Data: 23.10.

2008 Clasa: I A Şcoala:Grup Şcolar Topraisar Propunator: DANIELA DĂDÂRLAD

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Aria curriculara:MATEMATICA ŞI ŞTIINTE ALE NATURII Disciplina:MATEMATICA Unitatea de invatare:NUMERELE NATURALE 0-10 (a) Subiectul lectiei :Numărul 10 Tipul lectiei :mixt Obiectiv general : -dobândirea de cunoştinte privind formarea numarului 10 ca simbol al mulţimii cu 10 elemente, scrierea şi citirea acestui număr, pentru întelegerea conceptului de număr natural, Obiective operaţionale : a)cognitive OC1-să formeze numărul 10 pe baza corespondenţei între mulţimi finite de elemente, OC2-să prezinte rigleta numărului 10, indicând culoarea şi numărul de unitaţi, OC3-să citeasca numărul 10 în contexte diferite( în calendar, încaiet, pagina cărţii, cadranul ceasului etc.) OC4- să scrie numărul 10 pe liniatura caietului respectând forma cifrelor, încadrarea în spaţiul grafic, înclinarea şi distanţa, OC5-să stabilească locul lui 10 în ţirul numeric învăţat, OC6-să compare numărul 10 cu celelate numere ânvăţate folosind rigletele şi semnele ,,< ‘’şi ..> ‘’ OC7-să descompună(compună) numărul 10 în mai multe variante de descompunere(compunere) a numerelor naturale însuşite

Ed. 2007 -Temporale :45 minute . planşa didactică (predarea numărului 10 ). Manual pentru clasa I. . observarea dirijată. exerciţiul. materiale: cartonaşe şi jetoane cu cifre şi figuri geometrice. Metodica predării matematicii în ciclul primar. demonstraţia.problematizarea. inductivă b)metode.Celina Iordache. beţişoarele. Craiova. riglete. figurine. Bucureşti. Mioara Mocanu.. Aramis. procedee: conversaţia. în perechi -Bibliografice: -Dumitra Radu. tabla. Matematică. rigletele. creta d)forme de organizare a lectiei: frontală.Mihaela Neagu. stiloul în scriere şi manualul c)afective:Elevii: -OA1-vor manifesta interes pentru operarea cu numere Resurse: -Metodologice: a) strategie didactică: dirijată. manual matematică.Jocul numerelor’’ . Ed. munca cu manualul c)mijloace. 2005. individuală. Polirom.b)motrice OM1-să-şi coordoneze activitatea oculomotorie pentru citirea imaginilor şi a simbolurilor grafice OM2-să-şi coordoneze mişcările pentru a utiliza eficient jetoanele. fişe de lucru. .beţişoare. explicaţia.

-Numără din 3 in 3 de la 0 la 9. explicaţi Jocul -e.. -Care numere sunt mai mici decât 5 ? -Care este vecinul mai mare al lui 7 ? Dar al lui 4 ? Sensibilizarea elevilor se face prin cântarea primei strofe a cântecului . Frontal. b)-Numără din 2 in 2 de la 0 la 9.. -Care sunt vecinii numărului. Mijloace Procedee Materiale Conversaţie Forme de realizare Evaluare Reactualizarea cunoştinţelor 5’ conversa -ţie.. O.M jocul 2 frontală. individual formativ ă frontală Captarea atenţiei 2’ Conversaţie Tabla magnetică . -să cauta cartonaşele pe care sunt imprimate cifrele învăţate şi să le aşeze în ordine crescătoare şi descrescătoare..Jocul numerelor’’ Le voi cere elevilor: -să caute cartonaşe imprimate cu anumite cifre şi să le asocieze cartonaşe cu multimi cu tot atâtea elemente.. da!’’ (învăţată în cadrul orei de limba română).M demonstr 1 aţie. Pe tabla magnetică sunt aşezate frunze galbene de toamnă şi copacii.Acum e toamna. Se realizează verificarea cunoştintelor: a)Joc didactic . ? (un elev din clasă ridică un cartonaş-paleta cu una din cifrele învatate şi numeşte un coleg să-i raspundă la întrebare)..Moment lectie Moment organizatoric Durata 1’ Continuturi Se asigură condiţiile organizatorice şi psihologice necesare pentru desfăşurarea eficientă a lecţiei. evaluare realizează de către sarcina colegi. numerelor O. Metode.Elevii vor forma prin încercuire Ob.

Se solicită elevii să dea exemple de 10 OM2 elemente.10 vă trimite vestea frontală Frontal riglete Paleta cu 10 de tipar Versuri .. Se comunică elevilor că vor învăţa despre numărul 10 şi se anuntă obiectivele lecţiei. numărul 10 corespunde mulţimilor care au 9 elemente şi încă un element.Deci.Se constată că rigleta are tot atâtea unităţi OC2 câte elemente are mulţimea.Se va Converstabili numărul de unităţi de pe rigleta şi se compară saţie rigleta lui 10 cu mulţimea frunzelor. ExplicaLa rigleta numărului 9 se adaugă rigleta ţie numărului 1.Apoi se caută rigleta numărului 10. Le arăt elevilor cartonaşul-paleta cu numărul 10 şi se va observa că s-au folosit doua cifre pentru a scrie 10. Se compară cele doua mulţimi şi se observă că mulţimea care are 9 elemente şi încă un element se spune că are 10 elemente. Explicaţie Problem atizare Conversaţie beţişoare frontal 22’ Elevii formează pe baza numărării OC1 grupe de câte 10 beţisoare de diferite culori. ConverSe memorează versurile: saţie . Voi explica elevilor că oricărui număr îi corespunde o cifră. Se găsesc asemănările dintre 10 şi obiectele din mediul înconjurător. de la tabla magnetică.Anunţatea titlului si a obiectivelor lecţiei Dirijarea învăţării 1‘ mulţimea frunzelor şi multimea copacilor.

Se face compunerea şi descompunerea lui 10. scrisă OC4 OC5 OC6 Exerciţiul. Se va stabili locul lui 10 în şirul numerelor învatate: se numără crescător şi descrescător până la 10. în perechi exerciţii din carte: -formare de multimi de 10 obiecte. Observaţie ExplicaOC3 OM1 ţie demonstraţie OM2 poezie frontal frontală Planşa cu 10 Formativ ă.’’ Se cauta 10 pe fila unui calendar. Distribui fişe individuale de lucru şi explic elevilor sarcina ce trebuie rezolvată. munca OC7 cu manualul riglete OM1 saţie OM2 In perechi Formativ ă. . se stabilesc vecinii lui 9. Dirijez scrierea corectă. elevii vor lucra în perechi. Se realizează exerciţii de încalzirea articulaţiilor mâinilor şi degetelor elevilor. . Explic şi demonstrez scrierea corectă a lui 10. se stabilesc relaţii de ordine între 10 şi celelalte numere învăţate. se deschide cartea la pagina 10. Cer elevilor să lucreze. Urmăresc şi apreciez elevii care scriu corect.Fixarea cunoştinţelor 5’ Evaluarea cunoştinţelor 5’ Că s-a încheiat povestea Şi-a semnat precum îmi pare Un băt c-un covrig în spinare. Urmăresc şi corectez poziţia corectă a caietului şi a corpului în timpul scrierii.completarea casetelor cu cifra ce corespunde numărului de elemente.scrierea in casete a numerelor ce lipsesc. în perechi convermanual Individual conversa fişe ţie frontal Individu ală . utilizăndu-se rigletele. se indică numărul 10 pe cadranul ceasului. Se prezinta planşa cu 10.

Apreciez modul de desfăşurare a lecţiei. caietul de fişe frontală .Tema pentru acasă Aprecieri finale 1’ 3’ Se dă tema din caietul cu fişe. evidenţiez elevii care au răspuns foarte bine şi îi încurajez pe ceilalţi. de la pagina cu numărul 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful