Sunteți pe pagina 1din 2

rlenll

Dintre popoarele antice din Orientul Apropiat, asirienii au fost cei mai vestifi pentru cruzimea lor prin care au devenit stapinii unui imperiu uria~, de~i acesta i-a costat insa~i propria existenfa. Ei au ramas in istorie ca primii utilizatori ai cavaleriei ~i ai carelor de razboi

O O Asirienii erau un popor crud ~i razboinic (sus: se escorta prizonierii), care a intemeiat un imperiu uria~ (dreapta).

A!,

irienii, unul dintre popoarele cele mai razboinice din istorie, au luptat de-a ungul secolelor pentru a subjuga popoarele vecine. La apogeul puterii, imperiul lor se intindea p1ruI la Golful Persic ~i cuprindea chiar ~i Egiptul. Agresiv~tatea lor se putea datora intt-o oarecare Irulsura pozitiei lor geografice. P~m1ntul Asiriei era In partea nordic~ a Mesopotamiei, pe linga Valea Tigrului, la nord de Babilon. Deoarece nu aveau hotare naturale,

tarn1uri sau lanturi muntoase, erau vu1nerabili din orice direqie. Din aceastacauz~era nevoie de o annata putemicl ~i mobilizata 1n orice moment, pentru mentinereain1periului.Asirienii erau comercianli 1ndrnzneli. Mai mult, principalele cli comerciale ale Mesopotamiei au trecut prin tara lor, aceasta reprezentat1n sine a O Asirienii au fost printre primii care au folosit cavaleria in razboi. Erau expe~i ~i in utilizarea carelor de razboi.

j
'~ "5 ~

11

ASIRIENII

posibilitatea de Imbog~tire a orica:rei puteri ce detinea controlul asupra lor. Ca ~i vecinii lor babilonieni, ~i asirienii erau amoriti, adica: u~ii popoarelor semitice care In mileniul trei l.e.n. ie~ind din Arabia au subjugat o~le Surner ~i Akkad. Aparitia Asiriei ca stat independent a fost In jurul anului 1900 l.e.n., dar a continuat s~ fie sub dorninatia regatului barbar Mitanni. In decursul acestei lungi ~i grele perioade, asirienii n1:1 numai c~au l'eu~it s~-~i p~streze identitatea;dar au dezvoltat ~i o traditie militarn puternica:. Astfel, In secolul XIV l.e.n. au putut lansa o campania expansionista. O armata brutala Au f~cut incursiuni In toate direcr;iile. Tukultiapil-EsanoaI., un rege ai secolului ai XII-lea a extins imperiul Asirian pin~ la Marea lI!1editeran~. Succesul lor era schimb~tor deoarece au p~truns popoare in Orientul Apropiat, s-au fonnat ~i au disp~rutstate, iar In locul inamicilor vechi au ap~rut altii noi, ~i
anume ... araffi1elli1.

O Puterea principala a infanteriei o reprezentau arca~ii. La inceput au purtat veste metalice, apoi s-au protejat prin intermediul scuturilor lungi din lemn.

O Primele ma~ini de asediere erau aparate de turnuri din care se tragea. Berbecul era suspendatin interior de o funie.

Inceplnd din secolul IX, militarismul asirian a deveiiit din ce in ce mai crud. A luat ~tere Imperiul Asirian, care a cuprins Mesopotamia In cea mai mare parte ~i Siria de Nord. Dup~ o perioada de dec~dere, In 745 l.e.n. Asiria ~i-a lnceput campania de expansiune final~, care a fost ~i cea mai nes~buita. In a<;easta perioada un comandant plin de succes, Tukultiapil-Esarra ai III-lea, a fondat o dinastie nou~. El a fost urinat de numero~i regi talentati ~i nemilo~i, ~i anurne Sarrukin al n-lea ~i Sin-ahheereba. Existenta statului depindea de fapt de

me~terii artizani), astfel poporul rnmas f:lra conducatori se supunea cu umilinta. Aceasta politica ~ireata, 1mpreurul cu armata ~i sistemul administrativ bine organizate au reu~it sa menJ;irul stabil Imperiul Asirian prin secole de razboi. Expansionismul continuu a epuizat 1nsa puterea Asiriei, la.Sjlnd armata fara rezerve In timp ce trebuia sa faca fata unor adversari noi. Imperiul era slabit ~i de setea de ,putere a unor membri ai familiei regale, ceea ce a condus de multe ori la lovitljri de stat ~i atentate, periclitind de multe ori securitatea statljlui. A Sfi~itul imperiului In timpul domniei lui Assur-ban-apli (668 -627 l.e.n.) Asiria era la apogeul puterii sale ~i a nimicit popoarele asociate 1mpotriva sa. De~i au pierdut controlul asupra Egiptljlui, aceasta a 1nsemnat de fapt mentinerea puterii asiriene. O putere atlt de agresiva nu-~i putea permite nici un moment de slabiciune, tOtlj~i acesta a aparut In jurul anului 630 l.e.n. Asiria era dezbinata de razboaie civile pentru putere ~i lncetljl cu lncetljl imperiul s-a destramat. Ataculmezilor dinspre est ~i cel al babilonienilor dinspre sud au culminat cu caderea capitalei Af}ur In anul 614 l.e.n., apoi au fost asediate Ninive ~i Ka1hu, acestea cazlnd In anul 6I21.e.n. De data aceasta victimele macelurilor au fost asirienii, iar inarnicii lor au dat dovada de atlt de mult zel lnclt Asiria ~i poporul asirian au disparut pur ~i simplu din istorie. O lIustra,ia din partea stinga a basoreliefului este dovada puterii infrico~atoare a imparatului. Capul domnitorului Tueman din regatul Elamit, este atirnat intr-un copac.

O "Le-arn taiat capul ~i dincolo de zidul ora~elor lor le-arn adunat ca ni~te teancuri de cereale" -se rnindrea Tukulti-apil-Esarra cel dintii. importul de piatra, lemn ~i m~tale pretioase, pe care le-au utilizat la 1mpodobirea ora~elor A.5ur , Kalhu, Dur-Sarrukin (Horsabad) ~i Ninive. Fiecare lmparat rnare care a contribuit la extinderea irnperiului ~i-a construit palatul propriu, ornamentat cu statui 1nfati~lnd tauri cu aripi ~i cap de om, care vegheau simbolic constructia. Inscriptiile col.umnelor ridicate pentru comemorarea victoriilor se mindreau cu numele inamicului lnvins ~i cu numarul persoanelor decapitate sau trase In teapa. Pe Ilnga rnacelarirea soldatilor inamici, asirienii au utilizat tactica depo1tlrii In rnasa a conducatorilor acestora (aristocratii, functionarii,

O Fiecare imparat expansionist ~i-a construit propriul palat, care era impodobit cu basoreliefuri uria~e. Aceasta era propaganda regilor despre vitejiile lor ca militari, conducatori sau vinatori.

armat:l, astfel asirienii au fost pionieri ai lnnoirilor militare. in scurt timp au trecut la utilizarea annelor de fier In locul celor din bronz ~i au utilizat carute trase de cai. Dup;l ce au Inceput sil creasc;l cai care puteau duce omul pe spate, ei au fast primii care au introdus unit:ltile de cavalerie In armat:l. Nici inamicul Invins care se ascundea In ora~ nu mai avea sca:pare.Asirienii au asediat o1"a$elecuajutorul berbecilor de lupt:l ~i al tumurilor mobile, apoi au m:lcel:lrit toat:l populatia. Bog;ltia acestui imperiu u~ a f;lcut posibil
12