
În al doilea rând, asigură proprietatea, îşi exprimă acordul ca cerul pe pământ. Cugetări mistice
stabilitatea şi transparenţa terenul, biserica şi sala adiacentă despre Biserică şi cultul divin
instituţională a parohiei, care nu va să treacă din proprietatea ortodox. (Sibiu: Deisis, 2002)
mai fi dependentă de fluctuaţiile epitropilor în aceea a parohiei. p. 123
pag. 2

Românii din Australia şi copiii din România:


Iniţiativa de constituire a unei fundaţii umanitare
Dr Ana-Maria Bliuc (psiholog)
University of Sydney

Am venit în Australia în anul 2000. În situaţia din România o vad diferit, ci din România, susţinută de comunitatea
prezent, viaţa mea se petrece aici, aspectele care îmi captează atenţia românească din Australia. Am făcut
integrată ritmului trepidant specific sunt altele. Când am plecat, eram demersurile necesare la autorităţile
Sydney-ului. În fiecare moment încerc preocupată mai ales de situaţia politică australiene şi totul a mers relativ bine.
să fac faţă cât mai bine cerinţelor şi economică. Acum, când citesc ziare, Părintele Doru Costache m-a susţinut
zilnice legate de familie şi profesie. Dar când urmăresc ştiri sau reportaje şi m-a ajutat să stabilesc legături cu alţi
nu aşa a fost de la început. Când abia despre România, când intru pe membri ai comunităţii, dornici de a
ajunsesem aici, mi-a fost foarte greu, forumuri de discuţii româneşti, ceea ce realiza ceva concret în ajutorul copiilor
totul era diferit faţă de România. Chiar mă impresionează şi îmi dă cel mai români. Probabil că în viitor lucrurile nu
interacţiunile cele mai simple mi se mult de gândit sunt copiii din România, vor merge chiar ca pe roate, vor mai
păreau obositoare, îmi venea greu să fie ei orfani, abandonaţi în spitale, apărea piedici, dar această experienţă
înţeleg sistemul, felul de a vorbi şi mai afectaţi de inundaţii, bolnavi, sau mi-a amintit de atmosfera de acasă, de
ales de a fi al australienilor. În plus, talentaţi dar fără resurse materiale. Mă faptul ca românii pot fi nişte oameni
dorul de casă era copleşitor. Ca să fac întristează mult faptul că ei simt cel mai extraordinari, calzi şi generoşi, sensibili
faţă, să mă integrez într-o cultură total acut atât efectele nefaste ale fostului la necazul celui de alături, ceea ce aici
diferită de cea românească, şi mai ales regim cât şi pe cele ale interminabilei se întâlneşte mai greu. De aceea, am
să mă menţin eficientă şi funcţională, tranziţii. Statisticile sunt convingerea că iniţiativa mea va prinde
era nevoie să-mi utilizez toate cutremurătoare: viaţă cu adevărat şi se va bucura de
resursele. Aşa că am reacţionat în România este ţara cu cei mai mulţi susţinerea întregii comunităţi. Eu şi cei
felul meu propriu: am încercat, într-un copii infectaţi cu HIV din Europa; care suntem implicaţi direct promitem
mod conştient, să-mi suprim gândurile aceştia, provenind în buna parte din să investim suflet, timp şi perseverenţă.
în legatură cu ce se întâmplă acasă, să familii sănătoase au fost infectaţi prin
mă rup complet de România. În cazul transfuzii de sânge (infectaţi între
meu, a fost ca un mecanism de auto- 1989-1990 în spitale, 7500 copii cu HIV Trecere
apărare (sau de auto-conservare, mai trăiesc la ora actuală în România). Anca Maria Ştefănescu
bine zis). În România există 60 000 de copii cu
După un timp însă, când lucrurile au disabilităţi, dintre care 10 000 în Ding-dong.
Bing-bang.
intrat pe un făgaş normal, vechile institutţi iar restul în familii, familii care
Bate pendula.
gânduri şi sentimente despre România, primesc un ajutor material simbolic din
De la stânga la dreapta,
dorinţa de a fi informată în legătură cu partea statului. de la dreapta la stânga,
se întâmplă acolo, au revenit brusc şi M-a îngrozit de asemenea numărul histrionic ocolind verticala.
cu o intensitate mai mare decât aş fi de cazuri complicate de copii născuţi
crezut vreodată. Am început din nou să cu diferite malformaţii sau care au Pic-pic.
citesc ziare româneşti, să discut cu contractat ulterior afecţiuni grave şi nu Poc-poc.
rudele şi prietenii din România, nu au nici o şansă de a fi tratate în Cade ploaia.
numai despre ei, dar şi despre situaţia România. Este impresionant numărul Stropi mari în rafale,
generală de acasă. Am devenit părinţilor disperaţi care fac apeluri picături alungite şi grele,
preocupată de gripa aviară, de urmările peste apeluri, sperând că prin ajutorul gloanţe de apă
catastrofale ale inundaţiilor, de familia altora vor reuşi să dea o şansă copiilor ciuruind zăpuşeala.
soldatului român omorât în Irak. Într-un lor.
fel văd această schimbare în atitudinea În această stare de spirit, am Ding-dong.
mea ca o revenire metaforică la ţara de încercat să contribui la ajutorarea unui Pic-poc.
Pleacă toate.
unde am plecat. Acum, după ani în astfel de caz. A fost un prilej să-mi dau
Clipe egale, neştiute.
care am fost mai mult sau mai puţin seama ce dificil este, ca român din
Gânduri de-o clipă,
deconectată de realitatea românească, străinătate, să ajuţi pe cineva de
rafale mute,
timp în care s-au petrecut evenimente acasă. În plus, am încercat şi un se-ncolonează cuminţi
majore şi în viaţa mea personală (cel sentiment de culpabilitate faţă de alţi spre niciunde.
mai important fiind cel de a fi devenit copii în situaţii asemănătoare. De la stânga la dreapta,
mamă), am început să văd situaţia din Aşa s-a născut ideea unei fundaţii de la dreapta la stânga,
România cu alţi ochi. Mai exact, nu pentru ajutorarea copiilor în dificultate histrionic ocolind verticala.

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 3

DUMINICA A 3-A DUPĂ RUSALII


(Romani 5, 1-10; Matei 6, 22-33)
Ochiul luminător al trupului
Alina Victoria Paraschiv

Pericopa paulină ne introduce în Atitudinea adecvată faţă de trup se dreptatea Lui. Să nu ne facem idoli-
spaţiul ontologic al stării de discerne la nivel sufletesc, iar dumnezei din nevoile mărunte şi
credinţă: nădejdea, suferinţa, discernământul este prezent atâta relative, să redăm trupului şi
răbdarea, încercarea şi iar nădejdea, timp cât îl iubim, ne lipim, îi slujim sufletului adevărata vocaţie: omul a
sunt experienţe proprii celui care lui Dumnezeu (Matei 6,24). Pentru fost creat să-l vadă pe Domnul… Să
prin Iisus Hristos a reintrat în că omul nu este doar trupul şi ne fie foame şi după Sfintele Taine,
putinţa de a-i mulţumi Ziditorului nevoile lui; omul nu este doar “trup surse de vindecare, hrană şi
său. şi suflet” cu nevoile lor, într-un sfinţire… Să tânjim după
determinism nedefinit; omul – trup înţelepciune, îmbrăcaţi fiind cu
Parcursul acesta euharistic, de
şi suflet – este chemat să fie Hristos prin botez…
mulţumire, cu infrastructura sa
asemenea lui Dumnezeu. Dincolo
jertfelnică, al cărui izvor este După mulţimea milostivirii Sale,
de renunţarea la patimi, la grija
Hristos, poate fi surprins în Domnul ne dă harul şi noi trebuie
pentru trup şi suflet în sine, ne
alăturarea versetelor care deschid şi să-l păstrăm cu tărie ca să nu-l
aşteaptă grandoarea adevăratei
respectiv închid pericopa pierdem, fiindcă fără har omul e orb
staturi a persoanei: omul în iubire
evanghelică: Luminătorul trupului duhovniceşte. Orb este cel ce adună
cu Ziditorul său.
este ochiul; de va fi ochiul tău comori în această lume: aceasta
curat, tot trupul tău va fi luminat. Sensul fiinţei umane este unul înseamnă că sufletul lui nu-l
Căutaţi mai întâi împărăţia lui exclusiv spiritual. În locul cultivării cunoaşte pe Duhul Sfânt, nu ştie cât
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate grijilor – ce vom mânca/îmbrăca –, e de dulce şi de aceea e înrobit
acestea se vor adăuga vouă (Matei suntem îndemnaţi cu stăruinţă de pământului (Cuviosul Siluan
6,22-33). Domnul nostru: căutaţi mai întâi Athonitul).
împărăţia lui Dumnezeu şi

rezistenţa sa faţă de imaginea pe care şi-a Nu poate face minuni –


Taina
în biserică

adevărul propriu. Omul creat-o, dezvăluindu-se în dar poate asista la ele...


preferă să se ascundă de ochii lui Dumnezeu şi ai Ţine doar de fiecare om
mărturisirii sine însuşi, de ceilalţi şi Bisericii ca fiinţă să se lase învăluit în
Pr. Doru Costache de Dumnezeu. Astfel smerită... Doar ambianţa de taină a
ajunge, în multe situaţii, recunoscându-şi umila adevărului care cucereşte
Între instrumentele să uite de sine, ascuns condiţie poate omul şi zideşte...
folosite de Biserica lui îndărătul măştii, a începe procesul redefinirii S-ar zice că, prin taina
Hristos întru a contribui la imaginii pe care şi-a şi devenirii sale în mărturisirii, ni s-a dat, în
regenerarea şi progresul creat-o despre sine. Or, cu Hristos. Biserica lui Hristos, şansa
duhovnicesc al imaginea aceasta nu se Preotul, prin mila umanizării reale.
credincioşilor, un loc mai poate lucra; ea este Domnului, joacă rolul
privilegiat îl are taina lipsită de flexibilitate. unei oglinzi care să-i
mărturisirii (spovedania). Progresul spiritual, permită omului să se vadă
Considerată al doilea înaintarea spre maturitatea pe sine aşa cum este,
botez, mărturisirea este personală – acestea sunt dincolo de măşti. Martor
slujba prin care, în blocate de imaginea al milei lui Hristos şi al
prezenţa preotului despre sine produsă de felului de a fi al Bisericii,
duhovnic (martor al omul ce se ascunde pe preotul rămâne ghidul
Bisericii, al unui anumit sine... delicat al acestei
stil de viaţă), omul învaţă Mărturisirea reprezintă redescoperiri, redefiniri,
să se descopere pe sine în exact şansa ca, prin deveniri... Înarmat cu
faţa lui Dumnezeu. îndrumare spirituală către harul de sus şi povăţuit de
Una din problemele felul de a fi al poporului înţelepciunea tradiţională
fundamentale ale lui Dumnezeu, omul să a Bisericii lui Hristos, el
conştiinţei omeneşti este dea jos masca ori ascultă, întreabă, îndrumă.

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 4

DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII


(Romani 6, 18-23; Matei 8, 5-13)
De la trupul trupesc la comuniunea harică în trupul Lui Hristos
Alina Victoria Paraschiv

…robi ai dreptăţii (Romani 6,17). (Romani 6,22); Ascultarea unora faţă de alţii: a
Observaţi paradoxul? Dreptatea nu 3. iar sfârşitul, viaţa veşnică sutaşului faţă de superiori, a ostaşilor
poate fi înrobitoare… Apostolul (Romani 6,22). faţă de sutaş, pune în evidenţă nu
Pavel valorizează cuvântul robie Este vorba despre un proces al raporturi de stăpânire (ridicare
pentru a ne obişnui să distingem desăvârşirii personale prin deasupra, cum spune sfântul Siluan
între slujirea liberă care ne face vii, experienţa cunoaşterii lui Dumnezeu Athonitul) şi servilitate, ci germenul
şi robia păcatului, implicit a morţii. şi a comuniunii cu el: aceasta este unei vieţuiri comunionale, în care
Prin aceasta, şi într-o manieră viaţa veşnică, să te cunoască pe tine, fiecare după darul său participă la
paradoxală, el se plasează în singurul Dumnezeu adevărat, şi pe îmbogăţirea celuilalt (Matei 8,9).
continuitatea cuvintelor Domnului: Iisus Hristos, pe care l-ai trimis Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis
de acum nu vă mai zic slugi, că (Ioan 17,3). Nu poţi să cunoşti decât celor ce veneau după El: Adevărat
sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci dacă doreşti să te apropii. Prietenie. grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-
v-am numit pe voi prieteni, pentru că Ne dorim cu adevărat prietenia cu am găsit atâta credinţă. (Matei 8,
toate câte le-am auzit de la Tatăl Dumnezeu Sfânta Treime? 10)
Meu vi le-am făcut cunoscute (Ioan Voi sunteţi prietenii Mei, dacă Să observăm că, de la planul
15,15). faceţi ceea ce vă poruncesc (Ioan ascezei personale în trup, ca
Este numai o aparentă contradicţie 15,14). renunţare la un stil pătimaş de viaţă,
între cuvântul Apostolului şi cel al Pentru comunitatea romană, cărei i din pericopa apostolică, în cea
Domnului. s-a adresat apostolul Pavel, şi pentru evanghelică se trece la perspectiva
Apostolul se adresează unei oricine se recunoaşte în cuvintele lui, asupra trupului comunitar – Biserica.
comunităţi începătoare în credinţă, a începutul prieteniei devine: faceţi Deci roadele ascezei noastre trupeşti
cărei luptă se concentrează în acum mădularele voastre roabe nu vor fi autentice, spre sfinţire,
parametrii ascezei asupra unui trup dreptăţii, spre sfinţire (Romani 6, atâta vreme cât nu se vor manifesta
pierdut în pofte pătimaşe: să nu 19). comunitar, comuniant (cum spune
împărăţească păcatul în trupul Pericopa evanghelică ne aşează în părintele Dumitru Stăniloae), ca
vostru cel muritor (Romani 6,12). acelaşi orizont al relaţiei slugă- iubire pentru celălalt.
Putem sesiza o gradaţie în viaţa stăpân. Ca şi în pericopa apostolică, La viaţa veşnică, viaţa sfinţită sunt
noastră în Biserică, o înaintare, un şi aici aceasta trebuie percepută ca o chemaţi toţi oamenii, indiferent de
permanent Paşte – o permanentă relaţie pozitivă, fundamentată pe etnie. Înaintarea şi participarea la
Trecere prin stadii de maturizare: grijă/iubire şi ascultare reciprocă, viaţa împărăţiei cerurilor este
1. odată ce v-aţi supus din toată relaţie în care ideea de ierarhie identificată cu bucuria mesei
inima dreptarului învăţăturii căreia capătă alte conotaţii decât cele cu comune: mulţi de la răsărit şi de la
aţi fost încredinţaţi, aţi devenit robi care suntem obişnuiţi. Sutaşul apus vor veni şi vor sta la masă cu
ai dreptăţii (Romani 6,17); mijloceşte pentru sluga sa chinuită Avraam, cu Isaac şi cu Iacov, în
2. robi făcându-vă lui Dumnezeu, de boală în faţa Domnului. împărăţia cerurilor (Matei 8, 11).
aveţi rodul vostru spre sfinţire Să luăm aminte: Sfintele sfinţilor…

Naşterea sărbătoarea Naşterii Sfântului


Ioan Botezătorul, iar pe de
(Patericul egiptean).
Postul: nu doar un trup
Sfântului Ioan Botezătorul alta de o tristă experienţă în uscăţiv, hrănit cu lăcuste şi
lume. miere de la albinele sălbatice,
Din nou despre identitate Cunoaşteţi icoana Sfântul acoperit cu o piele de cămilă
Alina Victoria Paraschiv Ioan Botezătorul? Vedem (Marcu 1,6); rugăciunea: nu
chipul ascetului desăvârşit. doar privirea aţintită spre
Ce sunt postul şi rugăciunea fapte ale iubirii fără postire şi Îi ştim slujirea din Scriptură cer… ci cel ce a spus: nu sunt
fără cugetare smerită rugăciune şi fără cugetare (Matei 3, Marcu 1, Luca 3, vrednic, plecându-mă, să-I
(Patericul egiptean)? Nimic. smerită? Nu. Ioan 1), din troparele dezleg cureaua sandalelor
Ce sunt postul şi rugăciunea M-am reîntrebat astăzi despre sărbătorilor, din acatistul (Marcu 1,7), cel căruia i s-a
fără faptele iubirii? Nimic. acestea, în orizontul deschis închinat lui. Omul sfinţit este dăruit să vadă: şi îndată,
Poate fi cugetare smerită fără pe de o parte de pericopele unul şi acelaşi, atât în
post şi rugăciune? Nu. Pot fi citite în Sfânta Liturghie la exterior, cât şi în interior pag. 7

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 5

INTRODUCERE ÎN TAINA VIEŢII ECLESIALE


Lecturile apostolice din Duminicile a 6-a şi a 7-a după Rusalii
Pr. Doru Costache

Parte esenţială a noului ciclu de darurile (unii au viziune clară, alţii relaţiile cu ceilalţi în maniera lui
învăţături, ce a debutat imediat după predică, alţii sunt darnici, alţii îi Hristos. Doar fiind într-un gând pot
Rusalii, lecturile nou-testamentare mângâie pe cei în suferinţă etc.), membrii comunităţii să fie laolaltă,
din cadrul sfintei liturghii ceea ce permite activarea eficientă a ca un trup bine alcătuit, şi numai
descifrează misterul experienţei acestor daruri este iubirea reciprocă, laolaltă, ca popor al lui Dumnezeu, îl
noastre ca popor al lui Dumnezeu. dragostea sinceră faţă de toţi pot slăvi pe Dumnezeu cu o singură
Cele două texte propun o perspectivă membrii obştii. Sentimentul gură, în deplină comuniune.
dinăuntru asupra tainei Bisericii lui solidarităţii, al apartenenţei Cuvintele apostolice invită
Hristos: poporul lui Dumnezeu în reciproce. permanent la meditaţie asupra
aspectul său de comunitate a iubirii Duminica a 7-a. Romani 15:1-7 sensului Bisericii şi al chemării
şi a slujirii reciproce. Reluând una din temele sale favorite, noastre ca membri ai poporului lui
Duminica a 6-a. Romani 12:6-14 raporturile dintre cei tari şi cei slabi Dumnezeu. Chiar dacă aceste
Pornind de la imaginea Bisericii ca în credinţă, sfântul Pavel îi îndeamnă cuvinte exprimă mai curând un ideal
trup al lui Hristos (vers. 4-5), sfântul pe membrii comunităţii să se accepte ce îşi va împlini realitatea abia în
apostol Pavel aminteşte despre şi să se susţină reciproc. Modelul orizontul eshatologic al cerului nou
interdependenţa membrilor solidarităţii între membrii şi al pământului nou (cf. Apocalipsa
comunităţii. Precum într-un corp comunităţii este dat de însuşi 21), atâta vreme cât vom năzui spre
fiecare organ are locul şi rolul său, Hristos, cel care pe toţi (slabi şi tari) el, speranţa de instituire a unei stări
tot astfel în trupul lui Hristos, i-a primit în dragostea lui nesfârşită. de normalităţi în Biserică şi în lume
Biserica, fiecare credincios are rolul Practic, membrii comunităţii sunt nu poate muri. Noi, poporul lui
său. Nimeni nu este în plus; de invitaţi să urmeze îndeaproape Dumnezeu, suntem lumina lumii (cf.
nimeni nu ne putem dispensa. modelul oferit de Domnul în viaţa sa Matei 5:14-16).
Prezenţa şi slujirea fiecăruia pământească – să cugete conform cu
contează. Indiferent care ne sunt Hristos, fiecare căutând să abordeze □
Pogorârea Sfântului Duh se adresează Hristos? Cine este cel
însetat? Nu cel ce a ajuns la
Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor) conştiinta lipsei comuniunii cu
Dumnezeu?
Setea după Izvorul Vieţii Comuniunea cu Sfânta Treime
Alina Victoria Paraschiv este simbolizată de un izvor de apă
vie, pântecele fiind centrul acestei
…în ziua cea din urmă - ziua cea conţinutul chemării Lui, şi aceia taine. Să privim pântecele în funcţia
mare a sărbătorii (Ioan 7,37) care, nerescriind Cuvântul Legii în sa spirituală. După chemarea la
corturilor, Hristos Dumnezeu-omul trupul, gândurile şi faptele lor, nu metanoia – schimbarea minţii, a
a stat în mijlocul oamenilor, în descifrau sensul de dincolo de percepţiei, a modului de a cugeta, de
mijlocul cortului creaţiei, spaţiul de literele Scripturii. Cercetează şi vezi a privi la noi înşine, la ceilalţi şi la
coabitarea şi comuniune, invitând la că din Galileea nu s-a ridicat întreaga creaţie –, certificarea
izbăvire din moarte: dacă însetează prooroc (Ioan 7,52), îi spun fariseii acestei schimbări se comută în
cineva, să vină la Mine şi să bea lui Nicodim, cel care venise mai planul roditor al pântecelui.
(Ioan 7,37). Deşi exersaseră înainte la El, noaptea (Ioan 7,50), Pântecele deopotrivă mistuie hrana
coabitarea şi comuniunea cu cel care deja se arătase însetat (Iezechiel 3,3) şi rămâne sălaş al
Dumnezeu în acest spaţiu al înainte de chemare! unirii, al rodirii.
umbririi în cortul Lui, nu toţi Să observăm aceiaşi simetrie în Mâncarea Mea este să fac voia
oamenii poporului Său au înţeles, nu cazul umanităţii aflate în Ierusalim Celui ce M-a trimis pe Mine şi să
toţi au ajuns la maturitatea zilei celei la Pogorârea Sfântului Duh: în săvârşesc lucrul Lui (Ioan 4,34). Să
din urmă a sărbătorii. mulţimea tulburată se aflau şi luăm aminte care este mâncarea
În urma acestei experienţe – viaţa bărbaţi cucernici, din toate pântecelui nostru… care este limba
conformă cu Legea –, mulţimea era neamurile care sunt sub cer (Faptele de foc pe care am primit-o la
împărţită în două categorii: cei care Apostolilor 2, 5). Şi ce poate fi Botez…
îl percepeau pe Hristos ca Fiu al Lui această cucernicie decât însetarea
Dumnezeu şi implicit înţelegeau după viaţa cu Dumnezeu… Căci cui □
Viaţa parohială | iulie - august 2006 |
pag. 6

sfinţi români
CONSIDERENTE
Sfântul ierarh Grigorie Dascălul M. Constanţa
În lumea în care trăim şi încercăm să
Născut la Bucureşti, în 1765, dar şcolarilor. ne judecăm unii pe alţii, e bine să luăm o
sfântul ierarh Grigorie Dascălul a coală de hârtie şi să scriem: ce facem
Activitatea sfântului ierarh mai bine decât ceilalţi, în ce domeniu ne
fost mitropolit al Ţării Româneşti Grigorie Dascălul în scaunul de considerăm (in)comparabili cu alţii?
între anii 1823-1834. După ce a mitropolit al Ţării Româneşti a fost Astfel ne putem considera, realistic: buni,
studiat la renumite şcoli din întreruptă de către administraţia invidioşi, darnici, ipocriţi, nerăbdători,
Bucureşti, a ajuns ucenic al rusă instaurată în Principatele săritori la nevoie, imparţiali, cumpătaţi...
Sfântului Paisie Velicicovschi, fiind române, fiind exilat timp de peste Referindu-ne la bunătate – dacă nu
călugărit la mânăstirea Neamţ. patru ani la Chişinău, Buzău şi suntem curaţi şi buni la suflet, degeaba
Dornic de desăvârşire, la îndemnul sunt toate celelalte.
Căldăruşani.
sfântului Paisie, tânărul monah Un om bun nu este doar acela care
Grigorie a vieţuit un timp la Sfântul ierarh Grigorie s-a îngrijit face numai bine, ci şi acela care ştie să
Muntele Athos. Revenind în ţară, s- şi de restaurarea catedralei se bucure şi de binele altuia. Dacă n-am
mitropolitane din Bucureşti, precum cunoscut acest sentiment, suntem buni
a aşezat la mânăstirea Căldăruşani,
şi de traducerea şi tipărirea în limba numai pentru noi.
reorganizată de sfântul cuvios Bunătatea înfrumuseţează chipul;
Gheorghe, stareţul mânăstirilor română a Vieţilor Sfinţilor, pe care
le considera „atât de folositoare răutatea înăspreşte, înlătura iubirea,
Cernica şi Căldăruşani. prietenia.
pentru formarea duhovnicească şi În viaţă, orice fapta rea am făcut dă
În anul 1823, sfântul Grigorie a luminarea sufletelor credincioşilor”.
fost chemat la Bucureşti de drept unui răspuns similar împotriva
Pentru viaţa, activitatea şi noastră. Oameni suntem şi greşim, voit
domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica,
strădania sa duhovnicească, sfântul sau nevoit; şi omul bun are clipe de
fiind ales mitropolit al Ţării răutate...
Româneşti. Ca arhipăstor, ierarh Grigorie a rămas în istoria
Bisericii şi a poporului român drept Dacă avem răbdare să facem aceasta
mitropolitul Grigorie Dascălul a analiză, avem şansa de a corecta ceva...
desfăşurat o intensă activitate cel mai de seamă întâistătător al
Însă răbdarea este o calitate tot mai rar
pastoral-misionară şi social- scaunului Mitropoliei Ţării întâlnită în societatea modernă. Spunem
culturală, numind ierarhi în scaunele Româneşti din secolul al XIX-lea, copiilor noştri să aibă răbdare, dar noi
episcopale de la Argeş, Râmnic şi fiind cunoscut cu supranumele de înşine suntem agitaţi, pripiţi, grăbiţi. Cât
Buzău, şi întemeind şcoli teologice „Dascălul”. Sfântul Sinod al de mult am câştiga dacă am învăţa din
în fiecare dintre aceste centre Bisericii Ortodoxe Române a trecutul nostru valoarea răbdării…
aprobat canonizarea sfântului ierarh Iată adevărul rostit de Domnul nostru
eparhiale. Iisus Hristos: „Prin răbdarea voastră vă
Grigorie Dascălul în sesiunea de
Întreaga viaţă şi lucrare a lucru din octombrie 2005 cu ziua de veţi câştiga sufletele”. Iisus, răbdând
mitropolitului Grigorie în slujba sărbătorire la 22 iunie, la crucea, a făgăduit câştigarea sufletelor
Bisericii a fost un exemplu de noastre. Răbdarea lui Dumnezeu pentru
propunerea Sinodului mitropolitan noi, fiinţe păcătoase, ne îndeamnă la
sfinţenie şi de iubire jertfelnică al Mitropoliei Munteniei şi
pentru păstoriţii săi, de sprijinul său pocăinţă. Ca să ai răbdare, trebuie să
Dobrogei. Racla purtând sfintele laşi să treacă de la tine... Răbdarea face
material beneficiind numeroşi moaşte a fost depusă la mânăstirea un caracter mai puternic…
săraci, văduve, orfani, oferind Căldăruşani. Sufletul nostru este afectat de
hrană, adăpost şi cărţi de învăţătură. necredinţă şi de atracţia lucrurilor
La moartea sa, au rămas o mulţime sursa: www.patriarhia.ro
materiale. Toată viaţa am simţit că sunt
de cărţi pregătite spre a fi oferite în ca un călător ce-şi caută loc în lumea de
minuni a lui Dumnezeu. Trecerea anilor,
derularea evenimentelor, au fost doar
prin providenţa lui Dumnezeu.
Adesea m-am întrebat: care este rolul
meu în această lume? Mai devreme sau
mai târziu, aflăm că fiecare are menirea
lui. În parcursul vieţii, toţi am avut
perioade mai bune sau mai rele. Asta
vizând starea socială, starea
sufletească... Trebuie să fii sincer cu tine
şi să-ţi urmezi mereu inima, dacă vrei să
reuşeşti ceea ce ai ales să faci… Mai
ales, nu uita ca nimic nu este veşnic.
Principala provocare este cunoaşterea
a ceea ce suntem – adică, Oameni

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 7

părinţii bisericii

Sfântul Nicodim Aghioritul (14 iulie)


Ion Nedelcu

În ziua de 14 iulie a fiecărui an, se cuvine a se duce creştinii la


biserica îl sărbătoreşte pe unul dintre Biserica lui Dumnezeu” sau „că nu
sfinţii săi cărturari, şi anume pe se cuvine să privească [creştinii] cu
Sfântul Nicodim Aghioritul. iscodire”.
Nicodim s-a născut în anul 1749, în
O carte asemănătoare în privinţa
insula Naxos, din arhipelagul
dimensiunii ei practice este Războiul
Ciclade (Grecia). În 1775, a intrat ca
nevăzut – o altă lucrare foarte
monah la Muntele Athos, după ce a
cunoscută a sfântului. În acest tratat
studiat literatura greacă la Smirna.
de război duhovnicesc, Nicodim
Şi-a petrecut viaţa monahală prin
remarcă importanţa rolului jucat de
diferite mânăstiri, pentru a se retrage
minte. În prima parte afirmă că,
în cele din urmă la mânăstirea
pentru o victorie sigură, este nevoie
Pantocrator, unde a trăit timp de 26
ca mintea să fie ferită de ignoranţă –
de ani, până la moartea sa, survenită
inamicul numărul unu al minţii –,
în anul 1809.
aceasta fiind cea care o „opreşte de
Activitatea sa cărturărească a fost adresate grecilor de către Napoleon. la orice cunoaştere a adevărului,
foarte vastă, cuprinzând peste 20 de Printre cărţile cele mai cunoscute obiectul ei de preferinţă”. Armele
lucrări, incluzând scrieri originale, ale Sfântului se numără Bunul moral principale de luptă împotriva
traduceri sau îngrijirea reeditării al creştinilor sau Hristoitia, un fel ignoranţei – potrivit aghioritului –
altor lucrări. În acest context, el a de cod al „bunelor maniere” ale sunt rugăciunea şi atenta reflecţie
fost cel căruia i s-a încredinţat de creştinului. Cartea, după cum însuşi sau contemplaţie, atitudini ce fac
către Sfântul Macarie din Corint sfântul afirmă, are o profundă posibilă o raportare clară şi normală,
corectarea şi pregătirea pentru tipar a direcţie practică, „spre îndreptarea o discernere corectă a acestei lumi.
renumitei colecţii de scrieri relelor” prin punerea în lucrare a
Lecturând pagini din opera
patristice Filocalia. De asemenea, i celor citite: „în puţină vreme, veţi
Sfântului Nicodim, ne dăm seama că
s-a încredinţat traducerea şi editarea schimba obiceiurile şi năravurile
numai cineva care a avut un praxis
operelor complete ale Sfântului cele rele şi necreştineşti pe care le
duhovnicesc ar fi putut scrie atât de
Simeon Noul Teolog, ca şi cele ale aveţi acum şi veţi căpăta altele bune,
bine despre toată lupta creştinului
Sfântului Grigore Palamas, care, din drepte şi cu adevărat creştineşti”. În
spre a fi mai aproape de Hristos.
nefericire, au fost distruse în drum această lucrare, sunt abordate o
Pentru o astfel de viaţă, Patriarhia
spre tipar de către austrieci, în mulţime de subiecte ale vieţii
Ecumenică l-a canonizat la 31 iulie
căutarea mesajelor de propagandă concrete a creştinului, ca „în ce chip
1955.

Naşterea... pag. 4 poporul lui Israel la pocăinţă (la împărăţia lui Dumnezeu nu este
schimbarea minţii, a modului în care mâncare şi băutură…
ieşind din apă, a văzut cerurile deschise cugeţi, judeci), suntem încredinţaţi cum Postul ne scoate din robia dependenţei
şi Duhul ca un porumbel coborând peste anume să nu cugetăm. Să observăm că de hrana trupească, pentru a gusta ca
El (Marcu 1,10), şi privind pe Iisus, Care Apostolul se adresează celor botezaţi, fiinţe spirituale: dreptate şi pace şi
trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! celor angajaţi existenţial în credinţă. bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14,17),
(Ioan 1,36), cel pe care Hristos l-a Pentru cei care nu au făcut pasul, se căci în post fiind umbli potrivit iubirii
binecuvântat: Lasă acum, că aşa se mai aude încă glasul celui ce strigă în (Romani 14,15).
cuvine nouă să împlinim toată dreptatea pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte Dacă de aproapele …depind toate
(Matei 3,15). faceţi cărările Lui (Marcu 1,3). poruncile Lui Hristos (Patericul
Prin post şi rugăciune, omul intră în Dacă mâncăm legume (Daniel 1,12 şi egiptean), să urmărim cele ale păcii şi
relaţie ; devine, din individul lumii, 16), dar judecăm gândurile celorlalţi şi îi cele ale zidirii unuia de către altul
persoană – faţă/chip îndreptat către faţa dispreţuim, nu postim (Romani 14). (Romani 14,19), în gândurile, cuvântul şi
Domnului. În icoanele sfinţilor, vedem Postirea minţii noastre nu înseamnă fapta noastră.
chipul omului descoperit, scos la lumină pasivitate, ci capacitatea de a avea grijă
de sub haina patimilor, vieţuind conform ca, prin modul în care gândim, să nu-i …dacă nu vom iubi pe fratele nostru, nu
cu raţiunea Adevărului. rănim/ucidem pe ceilalţi: să nu daţi vom putea avea pace. E bine ca fiecare
La sărbătoarea ultimului prooroc al fratelui prilej de poticnire sau de să cugete la aceasta (Cuviosul Siluan
Vechiului Testament, cel care cheamă sminteală (Romani 14,13), căci Athonitul)

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 8

Un cititor mă întreabă de unde vine denumirea cuvântului palindrom. 4


Etimologia acestuia vine din limba greacă, fiind o sintagmă derivată din
cuvintele palin (din nou) şi dromos (drum). Primele palindromuri au fost
atribuite lui Sotades din Maronea (circa 276 Î.e.n.), poet grec care a trăit în
Egipt în timpul lui Ptolemeu Philadelphul. Cel mai faimos palindrom
grecesc datează din secolul al VI-lea (E.N.) şi este consemnat pe ghizdul
unei fântâni din faţa bazilicii „Sfânta Sofia” din Istanbul: NIYON
ANOMHMATA, MH MONAN OYIN” (Aici să îţi speli şi păcatele, nu numai
faţa!). În viitor vom mai discuta despre istoria palindromului. (GR)

ŞASE SAŞI ÎN ŞASE SACI POEZII PENTRU CEI MICI


Şase saşi în şase saci,
Au strigat lozinci LUMEA MEA
Unul a spus „Jos Guvernul!”,
Şi-au rămas doar cinci. Azi, de ziua mamei mele,
Cinci saşi în cinci saci, Desenez un coş cu mere,
Au plecat la teatru. Crizanteme mari şi prune,
Unul a cazut în fosă, Şi-apoi struguri şi alune.
Şi-au rămas doar patru.
Patru saşi în patru saci, Un ouţ de ciocolată
Erau rotofei.
După cura de slăbire
Într-o pungă colorată
S-a-ntâlnit cu o lămâie
POVESTIRE
Au rămas doar trei. Şi o roagă să rămâie.
VESELĂ
Trei saşi în trei saci,
Sunt viţă de soi.
Patru urşi de plastilină
Au găsit o mandarină
AFRICANĂ
Unul se trage din daci, Şi-au tăiat patru felii
Şi-astfel rămân doi. Şi le-au pus pe farfurii.
Erau în junglă trei fraţi negri.
Doi saşi în doi saci, Numele lor era: Iak, Iakţidrag şi
Au scăpat săpunu’ Purceluşul bucălat Iakţidragon. Aceştia s-au
Unul a călcat pe el Îmbrăcat într-un halat,
Cu un sorţulet curat
căsătorit cu trei negrese: Iak cu
Şi a rămas doar unu.
Pune varză la murat. Ţipi, Iakţidrag cu Ţipitripi, iar
Un sas întru-n sac,
A zăcut un pic. Iakţidragon cu Ţipitritrom. Şi au
A băut un ceai de tei, avut fiecare câte un copil: Ţipi
Şi n-are nimic. cu Iak pe Ţipiak, Ţipitripi cu
Iakţidrag pe Ţipidragtripi şi
Ţipitritrom cu Iakţidragon pe
- VARA, VINERI-DE- Ţipidragţitrom.
VINERI Într-o bună zi, ăl mai mic,
VENERABILUL Ţipidragţitron, se duce în
VETERAN pădure şi vede un Mangafazon
VRÂNCEAN piţigulin cu strobiţa scoasă, de
VARTOLOMEU Alt purcel, murdar pe sorţ, care se sperie foarte tare.
Plânge singur într-un colţ.
VELISARIE - Sorţul i-l fac eu curat
-Mamă, sunt foarte speriat, zice
VULTURESCU La maşina de spălat! el ajuns acasă. Am văzut în
VINDE VANITOS, VECHI pădure un Mangafazon piţigulin
Chiţ-Chiţ-Chiţ cel vorbăreţ
VINDIACURI VĂTUITE, Este mic şi nătăfleţ
cu strobiţa scoasă.
VESTIŢILOR VÂNĂTORI Şi-are mulţi fraţi vorbăreţi -Dragul mamei, zice Ţipitritrom,
VASLUIENI Care-s şi mai nătăfleţi. nu se poate să fi văzut un
VOCIFERÂND Mangafazon piţigulin cu strobiţa
Chiţ-Chiţ-Chiţ stătea-ntr-o ladă
VEHEMENT Lungă, lungă, lată, lată, scoasă... cred ca mai degrabă
VALIDITATEA
Şi-aştepta de zor să poată era un Obibilozaur cu trei
Pe la noapte să o roadă. ţepenele în stare de coco-
VÂNĂRII VULPILOR
Chiţ-Chiţ-Chiţ se suie-n pod. cifază! Aşa că nu mai fii speriat!
VÂRSTNICE.
- Oare ce-aş putea să rod?
Daca stau eu şi socot
- DACĂ SI CU POATE S- Aş putea să rod chiar tot.
AU DUS SĂ ÎNOATE.
DACĂ DACĂ NU ERA, Doua raţe sub un fag PALINDROMUL
Ce mai gălagie fac, Este un cuvânt, sau o frază care
POATE POATE SE C-au găsit un rac în lac
citită din ambele sensuri îşi
ÎNECA ! Şi mărgele în şirag.
pãstrează înţelesul.
- DOMNULE DUDĂU DĂ- Şase raţe, mari şi grase,
Fac într-una boroboaţe. ALINA M-A LUAT SA STAU LA
MI DOUĂ DUDE Au furat din şase vase MANILA
DOLOFANE DIN DUDUL Şase coji de mere rase!
Vai, vai, vai ce raţe hoaţe! ROMANELE ETALATE ?
DUMITALE DE DINCOLO
ELENA MOR !
DE DRUM !

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |


pag. 9

CRONICA EVENIMENTELOR
▌01.06: liturghia festivă dedicată ▌10.06: pomenirea celor adormiţi. înregistrării parohiei
înălţării Domnului. Slujba a fost După slujbă a avut loc o masă
urmată de o masă comună comună ▌29.06: liturghia dedicată Sfinţilor
apostoli Petru şi Pavel a fost
▌04.06: după sfânta liturghie, a ▌11.06: liturghia festivă şi urmată de o masă comună. La
avut loc şcoala de duminică. Au vecernia specială din Duminica slujbă şi la agapă au asistat şi
predat religie în limba engleză Pogorârii Duhului Sfânt părintele Petru Ilie Petre, familia sa
doamnele Marika Kalafatis şi şi un grup de credincioşi de la
Vicki Petrakis. Dra. Dr. Monique ▌12-15.06: lucrările de lambrisare parohia Buna-Vestire
Florescu a predat noţiuni de limba şi curăţire a sălii adiacente
română ▌02.07: după sfânta liturghie, a
▌17.06: instalarea noului mobilier avut loc şcoala de duminică. Au
▌08-09.06: lucrările de reparare şi pentru biblioteca parohială. Preotul predat religie în limba engleză
zugrăvire a pereţilor sălii adiacente paroh a participat, ca reprezentant doamnele Marika Kalafatis şi
al Patriarhiei Române, la şedinţa Vicki Petrakis. Dra. Dr. Monique
anuală a Comitetului Executiv al Florescu a predat noţiuni de limba
Consiliului Ecumenic al NSW română. Preotul paroh a început
organizarea corului şcolii
▌23.06: preotul paroh a participat, duminicale
ca reprezentant al Patriarhiei
Române, la şedinţa anuală a ▌20.07: sfânta liturghie dedicată
Comitetului Executiv al Consiliului sfântului profet Ilie. La slujbă a
Naţional al Bisericilor din asistat şi părintele Petru Ilie Petre
Australia (NCCA) (parohia Buna-Vestire). După
liturghie a urmat o masă comună
▌24.06: liturghia dedicată naşterii
sfântului Ioan Botezătorul ▌23.07: după sfânta liturghie, a
avut loc o masă comună dedicată
▌25.06: după sfânta liturghie, a colectării de fonduri pentru
fost inaugurată şi sfinţită sala biserică
adiacentă, în urma vastelor lucrări
de reamenajare şi modernizare ▌30.07: după sfânta liturghie, a
întreprinse de parohie. A urmat avut loc o masă comună organizată
şedinţa specială a Adunării de familia Modrogan. A urmat
generale, dedicată punerii în cateheza liturgică lunară, cu o
discuţie a situaţiei proprietăţii şi a repetiţie a corului pentru pregătirea
hramului bisericii

AD E VAR U R I
M. Constanţa

Învăţătura e o perlă, o avere mare, pe


care rudele n-o pot împărţi între ele,
nici hoţii fura, şi care nu se
împuţinează prin dăruire.

Unde nu-i om învăţat, acolo este


lăudat şi cel cu minte puţină.
Ce eşti, te priveşte la urma urmei pe
tine.
Ce vrei, îi priveşte şi pe alţii.
Ce faci, îi poate privi pe toţi…
Fereşte-te de prietenia duşmanului şi
de duşmănia prietenului…
Viaţa parohială | iulie - august 2006 |
pag. 10

▫ Cele cinci vitrine pentru expunerea familiilor Dna. Tasica şi Dl. Julius
PENTRU SLAVA LUI costumelor populare au fost donate Florescu $69; Dna. Ioana şi Dl. Ion
DUMNEZEU de: anonim $140; anonim $125; Gheorghiţoiu $50; Dl. Daniel
Dna. Maria Costache $30; Dna. Gheorghiţoiu $50. Montarea
▫ Repararea pereţilor, zugrăvirea şi Otilia Costache $560; fam. Costea instalaţiei a fost asigurată de Dnii.
lambrisarea sălii adiacente au fost $140; fam. Florescu $50; Dna. Julius Florescu şi Dragoş Tita.
realizate prin munca gratuită a unei Dumitra Popescu (Tanti Mica) $20; ▫ Dl. George Strungaru a donat un
echipe de meşteri alcătuită din: Dl. fam. Tiron $20; fam. Strungaru $50; pupitru de conferinţe pentru sala
Pavel Ioniţă, Dl. Mihai Gîtman şi Dl. fam. Zetea $25. adiacentă.
Gheorghiţă Rotaru. Lucrările au fost ▫ Dl. Pavel Ioniţă a donat două din ▫ Dl. Mircea Lăutaru a donat
susţinute prin muncă voluntară de noile candelabre din sala adiacentă. bisericii un nou stativ pentru
către: Dl. George Costea, Dl. Mircea Familia Florescu a donat 14 lumânări, operă proprie.
Lăutaru, Dl. Bonifacius Tiron, Dna. abajururi pentru noile candelabre şi ▫ Dna. Teodora Theodorescu, Dna.
Denisa Tita, Dl. Lucian Tita, Dl. materialele necesare pentru Dumitra Popescu (Tanti Mica),
Mihai Zetea. Dl. George Strungaru a instalarea noii staţii de amplificare a familia Kalafatis şi familia Costea au
organizat evacuarea resturilor sunetului în sala adiacentă. Familia donat prescurile pentru sfânta
rezultate în urma lucrărilor. Tita a donat un candelabru pentru liturghie.
Lambriurile au fost donate de Dna. sala adiacentă, cu abajururile ▫ Cu diverse ocazii, biserica a fost
Otilia Costache ($1000). Vopseaua respective. ornată cu aranjamente florale oferite
pentru zugrăvirea pereţilor a fost ▫ Noua instalaţie de amplificare a de Fam. Bunescu, Fam. Elin, Dna.
donată de Dl. Iosif Tamaş. sunetului pentru sala adiacentă a fost Alexandrina Păunescu şi Dna. Nina
achiziţionată prin contribuţiile Picu.

avem timp. profesională?!). (asasinat de legionari în


Gânduri Poate că, vorba Ionel Brătianu a fost noiembrie 1940).
despre lumea cântecului, „I am a
dreamer”, dar chiar nu mai
preşedintele Partidului
Naţional Liberal din
Iorga a fost un spirit
enciclopedist, dar din
noastră avem răbdare să vedem
zborul unei păsări,
România între 1909 şi
1928 şi prim-
păcate pentru el, politica a
fost domeniul în care poate
Prof. Mircea Costache
răsăritul soarelui ministru în a avut cele mai puţine
sau un bebeluş mai multe realizări. Gelos pe
Probabil că majoritatea
plângând? rânduri succesul politic al lui Ionel
dintre noi măcar au auzit,
Până şi (1914, Brătianu, Iorga a izbucnit
dacă nu cumva ştiu ce
lătratul unui 1918, într-o zi în faţa acestuia,
înseamnă globalizarea.
câine 1922-1926, spunându-i: Ce ai
Pentru mine aceast
noaptea, cred, 1927). dumneata, domnule
fenomen complex ce tinde
are farmecul Nicolae Brătianu, şi eu nu, de ai
să devină caracteristic său. Iorga a fost, cu asemenea succes în
societăţii contemporane
Mă veţi întreba, siguranţă, cel mai politică? Ionel Brătianu a
este legat de... viteză. Da!
posibil, ce este de făcut? mare istoric român. A trăit răspuns simplu: Măsura,
De rapiditate, de zgomot Voi răspunde printr-o între 1871 şi 1940, domnule Iorga, măsura!
mult, de faptul că nu mai
istorioară (deh! deformaţie sfârşitul său fiind tragic

Raftul cu de sunător:
www.romanianvoice.com,
directory – unde vom găsi
legături către domenii redacţia:
ebook cerat şi semnat Radu diverse din România; 3) pr. dr. Doru Costache
Ion Nedelcu Narcis Velicescu. images – o bază de concepţie grafică &
www.romanianvoice.com În acest site nu vom găsi imagini uşor de accesat tehnoredactare:
cărţi în formatul ebook, în direct de pe harta Ion Nedelcu (Franţa)
Poate că unii dintre noi adevăratul sens al României.
cunosc deja acest site şi cuvântului, ci mai degrabă Nu putem decât să salutăm
mă refer mai ales la cei o bibliotecă multimedia acest proiect şi să-l
plecaţi departe de ţară, despre România. Situl susţinem nu numai votând 64 Linthorn Ave,
care sunt uneori angajaţi în cuprinde trei categorii de pentru acest site, ci şi Croydon Park,
redescoperirea bogăţiei informaţii, sortate după trecând la lectura sau NSW 2133.
culturale a patriei. Pe cum urmează: 1) culture – relectura bogăţiilor phone: (02) 9642 02 60
scurt, este vorba despre cuprinzând poezii, poveşti, culturale ale neamului www.geocities.com/
site-ul cu un nume destul fabule, muzică, colinde; 2) nostru. sfmaria_sydney

Viaţa parohială | iulie - august 2006 |