Sunteți pe pagina 1din 7

Sem. I.

2011

Vultur Oana Iulia Anul 2

Disciplina : Audit Lector formator : Prof.univ.dr.Tiron Tudor Adriana UBB Cluj Napoca Stagiari an. II

1. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala ,din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Conducatorii societatii refuza constituiera provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal .Ce fel de opinie veti formula in raportul de audit ?

Cred ca s-ar incadra la o opinie cu rezerve.Teoria de specialitate spune ca o astefl de opinie se exprima in situatia in care auditorul dupa analiza efectuata se afla in una, mai multe sau in toate situatiile urmatoare : a) constata erori in aplicarea principiilor si a standardelor contabile a caror consecinta desi semnificativa nu este de natura sa influenteze semnificativ situatiile financiare in sensul ca acestea nu ar prezenta garantia unei imagini reale a patrimoniului si rezultatelor financiare.

b) desi din diferite motive nu a putut sa utilizeze toate procedurile care ar fi fost necesare analizei considera ca nu exista suficiente motive pentru a respinge certificarea situatiilor financiare. c) desi constata co o parte a continutului situatiilor financiare precum si calitatea informatiilor inscrise in acestea sunt alterate de mai multe incertitudini efectul acestora asupta activitatii viitoare nu este de natura sa justifice neformularea unei opinii. Exemple de abateri de auditori care pot determina exprimarea unei opinii cu rezerve : - dimensionarea necorespunzatoare a provizioanelor sau neconstituirea unor provizioane necesare pentru a reda o imagine fidela etc. - nerespectarea prevederilor sau a normelor legale privind independenta exercitiului, principiul prudentei si aprecierea eronata a riscului cu posibile efecte in dimensionarea rezultatelor finale.

2. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor statutar dupa momentul inventarierii.Ce fel de opinie veti formula? Conform ISA 500 Probe de audit conducerea entitii stabilete proceduri n baza crora stocurile sunt inventariate cel
puin o dat pe an, pentru a servi drept baz pentru ntocmirea situaiilor financiare sau pentru a evalua credibilitatea sistemului continuu de inventariere. Atunci cnd stocurile sunt semnificative pentru situaiile financiare, auditorul trebuie s obin probe de audit adecvate i suficiente cu privire la existena i starea acestora prin participarea la inventariere, cu excepia cazului n care acest lucru nu este posibil. O astfel de participare va permite auditorului s inspecteze stocurile, s observe conformitatea operaiunilor cu procedurile stabilite de conducere privind nregistrarea i controlul rezultatelor inventarierii, i s furnizeze probe referitoare la credibilitatea procedurilor stabilite de conducere. Dac auditorul se afl n imposibilitatea de a participa la inventarierea stocurilor la data planificat, datorit unor circumstane neprevzute, acesta trebuie s ia parte sau s observe unele inventarieri la o dat ulterioar i, dac este necesar, s efectueze teste ale tranzaciilor care au intervenit ntre timp. Acolo unde participarea auditorului la inventarierea stocurilor nu este posibil, datorit unor factori cum sunt natura i localizarea acestora, auditorul trebuie s aprecieze dac alte proceduri alternative furnizeaz probe de audit adecvate i suficiente cu privire la existena i starea stocurilor pentru a concluziona c nu are nevoie s fac referiri la o limitare a sferei angajamentului de audit. A u d i t o r u l v a f o r m u l a o o p i n i e c u r e z e r v e m e n t i o n a n d c a n u a p u t u t p a r t i c i p a l a inventarierea anuala deoarece a fost numit auditor ulterior datei inventarului.(asta incazul in care poate controla procesul inventarierii prin alte procedee)

3. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007 de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009?

Incepand cu 2007, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevedeau includerea in valoarea fiscala a mijloacelor fixe si a reevaluarilor efectuate, potrivit legii, respectiv: reevaluarile efectuate, potrivit legii, pana la data de 31 decembrie 2003; reevaluarile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007; partea ramasa neamortizata, evidentiata in sold la 31 decembrie 2006 pentru reevaluarile efectuate in perioada 01 ianuarie 2004 31 decembrie 2006. Astfel, Normele veneau in completarea Legii prin recunoasterea drept cheltuieli deductibile a amortizarii aferente rezervelor din reevaluare. Incepand cu 1 ianuarie 2008, calculul amortizarii fiscale la mijloacele fixe reevaluate a fost clarificat prin modificarea si completarea Codului fiscal. Astfel, conform prevederilor art. 7 alineatul (1) punctul 33 litera c) din Codul fiscal, modificat si completat, in valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. Incepand cu 1 mai 2009,1 cheltuielile cu amortizarea aferenta rezervelor din reevaluare sunt considerate in continuare cheltuieli deductibile, insa cheltuielile cu amortizarea aferenta rezervelor din reevaluare care au fost constituite dupa data de 1 ianuarie 2004 sunt considerate si venituri impozabile, respectiv cota-parte a cheltuielilor cu amortizarea aferenta reevaluarilor se impoziteaza pe masura inregistrarii acestor cheltuieli. Avand in vedere prevederile legislative de mai sus,pentru auditarea situatiilor financiare la data de 31 dec.2009,reevaluarea de la 31 dec 2007 se trateaza dupa cum urmeaza: in perioada 01 ian.2009 pana la 30.04.2009 cheltuiala cu amortizarea valorii fiscale este integral deductibila iar rezervele din reevaluare se asimileaza veniturilor in momentul in care se schimba destinatia rezervelor adica sunt folosite (distribuire,acoperire perderi,etc.) dupa 1 mai 2009 cheltuiala cu amortizarea ramane integral deductibila dar diferenta dintre valoarea reevaluata si valoarea de intrare a mijl.fixe se asimileaza veniturilor pe masura amortizarii si la iesire din gestiune. Cand se folosesc, rezervele nu se mai asimileaza veniturilor

4. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ).
ISA 701 Modificari ale raportului de audit descrie situatia introducerii unui paragraf de evidentiere a unui aspect ,ce nu afecteaza opinia auditorului.Astfel, in anumite circumstante, raportul unui auditor poate fi modificat prin adaugarea unui paragraf de evidentiere a unui aspect, pentru a sublinia un aspect ce afecteaz situatiile financiare si care este inclus intr-o not la situatiile financiare, care prezint problema mai pe larg. Adugarea unui astfel de paragraf de evidentiere a unui aspect nu afecteaz opinia auditorului. Este de preferat ca paragraful s fie inclus dup paragraful referitor la opinie, dar nainte de sectiunea referitoare la alte responsabilitti de raportare, dac este cazul. Paragraful de evidentiere a unui aspect, de regul, va face referire la faptul ca opinia auditorului nu este o opinie cu rezerve n aceast privint. Un exemplu de paragraf de evidentiere a unui aspect, n cazul unei incertitudini semnificative n raportul auditorului, este urmtorul: Fr a exprima o opinie cu rezerve, atragem atentia asupra Notei X din situatiile financiare. Compania este dat n judecat fiind acuzat de nclcarea unor drepturi de licent, cerndu-se plata redeventelor si a daunelor interese. Compania a ntreprins o actiune de ntmpinare si au avut loc audieri preliminare, fiind n desfsurare procese n cazul ambelor actiuni. n prezent nu pot fi determinate rezultatele, iar n situatiile financiare nu s-au constituit provizioane pentru nici una din obligatiile ce pot rezulta.

Raportul Auditorilor catre actionarii societatii ABC S.A.

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii comerciale SC ABC S.A. , (denumita in continuare Societate) care cuprind bilantul intocmit la 31 Decembrie 2009, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor in capitalurile proprii si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. Opinie In opinia noastra, situatiile financiare atasate ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Societatii la 31 Decembrie 2009 si a rezultatelor operationale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare. Alte mentiuni Fara a califica opinia, atragem atentia asupra Notei 10, in care sunt prezentate incertitudinile in legatura cu finalitatea litigiilor in care societatea este implicata, cu Ministerul Finantelor Publice prin Oficiul de Plati si Contractare Phare. Raport cu privire la alte cereri legale In baza cerintelor OMFP nr. 1752/2005, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformitatii Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 cu situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor numerotat de la pagina 5 la pagina 23 fata de situatiile financiare atasate

Auditor,

5. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditoruluica urmare a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile selectate ,metoda aplicarii acestoara sau caracterul adecvat al

informatiilor furnizate in situatiile financiare , redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit).

Conform ISA 701 pot exista aspecte ce afecteaz opinia auditorului,si care genereaza:

(a) Opinia cu rezerve,


(b) Imposibilitatea exprimrii unei opinii, sau (c) Opinia contrar

O opinie cu rezerve trebuie exprimat n cazul n care auditorul ajunge la concluzia c nu poate fi exprimat o opinie fr rezerve,dar c efectul oricrui dezacord cu conducerea sau limitarea ariei de aplicabilitate nu este att de semnificativ si de generalizat,nct s necesite o opinie contrar sau declararea imposibilittii exprimrii unei opinii. O opinie cu rezerve ar trebui s fie exprimat ca fiind cu exceptia efectelor aspectului la care se refer rezerva.

Imposibilitatea exprimrii unei opinii trebuie declarat n cazul n care efectul posibil al limitrii ariei de aplicabilitate este att de semnificativ si generalizat, nct auditorul nu a putut s obtin suficiente probe de audit adecvate si, prin urmare, nu poate exprima o opinie asupra situatiilor financiare. O opinie contrar trebuie exprimat n cazul n care efectul unui dezacord este att de semnificativ si de generalizat pentru situatiile financiare, nct auditorul ajunge la concluzia c exprimarea unei opinii cu rezerve nu este oportun adecvat pentru scopul de a prezenta natura incomplet sau nseltoare a situatiilor financiare.

Exemplu raport de audit continand opinie cu rezerve :

Raportul Auditorilor catre actionarii societatii ABC S.A.


Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii comerciale SC ABC S.A. , (denumita in continuare Societate) care cuprind bilantul intocmit la 31 Decembrie 2009, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor in capitalurile proprii si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului

intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinie Nu am observat inventarierea stocurilor fizice, asa cum se prezint la data de 31 decembrie 2009, deoarece aceast dat a fost anterioar perioadei n care noi am fost initial angajati ca auditori ai societtii. Datorit naturii nregistrrilor Societtii, nu am fost convinsi de corectitudinea stocurilor cantitative prin aplicarea altor proceduri de audit. n opinia noastr, cu exceptia efectelor unor astfel de ajustri,dac exist, asa cum ar fi putut fi ele determinate ca fiind necesare dac ne-am fi putut convinge de corectitudinea cantittilor de stocuri fizice, situatiile financiare prezint o imagine fidel. Raport cu privire la alte cereri legale In baza cerintelor OMFP nr. 1752/2005, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformitatii Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 cu situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor numerotat de la pagina 5 la pagina 23 fata de situatiile financiare atasate

Auditor,

6. Simulati o misiune de examen limitat asupra imprumuturilor de platit.


Obiectivul unei misiuni de examen limitat - este s permit auditorului s concluzioneze c nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care s-l fac s cread c situaiile financiare nu au fost stabilite n toate aspectele lor semnificative conform unui referenial contabil identificat( asigurare negativ). Auditorul trebuie s respecte regulile de etic: independena, integritatea, obiectivitatea, competena profesional, confidenialitate, profesionalismul i respectful fa de normele tehnice i profesionale. principii generale ale misiunii de examen limitat (revizuire): 1. Auditorul trebuie sa satisfaca Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar 2. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard 3. Auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional, recunoscand ca pot exista circumstante care sa aiba drept rezultat situatii financiare in mod semnificativ eronate 4. In scopul exprimarii unei certificari negative in raportul de revizuire, auditorul trebuie sa obtina probe adecvate suficiente, in primul rand, prin investigatii si proceduri analitice pentru a putea sa traga concluzii proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire): 1. - cunoaterea activitiilor ntreprinderii i ale sectorului din care face parte; 2. - analiza principiilor i practicilor contabile urmate de ntreprinderi; 3. - analiza procedurilor practicate de ntreprindere pentru contabilizarea, clasificarea i ntocmirea documentelor de sintez; 4 .- primirea n lucru a procedurilor analitice destinate identificrii variaiilor, tendinelor i elementelor neobinuite. In cazul n care se consider c informaiile supuse examenului limitat pot conine anomalii semnificative, auditorul trebuie s pun n lucru proceduri complementare sau mai extinse.

Exemplu : Linia de credit acordata de Banca Caqrpatica


Dupa incheierea exercitiului financiar 2008, respectiv la data de 24.02.2009 a fost rambursata integral linia de credit la banca ING BANK si in urma unei licitatii s-a incheiat contractul de imprumut nr. 09031/20.02.2009, in valoare de 1,500,000 Euro, cu Banca Carpatica. Noua linie de credit este garantata prin creante si unele imobile din patrimoniul propriu al societatii. In anul 2010, respectiv in cursul lunii ianuarie, a fost organizata o licitatie pentru linia de credit iar in urma finalizarii procedurii de licitatie a fost declarata castigatoare tot banca Carpatica, fapt pentru care s-a incheiat cu aceasta Actului aditional nr.1/19.02.2010 la contractul de imprumut nr.09031/20.02.2009. Soldul creditului pe termen scurt la data de 31.12.2009 este de 6,342,300 lei, acesta fiind echivalentul a sumei de 1,500,000 Euro, la cursul de 4,2282 lei/Euro.

In concluzie,nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit asupra imprumuturilor de plata,care s ne fac s creadem c situaiile financiare nu au fost stabilite n toate aspectele lor semnificative conform referenialului contabil OMFP 3055/2009.

7. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. Evenimentele ulterioare datei bilantului
Sunt acele evenimente , favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere. Aceste evenimente pot fi de doua tipuri : cele ale caror conditii au existat la data bilantului : acestea sunt evenimente care conduc la ajustarea situatiilor financiare;

Exemple: - solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la data bilantului ; - obtinerea unei informatii ulterioare datei bilantului care indica faptul ca un activ a fost depreciat la data bilantului sau ca valoarea unei pierderi din depreciere aneterior recunoscuta trebuie ajustata (falimentul unui client aparut ulterior datei bilantului confirma de obicei ca la data bilantului exista de dj o pierdere aferenta unui cont de creante comerciale si ca entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a contului de creante comerciale, vanzarea stocurilor ulterior datei bilantului poate fi o proba a valorii lor realizabile nete de la data bilantului ); - descoperirea de fraude sau erori ce atesta faptul ca situatiile financiare nu sunt corecte; - determinarea ulterioara datei bilantului a costului activelor achizitionate sau a incasarilor rezultate din activele vandute inainte de data bilantului; - determinarea ulterioara datei bilantului a a valorii rezultate din repartizarea profitului sau din plata primelor, daca entitatea are o obligatie prezenta legala sau implicita la data bilantului de a efectua astfel de plati ca rezultat al evenimentelor ce au avut loc inainte de aceasta data. cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului .Acestea sunt evenimente ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare.

Exemple: - un declin in valoarea de piata a investitiilor dintre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere (aceastea reflecta circustante care au aparut ulterior datei bilantului); - Dividendele : daca entitatea declara dividendele detinatorilor de instrumente de capitaluri proprii dupa data bilantului , entitatea nu va recunoaste acele dividende ca datorie la data bilantului; Daca dividendele sunt declarate dupa data bilantului dar inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru emitere, dividendele nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului deoarece nu indeplinesc conditiile de recunoastere din IAS 37, dar sunt prezentate in note, conform IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

Teme de referat Auditul financiar al imobilizarilor: obiective, riscuri, proceduri


Auditul imobilizrilor, amortismentelor i provizioanelor pentru depreciere Obiectivele vizate de auditor sunt: Exhaustivitatea - Se verific dac toate mijloacele fixe sunt nregistrate i toate activele care trebuie capitalizate au fost corect evideniate. Exactitatea - Soldurile conturilor de imobilizri la valoarea contabil au fost identificate, grupate i nregistrate corect. Existena - Mijloacele fixe exist n realitate la data bilanului. Documentele ce trebuie verificate cuprind: registrul mijloacelor fixe, rapoarte de evaluare, facturi provenite de la antreprenori, contractele de concesionare, facturi i extrase de cont, procese verbale de punere n funciune, calculul amortizrii i modul de constituire i evaluare a provizioanelor

Perioada corect

- Intrrile i ieirile de active imobilizate au fost nregistrate n perioada corect. Evaluarea - Activele reevaluate sunt corect calculate potrivit normelor legale Diminuarea mijloacelor fixe n urma reevalurii a fost corect reflectat n contabilitate. Corecta prezentare i evideniere - Toate soldurile mijloacelor fixe au fost corect evideniate. Informaiile bilaniere i notele de bilan trebuie s cuprind informaii complete cu privire la existena, evaluarea lor la bilan. Potrivit Cadrului general de prezentare a bilanurilor financiare, informaiile cu privire la imobilizri sunt: valoarea contabil brut la nceputul anului, creteri i/sau diminuri n cursul anului, soldul final la 31.XII evaluat la costul istoric (valoarea brut la intrare/reevaluat). De asemenea, amortizarea calculat la 01.01, amortizri n cursul exerciiului financiar, soldul final al amortismentelor la 31.12. Provizioanele pentru deprecierea imobilizrilor vor conine aceleai informaii ca i amortizrile. La bilan, valoarea mijloacelor fixe va fi egal cu valoarea contabil diminuat la amortizri corect calculate i evideniate n cursul exerciiului i cu suma provizioanelor. Pentru verificarea acestor posturi bilaniere, auditorul utilizeaz urmtoarele documente: a) Registrul mijloacelor fixe b) Calculul amortizrilor c) Evaluarea lor prin rapoartele comisiei de inventar, etc. d) Facturile emise de furnizori de imobilizri e) Titluri de proprietate f) Dosarul de procese-verbale ale AGA, ale Consiliului de Administraie g) Procese-verbale de punere n funciune sau, dup caz, de scoatere din funciune sau casare h) Extrasele de cont bancar

Proceduri utilizate Inspecia are ca obiectiv validarea nregistrrilor pe baza documentelor sau a capitalului fix ca activ imobilizat. Aceast procedur are grade de credibilitate variate, funcie de natura, sursa lor i de funcionarea controlului n timpul prelucrrii datelor. Observaia const n examinarea unor proceduri efectuate de personalul unitii: inventarierea activelor fixe i circulante, modul de evideniere i control asupra corespondenei conturilor etc. Calculul are ca obiectiv verificarea acurateei matematice a documentelor primare, a ecuaiilor contabile, precum i a unor calcule extracontabile ce urmeaz a fi prinse n conturi.