Sunteți pe pagina 1din 6

1)Statistica X2, introdusa de catre Karl Pearson: a) poate fi interpretata ca o distanta intre datele observate (experimentale) si cele teoretice

b) este de fapt o distanta Euclidiana intre doua seturi de date c) are o distributie aproximativ hi-patrat d) pentru "numere mari" are o distributie de tip Student 2)"Ipoteza alternativa" in testarea de semnificatie statistica: a) nu poate exprima o egalitate intre parametrii a doua populatii b) este afirmatia pe care o dorim confirmata (ca "adevarata") c) este confirmata prin respingerea ca implauzibila a "ipotezei nule" d) exprima echivalenta a doua valori, obtinute din doua esantioane distincte 3)In testarea de semnificatie statistica, nivelul de semnificatie este probabilitatea: a) unei decizii corecte, luate de catre decident in cunostinta de cauza b) de a nu putea respinge ipoteza nula pe baza datelor obtinute din esantion c) de a face o "eroare de tipul al II-lea" d) unei decizii eronate (in caz ca ipoteza nula este, totusi, adevarata) 4)"Ipoteza nula" in testarea de semnificatie statistica: a) consta in evaluarea subiectiva a esantionului b) este afirmatia pe care o dorim confirmata (ca "adevarata") c) este confirmata prin respingerea categorica a "ipotezei alternative" d) este o egalitate, exprimata in aceiasi termeni ca si ipoteza alternativa 5)Testarea de semnificatie statistica: a) este o metoda de confirmare a adevarului unor afirmatii particulare b) se aplica discriminatoriu indivizilor din esantionul considerat c) se bazeaza pe respingerea "ipotezei nule", ca implauzibila d) consta in evaluarea subiectiva a esantionului 6)Confirmarea normalitatii unor date observate se poate face: a) printr-un test de bonitate (goodness-of-fit test) b) printr-un test de semnificatie statistica c) prin observarea unei diagrame de tipul quantile-quantile-plot d) prin enuntarea unei ipoteze adecvate 7)Statisticile inferentiale sunt formule prin care se efectueaza calcule cu datele dintr-un esantion, iar rezultatul serveste in inferente (logice) privind populatia studiata. Identificati statistici inferentiale: a) formulele utilizate in testele t pereche b) formulele utilizate in testele Student nepereche, cazul heteroskedastic c) formula utilizata in testul Fisher-Snedecor d) formula X2 a lui Pearson

8)"Valoarea p" in cazul unui test de bonitate (goodness-of-fit test): a) este interpretata ca risc al obtinerii unor date teoretice necorespunzatoare b) trebuie sa fie "mica", apropiata de 0, pentru a putea accepta ca datele observate, experimentale, confirma teoria c) este un numar mai mare decat numarul gradelor de libertate d) este obtinuta in Excel cu functia CHITEST, dupa efectuarea unor calcule preliminare 9)ANOVA: a) este o generalizare a testului Student pentru mai mult de doua populatii b) este utilizata pentru comparatii intre proportii ce indica incidente ale unor maladii c) poate fi utilizata si la comparatia intre doua populatii, la nivelul mediilor d) determina variantele populatiilor pe baza datelor obtinute din esantioane 10)Indicati parametrii in formula y = a + b*x + e, folosita in regresia liniara: a) b b) e c) a d) x 11)In regresia liniara multipla se studiaza legatura intre: a) date si variabilele de discriminare b) date si variabilele predictor c) parametri, variabilele de grupare si date d) variabilele predictor si raspuns 12)Functia TTEST din Excel, folosita pentru compararea mediilor a doua seturi de date numerice, are patru argumente. Acestea reprezinta: a) domeniul in care gasim prima serie de date, domeniul in care se afla a doua serie de date, nivelul de semnificatie si tipul comparatiei b) domeniile in care au fost depuse datele, gradul de reprezentativitate al esantionului, tipul de (uni/bi-)lateralitate c) paritatea datelor din prima serie, paritatea datelor din a doua serie, parametrul de lateralitate, nivelul de semnificatie d) cele doua domenii in care sunt depuse seriile de date, lateralitatea si tipul 13)Regresia logistica: a) este folosita pentru a analiza relatia intre o variabila predictor (cu valori numerice) si o variabila dependenta de tip Boolean b) se efectueaza in Epi Info cu ajutorul comenzii Logistic Regression din modulul Analyze Data c) poate servi la estimarea probabilitatii de supravietuirii unui pacient supus unei doze de medicament in concentratie prescrisa d) este utilizata in evaluarea comparativa a eficacitatii aceluiasi tratament aplicat la doi pacienti de varste diferite

14)In analiza supravietuirii pacientilor supusi unui anumit tratament: a) se traseaza curba de supravietuire, momentul initial fiind considerat momentul inceperii (sau incheierii) tratamentului pentru toti pacientii b) se poate folosi comanda Kaplan-Meier Survival din modulul Analyze Data al aplicatiei Epi Info c) se tine seama de doua tipuri de observatii cenzurate d) incheiem studiul imediat ce toti pacientii supusi tratamentului au decedat 15)Identificati afirmatii pentru confirmarea carora se poate folosi testul Student: a) in urma tratamentului, situatia pacientilor se imbunatateste (tendinta generala de evolutie a unui pacient spitalizat este pozitiva) b) comportarea fata de tratament a pacientilor din doua grupuri (de varsta) nu difera sensibil c) pacientii tratati cu medicament se vindeca mai repede decat cei tratati cu placebo d) eficacitatea medicamentului nou este aproximativ egala cu cea a medicamentului clasic 16)Comanda Linear Regression din modulul Analyze Data al aplicatiei Epi Info ofera: a) coeficientii formulei ce exprima relatia (liniara) - obtinuta aplicand metoda regresiei intre variabilele predictor si o singura variabila "rezultat" b) coeficientii formulei ce exprima relatia (liniara) - obtinuta aplicand metoda regresiei intre mai multe variabile "rezultat" si singura variabila predictor c) coeficientul de deteminatie multipla, ale carui valori ar trebui sa fie apropiate de 1 pentru a face prognoze "credibile" pe baza formulei obtinute d) intervalele de incredere 95% pentru valorile variabilei predictor 17)Pentru a putea folosi in prognoze viitoare o formula obtinuta prin regresie liniara, este necesar ca: a) sa avem un coeficient de determinatie foarte bun b) valorile p atasate coeficientilor din formula sa fie foarte mici c) reziduurile sa fie distribuite (aproximativ) normal d) dreapta de regresie sa aiba panta pozitiva 18)Pentru a evalua o populatie, exploatand date numerice obtinute dintr-un esantion, se recomanda a se examina: a) media si abaterea standard de esantion b) media si varianta de esantion c) cele trei cuartile ale datelor obtinute d) abaterea intre media teoretica si media de esantion 19)Pentru a evalua comparativ doua populatii, exploatand date calitative (de tipul da/nu) obtinute din esantioane, se recomanda a se examina: a) media si abaterea standard de esantion b) cele trei cuartile ale datelor obtinute c) abaterea intre media teoretica si media de esantion d) abaterea intre proportiile cazurilor favorabile

20)Pentru a evalua comparativ doua populatii, exploatand date numerice obtinute din esantioane, se recomanda: a) a se examina mediile si abaterile standard de esantion b) a se grupa datele in doua categorii majore, urmand apoi efectuarea unui test hi-patrat c) a se efectua un test Student d) a se aprecia abaterile intre media teoretica a fiecarei populatii si media de esantion 21)Identificati categorii de analize statistice care sunt utilizate in publicatiile periodice medicale: a) tabele de contingenta si teste de semnificatie b) analiza supravietuirii si regresie logistica c) analiza variantei si teste Student d) analiza clasificarii variabilelor si cazurilor 22)Testul hi-patrat este: a) un test de semnificatie statistica b) o metoda de estimare a probabilitatii de supravietuire c) un test de bonitate (goodness-of-fit) d) un caz particular al analizei variantei (ANOVA) 23)Pentru a se obtine intervalul de incredere 95% pentru medie, pe baza datelor extrase dintr-un esantion, se exploateaza: a) media de esantion b) media teoretica a populatiei c) abaterea standard de esantion d) mediana de esantion 24)Coeficientul 1.96, care apare in formula intervalului de incredere 95% pentru medii, provine din exploatarea cunostintelor teoretice despre: a) distributiile Student (t) b) distributia hi patrat cu 95 de grade de libertate c) abaterile standard de esantion d) distributia normala standard 25)Legatura de dependenta liniara intre doua variabile numerice, evaluata pe baza datelor obtinute dintr-un esantion, poate fi confirmata/infirmata cu Excel: a) prin exploatarea functiei CORREL, cu doua argumente b) prin plasarea datelor pe doua foi de calcul diferite c) prin intocmirea unei diagrame X-Y (prin puncte) si exploatarea optiunii de inserare a liniei de tendinta d) prin sortarea descrescatoare a valorilor uneia dintre seriile de date

26)Comanda Frequencies din modulul Analysis al aplicatiei Epi Info se aplica unui camp (in care au fost introduse valori ale unei variabile). Ea are ca efect afisarea: a) frecventelor absolute ale valorilor b) frecventelor relative ale valorilor c) frecventelor relative cumulate d) intervalului de incredere 95% pentru fiecare frecventa relativa 27)Comanda Means din modulul Analysis al aplicatiei Epi Info se aplica unui camp (in care au fost introduse valori ale unei variabile numerice). Ea are ca efect afisarea: a) frecventelor absolute si frecventelor relative ale valorilor b) mediei, medianei si modului valorilor inregistrate c) frecventelor relative cumulate d) intervalului de incredere 95% pentru fiecare frecventa relativa 28)Comanda Tables din modulul Analysis al aplicatiei Epi Info se aplica unei perechi de variabile calitative. Ea are ca efect afisarea: a) indicatorilor statistici de centrare (media, mediana) b) valorii p rezultate in urma aplicarii unui test hi patrat c) indicatorilor statistici de imprastiere (abaterea standard, intervalul inter-cuartile) d) tabelului de contingenta 29)Caseta de dialog "Table Designer" se afiseaza de cate aplicatia FoxPro in aumite situatii (de exemplu in urma unei comenzi MODIFY STRUCTURE). In ea se cere precizarea: a) tipului datelor stocate in fiecare camp b) numarului maxim de caractere rezervate pentru fiecare camp c) numarului de zecimal, in cazul campurilor de tip Numeric d) numelui fisierului-tabel de date (fara precizarea extensiei) 30)Dorim sa adaugam unui tabel de date FoxPro campul denumit "Rezultate de laborator". a) va fi necesar ca, in prealabil, sa ordonam alfabetic campurile tabelului b) vom alege "Numeric" ca tip al campului, din motive evidente c) vom putea folosi comanda ADD FIELD TO TABLE d) nu este posibil, deoarece in numele campului apar spatii albe 31)Lucrand cu o baza de date FoxPro, la un moment dat a fost observata aparitia fisierului AGENDA.BAK. Acesta a fost creat deoarece: a) a fost modificata structura tabelului de date AGENDA.DBF b) au fost eliminate cateva inregistrari din fisierul AGENDA.DBF c) au fost introduse cateva inregistrari noi in fisierul-tabel de date AGENDA.DBF d) a fost o incercare nereusita de transfer al datelor din tabelul AGENDA.DBF, prin copiere/lipire, catre aplicatia Excel 32)Presupunem ca folosim o baza de date FoxPro si, in cadrul ei, intalnim tabelul AGENDA.DBF. Daca incercam reordonarea inregistrarilor: a) in urma sortarii, dupa criteriul ales, ordinea inregistrarilor va fi alterata iremediabil

b) prin indexare am putea obtine un fisier cu extensia CDX, al carui nume va trebui specificat c) prin indexare s-ar putea obtine un fisier cu extensia IDX, al carui nume NU va trebui specificat d) prin sortare se va crea un nou fisier-tabel de date, al carui nume va trebui specificat 33)Intr-un tabel FoxPro, ce contine datele pacientilor, a fost creat un camp "VINDECAT" de tip logic. Care expresie identifica inregistrarile tabelului ce corespund pacientilor vindecati? a) VINDECAT="da" b) VINDECAT=.t. c) Vindecat = "Yes" d) vindecat=.T. 34)O interogare intr-o baza de date FoxPro: a) va fi salvata intr-un fisier cu extensia INT b) poate fi creata si controlata prin fereastra speciala Query Designer c) are ca efect crearea automata de fisiere cu extensia CDX d) poate fi obtinuta incepand cu o comanda CREATE QUERY 35)Un formular intr-o baza de date FoxPro: a) poate fi obtinut incepand cu o comanda CREATE FORM b) este stocat intr-un fisier cu extensia SCX c) este controlat cu usurinta prin fereastra speciala Form Wizard d) este creat pentru selectarea unor date din tabelele de date, in scopul imprimarii lor pe hartie 36)Identificati obiecte care pot face parte dintr-o baza de date FoxPro a) machete de raportare, create cu comanda CREATE REPORT b) tabele de date, formate din inregistrari organizate in campuri c) formulare de introducere a datelor, create cu comanda CREATE FORM d) relatii multe-la-multe intre doua tabele de date 37)Identificati tipuri de campuri care pot aparea in organizarea unui tabel de date FoxPro a) macheta de raportare, de "latime" neprecizata b) text (Character), de "latime" cel putin 256 caractere c) logice (cu valori True/False), de "latime" 5 caractere d) data calendaristica (zi-luna-an), de "latime" 8 caractere