Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

SECTORIZAREA SECURITATII

Sectoarele securitdti i

Obiectul amenintat
Stat

Obiectul de referinfd

Actorii

de

securizare Stat, grupuri de presiune, servicii de informafii

Actorii funclionali
Guverne, forle armate, servicii de

Militar

Stat

informalii, industria
de apdrare

Stat, forme

Politic

Suveranitate/ideol ogie (idee de stat)

incipiente de suprastat, triburi, minoritSli, clanuri,


caste, miEcdri

Lideri de stat,
guverne, reprezentanfi

Partide politice, organizaSii de lobby,

oficiali
Stat, for,te politice de opozilie,

transnationale

servicii de informalii, migcdri politice, conspirafii

Societal

ldentitate

Identit[ti colective

Economic

Companii /
sectoare stat

Companii / stat

miqcdri sociale, grupuri intelectuale, lideri relisiosi lndivizi, asociafii profesionale, eompanii, patronate, sindicate, administralia publicd

Mass-media,

academii, institute, biserici

Binci, burse,
companii, massmedia

Corporafii
transnationale, Stat, organizalii

Mediu

Mediul inconjur[tor

Mediul inconjur[tor

ecologiste, actori nestatali, activigti

civici

companii de stat, industrii chimice gi agricole, centrale nucleare, organiza{ii internalinale, massmedia

Apud Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Centrul Romdn de Studii Regionale,
Bucuregti, 2005, p.43.)

l0