Data: 23.10.

2008 Clasa: I A Şcoala:Grup Şcolar Topraisar Propunator: DANIELA DĂDÂRLAD

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Aria curriculara:MATEMATICA ŞI ŞTIINTE ALE NATURII Disciplina:MATEMATICA Unitatea de invatare:NUMERELE NATURALE 0-10 (a) Subiectul lectiei :Numărul 10 Tipul lectiei :mixt Obiectiv general : -dobândirea de cunoştinte privind formarea numarului 10 ca simbol al mulţimii cu 10 elemente, scrierea şi citirea acestui număr, pentru întelegerea conceptului de număr natural, Obiective operaţionale : a)cognitive OC1-să formeze numărul 10 pe baza corespondenţei între mulţimi finite de elemente, OC2-să prezinte rigleta numărului 10, indicând culoarea şi numărul de unitaţi, OC3-să citeasca numărul 10 în contexte diferite( în calendar, încaiet, pagina cărţii, cadranul ceasului etc.) OC4- să scrie numărul 10 pe liniatura caietului respectând forma cifrelor, încadrarea în spaţiul grafic, înclinarea şi distanţa, OC5-să stabilească locul lui 10 în ţirul numeric învăţat, OC6-să compare numărul 10 cu celelate numere ânvăţate folosind rigletele şi semnele ,,< ‘’şi ..> ‘’ OC7-să descompună(compună) numărul 10 în mai multe variante de descompunere(compunere) a numerelor naturale însuşite

rigletele. individuală.problematizarea. beţişoarele. Bucureşti.Celina Iordache. 2005. demonstraţia. Ed. munca cu manualul c)mijloace. 2007 -Temporale :45 minute . figurine. Metodica predării matematicii în ciclul primar. . creta d)forme de organizare a lectiei: frontală. procedee: conversaţia. fişe de lucru.beţişoare. Manual pentru clasa I.. Aramis. inductivă b)metode. riglete. Craiova. tabla. exerciţiul. stiloul în scriere şi manualul c)afective:Elevii: -OA1-vor manifesta interes pentru operarea cu numere Resurse: -Metodologice: a) strategie didactică: dirijată. în perechi -Bibliografice: -Dumitra Radu. planşa didactică (predarea numărului 10 ). explicaţia. Ed.b)motrice OM1-să-şi coordoneze activitatea oculomotorie pentru citirea imaginilor şi a simbolurilor grafice OM2-să-şi coordoneze mişcările pentru a utiliza eficient jetoanele. Mioara Mocanu. Polirom. manual matematică. materiale: cartonaşe şi jetoane cu cifre şi figuri geometrice.Mihaela Neagu. Matematică. . observarea dirijată.Jocul numerelor’’ .

-Care sunt vecinii numărului. O.M demonstr 1 aţie. -să cauta cartonaşele pe care sunt imprimate cifrele învăţate şi să le aşeze în ordine crescătoare şi descrescătoare. Se realizează verificarea cunoştintelor: a)Joc didactic ..Moment lectie Moment organizatoric Durata 1’ Continuturi Se asigură condiţiile organizatorice şi psihologice necesare pentru desfăşurarea eficientă a lecţiei. ? (un elev din clasă ridică un cartonaş-paleta cu una din cifrele învatate şi numeşte un coleg să-i raspundă la întrebare). -Care numere sunt mai mici decât 5 ? -Care este vecinul mai mare al lui 7 ? Dar al lui 4 ? Sensibilizarea elevilor se face prin cântarea primei strofe a cântecului .Elevii vor forma prin încercuire Ob... numerelor O.M jocul 2 frontală. da!’’ (învăţată în cadrul orei de limba română).Jocul numerelor’’ Le voi cere elevilor: -să caute cartonaşe imprimate cu anumite cifre şi să le asocieze cartonaşe cu multimi cu tot atâtea elemente.. Mijloace Procedee Materiale Conversaţie Forme de realizare Evaluare Reactualizarea cunoştinţelor 5’ conversa -ţie.Acum e toamna.. explicaţi Jocul -e. evaluare realizează de către sarcina colegi. Frontal. individual formativ ă frontală Captarea atenţiei 2’ Conversaţie Tabla magnetică . -Numără din 3 in 3 de la 0 la 9. b)-Numără din 2 in 2 de la 0 la 9. Pe tabla magnetică sunt aşezate frunze galbene de toamnă şi copacii.. Metode.

de la tabla magnetică. numărul 10 corespunde mulţimilor care au 9 elemente şi încă un element. Explicaţie Problem atizare Conversaţie beţişoare frontal 22’ Elevii formează pe baza numărării OC1 grupe de câte 10 beţisoare de diferite culori.Se va Converstabili numărul de unităţi de pe rigleta şi se compară saţie rigleta lui 10 cu mulţimea frunzelor.Apoi se caută rigleta numărului 10.Anunţatea titlului si a obiectivelor lecţiei Dirijarea învăţării 1‘ mulţimea frunzelor şi multimea copacilor. ConverSe memorează versurile: saţie . Se solicită elevii să dea exemple de 10 OM2 elemente.10 vă trimite vestea frontală Frontal riglete Paleta cu 10 de tipar Versuri .. ExplicaLa rigleta numărului 9 se adaugă rigleta ţie numărului 1. Se găsesc asemănările dintre 10 şi obiectele din mediul înconjurător. Le arăt elevilor cartonaşul-paleta cu numărul 10 şi se va observa că s-au folosit doua cifre pentru a scrie 10. Voi explica elevilor că oricărui număr îi corespunde o cifră.Deci.Se constată că rigleta are tot atâtea unităţi OC2 câte elemente are mulţimea. Se comunică elevilor că vor învăţa despre numărul 10 şi se anuntă obiectivele lecţiei. Se compară cele doua mulţimi şi se observă că mulţimea care are 9 elemente şi încă un element se spune că are 10 elemente.

în perechi convermanual Individual conversa fişe ţie frontal Individu ală . se deschide cartea la pagina 10. în perechi exerciţii din carte: -formare de multimi de 10 obiecte. Urmăresc şi corectez poziţia corectă a caietului şi a corpului în timpul scrierii.scrierea in casete a numerelor ce lipsesc. Cer elevilor să lucreze. se stabilesc vecinii lui 9. . Dirijez scrierea corectă. utilizăndu-se rigletele. scrisă OC4 OC5 OC6 Exerciţiul. Se prezinta planşa cu 10. Se va stabili locul lui 10 în şirul numerelor învatate: se numără crescător şi descrescător până la 10. . se indică numărul 10 pe cadranul ceasului. elevii vor lucra în perechi. Observaţie ExplicaOC3 OM1 ţie demonstraţie OM2 poezie frontal frontală Planşa cu 10 Formativ ă. Urmăresc şi apreciez elevii care scriu corect.Fixarea cunoştinţelor 5’ Evaluarea cunoştinţelor 5’ Că s-a încheiat povestea Şi-a semnat precum îmi pare Un băt c-un covrig în spinare. se stabilesc relaţii de ordine între 10 şi celelalte numere învăţate.’’ Se cauta 10 pe fila unui calendar. Se face compunerea şi descompunerea lui 10.completarea casetelor cu cifra ce corespunde numărului de elemente. Distribui fişe individuale de lucru şi explic elevilor sarcina ce trebuie rezolvată. munca OC7 cu manualul riglete OM1 saţie OM2 In perechi Formativ ă. Explic şi demonstrez scrierea corectă a lui 10. Se realizează exerciţii de încalzirea articulaţiilor mâinilor şi degetelor elevilor.

Apreciez modul de desfăşurare a lecţiei. evidenţiez elevii care au răspuns foarte bine şi îi încurajez pe ceilalţi. caietul de fişe frontală . de la pagina cu numărul 10.Tema pentru acasă Aprecieri finale 1’ 3’ Se dă tema din caietul cu fişe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful