Sunteți pe pagina 1din 188

PAUL T E F N E S C U

. eUL

Editura

NOTELE EDITURII
o"OBIECTIV" .. Ia marei Inregslnlti la OStM din l 'i95, cu m i i
d .. pturl" ce dKut; din l .st-.
Editvq O8IECnvnc.,.
DIFUZORI 'jEPA.RI"
""C"lYPSO" SRl .""'u .. '11 (lam. II . Pascal 4--8.
Sec;tor 6: Iei. O I /627.24 .80: 094. S53.546-<1na l.: 094.658.747 d . 1..;
"'EII P .... " z.ltu Stamate. teleloan.de ....... /anll;lnl#lo);
"'Oldl n P .... " CkJj-Napoc:ll (Bogdan 0&41181.532: 431.617:
092.2i4.04i: SIr . .......... lanw29):
o SUPI OIF P .... TlmiIO .... (tdarlus Sopor .... MiNII Pl idIe: MI.
'-' 6.t.,,5: 0561124.226: 094.790.827):
...".1" " ", Pud c_u ,.." TII . ...... (PeIer Klosz.. O65I"2SO.66S:
094.886J!IO; SW. 'II ,... ... 8130);
-"01fuDrn c.ir1I' tI ........ riIor culturale" SIU.. YMIuI ("""'" 6ullar&l'
02351361.655).
o"U C Ubm" SA RI,1pI (dir. Iaro::u 02551211.795:
, 07.780.634) ' J/I". 1 o.cao"bM 191 B.!lI. 30-32:
o"CHRlSTlAN .... 5 .R.L 6 ""' u .... U Dal'OeI Ml.npn. 0211222. 18.32:
0722.500.S40) , "1 . Negruzzi 46. SI:
o"SEVERIN" '.R.L Dr.T.S. " .... n str. T .. lan 60: let02S2/317.192: 312.205
ldn .. ....
In '1InII- OIlor In drll?' ti CIIor ...

:
Editura
V ;;'WJ'l!1
TdJFu:: 0251/418.943; 0744.708.951
O.P, &, CP 812" Cr'alon
Tlplrltll: tipografia cassandra
' .S.B.N. 973-7974-01-8


,
!
I
I

,
1

1
,
1
1
,
,
,
.j

I

l

1
I
I
1
CUVNTUL EDITORULUI
AcIivjtatea Edittuil 'OBlEC11V" oo.edeasC<'! va!abikalea
sloganului 'Dac' v,.1 cu adev'rat, polii'
Noi volume imbibate de adev'rurl ,ocante vi vor fi la inde-
m.lin". acolo unde dilult;ri sunt de munca
lor, nu politlza!i, cu gnduri de monopol sau prea de 'alinial' .. .
Ma,.'e al 'Revolutiei din 22' esle .lIbertatea cuvintului, a
opiniei, ce ,.prezlnd, de fapt, no)lunllor de 'demo.
cra,.' fI 'stlll de drepl'. Indiferent de frazele frumoase (,1 gunoase)
>. ' .r politicienii, fAr. libertatea cuvintului, Indiferent cum ar fi
(procESe, presiuni politice sau statala, piedici In editare difu.
zare et<:), o societate se afIi"de fapt, lub dictaturi. MascatlI. sau nu.
sau de grup. In aOO5t moment. Romania se aM, de mult. pe
sub o 'd"/dltItur;i de A unor neBYe!1I!i care se con-
mari politicieni sau mi iardari de ... carton asfaItilt care
'onoarea nereperatti' Tntr-o buimaC<'! In dese cazuri.
la varf.
Din fericire, majQritatea difuzOlilor au de mult ca
Inlr-o "economie de (capltatismul In care
trebuie sili vAnda. ca asigure (proprie a firmei) iar cei
care lac presiuni nu-i vor ajuta cu nimic ...
O dovada cIar.1 t' schimbarii vechii poate fi un 'arT'rlinunt'
pe care " H ofer In pn!Il'iera, dupa unele printre cel mai
serlo,1 ,1 dlfuzorl al Editurii 'OBIECTIV' sunt,tocmal cel...
ItVrel ,1 maghiari r au realizat" cel mai bile noi nu avem nimic
cu ooe ci doar cu ai lor (Ia fel
cum nu nici Interesul lor este
vanda ce anume cere piata, Inlr-un mod ct se poate de democratic.
Din pacate, unii indivizi din cei umble cu ...
pe nu prea vor InleleagA nici acUm, In ... anul al 13-4ea, c:Ii
vremurile s-au schimbat de mult! Astfel de 'men in blecl!' (oameni
1.1 negru) eu Inceput p<n anumite zone arate un
1nteres de noastre. Ar fi bine daca Ie ... r citi,
numaI cj lectura lor 1-3 oprit la
Astfel de neru,lnate au loc exact In Jude)ele ,1
ora,eleln cant apar lIegalele publlca)ll cu num"re editurii noastnt,
un nume care, ca marcj ar trebui protsJat de ce'
platlll , de noi tOll, sa vegheu la ,.spectarea LegII .. ,
Avem de-a face aici cu vqnicii oporluniljti (el sau lor). din
CelOf care au dat o de ajutor ea Romanill
sub secole de-a rindUl. Fara astfel de
n-ar fi fost da turci fanarioli, Romania n-ar fi cedat Basa-
rabia nord-vestul Ardealului traga un ar fi Incheiat ultimul
mondial ca putere iar n-ar fi atatea
orori ntr--o \<Iro de
3
I
Acum . eel,,1 oportuni1b (sau lor) CII'" preatldveau Casa
(Kremlinul) se la ... Cilsa Ajb<\. Nici na BA ptI-
meaSC<i vreUn otdln .wem. au ob-.eNat elin Occldent II !ncearc.t
.... tr .. .. 1ItN>rli1U de opinie ,1.u.I tl'Kut 1. ' .... b .. J
RomInU .u .ttIfitt dHtul din lipsi de Inform.an. Iw Josi
manipo.A\I. In zombie, trad;\1orI IaU masi de manevn\l
saaj'du fi Jefufti OOI"Ifftju. Alunge! DupA o In car. eu d0-
vedit ci sun!;ac. de sacriflCU ..... obu lua 509fUI1n mainl.
romAni meriti "trfoiad demn prosper in povpia lor tari. Nu tNo
rrs...1 nimeni Ilbertatu HU 1n10C\0l1 o dlc:t.ltUfJ
"";,,nali,ti CII dlc:tlltu11l QeeldtontululL.
Romlnl. H dA IWb o .grulune totalA incepind chiliI' din anul
11111111 Pentru ca N sA Iar si rle I'ito goIilli de compe-
bogAti iJl chiar de ... este strict I'IeceHr, pe obe-
opOrtunl,Wor, ee romAnii ai fl8 cAt miii informall ,1 cAt mai
dom'"" i18\L PE" IUu CII "anoo'wie" fie oompieUi " c6t mal de durnta ...
Am m.lseril: In decembrie '89 fi lui Ion IIlescu o iullgi!
lislfj de ptOp\Ill(It1, '.rIciI ei, RomAnie putea deveni ceea
ce merita. Jurmitat. dH'I projlUneri au fost concntJutto (l'1l.I'11'1,1 reiau
enumerar" lor). .
Ceva m'l ttl'tiu, .m lnIeies douA aspecte In primul rAnd.
ci _lISta mult oombatuili acum. Mie un mat.
p lc:oI pentn.: ... 11toruI Romlnlel. MotiV pentru care. !net din ttart. ca
zlllrial "1ocaI'". em "mIIraieI-o dWI toale ;:colf .. YOr'bI; lui '".. NeIu".
Mafie fi "'ama cir: ZDfILI enw atAI de meri.lrdt .. nrlale mele.
afwoIvt normaI$ ... plen "", .. bal, emu COIlSidefIIIe la cn.IoYa ca "00-
.... zi. cur.; nebun"! lai oom;:limeo\ele pe cere le ... 1:. nm cel mal
des erau de genul: "N-o'" mori 1tt patull4uf ...
f>mbatMI ci n-.m :lais inutil. din moment ca n-em \enaI nicHJn
de 0cIj din periceda 1991-1998, trei dintre el au iesi d ..
iar Mafii localA ar Inlrllln "delirilJm /ro/TlEins" dac' ar atIa e6
vreun:dafl De altfel. aceasta esca Ilo- sesia lor din 1998 IL'LOOIICe : d nu
adun fonduri prea IlWirl, care d-ml d ld.1 de re .... nl ... ln p ... "' ...
kIaea este. Ind. cu 10IuI aiia. Autcrtl leYllu\iLII ........ nrlole de
presl, In '89. care al creezs iluzia de"revo/tti 1"\""'" sA le
idele. Din pAcate per:tn: el. tlarlflil .. lepU:u de mult o au-
m.n .. ocul. d .... eliben:: d. tub orice Iute" lai' e3nd pres8
JwacIata de tineri ridqti iToer:taI, I'LU. mai loIt
rimic de IktJII In eI::da IIIrllatNeIcr "democn::luIui" " "europeanului"
Petre Roman ...
din chlngf, p ... sa ........ it "cel m.J m_ ct,tig M
". Firi prui. bombardata da o serie de diWltllunl "ca pa
wemun , Rominia .r fi fo$l o prada utom penItI.: "pAp,,'" din
culise" fi ar lI,rttal cu totul Bltfel
PoliticienII t unt al6ltJrI de P: LEi cAnd .. "'" In Iar cAnd
.jung la put_ nu ,tiu cum _ d iscnKIiteze. Avizi de Pl I! e. pentru el.
o alia este "ooredli" S8lJ :ta" doar eInd fi
..... :dI ... "er W CIiticA pa "oM81\i". Un eele biR::muI "t.4irdi"

,
j
,
I
I
,
j
!
I

,

J

I
j

1
I
,
,
,
I
domeniu mallnt ...... ln ,1 Interestlle pOlitice. Toate acestea nu pot fi
la Intllmplare BSte stncl necesanll ch(ar pentru a
aV(la motive da refuz ...
Banda de emisie audio sau TV este poate fi
Presa aerisi, CiI .... fost total neascultlitO<lra, trebuie nd dis
Cf'1Iditat;i prin to;Ite mljloacelel Pentru SlJntem In secollil XXI.
in Romania, cea mal mare a votantllor.8 afli la tari ,1 are
cele mal mici de a receptlon. posturile radio sau TVI
Fie acele posluJi nu ajung In acele zone. fIII "nea Gheorghe" nu are nici
bani, nici timp de ceva. De aceea, a fost recent taxa radio-
Iv indus;'" celor care nu asemooea aparate. tot
taxa. ruspectivll poate se VOf si .. , cumpere radio nu I9Itvl%Of.,
se convinga de "marelele ale celor care ne OOIlduc lera ...
crede de publicatii, centrale sau locale, ar fi o
de
Perioada de a presei a trecut de mult, cellArzlu din
19961 acum M edita!' chiar un modest bi-lunar veti
vedea ce probleme cu difuzarea lui I
Am editat o Incepilnd cu 15.09.95, pe cele 5 ale
Olteni eI. Veli spune contrazic. Nu atunci elInd
am lucrilm Iii wAdevlrur. $chlmba$em dei' doi
prefec!i in DOlj , eram de lJn fel de "bao.H>au' local, Iar pe unII
directori (care m-au sponsorizat la Inceput) 11 Interesa mal mult sca-
unul lor dacA! unora.
Mal mult comoditatea directorului-general de la Ion
Teodor. m-.a ajutat. Dorind o de publicitata in CI<l-
iova, rTHI Ngat un sediu. L-.am cum trebuia
o deplasare, a pe \0(:, g;lsind IlJ o
Cu sps/lul fii oom/skmr atunci. nu gandlsem la afa-
ceri li pentN idee. Conslderasem eram zia-
rist, nu mal putesm fi nimic eltc8'la, nici politician <am avut trei
oIerie de de nici om d, afaceri.
Peste un an, eJWsperai de rellZUra 101 mal In presa
ca de 'dk:tatura reclamei" (pe care o voi reinlalnl ca patron de re-
m-am "fac ceva' pe cont propriu: ziar,
apoi Ei bine, acum Imi dau seama am fost "blinda!" de la
bun inceput: probabil. toli au crezul revista "OBIECTIV MAGAZIN',
m.r "Adev."lruJ "-tii cel putin are sprijinul loial al acestuia ...
Tactic strategic era laud. In continuare, re "mare tare"
am fost, cum m_am descurcat singur. doar cu 200.000 lei. Intr-adevilr.
am pornit cu 200.000 lei. am fost singur printre ani
aveam un nume format Inca din 1991, In presa dar nu pot
r.eglijez asemenea Sigur, ' a fost extrem de
compleJdi dar. intr-un ca DoIjul. fosta "Sc6n/ltis' avea o
autoritate Un singur exemplu: re colaborasem perfect
cu procurorii inspedorii finanCiari, cnd am "trecut" la 'Ev_ zilej 'mi
s-.a spus. __ -verde-n. 'Nea Delcea (stil oltenesc). de data asta 'lj
- 1 , ' -
6
1
I
I
I
I
I
I
I
1

" I

nom. o

cam 1. Oradea de multe
Aflall. atunci. CII '01'8
II (malelel) 1. t'u, peste 30 ani,
I
... $6 foe de p8f1ea celor care
Inle1egem SRI-oI da ce 1lUPf8'.'IOheau tipograliile.
atunci, de ce nu 1 .. prin. nici pin' acum p, CIi
,
I
, "!)AleI;;" el1lu prea
si Yre9,
, Care, Tn
piesei un
pent1'lJ elaborarea
un aviz
ai fiI I prob.li mal
.tunei, de dezastrul In
........
11153,
...
CuIiI" nu
recoIIfiI de l1"I'u a
SO .n/, CHa c. ar obligi
nu , fACI.I1 aufldlllrlte
I (1,1 'importuri/6 masive' am cA ,.,.,m obitnult de
mult cu ele Iar TrilA n-o se apuce de ImPOrtet computere,
RomAnlf, este de secole, drept
DupA 22,12.811, .40 1. J.f, toiul 8f'lI ' ceauflat", ineIuaN sI&-
temut de IrIgaji. Iar noii 'SBI'YaIo!1i r.-au pus
r,;, ,,ie In loc.
Acum, sunI de Wli seceta , L allICt!riIII d.tunitoIIIor. Dar pII diu--
nICorI cinti" stArpe,"? ,.,

Buzun.rele romlnulul simplu ( "$tupIid peopIe" al lui SiMu
Bruean.8Il1dmer) . unt Intr." sec:etllot mal continui, de n."l, de
cind dlunltonl toiul.
de dacernbIle 1989, eIInd 1VR .. eNnoiII sA ne
31_""_1 '71n11n earel1Aia CI.I , 1 robinete In
8
"
,
!
,
i
i
I
I
I
i
I
I
"numeroase case (le In care se
9
salvat"
pagube
: "" . au devenit
superioare,
, Relati i. Ia care
ani , a'stemul bancar e tn frunte
I
spune ' un. . cA clM are bOre8nul cu ",lere
(banII) se unge cel miii bine sau banc:heri; mAcar au pteg't.,. ,i
produc b8I'Iii
In genenJI. dar IIdlvltahl.
lor poaft cb .,. .. Ia cap tntrnga economia, ( .. u o poata
.tlmulall
Oupt ' lgH, "- bild. devaklftZaru monedei na\iOnille
poala elCpOflul dar. gene.and deterrnIni fOINi (inlla\iil
mal poalll 1\ fi de moneda emld suplimentar de Banca
f8\t de o ce la Tn ce .... banii lCtIpturaII, "ilhi-
mentele fi Ylleza de roIa\MI banilor). La I'lIIndui nu, tom"'" poa\ll fi
combAluI prin douA metode financiare "mari fi laI" : cte,terea dobAn-
zI! , i "lnghej.ra," .. 1ariiIor.
Acellel .unt de In ce 110811\" pa plan
nalianal. Restul. sau sutllilMle de moment.
dincolo de partea mal exisd ca pr0-
ductie ponuVimportul. care detenninA
e..nu Nlt'oneti poate dieta .. valuhlr, cumpin!lnd sau va ...
:tanc! valutele respect) .... . Tot a' poate dobindi, toJIMfeIa
le, Imprumutlnd 18 un llI'IlImil nivel de dobAndt. Pe seurt, 8N
regI', le supravegheed respectaree strIctA, poate
inl ..... '8ni pa I?i*Ii ti niYeIuI ct.nOOIor valv\are al dobMziIor
.. nU .. paUl b_loililA in "di<:tOltQl' fln8ndar". AnUla InIr.o
....... 0T0Ie de pIaj1". nu _.o diclallri sau o .......... ,1Ie ....
F'uil.d de alei, potem Inp!:ge rolul fi locul BAnclIor In
RomIniei de!1up3 1989. ...."'! ..
Dobinda bIonr;.,j acliYA (de U'IIdilalll)
pnl. prountul de Noiii'a!. -Stii III" ;
dobAm:ii p'slYe (de depunere) dat blncn.
pili. InI.IlIWt de .rocIaIlIa KOnommor
saana nu Juridice) ...
de fi scopurile urmArita, BN poate Il8biU o enumltil.
dobandli de IlIfellnlil., ce detem1inil.. Ia randul el. dobGnda de creditare
II BAncilor.

':::,'1 nici nu Imp!.l'" dobinda d. d.pun .... (de
., marja dlnl ... cel. dau", nlva!. al. dob'nzl1or:
,

'.

!
,

,

,
,


,

,
,
ACest 'islam . fost Inventat de MayerlRothschild, IncA de la linele
XVIII Iar Jan Viln acuz.a BAncile ca ... vind pielea
Uf$UIuI din pAdurel Adicli, tuo;:r .. ,.i eu .t.lplul'll!...
Orice Band poate acoperi efectlv dcHIr S<10% din emit ...
acord"" 8 hirtiile<". OI! .eeae, %Vonl,tIc, atar-
miatl (;Oh, tltlM c:el1NI1_ peric:ol ptrrInI orice Banci. de aceea
91.1 Ios! falimentate de (Ia doilol\l, In urma unor "opo!!lIlluni
lper ida') o setle de Bind din RomAnia rolleia Feix", "Cfedtt Bank",
BIR eIC) Iar 8CR Ioat la un pas de fg'" ,riH\tUI dorit (operatiune
IlIIf8Uflti. BeR avind depvita In dar oonlrade de
cu mari bMc:i Sistemul este simplu: se Jl!'OP89IIlnsister'll
;M)flU/ de faliment al unei 5e reped si
banii iar BancII respectivi In oom:i lJ'l numai c81eYa zileI...
ca :darlsl ClJ numeroase am constatat ca .. m ... da
m.n,vrt, acea'llI Adk;;l, au participat la "Catitas',
FNI , 1 toate posibile dar au pierdut ,1 .Ia Banca
... EI l Uni Gel cara. Ia cel mal mic zvon. ' f i plimbi economiile
de La D BancA la alta, uneori chiar la o mlnimalA de dobindA.
De aceea 8 ,1 toeI necenerli stabilirea acelui fond de o_ranura
dapozltelor. aleetul fiind mai mult psihologic.
Revenind la esenl' trebuie spus cIIIr c;i .... rj. dlnt ... doblru:i'- de
depunere Ifl cred/lll ... depl.w. doat de pol itiCII ejncll (oomen:Iale)
In CIIuD. Indiferent eare este detJanda de bazJ. de la cat. se
stablleft. Clel"tj (<:eli de depo2it, ori cea de creditare).
Nu lo8te nevoie de lmprumulUri de la 8NR ti, deci,
pol stebili.btoI\JI independe!1t politica de dobaAll. cont
de r.\II WIII!lei.
AIci, llitua\ia este ceva mal oompIe.d. CJncI InIIltI ... -IOcil.
(e In urtIre). dupa manual, trebuie mjrftj dobJnd. d. tln.n
JII ... (c ... d/lllrl) . In e.aZllri sinonime, gtorm.nlJ .u prefer.1 d ofe ...
e ... dltl cu doblndJ mull Msub Astfel, .u stimulat ICO'
nomll , ... re produs ti exportat mal mult 1., In"'ll. I .cbul
chiar IlIb dobinda cerulli .
Aj<Jngem. astfel. Ia marea arulA care l e poala aduce BAncilor

Ele .u fost strict comerciale". pe cere nu t .,. Inl ....
Illc.vI d<tdt profitul Imldl.l, nefiind nici sllmlll, tI d lue ... u In
Intl ... sul economl.1 n.,lon.'-. .
Mugur Id tescu, BNR. este Iingurui .. "dIctator al
perioadei Ca evreu ti membru.1 Clubulul de II
Roma, acesta a fost mediat de marii banCIIeII. Ia cea mal
tenlalNt de schimbare ...
In mediul l".Ianeaf esle coc Her81 "pol de .tabitlle" ele:. Se
ODRSide<t cJ ar ft linul In fru dar leul ... a lOt de la
18 IeiII.ISO la ... 33.000 IeilUSO!
In pner.l, b.nl;herll IUnt Inlern . ,1 dOlr de domeniul lor , 1
crld ci d. I I de pind. totul. Pentru el. lpeeu!aliile
financiare sunt m.l lmponante decl economia. Pe care. adeseori. au
"
Impresia c4 o f1l\8ntaazi din prea multi. bunilvoln!A, ehIAt la o
dobindi da 150% (veZi 1993)1...
EI bine. daei Rominia .. afI.l In pragul colapsului economic,
au o vini lman'" In frunta cu Mugur Id ... cu, " la
S'ncll"l
In 1flO, Ron1tnIa .. aiia la TncepuI de drum 00II, cAnd trebuie
schimbai un ."Iam aconomic greoi, ce lIb:a orice Alunei.
Initiativa trebuia atimulaUi cu orlca dacA VIlil 11 .. facem p8SUI
rap;d $pili ecot ... ,,1a de piali.
l-au lic:uI do9r c\iYiI "nebo.ri', care $i-au riscat ti agonin.ta
de p6nA atunci. Nu '4 pootlelloe. cei care ad\1n1158fA destul ti
fIo,nal:. de stat lWIIl avut ne.)ie de ...
AceJtia au rlacal totul au devenit "patroni'", un Q:NAnl devenit
rapid .. iOioin , cu 'expIoatatDrf', amintind de din ce.1ea de 1s1orIe. i
Binclle, Ind, nu au flacai nimic, ... doar a .. u Tmbogilltl NJd,
Implicit. muHlplk:at fondul da aalartl ,i. In curind, ,I-au rldlcal
aadll la cu . lH"lIan." d. control financiar ,1 ",gllle.
Toiul, pe baza contribuabililor. sau 'palranl'. Iar din
urma, In loc d fte SII du'" iIlteligen!A ti d auZ8
loaJI1 de mW"lCll. etlIiU In f., ,i- chip. Prin Impozite din cele
mal cludate .... u pm dobinzi. Altfel, conform unul plan blrwo ,labliit
IncA dinlirote de '89, a to.t Cf"NtI rapid o clalli " pa ..... Nu 0ri-
cine .-....tbldui dnl!Jn.de ...... nu ""idna a 8YUl1CU! la061"1 ...
k VOfbit permaneioI, din 1990 lnooooe, de 'bugate de tiUa"
rItMa', PenIru cine? ,,-"IN paop.r."lln IICeIII timp, diledOii
de binc:i, de .. managerii .ob ..... r r 1'lIfl1are de atai.
peI1ementerli fllof bugelalii posibili 'Y88U (ti mai aui) t.aIatII (fi aiia ,
... aot\Ija) de-a dreptul sfodAloDrel
BincU. sunt conslderate (In serioo$8) 'monIl economiei
". La noi, au Iott pa polii de druJbil AlJ consumat mult ti fIU 0I"i0e
eI.n.. . . ,
,.
,
I

I
,
I
...
do "",,"
MIIjoriI8I1M .. pI''Igr'u ce rau o duc, unul chiar Imi tee/AmII cii nu
poe'" .. nIc:I mkar un ud da 100" ,. .,'Ie da la Banca sa. Mai
tlnIu. Ho 6aOldilcl ._ aL-iIIzase 1.5 mi.". iei!
_ o Mlglri ........ : b8nH dapunt-
tor1lor. care "fac pur. Pentru ! D.a1i 100 milioane dupui, prI-
mqtl10% dobindi. Daca le 0&11, 25%' Cele 15% S4.InI pantru
aedlul da BIIrd ce &II respecta sau pelibu 'imaginII" nepoatel cu'piIe
de la ea " te sfideze cu tupeul dai de bun6s*" CIlIatii din
buzunarul Itu ...
... ei voi mal primi vreun credit In ach.Ia16?

Ion m cu I pomM o c:....,.,.n'- duri, de la care nu abdia!i. In
ciuda contreIor dlnl.p(e Plala VICtoriei: aceea 8 Impozltlril _, .....
.. larfllor aug c.. De IIXlImpIu, 5O'lIo le 10.000 USO.
...-tartor, am rilat cA, In SUA. modelul nostru
8C1uaI. matlle .-1, ca ti mottenirile, .. impnz;t"rt chi8r eu 10% ...
Uni au da .... cA"'Bunicu(a" a "pe .. ....r. nu ..... pff"'P" la
"economie de piaI.I" etc, etc. Probabil voit, apAr6nd ft'IIrf
In." ,
De IItIlI(I N::kn caz .. roman,' ei ale dO ......... "de stat"._
lndusIv .AdriWI N6stasa a daI de ci O" M' 13 ar
afecta rnu/I.oont.. _parilie capitalului ItrkI. De pM:A
JoIln $IIU .Jooat/\an n-ar pule_ Incasa. prin COIltr8d. eu .eia In regulA,
"
i 7.000 USD aea$;), CII s. nu mal aibA "nea
. el. ca premier. ee .......... "doi un
. un dAdor de; III Regla /\pI lor
i "nea Nelu de le Ape"), CII sA nu


nu In". eumva sA aveli un bilet dubluri ,1 si reclama!i I
La fel. '" nu reclamall. cumva. e mizerie In comparlimao!.
geamul nu s.e 1nd1ide sau trenul a InI!rziat cteva ore. aII pierdut
o afacere. ca poatt d.a !act cu prietenii
TF...
PoIlCk .. nll notl" lpun ci au didit ,1 KOnomll! do
p'-li in RomAnia. Iiecare dupA puttri: mai alM cel de la
QI.Mi!fTlIIre ... Mal or-v esli 'X. ioIentalil .. fac:. Ctedt acest Ucru
inceafcII ai ne eorwIngA pe noi, .....am demoer. (iar nu e
chiar pel'ftctaJ...
_,1iII n-I\I de-a f_ cu drumtrie proaste (ef-...peraIe nu
dau In 1), haiducismul de la Romtele:om, nu elraJli cu clasa a
1108 (a l-a" CFR) ,1 nici nu rAmin curent noePtea, cind doilfi
pen!N binele RominleL. .
N-au de unde si dI Marea a fOII creati doar
pentru R.gIU. Autonomi. AIat de Autonome. Inc.&t fac ce W)r! Da.
dar nu pe banii eli atunci vorbim de baflocuril
Luall orice eomunleal al StaHstlcll. din orice luni. trimestru sau an.
Veti observa ci etil mal ma" salarii 1. IU banchlrll pol .uc:t
bugetarll elre produc: doar pagubi ,i nervi oe4ot care II de
faptl Iar daci " mai oonatBl8 eulmea mlzorlel umane '"
Romania: exact etl c ... mUMC"C din greu ,1 oferi gro.ul .xpor"
cele ",.1 mkl .... rll, chiar de mlurle... -
VOI .. Incheia o CIIIlI nu II COI'IWIe. guvefNlnfII
.runcI"lfgUmentul auprem": e In Ioele '''' cMfuta r
Ei bine. tn lat. lirila g.,jf"1ZiIII1. 1ntr-tdev6r. nu ajung primari
I'IaIn1an8Ie eu 8 clase l emWlale eu chiu cu vai. iei' In sectorul public
.... 1.rfIIe luni mult mal mlc:l deelt in citi prtv.l. f'wobu ei II el este.
cu adevirtt "buget de _tlllilate.
L. noi I Datoritli I8xelor inf..,iIe. un romIIn cu nu-
poate pune lui un salariu decent. dar'mlte .ngaja\flor! Paotru ci
.... 1.rllI. luni pur ,'simplu RJupulte
R
dl tul. ca si Ilbi dlrec:toril
de Ragll din cI .. II.cI vllii
SlIulll. 1111 un. cu .clevirat de billJocurt , a!Urlcl dind"
geme de siricle, pAn6 cel mal amirit pensionar II chinuie. face 101
ce pOate. ea ai,1 pliteasci dirile (chirie. Inlr8!lnere. telefoo. curent.
etc) Iar ba"" lui. mai mult decAt dn1rnuili. ajung la un
pune ... (mAcar) 80 rniliOllne iei (ca nu SpUn 3001).
S-a vraoo .. caIomniat7 st mi dea In ci tot
e madai LJblrt.taa opiniei Junl la clMremvl unor juclKitOll
car. ,tiu ci pr&1Ia " le slnguru! lor du,man ... de InamovLbIH ,1
M .... nlt...c:akN'!'nll. O ami att de gnrvi. lnctI "0tIC*N
II Yl"eunui es:roe eu patalama trebuie "aIbiti" cu ... mW"w chiar!
11 spui unei urite eA nu e lroseamn.A eA al insolaT-<:>. Daei
IcriL d"pre un IX',clria, ei e infrac:t(M". ' n ... mni ei 141 calom-
niat treouil .. 500.000.000 iti. penlru el W1actoruIe ac;um
senator mari demnitar al Statului roman ti i-fIi strieallmaglnea ...
Aoeuta esle nimic declIt ESCROCILOR!
"

uu companiilor n.fion./e 212. (n tHnp (:ti
17 conslliiJor
"
( .. . ) O parte din/re reg/iIIJ cmnpanii/e wmfIcaIe care case
de Tnregistreszl debile /fIstllntela bug&tul da st.t',
Vorbeam de neslmtn? E bine a mnstatat-o Guvernul I Inlre_
barea aste va Iu,a vreo mAsur. sau iar la o
da imagine ... '
Si In profunzime. .
Ca. da protocol asta ceva des IntAlnit , 1 In Occident. La nivel
statal. dar' " particular. Nimic deosebit 1. nlva' guvernamental, fn
ailTi de .. . numirul Imfll\.l; 76 la 26 de minister.. Probabjj, extrem
de activ, 'GuvBrTI\.Il Adrian are cate 76 de stnliina
zilJlic r'IU mai unde le repartizeze! Eventual, apeleze ,1 la
... Nu ni IN spuna, Tnsi, cite cast da protocol
avea wGuvemul C. .
o. Ia Guvern In Jos la acesta In!r-o da bun slml
necesitate), orice caai de protocol devina un abuz. taxe'a "
Impozitele locala IllIbule doar Il"tionate ,1 nu In.utlle de
COn.iliile Judet-na (sau loca'a)... .
Gaod .vine, vorba de ... ",fi ... indiferent de nivelul
abordat, nu putem discuta dect de O MARE SFIDARE
la adreu intregII I 8 fost un dictator,
Infierat m toate felufile la TVR, In decembrie '69, cel care
!-au omorAt sunt doar jalnici profitori ! Pentru asemenea
specimene, romanii au o caracterizare extrem de relevantA:
ne demoJlStl'eaza "e8zu1 p&ntru consilierii de la
Guvem, "gsca" .. , UN MILIARDI I..:
Pentru a vedea ct de fl$te celor pe care n
pIlItfrn din buzunarele noastre (ade$eOI1, cu mari eforturi sau Sacrificii),
vJ oler doar axemplul RENEL.
Pe vremea lui acasA, mi se oprea curentul doar Inlt8
orele 1-3 Eia c debra "acona "isira", de fapt un furi al .. .
Din 1990, au Inceput problemele. Mai mlAi sfioase, ca un ... glllocel,
apoi tot mallupeiste ca se Intrerupea "Iumine" ziua, fiind
mai moreu.plecat (ca nu?), Imi "spunea" aparatura dln casJ.
In ce noaptea, aflam imediat, fiind "pe doar "noaptea
e un sfatnlc bun" .
" .. dlt,: Conform 80CIletei judiciare, mitultorul 8 venit cu o (1
iei) " oontl<mat plata: "Domnule r;tJIlS/JJ6r, v-am adlJS Q'I(;8! .. .
16
cum "gluma mHlm p.,., la tndemArn!.
de lelefol'l d' la "Inlervenlli", ca !II pol la timp. Cum, nu v.!i
pot spune, det fo.t InutiL.
(lor) a dln! aprolIpe 10 .nI. In care , sA
schimb motorul de la lIilJdur. apoi toata (l()I'1I/)ina IrIgoritIalI .
o. 0.1. , m-am kMI de Indif .... " de . .... ..... de
genul: -Ce " facem. daclIVfs8UB 1nWlChitI?!" Un ,. de ,;cw, la
care am raspuns prompt; "S6 daji dtlmisiII ,.. /h8fi pe aI/i /"
cj erau fraieri? nici singufi. C,.Io .... nM ,tiu condu-
c"'" de la Regii m.l bine ca pe "Cniov. Mu/tN , r;l nu . ... 1,1
Khlmbllt 1020 .nl l ... Cei de la Regi.
Recenl n am mal rezistat \-am abordat pe dlreetOt\ll-gftneral.
amabil. Iproapet Imi spunea ... mint cu neru,iNorei Cum ati fie
posibil, se poate? , ca REHEL sti fie .. . dlscolKt Iar c ... m ..... orgi
d.lumlni?1
. Dupa douA zile. presa semnala fuetu ,lIn Mehedlnll,
ca In 00Ij.
"Re/N Ul InwchltF e prob;.IbiI d8 Nu vA po)bIome,
ca.,I, d, 81,1 foii modemlul. d, mult. M-am convins
viz.And-o pe CN de pe Valea Cemei, C8YII mal_ de HeteuIane.
Era de Revelloo. Sunt perKrU "draci N-am
nId-o [)eela In PIIflAYe. door "passar i:>'je'O"m rn ial.i1
o mUEI'Ie de ...xl!: elettic:ieni I
Am uitIIl d<l pe dhduo"UI gef*lII de la RENEL e. salariu
are. PoR " eon ... ai renu"1' Ia aaJariul pa o zi, ai fie
r.panrtl ,1 din cartierul meu",
o
Oculta Mondiali " ta una din tematicll. luer&rllor pubNcat. da
Editurii OBIECTIV,
O tlal de lucrate, ajunsA deja la volumul III, se
CoII.plrllt' a SataMl are fn continuare wooes cle vAnzare (primul
voIvm a reeditat, a doua In mal2003J.
Pe volumele cl iui Teodor FUlp, In domeniu a mal fost
(re)editatA ,11UCt'8tH "Matlle MI".,.. ale Plr.mld.J OCult. ",
Le acestea ee aclaugA 01 completArile subs.ml'\lltulul la oale
clar Oi cu aHe ocazi .
Despre forIa Oc:uHei aT prima oaro 111 19$1 , ales
k!m8 k.Icr6rII de c:Uplcwnll: Unul dirI c:aptIoIe
foc:a
Hu
n;tu$lrla f.nnac:euld m-a cutremunll modul d . ...
c:rImfnal 'n care _n::I.IIDu ... moartaa tran. NlPona.... din
domeniu, In .p. : lat In l:'rUto .lrac:e.
Anum'li 'burIIerI soros" \'Of ea arF; ccmuniltAf
Ei bine, IOelA tuaarea mea de avut o alnllUrI au'"
doc:UlMntarl: Biblioteca ONU, cu mal .. ilal l .... >i/ialie 11'1 f1ano::eU OI
lIi'ogMZ . ... DIn p6e1te. MIm IOSl la fel de ea YIa
d,mf public: IucrJrea (le diplomll (drept bMtseUer) f i, pe baza ei,
sirffli ;.u .poI cIoc:toretu! Oi un post cAldu\ la AgerpreM.. Poate aeum
vA aburoam pe marginea Reloomei: pe la PRO TV, TVR ' .a .m.d ....
17

I
Am, alte ocazii: OllMlli .... continui sA existe ,1
II el Ocuhal nu .a 11118'ag pe
economic: -'
mal noi
N . ZIU .... 23,05,03. p.20 "Bar 10'" ("*,, Ridu,).
"
,1
,
"
,
UniI. _
partide au ,fi,."""
lui Saddam" (justificarea Inva-
N. 1KIIt.: Ev :1:11,0$.03, p.12 'fUzboi<J .tKClFts/
"N . ..,11.: ZIU .... CI4 .QS,03. p.3 "oav.. pe muI" (George
19

Presa glrm,'" .. aratat. m, 1 6ellinIIr ZlIItung
, comentat eu .eldttats:
'"o. C'nd g/cImIIUI de III Pentagoo, WoIfol4'ifl. , fl cul cunoscut
ci nitui, fo. t .t.cll nu dIn ClUU ...... . /01" de In
m.", c' pentrv u IgURrl. mim.,.. .merlc: .... In Golf.
toiul deWlll d1f. Un elflmerd c;fHIfnJI el politici tii lnIII
&Ah fost IttpllcllHlN shlwnfltJeI. Wnsru
americenIor In Bagdttd _ dat 8$igCItM c6 pu1enJs VI li inIIti-
eni/oT. In /ocIJI unui guIIUffl inIkien, SUA doar un CMsiiu
eate si $f)I fit ... puffn' ocuparIt .

Cuvlnt" , nterlor, ,ntielpem ci um,nzi SIrl, ...
princlpel" CIt"I , *_/n" f"v,zIa din ',..Ie, rlml n. ' ,..nul".
P,adIc, .. 1ml6rit , e Tnc:eraJ1rea 0IIIuI mai"furldamer:tab'
stai musulman din lumi .
. Am.riClnll se jo8c6, Ins!, eu locul vor n .. plrIIt .. w .. fltmt
HOf;! ... d,mu.I
dl eMliulill, ,1 chiar reiigiots/l ,,' e att
de lmentA Intri SUA el uneia slata musulma ..... IncoL , ft , m din prasi.,
nkiln, dupl 24 ora da miizicA heavy-metal, uc:ullatil cu
au 1oIt ... ",ta .. deda .. orice: .
Cft mei tnItIU pe capul definulilo'X poNtkJ hIIienI MI un
potp/.JtI4I din ritmi.rie Me/al:... CS<ltfJc,", penltu oopi din
::il:U S6sam .. unul SIIeI de
de_ ..mete, de tJItfeI pcpJ,r In SUA. de!pffJ un diinoZ.Itu'
purpvriu, cu nuri.'." Bwwy".-
De altfel. prernlen.ll Guy Vamot&ladt,. dedarat ci SUA au
d.......-.ll o m_ pulert prlmrfrlionl" care doi .,'te" pteI8 tl'ibeg I
0CII"I\I0k.II8SUJ)f81umii arabe (mare producAloaIlI de peln::l, edeug).
Fostul candidat II! i1"11972, senaTorul :;Iemoa.1 Georgl
Me Govem, a declarat. in 26.03.03, Adminl.nll. Bu.h pregltl. .
'nvazl' In ' ... n " Corn. de Nord. Companlind atacul din lrak cu cel I
Japonez <Se " Peari H'rboor (07.12.41 ), acesta era I;:8tegorlc; cSl8 In
mod dtJr o Invlllil americanII e. II1Iltul" , UCI SUA .rau
tot .," de m.rI CI lin .'.e d. pe MIIrtt ...
pn::gremaree una! InvaZi 1n lren o! Conle. de Nord "le o Intor:
:nejie coofirm.,. fi de P"ricll Buellanan. triplu Cl!ndldilt " prar;a-
dln\le dat o! conslIiar a trei (republicani).
Anali$tuI RJchlfd Ber:nttI ieu fJJ:ntIrolISe i1IIaIi II; PenbIgorl) oferea
o! arnanurQ de cube (In 25.03.03). artItilnd ci "pir lificskri Pent.go-
nuIIi pt"8fJItNc "ZOOll/ W lf8nI,( progrsm8t " ,. In II

::.::== . 12.IW.03 : R'zt>ooV eu hntII In
,
mondiali
I VOI: a - t I asigure o
tQ.b ...... restneIor
"""""'"
f,' mI/IoMte de hllHtll
a 8C8$1Or mBrlsdii. O bebt ..

,
ca SUA lordul George Aobertton. uc:slarul-
gel'ltH'l'l IN NATO au aplicat politica ... iW\u1u1 adu/lerlen prins ilSUpra
faptului : -c. WlD nu" .tdevarsr r ...
'ar DI..etI ... Clubului de Ja Rom ta In piini aplicare:
... Tamil I

" "7' -Itlrt PIlI. , .... M 7 "'*l8I'IeI ar-.etleaooe) ecria lui {',lIP E ->e . ,,* h
Mazzini MIosoneriei Um'erP'- ) proptH'IN un plin In trei etape
(add, "'* mondli,Ie') pentru ludoeo-muonlci
n llplll T JWi: .
I - pentru e ...... I/nui atat boIteV;c:, care sa (\e$fiinleUl cea mai
mare Bis! iQ1 !Fa ti creeze starea ..... ,tI ... !II" r: '" peo lIIu
decIa",area urmatorului
II poenlN cn<lrn atatulul Israel In
III pentru In8.811111,... NoII OrdIni Mondial. ,1 " Gu .. ernulul
Mondial (ele Ocuttel iudeo-masonk:e), al eediul In PalHtina.
, In lot .e .. , plan, Intocmai pAnA Reum, rolul de ..... .Irf de
8 toti Unch/ulul Sem" (USA)", Marea Putere
"descoperit' da evre<.W Clistofor CoIumb ,i creetJ de iud!Io-masonl
pentru. apinl Interesele evreilor oriundl! In.lume.
Acum ", venit timpul" ca America rolul pentru
care II .. foIf Cl1I8I.i, din umbri (.au dIIe. oficial II de "fiii lui
IStael" fi untItM lor, masonH I
Ca 10.1 zlatisl "de ... cheCj", nu am obIceiul " public ceva firi .
KOpem. Probabil Editurii OBJECTN _ oo ... ins, du
mult de adevjr. Penlro ca fie eotwin$I fi noii ciliIori (lnctusIv
deluictuoii 1). \/OI oferi. ca de obicei. "dovada", 'o'Ofba coanei Leana ...
Uni se YOf Intreba: ce au aeMte pagini eu IOIJII elul
ImellStl
observa cA situalia Khlalii .. te IdentIci cu c .. dinainte.
Rlzboiuiui i i Mondial I C<.I o singurli mare allJn(:;, "$Cena"
era "doar" Europa, acum intreaga Planeta ... Numai cA, atunci,
era un fascist (natiooa)..socIal!st), acum Bu$h )., .. prezlntA ca un ...
republican demOClat.

,
..;un oI:l$ervator aYiurt, il fost atent, avea sA
BMI marele SE :,et ,1 d upi 1989, tOilte eYl1llmenl ... care
.u bulverut Tena au fost crwIIt ti dh1J'" de NU de ftmajor
domU lor masa.'1l1 SA pe fuga doar eI1iYI actool de pnma hi:t:
Papa Ioan PaIA II (Kalz), Gorbadov, lCelmul KohI, Zblgnlew
5amueI Hunllnglon, ,A}elt!!! II (patriarhul RiJliIi), Joschb
: " 12.05.03 'Ur nou .SloO''' fii GotlU>?"

I
Fischer, Donald Rumsfeld. Paul WoIfowilz. Madelein Ajtwighl , SOIis
Elln. Evgheni Primakov (ev ... i de origine). .
- George BUSh, Margaret Thatcher, Francom Mitterrand, Lech
Watesa, Vaclav Havel, Gerhard Schroeder, toate ,casele regate din
Europa, BiU Cllnton (mason! de grad Inalt).
Aceasta este doar O eoomerare doar din memorie dar,
cred. sufICient de &Iocventli. ar ocupa prea multe pa-
gini au fost Iertate",. ,
observator, deja atent, a constatat, probabil, cA politicII
externi (agres lvil SUA nu -este diriJatA, In mod straniu. nici ckI
pre,edlnte'e G.W. Bush, nici de vlceprepdlnlale Dtel!. Cheney
sau de secrelarul de Stat (ministrul de EJtteme) Colin Powell.
nu mal au loc la microfon de doi indivizi care dau din
coate In mass-media cu numai de
prima Mai muR. provoac;l Iti<:boaie medlatlc8
Intre aH;!. dalit In civilizate, nu ...
Interesant este efi deelll"'liile lor se eonfinni In limp nimeni
de la Casa Albi nu ' e dozm nte afirmatiile. De pareA, tuturor (ehiar
la BushlJ le-ar fi de elI...
Cei doi sUril seeretarul Donald Rumsfeld ,1 adj unctul
du, Paul Wolfowltz. AmIndoi sunl eVl1ll la origine ,1" eomporti
.. II , i "Gum ar fi sUipinii Ameri1;ii II Dau trag de urechi
tuturor. cu un tupeu in.credibil, de al
Terra ... mal eludat edJunctul Pllul Wolfowltz se eomportil de
pareA el ar fi tefui la Pentagon nimeni nu-! mal poate controlal
Cei doi par e se afla Intr-o e din eare "Big Brolher"
.. .
... be ,1 musulman. au ,,,.uul mereu /I(;"z;; .... um ci
Mtlrv;>le Saun (SUA) '" IIfli la eharemul Slonl,mulul Mondial Iar
Invazia din lrak a fosl eomandati de evrei, eare dl rljeazil America.
Cert esl e eel mal vehemenJl acuulort ai lui Saddam Huaseln
,i "ilrmelor sil/e de distrugere In milS'" au fosl evreii . Americani,
din Israel sau de oriur1de din lume ...
In general. "Ge,li .. pol fi purtitorl do eudnl oriunde ,i
... ori ... nivel ! La Casa sau chiar la MApN din Romnia ...
de foarte ani au monopotl!at acesl posl la Casa Pentagon
S8U Externe, era greu de ctezut li vom 'pe posl" Inetuslv la
maj oritatea dlvlzillor americane care au invadat lrakul. Acest
era prea important pentru Israel pentru a nu fi dirijat supravegheat
cum se cuvine ne de. comisarii ideologici ai diviziilor lui
Stalin, majoritatee evrei ...
In cel trei rnduri. In timpul !l ys<:iei. de cuvnt ai
unor divizll americane au anuntat au descoperit doveZile
"armelor de nlmiclfe In ale lui Saddam. in 24 ore,
anunlul era Infirmat. T 011 trei sunl de onglne ...
c,
o
;so:ln :du .. nr, 21 .. invazi,i di n Irak. cnd locuitorii Bagdadului Iti
o jaful. iar In UmPliI Hber loveau cu p.apucul In
23
,
&Jsh
dlseuta politica SUA
It8b1I' ....... stIi
.""
"""",.
Incerea si
81 din lrak. prin
Penla\lOll fi de
primele .'a pianului
,
I
I
I
1
I
,
I
Pe 1 iunie 2003, a Inceput G-a de la Evlan, le cara 8 f ost
prezent ,1 G.W. Bush.
In -.1 timp, t.Ubseaetarui Ap;WrIi, Paul Wo"owltz.. S8 afla In
COreea de Sud Oi nu azita si o nouA d" rape fOCIIntA. EI
(fn 02.06.03) Phenlanul cu o ,..qla . ...... u loare" In
.... D. unei _neuale agresiuni In peOOtuIi. A insistat.
totodali. CI ""'fIlmul 8W1tti$t de la Ph. n/an ., renuflC la
fllI<;lMr si cot ...... dlsm 8teolf/e awpn atll l 'M (;OI')-
,/ijIloI de .. poporuU 1nIomefar. WoIOOIIIIz pron'" In
ca .. ' oeIeI de-. doua variante, Washit'\ju ....... " apunde
frI9IIietlI podIitI#' (ZIUA, 00.06.03, p.3).
Dupa QUm se ocserfA, politica ext.mi 8 SUA nu ma' .. Ia.
mu" .,.n-.lul lui Colin POW8'II, HClWlIl10Il d' Ea p ..... fi
diriJati de doi IKl"ftiIri loi Apiriiril iei fostul tot de Mare Stai
Major nu poate dect s;I constBle ct de agresivi pot deveni cMljj
aitm,lln lruntea Penl&gOflului:.. .
prez8f'ltate sl.lCCiot reliefead feptul cA al. aurvln unor
pr.gitb1 mal v.ehl ,1 ... "Jandarmul Mondlar le slmle In!r-
atOl de tare In baston, Incat permite sa-,I faaI publice planurile de
invazie! PoIitietl nu este ea apatline OCuftei do,..ta ai
Intknld.u cIefInltIY Intruga Planeti: "beii ... ..nI """"al lnt8nliiIe
ce ,_, .wntem prea puternici li \/Om Qomin. r ...
AanuI WlunpI de RUilAId II friii1: \JnII "*' prl\rlnd dl2'ebL
lIarM IrwIukiI din k''' ...... , fost pus 11'1 ap;e_ Imrp' nd cu 10
lun" 2003. on In presa, "'""'." a.o SI\.IpOEWe
ci n . "."'lI, l, de II aunI pwcL..xefVUlll; dupl e.- de II
IMn, din 11S-11 decllbrle 191191
'LI' TtIIeran, ptolest8lfl stnJdalfl /IOCtI.IrM fmpolrlv. Republicii
i$3111m1 ... contirHRIf jaf (12.06.03 - n.EO.). penInJ tnJilI seani
mlNul noptii, mai munli grupuri dfJ au
IncefCllt M lijurIg6 In eampusul unJveBltar, plifltro II /1 se /JI'tura S1u-
Aproll/matlv 100 de iii" pe buklvarr1u1
din .P/"OPIIItIi!i C8mputlu/ul univsBltar, CII .u $p!Irt poIIrllt, fiind
optIfllht fn Jur d. 40 d!i ."" t'ri. .u lCandltr . tog.nurl O&tll.
/kIIiril IsI.mJ#l .u lansat pIetr. OI"QtIn./(V d. ordinii .
Pfo(eslstarll .u "",t dtlmlSM lidlUVlul , pIrltu. t iranl!in, ayatollBhul
AlI KhalTllinei. PoIi/ilr a rvcurs 18 g8lf1 /8critI'II:Igen pentru a dispersa
$UlM dtJ .tudfnIJ fn campus ( ... ) . (zruA. 14.06.03. p.S) .

lideri s OII c:onvIngA aJm ci poIitIea
SUA "141 doar -'de fl1spuns, o 'cn ... led" 1mpoIriva 1eIOI\stnUIUI",
dup6 11 " ptembtle 2001 . lai" cei naM IUIU neinIori"M\Il fi cnd 1
N .. , II politici. mllllfllulullN. fost .c:hlf-t.li mal intii de P,uI
WQIfowlt&. In 1991. 1nIr-un studU puI:Ai<:al. ee. ereet un Imens .....
la IIION vreme. ti !u.1 formJ fin.lj In douA etil.,., 1991 ti 2000.
;o. E f.pt. unul-grup do reflec:1" , CIII m.llnfl ... nl In
10,11 "'ori. SUA. al carui membr1 fac pIIltl 8(;U!n din MInI-
Bush, In eeie mai importante posturi .
"
I
lume ("prin toate mijloacele") , valorilor ,1 prind-
piUor

amaricen).
noi ordini mondiale fa'o'<)(abili SUA (globalismul
Documentul din septembrie 2000 (transformat In I trateglll
este ml,l\t mei concret.
In IntAtnim "dreptul SUA d, , ilfilC orle. alt ataI
de pe glob, eera., putn deveni rivili AnMrieii la oOf'd"c:erea politicA,
militarii ,1 economic;i a lumi.
Din 8C8!Istj .
"afaeerea lran", In eate RU$1a lIflI mari
"G8$U$ beM!
1, atm&glll lui HItIert N.S.S. vlHiI-
din Lumn a Treia ,1 fost.t.
. sEabinta IIp-ziMIcW Mari flui eri
...... -
',_ ,;""""'"';;;.;;: aeia. Polonia, Norvegia,
, penln.l II Izola Anglia "
26
i

1
I
I
I
j

I
,
PNAC <:ONIklera. totodaUi. "forme" .... ,nut. de ,'zbol bfo."
Ioflle 11 pot transform. pe acest. Intr-un fotIrte .neac. InstrulINtIIt
politic". o. SIOA fi pneumonl tlplci. menita d
cheza rnatii .dveraari.1 SUA (China. Rusia. India eIe)1
StJ1Itegl. "de .curb!. !\.lltion_. " SUA 1-., put u.:li
IlIvlcll. lui HItIt<1! DrI ea. reru/t posibilitatea purt.lrii r,Jmo;..JI
umane. De exemplu, .t.<:ul biologic: "uprII
gomollpu'uf arab nu ar avu .fectto fMoglrtlv .,upn."nllorll ...
eate arII .tBIeIa ."",lin\llte ,te<:Uri prevenCiYe" diI:?
partea SUA?
Liderii americani \XIn$idefj din 1117 <1$ lAii membre ale ONU.
peste 120 nu IU regimuri democratice. De;! SUA.u militari
tn .. . 130 6e II ....
In l\lllUst 2002. Dic:k Cheney detvllula pe Ilai.
lui G.W. Buah ... IIM 7 al.te ce formeazA "Ax. Rlu/ul" ti .Ite 60
... .
Paral"lOiII puterii. a Probabil, din moment ce
pinii ,1 China a fOlt avertizati ele SUA sa nu mei achizi)loneze
arma ment modern dacii nu do ... ,!. o .... '/un. ",.venl1vi ordonata
de la Waahirlgtonl...
PHAC ,re In .Icitul" dau" grupuri d. bad:
ti ,.,reN neoeonnrVlto" din Amane . din ...""a, sus\iMtori
ei premierukll Mal SIIaron, soot cei care domina PHAC, runeric ca
Dintre ei. pulem erlUfTIefa pe: Donald Rumaleld, Paul
WolfowlU, Richard P ..... Eltiot Abrams, Eliot A. eon.n, Aaron
Friedberg, L .... Ubby. QIPI i"cM _ mal _ e
dar mai ec:ttve f1lnftuente, daci ne g3ndim eA
DidI CIleney nte mereu bIocet de Dooald Rumsfeld: DIek Chaney,
Jeb Buah (fratala lui G.W.). Dan au,yla
Ruma'ald elIa un wac:tjvial
w
Ct.I
In anii ' 10, e. membo\! al "CommittH for !hei
(Comitetul pentru pericolul actual) a mUltat pantnl un rlzbol atomic
cu URSS (I?).
In 1998, al'turt da WoHowitz, Abrama, Paarl ' .1., a aolicltat o
Wactluna ur"anti
w
contra lrakulul. "intr, un raport remis Ces.el Albe.
rn 1m . devenit membru al 'Ba!kan AcIion CotMIi!tee" (BAC), aeat
da PNAC. allturl da Wolfowltz ,1 Paria, prin care a luallnut bom
barda,..a Sarblal ,ari autorizatia Conalltulul da Securltata al ONU.
TOI PHAC a Infi inlal CU pentru lraklliull
curodus de eopre$ad'ntele PHAC. Bruee P. JMII\on. al cArui membri
S4WII: In majoritate de
In 20.09.01 . Ia 9 .8e de la atentale, cel lreI PNAC
membrt (Aaron Friedberg, RIchard Pun, Leon WlaMttJar lOIi
de origine h dalci) Il aaIMI BIIth, Indlctndu-l Inamlell
' H . .cIit.: 0. ..... In 20002002, Donald R"""fold, oeaeIan'
"" ...

Planullu' Albert Plke P<'fttnl domlnal" planetel .. ,fii daja in
linie dreaptA'
Oout etape '''1.1 IneMlat oonfOl'lJl pianului ia1 cu de-a trel3 eslI
prollr.mati I .. Inchara In 2010, cu 'n.18u ....... unul Guvern
Mondial cu Md'ulln Pale.tlna, condus d, un " "1I'1or din
D.vId", dupi cum pIlIVld planurilaludeo-mllSOl'llee.
O, f. bun fneeput "urma,lIlul David H 11.1 contribuit dIn plin ,.
re.llz."". pI. nulul lui Albert Plka. Prin COI1ducti!O!1 de state,
lideri. spionl!WIU "simpli eebl\OOi", .
Le. de la Ver$ailles, din 1919.1920, delega\iiIe Marilor
Puteri InYIngttoare (SUA. ArIgia, Fran!al erau majoritar ludaloe.
Rusiei. lest o "alacere iudaicA"tn de pestii
. I
din .. tona
a'IM pentru
Tn oonG'!iI de
ri '-40, Rom6nIa
evnri din EvropII fi ci
la despnI "/idoclIIIsfui fii
dlhanil deja obligatorii pM Iepe dar

N. adlt: Z1U.voour. ultnllI:'&l&, 05.04.03 _ "New c:.m.y" "., 1
MII' , ''''''''' miIit_ (.uter: VlItdimIr Ale,..). ')
2B
I
I
I
I
,
holoe .,.tul romlnllor din .nll 1944-1t84, lub condue.Al' bol, ..
vlellor IVI1l" devenit de mult Iubim t.bur ,5e8I'1d.lullmens de la
miJlocul lunii Iunie 2003 eslll un W(emp!u li bun! dov.dA. modului
In cwe "IiII lui ISIlIeI" ati Tmparllil Lumea li domlni din toe-Ie
el ..
Radu IoarUd ('n::wnin ne E dieclu .. de pregtame r.tefTl8llcnala
la Muzeul Ho.!cx .. IStulul din SUA. "1 dfIdtKat u , li'! de kt
Comitefw SUA pellfJu NATO, Bruce Jll/d(sen,
acest. fPIII'IN ci li COfICfIfie pertlru ''''.n fn NArO oSle
UIJO' valori tonIllne: putwfIor rn lift ttd6piHI-
'*'fII f85pKf_ thptuIfot" moIr.oUfb; 1IbMf8/N presei
.sum.,..,. latot1<Jla,. cum afos' .. ' (ZIUA, 111.03.02. p.T).
EI bine. exael asUl dorim fi noi, rom.nll! SI nu n. Inv.nteu
" 'ort. ,1 nlel pe CII'" nu , ..,....1
Cina Isi' Bn.oee Jackson am ceva mal cs.. ... m" .
O Tntrebare, rAmhe: numai noI, romanII, tnbul. d n.
asumim Iltor\t.?
Cine eete ceva ar trebui fie primul CII,. 114-,1 asume li
asemene. rAspundere. Cln simte firi pela, numai _1. poala
si rid''::8 pl.tral .
ca un eJl,IIor In asumarea istoriei de"oei numai '" acuze,
am IIIIfT1rWat de fleeare dalA, In acest vokIm, ""Z'rie de rigoare.

VokImui ele "'\1 conslituia doar li prfmIl*tf dlntt-o tuc:r. ... de
... II 1,1I'I1.II aua celebru In RomlrU. c:are. din nu se mai
aMpmuenoL
Manuscrisul. 1011 paobu EdiIunJ OBIEcnvaI 1ei"Iefl de
roelambril 2003. urma imi fie Inmalllll chtar de prof. (It. Paul
11'1 dat lntAInIrea a fosT al'bIIU P"'N 1Afziu!
Doar g lip(im.n' mal lipd CI sa mat .v.m o ultim. Intre
polr\l ochi .. .
c... doul tAplimAni inainTe Imi tetefonase enMi"mat V .. m
SI'til un matfrla' ta,., cu ca,. il vom da /Iata 101' r
c...m mII fetese. In general. discul prea mulTe la
telefon. n-am Intrebat nimic in cu conIlnulul. Acum n cunosc
fi pol d oonflnnl
Acu.tI, prim. parte .oo ..... u. litorta (contra)lplon-Juiul
roman .. c d. Ia AI. Cuza pa""Ja fln.la R.ztrlululll Mondial.
Cine dare,. d afle isToria a unei \iri Trebuia mai lmai
pOOtI nn In C' '1, * spionajului. Dlntotdolo ma, IplonH au CI'NI I.1IU
modIfIcaIlltOfIal
lUCl'lll8ti benl!flo jezA do o documentare {oi de docunenIaj do

Pa bau unor de"" ultraMcnt8 la """"ulor. pulam eonlla
b aalm ct Il lorI. I'N" .. ta cu totul alt. dlCk In manualal O
lW!rie de puncte de fapar laii -wnente ...... "'g,O/ .. 1e ne 1IpiII'. lI$Ifel.
inlr-o au lo.mInA fila putem cu adt; .... t Da la .. lui
Cum;: Rtd-ij de pana la caroI ne ... flleglcrai.
29
,
o serie tie cazuri deosebite ne dcuede,\e ellIr el ul.tenp. unul
.mt, IInl,I ,1 pro.perft;ole' d.plnde In ce. m.1 m ....
mI.url de (contr.j.plonll
Luerwe ..... ITIII oferi ,1 o de pentru pr.zent ,1 viIof:
RomIn" uferit pret muh ti p .... adn din ceuu trAd.torilor
de n .. m ,1 Cu atai mai insIructiv cu eat ne .lI.Im, din nou, Intr
un rnomenI de rMctI.oc:e" Istoliellal siCua\18 """IA
de mult cu cea da finele ..... '30 ...
Din puri coirlck'e<ll', .cut volum .. complel.adi fo.rI. bln.
cu .... dlul Glon: Splonl) fi ...... _
DaeI cu timp IUficlnl fi euft&teasea
pentru. deseif,. noi enigme din "din te spOIliIJuIuI. pute,1 pttrunde
.cum In Amlv. MCnti. Rom.nlel necomunl.I .
Leclurt plkWl
15 iunl. 2003
Eugen OELCEA
PS. conalala dWI paginile ce urmeaz.I el ....... 1<:11" sac:nte
roma".,tI .u utm.Iirtt doar .trIct fnt_ul
duJmri \Ati chiar ti cind ne .tlam sub OQ4IIIIiI ,nulstj. SSt n-il
foI;t, de uemplu, nlclodlt.i la che!vmuf lui VOl'l Kllltnv-r. HImmIer
&aU HIIIM IIIr legionarii. "copiii de suIIef" . i (1( 1II0t11, au fosI 00
"ot ' : . II" de rnaxIm.Ilmpmanl.
Acum, Intr-un "1aI detnooatic". dl.-.ctonll SRI, Radu Tlmoft
declari (11.oe.G3). el ServiciUl pe care" oooduce ",10&1 cu od!i pe
III8I1!Il', lI'rt/flloballzlll,
Ce .. t. glONlfuru .m cev. mal de ...... me: domin.,,,
mondl.tt ....... r1can .
o.ci, p.ntru SRI, cln. do ... ,I. Ind.pand.nl' ,1 ,uII,ranltel"
Romlnl.1 ,1 nu .. fie v .... t.1 SUA .. le .... d ... ml.l n.rhl.1 ori
lateni I
Iar rom.lnil pIItrioli cu luni .upra>nghlllfl
chiar pe banilloi" ...
,
.1
1
,
. ,
,
CUVNT INAINTE
.
Revenim cu acest volum (81I1OO4JeIl) unei prolJkJme
ur>Ui domeniu (le C,,", tHNIiII ocupai (le foIIrlII trnAtI Wllme" . De
dati ne IIm oprit asuptll Islori&! Hrvk:Dlor secme ... Rom"n'-l
EsUl un suIl 'sef de sfrlcfA l1l'1I w'ltBle, difICIl doi aboRItII. mal "S daci
ne 01Ift!tm /It (dUpIIl!Hf). EstfI dtWpI cA IIxJsIat
eutotf1 cu pteOCUPItt A-I domenU d/ll" ...... oprit
O"pA cum ci(jfOtf 'Ii pol da mame, am lMIf de l/!hpoVIs o lIWIlCA
IfAIhMI (le lcIbc1riIs6 /it document" li
msi /lJes Tn Iost&i Secutitl!(i. Am oonsklenJl utJ si "
blog.-.fl. eillHV. .U .yul de rhpUl\dotr"s.
Viera lor .w cu istlXia setviciilor secrete.
LUC/lIrell noasfrli estll o fncert:are de "fi ..... unei Istorii m.I
cuno.c::ut . Nu IIVlIm cii am. g'd soiuri" c::98 mai
potrivit . Poela ci c::eI ca", nil VOt" urma VOt" beneficia de IIxperienra
noas/rI. Am 111C1Jrt:III si fim CIIt mIIi dll IICWB nu
IIm {'fKJaI8/ ,.. Jllt\IrII politici nu "m TmpIctit de#lierell avenlmente/or
politice cu uIe ilie S8f1Iicii/or sec",te. A fost un punct de
YedB"' , pOIllfJ nu cel mai lericJt.
nu am .bordIIt domeniul HCl.te. La
drIIp( YOrl!Ind, nu am cJi!IpIJS de llmpuI Poatll
el! 1nlM1 /uuaIa WiIoMa si a.IpfiOOem un loc:: toelll _ste '" &eli.
cler 1ICHSC8 NI. o lrHbI de 1IlIIIlI1IfIYII>1IIri.
Nu ne "m pt'f".)(N$ nId al! intBtpnIIlm doeumentar, ipsiI
c::are fIfHK pufM /1 Fl!d! si! ne mMiv6m: JucnriIt nu sun(
Tncl! rxxnpIef clI,ific::ale, .xJsI. tooIle pete 0IIiIf1l.
In IhcfMM, I Hlgurim dlItOOl nottrl dII_.tItatn noastri.
Prof. dr. PAUL
Not': lucra,.". noasmf fiind desUnllt' publicului IlIrg, IIm redus la
minim eparetuJ ,/iinrfflc.
R. Cr>1)e$(lU.
Introducere
32
un .t.ct total
,1 t,..namiM
nivllitorilor.

I
33
34I
I
I
1

BIOGRAFIE
N. Paul
_ nhe .. .:: 29.06.1930,
-liceul teoretic "'.1
- Faeullat&a de Chimie Jndustrial;)
(NIltuIUl PoIiteIw*:
_ speclaliure Maltceling "METRA'
Paris 1973;
- doctor inginer.
- eXpllrt 1rIlema\ioroal ONUOI
,1 GATT (1972);
- 5 brevete de InventiI.

_1957 cercetiltor po, lcipeI - "Pebochlm"
_1961).67: IIIborator -Institutul de Academiei
Ro"''''"
-1968-7 1: asistent la Facu/lalea de Medie1r16
Bucu<qtl;
-1968;76; se CIie lTIiIfketing la InstituIUl de E(X)(I(W". Mondiala
.. Ministerului Comef\UIUi Exterior; asistent la ASE,
Catl!dl1t de Mlillt;eting;
-1976-89: &lpert i'IsIn><:tor pmcipaI - Academia de 'Sooia'.

-197677: expert INPEO Alger-Algen.:
-1989-94; ,el" sector malileting la Institutul RomAn d, Mana'
gement (!ROMA):
-1994-99; de matketing la UniV<mli\li\ile; Gh. Cristea.
Europe Ecor. Ecologicil . Hyperion:
Ac:tlvltllt. rof esl onat .. :
- membru func;laklr al /1.$. ... \iei romAnII de mart<eti'Ig (AAQMAR):
Actlvi,. ,e publklsfid:
_ pe$le 300 liIi'i .... - $i originale In revistele de
din RomAnia. S.UA. Anglia. Ge<mania. Ruallo.
Din publlcet.:
- In shJibs .neri fi MJ&vltului;
-ar.me otl'8Wib',
- Enigme MeI$lOrleJ 1Oi7IMe;
- Enigme Bioriei;
- TaineIfJ
A$a$fnale{e Poiitke <*1 i$fOtja
- MM $Ulldltluri finBnc:isre'

- Mi5te"" F,."c;.ma!tJfltJriei;
- rtlaU;
- Franc: Muoneriil;
- Rilue/ul Jo;ikx iI-lIncmasonlr:e II/bllstm;
- Istorie mondial slb8stm;
- Istoria rooncJisII e sociel/fjlor $(J(;fe/(J;
-/stoM frlncmssonerlel romAne,
,
36
'.

,
,

i
I

,

,

C.pltolul I
A.I . CUZA -
AL SERVlCIULUI DE INFORMATII
InformatIIle - o de existentA statalA !
Vasile - poetul.plon
.aMlale. Serviciukli de Inf<JfmIIlfl 8 ImbrAce! forma unor
ml.lunl &aU a unor raprazent.nll p. rtk:ul ..... cu caracter
semklfoQal. Astfel, Domnul ha trimis pe poetul VnUI A1aeund.1 iri
mi$io.Jne Ia Paris Londra iar la 8erIiI\ , 1 Viena. pe doetOfUl
Lud"",1(: Stllgl. In aeest timp. GoIl$eu a pleeal. de ase-
m-.. cu Q ml$iune FIlIO\8. $ar(linla.
MiIIu_ .,.;esllllr emisari a /os1 s.i M In uel In el" mallnall.
c:lll:ul1 politiei cum ar fi de exemplu In preajm.1ui N.pc:ll!'on al 1It
le . Vldor Emanuel III Il-IIIa, Cavur. primul ministru III Sllrdinilll ete .,
unde U eauza UMi Plilldpaleklr. dupa cum Radu
"

,
Rosetti": "DeptJrt. dfI fani, de luptInd $/ngurl eu unei
tirile ffIIJC/iofI.riJof II eu deSJri nllJVOitorl, Ind,..
cln.,iI cu ml.lunl .1 I,1IfIIWI dlplome,1I rom'nqfl 'HII
indeplini' .. InfldtIH
ca. In aceasta de deOuI. aetlvltatu diploma-
tiei Prlnclpat.1ot Unita ti oontac;lI.II lor cu- .laIeie $ln!.1ne ... reaIt-
zaL practic, cu .JutON' m1siUllllor spee!;oh. MoEUl',t,JiII misiunilor au
fTIijjtaI punind mult .uflet pentnl .... uu Unirii. feO\.6nd In relief cu
nestrirnutad a """""ului romln penIru unIIat.
draDaslN de car.,. bonn Domnul din parte. al&tilordi.
Sunt demM de tandurile pe care III sala V .. fIe Alecundri
in noiembrie 1859, eArd MI referea la actioitatea de aceste
mtsilmi: "NuITI.1 ".trloU.muf o poate moUv., " /'II.It'MI h.JplInd cu
cJIrzen;. Tmpolriva UIIOf du,manI CB/8 erau CII /II" mal eu
1;1' .IINII ecce. ptellJtjndtml".
Aflati pe stnline. lupland cu uneltirile reaC\lunN ,1 oolisele
secrete. cu misiuroi speciale ,IoIiU del
dm\8 cu prlsosln,". DAnd de ingeniozitate Il Inyentlvitate,
pentru .xpedi&rea In se utIlJuu C:UMrI Impt'OVl-
cum ar fi IIIl1d.nt' romani la In str!lnatat . rude ,1 PIl&-
tenl al diplomatiei (X)I1sulal1 strjini,
care veneau din
Prin Intero ... dlu! misiunilor s-au efectuat o seria de tra-
tativ. oflc:l.1oI ,1 umlof\cl .... cu guvemele unor lirl privi-
lor la rea.ooo.t __ de ciIrfI acestea a Unirii . ..... mult.
In foafte multe euurI. emlsali au reufll si alablleaseA '-git"ri
,1 contKI. eu ""'il _ ..... ghlari -'I
In .... , g .... In sd.' ..... unor poomi5luni de SPf1JIfI
politic aJulor material . u pledlot 1. riondul lor .,.ntru c:auu Unirii
Principatelor.
La KYrt tmp d\IpA !nflinlarea lor, or;3ne erea!e pen!ru
!6ri dill po.onel de veclera informat;" fi eontrajnlomo.Uv l-au
pus pe lraabt. depo.olllnd toilte eforturile pen!ru a IUplini "UmAN!
Inluflclent d. gd ... ce consfllulau noul Serviciu mal cu
gr.dul mod.lt de doUore. ca nu mal punem la Ilpaa
un. 1 pregltlrl . p.cl ....
A.1. Cuza racola ... turci comploti,11
Satcii ile care ... .u Ioa! trasate noilor Of98r18 priveau deopot'lva, In
primul rfond .. de a Ifla fi mal
ales potentiali " In 81 doilea rnd. de a prot8J8 pI'Oprf,l. _ ... t . In
"
I
i
,
,
1
,
I
!

"""'
m ' ~
I romn.
co ... apon-
IlIZ1i de
cu dIscrelia
... ,
romlln, ca .... or\II flIlatiile ,1 lor. ou adus HrViCH
Priociplltelor, numArul mare al acestora. "",m cita In prfmul fiind
pe Ballgol s.y ... , cunoscUI om politic. diplomat , 1 lIBna! IrarlCeZ.
C8fe OCupliH functia (\ti secretar III Consulatului Fran\ella ConstantI-
nopol; publk;ltlul /W)romAn A. Ubk:lnl. Wiiduo;61OtuI ofImulul centru
de prut de la Patit -' Pmdpatelor. medicul C. roI ClvlUa, orgiInt-
zalorul , 1 lilOon.oI .-viciu ... t unitar al a<maIei romane. prectJm , 1
alIl francezi, greci. pok)neli. turd , 1 maghiari.
O mare pa'" dintfe au l.kut-o In mod complet ca
tml8fl1 a marii sIrnpati manifflStale fala de poporul IOIT\in .. o micii
parte tind ma1eria1. eonform regulilor conspirative ale lJeMd-
iIor seCtale de prefutindeoi.
POfta _ de un agent secret
N. -.:o.o"'.i ...... EMtdlrolll' 2 .I . ... _IIII'f1I ...... , " ...... ,
.,1
I
i


I
I
,
,

ludeo-malcmlci
N. ecHt.: De ;.,oI";
rupturii aI.e il intel'-
s6<.I cel miii devotat.
"-C. }uocet din nufed .... e
" mal ales a
Cuu n In mod

I
daonbit pe Cu,r lIbrechl. CunOscand &ee!! luetu. oemenll
afla!1 In antuc:lUI Oomntlorulul . se comportau atent prevenitor eu
Libredlt, Iar din In schimb. detestau pe falA. Mal tirziu,
Inliturarea luoI Cuu, opozantii dai mAna au dispus
arestare. lui LlbrechI. care a fost imediat JlJdeelt, fiindu-I
secheslrati lnIreaga avem.
In OQI1(.qIe, se poate spo.roe despre c- U;Jrec;ht lIlIdInd
peste toate "..:...sM pe ca,. *- tnlnzaqlona' In vl<1ul ... NlallilOf
lIVUl8 eu .-...xandrvloan Cuu.. el il ju<;3t un rol in""",,1anI1n domeniul
l"fOi li ,'Iive, Imp ... a de conjunctura poIiIic.t , ' etOiOOoTlIea din
_ i ani. In ciuda faptului lII'lI striin. se pare cA I0I\.l,1 ""- aiurit aJ
ere<Iin\:Io pe [)om,"1iIor. mal PUii" episodul petteo;o.rt eu primul-ministru
care iii ramas pan Iri zilele !'IOSife un mister
neelu<;;idat. Nalntrebm daci 8 f051 o eroare sau ...
CI.WI ,i ... duJmanul din pal
Ar mal fi da mentionat cA, In domeniul din acel
ani, un rol important 1-11 Uool femei. Maria Obrtonovlcl, fiica
cea mar ma,. a 11,11 Con, tantln Catargl. Acesta .r. cunoseut ea tiind
drept u.nul dintre ee! Marie Obranovlcl a
prototIpul ,..,.,11 fatala: vadUYA, tantirt, $1 ispiti-
toare. Inchinat actiYitilp din umbnl. 5-a bucurat de o rwpu-
lali" lndolelnld In soeieIatea pe care o frecventa, DI.opa
alegerea lui Cuza ca Domn, tAnira femeie, pIirIt d' ambi(i, ,1.,.
IndapUll Ipr, noul ald, rwu$lnd "'-1 IUbJu" cu pasiuf1e<l
aJ CIII1I 1-8 urmlril In anii de domnle chiar mal tItziU,
in ciud. lridanilor depuse deopotI iYl'i de e6tre oei doi, legAturile
intime dintre ellIU .... puI1.t II a!1W1'1S8 publicului, IJCII'ta C8' .. Andu-I
Domni\l:lnAuI " .. mnata Pl"jlKla, -mai ain ca urmano Instrtiniril
unor prtNnI.Pf'OPIaII fi davdaII lrb::tJRe lor ti
Nubind proIteIo IlICnIte, Marie Obrwnovlc;l In"n\lonlt "'-1
del,nnln, pa Cun li divorlezo a organizat o campan"
Impolliva doamnei EIOI'\3, unnilrind.o pas al pal In
Pe de 0111 parto, Maria ObrellOYici a Increderea
DomnIIoruIuI, fiIrKI nu o da cAtre acesta In
informative, Astfel, prin intermediul ei, Cuza a Irlmle la Paris o saisoare
confodenpalA, pe earo reprezsntanlul RomAniei, I.I'ICU AIo<:sandrl, a
InmAnal.o Imptralulul Franlei, Napoleon al III-lea. Prin sele eu
diferite cen;:uri din I8rA, mat cu cele OII apa!'llne.au opozi!i&I
arInionlsle, MarIe Obrenovici a consIiIuit puntn.t Alexandru Ioan Cuza
o pennlnenti IUrU de deolebit de prwllon ' , Dar, In
I'lItITI6surIIta el "mOllio de parvenire, aJ sau fArII _ ei, In d"da
senlimentelor dedaraIe Domnului, .a I f Acut ,1 ;acul complotl,lilor,
sprIJlnIndlH In mod In actiunea de rII'Nmar. lui Cuza.
CII punct aJlmkwlt, In no.pt .. labili. complotului
februarie), ,.,. ptOdtJ5 lui Cuza, Marill .a
42

,
1
,
,

,
,
,
colaborat cu complotl,tll, arAl'ndu-1e drumul in palal spre
camera In'canl donn.,. Domnitorul'.
doresc un Iron cu singe '"
a jucat pe aceat plan un rol mal Important, o femeie
care avea sa Indept lneasc;!l o mlsiune pentru Domn, a fost
acestuia, Elana Cuu. A fost o femeie vlrtuo;aai care a dai
dovada de multi dragos" ,1 devotamen1 de solul '1 ,llntere-
Hle Amintim un ultim episod, cand corpul al gamizoanei
i-a Doamnei o mislune spunndu-l

cuvntul Domnitorului pentru a-I readuce la tron. Din
misiunea secret<1 a principesei s-a Insa de e lui
Cuu. care In ideea de EI evita o de snge de vina sa.
a r8fuzat cu hotlirolAlllj1llorul arma181 eaAl il Cl1IdIoclosl ...
Putem spune, a ca A1eKllndru Ioan Cuza ... dat perlect
de bine seama de de e:q)loalall!.a
infOl'majiilor in rezolvarea UnG<" probleme. a spela Is In
vedersa de infom1alH, Domnitorul a facut apel la utilizarea
abaolut a tuturor mijloace or ce n stAteau la fncepand
cu la atudil in cu agerl\iile
dlplomatk:e. A f8CU1lI la Intreaga gama de Unora dirrtre stn\ini.
_de pilda, le oferea mari sume de bani pentru 8-1 atrage de partea sa.
iar la apela ta n ntJmentele patriotice. Astfel. a reu'irt stragli-
pe loarte multi de partea sa. 'ii In cele din o activitate
Ivn amintit printre dintre foarte mulll pe
postul Vasile Aktcsandri , pe fratele acestuia Iancu Aiecsandri,
Costacha Negrt. Nicolae Bordeanu, Dimitrie Bolintinnnu, M.
Marghiloman, Baligot de Beyna ,1 Cezar Llb ...... ht.
Ia aproximativ 135 ani de la Inlaturarea lui Cuza. a
tot att de vie actual In!rebElrea: cum s fost schImbElrea
Domnului In acest mod? _
Complotul la Palatului ...
Rememorand mersul ne amiltim ea. Ia sfrJItuI anului
18615 ,1 fn .. ep ... tul anului e"llunlle .. omploll,lIIor
crescnd in amploare. intr-una din lunii Ianuarie
1866 a lost ziarul dan destin Clopotul ,rondus mallntAl
da Eugen Carada mai apoi de DA Sturza. Prin artico!elol
sale, ziarul Indemna la revoltli ,1 nasinat. Mai mult. pe zidurile
caselol fl"\Cepusera apara lipite afi,e celndemnau
la nesupunere ,1 chiar Iii opunerea de rezistenti de autoritlltl.
Ca unnare a situallei grele eoJIlOn1ice guvernul
.. ondus de N. demisioneazA. Dupa 4 zile de


Avertisment, Inutil,
Nu este mal puI!tI lICIevAraI ca Domnitorul era t. cu
o;omploCul de Monstwoasa COO'!\'8: dar. ce drept, nu 1 ..
cuveniti, In schimb, dupI1 cum
l1l'I1 1 .... avertIut o;:hlar eu ehwl .!optim"" iMinbl
ct.t.lzbuenlrll complotului. De In liieI de 241anuarle
1866, CU balulul care 8 avut loc la tealfu. oonlWlul-generai al
italiei, eevMtuI Anlbll Stl'llmblo, l-a spus lui Alexandru Papadopoi-
Callmah. ministrul de Externe, "D01mWIe ministru.
dumnellvolIstrl 51' pe un vtJ{can; regret c' wnl COIIsul: nU pol 1; V.
spun mai multe',
O avertiu!I1I, ce e drept mull mai voalatA, a venit II dirl partea
consululul Ru.leI, baronul Offa"berg, care ha prevenit n Zi
pe unii cerAndu le s-l informeze pe Cuu d nu participe la
balul oroaniUl cu pfIIejuI ani:vefsArii Unirii . Dar. cu Ke$1 prilej, I fost
_ Inlste ,r nu ,,' petfeeut nimic deJJ!ebil*.
Tn seara zilei de 10 februarie, Cezar Bolll:ac: 1-. ,"cunotUn\.llt pe
de$p ... .:ele ce se puneau la C8l1, InornlnAndu-l O
"" .. b ...... om al du de 11ICIOOeo'e. Gheorghe 1. Oogkescu. Uf\rul
00pA': 10' 8 Iosi itllrodu$ ..... mari palal " ha predat
SCOSOIIrN dIIar 10 mAna Domnilofului. ta impresiooat de
N . .cI11.: O divetsloJne meniU sM """""'" vigh!1\111u1 Cuu. NIci Rusia ti
flid ..mbasadoful Nu de origine iud*, (fi """SOI' 1) nu-fI dI;na o RomInie
..
;IICrisoriI mal de faptul c.i ldue4torul refuZilt sub
orice chip d vreo recompensi . dispus d vinii Imediat
Sigurantel.telului Ioan G. V.lentln"ou. prefectul Ca-
pitalei - AI. V. Beldl",.o coIon,'u! .a.r.undRl Zllfeat1 - coman-
dantul CornencIuH er .... eomplal In
.,arI ", d,'nlormalil, $-ali grabiI pe Domnitor.
Mai muI. AI. V. e,ldlIMo, pr8feclul Peli\IIII Capitalei. Ht' '1'11 p"va-
nit, In ....... confIidulul. In loc ia !nasuri . I\lnd <le$pfe ce se
pI.II'le' le c.Ie, ... du ... petrece ... organizati Tn eMa lui CA
' ROliltl', ,,"ul dfntno principalii eomplotifU f' ald fost ..uas la
, jocul cM ""1'11. unde ca,tlga IMI'IIU. $.II adnd s4-i
lac penIlu ,-1 eli mai mult timp pe loc " a-I distrage
de la profesionale.
,i g ... ,ama lul Cup
I
'N. edlt. : E...-tu .. I'I'1IIlI0II .
N ... ,Ut.: MuIIi dintre acetlUl ...... 1 acum cum M c:uvine", dMel ct'Oar
........... trbl ...

din decembrie 1865. Mal muR, acest fapl este oonllrmat ,1 de
scrisoarea trlmld de Cuu, din casa lui Ciocar1an, 1111 N. Gcl'B!ou. unul
dintre cel trei Aspecte cu prMte la o posibiUi
abano:Sonafe a tronuluI o descifr;1rn ti In trimisi. Ia
21 odombrie "t865, de Cuza lui Napoleon alllI-Iea. ImpAratul Fran!ei.
Rlzbun.'N - anTUI moti.rUor
N. edil : In lJel'l'iII, de la aur.bIolII .... _odoocllcfll k Ilie!
l'ri'" murll In umll .. .-comploturi, 1'- de "boU nKnlf'to<t". ...
"
Caroll- ales ... cu aprobarea F r a n e i
N. adI!.: Mason ales de masonul M. KogAlniceanu.
-"
-
I
Capitolul II
cu SPIONAJ NAIV SACRIFICII
ImIMrfuJul Otoman i &8 pregttea declde,..a",
In 18&&, Iocot,nentul de dragon; Carol de Hohenzollern
SlgmIIrtngen accaplII I.onul Romaniei sub n"m," de Cerol!', In
istoria lilii notIslre Incepe O epocA, caracterizatJ prW1 lupta
peri"" gAsirea unei il la"rri Slel\llt.l II
In IIOINIsti in E",opa,' mei al, . In Balcani
av .. " loc: Importanle pregi liri de modificar' agranl"lo,.
Turcia, ea O mare puw e ce o arie sub-
jugand num,/'OaS' popoa.e, se liriduia li fi e p, rf' ct Info,-
matl, atat despre ce se petrece In yastul d u Impe.lu, eAt In
europene ce o amenln!au. Ea urzea cu viclenie o adeyatllti . ,tea
da Informatotl. eaft, apelind la Intreg diapazDnul sentimentelor ome-
(Itcornla da balii, m ie, iflyidia. dragostea NU ura
de patrie) .... oc:upa cu atragerea expedierea de capeblW sa
alle tanele pe C8/lI dorea sa le cunoasca ComItanlinc1JOlul.
Care lIf'II ..... t1a Romin"'. Pe plan intern . .. .. In nevol,
oranduirea exlltetd oferind, maselor largi, mizerie" 1AtieIII. Pe plan
cu Sublima POMtI ...... p" aste. TIJfda nu
numele da Oi li c:onleste dfeplul de . ep-ezenl8l'e dipIomeIici.
nefn rec:unoeeute romanesc. In fond. Turtia
\Taia PnndpaIeIe Unile ea pe o piO. in(:ie otomana.
In ..... timp, evenimentele sa preclpiIeu. Het'"nl" .ub]ugll' de
Imp,01ul Otoman., p"giteau pentru incapera, '"plel flna'a, care
sA le COI'IducA la dobndirea independentei de staI. De pljdi . dibii
JeOIlIUI>InIu armata, se INlm'lau se Insln.llau. pregitindu-se da lupta
fUl ali. Popoarele din Bosnia , He.,egovIna Muntenegru se pregateau
In mod. BlJlgaril nu e.au mal prejos ti, cu sprijinul eona,
lor din Romnia , se lnarmau tn vede.ee rAlboiull,ll. Intr-un
cuvi nt, tOllte popoarele subjugate petlect de bine seama
ci tmpert,,1 Otoman .e afla in declin ci se apropilI momentul
cind trebuiau SI!
"Tortul
N
Europa ,I.. .mal multe .abil
La 111 iulie 1870 a izbucq rlzboIuI franco pm .. c PrInIre QI!Ilsle
cano a" co"du. .. Izbualirea ecestuia se nw7IIrt fi aeceplll ..
tronullll Spflnlei de citra fratele ,,,' Carol, ptfnlul Leopold de
N . dlt..: tipIo; m ... "1icli! 66 ti ,iutI/Oi. ,..zIfll8u .. ct1u paplIiaJ-
dlloCk:i ...
"I
,
,
,
Hoh.nzoll.rn. NllpoIeon al lll-1ea, care se lemea si nu fie Inconjurat
de PIlISia. dedart rAzboi. .
F'o:tJli, TArilor europene falA de fnlimAntMle ce tgitau popoarele din
Balc:aol; comnituia lin w;,kabil nod gard ..... Sl'P""*liile (:I;)n.-
1radk1Ufll. lansale -.olt seu In mod au fkul ca. pe ar&rlll
vielii """"'ic. i"lltmapona!e. si domn 1 aseA o ,1rnoS"" .pUttotre de
IeamA wspk:ltI'II!. da nesigOOJn\il confUlie.
izbucniri! unul riZbQlru..,.wrc pilite' In .. r, Modlllin
care era priYil da MatIIe Puteri europene mal 8IH ali1udinea
iidopIali enllI diletlle. De pilda.. Anglia, 8Ie crellnl_ economice
erau Y!zatlllmedial de tMldin\8kl expanslonlslll ale ImpeoIIU ce
priYllau alunoarea tIIrciior din Europa fi octJparea conslantinopoltJluI,
oferind altfel \IIfUIul eontroIuI asupra strimtorilor Bosfor " Oarr:mn&lll"
llfirm, d , In cu: d. Izbucnire, rAzboiului, nu It v, rezuma d
jOlce dOI( un rol pallv, d. Ilmplu sp.ctttor ( ... )
In oeet ce Imp.nul Austro,Ung, r. In ziarul "PoIitik" din
Praga se men\iCll8u urmAtoarele: Indati ee se """t cIe$pre
Rusiei. totdeauna e YOrba despre Austria actualA. de,1 ei e
neconlenit mbterioasA despre atlludinea Austriei
de evenInIerIIeIe dil Balcani sunt colii .... Unii_lin eA Austria
.. negocla cu ca, Intr..., moment dat. si Intre In 8dMIaIe (Xl"",.
Rusiei. iar -'\Ii. di'I QOIIIri, lIfirm.i ci Austria VII iJOO!)&' cu Rusill !mpa-
T..mti. Megtlri propag.ii cu Ang&.1n COf'Itrt R' 'IIeI,1ns
cn, dece YOr sA se 'E fire" pOgi ii ' iiltor de "1 1\111
1" Ziarul betli"ez "National Zeitrng" s-a "",,,tiai ca drcula In
CftI'CUfI bine Info .. ",'e, eum TnIre RU$Ia " Austria ar emlll o
'nte'agere" de 1<:11111 se pate a li eJ<aCti ,tiru ca Atrstriao VII oeupa
Bosnit,
C" , '11 G.rm.nl., despre care 511 considera efo ar fi aliata
RLlSieI, Intr-un raport adresat AleKandlll alll-tea, la
data de 26 decembrie 1876. marttle du(:e Nicolae arat ci. dupli de-
consululul r1.O$ Stullr1 la RomAnls .. glil" "sub
/nf/uen!1 IKrttl nu numll I ci I GeT-
mln/el , .
CAt prive,te Frl"" ,1 ItaUa, se prnupuntl d vor fi d. partel
RusieI.
Rizboalel. Tncep -,pe '"fronhJl
izbucnirea connlctulul rulO-tUfC a lost prKed.Uo (t.I o V'lti
aetlYltate informativA, atI de cai impIicali dinlclln conftiel, ct
de ceWIi beligefllrl!l, printre care ,1 Romania,
Rus" '" Imp!nzis. cu 8 110;;01'111. penln,o nu &Clopa nimic
din tdiviLatea IfItIriIA a Turciei. O atenpe ctecsebOlt eellClDrdao...utoare-
lor zone opera!knale. cum ar li proI: l' metw Iogi5t1ce de.lrinire In-
cartin.rife a trupelor, organizarea spitatelor de catnplnle, ampla .. ea
depo.zlle1or de alimente asiglirallla mijlo..::elor de Irlln ori,
folosirea drumurilor etc.
,
,
Turc;', 1. rll ndul.r, depune' .torturi ... fi. opel'lltlv Informati
despre 8 ... lnlm&ntele IntAmpiate.
Se pYne In mod firesc Intrebarea: CIIIlI 8111 .tadiul pregAtire al
Meriior Putart_opene privind fT>IJfIC.ij infom1alivt?
lurope,.. .. Ilrtdulau s.t g' .. ud o fOfTIIi noWi. att
din puncI de ... ,w. III COfIC8PIiei. cat , i 11/ 0flIII'IIdri, an.! dto
cu. PAnA la sec, III XVlIl-lea emlau birouri
de .pIcnai. numai pe $lalell:Mna;ore ale comal'ldamvn-
leIor $t.Ip'eme numai In timp de tazboi.
Se la.ce. tot lfI8i mult nevoia de. l1li dlspuM de
eat mal (XlInIlIete. de uIiIll8IlI a lor la momentiJl OJIOI1UI'I, lucru care
Impunea o organlz .... cu c.racter pennananl. eere s6
att pe timp de pace, cii! de rAzboi .
Iri perIoecIa ,AiI....,;..u din 1677 . trec:.. prin
mari prefac.ri , euprlnzlnd treptat toate sferele vieI" politice,
economice cu "idile dl spionaj total , ca In Franta
,i Prusia. Spre deoaebire de Marile Puteri europene, Ru.l. rimise ..
.. 1,1 mull In urmi, aMnduse abia n faza "ut'MJI seNi::iu
UtClI9t Tn misiunea modem;!. lucr8u - Malt Runge, In
lucnlre, sa .SpIonaj eonu,spIonaJ. - firi siS/fim li"" .nergIe",
CarnAlI de ",..utlla ., plon..! continui d .. afle
In &mlllUi. Unul ltapt militar nu-i ara dHlcll d Indepll-
IlMtId ..:: .. 1 HtVIdu. cu ataI mai muR cu eal el la post nu
pe termene preStabilite, ea In prezMI. d ct mal mulll ani, unlOtl
,.,..,Tnd -'"i' IncltplT ...... cI tntr.4Jn .'ngur po. t Int .... ". actlYlt8t.
de atap( mT'lUor, ele specializaT 'n spioNIj. Cilitorll" ' n .trAI
n6te1e, i care .. ef
eet
,,8U, sub pretexTul unor ofI,eril
p""bu a ." '! ge roemijIocit de iii 1ocuU. ;nfoJm1atiile de care MaIeIe
Slal M8jor avea nevoln, constituiau o metodi de. 1010l1ll .
1" nne, mii trebuie metocb IItllldrll, In mlnlltlrall de
Extern., lub lcoperlra dlplomltlci, alglnplof, ofi,erl din Stltul-MaJor.
Spioni romani la Cu'1"e Imperiale
Care era In Rom'nT_? noastr' nu dlspun.a d. un
.. rvlclu de a plon_J ap.cI_llm. de prolesiorialism f,lnd InIocuit:i
de aplritur da patriotism ,1 de \Uri .
Astfel. ia 13 .. plembrie 1816. condl..lC!erea statului a de la
Roma o irdorn'lllfe trimisi de reprezentilntul diplomatic al RomAniei In I
1Iai8. G. CanIKIWno. ce fumiu eueta privitor la politica '
Marilor Pvteri. Reproducem un fragment: "IrfkxmIriIfI pe care 14 pof
comunice ( ... } le din nol. "*' In
utma conW/l'tlirilclr cu penonalvl ambn!Mlei lICreditai
pe Sa Regele Italiei. fie m6i .$ din notele $8Cfl/f.e
scrise rkI la VieI'lB, de elin! o w$.pud " In siluafia de /J
pul/Ja comunlca dlJle ft!pot1ant/J, de C8Ie mai multe OII ex!flIH chiar
dWI lzI.ooInIII din cercul restrins II COIIte/ul And,usy,
eancellrvl Im""'ulul luslrOun/l/J".
50

Se Intrebarea: erau, oare. de mare impOrtarl\A, pentru
RomAnia. ce se puteau din caneel.rill d' la Viena?
Conform spuselor lui Cantacuzino ("mai I'n noM/oI' de la
\/Jena1. 'ehlmburlla de pA ... " ea .... uu loc: tnl ... guvern." d. Ia
St. PI"SbutV, LondnI, VIena " BetIIn .. JmpuMa d fie CutlOKIM.
0ipI0matuI1'OI'IIIn'" lnIarr liB pe ClOfI\irMuI....wJeIIt al notekM'
prin <:are surN din Viena 11 informa ci: "DI:Irmu/ NoviI<ov .. ducfJfJ tn
fiec6rlI zi " dumr"lUl AndnIssy, cu eMa o ptopUfIfJf8 ( ... 1 /mp6ratr6
tii' II ftgIduII GemwtnIeI nu rid lIic;i()(hIM
nici un detruJrs I'n 0rierrIuIui IIfj pmalabl
al celor douI pulorl din 00f'd " 1mpl",'ul Wilhelm .... r " tn
cazut fn car. Ru_ tii' R fost siliti si pom.llsU ,.zboI ImpoIriv8
Tum.i, d pI",..ZIt naulralltatN",
se mpuoea cu acuitate completarea verlI"lC8I'N " din all8 IIU/lle It
IneIlsus. Drept unnere, 19 18 OC1Oillbrie 1876. o-nltl1l'ul
agentul diplomatic al Romaniei la ConstanlJnopol, raporta cum
ImpAratul Rusiei II pe generalul Ignetiev "u dfJc/are
Sub/imei el, I'n km!Ian d9 zile nu BCCBPl' un
r:J9 H;JllmIIII 'au de luni nu cxditHJ /mediale p&fI/l'II
opntIIlt opW'Ifi/Oo' mJJilllre, am
b
poN1oro/ .Vlt ","sI COnstantJ.nQpolul,
cu lot IhIbasadei fi dipIomafjcf _ n rntrerupte",
Era. (le lapI, un ulimalum &dtesa!. de Rusia. Tun;iel
ConO\Jcefea !Ari fIOIIstre. BppS,a .. d In mod realist Inlo .... a!ile. din .
care am reprodus o mlcot parte, a tnI(:UI IIIlni\1MN UIlOf /'I'lisufI1KIee-
wlll. Prinlfa acnter, t'legrwnalrlmIH III 22 0.1871
din loii diplomatici, prin ...... $O tefe.I d aon-
dez,. cu OM mal mere disa"e\le, guvem..,l..,r In Ieg"turfo
0;:'" obil ....... unel printr-vn Kt Int.m'IIon.I, privind
n,utnolitet .. RomAnII .
u. proYftfllnd din sursA dlplomallcli . -au llliAugat
... poartlll Informativ. Inaintata de plchltale de a frontl, .... ,
dl punc:tal. vamlll. ,1 d. c.ipltanii porturilor dun" ... n., ca urm818
a uJlej expres, , primului-ministru de a n la curent CU toate
de rAzboi otomane .ce trec In susut DumMI. de asemenea
,1 cu orIco concentrare de trupe din partea dreaptll a Dul\l1-ri1. Astfel.
cApitaniI au cu opiIistit'ltate de.pre prezBI'I\a
na .... 1or de ritboI armamenlw de care dispuneau III bord,
concentrtrill de trupe, armamentul lucrul III foiotIf"oeallilo militare ce
se cu repe:dciune. Rezulta cA este \'OIbI de preg.ttirt 'P8CifIce
de Iuptj. Aceste coroborete cele eare se refereau la
acIiviIalea de cefWtare In $O""" turcilor
du;.' C8f8 romar.o 8'>:10 do. 7J la concIuziII
Indubitabil" cj Sublima Poartli nu va ceda pre.funllor RUIIei, d
va c.iuta n..,mal o conjuncturA flIvo ... bll.t pentnl a pomi lupta.
ilc:tI$I punct de vedere esle sugeslivti 1RTT1!\oarea 10 0100 ii "!il:
maghiar Clapka a trecut prin VIeflII. Y!lf\ind din Con.UmlR;lpol. EI a
tr1mts ambasadorului francez ca "turci IlOl ocuplI patru
51
,
punc/e fNI m.M 1IO$!nI, pentru distruge "ilie. (e,-,ra ,1 Ocups

Intonn1tll putine'" pierderi marI I
Fon.rie (:(lI1IiI"""nare dat repede"e ha ci trebuie
sIarN de ImpfoYb::atIe fi napruf,, ' x:fsm iar l"IiIill ..... de lupti se
ImpulMa fi ... lgurMi. Drept urmare, PlIn DeeRtul n,. 380 din
17 m.rtIe "'77, _ organizaI-o.vcwtul de rizt.or. In cadrul
diruia ............ ei SIC ko al 10 dllari de Wormn
la 4 IIpriIia '877, gene. ..... notA ministru de Ia'l
ordin de zi prir1 carti C*e ca annaIa fiii gata 1* lIIu a'fi tac. daIDria.
Se CI;IIltinIIa mas ....... de organizarII " de !nslNir ...... perioaIj In
le Infllnlead 001. se f8(; numiri de coman-
danli. se elaboreau planuri de Se Inlelege eA s-a intensifICa!
,1 preocuparea pentru obIinerea de informalii.
In lIrIIA 1876, Serbia ,1 Murn.negru declari rizbol Turciei. primele
operaliunl de luptA IneepMd se pe linia Dun;lIU, Intre
Vid"In l.t:n1.f>aIanca PertIIl.J a opri recerea DI.n*iI pe !eollcri.i l'OIT\8n8SC
BSI8IfimIs In zon;t Alclxandru Cemat, coIoI1eI ,1 m,' apoi general.
Alexandni Cem8t ,,1 c:artieruI general In 'Iitate. Gruia.
Mehedin\l al ajutorul trupelor sale e':'()-
Iulia Iupielor dintre too:;i, observnd In aceIafIlimp ,,,.elll tur-
cant navfOilu pe DIfiAfe. Pentru a putea IransmiM m.(i!!l infor-
obIinuttl ti ptWnI ordine de la .uperioant. colo-
nelul "'.II1r1dru c.m.t 5011c/ti si se urven1,u organiza ..... ligi.
turii 1. I.ronlce Intr. Tumu-Smrin ti .. a. lnIr-oo ..,...1 adre-
sai ministrului de R"zboi , Alexandn.l Cemat c.re sA I se puni la dispo-
cAI mal utgent. un de OOf"fIsponrief1W. w ilie aJvinte
un "rrN. O.r de la Gruia rtmane slr!guIarfi In aeea
In ".n.,.I, .ctlvlLlt.a a 11""11111 a fOII n.glijati , c:a ,1
proh'eml l. prfvlnd ln>:"lI1Irta fi pra-gltlre. el .
I ziua de 15118 .prllil este decretata moblllz.re. gl ... erelA, iar
.tn' ,romAI"IIt oeupA de epA!lIre d'-I lungul DunAriI. P,lm.
el ' re dint,.. .rm.ra romanii <:ea turr;easdl avui lor; In >:iue de
26 rllll. moment In care artileria romaM, situata In ZO'\iI Calafat,
de< Ide focul ,1 bombardew VodiflUl.la II m.Tla77. cu prilejul UI'\Iti
Sti ewaon:Ilnar. a Adunari Deputa1lior. este proel.mad, Ind.-
pe mI. d. eUlI . Rom'nlel . In perioada c:are. trKUt ra mobiIi-
zar. II'rlIf'" pAlIIlllrrtrarea In klptli. '"" .... rom.1II a luat mAsuri
afIC e OI aplt1Ire hotarelor o
acb ate WormativA. In >:iua de 30 augUSI 1877". :d memo-
t1Ibl , awlloe cea de trei. bltjlie p' ... lru P .... n
N edl1.: Simbolic, la 30 "'9'51 1940. Romania pIetd o "" .... din
....... fi pnn Diklatul de III V .. "" ...
52

La ,1 Plevna, romlnl-
d .. Comandament I .

FAnI. L'lf1\l1n detalii (amantxJIe se gilsesc In de
datoritli IIpael de Informalll ,1 a caran.I, lor topograllc,
ultul ,.. , olclat mari plardart de v'-11 _".,11:
aproape aoo cla ti oI'ijeri, la care se ..Jeugi 1.200 de
Datofd Jt;rtfelor aduse de romAni. valea,.din la\II redutelor.
necunosculll atatulul lTIDjor al armatei romane dalOriti lipsei de
io okli ril,\i, a IntTaI In Islorie sub dentJn'Wea de Vaii. Plt no-nl. Baia
de &Inge din ' 1\8 reduleior da la a lieu! ot llClUi UI'\DI" critici
HYfl'I admata comandamenlulul rom'''' cara 1 dat dovadA de o
lotalA privind actlvltalH de Informare. SOOIinIsm fBpIu!
lipsa de i*,, "'. B fost una 11' .. v':U 1 nurnAn.U rTl3lI
de rl'IOt1I fi rniIi iii uarea pai'" fi supoI .ieluiloli la
atacul da la din JO augus1 1877 l-au aiticat asprv "vehemenI pe
cel ce fus.1ri. QJ tararHAuI ti QI
QI prIWe la situatia lnamiculoi.
O IU Upst eare trebuie menjionalll este aceea al. pa timpul
luptalor de 1, Plavna, nu au foslluata "",s uri pentru "dl mlclraa ti
prevenltla acjlunllor da sabotaj ,1 de aplonlJ ItfKtuate da turcI.
Al;:ea$ta a permis spionilof turci bulgari ca. In noaptea de 27/28
nci.mbrle 1877. sA laie drma!e de tei sgraf ale armatelor aliate. fept
care HI "",iitla ganeralullIKc, d iIst din tncercun,
iii: s" ci 8n'I\IIa rus.I romW de p: sNitalea de a MI
COITIIri:a C>.I oper8lMtale.
De lIItJeI, $IlbIroks," fntil odati:i a 'Olt ,",,,,,iti fipaa unul ....
viciu da Informare b .... organizat " inc:.adnl cu
capabili" piini de AC'3S't .. maniIestaI pe lOI ...... puI
desUi,urWii R .......... ul de fapt carti .xplJe;.l pierderill
ImpOrtante suferite de armata
" F6Icoi""" 1. _ IrJoM rf:rbolulull1ln 187718#8. Buc:ure,fl. 1859. p. 89.
53
Comandamentul armatei romlne, In campanie, ' . inc.rcal
d apropie ,1 mai mull organizarea Informative " de
c:an;etare ale nevolloi" frontului. Drept urmare, la 14 august 1871,
il II-a a fosl ,indIJ&a In corpul Marelui Cartier General, iar o
parte din efectivele Secjlel au fost trimise sa direct In eadn;1
Irupelor operative. pe front
In ciuda mburilor luatI:!, il II. nu corespund&a cerlnlelor
de Informare solicitate de Statut Major. spunea acum cuvntul
l ipsa de cadre specializate CII In domeniu. De se
reslmlea nevoie unor Ghestionare judicios elaborate, din care re-
zuHe despre inamic. Concret, o s.rle dfI prizonieri
.. aptur.li de trupele romine nu au fost In mod cores-
de;sp ... fortificaliilelnamicului.
In ge<Jeral, datele caro priveau erau
mai alea prin ObS8f'1arN direcUi de sub c0-
manda unul sau SlJoofiler, de cele mal OIi lipsit de
tirea de spacial<tate.
DIA .. mal multe
Refefitor ta modul de a Statului-Major al
Armatei romane. colonelul Staniceanu, a trimis, la 6 iulie 1677, Marilor
o In care se mallntal sublirllerea
se obIin dela prizonieri, dezertori. spOOi de SlJIH, menponand:
"Avllnd fI' vedere insemnillalea CEI o au informa/iile exacle BSUP!'8
/nem/cului. se pre$Cfiu mai la vale mijloacele cele
mai Intrebulntate pentru a doMndi asemenea pre<:um
un sumar de chestiunile principale ce se prizonierilor,
dezertorilor
se examineazil chestionarul la Instnx;jiune. se
a fost judicios intocmit mal ca sigur. adus o OO<)tri
valoroasa la de Informatii necesare Comandamentului
Armatei romane. I se poate faptul nu era adaptat nevoilor
acelui front de lupii, fiind valabil in oricare Nu esta mai
adevarat purta de a se aria
dar 30'6Sta nu putea suplini lacuna a chestionarului.
. n e/MStionar, nu erau intrebari referitollre la obsta_
colele naturala sau artificiale existenta In terenul Inamic. Trebuiau
pusa mtrebArl precise, pentru ca nfonnapa sA valoare. Dar
pentru acasta era nevoie ca cel ce sA posede nece-
sare. Of. din acest punct de vedere. chestionarul nu le putea fi de nicj.un
folos . ca o concluzie. se poate constata Ci'I. .. heslionarul , in
stn.JCtiunikl demonstnoad lipsa de a c:eIor cu
elaborarea lor, fapt al atat mal p.oegnan! la' i'lfer'Dare da
Irl instru .. tiunl se mai referire la faptUl sa mai pot
plin irller<:eplareil $"'I$orilor ti telefOilnelor sau contra-
larea acestora din prin interceptarea eonvorl:><rilor purtate. Nu era
trecut cu vederea pericolul plin preluarea
54

I
i
,
,
I
I
,
,
a lnfOlmBIIIIor. fAcAndu-se recomandarea, In legAturi cu prizonierii, ca
s' nu fie faca privind arma'" din care
proro, d ..... discuta cu el cu mu" tact, pentru ,4 tletennlna H f",
cAI mal COIeqI In o;Iedp'llViIe Ior".
Lipstrie ODIlSlata\e cu prilejul di>boi. ... din 18n IMI condus Ia-
Ideea nclCiuilili InfIinI*ti unui l8Mciu de fi ca-
drator fM!( I"" desf6Jlririi 8ClMtti1i de lnlorma!i pe de pooe
nlzboi . s... trecut rapid la . I;aboraru numeroase proiecta d.
0Ill.mun a ....-.ri<:iukli doi InfofTll,l!if al armatei . slabilindu-se cu
acest prilej rolul," ..... '3 mijlNr.eJe r16Cft$ara pe"bu .-tI
actMIate. cat mal bine . .
In anul 1811, vede lumina tiparului lucrarea -s.MeiuI cH
In semnaU de eolonelul Ip.lilHCu, comandantul regi-
mentulul 17 MetHl'dlnll. care descrie cteva dintre procedeele de recu-
tarenulul ,1 de objine/1l a despre inamic. In
Bcest ac;op, evtorul propuna fonnarea unor jNllrula constituita de ta
doi oameni pnA 1. companie sau un batalion, In 00 neceSitAti.
Pentru dintru ei II celor care "
spalarea la o .... ""ti. concretizatA printr-un mod de 8
bate cu palma pe paiul armei, pe sabie SilU pe giubem sau nume de
1st0fice. PIinIf8 flKlOmandtJi se atatA patrulele
vor merge In eu mal mare ferire pinA la l!IIII'gIinN acolo \lOr
pune pe lf'Itliul om e&-I \lOr gbi ti-I \lOr InIrebf, d..::6 salu! esle
ocupai de inamic:. Aeesta va li la
fumi
l
...... Toto<IiIt6, paII\IIeIe \lOr altii de ce Ior)e Inamicul.
cum este el cartiruIt " unde se garda sa. In conIinuare,
autorul ellt.lfT>efA " stQeIe care. dupl sa, III" fi rn sa
furnlZflze Informa," preJloase, a-4 ultl!.1 pa copN.
Sui bunicII erau ... plonler!
Actul de n t ..... , S.rvlclulul Secret Rom'n mod.rn poate fi
ld.nlirlC3l In elaborarea proviUJrll privind P'
Ilmgll comandement. III unor s.rvle/{ d. recunoa;tarl
informalivnl sacre". din anul 1886'1.
In Inatructlunl aunl fonnulal. oblectiv.l. Ic"tulae"'lclu, ca ,1
procedeera Indeplini .... misiunilor. In capitoLoll, se
ca. In rAzboi. este de cea mai mare se avea (Iespre
iXW\Juniie. " Intentiiie inamicului de a Impiedica CI el sa
de'fopere pe ale noaSb"e. SeMc:iuI de 8XPkn!ie are datoria sa
spioneu pe comandant, sa se jlf80CUpe " s;I dea Info"".,. asupra
adYetsan.U.. Pe' ,bu dJliOit.1!a se IndicA un "a m
greoi car. cuprinda .factlv. numeroaa. - pAnI\ la ifei rwgWnenIe _
dar $1 oIi\effce au cai buni. los\nlcliunile mai ofen! , 1 modul de .qJuoo
al patsulel de la Intalnirea cu namicul. In cazul dind "le de$OoperiUl.
,

ZI Ion Ion _ De.scifn.fn "'*' l$II)rii lII'f;tItIOSCUIe. Ee!.
MilrtBrI. 8uaJre,tl, 1973. YOI. 1, p. 276.
56
I
,
I


,

C.pltolul III
AGONie I EXTAZ
Po1l11. ( .. er.ti) romAnii trece 1 ... prof lon.U.m
57
2. 5<' supravegheze activitatea frallClH!ngleze de pe
teritoriul romanesc.
3. S!\ aservirea economiei In folosul
Centrale. care Bveau nevoie de petrol cereale.
Marele Stat Major aII deP\ls eforturi pentru
contracararea pe RomanieI.
In perioada noastre, a dasco-
perit Intervenlla gennan n se prin 'fI
comer<;iale germane. cum ar fi Banca il nnl
Ooverile actiunii de au format D<arul Gu,,(her, Intocmit de

AclJvflalea de contraspionaj a serviciilor romllne s-s soldat cu ares-
tarea dlrectorulul-general al po,telor Victor Verzea, de care ne-am
ocupai In paginile anterioare a a detenninat sinuciderea
generalului Zallu. Marelui Stat Major. Tot Generale n
revine meritul devaJizirii mal multor curleri diplomatici al
"pusone.
De Iocotenent-colonelului C. a
colonelului AJe)!i\nd", StufW.
Incetarea In consmuirea Marelui General a
Intrat Brigada Speciali de
ReIntregirea cu noi teritorii a ImplJs o adaptare a de
stat la noua Astfel. Jandannerfa este reorganlzatll
(;onlr.lin onn"tjve pe ntreg teritoriul !;!irit
In ooiIe provincii sunt de reg",pate
In Inspectoratele de Ele fac actiune contralnfor-
mativi peste In s-au constituit 8rfglzlle Mobile,
cu In Iara.
Amploarea serviciilor secrale in occidentale il determinat
Marele Stat Major ca. n anului '924. un salYiciu
civil de oopa modelul serviciului francez, la Biroul II.
Astfel a luet ServIciul Secret" al Marelui Stat Major.
Carol 1- rezidentul Germaniei
"
,

,
In paralel cu mu/tiplicarea de spionaj pe teritoriU Romniei.
Germania ti Austro.Ungarla au nceput U expediaze 'rupa tI
annamanl pf'In noastrA. eu de$tlnall. Turei. , utfliUnd dir,
ferate romlne. SUb priWea il a\llOl'iti!!ilor romne. Germania
trimitea In Turcia, tanl inamici nouA. Imbiicall civil, armament
transportul efe<:tuandu-se la
AmlJasadoni Marilor Put8r; /.il au raportat guvernelor
respective prin Romlnla au trecut, In 9M,1puri $1 Individual ,
pentru a merge In Turcia, circa 7-8.000 de soldati $1 35(l de ofileri .

Prima ocuparea
Practic, C la iiania Austro-lJngaria au declansat Im(Xlll1va Romniei
un r.bboi nedeclarat. Austro-Ungarla il dispus Infiintarea pe terflorlul
tarii noastre B unor eanu. de spionaJ. mai lotAi la Tfmt, oara, apolla
Sibiu, Cluj, iar G1rmanla un mare
canlrv de spionaj la Sofia, In Bulgaria. n aceste centre se
YiitOOi spioni care. terminarea cursurilor erau
"u aparatura tehni" i moderni 't' JM! Int(llg tertiorful
Rominlel, panlnJ a activitate infonnall\fl1i.
Agenlli erau " oordonali de "ele legalI! de la Bu" u ... ,II,
conduse de contele pentru Austro-Ungaria de von dem
Bl.Jsche penlru Germenla.
Ca modalitate de pAtrundere a agenUl or color mari Pulerl
Centrale, a .. apelat la calea economici:. Astf&l, folosind SlJbtel'fugiul
diven;elor aCOperiri, ca cornerciali. tehnicieni
la diferite Intreprioderi. au fost In liltA foarte mul\l spioni.
Rep_ntil.ntele firmel or germane devin pepinie<e de
Splonajuf german austro_ungar ;li. fost indrc' ptat in dOui
frontal e: In primul rnd, pentru UIlOl" cu
caracter militar economic, descoperirea tratativelor secrete purtate
de RomAnia cu Puterile Antantei. iar In al doilea nlInd, pentru crearea
ullUi curon! de opinie favorabil Pulerilor Centrale, cara
atragerea. In cele urmA, a noastre ro acestora.
In domeniul ewnolTlic. obiectivul informalive consta In a
determina tara noutri IivfCIu Germaniei produsele ne-cesa ...
aprovlz:lon;irll frontului, Iar In domeo..,1 in a pun. mna pe
planurfle de ale I'OITl4tne. In timp. spionii AusIro-
Ungariai depuneau mari eforturi de .""""" romanilor cu
ml,earaa de eliberare de confllllii d." Transilvania.
De asemenea. Putenle Cer.lrale depur1eau eforturi susUl"lUIe pentru
" oruperea unor gazetari oameni de romil"li,
penlnJ ai determina lucreze pentru sel"'lCiullor de
Capitalul german ,i austro-ungar investit in de splo
naJ pe teritoriul s-a ridicat la sume astronomice, iar
Puterile Centrale atins, trebuie $-{l scopul . Sub di
verse de acoperire sau introdus In RomAnia agenti
care. cu ajutorul banilor, au constituit o retea vasUi de Informatori.
din poIiticleni. gazetari, superiOri
59
,
Cotidianul ~ Z i u a " - agent de intru.n,A
,
Rolul dlver.lonlst al presei cumpiratl
ro

.....
......
, .
,
I
,


1
5ervk;JuJ lupravegheriJ t i r i l o r - absolut necesar I
N. t'di!.; o. origllw 1ud.K:t .
.. N. t<Iit.: M. lI'agloloMDn ~ .. ~ k.I D.Im. ft .... UI CartII I
"

,
Arhitect ungur pentru ... Fortul Jilava

inc.ntdin\ati amllKtulul S:r.6ke


I executarea ,1 a durat cinci ani.
. de a fi copiele sau $lJSlrase.
"

I


de ctitre K. col. Mlroculascu. Fortul fi ind o cbl\s11'UCl1e avea un
caracter MereI. Att'Iltectul acoa <:6pll ele pe planuri, Iar da pe o
r.
a,w Aliinul chiar orlglnalele. La Uri momeot dat au intervenit J18-
Q!eIeoerl liW8 ,i gwemul romn In 1ucnJrii. S-a
3fUOS la proc8' . care;ll; durat if.IPle ani , 1 pe care In din LiI'ITI.Il-a
plerdul. Supir-' " ... ficut baga)ele, flirt ... ul'ta . 1 ta cu .1 ....
copII .. doi pt 101118 pilon .... fortulul " Ni pI_ In Ungaria undto
ti .. ' t.billt domiciliul 1. avd'F ",ta.
Polita mIIghlarl rltCuper1l8d HCteteJe RomAniei ..
s.ranyl Ema. comandant da
facut PlJblleitale In anumite
mere amator de
vtnurea planurilor Vii
63

Rodrfg GolI cu - inventatorul avioplanuluf
~ ~ ~ " ' " . i eare
,
,
Rodrfg d. Dorohoi - un . scroc nativ t
vil!i!!
au",," aollcltatl ,1 1 ...
In serviciul Tarulul
L:a & .... '8fti. foIosWIdu-$8 de mell\iOnat va acluluioo
constillke a societAti de Rodrig GclllScu all"aga
In plil ii Q8 num ... amatori da pIa!l8lll eapilalurb In aIaceri
f8f1l8bi1e. lnce .. CIlI .. ti aria peste fi eu prilejui unei
InceocAri pr;.ind aprobrii. de mini$trul lnduslriei de la
Pete:iitug. 8 unei .... eri de boei(!! """oIIu , : ''II'O. InIrio. aub
....... lclulul da InfGm1"liI . Astfel. In Iunia "'2 ItSle contacta.
de .gaotull. rltt Patrii Altlno'o' lcI. care n rK.ru.a.d u lofonnator.
65


TrAdare cu degradare
"c. NU!)<I. O. Mjori;- Unr. R. Gacogelw . dO'I utnt>tf, fel. PuIiIicI.

..

,
,

,
,

1
,
Rodrlg Golle.cu. murit n 1912. Caz"., du a n1mu o enigml1 ce
a,teapU l'fI:tOIvarea Este Intel1lunl de rem.reat ci
aproape toll "toncll rom"n. nu cunosc: aeu.tI Illuri I
.... ,l n 1....:: In rindul marilor Ii'lofllert C;eroetirile
pe eere .am &/'ectuat le ArhiYu Mnoslen.llul &li
nici un rezultat .
Duelul cu spionii Puterilor Ceotr.lHt-
de romlnl

se -pierd- servlete de ambasadori !
Um6iiea Indeaproape a celor doi ambpslJdori a oon-
din le dll coperlr .. cM cii ... _,tia. unei fm.n-" ac;ti.
.. de splonaJ.'apt eare a dus, In final. 18 eMern de agenti
pe care o utlIIuu. 0rganeIIt romane de aiQuI'ar"d au etganilal un nI:-(
"","'.net'li al MI'Ibnadorulul Ottoklr Cz.,.,m SI. In u;.mllll anului
1914. mei pleeis 1'1 luna octombrie, 9U reuJII ti'" austragl conllnu-
tul UM' ......... , . lnt1-una din zile. amba58dor\lll\l,lstriac a oprit auto-
mobikII, pa oonduoea singur - fapl neadmle In diplomatie, pe o
mal etreulatti. In casei 1,1111.11 romn. A Intrat In
61
Spionajul aUltro-ungar - descifrat in RomAnia
- N . .-cIIL: De 0I1gIoe lud*"".
"

,
,
i
,
;
I
i
I
,

!
I
I
A plecat ambasadorul , a rAmas s.rvleta I

C.pholul IV
JOS - PATRIOTISMUL, SUS - 11
T,..n.Uvanla - patriotism ,1 tol.1
I

MM.ta Harl" era, de fapt ... Maria Bilan
,

I
trebuit si trCIlle6 multii vreme pIIrn' ce contra5pionaluj german d
d o;entiflea cine era agentul "e9". Deseop&r""a ,a
Iocrnai In perso .. na frumoasei Maria Bi lan. TAnAr,
lemele eate _stati lmecHat jlldeca!l1 de un tribunal care O
corodamtIO iii moerIe. In d1m1nula .. l, 111I'IfIIcerii gis .. c
celui. E"adat ... fost pud III ule de ...... lc ... 1 HCftIt
romin, Maria BIan ajungind In Ea fosl un -silim dublu.
care II Mrvh puteri aliate. Romania " Se.bia.
lo ,to .. din OIIftUriie C:1":""" Puterilor Centme. COmpantj t;U
c.lam film Hart, Maria II iIYVI o KtfYbtt mult mal rodnlc.l,
talenllJ In slujba unei cauza w "a.
Reteaua de r. Viena
Serviciul secret roman a de II Ofganlu o
Infol'mlllivi chiar In UplU.l. Imperiului Au.lro-Unijar, la VIeRi'.
AIcI, a'a,atu' militar, eIopltlmul Traian 8111l:", org.nb:1It o
ce .. uprlnd aproKlmatlv 50 tie agenli, print .. eolebo' llorll _-
10111 numArlnd ... -.. nURMll'011 diploma" ,1 .ta,a,' mlllt. ri IItrlln!.
Am menpona pe italien" 'Ielerio M,rio Reusi, secretarul
amin 57"1e1 ehI! 1&. Filip ArW\aI pe .. ' 1"IuI militar .. "", 410 lan V.e, ' L
Mall Runge, In merr .... -I: sale . e.'eoioodo.t-se la acU\\t'F atpitanuU:
TIM! Sti.. F, ..ati ali diplomatul roman '" miii
.,. fronIui servQlu..se de ..., pe"". ,pe iaI de liben1
..... lnIorma\iII pe eate Ift E 3 la paza a Itb bmll.nOf 13POO"
.... pe care .... IMinIa lIJIfIan. Mal lIrl:iu ... ,pI. ali, altii
Vasle CandlatII. cit <apo3l"d Trai3n Sili' F.-au .,'Ii dubii. ("m.
dind unor net.IInI SIIU iIoteo II ale
a IctM!ll -40n1' _ fn.oa.nast a " It.aptul con_o
"*- v ...... c.ncn.m. C'"'o ...... ea .... J:Jie. fl\ICIeI.bi TMUII CoIbw
a foaI..-estati In oetombrie 1916. In gotm.il ei de I foaI
un sol de hArtie ce oonlffl<i o .... isiuoe de spionaj ,1 cheia cil'ruIui. ,
La anchllti. I retui"i08QJt cii lucra Qei'1I/\J oomeretal Vasile Candi-
ari. care W propusese SI! iItoonBlme C\l1ese prin chliianul
Anlnat, CilrII. 1/11 rAndulluI,lft transmitea In ENe\ia. prin ourieri.
Un alt 1gent care I o activitati prOdigiofld I fosl Divid
Pop'. Acesta a apropiere de ia Harman. dar aria sa
era mult mal targA, frec'.lInttnd mediul Este llra.lntr-o CUI'$A
,1 .,..tal. V. fi eliberat din inchi$OOre 1.11 2S Odombrle 1918.
adicA " trei ,ni ,1 trei zile de la arestare. I ... Insunll un ptoc ,
fUnd ICu:ut o. colabora .. cu in .. micul. Va trebui sA suporte opro-
001 pub(c pitit .. moarta (In HI36). Tot limpul vieli. soIieilat sA f ..
rejudecat sA I se "",,,oitoj se Ilpe111. CiI o istori-
cilor gerUui reel)ili!area me ",,_ &Caalul m .... patriol, c6rull l..u ..
funt .Jutorul pin! ti Vaida V<>evod 'Ii Iuliu Manlu .

N. edlL: Ovpa prenume. de 0tIgiM lIId,ie6. ,' .. ", \",,,,,rl.; '"
", '

Informatii exp.lo.ziWl aruncate in aer I
IncepSnd din anul 1914 s81'\11c1uls8cret romAn Intenslflcal
supravegherea ;r:onel de la sud de Duni .. , fn Bulg.uia, Erau
nte concentrllJile de trupe germane bulgare. O
deosebita il fosl porturilor de la pe care
Puterile Centrale le Impotriva '
In 8nulu11916, In baza ordinului lui Isocu Panaltescu,
comandantul de din ofiTerul Constantin
Duca, organizaadi In sudul DobrogeI un verftabll serviciu d<iI
Informalll. ce alege capabili. tre-
ce clandestin in Bulgaria. rona
revine acad cu Informalil d&oseblt de privlrld fortifl ..
caliile, trupele armamentul din dotarea acestora. O deosebi-
a fost aCOl'daUi statii de spirit a popIJlallei armatei bulgare, care
privea cu nemul\umire trupele germane bine hr6nite canlonale in
De un real folos fost informa\liIe transmise <le ata,atul nostru
militar la Sofia, colonelul Teneacu, care, fnlr-unul din rapoarte,
Indica pIInii II batalioanelor de care dispuneau Turcia,
Germania ,1 ulgaria ...
Din picale, Marele Stat-Major al armatei romne a o
serie de gre,ell elementare, aUbestlmlnd furnizate de
servic"'l secret romb. fapt care s-a tradus prinIr-(l serie de infringeri
In primele luni ale toamna aoolul1916,In Dobrogea.
SerYiciui secret a prezentat Marelui StatMajor. '" vremea
respectiv, un bogat material infoonativ. de care Ind nu s-a seame.
Annatel- bucuria ...
Ceva mal mult aucces su avut armatei romlne
din Transilvania, ca ... a exploatat fum iute da servi
ciui secret roml n. Penlru a ne face o imagine despre gradul de dela
llere la au l ost
puse liste cU localitAtile oamenH demni de Incredere, gata sprijine
armata In aqUlljle ei. CoIonelJI M. comandantt.d regimentulul
de In!anterll! pe baza primite, a fost In
indice unde oamenii de Incredere tran
s;tvlinenl puteau fi drept ghizi : Preotul din a de
la Miefcurea sunt concentrate lrupe
germane, Iar o tnrA pe nume Maria Manciulea din comuna Piriu
a indicat unei coloane de militari locul de trecere a OItului. Acestea
sunt numai cateva exemple, di ntre multe altele, care In mod
elocvent despre patriotismul fierbinte al din Transilvania.
PrIma parte a campaniei din 1916 e I nsemnat pentru noastrli
I nceputul unei perioade extrem de critice. n Dobrogea, de
trupele comandate de
Mackensen. pe de o parte. iar pe de parte suferind pierderi grele
in zona Carpall, din partea armatei austro-germane, armata
72
romAn t. ai loondoneu o mus part t..-Honulul -
Muntenia, OItel'lla flohrogea - se retr.:lga In Moldova.
Cauzele acestei Infringeri gAsea:c lIKpIica\illln
de condudtorii pOI!iei militari ai Incepaod CtJ nl .... lul d. png.li_
tir. al etd".1ot mlltl.,. de condUC-,., cere Iii,. mult <le dorit slAr-
cu dolll,." armatei !I.lU'II 101 at;\1ea cauze care au condus la In-
platile ru mari jertfe BIrWi,,, soId.\iOI' nu a pWII
sunnonta Ilpu unor 'ortfficapl care al pefmU opuroerea UI'lfIi tezls-
tenTe in ,." Inamicului.
eu inregistrarea Inlro)ngerilor pe fronL .plI' fi mari
IIp.url ., ....... Ielolul de .. an, rntIII'otnd din In
In prMll\8 asiguririi frontului cu i1eGss.ar8, Inra-
glslread o dezagregara.
RomAnia Mare - cu pl"o,tl. ,1 tridar.?
La IOaIe ecelile se vor adl1ugll curaod ,1 act. de
Inalti trlldare, venRe din partea UJJ(lr Inal\' care au pactizat c;u
inamicul.
ne YOn1 refari la A. ZQttu, ,.ful Marelui St.t
Major ti m.k:l rul Ion .. cu care sunt d pIon8.jul Puterb
Cenb ,'e. Pm fnIorma\iiIIt pe care le-ai lurniZat, pIInd a fost de! :o;!trla
activitate. lOr oeuItl, IU cauzat pierderi de IUIt de mii eloi
OIMlMftll OeSO<Jtl8riti de sefVicU de sislurat1\l. ee! doi H .'nucld.
Armata e .. domlnltl dIt un Iplrlt de .. pn:opice
unor g"vI g .. ,itI. Astfel. In limpul tetrageti. Corpul 6 dIt
cavllene Rla. ee In Oobrogu. p/If'de ci'"" Min" te",luI
de Rid,," t1 legitu .. radlo' l iaJla 2 deoei,lbiie. pe Ifonl\ll din Mun-
tenia, cldeln m'lnlle du,mlnlJorlJn automobil Iplrlln"nd Marelui
Stat.follljor In CI" se afllU ordin. ,1 plinul d. II Irmlt.1
rom'n . Inamicul mallaee pIiwoier un de slalmajor dWI (!M.-
;zis 8-1 romW OII lI\08II asupra lui ordinul ref.ntor la villoaru conl ..
ofenald. Iad. deci. inamicul era perftK:I InfOl7T181 despra contra
ofensiva proiectatJ II Incepulul lunii decembrie da armatala
rusA. perml!Andu1 s<l1a de rigoare.
In 10lmna Inulul 1916, zapallne" germane I ' ectulu raldurl
noxtume dlasup .. Bucu .. ,tiulul. erurlClnd bombe ti manifeste.
Aeronavele venelu din Bulgaria erau dirijata de III tol de
dotIIll eu radio.
O altA remateatJ s-a datorat grabei cu ca .. a foIt
reIra9IrN din MI.Intenia. O serie de au negUJat d .. 1 IVI
aICI'. Irhlvele. care au pe mana oc:upentiIor. Se cii: n;) ca-
zul gtmI tn)I' Impottante documente in podul easaillul
1) Mp R ..... op. dt.. pag. 118.
"

Victor Verze. - hot. dezertor, tr.tdi tor
Dar starei de conluzi(! ce domnea 8 I.leul Imposibili urmarirea
tuturor suspectate de spionaj numirul eOIa:O .. ;tonl,-
UlM' fo.t tot IMI mar . Pmtru un loc llparte fi colo.
nelul Victor Vetze., InforTPlltor" serv;,;mor de aplonaj gem'WI , 1
1lU8tro-wlgllr. EI nu II putul fi identifcat de 0!g8I08II d,
In peno.da M\fttalttJlll InIrArii RomAniei In
nlzbol, ac1ln .. In "lIlba Gennanleol.
ce o parte din anuri la lic:e\Il "Andrei din
este um.b1cul'l pAnlrU furt. Trece fraudulos front le,.
asa.nz.Indu-fI fapta, esle pnmh cu (1p11ieI transilvfo
nenilor), r.-.d edml, In ,coal. milMri' d, ofi"rt .c:tiv' d, artilerie,
pe care o absolv.t cu grtIdui de s ublocotenent.
Dornic d, pIINlnlrl, puna ochII pe f1k.t1 "Iolralulul, Tamara,
ptI gor. ti 1. da '01" , SOctuI care avea ti mare In
In anumite cerwrl II promovin.
duo! In funel"18 Arsenal, Pjrotehnie ,1 Ministerul de RAzboi,
unde aV8f\S8rea In grad li II
Caracterul IAu ",.nturos nu putea fi camuflat la Duce In
paralel ti facilA. In compania uoor lemerde JllOIlIYUri
era cAa!I!OrI; ti eu copii, p. cind ' l1I elipltlln, 1,1 pir ... ,te ........ 1c:lul
,1 familia ,1 fuge c:u o de Vilrie1.U iii Br\lx.u .
In urma r.oc:rvIuI $AU, cant mal lIpIIIlI Inlr.o Indreptare il
sa pentru , te/YI eAsnicia ficei sale, ai I se dea o pe-
.sellpa.t Ilmbollc:i penlr\l dAzertate. Ba mal mult, curind esle IIVlln_
sai maior. in 'nul 1901, maiorul VICtor Va LE I fi precll ..... Alexandru
MarglKloman, teful Partidului Coose<valor adept iii IX'" i In fa.
voarea PYleriIor cen\lllle;, " .. rIe de docum.nte d. care __ ta ;lOvea
ne\'ClII pentru ,-1 Intefpela In Parlament pe minisln.ll de fUzOOI, gene-
ralul Avereseu. 1I1G1Jrt timp, 5-1 descop8rit ac:tuI aiu de dlYulgll1l
unor sectele militare ,1 a f()51 nev"it $.Ii demiilonu. din .nnilll,
Intrind In Partidul Con"lValo, condus de Marghiloman,
In anul 1913, In vreme ee Partidul CqnSlllIV"or a partid
d. gllvarro'm' nl. VIc:toi Verzea a fosl numll dll1lc:lo''1I, nal1l l .II
Po,lelo,. Ajuns In .Gest important posl, din plin posibili-
talea da informaro, Mal muH, profrtnd de faptul ca, din 1912, f.t C:la
parte din Comltalul Rom'n din Tl1Inlllv.nll, In timpul
celor In" ""ni de tr,tatlve din toamna anului 1913, purtate la Budapes-
ta eu contele Tiaza, V_a Ideea unul acord. In ciuda " plulol
eA condi\lile oferiIa de maghiari &raU dezastruoaM. EI mintit ,1
trielii ,iti pa p,.,adlnla" Comitetlliui RomIn din
TllInsllYanll elil ,1 pe Carol 1, c:ruia l-a comunitM informaTia
lneI<act.t eA ... Inc:heiat ac:ordul ComiIeb.U Na\iOO8I CU
In luna Ianuarie 1914, __ Ind libefaIil la guY'IIIl1_ peoW .-ti putea
pAstra jXIItul de al Victor Venea a lrKul de
la c:on'lI'Yalcri lallbl,all.
Fabsindu-,a de proc:edee ieftine. sA Incredefea
furlC\ion .. riIor WlIallemilor participAnd la greva factorilor
N
i
pe ea ... le le Iransmlt Germanlal, In solda
c:iruie $/il ,fie. '
Conducerea RomAniei lncuJlIjeazA trldarea r
Oupt In oogust 1914.
Incepu! ti 11'1 AomAniII pregAtirile de
ehemal In fImlali'i ti numit 1et'
campanie ,1 In zona Intllrioari.
"Ioo'!ind vacant. Vetzea
culeg.nII de cara a p;.,:;;; ';;::;;;
gerTOaIIC-.... 'tro-ungara.
P .... tru oler! aplonlfor posibilitatt. unM comunlcir! n"tin-
gherfta. ehi" ,1 pe dmp.de Verzee emi' "/n$!/IJCJiunj privind
r;omIsJilor militaro de ctlnzun!" "lnslruc/hmj {JfJfIf!fale
pentru Tnd.plltl/rea $fWk:iulul d/l /(jlefon To caz dB
mobiJlc.,.." Cllra sculu ... de cenzuri: a) corespondenta internA deS-
ehisti, simplA b) corespondenta recomandali'i des-
"''' r,:ntru el coIeIeIe pentru ItrAlnAtate.
In unle 1!i1tS, cu ajulorul 9'1'181111 ... 1",1111 .. (; ... - seeretar-generul al
Mlnistllrului de Abbtli , fost prieten coleg de e51<! numit
din nou dl,.ctor-genel1ll ili Po, .. lor. rreoa imediat 18
radicale de pelIOI'\AI, numind In ImpOl1a(lle oamenii de
Incredere Oi reorganiz.IInd actMtatea acestei instituIi. Face acest lucru
Ilazandu.H pe sprijinul unor lof1e sul-jlU!l8.
de calitatea pe care o a-oo. dA dl.pod!il lulurvr
oflcillor telei",fo-po,taie lift la comandamenle precum , 1 oeIot c:Mie
dol In Cilr. " afI.u trupele. De
a_a d.t pentru cenzur .....
unor p"rtonalltitl mllil ..... pmtre care " a geOOl1l1u1ui AleKandru
Averesco. VIctor Vel'%flfl predat agerolilor g.rm.roo .. u. lro..urogarl
.. adul d. d .... lfra,.. a lalegram.lor ,1 copil d. pe c:o ....
.. omandanlllor militari ,1 a oamenilor palltl .. 1 privind, lro prin .. lpal,
mi, ... ,... tn.lpalor ,oman .
Din examinarea doCI.Jmenteior vremii se poate conc::tIliona ca faptele
.. 04on.lulul Victor V.rzea .rau .. uno ... ule de ,1 oameroli
paliti .. 1 .1 guvernului ,000.1n. La 21 Ianuarie 1916. Marghiloman anA
despre ,transe dimre ambesadoruI dem Busche
Vomea. Vasile Canc;i(;oo.I d8$plll1mensul acandal eare a awl.
loc la Inc:epulul luni august 1916 la PcIta capitalei, ... urmare a
guvernului romAn. de cAtre Rusiei, ca
lOIIIAneasaII comunie;li domnilor dem 8uIehe " CZ&min
cOpii de pe leleiJlameie drate ele g .... nil >eloi lor.
DupA ret/1lglr,a 'n Moldove ,1 BU"III'fI,t1ululln miinile
!iIfIOT'I'f1", Vtn ... IMi, ise ... dinJI iei 1'!iI& lele!'onice
\elegnl1Ice penll"u a tiOJ in minile inamICUlui, $II evac:ueze per-
sonalul ." Moldova fi sA Iranspof1e iIOOIo suma de 8 milioane iei, va
preda du,menulul lnlla'a,lIl. Inta .... , tn perieCUi Il.Ir. d.
75
! r.'isplata pentru actele de
au Ittal'lS probe ptIvind
de colonelUl Vk:tor Verzea
sApU.mt1't $1 "ntint fost
Verz e '. cIInd este
condamn.,. ,.
pedeapsA fHI
, 'C:I.-Ie de trid.,. ,1
In ti Qj oc:azia
,1 tridilor, rtIU1t sA
a faptelOr sale va cu-
C.reu de trAdAtori , cu eVl'4l11n frunte
Servlc:lul ,ec:,., c:unoa,'e, in prtmb ..... nulul 11117, O port,
oadA de nId,. .. ,., C:e coincide c:u .ctivitmt de teI.u,. a Arm.-
tei romlne.
din ora,ul foqanl, I.c:ob, la lnillalivil
otganlzeut un c:enlru de Informat IInl. fronJulu l,
sA d'te privitof la . - pe c:are le lua c0manda-
mentul trupelor Puterilot CMIraIe din Fcqanl. 1""''''''liiIe ....... tnms-
miM prin .. WI Doaga. iar de trupe eflldUilltll de Inamic &iaU
fAcute aJIIOSCUle prin &enVWl1e sonora sau opIioa.
Infonnt\lk au aervit Marelui Cartlef Gene al &mI.1eI romAne In
CIO'D3nlZlnB of_ivei de LI De c6 un alt unlru
de ,1 LI B1"'iila, care prin
intermediul unor ltide In<:hise 0iS eruu vuncate In
fiind recuperate la
Un SUOOH din aeea perioadA al organelor conlrainformative romA-
ne 1/ consulule cu ajutorul UIlOI" pe ieri-
tonul ocupat ,de inamic:, a ,c:ollior de .. crell In.talate de
Put.rfl" Centrale la Buc:u,.,tl, Ploie,tt , Buz.tu, Rlmnlcu Sj ... t ,1
BrIU . Ag.nlll Iorm.p In aceste sunt c;unosC;Ujl Inca din timpul
lor, tijnd captura!1 cu la prima Incarcare de trlllOef8
a liniei frontului .
., prlmivan anului 11111 $Unll.*-x:Illite ......... pentru ptr'S08MI8
care au coIaboi al cu inamicul, !ind $1 ceL 25.000
de O9ITIenl $-a ajuns le descopei'Wea muttor spioni austro-ull!li'ri
lrimlf/ de FIscher' , Jandarmeriei auabito<Ao din Bo.It:oWwI, printr.

,

,
I
care l1li numira Plvlud, Katr', Hasstfatar"' ,1 Maia .. Grol' , care
lnoerceu sa la
Tn r.,., un upeel demn de n constiluie o nQ\ltala apArubl
In domeniul muncii lI1/om'1ative: utilizarea C8le servil la
lan ....... In loeurI preds da collvll cu ponIm"' potta,1 ,1
chiar I unot cara .,111.1 bucurat de spr ;pnul popUI)ei.
Fiul premierului - n slujba du,manulul I
la sflllllullunii '.m.'.o. 1911 are 100:: un act de trid .... de ""In..
Esta YOIba de colontlul Alexandru Siuru - fiul fO$IUlul prim.
mlnislnI OlmltM !turu ,1 gln8re1a fllogannanuluf Paua Carp, fost
la rAoduIlui prim.mlnislru al Partidului Con$OlVatOf.
CoIooalul Alel\Mdru S1urza nu ascuns simpatie penInJ Getmania
fOl'\ele armate, fiind recrutat da nrv!c:lululllirman da
.plonaJ. in ciuda faptului cii se ana In pannanan,i'n ".nlla .. l"1li-
ciurul l.cret rom''', t;8ra raporta orIca II sa goenfll'llVivI A'lflresaJ -
eomand8rltvl Armatei II 11-8, coIorlejul Ale;o;andru Siurza a n1Imas In
continuare le comanda Srigilzii 3 7-a din Corpul 4 al Armatei a II-a.
lntnteAnd mbuIlI prin activitatea sa conspirativt IfldreptatA Impo.-
triva rari nontra. gan8ra'ul Av-trucu .... n.volt ... Intoc:m cI
un nport Kuutor pol cano li llUllnteazl .. de
metode dintre cele mal rafinate. SIurza sa simpatia
suboi"donaJiler ImII ales II "In Panciu eomunO:ale al
IllBlgilJ 'I, actMtAJi sate. NI..,'" ci ampIi6c8
noonurife de plJe$ Il 1;1 pMrn8 111 ce mod ., tr eu
/ndn.fmate. i/I"IOI" pteIiminarii. 10 diferife ouDuri ., .. e.>tPrin"* ci lupta
eu gennenIi 00 fisie de eu lr\Ipe ca ilie OOllslnl 00 Ptl\'fIm
.5!11 ". mI.,urIm eu II&f7l18ni ...
COllful ... de la agenPi uMciuIui geml311 de
spioNI). lneeplnd de la 9 decembfie '916, ctrld Bri;ade pe care o
comarlda a Intrat In eonl3Ct eu trupeJe gemJane, colonelul Alexandru
StUr%III lneepul ei cedeze teren In unor fOf"l. In.mlee cu
Inferlo ..... Le 23 decembrie 1916. in ciuda fapll.itul cii primise
InUiirirl considerabile. colonelul Sturza, printr-o r.ot telefonicA. cornu-
nici) gener.lulul Avereseu sa da a sa retrage .pre IUcoasa,
erelnd tfel o breti d. ce . 10 krn, intra Brigada a 7-0 Divizia II
1S-.. prin ee ... trUpoIle .u.tro-ungare .u pltnln., .,.lnlAmplnirld
nici o Impotrivire.
CoImeIul .SturuI contInuA actMt.atea tridtloafe I.,lanu.n.
'917 .. la colonelul Abnutu, cum.nd.nlul 0MzleI.12
'. cerindu.j doi praele. comiIndil .ale, wb eli a
primit ""dinul de at&C.
CU el;tuate &-8 OO"'''dt!l ca g .. __ ul GiIgiM ....... ,
oomand.ntulul Cotpi.Ilui 4 Arm.tli, nu dAdu .. nici un ordin $A I se
Inc;:redln\aze colonelului Snna comanda DMlieI. 12 .... e.ta .... iut
ganer.lut Aver .. eu, care cere In &erts Marelui Cartief General sctoim-
bQrea OQIQneluI\Jt Siurza de la comanda Brighll . 7 .
77

Primind Ordinul "- Inlocuire, colonelul Siura a 1"'iUt jocl.ll
l-a fost deconspira! ,i 'UiI! h9t1i"' ..... ti truc.li IIni. frontului in
tabll'1l du,man.li.
Deurtoril voiau fugi ... cu regimentul
In 8C8$t scop, 18; lllanu.arle 1917 rnerve la postul ele c:omandA al
. col. C. din Vrancei, cu C8/lI 8 pus la pund
tI'I(ldoI de deze!1are,
ColOII'1uI Sturu, de ;adj\fUIntul d u It. IU. Wachman p
de C8I)OO"akJI Mam a Tncen:at iii treac::A linia fn)ntuIuI .
Opunlndu-M, eapotallA Mam Nlstase a last o...p6
mlrJav' 'apli, ee! doi .-<l1l iodreptat spre pozitiile trupelor
germane, urlde.u fost primi,! cu mult entuzl .. m.
Colonelul Sturu , i-a continuai actelor reprobabile. Astfel, la
24 ianuarie 1911. "ne o cuv'n!aro In faJa o.bI,lIor rominl
prizonieri , eJq)rimA.rld film echivoc scopul pe cart-! urmArea In
slujba cui te afle: "Cine vrea oon/ribui9 CII noi. recl6di /afll OOBsI'll
SI/b tXn:IIlre, gemllln'. n-am (/()CAI si isc'lellsc' v. fi
la 27 iaf'IU.rIe 1917, convIns 4(1 de p<b:onl,rI romAni si trudi
linl. frontul ui ,1 ti vini cIe partea Putlll'flor C.ntr.I'.
PenIr\I Itttgeo'ea CI1it mai IJ,nMW o cerand
1n.lpekM' romAne a.t Inc:eteze klpta " sA nac! de partea inamIQ '
"Eu, cobltlul AM1Iandru StUfUl, cu car. _optat col le 00/, v. cer
rvpede " v. cki cum silim acum: fi au
.,tId.sub (:(Ifl(tu("'111 11nX"v,x ro It btt.
Am fost amIgIfI prin c""-;"fe despre UflIduI
v'zut cum _" ldoaI s-a pl'llbup din C4IIU ;J
lor. Lep6dafl-v' de ltC6i cam v-au am8I". AjI jurBl fIIIi
nu unor netrlbnici CBfU v. duc /II p;.irf,
&we.v.tl bnJjuI flO5ti .. , Tn mi'Itea sIOO.i 1il6U, TndaI.,. mine, In
Vral'lCel. Voiilibera pe prizonilril ""f tri. Totul .. r. pregltlt,
MrBnido IntIrziero, cvarme cv tot spt9 tn;le. Col. A D. SItna".
Stabilit la Bllc ..... ,tl In vara anlll .. 1 1911. Stlli'U Inceard ti
..... rvtn p.ntru fI.nnanl, agenli pe car. d_1 trimitA In Moldova,
dar auta.' .,.curl d .. pi a,acurI .
. In ZiUe de 28 lanuarl. 1917, A!e)!6ndru Slurza se IntAI-
ne,te cu It, col. C. Crllntc .. nu, tridltor ,1 al, trecut In $lUJbII
manului. La 23 "IIUIrie, el a stabilit o In!Aln ... cu eoIoneIut Sturza. La
28 ianuarie, pe la orele 8,00, ti: cot . Crlnk:eanu II plecat spre linia
fnlnt.M W'IOe, lIjurIQAnd Wr-o zoni ilo' ilaUlA, W lnt'Iil cu CXlIor nt
SIuru. DupA CIQI o jUmAtate de de In care _u abibiJit
In ca ... unna d ... pndea Imprauni cu Raglmantul 25
Inlanlarla, la Inamic, ooIoneIuI Sturl3 NI mal prIat un pac:heI cu
manil'est., ce oon!lneau chemar8a despre care am vorDit mfli _ .
"Alex. Ml i i/lolloman - Nota poIiIka, vot Ed. de alti \IIlIrOOll
EITIioHao, Bucure,ti, 11127, p. 83.
"


i
I
Actlun .. e,'o( doI trildlitOl1 fost in permanent' lupr.vI-
gheatll d, urvlclulul d, contI1lJnfol'TT1'I"
Proe ullridirll aristocrat. - o malc.rad.i t
.
lmedllt. " faporta! cele petrecute
comandanll.ll CorpuluI of care, prin IlIportu! IV. 1107 din
:3 februarie 1917, $OIicitaI generalului Avereseu. comandantul ArnIa-
tei a II-a, N oroone defelioea In fa\ll iUSli\leIll celor doi wtdJlOtI. Din
nefericire. mitutl'- luata de gfil8f'alul "v.meu .unt bUinde ,1
hMltpljo;abM de .. 1_1'11 . Sb.oruI. WIiIdVnan , 1 CriinieeallU
3\1 '0$1: jl.ldecatl In l)edzIt IV. 33 din 26
februarilll917. a Armatei a 11- reIev,t ei procnul
10$1 o adadrat6 ",iOSelradi . CoI0neluI Sturza ti II. W!ldvn8n au
fost condamnl\lln contumacie la moarta pentru trAda,. t!lr&cere In
slujba iar It. 001. fltJl generaJulul Grigore
nieean ... , II fost col'ldamnat la 15 ani muncJ allnlc:li " d.gl1lda ...
mllltar.l . Opinia publici. ,"cllona' prompl !AcAn<! prulunl8S1Jpr8
comisarului regel de pe Curtea il Arm.tela 11-8. care EI
rKUIlI Impotriva deciziei. Generalul Averllcu , klllt cu
generolul Crtin!ee,nu, augerAndu-l ca fiul 511' se sln\lCldA Il\81nte de 8
fi fudecal. Crtlnicaanu 8 refuzat s.I del ochii eu genellliul
Averesc;u ti I _1 procesul. LI. col. Crllnlc .. nu I fOII }udec*ll'
condamn*l .. mNrtI. pm sentinta 01". 33 din 26 191 .
1 foiI .xtcUtati.
PrIn untin\'l _",*"",iI'IIU a 1051 condwnnll II mNrta " tr6dI-
torul AIIundN SIwu.
Altat In ocupai de gem'I.ne, AIexII'IdnI SIIa'2I
lucnI 10 bi!oo.riI MinI'terulul de Inlernl pentru Seroleiul gII'TIllO de
.5jlionaj 01 h_.ma de jHi:conieri, penll'\l' l'KfVtI fI'I
f.V0111l1 Pullr1lor CinUl II. Spre sfAl'litul GCUpepei germ.ne, , ..
stabilit definitiv 1. ChlrtottanbUIll, in Garm,nl .
Blzon Rosenthal- escroc fi tridllor
Vom Incheia ev.ntaiui de cu Bam.rd ROH nlh.I' ,
.Itll Baon Rou,cu. Acesta petrec:tll II unde
talil du, 0 , 111 ROSlnth , 11111 samur dl proeasl fi o
frumouti .V111I de pe urma ee erau prin
P11Ictlctnd tr.fleu' da " aseroclMrlllt, " .. fI'Idrumlll
fiii tol Sp11l ... mlna. Bizoti ROZE leu pradk:A fi
nagolul. 1K0fAi ildufI faptele ilicite aduc:Atoa11l de mari venituri.
ReZubteie n-.u IntMzlal si Ia 7 dtiGeilltWie 1907 $1 13 ni)-
iefrobile '91",' foat lnehll fi eareelat panlN .. eroc....-s..
Avid de de munc:.!l, esle ram..ut
rapada da Slrvlema !HUIII slriilna, n.1ng In pl ... lor. Esle
stabilit cu C8f1i1Ud1ne ali. Inl11l .nll .1912 ,1 1914, 81zon Rozascu H
, N. ",il.: Ca ludillcl.
J'


I

ati. In lord" S, rvlelulul "cl'IIl .uatro-ungar, cond"" o:!e colonelul
von Randa. care sab acop&r1imanlul de ataf" mUltar la Lega-
din II aceleia,1
Conform documentelor aliate La dosarul IV. 240511926. de la
Generalii a Statului din Mil'listerul de Interne, re-
zutu\ ea Bizon Ron"u lucf'il o;;<>ncomitent ,1 pentru .. ",Ielul doi
splon_J.' Rusi"'. fiind In IegAlunl cu un cunoseut .. s pionajului
fUS. legale de actMtalea $3 au '*"at n 1tri-
date pArIi ISttzi existA cA vor IIlAmurile p" Yiitor.
AcIMtatN II debutat prirI $U$lragefea de la Irtdepi-
nirea obIigaliiior "'le Prin mltJi , 1 coruplle, , 1 .. proeurat un
certlflclt ","leal c.lI'II n acul .. de .rm.lI. S. pare ci de acest
lucru nu. coIooelul Randa. meolO!\ll5A\l dfl umbrA.
In orice caz, organele de II dau de 111'1'111' fi; pe baza
datelor privire la activitatea SilI. BizaR RQZHCU foat
Int, mat 'a fortul Domn.,tI, ca ' Ulp&et dt , plonaJ In f.voarn
PUlerllor e t nlr, " . In noiembrie 1916, Roz .. cu I C'pj dt . ub p,ad
,1 tAlCI d l PJlrtH du,manulul. Continut .. fac6
este .,,"t.!;. Date fiind serW::iile aduse germana, poli"
politice germane. Pinkoffs, 11 vine In ajutor n pune In tibflrtale,
d .... nind ag.nt.' . Despre sa la politia
gennaN p)aMlu e doi ai acestei8 e. nlamln I-lerscu
L.ib. o Hans FUll:h. au dedarat ca Bizon Rozescu lucra
miM In mAn6 cu PinItotfs numalafacen 5IIfioitse
0

DobIl'\dind It .... edern kli PinItotfs. Rm"cu este trimit pe frontul
de la Foqanl ,1 MWtettl, pentru a culege OO .. "alll cu caraeter de
oonl!3Spionllj, ea cu o misiune speciaLlo In E ...... II
Un evr.u trimitea romlnll in laglre d. eone.ntr/lr .
Rozeleu f.ee ealomnloa .. Impotrl ... unor eal'teni
on.,tl, lueru eare 1. tradu ... in jef\oireill bunurilor e. 1 partin .. "
,Itrimltl re ee.lora In llg.lire d. ut.rminlre din Bulgoori . Bi;ron
dl dovadA de e lnlsm ,1 b .. tlallt.te f'1' de eompatrl0l"
dl, kK:ru car. este consemnat de Max Rungeo: -AdlllJg prodzez t:1l
individul Rosenlh81 zis II fost spionul S/fluran/ei ,,_.line.
tJP(IJ _stet ee Infidel (fiind Wnui! d lucra ,1 pentru ru,l) II, rn
1frM. /6sttf II! IibettBtlJ, sI.t!crllze c:s agent seael Eu priveIJm
CII fX3 un frlelllO#" d. n .. m ,/ de j arl. Rolesc:u lIf1I
""ne dtupl' e ivi Pitokoffs, Iar In 1 18, t:tJnd pleeel, e plecat
li tr6dtJIcNI, ro /!eno.
Ieami eA va li Ira$ la penaIIi penuu laptele
sale. pIe.eI trupele Se mal Intii la
Brafav, unde 1..::. aplonaj , in :lona 8rqoY-Slblu, pentru organi -
INIghl.,." eondud de maiorul Pslo. Inlre e!'lii 1918-1919. n
gAsm la Bucf.peSta tar In februarie 1919 1. VIen. , unde luetll pentru
m.ghl.rI. Fel:ll O '.nt.ltIYl nereutJt.li de d . ... nl agent el Servi-
N . ..sIL: De ooigO'>e ludai<;.l..
BO


,
,


. -
elulul rom'n ele fnfonnljil. cu gOndul de a putea culege
pe CIII1I apai .fI le serviciilor de .pior>IIJ sut/ne. In sluJ&a
s.e gasea.
Prosti. se r
I romlnl: ' .
r-p .... 1iI impotriVI
IlHIiMfi MlntifrMtn..
aritallnlrnlculul locurile unele sa
$1 prtHizji;
I -.:tJvlbll
de al Di\oziel IV Wanterie. In
prin sarUl\II rY. 140 din 3 martie
i ",unei "llniCil, pentru de Inalt!
Fil iera iudaici a gen. Fischer
Sfa'lilul secolului al XIX-lea avea Wf'Qascl o ftgUrt .venlu-
mas.A, care In cele din .-3 lansat In afaceri de .pionII). Elia
vom. de H. E/dlnger", originar din unde w. ca agent al
unei case penlru emlgflrt In America.
DoIat cu o sclipitoare cu o Jnagioa!ie fertilA.dornlc de
o TIl'IIlogaIR ctl mal rapida, EIdingBf 8 IJeeUlIa efectuar .. de '_
ch,rtI. btilcoperil, eite trimis In Tribunalul tIIn Suceava R
N. adlt : Ce DriIIine lud-leii
,


spion ..
r.C:hlz11ll1or
TrAdAtorli reprlmesc romAn! ...
82
de se
""ntel. Cum in,
unnt. eare deveJliMl

I
darilw lui Eldlfl{llr, care a Illmas do" r simplu al unei sirlgure
Intreprinderi. Eldinger nu se Iad ti. In urma unor .I.cari, " , ni In
posesia unor mari capitaluri pe care .. le fn.octifiee In
Rom&rlia. C .... oare romAni. car. I .. lICOfdi
In d<:lsiVuI M . 351 1/1128. Astfel. n Inscris In regblrul de
litate al comw'IIi 8IOen(i. RaW., 0..,
ti l u. triad , 1 Iiin h atacA pe CzemIn,
insuItAndoJ..I In pru' ti danunl1nd modul In CII" I lieu! .f,ceri In
Romania. sublinind faptele de ;1 )al r::omlse Impobloa
JlOIlOIlIIuI romAn In timpul germane" _lnHIno-.
AlllndU'M tn d' al diYune ser,;eu de spionaj.
peolru care II kI<:ral, a avut posibiitatea $li fie in! ..... ilaI fi prevenit de
evoIu\ia evenimentelor din EUI'OPIJ mal aIe$ din RomAnia. Ca urma-
re. pr.vlritor, In t937 1,1 vind. Intrv'i'''''_ din Roml nll, Admi-
Domeniilor Regale. precum fabridb' de zaM , din
Bucovina, ,1 .1 definitiv la Viena.
Mitropolitul CaUnle fndemna 1, dezertari I
.
PrIntr. actele de trAdaru la In timpul
se Inscriu , 1 faptele unor u lo,1 trldltorl activitatea de
unii pOIilic:ieni ti ziarlttl pentru sprljri"e.. PuItrior Centrale pe pl , "
PfOpaIl.ncllallc., pentru .s.moraltz.area romii,.., care lupta
pe frontul din MoIdoYt..
Uno.oI dintre cel mal acerbl care &-au pus In slujba Irutl !' :i
gamIiIIIlIII o. 0Q.IPIIlie' iesi inginerul Pl.- il 1'1 $II"'" lP"1ie
!osl (le. numele peosoaneb' despre care Oile, ... binua ei
au mitat "",,"U Romanei In ra>Mi lrnpoIrt4 Puteitof CenIo 'e,
sau 11(;['1)1, eere ptM" simplu no.H erau pe pI9c. UrmMd EI $O
pe cumnatul siu PIeota, refugiat fn Moldova ti pI'09rietar al
restaurantului $lllot&kil AIheOOe PaIaoo, inIJineovI Weigel n
pe ayocatul Orur .. o:: u ee fiind un du,mon al Put. nlor C. ntral .
OlDreso::u esle . r .. t. t ,1 deportat. soarta o ,i
Dumitru p,lrJoreanu, Seetetarut hotelului Athen&e P8Iaee , 1 .oldatul
Alexandru Oimltr1u, .'
Weigel urmirea averea Cl.imnatulul du.
de acuma de notorietate publlcl ingInerul Wel",1 .ra ag. nt
1"'" german, fIno;j ocrotit de
0up4 retregllfea tnopelor germane a !ost o urmarYe
judio::iarllrTljXitrNa lui WeigeI. AYOeelui R. Orzereseu ,Inaintat o pIGon-
gen! co,,6S1 ....,.1 regat de pe Inga Curtea Mar1IaL' a Corpului II
Armata, maiorul Laonlda MW'oI'S'OI. S-a dispun .... sw ..
WeigeI. dar trldtlOl'Ul a Iost pllS In libartille .. .eu" timp. 0up6 o
ser\e intreag de In care doaarul a n i ,1Iua! (le
inslan!'. timpul a trac:ut Oi a epinrt deeA'tut d mnleli. a crimelor
impotriva stall.*JI $tob ABlta. Plocesul ... 'stm:
i!!glnerut Welgel a .ciprel nep.d.psit".
,


Tol 11'1 aceastA au avut loc o .arle de proeela care au
SOOII In totala Il ps.t da preocupare a org.nator Judlcla ..
pentru .... blll,.. ct.virulul.
J Olnlc.i a '0101 fapta mltropolitulul C.llnlc care " .. pua u mni
tu", pe un man"-,' tlpirlt In 40.000 uampl ... , ce cuprin.da.
Indemnul da d.nrU de La datorie. De ei mibopo:Ailul manl-
fesl3$Ol o aliludine poIriynic6 mersului i$IQriej, InlAturarea
lui CUza. depI.I. eforturi la si-l lrrsduneze pe Noou\A VodA.
Iuliu Cohn avea ... un dinte contnl rom'nllor
Incheiem firul w medicului dentlst Iuliu
Cohn. Acesta. In perioada 1900-1916, sW iI\XlIA!Ikoa prc'w!e! de medic
(\el oii$!. exe:ctatA In cabio .e ..... parIIo.JIar dil CraioYa depJs o Intans.li
actlvlhlta da .plonal In hlvoarN Gannant.1 ti Autl'o.t./ngarfal.
COncentrat la Crucii din Craiova, sub rt'\8.5Ca unul
devotament depus In IngJijirea prizonierior din annatela
Puterilor Centrala, le transmitea mesajul CI) vor fi curind elibefaji de
ootre tralR lor de arme. care VOI ocupa Craiova.
Oemall(:8,!. III 8 octombrie 1916 este lri!ilm.! In raglrul da r.
fottul Oomne,tI. Cu prilejui retragertl In Moldova, un Jan-
daIm , 1 reu,a,t. d .... adez . fugiod le BriIa. unde stA asour>S plina
la oc"parea do! c!lre trupeIII g .. ", .. ne. R.Vo'Ie la Cr.iova pe
la mijloc:Yl klnU Ianuarie 1917 intri fn cu comandantul
garnizoana! ve"""'" ora,ului, maiorul Schw.tle. EI n
_\ula irl'o","1i ,i. mal Illes. i1i " .. unt
In 1." .... ,. din Butg.rt. , 1 Auatria.
DepuM f., ... mirturi. do pri>::onieril de lI .. ",.nl aunt
aupu,1 unul trata",.." crunt In la".,. .. din RomInl C. urm.re,
Putenl. C81I'''''. Inatltuie mi .. uri de repr .... 111 InlAlg tef'tloriui
Romanl.1 vre .... ,nlc ocupat de ...
C .. spion , 1 turnAtor. Iuliu CO/1n a Informat frecvltl'll Politiii sectetA
germanii eu prIvir. Ia staJlla d. spirit a romAne ,1 a filde-
piiniI eu promptitudine sarcinil!! Incredin!ata da ActIvlt ....
Joanldo, CiI , 1 fiicelor 1.'., foii bln .. remun .. r.tA d .. ocu-
pantul ""rm.n. DupA retragerw armalelor de germane, Iuliu
Cohn a dispArut dJn CrBiova pentru o perioadA. sper'nd ea vilul uillirii
sA-i acopere odioasele lapte. IuIlQi peregrlnri prin Targu-Jiu,
8uz.iiu este pua sub utmArire de organele
jloc!icieno ele Corpului I Armati'i Ctaiove. La 24 /ebruarM 1919 (lSle
.... tat la Buztu $IlrTnis la Ctaiova. Uzind de lUbCerlugi, reu,..t ..
aii obil", pu"... .. ln libertat. provizori .. , cu eare o:nk dtlpare,
.... dnd nonul ci 6eeedat, pentru e obtine l"cHderu actiuni
pen' .... n Ia 12 mal I'n. ec1lu .... pati.'"
fost aUnd. dorind $Ub amnislie. Se In 8uc .. inlrflnd In
anonIm.t.
N. 14I1t. ' o. OIIgIne ludaicA.

Clpltolul 1/
SERVICIUL SPECIAL DE
ServicIul Secrel- nedorit de Marile Putarl
In anul lIn, cMd <II , .. eeput perioada Arm;I!eI romllne 10
MoIdovI, au fost luate. de _ , m.lis"" da r.organlura a
HfVIc:Ulor "car. " .se ocuptI cu lHI\IfI8fU de care S8 rasimflUl
o $6 In acest SCOP.
asta Inflllllll In Delia Serviciul lpedal de al
Deltal. organ pus la Marelui Cartief G-.-aI. cu a
organiulre ,1 conducara a fosl Mihail Mon.IlOV.
Sarvlclul Sacra!, oflclll, a luat fllnli In loamrlfl Inulu11919, ea
un compartl'THmt apaclalln cadrul Biroului II Contrainformarll din
Marela Slal Major Ganaral al Armatal. Problema Inf,intlil s-a
pus Insti.lnca din perioada anilor 1913-1914. cAt"Id a fOSllntreprinsi o
prima tentalivll da organizare. La scurt;) vreme dupt ecania, datorltl
p,..liunllor uan:ltlla din an.riOr, a fost abandcnallli.
In iImI anuk.i 1917, QJ beoer8a la ref ........... iIm"\aIeI romane In
M.:>Id" ... a. ciupI1 TnfrMgetea suIerd In canpania din iIOenWIII ...... 1916.
s-a puS din nou proNETi8 unui "Serviciu QJ aan:i""i
WormatMI " p""",lu . armatei. Adei, _ lIju'ls la
a ..... In martie 1817. a S. ,.. .. hJIuI $p"1" cit' SlgurM\lal Datt.I
DuniffI. Oiglll' di1at de cAtre Marele CaIIer Ge ........ da la
Pentru CIrglIlIilaflla ,1 conduoaraa acestuia, ca " In anul 1913. a
fosl dasernnet Una) Moruzov . .
Cina a" Mihail Moruw ... ? Esta greu da raspuns iti _astA Inlra-
bare, chiar acum la rntAte deoeni de la oeie Intamp/aIe. Omul da cara ne
oaJpAm a din umbr.1, In tIorrwrOOl talnlc al in,or-
ma)ib" ,1 OOI"Itralnformaililor Iar legile n"SCIi$e ce guwmeazti din cele
ma, vechi timpuri munca In acesl domeniu nu si fl8 lAsare nld
un fel de urme sau mArturii. MihaW Moruzov nu a flleut axcaPlie da fa
reguli $1. In.lnta da sa, ..... ul griji It dlltrug 101 ca
uilta lerll.
Mlh.n Moruzo ... - "dcnu cad .....
'.
Orfglnar dlntr-un .. t cM lingi Tuleta, Moruzov. t.nI81 mai 1nti
o.nuriIa fOOIIi 1'IOln\aIe, d De mic
copil. $IVUI'8 ct\Ie da aventuri. manilestlnd o tncIinI\II
spre enigUlete Prin Oi? ea nolur1l loc>.II'Ior In CItI trAi8,
cunoJtla bitle l1 .... bl'- l\l1i ,1 p,...,u .... ti dlalecta'- ... orbltl
de lipo .... nl. A !osl 00 calte lM"Ii.dintra c:oIiIIboretori sAi
Ca un UiTI .mb/llol p"ni La orgoliu, pcndt"ld un spirit de
85
..
dominare deapotieI. replici sau 00I1ICIur1. un att ooIabomlor W
aprecia ea pe un t.merar. cu rlEl tive fi bun
Aflat la conducerea 5ervieiuIui secret, MQrumv feut
dovada de .... ,. calltill organizatorice, de o ma,. putere da munci
de multi IndrlJn .... 1A In operativa. EI ltoIuit perfect ca
actMlatea oper.tr4 de lnforlTlCl\i trebuie sA se cu cea mai
mare In deplinA conspir1I.tMtate.
Fire elrtrem de orgo'loAY, fi pliua al domine In ,1 al ..
.ne In centrul ""'1.,. Ada&! 00. 'fi preotlM din vreme
temala ce urma le disoJta. pun6l1du.J pe d-i
In!ocmeaset .tudi asuprII lor. DupA ce le examina cu aten4ie. le
IMm", .. , 1 purta de m9l'lief1l Irdt 111\ le aliatii pe
11.9"uI CU!'lOSQ.lI, Islfellrdt etala pe larg cu
deziovoIIura unul mare erudit
RelerindU-se la Moruzcw, Eugen Crislescu noIa: "l1Ji Mortszov n().j
pllJCfH9 sA ciI,uelJ # filei fiu 8VU /Jmp pentfIJ eev8. dar
8008$11t /acun' _ sup/lflit1J prin printr<J memorie
ca,.. n Il)ufa sA prindl. foarte multolumJrf
La prima ved .... , Moruzov ca un om bijne Inlormat, cu ba-
98M In cele mal divoo;e domenII, dar aceastA impresie se
spulbera ori de cAte ori el pArasea cadrut 'C4I!lO$(:Ut, ,abloanele pe
care f i le Insu,iSl cu C8ra )ongla.
Pnn abIIjtatea de tare se bucura, Moruzov ,Ieut lOIdeauna laIII
pe eate 00 la purta ou conduc/Hori al pIIftldeIor sau cu
membrii' easeI regale. cu care venea In coniac!. o. un r .. 1 foi" n
enou .,1 re';llilto cu unii "'" al unor ur.1ciI de I trilno, cu
diplomafl
schimb
MCH'UI;ov a al/ut o mare longevitate la conducerea S.rvlclul ul
Seeret, eJrula 1 .. cHdlcat loati .nervla ,1 tlmpul du. era un om
care fug .. d. ,Iebl. ducea o intimi pe care nu o
teau niel cei mal c:oIaboratori al a fi politk:lan. Intula
eyenlmentelor ee se succedau prel/ed .. eu lucldi-
tat, eJd.rea unor gUl/8rn. ,1 I/flnlrea altora. Interpretand ,1 frucll-
pe care le el oamenij Iii. din cele mai
diverse domri , Moo'\IwII sA cul108scA. cu un eeas mal de-
\/!lIIlIe, everWnllntelor. Dupa aceea, nu uita ...
pe lIiitoruI de cabinet ministerial ca ..... fi i"WiIal la rege pentru a I se
Ni formeze un nou guvem. dandu-i de jucase
un rol Important In numirea sa. Se nout prim-
mini!Jw n rimin .. reeunosc.litot ,1 obligat penlnJ HI'iIiciIe pe carti
lla lAcuse Mor\IzoV. NE' a iti CUlegi' numen;>IIM Inf_pl e'hlv
direct de la m.mbrll f, nilll.1 regale. expIoa!3nd eu ab/IitaIe fric\iuniIe
Intre 8<: :tia "
5ec<el\!! succesului lui MOI'UZIl\/ a oonstat In faptul peraonal,
nu a licut politi ei , 1 nu I al/ul con"lnge" polltlea. la
"

Eugen CrI.te.cu - unna,ul pregAtit din timp
Printre la Sili ,1 eu"an Crls_cu,
fratellllui EUQ8n Crlste$CU, vechi coIaborator,fost director al compartI-
mentului fotoId6ntl1lciri din cadrul SeMclului aetrtt. mal apoi director
al Sigutal'l1tl Generale, care alost trimis In Franj' cu mlalunel! pAI'
cid " se lpeel,,11u In anumita domenII, mal al .. In orga-
niza, .. modem'. unul serviciu de Inform.lllll.
Eugen CrI, t .. cu ... sub Ind""" .... dlractl
unor 1'11 tI.II,t! aoI Biroului 2 ,1 .1 .Igur.nla' ,",noua In probleme
de grafIcA. expertiza le>;lelue vilibife ' .
jIJdic:iare. IeIld $i microfolografie. fiind numit, la re-. ..
ni ... in tari, dl!'KtCN" . 1 serviciului fOloldent lfklri. pe care 1-8
organizat <wP' n'Co(efulll'ancez.
MOI'\Q:ov , doYedlt o preocupa ....... " .. pentru pelfecllo-
" ..... Serviciului pe care n conducea. p&nll\l II cAI de
dere In actiYilatea de serviciile de spionaj EI
In primul rana', $.i cunoascA modul de organlure fi de lucru,
lncIusIY IlIhniea iar In al doilea ranel .. obtin,. din surse di-
lecle, necesare statului armelel romane. Pentru
atinge scopul a apelat la o serie de procedee. IneepOnd cu colabo-
rarea legali! In ee interesau ambele \!iri , 1 termlnAnd eu intii-
Trarea agenfilot prOprii $aU recrutarea unor strilrll ce In
Romania ,lin ,lle Pe aceastA linie. II <Wo colaborare
cu seMcIiIe Merele din Cehoslovacia. Jugo5Iav\8; Po6oni3 fi a inl18!
In conI8et cu Abwehr.ul condus de Canarls.
Supertehnici l a SSI
Mihail MoIuzoY domcilla In pe str.cla M4rta Rosetti. Ia
nr. 30. pultMd IklmeIe conspirativ do M. .... cu. Siroul avea
pe Butevan:lul PBke. In localul 5eMduIui !leC(el. Un birou.deosebit de
eleganl. ce 11 primElasca vizitele ofIdaIitA\iIor de rang. Inalt,
a ,1 superiori. Dolat cu mod.mi de
"

UCU!lIr. ,1 Inr.!iI'IIr.r. - ml!ilnetofoane c u nr de o, el, .tIale In
pr.mleri: pe pl.n mondial - discuPile erau In gttoerallWpravegheate
Inregistrale, AutomObilul du, un Merc:ede .aeru confortabil de
u/tImlJllip, bllndat. &II preYUuI aJ o de Imprlmal pe dri-
curi ti aJ un potI .. emlale-i'eeeplie In radJofonle.
Duce. o de lua copia pe exponenfi marii buf!iJheZi1.
CUmpara ooYOal'l'l, tablouri lucruri de vall;)ar.
(nt1e\ine. I'l'IIIIli aJ lumea artelor, Ficea d_ YWle In .trilnltale,
pla,kld de o grup.l de translatori. IoIoIiInd UI'I [NIllparI dipb-
malic aJ nurnet. de in!jI, S-a $1 de.1Ie nume con-
spirutiYto, cum adi M, sau MateesoJ.
Dupa p6refe. lui Eugen Crislescu, care NI lWCCed.t la CXIOducerea
5efviciuIuI $eCl'et ,1 care 1-11 lost subaltern coIaborEllof apropial o
vreme, -WhMi Moruzov em un om in cara !nil .. " doul ' omp ..... men' o
unul bun, blind Inclin .. ' spre BCIe de lilru/re ,ul18ta"$C1I
omenie, alllJl comple' diferit, lipsit de $Crupulg, o flarl c,,., ..
"rl mllll, uzInd de orlea mljlolfCe, permise sau nepermis' ",
Lupta dusA de M()Il,jzoy pe plan inlern a o
curs! cu obsteooje, eare avea fie Releril'ldu-.e 1. drumul
parcurs de Mon.IZO\I, Eugen Cristescu seria: "Linia In zig-zag pe CI",'
roorpea, dintr-o eldramlln elia, ITetXJia sI Se {r(JtIf1', firele pe C<tI1I "
mInuIa trebuiau ''I s.
Delte! - cu ... informatori-se<lent. ri
ce I aa sarcina mAna Iibert In
Sefvlcit*JI Specia' de al 0eIleI. Me-a" Moruzov Inceput
prin fi selecta co!!!horatorii. A pomii cu e.f"IY ....
Il sil, CIIr. euno,lIau mal multe limbi, oomeni In CB/e aY811 .
1r'Q8C!ere mei ales GiII'l'I, eortorm sale, erau RomAnIeI .
Moruzoy Inceput aetiYlunea informativ! aJ un numi r .. atri n.
de colaboralort : 3 de 3 de la
Generali, 7 de la Marele Cartier General, un
agent de /e din Tulcea un curier. Personelul ,1 completel
apOI pe percu,.uleetivitillii.
Moruzov ,1-11 ooneepul Serviciul Ire. sectoara:
Sectorul Suilna, unde a numit pe subc:omUrui Traian Constanti-
nescu: Hclorul ViICOY, unde a trimis ca pe sul>eomlaerul M. Ivi-
neseu" s.elOiul t. mall, pe eere luat s;);..f conduci
pe<Wn81. A!/fln\ii priml(i rep;oitZilt apoi pe se<::tuare.
ExcepIAnd cadtale menlionate a mai recrutat o seria de Infor-
matori clf"Clta,I , din n\ndulloealnicilor C8/1I de rude aiia ....
peste linia fronUul. tnlormalOfi au lIC:\iONIlln Ioa!! zona. In speeialln
Delia [M>irilfl tn zona oaIpelli de inamic In Dobo'o\IN.
Eu:epUlncJ seMclul Special de al
Deltei a mal klIoaIt fi o serie de adIcA infor-
matori din r&ndul populalJei ee Iocula In Sj)3te1e frontului
inemic. In mod OOitnuit, lineau Iep;lIunI cu Serviciul Special de
"

,

,

,
,
,

I
I
,
Siguranla al Dellel prin Interrnediul Fiti a<:es-
tora, fiti eutIerIIor speciali de SeNidu, le erau predate
periodic: in/Qrmaliile culese.
Dupfi lzbuerWea din OcIombrie In Rus;', actiYitatea
ServiciuluI SpecOal de Sigu1an\i al DeItei a eunos<:UI rnari
Trupele retras In lnIerionA R ... sieI.. In DaM, l'alIITIil'\ll $OMa-
lilof romAni era foarte mic. Dupa luptele de .. 0iIUl, Mlr6;ti
O5IiNtJif aproape Incetead, armatele aupflJYeghindu-se
.....,;poe.
,
CartiIIn.Ik.i CI ...... aI al Armatei Romane fllIflkI necesa ... daIe lIEEpra
ce la petrecea dincolo da In tabAra InernlcA din Dobrogea.
Mon.&Zov a primit rnlslunea d afla ce gind.uri a.,.. Inamlc ... l, armate
germani ,larll111 dl,
S. Imp!Jnea unor date rnal sigure ,1 pe cit po.tbi' de
1", .... ,... oficiale. .
Carerea depllea po.fbititiJite cotectlvulul Servlcl ... t ... 1 Spa-efat
de Slg ... al Oett.t. MonJZOY s-a ... apelaze .. o
.tretagemi, ti anume, folosindu-se de ... n pretext ali_a, iii intra
In directa CU Serviciul de Spionaj ge" .. "n din mn.' Ootwogal
de nord_ 0."'" OII a apoobar ea QJrl'IarldorukJ COi!or'ldi, CtmisaruI
spedet al pernulul romAn pentru OeIIi, a trecut .. aqirne_ In dimI-
nasle zilei de 23 cleeembrie 1917, Moruzoy 1-1 dlemat In biroul du pe
agentul Fomlno, cara vorbea a;tit Iim. germani, cit , 1 bulgari.
Au 1: c" pe malul bralului $uIjna ajungand intr-un 8IUT1a loc, s-au
si Uon.aov a luat legilln CU c:omandantul
unei din zorii, dltJ)t ce s-a legillm.1, ... sotJcitat d-i
Irnpn.rm ... te o barcA. Neavllnd pe momllfll. s-au edlltS8t unul grup de
:;.oId.a11. UI1\.II dintre le-a semn soidalilof pe
mat sll o Agentul Fomino s-a li/'C8tln barci ,1 au pornit.
Ajungind la ,,'''' aII mal, Fomlno a f08t 'nconjurat de osta,1
germanI. Fomtno le-a cerut d ... ci la comandant ... t lor. tmedlat , din-
spre o barecA a un ofil er gennan. FominO I s-a adre!l8t In limba
gennanA apunlndu-l ci dore,t8 s" yol'lKruci cu ,eful Serviciului
de Infolmali' , 1 ci al a.ta repreuntantuL ... nul ofll'" romin clre
dora,te iii Intre In tagiluri cu acesta_ Intlmplaraa I ficut ca
oflle",1 ali fi e chiar von Rlager, ,aful Servlcl ... luL da Spionaj al
Puterilor Centrata. Au pomii amndoi spre bar'ac4. llI)8diel ali rnal
apArut 1nc6 doi ofi!Gri: unul german, pe rune Hans Heliing aMut bul-
gar, 80!'.
Fomino II-a expu. propun8f88 lui Moruzov_ !-au
ascubt .tent, spunind r./J se pare lnIeresantj propu _ _ Nu au
cizut de IMXlId, tnd, cu locuL unde uona sti se poane In cele
din urmi l -a 5tat"P ea romn care dOfll ali inIra In 1eg/Itur1i
ro el aii In Tulcea, fiindu-I asiguralA securitatea,
"

"Vulpea" din Delta
Fomlno s-a 1l81ntors In 1-. raportat lui cele conv.
nile. Nu fost da acord cu plopunar.a ch u.e. pe tefftoriul
ocupat, UO"" poarta A fost trimis dWl nou Fomlno poHle
DunAre. eu mi$lunea si mai insiste. la un moment dat lI'I toiul neg0-
cierilor. unul dintre oIiIerii germani l-a flibeb.lt pe Fomlno cine este
tn numele einJlII YDJtJ
- MorumY,I-a ttspun. fomlno.
germ.n ... tras deoparte pe \/Of'I RiegeJ " l1li diseulat ceva
In fOIIPIA. Ctl'ld au lermWll a revenit linga Fomioo , 11-8 spus
ci Hta deaeotd .. meargA cu Ill. Prob.iIbiI ci efa la axent cu
,i Li MOI\IlOY.
S-.au urcat amindoi In au Inceput IA .... stenei 11'1
celuil8lt mal. T/lIyen;ar811 a durot ceva mal muH da o JumAtate de ori.
Intre timp, ofiterul germen ;'8 pus lui Fomlno o lirIII da IntrebAri,
gAlldilldu.se probabil daci nu cumva i se o cum. Nun.g.And la
mal, Il V8f1lt In IntAmplnaffla lor Serviciului Speoclai de
Siguranl al Dekel. MoruUlY primit oaspetele CIJ prietenie ,1 au
o pllmt>are pe mw apei. 1-, upll(at garm. nulul
e",enlmentel, ...... au loc In Rus i. , 1 dHpno aoaoU prlzonlari lor
din Moldova, uAtJndIH ei, In cazul u tst ... ,. , unei
in\,ieverl. stltul romin H te de aco'!i si " predell o Pllrte din
pnzonlerl. In s c:hlrnbul IIhOl' prtzonlefl. Pentru II confeII o mei mllre
gl1!Ulala spuselOr sale, t.tonanv j.a reprezenl8ntu1ui spionajului
german cli Ula personallnleoc ... In aceasl6 ptObIetnj. InlrucIIt
siu l1li lina 1ntemat InIt ..... bulgar. Moruzov II fost crezut.
HelNng HIItiuot hl lerllill de pr'OIllun"MIle dit<:Utale c:\I M_
;'a $j)\.IS II(:II$tulll ca "" l'iIjX)r1a A ca doull zi,
Fomlno Iii trucli din nou pentru a 1l1li comunica rezultatul.
In cazul In care g&lmanll erau de ac:ord QJ cele propuse. agentul urmll
si! l1li IntoarcA InSOlit de Helling. Trebuie spus ca Heiling Indeplinea
de " , .. djunc:l III Sarvlcl ulul d, Spl,on'j III Putllrllor C.n-
Irll l, d in zon. dll oc:uplI,11I Dobrogea d, nord, luau pe care Moru-
zov" prea bine.

nto rc ca .. ,
TrecAnd Oo.IMrea, Fomino s-a Indreptat spre Tuice., unde Hclling
avea $-a pnwtntal la biroul acestuIII. unde "
ofolerul """'.". 1-. c:ornunicat ca supericri sunl de acord QJ
continuerea tr8taweior. IrU acestea sa fie purtate In Tulcea nu In
()eItj. Agentul s-a Ifll on! i-a rapootal lui UoruzDv. Helling nu a<;(;'.ftpta
si mal YInIi In p""," fOIMM. Moruzo\f nu s-a hoIJl'tt nlei de data
aceasla si lfueIi Dunarea. Agentul s-a Inlon la Heillng, Tneerelind
eoovingA. s;1 vinii pc malul roo1lncse. In cere din
ofolerul fost de acord. dar cu o r_e In elite o

9<J
I
barca d vioi ,1 sA se mijlocul Cu aceastA
soIutfe 8U fost de lICQfd ambii partene!i.
li! ora llxata, s-a prezentat la mijlocul.pe!, fiind de o
gan:ta formata din cina Moro>:ov il ."nit, foind numai de
FanOO. Toate tratativele lrebuiau eter:ruate In oei mal1l $:"". .! 'eI.
Vreme. er.1nst lOIal tncA din mit. Frooepuse ai fWIs;t.
i;Ir.cum d_-;Ia CMEZ cu q,eta. Incepuse sA .uIIe o""'\UL
se Pe Dun:lre. se sc;urveau la vale sJoiuri da lilheati, 88rr:a in
caIlI se afla Morumv agentul a 10$1 izbi., de un Mlfel da
find gata si se l'istoa'ne. ln cele din urma, ro mall ajuns
la mijloa' Dllnir'II. Alei n HeIIlng. dat r.pede seama
In astfel de nu pot purta negocil ri. ..... , garman ,1-.11
repetat Invltal" da marge In Tule ... Moruzov fO'. de acord.
Birde ..... Indrepllli &pili Impinse da vllnt l.iI chei erau
de cAtre von RIeger, lui Helling un ofiter bulgar pe nume Balet.
Disculiile purtat In cladirea S-s dl$CtJlal despre
soarta prilonlerilor ,1 bulgari dil' MokIova, despre prizonierii
romani de trupele germeno-bulgare. Moruzov 8 prOmli prin
pe care le are. va Insista $i1li se aplice un lra!aman! omenos.
A cerul ca ,1 germanW ,1 bulgartl, la lor. d procedeze In mod
identic. Nu a omis s.i ceara ca, In achhilbul .ceatul .. rvlclu, ai le
dI. ,,0/1 UIKH" refullilli din Oobrollu ai .e relntoarci .t:Ui.
Ace .. ta permite. ServIciului Speclll de II o.ltel a-i",i
poata infiltra unii Il Ui in lpatile liniilor germ .....
dintre cele doui seMcii _te hrSese slabilitA, prim. patle. misiunii
lUi Mon/mII deci .... TndapIntA. Aam trebuia ... perspr+ UlUi
tefuIu 5eMdukli Speciei de Siguranj! al Celei.
Splon.j ... din pres'
la dHpIrtn. agentul romin le-a cerut germ.nllor cJ,,, ... zI.re.
Ace,tia.u propul eA le vor da la Inta.lni1ea "iitOare. Au ceM ei ceva
. llmenll. In OoQfogea era foamete mare.
Ziarele arau necesare Serviciului Special da al DeRei
pentru e putaa trage unele oonc:luzii asupra stArii de fapt din teritoriul
afiat sub
Pa timpul eit IU stlltlaTulcea. cei doi agenll IU .... mirit
da tNpe din pottul Tulcea ,1 circulalia populaliei din orq.
Dupt dout llIe, conform Inlelegeril. Monaov" a venit din nou la
Tulce .oucAnd cu el trei pad>ete de ceai doua roIl de
HeIIing Ioa olarit In sdWnb aproUnaliv 20 de exemplare din ziiI.eIe
'1..umina' ,1 'Gazeta C3I1I apAreau sub $-au
$CIWnbaI ......... pe (herse teme.. A- P' And cele <'" o<a18. Mon/mII a
si o aerie de an'!!zi BSI.IIR t'e ei d;I UIbIIra
A putUt constata aslfel nemlli li ali.lii lor erau preocupat! dI
inibu, lrI. unor eventuate """olte in rindul trupelor proprii l i
nicidecum de pornire. "reunei ofenllrle. Pericolul nu ero oomplet
"

ganna"li fiind gata oricnd treaca 1;1 atac. Moruzov 8
raportat Marelui Ctlrtler General cele aflate.
Cu PrilejUl se-alor contacte .41 ... u,tt Introduc ..... dlarva
agent! rom nI In spionaj ul g8rTN.n. Cu ajulOl'1.ll ServicIul
Special de SiguranlA si OeItei a Intrat In pc3e$ia unor date Importante.
care au ' 011\ de un ... , folos comandamentului roman DeIt<lI OLlnril
Marelui c.rtiet Genef'aI de la
In anul 11119, Sefvlciul SpeeiaI de Sig....an\O\ al Delei DunAril
transform' In hrvldul Spec:ial de a' ... iti
V8 trimIte In t Dati Peninsula
Face,... de bln ...

I
Prmvl rtibo/ mQndlal luase Era In 1920. Un an diflCii, cu
g"'V8 ,1 !nurcA" da se lorpila Unirea. MOI\IWV mal locuia
rne:; l a T ... de urlde condueea reteaua de spional oonlraspiooaj
ce avea ca scop contfilcararee $ul)verslYe duse de turci ,
bulgari ,1 98",,*nl, .1 ciro, aplonl r.timbe .. r.i In Oobrog .. dupA
ratngar .. da ocupall .
la 8aI'v. . ea ,1 cum nu erau destul de " se mal
.cum sovietici trimiti' ,1 Infiltrlll' da CEKA",
5ardna UI Moruzcr\I era de a la punct llI!eaoa Informativi. Ai.)
fost In o ... n. da peacart IIpGvln!. ur. Icoperlau
Iproape toatJ c:oanl M't1I N'1lIll. de la SuiirM pInii la Vama "tare
ooeorl meoge .... <:tUr pAni la ConsIantnlpol. TOIi Indepllneau
o mo.n:;ji WormaIMi al ce cri::e 11' ... Iare.
proI)Ierna alll se jUl8iI era a lor ca! mal efdanle. StAnd la
taifas prin c:IItiuml. c:utrelerllnd prin bazarul de II Istanbul,
pesceri au lUZil ca 1\1111, care mlfuNou In c:apiIala Turciei.
de $EI ,dia nuele SOY .... tictt. P\lnelU la eale IrwMlaru
rominetU cu rubla f.lsa. S. ulTJl;iirea, lift aceasta eale. acoltlr.a
din loc I Rom' r>l aI , 1 ruperea ei de Antar>tA. Cllea era da
ruir>lr. lCor>omlcl. prir> zdrunclnallla sistemului du flr>llnc:lar.
intre cele dOu' r.:wo.ale moocHale mai Ir>alnte chiar. Ilui a r. un.
dlr>tr. ca la mii putl mlcl valute din Europa. avind aeoperire In aur
pe pieTele de $Chimb.
Moruzov ..... pus In minte un plan. EI a. organizat un magazin de
ac:cesoril peselre$U, pe care l-a spre deseNile
Milan. Gel>-g8 , 1 Rudl ScoMeti. Magazinol. pm sa, se bucura
de UrI vad exc::elenl Pescarii veneau la targuiau lucrurile de
care aveau neYOIe , 1 furnizau adun'lIe. oameroi
ao;I"scsst1i al invazia rub'elor false,
Moruzov ,""a elat imediat seama de compI8Jdtatea prOblen,." ca.
depi;ea. s.. ,16\1.111. eu untJI dinue av-nlul
Trebuia aju .... Ia sursa afacerii. Nu existe dec6t un singur mijloc: Infll
,;
1
Inu in rindul f.l slfleatorllor. S-tI pe \Oale
In cele din urmj. pescari] au venit cu salvatoare. Ei /-au
luai pe Cl'Iirilescu cu el In peregMjrile proteaiOl'la .. la chioIhanuri.
AQentul ptrea de acum unul de al lor. mal ,In cA
Ilrnbl. dhd dcrJad;J de o r;\bdare de fiei", ara numai ochi
tII1IChl. ObMrva 101 ee se petrece imprejur. Infiltra! In rindul.gen-
1110. &OI/felle, I ... u fkul o de'tAlnulr xt ......
d. impewtanti. In de invudare a RomAnIeI cu ruble false.
nu 101 WnelUl unna iA fie lals. Primul milion wprfnd .. 'IlIluii I/Itri-
labili, fiind O $A disU"agi atentia de ta CA!!eOI oe
avea iii UITMZe.
MQnuoII intuit axad momentul cAnd pffi'luI miiion de n.IbIa -
ac.vA .... t _ a InlralTn IarA. SpionII au 'ot! pe rAnd
'-nlllll . Cind reluaua de dat seame cA fu,""
enl Peste ctw tmp $oS aflat cA unn.u p fie Inlroduse 12
milioane d. rubl l umA care ar fi ar.ctat I-eonomlatirll noasl,. .
Mllionul d. rubl. a Inlra, n patrimoniul .Iatulul,
bugalul. A fost prima confruntare de anvergurA CU seMelit., dll spionaj
SOIIIIIk:. Dar .... cce.ul tul Moruzov a .Irll Inl/ldl. multor
Acett" .... pomii o campanie d. defilm.,. care prin 8-1
pe Conslantln Ar1;Jetolanu c! MorvlQV trucase succeslJl.
D1ept urmare. In loc: *,-1 atribuie o recompend. '''' d .. nrnt_ ...
,1 t ... Irlmlll In Judecata tribunalului mUlta . P, .... !sCll a dural cinci
"" . In DeIe din urmi. adIIersari sAi 911 trubu_ Sol batA In retragMI. A ,
Io$t tcJpat de ,.". .. Iul Oragu, oei pe care MorumY 11 5CUeS8 din
laQiruI """,.II' In care fusese inl8mal -


93
I
Capitolul VI
"
DR, BOGO - SPIONUL NOBIL
Spionul aristocrat

Rom.tnIiI nu a flk:Ut ... din a deveni o gazdi primltoar. pentru
astfel de peraoane, Prlnlre oei care au dus o ectlvltate dal'ldeslirlA pe
tentoriul RomAniei "1 numArat ,1 doctorul Bogo. NAscut la KIev, la 8
mal 1695, Intr'O f. mltl. da noblll studiazA mltdldna In
nalal, Iar In anII 1916,1917 obIJne Htlul de medic.
In timpul revolu\lel. a. Inroleazi In armatala eontrlr.volullonar.
lub conducerea generalilor Denlkln ,1 Vranghej. Iar
Jnlr.1ngeree aceSlora se retrage mal Inll In Crlmeea ,1 apoi la
Istanbul, unde a fost .-.crutat da Inteiligel1Cl Servlea.
La 17 martla 1913, din sUp6l'OoilCM".N1 oculti de la
Londra, vine fn Rom.lnLa cu pl,aport polonu, fiind de
Bruhatov. La peoche:ilLa cu prilejul trecerii Ifontil.-.l, In nota
aIcltuil cu acest ptiej de Bfigada 4 poI\8 18 ci aaupra
celor doi .1 glait un raport deapl'1l ac1lvltlt .. comunl,tIlM din
BUIgII1I, preCUm fi mal multa scrisori , 1 scrise In limbile rusA
.....,..
In baza 0III"ClIIirb a"""te de romW ti de cwganeIe de
r.zullllt ci dr, H Ifii in u rvicl ui
anglau . fiind plAtit cu 15.000 lei lunar. piui cheltuielile de reprezen-
tare ti cele destinate cwiOOior, Iar Bruhllov lu-
cra pentru Legl ,l. 1I:11I.ni. Ambii aveau obligatie de a infQlTTla lega-
liile eu date privind duelia politicA ,i economici. 11'1 piUI,
mal trebuiau st o/)MfV(I ,1 sA raporteze despr. ml, ... r.. oomunlati
din Bul"al1a, Turcia ,1 Polonl. , In care s.cop e u-fost Implantate cen-
tre de CIllegerl I inlorma\ilor. CIl la Saf18. Vien., CO(I$tanb-
nopoIe , 1 V.f}OVII. In fond. dr. Bogo. ct ,1 Bruhatov erau
al lnteUigeneti Servloa.
In Rom' nl., dr. 80110, cunoscut sub numele de "8" IIMJ
-Doctotul" SI .n. l ub eondu ... r.e '1,11 Archlbll ld unul
dintr. fOOOducitoril Serviciului. Infonnalil britanie din Rominil,
care Iuaa sub acoperirea de oor.s pondanl el ziarul,"" "Tim .. " la
Buc:u,-.,II vtnd ca misiune organizeze o <e\ea de sp;onaj ce viul
Uniunea SovieticI" \AriIB
!
i
j
I
I
Specialitate la Morulov"
Pentru '-1! duce la Indeplinire sarcioa, dr. Bogo nerutat un
mar. numi, o. .ganli din rindul rafulli'lllor din URSS, pe care "
Irimile. Inapoi cu misiu\li de inlotmare ti oIJUN&re. ApeInd la
C(lO'lCUI'SUI al ul'lUi dr. 8Ojj'O ,1.,. """.1 o ag.nturt
printr. emlgrtnlll alb-g.n:lI,tI stabiliti In Rominla, eu ear- culege.
InIormatii din alit \Alt es.1-eu,opene.
In '/11MrM !nil cat mai d ' ,le se Idei ......
cu tara In c:aN a losI lrWri$ U:reze, Bogo .. de .. o ce
8Y88 rude relatiln OBfaI1!!om p''IMI<In m,
Findu-I del 'f","ta acrMtatea de clre Ser.UA Seo'tII de
c:oro:iucI!ONI acestuia. Mihll MOnlZOV, I rllch.I.1 o lnlal.gen cu
8090. conform c6rel8 n In IICtIlmOul predart une1
OOpii (le pe toale materialele joli'ol ""tiv. realizate. .
da spionaj la pullct de Bogo a In
anul 1930, cilnd Inti ilii/anca ServicI a Jocul dublu al
agantulul d u renun\Bt la sel'\'leiile sale. dllndu-l O misiune In
Tiriie Baltice. o... aici nu a pNI mult timp. Intrudlt set-
Ylciul britenlc: de Informalii S-8 sesiLat .cA ...... " ar lutl1l ,1 ptlntru o
alti pute .... urope.ni.
Scot din lnteHigellCe SeMce. -Bogo sA fie o.
MINilI Moruzov, cu cara mai coIaborase din partea sec.;.
dulul , pedaI de iflformalij al In 1.34-1135. o nV$iune de
spionaj 11*-0 ewopean6.
Parisul ca ... O dubfl r.,
Ajuns la Paris _ pe care il mai In repetate rtndui , Intr" In
serviciilor w"b. infonnative aovletlce ti """ .... no. 01:1: .fvg'e
de acestea erau diferite: $OVietiCII erau InteresiJIl cunoasca
aqlunile spionajului britanic In T Baltice Pentru III le contraeara lar
contraspionaJul german dorea intrI! In posesia UI'lOf Informalll pe
eare sA le foIoI!easCillmpOtriva URSS.
8ogo e fAcut tot ee i-a stat In putin\ ca, In perioade eeIor ctorva
ani pe care l-a petreO.II: In capIIa.!' 51111 deolOOi'lSlrel!lll uditatea,
atAt romn care trimisese. ct ,1 COI1lraspionaJulul
fra.ncel, fumWind comisarului PIcanl, l!atnd te
eli W'lI pentru SItrviciuI speciall'(lIlIo.
condud de dr, Bogo a ..u1it, In ecesI IimP. d11 de_
monslrue inlorma!ll politice. militare
diplomllliee, supra'i'e!)herea unor lideri e' fTIiIcAri
din Fran\ll . A me' s peiletllue In cercurile de dreapta
(:i$te ela presellrMCIIIl!lll . .
Indo din februlrle 1937, Bogo, pOn unul dlnue sAI, e orga-
niUlI. din ordinul regelui Romini.i, slrlell supraveghere I prin_
domiciliat In Obem, pentru a stabili teoiturle tJlle aJ M
95

I
pe care Sot le IntreprindA In vederea
rasturnAMI de pe tron II aentula. Supravegherea tretJule extind ,1
asupra unor IranceZll ce ar fi """lio'\II1 Impreuna eu
Spion al Romlnlel, c:ontrasplon fram::ez
ContnsplonaJul francu 8 "oc::eput tot mai mult .. se se-'kele de
itdiviIate. da Bogo. ptOpUnand .... sa n!spund la
intreblrt;
1. 1;IogQ pentru Romnia?
2. In l1000$1 cal. SeMciuI SB :>el roman are punlla
imensele lume de bani pe care le che!tue$(: orvan!z8\ille
doctorului. sume CllTe se cifrau, numai In perio8dll ianu.rie-augui!
1937, la 700.000 frand?
3. ce leglitur' exlsl1llntre Baga Serviciul secret romAn?
Elucidar.a acestor aspecte II condus. In rJl'lllI. II r.eol,,., cir.
Boga de cofltl1l,plonajul fr.ncez se ('PIui ci 6ogo II
COI'1lii1uaI sA o:te.te In In orice caz, dupA lOate
cir. Bogo I rim .. ndel Serviciului sec,..' romin ,1 p .... anl l luf
Mlh.1I Mon.u:ov. CII'. n rlsplAta. al mare
Asasinllre. lu' Moruzov In noiembrie 1940 , i invadare. de
t'upeIe germane !-au dete,,"irlill pe Bogo sa se mure la Uubona,
pas f;k:ut , 1 eu .c:ordul noului al Serviciului secret 1OITI6n de infor-
Eugen C .... t .. cu.
Dar in c: udnd ,,,eau si aparii d"lVerv-nle. dat fi ind e6 seMciul
special roman Incepuse a conIucr3 cu spioniJjuI gennan. Iar dr. Bogo
ara lOOnat la yoala lui Intelligenoe Se...noe. Drept urmare, Bogo esle
abandonat pentru o vreme de serviciul condus de Eugen Cristescu.
Vlitorul Romlnl.i se stabile,t. in SUA ,.
,
aveau $fi amplifice di'I momentul In cani Bogo avea
si afle ca un reprezentant al S.S_I.-ulul veni,. spaelal In POtIugalia
si-l verifica ,1. mal ales. s ... 1 determine s'" 1lJQ'"8Z11 pentru serviciile
germantl. Bogo a refuza! categoric la 1-4 Iunie 1941, reprezentantul
i-a trimis lui Eugen Clittescu urm"'toarea radlOijramlo di n B'rlln:
"Cal mIII bun porlughflz a InInJI rn /egllunl cu _a. Iar
rewltatula fost urmltOlVl:
1 a. refuz' betii. d$C8I\tCe a ltCfIftl bani timp de patru " ,
luni ti tuaIme1lhl din ala parl9;
2. .8. mw' a o\IcnI "...1lV 0iX:e alti napune. atan.
3. _8. rWtn' 0Ifce. tralaINe, cu orice Clare nu $UnI de
najio;l/1''''Me rotn6tIA. EI f_ InlprfIsia unui om extrem /ti ....... LII !
irW<oiea UIte, IMA' loc noapIN, hr-ill PfIfC. a U!I pMe 11 ".""oM U.
avfnd preg4tit un ph.loI palll de tragere. . a .. ",(uz, CIO'bJ IntIlnire
rua. rn louIurl jOH.JIJIit;t sau In caso pIH1iculara".
"
,
Persoana care II transmis doctorului Baga rAspunsul 5efvidului
secret romln I notat riI.pun,ullul 80110:
o
Nu Ifm fIU puteam considerII vIU o I'IU;d811/' In
I*ltJlI II tntnsmoite de BCOIo ceea e. se In Europe.
Am PfOP,It hal fi azi cA. prin"..., imi","' ln'onNllvl In
Am,du, .le po.It. bitle p irrlonn#l -=- e. .. InIMllo-
fIN,' " 010 In leglturi eu fiimk. KluI fiM! fi decis;.,
.1 "',boiulul " 'U" V8 IVN loc rn"..-1tnfJ1;. fi A/Mrlc. pe de o
pe". " Gtmtan/a pe de .ltl ".rte.
Co<Ilrsr tpafeflf"N, nimeni dooAt cei Qlf$ l1li .u
unei 'IfJdfHf de .rl$ltmblu pcXavea certitudin/asupn rel\lllatu/ul finlll III
CflluI mal QiQanrie rAzboi .llsioriei modsfne. Acum 4 5 luni, dupA cum
afirmeam .tunel, IWllJm un material infcxmetN care
/IveI Vmo.l'IlI IIJi bJrnt dttfin/tiJ la acee epoci num.l ,tunel. Am
anunlat de$pfe _es/, posibIIitet 8"/ tnJfIsmit.
Cilnd KlhUll posibllitale mi 8-.8 oferit. materialul etil perimat, /ip$Jl de
orice vlllo4,..
N-am Cfflzul tIId IN! ffIOt1Ien/ cii /rocVl/,JI cor&CtitudirI6/1 /71(1/1
de.stul de mai ales In Rom.tn.!a, puf ..... Ii $V.$fNICl1l18
ci penlro ttebuia fsc dovada ci. fntr-6dtvlr. am IIIM
llCfII tIIurtd am IIflUfI/IfI. In domeniul iri cart am lII::ntt
zvci de tIt'Ii, torul banul pe 1nc.-erJet. fi num" pe 1ncred2,.,
de la c:.I miii m{c la cel mal tINIf8.
Dad crede tMnIl-tIm pri'nI' f.,. tXepI..
" li<! ,. voi preda, la C8BfII ( ... }
Tn rotKiIuv., fU IIm propus o Rtlvltllt. de PfOPOI1U fi de Int_
vitil/ J*>1I1J aa.n. " viitorul Rom'n' . Mi-am fkuf dilloriil llllimat
de fS l(iileilfe CUf8/8 de om,.. RlISpl.fideo"tll penl/IJ 11'1
C8/V se c:le$enNl.' di! ce /II ce mai cIw nu estll dtictlt tK:eIote an IIM
Ivcnsri/e Tn mic, ehla, ,1 atunci efnd II In joc SNtT'jirii lor. Urmarita
8CfIstui 'a/ de II vedea nu pot decit sll dlluflfIl.II CIIUZ.
Tara.e dar Lup.a.ea conta I
lui Bogo pAreau a li realiste repre,
S ... vlclulul ncm de I"OITIJn nu . u luat o decizie
.de<: ... .u. N<J tr"bula cu vedenia propurMl!"ell lui Bogo de" se
CIlIa o putetnic:l rUdenlA In America, p,,"ll u a ce vroiIt WM/WlglonuI
cu privire la Rom6nla.
Tn oeIe din urm$, rkIndu-se cu Romi""', dr. 9ogo a'lI
.ngaj at ti ' ...erez. pentru HfVtcIIIe Eugen erla
letcu, fii oeIe din urmll seama de Imensa jlIIgub4 provocalA
de pieft:Ief"'N lui " Indicat 5i se re'" leglllu .. cI.! iti , dupII cum
rezuM din urmAtoarea notoIi :
'IX. 8 ( ... } Estorial Pelacio Ho/eJ. Portugllf.
W
-

I
, . SI/ H M' ,c/JIv,Jenlul , 60.000 1.1.
2. Omul d. J.gl/urj si nu fie g.Tlllion.
3. Angai_. ,. VII flICe de ci'ltro prielenVl docWrului ... Balbu .
4. Materialul s, lfB pred, persoanei cam flICe Iegi'Iture cu el cu
C3I1I Sot ,tabile,se' un phJn de lucru un buJel.
5. de probleme s. n Indic. dfI S.I.G. (Serviciul
"".11'".n dfI Pefltru rom'n/, deocwr/d,tI Int .. esNZ'
1CfivIIa ... 1uI Catol, Lup.nu, Un1lrwnu, legI/urii. lor cu LOI"*'
AmwIc. I' actIvlt.... romjffl/or dm LondnI con". ,t1u./ei
conduce" din Rom'nl,. AlI, ch&stiuni se KIt" nJit. ulferi<w, duP'
mir8, ,
6. Se ce ... nutmli ,m WIII"fitaI .
7. se vor dflln copie ServiciuluI RomIn .
NoUl 100t ,. solicitare. serviciilor Inform.tlv.
nul .... , Abweht....tul. cara dorea sA aibl acces " furni-
zate de Bogo.
OIJp.!i o .scalt 1. Cllro. unde esle semnelalle 8 m,' 1944, cAnd e
fnlralmut cu romallii acolo. cAutand si pul'li unul
partid politic II mieii burghezii. ce para n fost un bluf Imaginat de
Bogo, 9 noiembrie 1944. Bogo 8ucure,tI. pentru afaceri
comerdall. CJno.at1ilor le ci nu mei tueraau II Inteligen<:e
ServicI. ei M OCI.IP' al afaceri CQi .... (aehl&i\il de IntichitAji
lablouri penlt\l a le lMa In Amtriica de Sud). PIeat.!i II Paris la
IncepuIUIlVni Ianuarie 1936 revine II Bucure,tI. impreunA al SOlia
fiul, locuind pe Bd. TBIwI lmescu. la Ilf. 12. pu\ln timp, pI ci
singur II P ..... ,II .. pierd. urm .
a fost cAzd docIon.oIui Bogo. un
enigmalic:.li " oonlnldielorie. care a Iucr.tt
peolt\l SeMcIuI Net" romn. tiind

98
slrMn. o lira
fi IoiEIlitale

,

1
I
j
I
Capitolul VII
LUMINI UMBRE TN ROMANIA MARE
Serviciul leeret militar al Romlnlel Mari
Spionaj pe fronturi
Stai Major al
generalul de
Serviciul5eeret avea In c:omponen\8 sa dau' HC111 prlnelp*I. :
1. de
2. de
la toale aeeslea se adaugau: Biroul pe.sonaIuIuI, &oul jI.rick:,
SecretariIII , I I *""'3\01'.
d. Inform-tll ara In cea mal mare pene, (lin ofi\erI.
$: de lI.rqionari cMIi ara In patru dlvb:lunl:
99
_ Frontul d. Hord _ l-a doar C6 strvcturj In
cadru' S.SJ. pentn.I un timp 50JIt dup<'i 17 1939 pAna 10126
irie 1940 nu II mal fost ;poteza Ln.i front alrategic; 1a1'O'd:
_ Froolul cJe Eli - o:uprtndBa Moldova, BLICOYIrwI $1 8n8rt1b1a:
- Frontul o. SI>(! cupr'Msa OIIenia. Muntenia
celor trei dio""lii de unde \ani pu\6a fi "Ia-
l\ecate avAnd un ea , a' al front ului altul ea .. , al
agilnturtl. Cu rol _oIoomaliv c.n're de pe 'ron-
tleri, pe unde erau agenti peste
Cu timpul au loci o serie da ofiteri 011'1 seMt;;u ca aJLIlori de
ala,aU militari . Iar cMIi ca &eCretar1 al militari ,
avind imunitate
_.;ServiciuI Sacret mlabora cu Statele Majore pC>Ir;lnez. ceh. jugoslav}i
fi ilai del. Monm;lY p!nOIIIII iIYOO W oIi!eri din annata
Daci In anlll n28, Siguranta Ger'lflnlla de peste
granilll. de la aQl8$1!I datJ, Inform.tlvi n terni foII abandon.tI..
Securitate eu ... 60 d. Infonnator1 II
In anul 1\130, 8r1gizlla de au fOlt fiind
trecute ea 81 treUea Birou a de la da la .
.Seo;pa .- II Ser.icivl\Ji SI 'el 81/811 numai
eMit. ProIJ' l mele pe grupe: J)lAitioe.
economICe, mlnorltit;:''1spionaJ. Informati geMf"8Ie ele.
La condUOilioa se atla un dlndor, de .. fi de
UNpe ti " .eef'llpe. o;,punea de circa 60 Infonn.torl ti o agantun!.
de teren c:otIdudi de un de grupi . pe echipe, penIru
dive<se .. agheri. filaj. il , .... "'iI\ii. Y8rif>eAti .
Marile o,.. .. dlapuneau de tonltalnformatorl. 'n arvA
1n8 IIU luat In birouri de denumita
"Birouri Statl'uc.", la care colaborau de 18 Birourile 2 din
marile militare. Informatiile parveneau de la Politie, SigurantA ,1
Jandarmerie.
Zilnic se InlOCmea un "buletin Infom"ttv". unele fiind
verilk:ate ,1 <:eroetale de "Biroul juridic". unde erau Incadrati ofiteri
Totalul persONllu1ui serviciului era de 300 petSO<1lne.
ServiduI 5 80 el ca organ tlvll, subordonat
a II-a din Marele Stat Major. ,
Raportul lui Roman
Imeo;Iiat. In primii anI dupj primul rUboI mondlal, au
aem". cJ va ."e. 100; nl",...,..:a econom" ,1 r.in.
"Iere. mliltarlemului german , 1 .1 ate.tul Rom" nla, fi-
Ind una dintr. pri m.le " Izat. de tendlnle" ,1
revln,.reSe al. Germaniei ef8 obligatA sA se informeze' cAt mai
amplu pI'&CS sA tot OII se punea la cale Impotriva sa.
Drept urmare. 5eNieJului Secret. a V-a a Marelui Stilt-
HIO
,
,
.. ,
1
..
I
I
1
:
Major al Armatei Romane a trimis fn misiune de infonnare la Bemn, in
vara anului 1921, pa clpltanul Roman.
La intoarcere, pa dala de 10 augusl 1921. cpitanut Roman a
lnaintal sinleza privind din Germania Marele
Stat Major al Armatei Romane, in care se situatia politici nu
ae dlferenlla aamnfficatlv da cea premergitoare rizbolulul
Incheiat pertide politice disputau
pentru cucerVea putarii. Partidele de ti"eapla, ca cele de stnga aveau
vederi comune pe planul pomicii aducerea Germaniei pe ca
. lea mondiale. Se remarcat cultul pentru
pentru domnitoare, pentru tot ceea ce amintea imperilll cu
sptenooarea lui, sentimentul fiind muH mai accentuat dacat Inainte de
1914. Pentru atingerea scopului se avea In vedere aplicarea
unei politici de Izolare a An91iai ,1 It"liai ,1 c:,tigarea da
p.artea Germaniei. Americii. atragerea de capital din
Ellista un precedent. c;lci o parte de capital american
fusese deja investit In "Bismard<.". .
Referit(l( la raportul mentiona ci cercurile politice
germane cred c.Ii RomAnia, gur1l0r a.unul teritooI,J .
bogat In materii prime. va avea navole In primul rAnd de Germania
pentru a se reface.
German'" ducea o politici Astfel. dln punct de vede""
In mod formal aducea la Ifldeplinire toate ce-l
impuse prin Tratatul de Pace. In 1,1 organiza o armati
Instruiti!! cu tot materialul necesar ducerii unul
boi modem. se sconta pe O din circa 800.000
soldati
Organele da Infonnal", eon1nllnformalil ,1 propagandA fuseseri
reorganizate pa baze modarne.
Romnia - spionatii de Germania ,i Ungaria
Roman mai in raportul MII serviciul secret
germln 1,1 relulle actlvltatea sul> conducerea generalului von
Bedr.t. care rechemase la post fostul personal. Reluarea vechilor
tUri economice CU unele a f""ililat refacerea contactelor Infor-
mative. au favorizat 5erviciului de propa-
care fusese trecut in subordinea Ministerului de Inteme. In
cadrul a aeat cate un birou de presA ..
In str"nsi legAtur" cu Serviciul secret german la
Berlin centre de spionaj maghiar. afiate sub directa conducere a
conte Aladar Veszprt\menyi. Respectivele centre se ocu-
pau cu rectUtarea de r'I04 pe care, ce fi formau. ii trimiteau
In Romnia, Serbia Cehoslovacia, cu misiunea de a culege
transmite gennanll dispuneau la Budapeata de un
centru care recruta agenll pentru a fi apoi In Anglia
Polonia. Centrul era condus de clipitanul 0110 Ebemart.
'"
Impotriva RomAniei erau i n primul rtnel,
erlgIezi, americani fi itajifJni, ana!lln la Benln. CII
oomerda . Propaganda ostili Roml nla' e(. IndrepLlI.
In mod apiKlallmpotrfYa AITMteI. pentru a g fOOll w.ero::ieo d .
le""",,, GemIaniBi se aflau apa.,mSnd' emlganr-""
"'11 provenintI din Rusia \Mi!oIA care S8fYUU acum drept CIInii de
obIinere. inlonN{iIOr penlru Serviciul nc:el gennan, COmIteIeIII ruse
cijsplJneau de cite vn stat major milar. ce se aiia In
al Marele Sia! Major al Armatei Germane. OrgaoiUIlii1e emigran!ilOr
aveau ca poeoeupare spionajul politic ,1 mllilar.
AnaIidnd <latele ce le elpltanul Roman propuna,
infilnt-t .. unul c:antru de Informalll ofensiv ,1 da . pitar. In
G.rmanla ,1 Ungarl . balII PfOPtJf\!IffI8 pe consIdere"tuI ci un
militat, oricine ar Il, oricAt de mari fondur1 ar avu iii
or'dt ar de dotat CIJ deosebite, ,1 eptiIvdrli In
materie de spionaj, nu va putea organiza un serviciu de spiona] In
toatA cuvntului, Cilr. dea roade.
CApitanul Roman 1,1 baza convingerea pe ,eaiRAII:
"e) Sfl/vicwl permlIII de contraspionaj a ajlms /0
b) 8$11p1'l1 corpuhJi diplomatic rn specJ&l asupre militari
SB ex9f'Cit. o 8100'
c} kIofosn. sel/'lllltpj fi ''''' ezitare ti mj/olrclk>r reoiclie, cum
lJf li, SfXW eltemplu, disperiJia faci UI
pIlInxntivI $1 refvze coIBbotarua cu rnMari;
d) .wb stridii il contrasp;onajuI gsnnan,
militllri nu .u .. o .... Omllfe /ip$il6 de tI$CUI
unor lf9MIi dubli. cum e ... de enmplu ClzuI lui FMwv, eatlI, In
timpul /ucnJtla &Jcvre;/i cu $piOMJuI gennan IJI
9CIHII, penW HMciiIe 00 le 1Iduoo, ti de" LegIjJt! romInii din
Berlin rom6nesc pe tknp (/(J doi II1II;
e) slllfele Anlltn/ei fI ... u Cotle un S8rviciu de sp/otItJ} !n
afa... rapr8Zf1nl.nla/ol' djplomatictJ".
"SpIonI, IntoarcetI armele '"
In lnelle __ raportului. Roman indica urm' tOlr.le per.
101ln u.ceptlbll fllolo.lt.ln .ct!ylt.te. Inform.Ud:
_ J n Mo, nu, fost patron al restaurantului "Troead.ro din
Bocurettf. In timpul ocvpallei germ.ne era tiun prieten eu F'Wlekol'l"s,
telul getm_ din poseda o mare
aYef8 III . ,i _. multe robii in GennaoiII. ... adus mari
serYicii prin ool<1je<liklr ce 1ncet"eaU $A SCOlIti lMIri din
.e a le depozite rniti ales In men{lona
8YUt al Mofe.rou mal multe IntAIniri, In decursul eAronI __ ta s-a -
otent $A coIIboreze al SeMcIut romn de cIact I ... .
reYeOirea In \Sit de bAlrna Si! mam6. S'a mal propus lui
Roman o inbe.edere cu Pinckoffs. care. In $Chimbul unei importante
sume de bani MCelaffl . tablllrll sale In RomAnia. 11"' dispus si o'er.
102
,
,
I
I
COIaboratott romani din
VleI\8, dar nIJ s-
s ubit. Nu s-a putut
I
""
;;;;; "
Muncitorii, mal periculo,1 CI Iplonll .. ,
ca filcaa, In acest timp, vlsUtul birou 38 - nucllul .plon'Julul
glrman din timpul rAzboiului? Strict oficial, e l fusese
lnvlnga.1orlI nu intre In posesia ce oonlineau
cadI al a ilui100!itt.1o germane, Colonelul W.1thIt NleoIaI ,
seaet g&rman, II gl nlr. lul Max Rongl, ,eful Sal'lllciului secral
austr\ae, ........ r dourale , 1 codurill din . rhlvlle HCl'ltl , Acum
sa'iau memoOa, IIrUIr::A .. d 1008 ..... vnl alnfrtngeril palToiopio
de arme " pe N!'Iia gUWllnelor pe cara le $Iujlsen1o cu abnega\ie.
-'fa cum am mal In perioada imediati prWIulul rtzbol
"m'M IIrviciIe de lpionaj .... u prezen\8 pi ilib-o
oflnllvi fmpotrl .... RomAniei. oeupAnd o goo-
giafd cheie li "'p'md de (npQrtanIe oaUaIe, maIeri p' i"
SlraIegica, constituit un obiecti ... urmArit dl
lucru raflactat , 1 pa planul seMciiIor Meletl . Serviciul Spe-
cI.1 da din Romania, In peoiJejl iESpeet'vl, .last mai mult
p ... oc:upllt dl urmlirira. muncitor.,,, d in Intlrior mal
de ceei ce se pe plan extern. De 5Huatie vor
Incerca profile of\ellle de germanI.
DuPII 1920, cu reluarea re!a)illof dlplomatioe romaoo-germa-
ne, .. un proces de raact/vlzara ',1 Infllnlara dl dlver'l
soc;lltiti cu grlcler cultural ,i .ocJo .... onomfc cera In
fond, Intottrarea In Romnia. Contrasplol'lajul a fost
rr.o/)iI@I stabileasca earaeterul ;l(lIt$1or Insolite de
camarazi amatori de dn.tfne\ie.
Spionajul aUllriac _ d in 1926
In mart i prlIia 1926 a fosI rol ta, la \IIIna" Bl li",
unei vII act!vltlill polltlco-dlplomatlcl g8fTll.no ..... triIcI. A fost o
pistj penIN e:ervIciuI de contraspionaj rom'n,' carei urmArife .... duce
III delo:operil'lI rorelor de legAturii Intre cadrele re1e1e1e Wormative
germana-austriece care Incercau !O<\eIe 'fi RomlrHlt fl

VerirlCllre<ll datelor a condus la constaJarea ca In
$Uni antrenat. " Mlnlat.n'a de RlIboI ,1 Genarala
ale celor doui .Uta. Romania alte din zona era Io,IjItA din rlOU
In i de IoII01e PuteIi Centrale.
doYadi de profesionalism, InfonNoIiWI romane
sA descifreze organizarea 8 re\I'Iei, modul el de lucru In
exterior. A ruu"-! astfel CIi ero In doui grupe;
!ilI'\lPOI ofe",",. A ,1 !ilf\lp,lI B. Prima grupa, era oonr:Iud
de Ic>oolenento(X)lonelul Wlnckler. eate. avea drept otJilC1l. spionajul,
avnd pentru InlrOga Europli un oomAf de 6 tuOlLti. sub-
B (ln CII' InIt1l , 1 RomAnia) era maiorul TaI1de,
Contl'1lspli::lMjul rgmln mai desc:oper.l el. de asemenea. 1
a d in Mlnlatarul de RAzboi austrlac. eu controlul fronti-
ereIoi $1 IIfaoerilor de slat Internationale. a .. In ,ulii ........ Ielul d.
spiOni'] austriac:. Avea ea pe generalul de brigadA Han, Wltas,
care coIabonl dlred eu Wallller NiGOIai. Ambele Slgur.nf' Gln.rala,
din Banln ,1 Vlan" lucrau Impreuna ,1 a. pun u acord
ntelproc, prin Intttmediui unor posturi speciale. ,1
siguranlel berllr4U1 Ioel numit doctorul Weiss. avind oorespondent
la Vieml pe Piaei<. civili ,al brlgazilor de
<XliJj)GrliHJ organizat CU ee; miltarl, care erau din r3ndul
de rezetvi, fiind 5Ub aeoperimintul de \'QIajnri sau
Junqionari al _ rit.,... comerciale.
Gr\IPI' ofl".lvi Wlodu$li de coIoneU Eugen se
0Q4)<I cu $Upia.Bgilerea '''a,a\iIoI" militari, a amb"=r" tuturor
milliunilor IbAlne. El miii c:cIabora direct cu 1I . liI . cW! SIgu-
GeoIIraIi a A!A!rieI - condusA de PaIadI IIUIplii Sa=!a
cifnAui. avind CII fel' pe coIoneiul8endiner.
Componefi\O celor doui grup..; erau oflferi germani ti austrlacl, ee
erau cornand!I\l de eltre grwwaIuI Haos Witaa. O tui 'sll C. M Intrunea
de doui ori pe lutii iJUpr8veghea. din punct de vedere
activitalN lIr\lpurilor. Coordonarea era asigurata de coiorIelul
NieoIal . Comllia aUltriad dl colabora ... eu cu IIlmlani
era formata din 24 de mlmbrl , majoritatea oIileri auperloi"i, de
In !eMita de I"l'izbol, In In dis-
locarea trupelOr. .
Ac!wlli de spionaj se fok sea de fottI ofItII1 suPlrlorf
din armata germaNI fi austro-ungata, c;lrora M se atribuisenl acum
func!ii In institui_ diverse. soek e ::onomk:e ti culturale fi eate, .ub
aoeasta masei. practicAu spionajul
Splonll- Investitori slnlteglci
ApoI. numerOllH lucurull comerdal1 ,1 1nck.111t1a11 ,lin Ro-
minia. Aglnlll pillHU d cutrlll ... "'ltll'tQ"'"11 diYerse
ZDnI din "'" ,1 culeagA pe care le rransmiluu apOi la
Be!1in .. VoetIII. Efectund Ieg"turi de afaceri OJ aogrosIftii romAnI, 81
eoIuc.o li priINrOI." inlFiltaraa Inlreprinderllor Industriale oomer-
".


I
!
claie pentru. le modul de ,1 .ecretelll, .Jun.
IIII"d tl1lptlll d cuno .. ci In .... murl Intregi economice.
Era urmArit' starea de $pi1I II iXlPJIa!iel. parti-
delor , 1 II 'JieIii smpatile antipatiile fIII' de Germania ,1
creanta de legAturi noi de pfiBtenia.
A lrwAPU\$i "8CCfde spioI LJjuIui miitar propriu-zia. A fost
(;I(!a!i 1) uel' Orientului, COffIClUs! dintr-un grup cenlral de 5 per.
soane. Ioft oIi\ellsuper!oti, dnct da Walthet HiooIai. Aceste
cadre coIabotau strtns cu grupul din VI8II8. oomarIdlll de generalul
Han. Wital.
Splon.jul eu earactw militar 81'8 asigullJl In tot de ofl-
Ilfii l'Narvl,II, eullOSClUori ai istoriei ge<:yllfl8l statelor vizate, din
vremea OQ,Ipa\ieI din timpul primului n)zboi moc'ldial.
la Bucur-.ti.e trldeazi, Londra ,.mnel.azi, ..
\.a Inceputul anului 1927 II avui loc un eveniment
care /1 zguduit lumea serviciilor infomlatiWl din !afli noastr.l 1,
Mal precis, la 2S Serviciul secret de informalll ,1 Marelui Stel-
Major .1 Armatei RomAne II primit, pr(n , Sec\ia de II Marii
Bri\lilnii ia noti lriml" H Centl1ll. din
Londra 8 tntellgence "$8rViCIuI nostru .secret.. IJIHI
"fat ci. fn Juna marlie 8.C.. S(JMciuI sptrtl de al !4t1tu1u1
'1.'leMl." din Vien.I. cu raportul fir. 8.1. 68, ",..,.., un docutrHlllt
compIet .. 1JP" 0rdIt181 de wWe. Armat.l . pw!Itu CBf8
doc:U',-.nt s-au pUIfif 25.000. ,;NnQl.
Vi tUP'm si f_ ca aceasl" U patVin6 s.Mcitdui
"QO#IIII.',1InIui SIaf cu
f) CI .xp8ffi rnIIiwi III MareluI Stai MIIjor al slatulul In
l.mlI e;cpeot1z_I!Icute. l/U stuns IB UliiWzia ci resI;
2) CI COf'III.HlIC8ru oosfn.t de InfomlllJi ( ... ) ,st, absolut
serloll84 fi de udu, orice .
lnrormalla de mal sus semntilura ivi Mihail Moruzov
Serviciului Secret Roman.
unei asemenea Informa!1 a atru dupl ,Ina,
cym lIf8 de atertarea Serviciulul ecret de InformalN,
a II .. a Marelui Stat.Major ti p8f5OiIr.eIe responsabile din
Generalii a Statului CXOI'Jdooere. superiI)an\ a armata! romArIe, Orepl
1,I/TIIIIIl!,III 141unle 1928, MaTelui Stat-Major, genenlul Samso,
noYlcl', .. pe unul raport 'Dln surd de
Incnodere .M .wmnaJHlA cA la lo.fat&Ie Stal
Ma
"" tii SUtuIuI ''''ados 8S'
i
sa pItJntj dII mobiIizanJ al slatului
UIlN .. .. U-I originar.
I
A. dl.pirut ... Planul de moblll:r:are al Romaniei II
Strlet .eere!... n debara 11
'"
"
Domei. In
pe care Ia
I-lIr fl spus
,
1
I
lnlru Ilmp, generalul !. Fiofescu efeetueau o c4l1Qr\e In
In acestuia, n'Un/strul Mircescu Intreab.l acesA la t. FIoteSCIJ,
dacA.-a gAsit docu"'*l'ltulln caUZl'i e prlmM un r;bpun!J negativ
o.-... .u Flonuc" nMrw Irh Iimp din $i rrWlistrul Mii"CIl!Cl\
dedeoil et l-a -""esat In scris Ordinul .. onfldt>nll., nr. 36 din 20
ianuarie 1i21', pm ave I ,"", . ' ad por1-s doamentuI, G,r.aIuIl _
FIonI'O! l'l1sptn:le evalN t;A c;I nu IiM ..ees-t achi
et , v. mei citit . Nu vrut s-t facj 1anM. nIdIjduind el &e V. fllsi
rMkit pe undeva.
Pe III ;,..nIt8Iea Ulii iunie 1927. lJiiii eoiiok.ol L MilO "O' e:sae KhImb;tt
de la .. mlnl.terului asupra pierderii documentului s-a-
tAcere. Ab!a dupa ce a mai trOO..ol un ono In luni. 1U8. noul
mlnl.t", de IUzool, g.neriilul Paul Anghal" cu. n Infoml8iiu pe
Mire eu et doc:umantul ar fi cUut In miinii. un.' put." tlr'ln .
Haosului National
cerut ,i In
IW $!
rapOl1ul IV. 628
In l_a pe
cero:etari.
Generalului MIte.1ICU I.-au comunicat ulTlllt .... la:
- sa faca ..movet et a fOl inul actul iii Van DomeI;
,

- t;A a lIeeSi tllllte documente seavIe_
Drept urmare. Ia 240lunle 1929, gerolf3Iut Lwdc <'il: "'il I S(:oo a rost
iwitalla Consitiul StJpeoiew al Armatei. unDe 1 .... pUI In vad ... sA
d.mlilonu . tlt I I etl ,1 g.n.ralull. FIo ..... u. eirul. I-au fo.t
Imputat. u"""o ... I. '.Pl.: .
_ Irdk:8rea OI"dinetor trimiterea la Valra Don* a pianului de
mobilizare;
_ plenul II rost lrimfll printr-un fAr' opl . fArA a n fost
,Impachetal fAr' chilan,'; do .. um.nlul nu .. cl.-
m. urgln,l;
_ la IMpoie ... eutlerulu/ (cipltan HirjeSCIJ. de 18 o de
nu I se cere /'IIcl o prMnd soarta documentului:
, cnd _ Intott mln'-trul din <:onc:ediu, geroenolul Florescu nu '-3
CBrUI socot"" despre
_ cind get'III ...... 1. Fiorescu CI fost K1CrebaI de ministru 3 rispuns
.,.",
cind 3 predallldele 1. '" 3 3 -.uuI du. genet8lullvanovici. nu l-a
lpus I'limk; de doeumenI: nici nu .... infonnat Qi .-ar gAsi ta minislru;
_ e pl l [;It In 3 se inlefesa de doo::umentuI dispArut,
miniallul. Intrebat In lipsa lui de a<;asA;
_ Q.I priIe1ul cercetArilor. Iii g .... ralul '- FloreKU .... u d .. coperlt
dlv ..... docum.nte earto::tltr .ec;ret. "ti .. " .
'"

Coruptia inalt! in Romlnla Mare
In sarclllll generalului 1. florescu S-IIU mal pus , 1 elte .cuza. dintre
Cllre o merJ\iuM ap.arte o are temporizarea unui contract de achiziIio-
l\8IlI de lIflfla ,1 rnuni(ii. De" .. stabilise cumpj,.,u . ..... Ior de III
o firmi din b ila, In v_ ce ministrul .. .n. 1. VRra DomeI, In
conc.d1u, gen"'",! Flomcu il intervenit 1. Minl,leruI de
pentru amt n ..... fapl ca.- ;..a reu, IL Nu ..... inlormat
il fiorul despre a fost de dcIuA ori la VaInI Du .. oei
nici cind titI.Ur\II s-a Inapoi. din ooneedlu. UilWstrul
II luat cullOftln\A despre fapta generalului 1. Floreacu abia la CMslIl.II
de Mini,trt.
In al doilea tAnd, cu prllejur avandrU In grad unor 11'-
naralul Flu"'c", adlug.t, pe nlUi HmnatJ da el, ... mlnl.tru, un
numi r da 104 loeotanant-colon." da cabinet .1
sesizat pe aceste Imediat falsul II fost stopat, Intrei:lal da ministru
pent" .. CII II aceasta, generalul Florelcu II rAspuns simplu: "Am
, " '
.. .
ca o coosecin'" II gravelor abateri semnalata mal au" ministrul a
cerul 1medIatlr>deprlarea generaluloi 1. f !orescu din functia de SBere-
",-",.
_asemenea, I _ cerut ti genetlllului L. Mic II cu ", .. ' prezinta
Mini strul P( all.atulul
sa examlnm acum 3'SpeCteIe mal CI.IflOSQIte ale .facefii dis-
parlliei plaJlUlul de al Almalal romAne.
. Cln .,. Ludovic: Mlrcn cu7 Ofi(er de cavalerie, constituia o fi gu-
ri proemlMnt.l protlpendadel cosmopolit. ce tn Jurul
JHllatulu' rege" sa profesionalA. etI $1 eapadlates sa
Ofg3rliz8I(J1ici, da comandant militar. ridicau 1'IUI'\'"IetOB5e semne de
InIrubate. 1n ad lit "b, se Jwc:! 'nI de marw b ...... le PIIIat ac:nsllocru
i-stost f8\'CDbil ascenskri sale, orwgand a dia( mrisIru.
In eslilat. d' ministru, Ioa fost prezenta! de !:in teerelarul general
al miniSlen.dol, Ion Fiorescu, plinul d. moblll.uf'8 I l l rml-
'"

,
,

,
,
I
,
,
I
,
,

\
.,i ptc . nut ,12fI , Iocr.Ira 00 oooFnell circII 100 paglnl de
numaro .... nen, grafice ,1 schlla, document ce se b\l(:ura 6e
caracter att1ct .ee"'l.
Doeun'Ientl,l/ toB 1051 trimla ,1 lnmllnilt 1. Vatno Domei, unde se
aiia In eoneeQlU , 1 locuia 1. Ilotal. Acdo. ministrul se afla In comp;1l
nIa un" f,meI eu (> orlg;'" enigmatici. Despre OII fIf1!I Yl)(ba7 Prin
anii "'11-"20 se reIuglase la HoIin, vei'1O'ld din o doamn al
maniere aristoc:!8IiAi, lnso\iIi de cele dout ftioe &le 5aIe. In UfT118 do-
mersu:Ior /6(:1 doamna dJIii .. de. se s ... oi!! ..
..-'!de 18' 's, alt: .Ie hmoase e>.trell1 de 51 ;I! 'wtI.
Un. di n '.ta .... cblltorit eu un CO<'Iaul flll ncaz, Iar eul.1ti 1 ..
cunoscui pe MlruleU, c:om;ondanlul Diviziei 1, disloca'" temporar
In Buc:QvIna, cu Q)msndamen\IJ In
Mircescu, tjn6r de cavalerie cu de june.prim rn
saloanele mot'Idene din o seduce pe tt .... ra Garda, blonda
cu ochi IIba,It1. Legatura dintre cei doi este da notorietate pullllcA.
Ml rcescu pt!me,tl ordinul ca, cu dlvlzlll .a. sA In
Getd-. n sa adapIuzt a ..
fiind Introd ... " da amantul ,1 print ... cadrei, Om .... "1 .up.rlo ....
din M ...... $1-':oM_Jo, ,1 Armatai, printr. politici ,1 v,..mll
II In une" cercurlaPf'Opi.w p;>l4Ilulul .
MobIHutJ, amanta generalului a trecut ...
Gerda .. -oenta unei pularl alrima. Ea l1fOI'd din plin de alibi-
00_ ;:!enJlui supeiUli romAn. cui ..,and inI01'1llali pe QiII1I la lrans-
a SUpllfOU sai.
cand Mlr" .... u a pIeut, H Gerda, In ""nr;edlu .. Vatra
Domei fii cerul li .lOOieze planul de mobilizare. spioar\II '-R hoIAt!
sa 1reaC6 .. La doui zile dupA _ne le Va.,. ClotT*. avind o
migreni. mitlisln,ll a singur sa far;! o plimbere. CAnd $-' lnapoiaL
a cAuta! doeumentul pentru a continua studiatea lui. Dar do .. uman!ul
dllpAru .. fArA urm . odali .. u el, disp;\ru,. ,1 G.rda.
Mlnii trui nu a .. mn.'31 niminui dllp3rllia doCum.ntului, S-a
rezumat ai cAutarea amantel, Intreplindlll'8 eare f()$! Tncre-
.. doi aganli de otgall8lor locala. Nu a
suf\aT nici un cuvint despre document. .,1 Incep Imedial inves-
ci Gerda lre"u In a .. _,1 zi, "u un auto-
n>ObiI,.... de nord a Rominlel, de wmnatuI tI.I1u,
_ului franr;ez, avind PII,aport ti da ",Ire nec: .... re.
Din taJllale" lipsA de ministn.ol MOoC65a1 nu a adus la
c:uno;lin( Imprajun\ria privitor la disparitia doctJmaI'IIulul. el c:l1rla1
.... lrunr;e vina pe 'IUI " d \ergiversez8 .... .a.s.raa ellI08riI.
In presa de pasle hotare a unor eJ<1rase din do<:umentul In
C8ud _ fapl eare demonstra ci planul" mobiilura a armatei
romAna .a afla In po .. ,i. unui servk:lu de Iplonaj l iriin - 'u
detllmllnat alertarea organelor" contrainformalive ala Armatei, respectiv
a II oondu.' pe a!uncl de colonelul Glatz.
'"
mai trile,U r"
""
o manevrau din
N . ... It., De oriQIne 1ud_ld .
,
110
la constatarea copia doeu-
. Biroului rnobiIZare din
fi
-'Oea ziarele In
, .,
,
I
I

I
!
I
!
diJ'l 17 martie :1923, Btigada 4 de poIi!je menjioneam: fn I1rma {m-
af8CIuata /a Rostovskl Dimitrie fJruhatov, dcmIcHiat In sir,
, Izvor nr, 12 bis la prietenl1l sflu dr, Bogo, domici/iatla Hotal Regal,
camero 62, S_II un nport a$up11l din
Bulgari., din 15 f9tJru.arie 1923, pracum t118I multa scrisori noii/fi
scrisa In limba rusfl fraflC9zfl, care sunt In curs da !radueare',
. organelor de au eonc::tlis Brutlatov lucra
pentru serviciul da italian, Iar dr. Bogo pentru lnla1l igenca
Service.
La un moment dat s-a simulat eKislen\8 Unof nereguli bAne;tlln
mllnuirea fondurilor secrete ce aparjineau kJl InteUigence Service
Brutlatov a fOlt destituit, fiind inlocuit de dr. Bogo. Cum se explicii
BrutlaloY a plieten cu dr. Bogo cu agenti ai InteUigence
ServLc87 Soa presupus, la vremea oomkerea lui avea ca
scop mascarea unor alle misiuni mal delicate ca l-au fost lncrediJ'l\ate,
Pentru faptul a fost, timp de peste 5 ani, reprelill1lantul unul cotidian
britanic. I se lui Bruhalov britanicA. Contrasplonajul
roman Bruhatov dll punea de venituri apreclablle,
parta provenind de la ziarele pentru care lucra parte avllnd o origine
'
Caror II avea un secretar ... splon
Trecea drept un om extrem de cu" , 1 rafinat, la curent cu
tura din europene, benefICiind din plin de faptul vor-
bea mal muRe limlll de
fiind Inclinatia naturala pentru II In
scurt timp destul de bine limba roninA. EiPIoatllnd la maximum far-'
mecul personal. Bl1.Itllltov le introduce In cercurile Inll"e ilIe 91111-
g .... 'I.; ruse din Bucuretll , i alll protipend.ldel . Este semnala! In
anturajul principesei fosta doamnA de onoare a
tesei Rusiei, In casa lui Kabocev, fost procuror general al Rusiei, la con-
tele Tolstoi, colonelul DoI\s Dar frecventeazi ,1 cercurile
inlltle! aoelatijl pmtre care se plincipela general
Cantacuzino. Lahavari, doamna de onoare a reginei Maria, de pa.
"!de, ofileri supelior1 oameni de afaceri .
BruhaloY este de asemenea semnalat In lumea mondenA, plintre
intlmele 1111 numarandu-se artista Mana Snejina de la Opera RomaNi,
artista de varieteu Perez d'Acosta frumoasa Gerda.
Bl1.Itllllov o;ulegaa, n mod eW:!enl. Informajlile din cen::urile .-Ie
ma] lIutoriute. sursele de
In perioada 1934-1935, organele contrainforrnati'le n suprave-
Indeaproape, existr.d cu privire la el suspiciuni cA lucrem
pentru servicii secrete ale Unof Mari Puteri, printre care Angl;a.
In anU 1934, BI\I!laIO:oI II Infllnr "B.anca de agriculturi " export",
CU sediul In str. Academiei nr ,ce servea drept acoperire pentru
activitatea sa In timp de doi ani schimba de trei ori domiciliul
Intreline o cu inclusiv
",

moara In alU 1938, Intr-oo l8I'IlI\otkI dWI
, 1 astfm NIl cariera spionului implicat In sustnlgerea planului de
I Amlatal romAne de la InsulJi minislful de fUdXII.
Mihail Moruzov - Romll nla' Mari I
I $ ltem dirijat d.
,llnlitu.-....,
eIfllinul
I calea spre
secret In
I In .ttfnst legaturA cu jocul
.. SefvaJkIi Seu et Roman. Morunw
de sub diferite ipostaze. uneotl eooIra-

,
I
!
i
dictooW, In timp n .. lln"lli sp'" .. Jocului
dubiu. AoI!Iasti probablll'lllturalti, de I In diferite
combinal!' t.ubIiIe Oi de numeroase intrigi constituie, dacA nu
cauu cel unul dio motivele care ... u determinat pe
MihaW MoruzcN IA fie, pe de o parte, un s lujltO( e1evotlt .. I owgale
lebllul Carol al ll-lea iar pe de albi pwle ,.,1 uume. cu de la
sine pulete. rolul ele .... s upnveghn Indeaproape pe 1'tI9". Peolrv
ce '" asumase &CIII al doilea ro/? Cine 1-0 ceruse? Iad o Intrebare
care nu p.a gbIt rispuns nici astAzI ...
Nu este 8l<eluI: ca regele Carol d.' se.m. de eomportaraa
lui Mon/mv. dat se pere ci cceptat, neavind ce '" ascondi de
00 sa se ferea$C6, oonsidenllnd ci astfel fi VII fi eslgurali propria-i
securitllte.
Prieten. reginei Marii - trlpli .genUi
In RomAnia el'lllor dintre cele douA l ehlmblrlle guver-
nelor .. s uccedau cu o repeziciune de vArleJ. Ordt ,_,r fi
lUI" ture ci org.ane de genul S.S.I.-ului sunt In afatll poiItk:N ,1 iotere-
selor de da", activitaleiillor se realiza printr-o politici de e .. hll ibris
tI .. De aceea. Incepe d capelf! un contUor din ce In ce".1 pronuntat
IIC!Mtatee Informlltl'ij " In rltndul partdalor poIilioe " In c:ercuriItI
Pelatului. ActiVitate ..... dazvoIlat Vi ...... , "d"., ,1 spiritul de
""e.eOCfe <;8IlICleristic lui Morurov. EI avea IA amoasd aefi.
Yllatea partidelor politice burgheze " c:hiar a Ca$<!l
Regale, In frunte eu '&felii , pentru .... 1 aptira proprt.-I de
a'lIIMualele lUI"j)ri%e ce $fi pu\e8U M.
Mih.il Moruzov ltl direc;t de la P.'at, prin
m ..... '.lul p.latulul ,i prin C.l'lIge., cal1l supr1lveghel!
direct flgurtirod In statele Serviciului s.cret sub numele
da Doamna A, Caragea nu 8flI o novice, fiiJld o veche agenti
Sardce ,1 a BlrouM 2 ""nea. O: lCoperibJo de oameni
lui MoM::ov, e fost IlIsali sa lucreze mai depa1e In sc:hImbui coI!Ibcriri
cu SeMciuI secret roman. Prieten.li cu regina Mart., pt!n18U C3t'agea a
facilitat ca teful 5ervk:iulul secret Intre In aeestela.
lupti turci' Intre perlidele poIrtice II c:ondut r. lCindarea
mticlnaree lor\oJ Carol al II-te .. , pm orgenizaliile fas-
ciste pe cal1l le-a protejat Impotriva fof!eIor demoaatice, ..
griblt dlzolvlfe. partidei ..... Un rol Important I .. u " InfO(_
malflle fumlzate H SMvIduI aaeret cu privire le atJl>.
d"1fIIId dil."tib OfImenl poIilid la situalielnlemt ee In &tinut
dl\erulrH
Patriotismul lui Titulescu t..a deranjat pe Carol II
""en\1/ S,SJ.-ulul erau Indrumap .Ii caute fapta din VIa,1 parti-
cul.r' I politicienilor. amoroasa, eventuale ,i In
I/8neral aspecte de scandal. pe care le fdcseascti ulterior ca piesa
'"
de In adecvate. dupA principiul et nu este n1Iu sA
In cit mBi muRe asemenea daci S8 poate
Insolite" de fotografii, cu C<l f8 la manA pe mlnisterlabilY de
azi ti de mllrle.
f iind .. curent cu 101. ceea ce se la Palatul regal, Moruzoy
n .""""' .... rndul Nu pe c;ei In de lnIereaele sale
II1II S8fvIcIuIui oe-I cor .... "'. &capada r.geful cu fiti,.. Lup ilai In
tiri .. fOilI IUpnlvegheati ,trld Inde.proape MOfU-
ZO'I. CIn .. lao.nnl.ru OIIB mai mialo sau II 0 "",." ,
O lupti lurd'. nulloe ntr. regele C,roI ,llIoIH.I amlnentul
polltk;lan romll n Nicol .. Titulescu. V,zjQnar animal de do&gO$te
de patrie, TlIulelD.l mWitat pMllr\J OOI'l$I)IidNltIl relatiilor \irIi noa,tre,
pe plan prornovnd 1) poIilic::a IIJdem care I ili nu eontra-
YlnA intereselor nationale. Credincios crezuful "U politic:, Nicolae
Tltulncu nu .... mt sA TmpotrlV8 dUlmanllor I'nl
no .. t ... Astfel, la diplomatului romAn eu OSI
din din Elvetia, Alfred Hattar-spion Inchi. pentru spionaj
Impotriva RomAniei In favoarea Puterilor Centrele ,1 Frifill
Hoh_nloha, vlrul luI enol al lIle8. AtlaP sub obhklulraa regelui.
acesta II Inceput si" pe Titulescu, dAndu-1 o.dln lui
MONZOV 1i ... 1 punl oam.nN pe urmei. polltlc t.nulul .omi n. Sub
pretulul 'peVl' doeumenIl'Ior ce--I lnso!eau atAI In \lIr!, dar mai aJ
searm1 In str4im1tal8. SefYiciuI seoel n supraveghea In per!TIIII"oIIfl,
echipa fiind c:ondud de Nild Cu roale procestele sale,
Moruzoy nu a tenun\at !e supra. agtlere. Mal muft, nefind de aeon:t aJ
ini(IatIveIe diplomatului, Morw:ov " va numln pflnu. cal CII,. IU
contJ1bult II InlilU...,..1 lui Nk:oIM TltulHcu din vtlt- politicii I
Prii, ao urmare I intrigilor )esule aJ grijA mai ales a Inlormatiilor YOit
denaturata pe cara le furT'ha, suveranului, cat ti guvemulul.
Corul!1la - mal tare ca Serviciul .ecret I
Dup! 1920, Slrvlclul "C,.t roman condUI dl Mihlll
bine apr.clat din prim" con"'g'''I'1 mondllii Iar acesta sa
bl,lCUf3 de .tlma aprecierea multora dintre ooegl fi tefl, Nu asta
Ind mi i PUlln .dav'rat cII!,1 In timp, mv'odla ,1 du,-
altora, CII,. arsu sA Intraprind! orice pentrv a1 da jos.
Uneltirile Impo!riYa sa nu au Intrz\ilt maoile$ta a(aclul ,,1, n
1920, Con. tantl n Argetolanu, mi niltnll a InternI, nici un
mot'" aparent, printr-un ordin I revod din
In anul este deferil Impreullt aJ .lti ce It-
gurau pe adi .. ul de revocate, rind acuul de coll bora,. cu lnaml
cui, fnlu61 ,1 coruptll. Dar este I-Ccn complet din clud prin ordo-
",n\ll dellnitiva de naurmArire 01". 4611921, stat i(: du-se cA n(r 0fl'I vor
00 decAI de cllomnli.
M01'\Izov nu .. ta "pul In d"pWrI fi , ca atare. car. lui Arg'lo-
Ilnu si .. fl cJ o I nchl ti. Aceasta, care de fapt \reOI.IfI f6cu1i Ina-
inte de rltYOCllrea di n se Incheie aJ conllala,.1 Moruzov il
".

,

,
,
I
I
I
I

fosl e.tomnl.t fi. ca urmare, secretarul g8nellli Mlnilt&nJlui de In
teme, t.411r1nc:u. II PUI urmItoarea rezolutie: "S8 fn
;1 apoJ,. v. a.I.la MiflistfJf1Jl du R' rbcI. OOiIform cererii repe/ate II
aooIuI MinJste".
Totu". Moruzoy n ... IO ,.pus In drepturi . In 1923. pe cand era
mlnl&ttu de Interne Viiloiar>U. se ef ...... -azj ... nout 8dmi-
nislrB1lY4 , 1 .. eon.lIIUi din nou n .... 1noYiIIa lui MO<\Q:ov. mb-
n3ndu-se repunerea In drepluri II acestuia. lucnriI par de <IomeniUI
absurdului: doi recunosc " j ' Jpoo tepU"leJfell In
drepIutI, la care se ad"'.IQA " ... lloIatare In
sens. dar Moruzoy mai departe pe dlnaf anl ,
dreplUl'ile.
Intelegind ci afa nu-tJ va face dreptate, MonJlOY la ...
stratagemi , 1, In 1925, f,c. ca primirla dIn Conel.nl' 151-1 angll-
Jaze c. In. pactor comunal, delal,ndU-l prin adresa "r. 3.30711925
la Maral, SI" MaJor.' Annat,ai . ra ... cale , peeifd mani-
8t'81 sale da II 9Cllona. de II nu se pIII"i OO ,fl..a el"" $COpul pr0-
pus. DecI, n regulm din nou lJ'\ seNiciuI da spionaj , 1 conltosp;onaj .
Moruzoy i,i dorea un tel pe miauri
PfIfioada postbIHcj .. caracterizat pm numeroIIM de
ordro otg8niUlOrie. In anul 1919, In cadrullkoulul 2 de pe lingi Ma-
rele Stat-Major II fost SelVkluf Sec:nt al Armat.1, 'liCednll
In mcclusMlale cu pe<$On3l militar. care II fi dupl l !M4. PAnt
In anul 19204 adivitatea de de acesl MMciu _limbI la pIOo-
b' emele $eMcIuI &eQ'eI $sa buc:utal de almpetla ,1 !le $pIis
Jlnul loturilor cor-.cIut:Atoare ale Insuol reoglle FItfCinand se inte-
resa !le actMtatel de aonta, dar lQ.ulUlttla nu au foat
pa mi.ura . ,tapt.lrilor, Prindpala Clklzii o constituia lip .. unor
cadre da apKII III!.w. Un reviriment In ac:tMtatee Sorvlc:iului secret
romAn H PIOdue Inc:epand din anol l 925. cand acesta a fost reorga,
pe bau noi. Iar In fruntea sa a fost MihaH MOfUZD'eI.
In 8nH 1924 ,1'1925 a,. Insistat la conducerea statuluI In
cu necesltat .. unul serviciu special de Informaln cMt. dupA
modelul celui f/llnc:ez, In 1925 a luat na,tare ServicIul Sptldal de
Informa,lI. S,S.I. ca organ aUlliliar al M.r.luIStat .... Jor.
C8n1.ndusl-se plrerea pr(lpUnereCI In PIMn\8 directorului acestui
nou organ, M.rele S\at-Major un AllIIf'III de\.aliat de pre-
ZMIare a lui Moruzav, pmue aii. 'OI. McJowooo
este un lI* ' ",t f8WfIO.SCt/t in de pe
doYedit-o rn fiind deco.-at cu tHtIInul_Coroan. Ro..
mMJeI" JHtJtrIt modul cum fs8 1ndepIinit greul $fU uMciu III
ooda m6i lIIe.s.s-a distim fii ziua de 171anwrie 19f1 Slf#,
vMld vial dai oIi/erl $4IpfIriOri rombni fntncez",
Raportut concIuzIona ca Mihail Moruzo ... a adu. cela mal mari
Hl'VIc:11 o,Urtl . Il! In timp de pace, cat pe t imp de r4zho1. Pentru a
SolI SCOlIle In evidenTA meritele sale se m.l menriona UI. In ciuda
'"
faptuM cA 11'1 Romania IMJ fullC\lonau speciale pentru pregatirea
de 1n/oml8\U. muncind cu abnegaTie II 8."" tonneze
cadre cu un IoaH nivel de teoretlci;i practici .
1" Inchelenl, rJlPOl'lui pleda C<'i era persoana ce. mal Indleilti
pentru ocupa de CQnduoefll a acestui aervlckl.
CII _8. MorUZDY esla , i devine teful S.S.L.utul, ca
organ aWIiar.' MareklI Stet MBjor.
Dar Moruzoy I\U se cu luteIa UanIIuI SIa! Major lJI
dom o .Itbordon ..... Ia c.I mat fnapt nlv", Consiliului
de Mlnltlrl . V. tjunge cAI ocolite atIngt ac::qM: mai 11'11*. In
1934 lrKe dirI punct de \ F 1ere admfllstl'allv In suboodir It Slcoela-
riatului-Ganetlil al Ministerului de RAz004 fi. In 1941.1, In lUbotdin6a
directi. COI'Itiliului de
Scrisul r.1m11ne ,1. .. 8 periculos
Dupa !n'""larea S.S.I. .-au efectuat unele redistnbulrt de compe-
tenTa, astfel ca. din 1928, Gen81'111i 8 Statului nu mal
duri,.,.", munci in strllnltalt. I\CelIIIa r8'0'8n1nd
exclu$N S.S.I., lIr In materie de infoo'lLslW mWitare. 8ecI1e1 a II-a il
Marelui Stat Major.
RezukA, ded. cA S.S.I.-uI era organizat pe dout mari oompatll-
mente: inlonNlil In .ta ... Romlniei {deci. 8CIiVIuIta puri de
spiornojJ ,1 QQl'Jbac&'11f88 semeillor du spiooaj SCrtW'oe (deci. contra-
spionaj). Cu aceste competente, '<'il pall4 la desfoinlaAla sa ce
a 5tJI\Oenit, dupA cun...,.,.. In anul 1950.
De la Infiin\Me fi pana In roamn.a anoIui 1940. al/l18 Yf8m8 cAt a
fost oondus de Uoruzov, SerYidtJ Special de hll'o""afi a fost
In toate ",.,imantele ce aveau cu un gen de
eo::tivitata. Intra oale rizh'caie mondiale. lal1l a IT\iUkri la
OOme<Oasa schimbAri de I1\Jvetrle eveflimente politice. OricIt &-81
spus ,! dofil ca S.S.! . ..,! sa fie apolitic, acllvltlt !ul .Incepul si
Implice pe plan politie ,! In cercurfle PalatuluI.
Activitatea aceasta 5-a dazvoltat muH fi din f! sp!ritul de
prevedere caraeteri.tie4llu! Moruzov. Trebu!a si fl. !I eurenl eu 101
ce s. un .. pentru 111 apoira proprfa-4 peBOIni. AIIen!ll .i! erau
.A rtseoleascA persona!ll a pOIilicienb", pentru ea do
o JoIosead ulterior ca pies.;! de In extreme. Cu Palatul
se eomporta Intr-un mod eu IOIUI $peCiBI . In niei un eu, nu trimIt ..
1.1 pal.1l "ri .. AU sub semnituri. chiar dacii ! ..... fi
prelins _"ti. Avea posibilibliP sufio::ienle de a se esd"IIva. Nutrea o
exageratA 'Bli de hl.rtilla scM. ,1 mal a .... de
,1 iMfnnituri. Pufwa I"mt.l\i sau 1&1."18 rauma! cind era
neo::e._, dar BcnslB se Tntampla 108rte ..... Un fapt (:(II1um-
nal Wr-un documenl pulea dueni (!aei conjunctunI
(Ieve.nea alia decit (:N In cal" fusese ed&t>oral Acel """meni putea
de.-eni o arm Impotr!lla sa, !ar el se ferea de asemenea arme.
'"
,
,
,
I
I
Jandannlf .1 'FUOnaJulul
M

Capitolul VIII

SINGURI CONTRA LUPILOR
MereU II -lui Hitler
Tncllnalnte "- 1D33. 8IlI.II'1!i.1i la po d li a hlllailih ....... GermanII!
dnfttuta o InaIYMl1l elandulinl dar. dII aoaI an. didali'(ltie
ge<m_ au Ince\aI de a mai lace un secrel in aceastA direclie,
rnd ca nu se mallimt legale de clauzele m'i\are ale tratatelor de la
V_Ies, I,..a 14 fila 19 octombrie 1933. Hitler. cleel.raI. u G 1",,,,,,iII
ptri .. ,,, ctaI1nltlv dlZillrmirii ,1 Liga
Germaola nu roegiija rIlzboiul seCrel, spiorlajul . Ird dill anul lIJ29,
1.In organism al creal anume pt'Iolru sta-
bilirea prtroclpillor fundamentale privirld ,,'Icllooa,.a
vlltor1IOf Iplonl. care. 10 fioal, ya ajul'!jlll alr9gllln orbita sa peste
150.000 da persoana. Pentru a iI'ldlK:e 10 arOlrll pe observatorii
Itrlllnl, II-a atribuit titulatura. aparepl de fnsemNitate, de "laba-
fiilor Acest laborator nou era dedU o mici parte compo-
oondi a germao, care In 1936 ,,1 infiltra .. daJa
ula In uneia din zona" Importante ala globului, cat "- al
doil .. riUIol mondial. cu \oale trage< n: sale.
ti se oonsoIidsaz;) ceea ce va c6p6III mal tAfziu denumirea
de o .utIi.tIci seued, Ne aaam Tro fala lAII Ulii. cu kJIuI J
noi de diplomatie cea a indus trial . Ac:$aSta nou era. In fond. t
oimic: e/toeYa de<:1t c.1nlcul spionaj economic. Q.I toale
$ilie de splol'laJ ,Ul nlilic. tehnologic: ,1 Industrial. de data /OOeaSIa I
dus priro mijloacele spac:lf1C8 dlplomapei . SpIooe,iullOlal ya
yalul silln numeroase alll globului, 1nduslv Rom;lnla.
Fa.cismul ,1 occidental
Lui Hltlar, Marlla Puteri occidentali i.JIu IngAduit, Cl.I o
fi greu de Inleles asta.zi. andaru tuturor p,.vadlrllor
Conferlnll! da Pac. da la Paria. Faptul ca Germlll'lie a putut trece,
sa serioase. cu de 1933, la o
lroarmare In eea mai mare ciandeslinltale. trlbuie prMt ca o
prima eonflrmare acordata s istemului politic din partea Marb
Puteri '" 'lt1entalll.
Dupa am se Iflie. In ianuarie 1933, G :II Elail" a ...xupal: r.giunea
franceu Sur. cu ..... limantul tlcit al premllNlul francez Layal.
car.. ca ,1 primUlofTOl nlatru britanIc Saldwin. fkaa jocul lui Hitler.
DouA luni mai tArziU. Carmania decreta. lagal privfrld Introduce,.a
slrvfc:lulul militar obligatoriu. OArld de Anglia
'1 KIirt Rei ... $p/oI1fi<i1tola/, Editura MAl, 19$0. p. 18.
'"
I
I
,
va PIlr8fa. Ia 18 Iulie an. ;II;:ordul ... val anglo-garman. care
permOtea Germaniei retaca flota naval!!. In vreme ce .vla,i ... i o
depA,II' d. mult, ca numir fl lo:Ui de atac, pe c britanici .
Ca O conduzie a evenimentelor petrecute putem l pune ca putMllI
occldent .... nu arau dlspu ,1 nici .. ang.j4Iz.lntr-o
contrvntaor. mililadi cu emil."'" maniJe$IInd o largA prwh,uifr
spvCOn r , -ISIII, i1"'gaoo:l CII mai _
lui Hilier nu ... mai rrnas a' "18-"" ! si
modul 0lIl mal -u;os PfI! IIIU at " sa. asIfeIlrdt. In martia 1938.
a lacut primul pas: __ Ausbioti. De acum. se dsuJ'lsse poaI'Ia
spra sud eskll PriWIB cIio , + ruIuI se Indreptau cIsja spre
toaN_ vlctlmi: C!IhoslDvact . EI rtsp nil at'I ...... Ven1e",
In apriil.'938, Romlnla .. .T,i ,tia viitorul
AngU. ,1 Franja .cceptA firi nici c m.1 mici ImpOtriviri
ucrfflc.ral C. hoelov.cl.l, all.tul lor, semnAm! la 29 septembrie
1938 actul dazmernbn\rW, alaturi de ,1 In martie anul
urmtor. a anexat ,1 restul Cehoslovaciei .
In conIinu_, va fi rAndui Poloniei. C."".nl.' ... up ....
Polonl.I .. , . con.lda .... ti c. fiind n!lCH.rt penl!'l.! ca Garmania d
poata fi cu cArbune produse ...,k:lI*. Urmead Ungaria
,1 Romania, care sunt consider.Ite ea facand !HIne din vital
Indl. penublt .1 Garmanlli.
O pn:tlema asemanalOare se va pune ,1 .. CUIIt Jugoat .... laI . In
t940" 1941, Germania va regla $OC(l!l!IiIft CU iar cAnd aoeas-
tii V8 fi invinsii. Ca mania va stabilllssne Angliei.
dobndind ,1 poseslunlie acestela din lumea lntrsagi.
RomAnia nu pUls. rAmine de frAm' ntirIlt' cara 1neepu-
serA si dea o nou Europei. Important. pen:on.tltli" .11 vlal"
rom' n"'1 d.\'l acea vreme, dand CSS k.Cdilate" reaism,
s-au manifestat contra tevantlsmulul ,1 .g .... lunll . Printre
aceste . . Ia loc de frunte $-a situat Nlcol Titulescu.
mini,!rv de Exteme al Romliniei. Diplomat de mare ej 8 sesizat
o dipa mal devreme pericolul pe C8re-1 ""prezenta hiilerismui pen!rv
pacea lumII. InIAtur ........ din guvem cu sprlfinullul Moruzov. Ia 29
.uguI! 11138. avea aA pIOV(laCIl o imensa surprIzA In prietene:
RomAnia sa afla Tntr-o silualle extrem de grea. de atitu,
dinea de pe care Mari Puleri ca Anglll ,1 Fran,. o man;'
festau In Ir\ceIcJriIof Roma.nieJ CSS a wchile
\OfI8I8. Romania dackle sa rul.ta, linte polIticA.
diplomatici mlilart. In '1 Jil411 ConITlAui Supram al ArmateI din 111
'"

aprlna 1931. punctul de vedere al Maro!ui SIlII Major.
56 menl;on.:
1n $ifu.r;. poIirjel -etINJlA. mal a185 d"'" alipire. AuslriBI de c'tre
G6tmanie. ".,-koIu/ imi".", .. ,.,. ves' . unde fi cu cJeose..
bite Gwm. nl. _ putea puna Tn siIIJ8/I8 de un "lboI li1
COtldi fa Ioett& grele. fklA un a;wor alic8ce din fM(1H
CIIfV 81' plMtlli Getmania. chiar fi flrf
TOV membrii ConsJiuIui sunt de f1COtTJ cu acest de ......... '
,
Hitler Carol li , un meci arbltrlit de G(!rtng
1.
. Ordiooj a fost

H''''' ;' i;;i '';;;;,, ;;;


Romlnla
I nazl.te.
Dlktatul de II VIena - previzut din Ianuarie 1939 I
In octombrie 11131'1. Atmand Invitase la
de pe Marelui Silit Major. genet1llu1
Florea. In IegAlur! eu ordinul GuvernuluI de a-l fi sintetizate cele mal
importante d. te ,1 de cain! apanIlui 5ectIei a IIa
seMeiuI $eLiel de InlOffl l8!i prtvftor la comporta .... adlHt"sarllcw
Romlnlel In aca'l rnonlel\lft de mare lensIune palid.
date de Armand C!iInesaJ pulekl fi sintetlz.ale "ifei: 7endin/e1e,
,
!
,

I
I
I
I
c/II9C/erul " J}JCpa!lsitmii I1l11'1Mn. fn ,lJ(J.estui
PrMru "slIP'" RomIfnifll Tn anul l i39",
Pentru 'ntocmlr .. kJcr.lri erau necesare NICI provenite de la
organismele .pedaw,ate In IICItSle probleme; See;ll 8 II ... fi SeMciuI
Secret. C. f,W'II'Iare, eu fostlransmise ordinele respectivelor orgene de
irlIonnali, GenenWI II responsabiIiIatea Intocmirii
Iucrtrii unui Sliptii .... de care. de PlIIlnl Y08me, fusese
numit al Seaetarlatului General al MlnlsleNlul ApIt6ti
Iu(:rarea trebund sA fII!! redacIaIA sub egida Marelui Stat Major. Timp
de douA luni ti II fost studiat un _ volum de
material1nlorrnativ. in ianuarie 1&39, Iucr8IH fost tlpirtl.l ti depud
pe mata guvernuluI. ce lucrare. ? E.....wnent$ Interna\!-
onale demonstrau. prin lor, o continuA ,1 fo.", IngrlJorA-
to .... det.rior ..... no .. tte.
ajIxIs la p!.If8n! In centrul Europei, fllldsmo,Jl concentrat
lOaIe efortI.Irila pG(Itru instituirea .ale asupra lumII. Germallia -
i' 9 e l In acast scop, fIU rumal ltaIIa Japonia, d fi pe YI!CInii
Ungllna ,1 CMfI de mult cont"' .... atllblllte, In
cOl1sens al dteptatea dupo!i primul rAzboI mondial, prontJll-
jarO' 118 Pilllllu o genaraIa In bllnefd.l P,tIP'iU. in care
.au a-eat car. sa pe zi ce ee ! 8. 0'8 neilP,l1irat f..... T si
se edtn dale proaspete din ceIo mai c:orroptente surse p
se deducA din enaIza lor ce se oereau fi luaIe ponIr\I il se
epMI c:uoeoi., nallri,ln . Ite de too\e o.RIJ'e;
COrv:*aiII pur.a In mod direct elIP<"l$i\Jnea In mniI gen-
grufic:l O ... iisliluia. in fond. baza luctWi. materializatA
In ooooeeptu! cA. "dup4 pjretw "e" ... n'. Rom'n"-. /ncOmphlt rml,.
ma" a.r' zi. va "apllula .. .... in fa,a unul pul.,.,,/(; arac dat prin
aurprlndel'e d. dire armata mll"hllI". aUI,lnu" .n " .. I1l1ffl1anl.
Rom'nllI, cu boQ.trale sale flISUrw In produsa agricole, petrol fi vilfI,
VII cooslitui " .. mIII bun'. a/gu" fi Im.dill" bul .n aprovizI-
ona'" JpflI continuarea expansiuni! germana 5pre 'sI sau spre sud'''.
AutorN lucrtirll conchidaau "c .. ,m .. i Inlen,lune II
h IIC t an este fIIa/izeze etapa cea mei mai
sigtri. 1IdiclI /*I.ITIIf/unN spre slJd.esl pnn lIPflI a
'1ur!le Oun6riI, amenaja o Ifl ry{! baz' dfJ (:tlnttegid eco-
,,,,,,>ied), ca poot;llrece apoi le ultimii cea mal Dffl" .r. ",
In IIJlpen.lufIN .. asI sucf.esl care da fapt .... URSS.
Vorbe (:onlfll "rm.
AWf1IrAod, In Inal. asupra eKlstentei 'O'l'Siuni hide-
,.,te, aulorii studiului propuneau ca Rominia ati man.vtau pentru
taallu, .. un\tl baraj Tn cale. u.,.nslunK ;II"".n SeJmpuOOll. In
primul rind. (;ti un num', Important de peraOllajll de o mll/ll Supnt-
"Arhivele St.a1u1oi. F.D. voi 1111-926. BibIio*l, "'1:1111, pIIog. 1-926.
'"
,
Armand C;1illl"Hlscu mal credea Tn ... (colonelul} Alias I
l n ' u n . ~
~ ,
,
'"


I
I
I
,
,
I
I
I
I
_ .......
I folosirea. In
t utile
prezent la oIieierea
.....
n Incredinl8Se adesea sarc'nl d,lIclta " complexe pe
care el le tIUsese la Indeplinire cu r8Z1JHate bune. Intrun .. , ln
sa. tr.bituril. d. carte, eJ<3Ctitatea tn
serviciu. a Ulhncii muncii sale. exlgen\a fa\'" de
sine " f'l' ele - In strinsi Ilmblod eu calltll'" unul
funqlonar l uperior al , tatulul romlo: tact diplOmatic,
de Hmbl strtlne. arta (;()I'Wf!r$a\'eL lub'_lara nu ar fi l'Iici un
compromis la aCllst capitol. Etil! de neoool es!a' ci. prin modul
cum a executat aGe<!sta mfsiul>U. rapoartele d<MIdesc In mod aYidenl
sentlm&l1te/e sale patriotice.
PolonIa voia .. .in pal cu du,manU
Moruzov. dcriIsl Bile, pm ac: " om de ..... re gllbllrit profesional ,1
cu o rec:unos<:utI P<ll'S9lcact1ateo. ca.re ar fi reqa lriIor oonsi(Iernte
de noi amice. 11'1 euul ln care am li fost atacati de!irile re'.izIoniste. S-
a pua la PtII"d un plan !HOl stabilit IUlMf'llriUe posibile-. In
capiIaIete dio EuropIlo, In care s-a deflIa'tat It. 001. GtIiIOOgI" F\rsb ' , e' kJa
imedIIIl 0CII'UCt eu ambasadorii !Ari N:sslre &O ldiIa\i In \Ir'ie respediwl,
cu mililari, navali , i aerooautlcl rom'nI. cu biroorilor de
" COf'ItrII lnfOllna\l din Statele Majore rHpee1ive, w unor
servidl Mere" ,1 cu dif8lite car veau poslbllit:l.tea
- sA-i furnlzezelnformalll ori d_1 rJeUl8fe,
La Inceputul lurIiI martie 1939, GhIIorllhe PeIn!iIOJ e sosit In Polonia,
oprindu-se mal IntAl la brov, unde Romtlnia aVI. un consulat general.
Impresiile ce fost de ciini consulul general romtln
de ciiniI!, 001. Steril - ofi\8f oficialII Lvov - priveau
nu runai stadiul InarmArii Ilsufic:iente a armatei pololia , ci oIientarea
politici ministrului potonez de Externe, coIorJllui Btock. Cu Polonia,
Romtnla 1nd'Iot' .... In 1921, la 3 martie, o all.an1l dll'tnlJ/vA
!le cIIIr1I Takl Iot'ue .. Saplslla. Ea NUN dubJltj!le 1nche1et ...
unei mllitate ambele tratata IUMS'" flllfic:.tte In 1922.
RomAnia dorise C3 aceste 1ll\elege.1 d aibt un "efl18
Din partea polonezA ... opus QI tArie. limiltlnd
efedele bilaterale 'nlr-o dihl\4ie. Sj)<e URSS: La Incepu!,
lucrurile , ... au nici o dar treplal la Intelesul
penlru noi al Polonia s-a vAdit ci manlfn t. o anume
'"

,
,lmlNlU. fali da unala lin ","vizionSla, mii al f.,. d' Ung.ria,
cu c .... ali ,lin o comuni , In piui," "1 al'lQll}lll
dioect in practicarea unei p<JiIiei revizlonIste similari Gemlarei. F\blia.
la un momeoI dat 8 ........ a l atraga. RanAniII pe o ISI '1&0' 83 cale
dar lam fl'" uri refuzat. Cara erau PlAn' s' In
a lISta Pet\CI\I QJI"_I'" lICHI ... '1IIebare.
MtlIIi Moruzoy It 'i1+Q1.' de Atanasie MonIlIOY. Nx51' asta! ani de ziIII
la l _ sub o ide"tWe t.b.i, 1ucrl1nd ca cuslodu la rr-qeo.1QcaI da
In genunchi dar ... aroganli
l.ocoIenent-eolool.lul Gheorghe Petrescu 11\1 mllfljea. (Ied, In necu-
IlOSCIJI. Cnd, la INrtla 1939, II sosit In capitala Poloniei. IOc:mIll
avea loc vizita mlnl"", tui romln de Externa, Griljlor. GIIf,ncu. In
urmli doar cu cAtev. Tnchltiase vizita la ministrul d,
Externa ,1 italiei, elano,
de 3 zile, el a depus Imense eforturi de 8 g.jsl un omolog cu
care sa abordeze dbieutala' problemelor de Interes reciproc, dar IArii
SI.ICCeS. A Sili se rewme la culegerea unor InlormalU din surse
indirecte. nu lipsiIa de utilitatII.
0ac!I 8KamlnMr'1 noIle II\sate da Armand ctIineseu, pe care
min .. trul Poloniei l' BUCuretli R primise al o reITIuellollll "..ml-
e," " ad,... ofll_lIor rom'nI , ar n lIebuit si se la o IlS&-
Il'*- prlmH. DetI nu , avut acces la normali. nu .... da!
Wolut. Din datele eulese, lnIS cA Polonia ptIlMYe ... cu ho-
tJirtRlntr-o toproplt ... de C .. ",.nl., ca ... nu num'l ei n rupln-
",a avensurile, d.r uneItH ptIntru d!stN", .. a ... e. stat. Gheor-
ghe Petrescu .... oomplet edifieal In poIitX:a ale
acestei tu ee .. ne Invecinem. In po!efITlaIukII $Au mililar.
displ'QpOl'!ie de Germania era mai mull dect neobifllUiIA. Drept
urmare. In la Intoarcere a manTlonat d , In eazul
unul eonfllct rmata polonezi va fi eomplet InfrJntJi In numai
dte"iI ..:110: "Nu lUI poala con/a fn mod eficace pe Palon/II fn/r-rn '
eoonicl fn "are Rom6n/a va n engajatli fa/Ii de Ung9f111 Gllrman/a" .
Climatul lneArcat aerul sumbru ee domnea la Var_
vorbeau de la sine. Agentul I1)ITIM va trage conduzia ea
".tmo.f..-. 1. V."ovl. e.te cNot;amd .. tj ro.". bln.vol-
loii,. p"ntnJ Rom'n/.". baza pe diYerW aspede ee le
Jnta,lnise. Intre care un loc imporlanC II nelnc:tedetea manl-
lestatti In putefea ennalel romne. atmosfefil de suspectare a ofiTI!1ilor
l1)ITI:Ioni penln.l stagiu in armata Dar mal cu seam:lo.
penln.l el. ca ofiI8I' de mnrea II cuprinsese la .. Iw:ul
,efulul Biroului 2 din Marele St;rt Major polonez de primI.
ee I 511 indlidea ostentativ in din p;'UtM unul amte. oei
taorelie, Indica evide/'lla pe care unele organe guvem.amentate
1) ArII. Statului. BueutetU. F.I. dour 23.008, voi. 5. pag. 38.
""
,
,
I1
1
1
1
pOloneze o puneau In ea.1oo romaoo-poIone. In urma h1slsten-
telor depuse de a .vea a Intrevedere, nlispunaul n Ii/lea,..: Biro-
II1II12 nu ef1I abordabil ...
ConduzIIIe menJlOnate In raportul alu .ratau eler ca Itltudlnl. ,1
!mii ..... Jocul dlplomllllc:.1 ministrului BKk IndepitUu Rom#nil
da pollbllitat .. c:olabortirii cu Polonia".
C.hii - prieteni Inutili
De la Val"fCl'Y!a, Petrescu Gheorghe ... Indraplal calle Ceruilla
vada. IJung'l"Id II PllIgI la 8 martie 1939, II cltlVI .. doar da
mara. trag.ldla poporului celioslovlC. VizIUo '_1 sub
semnul unei calabarlirl a ulIUl s.lncarKtllmb de Intormllii.
In urma damersullOr Inlrepr' .... ,se de embaS8doruI romAn le Praga,
Lecca ,1 mifrtar romAn, conduditorii lparatuIIJI de Informatii
cehoalovae n y()( primi pa dltlegatul romAn ,1 se y()( Intre\!ne IndellJng.
Astfel . Gheorghe Petrescu a discutat cu servieiulul SlICI"It ceh.
cu telul SaClle1 Informajiilor din Marele StaI Major. eu eoIonelui Pika.
fost ata,at mYitar al Cehoslovaciei la cu Zwec, directonJj
1I8fleIlII.t uzIneIor de annament Zbrojovskll-Breno.
Peb eseu va putea sa constate "o de rmtI1I de=njarl
din U<IU IIIfIf/slecului oon/irIw din CI (n CI mari ala
GermMIisi tn IKUS'" dar. In timp. va r-.narea la ItltftftD-
eutoI1I dI faptul ca "tW;i.., !lIO'IIIIr!to nu ICI JUIIf ..... c.t I&-at
If 1Hm.9 de o at.il de apropiat, In co .. ", b". din patfea

C:*- IIA PilI '"- 0011 .. 1111311. cal. f'ti bescu GI .... lI.., al, In Iri mari.
-u c.no.tovacllol .... wnosct.d. S-au f,o'" pm.iIor iii
Pltt t: mIII rec:iPloc de inIonnati. Brol.t..i 2 al Marelui
Stat Major oe/I05loYac I face ctroO$O.JC ofi\9oUul romArI ca data
OOI'Ifarm e6ronI Ung.rla il Bulgam. Iprijlnltto de C"",anla, vOI"
revendlea lerltoril din Rominll ,i vor fi impinsI la o armatA
chiar In lcoptll ea Gannlnla si puni, In fond, I t.tiplntra p" RomAnia.
s-au mei purtll disMJ!ii eu prMre la livrarea de material de
cehostcNaC RomMiei. R6iese. din looIe acestea. mItII pe
cano cahll .u p"nlru I ne Inarm. ti I ne oe4II cat mii dn
matariBlul1ar de .......... . Am piatdut aceastA CNzit IerdA " 1MIinI ...
Ocupati de Gennanla, AnII!!1I va ava
. .frontlerll eu RomSnla I
De ta Praga, R. mi. Gheaghe Petrescu $I-a oontinuat periplul in
Ge<manIa, la 8ettln. unde a sosit 19 It martie, tocmai In moo ..... ' luIln
care plM" E ... ' iii cale Cat- 5 Al t II Cu tii' t , pA:
N. Itdlt.: Cu I0Il11 _IN BaeI< .. p,tla. gAsI reIugoIu doar In RomAnIa
<lupt desf'Iin\arN CII stat 11939) .. .
'"

,
Popllkllia 65/6 foBr1e foarte PU/ln dornici de rflZboI, cu toIul
Infometata din cauza diferitelor milsuri de luate de auto-
'1. In pr1vlnJa destinului Romliniei, dlp'oma1f1 erau unaniml
de "Ea va n Prin surprindere repede, pentro
IISlgufSrea spatelui ,le unei bune bue de aprovizionare",
La 16 martie. Petrescu Gheorghe pleca de la Ber1ln, din ,acea
"atmw;faro de rnfrigurare", cum o va denumi.
la Londr;o, Iii 24 martle".!Inde s-a bucurat de o primire
cordialA din partea rep_lan/ului Intelligenr;e Service, cu toate col.
tocmai In ..cele momente. reprezentantul Gennaniei se aiia la
acordul eoollol1lic pe cara el negOCia de muR era pe Cille de II fi semnal
Anglia semne situaTia pe ""re (1 IIlIversam.
Ministn.ll de englez, dupa roman
la Lood,", V. Tilea. dliduse niguriri d. In ClI'lul in .. are Romnia
va fi atacati, "frontiera englezi va fi ,. frontiera Romniei",
eli "aliludinw Angliei df1pimie de atitudirloo RvmIl-
niei", p",ntru il veni In sprijinul Romniei. Marelui Stat Major
englez Ti precizase kJl Tilea ca "guvernul rom4n sil facil o
ofiGial6 urgtmtil asupra materielulul de de cafll afli nevoie ia,
Anglia, s6 l16{JOCieze !lCllm chesliUl)ea financiaffl, ne v;o livra
lmedlitl acesl matflrial", Mlnlsterlll de R.tzbol englez era gata sA
ofere 200 de avioane de bombardament ,i 150 avioane de vn;!;-
Ioare, bombe, piese de schimb, mecanici piloti de
La Lond!a, PatresCl.! s-a indelung cu TiIea, care va de(.eni,
nu peste vreme, erouj unej ale aJrei dedesubllxi nu au fost
nici pan:i In totalItate in mod Oricum, repre-
zentantul Se!viciuIui 00 ' ,foI .. romn a puiul lua act de faptul nu 00
pieo:!lIsem cu totul creditul aJ o de rezeMi ne mai era dispcri-
El Londra cu IT1presia Anglia era perfecl. hotAriti sA
faci era sjgUr.!. va ca 'l78 \'8 sptJini //1 maxi7x.m-.
" Unla Maglnot - o
Din Anglia, Iocotenento(X)joj,elul Petrescu a traversat inwr5 Canalul
s-a la Paris, la 28 martie. Mai Intai, cu Gheorghe
ambassdon.ol Romniei ia paris, S-all dovedit de
IItile, diplomatul romn ftind un observator pditic foane bine informat.
considera ci Rominia va forma obiectlll lInei agresillni
dintr-un moment n altul, 5ingora fiind Semnarea
I
,
acorduilli economic CU Gennania crease la Paris o cu totul !
echivoci aSllpr.l IMi noaSlre. Presa franCtlzti 1
faptul aJ Romnla pierdut libertatea de ac\illll8 a Intrat
In sfera de innllenli!" Gennanifli.
Locotenent-colonelul Gheorghe Petrescu a fost primit. InaJ din
prima zl, de inlorma\mOf din Marele Stat Major francez.
" Arhivele Statului F .1. Dosar 23.000. vot. 5. p. 39.
'"
col. Gaucoo Serviciului secret francez. CDI. Rivet. Au fost
pe care le-am numi, in lennenii de de lucru, in sensul
fiecare parte puiul expune descll<s pur.ctul de vedere s-au
putut formula preci$e In cazul un&! pe timp de
Guvernul francez primise cu mal OI'drei
de material strategic cAtre noi . S8 gAsise luati e.
prin s urprindare de prost inannati.
Simpatiile reciproce nu cu totul. Generalul DenlZ a
mers la generalul Marelui Stat Major in
seara, colonelul Vallete comunica militar romn renunlare",
la de "istare a livrlril armamentuluI Cillre Romnia.
10 perioad3 2S-30 martie 1938. Iocotenent-coIonekd Gheorghe
Petrescu a avui Intrevederi speciale cu coloneii Gauche. Rivet
Malraison. "Am gllsit foarte solicitudine din partea lor un in/e-
res deosebit pentru strflflgerea llcestor legAturi. am avut improsia
cii, din _si slrllns con/act, el urmi resc mal mult si profite, de-
c.U SI! ofere, nu am proa multa tocmlli pentru a
sentimentele /108st,e de prietenie spiritul nostru de soIidaritete".
serviciului secret francez s .... dispus sA llimita in
RomAnia un care cu SeI"ViciuI secret roman.
Petrescu a mai fost de ditre de cabinet al generakllul
Gamellu . coIooelul Petil Bon. acestui pe-rsonaj inHuent a
pulut In ceea ce se considera pu atunei Sfjnt .. Sfintelor
anume Linia linie pe Inexpugnabililalea cAreia alialil din
vest Ilonlau enonn. Ofilerul romin, in raportul Inloant allasJi ,
$1 .. exprimat indoiala In fortffillallllor. franeeze.
a fi fosl un strateg, el posibilitatea ca fortificaliiJe fie
ocome. Cu aHe cuvinte, Ilu-i sdipase vull"\8rabijtlatea
Deplasarea IocoIenent-c:olonelulul Gheorghe Petreseu in
modul In care ac:estas-a achilat de misiul"\8a
delicata incredlntatll. Mihail Moruzov se IneonJurase
de oameni de cea mall1laliA autoritale in domeniul
Desigur nu depindea de el ea ceea ce se aduna eu atata fi
fosl folosilln mod ...


ROMNIA - "FRONTUL INVIZIBIL
AL MARILOR PUTERI"
Romlnla -kamlkadza pentru Occident 11
, -
In dt'<lll 1ut\Wf dedaratillor lini!;titoare ale diplorrrla!ilor blitiluici
fnllllcezi, O ...... n .. lI,v.nlsa o milita" ucep!Ion.li, dis-
PUflell de o mqlnA de rlizboi bine echipatJ, In eate un accent
deoMblt Itra pUI pe mlllo.ule modema de dueera iii rtzboiuIul:
folosirea blirId.telor ,Ia aviatiei .
Acest eomplClx militar, pentru ca sIl . " n8vol. d,
petrol. Iar pentru ca treaca la aplicarea plall\lrllol" de pe
care le IntocmlMl pentru Intreaga Europi ef1I Romlnla,
alngur. d. pe continent .... re di.pun" de petrol In rnlisodl sll
satisfacJ de aprovizionare ale IICltStel ma,lnJtIi .
- AngUa FrYnll! _ , .. au dat perlect de bine
seama de ImpOlta"lll petrolului pentru Germania. se e&reIlU luate
urgent rn&$ufI ener-gica pentru il se opri le timp accesul Germaniei
hitlerist. It petrot.all'Ol'Tl!nesc. Englezii ,1 franc:ull au Tnurea! d MI
convfngJ $A apllcim un pI,," ape<;i;tl de dl.trug .... II pulurilor
petrou... ,Ia ",,&&lIIllilor de rafinaH.
Anglia Franta .... u oferi! vinil '" sp'ij-1fIUI RornAnIeI. Iegand
soarta KeSleia de a Poloniei. In mftS8jul transmis f'iOntrto MI I
arata ci: "G_/e lor, .se811l11 dtJ dtJ
primejeM car. rwe $1 8INf1In/e slatale din rlI,ArtfHnd, ca "
dtJ oondilfie pe C/lre lfHI lldus la
c:.Ior dOtId guverne aptlsene, _slea /le .. con.oll_
deocamda" Poloniei fi Rom'nlel ,1 as/a numa'
pentru cazul daei acesle dau" ,'ri sunl gs/a .. rtzls" (fi mod
temeinic de Inda,' ce a, fi fie printr...,n .tac direct, fie
prin mllsurl d. eeooomlcd, care IIr ptlnfJ 'n primejdie
oo/l"m.re. lor, "' prin uneltiri C/lre ., tinde ,. dol Bgreg/lre. lor
n/lllona", fie, In prin presiuni roU/tare indIlKI/I mobIIilare d6
trupe la hoI/lre",
Oecldent.UI voiau .. . cu topoarele
RomAniI lfI lac. punctul du de rnenliof'IAnd
de .".,... In mie _'1mMH , 1 hotM'eM,
ce nu .. I RJlpollive rrimInuI, ci prton pe orit::e
1)\9 rIu8I il ..... ; 'Ii#ui. /1 P a ioJ/;;Q;fUIi RrxnInifII".
\Alt noastre fIU /l1osI de Chambe.hh.
CiI \I'1TIaI'e, Lordoe va lua lnIIe prMl;;IlYrarea citre RomAnia a
ma!el1al-'''' de rlI>1x". Astfel, Ministerul ""litri Nailon. III AnglW, /1
ildmlll In ,eri. RomI:nlel un "fVfuz eoItegOrlc de ITMI lIvn om:.
128
,
I
Europa tmpotrlva Romlnlell
'"
I
rara sabotajeror
Sesizate . .. rvlcU" "0::"'1' gennane au ! ... cut neTntll'%lat I.f;
contramburt . Asriel, unitatea "Brandenburg", fom'letJ din eirea 5.000
de II fost complet fn Romania. Pe, teritoriul
noastre alnoejlU1 o klptl eU1'dl " oculti Intr. Abwehr, Inte/Jg.nc.
... ,..". BlN'Nu. Peotro moment. romAn nu-! 1
ramAnea alice'''' ti elea In expedatMI fi ai se irdO""8U. Si I
Marele Stai Major,. CotpIJ Detactirior au primII un::ln. d' I Upra- .
se ....... "'<llJ!t cat mal bine. 0repI urmare. S.SJ.-uI, a II. dltl
vegtMe p"'rmllnent pirt11e IIftate tn l;Ofl"ia.
AcjiuniIIIMigb-fi._ poogoesau QJ .... ' .. fi ..... dai
arind sec li. el WJt" terenJ. Drept urmare. goonan IHI
WiIITaI ln RomIoII. utiIiWld o de 0eteIe
de 0I'g8I'0eIe romne cu priWe la s,piona,iuIui gur-
man In \8IlI noastrt au permis d
es
-x>per'0f88 unul tablou c:IeosebI! dB
rompkl:: In primul rOnd. unor inIotm8live Intense. a
unor cal multipje de penetrare, acoperire I"l.lmiruI marii al
obiecliveIor. pooblemalor persoanelor supravegheal . lO8le I!lQll!lIea
caraeteruI de . pIonaj total, orientat tn direcJ: nimicirii 'orI.1or
Inteme ... . tMulul, In vederea ancoriril cMfIn Romlnler la
c:;Il\Il de rhboI german.
teritoriul a Inceplll un rAzOO! au.rd Intre prindpalele
orICine M.Ziste de spionaj: Gestapo-u! Abwehr-ul. eate ambele vizau I
impunerea la oondl.lOltllta statului l'tlI'Baol a unei eu orienIare
fascisti. Daei A.bwehr-ul avea o ascendent", d8toriIl eoIabo'irii lui I
C8naris cu Mofuzov, In sehimb cqetyya CU leglon;vii
unele elemente cptUpie din Siguran\<! Generali. I

I
I
N .dlt.: De origine lucIak;A.
.. " .,
,
1311 !
Geslapo -10 ani d. alantate Rlegi onare
M
Gestapo-ul a In RomAnia o actlvltate subverslYi cu
grava In primul rand pentru a contracara efectele
A de contraspionaj Impotriva serviciilor
secrete aliate. a partidele fi oamenii pom;,;; A
OfltBnizal formallunl speciale de "Kommandos' pentru inlefventii de
a instalat Iocare da propag<lndA In Romnia.
sale de il"lfouiia\ii erau CQnSIi!uite din elemente oe aderasen1
la ideok9a Infonnatofl provlHl1I' din cadrul lumii inter1ope.
Gestapo-!JI din RomAnia a fost condus de de
de pe Krimlnalrat-ul SS cOk)nejui PalfU Gei
ssler, de HauptSlurm.Fuhrer-u1 SS Gustav Richter de AlJ fost
speciale oficii conspirative ca organe cu acopenra
diplomatici!, ori Incadrata In aparatul diverselor firma cu
capital german, cuhurale ,' de
Gestapo-ul era condus de Geissler, care trAise panA In
1940. Princlpakll sediu operativ era skual pe strada Ilfov. fiind
cu anexe , 1 beclurl pentru torlurarea prizonlerl Jor. O
unde SI! cu informatori pe strada
Wilson . (actuala Snagov) aici activitatea
Bauar Chilperouge.
Conform lui Euge-n Cristescu. Gestapoul gennan
exista I n RomAnia Ind dIn anul 1934 ,1 a fost ameslecal n lOiIle
.. tentillele; contra rul Duca, lui Ciillnescu toate celelalte. EI a
avut o foarte putemici In cu legionarii, il fost implicat
i n de la Jilava din atunci . a rezultat cii
Gestapo-ul a fost cel care a dat anne legionarilor cara r..au
execulat pe cel de la Jllava n noaptea de 26/27 noiembrie t 940 (au
fost ucise 65 persoane). iar mai tArziu. cu ocazia rebeliunii legionare.
s-a constatat ci o parle din annele legPonariior erou furni.,.te tot
de Gestapo .
SO, Abwehr pentru Romnia"
Spionajul nazist In Romania era efectuat de S.D.-VI (5.0.-
Au.tand) sau serviciul de spionaj In A fost condus o vreme
de Kurt Aue, Incadrat cu care se fdoseau de iden-
false, cu acop8fire tn cadrul nnnelor ,1 socletJtltot gennane.
In Rominla ltCol ct" ani au ope .... t cele mal Importante grupe ale
S.D. Ausland aoome Grupa V-E tn de spionaj in
Europa riisiiriteanii). Grupa VI.s In de sebotaj)
Grupa VI-E (ce avea ca domeniu de activitata economic).
14 rnidenle I n petrolifer;\. respectiv 6 la
6 la carnplne 2 la Moreni; 24 de rezidenla In principalele
porturi de la Dunare Marea (6 la 6 la Briiila. 3 la
N. edlt.: Vezi nAdevlll"Ul1 1...
'"
Coloana a V-a: Grupul etnic german
I
1
I
,
'"
Influenta Rek:/lUlUll-a exercilill IIsupra Gn.lpulul.tnlc g.ml/In
din Ron\t.r'M eare Indeplinit misiuni legate de culegere. Inlormall-
b . Ac1Mta!a8 HaeI!! de Informat" efectuali de Grupul etnic {IIIlmarl
a fost orgMIiulA prin ln!ennediuI unui serviciu SplClai erea\, condus
de May, a_ birouri de la
SP'on,!i Romania cu diploma! la I
conducere a spionaj ului ""mlan In
gllmlan, din Buc"re,1l O!I n lIY88 In
von KHlin""r, foind se u idal de ArIl1ur
..,.. A.OJN.S.DA.P. din RomAnIa. (!r. Gard-
'iitgen. Hans Bemdl von Halftan ,i AKfed
"Accidentele" erau sabotaje britanic.
In prlmlv8l1l anului 1939. Anglia avansa guvernului romn propu_
nere. ca '" se aa::ep!fI distrugere. petloll,re ,1 renn'-
fiilor penlf\l. nu cAdea In m"-ill oonalel germane. RomlnIa a .idical
fiind cA, In 1111, "'111111 au nllfuzat '"
rKunoasci dreptul.ralulul romAn 1. de.pI,ublri iar piN la
au accepta' U teU.I!'IOiSCA doar 4 milioane linii ateth, din cela 10
milioane cA! re9flIz:entau pagubeIe suferite ...
La 12 oetoonbt\e 1939 erau In unT\8 .. :ti o'itfiti infor-
motive. Inl*,,\III, G'mI.nt.l de Romani . Astfel, o
obflnulA prin reteaua Corpului detectMIor, Plo.-enlnd din oarwrile
germane . rita hotArirea acestor cercuri da Rom"nlal In
mlrtrU 8.:por1ulu! de petrol ,1 c.rtlll,.
",",Iu" .. de ubota"" ,"",tinii de r.lidlol gemllna eonilnul 8
se Tnflpcul In Romtru. prin toale mijloac;ele cl6sat: da la cele al
carilClel la G&Ie eu carocI&r '''*=111'11. E .... n lllMlnta eludate
se prodllCUU. sokI'ndu-H eu avalii de utilaje. ftoIJndi,
scoaterea din fln::tiune a unor uma chiar dislnlgefea lor. Se aplica
sislem8lie un plIn d, Ride .... petrolle .... In regllA'lea
pellQllen1i aYeatl loc "accidente" la schele, la de pompare
rafinAri.
Inloo1na\iile $8fViCii1ol< SS"eIe romAne Iritau ci erau de -
al,tlne la cale de citre statelor interesate. care
In Rom.,.... ,
I ntr-un rapor1 al serviciului Secret de InfOil1'8!l1 erau menllonatl1.
printre multt ,nela, urmAtoarele accldante:
_ exploZia produSil la ratinaria "Romino-Americanj" di n la
8 noiembrie 1131:
de la .sflnAria "Orloo" difl produilla 4 dIurn.
bO,
de la r.ftnAria "ApolIon" PetrOl c,fon Targavlfte. produ' la
li decembrl.1931J:
_ iooeI'IdiuI de III Noris" din produs la I decam.
brifl1139:
_ incendiul de la ""-taIalia de asfalt il din
ptOdus la '4 ianuarie 1MO;
_ ;' """iCliui <le la schela a AsIra Ro-
la 1I1 1Inu.'" 1i4D:
_ produsA" SocIetatea AsW Roman6Ia U lanuarie 1!MO:
_ Incendiul de la schela S<xiMAli Romano-Amerieane din Attce,ti,
dedan .. t 25 lanuari.1MO:
_ explqzla produn la rezervorul rafnArlei "SteauaRomana", 18 24
I,bruan. lMO:
_ pedorarea OOI'IdueIei a par)inAnd Sodetilil Dacia Petrolifer", la
23 martJa1940, I8nllA bariera RII,fov II Plolettl,
Le. toale 8Cftle acte de sabotaj adus o conlliblllie !nsem-
nsta ,1 OaparUmanlul D din c;adrul Serviciului uerat brltlmlc,
creat In 1938 ,1 condus de Lawence Grand. Ind! din orImele luni de
exlsten)A ale D. cu miii afle .... uel'a '111 ca. cal1l
" de raglun .. Balcanilor. Sarcina acestei HC)II era sA pre-
vina penlnI un timp domnalia germani In Romlnil. Jvgo-IaVII "
Ungan..
Neutralitatea - o Uu:de periculoaa'
.
In MMI decembrie 1939 Il fost Interceptat.t. de don orgaoeIe de
contralnlorma)K rornan.., o talegrami din CIIIlI rezultl ci Rlbbal)trop
tocmai n Incrt-dlniila 1111 "on K1l1Jnller o mlalun. cara COfllla In
Intanllficarel Ictf"Jtitll de 'plon.J In Rominl. ,1 Porila vecIn .
" ..
I
,
I
!
,
I
, Indeplir>ise
"Moruzov, pAcAlefte-l pe Canari. 1"
Colabora,..a dlnt,.. Moruzov ,1 Canarla a __ ... llzal cu IIlntl-
mlnlul ,1 'ndrumaru tacUdi I I'IIgfllul Clrol II 11-4a, d&Qarece
presiune. exercitalA de Germania crescuse oollSidelllbU dupA cotro-
pirea Cehoalovaciel $1 mal ales a Pdoniel, l,Ir pe de altA parte, Ince_
PUSI" .. mIJnWeste farA de secrete ala Aliarl-
lor, cara tracuHli , filro acordf.jl guvernului romiln, la eplk:araa planului
de distrugerT pe Valea Prah(ue. -
P&I1Iru reallzarN dintre Moruzov , 1 canari!! au fost
necellllre COl8\l1l luni de preglltiri: Cu foarte multii prudentJ 1 __ ltabilit
un prim cOf1la cl, In luna octombrie a anului 193i, dupil ce tzbo,*,", ise
rAzboiul , 1 Polonia Iu$ese infrintA, diapArAod ca ilai de pe harta
Europei, Motuzov .... a Inlalnil cu wIoneIuI Wahle, militar al
CI ",aniei la Oial>gUI a alIIIlloc la l1li de pe strada
SotIei. Singura concretil stabili\a al acel prilej a Ioat Ir\ml!ete;l
la B.MIi" unul emisar, al scopul unei mar buI'II in/omlArl reciproce.
li! SCU(I timp dupil 9oceas!A nlre-vl!dera, maIoruIl. Ch. Mlcandru, din
seMciuJ de a primit o ImpulltlTldr8 lOIIsa de il colonelul
Wehle pentru o "';zitil de inf(lf1118f8 la Canaris.
'i>,
,
La 31 octombrie 11139, emisarul lui Mihail Moru:r:oy, maiorul
" C. Gh. Ioneseu Mlu ndru, In Int ... ve_
d ... .1 pe carii o ar. eu amir. lui Canaria, la sediul Abwehr-ului din
Beriin. pe Cheiul Tirpitz 74-76. transmita propun ..... Servlc:lulul
noaltu, de ... Cu cel german, lTlOli'IaI.Ii de politicA
extemA RomAniei. propune<e eu foarte muM
satislaclill de cAtre 0tganeIe superioare ale Marelui Stat Major german
(raport-iflleo"lal 26 odombri&-3 fi( ' cmbiie 1939 semnat maior C. Gh.
Ionescu-Micandnl).
Amiralul fi maiol'll'
lela cum Mta dflcri-.il pregitirea fi misiunii emisa-
rululiul MoruZO\l;
-Tnt", 28-29 oetombrie 1939, fI18loroJ C. Gh. Ion,scu-Micandrv
urma s6 Ia Berlin. trimis de Moruzov penflv /,.; zile, plniTu
discui. Cu c.narls problema petroluluI. L. lunii
octombrie. COI1form tnf.leg6rii stabilite, a sasII III Berlin ItIIIUtgeM lui .
Motuzov. Avu o misiune strict secreta fnlr-<J deplin'.
La 30 oclom/)t/a, ItlllOfIJIlMflscu MCIlt)dnJ prezentlllia sediul
AbW9hr-<.Jluf, $CIkItMld 8mkaIuIui CaOliN o IWdiefIJ'. $-. c.t
aminJIuIesta plecat din s.n;n fn/r-o mIsiuoo, de unde U lfB fnfo8t&tl
dupI o . In reslitBtfl, C8tllJris nu 81111 da'! D-Iui
mal /onexu-MIcMIdtV I .se tI{lIiQI astfel sdIGtrW entericx.
In BCfJfJIIJI Zi. un sol" lNIIIrahJIui. In penlDtlfltl maiorului PnicJ<. dif'" iti
servicJutJi dfJ ,Ou..,. It luat IHI j'rin c:ontacf, III hotel. cu
msiotvI rtW7NIn.
A doua li, la 31 octombrie, IHI d.Jui maiot" IoMsar
lIficfmdn.I o pn de .bun fIIJgUf, AMnd Cot este de.un 17IoII.fag(N'
el dIuI Moruzov, Canaris .rntrenJpt misAlnee., fnlOt'C'ndu-se Uf-
gentle Berlin, In ec .. la on 10,45, Abwehr-ulul, ,slstlll de
Iocci_nt-aionelul enbrock, Serviciului G.nnen d. Con-
trelnfotm'liI 11/ Arm,tel li de maiorul Pruck. n primea In pe
maiorlJllonescu-MiclJndru. Acesta a dai citire - din d. conspJl1I-
tMtat. - I7IoIISlJjului 'dresat da dl. Morurov emimlului CllI1aris,
In limbii frenceU. Dup' ce ascultat me8B}uI, Can,rlt ' J/primat
stima fi fllf' dfl pefWfIalilatflfl Serviciului Sacre.t
de din RomInIe, d.nd o lIpf8Ciere 'CNflJle.
GermanII voiau si YiziteU_. : zon/lr. petrolife'"
$-eu luat cu 8Ce5t prilej, pe baza ImputfJfJ'licirlol swrdaIe emisa-
ruIuI RImItI, ho,""":
-Ind In tIM nololmbrie s.i aiM o fnl jfnw. de /uerv mIA ,.m
r;,/ OI" dou. HNkI/; IocuIInlMniti - Ba li" 8IrtI si /tiM !NI
t;MtK;/er atrict sac .. t
_ conform sc:rise fn mesajul dIui Moruzov, ,.., CCtW8n11
CII, )lItaI .1It se "111 .. SI! abil loc mtreoildet1 preIImln_ 1008
m,,": L. t d ' ". . 'e;; In/,. cei doi va
.,.
,
,


,
I
,
i
!
1
IIVII.Ioc,. In/re nolembrt.; dI. maior Pruck uf7TIeew
&III SOSQ8sc.le sub JdenlilallllJ pictorului Erwin
. _ II procewl/eton8rilor. pdn' O'Q( 8I0'0I' loc fntAlnirile la
nivelul mMorlIor. A.bwehr-ul wt InstallJ J/I Bucute,tI o cuu. PG,ul'"
in pc!tSOItII' maiorului dr.
- II foii! fIbMIM. fi probWnn petrolului rvmAnuc.
AmInIIuI C.snaris II _>1 din me. cUui oUM.tlOV. pe car&-I
coosidefj ,el fiIII de lt1IormaIii III NmateI rom4ntl.
unn.ttoar&a idH: tii. o\.b'uZOv, sti ofeB &t In scopU de
II acte d9 sabofaj iar. pe de alt. parIe. este gata Il
primi wgesli din pattlle germeni. H .11 VII
Ingldul.' ... /z./!'ZII nglun,J/I'nI8lllu". Or.pt urmare, Abwehr-ul VII
/rimite mei In AmI! noiembrie de cu misNn6/J
de a vizite pottul Giurgiu regiunea
T8/onlrile neoIfcJBle ale dlui MonJzov Tn vtKIerell g'slrfl ur'lfli d9
coIa-bomre SlIcret' lntre Serviciul SBcret de Inform"U fi Abwehr sunl
le &/rlin CII un prim semn ch n"'n/, I. II romiln.,
ctt UI7TIIlIll' /1 vIctoriilcx strlliucile doMndiIB de Gem!a";,, In AuslrIs,
fi Polo",', . Ramin/a do,.,,. 111-1/ m.n,lnl cu oricl!
.. der, timp, ,I ...w. dIn u In mIII
Ilol." In politie.... .
Tactica lui Canarls
""''''''

Germania ,1 dt,punii lu ... eran ... de petrolul Rominlai!
laM. pe .tcurt al .. ;WIl1 aceste conc/uzll:
_ fn caz de "zboJ li mobiIizaro Iota/il. "..,011 petrol ale Ger-
man'" ar pul" fi .t:oparftl de actual. RomlnlM, cu
condifilI ca sA .,...,..n de .. sursele
....... ,
- plnJ ,1 ni rrW n4i1$emnl" act de ubollj In petro-
Itienl R'omItWi poala aduce pMjudIcH gn" Gwman"; "" ctJfIsf.
ckrl ctI de sabotaj In ,*"",161IiuI de petJoi fi Tn cel BI
1J7J116pOf1u1u1 H ..... "l(l RonWlJei sA opunA GermanifH, atl.9r1 1n
cu AngO " fflr/fa, (1 rerislMlfl8srunsA.
rlrlll'ld .seama de /Ni ;",8" pe,io:< 'elot", GefTTllJn/s nu poste SII se
niel cu f1811111/iile dw/e de st.tuI romi/!. G.,.",anl. f1w-
/xi;' " fnfrlng' r.,'ahml" n>mln. " $1 CNrI:
1-aubordon_rN aconomlel romlne,tJ 8 petrolului. conducerii fl
con/rolului german.
2..,.,,""' ..... sl.'ulul rom'" 1. dRIPlurlle ula da ,uvenln'"''
In f."".,.. G.mt.nlel:
a) /n exen;lt'ffH1 In rngh.JfIfXl
b} fn orgMIz""" fi loIo5ir8a.mijloacekx cAilor de
"""""'.
idei,. mal lUI de Canari. P cdabonftcri "Ii t:tJi mai
.... expun mil/ollJlll C.G. IontJ$c ... Wundru, fJfIflfro II
BItansrnise lui Motunw".
Canari, - complexat de MOf1.IlOY
IntJe timp, talOnirile pentru (1 fnttIlnlra la virf Tn
continUllU. La un moment dat .. convenlH U Mof1.lZov fi
Canari, ai TntJln .. ad la 3 decembrie 1939, la Monaco.
LUCIUriIe nu au decurs eonfonn prevederilor. La numel 5 zile de la
plecarea as din maiorul Wagner a comunieal t&legreflc cA
se VII Intoarce In capitala pe data de 10 decembrie. Mal
mentiona, In acaea,1 scrisoare, cA va fi da alte douj persoane.
eooform protoooMul, la data iu orele 20,15. looo5a.l
Mleandru ,-lI In fala vagonului ce venea de le Banln ,1 din
care. spre marea lui surprindere. cu Wagner, a eoborjl Inlu,i -
Canarll. N .. nunl_t. ne preYln;! , Germania 1,1 pregJtea marile
campanii ditl \IeSI nu putea nsea nime. lmpr8\.ll"lol cu Canaris se
depIa$8M f i Ioc;o!enent-llooolul ee.oti vegny, l8CliaI de eonlr3-
ii1Ioi,iialii oIensiYe dWI servicIUl seaeI al Abwetw-(Jjuj.
Cei doi lnaI\i au solicitat o ... urgenU cu
MONZOY. CIW _ ., fost ac:ordat.!o. intalninta a avul b: 1, &.d,. unde
MJ\ail avea o mic;l preprielate unda $8 amanajase o (:I1Ji
conlplnllvJ. Gel doi, secondaji de IfISO\iIori Tor. I0Il lAcut o plimbare
prin gr.1dina ea l noooJurao casa.
Era Ion priTej de a IMI ren de lM"8CtoI idsoe\e. Oial>;.A demarl greu.
Cei doi se sb"'iaU l8C4Jroc:. Ceea oe-I eneova pe era faptul cA nu
138
,
,

I
,
,
,
,o
"
..
1-. infirmat
tot ce voia. In
rundll II deoors In
om nu putea
Dun.r. a, ca un bulevard german
In ce a c:onatat eoIabol<vea Intre Abwe/"I" ti S.S.1.1 Eli In poTnuI
rind coI. bora .... In zon.I petroIlfali, mal biM-ziI plin""
aoIt$leI zone. unde se gAseau ageol\i gemtani. cu
romani. Se efecb .. un seMCiu de paza, penlru
ca Ir9oMll1lef'(jlezl fi ;vnericanI care se gaseau ......... ai nu dea loc
LOIei pebAe" " sA nu dislru!;Pi Instalal'lIe. De .semenIIa, H mal
colabo,. , 1 In ;ron' dun'ru"", in 10.1. porturll. pri n ea .. ,.
aeurvHu ,p'" G.rm.nl. u .... , I tancurl l. d. Co!abofarea
s..a extins" 8SupnII chestiunilor 611 oontrasaboIaI ti de conIt1IklIotrna)ii.
139
I

II Intre
Petrolul P l o i e t i - Gennania 2-0 I
,
I
I
,..,

Ursul brun - de vulpea din
Dar .. in. era dr. Wagner, recomandat de amiralul CClnaris
drept "cutie
In 1933. imed<al venire<! 13 putere. in cadrul seNiciiiof pe care
le creeaza pentru a dubla a anihila din cadrul
eabir>etului Hitler organ1zearo un birou economic al partidului,
condus din 1934 de 0H0 Wagner. Acesta era SlJbordonat lui A.PA -
Auslands Polilische - Biroul de extern;'i al partidului
nazist, coodUC6Il13 fiindu-I lui AIfred Rosanberg' , In
Irteratura de specialitate, doctorul Wagner are In dreptul
numelui Wagner, dr maior n cadrul serviciului secret gerrnall .
la Inceputul anului 1940, la reprezentant permanent al
5efviciului Se ... et de al armatei germE"'B (Abwehr) era.: .
maiorul dr. Wagner, pe care Canaris tnlr-un dialog puna! eu
Moruzoy In lui '40, avea schitam astfel: '7sl', de pildll,
m9ioru1 dr. W8gner nu ElSI!! produsul serviciului meu. Este (III element
Infitrat In 88rvic1u, C8 Inv8lid, prin direct. ;t
. G6rlng. Desigur cii este, din fericire, mai pupn periculos decli/ mpi... "
La 1 m;ti 1940, in lui Moruzov.1\fe loe.fnUlni .... acestuia
cu von Tlppelskirch. prilej pentru S.S.I.-ului de a descifra cum
mai este cotat la Berlin, nu-i fusese greu afte fi
binul;tu de de loialitats, b. ehi., de un loc dubiu-trlpiu, In
priocipal In favoarea Inteliigenc:e SelVioa (suspiciune alimenIBl<'i de
unII membri de frunte al germane la von Kllllnger In
persoaoo. de asemenea. aflat la In calitate de "trimis spee<aJ
al Filhrerulul", chem!lndu-lla ei - In 14 aprilie - pe maior dr. Wagner,
pe de marioo Weiss pe van Stransky, le cere acestora
spuna deschis desprtt Moru:rov gradul de sinceritate cu
care SSI-ulul cu celor trtti fMx! la
vnlson: categOric
"Rominla li accepte amical. a Germaniei "
Moruzov nu esle primul pas de n face
(17 aprilie 1940), In un maior din Abwelv care aduce drept
mesaj din partea amitalului Canaris precizarea acesta "esle e:&em
de 00 succesul Serviciulvl Secrot de al Arma/el
In chestiunfIB l!aseJor engleze de le Giurgiu". ..
Van Tippelki'd1 In plus: de (cei de la Statul
Major - n.a.), am avut de Indeplinit o' sI1Ict protoooIat& . .. ./n o:eee
ce vii am In mod speciei si VII VIId, spro fi vti muofumi. din
(J8IIW mei. pentru modli ClH1l W CtgaII6Ie noaSft8. In
F1terosul vii rog con/inulJ/i w aceas/ii eti!uc.Iin6 de
N .ciI!.: De OIIglne ludad. ideologul partieMui IIalisl I
Autorii Inslslll chlBr pe Ideea ca Hm ... era, .. 1iuI adulterin al unui
Rothschild !Il Goebbels. Himml .. , (SS). Hevdrich (Geslapo. SOl erau ,i el de
origine iudalcll. precum majoritatea ad/uOClb-lui GOr\ng_ ..
'"
Adormirea victimei de la Vlenl
Via ni,
IlveiI sa
gar. nU!za In
i
i
I
I
1
Pltn.o dupl Tntnv.da,.. Killlnlja.-Moruzov, VI losl pe ne- I
I,teptate LI 8ucu .. ,U, pentru a doua oart, Imli'llul Wilhelm
CItIII1I.
,*,slM. a.nICIrm pioprlel $ale doar pentru CI cipIo
postul de oomlndA de pe fronllA de vest. uno:le \JflI\81. de la Inceputul
ac(lunii, armatele CIp8I"IIIve.
Obiadul1nlte\e derii sale cu MonIzoot MIu constM cu
prMre la chestiunea armelor descoperite la i'lfInIrla -S13nd11rd". imI.-
Idiunee reprauntan\iIoI" Gem1aniei 1n d1es1iuoie lnIerne aii!

'"

germane din Bucovina aC\..,mea unor secrete germane In
Romania. cere prejoolcls dintru cele douA !iri.
sosirea sa pe aeroportul 1n ziua (\8 28 mat. Ia orele
11,"15. aml .... ul ,. Ioat IntAmpinill de citn Mor\lZOY, maiorul Wagllef
maiorullooeSCU Mleandru. La orala 20,15, la domIdIluilul Mon.trov
au Inceput Ia care mai luau par1e c:okIneh.ll Pleckenbrock.
colonelul maiorul , 1 cp/lanul von SIr.VISkI din
panea gennanA. maiorul Ionescu Micandru din parlea gaIDBICf.
0iscutiIe au IMI urmate de un dineu In acelaflloe.
A doua:D, Canllris este Pilllit in III TIN1I1CU,
tefuI Marelui Stat Major ,1 dupI Kan 'a EmKI UnSi_, ministrul
P.a.tulul. Au urmat din nou 'fibshJai Q/ Mavmv IIIediui SerW:U.i
SWat de Seara va la dineu! dat In dn$kIa sa la res-
taurantul "Pese6n.It", unde arau gerliMaluI L.iteanu, diectonA
generoIlII Statuli. o%rJelII a II-a din
Mna Stat Major ,1 Inca patru ,1 luperiotl de la
Servk:lul Sacret. .
Amiralul Canalis n va declara ivi Mon;zov: "Am primH. din parte/J
FOhrerului Comandament al Atmetei mJ5lunaa da
II ..a tren,mlte mul/umirile lor pentru rellJltat/1ll1. mal pnlsus de orice
crlIlc4. ale cdlJtxJ,jrli dintru urvIcJiIe sectiile dfl i.ro. ""jii MI 8m181.
lor rorn6Mi germani, mai 8k!s fii ceea ce as.IgunJrea. In
momeniM lICtuM de crizA aprovizionIrikx GemletWIdWI RomMi8,
In CII produse de tot felul rn $p{1dfJI cu cM pt1l1'OIifenJ','
ln ziua umulloar., Canaris .... elogII! sprtjlnul ..::OIdtt de Carol
ill " .... ,1 d. Emnl Urdlreanu. acesta din urmA avind o pozi{ioo
cheie In coIaboo_ Chiar " la pIee;erN sa pe
aeoopOf. emQIuI CaIIIIIis va ,e''9ni ou '*'IJi IIIIIdreM lui
lnalnt. l1li1 aii urca lrl aWln, amiralul .... LTlII In KriI, '1' Imba ger-
mII"', din part$ll lui MorumY, dot:umente privWld Incendiile de La
nriile de peln)! ti aeddente/e l1li cale feratA, precum ,1 masuriI!! de
pentru zonelor pettolifare transportului pe DunAr,.
De aallmlne . 11'1 tlunea IU8P!1C1i In SIlI-
tajulul au fOS' predate detaliate. MonU:O\l .. decl se iii Jo.",
pe carte 1I.nl.1 eu G.nn.n' . ...
Agentul dublu Hona Sima
Hori. Slm., fugit In Gennania, ... Inlillnlt 1. VieI" eu MOruzOll,
unde I perfec:tlt eo ... bo ....... eu Carol,III-l." precum ,llntru9'
I .t""tegle a ... lIenlnl lui in \<Iri. (:/1 ti , leglonlfllor afla\l In
Gel'rn.lnl . COillo"" acestei SIra!egii, l loria Sima eil!iIII coIaboralori
IIfmlIU " se InI08rd clandestin in I<W sa $8 lase prlnti. fiind
dII dotre Siguranja romAni. In c:adn.I'
Horia $ima va ajunga sti dalI o deel3l'lJ\i8 l1li ad'lii laii de rage.
Drepl unnare. regele D va primi In audlenIA " Impreunil \lOr perfec:ta
mrare.j. de F1ef In guvern .
N .ciI!. : ""-1 " ... cIoar trei IIml plnIIo 1. Dlk"'luI de la VieNo ...
'"
Planul Intocmit de Moruzov Horia Sima la Viena a tost realizat
punct cu punct. Pe la mijloC<Jllunli mal, Horia Sima N. se
reintorc in Sunt
cu "captura Sa mal mult, se mal lAudau 10 urma anchetei,
HOIia Sima a fost adus pe drumul cel bun. lutind de a pune
In serviciul suveranului.
Scenariul, 'e:9ia Inl8rpretarea au fost excelente. la 29 mai 1940
a avui loc audienla la rege. legionarii primesc de la Horia Sima
ordin" sol se Inscrie In Partidul Na!;un" al lui Voda. Iar la 28 Iunie,
Horia Sima intri in guvernul preZIdat de Gheorghe ca
subsecrelar de stat la Ministerul Crunt s-a
mai Moruzoy, ca regele Gabriel Marinescu,
cum istoria. au crewt sceoariul lor a 1nlocurt
"scenariu!" RSHA.
a fost introdusti n guvern ca un cal troian de
bet1inw. In iunie 1940, cu spriJinul lui Hlmmler, se pregAtea lovi
tura cea mare.
De ce .II fost asasinat N. Iorga
Horia Sima" s-a la fn 1906, a orfan incii
de mic, fiind CMSrot da un unchi la Mndra,
Facultatea de Litere ,1 Filozofie. devenind profesor la un liceu din
Lugoj. Inca de la Inceput In de
Comeliu Zelea Codreanu. In 1934 gredul de comandant. iar
mai trziu pe cel de comandant pe Intreg BanatuluI.
COmeliu Zelea Codreanu nte arestat la 16 aprilit' 1938 dato
rttli reclamallel lui Nicolae Iorga pentru motivul cA l-a Insultat
(Iorga era demnitar). Din inchisoare, prin Inteimediul sale
Elena. le care legionarilor si atea 00 provoace sub nickJ
Codreanu Incepuse dezamorsarea legionare
d,in momentul Dictaturii Regale. Legionarii, de o disci-
da fier, executat Intocmai ordinele.
Oln dlspozljia lui Codreanu, conducerea in lipsa
ecestuia., a los preluati de intemeietorii acesteia. In Iunie Iulie
1939 pe ce erau sau succedat la Radu
MironoVicI, Ion Bejgea, Iordache Constantin Papanace.
Numele lui Horia Sima apare penlnJ prima cnd Ion Belgea n
responsabil al lag.liturllor cu proYlncll . La 25 iulie, cnd
au avut loc fUn-8fllliiie Reginei Maria. au fost macedoneoii din
conducerea Leglunii. inclusiv Constantin Papanaee, vor
sA o rebeliune. Eliberat la srorta vreme. Paparoaee se
ascunde In provincie este Inlocuit pentru de Horia
Slma. care 1,1 faeelntrarea la conducerea Leglul) ll ... __
" RS. Ruba Ioan lIu: r"",,,,ms , iunia, 1993, p. 7.
''''
I
I
I
I
,

,
I
i
i
I
,
I
I

j
,
I
!
,
Agftalll pentru ... scaunul
De ca nu cumva Carol dea ordinul de asasioare ,,1 lui Co-
dreanu, se convenise ca legionarii nu nici un fel de provo-
De fapt, la conduOOIea Legiuni; se o serie dt! <;(IntII;>-
verse, Sima de la hotirlrile luate de ceilalti con-
dudtQri. EI era domlc de aducerea la ndeplinire il unei lovituri
de stat. In care scop il adus In grupuri de din Ardeal
Banat. arestati la scurt timp de
Din Inchisoare, Codreanu le scria celor rima,1 si
,1 se de la . In Khimb, Sima
continua si aglte oamenII. Arestarile se su , iar Stma este QeO.
III de legionari la Vaslui

la Oradea, cteva forestiere iocendiate In Bucovina iar pro-
fesorul ractorul UniversMtil din Cluj, este grav
In urma unul atentat. _
Regete Carol al II-lea, o la Hitler, ii telegrafiazili luf
Armand Cillnescu d fie e .. ecLrtat Codr,anu ImpreunA cu aiI' 13
l egionari. Era ziua de 30 noiembrie 1938,
Andrei, cnd, a avut kx: executarea capilor Leglunit.
Se o isterie a Sima organizeazi,
pentru ziua de 1939, un atentat Impotriva regelui " a
mlnl,trilor ce_1 insoleau, cu crucii In Osr
se despre atentatul autorii sunl In
beciurile Sigurantei In ziua de 4 ianuarie.
Horia Slma - planul cui?
Starea tensionalA amplificAndu-se, de teamAdupA asasinarea lui
Armand la 26 o<:tombrle 1939, Horia Sima fuge In Ger.
mania. Se reintoarce In In mai 1940, fiind arestat la scurt timp,
cum am propulsat ca secretar de stat la Cuke Arte (4
iulie 1940). DupA numai patru zile demisioneazA cu
legionari.
In vara anului 1940, Horia Sima este ales leg 10 .
nare, cu prilejul a Intruniri ale comandantilor. mai Intai In casa
scriitorului COnstantin Gane, apoi In cea a lui Radu fost
membru patru zile In guvern.
DupA cum se Horia Sima a jucat un rol important In
rlsturnarea regimului lui Carol al II-Iea. In.cepand cu 1 septembrie
1940, 'cnd a organizat revolta la Alba Iulia, Deva, Sibiu,
cu DupA preluaraa
puterii de Antonescu Ia IS aeptambrie, Horia Sima a
depus de Legiune 'II Dupi 10 d&Cflmbrle, dupa
asasinarea lui Nicolae Iorga a lui Virg, Madgearu masaa;ul comis
de legionari la Jilava, det)uteazA neintelegerile dintre l&gronatl "
Antonescu, ce culmlneazi cu rebeliunea.
'"

DupA Tnfrnnpetll8 rebeHunR. Slma se ascunde Iar la Inceputul luT
aprilie 1941 n trimite (1 scrisoare lui Antonescu prin care II prOp\lrlea
restabiHre ..... lillDr. Antonescu refuzA energic. In prtmlvaraU 1941,
Hotie Sitna pi, ,M (blnda$ll" o vrame la Vlena
10 alte pic1l'" G.rmanIeI. aflat sub supo8111111'1m1. Gestap"'01 Oupd
rnrt.oi .. mt8ge In Spania se 0CI.JI)6 de pvNIds\ic,j , 1
lu4nd pII/W la ceflurile dintre factlrie Iegioo ......
DupA alabil\l'e.a In Spania, Horia Skna nu a IMI ....... /t ... unlflce
MIfcwN: adl!cAndu+se o serie de IItO.Ile' deturnarea GAr-
Zii de la Idealurile fondurilor MifeItII (Iueru de
care se pe..- el nu a Iosl luliin nici Iosif Conatantirl III
Muno. fn Italia), asasinarea unor lideri poIilid WlciIate.
la masuri extreme, eu $OOpU1 de a-i fadita aretsull. oonducer83
miJcArli.
ContestBQila la adresa sa vor culmina In 11154. eA!'Id grupurile
cod,.,"I.!. dejegalilor de la I!:rding Getmania ,i
MaJadat>onda Spania) n vor damita p" Hori, Sima da la conduce-
rea cu sAI.
An tot.;lllli ,i , .1 timp ...
Dupi tavoh.l!!' din 111119, Horla SI"" ,1 comanda.
mentul dto la Madrld au luat legAtura cu 'eglon.rli tlmatl 'n
Jnure.lnd li revlUolluz8 I+gionatl dln Rominlll . GiupuI
pro-l .... 1a sm.. tub conducerea comandantului NislOl Chio-reanu, a
lneepuI demersurie 11'1 vederea Tosoiefi oTlcIn'e a paltldulul
penfnl Ta"". Candidatii posibil la luprem' 1egio-
nare _u: Fault Bridescu - coosidetat a fi uItlmtJI ldaclIg al
Nlltor ChlOl'llal'lu - ,.fIJ comandamel'ltulul de la AlbII iulia "
HIeolH Ro,u - repatriillt decembrie '89.
Ulterior. COf'IdueAlOI'ii leglorlarl au locercat'" rezolve problema pr8'
lI.lril fondurilor "GArziI de Fie". aflata In axcluslv" a grupului
conrdua da Hori. Sima da la Madrid.
In privinta sfa"ilului lui Horia Sima. se cul1O$C foio-
$Ind un paJllporl pe un numa, la mal 1993, Horia Sima
.. daplase.d 1. Augsburg. In GefTTlania. pentru a,1 face un lrela-
ment stQmatologJe el pentru a se Intlnl cu vechi legionari anatl In
aceastJ Jart. pentru a discuta modul;n eara $111 preia controlul totaj al
"Mi$CAri; , 11'1 cu ... da reorganizare In Romania.
In timp OI sa afle In mtldlculul stomatolog FHlp Plu-
nescu _ originar DIO Bra,ov -. Horia Sima a decedal subit, In urma
unu! atac Oe cord. $.-a presupus c.i la vbta sa - 87 anI- Inima nu I-
a mal la snestade. dup;) unele Ipoteze administratA Inlr-o
clon mu" pna mara. In .ceeaff zi, doi indivizi s-au
pr8lantal nach_1i l' au pn!lual cadavrul, pe cara l -au
tranaportat In Spania. Vestea mIlf1ii sala a p&rvefIit publi(:ulul dup.A
un ntetval de de ore de la de<;e$. ce S-II In!Amplalln acesl timp7
Intrabllrilor narezotvate cum .. expllc.i 1lPIIri1;a calor
",
do/indivizi 8vAnd .. upra lor toale actele 1""'"01" tnll'Isporttrii cada-
vrului din Germania In Spatii, ? Cine l-a ti chd?
Intrebl!lll. UI'Iii Itogoionari aflati In ed menlioneau %\IOOOI'iIe care au
citcuiat In ultimi zece ani despre medicul Filip Piun .. eu. CII ar fi
avllt t.g6lurl cu s.curltat ..... Mal mult. eminrt ,1 emigllIlliellegiG-
oare au Inceput. In prinele luni ale anului 1993. """ ... u II
din .,n.>..,la MiniSlen.U JustlIiei dovada el\all1l la .... aruI de
condamnare la moane lui Horia Slma, CII acesti lue .... Incepind
cu 1 938, MfVc:Ie romi..,ti.
Horia Sima. se pare ea murfl la timp, voit uu nu. toaMI ,lunei
cind .. rimi .... unica pledldi In t;IIl .. unH1diril mlteJ-
ril '-!Ilon, .. din tari ,1 din un ..
Avertl.mentul lui Canari.
MOf\lzov perfecta ... o Intensi C:olabor.r. Inform.tlvi ,1 cu
S ...... lclul da f,aclal italian, condus de generalul Carboni.
II .tablliserA, ca ,lIn cazul Abwehr-ului. prin mi-
litar la Bucure,U, respectiv prin colonelul VelfO !lI 8onzo. Moruzov va
fi, de altle!. de citeva ori oaspetele generaluM S. pare ci
Moruzoy avea o prelerin\i! aparte pentrv italian. Voiaja mult
In ItCNsd ,1 ca persoant particulari .
La 3 .eptembrie 1!J<iO. t.4or\0)y se Bile dln nou In Italia. Ia o
!mPortanti eot'I.litul .... cu amiralul C.n.rI. ti g.e,n-.lul Carbon .
tnl&lnlre _ loc la Vene!ia. Morul:ov &'li de M. 001. lor os cU
Mic;andf\l, doi ofilOri romIoni un german.
Dupl QOOIIlllt*e, 1, 5 &eplembrle 11140, C.n.rIe n ...,fiti
;ram pe MOf\Il.olf' ci In Romi"'. IncepuHrl tulbutirl !eglon .... ,1
ci ,,1',. f H efli In pericol . Cu toate ac:eatea, lncreUItor In .te_
5i/., MOI\IZOV relline In gntb.6 la pentru ""*' dlsltUQe .rhiva fi
p!II]tru a-,I aranJa In rapon cu noile evenimente.
In ele lll.pt.mbrf. 19oCO, gl'1,lpiril. d. d .... pte din Roml-
ni., cu IpriJinui financiar politic el anumitor cefCtlri Interne, l-au for.
j
al p, r.g'I' C.rol .1 II-fu .. aduci t. cirma li rii pe g.n.rliui
on Anlonelcu. Imediat In Ziua a dK:ialuro
mil itari, iar dupi alte r.ece zile a foat un 9!Jvem el
memtlrt fusanli recruta!lln cea mal mara parte din rindurile legiona-
rilor. se deschldee astfel calea spre BseMraB noastre d.lre Ger-
mania
Print ... milurll. Itn&dllte pe care AntoneICti le-a luat In scoplii
(j;ctaIlri a fost ,i ...... a , .-o,nldrli Serviciului
s.c"'I.
Oupd kli Moruzoy tmVterea kti la JiIaYII OII legi-
OOIIri. _II Hr.ieiu loiii lubordonat dlrKt Pr Canal.
liulul d. Mlnl,trl lar la conduoetea lui a 10$1 ....... lelul de stai
major Nicoiald. Tot din peOOBdA dateazA oflclallz.lra. r.g.litu-
riia. din' ... SaNlelul sac ... ' romin ,1 Abw. hr.
mini. corwing.ndu-H Nicoiald, care Intnm .. caliti, .. unui foarta
'"
,

,

bun ofil.r, nu ..... nici un fel de 8xp6rienli In mune. r:Ie in1ormalii,
Antonescu cu E .. gen Crlstesc .. ,
Masacrul de la Jilav.
Aleu.ndru Popescu-Matlnerul maiorul
Gheorghe Arge, .. n .. , fO$!. prVn-mlnistru:
''''
,
Legiunea de Jand.atrnl llfov;
, fost nspec:tor1j808llll III
,
I
,
;
,
,
I
I
de Apel
al Tribooa-
MMlni llberi- de la Antonv-'cu?
lto Inc.putul lunii octombrie JIl'll. AntOneKU a Instituit
comisII! Indtelnati eu "cerootama I1imiIIIfN ", a 0IIItx
care IW corrh .... 118 deJicle ro 1XiIeP reprifn6ri lJCfivniIor politice
fnceplnd din 1933". La 16 octombrie, aceastl comisie
lea mandat. da aresure lmpobivlJ unor lideri politici HU
mlnl,tri. da ,1 dalic:ta- c:ontra ml,c:lrll laglo-
nare. ("A$I$llate/6 de la JUava, Snagov Strajnicul, noiembrie
1940", 1941, p. 245)_ .
Mandat_le ,rtlU ,mlse pentru Inchisoarea VicA",,!1 ,1 trimise spre
executare Prafec:turli Capimlei. patronata de legionar
ZAvoianu. au tAcut lotul ca ICest. mandat., CII ,1 cele ce
urmllU e sa amka ulterior in astfel de cazuri, U Il, Irlmls. pentru
Inchl lOarfll militari Jllava, anaU In mAna polill,tllor legionari, la
bunului lor pI.c. Coosllltam deci ca. 1ncA dln aceasta
II 8',enOmentelor. inlenllilo legionarior de a-fI suprima victimele
ni conIururl OOI'Iefela.
In lIOe$I mod. spre sfiflilulluni noiembrie, la J"oIava,ln lonuI IV. 13.
au fost Witemali 28 de cu manda'e emise de organele de
procuraturA sau de "comisia de ancheta aimiNoli". Iii de
!lDlllftia, legiorI&r'iI au mal FI.emal1legal.plin poliP. legioNri, 37 de
pel"$Ollfle samlJvoInic: In lOIal 65 de persoeoe.
'"

ceil.I!I, In numir de 37, fusesld .du,1 1. JU.VJ. f, ri nici o
dupA bunul plac al legionari, In unnAritaa
scopululartt81 mal sus.
"La JII.va stlipanea Politia Legionar""
doeumenlul
'"
""
,
,
I
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
I
I
I
,
I
conVOftliru 1I'1OClltuluf N;lUm cu clientul ,,'u Gavrllj Irf.rlneseu,
de;/ avocatul .vea Tn scris /1 P,.zJdfInlulu! ComisJe/ de
1Inchf/1I. S.u: In timpul cind et1I 8re:st.lrl Mt>tvnlv II WIfIit d . procuror
miJit'f d9 III CurlH militari de eBsatI!, care l'O!t ., formale
_R.Ie. L..m pe Moruzov fntT-oo cabirwt JWIItt\! flfCflffJB MII E 'fi.
Alund lfIne .soc.,;.. (Eremia chestor 199b'IIIf II P>,ftdun PoIi{IfH
Capifat.J li. ,.,. AI KWbeasc6 cu rrW>t1. se edle$$U' pe
lItI ton ridic;M, fIJ4JIIMdIH ci lHII8 ce cItM .colo 'kI aprobarea
ministrolui de Interne (legionarul COOStantin n.a. ). OI.
/1 lr'IlI'IiOO dupI douA IApIImIri cu de la
mJnJs1fK, fiM "'erogaroriJl lut Mcxuzov II lnIbuif '64 !f In Il
doi lIIgiotIItf CdecWaIie mesu de E, ven CIon\a 121uie 1941).
Martorul lui Sima II fo.t eUmlnat
Reiese clar pe "glonan Int.,.. .. In nlel 1,11'1 f.1 aflarea
adav.lrulul m'car II unui ear.' privea In m9d direct), ci-
IIxcluarv. UI.rmin.,...lnamicilor GiQ:II de Fler' l.
De le Institutul Medk:o-legal, cadavrul lui Mon.I:wv II fost
trimis Sprll Tflhumalll direct la CJ'nititul , Bek.I. unc:le familia n
Infrigurati , 1 L.a lumina lantemel. membrii au pubJI
oIlUrJll ci fu .... TmpY,cat dAlpt in miJloo::ul frunlU. Ulterior $""
aliat eA alte gloanlailloviserl n inimi. Moartea' fusese vioIIInli
Inat.nlan". Cel pi.I\In nu se chinuise ...
P"w"olorll odiosului _io;ot luHSt HorI. SIm., eoIoMlui
n ... oI.nu ,1 DlmItJ10t Grozea, CofpIAui MuIIc:itofete Legionar.
Hori. SI,"", etfCI, ciupi cum se fusese Informatorul S.S.I.-uIui,
.ra CI' m.llnl..,.. .. t si faci si dJ.pari Morw:o .... perIItu ea odaIA
c:u dispalililo acestuia si nu miii nie! un martor al tridlrtl
.. 1., Zivoianu fiI un individ vanitos, care ,l-ar fi orllOl,1 probabil fi
numai ea ./1,1 arate puterea. CI!ot despre Groz ... mal mult ea
s igur ca sa afla In .olda unDi puteri Itrlln. mlere.e'/I ea In Romllnia
sA nu e,..ll ,e stabilitate politicA" cum Mltlall Morul.oy IfI un factor
dl prim ordin al asigurArII aceslel .Iablllllltl. normal ea
ordin Uchldeze.

In presa, se Incerci! ocroditaraa Ideii ea omorire. e&Ior Inchifi la
JilBYa a fOII UI'I OMI spontan. cauzat de fwia oe-i cuprinsese pe cei ce
,
deshum8U cadavrele cIlpeteniilor legionare udse In lCaml'lll anului
1938, In Inmte cu Corneliu Zele. Codreanu:
l egionarul Gh. C,.ju d deela,. , la prOCesul ee I .... a
lnIenIal lui fl lui, In iulie 1941; S .. stabilit U UKuliiJ
eOfldud " d tre Dimitrie Gtelz.,. sa rnce .... M oouIloc
de rellOlv-.,. In III! am de lIf /oale celulele. pu.
nIndr.He jo$. MngI U". peilbllll facilita inIntnJ/J In ItI/frior. S-a auzit
semnalul de Oimitrfe Grozea la 00<1 0,30. Eu am fost ,.
celula M. 18.
Am desdlis u;., am comat>daI. drep!i. dtJpS care am /ni .. ",acu-
tdnd pe Iofi cei 14 CMe se 1JIS4J&U1ntIunw .
YenfOOIIz Cot. Tn momentul eIInd am intnJr Tn e.MI. fIliIU
treji fi privtau de unde am (nlele.s c6. din cauza forfof&i, ei '
au prnslmtit ce-!
COnd Ioa comunicat eli, In cel de la fuse-
sel'll asasinaTI, Horia Sime II declarat "S-a fnchei" definitiV un Cllpltol
din !t;toritJ fIrii", A respiral mai ales elInd Il aft at cA pe lista
celor eSllsln.p l igull! Mitlail Moruzov ...
Horia Si ma ,1 ,. duc ....
C&pitslei kI
III MII$in&leIor
. P.
Crime 5ponlane ... cu premedltar.
Soarta lui Morumv, ca a Intemnllall la Jilava
fu_ peeetluitJ dlri timP. fArA oereelAri, IAr' apArare,
'"
,
I
I
I
I
I
I
.i
I
!
.,
,

,
1
,
I
,
I
,
,
,

!
,


nici O .utngere de inimA. Ci astfel slau Iuerun1e, Indlscutabil, se
constata ,1 (l In faplul, deloc secuooar. ci fu .... rt
de orlu .pin .. legali, instructia cazurilor flnd -
8!l1.1/TM1 In ""$pe"'Mt, cu complicitatea aceIOr.,1 laetQI1 oficiali care
Imlxliuraea legionanl In chIiw irP'Ita Il'I(;hisonl
JiIav8. fortul nr. 13 ("scena pe care avea " se eomume curnd.
drama Iltgltata de Horia s;ma acoIi(ii sAi).
Stntagem. cu -en.opj.- o. revolU alorgionarllor c.an I ... c'- la
dHhum .... . pIiearea II "'legii W;lIOOluio, chemalB
II rllbo.oniti. este categoric , 1 In c.drul jlI'OOIISUuI din
, 9<1 1, defl d& MIni,1ri ,,, comu..-cat -
daduM, lpoerk, girul, pentru I aaedita pllea!le:
-f" CfIIv/a nr. 17, TI' care PImOV/I Ion. Boo6. Nicu ..
I6SCII, Rtifler 0It0, Constenrinescu LAurun/iu. Melenschf Petre,
m6n Nicclae, /orriBch1 1. HQrwath Iuliu, Horwall'l VIcIOl'",
V'rfureanu MoMI Dif;lJ/6scu Virgl1 fn c.tre Cre/v Gheorpflfl II
mlrluri.1t cII ., fi operat singur 5-aU gAsit, f"rte flllele. opt cadavre
CIIre, pe IAng' "nI proVf1flile din mal prezentalJ
c'/uri ahi ci/xJM. produse de corpuri 1.;0.5' QrfIIe. cvm II' fi Iopoa-
/TIm. Acea,l' CO'>Swtare II dus la Incepu! IB cii a$8sU1lJ!BI6 au
fost (16 /egionBriI carB, fii ClN3uJ TIClPPI, .ilI*! ,. mormintul
din fot1u1ui JiJIIV/J. undB emu indd cii sa OSB-
mintflla lui Coonllliu CodrBanu sis . cu el.
AClla$l' b4nuiitIiI a Iosl chiar crisla(zIJt, Inlr.un al Pr&-
CONi/iI.JIUi da ( ... ). Din ecss/ $B (l6sprinde
ideBa cii /egiotIIIIW cam lucnIu la !4p4luri, la WId8rH felului NI
C/Ji1J IN fost Qi$il. (I.unwirrte/e lui C. CodrNnu. ar II cu fot!a In
ca siI-I nlzbuIW. Ia.- ace$! molN al cr'''iClilor II fost
cu dasilv'fJlte /nI.tIUflJl In CUf3IJI fn/l'ur'ndu-u orice
d autorii /of' Ir fi (OSl' legionarii ca,.. dpau ,. monn'nt,
pe urmiloar.la
In primul nlnd. tta (1 impoSlibiiirallJ prac:tk:' ca un grup numeros da
sil fi putut p'trund8 tlOapilJa fn fot1. "nI SIInlinlJleJor
""Iflare. a/arii da cam In 611arB da 26 f/Oi6mbri9 1940
a schlm"'t Qard' csa vecfl lJ. Ia 0f'8 21. o. "ifei. dup4 cum din
dresat dfl noi n ziua de 29 spri/i8 fINI. diS/an/a d6 la
morm'nt plin' la ln/rafBa In fot1asllJ aproximativ de 1/2 km. fii drum
fot1uri militara, fJfDfa. poBtul talafonic. 'eomandanhJI
." IoelJnt' ajutorului de a:tmIJfldant RfIdoI, li fN fi fost
imposiQi ca nimeni dirJ/ra l1li $6 BlIslzlIZ8 da tnICBI1Ia unui
rJfUl! da oameni
In II de as, rfNId, nici mobiIuI prozum81 mei sus nu liste valabl.
d",'urllfl nu , 1,1 nI tennin". " nu .... '!f<Jn. ,. duco-
parlrN ,1 idenfjtk're/J lor, dacM In ctitnft8Bfa de 27
noiambrie tQ4Q, 0f'8 11, cii In It ..... ,.'.'" care,. pilseau la<;Iiomri
/i1wpi ,/Jl1/ lui C. COdru8ffl/, proI. Ion Zelaa CodnI8ffl/. /ndoitJJA pe
C8flI _$18 din lIjun da Valentin
Sav . nu putlla "'I)ft>/ de InfuriBraa celor C8ffI BApau.
'"

Acest arguniMl tl5fe Tn'illrll' de 'decJ8rajiunea ";,rof. Ion Zeltu
Cod,..nu, c . .... ,../1 ci nici unul din ".1 c.o,.. slpau 1. monnl,, !
nu ",rls/t Ive-rlrlle In timpul C8, fn orictJ cu. nu __
dI:JIH zi Ia 0l"Il 1/, sunt $IW nu Ttltl'lOfll'!Anlale
Tn aottIloc oumIntM iJI c. Codreanu ale sAI.
In al fIeiIea r4rwJ, din lui G/leofpIIII lui
Octal'ian MMetJ. rezulr' cI asasinatele au fost comis. H -' dtI
/n$OfilOfi cu C8IW VfIIIIserj $Ub C<IrIducema lui Dmilrle GrozM
cu brMu/ poIifi-' CI.I un sutoturism), C8IW _ II4IIIf1Jt CcnsrMlWt
S8w. ","", la fnchisoIKlJ fn acea noapIe. termlnase IncA din
lJjun oIicIuI de 81 gAnii l6gKJnar8 (B'NS8H IndIeSlIi In _s!
seos? _ se Intreab' Minal Stoian. autor citat - n . . ).
1" 81 pal!l!/e/l rind. din lot COIT1()kIxul IJdminIsiraUv9
rtllult' .cul. crime nu .u fost ,.zul/.tul unOl'
hotl"rl spont."., cl .v fO$/ premeditat.. In adev'r, din
categoric' II lui GllfOfgllB Cre/II, rewltll ci, pentru oarl,
legionari C/I,. urma $lin/ro de serviciu In 5f1l1fl1 de 26 noiembrie, Tn
loc SII fie comaooat6 CII plmi II/Unei d6 un simplu legionar. II pl6cal de
la prefectu,. tub comanda lui Dimitrie Groz.,,",
Anton.scu a dorit moartea rul Mon.lloy 11
Dar Anlonucu poarti , In mod direct, ,1 I'bpuf/cltr ..
Mih.n Moruzo". c6ci IndeI..ongata d"ntre cei doi se Incheie -
oare nu suIlcleI'It de semnifocativ? - prin IosIUUI al
SecreI. In celula 1'11' . 1 - Jilava, de ctilre legiullltl.
In d"da faIMIllUreoie de osta, sobru, imnInsivent. om legi
principiilor. pe AntonCSt;\l h'Jndu-t1 ...... n'a prin -,nl ...... dI-
ari"' Ica. d. altmtnt ..... ,1 In cazullorgat). C. anume avea de rizbu-
Ililt "Cond\.oc:6Iorr, ee iansase chemarea: -Vrajba sll Inceteze.
De oriunde f prirI oricJ".. Lupta s,Ij (/8 nu,../ pentru slt,l" (1940, 6
septumbrle)
La urma urmei, (Iot.tula n.aJunsurl pAtimi -In&.li ptc dra pt _ dtn
cauza lut MoruI.O" ,' a reg.lul delronat, C .. rot tt.
Conflictul Antones.cu-MolUZOY exista, de vreme ee, la in-
stalarea pMmulul In lruntea Marelui Stat Major (tuteUlnd ,1 SeNldul
Secret). col de-al doil611 'le sa treaei, Impntuni!J cu se!'\'leiul
Ia Millistervl Apirllrii Na\Jonale. Antone.cu M elia, atunci,
In plina aacensiune: de"enll ministru al ApArirll Nilional., propu-
n. Inloculr .. lui Moruzov printr-un militar de carle" dar reg.la
refuzA.
Monu.ov c.,.e.taaz.li, axb tenla ".neraluJullon AnIO_
nncu ,1 dnceperii 1000ituril .... Ie C1.I Gard. d. FI.r (lntlniraa
89HtUIB III Predeal. cu CorrafiJ7'B8 CcUeanu. am'ndoIpe aIllurI,
fotografia pio.euind din dosarvI SeMd!Mri Secret,
ajunga In miinile . 'Q_lul. cu alte document. -.:on18$'aMe,
pmlre care prob .. di gener .. lul eSle bigam). MOI I". suflcl.nt.
pentru cs rOSle'. &.Ii-l damlli pa Antonescu ,1 &.Ii-l lnt.rnal8 (domi_
cilill la miniltl ....
'",,,

,
,
I
Asa.rnil au plecat ... de r. polllr.
Echipe cara a executat pe cei Jilav. a pleeat de la Pre-
fectura $Ub Indrumarea fur Dimitrie Groua, cel <:are conducea
echipa, persooalitate pt(II!MTIi'lent!i In IeqioNril. care ..... mal
...... CII decit pe comaodarllul mitdrlliegOooare. Dar
cine .... Grozu: losI desenator lehnle, "1;111 membru al
mi$C6ri legionare. pai'" .. ",ni d&osebil (\$ activ la evenimentele /kI
Ianuarie 1911, .,.. dai dispArut la data proceslMli intentat nasIniIor.
ce dee/artI Gh. .... .... /tit din /;Il (1
h'rfle pe CI", _ plllllul echipelor ca,. unnau .. n. ,..,..rtJula
pe "etu" ".nrru 11I'IICuI.,.. (In "NoIa WormawA" 8 Mi-
niste!vlul Jusli\lei . referitoare la asasinatele de la Inchisoarea Jilava,
urmare adresei nr. '656 din 4 aprilie 19041 . se men\iorIeazlo:
IlCOOII. dllpa o listl pe o sdusese fnrocmll" .
Dimitrie Grozea. comandantul "Echipei MortiI" car. urma si
neze la JIIaVI, 18-11 8xphcal 701u/ trebui. !leUl n
.c .... /oCrJt8rIGnt-aJiomllu/ wbs6cretar
de St.tl. Min/sttru/ AflfCeri/or Inlerne' , otOOn"1I CI. IncepInd cu 27
noi6mbrie. paZEI d6tit>lJ/iIor politici s./I nu se mal fIIcA de e6/111 garda
JeVooiri cu In inlariorull1lchisorii milittlr8 J4v.",
0eW!e asriel a/lrmaJia lui Eugen Cri!teseu. din de
judecati. referitoare la Inlocuirea legionare, cA
prin spionii pe 0;:& .. n ..... u pntuUno.nI. o. unde
graba ext<:vlAri pIanuIti <:are. dupa toate probabiiIitile. ar fi
urmat si se Impir sasc.!o, daca n-ar ft lnIero&ii\ Oidi'IUlll col.
enu _ .biI peste o zi uu - ca si eoio'<XLI peffecl cu mornenlul
de5ho.1mAri1 osemintelor kJi Coo')Btiu lpln CodrMnu ale ceIorI8I\I
legionari.
Legionarii pregAteau asasinarea lui Antonescu
laii un extras din lui Eugan Crlsta.cu, de la procesul ee
a avut loc In 1' 45:
"Acuz-forul public:: Cine a pus pe si de paz{J la
Jila .. e?
Crlst.scu: Era domnul Horia Sima.
Acuz-forul public: Cine imi ministru de Intame " ,cu dat'?
EUgfil Crlstucu: Generulul PeOO.iee8nu. dar fnchisoarea imi
miIiI8rI. Au afl4t legionMI Cot se schimbi plIZlI. U. coJ. Riopsnu (ara
aubHcnHar o. SlM la MinisIeruI AfIlOOlior tJtemeJ ordonase ea, Inoo-
pOOd cu 27 rKJiembrie. paza politici al nu S4J mal de
Cot,.. ganIa cu ecc:es tn irrteriotvl tndII$OIi mIMare JiIB..,.
garcJ4 eant se sdWIIbII pIM BIUnI:i, o sinptIIlI daU pa zi, Ham III
cxWe 21. cum pal' rtebu:ia sIi fie sd,imOOl1 e/Ii8t' tn de 27
s....u /-au suprimat pa eelde .colo.
, N . ..:III.. Omul de ""' ......... 1 lui Ion An!OneSQ.l.
'"

,
Organele r:Je dale potrivit clrora loglonaril, Inci
rJ. Ia mUhxulllJnll decambrt. 1940, ptlIfll t .. u, ea "arlantl a 'fi
zo/vlr11 dlnu. el Alftomlseu, auslna,.a aeestlJla 1.
Verslun .. . ... cunoscuti colabontorll'" (111'-
mana din e_ rIU fluft teI1l9;, c. o
intra Sima ,1 Antonescu era Imposibili , 1 el AnfOnfleu "a a"'fJ/
prin n ... sl ".t, iar ptJtfidtJI MgiclOloV, CI r.do/dtseUN, "a &pIMNt ti
fapta M personale e unui exlJlta/':
. Se lf1fT1linaM de mult 'una de miere- SimaAn1u1esW a&em6-
l"I3r"'iI este Izbitoafe al cealaltli coIabonIre MoNzov..sima. Prooede
ele, cel pu!1n dacA r'IU l -i!IU 1r.ldus in fapt Tn eazul llJl An1of>eloo, erau
identice.
Mare'IIIUI - splonat d ... s.rvitoare
reciproc Ion Antonescu Horia Sima
'"
\
,


,,


i
Hlmmler - ,er
li fost lesuhl a pAlIZi de
. d fi lAut !li InlnSpirfI o
88 sau cu
In mar. m6surt pe Ibria
S8U pe cel din antunljut
Canarls merge mal departe ...
Ima""et dflpn! uciderea lui Moruzov. amirakll Canal'!l vedea
stnldanile l.4oruzoy rusese un coIabonltor Important' . AcI"
unea'eglorl l rtlor put" di dezorglnin:re Intregut ,I,tem a' miau
rilor de conltulbotaj. Trebuia urgent pentru ulvarea inUl-
reseJor gtH""ne eAUIate noile modalilili de cu S.S.L.-uL
Caneris eonsIdera cA Iucrurie trebuiau ju<lecJle la rece. Un om era
pre\iOt .!Ma Imp cit ewa puterea Daci noi guYemIKl\l se
vor (\O.adl to4u$l Gennaniei. mlabofare. VI pulea continua
neatiroghttilA. DecI. In primul ltnd trebuiai t>.KlO$CUt noul co::mucilDr al
N. I'dll: hle rivalitatea c..I8fIs IIimmJer ti 11\.11 .....
c.narII (adjunctul k.Ii Klmmler) ...
15'

slatulu!. Pentru orice eventualltale un d ... n! .. rl.n .... pre-
gAtit ap,. fi Iln .. t , In cu d. n.yoi pe teritoriul romAn c. In
zona petrollf.rA ...
In etealil. Ganuris se vede ne'IOit $A '" deplaseze
urgent III ti. Ordoni c:api\BnUlUi von Stranlky din Abwehr.
de la ro 5erviciuI secret Roman de WormaTii.
&A-I anunTe pe Q)!. lorJuM' Micandru ci ... ro ..nonut III
AeroporuI BIfwa .... inpfeuna ro Il col. Senti ll ... if. In ziua de 7
Hplembrte. III orele t 1,00.
'V ; sro Micandru a rapoflat lui Ion Anll;lrleSO' - atunci prim-
mlnislru - des4n sistemul l'fl)UICOIar cel de.1ucru uzbl ro prilejuI
vizitelor la fi a primit ordin si nu ia oonteet ro nimeni in
afara de el.
L, t t .. pllmbrl. t!MO, amiralul Ganaris e ... condu' 1. oeneralul
AnIOO8SC\l. Vorbindu-! In numele lui HilIef. Ganarls n va aduoe la
generalului Antonescu despre Internele Re!ehulul pentru
anumite zone din RomAnie ,i care fuseser' lIJate, ,utlliniind
" In noua al lua,1e In,.leg. d colabo ... nta cu Servi.
clul Secntl Rom" n, ca,. a dovedtt este In mhuri ..
aCJiunllor de oontrasabotaj. .
Gen.ralul AntOMIICU a_a d.claratlntru totul de .cord. La ,far-
lntteve<leliO au Ioel It. CQI, Ionescu Micandru maiofUl
(nu c:ipilanulj von S'l'llnsky, pnt au primit InllNcl'unl preei .. uu-
pn modulul cum ai Ganarls sa
dezvolti c:oIabo!area. prin Antone'M!. Despra Mor\.<zoIII'IicI nu ... mal
_ ..


'"
,
i

. '" .
DICTATURA CRIMINALILOR
Carol II - dictatorul viclean ,1 Mutul
AAaka pn::IiuU kJi Moruz!ov ' ........ l34i sale lnIbuie ...
wutefl!' Uni" 1!\riT' $. In C8I1IIrtia. Ne..om teferlTn prmuI r.)nd
la cele douIi ale8fJOCi: l e; la CMllIIII-IN ti Horia sma.
eare l-au vini! l-ai auzit pe r.gele Carol II .-IN 00 i-au PlAlA
conIesIa un anumit farmec. Pcuia o ... plleuti, pa d gI-
_sefi poIrMti p .. "liu orice Intakx:iJtor,!. Ma deplfl un "lval
mediu. .a se dovedea ,..8111. In ceea ee abiltiItN
politici. _ p.;!ea $puna chiar ali era de temut. Sclderile U sa datorau
uniii congenitale. Pcsada un caracter KhlmblilOr, pIAcIndu-I
iii se lael remarcat, lacom dupA banI ,1 m.r;e am,"", de Itomel ti
aventuri galant . Dar, rn cele dn dupA am NI va do. ! ;1, ntt ac '9
slAbicU'II; vor duc:e la pier2ania, ci setea lui nellmIbrtI " pua ...
Anallzll'ld a sesizat p..metele . Iabe. It Inc:.put prin
Inc:ue-J: tineti. It pus ochii pe Gh. Titlrt,cu de la Partidul
Liber.1I. Ani din pattId 11 marginalizaseri, K'ordanch,t.l doar
de sub$eeretar de atat. Carol l-a prim-mirRs1N. o. Ia 1-.
n'e . Ioal pe Atmand Clllnescu.
Nit ... "nl nu 8 binuiI allndlwtIIuI .... sI"" iIjAII" Innoire.
'W<jj '" nu uimire. altceva dKit instltulrN lHOI)rieI ..... dictaturi.
LI.G\I'Ie __ d se contureze abia - lui fii ' 6
TU: 10 " paliO:eFtBIe a 1("l:e weme ti i'
IncA de la 1"8'.-enir&a , a pe Imn, carol f\-a dai seama are nevoie
da un om care d-l Informeze exact la timp cu cela petrecute. O
serie de persona'it;!.!'. ea mare$alul Antone.cu ,1 generalul Drigan,
I ... u . lltu" .. of "eagi pe Mlltalf Morul.ov.
Anton cu _ blgam, Vaturia Goga - agent
Pentru MolulOY ,-a pus penlru prima oari o graVil probIemi de
EI rn!el&gea pe rege, adnd sentimentul ci
indirec::t IfI Dar, la scurt Hmp avea dea seama ci
inlefesele rnorwhIeI nu se suprn.pun cu cela ala !irll.
Camarlla regali, ca ,1 anturajul aceltela, oi,.. pud pe jaf $1
afaceri A lucra pentru inseamni a le Identifica eu ei.
Carol voia .. albi dourul la zi al tuturor coIa'YYaluil ..... "'1 activi
al celor l itill !n leurt timp, S.S.I. avea HlfI.orlt. artIlpIl ... eu
dot:are, ci puteai umple un hambar cu .". Foart. multa .rau
'1 Pentru c\oc.I.ImenIa' ..... foIosiI serialul semnIII de Verlsrltn-Mona<w (Ion
p.""lelcu) puI:oIbIt In ........ t.a Stric, 5e<::reI19111-19112.
'"
I
Ad&seor1 Regele n solicita scoatelll8 unor dosare.
La un moment dat, ,,' Impus dosarul generalului Ion Antol'leSOJ .
Rega" aa Itmt. foarte mult de Ion Antone,cu.
descop&rit detaliile cititoriei ule aJ Mlrla. A 8ltis\efll8 unul
viciu: .. f ....... Paris in dauna IAriI . ..... cum apun. Va
turn. Gog;o .,. ocupat " iii eU $lrng .... ,. o. Informalll straleglu
in favoarea unei putarl , trll.,. nu ar fi e>lcIu' ca ea N fi beneficiat
do! acope(,fea bunei Nit prlelMlfl . D.lele adunala de MONZOY au
.arvlt r.gelul pe""" tnlanta,..., la sugestia 11101, unul proces de
bigamla.
PrIn natura Moruzov it aIuOS sa o.moa$CA nentlmA-
rate secrete ce nu-I conveneau 00 ... regelui . De pi\(I, el ,10$1 printra
pu\if1ij Cilre cA reva1a se OCUP<' eu multa eu de ... lza
In dauna .tatulul. Regele mai Il'\CIlXIintal ml.lun .. delicatA, de o
excep\lOI'1al da supraveghea strict Oarda de Fier,
care ajuosese un al:lavArat periocol public.
Hitler nu 11.1:1:1 de Rdictatura CaroIIl
R

Morurov " d dasdreze intreg\ll mecanism prin care Horfa
Sima, "umirulUln 'a.aml.legionari, aspira la de cApitan.
Sima, la un sludlu mal atent, s-a 11 li ci!Pabj! da cele mai
nea;leplale mje. EI putea OJmparal, nu pe mu/ll bani. dacA mal
ales I se fluIuriiII 1/'1 f.!. ochilor perspecI'VlI piUiIKlVMl la pulera. Intre
cel doi a awt loc o Irdlnlre MotUZOY ' 4 recruta'. Slm d_it
InformaloN' S.S.I.-u'u' tn cadN' Leglunii. Efa Iow,l un elemenl
nesigur , 1 Mon.ozov o In!e' uesa prea bina.
In IlOIipl ... '0111 1938, CaroI dllllovl!unodlt
abil prin cano. In.lturat guvernul Gog.c"u, In .... urtndu'f! propria
clk:lilluri. In primul al FronII..U Nllliorele (FRN) eu .
intraI: Mitorl CrIstea, patriarh, ca , prim-minisln/, Gh, nlArbw, AI .
A,ecesw. '00, generalul MIur $11ot'I Antonascu.
E'ffl''iI'neotui e avu! loc iii 11 februarie 1940. l. 30 .... rtle, Ion MIa-
neseu eno "0$ din guvern schimbat ru generalii Gh,
Y 31 martla, printr-un decret special. toate organlullif. politice
I.u fo.t dlzo'va'" singurul partid admis fiind F .R.I'(.
La 16 aprifie, dnd urmare unei sugeslii, regele. dispu. _1.1,..
lui COl'rHlliu Zalea Codrel.nu, care-l lJ'l$ultase grav 11'111'-0 scrisoare pe
pmfe.OI'uI NicDlae Iorga. Concomitent cu Codreanu au fO$t .,...1.11'
apro.ape tOl' ,afli legiunI!, mal Hori;o Sim. . ,
IIU 105. e1eduale sub 0XII1du0;:efe3 S.S,I.-uIui, fapt care
nearaslarea lul liorill Sima. Regele, ct e agent al S.S.I.-
ului, credea ci se va pulea folosi de el. InIre timp, 'Mlflimenlele evo-
luau pe un drum peol(tJ!os.
160
__ o
,

,

,


I

I
Rege', a o W:kil In Apus la inloaroere, ,-a oprit In Ger-
mania. A dito.rtat eu .,. demnitarii, i""Ia.rslY cu Hitler, lntl'nlno ucqtj
ce lMIt loc '- 24 rtalamblill 1938, In IDcaIltatea Beod tesgadan -
MU,d .... . se aIWm.I. ci d.-.matlcli dlntrw HII ... 'ti C.roI .1 11-
IN _ purtat -.,.,."., ruf, -', adia!I "atlold In ti lui
GOIiiliI- care -. "" dind la urd. cind la .. ' .... penInJ a-I calma
Imj ' Ijo asha lilIt sA .......
"Vi ordon ... Styxul ,.
Cind Hltl.r 1 .. ceNt lui .... de FI.r 1. pllla ... ,
C.roI .1 II--Ie. a ... fuut, motiYand n-ar fi nevoie deoal1lCl In Ro-
mnia dic\.Jllura. foii. instauratA de el. Carol. Lui Hitler n trebuia
o unealtA docili, iW un dk:tator. De aceea. pac un ton Impel"lilti ... .
lolicltlt '1,11 C.rolal 11-4 si 1. miisuri .. nu .. Intimpla ca .... lui
COmliiu ZIle. Cod .... nu, d.oa ... ce fn .flrii de el nu eunoa,t. alt .
dletlJtor In Romi nla.
PllCJ nd .". ... gll dat ordin t ... fonle .ti fii luprimat!
e.1 Tnetl f,l . B cizut Tn soam. jandarm ... iel. In noaptea de
29130 rtolembn. 1938, aefa Cod .... nu ,1 un grup de 13
eondueliton Iatlon.rI .IIa)l Tn la '"etll oerea din fUomnicu.
.u fost In camioane pomi\! spre In dreptul
t*:Iurii de la Tlnelibqtl, la kilometrul 30 pe .. ce leagll
tiuI de lUtomobi ...... fost cu de
l'leClMlOSCU)I ce au sc\ disPiri. profdnd de cea-
(* mentiona comunicaIul guvemamenlal), tftl fi o noepWI cu
oeat6 densl. .u 1ncar-c3I .... fugi in pidu .... J.ncu"",U eate-llnso-
llau .... flkut uz de .nn6. omorincl pe oei paln.lSpr8zeoe
Referttor la lmprejurArle de mal '1,15, lA comunicatul .. Inlltl rulul da
Intam., ........ :
"Comunu 13 membri BI G'rzJI de FIfIr "811 cu
camionul de ,. R,mnIcu SMalIa (/Itra
camionul fo.rr alltCBt de o bind' da laglon.rl arestfl/ii
.u 1ncen;.t SI evMfolze, c.4 au fost cu de jandermi.
Com. nta .... euulul In pres. rom.tini la ... publlClrll allor
aminu"",.u fOlt Intlrzlu. Totul era sc"zat. presei
II1mbi tulUlOl" tegapilor romAne din EurtIPII urm.tilOBrea telogBlN1
cifrati
. .
"P""flu pute. Informa, am otlO8ItIa adIIce le c6
TmpuFllfN lui Cornaliu CodtHnu eIfor 1J /egionBri
CIIW au SI da sub e=:w11 COOSIiIvIe l.wI simplu lIPI da
dtwpt comun. Nici UI'I iei de lemef8 de tutbut*i riitoBre li nici l.wI
molIv da .",. nu .Jdst,. De- notat
nici unul CMB al nu" fost .SlS"''',

,.,
Garda d, Fi,r - agentur' li G.nnanlar
Tn opIniII public'. evenimentul a fost primit QI mll1I .mOlIe.ToatA
klmea ... ,tlP'" III rll;bu1'\lll'88 ce In mod Ioiic: ''IN si urmem.
SinljlUNI c:IIl1I .. buc;ura .nI Horn. SIm . .. " doI .... nl II.,
mo\ion.aJ Ira tot mal aproape. Abil. d"on umbri. Mor\IlI:JY ti stmuIa
acest apetit deo.oralOf. Nu Wnuia perfodia de ca<8 era capabil acest
om. lnet dWI 1938. Moruntv fuse5e cA. Ia
QfdinuI (:1,1 lui. se preparatiYele pe"bu
executarea unelloYituri de stat. Ac\iUnea 31 III,J1lT1111 sa
pe data de 6 illnuarie 1939. [);It. la 4 I'nua .... , c:omplolula foii dH-
eoper1t. au fost Datorita legAturilor pe C81IIIe
avea cu Mihall t.4Qruwv, Horia Sima il reu,,_ sili SI ..... \rag6.de la
arestare. ler pe 1, lunii ienuarie II dandeslkl din rar!.
Judecat In lipsA, el li fost condamnat raII ani Inehlllo.rto. Ajuns In
Germanii!, , fost lne.drat crainic d, limba rom.n. 'a' poatu! de
I1IIdlo Stuttliilllrt I .
Tn Buletinullnformativ" nr. 986 din S lanuan. 1939 li 't.p4rut ,tirea
"din PoIOflI. li Inu.t In Rom'n/. un numlr rn (I(l(I tM
hltlerl,tl, trlml# ct. germ_IMI pwlll'u li euretlwl
leglon., 'MugURI de CcJmellu ZfIiN cixitNnu, IIUl IneA o dova-
li fapt.JM eli Garda da FI8I' 8I'1lI o sgentun18 GemI8roIei III RomAoiII.
Tot fII "EI<MtinvI .m:w1t18tiY" se mai men\iQna ca au pri-
mit ordin " p'trulldi prin ori ... ... TII Frontul R.n.,tllfil
$1 me.I ales In a tn:rnuIuI, pentru ca,
IEI momentul pobMt. " poati di.puna de arme. Caraderul agresII al
orvaniWpei Germar'jei, pregnant
prin acest ordin.
"",,and Cllin .. c:u, necunoscnd lui MihaM Mo!'UztIV. a
dat " .a a,lgure execute, .... jud..:ilore,ti
privind eondamnarn h,oI HOri, Slma. precum ,1 urmjrire. ,1 ,,..-
1",..1 ,1 .1 allor eeplleglon"ri, printre care Victor Vojean. Viorei Trifa,
preo\l.ll DumllrUeu Botsa ca prinderea Alexandl'1.l
C8nlElCUllno Victor Crl5leseu.
Blrou,ile de. contabillzau .... plonlll
Carol .11 ti ....... lIridull d .tiplne.uc:fl dIn \.II"', III
sale, UI'I rol 101: mallmportan! oona U-i revlni ServieIuIuI
Seete!: 'de Ca aI.-. fntr.prln. o .. ria da mituri m ... lta
si puni ac .. t MtVIe+u 'ub controlul "U direct. PJin. urmare.
,egele a ordonat ce SeMciuI $BCleI d UlnI .....
..... Na\iOo-'" tI.Ib rapOmJI looduriIor , 1 al perIOIIaIuIui, Iar
actMtalea iii fie sub d ...... 111 sa
Ma.... Stat Major .. AlmaIei romAne II $Uli(;itat .prot)IJrea ce
a H-a, c.i "P'IttiMa $lIn care un birou dtI contra-
spionaj 1",*,"1 numai CtJ pauu oameni, se OflIlIn!tele CII f i Servi-
-

d.
R.1e , 1 premlarul- pe lista nugri ,. Berlin
Dupllnvada .... c.hIHlovao;;lal, C.""anla a trimis RomAnle! un
ultim.turn. AjUOl la din Bucure$1I. doc:UfMntul a
foat modlflcllt de eItr. Guatav Schmldt, cJfnItol1ll gtnnIIn, 1'Kru.
al de Serviciul s.cm da ti de Service.
atenuallla lutului uhlmltumulul. Cu ocAzia
desclfrtril, IC1UI de tridar. a fost descoperit de cltre Edilh \I0Il eell r,
o agantl I german ce la Bl.IeullI,ti. Gustav
Scrunidt I foii Imediat areslat Inctlis In subsolurlle Lega!lel germane
din Bucure,tl. unde stat pni cArld _rt da la Berlin ordirn.J1 de
..... h8Cl.llia fost adusa la Indeplinire de cAtre
de Pf"' .VQN ,1 Schmidt a l'I'IUriC peste cat_ ore Intr-un spital din
Voss II p'n :81 apoi In Germania.
romAni eu eflal cA ... cit> nlreml drupU,
alimu' .. ,1 ajutate de C .. " .. nla, au pus " cale MUIna,.. lui
c&rQ/ a' ..... ,1 primulul-ministnl Atm, nd CflHM"U.
18\/;0 .... ' \001 de leao'I\a ci vor IIInqII8
pera" penlrU lo"'ilC\UniIe comise. Ajunfi in eMiI.nla ... 1,1 IIV'OI .... in
CestapO, numele. Se paIlI ci, In Ylziunea 0tQ3tII1.a-
IiOob de la BI'" sardna datA lui Millall Varft.wNnu, de pregAtI
'1 c. O. MaMIlei! _ d/II. <Hntrrt, Edllu .. pgliIitJo. voi. III. Buw-
.... d. p. ,u.
",
atentatul ImpolrNa lui C9ro1 'II a lui Armand a
oomai o vananli de Inducete In eroare de a orgattIIIor de
paz;I a de!MItInlor. "I.ntatul urma d ti. coml. cii .l.manll
Pf'III.tllt. In mod ' plClal III 8erI1n. In doua dae.di a lunil
septembrirla.1'IUIui 1939, IklriI Sma , i o edlip.t. 'OI'INItA din
......a oameni au Intm clllnd .. tIn In ,1 au trecut nelntArziet la
.... lnlt.1ot" hotirit. la Berlin.
A ... ln. re. lui Armand Cillnescu
In z:;",a de 11 august il! lost stabilit atentatul Impotr1Ya lui Armand
Conform planului automobllui al Dumitru Durni-
trescu. Cezar F'opesoo. Traian Popescu. Ion MoIdoYaenu Ion Vasi-
tiu. a pe alr. In apropiere da VodA, pe cara. Ia
orela 13,15. urma traaeti alllomobilui al Armand calinescu. La ora
stabilita au vtwt. CII automobilul se apropia de sir.
au motorul. iar ce acesta a trecut, automobilul
In care se allau asa$lnW a In urmiirirealul.
In vremea aceasta, o femal. bAtrln.t fmbriic.l' In hain. lirii-
na,U _ oprit Itngi o banal af\eltll la umbl'a UIlUI vechi castan de pe
trotuarul BuleVllRlulul Eroilor ,1 5-a 1nIr-o cara fAeea
impresia ca l1li La ora r8*, .. II"", cin:ulapa etil PUIin
Babllonlca nu ara altcineva dee$t HotIa $ill"ll. a akuI m.tIestrie In
arta ba.esllrilera bII'!I' alnoso.rtA. Se mal rernarc:ase prin
tI pt'K1zIa cu caR n\ln11/.ll ...-,olveNI, nlmerlndu-fI \IU al odlII In-
sau pe Inh.WIoeolc. Se b ... esl!ee peiltru pulel urmArI
llIflIII etentatulul .
cand IMltomobIIuI prtmuIuknInIslru a virat le drNpta pe Bulevardut
Al:daaIulUI, o CllrulJ condud da un complln al tra-
va.tlt In t i n.tlt (.mal. , l-a baral cal ... f6cAnd Inevitabil.
av .. con "",nul CII orlca .. -ar Intimpla .... 1 continua
drumul. Nu l-a , .. paetllt ,1 oprit. In acel moment, avtomobilul
fost tamponll din .pat. da automobilul at.ntatorllor.
Agantul de slguran\J Androna, aflat pa banca din dreapta
cara avea mliiunea asigure paUl lui Armand CAllooscu. a
din ma,inA ,1 a Incarcat pistolul. A cAzut secerat de
gioan!a $Oferul a d scape "" fugind. Armand C.tlin ..
C\I ""hl. portl.ra din . pata pentru a cobort O plo.iI de
1110"1'11' prlvillt pe p;1IvaJul .trtz:H, al;'itun de cadavru! lui Andl"l>
nit. PeoCru a fi siguri do moartea kIi, criminalii l-au intor. COfPUI ti
IMI mal lras .. upra lui c.ttev. focuri. Prlm'-. pesll 20 da
in corp.
Blillflna de pe banci. a asasinatului, a dispirut
omL
'"

-
I


,

I
I
,
,

I

1

,
I
I
i
I
1
I
I
,
I
1
I
V'nAtoarea de leglomlrl
In elup.i-.mlau ziifI, ganele '11 Tnc:ercuIt In
i'oobik.ll din Bulevardul Bnl.1ianu nr. 24 pe cel patru al asa-
alnilor. Chd era pe unul dintrfl ei .... Inucis, Iar cet-
laiii $4\1 ptet;I;It In ClIl'Sul noptii, """Inll =' au lest
Il,iPieu'" eu complici 1or,Ia inlelw.t,ia strAzi . VodA eu Bulevar-
dul EtOiIot, unde au fost C.1''' ..... lM.u fost tlHta pe
Ibo::. pefltnI an "hvta "- trecitori.
iri junii OfIli 2 ceva. In tmp ce lua masa eu lamllillll" strada Solia.
Mofulov auzit de la raojjQ ce vestea !il5Ssioarea pm,ululo-
ministru. A uitat de mau II cerot la telefon, prin firul pe care 11 avea
eu wrpuI detec::d<ilor, legAtum eu S;gurtln!1I Generali. ct/ Niki
oeseu. subdl,lIGtur al S.S.I.-ului. "Ce acolo, domlIfI'lf /9giOtIarii
f/JC cJo cap? O!ntr-tJn salt luat cuier ,1 sdrlt pur
simplu In care-! la poarta. .
Penllu II t1lnlormat cu ma; mutlil despre ca 58 punea la
cale de citre germani ,1 Horia Sima. Carol , .. etrul lui Monaov si
lnctr>;:a It .n. m.1 multe de tii c.narj . cu prilejui consl'tulrii de la.
ee II awt loc !"tnI 3 5 septembrie 1940.
Evenimentele care IIU lII'lTIat se ,!le ca au pul capii
fegelul cu Mon.ozI:Joo. La " septembrie 1940, 1'89111 II pe
geMIIlIIuIIon "'.o'uou fonnowI un nou guYem. ln toatlj.ra ...
declan'" lub eonduCWlO. mlnt.trulul de O'trlet Mart-
nncu, o vertuoblll dnltoaN de I.gfonarl. ..... u
Pm!t-ul c ...... 4 mKtI ....... Hor1a SIm.
Implngn ln f .... .,.. cod....,l.d, aii .. tn umbnI,
cu IoIte Cot IIIU, .. , ... cel care dvtr}istri 011'l0I\II. A$I se lace cA,
soontInd pe posibilitatea de PU!N manevnl ulterior, Sima 8 fost
meflalat ti de IIC8IIsli dati ...
'"
I
Capitolul XI
SERVICIUL SPECIAL DE INFORMATII
Servk:lul dl prima griji
"".
leJ'IIIeluIuI, controlul
;0:;;;, i nu de Mml$leruI Ap6n\ri
Na\iO!l8le. .
Decretul clar 5.5. 1.-\11 colabora cu Marele S13t Major ,1
celelalte departamente, fiind dependent da ConducAtorul Statului,
totodatA ,1 II Condlulul de
Sieurltlti slabA. deiEordlnl mare .
lui AnlOioescu etlI ea acest serviciu d urme:. politici de
stat, primind ordini verbale sau sa1se prin sec:retaruI gene.-.l de la
Cabinetul Militat tIU de la Serviciul de Cen\mIi ... I Il'lkloma\lilor de
la ConilIiuiul de
CoJonekll Nlcolald nu face nici o reviZuire a nici o
lneadrare, 1T .. ,\I,,'nd eld$t8nl da Ilo Moruzov. AcIi ...... " 0CJI0..
neIuIuI NiooIeld .. rezumA la cltio a a " semnarN. luc:ttriIor c:. I se
Pf8zentllu. .
In _asta perioadA. vine In \BIt .."I.-.Iul c-rts, eano, 1n d'-.
cu AnlonelCU, IntalYlne In f_ lui Monaov. Loc:otenent-
", .
. "

,


I
,
,

,
(

i
,
,

I
i
,

,

,
i
coi0nelui Mieanr:Iru maiorul Stransky pi'WPSC da II asigura
cd'bJf&/llll OJ Abv.el1i'.u. Astfel, se ofidEIl; P' (iQ'.bo'area lnIra
aceste dc::Iui &er'IIidi seenII8. MI.ru".. MlllWi G,nn.n' vinii In tari
dupA 1.2 t0ll'lbrie 19-4(1, avAOO In IXlmponerl\a sa IA'! ser.'iciI 81
AbhelW. germaniso.n rh mna petrOi(enI Valea Oo..n;)ri.
tr\Iptlor iii .. "' ..... n Incuratem pe I.glonari, care se
dedau" " furt fi W;IIenIe, tn 5PIl ... 0' fmpolriva eweiQr,
transmitN nici ? po1.1nd " .,..Ie
1'iIor, tlerontinu '*- domnUl"" QiQ l-a dul8i1l,i'IaI
pe ...... zsO! sA efi :h ....... scI*nbat9a a: .. twwt S.S,t c:we !II'npaIIza
al lIIgb ..t, dat fiind eA HlcoIaid fu_ numit In wma N(;IOtIWldirtI
coIorlWlul 0,'OO".1r, ... n'a C8IlI fAa_1egAIln lrItre Ion Anklvn'
Horia SinI! fi elI('t InIasoisa lIdtowa legionBrior la p.rtere.
Specialistul in leglonllrl
Ca etare Anton .. cu, cuno.clnd aliludlnea lui EUi*n Cl1st .. c:u
de 1'lIlon,rt (aplul vreme de 14 IInl lucrase CII director al
da Sigur.n!i, prin decretul din nol.mbrl. 1940 n numa,'.
pe ':ugen CrtlitesaJ piui S ...... ICulul Spec:l.t d. Decretul
purta IV. 157.351. publicat In M,a, p8rte.. I rY, 266 din noiembrie
1940. Printre la po$tuI de al S.SJ,-uIuI se numArau:
Tomeseu Intpec:tor ti al contraspionlljulul de la MareIa Slat
Map (t*ourile .wlislice); Constarllin . iMpeetor genenalia
"genersluI 5einescu. lo5t al Se :jieI. II. InkMIi,sli din
Marele StaI Major.
TncepuM lupta pentru aup_11e Inu. Ion AntonH<:U ,1 HorIa
Slma. SectiII <le Ir,fo""a\i a 5.5J.-uIui lIIlI conduN dto o::oIorl!ltJI
Iar cea de contrainformali de diredorul Eveni-
mentele de la Jilava din nooptea de 21 noiembrie 19010).au deI&rmlroat
pe noul director. Eugen Crtstescu. &I . 1a fefme fi urpente de
reorganiz.8re a aelViciulul. lisati da Mon.ll:Ov ara haotlci,
ptOr$on.1 imaginar, firi atudll, angajlr! ptO bul da favorfllama ,1
bani Inlu,ltl de Mol1.lzov penl.n.l pel"lonal.
La scurt timp. o temeinicj a SeIVicIuIuI In prisma
OOI'Ijuneturale ce se Impuneau. Eugen Cristeseu a decis
afao;tu., unei a doul l"ItO'lIsnlzir!. motivele ffll'ld de ordin general
altele de ordin special. 5itualia existentti la acel GatA. de CJr9IInizare
a Serviciului pe douA birouri. se oa.e:lea lipsitA de
ecNIibru fi prOpOI'\i. Birourile nu mal COI'!I$pI.Ifldeau menirii lor nu
mai tIf1IIU In m.Huri &1 f&e;\ situa\l!li . .
Cel e 12 Sectii ale 5SI,
scn.nbirlle au fost fl lecluate pe baz.I de deo Iz "':
I .S""I. p8l'1Onllulul a luai locul Biroului PerIoNluIuI. o.edof a
fost Dumitru LapAdatu. In Drept. e4emfInI munqtor
""","'.

,
I
lro'Otm.\1I et .. efeclivul. de oetin(lIIa j
r.formalW' pentru camparlllo din Est,
Frontului de Est. Conduc:6tot IoeoIeMnI-
se mai numea fi sectJa VIII - J\jr1dIcli . Pe antetul
'PI'I'e fi lituIaWra JudiciarA
".

,

,

1
,
1
,
I
I
,
,
I
i
a fost
fi *POl Radu
IX ... TeIH'Iie;l"
;:;. de dteOONI
. 8 X-a

-Splonim public ,1 oficial t-
Studiul fntocmH de Eugen Cristsseu asupra "ugU penf1'U rn6inla19a
S.S./. 8 remarcat pe care
le .
PentN ,..,. IAsa loc le neoontorme 00 1eIIii.
Q,I Q\letf', ce au stat la baza el. Ulm fi cu 1ntetI\iIfI 1egiultDru1ul,
Eugen Cristescu. regulamentul dezvo/I.Itot "legii.
Noua p...v.o.a d S.S.I. est. un MfYIeJou drept public,
lnaln:lnlt cu Inform.rlla gen_ ... li II cond",*,,' lutuluI.
RellAla faptul cA 5.S.I. I>U mai eta..., $8fvIcIu In secret.
el un serkiu public Incadrat in stalllul fi f8C:l.ll'lO$CUl In
mod ofidaI.
MiIU'IN S.S.!. era de aSBmooea 1&i:5i cA 8C :S1
5efvIdu nu est. un organ personali lAII pIlI'BOfI3j
oonduc:6lui, ci este lM'1 0!gM de i'lIotmate generE" a CXli4!Joet'i slalulll.
l egea ca $.&.1. pe I'nlil. Pl'lltad'n1r. Conal-
Ilu'ul Mini, !". S.S.!. I'IU mal depindea nici dlll punct de vedere
admlnlslrativ de Mlnlsterul de astfel cA peraonaluJ. bugetul
materililui urmau $A fie Incadrata la Consiliului de
(OecraM1ege nr. 2.172 dir14 augult llMl ).
'"

Capitolul XII
EUGEN CRISTESCU - REFORMATORUL
Spionul Intelectual
Numirea lui Eugen Crlstescu tn lrunlea Serviciului Secret de
Informat" a losl o directi e luptei pentru putere de
Antonescu cu legionarii de Horia Sima. Conftictul dintre cele
tabere avea si!! se amplifICe evenimenlele sllngeroase din
noiembrie 1940.
Eiugen Crlstescu s-a la 3 aprilie 1895. in comuna Groze,'i
din Provenea dintr-o familie destul de modestl "
nllmerou!. Talal 1011 Cristescu, era la din
comuna Oituz, iar mama sa Cleopalra CristeSClJ era fiica perceptorului
din Eugen a avut opt frall: cinci ,1 trei fete.
DupA absolvirea primare din comuna Urgu Ocna, a urmat
Seminarul Teologic "Veniamln- din la,l. pe care l-a absolvit tn
1916. cu media 8,56. In a<:eIa$i an soa inscris la Facultiltea da Drept
din la,i. Din cauza intrerupt studiile. A particip;lt ia
campania mYitat;'i din toamna anului 1916 cu gradul de sergent T_R.
ta sarvlclulsanltar. Incheierea $I-a studiile
ia Uniyersitate, iar la 6 ani dupA absolvire 1" teza de
doctoratln Juridica la Unl'flll5lhtaa din la,i.
DupA absolvirea Eugen Crtstescu a lucrat neintrerupt
Yreme de 14 ani in a Statului apoi 6 ani In
de conducere In Ministerul de Interne.
Pe limbile clasice (latina ,1 greaca) YOrbee
curent francaH ,1 germana. A participat la numeroase reuniuni
organiZilte In divel5e capitale europefle pe teme de Un ijmp a
fost membru In Comisia de CrlmlnallaticA "
director al Polil'el de In Intreaga $3 de
public 10 Ministerul de Interne , 1 la ConsUiului de a
primrt ,ase ordlna ,1 medalll .
Eugen CristesClJ se afla in cu Mihail Moruzoy. ClJ care
era rudli prin alian!li.
Femeile-ascensor sunt binevenlte I
Unii dintre coIaboratoo "In ascensiunea sa, Cristesw
s-ar fi servil da un&1e doamne din rnalta sociala/a. cate l-8u spnjini/
(!rin lor ca av;tnS6l:& mai rapid". Ayea un fizic robust, era
dolat cu o remarcabllil, la care se adauga culturii ge-
nerali destul do sa Toate aceste n
In a interbelic. Avea tntotdeauna ca pre-

,


,


,
I
,
,
,
I
I
I
I
,
I
femeile mal meture, Iar printre foat ... ula prla"n. le nu-
mara, nu In rind, ,1 dntA .. aJa Maria Tin ....
Eug&n CritIetO.l , a beneficiat de o speei8llare In slnUlII1tala ti II
IucnIt o bunii b\lCalil de vreme la SigUranta C,I"MII"IIi , unde .... ocu
pfl o;:u IUpraVeghe... ml,elrIl legionare, Efa II cu santi-
lT*lIeIe ti rNI ... cu IntefI\iIe pe eere Gen;Ia de Fier le nutrea
da felul $ ,S.I.-utul. Reaiznd care n MeM I!'ICI'&-
Eugen Cristesc:u il Intreprins toiul, de II burllrocepul, allfel ca
5etviduI Special de Inlormali apere fi Ni consoIicIeu puteraa
generalulullon Ao1tI)O"le,n'. PouMt pAmii lui Eugeo CtlstetaJ, Garda
de FIei" rapru..,ta o ", .. ti conspll'8!'a " !Ind .. Ia acapal1l".
completA pultrtl , 1 Instituirea statului totalitar legionar. Ca U1TT18re.
Cea mlll paste S.S.!. avea ca obieclaupnhegherea
pe care oonducatorlllllgionart, pentru IlIcapara,
cu .prijinl.ll Gestapo-ului, poslur\l(H;:lle;e din ,1 din ,1
.-Ilnliitura pe generalul Eugen Cristeseu.
CAde .... 1"" Moruzov a afectat ... nd.mentul 8.8,1. ..... lulo Astfel,
Eugen Cr1alfl8w nu a fost Informat asuplll legionarilor, fapt
ce deleflTliNt neluarea de pentrv tAd&nieir .. asasinatelor
din luNI no;.mbrie 19<40. Abia reprimarea rebeliunii, au putul fi
,ltMse ckI"zI ce au format CArlii Albe publlcete de
Anlor E ,m cu ptt4. Ia a$8Sina!e1e de la Jilave, Strejt'llcul StIagt:w.
,
Nici Canari. nu" voia pe legionari la put.r
WI lunii IJleembf1t 1lM6, s-au primit o MI'Ie de
la S.S.I., ooillolll' e611:wa legionarii .. pregltnu d Ira.ei la regl ...
re, de f;Of'Ituot o::u Put.ra . lnfoml')iIe 'u pel'V'tnlt din partea wIo-
lleIuIui RodIer, telul Abwehf-ului In RomAnie.
VictorIa Impotriva leglonarior a oidio::aIln lui Eugen Crt$18SCI.l 01
a S.S.I. noi aarcJnl, printre care la loc: de frunte a .. situat Intlotra,
o::ollborirtl o::u Abw'hr.yl. .
Mal fntll fost ofIo::l,lIzali wlaborallla, tredondu$e apoi la
aplicarea el conseo::vtontA. astfel irodlt. pin6 In lun, IU"ult 19,
S.S.I . 10lt o::omplet raorglni:U1 dupi mod.lul Abw.hr.ylul .
Pentru pAstrar .. dintre cele IIIfVieM a 1011 TIlfilnjat un
birou apeel.1. Maiorul StranMi, desemnal c. d. Iegllurt Intra
$1 S.S.I" a pus la S.S.I.. pm Intermedlullowtenent
oolollelulul Iorueu Mlo::andru. o sd'Iemi de oovanL&ara tip. WI so::urt
lin'i9 reorganizarea S.S.I .. lui Ionescu Mlo::andru a' lner&-
dintata wnduoerea G", (:8(11 avea menk"a de a ..
In din
schimbul d. Informat" " Intfepmderea unor comun. pentru
depistarea de radiotels;,oalie darldestkle.
I
Tatonarea
Seo'IIciuI SpecIal de Informatii C(l!'I(:$llrat In aceasti
perioad,I, In urmlrl .... actlYltilil dftti,uma da Mihai, a
alltt.ll1ljulul __ rula, precum a unor poIitId al Opo-
zi(iei. La toale Bpslea se mai pro<:Uraru da c. ..
ai HfVeHd rlzbolul purtat de ma ... pJul Anl_u, . Ilat al
G."".nlat Er8 de ,tiut cani va fi atitudinea BuIg-'" f'li de AxA,
atitudii SI de expee1.Wfo a Turciei. displJOOfeII armeteI
efucti ,'ele brbIIice aliata Io-aoeaslti 1artI.
Intund ct puterle AxeI sunt pe punctul de li pieIde tbboloA, Eugen
CrlstHcu lne.relll si Inu. in eonh,tf; Cu .. rvk:UIe SKrfte ar.
unor apartinind coalitiai lIntihit/eri.w. Cu prilEtjul captunlni lui
Chastelalne, I lualleQlltura cu seael britanic pe calea unde-
lor. Numai cu eate'" luni antalia(, prin intermediul unuia din
luase legAtura cu Igtlnlil 1IIINi-ciulul secret american car. actfvau 11'1
Turcia. informat pe Eugen Crislescu despre
Ua ".rm.nllor da .... 'nlocul pe Anton"cu cu Hort. Slma, In even-
tualitatea ea primul nu le va satisface cererila.
Atlta vrema eAt s-a aflat la o::orducerea S.S.I., Eugen CristesaJ 1-8
furnizat AnIOlle!Cu pe C8IlI IICMta lle to/Ieila
pentru e-f/ elC..,eita funetla. Aclivitatea 118 Incetat In SNnI de 23
aug".t 1944. cind evenimentelor l-a Impil *'1 ti vini tn
ajutorul menIoruIuI du.
Cld lorla cu dar .. contabilizat
...
. ea ,., >
, vJduv.

1
,
I
'1
I
1
!
,
Un _de opt nolaliu, ai S.S.I.-ului. au
contrasemna! actele justificative. drept peiltru care au Inchaia! un
proces-verblll.
Controlul averilor - o veche necesitate
Nu. O deprindere rewkat poate ,1
al uBei anterioare mai Pe vremea cnd era
direelOf general in Ministerul de Interne, al personalului, Eugan
Crlstescu fAcui obl&etul unul 1. Comlsl. p.ntru controlul
.verllor, al comunicat (cenzurat) din presa zilei din 22 m;utie
1940, suna astfel:
"Comisia pentru controlul sverilor de pe It.ngfl Cur16f1 de Apel din
a numit pe domnul /lfhi/ed Emanuel COSlesw, expert, prm
tru evslusrsa averii domnului Eugen Cris/esw, director-general fn
Ministsrul _ds Inkm'le, In urma fflCIJI de domtIui /rlspector
genflrul administrativ AV/lil1l.
La 12 iunie, an, sus-numlta Comisie comunica rezultatul
anchetei, fflcnd cunoscut a fost dasat, slablllndu-se
av ..... domnului Eugen Crist.1ICU .Ietal cIob'ndlti prin mlJIo.ce
Ilclte.
Ministerul de Inlef!1e dispus propnile de
verificare, apelAnd la Ion Zenonic, prim controlor de stai, efectueze
o COOcIuzJil. au fost Eugen Crtstescu renovase
casa cu banII dln imprumuturi. Un imprumut
era fAcut la Casa de a Ministerului de Interne altul la Casa de
credk a statului.
Director nou - profunde
arestarea lui Mihail Moruzov, la 5 septembrie 1940,
de al Serviciului Seaat de al Armatei RomAne a fost
d8" coIo-netul Ioan Nlcolald. Eminent ca de stat-major,
dar ca profesor l a catedill de .rti militari de. 1. de
Ioan NicoIaid nu avea In arta infonnaliilor,
lucru pentru care, la 6 septembrie 1940, Ion Antonescu tnb-
cu colonelul, care nerldicanr:lu-se la nIvekIl
cerute, la foarte scurt Hmp a fost schimbat Cu acest prilej
este denumirea ServIciului Secret de tn
Serviciul de avAridu-l ca ,at pe Eugen Cristea-
cu. Numna S-8 ficut prin Decretul IV. 157.357 din 12 noiembrie
1940 (semnat de genel1l!ul Ion Antonescu, Statului
dintele Consiliului de promulgat 3 zile de Regele
Mihai, prin Decretul nr. 3.765). La ar1lcolul t , decretul pre.edea:
"Domnul Eugen Crlslasw, d/l1lctorui da Stat, persona-
lului mobiIizlrii din Minis/f/fU/ de Intame, se transferi In intares de
,
:serviciu Tn Mim'sierui Aplr6rii In r:s. Ge ... ..s.
cu conduceree Senric/uh.Ji SpecIal r:s. Tn
locul domnului colonel In /oon Nit;oJMr (M.O. partea l-a nr.
266 din 12 noiembrie 19(0).
Si1ua\a ServidvIuI po-eluat de Eugen Cristescu a fOIII: relalati de
acesta In 'iIopOI1u1 fn1oc:ml de el: "Otgani'zarolJ 5.5./. ' .
Eugan erl'lete" a efeduet .... , raorganldrt S.S.I.-uIuf _ In
noiembrie 1940, In lao"""" 1942 cea de arret. 10 aptl"-l943-
care sau $Oidal eu profunde tr.oslormif1 .1nJCItIrM. de efeetiw. dor
Il de CCIOCep\ia. T oele au ca dMql autori sa
ca Eugen CrisIe$W lIebuie sti fie ooosiderat In istoria servieiiIor
secrete ca un adllvlrat ""formator ,1 d .. chlzitor da
drumuri .
Crfsteseu a reorganizat conceput S.S.I. ca pe un lIIIfVk:iu
de Inlormar, geMratA a conduditorutui statulul - respeetiv , mara ...
tulut Ion Antonescu.

1.000 angaJati, 100 de turllm
-::::. lmocmit de cadre din Ministerul de Riz-
. 194". $unt ...mllloil/"M aSpecle raIef1..
alribullile genef"8Ie. personalul. Ioodo.rie tehnic el
..
'"
,


,


,
,
"
,
,
Buletin81. zilnice d, Infonn'll! - o preml.ri
E...u realizate bul.Un. de Informar. CII efll\l trimise direct la Pre-
de dupA caz. Ia unele ministere. In
de de Intefes. Un buletin informativ se Intoerr'l6?
zllnlc. liirId daetiIograflat la ora 12,30, de o dactiIogr.,. CIIni nu
mei 'b ti cuprindea doui m.rt gopttole: unul relerilor la
vii$ ... 1Iefnti, IIIr cel de alIF' E 3 Irata pmc;pa',Ie I'JOUIjtllnteroanito pe
plan O<lIemil\kln8l. In ftwIctI& de unor fini Ins&-
/lI1 " 161 capitol ce lI'aUI met$UI militare, CllpiIoIlllabotal
In ooIatvv&re ro 2 din Marele Stat Major.
Buletinul de cupmdea dto r.guli 20-30 p.glnl ,1 mall'llr
50, trata probleme prtWod ecooomici 'I':rii. state. de 11*11 la
dl ..... c:l. eategotil a pertidelOf , 1 Ofganizaliilof
politice. In drepll,ll ftea\rei era pe marginI
CfWdlbllltlt ... u, .. r, prin urmAtoarele caracterlUri: ' ,ursl s/gurl",
"infrxrrI8lie verifica/d', .su "neverif/OOld", ofIcIa,!j", "din pff.!58
s/nlin6", 'concluzii oftJrit9 de etc.
Informlllm, ce PAtuntau o Importllntl deo bltl .rau JlNHn.
lat. dlrwd de Eugl n Crbte.cu, cu prilejui .n"btelor zilnice, ,.
cabinetul m.,... lulut .
Spnt oec 11t:Wa de Moruzov care nu d TnlOaueasol bule-
tine normative zilnice, el informn<lu-l personal pe .-ge sau pe ."......
n**1lu, CriIItllSCU se foloeea , 1 de buletin de fi de infor-
mare dIrectA.
,
S81- un servicIu de virf

In urma de cercetarea corespondentei se Intocmeau
rapOette ,1 note c:itre al,llorMliie de resort pentru certzurile
spedale (Importante ellu urgente) dati de seamA BSUpr. eonduzIHor
scoase din Intregii coresl""lderl1e. MalerillkoI de IlntezA
realizat se expedia Consiliului de Min"terulul Pro-
1)a98r1dei Srin, Ministerului EWi ...... iei Minl$terului Tnzes-
tririi Armatei" BAnciI NeVOi a'03 Il RomAniftI.
AAtonHCu, legJonarIl ti contfauboUjul
O alti OOI'ItrIbu\il a lui Eugen Cristescu fosl ln/irolllfN. In baza
DecnlIuIuI lepe nr. 681 din 16 septambn. 1!N2 . V ..
Contr.nbotllj. Ac:easta pentru poc..enitN IIQJrgerii sau
de cu caracte< eooo .... "ic ee puteau aduce daune
intereselG' prin divulgare acte de sabola] .
lne6 de le Inceput, Antonescu Horia $Ima au c!lulat ca. In lupta
pentru acapararea puterii. ce urma sA aiba loc, d pOzitii ct
mal avant8JoaM. In aCHI mod 88 de ce leglonarU au
pre$iUni puternici ,'upill lui AnlOI"!IISCU peonlru ce aceste &Ii fie de
acord cu o p8r1ie1,pare mal mar. a legionarilor la formate. guvernului ..
pentru II le lnczedin!a poIIturi-cheie. .
Moo.Itt.c.a In u,. IlO .. fkut lmplr1irN portofollilor minlste-
ri"a nu '"' ,.,.tlafkut TnNi pe legionari. Ce I,ll'llUlre. Garda de FI II
lnIcut la In ', : "fIIII. .... '" apBIt8lul de .taI in
geI*lII ti mei cu ... mi In cadrul Mini:sten*JI de 101 ..... fi la Prefec-
luni PoIi\III c.piUIIeI. Drept oonara. cW li'.il Iotl prelect
de Nvef. eate .. 6 seplait,brie 1940 fuMse nu"" de Antonsscu
a-'-rIIl al poIlJIWw In cadrul MinistetuIui de Inlsms, dupol
douA . 1'tpr6m.lnl fI-a TnMIt8! In locul sAu fiind I'llmiIl&QiI>
naruI AI , Ghlh",
p,.fadu,. PoIII .. 1 C..,lblel , condusi auccetIv de g.&lMIrIIlW
Rodrig Modl'Mnu ti Constantin Dona, a dsv&nII, odatJ ou n-w.rea In
IrunlSll si a eoIonsIului da rezervA ZAYOIs".,., un I&Qkmar
curoosout. un &<Isv6rat muglu al Girzii de Flar, .
Dirl intreaga sd'IlpA COlIduc.:itoare a Minlstsrvlul de Intems, singu-
rul care a rAmaa aedinelos Antonalou, ara Iubea cretaNi
de .tal Alexandru Rk:o,aanu. lui 1 s-a adAl9lt noul al Ssrvk:lulul
5psdaI de InformalU, Eugan Cristss cu, eare-llnloeuilt pe MQruzov. In
lfltnIega ,art legionarii .. OflIanlzau t.brll In fOl'lNl-l' unl parll-
milItaR, manntndu .....
1
,
, I
-
Tarife de spioni la Serlln
SeNIc:tu' d. .1 Rom"nlel a primit , .rcln.
priortt.rt de procura, cu orice chip, ,1 ordln.Ie
"",," de CAt ... o:onducltorll gen"","' ,1 hor1l,tl tn legAturi cu
Rom6nl8 tf cu tot eMa .:. .. conap/nl tmpotn..., " o.'lI1I. Din
punct de \ I "Sere, este de remarcat noe. ef., 6 -...gust '940,
58m""t6 de Ktamarz. care S4*";&a ci utI or"er roman de
aliat la Berlin .-lIf Il unui om de fncredefe
'lnsltucflunile mM 8CtiIa/(I de la $lai Uaju imi o .. b". In
primul rMd, si mot irIt_se1 de poI/fIce ur. ne fJ(M$() pe
noi; ffU '" mi *"_5111 III MinJstsruI de ExffImfI la 311. kJrurl
de /al ceH ce le rn /eg.ttunt cu noi. Pentru acHsta pI""c:
.,.In/'n'" .uma fI'UIrl. O d-/ui Ribben/l'Opp. B8fIlII8/ii
dfJ el. piev(lZufll cu adnotflriJe lui, VII fi 01)0(II1' do 1nd.1' cu
2.000" mlre/, decIse refer{J /a Rumdnia respectiv Trensl/vania "
Pentru scrisori- ministeriale II lucrdrl ,lmiIar8 pri-
vitor la prolJIerr'I6 pI'tesc bine. chiar dltC' nu c. mal/nainte.
Materie/III Infomr.tIv miJit/lf Interessal fl In Pffllflnl {n 1II dotI6. I{nd.
de" acum, ce II &1 , ste de dorit' ,
Perioada clt Eugen CrI.,ncu .... . flat ,. condu.:. .... S.S.I .
in ..... "'l. In l.toriII acestuia, o etapl nou" In dezvolt.,.. .rt.1
infonnallllor, II rolIIui In fundamentarea c ilO.
lIor cu C8I1Ider atrategle fi operaIW.
Din .. tudIuI dooornen/alOf lfilpukII. a /UUItat eA, din punct de
vedeAI inIom'I.IiY, S.SJ.-ul .... r.m.rcsl .ub condue.,... lui
CristH f;U printr-o ..,.. d ucce ... de rbunet, es ..... . lIu .. zI
alilurt de martie ... rvleil . ecrat . Marilor Puteri. oe
pe frontullrw\dlll.
Crt.teseu 1-1 Implicat acIiY pa toata planurile In disputa eu
mifc8'" legionarll. Documantele da arhivA COI1firm' el Eupsn Cri ...
leSCI.I 8 fost Inlr-adevAr un .dvers'" al Mifdrll Legio-
nare".
- din culls.
In ZiUa de .23 lugu.t 1944. ofiTerii superiori ti ,eftl HCloareior
operative din S.S.I. fU fost de Eug-en Crllt CU la sediul
SetviduIuI penlru comunicirl Importante. EI Inceput
k)And cuvintul $I.rltlTland ci. situaTia In \lira esle decu'ciC de
ca unn.re. l' Impunaa aYacu.aru k1lregutJl 'paltI. da ilai" a
..q1Jlor S.5.1. cara ... m.1 aflau Inci Tn Bucura, l!.
rn timpul ellpuA8f a sunat telefonul. Ia care rt ...... CrisIBSCU.
0."", 08. pul In aparat. acesta a plecal p.-.clpltal. Ce se
InI.tmplase? se eA, din acel moment. Eugen Cristeseu nu mal
conduce de lapt. 5.5.1. 111. Col.boralorul d u eal mal apropiat,
Ioc;ota nant-c:olon.lul Tral.n BorcHCU. II ... COI1ual n-
lu ..... chem.t cu o;:6la,.. II,"; inainta la Mar. la Stai Major,
m
-
I
.
unde I UN" eoGlHrar.a, firi fU' " lui Eugen Crt.t .. cu, la
pregAtirfll momentului cind lIlTT18 si S8 produci mare. cotitura In
pOlitice ti strategia mirrtari 8 statului roman. c:um dintr-o
serie de miteneTe...eenc. f. Reg.Ie MIIuIII, impreunA cu o-'aIIl C.
strlllle"lCU. Gh, WIIwII, C. Vaslliu Rti
sc
a'1U. A. AIdN ti I. flX-;:r
Styn:ea, Gr. .......... 101u1 Dumitru Dmkeanu ti ClI .
ti E. 8odnIrat . puti ta punct !eflr .. Romi.,,. din
rlmeM. Slib(t .. frontului din Moldov. nu a fo.t probabil o
intimplare fi. In orice caz. II UflAIIneintaree INel !')f
Dup6 ee 8 prm'" telefoilul, ElJgefl Crisleso.o "'** In l*ouI lui. II
iooileltln patru 11811.1., ce le avea Iuen.rie ce le plisInI 1n
self p' u:at cu 1. aecliulln.potCtoralulul Gen8 ... la' Jan-
d.rmertllf.
Acolo ... Intllnll eu generalul Tobncu tiau fACUI o evaluare a si-
ASUMI talefonul . Generalul Tobescu 8f1I chemat d. gen81111ul
Pl cky Vuiilu Imediat la Palat. Crlstescu 8 luat receptorul din mtlna
lui Tobe.eu ,1 urut d-I fl, d<lt ma"" .. !ul Anton"eu. Generalul
Vasiliu l-a Tnehl, telefonul .
Eugen Cr\steseu &-<1 hoIllrAt $il plece la Lega!18 gem1anA. Nu se
ce 8 fAcut dar se at ar fi dortt IA vI7.e de
tranzit prin GemI ....... cltno Elva,'a.
Nortptea Impreuna cu , 1 generaU' TOOB!aI, ...
Intllolt cu N, TroMn!. dHudO ..... OflCiukli de dnQmentare din
5 .5 .1. fi un iei de secretar part ..... lar al du, la lnI.rtac iii' buleYardulul
Carol al .1rIIda Mo,ikY. Troharli ha condus In CUII ....... Ior Il101, din
Calea VletoritiI rv, 38. pa lle drum de Palatul
10 24 .uguet, urmare bombartlamenlului asu-
pra ...e:ntnJIuI ,i .. u echlmbll eseu 10.,..' 1n &tnIda
Gogu ConstantItMIlCtl rv. 1.
In zkMI de 2& 'ugusl au plewt 1. ioeajilale situalil
In apropiere de unda fusese evacualil o parte a 5 .5.1.-ulul
se mulase Cristeseu cu casa, datOlililllombardamentelor din primA-
vara lui Nu II mers acasA ci la o rudl. 801,1, unde *1 ... cri.
deml.l. dln de director gtln8f1Il al 5 . . 1 ,1 Uimis-o la
.
la 1 Hiltembria 1944. guvernului, generalul a fm;t
informat ee Eugen Cr\st8$(;U cere sa I se aprobe demisia din postul de
La Consiliului de fi dln de
al S.S.!. COIoI\eIul Ion I , ,!\1ct raporteaz.l III 4 decembrie 1944,
ConsIliului de cA demisia caro1ii de Crislucu nu ....
teg.1l. Trebul. Iii .. Inlocmtoasd Oecl.' Regal , Inlruclit un
<f .. ector general . ..... ,fu .. " art. 80 din Codul lurqionarilot pub/lci, se
prin Decret Rtogal fi, deci, cand pArisefte nevoie
tol de un uUeI de deael

" 100 AtamI LA'i .. '" Edi\unI Phubos 2002: FIoIIn ConetanIiniu-
O lWIfe --... pOpotuIuIlDI'Mn, Editura l.JnMorI Enck",,*,'Ic, Bu;., 199T.
'"
-
,
,
,
I
!
I

I
I
I
-
Arhiva care doarl'
Intre timp, treeu d, la Con.iIIulul de
Mln"trt In .ubordlnea Almatel, In Int.nli" ..... Iva IIrvtOtul1l
Infonn.tlv ..nu, atatulul.
AlJ rnoepo.d arestirlle. lAI 12 septembIie 1944..u 25
__ ';';;1\1 al S.S.I tati MI prW?ssl't aingufI IIr 8I!i 15 tel aftau IIIIImII\
In lInISIuI Capitalei,
Se' matIiIest. lot mai muI teama , ......... "oameni ai puieti
cii 5.8.1.-\11111 de\ine date la adoa&llot fi. ea t.mlare,
fOft d.el.nptj o vinAtoare impotriva c.adretqt S.S.I. ". fondu.
rilor Informativa da ae.atll .
Ganl",'1,11 Aldn. ministrul de Interne, In baza prevede.-.ot armlsU-
liulul da la MoICO\l' din 12 septembrie 1944, IntoomM I,In ordin la 19
septambrle. adrtlal tuluR)f Inspectoratelor da pOIille. eonform CI1iruia.
Ministerul de Interne sublinia nacesltat .. " ..... tJljl ",......"Uve " .
tuturor S.S./ . u/u/, iii scopul de .se IiIIf8sgB
cu a,sfapo-ul, COi'IsefV8/8B tutulW If<x;vmf1n/IJ/oI' ,lldentificfJ-
fU fntreQii remlne germane eB/lI ooIeOOraser' cu
Dar nu erlIU Vl1inall doar oameni . EI1IY elulata, In IpKl.I, doeu
mantele Ipllr1ln,1nd ,""val S.S.I. regale MIhaI, pm generalul .
Nk:uIescu Palatului Ck:taYian Ulea. SVk.-
prin COIOllllJl Root induslria, Nax Au5Chnltt enlU irit.,..
de gIsIrN doeumenlelor M Eugen Crislescu.
Salvlt de .vrel 1
Eugen Cr1tt .. cu I fOlt l,..tM III 24 .. plembrft; 1944 .. MChe-
tai c .utoritfl!ilo romAna. LI 12 octombri. el I Ioal p"'-
IUII d ovllttld, l!nPRuni cu 91n ..... 111 Pieky v .. mu, Con.tlntin
. P.ntazi ,1 Con.tlntln Tobe.eu, mantllullon Anton .. cu
.1 MlrII, Mlhll Anto"..eu, GlMofgh. AI..-f.nu, Rldu LKt:1 ,1
tnn.portIItl III Mo.eov., unda .u fost fnt.rogatf pAn' In primA.
vara InuluJ 194&.
In IpliU. 1945, Eugen Cristescu I fost triml. In JUcIKltl Cu,,11
din ClpkafA In urma de Conatantin Mai-
muca. PrIn IV. 1.508 din 17 8j)tiUe 1945 e iii
comendamantulul Militar al CapItalei, XI-a. Eugen CrislesCI,l II
Ioat condamnal IIllnf lnchlsol,.. ,15.000 llllmenlll
pentrlllIlt In .ctI publlea abia de pulefl.
Eugan CrIItncu I mal fost Inculpat ,1 In Fr ....... ul MIri Tridirl
dHfttur-t Intre 6 17 mai 1946. AduI da .o'7N1I I I0Il1
citii de VlSiie StoIcIn - .omtor pubIic.,eI" II "Ti'\bo.InaIUkoI Poporuklr.
Constantin ootriatI procuror general la CufI$I de Apel n-n1$03t8.
da'lgal .omMOf public fi Dumitru - acuzator public II Cabi-
netelor 1 fi 7 pe 'Inga "TribunakJ/ Poporulur. In zful de 11 mal 1946
'"

I
S-II prOnUn!1I1 .. nr. 17 la 20 mei) iar respingerea
I8Q,Il'$ulul iii fost 25 mai . Inalla Curte de S8C\la
II-e II "Tribunalului PoporuluI". Compietull de JuOtcatl HI condamnat
pe Eugen Cri8teseu la mG;Il'IlII pentru de rttOOi dezastrul
.. -.
. " .
C. unn .... II Inaltului Decret Regal Ar. 17.e 1 .. lott eomuut.l
p. deapu la muncJ ailnkj ptI dulorilj unor ii*!8 ra(iunI de
st .. ". Probabil Int ..... enlHrj In aplr.l ....... ,1 ....... 11, pe r:ar. il
.jutue o;tt II putut tn trecut. ..
.Pactul cu Mdlavolul ro,u"
,.,

-


,


,

, CtI$!Gseu II mIIi fost solicitat In calitale de m. rtO<' ,1 In .III,
proc, .. politic' . 1. timpului cum .u fost procesul Intental
(din augusl 1947); In recursul IIltlrtlOR;Hr"O!ll" III procesului
III rebeliooea legionIIla din ianuarie 1941 (rejud8ca1 ln
IIpri1ie 1948) , lIn ancheta asupra
Crlswcu I coI.lbom cu .utoffti1l1' comuniste RUmai ca prl-
zonlei'", dlO"eeII condamnarea Si! p" nu a fost
suspendati. Ba chiar In IIpriie 1949, el .1 fostutll elul \.WIOI' 8/Ie an.
cheie IAcuIe de noua sewrble - l:lireqIa Cl .......
"""""". Un lin mal t3rz1u. Eugen Crislesw IllOIre lia 12 Iunie 1150) In
penl.t8ncl.",,1 Vic're,U, conform ..... til'icllului de rJoce' la
13 Iunie 1950.
ContrasplonJ Tn folosul Germaniei 1
L,gat de .ctMllllaa kJl Eugen Crist65CU, merita men\iOnat episodul
f lorin Baces.cw. Serviciile HCl"ele nazlsle au primH I18rciNI
Iruze un IIgenlln S.S.I. Aoesta a fosl Tn peraoena lui florin B,
c .. cu, director In SeNlclut Special '" Dupi dalala
axls\ente, Attw.hr-ul reu,ll' 11-1 .Iln9' la coIllbonre '"ci din
anullUe M-I lreaa1 In rejeaua condusa de Y()fl RIIIgetl. ce
nil sub operAmOnlul de de pres;\ la Amhanda getm8nl1 din
_ .
lnIeligent. orpanizalor, bun a.nosc:.Alor al protlllllll llf, mal ,Ies ,
mAsurilor de oontraearare a spionajului 1Ih'ln W- i ..... , Florin el c ....
cu a adUI IIIari daune Rom'nlel . servinOO-I pe ilOIi lui paln:lnl.
Dupa. lui Mihail Moruzov. Eugen CriltescU. care i-a .....
mei la 0Clf'I(\I.IQI)r, a ... Iut Jocul dubiu II 11.11 eIC8KU, Trebuia
0I"III1 cu deosebitJ prud.nl' pentsu a nu-lll4lpAl1i pe gennanl.
Se cA Intre ,1 S.S.I. amla, IncA din 1938, o In,'1egere de
coIabonlre.
Oda" rnc'po,jl nlzboiul Impotriva URSS, Eugen Cristescu n
Tnlocul"" p' Florin e,celcu din d' director .II contra-
dAndu-l organizeze dooi una
antimasonlci ,1 alta antl-comunlstll. penlrv cA elcelCu se 101
grozAvea cA aerle ., carte (""Cu (I8nJ1 Rlfu. Crlsteseu l-a spus cA
timpul diSponibil ft poate loIosi pentru a"'ll termina C8I1aa. Era o maoo-
vii subtili . Colonelul RodIar. omul neutralizat. n cere in
mod Imperios lui Cm.lescu d-l nomenci pe florin ee-
eescu In f""nl n compartimentului cM eonlnisplollolj. Eugen ClIs-
'e-cu llIJ cedaazlli In mod lnupllclbil. In 1943 n l'ilI-
,,1 al COi ' bMpom; . in .. upslj _lazi a puIUl furniza
dintf, eeIe mal Importanta din domenii multiple. A
chlior IA-fi organIazs ti o relN Hereti de informatOft cara. din
nefericire, llIJ a po,jbJl fi dewnspiral<1. dai fiind ci B!J1Cueu a dislnA
(Ioc:urroen1e1e htferitoare la ea.
'"

,
Doctor In tridare
PrlYltor la FlOrin Beou5CU (Georgescu) gaelm urm'lO<Irea dK la.
a lui EUg4n erisl.$CU dati, la 13 apriila 114', KI'l.torulul
public stnM:u:
"Eu l-f1m pe G6CIIll8scu la SeNiciu, ca de ssc;ie la
de pe vremea lui Morozov. numit in UII'I"Ia Jnfet'.
c;%(NIu/ul CrisNla. Lui G60tgsscu J H docIor dM nu
era, dd tim c..-ur Iiffuri Il nu le II"VN. Ca bilo."" MI bun. FIkea
bune 1n Ct.JIori, etc. In fond. nu A-
fo5' un om th ma,.. Incndwe al lui oWorvzov. L,""" /ual sub rezer-
..... Colabora f'(j d cu c.pitanul ROMC"-id din Setvklul de
JnfonnaJii "..-man. Mal IIrziu am afla/ l-am IlIUebal ce '5111 CII
8Ce8s1a ccIa/xlfaf8. MI-s $pUs .. cere afll.lt1llte l-IIm nls'
puns CI6 1ntlxJ/e .st 8U rrobWfl sI vlzez "'u IlONI. Gaar.
91SCU nu m"" un om cu nlcloda" . M,.., d" mal mult
dovada th rH-CllIdinpI. A mal fost chestiune, cu A da t
dovadA d. ml-ll ofarl'-o un .v,..u GhMl.nhom, care
5pun .. el are leglturl cu Legalla sovietici. iar a Ire/lI dovadl s-a
petr8c1ll asta obiceiul ca !ltund cand intnl un document la
5erviciuI Secret sI fie frKografiilra S-II 'n/amplat Intte un
document al Ab ..... ... german de la cara a ... ' o
deosebit . Ac.,stl ,tampiIA .,... 1nt1mplal si sibI o
dB/j. FM eu. maiotu/ RfKJuIescu a dai la foIo.
grulill/ iIIr acule< 5Kfii era Ira,.,. _. eate .. lftcuI flamr ib.
Unul din Iotogre{i , dInunf8I /ui Geotvsscu lIGa.st. operef8, iIIr Geo/".
fl8scu J.a spus /ui RohW- 11, J.e spus aIruI goemqtn.
A lIfIIIif oUicMtdru la mn8 CMJ s .. plins ci gennIIfIiI IIU
rodarrNJl ci III noi sa foIografiazA flampi/elo. Am eh8m.tI pa lrelele
meu fii,""" Tntrebat. D<JptI _. mi-a /JdUs fotografia. Am dat foIo.
grefja ooIofloluiuf $.,:;::a Iilapol. Acasta "le 81 tra/lea fapt ponltlt
care ""m scos pe scu, care era rn rH
germani la mln. . Drept urmare s.. vlzu.t ci, dupi. ArmlatJllu,
domnuT a ficu' 42 contra m .. ,T c_ ..au
constatat P.rchet el 5un' fi/T5e.
Ad8vg ca eoolimllllll!t IndiSCl8/iiIor cu "ampi/a de III S. S.T. mi S-lI
fkuf mal tirziu c/!Ja( de /li s.rvicfuI gamt/Jl1, ,rjl'oou-ml-s" ci Goor-
fl85CU a Io.st efi c. , fox;opIa lui RoI"IndIeId. "
Jaful aurului din ghettoul d" la Chl,lniu
S .. pnlZfHlttlt tfItt.o rJ III nW!ot, la drJmmJI GSO'\I8'8CU,
Ss cfIII da COIlllno/l1''orIl4, aJ un pIIChfIt de l q aut, spunind:
IatA f&cutll da IlO8Rni la CN#fIIu ccrldu.d de
GhifII COvi. fn urma untX r:erceflri fkule reuJil sllnlIe rn posti ..
, 3 "9 aur, pe care si le l1fm\'em la Banca NIJfi:ln/ll6 II si facem o
adraslla B.N.R., ca si e.tnIm un PfBmIu pooltlt aceast.t descC>j:lilfi".
Am IntreMt pe domnul GIIDrp8SCU daci asta o dasJp&rlre cinstit
",
,
,
,
,
I
!
J
I
I
I
I
,
I
,
" o '1
f/Jwt6 " fII ce fmpmjuflllll .s-a ffl cut mI-fI "CIJt o .xpu-nere din CB/&
rezulta cII In tire o ,facem cu lotul flJ8l . LA cI/eva zile TfISA
8111 allal ci " Ch/flnlu s_. produs o fKl.m.,1e din ".rtH unor
.wwI, u,.. IIU ftnt KQ,I din glMttourl, " la ChI,/nlu ,1, /lub
ro.m. unorc."ulllrl, Klu# S"p. de /1 CIMfrv-
lui _tru de la Chll /nlll, condud tH tmlonJl 8.l1oIe.cu. Etntil
.11 rK"'''''' ci II ... 111111 7 lefl aur ,1 nkld:um J "fi _ . RecIB-
matia li tI'IItn '" Pstr:hetuI de la ChiF>6u. CIIie II lncfIpuf med. CfIf-
oet6tie. A _.stat pe GhifA fnc6 2-3 fi am primii o IKk&d d6
la judecMonJI de 81 Ctii;inIu, prin AItU Imi 0tlfWI
ca cMI 3 kfl tJlX sA I le pt)fIla deoarwce fkHu pMfI
fHI bkx; de 7 kg,wr. de de la Chi#llu, CMe .wnl fn curs
de cercfII'" la .etil Parchet. Am chemat pe dommJI ,II-
am spus: ori Miii, ori de cu 1!Q9/1/ii, pentru ci m.t pul Tn
situ8lia de ti cere BlJncii Nationale promiu. 0" Parchetului
arat. ci '11 {lJcut o Atunci, c'nd , v'wI domnul Ghitli re
P.rch. tul fil e. cerc,tlri, perfllil lui II incI unulll de 3 kfl8Uf II venit
si o vemll. ServieiIJ ca descoperire, /ar n/ckIecum CII futt.
Chestlu" .. /1 .}uns f i III Mare,./ul Anton, scu, fiindu' ... por-
I.tl rh gcrwmatorol din Chl, lnlu , 1 de 1111 rxmtroloT.I Pt.
,filln,1fi COn.lllulul rUI C8R1. FA l6ngI l1li. cerctltIJrI la
. rost i"bmM ckJ jvde<;A/onJI de li ckJ .cest =
.JudecMoruI de n-a oowt Sot pun FA ro ...... Geo<oescu la
,...,16\1 L...m trlml. ,. CII /fIn' u InNcJiIl W
f i ,.., l-a g, .1t juridlc'ft. " ' 1.' 10. ,
-"fi numt1 ,ffuI grupj GhiJj tofi Implafi In
Eu BnI desliWiI i'rlecIiIit. I*" si mai
IIoIAtWN juRifkII. ptI f6IuI de GhiI' fi FA lofI Am. fftcul
un maIlJ lui Georgescu " _si f8pt II contribuit mal tirziu la
/u1llN de conducere II de Tn per-
soafl8 cIomnufui GIIOipEISCIJ.
Eugon Crlstescu"
(ArflIva S8rvk:iulul Romn de Inforrna\/j. fond 'p", dosar 40.01 O, voi.
33. p. 60-66).
In zlI.1 d. 23 1944, Florin dlsp.li-
rut, Inlocm.1 CII ,1 dr. A. T t.r 1 ...
'1 C. Nicolae: $pkJMJ fi IY. 3. 1991. p. 8.
183
CUPRINS

. .... . ....
. ....
O'
O'. O'.
. ...
O'
....
,
O'
O'.
....
.. O'
....
O'. O'
....
....
O'
.....
. ...
.. .
... . ...
.... .
.... . ....
.....
. ...

... .

.....
. ....
SAGRlflC ......................
.....
. ....
O'
..
O' .
O'.
O'
... .

....
.....

.. . . ... .
.....

.... . .....
. ....
.. ...

. ....
... .

......
. ....

. ....
.... . .... O'
....
P:odell ..... cMtoI'b - l"Of"I\Irob" 7!... .................. .
IV. JOS-PAT"RlOnSMUI., 17 .......................
- pelflolls.m ti 10taL ................. _ ............ ... .
'"
,
"
"
"
"
"
" ,,'
"
.,
"
"

"
"
"
"
"
"
"
'"
"
"
..
"
"
"
"
"
.,
.,
"
"
"
..
"
"
..
"
" ..
"
"
ro
ro


i
I
,
I
J
I
I
.Mata Han' ..... de l.pI. MtorI.II Balan ............ ............................ .. .
ReI'''''' de la Vlena .... _ .... ..... ...... ............. ..... .... , .... , .... ....
''<Pk'''-'8 .IUnCIIII In aer 1 ..... .. ................... ....... ..... ....
srlbiclunlle Arrn8Iei - bucuria __ .......... .......... .............. .
RcIInttU - f;U prostii fi "Adtn 1 __ ........ _ ................... _ ... _ .. .
VIcb VIfZ'IiNI _ """ duw1or. ""'..",._ ... _ ................. _ ... ___ ..... ...
CondoK.rN f ......... _ __ ..............
car... de 1rI1''' 01. f;U ..... 1n """"'_ ..... _ ............. _____ .............. .
Fu pI.-I,-1IuI _In.....,. ................... _ ..................... .
o.>wIOrii "fugA ... f;U . egioi""'llA ....................... _ ............... ..
Pit< " ..,. "1<1'" "'''''''''1'''' -.. ln3!lCI01>dti L ......... _ ................. ...
BIzon RoMnthll _ ".'''''' " 1n!dMor ............. .. ,., .... ............ ..... ....... .
Un _lrinita. n:omIoni In lIogAre de wo ___ ....................... ..
Prostia .. " 1 ......... . , .... ......... .. . .................. ..... , ...... .... .... ..
FIliera iuej,I:I. gi. Flscher ....... ............. ...................................... .
TrtdAtOIII fIPIIIl,se celA!.nla rom."" ..... .. .................................... ..
Miliopoli, .... CalinIe Indemn. la <Ieurtant L .............. ..... ... ............ ..
Iuliu CoIWI ........ un din'" conlra 1OmIInik>r ............. .. : .................. ...
V. SERVICIUL SPECIAL DE ......................................... ..
$, ... 1ciuI _ nedorI1 de Marile Puteri ..... ... .... ... , ...................... ..
Mihail Mcorwav doi cedrI .... ...................... .. _ ....... ............ ..
Id'oilOb (IU\.me .......... -... -.......... .............. _ ...................
E"Il"I CtltlalCu - U"""J'. fII'1Ig6IiI din timp ...... - .......................... .
s..c-lIiIIo "'=' Ito SSt ................................ _ ..... ,_ .......................... _ .
Sigurar$i O t '1_ Qi. . Inlormau; II :IInIIrI ............ , .................... .
/o4of\I:gooo "'1nfonnaIII ... chiar de 18 sponIl gennaonl .................. _
. V ... din DI/ItI ................................... _ ......................... , ............ .
RlI\0g5 1" se lnIon; CfI agen\i.m .......... ..... _._m .............................. .
spoo:vaj ... din .,...5oIi ........ ................................................................ ..
F_ de bine ... Jrldare na\iONllA ............................ ................. .
VI. OR. BOGO - SPIONUL NOB'L ..................................... .... ............
............. .. ................... ..................... , ..... .. ............ ..
Spedalltela .. 'a MonJzoo,I ......... .... .... .... ....... ... ..................... ....... .. ".
P,riIuI ce.,. O .. !ea .. ........ ...... ...... ... .
. ...... , ............. ...... ..... .
SpIon l' contrspion francez .... .... ...... .... .......................... .
.ViIoM RomInIe! ." In SU ... , .......................................
" Iribu_ dar ... lIlpeasea conta L ...................................
vn. LUMINI UMBRe: IN ROMANIA MARE ..................................... ..
S.MciuI .r 'I'm .. RomnIooI MarI.
'" .................. , ..... __ ....... ... .
Spionaj pe fronIurI .........................................................................
SecurbIl f;U 110 de inbmI!lori " .. :, ................ ,.,, __ ............... ..
RapoIIuIIui Roman ......................................... .... ", .......... .. ....
_ spIot 1" de GermanIa " ... , ' ......... m ....... _.
.spioni. . ii
, .... , ....................... _ ... _ ........ , ............... .
mi' periouIo$I CflII;)iotoII ... ......... ..... _ ................... - .. ...... .
Spior austria<: ........ <lin 1926 .................... _ ............ , ....... ..
SpIonil_ IrwIlstilori 5Irala\ll<:i ............... ....... _ ............. "., .... , ........ .. ...
185
'"
"
"
"
"
"
ffi
"
n
"
"
"
.,
"
"
"
"
"
"
"
"
..
"
"
..
"
"
"
"
"
"
"
"
H

.111
"
"
"
"
,ro
,ro
'"
'" ,ro-
'"
'"
-, ",...-
le. a8 Irildeaz.t.lDodra semanl&8Zl........... .. ................... 105
A Planul de rnobllizaree al Romaniei IL.................... ... 106
SIrict oecraL In debara 7L............................................... .. ..... ...... . 106
Miristerul Haosului .......... ... ....... ... .............. ,......... ... .. ..... .. .. 101
InallA In RomAnie Mare................. ...... .. ......... ........ ......... .. 108
Mlnlsllul ApAritii P{el)aluluL .... __ .............. ... ..... .. ...... ........... -.. .. ...... 108
MobiKzata, amanta g_ralulul trecut granll" ..... ... ................. _.. .... 109
.lnceteazl si 1..................... ... .. ... .... .. ........................... 110
Plpupru!amanlel mtnlslrulul....... ....................... ....................... ..... 110
CaIOIIi avea un secre\IIr .. . splon ... ..... .. ........................... ___ .. ....... .... 111
MihaI Monaov _ .lmpAralur Romniei MarI.... ................ ..... ....... .... 112
,
Prietena leglllfli _ tripla agenll.... ...... ......................... ....... .... 113
P..triotismul lul rolulescu t-a denlnjal pe Carol IL.................... .... ...
- rM tare ca $ervIduI oecret...... ............................ .......... 114
Moruzov doree un pe rMsur;\ .......... .. ......... __ .................... .. ... 115
Saisul rimane , L. e perlculo!;118 ...... ..... .. .............. ___ ...... .............. 116
Jandarmi! .Pet\colut "P"'najulur ..... ................... _.............. ............ 111
V1IL SINGURI CONTRA LUPiLOR ..... ........... ... .......... ,........ ... ............. .. 118
o;pjomalia secretA. M Hidet ... .. .. .. .. ..... .. ...... ,... ... ........... ........ .. .. ..... 118
Fasdsmul ,1 occidentat. .. :.. .. ........ .. .. ...... .. .... ... .. .. 118
In .prUie 1933. Romania ... ,\la \OIiton.d .. ....... .. ... .. .... .................... 119
Htder _ CemI II, un ".,.,c;; .rbitr81 de Gl\r'ng ................................... m 120
Diktlllul de la V _ _ previnlt din ianuarie 1939 1... ....................... 120
Vorbecontr8arme........................... .. .... ... .... .. .................................. 121
Armand mal credea In ... (colonelul) AlIas L.......... ........... 122
Polonia voia .. . In pat cu .... ... .. ... .... ................... _. .......... .. .... 123
In ge nunchi dai ... . ......... .. ........... ......... __ ..................... .. ........
Cehii _ J>rie1 .. n1lnuliH ........ . _.............................................. .. .......... ... 125
de Ge/TrIInII.. Angfta va _ .. , 1 ..... lerA cu Ra .. !. .... I....mmm. 125
,.UoIa Maginol .... hirTl8r;\ ...... _....................... .. ..... .. ... .. .................... 126
IX. ROMNIA _ .FRONTUt.INVlZlBlLAL MARILOR PUTERI".. .. .......... 128
,
Romania _ l<BrT1ikadze penrru 0ccidenI 71... ...... ..... .......... _.............. 128
Occidentalii voiau sA-I apAn\m ... cu topoare"'........ .. ....................... 128
E\lropa Impotriva Romaniei l. _ ... ... .......... ....... .. .... ....... _.................. . 129
Tam aabolajelor.................. ..... ... ....... ...................... ............... ... .... .. 130
GestapO _ 10 ani d .. atentate . legionare ....... .. .. _............................ 131
S.O. Abwehr .. ", pentru Romania.............. .. ............ 131
Coloana I V .. : Grupul etnic german ......... _................................ .. ... 132
ro diploma\" 1.................................. .. ... .. ... .... ..... 133
.AccidenTe"' erau sabolaje britanice._............................ .. ....... .... ... 133
Neutrali\a18a _ ... y.w.. periculoasi................ .... ........ ..................... . 134
. Moruz ....... pe canari, 1.... ...... ......... .. ... .. ....................... 135
A.-IWalul il maiorul.... .. ........................ ..... .. .. .. ..... .. ...... .... .. ... ............. 133
Germanll voiau sA vizltaze: .. zonele p<!IroIile"' _......... ... .. ................ . 136
Tactica lui Ganans .... __ ................... ......... .. ..................... ____ __ ____ _ .. __ .. 137
Gennania sa <fospuoli s uveran ... d<I pelrOlul Romaniei 1.. ................ 138
Canaris _ complexa! de Moruzov ............ ..... __ .. __ .... ........ .................. 138
'"
Ou ....... CII un bulevard gsrman ... .. : .... . , ................. " ... . , ........ ........ .
Pet""'" PIoietll - Germania ...... , ...... " .. " ... o o ........................ .
Urtul brun- ... din Oeltl .... _ ...... ............................ . .
RomI/II;IatlCCeple amicIIII Ge<manie/" ......... ........... ..
MJj"oIoN .. Ia Viena ................. __ ....................... ..
oiJtlIu Horia Sima. ..... _._ ... _ ..... _. __ ....... _ ... .. _ ... ___ ... _
o. Olt. I0Il. .,,'m.! N.1orga _. __ . __ __ . _ ........ __ .. _ ............ -
,
4gM" penItu .. lCa.IfIUI .CAPitanUIUr _. __ .... ____ ... __ ............. .
HoNo sw... _ pIonuI cui 1 ... _ ... __ ._ ..... _ ............... __ ._ ..... __ ..... _
Mzit IoIaIIIIi Ilo timp .. _._ .. _ . _ . _ _ .................... ......... .
lui c-Is. ___ ..... _ ... __ . __ .... o .......... _ o .................. _
MaACNI oH \10 JiI'v . ... . _ ...... , ... ... ........................ _ ... ..................... ..
.MlM liberi' dIo la NIIooeiICI.I 1 ....... .. ........................................... ..
oU JiI,,,. Legionari .................. ..... .. ................... .
MarlOlUl trWtr111u1 Sitna , fosl elimina1... .... ...........
AmanunlI ....... ... .
......................................... ......
HOIIa Sima omoara , 1 se duce .... .
..... .. ............... ........................
Crime tpOIlla ..... . cu p<emedilara .....................................
An1One&CY dQrtt moar1U IlJI tknw>Y 11 .............................. .. ..
AaalitIiI IV pItc:aI .. de" PoliI'" ...... ................. _ ..... ..... ... ....... .
LegionariI pNogl\te.u . !I'ina",. Ivi Anbnescu .............................. .
....... _ ........................... _ ..... -
11Io ............ _ ..... _ ... __ ........ _ .......... _ ......... - ..
c....- mai dIparIe ............ _ ... _ ................. _ ...................... ..

X. DICT" TURA C RIMINAl.lLOR .. _ . __ . __ ._ ......... __ ........ __ ..... _ ..
CIoroI 11 - diclliI'OIUI . kl .... fi e . ... ....... _ ............ - .... - ................. .
""tor " w Velurlilo Goga - agoIltrtin 1 ............... _ -.
Hit!.- i"iU IOI/;Ma dIo ..dittattMli CIoroIIr .. ......... _ .......... __ ...
. VA Otdorl ... .. trece(i SIloU r' ........................... __ ........... ............ ..
G...w. dIo FIer _ egenrurA GefmanieI ............ _ .......... ................. ..
B<fouIIII de . .. t1SdcA contabiIizlu ... lI!)ionII 1 ..... ............... .............. .
Regelo .. ptemleiUI - pe lista neagrj la fIGo!O .................... ........... ...
...... 1noI .... 1vi ArTo\arIcl Ci rone-sc:u .. .. ... _
................. ....................... ..
Vi nltoarea d. leglonnri ......... ........................... .............. .. .............. .
XI. SERVICIUL SPECIAL DE .... .... ... .. ... ...........
Sorvicl ... dllnlcnnM!ii .. prima grijA ................................................. .
s.c:uttate aIIW. dezordini iTIIIli .. ......... .......... ... ......... .
Spadn Ibt .... In '-gioo oarL ..... _ ........................................................... .
Cale 1 2 SSI .... ..................... _ ........ ................. _ .. _ ... H H
pvbIIc ti oI"ociIIl .... ___ . __ .................. .. ..
)(IL EUGEN CRiSTESCU - REFORMATORUL ...... H ... __ _ .............. .
Spionul I , . ..................... _._ .................................................... ..
FI " II'. II - _ ...... bIne" solte 1.. .. _ ................................ .... -._ .
Nid ean.ta ....... voia pe Itigb....-i la pvIetto .... _ ............................. ..
T _U AIa\iIOf _._ .... ... . _ ............................ _ .............................. .
Ch ...... Q/ dar .. . oonIaIIi1WoL. ....... .............................................. .
ConIrC*.il ,"" - o -..che roeoealllile_ ............ .......... .. ...... ......
' 87
'"
, ..
, ..
'"
'"
'"
, ..
'"
'"
, ..
'"
'"
'"
,.,
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
".
'"
'"


, ..
'"
'"
'"
'"
, ..
".
".
'"
'"
'"
'"
,.,
'"
'"
'"
'"
'"
'"
'"
I
Director oou - proIUnde lranslt:nnlri .... .. ..... ............... .... ................ .
l00deturisme .......................... ..... ................... ..... 17 ..
Ikdellnete zltnice de infomIa<e - O premIerA.. ............. ............... ... .. . 174
SSt _ un serv""" de y;\,I... ................ ... .... ....................... _ ... ,. ... ....... 175
Antonescu, legionarii fi CO<l1tesabolejul.. ............. ........ .......... .......... 1 76
Tenre de o.pioni la Be.rtJn............... .. .. .... .................. ....... ................... 176
t,,"ureel;" - din culis. ...... ........ .......... ....... ..... ... ....... .. .. ..................... 177
Arhiva care doare 1... ..... ... ...................................... ....... ......... ........ 178
SalvatdeevreI7 ................................ ................ .................. ..... ........
Paciul CU .diavolul 180
Contraspionaj In I0I0,,,,1 Gennaniei 1........ ........................................ 181
Doctorln1llldate ................. ........... .......... ........ .... .............. ...... ........ 181
Jaful aurului din gI\e1ooI de la 182
'88